Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Eaton. Hydraulika si³owa. Hydraulika si³owa. Zastosowania w przemyśle i pojazdach"

Transkrypt

1 Eaton Hydraulika si³owa Hydraulika si³owa Zastosowania w przemyśle i pojazdach

2 Spis treści 3 Przegl¹d producentów 4 Zastosowania w przemyśle i pojazdach 5-16 Produkty dla przemys³u i pojazdów Us³ugi i serwis Produkty Numer strony Pojazdy Przemys³ Produkty Numer strony Pojazdy Przemys³ Silniki hydrauliczne Zawory - c.d. Silniki typu Spool Valve 5 Zawory ciśnieniowe 11 Silniki typu Delta Wheel 5 Serwozawory 11 Silniki typu Disc valve 5 Zawory logiczne 11 Silniki typu HP30 5 Zawory systemu Ultronic Twin Spool 11 Silniki typu Valve-In-Star (VIS) 5 Zawory wkrêcane 11 Silniki serii ME 5 Zawory pojazdowe MDG 11 Silniki t³oczkowe Hydrokraft 5 Zawory sekcyjne 12 Silniki ³opatkowe 5 Zawory Self-Leveling 12 Jednostki steruj¹ce wspomagania uk³adu kierowniczego Zawory sekcyjne CMX 12 Seria 5 6 Dzielniki przep³ywu zaworowe 12 Seria 10 6 Si³owniki Seria 20 6 Spawane 12 Seria 25 6 Skrêcane 12 Seria 40 6 Ko³nierzowe 12 Akcesoria do jednostek steruj¹cych 6 Z dwustronnymi śrubami z³¹cznymi 12 Pompy ³opatkowe Specjalne 13 VMQ 6 Wê e i przy³¹cza V/VQ 6 Wê e spiralne wysokociśnieniowe i z³¹czki 13 V10/V20 7 Wê e oplotowe średniociśnieniowe i z³¹czki 13 VVS/VVP 7 Wê e niskociśnieniowe 13 VQ(H) 7 Wê e termoplastyczne 13 Pompy t³oczkowe do uk³adów hydraulicznych otwartych Wê e i z³¹czki specjalne Wê e przemys³owe 13 PVB 7 Wê e teflonowe 13 PVQ 7 Wê e do klimatyzacji i przesy³owe 14 PVE 7 Wê e specjalne 14 PVH 8 Wê e dla przemys³u morskiego i zbrojeniowego 14 PVM 8 Szybkoz³¹cza 14 PVXS 8 Adaptery i przy³¹cza rurowe 14 PVWS 8 Metryczne przy³¹cza rurowe 14 Pompy t³oczkowe i silniki do uk³adów hydraulicznych zamkniêtych Przy³¹cza STC 14 Przy³¹cza STC EZ-Torque 14 Pompy t³oczkowe Heavy Duty Serii 1 8 Z³¹cza obrotowe 15 Pompy t³oczkowe Heavy Duty Serii 2 8 Szybkoz³¹cza Air-Brake TM 15 Silniki hydrauliczne typu Bent Axis o zmiennej i sta³ej ch³onności Silniki t³oczkowe Heavy Duty o sta³ej i zmiennej ch³onności Pompy t³oczkowe ze sterowaniem rêcznym Medium Duty Akcesoria System zaciskania koñcówek wê y E-Z Clip TM 15 Zaciskarki przenośne 15 Zaciskarki przemys³owe 15 Akcesoria 15 Os³ony wê y 15 Pompy t³oczkowe Hydrokraft 9 Filtracja Przek³adnie hydrostatyczne Light Duty Filtracja 16 Przek³adnie osiowe Light Duty 9 Oleje hydrauliczne 16 Przek³adnie hydrostatyczne Medium Duty Testery oleju Target Pro 16 Serwopompy t³oczkowe Medium Duty 9 Akumulatory hydrauliczne 16 Seria Uk³ady elektroniczne i oprogramowanie Silniki t³oczkowe Medium Duty Oprogramowanie CONTROL F(x) 16 9 o sta³ej i zmiennej ch³onności Sterowniki wyświetlaczy VFX i wyświetlacze LCD 16 Przek³adnie hydrauliczne Sterowniki elektroniczne EFX i modu³y wejśæ/wyjśæ 16 Przek³adnie hydrauliczne serii Light Duty 9 Sterowniki SFX 16 Przek³adnie hydrauliczne serii Medium Duty 9 Rozwi¹zania systemowe Pompy zêbate Uk³ad sterowania osiami pojazdu - Electronic Pompy serii GGP 10 Transmission Automotive Control (ETAC) 17 Zespó³ pompa S26/L2 i silnik S26 10 Hydraulic Launch Assist TM (HLA System) 17 Zasilacze hydrauliczne Rozwi¹zania do uk³adów ch³odzenia dla pojazdów 17 Zasilacze hydrauliczne 10 Systemy sterowania 17 Zawory Us³ugi i serwis 18 Zawory proporcjonalne 10 Zawory flanszowe 10 Rozdzielacze 10 Regulatory przep³ywu 10 Zawory modu³owe 11 For complete specifications of products outlined in this Guide, view literature online: hydraulics.eaton.com/products/menu_main.htm Dostêpne równie produkty regenerowane. 2 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

3 Międzynarodowe marki koncernu Eaton Niezale nie od tego, czy Twoje produkty maj¹ zastosowanie w transporcie, pracach ziemnych, podnośnikach czy obróbce plastycznej, mo esz polegaæ na niezawodnym dzia³aniu produktów hydraulicznych Eatona. Nasze sta³e wysi³ki, by pozostawaæ liderem bran y, uczyni³y Eatona jednym z g³ównych dostawców rozwi¹zañ hydraulicznych na świecie. Nazwy naszych marek produktowych s¹ rozpoznawalne na ca³ym świecie. Poszczególni producenci nale ¹cy do grupy Eaton Hydraulics s¹ światowymi liderami w swojej dziedzinie, a ich produkty cenione ze wzglêdu na innowacyjnośæ i niezawodnośæ Gdy praca wymaga hydraulicznych musku³ów Komponenty hydrauliczne oraz systemy hydraulicznego przenoszenia napêdu Eatona, stawiaj¹ naszych klientów o krok do przodu w stosunku do konkurencji. Na drogach i bezdro ach, w rolnictwie, górnictwie, w zastosowaniach morskich czy przemys³owych, kiedykolwiek zadanie wymaga niezawodnego, wydajnego, efektywnego kosztowo napêdu hydraulicznego - Eaton dostarcza rozwi¹zania, na których mo esz polegaæ Zespó³ ACE dla rozwi¹zañ indywidualnych Zespó³ ACE (Application and Commercial Engineering) jest gotów do wspó³pracy z Pañstwa in ynierami przy projektach uk³adów hydraulicznych, dostosowanych do Waszych potrzeb paramentów przep³ywu, regulacji wydatku lub ch³onności, ciśnienia, momentu, prêdkości i sterowania. Od pojedynczego komponentu do kompletnych rozwi¹zañ systemowych Eaton i zespó³ ACE s¹ gotowe do wspó³pracy z Pañstwem.. Produkty i systemy specjalne Jeśli Pañstwa potrzeby wychodz¹ poza szeroki zakres naszej oferty produktów standardowych, Eaton mo e zaoferowaæ rozwi¹zania specjalnie - przygotowane tylko dla Was przez najwy szej klasy światowe centra in ynieryjne Globalna dystrybucja oznacza globalne wsparcie Eaton dostarcza swoje produkty za pośrednictwem ponad punktów dystrybutorskich na ca³ym świecie. Serwis, czêści, doświadczeni in ynierowie i sta³y dostêp do bazy wiedzy producentów znajduj¹ siê w takiej odleg³ości, jak Twój najbli szy, regionalny dystrybutor Eaton Hydraulics. Autentyczne produkty regenerowane fabrycznie Regenerowane czêści i komponenty Eaton spe³niaj¹ dok³adnie te same standardy, jak produkty oryginalne. Domagaj siê oryginalnych: pomp t³oczkowych i silników Eaton wk³adów naprawczych do pomp i silników ³opatkowych Vickers kompletnych pomp i silników Vickers Wszystkie pochodz¹ z naszej, certyfikowanej ISO 9001:2000, fabryki w Reman. Firma Eaton Hydraulics stoi do Pañstwa dyspozycji, w gotowości do sprostania wszystkich potrzebom w zakresie produktów, us³ug i wsparcia technicznego. Aeroquip Wê e, osprzêt, z³¹czki i przy³¹cza hydrauliczne dla ka dego rodzaju ciśnienia, do zastosowañ w przemyśle, lotnictwie i motoryzacji Boston Wê e przemys³owe w rozmiarach 1/4-8 I.D. do zastosowañ w przemyśle chemicznym, petrochemicznym oraz w przemyśle spo ywczym. Char-Lynn Hydrauliczne jednostki steruj¹ce, silniki ogólnego zastosowania, silniki Valves, silniki Valve-In-Star (VIS) do zastosowañ w przemyśle i pojazdach. Eaton Przek³adnie hydrostatyczne, zawory, pompy zêbate i t³oczkowe, silniki typu Valve-In-Star stosowanie g³ównie w pojazdach. Hydro-Line Si³owniki hydrauliczne w szerokim zakresie typowymiarów, stosowane w wielu ga³êziach przemys³u: motoryzacji, hydroelektrowniach, morskich platformach wiertniczych i wielu innych aplikacjach. Synflex Termoplastyczne wê e wysokociśnieniowe, odporne na ścieranie i chemoodporne, dla ca³ego spektrum zastosowañ obejmuj¹cego transport, rozlewnictwo napojów, zastosowania hydrauliczne i pneumatyczne oraz zastosowania specjalne. Vickers Pompy ³opatkowe i t³oczkowe, zawory, cylindry i filtry do zastosowañ przemys³owych, w lotnictwie, marynarce i przemyśle obronnym. Walterscheid Z³¹cza i przy³¹cza hydrauliczne dla rynku motoryzacyjnego i przemys³u Weatherhead Hydrauliczne wê e, koñcówki, przy³¹cza, z³¹czki i akcesoria monta owe dla zastosowañ w budownictwie, górnictwie, rolnictwie, ciê arówkach i autobusach. Trwa³ośæ Trwa³ośæ zawsze stanowi³a sedno produktów Eatona. Ta cecha sta³a siê nasz¹ przewag¹ i zalet¹ klienci wspólnie z nami opracowuj¹ jeszcze bardziej wydajne i innowacyjne produkty i us³ugi. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

4 Rozwiązania, które muszą działać Produkowane przez Eatona pompy, silniki, zawory, cylindry, sterowania, wê e i z³¹czki oferuj¹ wyj¹tkowe zestawienie zaawansowanej technologii i innowacyjnego projektu - o niezawodnym dzia³aniu i zwiêkszonej ywotności produktów. Zastosowania w pojazdach Niezale nie od tego, czy potrzebujesz pojedynczego komponentu czy kompleksowego rozwi¹zania, zaprojektowanego indywidualnie na Twoje potrzeby, Eaton dostarczy niezawodne rozwi¹zania dla przemys³u i pojazdów. Zastosowania przemys³owe Rolnictwo Od 50 lat Eaton dostarcza technologie nadaj¹ce moc sprzêtowi rolniczemu, obejmuj¹ce wszystkie typy maszyn i wszystkie ich funkcje. Od innowacyjnego sterowania i skomplikowanych zaworów elektro-hydraulicznych, wytrzyma- ³ych wê y i z³¹czek, do wydajnych pomp i silników. Eaton dostarcza ca³¹ gamê produktów spe³niaj¹cych potrzeby tego rynku. Budownictwo Produkty Eatona to kompaktowe, wytrzyma³e produkty spe³niaj¹ce potrzeby rynku budownictwa. Znajduj¹ zastosowanie w dźwigach, betoniarkach i innych samojezdnych maszynach stosowanych w budownictwie. Roboty ziemne Kompaktowe i mocne komponenty Eatona znajduj¹ zastosowanie w samojezdnych maszynach do robót ziemnych - koparkach, spychaczach, itp. Elementy Eaton s¹ wykorzystywane w uk³adach napêdowych i wykonawczych. Leśnictwo Eaton dostarcza komponenty hydrauliczne na potrzeby maszyn pracuj¹cych w leśnictwie. Kompaktowe, mocne, o du ej ywotności komponenty do pracy w trudnych warunkach. Transport i prze³adunek materia³ów Zakres oferty produktów Eatona dla rynku transportu i prze³adunku materia³ów jest bardzo szeroki i obejmuje uk³ady napêdowe, uk³ady steruj¹ce i pomocnicze. Eaton dostarcza ca³y wachlarz produktów na potrzeby tej dziedziny. Ciê arówki i autobusy Na potrzeby pojazdów ciê kich Eaton dostarcza wê e i z³¹czki, specjalne uk³ady ch³odzenia zespo³ów napêdowych (HLA systems) i elementy do uk³adów klimatyzacji. Pojazdy specjalne i u ytkowe Eaton zapewnia szeroki zakres produktów i kompletne rozwi¹zania systemowe. Od innowacyjnych i zaawansowanych technologicznie uk³adów sterowania, przez zawory elektrohydrauliczne, wê e i z³¹czki, po wydajne pompy i silniki. Eaton zapewnia pe³en zakres produktów zaspokajaj¹cych potrzeby tej ga³êzi rynku. Górnictwo Produkty Eatona by³y i s¹ wybierane przez wielu producentów sprzêtu i maszyn górniczych. Produkty Eatona świetnie sobie radz¹ w trudnych środowiskach roboczych, nawet w najciê szych zastosowaniach. Motoryzacja Dziêki swojej wysokiej jakości produkty Eaton ciesz¹ siê zaufaniem wiod¹cych światowych producentów samochodów. Obrabiarki, urz¹dzenia obróbcze Produkty Eatona umo liwiaj¹ osi¹ganie wysokiej wydajności i dok³adności obrabiarek do metalu i maszyn do obróbki plastycznej: elementy wysokociśnieniowych uk³adów hydraulicznych pompy t³oczkowe, si³owniki, zawory wkrêcane, zapewniaj¹ przenoszenie napêdu i sterowanie. Wtryskarki Pe³ny zakres produktów hydraulicznych szeroka oferta si³owników, pomp ³opatkowych i t³oczkowych, zaworów wkrêcanych i bloków hydraulicznych. Eaton zapewnia Ci jedno źród³o rozwi¹zañ dla wszystkich Twoich zastosowañ. Nafta i gaz Eaton oferuje zindywidualizowane rozwi¹zania uk³adów hydraulicznych dla przemys³u poszukiwañ nafty i gazu zarówno l¹dowych, jak i morskich, platform wiertniczych i rafineryjnych w tym wielkogabarytowe si³owniki ze specjalistycznymi pow³okami powierzchni roboczych, wê e wysokociśnieniowe dla zastosowañ podwodnych oraz szybkoz³¹cza odcinaj¹ce. Od systemów kompensacji ruchu, pomp wyci¹gu wiertniczego, do systemów wyci¹garek i dźwigów, mo esz polegaæ na systemach hydraulicznych Eatona. Urz¹dzenia portowe Komponenty Eaton, zapewni¹ najwiêksz¹ wydajnośæ i maksymaln¹ efektywnośæ w prze³adunkowych i transportowych urz¹dzeniach portowych. Energetyka Eaton proponuje kompletne i wytrzyma³e, zindywidualizowane hydrauliczne systemy sterownia dla elektrowni wiatrowych, wodnych i cieplnych. Eaton dysponuje specjalistycznymi, przyjaznymi dla środowiska rozwi¹zaniami dla przemys³u energii odnawialnej. Hutnictwo metali Wysokociśnieniowe pompy, si³owniki i zawory Eatona s¹ idealnymi komponentami do zastosowania w hutnictwie. Radzimy sobie z wysokimi temperaturami, zapewniaj¹c d³ug¹ ywotnośæ uk³adów hydraulicznych. 4 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

5 Silniki hydrauliczne Silniki gerotorowe z rozdzielaczem przep³ywu Silniki z rozdzielaczem przep³ywu (typu Spool Valve) s¹ u ywane w zastosowaniach niskociśnieniowych, gdzie wymagane s¹ rozwi¹zania kompaktowe i ekonomiczne. W silnikach tego typu zastosowane s¹ rozdzielacze przep³ywu do precyzyjnego kontrolowania czasu i przep³ywu przez gerotor. Sterowanie odbywa siê poprzez rozdzia³ wydatku do wewn¹trz i na zewn¹trz gerotoru. Stosunkowo niski koszt rozwi¹zania pozwala na szerokie zastosowanie. Zastosowania: kombajny zbo owe, wiertnice Specyfikacja: Prêdkośæ obrotowa do 1000 obr/min. Zakres momentu obrotowego: do 565 Nm. Opcje: ró ne warianty wa³u wyjściowego, przy³¹czy hydraulicznych, rodzajów mocowania i ch³onności. Wa³y wyjściowe: walcowe z wpustem, wieloklinowe, sto kowe, tuleja dr¹ ona. Silniki hydrauliczne typu Disc Valve Silniki typu Disc Valve z separatorem przep³ywu serii 2000, 4000, 4000 kompakt, 6000 i s¹ dostêpne w wykonaniu ko³nierzowym i dostarczane do zabudowy z wa³kiem wyjściowym u³o yskowanym lub swobodnym. Oferowane jest wiele wariantów ch³onności, konfiguracji przy³¹czy hydraulicznych oraz wielorakośæ opcji specjalnych, czyni¹c z tej linii produktowej rozwi¹zanie o najwiêkszej ilości zastosowañ przemys³owych; w wiertnicach, kosiarkach i kombajnach do zielonek oraz podnośnikach hydraulicznych Specyfikacja: Prêdkośæ: do 900 obr/ min. Zakres momentu obrotowego: do 3,390 Nm. Opcje: szeroki wybór wa³ów wyjściowych, przy³¹czy, ch³onności, czujników prêdkości oraz zaworów steruj¹cych zabudowanych w korpusie. Modele o dwóch zakresach prêdkości: dostêpne w seriach i Hydrauliczne silniki Valve-In- Star (VIS) Silniki Valve-In-Star (VIS) to kolejny krok w ewolucji wolnoobrotowych i wysokomomentowych silników hydraulicznych. Zastosowanie technologii VIS daje przewagê nad tradycyjnymi metodami sterowania silników hydraulicznych, umo liwia bardziej kompaktow¹ zabudowê, osi¹ganie wiêkszej wydajności i pracê przy wiêkszych ciśnieniach roboczych. Dziêki temu silniki VIS s¹ nieocenione w takich zastosowaniach jak: ³adowarki, mini-koparki, równiarki, maszyny do wycinki drzew. Silniki VIS pracuj¹ g³ównie w aplikacjach o obiegu zamkniêtym. Zastosowania: ³adowarki, specjalistyczny sprzêt niwny, zagêszczarki, wiertnice, sprzêt leśniczy, walce drogowe i równiarki Specyfikacja: Prêdkośæ: do 500 obr/min. Moment obrotowy: do Nm. Silniki osiowo-t³oczkowe Hydrokraft Silniki osiowo t³oczkowe Vickers Hydrokraft s¹ idealnie dostosowane do pracy w najbardziej wymagaj¹cych zastosowaniach typu przemys³owego, wliczaj¹c w nie trudne środowiska platform wiertniczych, zarówno l¹dowych, jak i morskich. Silniki te charakteryzuj¹ siê wa³ami o zwiêkszonej średnicy i ³o yskowaniem o zwiêkszonej trwa³ości, zdolnym do przenoszenia du ych obci¹ eñ. Silniki s¹ dostêpne z ró nymi opcjami sterowania, w tym z mo liwości¹ pracy nawrotnej. Produkty Hydrokraft mog¹ pracowaæ z szerokim zakresem p³ynów równie na mieszaninie wody z glikolem Zastosowania: huty stali i sprzêt morski. Specyfikacja: Ch³onnośæ: 66 cm cm 3. Ciśnienie: do 350 bar, chwilowe do 420 bar. Prêdkośæ obrotowa: obr/min. Silniki ko³owy typu Delta Dla zaspokojenia rosn¹cego zapotrzebowania na silniki montowane w ko³ach jezdnych pojazdów Eaton wprowadzi³ do oferty silniki Char-Lynn Delta. Nowoczesne i ³atwe w zabudowie mog¹ zast¹piæ wiele typów silników innych producentów. Silniki Char-Lynn Delta charakteryzuj¹ siê wysok¹ wydajności¹ i du ¹ trwa³ości¹ - ze wzglêdu na osi¹gan¹ nisk¹ temperaturê robocz¹ (pracuj¹ przy ciśnieniu do 4000 psi). Zastosowania: maszyny do robót ziemnych, równiarki, podnośniki no ycowe. Specyfikacja: Rozmiary: cid. Silniki hydrauliczne serii HP30 Silnik serii Char-Lynn HP30 dostosowany jest do pracy w pojazdach terenowych, gdzie wymagany jest wysoki moment obrotowy i praca ci¹g³a w zakresie przep³ywów do 170 l/min, przy ciśnieniu roboczym 310 bar, do 265 l/min przy ciśnieniu 345 bar oraz max ciśnienie robocze 400 bar. Zastosowania: pojazdy terenowe. Specyfikacja: Siniki Char-Lynn osi¹gaj¹: Ciśnienie: do 420 bar ciśnienia chwilowego. Moment obrotowy do 3,389 Nm. Wysoki pocz¹tkowy moment obrotowy, nawet w porównaniu do silników cam lobe. Opcja dwóch prêdkości obrotowych (stosunek 1:1,5). Opcja zintegrowanego hamulca hydraulicznego. Hydrauliczne silniki serii ME Wysokomomentowe i niskoobrotowe silniki hydrauliczne z podwójn¹ p³yt¹ wychyln¹ i przeciwbie nymi t³oczkami generuj¹ moment obrotowy o ma³ych wahaniach wartości. Zastosowanie: napêdy wyci¹garek i d wignic, napêdy wiertni, wiertnice oraz hydrauliczne zespo- ³y jazdy do du ych pojazdów. Specyfikacja: Ciśnienie: 248 i 276 bar. Moment obrotowy: do Nm ( lb-in). Silniki ³opatkowe Silniki ³opatkowe, ze wzglêdu na swoj¹ niezawodnośæ, s¹ popularne w zastosowaniach przemys³owych i pojazdach. Dostêpnośæ wk³adów naprawczych u³atwia serwis oraz wyd³u a czas u ytkowania. Silniki charakteryzuj¹ siê ³agodnym rozruchem i s¹ ma³o wra liwe na gwa³towne wzrosty ciśnienia zasilaj¹cego. W silnikach ³opatkowych ³atwo sterowaæ zmian¹ prêdkości obrotowej (przy zapewnieniu sta³ego momentu obrotowego), w szerokim zakresie prêdkości obrotowych. Mog¹ byæ zatrzymywane pod obci¹ eniem, jeśli zainstalowano zawór hamulcowy. Zastosowania: wtryskarki i przenośniki. Specyfikacja: Ch³onności: 21,6 cm 3 / obrót - 317,1 cm 3 /obrót. Ciśnienie: do 175 bar (w zale ności od wielkości silnika). Prêdkośæ: do obr/min. Moment obrotowy: Nm. Dostêpne równie w wersji z wzmocnionym uk³adem ³o yskowania. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

6 Jednostki sterujące wspomagania układu kierowniczego Pompy łopatkowe Seria 5 Sterowniki (SCU) serii 5 zosta³y opracowane dla uk³adów o ma³ym przep³ywie i niskim ciśnieniu. S¹ dostêpne w dwóch kompaktowych wersjach: w obudowie prostopad³ościennej, z bocznymi przy³¹czami oraz walcowej, z przy³¹czami na jednym z koñców. Oprócz wszechstronności i ³atwości zabudowy, ta nowa seria produktów ma najlepsz¹ w swojej klasie dok³adnośæ sterowania. Jednostki te maj¹ te wiêksz¹ wydajnośæ (mniejsze straty przep³ywu) ni porównywalne produkty konkurencyjne. Zastosowania: sprzêt do robót ziemnych, dźwigi i maszyny samojezdne, ci¹gniki i kombajny rolnicze. Specyfikacja: Ch³onnośæ: 31,5-120 cm 3 /obrót. Przep³yw: l/min. Ciśnienie max.: 140 bar. Sterowniki serii 20 Sterowniki serii 20 (SCU) s¹ kontynuacj¹ tradycji innowacyjności technologii Eatona w dziedzinie jednostek steruj¹cych. Seria 20 SCU zapewnia jeszcze bardziej p³ynne sterowanie z u yciem opatentowanego rozwi¹zania Wide-Angle, minimalizuj¹c zjawiska myszkowania i śladowania w pojazdach przegubowych. Zastosowanie rozwi¹zanie ze sprê yn¹ centruj¹ca zapewnia niewymagaj¹ce regulacji, bezproblemowe sterowanie; gwarantuj¹c doskona- ³¹ kontrolê nad pojazdem wa n¹ cechê pojazdów, dla których te sterowniki zosta³y stworzone. Zastosowania: przegubowe pojazdy i maszyny, ³adowarki, przyczepy niskopod³ogowe ze skrêtnymi osiami. Specyfikacja: Ch³onności: cm 3 /obrót. Przep³yw: l/ min. Ciśnienie max.: 241 bar. Sterowniki serii 40 Sterowniki serii 40 (SCU) s¹ przystosowane do pracy w zastosowaniach o najwiêkszym przep³ywie i najwy szym ciśnieniu to najsilniejsze sterowniki na rynku. Sterowniki wytwarzane s¹ przy u yciu opatentowanej technologii Eatona, zapewniaj¹cej du ¹ czu³ośæ oraz bezproblemowe i stabilne sterowanie. Zastosowania: du e pojazdy przegubowe i pojazdy o wszystkich osiach sterowanych. Specyfikacja: Ch³onnośæ: 1,230-3,030 cm 3 /obr. Przep³yw: l/min. Ciśnienie max.: 241 bar. Pompy VMQ Vickers VMQ jest światowym liderem w dziedzinie pomp ³opatkowych o wysokim ciśnieniu i wydajności, o niskim poziomie g³ośności. Pompy VMQ s¹ dostêpne w wykonaniu pojedynczym, podwójnym, potrójnym i przelotowym. Dziêki specjalnym rozwi¹zaniom mo liwa jest efektywna praca przy zwiêkszonej lepkości i ciśnieniu, przy zimnym starcie. Pompa Vickers VMQ 32 jest najbardziej wydajn¹ pomp¹ o wysokich parametrach ciśnienia, o najni szej emisji ha³asu. Zastosowanie: sprzêt do prac morskich, sprzêt wiertniczy, sprzêt budowlany i do robót ziemnych, dźwignice i wyci¹garki wysokociśnieniowe, wtryskarki do tworzyw sztucznych, du e prasy, zgniatarki oraz du e belownice. Specyfikacja: Wydatek: cm 3 / obr.; zmienny przep³yw przy u yciu pomp pojedynczych, podwójnych i potrójnych. Ciśnienie: do 293 bar. Obroty: do obr/min. Sterowniki serii 10 Sterowniki (SCU) serii 10 charakteryzuj¹ siê bardzo ma³ym oporem przep³ywu p³ynu hydraulicznego. Ten zaawansowany in ynieryjnie produkt jest bezkonkurencyjnym sterownikiem dla uk³adów o średnich przep³ywach. Seria 10 SCU pracuje w zakresie ciśnienia do 275 bar i jest idealna do stosowania w ciê kich maszynach roboczych. Mo liwośæ obs³ugi przez sterownik tak wysokiego ciśnienia obni a ogólne koszty wytwarzania sprzêtu ze wzglêdu na mo liwośæ stosowania w systemie si³owników mniejszych rozmiarów. Seria 10 mo e ³¹czyæ w sobie inne uznane technologie Eatona, jak: QAmp, Wide Angle, Versa Steer czy sterowniki o 2 zakresach prêdkości. Zastosowania: ciê ki sprzêt budowlany, leśny, pojazdy i maszyny rolnicze. Specyfikacja: Ch³onnośæ cm 3 /obr. Przep³yw: 3,8-45 lub 8,0-76 l/min. Ciśnienie max.: 275 bar. Sterowniki serii 25 W sterownikach serii 25 (SCU) zastosowano dwa opatentowane rozwi¹zania Balanced Architecture i Wide Angle, dziêki którym sterowniki tej serii s¹ jeszcze bardziej czu³e na impulsy steruj¹ce, niezawodne i wydajne kosztowo. Zawory steruj¹ce i budowa przy³¹czy zapewniaj¹ jednakowe parametry przep³ywu i ciśnienia przy obu kierunkach pracy uk³adu w sposób zapewniaj¹cy precyzjê sterowania, niezawodnośæ i obni enie kosztów. W po³¹czeniu z wydajnymi pompami gerotorowymi Eatona tworz¹ kompaktowe i ³atwe do zabudowy zespo³y. Zastosowania: du e pojazdy przegubowe takie jak: ³adowarki, pojazdy górnicze, równiarki, przyczepy niskopodwoziowe i transportery. Specyfikacja: Ch³onnośæ: 490-1,230 cm 3 /obr. Przep³yw: l/min. Ciśnienie max.: 241 bar. Akcesoria sterownicze Eaton oferuje kompletn¹ liniê kolumn i kó³ sterowniczych, spe³niaj¹cych szeroki zakres wymagañ. Kolumny kierownicze sztywne i przegubowe, o konstrukcji spawanej, pokryte przeciwkorozyjna pow³ok¹ fosforanow¹. Kolumny s¹ dostêpne w ró nym wykonaniu: jako uniwersalne lub wyposa one w wi¹zki przewodów do sterowania i sygnalizacji. D³ugości 22 - do 33 umo liwiaj¹ zastosowanie kolumn w ka dej aplikacji. Eaton oferuje ko³a sterownicze w ró - nych wykoñczeniach: z wyk³adzin¹ miêkk¹, z ga³k¹ lub wyk³adzin¹ guzikow¹ w rozmiarach Pompy V/VQ Pompy serii V przeznaczone s¹ do instalacji średniociśnieniowych. Zastosowane w tym typie wk³ady pomp typu intra-vane zapewniaj¹ du ¹ ywotnośæ, niespotykan¹ wydajnośæ wolumetryczn¹ oraz bardzo ³atwy serwis. Dziêki u yciu bardzo cichego, 12-³opatkowego wirnika pompy te s¹ idealne do zastosowañ przemys³owych w pomieszczeniach zamkniêtych. Szczególnie typ 22 jest dobrze znany ze swojej niezawodności i wielozakresowości. Zastosowanie: Seria V zastosowania przemys³owe, zasilacze hydrauliczne, wtryskarki do tworzyw, prasy, urz¹dzenia do transportu materia³ów, generatory wysiêgniki Seria VQ zastosowania w pojazdach, ³adowarkach. Specyfikacja: Wydatek: 7,4 337,8 cm 3 /obr. Przep³ywy w pompach pojedynczych, podwójnych i potrójnych. Ciśnienie max.: do 210 bar (ci¹g³e). Obroty: do obr/min. 6 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

7 Pompy łopatkowe Pompy tłoczkowe do układów otwartych Pompy V10/V20 Pompy V10 i V20 s¹ przeznaczone do zastosowañ przemys³owych i motoryzacyjnych w instalacjach o średnim i niskim ciśnieniu. Znane z niezawodności, trwa³ości, niskiego poziomu g³ośności. Pe³ni¹ role pompy g³ównej w ma³ych i średnich instalacjach lub pompy pomocniczej w du ych systemach. S¹ standardowym wyposa eniem uk³adów wspomagania ciê arówek i autobusów. Zawory kontroli przep³ywu (opcja wyposa enia) upraszczaj¹ projekt uk³adu i instalacjê. Zastosowanie: zasilacze hydrauliczne, uk³ady wspomagania uk³adu kierowniczego du ych pojazdów, ³adowarki, dźwigi i belownice. Specyfikacja: Wydatek: 3,3 cm 3 / obr.-84,8 cm 3 /obr. Mo liwośæ u ycia pomp w uk³adzie pojedynczym i podwójnym. Ciśnienie max.: do 175 bar. Obroty: do obr/ min. Pompy VVS/VVP Zmiennowydatkowe pompy ³opatkowe serii VVS i VVP s¹ ekonomicznym rozwi¹zaniem dla zastosowañ w instalacjach o średnim i niskim ciśnieniu, gdzie wymagany jest zmienny przep³yw i niski poziom ha³asu. Dostêpny jest pe³en zakres opcji sterowania - od podstawowego kompensatora ciśnienia do czujników obci¹ enia i uk³adu kontroli ograniczenia momentu obrotowego. Dziêki zastosowaniu hydrodynamicznego smarowania ³o ysk pompy te odznaczaj¹ siê du ¹ trwa³ości¹. Zastosowanie: instalacje nisko i średniociśnieniowe o du ym zapotrzebowaniu na wydatek miedzy innymi w obrabiarkach. Specyfikacja: Wydatek: 6,0-100 cm 3 /obr. Ciśnienie max.: do 160 bar. Prêdkośæ: do obr/min. Pompy VQ(H) Pompy serii VQ s¹ przeznaczone dla aplikacji motoryzacyjnych o średnim ciśnieniu. 10-³opatkowy wirnik jest przystosowany do pracy w zakresie wysokiego ciśnienia i wiêkszych prêdkości obrotowych. Pompa zawiera wk³ad zapewniaj¹cy du ¹ ywotnośæ, wydajnośæ oraz prost¹ obs³ugê serwisow¹. To rozwi¹zanie jest szeroko stosowane przez producentów sprzêtu motoryzacyjnego. Pompy serii VQH s¹ przystosowane do wy szego ciśnienia i bardziej wydajnej pracy ni wersja pomp VQ. Nowe rozwi¹zanie wirnika zwiêkszy³o jego sztywnośæ i zredukowa³o przecieki wewnêtrzne. Korpusy pomp VQH wykonane s¹ z eliwa sferoidalnego i maj¹ takie same gabaryty jak pompy VQ. Zastosowanie: ³adowarki ko³owe, dźwigi, pojazdy u ytkowe. Specyfikacja: Wydatek: 40,2 315 cm 3 /obr. Mo liwośæ u ycia pomp w uk³adzie pojedynczym i podwójnym. Ciśnienie max.: 262 bar. Obroty: do obr/min. 420 Pompy serii 420 s¹ stosowane w uk³adach otwartych hydrauliki pojazdowej. Ró norodnośæ uk³adów sterowania zapewnia mo liwośæ dostosowania pomp do ka dej aplikacji. Generalnie uk³ady z zastosowaniem pomp serii 420 nie wymagaj¹ dodatkowych uk³adów ch³odzenia, dziêki czemu obni one s¹ koszty instalacji. Natomiast w przypadku zastosowania uk³adu ch³odzenia oleju mo na znacz¹co zwiêkszyæ wydatek instalacji. Zastosowanie: pojazdy u ytkowe, jak te traktory, ³adowarki, ci¹gniki i maszyny rolnicze, terenowe wózki wid³owe, sprzêt do prac ziemnych, zasilacze hydrauliczne, systemy napêdowe wentylacji. Specyfikacja: Wydatek: 41, 49, 62 i 80 cm 3. Ciśnienie: 280 bar przy pracy ci¹g³ej, 320 bar przy pracy przerywanej. Obroty: do obr/min. PVB PVQ W powsta³ych na bazie przemys³owych wersji pomp PVB i PVE pompach serii Q znacznie zmniejszono poziom ha³asu. W typie PVQ zredukowano poziom dźwiêku o 4 dba. Du a ilośæ opcji sterowania zapewnia szczególn¹ elastycznośæ zastosowañ. Zastosowanie: automatyka przemys³owa, zasilacze hydrauliczne, maszyny spo ywcze oraz obrabiarki. Specyfikacja: Wydatek: 10 cm 3-45 cm 3. Ciśnienie: do 210 bar. Obroty: do obr/min. PVE Pompy serii PVE Eaton s¹ pompami wspó³osiowymi, o zmiennym wydatku, dostêpne w trzech typowymiarach. Szeroki zakres opcji sterowania pozwala na maksymaln¹ elastycznośæ zastosowañ. Wydatek pomp sterowany jest regulatorem ciśnienie i (lub) przep³ywu. Dziêki zastosowaniu aluminiowej obudowy, pompy posiadaj¹ niewielk¹ wagê. Dostêpny szeroki asortyment kompatybilnych elementów steruj¹cych ciśnieniem i przep³ywem oraz czujników ciśnienia nadzoruj¹cych parametry pracy pompy. Zastosowanie: traktory rolnicze, sprzêt rolniczy, pojazdy us³ug komunalnych, sprzêt budowlany i wiele innych aplikacji motoryzacyjnych. Specyfikacja: Wydatek: 25 cm 3-45 cm 3. Ciśnienie: do 210 bar. Obroty: do obr/min. Jedna z najpopularniejszych na rynku przemys³owa pompa do uk³adów otwartych. Du a ilośæ opcji sterowania zapewnia szczególn¹ elastycznośæ zastosowañ. Zastosowanie: automatyka przemys³owa, zasilacze hydrauliczne oraz uk³ady pomocnicze w pojazdach. Specyfikacja: Wydatek: 10 cm 3-94 cm 3. Ciśnienie: do 210 bar. Obroty: do obr/min. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

8 Pompy tłoczkowe do układów otwartych Pompy i silniki do układów zamkniętych PVH Wysokowydajne i wysokosprawne pompy PVH to rodzina wspó³osiowych pomp o zmiennym wydatku, opartych na sprawdzonych rozwi¹zaniach i technologii. Parametrami odpowiadaj¹ innym pompom t³oczkowym Vickers Eaton, ale charakteryzuj¹ siê mniejszymi gabarytami i mniejszym ciê arem. Seria PVH zosta³a stworzona specjalnie do spe³niania wymogów ci¹g³ej pracy w instalacjach wysokociśnieniowych do 250 bar. Zastosowanie: Motoryzacyjne: ³adowarki ko³owe, zgarniarki i równiarki, u ytkowe pojazdy komunalne, spycharki, maszyny leśne, kombajny niwne, wiertnie, maszyny do obróbki plastycznej, zasilacze hydrauliczne, prasy, automatyka przemys³owa i obrabiarki. Specyfikacja: Wydatek: cm 3 /obr. Ciśnienie: do 250 bar. Obroty: do obr/min. PVXS Pompy Hydrokraft PVXS to pompy wysokiego ciśnienia (350 bar), przeznaczone do instalacji przemys³owych. Pompy PVXS s¹ stosowane w instalacja o wymaganych wysokich parametrach. Zastosowanie: maszyny do obróbki plastycznej, giêtarki, prasy, wyci¹garki w zastosowaniach morskich, rozdrabniarki, obrabiarki elektroerozyjne oraz zasilacze hydrauliczne. Specyfikacja: Wydatek: cm 3 /obr. Ciśnienie: do 350 bar. Prêdkości obrotowe zgodne z obrotami silników elektrycznych. Mo liwośæ u ywania olejów hydraulicznych niepalnych. Pompy t³oczkowe Heavy Duty series1 Pompy te charakteryzuj¹ siê wysok¹ trwa³ości¹, wydajności¹ oraz ró norodności¹ opcji sterowania. Zastosowanie: napêdy mieszalników do betonu, aplikacje przemys³owe, dźwigi, kombajny leśne, walce drogowe, ³adowarki ko³owe i sprzêt budowlany. Specyfikacja: Wydatek: cm 3 /obr. Ciśnienie: do 430 bar. Obroty: do obr/min. Silniki Bent Axis o sta³ej i zmiennej ch³onności. Silniki t³oczkowe o sta³ej i zmiennej ch³onności Eaton seria 1 s¹ dobrze znane ze swojej wyj¹tkowej jakości i du ej ywotności. Dziêki du ej ilości opcji przy³¹czy i uk³adów sterowania silniki te maja wszechstronne zastosowania w wymagaj¹cych aplikacjach i spe³niaj¹ oczekiwania szerokiej rzeszy u ytkowników. Zastosowanie: maszyny do prac ziemnych i sprzêt budowlany, pojazdy rolnicze i leśne, sprzêt do prac morskich i podwodnych, przenośniki przemys³owe, mieszalniki i inne stacjonatrne instalacje przemys³owe. Specyfikacja: Ch³onnośæ: 11 typowymiarów silników o sta³ej ch³onnościw zakresie cm 3 / obr, 5 typowymiarów silników o zmiennej ch³onności w zakresie cm 3 /obr. Ciśnienie: do 350 bar, impuls ciśnienia chwilowy: do 450 bar. Obroty: do obr/min. PVM Pompy do instalacji średniociśnieniowych o obni onym poziomie ha³asu o oko³o 10 dba mniejszym od pomp 2-zakresowych innych producentów. Dziêki temu ograniczona jest potrzeba u ycia kosztownych os³on dźwiêkoszczelnych i elementów wibroizolacyjnych. Standardowo wyposa one w przy³¹cza pomiarowe oraz uk³ad sterowania wydatkiem. Zastosowanie: maszyny do obróbki plastycznej metali, giêtarki, obrabiarki, pi³y hydrauliczne, automatyka przemys³owa, prasy oraz zasilacze hydrauliczne. Specyfikacja: Wydatek: cm 3 /obr. Ciśnienie: do 280 bar (praca ci¹g³a), do 320 bar (praca przerywana). Sterowanie zaworem ciśnieniowym i (lub) przep³ywowym. Prêdkości obrotowe zgodne z obrotami silników elektrycznych. Mo liwośæ u ywania olejów hydraulicznych niepalnych. PVWS Pompy typu Hydrokraft PVWS to przemys³owe pompy t³oczkowe wysokiego ciśnienia (350 bar). Przy³¹cza i uk³ady kontrolne umieszczone s¹ w taki sposób, e pompy mo na ³atwo ³¹czyæ w uk³ad tandemowy, przy zachowaniu minimalnej d³ugości zespo³u. Te wysokowydajne pompy wyposa one s¹ w szeroki asortyment uk³adów sterowania i znajduj¹ zastosowanie w ró norodnych aplikacjach. Zastosowanie: maszyny do obróbki plastycznej, giêtarki, prasy, wyci¹garki w zastosowaniach morskich, mieszarki, obrabiarki oraz zasilacze hydrauliczne. Specyfikacja: Wydatek: cm 3 /obr. Ciśnienie: do 350 bar. Prêdkości obrotowe zgodne z obrotami silników elektrycznych. Mo liwośæ u ywania olejów hydraulicznych niepalnych. Pompy t³oczkowe Heavy Duty seria 2 Pompy serii 2 spe³niaj¹ zapotrzebowanie rynku na kompaktowe, ciche i trwa³e zasilanie napêdów hydrostatycznych. Stosowane w przemyśle i motoryzacji. Szeroki wachlarz uk³adów sterowania dopasowuje je do ró nych aplikacji. Zastosowanie: maszyny rolnicze, dźwigi, kombajny leśne, walce drogowe, ³adowarki ko³owe, maszyny drogowe, sprzêt budowlany i aplikacje przemys³owe. Specyfikacja: Wydatek : cm 3. Ciśnienie: do 430 bar. Prêdkośæ: do obr/min. Silniki t³oczkowe serii Heavy Duty - O sta³ej i zmiennej ch³onności Silniki t³oczkowe o sta³ej i zmiennej ch³onności Eaton seria Heavy Duty 1 s¹ dobrze znane ze swojej wyj¹tkowej jakości i du ej ywotności. Dziêki du ej ilości opcji przy³¹czy i uk³adów sterowania silniki te maja wszechstronne zastosowania dla wymagaj¹cych aplikacji i spe³niaj¹ oczekiwania szerokiej rzeszy u ytkowników. Zastosowanie: maszyny rolnicze i budowlane, maszyny do prac ziemnych, pojazdy u ytkowe. Specyfikacja: Ch³onnośæ: : cm 3 /obr. Ciśnienie: do 430 bar. Obroty: do obr/min 8 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

9 Pompy i silniki do układów zamkniętych Napędy hydrostatyczne Light Duty Napędy hydrostatyczne Medium Duty Przekładnie hydrostatyczne Pompy t³oczkowe serii Medium Duty Manual Przep³yw w tych pompach jest sterowany rêcznie za pomoc¹ ró - nego rodzaju zaworów p³ytowych, co zapewnia ³atwe i elastyczne dostosowanie parametrów do potrzeb danej aplikacji. Dziêki specjalnemu wykonaniu mo liwa jest zabudowa pomp pojedynczych lub w tandemie równoleg³ym i szeregowym. Zastosowania: maszyny rolnicze, dźwigi i maszyny budowlane, maszyny do prac ziemnych, u ytkowe pojazdy komunalne. Specyfikacja: Model 70160: Wydatek: 23,6 cm 3 /obr. Ciśnienie: do 345 bar chwilowe, 210 bar ci¹g³e. Obroty: do obr/min; Model 70360: Wydatek: do 40,6 cm 3 /obr. Ciśnienie: do 345 bar chwilowe, 210 bar sta³e. Obroty: obr/ min. Przek³adnie hydrostatyczne Light Duty Przek³adnie hydrostatyczne modele 751, 771, 781 i 851 oparte s¹ na sprawdzonym rozwi¹zaniu z u yciem t³oczków kulowych - zarówno w pompach, jak i silnikach. Modele 751 i 851 wyposa one s¹ w jedn¹ pompê i dwa silniki dla zapewnienia w³aściwych prêdkości i momentu obrotowego dla pojazdów ró nych rozmiarów. Model 771 jest zestawem jednej pompy i jednego silnika. Model 781 to dwie jednostki jak 771 pracuj¹ce w tandemie Zastosowanie: ma³e ci¹gniki rolnicze i kosiarki, zamiatarki, i inne pojazdy u ytkowe. Specyfikacja: Obroty: na wyjściu 3600 obr/min., na wejściu - Model 751: 110 obr/min, Model 771: 153 obr/min, Model 778: 121 obr/min. Model 851; 112 obr/min. Eaton seria 350 Seria 350 jest zaawansowan¹ technologicznie pomp¹ z serwosterowaniem do uk³adów hydraulicznych zamkniêtych. Jest to podwójna pompa osiowot³oczkowa w konstrukcji której wykorzystano najnowsze rozwi¹zania Eaton dla obwodów hydrostatycznych o średnim obci¹ eniu. Opcje sterowania obejmuj¹ sterowanie mechaniczne lub elektrohydrauliczne ze sprzê eniem zwrotnym, sterowanie zaworami proporcjonalnymi hydraulicznymi lub sterowanymi elektronicznie, oraz 3-pozycyjne (Przód-Neutralny-Ty³) sterowanie elektryczne. Zastosowanie: maszyny rolnicze i budowlane, u ytkowe pojazdy komunalne. Specyfikacja: Wydatek: 49 cm 3 / obr. Ciśnienie: 380 bar chwilowe, 280 bar ciag³e. Przek³adnie hydrostatyczne Light Duty Modele 6, 7 i 11 przek³adni hydrostatycznych sk³adaj¹ siê z pompy o zmiennym wydatku oraz silnika promieniowego z t³oczkami kulowymi o sta³ej ch³onności i systemu zaworów steruj¹cych - wszystkie elementy umieszczone s¹ w jednym korpusie. Zastosowanie: ma³e ci¹gniki ogrodnicze (8-20 km), kosiarki, sprzêt do utrzymywania pól golfowych, pi³y do betonu, u ytkowe pojazdy komunalne, Specyfikacja: Modele 6 i 7: Obroty: 2150 obr/min przy obrotach wejściowych 3600 obr/min. Moment obrotowy: 14 Nm przy pracy ci¹g³ej, 20 Nm przy pracy przerywanej, 27 Nm chwilowo. Model 11: Obroty: obr/min przy obrotach wejściowych 3600 obr/min., Moment obrotowy: 41 Nm przy pracy ci¹g³ej; 61 Nm przy pracy przerywanej; 81 Nm chwilowo. Pompy t³oczkowe Hydrokraft Pompy serii X /W s¹ wysokociśnieniowymi pompami przelotowymi do 350 bar przy pracy ci¹g³ej (420 bar ciśnienia chwilowego) z zaawansowanymi opcjami sterowania dla ciê kich zastosowañ przemys³owych i motoryzacyjnych. Pompy Hydrokraft TVX s¹ pompami zmiennowydatkowymi. Linia produktowa TVX jest dostêpna cm 3 /obr. przy ciśnieniu do 350 bar. Pompy Hydrokraft TVW dostêpne s¹ dla wydatków cm 3 /obr przy ciśnieniu do 350 bar. Zastosowanie: ciê ki sprzêt przemys³owy i motoryzacyjny. Specyfikacja: Wydatek: cm 3 /obr. Ciśnienie: do 350 bar przy pracy ci¹g³ej do 420 bar ciśnienia chwilowego. Obroty w zakresie obr/min. Pompa t³oczkowa z serwosterowaniem Pompy tej serii s¹ wyposa one w programowany elektronicznie serwozawór, dziêki czemu u³atwione jest sterowanie napêdem. Dostêpne wykonania dla piêciu ró nych wydatków. Ró norodne opcje sterowania pozwalaj¹ na skonfigurowanie napêdu w sposób spe³niaj¹cy szeroki zakres parametrów u ytkowych. Zastosowanie: maszyny rolnicze, maszyny budowlane i do prac ziemnych, u ytkowe pojazdy komunalne. Specyfikacja: Wydatek: 49 cm 3 / obr. Ciśnienie: 210 bar ciag³e, 379 bar chwilowe. Obroty: obr/ min. Silniki o sta³ej i zmiennej ch³onności Medium Duty Silniki te, w po³¹czeniu z odpowiednimi pompami, tworz¹ trwa³y i wydajny napêd hydrostatyczny. Silniki posiadaj¹ przy³¹cza obustronne lub jednostronne (przód lub ty³) oraz ró ne opcje wa³ów wyjściowych. Wyposa one w zawory prze³¹czaj¹ce i zwrotne. Dostêpne czujniki obrotów oraz wykonania z wa³em przelotowym do zainstalowania hamulca. Silniki zmiennowydatkowe s¹ dostêpne z hamulcem hydraulicznym lub sterowaniem serwo. Zastosowanie: maszyny rolnicze i budowlane, u ytkowe pojazdy komunalne. Specyfikacja: Ch³onnośæ: 21,7, 26,0, 29,0, 35,8, 43,6 cm 3 /obr. Ciśnienie: 210 bar ci¹g³e, 370 bar chwilowe. Obroty: do obr/ min. Przek³adnie hydrostatyczne Medium Duty Te uk³ady zawieraj¹ pompê t³oczkow¹ o sta³ym wydatku i silnik hydrauliczny o sta³ej lub zmiennej ch³onności - tworz¹ trwa³y i uniwersalny uk³ad napêdowy. Zastosowanie: ³adowarki czo³owe, koparki do rowów, sprzêt utrzymania pól golfowych, kosiarki, ma³e maszyny wibracyjne, terenowe wózki wid³owe, podnośniki no ycowe, wysiêgniki, walce drogowe, wiertnice poziome, roboty przemys³owe, minikoparki, u ytkowe pojazdy komunalne, rozdrabniacze do ga³êzi. Specyfikacja: Wydatek pompy: cm 3 /s. Ch³onnośæ silnika: 12-82,6 cm 3 /s. Ciśnienie: do 350 bar. Obroty: wejściowe do obr/min. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

10 Pompy i silniki zębate Zasilacze hydrauliczne Zawory Pompy GGP Pompy zêbate o niskiej pulsacji ciśnienia. Korpus wykonany jako odlew z aluminium o wysokiej wytrzyma³ości, ko³nierz i oprawy ³o ysk z eliwa. Wiele opcji przy³¹czy i wa³ów wyjściowych, zgodnych ze wszystkimi standardami miêdzynarodowymi (SAE, DIN i EUROPEAN). Zastosowanie: traktory ogrodowe, u ytkowe pojazdy komunalne, koparki wysiêgnikowe, dźwigi, kombajny rolnicze, zgarniarko-równiarki, systemy napêdowe wentylacji, zasilacze przemys³owe. Specyfikacja: Wydatek: 1,3-33,4 cm 3 /obr. Ciśnienie: bar. Prêdkośæ obrotowa max.: obr/min. Pompy S26/L2 i silniki S26 Pompy z obudowami aluminiowymi z mocowaniem SAE A i B, z wieloma opcjami wa³ów wejściowych i przy³¹czy Spe³niaj¹ standardy SAE i metryczne. Dostêpne w wersjach: pojedyncze i wielosekcyjne. Opcjonalne zabudowane zawory przelewowe i zawory przep³ywowe upraszczaj¹ projekt systemu i instalacjê. Silniki SAE A to jednostki zêbate, dwukierunkowe; korpus aluminiowy z wprasowanym tulejami ślizgowymi. Mocna i kompaktowa konstrukcja umo liwiaj¹ca ³atw¹ zabudowê w niedu ej przestrzeni. Zastosowanie: traktory ogrodowe, u ytkowe pojazdy komunalne, koparki wysiêgnikowe, kombajny rolnicze, zgarniarko-równiarki, kosiarki do poboczy, systemy napêdowe wentylacji, maszyny wibracyjne i przemys³owe, zasilacze. Specyfikacja. Wydatek: 7-31,8 cm 3 /obr. Ciśnienie max.: 207 bar. Prêdkośæ max.: obr/min. Zasilacze hydrauliczne Eaton dysponuje szerok¹ gam¹ pomp hydraulicznych, o ró nych parametrach, które znajduj¹ zastosowanie w zasilaczach hydraulicznych. Dziêki wysokiej trwa³ości i niezawodności, mo liwościach wielu opcji sterowania i przy³¹czy, pompy Eaton spotyka siê w instalacjach przemys³owych w ka dej dziedzinie przemys³u, m.in. w przemyśle stalowym, stoczniowym, motoryzacji, przemyśle papierniczym, prasach, obrabiarkach, si³owniach wiatrowych itp. Zawory proporcjonalne Zawory proporcjonalne Vickers Eatona w szerokim zakresie pokrywaj¹ zapotrzebowanie rynku przemys³owego i motoryzacyjnego. Posiadaj¹ wbudowane elektroniczne modu³y steruj¹ce OBE, mog¹ te wspó³pracowaæ z zewnêtrznymi sterownikami OBE i innych standardów. Zawory Eaton dostêpne s¹ w wielu wersjach funkcji dzia³ania, wielkości przep³ywu, parametrów ciśnienia i wysterowania. Rodzina zaworów proporcjonalnych KB zawiera zintegrowane sterowniki OBE o najwy szej niezawodności i trwa³ości, dostêpne w wykonaniach IP658L, IP67, ze sterowaniem za³¹czenia zaworu i regulacj¹ histerezy. Charakteryzuj¹ siê niskim zu yciem energii Zastosowanie: maszyny do obróbki plastycznej metalu, wtryskarki, elektrownie wiatrowe, przemys³ hutniczy i inne. Specyfikacja: Przep³yw: do 700 l/min. Ciśnienie: do 350 bar. Funkcje: sterowanie kierunkiem przep³ywu, ciśnieniem, przep³ywem. Rozmiar: NG6-32 (D03-10). Zawory ko³nierzowe Zawory ko³nierzowe zosta³y zaprojektowane do zainstalowania bezpośrednio na kryzie pompy, eliminuj¹c potencjalne przecieki, redukuj¹c pulsacje ciśnienia w uk³adzie. Zastosowanie: odlewnie, huty stali i inne zastosowania przemys³owe. Specyfikacja: Przep³yw: do 750 l/min. Ciśnienie: 350 bar. Rozmiar: SAE 3/4 1-1/2. Rozdzielacze hydrauliczne Rozdzielacze hydrauliczne Vickers DG Eatona, instalowane w przemys³owych instalacjach hydraulicznych w wykonaniu 3- lub 4-drogowym zapewniaj¹ kontrolê sterowania w szerokim zakresie zastosowañ. Ich podstawow¹ funkcj¹ jest sterowanie przep³ywu do si³ownika lub sterowanie obrotami i kierunkiem obrotów silnika hydraulicznego. Te zawory mog¹ byæ sterowane elektrycznie, hydraulicznie, pneumatycznie, mechanicznie lub rêcznie dźwigni¹. Pe³en zakres dodatkowych funkcji sterowania ciśnieniem i przep³ywem jest dostêpny w rodzinie Eaton SystemStak - zaworów warstwowych montowanych pod rozdzielaczami. Zawory DG s¹ dostêpne w 10 ró nych wielkościach. Zastosowanie: Ró norodne zastosowania przemys³owe. Specyfikacja: Przep³yw: do l/min. Ciśnienie: do 350 bar. Rozmiar: NG4-32 (D02-10) Regulatory przep³ywu Regulatory przep³ywu z kompensacja ciśnienia i temperatury umo liwiaj¹ precyzyjn¹ kontrolê wolumetryczn¹. Dostepne dla ciśnienia do psi, regulatory przep³ywu s¹ dostêpne w wersji z bocznikiem lub bez (zintegrowane zawory d³awikowe). Regulowane regulatory przep³ywu s¹ odpowiednie dla aplikacji wymagaj¹cych regulacji przep³ywu, bez kompensacji ciśnienia. Zastosowanie: ró norodne zastosowania przemys³owe. Specyfikacja: Przep³yw: do 106 l/min. Ciśnienie: do 250 bar. 10 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

11 Zawory Zawory modularne - warstwowe SystemStak TM Te kompaktowe systemy hydrauliczne skladaj¹ siê z modularnych zaworów zainstalowanych pomiêdzy rozdzielaczem a blokiem przy- ³¹czeniowym. Zawory zapewniaj¹ bardziej kompaktow¹ zabudowê uk³adów hydraulicznych i obni kê kosztów - eliminuj¹c zbêdne po³¹czenia. Mo liwa jest dowolna konfiguracja funkcjonalna wyspy zaworowej. Zastosowanie: obrabiarki i inne zastosowania przemys³owe. Specyfikacja: Przep³yw: do 340 l/min. Ciśnienie: do 315 bar. Funkcje: przelewowe, redukcyjne ciśnienia, sekwencyjne, zwrotne, zwrotne sterowane, d³awi¹ce, hamulcowe. Rozmiar: NG4-25 (D02-08). Zawory ciśnieniowe Zadaniem zaworów ciśnieniowych jest oddzia³ywanie na ciśnienie pracy w uk³adzie hydraulicznym. Oferta obejmuje szeroki zakres zaworów: zawory ograniczaj¹ce ciśnienie (zawory przelewowe), redukuj¹ce ciśnienie, sekwencyjne (do³¹czaj¹ce ciśnienie, od³¹czaj¹ce ciśnienie). Dostêpne wykonania z przy³¹czami do p³yty i do przewodów. Zastosowanie: ró norodne aplikacje przemys³owe. Specyfikacja: Przep³yw: do 680 l/min. Ciśnienie: do 350 bar. Serwozawory Te dwustopniowe, czterodrogowe zawory zapewniaj¹ sterowanie ze sprzê eniem zwrotnym - z wysok¹ precyzj¹, powtarzaln¹ prêdkości¹ oraz przewidywaln¹ si³¹ (regulacja momentu obrotowego). W porównaniu do serwozaworów Vickers SM4, zawory SX4 oferuj¹ rozszerzon¹ charakterystykê czêstotliwości dla bardziej wymagaj¹cych zastosowañ. Zastosowanie: sprzêt do testów i symulacji, wtryskarki i wydmuchiwarki do tworzyw i inne aplikacje przemys³owe. Specyfikacja: Przep³yw: do 151 l/min. Ciśnienie: do 350 bar. Funkcje: kontrola pozycjonowania, prêdkości i ciśnienia. Rozmiar: SM4/10-40; SX4/20 Zawory logiczne Zawory o relatywnie wysokich przep³ywach do 150 l/min i wiêkszych. Zawory logiczne s¹ przeznaczone dla bardziej wydajnych, szybszych i bardziej kompaktowych systemów hydraulicznych. Technologia systemu wk³adów zaworowych Eatona spe³nia rosn¹ce potrzeby nowej generacji maszyn i urz¹dzeñ sterowanych hydraulicznie. W obecnych czasach maszyny potrzebuj¹ sterowañ, które s¹ wyj¹tkowo efektywne kosztowo i wydajne energetycznie. Zawory Vickers zaspokajaj¹ te potrzeby. Zastosowanie: maszyny do obróbki plastyczne metali, wtryskarki do tworzyw, hutnictwo i walcownie. Specyfikacja: Przep³yw: 75 l/min. Ciśnienie: 240 bar. System zaworów Ultronics - Twin Spool Ultronics ZTS16 znajduje zastosowanie w uk³adach o otwartej architekturze i dziêki opatentowanemu rozwi¹zaniu Twin Spool umo liwia nowe funkcje i zaawansowane technicznie opcje sterowania. Zawór posiada interfejs J1939 lub CANOpen CAN, umo liwiaj¹c projektantom systemu zastosowanie kompleksowego systemu sterowania pojedynczego zaworu lub ca³ego systemu. Ka da sekcja zaworu ma podwójny system czujników dla kontroli funkcjonalności. Otwarta architektura pozwala u ytkownikom na dostosowanie sterowania do w³asnych aplikacji przy u yciu oprogramowania Eaton s Control F(x)TM i sterowników EFX, lub swojego w³asnego sterownika i zwi¹zanego z nim oprogramowania. Zastosowanie: mini-koparki, maszyny dla leśnictwa, ³adowarki wysiêgnikowe, u ytkowe pojazdy komunalne, dźwigi. Specyfikacj: Przep³yw sekcji roboczej: 130 l/min. Ciśnienie (NFPA): 300 bar. Zawory wkrêcane - patronowe Od ponad 70 lat marka Vickers zapewnia swoim klientom produkty wysokiej jakości i innowacyjne rozwi¹zania w zakresie wszystkich zastosowañ napêdów i sterowania hydraulicznego, przy pomocy najlepszej jakości zaworów wkrecanych. Eaton z ca³ym zaanga owaniem podtrzymuje tê pozycjê, oferuj¹c najszerszy wybór zaworów wkrêcanych do zastosowañ przemys³owych i motoryzacyjnych. Zastosowanie: kombajny i maszyny rolnicze, u ytkowe pojazdy komunalne, maszyny budowlane, aplikacje motoryzacyjne i przemys³owe. Specyfikacja: Przep³yw: do 560 l/ min. Ciśnienie: do 420 bar. Zawory MDG - Rozdzielacze pojazdowe Rozdzielacze pojazdowe Eaton MDG to uniwersalne i modu³owe rozwi¹zania, oparte na sprawdzonym, wiod¹cym w przemyśle rozwi¹zaniu Vickers DG. Zawór MDG oferuje wszechstronnośæ i elastycznośæ w zastosowaniach systemowych dziêki konstrukcji w postaci sekcji funkcjonalnych, umo liwiaj¹c u ycie do 6 sekcji w module. Zawór MDG mo e byæ konfigurowany w celu stworzenia indywidualnych, wielofunkcyjnych obwodów dziêki technologii wysp zaworowych. Zastosowanie: adowarki czo³owe, koparki, traktory, kombajny i maszyny rolnicze, betoniarki, ³adowarki wysiêgnikowe. Specyfikacja: Przep³yw: 60 l/min, on/off 20 l/min. Ciśnienie: 350 bar. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

12 Zawory SEKCYJNE Siłowniki Monoblocks 5 i 15 gpm (19 i 56 l/min) Zawory sekcyjne umo liwiaj¹ zabudowê o zwartej konstrukcji. Ich zastosowanie oznacza ograniczenie lub eliminacjê przecieków. Hartowane i platerowane t³oczki zapewniaj¹ d³ugotrwa³e dzia³anie i s¹ odporniejsze na korozjê. Dziêki ich dwupunktowemu podparciu zmniejszono niebezpieczeñstwo zacierania siê t³oczków. Zastosowanie: maszyny do prac ziemnych, podnośniki koszowe, ma³e ³adowarki, traktory ogrodnicze, kombajny i maszyny rolnicze. Specyfikacja: Przep³yw: 19 i 56 l/min. Ciśnienie: bar. Zawory sekcyjne CMX Zawory sekcyjne CMX, sterowane elektrycznie lub hydraulicznie, mog¹ byæ zabudowane w dowolnej czêści pojazdu lub maszyny. Zawory dobiera siê w zale ności od obci¹ enia si³ownika (lub innego elementu wykonawczego) i parametrów pompy zasilaj¹cej uk³ad. W razie potrzeby jest mo - liwośæ u ywania do sterowania jednym elementem wykonawczym uk³adu dwóch lub wiêcej zaworów uruchamianych jednym sterowaniem. Zastosowanie: maszyny leśne, ³adowarki ko³owe, dźwigi, wózki paletowe, wysiêgniki. Specyfikacja: Przep³yw: 98 i 159 l/min. Ciśnienie: do 350 bar w zale ności od konfiguracji przy³¹czy. Spawane Przemys³owe si³owniki spawane Eatona: Vickers i Hydro-Line serii W s¹ produktami do zastosowañ przemys³owych, przeznaczonych do najciê szych zastosowañ. Konstrukcje te zosta³y zaprojektowane dla uzyskania jak najwiêkszej trwa³ości i niezawodności. Zawieraj¹ innowacyjny system uszczelnieñ o du ej ywotności, eliminuj¹cy przecieki i chroni¹cy si³ownik przed zanieczyszczeniami. Zastosowanie: szeroki zakres zastosowañ; prasy, zgniatarki, belownice, podnośniki oraz inne maszyny i urz¹dzenia. Specyfikacja: Ciśnienie: do 207 bar dla hydrauliki; 17 bar dla zastosowañ w pneumatyce. Dostêpne rozmiary standardowe: średnica mm (4-12 ), skok t³oka do mm (300 ). Dostêpne si³owniki na zamówienie. Si³owniki ko³nierzowe) Si³owniki ko³nierzowe Eatona - typu Vickers i Hydro-Line serii M s¹ zosta³y skonstruowane dla spe³nienia wymagañ przemys³u stalowniczego. Seria si³owników owymiarach średnicy 2 (50 mm) - 16 (400 mm), skok do 300 (8m), u ywana jest w hutach, walcowniach itp. Ten wytrzyma³y produkt posiada parametry przewy szaj¹ce wymagania tego przemys³u. Zastosowanie: g³ównie w walcowniach i hutach stali oraz w innych zastosowaniach w przemyśle ciê kim. Specyfikacja: Ciśnienie: do 207 bar dla produktów hydraulicznych i 17 bar (250 psi) dla standardowych produktów pneumatycznych. Dostêpne rozmiary: średnica mm (2-16 ), skok do mm (300 ). W produktach na zamówienie dostêpne wy sze parametry i rozmiary niestandardowe. Zawory samopoziomuj¹ce Zawory te pe³ni¹ funkcje liniowych podzielników przep³ywu i s¹ u ywane do automatycznego poziomowania oprzyrz¹dowania lub elementów roboczych maszyn samojezdnych. Dostêpne w wersji 1-kierunkowej (tylko podnoszenie) lub 2-kierunkowej (podnoszenie i opuszczanie) Zastosowanie: zgarniarko-równiarki, maszyny rolnicze Specyfikacja: Przep³yw: do 75 l/min. Ciśnienie: 240 bar. Dzielniki przep³ywu zaworowe Dzielniki strumienia Eaton stosowane s¹ w aplikacjach, w których trzeba podzieliæ wydatek jednej pompy na dwa lub wiêcej odbiorników. Dostêpne w wersjach; dzielniki równomierne i dzielniki niesymetryczne w szerokim zakresie przep³ywów i ciśnienia roboczego. Dzielniki przep³ywu Eaton zapewniaj¹ precyzyjne sterownie przep³ywem i pozwalaj¹ na dowolny rozdzia³ strumienia hydraulicznego nawet w rozleg³ych i skomplikowanych uk³adach hydraulicznych. Zastosowanie: ci¹gniki i maszyny rolnicze, d wigi i koparki wysiêgnikowe, ³adowarki ko³owe. Specyfikacja: Sta³y priorytet przep³ywu: 96 l/min, Ciśnienie: 172 bar: równomierne 113 l/min, 172 bar. Zmienny priorytet przep³ywu 76 l/ min, 172 bar. Przep³yw priorytetowy: 175 l/min, 195 bar. Zawór priorytetowy przep³ywu ze sprzê eniem zwrotnym od obci¹ enia: 240 l/min, 297 bar. Skrêcane Si³owniki skrêcane Eatona typu Vickers i Hydro-Line serii T charakteryzuj¹ siê wysokimi osi¹gami przy zachowaniu kompaktowych wymiarów. Ta seria si³owników o średnicy od 3/4 (20 mm) do 8 (200 mm) i skoku do 180 (4500 mm) jest stosowana w przemyśle przetwórstwa odpadów, podnośnikach, zgniatarkach itp. Zastosowanie: szeroki zakres zastosowañ obejmuj¹cy prasy przemys³owe, belownice, zgniatarki, podnośniki przemys³owe oraz ró norodne maszyny i przyrz¹dy. Specyfikacja: Ciśnienie: do 70 bar. dla hydrauliki i 17 bar dla produktów pneumatycznych. Standardowe średnice: mm (3/4-8 ), skok do mm (180 ). W produktach na zamówienie dostêpne wy sze parametry i rozmiary niestandardowe. Si³owniki z dwustronnymi śrubami z³¹cznymi Si³owniki Vickers i Hydro-Line serii G, N, I oraz L to szeroki wybór, posiadaj¹cych dopuszczenia NFPA i ISO si³owników hydraulicznych, pneumatycznych i elektrohydraulicznych. Ta wielozakresowa linia produktów cechuje siê sprawdzon¹ konstrukcj¹. System SureSeal Eatona dla poprawy efektywności dzia³ania i ³atwiejszej obs³ugi serwisowej. Ta linia oferuje potencjalnie nieograniczon¹ ilośæ opcji. Zastosowanie: prasy, wtryskarki i wydmuchiwarki do tworzyw, obrabiarki, sprzêt pakuj¹cy oraz urz¹dzenia do przemieszczania i transportu materia³ów, przetwórstwo ywności i wiele innych. Specyfikacja: Ciśnienie: do 207 bar dla produktów hydraulicznych i 17 bar (250 psi) dla produktów standardowych. Dostêpne średnice: rozmiary standardowe mm (3/4-30 ), skok do mm (300 ). 12 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

13 Siłowniki Węże i złączki Węże i złącza specjalne Si³owniki niestandardowe Od niewielkich konstrukcji specjalnych do najwiêkszych wykonañ wilekogabarytowych (Hydrowa seria XL), Eaton oferuje najszerszy zakres si³owników niestandardowych. Projekty najwy szej światowej klasy, zaawansowane konstrukcje i technologie wykonania, wykorzystanie najlepszych osi¹gniêæ z zakresu pow³ok i systemów uszczelnieñ. Zastosowanie: szeroki zakres aplikacji; od wtryskarek do tworzyw, poprzez prasy, obrabiarki, maszyny pakuj¹ce, podnośniki i urz¹dzenia do transportu, huty i walcownie, do zastosowañ morskich i podwodnych. Specyfikacja: Ciśnienie: do 690 bar dla produktów hydraulicznych i 17 bar dla produktów pneumatycznych. Dostêpne rozmiary: średnice do mm (47 ), skok do mm (866 ) Wê e wielooplotowe (oplot stalowy) i z³¹czki do wysokiego ciśnienia Eaton oferuje szerok¹ gamê wê y dla ka dego rodzaju aplikacji. Te 4- i 6-oplotowe wê e z oplotem stalowym s¹ dobrze dostosowane do ró norodnych warunków spotykanych w zastosowaniach przemys³owych i motoryzacji. Wê e oplotowe Eaton s¹ w stanie sprostaæ najbardziej wymagaj¹cym aplikacjom, zapewniaj¹c maksymaln¹ trwa³ośæ i niezawodnośæ. Zastosowanie: napêdy hydrostatyczne, szyby naftowe, sprzêt budowlany, systemy przemys³owe i motoryzacyjne. Specyfikacja: dostêpne w szerokim zakresie materia³ów powlekaj¹cych. Wê e spe³niaj¹ lub przewy szaj¹ wymogi EN/ DIN, Mil-spec i SAE. Wê e do niskiego ciśnienia Eaton oferuje szeroki asortyment wê y niskociśnieniowych w tym wê e odporne na wysok¹ temperaturê AQP, wêze z pow³okami odpornymi na ścieranie. Dostêpne równie wykonania z kolorowymi pow³okami dla ³atwiejszej identyfikacji w instalacjach. Specyfikacja: Zakres średnic wewnêtrznych: 1/4-3/4 Uwaga: niezalecane do uk³adów pulsacyjnych Wê e przemys³owe Eaton oferuje wê e przemys³owe do przesy³u ró norodnych mediów: od powietrza i wody pod niskim ciśnieniem do niebezpiecznych substancji chemicznych. Wê e dostêpne w zakresie średnic wewnêtrznych od 1/4 do 8, wiele z nich jest dostêpnych w wersjach ze spirala ochronn¹. Zastosowanie: przesy³ powietrza, wody i innych mediów, transport materia³ów sypkich, ywności itp. Specyfikacja: Materia³ wê a i pow³oki RMA klasy A, pow³oki dopuszczone przez MSHA, zatwierdzone przez FDA i z certyfikatem NSF-51 do produktów spo ywczych. Wê e wielooplotowe (oplot tekstylny) i z³¹czki do średniego ciśnienia Wê e wielooplotowe i z³¹czki do średniego ciśnienia Eaton to najszersza na rynku oferta dla ró norodnych zastosowañ hydraulicznych. Zastosowanie: systemy hydrauliczne, sprzêt motoryzacyjny, sprzêt przemys³owy. Specyfikacja: Wê e spe³niaj¹ wymogi norm: EN/DIN, Mil-spec i SAE. Certyfikacje obejmuj¹ ABS, DNV, MSHA, DOT/FMVSS i wiele innych. Wê e termoplastyczne Wê e termoplastyczne Synflex s¹ stosowane w uk³adach hydraulicznych w samochodach ciê arowych, w zastosowaniach podwodnych oraz aplikacjach specjalnych. Zastosowanie: platformy wiertnicze, wózki wid³owe i sprzêt rolniczy. Specyfikacja: Zakres średnic wewnêtrznych: 1/8-1. Ciśnienie: do 690 bar Wê e Teflon Wê e Teflon stosowane s¹ w aplikacjach o ekstremalnie wysokich i niskich temperaturach i tam, gdzie wymagana jest odpornośæ na chemikalia, niski opór przy przesyle mediów oraz elastycznośæ i odpornośæ na starzenie. Szeroki zakres wê y i dopasowanych do nich z³¹czek do u ytku w szerokim wachlarzu zastosowañ. Zastosowanie: maszyny do ciśnieniowego odlewania aluminium, przemys³ farb i lakierów, przemys³ chemiczny i farmaceutyczny. Specyfikacja: Spe³niaj¹ wymogi SAE 100R14A i B Ciśnienie: do 350 bar. Teflon jest zarejestrowan¹ mark¹ handlow¹ DuPont. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

14 Węże i złącza specjalne Wê e do klimatyzacji Przemys³ zbrojeniowy Dla przemys³u zbrojeniowego Eaton dostarcza szeroki zakres wê y, z³¹czek i przy³¹czy, spe³niaj¹cych wymagania specyfikacyjne lotnictwa, marynarki i wojsk l¹dowych. Produkty Aeroquip Marine/ Military cenione s¹ ze wzglêdu na jakośæ i niezawodnośæ. Zastosowanie: uk³ady hydrauliczne. Specyfikacja: na yczenie. Adaptery i z³¹cza do rur Eaton oferuje szerok¹ gamê standardowych i niestandardowych adapterów i z³¹czek do szerokiego zakresu aplikacji. Dostêpne w wykonaniach ze stali, mosi¹dzu i stali nierdzewnej. Elementy s¹ dostêpne do wymiarów calowych i metrycznych. Wykonanie wg. norm ISO, SAE, BSP, DIN i NPT i innych. Zastosowanie: przemys³owe instalacje hydrauliczne, zastosowania motoryzacyjne. Specyfikacja: Rozmiary: 4-42 mm i 1/8-2. Dodatkowe rozmiary wg norm SAE J512, J513, J518, J1926, J1453, DIN 2353, ISO 8434, ISO 6162 dostêpne na zamówienie. STC Najszersza oferta przy³¹czy bezgwintowych. Opatentowana przez Eatona technologia odnios³a szczególny sukces w ró norodnych wymagaj¹cych zastosowaniach motoryzacyjnych. Zastosowanie: naczepy i przyczepy samochodowe, sprzêt budowlany i rolniczy. Specyfikacja: Z³¹cza s¹ oferowane w rozmiarach 3/8 do 1. Ciśnienie: do 345 bar. Eaton dostarcza pojedyncze komponenty i ca³e zespo³y dla szerokiego zakresu systemów ch³odniczych i klimatyzacji. Ró norodne materia³y wykonania wê y i pow³ok zapewniaj¹cych szczelnośæ, w tym pow³ok nylonowych. Przyk³adowo w¹ GH134 Refresh zapewnia najni szy na rynku wspó³czynnik przenikania czynnika ch³odniczego, dziêki czemu nastêpuje redukcja emisji gazów szkodliwych dla środowiska. Zastosowanie: wê e i z³¹czki do klimatyzacji i ch³odnictwa, motoryzacji, rolnictwa i budownictwa. Specyfikacja: Produkty s¹ testowane do SAE J2064. Produkty formowane Produkty formowane Aeroquip Performance Products ze z³¹czkami i przy³¹czami specjalnymi stosowane s¹ w motocyklach i samochodach sportowych i innych ekstremalnych zastosowaniach. Zastosowanie: instalacje paliwowe i ch³odzenia, klimatyzacja, uk³ady smarowania, narzêdzia pneumatyczne i przewody hamulcowe. Specyfikacja: Testowane wg norm, ISO 9001 i QS 9000, certyfikowane zak³ady produkcyjne. Szybkoz³¹cza odcinaj¹ce Szeroki zakres szybkoz³¹czy od najprostszych powietrznych do skomplikowanych aplikacji hydraulicznych, jak równie specjalnych np. do aparatów do oddychania (SCBA) i aparatury tlenowej. Specyfikacja: pe³en zakres z³¹czek pneumatycznych, hydraulicznych. Z³¹cza spe³niaj¹ wymogi norm SAE i ISO. Metryczne z³¹czki do rur Z³¹czki do rur systemu Eaton Walterscheid s¹ dostêpne w szerokim asortymencie rozmiarów i konfiguracji. Systemy z³¹czek do rur Walterscheid sk³adaj¹ siê z elementów: WALPro WALRing WALForm Flared Flared Flange System ten odznacza siê wysok¹ jakości¹ wykonania i bardzo dobrymi parametrami wytrzyma³ościowymi oraz ³atwości¹ monta u. Zastosowanie: przemys³owe i motoryzacyjne uk³ady hydrauliczne. Specyfikacja: Rozmiary: 4-42 mm. Dodatkowe rozmiary dostêpne na zamówienie wg norm ISO / DIN 2353/ISO 6162, DIN 3949, DIN 912 i innych. STC EZ-Torque System STC EZ-Torque Eatona jest rozwi¹zaniem upraszczaj¹cym po³¹czenia przewodów hydraulicznych. STC EZTorque dzia³a na zasadzie szybkoz³¹cza, dziêki czemu uproszczona jest obs³uga i eliminuje siê niebezpieczeñstwo wycieków. U ycie tego po³¹czenia najnowszej generacji ogranicza siê do czynności wciśnij i obróæ. STC EZTorque otwiera mo liwości dla zastosowañ zarówno motoryzacyjnych, jak w instalacjach przemys³owych. STC EZ-Torque jest dostêpny dla po³¹czeñ wg. standardu SAE, BSP w rozmiarach -6 do -16. Zastosowanie: przemys³owe i motoryzacyjne uk³ady hydrauliczne. Specyfikacja: Do pod³¹czeñ 3/ EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

15 Węże specjalne i złącza obrotowe Akcesoria Swivels Oferujemy kompaktowe, trwa³e i wytrzyma³e z³¹cza obrotowe Swivels o du ej ró norodności przy³¹czy do stosowania w aplikacjach hydraulicznych. Zastosowanie: Nawijarki bêbnowe, podnośniki no ycowe Specyfikacja: mog¹ byæ u ywane w pe³nym zakresie zastosowañ hydraulicznych, ale równie pneumatycznych i instalacjach przesy³u p³ynów. E-Z Clip - Field Assembly Opatentowany przez Eatona system z³¹czy E-Z Clip, do wê y GH134 i GH134W, to najlepsze rozwi¹zanie dla instalacji systemów klimatyzacyjnych i ch³odniczych w najbardziej wymagaj¹cych zastosowaniach. System E-Z Clip, zosta³ dopuszczony do stosowania z szerokim zakresem czynników ch³odz¹cych. Mo esz zaufaæ doświadczeniu Eatona w u ytkowaniu znalaz³o siê ju ponad 4 miliony z³¹czy E-Z Clip. Zastosowanie: z³¹cza te s¹ powszechnie stosowane w systemach klimatyzacyjnych zarówno w pojazdach, jak i systemach stacjonarnych. Specyfikacja: E-Z Clip przewy sza swoim dzia³aniem wymogi SAE J2064 Przemys³owe zakuwarki do przewodów Eaton dostarcza równie przemys³owe (stacjonarne) zakuwarki do przewodów hydraulicznych. Szeroka oferta tych urz¹dzeñ jest w stanie spe³niæ wymogi produkcji na ma³¹ i du ¹ skalê. Zastosowanie: Zakuwarki do przewodów dla ka dego obszaru produkcji. Specyfikacja: mo liwośæ zakuwania wê y wszystkich rozmiarach od 1/8 do 1-1/4. Akcesoria Eaton oferuje najwy szej klasy akcesoria do wê y i przewodów hydraulicznych, obejmy, os³ony metalowe oraz środki do czyszczenia i konserwacji. Szeroki asortyment do wszystkich rodzajów i rozmiarów wê y przewodów.. Zastosowanie: szeroki zakres zastosowañ: budownictwo, leśnictwo, podnośniki, pojazdy us³ug komunalnych, rolnictwo, ciê arówki i autobusy. Specyfikacja: mo liwośæ u ywania ze wszystkimi rozmiarami wê y i przewodów. Szybkoz³acze Air Brake Stosowanie kompozytowych z³¹czy Quick-Connect Air Brake (Q-CAB) serii 217 zapobiega stratom sprê onego powietrza w instalacjach pneumatycznych. Zast¹pienie tradycyjnych z³¹czy metalowych z³¹czami metalowokompozytowymi pozwala równie na zmniejszenie masy pojazdów bez utraty w³asności u ytkowych. Kompozytowe z³¹cza Eaton Q-CAB, spe³niaj¹ i przewy szaj¹ parametry wszystkich norm przemys³owych. Zastosowanie: ciê arówki, autobusy i pojazdy terenowe. Specyfikacja: FMVSS , SAE J1131 oraz SAE J Przenośne zakuwarki do przewodów Eaton dostarcza przenośne zakuwarki do przewodów pozwalaj¹ce na profesjonalne po³¹czenie w dowolnym miejscu i czasie koñcówek z wê ami hydraulicznymi. Przenośne urz¹dzenia mog¹ byś zasilone z rêcznej pompy hydraulicznej lub z zasilacza hydraulicznego. Szczególnie przydatna do ³¹czenia wê y typu Coll-OCrimp. Zastosowanie: kompaktowa budowa i ³atwośæ obs³ugi u³atwia transport i umo liwia u ytkowanie zarówno w warunkach warsztatowych jak i polowych. Mo liwośæ zakuwania wê y 1 i 2-oplotowych. Os³ony ochronne z tworzywa Ten system Eatona pozwala ³atwe ³¹czenie przewodów hydraulicznych w wi¹zki przy jednoczesnej ochronie wi¹zki przed ścieraniem lub innym uszkodzeniem mechanicznym, umo liwiaj¹c jednocześnie giêtkośæ i elastycznośæ wystarczaj¹c¹ dla normalnego dzia³ania. Os³ony te mog¹ byæ ³atwo demontowane w prosty sposób, umo liwiaj¹c ³atwy dostêp do poszczególnych wê y (np. w celu naprawy). Dziêki zast¹pieniu niewydajnych metod spinania i wi¹zania przewodów mo na zaoszczêdziæ czas i obni yæ koszty napraw. Zastosowanie: stosowane wszêdzie tam gdzie przewody hydrauliczne nara one s¹ na uszkodzenia Specyfikacja: wykonane z nylonu balistycznego 1,050 o grubości 0,71 mm. Temperatura pracy do 80 C EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

16 Filtracja Elektronika i oprogramowanie Produkty do filtracji Wymagana czystośæ systemu hydraulicznego mo e zostaæ osi¹gniêta przez wdro enie procesu kontroli zanieczyszczenia Eaton Systemic Contamination Control. Proces jest oparty na odpowiednim doborze filtrów Eaton Vickers oraz systematycznej kontroli oleju hydraulicznego przy pomocy aparatury kontrolnej. Eaton oferuje pe³en zakres hydraulicznych filtrów Vickers - dla zastosowañ przemys³owych i motoryzacyjnych o przep³ywie do 1700 l/min i ciśnieniu do 420 bar. P³yny hydrauliczne Eaton ma olbrzymie doświadczenie w doborze i eksploatacji p³ynów hydraulicznych. Oleje hydrauliczne Eaton dziêki specjalnej formule i dodatkom sprawdzaj¹ siê w instalacjach o dowolnych parametrach ciśnienia, przep³ywu i temperatury zachowuj¹c stabilnośæ parametrów chemicznych i fizycznych. Dziêki zaawansowanej technologii dodatków przeciwutleniaj¹cych p³yny te osi¹gaj¹ znaczn¹ trwa³ośæ. Ich formu³a zapewnia przed³u one okresy miêdzy postojami serwisowymi w porównaniu do standardowych p³ynów hydraulicznych, obni aj¹c w ten sposób koszty obs³ugi. Wa ne s¹ te komponenty przeciwzu yciowe, zmniejszaj¹ce mechaniczne zu ycie pracuj¹cych elementów i równie przyczyniaj¹ce siê do zmniejszenia kosztów serwisowych. Target Pro Target-Pro 2 Eatona to przenośny aparat pomiarowy - licznik cz¹stek sta³ych w oleju, który pozwala na szybki pomiar zanieczyszczenia oleju hydraulicznego w ka dych warunkach. ¹czy najbardziej zaawansowan¹ technologiê laserowego pomiaru z przyjaznym dla u ytkownika interfejsem. Pozwala na monitorowanie czystości p³ynu w systemach hydraulicznych i smarowania. Oprogramowanie Target-Pro 2 dla Windows zainstalowane w analizatorze umo liwia rejestracjê wyników pomiarów i analizê trendów w czasie. (Windows jest zarejestrowan¹ marka produktow¹ Microsoft Corporation) Akumulatory Eaton oferuje akumulatory pêcherzowe, t³okowe i przeponowe w szerokim zakresie rozmiarów i materia³ów przepon, konfiguracji przy³¹czy i zakresów ciśnieñ zapewniaj¹cych optymaln¹ elastycznośæ rozwi¹zania. Eaton oferuje równie kompletn¹ liniê akcesoriów potrzebnych do odpowiedniej instalacji i konserwacji, obejmuj¹cy bloki zasilaj¹co-do³adowcze, mocowania, zestawy naprawcze, uk³ady zasilania i pomiarowe Zastosowanie: akumulacja energii, sterowanie ruchem, absorpcja impulsów hydraulicznych Specyfikacja: pojemnośæ od 1 do 54 l. Ciśnienia: 210 bar i 345 bar. Oprogramowanie CONTROL F(x) Oprogramowanie Eaton CONTROL F(x) pozwala na przygotowanie programów kontroluj¹cych poszczególne komponenty elektro-hydrauliczne i ca³e systemy. Eaton dostarcza biblioteki funkcji kontrolnych, oparte na standardzie IEC Przy u yciu graficznego interfejsu CONTROL F(x) mo esz tworzyæ, symulowaæ i monitorowaæ pracê instalacji. To stawia do dyspozycji klientów niezawodny system, który mo e byæ szybko przygotowany, testowany, wdro ony i modyfikowany. Zastosowanie: systemy hydrauliczne maszyn i urz¹dzeñ roboczych, aplikacje przemys³owe. Specyfikacja: środowisko programów opartych na Windows, z bibliotekami funkcji dla systemów i komponentów elektronicznych i elektro-hydraulicznych. Sześæ ró nych jêzyków programowania. Pe³na wizualizacja i symulacja. Sterowniki VFX do paneli operatorskich LCD Sterowniki VFX do paneli operatorskich LCD zapewniaj¹ ³atwe i komfortowe rozwi¹zanie dla sterowania systemami elektro-hydraulicznymi. VFX 1000 jest sterownikiem do sterowania i kontroli pracy uk³adu, a VFX 2000 posiada dodatkowo interfejs IO do pod³¹czenia dodatkowych czujników i sterowania. Sterowniki VFX s¹ zbudowane z przeznaczeniem dla zastosowañ motoryzacyjnych i przemys³owych w trudnych warunkach, s¹ programowane i konfigurowane przy u yciu intuicyjnego oprogramowania CONTROL F(x). Zastosowanie: systemy hydrauliczne maszyn i urz¹dzeñ roboczych, aplikacje przemys³owe. Specyfikacja: sterowniki VFX 1000 i 2000 umo liwiaj¹ sterowanie elementami elektrolektro-hydraulicznymi przy pomocy paneli operatorskich. VFX 2000 zapewnia dodatkowe 50 kana³owy interfejs IO. Sterowniki VFX mog¹ wspó³pracowaæ z panelami LCD o wielkości 6,5 oraz 10,4 cala. Sterowniki EFX z modu³ami IO Sterowniki EFX i modu³y IO zapewniaj¹ szeroki zakres rozwi¹zañ sterowania i kontroli uk³adów elektro-hydraulicznych. Wykorzystanie wszystkich mo liwości sterowników EFX i modu³ów i modu³ów IO, pozwala na skonfigurowanie uk³adu spe³niaj¹cego wszystkie potrzeby dowolnej aplikacji. Wszystkie produkty EFX posiadaj¹ stopieñ ochrony IP67 i s¹ stworzone do pracy w ciê kim środowisku zastosowañ motoryzacyjnych i przemys³owych. Linia produktów EFX jest programowana i konfigurowana przy u yciu intuicyjnego programu CONTROL F(x). Zastosowanie: systemy hydrauliczne maszyn i urz¹dzeñ roboczych, aplikacje przemys³owe Specyfikacja: 4 typy sterowników EFX i 3 modu³y IO zapewniaj¹ pe³n¹ komunikacjê w zakresie sygna³ów cyfrowych i analogowych w szerokim zakresie czêstotliwości i mocy sygna³u. Sterowniki EFX posiada interfejsy CANopen oraz J1939. Sterowniki SFX High Performance Sterowniki SFX 2000 s¹ przeznaczone do stosowania w uk³adach ze sprzê eniem zwrotnym zarówno w aplikacjach wykonawczych jak i kontrolno-pomiarowych. SFX 2000 zosta³ zbudowany do zaspokojenia wymogów kompleksowych aplikacji do pracy w ciê kich warunkach motoryzacyjnych i przemys³owych, jest programowany i konfigurowany przy u yciu intuicyjnego programu CONTROL F(x). Zastosowanie: systemy hydrauliczne maszyn i urz¹dzeñ roboczych, aplikacje przemys³owe Specyfikacja: SFX 2000 posiada 69 kana³ów IO zakresie sygna³ów cyfrowych i analogowych w szerokim zakresie czêstotliwości i mocy sygna³u. Zawiera 32-bitowy procesor, dwa porty CAN oraz sterownik Time-Triggered Protocol. 16 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

17 Rozwiązania systemowe Electronic Transmission Automotive Control (ETAC) Elektroniczny system kontroli napêdu pojazdu (ETAC) zapewnia wiele korzyści zwiêksza efektywnośæ i wydajnośæ przy zmniejszeniu kosztów eksploatacji. W systemie ETAC, elektroniczny sterownik jest zintegrowany z systemem sterowania zasilania silnika oraz napêdzanej przez niego pompy uk³adu hydraulicznego. Uk³ad ze sprzê eniem zwrotnym steruje zaworami zapewniaj¹c precyzyjny system kontrolny. Taki system sterowania napêdu hydrostatycznego umo liwia p³ynny i bezstopniowy napêd du ych pojazdów u ytkowych przy pomocy jednego peda³u steruj¹cego, przy zachowaniu optymalnego wykorzystania mocy i momentu obrotowego silnika napêdowego. Zastosowanie: dźwigi i podnośniki, sprzêt utrzymania ruchu kolei, pojazdy us³ug komunalnych, ³adowarki ko³owe. Hydraulic Launch Assist (HLA System) System opracowany na potrzeby pojazdów, w których wystêpuje du a czêstotliwośæ powtarzalnych operacji wykonywanych przez uk³ad hydrauliczny lub hybrydowy uk³ad napêdowy np. śmieciarki. Uk³ad pozwala osi¹gn¹æ znacz¹ce oszczêdności: zmniejszenie zu ycia paliwa do 25%, redukcja emisji CO 2 do 20 %, redukcja NO x do 17%, zmniejszenie zu ycia uk³adów hamulcowych do 97%. Specyfikacja: masa uk³adu 470 kg. Ciśnienie max.: 350 bar. Prêdkośæ: do 40 km/h. Objêtośæ oleju w systemie: 79 litrów. System Fan Drive Elektro-hydrauliczny system Fan Drive s³u y do kontroli termicznej i ch³odzenia napêdów hybrydowych pojazdów i maszyn. Sterowanie kontroluje silnik napêdowy i pompê przy pomocy specjalnego uk³adu elektronicznego i steruje silnikami hydraulicznymi wentylatorów. Dziêki temu mo liwa jest optymalizacja umieszczenia wentylatorów, eliminacja potrzeby konserwacji przek³adni pasowych, dok³adniejsza kontrola temperatury, ograniczenie emisji szkodliwych gazów przez silnik, ograniczenie zu ycia paliwa, zwiêkszona moc wyjściowa. Zastosowanie: pojazdy i maszyny drogowe, autobusy miejskie, maszyny budowlane, dźwigi, wózki wid³owe, maszyny i kombajny rolnicze.. Systemy sterowania Eaton dostarcza kompletne systemy sterownicze (obejmuj¹ce silniki Char-Lynn, zawory proporcjonalne, oraz pompy Eaton zêbate i t³oczkowe) stosowane do uk³adów kierowniczych du ych pojazdów terenowych. Do sterowania wykorzystano innowacyjne rozwi¹zania Eaton, takie jak: Q-Amp, Wide Angle oraz Versa- Steer. W systemie tym osi¹gniêto wysok¹ efektywnośæ dzia³ania przy relatywnie niskim ciśnieniu w uk³adzie i znacz¹cych oszczêdnościach zu ycia paliwa. Specyfikacja: wydatek: cm 3. Przep³yw do 227 l/min. Zastosowanie: pojazdy terenowe, pojazdy do prac ziemnych, traktory i kombajny, sprzêt budowlany, leśny i górniczy, dźwigi oraz du e motorówki i jachty.. World-Class Brands. Worldwide Presence. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

18 Usługi Eatona Regeneracja oryginalnych produktów Eaton Eaton od 80 lat dostarcza produkty znane z niezawodności i trwa³ości. W koñcu jednak mo e nast¹piæ zu- ycie elementów. Eaton regeneruje i dostarcza regenerowane czêści i zestawy naprawcze do pomp i silników. Regeneracja odbywa siê w specjalnym centrum produkcyjnym fabryce w Memphis, Tennessee. To tam, doświadczeni technicy i in ynierowie regeneruj¹ produkty Eaton i Vickers, tak by spe³nia³y warunki specyfikacje wykonania i jakości tak jak produkty nowe. Eaton gwarantuje trwa³ośæ i ywotnośæ czêści regenerowanych równie wysok¹ jak nowych. Fabryka posiada certyfikat ISO , a ca³y proces regeneracji koncentruje siê na spe³nieniu Twoich potrzeb zarówno w sferze jakości, jak i prêdkości reakcji na potrzeby klientów. Analiza p³ynów 70-90% wszystkich awarii systemów hydraulicznych jest bezpośrednio zwi¹zanych z zanieczyszczeniem oleju hydraulicznego. Eaton Fluid Analysis Service s³u y pomoc¹ przy unikaniu takich awarii. Laboratoria Analiz P³ynów oferuj¹ klientom z ca³ego świata przeprowadzanie testów oraz diagnostykê p³ynów i smarów. Zestaw Analizy P³ynów - Fluid Analysis Kit opracowany przez Eatona, polega na wype³nieniu prostej, krok-po-kroku instrukcji nape³nieniu dostarczanego w zestawie pojemnika olejem hydraulicznym z uk³adu hydraulicznego i przes³aniu go do jednego z laboratoriów Eatona. Wyspecjalizowani technicy analizuj¹ próbkê przy u yciu laboratoryjnego sprzêtu diagnostycznego oraz zaawansowanych programów komputerowych i określaj¹ stan oleju hydraulicznego i analizê jego zanieczyszczeñ. W ci¹gu 24 godzin od momentu dotarcia próbki do laboratorium, otrzymasz szczegó³owy raport, obejmuj¹cy równie fotografie zanieczyszczeñ, wraz z radami i zaleceniami jak poprawiæ i potem utrzymaæ na tym poziomie czystośæ p³ynu. Przeprowadzane testy obejmuj¹: ilośæ i sk³ad zanieczyszczeñ sta³ych, lepkośæ, zawartości wody, fotografie mikroskopowe zanieczyszczeñ, ich analizê spektograficzn¹ oraz fotografie rentgenowskie. Naprawy si³owników Eaton jest najwiêkszym na świecie producentem wysokiej jakości si³owników wielkogabarytowych, posiada w tej dziedzinie wielkie doświadczenie i zdolności produkcyjne. Eaton dokonuje równie napraw i regeneracji si³owników, którym przywraca pe³ne w³asności techniczne i eksploatacyjne do pracy we wszystkich aplikacjach Wiedza in ynierska i doświadczenie Specjaliści firmy Eaton maj¹ wielkie doświadczenie w projektowaniu, produkcji i eksploatacji si³owników zarówno tych standardowych, jak i rozwi¹zañ nietypowych i specjalnych. Przy ka dym projekcie brane s¹ pod uwagê uwarunkowania techniczne dla danej aplikacji tak, aby zapewniæ d³ug¹ i bezawaryjna eksploatacjê si³ownika Eaton u ywa najwy szej klasy komputerowych narzêdzi symulacyjnych i modeli 3D dla określenia zagro eñ dla danego projektu i zapobieganiu ewentualnym awariom na bazie doświadczeñ z dotychczasowej eksploatacji si³ownika. Systemy i procesy Regeneracja si³owników to proces, w którym przywracamy naszym produktom sprawnośæ techniczn¹. Ca³y proces kontrolowany jest przez system ISO w naszym zak³adzie, Ustanowiliśmy równie standardy kontroli w zakresie raportowania postêpu procesu, przep³ywu dokumentacji i procesów komunikacji z klientem. Przed regeneracj¹ Po regeneracji 18 EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February 2010

19 Usługi Eatona Application and Commercial Engineering (ACE) Produkty i systemy światowej klasy potrzebuj¹ najwy szej klasy projektów i wsparcia in ynierskiego, do tego celu firma Eaton utworzy³a zespo³y ACE (Eaton Application and Commercial Engineering). Zespo³y te wspó³pracuj¹ z Twoimi in ynierami i projektantami, wspieraj¹ swoja wiedz¹ i udzielaj¹ wsparcia przy: doborze produktów do rozwi¹zañ kompleksowych opracowaniu i zaprojektowaniu architektury systemów ustaleniu wsparcia technicznego wprowadzaniu nowych produktów pomoc przy wdra aniu aplikacji i szkolenie Ze wzglêdu na indywidualne potrzeby naszych klientów i poszczególnych zastosowañ, zespo³y ACE dziel¹ siê na: zespó³ przemys³owy ACE specjalizuj¹cy siê w sektorach: motoryzacyjnym, hutniczym, obróbki plastycznej metali i tworzyw, zbrojeniowym, jak równie w uk³adach elektrohydraulicznym oraz projektowaniu specjalnych zasilaczy hydraulicznych. zespó³ motoryzacyjny ACE koncentruje siê na zastosowaniach produktów Eaton w pojazdach terenowych i drogowych i udzielaj¹ wsparcia w dziedzinie w zakresie hydrostatyki, obwodów roboczych, napêdów wentylatorów, sterowania i uk³adów elektrohydraulicznych. Szkolenia z zakresu hydrauliki Eaton opracowa³ ponad 30 tematycznych kursów technicznych i produktowych, dostarcza pomoce szkoleniowe obejmuj¹cych instrukcje, multimedia oraz modele. Dzia³ania te maja pomóc naszym klientom w bezproblemowej eksploatacji naszych produktów. Doświadczenie W przypadku potrzeby szkolenia hydraulicznego jesteśmy do Pañstwa dyspozycji, zarówno w dziedzinie szkoleñ produktowych, jak i zagadnieñ zwi¹zanych z projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacj¹ uk³adów i systemów hydraulicznych. Nasze kursy zaspokajaj¹ potrzeby wszystkich klientów, od pocz¹tkuj¹cych do doświadczonych specjalistów. Zwiêkszanie wydajności pracy Niezale nie od wykonywanej pracy czy dotyczy to pracowników dzia³u napraw hydraulicznych, kadry kierowniczej, in ynierów, pracowników dzia³u sprzeda y czy zakupów, szkolenia z dziedziny hydrauliki utrwal¹ i wzmocni¹ wiedzê oraz pomog¹ w zwiêkszeniu wydajności pracy. Nasi doradcy techniczni i szkoleniowcy zapewniaj¹ uczestnikom szkolenia spójn¹ wiedzê i najwy szej jakości doświadczenie. Wsparcie serwisowe Bez wzglêdu na to gdzie i w jakich warunkach pracuj¹ elementy i urz¹dzenia Eaton, wszêdzie w przypadku wystêpuj¹cych problemów specjaliści naszego serwisu udziel¹ Pañstwu wsparcia technicznego. In ynierowie Eaton posiadaj¹ rozleg³¹ wiedzê produktow¹ i doświadczenie w zakresie rozwi¹zywania problemów nawet najbardziej kompleksowych systemów.. Dok³adne informacje o produktach przedstawionych w tej publikacji dostêpne s¹ w trybie on-line w serwisie internetowym: hydraulics.eaton.com / products/ menu_main.htm W niektórych przypadkach dane techniczne mog¹ byæ zmieniane w celu uzyskania lepszych parametrów uytkowych. W przypadku w¹tpliwości proszê konsultowaæ siê z Biurem Obs³ugi Klienta Eaton lub z przedstawicielami Eaton dla uzyskania zaktualizowanych informacji. EATON Zastosowania w przemyśle i pojazdach M-HYOV-MR001-PL February

20 FIN S.A. autoryzowany dystrybutor Eaton w Polsce. FIN S.A. BRAMMER FIN S.A. BIURO BIA YSTOK FIN S.A. ODDZIA KRAKÓW FIN S.A. ODDZIA RZESZÓW ul. Handlowa 2a Kolbuszowa Tel./Fax: (17) (17) tel. kom FIN S.A. ODDZIA BYDGOSZCZ ul. Kasztanowa BYDGOSZCZ tel./fax: (0-52) FIN S.A. ODDZIA CHORZÓW Al. Bojowników o Wolnośæ i Demokracjê CHORZÓW tel./fax: (0-32) FIN S.A. BIURO GDANSK tel. kom tel. kom fax: (0-58) FIN S.A. ODDZIA KIELCE Al. IX Wieków Kielc 16/1A KIELCE tel./fax: (0-41) ul. Rzemieślnicza 20a KRAKÓW tel./fax: (0-12) FIN S.A. ODDZIA LUBLIN ul. Zwyciêska LUBLIN tel./fax: (0-81) FIN S.A. BIURO ÓDZ tel. kom PPH MASTERPOL Sp. z.o.o. ul. Oleśnicka POZNAÑ tel: (61) , fax: (61) FIN S.A. BIURO OLSZTYN tel. kom FIN S.A. ODDZIA POZNAÑ ul. Oleśnicka POZNAÑ tel./fax: (0-61) Al. Wincentego Witosa 9b RZESZÓW tel./fax: (0-17) FIN S.A. BIURO S UPSK tel. kom FIN S.A. ODDZIA TARNÓW ul. Krakowska TARNÓW tel./fax: (0-14) FIN S.A. ODDZIA WARSZAWA ul. Czechowicka WARSZAWA tel./fax: (0-22) FIN S.A. ODDZIA WROC AW ul. Jezdziecka WROC AW tel./fax: (0-71) Eaton Hydraulics Group USA Lone Oak Road Eden Prairie, MN USA Tel: Fax: Eaton Hydraulics Group Europe Route de la Longeraie Morges Switzerland Tel: +41 (0) Fax: +41 (0) Eaton Hydraulics Group Asia Pacific Eaton Building 4th Floor, No.3 Lane280 Linhong Rd Changning District Shanghai China Tel: (+86 21) Fax: (+86 21) Eaton Corporation All Rights reserved Printed in Poland Document No. M-HYOV-MR001-PL February 2010

Napêdy bezstopniowe pasowe

Napêdy bezstopniowe pasowe Napêdy bezstopniowe pasowe 2 Podwójny napêd na pasy klinowe szerokie RF b P 1 max. = 160 kw Ko³o pasowe regulowane Rb montowane jest na wale napêdowym (np. silnika elektrycznego), a ko³o sprê ynowe Fb

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000

ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC. Fastrac nowej generacji seria 4000 ZASTOSOWANIE NOŚNIKA NARZĘDZI FASTRAC Fastrac nowej generacji seria 4000 Siła w odśnieżaniu Siła w utrzymaniu terenu- koszenie LETNIE UTRZYMANIE DRÓG I POBOCZY Kosiarki- mulczery poboczy, rowów i terenów

Bardziej szczegółowo

Turbo Wydajność do 2350 m3/h

Turbo Wydajność do 2350 m3/h WENTYLATOR KANAŁOWY O PRZEPŁYWIE MIESZANYM Turbo Wydajność do 2350 m3/h n Zastosowanie q wywiewne i nawiewne systemy wentylacyjne w budynkach mieszkalnych i u ytkowych q w innych pomieszczeniach, w których

Bardziej szczegółowo

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4

Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 1 Czteropompowy zestaw do podnoszenia ciśnienia ZKA35/3-6/4 2 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Konstrukcja zestawu ZKA35/3-6/4... 4 3. Zastosowanie... 7 4. Regulacja pracy pompy w zestawie... 7 5. Montaż zestawu

Bardziej szczegółowo

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym

Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym 7 Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym Jednostki zêbate o zazêbieniu zewnêtrznym s¹ dostêpne jako pompy i silniki i zaliczaj¹ siê one do klasycznych urz¹dzeñ hydrauliki. Pompy pojedyncze, zespo³y

Bardziej szczegółowo

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4

STANDARDOWE REGULATORY CIŒNIENIA I TEMPERATURY HA4 ZTCh - Zak³ad Techniki Ch³odniczej Wy³¹czny dystrybutor firmy HANSEN na Polskê 85-861 Bydgoszcz ul. Glink i 144 tel. 052 3450 43 0, 345 0 4 3 2 fax: 052 345 06 30 e-mail: ztch@ ztch. pl www.ztch.pl STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA

POMPA CIEP A SOLANKA - WODA POMPA CIEP A SOLANKA - WODA Monitorowanie parametrów pracy Ekran przegl dowy Niezawodne funkcjonowanie w najci szych Spr arki spiralne niezawodnie pracuj w najci szych PAROWNIK Urz dzenie rozprowadzaj

Bardziej szczegółowo

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania:

E-9 09/04. Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR MKN 90...1170-9 M/L. Materia³y projektowe. Uk³ady kaskadowe. Zawartoœæ opracowania: ateria³y projektowe 09/0 Zespó³ kot³ów stoj¹cych SUPRASTAR Uk³ady kaskadowe KN 90...70-9 /L Zawartoœæ opracowania: Strona. Typy dostarczanych kot³ów. Zakres stosowania kot³ów w uk³adach kaskadowych. Wyposa

Bardziej szczegółowo

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie

Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie 1 Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie, B. Głodek, TME Złącza wysokoprądowe rodzaje i zastosowanie Złącza wysokoprądowe są bardzo szybko rozwijająca się gałęzią rynku. Projektanci stawiają przed

Bardziej szczegółowo

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe

Belownice ARTECHNIC. Redukcja objętości odpadów. Szeroki wybór modeli. typu PBe/PBs - jednokomorowe PL Belownice ARTECHNIC typu PBe/PBs - jednokomorowe Redukcja objętości odpadów Prasy belujące ARTECHNIC służą do tworzenia skompresowanych beli z odpadów makulaturowych, tworzyw sztucznych, tekstyliów

Bardziej szczegółowo

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68

wêgiel 19 28 38 48 59 70 79 88 drewno 15 21 28 36 44 52 60 68 wêgiel drewno 19 28 38 48 59 70 79 88 15 21 28 36 44 52 60 68 Kocio³ SOLID EKO jest eliwnym, automatycznym kot³em na paliwa sta³e wyposa onym w dodatkowe rusztowe palenisko sta³e do spalania drewna kawa³kowego,

Bardziej szczegółowo

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze)

Ciep a woda u ytkowa Standardowe pompy bezd awnicowe (pompy pojedyncze) Opis serii Wilo-Star-Z Konstrukcja Cyrkulacyjna pompa bezd awnicowa z przy czem gwintowanym. Zastosowanie Systemy cyrkulacyjne wody u ytkowej i podobne w technologii przemys owej i technice budowlanej.

Bardziej szczegółowo

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289

PL 205289 B1 20.09.2004 BUP 19/04. Sosna Edward,Bielsko-Biała,PL 31.03.2010 WUP 03/10 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 205289 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 359196 (51) Int.Cl. B62D 63/06 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia: 17.03.2003

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/8" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 200

Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4 Seria 200 Zawory mechaniczne i rêczne G 1/4" Seria 00 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia czu³a DŸwignia panel DŸwignia z przodu Przycisk Prze³¹cznik DŸwignia z rolk¹ boczn¹ Rozdzielacze no

Bardziej szczegółowo

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica

BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G3/8-G1/2 SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny, smarownica SP Ó KA AKCY JN A ul. Wapiennikowa 9, - KIELCE, tel. -9-, fax. - -9-8 www.prema.pl e-mail: prema@prema.pl BLOK PRZYGOTOWANIA SPRÊ ONEGO POWIETRZA G/8-G/ SERIA NOVA trójelementowy filtr, zawór redukcyjny,

Bardziej szczegółowo

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic

Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła firmy Panasonic Gazowa pompa ciepła różni się od pompy ciepła zasilanej energią elektryczną tym, że jej kompresor napędzany jest przez silnik gazowy. Agregat GHP (gazowej pompy ciepła)

Bardziej szczegółowo

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ

Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ Zasilacz hydrauliczny typ UHKZ 20 MPa 4 cm 3 /obr. WK 560 660 03.1999 ZASTOSOWANIE.Agregaty hydrauliczne typu UHKZ s³u ¹ do napêdu i sterowania odbiornikami hydraulicznymi (si³owniki lub silniki hydrauliczne).

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze

Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Konstrukcja sterownika oparta na 32-bitowym procesorze Nowa generacja sterowników System sekwencyjnego wtrysku gazu STAG-4 QBOX BASIC jest pierwszym z rodziny nowej generacji sterowników produkowanych

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki hydroforowe

Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki hydroforowe Zbiorniki przeponowe stosowane w układach hydroforowych. Dopuszczalna temperatura pracy: od 0 C do 100 C. Zbiorniki wstępnie napełnione są powietrzem do ciśnienia 1,5 bar dla zbiorników

Bardziej szczegółowo

Inteligentna formuła

Inteligentna formuła Inteligentna formuła Szeroki zakres zastosowań Nowy olej serwisowy F1 jest produktem opracowanym przez firmę W&H. Jego skład jest rezultatem rozwoju nowoczesnej technologii produkcji instrumentów stomatologicznych.

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy.

Nawiewnik NSL 2-szczelinowy. Nawiewniki i wywiewniki szczelinowe NSL NSL s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych, o sta³ym lub zmiennym przep³ywie powietrza. Mog¹ byæ montowane w sufitach

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4",6",8", 10" pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej

Typoszereg pomp SP. Spis treści. Typoszereg pomp SP. 4,6,8, 10 pompy głębinowe wykonane ze stali nierdzewnej Typoszereg pomp SP Spis treści Informacje ogólne Zakres wydajności Specyfikacja materiałowa Pompy głębionowe 4" Pompy głębionowe 6" Pompy głębionowe 8" Pompy głębionowe 10" Charakterystyki wydajności /

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe

Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Pompy œmig³owe w wersji inline dwukierunkowe Zastosowanie Do pompowania wody oraz wody morskiej. Na statkach w wersji MARINE. Konstrukcja Pompa œmig³owa charakteryzuje siê niewielkimi wymiarami. Posiada

Bardziej szczegółowo

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r.

WK 495 820. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6. NG 6 31,5 MPa 60 dm 3 /min OPIS DZIA ANIA: 04. 2001r. Rozdzielacz suwakowy sterowany elektrycznie typ WE6 NG 6 1,5 MPa 60 dm /min WK 495 820 04. 2001r. Rozdzielacze umo liwiaj¹ zrealizowanie stanów start i stop oraz zmianê kierunku p³yniêcia strumienia cieczy,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min

INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min INFORMACJA TECHNICZNA MOTOPOMPA O WYDAJNOŚCI: 21 000 l /min 1. Opis hydrauliczny pompy model RP10B60: Znamionowy punkt pracy pompy: wydajność - 21 000 l/min przy Całkowitej Dynamicznej Wysokości Podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów

Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Transport pneumatyczny œcinków i odpadów Separatory Wentylatory Pompy Separatory Statyczne SET Prosta, niezawodna konstrukcja Separacja materia³u bez u ycia elementów mechanicznych Praca z wentylatorem

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Termometry bimetaliczne

Termometry bimetaliczne TM 54.01 Seria termometrów o du ej wytrzyma³oœci Model 54 German Lloyd Approval (with feature liquid damping only) Odpowiednie w konstrukcjach maszyn, urz¹dzeñ, zbiorników. Dziêki zastosowaniu t³umienia

Bardziej szczegółowo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo

System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Bosch Praesideo 2 Systemy nagłośnieniowe i dźwiękowe systemy ostrzegawcze Bosch Praesideo Bosch Praesideo przekaże Twoją wiadomość zawsze i wszędzie

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych

Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych Kompleksowa oferta firmy Bosch Rexroth dla maszyn rolniczych PI 090008 Od ponad 50 lat marka Rexroth jest synonimem innowacyjności, rozwoju i ciągłego doskonalenia swoich produktów pod kątem wykorzystania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZYJNY STEREO

SYSTEM WIZYJNY STEREO SYSTM WIZYJNY STRO PROUCNT: YSTRYBUTOR: 87-800 Włocławek, l. Kazimierza Wielkiego 6 tel./fax : (0//54) 2311005, 4112555 e-mail : office@renex.com.pl http// : www.renex.com.pl Rodzina mikroskopów Mantis,

Bardziej szczegółowo

oferta hydrauliki mobilnej

oferta hydrauliki mobilnej oferta hydrauliki mobilnej NASZA OFERTA Modułowy agregat hydrauliczny stanowi podstawę dla wielu systemów przemysłowych. Typowe zastosowania to przyczepy, podnośniki nożycowe, wywrotki samochodowe, kontrola

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP

WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZY CZEP 5 WCIĄGARKI HYDRAULICZNE STOJAKI I PRZYCZEPY DO NACIĄGANIA KABLOWE LINII NAPOWIETRZNEJ A110-0 wersja 17:14 EN F157 Kołyska do szpuli przeznaczona do podnoszenia i rozwijania nawiniętego przewodu. Wykonana

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN

Katalog produktów. Katalog produktów. Cennik 2004 / 2005 01.01.2005. Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Katalog produktów Cennik 2004 / 2005 Katalog produktów 01.01.2005 Systemy rurociągów z PVC-U Wersja metryczna ISO / DIN Klejony system ruroci gowy do zastosowa przemys owych. Mo liwa rozbudowa dzieki

Bardziej szczegółowo

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX

kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX kot³y serii MAX KOT Y SERII MAX Nowoœci¹ w ofercie PW DEFRO s¹ kot³y du ych mocy EKOPELL MAX zaprojektowane do spalania biomasy i spe³niaj¹ce wszystkie wymagania znowelizowanej normy PN-EN 303-5. W kot³ach

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 88) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE

NAPÊDY PNEUMATYCZNE NAPÊDY ELEKTRYCZNE NAPÊDY PNEUMATYCZNE Wykonanie: Si³owniki podwójnego dzia³ania i z powrotem sprê yn¹, wykonane z anodyzowanego aluminium Dostêpne opcje: - niklowanie chemiczne, - lakierowanie epoksydowe, - wykonanie ze

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski Efektywność Energetyczna Festo Jacek Paradowski 1 Grupa Festo Fakty i liczby: 1925 1955 30 000 10 000 61 16 700 >7 % obrotu 2015 2,28 mld Euro Rok założenia firmy Festo w Esslingen, Niemcy Festo wprowadza

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali

Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali FIBER LASER 2013 Firma NUKON jeden z czo³owych producentów wycinarek laserowych typu fiber. Wieloletnie doœwiadczenie w dziedzinie produkcji urz¹dzeñ do ciêcia stali przyczyni³o siê do stworzenia niezawodnego,

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem M5 Seria 105

Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem M5 Seria 105 Miniaturowe zawory rêczne i mechaniczne - przy³¹cza z gwintem Seria 5 Popychacz DŸwignia z rolk¹ DŸwignia z przyciskiem DŸwignia dwupozycyjna Przycisk Prze³¹cznik dwupozycyjny W¹s Klamka Wy³¹czny dystrybutor

Bardziej szczegółowo

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego

CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego. Cechy i Korzyści. Rysunek 1: Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego Karta informacyjna wyrobu CD-W00 Data wydania 06 2001 CD-W00-00-0 Przetwornik stężenia CO 2 do montażu naściennego W prowadzenie Johson Controls posiada w swojej ofercie pełną linię przetworników przekształcających

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych

Wilo Yonos PICO-S. Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych Wilo Yonos PICO-S Nowo na rynku ma ych pomp obiegowych DANE TECHNICZNE Budowa: Bezd awnicowa pompa obiegowa z przy czem gwintowanym, silnikiem synchronicznym EC (elektronicznie komutowanym) odpornym na

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara

Pompy odkamieniające. Zmiana kierunku automatyczna. Zmiana kierunku ręczna. Przepływ zgodnie ze wskazówkami zegara Pompy odkamieniające Dostępne modele występują z ręcznym i automatycznym przełączaniem Niszczą osady po obu stronach obiegu wody przez co proces odkamieniania następuje samoczynnie, nawet przy prawie całkowicie

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Modu³ wyci¹gu powietrza

Modu³ wyci¹gu powietrza LabAirTec System dygestoriów LabAirTec Renggli pozwala zapewniæ podwy szony poziom bezpieczeñstwa oraz niezale noœæ, jednoczeœnie daj¹c wiêkszy komfort pracy. W wyniku wspó³pracy specjalistów od aerodynamiki

Bardziej szczegółowo

Setki zastosowań ALLU na całym świecie

Setki zastosowań ALLU na całym świecie Setki zastosowań ALLU na całym świecie W załeżności od aplikacji i maszyny bazowej gama produktówallu może łatwo przekształcić zwykłą ładowarkę w efektywne urządzenie Przesiewająco-kruszące, które zastąpi

Bardziej szczegółowo

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY

RZEPA I MARCHEW FOOD PRODUCTION MACHINERY RZEPA I MARCHEW SINCE 1919 FOOD PRODUCTION MACHINERY O NAS DOŚWIADCZENIE Firma Herbort od roku 1919 zajmuje się produkcją maszyn i linii produkcyjnych dla branży przetwórstwa spożywczego. Dzięki wieloletniej

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

Prze³om w uk³adach regulacji

Prze³om w uk³adach regulacji R E F R O G E R A T I O N A N D A I R C O N D I T I O N I N G Prze³om w uk³adach regulacji Budowa modu³owa Modu³owa konstrukcja ICV pozwala na skompletowanie zaworu dok³adnie spe³niaj¹cego wymagania klienta.

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa PI 090012

Informacja prasowa PI 090012 Elektroniczny system sterownia dla hydraulicznego napędu układu skrętu oraz układu podnoszenia platformy do transportu kontenerów na terminalach portowych PI 090012 Platforma podczas pracy (Źródło: Novatech)

Bardziej szczegółowo

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy

Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Regulatory bezpoœredniego dzia³ania serii 44 Typ 44-1 B reduktor ciœnienia Typ 44-6 B regulator upustowy Zastosowanie Wartoœci zadane od 0,2 bar do 20 bar z zaworami G ½, G ¾ i G1 oraz DN 15, DN 25, DN

Bardziej szczegółowo

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów

revati.pl Drukarnia internetowa Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych rozwi¹zania dla poligrafii Na 100% procent wiêcej klientów revati.pl rozwi¹zania dla poligrafii Systemy do sprzeda y us³ug poligraficznych w internecie Drukarnia Szybki kontakt z klientem Obs³uga zapytañ ofertowych Na 100% procent wiêcej klientów drukarnia drukarnia

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchn

Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchn PISTOLETY DO PRZEDMUCHIWANIA I PRZEWODY Zastosowanie : - Nieograniczone mo liwoœci zastosowania w produkcji i warsztacie, przy samochodzie i w domu do szybkiego czyszczenia du ych powierzchni i w miejscach

Bardziej szczegółowo

Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU

Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU Projekt Studenckiego Koła Naukowego CREO BUDOWA GENERATORA WODORU Stanowisko testowe Opracował Tomasz Piaścik Wprowadzenie Malejące zasoby naturalne, wpływ na środowisko naturalne i ciągle rosnące potrzeby

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800

Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne Seria 800 Rozdzielacze pneumatyczne i rozdzielacze elektromagnetyczne z mi - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 80, 8) z mi G /8" - indywidualne oraz pod bazy. (Seria 808, 8) z technopolimeru z mi G /8" - indywidualne

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacze wielosekcyjne typu ED w układzie LUDV

Rozdzielacze wielosekcyjne typu ED w układzie LUDV Rozdzielacze wielosekcyjne typu ED w układzie LUDV PI 090022 Rozdzielacz wielosekcyjny typu ED z sekcjami w układzie LUDV Rozdzielacze wielosekcyjne o handlowej nazwie ED firma Bosch Rexroth wprowadziła

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości:

Falowniki. QX3 AGy AVy. Wektorowe przetwornice częstotliwości: Falowniki QX3 AGy AVy Wektorowe przetwornice częstotliwości: QUIX-QX3 ARTDriveG AGy ARTDriveAVy 0,37-5,5 kw 0,75-200 kw 0,75-630 kw do sterowania m. in. obrotów ślimaka plastyfikującego i pompy poprzez

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE

ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA PUSH-BAR okucia budowlane kompleksowo drewno PCV aluminium ZAMKNIÊCIA PRZECIWPANICZNE IDEA Zamkniêcie przeciwpaniczne IDEA zosta³o zaprojektowane i przetestowane na zgodnoœæ

Bardziej szczegółowo

Pompy z bate. Urz dzenia dodatkowe. Opis

Pompy z bate. Urz dzenia dodatkowe. Opis 112 Pompa z bata s u y do rozpylania farb p ynnych, rozpuszczalnikowych lub wodorozpuszczalnych w przemy le ogólnym we wspó pracy z wszystkimi rozpylaczami automatycznymi SAMES (PIV 660, PPH 308, PPH405

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL

WZORU UŻYTKOWEGO. d2)opis OCHRONNY (19) PL (11)62749 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. Zbigniew Kuska, Mysłowice, PL Michał Żydek, Piekary Śląskie, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114133 (22) Data zgłoszenia: 14.06.2003 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (11)62749

Bardziej szczegółowo

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020

Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach RPO WL 2014-2020 Zarys finansowania RPO WL 2014-2020 Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przeznaczono łączną kwotę

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski

Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1. Autor: Marek Kwiatkowski Nowoczesne systemy regulacji wydajności spręŝarek chłodniczych: tłokowych, śrubowych i spiralnych. Część 1 Autor: Marek Kwiatkowski Spis treści: 1. Przyczyny stosowania regulacji wydajności spręŝarki 2.

Bardziej szczegółowo

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe.

BAKS Kazimierz Sielski. 05-480 Karczew ul. Jagodne 5. Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 NIP 532-010-20-41. Zapytanie ofertowe. BAKS Kazimierz Sielski 05-480 Karczew ul. Jagodne 5 Tel./ fax (022) 7108100 fax (022) 7108101 Internet www.baks.com.pl e-mail baks@baks.com.pl NIP 532-010-20-41 Karczew dnia 2015-06-22 ZAPYTANIE OFERTOWE

Bardziej szczegółowo

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce

GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce Systemy techniki budowlanej www.ustec.pl GPD Gumowe wkłady uszczelniaja ce 72 godzinny serwis dostawy Gwarantowana jakość Światowa sieć dystrybucji Obsługa Klienta i serwis na życzenie dla wszystkich produktów

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS

WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS MASZYNY DO PRAC BRUKARSKICH, KOMUNALNYCH I NIWELACJI TERENU WIELOFUNKCYJNE MASZYNY KNIKMOPS I ROLLMOPS Zwiększenie wydajności ten cel przede wszystkim przyświeca firmom, których zlecenia dotyczą układania

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko

Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Finansowanie inwestycji w OZE - PO Infrastruktura i Środowisko Dofinansowanie projektów związanych z inwestycjami w OZE w ramach Polskich Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 2013 moŝe

Bardziej szczegółowo

SIGMA COATINGS. Ochrona przysz³oœci

SIGMA COATINGS. Ochrona przysz³oœci POW OKI OCHRONNE SIGMA COATINGS Ochrona przysz³oœci Sigma Protective Coatings to dzia³ wyspecjalizowany w opracowaniach, wytwarzaniu i dostawach farb do wykonywania pow³ok ochronnych dla sprostania wszystkim

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach

Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach Profesjonalna szóstka w sprawdzonych zastosowaniach taśm 3M w przemyśle W celu uproszczenia i usprawnienia wyboru produktów, wyróżniliśmy sześć kategorii produktów ze wskazaniem ich wszechstronnego zastosowania.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY RĘCZNIE STEROWANY TYPU HC-D4

ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY RĘCZNIE STEROWANY TYPU HC-D4 ROZDZIELACZ HYDRAULICZNY RĘCZNIE STEROWANY TYPU HC-D4 max 80 l/min max 350 bar 1. PRZEZNACZENIE Ręcznie sterowane rozdzielacze hydrauliczne serii HC-D4 o konstrukcji sekcyjnej z precyzyjnymi suwakami sterującymi

Bardziej szczegółowo

DOJRZA Oή W KA DYM DETALU

DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU DOJRZA OŒÆ W KA DYM DETALU Nowoczesna konstrukcja i perfekcja formy oraz koloru, trwa³oœæ, pewnoœæ pracy i komfortu cieplnego. Bogaty wybór opcji, innowacyjna technika palnikowa i regulacji, jak równie

Bardziej szczegółowo

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka

Kurtyny TL. Opis. Charakterystyka 1 Opis Charakterystyka zwarta i samonośna konstrukcja z malowanej proszkowo blachy stalowej, kolor RAL 9010 bez widocznych na zewnątrz obudowy śrub i nitów kratka ssawna z perforowanej blachy stalowej,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi.html Toruń: Zakup i dostawa ciągnika z oprzyrządowaniem

Bardziej szczegółowo

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami

HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami rkusz informacyjny HP, HS dwu- i trójdrogowe zawory z si ownikami Zastosowanie Zawory HP i HS z si ownikami przeznaczone sà do wspó pracy z termostatami r cznymi i programowalnymi. Mogà byç stosowane w

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A

KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A KOMPAKTOWE REKUPERATORY CIEP A ZW 1. ZASTOSOWANIE REKUPERATORA ZW Rekuperator kompaktowy ZW to urz¹dzenie nawiewno-wywiewne umo liwiaj¹ce mechaniczn¹ wentylacje powietrzem

Bardziej szczegółowo