Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA 2007-2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/84/07 Rady Powiatu w Bochni z dnia 21 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA Bochnia, marzec czerwiec 2007

2 WSTĘP Opracowanie Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata rozpoczęto w lutym 2007 roku, zgodnie z umową podpisaną pomiędzy Powiatem Bocheńskim, reprezentowanym przez Pana Jacka Pająka Przewodniczącego Zarządu oraz Pana Tomasza Całkę Członka Zarządu, a FRDL Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji z Krakowa, reprezentowanym przez Krzysztofa Lipskiego Dyrektora Instytutu. Budowę Strategii oparto na partnerskim modelu budowy planów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego, dzięki czemu dokument ten stanowi swoiste zaproszenie do współpracy dla wszystkich podmiotów lokalnych zainteresowanych przyszłością powiatu. Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata powstała dzięki aktywności członków Konwentu Strategicznego, skupiającego liderów życia gospodarczego i społecznego powiatu. W jego skład weszli przedstawiciele władz powiatu, władz gmin wchodzących w skład powiatu, radni i urzędnicy samorządowi, dyrektorzy jednostek powiatowych, przedstawiciele organizacji gospodarczych, szkół, instytucji polityki społecznej i ochrony zdrowia, reprezentanci przedsiębiorców oraz lokalnych organizacji pozarządowych. Opracowanie niniejszej strategii podyktowane zostało istotną potrzebą i wymogiem nowej sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Bocheńskiego, regionu małopolskiego i Polski, związanej głównie z funkcjonowaniem naszego kraju w strukturach Unii Europejskiej oraz nowymi możliwościami związanymi z pozyskiwaniem funduszy strukturalnych na rozwój lokalny. Oparcie rozwoju powiatu na długofalowym planowaniu, na przejrzystych celach o różnym horyzoncie czasowym, stanowi klucz do efektywnego zarządzania i współpracy samorządowej oraz ułatwia pozyskiwanie funduszy zewnętrznych na realizację zadań strategicznych. Strategia pomaga także skoordynować działania różnych instytucji działających w sferach społecznych i gospodarczych na terenie powiatu wokół priorytetowych kierunków działań. Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata nie ogranicza się w swych zapisach wyłącznie do zadań realizowanych bezpośrednio przez instytucje powiatu (Starostwo Powiatowe, Powiatowy Urząd Pracy, szkoły, instytucje kultury, itp.). Strategia proponuje przede wszystkim zadania stanowiące wyzwania dla całej społeczności lokalnej i wszystkich instytucji działających w powiecie. Tak realizowana zasada partnerstwa i współpracy jest jednym z fundamentalnych elementów polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Okres realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego przyjęto na siedem lat ( ), co ułatwi władzom powiatu formułowanie projektów zgłaszanych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Strategia została sformułowana w ścisłej korelacji z kluczowymi dokumentami planistycznymi na szczeblu lokalnym strategiami gmin Powiatu Bocheńskiego, Strategią Rozwoju Powiatu Bocheńskiego z grudnia 1999 r. oraz na szczeblu regionalnym Strategią Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata i Małopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 2

3 Zapisy niniejszej Strategii są jednocześnie spójne z rządowymi Programami Operacyjnymi, według których dysponowane będą w Polsce środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego w latach : Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata (zatwierdzony przez Radę Ministrów 26 listopada 2006 r.); Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka (zatwierdzony przez Radę Ministrów 19 grudnia 2006 r.); Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki (zatwierdzony przez Radę Ministrów 29 listopada 2006 r.). Ze strony FRDL MISTiA prace związane z opracowaniem strategii wykonywali: Wojciech Odzimek kierownik projektu oraz Janusz Krzyżak i Agnieszka Brożkowska konsultanci Wydziału Programów i Projektów. Merytorycznym pełnomocnikiem Zarządu Powiatu w Bochni ds. opracowania Strategii Rozwoju był niezależny konsultant Adam Piskór. Autorzy opracowania pragną podziękować wszystkim członkom Konwentu Strategicznego za poświęcony czas, odpowiedzialność w podejściu do spraw publicznych oraz merytoryczne zaangażowanie w procesie budowania Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata Składamy również specjalne podziękowania na ręce Starosty Bocheńskiego Pana Jacka Pająka, Wicestarosty Bocheńskiego Pana Tomasza Całki oraz Dyrektor Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu Pani Moniki Rzucidło. FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 3

4 Członkowie Konwentu Strategicznego powołanego do opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata Przewodniczący Rady Powiatu w Bochni 2. Starosta Bocheński 3. Wicestarosta Bocheński 4. Sekretarz Powiatu 5. Przewodniczący Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej 6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 7. Przewodniczący Komisji Oświaty i Wychowania 8. Przewodniczący Komisji Integracji Europejskiej, Kultury, Sportu i Turystyki 9. Przewodniczący Komisji Budżetu, Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska 10. Przedstawiciel Gminy Miasta Bochnia 11. Przedstawiciel Gminy Miasta Nowy Wiśnicz 12. Przedstawiciel Gminy Bochnia 13. Przedstawiciel Gminy Drwinia 14. Przedstawiciel Gminy Lipnica Murowana 15. Przedstawiciel Gminy Łapanów 16. Przedstawiciel Gminy Rzezawa 17. Przedstawiciel Gminy Trzciana 18. Przedstawiciel Gminy Żegocina 19. Przedstawiciel Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni 20. Przedstawiciel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni 21. Przedstawiciel Domu Pomocy Społecznej w Bochni 22. Przedstawiciel SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni 23. Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Dróg w Bochni 24. Przedstawiciel Zespołu Szkół nr 1 w Bochni 25. Przedstawiciel Zespołu Szkół nr 2 w Bochni 26. Przedstawiciel Zespołu Szkół nr 3 w Bochni 27. Przedstawiciel Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Bochni 28. Przedstawiciel II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni 29. Przedstawiciel Zespołu Szkół w Dąbrowicy 30. Przedstawiciel Zespołu Szkół w Łapanowie 31. Przedstawiciel Urzędu Skarbowego w Bochni 32. Przedstawiciel Powiatowego Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej 33. Przedstawiciel Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Bochni 34. Przedstawiciel Uzdrowiska Kopalnia Soli w Bochni 35. Przedstawiciel Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Bochni 36. Przedstawiciel Krakowskiego Banku Spółdzielczego w Bochni 37. Przedstawiciel Banku PKO BP w Bochni 38. Przedstawiciel Banku Przemysłowo-Handlowego O/Bochnia 39. Przedstawiciel Stalprodukt S.A. 40. Przedstawiciel Contimax 41. Przedstawiciel Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Mostowych Dromost 42. Przedstawiciel Spółdzielni Ogrodniczo -Warzywnej Zamwinex w Łąkcie Górnej 43. Przedstawiciel Zakładu Elektromechaniki Chłodniczej Igloo 44. Przedstawiciel Air Tech -Bud 45. Przedstawiciel Ubojni Drobiu Eko-Drób w Lubomierzu FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 4

5 46. Przedstawiciel Zakładu Uboju i Przetwórstwa Drobiu EXODUS w Trzcianie 47. Przedstawiciel Bolarus S.A. 48. Przedstawiciel Mawi Sp. j. 49. Przedstawiciel Zetwu Inwest w Kopalinach 50. Przedstawiciel Appol Sp. z o.o. 51. Przedstawiciel Cechu Rzemiosł Różnych w Bochni 52. Przedstawiciel Fundacji Partnerstwo dla Ziemi Bocheńskiej 53. Przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego O/Bochnia 54. Przedstawiciel Podgórskiego Stowarzyszenia Kulturalno- Społecznego w Lipnicy Górnej 55. Przedstawiciel Stowarzyszenia Bochnia dla Wszystkich 56. Przedstawiciel Stowarzyszenia Partnerskiego Bochnia -Saarlouis 57. Przedstawiciel Małopolskiego Związku Osób Niepełnosprawnych 58. Przedstawiciel Stowarzyszenia Promocji i Rozwoju Gminy Trzciana 59. Przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju Gminy i Wspierania Przedsiębiorczości w Żegocinie 60. Przedstawiciel Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej 61. Przedstawiciel Stowarzyszenia Bochnia i Ziemia Bocheńska Razem 62. Przedstawiciel Stowarzyszenia Rozwoju i Promocji Gminy Rzezawa 63. Przedstawiciel Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej 64. Przedstawiciel Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 65. Przedstawiciel Wydziału Promocji i Rozwoju Powiatu FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 5

6 PRZEBIEG PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM ETAP I Diagnoza stanu Powiatu Bocheńskiego 1. Spotkanie o charakterze wizyty roboczej konsultantów FRDL MISTiA z władzami Powiatu Bocheńskiego i Zespołem Sterującym 8 lutego 2007 r.: Cele spotkania: Prezentacja zakresu prac warsztatowych planowanych w Powiecie Bocheńskim oraz zakresu odpowiedzialności poszczególnych podmiotów biorących udział w projekcie; Przedstawienie klucza doboru członków Konwentu Strategicznego; Zebranie danych statystycznych i informacji niezbędnych do opracowania Raportu o stanie społeczno-gospodarczym Powiatu Bocheńskiego. 2. Przegląd dokumentów o znaczeniu strategicznym dla Powiatu Bocheńskiego w kontekście Raportu o stanie społeczno-gospodarczym Powiatu Bocheńskiego : Cele działań: Przegląd strategii rozwoju gmin z terenu Powiatu Bocheńskiego w celu skorelowania zapisów budowanej Strategii Powiatu z kierunkami rozwoju samorządów gminnych; Przegląd Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego z 2000 r. pod kątem wykorzystania jej dorobku w perspektywie nowej Strategii warsztat analityczny z udziałem przedstawicieli instytucji wskazanych w Strategii Rozwoju z 2000 r. jako instytucje wdrażające poszczególne zadania 26 lutego 2007 r.; Przegląd dokumentów strategicznych regionu małopolskiego w aspekcie programowania na lata Małopolska 2015 Strategia Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata , Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata Opracowanie Raportu o stanie społeczno-gospodarczym Powiatu Bocheńskiego : Cele działań: Diagnoza stanu zasobów Powiatu oraz tendencji rozwojowych zachodzących w latach w sferze przestrzenno-przyrodniczej, społecznej, gospodarczo-finansowej. FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 6

7 ETAP II Analiza strategiczna Powiatu Bocheńskiego i budowa planu operacyjnego Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata I warsztat strategiczny z udziałem Konwentu Strategicznego 12 marca 2007 r. Cele warsztatu: Omówienie metodyki procesu budowania strategii rozwoju metodą partnerską oraz znaczenia partycypacji społecznej w planowaniu strategicznym; Przeprowadzenie analizy silnych i słabych stron Powiatu Bocheńskiego oraz identyfikacja szans i zagrożeń płynących z otoczenia zewnętrznego analiza SWOT; Określenie Misji Powiatu Bocheńskiego; Identyfikacja obszarów priorytetowych dla Powiatu Bocheńskiego i głównych zagadnień strategicznych w poszczególnych obszarach; 5. II warsztat strategiczny 20 marca 2007 r. Cele warsztatu: Weryfikacja wyników analizy SWOT Powiatu Bocheńskiego w sferze przestrzennoprzyrodniczej, społecznej i gospodarczo-finansowej; Weryfikacja obszarów priorytetowych dla Powiatu Bocheńskiego i zagadnień strategicznych w poszczególnych obszarach; Formułowanie celów strategicznych i celów operacyjnych w poszczególnych obszarach priorytetowych. 6. III warsztat strategiczny 29 marca 2007 r. Cele warsztatu: Formułowanie zadań w poszczególnych obszarach priorytetowych; Określenie założeń organizacyjnych dla poszczególnych zadań (instytucja, partnerzy, termin realizacji, źródła finansowania) oraz powiązanie zapisów strategii z priorytetami i działaniami Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego na lata ETAP III Strategia Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata opracowanie dokumentu końcowego 7. Zapewnienie zgodności Strategii z dokumentami strategicznymi poziomu lokalnego i regionalnego praca ekspercka 8. Opracowanie dokumentu końcowego Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 7

8 METODYKA PROCESU PLANOWANIA STRATEGICZNEGO W POWIECIE BOCHEŃSKIM Przyjęta metodyka opracowania Strategii Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata oparta została na partnersko-eksperckim modelu budowy planów strategicznych, w pełni oddającym oczekiwania krajowych oraz unijnych instytucji wspomagających rozwój lokalny i regionalny w Polsce. Metodyka zastosowana przez MISTiA uwzględniała szersze, ponadlokalne i długoletnie doświadczenia konsultantów w tworzeniu długofalowych planów rozwoju, zarówno strategii ogólnych (gminy, powiatu), jak również branżowych (dot. polityki społecznej, rozwoju przedsiębiorczości, rynku pracy, turystyki, oświaty, rewitalizacji). Organizacja procesu Wszystkie etapy planowania strategicznego są ważne, jednak dwa z nich mają znaczenie zasadnicze: organizacja procesu oraz tworzenie planów działań. Ten ostatni etap stanowi zwieńczenie wszystkich wysiłków. Jeśli jednak proces nie jest dobrze zorganizowany w momencie startu, wszystkie późniejsze działania stają się trudniejsze, a przebieg samego procesu może zostać poważnie zakłócony. Etap pierwszy to tzw. zaplanowanie planowania, czyli plan for planning. Idea planowania strategicznego promowana przez instytucje europejskie oparta jest na szerokim partnerstwie lokalnym, wspieranym przez konsultantów zewnętrznych. Zatem tak istotne stało się zaangażowanie do tego procesu lokalnych liderów społeczno-gospodarczych. Grupę tę zaprosił do współpracy Starosta Bocheński Pan Jacek Pająk. W skład Konwentu Strategicznego weszli przedstawiciele władz samorządowych powiatowych i gminnych (z gmin wchodzących w skład powiatu ), radni (przewodniczący rady, przewodniczący komisji stałych), kierownictwo Powiatowego Urzędu Pracy, urzędnicy, przedstawiciele szkół, instytucji polityki społecznej, ochrony zdrowia, reprezentanci sfery biznesu, lokalnych organizacji pozarządowych oraz przedstawiciele instytucji użyteczności publicznej. Dzięki dużej liczebności Konwentu Strategicznego zapewniono pełną reprezentację społeczności lokalnej, a praca warsztatowa przebiegała efektywnie.. Obraz środowiska lokalnego analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Bocheńskiego Planowanie strategiczne oparte jest na obiektywnej ocenie społecznego i ekonomicznego potencjału społeczności lokalnej w perspektywie regionu. W ramach realizacji tych działań przeprowadzona została ekspercka analiza sytuacji społeczno-gospodarczej Powiatu Bocheńskiego w ujęciu dynamicznym (lata , ) oraz porównawczym (w stosunku do powiatów regionu małopolskiego, dysponujących podobnym potencjałem społeczno-ekonomicznym). Potencjał społeczno-gospodarczy Powiatu Bocheńskiego porównano z walorami czterech sąsiednich samorządów powiatowych powiatem brzeskim, limanowskim, myślenickim i wielickim. W efekcie prac eksperckich powstał Raport o stanie społeczno-gospodarczym Powiatu Bocheńskiego, będący punktem wyjścia do prac planistycznych i stanowiący element niniejszej strategii. Praca analityczna konsultantów MISTiA prowadzona była w oparciu o materiały i dokumenty uzyskane ze Starostwa Powiatowego w Bochni, urzędów gmin Powiatu Bocheńskiego, Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni, ośrodków pomocy społecznej, Komendy Powiatowej Policji w Bochni, Głównego Urzędu Statystycznego (Bank Danych Regionalnych) oraz Urzędu Statystycznego w Krakowie. FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 8

9 Analiza uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych analiza strategiczna przeprowadzona metodą SWOT Kolejnym ważnym elementem prac nad Strategią Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata była analiza zasobów wewnętrznych powiatu oraz analiza otoczenia zewnętrznego pod kątem szans i zagrożeń dla jego dalszego rozwoju. W tym celu na warsztatach strategicznych z Konwentem przeprowadzono analizę SWOT (posługując się Techniką Grup Nominalnych), która stała się podstawą do sformułowania podstawowych wyzwań i zagadnień strategicznych dla powiatu. Jednocześnie przeprowadzono analizę PESTER, która ułatwiła identyfikację trendów płynących z otoczenia zewnętrznego powiatu (politycznych, ekonomicznych, społecznych, technologicznych, ekologicznych i regulatywnych / prawnych), rozumianych jako szanse, ale także zagrożenia. Określenie Misji Powiatu Bocheńskiego Kluczowym elementem niniejszej strategii jest Misja naczelny cel rozwoju Powiatu Bocheńskiego, wokół którego powinny koncentrować się działania różnych lokalnych instytucji publicznych, środowisk i organizacji społeczno-gospodarczych. Członkowie Konwentu Strategicznego wnieśli swoje propozycje misji, które stały się podstawą dla jej końcowej wersji, w pełni oddającej aspiracje mieszkańców i służącej długofalowemu rozwojowi Powiatu. Sformułowanie obszarów priorytetowych dla Powiatu Bocheńskiego Zasadniczą rolą Konwentu Strategicznego było zidentyfikowanie obszarów priorytetowych (kierunków rozwoju) dla Powiatu Bocheńskiego, czyli takich, które odzwierciedlają zasadnicze pola działań w zakresie intensyfikowania rozwoju. Wybór obszarów priorytetowych był wynikiem analizy bieżącej sytuacji społeczno-gospodarczej w Powiecie, analizy otoczenia zewnętrznego oraz wymogów ustawowych. Określanie obszarów priorytetowych dla Powiatu Bocheńskiego nastąpiło na warsztatach strategicznych, dając uczestnikom szansę na pracę indywidualną, w zespołach i na sesji plenarnej. Dzięki temu umożliwiono członkom Konwentu spotkań całościową refleksję nad perspektywami rozwoju Powiatu. W efekcie zidentyfikowano i przeanalizowano pod kątem zagadnień strategicznych cztery obszary priorytetowe Powiatu Bocheńskiego: 1. GOSPODARKA LOKALNA I INFRASTRUKTURA TECHNICZNA 2. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZO-KULTUROWE I TURYSTYKA 3. MIESZKAŃCY I USŁUGI PUBLICZNE 4. ZARZĄDZANIE PUBLICZNE I NOWOCZESNY MARKETING POWIATU Plany operacyjne cele strategiczne, cele operacyjne, zadania Kolejną ważną rolą Konwentu Strategicznego było formułowanie planów operacyjnych dla zidentyfikowanych czterech obszarów priorytetowych dla Powiatu Bocheńskiego. By ukazać hierarchię i powiązania łączące poszczególne poziomy planów operacyjnych, opisano je w następującym układzie: cele strategiczne (odpowiadające na pytanie: co chcemy osiągnąć?) cele operacyjne (w jaki sposób to osiągnąć?) zadania (co zrobimy?) W ciągu trzech sesji warsztatowych z członkami Konwentu Strategicznego powstały plany operacyjne w zdefiniowanych obszarach priorytetowych, wieńcząc tym samym prace nad Strategią Rozwoju Powiatu Bocheńskiego na lata Ostateczna wersja Strategii jest dokumentem perspektywicznym i długofalowym, a jednocześnie wskazującym priorytety FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 9

10 i narzędzia realizacji, które na najbliższe lata wydają się stwarzać najwięcej możliwości dla rozwoju społeczno-gospodarczego Powiatu Bocheńskiego. Z biegiem czasu, w procesie wdrażania, Strategia będzie ulegać modyfikacjom i aktualizacjom tak, aby jej realizacja odpowiadała potrzebom i aspiracjom lokalnej społeczności. Warsztaty z członkami Konwentu Strategicznego prowadzono metodami interaktywnymi z użyciem narzędzi (technik) treningowych, pozwalających uczestnikom indywidualnie i grupowo identyfikować, następnie analizować i proponować możliwe rozwiązania. Ten sposób pracy traktuje uczestników spotkań jako ekspertów posiadających znaczące doświadczenie, a rolą konsultantów jest prowadzenie procesu budowy strategii oraz proponowanie narzędzi i podawanie przykładów rozwiązań sprawdzonych w innych samorządach. Każde spotkanie warsztatowe prowadzone było urozmaiconymi technikami: mini wykłady z użyciem prezentacji multimedialnych, techniki kreatywne, prace z formularzem, techniki pracy zespołowej, moderowana dyskusja. Proces wdrażania Proces wdrażania to przejście od planowania strategicznego do zarządzania strategicznego, czyli realizacja zapisów Strategii. Konsultanci MISTiA określili dla niniejszej strategii rekomendacje wdrożeniowe, czyli elementy, które powinny zostać zachowane, aby jej realizacja odbywała się efektywnie. Rekomendacje te zawarte w końcowej części Strategii dotyczą trzech poziomów: organizacyjnego zarządzanie strategią, merytorycznego ocena i przegląd zapisów strategii, społecznego promocja i pozyskiwanie partnerów. FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 10

11 ANALIZA SWOT POWIATU BOCHEŃSKIEGO SWOT - Analiza zasobów powiatu i otoczenia zewnętrznego Jest to metoda diagnozy sytuacji społeczności lokalnej. Nazwa techniki pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: S - Strengths - Silne strony, siły, atuty ZASOBY POWIATU W - Weaknesses - Wady, słabości, słabe strony ZASOBY POWIATU O - Opportunities - Okazje, możliwości, szanse T - Threats - Trudności, zagrożenia OTOCZENIE POWIATU OTOCZENIE POWIATU Technika ta oceniająca zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne czynniki, mogące mieć wpływ na powodzenie planu strategicznego, stanowi użyteczne narzędzie prowadzące do dokonania analizy zasobów i otoczenia powiatu oraz określenia priorytetów rozwoju. W celu uzyskania jasnej analizy traktuje się atuty i słabe strony jako czynniki wewnętrzne z punktu widzenia społeczności lokalnej, na które społeczność ma wpływ, a okazje i zagrożenia jako czynniki zewnętrzne, znajdujące się w otoczeniu bliższym i dalszym. Poniżej prezentowane są zapisy analizy SWOT, stworzone przez uczestników warsztatów dla powiatu. FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 11

12 ANALIZA SWOT POWIATU BOCHEŃSKIEGO OPRACOWANE NA PODSTAWIE PRACY GRUPOWEJ UCZESTNIKÓW I WARSZTATU STRATEGICZNEGO W RAMACH BUDOWANIA STRATEGII ROZWOJU POWIATU BOCHEŃSKIEGO NA LATA (WARSZTAT Z DNIA 12 III 2007) SWOT (Siły, Słabości, Szanse, Zagrożenia): SIŁY (STRENGHTS) wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć pozytywny wpływ na rozwój powiatu, wyróżniające powiat w sposób korzystny w otoczeniu, tworzące podstawy dla rozwoju, podnoszące atrakcyjność i konkurencyjność w oczach mieszkańców, inwestorów, osób odwiedzających. SŁABOŚCI (WEEKNESSES) wewnętrzne czynniki mające lub mogące mieć negatywny wpływ na rozwój powiatu, utrudniające rozwój i realizację zamierzeń, braki w potencjałach, obniżające pozycję powiatu zarówno w oczach mieszkańców jak i podmiotów zewnętrznych. SZANSE (OPPORTUNITIES) czynniki w otoczeniu sprzyjające lub mogące sprzyjać rozwojowi powiatu, umożliwiające eliminowanie słabości, wzmacnianie sił, uruchamianie nowych kierunków rozwoju. ZAGROŻENIA (THREATS) czynniki w otoczeniu utrudniające lub mogące utrudniać rozwój powiatu, stanowiące bariery w przełamywaniu dzisiejszych trudności i blokujące możliwości podejmowania działań w różnych, istotnych z punktu widzenia rozwoju powiatu dziedzinach. FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 12

13 SFERA PRZYRODNICZO-PRZESTRZENNA Silne strony 1. Korzystne położenie komunikacyjne powiatu: Transeuropejski korytarz komunikacyjny łączący Europę Zachodnią i Wschodnią Przebieg planowanej autostrady A4 w korytarzu komunikacyjnym Przebieg międzynarodowej linii kolejowej relacji Kraków Medyka Bliskość międzynarodowego portu lotniczego w Balicach Dobra dostępność komunikacyjna powiatu z pobliskich aglomeracji miejskich (Kraków, Tarnów największe w regionie ośrodki naukowe, kulturalne, gospodarcze) Słabe strony 1. Zła jakość nawierzchni części dróg na terenie powiatu 2. Niedostosowanie dróg do obowiązujących normatywów obciążenie, szerokość jezdni, nośność obiektów drogowych 3. Brak inwestora i ostatecznej koncepcji zjazdu z planowanej autostrady A4 na terenie powiatu 4. Niekorzystny układ komunikacyjny na osi północ-południe w powiecie bocheńskim (np. kierunek Nowy Wiśnicz Proszówki) 2. Gęsta sieć drogowa na terenie powiatu 3. Istniejące tereny przeznaczone do zagospodarowania na terenie powiatu (tereny pod zagospodarowania turystycznorekreacyjne oraz usługowo-produkcyjne np. korytarz komunikacyjny) 4. Uregulowana gospodarka przestrzenna w gminach powiatu funkcjonowanie planów zagospodarowania przestrzennego w większości gmin powiatu 5. Korzystne położenie geograficzne powiatu : Beskid Wyspowy i Przedgórze Bocheńskie w południowej części powiatu Kotlina Sandomierska w północnej części powiatu 6. Atrakcyjność przestrzeni przyrodniczej powiatu pod względem turystycznym i agroturystycznym: podgórski krajobraz w południowej części powiatu brak przemysłu zanieczyszczającego środowisko przyrodnicze obszary chronione wysoki odsetek kompleksów leśnych niskotowarowe rolnictwo o znacznym rozdrobnieniu gruntów (brak chemizacji w rolnictwie) zabytki kulturalne, historyczne 5. Niedostatecznie rozwinięta infrastruktura wodociągowa i kanalizacyjna na terenie powiatu 6. Niska świadomość ekologiczna społeczności lokalnej dzikie wysypiska śmieci, niska estetyka niektórych gospodarstw domowych, przypadki odprowadzania nieczystości do cieków wodnych 7. Niedostatecznie rozwinięty system segregacji odpadów 8. Niewystarczająca baza noclegowogastronomiczna na terenie powiatu 9. Niewystarczająca liczba zbiorników wodnych o funkcjach rekreacyjnych 10. Niewystarczająca ilość środków na promocję turystyczną i gospodarczą powiatu 11. Niewykorzystane źródła energii odnawialnej na terenie powiatu 12. Brak infrastruktury do wykorzystania wód geotermalnych 13. Niedostateczna sieć organizacji turystycznych, biznesowych i gospodarstw agroturystycznych FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 13

14 i przyrodnicze kultywowanie tradycji ludowych i folkloru na terenach wiejskich 7. Liczne i oryginalne zabytki architektoniczne (do najbardziej znanych należą: Kopalnia Soli w Bochni obiekt turystyczny i uzdrowiskowy, Kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej, Bazylika Św. Mikołaja w Bochni, Zamek w Nowym Wiśniczu, drewniane obiekty sakralne przy Szlaku Architektury Drewnianej, układy urbanistyczne miast i wsi, itd.) 8. Dynamiczny rozwój ośrodków rekreacji i turystyki weekendowej: Kopalnia Soli w Bochni Ośrodek rekreacyjno-sportowy w Borku (Centrum Aktywnego Wypoczynku BOREK) liczne ścieżki rowerowe i piesze szlaki turystyczne stadniny koni Zalew w Łapanowie gospodarstwa agroturystyczne 9. Walory przyrodniczo-krajobrazowe (różnorodna rzeźba terenu, parki krajobrazowe, obszary leśne, środowisko naturalne nie zniszczone działalnością człowieka, cenne przyrodniczo siedliska fauny i flory) m.in.: Kamienie Brodzińskiego, ścieżka dydaktyczna w Borównej, ścieżka geologiczna w Żegocinie, ścieżka ekologiczna w Chrustowej, pomniki przyrody, itd. 10. Występowanie zasobów wód geotermalnych i mineralnych na terenie powiatu FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 14

15 SFERA SPOŁECZNA Silne strony 1. Dobrze funkcjonujący Szpital Powiatowy w Bochni, obsługujący ponad mieszkańców: hospitalizacji rocznie, porad specjalistycznych rocznie Działający Szpitalny Oddział Ratunkowy (SOR) Dobra baza diagnostyczna (nowoczesna aparatura medyczna) Prowadzone działania profilaktyczne finansowane z Narodowego Funduszu Zdrowia Wykwalifikowana i optymalna liczebnie kadra medyczna Wdrożony system zarządzania jakością ISO 9001 Działalność Fundacji im. dr Anny Trzaski-Wilkońskiej na rzecz rozwoju szpitala powiatowego 2. Działalność Pogotowia Ratunkowego w Bochni z oddziałami w Muchówce i Świniarach 3. Wykwalifikowana kadra pomocy społecznej w powiecie. 4. Dobre zaplecze instytucjonalne pomocy społecznej w powiecie: Stacjonarny Dom Pomocy Społecznej dla osób w podeszłym wieku, psychicznie i przewlekle chorych (spełniający standardy Unii Europejskiej), Środowiskowe formy wsparcia dla potrzebujących 3 środowiskowe domy samopomocy, 2 warsztaty terapii zajęciowej Zespół Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Dom Dziecka, Rodzinny Dom Dziecka, Ośrodek Interwencji Kryzysowej dla osób uzależnionych, ofiar przemocy w rodzinie i osób będących w sytuacji kryzysowej Działalność stowarzyszeń na rzecz osób potrzebujących, m.in. Poradnia Arka w Bochni, Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Otwarte Serca w Łapanowie Działalność hospicjum im. Bojanowskiego Słabe strony 1. Zamrożona inwestycja rozbudowy Szpitala Powiatowego w Bochni brak źródła finansowania 2. Niedostosowanie Szpitala Powiatowego do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia 3. Brak opieki paliatywnej, długookresowej w Szpitalu Powiatowym 4. Niewystarczająca liczba lekarzy w zakładach podstawowej opieki zdrowotnej w gminach 5. Niewystarczająca oferta usług rehabilitacyjnych w powiecie 6. Brak lekarzy szkolnych, mała liczba dyżurów higienistek w szkołach ponadgimnazjalnych i internatach szkolnych 7. Niewystarczająca pomoc środowiskowa w domach osób potrzebujących (starszych, chorych, niepełnosprawnych) 8. Niewystarczająca baza do kształcenia zawodowego w szkołach ponadgimnazjalnych: Niewystarczająca liczba nauczycieli zawodu Brak nowoczesnych stanowisk do nauki zawodu Słabe wyposażenie warsztatów szkolnych i pracowni specjalistycznych 9. Niskie nakłady na modernizację bazy lokalowej szkół ponadgimnazjalnych i niewystarczająca baza sportowa szkół ponadgimnazjalnych (sale gimnastyczne, boiska szkolne z zapleczem) 10. Brak psychologów szkolnych i mała liczba pedagogów szkolnych, słabe wsparcie szkół ze strony Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej (mała liczba etatów dla specjalistów w PPP) FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 15

16 5. Systematyczna likwidacja barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej i w domach osób niepełnosprawnych 6. Dobrze rozwinięta sieć szkół ponadgimnazjalnych w powiecie: atrakcyjna oferta edukacyjna i wysoki poziom kształcenia rozwój nowych kierunków dostosowanych do potrzeb rynku pracy, dobra współpraca z lokalnymi przedsiębiorcami wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna wysokie wskaźniki zdawalności egzaminów zewnętrznych, duża liczba uczestników olimpiad i konkursów przedmiotowych dobrze wyposażone pracownie komputerowe 11. Brak środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, brak dofinansowania zajęć na basenach dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych 12. Brak etatów dla osób administrujących siecią internetową w szkołach 13. Brak hali widowiskowo-sportowej w powiecie 14. Brak powiatowego kalendarza imprez kulturalno-sportowych, obejmującego wydarzenia powiatowe i gminne 15. Niska aktywność społeczna mieszkańców, mała aktywność istniejących w powiecie organizacji pozarządowych 7. Wysokie walory kulturowe powiatu m.in. Kościół Św. Leonarda w Lipnicy Murowanej (wpisany na listę UNESCO), Zamek w Nowym Wiśniczu, Kopalnia Soli w Bochni 8. Zaplecze rekreacyjno-sportowe w powiecie, m.in.: Funkcjonowanie 2 basenów krytych w powiecie w Bochni i Proszówkach Zaplecze do letnich sportów wodnych - zalew w Łapanowie Centrum Aktywnego Wypoczynku BOREK 9. Duża liczba działających klubów sportowych działających w gminach 10. Działalność chórów bocheńskich, zespołów folklorystycznych, pielęgnowanie tradycji ludowych 11. Funkcjonowanie szkół artystycznych na terenie powiatu muzyczna, plastyczna 12. Działalność muzeów (np. w Bochni, Nowym Wiśniczu) FRDL MAŁOPOLSKI INSTYTUT SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ADMINISTRACJI 16

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego. Kraków, kwiecień 2015 Zintegrowana Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA

STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA C I E S Z YŃ S K I E G O 2001-2016 STRATEGIA ROZWOJU ŚLĄSKA CIESZYŃSKIEGO 2001-2016 Wydział Strategii, Promocji Gospodarczej i Integracji Europejskiej Starostwa Powiatowego w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020

STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 Załącznik do Uchwały nr IV/22/11 Rady Miejskiej Gminy Lubomierz z dnia 26 stycznia 2011 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY I MIASTA LUBOMIERZ NA LATA 2011-2020 ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązywania problemów

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015

Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Strategia Rozwoju Gminy Wieliczka na lata 2007-2015 Szanowni Państwo Oddajemy do rąk Państwa Strategię Rozwoju Gminy na lata 2007-2015, przyjętą przez Radę Miasta Wieliczki w dniu 29 listopada 2007 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r.

Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. Uchwała nr XVI/157/11 Rady Miasta Otwocka z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie przyjęcia dokumentu Strategia zrównoważonego rozwoju turystyki Miasta Otwocka na lata 2012 2022. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022

Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 Strategia Rozwoju Powiatu Kluczborskiego na lata 2014 2022 STRATEGIA ROZWOJU POWIATU KLUCZBORSKIEGO na lata 2014 2022 Kluczbork 2014 Autorem grafik wykorzystanych na okładce jest dr Kazimierz Stefańczyk

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015

Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Załącznik do Uchwały Nr 116 Rady Miasta Konina z dnia 27 czerwca 2007 r. STRATEGIA ROZWOJU KONINA 2007-2015 Konin, czerwiec 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Syntetyczna diagnoza stanu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020

Projekt Strategii rozwoju. Powiatu Brzeskiego. na lata 2014 2020 Projekt Strategii rozwoju Powiatu Brzeskiego na lata 2014 2020 Opracowanie Wydział Rozwoju Powiatu Inwestycji i Promocji Starostwa Powiatowego w Brzesku oraz Zespół zadaniowy powołany Zarządzeniem nr 76/2011

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr XIV/ 91 /2007 Rady Miejskiej w Jelczu - Laskowicach z dnia 28 września 2007 roku STRATEGIA ROZWOJU MIASTA I GMINY JELCZ-LASKOWICE NA LATA 2007-2015 Jelcz-Laskowice wrzesień

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015

Strategia Rozwoju Gminy Chrzanów do 2015r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 do 2015r. SST-Consult STRATEGIA ROZWOJU GMINY CHRZANÓW NA LATA 2004-2015 Grudzień 2004 1 do 2015r. SST-Consult Prowadzenie warsztatów Firma SST-Consult s.c. z Krakowa Moderatorzy: Rafał Stanek Adam Stachel

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE

PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA OBSZARACH WIEJSKICH W POLSCE WARSZAWA, MAJ 2015 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego

Plan Rozwoju Lokalnego Załącznik do uchwały Nr XV/122/08 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 13 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Gostyńskiego na lata 2007-2015 Gostyń 2008 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO POWIATU GOSTYŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Wykonawca:

Zamawiający: Wykonawca: Gdańsk, maj 2015 Zamawiający: Miasto Kolno ul. Wojska Polskiego 20 18-500 Kolno Wykonawca: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.eu-consult.pl Strona 2 z 150 Spis treści 1. WYKAZ

Bardziej szczegółowo