Wzrost rentowności detalu poprzez doradztwo oraz doskonalenie umiejętności Pionu Handlu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzrost rentowności detalu poprzez doradztwo oraz doskonalenie umiejętności Pionu Handlu."

Transkrypt

1 STRATEGIE BIZNESU kom ; FIRMA DORADCZO SZKOLENIOWA tel. /fax e mail: Tarnów ul. Rydza Śmigłego 8/1 www. sdg.com.pl AKREDYTOWANY WYKONAWCA PHARE 2000, 2002, 2003, SPO WKP 2.1 CZŁONEK STOWARZYSZENIA DORADCÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE DORADZTWO ORGANIZACYJNE I FINANSOWE & DORADZTWO MARKETINGOWE I STRATEGICZNE & SZKOLENIA MARKETINGOWE I HANDLOWE & BADANIA MARKETINGOWE & PLANOWANIE I REALIZACJA PROMOCJI SPRZEDAśY Ze Spółdzielczością w Polsce w szerokim rozumieniu jej form ( Społem Powszechne Spółdzielnie SpoŜywców, Gminne Spółdzielnie Sch i powstałe na ich bazie, Spółdzielnie Pracy, Spółdzielnie Inwalidów) związani jesteśmy od ponad ośmiu lat. W zasadzie trzeba powiedzieć, Ŝe istniejemy dla Spółdzielczości, a Spółdzielczość dla nas. Znamy ją od środka (współpraca z Krajowymi Związkami Rewizyjnymi Spółdzielni SpoŜywców Społem i związkami Gminnej Spółdzielczości Sch, prowadzenie wykładów dla Zarządów Spółdzielni w uzdrowiskowych kurortach, liczne spotkania z Zarządami, dziesiątki przeprowadzonych szkoleń sprzedawców i marketingowców, opracowania specjalistyczne), znamy ją takŝe od zewnątrz (z prasy, z badań marketingowych, obserwacji). Swoim zaufaniem obdarzyło nas ponad 100 spółdzielczych podmiotów w południowej Polsce. Nasze produkty formułujemy dla Spółdzielczości i z myślą o jej rozwoju. Zarząd Spółdzielni W 2011 roku proponujemy Państwu usługi doradczo szkoleniowe w projekcie: Wzrost rentowności detalu poprzez doradztwo oraz doskonalenie umiejętności Pionu Handlu. Projekt adresowany do: Zarządu, Kierowników sklepów i Sprzedawców, Pracowników Działu handlowo marketingowego. Wykonanie usługi postrzegamy w IV etapach: I. Przeprowadzenie przeglądu wybranych sklepów detalicznych Spółdzielni wedle zarysu usługi: Przegląd detaliczny i sformułowanie raportu dla Zarządu oraz Kierownictwa Spółdzielni. Przegląd ma na celu: Określenie stanu faktycznego - mocnych i słabych stron sklepów, szans wzrostu i zagroŝeń, opracowanie propozycji zmian i usprawnień organizacyjnych (moŝliwa opcja dodatkowa: projektowanie aranŝacji sklepów w formie projektu technologii), Opracowanie propozycji działań w ofercie towarowej, polityce cen, promocji sprzedaŝy, reklamie witrynowej i w merchandisingu. Wykonanie zdjęć sklepów, aranŝacji, ekspozycji, witryny reklamowej, ze szczególnych uwzględnieniem punktów krytycznych i wzorowych sytuacji handlowych w pracy z towarem, półką, z klientem. Wykorzystanie spostrzeŝeń, wykonanych aparatem cyfrowym zdjęć do formułowania wniosków, propozycji działań operacyjnych i strategicznych oraz dla nadania ostatecznego kierunku spotkań doradczo szkoleniowych prowadzonych z Pionem Handlu. Uzyskanie materiałów wizualnych /cyfrowych zdjęć/ do późniejszego ich wyświetlenia i omówienia z uŝyciem projektora multimedialnego. 1

2 STRATEGIE BIZNESU kom ; FIRMA DORADCZO SZKOLENIOWA tel. /fax e mail: Tarnów ul. Rydza Śmigłego 8/1 www. sdg.com.pl AKREDYTOWANY WYKONAWCA PHARE 2000, 2002, 2003, SPO WKP 2.1 CZŁONEK STOWARZYSZENIA DORADCÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE DORADZTWO ORGANIZACYJNE I FINANSOWE & DORADZTWO MARKETINGOWE I STRATEGICZNE & SZKOLENIA MARKETINGOWE I HANDLOWE & BADANIA MARKETINGOWE & PLANOWANIE I REALIZACJA PROMOCJI SPRZEDAśY II. Przeprowadzenie doprecyzowanych w toku współpracy, a mieszczących się tematycznie, w poniŝej zamieszczonych propozycjach spotkań doradczo szkoleniowych z kadrą Pionu Handlowego. III. Przeprowadzenie egzaminu końcowego (test wyboru) i wykonanie raportu z jego wynikami. IV. Ponowny przegląd wybranych sklepów Spółdzielni, po przeprowadzeniu spotkań doradczo szkoleniowych ze wskazaniem na postęp prac wdroŝeniowych i opracowaniem raportu końcowego dla Zarządu i Kierownictwa. 2

3 Ad I. PRZEGLĄD SKLEPÓW DETALICZNYCH A. PRZEDMIOT OFERTY Usługa obejmuje badanie sklepu według standardów europejskich. Odbywa się przez fizyczną obecność audytora w sklepie, który ocenia kaŝdą placówkę handlową według z góry załoŝonych kryteriów. Na podstawie stosowanych metod: obserwacji, analizy i kwestionariuszy audytor: Opracowuje raport: Wnioski i zalecenia pokontrolne dla Zarządu. Przedmiotem oferty jest zatem kompleksowe przygotowanie i opracowanie audytu (obrazu) handlu detalicznego Spółdzielni w podanym poniŝej zakresie: B. CEL OFERTY Stworzenie profesjonalnego dokumentu dla Zarządu i Kierownictwa Spółdzielni umoŝliwiającego: określenie działań strategicznych, taktycznych i operacyjnych dotyczących sklepu /detalu Spółdzielni/ w dziedzinach sprzedaŝy i marketingu, podanie słabych stron sklepu / detalu Spółdzielni, nadanie kierunku ku wzrostowi sprzedaŝy i zysku sklepu / detalu, wskazanie rozwiązań koniecznych w zdiagnozowanych sytuacjach kryzysowych, podniesienie poziomu organizacji i zarządzania placówkami handlowymi, C. ZAKRES TEMATYCZNY SZYBKIEGO PRZEGLĄDU I. Wizerunek sklepu Określenie wizerunku sprzedawców, w tym badanie technik prowadzenia rozmowy handlowej (case study na sklepie). Określenie mocnych i słabych stron sklepu synteza z przeglądu audytorskiego. II. Klienci sklepu Zidentyfikowanie klientów sklepu, pierwszoplanowej i drugoplanowej grupy docelowej klientów i oferty sklepu dla wyznaczonych grup klientów rozmowa z kierownikiem, Zdefiniowanie potrzeb i preferencji klientów oraz zachowań w procesie zakupu wyniki badań ogólnopolskich i wśród firm Spółdzielczych. III. Strategia marketingowa sklepu Zdefiniowanie głównych celów jakie stoją przed sklepem (detalem) w procesie doskonalenia. Sformułowanie strategii sklepu (detalu) będącej konsekwencją wyznaczonych celów i w oparciu o istniejące modele (strategie rozwojowe wg. Ansoffa, kierunkowe strategie działania, strategie marketingowe dla grupy produktów, strategie jakościowo - cenowe, budowy kultury marketingowej itd.) 3

4 IV. Dostosowanie do standardów europejskich polityki cen, reklamy witrynowej, promocji sprzedaŝy, usług dodatkowych, merchandisingu. Produkty i usługi polityka produktów i usług sklepu, plany i bieŝące decyzje dotyczące asortymentu i usług (wprowadzanie nowych produktów / usług, modernizacja, zmiany jakościowe, wycofywanie produktów, rozciąganie skracanie linii produktów etc.) rozmowa z kierownikiem sklepu, zarządzanie asortymentem z punktu widzenia dostępnych informacji zaczerpniętych z informatycznych systemów ewidencjonowania sprzedaŝy analiza finansowa tylko w sklepach skomputeryzowanych z systemem komputerowym umoŝliwiającym wykonanie takiej analizy, propozycje działań strategicznych i taktycznych. Cena i marŝa polityka cen sklepu, ceny jako instrument maksymalizacji zysku (ceny psychologiczne, ceny łamane) analiza marŝ realizowanych na brendach towarowych tylko w sklepach skomputeryzowanych z systemem komputerowym umoŝliwiającym wykonanie takiej analizy propozycje działań strategicznych i taktycznych. Reklama i promocja sprzedaŝy polityka reklamy i promocji, stosowane formy reklamy i promocji sklepu, ich poprawność i skuteczność rozmowa z kierownikiem sklepu, obserwacja. propozycje działań strategicznych i taktycznych. Merchandising polityka merchandisingu, badanie obecnego stanu merchandisingu sklepu kontrola według arkusza merchandisingu, propozycje działań strategicznych i taktycznych. 4

5 Ad II. PRZEPROWADZENIE CYKLU SPOTKAŃ DORADCZO - SZKOLENIOWYCH 5

6 STAN OBECNY DETALU I KIERUNKI JEGO DOSKONALENIA TEMAT 1 (czas szkolenia 5 godzin) INSTRUKTAś HANDLOWY SKLEP DOSKONAŁY czyli recepta na zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności sklepów. InstruktaŜ obejmuje podanie recepty handlowej /17 działań operacyjnych wraz z ich rozwinięciem/ dla kierowników sklepów, mających zdecydowany wpływ na zwiększenie sprzedaŝy, zyskowności oraz konkurencyjności. Podczas instruktaŝu wyświetlane i omawaine są zdjęcia ( sztuk) wnętrz i witryn audytowanych sklepów. Zdjęcia wykonane są aparatem cyfrowym podczas przeglądu detalu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niedociągnięcia i słabe strony: okna wystawowego, zagospodarowania powierzchni reklamowej w elewacji budynku, dostępność parkingu, widoczność i oznaczenie sklepu dla przechodniów i klientów przejezdŝających, zagospodarowanie powierzchni handlowej sali sprzedaŝy, fachowość ekspozycji merchandisingu placówki handlowej, w tym: aranŝacji wnętrz, zastosowanej barwy powłok malarskich, oświetlenia, rozmieszczenia urządzeń ekspozycyjnych, wyznaczenia traktów handlowych, umieszczenia grup towarowych w obrębie urządzeń ekspozycyjnych i lokowania poszczególnych marek w danej kategorii towarów, oznaczenia towarów cenówkami, wobblerami, plakatami promocyjnymi, zagospodarowania tzw. gorących miejsc sprzedaŝy, wyeksponowania towarów promocyjnych i impulsowych, wykonania specjalnych ekspozycji wolnostojących, paletowych, w koszach wysypowych oraz na szczytach regałów, szczególnych uciąŝliwości dla klientów, inne - specyficzne. Celem instruktaŝu jest: Omówienie niedociągnięć audytowanych sklepów i podanie najlepszych rozwiązań handlowych oraz marketingowych mogących mieć zasosowanie w pracy sklepu / detalu. Podjęcie przez kierowników sklepów i kadrę zarządzającą działań naprawczych i usprawniających, celem poprawy konkurencyjnej pozycji sklepu - przedsiębiorstwa handlowego, wzrostu sprzedaŝy i zyskownośći. Efektem instruktaŝu winny być: Prowadzenie dalszego doradztwa i szkoleń w ściśle określonych kierunkach w relacji do ściśle określonych celów. Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności sklepów. Uzyskanie bardziej fachowej ekspozycji towarów, promocji oraz reklamy. Długookresowy wzrost sprzedaŝy i zyskowności sklepów. 6

7 ORGANIZACJA PRACY SKLEPU TEMAT 2 (czas szkolenia 5 godzin) ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY SKLEPU czyli zasady i procedury efektywnego zarządzania i kierowania sklepem. I. Wizja przyszłości mojej placówki handlowej. II. Moje cele dla zarządzanej placówki handlowej. III. Strategie sprzedaŝy i marketingu mojej placówki na tle firm konkurencyjnych. IV. Instrumenty narzędzia realizacji wyznaczonych strategii mojej placówki. V. Organizacja pracy sprzedawców - harmonogramy pracy, zakresy obowiązków pracowniczych, techniki podziału pracy. VI. Mój styl zarządzania - strategie personalne i wspólne wartości pracowników. VII. Zarządzanie przez analizy ekonomiczne. 7

8 POLITYKA PRODUKTU TEMAT 3 (czas szkolenia 5 godzin) PRACA Z TOWAREM HANDLOWYM czyli nabycie umiejętności podejmowania zyskownych decyzji w zarządzaniu asortymentem i serwisem zgodnych z orientacją na klienta. I. Dostarczanie klientowi wartości i zadowolenia. II. Rola kierownictwa jednostki handlowej w kształtowaniu asortymentu i serwisu. III. Kluczowe decyzje dotyczące struktury asortymentu, linii produktów oraz marek. IV. Kształtowanie i róŝnicowanie asortymentu na podstawie wzrostu rynku, praw merchandising u, analiz i controllingu sprzedaŝy. V. Struktura i doskonalenie jakości serwisu. VI. Strategie marketingowe dotyczące asortymentu i serwisu. VII. Tworzenie zapewniającej sukces rynkowy oferty towarowej i serwisu. VIII. Ekspozycja towarów handlowych - merchandising placówki handlowej. IX. Budowanie marki towaru handlowego przez pozycjonowanie. X. WdraŜanie marketingu pełnej jakości produktów i usług. 8

9 POLITYKA PRODUKTU TEMAT 4 (czas szkolenia 5 godzin) ROTACJA TOWARÓW HANDLOWYCH, A DOCHODOWOŚĆ SKLEPU czyli nabycie wiedzy i umiejętności maksymalizowania dochodu sklepu przez optymalizację asortymentu. I. Dostarczanie klientowi wartości i zadowolenia. II. Kluczowe decyzje dotyczące struktury asortymentu: strategie portfelowe BCG (Boston Consullting Grup), strategia zrównowaŝonego portfela towarowego, prezentacja podstawowych czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o zmianach asortymentowych, planowanie nowego produktu, usługi. III. Kształtowanie asortymentu na podstawie analiz i controllingu sprzedaŝy: analiza sprzedaŝy wartościowo, analiza sprzedaŝy ilościowo, rotacja i cykl zapasów towarów lub linii towarów, analiza wykonania planu sprzedaŝy, sezonowość sprzedaŝy (plan i wykonanie), ranking towarów wg. zyskowności (rentowności sprzedaŝy), kontrolka zapasów słaborotujących. 9

10 POLITYKA CEN TEMAT 5 (czas szkolenia 5 godzin) ZYSKOWNA WYCENA TOWARÓW HANDLOWYCH czyli jak poprawnie wyceniać towary handlowe, w jaki sposób przez wycenę uzyskać wyŝszą dochodowość sklepu. Mamy co miesiąc dodatkowe 10 tyś zł dochodu. Pani Prezes inŝ. Alicja Plata, RHSP w Nowym Sączu, Wydawałoby się, Ŝe mamy tak duŝo niskich cen i promocji, marŝa powinna spadać, a rośnie. Pan Prezes inŝ. Andrzej Kaleta, SPOŁEM PSS w Jaśle, Na wycenie zarabiamy, chociaŝ nasi sprzedawcy wyceniają towary na +3, nie na 5. Pani Prezes mgr Maria Kowalik, SPOŁEM PSS w Zawierciu, Widzimy spore dochody w prawidłowej wycenie towarów handlowych Pani Prezes mgr Alicja JuŜyniec, SPOŁEM PSS w Jarosławiu I. Fakty polityki cen, czyli jak wygląda sprawa cen i wyceny w firmach spółdzielczych (wnioski z przeglądu sklepów spółdzielczych, analiza przypadków, kolorowe slajdy). II. Polityka cen towarów dźwignią rentowności sprzedaŝy, czyli prezentacja strategii wyceny towarów handlowych. III. Technika wyceny uwzględniająca: róŝne rodzaje towaru (wycena towarów popularnych, tanio zakupionych, wystawionych na działanie konkurencji, magnesów, towarów markowych, profilowych, sezonowych, impulsowych, prestiŝowych, nieporównywalnych, itd.), odmienne grupy klientów (emeryci, renciści, bezrobotni, dobrze i bardzo dobrze sytuowani), najbliŝszą konkurencję oraz aktualny popyt rynkowy: MarŜe wyŝsze niŝ przeciętna czyli róŝnicowanie cen w górę technika wyceny (analiza przypadków). MarŜe niŝsze niŝ przeciętna czyli róŝnicowanie cen w dół technika wyceny (analiza przypadków). IV. Warsztaty i ćwiczenia aktywne z zyskownej wyceny towarów handlowych. 10

11 OBSŁUGA KLIENTA TEMAT 6 (czas szkolenia 5 godzin) EFEKTYWNA SPRZEDAś BEZPOŚREDNIA, KOMUNIKACJA Z KLIENTEM, A ŚWIADOME BUDOWANIE MOCNYCH STRON SPRZEDAWCY W PODEJŚCIU DO KLIENTA czyli nabycie umiejętności zwiększenia sprzedaŝy przez zrozumienie postępowania klientów, wypracowanie umiejętności skutecznego komunikowania się i dynamicznego modelu sprzedawcy. I. Tajemnice sukcesu firm handlowych. II. Proces sprzedaŝy - kurs profesjonalnej obsługi klienta. III. Komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery komunikacyjne. IV. Fazy rozmowy handlowej - zasady efektywnej komunikacji. V. Mój typ sprzedawcy, czyli jakim jestem sprzedawcą. Porozumiewanie się z najbliŝszym otoczeniem, określenie profilu osobowości sprzedawcy. VI. Typy klientów, a strategie porozumiewania się z nimi. VII. Strategie negocjacji. VIII. Sposoby autoprezentacji - wykorzystanie zdolności, umiejętności, doświadczeń i wiedzy w oddziaływaniu na klienta. 11

12 OBSŁUGA KLIENTA TEMAT 7 (czas szkolenia 5 godzin) TECHNIKI SPRZEDAśY czyli warsztaty dotyczące stosowania odmiennych technik sprzedaŝy artykułów spoŝywczych i przemysłowych w obsłudze klienta, negocjacjach handlowych. I. Podstawy skutecznej komunikacji z klientem, kontrahentem (dobre i złe rzeczy). II. Prezentacja i warsztaty dotyczące następujących technik sprzedaŝy: Argumentowanie korzyściami, Ustępstwo za ustępstwo, Rozpoczynanie z wysokiego pułapu, Gra na zwłokę, Gra na czas, Rozpraszanie klienta, Plusy Minusy, Rozwiązywanie problemów klienta, WyróŜnienie produktu, Efekt Pierwszego słowa, Efekt Ostatniego słowa, Badanie skali ustępstw, Odniesienie się do wartości wyŝszych, Odniesienie się do tego co wszyscy lubimy, Odniesienie się do tego czego nie lubimy, Odniesienie się do dotychczasowych sukcesów współpracy handlowej (podsumowanie faktów, przyszłe korzyści), Pierwsze wraŝenie, Motywowanie przez cele, Motywowanie przez perswazję, Kryzys z klientem dźwignią handlu, Aktorskie show. III. Podsumowanie stosowanych technik, wnioski i uwagi. 12

13 DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚĆI ZAWODOWYCH TEMAT 8 (czas szkolenia 5 godzin) KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW PRACOWNICZYCH czyli doskonalenie umiejętności osobistych dla sprawnego funkcjonowania w zespole i realizacji wyznaczonych zadań sklepu. I. Cechy efektywnego team u i pracownika. II. Mocne i słabe strony mojego sklepu. III. Komunikacja interpersonalna. IV. PrzezwycięŜanie barier psychologicznych dla bycia szczęśliwą osobą i doskonałym handlowcem, czyli kształtowanie kreatywności i inicjatywy. V. Mój portret osobowy. mgr Piotr Honek KONSULTANT Ekspert PHARE 2000,2002,2003 /Program Rozwoju Przedsiębiorstw/ 13

14 DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚĆI OSOBISTYCH TEMAT 9 (czas szkolenia 5 godzin) DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH czyli kształtowanie kreatywnego, nastawionego na realizację celów działania. I. Przywództwo. II. Asertywność w Ŝyciu zawodowym. III. Trening kreatywności i twórczego myślenia. IV. Twórcze rozwiązywanie problemów. V. Trening antystresowy. VI. Warsztat umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz mediacji. VII. Rozwój osobisty i zawodowy. mgr Piotr Honek KONSULTANT Ekspert PHARE 2000,2002,2003 /Program Rozwoju Przedsiębiorstw/ 14

15 REKLAMA I PROMOCJA TEMAT 10 (czas szkolenia 5 godzin) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPRZEDAśY W DETALU ARTYKUŁÓW SPOśYWCZYCH I NIEśYWNOŚCIOWYCH czyli zapoznanie się z dostępnymi i stosowanymi na rynku FMCG metodami wspomagania sprzedaŝy - elementami marketing i promotion mix u. I. Efektywność instrumentów marketing mix u na rynkach. II. Przegląd szerokiego wachlarza metod i technik pobudzania i generowania sprzedaŝy w zakresie produktów / usług, cen, dystrybucji, reklamy i promocji, public relation, merchandisingu, marketingu bezpośredniego, sprzedaŝy bezpośredniej, motywacji personelu sprzedaŝy, lobbingu, sponsoringu: Merchandising i aranŝacje wnętrz. Promocyjne materiały wizualizacja. Specjalne ekspozycje. Gra świateł w sklepie. ObniŜki cen i promocje cenowe. WyprzedaŜ. Gazetka promocyjna. Kupony rabatowe. Pozycjonowanie brendów towarowych. Serwis handlowy i pozahandlowy. Konkursy i loterie. Imprezy plenerowe. Reklama witrynowa (okno wystawowe). Reklama tablicowa. Reklama radiowa. Reklama TV kablowa. Reklama megafonowa. Karty klienta. Programy lojalnościowe. Motywacyjne systemy cenowe. Motywacyjne systemy wynagrodzeń. Ceny psychologiczne / łamane. Koncentracja zaopatrzenia wspólne zakupy. Grupy lobbingowe. Sponsorowanie imprez lokalnych. Inne nietypowe instrumenty. III. Projektowanie strategii instrumentalnych i konkretnych działań w zakresie marketing mix u firmy. IV. Krótkookresowy pomiar efektywności zastosowanych instrumentów wspomagania sprzedaŝy, redefiniowanie składowych marketing mix u. 15

16 STAN DOCELOWY DETALU STEROWANIE I KONTROLA TEMAT 11 (czas szkolenia 10 godzin, 2 x po 5 godzin) DOSKONALENIE PRACY SKLEPU czyli rewizja zasad prowadzenia sklepu - gospodarki asortymentowej, ekspozycji, polityki cen, promocji i reklamy, zarządzania personelem, obsługi klienta; opis technik planowania i samokontroli pracy sklepu, personelu sprzedaŝy, jako narzędzi słuŝących zwiększeniu konkurencyjności oraz zyskowności jednostki handlowej. adresowane do: KIEROWNIKÓW I Z-CÓW KIEROWNIKÓW SKLEPÓW. I. Rola planowania i samokontroli w firmie handlowej. II. Funkcje sprzedaŝy, marketingu, organizacji pracy, finansowe i controllingowe w sklepie na czym polegają i kto jest za nie odpowiedzialny? III. Kierownik sklepu menedŝer, czy sprzedawca? Co winien planować i kontrolować kierownik sklepu? IV. Arkusz oceny placówki handlowej, jako narzędzie samokontroli: czystości, poprawności ekspozycji, zarządzania asortymentowego /rewizja polityki zaopatrzenia i decyzji asortymentowych/, poprawności wyceny i oznaczenia towarów, zadań sklepu w reklamie i promocji sprzedaŝy. V. Analiza przypadków dobrych i złych praktyk handlowych przegląd bardzo ciekawych zdjęć sklepów spółdzielczych z Polski południowej (około zdjęć). VI. Jak planować i prowadzić małe akcje marketingowe w sklepie? VII. Jakie zadania zlecać na personel podstawowy /sprzedawców/ i w jaki sposób kontrolować ich wykonanie? VIII. Sposoby i narzędzia efektywnego zorganizowania czasu pracy sprzedawców. IX. Mierniki wydajności pracy personelu i efektywności pracy sklepu. X. Wnioski końcowe i mogące się pojawić problemy. 16

17 Ad III. PRZEPROWADZENIE EGZAMINU KOŃCOWEGO. Przeprowadzony zostanie egzamin końcowy z całości materiału (test wyboru). Wyniki oceny zostaną podsumowane i zdane w formie raportu. Ad IV. PRZEGLĄD SKLEPÓW DETALICZNYCH Przeprowadzony zostanie ponowny przegląd wybranych sklepów Spółdzielni ze wskazaniem na postęp prac wdroŝeniowych i opracowaniem raportu końcowego dla Zarządu i Kierownictwa Spółdzielni. 17

18 STRATEGIE BIZNESU kom ; FIRMA DORADCZO SZKOLENIOWA tel. /fax e mail: Tarnów ul. Rydza Śmigłego 8/1 www. sdg.com.pl AKREDYTOWANY WYKONAWCA PHARE 2000, 2002, 2003, SPO WKP 2.1 CZŁONEK STOWARZYSZENIA DORADCÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE DORADZTWO ORGANIZACYJNE I FINANSOWE & DORADZTWO MARKETINGOWE I STRATEGICZNE & SZKOLENIA MARKETINGOWE I HANDLOWE & BADANIA MARKETINGOWE & PLANOWANIE I REALIZACJA PROMOCJI SPRZEDAśY Projekt zrealizowano dotychczas w Spółdzielniach: 1. SHP SKŁADNICA W GRYBOWIE!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 2. SHP ROLNIK W STARYM SĄCZU 3. RHSP W NOWYM SĄCZU!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 4. HPSP SCH W NOWYM TARGU 5. GS SCH W WĘGIERSKIEJ GÓRCE 6. NIWA REJONOWA SPÓŁDZIELNIA SCH W MYŚLENICACH 7. GS SCH W MSZANIE DOLNEJ 8. GS SCH W TUCHOWIE 9. GS SCH W JELEŚNI!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 10. GS SCH W KOMAŃCZY 11. SHU PSZCZÓŁKA W ŁUKOWICY 12. GS SCH W RABCE ZDROJU 13. GS SCH LEśAJSK!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 14. GS SCH W TRZEŚNI 15. GS SCH w GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 16. SZiZ W NOWEJ SARZYNIE 17. GS SCH W NISKU!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 18. HPSP GORZKÓW W NOWYM SĄCZU 19. GS SCH W ŁĄCKU; GS SCH W SZCZAWNICY; GS SCH W KROŚCIENKU 20. REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU W LIMANOWEJ 21. GS SCH W NAWOJOWEJ 22. GS SCH W KORZENNEJ 23. GS SCH W NIEPOŁOMICACH!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 24. GS SCH W PIŃCZOWIE 25. SPH W SZCZUROWEJ!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 26. GS SCH W RYMANOWIE 27. GS SCH W LISZKACH 28. GS SCH W LUDWINIE 29. GS SCH W WĘGIERSKIEJ GÓRCE 30. GS SCH W ROPCZYCACH 31. HANDLOWO PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA W BIERAWIE. 32. SPOŁEM PSS W JAŚLE!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 33. SPOŁEM PSS W OLKUSZU 34. SPOŁEM PSS W ZAWIERCIU!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 35. SPOŁEM PSS W MYSŁOWICACH 36. SPOŁEM PSS W JAWORZNIE 37. SPOŁEM PSS W CIESZYNIE!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 38. SPOŁEM PSS W RZESZOWIE!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 39. SPOŁEM PSS W śywcu 40. SPOŁEM PSS W WĘGIERSKIEJ GÓRCE!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 41. SPOŁEM PSS W KOŃSKICH!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 42. SPOŁEM PSS W SOSNOWCU 43. SPOŁEM PSS W STALOWEJ WOLI!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 44. SPOŁEM PSS W TOMASZOWIE LUBELSKIM 45. SPOŁEM PSS W SKARśYSKU KAMIENNEJ!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 46. SPOŁEM PSS W NISKU 47. SPOŁEM PSS W BRZESKU 48. SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA ZIEMI SĄDECKIEJ W NOWYM SĄCZU. 18

19 STRATEGIE BIZNESU kom ; FIRMA DORADCZO SZKOLENIOWA tel. /fax e mail: Tarnów ul. Rydza Śmigłego 8/1 www. sdg.com.pl AKREDYTOWANY WYKONAWCA PHARE 2000, 2002, 2003, SPO WKP 2.1 CZŁONEK STOWARZYSZENIA DORADCÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE DORADZTWO ORGANIZACYJNE I FINANSOWE & DORADZTWO MARKETINGOWE I STRATEGICZNE & SZKOLENIA MARKETINGOWE I HANDLOWE & BADANIA MARKETINGOWE & PLANOWANIE I REALIZACJA PROMOCJI SPRZEDAśY Metodologia spotkań doradczo - szkoleniowych: prelekcja; prezentacja wizualna (rzutnik multimedialny) - zdjęcia sklepów: aranŝacji, ekspozycji; film video; analiza przypadków - case study; ćwiczenia aktywne; materiały firmowe; dyskusja. Termin spotkań doradczo - szkoleniowych: do uzgodnienia Miejsce spotkań doradczo - szkoleniowych: siedziba waszej Spółdzielni Koszty usług: Koszt przeglądu detalu + wykonanie raportu z przeglądu 6 8 wybranych sklepów Spółdzielni 1.500,00 netto + 23% VAT. Koszt 1 szkolenia przy grupie do 45 osób 1.000,00 zł netto + 23% VAT, Koszt egzaminu końcowego (w formie testu) wraz z opracowaniem raportu z wynikami i z przebiegu szkolenia 400 zł netto + 23%VAT. Koszt końcowego przeglądu + wykonanie raportu z przeglądu 6-8 wybranych sklepów Spółdzielni 900,00 zł netto + 23% VAT. Koszt całkowity obejmuje: raporty dla Zarządu z przeglądu detalu Spółdzielni: raport wstępny i końcowy, materiały szkoleniowe (dla kaŝdego uczestnika), egzamin końcowy, zaświadczenie dla kaŝdego uczestnika, raport końcowy dla Zarządu z przebiegu usług doradczo szkoleniowych oraz z wyników egzaminu końcowego. Kontraktacja: Umowa zlecenia, płatności sukcesywne w ciągu oraz po zakończeniu usługi na podstawie faktury VAT. Liczę, Ŝe zaprezentowany program usług spełni Państwa oczekiwania. Z powaŝaniem: 19

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r

SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK. Gdańsk, 2012 r SZKOLENIA I DORADZTWO PROPONOWANE PRZEZ GFKM NA 2012 ROK Gdańsk, 2012 r Spis treści Spis treści... 2 O Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów... 5 Szkolenia oferowane przez GFKM... 11 ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ...

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski)

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku. Katalog Przedmiotów. Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku Katalog Przedmiotów Wydział Nauk Ekonomicznych (język polski) Katalog zawiera: nazwę przedmiotów wymienionych w kolejności alfabetycznej ilość punktów

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05

Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agata Łuczak Prowadzenie marketingu usług 321[10].O1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1.

WPROWADZENIE. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie. Cel prezentacji. Zakres prezentacji. Część 1. Metodyka audytu i przygotowania wdrożeń rozwiązań innowacyjnych w przedsiębiorstwie 2 Część 1. WPROWADZENIE 3 Cel prezentacji Przekazanie instytucjom otoczenia biznesu wiedzy niezbędnej do zrozumienia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym

Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym wsparcie 3D Diagnoza. Definicja. Działanie. Podręcznik świadczenia nowej usługi doradczej o charakterze proinnowacyjnym AUDYT MARKETINGOWY MŁODEJ FIRMY Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd.

Członek EI Consulting Group. Programy szkoleniowe. DORADCA Consultants Ltd. Programy szkoleniowe DORADCA Consultants Ltd. Gdynia, marzec 2012 Spis treści: DORADCA Consultants Ltd.... 3 Lista szkoleń DORADCA Consultants Ltd.... 3 Standardy zarządzania... 4 Sprzedaż business-to-business

Bardziej szczegółowo

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia:

Wstęp. QES Consulting posiada w swojej ofercie następujące szkolenia: Wstęp Kim jesteśmy? Przede wszystkim Najlepszymi trenerami audytorami praktykami! Z pasją i zaangażowaniem potrafimy nauczyć i pomóc wdrażać kulturę bezpieczeństwa.wyróżniamy się umiejętnością wbudowania

Bardziej szczegółowo

Jak efektywnie szkolić pracowników

Jak efektywnie szkolić pracowników Jak efektywnie szkolić pracowników Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU"

ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU PODSTAWY MARKETINGU MARKETING, BADANIA MARKETINGOWE, LOGISTYKA ZAGADNIENIA Z PRZEDMIOTU "PODSTAWY MARKETINGU" 1. Istota i znaczenie marketingu 2. Marketingowe otoczenie przedsiębiorstwa 3. Konsumenci i ich zachowanie na rynku

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z OBSZARÓW: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE KOMPETENCJE MENEDŻERSKIE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

BIZNESPLAN. Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN Materiały szkoleniowe są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X Nr 4 (1) 2004 ZESZYTY NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Refleksje społeczno - gospodarcze Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH

MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH BSE 25 Hanna Rasz Informacja nr 615 (IP - 79 G) MARKETING ARTYKUŁÓW ŻYWNOŚCIOWYCH Wstęp Perspektywa otwartego rynku europejskiego, swobodnego przepływu towarów, usług i ludzi daje nie tylko szanse korzystania

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl ATRAKCYJNE KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE RACHUNKOWOŚĆ HR IT MEDIA LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ PEDAGOGIKA PSYCHOLOGIA PRAWO

Bardziej szczegółowo

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie

Jak opracować biznes plan? Wstęp. Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Jak opracować biznes plan? Opracowanie: Marta Kruczek-Grochala Zespół Szkół Ekonomicznych w Rzeszowie Wstęp Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą, wszystkie swoje działania kieruje na zdobycie

Bardziej szczegółowo

Marketing usług hotelarskich

Marketing usług hotelarskich Adam Stefański Marketing usług hotelarskich PORADNIK METODYCZNY DLA NAUCZYCIELA 1 Projekt okładki: Joanna Plakiewicz Redakcja: Bożenna Chicińska Redaktor prowadzący: Stanisław Grzybek Wydawnictwo REA s.j.,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04

Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Halina Zwolska Zarządzanie zasobami ekonomicznymi 341[02].O1.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY

KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY KLUCZ DO SUKCESU PROGRAM ZAJĘĆ POZASZKOLNYCH Z PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DLA UCZNIÓW ZDOLNYCH KLAS I III / IV LICEÓW I TECHNIKÓW IV ETAP EDUKACYJNY TOMASZ STRACHANOWSKI Program zweryfikowany przez Autora po zajęciach

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM)

Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM) System TQM różni się od norm ISO 9000 tym, że jego zasad nie skodyfikowano w normach. Ogólnie można stwierdzić, że jest to kompendium technik zarządczych, służących

Bardziej szczegółowo

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści

O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści Wzornictwo przemysłowe element wzrostu konkurencyjności gospodarki The Industrial Design Part of the Growth of a Competitive Economy O WZORNICTWIE PRZEMYSŁOWYM definicje, procedury, korzyści O WZORNICTWIE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2015/2016

studia podyplomowe 2015/2016 studia podyplomowe 2015/2016 www.wsb.pl 21 NOWOŚCI W OFERCIE INTERAKTYWNE FORMY ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty ŚWIADECTWO w języku polskim i angielskim CERTYFIKAT FRANKLIN UNIVERSITY BEZPŁATNE

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE

BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK NR 2 BIZNES PLAN (WZÓR) PROJEKTY INWESTYCYJNE ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO REALIZOWANEGO W RAMACH ZPORR 2004-2006

Bardziej szczegółowo

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja

dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Człowiek najlepsza inwestycja dla przedsiębiorstw i ich pracowników z województwa zachodniopomorskiego Numer 8 luty 2013 Efektywny proces rekrutacji Czy warto i jak inwestować w wiedzę pracowników? Zarządzanie czasem w firmie Aktualne

Bardziej szczegółowo

Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax

Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax Piotr Lutek 1 dr Robert Maik 2 Mariusz Kowalski 3 Strategia budowania marki komponentu na podstawie przypadku marki GlasMax 1. Wstęp istota marki komponentu Od blisko 100 lat marka pełni w światowym biznesie

Bardziej szczegółowo

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013

Kadry i rozwój. Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów dofinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Kadry i rozwój Doświadczenia i dobre praktyki wybranych

Bardziej szczegółowo