który wypełnia >> >> >> INNOWACJE W INŻYNIERII ISSN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "który wypełnia >> >> >> INNOWACJE W INŻYNIERII www.designnews.pl ISSN 1734-0535"

Transkrypt

1 >> >> >> NOWOŚCI Elektronika w plastikowej... s. 7 PROGRAMY Elementarz modelowania s. 50 TRENDY Procesory DSP s. 54 luty 2007 nr 2 (21) rok III INNOWACJE W INŻYNIERII ISSN Człowiek, który wypełnia misję RAPORT: Obrabiarki CNC s. 14 Przez lata poddawał się, walcząc z przeciwnikami z sektora technicznego... s. Inżyrowie od zabawek... s. 56

2 UGS,Teamcenter, Femap, Velocity Series i Solid Edge są zarejestrowanymi znakami lub znakami handlowymi UGS Corp. Windows jest zarejestrowanym znakiem handlowym Microsoft. Copyright 2005 UGS Corp. Wszelkie prawa zastrzeżone. UGS Velocity Series Ułatwia start. Przyspiesza Zarządza Cyklem Życia Produktu w średj wielkości przedsiębiorstwach. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej zadzwoń lub wyślij Te raz przed się bior stwa każ dej wiel ko ści mo gą szyb ko roz po cząć pro ces bar dzo wy daj ne go Za rzą dza nia Cy klem Ży cia Pro duk tu (PLM), któ ry wcze śj do stęp ny był je dy dla bo ga tych przed się biorstw o roz bu do wa nej struk tu rze IT. UGS Ve lo ci ty Se ries SM udo stęp nia tech no lo gię PLM na in nych wa run kach, któ re przy spie sza ją tem po po stę pu tech nicz ne go oraz czy nią pra cę gru po wą bar dziej wy daj ną. W skład UGS Ve lo ci ty Se ries wcho dzi sys tem Te am cen ter Express, do za rzą dza nia da ny mi de fac to stan dard w cpdm, uzu peł nia ny przez bar dzo wy daj ne apli ka cje, jak: So lid Ed ge do pro jek to wa nia w 3D oraz FE MAP do prze pro wa dza nia ana liz. Dzia ła ją ce od dziel lub w spo sób zin te gro wa ny wszyst kie te pre kon fi gu ro wa ne apli ka cje stwo rzo ne dla ła twej im ple men ta cji w śro do wi sku Win dows po pra wia ją szyb kość, wy daj ność i ja kość in ży r skie go śro do wi ska pra cy, przy za cho wa niu ni skich kosz tów utrzy ma nia. UGS Ve lo ci ty Se ries mo że być roz bu do wa ne do ca łe go za kre su pro duk tów UGS. Wię cej in for ma cji o tym jak UGS Ve lo ci ty Se ries mo że przy spie szyć tem po po stę pu tech nicz ne go w Two jej fir mie znaj du je się na stro lo ci ty. UGS Sp. z o.o. Al. Stanów Zjednoczonych 61A, Warszawa Tel , Fax http:

3 OD REDAKCJI Podróż do wnętrza Ostatnio coraz więcej uwagi poświęca się problematyce energii odnawialnych, zagrożeń dla środowiska wynikających z nadmiernej eksploatacji kończących się zasobów paliw kopalnych i poszukiwaniom nowych, alternatywnych rozwiązań. Sięgając do wnętrza ziemi, przez stulecia mogliśmy zaspokajać potrzeby naszej cywilizacji. Czy nadchodzące lata rzeczywiście położą temu kres? Elektrow wodne. Elektrow wiatrowe. Kotłow zasilane biomasą. Ogniwa fotowoltaiczne wykorzystywane na szeroką skalę. I energetyka jądrowa... Wszystkie wymienione tutaj metody związane są z powierzchnią naszej planety, otoczem zewnętrznym. A przecież złóż energii tej odnawialnej można nadal szukać pod ziemią. Energia geotermalna, bo ją mam tutaj na myśli, jawi się jako interesująca alternatywa, i to tylko dla wielkich gospodarstw domowych nastawionych na pozyskiwa energii z tzw. pomp ciepła. Funkcjonują zakłady energetyczne, dostarczające zarówno prąd, jak i ciepłą wodę na potrzeby relatyw dużych osiedli i skupisk ludzkich. Czy warto zatem kierować nasze wysiłki na opracowywa coraz nowszych urządzeń, skuteczjszych wymienników ciepła, materiałów zapewniających lepszą izolację, że termiczną? Warto, jak w każdej dziedzi życia, w której ciągły postęp i rozwój są gwarancją bezpieczeństwa tylko energetycznego... W trakcie pisania nijszego tekstu naszła m refleksja, iż tytułowa podróż do wnętrza odnosi się jedy do wnętrza ziemi. Całe nasze pismo skierowane jest na odkrywa wnętrza: analizowa konstrukcji, poszukiwa nowych rozwiązań mechanicznych kryjących się pod powłoką aparatów i urządzeń pomijając oczywiście te aspekty, które dotyczą designu w rozumieniu wzornictwa. I staramy się tych odkryć dokonywać dla Państwa i z Państwa pomocą już trzeci rok. To wiele, ale z punktu widzenia dynamiki rozwoju najnowszych technik i technologii to już znaczący okres... luty 2007 nr 2 (21) rok III INNOWACJE W INŻYNIERII ISSN luty 2007 nr 2 (21) rok III INNOWACJE W INŻYNIERII ISSN RAPORT: Obrabiarki CNC s. 14 RAPORT: Obrabiarki CNC s. 14 >> >> >> >> >> >> Człowiek, który wypełnia misję Przez lata poddawał się, walcząc z przeciwnikami z sektora technicznego... s. Inżyrowie od zabawek... s. 56 który wypełnia misję Przez lata poddawał się, walcząc z przeciwnikami z sektora technicznego... s. Inżyrowie od zabawek... s. 56 Człowiek, Z życzeniami interesującej i odkrywczej lektury W imieniu zespołu Maciej Stanisławski redaktor naczelny [www.designnews.pl] DESIGN NEWS Polska 1

4 REDAKCJA POLSKA w numerze m.in. Raport: obrabiarki CNC Myślą przewodnią, przyświecającą idei powstania nijszego Raportu, była chęć przybliżenia inżyrom-konstruktorom tendencji panujących na rynku obrabiarek CNC, a pośrednio ułatwienia podejmowania decyzji związanych zarówno z projektowam nowych maszyn CNC, jak i projektowam przedmiotów wytwarzanych na sterowanych numerycz obrabiarkach. Publikowany w tym wydaniu Raport ma charakteru oferty handlowej, chociaż zawiera pewne elementy mogące pomóc w wyborze interesującej maszyny CNC Inżyrowie od zabawek... Dysponując zaledwie garstką projektantów, Creata stała się jednym z czołowych światowych dostawców zabawek. W tym numerze opisujemy, jak wielki zespół projektantów i inżyrów pracujących w firmie jest w sta wyprodukować ponad 1500 wyrobów rocz Redaktor naczelny Maciej Stanisławski Redakcja DTP Ryszard Rybarczyk Współpraca Andrzej Czerwiec Radosław Morek DZIAŁ REKLAMY Account Manager Przemysław Zbierski Tłumaczenia techniczne AmaR TRANSLATIONS REDAKCJA USA Redaktor naczelna Karen Auguston Field Wydawca Dan Hirsh WYDAWNICTWO Trade Media International sp. z o.o. ul. Królewska Warszawa tel.: faks: Prezes zarządu Michael J. Majchrzak Marketing Beata Citko Administracja Sylwia Salamon Prenumerata Marta Stefańska Druk i oprawa Drukarnia Taurus Redakcja zastrzega sobie prawo do adiustacji i skracania tekstów oraz zmiany ich tytułów. Nie zwracamy tekstów zamówionych. Nie odpowiadamy za treść ogłoszeń. Magazyn jest wydawany na licencji Reed Business Information. 2 DESIGN NEWS Polska [www.designnews.pl] luty 2007

5 INNOWACJE W INŻYNIERII spis treści TEMAT NUMERU Człowiek, który wypełnia misję Przez lata Stephen Gass poddawał się, walcząc z systemem prawnym, korporacjami i przeciwnikami z sektora technicznego... nr 2 (21) luty NOWOŚCI 4 Z wiatrem 6 AutoR KSI ma nowy oddział w Gliwicach 6 Umowa o interoperacyjności 6 Podyplomowe CAM i CNC... 6 VI Edycja konkursu dla młodych designerów 7 Niebieski laser 8 Firmy Lockheed, Toyota i inne wykorzystują... mieszaną technologię 10 Elektronika w plastikowej osło 10 Dostawcy robotów wchodzą na nowe rynki RAPORT: OBRABIARKI CNC 14 Doskonała obrabiarka jaka ona jest? 15 Obrabiarki CNC rynek 2007 PROGRAMY 46 Produkty Autodesk do projektowania mechanicznego cz. I 50 Elementarz modelowania powierzchniowego cz. IV KĄCIK KONSTRUKTORÓW 53 Pojedyncze złącze obsługuje serwomotor TRENDY 54 Procesory DSP 55 Urządzenia do sterowania ze sprzężem zwrotnym ROZWIĄZANIA 56 Inżyrowie od zabawek wcale się bawią 61 PRENUMERATA FLESZ 62 Podłącza dodatkowych urządzeń KATASTROFY 64 Sprawa wadliwego kompensatora [www.designnews.pl] DESIGN NEWS Polska 3

6 W NOWOŚCIACH m.in. TRENDY ROZWIĄZANIA OSIĄGNIĘCIA NOWOŚCI PODYPLOMOWE CAM I CNC MIESZANE TECHNOLOGIE W PLASTIKOWEJ OSŁONIE Energetyka Z wiatrem... GE Energy rozpocz produkcję turbiny wiatrowej o wyższej mocy i zwiększonej wydajności, zbędnej w zastosowaniach lądowych. Najnowszy model 2.5xl zaprojektowany został z myślą o potrzebach krajów Unii Europejskiej, gdzie brak wolnej powierzchni lądowej znacząco ogranicza rozmiary projektów. Dotyczy to krajów ich jak Polska, Niemcy, Francja, Hiszpania, Włochy oraz Wielka Brytania i właś na te rynki przeznaczona jest turbina, której produkcja rozpocz się wkrótce w zakładach GE w Salzbergen w Niemczech Model 2.5xl spełnia rosnące wymagania współczesnych lądowych elektrowni wiatrowych. Wirnik w nowym modelu ma średnicę 100 metrów o 12 metrów większą od używanej obec turbiny o mocy 2,5 megawata co oznacza, iż jest to największy wirnik do zastosowań lądowych. W porównaniu do poprzedj wersji turbiny, nowy model 2.5xl oferuje 5-procentowy wzrost potencjału wykorzystania wiatru (w określonych warunkach) i związaną z tym możliwość 12-procentowego wzrostu energii generowanej rocz. Turbina w nowej wersji może być rówż instalowana w elektrowniach, gdzie średnia prędkość wiatru dochodzi do 8,5 metra na sekundę. Inwestycja w farmy wiatrowe jest jednym z najpopularjszych sposobów pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych, a Polska ze względu na warunki meteorologiczne i ukształtowa terenu należy do krajów o znacznym potencjale. Przy wsparciu Unii Europejskiej i najnowszych technologii GE Energy, farmy wiatrowe mają szansę stać się częścią polskiego krajobrazu powiedział Ziemowit Iwański, dyrektor wykonawczy GE Energy w Polsce. Rozbudowany model 2.5xl z nowej generacji turbin wiatrowych GE Energy działa od 2004 r. w Wieringermeer w Holandii. Maszyna testowa o mocy 2,5 megawata początkowo została zainstalowana i oddana do użytku z wirnikiem o średnicy 88 metrów, który w sierpniu 2006 r. został zastąpiony wirnikiem o średnicy 100 metrów. Nowa turbina 2.5xl zawiera generator z magnesami trwałymi, który znacząco zwiększa efektywność maszyny pracującej przy niższych prędkościach wiatru. Turbina wyposażona jest że w pełnowymiarową przetwornicę prądu, 4 DESIGN NEWS Polska [www.designnews.pl] l u t y

7 REKLAMA która daje lepsze możliwości integracji z siecią energetyczną niż dotychczas stosowane technologie, czego przykładem jest zwiększona kontrola mocy i współczynnika mocy oraz mechanizm LVRT (Low Voltage Ride-Through), dzięki któremu jednostka pozostaje włączona do sieci podczas zakłóceń działania układu. Obec GE właściciel i operator turbiny jest w trakcie wszechstronnych testów poprzedzających zainstalowa w 2007 roku dwóch kolejnych maszyn testowych oraz rozpoczęcie komercyjnych dostaw w 2008 roku. Naszym celem jest, aby model 2.5xl stał się podstawowym, zawodnym rozwiązam w klasie urządzeń wielomegawatowych. Kontynuując dobrą passę jednostek o mocy 1,5 megawata, będziemy dążyć do stałego ulepszania i wspierania technologii, żeby móc zaoferować klientom zawodność i wysoką wydajność w długiej perspektywie powiedział Victor Abate, wiceprezes ds. odnawialnych źródeł energii w GE Energy. Prace badawcze nad turbiną 2.5xl zaczęły się ponad dwa lata temu i były wspierane przez Centra Doskonałości (Center of Excellence) GE Energy, specjalizujące się w komponentach przeznaczonych do turbin i systemów wiatrowych. Ośrodek GE Global Research Center pomógł stworzyć zaawansowane systemy sterowania, których zastosowa prowadzi do znacznego zmjszenia zmęczenia materiałów. Model 2.5xl będzie oferowany w ramach turbin wiatrowych GE Energy, wśród których jest że jedna z najpopularjszych (ponad 5000 instalacji na całym świecie) turbin o mocy 1,5 megawata. Technologia turbin wiatrowych GE Energy stanowi ważny element inicjatywy GE pod nazwą ecomagination. W ramach GE Energy zwiększa wydajność turbiny wiatrowej 2.5XL stosowanej w projektach lądowych ecomagination GE tworzy i wprowadza na rynek technologie, które pomagają klientom rozwiązywać problemy związane z ochroną środowiska naturalnego, a jednocześ przyczyniają się do stałego wzrostu GE. GE Energy (www.ge.com/energy) jest jednym z największych na świecie dostawców technologii i sprzętu do produkcji energii elektrycznej. Przychody firmy w 2005 wyniosły 16,5 miliarda USD. GE Energy, z siedzibą w Atlancie w sta Georgia, działa we wszystkich obszarach branży energetycznej, włączając w to wykorzysta węgla, oleju, gazu naturalnego i energii nuklearnej, oraz zasobów odnawialnych, ich jak woda, wiatr, słońce i biogazy, a że innych paliw alternatywnych. Wiele produktów GE Energy ma certyfikaty ecomagination, czyli spełnia wymogi obowiązującej w całej korporacji GE inicjatywy w celu wprowadzania na rynek nowych technologii, dzięki którym klienci będą mogli sprostać coraz siljszej presji ochrony środowiska. GE Energy ma oddziały zajmujące się projektowam, produkcją i montażem turbin wiatrowych w Niemczech, Hiszpanii, Chinach, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Jest jednym z czołowych dostawców produktów i usług pomocniczych związanych z energią wiatrową. Oferta firmy obejmuje komercyjne turbiny wiatrowe i produkty do integracji z siecią energetyczną, a że wsparcie przy tworzeniu projektów, usługi eksploatacyjne i konserwacyjne. Firma posiada wiedzę wynikającą m.in. ze stworzenia i/lub zainstalowania ponad 9100 turbin wiatrowych o całkowitej mocy nominalnej wynoszącej 8600 megawatów.

8 NOWOŚCI w kraju i na świecie W skrócie AutoR KSI ma nowy oddział w Gliwicach Jest to trzecie po Radomiu i Warszawie przedstawicielstwo w Polsce zapewniające kompleksową obsługę zarówno handlową jak i techniczną Partnerom handlowym. W najbliższym czasie firma planuje otworzyć nowe oddziały we Wrocławiu oraz Elblągu. Umowa o interoperacyjności Firmy Autodesk, Inc. (NASDAQ: ADSK) i PTC (NASDAQ: PMTC) poinformowały o zawarciu umowy o wymia technologicznej, mającej na celu rozszerze możliwości współpracy ich oprogramowania, z korzyścią dla klientów i przemysłu wytwórczego. W ramach tej umowy obydwie firmy będą dążyły do ułatwiania współpracy programów w organizacjach używających różnych systemów CAD. Współczesny rynek wywiera na producentów coraz większą presję by szybciej dostarczali na rynek wyroby wysokiej jakości i zwiększali ekonomiczność ich produkcji, obniżając ceny dla konsumentów. W ramach tych działań, wielu z nich zaczęło stosować po kilka rozwiązań oprogramowania CAD albo w poszczególnych działach własnych firm, albo współpracując z kooperantami i dostawcami używającymi innych systemów. Umowa o interoperacyjności ma na celu ogranicze całkowitych nakładów pracy i kosztów typowo ponoszonych na utrzyma ich środowisk. Autodesk i PTC planują zapew w swoich programach fabrycznej możliwości ich integracji. Szkolenia, edukacja Podyplomowe CAM i CNC... Instytutu Technologii Maszyn Politechniki Warszawskiej zaprasza na roczne studia podyplomowe 23 marca 2007 roku rozpoczną się kolejne zajęcia rocznego studium podyplomowego skupiającego się na projektowaniu w systemach CAD/CAM, a że programowaniu obrabiarek CNC. Jak zapewniają organizatorzy, uczestnik Studiów Podyplomowych CAD/CAM/CNC uzyskuje wiedzę teoretyczną oraz wiedzę praktyczną z zakresu projektowania konstrukcji maszyn i urządzeń przy wykorzystaniu systemów CAD, projektowania technologii przy wykorzystaniu systemów CAM, doboru i optymalizacji parametrów obróbkowych oraz programowania obrabiarek CNC. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: VI Edycja konkursu dla młodych designerów Termin nadsyłania projektów na 6 Edycję Studenckiego Konkursu Projektowego CNS Solutions dobiega końca W roku 2000 firma CNS Solutions ogłosiła Studencki Konkursu Projektowy. Konkurs przeznaczony jest dla studentów studiów dziennych. Jego celem jest wyło najlepszego projektu wykonanego w oprogramowaniu SolidWorks, oraz stworze uczestnikom konkursu możliwości zaistnia na rynku inżyrskim. Pomysł ten spotkał się z dużym zainteresowam wśród akademickiego grona przyszłych designerów. Z roku na rok poprzeczka podnosi się prace są coraz ciekawsze, a konstrukcje bardziej skomplikowane. W zeszłym roku do konkursu zgłosiło HALA maszyn się ponad 70 uczestników. Na zwycięzców czekają nagrody o łącznej wartości ponad zł, wśród nich: Stacja robocza HP Karty graficzne PNY nvidia Quadro SpaceNavigator Komputer HP SolidWorks Student Edition Patronat medialny nad konkursem objął miesięcznik Design News. konkurs6 konkurs6/regulamin.htm REKLAMA 6 DESIGN NEWS Polska [www.designnews.pl] luty 2007

9 w kraju i na świecie NOWOŚCI Rozwiązania Niebieski laser Zespół Instytutu Wysokich Ciśń PAN w Warszawie testuje pierwszy bieski laser pracy ciągłej o mocy 1W oparty na kryształkach azotku galu Od kilku lat IWC PAN pracuje nad stworzem bieskiego lasera. Piorem w tej dziedzi jest profesor Shuji Nakamura, jednakże jego konstrukcja obarczona jest wieloma usuwalnymi wadami, iż skonstruowane przez go urządze może być wykorzystywane jedy w wielkim zakresie. Polskie rozwiąza oparte na azotku galu, wolne jest od skaz charakterystycznych dla konstrukcji Nakamury i choć wciąż pozostaje w sferze testów, ma szanse stać się poszukiwanym na światowym rynku. W grudniu 2006 roku polska konstrukcja osiągnęła granicę pracy ciągłej przez 1s w temperaturze pokojowej. Jest to kryterium zastosowane przez Nakamurę i uznawane dziś za wyznacznik pracy ciągłej opartego na tej technice urządzenia. Polacy, posiadacze patentu na najlepsze podłoże z azotku galu, od początku borykają się z trudnościami konstrukcyjnymi. Obec najwięcej trudności sprawia odprowadze ciepła ze struktury lasera. Zastosowa w procesie produkcyjnym profesjonalnego die-bondera (urządze do lutowania eutektycznego) pozwoliło wydłużyć czas życia elementu z 20 minut do 1000 godzin. Obecne testy wydają się jednak zapowiadać bliskie sukcesy na tym polu. Drugą trudnością do przezwyciężenia jest koczność wykonania podłoża o dużej powierzchni. Maksimum możliwości na dziś, to kryształek azotku galu o powierzchni 1cm2 i grubości rzędu 0,1 mm. Płytka tej wielkości pozwala na wykona laserów. W dalekiej przyszłości Instytut chce wytwarzać płytki o średnicy 5cm, co pozwoli wytworzyć nawet 10 tysięcy laserów z jednej płytki(!). Obec Instytut prowadzi sprzedaż kiluwatowych laserów impulsowych, stosowanych do aplikacji specjalistycznych, jak np. pompowa energii w laserze polimerowym. Lasery ciągłe wciąż są jeszcze w fazie testów i, póki co, oferowane są jako próbki inżyrskie. Najlepsze wyprodukowane obec urządzenia charakteryzują się mocą wyjściową 200mW, napięciem progowym rzędu 5V i prądem progowym rzędu 4kA/cm2. Czas życia tych elementów wynosi w przybliżeniu 1000 godzin. (źródło: Elektronik) REKLAMA

