Publikacje Skrypt:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacje 2013. Skrypt:"

Transkrypt

1 Publikacje 2013 Wykaz publikacji, Lista A: 1. Krawczyk K., Tomasik P., Strojny J., 2013, Scaling of Selected Elements of the Sensory Impressions of the Tactile Sense, Studies in Sociology of Science, Vol. 4 No.3, s Wykaz publikacji, Lista B: 1. Bogocz D., 2013, The Poor, the Deprived, the Excluded how to Measure Peoples Misfortunes, PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU, Zeszyt nr 308, st Bożek J.,2013, Klasyfikacja podregionów pod względem podobieństwa struktury agrarnej, Wiadomości Statystyczne, Zeszyt nr 9, Grabowski T. (doktorant) 2013, Porównanie rentowności z wynajmuj lokali mieszkalnych w czterech miastach wojewódzkich południowej Polski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom XV, Zeszyt 6, Warszawa Poznań Rzeszów 2013, strony: Badach E., Zioło M., 2013, Zastosowanie metod taksonomicznych do badania poziomu życia w powiatach województwa małopolskiego. Zeszyty Naukowe SGGW, Z nr 100, Warszawa 2013, s Luty L., 2013, Rozwój demograficzny województw Polski, Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Roczniki Naukowe SERiA, Warszawa - Poznań-Rzeszów 2013, tom XV, z. 4, s Luty L.,2013, Demographic development of the powiats of the Małopolskie voivodeship, Quantitative Methods in Economics, Zeszyty Naukowe SGGW, Warszawa 2013, Tom XIV, Vol.2, str Jaworska J.,2013, Jakość kapitału ludzkiego obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Roczniki Naukowe SERIA, Zeszyt 5, s Kukuła K.,2013, Statystyczne podejście do badań dynamiki struktur, Marketing i Rynek, Zeszyt.nr 2 s Szewczyk J., 2013, Zmiany w wyposażeniu gospodarstw w maszyny rolnicze w Małopolsce w 2002 i 2010 roku. Roczniki Naukowe SERIA tom XV Zeszyt 4. s , Warszawa -Poznań-Rzeszów. 10. Strojny J., 2013, Zastosowanie taksonomii struktur do analizy ewolucji systemu transportu towarowego w krajach Unii Europejskiej, Wiadomości Statystyczne, nr 10, s Strojny J., 2013, Eksport rolny krajów UE w latach , Roczniki Naukowe SERiA, t. XV, z. 1, s Strojny J., 2013, Eksport a dynamika produkcji rolnej krajów UE, [W:] red. Borkowski, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIV/3, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Strojny J., 2013, Taksonomia struktury eksportu krajów Unii Europejskiej w latach , Zarządzanie i Finanse, - w druku Modelowanie w Sopocie. 14. Zioło M, Badach E., 2013, Pozarolnicza działalność gospodarcza w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej Roczniki Naukowe SERiA, Zeszyt 5, Warszawa-Rzeszów Poznań 2013, s Skrypt:

2 1. Badach E., Bogocz D., Kukuła K., Krawontka J., Wybrane zagadnienia matematyki w zadaniach, Wydawnictwo UR, Kraków Rozdział w Monografii: 1. Lisek S., 2013; Usefulness of the synthetic measure of the enterprise s financial situation In analyzing, how the enterprise manages in difficult economical situation.; Contemporary economies in the face of new challenges economic, social and legal aspects. Edited by: Ryszard Borowiecki, Andrzej Jaki, Tomasz Rojek; Revievers: Maciej Kaliski, Beata Skowron Grabowska; Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie; chepter 43, s Lisek S., 2013; Zachowanie dolności płatniczej wybranych przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, Zachowania przedsiębiorstw w obliczu nowych wyzwań gospodarczych restrukturyzacja, zarządzanie, analiza; Opracowanie i redakcja naukowa: Ryszarda Borowiecki, Jan Chadam, Jarosław Kaczmarek, Wydawnictwo Fundacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Roz.35, s Publikacje za 2012 rok 1. Bożek J Kierunki zmian struktury agrarnej województw według grup typologicznych (prognoza do roku 2020). Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XIII/1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, str Bożek J., Bogocz D Zróżnicowanie przestrzenne struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym. Zeszyty Naukowe MWSEw Tarnowie, Prace z zakresu zarządzania, t. 20, nr 1, 2012, str Bogocz. D.; Pomiędzy tak a nie czyli o rozmytym charakterze pojęć, metod i kategorii Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Tom XIII/1, 2012, red. B. Borkowski, K. Kukuła, Wydawnictwo SGGW, Warszawa str Badach E., Zastosowanie metod statystycznej analizy wielowymiarowej do badania struktury wydatków gospodarstw domowych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XIII/1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, str Kukuła K., Propozycja budowy rankingu obiektów z wykorzystaniem cech ilościowych oraz jakościowych, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XIII/1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, str Grygierzec W. ;The Maximum Principle for Distributed Control of Stochastic Diffusion Equation, Banach Center Publications, Proceedings of the Conference Calculus of Variations and PDEs, Szczawnica, Poland, 9-12 July Grygierzec W., 2012 ; O jednolitym podejściu do rachunku wariacyjnego i sterowania optymalnego, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Tom XIII/1, 2012, red. B. Borkowski, K. Kukuła, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 8. Grabowski T,; Analiza statystyczna cen ziemi rolniczej w Polsce ( ), Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Tom XIII/1, 2012, red. B. Borkowski, K. Kukuła, Wydawnictwo SGGW, Warszawa str Jaworska J, Kożuch A.; Ocena przydatności wybranych metod WAP w analizie samodzielności finansowej gmin, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Tom XIII/1, 2012, red. B. Borkowski, K. Kukuła, Wydawnictwo SGGW, Warszawa ss Jaworska M., Szewczyk J; 2012; Jakość życia mieszkańców obszarów wiejskich województwa małopolskiego, Roczniki Naukowe SERIA tom XIV Zeszyt 1. s ,Warszawa-Poznań-Białystok, 2012.

3 11. Magdoń-Maksymowicz M.; Ocena efektywności nauczania technologii informacyjnych, Rocznik Naukowy SERiA, tom XIV, Zeszyt 8, 50-55, (2012) 12. Luty L., Dynamika rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Tom XIII, Nr 1, Warszawa 2012, s Lidia Luty, Rozwój społeczno-gospodarczy powiatów województwa małopolskiego w ujęciu dynamicznym, Handel wewnętrzny, Tom II, IBRKK, Warszawa 2012, s (6 pkt.) 14. Szewczyk J.; 2012 Miara zróżnicowania wyposażenia gospodarstw rolnych w techniczne środki produkcji, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, XIII, nr 1, s ,warszawa, Szewczyk J., Tulkis A., Jaworska J.; 2012 Wybrane programy komputerowe wspomagające zarządzanie gospodarstwem rolnym, Logistyka, nr 4/ Strojny J., 2012, Konkurencyjność międzynarodowa rolnictwa krajów UE konwergencja czy dywergencja?, [W:] red. B. Borkowski, K. Kukuła, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XIII/1, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Strojny J., 2012, Jubileusz 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. dr hab. Karola Kukuły, Roczniki Naukowe SERiA, t. XIV, z. 8, s Strojny J., 2012, Struktura upraw rolnictwa ekologicznego i jej ewolucja w wybranych krajach europejskich w latach , Handel Wewnętrzny, lipiec-sierpień, tom 2, s Wolak K. 2012; Japonia-Polska. Struktura importu oraz eksportu żywności i żywych zwierząt w latach "; Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XIII/1; Warszawa 2012, str Zioło M., Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych (Tom XIII/1, 2012, red. B. Borkowski, K. Kukuła, Wydawnictwo SGGW, Warszawa str Żmija D., Lidia Luty, Determinanty terytorialnego zróżnicowania absorpcji środków unijnych w ramach działania "Modernizacja gospodarstw rolnych" PROW , Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Tom XIII, Nr 1 Warszawa 2012, s Elżbieta Badach, Monika Zioło: Zastosowanie metod taksonomicznych do badania poziomu życia w powiatach województwa małopolskiego. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 100, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2012, s

4 Wybrane publikacje za rok Bożek J., Bożek B., 2011, Typologia struktury agrarnej województw w ujęciu dynamicznym z zastosowaniem klasyfikacji rozmytej, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, tom XII/2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, str Cieślik J., Badach E., Krasnodębski A., Purposefulness of a more intensive supporting milk productions in conditions of dispersed agriculture of Southern Poland, Agriculture Economics-Czech, 57,1 (4), , Grabowski T., Statystyczna analiza cen na krakowskim rynku nieruchomości mieszkaniowych w 2007 roku, Prace naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, nr 168, Grabowski T., Kamienice krakowskie. Nieruchomości dla wybranych czy ogólnonarodowe dobro?, Krakowskie Studia Małopolskie, Grabowski T., Perspektywy rozwoju budownictwa mieszkaniowego w Polsce w świetle przyjęcia przez Sejm RP programu wsparcia dla tego sektora do 2020 roku, Episteme, Grygierzec W., About some control problem for 2-d stochastic Navier-Stokes equation (O pewnym problemie sterowania dla stochastycznego 2-d równania Naviera Stokesa), XL Polish Conference of Appplications of Mathematics, Zakopane-Kościelisko, Jaworska M., Rusin M., Stan środowiska naturalnego w Polsce, Krakowskie Studia Małopolskie, Kraków Luty L., Zmiany demograficzne w powiecie wielickim, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Tom XII, nr 2, WAP, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2011, s Szewczyk J., Luty L., Jaworska M., Wykorzystanie komputerów i Internetu w gospodarstwach rolnych w podregionie krakowsko-tarnowskim, Krakowskie Studia Małopolskie nr 15/2011, s Szewczyk J., Przestrzenne zróżnicowanie wyposażenia gospodarstw w maszyny rolnicze w Małopolsce, Roczniki Naukowe SERIA tom XIII, Zeszyt 3, Warszawa-Poznań-Wrocław 2011, s Wolak K., Partnership between Japan and European Union w Research Papers (no. 192) Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Zioło M.,2011,Agroturystyka jako forma pozarolniczej działalności gospodarczej, Roczniki Naukowe SERiA tom., Warszawa-Poznań-Wrocław 2011, s Publikacje Bożek J ; Dynamika zmian przestrzennego zróżnicowania struktury agrarnej, struktury zasiewów i użytków rolnych w Polsce według metod statystycznej analizy strukturalnej. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G Ekonomika Rolnictwa, tom 97, z.4, str Bożek J ;Typologia krajów Unii Europejskiej pod względem podobieństwa struktury agrarnej, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9(3) 2010, str Kukuła K., Strojny J., 2010; Ocena konkurencyjności międzynarodowej polskiej branży mięsnej w oparciu o koncepcję atrakcyjności i pozycji rynkowej, [W:] red. B. Borkowski, Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Tom XI/2, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s

5 4. M. S. Magdon-Maksymowicz and Maksymowicz A. Z. (2010);Green function decoupling scheme for spin-spin correlations in Ising model: Example of partly ordered binary alloy PHYSICAL REVIEW E 81, (2010), 5 pages. 5. Magdoń-Maksymowicz, M.S. Maksymowicz A.; Odstępstwa od prawa Gompertza dla najstarszej frakcji w populacji, Deviation from Gompertz law in the oldest old fraction of population.bio-algorithms AND MED-SYSTEMS, Suplement No. 1, Vol. 6, No. 12 (2010), Luty L, Jaworska M, Szewczyk J., 2010, Przestrzenne zróżnicowanie aktywności ekonomicznej ludności na wsi w Polsce Szczecin - Roczniki Naukowe SERiA 2010, z.5 s Strojny J., 2010, Ocena konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolnożywnościowej w oparciu o macierz atrakcyjności oraz pozycji rynkowej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, nr 3(52), s Szewczyk J., 2010Wyposażenie gospodarstw indywidualnych w maszyny rolnicze w Małopolsce.Acta Sci. Pol. Oeconomia, SGGW Warszawa, 2010 nr 9 (1), s Szewczyk J. 2010; Badanie poziomu komputeryzacji gospodarstw rolnych w województwie świętokrzyskim. Roczniki Naukowe SERiA tom XII z.3 s Zioło M. 2010), Sytuacja banków spółdzielczych województwa lubelskiego w opinii kierownictwa banku Zeszyty Naukowe SGGW, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Monografie: 1. D.Bogocz, J.Bożek, K.Kukuła, J.Strojny Statystyczne studium struktury agrarnej w Polsce, PWN Warszawa. Publikacje J.Bożek, L.Luty Porównanie powiatów województwa świętokrzyskiego pod względem liczby i struktury podmiotów gospodarczych w 2007 roku. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 8 (2) 2009, str J.Bożek Regionalne zróżnicowanie struktury zasiewów w Polsce w roku 2002 i w: Kierunki zmian w produkcji roślinnej w Polsce do roku 2020, IUNG-PIB w Puławach, Puławy, XIII Konferencja Naukowa IUNG-PIB (streszczenia prac), str J.Bożek Dynamika i perspektywy przyrostu liczby dużych gospodarstw rolnych w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XI, zeszyt 1, str J.Bożek Taksonomiczna analiza struktury zasiewów w Polsce w 2007 r. i ocena różnic jej stanu w stosunku do roku w: Stan i kierunki zmian w produkcji rolniczej (wybrane zagadnienia). Studia i Raporty IUNG PIB, 2009, 17, str J.Bożek, K.Kukuła, D.Bogocz Taxonomic analysis of areal structure of farms in Poland aithin , Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, X, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2009, str Strojny J., 2009, Infrastruktura transportu drogowego w krajach Unii Europejskiej, Wiadomości Statystyczne, nr 2, s Strojny J., 2009, Pozycjonowanie krajów UE na międzynarodowym rynku produktów mięsnych, Roczniki Naukowe SERiA, t. XI, z. 3, s Strojny J., 2009, Jakościowa a ilościowa ocena konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolno-żywnościowej wybrane koncepcje, W: red. A. Borkowska, A.

6 Daniłowska, Makroekonomiczne uwarunkowania rozwoju gospodarki żywnościowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, s Strojny J., 2009, Ocena konkurencyjności międzynarodowej gospodarki rolnożywnościowej w oparciu o macierz atrakcyjności oraz pozycji rynkowej, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, 10. Szewczyk J, L. Luty, M. Jaworska, 2009, Rozwój infrastruktury gminy wiejskich na przykładzie gminy Zielonki., Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu,tom XI z.4 s , Warszawa- Poznań Olsztyn Szewczyk J., 2010, Wyposażenie w maszyny rolnicze gospodarstw indywidualnych w Małopolsce, Acta Sci. Pol. Oeconomia nr 1, SGGW Warszawa Zioło M., (2009), Rozwój agroturystyki jako czynnik warunkujący aktywizację gospodarczą obszarów wiejskich, artykuł po recenzji na konferencję, Agrobiznes w warunkach globalizacji, Olsztyn 8-10 września, 2009 roku Olsztyn, Zeszyty Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom XI, z.4, s Zioło M., (2009), Rozwój turystyki jako czynnik zwiększający konkurencyjność regionów, IV Międzynarodowe Forum Ukraina- Słowacja Czechy - Polska Węgry Workshop Problemy rozwoju Zielonego Agrobiznesu w i z Unią Europejską, Kraków, Uniwersytet Rolniczy, maja 2009, s Publikacje z listy filadelfijskiej: 1. M. S. Magdoń-Maksymowicz and A. Z. Maksymowicz, Numerical solution of the Penna model of biological aging with age-modified mutation rate, Phys. Rev. E, Vol. 79, No 6, (6 pages), (artykuł opublikowany również w: Virtual Journal of Biological Physics Research, Vol. 18, issue 1 - July 1, 2009) podręczniki akademickie i monografie naukowe 1. Kukuła K. Wprowadzenie do ekonometrii, Praca zbiorowa, PWN SA, Warszawa 2009, współautor i redaktor całości. 2. Kukuła K; Studium przestrzenne struktury agrarnej w Polsce, Praca zbiorowa PWN SA Warszawa 2009, współautor i redaktor całości Publikacje w czasopiśmie krajowym i zagranicznym Popiela T., Pera J., Chrzan R., Strojny J., Urbanik A., Słowik A., 2008, Perfusion computed tomography and clinical status of patients with acute ischaemic stroke, Neurologia i Neurochirurgia Polska, vol. 42, nr 5, Tomasik-Krótki J., Strojny J., 2008, Scaling of sensory impressions, Journal of Sensory Studies, nr 23, Magdoń-Maksymowicz M. S Stability of the analytical solution of Penna model of biological aging. Theory in Biosciences 127, Bożek J Porównanie zróżnicowania przestrzennego struktury agrarnej Polski w latach Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Jaworska M, Infrastruktura społeczna gmin wiejskich województwa małopolskiego, IX Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa,

7 Jaworska M., Luty L., Szewczyk J Rozwój społeczny a przedsiębiorczość gmin wiejskich województwa małopolskiego, Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach , Szczecin, Kosowski B Statystyczna analiza strukturalnego zróżnicowania ekonomicznych grup wieku w przekroju województw. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 8. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Szczecin, Kosowski B Strukturalne zróżnicowanie dokonanych płatności w ramach programu SAPARD w przekroju województw. Stowarzyszenie Naukowe Instytut Gospodarki i Rynku. Akademia Rolnicza w Szczecinie. Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej. Szczecin, Kosowski B Strukturalne zróżnicowanie powiatów województwa małopolskiego pod względem udziału ludności miejskiej i wiejskiej. Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis. Oeconomica 261 (50), Szczecin, Kukuła K., Strojny J Rynki wybranych grup produktów konsumpcyjnych w Polsce i ich zmiany w latach , Modelowanie Preferencji a Ryzyko 08, Wydawnictwo Uczelniane AE im. Karola Adamieckiego w Katowicach, Katowice, Luty L., Jaworska M. 2008, Ścieżka proporcjonalnego rozwoju infrastruktury powiatów województwa małopolskiego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa. Luty L., Jaworska M., Szewczyk J Zrównoważony rozwój lokalny. Unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach [w]zróżnicowanie przestrzenne poziomu aktywności rolników w ubieganiu się o fundusze UE w ramach PROW , Szczecin, Strojny J., 2008, Typologia struktury agrarnej województw, w: red. Z. Binderman, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych Wielowymiarowa analiza danych, Wydawnictwo SGGW, Warszawa, Szewczyk J. 2008, Przedsiębiorczość a rozwój gminy Niepołomice. Wydawnictwo Naukowe Zrównoważony Rozwój Lokalny Unijne Instrumenty Wsparcia Rolnictwa i Obszarów Wiejskich w Latach , Tom I., Szczecin, Szewczyk J., Luty L., Jaworska M. 2008; Zmiany w infrastrukturze gminy Niepołomice w latach a rozwój przedsiębiorczości. Folia Universititis Agriculturae Stetinensis, Oeconomia 261 (50), Zioło M. 2008, Bankowość spółdzielcza w Polsce na tle systemów bankowych w wybranych krajach Unii Europejskiej, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa Poznań -Lublin, Zioło M., Działalność banków spółdzielczych, jako czynnik stymulujący aktywność społeczności lokalnych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin, Tom I, Publikacje w czasopiśmie krajowym i zagranicznym M.Sikora, S.Kowalski, M.Krystjan, J.Krawontka 20%, M.Sady, Optimization of cornstarch/xantan gum content for thickening of cocoa syrups, Journal of food Quality 30 Badach E Zastosowanie taksonomii wrocławskiej w badaniach populacji osób bezrobotnych województwa małopolskiego, Roczniki Naukowe SERIA, t. IX, zeszyt 3, Warszawa Poznań Kraków, Badach E Zastosowanie metod taksonomicznych w badaniach właściwości lokalnych rynków pracy województwa małopolskiego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych nr ZN VII, SGGW, Warszawa, Bożek J Prognoza zmian w strukturze obszarowej gospodarstw rolnych w Polsce do roku 2015, Wieś i Rolnictwo,nr 2,

8 Bożek J. 2007: Struktura obszarowa gospodarstw rolnych a struktura zasiewów w gminach podregionu krakowsko-tarnowskiego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, VIII, WAP, ZN SGGW, Warszawa, Bożek J., 80%, Wiśniowska A Zmiany społeczno-demograficzne i rozwój przedsiębiorczości w gminie Frysztak (woj. podkarpackie) w latach , Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, tom IX, zeszyt 2, Jaworska M Analiza zróżnicowania stanu środowiska naturalnego Polski i działań je ochraniających, ZN SGGW, Warszawa, Jaworska M Studium przestrzenne degradacji środowiska naturalnego w świetle analizy wielowymiarowej, Folia Universitatis Agriculturae Stetinensis Oeconomica, Szczecin, Jaworska M., Luty L Świadomość ekologiczna społeczeństwa w świetle badań ankietowych, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Kraków, z. 2, Kosowski B Statystyczna analiza strukturalnego zróżnicowania ekonomicznych grup wieku w powiatach województwa małopolskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Tom IX, Zeszyt 2, Warszawa-Poznań-Kraków, Kukuła K. 2007, Z problematyki badań nad strukturą agrarną w Polsce w ujęciu przestrzennym, Scientarium Polonarum ACTA Oeconomia, 6(4) 2007,s Luty L Typologia powiatów województwa małopolskiego pod względem poziomu rozwoju społeczno-gospodarczego, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, VIII, WAP, ZN SGGW, Warszawa, Strojny J. 2007, Zmiany rynku żywności wysoko przetworzonej w Polsce w latach , w: red. B. Borkowski, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, ZN SGGW, Warszawa, Strojny J Analiza komparatywna produkcji zwierzęcej w krajach UE, Roczniki Naukowe SERiA, t.vii, z.1, Zioło M., Jaworska M Zróżnicowanie banków spółdzielczych województwa lubelskiego pod względem wskaźników efektywności, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, Warszawa-Poznań-Kraków,, z. 3,

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

Roczniki statystyczne

Roczniki statystyczne W 2015 roku Urząd Statystyczny w Lublinie planuje wydać: - 2 pozycje z serii Roczniki statystyczne, - 1 pozycję z serii Analizy statystyczne, - 10 pozycji z serii Informacje i opracowania statystyczne,

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych

Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych Piotr Bórawski Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Pozarolnicza działalność gospodarcza na obszarach wiejskich jako dodatkowe źródło dochodu rodzin rolniczych

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza działalności centrów logistycznych w Polsce w latach.. 2. Zarządzanie procesami w łańcuchach logistycznych dostaw w wybranym przedsiębiorstwie 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte:

Wykaz publikacji. Pozycje zwarte: Wykaz publikacji Pozycje zwarte: 1. Zadania z metod ilościowych w ekonomii. Skrypt. Praca zbiorowa pod red. M. Montygierda-Łoyby. Wrocław AE 1988, 209 s. (Współautorzy: Z. Bobowski, T. Borys, M. Budrewicz,

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R.

DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. DORADZTWO WOBEC MAŁYCH GOSPODARSTW ROLNYCH LUBLIN 29.04.2014 R. Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli LODR w Końskowoli zasięgiem swojej działalności obejmuje teren całego województwa lubelskiego,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r.

rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. Stan i główne g wyzwania rozwoju obszarów w wiejskich w Polsce Warszawa, 9 października 2007 r. 1 Cele konferencji Ocena stanu i głównych wyzwań rozwoju obszarów wiejskich w Polsce Ocena wpływu reform

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU

KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU KATEDRA EKONOMII I POLITYKI GOSPODARCZEJ Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową nt. CENY W SEKTORZE ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYM I W JEGO OTOCZENIU siódmą z cyklu PRZEMIANY W GOSPODARCE ŻYWNOŚCIOWEJ W

Bardziej szczegółowo

dr inż. Anna J. PARZONKO

dr inż. Anna J. PARZONKO dr inż. Anna J. PARZONKO KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości.

Analiza wpływu czynników miko i makroekonomicznych na rynek nieruchomości. TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH studia stacjonarne pierwszego stopnia ROK AKADEMICKI REALIZACJI PRACY 2015/2016 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego Doradztwo na rynku Promotor

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW

Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Bankowości ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel:

Bardziej szczegółowo

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

ARSZA ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Roczniki statystyczne ROCZNIK STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2015 ISSN 1509-9652 obj. ok. 380 str., form. B5 cena: 28.00 zł ISSN 1730-265X WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE 2015 PODREGIONY, POWIATY, GMINY

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji 2. Ocena rozwoju społeczno gospodarczego regionu 3. Rozwój ekonomiczny 4. Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia

Budżety Gospodarstw Domowych. Chip Chłodnictwo Chrońmy Przyrodę Ojczystą Czasopismo Geograficzne Człowiek i Środowisko Czysta Energia B Czasopisma polskie A Acta Agrobotanica Acta Agrophysica Acta Biochemica Polonica Acta Microbiologica Polonica Acta Scientiarum Polonorum ser. Agricultura Acta Scientiarum Polonorum ser. Administratio

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje

Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Koncepcja systemowego wsparcia przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Opinie, wnioski i rekomendacje Dr inż. Paweł Chmieliński Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH

WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH Katedra Handlu Zagranicznego i Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych Uniwersytet Szczeciński WYBRANE PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW KATEDRY HANDLU ZAGRANICZNEGO I MIĘDZYNARODOWYCH STOSUNKÓW EKONOMICZNYCH 1.

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy

Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy Załącznik nr 1 do uchwały nr 21 Zmiany merytoryczne Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 L.p. Działanie Tekst przed zmianą Tekst docelowy 1. Ułatwianie Definicja rozpoczęcia prowadzenia działalności

Bardziej szczegółowo

Ogółem 189 publikacji naukowych w latach 1987 2007, w tym wiele zagranicznych

Ogółem 189 publikacji naukowych w latach 1987 2007, w tym wiele zagranicznych CURRICULUM VITAE Nazwisko i imię: Grzegorz Spychalski Data i miejsce urodzenia: 6 maj 1960, Szczecin Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci córka Marta urodzona w 1986, syn Emil urodzony w 1990 Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta

Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi. 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Polska Wieś 2014. Raport o stanie wsi 26 czerwca 2014 r. Prof. dr hab. Walenty Poczta Wykorzystane rozdziały z Raportu prof. dr hab. Walenty Poczta, dr Agnieszka Baer-Nawrocka, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej

Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój obszarów wiejskich w nowej perspektywie finansowej dr inż. Zofia Szalczyk- Podsekretarz Stanu w MRiRW Lipiec 2013 Prace nad PROW 2014-2020 Opracowywany w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Beata Kasprzyk Stanowisko: telefon: 17 872 16 97 e-mail: bkasprzy@ur.edu.pl adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, pokój D1-211 starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Prognozowanie i symulacje Ekonomia

Bardziej szczegółowo

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ

PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ PIĘCIOLECIE CZŁONKOSTWA POLSKI W UNII EUROPEJSKIEJ Zagadnienia gospodarcze i społeczne ze szczególnym uwzględnieniem polskiego rynku pracy Praca zbiorowa pod red. Doroty Kotlorz Katowice 2010 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Jerzy Korczak

Dr inż. Jerzy Korczak Dr inż. Jerzy Korczak Wydział Studiów Stosowanych Instytut Ekonomii i Zarządzania Zakład TSL Adres email: korczak1@gazeta.pl 1. Wykształcenie: wyższe 2. Stopnie i tytuły naukowe: dr inż. 3. Zainteresowania

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw

Artur Banach. Restrukturyzacja małych gospodarstw Restrukturyzacja małych gospodarstw Pomoc przyznaje się rolnikowi będącemu osobą fizyczną, jeżeli: jest posiadaczem samoistnym lub zależnym gospodarstwa rolnego lub nieruchomości służącej do prowadzenia

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz. Jednostka: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa. Adres: ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin. Telefon: 81 52 71 31

Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz. Jednostka: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa. Adres: ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin. Telefon: 81 52 71 31 Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz Stanowisko: profesor nadzwyczajny, Kierownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Jednostka: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa Adres: ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin Telefon:

Bardziej szczegółowo

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI

PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI PROF. DR HAB. WALDEMAR MICHNA ORGANIZACJE WIEJSKIE I ROLNICZE ORAZ ICH ROLA W ROZWOJU OBYWATELSKIEJ DEMOKRACJI I KRAJOWEJ GOSPODARKI WARSZAWA 2010 Autor publikacji jest pracownikiem naukowym Instytutu

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Przasnysz, 18 maja 2015 r. Komunikat Komisji Europejskiej WPR do 2020 r. Wyzwania Europa 2020 3 cele polityki

Bardziej szczegółowo

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020

Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Obszary wiejskie w polityce spójności - założenia na okres 2014 2020 Konferencja Wiejska Polska 25 26 maja 2013 r. Konin/Licheń Krajowe podstawy strategiczne polityki

Bardziej szczegółowo

ZRÓŻNICOWANIE WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH

ZRÓŻNICOWANIE WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XIII/3, 2012, str. 149 158 ZRÓŻNICOWANIE WOJEWÓDZTW POLSKI POD WZGLĘDEM STRUKTURY OBSZAROWEJ GOSPODARSTW EKOLOGICZNYCH Lidia Luty Katedra Statystyki Matematycznej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej

Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej Gospodarka rolna na obszarach o rozdrobnionej strukturze agrarnej Dr inż. Marta Czekaj Prof. dr hab. Janusz Żmija Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie Wydział Rolniczo-Ekonomiczny Instytut

Bardziej szczegółowo

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna

A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego. I. Gospodarka regionalna TEMATY, KTÓRE STUDENCI WYDZIAŁU ZAMIEJSCOWEGO W ŻYRARDOWIE STAROPOLSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ POWINNI UMIEĆ OMÓWIĆ W TRAKCIE OBRONY PRAC DYPLOMOWYCH (LICENCJACKICH) A. Z zakresu przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

CZĘŚĆ I. UWARUNKOWANIA ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nowoczesne podejście do zarządzania organizacjami. redakcja naukowa Anna Wasiluk Książka podejmuje aktualną problematykę zarządzania organizacjami w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze

Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Międzynarodowe stosunki gospodarcze Katedry zasilające tzw. minimum kadrowe dla kierunku MSG (Wydział NE) Katedra Gospodarki Przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA

Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia

Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne rok akademicki 2014/2015 Wybór promotorów prac magisterskich na kierunku Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie Prof. dr hab. Stanisław CZAJA

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014

MACIEJ FRĄCZEK. PUBLIKACJE grudzień 2014 MACIEJ FRĄCZEK PUBLIKACJE grudzień 2014 1. Frączek M. (2014), Rynek pracy Unii Europejskiej stan, perspektywy i główne determinanty rozwojowe, [w:] M. Makuch (red.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

Nr planu nauczania Klasa I II III IV 1 Język polski DKOS- 4015-125/07 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02

Nr planu nauczania Klasa I II III IV 1 Język polski DKOS- 4015-125/07 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02 DKOS- 4015-96/02 SZKOLNY ZESTAW PROGRAMÓW NAUCZANIA DLA 4 - LETNIEGO TECHNIKUM W ZESPOLE SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICYEGO W KAROLEWIE w zawodzie : technik mechanizacji rolnictwa 311[22] na rok szkolny 2011/2012. Lp

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż.

Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Uwarunkowania i ekonomiczna ocena wdrażania systemów zarządzania jakością w produkcji i przetwórstwie mięsa wieprzowego mgr inż. Sławomir Stec Zakład Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3

KARTA KURSU. Kod Punktacja ECTS* 3 Gospodarka przestrzenna, stopień I studia stacjonarne 2016 KARTA KURSU Nazwa Ekonomika miast i regionów 2 Nazwa w j. ang. Economics of cities and regions 2 Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator Dr Tomasz Rachwał

Bardziej szczegółowo

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński

Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński Wykaz opublikowanych prac naukowych (po doktoracie) Marcin Gruszczyński I. Książki naukowe (60 pkt l. Kryzysy walutowe, bankowe i zadłużeniowe w gospodarce światowej, CeDeWu 2013, 240 stron (20 pkt 2.

Bardziej szczegółowo

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji

Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Polski sektor żywnościowy 5 lat po akcesji Andrzej Kowalski Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Katedra Rozwoju Obszarów Wiejskich Szkoła Główna Handlowa Warszawa kwiecień 2009 Wzajemne

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów

KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów KONFERENCJA Infrastruktura wiejska drogą do sukcesu gospodarczego regionów Panel W zgodzie z naturą i kulturą czyli jak skutecznie wspierać rozwój infrastruktury na wsi? Warszawa, 28 października 2010

Bardziej szczegółowo

dr Danuta Rozpędowska-Matraszek Wykaz Publikacji:

dr Danuta Rozpędowska-Matraszek Wykaz Publikacji: Wykaz Publikacji: 1. New Economics in the Health Care Sector, [w:] Społeczeństwo Informacyjne. Stan i kierunki rozwoju w świetle uwarunkowań regionalnych, Wydział Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA- MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA- MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA- MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w procesach dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Przedsiębiorczość w procesach dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich Przedsiębiorczość w procesach dywersyfikacji działalności gospodarczej na obszarach wiejskich dr Iwona Nurzyńska 10.09.2015, Warszawa Instytut Rozwoju Wsi i Rolnitwa Polska Akademia Nauk (IRWiR PAN) Struktura

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej

Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej dr Lucyna Przezbórska-Skobiej Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej w Agrobiznesie Agroturystyka w Polsce na tle pozostałych krajów Unii Europejskiej Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 340 70 E-mail: iwona_pomianek@sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 340 70 E-mail: iwona_pomianek@sggw.pl dr inż. Iwona POMIANEK KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy

Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy Zagadnienia (problemy) na egzamin dyplomowy kierunku ZARZĄDZANIE, I 0 licencjat Wiedza o zarządzaniu 1. Przegląd funkcji kierowniczych. 2. Teorie motywacyjne i przywódcze. 3. Współczesne koncepcje zarządzania.

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW

Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Kierownik Katedry Dr hab. Krystyna Krzyżanowska prof. SGGW Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa Zakład Turystyki i Rozwoju Wsi Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji Kierownik: Dr inż. Ewa Jaska

Bardziej szczegółowo

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r.

e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. MACIEJ JABŁOŃSKI e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r. Pełnione funkcje: Prezes Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Prezes Aukcji Rybna w Ustce, Wiceminister Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnoslaski WODR w Świdnicy. 321 674,00 5 226,00 95 1 3.AR we Wrocławiu 2 S/01/003/04 Ekspert-Sitr w Koszalinie

1.RCDRRiOW we Wrocławiu 2.Dolnoslaski WODR w Świdnicy. 321 674,00 5 226,00 95 1 3.AR we Wrocławiu 2 S/01/003/04 Ekspert-Sitr w Koszalinie Załącznik nr 1 do uchwały KS Nr 21/2005 z dnia 3 czerwca 2005 r. Działanie 1.3 Szkolenia Działanie 1.3 Szkolenia Lista projektów ocenionych przez Grupę Roboczą KS według punktowych kryteriów wyboru Lp.

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONFERENCJA pt. Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi POD PATRONATEM HONOROWYM Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich powiatu krakowskiego w warunkach integracji europejskiej

Analiza wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich powiatu krakowskiego w warunkach integracji europejskiej Zeszyty Naukowe nr 789 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2008 Studium Doktoranckie Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Analiza wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich powiatu krakowskiego

Bardziej szczegółowo

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY

KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY KATEDRA NAUK EKONOMICZNYCH TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH I PROMOTORZY Przedmioty wykładane Wprowadzenie do makro- i mikroekonomii sektor MSP Economics of SME sector Zakresy tematyczne prac dyplomowych Analiza

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE PERSPECTIVES OF ORGANIC FARMING DEVELOPMENT IN POLAND

PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE PERSPECTIVES OF ORGANIC FARMING DEVELOPMENT IN POLAND Dorota Komorowska 1 Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych SGGW PERSPEKTYWY ROZWOJU ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO W POLSCE PERSPECTIVES OF ORGANIC FARMING DEVELOPMENT IN POLAND

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2007 2011

Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2007 2011 Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji... 77 dr inż. Dariusz Kusz Politechnika Rzeszowska Katedra Ekonomii Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć

Matryca efektów kształcenia w odniesieniu do form zajęć Nazwa modułu: Ekonomia Rok akademicki: 2015/2016 Kod: ZIP-3-803-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Zarządzania Kierunek: Inżynieria Produkcji Specjalność: - Poziom studiów: Studia III stopnia Forma i tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 WYKORZYSTANIE KOMPUTERÓW W WYBRANYCH GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej,

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna

Płatności bezpośrednie w Polsce. charakterystyka zróżnicowania. przestrzennego. wersja wstępna FUNDACJA PROGRAMÓW POMOCY DLA ROLNICTWA SEKCJA ANALIZ EKONOMICZNYCH POLITYKI ROLNEJ ul. Wspólna 30 Pokój 338 00-930 Warszawa http://www.fapa.org.pl tel. (+48 22) 623-19-70 623-19-81 fax. (+48 22) 623-19-09

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE DORADZTWA ROLNICZEGO W PROCESIE ABSORPCJI WSPARCIA UNIJNEGO

INSTYTUCJE DORADZTWA ROLNICZEGO W PROCESIE ABSORPCJI WSPARCIA UNIJNEGO INSTYTUCJE DORADZTWA ROLNICZEGO W PROCESIE ABSORPCJI WSPARCIA UNIJNEGO dr hab. inż. Józef Kania, prof. UR Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Konferencja nt. Instytucje w procesie przemian strukturalnych i

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO

ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Studia stacjonarne I stopnia ZAKRES TEMATYCZNY EGZAMINU LICENCJACKIEGO Zagadnienia ogólnoekonomiczne 1. Aktualna sytuacja na europejskim

Bardziej szczegółowo

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 PODSTAWA PRAWNA Prawo unijne: 1. Rozdział III TFUE (art. 38-40) 2. Rozporządzenie PE i Rady (UE) Nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość

Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia I stopnia (licencjackie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów prac dyplomowych na kierunku Finanse i rachunkowość Studia II stopnia (magisterskie) rok akademicki 2015/2016 Wybór promotorów

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W KONINIE 62-510 Konin, ul. Przemysłowa 7 tel. centr. (63) 242 63 39 (63) 249 30 40 e-mail pbp@pbpkonin.pl www.pbpkonin.pl FILIA W TURKU 62-700 Turek, Al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej

Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej Czasopisma dostępne w Bibliotece WSG w ramach projektu e-publikacje Nauki Polskiej LP. TYTUŁ CZĘSTOTLIWOŚĆ WYDAWCA PUNKTACJA UWAGI MNISW nauki medyczne 1 Biology of Sport rocznik Instytut Sportu w 15 wychowanie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY

KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY KONFERENCJA NAUKOWA WPŁYW PROCESÓW DEMOGRAFICZNYCH NA KSZTAŁTOWANIE STANU I STRUKTURY ZASOBÓW LUDZKICH - STAN AKTUALNY I PERSPEKTYWY PROGRAM ORGANIZATORZY Zakład Demografii Katedry Statystyki Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013

DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI W LATACH 2007-2013 Wspieranie inwestycji 2007-2013 DOTACJE ŻRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI 1 W LATACH 2007-2013 Poznań, 17 września 2006 POLAGRA FOOD 2006 www.ms-consulting.pl 1 Wspieranie inwestycji 2007-2013 Prowadzenie:

Bardziej szczegółowo

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne. i Ekonomiczne

Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne. i Ekonomiczne Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 3 Acta Universitatis Wratislaviensis No 2756 Studenckie Prace Prawnicze, Administratywistyczne i Ekonomiczne 3 Pod redakcją Marcina Winiarskiego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie publiczne polskiego sektora żywnościowego

Wsparcie publiczne polskiego sektora żywnościowego Wsparcie publiczne polskiego sektora żywnościowego Dr Marek Wigier Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Kraków, 25 października 2013 roku Definicja

Bardziej szczegółowo