System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi"

Transkrypt

1 EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI System regionalnych rozwiązań w gospodarce komunalnymi Komunalny zakład gospodarki w nowych uregulowaniach prawnych Leszek Wołowiec członek Zarządu Związku Kielce, 30 lipiec 2012 r.

2 Powstanie EZGDK Potrzeba zjednoczenia działań w kierunku ochrony środowiska całego dorzecza Koprzywianki skłoniła w 1992 r. władze samorządowe do utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Członkami Związku oficjalnie zarejestrowanego 27 kwietnia 1994 r. jest 12 gmin województwa świętokrzyskiego: od 1994r. : Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Samborzec, od 1996 r. :Sandomierz, od 2000r. : Lipnik, Obrazów, Opatów, od 2011r. : Sadowie. Statutową siedzibą Związku są Baćkowice, a władze Związku tworzą Wójtowie i Przewodniczący Rad wszystkich zrzeszonych gmin. Obszar Związku obejmuje powierzchnię 1068 km 2 a zamieszkuje go 107 tys. osób.

3 Zadania EZGDK: Zadaniem Związku jest ochrona i kształtowanie naturalnego środowiska dorzecza Koprzywianki. Związek podejmuje wspólne działania w zakresie: ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki, pozyskiwania środków i pomocy w realizacji inwestycji ekologicznych, ukierunkowania rozwoju gospodarczego zrzeszonych gmin w oparciu o naturalne walory przyrodnicze. Związek umożliwia wymianę doświadczeń w realizacji zadań komunalnych, reprezentuje wspólne interesy gmin, szczególnie w zakresie zadań związanych z ekologią, a także inicjuje i wspiera indywidualne przedsięwzięcia gmin w tym kierunku. Realizacja tak szerokiego programu zakrojona jest na wiele lat.

4 Gospodarka wodno-ściekowa Problem gospodarki wodno-ściekowej został rozwiązany w sposób kompleksowy, w sześciu gminach w latach zostały wybudowane oczyszczalnie ścieków. Każda z gmin budowała oczyszczalnię samodzielnie, natomiast gminy wspólnie poprzez Związek występowały o środki finansowe. Równocześnie z wykonaniem oczyszczalni gminy rozpoczęły budowę kanalizacji. Działalność inwestycyjna w tym zakresie była koordynowana przez Związek. Oczyszczalnie zostały wybudowane w następujących miejscowościach: Gmina Baćkowice: oczyszczalnia ścieków w Piskrzynie o przepustowości 370 m 3 / dobę. Gmina Bogoria: oczyszczalnia ścieków w Bogorii o przepustowości 600 m 3 /dobę. Gmina Iwaniska: oczyszczalnia ścieków w Iwaniskach o przepustowości 380m 3 /dobę. Gmina Klimontów: oczyszczalnia ścieków w Klimontowie o przepustowości 400m 3 /dobę. Gmina Koprzywnica: oczyszczalnia ścieków w Koprzywnicy o przepustowości 450 m 3 /dobę. Gmina Samborzec: oczyszczalnia ścieków w Samborcu o przepustowości 240 m 3 /dobę. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria Wniosek będzie realizowany w latach 2012 i 2013, obejmuje budowę 40 km kanalizacji - wartość zadania ponad 18 mln zł. Zadanie jest dofinansowane z RPO dla województwa świętokrzyskiego.

5 Edukacja ekologiczna Czysta Wisła i Rzeki Przymorza lata Uczniowie pod opieką opiekunów prowadzili następujące obserwacje i pomiary: monitoring wody, monitoring powietrza, monitoring odpadów, monitoring obiektów przyrodniczych. Organizacja zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów przez szkoły w dorzeczu Koprzywianki - lata Głównym celem programu było uświadomienie uczniom możliwości osobistego włączenia się do zmniejszenia ilości odpadów oraz ich właściwe zagospodarowanie. Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady od 2006 do dziś Do realizacji programu Związek przystąpił w roku 2006 po oddaniu do użytku ZOUK Janczyce. Głównym jego celem jest: nauczanie rozróżniania odpadów opakowaniowych (szkło, papier i karton, tworzywa sztuczne), informowanie o możliwościach gospodarczego wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych, kształtowanie pozytywnego wizerunku zakładu gospodarującego odpady. Wszystkie szkoły zostały wyposażone w zestaw 3 pojemników typu IGLOO o poj. 1,5 m 3 do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, tworzywa sztuczne)

6 Międzygminny system zbiórki odpadów komunalnych 5 lipca 1996 roku zostało zawarte porozumienie komunalne, na podstawie którego gminy powierzyły Ekologicznemu Związkowi Gmin Dorzecza Koprzywianki zadanie publiczne związane ze zorganizowaniem systemu zbiórki odpadów komunalnych z terenu gmin będących członkami Związku. Przedmiotem porozumienia było zorganizowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup specjalistycznego samochodu do wywożenia nieczystości SM-11 na podwoziu Jelcza i 416 pojemników POK -11 o poj. 2,2 m 3. Koszt całego przedsięwzięcia w tym okresie zamknął się w kwocie 660 tys. zł. (samochód śmieciarka 300 tys. zł, pojemniki 360 tys. zł). WFOŚ i GW w Tarnobrzegu przyznał środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia na następujących zasadach: 40 % - pożyczka w kwocie 264 tys. zł 40 % - dotacja w kwocie 264 tys. zł 20 % - udział własny 132 tys. zł Na jedną gminę udział własny wyniósł 16,5 tys. zł. W roku 1998 Związek zakupił drugi samochód SM-11 oraz 204 pojemniki POK-11, koszt inwestycji wyniósł 600 tys. zł. W roku 1999 Związek zakupił kolejne 100 szt. pojemników POK-11. Samochód typ SM-11 z przednim załadunkiem odpadów z pojemników 2,2 m 3

7 Międzygminny system zbiórki odpadów komunalnych Zadanie było realizowane na terenie dziewięciu gmin Związku. Odpady gromadzone były w 780 pojemnikach rozstawionych w 178 miejscowościach na terenie działania Związku. Ich wywóz odbywał się wg harmonogramu. Odpady z poszczególnych gmin wywożone były od trzech do czterech razy w miesiącu, średnia ilość wywożonych odpadów w ciągu miesiąca z gminy wynosiła około 437 m 3. Opłaty za transport i składowanie ponosiły gminy. Na terenie Związku było w tym czasie 6 składowisk odpadów. Wysypisko gminne w Podlesiu Koprzywnica wiejski punkt gromadzenia odpadów Samborzec wysypisko gminne bez jakichkolwiek urządzeń Składowisko gminne w Jatrzębskiej Woli Składowisko w Szymanowicach Dolnych

8 Międzygminny system zbiórki odpadów komunalnych Każda gmina do końca 2005 r. wywoziła odpady na własne składowisko, a jeżeli nie posiadała własnego składowiska na składowisko, z którym gmina podpisała umowę na odbiór odpadów komunalnych. Rola Związku w zakresie gospodarki polegała na wyposażeniu gmin w pojemniki i wywóz odpadów na wskazane przez gminy składowiska. System funkcjonował do 2007 r. W roku 1997 Związek otrzymał nagrodę w wysokości 350 tys. zł przyznaną przez NFOŚiGW za najlepszą realizację zadań zgłoszonych do Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich. W roku 1998 Związek otrzymał nagrodę w wysokości zł za zajęcie I miejsca w kategorii Ochrona Ziemi w konkursie pod patronatem Wojewody Tarnobrzeskiego z okazji 5-lecia WFOŚiGW w Tarnobrzegu

9 ZUOK w Janczycach W latach Związek przeanalizował 8 lokalizacji pod budowę Zakładu. Dopiero po dwóch latach intensywnych poszukiwań mieszkańcy Janczyc w gminie Baćkowice wyrazili zgodę na lokalizację Zakładu. Koszt budowy ZUOK Janczyce ,42 Umowa dotacji z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach na kwotę zł Umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na kwotę ,83 zł Dotacja z Fundacji EkoFundusz z Warszawy w kwocie ,88 zł ( ,88 zł przeznaczona na budowę ZUOK, zł z przeznaczeniem na budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów) Przetarg na budowę ZUOK wygrała firma Zakład Techniki Ochrony Środowiska ze Świdnicy ,75 zł Przetarg na realizację dostaw wygrało konsorcjum ABM SOLD z Tarnowa, Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko-Serwis z Brzeska oraz HORSTMAN Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna z Wągrowca ,94 zł

10 ZUOK w Janczycach Finansowanie inwestycji Lp. Nazwa gminy Liczba mieszkańców 2 zł od mieszkańca w latach ,35 zł od mieszkańca w roku ,86 zł od mieszkańca w roku 2005 udział gminy w spłacie pożyczki udział gmin po 30 % umorzeniu pożyczki koszty łączne poniesione przez gminy 1 Baćkowice , , , , ,23 2 Bogoria , , , , ,92 3 Iwaniska , , , , ,21 4 Klimontów , , , , ,46 5 Koprzywnica , , , , ,10 6 Lipnik , , , , ,43 7 Łoniów , , , , ,99 8 Obrazów , , , , ,91 9 Opatów , , , , ,65 10 Samborzec , , , , ,41 11 Sandomierz , , , , ,57 łącznie , , , , ,87

11 ZUOK w Janczycach Składowisko odpadów Na terenie ZUOK zostały wybudowane 2 kwatery składowania o powierzchni: kwatera nr 1-1,68 ha i kwatera nr 2 2,01 ha Kwatery zostały zabezpieczone: - - warstwa uszczelnienia mineralnego o miąższości 0,5 m i w spółczynniku filtracji 10-9 m/s (mineralna bariera geologiczna - geomembrana (folia) PEHD grub. 2,00 mm, - geowłóknina ochronna o gramaturze 1000 g/m 3 - system drenaży nadfoliowych i podfoliowych - system studni odgazowujących. Do ZUOK trafia rocznie około Mg odpadów rocznie Odpady są przetwarzane przez mobilne sito bębnowe o oczkach 60 mm. Część frakcji podsitowej trafia na kompostownię (6000 Mg/rok), gdzie poddawana jest kompostowaniu w celu uzyskania odpadów biologicznie obojętnych, które są później unieszkodliwiane jako stabilizat. Frakcja nadsitowa kierowana jest na sortownię do doczyszczenia w celu uzyskania komponentu do produkcji RDF, pozostałość jest unieszkodliwiana. Odpady zagęszczane są kompaktorem.

12 ZUOK w Janczycach Sortownia odpadów komunalnych Linia technologiczna sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki firmy HORSTMANN o przepustowości max do 5000 Mg/rok zlokalizowana jest w hali o wymiarach 35,81x15,91 m i powierzchni 569 m 2. W roku 2010 linia została doposażona w sorter optoelektroniczny firmy TITECH. Zakup sortera wraz z urządzeniami towarzyszącymi został sfinansowany dzięki dotacji z Fundacji EkoFundusz w kwocie 1,1 mln zł. Na linię trafiają odpady ze zbiórki prowadzonej w systemie pojemników typu IGLOO oraz systemie workowym worek bezbarwny na tworzywa sztuczne, papier, aluminium oraz worek zielony na szkło. Po wyodrębnieniu surowców wtórnych: papieru, tworzyw, szkła i metalu pozostałość trafia do sortera optoelektronicznego, który automatycznie wyodrębnia frakcję do produkcji RDF. Balast kierowany jest do unieszkodliwienia na składowisku a surowce wtórne sprzedawane są recyklerom.

