który wypełnia >> >> >> INNOWACJE W INŻYNIERII ISSN

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "który wypełnia >> >> >> INNOWACJE W INŻYNIERII www.designnews.pl ISSN 1734-0535"

Transkrypt

1 >> >> >> NOWOŚCI Elektronika w plastikowej... s. 7 PROGRAMY Elementarz modelowania s. 50 TRENDY Procesory DSP s. 54 luty 2007 nr 2 (21) rok III INNOWACJE W INŻYNIERII ISSN Człowiek, który wypełnia misję RAPORT: Obrabiarki CNC s. 14 Przez lata poddawał się, walcząc z przeciwnikami z sektora technicznego... s. Inżyrowie od zabawek... s. 56

2 UGS,Teamcenter, Femap, Velocity Series i Solid Edge są zarejestrowanymi znakami lub znakami handlowymi UGS Corp. Windows jest zarejestrowanym znakiem handlowym Microsoft. Copyright 2005 UGS Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. UGS Velocity Series Ułatwia start. Przyspiesza Zarządza Cyklem Życia Produktu w średj wielkości przedsiębiorstwach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń lub wyślij Te raz przed się bior stwa każ dej wiel ko ści mo gą szyb ko roz po cząć pro ces bar dzo wy daj ne go Za rzą dza nia Cy klem Ży cia Pro duk tu (PLM), któ ry wcze śj do stęp ny był je dy dla bo ga tych przed się biorstw o roz bu do wa nej struk tu rze IT. UGS Ve lo ci ty Se ries SM udo stęp nia tech no lo gię PLM na in nych wa run kach, któ re przy spie sza ją tem po po stę pu tech nicz ne go oraz czy nią pra cę gru po wą bar dziej wy daj ną. W skład UGS Ve lo ci ty Se ries wcho dzi sys tem Te am cen ter Express, do za rzą dza nia da ny mi de fac to stan dard w cpdm, uzu peł nia ny przez bar dzo wy daj ne apli ka cje, jak: So lid Ed ge do pro jek to wa nia w 3D oraz FE MAP do prze pro wa dza nia ana liz. Dzia ła ją ce od dziel lub w spo sób zin te gro wa ny wszyst kie te pre kon fi gu ro wa ne apli ka cje stwo rzo ne dla ła twej im ple men ta cji w śro do wi sku Win dows po pra wia ją szyb kość, wy daj ność i ja kość in ży r skie go śro do wi ska pra cy, przy za cho wa niu ni skich kosz tów utrzy ma nia. UGS Ve lo ci ty Se ries mo że być roz bu do wa ne do ca łe go za kre su pro duk tów UGS. Wię cej in for ma cji o tym jak UGS Ve lo ci ty Se ries mo że przy spie szyć tem po po stę pu tech nicz ne go w Two jej fir mie znaj du je się na stro lo ci ty. UGS Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, Warszawa Tel , Fax http:

3 OD REDAKCJI Podróż do wnętrza Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się problematyce energii odnawialnych, zagrożeń dla środowiska wynikających z nadmiernej eksploatacji kończących się zasobów paliw kopalnych i poszukiwaniom nowych, alternatywnych rozwiązań. Sięgając do wnętrza ziemi, przez stulecia mogliśmy zaspokajać potrzeby naszej cywilizacji. Czy nadchodzące lata rzeczywiście położą temu kres? Elektrow wodne. Elektrow wiatrowe. Kotłow zasilane biomasą. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane na szeroką skalę. I energetyka jądrowa... Wszystkie wymienione tutaj metody związane są z powierzchnią naszej planety, otoczem zewnętrznym. A przecież złóż energii tej odnawialnej można nadal szukać pod ziemią. Energia geotermalna, bo ją mam tutaj na myśli, jawi się jako interesująca alternatywa, i to tylko dla wielkich gospodarstw domowych nastawionych na pozyskiwa energii z tzw. pomp ciepła. Funkcjonują zakłady energetyczne, dostarczające zarówno prąd, jak i ciepłą wodę na potrzeby relatyw dużych osiedli i skupisk ludzkich. Czy warto zatem kierować nasze wysiłki na opracowywa coraz nowszych urządzeń, skuteczjszych wymienników ciepła, materiałów zapewniających lepszą izolację, że termiczną? Warto, jak w każdej dziedzi życia, w której ciągły postęp i rozwój są gwarancją bezpieczeństwa tylko energetycznego... W trakcie pisania nijszego tekstu naszła m refleksja, iż tytułowa podróż do wnętrza odnosi się jedy do wnętrza ziemi. Całe nasze pismo skierowane jest na odkrywa wnętrza: analizowa konstrukcji, poszukiwa nowych rozwiązań mechanicznych kryjących się pod powłoką aparatów i urządzeń pomijając oczywiście te aspekty, które dotyczą designu w rozumieniu wzornictwa. I staramy się tych odkryć dokonywać dla Państwa i z Państwa pomocą już trzeci rok. To wiele, ale z punktu widzenia dynamiki rozwoju najnowszych technik i technologii to już znaczący okres... luty 2007 nr 2 (21) rok III INNOWACJE W INŻYNIERII ISSN luty 2007 nr 2 (21) rok III INNOWACJE W INŻYNIERII ISSN RAPORT: Obrabiarki CNC s. 14 RAPORT: Obrabiarki CNC s. 14 >> >> >> >> >> >> Człowiek, który wypełnia misję Przez lata poddawał się, walcząc z przeciwnikami z sektora technicznego... s. Inżyrowie od zabawek... s. 56 który wypełnia misję Przez lata poddawał się, walcząc z przeciwnikami z sektora technicznego... s. Inżyrowie od zabawek... s. 56 Człowiek, Z życzeniami interesującej i odkrywczej lektury W imieniu zespołu Maciej Stanisławski redaktor naczelny [www.designnews.pl] DESIGN NEWS Polska 1

4 REDAKCJA POLSKA w numerze m.in. Raport: obrabiarki CNC Myślą przewodnią, przyświecającą idei powstania nijszego Raportu, była chęć przybliżenia inżyrom-konstruktorom tendencji panujących na rynku obrabiarek CNC, a pośrednio ułatwienia podejmowania decyzji związanych zarówno z projektowam nowych maszyn CNC, jak i projektowam przedmiotów wytwarzanych na sterowanych numerycz obrabiarkach. Publikowany w tym wydaniu Raport ma charakteru oferty handlowej, chociaż zawiera pewne elementy mogące pomóc w wyborze interesującej maszyny CNC Inżyrowie od zabawek... Dysponując zaledwie garstką projektantów, Creata stała się jednym z czołowych światowych dostawców zabawek. W tym numerze opisujemy, jak wielki zespół projektantów i inżyrów pracujących w firmie jest w sta wyprodukować ponad 1500 wyrobów rocz Redaktor naczelny Maciej Stanisławski Redakcja DTP Ryszard Rybarczyk Współpraca Andrzej Czerwiec Radosław Morek DZIAŁ REKLAMY Account Manager Przemysław Zbierski Tłumaczenia techniczne AmaR TRANSLATIONS REDAKCJA USA Redaktor naczelna Karen Auguston Field Wydawca Dan Hirsh WYDAWNICTWO Trade Media International sp. z o.o. ul. Królewska Warszawa tel.: faks: Prezes zarządu Michael J. Majchrzak Marketing Beata Citko Administracja Sylwia Salamon Prenumerata Marta Stefańska Druk i oprawa Drukarnia Taurus Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany ich tytułów. Nie zwracamy tekstów zamówionych. Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń. Magazyn jest wydawany na licencji Reed Business Information. 2 DESIGN NEWS Polska [www.designnews.pl] luty 2007

5 INNOWACJE W INŻYNIERII spis treści TEMAT NUMERU Człowiek, który wypełnia misję Przez lata Stephen Gass poddawał się, walcząc z systemem prawnym, korporacjami i przeciwnikami z sektora technicznego... nr 2 (21) luty NOWOŚCI 4 Z wiatrem 6 AutoR KSI ma nowy oddział w Gliwicach 6 Umowa o interoperacyjności 6 Podyplomowe CAM i CNC... 6 VI Edycja konkursu dla młodych designerów 7 Niebieski laser 8 Firmy Lockheed, Toyota i inne wykorzystują... mieszaną technologię 10 Elektronika w plastikowej osło 10 Dostawcy robotów wchodzą na nowe rynki RAPORT: OBRABIARKI CNC 14 Doskonała obrabiarka jaka ona jest? 15 Obrabiarki CNC rynek 2007 PROGRAMY 46 Produkty Autodesk do projektowania mechanicznego cz. I 50 Elementarz modelowania powierzchniowego cz. IV KĄCIK KONSTRUKTORÓW 53 Pojedyncze złącze obsługuje serwomotor TRENDY 54 Procesory DSP 55 Urządzenia do sterowania ze sprzężem zwrotnym ROZWIĄZANIA 56 Inżyrowie od zabawek wcale się bawią 61 PRENUMERATA FLESZ 62 Podłącza dodatkowych urządzeń KATASTROFY 64 Sprawa wadliwego kompensatora [www.designnews.pl] DESIGN NEWS Polska 3

6 W NOWOŚCIACH m.in. TRENDY ROZWIĄZANIA OSIĄGNIĘCIA NOWOŚCI PODYPLOMOWE CAM I CNC MIESZANE TECHNOLOGIE W PLASTIKOWEJ OSŁONIE Energetyka Z wiatrem... GE Energy rozpocz produkcję turbiny wiatrowej o wyższej mocy i zwiększonej wydajności, zbędnej w zastosowaniach lądowych. Najnowszy model 2.5xl zaprojektowany został z myślą o potrzebach krajów Unii Europejskiej, gdzie brak wolnej powierzchni lądowej znacząco ogranicza rozmiary projektów. Dotyczy to krajów ich jak Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy oraz Wielka Brytania i właś na te rynki przeznaczona jest turbina, której produkcja rozpocz się wkrótce w zakładach GE w Salzbergen w Niemczech Model 2.5xl spełnia rosnące wymagania współczesnych lądowych elektrowni wiatrowych. Wirnik w nowym modelu ma średnicę 100 metrów o 12 metrów większą od używanej obec turbiny o mocy 2,5 megawata co oznacza, iż jest to największy wirnik do zastosowań lądowych. W porównaniu do poprzedj wersji turbiny, nowy model 2.5xl oferuje 5-procentowy wzrost potencjału wykorzystania wiatru (w określonych warunkach) i związaną z tym możliwość 12-procentowego wzrostu energii generowanej rocz. Turbina w nowej wersji może być rówż instalowana w elektrowniach, gdzie średnia prędkość wiatru dochodzi do 8,5 metra na sekundę. Inwestycja w farmy wiatrowe jest jednym z najpopularjszych sposobów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, a Polska ze względu na warunki meteorologiczne i ukształtowa terenu należy do krajów o znacznym potencjale. Przy wsparciu Unii Europejskiej i najnowszych technologii GE Energy, farmy wiatrowe mają szansę stać się częścią polskiego krajobrazu powiedział Ziemowit Iwański, dyrektor wykonawczy GE Energy w Polsce. Rozbudowany model 2.5xl z nowej generacji turbin wiatrowych GE Energy działa od 2004 r. w Wieringermeer w Holandii. Maszyna testowa o mocy 2,5 megawata początkowo została zainstalowana i oddana do użytku z wirnikiem o średnicy 88 metrów, który w sierpniu 2006 r. został zastąpiony wirnikiem o średnicy 100 metrów. Nowa turbina 2.5xl zawiera generator z magnesami trwałymi, który znacząco zwiększa efektywność maszyny pracującej przy niższych prędkościach wiatru. Turbina wyposażona jest że w pełnowymiarową przetwornicę prądu, 4 DESIGN NEWS Polska [www.designnews.pl] l u t y

7 REKLAMA która daje lepsze możliwości integracji z siecią energetyczną niż dotychczas stosowane technologie, czego przykładem jest zwiększona kontrola mocy i współczynnika mocy oraz mechanizm LVRT (Low Voltage Ride-Through), dzięki któremu jednostka pozostaje włączona do sieci podczas zakłóceń działania układu. Obec GE właściciel i operator turbiny jest w trakcie wszechstronnych testów poprzedzających zainstalowa w 2007 roku dwóch kolejnych maszyn testowych oraz rozpoczęcie komercyjnych dostaw w 2008 roku. Naszym celem jest, aby model 2.5xl stał się podstawowym, zawodnym rozwiązam w klasie urządzeń wielomegawatowych. Kontynuując dobrą passę jednostek o mocy 1,5 megawata, będziemy dążyć do stałego ulepszania i wspierania technologii, żeby móc zaoferować klientom zawodność i wysoką wydajność w długiej perspektywie powiedział Victor Abate, wiceprezes ds. odnawialnych źródeł energii w GE Energy. Prace badawcze nad turbiną 2.5xl zaczęły się ponad dwa lata temu i były wspierane przez Centra Doskonałości (Center of Excellence) GE Energy, specjalizujące się w komponentach przeznaczonych do turbin i systemów wiatrowych. Ośrodek GE Global Research Center pomógł stworzyć zaawansowane systemy sterowania, których zastosowa prowadzi do znacznego zmjszenia zmęczenia materiałów. Model 2.5xl będzie oferowany w ramach turbin wiatrowych GE Energy, wśród których jest że jedna z najpopularjszych (ponad 5000 instalacji na całym świecie) turbin o mocy 1,5 megawata. Technologia turbin wiatrowych GE Energy stanowi ważny element inicjatywy GE pod nazwą ecomagination. W ramach GE Energy zwiększa wydajność turbiny wiatrowej 2.5XL stosowanej w projektach lądowych ecomagination GE tworzy i wprowadza na rynek technologie, które pomagają klientom rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska naturalnego, a jednocześ przyczyniają się do stałego wzrostu GE. GE Energy (www.ge.com/energy) jest jednym z największych na świecie dostawców technologii i sprzętu do produkcji energii elektrycznej. Przychody firmy w 2005 wyniosły 16,5 miliarda USD. GE Energy, z siedzibą w Atlancie w sta Georgia, działa we wszystkich obszarach branży energetycznej, włączając w to wykorzysta węgla, oleju, gazu naturalnego i energii nuklearnej, oraz zasobów odnawialnych, ich jak woda, wiatr, słońce i biogazy, a że innych paliw alternatywnych. Wiele produktów GE Energy ma certyfikaty ecomagination, czyli spełnia wymogi obowiązującej w całej korporacji GE inicjatywy w celu wprowadzania na rynek nowych technologii, dzięki którym klienci będą mogli sprostać coraz siljszej presji ochrony środowiska. GE Energy ma oddziały zajmujące się projektowam, produkcją i montażem turbin wiatrowych w Niemczech, Hiszpanii, Chinach, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Jest jednym z czołowych dostawców produktów i usług pomocniczych związanych z energią wiatrową. Oferta firmy obejmuje komercyjne turbiny wiatrowe i produkty do integracji z siecią energetyczną, a że wsparcie przy tworzeniu projektów, usługi eksploatacyjne i konserwacyjne. Firma posiada wiedzę wynikającą m.in. ze stworzenia i/lub zainstalowania ponad 9100 turbin wiatrowych o całkowitej mocy nominalnej wynoszącej 8600 megawatów.

8 NOWOŚCI w kraju i na świecie W skrócie AutoR KSI ma nowy oddział w Gliwicach Jest to trzecie po Radomiu i Warszawie przedstawicielstwo w Polsce zapewniające kompleksową obsługę zarówno handlową jak i techniczną Partnerom handlowym. W najbliższym czasie firma planuje otworzyć nowe oddziały we Wrocławiu oraz Elblągu. Umowa o interoperacyjności Firmy Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) i PTC (NASDAQ: PMTC) poinformowały o zawarciu umowy o wymia technologicznej, mającej na celu rozszerze możliwości współpracy ich oprogramowania, z korzyścią dla klientów i przemysłu wytwórczego. W ramach tej umowy obydwie firmy będą dążyły do ułatwiania współpracy programów w organizacjach używających różnych systemów CAD. Współczesny rynek wywiera na producentów coraz większą presję by szybciej dostarczali na rynek wyroby wysokiej jakości i zwiększali ekonomiczność ich produkcji, obniżając ceny dla konsumentów. W ramach tych działań, wielu z nich zaczęło stosować po kilka rozwiązań oprogramowania CAD albo w poszczególnych działach własnych firm, albo współpracując z kooperantami i dostawcami używającymi innych systemów. Umowa o interoperacyjności ma na celu ogranicze całkowitych nakładów pracy i kosztów typowo ponoszonych na utrzyma ich środowisk. Autodesk i PTC planują zapew w swoich programach fabrycznej możliwości ich integracji. Szkolenia, edukacja Podyplomowe CAM i CNC... Instytutu Technologii Maszyn Politechniki Warszawskiej zaprasza na roczne studia podyplomowe 23 marca 2007 roku rozpoczną się kolejne zajęcia rocznego studium podyplomowego skupiającego się na projektowaniu w systemach CAD/CAM, a że programowaniu obrabiarek CNC. Jak zapewniają organizatorzy, uczestnik Studiów Podyplomowych CAD/CAM/CNC uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz wiedzę praktyczną z zakresu projektowania konstrukcji maszyn i urządzeń przy wykorzystaniu systemów CAD, projektowania technologii przy wykorzystaniu systemów CAM, doboru i optymalizacji parametrów obróbkowych oraz programowania obrabiarek CNC. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: VI Edycja konkursu dla młodych designerów Termin nadsyłania projektów na 6 Edycję Studenckiego Konkursu Projektowego CNS Solutions dobiega końca W roku 2000 firma CNS Solutions ogłosiła Studencki Konkursu Projektowy. Konkurs przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych. Jego celem jest wyło najlepszego projektu wykonanego w oprogramowaniu SolidWorks, oraz stworze uczestnikom konkursu możliwości zaistnia na rynku inżyrskim. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowam wśród akademickiego grona przyszłych designerów. Z roku na rok poprzeczka podnosi się prace są coraz ciekawsze, a konstrukcje bardziej skomplikowane. W zeszłym roku do konkursu zgłosiło HALA maszyn się ponad 70 uczestników. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości ponad zł, wśród nich: Stacja robocza HP Karty graficzne PNY nvidia Quadro SpaceNavigator Komputer HP SolidWorks Student Edition Patronat medialny nad konkursem objął miesięcznik Design News. konkurs6 konkurs6/regulamin.htm REKLAMA 6 DESIGN NEWS Polska [www.designnews.pl] luty 2007

9 w kraju i na świecie NOWOŚCI Rozwiązania Niebieski laser Zespół Instytutu Wysokich Ciśń PAN w Warszawie testuje pierwszy bieski laser pracy ciągłej o mocy 1W oparty na kryształkach azotku galu Od kilku lat IWC PAN pracuje nad stworzem bieskiego lasera. Piorem w tej dziedzi jest profesor Shuji Nakamura, jednakże jego konstrukcja obarczona jest wieloma usuwalnymi wadami, iż skonstruowane przez go urządze może być wykorzystywane jedy w wielkim zakresie. Polskie rozwiąza oparte na azotku galu, wolne jest od skaz charakterystycznych dla konstrukcji Nakamury i choć wciąż pozostaje w sferze testów, ma szanse stać się poszukiwanym na światowym rynku. W grudniu 2006 roku polska konstrukcja osiągnęła granicę pracy ciągłej przez 1s w temperaturze pokojowej. Jest to kryterium zastosowane przez Nakamurę i uznawane dziś za wyznacznik pracy ciągłej opartego na tej technice urządzenia. Polacy, posiadacze patentu na najlepsze podłoże z azotku galu, od początku borykają się z trudnościami konstrukcyjnymi. Obec najwięcej trudności sprawia odprowadze ciepła ze struktury lasera. Zastosowa w procesie produkcyjnym profesjonalnego die-bondera (urządze do lutowania eutektycznego) pozwoliło wydłużyć czas życia elementu z 20 minut do 1000 godzin. Obecne testy wydają się jednak zapowiadać bliskie sukcesy na tym polu. Drugą trudnością do przezwyciężenia jest koczność wykonania podłoża o dużej powierzchni. Maksimum możliwości na dziś, to kryształek azotku galu o powierzchni 1cm2 i grubości rzędu 0,1 mm. Płytka tej wielkości pozwala na wykona laserów. W dalekiej przyszłości Instytut chce wytwarzać płytki o średnicy 5cm, co pozwoli wytworzyć nawet 10 tysięcy laserów z jednej płytki(!). Obec Instytut prowadzi sprzedaż kiluwatowych laserów impulsowych, stosowanych do aplikacji specjalistycznych, jak np. pompowa energii w laserze polimerowym. Lasery ciągłe wciąż są jeszcze w fazie testów i, póki co, oferowane są jako próbki inżyrskie. Najlepsze wyprodukowane obec urządzenia charakteryzują się mocą wyjściową 200mW, napięciem progowym rzędu 5V i prądem progowym rzędu 4kA/cm2. Czas życia tych elementów wynosi w przybliżeniu 1000 godzin. (źródło: Elektronik) REKLAMA

10 Nowości Symulacja zarządzania Firmy Lockheed, Toyota i inne wykorzystują... mieszaną technologię Firmy koncentrują się na procesach i kulturze pracy, aby jak najwięcej skorzystać na nowej technologii Kiedy firma Lockheed Martin Missiles and Fire Control zdecydowała, że podstawą do projektowania broni będzie symulacja, pojawiło się wiele technicznych wyzwań. Grupa ta dysponowała głównymi obiektami w Orlando i Dallas, ale w każdym projekcie brali udział rówż konstruktorzy z innych zakładów. Niejednokrot omawiano ie zagadnia, jak porówna magazynowania centralnego z lokalnym, szerokość pasma i aktualizowa. Jednak kierownictwo jeszcze bardziej skoncentrowało się na zagadniach związanych ze zmianą kultury pracy inżyrów, którzy byli przyzwyczajeni do istjących technik. Wyzwania techniczne okazały się łatwiejsze do pokonania, niż inne mówi Glen Oliver, kierownik symulacji produkcji w zakładzie Lockheed w Dallas. Aby sprostać wyzwaniom kulturowym, Oliver i inni przekonali kierownictwo do przyjęcia symulacji i rozpoczęli realizację szeroko zakrojonego programu mającego na celu zaangażowa w go inżyrów. Sprawili rówż, że każdy zakład miał swoją specjalność, aby wszyscy byli zaangażowani w program. Symulacja zmienia sposób, w jaki są konstruowane i budowane pociski Lockheed Patriot Takie skoncentrowa się na kulturze pracy staje się coraz ważjsze, w miarę jak firmy dążą do ciągłego zwiększania wydajności. Toyota znajduje się wśród firm stojących na czele tego ruchu, opisując szczegółowo proces, który określa zachowania operacyjne dające właściwe rezultaty. Zgod z tą powszech stosowaną przez Toyotę metodą, nowi menedżerowie wprowadzają swoich własnych pomysłów. Jeżeli ktokolwiek pozostawi swoje zada, następna osoba, która będzie potrzebowała wykorzystać ten sam proces, musi utrzymać sprawną pracę systemu mówi Kenneth Kreafle, menedżer generalny ds. produkcji samochodów, zajmujący się konstruowam w firmie Toyota Motor Engineering w Erlanger. Przemysł lotniczy dysponuje dużą liczbą samochodów, ale producenci uważają, że stosowa technologii bez dokonywania zmian zależ od grup docelowych, które z j korzystają, jest opłacalnym sposobem na zwiększe efektywności. Na przykład firma Bell Helicopters zatwierdza obec kilka narzędzi symulacji, które planuje rozwinąć w trakcie korzystania z nich. Kiedy w Fort Worth producent śmigłowca stosuje oprogramowa, kluczową korzyścią będzie możliwość szybkiego uzyskania informacji zwrotnych dla konstruktorów. Jednak zanim ta dwukierunkowa komunikacja będzie możliwa, musimy stworzyć grupę symulacji produkcji mówi Mike Wilson, inżyr ds. rozwoju produkcji w Bell. Nawet firmy produkujące narzędzia wspomagające, które sprzedają późj im firmom w celu zwiększenia ich wydajności, zgadzają się, że dokonywa zmian zależ od grup docelowych z nich korzystających przynosi istotne korzyści. Kiedy pracujesz na komputerze zamiast na papierze, możesz zaoszczędzić 5-10 procent. Przy odpowiednim procesie na górze tej piramidy możesz zaoszczędzić - procent mówi Peter Schmidt, wiceprezes ds. marketingu i rozwoju biznesu w Delmia Corp. Kluczowym aspektem procesów stosowanych obec przez firmy odnoszące sukcesy jest pewność, że wszystkie sektory zaangażowane w podjęcie decyzji mają w j swój udział. Powszech stosowaną techniką jest zapew, aby zespoły produkcyjne i projektowe były świadome wpływu ich decyzji na inne grupy. Bardzo ważne jest obserwowa, jaki wpływ na produkcję będą miały zmiany projektu. Musisz patrzeć na zmiany ze wszystkich możliwych perspektyw dodaje Schmidt. Toyota stosuje standaryzację jako sposób na zagwarantowa, że problemy jakie się pojawią, zostaną rozwiązane w sposób, który zapewni, że więcej już wystąpią. W podejściu tym brany jest też pod uwagę czas, w którym zostaną zastosowane nowe narzędzia. Zamiast stosować narzędzia tylko dlatego, że dostępne jest nowe wyposaże, standardowym podejściem Toyoty jest używa ich tylko wtedy, gdy są one naprawdę potrzebne. Chcemy dać ludziom najlepsze narzędzia, ale dajemy im tylko te, których potrzebują mówi Kreafle, który kieruje produkcją Toyoty Avalon. design news Polska [www.designnews.pl] luty 2007

11 Nowości REKLAMA Takie skoncentrowa się na procesie pomogło japońskim producentom samochodów znacz zredukować koszty. Chociaż dużo uwagi poświęca się wzajemnej zależności między projektem i produkcją, zmiana w procesach prowadzi prosto do zakładu produkcyjnego. System zawodności SKF, który pomaga firmom rozbudowywać rozwiązania obsługi optymalizujące wydajność fabryki, skupia się obec na tym, co nazywa zawodnością zależną od operatora. Technika ta wymaga od operatorów, którzy używają codzien danego sprzętu, przeprowadzania jego prostej konserwacji lub zawiadamiania serwisu, kiedy zauważą jego normalne działa. Ten rodzaj zapobiegawczej konserwacji może mieć wielki wpływ na ogranicza planowanych przestojów. Nazywamy to widoczną instalacją, dzięki czemu firmy mogą uzyskać o procent większą efektywność, nawet gdy sądzą, że zastosowały już najlepszy sprzęt mówi Dave Staples, menedżer ds. rozwoju biznesu w SKF. navigate your 3D world Proces sterowania pomaga firmie Toyota produkować Toyotę Avalon z minimalną ilością usterek Toyota kończy program pilotażowy o wartości dolarów, który wykorzystuje symulację do sprawdzania ergonomii stanowisk monterów na linii produkcyjnej. Projekt powin zredukować o 1,8 miliona dolarów koszty obrażeń monterów, a że umożliwić rozpoczęcie ich szkolenia, zanim linia będzie ukończona i pomóc zwiększyć efektywność we wczesnych etapach produkcji. Wiele firm zaczyna rówż używać komputerów stołowych, aby personel fabryki mógł zobaczyć, w jaki sposób budowane są produkty i jakie narzędzia są im potrzebne. Obserwatorzy zauważają, że podob, jak w przypadku inżyrów, zawsze łatwo jest pracownikom fabryki zmienić sposób, w jaki pracują. Wymaga to ciężkiej pracy, jeżeli ma się wypracować system, który personel fabryki będzie chciał stale wykorzystywać mówi Ed Miller, prezes CIMdata w firmie Ann Arbor, MI. W trakcie całego procesu projektowania i budowania produktu, kolejną korzyścią wynikającą ze stosowania standardowego procesu jest to, że upraszcza określe stanu zadań. Kiedy powiązane ze sobą grupy wykorzystują wiele różnych podejść, może stać się trudne określe, co zostało zakończone, a co mówi Terry Costlow. SpacePilot TM Rozwiąza dla wymagających teraz tylko 399,- * NOWOŚĆ SpaceExplorer TM Rozwiąza dla przedsiębiorczych 299,- * SpaceNavigator TM SE Rozwiąza dla każdego 99,- * SpaceNavigator TM PE Rozwiąza do domu i szkoły SpaceTraveler TM 59,- ** Rozwiąza dla użytkowników mobilnych 199,- * Dzięki urządzeniom do nawigacji w 3D firmy 3Dconnexion możesz teraz tworzyć swoje modele i projekty w rekordowo szybkim czasie. Manipuluj trójwymiarowymi obiektami lub sam poruszaj się w wirtualnej przestrzeni ze sprawnością i precyzją, której mógłbyś mieć używając tylko klawiatury i myszki. W pracy, w domu, w szkole lub w drodze 3Dconnexion oferuje urządzenia do nawigacji w świecie 3D. * Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto. Posiada wyłącz licencję do użytku domowego. [www.designnews.pl] design news Polska NOWOŚĆ

12 Nowości Tworzywa Elektronika w plastikowej osło Czy z obudów sprzętu telekomunikacyjnego i innych urządzeń elektronicznych znikną metalowe płyty czołowe, a zastąpią je... przewodzące tworzywa sztuczne? Samoist przewodzące polimery mogą wkrótce zastąpić które metale i powlekane tworzywa sztuczne, używane obec przy produkcji sprzętu telekomunikacyjnego i innych urządzeń elektronicznych. Firma XTech, dostawca systemów mechanicznych do płytek drukowanych, zaprezentowała perspektywiczne płyty czołowe formowane wtryskowo z nowego tworzywa termoplastycznego ze stalą rdzewną. Jak mówi Steve Richardson, inżyr ds. zastosowań odpowiedzialny za program przewodzących tworzyw sztucznych w XTech, firma ta, w ramach realizacji planów redukcji kosztów, zaczęła badać zastosowa standardowych polimerów do produkcji elementów obudów. Ogól rzecz biorąc, tworzywa sztuczne mogą zapewnić przewagę cenowa nad metalami w przypadku dużych partii produkcyjnych i przy wzroście stopnia komplikacji budowy oraz integracji dodatkowych funkcji twierdzi. A teraz, dzięki dostępności nowych gatunków przewodzących, tworzywa sztuczne mogą zaoferować że samoistne właściwości ekranujące kosztowne powłoki przewodzące będą więc potrzebne. XTech używa związku Faradex DS-1003 FR HI wytwarzanego przez GE Advanced Materials. Richardson mówi, że materiał może zapewnić tłumie zakłóceń elektromagnetycznych w zakresie db, czyli im, jaki wystarczy dla większości zastosowań w elektronice i telekomunikacji. Faradex bazujący na poliwęgla Lexan EXL oferuje odporność na uderzenia rzędu 9 kj/m 2 w temperaturze -45 C. W jego skład wchodzi zawierający chlorowców środek opóźniający pale się i posiada on klasę palności wg UL 94 V0 przy grubości 2,1 mm. Ściśle współpracując z zajmującą się formowam firmą Fielding Mfg., XTech na początku zastosowała to przewodzące tworzywo sztuczne do produkcji płyt czołowych obudów po części dlatego, że każda z nich ma Ta płyta obudowy zapewnia połącze z zestawem płytek drukowanych w urządzeniach telekomunikacyjnych i innych typach urządzeń elektronicznych wiele wariantów. Jak wyjaśnia Richardson, rodzina płyt czołowych może obejmować pięć do dziesięciu (lub więcej) różnych form, w których można zamontować różnorodne zestawy płytek drukowanych. Jednym z wyzwań było stworze pojedynczej formy z różnymi wkładkami, które umożliwiłyby dostosowa układu otworów do wymagań klienta mówi Richardson. Jak do tej pory, wyniki projektu obudów z tworzyw sztucznych są obiecujące. Richardson twierdzi, że wbrew powszechnemu przekonaniu tworzywa sztuczne spisały się dobrze przy wyższych częstotliwościach podczas testów odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, które zazwyczaj przeprowadza się do częstotliwości 20 GHz. W przypadku tworzyw sztucznych działa ochronne faktycz poprawiało się wraz ze wzrostem częstotliwości mówi Richardson. Uważa on, że formowane tworzywa sztuczne przyniosą że inne korzyści, między innymi poprawioną odporność na korozję w przypadku instalacji na zewnątrz budynków oraz możliwość dodania na etapie formowania elementów ich, jak np. zatrzaski. Nie spodziewajcie się jednak, że w dalekiej przyszłości tworzywa sztuczne całkowicie zastąpią metale. Metal posiada samoistne właściwości ekranujące oraz zmjszające palność w cieńszych odcinkach ścianek zaznacza Richardson. Zwłaszcza metale wytłaczane i blachy cienkie trudno pobić z punktu widzenia kosztów o ile występują specjalne wymagania konstrukcyjne lub duże ilości, które działają na korzyść tworzyw sztucznych. Wybiegając w przyszłość zauważycie, że jest miejsce i dla metali, i dla tworzyw sztucznych kończy Richardson. Joseph Ogando Automatyka Dostawcy robotów wchodzą na nowe rynki Producenci próbują wyjść poza przemysł motoryzacyjny Koniunktura w przemyśle motoryzacyjnym ma naturę cykliczną; przemysł ten znów przechodzi kryzys. Po raz kolejny nadszedł więc czas, by producenci robotów odkurzyli przyjmowaną co pewien czas strategię: rozwija działalności na inne sektory. Tym razem dostawcy robotów uważają, że mają sporą szansę, by bardziej się uzależnić od produkcji samochodów. Nie ulega wątpliwości, że dostawcy robotów przemysłowych muszą zmjszyć swoją zależność od producentów samochodów osobowych i ciężarowych. To właś z powodu przemysłu motoryzacyjnego obroty spadły o 38 procent w pierwszym półroczu bieżącego roku mówi Don Vincent, wiceprezes Robotic Industries Assoc. (RIA) z Ann Arbor w sta Michigan. Mimo że wcześjsze próby dywersyfikacji przeprowadzane przez dostawców robotów powiodły się (patrz ramka na str. 41), pojawiły się sygnały, że tym razem starania mogą się powieść. Kilka miesięcy temu, spawa przestało być głównym zadam wykonywanym przez nowe roboty, jego miejsce zajmuje transport materiałów. To wskazuje na wzrost zastosowania w sektorach motoryzacyjnych, ich jak pakowa i paletyzacja mówi Vincent. Wiele robotów zajmujących się transportem materiałów pracuje w przemyśle motoryzacyjnym, ale olbrzymi przemysł spożywczy i farmaceutyczny to jedne z wielu sektorów, w których miały miejsce udane wdrożenia. 10 design news Polska [www.designnews.pl] luty 2007

wytworzenia >> >> >> INNOWACJE W INŻYNIERII www.designnews.pl ISSN 1734-0535

wytworzenia >> >> >> INNOWACJE W INŻYNIERII www.designnews.pl ISSN 1734-0535 >> >> >> NOWOŚCI 2D i 3D s. 14 PROGRAMY Elementarz modelowania s. 38 MEDYCYNA Atomowe podglądanie s. 48 grudzień 2006 nr 12 (19) rok II INNOWACJE W INŻYNIERII www.designnews.pl ISSN 1734-0535 Niższe koszty

Bardziej szczegółowo

>> >> >> Ta pierwsza na świecie hybrydowa. INNOWACJE W INŻYNIERII www.designnews.pl ISSN 1734-0535

>> >> >> Ta pierwsza na świecie hybrydowa. INNOWACJE W INŻYNIERII www.designnews.pl ISSN 1734-0535 >> >> >> NOWOŚCI Diesle na sportowo s. 16 PROGRAMY CAD dla kompozytów s. 38 FLESZ Plotery wielkoformatowe s. 58 lipiec/sierpień 2007 nr 7/8 (26/27) rok III INNOWACJE W INŻYNIERII www.designnews.pl ISSN

Bardziej szczegółowo

Siemens dla przemysłu

Siemens dla przemysłu Siemens dla przemysłu Nr 1 (2) 2015 Industry 4.0 Cyfrowa fabryka Symulator zamiast kosztownych szkoleń Wywiad z Dariuszem Germankiem z DF Automotive Siemens Szanowni Państwo! Koncepcja Industry 4.0 wprowadza

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny

OD REDAKCJI. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny OD REDAKCJI SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej...4 Indeksy...7 Wydarzenia i trendy...8 TEMAT NUMERU Łożyska w Polsce rynek, produkty, eksploatacja...8 EDUKACJA I ROZWÓJ Wykorzystanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X

FORUM NARZĘDZIOWE ISSN 1509-426X FORUM ARZĘDZIOWE ISS 1509-426X KWARTALIK IFORMACYJO-TECHICZY UMER 02 (43) 2010 Zamówione materiały F UMER 02 (43) 2010 dostarczamy w 24 godziny! OBERO Robert Dyrda ul. Cicha 15; 88-100 Inowrocław tel.

Bardziej szczegółowo

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy

Bądź sprytny, bądź szczęśliwy 20 HARTING s Technology Newsletter Bądź sprytny, bądź szczęśliwy Wydajne sieci Gościnny wkład prof. dr inż. Armina Schnettlera Infrastruktury energetyczne przyszłości jutrzejsze sieci będą inteligentne

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY

Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY 2010 Ekoinnowacje UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2010 Ekoinnowacje Publikacja powstała w ramach działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców

Poradnik rekrutacyjny. Prezentacje branż. Prezentacje pracodawców S T R E FA I N Ż Y N I E R A p r z e w o d n i k d l a s t u d e n t ó w p o l i t e c h n i k szerokie perspektywy branże i firmy dla inżynierów k a r i e r a w IT co warto wiedzieć d r o g a n a szc

Bardziej szczegółowo

Nr 25/2013. W praktyce

Nr 25/2013. W praktyce Nr 25/2013 W praktyce Spis treści Od Wydawcy Source: Courtesy of IISD/Earth Negotiations Bulletin Kometa stworzona na Ziemi Efektywność energetyczna: okazje i wyzwania dla korporacji 08 10 16 Unisteel

Bardziej szczegółowo

Lego mój robot NOWOŚCI. Projekty interaktywne budzą w dzieciach i młodzieży zainteresowanie techniką. Nauka i technika TEKST: TERRY COSTLOW

Lego mój robot NOWOŚCI. Projekty interaktywne budzą w dzieciach i młodzieży zainteresowanie techniką. Nauka i technika TEKST: TERRY COSTLOW NOWOŚCI Nauka i technika Lego mój robot TEKST: TERRY COSTLOW Projekty interaktywne budzą w dzieciach i młodzieży zainteresowanie techniką Daniel Brillhardt wykorzystywał produkt firmy Lego- RoboLab podczas

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców

biznes Logistyka branży FMCG Kosztowne błędy przy kontroli czasu pracy kierowców kwiecień 4/2013 (35) biznes Miesięcznik profesjonalistów branży transport-spedycja-logistyka Cena 9,90 zł (5% VAT) ISSN 2081 5255 Temat numeru: Logistyka branży FMCG Transport drogowy narodowa specjalność

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-426X OBERON. Targi raport strona 10 EDM raport strona 14 Cięcie kształtowe raport strona 50

ISSN 1509-426X OBERON. Targi raport strona 10 EDM raport strona 14 Cięcie kształtowe raport strona 50 ISSN 1509-426X OBERON KWARTALNIK INFORMACYJNO-TECHNICZNY NUMER 01 (30) 2007 Targi raport strona 10 EDM raport strona 14 Cięcie kształtowe raport strona 50 OBRABIARKI F R E Z A R K I T O K A R K I C E N

Bardziej szczegółowo

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22 PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC strona 10 Zarządzanie zmianami w systemach sterowania strona 22 Aktualności Szanowni Państwo, jadąc do pracy słyszę w radiu, że Polacy mają problemy ze

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią

Działania w dziedzinie Zarządzanie Technologią Działania w dziedzinie Zarządzania Technologią Zarządzanie Technologią Międzynarodowe Centrum Nauki i Zaawansowanej Technologii ICS we współpracy z Organizacją ds. Rozwoju Przemysłowego Narodów Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa

EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X. roku. tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa EDYCJA 2013 ISSN 2081-898X roku 2013 tytuł poleca miesięcznik Inżynier budownictwa Kreatorzy budownictwa Wydawnictwo Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa Sp. z o.o. 2013 OOddajemy w Państwa ręce kolejną,

Bardziej szczegółowo

wiatrowy biznes Słoweński sukces #1/2009 niemcy liderem branży:

wiatrowy biznes Słoweński sukces #1/2009 niemcy liderem branży: produkcja na ostrzu noża: Słoweński sukces a business and technology magazine from sandvik coromant Magazyn biznesu i technologii firmy Sandvik Coromant Daniel Bergerfurth, kierownik produkcji w zakładach

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo Koniec roku sprzyja rozważaniom o dokonaniach, zrealizowanych celach, planach, sukcesach i porażkach. To okres podsumowań.

Szanowni Państwo Koniec roku sprzyja rozważaniom o dokonaniach, zrealizowanych celach, planach, sukcesach i porażkach. To okres podsumowań. OD REDAKCJI SPIS TREŚCI WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej...4 Wydarzenia i trendy...6 TEMAT NUMERU Od deski kreślarskiej do technologii 3D proces projektowania elektronarzędzi...8 EDUKACJA I ROZWÓJ Diagnostyka

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12

dzisiaj Wielka moc z akumulatora 12 dzisiaj 2 12 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Wielka moc z akumulatora 12 Wielcy gracze muszą spokornieć 06 eramzes nowatorskie podejście do symulacji komputerowych 20 Przyjemność posiadania fajnej zabawki

Bardziej szczegółowo

Sinclaire Harding... 2. Wielotaktowa Portugalia... 8. Różnica po roku... 34

Sinclaire Harding... 2. Wielotaktowa Portugalia... 8. Różnica po roku... 34 NUMBER 03 SPIS TREŚCI NUMER 03 POLECAMY Sinclaire Harding............................................................... 2 Wielotaktowa Portugalia.........................................................

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Magazyn Comarch ERP nr 1/2011 (15) ISSN 2082-1581 www.erp.comarch.pl

Magazyn Comarch ERP nr 1/2011 (15) ISSN 2082-1581 www.erp.comarch.pl Magazyn Comarch ERP nr 1/2011 (15) ISSN 2082-1581 www.erp.comarch.pl 3. Od redakcji 4. Aktualności z rynku 6. Reportaż: Co w praktyce oznacza fiskalizacja? Temat numeru: 8. Apps in the clouds, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Czas na Profe al. Profesal Basic Premium na start _5. Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10. Zarządzanie systemem celów w Profesalu _14

Czas na Profe al. Profesal Basic Premium na start _5. Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10. Zarządzanie systemem celów w Profesalu _14 Czas na Profe al MAGAZYN EFEKTYWNYCH FIRM NR 6 2/2013 wydawca: Profesal Sp. z o.o. Profesal Basic Premium na start _5 Skuteczne zarządzanie w organizacji pozarządowej _10 Zarządzanie systemem celów w Profesalu

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

Konsolidujemy środowisko przemysłowe

Konsolidujemy środowisko przemysłowe Od Redakcji kod rabatowy: PREMTECH2012 Więcej informacji o wykorzystaniu kuponu: premtech.pl/kupon_rabatowy Spis treści WIADOMOŚCI Z branży przemysłowej 4 Wydarzenia i trendy 6 TEMAT NUMERU Przemysł oszczędza

Bardziej szczegółowo