Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 25/ Warszawa, Polska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 25/28 02-516 Warszawa, Polska e-mail: ibs@ibs.org.pl www.ibs.org.pl"

Transkrypt

1 Ocena efektów zastosowania mechanizmów komplementarności, koordynacji oraz wewnętrznej demarkacji interwencji wspieranych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w kontekście wniosków dla programu regionalnego na lata raport końcowy

2 Instytut Badań Strukturalnych ul. Rejtana 15 lok. 25/ Warszawa, Polska tel: ; fax Reytech Sp. z o.o. ul. Rejtana 15 lok Warszawa, Polska 2

3 Streszczenie Niniejszy raport stanowi podsumowanie badania pt. Ocena efektów zastosowania mechanizmów komplementarności, koordynacji oraz wewnętrznej demarkacji interwencji wspieranych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w kontekście wniosków dla programu regionalnego na lata , przeprowadzonego w okresie maj-sierpień 2012 r. przez Instytut Badań Strukturalnych, na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Celem badania była odpowiedź na pytania dotyczące 3 komponentów projektu: oceny komplementarności interwencji w ramach MRPO (1), oceny zastosowanych mechanizmów zapewniania komplementarności i demarkacji interwencji (2), wypracowania rekomendacji dla programu regionalnego (3). Zaprezentowane w raporcie wnioski opierają się na szczegółowej analizie danych zastanych (dokumentacja projektowa, dokumenty programowe i strategiczne, literatura przedmiotu), a także jakościowych (wywiady fokusowe z pracownikami Departamentu Polityki Regionalnej UMWM, realizującego zadania IZ MRPO oraz IP PO KL, panel ekspercki, studia przypadków). Szczegółowe informacje dotyczące zastosowanej metodologii znajdują się w rozdziale 2. Raport rozpoczyna prezentacja założeń dotyczących oceny komplementarności projektów wspartych w MRPO. Zgodnie z definicją przyjętą na początku badania komplementarność traktuje się jako relację bezpośredniego, wzajemnego uzupełniania się interwencji, prowadzącą do osiągania wartości dodanej, a więc większego oddziaływania interwencji, niż prosta suma efektów poszczególnych projektów. W przeprowadzonej analizie uwzględniono wymiar przedmiotowy omawianego zjawiska, dotyczący realizacji tego samego celu oraz przestrzenny, wzbogacony o wymiar terytorialny wsparcia. W ujęciu ogólnym założono, że wszystkie projekty ocenione jako komplementarne cechowały się komplementarnością przedmiotową, natomiast jedynie część z nich charakteryzowała się również przestrzennymi powiązaniami. W ocenie projektów brano pod uwagę czy wzajemne uzupełnianie się przedsięwzięć dotyczy interwencji w MRPO (wymiar wewnętrzny), czy też relacji z inicjatywami realizowanymi przy wsparciu innych instrumentów NSRO (wymiar zewnętrzny). Co więcej, ocenie poddano potencjalne efekty komplementarności pomiędzy wskazywanymi projektami. Ich wartość mogła przybrać trzy wymiary. Dodatni, gdy realizacja dwóch inwestycji prowadziła do tworzenia wartości dodanej poprzez wzajemne oddziaływanie zwiększające efekty pojedynczych działań. Wartość zerowa dotyczyła inwestycji wzajemnie się uzupełniających, w szczególności realizujących te same cele, jednak nie tworzących efektu synergii. Wreszcie, potencjalne efekty przedsięwzięć komplementarnych mogły być ujemne, jeśli zamiast wzmocnienia wzajemnego oddziaływania, nakładały się na siebie lub fragmentaryzowały. Powyższe założenia były podstawą oceny inwestycji realizowanych w Programie, której szczegółowe wyniki zaprezentowano w rozdziale 3 raportu. Ewaluacją objęto 725 projektów z wszystkich za wyjątkiem II Osi Programu, na które podpisano umowy o dofinansowanie do dnia r. W niemal wszystkich (717) beneficjenci zadeklarowali komplementarność swoich przedsięwzięć względem innych działań, przy czym część z nich (28) ograniczała się do wykazania zgodności z różnego rodzaju dokumentami strategicznymi i planistycznymi. Łącznie, we wszystkich wnioskach wskazano niemal 4500 różnych inicjatyw, z których ponad 1600 dofinansowanych zostało ze środków polityki spójności w ramach programów obecnej (niemal 900 projektów) i przeszłej perspektywy 3

4 finansowane (ponad 700). Po weryfikacji deklaracji beneficjentów, jako rzeczywiście komplementarne ocenić można około 85% wskazanych projektów. Zdecydowanie najwięcej działań komplementarnych wspartych z instrumentów NSRO zrealizowano w MRPO, w dalszej kolejności PO KL oraz PO IG i PO IŚ. Najczęściej komplementarnością pomiędzy projektami realizowanymi w obecnej perspektywie finansowej cechują się przedsięwzięcia dotyczące edukacji wszystkich szczebli oraz turystyki i kultury. W przypadku szkolnictwa decydujące znacznie ma interwencja umożliwiająca modernizację infrastruktury bazy dydaktycznej oraz badawczo-rozwojowej, przewidziana w MRPO, PO IG, PO IŚ oraz dostosowanie kierunków kształcenia do potrzeb rynku pracy. Stosunkowo często wskazywano na działania zwiększające umiejętności praktyczne i szanse na zatrudnienie absolwentów poszczególnych szkół, dzięki stażom i praktykom zawodowym, dofinansowanym w PO KL. Rozwój turystyki i kultury w dużej mierze możliwy był dzięki inwestycjom pozwalającym na poprawę infrastruktury podmiotów działających w tym sektorze, zaplanowanym w MRPO oraz PO IŚ. Równie ważne dla pełnego wykorzystania potencjału kulturowego i turystycznego Małopolski, są przedsięwzięcia promocyjne oraz różnego rodzaju eventy kulturalne, wspierane głównie w programie regionalnym. Ponad połowa ocenianych działań poza komplementarnością przedmiotową cechowała się również powiązaniami przestrzennymi. W ujęciu ogólnym wymiar terytorialny dotyczy głównie infrastruktury sieciowej, infrastruktury turystycznej oraz instytucji kultury, a także działań promocyjnych i wydarzeń kulturalnych. Spośród ponad 700 projektów komplementarnych nieco ponad 40% oceniono jako prowadzących do osiągnięcia efektu synergii. Potencjał dla tworzenia wartości dodanej traktowany był nieco inaczej w zależności od obszaru tematycznego i rodzaju działań podejmowanych w ramach wspartych przedsięwzięć. W przypadku uczelni wyższych jako sprzyjające osiągnięciu wartości dodanej oceniono inwestycje obejmujące ten sam wydział, np. projekty związane z rozbudową i doposażeniem ACK Cyfronet AGH. Nieco inne podejście do efektu synergii odnosiło się do działań promocyjnych i eventów kulturalnych, wspólnie prowadzących do zwiększenia rozpoznawalności Małopolski jako regionu o bogatej ofercie turystycznej i kulturalnej oraz miejsca, w którym warto inwestować. Przykładem tego są m.in. przedsięwzięcia z zakresu promocji gospodarczej realizowane przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego np. Business in Małopolska oraz Business in Małopolska Inwestycja w przyszłość. Abstrahując od stosunkowo pozytywnej oceny komplementarności interwencji w ramach Programu, należy zwrócić uwagę na pewne mankamenty stosowanych w MRPO mechanizmów jej zapewniania i koordynowania. Przedstawione w raporcie wnioski są wynikiem szczegółowej analizy założeń programowych zestawionych z deklaracjami zawartymi we wnioskach o dofinansowanie. W ujęciu ogólnym można stwierdzić, że największe problemy z mechanizmami dotyczą kryteriów oceny projektów, będących elementem systemu oceny merytorycznej większości Działań Programu. Uwaga ta dotyczy w szczególności stosunkowo dużego poziomu ogólności tych zapisów, przynajmniej w części Działań i/lub Schematów Programu. Przykładem tego są m.in. wymagania postawione przed beneficjentami Działania 1.2 Rozwój społeczeństwa informacyjnego, w którym kryterium komplementarności projektu odpowiada na pytanie czy projekt jest częścią jakiejś większej całości, czy też jest odizolowanym przedsięwzięciem bez powiązań z innymi projektami. Brak doprecyzowania pojęcia większa całość skutkował niekiedy wskazywaniem przez beneficjentów szeregu inwestycji świadczących o ich doświadczeniu w realizacji projektów ze środków unijnych, a nie 4

5 komplementarności ocenianych przedsięwzięć. Problem ten był szczególnie widoczny w przypadku JST, które wypisywały czasami dosyć różnorodny zakres działań realizowanych na terenie danej gminy bądź powiatu, mających na celu ogólną poprawę warunków i jakości życia jego mieszkańców. Wskazane powyżej problemy przekładały się na proces oceny merytorycznej wniosków. Z analizy kart ocen wynika, że eksperci w różny sposób podchodzili do weryfikacji deklaracji zawartych we wnioskach. Niektórzy zwracali uwagę na powiązania funkcjonalne pomiędzy projektami, w tym to, czy będą one prowadzić do zwiększenia ich oddziaływania. Inni ograniczali się do sprawdzenia listy deklarowanych projektów oraz tego czy w jakikolwiek sposób spełniają one kryteria danego Działania/Schematu. Nie zidentyfikowano większych problemów w przypadku pozostałych mechanizmów zapewniania i koordynacji komplementarności, niemniej część z nich wydaje się być stosunkowo mało efektywna. Dotyczy to w szczególności zapisów na temat potencjalnej komplementarności z innymi Działaniami MRPO oraz pozostałych instrumentów NSRO. Ich znaczenie jako mechanizmów zapewniania komplementarności jest niewielkie, stanowią raczej syntetyczne ujęcie demarkacji wewnętrznej i zewnętrznej Programu. Trudno także ocenić skuteczność crossfinancingu, możliwego do wykorzystania w większości Osi MRPO. Pomimo niewielkiego zainteresowania tym mechanizmem, sama idea uzupełniania wsparcia z EFRR środkami EFS jest słuszna. Wnioski z przeprowadzonych analiz oraz dostępne informacje na temat zakresu interwencji w nowej perspektywie finansowej stanowiły podstawę stworzenia rekomendacji dla programu regionalnego na lata Odnoszą się one do całego procesu tworzenia, wdrażania i koordynowania Programu, w tym kwestii związanych z: zaprojektowaniem interwencji szczególnie istotne na tym etapie jest określenie obszarów w których komplementarność będzie istotna dla zwiększenia efektywności wsparcia: z przeprowadzonych analiz wynika, że powinny to być głównie działania prowadzące do wypracowania przewag konkurencyjnych regionu; doprecyzowaniem definicji i kryterium komplementarności niezbędne jest, aby przygotować kryteria, które będą precyzyjnymi wytycznymi dla beneficjentów, określającymi jaki rodzaj komplementarności będzie pożądany i premiowany; modyfikacją pola we wniosku dotyczącego komplementarności po doprecyzowaniu kryterium komplementarności, niezbędne będzie stworzenie odpowiedniego pola we wniosku, co umożliwi ekspertom rzetelną, trafną i stosunkowo łatwą ocenę wniosków; harmonogramu naborów projektów powinien być tak sformułowany, żeby umożliwić lepszą koordynację wdrażania Programu i zwiększyć szanse na realizację projektów komplementarnych; rozwiązań instytucjonalnych szczególnie istotny będzie odpowiedni system komunikacji i przepływu informacji oraz monitoringu interwencji, uwzględniający informacje dotyczące komplementarności. 5

6 Summary This report is a summary of the study effects of the mechanisms of complementarity, coordination and internal demarcation of interventions supported under the Małopolskie Regional Operational Programme (MROP), in the context of proposals for the Regional Programme for , conducted in May-August 2012 by the Institute for Structural Research and commissioned by the Department of Regional Policy at the Marshal s Office of the Małopolskie Voivodship. The aim of this study was to (1) evaluate the complementarity of interventions within MROP, (2) evaluate mechanisms used to ensure complementarity and (3) prepare recommendations for the Regional Programme Conclusions of this report are based on detailed analysis of already existing sources (design documentation, programme and strategic papers, literature) and new data (focus group interviews with representatives of the Managing Authorities of the MROP and Human Capital OP, expert panel, case studies). The methodology used is presented in Chapter 2. The Report begins with a presentation of assumptions used in the evaluation of the complementarity of projects supported in the MROP. According to the definition adopted at the beginning of the study, complementarity is the direct and mutual complementation of interventions, leading to the creation of added value, and thus achieving more than the mere sum of the effects of individual projects. The analysis involved two dimensions: the subject matter and the geographical area of support. In general, it was assumed that all projects were complementary in terms of their subject matter but only a few were spatially related. The evaluation of the projects concerned complementarity within MROP (internal dimension) and the relationship with initiatives supported by other instruments of the National Strategic Reference Framework (external dimension). Furthermore, evaluation concerned the potential effects of complementarity between selected projects. The effects could be (1) positive when the implementation of two projects enhanced the effects of individual actions through mutual interactions; (2) non-existent (zero) for investments that complemented each other, in particular meeting the same goals, but were not synergic; and finally, (3) negative when the potential effects of complementary projects overlapped, or projects were subject to superfluous fragmentation in order to declare additional complementarity. These assumptions were the basis for the evaluation of projects supported under the Programme, the detailed results of which are presented in Chapter 3 of the Report. During the evaluated period, 725 projects were approved under the criteria of the MROP. Almost all beneficiaries (716) declared the complementarity of their projects with other Measures, while some of them (28) only declared compliance with various strategic and planning documents. In total, the applications mentioned nearly 4,500 different initiatives of which more than 1600 were financed by the Cohesion Policy under the current perspective (almost 900 projects) and the previous one (more than 700). After verification of the declarations of the beneficiaries, approximately 85% of the projects were found to be complementary. Definitely the most complementary projects supported by the instruments of the NSRF were carried out under MROP, then under the programmes Human Capital, Infrastructure and Environment, and Innovative Economy. In the current financial perspective, complementarity was most common amongst projects concerning education, tourism and culture. In the sphere of education, this was mainly associated with the upgrading of teaching facilities and equipment for research and development, as provided in MROP, Infrastructure and Environment OP and Innovative Economy OP, and the adjustment of 6

7 education to the needs of the labour market. Relatively often, complementarity concerned actions connected with the acquisition of practical skills and increasing the employability of graduates through internships and professional practice, co-financed by the Human Capital OP. The complementarity of projects related to tourism and culture were primarily associated with the investment in infrastructure in the sector, scheduled in MROP and Infrastructure and Environment OP. Equally complementary were promotional and cultural events, supported mainly by the Regional Programme. Spatial complementarity occurred in more than half of the evaluated projects. In general, the territorial dimension concerned network infrastructure, tourist and cultural infrastructure, as well as promotional activities and cultural events. Of more than 700 complementary projects, more than 40% were actually synergic. The synergic potential was evaluated according to the subject area and type of activities undertaken. In the case of higher education, investments were deemed spatially complementary if they involved the same department, for example, projects related to the development and provision of additional equipment for the Academic Computer Centre CYFRONET at the AGH University of Science and Technology. A slightly different approach to the notion of synergy was used with regard to promotional activities and cultural events together, meant to increase the popularity of Małopolska region as a touristically and culturally rich area, attractive to investors. Examples include projects in the field of business promotion carried out by the Małopolska Regional Development Agency, such as Business in Małopolska and Business in Małopolska Investment in the future. Although our evaluation of the complementarity of interventions under the Programme is relatively positive, we have noticed some shortcomings in MROP mechanisms used for ensuring and coordinating complementarity. The main problem is the relatively general nature of the evaluation criteria, at least in the Measures and/or Schemes of the Programme. For example, in the requirements of the Measure 1.2 Development of the information society, the project is complementary when it is part of a larger whole. No clarification of the concept of the greater whole sometimes resulted in beneficiaries merely presenting their other projects supported by EU funds that were not particularly complementary with the new proposed project. This problem was particularly evident in the case of local governments, which reported sometimes quite a diverse range of activities carried out in the area of a municipality or county which were meant to improve the conditions and quality of life of the local population. The aforementioned problems also affected the substantive assessment of applications. Experts were not consistent in their verification of declarations contained in the proposals. Some did point out the functional relationship between the projects, including possible synergic effects, but others limited their assessment to a mere verification of the list of declared projects and their accordance with the criteria of a given Measure/Scheme. No other major problems have been identified in the other mechanisms meant to ensure and coordinate complementarity of projects, although some of them appear to have been relatively ineffective. In particular, this concerns provisions on potential complementarity with other MROP Measures and other instruments in the NSRF. Their importance as mechanisms for ensuring complementarity is low, and rather are responsible for the Programme s internal and external demarcation. Finally, it is difficult to evaluate the effectiveness of crossfinancing, possible in the majority of MROP Axes yet rarely used. However, despite little interest in this mechanism, the idea of complementing support from the ERDF with ESF funds seems justified. 7

8 Conclusions of our analysis and available information on the extent of intervention in the new financial perspective were the basis for recommendations for the Regional Programmes for They refer to the entire process of development, implementation and coordination of the Programme, including issues related to: designing interventions at this stage it is particularly important to identify areas in which complementarity will increase the efficiency of support projects that facilitate the development of the region's competitive advantages; clarifying the definition and criterion of complementarity it is necessary to prepare precise guidelines for beneficiaries, determining what type of complementarity is desirable and rewarded; modifying the complementarity box in the application form after providing a more precise criterion of complementarity, it will be necessary to create an appropriate box in the application form which will allow experts to perform a reliable, accurate, and relatively easy assessment of applications; schedules for project selection the schedule should help coordinate the implementation of the Programme and increase the chances of performing complementary projects; institutional solutions with particular emphasis on adequate communication and monitoring, including information on complementarity. 8

9 Spis treści Streszczenie...3 Summary...6 Spis treści Metodologia Analiza danych zastanych Analiza danych wywołanych Założenia dotyczące oceny komplementarności Ocena komplementarności projektów wspartych w MRPO Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy Oś priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy Oś priorytetowa 4 Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny Oś priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska Oś priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna Ocena mechanizmów zapewniania komplementarności i demarkacji interwencji w ramach MRPO Mechanizmy programowe Mechanizmy proceduralne Mechanizmy instytucjonalne Wnioski i rekomendacje Mechanizmy programowe Mechanizmy proceduralne Mechanizmy instytucjonalne Demarkacja wewnętrzna Założenia dotyczące zapewnienia komplementarności i demarkacji Schemat zapewnienia komplementarności i demarkacji Załącznik I Matryca komplementarności projektów wspartych w MRPO Załącznik II Matryce komplementarności wewnętrznej MRPO 9

10 Załącznik III Matryce komplementarności zewnętrznej MRPO Załącznik IV Prezentacja multimedialna 1. Wstęp Niniejszy raport stanowi podsumowanie badania pt. Ocena efektów zastosowania mechanizmów komplementarności, koordynacji oraz wewnętrznej demarkacji interwencji wspieranych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, w kontekście wniosków dla programu regionalnego na lata , przeprowadzonego w okresie maj-sierpień 2012 r. przez Instytut Badań Strukturalnych, na zlecenie Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Celem badania była odpowiedź na pytania dotyczące 3 komponentów projektu: oceny komplementarności interwencji w ramach MRPO przedmiotem badania były efekty interwencji, w szczególności zapisy dotyczące komplementarności zawarte we wnioskach o dofinansowanie, zestawione z założeniami ich dotyczącymi określonymi w dokumentach programowych ocenie podlegały tylko projekty realizowane przy wsparciu instrumentów NSRO; oceny demarkacji interwencji w ramach MRPO ten obszar badania skupiał się na ocenie zastosowanych mechanizmów programowych, proceduralnych i instytucjonalnych wykorzystanych w Programie; rekomendacji dla programu regionalnego podsumowaniem badania było wypracowanie rekomendacji dla przyszłej perspektywy, w oparciu o wnioski dotyczące dotychczasowej realizacji Programu oraz dostępne informacje dotyczące wsparcia w latach Wyniki badania zostały opracowane w oparciu o analizę dokumentacji programowej oraz dokumentacji projektowej inwestycji wspartych w MRPO. Punktem wyjścia do sformułowania rekomendacji była ocena efektów stosowania mechanizmów zapewniania i koordynacji komplementarności, wykorzystanych w Programie. Ten element analizy został uzupełniony o opinie pracowników Departamentu Polityki Regionalnej UMWM, realizującego zadania IZ MRPO oraz Instytucji Pośredniczącej PO KL, odpowiedzialnej za komponent regionalny Programu. W dalszym toku analiz zostały także wzięte pod uwagę zapisy najważniejszych dokumentów strategicznych, obowiązujących na szczeblu regionalnym oraz wytycznych dotyczących wsparcia w przyszłej perspektywie programowej. Raport rozpoczyna się krótkim wprowadzeniem do metodologii badania, w której znajduje się zestawienie wykorzystanych metod badawczych. W kolejnej części opracowania przedstawiliśmy założenia dotyczące komplementarności, stanowiące punkt wyjścia dla prowadzonych analiz i opracowanych na ich podstawie rekomendacji. Następnie przytaczamy szczegółowo wyniki przeprowadzonych analiz, w odniesieniu do poszczególnych Osi i Działań. Równolegle do wniosków o charakterze ogólnym, przedstawiliśmy także studia przypadków przykłady inwestycji, które najlepiej ilustrują zachodzenie komplementarności. Zwieńczeniem raportu jest rozdział poświęcony wnioskom i rekomendacjom sformułowanym na podstawie dokonanych analiz. 10

11 2 Metodologia 2.1 Analiza danych zastanych Desk-research Analiza desk research stanowiła pierwszy etap procesu badawczego. Punktem wyjścia była analiza dokumentów programowych MRPO, w tym Uszczegółowienia i dokumentacji konkursowej oraz dokumentów powiązanych, wraz z innymi badaniami i opracowaniami dotyczącymi komplementarności Analiza wniosków o dofinansowanie Jednym z kluczowych elementów badania była analiza wniosków o dofinansowanie. Objęte zostały nią wszystkie inwestycje realizowane w ramach Osi 1 oraz Osi 3-8 MRPO. Umożliwiła ona porównanie założeń, sformułowanych na etapie programowania, z ich faktyczną realizacją, stanowiąc tym samym punkt wyjścia dla oceny mechanizmów służących zapewnieniu komplementarności interwencji. Tabela 1 Liczba wniosków poddanych analizie oś liczba projektów Oś priorytetowa 1. Warunki dla rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy 116 Oś Priorytetowa 3. Turystyka i przemysł kulturowy 149 Oś Priorytetowa 4. Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 97 Oś priorytetowa 5. Krakowski Obszar Metropolitalny 22 Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna 211 Oś priorytetowa 7. Infrastruktura ochrony środowiska 98 Oś Priorytetowa 8. Współpraca międzyregionalna 32 Źródło: Opracowanie własne W ramach tej części badania ocenie poddano komplementarność projektów wspartych w MRPO. Jej efektem było stworzenie matrycy komplementarności stanowiącej Załącznik 1 do niniejszego raportu. Zawiera ona listę projektów spełniających omawiany warunek, wraz ze wskazaniem wymiaru (przestrzennego i przedmiotowego oraz wewnętrznego i zewnętrznego) w jakim zachodzi komplementarność Studia przypadków Uzupełnieniem analizy wniosków o dofinansowanie było przeprowadzenie studiów przypadków. Łącznie we wszystkich osiach MRPO badaniu poddano 29 dofinansowanych projektów, w ramach 12 studiów przypadku, w których zidentyfikowano występowanie komplementarności w wymiarach przestrzennym, przedmiotowym, wewnętrznym i zewnętrznym. Projekty te są cennym źródłem informacji na temat dobrych praktyk w realizacji inwestycji komplementarnych. 2.2 Analiza danych wywołanych Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) Kolejną wykorzystaną techniką badawczą był zogniskowany wywiad grupowy (FGI). Do wywiadu zaproszeni zostali przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej UMWM, realizującego zadania IZ MRPO oraz IP PO KL. Podczas wywiadu poruszono następujące zagadnienia: 11

12 zjawisko komplementarności; opis i ocena narzędzi i mechanizmów zapewniania komplementarności w różnych programach operacyjnych; analiza efektywności tych narzędzi i mechanizmów; próba wskazania dobrych praktyk w czterech wymiarach; propozycje najlepszych rozwiązań (narzędzi, mechanizmów). Wiedza ta posłużyła do zaprojektowania rekomendacji dla przyszłej perspektywy programowej Panel ekspercki Ostatnią z zastosowanych metod badawczych, podsumowującą wyniki badania był panel ekspercki, przeprowadzony w końcowej fazie prac nad raportem. Wśród uczestników panelu znaleźli się odbiorcy wyników ewaluacji pracownicy Departamentu Polityki Regionalnej UMWM oraz przedstawiciele zespołu badawczego Wykonawcy. Celem panelu było omówienie wstępnych wniosków z badania oraz rekomendacji dla przyszłej perspektywy finansowej. 12

13 3 Założenia dotyczące oceny komplementarności W kolejnych częściach niniejszego opracowania przedstawiamy szczegółowe wyniki przeprowadzonego badania. Zanim jednak do tego przejdziemy, konieczne jest nakreślenie założeń dotyczących oceny komplementarności. Wyjściowa definicja komplementarności traktuje ją jako relację bezpośredniego, wzajemnego uzupełniania się interwencji, prowadzącą do osiągania wartości dodanej, a więc większego oddziaływania interwencji, niż prosta suma efektów poszczególnych projektów. Definicja ta jest co do zasady słuszna, zwraca bowiem uwagę na najważniejszy wymiar komplementarności, tj. wzajemne uzupełnianie się działań prowadzące do zwiększenia efektów poszczególnych inicjatyw. Jednak, nie obowiązywała ona na etapie tworzenia Programu i, w takim brzmieniu, nie była znana wnioskodawcom MRPO. Z tego względu na potrzeby analiz za punkt wyjścia przyjęliśmy zapisy dotyczące kryterium komplementarności zawarte w dokumentacji programowej, w szczególności w kryteriach oceny. Jeżeli w danym działaniu komplementarność nie była poddawana weryfikacji na etapie oceny wniosków o dofinansowanie, podstawą dla prowadzonego badania była zgodność wskazanego przedsięwzięcia z celem interwencji (Działania). Innymi słowy, podczas analiz uwzględnialiśmy, czy dany projekt deklarowany jako komplementarny, służył realizacji tego samego celu, co przedmiotowy. W takiej sytuacji pomocniczo posługiwaliśmy się m.in. zapisami dotyczącymi priorytetów i działań wskazanych jako komplementarne w innych programach. Wybór takiego podejścia podyktowany był przede wszystkim dwiema kwestiami: definicja komplementarności przywołana powyżej nie obowiązywała beneficjentów MRPO, na etapie składania wniosków mieli oni wykazać komplementarność w odniesieniu do założeń określonych w dokumentacji programowej, szczególnie kryteriów oceny; praktycznie niemożliwa jest rzetelna analiza bezpośredniego, wzajemnego oddziaływania pomiędzy projektami dofinansowanymi w MRPO, a tymi, które wskazywano jako komplementarne, szczególnie, że w ponad 700 wnioskach wskazano na niemal 4,5 tysiąca różnych działań, co więcej w większości przypadków wymieniano je z nazwy, w bardzo lakoniczny sposób odnosząc się do wzajemnego oddziaływania pomiędzy nimi. Komplementarność rozumiana jako bezpośrednie, wzajemne uzupełnianie się interwencji była przedmiotem oceny relacji pomiędzy poszczególnymi projektami (bazowym i komplementarnym) i mogła ona przybrać 3 wartości: efekt dodatni (+) jeżeli oceniany projekt bazowy i wskazany projekt komplementarny cechuje relacja wzajemnego uzupełniania się prowadząca, przynajmniej potencjalnie, do zwiększenia efektów poszczególnych działań i tworzenia wartości dodanej; efekt zerowy (0) jeżeli projekty wzajemnie się uzupełniają, realizują te same cele interwencji, jednak nie tworzą wartości dodanej; efekt ujemny (-) obejmował przepadki, gdy oceniane przedsięwzięcia wzajemnie się nakładały, fragmentaryzowały lub znosiły. W ramach badania inwestycje ocenione jako spełniające omawiane kryterium oceniane były również pod kątem wymiaru, w jakim występują relacje pomiędzy inwestycjami: 13

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego

Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego Ocena wpływu projektów realizowanych w ramach osi priorytetowej 8 Współpraca międzyregionalna w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Opracowanie dla Urzędu Marszałkowskiego

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław

RAPORT KOŃCOWY ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Wybrzeże Słowackiego 12-14 50-411 Wrocław RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w RPO WD w kategoriach interwencji 10, 11, 13 wraz z wyznaczeniem typów projektów preferowanych ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego

Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Wpływ realizacji RPO WZ na strategie Województwa Zachodniopomorskiego Maj 2012 Badanie ewaluacyjne jest finansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

nstwic Raport końcowy

nstwic Raport końcowy nstwic Ocena realizacji i i efektów projektów partnerskich i i zintegrowanych w ramach RPO WSL 2007-2013 w kontekście zastosowania Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych w przyszłym okresie programowania

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych

Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Ocena wpływu RPO WK-P na lata 2007-2013 na zwiększenie potencjału ośrodków stołecznych regionu, w tym na rozwój funkcji metropolitalnych Raport Końcowy Badanie ewaluacyjne jest finansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Raport z badania ewaluacyjnego pt. Ocena stopnia osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń

Termin realizacji badania luty - czerwiec 2013 r. Zamawiający. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pl. Teatralny 2 87-100 Toruń Badanie ewaluacyjne Analiza wsparcia przedsiębiorczości w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 - Raport końcowy Termin realizacji badania luty -

Bardziej szczegółowo

Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim

Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim Ocena beneficjentów ostatecznych Działania 2.6 ZPORR z rekomendacją do wdraŝania Działania 8.2 PO KL w województwie opolskim Raport końcowy Warszawa, grudzień 2008 Badanie ewaluacyjne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH

WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH WPŁYW WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ I POLITYKI SPÓJNOŚCI NA ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Raport końcowy Badanie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy

Ocena działań informacyjno-promocyjnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013" Ocena działań informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa

Autorzy raportu: Jarosław Chojecki Róża Chybowska Maria Pacuska Justyna Ratajczak Agnieszka Rudolf dr Halina Sobocka Szczapa zidentyfikowania najbardziej efektywnych zatrudnieniowo form wsparcia w odniesieniu do wybranych grup docelowych wspieranych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w województwie małopolskim. -----

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2012 roku

Poznań, lipiec 2012 roku RAPORT KOŃCOWY Z BADAŃ Ewaluacja wpływu projektów wybranych do dofinansowania przez IZ RPO WD dot. infrastruktury społecznej w zakresie Priorytetu 7 Edukacja" i Priorytetu 8 Zdrowie" na poprawę warunków

Bardziej szczegółowo

Streszczenie... 8. Abstract...13. Wykaz skrótów...18. 1. Wprowadzenie...19

Streszczenie... 8. Abstract...13. Wykaz skrótów...18. 1. Wprowadzenie...19 Spis treści Streszczenie... 8 Abstract...13 Wykaz skrótów...18 1. Wprowadzenie...19 2. Opis zastosowanej metodologii oraz źródła informacji wykorzystywane w badaniu...19 2.1. Koncepcja badania...19 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn.: Ocena realizacji programów rozwojowych szkół w ramach Poddziałania 9.1.2 PO KL w województwie małopolskim Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Departament

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013

Raport końcowy. Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Raport końcowy Wstępna ocena realizacji i efektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, 27 listopada 2012 r. Projekt finansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013

ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU KOMUNIKACJI PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO NA LATA 2007-2013 Badanie ewaluacyjne sfinansowano ze środków Unii Europejskiej oraz budżetu państwa w ramach pomocy technicznej Programu Infrastruktura i Środowisko (01.09.2011) ŚRÓDOKRESOWA OCENA REALIZACJI CELÓW PLANU

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU

WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU WPŁYW PROJEKTÓW Z ZAKRESU TURYSTYKI I KULTURY NA ROZWÓJ SPOŁECZNO-GOSPODARCZY REGIONU Pozycja turystyki województwa podlaskiego na tle kraju i Europy Redakcja naukowa: Elżbieta Szymańska Recenzent: prof.

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG

Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych w ramach PO IG Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Badanie ewaluacyjne pt. Ewaluacja realizacji polityk horyzontalnych

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie:

Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Ocena działań informacyjno-promocyjnych w ramach RPO WP 2007-2013 Raport końcowy został opracowany przez Zespół badawczy w składzie: Wojciech Pieniążek Jarosław Chojecki Sebastian Pałka Paweł Huras Justyna

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA

RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA RAPORT KOŃCOWY Z BADANIA PROCES ZARZĄDZANIA W PROJEKTACH KOMPONENTU REGIONALNEGO PO KL W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Grudzień 2010 Badanie współfinansowane ze środków

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Raport końcowy Ocena funkcjonowania lokalnych

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Warszawa, marzec 2012 r. ISBN: 978-83-931515-4-7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce

Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce Regionalne Systemy Innowacji w Polsce raport z badań Warszawa, styczeń 2013 Regionalne systemy innowacji w Polsce Raport z badań Raport końcowy z badania Przegląd

Bardziej szczegółowo

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014 2020 w województwie śląskim

Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014 2020 w województwie śląskim e w a l u a c j a ISBN: 978-83-7328-288-9 Analiza możliwości zastosowania zwrotnych mechanizmów finansowania inwestycji w perspektywie 2014 2020 w województwie śląskim 3URMHNW QDQVRZDQ\ SU]H] 8QLĊ (XURSHMVNą

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO RAPORT KOŃCOWY Analiza ex ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w województwie warmińsko-mazurskim Warszawa, 2013 r. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO MAZURSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński

RAPORT KOŃCOWY. Kutno, Październik 2013r. Autorzy: Dawid Piechociński Małgorzata Walczak-Gomuła Michał Jabłoński RAPORT KOŃCOWY Badanie ewaluacyjne pn. Ocena doświadczeń oraz rezultatów związanych z realizacją projektów PO KL polegających na prowadzeniu szkoleń i doradztwa umożliwiających uzyskanie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych

Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych Ocena ex-ante instrumentów finansowych w zakresie wsparcia podmioto w ekonomii społecznej i oso b młodych raport kon cowy Warszawa, luty 2014 r. Autorzy raportu: Magdalena Andrzejewska Magdalena Ośka Marta

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach

Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach Raport końcowy Przedsiębiorcy jako odbiorcy wsparcia w ramach Priorytetu VIII na Warmii i Mazurach 1 Spis treści 1. Streszczenie... 4 2. Summary... 7 3. Wprowadzenie... 10 3.1. WdraŜanie Poddziałania 8.1.1

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04

RAPORT KOŃCOWY WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul. Sienna 64 00-825 Warszawa. Tel: + 48 22 492 71 04 RAPORT KOŃCOWY Ewaluacja działań informacyjno - promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007-2013 WYKONAWCA BADANIA: WYG PSDB Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo