Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach"

Transkrypt

1 Eaton Hydraulika si³owa Hydraulika si³owa Zastosowania w przemyśle i pojazdach

2 Spis treści 3 Przegl¹d producentów 4 Zastosowania w przemyśle i pojazdach 5-16 Produkty dla przemys³u i pojazdów Us³ugi i serwis Produkty Numer strony Pojazdy Przemys³ Produkty Numer strony Pojazdy Przemys³ Silniki hydrauliczne Zawory - c.d. Silniki typu Spool Valve 5 Zawory ciśnieniowe 11 Silniki typu Delta Wheel 5 Serwozawory 11 Silniki typu Disc valve 5 Zawory logiczne 11 Silniki typu HP30 5 Zawory systemu Ultronic Twin Spool 11 Silniki typu Valve-In-Star (VIS) 5 Zawory wkrêcane 11 Silniki serii ME 5 Zawory pojazdowe MDG 11 Silniki t³oczkowe Hydrokraft 5 Zawory sekcyjne 12 Silniki ³opatkowe 5 Zawory Self-Leveling 12 Jednostki steruj¹ce wspomagania uk³adu kierowniczego Zawory sekcyjne CMX 12 Seria 5 6 Dzielniki przep³ywu zaworowe 12 Seria 10 6 Si³owniki Seria 20 6 Spawane 12 Seria 25 6 Skrêcane 12 Seria 40 6 Ko³nierzowe 12 Akcesoria do jednostek steruj¹cych 6 Z dwustronnymi śrubami z³¹cznymi 12 Pompy ³opatkowe Specjalne 13 VMQ 6 Wê e i przy³¹cza V/VQ 6 Wê e spiralne wysokociśnieniowe i z³¹czki 13 V10/V20 7 Wê e oplotowe średniociśnieniowe i z³¹czki 13 VVS/VVP 7 Wê e niskociśnieniowe 13 VQ(H) 7 Wê e termoplastyczne 13 Pompy t³oczkowe do uk³adów hydraulicznych otwartych Wê e i z³¹czki specjalne Wê e przemys³owe 13 PVB 7 Wê e teflonowe 13 PVQ 7 Wê e do klimatyzacji i przesy³owe 14 PVE 7 Wê e specjalne 14 PVH 8 Wê e dla przemys³u morskiego i zbrojeniowego 14 PVM 8 Szybkoz³¹cza 14 PVXS 8 Adaptery i przy³¹cza rurowe 14 PVWS 8 Metryczne przy³¹cza rurowe 14 Pompy t³oczkowe i silniki do uk³adów hydraulicznych zamkniêtych Przy³¹cza STC 14 Przy³¹cza STC EZ-Torque 14 Pompy t³oczkowe Heavy Duty Serii 1 8 Z³¹cza obrotowe 15 Pompy t³oczkowe Heavy Duty Serii 2 8 Szybkoz³¹cza Air-Brake TM 15 Silniki hydrauliczne typu Bent Axis o zmiennej i sta³ej ch³onności Silniki t³oczkowe Heavy Duty o sta³ej i zmiennej ch³onności Pompy t³oczkowe ze sterowaniem rêcznym Medium Duty Akcesoria System zaciskania koñcówek wê y E-Z Clip TM 15 Zaciskarki przenośne 15 Zaciskarki przemys³owe 15 Akcesoria 15 Os³ony wê y 15 Pompy t³oczkowe Hydrokraft 9 Filtracja Przek³adnie hydrostatyczne Light Duty Filtracja 16 Przek³adnie osiowe Light Duty 9 Oleje hydrauliczne 16 Przek³adnie hydrostatyczne Medium Duty Testery oleju Target Pro 16 Serwopompy t³oczkowe Medium Duty 9 Akumulatory hydrauliczne 16 Seria Uk³ady elektroniczne i oprogramowanie Silniki t³oczkowe Medium Duty Oprogramowanie CONTROL F(x) 16 9 o sta³ej i zmiennej ch³onności Sterowniki wyświetlaczy VFX i wyświetlacze LCD 16 Przek³adnie hydrauliczne Sterowniki elektroniczne EFX i modu³y wejśæ/wyjśæ 16 Przek³adnie hydrauliczne serii Light Duty 9 Sterowniki SFX 16 Przek³adnie hydrauliczne serii Medium Duty 9 Rozwi¹zania systemowe Pompy zêbate Uk³ad sterowania osiami pojazdu - Electronic Pompy serii GGP 10 Transmission Automotive Control (ETAC) 17 Zespó³ pompa S26/L2 i silnik S26 10 Hydraulic Launch Assist TM (HLA System) 17 Zasilacze hydrauliczne Rozwi¹zania do uk³adów ch³odzenia dla pojazdów 17 Zasilacze hydrauliczne 10 Systemy sterowania 17 Zawory Us³ugi i serwis 18 Zawory proporcjonalne 10 Zawory flanszowe 10 Rozdzielacze 10 Regulatory przep³ywu 10 Zawory modu³owe 11 For complete specifications of products outlined in this Guide, view literature online: hydraulics.eaton.com/products/menu_main.htm Dostêpne równie produkty regenerowane. 2 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

3 Międzynarodowe marki koncernu Eaton Niezale nie od tego, czy Twoje produkty maj¹ zastosowanie w transporcie, pracach ziemnych, podnośnikach czy obróbce plastycznej, mo esz polegaæ na niezawodnym dzia³aniu produktów hydraulicznych Eatona. Nasze sta³e wysi³ki, by pozostawaæ liderem bran y, uczyni³y Eatona jednym z g³ównych dostawców rozwi¹zañ hydraulicznych na świecie. Nazwy naszych marek produktowych s¹ rozpoznawalne na ca³ym świecie. Poszczególni producenci nale ¹cy do grupy Eaton Hydraulics s¹ światowymi liderami w swojej dziedzinie, a ich produkty cenione ze wzglêdu na innowacyjnośæ i niezawodnośæ Gdy praca wymaga hydraulicznych musku³ów Komponenty hydrauliczne oraz systemy hydraulicznego przenoszenia napêdu Eatona, stawiaj¹ naszych klientów o krok do przodu w stosunku do konkurencji. Na drogach i bezdro ach, w rolnictwie, górnictwie, w zastosowaniach morskich czy przemys³owych, kiedykolwiek zadanie wymaga niezawodnego, wydajnego, efektywnego kosztowo napêdu hydraulicznego - Eaton dostarcza rozwi¹zania, na których mo esz polegaæ Zespó³ ACE dla rozwi¹zañ indywidualnych Zespó³ ACE (Application and Commercial Engineering) jest gotów do wspó³pracy z Pañstwa in ynierami przy projektach uk³adów hydraulicznych, dostosowanych do Waszych potrzeb paramentów przep³ywu, regulacji wydatku lub ch³onności, ciśnienia, momentu, prêdkości i sterowania. Od pojedynczego komponentu do kompletnych rozwi¹zañ systemowych Eaton i zespó³ ACE s¹ gotowe do wspó³pracy z Pañstwem.. Produkty i systemy specjalne Jeśli Pañstwa potrzeby wychodz¹ poza szeroki zakres naszej oferty produktów standardowych, Eaton mo e zaoferowaæ rozwi¹zania specjalnie - przygotowane tylko dla Was przez najwy szej klasy światowe centra in ynieryjne Globalna dystrybucja oznacza globalne wsparcie Eaton dostarcza swoje produkty za pośrednictwem ponad punktów dystrybutorskich na ca³ym świecie. Serwis, czêści, doświadczeni in ynierowie i sta³y dostêp do bazy wiedzy producentów znajduj¹ siê w takiej odleg³ości, jak Twój najbli szy, regionalny dystrybutor Eaton Hydraulics. Autentyczne produkty regenerowane fabrycznie Regenerowane czêści i komponenty Eaton spe³niaj¹ dok³adnie te same standardy, jak produkty oryginalne. Domagaj siê oryginalnych: pomp t³oczkowych i silników Eaton wk³adów naprawczych do pomp i silników ³opatkowych Vickers kompletnych pomp i silników Vickers Wszystkie pochodz¹ z naszej, certyfikowanej ISO 9001:2000, fabryki w Reman. Firma Eaton Hydraulics stoi do Pañstwa dyspozycji, w gotowości do sprostania wszystkich potrzebom w zakresie produktów, us³ug i wsparcia technicznego. Aeroquip Wê e, osprzêt, z³¹czki i przy³¹cza hydrauliczne dla ka dego rodzaju ciśnienia, do zastosowañ w przemyśle, lotnictwie i motoryzacji Boston Wê e przemys³owe w rozmiarach 1/4-8 I.D. do zastosowañ w przemyśle chemicznym, petrochemicznym oraz w przemyśle spo ywczym. Char-Lynn Hydrauliczne jednostki steruj¹ce, silniki ogólnego zastosowania, silniki Valves, silniki Valve-In-Star (VIS) do zastosowañ w przemyśle i pojazdach. Eaton Przek³adnie hydrostatyczne, zawory, pompy zêbate i t³oczkowe, silniki typu Valve-In-Star stosowanie g³ównie w pojazdach. Hydro-Line Si³owniki hydrauliczne w szerokim zakresie typowymiarów, stosowane w wielu ga³êziach przemys³u: motoryzacji, hydroelektrowniach, morskich platformach wiertniczych i wielu innych aplikacjach. Synflex Termoplastyczne wê e wysokociśnieniowe, odporne na ścieranie i chemoodporne, dla ca³ego spektrum zastosowañ obejmuj¹cego transport, rozlewnictwo napojów, zastosowania hydrauliczne i pneumatyczne oraz zastosowania specjalne. Vickers Pompy ³opatkowe i t³oczkowe, zawory, cylindry i filtry do zastosowañ przemys³owych, w lotnictwie, marynarce i przemyśle obronnym. Walterscheid Z³¹cza i przy³¹cza hydrauliczne dla rynku motoryzacyjnego i przemys³u Weatherhead Hydrauliczne wê e, koñcówki, przy³¹cza, z³¹czki i akcesoria monta owe dla zastosowañ w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, ciê arówkach i autobusach. Trwa³ośæ Trwa³ośæ zawsze stanowi³a sedno produktów Eatona. Ta cecha sta³a siê nasz¹ przewag¹ i zalet¹ klienci wspólnie z nami opracowuj¹ jeszcze bardziej wydajne i innowacyjne produkty i us³ugi. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

4 Rozwiązania, które muszą działać Produkowane przez Eatona pompy, silniki, zawory, cylindry, sterowania, wê e i z³¹czki oferuj¹ wyj¹tkowe zestawienie zaawansowanej technologii i innowacyjnego projektu - o niezawodnym dzia³aniu i zwiêkszonej ywotności produktów. Zastosowania w pojazdach Niezale nie od tego, czy potrzebujesz pojedynczego komponentu czy kompleksowego rozwi¹zania, zaprojektowanego indywidualnie na Twoje potrzeby, Eaton dostarczy niezawodne rozwi¹zania dla przemys³u i pojazdów. Zastosowania przemys³owe Rolnictwo Od 50 lat Eaton dostarcza technologie nadaj¹ce moc sprzêtowi rolniczemu, obejmuj¹ce wszystkie typy maszyn i wszystkie ich funkcje. Od innowacyjnego sterowania i skomplikowanych zaworów elektro-hydraulicznych, wytrzyma- ³ych wê y i z³¹czek, do wydajnych pomp i silników. Eaton dostarcza ca³¹ gamê produktów spe³niaj¹cych potrzeby tego rynku. Budownictwo Produkty Eatona to kompaktowe, wytrzyma³e produkty spe³niaj¹ce potrzeby rynku budownictwa. Znajduj¹ zastosowanie w dźwigach, betoniarkach i innych samojezdnych maszynach stosowanych w budownictwie. Roboty ziemne Kompaktowe i mocne komponenty Eatona znajduj¹ zastosowanie w samojezdnych maszynach do robót ziemnych - koparkach, spychaczach, itp. Elementy Eaton s¹ wykorzystywane w uk³adach napêdowych i wykonawczych. Leśnictwo Eaton dostarcza komponenty hydrauliczne na potrzeby maszyn pracuj¹cych w leśnictwie. Kompaktowe, mocne, o du ej ywotności komponenty do pracy w trudnych warunkach. Transport i prze³adunek materia³ów Zakres oferty produktów Eatona dla rynku transportu i prze³adunku materia³ów jest bardzo szeroki i obejmuje uk³ady napêdowe, uk³ady steruj¹ce i pomocnicze. Eaton dostarcza ca³y wachlarz produktów na potrzeby tej dziedziny. Ciê arówki i autobusy Na potrzeby pojazdów ciê kich Eaton dostarcza wê e i z³¹czki, specjalne uk³ady ch³odzenia zespo³ów napêdowych (HLA systems) i elementy do uk³adów klimatyzacji. Pojazdy specjalne i u ytkowe Eaton zapewnia szeroki zakres produktów i kompletne rozwi¹zania systemowe. Od innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie uk³adów sterowania, przez zawory elektrohydrauliczne, wê e i z³¹czki, po wydajne pompy i silniki. Eaton zapewnia pe³en zakres produktów zaspokajaj¹cych potrzeby tej ga³êzi rynku. Górnictwo Produkty Eatona by³y i s¹ wybierane przez wielu producentów sprzêtu i maszyn górniczych. Produkty Eatona świetnie sobie radz¹ w trudnych środowiskach roboczych, nawet w najciê szych zastosowaniach. Motoryzacja Dziêki swojej wysokiej jakości produkty Eaton ciesz¹ siê zaufaniem wiod¹cych światowych producentów samochodów. Obrabiarki, urz¹dzenia obróbcze Produkty Eatona umo liwiaj¹ osi¹ganie wysokiej wydajności i dok³adności obrabiarek do metalu i maszyn do obróbki plastycznej: elementy wysokociśnieniowych uk³adów hydraulicznych pompy t³oczkowe, si³owniki, zawory wkrêcane, zapewniaj¹ przenoszenie napêdu i sterowanie. Wtryskarki Pe³ny zakres produktów hydraulicznych szeroka oferta si³owników, pomp ³opatkowych i t³oczkowych, zaworów wkrêcanych i bloków hydraulicznych. Eaton zapewnia Ci jedno źród³o rozwi¹zañ dla wszystkich Twoich zastosowañ. Nafta i gaz Eaton oferuje zindywidualizowane rozwi¹zania uk³adów hydraulicznych dla przemys³u poszukiwañ nafty i gazu zarówno l¹dowych, jak i morskich, platform wiertniczych i rafineryjnych w tym wielkogabarytowe si³owniki ze specjalistycznymi pow³okami powierzchni roboczych, wê e wysokociśnieniowe dla zastosowañ podwodnych oraz szybkoz³¹cza odcinaj¹ce. Od systemów kompensacji ruchu, pomp wyci¹gu wiertniczego, do systemów wyci¹garek i dźwigów, mo esz polegaæ na systemach hydraulicznych Eatona. Urz¹dzenia portowe Komponenty Eaton, zapewni¹ najwiêksz¹ wydajnośæ i maksymaln¹ efektywnośæ w prze³adunkowych i transportowych urz¹dzeniach portowych. Energetyka Eaton proponuje kompletne i wytrzyma³e, zindywidualizowane hydrauliczne systemy sterownia dla elektrowni wiatrowych, wodnych i cieplnych. Eaton dysponuje specjalistycznymi, przyjaznymi dla środowiska rozwi¹zaniami dla przemys³u energii odnawialnej. Hutnictwo metali Wysokociśnieniowe pompy, si³owniki i zawory Eatona s¹ idealnymi komponentami do zastosowania w hutnictwie. Radzimy sobie z wysokimi temperaturami, zapewniaj¹c d³ug¹ ywotnośæ uk³adów hydraulicznych. 4 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

5 Silniki hydrauliczne Silniki gerotorowe z rozdzielaczem przep³ywu Silniki z rozdzielaczem przep³ywu (typu Spool Valve) s¹ u ywane w zastosowaniach niskociśnieniowych, gdzie wymagane s¹ rozwi¹zania kompaktowe i ekonomiczne. W silnikach tego typu zastosowane s¹ rozdzielacze przep³ywu do precyzyjnego kontrolowania czasu i przep³ywu przez gerotor. Sterowanie odbywa siê poprzez rozdzia³ wydatku do wewn¹trz i na zewn¹trz gerotoru. Stosunkowo niski koszt rozwi¹zania pozwala na szerokie zastosowanie. Zastosowania: kombajny zbo owe, wiertnice Specyfikacja: Prêdkośæ obrotowa do 1000 obr/min. Zakres momentu obrotowego: do 565 Nm. Opcje: ró ne warianty wa³u wyjściowego, przy³¹czy hydraulicznych, rodzajów mocowania i ch³onności. Wa³y wyjściowe: walcowe z wpustem, wieloklinowe, sto kowe, tuleja dr¹ ona. Silniki hydrauliczne typu Disc Valve Silniki typu Disc Valve z separatorem przep³ywu serii 2000, 4000, 4000 kompakt, 6000 i s¹ dostêpne w wykonaniu ko³nierzowym i dostarczane do zabudowy z wa³kiem wyjściowym u³o yskowanym lub swobodnym. Oferowane jest wiele wariantów ch³onności, konfiguracji przy³¹czy hydraulicznych oraz wielorakośæ opcji specjalnych, czyni¹c z tej linii produktowej rozwi¹zanie o najwiêkszej ilości zastosowañ przemys³owych; w wiertnicach, kosiarkach i kombajnach do zielonek oraz podnośnikach hydraulicznych Specyfikacja: Prêdkośæ: do 900 obr/ min. Zakres momentu obrotowego: do 3,390 Nm. Opcje: szeroki wybór wa³ów wyjściowych, przy³¹czy, ch³onności, czujników prêdkości oraz zaworów steruj¹cych zabudowanych w korpusie. Modele o dwóch zakresach prêdkości: dostêpne w seriach i Hydrauliczne silniki Valve-In- Star (VIS) Silniki Valve-In-Star (VIS) to kolejny krok w ewolucji wolnoobrotowych i wysokomomentowych silników hydraulicznych. Zastosowanie technologii VIS daje przewagê nad tradycyjnymi metodami sterowania silników hydraulicznych, umo liwia bardziej kompaktow¹ zabudowê, osi¹ganie wiêkszej wydajności i pracê przy wiêkszych ciśnieniach roboczych. Dziêki temu silniki VIS s¹ nieocenione w takich zastosowaniach jak: ³adowarki, mini-koparki, równiarki, maszyny do wycinki drzew. Silniki VIS pracuj¹ g³ównie w aplikacjach o obiegu zamkniêtym. Zastosowania: ³adowarki, specjalistyczny sprzêt niwny, zagêszczarki, wiertnice, sprzêt leśniczy, walce drogowe i równiarki Specyfikacja: Prêdkośæ: do 500 obr/min. Moment obrotowy: do Nm. Silniki osiowo-t³oczkowe Hydrokraft Silniki osiowo t³oczkowe Vickers Hydrokraft s¹ idealnie dostosowane do pracy w najbardziej wymagaj¹cych zastosowaniach typu przemys³owego, wliczaj¹c w nie trudne środowiska platform wiertniczych, zarówno l¹dowych, jak i morskich. Silniki te charakteryzuj¹ siê wa³ami o zwiêkszonej średnicy i ³o yskowaniem o zwiêkszonej trwa³ości, zdolnym do przenoszenia du ych obci¹ eñ. Silniki s¹ dostêpne z ró nymi opcjami sterowania, w tym z mo liwości¹ pracy nawrotnej. Produkty Hydrokraft mog¹ pracowaæ z szerokim zakresem p³ynów równie na mieszaninie wody z glikolem Zastosowania: huty stali i sprzêt morski. Specyfikacja: Ch³onnośæ: 66 cm cm 3. Ciśnienie: do 350 bar, chwilowe do 420 bar. Prêdkośæ obrotowa: obr/min. Silniki ko³owy typu Delta Dla zaspokojenia rosn¹cego zapotrzebowania na silniki montowane w ko³ach jezdnych pojazdów Eaton wprowadzi³ do oferty silniki Char-Lynn Delta. Nowoczesne i ³atwe w zabudowie mog¹ zast¹piæ wiele typów silników innych producentów. Silniki Char-Lynn Delta charakteryzuj¹ siê wysok¹ wydajności¹ i du ¹ trwa³ości¹ - ze wzglêdu na osi¹gan¹ nisk¹ temperaturê robocz¹ (pracuj¹ przy ciśnieniu do 4000 psi). Zastosowania: maszyny do robót ziemnych, równiarki, podnośniki no ycowe. Specyfikacja: Rozmiary: cid. Silniki hydrauliczne serii HP30 Silnik serii Char-Lynn HP30 dostosowany jest do pracy w pojazdach terenowych, gdzie wymagany jest wysoki moment obrotowy i praca ci¹g³a w zakresie przep³ywów do 170 l/min, przy ciśnieniu roboczym 310 bar, do 265 l/min przy ciśnieniu 345 bar oraz max ciśnienie robocze 400 bar. Zastosowania: pojazdy terenowe. Specyfikacja: Siniki Char-Lynn osi¹gaj¹: Ciśnienie: do 420 bar ciśnienia chwilowego. Moment obrotowy do 3,389 Nm. Wysoki pocz¹tkowy moment obrotowy, nawet w porównaniu do silników cam lobe. Opcja dwóch prêdkości obrotowych (stosunek 1:1,5). Opcja zintegrowanego hamulca hydraulicznego. Hydrauliczne silniki serii ME Wysokomomentowe i niskoobrotowe silniki hydrauliczne z podwójn¹ p³yt¹ wychyln¹ i przeciwbie nymi t³oczkami generuj¹ moment obrotowy o ma³ych wahaniach wartości. Zastosowanie: napêdy wyci¹garek i d wignic, napêdy wiertni, wiertnice oraz hydrauliczne zespo- ³y jazdy do du ych pojazdów. Specyfikacja: Ciśnienie: 248 i 276 bar. Moment obrotowy: do Nm ( lb-in). Silniki ³opatkowe Silniki ³opatkowe, ze wzglêdu na swoj¹ niezawodnośæ, s¹ popularne w zastosowaniach przemys³owych i pojazdach. Dostêpnośæ wk³adów naprawczych u³atwia serwis oraz wyd³u a czas u ytkowania. Silniki charakteryzuj¹ siê ³agodnym rozruchem i s¹ ma³o wra liwe na gwa³towne wzrosty ciśnienia zasilaj¹cego. W silnikach ³opatkowych ³atwo sterowaæ zmian¹ prêdkości obrotowej (przy zapewnieniu sta³ego momentu obrotowego), w szerokim zakresie prêdkości obrotowych. Mog¹ byæ zatrzymywane pod obci¹ eniem, jeśli zainstalowano zawór hamulcowy. Zastosowania: wtryskarki i przenośniki. Specyfikacja: Ch³onności: 21,6 cm 3 / obrót - 317,1 cm 3 /obrót. Ciśnienie: do 175 bar (w zale ności od wielkości silnika). Prêdkośæ: do obr/min. Moment obrotowy: Nm. Dostêpne równie w wersji z wzmocnionym uk³adem ³o yskowania. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

6 Jednostki sterujące wspomagania układu kierowniczego Pompy łopatkowe Seria 5 Sterowniki (SCU) serii 5 zosta³y opracowane dla uk³adów o ma³ym przep³ywie i niskim ciśnieniu. S¹ dostêpne w dwóch kompaktowych wersjach: w obudowie prostopad³ościennej, z bocznymi przy³¹czami oraz walcowej, z przy³¹czami na jednym z koñców. Oprócz wszechstronności i ³atwości zabudowy, ta nowa seria produktów ma najlepsz¹ w swojej klasie dok³adnośæ sterowania. Jednostki te maj¹ te wiêksz¹ wydajnośæ (mniejsze straty przep³ywu) ni porównywalne produkty konkurencyjne. Zastosowania: sprzêt do robót ziemnych, dźwigi i maszyny samojezdne, ci¹gniki i kombajny rolnicze. Specyfikacja: Ch³onnośæ: 31,5-120 cm 3 /obrót. Przep³yw: l/min. Ciśnienie max.: 140 bar. Sterowniki serii 20 Sterowniki serii 20 (SCU) s¹ kontynuacj¹ tradycji innowacyjności technologii Eatona w dziedzinie jednostek steruj¹cych. Seria 20 SCU zapewnia jeszcze bardziej p³ynne sterowanie z u yciem opatentowanego rozwi¹zania Wide-Angle, minimalizuj¹c zjawiska myszkowania i śladowania w pojazdach przegubowych. Zastosowanie rozwi¹zanie ze sprê yn¹ centruj¹ca zapewnia niewymagaj¹ce regulacji, bezproblemowe sterowanie; gwarantuj¹c doskona- ³¹ kontrolê nad pojazdem wa n¹ cechê pojazdów, dla których te sterowniki zosta³y stworzone. Zastosowania: przegubowe pojazdy i maszyny, ³adowarki, przyczepy niskopod³ogowe ze skrêtnymi osiami. Specyfikacja: Ch³onności: cm 3 /obrót. Przep³yw: l/ min. Ciśnienie max.: 241 bar. Sterowniki serii 40 Sterowniki serii 40 (SCU) s¹ przystosowane do pracy w zastosowaniach o najwiêkszym przep³ywie i najwy szym ciśnieniu to najsilniejsze sterowniki na rynku. Sterowniki wytwarzane s¹ przy u yciu opatentowanej technologii Eatona, zapewniaj¹cej du ¹ czu³ośæ oraz bezproblemowe i stabilne sterowanie. Zastosowania: du e pojazdy przegubowe i pojazdy o wszystkich osiach sterowanych. Specyfikacja: Ch³onnośæ: 1,230-3,030 cm 3 /obr. Przep³yw: l/min. Ciśnienie max.: 241 bar. Pompy VMQ Vickers VMQ jest światowym liderem w dziedzinie pomp ³opatkowych o wysokim ciśnieniu i wydajności, o niskim poziomie g³ośności. Pompy VMQ s¹ dostêpne w wykonaniu pojedynczym, podwójnym, potrójnym i przelotowym. Dziêki specjalnym rozwi¹zaniom mo liwa jest efektywna praca przy zwiêkszonej lepkości i ciśnieniu, przy zimnym starcie. Pompa Vickers VMQ 32 jest najbardziej wydajn¹ pomp¹ o wysokich parametrach ciśnienia, o najni szej emisji ha³asu. Zastosowanie: sprzêt do prac morskich, sprzêt wiertniczy, sprzêt budowlany i do robót ziemnych, dźwignice i wyci¹garki wysokociśnieniowe, wtryskarki do tworzyw sztucznych, du e prasy, zgniatarki oraz du e belownice. Specyfikacja: Wydatek: cm 3 / obr.; zmienny przep³yw przy u yciu pomp pojedynczych, podwójnych i potrójnych. Ciśnienie: do 293 bar. Obroty: do obr/min. Sterowniki serii 10 Sterowniki (SCU) serii 10 charakteryzuj¹ siê bardzo ma³ym oporem przep³ywu p³ynu hydraulicznego. Ten zaawansowany in ynieryjnie produkt jest bezkonkurencyjnym sterownikiem dla uk³adów o średnich przep³ywach. Seria 10 SCU pracuje w zakresie ciśnienia do 275 bar i jest idealna do stosowania w ciê kich maszynach roboczych. Mo liwośæ obs³ugi przez sterownik tak wysokiego ciśnienia obni a ogólne koszty wytwarzania sprzêtu ze wzglêdu na mo liwośæ stosowania w systemie si³owników mniejszych rozmiarów. Seria 10 mo e ³¹czyæ w sobie inne uznane technologie Eatona, jak: QAmp, Wide Angle, Versa Steer czy sterowniki o 2 zakresach prêdkości. Zastosowania: ciê ki sprzêt budowlany, leśny, pojazdy i maszyny rolnicze. Specyfikacja: Ch³onnośæ cm 3 /obr. Przep³yw: 3,8-45 lub 8,0-76 l/min. Ciśnienie max.: 275 bar. Sterowniki serii 25 W sterownikach serii 25 (SCU) zastosowano dwa opatentowane rozwi¹zania Balanced Architecture i Wide Angle, dziêki którym sterowniki tej serii s¹ jeszcze bardziej czu³e na impulsy steruj¹ce, niezawodne i wydajne kosztowo. Zawory steruj¹ce i budowa przy³¹czy zapewniaj¹ jednakowe parametry przep³ywu i ciśnienia przy obu kierunkach pracy uk³adu w sposób zapewniaj¹cy precyzjê sterowania, niezawodnośæ i obni enie kosztów. W po³¹czeniu z wydajnymi pompami gerotorowymi Eatona tworz¹ kompaktowe i ³atwe do zabudowy zespo³y. Zastosowania: du e pojazdy przegubowe takie jak: ³adowarki, pojazdy górnicze, równiarki, przyczepy niskopodwoziowe i transportery. Specyfikacja: Ch³onnośæ: 490-1,230 cm 3 /obr. Przep³yw: l/min. Ciśnienie max.: 241 bar. Akcesoria sterownicze Eaton oferuje kompletn¹ liniê kolumn i kó³ sterowniczych, spe³niaj¹cych szeroki zakres wymagañ. Kolumny kierownicze sztywne i przegubowe, o konstrukcji spawanej, pokryte przeciwkorozyjna pow³ok¹ fosforanow¹. Kolumny s¹ dostêpne w ró nym wykonaniu: jako uniwersalne lub wyposa one w wi¹zki przewodów do sterowania i sygnalizacji. D³ugości 22 - do 33 umo liwiaj¹ zastosowanie kolumn w ka dej aplikacji. Eaton oferuje ko³a sterownicze w ró - nych wykoñczeniach: z wyk³adzin¹ miêkk¹, z ga³k¹ lub wyk³adzin¹ guzikow¹ w rozmiarach Pompy V/VQ Pompy serii V przeznaczone s¹ do instalacji średniociśnieniowych. Zastosowane w tym typie wk³ady pomp typu intra-vane zapewniaj¹ du ¹ ywotnośæ, niespotykan¹ wydajnośæ wolumetryczn¹ oraz bardzo ³atwy serwis. Dziêki u yciu bardzo cichego, 12-³opatkowego wirnika pompy te s¹ idealne do zastosowañ przemys³owych w pomieszczeniach zamkniêtych. Szczególnie typ 22 jest dobrze znany ze swojej niezawodności i wielozakresowości. Zastosowanie: Seria V zastosowania przemys³owe, zasilacze hydrauliczne, wtryskarki do tworzyw, prasy, urz¹dzenia do transportu materia³ów, generatory wysiêgniki Seria VQ zastosowania w pojazdach, ³adowarkach. Specyfikacja: Wydatek: 7,4 337,8 cm 3 /obr. Przep³ywy w pompach pojedynczych, podwójnych i potrójnych. Ciśnienie max.: do 210 bar (ci¹g³e). Obroty: do obr/min. 6 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

7 Pompy łopatkowe Pompy tłoczkowe do układów otwartych Pompy V10/V20 Pompy V10 i V20 s¹ przeznaczone do zastosowañ przemys³owych i motoryzacyjnych w instalacjach o średnim i niskim ciśnieniu. Znane z niezawodności, trwa³ości, niskiego poziomu g³ośności. Pe³ni¹ role pompy g³ównej w ma³ych i średnich instalacjach lub pompy pomocniczej w du ych systemach. S¹ standardowym wyposa eniem uk³adów wspomagania ciê arówek i autobusów. Zawory kontroli przep³ywu (opcja wyposa enia) upraszczaj¹ projekt uk³adu i instalacjê. Zastosowanie: zasilacze hydrauliczne, uk³ady wspomagania uk³adu kierowniczego du ych pojazdów, ³adowarki, dźwigi i belownice. Specyfikacja: Wydatek: 3,3 cm 3 / obr.-84,8 cm 3 /obr. Mo liwośæ u ycia pomp w uk³adzie pojedynczym i podwójnym. Ciśnienie max.: do 175 bar. Obroty: do obr/ min. Pompy VVS/VVP Zmiennowydatkowe pompy ³opatkowe serii VVS i VVP s¹ ekonomicznym rozwi¹zaniem dla zastosowañ w instalacjach o średnim i niskim ciśnieniu, gdzie wymagany jest zmienny przep³yw i niski poziom ha³asu. Dostêpny jest pe³en zakres opcji sterowania - od podstawowego kompensatora ciśnienia do czujników obci¹ enia i uk³adu kontroli ograniczenia momentu obrotowego. Dziêki zastosowaniu hydrodynamicznego smarowania ³o ysk pompy te odznaczaj¹ siê du ¹ trwa³ości¹. Zastosowanie: instalacje nisko i średniociśnieniowe o du ym zapotrzebowaniu na wydatek miedzy innymi w obrabiarkach. Specyfikacja: Wydatek: 6,0-100 cm 3 /obr. Ciśnienie max.: do 160 bar. Prêdkośæ: do obr/min. Pompy VQ(H) Pompy serii VQ s¹ przeznaczone dla aplikacji motoryzacyjnych o średnim ciśnieniu. 10-³opatkowy wirnik jest przystosowany do pracy w zakresie wysokiego ciśnienia i wiêkszych prêdkości obrotowych. Pompa zawiera wk³ad zapewniaj¹cy du ¹ ywotnośæ, wydajnośæ oraz prost¹ obs³ugê serwisow¹. To rozwi¹zanie jest szeroko stosowane przez producentów sprzêtu motoryzacyjnego. Pompy serii VQH s¹ przystosowane do wy szego ciśnienia i bardziej wydajnej pracy ni wersja pomp VQ. Nowe rozwi¹zanie wirnika zwiêkszy³o jego sztywnośæ i zredukowa³o przecieki wewnêtrzne. Korpusy pomp VQH wykonane s¹ z eliwa sferoidalnego i maj¹ takie same gabaryty jak pompy VQ. Zastosowanie: ³adowarki ko³owe, dźwigi, pojazdy u ytkowe. Specyfikacja: Wydatek: 40,2 315 cm 3 /obr. Mo liwośæ u ycia pomp w uk³adzie pojedynczym i podwójnym. Ciśnienie max.: 262 bar. Obroty: do obr/min. 420 Pompy serii 420 s¹ stosowane w uk³adach otwartych hydrauliki pojazdowej. Ró norodnośæ uk³adów sterowania zapewnia mo liwośæ dostosowania pomp do ka dej aplikacji. Generalnie uk³ady z zastosowaniem pomp serii 420 nie wymagaj¹ dodatkowych uk³adów ch³odzenia, dziêki czemu obni one s¹ koszty instalacji. Natomiast w przypadku zastosowania uk³adu ch³odzenia oleju mo na znacz¹co zwiêkszyæ wydatek instalacji. Zastosowanie: pojazdy u ytkowe, jak te traktory, ³adowarki, ci¹gniki i maszyny rolnicze, terenowe wózki wid³owe, sprzêt do prac ziemnych, zasilacze hydrauliczne, systemy napêdowe wentylacji. Specyfikacja: Wydatek: 41, 49, 62 i 80 cm 3. Ciśnienie: 280 bar przy pracy ci¹g³ej, 320 bar przy pracy przerywanej. Obroty: do obr/min. PVB PVQ W powsta³ych na bazie przemys³owych wersji pomp PVB i PVE pompach serii Q znacznie zmniejszono poziom ha³asu. W typie PVQ zredukowano poziom dźwiêku o 4 dba. Du a ilośæ opcji sterowania zapewnia szczególn¹ elastycznośæ zastosowañ. Zastosowanie: automatyka przemys³owa, zasilacze hydrauliczne, maszyny spo ywcze oraz obrabiarki. Specyfikacja: Wydatek: 10 cm 3-45 cm 3. Ciśnienie: do 210 bar. Obroty: do obr/min. PVE Pompy serii PVE Eaton s¹ pompami wspó³osiowymi, o zmiennym wydatku, dostêpne w trzech typowymiarach. Szeroki zakres opcji sterowania pozwala na maksymaln¹ elastycznośæ zastosowañ. Wydatek pomp sterowany jest regulatorem ciśnienie i (lub) przep³ywu. Dziêki zastosowaniu aluminiowej obudowy, pompy posiadaj¹ niewielk¹ wagê. Dostêpny szeroki asortyment kompatybilnych elementów steruj¹cych ciśnieniem i przep³ywem oraz czujników ciśnienia nadzoruj¹cych parametry pracy pompy. Zastosowanie: traktory rolnicze, sprzêt rolniczy, pojazdy us³ug komunalnych, sprzêt budowlany i wiele innych aplikacji motoryzacyjnych. Specyfikacja: Wydatek: 25 cm 3-45 cm 3. Ciśnienie: do 210 bar. Obroty: do obr/min. Jedna z najpopularniejszych na rynku przemys³owa pompa do uk³adów otwartych. Du a ilośæ opcji sterowania zapewnia szczególn¹ elastycznośæ zastosowañ. Zastosowanie: automatyka przemys³owa, zasilacze hydrauliczne oraz uk³ady pomocnicze w pojazdach. Specyfikacja: Wydatek: 10 cm 3-94 cm 3. Ciśnienie: do 210 bar. Obroty: do obr/min. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

8 Pompy tłoczkowe do układów otwartych Pompy i silniki do układów zamkniętych PVH Wysokowydajne i wysokosprawne pompy PVH to rodzina wspó³osiowych pomp o zmiennym wydatku, opartych na sprawdzonych rozwi¹zaniach i technologii. Parametrami odpowiadaj¹ innym pompom t³oczkowym Vickers Eaton, ale charakteryzuj¹ siê mniejszymi gabarytami i mniejszym ciê arem. Seria PVH zosta³a stworzona specjalnie do spe³niania wymogów ci¹g³ej pracy w instalacjach wysokociśnieniowych do 250 bar. Zastosowanie: Motoryzacyjne: ³adowarki ko³owe, zgarniarki i równiarki, u ytkowe pojazdy komunalne, spycharki, maszyny leśne, kombajny niwne, wiertnie, maszyny do obróbki plastycznej, zasilacze hydrauliczne, prasy, automatyka przemys³owa i obrabiarki. Specyfikacja: Wydatek: cm 3 /obr. Ciśnienie: do 250 bar. Obroty: do obr/min. PVXS Pompy Hydrokraft PVXS to pompy wysokiego ciśnienia (350 bar), przeznaczone do instalacji przemys³owych. Pompy PVXS s¹ stosowane w instalacja o wymaganych wysokich parametrach. Zastosowanie: maszyny do obróbki plastycznej, giêtarki, prasy, wyci¹garki w zastosowaniach morskich, rozdrabniarki, obrabiarki elektroerozyjne oraz zasilacze hydrauliczne. Specyfikacja: Wydatek: cm 3 /obr. Ciśnienie: do 350 bar. Prêdkości obrotowe zgodne z obrotami silników elektrycznych. Mo liwośæ u ywania olejów hydraulicznych niepalnych. Pompy t³oczkowe Heavy Duty series1 Pompy te charakteryzuj¹ siê wysok¹ trwa³ości¹, wydajności¹ oraz ró norodności¹ opcji sterowania. Zastosowanie: napêdy mieszalników do betonu, aplikacje przemys³owe, dźwigi, kombajny leśne, walce drogowe, ³adowarki ko³owe i sprzêt budowlany. Specyfikacja: Wydatek: cm 3 /obr. Ciśnienie: do 430 bar. Obroty: do obr/min. Silniki Bent Axis o sta³ej i zmiennej ch³onności. Silniki t³oczkowe o sta³ej i zmiennej ch³onności Eaton seria 1 s¹ dobrze znane ze swojej wyj¹tkowej jakości i du ej ywotności. Dziêki du ej ilości opcji przy³¹czy i uk³adów sterowania silniki te maja wszechstronne zastosowania w wymagaj¹cych aplikacjach i spe³niaj¹ oczekiwania szerokiej rzeszy u ytkowników. Zastosowanie: maszyny do prac ziemnych i sprzêt budowlany, pojazdy rolnicze i leśne, sprzêt do prac morskich i podwodnych, przenośniki przemys³owe, mieszalniki i inne stacjonatrne instalacje przemys³owe. Specyfikacja: Ch³onnośæ: 11 typowymiarów silników o sta³ej ch³onnościw zakresie cm 3 / obr, 5 typowymiarów silników o zmiennej ch³onności w zakresie cm 3 /obr. Ciśnienie: do 350 bar, impuls ciśnienia chwilowy: do 450 bar. Obroty: do obr/min. PVM Pompy do instalacji średniociśnieniowych o obni onym poziomie ha³asu o oko³o 10 dba mniejszym od pomp 2-zakresowych innych producentów. Dziêki temu ograniczona jest potrzeba u ycia kosztownych os³on dźwiêkoszczelnych i elementów wibroizolacyjnych. Standardowo wyposa one w przy³¹cza pomiarowe oraz uk³ad sterowania wydatkiem. Zastosowanie: maszyny do obróbki plastycznej metali, giêtarki, obrabiarki, pi³y hydrauliczne, automatyka przemys³owa, prasy oraz zasilacze hydrauliczne. Specyfikacja: Wydatek: cm 3 /obr. Ciśnienie: do 280 bar (praca ci¹g³a), do 320 bar (praca przerywana). Sterowanie zaworem ciśnieniowym i (lub) przep³ywowym. Prêdkości obrotowe zgodne z obrotami silników elektrycznych. Mo liwośæ u ywania olejów hydraulicznych niepalnych. PVWS Pompy typu Hydrokraft PVWS to przemys³owe pompy t³oczkowe wysokiego ciśnienia (350 bar). Przy³¹cza i uk³ady kontrolne umieszczone s¹ w taki sposób, e pompy mo na ³atwo ³¹czyæ w uk³ad tandemowy, przy zachowaniu minimalnej d³ugości zespo³u. Te wysokowydajne pompy wyposa one s¹ w szeroki asortyment uk³adów sterowania i znajduj¹ zastosowanie w ró norodnych aplikacjach. Zastosowanie: maszyny do obróbki plastycznej, giêtarki, prasy, wyci¹garki w zastosowaniach morskich, mieszarki, obrabiarki oraz zasilacze hydrauliczne. Specyfikacja: Wydatek: cm 3 /obr. Ciśnienie: do 350 bar. Prêdkości obrotowe zgodne z obrotami silników elektrycznych. Mo liwośæ u ywania olejów hydraulicznych niepalnych. Pompy t³oczkowe Heavy Duty seria 2 Pompy serii 2 spe³niaj¹ zapotrzebowanie rynku na kompaktowe, ciche i trwa³e zasilanie napêdów hydrostatycznych. Stosowane w przemyśle i motoryzacji. Szeroki wachlarz uk³adów sterowania dopasowuje je do ró nych aplikacji. Zastosowanie: maszyny rolnicze, dźwigi, kombajny leśne, walce drogowe, ³adowarki ko³owe, maszyny drogowe, sprzêt budowlany i aplikacje przemys³owe. Specyfikacja: Wydatek : cm 3. Ciśnienie: do 430 bar. Prêdkośæ: do obr/min. Silniki t³oczkowe serii Heavy Duty - O sta³ej i zmiennej ch³onności Silniki t³oczkowe o sta³ej i zmiennej ch³onności Eaton seria Heavy Duty 1 s¹ dobrze znane ze swojej wyj¹tkowej jakości i du ej ywotności. Dziêki du ej ilości opcji przy³¹czy i uk³adów sterowania silniki te maja wszechstronne zastosowania dla wymagaj¹cych aplikacji i spe³niaj¹ oczekiwania szerokiej rzeszy u ytkowników. Zastosowanie: maszyny rolnicze i budowlane, maszyny do prac ziemnych, pojazdy u ytkowe. Specyfikacja: Ch³onnośæ: : cm 3 /obr. Ciśnienie: do 430 bar. Obroty: do obr/min 8 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

9 Pompy i silniki do układów zamkniętych Napędy hydrostatyczne Light Duty Napędy hydrostatyczne Medium Duty Przekładnie hydrostatyczne Pompy t³oczkowe serii Medium Duty Manual Przep³yw w tych pompach jest sterowany rêcznie za pomoc¹ ró - nego rodzaju zaworów p³ytowych, co zapewnia ³atwe i elastyczne dostosowanie parametrów do potrzeb danej aplikacji. Dziêki specjalnemu wykonaniu mo liwa jest zabudowa pomp pojedynczych lub w tandemie równoleg³ym i szeregowym. Zastosowania: maszyny rolnicze, dźwigi i maszyny budowlane, maszyny do prac ziemnych, u ytkowe pojazdy komunalne. Specyfikacja: Model 70160: Wydatek: 23,6 cm 3 /obr. Ciśnienie: do 345 bar chwilowe, 210 bar ci¹g³e. Obroty: do obr/min; Model 70360: Wydatek: do 40,6 cm 3 /obr. Ciśnienie: do 345 bar chwilowe, 210 bar sta³e. Obroty: obr/ min. Przek³adnie hydrostatyczne Light Duty Przek³adnie hydrostatyczne modele 751, 771, 781 i 851 oparte s¹ na sprawdzonym rozwi¹zaniu z u yciem t³oczków kulowych - zarówno w pompach, jak i silnikach. Modele 751 i 851 wyposa one s¹ w jedn¹ pompê i dwa silniki dla zapewnienia w³aściwych prêdkości i momentu obrotowego dla pojazdów ró nych rozmiarów. Model 771 jest zestawem jednej pompy i jednego silnika. Model 781 to dwie jednostki jak 771 pracuj¹ce w tandemie Zastosowanie: ma³e ci¹gniki rolnicze i kosiarki, zamiatarki, i inne pojazdy u ytkowe. Specyfikacja: Obroty: na wyjściu 3600 obr/min., na wejściu - Model 751: 110 obr/min, Model 771: 153 obr/min, Model 778: 121 obr/min. Model 851; 112 obr/min. Eaton seria 350 Seria 350 jest zaawansowan¹ technologicznie pomp¹ z serwosterowaniem do uk³adów hydraulicznych zamkniêtych. Jest to podwójna pompa osiowot³oczkowa w konstrukcji której wykorzystano najnowsze rozwi¹zania Eaton dla obwodów hydrostatycznych o średnim obci¹ eniu. Opcje sterowania obejmuj¹ sterowanie mechaniczne lub elektrohydrauliczne ze sprzê eniem zwrotnym, sterowanie zaworami proporcjonalnymi hydraulicznymi lub sterowanymi elektronicznie, oraz 3-pozycyjne (Przód-Neutralny-Ty³) sterowanie elektryczne. Zastosowanie: maszyny rolnicze i budowlane, u ytkowe pojazdy komunalne. Specyfikacja: Wydatek: 49 cm 3 / obr. Ciśnienie: 380 bar chwilowe, 280 bar ciag³e. Przek³adnie hydrostatyczne Light Duty Modele 6, 7 i 11 przek³adni hydrostatycznych sk³adaj¹ siê z pompy o zmiennym wydatku oraz silnika promieniowego z t³oczkami kulowymi o sta³ej ch³onności i systemu zaworów steruj¹cych - wszystkie elementy umieszczone s¹ w jednym korpusie. Zastosowanie: ma³e ci¹gniki ogrodnicze (8-20 km), kosiarki, sprzêt do utrzymywania pól golfowych, pi³y do betonu, u ytkowe pojazdy komunalne, Specyfikacja: Modele 6 i 7: Obroty: 2150 obr/min przy obrotach wejściowych 3600 obr/min. Moment obrotowy: 14 Nm przy pracy ci¹g³ej, 20 Nm przy pracy przerywanej, 27 Nm chwilowo. Model 11: Obroty: obr/min przy obrotach wejściowych 3600 obr/min., Moment obrotowy: 41 Nm przy pracy ci¹g³ej; 61 Nm przy pracy przerywanej; 81 Nm chwilowo. Pompy t³oczkowe Hydrokraft Pompy serii X /W s¹ wysokociśnieniowymi pompami przelotowymi do 350 bar przy pracy ci¹g³ej (420 bar ciśnienia chwilowego) z zaawansowanymi opcjami sterowania dla ciê kich zastosowañ przemys³owych i motoryzacyjnych. Pompy Hydrokraft TVX s¹ pompami zmiennowydatkowymi. Linia produktowa TVX jest dostêpna cm 3 /obr. przy ciśnieniu do 350 bar. Pompy Hydrokraft TVW dostêpne s¹ dla wydatków cm 3 /obr przy ciśnieniu do 350 bar. Zastosowanie: ciê ki sprzêt przemys³owy i motoryzacyjny. Specyfikacja: Wydatek: cm 3 /obr. Ciśnienie: do 350 bar przy pracy ci¹g³ej do 420 bar ciśnienia chwilowego. Obroty w zakresie obr/min. Pompa t³oczkowa z serwosterowaniem Pompy tej serii s¹ wyposa one w programowany elektronicznie serwozawór, dziêki czemu u³atwione jest sterowanie napêdem. Dostêpne wykonania dla piêciu ró nych wydatków. Ró norodne opcje sterowania pozwalaj¹ na skonfigurowanie napêdu w sposób spe³niaj¹cy szeroki zakres parametrów u ytkowych. Zastosowanie: maszyny rolnicze, maszyny budowlane i do prac ziemnych, u ytkowe pojazdy komunalne. Specyfikacja: Wydatek: 49 cm 3 / obr. Ciśnienie: 210 bar ciag³e, 379 bar chwilowe. Obroty: obr/ min. Silniki o sta³ej i zmiennej ch³onności Medium Duty Silniki te, w po³¹czeniu z odpowiednimi pompami, tworz¹ trwa³y i wydajny napêd hydrostatyczny. Silniki posiadaj¹ przy³¹cza obustronne lub jednostronne (przód lub ty³) oraz ró ne opcje wa³ów wyjściowych. Wyposa one w zawory prze³¹czaj¹ce i zwrotne. Dostêpne czujniki obrotów oraz wykonania z wa³em przelotowym do zainstalowania hamulca. Silniki zmiennowydatkowe s¹ dostêpne z hamulcem hydraulicznym lub sterowaniem serwo. Zastosowanie: maszyny rolnicze i budowlane, u ytkowe pojazdy komunalne. Specyfikacja: Ch³onnośæ: 21,7, 26,0, 29,0, 35,8, 43,6 cm 3 /obr. Ciśnienie: 210 bar ci¹g³e, 370 bar chwilowe. Obroty: do obr/ min. Przek³adnie hydrostatyczne Medium Duty Te uk³ady zawieraj¹ pompê t³oczkow¹ o sta³ym wydatku i silnik hydrauliczny o sta³ej lub zmiennej ch³onności - tworz¹ trwa³y i uniwersalny uk³ad napêdowy. Zastosowanie: ³adowarki czo³owe, koparki do rowów, sprzêt utrzymania pól golfowych, kosiarki, ma³e maszyny wibracyjne, terenowe wózki wid³owe, podnośniki no ycowe, wysiêgniki, walce drogowe, wiertnice poziome, roboty przemys³owe, minikoparki, u ytkowe pojazdy komunalne, rozdrabniacze do ga³êzi. Specyfikacja: Wydatek pompy: cm 3 /s. Ch³onnośæ silnika: 12-82,6 cm 3 /s. Ciśnienie: do 350 bar. Obroty: wejściowe do obr/min. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

10 Pompy i silniki zębate Zasilacze hydrauliczne Zawory Pompy GGP Pompy zêbate o niskiej pulsacji ciśnienia. Korpus wykonany jako odlew z aluminium o wysokiej wytrzyma³ości, ko³nierz i oprawy ³o ysk z eliwa. Wiele opcji przy³¹czy i wa³ów wyjściowych, zgodnych ze wszystkimi standardami miêdzynarodowymi (SAE, DIN i EUROPEAN). Zastosowanie: traktory ogrodowe, u ytkowe pojazdy komunalne, koparki wysiêgnikowe, dźwigi, kombajny rolnicze, zgarniarko-równiarki, systemy napêdowe wentylacji, zasilacze przemys³owe. Specyfikacja: Wydatek: 1,3-33,4 cm 3 /obr. Ciśnienie: bar. Prêdkośæ obrotowa max.: obr/min. Pompy S26/L2 i silniki S26 Pompy z obudowami aluminiowymi z mocowaniem SAE A i B, z wieloma opcjami wa³ów wejściowych i przy³¹czy Spe³niaj¹ standardy SAE i metryczne. Dostêpne w wersjach: pojedyncze i wielosekcyjne. Opcjonalne zabudowane zawory przelewowe i zawory przep³ywowe upraszczaj¹ projekt systemu i instalacjê. Silniki SAE A to jednostki zêbate, dwukierunkowe; korpus aluminiowy z wprasowanym tulejami ślizgowymi. Mocna i kompaktowa konstrukcja umo liwiaj¹ca ³atw¹ zabudowê w niedu ej przestrzeni. Zastosowanie: traktory ogrodowe, u ytkowe pojazdy komunalne, koparki wysiêgnikowe, kombajny rolnicze, zgarniarko-równiarki, kosiarki do poboczy, systemy napêdowe wentylacji, maszyny wibracyjne i przemys³owe, zasilacze. Specyfikacja. Wydatek: 7-31,8 cm 3 /obr. Ciśnienie max.: 207 bar. Prêdkośæ max.: obr/min. Zasilacze hydrauliczne Eaton dysponuje szerok¹ gam¹ pomp hydraulicznych, o ró nych parametrach, które znajduj¹ zastosowanie w zasilaczach hydraulicznych. Dziêki wysokiej trwa³ości i niezawodności, mo liwościach wielu opcji sterowania i przy³¹czy, pompy Eaton spotyka siê w instalacjach przemys³owych w ka dej dziedzinie przemys³u, m.in. w przemyśle stalowym, stoczniowym, motoryzacji, przemyśle papierniczym, prasach, obrabiarkach, si³owniach wiatrowych itp. Zawory proporcjonalne Zawory proporcjonalne Vickers Eatona w szerokim zakresie pokrywaj¹ zapotrzebowanie rynku przemys³owego i motoryzacyjnego. Posiadaj¹ wbudowane elektroniczne modu³y steruj¹ce OBE, mog¹ te wspó³pracowaæ z zewnêtrznymi sterownikami OBE i innych standardów. Zawory Eaton dostêpne s¹ w wielu wersjach funkcji dzia³ania, wielkości przep³ywu, parametrów ciśnienia i wysterowania. Rodzina zaworów proporcjonalnych KB zawiera zintegrowane sterowniki OBE o najwy szej niezawodności i trwa³ości, dostêpne w wykonaniach IP658L, IP67, ze sterowaniem za³¹czenia zaworu i regulacj¹ histerezy. Charakteryzuj¹ siê niskim zu yciem energii Zastosowanie: maszyny do obróbki plastycznej metalu, wtryskarki, elektrownie wiatrowe, przemys³ hutniczy i inne. Specyfikacja: Przep³yw: do 700 l/min. Ciśnienie: do 350 bar. Funkcje: sterowanie kierunkiem przep³ywu, ciśnieniem, przep³ywem. Rozmiar: NG6-32 (D03-10). Zawory ko³nierzowe Zawory ko³nierzowe zosta³y zaprojektowane do zainstalowania bezpośrednio na kryzie pompy, eliminuj¹c potencjalne przecieki, redukuj¹c pulsacje ciśnienia w uk³adzie. Zastosowanie: odlewnie, huty stali i inne zastosowania przemys³owe. Specyfikacja: Przep³yw: do 750 l/min. Ciśnienie: 350 bar. Rozmiar: SAE 3/4 1-1/2. Rozdzielacze hydrauliczne Rozdzielacze hydrauliczne Vickers DG Eatona, instalowane w przemys³owych instalacjach hydraulicznych w wykonaniu 3- lub 4-drogowym zapewniaj¹ kontrolê sterowania w szerokim zakresie zastosowañ. Ich podstawow¹ funkcj¹ jest sterowanie przep³ywu do si³ownika lub sterowanie obrotami i kierunkiem obrotów silnika hydraulicznego. Te zawory mog¹ byæ sterowane elektrycznie, hydraulicznie, pneumatycznie, mechanicznie lub rêcznie dźwigni¹. Pe³en zakres dodatkowych funkcji sterowania ciśnieniem i przep³ywem jest dostêpny w rodzinie Eaton SystemStak - zaworów warstwowych montowanych pod rozdzielaczami. Zawory DG s¹ dostêpne w 10 ró nych wielkościach. Zastosowanie: Ró norodne zastosowania przemys³owe. Specyfikacja: Przep³yw: do l/min. Ciśnienie: do 350 bar. Rozmiar: NG4-32 (D02-10) Regulatory przep³ywu Regulatory przep³ywu z kompensacja ciśnienia i temperatury umo liwiaj¹ precyzyjn¹ kontrolê wolumetryczn¹. Dostepne dla ciśnienia do psi, regulatory przep³ywu s¹ dostêpne w wersji z bocznikiem lub bez (zintegrowane zawory d³awikowe). Regulowane regulatory przep³ywu s¹ odpowiednie dla aplikacji wymagaj¹cych regulacji przep³ywu, bez kompensacji ciśnienia. Zastosowanie: ró norodne zastosowania przemys³owe. Specyfikacja: Przep³yw: do 106 l/min. Ciśnienie: do 250 bar. 10 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

11 Zawory Zawory modularne - warstwowe SystemStak TM Te kompaktowe systemy hydrauliczne skladaj¹ siê z modularnych zaworów zainstalowanych pomiêdzy rozdzielaczem a blokiem przy- ³¹czeniowym. Zawory zapewniaj¹ bardziej kompaktow¹ zabudowê uk³adów hydraulicznych i obni kê kosztów - eliminuj¹c zbêdne po³¹czenia. Mo liwa jest dowolna konfiguracja funkcjonalna wyspy zaworowej. Zastosowanie: obrabiarki i inne zastosowania przemys³owe. Specyfikacja: Przep³yw: do 340 l/min. Ciśnienie: do 315 bar. Funkcje: przelewowe, redukcyjne ciśnienia, sekwencyjne, zwrotne, zwrotne sterowane, d³awi¹ce, hamulcowe. Rozmiar: NG4-25 (D02-08). Zawory ciśnieniowe Zadaniem zaworów ciśnieniowych jest oddzia³ywanie na ciśnienie pracy w uk³adzie hydraulicznym. Oferta obejmuje szeroki zakres zaworów: zawory ograniczaj¹ce ciśnienie (zawory przelewowe), redukuj¹ce ciśnienie, sekwencyjne (do³¹czaj¹ce ciśnienie, od³¹czaj¹ce ciśnienie). Dostêpne wykonania z przy³¹czami do p³yty i do przewodów. Zastosowanie: ró norodne aplikacje przemys³owe. Specyfikacja: Przep³yw: do 680 l/min. Ciśnienie: do 350 bar. Serwozawory Te dwustopniowe, czterodrogowe zawory zapewniaj¹ sterowanie ze sprzê eniem zwrotnym - z wysok¹ precyzj¹, powtarzaln¹ prêdkości¹ oraz przewidywaln¹ si³¹ (regulacja momentu obrotowego). W porównaniu do serwozaworów Vickers SM4, zawory SX4 oferuj¹ rozszerzon¹ charakterystykê czêstotliwości dla bardziej wymagaj¹cych zastosowañ. Zastosowanie: sprzêt do testów i symulacji, wtryskarki i wydmuchiwarki do tworzyw i inne aplikacje przemys³owe. Specyfikacja: Przep³yw: do 151 l/min. Ciśnienie: do 350 bar. Funkcje: kontrola pozycjonowania, prêdkości i ciśnienia. Rozmiar: SM4/10-40; SX4/20 Zawory logiczne Zawory o relatywnie wysokich przep³ywach do 150 l/min i wiêkszych. Zawory logiczne s¹ przeznaczone dla bardziej wydajnych, szybszych i bardziej kompaktowych systemów hydraulicznych. Technologia systemu wk³adów zaworowych Eatona spe³nia rosn¹ce potrzeby nowej generacji maszyn i urz¹dzeñ sterowanych hydraulicznie. W obecnych czasach maszyny potrzebuj¹ sterowañ, które s¹ wyj¹tkowo efektywne kosztowo i wydajne energetycznie. Zawory Vickers zaspokajaj¹ te potrzeby. Zastosowanie: maszyny do obróbki plastyczne metali, wtryskarki do tworzyw, hutnictwo i walcownie. Specyfikacja: Przep³yw: 75 l/min. Ciśnienie: 240 bar. System zaworów Ultronics - Twin Spool Ultronics ZTS16 znajduje zastosowanie w uk³adach o otwartej architekturze i dziêki opatentowanemu rozwi¹zaniu Twin Spool umo liwia nowe funkcje i zaawansowane technicznie opcje sterowania. Zawór posiada interfejs J1939 lub CANOpen CAN, umo liwiaj¹c projektantom systemu zastosowanie kompleksowego systemu sterowania pojedynczego zaworu lub ca³ego systemu. Ka da sekcja zaworu ma podwójny system czujników dla kontroli funkcjonalności. Otwarta architektura pozwala u ytkownikom na dostosowanie sterowania do w³asnych aplikacji przy u yciu oprogramowania Eaton s Control F(x)TM i sterowników EFX, lub swojego w³asnego sterownika i zwi¹zanego z nim oprogramowania. Zastosowanie: mini-koparki, maszyny dla leśnictwa, ³adowarki wysiêgnikowe, u ytkowe pojazdy komunalne, dźwigi. Specyfikacj: Przep³yw sekcji roboczej: 130 l/min. Ciśnienie (NFPA): 300 bar. Zawory wkrêcane - patronowe Od ponad 70 lat marka Vickers zapewnia swoim klientom produkty wysokiej jakości i innowacyjne rozwi¹zania w zakresie wszystkich zastosowañ napêdów i sterowania hydraulicznego, przy pomocy najlepszej jakości zaworów wkrecanych. Eaton z ca³ym zaanga owaniem podtrzymuje tê pozycjê, oferuj¹c najszerszy wybór zaworów wkrêcanych do zastosowañ przemys³owych i motoryzacyjnych. Zastosowanie: kombajny i maszyny rolnicze, u ytkowe pojazdy komunalne, maszyny budowlane, aplikacje motoryzacyjne i przemys³owe. Specyfikacja: Przep³yw: do 560 l/ min. Ciśnienie: do 420 bar. Zawory MDG - Rozdzielacze pojazdowe Rozdzielacze pojazdowe Eaton MDG to uniwersalne i modu³owe rozwi¹zania, oparte na sprawdzonym, wiod¹cym w przemyśle rozwi¹zaniu Vickers DG. Zawór MDG oferuje wszechstronnośæ i elastycznośæ w zastosowaniach systemowych dziêki konstrukcji w postaci sekcji funkcjonalnych, umo liwiaj¹c u ycie do 6 sekcji w module. Zawór MDG mo e byæ konfigurowany w celu stworzenia indywidualnych, wielofunkcyjnych obwodów dziêki technologii wysp zaworowych. Zastosowanie: adowarki czo³owe, koparki, traktory, kombajny i maszyny rolnicze, betoniarki, ³adowarki wysiêgnikowe. Specyfikacja: Przep³yw: 60 l/min, on/off 20 l/min. Ciśnienie: 350 bar. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

12 Zawory SEKCYJNE Siłowniki Monoblocks 5 i 15 gpm (19 i 56 l/min) Zawory sekcyjne umo liwiaj¹ zabudowê o zwartej konstrukcji. Ich zastosowanie oznacza ograniczenie lub eliminacjê przecieków. Hartowane i platerowane t³oczki zapewniaj¹ d³ugotrwa³e dzia³anie i s¹ odporniejsze na korozjê. Dziêki ich dwupunktowemu podparciu zmniejszono niebezpieczeñstwo zacierania siê t³oczków. Zastosowanie: maszyny do prac ziemnych, podnośniki koszowe, ma³e ³adowarki, traktory ogrodnicze, kombajny i maszyny rolnicze. Specyfikacja: Przep³yw: 19 i 56 l/min. Ciśnienie: bar. Zawory sekcyjne CMX Zawory sekcyjne CMX, sterowane elektrycznie lub hydraulicznie, mog¹ byæ zabudowane w dowolnej czêści pojazdu lub maszyny. Zawory dobiera siê w zale ności od obci¹ enia si³ownika (lub innego elementu wykonawczego) i parametrów pompy zasilaj¹cej uk³ad. W razie potrzeby jest mo - liwośæ u ywania do sterowania jednym elementem wykonawczym uk³adu dwóch lub wiêcej zaworów uruchamianych jednym sterowaniem. Zastosowanie: maszyny leśne, ³adowarki ko³owe, dźwigi, wózki paletowe, wysiêgniki. Specyfikacja: Przep³yw: 98 i 159 l/min. Ciśnienie: do 350 bar w zale ności od konfiguracji przy³¹czy. Spawane Przemys³owe si³owniki spawane Eatona: Vickers i Hydro-Line serii W s¹ produktami do zastosowañ przemys³owych, przeznaczonych do najciê szych zastosowañ. Konstrukcje te zosta³y zaprojektowane dla uzyskania jak najwiêkszej trwa³ości i niezawodności. Zawieraj¹ innowacyjny system uszczelnieñ o du ej ywotności, eliminuj¹cy przecieki i chroni¹cy si³ownik przed zanieczyszczeniami. Zastosowanie: szeroki zakres zastosowañ; prasy, zgniatarki, belownice, podnośniki oraz inne maszyny i urz¹dzenia. Specyfikacja: Ciśnienie: do 207 bar dla hydrauliki; 17 bar dla zastosowañ w pneumatyce. Dostêpne rozmiary standardowe: średnica mm (4-12 ), skok t³oka do mm (300 ). Dostêpne si³owniki na zamówienie. Si³owniki ko³nierzowe) Si³owniki ko³nierzowe Eatona - typu Vickers i Hydro-Line serii M s¹ zosta³y skonstruowane dla spe³nienia wymagañ przemys³u stalowniczego. Seria si³owników owymiarach średnicy 2 (50 mm) - 16 (400 mm), skok do 300 (8m), u ywana jest w hutach, walcowniach itp. Ten wytrzyma³y produkt posiada parametry przewy szaj¹ce wymagania tego przemys³u. Zastosowanie: g³ównie w walcowniach i hutach stali oraz w innych zastosowaniach w przemyśle ciê kim. Specyfikacja: Ciśnienie: do 207 bar dla produktów hydraulicznych i 17 bar (250 psi) dla standardowych produktów pneumatycznych. Dostêpne rozmiary: średnica mm (2-16 ), skok do mm (300 ). W produktach na zamówienie dostêpne wy sze parametry i rozmiary niestandardowe. Zawory samopoziomuj¹ce Zawory te pe³ni¹ funkcje liniowych podzielników przep³ywu i s¹ u ywane do automatycznego poziomowania oprzyrz¹dowania lub elementów roboczych maszyn samojezdnych. Dostêpne w wersji 1-kierunkowej (tylko podnoszenie) lub 2-kierunkowej (podnoszenie i opuszczanie) Zastosowanie: zgarniarko-równiarki, maszyny rolnicze Specyfikacja: Przep³yw: do 75 l/min. Ciśnienie: 240 bar. Dzielniki przep³ywu zaworowe Dzielniki strumienia Eaton stosowane s¹ w aplikacjach, w których trzeba podzieliæ wydatek jednej pompy na dwa lub wiêcej odbiorników. Dostêpne w wersjach; dzielniki równomierne i dzielniki niesymetryczne w szerokim zakresie przep³ywów i ciśnienia roboczego. Dzielniki przep³ywu Eaton zapewniaj¹ precyzyjne sterownie przep³ywem i pozwalaj¹ na dowolny rozdzia³ strumienia hydraulicznego nawet w rozleg³ych i skomplikowanych uk³adach hydraulicznych. Zastosowanie: ci¹gniki i maszyny rolnicze, d wigi i koparki wysiêgnikowe, ³adowarki ko³owe. Specyfikacja: Sta³y priorytet przep³ywu: 96 l/min, Ciśnienie: 172 bar: równomierne 113 l/min, 172 bar. Zmienny priorytet przep³ywu 76 l/ min, 172 bar. Przep³yw priorytetowy: 175 l/min, 195 bar. Zawór priorytetowy przep³ywu ze sprzê eniem zwrotnym od obci¹ enia: 240 l/min, 297 bar. Skrêcane Si³owniki skrêcane Eatona typu Vickers i Hydro-Line serii T charakteryzuj¹ siê wysokimi osi¹gami przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Ta seria si³owników o średnicy od 3/4 (20 mm) do 8 (200 mm) i skoku do 180 (4500 mm) jest stosowana w przemyśle przetwórstwa odpadów, podnośnikach, zgniatarkach itp. Zastosowanie: szeroki zakres zastosowañ obejmuj¹cy prasy przemys³owe, belownice, zgniatarki, podnośniki przemys³owe oraz ró norodne maszyny i przyrz¹dy. Specyfikacja: Ciśnienie: do 70 bar. dla hydrauliki i 17 bar dla produktów pneumatycznych. Standardowe średnice: mm (3/4-8 ), skok do mm (180 ). W produktach na zamówienie dostêpne wy sze parametry i rozmiary niestandardowe. Si³owniki z dwustronnymi śrubami z³¹cznymi Si³owniki Vickers i Hydro-Line serii G, N, I oraz L to szeroki wybór, posiadaj¹cych dopuszczenia NFPA i ISO si³owników hydraulicznych, pneumatycznych i elektrohydraulicznych. Ta wielozakresowa linia produktów cechuje siê sprawdzon¹ konstrukcj¹. System SureSeal Eatona dla poprawy efektywności dzia³ania i ³atwiejszej obs³ugi serwisowej. Ta linia oferuje potencjalnie nieograniczon¹ ilośæ opcji. Zastosowanie: prasy, wtryskarki i wydmuchiwarki do tworzyw, obrabiarki, sprzêt pakuj¹cy oraz urz¹dzenia do przemieszczania i transportu materia³ów, przetwórstwo ywności i wiele innych. Specyfikacja: Ciśnienie: do 207 bar dla produktów hydraulicznych i 17 bar (250 psi) dla produktów standardowych. Dostêpne średnice: rozmiary standardowe mm (3/4-30 ), skok do mm (300 ). 12 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

13 Siłowniki Węże i złączki Węże i złącza specjalne Si³owniki niestandardowe Od niewielkich konstrukcji specjalnych do najwiêkszych wykonañ wilekogabarytowych (Hydrowa seria XL), Eaton oferuje najszerszy zakres si³owników niestandardowych. Projekty najwy szej światowej klasy, zaawansowane konstrukcje i technologie wykonania, wykorzystanie najlepszych osi¹gniêæ z zakresu pow³ok i systemów uszczelnieñ. Zastosowanie: szeroki zakres aplikacji; od wtryskarek do tworzyw, poprzez prasy, obrabiarki, maszyny pakuj¹ce, podnośniki i urz¹dzenia do transportu, huty i walcownie, do zastosowañ morskich i podwodnych. Specyfikacja: Ciśnienie: do 690 bar dla produktów hydraulicznych i 17 bar dla produktów pneumatycznych. Dostêpne rozmiary: średnice do mm (47 ), skok do mm (866 ) Wê e wielooplotowe (oplot stalowy) i z³¹czki do wysokiego ciśnienia Eaton oferuje szerok¹ gamê wê y dla ka dego rodzaju aplikacji. Te 4- i 6-oplotowe wê e z oplotem stalowym s¹ dobrze dostosowane do ró norodnych warunków spotykanych w zastosowaniach przemys³owych i motoryzacji. Wê e oplotowe Eaton s¹ w stanie sprostaæ najbardziej wymagaj¹cym aplikacjom, zapewniaj¹c maksymaln¹ trwa³ośæ i niezawodnośæ. Zastosowanie: napêdy hydrostatyczne, szyby naftowe, sprzêt budowlany, systemy przemys³owe i motoryzacyjne. Specyfikacja: dostêpne w szerokim zakresie materia³ów powlekaj¹cych. Wê e spe³niaj¹ lub przewy szaj¹ wymogi EN/ DIN, Mil-spec i SAE. Wê e do niskiego ciśnienia Eaton oferuje szeroki asortyment wê y niskociśnieniowych w tym wê e odporne na wysok¹ temperaturê AQP, wêze z pow³okami odpornymi na ścieranie. Dostêpne równie wykonania z kolorowymi pow³okami dla ³atwiejszej identyfikacji w instalacjach. Specyfikacja: Zakres średnic wewnêtrznych: 1/4-3/4 Uwaga: niezalecane do uk³adów pulsacyjnych Wê e przemys³owe Eaton oferuje wê e przemys³owe do przesy³u ró norodnych mediów: od powietrza i wody pod niskim ciśnieniem do niebezpiecznych substancji chemicznych. Wê e dostêpne w zakresie średnic wewnêtrznych od 1/4 do 8, wiele z nich jest dostêpnych w wersjach ze spirala ochronn¹. Zastosowanie: przesy³ powietrza, wody i innych mediów, transport materia³ów sypkich, ywności itp. Specyfikacja: Materia³ wê a i pow³oki RMA klasy A, pow³oki dopuszczone przez MSHA, zatwierdzone przez FDA i z certyfikatem NSF-51 do produktów spo ywczych. Wê e wielooplotowe (oplot tekstylny) i z³¹czki do średniego ciśnienia Wê e wielooplotowe i z³¹czki do średniego ciśnienia Eaton to najszersza na rynku oferta dla ró norodnych zastosowañ hydraulicznych. Zastosowanie: systemy hydrauliczne, sprzêt motoryzacyjny, sprzêt przemys³owy. Specyfikacja: Wê e spe³niaj¹ wymogi norm: EN/DIN, Mil-spec i SAE. Certyfikacje obejmuj¹ ABS, DNV, MSHA, DOT/FMVSS i wiele innych. Wê e termoplastyczne Wê e termoplastyczne Synflex s¹ stosowane w uk³adach hydraulicznych w samochodach ciê arowych, w zastosowaniach podwodnych oraz aplikacjach specjalnych. Zastosowanie: platformy wiertnicze, wózki wid³owe i sprzêt rolniczy. Specyfikacja: Zakres średnic wewnêtrznych: 1/8-1. Ciśnienie: do 690 bar Wê e Teflon Wê e Teflon stosowane s¹ w aplikacjach o ekstremalnie wysokich i niskich temperaturach i tam, gdzie wymagana jest odpornośæ na chemikalia, niski opór przy przesyle mediów oraz elastycznośæ i odpornośæ na starzenie. Szeroki zakres wê y i dopasowanych do nich z³¹czek do u ytku w szerokim wachlarzu zastosowañ. Zastosowanie: maszyny do ciśnieniowego odlewania aluminium, przemys³ farb i lakierów, przemys³ chemiczny i farmaceutyczny. Specyfikacja: Spe³niaj¹ wymogi SAE 100R14A i B Ciśnienie: do 350 bar. Teflon jest zarejestrowan¹ mark¹ handlow¹ DuPont. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

14 Węże i złącza specjalne Wê e do klimatyzacji Przemys³ zbrojeniowy Dla przemys³u zbrojeniowego Eaton dostarcza szeroki zakres wê y, z³¹czek i przy³¹czy, spe³niaj¹cych wymagania specyfikacyjne lotnictwa, marynarki i wojsk l¹dowych. Produkty Aeroquip Marine/ Military cenione s¹ ze wzglêdu na jakośæ i niezawodnośæ. Zastosowanie: uk³ady hydrauliczne. Specyfikacja: na yczenie. Adaptery i z³¹cza do rur Eaton oferuje szerok¹ gamê standardowych i niestandardowych adapterów i z³¹czek do szerokiego zakresu aplikacji. Dostêpne w wykonaniach ze stali, mosi¹dzu i stali nierdzewnej. Elementy s¹ dostêpne do wymiarów calowych i metrycznych. Wykonanie wg. norm ISO, SAE, BSP, DIN i NPT i innych. Zastosowanie: przemys³owe instalacje hydrauliczne, zastosowania motoryzacyjne. Specyfikacja: Rozmiary: 4-42 mm i 1/8-2. Dodatkowe rozmiary wg norm SAE J512, J513, J518, J1926, J1453, DIN 2353, ISO 8434, ISO 6162 dostêpne na zamówienie. STC Najszersza oferta przy³¹czy bezgwintowych. Opatentowana przez Eatona technologia odnios³a szczególny sukces w ró norodnych wymagaj¹cych zastosowaniach motoryzacyjnych. Zastosowanie: naczepy i przyczepy samochodowe, sprzêt budowlany i rolniczy. Specyfikacja: Z³¹cza s¹ oferowane w rozmiarach 3/8 do 1. Ciśnienie: do 345 bar. Eaton dostarcza pojedyncze komponenty i ca³e zespo³y dla szerokiego zakresu systemów ch³odniczych i klimatyzacji. Ró norodne materia³y wykonania wê y i pow³ok zapewniaj¹cych szczelnośæ, w tym pow³ok nylonowych. Przyk³adowo w¹ GH134 Refresh zapewnia najni szy na rynku wspó³czynnik przenikania czynnika ch³odniczego, dziêki czemu nastêpuje redukcja emisji gazów szkodliwych dla środowiska. Zastosowanie: wê e i z³¹czki do klimatyzacji i ch³odnictwa, motoryzacji, rolnictwa i budownictwa. Specyfikacja: Produkty s¹ testowane do SAE J2064. Produkty formowane Produkty formowane Aeroquip Performance Products ze z³¹czkami i przy³¹czami specjalnymi stosowane s¹ w motocyklach i samochodach sportowych i innych ekstremalnych zastosowaniach. Zastosowanie: instalacje paliwowe i ch³odzenia, klimatyzacja, uk³ady smarowania, narzêdzia pneumatyczne i przewody hamulcowe. Specyfikacja: Testowane wg norm, ISO 9001 i QS 9000, certyfikowane zak³ady produkcyjne. Szybkoz³¹cza odcinaj¹ce Szeroki zakres szybkoz³¹czy od najprostszych powietrznych do skomplikowanych aplikacji hydraulicznych, jak równie specjalnych np. do aparatów do oddychania (SCBA) i aparatury tlenowej. Specyfikacja: pe³en zakres z³¹czek pneumatycznych, hydraulicznych. Z³¹cza spe³niaj¹ wymogi norm SAE i ISO. Metryczne z³¹czki do rur Z³¹czki do rur systemu Eaton Walterscheid s¹ dostêpne w szerokim asortymencie rozmiarów i konfiguracji. Systemy z³¹czek do rur Walterscheid sk³adaj¹ siê z elementów: WALPro WALRing WALForm Flared Flared Flange System ten odznacza siê wysok¹ jakości¹ wykonania i bardzo dobrymi parametrami wytrzyma³ościowymi oraz ³atwości¹ monta u. Zastosowanie: przemys³owe i motoryzacyjne uk³ady hydrauliczne. Specyfikacja: Rozmiary: 4-42 mm. Dodatkowe rozmiary dostêpne na zamówienie wg norm ISO / DIN 2353/ISO 6162, DIN 3949, DIN 912 i innych. STC EZ-Torque System STC EZ-Torque Eatona jest rozwi¹zaniem upraszczaj¹cym po³¹czenia przewodów hydraulicznych. STC EZTorque dzia³a na zasadzie szybkoz³¹cza, dziêki czemu uproszczona jest obs³uga i eliminuje siê niebezpieczeñstwo wycieków. U ycie tego po³¹czenia najnowszej generacji ogranicza siê do czynności wciśnij i obróæ. STC EZTorque otwiera mo liwości dla zastosowañ zarówno motoryzacyjnych, jak w instalacjach przemys³owych. STC EZ-Torque jest dostêpny dla po³¹czeñ wg. standardu SAE, BSP w rozmiarach -6 do -16. Zastosowanie: przemys³owe i motoryzacyjne uk³ady hydrauliczne. Specyfikacja: Do pod³¹czeñ 3/ EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

15 Węże specjalne i złącza obrotowe Akcesoria Swivels Oferujemy kompaktowe, trwa³e i wytrzyma³e z³¹cza obrotowe Swivels o du ej ró norodności przy³¹czy do stosowania w aplikacjach hydraulicznych. Zastosowanie: Nawijarki bêbnowe, podnośniki no ycowe Specyfikacja: mog¹ byæ u ywane w pe³nym zakresie zastosowañ hydraulicznych, ale równie pneumatycznych i instalacjach przesy³u p³ynów. E-Z Clip - Field Assembly Opatentowany przez Eatona system z³¹czy E-Z Clip, do wê y GH134 i GH134W, to najlepsze rozwi¹zanie dla instalacji systemów klimatyzacyjnych i ch³odniczych w najbardziej wymagaj¹cych zastosowaniach. System E-Z Clip, zosta³ dopuszczony do stosowania z szerokim zakresem czynników ch³odz¹cych. Mo esz zaufaæ doświadczeniu Eatona w u ytkowaniu znalaz³o siê ju ponad 4 miliony z³¹czy E-Z Clip. Zastosowanie: z³¹cza te s¹ powszechnie stosowane w systemach klimatyzacyjnych zarówno w pojazdach, jak i systemach stacjonarnych. Specyfikacja: E-Z Clip przewy sza swoim dzia³aniem wymogi SAE J2064 Przemys³owe zakuwarki do przewodów Eaton dostarcza równie przemys³owe (stacjonarne) zakuwarki do przewodów hydraulicznych. Szeroka oferta tych urz¹dzeñ jest w stanie spe³niæ wymogi produkcji na ma³¹ i du ¹ skalê. Zastosowanie: Zakuwarki do przewodów dla ka dego obszaru produkcji. Specyfikacja: mo liwośæ zakuwania wê y wszystkich rozmiarach od 1/8 do 1-1/4. Akcesoria Eaton oferuje najwy szej klasy akcesoria do wê y i przewodów hydraulicznych, obejmy, os³ony metalowe oraz środki do czyszczenia i konserwacji. Szeroki asortyment do wszystkich rodzajów i rozmiarów wê y przewodów.. Zastosowanie: szeroki zakres zastosowañ: budownictwo, leśnictwo, podnośniki, pojazdy us³ug komunalnych, rolnictwo, ciê arówki i autobusy. Specyfikacja: mo liwośæ u ywania ze wszystkimi rozmiarami wê y i przewodów. Szybkoz³acze Air Brake Stosowanie kompozytowych z³¹czy Quick-Connect Air Brake (Q-CAB) serii 217 zapobiega stratom sprê onego powietrza w instalacjach pneumatycznych. Zast¹pienie tradycyjnych z³¹czy metalowych z³¹czami metalowokompozytowymi pozwala równie na zmniejszenie masy pojazdów bez utraty w³asności u ytkowych. Kompozytowe z³¹cza Eaton Q-CAB, spe³niaj¹ i przewy szaj¹ parametry wszystkich norm przemys³owych. Zastosowanie: ciê arówki, autobusy i pojazdy terenowe. Specyfikacja: FMVSS , SAE J1131 oraz SAE J Przenośne zakuwarki do przewodów Eaton dostarcza przenośne zakuwarki do przewodów pozwalaj¹ce na profesjonalne po³¹czenie w dowolnym miejscu i czasie koñcówek z wê ami hydraulicznymi. Przenośne urz¹dzenia mog¹ byś zasilone z rêcznej pompy hydraulicznej lub z zasilacza hydraulicznego. Szczególnie przydatna do ³¹czenia wê y typu Coll-OCrimp. Zastosowanie: kompaktowa budowa i ³atwośæ obs³ugi u³atwia transport i umo liwia u ytkowanie zarówno w warunkach warsztatowych jak i polowych. Mo liwośæ zakuwania wê y 1 i 2-oplotowych. Os³ony ochronne z tworzywa Ten system Eatona pozwala ³atwe ³¹czenie przewodów hydraulicznych w wi¹zki przy jednoczesnej ochronie wi¹zki przed ścieraniem lub innym uszkodzeniem mechanicznym, umo liwiaj¹c jednocześnie giêtkośæ i elastycznośæ wystarczaj¹c¹ dla normalnego dzia³ania. Os³ony te mog¹ byæ ³atwo demontowane w prosty sposób, umo liwiaj¹c ³atwy dostêp do poszczególnych wê y (np. w celu naprawy). Dziêki zast¹pieniu niewydajnych metod spinania i wi¹zania przewodów mo na zaoszczêdziæ czas i obni yæ koszty napraw. Zastosowanie: stosowane wszêdzie tam gdzie przewody hydrauliczne nara one s¹ na uszkodzenia Specyfikacja: wykonane z nylonu balistycznego 1,050 o grubości 0,71 mm. Temperatura pracy do 80 C EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

16 Filtracja Elektronika i oprogramowanie Produkty do filtracji Wymagana czystośæ systemu hydraulicznego mo e zostaæ osi¹gniêta przez wdro enie procesu kontroli zanieczyszczenia Eaton Systemic Contamination Control. Proces jest oparty na odpowiednim doborze filtrów Eaton Vickers oraz systematycznej kontroli oleju hydraulicznego przy pomocy aparatury kontrolnej. Eaton oferuje pe³en zakres hydraulicznych filtrów Vickers - dla zastosowañ przemys³owych i motoryzacyjnych o przep³ywie do 1700 l/min i ciśnieniu do 420 bar. P³yny hydrauliczne Eaton ma olbrzymie doświadczenie w doborze i eksploatacji p³ynów hydraulicznych. Oleje hydrauliczne Eaton dziêki specjalnej formule i dodatkom sprawdzaj¹ siê w instalacjach o dowolnych parametrach ciśnienia, przep³ywu i temperatury zachowuj¹c stabilnośæ parametrów chemicznych i fizycznych. Dziêki zaawansowanej technologii dodatków przeciwutleniaj¹cych p³yny te osi¹gaj¹ znaczn¹ trwa³ośæ. Ich formu³a zapewnia przed³u one okresy miêdzy postojami serwisowymi w porównaniu do standardowych p³ynów hydraulicznych, obni aj¹c w ten sposób koszty obs³ugi. Wa ne s¹ te komponenty przeciwzu yciowe, zmniejszaj¹ce mechaniczne zu ycie pracuj¹cych elementów i równie przyczyniaj¹ce siê do zmniejszenia kosztów serwisowych. Target Pro Target-Pro 2 Eatona to przenośny aparat pomiarowy - licznik cz¹stek sta³ych w oleju, który pozwala na szybki pomiar zanieczyszczenia oleju hydraulicznego w ka dych warunkach. ¹czy najbardziej zaawansowan¹ technologiê laserowego pomiaru z przyjaznym dla u ytkownika interfejsem. Pozwala na monitorowanie czystości p³ynu w systemach hydraulicznych i smarowania. Oprogramowanie Target-Pro 2 dla Windows zainstalowane w analizatorze umo liwia rejestracjê wyników pomiarów i analizê trendów w czasie. (Windows jest zarejestrowan¹ marka produktow¹ Microsoft Corporation) Akumulatory Eaton oferuje akumulatory pêcherzowe, t³okowe i przeponowe w szerokim zakresie rozmiarów i materia³ów przepon, konfiguracji przy³¹czy i zakresów ciśnieñ zapewniaj¹cych optymaln¹ elastycznośæ rozwi¹zania. Eaton oferuje równie kompletn¹ liniê akcesoriów potrzebnych do odpowiedniej instalacji i konserwacji, obejmuj¹cy bloki zasilaj¹co-do³adowcze, mocowania, zestawy naprawcze, uk³ady zasilania i pomiarowe Zastosowanie: akumulacja energii, sterowanie ruchem, absorpcja impulsów hydraulicznych Specyfikacja: pojemnośæ od 1 do 54 l. Ciśnienia: 210 bar i 345 bar. Oprogramowanie CONTROL F(x) Oprogramowanie Eaton CONTROL F(x) pozwala na przygotowanie programów kontroluj¹cych poszczególne komponenty elektro-hydrauliczne i ca³e systemy. Eaton dostarcza biblioteki funkcji kontrolnych, oparte na standardzie IEC Przy u yciu graficznego interfejsu CONTROL F(x) mo esz tworzyæ, symulowaæ i monitorowaæ pracê instalacji. To stawia do dyspozycji klientów niezawodny system, który mo e byæ szybko przygotowany, testowany, wdro ony i modyfikowany. Zastosowanie: systemy hydrauliczne maszyn i urz¹dzeñ roboczych, aplikacje przemys³owe. Specyfikacja: środowisko programów opartych na Windows, z bibliotekami funkcji dla systemów i komponentów elektronicznych i elektro-hydraulicznych. Sześæ ró nych jêzyków programowania. Pe³na wizualizacja i symulacja. Sterowniki VFX do paneli operatorskich LCD Sterowniki VFX do paneli operatorskich LCD zapewniaj¹ ³atwe i komfortowe rozwi¹zanie dla sterowania systemami elektro-hydraulicznymi. VFX 1000 jest sterownikiem do sterowania i kontroli pracy uk³adu, a VFX 2000 posiada dodatkowo interfejs IO do pod³¹czenia dodatkowych czujników i sterowania. Sterowniki VFX s¹ zbudowane z przeznaczeniem dla zastosowañ motoryzacyjnych i przemys³owych w trudnych warunkach, s¹ programowane i konfigurowane przy u yciu intuicyjnego oprogramowania CONTROL F(x). Zastosowanie: systemy hydrauliczne maszyn i urz¹dzeñ roboczych, aplikacje przemys³owe. Specyfikacja: sterowniki VFX 1000 i 2000 umo liwiaj¹ sterowanie elementami elektrolektro-hydraulicznymi przy pomocy paneli operatorskich. VFX 2000 zapewnia dodatkowe 50 kana³owy interfejs IO. Sterowniki VFX mog¹ wspó³pracowaæ z panelami LCD o wielkości 6,5 oraz 10,4 cala. Sterowniki EFX z modu³ami IO Sterowniki EFX i modu³y IO zapewniaj¹ szeroki zakres rozwi¹zañ sterowania i kontroli uk³adów elektro-hydraulicznych. Wykorzystanie wszystkich mo liwości sterowników EFX i modu³ów i modu³ów IO, pozwala na skonfigurowanie uk³adu spe³niaj¹cego wszystkie potrzeby dowolnej aplikacji. Wszystkie produkty EFX posiadaj¹ stopieñ ochrony IP67 i s¹ stworzone do pracy w ciê kim środowisku zastosowañ motoryzacyjnych i przemys³owych. Linia produktów EFX jest programowana i konfigurowana przy u yciu intuicyjnego programu CONTROL F(x). Zastosowanie: systemy hydrauliczne maszyn i urz¹dzeñ roboczych, aplikacje przemys³owe Specyfikacja: 4 typy sterowników EFX i 3 modu³y IO zapewniaj¹ pe³n¹ komunikacjê w zakresie sygna³ów cyfrowych i analogowych w szerokim zakresie czêstotliwości i mocy sygna³u. Sterowniki EFX posiada interfejsy CANopen oraz J1939. Sterowniki SFX High Performance Sterowniki SFX 2000 s¹ przeznaczone do stosowania w uk³adach ze sprzê eniem zwrotnym zarówno w aplikacjach wykonawczych jak i kontrolno-pomiarowych. SFX 2000 zosta³ zbudowany do zaspokojenia wymogów kompleksowych aplikacji do pracy w ciê kich warunkach motoryzacyjnych i przemys³owych, jest programowany i konfigurowany przy u yciu intuicyjnego programu CONTROL F(x). Zastosowanie: systemy hydrauliczne maszyn i urz¹dzeñ roboczych, aplikacje przemys³owe Specyfikacja: SFX 2000 posiada 69 kana³ów IO zakresie sygna³ów cyfrowych i analogowych w szerokim zakresie czêstotliwości i mocy sygna³u. Zawiera 32-bitowy procesor, dwa porty CAN oraz sterownik Time-Triggered Protocol. 16 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

17 Rozwiązania systemowe Electronic Transmission Automotive Control (ETAC) Elektroniczny system kontroli napêdu pojazdu (ETAC) zapewnia wiele korzyści zwiêksza efektywnośæ i wydajnośæ przy zmniejszeniu kosztów eksploatacji. W systemie ETAC, elektroniczny sterownik jest zintegrowany z systemem sterowania zasilania silnika oraz napêdzanej przez niego pompy uk³adu hydraulicznego. Uk³ad ze sprzê eniem zwrotnym steruje zaworami zapewniaj¹c precyzyjny system kontrolny. Taki system sterowania napêdu hydrostatycznego umo liwia p³ynny i bezstopniowy napêd du ych pojazdów u ytkowych przy pomocy jednego peda³u steruj¹cego, przy zachowaniu optymalnego wykorzystania mocy i momentu obrotowego silnika napêdowego. Zastosowanie: dźwigi i podnośniki, sprzêt utrzymania ruchu kolei, pojazdy us³ug komunalnych, ³adowarki ko³owe. Hydraulic Launch Assist (HLA System) System opracowany na potrzeby pojazdów, w których wystêpuje du a czêstotliwośæ powtarzalnych operacji wykonywanych przez uk³ad hydrauliczny lub hybrydowy uk³ad napêdowy np. śmieciarki. Uk³ad pozwala osi¹gn¹æ znacz¹ce oszczêdności: zmniejszenie zu ycia paliwa do 25%, redukcja emisji CO 2 do 20 %, redukcja NO x do 17%, zmniejszenie zu ycia uk³adów hamulcowych do 97%. Specyfikacja: masa uk³adu 470 kg. Ciśnienie max.: 350 bar. Prêdkośæ: do 40 km/h. Objêtośæ oleju w systemie: 79 litrów. System Fan Drive Elektro-hydrauliczny system Fan Drive s³u y do kontroli termicznej i ch³odzenia napêdów hybrydowych pojazdów i maszyn. Sterowanie kontroluje silnik napêdowy i pompê przy pomocy specjalnego uk³adu elektronicznego i steruje silnikami hydraulicznymi wentylatorów. Dziêki temu mo liwa jest optymalizacja umieszczenia wentylatorów, eliminacja potrzeby konserwacji przek³adni pasowych, dok³adniejsza kontrola temperatury, ograniczenie emisji szkodliwych gazów przez silnik, ograniczenie zu ycia paliwa, zwiêkszona moc wyjściowa. Zastosowanie: pojazdy i maszyny drogowe, autobusy miejskie, maszyny budowlane, dźwigi, wózki wid³owe, maszyny i kombajny rolnicze.. Systemy sterowania Eaton dostarcza kompletne systemy sterownicze (obejmuj¹ce silniki Char-Lynn, zawory proporcjonalne, oraz pompy Eaton zêbate i t³oczkowe) stosowane do uk³adów kierowniczych du ych pojazdów terenowych. Do sterowania wykorzystano innowacyjne rozwi¹zania Eaton, takie jak: Q-Amp, Wide Angle oraz Versa- Steer. W systemie tym osi¹gniêto wysok¹ efektywnośæ dzia³ania przy relatywnie niskim ciśnieniu w uk³adzie i znacz¹cych oszczêdnościach zu ycia paliwa. Specyfikacja: wydatek: cm 3. Przep³yw do 227 l/min. Zastosowanie: pojazdy terenowe, pojazdy do prac ziemnych, traktory i kombajny, sprzêt budowlany, leśny i górniczy, dźwigi oraz du e motorówki i jachty.. World-Class Brands. Worldwide Presence. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

18 Usługi Eatona Regeneracja oryginalnych produktów Eaton Eaton od 80 lat dostarcza produkty znane z niezawodności i trwa³ości. W koñcu jednak mo e nast¹piæ zu- ycie elementów. Eaton regeneruje i dostarcza regenerowane czêści i zestawy naprawcze do pomp i silników. Regeneracja odbywa siê w specjalnym centrum produkcyjnym fabryce w Memphis, Tennessee. To tam, doświadczeni technicy i in ynierowie regeneruj¹ produkty Eaton i Vickers, tak by spe³nia³y warunki specyfikacje wykonania i jakości tak jak produkty nowe. Eaton gwarantuje trwa³ośæ i ywotnośæ czêści regenerowanych równie wysok¹ jak nowych. Fabryka posiada certyfikat ISO , a ca³y proces regeneracji koncentruje siê na spe³nieniu Twoich potrzeb zarówno w sferze jakości, jak i prêdkości reakcji na potrzeby klientów. Analiza p³ynów 70-90% wszystkich awarii systemów hydraulicznych jest bezpośrednio zwi¹zanych z zanieczyszczeniem oleju hydraulicznego. Eaton Fluid Analysis Service s³u y pomoc¹ przy unikaniu takich awarii. Laboratoria Analiz P³ynów oferuj¹ klientom z ca³ego świata przeprowadzanie testów oraz diagnostykê p³ynów i smarów. Zestaw Analizy P³ynów - Fluid Analysis Kit opracowany przez Eatona, polega na wype³nieniu prostej, krok-po-kroku instrukcji nape³nieniu dostarczanego w zestawie pojemnika olejem hydraulicznym z uk³adu hydraulicznego i przes³aniu go do jednego z laboratoriów Eatona. Wyspecjalizowani technicy analizuj¹ próbkê przy u yciu laboratoryjnego sprzêtu diagnostycznego oraz zaawansowanych programów komputerowych i określaj¹ stan oleju hydraulicznego i analizê jego zanieczyszczeñ. W ci¹gu 24 godzin od momentu dotarcia próbki do laboratorium, otrzymasz szczegó³owy raport, obejmuj¹cy równie fotografie zanieczyszczeñ, wraz z radami i zaleceniami jak poprawiæ i potem utrzymaæ na tym poziomie czystośæ p³ynu. Przeprowadzane testy obejmuj¹: ilośæ i sk³ad zanieczyszczeñ sta³ych, lepkośæ, zawartości wody, fotografie mikroskopowe zanieczyszczeñ, ich analizê spektograficzn¹ oraz fotografie rentgenowskie. Naprawy si³owników Eaton jest najwiêkszym na świecie producentem wysokiej jakości si³owników wielkogabarytowych, posiada w tej dziedzinie wielkie doświadczenie i zdolności produkcyjne. Eaton dokonuje równie napraw i regeneracji si³owników, którym przywraca pe³ne w³asności techniczne i eksploatacyjne do pracy we wszystkich aplikacjach Wiedza in ynierska i doświadczenie Specjaliści firmy Eaton maj¹ wielkie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i eksploatacji si³owników zarówno tych standardowych, jak i rozwi¹zañ nietypowych i specjalnych. Przy ka dym projekcie brane s¹ pod uwagê uwarunkowania techniczne dla danej aplikacji tak, aby zapewniæ d³ug¹ i bezawaryjna eksploatacjê si³ownika Eaton u ywa najwy szej klasy komputerowych narzêdzi symulacyjnych i modeli 3D dla określenia zagro eñ dla danego projektu i zapobieganiu ewentualnym awariom na bazie doświadczeñ z dotychczasowej eksploatacji si³ownika. Systemy i procesy Regeneracja si³owników to proces, w którym przywracamy naszym produktom sprawnośæ techniczn¹. Ca³y proces kontrolowany jest przez system ISO w naszym zak³adzie, Ustanowiliśmy równie standardy kontroli w zakresie raportowania postêpu procesu, przep³ywu dokumentacji i procesów komunikacji z klientem. Przed regeneracj¹ Po regeneracji 18 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

19 Usługi Eatona Application and Commercial Engineering (ACE) Produkty i systemy światowej klasy potrzebuj¹ najwy szej klasy projektów i wsparcia in ynierskiego, do tego celu firma Eaton utworzy³a zespo³y ACE (Eaton Application and Commercial Engineering). Zespo³y te wspó³pracuj¹ z Twoimi in ynierami i projektantami, wspieraj¹ swoja wiedz¹ i udzielaj¹ wsparcia przy: doborze produktów do rozwi¹zañ kompleksowych opracowaniu i zaprojektowaniu architektury systemów ustaleniu wsparcia technicznego wprowadzaniu nowych produktów pomoc przy wdra aniu aplikacji i szkolenie Ze wzglêdu na indywidualne potrzeby naszych klientów i poszczególnych zastosowañ, zespo³y ACE dziel¹ siê na: zespó³ przemys³owy ACE specjalizuj¹cy siê w sektorach: motoryzacyjnym, hutniczym, obróbki plastycznej metali i tworzyw, zbrojeniowym, jak równie w uk³adach elektrohydraulicznym oraz projektowaniu specjalnych zasilaczy hydraulicznych. zespó³ motoryzacyjny ACE koncentruje siê na zastosowaniach produktów Eaton w pojazdach terenowych i drogowych i udzielaj¹ wsparcia w dziedzinie w zakresie hydrostatyki, obwodów roboczych, napêdów wentylatorów, sterowania i uk³adów elektrohydraulicznych. Szkolenia z zakresu hydrauliki Eaton opracowa³ ponad 30 tematycznych kursów technicznych i produktowych, dostarcza pomoce szkoleniowe obejmuj¹cych instrukcje, multimedia oraz modele. Dzia³ania te maja pomóc naszym klientom w bezproblemowej eksploatacji naszych produktów. Doświadczenie W przypadku potrzeby szkolenia hydraulicznego jesteśmy do Pañstwa dyspozycji, zarówno w dziedzinie szkoleñ produktowych, jak i zagadnieñ zwi¹zanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacj¹ uk³adów i systemów hydraulicznych. Nasze kursy zaspokajaj¹ potrzeby wszystkich klientów, od pocz¹tkuj¹cych do doświadczonych specjalistów. Zwiêkszanie wydajności pracy Niezale nie od wykonywanej pracy czy dotyczy to pracowników dzia³u napraw hydraulicznych, kadry kierowniczej, in ynierów, pracowników dzia³u sprzeda y czy zakupów, szkolenia z dziedziny hydrauliki utrwal¹ i wzmocni¹ wiedzê oraz pomog¹ w zwiêkszeniu wydajności pracy. Nasi doradcy techniczni i szkoleniowcy zapewniaj¹ uczestnikom szkolenia spójn¹ wiedzê i najwy szej jakości doświadczenie. Wsparcie serwisowe Bez wzglêdu na to gdzie i w jakich warunkach pracuj¹ elementy i urz¹dzenia Eaton, wszêdzie w przypadku wystêpuj¹cych problemów specjaliści naszego serwisu udziel¹ Pañstwu wsparcia technicznego. In ynierowie Eaton posiadaj¹ rozleg³¹ wiedzê produktow¹ i doświadczenie w zakresie rozwi¹zywania problemów nawet najbardziej kompleksowych systemów.. Dok³adne informacje o produktach przedstawionych w tej publikacji dostêpne s¹ w trybie on-line w serwisie internetowym: hydraulics.eaton.com / products/ menu_main.htm W niektórych przypadkach dane techniczne mog¹ byæ zmieniane w celu uzyskania lepszych parametrów uytkowych. W przypadku w¹tpliwości proszê konsultowaæ siê z Biurem Obs³ugi Klienta Eaton lub z przedstawicielami Eaton dla uzyskania zaktualizowanych informacji. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

20 FIN S.A. autoryzowany dystrybutor Eaton w Polsce. FIN S.A. BRAMMER FIN S.A. BIURO BIA YSTOK FIN S.A. ODDZIA KRAKÓW FIN S.A. ODDZIA RZESZÓW ul. Handlowa 2a Kolbuszowa Tel./Fax: (17) (17) tel. kom FIN S.A. ODDZIA BYDGOSZCZ ul. Kasztanowa BYDGOSZCZ tel./fax: (0-52) FIN S.A. ODDZIA CHORZÓW Al. Bojowników o Wolnośæ i Demokracjê CHORZÓW tel./fax: (0-32) FIN S.A. BIURO GDANSK tel. kom tel. kom fax: (0-58) FIN S.A. ODDZIA KIELCE Al. IX Wieków Kielc 16/1A KIELCE tel./fax: (0-41) ul. Rzemieślnicza 20a KRAKÓW tel./fax: (0-12) FIN S.A. ODDZIA LUBLIN ul. Zwyciêska LUBLIN tel./fax: (0-81) FIN S.A. BIURO ÓDZ tel. kom PPH MASTERPOL Sp. z.o.o. ul. Oleśnicka POZNAÑ tel: (61) , fax: (61) FIN S.A. BIURO OLSZTYN tel. kom FIN S.A. ODDZIA POZNAÑ ul. Oleśnicka POZNAÑ tel./fax: (0-61) Al. Wincentego Witosa 9b RZESZÓW tel./fax: (0-17) FIN S.A. BIURO S UPSK tel. kom FIN S.A. ODDZIA TARNÓW ul. Krakowska TARNÓW tel./fax: (0-14) FIN S.A. ODDZIA WARSZAWA ul. Czechowicka WARSZAWA tel./fax: (0-22) FIN S.A. ODDZIA WROC AW ul. Jezdziecka WROC AW tel./fax: (0-71) Eaton Hydraulics Group USA Lone Oak Road Eden Prairie, MN USA Tel: Fax: Eaton Hydraulics Group Europe Route de la Longeraie Morges Switzerland Tel: +41 (0) Fax: +41 (0) Eaton Hydraulics Group Asia Pacific Eaton Building 4th Floor, No.3 Lane280 Linhong Rd Changning District Shanghai China Tel: (+86 21) Fax: (+86 21) Eaton Corporation All Rights reserved Printed in Poland Document No. M-HYOV-MR001-PL February 2010

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH

NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG DO MONTA U, OBS UGI I NADZORU O YSK TOCZNYCH NARZÊDZIA I ZALECENIA FAG D MNTA U, BS UGI I NADZRU YSK TCZNYCH Dla zwiêkszenia niezawodnoœci eksploatacji ³o yskowañ FAG Industrial Bearings and Services Nasz katalog Nasz katalog przeznaczony jest w

Bardziej szczegółowo

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS)

Cennik 2012. Rodzina pomp Wilo-Stratos ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Cennik Rodzina pomp Wilo-Stratos o ponownie nagrodzona! na! ODPOWIADA ZAŁOŻENIOM DYREKTYWY ErP (ENERGY RELATED PRODUCTS) Spis tre ci Ogrzewnictwo, klimatyzacja, ch odnictwo Systemy solarne, geotermia Bezd

Bardziej szczegółowo

Totally Integrated Automation

Totally Integrated Automation Totally Integrated Automation Poziom zarządzania Poziom operatorski Oprogramowanie przemysłowe Projektowanie Uruchomienie Obsługa Utrzymywanie ruchu Modernizacja i rozbudowa Poziom sterowania SINUMERIK

Bardziej szczegółowo

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga

Panele SIMATIC. Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC Panele operatorskie przystosowane do wszelkich wymaga Panele SIMATIC potwierdzaj swoj warto w wielu ró nych aplikacjach we wszystkich sektorach przemys u i to ju od wielu lat. Dodatkowo,

Bardziej szczegółowo

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ

W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ Katalog produktów W 1953 roku za³o yciel KabelSchlepp wyprodukowa³ pierwszy na œwiecie prowadnik do przewodów i wê y. Rok póÿniej, zarejestrowano dzia³alnoœæ KabelSchlepp GmbH w Siegen. Obecnie KabelSchlepp

Bardziej szczegółowo

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych

Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych Producent rozwi¹zañ telekomunikacyjnych KATALOG 2010 O firmie BKT ELEKTRONIK jest prywatn¹ firm¹ produkcyjno-handlow¹, dzia³aj¹c¹ w bran y IT oraz automatyki i elektroniki przemys³owej, nieprzerwanie od

Bardziej szczegółowo

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki

Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji systemów automatyki 29 Nr 1/2005 Marzec 2005 biuletyn informacyjny firmy SABUR wy³¹czny dystrybutor i przedstawiciel firm: Wydanie Specjalne Saia S Web nowa idea efektywnego i taniego monitoringu, serwisowania oraz eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd.

Krzysztof Majkowski Prezes Zarz¹du INDOOR GROUP Ltd. Celem INDOOR GROUP Ltd. jest dostarczenie producentom i hodowcom narzêdzi umo liwiaj¹cych osi¹gniêcie optymalnych warunków produkcji i hodowli drobiarskiej oraz aktywna wspó³praca w tym zakresie. Przyznanie

Bardziej szczegółowo

Elektronika w technice mobilnej

Elektronika w technice mobilnej 73 Elektronika w technice mobilnej Elektronika do pojazdów i maszyn roboczych oferuje elementy, które w pe³nym zakresie spe³niaj¹ wymagania stawiane przy ich stosowaniu w pojazdach i maszynach roboczych.

Bardziej szczegółowo

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.

Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 42 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren. Vermeiren Polska Sp. z o.o. ul. ¹czna 1, 55-100 Trzebnica, tel.: 071 387 00, fax: 071 387 05 74, e-mail: info@vermeiren.pl, www.vermeiren.pl VERMEIREN Polska Fabryka wózków inwalidzkich Vermeiren Polska

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation

3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci. Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych. Innovation 3M Telecommunications Rozwi¹zania dla sieci Rozwi¹zania dla sieci dostêpowych Innovation Spis treœci Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych. Produkty dla miedzianych sieci zewnêtrznych strona.1 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI BIBLIOTEKA INFOTELA Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) ISBN 83-921962-3-6 KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA ENERGETYKI partnerzy wydania 4 Okablowanie œwiat³owodowe 4 Centrale telefoniczne 4 Technologie mobilne 4 Zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

SKANER LASEROWY FARO X 130 / X 330 LAT. Niewielki, lekki, prosty w obsłudze ZAUFANIE STABILNOŚÆ DOŚWIADCZENIE

SKANER LASEROWY FARO X 130 / X 330 LAT. Niewielki, lekki, prosty w obsłudze ZAUFANIE STABILNOŚÆ DOŚWIADCZENIE 25 LAT ZAUFANIE STABILNOŚÆ DOŚWIADCZENIE SKANER LASEROWY FARO X 130 / X 330 Niewielki, lekki, prosty w obsłudze Focus X 130 i X 330 to bardzo szybki i kompaktowy skaner 3D umożliwiający tworzenie precyzyjnych

Bardziej szczegółowo

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce

Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mexico: Kot³y gazowe stoj¹ce Mark¹ Ideal Mexico oznaczono typoszereg gazowych stoj¹cych kot³ów eliwnych centralnego ogrzewania. Dostêpne s¹ zarówno wersje z konwencjonalnym jak symetrycznym systemem odprowadzenia

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYKA Nr 2/02 (19) Czerwiec 2002 biuletyn informacyjny firmy Szanowni Pañstwo, na wstêpie chcia³abym w imieniu ca³ego zespo³u naszej firmy serdecznie podziêkowaæ Pañstwu za odwiedzenie stoiska firmy

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do podwyższania ciśnienia

Urządzenia do podwyższania ciśnienia Katalog Zaopatrzenie w wodę Urządzenia do podwyższania ciśnienia Urządzenia jedno- i wielopompowe oraz wyposażenie dodatkowe Katalog B4-5 Hz - 27 B4 1 8 2 3 4 6 5 7 8 11 9 1 Wilo- CronoBloc-BL A3 Seria

Bardziej szczegółowo

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw

HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 - System IP czasu rzeczywistego dla œrednich i du ych przedsiêbiorstw HiPath 4000 V2.0 to innowacyjny, nowoczesny system IP czasu rzeczywistego zapewniaj¹cy nowy poziom jakoœci w komunikacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po systemach sieciowych

Przewodnik po systemach sieciowych Przewodnik po systemach sieciowych www.lanster.com LANSTER Dystrybutor Systemów Sieciowych AMP Strony 43-45 Z³¹cza œwiat³owodowe i narzêdzia LightCrimp PLUS i LightCrimp Strony 53-54 T³umiki mocy sygna³u

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions

Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu (PLM) wed³ug IBM Pakiet aplikacji CATIA Version 5 Release 11 Solutions Odnoszenie sukcesów w procesie rozwoju produktu Zarz¹dzanie cyklem ycia produktu Zarz¹dzanie cyklem

Bardziej szczegółowo

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04.

Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW. Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja ISO 14001. ver. 04. Modulacyjny, wisz¹cy kocio³ gazowy 7do29kW Dane techniczne Monta Uruchomienie U ytkowanie Konserwacja KSA-QAISO 9001 ISO 14001 ver. 04.2008 (2) Ulrich PL Podziêkowania Dziêkujemy i gratulujemy zakupu kot³a

Bardziej szczegółowo

Broszura produktów ogólnych

Broszura produktów ogólnych Broszura produktów ogólnych www.renold.com 2 I Ogólne Produkty Renolda Produkty Renold Wyjątkowa jakość i wydajność Wiodąca technologia Renold zapewnia praktyczne i ekonomiczne rozwiązania, łączące w sobie

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zania dla przemys³u spo ywczego i opakowaniowego

Rozwi¹zania dla przemys³u spo ywczego i opakowaniowego Electric Drives and Controls Hydraulics Linear Motion and Assembly Technologies Pneumatics Service Rozwi¹zania dla przemys³u spo ywczego i opakowaniowego Pakowanie, transport, podawanie i przenoszenie

Bardziej szczegółowo

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND

NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND NOWA KONCEPCJA ZASTOSOWANIA ZEWNĘTRZNYCH AGREGATÓW SKRAPLAJĄCYCH FIRMY COPELAND Firma COPELAND wiod¹cy producent sprê arek ch³odniczych i sprê arkowych agregatów skraplaj¹cych, w ostatnim czasie zaprezentowa³a

Bardziej szczegółowo

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych

Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych Systemy ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych e-mail: novatel@novatel.pl Spis treœci 1. STENTOFON: Zintegrowany system ³¹cznoœci w obiektach przemys³owych. 2. ms NEUMANN: DS-6 Zdecentralizowany system interkomowo-nag³oœnieniowy.

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312

EKS 208-312. Instrukcji obs ugi 03.09 - 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 EKS 208-312 03.09 - Instrukcji obs ugi 51121642 01.11 EKS 208 EKS 210 EKS 308 EKS 312 p Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Producent lub lokalny przedstawiciel Typ Opcja

Bardziej szczegółowo