10 Nowości Symulacja zarządzania Firmy Lockheed, Toyota i inne wykorzystują... mieszaną technologię Firmy koncentrują się na procesach i kulturze pracy, aby jak najwięcej skorzystać na nowej technologii Kiedy firma Lockheed Martin Missiles and Fire Control zdecydowała, że podstawą do projektowania broni będzie symulacja, pojawiło się wiele technicznych wyzwań. Grupa ta dysponowała głównymi obiektami w Orlando i Dallas, ale w każdym projekcie brali udział rówż konstruktorzy z innych zakładów. Niejednokrot omawiano ie zagadnia, jak porówna magazynowania centralnego z lokalnym, szerokość pasma i aktualizowa. Jednak kierownictwo jeszcze bardziej skoncentrowało się na zagadniach związanych ze zmianą kultury pracy inżyrów, którzy byli przyzwyczajeni do istjących technik. Wyzwania techniczne okazały się łatwiejsze do pokonania, niż inne mówi Glen Oliver, kierownik symulacji produkcji w zakładzie Lockheed w Dallas. Aby sprostać wyzwaniom kulturowym, Oliver i inni przekonali kierownictwo do przyjęcia symulacji i rozpoczęli realizację szeroko zakrojonego programu mającego na celu zaangażowa w go inżyrów. Sprawili rówż, że każdy zakład miał swoją specjalność, aby wszyscy byli zaangażowani w program. Symulacja zmienia sposób, w jaki są konstruowane i budowane pociski Lockheed Patriot Takie skoncentrowa się na kulturze pracy staje się coraz ważjsze, w miarę jak firmy dążą do ciągłego zwiększania wydajności. Toyota znajduje się wśród firm stojących na czele tego ruchu, opisując szczegółowo proces, który określa zachowania operacyjne dające właściwe rezultaty. Zgod z tą powszech stosowaną przez Toyotę metodą, nowi menedżerowie wprowadzają swoich własnych pomysłów. Jeżeli ktokolwiek pozostawi swoje zada, następna osoba, która będzie potrzebowała wykorzystać ten sam proces, musi utrzymać sprawną pracę systemu mówi Kenneth Kreafle, menedżer generalny ds. produkcji samochodów, zajmujący się konstruowam w firmie Toyota Motor Engineering w Erlanger. Przemysł lotniczy dysponuje dużą liczbą samochodów, ale producenci uważają, że stosowa technologii bez dokonywania zmian zależ od grup docelowych, które z j korzystają, jest opłacalnym sposobem na zwiększe efektywności. Na przykład firma Bell Helicopters zatwierdza obec kilka narzędzi symulacji, które planuje rozwinąć w trakcie korzystania z nich. Kiedy w Fort Worth producent śmigłowca stosuje oprogramowa, kluczową korzyścią będzie możliwość szybkiego uzyskania informacji zwrotnych dla konstruktorów. Jednak zanim ta dwukierunkowa komunikacja będzie możliwa, musimy stworzyć grupę symulacji produkcji mówi Mike Wilson, inżyr ds. rozwoju produkcji w Bell. Nawet firmy produkujące narzędzia wspomagające, które sprzedają późj im firmom w celu zwiększenia ich wydajności, zgadzają się, że dokonywa zmian zależ od grup docelowych z nich korzystających przynosi istotne korzyści. Kiedy pracujesz na komputerze zamiast na papierze, możesz zaoszczędzić 5-10 procent. Przy odpowiednim procesie na górze tej piramidy możesz zaoszczędzić - procent mówi Peter Schmidt, wiceprezes ds. marketingu i rozwoju biznesu w Delmia Corp. Kluczowym aspektem procesów stosowanych obec przez firmy odnoszące sukcesy jest pewność, że wszystkie sektory zaangażowane w podjęcie decyzji mają w j swój udział. Powszech stosowaną techniką jest zapew, aby zespoły produkcyjne i projektowe były świadome wpływu ich decyzji na inne grupy. Bardzo ważne jest obserwowa, jaki wpływ na produkcję będą miały zmiany projektu. Musisz patrzeć na zmiany ze wszystkich możliwych perspektyw dodaje Schmidt. Toyota stosuje standaryzację jako sposób na zagwarantowa, że problemy jakie się pojawią, zostaną rozwiązane w sposób, który zapewni, że więcej już wystąpią. W podejściu tym brany jest też pod uwagę czas, w którym zostaną zastosowane nowe narzędzia. Zamiast stosować narzędzia tylko dlatego, że dostępne jest nowe wyposaże, standardowym podejściem Toyoty jest używa ich tylko wtedy, gdy są one naprawdę potrzebne. Chcemy dać ludziom najlepsze narzędzia, ale dajemy im tylko te, których potrzebują mówi Kreafle, który kieruje produkcją Toyoty Avalon. design news Polska [www.designnews.pl] luty 2007

11 Nowości REKLAMA Takie skoncentrowa się na procesie pomogło japońskim producentom samochodów znacz zredukować koszty. Chociaż dużo uwagi poświęca się wzajemnej zależności między projektem i produkcją, zmiana w procesach prowadzi prosto do zakładu produkcyjnego. System zawodności SKF, który pomaga firmom rozbudowywać rozwiązania obsługi optymalizujące wydajność fabryki, skupia się obec na tym, co nazywa zawodnością zależną od operatora. Technika ta wymaga od operatorów, którzy używają codzien danego sprzętu, przeprowadzania jego prostej konserwacji lub zawiadamiania serwisu, kiedy zauważą jego normalne działa. Ten rodzaj zapobiegawczej konserwacji może mieć wielki wpływ na ogranicza planowanych przestojów. Nazywamy to widoczną instalacją, dzięki czemu firmy mogą uzyskać o procent większą efektywność, nawet gdy sądzą, że zastosowały już najlepszy sprzęt mówi Dave Staples, menedżer ds. rozwoju biznesu w SKF. navigate your 3D world Proces sterowania pomaga firmie Toyota produkować Toyotę Avalon z minimalną ilością usterek Toyota kończy program pilotażowy o wartości dolarów, który wykorzystuje symulację do sprawdzania ergonomii stanowisk monterów na linii produkcyjnej. Projekt powin zredukować o 1,8 miliona dolarów koszty obrażeń monterów, a że umożliwić rozpoczęcie ich szkolenia, zanim linia będzie ukończona i pomóc zwiększyć efektywność we wczesnych etapach produkcji. Wiele firm zaczyna rówż używać komputerów stołowych, aby personel fabryki mógł zobaczyć, w jaki sposób budowane są produkty i jakie narzędzia są im potrzebne. Obserwatorzy zauważają, że podob, jak w przypadku inżyrów, zawsze łatwo jest pracownikom fabryki zmienić sposób, w jaki pracują. Wymaga to ciężkiej pracy, jeżeli ma się wypracować system, który personel fabryki będzie chciał stale wykorzystywać mówi Ed Miller, prezes CIMdata w firmie Ann Arbor, MI. W trakcie całego procesu projektowania i budowania produktu, kolejną korzyścią wynikającą ze stosowania standardowego procesu jest to, że upraszcza określe stanu zadań. Kiedy powiązane ze sobą grupy wykorzystują wiele różnych podejść, może stać się trudne określe, co zostało zakończone, a co mówi Terry Costlow. SpacePilot TM Rozwiąza dla wymagających teraz tylko 399,- * NOWOŚĆ SpaceExplorer TM Rozwiąza dla przedsiębiorczych 299,- * SpaceNavigator TM SE Rozwiąza dla każdego 99,- * SpaceNavigator TM PE Rozwiąza do domu i szkoły SpaceTraveler TM 59,- ** Rozwiąza dla użytkowników mobilnych 199,- * Dzięki urządzeniom do nawigacji w 3D firmy 3Dconnexion możesz teraz tworzyć swoje modele i projekty w rekordowo szybkim czasie. Manipuluj trójwymiarowymi obiektami lub sam poruszaj się w wirtualnej przestrzeni ze sprawnością i precyzją, której mógłbyś mieć używając tylko klawiatury i myszki. W pracy, w domu, w szkole lub w drodze 3Dconnexion oferuje urządzenia do nawigacji w świecie 3D. * Sugerowana cena detaliczna netto ** Sugerowana cena detaliczna brutto. Posiada wyłącz licencję do użytku domowego. [www.designnews.pl] design news Polska NOWOŚĆ

12 Nowości Tworzywa Elektronika w plastikowej osło Czy z obudów sprzętu telekomunikacyjnego i innych urządzeń elektronicznych znikną metalowe płyty czołowe, a zastąpią je... przewodzące tworzywa sztuczne? Samoist przewodzące polimery mogą wkrótce zastąpić które metale i powlekane tworzywa sztuczne, używane obec przy produkcji sprzętu telekomunikacyjnego i innych urządzeń elektronicznych. Firma XTech, dostawca systemów mechanicznych do płytek drukowanych, zaprezentowała perspektywiczne płyty czołowe formowane wtryskowo z nowego tworzywa termoplastycznego ze stalą rdzewną. Jak mówi Steve Richardson, inżyr ds. zastosowań odpowiedzialny za program przewodzących tworzyw sztucznych w XTech, firma ta, w ramach realizacji planów redukcji kosztów, zaczęła badać zastosowa standardowych polimerów do produkcji elementów obudów. Ogól rzecz biorąc, tworzywa sztuczne mogą zapewnić przewagę cenowa nad metalami w przypadku dużych partii produkcyjnych i przy wzroście stopnia komplikacji budowy oraz integracji dodatkowych funkcji twierdzi. A teraz, dzięki dostępności nowych gatunków przewodzących, tworzywa sztuczne mogą zaoferować że samoistne właściwości ekranujące kosztowne powłoki przewodzące będą więc potrzebne. XTech używa związku Faradex DS-1003 FR HI wytwarzanego przez GE Advanced Materials. Richardson mówi, że materiał może zapewnić tłumie zakłóceń elektromagnetycznych w zakresie db, czyli im, jaki wystarczy dla większości zastosowań w elektronice i telekomunikacji. Faradex bazujący na poliwęgla Lexan EXL oferuje odporność na uderzenia rzędu 9 kj/m 2 w temperaturze -45 C. W jego skład wchodzi zawierający chlorowców środek opóźniający pale się i posiada on klasę palności wg UL 94 V0 przy grubości 2,1 mm. Ściśle współpracując z zajmującą się formowam firmą Fielding Mfg., XTech na początku zastosowała to przewodzące tworzywo sztuczne do produkcji płyt czołowych obudów po części dlatego, że każda z nich ma Ta płyta obudowy zapewnia połącze z zestawem płytek drukowanych w urządzeniach telekomunikacyjnych i innych typach urządzeń elektronicznych wiele wariantów. Jak wyjaśnia Richardson, rodzina płyt czołowych może obejmować pięć do dziesięciu (lub więcej) różnych form, w których można zamontować różnorodne zestawy płytek drukowanych. Jednym z wyzwań było stworze pojedynczej formy z różnymi wkładkami, które umożliwiłyby dostosowa układu otworów do wymagań klienta mówi Richardson. Jak do tej pory, wyniki projektu obudów z tworzyw sztucznych są obiecujące. Richardson twierdzi, że wbrew powszechnemu przekonaniu tworzywa sztuczne spisały się dobrze przy wyższych częstotliwościach podczas testów odporności na zakłócenia elektromagnetyczne, które zazwyczaj przeprowadza się do częstotliwości 20 GHz. W przypadku tworzyw sztucznych działa ochronne faktycz poprawiało się wraz ze wzrostem częstotliwości mówi Richardson. Uważa on, że formowane tworzywa sztuczne przyniosą że inne korzyści, między innymi poprawioną odporność na korozję w przypadku instalacji na zewnątrz budynków oraz możliwość dodania na etapie formowania elementów ich, jak np. zatrzaski. Nie spodziewajcie się jednak, że w dalekiej przyszłości tworzywa sztuczne całkowicie zastąpią metale. Metal posiada samoistne właściwości ekranujące oraz zmjszające palność w cieńszych odcinkach ścianek zaznacza Richardson. Zwłaszcza metale wytłaczane i blachy cienkie trudno pobić z punktu widzenia kosztów o ile występują specjalne wymagania konstrukcyjne lub duże ilości, które działają na korzyść tworzyw sztucznych. Wybiegając w przyszłość zauważycie, że jest miejsce i dla metali, i dla tworzyw sztucznych kończy Richardson. Joseph Ogando Automatyka Dostawcy robotów wchodzą na nowe rynki Producenci próbują wyjść poza przemysł motoryzacyjny Koniunktura w przemyśle motoryzacyjnym ma naturę cykliczną; przemysł ten znów przechodzi kryzys. Po raz kolejny nadszedł więc czas, by producenci robotów odkurzyli przyjmowaną co pewien czas strategię: rozwija działalności na inne sektory. Tym razem dostawcy robotów uważają, że mają sporą szansę, by bardziej się uzależnić od produkcji samochodów. Nie ulega wątpliwości, że dostawcy robotów przemysłowych muszą zmjszyć swoją zależność od producentów samochodów osobowych i ciężarowych. To właś z powodu przemysłu motoryzacyjnego obroty spadły o 38 procent w pierwszym półroczu bieżącego roku mówi Don Vincent, wiceprezes Robotic Industries Assoc. (RIA) z Ann Arbor w sta Michigan. Mimo że wcześjsze próby dywersyfikacji przeprowadzane przez dostawców robotów powiodły się (patrz ramka na str. 41), pojawiły się sygnały, że tym razem starania mogą się powieść. Kilka miesięcy temu, spawa przestało być głównym zadam wykonywanym przez nowe roboty, jego miejsce zajmuje transport materiałów. To wskazuje na wzrost zastosowania w sektorach motoryzacyjnych, ich jak pakowa i paletyzacja mówi Vincent. Wiele robotów zajmujących się transportem materiałów pracuje w przemyśle motoryzacyjnym, ale olbrzymi przemysł spożywczy i farmaceutyczny to jedne z wielu sektorów, w których miały miejsce udane wdrożenia. 10 design news Polska [www.designnews.pl] luty 2007

13 Nowości Dostawcy starają się nawet wychodzić poza produkcję, biorąc na cel wielki amerykański sektor usługowy. Wcześjsze próby wprowadzenia nowych zastosowań w kilku przypadkach zakończyły się sukcesem. Dostawcy uważają, że instalacje te staną się podstawą większych sukcesów w najnowszej kampanii, której celem jest rozszerze działalności na nowe zastosowania. Gdy tylko jakaś grupa udowodni, że roboty się sprawdzają, zaczyna się dostrzegać coraz więcej zastosowań w tej dziedzi. Takie branże, jak przemysł tworzyw sztucznych i opakowań, znajdują się teraz w punkcie zwrotnym, gdzie ludzie rozumieją technologię i płynące z j korzyści mówi Kevin Kozuszek, dyrektor ds. marketingu w firmie Kuka Robotics Corp. z Clinton Township w sta Michigan. Niektórzy dostawcy twierdzą, że w przeciwieństwie do robotów z lat osiemdziesiątych, które spełniły pokładanych w nich wielkich nadziei dzisiejsze systemy spełniają oczekiwania. Jak wiele technologii, roboty przemysłowe stały się prostsze w eksploatacji, poważ ich możliwości zwiększa moc obliczeniowa. Roboty stają się coraz łatwiejsze w użyciu. Są szybsze, dokładjsze i mają niższe progi cenowe, dzięki czemu możliwe staje się przejście do zastosowań usługowych mówi Kozuszek. Już pojawiły się pewne znaki, że ta koncentracja na sektorze usługowym przynosi owoce. Kilka lat temu, Motoman Inc. zaprezentowała RoboBar, robota-barmana. Zrobiła to głów po to, by zyskać rozgłos. Wyniki były obiecujące, że ta mieszcząca się w West Carrollton w sta Ohio firma na początku tego roku rozszerzyła swój asortyment, oferując model wysokoprodukcyjny, który potrafi wielokrot przygotowywać proste drinki w ciągu 20 sekund. W kasynach i innych miejscach, w których serwuje się setki drinków, wywołuje to duże zainteresowa mówi Craig Jennings, prezes firmy Motoman. Co dwa ramiona, to jedno Podczas gdy rynek usług stwarza coraz większe perspektywy, dla większości dostawców produkcja nadal pozostaje bardziej oczywistym zastosowam robotów. Firma Motoman opracowała ostatnio rozwojowy model swojego barmana, tworząc pierwszego dwuręcznego robota przemysłowego. Dwa ramiona sprawiają, że robotowi łatwiej jest podnosić przedmioty i łączyć je, lub chwytać produkt i umieszczać go w opakowaniu. Jennings zauważa, że pomoże to w czynnościach montażowych zarówno w przemyśle montażowym, jak i w innych sektorach prze- Lekki robot firmy Kuka potrafi przytrzymać się platformy, a potem obrócić, by chwycić inny przedmiot REKLAMA [www.designnews.pl] design news Polska 11

14 Nowości mysłu. Główną zaletą posiadania jednego robota wyposażonego w dwa manipulatory na danym obszarze roboczym jest fakt, że oszczędza się 50 procent powierzchni użytkowej mówi Jennings. Inni producenci uważają, że używa dwóch zależnych robotów do montażu i podobnych zadań ma swoje zalety, głów możliwość przesienia jednego robota w inne miejsce. Skupiają jednak swoją uwagę na współdziałaniu dwóch ramion robota, wynajdując techniki, które zagwarantują, że oba ramiona będą się porozumiewać i poruszać w wysoce precyzyjny i skoordynowany sposób. Przeprowadzamy kalibrację robotrobot, używając wskaźnika na jednym robocie i otworu na drugim. Sekwencję kalibracyjną przeprowadza się po ustawieniu stanowiska roboczego, potem trzeba już robić tego po raz drugi mówi Virgil Wilson, starszy inżyr w Fanuc Robotics America Inc. Producenci robotów dodają że więcej osi ruchu, gdy koncentrują się na bardziej misternych pracach. W przeszłości pięć osi było sporym osiągnięciem. Nowy dwuramienny robot Motomana ma na początek siedem zakresów ruchu, docelowo ma ich być 13. Kuka dodaje więcej stopni swobody koncentrując się na wielkiej wadze. Opracowała lekkiego, siedmioosiowego robota, którego oficjalna prezentacja odbędzie się wkrótce. Waży mj niż 15 kg, więc łatwo jest go przenosić. Zacisk umieszczony na jednym końcu pozwala dołączyć go do stabilnej podstawy, podczas gdy drugi koc można wykorzystać do chwytania przedmiotów. Dzięki temu, zamiast przynosić materiały na stanowisko pracy robota, można przenosić jego samego na stanowisko pracy. Zdam Kozuszka, będzie to wielka korzyść w małych zakładach i w branży usługowej. Kod robota Mimo że coraz większa precyzja, zwiększona elastyczność oraz uproszczona integracja z innymi robotami umożliwiają automatyzację nowych zadań, największym optymizmem napawa przedstawicieli branży... uproszczona konfiguracja. Programowa robotów wymagało kiedyś udziału specjalistów, teraz o wiele łatwiej Po prostu robot, który potrafi odmówić Produkcja samochodów zawsze była głównym zadam robotów przemysłowych. RIA twierdzi, że producenci samochodów i ich kluczowi dostawcy dokonują ponad 60 procent wszystkich zakupów robotów w Ameryce Północnej. Nowy komitet rynkowy, powołany po to, by skoncentrować się na branżach innych niż motoryzacyjna, aktyw nagłaśnia sukcesy w dziedzinach ich, jak obróbka drewna, farmacja i elektronika. W ramach ostatnich, przeprowadzonych kilka lat temu działań mających na celu dywersyfikację, stowarzysze handlowe zaczęło śledzić sprzedaż w sektorach innych niż motoryzacyjny. Starania firm mające na celu rozwinięcie działalności na inne sektory przyniosły pewne sukcesy, zwiększając w zeszłym roku dochody do 1,1 miliarda dolarów, co jest przyzwoitym wzrostem w stosunku do 768 milionów dolarów z roku 2001, twierdzi RIA. Jednak w momencie, kiedy producenci robotów zaczęli serio podchodzić do dywersyfikacji, w przemyśle motoryzacyjnym nastąpiło ożywie za sprawą działań promocyjnych, ich jak sprzedawa samochodów po cenach oferowanym pracownikom. Gdy największy rynek zbytu na roboty znów stanął na nogi, producenci z innych gałęzi przemysłu chcieli przegapić okazji. RoboBar firmy Motoman wzbudza zainteresowa właścicieli kasyn W rezultacie, jak stwierdził rzecznik RIA, w ciągu kilku ostatnich lat odsetek robotów kupowanych przez przemysł motoryzacyjny praktycz się zmienił. jest tworzyć oprogramowa, które pozwala robotom wykonywać różne zadania. Lekkiego robota firmy Kuka można zaprogramować po prostu przeprowadzając go przez daną czynność, która to technika staje się coraz powszechjsza. W przypadku bardziej wymagających prac technicznych, którzy producenci pozwalają teraz firmom używać oprogramowania projektowego do wspomagania konfiguracji robota. Zazębia się to ze zwiększoną precyzją produkowanych dziś robotów, które potrafią manipulować częściami wymagającymi dużej dokładności. Upraszcza to przygotowa i ułatwia pracę kierownika produkcji. Możemy przekształcić kod C w ścieżkę, po której ma się poruszać robot, lub wykorzystać trójwymiarowy rysunek CAD, by skonfigurować robota do wykonywania danej pracy mówi Jennings. Możliwość wykorzystywania plików CAD do programowania robotów pomaga że przy sprzedaży, jako że kod można wykorzystać do symulacji jego pracy. Firmy, które wcześj używały robotów, chcą zobaczyć, jak będą się one spisywały w ich zakładzie. W tym celu koczna jest odpowiednia prezentacja, i dotychczas dział marketingu mógł zrozumieć koczność przygotowania stanowiska roboczego np. dla producenta samochodów (który mógłby je wykorzystać w wielu zakładach), ale w przypadku małych firm, potrzebujących zaledwie kilku robotów. Teraz łatwo jest pokazać klientom, jak dany robot będzie funkcjonował w ich zakładzie. To prawie pewne, że firmy, zanim dokonają zakupu, będą chciały zobaczyć symulację robotów przy pracy, jaką miałyby wykonywać dodaje Vincent. Podczas gdy narzędzia te pomagają firmom pragnącym zarządzać produkcją, wzrasta liczba firm, które chcą zlecać wykonawcom zewnętrznym prace techniczne ie, jak przygotowa produkcji. W miarę, jak trend ten upowszechnia się, a potencjał sprzedaży do sektorów innych niż motoryzacyjny wzrasta, powstaje rozrastająca się infrastruktura wsparcia. Naprawdę dokonała się zmiana na lepsze w korzystaniu z integratorów systemowych, specjalizujących się w dziedzinach ich, jak chociażby przemysł spożywczy zauważa Vincent. Terry Costlow 12 design news Polska [www.designnews.pl] luty 2007

15

16 RAPORT Myślą przewodnią, przyświecającą idei powstania nijszego Raportu, była chęć przybliżenia inżyrom-konstruktorom tendencji panujących na rynku obrabiarek CNC, a pośrednio ułatwienia podejmowania decyzji związanych zarówno z projektowam nowych maszyn CNC, jak i projektowam przedmiotów wytwarzanych na sterowanych numerycz obrabiarkach. Publikowany w tym wydaniu Raport ma charakteru oferty handlowej, chociaż zawiera pewne elementy mogące pomóc w wyborze interesującej maszyny CNC. Oparty na informacjach zebranych z badań ankietowych przeprowadzonych wśród producentów oraz dystrybutorów, przedstawia oczywiście pełnej gamy dostępnych w Polsce urządzeń tego typu, choćby ze względu na fakt, iż do wszystkich oferentów udało się nam dotrzeć, i wszyscy udostępnili nam swoje dane. Ponadto, ze względu na złożoność problemu, osobnego opracowania wymagałyby wykorzystywane w obrabiarkach układy sterowania. Postaramy się, aby ich porówna rówż znalazło się na łamach naszego miesięcznika. Redakcja Idealna obrabiarka, jaka ona jest? TEKST: RADOSŁAW MOREK Zasłyszane rozważania o idealnej obrabiarce szybko wzbudziły pojawie się z mojej strony pytania: Czy w ogóle może istć coś iego jak idealna obrabiarka, a jeżeli już, to z jakiego punktu widzenia? Moje zwątpie rodzi się stąd, że liczba rodzajów obrabiarek ze względu na sposób obróbki jest duża. Dodatkowo obrabiarki są uważane za najbardziej zróżnicowane środki produkcji. Trudno jest porównywać tokarkę z wycinarką drutową, czy szlifierką do obróbki gwintów. Do tego dochodzi zastosowa obrabiarki: obróbka zgrubna, kształtująca i wykańczające, co znajduje swoje odbicie w dokładności pozycjonowania, powtarzalności, osiąganych parametrach przez obrabiarkę. Jeszcze 10 lat temu obrabiarki konwencjonalne stanowiły podstawowe maszyny technologiczne, a obrabiarki CNC stanowiły innowację, która początkowo była traktowana jako remedium i rozwiąza problemów technologicznych. Jeszcze 6 lat temu napędy liniowe opisywane były jako napędy przyszłości. Dziś obrabiarka CNC jest już innowacją, a napędy liniowe, cechujące się bardzo dużą powtarzalnością, dokładnością pozycjonowania oraz dużymi prędkościami ruchu posuwowego, znalazły zastosowa w obrabiarkach do obróbki elektroerozyjnej oraz HSC. Jednak w wielu firmach, szczegól na rynku małych i średnich przedsię- biorstw, klasyczne obrabiarki (ewentual zmodernizowane do poziomu NC) nadal stanowią trzon produkcyjny, a obrabiarki CNC (centra obróbkowe) rozszerzają możliwości technologiczne i tym samym ofertę firmy. Są też firmy, które w całości bazują na współczesnych centrach obróbkowych, Bazowa na komponentach pozwala m.in. na skróce procesu projektowania, budowy i uruchomienia... a konwencjonalnych tokarek i frezarek używają do prac pomocniczych. Zatem od czego użytkownicy uzależniają swoje wybory? Jakimi drogami podąża rozwój maszyn technologicznych? Obrabiarka CNC względem obrabiarki konwencjonalnej umożliwiła podwyższe dokładności, zwiększyła powtarzalność, zmjszyła straty, skróciła czas przezbrojenia, a że... koszty obsługi. Ważna zaletą obrabiarek CNC jest możliwość obróbki dużej liczby różnych przedmiotów. Dokładność obróbki jest funkcją wpływu poszczególnych elementów obrabiarki, które poddawane są obciążeniom statycznym i dynamicznym. W wyniku tych oddziaływań następują zmiany w geometrii obrabiarki, a ich głównym źródłem są odkształcenia termiczne. Stąd projektanci obrabiarek stosują m.in. odpowiedni przebieg układu chłodzącego. W których przypadkach korpus obrabiarki wyposażony jest w autonomiczny układ chłodzenia, którego zadam jest kompensowa wpływu >> odkształceń termicznych. Minimalizowa ich oddziaływania przejawia się że rozwiązaniami wrzeciona, stosowam 14 DESIGN NEWS Polska [www.designnews.pl] l u t y

17

18 o zmjszonym współczynniku rozszerzalności cieplnej. Materiały, z których powstają korpusy (łoża) obrabiarek rówż ewoluują. Kiedyś podstawo- >>materiałów wym materiałem było żeliwo, a obec stosuje się m.in. beton polimerowy wiązany żywicami syntetycznymi, który charakteryzuje się dobrymi właściwościami tłumienia drgań oraz łatwością kształtowania. Oprócz betonu polimerowego w wytwarzaniu korpusów zastosowa znalazły materiały lekkie, ie jak dural, czy tytan. Współczesne metody projektowe, wykorzystujące CAD (w tym MES), pozwoliły na prowadze prac w zakresie konstrukcji ażurowych, bazujących na przekrojach kształtowych tzw. konstrukcje waflowe. Z punktu widzenia montażu i konfiguracji obrabiarki korzystnym rozwiązam jest budowa modułowa. Współczesne obrabiarki CNC składane są w około 50 do 70% z typowych zespołów (napędy główne i posuwu, połączenia prowadnicowe, układy hydrauliczne i pneumatyczne, układy elektryczne, zespoły mechaniczne i manipulacyjne, urządzenia pomocnicze, urządzenia sterujące i diagnostyczne). Bazowa na komponentach pozwala m.in. na skróce procesu projektowania, budowy i uruchomienia. Zwiększa się dostępność części zamiennych. Inna gałąź budowy modułowej to bazowa na zespołach własnej konstrukcji. We współczesnym przemyśle na etapie technologicznego przygotowania produkcji jak i w trakcie przebiegu procesu technologicznego najważjszym kryterium optymalizacyjnym jest czas, który w prostej linii łączy sie z kosztami. To kryterium znalazło rówż odbicie w konstrukcji obrabiarek. Prace nad rozwiązaniami magazynów, układami wymiany narzędzi skutkują skrócem czasów pomocniczych (np. czas wymiany narzędzia 0,5 s). W tym zakresie korzystne efekty dają że prace nad układami wymiany przedmiotu obrobionego, które znalazły odbicie w modułowej budowie obrabiarki. Modułowej, lecz ze względu na konstrukcję, lecz ze względu na funkcjonalność. Obrabiarki ie można zestawiać w li produkcyjne przy minimalnych kosztach wdrożeniowych. Układ transportu i wymiany przedmiotów obrabianych wykorzystuje celowe rozwiązania konstrukcyjne obrabiarki. Przykładem aplikacji ich obrabiarek jest dopasowa (...) do zadania technologicznego przemysł samochodowy, jeden z licznych z produkcją na poziomie masowym. Rozwijające się konstrukcje obrabiarek CNC powinny dopasowywać się do nowych jakościowo procesów obróbki i narzędzi, jak to się stało w przypadku obróbek z rodziny HSM, które umożliwiły skróce czasu głównego obróbki i rozszerzyły możliwości technologiczne. Opracowa HSM miało i nadal ma znaczący wpływ na konstrukcję obrabiarki i przebieg procesu obróbkowego. Obec o kierunku rozwoju obrabiarek CNC decydują przede wszystkim dwa aspekty, a mianowicie: podwyższa produktywności poprzez zwiększa wydajności z zachowam kosztów eksploatacji w ekonomicznych granicach opłacalności, wymagania i ograniczenia związane z ochroną środowiska. Mnogość, zarysowanych powyżej i częściowo wymienionych, czynników wpływających na konstrukcję maszyny technologicznej w tym wymagania użytkowników powoduje, że określony model obrabiarki dla jednych jest idealny, dla innych jest poza zainteresowam. Oczywiście są wspólne dla wszystkich obrabiarek zagadnia wpływające na pojęcie idealna obrabiarka. Są nimi zawodność, trwałość eksploatacyjna, czy możliwość szybkiego przezbrojenia. Obrabiarka: do której serwis przyjeżdża raz do roku, na i zalecany przegląd; którą można przezbroić w krótkim czasie; dla której koszty materiałów eksploatacyjnych są niskie; która zapewnia żądaną dokładność i powtarzalność oraz wydajność obróbki; której układ sterowania spełnia wymogi zadań technologicznych; Autor jest adiunktem Politechniki Warszawskiej, pracownikiem Instytutu Technologii Maszyn której obsługa zgodna jest z zasadami funkcjonalności i ergonomii; która w dodatku jest tania we wdrożeniu... jest obrabiarką idealną. Trudno to jednak nazwać ogólną definicją obrabiarki idealnej, gdyż każda z poszczególnych pozycji zależy od wielu kolejnych czynników. Mimo wszystko tym, co wydaje się przebijać na pierwszy plan, jest dopasowa obrabiarki do zadania technologicznego. Wykorzystane źródła: Honczarenko Jerzy, Elastyczna automatyzacja wytwarzania. Obrabiarki i systemy obróbkowe, WNT DESIGN NEWS Polska [www.designnews.pl] l u t y

19 Obrabiarki CNC rynek 2007 Miniony rok 2005 był rokiem dobrym dla dystrybutorów i dostawców obrabiarek CNC w Polsce tymi słowami nasz redakcyjny kolega rozpoczął ubiegłoroczną edycję Raportu dotyczącego rynku obrabiarek CNC w Polsce. I mimo upływu roku, a za sprawą cały czas sprzyjającej koniunktury, straciły one nic ze swojej aktualności Mogli o tym przekonać się wszyscy, którzy zdecydowali się odwiedzić chociażby ubiegłoroczne krakowskie targi Eurotool. Oferta maszyn na naszym rynku cały czas się powiększa, a swoje wyroby prezentują zarówno firmy nastawione na sprzedaż wielkoseryj wytwarzanych standaryzowanych maszyn, jak i producenci i dostawcy nastawieni na mjsze serie, ale za to w większym stopniu dostosowane do potrzeb indywidualnego nabywcy. Chociaż biorąc pod uwagę możliwości doboru opcji wyposażenia dodatkowego, zaciera się różnic pomiędzy dedykowanymi zastosowaniami pionowych i poziomych centrum obróbczych, czy wreszcie możliwości stosowania coraz większej liczby osi ostat stwierdze wydaje się coraz mj uzasadnione. Podob jak w przypadku większości opracowanych przez naszą redakcję raportów, rówż tym razem jako podstawę przyjęliśmy wyniki odpowiedzi otrzymanych na rozesłane ankiety. Wraz z napływającymi odpowiedziami pojawiły się sugestie, by od następnej edycji raportu umieszczać wśród informacji o maszynach dane dotyczące m.in. dokładności pozycjonowania, wartości mocy napędu wrzeciona pod obciążem, czasu wymiany narzędzia od wióra do wióra itp. W tegorocznej edycji szczególne wątpliwości budziło pyta właś o czas wymiany narzędzia sprecyzowaliśmy, o jaki czas dokład nam chodzi, gdyż doświadcze ubiegłorocznego raportu jasno wykazało, iż obie szybkości są ze sobą proporcjonal związane: maszyna szybsza od konkurencyjnej, jeśli chodzi o czas wymiany narzędzia jest że szybsza w przypadku czasu wymiany narzędzia od wióra do wióra. Warto tutaj dodać tytułem wyjaśnia, iż nijszy raport z założenia jest przeglądem oferty handlowej, a jedy zestawiem wybranych wartości, wybranych cech charakterystycznych uwzględnionego w nim sprzętu. A jego celem jest zasygnalizowa pewnych tendencji związanych z projektowam i wytwarzam nowoczesnych centrów obróbczych. Analizując wyniki uzyskane na podstawie rozesłanych ankiet, łatwo można zauważyć tendencję do wykorzystywania podobnych podstawowych elementów maszyn przez danych producentów, kocz w obrębie jednego typoszeregu maszyn. Jest to kolejny dowód na prawdziwość twierdzenia, iż bazowa na gotowych komponentach tylko znacz skraca czas projektowania i wdrożenia do produkcji nowej maszyny, ale że przekłada się na zyski finansowe przedsiębiorstwa. Między innymi dlatego w tegorocznej edycji raportu maszyny uszeregowaliśmy według... kolejności alfabetycznej oferentów, zespół odpowiedzialny za opracowa nowej maszyny obróbczej CNC, można znaleźć jednoznacznej odpowiedzi. Coraz większa uniwersalność oznacza przecież, iż maszyny będą sprawdzały się rów dobrze wobec wszystkich możliwych zastosowań. Należy jednak brać pod uwagę: potrzeby docelowego odbiorcy; asortyment produkowany aktual i planowany (uwzględniając gabaryty finalnego produktu, materiały, ilość sztuk w danym okresie produkcji lub partii), któremu muszą sprostać możliwości wytwórcze danej maszyny; czas zbędny na wyprodukowa nowej obrabiarki i zależny od go czas dostarczenia gotowej maszyny do użytkownika końcowego; możliwości zastosowania urządzeń pomiarowych i kontroli jakości (którzy z odbiorców poszukują urządzeń dających możliwość zweryfikowania dokładności obróbki zrealizowanej na nowej obrabiarce); możliwość zastosowania określonych narzędzi (i związane z tym pośrednio koszty użytkowania maszyny w przyszłości); możliwości zintegrowania maszyny z innymi urządzeniami podobnej klasy, bądź innymi elementami linii technologicznej, produkcyjnej etc.; wreszcie: możliwości modernizacji i rozwoju urządzenia. Wskazówkami mogą okazać się zamieszczone tutaj tabele: pierwsza z nich obejmuje dane teleadresowe oferentów (producentów lub dostawców maszyn), druga zestawie wybranych maszyn (ze względu na sposób sformułowania ankiety najczęściej pojawiają się centra 3-osiowe, ale tylko). Na kolejnych stronach przedstawiliśmy że uwagi oferentów odnoście konkretnych typów maszyn z ich oferty. Maciej Stanisławski Wszelkie uwagi dotyczące nijszego opracowania prosimy kierować na adres lub [www.designnews.pl] design news Polska 17

20 Tabela 1: Producenci i dostawcy Nazwa firmy; Dane Rodzaj oferowanych Termin Okres Warunki serwisu Adres www: teleadresowe: maszyn przykłady: dostawy: gwarancji: i gwarancji: Abplanalp Consulting sp. z o.o. ul. Marconich 11/ Warszawa (022) (022) Haas EC-0HE (poziome) Haas EC-500 (poziome) Haas EC-1600HE (poziome) Haas VM-3HE (pionowe) Haas TM-1HE (frezarka pionowa) Haas VF-3 (pionowe) do 18 tygodni do 14 tygodni do 12 tygodni do 14 tygodni 12 miesięcy Agie-Charmilles sp. z o.o. Aleja Krakowska Raszyn (022) (022) VCE 600 Pro (pionowe) VCP 600 (pionowe) HSM 500 (pionowe) z magazynu 68 tygodni do 2 lat zgodne z życzem kupującego i warunkami sprzedaży Agie Charmilles APX Technologie sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 424A 05-0 Pruszków (022) (022) ROBODRILL T21iE (pionowe) 4 miesiące 12 miesięcy czas reakcji serwisu 24h; telefoniczny kont z serwisem 24/h; naprawy pogwarancyjne, części zamienne do starszych modeli... AXA Entwicklungs und Maschinenbaugesellschaft mbh, przedstawicielstwo: EUROTEC European Technology sp. z o.o. ul. Irlandzka 9a Warszawa (022) (022) Firma AXA posiada w ofercie 48 podstawowych typów maszyn pionowe centra obróbcze, z jedną lub dwiema głowicami uchylnymi, w wersji z jezdną kolumną lub bramowe. Maszyny są w zaawansowany sposób dopasowywane do potrzeb klienta miesięcy 2 lata DAWIN Plus ul. Koronkarska 5/ Poznań (061) (061) WEMAS BZ450 (pionowe) WEMAS HZ6 (poziome) WEMA VZP miesiące 12 miesięcy zapewniony, oferta szkoleń w zakresie obsługi technicznej i programowania CNC, szybka obsługa serwisu ERALL Jerzy Tomczak ul. Hoża 43/49 lok Warszawa (022) (022) pionowe i poziome 4 miesiące 12 miesięcy zapewniony, reakcja serwisowa 24 h (w Polsce) Fabryka Obrabiarek Precyzyjnych AVIA SA ul. Siedlecka Warszawa (022) (022) VARIO HS 5-axis (pionowe, pięcioosiowe) (VMC 0 HS (pionowe High Speed) VMC 1000 (pionowe) na zapyta na zapyta zapewniony FAMOT Pleszew SA ul. Fabryczna Pleszew (062) (062) DMC 635V (pionowe) 8 tygodni 18 miesięcy lub 5000 roboczogodzin zapewniony Jarocińska Fabryka Obrabiarek SA ul. Zaciszna Jarocin (062) (062) FNS45 FNU50 FXRCJ2 FYN50ND 6 tygodni 12 miesięcy 18 design news Polska [www.designnews.pl] luty 2007

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy!

Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Myślicie Państwo o inwestycji w zakup nowej obrabiarki? Najbliższe 60 sekund może dać oszczędność sporej sumy pieniędzy! Dobrze od samego początku Inteligentna praca to wielka różnica Dobry początek to

Bardziej szczegółowo

Naucz się kochać przecinanie i toczenie rowków

Naucz się kochać przecinanie i toczenie rowków Naucz się kochać przecinanie i toczenie rowków i korzystaj z optymalnych warunków produkcji dzięki inteligentnym i oszczędnym rozwiązaniom Będąc specjalną kategorią procesów toczenia, wymagającą wykonania

Bardziej szczegółowo

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie z sektora obróbki metali i produkcji artykułów metalowych

Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie z sektora obróbki metali i produkcji artykułów metalowych Poprawa efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie z sektora obróbki metali i produkcji artykułów metalowych SPOSOBY NA OBNIŻENIE KOSZTÓW UŻYTKOWANIA ENERGII Przewodnik dla przedsiębiorcy Czy modernizacja

Bardziej szczegółowo

Szkolenie. Kontakt. Dla wzrostu wydajności. Achieve more...

Szkolenie. Kontakt. Dla wzrostu wydajności. Achieve more... Kontakt Agie Charmilles Sp. z o.o. Al. Krakowska 81, Sękocin Nowy 05-090 Raszyn tel. +48 22 326 50 50 fax +48 22 326 50 99 www.gfac.com/pl Szkolenie Dla wzrostu wydajności Achieve more... Czy wiecie? 50%

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Precyzyjne drukowanie kolorów marek

Precyzyjne drukowanie kolorów marek Precyzyjne drukowanie kolorów marek Druk z rozszerzonym gamutem stanowi alternatywę dla druku kolorów dodatkowych bez niepotrzebnych nakładów produkcyjnych. przy użyciu stałego zestawu farb Wyzwanie biznesowe

Bardziej szczegółowo

PRECYZJA 100% 90% 80% 70% 60% 50% SZYBKOŚĆ 40% 30% 20% 10% JAKOŚĆ POWIERZCHNI RÓBKI. Druty certyfikowane

PRECYZJA 100% 90% 80% 70% 60% 50% SZYBKOŚĆ 40% 30% 20% 10% JAKOŚĆ POWIERZCHNI RÓBKI. Druty certyfikowane RÓBKI Druty certyfikowane Czy wiecie? Stosowanie nie certyfikowanych materiałów eksploatacyjnych lub nieoryginalnych części zamiennych może obniżyć wydajność maszyny nawet o! Konkurencyjność Państwa maszyny

Bardziej szczegółowo

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia

Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia Advanced Forming Hartowanie w procesie tłoczenia ZAAWANSOWANE FORMOWANIE DLA PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Gdy klienci kładą silny nacisk na masę i wytrzymałość Wymagania odnośnie coraz lżejszych elementów z

Bardziej szczegółowo

Silnik Podwozie Serwis. Elementy napędów paskowych

Silnik Podwozie Serwis. Elementy napędów paskowych Silnik Podwozie Serwis Elementy napędów paskowych ŻEBY Się dobrze kręciło. ROZWIĄzania dopasowane do WSzyStkich PotrzeB JakoŚĆ, której można W PEŁni ZAUFAĆ. Już od 90 lat firma RUVILLE jest znanym światowym

Bardziej szczegółowo

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy.

LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. LOG Global Edition jak wykorzystać potencjał firmy. 27 kwietnia br. w Warszawie odbyła się premiera LOG Global Edition, produktu polskiej firmy LOG Systems. Zaprezentowane oprogramowanie znacznie ułatwi

Bardziej szczegółowo

Opis merytoryczny. Cel Naukowy

Opis merytoryczny. Cel Naukowy WNIOSEK O PORTFOLIO: Opracowanie koncepcji organizacji systemów zarządzania energią EMS w systemach automatyki budynkowej i analiza ich wpływu na efektywność energetyczną budynków Autorzy: Jakub Grela,

Bardziej szczegółowo

Usprawnij swoją produkcję

Usprawnij swoją produkcję Usprawnij swoją produkcję Manipulatory Specyfikacje 2 Marka Plastigo Plastigo to marka, która należy do grona liderów wśród polskich dostawców wtryskarek oraz urządzeń peryferyjnych. Bogaty asortyment

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40

Specyfikacja techniczna obrabiarki. wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 Specyfikacja techniczna obrabiarki wersja 2013-02-03, wg. TEXT VMX42 U ATC40-05 VMX42 U ATC40 KONSTRUKCJA OBRABIARKI HURCO VMX42 U ATC40 Wysoka wytrzymałość mechaniczna oraz duża dokładność są najważniejszymi

Bardziej szczegółowo

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro

Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Kwiecień 2013 Katarzyna Bednarz Potencjał inwestycyjny w polskim sektorze budownictwa energetycznego sięga 30 mld euro Jedną z najważniejszych cech polskiego sektora energetycznego jest struktura produkcji

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC

KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC KONTROLA JAKOŚCI ODKUWEK I MATRYC / ARCHIWIZACJA I REGENERACJA MATRYC Słowa kluczowe: kontrola jakości, inżynieria odwrotna, regeneracja i archiwizacja matryc, frezowanie CNC, CAM. System pomiarowy: Skaner

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

Oferta Handlowa rok 2014/2015

Oferta Handlowa rok 2014/2015 Oferta Handlowa rok 2014/2015 Spis treści O firmie ARBO Polityka jakości ARBO Struktura usług firmy ARBO Narzędziownia wykaz maszyn ARBO Nasi Klienci Narzędziownia oferta Toczenie oferta Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl

Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a. 80-557 Gdańsk. www.interszyk.pl Dane Klienta: Inter Szyk J. Kozikowski Sp.J. ul. Narwicka 11a 80-557 Gdańsk www.interszyk.pl InterSzyk jest jedną z największych hurtowni odzieżowych działających na terenie całej Polski. Poza sprzedażą

Bardziej szczegółowo

Procesowa specyfikacja systemów IT

Procesowa specyfikacja systemów IT Procesowa specyfikacja systemów IT BOC Group BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management Office

Bardziej szczegółowo

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni

Obróbka po realnej powierzchni o Bez siatki trójkątów o Lepsza jakość po obróbce wykańczającej o Tylko jedna tolerancja jakości powierzchni TEBIS Wszechstronny o Duża elastyczność programowania o Wysoka interaktywność Delikatne ścieżki o Nie potrzebny dodatkowy moduł HSC o Mniejsze zużycie narzędzi o Mniejsze zużycie obrabiarki Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie

Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop więcej niż zwykłe zakupy w internecie Pilz E-Shop W sferze Business-to-Business dzisiejsze sklepy internetowe muszą oferować dużo więcej niż tylko dostępny przez całą dobę portal zakupowy ich

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Produkcji

Inżynieria Produkcji Inżynieria Produkcji Literatura 1. Chlebus Edward: Techniki komputerowe CAx w inżynierii produkcji. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2000. 2. Karpiński Tadeusz: Inżynieria Produkcji. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

100% obsługi klienta

100% obsługi klienta 100% obsługi klienta 100% obsługi MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE ZWIĘKSZENIE WYDAJNOŚCI WSPARCIE KLIENTA ZA MIANA M 2 Osiągnij więcej... DORADZTWO I SPECYFICZNE ROZWIĄZANIA Światowy rynek nigdy nie był bardziej

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich

Rozwiązania NX w branży produktów konsumenckich. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów konsumenckich Rozwiązania NX w branży produktów Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży produktów Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem

Bardziej szczegółowo

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH

MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH MASZYNY I URZĄDZENIA DO PRZETWÓRSTWA TWORZYW SZTUCZNYCH Z nami zawsze po drodze do sukcesu 02 Serdecznie zapraszamy na www.dopak.pl O FIRMIE Z NAMI ZAWSZE PO DRODZE DO SUKCESU DOPAK to ambitna firma działająca

Bardziej szczegółowo

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji

Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Zwiększenie efektywności Działu Ekspedycji Analiza na przykładzie Spółdzielni Piekarsko Ciastkarskiej w Warszawie Warszawa, Lipiec 2013 Spółdzielnia Piekarsko Ciastkarska w Warszawie SPC to największy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY PROJEKTOWANIA PROCESÓW TECHNOLOGICZNYCH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Automatyzacja wytwarzania i robotyka Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

28 SYSTEM PLATFORM. siegmund

28 SYSTEM PLATFORM. siegmund 28 SYSTEM PLATFORM 206 siegmund 28 Siegmund System platform 208 Strona Przegląd typów platform 210 Zestawienie systemów platform A / B 212 Zestawienie systemów platform C / D 214 Przykłady zastosowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYTWARZANIA CAM Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności APWiR Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Magnetyczna technika mocowania dla pras wykrawających

Magnetyczna technika mocowania dla pras wykrawających www.inmetbth.pl Magnetyczna technika mocowania dla pras wykrawających Szybsza wymiana narzędzi Ekspresowa wymiana narzędzi w prasach oraz szybkie i precyzyjne mocowanie form to kolejna odpowiedź grupy

Bardziej szczegółowo

Technik mechanik 311504

Technik mechanik 311504 Technik mechanik 311504 Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) wytwarzania części maszyn i urządzeń; 2) dokonywania

Bardziej szczegółowo

Usługi Profesjonalnego druku 3D.

Usługi Profesjonalnego druku 3D. Usługi Profesjonalnego druku 3D www.technology-applied.com Oferta TECHNOLOGY APPLIED sp. z o. o. jest Spółką produkcyjną świadczącą kompleksowe usługi w zakresie wytwarzania addytywnego części i urządzeń.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy przedmiot kierunkowy Rodzaj zajęć: laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie

Bardziej szczegółowo

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego.

1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. Obsługa Klientów 1000 powodów by wybrać kompletny serwis. 10 niepodważalnych przyczyn dominacji koloru żółtego. 01 18.500.000 produktów FANUC zainstalowanych na całym świecie 55 lat doświadczenia średni

Bardziej szczegółowo

Robotyka jest prosta gotowe rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu

Robotyka jest prosta gotowe rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu Jakub Stec Robotyka jest prosta gotowe rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu Kraków Globalny lider w technologiach zasilania i automatyki ABB Prezentacja firmy 145,000 pracowników w 100 krajach Roczny

Bardziej szczegółowo

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych Urządzenia hybrydowe zagrażają dominacji laptopów biznesowych w Europie Mimo że tablety miały zrewolucjonizować pracę mobilną,

Bardziej szczegółowo

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych

MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych MASZYNY NOWEJ ERY: Europejskie badania na temat preferencji pracowników mobilnych Urządzenia hybrydowe zagrażają dominacji laptopów biznesowych w Europie Mimo że tablety miały zrewolucjonizować pracę mobilną,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania!

Innowacyjne rozwiązania! R O Z W I Ą Z A N I A B R A N Ż O W E P r z e m y s ł s p o ż y w c z y i o p a k o w a ń Innowacyjne rozwiązania! Firma SCHUNK GmbH & Co. KG to lider w dziedzinie automatyki przemysłowej i systemów mocowań.

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia

Specjalności. Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia Specjalności Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia specjalność: Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń Absolwent tej specjalności posiada wiedzę i kwalifikacje umożliwiające podjęcie zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE

SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE SEGMENTOWE BRAMY PRZEMYSŁOWE INDYWIDUALNE ROZWIĄZANIA DLA FIRM od 1995 Segmentowe Bramy Przemysłowe ST40 Ciepłe Trwałe Niezawodne Bramy ST40 to właściwy wybór tam, gdzie wymagana jest stabilna ochrona

Bardziej szczegółowo

witamy w świecie KUKA Robotics Robotyzacja według KUKA Roboter KUKA Roboter CEE GmbH Sp. z.o.o. Janusz Jakieła Strona 1

witamy w świecie KUKA Robotics Robotyzacja według KUKA Roboter KUKA Roboter CEE GmbH Sp. z.o.o. Janusz Jakieła Strona 1 witamy w świecie KUKA Robotics KUKA Roboter CEE GmbH Sp. z.o.o. Janusz Jakieła 22.05.2013 Strona 1 German Engineering. Od roku 1898. KUKA. Od samego początku technologicznie z duchem czasu. Nowa generacja

Bardziej szczegółowo

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska

Techniki CAx. dr inż. Michał Michna. Politechnika Gdańska Techniki CAx dr inż. Michał Michna 1 Komputerowe techniki wspomagania projektowania 2 Techniki Cax - projektowanie Projektowanie złożona działalność inżynierska, w której przenikają się doświadczenie inżynierskie,

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych PI 090008 Od ponad 50 lat marka Rexroth jest synonimem innowacyjności, rozwoju i ciągłego doskonalenia swoich produktów pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce

Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Perspektywy rozwoju OZE w Polsce Beata Wiszniewska Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej Warszawa, 15 października 2015r. Polityka klimatyczno-energetyczna Unii Europejskiej Pakiet

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i druk 3D

Projektowanie i druk 3D Projektowanie i druk 3D WSB Wrocław - Studia podyplomowe Opis kierunku Projektowanie i druk 3D - studia w WSB we Wrocławiu Druk 3D to technika wytwarzania zyskująca coraz większą popularność, zarówno w

Bardziej szczegółowo

Trackery Leica Absolute

Trackery Leica Absolute BROSZURA PRODUKTU Trackery Leica Absolute Rozwiązania pomiarowe Leica Leica Absolute Tracker AT402 z sondą B-Probe Ultra przenośny system pomiarowy klasy podstawowej Leica B-Probe to ręczne i zasilane

Bardziej szczegółowo

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Kompleksowa obsługa CNC www.mar-tools.com.pl Szkolenia z zakresu obsługi i programowania obrabiarek sterowanych numerycznie CNC Firma MAR-TOOLS prowadzi szkolenia z obsługi i programowania tokarek i frezarek

Bardziej szczegółowo

Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej

Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Tytuł zawodowy: Technik mechanik podbudowa Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cykl kształcenia: 3 lata 6 semestrów Technik mechanik to zawód, którym zainteresowanie obejmuje niemal wszystkie działy gospodarki

Bardziej szczegółowo

3. Nazwa obrabiarki: HAAS VF - 5/50 Mikron HPM 600 HD Mikron VCE 1600 Pro. 4. Rodzaj obrabiarki: pionowa pionowa pionowa

3. Nazwa obrabiarki: HAAS VF - 5/50 Mikron HPM 600 HD Mikron VCE 1600 Pro. 4. Rodzaj obrabiarki: pionowa pionowa pionowa 1. Nazwa firmy: Abplanalp Consulting sp. z o.o. Agie Charmilles Sp. z o.o. 2. Adres www: www.abplanalp.pl www.gfac.com/pl 3. Nazwa obrabiarki: HAAS VF - 5/50 Mikron HPM 600 HD Mikron VCE 1600 Pro 4. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS) Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne II-go stopnia, specjalność KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ godzin Analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcji W E, C ( ECTS) Symulacje

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG

OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE DEUTSCHLAND LTD & CO KG Andrew Page Rolls-Royce Deutschland Ltd & Co KG Bernd Hentschel Technische Fachhochschule Wildau Gudrun Lindstedt Projektlogistik GmbH OPTYMALIZACJA PRZEPŁYWU MATERIAŁU W PRODUKCJI TURBIN W ROLLS-ROYCE

Bardziej szczegółowo

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna

TruBend Seria 7000: Najszybsze. gięcie. Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna TruBend Seria 7000: Najszybsze gięcie Obrabiarki / Elektronarzędzia Technika laserowa / Elektronika Technika medyczna Perfekcyjna współpraca maszyny i człowieka. Większa szybkość dzięki mniejszej wadze.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Hiab XS 044 Moment udźwigu 3,7-4,0 Tm

Hiab XS 044 Moment udźwigu 3,7-4,0 Tm Hiab XS 044 Moment udźwigu 3,7-4,0 Tm Broszura produktu Zapewnia doskonały wysięg Hiab XS 044 jest prawdziwie wszechstronnym żurawiem Firma Hiab od zawsze kojarzy się z wysoką jakością i ciągłym udoskonalaniem

Bardziej szczegółowo

Problematyka szkoleń w zakresie CAD/CAM/CNC w technicznej szkole średniej. mgr inż. Damian Sułkowski, mgr inż. Stanisław Pokutycki

Problematyka szkoleń w zakresie CAD/CAM/CNC w technicznej szkole średniej. mgr inż. Damian Sułkowski, mgr inż. Stanisław Pokutycki Problematyka szkoleń w zakresie CAD/CAM/CNC w technicznej szkole średniej mgr inż. Damian Sułkowski, mgr inż. Stanisław Pokutycki CAD - Komputerowe wspomaganie projektowania (CAD - Computer Aided Design)

Bardziej szczegółowo

JW- SE. Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych

JW- SE.   Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych Nowa koncepcja wtryskarek uniwersalnych JW- SE Uniwersalne w zastosowaniu, elastyczne i niezawodne. Brandpol AT dystrybutor wtryskarek 04-847 Warszawa Agrestowa 16 Tel. 22 872 01 72, Tel. kom. 604 287

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Hiab XS 033 Moment udźwigu 2,8-3,3 Tm

Hiab XS 033 Moment udźwigu 2,8-3,3 Tm Hiab XS 033 Moment udźwigu 2,8-3,3 Tm Broszura produktu Wszechstronne narzędzie Hiab XS 033 oferuje nieco więcej Hiab XS 033 zapewnia wydajność, jakiej wymagacie w codziennej pracy. Jest to mały, wszechstronny

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej

Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej. Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Rozwiązania NX w branży motoryzacyjnej i transportowej Broszura opisująca funkcje systemu NX dla branży motoryzacyjnej i transportowej Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Strategia GK "Energetyka" na lata

Strategia GK Energetyka na lata Strategia GK "Energetyka" na lata 2015-2020 Szanowni Państwo, Serdecznie zachęcam do lektury, Adam Witek Prezes Zarządu GK Energetyka sp. z o.o. 2 Cele strategiczne Podstawowe oczekiwania wobec GK Energetyka

Bardziej szczegółowo

Skuteczność => Efekty => Sukces

Skuteczność => Efekty => Sukces O HBC Współczesne otoczenie biznesowe jest wyjątkowo nieprzewidywalne. Stała w nim jest tylko nieustająca zmiana. Ciągłe doskonalenie się poprzez reorganizację procesów to podstawy współczesnego zarządzania.

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX CB. Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku

DuploFLEX CB. Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku DuploFLEX CB Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku Doskonałe rezultaty dzięki wysokiej jakości piance polimerowej Asortyment ukierunkowany

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów...

Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej... 4. Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów... Spis treści Wprowadzenie... 3 Charakterystyka grupy docelowej... 4 Podział grupy docelowej.... 4 Podział grupy docelowej wg stanowisk pracy respondentów.... 4 Wyniki badania... 6 Rozliczanie produkcji

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Darmowy fragment www.bezkartek.pl

Darmowy fragment www.bezkartek.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci bez zgody wydawcy zabronione. Autor oraz wydawca dołożyli wszelkich starań aby zawarte

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej

Case Study. Rozwiązania dla branży metalowej Case Study Rozwiązania dla branży metalowej Charakterystyka klienta Firma produkująca wyroby ze stali czarnej, aluminium, stali nierdzewnej oraz elementy konstrukcji i konstrukcje metalowe. W palecie rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski

Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji. Borys Stokalski Rola technologii w strategicznych transformacjach organizacji Borys Stokalski 2011 Wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce Połączenie doświadczenia i wiedzy ekspertów branżowych i technologicznych

Bardziej szczegółowo

Gdy chłodziwo staje się płynnym narzędziem. Nasze zaangażowanie

Gdy chłodziwo staje się płynnym narzędziem. Nasze zaangażowanie Gdy chłodziwo staje się płynnym narzędziem. Nasze zaangażowanie Płynne narzędzie więcej niż tylko chłodziwo. Produktywność, wydajność ekonomiczna i jakość obróbki są czynnikami, które zależne są od doboru

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet

EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet EUROPEJSKIE SŁONECZNE DNI ENERGIA SŁOŃCA FOTOWOLTAIKA TECHNOLOGIE, OPŁACALNOSĆ, REALIZACJE Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie Olsztyn, 9 maja 2013 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców.

Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna znaczenie dla polskich przedsiębiorców. Efektywność energetyczna (EE) leży u podstaw europejskiej polityki energetycznej i jest jednym z głównych celów strategii Europa 2020 na

Bardziej szczegółowo

JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES NILFISK PAKIETY SERWISOWE SZYTE NA MIARĘ

JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES NILFISK PAKIETY SERWISOWE SZYTE NA MIARĘ JESTEŚMY PO TO, ABY WSPIERAĆ TWÓJ BIZNES NILFISK PAKIETY SERWISOWE SZYTE NA MIARĘ PROFESJONALNY SERWIS POCZUJ RÓŻNICĘ Aby czyszczenie odznaczało się najwyższą jakością, musi spełniać dwa istotne wymogi.

Bardziej szczegółowo

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004

POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 POSTĘPY W KONSTRUKCJI I STEROWANIU Bydgoszcz 2004 METODA SYMULACJI CAM WIERCENIA OTWORÓW W TARCZY ROZDRABNIACZA WIELOTARCZOWEGO Józef Flizikowski, Kazimierz Peszyński, Wojciech Bieniaszewski, Adam Budzyński

Bardziej szczegółowo

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie

Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie Audyt funkcjonalnego systemu monitorowania energii w Homanit Polska w Karlinie System zarządzania energią to uniwersalne narzędzie dające możliwość generowania oszczędności energii, podnoszenia jej efektywności

Bardziej szczegółowo

Łożyska i Obudowy HFB.

Łożyska i Obudowy HFB. Łożyska i Obudowy HFB. Technologia w ruchu. 2 Używając wysokiej jakości sprawdzonych surowców stosujemy najnowocześniejsze urządzenia do obróbki żeliwa szarego, żeliwa sferoidalnego, staliwa, stali nierdzewnej,

Bardziej szczegółowo

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej

System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej System CRM jako wsparcie procesów sprzedaży i serwisu w przedsiębiorstwach z branży produkcyjnej 19 listopada 2009 Targi PROTECH 09 Michał Rok Professional Services Manager, update CRM Sp. z o.o. widok

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP

Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Elżbieta Ciepucha kierownik Obserwatorium Rynku Pracy dla Edukacji w ŁCDNiKP Zmiany w edukacji w kontekście perspektyw rozwoju sektora odnawialnych źródeł energii na przykładzie wyników badań Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego inżynierskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Sprzętowe i programowe składniki sieci komputerowych. 2. Routing w sieciach komputerowych. 3. Siedmiowarstwowy model

Bardziej szczegółowo

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna

Podstawy technik wytwarzania PTWII - projektowanie. Ćwiczenie 4. Instrukcja laboratoryjna PTWII - projektowanie Ćwiczenie 4 Instrukcja laboratoryjna Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Warszawa 2011 2 Ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

Twój partner w biznesie

Twój partner w biznesie Twój partner w biznesie O firmie CREATIO INDUSTRY jest fi rmą handlową specjalizującą się w najnowszych technologiach dla przemysłu. Nasz główny produkt system wykrywania pożaru działający w oparciu o

Bardziej szczegółowo

FTC-10. Centrum tokarskie. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

FTC-10. Centrum tokarskie. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

Łożyska Klasy Premium Najwyższa Jakość, Nowe Możliwości

Łożyska Klasy Premium Najwyższa Jakość, Nowe Możliwości Łożyska Klasy Premium Najwyższa Jakość, Nowe Możliwości Wspólnie tworzymy nowe możliwości! W NKE wszystko podporządkowane jest potrzebom Klienta: niezależnie od tego, czy chciałbyś poprawić wydajność stosowanych

Bardziej szczegółowo

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl

Twój partner. w gastronomii! www.mmgastro.pl Twój partner w gastronomii! www.mmgastro.pl FIRMA M&M Gastro to lider sprzedaży profesjonalnego sprzętu dla gastronomii, firma gwarantująca każdemu klientowi profesjonalną i kompleksową obsługę od projektu

Bardziej szczegółowo

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi

ESG-1640TD. Szlifierka do płaszczyzn. Oferta. POLTRA Sp. z o.o. Centra obróbcze CNC FEELER Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit Regeneracja narzędzi Centra obróbcze CNC FEELE Narzędzia skrawające Korloy Tyrolit egeneracja narzędzi POLTA Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 29, 37-450 Stalowa Wola tel. 15 844 27 71, fax 15 844 27 70 e-mail: obrabiarki@poltra.pl

Bardziej szczegółowo

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych

Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Ciepło z lokalnych źródeł gazowych Kotłownie gazowe to alternatywne rozwiązanie dla Klientów, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki serii Dream firmy

Wtryskarki serii Dream firmy Wtryskarki serii Dream firmy Wprowadzenie Tederic Co., Ltd. Tederic to firma światowa działająca na zasadzie połączenia kapitału angielskiego i chińskiego W ostatnich latach znacznie zwiększyła swoje zdolności

Bardziej szczegółowo

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział

NOWOŚCI SOLID EDGE ST7. Przykładowy rozdział NOWOŚCI SOLID EDGE ST7 Przykładowy rozdział Firma GM System Integracja Systemów Inżynierskich Sp. z o.o. została założona w 2001 roku. Zajmujemy się dostarczaniem systemów CAD/CAM/CAE/PDM. Jesteśmy jednym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu

STUDIA PODYPLOMOWE Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu Rekomendacje UZP na systemy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu Andrzej Zalewski Rekomendacje UZP na zestawy nabiurkowe, czyli jak zamówić komputer do urzędu Dr inż. Andrzej Zalewski Politechnika

Bardziej szczegółowo

Dlaczego Projekt Integracji?

Dlaczego Projekt Integracji? Integracja obszaru wytwarzania w Grupie Kapitałowej ENEA pozwoli na stworzenie silnego podmiotu wytwórczego na krajowym rynku energii, a tym samym korzystnie wpłynie na ekonomiczną sytuację Grupy. Wzrost

Bardziej szczegółowo

Pojemniki spożywcze dekorowane w technologii IML w sekundowych taktach

Pojemniki spożywcze dekorowane w technologii IML w sekundowych taktach Informacja prasowa 03.02.2015 Wysokowydajna linia produkcyjna z szybkobieżną wtryskarką El-Exis SP Pojemniki spożywcze dekorowane w technologii IML w sekundowych taktach Demag Plastics Group Sp. z. o.o

Bardziej szczegółowo