Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech"

Transkrypt

1 Marcin Torzewski Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie Grupy Kapitałowej Ciech Warszawa

2 Spis treści: 1. Profil Spółki Ciech S.A. i Grupy Kapitałowej Ciech Historia Misja i filozofia działania Technologia Produkty Model Biznesowy Struktura akcjonariatu Główni konkurenci - analiza spółki na tle branży Analiza pięciu sił konkurencyjności Portera Analiza fundamentalna spółki na podstawie sprawozdań finansowych Analiza SWOT Źródła wzrostu wartości spółki Wycena spółki na rynku kapitałowym Perspektywy budowania wartości spółki Bibliografia: Strona 2 z 21

3 1. Profil Spółki Ciech S.A. i Grupy Kapitałowej Ciech 1.1.Historia Spółka powstała w 1945 r. jako państwowa Centrala Importowo-Eksportowa Chemikalii i Aparatury Chemicznej, w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Na początku eksportowała sodę kalcynowaną, karbid i biel cynkową. Od 1946 r. siedzibą spółki jest Warszawa. Na początku lat 60. w użycie weszła nazwa Centrala Handlu Zagranicznego Ciech, gdzie Ciech stanowił skrót nazwy Centrala Importowo-Eksportowa Chemikaliów. Lata 60. i 70. przyniosły firmie sukcesy na rynku siarki, gdy polskie żółte złoto zajmowało drugie miejsce na świecie pod względem eksportu tego surowca, nawozów azotowych, farmacji, kosmetyków, farb i lakierów. W 1976 r. prawie 95% polskich towarów chemicznych sprzedawano na rynkach zagranicznych za pośrednictwem CHZ Ciech. Na przełomie lat 80. i 90. była to największa centrala handlu zagranicznego, posiadająca monopol na dostawy ropy naftowej do polskich rafinerii, który wkrótce utraciła. W latach 90. rozpoczął się proces budowania grupy kapitałowej 1, skupiającej wokół Ciechu, przekształconego w 1995 r. w spółkę akcyjną pod nazwą CIECH S.A. 2 krajowe zakłady produkcyjne. Do 2000 r. CIECH S.A. zgrupował 8 znanych producentów chemikaliów, 9 handlowych spółek zagranicznych oraz 8 przedstawicielstw zagranicznych. Przez następne 4 lata Spółka zdołała pomyślnie zintegrować podmioty wchodzące w skład swojej grupy i wdrożyć program doskonałości operacyjnej. W 2004 r., po prawie 50 latach stosowania ciecholicy, Spółka zdecydowała się na wprowadzenie nowego logo. Zmiana wizerunku była jednym z elementów przygotowań do prywatyzacji i debiutu w 2005 r. na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Rok 2006 zakończył się zamknięciem transakcji nabycia dwóch spółek wielkiej syntezy chemicznej zakładów Organika-Sarzyna i Zachem oraz pierwszej zagranicznej spółki produkcyjnej Grupy rumuńskiej fabryki sody US Govora. W efekcie, potencjał Grupy Chemicznej Ciech zwiększył się niemal dwukrotnie. W 2007 r. Grupa przyjęła nową strategię do 2011 r. Koncern ma realną szansę na wejście do grona dwudziestu największych europejskich firm chemicznych. Wykres 1 Kluczowe wydarzenia w rozwoju Ciech Źródło: 1 Dalej: Grupa Kapitałowa Ciech, Grupa Chemiczna Ciech, GK Ciech, Grupa. 2 Dalej: CIECH SA, Spółka. Strona 3 z 21

4 Obecnie GK Ciech jest grupą krajowych i zagranicznych spółek produkcyjno - dystrybucyjno - handlowych działających w branży chemicznej. Według stanu na koniec 2008 r. Grupa składała się z 58 podmiotów gospodarczych, w tym: jednostki dominującej CIECH S.A., 40 jednostek zależnych, z tego: o 25 jednostek zależnych krajowych, o 15 jednostek zależnych zagranicznych, o 14 jednostek stowarzyszonych krajowych, o 2 jednostek stowarzyszonych zagranicznych, o 1 jednostki współkontrolowanej zagranicznej. W skład GK Ciech wchodzą jednostki zależne i stowarzyszone bezpośrednio tj. dla których jednostką dominującą jest CIECH S.A., jak również zależne i stowarzyszone pośrednio, dla których jednostką dominującą są jednostki bezpośrednio zależne od CIECH S.A. 1.2 Misja i filozofia działania Misja Misją Grupy jest tworzenie wartości w tych segmentach rynku chemicznego, gdzie posiada ona kompetencje oraz osiąga silną i trwałą pozycję konkurencyjną. Wizja Celem Grupy jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy poprzez zbudowanie pozycji lidera branży chemicznej w regionie. Działalność operacyjna koncentruje się głównie na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Ponadto Grupa stara się wykorzystywać atrakcyjne możliwości na sąsiednich rynkach Europy Zachodniej oraz w innych regionach. Skupia się na krajowych i regionalnych segmentach rynku, które są mniej wrażliwe na cykle koniunkturalne i gwarantują dobre perspektywy rozwoju. Priorytetem działań są segmenty rynku, w których Grupa posiada bądź może uzyskać trwałą i silną pozycję konkurencyjną. Grupa systematycznie kontynuuje udoskonalanie portfela produktów poprzez akwizycje, rozwój nowych produktów, wdrażanie nowych technologii, oraz sprzedaż aktywów nie odpowiadających strategii wzrostu wartości. Grupa dąży do osiągnięcia doskonałości operacyjnej poprzez przeprowadzanie restrukturyzacji spółek Grupy celem zwiększania ich efektywności i rentowności oraz aktywne wykorzystanie synergii na poziomie Grupy i poszczególnych spółek. GK Ciech realizuje swoje cele również poprzez budowanie długotrwałych, partnerskich relacji z klientami i dostawcami, inwestycje we własny kapitał ludzki, oraz działania zmierzające do poprawy ochrony środowiska. Długofalową wizję Grupy obrazuje poniższa tabela: Tabela 1 Wizja Grupy Ciech Cel Zasięg działania i rynki Kluczowe segmenty Zarządzanie portfelem Doskonałość operacyjna Kontrahenci Pracownicy Tworzenie wartości dla akcjonariuszy Europa Środkowo Wschodnia Atrakcyjne możliwości w Europie Zachodniej i innych regionach Segmenty o dorbych perspektywach rozwoju, gdzie Grupa posiada bądź może uzyskać trwałą i silną pozycje konkurencyjną Selektywne akwizycje - kompromis pomiędzy dywersyfikacją a specjalizacją Rozwój nowych produktów w oparciu o istniejacy łańcuch produktowy Rozwój kompetencji w obszarze badań i rozwoju Sprzedaż aktywów nie odpowiadających strategii wzrostu wartości Umiejętna restruktyryzacja oraz pełna integracja spółek Aktywne wykorzystanie synergii Długotrwałe, partnerskie relacje z klientami i dostawcami Rozwój kapitału ludzkiego inwestowanie w pracowników oraz pozyskiwanie najlepszych z rynku Strona 4 z 21

5 Odpowiedzialność społeczna Źródło: Dążenie do ciągłej poprawy stanu ochrony środowiska 1.3 Technologia Celem inwestycji technologicznych realizowanych lub planowanych w GK Ciech jest zwiększenie zdolności wytwórczych produktów wysokorentownych, podniesienie jakości i właściwości wytwarzanych produktów zgodnie z wymaganiami rynkowymi oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów, które mają szansę pełnić role liderów rynkowych. Realizacja tych projektów ma istotne znaczenie dla zachowania przewagi konkurencyjnej oraz umocnienia pozycji rynkowej w wybranych segmentach działalności GK Ciech. W wyniku realizacji inwestycji o charakterze technologicznym, GK Ciech oczekuje: utrzymania dominującej pozycji na rynku sody kalcynowanej w Polsce oraz wzmocnienia pozycji w sektorze organicznym i agrochemicznym Osiągniecie zakładanych celów powinno przynieść wzrost przychodów oraz wzrost rentowności sprzedaży. Realizowane są projekty na etapie prac studialnych dotyczące rozbudowy mocy produkcyjnych, zabezpieczenia surowcowego oraz wprowadzenia nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie ciągu produkcyjnego TDI. 1.4 Produkty Zakres działalności GK Ciech obejmuje produkcję, handel i dystrybucję chemikaliów a także działalność usługową ukierunkowaną na kompleksową obsługę rynku krajowego i zagranicznego. Działalność realizowana jest z udziałem spółek krajowych i zagranicznych oraz zagranicznych przedstawicielstw CIECH S.A. Poniżej zaprezentowano podział GK Ciech na dywizje, odpowiedzialne za obsługę danego segmentu rynkowego: Schemat 1 Segmentacja rynku Grupy Kapitałowej Ciech Źródło: Dywizja Agro Dywizja Agro, która powstała r. z podziału Dywizji FosChem, funkcjonuje w oparciu o dwie spółki produkcyjne Ciechu. Są to Gdańskie Zakłady Nawozów Fosforowych Fosfory oraz ZCh Alwernia. Utworzenie Dywizji Agro nastąpiło w związku ze strategią GK na lata , która przewiduje m.in. zbudowanie silnej pozycji w sektorach pracujących na potrzeby rolnictwa. Przychody ze sprzedaży Dywizji Agro stanowią ok. 7,4% Strona 5 z 21

6 przychodów Grupy. Wzorem pozostałych jednostek dywizyjnych, uczestniczy ona poprzez swoje struktury marketingowe, sprzedaży, zakupów i logistyki w zarządzaniu spółkami produkcyjnymi. Dywizja Organika Utworzona r. Dywizja Organika jest obecnie największą dywizją GK Ciech. Projekt utworzenia odrębnej dywizji zajmującej się produktami organicznymi powstał podczas przygotowań do debiutu giełdowego. W r. po sfinalizowaniu zakupu ZCh Zachem i Organika-Sarzyna, nastąpiło prawie dwukrotne zwiększenie potencjału Grupy Ciech. Akwizycja tych spółek spowodowała wzbogacenie portfela GK Ciech o produkty, które zapewniają jej pozycję lidera na krajowym rynku żywic epoksydowych i poliestrowych, TDI oraz epichlorohydryny. Największym produktem Dywizji jest TDI, z którego wytwarza się m.in. pianki poliuretanowe, pokrycia, kleje, spoiwa oraz masy uszczelniające. Od momentu powstania Dywizji Organika w r. trwa integracja Organiki-Sarzyny i Zachemu z Ciechem. Dywizja Sodowa Zakup w 1996 r. krajowego kompleksu sodowego, składającego się z Inowrocławskich ZCh Soda Mątwy i Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda, był jednym z kluczowych kroków w budowaniu GK Ciech. Zakłady te zapewniły firmie pozycję lidera rynku sody kalcynowanej z 98% udziałem w kraju i znaczącego gracza środkowoeuropejskiego sektora chemikaliów. W 2004 r. spółki sodowe stały się podstawą nowej jednostki organizacyjnej - Dywizji Sodowej, która - jako pionier podziału dywizyjnego Ciechu - jest wzorem dla pozostałych. W r. Dywizja powiększyła się o jeszcze jedną fabrykę sody. Ta, zakupiona przez Ciech, rumuńska spółka US Govora, jest pierwszym zagranicznym zakładem produkcyjnym firmy CIECH. Dzięki tej inwestycji Grupa Ciech jest drugim wytwórcą sody kalcynowanej w Europie, z produkcją na poziomie 1,63 mln ton rocznie w perspektywie kilku najbliższych lat. Dywizja Sodowa przynosi Grupie Chemicznej Ciech prawie 30% przychodów ze sprzedaży swoich produktów, które zdobyły dominujące udziały w wielu rynkach europejskich. Sprzedaż Dywizji opiera się przede wszystkim na sodzie kalcynowanej, jej największym produkcie (76% przychodów), ale też największym produkcie całej Grupy (ok. 20% przychodów). Dywizja Sodowa jest poza tym liczącym się na europejskich rynkach dostawcą soli warzonej i produktów sodopochodnych. Jesienią 2007 r. nastąpiło połączenie Janikosody, Sody Mątwy i Elektrociepłowni Kujawskich spółki zależnej obu zakładów w spółkę Soda Polska Ciech. Dywizja Krzemiany i Szkło Dywizja Krzemiany i Szkło istnieje od r. Wyodrębniona została z Dywizji FosChem. Jej podstawę stanowi spółka produkcyjna Ciechu - Vitrosilicon. Powołanie nowej dywizji wynika ze strategii Grupy Chemicznej Ciech na lata zakładającej m.in. uzyskanie silnej pozycji w polskim przemyśle szklarskim. Dywizja Krzemiany i Szkło zajmuje się także obrotem handlowym towarami pochodzącymi spoza Grupy Chemicznej Ciech: siarką i produktami petrochemicznymi. Jej przychody ze sprzedaży stanowią 13% przychodów Grupy. Poniższa macierz BCG obrazuje typy strategii, jakie Grupa Ciech obrała dla swoich produktów ze względu na ich pozycję konkurencyjną na rynku oraz atrakcyjność sektora, w którym dane produkty są pozycjonowane: Strona 6 z 21

7 Rysunek 1 Macierz BCG portfela produktów Grupy Ciech Źródło: Strategia Rozwoju Grupy Ciech na lata Model Biznesowy Przyjęty przez Grupę w 2004 r. nowy model biznesowy zakłada koncentrację na wybranych segmentach rynku. Docelowo, w ramach Grupy funkcjonują obecnie 4 dywizje: Sodowa, Agro, Organika, Krzemiany i Szkło. Cele strategiczne i operacyjne Grupy realizowane są poprzez Centrum Korporacyjne oraz Dywizje. Centrum Korporacyjne koncentruje się na: zarządzaniu wartością, finansami, controllingiem, opracowywaniu strategii, zarządzaniu wizerunkiem itp. Z kolei w zakresie działalności operacyjnej, zarządzanie odbywa się poprzez cztery Dywizje, które odpowiadają za operacjonalizację strategii oraz wyniki finansowe. Kluczowe procesy realizowane w dywizjach to sprzedaż, zakupy, logistyka, rozwój produktów i controlling. Produkcja zlokalizowana jest w zakładach/spółkach produkcyjnych. GK Ciech dokonała wyboru produktów, w których będzie docelowo się specjalizowała. Analizą objęto produkty i towary obecne wówczas w ofercie GK Ciech oraz potencjalne nowe produkty w efekcie wyselekcjonowano produkty i towary, które znajdują się w docelowym portfelu holdingu tak zwanym portfelu podstawowym. Produkty i towary, które zostały uznane w dłuższej perspektywie za nieatrakcyjne nazwano produktami niepodstawowymi. Mając na uwadze skład portfela podstawowego zbadano i opracowano program akwizycyjny GK Ciech o spółki, które wzbogaciłyby Grupę o produkty portfela podstawowego. W oparciu o kryterium docelowego portfela produktów przeprowadzona została także weryfikacja spółek znajdujących się w Grupie wyselekcjonowano te które będą rozwijane, gdyż ich profil jest zgodny ze strategią oraz te, które będą przeznaczone do dezinwestycji. Wyraźnie wyodrębniono także Centrum Korporacyjne, stanowiące fundament zarządczy całej Grupy. W skład Centrum Korporacyjnego wchodzi jednostki organizacyjne CIECH S.A. mające za zadanie podnoszenie wartości całej Grupy Kapitałowej Ciech. Równocześnie wspierają one działalności poszczególnych dywizji. Podejmowane w 2008 roku działania ukierunkowane były m.in. na rozpoczęcie procesu rozwoju portfela towarów nawozowych zmierzającego do zwiększenia pozycji Dywizji Agro na tle Grupy. Działania te dotyczyły m.in. objęcia pakietu akcji spółki z kręgu zainteresowania oraz rozpoczęcia procesu, którego efektem finalnym Strona 7 z 21

8 będzie nabycie kontrolnego pakietu akcji Anwil S.A. od PKN Orlen S.A. Ponadto kontynuowano realizację zobowiązań podjętych w latach poprzednich, których realizacja rozciągnięta jest w czasie w ramach Dywizji Organika wywiązywanie się z umów prywatyzacyjnych spółek wchodzących w skład Dywizji oraz przeprowadzenie integracji Biznesu Barwnikarskiego. 1.6 Struktura akcjonariatu Największym akcjonariuszem GK Ciech jest Skarb Państwa (ok. 36,7%) oraz inwestorzy instytucjonalni, m.in. Pioneer Pekao Investment Management i Otwarty Fundusz Emerytalny PZU Złota Jesień". Następujące podmioty posiadają co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnych zgromadzeniach spółki: Wykres 2 Struktura akcjonariatu Grupy Ciech Źródło: opracowanie własne na podstawie Raportu skonsolidowanego Ciech za 2008 r. Stan na r. Jednostką dominującą GK Ciech jest CIECH S.A. Na dzień roku Skarb Państwa posiadał znaczący udział i miał możliwość sprawowania kontroli nad CIECH S.A. 1.7 Główni konkurenci - analiza spółki na tle branży GK Ciech posiada bardzo silną pozycję konkurencyjną na europejskim rynku sody kalcynowanej (moce produkcyjne 1,8 mln ton dają 2 miejsce), która w najbliższym czasie powinna być umocniona przez zakończenie planowanych inwestycji rozwojowych w zakładach w Niemczech i Rumunii. W segmencie organicznym Grupa jest liderem na rynku krajowym w zakresie TDI (51% rynku), żywic epoksydowych (30% rynku) oraz epichlorohydryny. Ciech ma również mocną pozycję na polskim rynku nawozów sztucznych, nie tylko jako producent (25% udziałów w mocach NPK), ale także jako dystrybutor (około 10% rynku). Obecnie Ciech połowę przychodów realizuje ze sprzedaży w Polsce, ale udział sprzedaży eksportowej systematycznie rośnie i po konsolidacji przejętych zakładów w Niemczech, rynki zagraniczne będą generować już znacznie powyżej 50% przychodów Grupy. Wyłącznie na rynku krajowym koncentrują się tylko segment agrochemiczny (nawozy, środki ochrony roślin) oraz krzemianowy (pustaki szklane, lampiony). W przypadku segmentu organicznego (TDI, żywice, EPI) znaczący udział w eksporcie ma rynek azjatycki, który generalnie w przypadku tych produktów ma największy udział w światowym popycie. Jeśli chodzi o segment sodowy to GK Ciech stara się wykorzystywać rentę geograficzną i koncentruje się na rynkach w okolicach posiadanych fabryk, a więc polskim (50% sprzedaży ogółem segmentu), skandynawskim, niemieckim i środkowoeuropejskim (Rumunia, Czech, Austria, Słowacja). Strona 8 z 21

9 Ze względu na dominujący udział sody kalcynowanej, TDI oraz nawozów naturalnych w całkowitej przychodach ze sprzedaży Grupy, analiza rynku i konkurencji została przeprowadzona dla tych produktów. Soda kalcynowana Soda kalcynowana sprzedawana jest przez Grupę Ciech zarówno w kraju, jak i zagranicą. Producentem jest Spółka GK Ciech Soda Polska Sp. z o.o. (zakłady w Inowrocławiu i Janikowie) oraz Grupa Soda Deutschland Ciech i spółka rumuńska S.C. Uzinele Sodce Govora - Ciech Chemical Group S.A. W skali światowej soda kalcynowana zużywana jest w około 50% do produkcji szkła (głównie płaskiego i opakowaniowego), mydeł i detergentów (10%) oraz różnego rodzaju chemikaliów. W najbliższych latach nie przewiduje się zasadniczych zmian w strukturze tego zużycia. Podobnie jak struktura zużycia kształtuje się struktura branżowa odbiorców Grupy Ciech. Produkcja sody kalcynowanej charakteryzuje się stabilną, wysoką dynamiką wzrostu w skali globalnej. Średnioroczny wzrost produkcji w latach wyniósł ok. 4,8%. Rok 2008 przyniósł utrzymanie tej dynamiki w skali globalnej, lecz zaznaczyło się znaczne jej zróżnicowanie w poszczególnym regionach geograficznych tj. stagnacja w Europie i Ameryce Płn. przy ponadprzeciętnym wzroście na największym rynku w Azji (+9,4%). Grupa Ciech należy do ścisłej europejskiej czołówki producentów sody kalcynowanej z mocami produkcyjnymi na poziomie osiągającym 2 mln ton rocznie. Rynek europejski sody kalcynowanej należy do kilku producentów. Wiodącym producentem sody w Europie jest Solvay z mocami na poziomie 5,3 mln ton rocznie. Grupa Ciech znajduje się na drugim miejscu z rocznymi zdolnościami w wysokości 1,99 mln ton zlokalizowanymi w Polsce (dwie fabryki), Rumunii i Niemczech. W 2009 r. przewidywane jest dalsze zwiększenie mocy wytwórczych Grupy Ciech do 2,2 mln ton. Trzeci w tym rankingu wytwórca TATA (Indie) posiada w Europie możliwości produkcji 1,3 mln ton sody kalcynowanej. Popyt na sodę kalcynowaną zależy głównie od zapotrzebowania na szkło płaskie i opakowaniowe. Nieco mniejsze znaczenie w odbiorze sody mają różni odbiorcy z branży chemicznej, w tym dość istotne producenci detergentów. Wysoka dynamika popytu ze strony tych branż od dłuższego czasu decyduje o rosnącym zapotrzebowaniu na sodę kalcynowaną. Motorami wzrostu (ponad 4,8% w porównaniu 2007 r.) w 2008 r. były głównie kraje rozwijające się: Chiny, Indie i niektóre kraje Ameryki Łacińskiej oraz kraje Bliskiego Wschodu. Na rynku europejskim zużycie sody kalcynowanej również zwiększyło się (o ponad 1 %). Toluilenodiizocyjanian (TDI) W skali światowej około 80% masy TDI wykorzystuje się do wytwarzania miękkich pianek poliuretanowych, które mają zastosowanie przy produkcji mebli, wyposażenia samochodów, wykładzin podłogowych, materacy, opakowań. Ponadto TDI używane jest to produkcji pokryć - farb, klejów, spoiw oraz mas uszczelniających. Ocenia się, że obecne światowe zdolności produkcyjne TDI wynoszą ok. 2,1 mln ton, z czego najwięcej znajduje się w Azji ok. 34% (głównie w Chinach). Kraje europejskie oraz Ameryki Płn. i Płd. mają porównywalny udział rzędu 26%. Do 2012 r. globalne moce produkcyjne mogą wzrosnąć nawet ponad 3 mln ton, a udział Azji przekroczy 50%. Potentatami światowymi, których sumaryczne zdolności produkcyjne sięgają niemal 2/3 globalnych mocy są: BASF 520 tys. ton/r. (Chiny, USA, Korea, Niemcy), Bayer 400 tys. ton (USA, Niemcy), MITSUI tys. ton/r. (Japonia), DOW Chemical tys. ton/r. (USA, Brazylia). Jedynym polskim producentem TDI jest ZACHEM S.A. z GK Ciech (75 tys. ton/r. od 2009r.; dotychczas 60 tys. ton/r.). Ocenia się, że w ostatnich latach popyt na TDI na rynku światowym stanowił ok. 90% istniejących zdolności wytwórczych i kształtował się na poziomie ok. 1,9 mln ton. Rynek krajowy TDI szacowany jest na poziomie ok. 45 tys. ton z czego udział Grupy Ciech stanowi ponad 40%. Pozostałe ilości pochodzą z importu, głównie z Węgier i Niemiec. Ceny TDI, we wszystkich obszarach geograficznych, po dwuletnim stopniowym wzroście, znajdują się w trendzie spadkowym. Bardzo niski popyt od końca 2008 r. doprowadził do najniższych od kilku lat cen dla bazowych surowców przemysłu chemicznego, co w konsekwencji spowodowało spadek notowań na TDI. Strona 9 z 21

10 Nawozy mineralne Struktura nawożenia w UE jest zróżnicowana. Największy udział w nawożeniu ma azot - 62%, potem potas - 20% i fosfor - 18%. W Polsce stosuje się mniej azotu, a więcej fosforu i potasu. Udziały głównych składników nawozowych wynoszą odpowiednio: 53%, 25% i 22% (sezon 2007/08). Według danych GUS w ostatnim sezonie 2007/08 zużycie nawozów w Polsce wyniosło 132,6 kg/ha UR, co oznacza wzrost o prawie 9% w porównaniu z poprzednim sezonem. Dane te świadczą o tym, że Polska jest wyraźnym liderem wśród krajów Europy Środkowo-Wschodniej pod względem zużycia nawozów. Jednak wskaźnik ten jest ciągle dużo niższy niż w większości krajów Europy Zachodniej takich jak Holandia, Austria czy Niemcy. Sezon 2007/08 to okres wyraźnego ożywienia na rynku nawozowym na świecie. W skali globalnej konsumpcja nawozów zwiększyła się o 4,7%, z czego najwyższy wzrost odnotowały nawozy potasowe 6,3% oraz azotowe 4,9%, słabiej wzrosła konsumpcja nawozów z udziałem fosforu (2,8%). Sprzyjały temu korzystne warunki klimatyczne w Europie, które spowodowały wcześniejsze rozpoczęcie sezonu wiosennego, a tym samym przyczyniły się do szybszego rozpoczęcia sprzedaży nawozów mineralnych. Niskie zapasy zbóż w USA przy jednoczesnym rosnącym zapotrzebowaniu ze strony producentów biopaliw na surowce roślinne przeznaczone do produkcji biokomponentów doprowadziły do nagłego wzrostu popytu na zboża, co w konsekwencji doprowadziło do wzrostu zapotrzebowania na nawozy przeznaczone do ich uprawy. Sytuacja w USA nie pozostała bez wpływu na inne kraje. W efekcie ożywiły się rynki w Brazylii, Argentynie i Indiach Odnotowano zdecydowany wzrost popytu na wszystkie rodzaje nawozów, co doprowadziło w krótkim okresie do wyraźnego wzrostu ich cen. Ogólnym tendencjom wzrostowym poddał się również rynek europejski, który stanowi ok % rynku światowego, przełamując jednocześnie dotychczasowy wieloletni malejący trend w konsumpcji nawozów. Spożycie nawozów w tym regionie wzrosło o 8,7%, przy czym najsilniej wzrósł popyt na nawozy z udziałem fosforu o 12,1%, w dalszej kolejności azotu o 8% i potasu o 7,7%. W drugiej połowie 2008 r. w ślad za pierwszymi oznakami kryzysu gospodarczego na świecie nastąpiło załamanie, również na rynkach nawozowych, przede wszystkim w wyniku silnego spadku cen zbóż i roślin oleistych. Niektórzy europejscy producenci nawozów wstrzymywali produkcję z uwagi na brak popytu oraz znaczne zapasy produktów w magazynach własnych i u dealerów. Szacuje się, że w sezonie 2008/09 sprzedaż nawozów w Europie zmniejszy się nawet o blisko 9%, przy czym największe spadki odnotują nawozy z udziałem fosforu (16%), a najmniej azotu (5%). Z dobrej koniunktury na początku 2008 r. na rynkach nawozowych skorzystali również polscy producenci. Znacząco wzrosła produkcja nawozów potasowych w porównaniu z rokiem poprzednim (o 24% za 7 miesięcy w przeliczeniu na czysty składnik). Większa była też produkcja nawozów fosforowych (o 1,7%). Nawozów azotowych wyprodukowano o 4,5% mniej niż rok wcześniej. Jednak drugie półrocze 2008 r. przyniosło odwrócenie korzystnych tendencji. Wyraźne oznaki spadku popytu przyczyniły się do gorszych wyników polskiego sektora nawozowego za cały 2008 r. Spadła roczna produkcja wszystkich rodzajów nawozów: azotowych o 7%, fosforowych o 19% i potasowych o 11% (w przeliczeniu na czysty składnik). Spółka zamierza budować silną pozycję konkurencyjną w segmentach rynku, w których uczestniczy poprzez następujące działania: wyjście z akwizycjami poza kraj po umocnieniu pozycji konkurencyjnej w Polsce, koncentracja akwizycji zagranicznych w regionie, budowanie kompetencji produkcyjnych i sprzedażowych, zdywersyfikowanie portfeli produktów i rynków, znajomość potrzeb regionalnych branż, silne relacje z klientami, renomowana i silna marka. Strategia Grupy zakłada zróżnicowane strategie konkurowania w odniesieniu do poszczególnych Dywizji: Dywizja Agro: Strona 10 z 21

11 Pełna oferta produktów chemicznych dla rolnictwa, Sprawny system dystrybucji w kraju, Znajomość potrzeb lokalnych klientów. Dywizja Soda: Dobra pozycja kosztowa, Producent nr 2 w Europie, Dominacja na wybranych rynkach, Renta geograficzna. Dywizja Organika: Szeroka baza geograficzna rynku zbytu, Znajomość specyfiki rynku lokalnego, Silna pozycja w Polsce. Dywizja Krzemiany i Szkło: Pozycja lidera w segmentach niszowych, Korzystna pozycja kosztowa, Efektywny marketing i rozwój produktów. 1.8 Analiza pięciu sił konkurencyjności Portera Analiza pięciu sił wg modelu konkurencyjności M. Portera służy do oceny atrakcyjności sektora dla obecnych i przyszłych inwestorów. Według M. Portera czynnikami kształtującymi sytuację konkurencyjną wewnątrz sektora są: siła oddziaływania dostawców i możliwości wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwa sektora, siła oddziaływania nabywców i możliwości wywierania przez nich presji na przedsiębiorstwa sektora, natężenie walki konkurencyjnej w sektorze, groźba pojawienia się nowych konkurentów, groźba pojawienia się substytutów. Siła przetargowa dostawców. Im wyższy jest stopień koncentracji sektora w rękach dostawcy, tym wyższa jest siła jego oddziaływania. Siłę przetargową dostawców i możliwość wywierania przez nich presji na Spółki wchodzące w skład Grupy należy określić jako niewielką, ponieważ charakter powiązań wewnątrz grupy kapitałowej sprawia, że kluczowi dostawcy surowców i materiałów niezbędnych do produkcji wyrobów Grupy są uzależnioni od podmiotu dominującego, jakim jest CIECH S.A. GK Ciech ze względu na charakter działalności oraz szeroki zakres rodzajowy obszarów działania współpracuje z bardzo dużą grupą dostawców. Z punktu widzenia wartości dostaw zakupy koncentrują się w grupie kilkudziesięciu podmiotów. Do największych dostawców należą Zachem S.A. oraz spółki zależne od Ciech S.A. o charakterze produkcyjnym: SODA MĄTWY S.A., JANIKOSODA S.A. oraz Petrochemia Blachownia S.A. Zachem S.A. jest dostawcą produktów chemii organicznej (TDI, EPI). Spółki zależne natomiast, są dostarczycielami produktów chemii nieorganicznej (w tym sody kalcynowanej). Wśród dostawców zewnętrznych największe zakupy, poza Zachem S.A., dokonywane są od: ZCh Police S.A. (głównie nawozy mineralne), K.I.Z.Ch.S. Siarkopol Grzybów (siarka) oraz Anwil S.A. (PCW). Dla Ciech S.A. zdecydowaną większość dostarczanych produktów stanowią towary, które podlegają dalszej odsprzedaży na rynku krajowym i zagranicznym. Ponadto Grupa dokonuje zaopatrzenia wynikającego z potrzeb produkcyjnych m.in. w zakresie dostaw surowców energetycznych tj. węgla, koksu oraz etylenu. Surowce te są odsprzedawane do spółek o charakterze produkcyjnym w Grupie Ciech. O występowaniu uzależnienia w przypadku dostawców można mówić w przypadku surowców i towarów, tj. nawozy wieloskładnikowe, kaprolaktam, PCW, siarka. Z dostawcami tych Strona 11 z 21

12 surowców i materiałów Grupa Ciech powiązana jest umowami handlowymi, a ponadto planowane są przejęcia pakietów kontrolnych niektórych dostawców (np. ANWIL S.A. producent PCW). Siła przetargowa odbiorców. Odbiorcy produktów oraz towarów podmiotów wchodzących w skład GK Ciech są bardzo liczni i mocno zdywersyfikowani. Polska jest największym narodowym rynkiem zbytu Grupy Ciech. Do bezpośrednich największych krajowych odbiorców produktów Grupy Ciech należą branże: wyrobów chemicznych i z tworzyw sztucznych oraz przemysł szklarski, rolnictwo. Rozwój tych sektorów gospodarki zależy od koniunktury ekonomicznej w Polsce. Produkcja przemysłowa w cenach stałych w ciągu 12 miesięcy 2008 r. wzrosła o 3,5% (w analogicznym okresie 2007 r. o 9,7%). Dynamika przemysłu chemicznego wyniosła: w zakresie produkcji wyrobów chemicznych minus 3,7% (w 2007 r. +2,6%) oraz w zakresie produkcji wyrobów gumowych i z tworzyw sztucznych +5,7% (w 2007 r. +13,6%). Ze względu na bardzo silna pozycje GK Ciech w ww. branżach (dodatkowo wzmocniona przez planowane akwizycje), Grupa ma uprzywilejowaną pozycję jeżeli chodzi o kształtowanie cen i podaży produktów. Jako praktycznie jedyny producent soli kalcynowanej w Polsce, ma w zasadzie zapewniony zbyt na rynku krajowym. Grupa ustanowiła długoterminowe i stabilne relacje z największymi klientami - fluktuacja klientów jest niewielka, najwięksi klienci są w znacznym stopniu uzależnieni do Grupy jako głównego dostawcy surowca. Intensywność walki konkurencyjnej w sektorze. Ze względu na średnią atrakcyjność sektora chemii, jego silną koncentrację, oraz stosunkowo duże problemy finansowe wiodących spółek tego sektora (m.in. ANWIL S.A.), intensywność walki konkurencyjnej jest raczej średnia. Specyfika branży chemicznej sprawia, że producenci chemikaliów mogą specjalizować się w wielu segmentach produktów, uzupełniając tym samym swoją ofertę. Ponadto dojrzałość sektora oraz silna pozycja konkurencyjna Grupy Ciech powodują, że zamiast bezpośredniej walki z konkurencją coraz częstszą metodą budowania pozycji rynkowej są strategie akwizycji, poprzez wykup większościowych pakietów akcji firm z branży chemicznej, tak, aby w przyszłości móc zwiększać swój udział w rynku europejskim. Poniżej przedstawiono profil dwóch wybranych spółek sektora chemicznego, które stanowiły dotychczas znaczącą konkurencję dla Grupy Ciech S.A., a które pojawiły się w strategii rozwoju Ciech S.A. na lata jako główne cele akwizycyjne. ANWIL S.A. jest przedsiębiorstwem produkującym wyroby dla przemysłu przetwórczego różnych branż oraz środki produkcji dla rolnictwa. ANWIL S.A. jest jednym z największych producentów nawozów azotowych w kraju, produkuje saletrę amonową i saletrzak - CANWIL. ANWIL S.A. jest jedynym w Polsce producentem suspensyjnego polichlorku winylu (nazwa handlowa Polanvil), wykorzystywanego m.in. do produkcji granulatów, profili budowlanych, rur wodociągowych i kanalizacyjnych. Produkt posiada wymagany atest dopuszczający go do stosowania w wyrobach stykających się z żywnością i ciałem człowieka. O najwyższej jakości Polanvilu może świadczyć dopuszczenie tego produktu jako surowca do produkcji drobnego sprzętu medycznego. Blisko połowa produkcji Polanvilu eksportowana jest na rynek Unii Europejskiej 3. Ponadto w ANWILU S.A. wytwarzane są granulaty kablowe z PCW (izolacyjne i osłonowe), mieszanki sypkie na bazie PCW, a także twarde granulaty techniczne przeznaczone m.in. do produkcji paneli ściennych, profili budowlanych i elektroinstalacyjnych. Od 1998 r. produkowane są płyty z PCW - lite (Anwidur) i spienione (Anwipor). W roku 2002 w ofercie pojawiły się płyty spienione w wersji light. Azoty Tarnów S.A. w Mościcach są jednym z największych przedsiębiorstw w branży chemicznej w Polsce, zaliczanych do grupy tzw. Wielkiej Syntezy Chemicznej. Działalnością podstawową Azotów Tarnów jest wytwarzanie i sprzedaż tworzyw konstrukcyjnych i półproduktów do ich wytwarzania, nawozów mineralnych i chemikaliów. Spółka jest jednym z najstarszych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w Polsce i jednym z 3 Strona 12 z 21

13 największych kompleksów przemysłowych w Małopolsce. Powstała na przełomie lat 20. i 30. z inicjatywy Prezydenta RP Ignacego Mościckiego i była jedną z największych polskich inwestycji gospodarczych w okresie międzywojennym. Od ponad 80 lat trwale budowała silną pozycję na polskim i międzynarodowym rynku chemicznym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, rozbudowanej sieci dystrybucji i wysokiej jakości oferowanych produktów, które są rozpoznawalne na wielu rynkach, Azoty Tarnów sprzedają swoje produkty do 41 krajów na całym świecie. Azoty Tarnów jako jedno z pierwszych polskich przedsiębiorstw, realizują zalecenia Ramowej Konwencji ONZ dotyczącej Zmian Klimatycznych (1997, tzw. Protokół z Kioto) poprzez polsko-japoński projekt wspólnych wdrożeń redukcji emisji gazów cieplarnianych (Emmision Reduction Units, ERU). Ponadto Grupa Kapitałowa posiada autorskie nowoczesne technologie służące ochronie środowiska i likwidacji zagrożeń chemicznych. Od czerwca 2008 r. spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych 4. Ryzyko pojawienia się nowych konkurentów. Im wyższa atrakcyjność sektora (np. obecna i przyszła wielkość sektora, rentowność sektora), tym wyższe ryzyko pojawienia się nowych konkurentów. Ze względu na dojrzałość sektora, jego dużą koncentrację w rękach kilku wiodących producentów branży chemicznej, wysokie bariery wejścia i wyjścia (dostęp do technologii, rynku surowców, wysokie nakłady inwestycyjne, itp.) ryzyko pojawienia się nowych konkurentów jest bardzo niewielkie. Raczej należy oczekiwać dalszej konsolidacji sektora na rynku krajowym. Niemniej jednak, istnieje stosunkowo duże ryzyko, że w najbliższych latach nie tyle pojawią się nowi znaczący producenci krajowi, ile zwiększy się ekspansja krajów azjatyckich na rynkach europejskich, przez co utrzymanie znaczącej pozycji przez Grupę Ciech S.A. w niektórych segmentach rynku europejskiego może implikować zmiany w obecnie prowadzonej polityce cenowej, itp. Ryzyko pojawienia się substytutów. Ryzyko pojawienia się substytutów dla produktów oferowanych przez Grupę jest stosunkowo niewielkie (są to w większości produktu nieprzetworzone, które stanowią surowiec niezbędny do dalszej obróbki i nie posiadają zamienników), aczkolwiek nie należy wykluczać, że postęp technologiczny znajdzie dla tych rozwiązań alternatywę sektor chemiczny jest bardzo szybko rozwijającą się gałęzią przemysłu. Mogą na to wpłynąć zaostrzające się przepisy krajowe i UE w zakresie wymogów ochrony środowiska. Przykładowo, substytutem dla nawozów organicznych mogą być stałe opady pofermentacyjne, powstały w wyniku przetworzenia w biogazowniach odpadów biodegradowalnych. 2. Analiza fundamentalna spółki na podstawie sprawozdań finansowych Rok 2008 był rokiem, w którym GK Ciech odnotowała poprawę wyników finansowych oraz spadek kapitałów własnych w stosunku do prezentowanego okresu porównywalnego. W 2008 r. Grupa odnotowała skonsolidowany zysk netto w wysokości 54 mln zł przy 1,45% rentowności netto. Przychody ze sprzedaży wzrosły o 10% z mln zł w 2007 r. do mln zł, w 2008 r. Kapitały własne Grupy spadły z poziomu mln zł na koniec 2007 r. do 914 mln zł na koniec 2008 r., tj. o blisko 18%. W ciągu 2008 r. wzrosła stopa marży EBIT z 1,3% do 6,8% oraz EBITDA z 6,5% do 12,2% 5. Tabela 2 Wybrane dane finansowe Grupy Ciech za lata Sprawozdania finansowe za lata Wybrane dane finansowe Zmiana 2008 / l.p. Wyszczególnienie Przychody netto ze sprzedaży , ,00 10,73% 2. Zysk (strata) na działalności operacyjnej , ,00 496,55% Strona 13 z 21

14 3. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 95615, ,00 429,34% 4. Zysk (strata) netto (razem) 54845, ,00 282,62% 5. Zysk (strata) akcjonariuszy jednostki dominującej 44488, ,00 240,25% 6. Zysk (strata) akcjonariuszy mniejszościowych 10357, ,00 513,93% 7. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 33000, ,00-86,43% 8. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej , ,00 25,98% 9. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej finansowej , ,00 13,77% 10. Przepływy pieniężne netto (razem) , ,00-54,97% 11. Aktywa (razem) , ,00 9,98% 12. Zobowiązania długoterminowe , ,00-14,57% 13. Zobowiązania krótkoterminowe , ,00 50,75% 14. Kapitał własny (razem) , ,00-17,81% 15. Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej , ,00-18,98% 16. Udział mniejszości 49412, ,00 10,04% 17. Kapitał akcyjny , ,00 0,00% 18. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,59-1,13 240,71% Źródło: Skonsolidowany Raport za rok 2008 Grupy Ciech Analiza Rachunku zysków i strat W 2008 r. Grupa Ciech osiągnęła zysk netto w wysokości tys. zł, suma bilansowa wyniosła tys. zł, a stan środków pieniężnych netto uległ zmniejszeniu o tys. zł. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży netto Grupy Ciech za 2008 r. wyniosły tys. zł. W porównaniu do 2007 r. przychody zwiększyły się o tys. zł tj. o 11%. Głównym źródłem tego wzrostu były przychody wygenerowane przez Grupę Soda Deutschland Ciech, która dołączyła do Grupy Ciech w grudniu 2007 r. Działalność Grupy Ciech koncentruje się na pięciu głównych segmentach: sodowym, organicznym, agrochemicznym, nieorganicznym oraz krzemiany i szkło. Segmenty te stanowią łącznie ponad 94% przychodów ze sprzedaży Grupy. Analiza bilansu Skonsolidowany kapitał własny Grupy na koniec 2008 r. wyniósł tys. zł i był niższy niż przed rokiem o kwotę tys. zł. Decydujący wpływ na spadek wartości kapitałów własnych miało wprowadzenie pozycji związanej ze stosowaniem rachunkowości zabezpieczeń na kwotę tys. zł. Na koniec grudnia 2008 r. aktywa trwałe Grupy były równe tys. zł. W porównaniu do stanu na koniec 2007 r. wartość majątku trwałego zwiększyła się o tys. zł (tj. o 16%). Największy przyrost zanotowano na pozycji rzeczowych aktywów trwałych, których stan w porównaniu z końcem 2007 r. wzrósł o tys. zł, tj. o 17,3%. Wzrost jest efektem poniesionych nakładów inwestycyjnych na majątek produkcyjny w celu utrzymania dotychczasowego tempa rozwoju. Aktywa obrotowe Grupy na koniec 2008 r. wyniosły tys. zł. W porównaniu do stanu na koniec 2007 r. wartość aktywów obrotowych wzrosła o tys. zł, dodatkowo nastąpiły przesunięcia w strukturze aktywów obrotowych. Zobowiązania (długo- i krótkoterminowe łącznie) Grupy Ciech stanowiły na dzień koniec 2008 roku wartość tys. zł, co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec 2007 roku o tys. zł (tj. o 21%). Wzrost zobowiązań wynika głównie ze wzrostu zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych (wzrost o tys. zł, tj. o 35,9%), w tym krótkoterminowe o kwotę tys. zł, natomiast długoterminowe spadły o tys. zł. Analiza przepływów pieniężnych Wielkość przepływów pieniężnych netto w 2008 r. wyniosła tys. zł, W relacji do analogicznego okresu roku poprzedniego Grupa wygenerowała przepływy niższe o tys. zł. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej wyniosły tys. zł i były niższe od wygenerowanych w okresie styczeń grudzień 2007 o tys. zł, głównie na skutek wzrostu kapitału obrotowego. Środki pieniężne netto z działalności finansowej były dodatnie i wyniosły tys. zł i były wyższe o tys. zł w relacji do 2007 r. Przyczyną tego wzrostu była nadwyżka zaciągniętych kredytów i pożyczek nad Strona 14 z 21

15 spłaconymi, która wyniosła tys. zł i była efektem wzrostu wykorzystania kredytów i pożyczek do finansowania projektów inwestycyjnych. Analiza wskaźnikowa l.p. Wyszczególnienie Zmiana 2008 / Wskaźniki rentowności Rentowność działalności operacyjnej - EBIT (%) 6,80% 1,30% 423,08% 1.2. Rentowność netto (%) 1,50% 0,90% 66,67% 1.3. Rentowność aktywów ogółem - ROA (%) 1,30% 0,80% 62,50% 1.4. Rentowność kapitału własnego - ROE (%) 6% 2,70% 122,22% 2. Wskaźniki płynności Wskaźnik bieżącej płynności 0,7 1-30,00% 2.2. Wskaźnik szybkiej płynności 0,5 0,8-37,50% 3. Wskaźniki zadłużenia Wskaźnik ogólnego zadłużenia (%) 79% 72,00% 9,72% 3.2. Wskaźnik zadłużenia długoterminowego (%) 25,60% 33% -22,42% 3.3. Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (%) 377,10% 256,50% 47,02% Wskaźnik pokrycia majątku kapitałem własnym 3.4. (%) 21% 28% -25,00% Wskaźniki rentowności w 2008 r. uległy wyraźnemu zwiększeniu w porównaniu do 2007 r. Wskaźniki płynności uległy obniżeniu w 2008 r., co jest efektem wzrostu wykorzystania kredytów krótkoterminowych (kształtowanie się wskaźnika szybkiej płynności poniżej poziomu optymalnego (1,0). Akwizycje przeprowadzone w latach 2006 i 2007 które doprowadziły do wzrostu wielkości majątku Ciech S.A. (w tym głównie akwizycja Grupy Soda Deutschland Ciech) zostały sfinansowane kredytem inwestycyjnym oraz emisją obligacji. W efekcie wzrosły wskaźniki zadłużenia. Wzrost wskaźników wynika z kontynuacji zapowiadanego w planach strategicznych wykorzystania potencjału finansowania rozwoju Grupy Ciech ze źródeł obcych. Ciech S.A. prowadzi obecnie działania zmierzające do zapewnienia długoterminowych i stabilnych źródeł finansowania dla Spółki i Grupy Ciech. Zarząd CIECH S.A. podjął również działania zmierzające ograniczenia programów inwestycyjnych Spółki i Grupy do poziomu, który zapewni ich finansowanie w oparciu o osiągane przepływy finansowe, bez dalszego zwiększania zadłużenia Grupy. 3. Analiza SWOT Analiza SWOT (z ang. Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) to analiza silnych i słabych stron organizacji oraz okazji i zagrożeń, z jakimi ma do czynienia w celu identyfikacji strategicznej niszy możliwej do wykorzystania. Silne strony oznaczają wewnętrzne zasoby będące w dyspozycji organizacji lub czynności dobrze przez nie wykonywane. Na ich podstawie identyfikuje się kluczowe kompetencje organizacji, stanowiące wyjątkowe umiejętności lub zasoby wyznaczające konkurencyjną siłę organizacji. Słabe strony oznaczają brakujące w organizacji lub czynności, których nie potrafi dobrze wykonywać. Tabela 3 Analiza SWOT dla Grupy Ciech Mocne strony Bardzo silna pozycja na rynku chemicznym w kraju i za granicą (lider w wielu segmentach rynku). Zdywersyfikowana produkcja spółek wchodzących w skład Grupy (wiele produktów i wiele rynków). Zwiększenie zdolności wytwórczych produktów wysokorentownych (inwestycja TDI 75 t/r, intensyfikacja produkcji sody, rozbudowa zdolności produkcyjnych nienasyconych żywic poliestrowych), podniesienie jakości i właściwości wytwarzanych produktów zgodnie z wymaganiami rynkowymi (pianki poliurentanowe) oraz wprowadzenie na rynek nowych produktów, które mają szansę pełnić role liderów rynkowych (fosforany paszowe). Słabe strony Wysoki poziom zadłużenia i koszty finansowe: podjęty w ostatnich latach przez Ciech wysiłek akwizycyjny istotnie wpłynął na strukturę bilansu Spółki i poziom zadłużenia. Przejęcia spółek oraz nakłady na modernizację posiadanych przez nich aktywów wymagały znacznego zaangażowania kapitałowego. Niektóre technologie są przestarzałe i wymagają zasadniczej zmiany, celem spełniania m.in. wymogów środowiskowych (np. elektrociepłownie Janikosoda, produkcja nawozów w oparciu o odpadową technologię produkcji kwasu fosforowego na bazie fosforytów). Strona 15 z 21

16 Dobra wiedza na temat działań konkurencji. Dobra organizacja i doświadczona kadra. Pozycja rynkowa Grupy Ciech jest w dużej mierze zasługą wysokiej jakości kadry zarządzającej oraz pracowników średniego szczebla. Prowadzona przez Grupę polityka personalna gwarantuje pracownikom stabilizację i możliwość rozwoju zawodowego oraz stałe podnoszenie kwalifikacji. Współpraca handlowa z zagranicą. Szanse Dobra koniunktura gospodarcza w przemyśle szklarskim (główny odbiorca sody kalcynowanej), przekładająca się na rynku europejskim na wyraźną przewagę popytu na sodę kalcynowaną nad jej podażą. Korzystna sytuacja rynkowa pozwalała na przeniesienie na klientów wzrostu kosztów wytworzenia sody. Wysoki popyt i ceny na światowych i europejskich rynkach nawozów sztucznych, wywołane w dużej mierze rosnącym popytem krajów rozwijających się oraz rozwojem upraw przeznaczonych pod produkcję biopaliw. Wysokie ceny na surowce do produkcji nawozów wieloskładnikowych, w tym fosforyty oraz siarka. Wysoki popyt oraz marże na produktach organicznych pochodzących z petrochemii, w tym na głównym produkcie organicznym w obrocie Grupy, tj. TDI produkowanym przez ZACHEM S.A. Ceny produktów organicznych pochodzących z petrochemii rosną w ślad za rekordowymi wzrostami cen ropy naftowej. Oddalenie groźby głębokiej recesji w Polsce, w porównaniu do sytuacji gospodarczej w UE. Silna deprecjacja złotego przekładająca się na wzrost eksportu. Dalsza poprawa pozycji lidera w kraju i umacnianie pozycji na rynku europejskim jako silnego gracza w przemyśle chemicznym dzięki kolejnym akwizycjom krajowym (m.in. ANWIL S.A.) i zagranicznym. Źródło: opracowanie własne Zagrożenia Niestabilna koniunktura gospodarcza kraju i świata. Załamanie na rynkach finansowych, które przekłada się o się na szybką deprecjację złotego w stosunku do głównych światowych walut połączoną ze znacznym rozchwianiem rynków finansowych oraz ograniczeniem dostępności kredytowania. Deprecjacja złotego do EUR wiąże się z dużą negatywną wyceną zobowiązań z tytułu instrumentów finansowych (struktur opcyjnych) posiadanych przez CIECH S.A. Nagłe pogorszenie się koniunktury w kluczowych dla sprzedaży i rentowności Grupy Ciech branżach: budowlanej, motoryzacyjnej, rolnej oraz meblarskiej. Gwałtowny spadek cen i popytu na produkty petrochemiczne, wywołane zarówno osłabieniem koniunktury gospodarczej w kluczowych branżach, jak i spadającymi cenami ropy naftowej. Niski popyt na nawozy wieloskładnikowe w sezonie jesiennym, wywołany spadkiem cen podstawowych produktów rolnych i ograniczeniem dochodów rolników. Finansowe generatory 4. Źródła wzrostu wartości spółki Przychody ze sprzedaży wzrosły o 10% z mln zł w 2007 r. do mln zł, w 2008 r. Ponadto wskaźnik EBIT wzrósł ponad 5 krotnie z poziomu 1,3% w 2007 r. do 6,8% w Natomiast wyrażona w procentach marża EBITDA wzrosła w analizowanym okresie prawie dwukrotnie do poziomu 12,2% w 2008 r. Niemniej, na uwagę zasługuje postępujący wzrost wskaźnika ogólnego zadłużenia, a w szczególności wzrost zadłużenia kapitały własnego. Wskaźnik Zmiana 2008/2007 EBIT % 6,8% 1,3% 438,8% EBITDA % 12,2% 6,5% 86,7% Wskaźnik ogólnego zadłużenia 79,0% 72,0% 9,72% W świetle powyższych finansowych mierników wartości Grupy, należy stwierdzić, że istnieje duże ryzyko zahamowania tempa budowy wzrostu wartości Grupy, jeżeli tendencja do nadmiernego zadłużania się zostanie podtrzymana. Wyniki za I kw r. pokazują, że skonsolidowany zysk operacyjny Ciechu sięgnął 65 mln zł i był o 57% niższy, niż wypracowany w I kwartale zeszłego roku. Natomiast czysty zysk wyniósł 33 mln zł i skurczył się w stosunku do wyniku sprzed roku (94 mln zł) o około dwie trzecie - ten spadek to przede wszystkim wynik negatywnego wpływu opcji walutowych, który w I kwartale sięgnął 42,9 mln zł 6. Marketingowe generatory 6 Strona 16 z 21

17 Grupa Ciech cieszy się silną marką na rynku oraz dużym zaufaniem klientów, aczkolwiek w ostatnim czasie zostało to zachwiane przez ujawnienie problemu Grupy z opcjami walutowymi. Lojalność klientów - Grupa cieszy się zaufaniem i renomą wśród szerokiego grona klientów, do których trafiają produkty oferowane przez podmioty wchodzące w skład Grupy. Celem budowy pozytywnego wizerunku wśród klientów, Grupa Ciech kieruje swoje działania marketingowe za pomocą 4 Dywizji, które odpowiadają segmentom rynków na których operuje Grupa. Nowe rynki zrealizowane i planowane cele akwizycyjne są odpowiedzią na poszukiwanie przez Grupę nowych rynków zbytu. Ponadto dynamika rozwoju rynków wschodzących sprzyja poszerzaniu rynków zbytu (m.in. Chiny, Brazylia) poza tradycyjny obszar zainteresowania Grupy. Umiędzynarodawianie wzrostu - Grupa Ciech od wielu już lat rozszerza swoją działalność poza granice kraju. W wielu dziedzinach (m.in. produkcja soli kalcynowanej) Grupa jest jednym z liderów w Europie. Korzystne alianse i przejęcia - w celu zwiększania wartości Grupy prowadzone są inwestycje o charakterze akwizycyjnym (zarówno w kraju jak i zagranicą), co pozwala na dostęp do nowych rynków, oraz zapewnienie ciągłości dostaw surowców strategicznych. Niematerialne generatory Siłę marki Ciech wyznacza jej pozycja konkurencyjną na rynku oraz wieloletnia tradycja związana z działalnością w sektorze chemii. Grupa buduje swoją pozycję na rynku inwestując w innowacje 7, kapitał intelektualny (liczne programy stażowe, ścieżki talentów, motywacyjne systemy wynagrodzeń, itp.). Podsumowując, Grupa Ciech dysponuje dobrymi i bardzo dobrymi generatorami świadczącymi o wartości przedsiębiorstwa. Niemniej, kluczowe generatory finansowe (dotyczące zadłużenia) wpływają negatywnie na wartość Grupy, a ich tendencja do utrzymywania się spotęgowana dodatkowo bardzo słabymi wynikami finansowymi Ciech S.A. za pierwszy kwartał 2009 r. (sprawa opcji walutowych), spowodowała utrzymującą się przecenę wartości Grupy i spółek ją tworzących. 7 W 2008 r. w Grupie Ciech podjęto szereg działań związanych z rozwojem działalności innowacyjnej oraz modernizacją i rozbudową mocy wytwórczych opłacalnych rynkowo produktów spółek Grupy Ciech. Kontynuowany był proces ciągłego wdrażania modelu zarządzania działalnością innowacyjną i B+R. Tworzone i modyfikowane były procedury ISO w tym obszarze. Wprowadzane były metody planowania przedsięwzięć innowacyjnych i prac B+R oraz metody oceny postępu ich realizacji. Strona 17 z 21

18 IPO 5. Wycena spółki na rynku kapitałowym Wykres 3 Notowania giełdowe Ciech S.A. na GPW od momentu debiutu Źródło: CIECH S.A. zadebiutował na giełdzie r. ceną 29,60 zł - czyli o 23,3% powyżej kursu odniesienia wynoszącego 24,00 zł. Do r. widać powolny wzrost ceny akcji do poziomu ok. 58 zł. Następnie po krótkim okresie wyhamowania i spadku widoczny jest ponadprzeciętny wzrost wartości akcji, której apogeum przypada na r. (ok. 176 zł) wzrost ceny akcji CIECH S.A. skorelowany był w dużym stopniu ze wzrostem wartości indeksów GPW (WIG i WIG Chem). Od r. obserwowalny jest postępujący spadek notowań CIECH S.A. z poziomu ok. 176 zł do poziomu ok. 19 zł w styczniu 2009 r. (spadek o ponad 825%). Do tej pory trzykrotnie od chwili debiutu wypłacono dywidendy: w 2005 r. - dywidendę na akcję w wysokości 0,3 zł, 2006 r. dwukrotnie, łącznie na akcję wypłacono 0,8 zł. Wycena porównawcza Porównawczą wycenę mnożnikową przeprowadził Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. dla wskaźników P/E i EV/EBITDA w horyzoncie Do grupy porównawczej wybrano europejskie spółki chemiczne, działające w obszarach aktywności produkcyjnej GK Ciech. Poniżej zaprezentowano wyniki przeprowadzonej wyceny: Tabela 4 Wycena porównawcza Grupy Kapitałowej Ciech Strona 18 z 21

19 Źródło: Mierniki wartości (MVA, EVA, TSR) na koniec 2008 r 8. MVA miernik określający nadwyżkę wartości rynkowej spółki ponad zainwestowanym w nią kapitałem. Jeżeli przedsiębiorstwo jest notowane na giełdzie, wówczas MVA wylicza się ze wzoru:, Gdzie: p iloczyn kursu akcji przedsiębiorstwa (bieżący kurs) 30,89 zł / szt. N liczba akcji tyś. szt. K e skorygowana wartość księgowa kapitału własnego tyś. zł MVA = (30,89 x tys.) tys. = tys. zł. EVA jest to ekonomiczna wartość dodana przedsiębiorstwa, którą tworzy różnica pomiędzy zyskiem operacyjnym (pomniejszonym o podatki) a kosztem wszystkich zaangażowanych kapitałów w ujęciu wartościowym. Wylicza się ją w następujący sposób:, Gdzie: K zaangażowany kapitał tys. zł ROIC 9 stopa zwrotu z zainwestowanego kapitału 4,8% WACC średni ważony koszt kapitału 10 13,07% 11 EVA = tys. x (- 8,27%) = ,83 tys. TSR - całkowita stopa zwrotu dla akcjonariuszy, wyliczana ze wzoru:, Gdzie: P t beg/end rynkowa cena akcji na początek / na koniec okresu 30,89 zł / 38,13 zł. C t gotówka wypłacona w danym roku przypadająca na daną akcję 0 zł. TSR = 8 Na podstawie: Szablewski, A., Pniewski, K. i Bartoszewicz, B. (red.), Value Based Management: koncepcje narzędzia, przykłady, Poltext, Warszawa 2008, (Rozdz. 3, Rozdz. 23) 9 10 Szacowany na podstawie: stopy wolnej od ryzyka, premii rynkowej, współczynnika β, kosztu długu. 11 Wartość WACC pochodzi ze strony WACC oszacowano w oparciu o dane z Stąd należy stwierdzić, iż jego wykorzystanie dla potrzeb obliczenia EVA jest dużym przybliżeniem, gdyż pozostałe dane pochodzą z końca 2008 r. Przykładowo BRE BANK przy emisji rekomendacji dla akcji CIECH S.A. w r. szacował WACC na 8,5% dla 2008 r.. Strona 19 z 21

20 Przedstawione powyżej wyliczenia mierników wartości (ujemne) przedsiębiorstwa pokazują dramatycznie słabe wyniki GK Ciech za rok 2008 r. 6. Perspektywy budowania wartości spółki Perspektywy rozwoju Ciech S.A. i Grupy Ciech wynikają zarówno z ich pozycji na rynku i w branży chemicznej, jak i obecnych oraz prognozowanych uwarunkowań otoczenia Grupy w Polsce i na świecie. Grupa Ciech ma obecnie mocną pozycję na wielu rynkach produktowych i jest: drugim europejskim producentem sody kalcynowanej, trzecim europejskim producentem sody oczyszczonej, największym polskim producentem soli warzonej, jedynym polskim producentem i głównym dostawcą na krajowy rynek w zakresie sody kalcynowanej i oczyszczonej, chlorku wapnia, izocyjanianu (TDI), epichlorohydryny, żywic epoksydowych, pustaków szklanych, trójpolifosforanu sodu, kwasu fosforowego nienawozowego, ważnym dostawcą na europejskie rynki sody kalcynowanej i oczyszczonej, TDI, chlorku wapnia, epichlorohydryny, kwasu fosforowego, pustaków i lampionów szklanych. Poniższa tabela przedstawia obrane strategie Grupy na najbliższe lata, które docelowo mają doprowadzić do podstawowego celu Grupy, jakim jest tworzenie wartości dla akcjonariuszy. Tabela 5 Strategia biznesowa Dywizji Grupy Kapitałowej Ciech na lata Dywizja Strategia biznesowa Implikacje Agro Soda Organika Krzemiany i szkło Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej i rozwój Integracja Integracja i rozwój Rozbudowa Dywizji Źródło: Strategia rozwoju Grupy Ciech na lata Akwizycje celem wzmocnienia pozycji konkurencyjnej oraz zapewnienia kompleksowej obsługi rolnictwa. Budowa kompleksowego, efektywnego systemu dystrybucji (kolejne centra dystrybucji). Uwolnienie synergii w dystrybucji ŚOR i nawozów. Wypracowanie i wdrożenie efektywnego modelu zarządzania. Optymalizacja struktury organizacyjnej Dywizji. Integracja funkcjonalna w ramach Dywizji (sprzedaż, zakupy, zarządzanie produkcją, controlling, obszary wsparcia). Zarządzanie relacjami z klientami. Macierzowy system zarządzania spółkami Dywizji. Pełna integracja nabytych spółek. Realizacja planowanego programu inwestycyjnego. Wypracowanie i wdrożenie efektywnego modelu zarządzania. Poprawa efektywności kosztowej. Potwierdzenie wykonalności planowanych akwizycji. Stałe wzmacnianie pozycji rynkowej. Jasno z nich wynika, że dążeniem Grupy jest utrzymanie dotychczasowej pozycji na obecnych rynkach oraz osiągnięcie doskonałości operacyjnej, co ma odbywać się kosztem rezygnacji z planów ekspansji na innych rynkach. Czynione przez ostatnie lata inwestycje, zrealizowane akwizycje oraz w ostatnim okresie spadek wartości złotego w stosunku do euro wyraźnie wpłynęły na zwiększenie się poziomu ogólnego zadłużenia Grupy. Kryzys finansowy na rynkach światowych przyczynił się z kolei do wyraźnego spadku przychodów ze sprzedaży oraz dotkliwej przeceny akcji spółki dominującej Ciech S.A. Pomimo dramatycznie słabych wyników finansowych Ciech S.A. za koniec 2008 r. i początek 2009 r., uniknięto w spółce gwałtownych ruchów można to tłumaczyć faktem, iż Skarb Państwa posiada główne udziały w akcjonariacie spółki (jednak kolejne lata mają przynieść dalszą prywatyzację spółki). Być może w tym należy doszukiwać uspokojenia reakcji pozostałych akcjonariuszy spółki, którzy powstrzymali się od masowej wyprzedaży akcji spółki. Obniżenie niebezpiecznego poziomu zadłużenia przez Grupę, powinno być pozytywnym sygnałem dla potencjalnych inwestorów oraz powinno przyczynić się zwiększenia wartości przedsiębiorstwa. Strona 20 z 21

INFORMACJE OGÓLNE. Zarząd Mirosław Kochalski Rafał Pasieka Marek Trosiński Wojciech Wardacki

INFORMACJE OGÓLNE. Zarząd Mirosław Kochalski Rafał Pasieka Marek Trosiński Wojciech Wardacki INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Mirosław Kochalski Rafał Pasieka Marek Trosiński Wojciech Wardacki Rada Nadzorcza Grzegorz Miś Alicja Pimpicka Wiktor Cwynar Tomasz Karusewicz Dariusz Krajowski Kukiel Siedziba

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Dariusz Krawczyk Artur Osuchowski Maciej Tybura Rada Nadzorcza Dr Jan Kulczyk Piotr Augustyniak Tomasz Mikołajczak Mariusz Nowak Artur Olech Wojciech Stramski Siedziba Spółki ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Zarząd Ryszard Kunicki Robert Bednarski Marcin Dobrzański Artur Osuchowski

INFORMACJE OGÓLNE. Zarząd Ryszard Kunicki Robert Bednarski Marcin Dobrzański Artur Osuchowski INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Ryszard Kunicki Robert Bednarski Marcin Dobrzański Artur Osuchowski Rada Nadzorcza Robert Skoczeń Jacek Goszczyński Krzysztof Salwach Przemysław Cieszyński Krzysztof Mastalerz

Bardziej szczegółowo

Wielkiej Syntezy Chemicznej

Wielkiej Syntezy Chemicznej Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z Ministerstwem Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Strategia restrukturyzacji i prywatyzacji Sektora Wielkiej Syntezy Chemicznej Warszawa, październik 2003

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE OGÓLNE. Zarząd Mirosław Kochalski Marcin Dobrzański Ryszard Kunicki Artur Osuchowski Kazimierz Przełomski

INFORMACJE OGÓLNE. Zarząd Mirosław Kochalski Marcin Dobrzański Ryszard Kunicki Artur Osuchowski Kazimierz Przełomski INFORMACJE OGÓLNE Zarząd Mirosław Kochalski Marcin Dobrzański Ryszard Kunicki Artur Osuchowski Kazimierz Przełomski Rada Nadzorcza Wiktor Askanas Przemysław Cieszyński Alicja Pimpicka Krzysztof Salwach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI ZAKŁADÓW AZOTOWYCH PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za okres 1 lipiec 2008 31 grudzień 2008 Luty 2009 Spis treści 1. Podstawowe informacje o Spółce w I półroczu roku obrotowego

Bardziej szczegółowo

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN

AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN Data sporządzenia: 1 grudnia 2014 Raport analityczny CUBE.ITG S.A. AKUMULUJ - cena docelowa: 6,25 PLN W kontekście obserwowanego w ostatnich tygodniach spadku kursu CUBE.ITG uważamy, iż w chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA

ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA ROZDZIAŁ VI OCENY I PERSPEKTYWY ROZWOJU EMITENTA 1 Ocena zarządzania zasobami finansowymi Decora 1.1 Wprowadzenie Oceny zarządzania zasobami finansowymi dokonano na podstawie sprawozdania finansowego Decora

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc.

7 dni 1 m-c 3 mc-e 6 mc-e 1 rok. 10,80 10,51 9,40 9,60 7,00 11,79 Zmiana w proc. 2,76% 14,89% 12,50% 54,29% -8,40% WIG Zmiana w proc. Rekomendacja ZPC Otmuchów S.A. Kupuj - cena docelowa: 13,72 PLN Data sporządzenia: 23 lipca 2012r. Wykres 1. ZPC Otmuchów vs WIG-Spożywczy Źródło: Bloomberg Udział w indeksie WIG: Udział w WIG-PL: Udział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA. w LUBZINIE ZA 2011 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI FABRYKI FARB i LAKIERÓW ŚNIEŻKA SA w LUBZINIE ZA 2011 ROK Spis treści 1. Podstawowe informacje o Fabryce Farb i Lakierów Śnieżka SA w Lubzinie... 3 1.1. Fabryka Farb i Lakierów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI... 4 1.1 Informacje ogólne TOYA S.A.... 4 1.2 Zarząd i Rada Nadzorcza... 4 1.3 Kapitał zakładowy...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZAKŁADY MAGNEZYTOWE ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 2. INFORMACJE O PODSTAWOWYCH PRODUKTACH I RYNKACH ZBYTU

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r.

Strategia rozwoju. Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013. Marzec 2011 r. Strategia rozwoju Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. na lata 2011-2013 Marzec 2011 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp oraz filary perspektywy strategicznej Banku... 7 2. Informacje o Banku BPS S.A...11 2.1. Usytuowanie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 okres: 1 lipca

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 okres: 1 lipca SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY SPÓŁKA AKCYJNA za I półrocze roku obrotowego 2013/2014 okres: 1 lipca 2013 31 grudnia 2013 Luty 2014 SPIS TREŚCI 1. SKŁAD GRUPY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY TOYA S.A. W 2014 R. Spis treści 1. CHARAKTERYSTYKA JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ... 4 1.1 Informacje ogólne Jednostka Dominująca... 4 1.2 Organizacja Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ ZM ROPCZYCE S.A. ZA 2012 ROK ROPCZYCE, 15 marca 2013 roku SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O SPÓŁKACH WCHODZĄCYCH W SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ... 3 1.1. JEDNOSTKA DOMINUJĄCA...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU. Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie. za I półrocze 2011 roku SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Fabryki Farb i Lakierów ŚNIEŻKA SA w Lubzinie za I półrocze 2011 roku 1. WSTĘP DO SPRAWOZDANIA ZARZĄDU ZA 6 MIESIĘCY 2011 ROKU... 2 2. OPIS DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W I PÓŁROCZU 2011 ROKU...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MAKARONY POLSKIE S.A. W ROKU OBROTOWYM 2010 RZESZÓW, DNIA 21 MARCA 2011 ROKU SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU DO AKCJONARIUSZY... 5 1. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI MAKARONY

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2014 r. 2 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

1. Dane o działalności Inter Cars

1. Dane o działalności Inter Cars Niniejsze sprawozdanie z działalności Inter Cars S.A. ( Spółka,) w 2004 roku zostało sporządzone zgodnie z 64 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku w sprawie informacji bieżących

Bardziej szczegółowo

Polwax Przemysł chemiczny Polska

Polwax Przemysł chemiczny Polska EQUITY RESEARCH PARTNER Polwax Przemysł chemiczny Polska Cena docelowa: 26.1 PLN Raport inicjujący Jeden z dwóch liderów na rynku wyrobów parafinowych w Polsce Prognozujemy EBITDA na poziomie PLN 31.4m

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Grupy Kapitałowej ABC Data za pierwsze półrocze 2014 roku Warszawa, 26 sierpnia 2014 Warszawa, 26 sierpnia 2014 r. Spis treści: 1 Wprowadzenie... 4 2 Opis Grupy Kapitałowej Spółki... 4 2.1 Skład Grupy

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka

Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka Rozdział I Podsumowanie i czynniki ryzyka 1.1 Najważniejsze informacje odnośnie Emitenta 1.1.1 Specyfika i charakter działalności Emitenta Lena Lighting SA jest wiodącym polskim producentem wysokiej jakości

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU

PROSPEKT EMISYJNY. ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU PROSPEKT EMISYJNY ELEKTROBUDOWA Spółka Akcyjna ul. Porcelanowa 12, 40-246 Katowice www.elbudowa.com.pl OFERTA PUBLICZNA AKCJI SERII D Z PRAWEM POBORU Spółka prawa handlowego z siedzibą w Katowicach zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo