Polsko-Szwajcarska Izba Przemys³u i Handlu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polsko-Szwajcarska Izba Przemys³u i Handlu"

Transkrypt

1 Polsko-Szwajcarska Izba Przemys³u i Handlu Polnisch-Schweizerische Industrie- und Handelskammer BiuletynNr 1/2003 Ulrich Schwendimann Dyrektor / Geschäftsführer PSIPH Drodzy Cz³onkowie, Drodzy Czytelnicy Otoczenie, w którym dzia³a Polsko-Szwajcarska Izba Przemys³u i Handlu znacz¹co siê zmieni³o. Mamy nowego partnera w Szwajcarii, Izbê Handlow¹ Szwajcaria Europa Œrodkowa SEC. Sylwetkê tej organizacji znajdziecie Pañstwo na stronie 3. W Polsce zaœ na pocz¹tku roku przy Ambasadzie Szwajcarii rozpocz¹³ swoj¹ dzia³alnoœæ Swiss Business Hub. Z jednej strony PSIPH jest teraz czêœci¹ prywatnej sieci izb SEC, która ³¹czy Szwajcariê z ca³ym obszarem Europy Œrodkowej. Z drugiej strony chcemy wspó³pracowaæ z HUB, fili¹ OSEC Business Network Switzerland, który jest oficjaln¹ szwajcarsk¹ organizacj¹ wspieraj¹c¹ eksport. Wprawdzie w niektórych obszarach us³ug jesteœmy dla siebie konkurencj¹. Jednak w wielu innych nasze pola dzia³ania siê uzupe³niaj¹. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie konstruktywnej wspó³pracy. Na stronie 12 HUB przedstawia siê Pañstwu, w przysz³oœci dzia³ Nowoœci z Hub stanie siê sta³¹ pozycj¹ w Biuletynie. Priorytetem PSIPH jest zintegrowanie œrodowiska firm szwajcarskich, tj. firm polskich szwajcarskiego pochodzenia lub z kapita³em szwajcarskim. Kluczowe znaczenie przy tym bêdzie mia³a jak najœciœlejsza wspó³praca z Ambasad¹ Szwajcarii. Obecnoœæ gospodarcza Szwajcarii w Polsce nie jest tak mocna, jakby byæ mog³a. Tym bardziej wysuwa siê na pierwszy plan ochrona wspólnych interesów, chocia by,,szwajcarskoœci, na któr¹ tak czêsto powo³uj¹ siê nasze firmy cz³onkowskie. Szwajcarskie produkty i us³ugi s¹ symbolem najwy szej jakoœci, niezawodnoœci i innowacyjnoœci. Dobrym przyk³adem jest firma Ascom (piszemy o niej na stronie 8), która wprowadza do Polski technologiê Powerline, dziêki której dostêpny jest,,internet z gniazdka na przyk³ad dla szkó³. W tym numerze znajdziecie równie Pañstwo kilka impresji z Dnia Szwajcarskiego 2002 (strony 4-6). Jeden z najbardziej udanych programów pomocowych, zapocz¹tkowanych w latach 90-tych przez Szwajcariê, w obecnej chwili szuka sponsora. Dla wszystkich zainteresowanych wiêcej infomacji o projekcie,,matka i dziecko na stronie 7. Na koniec chcia³bym Pañstwa zachêciæ do przejrzenia rubryki,,nowoœci prawne, w której znajduje siê artyku³ o polskim prawie patentowym w przededniu przyst¹pienia do Unii Europejskiej. Liebe Mitglieder, liebe Leser, Die Polnisch-Schweizerische Industrie- und Handelskammer bewegt sich heute in einem stark veränderten Umfeld. Wir haben eine neue Partnerkammer in der Schweiz, die Handelskammer Schweiz-Mitteleuropa (SEC). Ein Porträt finden Sie auf Seite 3. Eine Neuausrichtung steht uns auch in Polen bevor. Anfang Jahr hat der in der Schweizer Botschaft angesiedelte Swiss Business Hub seinen Betrieb aufgenommen. Zum einen sind wir nun Teil des privatwirtschaftlichen Netzwerks der SEC, das die Schweiz mit dem ganzen mitteleuropäischen Raum verbindet. Zum anderen werden wir vor Ort eng mit dem Hub zusammenarbeiten, der eine Aussenstelle des offiziellen Schweizer Exportförderers OSEC Business Network Switzerland darstellt. Zwar sind wir in einem gewissen Segment von Dienstleistungen Konkurrenten. Uebers Ganze gesehen ergänzen sich jedoch unsere Aktivitäten, sodass einer konstruktiven Zusammenarbeit nichts im Wege steht. Auf Seite 12 stellt sich Ihnen der HUB vor, in Zukunft werden HUB-News zu einem festen Bestandteil des Bulletins. Es ist unser vorrangiges Ziel, das Milieu der Firmen mit Schweizer Herkunft oder Ausrichtung zu integrieren. Dabei werden wir auch mit der Botschaft so eng wie möglich zusammenarbeiten. Die Schweizer Präsenz in Polen ist leider nicht so stark, wie sie sein könnte. Umso mehr gilt es, gemeinsame Interessen zu verteidigen, und sei es auch nur die swissness, auf die sich viele unserer Mitgliedsfirmen berufen. Schweizer Erzeugnisse und Dienstleistungen werden zu recht mit Spitzenqualität, Zuverlässigkeit und Innovation in Verbindung gebracht. Ein gutes Beispiel hierfür ist die zukunftsträchtige Powerline-Technologie der Ascom (Seite 8), die Internet über den Stromstecker ins Haus resp. die Schule bringt. Des weiteren finden Sie einige Impressionen zum Schweizertag 2002 (S. 4-6). Eines der erfolgreichsten Unterstützungsprojekte, die Anfang der 90er Jahre mit Schweizer Engagement initiert wurden, sucht zur Zeit einen Sponsor. Mehr zum Projekt Mutter und Kind erfahren Sie auf Seite 7. Aus der Rubrik neue gesetzliche Regelungen möchte ich Ihnen zu guter Letzt noch den Artikel über das polnische Patentrecht im Vorfeld des EU-Beitritts empfehlen (Seite 10).

2 Cz³onkowie Izby / Kammermitglieder Nasi nowi cz³onkowie ADVISER SP. Z O. O. Adviser Sp. z o. o. oferuje profesjonalne i kompleksowe us³ugi w zakresie poœrednictwa i przedstawicielstwa firm zagranicznych i krajowych, us³ug relokacyjnych, analiz i badañ rynkowych oraz t³umaczeñ. Dysponujemy szerok¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem opartym na wieloletniej wspó³pracy z firmami zagranicznymi. Adviser Sp. z o. o. bietet professionelle und komplexe Dienstleistungen im Bereich der Vermittlung, Vertretung, Relokalisation, Marktanalysen und Übersetzung an. Nach langjähriger Zusammenarbeit mit ausländischen Firmen verfügen wir über grosse Erfahrung Warszawa ul. Wynalazek 4 (Budynek IV B) T: (22) F: (22) E: Mobile: ALPHA-SPED AG Firma Alpha-Sped AG oferuje bezpoœredni kontakt z pracownikami, pos³uguj¹cymi siê jêzykiem polskim. Regularne przewozy towarów pomiêdzy Szwajcari¹ i Polsk¹ gwarantuj¹ wysok¹ jakoœæ us³ug. POLSKO-SZWAJCARSKA IZBA PRZEMYS U I HANDLU Zarz¹d / Vorstand Ryszard Wojtkowski, Enterprise Investors, Warszawa, Prezes / Präsident Jolanta Samochowiec, Kancelaria Radcy Prawnego, Wiceprezes / Vizepräsidentin Krzysztof Arnold, Ekar, Wiceprezes / / Vizepräsident Jolanta Kalinowska, Nestle Polska, Warszawa Jacek Bagiñski, Polfa Kutno, Warszawa Dariusz Bawolski, Franke Polska, Raszyn Maciej Dobrzyniecki, Profit Consult, Gdañsk Miros³aw Kowalski, Warszawa Piotr Kuc, Coty Polska, Warszawa Ireneusz uszczewski, Credit Suisse Life & Pensions, Warszawa Sullivan O Carroll, Nestle Polska, Warszawa Marek Rasiñski, RBS Zarz¹dzanie i Inwestycje, Katowice Janusz Rybicki, Glencore International, Gdañsk Adres / Adresse Polsko-Szwajcarska Izba Przemys³u i Handlu / / Polnisch-Schweizerische Industrieund Handelskammer ul. Szpitalna 6 lok Warszawa Ulrich Schwendimann Dyrektor / Geschäftsführer Tel , Fax NIP Die Alpha-Sped AG garantiert den direkten Kontakt zu polnisch sprechenden Disponenten. Regelmässige Warentransporte zwischen der Schweiz und Polen garantieren einen hohen Qualitätsstandard. Fabrikmattenweg 8 CH-4144 Arlesheim T: F: Kontakt: Tomasz Adamski W: www. alpha-sped. ch CONTRACT ADMINISTRATION Contract Administration jest wiod¹c¹ na polskim rynku firm¹ œwiadcz¹c¹ us³ugi administracyjne obejmuj¹ce ksiêgowoœæ, obs³ugê p³ac, administracjê finansow¹ oraz zintegrowane us³ugi outsourcingowe na platformie SAP. Contract Administration ist die in Polen führende Firma für Verwaltungsdienstleistungen wie z. B. Buchhaltung, Lohnverwaltung, Finanzverwaltung und integrierte SAP-Outsourcingdienstleistungen. ul. Królewska Warszawa T: (22) F: (22) W: E: CORTEX CHEMICALS Cortex Chemicals istnieje na rynku polskim od 1982 roku, od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych priorytetowym przedmiotem dzia³alnoœci firmy sta³ siê miêdzynarodowy handel dodatkami do ywnoœci i pasz oraz surowcami chemicznymi. Silna pozycja rynkowa firmy zosta³a zbudowana na zadowoleniu klientów, którzy doceniaj¹ bezpoœredni¹, kompleksow¹ i przede wszystkim profesjonaln¹ obs³ugê. Nowoœci: W roku 2002 firma Cotrex Chemicals uzyska³a tytu³ Gazeli Biznesu (ranking najbardziej dynamicznych firm) przyznawany przez Dziennik Puls Biznesu, zajmuj¹c 72 miejsce wœród 800 firm polskich i 7 miejsce w województwie ma³opolskim. Cortex Chemicals ist schon seit 1982 auf dem polnischen Markt präsent, seit Mitte der 90er Jahre steht der internationale Handel mit Lebensmittelzusätzen und chemischen Rohstoffen im Mittelpunkt. Die starke Marktposition der Firma resultiert v. a. aus der Zufriedenheit unserer Kunden, die die direkte, umfassende und profesionelle Bedienung schätzen. Neuigkeiten: Im Jahre 2002 erhielt Cortex Chemicals die Auszeichnung Business-Gazelle, die von der Tageszeitung Puls Biznesu an die dynamischsten Firmen verliehen wird. Dies als 72. von 800 polnischen Firmen und als 7. aus der Woiwodschaft Kleinpolen. ul. Czarna Droga Tarnów T: (14) F: (14) W: www. cortexchemicals. com E: com Kontakt: Jowita Witkowska DISETRONIC MEDICAL SYSTEMS Firma Disetronic Medical Systems Sp. z o. o. jest jednym z kilku na œwiecie i jedynym w Polsce oddzia³em szwajcarskiej firmy Disetronic Medical Systems AG. Firma Nasza specjalizuje siê w produkcji i dystrybucji: osobistych pomp insulinowych, osobistych pomp do ci¹g³ego podawania innych leków, wstrzykiwaczy (eny), igie³ do penów oraz osprzêtu i akcesoriów do pomp. Die Disetronic Medical Systems GmbH ist eine Filiale der schweizerischen Firma Disetronic Medical Systems AG, eine der vielen weltweit. Unsere Firma spezialisiert sich auf Produktion und Vertrieb von Pumpen für Insulin und andere Medikamente, die kontinuierlich und rund um die Uhr zugeführt werden, Pennadeln und Pumpenzubehör Warszawa ul. Pytlasiñskiego 11 T: (22) , F: (22) W: www. disetronic. pl E: pl Kontakt: Thomas Meier, Witold Krzywdziñski LINKLATERS Linklaters jest jedn¹ z czo³owych miêdzynarodowych firm prawniczych. Oferujemy kompleksowe us³ugi w dziedzinie prawa spó³ek, prawa handlowego, nieruchomoœci, budownictwa, prywatyzacji, finansów, papierów wartoœciowych, finansowania typu project finance, podatków, w³asnoœci intelektualnej jak równie w sektorze telekomunikacyjnym oraz IT. Obecnie zatrudniamy ponad 50 prawników, z których wiêkszoœæ stanowi¹ Polacy. Pozostali prawnicy to zagraniczni eksperci oddelegowani z innych biur Linklaters. Zapewniaj¹ oni wsparcie prawne i ekspertyzê przy organizacji transakcji z zakresu prawa spó³ek, bankowoœci, papierów wartoœciowych i nieruchomoœci. Linklaters ist eine der führenden internationalen Rechtskanzleien. Wir bieten komplexe Dienstleistungen in folgenden Bereichen an: Gesellschaftsrecht, Handelsrecht, Immobilienrecht, Bauwesen, Privatisierung, Finanzen, Wertpapiere, project finance, Steuern, geistiges Eigentum, Telekommunikation und IT. Zur Zeit beschäftigen wir über 50 Anwälte, v. a. Polen. Ausländische Anwälte, die aus unseren Büros weltweit delegiert sind, sind für den Rechtsbeistand und Expertisen in den Bereichen Gesellschaftsrecht, Bankwesen, Wertpapiere und Immobilien zuständig Warszawa ul. Sienna 39 T: (22) F: (22) Biuletyn nr 1/2003

3 SEC Izba Gospodarcza Szwajcaria Europa Centralna SEC Izba Gospodarcza Szwajcaria Europa Centralna SEC zosta³a za³o ona w czerwcu 1999 roku w Zurychu dziêki inicjatywie cz³onków przemys³u szwajcarskiego i wsparciu rz¹du federalnego. Nowa izba powsta³a z po³¹czenia siedmiu bilateralnych izb gospodarczych, zrzeszaj¹cych Szwajcariê i poszczególne kraje Europy Œrodkowej. Zarz¹dzaniem Izb¹ Gospodarcz¹ Szwajcaria Europa Centralna zajmuje siê w tym roku SOFI Szwajcarska Organizacja Wspierania Inwestycji. Izba Gospodarcza Szwajcaria Europa Centralna SEC liczy sobie aktualnie 180 cz³onków i jest aktywnie zaanga owana w budowanie relacji handlowo-gospodarczych w Bu³garii, Chorwacji, Czechach, S³owacji, Polsce, Wêgrzech, S³owenii, Republice Jugos³awii, krajach ba³tyckich (Estonii, otwie, Litwie), Macedonii oraz Boœni i Hercegowinie. SEC oferuje nastêpuj¹ce us³ugi i dzia³ania: q dostêp do wiod¹cych instytucji ekonomicznych i instytucji rz¹dowych, prywatnych przedsiêbiorstw w Szwajcarii oraz krajach partnerskich SEC q us³ugi konsultingowe, poszukiwanie partnerów gospodarczych i ogólne wsparcie przy nawi¹zywaniu kontaktów biznesowych w Europie Œrodkowej i Centralnej q organizacja imprez promocyjno-informacyjnych (seminaria, spotkania bran owe, business lunche itp) dotycz¹cych organizowania i prowadzenia kontaktów handlowych w Europie Œrodkowej i Centralnej q organizacja misji handlowych dla cz³onków i firm zaprzyjaÿnionych do krajów partnerskich SEC we wspó³pracy z instytucjami rz¹dowymi i stowarzyszeniami W najbli szym czasie powstan¹ lokalne biura SEC we wszystkich krajach stowarzyszonych. W chwili obecnej dzia³aj¹ lokalne organizacje partnerskie w Czechach, S³owacji, Rumunii, Polsce, na Wêgrzech oraz w Estonii. Aby zostaæ cz³onkiem SEC lub by otrzymaæ wiêcej informacji prosimy o kontakt: Chamber of Commerce Switzerland Central Europe SEC Stauffacherstrasse 45 CH-8026 Zurich, Szwajcaria Tel. +41 (0) Fax +41 (0) Internet: The Chamber of Commerce Switzerland Central Europe SEC The Chamber of Commerce Switzerland Central Europe SEC was founded in June 1999 in Zurich on the initiative of numerous members of Swiss industry and with the support of the Federal Government. The new Chamber was the consolidation of seven bilateral Swiss Eastern European Chambers of Commerce. The management of SEC is mandated to SOFI The Swiss Organisation for facilitating Investments this year. The Chamber of Commerce Switzerland Central Europe SEC currently has 180 members and is actively involved in eco- nomic relations with Bulgaria, Croatia, the Czech Republic, the Slovak Republic, Poland, Hungary, Romania, Slovenia, FR Yugoslavia, the Baltic States (Estonia, Lithuania, Latvia), Macedonia and Bosnia/Herzogowina. SEC offers the following activities and services: q Networking with the leading economic institutions, government bodies and private companies in Switzerland and SEC partner countries. q Providing consulting services, search for business partners and general support in connection with their business activities in Central and Eastern Europe. q Organizing information events (seminars, roundtables, business lunches, etc.) on how to do business in Central-/Eastern Europe. q Organizing trade missions to SEC partner countries in co-operation with government bodies and associations for members and non-members. In time, local agencies will be formed in all affiliated countries. At this stage there are active local partner organizations in the Czech Republic, the Slovak Republic, Romania, Poland, Hungary and Estonia. Chambre de Commerce Suisse Europe Centrale Chamber of Commerce Switzerland Central Europe Handelskammer Schweiz Mitteleuropa Bulgaria Croatia Czech Rep. Estonia Hungary Latvia Lithuania Poland Romania Slovak Rep. Slovenia FR Yugoslavia Biuletyn nr 1/2003 3

4 Wydarzenia / Ereignisse,,Dzieñ Szwajcarski /,,Schweizertag 2002 Od lewej stoj¹ / Von links nach rechts Ryszard Wojtkowski, Enterprise Investors Prezes PSIPH / Präsident PSIPH André von Graffenried Ambasador Szwajcarii w Polsce / Schweizer Botschafter in Polen Kurt Scheller, Kurt Scheller Academy Sullivan O Carroll, Nestlé Polska Swisstimber, Zürich Stefan Klötzli Pierwszy sekretarz Ambasady Szwajcarii / / Erster Botschaftssekretär Stoisko / Stand SWISS International Air Lines Pomoc Szwajcarii w Polsce / Schweizer Hilfsprojekte in Polen ( ) Ryszard Ceg³owski Polsko-Szwajcarska Komisja Œrodków Z³otowych / Polnisch-Schweizerische Gegenwertmittelkommission ( ) dr Jacek Kozakiewicz Polsko-Szwajcarska Komisja Programu Matka i Dziecko (od 1993) / Polnisch-Schweizerische Kommission Mutter und Kind (seit 1993) Firmy szwajcarskie w Polsce / Schweizer Firmen in Polen Daniel Heuer, Export Manager 4 Biuletyn nr 1/2003 Johann Bitzi, Kronopol El bieta Siatkowska, Hiestand

5 ul. Koœciuszki 23 B Malbork Tel Fax

6 Szwajcaria w Polsce / Die Schweiz in Polen Program,,Matka i Dziecko niepodwa alny sukces wspó³pracy polsko-szwajcarskiej Pocz¹tki Programu Matka i Dziecko siêgaj¹ roku 1991, kiedy to odby³y siê pierwsze rozmowy o realizacji w ówczesnym województwie katowickim programu pomocy Rz¹du Konfederacji Szwajcarskiej w ochronie zdrowia. Ostateczna decyzja o ulokowaniu szwajcarskiej pomocy w by³ym województwie katowickim zapad³a w lutym 1992 r. Zadecydowano te o ukierunkowaniu pomocy na opiekê nad matk¹ i dzieckiem i przyst¹piono do opracowania projektu Programu,,Matka i Dziecko. Wartoœæ finansowa pomocy szwajcarskiej wynios³a ok. 15 mln franków szwajcarskich. W umowie miêdzyrz¹dowej ustalono, e strona polska przeka e na rzecz Programu równowartoœæ ok. 7,5 mln franków szwajcarskich. Ogó³em wartoœæ finansowa Programu wynios³a ok. 22,5 mln franków szwajcarskich. W czerwcu 1993 r. rozpoczê³y siê pierwsze dostawy aparatury medycznej i sprzêtu medycznego, w wiêkszoœci producentów szwajcarskich. W pierwszych dostawach, skierowanych do ponad 250 jednostek, znajdowa³o siê m. in. 295 inkubatorów, 137 lamp do fototerapii, 35 aparatów do USG, 55 kardiomonitorów, 30 respiratorów, 278 pomp infuzyjnych, 7 przenoœnych aparatów RTG, 110 pulsoksymetrów i monitorów POZ i POOZ, 184 inhalatory, 140 worków AMBU, 2 kompletnie wyposa one ambulanse,,n. Dostarczenie tak du ej iloœci sprzêtu medycznego nowszej generacji automatycznie wymusi³o stworzenie programu szkolenia kadry medycznej. Od 1996 r. ze œrodków programu,,matka i Dziecko i pod honorowym patronatem Ambasadora Konfederacji Szwajcarskiej w Polsce i wojewody œl¹skiego organizowane s¹ miêdzynarodowe sympozja naukowoszkoleniowe. Sympozja te adresowane zarówno do lekarzy jak i pielêgniarek, odbywaj¹ siê od 1998 r. z udzia³em przedstawicieli tych grup medycznych z krajów Europy Wsch. / Bia³oruœ, Estonia, Litwa, otwa, Rosja, Ukraina /, a od 2001 r. tak e z wielu krajów Azji Œrodkowej i Zakaukazia / Armenia, Azerbejd an, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Uzbekistan/. Dziêki udzia³owi znakomitych wyk³adowców z Polski, Szwajcarii i Europy Zachodniej / Austria, Francja, Holandia, Niemcy, Wielka Brytania / sympozja sta³y siê prawdziwym pomostem pomiêdzy œrodowiskami medycznymi ró nych regionów œwiata. Zapamiêtaliœmy szczególnie s³owa, które do uczestników VI Sympozjum w maju 2002 r. skierowa³a prof. M. Ignatova, znany i ceniony nefrolog z Moskwy:,,Trzeba by³o przyjechaæ do Katowic, by móc siê spotkaæ z kole- ankami i kolegami z tak wielu krajów, wchodz¹cych uprzednio w sk³ad by³ego Zwi¹zku Radzieckiego. W szeœciu dotychczas zorganizowanych miêdzynarodowych sympozjach naukowo-szkoleniowych Programu uczestniczy³y a 1342 osoby, w tym 1172 z Polski /przede wszystkim z woj. œl¹skiego/ oraz 170 z Europy Wsch., Azji Œrodkowej i Zakaukazia. Szwajcarzy i Polacy nie kryj¹ zadowolenia z rezultatów Programu. W powszechnej opinii jest on najwa niejszym efektem wspó³pracy miêdzy rz¹dami Polski i Szwajcarii w ostatnich latach. Œrodki finansowe Programu,,Matka i Dziecko poma³u siê wyczerpuj¹. Komisja PMU, nadzoruj¹ca realizacjê Programu, pragnie pozyskiwaæ nowe œrodki. Chcia- ³aby, by miêdzynarodowe sympozja naukowo-szkoleniowe na trwale wpisa³y siê w kalendarz spotkañ naukowych. W dniach maja 2003 r. odbêdzie siê w Katowicach kolejne VII Miêdzynarodowe Sympozjum Naukowo-Szkoleniowe poœwiêcone problemom hematologii dzieciêcej oraz utajonym zaka eniom w perinatologii. Przewidujemy udzia³ przedstawicieli a 17 krajów z Europy i Azji. Spotkanie to bêdzie zatem okazj¹ do przedstawienia swoich osi¹gniêæ dla producentów bran nie tylko medycznych. Obok zapewnienia powierzchni dla stoisk reklamowych, przewidziana jest mo liwoœæ innych prezentacji. Wszyscy mamy nadziejê, e Program,,Matka i Dziecko, tak znacz¹cy sukces wspó³pracy polsko-szwajcarskiej, znajdzie nowych sponsorów i donatorów! Zainteresowanych prosimy o kontakt z sekretariatem Programu: ul. 3 Maja 13/ Zabrze, tel. /fax (+48 32) , katowice. pl, lub z przewodnicz¹cym Komitetu Naukowego i Organizacyjnego Sympozjum, dr n. med. Jackiem Kozakiewiczem: tel j. org. pl Opracowa³ dr n. med. Jacek Kozakiewicz Programm Mutter und Kind Ein aussergewöhnlicher Erfolg im Felde der polnisch-schweizerischen Zusammenarbeit Die Anfänge des Programms Mutter und Kind reichen ins Jahr 1991 zurück. Damals fanden die ersten Gespräche über ein Hilfprogramm der Schweizer Regierung statt, das dem Gesundheitswesen in der ehemaligen Woiwodschaft Katowice zugute kommen würde. Im Februar 1992 fiel der Entscheid: Das Programm Mutter und Kind wurde aus der Taufe gehoben und von Schweizer Seite mit ca. 15 Mio. CHF dotiert. Zudem legten die Regierungen Polens und der Schweiz vertraglich fest, dass die polnische Seite zusätzliche 7,5 Mio. CHF überweist, womit das Programm nun mit ca. 22,5 Mio CHF ausgestattet war. Die erste Lieferung von Apparaturen und Medizinalzubehör, v. a. schweizerischer Herkunft, erfolgte im Juni Benefizienten der Hilfe waren insgesamt über 250 Institutionen, an die folgende Ausrüstung übergeben wurde: 295 Inkubatoren, 137 Phototherapielampen, 35 Ultrasonographen, 55 Kardiomonitore, 30 Respiratoren, 278 Infusionspumpen, 7 bewegliche Röntgengeräte, 110 Pulsoxymeter, 184 Inhalationsapparate, 2 komplett ausgerüstete Ambulanzen für Neugeborene. 6 Biuletyn nr 1/2003

7 Szwajcaria w Polsce / Die Schweiz in Polen Da Ausrüstung der neusten Generation übergeben wurde, war auch der Schulungsbedarf entsprechend hoch. Dies gab 1996 den Anstoss zur Organisation von internationalen Wissenschaft- und Schulungssymposien, die unter der Schirmherrschaft des Schweizer Botschafters und des schlesichen Woiwoden stattfinden und aus den Mitteln des Programms Mutter und Kind finanziert werden. Zielgruppe sind v. a. Ärzte und Krankenschwestern. An den Symposien nehmen Vertreter aus den Ländern Osteuropas teil (Weissrussland, Estland, Litauen, Lettland, Russland, Ukraine), seit 2001 auch aus vielen Staaten Mittelasiens und des Kaukasus (Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kirgistan, Usbekistan). Dank der Teilnahme vieler hervorragender Referenten aus Polen, der Schweiz und Westeuropa (Österreich, Frankreich, Holland, Deutschland, Grossbritannien) wurden die Symposien zu einem Ort des Austauschs zwischen medizinischen Fachkreisen aus unterschiedlichen Weltregionen. Besonders gut sind uns folgende Worte izerische Industriesegmente vorzustellen. Der Schweizer Tag, der am 29. November 2002 in Warschau stattfand, war erstmals dem Thema Holz gewidmet. Neben einer mündlichen Präsentation war SWISSTIMBER auch mit einem Gemeinschaftsstand vertreten. Sechs Betriebe zeigten ihre Spezialitäten aus den Bereichen Türen, Fenster, Beschläge, Innevon Frau Prof. M. Ignatova in Erinnerung geblieben, einer bekannten und hochgeschätzten Nefrologin aus Moskau: Man musste erst mal nach Katowice fahren, um sich mit Kolleginnen und Kollegen aus den Nachfolgestaaten der UdSSR treffen zu können. In den bislang sechs internationalen Symposien haben insgesamt 1342 Personen teilgenommen, darunter 1172 aus Polen (v. a. aus der Woiwodschaft Schlesien) und 170 aus Osteuropa, Mittelasien und dem Transkaukasus. Schweizer und Polen sind über die Resultate dieser Zusammenarbeit überaus zufrieden. Gemäss einer weit verbreiteten Meinung ist das Programm Mutter und Kind das erfolgreichste Projekt der bilateralen Finanzhilfe. Leider werden die Mittel des Programms langsam knapp. Die PMU-Kommission, die die Aufsicht über das Programm ausübt, möchte neue Finanzierungsmöglichkeiten erschliessen. Das Ziel ist es, den Fortbestand der Symposien als Ort des wissenschaftlichen Austauschs zu gewährleisten. Vom Mai 2003 findet das 7. Internationale Symposium in Katowice statt, das den Problemen der Kinderhemathologie und den mit der Pernathologie verbundenen Infektionsgefahren gewidmet ist. Wir erwarten Vertreter aus 17 Staaten Europas und Asiens. Damit bietet das Symposium für potentielle Sponsoren eine attraktive Werbeplattform, und dies nicht nur für die Hersteller von Medizinalgeräten. Wir alle hoffen, dass das Programm Mutter und Kind ein so bedeutender Erfolg der polnisch-schweizerischen Zusammenarbeit neue Sponsoren findet. Für alle Fragen stehen Ihnen zur Verfügung: das PMU-Sekretariat: ul. 3 Maja 13/15, Zabrze, Tel. /Fax (+48 32) , der Vorsitzende des Komitees, Dr. Jacek Kozakiewicz: Tel j. org. pl Od wielu lat Polsko-Szwajcarska Izba Przemys³u i Handlu w Warszawie organizuje tak zwane Dni Szwajcarskie. Te jednodniowe spotkania, pomyœlane jako platforma u³atwiaj¹ca kontakty przedstawicielom polskiego i szwajcarskiego œwiata biznesu, s³u ¹ kreowaniu wizerunku Szwajcarii oraz daj¹ mo liwoœc przedstawienia wybranych bran szwajcarskigo przemys³u. Dzieñ Szwajcarski, który odby³ siê 29 listopada 2002 r. w Warszawie, po raz pierwszy poœwiêcony by³ produktom z drewna. Szwajcarska organizacja SWISSTIMBER zaprezentowa³a swoj¹ dzia³alnoœæ podczas ustnej prezentacji Dzieñ Szwajcarski 2002 w Warszawie Stoisko Swisstimber oraz na swoim osobnym stoisku wystawowym. Szeœæ firm, specjalizuj¹cych siê w produkcji drzwi, okien, okuæ oraz w rozwi¹zaniach rozbudowy wnêtrz i ochrony przed ha³asem, wystawi³o swoje produkty, które cieszy³y siê du ym zainteresowaniem odwiedzaj¹cych. Podczas tego spotkania uda³o siê w tych skromnych ramach przedstawiæ Szwajcariê w jednym z wiêkszych i szybko rozwijaj¹cych siê krajów Europy Œrodkowej, kandydata na cz³onka Unii Europejskiej, w kraju, gdzie coraz bardziej wzrasta liczba interesuj¹cych siê wyrobami ze Szwajcarii o bardzo wysokiej jakoœci. Daniel Heuer Schweizertag 2002 in Warschau / Polen Gemeinschaftsstand von SWISSTIMBER Seit mehreren Jahren organisiert die Polnisch-Schweizerische Handels- und Industriekammer in Warschau so genannte Schweizer Tage. Die eintägigen Veranstaltungen sind gleichzeitig Imagewerbung, Kontaktforen für die polnische und schweizerische Geschäftswelt und bieten Gelegenheit, ausgewählte schwe- nausbau und Schallschutz. Etwa 150 teilnehmende Personen aus Wirtschaft und Politik von Polen zeigten ihr Interesse am Gemeinschaftsstand. Der Anlass war geeignet, in bescheidenem Rahmen erste Präsenz in einem grossen und sich rasch entwickelnden Land Mitteleuropas zu zeigen, das bereits in wenigen Jahren Mitglied der EU sein wird. Eine allmählich wachsende Schicht von kaufkräftigem Publikum interessiert sich auch für hochstehende Qualitätsarbeit aus der Schweiz. * Ten mateira³ ukazuje siê równie w szwajcarskiej Schreinerzeitung * Dieses Material erscheint auch in der Schreinerzeitung Biuletyn nr 1/2003 7

8 Gor¹cy temat / Aktuelles Thema System PLC firmy Ascom w polskich szko³ach W ostatnich miesi¹cach 2002 roku Ascom Poland wraz z programem koordynowanym przez Pani¹ Senator Gra ynê Staniszewsk¹, przeprowadzi³ program pilota owy: PLC w szkole Internet w ka dej klasie. Technologia Powerline Communications (PLC), opracowana przez wywodz¹c¹ siê ze Szwajcarii firmê Ascom, umo liwia transmisjê danych po sieci energetycznej niskiego napiêcia z prêdkoœci¹ nawet 4,5 Mb/s. Idea jest prosta sygna³y danych i g³osu s¹ modulowane oraz wprowadzane do sieci razem z tradycyjnym napiêciem zmiennym. We wszystkich pomieszczeniach szko³y, gdzie jest zwyk³e gniazdko elektryczne, mo na swobodnie korzystaæ z zasobów sieci WWW! Co wiêcej, dziêki tej technologii mo liwa jest równie transmisja g³osu, czyli prowadzenie rozmów przez zwyk³y aparat telefoniczny! Technologia PLC jest bezpieczna, co znajduje potwierdzenie w pozytywnej opinii Instytutu Medycyny Pracy oraz certyfikatach wydanych przez Urz¹d Regulacji Telekomunikacji i Poczty oraz laboratorium CETECOM. System PLC firma Ascom Poland, w ramach pilota u Internet w ka dej klasie, zainstalowa³a w trzech polskich szko³ach: w Pruszczu Gdañskim, Józefowie k/otwocka oraz Bielsku-Bia³ej. By³y to: zespó³ szkó³ œrednich mieszcz¹cy siê w piêædziesiêcioletnim (!) budynku oraz dwa gimnazja w budynkach czterdziestoi dwu- letnim. Warto podkreœliæ, e wewnêtrzna instalacja elektryczna budynków nie wymaga³a jakiejkolwiek modernizacji, a jedynie zamontowania kontrolera PLC w g³ównej tablicy rozdzielczej budynku (patrz foto). Z myœl¹ o specyficznych potrzebach szkó³ w ramach programu przygotowano specjalny zestaw (patrz foto) sk³adaj¹cy siê z adaptera PLC (zapewniaj¹cego komunikacjê po liniach energetycznych), przenoœnego komputera oraz projektora. Ca³oœæ zainstalowano na wózku, umo liwiaj¹cym szybkie i wygodne przenoszenie go z klasy do klasy. Stosuj¹c technologiê PLC, w ka dej klasie, w ka dym pomieszczeniu szko³y nauczyciele mogli prowadziæ zajêcia wykorzystuj¹ce multimedialn¹ technikê komputerow¹ oraz edukacyjne w³aœciwoœci œwiatowych zasobów WWW. I to bez ponoszenia kosztów okablowania budynku. A wszystko to dziêki transmisji danych po zwyk³ej instalacji elektrycznej. Technologia PLC spotka³a siê z du ym uznaniem oraz zainteresowaniem nauczycieli i uczniów. Nauczyciele wykorzystuj¹cy PLC po ka dej lekcji wysy³ali do Ascom Poland elektroniczne raporty, stosuj¹c oczywiœcie dostêp do Internetu z gniazdka. W sumie przes³ano ponad 280 raportów oceniaj¹cych system PLC, wózek multimedialny oraz przydatnoœæ swobodnego dostêpu do Internetu w czasie lekcji. Na podstawie tych raportów mo na by³o wysnuæ, zaskakuj¹cy dla organizatorów pilota u, wniosek. Wiêkszoœæ czasu system by³ wykorzystywany podczas lekcji przedmiotów humanistycznych takich jak: jêzyk polski, jêzyk angielski, historia, a na- Wózek multimedialny / Multimedia cart wet religia. Swobodny i szybki dostêp do Internetu da³ w odpowiedniej czêœci lekcji mo liwoœæ wzbogacenia przedstawianego materia³u informacjami zawartymi na stronach muzeum czy galerii. Nauczyciele, którzy nie mieli umiejêtnoœci w bieg³ym pos³ugiwaniu siê komputerem, zachêceni przez swoich doœwiadczonych kolegów, wprowadzali wózek systemu PLC pomimo wielkich obaw. Jednak szybko nabierali wprawy, a zachêceni efektami takich lekcji i bardzo pozytywn¹ reakcj¹ uczniów, zapisywali siê na kolejne lekcje z wózkiem systemu PLC. Po udanym pilota u, trwaj¹cym ponad trzy miesi¹ce, w³adze Starostwa Powiatowego w Pruszczu Gdañskim zdecydowa³y siê na zakup systemu PLC dla zespo³u szkó³ œrednich, a tak e planuj¹ rozbudowê systemu na wszystkie placówki oœwiatowe w tym mieœcie. Równie przedstawiciele innych szkó³ i gmin zachêceni pozytywnymi wynikami pilota u Internet w ka dej klasie zg³aszaj¹ swoje zainteresowanie tym rozwi¹zaniem. Ascom PLC System in Polish schools Kontroler PLC / PLC Controller During the last months of 2002, Ascom Poland in conjunction with a project coordinated by Senator Gra yna Staniszewska implemented a trial program called PLC at school Internet in every classroom. The Powerline Communications (PLC) technology, developed by Ascom of Switzerland, enables data transmission at up to 4.5 Mb/s using low-voltage power network. The idea is simple data and voice signals are modulated and transmitted by power network along with alternating current. Thus in all rooms with power sockets easy access to Internet resources is ensured. In addition, the technology enables voice transmission, which means you can use a regular tele Biuletyn nr 1/2003

9 DOBRE WYNIKI FUNDUSZY CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS W ubieg³ym roku fundusze oferowane przez Credit Suisse Life & Pensions Towarzystwo Ubezpieczeñ na ycie S.A. w ramach poszczególnych ubezpieczeñ przynios³y zyski w wysokoœci od 8,48 proc. (fundusz zrównowa ony)do 10 proc. (fundusz wspólnego zabezpieczenia). Wyniki wszystkich funduszy s¹ lepsze od benchmarków, czyli specjalnych wskaÿników, do których porównuje siê wyniki danych strategii inwestycyjnych. Poszczególne fundusze oferowane s¹ w ramach produktów ubezpieczeniowych na ycie z funduszem. Nale ¹ do nich: Z³oty Œrodek ubezpieczenie przeznaczone dla klientów indywidualnych oraz ubezpieczenia grupowe Optymalny Wybór i Trafna Decyzja. Optymalny Wybór jest rozwi¹zaniem kierowanym do firm zatrudniaj¹cych powy ej 35 osób, natomiast Trafna Decyzja do pracodawców i pracowników ma³ych i œrednich firm. Aby sprawdziæ czy poszczególne fundusze zarz¹dzane sa efektywnie, dla ka dego z nich okreœla siê tzw. benchmark. Jest to specjalny wskaÿnik, swego rodzaju punkt odniesienia, do którego porównywane s¹ wyniki danego funduszu. Benchmark jest niejako portfelem wzorcowym. Informuje jaki by³by wynik funduszu, gdyby by³ on zarz¹dzany,,pasywnie to znaczy kupowa³ okreœlone papiery wartoœciowe i tylko realizowa³ zyski wynikajace z rentownoœci papierów wchodz¹cych w sk³ad portfela. Jesli jednak wyniki funduszu s¹ lepsze od rentownoœci benchmarku to znaczy, ze fundusz jest zarz¹dzany efektywnie, a zarz¹dzajacy nim kreuje swoista wartoœæ dla klientów. Fundusze: Bezpiecznego Inwestowania, Wspólnego Zabezpieczenia Fundusze Bezpiecznego Inwestowania oraz Wspólnego Zabezpieczenia s¹ funduszami rynku pieniê nego. Maksymalny zas ycia portfela (tzw. duration) to jeden rok. Taka struktura portfela powoduje, ze fundusze cechuj¹ sie stabilnym wzrostem wartoœci portfela i niskim ryzykiem inwestycyjnym. W ubieglym roku rentownoœæ funduszy wynios³a: Funduszu Bezpiecznego Inwestowania: 9,33%, przy wzroœcie benchmarku, którym jest stopa zwrotu z 13 tygodniowych bonów skarbowych, w wysokoœci 8,35 %, zaœ Funduszu Wspólnego Zabezpieczenia: 10,00% (na tle 8,35% rentownoœci benchmarku). Fundusze: Stabilnego Wzrostu, Zrównowazony, Optymalnego Inwestowania, Aktywnego Inwestowania Fundusze Stabilnego Wzrostu, Zrównowa ony oraz Fundusz Aktywnego Inwestowania, sa funduszami mieszanymi, które ró ni¹ siê miêdzy sob¹ udzia³em akcji w portfelu inwestycyjnym. Dla Funduszu Stabilnego Wzrostu jest to œrednio 15%, zas w przypadku Funduszu Zrównowa onego 20%. W Funduszu Aktywnego Inwestowania œredni udzia³ akcji w portfelu wynosi 40% - to najbardziej agresywnie inwestuj¹cy fundusz. Fundusze te ró ni¹ siê zatem miêdzy sob¹ ryzykiem inwestycyjnym, a co za tym idzie mo liwymi wahaniami wartoœci inwestycji w czasie. W ubieglym roku ich wyniki wynios³y odpowiednio: q Fundusz Stabilnego Wzrostu: 9,88% (na tle 7,96% rentownoœci benchmarku); q Fundusz Zrównowa ony: 8,48% (na tle 7,80% rentownoœci benchmarku); q Fundusz Aktywnego Inwestowania: 9,55% (na tle 7,01% rentownoœci benchmarku). Credit Suisse Life & Pensions to jedna z najpotê niejszych na œwiecie instytucji finansowych, dzia³aj¹ca od 125 lat. Jest czêœci¹ Credit Suisse Group, która zarz¹dza aktywami o wartoœci oko³o 850 mld dolarów, zatrudnia 80 tys. osób na ca³ym œwiecie i jest notowana na gie³dach w Zurychu, Londynie, Nowym Jorku. Ten pocz¹tkowo szwajcarski, a teraz ogólnoœwiatowy bank od 1856 r. s³u y ludziom i zaspokaja ich potrzeby. Dzia³a w ponad 45 krajach i obs³uguje oko³o 15 mln klientów.

10 Nowoœci prawne / Neue gesetzliche Regelungen Polskie prawo patentowe W dniu wesz³a w ycie ustawa z Prawo w³asnoœci przemys³owej (Dz. U. z 2001 r., nr 49, pos. 508 z póÿniejszymi zmianami). Ustawa ta normuje stosunki w zakresie wynalazków, wzorów u ytkowych, znaków towarowych, oznaczeñ geograficznych, które dot¹d uregulowane by³y w odrêbnych aktach prawnych. Uwzglêdnione w niej zosta³y tak e postanowienia umów miêdzynarodowych. Jeszcze w tym roku planowane jest przyst¹pienie Polski do Konwencji Monachijskiej. Przedsiêbiorcy zagraniczni uzyskaj¹ wówczas ochronê patentu tak e na terenie Polski, o ile kraj ten zostanie przez zg³aszaj¹cego wskazany jako kraj ochrony. Poni ej przedstawiamy te regulacje ustawy, które s¹ wa ne dla zagranicznych przedsiêbiorców. S¹ to nowe instytucje prawne wprowadzone ustaw¹ (pkt I.), prawa uprawnionego z uzyskanego patentu (pkt. II) oraz ochronê patentu w razie jego naruszenia (pkt. III). I. Nowe uregulowania wzory przemys³owe, sprzeciw Ustawa wprowadzi³a nowe prawo ochronne na wzór przemys³owy, zbli ony do niemieckiego wzoru zdobniczego. Wzór przemys³owy dotyczy zewnêtrznej postaci wytworu. Ochrona obejmuje cechy estetyczne takie jak kszta³ty, kolorystyka, struktura powierzchni jak i zastosowany materia³. Czas trwania tego prawa ochronnego wynosi 25 lat. Ustawa wprowadza dalej instytucjê sprzeciwu wobec prawomocnej decyzji Urzêdu Patentowego o udzieleniu patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Sprzeciw mo e byæ wniesiony w ci¹gu 6 miesiêcy od opublikowania informacji o udzieleniu prawa. Podstaw¹ sprzeciwu s¹ okolicznoœci uzasadniaj¹ce uniewa nienie patentu lub innego prawa z rejestracji prawa w³asnoœci przemys³owej. II. Prawa wynikaj¹ce z uzyskania patentu Przedsiêbiorca zagranicznemu, jak ka - dy uprawniony z patentu, nabywa prawo wy³¹cznego korzystania z wynalazku w sposób zawodowy lub zarobkowy na ca³ym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Uprawniony z patentu mo e wiêc zakazaæ osobie trzeciej korzystania z wynalazku bez jego zgody. Prawo przys³uguj¹ce uprawnionemu z patentu jest ograniczone czasowo i wynosi 20 lat od daty zg³oszenia wynalazku w Urzêdzie Patentowym. W rzeczywistoœci z uwagi na d³ugie postêpowanie przed Urzêdem Patentowym RP ochrona trwa ok. 16 lat. Patent jest zbywalny, podlega dziedziczeniu. Uprawniony z patentu mo e siê swego prawa zrzec lub upowa niæ osobê trzeci¹ do korzystania z wynalazku (licencja). Umowa zbycia patentu jak i udzielenie licencji wymaga pod rygorem niewa noœci formy pisemnej. Z chwil¹ wpisu dokonanego przeniesienia do rejestru patentowego przeniesienie to staje siê skuteczne wobec osób trzecich. III. Roszczenia uprawnionego z patentu w razie jego naruszenia W wypadku naruszenia patentu uprawniony mo e dochodziæ nastêpuj¹cych roszczeñ: zaniechania naruszania i usuniêcia jego skutków, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyœci, naprawienia szkody na zasadach ogólnych, opublikowania w prasie stosownego oœwiadczenia oraz zap³aty odpowiedniej kwoty pieniê nej na rzecz jednej z organizacji wskazanych w ustawie na cele popierania w³asnoœci przemys³owej, o ile naruszenie by³o zawinione. Ponadto uprawniony mo e ¹daæ wydania przez s¹d orzeczenia przeciwdzia³aj¹cego dalszemu korzystaniu z bezprawnie wyprodukowanych wytworów. Z uwagi na przewlek³oœæ postêpowania s¹dowego uprawniony z patentu winien na czas procesu zabezpieczyæ swoje roszczenia w drodze zarz¹dzenia tymczasowego. IV. Uniewa nienie i wygaœniêcie patentu Uprawniony z patentu traci przys³uguj¹ce mu prawo wskutek uniewa nienia lub wygaœniêcia patentu. Patent wygasa z powodu up³ywu okresu, na jaki go udzielono, zrzeczenia siê przez uprawnionego przed Urzêdem Patentowym przys³uguj¹cego mu prawa lub nieuiszczenia op³aty okresowej. Op³aty za ca³y czas trwania dwudziestoletniej ochrony wynosz¹ z³ i s¹ wnoszone za poszczególne okresy ochrony. Przyk³adowo op³ata za pierwsze 5 lat ochrony wynosi 350 z³. Ka da osoba, która ma interes prawny, mo e ¹daæ uniewa nienia patentu, je eli wyka e, i nie zosta³y spe³nione ustawowe warunki wymagane do uzyskania patentu. Decyzja Urzêdu Patentowego ma w tym wypadku charakter konstytutywny i obowi¹zuje z moc¹ wsteczn¹. Patent uwa a siê za nieby³y. V. Patent europejski Konwencj¹ o udzielaniu patentów europejskich z zosta³ wprowadzony patent europejski. Konwencja ta zezwala na wydanie patentu przez Europejski Urz¹d Patentowy z siedzib¹ w Monachium. Zg³aszaj¹cy wybiera sam, w jakich pañstwach konwencyjnych chce uzyskaæ ochronê patentu. Ponadto wchodz¹ w grê pañstwa, które wprawdzie nie s¹ pañstwami konwencyjnymi, ale wyrazi³y zgodê na to, aby patent europejski by³ skuteczny tak e na ich terytorium. Przyst¹pienie Polski do Konwencji doprowadzi do uproszczenia procedury ubiegania siê o patent. Zagraniczny przedsiêbiorca uprawniony z patentu europejskiego zobowi¹zany jest jednak do z³o enia t³umaczenia na jêzyk polski patentu europejskiego w terminie 3 miesiêcy od daty opublikowania go przez Europejski Urz¹d Patentowy. Steffen Braun, Rechtsanwalt und Renata Bojanowska BSJP Brockhuis Schnell Jurczak Prusak Sp. k. Rechts- und Steuerberatung für Unternehmen ul. Pow¹zkowska 44c PL Warszawa tel.: (+48 22) fax: (+48 22) Biuletyn nr 1/2003

11 Nowoœci prawne / Neue gesetzliche Regelungen Das polnische Patentrecht Am 21. August 2001 ist das Gesetz über das Recht am gewerblichen Eigentum vom 30. Juni 2000 (Ges. Bl. aus dem Jahre 2001, Nr. 49, Pos. 508, mit späteren Änderungen) in Kraft getreten. Das Gesetz enthält Regelungen im Bereich der Erfindungen, Gebrauchsmuster, Markenzeichen sowie der geographischen Bezeichnungen, die bisher Gegenstand verschiedener Rechtsakte waren. Berücksichtigt werden ebenfalls die Bestimmungen internationaler Verträge. Noch in diesem Jahr ist der Beitritt Polens zur Münchner Konvention (Europäische Patent-Konvention) geplant. Ausländische Unternehmer können dann ein Patent auch in Polen schützen lassen, sofern Polen durch den Antragsteller als Schutzland benannt wird. Im weiteren Verlauf werden die Regelungen des Gesetzes vorgestellt, die für ausländische Unternehmer wichtig sind. Das sind zum einen neue Rechtsinstitute, die durch das Gesetz eingeführt wurden (Pkt. I), zum anderen die Rechte, die mit der Erlangung des Patentes verbunden sind (Pkt. II) sowie der Schutz des Patentes im Falle von Patentverletzungen durch Dritte (Pkt. III). I. Neue Regelungen gewerbliches Muster, Einspruch Das Gesetz hat mit dem gewerblichen Muster ein neues Schutzrecht eingeführt, das dem deutschen Geschmacksmuster sehr ähnlich ist. Dieses gewerbliche Muster bezieht sich auf die äußere Gestaltung des Produkts. Der Schutz erstreckt sich dabei auf ästhetische Merkmale wie Formgebung, Farbgestaltung, Oberflächenstruktur sowie auf das verwendete Material. Die Geltungsdauer dieses Schutzrechtes beträgt 25 Jahre. Das Gesetz führt weiterhin das Institut des Widerspruchs gegen eine rechtskräftige Entscheidung des Patentamtes über die Erteilung eines Patentes oder eines anderen Schutz- oder registrierten Rechtes ein. Innerhalb von sechs Monaten ab der Veröffentlichung der Information über die Erteilung des Rechtes kann der Widerspruch eingelegt werden. Grundlage dafür sind Umstände, die die Nichtigerklärung des Patentes oder eines anderen registrierten Rechtes am gewerblichen Eigentum begründen. II. Mit dem Patent verbundene Rechte Der ausländische Unternehmer erwirbt wie jeder andere Patentinhaber das ausschließliche Recht, die Erfindung in beruflicher oder erwerbsmäßiger Weise auf dem Territorium der Republik Polen auszunutzen. Der Patentinhaber kann somit Dritten verbieten, die entsprechende Erfindung ohne seine Zustimmung zu nutzen. Das dem Berechtigten zustehende Recht ist zeitlich begrenzt und beträgt 20 Jahre, gerechnet ab dem Tag der Anmeldung der Erfindung beim Patentamt. Unter Berücksichtigung der Länge des Verfahrens vor dem Patentamt ist in der Praxis von einer Schutzfrist von ungefähr 16 Jahren auszugehen. Das Patent ist veräußerbar und vererbbar. Der Patentinhaber kann auf sein Recht verzichten oder Dritte zur Ausnutzung der Erfindung berechtigen (Lizenz). Der Vertrag zur Veräußerung des Patentes sowie zur Erteilung einer Lizenz muss zur Vermeidung der Nichtigkeit schriftlich abgeschlossen werden. Ab dem Moment der Eintragung in das Patentregister ist die Übertragung des Rechtes auch gegenüber Dritten wirksam. III. Ansprüche des Patentinhabers im Falle der Patentverletzung Eine Patentverletzung berechtigt den Patentinhaber, folgende Ansprüche geltend zu machen: die Unterlassung der Verletzungshandlung und die Beseitigung ihrer Folgen, die Herausgabe der ohne Rechtsgrund erlangten Vorteile, den Ersatz des Schadens nach allgemeinen Regeln, die Veröffentlichung einer entsprechenden Erklärung in der Presse sowie die Zahlung einer angemessenen Geldsumme zugunsten einer der im Gesetz genannten gemeinnützigen Organisationen zur Förderung des gewerblichen Eigentums, sofern die Verletzung schuldhaft erfolgte. Darüber hinaus ist der Patentinhaber berechtigt, das Gericht anzurufen, um die weitere Verwendung oder Ausnutzung der unrechtmäßig hergestellten Produkte zu verhindern. Unter Berücksichtigung der Länge des Gerichtsverfahrens sollte der Patentinhaber für die Zeit des Prozesses seine Ansprüche mit Hilfe einer einstweiligen Verfügung sichern. IV. Nichtigerklärung und Erlöschen des Patentes Der Berechtigte verliert das ihm aufgrund des erteilten Patentes zustehende Recht infolge einer Nichtigerklärung oder des Erlöschens des Patentes. Das Patent erlischt zum einen mit Ablauf des Zeitraumes, für den es erteilt wurde, zum anderen im Moment des Verzichts durch den Berechtigten vor dem Patentamt oder im Falle der Nichtentrichtung der entsprechenden amtlichen Gebühr. Die Höhe dieser Gebühr beträgt für die gesamte Schutzfrist von 20 Jahren PLN und ist nach Zeiträumen zu entrichten. Beispielsweise sind für die ersten fünf Jahre 350 PLN zu zahlen. Jede Person, die ein berechtigtes Interesse hat, kann die Nichtigerklärung eines Patentes verlangen. Voraussetzung ist der Nachweis, dass die gesetzlichen Vorgaben für die Erteilung des Patentes nicht erfüllt sind. Die Entscheidung des Patentamtes hat in diesem Fall konstitutiven Charakter und gilt rückwirkend. Das Patent gilt dann als nicht erteilt. V. Das Europäische Patent Mit der Europäischen Patent-Konvention vom 5. Oktober 1973 wurde das europäische Patent eingeführt. Die Konvention erlaubt die Erteilung eines Patentes durch das Europäische Patentamt mit Sitz in München. Der Antragsteller wählt nach dem Benennungsprinzip selbst aus, auf welche Vertragsstaaten sich das Patent erstrecken soll. Darüber hinaus kommen auch Staaten in Betracht, die zwar keine Vertragsstaaten der Konvention sind, aber ihre Zustimmung dazu erteilt haben, dass das entsprechende Patent auch auf ihrem Territorium gelten soll. Der Beitritt Polens zu dieser Konvention führt zu einer Vereinfachung des Anmeldeverfahrens. Der ausländische Patentrechtsinhaber ist verpflichtet, innerhalb einer Frist von drei Monaten ab dem Tag der Veröffentlichung durch das Europäische Patentamt eine Übersetzung des entsprechenden Patentes in polnischer Sprache vorzulegen. Biuletyn nr 1/

12 HUB Swiss Business Hub Poland, którego otwarcie pod skrzyd³ami Ambasadzy Szwajcarii w Warszawie planowane jest na wiosnê 2003, jest czêœci¹ globalnej sieci konsultingowej tworzonej przez Osec Business Network Switzerland w Zurychu. Specjaliœci tej instytucji, zarówno od poszczególnych rynków jak i od bran, towarzysz¹ ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom ze Szwajcarii i Liechtensteinu na drodze do miêdzynarodowego sukcesu. Zadaniem naszego Hubu jest pomaganie ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom w zidentyfikowaniu ich potencjalnych partnerów handlowych, uzyskiwaniu wartoœciowych informacji rynkowych i wspieraniu udanego wejœcia ich produktów na dynamiczny rynek polski. W ten sposób Hub bêdzie dzia³aæ jako pomost miêdzy Szwajcari¹ i Polsk¹, co u³atwi wzmocnienie relacji biznesowych i handlowych oraz zwiêkszy okazje do inwestycji wœród polskich i szwajcarskich firm w ci¹gu najbli szych miesiêcy i lat. Aby zapewniæ wyczerpuj¹ce, szybkie i najwy szej jakoœci wsparcie dla wspólnoty biznesowej, nasz ma³y team bêdzie d¹ yæ do zbudowania silnej, lokalnej sieci polskich ekspertów rynkowych. Przez to nale y równie rozumieæ, e z du ¹ przyjemnoœci¹ oczekujemy wspó³pracy z Polsko-Szwajcarsk¹ Izb¹ Przemys³u i Handlu jako jednym z naszych partnerów lokalnych. Us³ugi oferowane ma³ym i œrednim firmom ze Szwajcarii i Liechtensteinu przez Swiss Business Hub Poland obejmuj¹: q analizy rynkowe i analizy produktu; q poszukiwanie dystrybutorów, przedstawicieli i partnerów importowych; q Indywidualne konsultacje dla ma³ych i œrednich firm, ich pozycjonowanie na rynku; q informacje o polskim rynku i gospodarce na centralnej platformie internetowej Osec Business Network Switzerland (www.osec.ch); q uczestnictwo w targach i raportowanie o tych wydarzeniach; q dzia³ania promocyjne na rzecz przemys³u szwajcarskiego. Jako pracownik Departamentu Federalnego Spraw Zagranicznych by³em mianowany na placówkach dyplomatycznych w Vancouver, Stuttgarcie i Bonn. W ci¹gu ostatnich 14 miesiêcy pracowa³em w Osec Business Network Switzerland w Zurychu, gdzie stanowi³em czêœæ teamu zajmuj¹cego siê budowaniem miêdzynarodowej sieci Swiss Business Hub. Cieszê siê, e kolejnym wyzwaniem dla mnie jest tworzenie nowego biura w Warszawie. Z powa aniem Reto Renggli Head of Swiss Business Hub Poland Reto Renggli Head of Swiss Business Hub Poland The Swiss Business Hub Poland, to be set up this spring in Warsaw under the aegis of the Swiss Embassy, will be part of the global consulting network of Osec Business Network Switzerland in Zurich, whose trade and market specialists are dedicated to assist small and medium-sized enterprises from Switzerland and Liechtenstein in their effort to internationalize. Our hub's main task will be to help SME's identify potential business partners, obtain valuable market information and launch their products successfully into the dynamic Polish market. The hub will thereby act as a bridge between Switzerland and Poland, thus helping to foster and strengthen business, trade and investment opportunities between Swiss and Polish companies in the months and years to come. In order to provide comprehensive, fast and high-quality assistance to the business community, our small team will seek to build a strong local network consisting of Polish market experts. With this said, it is with great pleasure that we look forward to working closely with the Polish- -Swiss Chamber of Commerce and Industry as one of our local network partners. The services offered to Swiss and Liechtenstein SME's by the Swiss Business Hub Poland include: q market and product analysis q search of distributors, representatives and import partners q individual consulting and coaching of SME's q information about the Polish market and economy via the central information platform of Osec Business Network Switzerland (www. osec. ch) q trade fair participations and reports on such events q promotional activities for the Swiss industry. As an employee of the Federal Department of Foreign Affairs, I was assigned to Vancouver, Stuttgart and Bonn. The past 14 months I worked at Osec Business Network Switzerland in Zurich, where I was part of the team whose main task is to build up an international network of Swiss Business Hubs. I am looking forward to building up this new office in Warsaw Sincerely, Reto Renggli Head of Swiss Business Hub Poland 12 Biuletyn nr 1/2003

13 Ascom PLC System in Polish schools 8 phone connected to the network. The PLC technology is safe, as confirmed by a positive opinion of the Institute of Occupational Medicine and certificates issued by the Department of Telecommunication and Postal Regulations as well as CETECOM laboratory. Within the confines of the trial program Internet in every classroom, Ascom Poland installed the PLC system in three Polish schools: in Pruszcz Gdañski, in Józefów near Otwock and in Bielsko-Bia³a. These were, respectively, a group of high schools situated in a fifty-year-old (!) building and two middle schools located in a forty-year-old and a two-year old building. It is worth noting that the internal power network did not require any remodeling. It was only necessary to fit the main switchboard of the building with a PLC controller (see photo). Bearing in mind the unique needs of schools, a special set was put together (see photo), composed of a PLC adapter (ensuring data transmission using power lines), portable computer and video projector. The set was installed on a cart in order to enable quick and easy transport between classrooms. With PLC, teachers were able to make use of multimedia computer technology and educational features of Internet resources in every room of the school. Moreover, no further costs related to cabling were necessary. All this was possible through data transmission using regular power network. The PLC technology has won much appreciation and interest on the part of both teachers and students. After each lesson, teachers using PLC generated electronic reports and sent them to Ascom Poland, obviously enough, through the power line Internet connection. More than 280 reports evaluating the PLC system, the multimedia cart and the Gor¹cy temat / Aktuelles Thema usefulness of easy Internet access during lesson were received. He conclusions emerging from the reports came as a surprise even to the authors of the trial program. The system was mostly used during humanities classes, such as the Polish language, the English language, history and religion. Easy and fast access to the Internet gave teachers an opportunity to illustrate the material with information and images presented on websites of museums and art galleries. Teachers without advanced computer skills, encouraged by their more experienced colleagues, decided to use the multimedia cart in spite of some initial anxiety. However, they quickly gained experience and started to sign up for more lessons with the PLC cart, encouraged by the results of multimedia lessons and positive reactions of their students. After the successful trial, which lasted over three months, the local authorities in Pruszcz Gdañski decided to purchase the PLC system for the group of high schools and extend the system to cover all schools in the town. Representatives of other schools and communes, encouraged by the positive results of the trial Internet in every classroom, continue to express their interest in this solution. osec Biuletyn nr 1/

14 Cz³onkowie Izby / Kammermitglieder Nasi nowi cz³onkowie POLFA KUTNO S. A. Nowoczesna i dynamicznie rozwijaj¹ca siê polska firma farmaceutyczna, notowana na warszawskiej Gie³dzie Papierów Wartoœciowych. Portfolio: leki diabetologiczne, gastrologiczne, kardiologiczne, przeciw osteoporozie, a tak e preparaty OTC (Vibovit). Moderne und sich dynamisch entwickelnde polnische pharmazeutische Firma, auf der Polnischen Wertpapierenbörse notiert. Portfolio: Medikamente für Diabetiker, gastrologische und kardiologische Arzneien, Osteoporose, auch OTC-Produkte (Vibovit). Biuro w Warszawie / Büro in Warschau: Al. Jerozolimskie 146D Warszawa T: (22) F: (22) Siedziba Spó³ki / Sitz: ul. Sienkiewicza Kutno T: (24) F: (24) W: www. polfakutno. pl RADISSON SAS CENTRUM Hotel Radisson SAS Centrum zosta³ otwarty we wrzeœniu 2002r. Obiekt po³o ony w centrum miasta dysponuje 311 pokojami w trzech stylach: w³oskim, morskim i skandynawskim, w tym pokojami Business Class, apartamentami i pokojami dla osób niepe³nosprawnych, wszystkie s¹ kompleksowo wyposa one, m. in. w po³¹czenia internetowe. Hotel posiada 2 restauracje:,,ogrodow¹ oraz Latino s i 6 sal konferencyjno-bankietowych dla grup do 400 osób. Centrum rekreacyjne World Class Health Academy na 1200m² oferuje goœciom salê gimnastyczn¹, salê æwiczeñ si³owych, basen, jacuzzi, saunê such¹ i parow¹, masa e, solarium. Sieæ Radisson SAS zaprasza tak e do hoteli w Szczecinie, Wroc³awiu i Krakowie. Das Hotel Radisson SAS Zentrum wurde im September 2002 eröffnet. Im Stadtzentrum gelegen, verfügt es über 311 Zimmer in drei Stilen: italienisch, maritim und skandinavisch, darunter sind Business Class Zimmer, Apartaments und Zimmer für Behinderte, die alle über eine komplette Ausstattung incl. Internetanschluss verfügen. Zur Verfügung stehen Ihnen 2 Restaurants: das Gartenrestaurant und die Latino s; 6 Konferenzräume für Gruppen bis 400 Personen. Der Fitness Club World Class Health Academy offeriert auf 1200m2 alles von Solarium über Sauna bis hin zu einem Schwimmbad, Jacuzzis und einem Kraftraum. Sie sind auch in unseren Hotels in Szcze-cin, Wroclaw und Krakow herzlich willkommen Warszawa ul. Grzybowska 24 T: (22) F: (22) W: www. radissonsas. com E: com General Manager: Christian Gartmann Kontakt: Beata Stêplak bezpoœrednio/direkt T: (22) SOPHARM SP. Z O. O. Sopharm Sp. z o. o. jest pierwszym w Polsce dostawc¹ kompleksowych us³ug, zwi¹zanych z badaniem rynku, podejmowaniem decyzji o nowych wdro eniach, negocjacj¹ umów licencyjnych i transferem technologii, organizacj¹ badañ klinicznych, rejestracj¹, refundacj¹ i komercjalizacj¹ na zlecenie nowych produktów farmaceutycznych. Pe³nimy funkcjê doradcy w procesach prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych. Pomagamy w sprzeda y i zakupie produktów i przedsiêbiorstw produkcyjnych i handlowych bran y farmaceutycznej. Sopharm Sp. z o. o. ist der erste Anbieter von umfassenden Dienstleistungen aus den Bereichen Marktanalyse, Produktentwicklungsentscheidung, Verhandlung von Lizenzverträgen, Technologietransfer, Organisation von klinischen Untersuchungen, Registrierung, Rückvergütung und Kommerzialisierung für neue pharmazeutische Produkte. Wir beraten bei Privatisierungsprozessen in staatlichen Unternehmen wie auch bei Verkauf und Einkauf von Produkten sowie Unternehmungen der Pharmabranche. ul. Modzelewskiego m Warszawa T: F: (22) SWISSLOG Swisslog to szwajcarska firma integruj¹ca systemy logistyczne. Optymalizujemy systemy zarz¹dzania, przep³ywy i magazynowanie towarów. Dostarczamy pocz¹wszy od koncepcji i projektu kompletne systemy, oprogramowanie i wyposa enie techniczne. Tworzymy nowe systemy dopasowane do potrzeb klienta, modernizujemy i rozbudowujemy istniej¹ce. Dzia³amy w sektorach rynku takich jak: farmacja, motoryzacja, przemys³ papierniczy, przemys³ spo ywczy, browary, wytwórnie napojów, przemys³ spirytusowy, biblioteki, s³u ba zdrowia, banki, poczta, lotniska, systemy zakupów internetowych (B2B i B2C). Oddzia³ polski istnieje od 3 lat, najbardziej znan¹ referencj¹ jest Magazyn Wysokiego Sk³adowania w WZF Polfa Warszawa. Die Schweizer Firma Swisslog ist ein weltweit tätiges Unternehmen, das integrierte Supply-Chain Lösungen von Einkauf über die Produktion bis zur Distribution anbietet. Wir liefern schlüsselfertige Systeme, Software und technische Ausstattung. Wir sind in folgenden Sektoren tätig: Pharmazeutik, Motorisierung, Papierindustrie, Lebensmittelindustrie, Brauereien, Getränkefabriken, Spirituosenindustrie, Bibliotheken, Gesundheitswesen, Bankwesen, Postwesen, Flughafen. Die polnische Filiale existiert seit 3 Jahren. Unsere bekannteste Referenz ist das Hochregallager der WZF Polfa Warszawa Warszawa ul. Bagatela 11 lok. 1 T: (22) F: (22) W: www. swisslog. pl E: marek. pl TGC TGC jest miêdzynarodow¹ firm¹ prawnicz¹ œwiadcz¹c¹ szeroki zakres us³ug prawnych na rzecz podmiotów gospodarczych, miêdzy innymi z zakresu: prawa dzia³alnoœci gospodarczej, prawa handlowego, prawa pracy, doradztwa podatkowego, w³asnoœci intelektualnej, administracji spó³ek (tworzenie i rejestracja spó³ek, oddzia³ów, przedstawicielstw). TGC ist eine internationale Rechtsanwaltskanzlei, die einen breiten Bereich von Rechtsdienstleistungen für Unternehmer anbietet, u. a. im Bereich von Geschäftsrecht, Handelsrecht, Arbeitsrecht, Steuerberatung, intellektuelles Eigentum und Gesellschaftsverwaltung (Gründung und Registrierung von Gesellschaften, Niederlassungen, Filialen) ul. Królewska Warszawa T: (22) F: (22) W: E: VITRA AG Vitra AG produkuje znakomite krzes³a i meble do biur i domów prywatnych. Od 50 lat jest w œcis³ym zwi¹zku z architektur¹ i sztuk¹. Wspó³pracuj¹ z nami najwiêksi projektanci i architekci. Dostarczamy meble do takich firm jak Roche, Novartis, Credit Suisse. Die Vitra AG stellt Stühle und Möbel für Büros und Privatkunden her. Seit 50 Jahren sind wir auf der Schnittstelle von Architektur und Kunst, in Zusammenarbeit mit den grössten Designern und Architekten. Wir liefern unsere Möbel solchen Firmen wie Roche, Novartis, Credit Suisse. Przedstawicielstwo w Polsce / Vertretung in Polen ul. Burakowska 5/ Warszawa T: (22) Mobile W: www. vitra. com E: przemek. com 14 Biuletyn nr 1/2003

15 Gor¹cy temat / Aktuelles Thema Coraz wiêcej firm decyduje siê na skorzystanie z outsourcingu w jednym lub w kilku obszarach funkcjonalnych firmy. Najczêœciej na zewn¹trz zlecana jest obs³uga w takich dziedzinach jak administracja kadrami, obs³uga finansowo-ksiêgowa, obs³uga p³ac. Firmy, korzystaj¹c z zaawansowanych technologicznie rozwi¹zañ systemowych, takich jak np. rozwi¹zania oferowane w pakiecie mysap. com, usprawniaj¹ swe operacje w danym obszarze. W wielu wypadkach niechybnie prowadzi to do nadwy ki zatrudnienia i dylematu co pocz¹æ z nadmiarem, czêsto wysoko wykwalifikowanych, si³ roboczych. Zwykle w tym w³aœnie momencie pojawia siê najtrudniejszy do przebrniêcia z czysto ludzkiego punktu widzenia etap wdro enia procesu outsourcingu redukcja etatów. Istot¹ outplacementu nie jest wbrew pokutuj¹cym jeszcze powszechnie opiniom znalezienie pracy zwalnianym osobom, lecz przygotowanie ich do poruszania siê na rynku pracy, pomoc w przebrniêciu przez psychologicznie dla nich trudny fakt bycia zwolnionym oraz pomoc w ustaleniu optymalnej œcie ki kariery. Naturalnie sama istota outplacementu implikuje podejœcie indywidualne do ka dego zwalnianego pracownika, mo na jednak pokusiæ siê o naszkicowanie kilku kluczowych etapów okreœlaj¹cych zasady i cele takiego programu. Problem uboczny outsourcingu: co z nadmiarem personelu? Po pierwsze: nale y pamiêtaæ, i z punktu widzenia pracownika mamy na pocz¹tku do czynienia ze znacznym niekiedy szokiem zwi¹zanym z informacj¹, e firma, w której przepracowa³ nieraz nawet kilkanaœcie lub kilkadziesi¹t lat, nagle pozbywa siê go, uwa aj¹c jego dalsz¹ pracê za niepotrzebn¹. Oprócz zwyk³ego w takich sytuacjach lêku przed odciêciem sta³ego dop³ywu dochodów dochodzi jeszcze swoisty szok kulturowy: oto zostaje nagle pozbawiony kolegów, œrodowiska, otoczenia, w którym spêdza³ tyle czasu. W niektórych zwalnianych osobach nieomal kipi al, poczucie krzywdy, niekiedy wrêcz chêæ jakiegoœ bodaj czysto psychologicznego odwetu. I tutaj w³aœnie mamy do czynienia ze szczególnie delikatnym problemem, gdzie odpowiednie podejœcie konsultantów oraz w³aœciwa komunikacja na linii firma-zwalniany-konsultant mo e zadecydowaæ o powodzeniu ca³ego przedsiêwziêcia lub jego fiasku ju na samym pocz¹tku. Warto przy tej okazji zwróciæ uwagê na jeden, bardzo istotny, acz czêsto przez pracodawców niedoceniany aspekt realizacji programu outplacement. Decyzjê skorzystania z niego nale y podj¹æ jak najwczeœniej, z ca³¹ pewnoœci¹ przed powiadomieniem o tym zwalnian¹ osobê, czyli przed wrêczeniem mu wypowiedzenia, a nie w trakcie lub wrêcz pod koniec okresu wypowiedzenia. Po wtóre: po zaakceptowaniu przez pracownika faktu bycia zwolnionym nale y przygotowaæ go do poruszania siê na rynku pracy. W praktyce oznacza to m. in. okreœlenie jego profilu zawodowego i psychologicznego oraz pomoc w wyznaczeniu optymalnej œcie ki kariery. Po trzecie: zgodnie z ustaleniami z pracodawc¹ mo emy aktywnie w³¹czyæ siê w poszukiwanie nowego zatrudnienia dla zwalnianych osób. W tym celu wykorzystujemy nie tylko nasze zasoby ludzkie i techniczne (telemarketerzy, mailingi, informacje na naszych stronach internetowych oraz na stronach wspó³pracuj¹cych z nami firm), ale staramy siê tak e wykorzystaæ nasz¹ znajomoœæ rynku oraz aktualnych potrzeb rekrutacyjnych naszych klientów i nasze wieloletnie doœwiadczenie. Piotr Olszowski, Senior Adviser w Staff Poland (www.staff.pl) Informacje od firm cz³onkowskich / Mitgliedsfirmen News W grudniu 2002 roku Przedsiêbiorstwo Geoservice Sp. z o. o. z Wroc³awia rozpoczê³o realizacjê wzmocnienia posadowienia stuletniego budynku Szpitala im Ks. Anny Mazowieckiej w Warszawie. W celu zabezpieczenia instniej¹cej kontrukcji przed dalszymi nierównomiernymi osiadaniami przyst¹piono do wzmocnienia jej fundamentów uk³adem pali injecyjnych, formowanych przy u yciu technologii injekcji strumieniowej jet grouting. Ca³oœæ robót prowadzona jest na czynnym Im Dezember 2002 nahm die Unternehmung Geoservice GmbH aus Wroclaw die Gründungsverfestigung des 100jährigen Warschauer Fürstin-Anna- Mazowiecka-Krankenhauses in Angriff. Um die vorhandene Konstruktion gegen weiteres, unregelmässiges Absinken des Bodens zu sichern, wurden die Fundamente mit Hilfe eines Systems von Injektionspfählen stabilisiert, bei der die jet grouting-technologie angewandt wurde. Während der Modernisierungsarbeiten bleibt das Krankenhaus für die Patienten obiekcie w sposób umo liwiaj¹cy ci¹g³¹ pracê szpitala. Pod budynkiem wykonywane s¹ zbrojone pale o œrednicy 800 mm d³ugoœci ok. 8,0 m w rozstawie co 2,0 m. Ze wzglêdu na brak dostêpu ze œrodka obiektu do czêœci œcian wewnêtrznych (oddzia³ intensywnej opieki noworodków) ich fundamenty wzmacniane s¹ uk³adem niezbrojonych kolumn injekcyjnych, które maj¹ za zadanie utworzyæ bry³y injekcyjne zastêpuj¹ce pale. ¹cznie pod ca³ym budynkiem wykonanych zostanie ponad 2 km pali. und Mitarbeiter voll funktionsfähig. Unter dem Gebäude werden nun bewehrte Pfähle mit dem Durchmesser von 800 mm und der Länge von ca. 8,0 m je 2 Meter verlegt. Da der Zugang nicht zu allen Innenwänden möglich ist (Intensivstation für Neugeborene), müssen deren Fundamente mit nicht bewehrten Injektionssäulen verfestigt werden, die die Bildung eines Injektionskörpers ohne Pfähle ermöglichen. Insgesamt wurden unter dem Gebäude über 2 km Pfähle verlegt. Od redakcji Mitteilung der Redaktion Bêdziemy siê staraæ wydawaæ nasz Biuletyn w wersji dwujêzycznej. Jednak który jêzyk, obok polskiego, powinien byæ tym drugim jêzykiem? Jeden z trzech oficjalnie u ywanych jêzyków Szwajcarii? Czy te jêzyk uniwersalny, jêzyk handlowy angielski? Proponujemy takie rozwi¹zanie: niemiecki, angielski lub francuski (niestety, pracownicy Izby nie posiadaj¹ odpowiednich kwalifikacji jêzykowych z w³oskiego). Wir versuchen, das Bulletin nach Möglichkeit durchgehend zweisprachig zu halten. Nur: welches soll neben dem Polnischen die zweite Sprache sein? Eine der drei offiziellen Sprachen der Schweiz? Oder aber die Businesssprache Englisch? Die provisorische Lösung ist die: Als zweite Sprache sind Deutsch, Englisch oder Französisch zugelassen (das Kammerbüro verfügt leider über keine genügenden Italienischkenntnisse). Biuletyn nr 1/

16

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego.

Z pr¹dem do Unii. dostaw i ochrona odbiorców oraz ochrona œrodowiska naturalnego. Nr 9 styczeñ 2004 Wydawca: WV Marketing Sp. z o.o. Redaktor wydania: Marcin Mierzejewski,tel. (22) 335 97 89,fax (22) 335 97 10 1 Z pr¹dem do Unii Instytucjonalni odbiorcy energii ju od lipca 2004 roku

Bardziej szczegółowo

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN POLSKA KORPORACJA TARGOWA POLISH TRADE FAIR CORPORATION POLNISCHE MESSEKORPORATION TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2007 NR 1 (14) 2007, ISSN 1233-2763 oraz INFORMACJA o mo liwoœciach

Bardziej szczegółowo

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ

1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ ROZDZIA I PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA ROZDZIA I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1 STRESZCZENIE NAJWA NIEJSZYCH INFORMACJI ODNOŒNIE DO EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ 1.1 Opis Spó³ki i Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW

FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW POLSKA FUNDACJA PROMOCJI I ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW FINANSOWANIE ROZWOJU MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW wrzesieñ - listopad 2000 rok Konferencja jest finansowana ze œrodków Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7

Nr 36 Lipiec 2005. Interreg IIIB - CADSES Interreg IIIB - BSR NTI Kosztorysowanie cyklu ycia LIFE - Œrodowisko. str.6 str.7 str.7 Nr 36 Lipiec 2005 Spotkanie polskich województw z Dyrekcj¹ Generaln¹ ds. Polityki Regionalnej Komisji Europejskiej str.2 Zaproszenie do sk³adania koncepcji podprojektów do Regionalnej Operacji Ramowej

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA

PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA Prospekt Emisyjny Rozdzia³ 1 - Podsumowanie i czynniki ryzyka ROZDZIA I: PODSUMOWANIE I CZYNNIKI RYZYKA 1.1 SPECYFIKA DZIA ALNOŒCI EMITENTA I JEGO GRUPY KAPITA OWEJ Przedmiotem dzia³alnoœci Grupy Kapita³owej

Bardziej szczegółowo

Chifa - Instrumenty chirurgiczne

Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chifa - Instrumenty chirurgiczne Chirurgia kostna Knochenchirurgie Bone Surgery - producent ponad 3.000 wzorów narzêdzi medycznych o œwiatowych parametrach jakoœciowych znajduj¹cych zastosowanie w chirurgii

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001

KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. NATIONAL CLEARING HOUSE Co. RAPORT ROCZNY ANNUAL REPORT 2001 KRAJOWA IZBA ROZLICZENIOWA S.A. 02-761 Warszawa ul. Cypryjska 72 sekr. tel.: +48/22 651 63 66 fax: +48/22 651

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 3 SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 3 INDEKS 345237 numer 4 (108), rok dziesi¹ty paÿdziernik/grudzieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media

Bardziej szczegółowo

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007

WARTO WIEDZIEÆ, E... INFOTEL 1/2007 WARTO WIEDZIEÆ, E......B³yskawiczna ekspansja wideo w internecie zmienia oblicze portali. Wydawcy internetowi coraz wiêcej inwestuj¹ w multimedia i coraz chêtniej mówi¹ o swoich us³ugach telewizja. Teledyski,

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN

TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN TARGI W POLSCE TRADE FAIRS IN POLAND MESSEN IN POLEN 2006 Targi organizowane przez cz³onków Polskiej Korporacji Targowej The fairs organized by the members of the Polish Trade Fair Corporation Die Messen,

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI PROSPEKT EMISYJNY PROSPEKT EMISYJNY AKCJI Magellan S.A. (spó³ka prawa handlowego z siedzib¹ w odzi w Polsce, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiêbiorców pod numerem KRS 0000263422) Oferta Publiczna 2.995.455

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ...

WSTÊP... ... INTRODUCTION ... A WORD FROM THE AUTHORS S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... ... RESEARCH METHODOLOGY WARSZAWA... ... Raport 013 Report 013 WSTÊP... S OWO OD AUTORÓW... METODOLOGIA BADAÑ... WARSZAWA... 3 4 5... INTRODUCTION... A WORD FROM THE AUTHORS... RESEARCH METHODOLOGY... WARSAW Informaje ogólne... Gospodarka miasta...

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

BANK MILLENNIUM S.A.

BANK MILLENNIUM S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie w Polsce i adresem przy ul. Stanisława Żaryna 2A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010186) Oferta do 425.000.000

Bardziej szczegółowo

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa

8-9 czerwca 2010 r., Hotel Marriott, Warszawa 8-9 czerwca r., Hotel Marriott, Warszawa WŒRÓD PRELEGENTÓW: SPOTKAJMY SIÊ JU PO RAZ 6! UNIKALNE WYDARZENIE O NAJD U SZEJ HISTORII! Bo ena Batycka Batycki S.A. Krzysztof Gradecki EKO Holding Pedro Martinho

Bardziej szczegółowo

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A

ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008. Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A ISSN 1232-7085 BIULETYN 2/2008 Wielkopolskiej Okrêgowej Izby Aptekarskiej POZNAÑ KONIN LESZNO PI A Na stronach 101-102 przypominamy najwa niejsze fakty z ycia Pani Profesor Biuletyn 2/2008 Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003

PANORAMA. Czersk, z lotu ptaka. Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Rady Miejskiej w Czersku w roku 2003 PANORAMA ISSN 1642-7971 BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY CZERSK NR 7 LUTY 2004 Podsumowanie roku 2003 i plany na rok 2004 Rok 2003 to pierwszy rok dzia³alnoœci Rady Miejskiej i Burmistrza w IV kadencji

Bardziej szczegółowo

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE

FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE 45 FUZJE I PRZEJÊCIA BANKOWE SPIS TREŒCI Lista uczestników seminarium 4 Od Redakcji WPROWADZENIE 5 Wojciech Kostrzewa PRZES ANKI ORAZ TYPY FUZJI I PRZEJÊÆ BANKOWYCH 7 1. Fuzja moda czy koniecznoœæ 7 2.

Bardziej szczegółowo

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne

Polskie instytucje finansowe. Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne 1 2 Jaros³aw Poteraj Tytu³ EPISTEME 24(2002) Jaros³aw Poteraj Polskie instytucje finansowe Kreacja rynków i procesy konsolidacyjne Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo