UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO"

Transkrypt

1 UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W DNIACH 22 GRUDNIA 2010 R. 18 STYCZNIA 2011 R. Lp. Treść Uzasadnienie Uwagi horyzontalne 1 Osoba prywatna Szkolenie podstawowe i okresowe szkolenia przypominające dla inspektorów (IOŚ) Inspekcji Ochrony Środowiska zajmujących się problematyką przeciwdziałania powaŝnym awariom - 1. Szkolenia wstępne. Problematyką przeciwdziałania powaŝnym awariom inspektorzy IOŚ zajmują się od 1991 r. Ze względów naturalnych następuje wymiana pokoleń. Dotychczas nie było szkoleń w zakresie podstawowym dla nowo angaŝowanych pracowników. 2. Szkolenia przypominające. Pojawiają się nowe zadania, np. opiniowanie zapisów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji zakładów duŝego i zwiększonego ryzyka awarii. Szkolenia prowadzić do ujednolicenia stosowanych kryteriów oceny. 2 Warmińsko- Mazurskiego METEO-RISK Brak zastrzeŝeń do przedmiotowego przy jednoczesnym poparciu dla realizacji innych inwestycji z terenu województwa warmińsko mazurskiego Na podstawowej liście znajdują się projekty drogowe zlokalizowane na terenie województwa warmińsko mazurskiego (droga krajowa S7 oraz droga krajowa nr 16). Realizacja przedmiotowych inwestycji jest kluczowa dla poprawy dostępności komunikacyjnej województwa, co ma wypływ na poprawę jakości Ŝycia mieszkańców regionu, rozwój turystyki a takŝe innych dziedzin gospodarki. Droga krajowa S7 stanowi inwestycję strategiczną z punktu widzenia połączenia stolicy regionu z Warszawą oraz aglomeracją trójmiejską, jak i z na organizowane przez Polskę Mistrzostwa Europy w piłce noŝnej Euro Natomiast strategiczna rola DK 16 w systemie transportowym Polski Wschodniej i nie tylko oparta jest na jej istotnym oddziaływaniu na transgraniczny przepływ potoków transportowych

2 Treść Uzasadnienie znajdujących się liście, w szczególności z zakresu inwestycji drogowych Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 3 Miejski w Chrzanowie Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Małopolski Zachodniej W ramach projektu planuje się wybudować instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 150 tys. Mg/rok, która obsługując ok. 650 tys. mieszkańców, stanowić będzie dopełnienie lokalnego międzygminnego systemu gospodarki odpadami (ZZO Chrzanów) oraz systemów funkcjonujących w innych gminach województwa małopolskiego i śląskiego. Lokalizacja przedmiotowego Zakładu jest na terenie, którego właścicielem jest gmina Chrzanów i prowadzona jest procedura oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach obecnej perspektywy finansowej ( ) przeprowadzone zostaną działania organizacyjne i przygotowane zostaną dokumentacje, które umoŝliwią skuteczne aplikowanie o środki na realizację przedsięwzięcia w przyszłej perspektywie finansowej ( ). Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 610 mln PLN, w tym koszt fazy przygotowania projektu w latach ok. 2,85 mln PLN

3 Treść Uzasadnienie 4 Małopolskiego Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu dla regionu nowosądeckiego i gorlickiego Celem projektu jest budowa regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w Nowym Sączu dla regionu nowosądeckiego i gorlickiego zamieszkiwanego przez około 400 tys. mieszkańców, w celu selektywnej zbiórki, odzysku, recyklingu, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Szacunkowa wartość projektu: 51,1 mln PLN netto. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest NOVA Spółka z o.o. Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich 5 Miejski w Jaworznie Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych zlokalizowanych w dolinie potoku Wąwolnica Ze względu na rodzaj i skalę oddziaływania, problem doliny potoku Wąwolnica (Centralne Składowisko Odpadów Rudna Góra ) jest jednym z największych nierozwiązalnych problemów środowiskowych w skali kraju. W celu rozwiązania problemu potrzebne jest niestandardowe podejście, głównie na skomplikowane sprawy własności gruntowe obszar zanieczyszczony moŝe obejmować powierzchnię ponad 50 ha. Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŝeniom środowiska Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 6 Miasta Gdyni Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni na liście podstawowej : 1. zwiększenia wysokości dofinansowania z UE do 85% wydatków kwalifikowanych 2. zmiany Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia dobrego stanu wód przybrzeŝnych dla potrzeb mieszkańców, rozwoju gospodarki i turystyki. Poziom dofinansowania z UE wynosi obecnie 20% kosztu całkowitego tego projektu, co stwarza zagroŝenie realizacji inwestycji Zapewnienie dofinansowania z Funduszu Spójności na maksymalnym dopuszczalnym poziomie umoŝliwi realizację projektu w całości i osiągnięcie w zaplanowanym terminie zauwaŝalnego efektu - 3 -

4 Treść Uzasadnienie pod nr ) przewidywanego okresu realizacji projektu na: ekologicznego, gospodarczego i społecznego. PrzedłuŜenie okresu realizacji projektu do 2012 roku związane jest z wstrzymaniem realizacji pięciu zadań inwestycyjnych do czasu przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności w wysokości umoŝliwiającej zbilansowanie projektu. 7 Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Bierawa Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry Gminy Cisek Miasta Kędzierzyn-Koźle Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawce projektu na podstawowej liście Inwestycja poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości połoŝonych nad rzeka Bierawką i Odrą poniŝej ujścia Bierawki, poprzez całkowite przejęcie przez zbiornik Kotlarnia fali powodziowej na rzece Bierawce oraz zmniejszenie przepływu powodziowego na rzece Odrze o 100m 3, tj. około 4% fali powodziowej w rejonie Koźla. Przedsięwzięcie jest całkowicie przygotowane pod względem formalno-prawnym oraz dokumentacyjnym, umoŝliwiającym przystąpienie do fazy realizacyjnej. Koszt realizacji 88,1 mln PLN. Pojemność całkowita zbiornika 40,58 mln m 3, pojemność powodziowa 24,29 mln m 3. Niski koszt jednostkowy retencjonowania wody - 2,20 PLN/m 3. Niski koszt jednostkowy uzyskania rezerwy powodziowej na zbiorniku (3,70 PLN / m 3 ). Celem realizacji projektu jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno i terenów zabudowanych miasta Koszalina oraz wyrównanie przepływu wody w korycie rzeki DzierŜęcinki. 8 Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i zeń Wodnych w Szczecinie Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki DzierŜęcinki - zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów zabudowanych m. Koszalin W ramach projektu przewidziano wykonanie następujących prac budowlanych: wykonanie przepławek na istniejących budowlach wodnych w celu doprowadzenia do swobodnej migracji ryb; odbudowę koryta rzeki w celu zapewnienia swobodnego spływu wód w korycie rzeki poprzez likwidację przymulisk zatorów i lokalnych wyrw w skarpach; odbudowę istniejących umocnień brzegowych i zapewnienie swobodnego spływu wód w korycie rzeki poprzez przebudowanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej przecinających koryto rzeki, w tym takŝe zbiornika retencyjnego i stopnia na wypływie z jeziora Lubiatowo. Szacunkowy obszar zagroŝony powodzią dla przedmiotowego projektu wynosi około 6-4 -

5 Treść Uzasadnienie Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i zeń Wodnych w Szczecinie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Miejski w Gdańsku Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego Poprawa odpływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku na liście podstawowej zwiększenia orientacyjnego kosztu całkowitego na kwotę 120,77 mln PLN wraz ze zwiększeniem dofinansowania projektu do poziomu ha (zagroŝonych około tys. mieszkańców). Inwestycja jest przygotowana do rozpoczęcia realizacji. Realizacja inwestycji zakłada odcinkową odbudowę około 55 km wałów przeciwpowodziowych usytuowanych w zlewni rzeki Odry, Jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego, które są w najgorszym stanie technicznym i w chwili obecnej w niewystarczającym stopniu chronią ludność mieszkającą na terenie objętym projektem. Szacunkowy obszar zagroŝony powodzią dla przedmiotowego projektu wynosi około ha (zagroŝonych około tys. mieszkańców). Inwestycja jest przygotowana do rozpoczęcia realizacji. Zadanie konieczne do realizacji dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego na dolnej Odrze oraz pośrednio dla rzeki Warty i Noteci. UdroŜnienie toru wodnego jest konieczne z na spłycenie toru wodnego, który nie był pogłębiany od lat 60-tych, gdzie głębokość obecnie wynosi 2,0 m - 2,8 m. Zakładana docelowa głębokość toru wodnego na jeziorze Dąbie to uzyskanie na całej jego długości od ujścia Regalicy do połączenia z wewnętrznymi wodami morskimi głębokości co najmniej 3,2 m. Urobek zostanie przez ZZMiUW wykorzystany do budowy wału przeciwpowodziowego po wschodniej stronie J. Dąbie w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego. Zadanie wpisuje się w polsko-niemieckie ustalenia dotyczące poprawy ochrony przeciwpowodziowej na granicznym odcinku rzeki Odry i jest określone jako konieczne do realizacji. Całkowity koszt 24,90 mln EUR (95, 60 mln PLN). W zakres rzeczowy projektu wchodzi budowa zbiorników retencyjnych, regulacja potoków oraz budowa kanalizacji deszczowej. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dobrego stanu oraz poprawa jakości wód przybrzeŝnych Zatoki Gdańskiej poprzez redukcję ilości zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych. Dzięki ww. środkom w wysokości ok. 68 mln PLN Beneficjent uzyska moŝliwość realizacji około 10 zadań, które obecnie w budŝecie gminy posiadają status zadań rezerwowych, a są bardzo istotne z punktu

6 Treść Uzasadnienie pod nr ) 85% wartości kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 89,66 mln PLN widzenia osiągnięcia zakładanych celów i składają się na funkcjonalną całość przedsięwzięcia. Realizacja zadań dodatkowych stanowić będzie wartość dodaną przedmiotowego przedsięwzięcia. 12 Małopolskiego Przebudowa 10,4 km obwałowań rzeki Wisły w Krakowie wraz z budową 2 pompowni Ochrona przeciwpowodziowa miasta Krakowa ma kluczowe znaczenie w regionie z na zagroŝenie najwyŝszymi potencjalnymi stratami powodziowymi oraz ewentualnymi szkodami społecznymi. Całkowita wartość projektu: 70,5 mln PLN. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Małopolski Zarząd Melioracji i zeń Wodnych. 13 Małopolskiego Poprawa bezpieczeństwa powodziowego węzła oświęcimskiego Przedsięwzięcie stanowi priorytetowe zadanie ze względu na bezpośrednie zagroŝenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ochronę Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Całkowita wartość projektu: 72,6 mln PLN. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Małopolski Zarząd Melioracji i zeń Wodnych. 14 Pomorskiego Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie na liście podstawowej pod nr ) Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni zwiększenia wysokości dofinansowania ze środków dla kaŝdego z do 85% wydatków kwalifikowanych Projekty te składają się na szersze przedsięwzięcie pn. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych. Ich wspólnym celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych wodami opadowymi i powierzchniowymi do Morza Bałtyckiego oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe substancji miejskich i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom obszarów nadmorskich. Przy obecnym trudnym stanie budŝetów samorządów i niskim poziomie dofinansowania (20%) zdecydowana większość zadań inwestycyjnych tworzących te projekty moŝe pozostać niezrealizowana, co negatywnie wpłynie na stan wód Zatoki Gdańskiej oraz utrudni wypełnienie przepisów określonych w tzw. dyrektywie kąpieliskowej 2006/7/WE (transponowanej do krajowego porządku prawnego ustawą z dnia 4 marca 2010 r. z zmianie ustawy Prawo wodne).

7 Treść Uzasadnienie na liście podstawowej pod nr ) Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku na liście podstawowej pod nr ) Działanie 3.2 Zapobieganie oraz ograniczanie skutków zagroŝeń naturalnych oraz przeciwdziałanie powaŝnym awariom Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 15 Warmińsko - Mazurski Wojewódzki w Olsztynie Dolnośląskiego Wojewódzki Zarząd Melioracji i zeń Wodnych w Warszawie METEO-RISK Poparcie dla Zasięg oddziaływania projektu oraz moŝliwość lepszego prognozowania zjawisk. Istnieje potrzeba wzmocnienia sieci obserwacyjnej w postaci radarów meteorologicznych w części północno-wschodniej Polski w celu bardziej precyzyjnego działania platformy informatycznej, słuŝącej zwiększeniu ochrony przed skutkami zagroŝeń naturalnych. 16 Uniwersytet METEO-RISK W ostatnich latach obserwuje się znaczny postęp w badaniach - 7 -

8 Treść Uzasadnienie Przyrodniczy we Wrocławiu włączenia do projektu produktów GNSS (Global Satellite Navigation System) poprzez integrację wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG- EUPOS (www.asgeupos.pl) z projektowanym w ramach niniejszego projektu systemem w zakresie meteorologii z wykorzystaniem istniejącej w ASG- EUPOS infrastruktury teleinformacyjnej naukowych z zakresu meteorologii GNSS. Badania te mają charakter interdyscyplinarny i prowadzone są wspólnie przez specjalistów z zakresu geodezji satelitarnej, meteorologii i informatyki. W dniu 2 czerwca 2008 r. Główny Geodezji i Kartografii w Warszawie uruchomił operacyjnie wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS (www.asgeupos.pl). System składa się z 100 stacji GNSS rozłoŝonych na obszarze kraju i ok. 25 stacji zagranicznych połoŝonych w terenach przygranicznych. Włączenie obserwacji i produktów sieci GNSS, dostępnych w czasie rzeczywistym moŝe stanowić uzupełnienie modeli pogody, szczególnie krótkoterminowych. 17 Podkarpackiego METEO-RISK uzupełnienia uzasadnienia projektu proponowanego do na liście W uzasadnieniu realizacji projektu brak jest odniesienia do tworzonych w kraju programów ochrony przed powodzią, np. Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. W związku z tym przedmiotowy projekt, jako realizowany na terenie całego kraju, powinien odnosić się do tworzonych i realizowanych programów dotyczących ochrony przed powodzią. 18 Osoba prywatna Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia powaŝnej awarii, organizacja systemu monitoringu uwag do projektu umieszczonego na podstawowej liście Dobór sprzętu winien uwzględniać specyfikę terenu działania jednostki organizacyjnej (istniejących faktycznie zagroŝeń). W preliminarzu kosztów uwzględnić odpowiednią kwotę na przeszkolenie uŝytkowników

9 Treść Uzasadnienie dynamicznego przeciwdziałania powaŝnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych na liście podstawowej pod nr 3.2-1) Podstawowym celem projektu jest zwiększenie ochrony przed skutkami zagroŝeń naturalnych i przeciwdziałanie powaŝnym awariom. Morska jednostka pływająca wielozadaniowa jako rezultat tego projektu swoim krajowym zasięgiem działań obejmie Zatokę Pomorską, Zalew Szczeciński i morskie wody wewnętrzne. 19 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Morski w Szczecinie Budowa morskiej jednostki pływającej wielozadaniowej Nowa jednostka będzie brała udział w działaniach przeciwpowodziowych takich jak kruszenie zatorów lodowych w okresie zimowym oraz zapewni tym samym spływ lodu z obszaru jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego. Ochrona przeciwlodowa na wewnętrznych wodach morskich na Odrze organizowana jest przez słuŝby Urzędu Morskiego w Szczecinie. Obecnie brak jest jednostki o duŝej mocy z moŝliwością kruszenia lodu do grubości 0,8 m. Nowa jednostka będzie nieodzowna przy rozpoczęciu funkcjonowania Portu zewnętrznego Świnoujście w tym terminalu LNG. Główne funkcje jednostki: holownika dla jednostek będących w sytuacji awaryjnej; funkcje jednostki zwalczającej poŝar; kruszenie lodu i udraŝnianie toru podejściowego do Portu zewnętrznego Świnoujście. Koszt budowy nowej jednostki to ok. 70 mln PLN, zaś koszt modernizacji starej jednostki s/v Planeta rok produkcji 1982 ok. 60 mln PLN

10 Treść Uzasadnienie Priorytet VII Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego 20 Małopolskiego Modernizacja linii kolejowej Psary Kraków (odcinek Psary Kozłów oraz odcinek Kraków Batowice Kraków Główny) na liście rezerwowej pod nr ) przesunięcia projektu na podstawową listę Projekt przewiduje modernizację końcowego odcinka waŝnego połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą i Krakowem. Sprawność i szybkość połączenia tych dwóch ośrodków ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionu. Orientacyjny koszt całkowity: mln PLN. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest PKP PLK S.A. 21 Polskie Koleje Państwowe S.A. Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montaŝowych w zakresie przebudowy układu funkcjonalnego budynku dworca wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą torowo-peronową w celu poprawy standardu obsługi i bezpieczeństwa podróŝnych, w tym: dostosowanie obiektów do obsługi osób niepełnosprawnych i osób z ograniczonymi moŝliwościami ruchowymi; podniesienia stanu technicznego obiektu dworcowego oraz infrastruktury torowo-peronowej; poprawy warunków sanitarno-higienicznych; zmniejszenia negatywnego oddziaływania obiektów na środowisko naturalne. Szacunkowy koszt całkowity: 78,08 mln PLN. Przewidywany okres realizacji projektu: Polskie Koleje Państwowe S.A. Budowa zintegrowanego Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montaŝowych przebudowy układu

11 Treść Uzasadnienie centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy - Etap I funkcjonalnego dworca w celu poprawy standardu obsługi i bezpieczeństwa podróŝnych, podniesienie stanu technicznego obiektów i instalacji z jednoczesnym zmniejszeniem negatywnego oddziaływania obiektów na środowisko. W wyniku realizacji inwestycji powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy, łączący róŝne rodzaje transportu publicznego w ramach obszaru metropolitalnego BiT-City. Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy - Etap I obejmuje przebudowę dworca kolejowego Bydgoszcz Gł., a w szczególności: 1. odtworzenie wartościowych budynków historycznych wraz z przebudową ich wnętrz, w tym stworzenie nowoczesnego centrum obsługi pasaŝerów; 2. wymianą instalacji (elektrycznej, wod-kan, teletechnicznej, c.o.); 3. wykonanie termoizolacji dworca; 4. wyburzenie budynków substandardowych; 5. dostosowanie dworca do zadań zintegrowanego węzła przesiadkowego (przebudowa i rozbudowa pieszych ciągów komunikacyjnych); 6. dostosowanie obiektu do obsługi niepełnosprawnych; 7. budowę parkingów w systemie Park&Ride. Szacunkowy koszt całkowity: 139,43 mln PLN. Przewidywany okres realizacji projektu: Polskie Koleje Państwowe S.A. Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z układem komunikacyjnym i placem dworcowym Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montaŝowych w zakresie przebudowy układu funkcjonalnego budynku dworca wraz z układem komunikacyjnym i placem dworcowym w celu poprawy standardu obsługi i bezpieczeństwa podróŝnych. Projekt obejmuje: 1. przebudowę i rozbudowę budynku dworca; 2. wymianę instalacji w istniejącym budynku (elektrycznej, wod-kan, teletechnicznej, c.o., itp.); 3. wykonanie termoizolacji w istniejącym budynku dworca; 4. dostosowanie dworca do zadań zintegrowanego węzła przesiadkowego (przebudowa i rozbudowa pieszych ciągów

12 Treść Uzasadnienie komunikacyjnych, w tym budowa kładki pieszej łączącej górny i dolny taras); 5. dostosowanie obiektu do obsługi niepełnosprawnych; 6. budowę podziemnego parkingu w systemie Park&Ride; 7. budowę placu dworcowego. Szacunkowy koszt całkowity: 122,00 mln PLN. Przewidywany okres realizacji projektu: Projekt obejmuje realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa podróŝnych na dworcach warszawskiego węzła kolejowego, w tym poprawę parametrów ochrony przeciwpoŝarowej. 24 Polskie Koleje Państwowe S.A. System Bezpieczeństwa Publicznego na Dworcach Kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego Z na fakt przeprowadzania remontów dworców Warszawa Stadion, Warszawa Wschodnia i Warszawa Centralna oraz przewidywaną budową nowego dworca Warszawa Zachodnia połączonych z instalacją nowych systemów monitoringu konieczne jest spięcie wszystkich systemów bezpieczeństwa w jedną całość i stworzenie Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych. Nowo powstałe Centrum, oprócz funkcji lokalnej tzn. obejmującej terytorialnie dworce warszawskie, przejęłoby równieŝ funkcje koordynujące zagadnienia bezpieczeństwa na dworcach kolejowych na terenie całego kraju w sytuacjach nadzwyczajnych. Nowopowstałe Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych obejmować będzie Dworce: Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Ochota, Warszawa Gdańska, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wileńska. Szacunkowy koszt całkowity: 28,12 mln PLN. Przewidywany okres realizacji projektu: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Pomorskiego Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej na liście podstawowej pod nr ) : 1: podziału projektu na dwa kompatybilne, ale niezaleŝne projekty, z których pierwszy dla fazy projektowej Uzasadnienie dla przeniesienia projektu z działania 7.3 do działania 7.1: projekt odpowiada kryteriom ustalonym dla działania 7.1 poniewaŝ dotyczy modernizacji linii kolejowych, interoperacyjności linii kolejowych, modernizacji infrastruktury dworców kolejowych; beneficjent spodziewa się uzyskać moŝliwie maksymalne dofinansowanie z działania

13 Treść Uzasadnienie określony został jako Faza I przygotowanie przedsięwzięcia wraz ze zmianą nazwy projektu na Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. Faza I przygotowanie przedsięwzięcia 2. przeniesienia projektu do działania 7.1 Uzasadnienie dla wydzielenia prac przygotowawczych: na obecnym etapie zapewniona jest juŝ gotowość techniczno - administracyjna, finansowa i techniczna dla prac przygotowawczych. Koszt całkowity nowego projektu: 21,1 mln PLN. Wydatki kwalifikowalne: 17,3 mln PLN. Dofinansowanie UE: 14,7 mln PLN. : 26 Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Pomorskiego Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej na liście podstawowej pod nr ) 1: podziału projektu na dwa kompatybilne, ale niezaleŝne projekty, z których drugi dla fazy inwestycyjnej określony został jako Faza II realizacja przedsięwzięcia wraz ze zmianą nazwy projektu na Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. Faza II realizacja przedsięwzięcia 2. przeniesienia projektu do działania Uzasadnienie dla przeniesienia projektu z działania 7.3 do działania 7.1: projekt odpowiada kryteriom ustalonym dla działania 7.1 poniewaŝ dotyczy modernizacji linii kolejowych, interoperacyjności linii kolejowych, modernizacji infrastruktury dworców kolejowych; beneficjent spodziewa się uzyskać moŝliwie maksymalne dofinansowanie z działania 7.1. Uzasadnienie dla wydzielenia prac przygotowawczych: wydzielenie prac przygotowawczych i w konsekwencji uzyskanie refundacji z ich dofinansowania zapewni dysponowanie większą kwotą środków własnych przy planowaniu prac inwestycyjnych; rozpoczęcie prac inwestycyjnych warunkowane jest zakończeniem prac przygotowawczych. Koszt całkowity nowego projektu: 892,5 mln PLN. Wydatki kwalifikowalne: 701,9 mln PLN. Dofinansowanie UE: 596,6 mln PLN

14 Treść Uzasadnienie 7.1 Działanie 7.2 Rozwój transportu morskiego 27 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Modernizacja infrastruktury drogowo-kolejowej w Porcie Gdańsk na liście rezerwowej pod nr ) przesunięcia projektu na podstawową listę Projekt jest komplementarny w stosunku do dwóch innych przedsięwzięć inwestycyjnych znajdujących się na liście podstawowej związanych z Portem Gdańskim, tj.: projekt nr pn. Połączenie portu lotniczego z portem morskim Gdańsk Trasa Słowackiego ; projekt nr pn. Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa). ZMPG S.A. posiada dokumentację: Koncepcję Programowoprzestrzenną oraz Studium Wykonalności. ZMPG S.A. planuje ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dokumentację projektową i środowiskową na połowę marca br. 28 Morski w Szczecinie Zakup morskiej jednostki pływającej wielozadaniowej Podstawowym celem projektu jest: rozwój Transportu Morskiego, zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego. Morska jednostka pływająca wielozadaniowa jako rezultat tego projektu swoim krajowym zasięgiem działań obejmie Zatokę Pomorską, Zalew Szczeciński, morskie wody wewnętrzne i będzie nieodzowną przy rozpoczęciu funkcjonowania Portu zewnętrznego Świnoujście, w tym terminalu LNG. Będzie takŝe wypełniać funkcje holownika dla jednostek będących w sytuacji awaryjnej i funkcje jednostki zwalczającej poŝar, a takŝe będzie podejmować działania mające na celu kruszenie lodu i udraŝnianie toru podejściowego do Portu Zewnętrznego Świnoujście, ze szczególnym uwzględnieniem gazowców podąŝających do terminalu LNG w okresie zimowym. Zakup tej jednostki wiąŝe się z obsługą i poprawą bezpieczeństwa polskiego obszaru morskiego. Nowa jednostka będzie brała udział w działaniach przeciwpowodziowych, jak kruszenie zatorów lodowych w okresie zimowym oraz zapewni tym samym spływ lodu z obszaru jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego. Prognozuje się, Ŝe do 2015 roku ruch na Bałtyku zwiększy się dwukrotnie co spowoduje wzrost ilości jednostek morskich wpływających

15 Treść Uzasadnienie do polskich portów, co związane jest ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia awarii w w/w portach i na torach wodnych prowadzących do tych portów. Przeznaczenie morskiej jednostki pływającej wielozadaniowej to: transport, obsługa i kontrola oznakowania nawigacyjnego, wykonywanie pomiarów hydrograficznych, gaszenie poŝarów, zwalczanie rozlewów olejowych, ratownictwo morskie, kruszenie lodu i holowanie. Koszt budowy nowej jednostki to ok. 70 mln PLN, zaś koszt modernizacji starej jednostki s/v Planeta rok produkcji 1982 ok. 60 mln PLN. 29 Miejski w Gdańsku Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego na liście podstawowej pod nr 7.2-5) zwiększenia wartości całkowitej projektu do PLN oraz dofinansowania projektu do poziomu 85% wartości kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę ,15 PLN Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności Portu Morskiego Gdańsk w regionie Morza Bałtyckiego. Inwestycja obejmuje swym zakresem cztery zadania, polegające na budowie Trasy Słowackiego o długości 10,407 km, która ma na celu poprawę warunków komunikacji z Portem Morskim w Gdańsku. W rezultacie prac przygotowawczych do wdroŝenia projektu wzrosła jego szacunkowa wartość całkowita w stosunku do pierwotnych załoŝeń. Elementem najtrudniejszym do realizacji jest tunel pod Martwą Wisłą. ZłoŜoność tego zadania powoduje, Ŝe trudno jest określić z duŝą dokładnością rzeczywisty koszt jego realizacji. Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych 30 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych zakup 40 tramwajów niskopodłogowych na liście rezerwowej pod nr ) zwiększenia ilości taboru zakupionego w ramach przedmiotowego projektu, tj. z 40 do 60 tramwajów niskopodłogowych wraz ze zmianą nazwy projektu na Zwiększenie ilości zakupionego w ramach projektu taboru umoŝliwi obsłuŝenie większych obszarów Warszawy tramwajami niskopodłogowymi a więc zwiększy się dostępność komunikacji publicznej dla osób starszych, niepełnosprawnych i osób podróŝujących z małymi dziećmi. Przyczyni się to do realizacji strategicznego celu projektu, tj. zwiększenia udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców warszawskiego obszaru metropolitalnego. W wyniku realizacji projektu nastąpi podniesienie atrakcyjności i stopnia wykorzystania przez pasaŝerów transportu publicznego w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem osób

16 Treść Uzasadnienie Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych zakup 60 tramwajów niskopodłogowych niepełnosprawnych i starszych. 31 Dolnośląskiego Dojazdowe Koleje Dolnośląskie zakup aglomeracyjnego taboru kolejowego Projekt obejmuje zakup pięciu czteroczłonowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) przystosowanych do obsługi pasaŝerskiego ruchu aglomeracyjnego w obrębie wrocławskiego obszaru metropolitalnego. Realizacja projektu przyczyni się do zrównowaŝenia transportu kolejowego względem transportu kołowego poprzez podniesienie jakości podróŝowania, skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie bezpieczeństwa podróŝnych w transporcie kolejowym. Zakupiony tabor będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz proekologiczny (niski poziom zuŝycia energii oraz emisji hałasu). Orientacyjny koszt całkowity projektu: 125,1 mln PLN. Szacunkowa kwota dofinansowania z UE: 62,55 mln PLN. Przewidywany okres realizacji projektu: Miasta Poznania Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - Etap I i Etap II na liście podstawowej pod nr ) zmiany: 1. zakresu finansowego projektu na następujące kwoty: - wartość projektu brutto: ,00 PLN - koszty kwalifikowane: ,52 PLN - dofinansowanie UE: PLN. Poziom Proponowana zmiana jest wynikiem pogarszającej się sytuacji gospodarczej Miasta Poznania. Koniecznym jest dokonanie zrównowaŝenia wydatków budŝetu przez co niezbędne jest ograniczenia projektu w zakresie rzeczowym i finansowym. Projekt jest realizowany w związku z organizacją w Poznaniu finałów mistrzostw Europy EURO Jego ograniczony zakres gwarantuje wykonanie rzeczowe projektu do 2012 roku i stanowi główną trasę komunikacyjną pomiędzy Stadionem Miejskim, Dworcem kolejowym Poznań Główny, a przez co ścisłym centrum miasta. Miasto Poznań proponuje przesunięcie róŝnicy pomiędzy kwotami dofinansowania z listy przed zmianą i po aktualizacji (ok. 50,5 mln PLN) na projekt pn. Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu wraz z zakupem nowego taboru tramwajowego, który zgłoszony został jako propozycja nowego przedsięwzięcia do na liście ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w

17 Treść Uzasadnienie dofinansowania po zmianie: 50,00% 2. zakresu rzeczowego projektu ograniczenie zakresu rzeczowego do odcinków tras tramwajowych niezbędnych do realizacji EURO W ciągu ulicy Grunwaldzka: odc. węzeł komunikacyjny (w.k.) Bałtyk do rondo J. Nowaka Jeziorańskiego, odc. ul. Bułgarska do ul. Smoluchowskiego / Jawornicka (modernizacja w ograniczonym zakresie), węzeł komunikacyjny ul. Smoluchowskiego / Jawornicka do pętla Junikowo Poznaniu Spółka z o.o. 33 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o. Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu wraz z zakupem nowego taboru tramwajowego Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie zwiększenie długości infrastruktury transportu publicznego. Ponadto budowa nowej zajezdni zagwarantuje odpowiedni stan techniczny taboru, co przełoŝy się na satysfakcję pasaŝerów i zahamowanie procesu ich odpływu z komunikacji zbiorowej. Realizacja projektu przyczyni się takŝe do zmniejszenia uciąŝliwości, głównie hałasu, dla mieszkańców centrum Poznania (szczególnie w porze nocnej), poprzez zmniejszenie liczby zjazdów do istniejących obecnie zajezdni. Projekt jest kolejnym etapem zakupu taboru tramwajowego. W pierwszym etapie beneficjent w ramach projektu pn. Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego (projekt

18 Treść Uzasadnienie umieszczony na liście podstawowej pod nr ) zakupuje 45 tramwajów. Nowowybudowana zajezdnia na Franowie będzie bazą i miejscem obsługi dla 80 tramwajów o długości do 35 metrów oraz 20 tramwajów o długości do 45 metrów. Poza tym w zajezdni mieścić się będą m.in. budynki infrastruktury technicznej, warsztaty napraw taboru, myjnia dla tramwajów. Całkowita wartość brutto projektu: 430,77 mln PLN. Wartość netto inwestycji, będąca zarazem wartością kosztów kwalifikowanych: 350,22 mln PLN. Wnioskowana wartość dofinansowania dla projektu: 50,6 mln PLN. Wnioskowana kwota dofinansowania pochodzi z ograniczenia zakresu rzeczowego i finansowego projektu pn. Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu, w związku z czym łączna kwota dofinansowania dla Poznańskiego Obszaru Metropolitarnego pozostanie na niezmienionym poziomie. Realizacja projektu: lata Miejski w Gdańsku Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III A na liście podstawowej pod nr ) zwiększenia wartości całkowitej do ,35 PLN, kosztów kwalifikowalnych do ,77 PLN oraz dofinansowania projektu do poziomu 70% wartości kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 280 mln PLN Celem głównym projektu jest w zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców obszarów metropolitalnych. Realizacja projektu wykazała, Ŝe osiągnięcie zakładanych wskaźników wymaga zwiększenia zaangaŝowania po stronie Programu Operacyjnego do poziomu minimum 70% wielkości kosztów kwalifikowalnych. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap IIIA jest w pełni komplementarny z Gdańskim Projektem Komunikacji Miejskiej etap IIIB. Powiązany jest równieŝ w zakresie systemu komunikacji miejskiej z projektem pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. 35 Miejski w Gdańsku Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej etap III B Bezpośrednim efektem realizacji projektu będzie integracja podsystemów transportowych funkcjonujących na terenie trójmiejskiego obszaru metropolitalnego. Przede wszystkim zaś zintegrowane ze sobą

19 Treść Uzasadnienie zostaną systemy transportowe Pomorskiej Kolei Metropolitalnej i komunikacji miejskiej w Gdańsku. Projekt jest w pełni komplementarny z projektem pn. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. Zakres rzeczowy obejmuje: 1. budowę linii tramwajowej w dzielnicy Piecki-Migowo w Gdańsku od pętli Siedlce wzdłuŝ ul. Kartuskiej przez ul. Nowolipie i ul. Rakoczego z powiązaniem do Pomorskiej Kolei Metropolitalnej oraz budową odgałęzienia linii tramwajowej od ul. Rakoczego przez ul. Bulońską do ul. Myśliwskiej wraz z niezbędną infrastrukturą słuŝącą obsłudze transportu publicznego oraz obiektami park&ride, bike&ride ; 2. budowę infrastruktury słuŝącej obsłudze linii Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, tj. obiektów park&ride i bike&ride wraz z dojazdami; 3. przebudowę pętli w Oliwie; 4. przebudowę torowiska w ul. Jana z Kolna; 5. zakup 5 szt. taboru tramwajowego dwukierunkowego (zadanie realizowane przez ZKM partnera w projekcie). Realizacja projektu: lata Stopa dofinansowaniem na poziomie 70% kosztów kwalifikowalnych. Szacunkowa wartość projektu: netto 286 mln PLN; brutto 351 mln PLN. Szacunkowa wartość dofinansowania ze środków FS: 200,00 mln PLN. 36 Przewozy Regionalne Sp. z o.o. Zakup automatów biletowych do sprzedaŝy zintegrowanych ofert taryfowych w obszarach metropolitalnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej wraz z systemem zarządzającym Przedmiotem projektu jest zakup 200 wielofunkcyjnych automatów biletowych. Realizacja projektu usprawni proces obsługi pasaŝerów na terenach obszarów metropolitalnych, gdzie występują duŝe i wielokierunkowe potoki podróŝnych. PasaŜer będzie miał moŝliwość szybkiego zakupu biletów, bez konieczności czasochłonnego korzystania z kas biletowych, ponadto umoŝliwi to równieŝ nabycie biletów na przystankach oraz w miejscach dogodnych dla podróŝnych, gdzie nie ma moŝliwości lokalowej uruchomienia sprzedaŝy biletów. Kwota dofinansowania UE: 12,5 mln PLN

20 Treść Uzasadnienie Działanie 7.5 Poprawa stanu śródlądowych dróg wodnych 37 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Morski w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Budowa i zakup dwóch specjalistycznych statków (lodołamaczy) do poprawy warunków Ŝeglugowych i ochrony infrastruktury w okresie zalodzenia Odrzańskiej Drogi Wodnej na odcinku śródlądowym Zadanie niezbędne do realizacji, gdyŝ RZGW Szczecin nie posiada własnych narzędzi (lodołamaczy) do prowadzenia akcji lodołamania. RZGW Szczecin dzierŝawi lodołamacze od prywatnych armatorów, działających na rynku. Najmłodsze z dzierŝawionych lodołamaczy mają blisko 20, a najstarsze blisko 40 lat eksploatacji. Flotylla lodołamaczy dostępna na rynku jest zdekapitalizowana, zamortyzowana, wiekowa, nie gwarantująca uzyskania pełnej sprawności do wykonywania osłony przeciwlodowej przez właściciela wód. Praca lodołamaczy przyczynia się do realizacji obowiązku zapewnienia swobodnego spływu lodów i wód powodziowych, co poza funkcją ochrony przeciwpowodziowej stanowi równieŝ skrócenie zimowej przerwy nawigacyjnej oraz ochronę infrastruktury dróg wodnych. Całkowity koszty dwóch prototypów, tj. lodołamacza czołowego i liniowego: PLN. Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego 38 Przemysłowy Instytut Motoryzacji INTAP Tobik SP Związek Zawodowy InŜynierów i Techników Politechnika Warszawska Budowa Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Pojazdów Realizacja projektu przyczyni się przede wszystkim do: a) podniesienia poziomu bezpieczeństwa transportowanych ludzi poprzez wzrost poziomu bezpieczeństwa biernego środków transportu w wyniku prowadzenia wysokiej jakości prac rozwojowych; b) podniesienia świadomości, konieczności czynności dotyczących bezpieczeństwa, np. odnośnie do pasów, zagłówków, przewozu dzieci i bagaŝu; c) prowadzenia badań róŝnych obiektów (np. pojazdów, energochłonności barierek drogowych, małych samolotów i

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych

Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Wyniki aktualizacji list projektów indywidualnych Informacja prasowa, 28 lutego 2011 r. Zakończyła się kolejna aktualizacja list projektów indywidualnych. To najważniejsze inwestycje, które w najbliższych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA LUTY 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji listy

Bardziej szczegółowo

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim

Regionalny system transportowy w województwie pomorskim Regionalny system transportowy w województwie pomorskim doświadczenia i perspektywy MIECZYSŁAW STRUK Wicemarszałek Województwa Pomorskiego Konferencja pt. Sektorowy Program Operacyjny Transport 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym

Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Propozycja listy projektów indywidualnych w ramach Działania 6.4 Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lp. Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010

VI, VII, VIII POIiŚ. Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 27 stycznia 2010 Stan realizacji projektów w ramach priorytetów VI, VII, VIII POIiŚ Centrum Unijnych Projektów Transportowych 27 stycznia 2010 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekty

Bardziej szczegółowo

euro na EURO Podpisanie Umów o dofinansowanie projektów realizowanych w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA i ŚRODOWISKO Warszawa, r Finansowanie projektów infrastrukturalnych w ramach PO IiŚ (mln

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA SIERPIEŃ 2010 R.) CZĘŚĆ II

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA SIERPIEŃ 2010 R.) CZĘŚĆ II SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA SIERPIEŃ 2010 R.) CZĘŚĆ II Przedmiotem niniejszego

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia.

Skutecznie korzystamy z obecności naszego kraju w Unii Europejskiej. Stawiamy na rozwój regionów i lepszą jakość życia. Możliwości finansowania projektów budowlanych w Polsce ze środków UE w świetle nowej perspektywy finansowania 2014-2020 Warszawa, 24 września 2013 r. 1 Dotychczasowe doświadczenia Skutecznie korzystamy

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego.

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt Terytorialny założenia Kontrakt Terytorialnyto umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostały cele

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r.

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ. Andrzej Massel Podsekretarz Stanu. Kraków, 16 X 2012 r. MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Kraków, 16 X 2012 r. Strategiczne podstawy podejmowanych działań sanacyjnych M a s t e r P l a n d l a t r a

Bardziej szczegółowo

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej

Projekty transportowe Polski Zachodniej Transgraniczne Forum Samorządowe Polski Zachodniej Projekty transportowe Polski Zachodniej Zielona Góra, 28 maja 2015 r. Odrzańska Droga Wodna Cel projektu: przywrócenie III klasy żeglowności zapewnienie głębokości 1,8 m przywrócenie i rozwój transportu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.)

SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) SPRAWOZDANIE Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH I AKTUALIZACJI LISTY INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO (AKTUALIZACJA WRZESIEŃ 2015 R.) Podstawa prawna i rozpoczęcie aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa zachodniopomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r.

Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. UNIA EUROPEJSKA Terminy naborów wniosków o dofinansowanie w ramach POIiŚ stan na 31 grudnia 2008 r. Działanie (kolejnego) P I Gospodarka wodno ściekowa 18 marca 2008 r.* 26 maja 2008 r. 21 kwietnia 2008

Bardziej szczegółowo

Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego. problemy, szanse, wyzwania

Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego. problemy, szanse, wyzwania Dostępność komunikacyjna północnej części województwa świętokrzyskiego problemy, szanse, wyzwania Zakłada: Program rozwoju infrastruktury transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Wyprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH

Regionalne Programy Operacyjne Inwestycje lotnicze INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH INWESTYCJE LOTNICZE W REGIONALNYCH PROGRAMACH OPERACYJNYCH Lp. Województwo Wyszczególnienie Zaprogramowane wykorzystanie wkładu EFRR w RPO (w EUR) 1 1. Dolnośląskie - brak - 2. Kujawsko-Pomorskie Projekt

Bardziej szczegółowo

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013

Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Kolej nowoczesnych technologii Kolej nowoczesnych technologii Efekty modernizacji linii kolejowych w perspektywie 2007-2013 Józefa Majerczak Członek Zarządu PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Kraków, dnia

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl

Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego. www.wzp.pl Kontrakt terytorialny dla województwa zachodniopomorskiego Kontrakt terytorialny założenia Kontrakt terytorialny to umowa zawarta pomiędzy rządem a samorządem województwa, w której wskazane zostaną cele

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014

PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70. Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 PERSPEKTYWY ROZWOJU POLSKIEGO ODCINKA MIĘDZYNARODOWEJ DROGI WODNEJ E 70 Bydgoszcz, 11 czerwca 2014 DEKLARACJA PROGRAMOWA STRATEGIA ROZWOJU TRANSPORTU DO ROKU 2020 (2030) etap do 2020 priorytet Odrzańska

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji

Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji Miejski transport szynowy. Perspektywy finansowania komunikacji tramwajowej ze środków w UE Departament Koordynacji Programów w Infrastrukturalnych Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w okresie 2004-2006

Bardziej szczegółowo

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ

Środki UE przeznaczone na transport w ramach POIiŚ Współfinansowanie inwestycji infrastrukturalnych z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 Jarosław Pasek, Dyrektor Departamentu Funduszy UE Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Przebudowa dworca kolejowego Szczecin Główny

Przebudowa dworca kolejowego Szczecin Główny Podstawowe dane o projekcie 1. nazwa inwestycji: Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz układem komunikacyjnym i placem dworcowym 2. projekt zgłoszony do finansowania w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta)

MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ (komunikat, korekta) 2015-09-29 14:09 MIR: pierwsze umowy w sektorze transportu PO IiŚ 2014-2020 (komunikat, korekta) - MIR informuje: W obecności wiceministra Waldemara Sługockiego przedstawiciele Centrum Unijnych Projektów

Bardziej szczegółowo

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08 Poprawa dostępności terenów przemysłowych Huty Stalowa Wola do regionalnego układu komunikacyjnego poprzez przebudowę odcinka ul. Kwiatkowskiego i odcinka ul. Bojanowskiej numer projektu WND-RPPK.02.01.00-18-149/08

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na marzec 2015) Symbol 1A.1 Wał Chlewice-Porzecze - wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7

Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej POIiŚ 7.3-7 Projekt ubiega się o finansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP

INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH. Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP INWESTYCJE KOMPLEMENTARNE DLA SIECI DRÓG KRAJOWYCH Lesław Kornak Dyrektor Departamentu Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego UMWP Sieć dróg wojewódzkich województwa podkarpackiego Łączna długość dróg

Bardziej szczegółowo

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

RAZEM DLA ŚRODOWISKA. Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko RAZEM DLA ŚRODOWISKA Projekt Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Włocławek II etap w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Lokalizacja Projektu

Bardziej szczegółowo

Fundusz Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Fundusz Spójności Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Fundusz Spójności 2000-2006 1 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Projekty realizowane w ramach FS Sektor Liczba projektów Suma kosztów kwalifikowanych w mln euro Środki FS w mln euro Udział środków FS %

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 41/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie 7.1. Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r..

Ministerstwo Infrastruktury Warszawa, 28.05.2008r.. Ministerstwo Infrastruktury Projekty rozporządze dzeń Ministra Infrastruktury dotyczące ce udzielania pomocy publicznej na rozwój portów lotniczych, transportu intermodalnego oraz inteligentnych systemów

Bardziej szczegółowo

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego lista projektów Lp. Nazwa przedsięwzięcia oraz beneficjenta Podmiot odpowiedzialny za realizację Proponowane źródło finansowania Wartość zadania (mln

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3934/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku

Uchwała Nr 3934/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku Uchwała Nr 3934/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 października 2013 roku w sprawie przyjęcia XXIV części Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012

Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH Usytuowanie przedsięwzięcia Euro 2012 Inwestycja zlokalizowana jest na terenie dzielnic Praga Północ i Praga Południe w Warszawie. W Koncepcji Budowa ul. Tysiąclecia zaprojektowano

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa podkarpackiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r.

Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Inwestycje kolejowe w latach 2014 2023 Warszawa 16 kwietnia 2014 r. Źródła finansowania inwestycji kolejowych w latach 2014 2023 1) FS/POIiŚ2014-2020 uzupełnienie i zakończenie inwestycji na ciągach, na

Bardziej szczegółowo

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r.

Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata Kielce, kwiecień 2008 r. Szanse rozwoju gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego w perspektywie realizacji RPOWŚ na lata 2007-2013 Kielce, kwiecień 2008 r. Problemy ograniczające rozwój Województwa Świętokrzyskiego Problemy

Bardziej szczegółowo

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja

L.p. Kryterium Opis kryterium Punktacja KRYTERIA DOSTĘPU Załącznik do Uchwały nr 4/XIII/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia 0 maja 016 roku Działanie 7.1. Infrastruktura drogowa

Bardziej szczegółowo

Kraków, 4 grudnia 2015 r.

Kraków, 4 grudnia 2015 r. TRANSPORT, KOMUNIKACJA, PARKINGI Polityka transportowa Uchwała Nr XVIII/225/07 Rady Miasta Krakowa z dnia 4 lipca 2007 r. w sprawie przyjęcia Polityki Transportowej dla Miasta Krakowa na lata 2007 2015.

Bardziej szczegółowo

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 3 Transport w ramach RPO WO

Definicje wskaźników produktów i rezultatów na poziomie projektu dla osi priorytetowej 3 Transport w ramach RPO WO Nazwa 3.1.1.1 Długość wybudowanych dróg wojewódzkich 3.1.1.2 Długość przebudowanych dróg wojewódzkich 3.1.1.3 Liczba wybudowanych, zmodernizowanych skrzyŝowań 3.1.1.4 3.1.1.14 3.1.1.5 3.1.1.15 Oszczędność

Bardziej szczegółowo

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r.

Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Priorytety w zakresie inwestycji kolejowych w latach 2014 2020 (2023) Warszawa, 3 czerwca 2015 r. Zadania PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. jest zarządcą narodowej sieci kolejowej.

Bardziej szczegółowo

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja)

Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Założenia do nowej perspektywy finansowej UE 2014-2020 (Dyskusja) Warszawa, 27.02.2013r. Plan prezentacji Przedstawienie założeń do programów operacyjnych Generalne kierunki dofinansowania Propozycje NFOŚiGW

Bardziej szczegółowo

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego

Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Współpraca miast i gmin Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego w zakresie integracji transportu publicznego Szczecin, październik 2013 Gmina Miasto Szczecin Województwo Zachodniopomorskie Powiat Policki

Bardziej szczegółowo

Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji krakowskiej w ramach Programu

Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji krakowskiej w ramach Programu Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji krakowskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Projekt Zakup taboru do obsługi połączeń pasaŝerskich w aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl

Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna. www.skarŝysko.pl Rozwój SkarŜyska-Kamiennej a dostępność komunikacyjna SkarŜysko-Kamienna, początek. miastotwórczy wpływ powstania pierwszej linii kolejowej - 1883 r. węzeł kolejowy w Kamiennej 80-te lata XIX wieku - pierwsze

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie

Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie Instytucje uczestniczące w projekcie MRR Instytucja Zarządzająca PO RPW PARP Instytucja Pośrednicząca PO RPW Gmina Lublin Beneficjent Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ

Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ Prezentacja realizowanych projektów z listyindykatywnej projektów kluczowych POIiŚ 2007-2013 dr inż. Stanisław Garlicki Chrzanów 07 październik 2010 Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 3.1.2 prognozowane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m

Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m Prezentacja promująca projekt p.n.: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 252 Inowrocław Włocławek. Odcinek na terenie miasta Włocławek o długości 950 m współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1

Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Modernizacja wejścia do portu wewnętrznego (w Gdańsku). Etap II przebudowa szlaku wodnego na Martwej Wiśle i Motławie nr 7.2-8.1 Projekt realizowany : priorytet VII Transport przyjazny środowisku działanie

Bardziej szczegółowo

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi

Budowa mostu na rzece Odrze w m. Brzeg Dolny wraz z drogami dojazdowymi Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013, priorytet

Bardziej szczegółowo

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku. POIiŚ 3.1-14

Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku. POIiŚ 3.1-14 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku POIiŚ 3.1-14 Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Ekologiczny transport

Ekologiczny transport Ekologiczny transport Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa) FAZA II jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020

BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 BYDGOSKI OBSZAR FUNKCJONALNY Inwestycje kluczowe do realizacji do roku 2020 Zespół nr III Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska Grzegorz Boroń -Z-ca Dyrektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy.

Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Stan polskiej infrastruktury kolejowej oraz przedsięwzięcia inwestycyjne na szlakach do polsko-niemieckiej granicy. Tadeusz Kaczmarek Pełnomocnik Zarządu do spraw współpracy międzynarodowej Poznań, 25

Bardziej szczegółowo

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015

Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Rozwój dostępu drogowego i kolejowego do Portu Gdańsk Rozwój metropolitarnego układu komunikacyjnego w Gdańsku 23 marca 2015 Fot. Kacper Kowalski / ZMPG SA Port Gdańsk Największy polski port morski Ponad

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015)

ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) ZAŁĄCZNIK 7. PROJEKT OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ ODRA-WISŁA Lista zadań inwestycyjnych (stan na styczeń 2015) Symbol 1A.1 Chlewice-Porzecze. Wał cofkowy rzeki Odry przy rzece Myśli. 1A.2 Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa.

Priorytet 3: Rozwój infrastruktury transportowej na Dolnym Śląsku ( Transport ); działanie 3.1: Infrastruktura drogowa. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.3 STRATEGII ZIT SOM

ZAŁĄCZNIK NR 13.3 STRATEGII ZIT SOM ZAŁĄCZNIK NR 13.3 STRATEGII ZIT SOM WSTĘPNA LISTA PROPONOWANYCH STRATEGICZNYCH PROJEKTÓW KOMPLEMENTARNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH ZIT POIIŚ WRAZ Z UZASADNIENIEM (FISZKI PROJEKTOWE) Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa

GOSPODARKA ODPADAMI. Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa GOSPODARKA ODPADAMI Dr Ewa Mańkowska Zastępca Prezesa WFOŚiGW we Wrocławiu Zasady gospodarowania odpadami Projektowane zmiany prawne w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Badanie poziomu

Bardziej szczegółowo

Projekty modernizacyjne Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. do roku 2015

Projekty modernizacyjne Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. do roku 2015 Projekty modernizacyjne Tramwajów Warszawskich Sp. z o.o. do roku 2015 Projekty zostały zgłoszone do dofinansowania z Listy Indykatywnej EURO 2012 lub będą zgłoszone w konkursie o dofinansowanie w ramach

Bardziej szczegółowo

integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy

integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy Projekt: Szybka Kolej Metropolitalna w bydgosko-toru toruńskim obszarze metropolitalnym BiT - City oraz integracja systemów w transportu miejskiego Nr projektu POIiŚ 7.3-18 Projekt: Budowa linii tramwajowej

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubuskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej

Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu. VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Planowane inwestycje miejskie w zakresie transportu VII Konferencja naukowo-techniczna Problemy komunikacyjne Aglomeracji Szczecińskiej Dokumenty strategiczne 1. Dokument kierunkowy: - Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T

INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T INWESTYCJE W PORTACH LOTNICZYCH TEN-T Osiem portów znajdujących się w Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) realizuje inwestycje polegające na rozbudowie infrastruktury lotniskowej, finansowane

Bardziej szczegółowo

Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Łódź, 4 października 2011 r. Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Projekty inwestycyjne na terenie regionu łódzkiego Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź na odcinku Warszawa Zachodnia Skierniewice

Bardziej szczegółowo

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001.

Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie projektem nr FS 2005/PL/16/C/PT/001. Modernizacja linii kolejowej E 65, odcinek Warszawa Gdynia, Etap II w ramach projektu nr FS 2005/PL/16/C/PT/001 współfinansowanego z Funduszu Spójności. Umowa nr FS 2005/PL/16/C/PT/001-06 na zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

Program budowy linii dużych prędkości

Program budowy linii dużych prędkości Program budowy linii dużych prędkości zachodnia część województwa łódzkiego Jan Raczyński Dyrektor Centrum Kolei Dużych Prędkości PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warta, 12.11.2010 Program budowy linii

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś

ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU. Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś ŚRÓDLADOWE DROGI WODNE W ZRÓWNOWAŻONYM SYSTEMIE TRANSPORTOWYM KRAJU Kpt.ż.ś. dr Krzysztof Woś Plan prezentacji: 1. Ocena jakościowa śródlądowych dróg wodnych 2. Udział żeglugi śródlądowej w rynku usług

Bardziej szczegółowo

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa

Tadeusz Ferenc Prezydenta Miasta Rzeszowa Fundusze Europejskie - dla rozwoju Polski Wschodniej Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta Rzeszowa i okolic - prezentacja projektu i działań komplementarnych Tadeusz Ferenc Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM

ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM ZAŁĄCZNIK NR 13.5 STRATEGII ZIT SOM LISTA PROPONOWANYCH DO REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ OBJĘTYCH KONTRAKTEM TERYTORIALNYM DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ

Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Podsumowanie konkursów i wdrażanych przez WFOŚiGW projektów dofinansowanych ze środków POIiŚ 2007-2013. Działanie 1.1. Gospodarka wodno ściekowa

Bardziej szczegółowo

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów

Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów dla rozwoju Mazowsza Budowa drogi dojazdowej do terenów inwestycyjnych na terenie miasta Łochów Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia

Typ projektu: Inwestycje infrastrukturalne 1 Dodatkowe kryteria formalne. Kryteria merytoryczne I stopnia Załącznik do Uchwały nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia sektorowych kryteriów wyboru projektów dla działania

Bardziej szczegółowo

Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ

Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ Podział środków na ochronę środowiska w ramach POIiŚ 11% 4% 2% Gospodarka wodno-ściekowa -58% 2 784 mln euro Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi - 25% 1 216 mln euro 25% 58% Zarządzanie zasobami

Bardziej szczegółowo

LUBUSKIE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE

LUBUSKIE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE LUBUSKIE INWESTYCJE W INFRASTRUKTURZE MODERNIZACJA LINII KOLEJOWYCH Inwestycje zrealizowane w ramach LRPO 2007-2013 nr 358 Zbąszynek Gubin na odcinku Zbąszynek Czerwieńsk wraz z budową łącznicy Pomorsko

Bardziej szczegółowo

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r.

Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego. Wrocław, 3 lutego 2011 r. Perspektywy funkcjonowania infrastruktury kolejowej na terenie województwa dolnośląskiego Wrocław, 3 lutego 2011 r. Model finansowania infrastruktury zarządzanej przez PKP PLK S.A.: Wydatki w Polsce (w

Bardziej szczegółowo

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13

Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 Wspieranie przedsięwzięć z zakresu turystyki w ramach programów operacyjnych 2007-13 wsparcie dla samorządów i organizacji pozarządowych Warszawa, 8 maja 2008 r. Zarys prezentacji środki finansowe na wspieranie

Bardziej szczegółowo

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH. Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego ENERGETYKA W FUNDUSZACH STRUKTURALNYCH Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Rozwoju Gospodarczego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym

Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Zrównoważona mobilność miejska w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Stowarzyszenie Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego 2005-2016 15.04.2005 9 JST 04.09.2009 13 JST 2014 15 JST członkowie SOM (wg

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ

BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO WĘZŁA DROGOWEGO DĄBROWICA OBWODNICY MIASTA LUBLIN W CIĄGU DRÓG EKSPRESOWYCH S12, S17 I S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta) Wartość

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury

dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Ministerstwo Infrastruktury dr Jarosław Pasek Dyrektor Departamentu Funduszy UE, Środki UE przeznaczone na transport Wielkość środków UE w sektorze transportu [w mld EUR] 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 4,0 mld 19,4 mld Kwota środków UE przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015

Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO www.mrr.gov.pl tel. 022 461 31 45 media@mrr.gov.pl faks 022 461 33 10 Fundusze unijne dla województwa lubelskiego w latach 2007-2015 W latach 2007-2015 do województwa

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych

Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych Odbudowa kanału Młynówka rzeki Bóbr w Jeleniej Górze wraz z zagospodarowaniem terenów nadbrzeŝnych TERMINARZ REALIZACJI ZADANIA Zadanie Kwota Termin Przekazanie placu budowy pod inwestycję Odbudowa kanału

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce dr Jędrzej Gadziński mgr Janusz Górny Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i

Bardziej szczegółowo

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje:

:31. MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: 2016-07-08 16:31 MR: 2 mld złotych na modernizację 8 linii kolejowych (komunikat) - MR informuje: Jest zgoda Komisji Europejskiej na dofinansowanie 8 projektów kolejowych, których realizacja rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE REALIZACJA

INWESTYCJE REALIZACJA Nakłady inwestycyjne w 2015 (mln zł) zakupy inwestycyjne 0,36 roboty budowlane i projektowe w zakresie suprastruktury 39,35 roboty budowlane i projektowe w zakresie infrastruktury RAZEM 144,7 184,41 0

Bardziej szczegółowo