Publikacje Skrypt:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacje 2013. Skrypt:"

Transkrypt

1 Publikacje 2013 Wykaz publikacji, Lista A: 1. Krawczyk K., Tomasik P., Strojny J., 2013, Scaling of Selected Elements of the Sensory Impressions of the Tactile Sense, Studies in Sociology of Science, Vol. 4 No.3, s Wykaz publikacji, Lista B: 1. Bogocz D., 2013, The Poor, the Deprived, the Excluded how to Measure Peoples Misfortunes, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Zeszyt nr 308, st Bożek J.,2013, Klasyfikacja podregionów pod względem podobieństwa struktury agrarnej, Wiadomości Statystyczne, Zeszyt nr 9, Grabowski T. (doktorant) 2013, Porównanie rentowności z wynajmuj lokali mieszkalnych w czterech miastach wojewódzkich południowej Polski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XV, Zeszyt 6, Warszawa Poznań Rzeszów 2013, strony: Badach E., Zioło M., 2013, Zastosowanie metod taksonomicznych do badania poziomu życia w powiatach województwa małopolskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Z nr 100, Warszawa 2013, s Luty L., 2013, Rozwój demograficzny województw Polski, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa - Poznań-Rzeszów 2013, tom XV, z. 4, s Luty L.,2013, Demographic development of the powiats of the Małopolskie voivodeship, Quantitative Methods in Economics, Zeszyty Naukowe SGGW, Warszawa 2013, Tom XIV, Vol.2, str Jaworska J.,2013, Jakość kapitału ludzkiego obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Roczniki Naukowe SERIA, Zeszyt 5, s Kukuła K.,2013, Statystyczne podejście do badań dynamiki struktur, Marketing i Rynek, Zeszyt.nr 2 s Szewczyk J., 2013, Zmiany w wyposażeniu gospodarstw w maszyny rolnicze w Małopolsce w 2002 i 2010 roku. Roczniki Naukowe SERIA tom XV Zeszyt 4. s , Warszawa -Poznań-Rzeszów. 10. Strojny J., 2013, Zastosowanie taksonomii struktur do analizy ewolucji systemu transportu towarowego w krajach Unii Europejskiej, Wiadomości Statystyczne, nr 10, s Strojny J., 2013, Eksport rolny krajów UE w latach , Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 1, s Strojny J., 2013, Eksport a dynamika produkcji rolnej krajów UE, [W:] red. Borkowski, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIV/3, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Strojny J., 2013, Taksonomia struktury eksportu krajów Unii Europejskiej w latach , Zarządzanie i Finanse, - w druku Modelowanie w Sopocie. 14. Zioło M, Badach E., 2013, Pozarolnicza działalność gospodarcza w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Roczniki Naukowe SERiA, Zeszyt 5, Warszawa-Rzeszów Poznań 2013, s Skrypt:

2 1. Badach E., Bogocz D., Kukuła K., Krawontka J., Wybrane zagadnienia matematyki w zadaniach, Wydawnictwo UR, Kraków Rozdział w Monografii: 1. Lisek S., 2013; Usefulness of the synthetic measure of the enterprise s financial situation In analyzing, how the enterprise manages in difficult economical situation.; Contemporary economies in the face of new challenges economic, social and legal aspects. Edited by: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek; Revievers: Maciej Kaliski, Beata Skowron Grabowska; Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; chepter 43, s Lisek S., 2013; Zachowanie dolności płatniczej wybranych przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych restrukturyzacja, zarządzanie, analiza; Opracowanie i redakcja naukowa: Ryszarda Borowiecki, Jan Chadam, Jarosław Kaczmarek, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Roz.35, s Publikacje za 2012 rok 1. Bożek J Kierunki zmian struktury agrarnej województw według grup typologicznych (prognoza do roku 2020). Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XIII/1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, str Bożek J., Bogocz D Zróżnicowanie przestrzenne struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym. Zeszyty Naukowe MWSEw Tarnowie, Prace z zakresu zarządzania, t. 20, nr 1, 2012, str Bogocz. D.; Pomiędzy tak a nie czyli o rozmytym charakterze pojęć, metod i kategorii Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Tom XIII/1, 2012, red. B. Borkowski, K. Kukuła, Wydawnictwo SGGW, Warszawa str Badach E., Zastosowanie metod statystycznej analizy wielowymiarowej do badania struktury wydatków gospodarstw domowych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XIII/1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, str Kukuła K., Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XIII/1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, str Grygierzec W. ;The Maximum Principle for Distributed Control of Stochastic Diffusion Equation, Banach Center Publications, Proceedings of the Conference Calculus of Variations and PDEs, Szczawnica, Poland, 9-12 July Grygierzec W., 2012 ; O jednolitym podejściu do rachunku wariacyjnego i sterowania optymalnego, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Tom XIII/1, 2012, red. B. Borkowski, K. Kukuła, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 8. Grabowski T,; Analiza statystyczna cen ziemi rolniczej w Polsce ( ), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Tom XIII/1, 2012, red. B. Borkowski, K. Kukuła, Wydawnictwo SGGW, Warszawa str Jaworska J, Kożuch A.; Ocena przydatności wybranych metod WAP w analizie samodzielności finansowej gmin, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Tom XIII/1, 2012, red. B. Borkowski, K. Kukuła, Wydawnictwo SGGW, Warszawa ss Jaworska M., Szewczyk J; 2012; Jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Roczniki Naukowe SERIA tom XIV Zeszyt 1. s ,Warszawa-Poznań-Białystok, 2012.

3 11. Magdoń-Maksymowicz M.; Ocena efektywności nauczania technologii informacyjnych, Rocznik Naukowy SERiA, tom XIV, Zeszyt 8, 50-55, (2012) 12. Luty L., Dynamika rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Tom XIII, Nr 1, Warszawa 2012, s Lidia Luty, Rozwój społeczno-gospodarczy powiatów województwa małopolskiego w ujęciu dynamicznym, Handel wewnętrzny, Tom II, IBRKK, Warszawa 2012, s (6 pkt.) 14. Szewczyk J.; 2012 Miara zróżnicowania wyposażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XIII, nr 1, s ,warszawa, Szewczyk J., Tulkis A., Jaworska J.; 2012 Wybrane programy komputerowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym, Logistyka, nr 4/ Strojny J., 2012, Konkurencyjność międzynarodowa rolnictwa krajów UE konwergencja czy dywergencja?, [W:] red. B. Borkowski, K. Kukuła, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIII/1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Strojny J., 2012, Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Karola Kukuły, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 8, s Strojny J., 2012, Struktura upraw rolnictwa ekologicznego i jej ewolucja w wybranych krajach europejskich w latach , Handel Wewnętrzny, lipiec-sierpień, tom 2, s Wolak K. 2012; Japonia-Polska. Struktura importu oraz eksportu żywności i żywych zwierząt w latach "; Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XIII/1; Warszawa 2012, str Zioło M., Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Tom XIII/1, 2012, red. B. Borkowski, K. Kukuła, Wydawnictwo SGGW, Warszawa str Żmija D., Lidia Luty, Determinanty terytorialnego zróżnicowania absorpcji środków unijnych w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Tom XIII, Nr 1 Warszawa 2012, s Elżbieta Badach, Monika Zioło: Zastosowanie metod taksonomicznych do badania poziomu życia w powiatach województwa małopolskiego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 100, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s

4 Wybrane publikacje za rok Bożek J., Bożek B., 2011, Typologia struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym z zastosowaniem klasyfikacji rozmytej, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, tom XII/2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, str Cieślik J., Badach E., Krasnodębski A., Purposefulness of a more intensive supporting milk productions in conditions of dispersed agriculture of Southern Poland, Agriculture Economics-Czech, 57,1 (4), , Grabowski T., Statystyczna analiza cen na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2007 roku, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 168, Grabowski T., Kamienice krakowskie. Nieruchomości dla wybranych czy ogólnonarodowe dobro?, Krakowskie Studia Małopolskie, Grabowski T., Perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce w świetle przyjęcia przez Sejm RP programu wsparcia dla tego sektora do 2020 roku, Episteme, Grygierzec W., About some control problem for 2-d stochastic Navier-Stokes equation (O pewnym problemie sterowania dla stochastycznego 2-d równania Naviera Stokesa), XL Polish Conference of Appplications of Mathematics, Zakopane-Kościelisko, Jaworska M., Rusin M., Stan środowiska naturalnego w Polsce, Krakowskie Studia Małopolskie, Kraków Luty L., Zmiany demograficzne w powiecie wielickim, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XII, nr 2, WAP, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s Szewczyk J., Luty L., Jaworska M., Wykorzystanie komputerów i Internetu w gospodarstwach rolnych w podregionie krakowsko-tarnowskim, Krakowskie Studia Małopolskie nr 15/2011, s Szewczyk J., Przestrzenne zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw w maszyny rolnicze w Małopolsce, Roczniki Naukowe SERIA tom XIII, Zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011, s Wolak K., Partnership between Japan and European Union w Research Papers (no. 192) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zioło M.,2011,Agroturystyka jako forma pozarolniczej działalności gospodarczej, Roczniki Naukowe SERiA tom., Warszawa-Poznań-Wrocław 2011, s Publikacje Bożek J ; Dynamika zmian przestrzennego zróżnicowania struktury agrarnej, struktury zasiewów i użytków rolnych w Polsce według metod statystycznej analizy strukturalnej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, tom 97, z.4, str Bożek J ;Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9(3) 2010, str Kukuła K., Strojny J., 2010; Ocena konkurencyjności międzynarodowej polskiej branży mięsnej w oparciu o koncepcję atrakcyjności i pozycji rynkowej, [W:] red. B. Borkowski, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XI/2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s

5 4. M. S. Magdon-Maksymowicz and Maksymowicz A. Z. (2010);Green function decoupling scheme for spin-spin correlations in Ising model: Example of partly ordered binary alloy PHYSICAL REVIEW E 81, (2010), 5 pages. 5. Magdoń-Maksymowicz, M.S. Maksymowicz A.; Odstępstwa od prawa Gompertza dla najstarszej frakcji w populacji, Deviation from Gompertz law in the oldest old fraction of population.bio-algorithms AND MED-SYSTEMS, Suplement No. 1, Vol. 6, No. 12 (2010), Luty L, Jaworska M, Szewczyk J., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie aktywności ekonomicznej ludności na wsi w Polsce Szczecin - Roczniki Naukowe SERiA 2010, z.5 s Strojny J., 2010, Ocena konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolnożywnościowej w oparciu o macierz atrakcyjności oraz pozycji rynkowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 3(52), s Szewczyk J., 2010Wyposażenie gospodarstw indywidualnych w maszyny rolnicze w Małopolsce.Acta Sci. Pol. Oeconomia, SGGW Warszawa, 2010 nr 9 (1), s Szewczyk J. 2010; Badanie poziomu komputeryzacji gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim. Roczniki Naukowe SERiA tom XII z.3 s Zioło M. 2010), Sytuacja banków spółdzielczych województwa lubelskiego w opinii kierownictwa banku Zeszyty Naukowe SGGW, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Monografie: 1. D.Bogocz, J.Bożek, K.Kukuła, J.Strojny Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN Warszawa. Publikacje J.Bożek, L.Luty Porównanie powiatów województwa świętokrzyskiego pod względem liczby i struktury podmiotów gospodarczych w 2007 roku. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 8 (2) 2009, str J.Bożek Regionalne zróżnicowanie struktury zasiewów w Polsce w roku 2002 i w: Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020, IUNG-PIB w Puławach, Puławy, XIII Konferencja Naukowa IUNG-PIB (streszczenia prac), str J.Bożek Dynamika i perspektywy przyrostu liczby dużych gospodarstw rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XI, zeszyt 1, str J.Bożek Taksonomiczna analiza struktury zasiewów w Polsce w 2007 r. i ocena różnic jej stanu w stosunku do roku w: Stan i kierunki zmian w produkcji rolniczej (wybrane zagadnienia). Studia i Raporty IUNG PIB, 2009, 17, str J.Bożek, K.Kukuła, D.Bogocz Taxonomic analysis of areal structure of farms in Poland aithin , Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, X, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, str Strojny J., 2009, Infrastruktura transportu drogowego w krajach Unii Europejskiej, Wiadomości Statystyczne, nr 2, s Strojny J., 2009, Pozycjonowanie krajów UE na międzynarodowym rynku produktów mięsnych, Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 3, s Strojny J., 2009, Jakościowa a ilościowa ocena konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolno-żywnościowej wybrane koncepcje, W: red. A. Borkowska, A.

6 Daniłowska, Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Strojny J., 2009, Ocena konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolnożywnościowej w oparciu o macierz atrakcyjności oraz pozycji rynkowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 10. Szewczyk J, L. Luty, M. Jaworska, 2009, Rozwój infrastruktury gminy wiejskich na przykładzie gminy Zielonki., Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,tom XI z.4 s , Warszawa- Poznań Olsztyn Szewczyk J., 2010, Wyposażenie w maszyny rolnicze gospodarstw indywidualnych w Małopolsce, Acta Sci. Pol. Oeconomia nr 1, SGGW Warszawa Zioło M., (2009), Rozwój agroturystyki jako czynnik warunkujący aktywizację gospodarczą obszarów wiejskich, artykuł po recenzji na konferencję, Agrobiznes w warunkach globalizacji, Olsztyn 8-10 września, 2009 roku Olsztyn, Zeszyty Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XI, z.4, s Zioło M., (2009), Rozwój turystyki jako czynnik zwiększający konkurencyjność regionów, IV Międzynarodowe Forum Ukraina- Słowacja Czechy - Polska Węgry Workshop Problemy rozwoju Zielonego Agrobiznesu w i z Unią Europejską, Kraków, Uniwersytet Rolniczy, maja 2009, s Publikacje z listy filadelfijskiej: 1. M. S. Magdoń-Maksymowicz and A. Z. Maksymowicz, Numerical solution of the Penna model of biological aging with age-modified mutation rate, Phys. Rev. E, Vol. 79, No 6, (6 pages), (artykuł opublikowany również w: Virtual Journal of Biological Physics Research, Vol. 18, issue 1 - July 1, 2009) podręczniki akademickie i monografie naukowe 1. Kukuła K. Wprowadzenie do ekonometrii, Praca zbiorowa, PWN SA, Warszawa 2009, współautor i redaktor całości. 2. Kukuła K; Studium przestrzenne struktury agrarnej w Polsce, Praca zbiorowa PWN SA Warszawa 2009, współautor i redaktor całości Publikacje w czasopiśmie krajowym i zagranicznym Popiela T., Pera J., Chrzan R., Strojny J., Urbanik A., Słowik A., 2008, Perfusion computed tomography and clinical status of patients with acute ischaemic stroke, Neurologia i Neurochirurgia Polska, vol. 42, nr 5, Tomasik-Krótki J., Strojny J., 2008, Scaling of sensory impressions, Journal of Sensory Studies, nr 23, Magdoń-Maksymowicz M. S Stability of the analytical solution of Penna model of biological aging. Theory in Biosciences 127, Bożek J Porównanie zróżnicowania przestrzennego struktury agrarnej Polski w latach Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Jaworska M, Infrastruktura społeczna gmin wiejskich województwa małopolskiego, IX Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa,

7 Jaworska M., Luty L., Szewczyk J Rozwój społeczny a przedsiębiorczość gmin wiejskich województwa małopolskiego, Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach , Szczecin, Kosowski B Statystyczna analiza strukturalnego zróżnicowania ekonomicznych grup wieku w przekroju województw. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin, Kosowski B Strukturalne zróżnicowanie dokonanych płatności w ramach programu SAPARD w przekroju województw. Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku. Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. Szczecin, Kosowski B Strukturalne zróżnicowanie powiatów województwa małopolskiego pod względem udziału ludności miejskiej i wiejskiej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica 261 (50), Szczecin, Kukuła K., Strojny J Rynki wybranych grup produktów konsumpcyjnych w Polsce i ich zmiany w latach , Modelowanie Preferencji a Ryzyko 08, Wydawnictwo Uczelniane AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, Luty L., Jaworska M. 2008, Ścieżka proporcjonalnego rozwoju infrastruktury powiatów województwa małopolskiego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. Luty L., Jaworska M., Szewczyk J Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach [w]zróżnicowanie przestrzenne poziomu aktywności rolników w ubieganiu się o fundusze UE w ramach PROW , Szczecin, Strojny J., 2008, Typologia struktury agrarnej województw, w: red. Z. Binderman, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych Wielowymiarowa analiza danych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Szewczyk J. 2008, Przedsiębiorczość a rozwój gminy Niepołomice. Wydawnictwo Naukowe Zrównoważony Rozwój Lokalny Unijne Instrumenty Wsparcia Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Latach , Tom I., Szczecin, Szewczyk J., Luty L., Jaworska M. 2008; Zmiany w infrastrukturze gminy Niepołomice w latach a rozwój przedsiębiorczości. Folia Universititis Agriculturae Stetinensis, Oeconomia 261 (50), Zioło M. 2008, Bankowość spółdzielcza w Polsce na tle systemów bankowych w wybranych krajach Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa Poznań -Lublin, Zioło M., Działalność banków spółdzielczych, jako czynnik stymulujący aktywność społeczności lokalnych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, Tom I, Publikacje w czasopiśmie krajowym i zagranicznym M.Sikora, S.Kowalski, M.Krystjan, J.Krawontka 20%, M.Sady, Optimization of cornstarch/xantan gum content for thickening of cocoa syrups, Journal of food Quality 30 Badach E Zastosowanie taksonomii wrocławskiej w badaniach populacji osób bezrobotnych województwa małopolskiego, Roczniki Naukowe SERIA, t. IX, zeszyt 3, Warszawa Poznań Kraków, Badach E Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniach właściwości lokalnych rynków pracy województwa małopolskiego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych nr ZN VII, SGGW, Warszawa, Bożek J Prognoza zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce do roku 2015, Wieś i Rolnictwo,nr 2,

8 Bożek J. 2007: Struktura obszarowa gospodarstw rolnych a struktura zasiewów w gminach podregionu krakowsko-tarnowskiego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, VIII, WAP, ZN SGGW, Warszawa, Bożek J., 80%, Wiśniowska A Zmiany społeczno-demograficzne i rozwój przedsiębiorczości w gminie Frysztak (woj. podkarpackie) w latach , Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom IX, zeszyt 2, Jaworska M Analiza zróżnicowania stanu środowiska naturalnego Polski i działań je ochraniających, ZN SGGW, Warszawa, Jaworska M Studium przestrzenne degradacji środowiska naturalnego w świetle analizy wielowymiarowej, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis Oeconomica, Szczecin, Jaworska M., Luty L Świadomość ekologiczna społeczeństwa w świetle badań ankietowych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Kraków, z. 2, Kosowski B Statystyczna analiza strukturalnego zróżnicowania ekonomicznych grup wieku w powiatach województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom IX, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Kraków, Kukuła K. 2007, Z problematyki badań nad strukturą agrarną w Polsce w ujęciu przestrzennym, Scientarium Polonarum ACTA Oeconomia, 6(4) 2007,s Luty L Typologia powiatów województwa małopolskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, VIII, WAP, ZN SGGW, Warszawa, Strojny J. 2007, Zmiany rynku żywności wysoko przetworzonej w Polsce w latach , w: red. B. Borkowski, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, ZN SGGW, Warszawa, Strojny J Analiza komparatywna produkcji zwierzęcej w krajach UE, Roczniki Naukowe SERiA, t.vii, z.1, Zioło M., Jaworska M Zróżnicowanie banków spółdzielczych województwa lubelskiego pod względem wskaźników efektywności, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Kraków,, z. 3,

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież.

3) 2.01.1996. RZESZÓW - Bezrobocie i rynek pracy w regionie Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie. KOMUNIKAT - Bezrobocie postrzegane przez młodzież. Dr hab. Krystyna Leśniak-Moczuk, prof. UR REFERATY NAUKOWE, KOMUNIKATY, GŁOSY W DYSKUSJI NA KONFERENCJACH: 1) 12.04.1995. WARSZAWA - Metody badania efektywności programów przeciwdziałania bezrobociu Instytut

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR

Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Klasyfikacja gospodarstw rolnych według korzystania z programów wsparcia w ramach WPR Część I Autorzy: mgr Michał

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL

EUROPEJSKIE CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY WWW.EUCENTRUM.GLT.PL DOROBEK PUBLIKACYJNY CZŁONKÓW EUROPEJSKIEGO CENTRUM ROZWOJU I TRANSFERU WIEDZY (1997-2006) Tomasz Bernat, Podmioty gospodarcze w strategii marketingowej firm finansowych, Agencja Marketingowa IPH, Szczecin

Bardziej szczegółowo

MARKETING I RYNEK 10/2014

MARKETING I RYNEK 10/2014 MARKETING I RYNEK 10/2014 Adres redakcji 00-099 Warszawa, ul. Canaletta 4, p. 301 tel. (22) 827 80 01, w. 314 faks (22) 827 55 67 e-mail: mir@pwe.com.pl strona internetowa: www.marketingirynek.pl Wersja

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2

POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI. Nr 2 POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE ODDZIAŁ WARSZAWSKI Nr 2 WARSZAWA LIPIEC 2014 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Statystycznego z siedzibą w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ul. 1 Sierpnia 21,

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej)

Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej) Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Maciej Stawicki Fundusze Unii Europejskiej a rozwój obszarów peryferyjnych (na przykładzie Polski Wschodniej) European Union

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji programu studiów

Warunki realizacji programu studiów Warunki realizacji programu studiów Minimum kadrowe dla kierunku Gospodarka Przestrzenna na studiach pierwszego stopnia na rok akademicki 2013/2014 1. Samodzielni nauczyciele akademiccy wliczeni do minimum

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA

POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA POLSKA AKADEMIA NAUK KOMITET PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA KRAJU STUDIA POLITYKA SPÓJNOŚCI UE A ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH STARE PROBLEMY I NOWE WYZWANIA Pod redakcją Wioletty Kamińskiej i Krystiana Heffnera

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Rozdział 1

SPIS TREŚCI. Rozdział 1 3 4 SPIS TREŚCI Wstęp... 9 Rozdział 1 METODYKA BADAŃ DIAGNOSTYCZNYCH PRZEMYSŁU ROLNO SPOŻYWCZE- GO W SEKTORZE AGROBIZNESU 1.1. Cel i zakres badań... 21 1.2. Przedmiot analizy i hipotezy badawcze... 24

Bardziej szczegółowo

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin

SYLLABUS. studia stacjonarne: 15 godzin studia niestacjonarne: 9 godzin ćwiczenia: studia stacjonarne: 30 godzin studia niestacjonarne: 18 godzin SYLLABUS Kierunek Gospodarka regionalna i lokalna I stopień Nazwa przedmiotu Rynek pracy i polityka zatrudnienia Typ przedmiotu Fakultatywny ograniczonego wyboru Poziom przedmiotu Średnio- zaawansowany

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC

ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ADMINISTRACJA PUBLICZNA (PUBLIC ADMINISTRATION)... 3 ANALIZA STRATEGICZNA SEKTORÓW (STRATEGIC ANALYSIS OF SEKTORS).. 4 ANALIZA EKONOMICZNA (ECONOMIC ANALYSIS)... 4 ANALIZA EKONOMICZNA PROJEKTÓW (ECONOMIC

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 13 (XXVIII) Zeszyt 1 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Magdalena Kozera 1, Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty 1 Biuletyn Nabytków CBS 2015 uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq Biuletyn Nabytków CBS wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui

Bardziej szczegółowo

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH

METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH QUANTITATIVE METHODS IN ECONOMICS Vol. XII, No. 2 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Zastosowań Informatyki i Matematyki Katedra Ekonometrii i Statystyki

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE

KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Krzysztof Jajuga, Marek Walesiak Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu KONFERENCJE TAKSONOMICZNE - FAKTY I REFLEKSJE Obecna konferencja naukowa nt. "Klasyfikacja i analiza danych - teoria i zastosowania" (Lądek

Bardziej szczegółowo

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by:

H = 5 120 120 cited by: cited by: cited by: cited by: cited by: Grzegorz Michalski PhD, Wroclaw University of Economics (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Mój indeks H = 5 bez samocytowań. 5 publikacji: (PWN1, CDW1, CHB1, CHB2, EDUK) cytowane po nie mniej niż 5

Bardziej szczegółowo

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej

WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej Grzegorz Michalski KFPiZW, IZF Wrocław 2011-VII-22 WYKAZ WYBRANYCH PUBLIKACJI NAUKOWYCH i DYDAKTYCZNYCH przygotowanych i/lub opublikowanych po obronie pracy doktorskiej *** Artykuły w czasopismach recenzowanych

Bardziej szczegółowo

Wpływ kredytów rolniczych udzielanych przez banki spółdzielcze na rozwój rolnictwa w Polsce

Wpływ kredytów rolniczych udzielanych przez banki spółdzielcze na rozwój rolnictwa w Polsce Tomasz Siudek Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wpływ kredytów rolniczych udzielanych przez banki spółdzielcze na rozwój rolnictwa w Polsce

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 103 (2013)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 103 (2013) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie ISSN 2081-6979 2081 6979 EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 103 (2013) EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION

ADMINISTRACJA PUBLICZNA PUBLIC ADMINISTRATION ADMINISTRACJA PUBLICZNA Studia krajowe i międzynarodowe National and International Studies PUBLIC ADMINISTRATION N r 1 ( 1 5 ) 2 0 1 0 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING

EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING EKONOMIA. GOSPODARKA. EKONOMIKA. HANDEL. PRACA. MARKETING WZ 007390-WZ ADVANCED Advanced Logistic Systems : Theory and Practice / Ed. Bela Illes, Beata Skowron-Grabowska, Peter Telek Miskolc : University

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ

EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ EKONOMICZNE MECHANIZMY WSPIERANIA I OCHRONY ROLNICTWA RODZINNEGO W POLSCE I INNYCH PAŃSTWACH UNII EUROPEJSKIEJ pod redakcją naukową Aleksandry Chlebickiej Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 715 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 91 Uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstw w kontekście regionalnym i sektorowym SOOIPP Annual 2012 SZCZECIN 2012 Rada

Bardziej szczegółowo

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie WYDANIE: 2013 WYDZIAŁOWY SYSTEM ZAPEWNIENIA I OCENY JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport roczny z funkcjonowania Wydziałowego Systemu

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 3 (52) 2010 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 485 Bogusław Fiedor * MINIMUM PROGRAMOWE DLA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWYCH 1. Przedmioty specjalności Ekonomia środowiska Propozycja ta dotyczy określenia

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

dr hab. Agnieszka Alińska

dr hab. Agnieszka Alińska dr hab. Agnieszka Alińska specjalności: Bankowość Finanse publiczne 1. Restrukturyzacja polskiego sektora bankowego 2. Funkcjonowanie sektora bankowości spółdzielczej 3. Banki lokalne w systemie bankowym

Bardziej szczegółowo