OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZAŁĄCZNIK NR 10 d SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK I. Charakterystyka prjektu METEO-RISK Celem prjektu METEO-RISK - System numeryczneg prgnzwania pgdy i przewidywania zagrżeń meterlgicznych wersja rzszerzna, jest zwiększenie chrny przed skutkami zagrżeń naturalnych i usprawnienie systemu przewidywania zagrżeń i zdarzeń niebezpiecznych charakterze meterlgicznym. W wyniku realizacji prjektu METEO-RISK pwstanie system bejmujący następujące, pdstawwe elementy: Platfrma teleinfrmatyczna bejmująca dwa stanwiska d analizwania i prgnzwania zagrżeń pgdwych (mdelwanie prgnz pgdy z wykrzystaniem mdeli ALADIN i COSMO), parte na klastrach bliczeniwych dużej mcy wraz z twarzyszącymi im pdsystemami kmunikacyjnymi, pamięci maswych i pdsystemem GIS raz prgramwaniem systemwym i narzędziwym i systemami d wizualizacji i preanalizy wyników mdeli numerycznych Sieć urządzeń pmiarwych, z których dane będą asymilwane d mdeli prgnzwania numeryczneg pgdy, bejmująca: Radary meterlgiczne; System detekcji i lkalizacji wyładwań atmsferycznych PERUN; Systemy radisndażwe na trzech stacjach pmiarów aerlgicznych; Autmatyczne stacje meterlgiczne; Deszczmierze wagwe; Mrski system pmiarw-diagnstyczny. Narzędzia efektywnej interpretacji wyników mdelu COSMO, bejmujące: Specjalistyczne aplikacje wykrzystujące wyniki mdelu COSMO (w tym aplikacje mbilne); Centra słny hydrlgicznej; 1

2 Autmatyczne urządzenia d pbru i analizy prób w prfilach ujściwych Wisły i Odry. Elementy składwe systemu METEO-RISK rzmieszczne są na terenie całeg kraju a pdstawwe zasby infrmatyczne zlkalizwane są w siedzibie Instytutu Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwweg Instytutu Badawczeg w Warszawie. 2

3 II. Przedmit zamówienia Przedmitem zamówienia jest pracwanie i wdrżenie Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK, parteg System Zarządzania Incydentem raz System Zarządzania Elementem Knfiguracji. Celem budwy teg systemu jest zapewnienie funkcjnwania platfrmy METEO-RISK na dpwiednim pzimie jakści i bezpieczeństwa w sytuacjach występwania zagrżeń raz zintegrwanie infrmacyjn rganizacyjne z wybranymi systemami infrmatycznymi eksplatwanymi w IMGW-PIB. System zstanie pracwany zgdnie ze standardami: ISO 22301, dtycząceg systemu zarządzania ciągłścią działania (ang. BCMS Business Cntinuity Management System); ISO/IEC 27001, dtycząceg systemu zarządzania bezpieczeństwem infrmacji (ang. ISMS Infrmatin Security Management System). PN-EN ISO 9001, dtycząceg systemu zarządzania jakścią. System zstanie wdrżny w śrdwisku technlgicznym zapewninym przez IMGW-PIB, przy uwzględnieniu następujących wymagań: Instalacja na prgramwaniu serwerwym typu pen-surce; Praca w śrdwisku wirtualnym VMWare; Minimalna liczba użytkwników krzystających jedncześnie z systemu: siemdziesięciu; Wymagane zasby sprzętwe niezbędne d uruchmienia prgramwania nie większe niż 3 serwery wirtualne maksymalnych parametrach: dwa prcesry 3GHz każdy, 8GB przydzielnej pamięci RAM; Wdrżny system będzie efektywnie wspmagać realizację prcesów: zarządzania incydentem, zarządzania elementami, i w szczególnści zarządzania ciągłścią działania i zarządzania bezpieczeństwem infrmacji, w ramach jedneg zintegrwaneg systemu. 3

4 System będzie realizwać c najmniej następujące funkcjnalnści przy wykrzystaniu narzędzi infrmatycznych: zarządzania incydentem i zasbami, w tym inwentaryzacji zasbów i prcesów, uwzględniające prcesy już wdrżne w IMGW-PIB, zarządzania ryzykiem uwzględniające wdrżny w IMGW-PIB SZBI, zarządzania ciągłścią działania wskazane w nrmie, a nie uwzględnine w już zaimplementwanych systemach (np. zarządzanie planami ciągłści działania, testwanie, planwanie i realizację audytów, przeglądów raz szkleń), twrzenia raprtów raz zarządzanie udkumentwaną infrmacją (w ramach zintegrwaneg systemu zarządzania ciągłścią działania), zarządzania incydentami (np. rejestracja na bieżąc, bsługa zdarzeń, cena, reagwanie, twrzenie statystyk, reklamacje), bieżącej ceny efektywnści funkcjnwania zintegrwaneg systemu zarządzania ciągłścią działania w parciu mierniki i wskaźniki, funkcje kmunikacji z systemami tczenia (systemami mnitrwania infrastruktury technicznej, ERP) raz funkcje pwiadamiania wybranych sób incydentach mających wpływ na ciągłść działania przedsiębirstwa. Infrmacje zaimplementwanych i działających w tych systemach funkcjnalnściach znajdują się w punkcie IV. Zakres Zamówienia. 4

5 III. Istniejące śrdwisk Zamawiająceg W IMGW-PIB eksplatwany jest zintegrwany system zarządzania SIMPLE.ERP wdrżny przez firmę SIMPLE S.A. W IMGW-PIB wdrżne są prcesy zarządzania incydentem raz zarządzania elementami. Prcesy te są zaimplementwane dpwiedni w aplikacjach wspierających: HP Service Manager: Serwer - Wydanie: ; SO: Windws Server 2008 Enterprise Klient - Klient HP Service Manager; Versin: HP Asset Manager; versin Ddatkwe infrmacje zaimplementwanych w Systemie Helpdesk prcesach zawiera załącznik A. 5

6 IV. Zakres zamówienia W zakres zamówienia wchdzą pracwanie i wdrżenie: Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK, parteg System Zarządzania Incydentem raz System Zarządzania Elementem Knfiguracji, rzbudwa wdrżneg w IMGW-PIB Systemu Zarządzania Incydentem, rzbudwa wdrżneg w IMGW-PIB Systemu Zarządzania Elementem Knfiguracji. Przez rzbudwę Zamawiający rzumie rzbudwę wdrżnych w IMGW-PIB prcedur i prcesów raz ich implementację w systemach infrmatycznych a nie tylk samych systemów infrmatycznych. Zamawiający dpuszcza wymianę zaimplementwanych w IMGW-PIB systemów infrmatycznych (aplikacji wspierającej System Zarządzania Incydentem i aplikacji wspierającej System Zarządzania Elementem Knfiguracji), z tym zastrzeżeniem, że Wyknawca zaimplementuje wszystkie wymagane funkcjnalnści, prcesy i prcedury, raz przeniesie wskazane przez Zamawiająceg dane d nwych systemów. 1. Wymagania dla Systemu Zarządzania Ciągłścią Działania Wyknawca dkna analizy platfrmy METEO-RISK pd kątem zapewnienia ciągłści działania w zgdzie z nrmą ISO 22301, w tym: Analizy prcesów bizneswych i związanych z nimi zasbów; Identyfikacji kluczwych elementów Platfrmy związanych z bezpieczeństwem i niezawdnścią jej działania; Analizy ryzyka typu BIA (Business Impact Analysis) skutków zakłóceń prcesów bizneswych i naruszeń zasbów; Szczegółwej analizy ryzyka analizę przyczyn zakłóceń prcesów bizneswych i naruszeń zasbów; Identyfikacji i analizy krytycznych prcesów i kreślenie ich parametrów czaswych z punktu widzenia ciągłści działania. Uwzględni przy tym dkumenty: zewnętrze kreślające statutwe działania IMGW-PIB: Ustawa Praw Wdne, 6

7 Rzprządzenie Ministra Śrdwiska z dnia 6 listpada 2008 w sprawie standardwych prcedur zbierania i przetwarzania infrmacji przez państwwą służbę hydrlgiczn-meterlgiczną raz państwwą służbę hydrlgiczną (aktualizacja: ) Rzprządzenie Ministra Śrdwiska z dnia 22 sierpnia 2007 w sprawie pdmitów, którym Państwwa Służba Hydrlgiczn-Meterlgiczna i Państwwa Służba Hydrgelgiczna są bwiązane przekazywać strzeżenia, prgnzy, kmunikaty i biuletyny raz spsbu i częsttliwści ich przekazywania (aktualizacja: ) wewnętrzne IMGW-PIB: (Statut Instytutu Meterlgii i Gspdarki Wdnej, Regulamin Organizacyjny, zarządzenia, Regulamin krzystania z infrastruktury IT, Deklaracja Pzimu Świadczenia Usług, itp.) Wyknawca pracuje plan siągnięcia zgdnści z wymaganiami nrm ISO 22301, ISO/IEC i PN- EN ISO 9001 Identyfikacja i analiza niezgdnści z ww. standardami; Plan siągnięcia zgdnści z wymaganiami nrm. Wyknawca dkna implementacji i wdrżenia Zintegrwaneg Systemu Infrmatyczneg Zarządzania Ciągłścią Działania Platfrmy METEO-RISK, w tym: instalację i sknfigurwanie systemu (zdefiniwanie miar ryzyka, matrycy strat bizneswych i innych parametrów knfiguracyjnych prgramwania), zarządzanie ryzykiem dbór zabezpieczeń (z uwzględnieniem zarządzania ryzykiem wdrżneg w ramach SZBI w IMGW-PIB), implementację strategii zarządzania ciągłścią działania, plany ciągłści działania (BCP Business Cntinuity Plan) i ich testy, implementację zarządzania incydentami dtycząceg ciągłści działania, implementację mierników efektywnści zarządzania ciągłścią działania, przygtuje system d twrzenia raprtów (ze zgłszeń, incydentów i próśb usługi). 2. Integracja 7

8 Zamawiający wymaga integracji wszystkich systemów: Systemu Zarządzania Incydentem, Systemu Zarządzania Elementami Knfiguracji, Systemu Zarządzania Ciągłścią Działania; wraz z ich kmpnentami pisanymi szczegółw w rzdziale IV. Zamawiający dpuszcza, aby stanwiły ne jeden system infrmatyczny zainstalwany na jednym serwerze. Zamawiający wymaga integracji wymieninych pwyżej systemów z następującymi elementami infrastruktury Zamawiająceg: Active Directry lista użytkwników (lgin, hasł, adres , niektóre atrybuty struktura rganizacyjna, st), ZSI raz EOD m. in.: urlpy i zastępstwa, wniski zakupwe, zaptrzebwania, źródła finanswania (dtyczy elementów i pracwników), przypisanie d struktury rganizacyjnej (dtyczy elementów i pracwników), integracja przez pliki (raprty, w tabelach), Systemem mnitrującym elementy (SCCM 2007 SP ). Wyknawca przygtuje interfejs d integracji z systemami mnitrującymi d autmatyczneg rejestrwania zgłszeń. 3. Dkumentacja Zamawiający wymaga pracwania i dstarczenia dkumentacji Systemu, która pwinna zawierać: prcedury systemwe: zarządzania incydentami, zarządzania, strategię i prcedury ciągłści działania, 8

9 plany utrzymania ciągłści działania, pdręcznik użytkwnika prgramwania dla wszystkich (rzbudwanych i wdrżnych) elementów systemu, instrukcje stanwiskwe prgramwania dla wszystkich (rzbudwanych i wdrżnych) elementów systemu, pdręcznik administratra prgramwania dla wszystkich (rzbudwanych i wdrżnych) elementów systemu zawierająceg: knfiguracja systemu, prcedury instalacyjne, prcedury administracyjne. 4. Gwarancja Dstarczny system wraz z elementami rzbudwanymi zstanie bjęty gwarancją przez kres pięciu lat d dnia pdpisania prtkłu dbiru kńcweg. Gwarancja bejmuje: naprawę wad ukrytych, które zstaną ujawnine w kresie bwiązywania gwarancji, przeglądy rczne i przekazanie zaleceń dla eksplatacji systemu, asystę przy re systemu w zakresie nie większym niż 100 gdzin w rku. W ramach gwarancji Zamawiający będzie miał mżliwść zgłaszania awarii systemu, a wyknawca dkna naprawy zgłsznych awarii w czasie: 48 gdzin dla awarii krytycznej przez awarię krytyczną Zamawiający rzumie awarię systemu infrmatyczneg, której wystąpienie całkwicie uniemżliwia realizację któregś z prcesów w, lub niedstępnść systemu infrmatyczneg dłuższą niż 4 gdziny, 10 dni rbczych dla pzstałych awarii. 5. Warsztaty z systemu zarządzania ciągłścią działania dla specjalistów IMGW-PIB. Wyknawca zbwiązany jest d przeprwadzenia następujących warsztatów: 9

10 Warsztaty z administrwania systemem infrmatycznym w wymiarze trzech dni p sześć gdzin dla śmiu sób. Warsztaty dla peratrów i grup wsparcia systemu w wymiarze trzech dni p sześć gdzin dla 3 grup składających się z śmiu sób. Warsztaty dla persnelu zarządzająceg platfrmą METEO-RISK w wymiarze sześciu gdzin dla 3 grup składających się z śmiu sób. Prezentację systemu wraz z mówieniem mżliwści raprtwania raz interpretacji z przeznaczeniem dla Dyrekcji IMGW-PIB indywidualne dla 8 sób p 2 gdziny. Zamawiający zapewni pmieszczenia służące d przeprwadzenia warsztatów, natmiast Wyknawca dstarczy niezbędne materiały warsztatwe. Zakres zamówienia nie bejmuje kńcweg audytu pprzedzająceg prces certyfikacji na zgdnść z nrmami. 6. Współpraca pdczas wdrżenia P pdpisaniu umwy Zamawiający: przekaże Wyknawcy pełną (psiadaną przez Zamawiająceg) dkumentację, w tym między innymi: diagramy zaimplementwanych w IMGW-PIB prcesów/prcedur dla zarządzania incydentem i zarządzania elementami, dkumentacje systemów HP Service Manager i HP Asset Manager, zapewni Wyknawcy niezbędne dla ptrzeb integracji infrmacje d dstawców systemów, a także niezbędny dstęp d systemów niezbędny d realizacji przez Wyknawcę umwy, zapewni Wyknawcy niezbędny d realizacji Zamówienia dstęp d dkumentów wewnętrznych IMGW-PIB. Wyknawca wykna wszelkie prace stsując jedną z metdyk zarządzania prjektem (PRINCE2, PMBOK lub równważną). 10

11 Załącznik A. Infrmacje prcesach Systemu Helpdesk w IMGW-PIB W IMGW-PIB realizwane są prcesy zarządzania incydentem raz zarządzania zwane dalej jak System Helpdesk. System Helpdesk w IMGW-PIB wspiera wszystkich uprawninych użytkwników w zakresie bszaru teleinfrmatyki i bszarów współpracujących. Planwane są również implementacje klejnych bszarów z IMGW-PIB. Obszary współpracujące, zaimplementwane w Systemie Helpdesk t: Obszar Infrmatyki, CNO_PSHM (Centrum Nadzru Operacyjneg Państwwej Służby Hydrlgiczn-Meterlgicznej) (jak integralna część ), System Zarządzania Bezpieczeństwem Infrmacji, Planwana implementacja bszarów w zakresie realizacji prjektu: energetyka, teledetekcja naziemna (radary), System Zarządzania Ciągłścią Działania, teledetekcja satelitarna, telemetria, system zarządzania incydentem w służbie pmiarw-bserwacyjnej (awaria manager), C2.6. System musi umżliwiać implementację klejnych bszarów działania IMGW-PIB. System Helpdesk działa całdbw. Parametry realizacji bsługi incydentów zależne są d dnia tygdnia i pry dnia. Organizacja pracy punktów kntaktu () raz pszczególnych linii wsparcia wygląda następując: Lkalizacje i gdziny pracy: 11

12 Ośrdek Główny Warszawa Operatrzy 7:00 17:00 Knsultanci 7:00 17:00 Operatrzy w CNO_PSHM całdbw dyżurni IT 16:00 8:00 raz w święta całdbw Oddział Kraków Kraków, Katwice, Białystk Operatrzy raz knsultanci 7:00 15:00 Oddział Wrcław Wrcław, Pznań Operatrzy raz knsultanci 7:00 15:00 Oddział Gdynia Gdynia Operatrzy raz knsultanci 7:00 15:00 W każdej z wymieninych lkalizacji znajdują się peratrzy i knsultanci. Knsultanci realizują też prace w innych lkalizacjach (miejscwściach) na bszarze całej Plski zdalnie lub jeżdżąc we wskazane miejsca. Pełną infrmacje lkalizacjach IMGW-PIB mżna znaleźć na strnach internetwych Instytutu. Lkalizacja grup wsparcia: Lkalne grupy wsparcia dpwiedni d ch lkalizacji (Gdynia, Białystk, Pznań, Wrcław, Katwice, Kraków, Warszawa) Specjalistyczne grupy wsparcia - głównie w Warszawie i w Krakwie (m.in. telemetria, System Hydrlgii, mdel bliczeniwy Aladin, teledetekcja satelitarna) 7. Definicje prcesów Nazwa / skrót System Definicja System realizujący wsparcie dla kreślnych prcesów nadrzędnych i wskazanych w nich usług pisanych właściwymi dkumentami dla uprawninych 12

13 Nazwa / skrót Definicja użytkwników. System zawiera w sbie zdefiniwane prcesy główne, prcesy, prcedury, aplikacje wspierające, zasby (ludzkie, elementy infrastruktury raz fizyczne). Helpdesk / peratrzy (I linia wsparcia) Knsultanci / serwisanci (II linia wsparcia) Dyżurni (III linia) Punkt kntaktu użytkwnika z IT raz systemem. Operatrzy przyjmują d użytkwników zgłszenia incydentów i prśby realizację usługi. Operatrzy krdynują prace nad rzwiązaniem prblemów i infrmują użytkwników pstępach prac. Osby realizujące prśby usługi i rzwiązujące prblemy lub udzielające wsparcia w zakresie rzwiązywania prblemów zgłsznych przez użytkwników na. Grupa knsultantów dpwiedzialna za rzwiązywanie prblemów lub udzielanie wsparcia w kreślnym (w SLA) zakresie przywrócenia działalnści systemów i elementów infrastruktury teleinfrmatycznej IMGW-PIB pza standardwymi gdzinami pracy wsparcia. Baza rzwiązań Lista rzwiązań wzrcwych zaprpnwanych przez knsultantów / serwisantów d umieszczenia w bazie. CMDB (Cnfiguratin Management Data Base) Lgiczne repzytrium infrmacji elementach zawierające wszystkie isttne i kreślne szczegóły dtyczące różnych aspektów elementów raz pwiązań między nimi. Na gół jest t fizyczna baza zintegrwana z systemami inwentaryzacji i mnitrwania infrastruktury uzupełnina relacje. Grupy wsparcia IMGW-PIB Incydent Prśba usługę / Zlecenie Usługa Grupa knsultantów / serwisantów dpwiedzialna za rzwiązywanie zgłszeń w kreślnym bszarze. Grupa wsparcia mże też być związana z lkalizacją. Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Każde zdarzenie, które pwduje, lub mże pwdwać przerwę w dstarczaniu usługi zdefiniwanej na przykład jak dstępnść lub wydajnść systemu (usługi), czy też pewna kreślna jeg funkcjnalnść. Zdarzenie, które nie zstał spwdwane uszkdzeniem ani awarią lecz jest frmą zgłszenia zaptrzebwania (np. prśba utwrzenie nweg knta w, zwiększenia przestrzeni dyskwej lub dtwrzenie danych z archiwum) Działanie pdejmwane w celu zaspkjenia kreślnej ptrzeby (lub ptrzeb) klienta (w przypadku klienta wewnętrzneg mżna użyć kreślenia 13

14 Nazwa / skrót Definicja "Zgłaszająceg"). Prces Prcedura SLA (Service Level Agreement) Usługa zewnętrzna Użytkwnik Zgłszenie zewnętrzny spza IT Element Lgiczny ciąg czynnści, który prwadzi d spełnienia ustalnych wymagań dbircy (zewnętrzneg lub wewnętrzneg) pprzez dstarczenie prduktów w pstaci: wyrbów, usług, dkumentacji lub infrmacji. Prcesy są pwtarzalne (realizwane cyklicznie), zużywają zasby (kapitał, zasby ludzkie, czas materiały, wypsażenie, itd.), a w efekcie ich działania pwstaje wartść ddana. Klejne krki (działania) realizacji daneg lub jeg zamkniętej części. Umwa pisująca parametry usługi ustalne pmiędzy klientem a jej dstawcą. Część usługi świadczna przez zewnętrzneg dstawcę w celu dstarczenia usługi bizneswej lub wspmagającej. Osba upważnina d krzystania z usługi. Interakcja użytkwnika z I linią wsparcia IT. Celem zgłszenia jest przekazanie danych występującym incydencie. Zgłszenie mże być d razu zamknięte, jeśli peratr I linii wsparcia zna rzwiązanie dla zaistniałej sytuacji, ewentualnie mże być eskalwane d incydentu alb zmiany. Osba dedykwana (frmalnie lub technicznie) d realizacji kreślnej usługi nie będąca związaną z IMGW-PIB stsunkiem pracy, a jej usługi są realizwane na pdstawie dpwiedniej umwy. (częst administratr) lub systemu działająceg w infrastrukturze lub z nią płączneg (trwale lub kazjnalnie) będący pracwnikiem IMGW-PIB rganizacyjnie i merytrycznie umiejscwiny pza bszarem teleinfrmatyki IMGW-PIB. Składnik infrastruktury lub biekt, który jest (lub ma być) kntrlwany przez prces zarządzania. Nazwą ta kreśla się zasby ( z wyłączeniem zasbów ludzkich, które są pisane dpwiedni rlami w ). Część definicji jest zaczerpnięta z dkumentu instrukcja stanwiskwa dla IMGW, wersja 1.1, Warszawa 2010, Betacm 14

15 8. Prces bsługi - Wymagania dla Systemu Zarządzania Incydentem A. Isttne elementy Systemu Helpdesk już funkcjnujące lub niezbędne d uwzględnienia przy rzszerzaniu funkcjnalnści Systemu Zarządzania Incydentem a) Rle w Systemie Helpdesk Rle w prcesie zstały zdefiniwane w parciu mdel RACI (Respnsible wyknujący, Accuntable dpwiedzialny i rzliczany, Cnsulted udzielający knsultacji, Infrmed infrmwany). W celu pprawneg funkcjnwania Zarządzania Incydentem niezbędne jest przypisanie przynajmniej pniższych ról w rganizacji wsparcia Jedna sba mże pełnić kilka ról raz być przypisana d różnych grup. Rla Opis Szacunkwa liczba sób pełniących dana rle w skali IMGW-PIB Operatr Helpdesk (Operatr Service Desk) I linia wsparcia. Jeden punkt kntaktu użytkwnika d zgłaszania zdarzeń i zleceń w zakresie bsługiwanym przez pisywany system. Tylk Operatr Helpdesk przyjmuje d użytkwników zgłszenia incydentów i zlecenia w ramach usługi. Helpdesk krdynuje prace nad rzwiązaniem incydentu lub realizacją zlecenia i infrmuje użytkwników pstępach prac. Rla pwinna być stała. Wyknuje: Rejestruje zgłszenia w wspierającym prces Zarządzania Incydentem Eskaluje i nadzruje wszystkie Incydenty i Zlecenia Rzwiązuje w zakresie swich kmpetencji zgłszenia trafiające d Helpdesk (Service Desk ) Mnitruje bsługę eskalwanych Incydentów i Zleceń Infrmuje Krdynatra prblemach w realizacji Incydentów/Zleceń i ptencjalnych zagrżeniach dla świadcznych usług Pwiadamia Krdynatra istnieniu nieprawidłwych danych w wspierającym, wskazując przy tym jakie pwinny być pprawne wartści Przekazuje Incydenty/Zlecenia pmiędzy Grupami Wsparcia Odpwiedzialny i rzliczany: Odpwiedzialny za kntakt i rejestrację wszystkich zgłszeń d użytkwników Odpwiedzialny za prawidłwą klasyfikację zgłszeń Odpwiedzialny za prawidłwą eskalację zgłszeń

16 Knsultant / serwisant Krdynatr Knsultuje: Infrmuje użytkwników statusie i pstępie prac nad zgłszeniem II linia wsparcia. Specjaliści realizujący usługę lub jej część, w przypisanych im bszarach, przekazaną przez Helpdesk. Rla pwinna być stała. Człnkwie grup pwinni pchdzić z Centrum Infrmatyki IMGW i SSI w Oddziałach. Wyknuje: Pdejmuje Incydenty/Zlecenia przekazane d jeg Grupy Wsparcia Realizuje Incydenty/Zlecenia, diagnzuje i wskazuje rzwiązania Zamyka Incydenty/Zlecenia Eskaluje Incydenty/Zlecenia d ekspertów i firm zewnętrznych Knsultuje metdy rzwiązania Incydentów z Ekspertami Infrmuje Krdynatra Incydentu prblemach w realizacji Incydentów/Zleceń i ptencjalnych zagrżeniach dla świadcznych usług Rejestruje incydent jeśli wykryje nieprawidłwści w infrastrukturze infrmatycznej Kmunikuje się z użytkwnikiem celem uzyskania szczegółwych infrmacji dnśnie Incydentu/Zlecenia Odpwiedzialny i rzliczany: Odpwiedzialny za rzwiązanie Incydentów i Zleceń wg ustalnych prcedur Nadzruje realizację Incydentu/Zlecenia przez firmy zewnętrzne Infrmwany: Pwiadamiany nwym Incydencie/Zleceniu przypisanym d jeg Grupy Wsparcia Pwiadamiany nwym Incydencie/Zleceniu przypisanym d siebie Osba nadzrująca prawidłwą realizację bsługi zgłszeń i incydentów, mnitrująca realizację zgłszeń i incydentów, mderująca sytuację w przypadku wystąpienia prblemu w przebiegu i wspierająca merytrycznie realizację. Odpwiada za prawidłwe funkcjnwanie grupy Helpdesk raz Grup Wsparcia. Rla mże być pełnina w spsób rtacyjny. Pełnić ją pwinna sba decyzyjna w brębie Centrum Infrmatyki IMGW. Zaleca się aby dbyła szklenie z bibliteki ITIL na pzimie Fundatin raz ITIL v3 Operatin Supprt and Analysis Capability

17 Dyżurni Wyknuje: Wskazuje sbę dpwiedzialną za realizację zgłszenia/incydentu/zlecenia w przypadku wystąpienia przestjów bądź późnień w realizacji zgłszeń Infrmuje właściwych Kierwników ptencjalnych zagrżeniach związanych z bsługą incydentów raz knsekwencjach w stsunku d świadcznych usług Zleca sbm dpwiedzialnym przygtwanie standaryzwanych prcedur realizacji zleceń Zleca Administratrwi systemu wspierająceg bsługę zgłszeń aktualizację danych Prpnuje Kierwnikm zmiany w rganizacji wsparcia mające na celu pdniesienie jakści i wydajnści wsparcia Odpwiedzialny i rzliczany: Odpwiada za prawidłwe funkcjnwanie Grupy Service Desk i Grup Wsparcia Knsultuje: Rzstrzyga kwestie sprne dtyczące prirytetów zadań realizwanych przez wszystkie linie wsparcia Udziela wsparcia przy klasyfikacji i kategryzacji zgłszeń Rzstrzyga spry kmpetencyjne dtyczące przekazania zgłszeń Infrmwany: Infrmwany przez I linię wsparcia istnieniu niepprawnych danych w wspierającym bsługę zgłszeń Pwiadamiany niepdjęciu zgłszeń/incydentów/zleceń w załżnym czasie Pwiadamiany zbliżającym się czasie kńca realizacji Incydentów/Zleceń Dyżurni realizują telefniczne dyżury wsparcia infrmatyczneg pza urzędwymi gdzinami pracy. Dyżurni realizują jedynie incydenty (nie realizują próśb usługę), których wystąpieniu infrmacje trzymują z systemów mnitrujących lub z CNO_PSHM. Dyżurny Wyknuje: Pdejmuje wszystkie Incydenty/Zlecenia przekazane d jeg Grupy Wsparcia pdczas trwania dyżuru Diagnzuje i realizuje Incydenty/Zlecenia Zamyka Incydenty/Zlecenia Eskaluje Incydenty/Zlecenia d firm zewnętrznych Knsultuje metdy rzwiązania Incydentów z innymi mi, w tym (jeśli ptrzeba) ze specjalistami spza IT Infrmuje Krdynatra Incydentu prblemach w realizacji Incydentów/Zleceń i ptencjalnych zagrżeniach 17 30

18 Użytkwnicy zewnętrzny dla świadcznych usług Przed zakńczeniem dyżuru zwraca Incydenty i Zlecenia d grup, z których Incydenty i Zlecenia zstały przekazane d grupy Dyżurnych. Jeżeli zgłszenie zstał zarejestrwane p gdzinach pracy, dyżurny przekazuje je d grupy z właściwymi kmpetencjami. Kmunikuje się z użytkwnikiem celem uzyskania szczegółwych infrmacji dnśnie Incydentu/Zlecenia Odpwiedzialny i rzliczany: Obsługuje zgłszenia pza regularnymi gdzinami pracy Centrum Infrmatyki IMGW Odpwiedzialny za rzwiązanie Incydentów i Zleceń wg ustalnych prcedur Nadzruje realizację Incydentu/Zlecenia przez firmy zewnętrzne Za użytkwników w zarządzania incydentem uznajemy wszystkich pracwników IMGW-PIB raz sób i instytucji wyknujących pracę na rzecz Instytutu na pdstawie umów cywiln-prawnych, ich pdwyknawców raz związanych z nimi sób, psiadających dstęp d zasbów Instytutu bjętych prcesem zarządzania i zarządzania incydentem. Wyknuje: Zgłasza prblemy i prśby usługę d Helpdesk / Service Desk Zgłasza prblemy i prśby usługę w imieniu sby nie psiadającej dstępu d żadnej z mżliwych ścieżek kntaktu z Helpdesk / Service Desk Zgłasza reklamacje d Helpdesk / Service Desk w przypadku gdy przedmit zgłszenia nie zstał pprawnie zrealizwany Odpwiedzialny: Dstarczenie pracwnikm rganizacji wsparcia wszystkich niezbędnych infrmacji w spsób precyzyjny Sprawdzenie czy p zakńczeniu realizacji zgłszenia przedmit zgłszenia zstał zrealizwany Inicjwanie kntaktu tylk i wyłącznie z Operatrami Helpdesk / Service Desk Infrmwany: Pwiadamiany zarejestrwaniu zgłszenia w wspierającym prces Zarządzania Incydentem Pwiadamiany aktualizacjach dtyczących swjeg zgłszenia Pwiadamiany zakńczeniu realizacji swjeg zgłszenia Osba i/lub instytucja wyknująca pracę na rzecz Instytutu na pdstawie umów cywiln-prawnych, ich pdwyknawców raz związanych z nimi sób, psiadających dstęp d zasbów Instytutu lub realizujących na rzecz Instytutu jakieś usługi

19 spza IT (pracwnik IMGW- PIB) Specjaliści realizujący usługę lub jej część, w przypisanych im bszarach i zakresach dpwiedzialnści, przekazaną przez Helpdesk lub przez Knsultanta z danej grupy wsparcia. Zaleca się, żeby takie rle (specjaliści spza IT) dcelw zstały zaimplementwane d aplikacji zarządzania incydentem. W chwili becnej Specjaliści spza IT realizują zadanie zgdnie z własnymi prcedurami Częściw pisy ról są zaczerpnięte z dkumentu Instrukcja stanwiskwa dla IMGW, wersja 1.1, Warszawa 2010, Betacm W pwyższej tabeli nie jest uwzględnine pwielanie ról i grup (np. sba pełniąca rlę peratra raz jedncześnie będąca knsultantem jest pliczna dwa razy). b) Grupy wsparcia Przyjęt załżenie systemwe, że wewnątrz danej grupy wsparcia incydenty są przekazywane bezpśredni przez knsultantów, natmiast przekazywanie pmiędzy grupami wsparcia jest realizwane za pśrednictwem peratrów. Mżliwe jest wskazanie dedykwanej grupy wsparcia przez knsultanta zajmująceg się incydentem, gdy wystąpi ptrzeba przekazania incydentu d innej grupy wsparcia. W becnie jest zaimplementwanych 40 grup wsparcia. c) Statusy Zgłszenia są realizwane bezpśredni na I linii wsparcia przez Operatrów. D grup wsparcia (knsultantów) są eskalwane jak Incydent. Zgłszenia mają następujące statusy: nwe (w mmencie rejestrwania prze peratra raz p zarejestrwaniu w przez użytkwnika z pmcą WWW), płączne jeśli zstały eskalwane d incydentu i są z nim, zakńczne jeśli zstały zrealizwane bezpśredni przez Operatrów lub Incydenty z nimi zstały zakńczne w. 19

20 Dla zgłszeń statusy zmieniają się autmatycznie p wypełnieniu dpwiednich pól lub wyknaniu wskazanej akcji. Incydenty mają następujące statusy: nwe, w tku (p przejęciu przez knkretneg Knsultanta d realizacji), przekazane, czekujące, przekazane na zewnątrz (status d wytwrzenia i wdrżenia w ), kmpletne p zakńczeniu realizacji, zamknięte p upływie kreślneg czasu d statusu kmpletne (becnie są t dwie dby). Dla incydentów statusy zmieniają się autmatycznie p wypełnieniu dpwiednich pól / wyknaniu wskazanej akcji lub są zmieniane ręcznie w plu status przez uprawnine d teg rle (peratr, knsultant, itd.) - funkcjnalnść becnie nie działa prawidłw. B. Prcesy Systemu Helpdesk dla Systemu Zarządzania Incydentem Prces Prcesy / pdprcesy funkcjnalnści w Obsługa Rejestracja Użytkwnik Rejestracja zgłszenia przez Prblemy z incydentu zgłszenia Helpdesk użytkwnika przez strnę WWW Rejestracja zgłszenia telefniczneg przez peratra działa pprawnie Nie w każdej lkalizacji funkcjnalnść działa pprawnie rejestracją zgłszenia przez Operatra Service Desk występują w ddziale Gdynia Autmatyczna rejestracja zgłszenia przysłaneg mailem nie zstała uruchmina Rejestracja zgłszenia Nie w każdej przysłaneg mailem przez lkalizacji funkcjnalnść 20

21 Prces Prcesy / pdprcesy funkcjnalnści w peratra (ręcznie) działa pprawnie Rejestracja zgłszenia sbiście Nie w każdej przekazaneg przez użytkwnika lkalizacji w punkcie funkcjnalnść działa pprawnie Weryfikacja Użytkwnik Weryfikacja zgłszenia pd Działanie zgłszenia / diagnza Helpdesk względem frmalnym Wstępna diagnza zgłszenia pprawnie pprawnie prceduralne, nie dtyczy funkcjnalnści narzędzia. Brakuje check listy dla peratrów. Realizacja Helpdesk Realizacja zgłszenia / naprawa zgłszenia / awarii bezpśredni przez działa pprawnie pprawnie naprawa peratra Zakńczenie Helpdesk Zakńczenie zgłszenie przez zgłszenia peratra działa pprawnie pprawnie, Użytkwnik trzymuje w mailu infrmacje rzwiązaniu. Należy zaimplementwać ddatkwy kd rzwiązania: Anulwane przez użytkwnika. Eskalacja Helpdesk Zakńczenie bsługi zgłszenia Mżna pwiązać zgłszenia d Knsultant przez peratra na danym etapie i eskalacja d grupy działa pprawnie kilka zgłszeń z jednym (twartym) wsparcia pjedynczeg 21

22 Prces Prcesy / pdprcesy funkcjnalnści w incydentu zgłszenia (jedn zgłszenie incydentem. eskalwane jak nwy incydent) Zakńczenie bsługi zgłszenia przez peratra na danym etapie i eskalacja d grupy wsparcia zgłszenia jak g z już twartym incydentem (zgłszenie eskalwane jak płączne z już istniejącym incydentem) działa pprawnie Prblemem jest wyświetlanie wszystkich mżliwych d pwiązania zgłszeń, w tym zamkniętych. Weryfikacja Knsultant Weryfikacja incydentu, analiza Brakuje dstępu d incydentu / diagnza Użytkwnik infrmacji, weryfikacja pprawnści frmalnej przyjęcie pprawnie pełnej zamieszcznej w d realizacji infrmacji Weryfikacja incydentu, analiza infrmacji, weryfikacja pprawnści frmalnej zwrócenie incydentu na Helpdesk w celu przypisania d innej grupy wsparcia pprawnie elementach. Prblem z kmunikacją pmiędzy narzędziem d zarządzania a narzędziem d bsługi zgłszeń Realizacja Knsultant Realizacja prsta. Realizacja Nie działają zmiany incydentu / incydentu przez knsultanta w nie działa statusów (brak naprawa jednej grupie wsparcia pprawnie (brak mżliwści zmiany mżliwści statusu np. z w tku zmiany statusów) na czekujące). Realizacja wewnątrz IT w jednej Działa jedynie grupie wsparcia. Realizacja nie działa autmatyczna incydentu przez kilku pprawnie(brak zmiana statusu (np. 22

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching

Rodzaj szkolenia nieformalnego: Coaching Rdzaj szklenia niefrmalneg: Caching 1. Cele szklenia Celem szklenia jest pdwyższanie pzimu kmpetencji pracwników w zakresie przezwyciężania prblemów i barier pjawiających się na drdze d realizacji braneg

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER

Załącznik nr 4a do SIWZ DATA CENTER Załącznik nr 4a d SIWZ DATA CENTER S t r n a 1 Zadanie 13 Data Center Tabela - Karta prduktu (wymagania Data Center) Lp. Zwartść karty Opis 1 Specyfikacja Przedmit zamówienia bejmuje zapewnienie przez

Bardziej szczegółowo

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole

Procedury i instrukcje związane z ochroną danych osobowych w szkole OPUBLIKOWANO: WRZESIEŃ 2015 Prcedury i instrukcje związane z chrną danych sbwych w szkle Opracwali: Aneta Chamczyńska-Penkala, prawnik; Łukasz Zegarek, prawnik, ekspert kancelarii prawnej Lex Artist, specjalizujący

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Zagadnienia w pracy Fleet Managera

Podstawowe Zagadnienia w pracy Fleet Managera Pdstawwe Zagadnienia w pracy Fleet Managera Prwadzący : Marcin Kryska Grup Fleet Manager Grupa Żywiec S.A. Zakres bwiązków Fleet Managera Pdstawwe bwiązki Fleet Managera : Mycie i sprzątanie aut, Sprawdzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE

Instrukcja użytkownika AP-KOLCE Instrukcja użytkwnika AP-KOLCE Spis treści 1. Wprwadzenie.... 3 2. Knfiguracja.... 4 2.1. Ustawienia p strnie dreryk.... 4 2.2. Lgwanie d systemu.... 5 2.3. Aktualizacja klejek czekujących... 7 2.4. Okn

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wzz.wrc.pl Wrcław: rbty budwlane plegające na przebudwie i mntażu wewnętrznej instalacji i urządzeń

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ohp.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.hp.pl Warszawa: Utrzymywanie Bazy danych Intranet, świadczenie usług telefnicznych PSTN raz sieci

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS (w pdziale na części) Numer głszenia: 186126-2015; data zamieszczenia: 22.07.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd

Instrukcja dla użytkownika Płockiej Platformy Teleinformatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Płckiej Platfrmy Teleinfrmatycznej E - Urząd Instrukcja dla użytkwnika Strna 1 z 24 Spis treści Rejestrwanie nweg użytkwnika...3 Lgwanie na platfrmę E-urząd...6 Złżenie wnisku

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Dstawa licencji prgramwania d wirtualizacji wraz ze wsparciem technicznym Numer głszenia: 77897-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą

zgodny ze standardem IEEE 802.3u (styk RJ45), d) routery dostarczone przez Wykonawcę muszą Białystk: Usługi transmisji danych w parciu wirtualną sieć prywatną VPN na rzecz Miejskieg Ośrdka Pmcy Rdzinie w Białymstku Numer głszenia: 324375-2010; data zamieszczenia: 16.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Standardy proceduralne i dokumentacyjne

Standardy proceduralne i dokumentacyjne śrdwiska T CPD MF Standardy prceduralne i dkumentacyjne dentyfikatr Rdzaj S.PR.OP.SR Standard prcedur peracyjnych dla serwerów. nfrastrukturalne Serwerów Wszystkie Prceduralny V Dkument pisuje standard

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie specjalistycznych, indywidualnych zajęcia terapeutyczne dla pacjentów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY W ZAKRESIE AUDYTU WENĘTRZENGO BIURA AUDYTU I KONTROLI ZA 2007r. Biur Audytu i Kntrli przedstawia sprawzdanie z realizacji pszczególnych zadań wynikających z Planu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Zaprjektwanie, wyknanie i mntaż pmieszczenia czysteg tzw. cleanrm Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Świadczenie usługi dstępu d sieci Internet dla Urzędu Marszałkwskieg Wjewództwa Śląskieg Numer głszenia: 301439-2011; data zamieszczenia: 18.11.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpips.gv.pl Warszawa: Usługi dtyczące Systemu Infrmatyczneg Elektrniczny Krajwy System Mnitringu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW)

ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) Załącznik nr 1B d Umwy nr.. dnia 2014 r. ZAŁĄCZNIK NR 1B KARTA USŁUGI Utrzymanie Sieci LAN/WAN (USLW) 1 INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1 CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługdawca zbwiązany jest d zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Świadczenie usługi szkleniwej dla rdzin i piekunów sób niepełnsprawnych, niesamdzielnych,

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e-

1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji zakupów na stronie www.sklep.energa.pl oraz relacje pomiędzy e- Regulamin Regulamin e-sklepu z dnia 08.09.2014 r. Infrmacje gólne 1. Niniejszy Regulamin kreśla zasady realizacji zakupów na strnie www.sklep.energa.pl raz relacje pmiędzy e- Sklepem, a sbą składającą

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A.

Zobowiązania Kontrahenta w zakresie postępowania z Informacjami Chronionymi W Orange Polska S.A. Załącznik nr 1 d Umwy Zbwiązania Kntrahenta w zakresie pstępwania z Infrmacjami Chrninymi W Orange Plska S.A. 1. Kntrahent zbwiązuje się d: 1) zachwania w tajemnicy Infrmacji Chrninych, które zstały mu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al.

I. 1) NAZWA I ADRES: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - Centrala, Al. Warszawa: Przygtwanie i przeprwadzenie szkleń infrmatycznych dla pracwników KRUS. Numer głszenia: 175685-2013; data zamieszczenia: 02.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Usługa druku dwóch publikacji zawierających raprty z przeprwadznych badań ewaluacyjnych Numer głszenia: 127270-2014; data zamieszczenia: 14.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu.

Poznań: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. parku położonego przy osiedlu Polan w Poznaniu. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zzmpznan.pl Pznań: Wyknanie dkumentacji prjektw-ksztryswej parku płżneg przy siedlu Plan w Pznaniu Numer

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Zakup materiałów, wynajem sprzętu d remntu dróg na terenie Gminy Węgliniec

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Rzeszów: Świadczenie usług telekmunikacyjnych z telefnów stacjnarnych w zakresie płączeń telefnicznych lkalnych, strefwych, międzystrefwych, międzynardwych, d sieci kmórkwych raz usługi faxwe na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.gig.pl Katwice: przedłużenie 3 lata wsparcia techniczneg i aktualizacji prgramwania d systemu audytu

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Warszawa: Wykonanie robót remontowych wraz z. Numer ogłoszenia: 448130-2012; data zamieszczenia: 13.11.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.miiz.waw.pl Warszawa: Wyknanie rbót remntwych wraz z zabezpieczeniem ppż pmieszczeń bibliteki w siedzibie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032

I. 1) NAZWA I ADRES: Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katwice: Przywracanie wartści użytkwej sygnalizacji alarmwania ppż. w budynku Śląskieg Urzędu Wjewódzkieg w Tychach ul. Przemysłwa 61 - archiwum Numer głszenia: 247244-2011; data zamieszczenia: 17.08.2011

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu

I. 1) NAZWA I ADRES: Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Kielce: Rzbudwa istniejąceg systemu z dstawą i mntażem urządzeń ptrzebnych d pracy systemu lkalizacji i zarządzania karetkami ŚCRMiTS. Numer głszenia: 101971-2011; data zamieszczenia: 30.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500

I. 1) NAZWA I ADRES: Rejon Dróg Wojewódzkich w Białej Podlaskiej, ul. Warszawska 14, 21-500 Biała Pdlaska: Zimwe utrzymanie chdników i ciągów pieszrwerwych płżnych wzdłuż dróg wjewódzkich administrwanych przez RDW w Białej Pdlaskiej tj. dśnieżanie i zwalczanie śliskści zimwej w seznie 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32

I. 1) NAZWA I ADRES: Województwo Śląskie, ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 Sukcesywne świadczenie usług restauracyjnych w czasie szkleń dla beneficjentów Numer głszenia: 264974-2012; data zamieszczenia: 23.07.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Biblioteka Publiczna im. Marii Konopnickiej, ul. E. Plater 33A, 16-400 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bpsuwalki.pl/ Suwałki: Dstawa i wdrżenie prgramwania wraz z wypsażeniem, urządzeniami i innymi elementami

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię

Polskie Sieci Elektroenergetyczne wdrażają zaktualizowaną strategię Infrmacja Praswa Knstancin Jezirna, 23 stycznia 2014 r. Plskie Sieci Elektrenergetyczne wdrażają zaktualizwaną strategię Od stycznia 2014 r. PSE realizują zaktualizwaną Strategię Spółki. W dkumencie, zatwierdznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Ministerstw Pracy i Plityki Spłecznej REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POPRAWY WARUNKÓW PRACY Sekretariat Knkursu: Centralny Instytut Ochrny Pracy - Państwwy Instytut Badawczy www.cip.pl/knkurs-bhp ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Szklenia / kursy kwalifikacyjne i zawdwe według ptrzeb dla 30 sób długtrwale

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro)

Ogłoszenie o Zamówieniu (przetarg nieograniczony) (Powyżej 14 tys. Euro) W SPRAWIE : Ogłszenie Zamówieniu (przetarg niegraniczny) (Pwyżej 14 tys. Eur) Nabycie suszarki d dzianin z mdułem d apretur (Zadanie 7) Nabycie systemu dzysku ciepła dpadweg (Zadanie 10) Objętej prjektem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wil.waw.pl Zegrze: Przebudwa pmieszczeń labratrium w budynku nr 29 w Wjskwym Instytucie Łącznści

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opssokolka.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pssklka.pl Skółka: Zrganizwanie i przeprwadzenie pięciu kursów w zakresie prawa jazdy kat. B i C

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. do Zaproszenia do złożenia oferty

Załącznik nr 1. do Zaproszenia do złożenia oferty Załącznik nr 1 d Zaprszenia d złżenia ferty Szczegółwy pis przedmitu zamówienia (SOPZ) na: Stwrzenie i implementację systemu infrmatyczneg zawierająceg Centralny rejestr sób psiadających uprawnienia zawdwe

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.wroc.pl (zakładka przetargi)

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.up.wroc.pl (zakładka przetargi) Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.up.wrc.pl (zakładka przetargi) Wrcław: Mdernizacja instalacji systemu sygnalizacji alarmu pżaru w

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gov. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: piekaryslaskie.praca.gv.pl Piekary Śląskie: Przeprwadzenie szkleń dla sób bezrbtnych skierwanych przez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nil.szczecin.pl Szczecin: Alkacja rwerów w ramach systemu Bike_S - Szczeciński Rwer Miejski Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Publicznych Nr 1, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 19, 83-400 Kścierzyna: Zmiana spsbu użytkwania pmieszczenia mieszkalneg na pmieszczenie edukacyjne. Numer głszenia: 113855-2013; data zamieszczenia: 17.06.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - rbty budwlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

2.Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczonych na terenach cmentarzy:

2.Regulamin rozróżnia trzy zasadnicze typy usług, świadczonych na terenach cmentarzy: REGULAMIN CMENTARZY RZYMSKOKATOLICKICH Cmentarze są świętymi miejscami spczynku sób zmarłych raz mdlitwy, dlateg Kściół tacza je szczególną trską. Celem zapewnienia należnej czci zmarłym raz dla prządku

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.kwatera.nieruchmsci.pl/ Warszawa: Wyknanie usług grdniczych na nieruchmści gruntwej niezabudwanej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konta upaid

Regulamin konta upaid Regulamin knta upaid I Pstanwienia wstępne 1. Zgdnie z wymgami ustawy z dnia 18 lipca 2002 rku świadczeniu usług drgą elektrniczną Dz. U. Nr 144 pz. 1204, Spółka upaid (zwana dalej: Spółką) twrzy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I ICH RODZIN KAROLEWSKA I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walneg zebrania Człnków Stwarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnsprawnych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834.

I. 1) NAZWA I ADRES: Akademia Sztuki w Szczecinie, plac Orła Białego 2, 70-562 Szczecin, woj. zachodniopomorskie, tel. 91 8522 834. Szczecin: OPRACOWANIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO WRAZ Z DOKUMENTACJĄ PROJEKTOWĄ W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI DLA BUDYNKU PRZY UL. ŚLĄSKIEJ 4 W SZCZECINIE Numer głszenia: 135659-2015; data zamieszczenia: 14.09.2015

Bardziej szczegółowo

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS

Postępowanie nr A120-211-149/11/SS Gdańsk: usługa tłczenia płyt DVD i druk przewdnika dydaktyczneg d kmputerwej gry edukacyjnej Klimatyczna ruletka w ramach prjektu Kmputerwa gra edukacyjna Klimatyczna Ruletka dfinanswaneg ze śrdków Nardweg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.wrclaw.pl Wrcław: Dstawy żywnści na ptrzeby kmórek rganizacyjnych Miejskieg Ośrdka Pmcy Spłecznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.10.00.00-3, 39.13.00.00-2, 39.11.20.00-0, 39.11.31.00-8, 31.50.00.00-1, 39.13.10.00-9, 39.51.61.00-3. Szczecin: Przetarg niegraniczny na dstawę mebli na ptrzeby prjektu pn. Akademia Zmienia Szczecin - Centrum Przemysłów Kreatywnych Numer głszenia: 139229-2015; data zamieszczenia: 22.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchomosci. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kwatera.nieruchmsci.pl Warszawa: Dstawa i wymiana wdmierzy w budynkach mieszkalnych płżnych przy

Bardziej szczegółowo