LOCAL TAXES. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI. Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LOCAL TAXES. A Compendium D OMINIK G AJEWSKI. Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations"

Transkrypt

1 LOCAL TAXES Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations A Compendium D OMINIK G AJEWSKI

2 LOCAL TAXES Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations A Compendium

3 LOCAL TAXES Tax on Civil Law Transactions Tax on Real Properties Tax on Inheritances and Donations A Compendium D OMINIK G AJEWSKI WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2011

4 Dominik Gajewski Local Taxes. A Compendium Wydawca: Anna Wieczorek Redakcja: Aleksandra Kalinowska Korekta: Alicja Dołowa, Dominika Drygas Projekt okładki i stron tytułowych: Maryna Wiśniewska Publikacja doinansowana z funduszy własnych Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Wydawnictwo C.H. Beck 2011 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, Warszawa Skład i łamanie: Groupmedia Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN: ISBN e-book:

5 Contents Preface... Author... Literature... VII VIII Chapter 1 General Characteristics of Local Taxes... 1 Chapter 2 Tax on Civil Law Transactions Object of taxation Taxpayers Civil law transactions which are not subject to the tax he tax obligation Taxation base Tax rates Collection of the tax Tax refunds Chapter 3 Tax on Real Properties Object of taxation Taxpayers Taxation base Tax rates Tax obligation Tax exemptions Chapter 4 Tax on Inheritances and Donations Object of taxation Tax obligation Taxation base Amount of the tax IX V

6 Contents Chapter 5 Agricultural Tax Subjective scope Taxpayers Taxation base and tax rates Tax exemptions and reliefs Chapter 6 Forestry Tax Object of taxation Taxpayers of the forestry tax Taxation base and tax rates Tax obligation Chapter 7 Tax on Transportation Means Objective scope Subjective scope of taxation Tax obligation Tax rates Principles and deadlines for the payment of the tax... and objective exemptions Index VI

7 Preface Problems of the taxes and the tax law are of a particular signiicance in today s Polish economic realities also for the local government. he tax law constitutes an important tool used not only by the state, but also local government units (communes, counties and voivodeships). Communes operate in realities of the market economy. Economic processes taking place at the level of local government units are also important for both Polish and foreign investors as local taxes (sometimes also called local government taxes) exert certain inluence on activities of economic operators. hese are: tax on real properties, agricultural tax, forestry tax, tax on civil law transactions, tax on inheritances and donations and tax on transportation means. From the point of view of economic operators, it is not only content-elated aspects of the tax acts that matter, but also their transparency. herefore, presentation of the most important aspects of local taxes is in need resulting from expectations of foreign investors. his publication is an attempt to present the most important aspects of all local taxes. A particular emphasis is put on taxation problems which may directly concern foreign investors, in particular their economic operations. he discussed issues are analysed in the context of the activities of foreign economic entities operating in the Polish realities. Special attention has been paid to problems which might cause the biggest interpretational doubts, therefore judicial decisions with respect to local taxes play an important role in this book. Individual tax issues have been illustrated with practical examples. his allows to understand better the discussed topics and at the same time supplements the theoretical analysis of individual tax provisions. his publication is intended not only for foreign persons and entities wishing to get acquainted with the Polish local tax system. It should also be helpful for the representatives of local governments in other countries. he book is also addressed to lawyers and tax advisors who cooperate with foreign persons and entities planning to operate on the level of communes to cooperate with the Polish local government units. It is also intended for foreign representatives of the law doctrine (scientiic workers or representatives of iscal and judicial bodies) who want to become acquainted with the aspects of the Polish local taxes. VII

8 Author Dominik Gajewski Ph.D. in Law, lawyer, legal counsellor specializing in tax legislation, professor at the Law Department of the University of Finance and Management in Warsaw, author of several dozen scientiic publications in the area of inancial law and international tax law. Graduate of the University of Central Lancashire and the Warsaw School of Economics. Laureate (2nd place) of the competition for the best master s thesis in the ield of inancial law he tax capital group as a subject of the corporate income tax. Holder of the grant of the Humboldt University in Berlin and of the Paris Sorbonne University. Lecturer of international tax law. As a lawyer, he provides advisory services to the domestic and international tax groups in the area of tax optimisation and taxation of the capital lows between companies. VIII

9 A. Ablewicz, Odpowiedzialno ć płatnika (inkasenta), [Responsibility of the Withholding Agent (Collector)], Tax Monitor No. 8/2003; W. Abramowicz, Podatki, inanse o bud et gminy w orzecznictwie Naczelnego S du Administracyjnego, [Taxes, Finance and the Communal Budget in the Light of Decisions of the Supreme Administrative Court], Warsaw 1994; J. Aninowski, Zwrot podatku od czynno ci cywilnoprawnych wybrane zagadnienia, [Refund of the Tax on Civil Law Transactions Selected Issues], Tax Consultancy No. 2/2002; E. Any ewska, B. Szumacher, Przegl d orzecznictwa Naczelnego S du Administracyjnego w sprawach podatków i opłat lokalnych w 1992 r., [Review of Decisions of the Supreme Administrative Court in Matters Concerning Local Taxes and Charges in 1992], Gdansk 1993; A. Artowicz, Przymusowy wykup akcji a podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Obligatory Redemption of Stocks and the Tax on Civil Law Transactions], Tax Consultancy No. 5/2005; M. Augustyniak, Status prawny jednostki pomocniczej gminy w sferze prawa prywatnego, [Legal Status of the Commune Subsidiary Units in the Area of the Private Law], Administration No. 3/2008; J. Banach, Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn oraz w przepisach wykonawczych, [Amendments to the Act on Tax on Inheritances and Donations and to the Executive Regulations], Treasury Bulletin No. 2/2003; K. Baran, Opodatkowanie sprzeda y przedsi biorstwa banku podatkiem od czynno ci cywilnoprawnych artykuł dyskusyjny, [Taxation of Sale of the Bank Enterprise with the Tax on Civil Law Transactions Article for Discussion], Tax Consultancy No. 6/2006; M. Bartosiewicz, Czym jest kl ska?, [What is a disaster?], Community No. 40/2000; M. Bator, J. Fiszer, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych od po yczki od udziałowca narusza prawo wspólnotowe, [Tax on Civil Law Transactions in the IX

10 Case of the Loan Extended by a Shareholder Violates the Community Legislation], Tax Monitor No. 5/2008; A. Bernatek, Podatkowe aspekty przewłaszczenia na zabezpieczenie, [Tax Aspects of the Ownership Transfer as a Form of Security], Tax Monitor No. 2/1999; G. Bieniek, H. Ciepła, S. Dmowski, J. Gudowski, K. Kołakowski, M. Sychowicz, T. Wi niewski, Cz. uławska, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Ksi ga trzecia. Zobowi zania. Tom II, [A commentary to the CC. Book three. Obligations. Vol. II], Warsaw 1997; G. Bieniek, Z. Marmaj, U ytkowanie wieczyste w praktyce. Problematyka prawna, [Perpetual Usufruct in Practice. Legal Aspects], Warsaw-Zielona Gora 1996; A. Bie, G. Nowecki, Kataster i podatek od nieruchomo ci propozycje rozwi za ustawodawczych w 1995 r., [Cadastre and the Tax on Real Properties Proposals for Legislative Solutions in 1995], Tax Monitor No. 1/1995; M. Biskupski, H. Dzwonkowski, Znaczenie ewidencji gruntów i budynków dla wymiaru zobowi zania w podatku od nieruchomo ci (przyczynek do problematyki formalnej teorii dowodów w prawie podatkowym), [Signiicance of the Land Register for the Assessment of the Tax on Real Properties (A Monograph on the Formal Theory of Evidence in the Tax Law)], Tax Monitor No. 10/2007; E. Bobrus, Problemy praktyczne zwi zane ze zwolnieniem organizacji po ytku publicznego z podatku od nieruchomo ci (w:) Podatki i opłaty lokalne w praktyce, [Practical Problems Linked with the Exemption of Public Utility Organisations from the Tax on Real properties [in:] Local Taxes and Charges in Practice], M. Popławski (ed.), Warsaw 2008; J. Bogusławska-Klejment, Podatki: od nieruchomo ci, rolny, le ny i inne lokalne na tle orzecznictwa Naczelnego S du Administracyjnego, [Tax on Real Properties, Agricultural Tax, Forestry Tax and Other Local Taxes in the Light of Decisions of the Supreme Administrative Court], ODiS Jaktorow 1995; G. Borkowski, Komentarz do ustawy o podatku od spadków i darowizn, (w:) Zbiór Prawa Podatkowego. Komentarze. Orzecznictwo. Wyja nienia, [A Commentary to the Act on Tax on Inheritances and Donations, [in:] Tax Law Collection. Commentaries. Judicature. Explanations], Warsaw 2000; A. Borodo, Dochody samorz du terytorialnego w Polsce, [The Revenue of Local Government in Poland], Torun 1993; A. Borodo, Finanse publiczne, [Public Finances], Sopot 1999; A. Borodo, Samorz d terytorialny. System prawnoinansowy, [Local Government. Legal and Financial System], Warsaw 1997; S. Brzeszczy ska, Umowa po yczki a opłata skarbowa, [Contract of Loan and the Stamp Duty], Tax Monitor No. 11/1996; X

11 S. Brzeszczy ska, Płatnik w opłacie skarbowej, [Payer in Stamp Duty], Tax Monitor No. 1/1998; S. Brzeszczy ska, Wybrane zagadnienia opłaty skarbowej od umowy po yczki, [Selected Aspects of Stamp Duty on Loan Agreements], Tax Consultancy No. 2/1998; S. Brzeszczy ska, Opodatkowanie cesji wierzytelno ci opłat skarbow czy VAT?, [Should the Transfer of Liabilities Be Taxed with the VAT or stamp duty?], Tax Monitor No. 12/1996; S. Brzeszczy ska, Opłata skarbowa od umów sprzeda y towarów u ywanych, [Stamp Duty on Contracts of Sale of Second-hand Goods], Tax Consultancy No. 12/1998; S. Brzeszczy ska, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Tax on Civil Law Transactions], Legal Monitor No. 1/2001; S. Brzeszczy ska, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych od zmiany umowy spółki, [Tax on Civil Law Transactions in the Case of Amendments to the Contracts of Partnerships or Articles of Association], Legal Monitor No. 1/2004; S. Brzeszczy ska, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych od umowy spółki, [Tax on Civil Law Transactions in the Case of Contracts of Partnerships or Articles of Association], Tax Monitor No. 9/2002; S. Brzeszczy ska, Podatek od spadków i darowizn, [Tax on Inheritances and Donations], Warsaw 2007; S. Brzeszczy ska, Podatek od spadków i darowizn 2009, [Tax on Inheritances and Donations 2009], Warsaw 2009; S. Brzeszczy ska, H. Bogdanowska, I. Georgijew, R. Gołaj, A. Ka mierski, A. Kosmala, M. Lachowicz, A. Mariuk, D. Mikos, R. Pasternak, J. Pietrasik, R. Sadowski, P. Skorupa, K. Szydłowska, J. Wi niewski, P. Zamorowski, Podatki 2009, [Taxes 2009], Warsaw 2009; B. Brzezi ski, Opłaty (w:) Prawo inansowe [Charges [in:] Financial Law], [ed.] W. Wójtowicz, Warsaw 1997; B. Brzezi ski, Dyskusyjne elementy statusu prawnego płatnika podatków. Cz. I, [Disputable Elements of the Legal Status of Tax Withholding Agents. Part I], Tax Monitor No. 2/1999; B. Brzezi ski, Glosa do wyroku WSA we Wrocławiu z r. tre ć wpisu w ewidencji gruntów a podatek od nieruchomo ci, [Gloss to the judgment of the Voivodeship Administrative Court in Wroclaw of 30 October 2007 content of the record in the land register and the tax on real properties], Tax Law Review No. 3/2008; B. Brzezi ski, Wprowadzenie do prawa podatkowego, [Introduction to the Tax Legislation], Torun 2008; XI

12 B. Brzezi ski, Prawo podatkowe, [Tax Law], Torun 1999; B. Brzezi ski, M. Kalinowski, M. Masternak, A. Olesi ska, Komentarz. Ordynacja podatkowa 2002, [A Commentary. Taxation Act 2002], Warsaw 2002; B. Brzezi ski, M. Kalinowski, A. Olesi ska, Ordynacja podatkowa. Komentarz. Zobowi zania podatkowe, [Taxation Act. A Commentary. Tax Liabilities], Torun 1999; B. Brzezi ski, W. Morawski, Podziemne wyrobiska górnicze a podatek od nieruchomo ci, [Underground Mining Excavations and the Tax on Real Properties], PiP No. 3-4/2008; B. Brzezi ski, W. Nykiel, Ekspertyza prawna w post powaniu w sprawach podatkowych, [Legal Opinions in Tax Proceedings], Tax Review No. 11/2002; R. Budzinowski, Zwolnienie od opłaty skarbowej umów przenosz cych własno ć gospodarstw rolnych lub ich cz ci w praktyce notarialnej, [Exemption of Contracts Transferring Ownership of Farms or Their Parts from the Stamp Duty in Notary Practice], Notary No. 2/1993; A. Ceglarski, Spółka z ograniczon odpowiedzialno ci jako organizacja po ytku publicznego, [Limited Liability Company as a Public Utility Organisation], Notary No. 6/2006; E. Chojna-Duch, Komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [w:] Biblioteka podatkowa, [A Commentary to the Act on Local Taxes and Charges, [in:] Tax Library], Warsaw 1996; E. Chojna-Duch, E. Kornberger-Sokołowska, Dochody gmin z podatków i opłat, [Municipal Revenue from Local Taxes and Charges], Warsaw 1998; K. Chustecka, Umowa sprzeda y a opłata skarbowa, [Contract of Sale and the Stamp Duty], Tax Review No. 9/1994; K. Chustecka, Zwolnienie od opłaty skarbowej odpłatnego nabycia gospodarstwa rolnego, [Exemption of the Purchase of Farm from the Stamp Duty], Notary No. 1/1993; K. Chustecka, Opłata skarbowa i podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Stamp Duty and Tax on Civil Law Transactions], New Notary Review No. 3-4/2001; K. Chustecka, Opłata skarbowa. Praktyka i orzecznictwo, [Stamp Duty. Practice and Judicial Decisions], Warsaw 1999; K. Chustecka, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Tax on Civil Law Transactions], Warsaw 2005; K. Chustecka, I. Krawczyk, M. Kurasz, Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz, [Act on Tax on Inheritances and Donations. A Commentary], Warsaw 2008; W. Czachórski, Podstawowe elementy darowizny i jej odwołania, [Basic Elements of the Donation and Its Cancellation], New Law No. 1/1968; XII

13 B. Dauter, (ed.), M. Gródecka, T. Grzybowski, L. Kaligowska, K. Kołtan, K. Zaorski, Podatki i opłaty lokalne, podatek rolny, podatek le ny Orzecznictwo s dów administracyjnych w sprawach podatkowych, [Local Taxes and Charges. The Agricultural Tax. The Forestry Tax Judicial Decisions of Administrative Courts in Tax Matters], Warsaw 2007; B. Dauter, A. Jankowski, Podatki i opłaty samorz dowe w orzecznictwie Naczelnego S du Administracyjnego, [Local Government Taxes and Charges in the Light of Decisions of the Supreme Administrative Court], Warsaw 2001; M. Derejko-Kotowska, Zmiany w ustawie o podatku od czynno ci cywilnoprawnych, [Changes in the Act on Tax on Civil Law Transactions], Tax Review No. 2/2004; M. Derejko-Kotowska, J. Banach, Zmiany w ustawie o podatku od czynno ci cywilnoprawnych i w ustawie o opłacie skarbowej, [Changes in the Act on Tax on Civil Law Transactions and Act on Stamp Duty], Tax Review No. 9/2002; T. D bowska-romanowska, Odpowiedzialno ć notariusza za prawidłowe obliczenie, pobranie i odprowadzenie opłaty skarbowej, [Responsibility of the Notary Public for the Correct Calculation, Collection and Payment of the Stamp Duty], Gloss No. 4/1995; S. Dolata, Podstawy wiedzy o podatkach i polskim systemie podatkowym, [Introduction to Taxes and the Polish Tax System], Opole 1999; R. Dowgier, Nowe zwolnienie z podatków lokalnych centrów badawczo-rozwojowych, [New Exemption of Research and Development Units From Local Taxes], PPLiFS No. 1/2006; R. Dowgier, Wła ciwo ć organów podatkowych w sprawie podatku od rodków transportowych, [Competence of Tax Bodies in Matters Concerning the Tax on Transportation Means], PPLiFS No. 2/2006; R. Dowgier, L. Etel, T. Kurzynka, G. Liszewski, M. Popławski, E. Wróblewski, Reforma podatków maj tkowych, [The Reform of Property Taxes], Warsaw 2004; R. Dowgier, B. Pahl, M. Popławski, Podatek od rodków transportowych. 141 pyta i odpowiedzi, [The Tax on Transportation Means. 141 questions and answers], Warsaw 2006; R. Dowgier, M. Popławski, Opodatkowanie gruntów pod wodami, [Taxation of Lands under Waters], Communal Finances No.9/2006; G. Dudar, Pojazdy specjalne i u ywane do celów specjalnych, [Special Vehicles and Vehicles Used for Special Purposes], PPLiFS No. 2/2003; G. Dudar, Spółka cywilna w podatku od nieruchomo ci, [Private Partnership and the Tax on Real Properties], PPLiFS No. 7-8/2008; G. Dudar, Wła ciwo ć miejscowa samorz dowych organów podatkowych, [Local Jurisdiction of Self-government Tax Bodies], PPLiFS, No. 6/2007; XIII

14 G. Dudar, Zasady opłacania podatków lokalnych przez syndyka, [Rules Governing Payment of the Local Taxes by the Receivers], PPLiFS No. 7-8/2007; G. Dudar, Zwolnienie budowli kolejowych i zaj tych pod nie gruntów z podatku od nieruchomo ci, [Exemption of Railway Structures and Lands Beneath such Structures from the Tax on Real Properties], PPLiFS No. 1/2008; J. Dziewa, Glosa do wyroku NSA z dnia 18 lutego 2003 r., SA/Bk 877/02, [Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 18 February 2003, SA/Bk 877/02], Gloss No. 2/2007; H. Dzwonkowski, Elementy konstrukcyjne w wietle art. 217 Konstytucji, [Constituent Elements in the Light of Art. 217 of the Constitution], Gloss No. 16/1999; H. Dzwonkowski, Obowi zek podatkowy a zobowi zanie podatkowe (analiza instytucji), [Tax Obligation and Tax Liability (analysis of the legal institutions)], PiP No. 2/1999; L. Etel, Dopuszczalna masa całkowita pojazdu w podatku od rodków transportowych, [Allowable Total Weight of Vehicles in the Light of the Tax on Transportation Means], Tax Review No. 5/2002; L. Etel, Podatek le ny, [w:] Biblioteka podatkowa, tom 4, [Forestry Tax, [in:] Tax Library, Vol. 4], Warsaw 2001; L. Etel, Podatek od nieruchomo ci, [Taxes on Real Properties], Warsaw 2002; L. Etel, Podatek od nieruchomo ci, rolny i le ny, [Tax on Real Properties, Agricultural Tax and Forestry Tax], Warsaw 2005; L. Etel, Podatki od nieruchomo ci, [Taxes on Real Properties], Warsaw 2009; L. Etel (ed.), Prawo podatkowe, [Tax Law], Warsaw 2005; L. Etel, Reforma opodatkowania nieruchomo ci w Polsce, [Property Tax Reform in Poland], Bialystok 1998; L. Etel, Uchwały podatkowe samorz du terytorialnego, [Tax Resolutions of the Local Government Units], Bialystok 2004; L. Etel, Uchwały w sprawie zwolnie w podatkach i opłatach lokalnych a pomoc publiczna, [Resolutions Concerning Exemptions from the Local Taxes and Charges and the State Aid], PPLiFS No. 2/2008; L. Etel, M. Popławski, Podatnik w urz dzie gminy, [The Taxpayer in the Commune Ofice], Warsaw 2000; L. Etel, M. Popławski, R. Dowgier, Gminny poradnik podatkowy, t.i, [Communal Tax Guide, vol. I], Warsaw 2005; L. Etel, S. Presnarowicz, Podatek od rodków transportowych, [The Tax on Transportation Means], Warsaw 2005; L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty samorz dowe. Komentarz, [Local Taxes and Charges. A Commentary], Warsaw 1999; L. Etel, S. Presnarowicz, Podatki i opłaty samorz dowe. Komentarz, [Local Taxes and Charges. A Commentary], Warsaw 2005; XIV

15 L. Etel, S. Presnarowicz, G. Dudar, Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek le ny. Komentarz, [Local Taxes and Charges. The Agricultural Tax. The Forestry Tax. A Commentary], Warsaw 2008; L. Etel, E. Ru kowski, Komentarz do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, [A Commentary to the Act on Local Taxes and Charges], Warsaw 1996; L. Etel, K. Teszner, Opodatkowanie gruntów le nych pod liniami energetycznymi, Przegl d Podatków Lokalnych i Finansów Samorz dowych [Taxation of Forest Lands beneath Power Lines, Review of Local Taxes and Local Government Finances] No. 6/2006; L. Etel, K. Teszner, Opodatkowanie podatkiem od nieruchomo ci urz dze znajduj cych si wewn trz budynku stacji przekształtnikowej, [Taxation with the Tax on Real Properties of Devices Located within the Converter Station Building], Communal Finances No. 5/2006; E. Fojcik-Mastalska, R. Mastalski, Glosa do wyroku NSA z dnia 12 maja 1995 r., III SA 1125/94, [Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 12 May 1995, III SA 1125/94], Gloss No. 4/1996; K. Gawro ska, Ewidencja gruntów i budynków a opodatkowanie gruntów podatkiem od nieruchomo ci, rolnym oraz le nym, [w:] M. Popławski (red.) Podatki i opłaty lokalne w praktyce, [Land Register and Taxation of Lands with the Tax on Real Properties, Agricultural Tax and Forestry Tax, [in:] M. Popławski (ed.) Local Taxes and Charges in Practice], Warsaw 2008; K. Gawro ska, Glosa do wyroku NSA z r. (II FSK 343/05) dotycz cego opodatkowania gruntów zrekultywowanych, sklasyikowanych w ewidencji gruntów jako Tr, [Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 8 March 2006 (II FSK 343/05) concerning taxation of rehabilitated lands which were classiied in the land register as Tr ], PPLiFS No. 6/2008; J. Ga dzicki,, Systemy katastralne, [Cadastre Systems], Warsaw-Wroclaw 1995; J. Gliniecka, Instrumenty inansowe oddziaływania pa stwa na zagraniczne podmioty gospodarcze, [Financial Instruments of the State Inluence on Foreign Economic Entities], Gdansk 1992; J. Gliniecka, Zasady polskiego prawa dochodów samorz du terytorialnego, [Principles of the Polish Law Governing Incomes of Local Governments], Bydgoszcz 2001; J. Głuchowski, Polskie prawo podatkowe, [Polish Tax Law], Warsaw 2006; J. Głuchowski, P. Smole, Klasyikacja podatników na gruncie ustawy o podatku od spadków i darowizn, [Classiication of the Taxpayers in the Light of the Act on Tax on Inheritances and Donations], Gdansk Legal Studies No. 16/2007; K. Głuszczak, Moment powstania obowi zku uiszczenia opłaty skarbowej wybrane zagadnienia, [Moment at which the Obligation to Pay the Stamp Duty Arises Selected Problems], Tax Monitor No. 2/1998; XV

16 A. Goettel, M. Goettel, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych. Komentarz, [Tax on Civil Law Transactions. A Commentary], Warsaw 2007; R. Golat, Opłata skarbowa i podatek od czynno ci cywilnoprawnych po nowelizacji, [Stamp Duty and the Tax on Civil Law Transactions after Amendments], Monitor of the Law for the Administration, Local Government and Administration Gazette No. 15/2000; A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwo ci podatkowej w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego aspekt materialny, [Principle of the Tax Justice in the Light of Decisions of the Constitutional Tribunal Material Aspects], Warsaw 2003; A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, [Taxes and Tax Law], Warsaw 2002; A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, [Taxes and Tax Law], Warsaw 2004; A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, [Taxes and Tax Law], Poznan 2006; A. Gorgol, Reforma opłaty skarbowej i wyodr bnienie z niej podatku od czynno ci cywilnoprawnych, [Reform of the Stamp Duty and Isolation of the Tax on Civil Law Transactions], Gloss No. 4/2001; E. Góra, M. Kotula, Dochody jednostek samorz du terytorialnego, [Incomes of the Local Government Units], Gdansk 2003; W. Górski, Prawo transportowe, [Transportation Law], Szczecin-Zielona Gora 1998; E. Górzy ska, Zasady opodatkowania czynno ci cywilnoprawnych w 2001 roku, [Principles of the Taxation of Civil Law Transactions in 2001], Tax Review No. 2/2001; M. Granat, Opinia w sprawie konstytucyjno ci art. 13 ust. 2 ustawy o podatku rolnym, [Opinion on the Conformity with the Constitution of Article 13.2 of the Act on agricultural tax], Study and Expertise Bulletin of the Polish diet Chancellery No. 3(48), 2002; A. Grysi ski, Obiekt zabytkowy a podatek od nieruchomo ci, [Monuments and the Tax on Real Properties], Community No. 2/1995; J. Gumi ska-pawlic, Skutki podatkowe umowy depozytu nieprawidłowego, [Tax Consequences of the Contract of Incorrect Deposit], Solicitor No. 4/2001; J. Gumi ska-pawlic, G. Nagórny, Zwolnienie od podatku od nieruchomo ci i podatku rolnego gruntów pod wałami przeciwpowodziowymi i gruntów poło onych w mi dzywałach, [Exemption of Lands under Flood Banks and Land Inter-levee Lands from the Tax on Real Properties and the Agricultural Tax], PPLiFS No. 11/2007; M. Gutowski, Niewa no ć czynno ci prawnej, [Invalidity of a Legal Action], Warsaw 2008; XVI

17 J. Gwiazdomorski, Prawo spadkowe w zarysie, [Outline of the Inheritance Law], Warsaw 1967; A. Hanusz, Podatki samorz dowe, [Local Taxes], Warsaw 1995; A. Hanusz, Polityka podatkowa w zakresie ró nicowania obci e dochodów rolniczych w Polsce. Na przykładzie podatków gruntowego i rolnego, [Tax Policy in the Area of Differentiation of Burdens Imposed on Farmers Incomes in Poland in the Case of the Tax on Real Properties and the Agricultural Tax], Lublin 1996; A. Hanusz, Zasady autonomii woli stron stosunków cywilnoprawnych w wietle prawa podatkowego, [Principles of the Autonomy of Will of the Parties to Civil Law Transactions in the Light of the Tax Law], PiP No. 12/1998; A. Hanusz, P. Czerski, Opłata skarbowa od pełnomocnictw, [Stamp Duty on Plenipotentiaries], Law and Taxes No. 4/2007; J. Harasimowicz, Finanse i prawo inansowe, [Finance and Financial law], Warsaw 1988; A. Jamro y, Sprzeda przedsi biorstwa a podatki od obrotu, [Sale of Enterprise and Turnover Taxes], Solicitor No. 1/2004; M. Jarocki, M. Panek, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych a spółki, cz. 1, [Tax on Civil Law Transactions and the Company, vol. 1], Tax Monitor No. 5/2002; M. Jarocki, M. Panek, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych a spółki, cz. 2, [Tax on Civil Law Transactions and the Company, vol. 2], Tax Monitor No. 6/2002; K. Jarosi ski, R. Urowska, Wył czenie spod opodatkowania podatkiem od czynno ci cywilnoprawnych po yczki pieni dza bankowego (bezgotówkowego), [Exclusion from the Taxation with the Tax on Civil Law Transactions of the Bank (Cashless) Loan], Tax Jurisdiction No. 6/2007; T. Kołaczyk, Przegl d zmian w zakresie zasad opodatkowania po yczek znowelizowanych podatkiem od czynno ci cywilnoprawnych, [Review of Changes in the Area of Principles Governing Taxation of Loans as Amended by the Tax on Civil Law Transactions], Tax Consultancy No. 2/2007; I. Kołaczy ska, G. Wyszogrodzki, Podatek od nieruchomo ci w praktyce a jego regulacja ustawowa (cz ć pierwsza), [Tax on Real Properties in Practice and Its Statutory Regulation (part one)], Communal Finances No. 3/1995; T. B. Komisarczuk, Glosa do wyroku NSA z dnia 5 stycznia 1999 r., III SA 1326/98, [Gloss to the judgment of the Supreme Administrative Court of 5 January 1999, III SA 1326/98], Gloss No. 10/1999; E. Kornberger-Sokołowska, Decentralizacja inansów publicznych a samodzielno ć inansowa jednostek samorz du terytorialnego, [Decentralisation of the Public Finances and the Financial Independence of the Local Government Units], Warsaw 2001; D. Kosacka-Ł dzewicz, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Tax on Civil Law Transactions], Wroclaw 2003; XVII

18 D. Kosacka-Ł dzewicz, J. Zubrzycki, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Tax on Civil Law Transactions], Wroclaw 2001; C. Kosikowski, Finanse publiczne. Komentarz, [Public Finances. A Commentary], Warsaw 2007; C. Kosikowski (ed.), Finanse samorz dowe pyta i odpowiedzi. Wzory uchwał, deklaracji, decyzji, [Local Government Finances Answers and Questions. Sample Resolutions, Tax Returns and Decisions], Warsaw 2005; C. Kosikowski, Ustawa podatkowa, [Tax Acts], Warsaw 2006; C. Kosikowski, H. Dzwonkowski, A. Huchla, Ustawa Ordynacja podatkowa. Komentarz, [Taxation Act. A Commentary], Warsaw 2003; A. Kostecki, Elementy konstrukcji instytucji podatku, (w:) System instytucji prawno-inansowych PRL, t. 3, [Construction Elements of the Tax Institution, [in:] System of Legal and Financial Institutions of the People s Republic of Poland, vol. III], M. Weralski (ed.), Ossolineum 1985; A. Kostecki, Podatki przychodowe i dochodowe, (w:) System instytucji prawno-inansowych PRL, [Income and Revenue Taxes, [in:]) System of the Legal and Financial Institutions of the People s Republic of Poland], M. Weralski (ed.), Wroclaw - Warsaw - Cracow - Gdansk Lodz, 1985; M. Ko mider, Opodatkowanie usług inansowych, [Taxation of Financial Services], Tax Monitor No. 2/2001; M. Kotulski, Podatek od nieruchomo ci w praktyce i orzecznictwie, [Tax on Real Properties Practice and Case law], Warsaw 2002; R. Krasnod bski, Przymusowy wykup akcji a podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Obligatory Redemption of Stocks and the Tax on Civil Law Transactions], Tax Review No. 9/2003; I. Krawczyk, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych a VAT, [Tax on Civil Law Transactions and the VAT], Tax Review No. 12/2004; I. Krawczyk, Projekt ustawy o podatku od czynno ci cywilnoprawnych oraz ustawy o opłacie skarbowej omówienie, [Draft of the Act on Tax on Civil Law Transactions and of the Act on Stamp Duty Analysis], Treasury Bulletin No. 1/2000; J. Kulicki, Konstytucyjne podstawy nakładania podatków (zarys wybranych problemów), [Constitutional Basis for Imposing Taxes (outline of selected problems)], Company Law No. 3/2000; M. Kurasz, Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn. Tryb i zasady jej ustalania na tle orzecznictwa NSA, [The Taxation Base in the Case of the Tax on Inheritances and Donations. Procedure and Principles of Its Assessment in the Light of Decisions of the Supreme Administrative Court], Treasury Bulletin No. 1/2002; XVIII

19 J. Lemon, Ci ar podatku od rodków transportowych a opłaty leasingowe, [The Tax on Transportation Means and Leasing Fees], Taxpayer Advisor No. 2/2001; K. Łatka, Po yczka odnawialna pomi dzy powi zanymi spółkami kapitałowymi opodatkowanie podatkiem od czynno ci cywilnoprawnych, [Revolving Loan between Linked Capital Companies Taxation with the Tax on Civil Law Transactions], Tax Consultancy No. 4/2007; A. Majchrzycka-Guzowska, Vademecum podatkowe dla ludno ci, [Tax Vademecum for the Citizens], Warsaw 1988; J. Małecki, Dochody i przychody gmin, [w:] Samorz dowy poradnik bud etowy 1996, [Incomes and Revenues of Communes, [in:] Budgetary Guide for local Governments 1996], Warsaw 1996; A. Maria ski, Zwolnienie przeniesienia własno ci nieruchomo ci wchodz cej w skład gospodarstwa rolnego od podatku od czynno ci cywilnoprawnych, [Exemption of the Transfer of Ownership of a Real Property Making up a Farm from the Tax on Civil Law Transactions], Notary No. 3/2006; A. Maria ski, Sprzeda towarów u ywanych podatek od towarów i usług czy podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Sale of Second-hand Goods the Tax on Goods and Services or the Tax on Civil Law Transactions], Tax Monitor No. 8/2004; A. Maria ski, Podatkowe konsekwencje zawarcia umowy po yczki, [Tax Consequences of the Conclusion of a Contract of Loan], Tax Review No. 9/2007; A. Maria ski, Podatek od czynno ci cywilnoprawnych w spółkach kapita ło wych, [Tax on Civil Law Transactions on Companies], Company Law No. 7-8/2005; A. Maria ski, D. Strzelec, Umowa sprzeda y a podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [The contract of sale and Tax on Civil Law Transactions], Tax Monitor No. 8/2005; A. Maria ski, D. Strzelec, Ustawa o podatku od czynno ci cywilnoprawnych. Ustawa o opłacie skarbowej, [Act on Tax on Civil Law Transactions. Act on Stamp Duty], Gdansk 2007; R. Mastalski, Prawo podatkowe, [Tax Legislation], Warsaw 2000; R. Mastalski, Prawo podatkowe, [Tax Legislation], Warsaw 2006; R. Mastalski, Prawo podatkowe, [Tax Legislation. Special Part], Warsaw 1998; M. Michna, J. Pastuł, Sprzeda przedsi biorstwa spółki a podatek od czynno ci cywilnoprawnych, [Sale of the Enterprise and the Tax on Civil Law Transactions], New Notary Review No. 2/2003; W. Modzelewski (ed.), Komentarz do ustawy o podatku od czynno ci cywilnoprawnych, [A commentary to the Act on Tax Civil Law Transactions], Warsaw 2001; XIX

20 W. Morawski, Ulgi i zwolnienia w prawie podatkowym, [Reliefs and Exemptions in the Tax Law], Gdansk 2003; R. Moszy ski, Renta, [Renta], Judicial Gloss 1936; K. Mrozik, Zwolnienie od podatku od nieruchomo ci infrastruktury kolejowej, [Exemption of the Railway Infrastructure from the Tax on Real Properties], PPLiFS No. 11/2007; E. Mucha, Notariusz jako płatnik, [Notary Public as the Withholding Agent], Tax Review No. 1/1998; A. Mudrecki, Leasing a opłata skarbowa na tle orzecznictwa NSA, [Leasing and the Stamp Duty in the Light of Decisions of the Supreme Administrative Court], Gloss No. 11/1998; W. Multan, Pa stwa (w:) Encyklopedia prawa mi dzynarodowego i stosunków mi dzynarodowych, [States [in:] Encyclopaedia of the International Law and International Relations], A. Klafkowski (ed.), Warsaw 1976; M. Nazar, Sposoby ustanawiania odr bnej własno ci lokali na podstawie ustawy z r. Obrót nieruchomo ciami w praktyce notarialnej, [Methods of Establishing Separate Ownership of Premises on the Basis of the Act of 24 June 1994 Transactions in Real Properties in the Light of the Notary Practices], Cracow 1997; A. Niko czyk, Podatki 2001 bilans 2000 w pytaniach i odpowiedziach. Konferencja ISP, Zakopane 28 lutego 2001 r., [Taxes 2001 Balance Sheet 2000 in Questions and Answers. ISP Conference, Zakopane, 28 February 2001], Tax Consultancy No. 3/2001; A. Nita, Po yczka od zagranicznego wspólnika spółki wybrane zagadnienia podatkowe i dewizowe, [Loan from the Foreign Company Shareholder Selected Tax and Foreign Currency Issues], Tax Monitor No. 2/1999; W. Nykiel, Rola dochodów w równowa eniu bud etów lokalnych, [Role of Income in Balancing Local Budgets], Lodz 1993; W. Nykiel, Zwolnienia podatkowe wybrane zagadnienia teoretyczne (w:) Ksi ga jubileuszowa Profesora M. Mazurkiewicza. Studia z dziedziny prawa i- nansowego, prawa konstytucyjnego i ochrony rodowiska, [Tax Exemptions Selected Theoretical Issues [in:] Professor M. Mazurkiewicz Jubilee Book. Studies on the Financial Law, Constitutional Law and Protection of the Natural Environment], Wroclaw 2001; O. Obr bska, Reforma podatku od nieruchomo ci- kataster i podatek katastralny, [Reform of the Tax on Real Properties Cadastre and the Cadastre tax], Tax Monitor No. 5/1994; Z. Oiarski, Komentarz ustawy o opłacie skarbowej i o podatku od czynno ci cywilnoprawnych, [Commentary to the Act on Stamp Duty and on Tax on Civil Law Transactions], Ed. 3, Warsaw 2009; XX

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

The Accounting Act. Ustawa o rachunkowoêci

The Accounting Act. Ustawa o rachunkowoêci Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne The Accounting Act Ustawa o rachunkowoêci T umaczenie Joanna Adamczyk The Accounting Act Ustawa o rachunkowoêci T umaczenie / Translation Joanna Adamczyk Bilingual

Bardziej szczegółowo

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski

Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English. S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms English-Polish Polish-English S³ownik terminologii prawniczej angielsko-polski polsko-angielski Dictionary of Law Terms By Ewa Myrczek English-Polish Polish-English Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM

RZĄDOWE PROJEKTY USTAWY ZMIENIAJĄCEJ USTAWĘ PRAWO BUDOWLANE ORAZ USTAWY O PLANOWANIU I ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM W TYM NUMERZE: Rządowe projekty ustawy zmieniającej ustawę Prawo budowlane oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Elektroniczne księgi wieczyste Większe możliwości banków hipotecznych

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 1/2013 Poland USA Canada Mexico China POLSKA I USA PODPISAŁY KONWENCJĘ O UNIKANIU PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA POLAND AND US SIGNED CONVENTION FOR THE AVOIDANCE

Bardziej szczegółowo

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683

REAL ESTATE REVIEW. Nieruchomości komercyjne w Polsce. The Polish commercial. Cena 98 (w tym 8% VaT) issn 2081-1683 The Polish commercial 2012 REAL ESTATE REVIEW Nieruchomości komercyjne w Polsce issn 2081-1683 Cena 98 (w tym 8% VaT) 6-7-8-9 march 2 01 2 Cannes Palais des Festivals 4 days to attend the leading Real

Bardziej szczegółowo

Take our 2009 TAX trip

Take our 2009 TAX trip w w w. m d d p. p l Take our 2009 TAX trip Okladka MDDP.indd 1-2 2/25/09 9:34:05 AM Summary Spis treści Tax system in Poland outline Zarys systemu podatkowego w Polsce Corporate Income Tax (CIT) Podatek

Bardziej szczegółowo

The Banking Law Prawo bankowe

The Banking Law Prawo bankowe Bilingual edition Wydanie dwuj zyczne The Banking Law Prawo bankowe T umaczenie Mateusz Medyƒski Konsultacja j zykowa Nicholas Faulkner The Banking Law Prawo bankowe T umaczenie / Translation Mateusz

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012

POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012 POLISH LAW REVIEW PRZEGLĄD PRAWA POLSKIEGO NR 2/2012 Poland USA Canada Mexico China ZATRZYMANIE WADIUM PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO KONTROWERSJE NA KANWIE NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA RETENTION OF BID SECURITY BY CONTRACTING

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE

PRACE BADAWCZE I INFORMACYJNE Spis treści Od redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych Zakładu Zabezpieczenia Społecznego IPS UW Zabezpieczenie Społeczne. Teoria, Prawo, Praktyka... 5 Foreword by the Genral Editor of the Journal of Social

Bardziej szczegółowo

MANAGEMENT IN PRIVATIZED ENTERPRISES IN POLAND

MANAGEMENT IN PRIVATIZED ENTERPRISES IN POLAND MANAGEMENT IN PRIVATIZED ENTERPRISES IN POLAND Senior Lecturer PhD Ewa Bitner, Jan Długosz Academy, Częstochowa, e-mail: ewbiewabitner@neostradapl ABSTRACT: In the article it was pointed out the need to

Bardziej szczegółowo

POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS

POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS THE RULE OF LAW INSTITUTE FOUNDATION and THE CHAIR OF INTERNATIONAL AND AMERICAN LAW JOHN PAUL II CATHOLIC UNIVERSITY OF LUBLIN POLAND AND THE EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS Delaine R. Swenson Kinga Stasiak

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 2(32) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktor Wydawnictwa: Dorota Pitulec Redaktor techniczny: Barbara Łopusiewicz Korektor:

Bardziej szczegółowo

Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania Finanse przedsiębiorstw

Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania Finanse przedsiębiorstw Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy i wyzwania Finanse przedsiębiorstw Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH Finanse w niestabilnym otoczeniu dylematy

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ...

Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału środowisk naukowych i eksperckich. Raport ... Podniesienie jakości procesów decyzyjnych w administracji rządowej poprzez wykorzystanie potencjału Raport Warszawa 2011 1 Raport ko cowy z badania pt. Podniesienie jako ci procesów decyzyjnych w administracji

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM

ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM Warszawa 2011 Warsaw 2011 ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH POLISH SOCIAL INSURANCE INSTITUTION INFORMATOR COMPENDIUM

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 88 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 81 (2010) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2010 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich

Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich . Bezpośrednieipośrednieobciążenia polskichbanków AD2015. Próbainwentaryzacjiipomiaru niektórychznich Anassessmentofdirect andindirectliabilities ofpolishbanksad2015 Mieczysław Groszek MarekRadzikowski

Bardziej szczegółowo

Health promotion in Polish legislation

Health promotion in Polish legislation JOURNAL JOURNAL OF OF PUBLIC OF PUBLIC HEALTH, HEALTH, NURSING NURSING AND AND AND MEDICAL MEDICAL RESCUE RESCUE No.4/2014 2/2014 (4-8) 4 Health promotion in Polish legislation ( Promocja zdrowia w polskim

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŒCI TABLE OF CONTENTS 1 Raport Roczny Grupy PKP 2004 Annual Report of PKP Group SPIS TREŒCI Władze PKP S.A. Słowo wstępne Prezesa Zarządu PKP S.A. Grupa PKP Polskie Koleje Państwowe S.A. PKP Intercity Sp. z o.o. PKP Przewozy

Bardziej szczegółowo

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2007-2014 w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the years 2007-2014 in the Department of System Analysis and Finance dr Dawid Dawidowicz

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW:

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW: STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW: TIMESHARING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNYCH KONCEPCJA OCENY POZIOMÓW RYZYKA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI I SPOSOBY JEGO UWZGLĘDNIANIA W PROCESIE INWESTYCYJNYM ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

AKIS and advisory services in Poland

AKIS and advisory services in Poland AKIS and advisory services in Poland Report for the AKIS inventory (WP3) of the PRO AKIS project April 2014 Authors: Jozef Kania, PhD, Assoc. Prof. Krystyna Vinohradnik, PhD Agnieszka Tworzyk, MSc. Contact:

Bardziej szczegółowo

Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewno ci

Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewno ci Zeszyty Naukowe Wy szej Szko y Bankowej w Poznaniu Nr 26/2010 Podmioty sektora finansów publicznych wobec ryzyka i niepewno ci Pod redakcj naukow Beaty Filipiak Wydawnictwo Wy szej Szko y Bankowej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Introduction the definition of insurance law accepted in Poland

Introduction the definition of insurance law accepted in Poland EUGENIUSZ KOWALEWSKI The need for implementing an Insurance Code in Poland A legislative reform of private insurance law is a difficult and complex process. Private insurance law is a part of a comprehensive

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3

SPIS TREŚCI CONTENTS. Annual Report of PKP Group 2013. Raport roczny Grupy PKP 2013 SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 Raport roczny 2013 Annual Report 2013 Raport roczny Grupy PKP 2013 Annual Report of PKP Group 2013 SPIS TREŚCI CONTENTS SŁOWO WSTĘPNE 3 INTRODUCTION 3 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 6 SPÓŁEK GRUPY PKP 1.

Bardziej szczegółowo