OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem prjektu METEO-RISK - System numeryczneg prgnzwania pgdy i przewidywania zagrżeń meterlgicznych wersja rzszerzna, jest zwiększenie chrny przed skutkami zagrżeń naturalnych i usprawnienie systemu przewidywania zagrżeń i zdarzeń niebezpiecznych charakterze meterlgicznym. W wyniku realizacji prjektu METEO-RISK pwstanie system bejmujący następujące, pdstawwe elementy: Platfrma teleinfrmatyczna bejmująca dwa stanwiska d analizwania i prgnzwania zagrżeń pgdwych (mdelwanie prgnz pgdy z wykrzystaniem mdeli ALADIN i COSMO), parte na klastrach bliczeniwych dużej mcy wraz z twarzyszącymi im pdsystemami kmunikacyjnymi, pamięci maswych i pdsystemem GIS raz prgramwaniem systemwym i narzędziwym i systemami d wizualizacji i preanalizy wyników mdeli numerycznych Sieć urządzeń pmiarwych, z których dane będą asymilwane d mdeli prgnzwania numeryczneg pgdy, bejmująca: Radary meterlgiczne; System detekcji i lkalizacji wyładwań atmsferycznych PERUN; Systemy radisndażwe na trzech stacjach pmiarów aerlgicznych; Autmatyczne stacje meterlgiczne; Deszczmierze wagwe; Mrski system pmiarw-diagnstyczny. Narzędzia efektywnej interpretacji wyników mdelu COSMO, bejmujące: Specjalistyczne aplikacje wykrzystujące wyniki mdelu COSMO (w tym aplikacje mbilne); Centra słny hydrlgicznej; 1

2 Autmatyczne urządzenia d pbru i analizy prób w prfilach ujściwych Wisły i Odry. Elementy składwe systemu METEO-RISK rzmieszczne są na terenie całeg kraju a pdstawwe zasby infrmatyczne zlkalizwane są w siedzibie Instytutu Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwweg Instytutu Badawczeg w Warszawie. 2

3 II. Przedmit zamówienia Przedmitem zamówienia jest pracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK, parteg System Zarządzania Incydentem raz System Zarządzania Elementem Knfiguracji. Celem budwy teg systemu jest zapewnienie funkcjnwania platfrmy METEO-RISK na dpwiednim pzimie jakści i bezpieczeństwa w sytuacjach występwania zagrżeń raz zintegrwanie infrmacyjn rganizacyjne z wybranymi systemami infrmatycznymi eksplatwanymi w IMGW-PIB. System zstanie pracwany zgdnie ze standardami: ISO 22301, dtycząceg systemu zarządzania ciągłścią działania (ang. BCMS Business Cntinuity Management System); ISO/IEC 27001, dtycząceg systemu zarządzania bezpieczeństwem infrmacji (ang. ISMS Infrmatin Security Management System). PN-EN ISO 9001, dtycząceg systemu zarządzania jakścią. System zstanie wdrżny w śrdwisku technlgicznym zapewninym przez IMGW-PIB, przy uwzględnieniu następujących wymagań: Instalacja na prgramwaniu serwerwym typu pen-surce; Praca w śrdwisku wirtualnym VMWare; Minimalna liczba użytkwników krzystających jedncześnie z systemu: siemdziesięciu; Wymagane zasby sprzętwe niezbędne d uruchmienia prgramwania nie większe niż 3 serwery wirtualne maksymalnych parametrach: dwa prcesry 3GHz każdy, 8GB przydzielnej pamięci RAM; Wdrżny system będzie efektywnie wspmagać realizację prcesów: zarządzania incydentem, zarządzania elementami, i w szczególnści zarządzania ciągłścią działania i zarządzania bezpieczeństwem infrmacji, w ramach jedneg zintegrwaneg systemu. 3

4 System będzie realizwać c najmniej następujące funkcjnalnści przy wykrzystaniu narzędzi infrmatycznych: zarządzania incydentem i zasbami, w tym inwentaryzacji zasbów i prcesów, uwzględniające prcesy już wdrżne w IMGW-PIB, zarządzania ryzykiem uwzględniające wdrżny w IMGW-PIB SZBI, zarządzania ciągłścią działania wskazane w nrmie, a nie uwzględnine w już zaimplementwanych systemach (np. zarządzanie planami ciągłści działania, testwanie, planwanie i realizację audytów, przeglądów raz szkleń), twrzenia raprtów raz zarządzanie udkumentwaną infrmacją (w ramach zintegrwaneg systemu zarządzania ciągłścią działania), zarządzania incydentami (np. rejestracja na bieżąc, bsługa zdarzeń, cena, reagwanie, twrzenie statystyk, reklamacje), bieżącej ceny efektywnści funkcjnwania zintegrwaneg systemu zarządzania ciągłścią działania w parciu mierniki i wskaźniki, funkcje kmunikacji z systemami tczenia (systemami mnitrwania infrastruktury technicznej, ERP) raz funkcje pwiadamiania wybranych sób incydentach mających wpływ na ciągłść działania przedsiębirstwa. Infrmacje zaimplementwanych i działających w tych systemach funkcjnalnściach znajdują się w punkcie IV. Zakres Zamówienia. 4

5 III. Istniejące śrdwisk Zamawiająceg W IMGW-PIB eksplatwany jest zintegrwany system zarządzania SIMPLE.ERP wdrżny przez firmę SIMPLE S.A. W IMGW-PIB wdrżne są prcesy zarządzania incydentem raz zarządzania elementami. Prcesy te są zaimplementwane dpwiedni w aplikacjach wspierających: HP Service Manager: Serwer - Wydanie: ; SO: Windws Server 2008 Enterprise Klient - Klient HP Service Manager; Versin: HP Asset Manager; versin Ddatkwe infrmacje zaimplementwanych w Systemie Helpdesk prcesach zawiera załącznik A. 5

6 IV. Zakres zamówienia W zakres zamówienia wchdzą pracwanie i wdrżenie: Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK, parteg System Zarządzania Incydentem raz System Zarządzania Elementem Knfiguracji, rzbudwa wdrżneg w IMGW-PIB Systemu Zarządzania Incydentem, rzbudwa wdrżneg w IMGW-PIB Systemu Zarządzania Elementem Knfiguracji. Przez rzbudwę Zamawiający rzumie rzbudwę wdrżnych w IMGW-PIB prcedur i prcesów raz ich implementację w systemach infrmatycznych a nie tylk samych systemów infrmatycznych. Zamawiający dpuszcza wymianę zaimplementwanych w IMGW-PIB systemów infrmatycznych (aplikacji wspierającej System Zarządzania Incydentem i aplikacji wspierającej System Zarządzania Elementem Knfiguracji), z tym zastrzeżeniem, że Wyknawca zaimplementuje wszystkie wymagane funkcjnalnści, prcesy i prcedury, raz przeniesie wskazane przez Zamawiająceg dane d nwych systemów. 1. Wymagania dla Systemu Zarządzania Ciągłścią Działania Wyknawca dkna analizy platfrmy METEO-RISK pd kątem zapewnienia ciągłści działania w zgdzie z nrmą ISO 22301, w tym: Analizy prcesów bizneswych i związanych z nimi zasbów; Identyfikacji kluczwych elementów Platfrmy związanych z bezpieczeństwem i niezawdnścią jej działania; Analizy ryzyka typu BIA (Business Impact Analysis) skutków zakłóceń prcesów bizneswych i naruszeń zasbów; Szczegółwej analizy ryzyka analizę przyczyn zakłóceń prcesów bizneswych i naruszeń zasbów; Identyfikacji i analizy krytycznych prcesów i kreślenie ich parametrów czaswych z punktu widzenia ciągłści działania. Uwzględni przy tym dkumenty: zewnętrze kreślające statutwe działania IMGW-PIB: Ustawa Praw Wdne, 6

7 Rzprządzenie Ministra Śrdwiska z dnia 6 listpada 2008 w sprawie standardwych prcedur zbierania i przetwarzania infrmacji przez państwwą służbę hydrlgiczn-meterlgiczną raz państwwą służbę hydrlgiczną (aktualizacja: ) Rzprządzenie Ministra Śrdwiska z dnia 22 sierpnia 2007 w sprawie pdmitów, którym Państwwa Służba Hydrlgiczn-Meterlgiczna i Państwwa Służba Hydrgelgiczna są bwiązane przekazywać strzeżenia, prgnzy, kmunikaty i biuletyny raz spsbu i częsttliwści ich przekazywania (aktualizacja: ) wewnętrzne IMGW-PIB: (Statut Instytutu Meterlgii i Gspdarki Wdnej, Regulamin Organizacyjny, zarządzenia, Regulamin krzystania z infrastruktury IT, Deklaracja Pzimu Świadczenia Usług, itp.) Wyknawca pracuje plan siągnięcia zgdnści z wymaganiami nrm ISO 22301, ISO/IEC i PN- EN ISO 9001 Identyfikacja i analiza niezgdnści z ww. standardami; Plan siągnięcia zgdnści z wymaganiami nrm. Wyknawca dkna implementacji i wdrżenia Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK, w tym: instalację i sknfigurwanie systemu (zdefiniwanie miar ryzyka, matrycy strat bizneswych i innych parametrów knfiguracyjnych prgramwania), zarządzanie ryzykiem dbór zabezpieczeń (z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem wdrżneg w ramach SZBI w IMGW-PIB), implementację strategii zarządzania ciągłścią działania, plany ciągłści działania (BCP Business Cntinuity Plan) i ich testy, implementację zarządzania incydentami dtycząceg ciągłści działania, implementację mierników efektywnści zarządzania ciągłścią działania, przygtuje system d twrzenia raprtów (ze zgłszeń, incydentów i próśb usługi). 2. Integracja 7

8 Zamawiający wymaga integracji wszystkich systemów: Systemu Zarządzania Incydentem, Systemu Zarządzania Elementami Knfiguracji, Systemu Zarządzania Ciągłścią Działania; wraz z ich kmpnentami pisanymi szczegółw w rzdziale IV. Zamawiający dpuszcza, aby stanwiły ne jeden system infrmatyczny zainstalwany na jednym serwerze. Zamawiający wymaga integracji wymieninych pwyżej systemów z następującymi elementami infrastruktury Zamawiająceg: Active Directry lista użytkwników (lgin, hasł, adres , niektóre atrybuty struktura rganizacyjna, st), ZSI raz EOD m. in.: urlpy i zastępstwa, wniski zakupwe, zaptrzebwania, źródła finanswania (dtyczy elementów i pracwników), przypisanie d struktury rganizacyjnej (dtyczy elementów i pracwników), integracja przez pliki (raprty, w tabelach), Systemem mnitrującym elementy (SCCM 2007 SP ). Wyknawca przygtuje interfejs d integracji z systemami mnitrującymi d autmatyczneg rejestrwania zgłszeń. 3. Dkumentacja Zamawiający wymaga pracwania i dstarczenia dkumentacji Systemu, która pwinna zawierać: prcedury systemwe: zarządzania incydentami, zarządzania, strategię i prcedury ciągłści działania, 8

9 plany utrzymania ciągłści działania, pdręcznik użytkwnika prgramwania dla wszystkich (rzbudwanych i wdrżnych) elementów systemu, instrukcje stanwiskwe prgramwania dla wszystkich (rzbudwanych i wdrżnych) elementów systemu, pdręcznik administratra prgramwania dla wszystkich (rzbudwanych i wdrżnych) elementów systemu zawierająceg: knfiguracja systemu, prcedury instalacyjne, prcedury administracyjne. 4. Gwarancja Dstarczny system wraz z elementami rzbudwanymi zstanie bjęty gwarancją przez kres pięciu lat d dnia pdpisania prtkłu dbiru kńcweg. Gwarancja bejmuje: naprawę wad ukrytych, które zstaną ujawnine w kresie bwiązywania gwarancji, przeglądy rczne i przekazanie zaleceń dla eksplatacji systemu, asystę przy re systemu w zakresie nie większym niż 100 gdzin w rku. W ramach gwarancji Zamawiający będzie miał mżliwść zgłaszania awarii systemu, a wyknawca dkna naprawy zgłsznych awarii w czasie: 48 gdzin dla awarii krytycznej przez awarię krytyczną Zamawiający rzumie awarię systemu infrmatyczneg, której wystąpienie całkwicie uniemżliwia realizację któregś z prcesów w, lub niedstępnść systemu infrmatyczneg dłuższą niż 4 gdziny, 10 dni rbczych dla pzstałych awarii. 5. Warsztaty z systemu zarządzania ciągłścią działania dla specjalistów IMGW-PIB. Wyknawca zbwiązany jest d przeprwadzenia następujących warsztatów: 9

10 Warsztaty z administrwania systemem infrmatycznym w wymiarze trzech dni p sześć gdzin dla śmiu sób. Warsztaty dla peratrów i grup wsparcia systemu w wymiarze trzech dni p sześć gdzin dla 3 grup składających się z śmiu sób. Warsztaty dla persnelu zarządzająceg platfrmą METEO-RISK w wymiarze sześciu gdzin dla 3 grup składających się z śmiu sób. Prezentację systemu wraz z mówieniem mżliwści raprtwania raz interpretacji z przeznaczeniem dla Dyrekcji IMGW-PIB indywidualne dla 8 sób p 2 gdziny. Zamawiający zapewni pmieszczenia służące d przeprwadzenia warsztatów, natmiast Wyknawca dstarczy niezbędne materiały warsztatwe. Zakres zamówienia nie bejmuje kńcweg audytu pprzedzająceg prces certyfikacji na zgdnść z nrmami. 6. Współpraca pdczas wdrżenia P pdpisaniu umwy Zamawiający: przekaże Wyknawcy pełną (psiadaną przez Zamawiająceg) dkumentację, w tym między innymi: diagramy zaimplementwanych w IMGW-PIB prcesów/prcedur dla zarządzania incydentem i zarządzania elementami, dkumentacje systemów HP Service Manager i HP Asset Manager, zapewni Wyknawcy niezbędne dla ptrzeb integracji infrmacje d dstawców systemów, a także niezbędny dstęp d systemów niezbędny d realizacji przez Wyknawcę umwy, zapewni Wyknawcy niezbędny d realizacji Zamówienia dstęp d dkumentów wewnętrznych IMGW-PIB. Wyknawca wykna wszelkie prace stsując jedną z metdyk zarządzania prjektem (PRINCE2, PMBOK lub równważną). 10

11 Załącznik A. Infrmacje prcesach Systemu Helpdesk w IMGW-PIB W IMGW-PIB realizwane są prcesy zarządzania incydentem raz zarządzania zwane dalej jak System Helpdesk. System Helpdesk w IMGW-PIB wspiera wszystkich uprawninych użytkwników w zakresie bszaru teleinfrmatyki i bszarów współpracujących. Planwane są również implementacje klejnych bszarów z IMGW-PIB. Obszary współpracujące, zaimplementwane w Systemie Helpdesk t: Obszar Infrmatyki, CNO_PSHM (Centrum Nadzru Operacyjneg Państwwej Służby Hydrlgiczn-Meterlgicznej) (jak integralna część ), System Zarządzania Bezpieczeństwem Infrmacji, Planwana implementacja bszarów w zakresie realizacji prjektu: energetyka, teledetekcja naziemna (radary), System Zarządzania Ciągłścią Działania, teledetekcja satelitarna, telemetria, system zarządzania incydentem w służbie pmiarw-bserwacyjnej (awaria manager), C2.6. System musi umżliwiać implementację klejnych bszarów działania IMGW-PIB. System Helpdesk działa całdbw. Parametry realizacji bsługi incydentów zależne są d dnia tygdnia i pry dnia. Organizacja pracy punktów kntaktu () raz pszczególnych linii wsparcia wygląda następując: Lkalizacje i gdziny pracy: 11

12 Ośrdek Główny Warszawa Operatrzy 7:00 17:00 Knsultanci 7:00 17:00 Operatrzy w CNO_PSHM całdbw dyżurni IT 16:00 8:00 raz w święta całdbw Oddział Kraków Kraków, Katwice, Białystk Operatrzy raz knsultanci 7:00 15:00 Oddział Wrcław Wrcław, Pznań Operatrzy raz knsultanci 7:00 15:00 Oddział Gdynia Gdynia Operatrzy raz knsultanci 7:00 15:00 W każdej z wymieninych lkalizacji znajdują się peratrzy i knsultanci. Knsultanci realizują też prace w innych lkalizacjach (miejscwściach) na bszarze całej Plski zdalnie lub jeżdżąc we wskazane miejsca. Pełną infrmacje lkalizacjach IMGW-PIB mżna znaleźć na strnach internetwych Instytutu. Lkalizacja grup wsparcia: Lkalne grupy wsparcia dpwiedni d ch lkalizacji (Gdynia, Białystk, Pznań, Wrcław, Katwice, Kraków, Warszawa) Specjalistyczne grupy wsparcia - głównie w Warszawie i w Krakwie (m.in. telemetria, System Hydrlgii, mdel bliczeniwy Aladin, teledetekcja satelitarna) 7. Definicje prcesów Nazwa / skrót System Definicja System realizujący wsparcie dla kreślnych prcesów nadrzędnych i wskazanych w nich usług pisanych właściwymi dkumentami dla uprawninych 12

13 Nazwa / skrót Definicja użytkwników. System zawiera w sbie zdefiniwane prcesy główne, prcesy, prcedury, aplikacje wspierające, zasby (ludzkie, elementy infrastruktury raz fizyczne). Helpdesk / peratrzy (I linia wsparcia) Knsultanci / serwisanci (II linia wsparcia) Dyżurni (III linia) Punkt kntaktu użytkwnika z IT raz systemem. Operatrzy przyjmują d użytkwników zgłszenia incydentów i prśby realizację usługi. Operatrzy krdynują prace nad rzwiązaniem prblemów i infrmują użytkwników pstępach prac. Osby realizujące prśby usługi i rzwiązujące prblemy lub udzielające wsparcia w zakresie rzwiązywania prblemów zgłsznych przez użytkwników na. Grupa knsultantów dpwiedzialna za rzwiązywanie prblemów lub udzielanie wsparcia w kreślnym (w SLA) zakresie przywrócenia działalnści systemów i elementów infrastruktury teleinfrmatycznej IMGW-PIB pza standardwymi gdzinami pracy wsparcia. Baza rzwiązań Lista rzwiązań wzrcwych zaprpnwanych przez knsultantów / serwisantów d umieszczenia w bazie. CMDB (Cnfiguratin Management Data Base) Lgiczne repzytrium infrmacji elementach zawierające wszystkie isttne i kreślne szczegóły dtyczące różnych aspektów elementów raz pwiązań między nimi. Na gół jest t fizyczna baza zintegrwana z systemami inwentaryzacji i mnitrwania infrastruktury uzupełnina relacje. Grupy wsparcia IMGW-PIB Incydent Prśba usługę / Zlecenie Usługa Grupa knsultantów / serwisantów dpwiedzialna za rzwiązywanie zgłszeń w kreślnym bszarze. Grupa wsparcia mże też być związana z lkalizacją. Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Każde zdarzenie, które pwduje, lub mże pwdwać przerwę w dstarczaniu usługi zdefiniwanej na przykład jak dstępnść lub wydajnść systemu (usługi), czy też pewna kreślna jeg funkcjnalnść. Zdarzenie, które nie zstał spwdwane uszkdzeniem ani awarią lecz jest frmą zgłszenia zaptrzebwania (np. prśba utwrzenie nweg knta w, zwiększenia przestrzeni dyskwej lub dtwrzenie danych z archiwum) Działanie pdejmwane w celu zaspkjenia kreślnej ptrzeby (lub ptrzeb) klienta (w przypadku klienta wewnętrzneg mżna użyć kreślenia 13

14 Nazwa / skrót Definicja "Zgłaszająceg"). Prces Prcedura SLA (Service Level Agreement) Usługa zewnętrzna Użytkwnik Zgłszenie zewnętrzny spza IT Element Lgiczny ciąg czynnści, który prwadzi d spełnienia ustalnych wymagań dbircy (zewnętrzneg lub wewnętrzneg) pprzez dstarczenie prduktów w pstaci: wyrbów, usług, dkumentacji lub infrmacji. Prcesy są pwtarzalne (realizwane cyklicznie), zużywają zasby (kapitał, zasby ludzkie, czas materiały, wypsażenie, itd.), a w efekcie ich działania pwstaje wartść ddana. Klejne krki (działania) realizacji daneg lub jeg zamkniętej części. Umwa pisująca parametry usługi ustalne pmiędzy klientem a jej dstawcą. Część usługi świadczna przez zewnętrzneg dstawcę w celu dstarczenia usługi bizneswej lub wspmagającej. Osba upważnina d krzystania z usługi. Interakcja użytkwnika z I linią wsparcia IT. Celem zgłszenia jest przekazanie danych występującym incydencie. Zgłszenie mże być d razu zamknięte, jeśli peratr I linii wsparcia zna rzwiązanie dla zaistniałej sytuacji, ewentualnie mże być eskalwane d incydentu alb zmiany. Osba dedykwana (frmalnie lub technicznie) d realizacji kreślnej usługi nie będąca związaną z IMGW-PIB stsunkiem pracy, a jej usługi są realizwane na pdstawie dpwiedniej umwy. (częst administratr) lub systemu działająceg w infrastrukturze lub z nią płączneg (trwale lub kazjnalnie) będący pracwnikiem IMGW-PIB rganizacyjnie i merytrycznie umiejscwiny pza bszarem teleinfrmatyki IMGW-PIB. Składnik infrastruktury lub biekt, który jest (lub ma być) kntrlwany przez prces zarządzania. Nazwą ta kreśla się zasby ( z wyłączeniem zasbów ludzkich, które są pisane dpwiedni rlami w ). Część definicji jest zaczerpnięta z dkumentu instrukcja stanwiskwa dla IMGW, wersja 1.1, Warszawa 2010, Betacm 14

15 8. Prces bsługi - Wymagania dla Systemu Zarządzania Incydentem A. Isttne elementy Systemu Helpdesk już funkcjnujące lub niezbędne d uwzględnienia przy rzszerzaniu funkcjnalnści Systemu Zarządzania Incydentem a) Rle w Systemie Helpdesk Rle w prcesie zstały zdefiniwane w parciu mdel RACI (Respnsible wyknujący, Accuntable dpwiedzialny i rzliczany, Cnsulted udzielający knsultacji, Infrmed infrmwany). W celu pprawneg funkcjnwania Zarządzania Incydentem niezbędne jest przypisanie przynajmniej pniższych ról w rganizacji wsparcia Jedna sba mże pełnić kilka ról raz być przypisana d różnych grup. Rla Opis Szacunkwa liczba sób pełniących dana rle w skali IMGW-PIB Operatr Helpdesk (Operatr Service Desk) I linia wsparcia. Jeden punkt kntaktu użytkwnika d zgłaszania zdarzeń i zleceń w zakresie bsługiwanym przez pisywany system. Tylk Operatr Helpdesk przyjmuje d użytkwników zgłszenia incydentów i zlecenia w ramach usługi. Helpdesk krdynuje prace nad rzwiązaniem incydentu lub realizacją zlecenia i infrmuje użytkwników pstępach prac. Rla pwinna być stała. Wyknuje: Rejestruje zgłszenia w wspierającym prces Zarządzania Incydentem Eskaluje i nadzruje wszystkie Incydenty i Zlecenia Rzwiązuje w zakresie swich kmpetencji zgłszenia trafiające d Helpdesk (Service Desk ) Mnitruje bsługę eskalwanych Incydentów i Zleceń Infrmuje Krdynatra prblemach w realizacji Incydentów/Zleceń i ptencjalnych zagrżeniach dla świadcznych usług Pwiadamia Krdynatra istnieniu nieprawidłwych danych w wspierającym, wskazując przy tym jakie pwinny być pprawne wartści Przekazuje Incydenty/Zlecenia pmiędzy Grupami Wsparcia Odpwiedzialny i rzliczany: Odpwiedzialny za kntakt i rejestrację wszystkich zgłszeń d użytkwników Odpwiedzialny za prawidłwą klasyfikację zgłszeń Odpwiedzialny za prawidłwą eskalację zgłszeń

16 Knsultant / serwisant Krdynatr Knsultuje: Infrmuje użytkwników statusie i pstępie prac nad zgłszeniem II linia wsparcia. Specjaliści realizujący usługę lub jej część, w przypisanych im bszarach, przekazaną przez Helpdesk. Rla pwinna być stała. Człnkwie grup pwinni pchdzić z Centrum Infrmatyki IMGW i SSI w Oddziałach. Wyknuje: Pdejmuje Incydenty/Zlecenia przekazane d jeg Grupy Wsparcia Realizuje Incydenty/Zlecenia, diagnzuje i wskazuje rzwiązania Zamyka Incydenty/Zlecenia Eskaluje Incydenty/Zlecenia d ekspertów i firm zewnętrznych Knsultuje metdy rzwiązania Incydentów z Ekspertami Infrmuje Krdynatra Incydentu prblemach w realizacji Incydentów/Zleceń i ptencjalnych zagrżeniach dla świadcznych usług Rejestruje incydent jeśli wykryje nieprawidłwści w infrastrukturze infrmatycznej Kmunikuje się z użytkwnikiem celem uzyskania szczegółwych infrmacji dnśnie Incydentu/Zlecenia Odpwiedzialny i rzliczany: Odpwiedzialny za rzwiązanie Incydentów i Zleceń wg ustalnych prcedur Nadzruje realizację Incydentu/Zlecenia przez firmy zewnętrzne Infrmwany: Pwiadamiany nwym Incydencie/Zleceniu przypisanym d jeg Grupy Wsparcia Pwiadamiany nwym Incydencie/Zleceniu przypisanym d siebie Osba nadzrująca prawidłwą realizację bsługi zgłszeń i incydentów, mnitrująca realizację zgłszeń i incydentów, mderująca sytuację w przypadku wystąpienia prblemu w przebiegu i wspierająca merytrycznie realizację. Odpwiada za prawidłwe funkcjnwanie grupy Helpdesk raz Grup Wsparcia. Rla mże być pełnina w spsób rtacyjny. Pełnić ją pwinna sba decyzyjna w brębie Centrum Infrmatyki IMGW. Zaleca się aby dbyła szklenie z bibliteki ITIL na pzimie Fundatin raz ITIL v3 Operatin Supprt and Analysis Capability

17 Dyżurni Wyknuje: Wskazuje sbę dpwiedzialną za realizację zgłszenia/incydentu/zlecenia w przypadku wystąpienia przestjów bądź późnień w realizacji zgłszeń Infrmuje właściwych Kierwników ptencjalnych zagrżeniach związanych z bsługą incydentów raz knsekwencjach w stsunku d świadcznych usług Zleca sbm dpwiedzialnym przygtwanie standaryzwanych prcedur realizacji zleceń Zleca Administratrwi systemu wspierająceg bsługę zgłszeń aktualizację danych Prpnuje Kierwnikm zmiany w rganizacji wsparcia mające na celu pdniesienie jakści i wydajnści wsparcia Odpwiedzialny i rzliczany: Odpwiada za prawidłwe funkcjnwanie Grupy Service Desk i Grup Wsparcia Knsultuje: Rzstrzyga kwestie sprne dtyczące prirytetów zadań realizwanych przez wszystkie linie wsparcia Udziela wsparcia przy klasyfikacji i kategryzacji zgłszeń Rzstrzyga spry kmpetencyjne dtyczące przekazania zgłszeń Infrmwany: Infrmwany przez I linię wsparcia istnieniu niepprawnych danych w wspierającym bsługę zgłszeń Pwiadamiany niepdjęciu zgłszeń/incydentów/zleceń w załżnym czasie Pwiadamiany zbliżającym się czasie kńca realizacji Incydentów/Zleceń Dyżurni realizują telefniczne dyżury wsparcia infrmatyczneg pza urzędwymi gdzinami pracy. Dyżurni realizują jedynie incydenty (nie realizują próśb usługę), których wystąpieniu infrmacje trzymują z systemów mnitrujących lub z CNO_PSHM. Dyżurny Wyknuje: Pdejmuje wszystkie Incydenty/Zlecenia przekazane d jeg Grupy Wsparcia pdczas trwania dyżuru Diagnzuje i realizuje Incydenty/Zlecenia Zamyka Incydenty/Zlecenia Eskaluje Incydenty/Zlecenia d firm zewnętrznych Knsultuje metdy rzwiązania Incydentów z innymi mi, w tym (jeśli ptrzeba) ze specjalistami spza IT Infrmuje Krdynatra Incydentu prblemach w realizacji Incydentów/Zleceń i ptencjalnych zagrżeniach 17 30

18 Użytkwnicy zewnętrzny dla świadcznych usług Przed zakńczeniem dyżuru zwraca Incydenty i Zlecenia d grup, z których Incydenty i Zlecenia zstały przekazane d grupy Dyżurnych. Jeżeli zgłszenie zstał zarejestrwane p gdzinach pracy, dyżurny przekazuje je d grupy z właściwymi kmpetencjami. Kmunikuje się z użytkwnikiem celem uzyskania szczegółwych infrmacji dnśnie Incydentu/Zlecenia Odpwiedzialny i rzliczany: Obsługuje zgłszenia pza regularnymi gdzinami pracy Centrum Infrmatyki IMGW Odpwiedzialny za rzwiązanie Incydentów i Zleceń wg ustalnych prcedur Nadzruje realizację Incydentu/Zlecenia przez firmy zewnętrzne Za użytkwników w zarządzania incydentem uznajemy wszystkich pracwników IMGW-PIB raz sób i instytucji wyknujących pracę na rzecz Instytutu na pdstawie umów cywiln-prawnych, ich pdwyknawców raz związanych z nimi sób, psiadających dstęp d zasbów Instytutu bjętych prcesem zarządzania i zarządzania incydentem. Wyknuje: Zgłasza prblemy i prśby usługę d Helpdesk / Service Desk Zgłasza prblemy i prśby usługę w imieniu sby nie psiadającej dstępu d żadnej z mżliwych ścieżek kntaktu z Helpdesk / Service Desk Zgłasza reklamacje d Helpdesk / Service Desk w przypadku gdy przedmit zgłszenia nie zstał pprawnie zrealizwany Odpwiedzialny: Dstarczenie pracwnikm rganizacji wsparcia wszystkich niezbędnych infrmacji w spsób precyzyjny Sprawdzenie czy p zakńczeniu realizacji zgłszenia przedmit zgłszenia zstał zrealizwany Inicjwanie kntaktu tylk i wyłącznie z Operatrami Helpdesk / Service Desk Infrmwany: Pwiadamiany zarejestrwaniu zgłszenia w wspierającym prces Zarządzania Incydentem Pwiadamiany aktualizacjach dtyczących swjeg zgłszenia Pwiadamiany zakńczeniu realizacji swjeg zgłszenia Osba i/lub instytucja wyknująca pracę na rzecz Instytutu na pdstawie umów cywiln-prawnych, ich pdwyknawców raz związanych z nimi sób, psiadających dstęp d zasbów Instytutu lub realizujących na rzecz Instytutu jakieś usługi

19 spza IT (pracwnik IMGW- PIB) Specjaliści realizujący usługę lub jej część, w przypisanych im bszarach i zakresach dpwiedzialnści, przekazaną przez Helpdesk lub przez Knsultanta z danej grupy wsparcia. Zaleca się, żeby takie rle (specjaliści spza IT) dcelw zstały zaimplementwane d aplikacji zarządzania incydentem. W chwili becnej Specjaliści spza IT realizują zadanie zgdnie z własnymi prcedurami Częściw pisy ról są zaczerpnięte z dkumentu Instrukcja stanwiskwa dla IMGW, wersja 1.1, Warszawa 2010, Betacm W pwyższej tabeli nie jest uwzględnine pwielanie ról i grup (np. sba pełniąca rlę peratra raz jedncześnie będąca knsultantem jest pliczna dwa razy). b) Grupy wsparcia Przyjęt załżenie systemwe, że wewnątrz danej grupy wsparcia incydenty są przekazywane bezpśredni przez knsultantów, natmiast przekazywanie pmiędzy grupami wsparcia jest realizwane za pśrednictwem peratrów. Mżliwe jest wskazanie dedykwanej grupy wsparcia przez knsultanta zajmująceg się incydentem, gdy wystąpi ptrzeba przekazania incydentu d innej grupy wsparcia. W becnie jest zaimplementwanych 40 grup wsparcia. c) Statusy Zgłszenia są realizwane bezpśredni na I linii wsparcia przez Operatrów. D grup wsparcia (knsultantów) są eskalwane jak Incydent. Zgłszenia mają następujące statusy: nwe (w mmencie rejestrwania prze peratra raz p zarejestrwaniu w przez użytkwnika z pmcą WWW), płączne jeśli zstały eskalwane d incydentu i są z nim, zakńczne jeśli zstały zrealizwane bezpśredni przez Operatrów lub Incydenty z nimi zstały zakńczne w. 19

20 Dla zgłszeń statusy zmieniają się autmatycznie p wypełnieniu dpwiednich pól lub wyknaniu wskazanej akcji. Incydenty mają następujące statusy: nwe, w tku (p przejęciu przez knkretneg Knsultanta d realizacji), przekazane, czekujące, przekazane na zewnątrz (status d wytwrzenia i wdrżenia w ), kmpletne p zakńczeniu realizacji, zamknięte p upływie kreślneg czasu d statusu kmpletne (becnie są t dwie dby). Dla incydentów statusy zmieniają się autmatycznie p wypełnieniu dpwiednich pól / wyknaniu wskazanej akcji lub są zmieniane ręcznie w plu status przez uprawnine d teg rle (peratr, knsultant, itd.) - funkcjnalnść becnie nie działa prawidłw. B. Prcesy Systemu Helpdesk dla Systemu Zarządzania Incydentem Prces Prcesy / pdprcesy funkcjnalnści w Obsługa Rejestracja Użytkwnik Rejestracja zgłszenia przez Prblemy z incydentu zgłszenia Helpdesk użytkwnika przez strnę WWW Rejestracja zgłszenia telefniczneg przez peratra działa pprawnie Nie w każdej lkalizacji funkcjnalnść działa pprawnie rejestracją zgłszenia przez Operatra Service Desk występują w ddziale Gdynia Autmatyczna rejestracja zgłszenia przysłaneg mailem nie zstała uruchmina Rejestracja zgłszenia Nie w każdej przysłaneg mailem przez lkalizacji funkcjnalnść 20

21 Prces Prcesy / pdprcesy funkcjnalnści w peratra (ręcznie) działa pprawnie Rejestracja zgłszenia sbiście Nie w każdej przekazaneg przez użytkwnika lkalizacji w punkcie funkcjnalnść działa pprawnie Weryfikacja Użytkwnik Weryfikacja zgłszenia pd Działanie zgłszenia / diagnza Helpdesk względem frmalnym Wstępna diagnza zgłszenia pprawnie pprawnie prceduralne, nie dtyczy funkcjnalnści narzędzia. Brakuje check listy dla peratrów. Realizacja Helpdesk Realizacja zgłszenia / naprawa zgłszenia / awarii bezpśredni przez działa pprawnie pprawnie naprawa peratra Zakńczenie Helpdesk Zakńczenie zgłszenie przez zgłszenia peratra działa pprawnie pprawnie, Użytkwnik trzymuje w mailu infrmacje rzwiązaniu. Należy zaimplementwać ddatkwy kd rzwiązania: Anulwane przez użytkwnika. Eskalacja Helpdesk Zakńczenie bsługi zgłszenia Mżna pwiązać zgłszenia d Knsultant przez peratra na danym etapie i eskalacja d grupy działa pprawnie kilka zgłszeń z jednym (twartym) wsparcia pjedynczeg 21

22 Prces Prcesy / pdprcesy funkcjnalnści w incydentu zgłszenia (jedn zgłszenie incydentem. eskalwane jak nwy incydent) Zakńczenie bsługi zgłszenia przez peratra na danym etapie i eskalacja d grupy wsparcia zgłszenia jak g z już twartym incydentem (zgłszenie eskalwane jak płączne z już istniejącym incydentem) działa pprawnie Prblemem jest wyświetlanie wszystkich mżliwych d pwiązania zgłszeń, w tym zamkniętych. Weryfikacja Knsultant Weryfikacja incydentu, analiza Brakuje dstępu d incydentu / diagnza Użytkwnik infrmacji, weryfikacja pprawnści frmalnej przyjęcie pprawnie pełnej zamieszcznej w d realizacji infrmacji Weryfikacja incydentu, analiza infrmacji, weryfikacja pprawnści frmalnej zwrócenie incydentu na Helpdesk w celu przypisania d innej grupy wsparcia pprawnie elementach. Prblem z kmunikacją pmiędzy narzędziem d zarządzania a narzędziem d bsługi zgłszeń Realizacja Knsultant Realizacja prsta. Realizacja Nie działają zmiany incydentu / incydentu przez knsultanta w nie działa statusów (brak naprawa jednej grupie wsparcia pprawnie (brak mżliwści zmiany mżliwści statusu np. z w tku zmiany statusów) na czekujące). Realizacja wewnątrz IT w jednej Działa jedynie grupie wsparcia. Realizacja nie działa autmatyczna incydentu przez kilku pprawnie(brak zmiana statusu (np. 22

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych

1. Wykonanie systemu pozyskiwania i dystrybucji map cyfrowych Załącznik nr 1 Załącznik techniczny przedmitu zamówienia Zakup implementacji platfrmy B2B stanwiącej zintegrwany system przepływu infrmacji wraz z dstawą d siedziby Zamawiająceg Spis Treści 1. Wyknanie

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Spis treści I. Pdstawwe parametry usługi raz Architektura WAN.... 2 II. Łącza d Internetu.... 10 III. Zarządzanie i mnitrwanie sieci WAN.... 15 IV. Pzim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Załącznik nr 1 d SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) część 1 Wdrżenie systemu pcztweg Exchange 2013 wraz z migracją danych raz dstarczenie licencji dstępwych d Exchange 2013, systemu peracyjneg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Spis treści ZWL/OŁM/01/2012 Załącznik nr 4 d SIWZ/nr 1 d umwy SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA... 2 WYMAGANA KONCEPCJA ROZWIĄZANIA SYSTEMU PNO... 2 PRZYGOTOWANIE PROJEKTU...

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Prjekt jest współfinanswany przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ (GIS) W GMINIE LUBSKO

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedstawine przez Wyknawcę rzwiązanie musi zakładać perspektywę rzwju cyfryzacji MZOZ raz rzwju elektrnicznych usług publicznych w ramach prjektu: Rzwój elektrnicznych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH US2413 Wydanie: 2.06 Data: 203.2006 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DRUGIEGO URZĘDU SKARBOWEGO W GLIWICACH Zgdneg w wymaganiami nrmy: PN - EN ISO 9001:2001 OPRACOWAŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Stanwisk

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Śląskie Centrum Spłeczeństwa Infrmacyjneg Śląska Sieć Punktów Dstępu d Infrmacji (ŚSPI) Opis Przedmitu Zamówienia Maj 2011 r. Załącznik nr 6 Opis przedmitu zamówienia str. 25 Spis zawartści 1. Infrmacje

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o. Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn

Bardziej szczegółowo

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM

Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego Niekwalifikowanych Usług CERTUM Kdeks Pstępwania Certyfikacyjneg Niekwalifikwanych Usług CERTUM Załącznik nr 3: Wskazówki dtyczące wydawania certyfikatów pdwyższnej wiarygdnści Extended Validatin SSL Wersja 3.3 Data: 07 października

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa

Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa Prgram Zintegrwanej Infrmatyzacji Państwa Warszawa, Marzec 2013 Ministerstw Administracji i Cyfryzacji SPIS TREŚCI Wstęp... 4 1. Nwe pdejście d infrmatyzacji państwa infrmatyzacja zintegrwana... 5 2. Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN

Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN Załącznik nr 21 d OPZ Wymagania nadrzędne aktualizacyjne w zakresie sieci LAN 1. DEFINICJA AKTUALNYCH POWOŁAŃ NORMATYWNYCH Zakres prjektu party jest na specyfikacjach i wymaganiach zawartych w nrmach,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika

GEO-INFO 6 Sigma. Podręcznik Użytkownika SYSTEM INFORMACJI PRZESTRZENNEJ GEO-INFO 6 Sigma Pdręcznik Użytkwnika SYSTHERM INFO Sp. z.., ul. Janickieg [WIEPOFAMA], 60-542 Pznań tel.: (061) 848 03 52, 846 20 80 fax: (061) 848 03 53, 846 20 89 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA

Spis rysunków: 1E/1IT - SZAFA BD3 1E/2IT - SCHEMAT IDEOWY IT 1E/3IT - RZUT PIWNIC 1E/4IT - RZUT PARTERU 1E/5IT - RZUT PIĘTRA I 1E/6IT - RZUT PODDASZA ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. ZAKRES PROJEKTU... 2 2. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2 3. ZAŁOŻENIA UŻYTKOWNIKA I PRZYJĘTA ARCHITEKTURA ROZWIĄZANIA.. 2 4. INSTALACJA TELETECHNICZNA... 4 4.1 KONFIGURACJA PUNKTU LOGICZNEGO...

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Strategia wdraŝania projektu Broker innowacji jako narzędzie efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski Strategia wdraŝania prjektu Brker innwacji jak narzędzie efektywneg rzwju systemu nwczesnej gspdarki Małplski Opracwanie dr Janusz Fudaliński Kraków, maj 2011 Urząd Marszałkwski Wjewództwa Małplskieg ul.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji

Instrukcja użytkownika część I Podstawy obsługi aplikacji część I Pdstawy bsługi aplikacji wersja 5.13.1 Autrzy: Rbert Marek Jadwiga Krdek Wrcław 07.2015 Wszelkie prawa zastrzeżne. Dkument mże być reprdukwany lub przechwywany bez graniczeń tylk w całści. Żadna

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia

Wdrożenie Centralnego Systemu Bankowego (CSB) etap dialogu technicznego informacje o zakresie zamówienia Załącznik nr 2 d Zaprszenia d udziału w dialgu technicznym Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) Warszawa, 17 czerwca 2014 Wdrżenie Centralneg Systemu Bankweg (CSB) etap dialgu techniczneg infrmacje

Bardziej szczegółowo