ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU"

Transkrypt

1 Zielona Góra, dn r. ZDW-ZG-IV /09 ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU dot. przetargu nieograniczonego: Usługi i roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonach zimowych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. Zadanie nr 1 Obwód Drogowy w Kłodawie Zadanie nr 2 Obwód Drogowy w Drezdenku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, rozstrzyga protest wniesiony przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELJAN Elżbieta Szlendak, Drezdenko, ul. Ogrodowa 4, na mocy art. 183 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. w następujący sposób : - uwzględnia protest na mocy art. 183 ust.5 ustawy Pzp w zakresie rozbieżności dotyczącej obmiarów powierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerówych wyszczególnionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót a opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym. - oddala protest jako niezasadny w zakresie pozostałych zarzutów stawianych zamawiającemu. W zakresie Pkt.1), Pkt.2), Pkt.3), Pkt.4) Uzasadnienie faktyczne Protestujący na podstawie art.180 ust.1 złożył protest na czynności Zamawiającego w zakresie sformułowania treści siwz w postaci: 1) zapisu w 2 ust. 3 Istotne Postanowienia Umowy, że Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie dyżurów z gotowością środków transportu w wymiarze określonym przez Zamawiającego 2) zapisu w 6 ust. 2 Istotne Postanowienia Umowy, że podane w formularzu cenowym szacowane ilości godzin pracy sprzętu i dyżurów mogą ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych lub sytuacji nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego, oraz że z tytułu nie zrealizowania całej wartości umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 3) zapisu w 7 ust. 1 Istotne Postanowienia Umowy, że Wykonawca otrzyma zapłatę za potwierdzone ilości godzin pracy lub dyżuru ( na karcie drogowej, bez jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do utrzymania ciągłości dyżurów przez okres od 1 listopada do 1 marca w każdym z sezonów objętych umową i zapewnieniem płatności za ciągłe dyżury, przy jednoczesnym zobowiązaniu Wykonawcy do pozostania w ciągłej gotowości i podstawienia środków transportu oraz sprzętu lub raporcie pracy) przez przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich ( lub Obwodu Drogowego) obliczonych na podstawie raportów systemu GPS, po wystawieniu faktury VAT, bez jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do utrzymania ciągłości akcji zimowej ( dyżurów przez okres od 1 listopada do 1 marca w każdym sezonie objętym umową oraz jednoczesnego wskazania, że Zamawiający ma obowiązek zapłacić wykonawcy za wszystkie dyżury pełnione w tym okresie wynagrodzenie, przy jednoczesnym zobowiązaniu wykonawcy (w pkt.20 STWiOR )do podstawienia środków transportu oraz sprzętu wraz z obsługą i materiałami pędnymi i likwidowania gołoledzi i odśnieżania dróg, chodników i ciągów pieszych w miejscu i godzinie określonym przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Rejonu Dróg

2 Wojewódzkich nie później niż w ciągu 2 godzin od telefonicznego otrzymania wezwania ( niezależnie od wprowadzonych dyżurów ) 4) zapisu 10 ust. 2 pkt. a) Istotne Postanowienia Umowy, dopuszczającego zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w zależności od zaistniałych warunków pogodowych i opadów śniegu. zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów art KC, art.5 KC i KC. Protestujący, zarzuca Zamawiającemu iż cyt. " poprzez zaniechanie zamieszczenia w umowie zapisów gwarantujących wykonawcy wynagrodzenie za utrzymanie w gotowości sprzętu i personelu niezbędnego do wykonania zamówienia przez cały okres akcji zimowej przy jednoczesnym zastrzeżeniu na rzecz zamawiającego, że podane w formularzu cenowym szacowane ilości godzin pracy sprzętu i dyżurów mogą ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych lub sytuacji nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego, co oznacza, iż całe ryzyko finansowe związane z utrzymaniem potencjału niezbędnego do realizacji zamówienia obciąża wykonawcę Protestujący w uzasadnieniu protestu podkreśla, iż postanowienia siwz, zostały sformułowane w sposób bardzo niekorzystny, że brak w umowie zapisów gwarantujących wykonawcy wynagrodzenie za ściśle określony okres akcji zimowej, biorąc po uwagę występujące w ostatnim okresie anomalie pogodowe, w konsekwencji mogą spowodować brak stałego zysku. Protestujący w uzasadnieniu protestu zarzuca, iż Zamawiający zastrzegając sobie w umowie w 2 ust. 3 i 6 ust.2 zapisy pominął fakt, że Wykonawca niezależnie od warunków atmosferycznych przez cały okres jesiennozimowy będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem gotowości do realizacji przedmiotu zamówienia, co zdaniem protestującego oznacza że Wykonawca ma obowiązek zapewnienia kompletnego i sprawnego sprzętu i urządzeń oraz zatrudnienia zespołu osób zdolnych do wykonania zamówienia, nawet jeśli przez cały okres jesienno-zimowy temperatura powietrza będzie wysoka i co za tym idzie nie będzie konieczności bieżącego odśnieżania i posypywania dróg. W związku z powyższym Protestujący opierając się o zasadę ekwiwalentności świadczeń wzajemnych wynikających z art KC domaga się aby Zamawiający zobowiązał się do wprowadzenia zmian w siwz- Istotne Postanowienia Umowy w zakresie: 1) w 2 ust. 3 Istotne Postanowienia Umowy w następującym brzmieniu: pełnienie dyżurów z gotowością środków transportu min w okresie od 1 listopada do 1 marca w każdym z sezonów zimowych objętych umową 2) o usunięcie z w 6 ust.2 Istotne Postanowienia Umowy zapisu zgodnie z którym podane w formularzu cenowym szacowane ilości godzin pracy sprzętu i dyżurów mogą ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych lub sytuacji nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego oraz zapisu, który stanowi, że z tytułu nie zrealizowania całej wartości umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 3) dodanie w 7 ust.1 Istotne Postanowienia Umowy, zapisu gwarantującego utrzymanie ciągłości akcji zimowej (dyżurów) przez okres od 1 listopada do 1 marca w każdym sezonie objętym umową i wskazanie, iż Zamawiający ma obowiązek zapłacić Wykonawcy za wszystkie dyżury pełnione w tym okresie wynagrodzenie w wysokości 40% stawki efektywnej pracy kompletu sprzętu pozostającego w gotowości do realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 3.2 STWiOR. 4) o usunięcie 10 ust. 2 pkt. a) z Rozdziału V SIWZ Istotne Postanowienia Umowy Protestujący podkreśla, cyt. zamawiający winien zobowiązać się do zapłaty wykonawcy za wszystkie dyżury wynagrodzenie za okres od 1 listopada do 1 marca każdego roku w którym zamówienie będzie realizowane.. oraz, że tylko zagwarantowanie wykonawcy uzyskania tak obliczonego wynagrodzenia, umożliwi mu pokrycie kosztów utrzymania gotowości do realizacji zamówienia. Protestujący podkreśla również, iż cyt. wynagrodzenie

3 protestującego za okres jesienno zimowy ostatnich 3 lat nie pokrywało kosztów ponoszonych w celu zapewnienia gotowości do realizacji zamówienia, oraz cyt. w ostatnim roku protestującemu udało się osiągnąć zysk przekraczający straty tylko dzięki prowadzonej corocznie akcji sprzątanie po sezonie zimowym. W odpowiedzi na postawione przez Protestującego zarzuty naruszenia przepisów art KC, art.5 KC i KC, Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż formułując przedmiot zamówienia i wymagania związane z przedmiotem zamówienia nie uchyla się od płatności na rzecz Wykonawcy za gotowość w związku z realizacją przedmiotu umowy. Zapis w pkt.3 Formularza Cenowego pełnienie dyżurów z gotowością środków transportu w wymiarze określonym przez Zamawiającego wyraźnie nakazuje Wykonawcy w cenach jednostkowych zawrzeć cenę za gotowość w okresie pełnienia dyżurów. Natomiast zapis pkt. 9.1 STWiOR ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, obliguje Wykonawcę do wkalkulowania w cenę jednostkową każdej jednostki obmiarowej m.in. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, koszt pośrednie, zysk kalkulacyjny jak również wartość ryzyka jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. W związku z powyższym, jeśli Wykonawca ma doświadczenie z poprzednich okresów i uważa, iż ponosi ryzyko związane z ciągłą gotowością a co za tym idzie, może być narażony na straty, w związku z powyższym może na mocy zapisu pkt. 9.1 STWiOR wkalkulować ryzyko związane z ciągłą gotowością w ceny jednostek obmiarowych. Zamawiający pragnie jednocześnie zaznaczyć, że jeśli zdarzą się temperatury plusowe w okresie zimowym Wykonawca może potencjał ludzki wykorzystać do innych celów, gdyż Zamawiający nie narzuca Wykonawcy aby był w ciągłym pogotowiu, lecz daje czas 2 godz. na ewentualne podjęcie działań. Takie sytuacje gdzie wzywa się wykonawcę jedynie do posypania dróg zdarzają się niezwykle rzadko, zazwyczaj jeśli prognozy długofalowe są niekorzystne wprowadza się dyżury. Ponadto, nie ma możliwości aby Zamawiający za dyżury wprowadzone nie zapłacił, a domaganie się ciągłej płatności za dyżury w okresie od 1 listopada do 1 marca, które mogą być w bliżej nieokreślonym wymiarze czasowym może godzić w interesy obu stron. Zamawiający mając na uwadze szczególny charakter przedmiotu zamówienia, gdzie rozmiar świadczeń Wykonawcy jest determinowany warunkami atmosferycznymi ( okres zimowy) i sytuacjami których nie można przewidzieć, ma prawo zastrzec sobie w umowie zmiany w trakcie jej realizacji : co do zakresu jej realizacji ( tj. ilości godzin pracy sprzętu i dyżurów, ilości powierzchni), zmian częstotliwości wykonania prac, zmiany terminów, czasowego zawieszenia prac w związku z potrzebami i warunkami atmosferycznymi potwierdza tę tezę wyrok ZAUZP z dnia 15 lutego 2007r. UZP/ZO/0-143/07. Zatem dokonanie zmian w umowie wedle zarzutów Protestującego, w sytuacjach przedłużającego się okresu zimowego, ekstremalnych temperatur i ekstremalnych warunków ( śnieżyce itp. ), pozbawiały by Zamawiającego zapewnienia możliwości podjęcia działań wedle tych warunków. Zamawiający kierując się powyższymi zasadami oraz tym, iż przy szacowaniu ilości godzin pracy sprzętu i dyżurów wziął pod uwagę skrajnie niekorzystne warunki jakie mogą wystąpić podczas realizacji umowy, zastrzegł w Formularzu Cenowym, iż ilości godzin pracy sprzętu są godzinami szacowanymi i że rozliczenie odbywać się będzie za faktycznie wykonane ilości godzin pracy lub dyżuru. Zamawiający, kierując się również zasadą gospodarności nie może w celu zagwarantowania Wykonawcy stałego zysku ( bez względu na warunki atmosferyczne ), formułować zapisów w SIWZ, które będą w sprzeczności z innymi prawami. Ponadto, celem udzielenia zamówienia publicznego nie jest zapewnienie zysku Wykonawców z prowadzonej działalności gospodarczej, lecz wyłonienie w ramach konkurencyjnej procedury Wykonawcy, który zrealizuje przedmiot zamówienia z należytą starannością. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie, Zamawiający podtrzymuje zapisy 2 ust. 3, 6 ust.2, 7 ust. 1, 10 ust. 2 pkt.a) Istotne Postanowienia Umowy, gdyż nie znajduje uzasadnienia w stwierdzeniu naruszenia przepisów art KC, art.5 KC i KC bowiem obowiązujące przepisy KC znajdują zastosowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.14 pzp w sytuacjach nie uregulowanych w ustawie.

4 Pkt.5) Protestujący zarzucił Zamawiającemu, iż wykonanie Zadania nr 2 Obwód Drogowy w Drezdenku będzie obejmowało utrzymanie chodników i ciągów pieszych bez jednoczesnego zapewnienia narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Jednocześnie domaga się dokonania modyfikacji treści SIWZ poprzez usunięcie z Opisu Przedmiotu zamówienia w pkt. II i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót pkt. 2 wskazania iż wykonanie Zadania nr 2 Obwód Drogowy w Drezdenku będzie obejmowało utrzymanie chodników i ciągów pieszych. W odpowiedzi na postawione powyżej zarzuty, Zamawiający informuje, że nie zastosował w żadnym miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia sformułowania bez jednoczesnego zapewnienia narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Nie jest również możliwa modyfikacja treści SIWZ polegająca na usunięciu wskazania, iż wykonanie Zadania nr 2 Obwód Drogowy w Drezdenku będzie obejmowało utrzymanie chodników i ciągów pieszych. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych jest obowiązkiem Zamawiającego, wynikającym z ustawy o drogach publicznych, dlatego też ta czynność znalazła się w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może domagać się usunięcia takowego zapisu, gdyż zimowe utrzymanie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych jest integralną częścią zamówienia na Usługi i roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 na terenie działania RDW Gorzów Wlkp. ZADANIE NR 2 Obwód Drogowy w Drezdenku. Zamawiający zgodnie z żądaniem protestującego modyfikuje zapisy SIWZ w Opisie Przedmiotu zamówienia w pkt. II i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót pkt. 2 w następującym brzmieniu: Ręczne lub mechaniczne odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającym (będącymi własnością Zamawiającego) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do : - wskazanie pojedynczych odcinków do odśnieżania i posypywania - zmniejszenia ilości wykonania usługi w zależności od warunków atmosferycznych - podane ilości metrów kwadratowych powierzchni chodników i ciągów pieszych są ilościami maksymalnymi. W przypadku mechanicznego odśnieżania i posypywania można korzystać ze sprzętu o max. szerokości 1,0 m i ciężarze własnym do 600 kg. Powyższy zapis należy interpretować w taki sposób, że Zamawiający nie narzuca Wykonawcy w jaki sposób będzie wykonywał zimowe utrzymanie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych może wykonywać to ręcznie lub mechanicznie. Protestujący podnosi dalej w uzasadnieniu swojego protestu, że cyt. nie może przyjąć na siebie nabycia ciągniczków koniecznych do utrzymania chodników i ciągów pieszych, ponieważ nie jest w stanie obliczyć przychodów jakie z całą pewnością osiągnie w związku z realizacją zamówienia. Zamawiający informuje, że postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia umożliwiają Wykonawcom składanie ofert wspólnych, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp oraz jest możliwy udział podwykonawców, którym można powierzyć tę część zakresu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający nie znajduje uzasadnienia w stwierdzeniu, że cyt. umowa w sprawie udzielenia zamówienia w zakresie dotyczącym utrzymania chodników i ciągów pieszych w ramach Zadania nr 2 Obwód Drogowy w Drezdenku jest niemożliwa do wykonania. Tym samym Zamawiający oddala protest spółki jako niezasadny oraz nie naruszający art KC. Brak jest także przesłanek do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 146 ust.1 ustawy Pzp, bowiem Zamawiający nie znajduje zastosowania żadnego z punktów art. 146 ust.1 w zarzutach Protestującego. Potwierdza tę tezę wyrok z dnia 28 maja 2008r. sygn. KIO/UZP 461/08 Pkt.6) Protestujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 i art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie określenia warunku udziału w postępowaniu w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji. Protestujący podniósł, że oprotestowane czynności naruszają interes prawny Protestującego i bezpodstawnie uniemożliwiają udział w postępowaniu, z uwagi na niemożność przygotowania oferty i tym samym uzyskanie zamówienia.

5 Protestujący wnosi w treści protestu o dokonanie modyfikacji treści SIWZ w pkt. 5) B tj. wnosi o zastąpienie wymogu wykazania się usługami w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie przez usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia rozumieć się będzie wykonanie usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto na kwotę ,00 zł. Zdaniem Protestującego warunek udziału w postępowaniu został określony z naruszeniem przepisów ustawy Pzp oraz utrudnia Wykonawcy dostęp do rynku. W odpowiedzi na postawione przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELJAN zarzuty, Zamawiający podtrzymuje stanowisko, iż żądanie udokumentowania doświadczenia w usłudze związanej z zimowym utrzymaniem dróg o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto nie narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców w procesie ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wartość szacunkowa zamówienia jak również kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia są o wiele wyższe od kwoty, o której mowa w opisanym powyżej warunku. Warunek doświadczenia zawodowego postawiony przez Zamawiającego pozostaje w ścisłym związku z samym zamówieniem i celem, jaki poprzez dane zamówienie zamierza osiągnąć Zamawiający. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej określenie przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem szczegółowości nie jest sprzeczne z przepisami ustawy Pzp i aktami wykonawczymi. Potwierdza tę tezę wyrok z dnia 23 lipca 2008r. sygn. KIO/UZP 702/08. Treść w/w wyrok stanowi, iż Zamawiający ma nie tylko prawo, ale i obowiązek tak określić warunki udziału w postępowaniu, aby do udziału dopuścić tylko takich Wykonawców, którzy mają doświadczenie w realizacji zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia. Wymagania Zamawiającego muszą być adekwatne do wielkości i rodzaju przedmiotu zamówienia. Ponadto zgodnie z wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 maja 2008r. sygn. KIO/UZP 402/08, z dnia 21 kwietnia 2009r. sygn. KIO/UZP 434/09 uznaje się za warunek wygórowany taki, który określa górną granicę doświadczenia zawodowego znacznie powyżej wartości szacunkowej zamówienia. W niniejszym postępowaniu taka sytuacja nie ma miejsca. Zamawiający pragnie również zwrócić uwagę Protestującemu na fakt, iż dopuszcza sumowanie usług w okresie ostatnich 3 lat celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości kwotowej, co oznacza, że Wykonawca może wykazywać wszystkie zamówienia tożsame z niniejszym przedmiotem zamówienia, które wykonywał w okresie ostatnich 3 lat zarówno na rzecz ZDW jak i innych zamawiających. Ponadto postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia umożliwiają Wykonawcom składanie ofert wspólnych, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia rozpatrywane sa wówczas łącznie. Niemożność udziału w postępowaniu ze względu na brak doświadczenia jednego Wykonawcy nie oznacza takiej niemożności w ramach złożenia oferty wspólnej. Pkt.7) Protestujący zarzucił Zamawiającemu, iż w pkt. II Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla Zadania nr 2 podano powierzchnię ciągów pieszych i chodników do zimowego utrzymania w wysokości m 2 oraz, że jest ona inna niż w pkt. II Opisu Przedmiotu Zamówienia dla tego zadania i w Formularzu Cenowym w ww. dokumentach powierzchnia wynosi m 2. Tym samym protestujący prosi o wyjaśnienie tej sprzeczności i doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

6 Zamawiający przyznaje, iż w pkt. II Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla Zadania nr 2 opisana powierzchnia ciągów pieszych i chodników do zimowego utrzymania jest inna niż w pkt.ii Opisu przedmiotu Zamówienia i w Formularzu Cenowym. Zamawiający pragnie jednocześnie wyjaśnić, iż należy uznać na prawidłową powierzchnię ciągów pieszych i chodników do zimowego utrzymania tę która jest określona w pkt. II Opisu przedmiotu Zamówienia i w Formularzu Cenowym - w obu dokumentach powierzchnia jest zbieżna i wynosi m 2. Od rozstrzygnięcia Protestu przysługuje wniesienie odwołania do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, które podlega rozpoznaniu jeżeli zostanie uiszczony wpis w wysokości 15 tys. zł. Szczegółowo środki odwoławcze dla wykonawcy przewidziane ustawą Pzp określają artykuły 184 do 193 niniejszej ustawy. W załączeniu: - uszczegółowione opisy przedmiotu zamówienia dla zad. nr 2 i analogicznie dla zad. nr 1 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zad. nr 2 z poprawnym obmiarem powierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym oraz uszczegółowione opisy ceny jednostki obmiarowej w zakresie chodników zgodnie z formularzem cenowym: zad. nr 2 poz. 9 oraz dla zad. nr 1 poz. 11.

7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługi i roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 na terenie działania RDW Gorzów Wlkp. Zadanie Nr 1 Obwód Drogowy w Kłodawie I. Okres realizacji zamówienia : od r. do r. od r. do r. od r. do r. II. Zakres robót 1. Likwidacja gołoledzi i usuwania śniegu z jezdni dróg wojewódzkich przy użyciu następujących środków transportu Wykonawcy: a. Nośnik o ładowności min.12 Mg pod solarko-piaskarkę z pługiem - szt. 2 b. Nośnik o ładowności min.16 Mg pod solarko-piaskarkę z pługiem - szt. 2 c. Nośnik pod pług o ładowności min.12 Mg - szt. 1 d. Nośnik pod pług dwustronny o napędzie na trzy osie o ład. min. 16 Mg - szt. 1 e. Ładowarka o pojemności łyżki min. 0,60 m 3 - szt. 1 f. Równiarka drogowa - szt. 1 g. Spycharka o mocy min. 150 km - szt Ręczne lub mechaniczne odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającym (będącymi własnością Zamawiającego) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do : - wskazanie pojedynczych odcinków do odśnieżania i posypywania - zmniejszenia ilości wykonania usługi w zależności od warunków atmosferycznych - podane ilości metrów kwadratowych powierzchni chodników i ciągów pieszych są ilościami maksymalnymi. W przypadku mechanicznego odśnieżania i posypywania można korzystać ze sprzętu o max. szerokości 1,0 m i ciężarze własnym do 600 kg. 3. Pełnienia dyżurów z gotowością środków transportu w wymiarze określonym przez Zamawiającego. 4. Sprzątanie dróg oraz ciągów pieszych po sezonie zimowym z wywozem i utylizacja zanieczyszczeń. 5. Po zakończeniu każdego sezonu Zimowego Utrzymania Dróg odwiezienie i konserwacja sprzętu będącego własnością Zamawiającego III. Lokalizacja i odcinki dróg do zimowego utrzymania s t a n d a r d III nr drogi nazwa odcinka od km do km Długość 131 Nowiny Wielkie Krzeszyce do km 132 Droga 31 Kostrzyn nad Odrą Witnica do km Gorzów Wielkopolski 151 Barlinek Kłodawa Gorzów Wlkp. odc. granica woj. Kłodawa Gorzów Wlkp do km

8 156 Barlinek Strzelce Kraj. Zwierzyn do km Klesno odc. Strzelce Kraj. Zwierzyn 158 Gorzów Wlkp. Santok Drezdenko do km odc. Gorzów Wlkp. do skrzyż. z dr. Nr Nowe Polichno Skwierzyna do km r a z e m km s t a na r d IV nr drogi nazwa odcinka od km do km długość 130 Barnówko Tarnów Baczyna do km 156 Barlinek Strzelce Kraj. Zwierzyn do km Klesno odc. granica województwa - Strzelce Kraj. 158 Gorzów Wlkp. Santok Drezdenko do km odc. od skrzyż. z dr. Nr 159 do skrzyż. z dr. Nr Skwierzyna Świniary Wiejce do km r a z e m km s t a n a r d V nr drogi nazwa odcinka od km do km długość 129 Sarbinowo Dąbroszyn do km 192 Nowiny - Goraj do km r a z e m 8,53 km OGÓŁEM: km II. Lokalizacja i odcinki ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych do zimowego utrzymania Łączna powierzchnia ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych do zimowego utrzymania = m 2 Lp Droga Lokalizacja Powierzchnia Tarnów 1439 x 1.0 = 1439 m Wysoka 1130 x 1.0 = 1130 m 2 Baczyna 2419 x 1.0 = 2419 m 2 Razem m 2 Nowiny Wielkie 1852 x 2.5 = 4630 m 2 (ścieżka rowerowa) x 1.0 = 770 m 2 Świerkocin 535 x 1,0 = 535 m x 1,0 = 1400 m 2 (most) Razem m Odc. Dąbroszyn Witnica x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Odc. Białcz Łupowo x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Dąbroszyn 419 x 1,0 = 419 m 2 Kamień Mały 763 x 1,0 = 763 m 2

9 Bogdaniec 1043 x 1,0 = 1043 m 2 Jenin 2987 x 1,0 = 2987 m 2 Lupowo 1756 x 1,0 = 1756 m 2 Razem m Kłodawa 698 x 1,5 = m x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Razem m 2 Wielisławice 120 x 1.0 = 120 m Strzelce Kraj 3773 x 1,0 =3773 m 2 Zwierzyn 1383 x 1,0 = 1383 m 2 Razem m 2 Wawrów 352 x 1,0 = 352 m 2 Janczewo 1613 x 1.0 = 1613 m 2 Gralewo 2191 x 1.0= 2191 m Santok 1054 x 1.0 = 1054 m 2 Stare Polichno 1488 x 1.0 = 1488 m 2 Lipki Wielkie 2912 x 1.0 = 2912 m 2 Jastrzębnik 1969 x 1.0 = 1969 m 2 Razem m 2 Powierzchnia łączna m 2 III. Lokalizacja odcinków dróg wojewódzkich przeznaczonych do sprzątania po sezonie zimowym ODW Kłodawa - razem powierzchnia dróg do oczyszczenia po sezonie zimowym = m 2 1. Lokalizacja: Droga Nr 130 Barnówko-Tarnów-Baczyna - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Tarnów - na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 46 m x 1 m (strona lewa) x = 46 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 589 m x 1 m (strona lewa) = 589 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 62 m x 1 m (strona prawa) = 62 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 150 m x 1 m (strona prawa) = 150 m 2 2) Wysoka - na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 566 m x 1 m (strona lewa) = 566 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 510 m x 1 m (strona prawa) = 510 m 2 3) Baczyna - na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 878 m x 1 m (strona lewa) = 878 m 2 od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 601 m x 1 m (strona lewa) = 601 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 132 m x 1 m (strona prawa) = 132 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 300 m x 1 m (strona prawa) = 300 m 2 Droga Nr 131 Nowiny Wielkie-Krzeszyce- razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2

10 1) Nowiny Wielkie na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 43 m x 1 m (strona lewa) = 43 m 2 2) Świerkocin na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 704 m x 1 m (strona lewa) = 704 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona prawa) = m 2 Droga Nr 151 gr. województwa-kłodawa-gorzów Wlkp. - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Kłodawa na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 838 m x 1 m (strona lewa) = 838 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 600 m x 1 m (strona lewa) = 600 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 140 m x 1 m (strona prawa) = 140 m 2 Droga Nr 156 gr. województwa-strzelce Krajeńskie-Zwierzyn-Klesno - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Danków na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 333 m x 1 m (strona prawa) = 333 m 2 2) Buszów na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 399 m x 1 m (strona lewa) = 399 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 10 m x 1 m (strona prawa) = 10 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 613 m x 1 m (strona prawa) = 613 m 2 3) Strzelce Krajeńskie, ulica Wyzwolenia i Al. Wolności na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m x 2 (obustronnie) = m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 695 m x 1 m (strona lewa) = 695 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 128 m x 1 m (strona lewa) = 128 m 2 odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 623 m x 1 m (strona lewa) = 623 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona prawa) = m 2 3) Zwierzyn na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 451 m x 1 m (strona lewa) = 451 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 42 m x 1 m (strona lewa) = 42 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 488 m x 1 m (strona prawa) = 488 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 22 m x 1 m (strona prawa) x = 22 m 2 Droga nr 158 Gorzów-Santok-Jastrzębnik-Drezdenko - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Wawrów na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 175 m x 1 m (strona lewa) = 175 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 134 m x 1 m (strona prawa) = 134 m 2 2) Janczewo na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 702 m x 1 m (strona prawa) = 702 m 2

11 3) Gralewo na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 78 m x 1 m (strona lewa) = 78 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona prawa) = m 2 4) Santok na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 459 m x 1 m x 2 (obustronnie) = 918 m 2 5) Stare Polichno na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 294 m x 1 m (strona lewa) = 294 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 64 m x 1 m (strona prawa) = 64 m 2 6) Ludzisławice na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 602 m x 1 m (strona lewa) = 602 m 2 7) Lipki Wielkie na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona prawa) = m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona lewa) = m 2 8) Jastrzębnik na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona lewa) = m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona prawa) = m 2 Droga nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Murzynowo na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 813 m x 1 m (strona lewa) = 813 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 442 m x 1 m (strona prawa) = 442 m 2 2) Skwierzyna na odc. od km do km (most) powierzchnia do oczyszczenia: 396 m x 1 m x 2 (obustronnie) = 792 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 720 m x 1 m (strona lewa) = 720 m 2 na odc. od km do km most powierzchnia do oczyszczenia: 558 m x 1 m (strona prawa) = 558 m 2 na odc. od km do km ul. Mostowa i ul. Poznańska droga Nr 159 powierzchnia do oczyszczenia: 797 m x 1 m x 2 (obustronnie) = m 2 Droga nr 192 Nowiny-Goraj - razem powierzchnia do oczyszczenia = 700 m 2 1) Goraj na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 700 m x 1 m (strona prawa) = 700 m 2 Droga nr 199 Skwierzyna-Świniary-Wiejce - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Świniary na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 815 m x 1 m (strona lewa) = 815 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 39 m x 1 m (strona prawa) = 39 m 2 2) Krobielewko na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 178 m x 1 m (strona lewa) = 178 m 2 3) Wiejce na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 442 m x 1 m (strona lewa) = 442 m 2 Droga nr droga 31-Kostrzyn nad Odrą -Witnica Gorzów Wielkopolski - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2

12 1) Obwodnica Kostrzyna na odc do powierzchnia do oczyszczenia: 1300 m x 2 m (obustronnie) = m 2 2) Dąbroszyn na odc do powierzchnia do oczyszczenia: 2300 m x 2 m (obustronnie) = m 2 3) Kamień Mały na odc do powierzchnia do oczyszczenia: 2500 m x 1 m (strona prawa) = m 2 4) Obwodnica Witnicy na odc do powierzchnia do oczyszczenia: 3000 m x 2 m (obustronnie) = m 2 5) gm. Bogdaniec na odc do powierzchnia do oczyszczenia: 6600 m x 2 m (obustronnie) = m 2 IV. Lokalizacja odcinków ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych do sprzątania po sezonie zimowym Łączna powierzchnia ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych do sprzątania po sezonie zimowym = m 2 Lp Droga Lokalizacja Powierzchnia Tarnów 1439 x 1.0 = 1439 m Wysoka 1130 x 1.0 = 1130 m 2 Baczyna 2419 x 1.0 = 2419 m 2 Razem m 2 Nowiny Wielkie 1852 x 2.5 = 4630 m 2 (ścieżka rowerowa) x 1.0 = 770 m 2 Świerkocin 535 x 1,0 = 535 m x 1,0 = 1400 m 2 (most) Razem m 2 Odc. Dąbroszyn Witnica x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Odc. Białcz Łupowo x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Dąbroszyn 419 x 1,0 = 419 m Kamień Mały 763 x 1,0 = 763 m 2 Bogdaniec 1043 x 1,0 = 1043 m 2 Jenin 2987 x 1,0 = 2987 m 2 Lupowo 1756 x 1,0 = 1756 m 2 Razem m Kłodawa 698 x 1,5 = m x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Razem m 2 Wielisławice 120 x 1.0 = 120 m Strzelce Kraj 3773 x 1,0 =3773 m 2 Zwierzyn 1383 x 1,0 = 1383 m 2 Razem m Wawrów 352 x 1,0 = 352 m 2 Janczewo 1613 x 1.0 = 1613 m 2 Gralewo 2191 x 1.0= 2191 m 2 Santok 1054 x 1.0 = 1054 m 2 Stare Polichno 1488 x 1.0 = 1488 m 2 Lipki Wielkie 2912 x 1.0 = 2912 m 2

13 Jastrzębnik 1969 x 1.0 = 1969 m 2 Razem m 2 Powierzchnia łączna m 2

14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Usługi i roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 na terenie działania RDW Gorzów Wlkp. Zadanie Nr 1 Obwód Drogowy w Kłodawie 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem zimowym dróg wojewódzkich Obwodu Drogowego w Kłodawie Zakres stosowania Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem opadu śnieżnego, zalegającego jezdnię, pobocze oraz obiekty towarzyszące drodze, który stwarza utrudnienia w ruchu pojazdów. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2009/ OBWÓD DROGOWY KŁODAWA Lokalizacja i odcinki dróg do zimowego utrzymania s t a n d a r d III nr drogi nazwa odcinka od km do km Długość 131 Nowiny Wielkie Krzeszyce do km 132 Droga 31 Kostrzyn nad Odrą Witnica do km Gorzów Wielkopolski 151 Barlinek Kłodawa Gorzów Wlkp do km odc. granica woj. Kłodawa Gorzów Wlkp. 156 Barlinek Strzelce Kraj. Zwierzyn Klesno do km odc. Strzelce Kraj. Zwierzyn 158 Gorzów Wlkp. Santok Drezdenko do km odc. Gorzów Wlkp. do skrzyż. z dr. Nr Nowe Polichno Skwierzyna do km r a z e m km s t a na r d IV nr drogi nazwa odcinka od km do km długość 130 Barnówko Tarnów Baczyna do km 156 Barlinek Strzelce Kraj. Zwierzyn Klesno do km odc. granica województwa - Strzelce Kraj. 158 Gorzów Wlkp. Santok Drezdenko do km odc. od skrzyż. z dr. Nr 159 do skrzyż. z dr. Nr Skwierzyna Świniary Wiejce do km r a z e m km

15 s t a n a r d V nr drogi nazwa odcinka od km do km długość 129 Sarbinowo Dąbroszyn do km 192 Nowiny - Goraj do km r a z e m 8,53 km OGÓŁEM: km Lokalizacja i odcinki ciągów pieszych i ścieżek rowerowych do zimowego utrzymania Lp Droga Lokalizacja Powierzchnia Tarnów 1439 x 1.0 = 1439 m Wysoka 1130 x 1.0 = 1130 m 2 Baczyna 2419 x 1.0 = 2419 m 2 Razem m 2 Nowiny Wielkie 1852 x 2.5 = 4630 m 2 (ścieżka rowerowa) 770 x 1.0 = 770 m Świerkocin 535 x 1,0 = 535 m x 1,0 = 1400 m 2 (most) Razem m 2 Odc. Dąbroszyn Witnica x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Odc. Białcz Łupowo x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Dąbroszyn 419 x 1,0 = 419 m 2 Kamień Mały 763 x 1,0 = 763 m 2 Bogdaniec 1043 x 1,0 = 1043 m 2 Jenin 2987 x 1,0 = 2987 m 2 Lupowo 1756 x 1,0 = 1756 m 2 Razem m 2 Kłodawa 698 x 1,5 = m x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Razem m 2 Wielisławice 120 x 1.0 = 120 m 2 Strzelce Kraj 3773 x 1,0 =3773 m 2 Zwierzyn 1383 x 1,0 = 1383 m 2 Razem m 2 Wawrów 352 x 1,0 = 352 m 2 Janczewo 1613 x 1.0 = 1613 m 2 Gralewo 2191 x 1.0= 2191 m 2 Santok 1054 x 1.0 = 1054 m 2 Stare Polichno 1488 x 1.0 = 1488 m 2 Lipki Wielkie 2912 x 1.0 = 2912 m 2 Jastrzębnik 1969 x 1.0 = 1969 m 2 Razem m 2 Powierzchnia łączna m 2

16 Odcinki dróg do sprzątania dróg po sezonie zimowym Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1 Droga 130 m Droga 131 m Droga 132 m Droga 151 m Droga 156 m Droga 158 m Droga 159 m Droga 192 m Droga 199 m Razem m

17 Lokalizacja i odcinki ciągów pieszych i ścieżek rowerowych do sprzątania dróg po sezonie zimowym Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1 Droga Droga Droga 132 m Droga 151 m Droga Droga Razem m Określenia podstawowe Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp.) Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia sczepności kół pojazdu z nawierzchnią Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu) Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0 o C Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0 o C Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach

18 występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw (przykład standardów odśnieżania dróg krajowych - zał. 1) Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi Pług odśnieżny - urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy i lemiesza, nawieszone do nośnika pługa Pługi odśnieżne (lemieszowe) dzielą się na: lekkie - montowane na ciągnikach rolniczych i samochodach o ładowności do 6 t, średnie - montowane na samochodach o ładowności od 6 do 8 t oraz na wszystkich samochodach o ładowności do 8 t z napędem na dwie lub więcej osi, ciężkie - montowane na samochodach o ładowności ponad 8 t Nośnik pługa - pojazd o napędzie spalinowym (samochód ciężarowy, ciągnik, maszyna drogowa), na którym zamontowano pług odśnieżny Odkładnica - urządzenie pługa, pozwalające na odsunięcie śniegu poza krawędź oczyszczanego pasa Lemiesz - część składowa pługa, należąca do korpusu płużnego, służąca do odspajania śniegu. Lemiesze mogą być stalowe oraz zakończone w dolnej części nakładkami z gumy lub tworzyw sztucznych Czołownica - płyta czołowa, stanowiąca element łączący odkładnicę i lemiesz pługa z ramą nośnika pługa Odśnieżarka - urządzenie montowane zwykle na nośniku, napędzane silnikiem spalinowym, służące do odspajania i odrzutu śniegu na odległość ok m poza obręb drogi, za pomocą odpowiednio skonstruowanych mechanizmów. Odśnieżarki dzielą się na: ślimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowo-bębnowe, turbinowe, lemieszowo-wirnikowe Odśnieżanie interwencyjne - usuwanie śniegu na wybranych odcinkach drogi z dopuszczeniem pozostawienia na jezdni równomiernej, zajeżdżonej warstwy śniegu oraz dopuszczeniem odśnieżenia w trudnych warunkach atmosferycznych tylko jednego pasa ruchu (z mijankami co m) Odśnieżanie uzupełniające - odśnieżanie, polegające na usuwaniu zwałów śniegu z poboczy poza koronę drogi, pozostawionych przy odśnieżaniu patrolowym, patrolowo-interwencyjnym i interwencyjnym Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M "Wymagania ogólne" [1] pkt Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. MATERIAŁY Materiały zapewnia zamawiający 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

19 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, SST i wskazaniach Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy sprzętu używanego przy zimowym utrzymaniem dróg. Koszt zabezpieczenia sprzętu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową Sprzęt stosowany do zimowego utrzymania dróg Do zimowego utrzymania dróg należy używać: 1. Nośnik o ładowności min.12 Mg pod solarko-piaskarkę z pługiem - szt Nośnik o ładowności min.16 Mg pod solarko-piaskarkę z pługiem - szt Nośnik pod pług o ładowności min.12 Mg - szt Nośnik pod pług dwustronny o napędzie na trzy osie o ład. min. 16 Mg - szt Ładowarka o pojemności łyżki min. 0,60 m 3 - szt Równiarka drogowa - szt Spycharka o mocy min. 150 km - szt. 1 Do zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo-rowerowych można używać - Pługoposypywarki chodnikowe o max. szerokości 1,0 m i ciężarze własnym do 600 kg - szczotki mechaniczne - sprzęt ręczny 3.3 Wymagania dotyczące Zleceniobiorcy Obowiązki Wykonawcy: 1. Wyposażenie każdego pojazdu pracującego na drodze w światła wysyłające żółte sygnały błyskowe oraz łańcuchy (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych). 2. Wyrażenie zgody na wyposażenie na koszt Zamawiającego każdego pojazdu w Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów GPS oraz zgoda na monitorowanie pojazdów w czasie trwania umowy (termin montażu zostanie ustalony z Wykonawcą z 7 dniowym wyprzedzeniem, jednak nie później niż do 20 października). 3. Urządzenia GPS jest przyporządkowane do konkretnej piaskarki i nośnika, ewentualna zamiana może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 4. Podstawienie środków transportu oraz sprzętu wraz z obsługą i materiałami pędnymi (również do piaskarek) w miejscu i godzinie określonej przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Rejonu Dróg Wojewódzkich nie później niż w ciągu 2 godzin od telefonicznego otrzymania wezwania i likwidowanie gołoledzi oraz odśnieżanie dróg, chodników, ciągów pieszo - rowerowych wg wskazówek tych osób (niezależnie od wprowadzonych dyżurów). 5. Informowanie dyżurnego Obwodu Dróg Wojewódzkich na bieżąco o zmianach w przejezdności dróg i zdarzeniach na drodze. 6. Każdorazowe potwierdzanie przez operatora piaskarki przyjęcia polecenia wyjazdu na trasę oraz wykonania zadania własnoręcznym podpisem na specjalnie przygotowanym formularzu. 7. Naprawy bieżące piaskarek i osprzętu mogą odbywać się tylko po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym. 8. Obsługa codzienna piaskarek i pługów wg. otrzymanej instrukcji obsługi, od dnia przekazania na stan

20 Wykonawcy: a) piaskarek (sprawdzanie poziomu oleju uzupełnienie lub wymiana, czyszczenie, smarowanie, itp.) b) pługi (sprawdzanie poziomu oleju uzupełnienie lub wymiana, stan lemieszy, złączy śrubowych, oświetlenia, itp.). 9. Wykonywanie napraw nośników na koszt własny, w przypadku niemożności naprawy podstawienie zamiennego sprzętu oraz środka transportu o tych samych parametrach. 10. Wyposażenie każdego nośnika w całodobową łączność za pomocą telefonu komórkowego. 11. W wyznaczonym terminie podstawienie nośnika do próbnego montażu osprzętu w celu sprawdzenia poprawności działania poszczególnych mechanizmów, jak również montaż i demontaż osprzętu oraz czołownic do pługów. 12. Jednorazowe posprzątanie ulic w miejscach o przekroju ulicznym i półulicznym leżących w ciągach dróg wojewódzkich zleconych do utrzymania zimowego z zalegającego piasku po zakończeniu sezonu zimowego wg wskazań Zamawiającego (Załącznik szczegółowa specyfikacja techniczna oraz opis przedmiotu zamówienia). Termin prac porządkowych wynosi dla każdego Obwodu 21 dni od zakończenia akcji zimowej i zostanie ustalony z Zamawiającym w formie harmonogramu prac porządkowych. 13. Sprzęt tj. solarki, piaskarki, pługi objęty jest specjalnym ubezpieczeniem, a Zamawiający gwarantuje sprawność techniczną piaskarek i pługów w momencie przekazania Wykonawcy. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca odpowiada za szkody sprzętu powstałe w wyniku zaniedbania lub rażącego nieprzestrzegania warunków umowy. Zamawiający nie ponosi kosztów napraw szkód spowodowanych przez nośniki na skutek realizacji zamówienia. 14. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód powstałych na rzecz osób trzecich w wyniku nienależytego wykonania umowy. 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w powierzonym sprzęcie na skutek nienależytego wykonania umowy. Ubezpieczenie Wykonawcy od prowadzonej działalności w tym zakresie stanowi integralną część umowy. 16. Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania wszelkich zgłoszeń dotyczących zimowego utrzymania dróg. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz wymaganiami SST, oraz poleceniami Zamawiającego Zasady odśnieżania drogi Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu drogi oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania Wybór systemu odśnieżania zależy od: standardu zimowego utrzymania drogi, warunków atmosferycznych, możliwości finansowych administracji drogowej, aktualnego stanu utrzymania drogi. Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania drogi), osiągnięcie i utrzymanie na drodze standardu docelowego może być niewykonalne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drodze i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązanie, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale policji. Odśnieżanie drogi należy prowadzić zgodnie z: ogólną wiedzą techniczną, wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Zał. Nr 2 do SIWZ Wzór umowy W dniu... pomiędzy Zarządem Dróg Powiatowych w Myślenicach, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Myślenicach - Pana mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP.271.1.25.TOM.14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na wyłonienie wykonawcy zadania pn.: Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta Milanówka

Bardziej szczegółowo

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH

SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ DO HALI WIDOWISKOWO-SPORTOWEJ W ŁAZISKACH GÓRNYCH SPECYFIKACJA TEHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogólna przedsięwzięcia Nazwa inwestycji: BUDOWA DODATKOWEJ DROGI DOJAZDOWEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą.

UMOWA NR. zwanym dalej Wykonawcą. Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. Zawarta w dniu. w Boguszowie-Gorcach pomiędzy Nadleśnictwem Wałbrzych z/s w Boguszowie-Gorcach ul. Miła 2, 58-372 Boguszów Gorce reprezentowanym przez: Nadleśniczego -

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY INSTALACJI GRZEWCZEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W DOBROCINIE,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Przewodniczący: Sygn. akt: KIO 2358/14 WYROK z dnia 24 listopada 2014 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Jolanta Markowska Protokolant: Agata Dziuban po rozpoznaniu na rozprawie w Warszawie w dniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH TEMAT OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU INSTALACJI SANITARNYCH INWESTYCJA ADAPTACJA ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU W ŁUPAWSKU NA POTRZEBY CENTRUM EDUKACJI I PROMOCJI ADRES Łupawsko, dz. nr

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA CPV SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dotycząca wykonania i odbioru robót związanych z realizacją zamówienia pn. Przebudowa pomieszczeń w-c budynku kinoteatru w Ostrzeszowie KLASYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sztabin, 15 lipiec 2013 r. OAG.271.5.2013.OZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO POD NAZWĄ Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez montaż kolektorów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST-00.00 Wymagania ogólne Kod CPV 45000000-7 ST-01.00 Roboty ziemne Kod CPV 45111200-0 ST-02.00 Roboty montażowe na sieciach zewnętrznych Kod

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak

DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak Zamawiający: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa Wykonawca: DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak Stadium: PB 00-877 Warszawa, Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 EGZEMPLARZ NR 2. Autor opracowania: inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 Opracowanie do zgłoszenia robót Drogowa Stadium Branża Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kopernika na odcinku od ul.

Bardziej szczegółowo

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót.

Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Lipniak i Szerokie, gmina Konopnica. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. PROJEKTANT: Ekoprojekt Wojciech Kowal Smugi 27J, 21-002 Jastków ZAMAWIAJĄCY: Gmina Konopnica 21-030 Motycz; Kozubszczyzna 127a INWESTYCJA: OBIEKT: STADIUM: EkoProjekt Budowa kanalizacji sanitarnej dla

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA)

REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT REMONT PODŁOGI HOLU BUDYNKU B CeTA (PARTER, HALA KONWIARZA) KOD CPV 45453000-7 ROBOTY REMONTOWE I RENOWACYJNE ADRES INWESTCJI: UL. WYSTAWOWA 1; 51-618

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH gotowe projekty hal sportowych SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: HALA WIDOWISKOWO SPORTOWA 18x40 LOKALIZACJA: INWESTOR: Kody CPV: 45212200-8 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

STWiOR IS Data: Podpis:

STWiOR IS Data: Podpis: Nazwa Inwestora i adres: Nazwa Jednostki Projektowej i adres: Nazwa obiektu budowlanego i lokalizacja: GMINA POPIELÓW 46-090 POPIELÓW UL. OPOLSKA 13 BIURO INŻYNIERSKIE SEROWIK-ROGALSKI 45-123 OPOLE, UL.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo