Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech"

Transkrypt

1 Marcin Torzewski Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Warszawa

2 Spis treści: 1. Profil Spółki Ciech S.A. i Grupy Kapitałowej Ciech Historia Misja i filozofia działania Technologia Produkty Model Biznesowy Struktura akcjonariatu Główni konkurenci - analiza spółki na tle branży Analiza pięciu sił konkurencyjności Portera Analiza fundamentalna spółki na podstawie sprawozdań finansowych Analiza SWOT Źródła wzrostu wartości spółki Wycena spółki na rynku kapitałowym Perspektywy budowania wartości spółki Bibliografia: Strona 2 z 21

3 1. Profil Spółki Ciech S.A. i Grupy Kapitałowej Ciech 1.1.Historia Spółka powstała w 1945 r. jako państwowa Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii i Aparatury Chemicznej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na początku eksportowała sodę kalcynowaną, karbid i biel cynkową. Od 1946 r. siedzibą spółki jest Warszawa. Na początku lat 60. w użycie weszła nazwa Centrala Handlu Zagranicznego Ciech, gdzie Ciech stanowił skrót nazwy Centrala Importowo-Eksportowa Chemikaliów. Lata 60. i 70. przyniosły firmie sukcesy na rynku siarki, gdy polskie żółte złoto zajmowało drugie miejsce na świecie pod względem eksportu tego surowca, nawozów azotowych, farmacji, kosmetyków, farb i lakierów. W 1976 r. prawie 95% polskich towarów chemicznych sprzedawano na rynkach zagranicznych za pośrednictwem CHZ Ciech. Na przełomie lat 80. i 90. była to największa centrala handlu zagranicznego, posiadająca monopol na dostawy ropy naftowej do polskich rafinerii, który wkrótce utraciła. W latach 90. rozpoczął się proces budowania grupy kapitałowej 1, skupiającej wokół Ciechu, przekształconego w 1995 r. w spółkę akcyjną pod nazwą CIECH S.A. 2 krajowe zakłady produkcyjne. Do 2000 r. CIECH S.A. zgrupował 8 znanych producentów chemikaliów, 9 handlowych spółek zagranicznych oraz 8 przedstawicielstw zagranicznych. Przez następne 4 lata Spółka zdołała pomyślnie zintegrować podmioty wchodzące w skład swojej grupy i wdrożyć program doskonałości operacyjnej. W 2004 r., po prawie 50 latach stosowania ciecholicy, Spółka zdecydowała się na wprowadzenie nowego logo. Zmiana wizerunku była jednym z elementów przygotowań do prywatyzacji i debiutu w 2005 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Rok 2006 zakończył się zamknięciem transakcji nabycia dwóch spółek wielkiej syntezy chemicznej zakładów Organika-Sarzyna i Zachem oraz pierwszej zagranicznej spółki produkcyjnej Grupy rumuńskiej fabryki sody US Govora. W efekcie, potencjał Grupy Chemicznej Ciech zwiększył się niemal dwukrotnie. W 2007 r. Grupa przyjęła nową strategię do 2011 r. Koncern ma realną szansę na wejście do grona dwudziestu największych europejskich firm chemicznych. Wykres 1 Kluczowe wydarzenia w rozwoju Ciech Źródło: 1 Dalej: Grupa Kapitałowa Ciech, Grupa Chemiczna Ciech, GK Ciech, Grupa. 2 Dalej: CIECH SA, Spółka. Strona 3 z 21

4 Obecnie GK Ciech jest grupą krajowych i zagranicznych spółek produkcyjno - dystrybucyjno - handlowych działających w branży chemicznej. Według stanu na koniec 2008 r. Grupa składała się z 58 podmiotów gospodarczych, w tym: jednostki dominującej CIECH S.A., 40 jednostek zależnych, z tego: o 25 jednostek zależnych krajowych, o 15 jednostek zależnych zagranicznych, o 14 jednostek stowarzyszonych krajowych, o 2 jednostek stowarzyszonych zagranicznych, o 1 jednostki współkontrolowanej zagranicznej. W skład GK Ciech wchodzą jednostki zależne i stowarzyszone bezpośrednio tj. dla których jednostką dominującą jest CIECH S.A., jak również zależne i stowarzyszone pośrednio, dla których jednostką dominującą są jednostki bezpośrednio zależne od CIECH S.A. 1.2 Misja i filozofia działania Misja Misją Grupy jest tworzenie wartości w tych segmentach rynku chemicznego, gdzie posiada ona kompetencje oraz osiąga silną i trwałą pozycję konkurencyjną. Wizja Celem Grupy jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez zbudowanie pozycji lidera branży chemicznej w regionie. Działalność operacyjna koncentruje się głównie na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto Grupa stara się wykorzystywać atrakcyjne możliwości na sąsiednich rynkach Europy Zachodniej oraz w innych regionach. Skupia się na krajowych i regionalnych segmentach rynku, które są mniej wrażliwe na cykle koniunkturalne i gwarantują dobre perspektywy rozwoju. Priorytetem działań są segmenty rynku, w których Grupa posiada bądź może uzyskać trwałą i silną pozycję konkurencyjną. Grupa systematycznie kontynuuje udoskonalanie portfela produktów poprzez akwizycje, rozwój nowych produktów, wdrażanie nowych technologii, oraz sprzedaż aktywów nie odpowiadających strategii wzrostu wartości. Grupa dąży do osiągnięcia doskonałości operacyjnej poprzez przeprowadzanie restrukturyzacji spółek Grupy celem zwiększania ich efektywności i rentowności oraz aktywne wykorzystanie synergii na poziomie Grupy i poszczególnych spółek. GK Ciech realizuje swoje cele również poprzez budowanie długotrwałych, partnerskich relacji z klientami i dostawcami, inwestycje we własny kapitał ludzki, oraz działania zmierzające do poprawy ochrony środowiska. Długofalową wizję Grupy obrazuje poniższa tabela: Tabela 1 Wizja Grupy Ciech Cel Zasięg działania i rynki Kluczowe segmenty Zarządzanie portfelem Doskonałość operacyjna Kontrahenci Pracownicy Tworzenie wartości dla akcjonariuszy Europa Środkowo Wschodnia Atrakcyjne możliwości w Europie Zachodniej i innych regionach Segmenty o dorbych perspektywach rozwoju, gdzie Grupa posiada bądź może uzyskać trwałą i silną pozycje konkurencyjną Selektywne akwizycje - kompromis pomiędzy dywersyfikacją a specjalizacją Rozwój nowych produktów w oparciu o istniejacy łańcuch produktowy Rozwój kompetencji w obszarze badań i rozwoju Sprzedaż aktywów nie odpowiadających strategii wzrostu wartości Umiejętna restruktyryzacja oraz pełna integracja spółek Aktywne wykorzystanie synergii Długotrwałe, partnerskie relacje z klientami i dostawcami Rozwój kapitału ludzkiego inwestowanie w pracowników oraz pozyskiwanie najlepszych z rynku Strona 4 z 21

5 Odpowiedzialność społeczna Źródło: Dążenie do ciągłej poprawy stanu ochrony środowiska 1.3 Technologia Celem inwestycji technologicznych realizowanych lub planowanych w GK Ciech jest zwiększenie zdolności wytwórczych produktów wysokorentownych, podniesienie jakości i właściwości wytwarzanych produktów zgodnie z wymaganiami rynkowymi oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów, które mają szansę pełnić role liderów rynkowych. Realizacja tych projektów ma istotne znaczenie dla zachowania przewagi konkurencyjnej oraz umocnienia pozycji rynkowej w wybranych segmentach działalności GK Ciech. W wyniku realizacji inwestycji o charakterze technologicznym, GK Ciech oczekuje: utrzymania dominującej pozycji na rynku sody kalcynowanej w Polsce oraz wzmocnienia pozycji w sektorze organicznym i agrochemicznym Osiągniecie zakładanych celów powinno przynieść wzrost przychodów oraz wzrost rentowności sprzedaży. Realizowane są projekty na etapie prac studialnych dotyczące rozbudowy mocy produkcyjnych, zabezpieczenia surowcowego oraz wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie ciągu produkcyjnego TDI. 1.4 Produkty Zakres działalności GK Ciech obejmuje produkcję, handel i dystrybucję chemikaliów a także działalność usługową ukierunkowaną na kompleksową obsługę rynku krajowego i zagranicznego. Działalność realizowana jest z udziałem spółek krajowych i zagranicznych oraz zagranicznych przedstawicielstw CIECH S.A. Poniżej zaprezentowano podział GK Ciech na dywizje, odpowiedzialne za obsługę danego segmentu rynkowego: Schemat 1 Segmentacja rynku Grupy Kapitałowej Ciech Źródło: Dywizja Agro Dywizja Agro, która powstała r. z podziału Dywizji FosChem, funkcjonuje w oparciu o dwie spółki produkcyjne Ciechu. Są to Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory oraz ZCh Alwernia. Utworzenie Dywizji Agro nastąpiło w związku ze strategią GK na lata , która przewiduje m.in. zbudowanie silnej pozycji w sektorach pracujących na potrzeby rolnictwa. Przychody ze sprzedaży Dywizji Agro stanowią ok. 7,4% Strona 5 z 21

6 przychodów Grupy. Wzorem pozostałych jednostek dywizyjnych, uczestniczy ona poprzez swoje struktury marketingowe, sprzedaży, zakupów i logistyki w zarządzaniu spółkami produkcyjnymi. Dywizja Organika Utworzona r. Dywizja Organika jest obecnie największą dywizją GK Ciech. Projekt utworzenia odrębnej dywizji zajmującej się produktami organicznymi powstał podczas przygotowań do debiutu giełdowego. W r. po sfinalizowaniu zakupu ZCh Zachem i Organika-Sarzyna, nastąpiło prawie dwukrotne zwiększenie potencjału Grupy Ciech. Akwizycja tych spółek spowodowała wzbogacenie portfela GK Ciech o produkty, które zapewniają jej pozycję lidera na krajowym rynku żywic epoksydowych i poliestrowych, TDI oraz epichlorohydryny. Największym produktem Dywizji jest TDI, z którego wytwarza się m.in. pianki poliuretanowe, pokrycia, kleje, spoiwa oraz masy uszczelniające. Od momentu powstania Dywizji Organika w r. trwa integracja Organiki-Sarzyny i Zachemu z Ciechem. Dywizja Sodowa Zakup w 1996 r. krajowego kompleksu sodowego, składającego się z Inowrocławskich ZCh Soda Mątwy i Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda, był jednym z kluczowych kroków w budowaniu GK Ciech. Zakłady te zapewniły firmie pozycję lidera rynku sody kalcynowanej z 98% udziałem w kraju i znaczącego gracza środkowoeuropejskiego sektora chemikaliów. W 2004 r. spółki sodowe stały się podstawą nowej jednostki organizacyjnej - Dywizji Sodowej, która - jako pionier podziału dywizyjnego Ciechu - jest wzorem dla pozostałych. W r. Dywizja powiększyła się o jeszcze jedną fabrykę sody. Ta, zakupiona przez Ciech, rumuńska spółka US Govora, jest pierwszym zagranicznym zakładem produkcyjnym firmy CIECH. Dzięki tej inwestycji Grupa Ciech jest drugim wytwórcą sody kalcynowanej w Europie, z produkcją na poziomie 1,63 mln ton rocznie w perspektywie kilku najbliższych lat. Dywizja Sodowa przynosi Grupie Chemicznej Ciech prawie 30% przychodów ze sprzedaży swoich produktów, które zdobyły dominujące udziały w wielu rynkach europejskich. Sprzedaż Dywizji opiera się przede wszystkim na sodzie kalcynowanej, jej największym produkcie (76% przychodów), ale też największym produkcie całej Grupy (ok. 20% przychodów). Dywizja Sodowa jest poza tym liczącym się na europejskich rynkach dostawcą soli warzonej i produktów sodopochodnych. Jesienią 2007 r. nastąpiło połączenie Janikosody, Sody Mątwy i Elektrociepłowni Kujawskich spółki zależnej obu zakładów w spółkę Soda Polska Ciech. Dywizja Krzemiany i Szkło Dywizja Krzemiany i Szkło istnieje od r. Wyodrębniona została z Dywizji FosChem. Jej podstawę stanowi spółka produkcyjna Ciechu - Vitrosilicon. Powołanie nowej dywizji wynika ze strategii Grupy Chemicznej Ciech na lata zakładającej m.in. uzyskanie silnej pozycji w polskim przemyśle szklarskim. Dywizja Krzemiany i Szkło zajmuje się także obrotem handlowym towarami pochodzącymi spoza Grupy Chemicznej Ciech: siarką i produktami petrochemicznymi. Jej przychody ze sprzedaży stanowią 13% przychodów Grupy. Poniższa macierz BCG obrazuje typy strategii, jakie Grupa Ciech obrała dla swoich produktów ze względu na ich pozycję konkurencyjną na rynku oraz atrakcyjność sektora, w którym dane produkty są pozycjonowane: Strona 6 z 21

7 Rysunek 1 Macierz BCG portfela produktów Grupy Ciech Źródło: Strategia Rozwoju Grupy Ciech na lata Model Biznesowy Przyjęty przez Grupę w 2004 r. nowy model biznesowy zakłada koncentrację na wybranych segmentach rynku. Docelowo, w ramach Grupy funkcjonują obecnie 4 dywizje: Sodowa, Agro, Organika, Krzemiany i Szkło. Cele strategiczne i operacyjne Grupy realizowane są poprzez Centrum Korporacyjne oraz Dywizje. Centrum Korporacyjne koncentruje się na: zarządzaniu wartością, finansami, controllingiem, opracowywaniu strategii, zarządzaniu wizerunkiem itp. Z kolei w zakresie działalności operacyjnej, zarządzanie odbywa się poprzez cztery Dywizje, które odpowiadają za operacjonalizację strategii oraz wyniki finansowe. Kluczowe procesy realizowane w dywizjach to sprzedaż, zakupy, logistyka, rozwój produktów i controlling. Produkcja zlokalizowana jest w zakładach/spółkach produkcyjnych. GK Ciech dokonała wyboru produktów, w których będzie docelowo się specjalizowała. Analizą objęto produkty i towary obecne wówczas w ofercie GK Ciech oraz potencjalne nowe produkty w efekcie wyselekcjonowano produkty i towary, które znajdują się w docelowym portfelu holdingu tak zwanym portfelu podstawowym. Produkty i towary, które zostały uznane w dłuższej perspektywie za nieatrakcyjne nazwano produktami niepodstawowymi. Mając na uwadze skład portfela podstawowego zbadano i opracowano program akwizycyjny GK Ciech o spółki, które wzbogaciłyby Grupę o produkty portfela podstawowego. W oparciu o kryterium docelowego portfela produktów przeprowadzona została także weryfikacja spółek znajdujących się w Grupie wyselekcjonowano te które będą rozwijane, gdyż ich profil jest zgodny ze strategią oraz te, które będą przeznaczone do dezinwestycji. Wyraźnie wyodrębniono także Centrum Korporacyjne, stanowiące fundament zarządczy całej Grupy. W skład Centrum Korporacyjnego wchodzi jednostki organizacyjne CIECH S.A. mające za zadanie podnoszenie wartości całej Grupy Kapitałowej Ciech. Równocześnie wspierają one działalności poszczególnych dywizji. Podejmowane w 2008 roku działania ukierunkowane były m.in. na rozpoczęcie procesu rozwoju portfela towarów nawozowych zmierzającego do zwiększenia pozycji Dywizji Agro na tle Grupy. Działania te dotyczyły m.in. objęcia pakietu akcji spółki z kręgu zainteresowania oraz rozpoczęcia procesu, którego efektem finalnym Strona 7 z 21

8 będzie nabycie kontrolnego pakietu akcji Anwil S.A. od PKN Orlen S.A. Ponadto kontynuowano realizację zobowiązań podjętych w latach poprzednich, których realizacja rozciągnięta jest w czasie w ramach Dywizji Organika wywiązywanie się z umów prywatyzacyjnych spółek wchodzących w skład Dywizji oraz przeprowadzenie integracji Biznesu Barwnikarskiego. 1.6 Struktura akcjonariatu Największym akcjonariuszem GK Ciech jest Skarb Państwa (ok. 36,7%) oraz inwestorzy instytucjonalni, m.in. Pioneer Pekao Investment Management i Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień". Następujące podmioty posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach spółki: Wykres 2 Struktura akcjonariatu Grupy Ciech Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu skonsolidowanego Ciech za 2008 r. Stan na r. Jednostką dominującą GK Ciech jest CIECH S.A. Na dzień roku Skarb Państwa posiadał znaczący udział i miał możliwość sprawowania kontroli nad CIECH S.A. 1.7 Główni konkurenci - analiza spółki na tle branży GK Ciech posiada bardzo silną pozycję konkurencyjną na europejskim rynku sody kalcynowanej (moce produkcyjne 1,8 mln ton dają 2 miejsce), która w najbliższym czasie powinna być umocniona przez zakończenie planowanych inwestycji rozwojowych w zakładach w Niemczech i Rumunii. W segmencie organicznym Grupa jest liderem na rynku krajowym w zakresie TDI (51% rynku), żywic epoksydowych (30% rynku) oraz epichlorohydryny. Ciech ma również mocną pozycję na polskim rynku nawozów sztucznych, nie tylko jako producent (25% udziałów w mocach NPK), ale także jako dystrybutor (około 10% rynku). Obecnie Ciech połowę przychodów realizuje ze sprzedaży w Polsce, ale udział sprzedaży eksportowej systematycznie rośnie i po konsolidacji przejętych zakładów w Niemczech, rynki zagraniczne będą generować już znacznie powyżej 50% przychodów Grupy. Wyłącznie na rynku krajowym koncentrują się tylko segment agrochemiczny (nawozy, środki ochrony roślin) oraz krzemianowy (pustaki szklane, lampiony). W przypadku segmentu organicznego (TDI, żywice, EPI) znaczący udział w eksporcie ma rynek azjatycki, który generalnie w przypadku tych produktów ma największy udział w światowym popycie. Jeśli chodzi o segment sodowy to GK Ciech stara się wykorzystywać rentę geograficzną i koncentruje się na rynkach w okolicach posiadanych fabryk, a więc polskim (50% sprzedaży ogółem segmentu), skandynawskim, niemieckim i środkowoeuropejskim (Rumunia, Czech, Austria, Słowacja). Strona 8 z 21

9 Ze względu na dominujący udział sody kalcynowanej, TDI oraz nawozów naturalnych w całkowitej przychodach ze sprzedaży Grupy, analiza rynku i konkurencji została przeprowadzona dla tych produktów. Soda kalcynowana Soda kalcynowana sprzedawana jest przez Grupę Ciech zarówno w kraju, jak i zagranicą. Producentem jest Spółka GK Ciech Soda Polska Sp. z o.o. (zakłady w Inowrocławiu i Janikowie) oraz Grupa Soda Deutschland Ciech i spółka rumuńska S.C. Uzinele Sodce Govora - Ciech Chemical Group S.A. W skali światowej soda kalcynowana zużywana jest w około 50% do produkcji szkła (głównie płaskiego i opakowaniowego), mydeł i detergentów (10%) oraz różnego rodzaju chemikaliów. W najbliższych latach nie przewiduje się zasadniczych zmian w strukturze tego zużycia. Podobnie jak struktura zużycia kształtuje się struktura branżowa odbiorców Grupy Ciech. Produkcja sody kalcynowanej charakteryzuje się stabilną, wysoką dynamiką wzrostu w skali globalnej. Średnioroczny wzrost produkcji w latach wyniósł ok. 4,8%. Rok 2008 przyniósł utrzymanie tej dynamiki w skali globalnej, lecz zaznaczyło się znaczne jej zróżnicowanie w poszczególnym regionach geograficznych tj. stagnacja w Europie i Ameryce Płn. przy ponadprzeciętnym wzroście na największym rynku w Azji (+9,4%). Grupa Ciech należy do ścisłej europejskiej czołówki producentów sody kalcynowanej z mocami produkcyjnymi na poziomie osiągającym 2 mln ton rocznie. Rynek europejski sody kalcynowanej należy do kilku producentów. Wiodącym producentem sody w Europie jest Solvay z mocami na poziomie 5,3 mln ton rocznie. Grupa Ciech znajduje się na drugim miejscu z rocznymi zdolnościami w wysokości 1,99 mln ton zlokalizowanymi w Polsce (dwie fabryki), Rumunii i Niemczech. W 2009 r. przewidywane jest dalsze zwiększenie mocy wytwórczych Grupy Ciech do 2,2 mln ton. Trzeci w tym rankingu wytwórca TATA (Indie) posiada w Europie możliwości produkcji 1,3 mln ton sody kalcynowanej. Popyt na sodę kalcynowaną zależy głównie od zapotrzebowania na szkło płaskie i opakowaniowe. Nieco mniejsze znaczenie w odbiorze sody mają różni odbiorcy z branży chemicznej, w tym dość istotne producenci detergentów. Wysoka dynamika popytu ze strony tych branż od dłuższego czasu decyduje o rosnącym zapotrzebowaniu na sodę kalcynowaną. Motorami wzrostu (ponad 4,8% w porównaniu 2007 r.) w 2008 r. były głównie kraje rozwijające się: Chiny, Indie i niektóre kraje Ameryki Łacińskiej oraz kraje Bliskiego Wschodu. Na rynku europejskim zużycie sody kalcynowanej również zwiększyło się (o ponad 1 %). Toluilenodiizocyjanian (TDI) W skali światowej około 80% masy TDI wykorzystuje się do wytwarzania miękkich pianek poliuretanowych, które mają zastosowanie przy produkcji mebli, wyposażenia samochodów, wykładzin podłogowych, materacy, opakowań. Ponadto TDI używane jest to produkcji pokryć - farb, klejów, spoiw oraz mas uszczelniających. Ocenia się, że obecne światowe zdolności produkcyjne TDI wynoszą ok. 2,1 mln ton, z czego najwięcej znajduje się w Azji ok. 34% (głównie w Chinach). Kraje europejskie oraz Ameryki Płn. i Płd. mają porównywalny udział rzędu 26%. Do 2012 r. globalne moce produkcyjne mogą wzrosnąć nawet ponad 3 mln ton, a udział Azji przekroczy 50%. Potentatami światowymi, których sumaryczne zdolności produkcyjne sięgają niemal 2/3 globalnych mocy są: BASF 520 tys. ton/r. (Chiny, USA, Korea, Niemcy), Bayer 400 tys. ton (USA, Niemcy), MITSUI tys. ton/r. (Japonia), DOW Chemical tys. ton/r. (USA, Brazylia). Jedynym polskim producentem TDI jest ZACHEM S.A. z GK Ciech (75 tys. ton/r. od 2009r.; dotychczas 60 tys. ton/r.). Ocenia się, że w ostatnich latach popyt na TDI na rynku światowym stanowił ok. 90% istniejących zdolności wytwórczych i kształtował się na poziomie ok. 1,9 mln ton. Rynek krajowy TDI szacowany jest na poziomie ok. 45 tys. ton z czego udział Grupy Ciech stanowi ponad 40%. Pozostałe ilości pochodzą z importu, głównie z Węgier i Niemiec. Ceny TDI, we wszystkich obszarach geograficznych, po dwuletnim stopniowym wzroście, znajdują się w trendzie spadkowym. Bardzo niski popyt od końca 2008 r. doprowadził do najniższych od kilku lat cen dla bazowych surowców przemysłu chemicznego, co w konsekwencji spowodowało spadek notowań na TDI. Strona 9 z 21

10 Nawozy mineralne Struktura nawożenia w UE jest zróżnicowana. Największy udział w nawożeniu ma azot - 62%, potem potas - 20% i fosfor - 18%. W Polsce stosuje się mniej azotu, a więcej fosforu i potasu. Udziały głównych składników nawozowych wynoszą odpowiednio: 53%, 25% i 22% (sezon 2007/08). Według danych GUS w ostatnim sezonie 2007/08 zużycie nawozów w Polsce wyniosło 132,6 kg/ha UR, co oznacza wzrost o prawie 9% w porównaniu z poprzednim sezonem. Dane te świadczą o tym, że Polska jest wyraźnym liderem wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem zużycia nawozów. Jednak wskaźnik ten jest ciągle dużo niższy niż w większości krajów Europy Zachodniej takich jak Holandia, Austria czy Niemcy. Sezon 2007/08 to okres wyraźnego ożywienia na rynku nawozowym na świecie. W skali globalnej konsumpcja nawozów zwiększyła się o 4,7%, z czego najwyższy wzrost odnotowały nawozy potasowe 6,3% oraz azotowe 4,9%, słabiej wzrosła konsumpcja nawozów z udziałem fosforu (2,8%). Sprzyjały temu korzystne warunki klimatyczne w Europie, które spowodowały wcześniejsze rozpoczęcie sezonu wiosennego, a tym samym przyczyniły się do szybszego rozpoczęcia sprzedaży nawozów mineralnych. Niskie zapasy zbóż w USA przy jednoczesnym rosnącym zapotrzebowaniu ze strony producentów biopaliw na surowce roślinne przeznaczone do produkcji biokomponentów doprowadziły do nagłego wzrostu popytu na zboża, co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu zapotrzebowania na nawozy przeznaczone do ich uprawy. Sytuacja w USA nie pozostała bez wpływu na inne kraje. W efekcie ożywiły się rynki w Brazylii, Argentynie i Indiach Odnotowano zdecydowany wzrost popytu na wszystkie rodzaje nawozów, co doprowadziło w krótkim okresie do wyraźnego wzrostu ich cen. Ogólnym tendencjom wzrostowym poddał się również rynek europejski, który stanowi ok % rynku światowego, przełamując jednocześnie dotychczasowy wieloletni malejący trend w konsumpcji nawozów. Spożycie nawozów w tym regionie wzrosło o 8,7%, przy czym najsilniej wzrósł popyt na nawozy z udziałem fosforu o 12,1%, w dalszej kolejności azotu o 8% i potasu o 7,7%. W drugiej połowie 2008 r. w ślad za pierwszymi oznakami kryzysu gospodarczego na świecie nastąpiło załamanie, również na rynkach nawozowych, przede wszystkim w wyniku silnego spadku cen zbóż i roślin oleistych. Niektórzy europejscy producenci nawozów wstrzymywali produkcję z uwagi na brak popytu oraz znaczne zapasy produktów w magazynach własnych i u dealerów. Szacuje się, że w sezonie 2008/09 sprzedaż nawozów w Europie zmniejszy się nawet o blisko 9%, przy czym największe spadki odnotują nawozy z udziałem fosforu (16%), a najmniej azotu (5%). Z dobrej koniunktury na początku 2008 r. na rynkach nawozowych skorzystali również polscy producenci. Znacząco wzrosła produkcja nawozów potasowych w porównaniu z rokiem poprzednim (o 24% za 7 miesięcy w przeliczeniu na czysty składnik). Większa była też produkcja nawozów fosforowych (o 1,7%). Nawozów azotowych wyprodukowano o 4,5% mniej niż rok wcześniej. Jednak drugie półrocze 2008 r. przyniosło odwrócenie korzystnych tendencji. Wyraźne oznaki spadku popytu przyczyniły się do gorszych wyników polskiego sektora nawozowego za cały 2008 r. Spadła roczna produkcja wszystkich rodzajów nawozów: azotowych o 7%, fosforowych o 19% i potasowych o 11% (w przeliczeniu na czysty składnik). Spółka zamierza budować silną pozycję konkurencyjną w segmentach rynku, w których uczestniczy poprzez następujące działania: wyjście z akwizycjami poza kraj po umocnieniu pozycji konkurencyjnej w Polsce, koncentracja akwizycji zagranicznych w regionie, budowanie kompetencji produkcyjnych i sprzedażowych, zdywersyfikowanie portfeli produktów i rynków, znajomość potrzeb regionalnych branż, silne relacje z klientami, renomowana i silna marka. Strategia Grupy zakłada zróżnicowane strategie konkurowania w odniesieniu do poszczególnych Dywizji: Dywizja Agro: Strona 10 z 21

11 Pełna oferta produktów chemicznych dla rolnictwa, Sprawny system dystrybucji w kraju, Znajomość potrzeb lokalnych klientów. Dywizja Soda: Dobra pozycja kosztowa, Producent nr 2 w Europie, Dominacja na wybranych rynkach, Renta geograficzna. Dywizja Organika: Szeroka baza geograficzna rynku zbytu, Znajomość specyfiki rynku lokalnego, Silna pozycja w Polsce. Dywizja Krzemiany i Szkło: Pozycja lidera w segmentach niszowych, Korzystna pozycja kosztowa, Efektywny marketing i rozwój produktów. 1.8 Analiza pięciu sił konkurencyjności Portera Analiza pięciu sił wg modelu konkurencyjności M. Portera służy do oceny atrakcyjności sektora dla obecnych i przyszłych inwestorów. Według M. Portera czynnikami kształtującymi sytuację konkurencyjną wewnątrz sektora są: siła oddziaływania dostawców i możliwości wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwa sektora, siła oddziaływania nabywców i możliwości wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwa sektora, natężenie walki konkurencyjnej w sektorze, groźba pojawienia się nowych konkurentów, groźba pojawienia się substytutów. Siła przetargowa dostawców. Im wyższy jest stopień koncentracji sektora w rękach dostawcy, tym wyższa jest siła jego oddziaływania. Siłę przetargową dostawców i możliwość wywierania przez nich presji na Spółki wchodzące w skład Grupy należy określić jako niewielką, ponieważ charakter powiązań wewnątrz grupy kapitałowej sprawia, że kluczowi dostawcy surowców i materiałów niezbędnych do produkcji wyrobów Grupy są uzależnioni od podmiotu dominującego, jakim jest CIECH S.A. GK Ciech ze względu na charakter działalności oraz szeroki zakres rodzajowy obszarów działania współpracuje z bardzo dużą grupą dostawców. Z punktu widzenia wartości dostaw zakupy koncentrują się w grupie kilkudziesięciu podmiotów. Do największych dostawców należą Zachem S.A. oraz spółki zależne od Ciech S.A. o charakterze produkcyjnym: SODA MĄTWY S.A., JANIKOSODA S.A. oraz Petrochemia Blachownia S.A. Zachem S.A. jest dostawcą produktów chemii organicznej (TDI, EPI). Spółki zależne natomiast, są dostarczycielami produktów chemii nieorganicznej (w tym sody kalcynowanej). Wśród dostawców zewnętrznych największe zakupy, poza Zachem S.A., dokonywane są od: ZCh Police S.A. (głównie nawozy mineralne), K.I.Z.Ch.S. Siarkopol Grzybów (siarka) oraz Anwil S.A. (PCW). Dla Ciech S.A. zdecydowaną większość dostarczanych produktów stanowią towary, które podlegają dalszej odsprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto Grupa dokonuje zaopatrzenia wynikającego z potrzeb produkcyjnych m.in. w zakresie dostaw surowców energetycznych tj. węgla, koksu oraz etylenu. Surowce te są odsprzedawane do spółek o charakterze produkcyjnym w Grupie Ciech. O występowaniu uzależnienia w przypadku dostawców można mówić w przypadku surowców i towarów, tj. nawozy wieloskładnikowe, kaprolaktam, PCW, siarka. Z dostawcami tych Strona 11 z 21

12 surowców i materiałów Grupa Ciech powiązana jest umowami handlowymi, a ponadto planowane są przejęcia pakietów kontrolnych niektórych dostawców (np. ANWIL S.A. producent PCW). Siła przetargowa odbiorców. Odbiorcy produktów oraz towarów podmiotów wchodzących w skład GK Ciech są bardzo liczni i mocno zdywersyfikowani. Polska jest największym narodowym rynkiem zbytu Grupy Ciech. Do bezpośrednich największych krajowych odbiorców produktów Grupy Ciech należą branże: wyrobów chemicznych i z tworzyw sztucznych oraz przemysł szklarski, rolnictwo. Rozwój tych sektorów gospodarki zależy od koniunktury ekonomicznej w Polsce. Produkcja przemysłowa w cenach stałych w ciągu 12 miesięcy 2008 r. wzrosła o 3,5% (w analogicznym okresie 2007 r. o 9,7%). Dynamika przemysłu chemicznego wyniosła: w zakresie produkcji wyrobów chemicznych minus 3,7% (w 2007 r. +2,6%) oraz w zakresie produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych +5,7% (w 2007 r. +13,6%). Ze względu na bardzo silna pozycje GK Ciech w ww. branżach (dodatkowo wzmocniona przez planowane akwizycje), Grupa ma uprzywilejowaną pozycję jeżeli chodzi o kształtowanie cen i podaży produktów. Jako praktycznie jedyny producent soli kalcynowanej w Polsce, ma w zasadzie zapewniony zbyt na rynku krajowym. Grupa ustanowiła długoterminowe i stabilne relacje z największymi klientami - fluktuacja klientów jest niewielka, najwięksi klienci są w znacznym stopniu uzależnieni do Grupy jako głównego dostawcy surowca. Intensywność walki konkurencyjnej w sektorze. Ze względu na średnią atrakcyjność sektora chemii, jego silną koncentrację, oraz stosunkowo duże problemy finansowe wiodących spółek tego sektora (m.in. ANWIL S.A.), intensywność walki konkurencyjnej jest raczej średnia. Specyfika branży chemicznej sprawia, że producenci chemikaliów mogą specjalizować się w wielu segmentach produktów, uzupełniając tym samym swoją ofertę. Ponadto dojrzałość sektora oraz silna pozycja konkurencyjna Grupy Ciech powodują, że zamiast bezpośredniej walki z konkurencją coraz częstszą metodą budowania pozycji rynkowej są strategie akwizycji, poprzez wykup większościowych pakietów akcji firm z branży chemicznej, tak, aby w przyszłości móc zwiększać swój udział w rynku europejskim. Poniżej przedstawiono profil dwóch wybranych spółek sektora chemicznego, które stanowiły dotychczas znaczącą konkurencję dla Grupy Ciech S.A., a które pojawiły się w strategii rozwoju Ciech S.A. na lata jako główne cele akwizycyjne. ANWIL S.A. jest przedsiębiorstwem produkującym wyroby dla przemysłu przetwórczego różnych branż oraz środki produkcji dla rolnictwa. ANWIL S.A. jest jednym z największych producentów nawozów azotowych w kraju, produkuje saletrę amonową i saletrzak - CANWIL. ANWIL S.A. jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu (nazwa handlowa Polanvil), wykorzystywanego m.in. do produkcji granulatów, profili budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Produkt posiada wymagany atest dopuszczający go do stosowania w wyrobach stykających się z żywnością i ciałem człowieka. O najwyższej jakości Polanvilu może świadczyć dopuszczenie tego produktu jako surowca do produkcji drobnego sprzętu medycznego. Blisko połowa produkcji Polanvilu eksportowana jest na rynek Unii Europejskiej 3. Ponadto w ANWILU S.A. wytwarzane są granulaty kablowe z PCW (izolacyjne i osłonowe), mieszanki sypkie na bazie PCW, a także twarde granulaty techniczne przeznaczone m.in. do produkcji paneli ściennych, profili budowlanych i elektroinstalacyjnych. Od 1998 r. produkowane są płyty z PCW - lite (Anwidur) i spienione (Anwipor). W roku 2002 w ofercie pojawiły się płyty spienione w wersji light. Azoty Tarnów S.A. w Mościcach są jednym z największych przedsiębiorstw w branży chemicznej w Polsce, zaliczanych do grupy tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej. Działalnością podstawową Azotów Tarnów jest wytwarzanie i sprzedaż tworzyw konstrukcyjnych i półproduktów do ich wytwarzania, nawozów mineralnych i chemikaliów. Spółka jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w Polsce i jednym z 3 Strona 12 z 21

13 największych kompleksów przemysłowych w Małopolsce. Powstała na przełomie lat 20. i 30. z inicjatywy Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i była jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. Od ponad 80 lat trwale budowała silną pozycję na polskim i międzynarodowym rynku chemicznym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, rozbudowanej sieci dystrybucji i wysokiej jakości oferowanych produktów, które są rozpoznawalne na wielu rynkach, Azoty Tarnów sprzedają swoje produkty do 41 krajów na całym świecie. Azoty Tarnów jako jedno z pierwszych polskich przedsiębiorstw, realizują zalecenia Ramowej Konwencji ONZ dotyczącej Zmian Klimatycznych (1997, tzw. Protokół z Kioto) poprzez polsko-japoński projekt wspólnych wdrożeń redukcji emisji gazów cieplarnianych (Emmision Reduction Units, ERU). Ponadto Grupa Kapitałowa posiada autorskie nowoczesne technologie służące ochronie środowiska i likwidacji zagrożeń chemicznych. Od czerwca 2008 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych 4. Ryzyko pojawienia się nowych konkurentów. Im wyższa atrakcyjność sektora (np. obecna i przyszła wielkość sektora, rentowność sektora), tym wyższe ryzyko pojawienia się nowych konkurentów. Ze względu na dojrzałość sektora, jego dużą koncentrację w rękach kilku wiodących producentów branży chemicznej, wysokie bariery wejścia i wyjścia (dostęp do technologii, rynku surowców, wysokie nakłady inwestycyjne, itp.) ryzyko pojawienia się nowych konkurentów jest bardzo niewielkie. Raczej należy oczekiwać dalszej konsolidacji sektora na rynku krajowym. Niemniej jednak, istnieje stosunkowo duże ryzyko, że w najbliższych latach nie tyle pojawią się nowi znaczący producenci krajowi, ile zwiększy się ekspansja krajów azjatyckich na rynkach europejskich, przez co utrzymanie znaczącej pozycji przez Grupę Ciech S.A. w niektórych segmentach rynku europejskiego może implikować zmiany w obecnie prowadzonej polityce cenowej, itp. Ryzyko pojawienia się substytutów. Ryzyko pojawienia się substytutów dla produktów oferowanych przez Grupę jest stosunkowo niewielkie (są to w większości produktu nieprzetworzone, które stanowią surowiec niezbędny do dalszej obróbki i nie posiadają zamienników), aczkolwiek nie należy wykluczać, że postęp technologiczny znajdzie dla tych rozwiązań alternatywę sektor chemiczny jest bardzo szybko rozwijającą się gałęzią przemysłu. Mogą na to wpłynąć zaostrzające się przepisy krajowe i UE w zakresie wymogów ochrony środowiska. Przykładowo, substytutem dla nawozów organicznych mogą być stałe opady pofermentacyjne, powstały w wyniku przetworzenia w biogazowniach odpadów biodegradowalnych. 2. Analiza fundamentalna spółki na podstawie sprawozdań finansowych Rok 2008 był rokiem, w którym GK Ciech odnotowała poprawę wyników finansowych oraz spadek kapitałów własnych w stosunku do prezentowanego okresu porównywalnego. W 2008 r. Grupa odnotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 54 mln zł przy 1,45% rentowności netto. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 10% z mln zł w 2007 r. do mln zł, w 2008 r. Kapitały własne Grupy spadły z poziomu mln zł na koniec 2007 r. do 914 mln zł na koniec 2008 r., tj. o blisko 18%. W ciągu 2008 r. wzrosła stopa marży EBIT z 1,3% do 6,8% oraz EBITDA z 6,5% do 12,2% 5. Tabela 2 Wybrane dane finansowe Grupy Ciech za lata Sprawozdania finansowe za lata Wybrane dane finansowe Zmiana 2008 / l.p. Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży , ,00 10,73% 2. Zysk (strata) na działalności operacyjnej , ,00 496,55% Strona 13 z 21

14 3. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 95615, ,00 429,34% 4. Zysk (strata) netto (razem) 54845, ,00 282,62% 5. Zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej 44488, ,00 240,25% 6. Zysk (strata) akcjonariuszy mniejszościowych 10357, ,00 513,93% 7. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 33000, ,00-86,43% 8. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej , ,00 25,98% 9. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej finansowej , ,00 13,77% 10. Przepływy pieniężne netto (razem) , ,00-54,97% 11. Aktywa (razem) , ,00 9,98% 12. Zobowiązania długoterminowe , ,00-14,57% 13. Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 50,75% 14. Kapitał własny (razem) , ,00-17,81% 15. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej , ,00-18,98% 16. Udział mniejszości 49412, ,00 10,04% 17. Kapitał akcyjny , ,00 0,00% 18. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,59-1,13 240,71% Źródło: Skonsolidowany Raport za rok 2008 Grupy Ciech Analiza Rachunku zysków i strat W 2008 r. Grupa Ciech osiągnęła zysk netto w wysokości tys. zł, suma bilansowa wyniosła tys. zł, a stan środków pieniężnych netto uległ zmniejszeniu o tys. zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Grupy Ciech za 2008 r. wyniosły tys. zł. W porównaniu do 2007 r. przychody zwiększyły się o tys. zł tj. o 11%. Głównym źródłem tego wzrostu były przychody wygenerowane przez Grupę Soda Deutschland Ciech, która dołączyła do Grupy Ciech w grudniu 2007 r. Działalność Grupy Ciech koncentruje się na pięciu głównych segmentach: sodowym, organicznym, agrochemicznym, nieorganicznym oraz krzemiany i szkło. Segmenty te stanowią łącznie ponad 94% przychodów ze sprzedaży Grupy. Analiza bilansu Skonsolidowany kapitał własny Grupy na koniec 2008 r. wyniósł tys. zł i był niższy niż przed rokiem o kwotę tys. zł. Decydujący wpływ na spadek wartości kapitałów własnych miało wprowadzenie pozycji związanej ze stosowaniem rachunkowości zabezpieczeń na kwotę tys. zł. Na koniec grudnia 2008 r. aktywa trwałe Grupy były równe tys. zł. W porównaniu do stanu na koniec 2007 r. wartość majątku trwałego zwiększyła się o tys. zł (tj. o 16%). Największy przyrost zanotowano na pozycji rzeczowych aktywów trwałych, których stan w porównaniu z końcem 2007 r. wzrósł o tys. zł, tj. o 17,3%. Wzrost jest efektem poniesionych nakładów inwestycyjnych na majątek produkcyjny w celu utrzymania dotychczasowego tempa rozwoju. Aktywa obrotowe Grupy na koniec 2008 r. wyniosły tys. zł. W porównaniu do stanu na koniec 2007 r. wartość aktywów obrotowych wzrosła o tys. zł, dodatkowo nastąpiły przesunięcia w strukturze aktywów obrotowych. Zobowiązania (długo- i krótkoterminowe łącznie) Grupy Ciech stanowiły na dzień koniec 2008 roku wartość tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec 2007 roku o tys. zł (tj. o 21%). Wzrost zobowiązań wynika głównie ze wzrostu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych (wzrost o tys. zł, tj. o 35,9%), w tym krótkoterminowe o kwotę tys. zł, natomiast długoterminowe spadły o tys. zł. Analiza przepływów pieniężnych Wielkość przepływów pieniężnych netto w 2008 r. wyniosła tys. zł, W relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego Grupa wygenerowała przepływy niższe o tys. zł. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły tys. zł i były niższe od wygenerowanych w okresie styczeń grudzień 2007 o tys. zł, głównie na skutek wzrostu kapitału obrotowego. Środki pieniężne netto z działalności finansowej były dodatnie i wyniosły tys. zł i były wyższe o tys. zł w relacji do 2007 r. Przyczyną tego wzrostu była nadwyżka zaciągniętych kredytów i pożyczek nad Strona 14 z 21

15 spłaconymi, która wyniosła tys. zł i była efektem wzrostu wykorzystania kredytów i pożyczek do finansowania projektów inwestycyjnych. Analiza wskaźnikowa l.p. Wyszczególnienie Zmiana 2008 / Wskaźniki rentowności Rentowność działalności operacyjnej - EBIT (%) 6,80% 1,30% 423,08% 1.2. Rentowność netto (%) 1,50% 0,90% 66,67% 1.3. Rentowność aktywów ogółem - ROA (%) 1,30% 0,80% 62,50% 1.4. Rentowność kapitału własnego - ROE (%) 6% 2,70% 122,22% 2. Wskaźniki płynności Wskaźnik bieżącej płynności 0,7 1-30,00% 2.2. Wskaźnik szybkiej płynności 0,5 0,8-37,50% 3. Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 79% 72,00% 9,72% 3.2. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (%) 25,60% 33% -22,42% 3.3. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%) 377,10% 256,50% 47,02% Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym 3.4. (%) 21% 28% -25,00% Wskaźniki rentowności w 2008 r. uległy wyraźnemu zwiększeniu w porównaniu do 2007 r. Wskaźniki płynności uległy obniżeniu w 2008 r., co jest efektem wzrostu wykorzystania kredytów krótkoterminowych (kształtowanie się wskaźnika szybkiej płynności poniżej poziomu optymalnego (1,0). Akwizycje przeprowadzone w latach 2006 i 2007 które doprowadziły do wzrostu wielkości majątku Ciech S.A. (w tym głównie akwizycja Grupy Soda Deutschland Ciech) zostały sfinansowane kredytem inwestycyjnym oraz emisją obligacji. W efekcie wzrosły wskaźniki zadłużenia. Wzrost wskaźników wynika z kontynuacji zapowiadanego w planach strategicznych wykorzystania potencjału finansowania rozwoju Grupy Ciech ze źródeł obcych. Ciech S.A. prowadzi obecnie działania zmierzające do zapewnienia długoterminowych i stabilnych źródeł finansowania dla Spółki i Grupy Ciech. Zarząd CIECH S.A. podjął również działania zmierzające ograniczenia programów inwestycyjnych Spółki i Grupy do poziomu, który zapewni ich finansowanie w oparciu o osiągane przepływy finansowe, bez dalszego zwiększania zadłużenia Grupy. 3. Analiza SWOT Analiza SWOT (z ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) to analiza silnych i słabych stron organizacji oraz okazji i zagrożeń, z jakimi ma do czynienia w celu identyfikacji strategicznej niszy możliwej do wykorzystania. Silne strony oznaczają wewnętrzne zasoby będące w dyspozycji organizacji lub czynności dobrze przez nie wykonywane. Na ich podstawie identyfikuje się kluczowe kompetencje organizacji, stanowiące wyjątkowe umiejętności lub zasoby wyznaczające konkurencyjną siłę organizacji. Słabe strony oznaczają brakujące w organizacji lub czynności, których nie potrafi dobrze wykonywać. Tabela 3 Analiza SWOT dla Grupy Ciech Mocne strony Bardzo silna pozycja na rynku chemicznym w kraju i za granicą (lider w wielu segmentach rynku). Zdywersyfikowana produkcja spółek wchodzących w skład Grupy (wiele produktów i wiele rynków). Zwiększenie zdolności wytwórczych produktów wysokorentownych (inwestycja TDI 75 t/r, intensyfikacja produkcji sody, rozbudowa zdolności produkcyjnych nienasyconych żywic poliestrowych), podniesienie jakości i właściwości wytwarzanych produktów zgodnie z wymaganiami rynkowymi (pianki poliurentanowe) oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów, które mają szansę pełnić role liderów rynkowych (fosforany paszowe). Słabe strony Wysoki poziom zadłużenia i koszty finansowe: podjęty w ostatnich latach przez Ciech wysiłek akwizycyjny istotnie wpłynął na strukturę bilansu Spółki i poziom zadłużenia. Przejęcia spółek oraz nakłady na modernizację posiadanych przez nich aktywów wymagały znacznego zaangażowania kapitałowego. Niektóre technologie są przestarzałe i wymagają zasadniczej zmiany, celem spełniania m.in. wymogów środowiskowych (np. elektrociepłownie Janikosoda, produkcja nawozów w oparciu o odpadową technologię produkcji kwasu fosforowego na bazie fosforytów). Strona 15 z 21

16 Dobra wiedza na temat działań konkurencji. Dobra organizacja i doświadczona kadra. Pozycja rynkowa Grupy Ciech jest w dużej mierze zasługą wysokiej jakości kadry zarządzającej oraz pracowników średniego szczebla. Prowadzona przez Grupę polityka personalna gwarantuje pracownikom stabilizację i możliwość rozwoju zawodowego oraz stałe podnoszenie kwalifikacji. Współpraca handlowa z zagranicą. Szanse Dobra koniunktura gospodarcza w przemyśle szklarskim (główny odbiorca sody kalcynowanej), przekładająca się na rynku europejskim na wyraźną przewagę popytu na sodę kalcynowaną nad jej podażą. Korzystna sytuacja rynkowa pozwalała na przeniesienie na klientów wzrostu kosztów wytworzenia sody. Wysoki popyt i ceny na światowych i europejskich rynkach nawozów sztucznych, wywołane w dużej mierze rosnącym popytem krajów rozwijających się oraz rozwojem upraw przeznaczonych pod produkcję biopaliw. Wysokie ceny na surowce do produkcji nawozów wieloskładnikowych, w tym fosforyty oraz siarka. Wysoki popyt oraz marże na produktach organicznych pochodzących z petrochemii, w tym na głównym produkcie organicznym w obrocie Grupy, tj. TDI produkowanym przez ZACHEM S.A. Ceny produktów organicznych pochodzących z petrochemii rosną w ślad za rekordowymi wzrostami cen ropy naftowej. Oddalenie groźby głębokiej recesji w Polsce, w porównaniu do sytuacji gospodarczej w UE. Silna deprecjacja złotego przekładająca się na wzrost eksportu. Dalsza poprawa pozycji lidera w kraju i umacnianie pozycji na rynku europejskim jako silnego gracza w przemyśle chemicznym dzięki kolejnym akwizycjom krajowym (m.in. ANWIL S.A.) i zagranicznym. Źródło: opracowanie własne Zagrożenia Niestabilna koniunktura gospodarcza kraju i świata. Załamanie na rynkach finansowych, które przekłada się o się na szybką deprecjację złotego w stosunku do głównych światowych walut połączoną ze znacznym rozchwianiem rynków finansowych oraz ograniczeniem dostępności kredytowania. Deprecjacja złotego do EUR wiąże się z dużą negatywną wyceną zobowiązań z tytułu instrumentów finansowych (struktur opcyjnych) posiadanych przez CIECH S.A. Nagłe pogorszenie się koniunktury w kluczowych dla sprzedaży i rentowności Grupy Ciech branżach: budowlanej, motoryzacyjnej, rolnej oraz meblarskiej. Gwałtowny spadek cen i popytu na produkty petrochemiczne, wywołane zarówno osłabieniem koniunktury gospodarczej w kluczowych branżach, jak i spadającymi cenami ropy naftowej. Niski popyt na nawozy wieloskładnikowe w sezonie jesiennym, wywołany spadkiem cen podstawowych produktów rolnych i ograniczeniem dochodów rolników. Finansowe generatory 4. Źródła wzrostu wartości spółki Przychody ze sprzedaży wzrosły o 10% z mln zł w 2007 r. do mln zł, w 2008 r. Ponadto wskaźnik EBIT wzrósł ponad 5 krotnie z poziomu 1,3% w 2007 r. do 6,8% w Natomiast wyrażona w procentach marża EBITDA wzrosła w analizowanym okresie prawie dwukrotnie do poziomu 12,2% w 2008 r. Niemniej, na uwagę zasługuje postępujący wzrost wskaźnika ogólnego zadłużenia, a w szczególności wzrost zadłużenia kapitały własnego. Wskaźnik Zmiana 2008/2007 EBIT % 6,8% 1,3% 438,8% EBITDA % 12,2% 6,5% 86,7% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 79,0% 72,0% 9,72% W świetle powyższych finansowych mierników wartości Grupy, należy stwierdzić, że istnieje duże ryzyko zahamowania tempa budowy wzrostu wartości Grupy, jeżeli tendencja do nadmiernego zadłużania się zostanie podtrzymana. Wyniki za I kw r. pokazują, że skonsolidowany zysk operacyjny Ciechu sięgnął 65 mln zł i był o 57% niższy, niż wypracowany w I kwartale zeszłego roku. Natomiast czysty zysk wyniósł 33 mln zł i skurczył się w stosunku do wyniku sprzed roku (94 mln zł) o około dwie trzecie - ten spadek to przede wszystkim wynik negatywnego wpływu opcji walutowych, który w I kwartale sięgnął 42,9 mln zł 6. Marketingowe generatory 6 Strona 16 z 21

17 Grupa Ciech cieszy się silną marką na rynku oraz dużym zaufaniem klientów, aczkolwiek w ostatnim czasie zostało to zachwiane przez ujawnienie problemu Grupy z opcjami walutowymi. Lojalność klientów - Grupa cieszy się zaufaniem i renomą wśród szerokiego grona klientów, do których trafiają produkty oferowane przez podmioty wchodzące w skład Grupy. Celem budowy pozytywnego wizerunku wśród klientów, Grupa Ciech kieruje swoje działania marketingowe za pomocą 4 Dywizji, które odpowiadają segmentom rynków na których operuje Grupa. Nowe rynki zrealizowane i planowane cele akwizycyjne są odpowiedzią na poszukiwanie przez Grupę nowych rynków zbytu. Ponadto dynamika rozwoju rynków wschodzących sprzyja poszerzaniu rynków zbytu (m.in. Chiny, Brazylia) poza tradycyjny obszar zainteresowania Grupy. Umiędzynarodawianie wzrostu - Grupa Ciech od wielu już lat rozszerza swoją działalność poza granice kraju. W wielu dziedzinach (m.in. produkcja soli kalcynowanej) Grupa jest jednym z liderów w Europie. Korzystne alianse i przejęcia - w celu zwiększania wartości Grupy prowadzone są inwestycje o charakterze akwizycyjnym (zarówno w kraju jak i zagranicą), co pozwala na dostęp do nowych rynków, oraz zapewnienie ciągłości dostaw surowców strategicznych. Niematerialne generatory Siłę marki Ciech wyznacza jej pozycja konkurencyjną na rynku oraz wieloletnia tradycja związana z działalnością w sektorze chemii. Grupa buduje swoją pozycję na rynku inwestując w innowacje 7, kapitał intelektualny (liczne programy stażowe, ścieżki talentów, motywacyjne systemy wynagrodzeń, itp.). Podsumowując, Grupa Ciech dysponuje dobrymi i bardzo dobrymi generatorami świadczącymi o wartości przedsiębiorstwa. Niemniej, kluczowe generatory finansowe (dotyczące zadłużenia) wpływają negatywnie na wartość Grupy, a ich tendencja do utrzymywania się spotęgowana dodatkowo bardzo słabymi wynikami finansowymi Ciech S.A. za pierwszy kwartał 2009 r. (sprawa opcji walutowych), spowodowała utrzymującą się przecenę wartości Grupy i spółek ją tworzących. 7 W 2008 r. w Grupie Ciech podjęto szereg działań związanych z rozwojem działalności innowacyjnej oraz modernizacją i rozbudową mocy wytwórczych opłacalnych rynkowo produktów spółek Grupy Ciech. Kontynuowany był proces ciągłego wdrażania modelu zarządzania działalnością innowacyjną i B+R. Tworzone i modyfikowane były procedury ISO w tym obszarze. Wprowadzane były metody planowania przedsięwzięć innowacyjnych i prac B+R oraz metody oceny postępu ich realizacji. Strona 17 z 21

18 IPO 5. Wycena spółki na rynku kapitałowym Wykres 3 Notowania giełdowe Ciech S.A. na GPW od momentu debiutu Źródło: CIECH S.A. zadebiutował na giełdzie r. ceną 29,60 zł - czyli o 23,3% powyżej kursu odniesienia wynoszącego 24,00 zł. Do r. widać powolny wzrost ceny akcji do poziomu ok. 58 zł. Następnie po krótkim okresie wyhamowania i spadku widoczny jest ponadprzeciętny wzrost wartości akcji, której apogeum przypada na r. (ok. 176 zł) wzrost ceny akcji CIECH S.A. skorelowany był w dużym stopniu ze wzrostem wartości indeksów GPW (WIG i WIG Chem). Od r. obserwowalny jest postępujący spadek notowań CIECH S.A. z poziomu ok. 176 zł do poziomu ok. 19 zł w styczniu 2009 r. (spadek o ponad 825%). Do tej pory trzykrotnie od chwili debiutu wypłacono dywidendy: w 2005 r. - dywidendę na akcję w wysokości 0,3 zł, 2006 r. dwukrotnie, łącznie na akcję wypłacono 0,8 zł. Wycena porównawcza Porównawczą wycenę mnożnikową przeprowadził Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. dla wskaźników P/E i EV/EBITDA w horyzoncie Do grupy porównawczej wybrano europejskie spółki chemiczne, działające w obszarach aktywności produkcyjnej GK Ciech. Poniżej zaprezentowano wyniki przeprowadzonej wyceny: Tabela 4 Wycena porównawcza Grupy Kapitałowej Ciech Strona 18 z 21

19 Źródło: Mierniki wartości (MVA, EVA, TSR) na koniec 2008 r 8. MVA miernik określający nadwyżkę wartości rynkowej spółki ponad zainwestowanym w nią kapitałem. Jeżeli przedsiębiorstwo jest notowane na giełdzie, wówczas MVA wylicza się ze wzoru:, Gdzie: p iloczyn kursu akcji przedsiębiorstwa (bieżący kurs) 30,89 zł / szt. N liczba akcji tyś. szt. K e skorygowana wartość księgowa kapitału własnego tyś. zł MVA = (30,89 x tys.) tys. = tys. zł. EVA jest to ekonomiczna wartość dodana przedsiębiorstwa, którą tworzy różnica pomiędzy zyskiem operacyjnym (pomniejszonym o podatki) a kosztem wszystkich zaangażowanych kapitałów w ujęciu wartościowym. Wylicza się ją w następujący sposób:, Gdzie: K zaangażowany kapitał tys. zł ROIC 9 stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału 4,8% WACC średni ważony koszt kapitału 10 13,07% 11 EVA = tys. x (- 8,27%) = ,83 tys. TSR - całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy, wyliczana ze wzoru:, Gdzie: P t beg/end rynkowa cena akcji na początek / na koniec okresu 30,89 zł / 38,13 zł. C t gotówka wypłacona w danym roku przypadająca na daną akcję 0 zł. TSR = 8 Na podstawie: Szablewski, A., Pniewski, K. i Bartoszewicz, B. (red.), Value Based Management: koncepcje narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa 2008, (Rozdz. 3, Rozdz. 23) 9 10 Szacowany na podstawie: stopy wolnej od ryzyka, premii rynkowej, współczynnika β, kosztu długu. 11 Wartość WACC pochodzi ze strony WACC oszacowano w oparciu o dane z Stąd należy stwierdzić, iż jego wykorzystanie dla potrzeb obliczenia EVA jest dużym przybliżeniem, gdyż pozostałe dane pochodzą z końca 2008 r. Przykładowo BRE BANK przy emisji rekomendacji dla akcji CIECH S.A. w r. szacował WACC na 8,5% dla 2008 r.. Strona 19 z 21

20 Przedstawione powyżej wyliczenia mierników wartości (ujemne) przedsiębiorstwa pokazują dramatycznie słabe wyniki GK Ciech za rok 2008 r. 6. Perspektywy budowania wartości spółki Perspektywy rozwoju Ciech S.A. i Grupy Ciech wynikają zarówno z ich pozycji na rynku i w branży chemicznej, jak i obecnych oraz prognozowanych uwarunkowań otoczenia Grupy w Polsce i na świecie. Grupa Ciech ma obecnie mocną pozycję na wielu rynkach produktowych i jest: drugim europejskim producentem sody kalcynowanej, trzecim europejskim producentem sody oczyszczonej, największym polskim producentem soli warzonej, jedynym polskim producentem i głównym dostawcą na krajowy rynek w zakresie sody kalcynowanej i oczyszczonej, chlorku wapnia, izocyjanianu (TDI), epichlorohydryny, żywic epoksydowych, pustaków szklanych, trójpolifosforanu sodu, kwasu fosforowego nienawozowego, ważnym dostawcą na europejskie rynki sody kalcynowanej i oczyszczonej, TDI, chlorku wapnia, epichlorohydryny, kwasu fosforowego, pustaków i lampionów szklanych. Poniższa tabela przedstawia obrane strategie Grupy na najbliższe lata, które docelowo mają doprowadzić do podstawowego celu Grupy, jakim jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Tabela 5 Strategia biznesowa Dywizji Grupy Kapitałowej Ciech na lata Dywizja Strategia biznesowa Implikacje Agro Soda Organika Krzemiany i szkło Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i rozwój Integracja Integracja i rozwój Rozbudowa Dywizji Źródło: Strategia rozwoju Grupy Ciech na lata Akwizycje celem wzmocnienia pozycji konkurencyjnej oraz zapewnienia kompleksowej obsługi rolnictwa. Budowa kompleksowego, efektywnego systemu dystrybucji (kolejne centra dystrybucji). Uwolnienie synergii w dystrybucji ŚOR i nawozów. Wypracowanie i wdrożenie efektywnego modelu zarządzania. Optymalizacja struktury organizacyjnej Dywizji. Integracja funkcjonalna w ramach Dywizji (sprzedaż, zakupy, zarządzanie produkcją, controlling, obszary wsparcia). Zarządzanie relacjami z klientami. Macierzowy system zarządzania spółkami Dywizji. Pełna integracja nabytych spółek. Realizacja planowanego programu inwestycyjnego. Wypracowanie i wdrożenie efektywnego modelu zarządzania. Poprawa efektywności kosztowej. Potwierdzenie wykonalności planowanych akwizycji. Stałe wzmacnianie pozycji rynkowej. Jasno z nich wynika, że dążeniem Grupy jest utrzymanie dotychczasowej pozycji na obecnych rynkach oraz osiągnięcie doskonałości operacyjnej, co ma odbywać się kosztem rezygnacji z planów ekspansji na innych rynkach. Czynione przez ostatnie lata inwestycje, zrealizowane akwizycje oraz w ostatnim okresie spadek wartości złotego w stosunku do euro wyraźnie wpłynęły na zwiększenie się poziomu ogólnego zadłużenia Grupy. Kryzys finansowy na rynkach światowych przyczynił się z kolei do wyraźnego spadku przychodów ze sprzedaży oraz dotkliwej przeceny akcji spółki dominującej Ciech S.A. Pomimo dramatycznie słabych wyników finansowych Ciech S.A. za koniec 2008 r. i początek 2009 r., uniknięto w spółce gwałtownych ruchów można to tłumaczyć faktem, iż Skarb Państwa posiada główne udziały w akcjonariacie spółki (jednak kolejne lata mają przynieść dalszą prywatyzację spółki). Być może w tym należy doszukiwać uspokojenia reakcji pozostałych akcjonariuszy spółki, którzy powstrzymali się od masowej wyprzedaży akcji spółki. Obniżenie niebezpiecznego poziomu zadłużenia przez Grupę, powinno być pozytywnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów oraz powinno przyczynić się zwiększenia wartości przedsiębiorstwa. Strona 20 z 21

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012

Wykres 1 EBIT i EBITDA w pierwszym kwartale lat 2010, 2011 i 2012 KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i wskaźniki

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o spółce PKO BP

Podstawowe informacje o spółce PKO BP Podstawowe informacje o spółce PKO BP PKO BANK POLSKI S.A. jeden z najstarszych banków w Polsce. W opinii wielu pokoleń Polaków uważany jest za bezpieczną i silną instytucję finansową. Większościowym akcjonariuszem

Bardziej szczegółowo

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r.

Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. Henkel podtrzymuje prognozy wyników na 2016 r. data aktualizacji: 2016.11.14 Henkel w trzecim kwartale ponownie notuje dobre wyniki. Firma wygenerowała przychody na poziomie 4,748 mld euro, co oznacza

Bardziej szczegółowo

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj

STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku. 6 maj STALPROFIL S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2015 roku 6 maj 2016 1 Kryzys na światowym rynku stali dotknął prawie wszystkie regiony EU-28 Turkey Russia USA South-America China India Japan South-Korea World

Bardziej szczegółowo

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj

Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku. 15 maj Stalprofil S.A. i jego Grupa Kapitałowa w 2013 roku 15 maj 2014 1 Globalna produkcja stali w 2013 r. wzrosła o 3,5%, natomiast w Polsce i UE spadła odpowiednio o 4,9% i 2,0% najwięksi producenci stali

Bardziej szczegółowo

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A.

Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. Prognoza sprawozdania finansowego spółki giełdowej Synthos S.A. (Podstawą zaprezentowanego tutaj materiału jest praca przygotowana przez studentów na zaliczenie przedmiotu z WPD w roku akademickim 2012/2013)

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku

Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, marzec 2013 roku Wyniki finansowe za 2012 rok Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, marzec 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu

RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA. z siedzibą w Poznaniu RAPORT ZA III KWARTAŁ 2010 R. WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Poznaniu 15-11-2010 1. Podstawowe informacje o Emitencie Nazwa WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA Siedziba ul. Szarych Szeregów 27, 60-462 Poznań

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2 3 4 INFORMACJA DODATKOWA DO RAPORTU ZA I KWARTAL 2006 (zgodnie z 91 ust. 4 Rozporządzenia Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209,

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r.

Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Prezentacja skonsolidowanych wyników finansowych za 2011 r. Warszawa, maj 2012 r. List Zarządu Szanowni Państwo, Niniejsza prezentacja została opracowana w związku z publikacją skonsolidowanych wyników

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2010 26 maj 2011 26 maj 2011 1 Wzrost produkcji stali surowej w roku 2010. Dynamika produkcji stali surowej 2010/2009: Polska +12% UE 27 +25%

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ANWIL Rok 2009 był kontynuacją okresu kryzysowego, zapoczątkowanego w ostatnim kwartale 2008 roku. Okresy rynkowo trudne są zawsze testem dla efektywności

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r.

RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. RAPORT ROCZNY GEKOPLAST S.A. ZA 2015 R. Krupski Młyn, 04 kwietnia 2016 r. 1. List Prezesa Zarządu... 3 2. Wybrane dane finansowe... 4 3. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2015... 5 4. Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok Warszawa, 20 marca 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za rok 2011 Warszawa, 20 marca 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 R. Wysokie tempo rozwoju Zakup Tenczynek Utrzymanie wysokiego tempa rozwoju organicznego(210,7

Bardziej szczegółowo

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku

Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Raport Grupy LUG za cztery kwartały 2008 roku Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Naszych Akcjonariuszy i Inwestorów, a także by dać wyraz transparentności prowadzonej działalności przekazuję

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r.

Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Warszawa, dnia 30 czerwca 2017 r. Bilans płatniczy Polski w I kwartale 2017 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r.

Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale 2014 r. 13 listopada 2014 r. Wyniki Grupy PEKAES w III kwartale r. 13 listopada r. AGENDA Kluczowe informacje za III kwartał roku Otoczenie ekonomiczne PEKAES Wyniki finansowe za III kwartał roku Informacje dodatkowe 2 PEKAES w III

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r.

PREZENTACJA DLA INWESTORÓW. Bydgoszcz, r. Warszawa, Bydgoszcz, 5 kwietnia 14.11.2012r. r. PREZENTACJA DLA INWESTORÓW 3 3 Plan prezentacji Dane rynkowe i akcjonariat Spółki Grupa Kapitałowa decyzje strategiczne Wyniki finansowe GK Projprzem S.A.

Bardziej szczegółowo

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest

sprawozdawczego oraz dostarczenie informacji o funkcjonowaniu spółki. Natomiast wadą jest wymóg wyważonego doboru wskaźników, których podstawą jest ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza danych finansowych za pomocą analizy wskaźnikowej wykorzystuje różne techniki badawcze, podkreślając porównawczą oraz względną wagę prezentowanych danych, które mają ocenić

Bardziej szczegółowo

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r.

Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku. Warszawa, 15 maja 2012 r. Grupa Makarony Polskie Wyniki finansowe za I kwartał 2012 roku Warszawa, 15 maja 2012 r. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I KWARTALE 2012 R. RESTRUKTURYZACJA POPRAWA RENTOWNOŚCI DODATNI WYNIK FINANSOWY Urentownienie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 1H2016. Warszawa, 31 sierpnia 2016 r.

Wyniki finansowe za 1H2016. Warszawa, 31 sierpnia 2016 r. Warszawa, 31 sierpnia 2016 r. 1H2016 executive summary 2 +14,0% wzrost EBITDA (Z) 25,6% marża EBITDA (Z) +2,6 p.p. wzrost marży EBITDA (Z) Wprowadzenie akcji CIECH do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013

ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. prezentacja dla inwestorów Warszawa, maj 2013 prezentacja wyników za 1Q 2013 kolejny kwartał dobrych wyników Grupy ZM Ropczyce stabilna sprzedaż rok do roku, przesunięcia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA GRUPY CIECH

STRATEGIA GRUPY CIECH STRATEGIA GRUPY CIECH NA LATA 2007-2011 Warszawa, 20 czerwca 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie Prezentacja Grupy CIECH Strategia Grupy Priorytety dla poszczególnych biznesów -1 - Gotowe do wdro decyzji Luki

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r.

Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita. 12 maja 2016 r. Prezentacja wynikowa Grupa PCC Rokita 12 maja 2016 r. Grupa PCC Rokita Podsumowanie Iq2016 Bardzo dobre wyniki Inwestycje Wybrane dane finansowe GRUPA PCC ROKITA Rentowny producent wyrobów chemicznych

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r.

Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Warszawa, dnia 30 grudnia 2016 r. Bilans płatniczy Polski w III kwartale 2016 r. Kwartalny bilans płatniczy został sporządzony przy wykorzystaniu danych miesięcznych i kwartalnych przekazanych przez polskie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA. Prosta, szybka metoda oceny firmy. ANALIZA WSKAŹNIKOWA Prosta, szybka metoda oceny firmy. WSKAŹNIKI: Wskaźniki płynności Wskaźniki zadłużenia Wskaźniki operacyjności Wskaźniki rentowności Wskaźniki rynkowe Wskaźniki płynności: pokazują

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA 2014 R 1 CDRL S.A. Spółka jest wiodącym na rynku polskim i w Europie Środkowo-Wschodniej dystrybutorem odzieży dziecięcej sprzedawanej pod własną marką COCCODRILLO Główni akcjonariusze od ponad 20 lat prowadzą

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne ZCh Police S.A. - analiza skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2011-31.12.2011 Wprowadzenie: Informacje o spółce (http://money.pl): Zakłady Chemiczne Police SA to jedna z największych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r.

Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok. 4 marca 2016 r. Wyniki finansowe Grupy PGNiG za 2015 rok 4 marca 2016 r. Spadek cen ropy naftowej i gazu ziemnego obniżył EBITDA Grupy o 4% 6% 36 464 34 304 9% 4% 14% 24% 5,1 mld PLN - eliminacje pro forma przychodu i

Bardziej szczegółowo

I kwartał 2014 Raport jednostkowy i skonsolidowany Analiza finansowa. Analiza finansowa. 1. Wskaźniki rentowności

I kwartał 2014 Raport jednostkowy i skonsolidowany Analiza finansowa. Analiza finansowa. 1. Wskaźniki rentowności 1. Wskaźniki rentowności Wskaźniki rentowności informują ile zysku przynosi jeden złoty uzyskany z przychodów ze sprzedaży (rentowność EBIT, EBITDA, netto) lub też obrazuje wielkość zysku wygospodarowanego

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014

Informacja prasowa. Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Warszawa, 16 marca 2015 r. Informacja prasowa Wyniki finansowe Grupy Azoty za rok 2014 Grupa Azoty zakończyła rok 2014 przychodami ze sprzedaży na poziomie blisko 9.9 mld zł (9,8 mld zł w roku 2013) przy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r.

WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. WYNIKI LIBET S.A. ZA III KWARTAŁ 2014 R. Warszawa, 6 listopada 2014 r. Skuteczne zarządzanie Thomas Lehmann Prezes Zarządu Dyrektor Zarządzający Libet S.A. Ireneusz Gronostaj Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego

Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Sytuacja ekonomiczno-finansowa sektora cukrowniczego Dr inż. Piotr SZAJNER IERiGZ-PIB ul. Świętokrzyska 20 PL 00-002 Warszawa E-mail: szajner@ierigz.waw.pl Plan prezentacji Wyniki finansowe przemysłu cukrowniczego;

Bardziej szczegółowo

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams

Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Recepta na globalny sukces wg Grupy Selena 16 listopada 2011 Agata Gładysz, Dyrektor Business Unitu Foams Grupa Selena Rok założenia: 1992 Siedziba: Polska, Europa Spółka giełdowa: notowana na Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

przyszłość poparta doświadczeniem doświadczenie z natury

przyszłość poparta doświadczeniem doświadczenie z natury przyszłość poparta doświadczeniem doświadczenie z natury Wyniki po I kwartale 2008 Warszawa, 15.05.2008 1. Wprowadzenie kluczowe zdarzenia / osiągni gnięcia I kwartału u 2008 2. Wyniki I kwartału 2008

Bardziej szczegółowo

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1

Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 Zachowania indeksów branżowych GPW czerwiec październik 2013, część 1 WIG Budownictwo oraz WIG Inaczej Warszawski Indeks Giełdowy. W jego skład wchodzą wszystkie spółki z Głównego Rynku Giełdy Papierów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009 Spadek globalnego zużycia jawnego stali. Zużycie jawne w 2009r: Świat: - 7 % Polska: - 29% + 9 % + 10 % + 25 % NAFTA EU-27 WNP Am. Łac. Reszta Europy

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ GRUPA EMMERSON S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) IV KWARTAŁ 2012 r. AGENDA Historia Profil działalności Projekty w realizacji Grupa Kapitałowa Wyniki finansowe Strategia

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii

SPÓŁKA AKCYJNA. źródło ekologicznej energii SPÓŁKA AKCYJNA źródło ekologicznej energii Spis treści Informacje o Spółce Rynek LPG w Polsce Działalność Spółki Rozlewnia gazu Najwyższa jakość obsługi Debiut giełdowy Struktura akcjonariatu Status Spółki

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe GK REDAN za pierwszy kwartał 2014 roku SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 DO 31 MARCA 2014 [WARIANT PORÓWNAWCZY] Działalność kontynuowana Przychody ze sprzedaży 103 657 468 315 97 649 Pozostałe przychody operacyjne

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku. Warszawa, 24 czerwca 2014 BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2013 rok i podział zysku Warszawa, 24 czerwca 2014 Otoczenie makroekonomiczne Gospodarka stopniowo przyspiesza Dalsza poprawa sytuacji na rynku pracy 7.0 5.0 3.0

Bardziej szczegółowo

Ceny nawozów mineralnych - czy w 2017 roku będą stabilne?

Ceny nawozów mineralnych - czy w 2017 roku będą stabilne? .pl https://www..pl Ceny nawozów mineralnych - czy w 2017 roku będą stabilne? Autor: Ewa Ploplis Data: 24 czerwca 2017 Zwiększa się zapotrzebowanie na nawozy mineralne na krajowym rynku. Jednocześnie występuje

Bardziej szczegółowo

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii.

Spółka prowadzi działalność na terenie całej Europy, w czym niezmiernie pomagają dwa biura operacyjne: we Francji oraz w Holandii. Profil firmy Trans Polonia S.A. jest wyspecjalizowanym operatorem logistycznym świadczącym usługi z zakresu transportu oraz kompleksowej organizacji logistyki ciekłych ładunków chemicznych, Spółka prowadzi

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne

Rozwiązania informatyczne WIG-CHEMIA: analiza fundamentalna + wycena spółek Wprowadzenie Przy okazji omawiania skonsolidowanych raportów finansowych za zakończony rok obrotowy postanowiłem podsumować dokonane analizy oraz zbudować

Bardziej szczegółowo

RADA NADZORCZA SPÓŁKI

RADA NADZORCZA SPÓŁKI Poznań, 07.04.2015 r. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI INC S.A. ZA ROK 2014 DOKONANA PRZEZ RADĘ NADZORCZĄ Rada Nadzorcza działając zgodnie z przyjętymi przez Spółkę Zasadami Ładu Korporacyjnego dokonała zwięzłej

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA ANALIZ Runda 1

AKADEMIA ANALIZ Runda 1 AKADEMIA ANALIZ Runda 1 Po co wyceniać spółki? Inwestować Kupować Sprzedawać Inwestor indywidualny Fundusz inwestycyjny Private equity Fuzje i przejęcia Doradztwo transakcyjne Inwestor branżowy Wyjście

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów

Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów Dobre praktyki w zakresie kształtowania wysokości i składników wynagrodzeń, w przypadku zawierania kontraktów menedżerskich z członkami zarządów wybranych spółek z udziałem Skarbu Państwa Minister Skarbu

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku.

Zatwierdzonego w dniu 28 września 2011 roku. Aneks numer 2 Do Memorandum Informacyjnego Comp S.A. Przygotowanego w związku z emisją do 1.239.129 akcji serii L o wartości nominalnej 2,50 zł każda Comp S.A. dla akcjonariuszy spółki przejmowanej Novitus

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki za 2014 rok i podział zysku Warszawa, 22 czerwca 2015 Otoczenie makroekonomiczne % r/r, pkt proc. 7.0 5.0 3.0 1.0-1.0-3.0-5.0 Gospodarka stopniowo przyspiesza Wzrost

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I kwartał 2009 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 15 maja 2009r. GETIN Holding w I kwartale 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia)

Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (metoda pośrednia) od 01/01/2016 od 01/01/2015 do 30/06/2016 do 30/06/2015 Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej Zysk za rok obrotowy -627-51 183 Korekty:

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r.

Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od r. do r. Raport kwartalny Spółki SZAR S.A. IV kwartał 2012 r. od 01.10.2012r. do 31.12.2012r. Częstochowa 14.02.2013r. RAPORT ZAWIERA NASTĘPUJACE DANE: I. WYBRANE DANE FINANSOWE Z RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT ORAZ BILANSU

Bardziej szczegółowo

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r.

Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. Warszawa, 15 maja 2014 r. Wyniki za I kwartał 2014 oraz perspektywy rozwoju Grupy Kapitałowej P.R.E.S.C.O. r. Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w I kwartale 2014 r. Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. w I kwartale 2014 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

3.3.1 Metody porównań rynkowych

3.3.1 Metody porównań rynkowych 3.3.1 Metody porównań rynkowych Metoda porównań rynkowych polega na porównaniu obiektu wycenianego z wartościami rynkowymi obiektów podobnych. Porównanie to może odbywać się bezpośrednio (np. środki transportu)

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za 1-3Q2016. Warszawa, 15 listopada 2016 r.

Wyniki finansowe za 1-3Q2016. Warszawa, 15 listopada 2016 r. Warszawa, 15 listopada 2016 r. 1-3Q2016 executive summary 2 647 mln PLN EBITDA (Z) +11,5% wzrost EBITDA (Z) 25,4% marża EBITDA (Z) Sprzedaż dodatkowych wolumenów sody kalcynowanej z inwestycji Soda +200

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1

Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Stalprofil S.A. w roku 2011. 6 czerwiec 2012 1 W 2011 r. światowa produkcja stali osiągnęła wzrost (o 7%). W 2011 Polska wyprodukowała 8,8 mln ton stali, odnotowując

Bardziej szczegółowo

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015

IMS więcej niż media. IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 IMS więcej niż media IMS S.A. Wall Street, prezentacja inwestorska, 29-31 maja 2015 Od stycznia 2012 roku IMS jest spółką publiczną, początkowo notowaną w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry,

Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA Tarnowskie Góry, Grupa Kapitałowa Pragma Inkaso SA 1.01. 31.03.2015 Organizacja Grupy Kapitałowej Segmenty działalności Windykacja na zlecenie oraz finansowanie wymagalnych wierzytelności biznesowych Nabywanie portfeli

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 SKONSOLIDOWANY BILANS AKTYWA 30/09/2005 31/12/2004 30/09/2004 tys. zł tys. zł tys. zł Aktywa trwałe (długoterminowe) Rzeczowe aktywa trwałe 99 877 100 302 102 929 Nieruchomości inwestycyjne 24 949 44 868

Bardziej szczegółowo

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS

ES-SYSTEM S.A. Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. L i g h t I m p r e s s i o n s ES-SYSTEM LIGHT IMPRESSIONS S.A. L i g h t I m p r e s s i o n s Prezentacja wyników za I półrocze 2009 r. 1 GK - najważniejsze dane finansowe na dzień 30 czerwca 2009 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży 67 214 tys. zł - spadek o 16,81%

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A.

GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. GRUPA KAPITAŁOWA GRUPA KĘTY S.A. KOMENTARZ ZARZĄDU GRUPY KĘTY S.A. DO ŚRÓDROCZNEGO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I KWARTAŁ ZAKOŃCZONY DNIA 31 MARCA 2016 ROKU SPIS TREŚCI Zwięzły opis istotnych

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE

BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE INSTYTUT INFORMACJI RYNKOWEJ DPCONSULTING WWW.IIR-DPC.PL BADANIE RYNKU KONSTRUKCJI STALOWYCH W POLSCE Dla POLSKIEJ IZBY KONSTRUKCJI STALOWYCH lipiec - sierpień 2015 METODOLOGIA Badanie przeprowadzono techniką

Bardziej szczegółowo

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010

AmRest Holdings SE. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 AmRest Holdings SE Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Czerwiec 2010 1 1 Strategia AmRest Zakres Uzyskanie dominacji* w sektorach Quick Service Restaurants i Casual Dining Restaurants poprzez akwizycje oraz

Bardziej szczegółowo

Silva Capital Group S.A.

Silva Capital Group S.A. SKONSOLIDOWANY i JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY Silva Capital Group S.A. za I KWARTAŁ ROKU 2013 Warszawa, dnia 15 maja 2013 r. Raport Silva Capital Group S.A. za IV kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r.

Prezentacja wyników za I kwartał 2013. 22 maja 2013 r. Prezentacja wyników za I kwartał 2013 22 maja 2013 r. Osoby prezentujące Daniel Janusz Prezes Zarządu Piotr Wielesik Członek Zarządu 2 Najważniejsze wydarzenia I kwartału 2013 Najważniejsze informacje

Bardziej szczegółowo

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners

Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect. Marek Zuber Dexus Partners Stopa zwrotu a ryzyko inwestycji na NewConnect Marek Zuber Dexus Partners Ryzyko na rynkach finansowych Skąd się bierze? Generalna zasada: -Im większe ryzyko tym większy zysk -Im większy zysk tym większe

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014

Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 2014 roku. Maj 2014 Wyniki finansowe Drozapol-Profil S.A. i grupy kapitałowej w I kwartale 214 roku Maj 214 Komentarz do sytuacji w I kwartale 214 Czynniki rynkowe w I kwartale Zmiany na rynku Popyt na wyroby Spółki w I kwartale

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku

Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens. Warszawa, maj 2013 roku Wyniki finansowe za I kwartał 2013 Prezentacja Grupy Kapitałowej Aplisens Warszawa, maj 2013 roku I. Podstawowe informacje o Grupie Aplisens II. III. IV. Sprzedaż i trendy na poszczególnych rynkach Wyniki

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r.

Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Pozostałe informacje do raportu okresowego za I kwartał 2015 r. Zgodnie z 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. 1. WYBRANE DANE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe REDAN SA za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską GRUPA KAPITAŁOWA REDAN Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe

Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć. Rynki Kapitałowe Czynniki sukcesu przy transakcjach fuzji i przejęć Rynki Kapitałowe Warszawa, 24 września 2008 1 A. Bankowość Inwestycyjna BZWBK Obszar Rynków Kapitałowych B. Wybrane aspekty badania C. Wnioski i rekomendacje

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 10 listopada 2011 roku

Warszawa, 10 listopada 2011 roku Warszawa, 10 listopada 2011 roku Zastrzeżenie Niniejsze opracowanie zostało sporządzone wyłącznie w celach informacyjnych. Nie stanowi reklamy ani ofertowania papierów wartościowych w publicznym obrocie.

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo