ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU"

Transkrypt

1 Zielona Góra, dn r. ZDW-ZG-IV /09 ROZSTRZYGNIĘCIE PROTESTU dot. przetargu nieograniczonego: Usługi i roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonach zimowych 2009/2010, 2010/2011, 2011/2012 na terenie działania Rejonu Dróg Wojewódzkich w Gorzowie Wlkp. Zadanie nr 1 Obwód Drogowy w Kłodawie Zadanie nr 2 Obwód Drogowy w Drezdenku Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, rozstrzyga protest wniesiony przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELJAN Elżbieta Szlendak, Drezdenko, ul. Ogrodowa 4, na mocy art. 183 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. w następujący sposób : - uwzględnia protest na mocy art. 183 ust.5 ustawy Pzp w zakresie rozbieżności dotyczącej obmiarów powierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerówych wyszczególnionych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót a opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym. - oddala protest jako niezasadny w zakresie pozostałych zarzutów stawianych zamawiającemu. W zakresie Pkt.1), Pkt.2), Pkt.3), Pkt.4) Uzasadnienie faktyczne Protestujący na podstawie art.180 ust.1 złożył protest na czynności Zamawiającego w zakresie sformułowania treści siwz w postaci: 1) zapisu w 2 ust. 3 Istotne Postanowienia Umowy, że Wykonawca przyjmuje do wykonania pełnienie dyżurów z gotowością środków transportu w wymiarze określonym przez Zamawiającego 2) zapisu w 6 ust. 2 Istotne Postanowienia Umowy, że podane w formularzu cenowym szacowane ilości godzin pracy sprzętu i dyżurów mogą ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych lub sytuacji nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego, oraz że z tytułu nie zrealizowania całej wartości umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 3) zapisu w 7 ust. 1 Istotne Postanowienia Umowy, że Wykonawca otrzyma zapłatę za potwierdzone ilości godzin pracy lub dyżuru ( na karcie drogowej, bez jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do utrzymania ciągłości dyżurów przez okres od 1 listopada do 1 marca w każdym z sezonów objętych umową i zapewnieniem płatności za ciągłe dyżury, przy jednoczesnym zobowiązaniu Wykonawcy do pozostania w ciągłej gotowości i podstawienia środków transportu oraz sprzętu lub raporcie pracy) przez przedstawiciela Rejonu Dróg Wojewódzkich ( lub Obwodu Drogowego) obliczonych na podstawie raportów systemu GPS, po wystawieniu faktury VAT, bez jednoczesnego zobowiązania Zamawiającego do utrzymania ciągłości akcji zimowej ( dyżurów przez okres od 1 listopada do 1 marca w każdym sezonie objętym umową oraz jednoczesnego wskazania, że Zamawiający ma obowiązek zapłacić wykonawcy za wszystkie dyżury pełnione w tym okresie wynagrodzenie, przy jednoczesnym zobowiązaniu wykonawcy (w pkt.20 STWiOR )do podstawienia środków transportu oraz sprzętu wraz z obsługą i materiałami pędnymi i likwidowania gołoledzi i odśnieżania dróg, chodników i ciągów pieszych w miejscu i godzinie określonym przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Rejonu Dróg

2 Wojewódzkich nie później niż w ciągu 2 godzin od telefonicznego otrzymania wezwania ( niezależnie od wprowadzonych dyżurów ) 4) zapisu 10 ust. 2 pkt. a) Istotne Postanowienia Umowy, dopuszczającego zmiany postanowień umowy w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy w zależności od zaistniałych warunków pogodowych i opadów śniegu. zarzucając Zamawiającemu naruszenie przepisów art KC, art.5 KC i KC. Protestujący, zarzuca Zamawiającemu iż cyt. " poprzez zaniechanie zamieszczenia w umowie zapisów gwarantujących wykonawcy wynagrodzenie za utrzymanie w gotowości sprzętu i personelu niezbędnego do wykonania zamówienia przez cały okres akcji zimowej przy jednoczesnym zastrzeżeniu na rzecz zamawiającego, że podane w formularzu cenowym szacowane ilości godzin pracy sprzętu i dyżurów mogą ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych lub sytuacji nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego, co oznacza, iż całe ryzyko finansowe związane z utrzymaniem potencjału niezbędnego do realizacji zamówienia obciąża wykonawcę Protestujący w uzasadnieniu protestu podkreśla, iż postanowienia siwz, zostały sformułowane w sposób bardzo niekorzystny, że brak w umowie zapisów gwarantujących wykonawcy wynagrodzenie za ściśle określony okres akcji zimowej, biorąc po uwagę występujące w ostatnim okresie anomalie pogodowe, w konsekwencji mogą spowodować brak stałego zysku. Protestujący w uzasadnieniu protestu zarzuca, iż Zamawiający zastrzegając sobie w umowie w 2 ust. 3 i 6 ust.2 zapisy pominął fakt, że Wykonawca niezależnie od warunków atmosferycznych przez cały okres jesiennozimowy będzie ponosić koszty związane z utrzymaniem gotowości do realizacji przedmiotu zamówienia, co zdaniem protestującego oznacza że Wykonawca ma obowiązek zapewnienia kompletnego i sprawnego sprzętu i urządzeń oraz zatrudnienia zespołu osób zdolnych do wykonania zamówienia, nawet jeśli przez cały okres jesienno-zimowy temperatura powietrza będzie wysoka i co za tym idzie nie będzie konieczności bieżącego odśnieżania i posypywania dróg. W związku z powyższym Protestujący opierając się o zasadę ekwiwalentności świadczeń wzajemnych wynikających z art KC domaga się aby Zamawiający zobowiązał się do wprowadzenia zmian w siwz- Istotne Postanowienia Umowy w zakresie: 1) w 2 ust. 3 Istotne Postanowienia Umowy w następującym brzmieniu: pełnienie dyżurów z gotowością środków transportu min w okresie od 1 listopada do 1 marca w każdym z sezonów zimowych objętych umową 2) o usunięcie z w 6 ust.2 Istotne Postanowienia Umowy zapisu zgodnie z którym podane w formularzu cenowym szacowane ilości godzin pracy sprzętu i dyżurów mogą ulec zmianie w zależności od panujących warunków atmosferycznych lub sytuacji nie możliwych do przewidzenia przez Zamawiającego oraz zapisu, który stanowi, że z tytułu nie zrealizowania całej wartości umowy Wykonawcy nie będą przysługiwały roszczenia przeciwko Zamawiającemu. 3) dodanie w 7 ust.1 Istotne Postanowienia Umowy, zapisu gwarantującego utrzymanie ciągłości akcji zimowej (dyżurów) przez okres od 1 listopada do 1 marca w każdym sezonie objętym umową i wskazanie, iż Zamawiający ma obowiązek zapłacić Wykonawcy za wszystkie dyżury pełnione w tym okresie wynagrodzenie w wysokości 40% stawki efektywnej pracy kompletu sprzętu pozostającego w gotowości do realizacji zamówienia wymienionego w pkt. 3.2 STWiOR. 4) o usunięcie 10 ust. 2 pkt. a) z Rozdziału V SIWZ Istotne Postanowienia Umowy Protestujący podkreśla, cyt. zamawiający winien zobowiązać się do zapłaty wykonawcy za wszystkie dyżury wynagrodzenie za okres od 1 listopada do 1 marca każdego roku w którym zamówienie będzie realizowane.. oraz, że tylko zagwarantowanie wykonawcy uzyskania tak obliczonego wynagrodzenia, umożliwi mu pokrycie kosztów utrzymania gotowości do realizacji zamówienia. Protestujący podkreśla również, iż cyt. wynagrodzenie

3 protestującego za okres jesienno zimowy ostatnich 3 lat nie pokrywało kosztów ponoszonych w celu zapewnienia gotowości do realizacji zamówienia, oraz cyt. w ostatnim roku protestującemu udało się osiągnąć zysk przekraczający straty tylko dzięki prowadzonej corocznie akcji sprzątanie po sezonie zimowym. W odpowiedzi na postawione przez Protestującego zarzuty naruszenia przepisów art KC, art.5 KC i KC, Zamawiający pragnie wyjaśnić, iż formułując przedmiot zamówienia i wymagania związane z przedmiotem zamówienia nie uchyla się od płatności na rzecz Wykonawcy za gotowość w związku z realizacją przedmiotu umowy. Zapis w pkt.3 Formularza Cenowego pełnienie dyżurów z gotowością środków transportu w wymiarze określonym przez Zamawiającego wyraźnie nakazuje Wykonawcy w cenach jednostkowych zawrzeć cenę za gotowość w okresie pełnienia dyżurów. Natomiast zapis pkt. 9.1 STWiOR ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności, obliguje Wykonawcę do wkalkulowania w cenę jednostkową każdej jednostki obmiarowej m.in. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, koszt pośrednie, zysk kalkulacyjny jak również wartość ryzyka jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją zamówienia. W związku z powyższym, jeśli Wykonawca ma doświadczenie z poprzednich okresów i uważa, iż ponosi ryzyko związane z ciągłą gotowością a co za tym idzie, może być narażony na straty, w związku z powyższym może na mocy zapisu pkt. 9.1 STWiOR wkalkulować ryzyko związane z ciągłą gotowością w ceny jednostek obmiarowych. Zamawiający pragnie jednocześnie zaznaczyć, że jeśli zdarzą się temperatury plusowe w okresie zimowym Wykonawca może potencjał ludzki wykorzystać do innych celów, gdyż Zamawiający nie narzuca Wykonawcy aby był w ciągłym pogotowiu, lecz daje czas 2 godz. na ewentualne podjęcie działań. Takie sytuacje gdzie wzywa się wykonawcę jedynie do posypania dróg zdarzają się niezwykle rzadko, zazwyczaj jeśli prognozy długofalowe są niekorzystne wprowadza się dyżury. Ponadto, nie ma możliwości aby Zamawiający za dyżury wprowadzone nie zapłacił, a domaganie się ciągłej płatności za dyżury w okresie od 1 listopada do 1 marca, które mogą być w bliżej nieokreślonym wymiarze czasowym może godzić w interesy obu stron. Zamawiający mając na uwadze szczególny charakter przedmiotu zamówienia, gdzie rozmiar świadczeń Wykonawcy jest determinowany warunkami atmosferycznymi ( okres zimowy) i sytuacjami których nie można przewidzieć, ma prawo zastrzec sobie w umowie zmiany w trakcie jej realizacji : co do zakresu jej realizacji ( tj. ilości godzin pracy sprzętu i dyżurów, ilości powierzchni), zmian częstotliwości wykonania prac, zmiany terminów, czasowego zawieszenia prac w związku z potrzebami i warunkami atmosferycznymi potwierdza tę tezę wyrok ZAUZP z dnia 15 lutego 2007r. UZP/ZO/0-143/07. Zatem dokonanie zmian w umowie wedle zarzutów Protestującego, w sytuacjach przedłużającego się okresu zimowego, ekstremalnych temperatur i ekstremalnych warunków ( śnieżyce itp. ), pozbawiały by Zamawiającego zapewnienia możliwości podjęcia działań wedle tych warunków. Zamawiający kierując się powyższymi zasadami oraz tym, iż przy szacowaniu ilości godzin pracy sprzętu i dyżurów wziął pod uwagę skrajnie niekorzystne warunki jakie mogą wystąpić podczas realizacji umowy, zastrzegł w Formularzu Cenowym, iż ilości godzin pracy sprzętu są godzinami szacowanymi i że rozliczenie odbywać się będzie za faktycznie wykonane ilości godzin pracy lub dyżuru. Zamawiający, kierując się również zasadą gospodarności nie może w celu zagwarantowania Wykonawcy stałego zysku ( bez względu na warunki atmosferyczne ), formułować zapisów w SIWZ, które będą w sprzeczności z innymi prawami. Ponadto, celem udzielenia zamówienia publicznego nie jest zapewnienie zysku Wykonawców z prowadzonej działalności gospodarczej, lecz wyłonienie w ramach konkurencyjnej procedury Wykonawcy, który zrealizuje przedmiot zamówienia z należytą starannością. Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienie, Zamawiający podtrzymuje zapisy 2 ust. 3, 6 ust.2, 7 ust. 1, 10 ust. 2 pkt.a) Istotne Postanowienia Umowy, gdyż nie znajduje uzasadnienia w stwierdzeniu naruszenia przepisów art KC, art.5 KC i KC bowiem obowiązujące przepisy KC znajdują zastosowanie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z art.14 pzp w sytuacjach nie uregulowanych w ustawie.

4 Pkt.5) Protestujący zarzucił Zamawiającemu, iż wykonanie Zadania nr 2 Obwód Drogowy w Drezdenku będzie obejmowało utrzymanie chodników i ciągów pieszych bez jednoczesnego zapewnienia narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Jednocześnie domaga się dokonania modyfikacji treści SIWZ poprzez usunięcie z Opisu Przedmiotu zamówienia w pkt. II i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót pkt. 2 wskazania iż wykonanie Zadania nr 2 Obwód Drogowy w Drezdenku będzie obejmowało utrzymanie chodników i ciągów pieszych. W odpowiedzi na postawione powyżej zarzuty, Zamawiający informuje, że nie zastosował w żadnym miejscu specyfikacji istotnych warunków zamówienia sformułowania bez jednoczesnego zapewnienia narzędzi i sprzętu niezbędnego do realizacji przedmiotu zamówienia w tym zakresie. Nie jest również możliwa modyfikacja treści SIWZ polegająca na usunięciu wskazania, iż wykonanie Zadania nr 2 Obwód Drogowy w Drezdenku będzie obejmowało utrzymanie chodników i ciągów pieszych. Zimowe utrzymanie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych jest obowiązkiem Zamawiającego, wynikającym z ustawy o drogach publicznych, dlatego też ta czynność znalazła się w zakresie przedmiotu zamówienia. Wykonawca nie może domagać się usunięcia takowego zapisu, gdyż zimowe utrzymanie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych jest integralną częścią zamówienia na Usługi i roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 na terenie działania RDW Gorzów Wlkp. ZADANIE NR 2 Obwód Drogowy w Drezdenku. Zamawiający zgodnie z żądaniem protestującego modyfikuje zapisy SIWZ w Opisie Przedmiotu zamówienia w pkt. II i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót pkt. 2 w następującym brzmieniu: Ręczne lub mechaniczne odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającym (będącymi własnością Zamawiającego) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do : - wskazanie pojedynczych odcinków do odśnieżania i posypywania - zmniejszenia ilości wykonania usługi w zależności od warunków atmosferycznych - podane ilości metrów kwadratowych powierzchni chodników i ciągów pieszych są ilościami maksymalnymi. W przypadku mechanicznego odśnieżania i posypywania można korzystać ze sprzętu o max. szerokości 1,0 m i ciężarze własnym do 600 kg. Powyższy zapis należy interpretować w taki sposób, że Zamawiający nie narzuca Wykonawcy w jaki sposób będzie wykonywał zimowe utrzymanie ciągów pieszych i ścieżek rowerowych może wykonywać to ręcznie lub mechanicznie. Protestujący podnosi dalej w uzasadnieniu swojego protestu, że cyt. nie może przyjąć na siebie nabycia ciągniczków koniecznych do utrzymania chodników i ciągów pieszych, ponieważ nie jest w stanie obliczyć przychodów jakie z całą pewnością osiągnie w związku z realizacją zamówienia. Zamawiający informuje, że postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia umożliwiają Wykonawcom składanie ofert wspólnych, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp oraz jest możliwy udział podwykonawców, którym można powierzyć tę część zakresu zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający nie znajduje uzasadnienia w stwierdzeniu, że cyt. umowa w sprawie udzielenia zamówienia w zakresie dotyczącym utrzymania chodników i ciągów pieszych w ramach Zadania nr 2 Obwód Drogowy w Drezdenku jest niemożliwa do wykonania. Tym samym Zamawiający oddala protest spółki jako niezasadny oraz nie naruszający art KC. Brak jest także przesłanek do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 w związku z art. 146 ust.1 ustawy Pzp, bowiem Zamawiający nie znajduje zastosowania żadnego z punktów art. 146 ust.1 w zarzutach Protestującego. Potwierdza tę tezę wyrok z dnia 28 maja 2008r. sygn. KIO/UZP 461/08 Pkt.6) Protestujący zarzucił Zamawiającemu naruszenie art. 7 i art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie określenia warunku udziału w postępowaniu w sposób naruszający zasadę uczciwej konkurencji. Protestujący podniósł, że oprotestowane czynności naruszają interes prawny Protestującego i bezpodstawnie uniemożliwiają udział w postępowaniu, z uwagi na niemożność przygotowania oferty i tym samym uzyskanie zamówienia.

5 Protestujący wnosi w treści protestu o dokonanie modyfikacji treści SIWZ w pkt. 5) B tj. wnosi o zastąpienie wymogu wykazania się usługami w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że usługi te zostały wykonane należycie przez usługę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia rozumieć się będzie wykonanie usługi związanej z zimowym utrzymaniem dróg o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto na kwotę ,00 zł. Zdaniem Protestującego warunek udziału w postępowaniu został określony z naruszeniem przepisów ustawy Pzp oraz utrudnia Wykonawcy dostęp do rynku. W odpowiedzi na postawione przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELJAN zarzuty, Zamawiający podtrzymuje stanowisko, iż żądanie udokumentowania doświadczenia w usłudze związanej z zimowym utrzymaniem dróg o wartości nie mniejszej niż ,00 zł brutto nie narusza zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców w procesie ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia. Wartość szacunkowa zamówienia jak również kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia są o wiele wyższe od kwoty, o której mowa w opisanym powyżej warunku. Warunek doświadczenia zawodowego postawiony przez Zamawiającego pozostaje w ścisłym związku z samym zamówieniem i celem, jaki poprzez dane zamówienie zamierza osiągnąć Zamawiający. Zgodnie z orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej określenie przez Zamawiającego warunków udziału w postępowaniu z uwzględnieniem szczegółowości nie jest sprzeczne z przepisami ustawy Pzp i aktami wykonawczymi. Potwierdza tę tezę wyrok z dnia 23 lipca 2008r. sygn. KIO/UZP 702/08. Treść w/w wyrok stanowi, iż Zamawiający ma nie tylko prawo, ale i obowiązek tak określić warunki udziału w postępowaniu, aby do udziału dopuścić tylko takich Wykonawców, którzy mają doświadczenie w realizacji zamówień podobnych do przedmiotu zamówienia. Wymagania Zamawiającego muszą być adekwatne do wielkości i rodzaju przedmiotu zamówienia. Ponadto zgodnie z wyrokami Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 13 maja 2008r. sygn. KIO/UZP 402/08, z dnia 21 kwietnia 2009r. sygn. KIO/UZP 434/09 uznaje się za warunek wygórowany taki, który określa górną granicę doświadczenia zawodowego znacznie powyżej wartości szacunkowej zamówienia. W niniejszym postępowaniu taka sytuacja nie ma miejsca. Zamawiający pragnie również zwrócić uwagę Protestującemu na fakt, iż dopuszcza sumowanie usług w okresie ostatnich 3 lat celem uzyskania wymaganej minimalnej wartości kwotowej, co oznacza, że Wykonawca może wykazywać wszystkie zamówienia tożsame z niniejszym przedmiotem zamówienia, które wykonywał w okresie ostatnich 3 lat zarówno na rzecz ZDW jak i innych zamawiających. Ponadto postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia umożliwiają Wykonawcom składanie ofert wspólnych, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia rozpatrywane sa wówczas łącznie. Niemożność udziału w postępowaniu ze względu na brak doświadczenia jednego Wykonawcy nie oznacza takiej niemożności w ramach złożenia oferty wspólnej. Pkt.7) Protestujący zarzucił Zamawiającemu, iż w pkt. II Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla Zadania nr 2 podano powierzchnię ciągów pieszych i chodników do zimowego utrzymania w wysokości m 2 oraz, że jest ona inna niż w pkt. II Opisu Przedmiotu Zamówienia dla tego zadania i w Formularzu Cenowym w ww. dokumentach powierzchnia wynosi m 2. Tym samym protestujący prosi o wyjaśnienie tej sprzeczności i doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia w tym zakresie.

6 Zamawiający przyznaje, iż w pkt. II Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót dla Zadania nr 2 opisana powierzchnia ciągów pieszych i chodników do zimowego utrzymania jest inna niż w pkt.ii Opisu przedmiotu Zamówienia i w Formularzu Cenowym. Zamawiający pragnie jednocześnie wyjaśnić, iż należy uznać na prawidłową powierzchnię ciągów pieszych i chodników do zimowego utrzymania tę która jest określona w pkt. II Opisu przedmiotu Zamówienia i w Formularzu Cenowym - w obu dokumentach powierzchnia jest zbieżna i wynosi m 2. Od rozstrzygnięcia Protestu przysługuje wniesienie odwołania do Prezesa Urzędu w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu, które podlega rozpoznaniu jeżeli zostanie uiszczony wpis w wysokości 15 tys. zł. Szczegółowo środki odwoławcze dla wykonawcy przewidziane ustawą Pzp określają artykuły 184 do 193 niniejszej ustawy. W załączeniu: - uszczegółowione opisy przedmiotu zamówienia dla zad. nr 2 i analogicznie dla zad. nr 1 - specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla zad. nr 2 z poprawnym obmiarem powierzchni chodników i ciągów pieszo-rowerowych zgodnych z opisem przedmiotu zamówienia i formularzem cenowym oraz uszczegółowione opisy ceny jednostki obmiarowej w zakresie chodników zgodnie z formularzem cenowym: zad. nr 2 poz. 9 oraz dla zad. nr 1 poz. 11.

7 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługi i roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 na terenie działania RDW Gorzów Wlkp. Zadanie Nr 1 Obwód Drogowy w Kłodawie I. Okres realizacji zamówienia : od r. do r. od r. do r. od r. do r. II. Zakres robót 1. Likwidacja gołoledzi i usuwania śniegu z jezdni dróg wojewódzkich przy użyciu następujących środków transportu Wykonawcy: a. Nośnik o ładowności min.12 Mg pod solarko-piaskarkę z pługiem - szt. 2 b. Nośnik o ładowności min.16 Mg pod solarko-piaskarkę z pługiem - szt. 2 c. Nośnik pod pług o ładowności min.12 Mg - szt. 1 d. Nośnik pod pług dwustronny o napędzie na trzy osie o ład. min. 16 Mg - szt. 1 e. Ładowarka o pojemności łyżki min. 0,60 m 3 - szt. 1 f. Równiarka drogowa - szt. 1 g. Spycharka o mocy min. 150 km - szt Ręczne lub mechaniczne odśnieżanie i posypywanie materiałami uszorstniającym (będącymi własnością Zamawiającego) ciągów pieszych i ścieżek rowerowych. Zamawiający zastrzega sobie prawo do : - wskazanie pojedynczych odcinków do odśnieżania i posypywania - zmniejszenia ilości wykonania usługi w zależności od warunków atmosferycznych - podane ilości metrów kwadratowych powierzchni chodników i ciągów pieszych są ilościami maksymalnymi. W przypadku mechanicznego odśnieżania i posypywania można korzystać ze sprzętu o max. szerokości 1,0 m i ciężarze własnym do 600 kg. 3. Pełnienia dyżurów z gotowością środków transportu w wymiarze określonym przez Zamawiającego. 4. Sprzątanie dróg oraz ciągów pieszych po sezonie zimowym z wywozem i utylizacja zanieczyszczeń. 5. Po zakończeniu każdego sezonu Zimowego Utrzymania Dróg odwiezienie i konserwacja sprzętu będącego własnością Zamawiającego III. Lokalizacja i odcinki dróg do zimowego utrzymania s t a n d a r d III nr drogi nazwa odcinka od km do km Długość 131 Nowiny Wielkie Krzeszyce do km 132 Droga 31 Kostrzyn nad Odrą Witnica do km Gorzów Wielkopolski 151 Barlinek Kłodawa Gorzów Wlkp. odc. granica woj. Kłodawa Gorzów Wlkp do km

8 156 Barlinek Strzelce Kraj. Zwierzyn do km Klesno odc. Strzelce Kraj. Zwierzyn 158 Gorzów Wlkp. Santok Drezdenko do km odc. Gorzów Wlkp. do skrzyż. z dr. Nr Nowe Polichno Skwierzyna do km r a z e m km s t a na r d IV nr drogi nazwa odcinka od km do km długość 130 Barnówko Tarnów Baczyna do km 156 Barlinek Strzelce Kraj. Zwierzyn do km Klesno odc. granica województwa - Strzelce Kraj. 158 Gorzów Wlkp. Santok Drezdenko do km odc. od skrzyż. z dr. Nr 159 do skrzyż. z dr. Nr Skwierzyna Świniary Wiejce do km r a z e m km s t a n a r d V nr drogi nazwa odcinka od km do km długość 129 Sarbinowo Dąbroszyn do km 192 Nowiny - Goraj do km r a z e m 8,53 km OGÓŁEM: km II. Lokalizacja i odcinki ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych do zimowego utrzymania Łączna powierzchnia ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych do zimowego utrzymania = m 2 Lp Droga Lokalizacja Powierzchnia Tarnów 1439 x 1.0 = 1439 m Wysoka 1130 x 1.0 = 1130 m 2 Baczyna 2419 x 1.0 = 2419 m 2 Razem m 2 Nowiny Wielkie 1852 x 2.5 = 4630 m 2 (ścieżka rowerowa) x 1.0 = 770 m 2 Świerkocin 535 x 1,0 = 535 m x 1,0 = 1400 m 2 (most) Razem m Odc. Dąbroszyn Witnica x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Odc. Białcz Łupowo x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Dąbroszyn 419 x 1,0 = 419 m 2 Kamień Mały 763 x 1,0 = 763 m 2

9 Bogdaniec 1043 x 1,0 = 1043 m 2 Jenin 2987 x 1,0 = 2987 m 2 Lupowo 1756 x 1,0 = 1756 m 2 Razem m Kłodawa 698 x 1,5 = m x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Razem m 2 Wielisławice 120 x 1.0 = 120 m Strzelce Kraj 3773 x 1,0 =3773 m 2 Zwierzyn 1383 x 1,0 = 1383 m 2 Razem m 2 Wawrów 352 x 1,0 = 352 m 2 Janczewo 1613 x 1.0 = 1613 m 2 Gralewo 2191 x 1.0= 2191 m Santok 1054 x 1.0 = 1054 m 2 Stare Polichno 1488 x 1.0 = 1488 m 2 Lipki Wielkie 2912 x 1.0 = 2912 m 2 Jastrzębnik 1969 x 1.0 = 1969 m 2 Razem m 2 Powierzchnia łączna m 2 III. Lokalizacja odcinków dróg wojewódzkich przeznaczonych do sprzątania po sezonie zimowym ODW Kłodawa - razem powierzchnia dróg do oczyszczenia po sezonie zimowym = m 2 1. Lokalizacja: Droga Nr 130 Barnówko-Tarnów-Baczyna - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Tarnów - na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 46 m x 1 m (strona lewa) x = 46 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 589 m x 1 m (strona lewa) = 589 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 62 m x 1 m (strona prawa) = 62 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 150 m x 1 m (strona prawa) = 150 m 2 2) Wysoka - na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 566 m x 1 m (strona lewa) = 566 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 510 m x 1 m (strona prawa) = 510 m 2 3) Baczyna - na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 878 m x 1 m (strona lewa) = 878 m 2 od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 601 m x 1 m (strona lewa) = 601 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 132 m x 1 m (strona prawa) = 132 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 300 m x 1 m (strona prawa) = 300 m 2 Droga Nr 131 Nowiny Wielkie-Krzeszyce- razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2

10 1) Nowiny Wielkie na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 43 m x 1 m (strona lewa) = 43 m 2 2) Świerkocin na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 704 m x 1 m (strona lewa) = 704 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona prawa) = m 2 Droga Nr 151 gr. województwa-kłodawa-gorzów Wlkp. - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Kłodawa na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 838 m x 1 m (strona lewa) = 838 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 600 m x 1 m (strona lewa) = 600 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 140 m x 1 m (strona prawa) = 140 m 2 Droga Nr 156 gr. województwa-strzelce Krajeńskie-Zwierzyn-Klesno - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Danków na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 333 m x 1 m (strona prawa) = 333 m 2 2) Buszów na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 399 m x 1 m (strona lewa) = 399 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 10 m x 1 m (strona prawa) = 10 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 613 m x 1 m (strona prawa) = 613 m 2 3) Strzelce Krajeńskie, ulica Wyzwolenia i Al. Wolności na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m x 2 (obustronnie) = m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 695 m x 1 m (strona lewa) = 695 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 128 m x 1 m (strona lewa) = 128 m 2 odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 623 m x 1 m (strona lewa) = 623 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona prawa) = m 2 3) Zwierzyn na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 451 m x 1 m (strona lewa) = 451 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 42 m x 1 m (strona lewa) = 42 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 488 m x 1 m (strona prawa) = 488 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 22 m x 1 m (strona prawa) x = 22 m 2 Droga nr 158 Gorzów-Santok-Jastrzębnik-Drezdenko - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Wawrów na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 175 m x 1 m (strona lewa) = 175 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 134 m x 1 m (strona prawa) = 134 m 2 2) Janczewo na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 702 m x 1 m (strona prawa) = 702 m 2

11 3) Gralewo na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 78 m x 1 m (strona lewa) = 78 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona prawa) = m 2 4) Santok na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 459 m x 1 m x 2 (obustronnie) = 918 m 2 5) Stare Polichno na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 294 m x 1 m (strona lewa) = 294 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 64 m x 1 m (strona prawa) = 64 m 2 6) Ludzisławice na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 602 m x 1 m (strona lewa) = 602 m 2 7) Lipki Wielkie na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona prawa) = m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona lewa) = m 2 8) Jastrzębnik na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona lewa) = m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: m x 1 m (strona prawa) = m 2 Droga nr 159 Nowe Polichno-Skwierzyna - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Murzynowo na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 813 m x 1 m (strona lewa) = 813 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 442 m x 1 m (strona prawa) = 442 m 2 2) Skwierzyna na odc. od km do km (most) powierzchnia do oczyszczenia: 396 m x 1 m x 2 (obustronnie) = 792 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 720 m x 1 m (strona lewa) = 720 m 2 na odc. od km do km most powierzchnia do oczyszczenia: 558 m x 1 m (strona prawa) = 558 m 2 na odc. od km do km ul. Mostowa i ul. Poznańska droga Nr 159 powierzchnia do oczyszczenia: 797 m x 1 m x 2 (obustronnie) = m 2 Droga nr 192 Nowiny-Goraj - razem powierzchnia do oczyszczenia = 700 m 2 1) Goraj na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 700 m x 1 m (strona prawa) = 700 m 2 Droga nr 199 Skwierzyna-Świniary-Wiejce - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2 1) Świniary na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 815 m x 1 m (strona lewa) = 815 m 2 na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 39 m x 1 m (strona prawa) = 39 m 2 2) Krobielewko na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 178 m x 1 m (strona lewa) = 178 m 2 3) Wiejce na odc. od km do km powierzchnia do oczyszczenia: 442 m x 1 m (strona lewa) = 442 m 2 Droga nr droga 31-Kostrzyn nad Odrą -Witnica Gorzów Wielkopolski - razem powierzchnia do oczyszczenia = m 2

12 1) Obwodnica Kostrzyna na odc do powierzchnia do oczyszczenia: 1300 m x 2 m (obustronnie) = m 2 2) Dąbroszyn na odc do powierzchnia do oczyszczenia: 2300 m x 2 m (obustronnie) = m 2 3) Kamień Mały na odc do powierzchnia do oczyszczenia: 2500 m x 1 m (strona prawa) = m 2 4) Obwodnica Witnicy na odc do powierzchnia do oczyszczenia: 3000 m x 2 m (obustronnie) = m 2 5) gm. Bogdaniec na odc do powierzchnia do oczyszczenia: 6600 m x 2 m (obustronnie) = m 2 IV. Lokalizacja odcinków ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych do sprzątania po sezonie zimowym Łączna powierzchnia ciągów pieszych oraz ścieżek rowerowych do sprzątania po sezonie zimowym = m 2 Lp Droga Lokalizacja Powierzchnia Tarnów 1439 x 1.0 = 1439 m Wysoka 1130 x 1.0 = 1130 m 2 Baczyna 2419 x 1.0 = 2419 m 2 Razem m 2 Nowiny Wielkie 1852 x 2.5 = 4630 m 2 (ścieżka rowerowa) x 1.0 = 770 m 2 Świerkocin 535 x 1,0 = 535 m x 1,0 = 1400 m 2 (most) Razem m 2 Odc. Dąbroszyn Witnica x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Odc. Białcz Łupowo x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Dąbroszyn 419 x 1,0 = 419 m Kamień Mały 763 x 1,0 = 763 m 2 Bogdaniec 1043 x 1,0 = 1043 m 2 Jenin 2987 x 1,0 = 2987 m 2 Lupowo 1756 x 1,0 = 1756 m 2 Razem m Kłodawa 698 x 1,5 = m x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Razem m 2 Wielisławice 120 x 1.0 = 120 m Strzelce Kraj 3773 x 1,0 =3773 m 2 Zwierzyn 1383 x 1,0 = 1383 m 2 Razem m Wawrów 352 x 1,0 = 352 m 2 Janczewo 1613 x 1.0 = 1613 m 2 Gralewo 2191 x 1.0= 2191 m 2 Santok 1054 x 1.0 = 1054 m 2 Stare Polichno 1488 x 1.0 = 1488 m 2 Lipki Wielkie 2912 x 1.0 = 2912 m 2

13 Jastrzębnik 1969 x 1.0 = 1969 m 2 Razem m 2 Powierzchnia łączna m 2

14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Usługi i roboty związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonach 2009/2010, 2010/2011 i 2011/2012 na terenie działania RDW Gorzów Wlkp. Zadanie Nr 1 Obwód Drogowy w Kłodawie 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z utrzymaniem zimowym dróg wojewódzkich Obwodu Drogowego w Kłodawie Zakres stosowania Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z zimowym utrzymaniem dróg Zakres robót objętych SST Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z usunięciem opadu śnieżnego, zalegającego jezdnię, pobocze oraz obiekty towarzyszące drodze, który stwarza utrudnienia w ruchu pojazdów. ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG 2009/ OBWÓD DROGOWY KŁODAWA Lokalizacja i odcinki dróg do zimowego utrzymania s t a n d a r d III nr drogi nazwa odcinka od km do km Długość 131 Nowiny Wielkie Krzeszyce do km 132 Droga 31 Kostrzyn nad Odrą Witnica do km Gorzów Wielkopolski 151 Barlinek Kłodawa Gorzów Wlkp do km odc. granica woj. Kłodawa Gorzów Wlkp. 156 Barlinek Strzelce Kraj. Zwierzyn Klesno do km odc. Strzelce Kraj. Zwierzyn 158 Gorzów Wlkp. Santok Drezdenko do km odc. Gorzów Wlkp. do skrzyż. z dr. Nr Nowe Polichno Skwierzyna do km r a z e m km s t a na r d IV nr drogi nazwa odcinka od km do km długość 130 Barnówko Tarnów Baczyna do km 156 Barlinek Strzelce Kraj. Zwierzyn Klesno do km odc. granica województwa - Strzelce Kraj. 158 Gorzów Wlkp. Santok Drezdenko do km odc. od skrzyż. z dr. Nr 159 do skrzyż. z dr. Nr Skwierzyna Świniary Wiejce do km r a z e m km

15 s t a n a r d V nr drogi nazwa odcinka od km do km długość 129 Sarbinowo Dąbroszyn do km 192 Nowiny - Goraj do km r a z e m 8,53 km OGÓŁEM: km Lokalizacja i odcinki ciągów pieszych i ścieżek rowerowych do zimowego utrzymania Lp Droga Lokalizacja Powierzchnia Tarnów 1439 x 1.0 = 1439 m Wysoka 1130 x 1.0 = 1130 m 2 Baczyna 2419 x 1.0 = 2419 m 2 Razem m 2 Nowiny Wielkie 1852 x 2.5 = 4630 m 2 (ścieżka rowerowa) 770 x 1.0 = 770 m Świerkocin 535 x 1,0 = 535 m x 1,0 = 1400 m 2 (most) Razem m 2 Odc. Dąbroszyn Witnica x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Odc. Białcz Łupowo x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Dąbroszyn 419 x 1,0 = 419 m 2 Kamień Mały 763 x 1,0 = 763 m 2 Bogdaniec 1043 x 1,0 = 1043 m 2 Jenin 2987 x 1,0 = 2987 m 2 Lupowo 1756 x 1,0 = 1756 m 2 Razem m 2 Kłodawa 698 x 1,5 = m x 2,5 = m 2 (ścieżka rowerowa) Razem m 2 Wielisławice 120 x 1.0 = 120 m 2 Strzelce Kraj 3773 x 1,0 =3773 m 2 Zwierzyn 1383 x 1,0 = 1383 m 2 Razem m 2 Wawrów 352 x 1,0 = 352 m 2 Janczewo 1613 x 1.0 = 1613 m 2 Gralewo 2191 x 1.0= 2191 m 2 Santok 1054 x 1.0 = 1054 m 2 Stare Polichno 1488 x 1.0 = 1488 m 2 Lipki Wielkie 2912 x 1.0 = 2912 m 2 Jastrzębnik 1969 x 1.0 = 1969 m 2 Razem m 2 Powierzchnia łączna m 2

16 Odcinki dróg do sprzątania dróg po sezonie zimowym Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1 Droga 130 m Droga 131 m Droga 132 m Droga 151 m Droga 156 m Droga 158 m Droga 159 m Droga 192 m Droga 199 m Razem m

17 Lokalizacja i odcinki ciągów pieszych i ścieżek rowerowych do sprzątania dróg po sezonie zimowym Lp. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 1 Droga Droga Droga 132 m Droga 151 m Droga Droga Razem m Określenia podstawowe Odśnieżanie drogi - usuwanie śniegu z jezdni i poboczy drogi oraz obiektów towarzyszących (zatok autobusowych, parkingów itp.) Śliskość zimowa - zjawisko występujące na drogach wskutek tworzenia się na jezdniach warstwy lodu albo zlodowaciałego lub ubitego śniegu Zwalczanie śliskości zimowej - zabiegi mające na celu zapobieganie występowaniu śliskości zimowej oraz zabiegi likwidujące powstałą śliskość zimową Zapobieganie występowaniu śliskości zimowej - uodpornienie nawierzchni drogi przed powstawaniem na niej warstwy lodu lub zlodowaciałego śniegu przez pokrycie jej środkami chemicznymi obniżającymi temperaturę zamarzania wody Likwidacja śliskości zimowej - usunięcie z nawierzchni drogi lodu lub zlodowaciałego albo ubitego śniegu przy użyciu środków chemicznych, uszorstniających lub mechanicznych albo środków tych łącznie Uszorstnienie lodu lub zlodowaciałego lub ubitego śniegu - posypanie nawierzchni kruszywem w celu zwiększenia sczepności kół pojazdu z nawierzchnią Gołoledź - cienka warstwa lodu grubości do 1 mm powstała na skutek opadu na nawierzchnię o temperaturze ujemnej, mgły roszącej, mżawki lub deszczu Lodowica - warstwa lodu o grubości do kilku centymetrów, powstała z zamarzniętej, nie usuniętej z nawierzchni wody, pochodzącej ze stopnienia śniegu, lodu lub opadu deszczu Śliskość pośniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni przymarzniętej do nawierzchni pozostałości nie usuniętego ubitego śniegu, pokrywającego ją całkowicie lub częściowo warstewką o grubości kilku milimetrów Śliskość śniegowa - rodzaj śliskości zimowej, powstającej w wyniku zalegania na jezdni nie usuniętej warstwy śniegu grubości powyżej kilku centymetrów, którego górna warstwa lodowacieje (ruch pojazdów tworzy na niej zwykle różnej głębokości koleiny i wyboje pogarszające bezpieczeństwo i prędkość ruchu) Szron - osad lodu, na ogół o wyglądzie krystalicznym, przybierający kształt lasek, igiełek itp., tworzący się w procesie bezpośredniej kondensacji pary wodnej z powietrza przy temperaturze poniżej 0 o C Szadź - osad atmosferyczny utworzony z ziarenek lodu rozdzielonych pęcherzykami powietrza, powstający z nagłego zamarzania przechłodzonych kropelek wody (mgły lub chmury), gdy temperatura wyziębionych powierzchni jest niższa lub nieznacznie wyższa od 0 o C Standard zimowego utrzymania drogi - ustalony przez zarządzającego drogą minimalny poziom utrzymania powierzchni jezdni i poboczy oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach

18 występowania opadów śniegu (lub śliskości zimowej), jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw (przykład standardów odśnieżania dróg krajowych - zał. 1) Śnieg luźny - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego Śnieg zajeżdżony - nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który został zagęszczony, ale nie stał się zlodowaciały Nabój śnieżny - nieusunięta zlodowaciała lub ubita warstwa śniegu o znacznej grubości (od kilku centymetrów), przymarznięta do nawierzchni jezdni Błoto pośniegowe - topniejący śnieg pozostały na nawierzchni po przejściu pługów i posypaniu jej środkami chemicznymi Pług odśnieżny - urządzenie stanowiące osprzęt o różnej konstrukcji odkładnicy i lemiesza, nawieszone do nośnika pługa Pługi odśnieżne (lemieszowe) dzielą się na: lekkie - montowane na ciągnikach rolniczych i samochodach o ładowności do 6 t, średnie - montowane na samochodach o ładowności od 6 do 8 t oraz na wszystkich samochodach o ładowności do 8 t z napędem na dwie lub więcej osi, ciężkie - montowane na samochodach o ładowności ponad 8 t Nośnik pługa - pojazd o napędzie spalinowym (samochód ciężarowy, ciągnik, maszyna drogowa), na którym zamontowano pług odśnieżny Odkładnica - urządzenie pługa, pozwalające na odsunięcie śniegu poza krawędź oczyszczanego pasa Lemiesz - część składowa pługa, należąca do korpusu płużnego, służąca do odspajania śniegu. Lemiesze mogą być stalowe oraz zakończone w dolnej części nakładkami z gumy lub tworzyw sztucznych Czołownica - płyta czołowa, stanowiąca element łączący odkładnicę i lemiesz pługa z ramą nośnika pługa Odśnieżarka - urządzenie montowane zwykle na nośniku, napędzane silnikiem spalinowym, służące do odspajania i odrzutu śniegu na odległość ok m poza obręb drogi, za pomocą odpowiednio skonstruowanych mechanizmów. Odśnieżarki dzielą się na: ślimakowo-wirnikowe, frezowo-wirnikowe, frezowo-bębnowe, turbinowe, lemieszowo-wirnikowe Odśnieżanie interwencyjne - usuwanie śniegu na wybranych odcinkach drogi z dopuszczeniem pozostawienia na jezdni równomiernej, zajeżdżonej warstwy śniegu oraz dopuszczeniem odśnieżenia w trudnych warunkach atmosferycznych tylko jednego pasa ruchu (z mijankami co m) Odśnieżanie uzupełniające - odśnieżanie, polegające na usuwaniu zwałów śniegu z poboczy poza koronę drogi, pozostawionych przy odśnieżaniu patrolowym, patrolowo-interwencyjnym i interwencyjnym Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi. polskimi normami i z definicjami podanymi w OST D-M "Wymagania ogólne" [1] pkt Ogólne wymagania dotyczące robót Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności związanych z zimowym utrzymaniem dróg. Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. MATERIAŁY Materiały zapewnia zamawiający 3. SPRZĘT 3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

19 Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, SST i wskazaniach Zamawiającego. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy sprzętu używanego przy zimowym utrzymaniem dróg. Koszt zabezpieczenia sprzętu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową Sprzęt stosowany do zimowego utrzymania dróg Do zimowego utrzymania dróg należy używać: 1. Nośnik o ładowności min.12 Mg pod solarko-piaskarkę z pługiem - szt Nośnik o ładowności min.16 Mg pod solarko-piaskarkę z pługiem - szt Nośnik pod pług o ładowności min.12 Mg - szt Nośnik pod pług dwustronny o napędzie na trzy osie o ład. min. 16 Mg - szt Ładowarka o pojemności łyżki min. 0,60 m 3 - szt Równiarka drogowa - szt Spycharka o mocy min. 150 km - szt. 1 Do zimowego utrzymania chodników i ciągów pieszo-rowerowych można używać - Pługoposypywarki chodnikowe o max. szerokości 1,0 m i ciężarze własnym do 600 kg - szczotki mechaniczne - sprzęt ręczny 3.3 Wymagania dotyczące Zleceniobiorcy Obowiązki Wykonawcy: 1. Wyposażenie każdego pojazdu pracującego na drodze w światła wysyłające żółte sygnały błyskowe oraz łańcuchy (w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych). 2. Wyrażenie zgody na wyposażenie na koszt Zamawiającego każdego pojazdu w Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów GPS oraz zgoda na monitorowanie pojazdów w czasie trwania umowy (termin montażu zostanie ustalony z Wykonawcą z 7 dniowym wyprzedzeniem, jednak nie później niż do 20 października). 3. Urządzenia GPS jest przyporządkowane do konkretnej piaskarki i nośnika, ewentualna zamiana może nastąpić tylko za pisemną zgodą Zamawiającego. 4. Podstawienie środków transportu oraz sprzętu wraz z obsługą i materiałami pędnymi (również do piaskarek) w miejscu i godzinie określonej przez Kierownika Obwodu Drogowego lub dyżurnego Rejonu Dróg Wojewódzkich nie później niż w ciągu 2 godzin od telefonicznego otrzymania wezwania i likwidowanie gołoledzi oraz odśnieżanie dróg, chodników, ciągów pieszo - rowerowych wg wskazówek tych osób (niezależnie od wprowadzonych dyżurów). 5. Informowanie dyżurnego Obwodu Dróg Wojewódzkich na bieżąco o zmianach w przejezdności dróg i zdarzeniach na drodze. 6. Każdorazowe potwierdzanie przez operatora piaskarki przyjęcia polecenia wyjazdu na trasę oraz wykonania zadania własnoręcznym podpisem na specjalnie przygotowanym formularzu. 7. Naprawy bieżące piaskarek i osprzętu mogą odbywać się tylko po uprzednim pisemnym uzgodnieniu z Zamawiającym. 8. Obsługa codzienna piaskarek i pługów wg. otrzymanej instrukcji obsługi, od dnia przekazania na stan

20 Wykonawcy: a) piaskarek (sprawdzanie poziomu oleju uzupełnienie lub wymiana, czyszczenie, smarowanie, itp.) b) pługi (sprawdzanie poziomu oleju uzupełnienie lub wymiana, stan lemieszy, złączy śrubowych, oświetlenia, itp.). 9. Wykonywanie napraw nośników na koszt własny, w przypadku niemożności naprawy podstawienie zamiennego sprzętu oraz środka transportu o tych samych parametrach. 10. Wyposażenie każdego nośnika w całodobową łączność za pomocą telefonu komórkowego. 11. W wyznaczonym terminie podstawienie nośnika do próbnego montażu osprzętu w celu sprawdzenia poprawności działania poszczególnych mechanizmów, jak również montaż i demontaż osprzętu oraz czołownic do pługów. 12. Jednorazowe posprzątanie ulic w miejscach o przekroju ulicznym i półulicznym leżących w ciągach dróg wojewódzkich zleconych do utrzymania zimowego z zalegającego piasku po zakończeniu sezonu zimowego wg wskazań Zamawiającego (Załącznik szczegółowa specyfikacja techniczna oraz opis przedmiotu zamówienia). Termin prac porządkowych wynosi dla każdego Obwodu 21 dni od zakończenia akcji zimowej i zostanie ustalony z Zamawiającym w formie harmonogramu prac porządkowych. 13. Sprzęt tj. solarki, piaskarki, pługi objęty jest specjalnym ubezpieczeniem, a Zamawiający gwarantuje sprawność techniczną piaskarek i pługów w momencie przekazania Wykonawcy. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca odpowiada za szkody sprzętu powstałe w wyniku zaniedbania lub rażącego nieprzestrzegania warunków umowy. Zamawiający nie ponosi kosztów napraw szkód spowodowanych przez nośniki na skutek realizacji zamówienia. 14. Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia szkód powstałych na rzecz osób trzecich w wyniku nienależytego wykonania umowy. 15. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w powierzonym sprzęcie na skutek nienależytego wykonania umowy. Ubezpieczenie Wykonawcy od prowadzonej działalności w tym zakresie stanowi integralną część umowy. 16. Wykonawca zobowiązuje się do całodobowego przyjmowania wszelkich zgłoszeń dotyczących zimowego utrzymania dróg. 5. WYKONANIE ROBÓT 5.1. Ogólne zasady wykonania robót Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz wymaganiami SST, oraz poleceniami Zamawiającego Zasady odśnieżania drogi Zakres prac prowadzonych przy odśnieżaniu drogi oraz technologia robót wynikają z aktualnie obowiązujących standardów utrzymania Wybór systemu odśnieżania zależy od: standardu zimowego utrzymania drogi, warunków atmosferycznych, możliwości finansowych administracji drogowej, aktualnego stanu utrzymania drogi. Poszczególnym standardom zimowego utrzymania drogi przypisane są minimalne poziomy utrzymania powierzchni jezdni oraz dopuszczalne odstępstwa od standardu w warunkach występowania opadów śniegu lub śliskości zimowej, jak również dopuszczalny maksymalny czas występowania tych odstępstw. W przypadkach skrajnie niekorzystnych i nieustabilizowanych warunków atmosferycznych i pogodowych (zawieje i zamiecie śnieżne, długotrwałe burze śnieżne niweczące efekty odśnieżania drogi), osiągnięcie i utrzymanie na drodze standardu docelowego może być niewykonalne. Organizację pracy należy wtedy dostosować do aktualnych, zmieniających się warunków na drodze i przyjmować niekonwencjonalne rozwiązanie, np. odśnieżanie tylko jednego pasa ruchu i prowadzenie pojazdów konwojami organizowanymi przy udziale policji. Odśnieżanie drogi należy prowadzić zgodnie z: ogólną wiedzą techniczną, wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie. tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN POWIATOWY ZARZĄD DRÓG ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie tel./fax. +48 52/ 56-83-223/229, e-mail: drogi@drogi.csw.pl PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH ADMINISTROWANYCH PRZEZ PZD W ŚWIECIU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. SPRZĘT 3. WYKONANIE ROBÓT 4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5. OBMIAR ROBÓT 6. ODBIÓR ROBÓT 7. PODSTAWA PŁATNOŚCI

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. SPRZĘT 3. WYKONANIE ROBÓT 4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5. OBMIAR ROBÓT 6. ODBIÓR ROBÓT 7. PODSTAWA PŁATNOŚCI 1. WSTĘP 2. SPRZĘT 3. WYKONANIE ROBÓT 4. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 5. OBMIAR ROBÓT 6. ODBIÓR ROBÓT 7. PODSTAWA PŁATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SST D c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRODZE

SST D c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRODZE SST D - 10.10.01c ZWALCZANIE ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ NA DRODZE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( )

Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie ( ) Załącznik Nr 1 do SIWZ Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy Ożarów Mazowiecki w sezonie (2016-2017) I. 1. Przedmiot zamówienia będzie obowiązywał w okresie od 01.11.2016 r. do 15.05.2017 r. zgodnie

Bardziej szczegółowo

Złącznik Nr 9 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy...

Złącznik Nr 9 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy... Złącznik Nr 9 do SIWZ Załącznik Nr 1 do umowy... SPECYFIKACJE TECHNICZNE /ST/ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC MIEJSKICH I POWIATOWYCH administrowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski w sezonie 2010/2011

Bardziej szczegółowo

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. Załącznik nr 1 SIWZ Sprawa nr: RDWM/ZP-12/2009 SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SEZONIE 2009/2010 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie ZUD są

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 4 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Jastków w sezonie 2016/2017 Opracował: M. Zarzeka Kod CPV 90.62.00.00-9 usługi odśnieżania 90.63.00.00-2 usługi

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg

Zimowe utrzymanie dróg Załącznik Nr I.4 Zimowe utrzymanie dróg 1. Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych, gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy Miasto Oświęcim 2. Zakres przedmiotu zamówienia, o którym

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Oświęcim

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Oświęcim OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zimowe oczyszczanie ulic na terenie miasta Oświęcim Załącznik nr I.5.1 I. Zimowe utrzymanie dróg oznacza zespół czynności, których celem jest zapewnienie przejezdności, przejścia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D b ODŚNIEŻANIE DRÓG I ULIC

ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D b ODŚNIEŻANIE DRÓG I ULIC Nr sprawy: ZP.271-16/13 Załącznik nr 12 do SIWZ ZARZĄD DRÓG I ZIELENI W SUWAŁKACH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.10.01b ODŚNIEŻANIE DRÓG I ULIC Suwałki 2013 D-10.10.01b Odśnieżanie drogi 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik 7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dla prac i czynności prowadzonych w ramach zamówienia

Bardziej szczegółowo

Złącznik Nr 5 do SIWZ

Złącznik Nr 5 do SIWZ Złącznik Nr 5 do SIWZ SPECYFIKACJE TECHNICZNE /ST/ ZIMOWE UTRZYMANIE ULIC MIEJSKICH I POWIATOWYCH administrowanych przez Gminę Miejską Aleksandrów Kujawski w sezonie 2009/2010 1. Wstęp Przedmiotem ST są

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Załącznik Nr 6 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna LIKWIDACJA GOŁOLEDZI I ZAŚNIEŻENIA DRÓG I. WSTĘP Zimowe utrzymanie dróg- ZUD są to roboty i prace prowadzone w ramach bieżącego utrzymania dróg, mające

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 2017

Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 2017 1 Wstęp Specyfikacja Techniczna /ST/ Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie powiatu stargardzkiego w latach 2014 2017 1.1. Przedmiot specyfikacji. Przedmiotem ST są wymagania techniczne dla prac

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zał. Nr 1 do SIWZ ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MYŚLENICKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2012/2013. l. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg są to czynności których

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG

SPECYFIKACJE ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SPECYFIKACJE ROBÓT ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE ODŚNIEŻANIE DRÓG Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Siemiatyczach mgr inż. Jan Samojluk Zatwierdzam do użytku: 2014-10-08

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym

WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych przez ZDP w Miechowie w sezonie zimowym Zarząd Dróg Powiatowych w Miechowie 32-200 Miechów ul. Warszawska 11 tel./fax (41) 38-318- 27, (41) 38-307- 42 WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych administrowanych

Bardziej szczegółowo

D b ODŚNIEŻANIE DROGI

D b ODŚNIEŻANIE DROGI D - 10.10.01b ODŚNIEŻANIE DROGI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z odśnieżaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 9 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dla prac i czynności prowadzonych w ramach

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: IZP KK

Znak sprawy: IZP KK Załącznik A do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasady i warunki realizacji robót w ramach zimowego utrzymania dróg na terenie gminy Prabuty w sezonie 2016/2017 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ODŚNIEŻANIE DROGI

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ODŚNIEŻANIE DROGI 2. SPECYFIKACJE TECHNICZNE ODŚNIEŻANIE DROGI str. 2 Odśnieżanie drogi 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D b UTRZYMANIE ZIMOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D b UTRZYMANIE ZIMOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D -10.10.01b UTRZYMANIE ZIMOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY...4 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 7 5. WYKONANIE ROBÓT... 7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 11 7.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D b UTRZYMANIE ZIMOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D b UTRZYMANIE ZIMOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D -10.10.01b UTRZYMANIE ZIMOWE SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY...4 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 7 5. WYKONANIE ROBÓT... 7 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 11 7.

Bardziej szczegółowo

PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG. na sezon 2013/2014 Z Z D W KOSZALIN REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH PYRZYCE UL. STARGARDZKA 42

PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG. na sezon 2013/2014 Z Z D W KOSZALIN REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH PYRZYCE UL. STARGARDZKA 42 PLAN TECHNICZNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG na sezon 2013/2014 Z Z D W KOSZALIN REJON DRÓG WOJEWÓDZKICH PYRZYCE UL. STARGARDZKA 42 Sporządził: Krzysztof Okraska Akceptuję: Kierownik RDW w Pyrzycach mgr inż.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Kościerzyna: świadczenie usług związanych z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimowym 2011/2012 na terenie działania Zarządu Dróg Powiatowych w Kościerzynie. Numer ogłoszenia: 236291-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KWIDZYN

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KWIDZYN 1 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH NA TERENIE GMINY KWIDZYN INWESTOR: URZĄD GMINY KWIDZYN UL.GRUDZIĄDZKA 30 82 500 KWIDZYN Listopad 2013 2 ZESTAWIENIE SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH D 10.10.01b Odśnieżanie dróg

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/8 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:287254-2015:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 156-287254 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi

Bardziej szczegółowo

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014

PLAN ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU BARTOSZYCKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2013/2014 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DĄBROWIE K/BARTOSZYC 11 200 Bartoszyce, Dąbrowa 56A Tel/fax 089 764 20 02 http://bip.warmia.mazury.pl/powiat_bartoszycki www.zdpdabrowa.pl e-mail: zdpdabrowa@wp.pl NIP 743-16-46-963

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE oznaczenie sprawy: IOŚ-DR.271.00005.2015 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE ODŚNIEŻANIE DROGI 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...3 2. MATERIAŁY...5 3. SPRZĘT...5 4. TRANSPORT...8 5. WYKONANIE ROBÓT...8 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Myszkowie, ul. Myszkowska 59, 42-310 Żarki, woj. śląskie, tel. 034 3148304, faks 034 3148304. 1 z 15 2014-07-29 15:10 Żarki: ŚWIADCZENIE USŁUG ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG WOJEWÓDZKICH I POWIATOWYCH UTRZYMYWANYCH PRZEZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MYSZKOWIE W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D b ODŚNIEŻANIE DROGI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D b ODŚNIEŻANIE DROGI D-10.10.01b Odśnieżanie drogi 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.10.01b ODŚNIEŻANIE DROGI D-10.10.01b Odśnieżanie drogi 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYMAGANIA OGÓLNE Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg w sezonie zimy 2012/2013, tj. zwalczanie śliskości i odśnieżanie dróg gminnych na terenie Gminy Cewice 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Część I ODŚNIEŻANIE DROGI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Część I ODŚNIEŻANIE DROGI Zał. nr 13 do SIWZ Załącznik nr 4 do umowy SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Część I ODŚNIEŻANIE DROGI Lublin, 2008 2010r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2. MATERIAŁY... 3. SPRZĘT... 4. TRANSPORT... 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE Załącznik nr 5 ZDP.222.19.2014 SPECYFIKACJE TECHNICZNE 1. ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU I LIKWIDACJA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ 2. ODŚNIEŻANIE DROGI 1 Zapobieganie powstawaniu i likwidacja śliskości zimowej strona 2

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Załącznik Nr 8 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) 1. Wstęp 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. Przedmiotem specyfikacji technicznej (ST) są wymagania techniczne dla prac i czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 2 do SIWZ zimowego utrzymania dróg na terenie Miasta Przasnysza, dla których zarządcą jest Burmistrz Przasnysza 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D b ODŚNIEŻANIE DROGI

Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D b ODŚNIEŻANIE DROGI Załącznik Nr 8 do SIWZ Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D - 10.10.01b ODŚNIEŻANIE DROGI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 8 5.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W BRANIEWIE ul. Królewiecka 55; 14 500 Braniewo tel. cent, fax 55 625 73 80 www.zdp.braniewo.waw.pl; e-mail: zdp@braniewo.waw.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zarząd Dróg Powiatu Tarnobrzeskiego z siedzibą w Nowej Dębie ul. Ogrodowa 20 39-460 Nowa Dęba SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Tarnobrzeskiego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barczewo.bip.net.pl/ Barczewo: Zimowe utrzymanie dróg publicznych będących w zarządzie Gminy

Bardziej szczegółowo

BRGK Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

BRGK Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRGK.271.25.2016 Załącznik nr 6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Wiśniowa w sezonie 2016/2017. l. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg są to czynności których

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.sierpc.pl/index.jsp?bipkod=/004 Sierpc: Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Sierpca na okres

Bardziej szczegółowo

2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego

2. Prace przygotowawcze do sezonu zimowego Załącznik nr 6 do SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotycząca zimowego utrzymania dróg gminnych (ZUD) 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg ZUD są to czynności, których celem jest zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks Leszno: Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2014/2015 Numer ogłoszenia: 206627-2014; data zamieszczenia: 30.09.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, Leszno, woj. wielkopolskie, tel ; , faks Leszno: Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2015/2016 Numer ogłoszenia: 288388-2015; data zamieszczenia: 28.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego.

ŚNIEG LUŹNY - jest to nieusunięty lub pozostały na nawierzchni po przejściu pługów śnieg, który nie został zagęszczony pod wpływem ruchu kołowego. SPECYFIKACJE TECHNICZNE /ST/ Załącznik nr 1 SIWZ Nr sprawy: RDW.NS/ZP-03-IX/2009 ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG WOJEWÓDZKICH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO W SEZONIE 2009/2010 1. Wstęp Zimowe utrzymanie dróg w skrócie

Bardziej szczegółowo

Umowa o realizację usług nr na zimowe utrzymanie ulic, chodników i kładek dla pieszych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą Zadanie nr 2

Umowa o realizację usług nr na zimowe utrzymanie ulic, chodników i kładek dla pieszych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą Zadanie nr 2 Załącznik nr 3 Wzór umowy Umowa o realizację usług nr na zimowe utrzymanie ulic, chodników i kładek dla pieszych na terenie miasta Kostrzyn nad Odrą Zadanie nr 2 W wyniku przeprowadzenia postępowania o

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979.

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Powiatowych, pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno, woj. wielkopolskie, tel. 0-655256980; 0-655256983, faks 0655256979. Leszno: Usługi sprzętowo-transportowe przy zimowym utrzymaniu dróg powiatowych w sezonie 2013/2014 Numer ogłoszenia: 206035-2013; data zamieszczenia: 07.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

D ODŚNIEŻANIE DROGI

D ODŚNIEŻANIE DROGI OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 00.02.00 ODŚNIEŻANIE DROGI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 4 4. TRANSPORT... 8 5. WYKONANIE ROBÓT... 8 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 11 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 10 do SIWZ

Załącznik Nr 10 do SIWZ Załącznik Nr 10 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ORAZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA USŁUG ZWIĄZANYCH Z ZIMOWYM UTRZYMANIEM CHODNIKÓW I ŚCIEŻEK PIESZO-ROWEROWYCH 1. Zimowe utrzymanie prowadzone na chodnikach

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 3

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 3 Zielona Góra, dnia 27.08.2012 r. ZDW-ZG-IV-3310-80/12 ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA WYKONAWCY NR 3 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze odpowiada na zapytania Wykonawcy dotyczące przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: 90.63.00.00-2 - Usługi usuwania oblodzeń CPV: 90.62.00.00-9 - Usługi odśnieżania 1. Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w skrócie ZUD to czynności mające na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W T O M A S Z O W I E L U B E L S K I M U L. L W O W S K A 5 4 TELEFONY 664 2057, 664 3045, 665 8464 TEL / FAX 664 2273 NIP 921-16-58-422, REGON 950371637 e-mail: sekretariat@zdptomaszow.pl

Bardziej szczegółowo

Międzyrzec Podlaski, dnia 22 września 2015r.

Międzyrzec Podlaski, dnia 22 września 2015r. Międzyrzec Podlaski, dnia 22 września 2015r. R-III.271.8.2015 Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o udzielenie zamówienia publicznego pn. Zimowe utrzymanie ulic i chodników

Bardziej szczegółowo

D b ODŚNIEŻANIE DROGI

D b ODŚNIEŻANIE DROGI OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 10.10.01b ODŚNIEŻANIE DROGI WSTĘP 1.1. Przedmiot OST Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej (OST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-10-08 09:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.slawa.pl Sława: Zimowe utrzymanie ulic i placów gminnych w mieście

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.krapkowice.pl Krapkowice: Zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie miasta i gminy Krapkowice

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Wycinka krzewów przy drogach wojewódzkich na terenie Rejonu Dróg Wojewódzkich w Kłodawie. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\Biuro\Pulpit\zppp\ html

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\Biuro\Pulpit\zppp\ html Page 1 of 5 Czernichów: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i gminnych na terenie Gminy Czernichów w sezonie 2010/2011 z podziałem na 4 rejony. Rejon I - Międzybrodzie Bialskie, Rejon II - Międzybrodzie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-olawa.pl Oława: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych i chodników na terenie Powiatu Oławskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg

UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg UMOWA Na zimowe utrzymanie dróg Zawarta w dniu. pomiędzy Gminą Dębowiec zwanym dalej Zamawiającym reprezentowanym przez : 1. Wójta Gminy - Zbigniewa Staniszewskiego a: działającym na podstawie. zwanym

Bardziej szczegółowo

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2016/2017. Niniejszy plan zatwierdzam:

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2016/2017. Niniejszy plan zatwierdzam: PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2016/2017 Niniejszy plan zatwierdzam:... Olesno, październik 2016 1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 5/2016 Dyrektora Powiatowego Zarządu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Bojszowy: Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych oraz chodników zlokalizowanych na terenie Gminy Bojszowy. Sezon zimowy 2015/2016 Numer ogłoszenia: 250224-2015; data zamieszczenia: 24.09.2015 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze

Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zimowe utrzymanie dróg, placów i parkingów na terenach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową Szarotka w Kamiennej Górze Zamawiający: Spółdzielnia Mieszkaniowa Szarotka

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROŚNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROŚNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA Złącznik nr 9 do SIWZ POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W KROŚNIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA ZADANIA Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2015/2016 ODŚNIEŻANIE DROGI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zebrzydowice.pl Zebrzydowice: Wykonanie prac związanych z Akcją zima na drogach gminnych

Bardziej szczegółowo

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016

ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 PLAN OPERACYJNY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG W SEZONACH 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 i 2015/2016 DLA SIECI DRÓG POWIATOWYCH NA TERENIE POWIATU MIELECKIEGO Zawiera: 1. Część opisową, 2. Wykaz dróg objętych

Bardziej szczegółowo

OPIS WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej

OPIS WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej Załącznik nr 1 OPIS WYKONYWANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej I. WSTĘP 1.1. Przedmiot Przedmiotem niniejszego zamówienia są wymagania dotyczące odśnieżania i zwalczania

Bardziej szczegółowo

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2014/2015. Niniejszy plan zatwierdzam:

PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2014/2015. Niniejszy plan zatwierdzam: PLAN operatywny Akcji Zimowej Powiatowego Zarządu Dróg w Oleśnie sezon zimowy 2014/2015 Niniejszy plan zatwierdzam:... Olesno, listopad 2014 1 Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 3/2014 Dyrektora Powiatowego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna warunków usług pojazdów samochodowych i sprzętu do zimowego utrzymania dróg.

Specyfikacja techniczna warunków usług pojazdów samochodowych i sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Załącznik nr 6 Specyfikacja techniczna warunków usług pojazdów samochodowych i sprzętu do zimowego utrzymania dróg. I. Nośniki piaskarek. Przez nośniki piaskarek należy rozumieć pojazdy samochodowe o min.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZARZĄD DROG POWIATOWYCH WE WŁOSZCZOWIE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-10.10.01 b ODŚNIEŻANIE DRÓG 1. WSTĘP. 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania zamawiającego

Bardziej szczegółowo

GMINA NOWY ŻMIGRÓD SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Zasady odśnieżania dróg zarządzanych przez Gminę Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2015/2016

GMINA NOWY ŻMIGRÓD SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. Zasady odśnieżania dróg zarządzanych przez Gminę Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2015/2016 Załącznik nr 4 GMINA NOWY ŻMIGRÓD SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zasady odśnieżania dróg zarządzanych przez Gminę Nowy Żmigród w sezonie zimowym 2015/2016 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR Zp.271.10.2012

UMOWA NR Zp.271.10.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA NR Zp.271.10.2012 Umowa zawarta w dniu w Bałtowie pomiędzy: Gminą Bałtów 27-423 Bałtów 32/1, NIP: 661-21-76-986, reprezentowaną przez Wójta Gminy Andrzeja Jabłońskiego przy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r. ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SIWZ SPECYFIKACJA TECHNICZNA (ST) Zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Milanówka w okresie od 1 grudnia 2015r. do 30 kwietnia 2016r. 1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej specyfikacji

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D b ODŚNIEŻANIE DROGI

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE. D b ODŚNIEŻANIE DROGI BRANŻOWY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY BUDOWNICTWA DROGOWEGO I MOSTOWEGO Sp. z o.o. OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D 10.10.01b ODŚNIEŻANIE DROGI Warszawa 2007 Wydanie II (wg ustaleń Wytycznych zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG Zimowe utrzymanie dróg są to prace mające na celu zmniejszenie lub ograniczenie zakłóceń ruchu drogowego wywołanych takimi czynnikami atmosferycznymi, jak śliskość zimowa oraz opady

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Znak sprawy: PZD/DM-Ub/4113/1/2015 Numer ogłoszenia: 138047-2015; data zamieszczenia: 18.09.2015 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia, stanu utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu

Opis przedmiotu zamówienia, stanu utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu Załącznik Nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, stanu utrzymania drogi oraz wymaganego sprzętu 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi związanej z zimowym utrzymaniem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdw.zgora.pl (bezpłatnie) Zielona Góra: Utrzymanie czystości w ciągach dróg wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ I ODŚNIEŻANIA NA DROGACH WOJEWÓDZKICH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ I ODŚNIEŻANIA NA DROGACH WOJEWÓDZKICH Załącznik nr 12 ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W OPOLU SPECYFIKACJE TECHNICZNE ZWALCZANIA ŚLISKOŚCI ZIMOWEJ I ODŚNIEŻANIA NA DROGACH WOJEWÓDZKICH Opole, sierpień 2015 r. 1 1. Wstęp 1.1.Przedmiot ST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku Ciągnik

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63282-2013r.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 63282-2013r. Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 63282-2013 z dnia 2013-02-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Zielona Góra Zamówienie obejmuje: Zadanie nr 1 - m. Strzelce Krajeńskie Sprzątnie ulic: Strzelce Kraj. ul.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze, Al. Niepodległości 32, 65-042 Page 1 of 5 Zielona Góra: Elektroniczny System Pozycjonowania i Monitoringu Pojazdów biorących udział w zimowym utrzymaniu dróg na terenie Zarządu Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 83999-2009;

Bardziej szczegółowo

Bolimów, dnia r. Zapytanie ofertowe

Bolimów, dnia r. Zapytanie ofertowe Bolimów, dnia 16.11.2016r. Zapytanie ofertowe Urząd Gminy w Bolimowie zaprasza do udziału w zapytaniu ofertowym na odśnieżanie dróg gminnych oraz pozostających w zarządzie Gminy Bolimów dróg wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

D- 10.01.01a SPECYFIKACJE TECHNICZNE zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lwówek Śląski. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

D- 10.01.01a SPECYFIKACJE TECHNICZNE zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lwówek Śląski. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) D- 10.01.01a SPECYFIKACJE TECHNICZNE zimowe utrzymanie dróg na terenie miasta Lwówek Śląski. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.urzadgminy.gniezno.pl Gniezno: ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG GMINNYCH - ZIMA 2015 / 2016

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Miasto Ząbki Postępowanie nr: ZP.271.27.2016 Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Część I zamówienia SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZIMOWE UTRZYMANIE JEZDNI DRÓG GMINNYCH

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Załącznik nr 7 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIE USŁUG Z ZAKRESU ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH POWIATU CHEŁMIŃSKIEGO W SEZONIE ZIMOWYM 2014/2015 CPV: 90.62.00.00-9 USŁUGI ODŚNIEŻANIA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, Krosno, woj. podkarpackie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie, ul. Bieszczadzka 1, Krosno, woj. podkarpackie, tel , faks Krosno: Usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg powiatowych w sezonie zimowym 2011/2012 - II przetarg nieograniczony Numer ogłoszenia: 319412-2011; data zamieszczenia: 05.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Skład specyfikacji: Ogólna Specyfikacja Techniczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

Specyfikacja Techniczna Skład specyfikacji: Ogólna Specyfikacja Techniczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Załącznik nr 2. do porozumienia z dnia 06.11.2014r. Specyfikacja Techniczna Skład specyfikacji: Ogólna Specyfikacja Techniczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 D M 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie miasta Wejherowa i pozimowe oczyszczanie nawierzchni dróg w latach 2012-2014 Numer ogłoszenia: 355694-2012; data zamieszczenia: 19.09.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 Specyfikacja Techniczna dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych

Załącznik nr 8 Specyfikacja Techniczna dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych Załącznik nr 8 Specyfikacja Techniczna dotycząca zimowego utrzymania dróg powiatowych Skład specyfikacji: Ogólna Specyfikacja Techniczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne 1 D M 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Zał. nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE Wynajem samochodów ciężarowych wraz z kierowcą oraz sprzętu wraz z obsługą operatorską, do zimowego utrzymania dróg wojewódzkich na terenie działania

Bardziej szczegółowo

GMINA SKARŻYSKO KOŚCIELNE

GMINA SKARŻYSKO KOŚCIELNE Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr do umowy Nr. z dnia.. Wykaz dróg powiatowych do zimowego utrzymania dróg wraz ze standardami zimowego utrzymania na terenie gminy Łączna, Skarżysko Kościelne oraz miasta

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pzd-plonsk.pl/ Płońsk: Wynajem sprzętu do zimowego utrzymania dróg powiatowych w 2015 roku Numer

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Załącznik nr 1 do SIWZ. Zarząd Dróg Grodzkich. ul. Partyzantów Zamość

OFERTA. Załącznik nr 1 do SIWZ. Zarząd Dróg Grodzkich. ul. Partyzantów Zamość Załącznik nr 1 do SIWZ...... /Nazwa i adres oferenta/ /miejscowość data/ OFERTA Zarząd Dróg Grodzkich ul. Partyzantów 61 22-400 Zamość Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

... OFERTA. słownie...złotych brutto,

... OFERTA. słownie...złotych brutto, Załącznik nr 1 do SIWZ...... /Nazwa i adres oferenta/ /miejscowość data/ OFERTA Zarząd Dróg Grodzkich ul. Partyzantów 61 22-400 Zamość Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonego na wykonanie

Bardziej szczegółowo

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:205323-2015:text:pl:html Polska-Zielona Góra: Usługi odśnieżania 2015/S 113-205323 Ogłoszenie o zamówieniu Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... /2008(Projekt)

UMOWA Nr... /2008(Projekt) UMOWA Nr... /2008(Projekt) Załącznik nr 5 SIWZ Sprawa nr : RDWT/ZP-24/2008. Zawarta w dniu... pomiędzy Zarządem Dróg Wojewódzkich - Kraków Rejonem Dróg Wojewódzkich w Krakowie z/s w Tarnowie zwanym dalej

Bardziej szczegółowo