Wzrost rentowności detalu poprzez doradztwo oraz doskonalenie umiejętności Pionu Handlu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wzrost rentowności detalu poprzez doradztwo oraz doskonalenie umiejętności Pionu Handlu."

Transkrypt

1 STRATEGIE BIZNESU kom ; FIRMA DORADCZO SZKOLENIOWA tel. /fax e mail: Tarnów ul. Rydza Śmigłego 8/1 www. sdg.com.pl AKREDYTOWANY WYKONAWCA PHARE 2000, 2002, 2003, SPO WKP 2.1 CZŁONEK STOWARZYSZENIA DORADCÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE DORADZTWO ORGANIZACYJNE I FINANSOWE & DORADZTWO MARKETINGOWE I STRATEGICZNE & SZKOLENIA MARKETINGOWE I HANDLOWE & BADANIA MARKETINGOWE & PLANOWANIE I REALIZACJA PROMOCJI SPRZEDAśY Ze Spółdzielczością w Polsce w szerokim rozumieniu jej form ( Społem Powszechne Spółdzielnie SpoŜywców, Gminne Spółdzielnie Sch i powstałe na ich bazie, Spółdzielnie Pracy, Spółdzielnie Inwalidów) związani jesteśmy od ponad ośmiu lat. W zasadzie trzeba powiedzieć, Ŝe istniejemy dla Spółdzielczości, a Spółdzielczość dla nas. Znamy ją od środka (współpraca z Krajowymi Związkami Rewizyjnymi Spółdzielni SpoŜywców Społem i związkami Gminnej Spółdzielczości Sch, prowadzenie wykładów dla Zarządów Spółdzielni w uzdrowiskowych kurortach, liczne spotkania z Zarządami, dziesiątki przeprowadzonych szkoleń sprzedawców i marketingowców, opracowania specjalistyczne), znamy ją takŝe od zewnątrz (z prasy, z badań marketingowych, obserwacji). Swoim zaufaniem obdarzyło nas ponad 100 spółdzielczych podmiotów w południowej Polsce. Nasze produkty formułujemy dla Spółdzielczości i z myślą o jej rozwoju. Zarząd Spółdzielni W 2011 roku proponujemy Państwu usługi doradczo szkoleniowe w projekcie: Wzrost rentowności detalu poprzez doradztwo oraz doskonalenie umiejętności Pionu Handlu. Projekt adresowany do: Zarządu, Kierowników sklepów i Sprzedawców, Pracowników Działu handlowo marketingowego. Wykonanie usługi postrzegamy w IV etapach: I. Przeprowadzenie przeglądu wybranych sklepów detalicznych Spółdzielni wedle zarysu usługi: Przegląd detaliczny i sformułowanie raportu dla Zarządu oraz Kierownictwa Spółdzielni. Przegląd ma na celu: Określenie stanu faktycznego - mocnych i słabych stron sklepów, szans wzrostu i zagroŝeń, opracowanie propozycji zmian i usprawnień organizacyjnych (moŝliwa opcja dodatkowa: projektowanie aranŝacji sklepów w formie projektu technologii), Opracowanie propozycji działań w ofercie towarowej, polityce cen, promocji sprzedaŝy, reklamie witrynowej i w merchandisingu. Wykonanie zdjęć sklepów, aranŝacji, ekspozycji, witryny reklamowej, ze szczególnych uwzględnieniem punktów krytycznych i wzorowych sytuacji handlowych w pracy z towarem, półką, z klientem. Wykorzystanie spostrzeŝeń, wykonanych aparatem cyfrowym zdjęć do formułowania wniosków, propozycji działań operacyjnych i strategicznych oraz dla nadania ostatecznego kierunku spotkań doradczo szkoleniowych prowadzonych z Pionem Handlu. Uzyskanie materiałów wizualnych /cyfrowych zdjęć/ do późniejszego ich wyświetlenia i omówienia z uŝyciem projektora multimedialnego. 1

2 STRATEGIE BIZNESU kom ; FIRMA DORADCZO SZKOLENIOWA tel. /fax e mail: Tarnów ul. Rydza Śmigłego 8/1 www. sdg.com.pl AKREDYTOWANY WYKONAWCA PHARE 2000, 2002, 2003, SPO WKP 2.1 CZŁONEK STOWARZYSZENIA DORADCÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE DORADZTWO ORGANIZACYJNE I FINANSOWE & DORADZTWO MARKETINGOWE I STRATEGICZNE & SZKOLENIA MARKETINGOWE I HANDLOWE & BADANIA MARKETINGOWE & PLANOWANIE I REALIZACJA PROMOCJI SPRZEDAśY II. Przeprowadzenie doprecyzowanych w toku współpracy, a mieszczących się tematycznie, w poniŝej zamieszczonych propozycjach spotkań doradczo szkoleniowych z kadrą Pionu Handlowego. III. Przeprowadzenie egzaminu końcowego (test wyboru) i wykonanie raportu z jego wynikami. IV. Ponowny przegląd wybranych sklepów Spółdzielni, po przeprowadzeniu spotkań doradczo szkoleniowych ze wskazaniem na postęp prac wdroŝeniowych i opracowaniem raportu końcowego dla Zarządu i Kierownictwa. 2

3 Ad I. PRZEGLĄD SKLEPÓW DETALICZNYCH A. PRZEDMIOT OFERTY Usługa obejmuje badanie sklepu według standardów europejskich. Odbywa się przez fizyczną obecność audytora w sklepie, który ocenia kaŝdą placówkę handlową według z góry załoŝonych kryteriów. Na podstawie stosowanych metod: obserwacji, analizy i kwestionariuszy audytor: Opracowuje raport: Wnioski i zalecenia pokontrolne dla Zarządu. Przedmiotem oferty jest zatem kompleksowe przygotowanie i opracowanie audytu (obrazu) handlu detalicznego Spółdzielni w podanym poniŝej zakresie: B. CEL OFERTY Stworzenie profesjonalnego dokumentu dla Zarządu i Kierownictwa Spółdzielni umoŝliwiającego: określenie działań strategicznych, taktycznych i operacyjnych dotyczących sklepu /detalu Spółdzielni/ w dziedzinach sprzedaŝy i marketingu, podanie słabych stron sklepu / detalu Spółdzielni, nadanie kierunku ku wzrostowi sprzedaŝy i zysku sklepu / detalu, wskazanie rozwiązań koniecznych w zdiagnozowanych sytuacjach kryzysowych, podniesienie poziomu organizacji i zarządzania placówkami handlowymi, C. ZAKRES TEMATYCZNY SZYBKIEGO PRZEGLĄDU I. Wizerunek sklepu Określenie wizerunku sprzedawców, w tym badanie technik prowadzenia rozmowy handlowej (case study na sklepie). Określenie mocnych i słabych stron sklepu synteza z przeglądu audytorskiego. II. Klienci sklepu Zidentyfikowanie klientów sklepu, pierwszoplanowej i drugoplanowej grupy docelowej klientów i oferty sklepu dla wyznaczonych grup klientów rozmowa z kierownikiem, Zdefiniowanie potrzeb i preferencji klientów oraz zachowań w procesie zakupu wyniki badań ogólnopolskich i wśród firm Spółdzielczych. III. Strategia marketingowa sklepu Zdefiniowanie głównych celów jakie stoją przed sklepem (detalem) w procesie doskonalenia. Sformułowanie strategii sklepu (detalu) będącej konsekwencją wyznaczonych celów i w oparciu o istniejące modele (strategie rozwojowe wg. Ansoffa, kierunkowe strategie działania, strategie marketingowe dla grupy produktów, strategie jakościowo - cenowe, budowy kultury marketingowej itd.) 3

4 IV. Dostosowanie do standardów europejskich polityki cen, reklamy witrynowej, promocji sprzedaŝy, usług dodatkowych, merchandisingu. Produkty i usługi polityka produktów i usług sklepu, plany i bieŝące decyzje dotyczące asortymentu i usług (wprowadzanie nowych produktów / usług, modernizacja, zmiany jakościowe, wycofywanie produktów, rozciąganie skracanie linii produktów etc.) rozmowa z kierownikiem sklepu, zarządzanie asortymentem z punktu widzenia dostępnych informacji zaczerpniętych z informatycznych systemów ewidencjonowania sprzedaŝy analiza finansowa tylko w sklepach skomputeryzowanych z systemem komputerowym umoŝliwiającym wykonanie takiej analizy, propozycje działań strategicznych i taktycznych. Cena i marŝa polityka cen sklepu, ceny jako instrument maksymalizacji zysku (ceny psychologiczne, ceny łamane) analiza marŝ realizowanych na brendach towarowych tylko w sklepach skomputeryzowanych z systemem komputerowym umoŝliwiającym wykonanie takiej analizy propozycje działań strategicznych i taktycznych. Reklama i promocja sprzedaŝy polityka reklamy i promocji, stosowane formy reklamy i promocji sklepu, ich poprawność i skuteczność rozmowa z kierownikiem sklepu, obserwacja. propozycje działań strategicznych i taktycznych. Merchandising polityka merchandisingu, badanie obecnego stanu merchandisingu sklepu kontrola według arkusza merchandisingu, propozycje działań strategicznych i taktycznych. 4

5 Ad II. PRZEPROWADZENIE CYKLU SPOTKAŃ DORADCZO - SZKOLENIOWYCH 5

6 STAN OBECNY DETALU I KIERUNKI JEGO DOSKONALENIA TEMAT 1 (czas szkolenia 5 godzin) INSTRUKTAś HANDLOWY SKLEP DOSKONAŁY czyli recepta na zwiększenie atrakcyjności i konkurencyjności sklepów. InstruktaŜ obejmuje podanie recepty handlowej /17 działań operacyjnych wraz z ich rozwinięciem/ dla kierowników sklepów, mających zdecydowany wpływ na zwiększenie sprzedaŝy, zyskowności oraz konkurencyjności. Podczas instruktaŝu wyświetlane i omawaine są zdjęcia ( sztuk) wnętrz i witryn audytowanych sklepów. Zdjęcia wykonane są aparatem cyfrowym podczas przeglądu detalu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na niedociągnięcia i słabe strony: okna wystawowego, zagospodarowania powierzchni reklamowej w elewacji budynku, dostępność parkingu, widoczność i oznaczenie sklepu dla przechodniów i klientów przejezdŝających, zagospodarowanie powierzchni handlowej sali sprzedaŝy, fachowość ekspozycji merchandisingu placówki handlowej, w tym: aranŝacji wnętrz, zastosowanej barwy powłok malarskich, oświetlenia, rozmieszczenia urządzeń ekspozycyjnych, wyznaczenia traktów handlowych, umieszczenia grup towarowych w obrębie urządzeń ekspozycyjnych i lokowania poszczególnych marek w danej kategorii towarów, oznaczenia towarów cenówkami, wobblerami, plakatami promocyjnymi, zagospodarowania tzw. gorących miejsc sprzedaŝy, wyeksponowania towarów promocyjnych i impulsowych, wykonania specjalnych ekspozycji wolnostojących, paletowych, w koszach wysypowych oraz na szczytach regałów, szczególnych uciąŝliwości dla klientów, inne - specyficzne. Celem instruktaŝu jest: Omówienie niedociągnięć audytowanych sklepów i podanie najlepszych rozwiązań handlowych oraz marketingowych mogących mieć zasosowanie w pracy sklepu / detalu. Podjęcie przez kierowników sklepów i kadrę zarządzającą działań naprawczych i usprawniających, celem poprawy konkurencyjnej pozycji sklepu - przedsiębiorstwa handlowego, wzrostu sprzedaŝy i zyskownośći. Efektem instruktaŝu winny być: Prowadzenie dalszego doradztwa i szkoleń w ściśle określonych kierunkach w relacji do ściśle określonych celów. Poprawa wizerunku i wzrost atrakcyjności sklepów. Uzyskanie bardziej fachowej ekspozycji towarów, promocji oraz reklamy. Długookresowy wzrost sprzedaŝy i zyskowności sklepów. 6

7 ORGANIZACJA PRACY SKLEPU TEMAT 2 (czas szkolenia 5 godzin) ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA PRACY SKLEPU czyli zasady i procedury efektywnego zarządzania i kierowania sklepem. I. Wizja przyszłości mojej placówki handlowej. II. Moje cele dla zarządzanej placówki handlowej. III. Strategie sprzedaŝy i marketingu mojej placówki na tle firm konkurencyjnych. IV. Instrumenty narzędzia realizacji wyznaczonych strategii mojej placówki. V. Organizacja pracy sprzedawców - harmonogramy pracy, zakresy obowiązków pracowniczych, techniki podziału pracy. VI. Mój styl zarządzania - strategie personalne i wspólne wartości pracowników. VII. Zarządzanie przez analizy ekonomiczne. 7

8 POLITYKA PRODUKTU TEMAT 3 (czas szkolenia 5 godzin) PRACA Z TOWAREM HANDLOWYM czyli nabycie umiejętności podejmowania zyskownych decyzji w zarządzaniu asortymentem i serwisem zgodnych z orientacją na klienta. I. Dostarczanie klientowi wartości i zadowolenia. II. Rola kierownictwa jednostki handlowej w kształtowaniu asortymentu i serwisu. III. Kluczowe decyzje dotyczące struktury asortymentu, linii produktów oraz marek. IV. Kształtowanie i róŝnicowanie asortymentu na podstawie wzrostu rynku, praw merchandising u, analiz i controllingu sprzedaŝy. V. Struktura i doskonalenie jakości serwisu. VI. Strategie marketingowe dotyczące asortymentu i serwisu. VII. Tworzenie zapewniającej sukces rynkowy oferty towarowej i serwisu. VIII. Ekspozycja towarów handlowych - merchandising placówki handlowej. IX. Budowanie marki towaru handlowego przez pozycjonowanie. X. WdraŜanie marketingu pełnej jakości produktów i usług. 8

9 POLITYKA PRODUKTU TEMAT 4 (czas szkolenia 5 godzin) ROTACJA TOWARÓW HANDLOWYCH, A DOCHODOWOŚĆ SKLEPU czyli nabycie wiedzy i umiejętności maksymalizowania dochodu sklepu przez optymalizację asortymentu. I. Dostarczanie klientowi wartości i zadowolenia. II. Kluczowe decyzje dotyczące struktury asortymentu: strategie portfelowe BCG (Boston Consullting Grup), strategia zrównowaŝonego portfela towarowego, prezentacja podstawowych czynników mających wpływ na podjęcie decyzji o zmianach asortymentowych, planowanie nowego produktu, usługi. III. Kształtowanie asortymentu na podstawie analiz i controllingu sprzedaŝy: analiza sprzedaŝy wartościowo, analiza sprzedaŝy ilościowo, rotacja i cykl zapasów towarów lub linii towarów, analiza wykonania planu sprzedaŝy, sezonowość sprzedaŝy (plan i wykonanie), ranking towarów wg. zyskowności (rentowności sprzedaŝy), kontrolka zapasów słaborotujących. 9

10 POLITYKA CEN TEMAT 5 (czas szkolenia 5 godzin) ZYSKOWNA WYCENA TOWARÓW HANDLOWYCH czyli jak poprawnie wyceniać towary handlowe, w jaki sposób przez wycenę uzyskać wyŝszą dochodowość sklepu. Mamy co miesiąc dodatkowe 10 tyś zł dochodu. Pani Prezes inŝ. Alicja Plata, RHSP w Nowym Sączu, Wydawałoby się, Ŝe mamy tak duŝo niskich cen i promocji, marŝa powinna spadać, a rośnie. Pan Prezes inŝ. Andrzej Kaleta, SPOŁEM PSS w Jaśle, Na wycenie zarabiamy, chociaŝ nasi sprzedawcy wyceniają towary na +3, nie na 5. Pani Prezes mgr Maria Kowalik, SPOŁEM PSS w Zawierciu, Widzimy spore dochody w prawidłowej wycenie towarów handlowych Pani Prezes mgr Alicja JuŜyniec, SPOŁEM PSS w Jarosławiu I. Fakty polityki cen, czyli jak wygląda sprawa cen i wyceny w firmach spółdzielczych (wnioski z przeglądu sklepów spółdzielczych, analiza przypadków, kolorowe slajdy). II. Polityka cen towarów dźwignią rentowności sprzedaŝy, czyli prezentacja strategii wyceny towarów handlowych. III. Technika wyceny uwzględniająca: róŝne rodzaje towaru (wycena towarów popularnych, tanio zakupionych, wystawionych na działanie konkurencji, magnesów, towarów markowych, profilowych, sezonowych, impulsowych, prestiŝowych, nieporównywalnych, itd.), odmienne grupy klientów (emeryci, renciści, bezrobotni, dobrze i bardzo dobrze sytuowani), najbliŝszą konkurencję oraz aktualny popyt rynkowy: MarŜe wyŝsze niŝ przeciętna czyli róŝnicowanie cen w górę technika wyceny (analiza przypadków). MarŜe niŝsze niŝ przeciętna czyli róŝnicowanie cen w dół technika wyceny (analiza przypadków). IV. Warsztaty i ćwiczenia aktywne z zyskownej wyceny towarów handlowych. 10

11 OBSŁUGA KLIENTA TEMAT 6 (czas szkolenia 5 godzin) EFEKTYWNA SPRZEDAś BEZPOŚREDNIA, KOMUNIKACJA Z KLIENTEM, A ŚWIADOME BUDOWANIE MOCNYCH STRON SPRZEDAWCY W PODEJŚCIU DO KLIENTA czyli nabycie umiejętności zwiększenia sprzedaŝy przez zrozumienie postępowania klientów, wypracowanie umiejętności skutecznego komunikowania się i dynamicznego modelu sprzedawcy. I. Tajemnice sukcesu firm handlowych. II. Proces sprzedaŝy - kurs profesjonalnej obsługi klienta. III. Komunikacja werbalna i niewerbalna, bariery komunikacyjne. IV. Fazy rozmowy handlowej - zasady efektywnej komunikacji. V. Mój typ sprzedawcy, czyli jakim jestem sprzedawcą. Porozumiewanie się z najbliŝszym otoczeniem, określenie profilu osobowości sprzedawcy. VI. Typy klientów, a strategie porozumiewania się z nimi. VII. Strategie negocjacji. VIII. Sposoby autoprezentacji - wykorzystanie zdolności, umiejętności, doświadczeń i wiedzy w oddziaływaniu na klienta. 11

12 OBSŁUGA KLIENTA TEMAT 7 (czas szkolenia 5 godzin) TECHNIKI SPRZEDAśY czyli warsztaty dotyczące stosowania odmiennych technik sprzedaŝy artykułów spoŝywczych i przemysłowych w obsłudze klienta, negocjacjach handlowych. I. Podstawy skutecznej komunikacji z klientem, kontrahentem (dobre i złe rzeczy). II. Prezentacja i warsztaty dotyczące następujących technik sprzedaŝy: Argumentowanie korzyściami, Ustępstwo za ustępstwo, Rozpoczynanie z wysokiego pułapu, Gra na zwłokę, Gra na czas, Rozpraszanie klienta, Plusy Minusy, Rozwiązywanie problemów klienta, WyróŜnienie produktu, Efekt Pierwszego słowa, Efekt Ostatniego słowa, Badanie skali ustępstw, Odniesienie się do wartości wyŝszych, Odniesienie się do tego co wszyscy lubimy, Odniesienie się do tego czego nie lubimy, Odniesienie się do dotychczasowych sukcesów współpracy handlowej (podsumowanie faktów, przyszłe korzyści), Pierwsze wraŝenie, Motywowanie przez cele, Motywowanie przez perswazję, Kryzys z klientem dźwignią handlu, Aktorskie show. III. Podsumowanie stosowanych technik, wnioski i uwagi. 12

13 DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚĆI ZAWODOWYCH TEMAT 8 (czas szkolenia 5 godzin) KSZTAŁTOWANIE WŁAŚCIWYCH POSTAW PRACOWNICZYCH czyli doskonalenie umiejętności osobistych dla sprawnego funkcjonowania w zespole i realizacji wyznaczonych zadań sklepu. I. Cechy efektywnego team u i pracownika. II. Mocne i słabe strony mojego sklepu. III. Komunikacja interpersonalna. IV. PrzezwycięŜanie barier psychologicznych dla bycia szczęśliwą osobą i doskonałym handlowcem, czyli kształtowanie kreatywności i inicjatywy. V. Mój portret osobowy. mgr Piotr Honek KONSULTANT Ekspert PHARE 2000,2002,2003 /Program Rozwoju Przedsiębiorstw/ 13

14 DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚĆI OSOBISTYCH TEMAT 9 (czas szkolenia 5 godzin) DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTYCH czyli kształtowanie kreatywnego, nastawionego na realizację celów działania. I. Przywództwo. II. Asertywność w Ŝyciu zawodowym. III. Trening kreatywności i twórczego myślenia. IV. Twórcze rozwiązywanie problemów. V. Trening antystresowy. VI. Warsztat umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz mediacji. VII. Rozwój osobisty i zawodowy. mgr Piotr Honek KONSULTANT Ekspert PHARE 2000,2002,2003 /Program Rozwoju Przedsiębiorstw/ 14

15 REKLAMA I PROMOCJA TEMAT 10 (czas szkolenia 5 godzin) INSTRUMENTY AKTYWIZACJI SPRZEDAśY W DETALU ARTYKUŁÓW SPOśYWCZYCH I NIEśYWNOŚCIOWYCH czyli zapoznanie się z dostępnymi i stosowanymi na rynku FMCG metodami wspomagania sprzedaŝy - elementami marketing i promotion mix u. I. Efektywność instrumentów marketing mix u na rynkach. II. Przegląd szerokiego wachlarza metod i technik pobudzania i generowania sprzedaŝy w zakresie produktów / usług, cen, dystrybucji, reklamy i promocji, public relation, merchandisingu, marketingu bezpośredniego, sprzedaŝy bezpośredniej, motywacji personelu sprzedaŝy, lobbingu, sponsoringu: Merchandising i aranŝacje wnętrz. Promocyjne materiały wizualizacja. Specjalne ekspozycje. Gra świateł w sklepie. ObniŜki cen i promocje cenowe. WyprzedaŜ. Gazetka promocyjna. Kupony rabatowe. Pozycjonowanie brendów towarowych. Serwis handlowy i pozahandlowy. Konkursy i loterie. Imprezy plenerowe. Reklama witrynowa (okno wystawowe). Reklama tablicowa. Reklama radiowa. Reklama TV kablowa. Reklama megafonowa. Karty klienta. Programy lojalnościowe. Motywacyjne systemy cenowe. Motywacyjne systemy wynagrodzeń. Ceny psychologiczne / łamane. Koncentracja zaopatrzenia wspólne zakupy. Grupy lobbingowe. Sponsorowanie imprez lokalnych. Inne nietypowe instrumenty. III. Projektowanie strategii instrumentalnych i konkretnych działań w zakresie marketing mix u firmy. IV. Krótkookresowy pomiar efektywności zastosowanych instrumentów wspomagania sprzedaŝy, redefiniowanie składowych marketing mix u. 15

16 STAN DOCELOWY DETALU STEROWANIE I KONTROLA TEMAT 11 (czas szkolenia 10 godzin, 2 x po 5 godzin) DOSKONALENIE PRACY SKLEPU czyli rewizja zasad prowadzenia sklepu - gospodarki asortymentowej, ekspozycji, polityki cen, promocji i reklamy, zarządzania personelem, obsługi klienta; opis technik planowania i samokontroli pracy sklepu, personelu sprzedaŝy, jako narzędzi słuŝących zwiększeniu konkurencyjności oraz zyskowności jednostki handlowej. adresowane do: KIEROWNIKÓW I Z-CÓW KIEROWNIKÓW SKLEPÓW. I. Rola planowania i samokontroli w firmie handlowej. II. Funkcje sprzedaŝy, marketingu, organizacji pracy, finansowe i controllingowe w sklepie na czym polegają i kto jest za nie odpowiedzialny? III. Kierownik sklepu menedŝer, czy sprzedawca? Co winien planować i kontrolować kierownik sklepu? IV. Arkusz oceny placówki handlowej, jako narzędzie samokontroli: czystości, poprawności ekspozycji, zarządzania asortymentowego /rewizja polityki zaopatrzenia i decyzji asortymentowych/, poprawności wyceny i oznaczenia towarów, zadań sklepu w reklamie i promocji sprzedaŝy. V. Analiza przypadków dobrych i złych praktyk handlowych przegląd bardzo ciekawych zdjęć sklepów spółdzielczych z Polski południowej (około zdjęć). VI. Jak planować i prowadzić małe akcje marketingowe w sklepie? VII. Jakie zadania zlecać na personel podstawowy /sprzedawców/ i w jaki sposób kontrolować ich wykonanie? VIII. Sposoby i narzędzia efektywnego zorganizowania czasu pracy sprzedawców. IX. Mierniki wydajności pracy personelu i efektywności pracy sklepu. X. Wnioski końcowe i mogące się pojawić problemy. 16

17 Ad III. PRZEPROWADZENIE EGZAMINU KOŃCOWEGO. Przeprowadzony zostanie egzamin końcowy z całości materiału (test wyboru). Wyniki oceny zostaną podsumowane i zdane w formie raportu. Ad IV. PRZEGLĄD SKLEPÓW DETALICZNYCH Przeprowadzony zostanie ponowny przegląd wybranych sklepów Spółdzielni ze wskazaniem na postęp prac wdroŝeniowych i opracowaniem raportu końcowego dla Zarządu i Kierownictwa Spółdzielni. 17

18 STRATEGIE BIZNESU kom ; FIRMA DORADCZO SZKOLENIOWA tel. /fax e mail: Tarnów ul. Rydza Śmigłego 8/1 www. sdg.com.pl AKREDYTOWANY WYKONAWCA PHARE 2000, 2002, 2003, SPO WKP 2.1 CZŁONEK STOWARZYSZENIA DORADCÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE DORADZTWO ORGANIZACYJNE I FINANSOWE & DORADZTWO MARKETINGOWE I STRATEGICZNE & SZKOLENIA MARKETINGOWE I HANDLOWE & BADANIA MARKETINGOWE & PLANOWANIE I REALIZACJA PROMOCJI SPRZEDAśY Projekt zrealizowano dotychczas w Spółdzielniach: 1. SHP SKŁADNICA W GRYBOWIE!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 2. SHP ROLNIK W STARYM SĄCZU 3. RHSP W NOWYM SĄCZU!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 4. HPSP SCH W NOWYM TARGU 5. GS SCH W WĘGIERSKIEJ GÓRCE 6. NIWA REJONOWA SPÓŁDZIELNIA SCH W MYŚLENICACH 7. GS SCH W MSZANIE DOLNEJ 8. GS SCH W TUCHOWIE 9. GS SCH W JELEŚNI!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 10. GS SCH W KOMAŃCZY 11. SHU PSZCZÓŁKA W ŁUKOWICY 12. GS SCH W RABCE ZDROJU 13. GS SCH LEśAJSK!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 14. GS SCH W TRZEŚNI 15. GS SCH w GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 16. SZiZ W NOWEJ SARZYNIE 17. GS SCH W NISKU!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 18. HPSP GORZKÓW W NOWYM SĄCZU 19. GS SCH W ŁĄCKU; GS SCH W SZCZAWNICY; GS SCH W KROŚCIENKU 20. REJONOWA SPÓŁDZIELNIA ZAOPATRZENIA I ZBYTU W LIMANOWEJ 21. GS SCH W NAWOJOWEJ 22. GS SCH W KORZENNEJ 23. GS SCH W NIEPOŁOMICACH!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 24. GS SCH W PIŃCZOWIE 25. SPH W SZCZUROWEJ!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 26. GS SCH W RYMANOWIE 27. GS SCH W LISZKACH 28. GS SCH W LUDWINIE 29. GS SCH W WĘGIERSKIEJ GÓRCE 30. GS SCH W ROPCZYCACH 31. HANDLOWO PRODUKCYJNA SPÓŁDZIELNIA W BIERAWIE. 32. SPOŁEM PSS W JAŚLE!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 33. SPOŁEM PSS W OLKUSZU 34. SPOŁEM PSS W ZAWIERCIU!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 35. SPOŁEM PSS W MYSŁOWICACH 36. SPOŁEM PSS W JAWORZNIE 37. SPOŁEM PSS W CIESZYNIE!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 38. SPOŁEM PSS W RZESZOWIE!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 39. SPOŁEM PSS W śywcu 40. SPOŁEM PSS W WĘGIERSKIEJ GÓRCE!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 41. SPOŁEM PSS W KOŃSKICH!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 42. SPOŁEM PSS W SOSNOWCU 43. SPOŁEM PSS W STALOWEJ WOLI!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 44. SPOŁEM PSS W TOMASZOWIE LUBELSKIM 45. SPOŁEM PSS W SKARśYSKU KAMIENNEJ!!! projekt przyniósł ponadprzeciętne efekty!!! 46. SPOŁEM PSS W NISKU 47. SPOŁEM PSS W BRZESKU 48. SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZA ZIEMI SĄDECKIEJ W NOWYM SĄCZU. 18

19 STRATEGIE BIZNESU kom ; FIRMA DORADCZO SZKOLENIOWA tel. /fax e mail: Tarnów ul. Rydza Śmigłego 8/1 www. sdg.com.pl AKREDYTOWANY WYKONAWCA PHARE 2000, 2002, 2003, SPO WKP 2.1 CZŁONEK STOWARZYSZENIA DORADCÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE DORADZTWO ORGANIZACYJNE I FINANSOWE & DORADZTWO MARKETINGOWE I STRATEGICZNE & SZKOLENIA MARKETINGOWE I HANDLOWE & BADANIA MARKETINGOWE & PLANOWANIE I REALIZACJA PROMOCJI SPRZEDAśY Metodologia spotkań doradczo - szkoleniowych: prelekcja; prezentacja wizualna (rzutnik multimedialny) - zdjęcia sklepów: aranŝacji, ekspozycji; film video; analiza przypadków - case study; ćwiczenia aktywne; materiały firmowe; dyskusja. Termin spotkań doradczo - szkoleniowych: do uzgodnienia Miejsce spotkań doradczo - szkoleniowych: siedziba waszej Spółdzielni Koszty usług: Koszt przeglądu detalu + wykonanie raportu z przeglądu 6 8 wybranych sklepów Spółdzielni 1.500,00 netto + 23% VAT. Koszt 1 szkolenia przy grupie do 45 osób 1.000,00 zł netto + 23% VAT, Koszt egzaminu końcowego (w formie testu) wraz z opracowaniem raportu z wynikami i z przebiegu szkolenia 400 zł netto + 23%VAT. Koszt końcowego przeglądu + wykonanie raportu z przeglądu 6-8 wybranych sklepów Spółdzielni 900,00 zł netto + 23% VAT. Koszt całkowity obejmuje: raporty dla Zarządu z przeglądu detalu Spółdzielni: raport wstępny i końcowy, materiały szkoleniowe (dla kaŝdego uczestnika), egzamin końcowy, zaświadczenie dla kaŝdego uczestnika, raport końcowy dla Zarządu z przebiegu usług doradczo szkoleniowych oraz z wyników egzaminu końcowego. Kontraktacja: Umowa zlecenia, płatności sukcesywne w ciągu oraz po zakończeniu usługi na podstawie faktury VAT. Liczę, Ŝe zaprezentowany program usług spełni Państwa oczekiwania. Z powaŝaniem: 19

KONCEPCJA ROZWOJU SKLEPU

KONCEPCJA ROZWOJU SKLEPU STRATEGIE BIZNESU kom. 502 905 326 FIRMA DORADCZO SZKOLENIOWA mgr Andrzej Honek e mail: biuro@strategiebiznesu.strefa.pl 38-300 Gorlice www.strategiebiznesu.strefa.pl ul. Słoneczna 1/46 www. sdg.com.pl

Bardziej szczegółowo

!!! Aranżowanie - projektowanie sklepów!!! Zaprojektowane przez nas sklepy są wyjątkowe, czytelne i wygodne, po prostu piękne.

!!! Aranżowanie - projektowanie sklepów!!! Zaprojektowane przez nas sklepy są wyjątkowe, czytelne i wygodne, po prostu piękne. STRATEGIE BIZNESU kom. 502 905 326 FIRMA DORADCZO SZKOLENIOWA mgr Andrzej Honek e mail: biuro@strategiebiznesu.strefa.pl 38 300 Gorlice www.strategiebiznesu.strefa.pl ul. Słoneczna 1/46 www. sdg.com.pl

Bardziej szczegółowo

AKREDYTOWANY WYKONAWCA PHARE 2000, 2002, 2003, SPO WKP 2.1 CZŁONEK STOWARZYSZENIA DORADCÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE

AKREDYTOWANY WYKONAWCA PHARE 2000, 2002, 2003, SPO WKP 2.1 CZŁONEK STOWARZYSZENIA DORADCÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE STRATEGIE BIZNESU kom. 502 905 326 FIRMA DORADCZO SZKOLENIOWA mgr Andrzej Honek e mail: biuro@strategiebiznesu.strefa.pl 38-300 Gorlice www.strategiebiznesu.strefa.pl ul. Słoneczna 1/46 www. sdg.com.pl

Bardziej szczegółowo

AKREDYTOWANY WYKONAWCA PHARE 2000, 2002, 2003, SPO WKP 2.1 CZŁONEK STOWARZYSZENIA DORADCÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE

AKREDYTOWANY WYKONAWCA PHARE 2000, 2002, 2003, SPO WKP 2.1 CZŁONEK STOWARZYSZENIA DORADCÓW GOSPODARCZYCH W POLSCE STRATEGIE BIZNESU kom. 508 154 464; 530 775 301 FIRMA DORADCZO SZKOLENIOWA tel. /fax. 14 656 35 46; 14 656 35 45 mgr Andrzej Honek e mail: biuro@strategiebiznesu.strefa.pl 33-100 Tarnów www.strategiebiznesu.strefa.pl

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: ZARZĄDZANIE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Zarządzanie pytania podstawowe 1. Funkcje zarządzania 2. Otoczenie organizacji

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin dyplomowy (licencjacki) dla kierunku ZARZĄDZANIE (studia I stopnia) obowiązuje od 01.10.2015 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych,

Bardziej szczegółowo

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta

Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY. Oferta Warsztaty PRZEDSTAWICIEL HANDLOWY Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta

Warsztaty DORADCA KLIENTA. Oferta Warsztaty DORADCA KLIENTA Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Informacje podstawowe o szkoleniu Szkolenie skierowane jest do aktywnych osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje, a tym samym

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok

TEMATYKA PRAC. Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok TEMATYKA PRAC Zapisy dnia 18.02.2015 r. o godz. 9.45 Prof.nzdz. dr hab. Agnieszka Sitko-Lutek Zapisy pok. 309 Zarządzanie Studia stacjonarne II stopień I rok 1. Uwarunkowania i zmiana kultury organizacyjnej

Bardziej szczegółowo

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06.

Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. II TURA PROJEKTU Spotkanie B2B Polskie firmy w Unii Europejskiej Szanse, moŝliwości i wyzwania MenadŜer XXI wieku Inauguracja II tury projektu 07. 06. 2006 9.15 9.30 Rozpoczęcie Konferencji MenadŜerowie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja

Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Program Podyplomowych Studiów Akademia Liderów Samorządowych III edycja Lp. Tematyka Forma zajęć Liczba BLOK OGÓLNY/WSPÓLNY 10 I. Sprawne zarządzanie w JST 1. Podstawy teorii organizacji i zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II

Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II TEMATYKI SEMINARIÓW Zarządzanie Studia stacjonarne Stopień studiów: Iº Rok studiów: II Zapisy na seminarium: 18 lutego w godz. 13:15 Proponowane tematy (obszary) prac licencjackich: Prof. nadzw. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu licencjackiego na kierunku Zarządzanie Zestaw pytań do egzaminu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców

OFERTA DLA BIZNESU. I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców OFERTA DLA BIZNESU I. Ustawa o cudzoziemcach - aspekty prawne zatrudniania cudzoziemców (2 x 5 h) Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z najważniejszymi praktycznymi aspektami zasad zatrudniania

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE AUDYT MARKETINGOWY- SAMOOCENA PROCESÓW/FUNKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Proszę samodzielnie ocenić procesy/funkcje w przedsiębiorstwie: 0 Proces/funkcja nie występuje 1 Proces/funkcja zaczyna dopiero się rozwijać

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne strategie sprzedażytrening

Nowoczesne strategie sprzedażytrening Nowoczesne strategie sprzedażytrening dla handlowców Informacje o usłudze Numer usługi 2016/06/08/6568/10585 Cena netto 1 550,00 zł Cena brutto 1 550,00 zł Cena netto za godzinę 96,88 zł Cena brutto za

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Cele szkolenia - podnoszenie efektywności współpracy w ramach projektu, - usprawnianie komunikacji w zespole projektowym, - doskonalenie kompetencji w zakresie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19

Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie...19 Spis treści Wstęp...13 CZĘŚĆ I. MODEL FUNKCJONOWANIA MARKETINGU Rozdział 1. Przesłanki działalności marketingowej w przedsiębiorstwie....19 1.1. Koncepcja modelu funkcjonowania marketingu........ 19 1.2.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy

tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną strategię rozwoju Firmy BIZNES ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 biznes@eckeureka.pl www.eckeureka.pl AS w rękawie, czyli jak zbudować skuteczną DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Twoja firma jest w bardzo dobrej

Bardziej szczegółowo

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str.

teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. Strona1 teme tematycznie Proces zarządzania i przywództwa str. 2-3 Proces obsługi Klienta str. 4-6 Proces sprzedaży - zakupu str. 7-8 Marketing i PR str. 9-10 Zarządzanie jakością i logistyką str. 11-12

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD.

Plan dydaktyczny EKONOMIKA. Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20. Rok szkolny... WYNIK FINANSOWY, SYSTEM FINANSOWY PODMIOTU GOSPODARCZEGO CD. Plan dydaktyczny EKONOMIKA Klasa IV nr programu 341[02]/MEN/2008.05.20 Rok szkolny... Lp. Temat zajęć Uczeń zna, wie, rozumie Przewidywane osiągnięcia ucznia Uczeń potrafi Uwagi 1 Zapoznanie z programem

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii Nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2014/2015

Bardziej szczegółowo

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA

LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA LEAN MANAGEMENT OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OFERTA SZKOLENIA Gdynia, 2012 SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W Perfect Consulting programy szkoleniowe opracowywane są i realizowane z punktu widzenia, jakie mają

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl

ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Zarządzanie podległym zespołem motywowanie i ocenianie pracowników, zarządzanie talentami, czasem w pracy skutecznego kierownika

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Zarządzania Zasobami Ludzkimi Dzięki skutecznemu zarządzaniu zasobami ludzkimi firma moŝe budować trwałą przewagę konkurencyjną. Dobrze zmotywowany, lojalny zespół efektywniej przyczynia

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALIZACJA RENTOWNOŚCI HANDLU DETALICZNEGO

MAKSYMALIZACJA RENTOWNOŚCI HANDLU DETALICZNEGO MAKSYMALIZACJA RENTOWNOŚCI HANDLU DETALICZNEGO w drodze badania ruchu klientów i aktywności sprzedawców Andrzej Bochacz www.k2online.pl Tematy O K2online.pl Definicje Przykład przeciętnego salonu Fotografia

Bardziej szczegółowo

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji

Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Warsztat kierowniczy dla brygadzisty/mistrza produkcji Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 10-11 grudzień 2015r., Zakopane - Wydarzenie specjalne 28-29 styczeń 2016r.,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL

Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt: Szansa drzemie w zmianie nowoczesne ZZL Opis szkoleń planowanych do realizacji w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

AUDYT MARKETINGOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

AUDYT MARKETINGOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO AUDYT MARKETINGOWY JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO OFERTA Strona 1 Co to jest audyt marketingowy? Audyt marketingowy to proces składający się z szeregu działao, których celem jest obiektywna ocena prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 5-6 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAKRES SZKOLEŃ ZAKRES SZKOLEŃ Część I: indywidualne spotkania z psychologiem dla 10 BO po 5h na jedną osobę planowany okres realizacji kwiecień 2012r. Część II: indywidualne spotkania z doradcą zawodowym dla 10 BO po

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń

TEST Z MARKETINGU. 2. Segmentacja rynku to: - wybór rynku celowego - rodzaj tekstu rysunkowego - ustalanie konkurentów i wynikających stąd zagroŝeń TEST Z MARKETINGU 1. Pozycjonowanie produktu to: - ocena walorów produktu - opracowanie oddzielnych produktów dla róŝnych rynków - ustalanie cech uŝytkowych produktu jakie powinien on posiadać 2. Segmentacja

Bardziej szczegółowo

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH

CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH CONTROLLING -WARSZTATY DLA ZAAWANSOWANYCH Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/14/7118/1063 Cena netto 1 200,00 zł Cena brutto 1 470,00 zł Cena netto za godzinę 85,71 zł Cena brutto za godzinę 105,00

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Sprzedaż imprez i usług turystycznych REFORMA 2012 MARKETING 2 część Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Kwalifikacja T.14.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

DWA POZIOMY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY

DWA POZIOMY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY PREZENTACJA USŁUG DORADCZYCH WSPIERAJĄCYCH ZARZĄDZANIE SPRZEDAŻĄ... zarządzanie efektywnością strategiczną DWA POZIOMY ZARZĄDZANIA EFEKTYWNOŚCIĄ SPRZEDAŻY oraz zarządzanie efektywnością operacyjną MISJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie

Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Zarządzanie kosztami i rentownością w małym lub średnim przedsiębiorstwie Kiedy przeciętna firmazaczyna interesować się szczegółową rentownością swoich produktów Przychody Koszty Szukanie problemów w innych

Bardziej szczegółowo

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE

KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM. 1 www.sztuka-sprzedazy.pl SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE KATALOG SZKOLEŃ DLA FIRM SPRZEDAŻ OBSŁUGA KLIENTA MERCHANDISING UMIEJĘTNOŚCI OSOBISTE 1 www.sztuka-sprzedazy.pl Propozycja szkoleń Szanowni Państwo, Oddaję w Państwa ręce propozycje szkoleń, które poprowadzę

Bardziej szczegółowo

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl

Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska. e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl PREZENTACJA Slajd podsumowania FIRMY Biuro w Rzeszowie: Expera Consulting ul. Paderewskiego 2 35-328 Rzeszów, Polska e-mail: biuro@expera.pl Internet: www.expera.pl Nasza misja Naszą misją jest dostarczanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Co to jest biznes plan?

Co to jest biznes plan? Co to jest biznes plan? Biznes plan jest zestawem dokumentów (analiz i programów), w których na podstawie oceny sytuacji strategicznej firmy oraz danych historycznych zawarta jest projekcja celów firmy

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY

PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY PRODUKCJA/LOGISTYKA/ZAKUPY Szkolenie ZARZĄDZANIE ZAKUPAMI I ZAPASAMI 2-dniowe warsztaty adresowane do dyrektorów zakupów i produkcji, kierowników działów zaopatrzenia/zakupów, kierowników działów planowania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015

Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 Zarządzanie zmianą - rozwój zarządzania procesowego wg ISO 9001:2015 ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO Piotr Błoński, Warszawa, 17.03.2016 r. Program 1. Zarządzanie zmianą - zmiany w normie ISO 9001:2015 2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA

KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA KOMPLEKSOWA OFERTA MARKETINGOWA Octarius Group - Agencja Marketingu Zintegrowanego www.octarius.com.pl, tel. +48 530 903 500 A G E N C J A M A R K E T I N G U Z I N T E G R O WA N E G O Agencja Marketingu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE Efektywne zarządzanie sobą w czasie EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE PROGRAM SZKOLENIA Gdynia, 2012 Efektywne zarządzanie sobą w czasie SZKOLENIA W PERFECT CONSULTING W programy szkoleniowe opracowywane

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa

grupy pracowników w zespół zadaniowy 3. Skuteczność w negocjacjach 5. Wizyta serwisowa Temat szkolenia Proponowany termin i cena w Krakowie Krótki opis szkolenia (szczegółowy zakres wysyłamy na Państwa życzenie) 1. Przekształcanie grupy pracowników w zespół zadaniowy 2. Efektywna Wizyta

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne

DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA KADR szkolenia tematyczne Kim jesteśmy? recruit.pl to nowoczesna agencja doradztwa personalnego i szkoleń oraz dostawca rozwiązań informatycznych dla branży Human Resources. Naszą

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Informator. Szkolenia otwarte styczeń marzec 2011

Informator. Szkolenia otwarte styczeń marzec 2011 Informator Szkolenia otwarte styczeń marzec 2011 Szkolenia odbywają się w profesjonalnie wyposażonych salach szkoleniowo - warsztatowych. Zainteresowanym uczestnikom zapewniamy wygodny nocleg i wyżywienie.

Bardziej szczegółowo

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek

Launch. przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów na rynek Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte: Launch przygotowanie i wprowadzanie nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Motywacja. Narzędzia i techniki zwiększające skutecznośd planowania działao zawodowych i prywatnych

Motywacja. Narzędzia i techniki zwiększające skutecznośd planowania działao zawodowych i prywatnych Motywacja. Narzędzia i techniki zwiększające skutecznośd planowania działao zawodowych i prywatnych Odbiorcy: kadra kierownicza niskiego, średniego i wysokiego szczebla, specjaliści, eksperci, pracownicy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Techniki Obrony Ceny i Negocjacji

Techniki Obrony Ceny i Negocjacji Techniki Obrony Ceny i Negocjacji Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/21/5030/8381 Cena netto 1 690,00 zł Cena brutto 2 078,70 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto za godzinę 0,00 Możliwe

Bardziej szczegółowo

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami

Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Mapowanie procesów logistycznych i zarządzanie procesami Opis Odwzorowanie strategii przedsiębiorstwa w łańcuchu dostaw na niższe poziomy zarządzania operacyjnego, wymaga w praktyce odpowiedniej organizacji

Bardziej szczegółowo

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE:

CEL SZKOLENIA: DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE: Audytor Wewnętrzny systemu HACCP oraz standardów IFS w wersji 6 (International Food Standard version 6) i BRC w nowej wersji 7 (Global Standard for Food Safety issue 7) - AWIFSBRC CEL SZKOLENIA: zrozumienie

Bardziej szczegółowo

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych.

Ekonomia II stopień ogólnoakademicki stacjonarne Ekonomia menedżerska Katedra Ekonomii i Zarządzania Prof. dr hab. Oleksandr Oksanych. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Z-EKO2-690 Nazwa modułu Marketing Międzynarodowy Nazwa modułu w języku angielskim International Marketing Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 412416 Temat: Certyfikowany specjalista do spraw controllingu - kurs z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 18-26 Kwiecień Łódź, Centrum

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych

pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych pomagamy Klientom w realizacji celów biznesowych Szanowni Państwo, zapraszamy do udziału w projekcie szkoleniowym skierowanym do dyrektorów personalnych, menedżerów i specjalistów HR, którzy chcą rozwijać

Bardziej szczegółowo

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku

dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Profesjonalne zarzą dzanie produktem i analiza marketingowa rynku Czas trwania 16 godzin dydaktycznych - 2 dni Program szkolenia 1. Product Manager a marketing: - co to jest marketing? - czym jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI

BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI SALES SCHOOL SZKOŁA SPRZEDAŻY BTI BTI CONSULTING W LICZBACH ponad 30 lat na rynku ponad 5 mln klientów w 36 krajach świata 2 000 akredytowanych trenerów więcej niż 200 000 dni szkoleniowych Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Efektywny Controlling Personalny

Efektywny Controlling Personalny Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Efektywny Controlling Personalny praktyczne warsztaty Ekspert: Monika Kulikowska-Pawlak Trener z wieloletnim doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego

Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Warsztaty przygotowujące osoby bezrobotne do prowadzenia własnego Sklepu Internetowego sprzedawca w Internecie Oferta e-mail: biuro@garg.pl, www.garg.pl 1. Wstęp Handel Internetowy zdobywa coraz większą

Bardziej szczegółowo

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15

zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran Wprowadzenie 15 Marketing : kluczowe pojęcia i praktyczne zastosowania : praca zbiorowa / pod red. Lechosława Garbarskiego ; [aut. Radosław Baran et al.]. Warszawa, 2011 Spis treści Wprowadzenie 15 Rozdział 1 Istota marketingu

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Plan spotkań DQS Forum 2017

Plan spotkań DQS Forum 2017 DQS Polska sp. z o.o. Członek DQS Group Plan spotkań DQS Forum 2017 1 Grupa docelowa Data Temat Miejsce Cel 1 23.01.2017 Wymagania IATF 16949 w porównaniu do ISO/TS 16949:2009 Główne zmiany ISO/TS 16949:2009

Bardziej szczegółowo

Zdolności Menedżerskich

Zdolności Menedżerskich Temat szkolenia 1. Doskonalenie Zdolności Menedżerskich Proponowany termin i cena w Krakowie 6-7 listopada w Krakowie 4-5 grudnia w Rzeszowie 2 dni (14h lekcyjnych) 1 250 zł netto* Krótki opis szkolenia

Bardziej szczegółowo

Usługi dystrybucyjne FMCG

Usługi dystrybucyjne FMCG Usługi dystrybucyjne FMCG 1990 powstaje firma handlowa Mister w Tychach 1992 rozpoczynamy współpracę z firmą Procter&Gamble jako jedna z 650 polskich hurtowni 1993 25 firm zostaje regionalnymi dystrybutorami

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm

Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm Oferta szkoleń dla przedsiębiorstw i firm I. Doskonalenie umiejętności interpersonalnych 1. Komunikowanie interpersonalne w miejscu pracy Istota i prawidłowości procesu komunikowania się między ludźmi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r.

UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. UCHWAŁA Nr 12/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 18 października 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planów studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski

Badania marketingowe 2013_2. Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Badania marketingowe 2013_2 Krzysztof Cybulski Katedra Marketingu Wydział Zarządzania Uniwersytet Warszawski Ramowy program konwersatorium 1. System informacji rynkowej i jego składowe 2. Istota oraz klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji.

Program ten przewiduje dopasowanie kluczowych elementów biznesu do zaistniałej sytuacji. PROGRAMY 1. Program GROWTH- Stabilny i bezpieczny rozwój W wielu przypadkach zbyt dynamiczny wzrost firm jest dla nich dużym zagrożeniem. W kontekście małych i średnich firm, których obroty osiągają znaczne

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX

ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB Szkolenie otwarte ZARZĄDZANIE MARKETINGOWE: MARKETING MIX planowanie i

Bardziej szczegółowo

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog

Agenda szkolenia certyfikującego na Modelu osobowości persolog I dzień szkolenia, godz. 09:30 17:30, przerwa 13:00 14:30 Powitanie uczestników i krótka prezentacja narzędzi szkoleniowych persolog oraz ich zastosowanie w szkoleniach, rekrutacji oraz coachingu Profil

Bardziej szczegółowo

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM

Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Skuteczna organizacja przestrzeni sklepowej czyli jak zwiększyć sprzedaż akcesoriów GSM Merchandising to część operacji marketingowych stanowiąca pewną filozofię działania, która do komunikacji z klientami

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH

PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PLANOWANIE I ZARZĄDZANIE ROZWOJEM KAPITAŁU LUDZKIEGO W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROGRAM SZKOLENIA dla małych przedsiębiorstw kod: MP v.1 Wszelkie prawa zastrzeżone IMC Polska sp. o.o. WARSZAWA, KATOWICE 2005

Bardziej szczegółowo

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

AKTYWNE FORMY ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH Podyplomowe Studia Psychologii w Biznesie Zajęcia w formie warsztatów i treningów umożliwiają słuchaczom kształtowanie umiejętności niezbędnych w pracy z ludźmi: zaangażowania, umiejętności prowadzenia

Bardziej szczegółowo

TARGI miejsce i przedmiot badań. Rafał Janowicz Pentor-Poznań

TARGI miejsce i przedmiot badań. Rafał Janowicz Pentor-Poznań TARGI miejsce i przedmiot badań Rafał Janowicz Pentor-Poznań TARGI JAKO NARZĘDZIE MARKETINGU W OPINII POLSKICH WYSTAWCÓW Użyteczność targów i wystaw dla osiągnięcia celów sprzedaży Targi w Polsce, PENTOR

Bardziej szczegółowo

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU?

ECK EUREKA. tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? ECK EUREKA tel. 81 748 94 34 fax 81 464 34 24 info@eckeureka.pl www.eckeureka.pl Skuteczny pracownik kluczowy publicznych służb zatrudnienia DLACZEGO WARTO WZIĄĆ UDZIAŁ W SZKOLENIU? Szkolenie jest propozycją

Bardziej szczegółowo

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy

C O M M U N I C A T I O N. Szanse i drogi. dobrej współpracy Szanse i drogi dobrej współpracy Stwarzanie nowych perspektyw Witamy w M.A.D. agencji nowych szans. Szanse przez partnerstwo M.A.D. jest niezależną i samodzielną agencją marketingu i reklamy, która od

Bardziej szczegółowo