System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System regionalnych rozwiązań w gospodarce odpadami komunalnymi"

Transkrypt

1 EKOLOGICZNY ZWIĄZEK GMIN DORZECZA KOPRZYWIANKI System regionalnych rozwiązań w gospodarce komunalnymi Komunalny zakład gospodarki w nowych uregulowaniach prawnych Leszek Wołowiec członek Zarządu Związku Kielce, 30 lipiec 2012 r.

2 Powstanie EZGDK Potrzeba zjednoczenia działań w kierunku ochrony środowiska całego dorzecza Koprzywianki skłoniła w 1992 r. władze samorządowe do utworzenia Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki. Członkami Związku oficjalnie zarejestrowanego 27 kwietnia 1994 r. jest 12 gmin województwa świętokrzyskiego: od 1994r. : Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Łoniów, Samborzec, od 1996 r. :Sandomierz, od 2000r. : Lipnik, Obrazów, Opatów, od 2011r. : Sadowie. Statutową siedzibą Związku są Baćkowice, a władze Związku tworzą Wójtowie i Przewodniczący Rad wszystkich zrzeszonych gmin. Obszar Związku obejmuje powierzchnię 1068 km 2 a zamieszkuje go 107 tys. osób.

3 Zadania EZGDK: Zadaniem Związku jest ochrona i kształtowanie naturalnego środowiska dorzecza Koprzywianki. Związek podejmuje wspólne działania w zakresie: ochrony wód, ziemi i powietrza oraz krajobrazu, będących bazą dla rekreacji i turystyki, pozyskiwania środków i pomocy w realizacji inwestycji ekologicznych, ukierunkowania rozwoju gospodarczego zrzeszonych gmin w oparciu o naturalne walory przyrodnicze. Związek umożliwia wymianę doświadczeń w realizacji zadań komunalnych, reprezentuje wspólne interesy gmin, szczególnie w zakresie zadań związanych z ekologią, a także inicjuje i wspiera indywidualne przedsięwzięcia gmin w tym kierunku. Realizacja tak szerokiego programu zakrojona jest na wiele lat.

4 Gospodarka wodno-ściekowa Problem gospodarki wodno-ściekowej został rozwiązany w sposób kompleksowy, w sześciu gminach w latach zostały wybudowane oczyszczalnie ścieków. Każda z gmin budowała oczyszczalnię samodzielnie, natomiast gminy wspólnie poprzez Związek występowały o środki finansowe. Równocześnie z wykonaniem oczyszczalni gminy rozpoczęły budowę kanalizacji. Działalność inwestycyjna w tym zakresie była koordynowana przez Związek. Oczyszczalnie zostały wybudowane w następujących miejscowościach: Gmina Baćkowice: oczyszczalnia ścieków w Piskrzynie o przepustowości 370 m 3 / dobę. Gmina Bogoria: oczyszczalnia ścieków w Bogorii o przepustowości 600 m 3 /dobę. Gmina Iwaniska: oczyszczalnia ścieków w Iwaniskach o przepustowości 380m 3 /dobę. Gmina Klimontów: oczyszczalnia ścieków w Klimontowie o przepustowości 400m 3 /dobę. Gmina Koprzywnica: oczyszczalnia ścieków w Koprzywnicy o przepustowości 450 m 3 /dobę. Gmina Samborzec: oczyszczalnia ścieków w Samborcu o przepustowości 240 m 3 /dobę. Poprawa stanu czystości wód dorzecza Koprzywianki poprzez budowę kanalizacji tłoczno-grawitacyjnej na terenie gmin Baćkowice, Bogoria Wniosek będzie realizowany w latach 2012 i 2013, obejmuje budowę 40 km kanalizacji - wartość zadania ponad 18 mln zł. Zadanie jest dofinansowane z RPO dla województwa świętokrzyskiego.

5 Edukacja ekologiczna Czysta Wisła i Rzeki Przymorza lata Uczniowie pod opieką opiekunów prowadzili następujące obserwacje i pomiary: monitoring wody, monitoring powietrza, monitoring odpadów, monitoring obiektów przyrodniczych. Organizacja zbiórki surowców wtórnych i zagospodarowania odpadów przez szkoły w dorzeczu Koprzywianki - lata Głównym celem programu było uświadomienie uczniom możliwości osobistego włączenia się do zmniejszenia ilości odpadów oraz ich właściwe zagospodarowanie. Zbieramy, segregujemy, przetwarzamy odpady od 2006 do dziś Do realizacji programu Związek przystąpił w roku 2006 po oddaniu do użytku ZOUK Janczyce. Głównym jego celem jest: nauczanie rozróżniania odpadów opakowaniowych (szkło, papier i karton, tworzywa sztuczne), informowanie o możliwościach gospodarczego wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych, kształtowanie pozytywnego wizerunku zakładu gospodarującego odpady. Wszystkie szkoły zostały wyposażone w zestaw 3 pojemników typu IGLOO o poj. 1,5 m 3 do selektywnej zbiórki odpadów (szkło, papier, tworzywa sztuczne)

6 Międzygminny system zbiórki odpadów komunalnych 5 lipca 1996 roku zostało zawarte porozumienie komunalne, na podstawie którego gminy powierzyły Ekologicznemu Związkowi Gmin Dorzecza Koprzywianki zadanie publiczne związane ze zorganizowaniem systemu zbiórki odpadów komunalnych z terenu gmin będących członkami Związku. Przedmiotem porozumienia było zorganizowanie systemu zbiórki odpadów komunalnych oraz zakup specjalistycznego samochodu do wywożenia nieczystości SM-11 na podwoziu Jelcza i 416 pojemników POK -11 o poj. 2,2 m 3. Koszt całego przedsięwzięcia w tym okresie zamknął się w kwocie 660 tys. zł. (samochód śmieciarka 300 tys. zł, pojemniki 360 tys. zł). WFOŚ i GW w Tarnobrzegu przyznał środki finansowe na realizację tego przedsięwzięcia na następujących zasadach: 40 % - pożyczka w kwocie 264 tys. zł 40 % - dotacja w kwocie 264 tys. zł 20 % - udział własny 132 tys. zł Na jedną gminę udział własny wyniósł 16,5 tys. zł. W roku 1998 Związek zakupił drugi samochód SM-11 oraz 204 pojemniki POK-11, koszt inwestycji wyniósł 600 tys. zł. W roku 1999 Związek zakupił kolejne 100 szt. pojemników POK-11. Samochód typ SM-11 z przednim załadunkiem odpadów z pojemników 2,2 m 3

7 Międzygminny system zbiórki odpadów komunalnych Zadanie było realizowane na terenie dziewięciu gmin Związku. Odpady gromadzone były w 780 pojemnikach rozstawionych w 178 miejscowościach na terenie działania Związku. Ich wywóz odbywał się wg harmonogramu. Odpady z poszczególnych gmin wywożone były od trzech do czterech razy w miesiącu, średnia ilość wywożonych odpadów w ciągu miesiąca z gminy wynosiła około 437 m 3. Opłaty za transport i składowanie ponosiły gminy. Na terenie Związku było w tym czasie 6 składowisk odpadów. Wysypisko gminne w Podlesiu Koprzywnica wiejski punkt gromadzenia odpadów Samborzec wysypisko gminne bez jakichkolwiek urządzeń Składowisko gminne w Jatrzębskiej Woli Składowisko w Szymanowicach Dolnych

8 Międzygminny system zbiórki odpadów komunalnych Każda gmina do końca 2005 r. wywoziła odpady na własne składowisko, a jeżeli nie posiadała własnego składowiska na składowisko, z którym gmina podpisała umowę na odbiór odpadów komunalnych. Rola Związku w zakresie gospodarki polegała na wyposażeniu gmin w pojemniki i wywóz odpadów na wskazane przez gminy składowiska. System funkcjonował do 2007 r. W roku 1997 Związek otrzymał nagrodę w wysokości 350 tys. zł przyznaną przez NFOŚiGW za najlepszą realizację zadań zgłoszonych do Konkursu na zagospodarowanie odpadów na terenach wiejskich. W roku 1998 Związek otrzymał nagrodę w wysokości zł za zajęcie I miejsca w kategorii Ochrona Ziemi w konkursie pod patronatem Wojewody Tarnobrzeskiego z okazji 5-lecia WFOŚiGW w Tarnobrzegu

9 ZUOK w Janczycach W latach Związek przeanalizował 8 lokalizacji pod budowę Zakładu. Dopiero po dwóch latach intensywnych poszukiwań mieszkańcy Janczyc w gminie Baćkowice wyrazili zgodę na lokalizację Zakładu. Koszt budowy ZUOK Janczyce ,42 Umowa dotacji z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Kielcach na kwotę zł Umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na kwotę ,83 zł Dotacja z Fundacji EkoFundusz z Warszawy w kwocie ,88 zł ( ,88 zł przeznaczona na budowę ZUOK, zł z przeznaczeniem na budowę systemu selektywnej zbiórki odpadów) Przetarg na budowę ZUOK wygrała firma Zakład Techniki Ochrony Środowiska ze Świdnicy ,75 zł Przetarg na realizację dostaw wygrało konsorcjum ABM SOLD z Tarnowa, Małopolska Wytwórnia Maszyn Brzesko-Serwis z Brzeska oraz HORSTMAN Budowa Urządzeń i Technika Ekologiczna z Wągrowca ,94 zł

10 ZUOK w Janczycach Finansowanie inwestycji Lp. Nazwa gminy Liczba mieszkańców 2 zł od mieszkańca w latach ,35 zł od mieszkańca w roku ,86 zł od mieszkańca w roku 2005 udział gminy w spłacie pożyczki udział gmin po 30 % umorzeniu pożyczki koszty łączne poniesione przez gminy 1 Baćkowice , , , , ,23 2 Bogoria , , , , ,92 3 Iwaniska , , , , ,21 4 Klimontów , , , , ,46 5 Koprzywnica , , , , ,10 6 Lipnik , , , , ,43 7 Łoniów , , , , ,99 8 Obrazów , , , , ,91 9 Opatów , , , , ,65 10 Samborzec , , , , ,41 11 Sandomierz , , , , ,57 łącznie , , , , ,87

11 ZUOK w Janczycach Składowisko odpadów Na terenie ZUOK zostały wybudowane 2 kwatery składowania o powierzchni: kwatera nr 1-1,68 ha i kwatera nr 2 2,01 ha Kwatery zostały zabezpieczone: - - warstwa uszczelnienia mineralnego o miąższości 0,5 m i w spółczynniku filtracji 10-9 m/s (mineralna bariera geologiczna - geomembrana (folia) PEHD grub. 2,00 mm, - geowłóknina ochronna o gramaturze 1000 g/m 3 - system drenaży nadfoliowych i podfoliowych - system studni odgazowujących. Do ZUOK trafia rocznie około Mg odpadów rocznie Odpady są przetwarzane przez mobilne sito bębnowe o oczkach 60 mm. Część frakcji podsitowej trafia na kompostownię (6000 Mg/rok), gdzie poddawana jest kompostowaniu w celu uzyskania odpadów biologicznie obojętnych, które są później unieszkodliwiane jako stabilizat. Frakcja nadsitowa kierowana jest na sortownię do doczyszczenia w celu uzyskania komponentu do produkcji RDF, pozostałość jest unieszkodliwiana. Odpady zagęszczane są kompaktorem.

12 ZUOK w Janczycach Sortownia odpadów komunalnych Linia technologiczna sortowania odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki firmy HORSTMANN o przepustowości max do 5000 Mg/rok zlokalizowana jest w hali o wymiarach 35,81x15,91 m i powierzchni 569 m 2. W roku 2010 linia została doposażona w sorter optoelektroniczny firmy TITECH. Zakup sortera wraz z urządzeniami towarzyszącymi został sfinansowany dzięki dotacji z Fundacji EkoFundusz w kwocie 1,1 mln zł. Na linię trafiają odpady ze zbiórki prowadzonej w systemie pojemników typu IGLOO oraz systemie workowym worek bezbarwny na tworzywa sztuczne, papier, aluminium oraz worek zielony na szkło. Po wyodrębnieniu surowców wtórnych: papieru, tworzyw, szkła i metalu pozostałość trafia do sortera optoelektronicznego, który automatycznie wyodrębnia frakcję do produkcji RDF. Balast kierowany jest do unieszkodliwienia na składowisku a surowce wtórne sprzedawane są recyklerom.

13 ZUOK w Janczycach Kompostownia odpadów Trafiające do ZUOK odpady biodegradowalne pochodzą głównie z przetwórstwa owoców, zieleni miejskiej oraz oczyszczalni ścieków. Jest to ilość nie przekraczająca 1000 Mg/rok. Powyższe odpady kierowane są na płytę kompostowni i przepustowości około 7000 Mg/rok. Jednak główny strumień odpadów stanowi frakcja podsitowa ze zmieszanych odpadów komunalnych około 6000 Mg/rok. Pryzmy przerzucane są za pomocą Ładowarki teleskopowej. Po zakończeniu kompostowania wkonywane są badania pod kątem Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku danego typu. Wytworzone odpady są kierowane na składowisko jako: kompost niespełniający wymagań jakościowych, który jest wykorzystywany do wykonywania pośrednich warstw izolacyjnych, lub stabilizat, który jest unieszkodliwiany.

14 ZUOK Janczyce w nowym systemie gospodarki ZUOK Janczyce - Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych A - Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych Mg B - Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów Mg C - Instalacja do składowania odpadów m 3 Regionalne zakłady zagospodarowania odpadów winny mieć moc przerobową wystarczającą do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tys. mieszkańców. Jednak w celu pozyskania środków finansowych z UE, preferuje się obiekty obsługujące co najmniej 150 tys. mieszkańców. Region nr 1 będzie obejmował obszar zamieszkały przez mieszkańców W ramach każdego RIPOK funkcjonować będą instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych obejmujące: - mechaniczno - biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku sortownia odpadów, - przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone przepisami prawa, - składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o pojemności pozwalającej na przyjmowanie odpadów przez okres nie krótszy niż 15 lat.

15 ZUOK Janczyce w nowym systemie gospodarki Rozbudowa ZUOK Janczyce Na terenie rozbudowy ZUOK przewiduje się realizację następujących obiektów : 1) Hala sortowni odpadów z sekcjami sortowania odpadów komunalnych zmieszanych o wydajności 21 tys. Mg/rok, doczyszczania odpadów surowcowych zbieranych selektywnie o wydajności 5 tys. Mg/rok i linią produkcji komponentów do wytwarzania paliwa alternatywnego, oraz zapleczem socjalnym dla części technologicznej. Budynek sortowni przewiduje się wykonać jako halę jednonawową. Część budynku sortowni zostanie zaprojektowana jako obiekt dwukondygnacyjny. W wyższej kondygnacji znajdą się pomieszczenia socjalne dla załogi ZUOK oraz sterownia procesu sortowania. W niższej kondygnacji przewidziane jest wykonanie sali edukacyjnej, 2) Instalacja stabilizacji odpadów w systemie zamkniętym o przepustowości 10 tys. Mg/rok 3)Portiernia z pomieszczeniem wagowego, 4) Waga samochodowa wjazdowo-wyjazdowa, 5) Plac dojrzewania i doczyszczania stabilizatu/kompostu. 6) Automatyczna myjnia najazdowa do mycia kół pojazdów oraz podwozi. 7) Punkt przyjmowania odpadów od dostawców indywidualnych 8) Drogi i place (w tym parking), 9) Zbiorniki bezodpływowe ścieków bytowych i sanitarnych.

16 ZUOK Janczyce w nowym systemie gospodarki 10) Zbiornik retencyjny ścieków deszczowych z osadnikiem i separatorem substancji ropopochodnych, 11)Drogi i place wewnętrzne. 12) Trafostacja nasłupowa (obiekt istniejący do rozbudowy), 13)Ogrodzenie terenu, 14)Droga dojazdowa, place i drogi wewnętrzne i technologiczne, 15)Zieleń izolacyjna 16)Sieć hydrantów p. poż. Koszt rozbudowy ZUOK wyniesie ok. 19 mln zł. Związek ma podpisaną pre-umowę na dofinansowanie zadania w wysokości 50 % w kwocie 9,2 mln zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata

17 Związek w nowym systemie gospodarki Zbiórka odpadów komunalnych EZGDK prowadzi działalność również w zakresie zbiórki odpadów komunalnych. Posiadamy ponad 8 tys. podpisanych umów na terenie 14 gmin. Do zbiórki odpadów komunalnych wykorzystuje 5 samochodów śmieciarek i 2 hakowce z HDS. Każde gospodarstwo wyposażamy w pojemnik 120 lub 240 l na odpady zmieszane oraz worki do selektywnej zbiórki odpadów. Odpady odbieramy raz w miesiącu zgodnie z gminnymi regulaminami, raz w miesiącu odbieramy odpady pochodzące z selektywnej zbiórki, dwa razy w roku (wiosna jesień) prowadzimy zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych. Selektywną zbiórkę prowadzimy również w systemie 3 pojemnikowym typu IGLOO 1,5 m 3 (szkło, papier, tworzywa sztuczne)

18 Związek w nowym systemie gospodarki Zbiórka odpadów komunalnych Rozporządzenie sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - baza transportowa w odległości nie większej niż 60 km od granicy tej gminy, - bazy magazynowo-transportowej: pomieszczenia dla pracowników odpowiadające liczbie zatrudnionych, parkowanie pojazdów miejsca zabezpieczone przed emisją do gruntu, magazynowanie selektywnie zebranych odpadów, wyposażenie bazy w systemy zapewniające zagospodarowanie wód opadowych i ścieków przemysłowych, wagę najazdową gdy będą magazynowane odpady, punkt bieżącej konserwacji i napraw samochodów, miejsce do mycia samochodów - posiadanie 5 samochodów (dwie śmieciarki, dwa samochody do zbiórki selektywnej, jeden samochód bez funkcji komparującej, odpowiednie oznakowanie samochodów, pojazdy należy wyposażać w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów oraz czujników zapisujących dane o miejscach wyładunku odpadów

19 Związek w nowym systemie gospodarki Zbiórka odpadów komunalnych Stanowisko Ministerstwa Środowiska Gminne jednostki budżetowe, jeśli będą chciały prowadzić działalność polegającą na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na zlecenie gminy będą zobowiązane, po uprzednim przekształceniu w spółki prawa handlowego, stanąć do przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na takich samych zasadach jak przedsiębiorcy. Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie C-340/04 Gmina może udzielić zamówienia w sposób bezpośredni kontrolowanemu przez nią przedsiębiorstwu, jeżeli jego działalność wykonywana jest głównie na rzecz tej jednostki samorządu terytorialnego Bezspornym jest, że związek międzygminny może być powołany dla budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji regionalnej i wszystkich innych zadań, które taka instalacja wypełnia tj. gromadzenie odpadów i ich transport, segregacja, recykling, składowanie, sprawozdawczość w imieniu gmin itp. Zdaniem większości gmin nie ma formalnych przeszkód, aby na podstawie w/w ustawy i innych ustaw związki międzygminne były organizatorem odbioru odpadów z nieruchomości.

20 Związek w nowym systemie gospodarki Nowy system gospodarki komunalnymi daje większe możliwości działania wspólnego gmin. Jednym ze sposobów wspólnego działania jest organizowanie się gmin w celowych związkach międzygminnych,którym przekazywane są zadania własne gmin. Tak również można prowadzić gospodarkę komunalnymi. Zalety: - ujednolicenie systemu w regionie, -zmniejszenie liczby osób zatrudnionych w gminie do obsługi systemu, - zmniejszenie kosztów wprowadzenia i funkcjonowania systemu, - posiadanie i prowadzenie własnej instalacji regionalnej, - łatwiejsza koordynacja działań informacyjnych i edukacyjnych we wdrażaniu nowego systemu

21 Związek w nowym systemie gospodarki Zapisy ustawowe Gminy mogą przekazać część lub wszystkie swoje zadania związkowi międzygminnemu i wtedy związek międzygminny wykonuje zadania gmin związane z gospodarką komunalnymi określone w ustawie, w tym uchwala akty prawa miejscowego zgodnie z art. 3 pkt. 2a uocipg Wariant nr 1 przekazanie wszystkich obowiązków gmin na rzecz związku: (prowadzenie inwestycji z zakresu gospodarowania, regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminach, sprawozdawczości, ustalanie i pobieranie opłat, egzekucja należności, edukacja i organizacja przetargów) Wariant nr 2 przekazanie części obowiązków: (sprawozdawczość, edukacja, organizacja przetargów) Ankieta skierowana do gmin 1. Czy gmina jest za przejęciem zadań związanych z gospodarką przez Związek? 2. Czy procedury przetargowe na wywóz odpadów powinien wykonywać Związek? 3. Czy w całym Związku powinna obowiązywać jednolita opłata za odbiór i unieszkodliwianie odpadów? 4. Czy gmina jest za przejęciem obowiązku od wszystkich mieszkańców? 5. Który sposób obliczania opłaty za zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy chciałaby zastosować gmina?

22 Związek w nowym systemie gospodarki 5. Który sposób obliczania opłaty za zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy chciałaby zastosować gmina? 6. Który sposób opłaty za zagospodarowanie odpadów od właścicieli nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy chciałaby zastosować gmina? 7. W jakich okresach czasowych winna być uiszczana opłata przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie? 8. Czy regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach powinien być uchwalony przez każdą gminę odrębnie, czy przez każdą gminę odrębnie na podstawie wzoru opracowanego przez Związek? 9. Kto powinien opracować wzory uchwał? 10. Czy sprawozdawczość dotycząca gospodarki winna być prowadzona przez związek czy gminę? 11. Czy obowiązek osiągnięcia określonych ustawą terminów i poziomów recyklingu oraz ponoszenia kar za ich naruszenie powinien dotyczyć gminy czy Związku? 12. Czy punkty dobrowolnego gromadzenia odpadów oraz np. leków, urządzeń elektrycznych, elektronicznych, AGD, bądź innych powinna tworzyć gmina czy Związek?

23 Związek w nowym systemie gospodarki 13. Czy za osiągnięcie określonych ustawą terminów i pułapów ograniczenia odpadów biodegradowalnych do składowania winna odpowiadać gmina czy Związek? 14. Czy wasza gmina przewiduje możliwość świadczenia dodatkowych usług w zakresie gospodarki innych niż wymienione w ustawie? 15. Czy obowiązek edukacji ekologicznej związanej z gospodarką winny realizować we własnym zakresie? 16. Przekazanie przez gminę związkowi zadań innych niż dotychczas określone w statucie pociągać będzie w zależności od rodzaju zadań i ich liczby znaczny wzrost kosztów jego funkcjonowania. Czy zatem gmina jest gotowa ponosić koszty utrzymania Związku?

24 Związek w nowym systemie gospodarki Na Zgromadzeniu Związku w dniu 15 czerwca 2012 r., przedstawiciele gmin uznali się za konieczne dokonanie zmian, które umożliwią wykonywanie przez Związek i ponoszenie odpowiedzialności za realizację w imieniu gmin następujących zadań z zakresu gospodarki. Proponowane zmiany do Statutu Związku: Zadaniem Związku jest wspólne wykonywanie zadań publicznych w zakresie gospodarki komunalnymi, niezbędne do utrzymania czystości i porządku na terenie gmin Baćkowice, Bogoria, Iwaniska, Klimontów, Koprzywnica, Lipnik, Łoniów, Obrazów, Samborzec, Sadowie, obejmujące w szczególności: 1) Tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie Związku, w tym współdziałanie z przedsiębiorcami podejmującymi działalność w zakresie zagospodarowania lub zapewnienie wykonywania tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych; 2) Zapewnienie rozbudowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych w Janczycach. 3) Tworzenie systemu gospodarowania komunalnymi na terenie gmin

25 Związek w nowym systemie gospodarki 4) Nadzór nad gospodarowaniem komunalnymi, w tym realizacja zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 5) Ustanowienie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obejmującego co najmniej frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 6) Tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp do wszystkich mieszkańców gmin Uczestników, w tym wskazanie miejsc, w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych, 7) Zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 8) Prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania, komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 9) Wykonywanie obowiązków informacyjnych w zakresie pkt 1-8 powyżej, 10) Dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki komunalnymi, w celu weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych Związku w zakresie gospodarowania komunalnymi,

26 Związek w nowym systemie gospodarki 11) Opracowanie projektu regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach Uczestnikach w części dotyczącej powierzonych związkowi międzygminnemu zadań oraz uchwalenie regulaminu w tym zakresie, 12) Organizacja odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, w tym organizacja przetargów i zawieranie umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu, 13 Podejmowanie decyzji o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne i organizacja odbierania tych odpadów wraz z organizacją przetargów i zawieraniem umów z podmiotami wyłonionymi w przetargu, 14) Dokonywanie metody ustalania opłat za odbieranie odpadów i określanie stawek, 15) Określanie terminów, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie komunalnymi, 16) Przyjmowanie od właścicieli nieruchomości deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie komunalnymi, 17) Określanie wzorów deklaracji o wysokości opłaty za zagospodarowanie komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości, 18) Określanie wysokości zaległości z tytułu opłaty za zagospodarowanie komunalnymi,

27 Związek w nowym systemie gospodarki 19) Określanie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 20) Określanie rodzajów dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi, 21) Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 22) Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie odpadów komunalnych i nadzór nad sprawozdawczością prowadzoną przez przedsiębiorców, 23) Kontrola obowiązków wykonywania ustawy przez zobowiązane podmioty wraz z nakładaniem kar i wykonywaniem czynności w postępowaniu egzekucyjnym, 24) Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych przepisach 2. Zadaniem Związku jest wykonywanie obowiązków Gmin Uczestników w zakresie wskazanym w ustępie 1, wynikających z następujących przepisów: o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, o odpadach, o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej oraz recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji

28 Związek w nowym systemie gospodarki 3. Wpływy z opłat za zagospodarowanie komunalnymi oraz nakładanych kar stanowią dochód Związku. 4. W zakresie niezbędnym do wykonywania powierzonych zadań, Uczestnicy zapewniają Związkowi: a) dostęp do danych z ewidencji ludności oraz zasobu geodezyjno kartograficznego, b) współpracę w zakresie uzyskania danych o wielkości zużytej wody z danej nieruchomości. 5. Określone w ustawach kompetencje wójtów lub burmistrzów wykonuje Zarząd Związku.

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki Baćkowice 86, Baćkowice

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1.

Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA. z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/51 Dz.U. 1996 Nr 132 poz. 622 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, 1593, z 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a.

Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1a. Kancelaria Sejmu s. 1/34 USTAWA z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1) Opracowano na podstawie: tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, z 2013 r. poz. 21, 228, 888. Rozdział

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA I PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRODZISKIEGO Przedsiębiorstwo Projektowo-Wdrożeniowe CZYSTE POWIETRZE Sp. z o.o. 50-541 Wrocław, ul. Armii Krajowej 6b/6 tel. (0-71) 336-04-03, 336-04-60, tel./fax (0-71) 336-04-52 e-mail: biuro@czystepowietrze.com.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO STAROSTWO POWIATOWE W JANOWIE LUBELSKIM PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU JANOWSKIEGO Janów Lubelski 2003 rok - 2 - Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Janowskiego Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu

Bardziej szczegółowo

NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE

NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE Dyrektywa 2008/98/WE z dn. 19.11.2008 r. NOWE WYMOGI PRAWNE GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE Zasady bliskości i samowystarczalności Stworzenie tzw. europejskiego społeczeństwa recyklingu Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany)

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670. znany) Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku

Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Załącznik do Uchwały nr XI/59/2003 Rady Powiatu w Zamościu z dnia 29 grudnia 2003 roku Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Zamojskiego został opracowany na podstawie umowy z dnia 16 czerwca 2003 roku

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/271/2010/2010 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 26.02.2010r. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA SOKOŁÓW PODLASKI NA LATA 2009 2012 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2013-2018

Bardziej szczegółowo

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI DLA OBSZARU DZIAŁANIA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W PILE

ZASADY FUNKCJONOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI I OSADAMI ŚCIEKOWYMI DLA OBSZARU DZIAŁANIA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW W PILE Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Środowiska Sadowski i Wspólnicy Spółka Jawna ul. Poselska 34, 63-000 Środa Wlkp. tel. +48 61 6431720, fax +48 61 6229121 NIP 786-16-50-016, REGON 300525532 sadowski@codex.pl,

Bardziej szczegółowo

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji

Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji Analiza dotycząca ilości wytwarzanych oraz zagospodarowanych odpadów ulegających biodegradacji 1. Stan gospodarki odpadami 1.1. Odpady komunalne Streszczenie Rodzaje, źródła powstawania, ilość i jakość

Bardziej szczegółowo

The Reverse Logistics Times

The Reverse Logistics Times Wydanie specjalne na Targi POLEKO 2014 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY The Reverse Logistics Times Poznań 14-17 września 2014 r. Serdecznie zapraszamy 15 października 2014 r. do uczestnictwa w Salonie Logistyki Odzysku.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM

PROTOKÓŁ XVI/2012 Przewodniczący RM PROTOKÓŁ XVI/2012 Z obrad XVI sesji Rady Miejskiej w Solcu Kujawskim kadencji 2010 2014, odbytej 16 lutego 2012 roku w godzinach 16 30 20 30 w sali konferencyjnej UMiG w Solcu Kujawskim. Otwarcia sesji

Bardziej szczegółowo

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego

Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla Gmin Regionu Ciechanowskiego Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Ciechanowie Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZPD/7/2013 BUDOWA REGIONALNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA GMIN REGIONU

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY BUDOWA CZĘŚCI BIOLOGICZNEJ I MECHANICZNEJ ZZO JAROCIN BEZ ZESPOŁU KOGENERACYJNEGO ROZBUDOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ... 1 1.1. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA... 7 1.1.1 Wprowadzenie... 7 1.1.2 Cel i zakres realizacji inwestycji... 10 1.1.3 Parametry pracy instalacji... 13 1.1.4 Opis procesów przetwarzania odpadów

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO kwiecień 2004 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI MIASTA I GMINY GRYFINO NA LATA 2004-2015 ZLECENIODAWCA: Gmina Gryfino ul. 1 Maja 16 74-100 GRYFINO

Bardziej szczegółowo

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie odpadów Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Torzym Nr ogłoszenia: BZP 69877-2013; data zamieszczenia: 09.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego ZPN. 6733.8.13.2013 Nasielsk, dnia 25 listopada 2013 roku DECYZJA NR 12.2013 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012

Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Załącznik do uchwały nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 Wrocław, czerwiec 2012 r. Nadzór

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r.

Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. Uchwała Nr XVIII/333/12 Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia Planu gospodarki odpadami dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2011-2016. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO wrzesień 2003 TYTUŁ OPRACOWANIA: PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA POWIATU GRYFIŃSKIEGO ZLECENIODAWCA: Starostwo Powiatowe w Gryfinie ul. Sprzymierzonych 4

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI POWIATOWY PLAN GOSPODARKI ODPADAMI na lata 2004-2010 PROJEKT ZARZĄDU Pisz, luty 2004 r. 1 Spis treści 1. Wstęp. 1.1. Podstawa opracowania planu 1.2. Cele opracowania planu 1.3. Metoda opracowania planu

Bardziej szczegółowo

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030

Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 INSTYTUT SOBIESKIEGO Rynek gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce. Perspektywa 2030 Tomasz Styś Robert Foks T W O R Z Y M Y I D E E D L A P O L S K I Instytut Sobieskiego ul. Nowy Świat 27 00-029

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku Nowe Miasto nad Pilicą PLAN GOSPODARKI ODPADAMI DLA MIASTA I GMINY NOWE MIASTO NAD PILICĄ NA LATA 2008 2011 w perspektywie 2019 roku (Projekt) Wykonawca: Arcadis Profil Sp. z o.o. 02-670 Warszawa ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami. Dla Gmin: Przemęt Siedlec Wolsztyn

Plan Gospodarki Odpadami. Dla Gmin: Przemęt Siedlec Wolsztyn Plan Gospodarki Odpadami Dla Gmin: Przemęt Siedlec Wolsztyn uczestników Związku Międzygminnego Obra na lata 2004 2015 Spis treści WSTĘP 7 1.OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMIN TWORZĄCYCH ZWIĄZEK 9 2. ANALIZA STANU

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005r.

Uchwała Nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005r. Uchwała Nr XXXIV/398/05 Rady Miejskiej w Szklarskiej Porębie z dnia 30 czerwca 2005r. w sprawie uchwalenia Międzygminnego Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Gmin Karkonoskich Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI Program selektywnej zbiórki odpadów surowcowych/opakowaniowych występujących w odpadach komunalnych na terenie miasta Zgorzelec Zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku

UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku UCHWAŁA NR XXX/145/2012 RADY GMINY I MIASTA W WARCIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie: odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

Bardziej szczegółowo

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp

Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Wybrane zagadnienia w procesie przygotowania spalarni odpadów w modelu ppp Grudzień 2013 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została opracowana w celu zachęcenia jednostek

Bardziej szczegółowo