LOCAL TAXES. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI. Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOCAL TAXES. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI. Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations"

Transkrypt

1 LOCAL TAXES Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations A Compendium D OMINIK G AJEWSKI

2 LOCAL TAXES Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations A Compendium

3 LOCAL TAXES Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations A Compendium D OMINIK G AJEWSKI WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2011

4 Dominik Gajewski Local Taxes. A Compendium Wydawca: Anna Wieczorek Redakcja: Aleksandra Kalinowska Korekta: Alicja Dołowa, Dominika Drygas Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska Publikacja doinansowana z funduszy własnych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Groupmedia Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN: ISBN e-book:

5 Contents Preface... Author... Literature... VII VIII Chapter 1 General Characteristics of Local Taxes... 1 Chapter 2 Tax on Civil Law Transactions Object of taxation Taxpayers Civil law transactions which are not subject to the tax he tax obligation Taxation base Tax rates Collection of the tax Tax refunds Chapter 3 Tax on Real Properties Object of taxation Taxpayers Taxation base Tax rates Tax obligation Tax exemptions Chapter 4 Tax on Inheritances and Donations Object of taxation Tax obligation Taxation base Amount of the tax IX V

6 Contents Chapter 5 Agricultural Tax Subjective scope Taxpayers Taxation base and tax rates Tax exemptions and reliefs Chapter 6 Forestry Tax Object of taxation Taxpayers of the forestry tax Taxation base and tax rates Tax obligation Chapter 7 Tax on Transportation Means Objective scope Subjective scope of taxation Tax obligation Tax rates Principles and deadlines for the payment of the tax... and objective exemptions Index VI

7 Preface Problems of the taxes and the tax law are of a particular signiicance in today s Polish economic realities also for the local government. he tax law constitutes an important tool used not only by the state, but also local government units (communes, counties and voivodeships). Communes operate in realities of the market economy. Economic processes taking place at the level of local government units are also important for both Polish and foreign investors as local taxes (sometimes also called local government taxes) exert certain inluence on activities of economic operators. hese are: tax on real properties, agricultural tax, forestry tax, tax on civil law transactions, tax on inheritances and donations and tax on transportation means. From the point of view of economic operators, it is not only content-elated aspects of the tax acts that matter, but also their transparency. herefore, presentation of the most important aspects of local taxes is in need resulting from expectations of foreign investors. his publication is an attempt to present the most important aspects of all local taxes. A particular emphasis is put on taxation problems which may directly concern foreign investors, in particular their economic operations. he discussed issues are analysed in the context of the activities of foreign economic entities operating in the Polish realities. Special attention has been paid to problems which might cause the biggest interpretational doubts, therefore judicial decisions with respect to local taxes play an important role in this book. Individual tax issues have been illustrated with practical examples. his allows to understand better the discussed topics and at the same time supplements the theoretical analysis of individual tax provisions. his publication is intended not only for foreign persons and entities wishing to get acquainted with the Polish local tax system. It should also be helpful for the representatives of local governments in other countries. he book is also addressed to lawyers and tax advisors who cooperate with foreign persons and entities planning to operate on the level of communes to cooperate with the Polish local government units. It is also intended for foreign representatives of the law doctrine (scientiic workers or representatives of iscal and judicial bodies) who want to become acquainted with the aspects of the Polish local taxes. VII

8 Author Dominik Gajewski Ph.D. in Law, lawyer, legal counsellor specializing in tax legislation, professor at the Law Department of the University of Finance and Management in Warsaw, author of several dozen scientiic publications in the area of inancial law and international tax law. Graduate of the University of Central Lancashire and the Warsaw School of Economics. Laureate (2nd place) of the competition for the best master s thesis in the ield of inancial law he tax capital group as a subject of the corporate income tax. Holder of the grant of the Humboldt University in Berlin and of the Paris Sorbonne University. Lecturer of international tax law. As a lawyer, he provides advisory services to the domestic and international tax groups in the area of tax optimisation and taxation of the capital lows between companies. VIII

9 A. Ablewicz, Odpowiedzialno ć płatnika (inkasenta), [Responsibility of the Withholding Agent (Collector)], Tax Monitor No. 8/2003; W. Abramowicz, Podatki, inanse o bud et gminy w orzecznictwie Naczelnego S du Administracyjnego, [Taxes, Finance and the Communal Budget in the Light of Decisions of the Supreme Administrative Court], Warsaw 1994; J. Aninowski, Zwrot podatku od czynno ci cywilnoprawnych wybrane zagadnienia, [Refund of the Tax on Civil Law Transactions Selected Issues], Tax Consultancy No. 2/2002; E. Any ewska, B. Szumacher, Przegl d orzecznictwa Naczelnego S du Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych w 1992 r., [Review of Decisions of the Supreme Administrative Court in Matters Concerning Local Taxes and Charges in 1992], Gdansk 1993; A. Artowicz, Przymusowy wykup akcji a podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Obligatory Redemption of Stocks and the Tax on Civil Law Transactions], Tax Consultancy No. 5/2005; M. Augustyniak, Status prawny jednostki pomocniczej gminy w sferze prawa prywatnego, [Legal Status of the Commune Subsidiary Units in the Area of the Private Law], Administration No. 3/2008; J. Banach, Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn oraz w przepisach wykonawczych, [Amendments to the Act on Tax on Inheritances and Donations and to the Executive Regulations], Treasury Bulletin No. 2/2003; K. Baran, Opodatkowanie sprzeda y przedsi biorstwa banku podatkiem od czynno ci cywilnoprawnych artykuł dyskusyjny, [Taxation of Sale of the Bank Enterprise with the Tax on Civil Law Transactions Article for Discussion], Tax Consultancy No. 6/2006; M. Bartosiewicz, Czym jest kl ska?, [What is a disaster?], Community No. 40/2000; M. Bator, J. Fiszer, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych od po yczki od udziałowca narusza prawo wspólnotowe, [Tax on Civil Law Transactions in the IX

10 Case of the Loan Extended by a Shareholder Violates the Community Legislation], Tax Monitor No. 5/2008; A. Bernatek, Podatkowe aspekty przewłaszczenia na zabezpieczenie, [Tax Aspects of the Ownership Transfer as a Form of Security], Tax Monitor No. 2/1999; G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wi niewski, Cz. uławska, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksi ga trzecia. Zobowi zania. Tom II, [A commentary to the CC. Book three. Obligations. Vol. II], Warsaw 1997; G. Bieniek, Z. Marmaj, U ytkowanie wieczyste w praktyce. Problematyka prawna, [Perpetual Usufruct in Practice. Legal Aspects], Warsaw-Zielona Gora 1996; A. Bie, G. Nowecki, Kataster i podatek od nieruchomo ci propozycje rozwi za ustawodawczych w 1995 r., [Cadastre and the Tax on Real Properties Proposals for Legislative Solutions in 1995], Tax Monitor No. 1/1995; M. Biskupski, H. Dzwonkowski, Znaczenie ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru zobowi zania w podatku od nieruchomo ci (przyczynek do problematyki formalnej teorii dowodów w prawie podatkowym), [Signiicance of the Land Register for the Assessment of the Tax on Real Properties (A Monograph on the Formal Theory of Evidence in the Tax Law)], Tax Monitor No. 10/2007; E. Bobrus, Problemy praktyczne zwi zane ze zwolnieniem organizacji po ytku publicznego z podatku od nieruchomo ci (w:) Podatki i opłaty lokalne w praktyce, [Practical Problems Linked with the Exemption of Public Utility Organisations from the Tax on Real properties [in:] Local Taxes and Charges in Practice], M. Popławski (ed.), Warsaw 2008; J. Bogusławska-Klejment, Podatki: od nieruchomo ci, rolny, le ny i inne lokalne na tle orzecznictwa Naczelnego S du Administracyjnego, [Tax on Real Properties, Agricultural Tax, Forestry Tax and Other Local Taxes in the Light of Decisions of the Supreme Administrative Court], ODiS Jaktorow 1995; G. Borkowski, Komentarz do ustawy o podatku od spadków i darowizn, (w:) Zbiór Prawa Podatkowego. Komentarze. Orzecznictwo. Wyja nienia, [A Commentary to the Act on Tax on Inheritances and Donations, [in:] Tax Law Collection. Commentaries. Judicature. Explanations], Warsaw 2000; A. Borodo, Dochody samorz du terytorialnego w Polsce, [The Revenue of Local Government in Poland], Torun 1993; A. Borodo, Finanse publiczne, [Public Finances], Sopot 1999; A. Borodo, Samorz d terytorialny. System prawnoinansowy, [Local Government. Legal and Financial System], Warsaw 1997; S. Brzeszczy ska, Umowa po yczki a opłata skarbowa, [Contract of Loan and the Stamp Duty], Tax Monitor No. 11/1996; X

11 S. Brzeszczy ska, Płatnik w opłacie skarbowej, [Payer in Stamp Duty], Tax Monitor No. 1/1998; S. Brzeszczy ska, Wybrane zagadnienia opłaty skarbowej od umowy po yczki, [Selected Aspects of Stamp Duty on Loan Agreements], Tax Consultancy No. 2/1998; S. Brzeszczy ska, Opodatkowanie cesji wierzytelno ci opłat skarbow czy VAT?, [Should the Transfer of Liabilities Be Taxed with the VAT or stamp duty?], Tax Monitor No. 12/1996; S. Brzeszczy ska, Opłata skarbowa od umów sprzeda y towarów u ywanych, [Stamp Duty on Contracts of Sale of Second-hand Goods], Tax Consultancy No. 12/1998; S. Brzeszczy ska, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Tax on Civil Law Transactions], Legal Monitor No. 1/2001; S. Brzeszczy ska, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych od zmiany umowy spółki, [Tax on Civil Law Transactions in the Case of Amendments to the Contracts of Partnerships or Articles of Association], Legal Monitor No. 1/2004; S. Brzeszczy ska, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych od umowy spółki, [Tax on Civil Law Transactions in the Case of Contracts of Partnerships or Articles of Association], Tax Monitor No. 9/2002; S. Brzeszczy ska, Podatek od spadków i darowizn, [Tax on Inheritances and Donations], Warsaw 2007; S. Brzeszczy ska, Podatek od spadków i darowizn 2009, [Tax on Inheritances and Donations 2009], Warsaw 2009; S. Brzeszczy ska, H. Bogdanowska, I. Georgijew, R. Gołaj, A. Ka mierski, A. Kosmala, M. Lachowicz, A. Mariuk, D. Mikos, R. Pasternak, J. Pietrasik, R. Sadowski, P. Skorupa, K. Szydłowska, J. Wi niewski, P. Zamorowski, Podatki 2009, [Taxes 2009], Warsaw 2009; B. Brzezi ski, Opłaty (w:) Prawo inansowe [Charges [in:] Financial Law], [ed.] W. Wójtowicz, Warsaw 1997; B. Brzezi ski, Dyskusyjne elementy statusu prawnego płatnika podatków. Cz. I, [Disputable Elements of the Legal Status of Tax Withholding Agents. Part I], Tax Monitor No. 2/1999; B. Brzezi ski, Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z r. tre ć wpisu w ewidencji gruntów a podatek od nieruchomo ci, [Gloss to the judgment of the Voivodeship Administrative Court in Wroclaw of 30 October 2007 content of the record in the land register and the tax on real properties], Tax Law Review No. 3/2008; B. Brzezi ski, Wprowadzenie do prawa podatkowego, [Introduction to the Tax Legislation], Torun 2008; XI

12 B. Brzezi ski, Prawo podatkowe, [Tax Law], Torun 1999; B. Brzezi ski, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesi ska, Komentarz. Ordynacja podatkowa 2002, [A Commentary. Taxation Act 2002], Warsaw 2002; B. Brzezi ski, M. Kalinowski, A. Olesi ska, Ordynacja podatkowa. Komentarz. Zobowi zania podatkowe, [Taxation Act. A Commentary. Tax Liabilities], Torun 1999; B. Brzezi ski, W. Morawski, Podziemne wyrobiska górnicze a podatek od nieruchomo ci, [Underground Mining Excavations and the Tax on Real Properties], PiP No. 3-4/2008; B. Brzezi ski, W. Nykiel, Ekspertyza prawna w post powaniu w sprawach podatkowych, [Legal Opinions in Tax Proceedings], Tax Review No. 11/2002; R. Budzinowski, Zwolnienie od opłaty skarbowej umów przenosz cych własno ć gospodarstw rolnych lub ich cz ci w praktyce notarialnej, [Exemption of Contracts Transferring Ownership of Farms or Their Parts from the Stamp Duty in Notary Practice], Notary No. 2/1993; A. Ceglarski, Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci jako organizacja po ytku publicznego, [Limited Liability Company as a Public Utility Organisation], Notary No. 6/2006; E. Chojna-Duch, Komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [w:] Biblioteka podatkowa, [A Commentary to the Act on Local Taxes and Charges, [in:] Tax Library], Warsaw 1996; E. Chojna-Duch, E. Kornberger-Sokołowska, Dochody gmin z podatków i opłat, [Municipal Revenue from Local Taxes and Charges], Warsaw 1998; K. Chustecka, Umowa sprzeda y a opłata skarbowa, [Contract of Sale and the Stamp Duty], Tax Review No. 9/1994; K. Chustecka, Zwolnienie od opłaty skarbowej odpłatnego nabycia gospodarstwa rolnego, [Exemption of the Purchase of Farm from the Stamp Duty], Notary No. 1/1993; K. Chustecka, Opłata skarbowa i podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Stamp Duty and Tax on Civil Law Transactions], New Notary Review No. 3-4/2001; K. Chustecka, Opłata skarbowa. Praktyka i orzecznictwo, [Stamp Duty. Practice and Judicial Decisions], Warsaw 1999; K. Chustecka, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Tax on Civil Law Transactions], Warsaw 2005; K. Chustecka, I. Krawczyk, M. Kurasz, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, [Act on Tax on Inheritances and Donations. A Commentary], Warsaw 2008; W. Czachórski, Podstawowe elementy darowizny i jej odwołania, [Basic Elements of the Donation and Its Cancellation], New Law No. 1/1968; XII

13 B. Dauter, (ed.), M. Gródecka, T. Grzybowski, L. Kaligowska, K. Kołtan, K. Zaorski, Podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, podatek le ny Orzecznictwo s dów administracyjnych w sprawach podatkowych, [Local Taxes and Charges. The Agricultural Tax. The Forestry Tax Judicial Decisions of Administrative Courts in Tax Matters], Warsaw 2007; B. Dauter, A. Jankowski, Podatki i opłaty samorz dowe w orzecznictwie Naczelnego S du Administracyjnego, [Local Government Taxes and Charges in the Light of Decisions of the Supreme Administrative Court], Warsaw 2001; M. Derejko-Kotowska, Zmiany w ustawie o podatku od czynno ci cywilnoprawnych, [Changes in the Act on Tax on Civil Law Transactions], Tax Review No. 2/2004; M. Derejko-Kotowska, J. Banach, Zmiany w ustawie o podatku od czynno ci cywilnoprawnych i w ustawie o opłacie skarbowej, [Changes in the Act on Tax on Civil Law Transactions and Act on Stamp Duty], Tax Review No. 9/2002; T. D bowska-romanowska, Odpowiedzialno ć notariusza za prawidłowe obliczenie, pobranie i odprowadzenie opłaty skarbowej, [Responsibility of the Notary Public for the Correct Calculation, Collection and Payment of the Stamp Duty], Gloss No. 4/1995; S. Dolata, Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, [Introduction to Taxes and the Polish Tax System], Opole 1999; R. Dowgier, Nowe zwolnienie z podatków lokalnych centrów badawczo-rozwojowych, [New Exemption of Research and Development Units From Local Taxes], PPLiFS No. 1/2006; R. Dowgier, Wła ciwo ć organów podatkowych w sprawie podatku od rodków transportowych, [Competence of Tax Bodies in Matters Concerning the Tax on Transportation Means], PPLiFS No. 2/2006; R. Dowgier, L. Etel, T. Kurzynka, G. Liszewski, M. Popławski, E. Wróblewski, Reforma podatków maj tkowych, [The Reform of Property Taxes], Warsaw 2004; R. Dowgier, B. Pahl, M. Popławski, Podatek od rodków transportowych. 141 pyta i odpowiedzi, [The Tax on Transportation Means. 141 questions and answers], Warsaw 2006; R. Dowgier, M. Popławski, Opodatkowanie gruntów pod wodami, [Taxation of Lands under Waters], Communal Finances No.9/2006; G. Dudar, Pojazdy specjalne i u ywane do celów specjalnych, [Special Vehicles and Vehicles Used for Special Purposes], PPLiFS No. 2/2003; G. Dudar, Spółka cywilna w podatku od nieruchomo ci, [Private Partnership and the Tax on Real Properties], PPLiFS No. 7-8/2008; G. Dudar, Wła ciwo ć miejscowa samorz dowych organów podatkowych, [Local Jurisdiction of Self-government Tax Bodies], PPLiFS, No. 6/2007; XIII

14 G. Dudar, Zasady opłacania podatków lokalnych przez syndyka, [Rules Governing Payment of the Local Taxes by the Receivers], PPLiFS No. 7-8/2007; G. Dudar, Zwolnienie budowli kolejowych i zaj tych pod nie gruntów z podatku od nieruchomo ci, [Exemption of Railway Structures and Lands Beneath such Structures from the Tax on Real Properties], PPLiFS No. 1/2008; J. Dziewa, Glosa do wyroku NSA z dnia 18 lutego 2003 r., SA/Bk 877/02, [Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 18 February 2003, SA/Bk 877/02], Gloss No. 2/2007; H. Dzwonkowski, Elementy konstrukcyjne w wietle art. 217 Konstytucji, [Constituent Elements in the Light of Art. 217 of the Constitution], Gloss No. 16/1999; H. Dzwonkowski, Obowi zek podatkowy a zobowi zanie podatkowe (analiza instytucji), [Tax Obligation and Tax Liability (analysis of the legal institutions)], PiP No. 2/1999; L. Etel, Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w podatku od rodków transportowych, [Allowable Total Weight of Vehicles in the Light of the Tax on Transportation Means], Tax Review No. 5/2002; L. Etel, Podatek le ny, [w:] Biblioteka podatkowa, tom 4, [Forestry Tax, [in:] Tax Library, Vol. 4], Warsaw 2001; L. Etel, Podatek od nieruchomo ci, [Taxes on Real Properties], Warsaw 2002; L. Etel, Podatek od nieruchomo ci, rolny i le ny, [Tax on Real Properties, Agricultural Tax and Forestry Tax], Warsaw 2005; L. Etel, Podatki od nieruchomo ci, [Taxes on Real Properties], Warsaw 2009; L. Etel (ed.), Prawo podatkowe, [Tax Law], Warsaw 2005; L. Etel, Reforma opodatkowania nieruchomo ci w Polsce, [Property Tax Reform in Poland], Bialystok 1998; L. Etel, Uchwały podatkowe samorz du terytorialnego, [Tax Resolutions of the Local Government Units], Bialystok 2004; L. Etel, Uchwały w sprawie zwolnie w podatkach i opłatach lokalnych a pomoc publiczna, [Resolutions Concerning Exemptions from the Local Taxes and Charges and the State Aid], PPLiFS No. 2/2008; L. Etel, M. Popławski, Podatnik w urz dzie gminy, [The Taxpayer in the Commune Ofice], Warsaw 2000; L. Etel, M. Popławski, R. Dowgier, Gminny poradnik podatkowy, t.i, [Communal Tax Guide, vol. I], Warsaw 2005; L. Etel, S. Presnarowicz, Podatek od rodków transportowych, [The Tax on Transportation Means], Warsaw 2005; L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty samorz dowe. Komentarz, [Local Taxes and Charges. A Commentary], Warsaw 1999; L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty samorz dowe. Komentarz, [Local Taxes and Charges. A Commentary], Warsaw 2005; XIV

15 L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek le ny. Komentarz, [Local Taxes and Charges. The Agricultural Tax. The Forestry Tax. A Commentary], Warsaw 2008; L. Etel, E. Ru kowski, Komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [A Commentary to the Act on Local Taxes and Charges], Warsaw 1996; L. Etel, K. Teszner, Opodatkowanie gruntów le nych pod liniami energetycznymi, Przegl d Podatków Lokalnych i Finansów Samorz dowych [Taxation of Forest Lands beneath Power Lines, Review of Local Taxes and Local Government Finances] No. 6/2006; L. Etel, K. Teszner, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomo ci urz dze znajduj cych si wewn trz budynku stacji przekształtnikowej, [Taxation with the Tax on Real Properties of Devices Located within the Converter Station Building], Communal Finances No. 5/2006; E. Fojcik-Mastalska, R. Mastalski, Glosa do wyroku NSA z dnia 12 maja 1995 r., III SA 1125/94, [Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 12 May 1995, III SA 1125/94], Gloss No. 4/1996; K. Gawro ska, Ewidencja gruntów i budynków a opodatkowanie gruntów podatkiem od nieruchomo ci, rolnym oraz le nym, [w:] M. Popławski (red.) Podatki i opłaty lokalne w praktyce, [Land Register and Taxation of Lands with the Tax on Real Properties, Agricultural Tax and Forestry Tax, [in:] M. Popławski (ed.) Local Taxes and Charges in Practice], Warsaw 2008; K. Gawro ska, Glosa do wyroku NSA z r. (II FSK 343/05) dotycz cego opodatkowania gruntów zrekultywowanych, sklasyikowanych w ewidencji gruntów jako Tr, [Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 8 March 2006 (II FSK 343/05) concerning taxation of rehabilitated lands which were classiied in the land register as Tr ], PPLiFS No. 6/2008; J. Ga dzicki,, Systemy katastralne, [Cadastre Systems], Warsaw-Wroclaw 1995; J. Gliniecka, Instrumenty inansowe oddziaływania pa stwa na zagraniczne podmioty gospodarcze, [Financial Instruments of the State Inluence on Foreign Economic Entities], Gdansk 1992; J. Gliniecka, Zasady polskiego prawa dochodów samorz du terytorialnego, [Principles of the Polish Law Governing Incomes of Local Governments], Bydgoszcz 2001; J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, [Polish Tax Law], Warsaw 2006; J. Głuchowski, P. Smole, Klasyikacja podatników na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn, [Classiication of the Taxpayers in the Light of the Act on Tax on Inheritances and Donations], Gdansk Legal Studies No. 16/2007; K. Głuszczak, Moment powstania obowi zku uiszczenia opłaty skarbowej wybrane zagadnienia, [Moment at which the Obligation to Pay the Stamp Duty Arises Selected Problems], Tax Monitor No. 2/1998; XV

16 A. Goettel, M. Goettel, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych. Komentarz, [Tax on Civil Law Transactions. A Commentary], Warsaw 2007; R. Golat, Opłata skarbowa i podatek od czynno ci cywilnoprawnych po nowelizacji, [Stamp Duty and the Tax on Civil Law Transactions after Amendments], Monitor of the Law for the Administration, Local Government and Administration Gazette No. 15/2000; A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwo ci podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego aspekt materialny, [Principle of the Tax Justice in the Light of Decisions of the Constitutional Tribunal Material Aspects], Warsaw 2003; A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, [Taxes and Tax Law], Warsaw 2002; A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, [Taxes and Tax Law], Warsaw 2004; A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, [Taxes and Tax Law], Poznan 2006; A. Gorgol, Reforma opłaty skarbowej i wyodr bnienie z niej podatku od czynno ci cywilnoprawnych, [Reform of the Stamp Duty and Isolation of the Tax on Civil Law Transactions], Gloss No. 4/2001; E. Góra, M. Kotula, Dochody jednostek samorz du terytorialnego, [Incomes of the Local Government Units], Gdansk 2003; W. Górski, Prawo transportowe, [Transportation Law], Szczecin-Zielona Gora 1998; E. Górzy ska, Zasady opodatkowania czynno ci cywilnoprawnych w 2001 roku, [Principles of the Taxation of Civil Law Transactions in 2001], Tax Review No. 2/2001; M. Granat, Opinia w sprawie konstytucyjno ci art. 13 ust. 2 ustawy o podatku rolnym, [Opinion on the Conformity with the Constitution of Article 13.2 of the Act on agricultural tax], Study and Expertise Bulletin of the Polish diet Chancellery No. 3(48), 2002; A. Grysi ski, Obiekt zabytkowy a podatek od nieruchomo ci, [Monuments and the Tax on Real Properties], Community No. 2/1995; J. Gumi ska-pawlic, Skutki podatkowe umowy depozytu nieprawidłowego, [Tax Consequences of the Contract of Incorrect Deposit], Solicitor No. 4/2001; J. Gumi ska-pawlic, G. Nagórny, Zwolnienie od podatku od nieruchomo ci i podatku rolnego gruntów pod wałami przeciwpowodziowymi i gruntów poło onych w mi dzywałach, [Exemption of Lands under Flood Banks and Land Inter-levee Lands from the Tax on Real Properties and the Agricultural Tax], PPLiFS No. 11/2007; M. Gutowski, Niewa no ć czynno ci prawnej, [Invalidity of a Legal Action], Warsaw 2008; XVI

17 J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, [Outline of the Inheritance Law], Warsaw 1967; A. Hanusz, Podatki samorz dowe, [Local Taxes], Warsaw 1995; A. Hanusz, Polityka podatkowa w zakresie ró nicowania obci e dochodów rolniczych w Polsce. Na przykładzie podatków gruntowego i rolnego, [Tax Policy in the Area of Differentiation of Burdens Imposed on Farmers Incomes in Poland in the Case of the Tax on Real Properties and the Agricultural Tax], Lublin 1996; A. Hanusz, Zasady autonomii woli stron stosunków cywilnoprawnych w wietle prawa podatkowego, [Principles of the Autonomy of Will of the Parties to Civil Law Transactions in the Light of the Tax Law], PiP No. 12/1998; A. Hanusz, P. Czerski, Opłata skarbowa od pełnomocnictw, [Stamp Duty on Plenipotentiaries], Law and Taxes No. 4/2007; J. Harasimowicz, Finanse i prawo inansowe, [Finance and Financial law], Warsaw 1988; A. Jamro y, Sprzeda przedsi biorstwa a podatki od obrotu, [Sale of Enterprise and Turnover Taxes], Solicitor No. 1/2004; M. Jarocki, M. Panek, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych a spółki, cz. 1, [Tax on Civil Law Transactions and the Company, vol. 1], Tax Monitor No. 5/2002; M. Jarocki, M. Panek, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych a spółki, cz. 2, [Tax on Civil Law Transactions and the Company, vol. 2], Tax Monitor No. 6/2002; K. Jarosi ski, R. Urowska, Wył czenie spod opodatkowania podatkiem od czynno ci cywilnoprawnych po yczki pieni dza bankowego (bezgotówkowego), [Exclusion from the Taxation with the Tax on Civil Law Transactions of the Bank (Cashless) Loan], Tax Jurisdiction No. 6/2007; T. Kołaczyk, Przegl d zmian w zakresie zasad opodatkowania po yczek znowelizowanych podatkiem od czynno ci cywilnoprawnych, [Review of Changes in the Area of Principles Governing Taxation of Loans as Amended by the Tax on Civil Law Transactions], Tax Consultancy No. 2/2007; I. Kołaczy ska, G. Wyszogrodzki, Podatek od nieruchomo ci w praktyce a jego regulacja ustawowa (cz ć pierwsza), [Tax on Real Properties in Practice and Its Statutory Regulation (part one)], Communal Finances No. 3/1995; T. B. Komisarczuk, Glosa do wyroku NSA z dnia 5 stycznia 1999 r., III SA 1326/98, [Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 5 January 1999, III SA 1326/98], Gloss No. 10/1999; E. Kornberger-Sokołowska, Decentralizacja inansów publicznych a samodzielno ć inansowa jednostek samorz du terytorialnego, [Decentralisation of the Public Finances and the Financial Independence of the Local Government Units], Warsaw 2001; D. Kosacka-Ł dzewicz, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Tax on Civil Law Transactions], Wroclaw 2003; XVII

18 D. Kosacka-Ł dzewicz, J. Zubrzycki, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Tax on Civil Law Transactions], Wroclaw 2001; C. Kosikowski, Finanse publiczne. Komentarz, [Public Finances. A Commentary], Warsaw 2007; C. Kosikowski (ed.), Finanse samorz dowe pyta i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, [Local Government Finances Answers and Questions. Sample Resolutions, Tax Returns and Decisions], Warsaw 2005; C. Kosikowski, Ustawa podatkowa, [Tax Acts], Warsaw 2006; C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla, Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, [Taxation Act. A Commentary], Warsaw 2003; A. Kostecki, Elementy konstrukcji instytucji podatku, (w:) System instytucji prawno-inansowych PRL, t. 3, [Construction Elements of the Tax Institution, [in:] System of Legal and Financial Institutions of the People s Republic of Poland, vol. III], M. Weralski (ed.), Ossolineum 1985; A. Kostecki, Podatki przychodowe i dochodowe, (w:) System instytucji prawno-inansowych PRL, [Income and Revenue Taxes, [in:]) System of the Legal and Financial Institutions of the People s Republic of Poland], M. Weralski (ed.), Wroclaw - Warsaw - Cracow - Gdansk Lodz, 1985; M. Ko mider, Opodatkowanie usług inansowych, [Taxation of Financial Services], Tax Monitor No. 2/2001; M. Kotulski, Podatek od nieruchomo ci w praktyce i orzecznictwie, [Tax on Real Properties Practice and Case law], Warsaw 2002; R. Krasnod bski, Przymusowy wykup akcji a podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Obligatory Redemption of Stocks and the Tax on Civil Law Transactions], Tax Review No. 9/2003; I. Krawczyk, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych a VAT, [Tax on Civil Law Transactions and the VAT], Tax Review No. 12/2004; I. Krawczyk, Projekt ustawy o podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz ustawy o opłacie skarbowej omówienie, [Draft of the Act on Tax on Civil Law Transactions and of the Act on Stamp Duty Analysis], Treasury Bulletin No. 1/2000; J. Kulicki, Konstytucyjne podstawy nakładania podatków (zarys wybranych problemów), [Constitutional Basis for Imposing Taxes (outline of selected problems)], Company Law No. 3/2000; M. Kurasz, Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn. Tryb i zasady jej ustalania na tle orzecznictwa NSA, [The Taxation Base in the Case of the Tax on Inheritances and Donations. Procedure and Principles of Its Assessment in the Light of Decisions of the Supreme Administrative Court], Treasury Bulletin No. 1/2002; XVIII

19 J. Lemon, Ci ar podatku od rodków transportowych a opłaty leasingowe, [The Tax on Transportation Means and Leasing Fees], Taxpayer Advisor No. 2/2001; K. Łatka, Po yczka odnawialna pomi dzy powi zanymi spółkami kapitałowymi opodatkowanie podatkiem od czynno ci cywilnoprawnych, [Revolving Loan between Linked Capital Companies Taxation with the Tax on Civil Law Transactions], Tax Consultancy No. 4/2007; A. Majchrzycka-Guzowska, Vademecum podatkowe dla ludno ci, [Tax Vademecum for the Citizens], Warsaw 1988; J. Małecki, Dochody i przychody gmin, [w:] Samorz dowy poradnik bud etowy 1996, [Incomes and Revenues of Communes, [in:] Budgetary Guide for local Governments 1996], Warsaw 1996; A. Maria ski, Zwolnienie przeniesienia własno ci nieruchomo ci wchodz cej w skład gospodarstwa rolnego od podatku od czynno ci cywilnoprawnych, [Exemption of the Transfer of Ownership of a Real Property Making up a Farm from the Tax on Civil Law Transactions], Notary No. 3/2006; A. Maria ski, Sprzeda towarów u ywanych podatek od towarów i usług czy podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Sale of Second-hand Goods the Tax on Goods and Services or the Tax on Civil Law Transactions], Tax Monitor No. 8/2004; A. Maria ski, Podatkowe konsekwencje zawarcia umowy po yczki, [Tax Consequences of the Conclusion of a Contract of Loan], Tax Review No. 9/2007; A. Maria ski, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych w spółkach kapita ło wych, [Tax on Civil Law Transactions on Companies], Company Law No. 7-8/2005; A. Maria ski, D. Strzelec, Umowa sprzeda y a podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [The contract of sale and Tax on Civil Law Transactions], Tax Monitor No. 8/2005; A. Maria ski, D. Strzelec, Ustawa o podatku od czynno ci cywilnoprawnych. Ustawa o opłacie skarbowej, [Act on Tax on Civil Law Transactions. Act on Stamp Duty], Gdansk 2007; R. Mastalski, Prawo podatkowe, [Tax Legislation], Warsaw 2000; R. Mastalski, Prawo podatkowe, [Tax Legislation], Warsaw 2006; R. Mastalski, Prawo podatkowe, [Tax Legislation. Special Part], Warsaw 1998; M. Michna, J. Pastuł, Sprzeda przedsi biorstwa spółki a podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Sale of the Enterprise and the Tax on Civil Law Transactions], New Notary Review No. 2/2003; W. Modzelewski (ed.), Komentarz do ustawy o podatku od czynno ci cywilnoprawnych, [A commentary to the Act on Tax Civil Law Transactions], Warsaw 2001; XIX

20 W. Morawski, Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym, [Reliefs and Exemptions in the Tax Law], Gdansk 2003; R. Moszy ski, Renta, [Renta], Judicial Gloss 1936; K. Mrozik, Zwolnienie od podatku od nieruchomo ci infrastruktury kolejowej, [Exemption of the Railway Infrastructure from the Tax on Real Properties], PPLiFS No. 11/2007; E. Mucha, Notariusz jako płatnik, [Notary Public as the Withholding Agent], Tax Review No. 1/1998; A. Mudrecki, Leasing a opłata skarbowa na tle orzecznictwa NSA, [Leasing and the Stamp Duty in the Light of Decisions of the Supreme Administrative Court], Gloss No. 11/1998; W. Multan, Pa stwa (w:) Encyklopedia prawa mi dzynarodowego i stosunków mi dzynarodowych, [States [in:] Encyclopaedia of the International Law and International Relations], A. Klafkowski (ed.), Warsaw 1976; M. Nazar, Sposoby ustanawiania odr bnej własno ci lokali na podstawie ustawy z r. Obrót nieruchomo ciami w praktyce notarialnej, [Methods of Establishing Separate Ownership of Premises on the Basis of the Act of 24 June 1994 Transactions in Real Properties in the Light of the Notary Practices], Cracow 1997; A. Niko czyk, Podatki 2001 bilans 2000 w pytaniach i odpowiedziach. Konferencja ISP, Zakopane 28 lutego 2001 r., [Taxes 2001 Balance Sheet 2000 in Questions and Answers. ISP Conference, Zakopane, 28 February 2001], Tax Consultancy No. 3/2001; A. Nita, Po yczka od zagranicznego wspólnika spółki wybrane zagadnienia podatkowe i dewizowe, [Loan from the Foreign Company Shareholder Selected Tax and Foreign Currency Issues], Tax Monitor No. 2/1999; W. Nykiel, Rola dochodów w równowa eniu bud etów lokalnych, [Role of Income in Balancing Local Budgets], Lodz 1993; W. Nykiel, Zwolnienia podatkowe wybrane zagadnienia teoretyczne (w:) Ksi ga jubileuszowa Profesora M. Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa i- nansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony rodowiska, [Tax Exemptions Selected Theoretical Issues [in:] Professor M. Mazurkiewicz Jubilee Book. Studies on the Financial Law, Constitutional Law and Protection of the Natural Environment], Wroclaw 2001; O. Obr bska, Reforma podatku od nieruchomo ci- kataster i podatek katastralny, [Reform of the Tax on Real Properties Cadastre and the Cadastre tax], Tax Monitor No. 5/1994; Z. Oiarski, Komentarz ustawy o opłacie skarbowej i o podatku od czynno ci cywilnoprawnych, [Commentary to the Act on Stamp Duty and on Tax on Civil Law Transactions], Ed. 3, Warsaw 2009; XX

Redakcja Beata Kucia-Gusciora Monika Münnich Adam Zdunek

Redakcja Beata Kucia-Gusciora Monika Münnich Adam Zdunek STANOWIENIEISTOSOWANIE PRAWA PODATKOWEGO W POLSCE SANKCJEIPREFERENCJE W PRAWIE PODATKOWYM Redakcja Beata Kucia-Gusciora Monika Münnich Adam Zdunek Wydawnictwo KUL Lublin 2015 Spis tresci Wykaz skrötöw

Bardziej szczegółowo

VALUE ADDED TAX. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI

VALUE ADDED TAX. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI VALUE ADDED TAX A Compendium D OMINIK G AJEWSKI VALUE ADDED TAX A Compendium VALUE ADDED TAX A Compendium D OMINIK G AJEWSKI WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2011 Dominik Gajewski Value Addend Tax. A Compendium

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

PERSONAL INCOME TAX. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI

PERSONAL INCOME TAX. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI PERSONAL INCOME TAX A Compendium D OMINIK G AJEWSKI PERSONAL INCOME TAX A Compendium PERSONAL INCOME TAX A Compendium D OMINIK G AJEWSKI WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2010 Dominik Gajewski Personal Income

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII

Spis treści. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdział I. Pojęcie podatku... 3 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 I. Uwagi ogólne... 3

Bardziej szczegółowo

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016

Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 Zestawienie zagadnień egzaminacyjnych z prawa finansowego - III rok, prawo stacjonarne, rok akademicki 2015/2016 I. 1. Pojęcie prawa finansowego i finansów publicznych. 2. Finanse publiczne a finanse prywatne.

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

Przegląd Prawa i Administracji

Przegląd Prawa i Administracji Przegląd Prawa i Administracji Tom XCVII ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENSIS No 3608 Przegląd Prawa i Administracji Tom XCVII Pod redakcją mariusza jabłońskiego Wrocław 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XVIII FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVIII PUBLIC FINANCE. Uwagi ogólne. General notes

DZIAŁ XVIII FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVIII PUBLIC FINANCE. Uwagi ogólne. General notes DZIAŁ XVIII FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XVIII PUBLIC FINANCE Uwagi ogólne General notes 1. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem, a w szczególności:

Bardziej szczegółowo

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE

Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE Spis treści PRAWO ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok NSA z dnia 18 kwietnia 2014 r., II OSK 2769/12 Dr Anna Kosieradzka-Federczyk, Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania Związanie wynikami oceny oddziaływania

Bardziej szczegółowo

Podatek od czynnoêci cywilnoprawnych

Podatek od czynnoêci cywilnoprawnych Podatek od czynnoêci cywilnoprawnych Komentarz praktyczny 2011 Tomasz Nierobisz Adam Wacławczyk Podatek od czynnoêci cywilnoprawnych Komentarz praktyczny Podatek od czynnoêci cywilnoprawnych Komentarz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. Projekt z dnia 29.01.2007 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia... 2007 r. w sprawie wzorów zaświadczeń o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych wydawanych przez organy podatkowe

Bardziej szczegółowo

Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016. Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016

Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016. Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016 Newsletter prawny PNP LAW II kwartał 2016 Legal Newsletter of PNP LAW 2 nd quarter of 2016 Zespół prawników z PNP LAW chciałby przybliżyć Państwu w ramach niniejszego Newslettera wybrane zagadnienia prawne,

Bardziej szczegółowo

Spis treści I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA

Spis treści I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA Spis treści I. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA 1. Przegląd orzecznictwa sądowego w zakresie prawnych podstaw i form dekoncentracji kompetencji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) do załatwiania indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Przegląd orzecznictwa

Spis treści. I. Przegląd orzecznictwa Spis treści I. Przegląd orzecznictwa 1. Przegląd orzecznictwa SN z zakresu prawa handlowego za 2011 r. 15 Dr Bartłomiej Gliniecki, adiunkt Uniwersytetu Gdańskiego II. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Bardziej szczegółowo

Na egzamin! FINANSOWE. w pigułce. 2. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck

Na egzamin! FINANSOWE. w pigułce. 2. wydanie. szybko zwięźle i na temat. Wydawnictwo C.H.Beck Na egzamin! PRAWO FINANSOWE w pigułce 2. wydanie szybko zwięźle i na temat Wydawnictwo C.H.Beck PRAWO FINANSOWE w pigułce Inne w tej serii: Prawo rzymskie w pigułce Prawo handlowe w pigułce Prawo gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu

Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu INSTYTUT BADAŃ RYNKU, KONSUMPCJI I KONIUNKTUR Rynki zagraniczne dla polskiego biznesu Kraje Azji Korea Południowa, Malezja, Wietnam WARSZAWA 2011 3 Spis treści Wstęp... Rozdział 1 Wybrane kraje Azji krótka

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze przedmiotowego tematu. 178 ten temat niezwykle bogata literatura przedmiotu, zarówno polska 179, jak i zagraniczna 180. 178 179 Por. m. in. M. O'Shaughnessy

Bardziej szczegółowo

System podatkowy w Polsce

System podatkowy w Polsce System podatkowy w Polsce Robert Wolański 2. wydanie zx Oficyna a Wolters Kluwer business seria akademicka SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wstęp : :...:..ll Część I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA PODATKU I PRAWA

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej. Z problematyki przekszta³cenia u ytkowania wieczystego

Artyku³y. Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej. Z problematyki przekszta³cenia u ytkowania wieczystego 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 4(276) Kwiecieñ 2014 Artyku³y Spis treœci Rafa³ Adamus Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej wierzytelnoœci... 9 Tatiana Przychodzka

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce

Legal framework of electric vehicles business in Poland. Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 1 Legal framework of electric vehicles business in Poland Otoczenie prawne dla biznesu EV w Polsce 2 Czego się dowiesz? / What you'll learn? Samochody elektryczne w świetle prawa polskiego / EV under Polish

Bardziej szczegółowo

The Commercial Companies Code Kodeks spó ek handlowych

The Commercial Companies Code Kodeks spó ek handlowych Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne The Commercial Companies Code Kodeks spó ek handlowych T umaczenie Katarzyna Micha owska Adiustacja j zykowa Fergal Harford Wydanie V The Commercial Companies Code

Bardziej szczegółowo

Prawna problematyka urz¹dzeñ przesy³owych

Prawna problematyka urz¹dzeñ przesy³owych Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 6(194) Czerwiec 2007 Artyku³y Spis treœci Aneta M. Arkuszewska Notarialny tytu³ egzekucyjny... 9 Rafa³ Adamus Skutki uk³adu spó³ki jawnej zawartego w postêpowaniu

Bardziej szczegółowo

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company

UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company UWAGA!!!! Nie odsyłać do Spółki ATTENTION!!!!! Do not send it to the Company INSTRUKCJA ZAŁĄCZNIK DO PEŁNOMOCNICTWA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRZEZ PEŁNOMOCNIKA PRAWA GŁOSU NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU

Bardziej szczegółowo

UMCS. Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych. Taxation of Assignment of Receivables with Corporate Income Tax

UMCS. Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy od osób prawnych. Taxation of Assignment of Receivables with Corporate Income Tax Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, Vol. XIX, nr 31 DOI: 10.17951/szn.2016.19.31.15 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie j.bochenska94@gmail.com Umowa przelewu wierzytelności a podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY

DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY DZIAŁ XVIII PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ CHAPTER XVIII ENTITIES OF THE NATIONAL ECONOMY Uwagi ogólne 1. Dane o podmiotach gospodarki narodowej podano na podstawie rejestru REGON. 2. Spółka jest prawną

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Spis treœci Str. Nb. Wykaz skrótów... XXIII

Spis treœci. Spis treœci Str. Nb. Wykaz skrótów... XXIII Spis treœci Str. Nb Wstêp... XIX Wykaz skrótów... XXIII Czêœæ I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Rozdzia³ I. Pojêcie podatku... 3 1 1. Zagadnienia ekonomiczne opodatkowania... 3 1 I. Uwagi ogólne...

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE

Spis treści. Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE Spis treści Glosy PRAWO I POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok WSA w Opolu z dnia 13 września 2011 r., II SA/Op 324/11 Dr hab. Paweł Chmielnicki, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

The Corporate Income Tax Act. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Kasper Drà ewski. James Atkins. Irena O óg.

The Corporate Income Tax Act. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Kasper Drà ewski. James Atkins. Irena O óg. Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne The Corporate Income Tax Act Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Kasper Drà ewski Konsultacja j zykowa James Atkins Nadzór opracowania Irena O

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Artyku³y

SPIS TREŒCI. Artyku³y SPIS TREŒCI Artyku³y Teresa SOKÓLSKA, Administracyjnoprawna regulacja ochrony dóbr kultury w Polsce stan prawny de lege lata......... 11 Katarzyna ZALASIÑSKA, Ochrona ruchomego dziedzictwa kulturowego

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012

Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012 Spis tre ści kwar tal ni ka Prze gląd Le gi sla cyj ny nr 3(81)/2012 Artykuły Bartłomiej Opaliński (Uczelnia Łazarskiego w Warszawie) Wykonywanie prawa inicjatywy ustawodawczej przez Prezydenta RP z perspektywy

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage Ustawa o ksi gach wieczystych i hipotece

The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage Ustawa o ksi gach wieczystych i hipotece Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage Ustawa o ksi gach wieczystych i hipotece T umaczenie The Act on Land and Mortgage Registers and on Mortgage

Bardziej szczegółowo

THE PROBLEMS OF THE FINANCIAL LAW EVOLUTION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE WITHIN THE INTEGRATION PROCESSES

THE PROBLEMS OF THE FINANCIAL LAW EVOLUTION IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE WITHIN THE INTEGRATION PROCESSES Department of Financial and Tax Law at the Law University of Lithuania Department of Public Finances and Tax Law at the University of Bialystok THE PROBLEMS OF THE FINANCIAL LAW EVOLUTION IN CENTRAL AND

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Ryszard Balicki Uniwersytet Wrocławski Zwierzchnictwo prezydenta RP nad siłami zbrojnymi (wybrane problemy) 13 Agnieszka Bień-Kacała Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna analiza podatków

Ekonomiczna analiza podatków Ekonomiczna analiza podatków 6. Płacenie podatków i ich aspekt międzynarodowy Owsiak S., Finanse Publiczne, PWN, Warszawa 2005 http://ec.europa.eu/taxation_customs/index_en.htm Taxation trends in the European

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r.

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460. z dnia 9 kwietnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 16 kwietnia 2013 r. Poz. 460 1) z dnia 9 kwietnia 2013 r. 2) - 1) 2) poz. 1003, Nr 171, poz. 1016, Nr 222, poz. 1326 i Nr 227, poz. 1367. - - - -

Bardziej szczegółowo

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa.

Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Wykonanie budŝetu Gminy Borne Sulinowo za rok 2012 Część opisowa. Zgodnie z art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006

Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Plan dochodów Gminy Oleśnica na 29.09.2006 Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Ogółem 010 Rolnictwo i łowiectwo 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6339 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

Bardziej szczegółowo

Kodeks spółek handlowych

Kodeks spółek handlowych Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r. (ze zm. Dz.U. Nr 94, poz. 1037) The Commercial Companies Code of 15 September, 2000 (as amended: J.L. No. 94, item 1037) 1 Kodeks spółek handlowych z

Bardziej szczegółowo

Przejmowanie dochodów podatkowych przez gminy niektóre problemy prawne

Przejmowanie dochodów podatkowych przez gminy niektóre problemy prawne ISSN 2300-9853 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/pbps.2014.026 Andrzej Borodo Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Przejmowanie dochodów podatkowych przez gminy niektóre problemy prawne Taking Tax Revenues

Bardziej szczegółowo

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH Warszawa 2016 SPIS TRESCI WST^P. Rozdzial I ROLA S4DOWNICTWA W GOSPODARCE I SPECYFIKA PRACY W SADACH 1.1. Struktura s^downictwa

Bardziej szczegółowo

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 4(192) Kwiecieñ 2007 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Podstawy dokonania czynnoœci notarialnych poza lokalem kancelarii notarialnej... 9 Romuald

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 8(280) Sierpieñ 2014 Spis tre ci Artyku³y Glosa

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 8(280) Sierpieñ 2014 Spis tre ci Artyku³y Glosa 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 8(280) Sierpieñ 2014 Artyku³y Spis treœci ukasz Bazañski Odrêbna w³asnoœæ w³ókna œwiat³owodowego zagadnienia ogólne... 9 Pawe³ Blajer Z historii rejestrów

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie zasobami ludzkimi

Zarz dzanie zasobami ludzkimi Zarz dzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej Zdzis aw Czajka Warszawa 2012 SPIS TRE CI WST P...9 Rozdzia I ROLA KAPITA U LUDZKIEGO WE WSPÓ CZESNEJ GOSPODARCE POLSKIEJ (Zdzis aw Czajka)...12

Bardziej szczegółowo

Spis treœci PRAWO I POSTÊPOWANIE ADMINISTRACYJNE 1. Wyrok SN z dnia 11 marca 2011 r., II CSK 302/10 Dr hab. Pawe³ Chmielnicki, profesor Wy szej Szko³y Informatyki i Zarz¹dzania w Rzeszowie Mo liwoœci potraktowania

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Anna Kosińska Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II Szczególny charakter praw kulturalnych i ich miejsce w Konstytucji RP próba charakterystyki i kwalifikacji 11

Bardziej szczegółowo

Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym. Autor: Stanisław Dolata

Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym. Autor: Stanisław Dolata Podstawy wiedzy o polskim system podatkowym Autor: Stanisław Dolata CZĘŚĆ I. PODSTAWY WIEDZY Z TEORII PODATKU Rozdział 1. Podatek i system podatkowy 1. Pojęcie podatku 2. Pojęcie systemu podatkowego 3.

Bardziej szczegółowo

Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008

Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008 Spis treêci kwartalnika Przeglàd Legislacyjny nr 3(65)/2008 ARTYKU Y Herbert Schambeck Parlamentarny system rzàdów jako wyraz demokratycznej odpowiedzialnoêci. 9 Tomasz Czech Kilka uwag na temat planowanej

Bardziej szczegółowo

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 667 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 40 2011 KATARZYNA ŚWIĘCH Uniwersytet Szczeciński PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORCÓW Jednym

Bardziej szczegółowo

CHAPTER XX PUBLIC FINANCES DZIAŁ XX FINANSE PUBLICZNE. General notes. Uwagi ogólne

CHAPTER XX PUBLIC FINANCES DZIAŁ XX FINANSE PUBLICZNE. General notes. Uwagi ogólne DZIAŁ XX FINANSE PUBLICZNE CHAPTER XX PUBLIC FINANCES Uwagi ogólne General notes 1. Finanse publiczne obejmują procesy związane z gromadzeniem środków publicznych oraz ich rozdysponowaniem. Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. L, 1 SECTIO H 2016

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. L, 1 SECTIO H 2016 DOI:10.17951/h.2016.50.1.399 ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. L, 1 SECTIO H 2016 Politechnika Warszawska. Wydział Administracji i Nauk Społecznych gonetw@interia.pl Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODATKOWE I FINANSE PUBLICZNE

PRAWO PODATKOWE I FINANSE PUBLICZNE PLANSZE BECKA Anna Partyka PRAWO PODATKOWE I FINANSE PUBLICZNE Wydawnictwo C. H. BECK PLANSZE BECKA Prawo podatkowe i finanse publiczne W sprzedaży: R. Mastalski PRAWO PODATKOWE, wyd. 5 Studia Prawnicze

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK

DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK 1.Numer ewidencyjny EPN Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/69/11 Rady z dnia 20 grudnia 2011 r. DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI 2. ROK Podstawa prawna: Składający: Termin składania: Organ podatkowy:

Bardziej szczegółowo

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU

DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Załącznik nr 2. do Uchwały Nr III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r. DOCHODY WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 020 Leśnictwo Kwota 1 300,00

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku.

REALIZACJA DOCHODÓW GMINY NA DZIE 31 grudnia 2013 roku. za cznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania bud etu gminy za 2013 rok. dzia plan wykonanie 010 Rolnictwo i owiectwo 447 343,01 464 275,65 103,79 01010 Infrastruktura wodoci gowa i sanitacyjna wsi 369 500,00

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Publikacje: Monografie: 2004: 1. Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim, C.H. Beck Warszawa 2004 r., ss. 312

Publikacje: Monografie: 2004: 1. Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim, C.H. Beck Warszawa 2004 r., ss. 312 dr hab. Dominik Mączyński, prof. UAM Katedra Prawa Finansowego Wydział Prawa i Administracji UAM w Poznaniu Publikacje: Monografie: 2004: 1. Podatek akcyzowy w prawie polskim i europejskim, C.H. Beck Warszawa

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja

Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Opis przedmiotu (sylabus) ArbitraŜ i mediacja Nazwa przedmiotu: Course title: ArbitraŜ handlowy i mediacja Commercial arbitration and mediation Kod: Course code: 10-AHMw-pj-s 10-AHMw-pj-s Semestr: Semester:

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

Akademia Prawa. Robert Oktaba. Prawo podatkowe. C. H. Beck

Akademia Prawa. Robert Oktaba. Prawo podatkowe. C. H. Beck Akademia Prawa Robert Oktaba Prawo podatkowe C. H. Beck AKADEMIA PRAWA Prawo podatkowe W sprzedaży: R. Mastalski PRAWO PODATKOWE, wyd. 6 Studia Prawnicze W. Wójtowicz (red.) PRAWO PODATKOWE CZĘŚĆ OGÓLNA

Bardziej szczegółowo

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1)

Poz z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) Poz. 459 z dnia 27 marca 2015 r. zm. 1) - - - 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - nych. - - - - - - - - - - - - - M. Szczurek z dnia 27 marca 2015

Bardziej szczegółowo

Tytuł Wydawnictwo Okładka

Tytuł Wydawnictwo Okładka dr Joanna Szlęzak- Lp. 2015 Autor/ red. naukowy Tytuł Okładka 1 M. Jamroży, P. Felis, I. Olchowicz, J. Szlęzak- /red. Irena Olchowicz VAT w działalności gospodarczej Difin, Warszawa 2015, Liczba stron:

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r.

Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. Uchwała Nr XLIV/256/05 Rady Gminy Dobromierz z dnia 29 grudnia 2005r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2005 rok Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(87)/2014

Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(87)/2014 Spis tre ści kwartalnika Przegląd Legislacyjny nr 1(87)/2014 ARTYKUŁY Grzegorz Wierczyński (Uniwersytet Gdański) Problemy z ujednolicaniem tekstu ustawy na przykładzie kodyfikacji cywilnych... 9 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Anna Zalcewicz, wykaz publikacji

Dr hab. Anna Zalcewicz, wykaz publikacji Dr hab. Anna Zalcewicz, wykaz publikacji Monografie: 1. Bank spółdzielczy. Aspekty prawne tworzenia i funkcjonowania, Warszawa: Wolters Kluwer 2009, ISBN 978-83-264-0074-2. 2. Bank lokalny. Studium prawne,

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2010. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Marek Zubik

WYDAWCA. Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, 2010. REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Marek Zubik WYDAWCA Kancelaria Prezesa Rady Ministrów REDAKTOR NACZELNY I PRZEWODNICZĄCY KOMITETU REDAKCYJNEGO Marek Zubik KOMITET REDAKCYJNY Marek Bojarski, Maciej Kaliński, Dariusz Kijowski, Elżbieta Kornberger-Sokołowska,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Jacek Wojnicki Uniwersytet Warszawski Władza sądownicza w wybranych państwach postjugosłowiańskich (Słowenia, Chorwacja) 11 Radosław Grabowski Uniwersytet Rzeszowski Zasady

Bardziej szczegółowo

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa

Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Maciej J. Nowak Decyzja o warunkach zabudowy i decyzja środowiskowa Zasada bliskiego sąsiedztwa Obiekty wielkopowierzchniowe w planowaniu przestrzennym Decyzja wzizt a ochrona środowiska NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Część I

SPIS TREŚCI. Część I SPIS TREŚCI Część I ARTYKUŁY Piotr Uziębło Uniwersytet Gdański Podstawy ustroju Grenlandii (wybrane zagadnienia) 13 Krzysztof Krysieniel Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Wydział Zamiejscowy w Chorzowie

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok 2015: Dochody

Budżet na rok 2015: Dochody Gmina Rybczewice Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/24/2015 Rady Gminy Rybczewice z dnia 28 stycznia 2015 r. Budżet na rok 2015: Dochody Symbol Nazwa Plan 2015 kol. 1 kol. 2 kol. 3 Dochody razem 10 151 301

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego

Spis treści. Wykaz skrótów... XV Wykaz literatury... XIX Wstęp... XXIII. Część I. Wprowadzenie do prawa podatkowego Wykaz skrótów............................................... XV Wykaz literatury.............................................. XIX Wstęp...................................................... XXIII Część

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne

z dnia Rozdział 1 Przepisy ogólne U S T AWA Projekt z dnia 26.11.2015 r. z dnia o szczególnych zasadach zwrotu przez jednostki samorządu terytorialnego środków europejskich uzyskanych na realizację ich zadań oraz dokonywania przez nie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r.

SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO. z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. SPRAWOZDANIE PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO z dnia 30 marca 2016 r. z wykonania budżetu Miasta Radomsko za 2015 r. Na podstawie: 1) art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Treści programowe i zalecana literatura Studiów Podyplomowych Skarbowości

Treści programowe i zalecana literatura Studiów Podyplomowych Skarbowości Treści programowe i zalecana literatura Studiów Podyplomowych Skarbowości Nazwa przedmiotu Wprowadzenie do prawa podatkowego 1. Pojęcie podatku. 2. Źródła prawa podatkowego. 3. Prawo podatkowe w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty systemu podatkowego i celnego

Instrumenty systemu podatkowego i celnego Instrumenty systemu podatkowego i celnego PRZEWODNIK METODYCZNY Opracowała: Prof. dr hab. Krystyna Znaniecka I. Ogólne informacje o przedmiocie Cel przedmiotu: 1. Zapoznanie słuchaczy z zasadami funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi

Zarządzanie sieciami telekomunikacyjnymi SNMP Protocol The Simple Network Management Protocol (SNMP) is an application layer protocol that facilitates the exchange of management information between network devices. It is part of the Transmission

Bardziej szczegółowo

Summer Semestr 2014/2015

Summer Semestr 2014/2015 International Taxation (IBP) A. General Information Description of the field Name of the course Leading unit Unit for which the course is offered Code of the course ERASMUS Code 10.9 Allocation to the

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

UMCS. Opodatkowanie umowy przelewu wierzytelności podatkiem od czynności cywilnoprawnych

UMCS. Opodatkowanie umowy przelewu wierzytelności podatkiem od czynności cywilnoprawnych Studenckie Zeszyty Naukowe 2016, Vol. XIX, nr 31 DOI: 10.17951/szn.2016.19.31.21 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie karolina.barszczewska@gmail.com Opodatkowanie umowy przelewu wierzytelności

Bardziej szczegółowo