13 ZUOK w Janczycach Kompostownia odpadów Trafiające do ZUOK odpady biodegradowalne pochodzą głównie z przetwórstwa owoców, zieleni miejskiej oraz oczyszczalni ścieków. Jest to ilość nie przekraczająca 1000 Mg/rok. Powyższe odpady kierowane są na płytę kompostowni i przepustowości około 7000 Mg/rok. Jednak główny strumień odpadów stanowi frakcja podsitowa ze zmieszanych odpadów komunalnych około 6000 Mg/rok. Pryzmy przerzucane są za pomocą Ładowarki teleskopowej. Po zakończeniu kompostowania wkonywane są badania pod kątem Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu. Wytworzone odpady są kierowane na składowisko jako: kompost niespełniający wymagań jakościowych, który jest wykorzystywany do wykonywania pośrednich warstw izolacyjnych, lub stabilizat, który jest unieszkodliwiany.

14 ZUOK Janczyce w nowym systemie gospodarki ZUOK Janczyce - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych A - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Mg B - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów Mg C - Instalacja do składowania odpadów m 3 Regionalne zakłady zagospodarowania odpadów winny mieć moc przerobową wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców. Jednak w celu pozyskania środków finansowych z UE, preferuje się obiekty obsługujące co najmniej 150 tys. mieszkańców. Region nr 1 będzie obejmował obszar zamieszkały przez mieszkańców W ramach każdego RIPOK funkcjonować będą instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych obejmujące: - mechaniczno - biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku sortownia odpadów, - przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone przepisami prawa, - składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie odpadów przez okres nie krótszy niż 15 lat.

15 ZUOK Janczyce w nowym systemie gospodarki Rozbudowa ZUOK Janczyce Na terenie rozbudowy ZUOK przewiduje się realizację następujących obiektów : 1) Hala sortowni odpadów z sekcjami sortowania odpadów komunalnych zmieszanych o wydajności 21 tys. Mg/rok, doczyszczania odpadów surowcowych zbieranych selektywnie o wydajności 5 tys. Mg/rok i linią produkcji komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego, oraz zapleczem socjalnym dla części technologicznej. Budynek sortowni przewiduje się wykonać jako halę jednonawową. Część budynku sortowni zostanie zaprojektowana jako obiekt dwukondygnacyjny. W wyższej kondygnacji znajdą się pomieszczenia socjalne dla załogi ZUOK oraz sterownia procesu sortowania. W niższej kondygnacji przewidziane jest wykonanie sali edukacyjnej, 2) Instalacja stabilizacji odpadów w systemie zamkniętym o przepustowości 10 tys. Mg/rok 3)Portiernia z pomieszczeniem wagowego, 4) Waga samochodowa wjazdowo-wyjazdowa, 5) Plac dojrzewania i doczyszczania stabilizatu/kompostu. 6) Automatyczna myjnia najazdowa do mycia kół pojazdów oraz podwozi. 7) Punkt przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych 8) Drogi i place (w tym parking), 9) Zbiorniki bezodpływowe ścieków bytowych i sanitarnych.

16 ZUOK Janczyce w nowym systemie gospodarki 10) Zbiornik retencyjny ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych, 11)Drogi i place wewnętrzne. 12) Trafostacja nasłupowa (obiekt istniejący do rozbudowy), 13)Ogrodzenie terenu, 14)Droga dojazdowa, place i drogi wewnętrzne i technologiczne, 15)Zieleń izolacyjna 16)Sieć hydrantów p. poż. Koszt rozbudowy ZUOK wyniesie ok. 19 mln zł. Związek ma podpisaną pre-umowę na dofinansowanie zadania w wysokości 50 % w kwocie 9,2 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

17 Związek w nowym systemie gospodarki Zbiórka odpadów komunalnych EZGDK prowadzi działalność również w zakresie zbiórki odpadów komunalnych. Posiadamy ponad 8 tys. podpisanych umów na terenie 14 gmin. Do zbiórki odpadów komunalnych wykorzystuje 5 samochodów śmieciarek i 2 hakowce z HDS. Każde gospodarstwo wyposażamy w pojemnik 120 lub 240 l na odpady zmieszane oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów. Odpady odbieramy raz w miesiącu zgodnie z gminnymi regulaminami, raz w miesiącu odbieramy odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, dwa razy w roku (wiosna jesień) prowadzimy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Selektywną zbiórkę prowadzimy również w systemie 3 pojemnikowym typu IGLOO 1,5 m 3 (szkło, papier, tworzywa sztuczne)

18 Związek w nowym systemie gospodarki Zbiórka odpadów komunalnych Rozporządzenie sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - baza transportowa w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy, - bazy magazynowo-transportowej: pomieszczenia dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych, parkowanie pojazdów miejsca zabezpieczone przed emisją do gruntu, magazynowanie selektywnie zebranych odpadów, wyposażenie bazy w systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wagę najazdową gdy będą magazynowane odpady, punkt bieżącej konserwacji i napraw samochodów, miejsce do mycia samochodów - posiadanie 5 samochodów (dwie śmieciarki, dwa samochody do zbiórki selektywnej, jeden samochód bez funkcji komparującej, odpowiednie oznakowanie samochodów, pojazdy należy wyposażać w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów

19 Związek w nowym systemie gospodarki Zbiórka odpadów komunalnych Stanowisko Ministerstwa Środowiska Gminne jednostki budżetowe, jeśli będą chciały prowadzić działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na zlecenie gminy będą zobowiązane, po uprzednim przekształceniu w spółki prawa handlowego, stanąć do przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-340/04 Gmina może udzielić zamówienia w sposób bezpośredni kontrolowanemu przez nią przedsiębiorstwu, jeżeli jego działalność wykonywana jest głównie na rzecz tej jednostki samorządu terytorialnego Bezspornym jest, że związek międzygminny może być powołany dla budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji regionalnej i wszystkich innych zadań, które taka instalacja wypełnia tj. gromadzenie odpadów i ich transport, segregacja, recykling, składowanie, sprawozdawczość w imieniu gmin itp. Zdaniem większości gmin nie ma formalnych przeszkód, aby na podstawie w/w ustawy i innych ustaw związki międzygminne były organizatorem odbioru odpadów z nieruchomości.

20 Związek w nowym systemie gospodarki Nowy system gospodarki komunalnymi daje większe możliwości działania wspólnego gmin. Jednym ze sposobów wspólnego działania jest organizowanie się gmin w celowych związkach międzygminnych,którym przekazywane są zadania własne gmin. Tak również można prowadzić gospodarkę komunalnymi. Zalety: - ujednolicenie systemu w regionie, -zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w gminie do obsługi systemu, - zmniejszenie kosztów wprowadzenia i funkcjonowania systemu, - posiadanie i prowadzenie własnej instalacji regionalnej, - łatwiejsza koordynacja działań informacyjnych i edukacyjnych we wdrażaniu nowego systemu

21 Związek w nowym systemie gospodarki Zapisy ustawowe Gminy mogą przekazać część lub wszystkie swoje zadania związkowi międzygminnemu i wtedy związek międzygminny wykonuje zadania gmin związane z gospodarką komunalnymi określone w ustawie, w tym uchwala akty prawa miejscowego zgodnie z art. 3 pkt. 2a uocipg Wariant nr 1 przekazanie wszystkich obowiązków gmin na rzecz związku: (prowadzenie inwestycji z zakresu gospodarowania, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach, sprawozdawczości, ustalanie i pobieranie opłat, egzekucja należności, edukacja i organizacja przetargów) Wariant nr 2 przekazanie części obowiązków: (sprawozdawczość, edukacja, organizacja przetargów) Ankieta skierowana do gmin 1. Czy gmina jest za przejęciem zadań związanych z gospodarką przez Związek? 2. Czy procedury przetargowe na wywóz odpadów powinien wykonywać Związek? 3. Czy w całym Związku powinna obowiązywać jednolita opłata za odbiór i unieszkodliwianie odpadów? 4. Czy gmina jest za przejęciem obowiązku od wszystkich mieszkańców? 5. Który sposób obliczania opłaty za zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy chciałaby zastosować gmina?

22 Związek w nowym systemie gospodarki 5. Który sposób obliczania opłaty za zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy chciałaby zastosować gmina? 6. Który sposób opłaty za zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy chciałaby zastosować gmina? 7. W jakich okresach czasowych winna być uiszczana opłata przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie? 8. Czy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach powinien być uchwalony przez każdą gminę odrębnie, czy przez każdą gminę odrębnie na podstawie wzoru opracowanego przez Związek? 9. Kto powinien opracować wzory uchwał? 10. Czy sprawozdawczość dotycząca gospodarki winna być prowadzona przez związek czy gminę? 11. Czy obowiązek osiągnięcia określonych ustawą terminów i poziomów recyklingu oraz ponoszenia kar za ich naruszenie powinien dotyczyć gminy czy Związku? 12. Czy punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów oraz np. leków, urządzeń elektrycznych, elektronicznych, AGD, bądź innych powinna tworzyć gmina czy Związek?

23 Związek w nowym systemie gospodarki 13. Czy za osiągnięcie określonych ustawą terminów i pułapów ograniczenia odpadów biodegradowalnych do składowania winna odpowiadać gmina czy Związek? 14. Czy wasza gmina przewiduje możliwość świadczenia dodatkowych usług w zakresie gospodarki innych niż wymienione w ustawie? 15. Czy obowiązek edukacji ekologicznej związanej z gospodarką winny realizować we własnym zakresie? 16. Przekazanie przez gminę związkowi zadań innych niż dotychczas określone w statucie pociągać będzie w zależności od rodzaju zadań i ich liczby znaczny wzrost kosztów jego funkcjonowania. Czy zatem gmina jest gotowa ponosić koszty utrzymania Związku?

24 Związek w nowym systemie gospodarki Na Zgromadzeniu Związku w dniu 15 czerwca 2012 r., przedstawiciele gmin uznali się za konieczne dokonanie zmian, które umożliwią wykonywanie przez Związek i ponoszenie odpowiedzialności za realizację w imieniu gmin następujących zadań z zakresu gospodarki. Proponowane zmiany do Statutu Związku: Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki komunalnymi, niezbędne do utrzymania czystości i porządku na terenie gmin Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Sadowie, obejmujące w szczególności: 1) Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Związku, w tym współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie zagospodarowania lub zapewnienie wykonywania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych; 2) Zapewnienie rozbudowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Janczycach. 3) Tworzenie systemu gospodarowania komunalnymi na terenie gmin

25 Związek w nowym systemie gospodarki 4) Nadzór nad gospodarowaniem komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 5) Ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 6) Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp do wszystkich mieszkańców gmin Uczestników, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, 7) Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 8) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania, komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 9) Wykonywanie obowiązków informacyjnych w zakresie pkt 1-8 powyżej, 10) Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania komunalnymi,

26 Związek w nowym systemie gospodarki 11) Opracowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach Uczestnikach w części dotyczącej powierzonych związkowi międzygminnemu zadań oraz uchwalenie regulaminu w tym zakresie, 12) Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w tym organizacja przetargów i zawieranie umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu, 13 Podejmowanie decyzji o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i organizacja odbierania tych odpadów wraz z organizacją przetargów i zawieraniem umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu, 14) Dokonywanie metody ustalania opłat za odbieranie odpadów i określanie stawek, 15) Określanie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie komunalnymi, 16) Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie komunalnymi, 17) Określanie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, 18) Określanie wysokości zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie komunalnymi,

27 Związek w nowym systemie gospodarki 19) Określanie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 20) Określanie rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, 21) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 22) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych i nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców, 23) Kontrola obowiązków wykonywania ustawy przez zobowiązane podmioty wraz z nakładaniem kar i wykonywaniem czynności w postępowaniu egzekucyjnym, 24) Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach 2. Zadaniem Związku jest wykonywanie obowiązków Gmin Uczestników w zakresie wskazanym w ustępie 1, wynikających z następujących przepisów: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

28 Związek w nowym systemie gospodarki 3. Wpływy z opłat za zagospodarowanie komunalnymi oraz nakładanych kar stanowią dochód Związku. 4. W zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań, Uczestnicy zapewniają Związkowi: a) dostęp do danych z ewidencji ludności oraz zasobu geodezyjno kartograficznego, b) współpracę w zakresie uzyskania danych o wielkości zużytej wody z danej nieruchomości. 5. Określone w ustawach kompetencje wójtów lub burmistrzów wykonuje Zarząd Związku.

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki Baćkowice 86, Baćkowice

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne.

Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. Regionalna instalacja do przetwarzania odpadów komunalnych aspekty praktyczne. dr inż. Piotr Manczarski Wydział Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej Zadania Gmin 1. tworzenie warunków do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Gospodarka odpadami komunalnymi w świetle znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Urząd Miejski Wrocławia Departament Nieruchomości i Eksploatacji Wydział Środowiska i Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami. komunalnymi na terenie. Gminy Milejów. 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Milejów 2014 r. Milejów, dnia 29 kwietnia 2015 r. 1. Cel analizy, warunkowania formalno-prawne. Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt. 10, art. 9tb

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miasta Dębica w roku 2014r. Dębica, dnia 30 kwiecień 2015r. 1.WSTĘP Podstawa prawna i cel przygotowania analizy stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH NOWE OBOWIĄZKI GMIN WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Emilia Kołaczek Departament Gospodarki Odpadami Warszawa, dnia 10 grudnia 2012 r. Cele wprowadzenia zmian

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia... 2012 r. Projekt z dnia 2 maja 2012 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia....................... 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA I GMINY MŁYNARY ZA 2014 ROK Młynary, kwiecień 2015 r. 2 I. Wstęp. 1. Cel przygotowania analizy. Niniejszy dokument stanowi roczną analizę

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW

ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW Gospodarka odpadami komunalnymi w gminie Miasto Puławy ORGANIZACJA SYSTEMU ODBIORU ODPADÓW zbiórka odpadów niesegregowanych-do gromadzenia odpadów niesegregowanych w budownictwie wielorodzinnym przeznaczone

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Orla za 2014 r. Orla, dnia 30 kwietnia 2015r. Spis treści: 1. Cel i założenia analizy...3 2. Regulacje prawne z zakresu gospodarki odpadami...3

Bardziej szczegółowo

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński

Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami. Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Świat się zmienia śmiecenie odpada! Nowy system gospodarowania odpadami Irena Krukowska - Szopa Sławek Chybiński Wszyscy wytwarzamy odpady i wszyscy wspólnie musimy dążyć do właściwego z nimi postępowania.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Przeciszów za 2014 rok Przeciszów, dn. 30.04.2015 I. Wprowadzenie 1. Cel przygotowania analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu

Bardziej szczegółowo

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi

Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi Zmiany prawa w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych

Bardziej szczegółowo

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw

Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o. porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Nowe obowiązki gmin wynikające z ustawy o zmianie ustawy o utrzymania czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw Małgorzata Szymborska Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Karczew za rok 2014 Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r.

ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE. Czerwiec 2013 r. ZASADY PRAWNE FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W POLSCE Czerwiec 2013 r. I. Kluczowe regulacje prawne. 1. Frakcje odpadów, 2. Zasady gospodarki odpadami, 3. Hierarchia postępowania z odpadami,

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok I. Podstawa opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jednym z zadań

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. www.zuokrudno.pl 1 Rys historyczny Inwestycję pod nazwą Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie k/ostródy zrealizował

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Gmina Wierzbinek Pl. Powstańców Styczniowych 110 62-619 Sadlno Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbinek za 2013 r. Wierzbinek 2014-1 - 1. Wprowadzenie 1.1. Cel przygotowania

Bardziej szczegółowo

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do

Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do Art. 225. [Udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska i inspekcji pracy] 1.Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony środowiska lub

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łagiewniki za 2014 rok sierpień 2015 1. Cel przygotowania analizy Analizę stanu gospodarki odpadami na terenie Gminy Łagiewniki sporządza

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Głuchołazy za rok 2014 Głuchołazy 2015 1. Wprowadzenie 1.1. Cel i podstawowe założenia opracowania Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2013 ROK I. Wstęp Gmina Rudziniec (10575 mieszkańców, powierzchnia 160,4 km2 dane na dzień 31.12.2013 r.) położona w zachodniej części województwa śląskiego

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK URZĄD MIEJSKI W SZCZEBRZESZYNIE ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZEBRZESZYN ZA 2014 ROK SZCZEBRZESZYN, KWIECIEŃ 2015 ROK Wprowadzenie Cel przygotowania analizy Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Departament Ochrony Środowiska UMWP

Departament Ochrony Środowiska UMWP Aktualizacja Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami oraz opracowanie Planu Inwestycyjnego jako warunek niezbędny do uzyskania dofinansowania na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi Departament

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 Andrzej Daniluk Dyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pilzno za 2014 r. Pilzno, 27.04.2015 r. I. Wstęp 1.1 Cel przygotowania analizy Zgodnie z zapisem art.3 ust.2 pkt. 10 ustawy z dnia 13 września

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic

WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic WYBRANE ASPEKTY FUNKCJONOWANIA ZAKŁADÓW ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA PRZYKŁADZIE ZO i SOK W LEŚNIE GÓRNYM k/polic GOSPODAROWANIE ODPADAMI NADZÓR ZBIERANIE TRANSPORT ODZYSK UNIESZKODLIWIANIE

Bardziej szczegółowo

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska CODEX Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna Środa Wlkp. OFERTA W związku z poważnymi zmianami w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi na poziomie gmin i związków

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2014 ROK Horyniec-Zdrój, kwiecień 2015 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład

Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Założenia systemu gospodarowania odpadami i kalkulacja opłat dla gminy zamieszkałej przez 50 000 mieszkańców przykład Dobre praktyki NFOŚiGW Warszawa 26 01 2012 Obowiązki Gminy Zapewnianie warunków ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek

Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Nowe ramy prawne systemu gospodarki odpadami komunalnymi Emilia Kołaczek Specjalista Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska Obecny system gospodarowania odpadami komunalnymi Właściciel

Bardziej szczegółowo

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

A/ w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nowy Targ nr 151 40 / 06 z dnia 18 maja 2006r. WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJĄCY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY HORYNIEC-ZDRÓJ ZA 2013 ROK Horyniec-Zdrój, 2014 r. I. WPROWADZENIE Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014

Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach. Katowice, 26 czerwiec 2014 DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH WYNIKAJĄCA Z PRZEPISÓW ZNOWELIZOWANEJ USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH Bogusława Plewnia Aleksandra Galiniak

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012

Zarząd Województwa Łódzkiego. Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012. Łódź, lipiec 2012 Zarząd Województwa Łódzkiego Plan gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012 Łódź, lipiec 2012 1 Podstawy formalne Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2014 ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów prawa przez samorządy i firmy gospodarujące odpadami komunalnymi

Stosowanie przepisów prawa przez samorządy i firmy gospodarujące odpadami komunalnymi Andrzej Gwizdała-Czaplicki Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie Konferencja: Efekty wdrażania nowego modelu gospodarowania Płońsk 27-28 maj 2014 r. podstawy prawne

Bardziej szczegółowo

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami

Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Wyzwania w gospodarce odpadami komunalnymi w świetle strategii wyznaczonej w krajowym planie gospodarki odpadami Lidia Sieja Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych Wrocław, marzec 2012 Dyrektywa ramowa

Bardziej szczegółowo

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO SYSTEM KOMPLEKSOWEJ GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SUBREGION ZACHODNI GOSTE Sp. z o.o. Gospodarka Odpadami Subregionu Zachodniego REGION W LICZBACH 25 gmin i miast

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA TARNOWSKIE GÓRY ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA TARNOWSKIE GÓRY ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE MIASTA TARNOWSKIE GÓRY ZA ROK 2013 Tarnowskie Góry, marzec 2014 r. 1 1. Wprowadzenie. 1.1. Cel przygotowania analizy. Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. 87-100 Toruń, ul. Grudziądzka 159 Strona 1 sierpień 2004 rok Gmina Miasta Toruń wraz z MPO Sp. z o.o. złożyły wniosek o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności projektu Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu 19 grudnia 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzichowo w 2014 roku Sporządziła: Bogusława Wajman I. Wprowadzenie 1. Cel analizy Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wierzbica za 2014 r. Wierzbica 2015 1. Wstęp. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

Kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku

Kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku Kontrole Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych oraz Gmin w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w 2014 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku Czerwiec 2015

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Radłów za rok 2013.

Analiza systemu stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Radłów za rok 2013. Analiza systemu stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Radłów za rok 2013. przygotowana w oparciu o art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

System gospodarowania odpadami komunalnymi

System gospodarowania odpadami komunalnymi System gospodarowania odpadami komunalnymi w świetle nowych ram prawnych Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z nową gospodarką odpadami komunalnymi 1. Dlaczego zmieniają się zasady gospodarowania odpadami? Wprowadzane zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Mielec za 2014r. Mielec, dnia 17.04.2015 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY ŻAGAŃ O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK Żagań, dn. 21 kwiecień 2015 r. I. Wstęp Niniejszy dokument stanowi roczną analizę stanu gospodarki odpadami

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stary Sącz za 2013 r. Stary Sącz, 31 stycznia 2014r. I. Wstęp. Jednym z zadań gminy wynikającym z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 wrzenia

Bardziej szczegółowo

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg

711 841 229 959 Mg. 2 078 840 801 904 Mg. 996 145 333 060 Mg. 754 249 245 239 Mg Plan gospodarki odpadami dla województwa śląskiego 2014 cele strategiczne Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska Mikołów, 26 czerwca 2014 r. Uchwałą Nr IV/25/1/2012 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014

ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 ROCZNA ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY TARNÓW ZA ROK 2014 I. Wprowadzenie. Zgodnie z art. 3 ust.2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMINY KUTNO ZA ROK 2013 Opracowanie: Magdalena Stobienia Zatwierdził: Marzec 2014 I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 13 września 1996r.

Bardziej szczegółowo

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w

Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych reguluje jedynie kilka przepisów prawa. Brak reglamentacji w tym zakresie daje gminom dużą swobodę w kształtowaniu PSZOK-ów. tworzą punkty selektywnego zbierania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2014 rok

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2014 rok Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Zielonki za 2014 rok Zielonki, dnia 28 kwietnia 2015 r. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie... 3 1. Uwarunkowania formalno prawne... 3 II. Aktualny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r.

PROJEKT UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR.. 2015 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r.

UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. UCHWAŁA Nr / /15 RADY MIASTA MILANÓWKA z dnia.. 2015 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r.

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Prabuty za 2014 r. Prabuty 30.04.2015r. Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi Celem wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole.

ANKIETA. Szanowni Państwo Proszę o wypełnienie ankiety i przesłanie jej do 15.07.2005r. na adres Departamentu Ochrony Środowiska : dos@umwo.opole. ANKIETA Dotyczy wykonania Programu ochrony środowiska dla województwa opolskiego na lata 2003-2006 oraz sprawozdania z realizacji Planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego Szanowni Państwo Proszę

Bardziej szczegółowo

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11.

Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku. Poznań, 25.11. Gospodarka odpadami szanse, zagrożenia i nowe technologie Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku Poznań, 25.11.2009 Lokalizacja i obszar działania 1969 rok założenia 1973 pierwszy rok eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Sprawozdawczość z zakresu realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Ochrony Środowiska ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH. Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH

ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH. Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH ORGANIZACJA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI W BIAŁYMSTOKU PRZEJĘCIE OBOWIĄZKÓW MIASTA PRZEZ SPÓŁKĘ LECH Adam Kamiński Wiceprezes Spółki LECH Spółka LECH dotychczasowe działania wpływające na obecny kształt

Bardziej szczegółowo

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska

Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Lutowiska Lutowiska, kwiecień 2015 r. Roczna analiza systemu gospodarki odpadami komunalnymi ma na celu weryfikacje możliwości technicznych

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje:

Rada Miejska w Kluczborku uchwala, co następuje: PROJEKT Uchwała Nr..... z dnia... w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną

Bardziej szczegółowo

Nowe uregulowania prawne w gospodarce odpadami oczekiwania i zadania Małgorzata Szymborska

Nowe uregulowania prawne w gospodarce odpadami oczekiwania i zadania Małgorzata Szymborska Nowe uregulowania prawne w gospodarce odpadami oczekiwania i zadania Małgorzata Szymborska Departament Gospodarki Odpadami Ministerstwo Środowiska 1.Projekt nowej ustawy o odpadach; 2.Projekt nowej ustawy

Bardziej szczegółowo

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Zadania Inspekcji Ochrony Środowiska wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Marta Soroka Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Bydgoszczy Do prezentacji wykorzystano materiały

Bardziej szczegółowo

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UZYCIA (%) GMINA DAMNICA ROK GOSPODARKA ODPADAMI Nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy Damnica nie obejmuje właścicieli nieruchomości niezamieszkałych (przedsiębiorstw, warsztatów, szkół, sklepów, budynków

Bardziej szczegółowo

Rola Samorządu Województwa Małopolskiego. zagospodarowania odpadów komunalnych

Rola Samorządu Województwa Małopolskiego. zagospodarowania odpadów komunalnych Rola Samorządu Województwa Małopolskiego w tworzeniu nowego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych Kinga Dulemba Główny specjalista ds. gospodarki odpadami Departament Środowiska, Rolnictwa i Geodezji

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie

Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Podsumowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w pierwszym półroczu 2014 r. na terenie Gminy Krosno Odrzańskie Minęło pół roku od momentu, gdy Gmina Krosno Odrzańskie samodzielnie prowadzi system

Bardziej szczegółowo

Gmina Papowo Biskupie

Gmina Papowo Biskupie SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA 2014 ROK I. NAZWA GMINY (MIASTA) Gmina Papowo Biskupie ADRESAT 1) 1) MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK

ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK ANALIZA STANU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2014 ROK Lwówek Śląski, kwiecień 2015r. Sporządził: Bożena Galas Referat Gospodarki Odpadami 1 I. Wprowadzenie II.

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE

MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIORU I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH ORAZ INNYCH USŁUG - NA ŻĄDANIE Załącznik nr 3 do umowy MIESIĘCZNY RAPORT PODMIOTU ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI W ZAKRESIE ODBIERANIA I ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU ZWIĄZKU GMIN ZAGŁEBIA MIEDZIOWEGO ORAZ INNYCH USŁUG NA ŻĄDANIE

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391).

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391). Pola jasne wypełnia właściciel nieruchomości. Wypełnić komputerowo lub ręcznie, dużymi drukowanymi literami, czarnym lub niebieskim kolorem. DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/21/15 RADY GMINY PAWŁOWICZKI z dnia 26 lutego 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pawłowiczki Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku

Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Wyszków w 2014 roku 1. Cel Analizy gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie Wyszków Analiza została przygotowana w celu weryfikacji możliwości

Bardziej szczegółowo

Sulejówek, lipiec 2012 r.

Sulejówek, lipiec 2012 r. Zadania i obowiązki wynikające ze zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Co jest dla nas ważne? 1 stycznia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie?

Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? - Cywilizacja śmieci szansa czy zagrożenie? Recykling odpadów odzysk surowców wtórnych z odpadów komunalnych Tarnów, 12 grudnia 2014 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia

projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia druk nr projekt Prezydenta Miasta Krakowa UCHWAŁA NR Rady Miasta Krakowa z dnia w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli

Bardziej szczegółowo

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016

Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 Informacja o gospodarowaniu odpadami komunalnymi w roku 2016 wynikająca z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA. z dnia 30 czerwca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 4 sierpnia 2014 r. Poz. 7573 UCHWAŁA NR X/37/14 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO POD NAZWĄ NATURA z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie: szczegółowego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał

SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI MIASTA WAŁBRZYCHA 1 LIPCA 2013 r. Opracowała Anna Kazek - Wyrwał REWOLUCJA ŚMIECIOWA Źródła reformy gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce Cele rewolucji i środki

Bardziej szczegółowo

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki

I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP.... I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1 FORMULARZ KONTROLI GMINY W ZAKRESIE GOSPODARKI ODPADAMI* I. Nazwa i adres kontrolowanej gminy - tel/fax REGON, PKD, EKD, NIP. I. Charakterystyka kontrolowanej jednostki 1. Liczba ludności gminy (wg stanu

Bardziej szczegółowo

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI

VII. NAKŁADY INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI VII. INWESTYCYJNE NA BUDOWĘ SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI Wprowadzenie omówionego w poprzednich rozdziałach systemu gospodarki odpadami będzie wiązało się z poniesieniem określonych nakładów na jego budowę

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. PROJEKT UCHWAŁA Nr...2015 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i

Bardziej szczegółowo

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r.

Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków. Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. Selektywna zbiórka i zagospodarowanie odpadów opakowaniowych w Gminie Miejskiej Kraków Katowice, dnia 20 kwietnia 2016 r. W 1906 roku władze Miasta Krakowa powołały Miejski Zakład Oczyszczania, który dał

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE danych o stanie gospodarki odpadami w gminach wg poniŝszych pytań

ZESTAWIENIE danych o stanie gospodarki odpadami w gminach wg poniŝszych pytań ZESTAWIENIE danych o stanie gospodarki odpadami w gminach wg poniŝszych pytań 1. Nazwa jednostki samorządu terytorialnego: 2. Adres organu wykonawczego: 3. Osoba do kontaktu w sprawie niniejszego zestawienia

Bardziej szczegółowo

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu.

Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. Kącik używanych rzeczy przy Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Poznaniu. PUNKT DRUGIE ŻYCIE PRZEZ POWTÓRNE UŻYCIE. Patrycja Kalewska Zakład Zagospodarowania Odpadów w Poznaniu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015

Numer ogłoszenia: 183745-2015; data zamieszczenia: 14.12.2015 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 182629-2015 z dnia 2015-12-10 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Skołyszyn Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich mieszkańców wytwarzających

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie gminy Grajewo za 2014 r.

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi. na terenie gminy Grajewo za 2014 r. Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Grajewo za 2014 r. Zatwierdził: /-/ Stanisław Szleter Grajewo, kwiecień 2015 r. I. Wstęp Zgodnie z art. 3 ust 2 pkt 10 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r.

Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. 1671). DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 630 i Nr 284, poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odpadach,

Bardziej szczegółowo

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA )

GMINA KRASNYSTAW (KOREKTA ) SPRAWOZDANIE WÓJTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

Bardziej szczegółowo

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw jako instalacja regionalna w X Regionie

Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw jako instalacja regionalna w X Regionie Związek Komunalny Gmin Czyste Miasto, Czysta Gmina i Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli Staw jako instalacja regionalna w X Regionie Region X Gospodarki Odpadami Obszar działania ZKG teren

Bardziej szczegółowo

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami

Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Programy priorytetowe NFOŚiGW w 2011 roku dotyczące ochrony ziemi gospodarki odpadami Jerzy Swatoń Dyrektor Departamentu Ochrony Ziemi Katowice, 11 lutego 2011 r. Dofinansowanie zadań z obszaru ochrona

Bardziej szczegółowo

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice

Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Rewolucja śmieciowa w jst Kraków, 6 czerwca 2013 r. 1 stycznia 2013 r. zmodernizowany system gospodarki odpadami komunalnymi w mieście Gorlice Gorlice Gorlice to miasto powiatowe o powierzchni 23,56 km

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 26 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR VI/96/15 RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA RYPIN W ROKU 2014

ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA RYPIN W ROKU 2014 ROCZNA ANALIZA SYSTEMU GOSPODAROWANIA ODPADMI KOMUNALNYMI NA TERENIE GMINY MIASTA RYPIN W ROKU 2014 MARZEC 2015 Opracował: Przemysław Rębacz z-ca Kierownika Wydziału Nieruchomości i Środowiska Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI

WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI WZÓR SPRAWOZDANIA WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI SPRAWOZDANIE WÓJTA, BURMISTRZA LUB PREZYDENTA MIASTA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU

Bardziej szczegółowo

Dlaczego zmieniono ustawę?

Dlaczego zmieniono ustawę? Dlaczego zmieniono ustawę? Nowe zapisy ustawy mają na celu dostosować gospodarkę odpadami komunalnymi do wymogów Unii Europejskiej. Głównym celem wprowadzanych zmian jest: uszczelnienie systemu wszyscy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 39 / 07 Wójta Gminy Regimin z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru odpadów komunalnych od

Bardziej szczegółowo