UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO"

Transkrypt

1 UWAGI ZGŁOSZONE W TRAKCIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH LISTY PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO W DNIACH 22 GRUDNIA 2010 R. 18 STYCZNIA 2011 R. Lp. Treść Uzasadnienie Uwagi horyzontalne 1 Osoba prywatna Szkolenie podstawowe i okresowe szkolenia przypominające dla inspektorów (IOŚ) Inspekcji Ochrony Środowiska zajmujących się problematyką przeciwdziałania powaŝnym awariom - 1. Szkolenia wstępne. Problematyką przeciwdziałania powaŝnym awariom inspektorzy IOŚ zajmują się od 1991 r. Ze względów naturalnych następuje wymiana pokoleń. Dotychczas nie było szkoleń w zakresie podstawowym dla nowo angaŝowanych pracowników. 2. Szkolenia przypominające. Pojawiają się nowe zadania, np. opiniowanie zapisów planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji zakładów duŝego i zwiększonego ryzyka awarii. Szkolenia prowadzić do ujednolicenia stosowanych kryteriów oceny. 2 Warmińsko- Mazurskiego METEO-RISK Brak zastrzeŝeń do przedmiotowego przy jednoczesnym poparciu dla realizacji innych inwestycji z terenu województwa warmińsko mazurskiego Na podstawowej liście znajdują się projekty drogowe zlokalizowane na terenie województwa warmińsko mazurskiego (droga krajowa S7 oraz droga krajowa nr 16). Realizacja przedmiotowych inwestycji jest kluczowa dla poprawy dostępności komunikacyjnej województwa, co ma wypływ na poprawę jakości Ŝycia mieszkańców regionu, rozwój turystyki a takŝe innych dziedzin gospodarki. Droga krajowa S7 stanowi inwestycję strategiczną z punktu widzenia połączenia stolicy regionu z Warszawą oraz aglomeracją trójmiejską, jak i z na organizowane przez Polskę Mistrzostwa Europy w piłce noŝnej Euro Natomiast strategiczna rola DK 16 w systemie transportowym Polski Wschodniej i nie tylko oparta jest na jej istotnym oddziaływaniu na transgraniczny przepływ potoków transportowych

2 Treść Uzasadnienie znajdujących się liście, w szczególności z zakresu inwestycji drogowych Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 3 Miejski w Chrzanowie Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Małopolski Zachodniej W ramach projektu planuje się wybudować instalację termicznego przekształcania odpadów komunalnych o wydajności 150 tys. Mg/rok, która obsługując ok. 650 tys. mieszkańców, stanowić będzie dopełnienie lokalnego międzygminnego systemu gospodarki odpadami (ZZO Chrzanów) oraz systemów funkcjonujących w innych gminach województwa małopolskiego i śląskiego. Lokalizacja przedmiotowego Zakładu jest na terenie, którego właścicielem jest gmina Chrzanów i prowadzona jest procedura oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia w ramach postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. W ramach obecnej perspektywy finansowej ( ) przeprowadzone zostaną działania organizacyjne i przygotowane zostaną dokumentacje, które umoŝliwią skuteczne aplikowanie o środki na realizację przedsięwzięcia w przyszłej perspektywie finansowej ( ). Szacunkowy koszt realizacji projektu wynosi 610 mln PLN, w tym koszt fazy przygotowania projektu w latach ok. 2,85 mln PLN

3 Treść Uzasadnienie 4 Małopolskiego Budowa Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Sączu dla regionu nowosądeckiego i gorlickiego Celem projektu jest budowa regionalnego zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w Nowym Sączu dla regionu nowosądeckiego i gorlickiego zamieszkiwanego przez około 400 tys. mieszkańców, w celu selektywnej zbiórki, odzysku, recyklingu, zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w sposób bezpieczny dla środowiska naturalnego. Szacunkowa wartość projektu: 51,1 mln PLN netto. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest NOVA Spółka z o.o. Działanie 2.2 Przywracanie terenom zdegradowanym wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich 5 Miejski w Jaworznie Likwidacja składowisk odpadów niebezpiecznych zlokalizowanych w dolinie potoku Wąwolnica Ze względu na rodzaj i skalę oddziaływania, problem doliny potoku Wąwolnica (Centralne Składowisko Odpadów Rudna Góra ) jest jednym z największych nierozwiązalnych problemów środowiskowych w skali kraju. W celu rozwiązania problemu potrzebne jest niestandardowe podejście, głównie na skomplikowane sprawy własności gruntowe obszar zanieczyszczony moŝe obejmować powierzchnię ponad 50 ha. Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagroŝeniom środowiska Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego 6 Miasta Gdyni Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni na liście podstawowej : 1. zwiększenia wysokości dofinansowania z UE do 85% wydatków kwalifikowanych 2. zmiany Realizacja projektu przyczyni się do zapewnienia dobrego stanu wód przybrzeŝnych dla potrzeb mieszkańców, rozwoju gospodarki i turystyki. Poziom dofinansowania z UE wynosi obecnie 20% kosztu całkowitego tego projektu, co stwarza zagroŝenie realizacji inwestycji Zapewnienie dofinansowania z Funduszu Spójności na maksymalnym dopuszczalnym poziomie umoŝliwi realizację projektu w całości i osiągnięcie w zaplanowanym terminie zauwaŝalnego efektu - 3 -

4 Treść Uzasadnienie pod nr ) przewidywanego okresu realizacji projektu na: ekologicznego, gospodarczego i społecznego. PrzedłuŜenie okresu realizacji projektu do 2012 roku związane jest z wstrzymaniem realizacji pięciu zadań inwestycyjnych do czasu przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności w wysokości umoŝliwiającej zbilansowanie projektu. 7 Kopalnia Piasku "Kotlarnia" S.A. Starostwo Powiatowe w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Bierawa Śląski Klaster Przedsiębiorstw Dorzecza Górnej Odry Gminy Cisek Miasta Kędzierzyn-Koźle Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Kotlarnia na rzece Bierawce projektu na podstawowej liście Inwestycja poprawi zabezpieczenie przeciwpowodziowe miejscowości połoŝonych nad rzeka Bierawką i Odrą poniŝej ujścia Bierawki, poprzez całkowite przejęcie przez zbiornik Kotlarnia fali powodziowej na rzece Bierawce oraz zmniejszenie przepływu powodziowego na rzece Odrze o 100m 3, tj. około 4% fali powodziowej w rejonie Koźla. Przedsięwzięcie jest całkowicie przygotowane pod względem formalno-prawnym oraz dokumentacyjnym, umoŝliwiającym przystąpienie do fazy realizacyjnej. Koszt realizacji 88,1 mln PLN. Pojemność całkowita zbiornika 40,58 mln m 3, pojemność powodziowa 24,29 mln m 3. Niski koszt jednostkowy retencjonowania wody - 2,20 PLN/m 3. Niski koszt jednostkowy uzyskania rezerwy powodziowej na zbiorniku (3,70 PLN / m 3 ). Celem realizacji projektu jest zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno i terenów zabudowanych miasta Koszalina oraz wyrównanie przepływu wody w korycie rzeki DzierŜęcinki. 8 Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i zeń Wodnych w Szczecinie Zabezpieczenie przeciwpowodziowe zlewni jeziora Jamno wraz z rewitalizacją rzeki DzierŜęcinki - zabezpieczenie przeciwpowodziowe terenów zabudowanych m. Koszalin W ramach projektu przewidziano wykonanie następujących prac budowlanych: wykonanie przepławek na istniejących budowlach wodnych w celu doprowadzenia do swobodnej migracji ryb; odbudowę koryta rzeki w celu zapewnienia swobodnego spływu wód w korycie rzeki poprzez likwidację przymulisk zatorów i lokalnych wyrw w skarpach; odbudowę istniejących umocnień brzegowych i zapewnienie swobodnego spływu wód w korycie rzeki poprzez przebudowanie istniejących urządzeń infrastruktury technicznej i komunikacyjnej przecinających koryto rzeki, w tym takŝe zbiornika retencyjnego i stopnia na wypływie z jeziora Lubiatowo. Szacunkowy obszar zagroŝony powodzią dla przedmiotowego projektu wynosi około 6-4 -

5 Treść Uzasadnienie Zachodniopomorski Zarząd Melioracji i zeń Wodnych w Szczecinie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Zachodniopomorski Wojewódzki Miejski w Gdańsku Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego Poprawa odpływu wód powodziowych w okresie zimowym z Jeziora Dąbie Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku na liście podstawowej zwiększenia orientacyjnego kosztu całkowitego na kwotę 120,77 mln PLN wraz ze zwiększeniem dofinansowania projektu do poziomu ha (zagroŝonych około tys. mieszkańców). Inwestycja jest przygotowana do rozpoczęcia realizacji. Realizacja inwestycji zakłada odcinkową odbudowę około 55 km wałów przeciwpowodziowych usytuowanych w zlewni rzeki Odry, Jeziora Dąbie oraz Zalewu Szczecińskiego, które są w najgorszym stanie technicznym i w chwili obecnej w niewystarczającym stopniu chronią ludność mieszkającą na terenie objętym projektem. Szacunkowy obszar zagroŝony powodzią dla przedmiotowego projektu wynosi około ha (zagroŝonych około tys. mieszkańców). Inwestycja jest przygotowana do rozpoczęcia realizacji. Zadanie konieczne do realizacji dla poprawy bezpieczeństwa powodziowego na dolnej Odrze oraz pośrednio dla rzeki Warty i Noteci. UdroŜnienie toru wodnego jest konieczne z na spłycenie toru wodnego, który nie był pogłębiany od lat 60-tych, gdzie głębokość obecnie wynosi 2,0 m - 2,8 m. Zakładana docelowa głębokość toru wodnego na jeziorze Dąbie to uzyskanie na całej jego długości od ujścia Regalicy do połączenia z wewnętrznymi wodami morskimi głębokości co najmniej 3,2 m. Urobek zostanie przez ZZMiUW wykorzystany do budowy wału przeciwpowodziowego po wschodniej stronie J. Dąbie w ramach zadania pn.: Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Szczecina, Polic i terenów przyległych do Jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego. Zadanie wpisuje się w polsko-niemieckie ustalenia dotyczące poprawy ochrony przeciwpowodziowej na granicznym odcinku rzeki Odry i jest określone jako konieczne do realizacji. Całkowity koszt 24,90 mln EUR (95, 60 mln PLN). W zakres rzeczowy projektu wchodzi budowa zbiorników retencyjnych, regulacja potoków oraz budowa kanalizacji deszczowej. Celem przedsięwzięcia jest zapewnienie dobrego stanu oraz poprawa jakości wód przybrzeŝnych Zatoki Gdańskiej poprzez redukcję ilości zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych. Dzięki ww. środkom w wysokości ok. 68 mln PLN Beneficjent uzyska moŝliwość realizacji około 10 zadań, które obecnie w budŝecie gminy posiadają status zadań rezerwowych, a są bardzo istotne z punktu

6 Treść Uzasadnienie pod nr ) 85% wartości kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę 89,66 mln PLN widzenia osiągnięcia zakładanych celów i składają się na funkcjonalną całość przedsięwzięcia. Realizacja zadań dodatkowych stanowić będzie wartość dodaną przedmiotowego przedsięwzięcia. 12 Małopolskiego Przebudowa 10,4 km obwałowań rzeki Wisły w Krakowie wraz z budową 2 pompowni Ochrona przeciwpowodziowa miasta Krakowa ma kluczowe znaczenie w regionie z na zagroŝenie najwyŝszymi potencjalnymi stratami powodziowymi oraz ewentualnymi szkodami społecznymi. Całkowita wartość projektu: 70,5 mln PLN. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Małopolski Zarząd Melioracji i zeń Wodnych. 13 Małopolskiego Poprawa bezpieczeństwa powodziowego węzła oświęcimskiego Przedsięwzięcie stanowi priorytetowe zadanie ze względu na bezpośrednie zagroŝenie bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz ochronę Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Całkowita wartość projektu: 72,6 mln PLN. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Małopolski Zarząd Melioracji i zeń Wodnych. 14 Pomorskiego Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Sopocie na liście podstawowej pod nr ) Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdyni zwiększenia wysokości dofinansowania ze środków dla kaŝdego z do 85% wydatków kwalifikowanych Projekty te składają się na szersze przedsięwzięcie pn. Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych. Ich wspólnym celem jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych wodami opadowymi i powierzchniowymi do Morza Bałtyckiego oraz zabezpieczenie przeciwpowodziowe substancji miejskich i zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom obszarów nadmorskich. Przy obecnym trudnym stanie budŝetów samorządów i niskim poziomie dofinansowania (20%) zdecydowana większość zadań inwestycyjnych tworzących te projekty moŝe pozostać niezrealizowana, co negatywnie wpłynie na stan wód Zatoki Gdańskiej oraz utrudni wypełnienie przepisów określonych w tzw. dyrektywie kąpieliskowej 2006/7/WE (transponowanej do krajowego porządku prawnego ustawą z dnia 4 marca 2010 r. z zmianie ustawy Prawo wodne).

7 Treść Uzasadnienie na liście podstawowej pod nr ) Ochrona wód Zatoki Gdańskiej budowa i modernizacja systemu odprowadzania wód opadowych w Gdańsku na liście podstawowej pod nr ) Działanie 3.2 Zapobieganie oraz ograniczanie skutków zagroŝeń naturalnych oraz przeciwdziałanie powaŝnym awariom Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze 15 Warmińsko - Mazurski Wojewódzki w Olsztynie Dolnośląskiego Wojewódzki Zarząd Melioracji i zeń Wodnych w Warszawie METEO-RISK Poparcie dla Zasięg oddziaływania projektu oraz moŝliwość lepszego prognozowania zjawisk. Istnieje potrzeba wzmocnienia sieci obserwacyjnej w postaci radarów meteorologicznych w części północno-wschodniej Polski w celu bardziej precyzyjnego działania platformy informatycznej, słuŝącej zwiększeniu ochrony przed skutkami zagroŝeń naturalnych. 16 Uniwersytet METEO-RISK W ostatnich latach obserwuje się znaczny postęp w badaniach - 7 -

8 Treść Uzasadnienie Przyrodniczy we Wrocławiu włączenia do projektu produktów GNSS (Global Satellite Navigation System) poprzez integrację wielofunkcyjnego systemu precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG- EUPOS (www.asgeupos.pl) z projektowanym w ramach niniejszego projektu systemem w zakresie meteorologii z wykorzystaniem istniejącej w ASG- EUPOS infrastruktury teleinformacyjnej naukowych z zakresu meteorologii GNSS. Badania te mają charakter interdyscyplinarny i prowadzone są wspólnie przez specjalistów z zakresu geodezji satelitarnej, meteorologii i informatyki. W dniu 2 czerwca 2008 r. Główny Geodezji i Kartografii w Warszawie uruchomił operacyjnie wielofunkcyjny system precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS (www.asgeupos.pl). System składa się z 100 stacji GNSS rozłoŝonych na obszarze kraju i ok. 25 stacji zagranicznych połoŝonych w terenach przygranicznych. Włączenie obserwacji i produktów sieci GNSS, dostępnych w czasie rzeczywistym moŝe stanowić uzupełnienie modeli pogody, szczególnie krótkoterminowych. 17 Podkarpackiego METEO-RISK uzupełnienia uzasadnienia projektu proponowanego do na liście W uzasadnieniu realizacji projektu brak jest odniesienia do tworzonych w kraju programów ochrony przed powodzią, np. Programu ochrony przed powodzią w dorzeczu górnej Wisły. W związku z tym przedmiotowy projekt, jako realizowany na terenie całego kraju, powinien odnosić się do tworzonych i realizowanych programów dotyczących ochrony przed powodzią. 18 Osoba prywatna Zakupy sprzętu do szybkiej oceny ryzyka w przypadku wystąpienia powaŝnej awarii, organizacja systemu monitoringu uwag do projektu umieszczonego na podstawowej liście Dobór sprzętu winien uwzględniać specyfikę terenu działania jednostki organizacyjnej (istniejących faktycznie zagroŝeń). W preliminarzu kosztów uwzględnić odpowiednią kwotę na przeszkolenie uŝytkowników

9 Treść Uzasadnienie dynamicznego przeciwdziałania powaŝnym awariom, w tym organizacja systemu i sieci teleinformatycznych na liście podstawowej pod nr 3.2-1) Podstawowym celem projektu jest zwiększenie ochrony przed skutkami zagroŝeń naturalnych i przeciwdziałanie powaŝnym awariom. Morska jednostka pływająca wielozadaniowa jako rezultat tego projektu swoim krajowym zasięgiem działań obejmie Zatokę Pomorską, Zalew Szczeciński i morskie wody wewnętrzne. 19 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Szczecinie Morski w Szczecinie Budowa morskiej jednostki pływającej wielozadaniowej Nowa jednostka będzie brała udział w działaniach przeciwpowodziowych takich jak kruszenie zatorów lodowych w okresie zimowym oraz zapewni tym samym spływ lodu z obszaru jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego. Ochrona przeciwlodowa na wewnętrznych wodach morskich na Odrze organizowana jest przez słuŝby Urzędu Morskiego w Szczecinie. Obecnie brak jest jednostki o duŝej mocy z moŝliwością kruszenia lodu do grubości 0,8 m. Nowa jednostka będzie nieodzowna przy rozpoczęciu funkcjonowania Portu zewnętrznego Świnoujście w tym terminalu LNG. Główne funkcje jednostki: holownika dla jednostek będących w sytuacji awaryjnej; funkcje jednostki zwalczającej poŝar; kruszenie lodu i udraŝnianie toru podejściowego do Portu zewnętrznego Świnoujście. Koszt budowy nowej jednostki to ok. 70 mln PLN, zaś koszt modernizacji starej jednostki s/v Planeta rok produkcji 1982 ok. 60 mln PLN

10 Treść Uzasadnienie Priorytet VII Transport przyjazny środowisku Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego 20 Małopolskiego Modernizacja linii kolejowej Psary Kraków (odcinek Psary Kozłów oraz odcinek Kraków Batowice Kraków Główny) na liście rezerwowej pod nr ) przesunięcia projektu na podstawową listę Projekt przewiduje modernizację końcowego odcinka waŝnego połączenia kolejowego pomiędzy Warszawą i Krakowem. Sprawność i szybkość połączenia tych dwóch ośrodków ma strategiczny charakter z punktu widzenia rozwoju społeczno-gospodarczego kraju i regionu. Orientacyjny koszt całkowity: mln PLN. Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest PKP PLK S.A. 21 Polskie Koleje Państwowe S.A. Przebudowa kompleksu dworcowego Gliwice Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montaŝowych w zakresie przebudowy układu funkcjonalnego budynku dworca wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą torowo-peronową w celu poprawy standardu obsługi i bezpieczeństwa podróŝnych, w tym: dostosowanie obiektów do obsługi osób niepełnosprawnych i osób z ograniczonymi moŝliwościami ruchowymi; podniesienia stanu technicznego obiektu dworcowego oraz infrastruktury torowo-peronowej; poprawy warunków sanitarno-higienicznych; zmniejszenia negatywnego oddziaływania obiektów na środowisko naturalne. Szacunkowy koszt całkowity: 78,08 mln PLN. Przewidywany okres realizacji projektu: Polskie Koleje Państwowe S.A. Budowa zintegrowanego Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montaŝowych przebudowy układu

11 Treść Uzasadnienie centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy - Etap I funkcjonalnego dworca w celu poprawy standardu obsługi i bezpieczeństwa podróŝnych, podniesienie stanu technicznego obiektów i instalacji z jednoczesnym zmniejszeniem negatywnego oddziaływania obiektów na środowisko. W wyniku realizacji inwestycji powstanie zintegrowany węzeł przesiadkowy, łączący róŝne rodzaje transportu publicznego w ramach obszaru metropolitalnego BiT-City. Budowa zintegrowanego centrum komunikacyjnego w Bydgoszczy - Etap I obejmuje przebudowę dworca kolejowego Bydgoszcz Gł., a w szczególności: 1. odtworzenie wartościowych budynków historycznych wraz z przebudową ich wnętrz, w tym stworzenie nowoczesnego centrum obsługi pasaŝerów; 2. wymianą instalacji (elektrycznej, wod-kan, teletechnicznej, c.o.); 3. wykonanie termoizolacji dworca; 4. wyburzenie budynków substandardowych; 5. dostosowanie dworca do zadań zintegrowanego węzła przesiadkowego (przebudowa i rozbudowa pieszych ciągów komunikacyjnych); 6. dostosowanie obiektu do obsługi niepełnosprawnych; 7. budowę parkingów w systemie Park&Ride. Szacunkowy koszt całkowity: 139,43 mln PLN. Przewidywany okres realizacji projektu: Polskie Koleje Państwowe S.A. Przebudowa budynku dworca kolejowego Szczecin Główny wraz z układem komunikacyjnym i placem dworcowym Projekt obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej i projektowej oraz wykonanie robót budowlano-montaŝowych w zakresie przebudowy układu funkcjonalnego budynku dworca wraz z układem komunikacyjnym i placem dworcowym w celu poprawy standardu obsługi i bezpieczeństwa podróŝnych. Projekt obejmuje: 1. przebudowę i rozbudowę budynku dworca; 2. wymianę instalacji w istniejącym budynku (elektrycznej, wod-kan, teletechnicznej, c.o., itp.); 3. wykonanie termoizolacji w istniejącym budynku dworca; 4. dostosowanie dworca do zadań zintegrowanego węzła przesiadkowego (przebudowa i rozbudowa pieszych ciągów

12 Treść Uzasadnienie komunikacyjnych, w tym budowa kładki pieszej łączącej górny i dolny taras); 5. dostosowanie obiektu do obsługi niepełnosprawnych; 6. budowę podziemnego parkingu w systemie Park&Ride; 7. budowę placu dworcowego. Szacunkowy koszt całkowity: 122,00 mln PLN. Przewidywany okres realizacji projektu: Projekt obejmuje realizację przedsięwzięć mających na celu poprawę bezpieczeństwa podróŝnych na dworcach warszawskiego węzła kolejowego, w tym poprawę parametrów ochrony przeciwpoŝarowej. 24 Polskie Koleje Państwowe S.A. System Bezpieczeństwa Publicznego na Dworcach Kolejowych Warszawskiego Węzła Kolejowego Z na fakt przeprowadzania remontów dworców Warszawa Stadion, Warszawa Wschodnia i Warszawa Centralna oraz przewidywaną budową nowego dworca Warszawa Zachodnia połączonych z instalacją nowych systemów monitoringu konieczne jest spięcie wszystkich systemów bezpieczeństwa w jedną całość i stworzenie Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych. Nowo powstałe Centrum, oprócz funkcji lokalnej tzn. obejmującej terytorialnie dworce warszawskie, przejęłoby równieŝ funkcje koordynujące zagadnienia bezpieczeństwa na dworcach kolejowych na terenie całego kraju w sytuacjach nadzwyczajnych. Nowopowstałe Centrum Bezpieczeństwa Dworców Kolejowych obejmować będzie Dworce: Warszawa Centralna, Warszawa Wschodnia, Warszawa Stadion, Warszawa Powiśle, Warszawa Ochota, Warszawa Gdańska, Warszawa Zachodnia, Warszawa Śródmieście, Warszawa Wileńska. Szacunkowy koszt całkowity: 28,12 mln PLN. Przewidywany okres realizacji projektu: Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Pomorskiego Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej na liście podstawowej pod nr ) : 1: podziału projektu na dwa kompatybilne, ale niezaleŝne projekty, z których pierwszy dla fazy projektowej Uzasadnienie dla przeniesienia projektu z działania 7.3 do działania 7.1: projekt odpowiada kryteriom ustalonym dla działania 7.1 poniewaŝ dotyczy modernizacji linii kolejowych, interoperacyjności linii kolejowych, modernizacji infrastruktury dworców kolejowych; beneficjent spodziewa się uzyskać moŝliwie maksymalne dofinansowanie z działania

13 Treść Uzasadnienie określony został jako Faza I przygotowanie przedsięwzięcia wraz ze zmianą nazwy projektu na Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. Faza I przygotowanie przedsięwzięcia 2. przeniesienia projektu do działania 7.1 Uzasadnienie dla wydzielenia prac przygotowawczych: na obecnym etapie zapewniona jest juŝ gotowość techniczno - administracyjna, finansowa i techniczna dla prac przygotowawczych. Koszt całkowity nowego projektu: 21,1 mln PLN. Wydatki kwalifikowalne: 17,3 mln PLN. Dofinansowanie UE: 14,7 mln PLN. : 26 Pomorska Kolej Metropolitalna S.A. Pomorskiego Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej na liście podstawowej pod nr ) 1: podziału projektu na dwa kompatybilne, ale niezaleŝne projekty, z których drugi dla fazy inwestycyjnej określony został jako Faza II realizacja przedsięwzięcia wraz ze zmianą nazwy projektu na Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej. Faza II realizacja przedsięwzięcia 2. przeniesienia projektu do działania Uzasadnienie dla przeniesienia projektu z działania 7.3 do działania 7.1: projekt odpowiada kryteriom ustalonym dla działania 7.1 poniewaŝ dotyczy modernizacji linii kolejowych, interoperacyjności linii kolejowych, modernizacji infrastruktury dworców kolejowych; beneficjent spodziewa się uzyskać moŝliwie maksymalne dofinansowanie z działania 7.1. Uzasadnienie dla wydzielenia prac przygotowawczych: wydzielenie prac przygotowawczych i w konsekwencji uzyskanie refundacji z ich dofinansowania zapewni dysponowanie większą kwotą środków własnych przy planowaniu prac inwestycyjnych; rozpoczęcie prac inwestycyjnych warunkowane jest zakończeniem prac przygotowawczych. Koszt całkowity nowego projektu: 892,5 mln PLN. Wydatki kwalifikowalne: 701,9 mln PLN. Dofinansowanie UE: 596,6 mln PLN

14 Treść Uzasadnienie 7.1 Działanie 7.2 Rozwój transportu morskiego 27 Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. Modernizacja infrastruktury drogowo-kolejowej w Porcie Gdańsk na liście rezerwowej pod nr ) przesunięcia projektu na podstawową listę Projekt jest komplementarny w stosunku do dwóch innych przedsięwzięć inwestycyjnych znajdujących się na liście podstawowej związanych z Portem Gdańskim, tj.: projekt nr pn. Połączenie portu lotniczego z portem morskim Gdańsk Trasa Słowackiego ; projekt nr pn. Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa). ZMPG S.A. posiada dokumentację: Koncepcję Programowoprzestrzenną oraz Studium Wykonalności. ZMPG S.A. planuje ogłoszenie przetargu nieograniczonego na dokumentację projektową i środowiskową na połowę marca br. 28 Morski w Szczecinie Zakup morskiej jednostki pływającej wielozadaniowej Podstawowym celem projektu jest: rozwój Transportu Morskiego, zwiększenie konkurencyjności polskich portów morskich w regionie Morza Bałtyckiego. Morska jednostka pływająca wielozadaniowa jako rezultat tego projektu swoim krajowym zasięgiem działań obejmie Zatokę Pomorską, Zalew Szczeciński, morskie wody wewnętrzne i będzie nieodzowną przy rozpoczęciu funkcjonowania Portu zewnętrznego Świnoujście, w tym terminalu LNG. Będzie takŝe wypełniać funkcje holownika dla jednostek będących w sytuacji awaryjnej i funkcje jednostki zwalczającej poŝar, a takŝe będzie podejmować działania mające na celu kruszenie lodu i udraŝnianie toru podejściowego do Portu Zewnętrznego Świnoujście, ze szczególnym uwzględnieniem gazowców podąŝających do terminalu LNG w okresie zimowym. Zakup tej jednostki wiąŝe się z obsługą i poprawą bezpieczeństwa polskiego obszaru morskiego. Nowa jednostka będzie brała udział w działaniach przeciwpowodziowych, jak kruszenie zatorów lodowych w okresie zimowym oraz zapewni tym samym spływ lodu z obszaru jeziora Dąbie i Zalewu Szczecińskiego. Prognozuje się, Ŝe do 2015 roku ruch na Bałtyku zwiększy się dwukrotnie co spowoduje wzrost ilości jednostek morskich wpływających

15 Treść Uzasadnienie do polskich portów, co związane jest ze zwiększeniem ryzyka wystąpienia awarii w w/w portach i na torach wodnych prowadzących do tych portów. Przeznaczenie morskiej jednostki pływającej wielozadaniowej to: transport, obsługa i kontrola oznakowania nawigacyjnego, wykonywanie pomiarów hydrograficznych, gaszenie poŝarów, zwalczanie rozlewów olejowych, ratownictwo morskie, kruszenie lodu i holowanie. Koszt budowy nowej jednostki to ok. 70 mln PLN, zaś koszt modernizacji starej jednostki s/v Planeta rok produkcji 1982 ok. 60 mln PLN. 29 Miejski w Gdańsku Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk Trasa Słowackiego na liście podstawowej pod nr 7.2-5) zwiększenia wartości całkowitej projektu do PLN oraz dofinansowania projektu do poziomu 85% wartości kosztów kwalifikowanych, co stanowi kwotę ,15 PLN Celem głównym projektu jest zwiększenie konkurencyjności Portu Morskiego Gdańsk w regionie Morza Bałtyckiego. Inwestycja obejmuje swym zakresem cztery zadania, polegające na budowie Trasy Słowackiego o długości 10,407 km, która ma na celu poprawę warunków komunikacji z Portem Morskim w Gdańsku. W rezultacie prac przygotowawczych do wdroŝenia projektu wzrosła jego szacunkowa wartość całkowita w stosunku do pierwotnych załoŝeń. Elementem najtrudniejszym do realizacji jest tunel pod Martwą Wisłą. ZłoŜoność tego zadania powoduje, Ŝe trudno jest określić z duŝą dokładnością rzeczywisty koszt jego realizacji. Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych 30 Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych zakup 40 tramwajów niskopodłogowych na liście rezerwowej pod nr ) zwiększenia ilości taboru zakupionego w ramach przedmiotowego projektu, tj. z 40 do 60 tramwajów niskopodłogowych wraz ze zmianą nazwy projektu na Zwiększenie ilości zakupionego w ramach projektu taboru umoŝliwi obsłuŝenie większych obszarów Warszawy tramwajami niskopodłogowymi a więc zwiększy się dostępność komunikacji publicznej dla osób starszych, niepełnosprawnych i osób podróŝujących z małymi dziećmi. Przyczyni się to do realizacji strategicznego celu projektu, tj. zwiększenia udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego w obsłudze mieszkańców warszawskiego obszaru metropolitalnego. W wyniku realizacji projektu nastąpi podniesienie atrakcyjności i stopnia wykorzystania przez pasaŝerów transportu publicznego w Warszawie ze szczególnym uwzględnieniem osób

16 Treść Uzasadnienie Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych zakup 60 tramwajów niskopodłogowych niepełnosprawnych i starszych. 31 Dolnośląskiego Dojazdowe Koleje Dolnośląskie zakup aglomeracyjnego taboru kolejowego Projekt obejmuje zakup pięciu czteroczłonowych, elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT) przystosowanych do obsługi pasaŝerskiego ruchu aglomeracyjnego w obrębie wrocławskiego obszaru metropolitalnego. Realizacja projektu przyczyni się do zrównowaŝenia transportu kolejowego względem transportu kołowego poprzez podniesienie jakości podróŝowania, skrócenie czasu przejazdu oraz zwiększenie bezpieczeństwa podróŝnych w transporcie kolejowym. Zakupiony tabor będzie przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz proekologiczny (niski poziom zuŝycia energii oraz emisji hałasu). Orientacyjny koszt całkowity projektu: 125,1 mln PLN. Szacunkowa kwota dofinansowania z UE: 62,55 mln PLN. Przewidywany okres realizacji projektu: Miasta Poznania Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu - Etap I i Etap II na liście podstawowej pod nr ) zmiany: 1. zakresu finansowego projektu na następujące kwoty: - wartość projektu brutto: ,00 PLN - koszty kwalifikowane: ,52 PLN - dofinansowanie UE: PLN. Poziom Proponowana zmiana jest wynikiem pogarszającej się sytuacji gospodarczej Miasta Poznania. Koniecznym jest dokonanie zrównowaŝenia wydatków budŝetu przez co niezbędne jest ograniczenia projektu w zakresie rzeczowym i finansowym. Projekt jest realizowany w związku z organizacją w Poznaniu finałów mistrzostw Europy EURO Jego ograniczony zakres gwarantuje wykonanie rzeczowe projektu do 2012 roku i stanowi główną trasę komunikacyjną pomiędzy Stadionem Miejskim, Dworcem kolejowym Poznań Główny, a przez co ścisłym centrum miasta. Miasto Poznań proponuje przesunięcie róŝnicy pomiędzy kwotami dofinansowania z listy przed zmianą i po aktualizacji (ok. 50,5 mln PLN) na projekt pn. Budowa zajezdni tramwajowej Franowo w Poznaniu wraz z zakupem nowego taboru tramwajowego, który zgłoszony został jako propozycja nowego przedsięwzięcia do na liście ze strony Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego w

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘP... 3 II. STAN REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r.

MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE. Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ EURO 2012 (lipiec 2008 r. - styczeń 2009 r.) Warszawa, styczeń 2009 r. I. WSTĘ P...3 II. STA N REAL I Z A C J I PRZ E D S I Ę W Z

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r.

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO. WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 WERSJA ZAAKCEPTOWANA PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ 5 GRUDNIA 2007 r. Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany na podstawie programu operacyjnego zatwierdzonego przez

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r.

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo. SZCZECIN 2013 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAM STRATEGICZNY Dostępność i Bezpieczeństwo SZCZECIN 2013 r. Spis treści ANALIZA PROGRAMÓW I AKTÓW PRAWANYCH (KRAJOWE, UE)... 2 Część diagnostyczna - TEZY...

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA

PRZEDSIĘWZIĘCIA: ZAGOSPODAROWANIE REJONU NABRZEśA BUŁGARSKIEGO W PORCIE GDYNIA E C G O R B I T A L spółka z o.o., rok załoŝenia 1989 NIP: 584-025-39-12, Regon: 008304432; kapitał zakładowy 80 000 PLN Nr rejestru sądowego KRS 0000176245 Sąd rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO SZCZECIN

GMINA MIASTO SZCZECIN GMINA MIASTO SZCZECIN PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA SZCZECIN NA LATA 2008-2019 Zamawiający: Gmina Miasto Szczecin Pl. Armii Krajowej 1 70-456 Szczecin Wykonawca: ARCADIS Profil Sp. z o.o. Ul. Puławska

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku

Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku. Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku Załącznik do Uchwały Nr XXXVI/795/04 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 10 listopada 2004 roku Strategia rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 2 2. ORGANIZACJA PRAC... 3 3. SYNTEZA

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej

Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie. Raport 2009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Wykorzystanie funduszy europejskich w Warszawie Raport 009 r. Publikacja jest współfinansowana ze środków Komisji Europejskiej Szanowni Państwo, Warszawa jest gospodarczym, politycznym i kulturalnym centrum

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2011. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego

Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Projekt stanowiska Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego do kontraktu terytorialnego Szczecin, czerwiec 2014 r. Spis treści 1. Uwarunkowania formalne i przebieg

Bardziej szczegółowo

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025

PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 Poprawi uwagi Urz. Załącznik do Uchwały Nr.. /.. /2015 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia.. 2015 r. PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA LATA 2015 2025 DLA MIASTA KOSZALINA

Bardziej szczegółowo

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb

Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb Opracowali: mgr inŝ. arch. Michał Czasnojć mgr inŝ. Piotr Twardochleb 1 1. śegluga towarowa... 3 1.1 Przystosowanie całego polskiego odcinka Międzynarodowej Drogi Wodnej E 70 do wymogów II klasy Ŝeglowności...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów

Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013. Szczegółowy opis priorytetów Program Operacyjny INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007 2013 Szczegółowy opis priorytetów Dokument opracowany zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2006

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH DLA PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2007-2013 1 Lp. Nazwa 2 realizację Uzasadnienie Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportowa

Infrastruktura transportowa Wydanie specjalne PŁOCK Nr 3/2014 (4) Infrastruktura transportowa Uwarunkowania transportowe Miasta Płocka i szanse budowy intermodalnego węzła transportowego Rozmowa z Prezydentem Płocka Andrzejem Nowakowskim

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku

U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW. z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Projekt U C H W A Ł A Nr /2015 RADY MINISTRÓW z dnia 2015 r. w sprawie ustanowienia Krajowego Programu Kolejowego do 2023 roku Na podstawie art. 136 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach

Bardziej szczegółowo

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r.

POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019. Nowy Sącz, luty 2012r. POWIAT NOWOSĄDECKI PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU NOWOSĄDECKIEGO NA LATA 2012-2015 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2019 Nowy Sącz, luty 2012r. Opracowano w ARCADIS Sp. z o. o., w Dziale Analiz Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ. STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku)

MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ. STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku) MINISTERSTWO TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ SŁOWNIK POJĘĆ STRATEGII ROZWOJU TRANSPORTU DO 2020 ROKU (z perspektywą do 2030 roku) Acquis communautaire AGTC Alternatywne napędy pojazdów ATM

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych Załącznik do Uchwały Nr 328/234/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 28 marca 2013 roku Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu (RPS T) projekt do konsultacji społecznych Data: 28.03.2013

Bardziej szczegółowo

Miasto Pruszcz Gdański

Miasto Pruszcz Gdański Miasto Pruszcz Gdański Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami dla miasta Pruszcz Gdański na lata 24 27 z uwzględnieniem perspektywy na lata 28-211 Część 2. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3

Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. STRESZCZENIE STUDIUM WYKONALNOŚCI... 3 3. WYKONALNOŚĆ TECHNICZNO-TECHNOLOGICZNA... 6 3.1. STAN AKTUALNY... 6 3.1.1. Opis stanu aktualnego (przed realizacją projektu)...

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze

Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze Załącznik nr 1 do Uchwały nr 951/275/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2013r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie transportu Mobilne Pomorze GDAŃSK 2013 2 SPIS TREŚCI Wykaz użytych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025

Ministerstwo Infrastruktury. Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Ministerstwo Infrastruktury Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 2025 Warszawa, 27 czerwca 2005 Spis treści Przedmowa...3 1. WPROWADZENIE... 5 2. DIAGNOZA TRENDY I PROBLEMY... 5 3. CELE POLITYKI

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r.

Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. Uchwała Nr XXIII/304/2008 Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego z dnia 30 maja 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii ZrównowaŜonego Rozwoju Gminy Ostrowiec Świętokrzyski Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023

PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 Załącznik do uchwały Rady Ministrów Nr /2015 z dnia 2015 r. PROGRAM BUDOWY DRÓG KRAJOWYCH NA LATA 2014-2023 22 grudnia 2014 r. Projekt z dnia 22 grudnia 2014 r. Spis treści Wykaz skrótów... 3 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na

Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na Raport o stanie zaawansowania prac nad budową infrastruktury liniowej oraz punktowej w strefie korytarza transportowego Bałtyk Adriatyk w Polsce na rok 2010. Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo