ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU"

Transkrypt

1 Zielona Góra, dn r. ZDW-ZG-IV /09 ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU dot. przetargu nieograniczonego: Usługi i roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonach zimowych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. Zadanie nr 1 Obwód Drogowy w Kłodawie Zadanie nr 2 Obwód Drogowy w Drezdenku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, rozstrzyga protest wniesiony przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELJAN Elżbieta Szlendak, Drezdenko, ul. Ogrodowa 4, na mocy art. 183 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. w następujący sposób : - uwzględnia protest na mocy art. 183 ust.5 ustawy Pzp w zakresie rozbieżności dotyczącej obmiarów powierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerówych wyszczególnionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót a opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym. - oddala protest jako niezasadny w zakresie pozostałych zarzutów stawianych zamawiającemu. W zakresie Pkt.1), Pkt.2), Pkt.3), Pkt.4) Uzasadnienie faktyczne Protestujący na podstawie art.180 ust.1 złożył protest na czynności Zamawiającego w zakresie sformułowania treści siwz w postaci: 1) zapisu w 2 ust. 3 Istotne Postanowienia Umowy, że Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie dyżurów z gotowością środków transportu w wymiarze określonym przez Zamawiającego 2) zapisu w 6 ust. 2 Istotne Postanowienia Umowy, że podane w formularzu cenowym szacowane ilości godzin pracy sprzętu i dyżurów mogą ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych lub sytuacji nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego, oraz że z tytułu nie zrealizowania całej wartości umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 3) zapisu w 7 ust. 1 Istotne Postanowienia Umowy, że Wykonawca otrzyma zapłatę za potwierdzone ilości godzin pracy lub dyżuru ( na karcie drogowej, bez jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do utrzymania ciągłości dyżurów przez okres od 1 listopada do 1 marca w każdym z sezonów objętych umową i zapewnieniem płatności za ciągłe dyżury, przy jednoczesnym zobowiązaniu Wykonawcy do pozostania w ciągłej gotowości i podstawienia środków transportu oraz sprzętu lub raporcie pracy) przez przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich ( lub Obwodu Drogowego) obliczonych na podstawie raportów systemu GPS, po wystawieniu faktury VAT, bez jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do utrzymania ciągłości akcji zimowej ( dyżurów przez okres od 1 listopada do 1 marca w każdym sezonie objętym umową oraz jednoczesnego wskazania, że Zamawiający ma obowiązek zapłacić wykonawcy za wszystkie dyżury pełnione w tym okresie wynagrodzenie, przy jednoczesnym zobowiązaniu wykonawcy (w pkt.20 STWiOR )do podstawienia środków transportu oraz sprzętu wraz z obsługą i materiałami pędnymi i likwidowania gołoledzi i odśnieżania dróg, chodników i ciągów pieszych w miejscu i godzinie określonym przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Rejonu Dróg

2 Wojewódzkich nie później niż w ciągu 2 godzin od telefonicznego otrzymania wezwania ( niezależnie od wprowadzonych dyżurów ) 4) zapisu 10 ust. 2 pkt. a) Istotne Postanowienia Umowy, dopuszczającego zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w zależności od zaistniałych warunków pogodowych i opadów śniegu. zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów art KC, art.5 KC i KC. Protestujący, zarzuca Zamawiającemu iż cyt. " poprzez zaniechanie zamieszczenia w umowie zapisów gwarantujących wykonawcy wynagrodzenie za utrzymanie w gotowości sprzętu i personelu niezbędnego do wykonania zamówienia przez cały okres akcji zimowej przy jednoczesnym zastrzeżeniu na rzecz zamawiającego, że podane w formularzu cenowym szacowane ilości godzin pracy sprzętu i dyżurów mogą ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych lub sytuacji nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego, co oznacza, iż całe ryzyko finansowe związane z utrzymaniem potencjału niezbędnego do realizacji zamówienia obciąża wykonawcę Protestujący w uzasadnieniu protestu podkreśla, iż postanowienia siwz, zostały sformułowane w sposób bardzo niekorzystny, że brak w umowie zapisów gwarantujących wykonawcy wynagrodzenie za ściśle określony okres akcji zimowej, biorąc po uwagę występujące w ostatnim okresie anomalie pogodowe, w konsekwencji mogą spowodować brak stałego zysku. Protestujący w uzasadnieniu protestu zarzuca, iż Zamawiający zastrzegając sobie w umowie w 2 ust. 3 i 6 ust.2 zapisy pominął fakt, że Wykonawca niezależnie od warunków atmosferycznych przez cały okres jesiennozimowy będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem gotowości do realizacji przedmiotu zamówienia, co zdaniem protestującego oznacza że Wykonawca ma obowiązek zapewnienia kompletnego i sprawnego sprzętu i urządzeń oraz zatrudnienia zespołu osób zdolnych do wykonania zamówienia, nawet jeśli przez cały okres jesienno-zimowy temperatura powietrza będzie wysoka i co za tym idzie nie będzie konieczności bieżącego odśnieżania i posypywania dróg. W związku z powyższym Protestujący opierając się o zasadę ekwiwalentności świadczeń wzajemnych wynikających z art KC domaga się aby Zamawiający zobowiązał się do wprowadzenia zmian w siwz- Istotne Postanowienia Umowy w zakresie: 1) w 2 ust. 3 Istotne Postanowienia Umowy w następującym brzmieniu: pełnienie dyżurów z gotowością środków transportu min w okresie od 1 listopada do 1 marca w każdym z sezonów zimowych objętych umową 2) o usunięcie z w 6 ust.2 Istotne Postanowienia Umowy zapisu zgodnie z którym podane w formularzu cenowym szacowane ilości godzin pracy sprzętu i dyżurów mogą ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych lub sytuacji nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego oraz zapisu, który stanowi, że z tytułu nie zrealizowania całej wartości umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 3) dodanie w 7 ust.1 Istotne Postanowienia Umowy, zapisu gwarantującego utrzymanie ciągłości akcji zimowej (dyżurów) przez okres od 1 listopada do 1 marca w każdym sezonie objętym umową i wskazanie, iż Zamawiający ma obowiązek zapłacić Wykonawcy za wszystkie dyżury pełnione w tym okresie wynagrodzenie w wysokości 40% stawki efektywnej pracy kompletu sprzętu pozostającego w gotowości do realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 3.2 STWiOR. 4) o usunięcie 10 ust. 2 pkt. a) z Rozdziału V SIWZ Istotne Postanowienia Umowy Protestujący podkreśla, cyt. zamawiający winien zobowiązać się do zapłaty wykonawcy za wszystkie dyżury wynagrodzenie za okres od 1 listopada do 1 marca każdego roku w którym zamówienie będzie realizowane.. oraz, że tylko zagwarantowanie wykonawcy uzyskania tak obliczonego wynagrodzenia, umożliwi mu pokrycie kosztów utrzymania gotowości do realizacji zamówienia. Protestujący podkreśla również, iż cyt. wynagrodzenie

3 protestującego za okres jesienno zimowy ostatnich 3 lat nie pokrywało kosztów ponoszonych w celu zapewnienia gotowości do realizacji zamówienia, oraz cyt. w ostatnim roku protestującemu udało się osiągnąć zysk przekraczający straty tylko dzięki prowadzonej corocznie akcji sprzątanie po sezonie zimowym. W odpowiedzi na postawione przez Protestującego zarzuty naruszenia przepisów art KC, art.5 KC i KC, Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż formułując przedmiot zamówienia i wymagania związane z przedmiotem zamówienia nie uchyla się od płatności na rzecz Wykonawcy za gotowość w związku z realizacją przedmiotu umowy. Zapis w pkt.3 Formularza Cenowego pełnienie dyżurów z gotowością środków transportu w wymiarze określonym przez Zamawiającego wyraźnie nakazuje Wykonawcy w cenach jednostkowych zawrzeć cenę za gotowość w okresie pełnienia dyżurów. Natomiast zapis pkt. 9.1 STWiOR ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, obliguje Wykonawcę do wkalkulowania w cenę jednostkową każdej jednostki obmiarowej m.in. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, koszt pośrednie, zysk kalkulacyjny jak również wartość ryzyka jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. W związku z powyższym, jeśli Wykonawca ma doświadczenie z poprzednich okresów i uważa, iż ponosi ryzyko związane z ciągłą gotowością a co za tym idzie, może być narażony na straty, w związku z powyższym może na mocy zapisu pkt. 9.1 STWiOR wkalkulować ryzyko związane z ciągłą gotowością w ceny jednostek obmiarowych. Zamawiający pragnie jednocześnie zaznaczyć, że jeśli zdarzą się temperatury plusowe w okresie zimowym Wykonawca może potencjał ludzki wykorzystać do innych celów, gdyż Zamawiający nie narzuca Wykonawcy aby był w ciągłym pogotowiu, lecz daje czas 2 godz. na ewentualne podjęcie działań. Takie sytuacje gdzie wzywa się wykonawcę jedynie do posypania dróg zdarzają się niezwykle rzadko, zazwyczaj jeśli prognozy długofalowe są niekorzystne wprowadza się dyżury. Ponadto, nie ma możliwości aby Zamawiający za dyżury wprowadzone nie zapłacił, a domaganie się ciągłej płatności za dyżury w okresie od 1 listopada do 1 marca, które mogą być w bliżej nieokreślonym wymiarze czasowym może godzić w interesy obu stron. Zamawiający mając na uwadze szczególny charakter przedmiotu zamówienia, gdzie rozmiar świadczeń Wykonawcy jest determinowany warunkami atmosferycznymi ( okres zimowy) i sytuacjami których nie można przewidzieć, ma prawo zastrzec sobie w umowie zmiany w trakcie jej realizacji : co do zakresu jej realizacji ( tj. ilości godzin pracy sprzętu i dyżurów, ilości powierzchni), zmian częstotliwości wykonania prac, zmiany terminów, czasowego zawieszenia prac w związku z potrzebami i warunkami atmosferycznymi potwierdza tę tezę wyrok ZAUZP z dnia 15 lutego 2007r. UZP/ZO/0-143/07. Zatem dokonanie zmian w umowie wedle zarzutów Protestującego, w sytuacjach przedłużającego się okresu zimowego, ekstremalnych temperatur i ekstremalnych warunków ( śnieżyce itp. ), pozbawiały by Zamawiającego zapewnienia możliwości podjęcia działań wedle tych warunków. Zamawiający kierując się powyższymi zasadami oraz tym, iż przy szacowaniu ilości godzin pracy sprzętu i dyżurów wziął pod uwagę skrajnie niekorzystne warunki jakie mogą wystąpić podczas realizacji umowy, zastrzegł w Formularzu Cenowym, iż ilości godzin pracy sprzętu są godzinami szacowanymi i że rozliczenie odbywać się będzie za faktycznie wykonane ilości godzin pracy lub dyżuru. Zamawiający, kierując się również zasadą gospodarności nie może w celu zagwarantowania Wykonawcy stałego zysku ( bez względu na warunki atmosferyczne ), formułować zapisów w SIWZ, które będą w sprzeczności z innymi prawami. Ponadto, celem udzielenia zamówienia publicznego nie jest zapewnienie zysku Wykonawców z prowadzonej działalności gospodarczej, lecz wyłonienie w ramach konkurencyjnej procedury Wykonawcy, który zrealizuje przedmiot zamówienia z należytą starannością. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie, Zamawiający podtrzymuje zapisy 2 ust. 3, 6 ust.2, 7 ust. 1, 10 ust. 2 pkt.a) Istotne Postanowienia Umowy, gdyż nie znajduje uzasadnienia w stwierdzeniu naruszenia przepisów art KC, art.5 KC i KC bowiem obowiązujące przepisy KC znajdują zastosowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.14 pzp w sytuacjach nie uregulowanych w ustawie.

4 Pkt.5) Protestujący zarzucił Zamawiającemu, iż wykonanie Zadania nr 2 Obwód Drogowy w Drezdenku będzie obejmowało utrzymanie chodników i ciągów pieszych bez jednoczesnego zapewnienia narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Jednocześnie domaga się dokonania modyfikacji treści SIWZ poprzez usunięcie z Opisu Przedmiotu zamówienia w pkt. II i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót pkt. 2 wskazania iż wykonanie Zadania nr 2 Obwód Drogowy w Drezdenku będzie obejmowało utrzymanie chodników i ciągów pieszych. W odpowiedzi na postawione powyżej zarzuty, Zamawiający informuje, że nie zastosował w żadnym miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia sformułowania bez jednoczesnego zapewnienia narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Nie jest również możliwa modyfikacja treści SIWZ polegająca na usunięciu wskazania, iż wykonanie Zadania nr 2 Obwód Drogowy w Drezdenku będzie obejmowało utrzymanie chodników i ciągów pieszych. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych jest obowiązkiem Zamawiającego, wynikającym z ustawy o drogach publicznych, dlatego też ta czynność znalazła się w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może domagać się usunięcia takowego zapisu, gdyż zimowe utrzymanie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych jest integralną częścią zamówienia na Usługi i roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 na terenie działania RDW Gorzów Wlkp. ZADANIE NR 2 Obwód Drogowy w Drezdenku. Zamawiający zgodnie z żądaniem protestującego modyfikuje zapisy SIWZ w Opisie Przedmiotu zamówienia w pkt. II i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót pkt. 2 w następującym brzmieniu: Ręczne lub mechaniczne odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającym (będącymi własnością Zamawiającego) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do : - wskazanie pojedynczych odcinków do odśnieżania i posypywania - zmniejszenia ilości wykonania usługi w zależności od warunków atmosferycznych - podane ilości metrów kwadratowych powierzchni chodników i ciągów pieszych są ilościami maksymalnymi. W przypadku mechanicznego odśnieżania i posypywania można korzystać ze sprzętu o max. szerokości 1,0 m i ciężarze własnym do 600 kg. Powyższy zapis należy interpretować w taki sposób, że Zamawiający nie narzuca Wykonawcy w jaki sposób będzie wykonywał zimowe utrzymanie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych może wykonywać to ręcznie lub mechanicznie. Protestujący podnosi dalej w uzasadnieniu swojego protestu, że cyt. nie może przyjąć na siebie nabycia ciągniczków koniecznych do utrzymania chodników i ciągów pieszych, ponieważ nie jest w stanie obliczyć przychodów jakie z całą pewnością osiągnie w związku z realizacją zamówienia. Zamawiający informuje, że postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia umożliwiają Wykonawcom składanie ofert wspólnych, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp oraz jest możliwy udział podwykonawców, którym można powierzyć tę część zakresu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający nie znajduje uzasadnienia w stwierdzeniu, że cyt. umowa w sprawie udzielenia zamówienia w zakresie dotyczącym utrzymania chodników i ciągów pieszych w ramach Zadania nr 2 Obwód Drogowy w Drezdenku jest niemożliwa do wykonania. Tym samym Zamawiający oddala protest spółki jako niezasadny oraz nie naruszający art KC. Brak jest także przesłanek do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 146 ust.1 ustawy Pzp, bowiem Zamawiający nie znajduje zastosowania żadnego z punktów art. 146 ust.1 w zarzutach Protestującego. Potwierdza tę tezę wyrok z dnia 28 maja 2008r. sygn. KIO/UZP 461/08 Pkt.6) Protestujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 i art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie określenia warunku udziału w postępowaniu w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji. Protestujący podniósł, że oprotestowane czynności naruszają interes prawny Protestującego i bezpodstawnie uniemożliwiają udział w postępowaniu, z uwagi na niemożność przygotowania oferty i tym samym uzyskanie zamówienia.

5 Protestujący wnosi w treści protestu o dokonanie modyfikacji treści SIWZ w pkt. 5) B tj. wnosi o zastąpienie wymogu wykazania się usługami w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie przez usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia rozumieć się będzie wykonanie usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto na kwotę ,00 zł. Zdaniem Protestującego warunek udziału w postępowaniu został określony z naruszeniem przepisów ustawy Pzp oraz utrudnia Wykonawcy dostęp do rynku. W odpowiedzi na postawione przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELJAN zarzuty, Zamawiający podtrzymuje stanowisko, iż żądanie udokumentowania doświadczenia w usłudze związanej z zimowym utrzymaniem dróg o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto nie narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców w procesie ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wartość szacunkowa zamówienia jak również kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia są o wiele wyższe od kwoty, o której mowa w opisanym powyżej warunku. Warunek doświadczenia zawodowego postawiony przez Zamawiającego pozostaje w ścisłym związku z samym zamówieniem i celem, jaki poprzez dane zamówienie zamierza osiągnąć Zamawiający. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej określenie przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem szczegółowości nie jest sprzeczne z przepisami ustawy Pzp i aktami wykonawczymi. Potwierdza tę tezę wyrok z dnia 23 lipca 2008r. sygn. KIO/UZP 702/08. Treść w/w wyrok stanowi, iż Zamawiający ma nie tylko prawo, ale i obowiązek tak określić warunki udziału w postępowaniu, aby do udziału dopuścić tylko takich Wykonawców, którzy mają doświadczenie w realizacji zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia. Wymagania Zamawiającego muszą być adekwatne do wielkości i rodzaju przedmiotu zamówienia. Ponadto zgodnie z wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 maja 2008r. sygn. KIO/UZP 402/08, z dnia 21 kwietnia 2009r. sygn. KIO/UZP 434/09 uznaje się za warunek wygórowany taki, który określa górną granicę doświadczenia zawodowego znacznie powyżej wartości szacunkowej zamówienia. W niniejszym postępowaniu taka sytuacja nie ma miejsca. Zamawiający pragnie również zwrócić uwagę Protestującemu na fakt, iż dopuszcza sumowanie usług w okresie ostatnich 3 lat celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości kwotowej, co oznacza, że Wykonawca może wykazywać wszystkie zamówienia tożsame z niniejszym przedmiotem zamówienia, które wykonywał w okresie ostatnich 3 lat zarówno na rzecz ZDW jak i innych zamawiających. Ponadto postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia umożliwiają Wykonawcom składanie ofert wspólnych, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia rozpatrywane sa wówczas łącznie. Niemożność udziału w postępowaniu ze względu na brak doświadczenia jednego Wykonawcy nie oznacza takiej niemożności w ramach złożenia oferty wspólnej. Pkt.7) Protestujący zarzucił Zamawiającemu, iż w pkt. II Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla Zadania nr 2 podano powierzchnię ciągów pieszych i chodników do zimowego utrzymania w wysokości m 2 oraz, że jest ona inna niż w pkt. II Opisu Przedmiotu Zamówienia dla tego zadania i w Formularzu Cenowym w ww. dokumentach powierzchnia wynosi m 2. Tym samym protestujący prosi o wyjaśnienie tej sprzeczności i doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

6 Zamawiający przyznaje, iż w pkt. II Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla Zadania nr 2 opisana powierzchnia ciągów pieszych i chodników do zimowego utrzymania jest inna niż w pkt.ii Opisu przedmiotu Zamówienia i w Formularzu Cenowym. Zamawiający pragnie jednocześnie wyjaśnić, iż należy uznać na prawidłową powierzchnię ciągów pieszych i chodników do zimowego utrzymania tę która jest określona w pkt. II Opisu przedmiotu Zamówienia i w Formularzu Cenowym - w obu dokumentach powierzchnia jest zbieżna i wynosi m 2. Od rozstrzygnięcia Protestu przysługuje wniesienie odwołania do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, które podlega rozpoznaniu jeżeli zostanie uiszczony wpis w wysokości 15 tys. zł. Szczegółowo środki odwoławcze dla wykonawcy przewidziane ustawą Pzp określają artykuły 184 do 193 niniejszej ustawy. W załączeniu: - uszczegółowione opisy przedmiotu zamówienia dla zad. nr 2 i analogicznie dla zad. nr 1 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zad. nr 2 z poprawnym obmiarem powierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym oraz uszczegółowione opisy ceny jednostki obmiarowej w zakresie chodników zgodnie z formularzem cenowym: zad. nr 2 poz. 9 oraz dla zad. nr 1 poz. 11.

7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługi i roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 na terenie działania RDW Gorzów Wlkp. Zadanie Nr 1 Obwód Drogowy w Kłodawie I. Okres realizacji zamówienia : od r. do r. od r. do r. od r. do r. II. Zakres robót 1. Likwidacja gołoledzi i usuwania śniegu z jezdni dróg wojewódzkich przy użyciu następujących środków transportu Wykonawcy: a. Nośnik o ładowności min.12 Mg pod solarko-piaskarkę z pługiem - szt. 2 b. Nośnik o ładowności min.16 Mg pod solarko-piaskarkę z pługiem - szt. 2 c. Nośnik pod pług o ładowności min.12 Mg - szt. 1 d. Nośnik pod pług dwustronny o napędzie na trzy osie o ład. min. 16 Mg - szt. 1 e. Ładowarka o pojemności łyżki min. 0,60 m 3 - szt. 1 f. Równiarka drogowa - szt. 1 g. Spycharka o mocy min. 150 km - szt Ręczne lub mechaniczne odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającym (będącymi własnością Zamawiającego) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do : - wskazanie pojedynczych odcinków do odśnieżania i posypywania - zmniejszenia ilości wykonania usługi w zależności od warunków atmosferycznych - podane ilości metrów kwadratowych powierzchni chodników i ciągów pieszych są ilościami maksymalnymi. W przypadku mechanicznego odśnieżania i posypywania można korzystać ze sprzętu o max. szerokości 1,0 m i ciężarze własnym do 600 kg. 3. Pełnienia dyżurów z gotowością środków transportu w wymiarze określonym przez Zamawiającego. 4. Sprzątanie dróg oraz ciągów pieszych po sezonie zimowym z wywozem i utylizacja zanieczyszczeń. 5. Po zakończeniu każdego sezonu Zimowego Utrzymania Dróg odwiezienie i konserwacja sprzętu będącego własnością Zamawiającego III. Lokalizacja i odcinki dróg do zimowego utrzymania s t a n d a r d III nr drogi nazwa odcinka od km do km Długość 131 Nowiny Wielkie Krzeszyce do km 132 Droga 31 Kostrzyn nad Odrą Witnica do km Gorzów Wielkopolski 151 Barlinek Kłodawa Gorzów Wlkp. odc. granica woj. Kłodawa Gorzów Wlkp do km

8 156 Barlinek Strzelce Kraj. Zwierzyn do km Klesno odc. Strzelce Kraj. Zwierzyn 158 Gorzów Wlkp. Santok Drezdenko do km odc. Gorzów Wlkp. do skrzyż. z dr. Nr Nowe Polichno Skwierzyna do km r a z e m km s t a na r d IV nr drogi nazwa odcinka od km do km długość 130 Barnówko Tarnów Baczyna do km 156 Barlinek Strzelce Kraj. Zwierzyn do km Klesno odc. granica województwa - Strzelce Kraj. 158 Gorzów Wlkp. Santok Drezdenko do km odc. od skrzyż. z dr. Nr 159 do skrzyż. z dr. Nr Skwierzyna Świniary Wiejce do km r a z e m km s t a n a r d V nr drogi nazwa odcinka od km do km długość 129 Sarbinowo Dąbroszyn do km 192 Nowiny - Goraj do km r a z e m 8,53 km OGÓŁEM: km II. Lokalizacja i odcinki ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych do zimowego utrzymania Łączna powierzchnia ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych do zimowego utrzymania = m 2 Lp Droga Lokalizacja Powierzchnia Tarnów 1439 x 1.0 = 1439 m Wysoka 1130 x 1.0 = 1130 m 2 Baczyna 2419 x 1.0 = 2419 m 2 Razem m 2 Nowiny Wielkie 1852 x 2.5 = 4630 m 2 (ścieżka rowerowa) x 1.0 = 770 m 2 Świerkocin 535 x 1,0 = 535 m x 1,0 = 1400 m 2 (most) Razem m Odc. Dąbroszyn Witnica x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Odc. Białcz Łupowo x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Dąbroszyn 419 x 1,0 = 419 m 2 Kamień Mały 763 x 1,0 = 763 m 2

9 Bogdaniec 1043 x 1,0 = 1043 m 2 Jenin 2987 x 1,0 = 2987 m 2 Lupowo 1756 x 1,0 = 1756 m 2 Razem m Kłodawa 698 x 1,5 = m x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Razem m 2 Wielisławice 120 x 1.0 = 120 m Strzelce Kraj 3773 x 1,0 =3773 m 2 Zwierzyn 1383 x 1,0 = 1383 m 2 Razem m 2 Wawrów 352 x 1,0 = 352 m 2 Janczewo 1613 x 1.0 = 1613 m 2 Gralewo 2191 x 1.0= 2191 m Santok 1054 x 1.0 = 1054 m 2 Stare Polichno 1488 x 1.0 = 1488 m 2 Lipki Wielkie 2912 x 1.0 = 2912 m 2 Jastrzębnik 1969 x 1.0 = 1969 m 2 Razem m 2 Powierzchnia łączna m 2 III. Lokalizacja odcinków dróg wojewódzkich przeznaczonych do sprzątania po sezonie zimowym ODW Kłodawa - razem powierzchnia dróg do oczyszczenia po sezonie zimowym = m 2 1. Lokalizacja: Droga Nr 130 Barnówko-Tarnów-Baczyna - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Tarnów - na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 46 m x 1 m (strona lewa) x = 46 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 589 m x 1 m (strona lewa) = 589 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 62 m x 1 m (strona prawa) = 62 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 150 m x 1 m (strona prawa) = 150 m 2 2) Wysoka - na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 566 m x 1 m (strona lewa) = 566 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 510 m x 1 m (strona prawa) = 510 m 2 3) Baczyna - na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 878 m x 1 m (strona lewa) = 878 m 2 od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 601 m x 1 m (strona lewa) = 601 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 132 m x 1 m (strona prawa) = 132 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 300 m x 1 m (strona prawa) = 300 m 2 Droga Nr 131 Nowiny Wielkie-Krzeszyce- razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2

10 1) Nowiny Wielkie na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 43 m x 1 m (strona lewa) = 43 m 2 2) Świerkocin na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 704 m x 1 m (strona lewa) = 704 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona prawa) = m 2 Droga Nr 151 gr. województwa-kłodawa-gorzów Wlkp. - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Kłodawa na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 838 m x 1 m (strona lewa) = 838 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 600 m x 1 m (strona lewa) = 600 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 140 m x 1 m (strona prawa) = 140 m 2 Droga Nr 156 gr. województwa-strzelce Krajeńskie-Zwierzyn-Klesno - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Danków na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 333 m x 1 m (strona prawa) = 333 m 2 2) Buszów na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 399 m x 1 m (strona lewa) = 399 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 10 m x 1 m (strona prawa) = 10 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 613 m x 1 m (strona prawa) = 613 m 2 3) Strzelce Krajeńskie, ulica Wyzwolenia i Al. Wolności na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m x 2 (obustronnie) = m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 695 m x 1 m (strona lewa) = 695 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 128 m x 1 m (strona lewa) = 128 m 2 odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 623 m x 1 m (strona lewa) = 623 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona prawa) = m 2 3) Zwierzyn na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 451 m x 1 m (strona lewa) = 451 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 42 m x 1 m (strona lewa) = 42 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 488 m x 1 m (strona prawa) = 488 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 22 m x 1 m (strona prawa) x = 22 m 2 Droga nr 158 Gorzów-Santok-Jastrzębnik-Drezdenko - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Wawrów na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 175 m x 1 m (strona lewa) = 175 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 134 m x 1 m (strona prawa) = 134 m 2 2) Janczewo na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 702 m x 1 m (strona prawa) = 702 m 2

11 3) Gralewo na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 78 m x 1 m (strona lewa) = 78 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona prawa) = m 2 4) Santok na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 459 m x 1 m x 2 (obustronnie) = 918 m 2 5) Stare Polichno na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 294 m x 1 m (strona lewa) = 294 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 64 m x 1 m (strona prawa) = 64 m 2 6) Ludzisławice na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 602 m x 1 m (strona lewa) = 602 m 2 7) Lipki Wielkie na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona prawa) = m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona lewa) = m 2 8) Jastrzębnik na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona lewa) = m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona prawa) = m 2 Droga nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Murzynowo na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 813 m x 1 m (strona lewa) = 813 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 442 m x 1 m (strona prawa) = 442 m 2 2) Skwierzyna na odc. od km do km (most) powierzchnia do oczyszczenia: 396 m x 1 m x 2 (obustronnie) = 792 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 720 m x 1 m (strona lewa) = 720 m 2 na odc. od km do km most powierzchnia do oczyszczenia: 558 m x 1 m (strona prawa) = 558 m 2 na odc. od km do km ul. Mostowa i ul. Poznańska droga Nr 159 powierzchnia do oczyszczenia: 797 m x 1 m x 2 (obustronnie) = m 2 Droga nr 192 Nowiny-Goraj - razem powierzchnia do oczyszczenia = 700 m 2 1) Goraj na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 700 m x 1 m (strona prawa) = 700 m 2 Droga nr 199 Skwierzyna-Świniary-Wiejce - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Świniary na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 815 m x 1 m (strona lewa) = 815 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 39 m x 1 m (strona prawa) = 39 m 2 2) Krobielewko na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 178 m x 1 m (strona lewa) = 178 m 2 3) Wiejce na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 442 m x 1 m (strona lewa) = 442 m 2 Droga nr droga 31-Kostrzyn nad Odrą -Witnica Gorzów Wielkopolski - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2

12 1) Obwodnica Kostrzyna na odc do powierzchnia do oczyszczenia: 1300 m x 2 m (obustronnie) = m 2 2) Dąbroszyn na odc do powierzchnia do oczyszczenia: 2300 m x 2 m (obustronnie) = m 2 3) Kamień Mały na odc do powierzchnia do oczyszczenia: 2500 m x 1 m (strona prawa) = m 2 4) Obwodnica Witnicy na odc do powierzchnia do oczyszczenia: 3000 m x 2 m (obustronnie) = m 2 5) gm. Bogdaniec na odc do powierzchnia do oczyszczenia: 6600 m x 2 m (obustronnie) = m 2 IV. Lokalizacja odcinków ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych do sprzątania po sezonie zimowym Łączna powierzchnia ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych do sprzątania po sezonie zimowym = m 2 Lp Droga Lokalizacja Powierzchnia Tarnów 1439 x 1.0 = 1439 m Wysoka 1130 x 1.0 = 1130 m 2 Baczyna 2419 x 1.0 = 2419 m 2 Razem m 2 Nowiny Wielkie 1852 x 2.5 = 4630 m 2 (ścieżka rowerowa) x 1.0 = 770 m 2 Świerkocin 535 x 1,0 = 535 m x 1,0 = 1400 m 2 (most) Razem m 2 Odc. Dąbroszyn Witnica x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Odc. Białcz Łupowo x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Dąbroszyn 419 x 1,0 = 419 m Kamień Mały 763 x 1,0 = 763 m 2 Bogdaniec 1043 x 1,0 = 1043 m 2 Jenin 2987 x 1,0 = 2987 m 2 Lupowo 1756 x 1,0 = 1756 m 2 Razem m Kłodawa 698 x 1,5 = m x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Razem m 2 Wielisławice 120 x 1.0 = 120 m Strzelce Kraj 3773 x 1,0 =3773 m 2 Zwierzyn 1383 x 1,0 = 1383 m 2 Razem m Wawrów 352 x 1,0 = 352 m 2 Janczewo 1613 x 1.0 = 1613 m 2 Gralewo 2191 x 1.0= 2191 m 2 Santok 1054 x 1.0 = 1054 m 2 Stare Polichno 1488 x 1.0 = 1488 m 2 Lipki Wielkie 2912 x 1.0 = 2912 m 2

13 Jastrzębnik 1969 x 1.0 = 1969 m 2 Razem m 2 Powierzchnia łączna m 2

14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Usługi i roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 na terenie działania RDW Gorzów Wlkp. Zadanie Nr 1 Obwód Drogowy w Kłodawie 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem zimowym dróg wojewódzkich Obwodu Drogowego w Kłodawie Zakres stosowania Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem opadu śnieżnego, zalegającego jezdnię, pobocze oraz obiekty towarzyszące drodze, który stwarza utrudnienia w ruchu pojazdów. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2009/ OBWÓD DROGOWY KŁODAWA Lokalizacja i odcinki dróg do zimowego utrzymania s t a n d a r d III nr drogi nazwa odcinka od km do km Długość 131 Nowiny Wielkie Krzeszyce do km 132 Droga 31 Kostrzyn nad Odrą Witnica do km Gorzów Wielkopolski 151 Barlinek Kłodawa Gorzów Wlkp do km odc. granica woj. Kłodawa Gorzów Wlkp. 156 Barlinek Strzelce Kraj. Zwierzyn Klesno do km odc. Strzelce Kraj. Zwierzyn 158 Gorzów Wlkp. Santok Drezdenko do km odc. Gorzów Wlkp. do skrzyż. z dr. Nr Nowe Polichno Skwierzyna do km r a z e m km s t a na r d IV nr drogi nazwa odcinka od km do km długość 130 Barnówko Tarnów Baczyna do km 156 Barlinek Strzelce Kraj. Zwierzyn Klesno do km odc. granica województwa - Strzelce Kraj. 158 Gorzów Wlkp. Santok Drezdenko do km odc. od skrzyż. z dr. Nr 159 do skrzyż. z dr. Nr Skwierzyna Świniary Wiejce do km r a z e m km

15 s t a n a r d V nr drogi nazwa odcinka od km do km długość 129 Sarbinowo Dąbroszyn do km 192 Nowiny - Goraj do km r a z e m 8,53 km OGÓŁEM: km Lokalizacja i odcinki ciągów pieszych i ścieżek rowerowych do zimowego utrzymania Lp Droga Lokalizacja Powierzchnia Tarnów 1439 x 1.0 = 1439 m Wysoka 1130 x 1.0 = 1130 m 2 Baczyna 2419 x 1.0 = 2419 m 2 Razem m 2 Nowiny Wielkie 1852 x 2.5 = 4630 m 2 (ścieżka rowerowa) 770 x 1.0 = 770 m Świerkocin 535 x 1,0 = 535 m x 1,0 = 1400 m 2 (most) Razem m 2 Odc. Dąbroszyn Witnica x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Odc. Białcz Łupowo x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Dąbroszyn 419 x 1,0 = 419 m 2 Kamień Mały 763 x 1,0 = 763 m 2 Bogdaniec 1043 x 1,0 = 1043 m 2 Jenin 2987 x 1,0 = 2987 m 2 Lupowo 1756 x 1,0 = 1756 m 2 Razem m 2 Kłodawa 698 x 1,5 = m x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Razem m 2 Wielisławice 120 x 1.0 = 120 m 2 Strzelce Kraj 3773 x 1,0 =3773 m 2 Zwierzyn 1383 x 1,0 = 1383 m 2 Razem m 2 Wawrów 352 x 1,0 = 352 m 2 Janczewo 1613 x 1.0 = 1613 m 2 Gralewo 2191 x 1.0= 2191 m 2 Santok 1054 x 1.0 = 1054 m 2 Stare Polichno 1488 x 1.0 = 1488 m 2 Lipki Wielkie 2912 x 1.0 = 2912 m 2 Jastrzębnik 1969 x 1.0 = 1969 m 2 Razem m 2 Powierzchnia łączna m 2

16 Odcinki dróg do sprzątania dróg po sezonie zimowym Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1 Droga 130 m Droga 131 m Droga 132 m Droga 151 m Droga 156 m Droga 158 m Droga 159 m Droga 192 m Droga 199 m Razem m

17 Lokalizacja i odcinki ciągów pieszych i ścieżek rowerowych do sprzątania dróg po sezonie zimowym Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1 Droga Droga Droga 132 m Droga 151 m Droga Droga Razem m Określenia podstawowe Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp.) Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia sczepności kół pojazdu z nawierzchnią Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu) Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0 o C Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0 o C Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach

18 występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw (przykład standardów odśnieżania dróg krajowych - zał. 1) Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi Pług odśnieżny - urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy i lemiesza, nawieszone do nośnika pługa Pługi odśnieżne (lemieszowe) dzielą się na: lekkie - montowane na ciągnikach rolniczych i samochodach o ładowności do 6 t, średnie - montowane na samochodach o ładowności od 6 do 8 t oraz na wszystkich samochodach o ładowności do 8 t z napędem na dwie lub więcej osi, ciężkie - montowane na samochodach o ładowności ponad 8 t Nośnik pługa - pojazd o napędzie spalinowym (samochód ciężarowy, ciągnik, maszyna drogowa), na którym zamontowano pług odśnieżny Odkładnica - urządzenie pługa, pozwalające na odsunięcie śniegu poza krawędź oczyszczanego pasa Lemiesz - część składowa pługa, należąca do korpusu płużnego, służąca do odspajania śniegu. Lemiesze mogą być stalowe oraz zakończone w dolnej części nakładkami z gumy lub tworzyw sztucznych Czołownica - płyta czołowa, stanowiąca element łączący odkładnicę i lemiesz pługa z ramą nośnika pługa Odśnieżarka - urządzenie montowane zwykle na nośniku, napędzane silnikiem spalinowym, służące do odspajania i odrzutu śniegu na odległość ok m poza obręb drogi, za pomocą odpowiednio skonstruowanych mechanizmów. Odśnieżarki dzielą się na: ślimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowo-bębnowe, turbinowe, lemieszowo-wirnikowe Odśnieżanie interwencyjne - usuwanie śniegu na wybranych odcinkach drogi z dopuszczeniem pozostawienia na jezdni równomiernej, zajeżdżonej warstwy śniegu oraz dopuszczeniem odśnieżenia w trudnych warunkach atmosferycznych tylko jednego pasa ruchu (z mijankami co m) Odśnieżanie uzupełniające - odśnieżanie, polegające na usuwaniu zwałów śniegu z poboczy poza koronę drogi, pozostawionych przy odśnieżaniu patrolowym, patrolowo-interwencyjnym i interwencyjnym Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M "Wymagania ogólne" [1] pkt Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. MATERIAŁY Materiały zapewnia zamawiający 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

19 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, SST i wskazaniach Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy sprzętu używanego przy zimowym utrzymaniem dróg. Koszt zabezpieczenia sprzętu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową Sprzęt stosowany do zimowego utrzymania dróg Do zimowego utrzymania dróg należy używać: 1. Nośnik o ładowności min.12 Mg pod solarko-piaskarkę z pługiem - szt Nośnik o ładowności min.16 Mg pod solarko-piaskarkę z pługiem - szt Nośnik pod pług o ładowności min.12 Mg - szt Nośnik pod pług dwustronny o napędzie na trzy osie o ład. min. 16 Mg - szt Ładowarka o pojemności łyżki min. 0,60 m 3 - szt Równiarka drogowa - szt Spycharka o mocy min. 150 km - szt. 1 Do zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo-rowerowych można używać - Pługoposypywarki chodnikowe o max. szerokości 1,0 m i ciężarze własnym do 600 kg - szczotki mechaniczne - sprzęt ręczny 3.3 Wymagania dotyczące Zleceniobiorcy Obowiązki Wykonawcy: 1. Wyposażenie każdego pojazdu pracującego na drodze w światła wysyłające żółte sygnały błyskowe oraz łańcuchy (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych). 2. Wyrażenie zgody na wyposażenie na koszt Zamawiającego każdego pojazdu w Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów GPS oraz zgoda na monitorowanie pojazdów w czasie trwania umowy (termin montażu zostanie ustalony z Wykonawcą z 7 dniowym wyprzedzeniem, jednak nie później niż do 20 października). 3. Urządzenia GPS jest przyporządkowane do konkretnej piaskarki i nośnika, ewentualna zamiana może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 4. Podstawienie środków transportu oraz sprzętu wraz z obsługą i materiałami pędnymi (również do piaskarek) w miejscu i godzinie określonej przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Rejonu Dróg Wojewódzkich nie później niż w ciągu 2 godzin od telefonicznego otrzymania wezwania i likwidowanie gołoledzi oraz odśnieżanie dróg, chodników, ciągów pieszo - rowerowych wg wskazówek tych osób (niezależnie od wprowadzonych dyżurów). 5. Informowanie dyżurnego Obwodu Dróg Wojewódzkich na bieżąco o zmianach w przejezdności dróg i zdarzeniach na drodze. 6. Każdorazowe potwierdzanie przez operatora piaskarki przyjęcia polecenia wyjazdu na trasę oraz wykonania zadania własnoręcznym podpisem na specjalnie przygotowanym formularzu. 7. Naprawy bieżące piaskarek i osprzętu mogą odbywać się tylko po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym. 8. Obsługa codzienna piaskarek i pługów wg. otrzymanej instrukcji obsługi, od dnia przekazania na stan

20 Wykonawcy: a) piaskarek (sprawdzanie poziomu oleju uzupełnienie lub wymiana, czyszczenie, smarowanie, itp.) b) pługi (sprawdzanie poziomu oleju uzupełnienie lub wymiana, stan lemieszy, złączy śrubowych, oświetlenia, itp.). 9. Wykonywanie napraw nośników na koszt własny, w przypadku niemożności naprawy podstawienie zamiennego sprzętu oraz środka transportu o tych samych parametrach. 10. Wyposażenie każdego nośnika w całodobową łączność za pomocą telefonu komórkowego. 11. W wyznaczonym terminie podstawienie nośnika do próbnego montażu osprzętu w celu sprawdzenia poprawności działania poszczególnych mechanizmów, jak również montaż i demontaż osprzętu oraz czołownic do pługów. 12. Jednorazowe posprzątanie ulic w miejscach o przekroju ulicznym i półulicznym leżących w ciągach dróg wojewódzkich zleconych do utrzymania zimowego z zalegającego piasku po zakończeniu sezonu zimowego wg wskazań Zamawiającego (Załącznik szczegółowa specyfikacja techniczna oraz opis przedmiotu zamówienia). Termin prac porządkowych wynosi dla każdego Obwodu 21 dni od zakończenia akcji zimowej i zostanie ustalony z Zamawiającym w formie harmonogramu prac porządkowych. 13. Sprzęt tj. solarki, piaskarki, pługi objęty jest specjalnym ubezpieczeniem, a Zamawiający gwarantuje sprawność techniczną piaskarek i pługów w momencie przekazania Wykonawcy. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca odpowiada za szkody sprzętu powstałe w wyniku zaniedbania lub rażącego nieprzestrzegania warunków umowy. Zamawiający nie ponosi kosztów napraw szkód spowodowanych przez nośniki na skutek realizacji zamówienia. 14. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód powstałych na rzecz osób trzecich w wyniku nienależytego wykonania umowy. 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w powierzonym sprzęcie na skutek nienależytego wykonania umowy. Ubezpieczenie Wykonawcy od prowadzonej działalności w tym zakresie stanowi integralną część umowy. 16. Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania wszelkich zgłoszeń dotyczących zimowego utrzymania dróg. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz wymaganiami SST, oraz poleceniami Zamawiającego Zasady odśnieżania drogi Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu drogi oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania Wybór systemu odśnieżania zależy od: standardu zimowego utrzymania drogi, warunków atmosferycznych, możliwości finansowych administracji drogowej, aktualnego stanu utrzymania drogi. Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania drogi), osiągnięcie i utrzymanie na drodze standardu docelowego może być niewykonalne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drodze i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązanie, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale policji. Odśnieżanie drogi należy prowadzić zgodnie z: ogólną wiedzą techniczną, wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PZD W ŚWIECIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dla prac i czynności prowadzonych w ramach zamówienia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 2017

Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 2017 1 Wstęp Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 2017 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem ST są wymagania techniczne dla prac

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zał. Nr 1 do SIWZ ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013. l. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg są to czynności których

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287254-2015:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304. 1 z 15 2014-07-29 15:10 Żarki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MYSZKOWIE W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 2 do SIWZ zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Sierpca na okres

Bardziej szczegółowo

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. SPECYFIKACJE TECHNICZNE /ST/ Załącznik nr 1 SIWZ Nr sprawy: RDW.NS/ZP-03-IX/2009 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SEZONIE 2009/2010 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 Numer ogłoszenia: 206035-2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP 921-16-58-422, REGON 950371637 e-mail: sekretariat@zdptomaszow.pl

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 3

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 3 Zielona Góra, dnia 27.08.2012 r. ZDW-ZG-IV-3310-80/12 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 3 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada na zapytania Wykonawcy dotyczące przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dnia 22 września 2015r.

Międzyrzec Podlaski, dnia 22 września 2015r. Międzyrzec Podlaski, dnia 22 września 2015r. R-III.271.8.2015 Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie ulic i chodników

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze

Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Dębowiec zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez : 1. Wójta Gminy - Zbigniewa Staniszewskiego a: działającym na podstawie. zwanym

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Wykonanie prac związanych z Akcją zima na drogach gminnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r. 1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

GMINA NOWY ŻMIGRÓD SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Zasady odśnieżania dróg zarządzanych przez Gminę Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2015/2016

GMINA NOWY ŻMIGRÓD SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Zasady odśnieżania dróg zarządzanych przez Gminę Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2015/2016 Załącznik nr 4 GMINA NOWY ŻMIGRÓD SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasady odśnieżania dróg zarządzanych przez Gminę Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2015/2016 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

D- 10.01.01a SPECYFIKACJE TECHNICZNE zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lwówek Śląski. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

D- 10.01.01a SPECYFIKACJE TECHNICZNE zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lwówek Śląski. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) D- 10.01.01a SPECYFIKACJE TECHNICZNE zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lwówek Śląski. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Zp.271.10.2012

UMOWA NR Zp.271.10.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR Zp.271.10.2012 Umowa zawarta w dniu w Bałtowie pomiędzy: Gminą Bałtów 27-423 Bałtów 32/1, NIP: 661-21-76-986, reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Jabłońskiego przy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Znak sprawy: PZD/DM-Ub/4113/1/2015 Numer ogłoszenia: 138047-2015; data zamieszczenia: 18.09.2015 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ I ODŚNIEŻANIA NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ I ODŚNIEŻANIA NA DROGACH WOJEWÓDZKICH Załącznik nr 12 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ I ODŚNIEŻANIA NA DROGACH WOJEWÓDZKICH Opole, sierpień 2015 r. 1 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63282-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63282-2013r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 63282-2013 z dnia 2013-02-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra Zamówienie obejmuje: Zadanie nr 1 - m. Strzelce Krajeńskie Sprzątnie ulic: Strzelce Kraj. ul.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku Ciągnik

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH - ZIMA 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą oraz sprzętu wraz z obsługą operatorską, do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie działania

Bardziej szczegółowo

POPRAWIONY PROJEKT UMOWY Z DN. 09.10.2013R. ZAŁĄCZNIK NR 2 II SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ODŚNIEŻANIE DROGI PUNKT 5 WYKONANIE ROBÓT

POPRAWIONY PROJEKT UMOWY Z DN. 09.10.2013R. ZAŁĄCZNIK NR 2 II SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ODŚNIEŻANIE DROGI PUNKT 5 WYKONANIE ROBÓT POPRAWIONY PROJEKT UMOWY Z DN. 09.10.2013R. ZAŁĄCZNIK NR 2 II SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE - ODŚNIEŻANIE DROGI PUNKT 5 WYKONANIE ROBÓT II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ODŚNIEŻANIE DROGI 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna

Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr do SIWZ Załącznik nr do umowy nr. z dnia.. Zamawiający: GMINA SKARŻYSKO KAMIENNA ul. Sikorskiego 18 26 110 Skarżysko Kamienna Szczegółowa specyfikacja techniczna Świadczenie usług przy zimowym

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... /2008(Projekt)

UMOWA Nr... /2008(Projekt) UMOWA Nr... /2008(Projekt) Załącznik nr 5 SIWZ Sprawa nr : RDWT/ZP-24/2008. Zawarta w dniu... pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich - Kraków Rejonem Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Tarnowie zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lipowa.pl/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lipowa.pl/przetargi 1 z 8 2014-11-06 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lipowa.pl/przetargi Lipowa: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i placów na

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.07.2015 r. pod nr 100153-2015

Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.07.2015 r. pod nr 100153-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Usługa wykonania projektu i wdrożenia tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas trwania imprezy 16 PKO POZNAŃ MARATON Ogłoszenie opublikowano w BZP w dniu 06.07.2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkrosno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkrosno.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzdkrosno.pl Krosno: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym

Bardziej szczegółowo

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.41.00-3.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71.31.41.00-3. Katowice: Wykonywanie usług elektrycznych w obiektach RCKiK w Katowicach oraz podległych Oddziałach Terenowych Numer ogłoszenia: 233186-2015; data zamieszczenia: 08.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres stosowania specyfikacji

1.1 Zakres stosowania specyfikacji ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE 30-085 Kraków ul. Głowackiego 56 SPECYFIKACJE TECHNICZNE (ST) Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego. Grupa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku Numer

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w Pilchowicach.... wpisanym do rejestru...zwanym w treści umowy Wykonawcą w imieniu i na rzecz którego działa:

Wzór umowy. zawarta w dniu... roku w Pilchowicach.... wpisanym do rejestru...zwanym w treści umowy Wykonawcą w imieniu i na rzecz którego działa: Wzór umowy Załącznik nr 1 zawarta w dniu... roku w Pilchowicach Zawarta w dniu 24.08.2015r. w Pilchowicach pomiędzy GMINĄ PILCHOWICE, Adres: 44-145 Pilchowice ul. Damrota 6 NIP 969-160-68-90 Zwaną dalej

Bardziej szczegółowo

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I. WSTĘP - ZUD

TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I. WSTĘP - ZUD Rozdział V: Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru usług w zakresie zimowego utrzymania dróg SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT W ZAKRESIE ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG I. WSTĘP Zimowe utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil. 1 z 6 2015-02-03 10:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zamowienia.ozdgw.wp.mil.pl Warszawa: Konserwacja, naprawa i usuwanie awarii

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Załącznik nr 5 ZDP.2312.21.2015 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ 2. ODŚNIEŻANIE DROGI 1 Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej strona

Bardziej szczegółowo

W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO została zawarta niniejsza umowa o następującej treści:

W wyniku wyboru oferty w przetargu nieograniczonym o wartości szacunkowej poniżej 60.000 EURO została zawarta niniejsza umowa o następującej treści: WZÓR UMOWY Nr.. / D /2006 zawartej W dniu. 2006 r. w Urzędzie Miejskim w Podkowie Leśnej z siedzibą w ( 05-807) Podkowie Leśnej przy ul. Akacjowej 39/41, pomiędzy Miastem Podkowa Leśna, zwanym dalej Zamawiającym,reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG 1. WSTĘP Zimowe utrzymanie dróg są to prace prowadzone mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.arm.krakow.pl Kraków: Utrzymanie czystości w Kraków Arenie wraz z całorocznym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON Umowa Nr... projekt Zawarta w dniu...2011r. we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 291009923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

D - 01.00.00 FREZOWANIE

D - 01.00.00 FREZOWANIE SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 01.00.00 FREZOWANIE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Umowa nr.../zp-15/2012

WZÓR UMOWY Umowa nr.../zp-15/2012 Umowa nr.../zp-15/2012 W dniu... pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Myślenicach, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach - Pana mgr inż. Jerzego

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Zał. Nr 2 do SIWZ Wzór umowy W dniu... pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Myślenicach, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach - Pana mgr inż.

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ujazd.bip.cc Ujazd: Zakup i Dostawa ciągnika wraz przyczepą i osprzętem Numer ogłoszenia: 176080-2015;

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2014/2015 NA TERENIE SOŁECTW GMINY JABŁONNA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2014/2015 NA TERENIE SOŁECTW GMINY JABŁONNA Załącznik nr 1 do ogłoszenia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH W SEZONIE 2014/2015 NA TERENIE SOŁECTW GMINY JABŁONNA obejmujące świadczenie usług polegających

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 352328-2013; data zamieszczenia: 30.08.2013. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 341728-2013 data 23.08.2013 r.

Numer ogłoszenia: 352328-2013; data zamieszczenia: 30.08.2013. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 341728-2013 data 23.08.2013 r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 341728-2013 z dnia 2013-08-23 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Janowice Wielkie Przedmiotem zamówienia jest: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych w Gminie Janowice

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYYKONANIA. i ODBIORU ROBÓT.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYYKONANIA. i ODBIORU ROBÓT. Zał. 4 siwz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYYKONANIA i ODBIORU ROBÓT. ODŚNIEŻANIE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR

Bardziej szczegółowo

Zamawiającego, tj. w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu przy: Al. Marcinkowskiego 32, ul. Piaskowa 4-

Zamawiającego, tj. w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu przy: Al. Marcinkowskiego 32, ul. Piaskowa 4- Strona 1 z 5 Poznań: Świadczenie usług związanych z usuwaniem odpadów komunalnych stałych oraz w ramach wynagrodzenia odbiór makulatury z obiektów Zamawiającego, tj. w budynkach zlokalizowanych w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Zamówienia publiczne Wacław Kozerski

Zamówienia publiczne Wacław Kozerski SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Temat: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SEZONIE 2009/2010 - DROGI ADMINISTROWANE PRZEZ REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH W JAKUBOWICACH Z

Bardziej szczegółowo

Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Złotoryja: Dostawa ciągnika z pługiem na przednim TUZ Numer ogłoszenia: 232879-2014; data zamieszczenia: 06.11.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON

(NIP 14, 29-100 6090002217, REGON Umowa Nr... projekt Zawarta w dniu...2012r. we Włoszczowie pomiędzy Gminą Włoszczowa ul. Partyzantów 14, 29-100 Włoszczowa (NIP 6090002217, REGON 291009923) reprezentowaną przez: Burmistrza Gminy Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa

ODWOŁANIE. Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Wroclaw, dnia 02 kwietnia 2015 r. Prezes Krajowej Izby Odwoławczej ul. Postępu 17A. 02-676 Warszawa Odwołujący: Impei Cleaning sp. z o.o. ul. Ślężna 118, 53-111 Wrocław Zam awiający: Ministerstwo Pracy

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 025 7582891, faks 025 7582891.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, ul. Warszawska 219, 05-300 Mińsk Mazowiecki, woj. mazowieckie, tel. 025 7582891, faks 025 7582891. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.powiatminski.pl/pl/strona/zamowienia_publiczne/3 Mińsk Mazowiecki: Interwencyjne usługi sprzętowo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pgkib.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pgkib.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pgkib.pl Zawoja: Budowa kanalizacji przy drodze wojewódzkiej nr 957 na odcinku Zawoja Lajkonik -

Bardziej szczegółowo

POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011. Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo

POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011. Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo POWIAT BYDGOSKI PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SEZON 2010/2011 Wykaz dróg dla zadania III gm. Koronowo Starostwo Powiatowe w Bydgoszczy Wydział Dróg Powiatowych Bydgoszcz 2010 Standard Opis stanu utrzymania

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr ID... zawarta w Nowym Tomyślu, dnia... roku

WZÓR UMOWY. Umowa nr ID... zawarta w Nowym Tomyślu, dnia... roku WZÓR UMOWY Umowa nr ID... zawarta w Nowym Tomyślu, dnia... roku pomiędzy Gminą Nowy Tomyśl, ul. Poznańska 33, 64 300 Nowy Tomyśl, reprezentowaną przez:... zwaną dalej Zamawiającym, a... działającą/ym pod

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Usługa sprzątania biur i innych pomieszczeń w budynkach oddziałów Poznańskich Ośrodków Sportu i Rekreacji Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2015

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011

AKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 POWIATOWY OBWÓD DRÓG W śurominie AKTUALIZACJA PLANU zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie zimowym 2010/2011 Sporządził : Tomasz DrąŜewski Zatwierdził: Kierownik Powiatowego Obwodu Dróg Wojciech

Bardziej szczegółowo

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: -

nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Zamówienie obejmuje: - Strona 1 z 5 Zielona Góra: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 292 na odcinku Nowa Sól - Bytom Odrzański od km 10+120 do km 10+420 Numer ogłoszenia: 300411-2008; data zamieszczenia: 05.11.2008 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zimowe utrzymanie dróg gminnych Gminy Wojnicz w sezonie 2010/2011 Wstęp. Zimowe utrzymanie dróg (ZUD) są to roboty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA "USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG WOJEWÓDZKICH W SEZONACH 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 NA TERENIE DZIAŁANIA RDW KŁODAWA Zadanie nr 1 Obwód Drogowy Drezdenko Zadanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr BU.III.272..2011

UMOWA Nr BU.III.272..2011 UMOWA Nr BU.III.272..2011 zawarta dnia.. pomiędzy: 1. Gminą Turawa z siedzibą w Turawie, ul. Opolska 39c, 46-045 Turawa, zwaną w treści umowy Zamawiającym reprezentowaną przez: Wójta Gminy Turawa Waldemara

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowne (wzór)

Istotne postanowienia umowne (wzór) Istotne postanowienia umowne (wzór) Załącznik nr 6 zawarta w dniu r. w Katowicach pomiędzy: Oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach z siedzibą

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W SEZONIE 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŻUCHOWIE Zadanie nr 1 Obwód Drogowy Kożuchów Zadanie nr 2 Obwód

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ops-targowek.waw.pl Warszawa: Wykonania robót budowlanych polegających na remoncie pomieszczeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, tel. 032

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Chełm Śląski, ul. Konarskiego 2, 41-403 Chełm Śląski, woj. śląskie, tel. 032 Chełm Śląski: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG, CHODNIKÓW, PRZYSTANKÓW, PLACÓW NA TERENIE GMINY CHEŁM ŚLĄSKI Numer ogłoszenia: 396328-2012; data zamieszczenia: 12.10.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jtbs.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jtbs.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jtbs.com.pl Jarocin: Usuwanie awarii, przeprowadzanie bieżących napraw ogólnobudowlanych, wymian,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH W SEZONIE 2012/2013; 2013/2014; 2014/2015 NA TERENIE REJONU DRÓG WOJEWÓDZKICH W KOŻUCHOWIE Zadanie nr 1 Obwód Drogowy Kożuchów Zadanie nr 2 Obwód

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa. 1 z 7 2015-07-09 10:02 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.srodmiescie.warszawa.pl Warszawa: Przewóz dzieci niepełnosprawnych (znak

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2015 r. pod nr 319480-2015

Data zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 25.11.2015 r. pod nr 319480-2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Sprzątanie pokoi hotelowych na terenie Oddziału Golęcin- Noclegi Golęcin w Poznaniu, ul. Warmińska 1, oraz domków campingowych w Camping Hotelu Malta w Poznaniu, ul. Krańcowa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkowalesna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkowalesna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.podkowalesna.pl Podkowa Leśna: Wykonywanie usługi konserwatora sieci kanalizacyjnej i urządzeń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, woj. dolnośląskie, tel. 076 8575322, faks 076 8575482.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kunice, ul. Gwarna 1, 59-216 Kunice, woj. dolnośląskie, tel. 076 8575322, faks 076 8575482. Kunice: Zimowe utrzymanie w zakresie odśnieżania i posypywania dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Kunice w sezonie zimowym 2013/2014 dla 3 - rejonów obszarowych. Numer ogłoszenia: 447060-2013;

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:

PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi. zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez: PROJEKT UMOWA NR.. na wykonanie usługi zawarta w dniu. r. w, między:., reprezentowaną przez:. zwaną dalej Zamawiającym a.... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez. została zawarta umowa o następującej

Bardziej szczegółowo

Wadowice: Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2014/2015

Wadowice: Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2014/2015 Wadowice: Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Gminę Wadowice w sezonie 2014/2015 Data publikacji 2014-10-02 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Przetarg nieograniczony Numer ogłoszenia: 208811-2014;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl 1 z 6 2016-05-12 15:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gitd.gov.pl Warszawa: Usługi ochrony fizycznej budynków przy ul. Przyczółkowej

Bardziej szczegółowo

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15

STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGLOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/16/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA "USŁUGI ZWIĄZANE Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM DRÓG WOJEWÓDZKICH W SEZONACH 2015/2016; 2016/2017; 2017/2018 NA TERENIE DZIAŁANIA RDW KŁODAWA Zadanie nr 1 Obwód Drogowy Drezdenko Kłodawa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Znak sprawy: TN.373.06.2014.BW dot. zamówienia pn.: Zaproszenie do składania ofert Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2014 2015 w trybie zapytania ofertowego Zarząd Dróg

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: PZD- 90/109/2015 l.dz. 3749/2015 Krotoszyn, dnia 23.09.2015 r. Krotoszyn: Wynajem sprzętu i pojazdów do zimowego utrzymania dróg na terenie powiatu krotoszyńskiego w sezonie zimowym 2015/2016 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw.bip.lubelskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw.bip.lubelskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdw.bip.lubelskie.pl Bychawa: Świadczenie usług transportowo - sprzętowych przy bieżącym utrzymaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA - wzór. pomiędzy: ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. reprezentowanym przez:

UMOWA - wzór. pomiędzy: ... reprezentowanym przez: 1... 2... zwanym dalej Zamawiającym. reprezentowanym przez: UMOWA - wzór zawarta w dniu... 2015 r. we Włodawie z Wykonawcą w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Wielka Nieszawka: Kompleksowe utrzymanie czystości pomieszczeń basenu Centrum Sportu i Rekreacji OLENDER w Wielkiej Nieszawce Numer ogłoszenia: 117137-2015; data zamieszczenia: 05.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Leszno: Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 Numer ogłoszenia: 243587-2013; data zamieszczenia: 18.11.2013 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Wykonawcą

reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Wykonawcą Zintegrowany System Zarządzania Postępowanie o zamówienie publiczne Umowa Pakiet II, Zadanie 2 Samochód ciężarowy z pługiem Znak: AZ/ZP -17/2015 z dnia.. 2015 r. zawarta pomiędzy: MIEJSKIM PRZEDSIĘBIORSTWEM

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107

FORMULARZ OFERTOWY. Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów i mienia Oczyszczalni ścieków w Ogrodzieńcu ul. Kościuszki 107 Załącznik nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY 1. Zamawiający : Zakład Gospodarki Komunalnej w Ogrodzieńcu Plac Wolności 42 42-440 Ogrodzieniec 2. Przedmiot zamówienia: Ochrona w formie fizycznego dozoru obiektów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.teatr.zgora.pl Zielona Góra: Modernizacja Lubuskiego Teatru w Zielonej Górze. Zabezpieczenie przeciwpożarowe w budynku Lubuskiego Teatru. Numer ogłoszenia: 412338-2009; data zamieszczenia: 30.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Kraków: Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonywanie usług drukowania materiałów promocyjnych (plakaty, afisze, ulotki

Kraków: Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonywanie usług drukowania materiałów promocyjnych (plakaty, afisze, ulotki Kraków: Przetarg nieograniczony na wyłonienie wykonawcy w zakresie wykonywanie usług drukowania materiałów promocyjnych (plakaty, afisze, ulotki itp.) dla PWST w Krakowie do 31 grudnia 2013 r., w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

...dnia (pieczęć firmowa wykonawcy)

...dnia (pieczęć firmowa wykonawcy) Rozdział II FORMULARZ OFERTY wraz z załączonymi formularzami: Nr 1 10......dnia () OFERTA UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Zarządzania Ul. Szturmowa 1/3 02-678 Warszawa Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.opole.pl Opole: OPRACOWANIE PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO DLA ZADANIA:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1 Spis treści: 1. Przedmiot zamówienia, nazwa i adres budowy oraz dane Zamawiającego 2. Zakres prowadzonych prac 3. Roboty towarzyszące 4. Informacje o wykonywaniu robót 5. Odbiór

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zwolen.pl Zwoleń: Przebudowa odcinka drogi gminnej dojazdowej w m. Ostrowy gm. Zwoleń Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Biała Podlaska: Wynajem pojazdów wraz z kierowcą, przeznaczonych do przewozu osób na terenie Polski Numer ogłoszenia: 528520-2013; data zamieszczenia: 19.12.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo