2008, 13(85) pp , 13(85) s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2008, 13(85) pp. 109 114 2008, 13(85) s. 109 114"

Transkrypt

1 Scientific Jurnls Mritime University f Szczecin Zeszyty Nuwe Ademi Mrs w Szczecinie 8, 13(85) pp , 13(85) s Autmtyzcj nwigcji rdrwej Autmtin f rdr nvigtin Mriusz Wąż, Krzysztf Czplewsi Ademi Mrynri Wjennej, Instytut Nwigcji i Hydrgrfii Mrsiej Gdyni, ul. Śmidwicz 69, tel e-mil: Słw luczwe: nwigcj rdrw, przetwrznie brzu cyfrweg Abstrt Artyuł przedstwi ncepcję utmtyzcji prcesu nwigcji rdrwej. Wyrzystnie zbrzwni rdrweg d prwdzeni nwigcji jest dść pwszechne. Prjetwnie i prcwywnie lejnych systemów nwigcyjnych pierjących się głównie n prcy współczesnych rdrów jest wyniiem pszuiwni precyzyjnych, utmtycznych i niezleżnych systemów djących mżliwści prwdzeni rz mnewrwni jednstą w pbliżu stłych i ruchmych niebezpieczeństw nwigcyjnych. Artyuł przedstwi wynii wstępnych bdń dtyczących teg zgdnieni. Zstły w nim pisne nstępujące prblemy bdwcze: estrcj puntów chrterystycznych brzu rdrweg, wyzncznie pzycji puntów chrterystycznych rz pzycji włsnej z wyrzystniem metd nwigcji prównwczej, utmtyzcj identyficji puntów chrterystycznych brzu rdrweg, pprw dłdnści wyznczni pzycji włsnej i puntów chrterystycznych w prciu elementy rchunu wyrównwczeg. Key wrds: rdr nvigtin, digitl imge prcessing Abstrct Cnceptin f the rdr nvigtin prcess utmtin is presented in this pper. In nvigtin, using the rdr presenttin is very cmmn. Designing nd wring ut still new nvigtin systems bsed minly n mdern rdrs is the result f the serch fr precise, utmtic nd independent systems which llw us t led nd mneuvre in the vicinity f cnstnt nd mving nvigtinl dngers. The rticle presents the initil reserches results btined n tht field nd fcuses n the fllwing prblems: extrctin f the rdr imge chrcteristic pints, determintin f the psitin f chrcteristic pints nd f the wn psitin with the use f the methds f cmpring nvigtin, utmtin f the rdr imge chrcteristic pints identifictin, imprvement f the ccurcy while determining ne s wn psitin nd the psitin f the chrcteristic pints bsed n the elements f the cmpenstin clcultin. Wstęp Rdr nwigcyjny stnwi niezbędną pmc nwigcyjną n rętch i sttch mrsich. Wypsżenie jednste pływjących w sprzęt rdilcyjny jest reślne przepismi i wymgmi nwencyjnymi, timi j nwencj SOLAS, tór reśl minimlne wymgni dtyczące ich wypsżeni w zleżnści d rdzju jednsti i jeg tnżu. Rdr płdwy wyrzystywny jest d prwdzeni bezpiecznej żeglugi. Wiąże się z tym prces wyznczni pzycji, prwdzenie bserwcji, śledzeni ech i wynywnie mnewrów zpbiegwczych. Wyzncznie pzycji z udziłem zbrzwni rdrweg dbyw się n pdstwie bserwcji stłych znów i elementów wybrzeż wcześniej zidentyfiwnych przez nwigtr. Zeszyty Nuwe 13(85) 19

2 Mriusz Wąż, Krzysztf Czplewsi Istnienie brdz dłdnych i niezwdnych systemów nwigcji stelitrnej nie zwlni ludzi zjmujących się zwdw nwigcją z bwiązu pszuiwni lterntywnych metd pzycjnwni. Pdstwwy system pzycjnwni zwsze mże dznć wrii, mże zstć wyłączny, złócny lub zniszczny. Przyszłściwe systemy pzycjnwni pwinny się chrteryzwć j njwięszym stpniem utnmicznści niezleżnści d wszelich bietów zewnętrznych. Mżliwści tie stwrz infrmcj zwrt w brzch rdrwych wybrzeż. Elementy chrterystyczne linii brzegwej są d dwn wyrzystywne przez nwigtrów d reśleni pzycji. Prblem częst stnwi jedn dszunie n brzie rdrwym puntów, tórym mżn przyprządwć tżsmść (dnć ich identyficji) i c z tym związne, reślić w stsunu d nich pzycję włsną. W lsycznym ujęciu wyrzystnie brzów rdrwych w nwigcji mrsiej pleg n pmirze współrzędnych biegunwych w stsunu d puntów chrterystycznych znnych współrzędnych i wynniu w spsób grficzny zdni wcięci wstecz n mpie mrsiej. Jest t prste zgdnienie znne wszystim nwigtrm mrsim. Kmpliuje się n w mmencie, iedy nwigtr nie mże, nie ptrfi lub błędnie identyfiuje chrterystyczne elementy wybrzeż czy też ech pchdzące d bietów wyróżninych n mpie mrsiej. Obrz rdrwy jedn w dlszym ciągu wyrzystywny jest d prwdzeni bserwcji i dnywni wielu nliz w celu bezpieczneg przeprwdzeni jednsti przez rejn pływni. Dłdnść pzycji wyzncznej w spsób lsyczny z wyrzystniem infrmcji pchdzącej z brzu rdrweg mże być niezdwljąc. Niemniej jedn trzeb zwrócić uwgę n t, że jest n dwiązn d linii brzegwej, w efecie mżn się spdziewć wzrstu jej dłdnści w mirę zbliżni się jednsti d brzegu. Jest t jeden z wymgów dłdnściwych stwinych systemm nwigcyjnym. Przedstwin t n rysunu 1, n tórym zilustrwn elipsy ufnści dl reślneg prwdpdbieństw wyzncznej pzycji z wyrzystniem rdru i systemu stelitrneg. W przypdu stswni rdru sztłt i usytuwnie elipsy błędów jest dsyć chrterystyczne. Elementy jej są zleżne d linii pzycyjnych reślnych dl pszczególnych prmetrów nwigcyjnych. Te zś dwiązne są d infrstrutury nwigcyjnej wybrzeż (znwni rdrweg). Grdient zminy linii pzycyjnej pdczs zbliżni się d znu rśnie, ztem błąd linii pzycyjnej i błąd pzycji mleje. Nie mżn teg zbserwwć w systemch stelitrnych, przynjmniej nie n tą slę. Pz tym infrstruturę nwigcyjną twrzą tm sztuczne stelity Ziemi. Plepszenie dłdnści wyzncznej pzycji rdrwej uzysć mżn, stsując metdy prównwcze. Lini brzegw, jej usztłtwnie i występwnie chrterystycznych elementów wybrzeż, wzjemne ich usytuwnie n brzie rdrwym mże być źródłem infrmcji niezbędnym d wyznczeni pzycji rętu pprzez dpswnie brzów rdrwych. W nwigcji prównwczej brz rdrwy (btymetryczny, snrwy, mgnetyczny itp.) rzptrywny jest cłściw. Pz tym jedną z njwżniejszych cech tej metdy prwdzeni nwigcji jest mżliwść zutmtyzwni cłeg prcesu wyznczni pzycji. Kmputer nlizuje cły brz. Niewymgn jest ingerencj pertr (bserwtr rdrweg) pdczs identyficji znwni rdrweg. Rdr b GPS Rys. 1. Wzjemne usytuwnie elipsy ufnści wyzncznej pzycji z pmcą GPS i rdru rz błąd średni pzycji (M) reślnej z rdru Fig. 1. Mutul lctin f the trust ellipse f the psitin determined with the help f GPS nd f the rdr, nd verge psitin errr (M) determined frm the rdr Estrcj puntów chrterystycznych brzu rdrweg Jedną z metd estrcji puntów chrterystycznych jest zstswnie d nlizy i przetwrzni w celu ich wyznczeni inwrintnej reprezentcji brzu rdrweg. Reprezentcj t wymg zpisu brzu w pstci cyfrwej w rtezjńsim, jeszcze lepiej w biegunwym ułdzie współrzędnych. Inwrint nturwy mżemy zdefiniwć j funcję g inw przyjmującą wrtści [1]: g inw ( ) ( NR ) c A dl D c min P P c c P D ( NR ),1,.., n 36 (1) ( ) M 11 Scientific Jurnls 13(85)

3 Autmtyzcj nwigcji rdrwej gdzie: D c (NR ) zbiór widcznych puntów (piseli) brzu leżących n reślnym nmirze (NR), czyli ech rdrwe w reślnym nmirze; P P c dległść wszneg pisel d śrd brzu, dległść ech rdrweg d nteny; n stpień zstswnej rzdzielczści inwrintu brzu rdrweg A pewn złżn dległść więsz d zresu bserwcji di NRi Rys. 3. Dbór estymtr funcji inwrintu nturweg Fig. 3. Selectin f the functin estimtr f the cntur invrint 4 di i Rys.. Przyłdwy inwrint brzu rdrweg w pstci bitmp rz inwrint nturwy Fig.. Demnstrtin invrint f the rdr imge in the frm f bitmp nd f cntur invrint Wyznczenie puntów chrterystycznych, dl t zdefiniwnej funcji, pleg n wyszuniu estremów funcji g inw (). Anlizie pdlegć będzie pchdn funcji i jej miejsce zerwe rz drug pchdn funcji. Inwrint nturwy musi jedn spełnić wrune ciągłści i różniczwlnści w przedzile, n 36. Inwrint przedstwimy w pstci funcji nlitycznej, tór jest złżnym estymtrem pszuiwnej funcji ) g inw (). Estymtr pwinien być dpwiedni dbrny. Nie mżn sbie pzwlić n sytucję, gdzie wsznych zstnie zbyt duż estremów. ) Estymtr g inw () pwinien mieć wyeliminwne niewielie pfłdwni funcji g inw (). Dbór stteczneg estymtr pwinien być ztem przeprwdzny niezmiernie precyzyjnie, by nie utrcić infrmcji występwniu ech znczących, mjących wpływ n wyznczenie pzycji. N rysunu 3 przedstwin wyresy inwrintów nturwych i ich estymtrów. Njbrdziej ptymlny estymtr siągnięt w trzecim przypdu. Pfłdwni funcji g inw () zstły wygł- dzne i llne estrem prywją się z tżsmymi wrtścimi w pierwtnym inwrincie. Prblem dpwiednieg dbru prmetrów funcji estymcji zbrzwny zstł n rysunu 4. Njbrdziej ptymlne prmetry estymtr wszują n funcję, gdzie estrem zstły znczne lrem szrym. Dl innych prmetrów estymcji siągnięt zbyt wiele estremów funcji. Rys. 4. Estrem estymwnych funcji inwrintu nturweg Fig. 4. Extremes f the estimted functins f the cntur invrint Zeszyty Nuwe 13(85) 111

4 Mriusz Wąż, Krzysztf Czplewsi Wyznczenie pzycji bserwwnej i pzycji puntów chrterystycznych Wyznczenie pzycji bserwwnej w prciu t przygtwne inwrinty brzów rdrwych dbywć się będzie w prciu prównwcze metdy stswne w nwigcji. Punty chrterystyczne zstły wyznczne pprzez dpwiednie wyestrhwnie estremów funcji inwrintu nturweg (jej estymwnej pstci). Metdy prównwcze stswne w nwigcji bzują n brzch cyfrwych zpisnych w ich pierwtnych reprezentcjch lub n ich smpreswnych dpwiednich. Jedną z metd mpresji brzów rdrwych jest ich reprezentcj inwrintu nturweg. Inne np. trnsfrmt Furier inwrintu uniezleżni brz d rtcji, c niezncznie pprwi efet wyznczni pzycji. W mwinym przypdu cły brz rdrwy mżemy przedstwić w niec brdziej smpreswnej pstci. Nwą reprezentcją brzu rdrweg będzie wetr nmirów i dległści występwni puntów chrterystycznych n wenie widcznych z pzycji nteny rdrwej. W prcesie wyznczni pzycji uczestniczyć będzie niesmpliwny czy złżny brz rdrwy, le jedynie mp znów, tór stnwić będzie prstą frmę i słdć się mże z ilu lub ilunstu elementów łtwych d przetwrzni. Cechą chrterystyczną tieg pdejści jest ft, że system nie musi wstępnie identyfiwć puntów chrterystycznych w celu wyznczeni pzycji bserwwnej. Prównywne są wetry nmirów, względnie wetry dległści puntów chrterystycznych d tżsmych puntów mżliwych d wystąpieni n mpie mrsiej. Kryterium decyzyjne zstł prcwne z wyrzystniem dległści Eulides j funcji pdbieństw. Regułę decyzyjną przedstwimy w pstci: () ( ϕ, λ ), d 1, D Ψ r () d,..., gdzie: r wetr reprezentujący brz rdrwy (wetr nmirów lub/i dległści d puntów chrterystycznych); D przestrzeń wszystich mżliwych pzycji brzu rdrweg (ϕ,λ ). Ntmist ryterium decyzyjne dl funcji dległści Eulides będzie mił pstć: ( d r) < ( r) d ( d, 1,,..., D) (3) gdzie: d, wetr reprezentujący lejne brzy mpy mrsiej (wetry nmirów lub/i dległści d puntów chrterystycznych zzncznych n mpie mrsiej). Ztem (ϕ, λ ) d będą współrzędnymi śrd wycin brzu mpy przedstwineg w pstci wetr d i spełnijąceg zleżnść (3). Tie pdejście d zgdnieni wyznczni pzycji bserwwnej pisywne jest w literturze j lgrytm NN (Nerest Neighbur) lgrytm njbliższeg sąsid. Wyrzystn w lgrytmie metry Eulidesw wszuje n jeg chrter minimlndległściwy. Ti rbitrlny dbór metryi (funcji pdbieństw) jest niezmiernie wygdny n etpie twrzeni i testwni plicyjnej frmy prcwnej metdy wyznczni pzycji. Wstępne bdni dwdzą, że ppełnine błędy wyznczni pzycji z wyrzystniem funcji dległści Eulides są prównywlne w przypdu stswni innych funcji pdbieństw (np. Hmming, Czebyszew, Cmberr, Minwsieg, Persn, Mhlnbis, Tnimt, csinus ierunwy). Sm zstswnie lgrytmu NN zncznie przyspiesz prces dziłni ww. metdy. Jest t metd typw pmięciw, ztem prces uczeni pleg n wczytniu i zpmiętniu cłeg ciągu ucząceg. W słd nieg wchdzą wetry i reprezentujące pszczególne brzy mpy mrsiej bdneg wenu. Ze względu n niewielie rzmiry ww. wetrów i mżliwści współczesnej technii bliczeniwej metd t dził niemlże w czsie rzeczywistym, gdzie wyznczenie pzycji bserwwnej mżliwe jest p żdym brcie nteny rdrwej. Autmtyzcj prcesu wyznczni pzycji puntów chrterystycznych wymg przeliczeni współrzędnych rtezjńsich lub biegunwych dpwiednich piseli cyfrweg brzu rdrweg n współrzędne gegrficzne przy znnej pzycji pisel centrlneg. Zgdnienie sprwdz się d prsteg, typweg zdni nwigcyjneg przeliczni współrzędnych. Identyficj znów puntów chrterystycznych Wyznczne punty chrterystyczne mgą mieć swje dpwiednii znczne n mpie mrsiej z precyzyjnie pdną pzycją. Przyjęcie tich puntów d dlszej nwigcji zwięszy jej dłdnść. Algrytm identyficji tych puntów przyjmie nstępującą pstć. Oznczmy lejn uprządwne punty chrterystyczne mpy j 11 Scientific Jurnls 13(85)

5 Autmtyzcj nwigcji rdrwej A,..., pzycje ( 1, A, A3 A n. Punty te mją przyprządwne ϕ, λ) A i. Zdefiniujmy terz blisie sąsiedztw tych puntów. Niech będzie ne reślne z pmcą prmieni wrtści tieg, że: A i A i +1 min (4) Przez P j znczmy lejne punty chrterystyczne wyszune n brzie rdrwym ( P 1, P, P3,..., P ) i przyprządujmy im ich pzycje ( ϕ, λ) P j. Identyficj znu plegć będzie n przyprządwniu pzycji znów chrterystycznych mpy puntm brzu rdrweg leżącym w blisim sąsiedztwie tych znów: uzysni dłdniejszych wyniów. Jedn nleży pmiętć tym, że zwsze wynne bserwcje są brczne błędmi. Aby uwzględnić je, nleży wyrzystywć metdy rchunu wyrównwczeg i uzysne wynii estymcji nleży przyjąć d dlszej nwigcji. Atulnie utrzy njczęściej stsują w teg typu zdnich nwigcyjnych nwczesne metdy m-estymcji bzujące n lsycznej metdzie njmniejszych wdrtów. Wyrównnie wyniów pmirów prmetrów zstł szer pisne w literturze przedmitu, np. []. j 1... ( ϕ, λ) A gdy < i i 1... n Pj Ai ( ϕ, λ) P (5) j ( ϕ, λ) Pj Optymlny dbór wrtści jest czynnścią zsdniczą pwyższeg lgrytmu identyficji. Od jej pprwneg szcwni zleżeć będzie dłdnść prcesu wyznczni pzycji bserwwnej w utmtycznym systemie nwigcji rdrwej. A i+ A i A i+1 P j+ P j+3 P j P j+1 Rys. 5. Identyficj puntów chrterystycznych Fig. 5. Identifictin f the chrcteristic pints Rysune 5 przedstwi sytucję, gdzie punty P j i P j+3 zstły zidentyfiwne i przyprządwn im nwe współrzędne dpwiedni puntu A i rz puntu A i+. Wyrównnie pzycji włsnej rz pzycji puntów chrterystycznych Identyficj puntów chrterystycznych brzu rdrweg umżliwi pprwę dłdnści reśleni pzycji bserwwnej. Dnujemy teg pprzez pwtórne jej wyznczenie w spsób nlityczny. Zdnie teg typu nleży d grupy zdń zliczeni nwigcyjneg prsteg i pleg n reśleniu elementów trójąt nwigcyjneg (jest znne wszystim nwigtrm). D jednznczneg ustleni współrzędnych pzycji jednsti wystrczją dwie dległści rdrwe lub dległść i nmir n jeden biet itp. Wyrzystując w prcesie prwdzeni nwigcji więcej niż dwie bserwcje, istnieje mżliwść Rys. 6. Przyłdw strutur pmirw: 4 zmierzne dległści rdrwe d różnych znów nwigcyjnych Fig. 6. Demnstrtin mesuring structure: 4 mesured rdr distnces t vrius nvigtinl signs Stndrdwy prces wyrównni z zstswniem metdy njmniejszych wdrtów mżn ująć w nstępujących puntch []: ) ustlenie liczby bserwcji niecznych (r), wybór prmetrów (ϕ, λ) i utwrzenie ułdu równń bserwcyjnych: d F (X) dl 1,..., 4 b) bliczenie n pdstwie wyniów pmirów przybliżnych wrtści prmetrów, nstępnie przybliżnych wrtści wielści mierznych; c) lineryzcj ułdu równń bserwcyjnych. Utwrzenie mcierzy współczynniów rz wyrzów wlnych: n, r F( X ) R n, 1 ( ) x x R A X L F X x Stnwiący elementy liniweg ułdu równń pprwe V Adˆ X + L ; d) ustlenie mcierzy wg pprwe: p P 1 p O, pi gdzie c pi m i Zeszyty Nuwe 13(85) 113

6 Mriusz Wąż, Krzysztf Czplewsi e) rzwiąznie metdą nieznczną lub znczną ułdu równń nrmlnych: T ˆ T A PAd + A PL X f) n pdstwie wetr dˆ X bliczenie wetr pprwe, sumy równwżnych wdrtów pprwe, wrtści ntrlnej; g) wynnie I etpu ntrli plegjąceg n przyrównniu d siebie sumy równwżnych wdrtów pprwe i wrtści ntrlnej. Ten etp ntrli m n celu wyznie błędów w ustlniu elementów mcierzy A, L, P rz stwierdzeni czy prwidłw zstł rzwiązne zdnie wyrównwcze; h) bliczenie estymtr współczynni wrincji: V PV m n r i sfrmułwnie wnisów c d przyjęteg spsbu wgwni; i) bliczenie wyrównnych wrtści prmetrów Xˆ X + dˆ X rz wyrównnych wyniów pmiru x ˆ x + V ; j) II etp ntrli. Pwinien być spełniny ułd xˆ F( Xˆ ); ) cen dłdnści n pdstwie mcierzy wrincji: Cˆ ˆ T ( ) 1 A PA m sąd [ ] X Xi X ii Wyrównniu pdległ pzycj bserwwn, tże wynne bserwcje, w tym nretnym przypdu dległści d d chrterystycznych ech rdrwych. Twrząc dpwiedni ułd równń bserwcyjnych, wyrównniu pddć mżn nmiry n zni NR rz pzycję puntów chrterystycznych niezidentyfiwnych (np. P j+1 i P j+ T m ˆ Ĉ ˆ z rys. 5) w prcesie utmtycznej identyficji, zrzem przyjętych d nwigcji. Pdsumwnie Zletą stswni urządzeń rdilcyjnych w nwigcji mrsiej jest ft, że dwiązują się ne d chrteru usztłtwni i rzmieszczeni elementów linii brzegwej i innych (nwdnych) niebezpieczeństw nwigcyjnych tczjących jednstę. Rzłd błędu pzycji bserwwnej jest zleżny d gemetryczneg rzmieszczeni tych niebezpieczeństw (ilustruje t rysune ). Zstswnie prównwczych techni stswnych w nwigcji rz technlgii cyfrweg przetwrzni sygnłów i brzów rdrwych umżliwi zutmtyzwnie cłeg prcesu wyznczni pzycji bserwwnej. Przetwrzjąc brzy rdrwe d pwidjących im niezmienniów, tóre są reprezentcją dść mcn smpreswną, przyspieszmy ww. prces. Pzycj bserwwn trzymywn mże być w spsób ciągły. Zstswnie elementów rchunu wyrównwczeg nie spwlni cłeg prcesu nwigcji, dłdnść wyznczeni pzycji włsnej i pzycji znów (puntów) chrterystycznych przyjętych d nwigcji wzrst. Bibligrfi 1. PRACZYK T.: Applictin f bering nd distnce trees t the identifictin f lndmrs f the cst. Interntinl Jurnl f Applied Mthemtics nd Cmputer Science, 7, 17, 1, WIŚNIEWSKI Z.: Metdy prcwni wyniów pmirów w nwigcji i hydrgrfii. AMW, Gdyni 4. Recenzent: prf. dr hb. inż. Andrzej Stteczny Ademi Mrs w Szczecinie 114 Scientific Jurnls 13(85)

INFORMACJA. O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2010 r. Powiatowy Urząd Pracy. w Wieluniu. Wieluń, marzec 2011r.

INFORMACJA. O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2010 r. Powiatowy Urząd Pracy. w Wieluniu. Wieluń, marzec 2011r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2010 r. Aceptuję: Sprządził: Mrlen Gire Wieluń, mrzec 2011r. - 1 - SPIS TREŚCI I. Wprwdzenie....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 31.12.2012 r. Aceptuję: Sprządził: Lidi Włdrczy Wieluń, mrzec 2013 r. - 1 - SPIS TREŚCI I. Wprwdzenie....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2012 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2012 r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA.9. r. Aceptuję: Wieluń, grudzień r. SPIS TREŚĆI: I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty

guziny gwar i dialektów polskich nudle kónd Jak wykorzystać Mapę gwar i dialektów polskich na zajęciach? galanty sie c dzi uk, b łch n be rw n r ysk r cz cz yć p iec przód wiel któr ysik ś t m l by k c tmk w u r si f k glnty p m guziny bin u sz n kónd ek cz ć y s k nudle gwr i dilektów plskich Jk wykrzystć Mpę gwr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2013 r.

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA 30.09.2013 r. Pwitwy Urząd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE WIELUŃSKIM WG STANU NA.9. r. Aceptuję: Wieluń, grudzień r. SPIS TREŚĆI: I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej

MATeMAtyka 3 inf. Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Zakres podstawowy i rozszerzony. Dorota Ponczek, Karolina Wej Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 3 inf Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy i rozszerzony Wyróżnione zostły nstępujące wymgni progrmowe: konieczne (K), podstwowe

Bardziej szczegółowo

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy)

Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Proponujemy, by omwijąc dne zgdnienie progrmowe lub rozwiązując zdnie, nuczyciel określł do jkiego zkresu

Bardziej szczegółowo

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ!

START JESTEŚ WSPANIAŁYM ODKRYWCĄ! STRT JESTEŚ WSPNIŁYM DKRYWCĄ! TEN ZESZYT JEST WŁSNŚCIĄ ZESZYT ETNSKRB IMIĘ MTYWEM PRZEWDNIM ZESZYTU JEST ETNSKRB, CZYLI SKRB, KTÓRY NWIĄZUJE D ŻYCI NSZYCH PRZDKÓW, D ICH TRDYCJI I BYCZJÓW. NZWISK WIEK

Bardziej szczegółowo

ułatwia studentom efektywną naukę na studiach oraz przygotowuje ich do pracy w branży inżynierii przemysłowej.

ułatwia studentom efektywną naukę na studiach oraz przygotowuje ich do pracy w branży inżynierii przemysłowej. Chi/Pliw prz łw e/ WIELOFUNKCYJNA I ŁATWA W UŻYCIU TECHNOLOGIA 3D CAD DOSKONAŁA OFERTA DLA STUDENTÓW Sz tu k SlidWrks Eductin grm bejmuje wsztkie njnwsze technlgie 3D CAD w rmch jedneg, łtweg d pnwni pkietu.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II LO I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II LO 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2b, 2c, 2e zakres podstawowy rok szkolny 2015/2016. 1.Sumy algebraiczne Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2b, 2c, 2e zkres podstwowy rok szkolny 2015/2016 1.Sumy lgebriczne N ocenę dopuszczjącą: 1. rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne 2. oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE METOD PL DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW DECYZYJNYCH Z NIELINIOWĄ FUNKCJĄ CELU

WYKORZYSTANIE METOD PL DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW DECYZYJNYCH Z NIELINIOWĄ FUNKCJĄ CELU M.Miszzyńsi KBO UŁ, Badania perayjne I (wyład 7A 7) [] WYKORZYSANIE MEOD PL DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW DECYZYJNYCH Z NIELINIOWĄ FUNKCJĄ CELU Omówimy tutaj dwa prste warianty nieliniwyh mdeli deyzyjnyh,

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK

Przedmiotowy system oceniania z matematyki wraz z określeniem wymagań edukacyjnych (zakres podstawowy) Klasa II TAK I Postnowieni ogólne Przedmiotowy system ocenini z mtemtyki wrz z określeniem wymgń edukcyjnych (zkres podstwowy) Kls II TAK 1. Wrunkiem uzyskni pozytywnej oceny semestrlnej z mtemtyki jest: ) zliczenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI DLA KLASY VIII w roku szkolnym 015/016 oprcowł: Dnut Wojcieszek n ocenę dopuszczjącą rysuje wykres funkcji f ( ) i podje jej włsności sprwdz lgebricznie, czy dny punkt

Bardziej szczegółowo

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych,

Realizacje zmiennych są niezależne, co sprawia, że ciąg jest ciągiem niezależnych zmiennych losowych, Klsyczn Metod Njmniejszych Kwdrtów (KMNK) Postć ć modelu jest liniow względem prmetrów (lbo nleży dokonć doprowdzeni postci modelu do liniowości względem prmetrów), Zmienne objśnijące są wielkościmi nielosowymi,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA Pwitwy Urzd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA Aceptuj: Wielu, 2005.12.31-1 - SPIS TRECI I. Wprwdzenie... - 3 - II. Uwgi metdyczne.... - 4 - III. Krót chrterysty demgrficzn pwitu....

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu Pwitwy Urzd Prcy w Wieluniu INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA Aceptuj: Wielu 3.6.25 SPIS TREI: I. WPROWADZENIE------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE

Wymagania edukacyjne matematyka klasa 2 zakres podstawowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Wymgni edukcyjne mtemtyk kls 2 zkres podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych

Bardziej szczegółowo

MOMENTY BEZWŁADNOŚCI FIGUR PŁASKICH

MOMENTY BEZWŁADNOŚCI FIGUR PŁASKICH MOMENT BEZWŁNOŚC FGU PŁSKCH Przekrje pprzeczne prętów włów i elek figur płskie crkterzujące się nstępującmi prmetrmi: plem pwierzcni przekrju [mm cm m ] płżeniem śrdk ciężkści przekrju mmentmi sttcznmi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MATEMATYKI W KLASIE IIc ZAKRES PODSTAWOWY I ROZSZERZONY. JĘZYK MATEMATYKI oblicz wrtość bezwzględną liczby rzeczywistej stosuje interpretcję geometryczną wrtości bezwzględnej liczby

Bardziej szczegółowo

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego

Metody pracy na lekcji. Referat przedstawiony na spotkaniu zespołu matematyczno przyrodniczego Szkła Pdstawwa im. Władysława Brniewskieg we Władysławwie Metdy pracy na lekcji Referat przedstawiny na sptkaniu zespłu matematyczn przyrdniczeg Wyraz metda ma swój pczątek w języku stargreckim i znacza

Bardziej szczegółowo

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające

Oznaczenia: K wymagania konieczne; P wymagania podstawowe; R wymagania rozszerzające; D wymagania dopełniające; W wymagania wykraczające Wymgni edukcyjne z mtemtyki ls 2 b lo Zkres podstwowy Oznczeni: wymgni konieczne; wymgni podstwowe; R wymgni rozszerzjące; D wymgni dopełnijące; W wymgni wykrczjące Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WYDAJNEJ GENERACJI DANYCH KRYPTOGRAFICZNYCH DLA INTERNETU RZECZY

SYSTEM WYDAJNEJ GENERACJI DANYCH KRYPTOGRAFICZNYCH DLA INTERNETU RZECZY Mrcin Grznkwski (1) Jcek Jrmkiewicz (2) Wjciech Oszyw (1,2) (1) (2) Wjskw Akdemi Techniczn, ul. Gen.S.Kliskieg 2, Wrszw m.grznkwski@wil.ww.pl jjrmkiewicz@wt.edu.pl SYSTEM WYDAJNEJ GENERACJI DANYCH KRYPTOGRAFICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnazjum nr 2 im. ks. Stanisława Konarskiego nr 2 w Łukowie I. ZASADY OGÓLNE PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKÓW OBCYCH w Gimnzjum nr 2 im. ks. Stnisłw Konrskiego nr 2 w Łukowie 1. W Gimnzjum nr 2 w Łukowie nuczne są: język ngielski - etp educyjny III.1 język

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia

Temat lekcji Zakres treści Osiągnięcia ucznia ln wynikowy kls 2c i 2e - Jolnt jąk Mtemtyk 2. dl liceum ogólnoksztłcącego, liceum profilownego i technikum. sztłcenie ogólne w zkresie podstwowym rok szkolny 2015/2016 Wymgni edukcyjne określjące oceny:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie II poziom rozszerzony

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z matematyki w klasie II poziom rozszerzony Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki w klsie II poziom rozszerzony N ocenę dopuszczjącą, uczeń: rysuje wykres funkcji f ( x) x i podje jej włsności; sprwdz lgebricznie, czy dny punkt nleży

Bardziej szczegółowo

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK

WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR I FAKTUR KORYGUJĄCYCH W DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ŚRODA Z KSIĘGOWĄ JOANNA MATUSIAK WYSTAWIANIE FAKTUR WYSTAWIANIE FAKTUR Od 1 stycznia 2014 r. c d zasady fakturę należy wystawić d 15.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy

Szczegółowe wymagania edukacyjne z matematyki, klasa 2C, poziom podstawowy Szczegółowe wymgni edukcyjne z mtemtyki, kls 2C, poziom podstwowy Wymgni konieczne () dotyczą zgdnieo elementrnych, stnowiących swego rodzju podstwę, ztem powinny byd opnowne przez kżdego uczni. Wymgni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO MATEMATYKA. Zakresie podstawowym i rozszerzonym. Klasa II rok szkolny 2011/2012

WYMAGANIA I KRYTERIA OCENIANIA DO EGZAMINU POPRAWKOWEGO MATEMATYKA. Zakresie podstawowym i rozszerzonym. Klasa II rok szkolny 2011/2012 mgr Jolnt Chlebd mgr Mri Mślnk mgr Leszek Mślnk mgr inż. Rent itl mgr inż. Henryk Stępniowski Zespół Szkół ondgimnzjlnych Młopolsk Szkoł Gościnności w Myślenicch WYMAGANIA I RYTERIA OCENIANIA DO EGZAMINU

Bardziej szczegółowo

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu

usuwa niewymierność z mianownika wyrażenia typu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny z mtemtyki Kls pierwsz zkres podstwowy. LICZBY RZECZYWISTE podje przykłdy liczb: nturlnych, cłkowitych, wymiernych, niewymiernych, pierwszych i złożonych orz przyporządkowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania kl. 2. Uczeń:

Wymagania kl. 2. Uczeń: Wymgni kl. 2 Zkres podstwowy Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni. SUMY ALGEBRAICZNE. Sumy lgebriczne definicj jednominu pojęcie współczynnik jednominu porządkuje jednominy pojęcie sumy lgebricznej

Bardziej szczegółowo

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie

O co w tym chodzi? 1 motywować siebie 1 mtywwać siebie O c w tym chdzi? Czy pmyślałeś już sbie: T mi się przecież nie mże przydać! lub T jest dla mnie p prstu za trudne! alb Dziś nie mam żadnej chty d nauki!? Jeśli tak, t zapewne walczyłeś

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM Telekmunikacji w transprcie wewnętrznym / drgwym INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02

Wymagania na ocenę dopuszczającą z matematyki klasa II Matematyka - Babiański, Chańko-Nowa Era nr prog. DKOS 4015-99/02 Wymgni n ocenę dopuszczjącą z mtemtyki kls II Mtemtyk - Bbiński, Chńko-Now Er nr prog. DKOS 4015-99/02 Temt lekcji Zkres treści Osiągnięci uczni WIELOMIANY 1. Stopień i współczynniki wielominu 2. Dodwnie

Bardziej szczegółowo

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15

Inwestor : MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓŁNOC 00-987 WARSZAWA, UL. Ks. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 E L K R A S PRACOWNA PROJEKTOWANA REALZACJ NWESTYCJ ELEKTROENERGETYCZNYCH 01-911 Wrszw ul. Mgier 28 m 12 tel.835-90-26 ; e-mil:elkrs@interi.pl nwestr : MASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZELNCA PRAGA PÓŁNOC 00-987

Bardziej szczegółowo

Statystyka - wprowadzenie

Statystyka - wprowadzenie Statystyka - wprwadzenie Obecnie pjęcia statystyka używamy aby mówić : zbirze danych liczbwych ukazujących kształtwanie się kreślneg zjawiska jak pewne charakterystyki liczbwe pwstałe ze badań nad zbirwścią

Bardziej szczegółowo

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P)

2. FUNKCJE WYMIERNE Poziom (K) lub (P) Kls drug poziom podstwowy 1. SUMY ALGEBRAICZNE Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: rozpoznje jednominy i sumy lgebriczne oblicz wrtości liczbowe wyrżeń lgebricznych redukuje wyrzy

Bardziej szczegółowo

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie.

imię kod ulica prześlij Dzięki formularzom możliwe jest pobieranie danych, a nie tylko ich wyświetlanie. Frmularze w HTML Struktura frmularza: ... imię nazwisk miejscwść kd ulica prześlij Dzięki frmularzm mżliwe jest pbieranie danych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do PSO z matematyki

Załącznik nr 3 do PSO z matematyki Złącznik nr 3 do PSO z mtemtyki Wymgni n poszczególne oceny szkolne z mtemtyki n poziomie podstwowym Chrkterystyk wymgń n poszczególne oceny: Wymgni n ocenę dopuszczjącą dotyczą zgdnień elementrnych, stnowiących

Bardziej szczegółowo

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH

Grażyna Nowicka, Waldemar Nowicki BADANIE RÓWNOWAG KWASOWO-ZASADOWYCH W ROZTWORACH ELEKTROLITÓW AMFOTERYCZNYCH Ćwiczenie Grżyn Nowick, Wldemr Nowicki BDNIE RÓWNOWG WSOWO-ZSDOWYC W ROZTWORC ELETROLITÓW MFOTERYCZNYC Zgdnieni: ktywność i współczynnik ktywności skłdnik roztworu. ktywność jonów i ktywność elektrolitu.

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem.

KSIĘGA ZNAKU. Znak posiada swój obszar ochronny i w jego obrębie nie mogą się znajdować żadne elementy, nie związane ze znakiem. KSIĘGA ZNAKU KSIĘGA ZNAKU Poniżej przedstwion jest chrkterystyk znku 7 lt Uniwersytetu Łódzkiego. Wszystkie proporcje i sposób rozmieszczeni poszczególnych elementów są ściśle określone. Wprowdznie jkichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych.

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Propozycja przedmiotowego systemu oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych. Dorot Ponczek, Krolin Wej MATeMAtyk 2 Propozycj przedmiotowego systemu ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych Zkres podstwowy MATeMAtyk 2. Propozycj przedmiotowego systemu ocenini. ZP Wyróżnione zostły

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych

Przykłady sieci stwierdzeń przeznaczonych do wspomagania początkowej fazy procesu projektow ania układów napędowych Rzdział 12 Przykłady sieci stwierdzeń przeznacznych d wspmagania pczątkwej fazy prcesu prjektw ania układów napędwych Sebastian RZYDZIK W rzdziale przedstawin zastswanie sieci stwierdzeń d wspmagania prjektwania

Bardziej szczegółowo

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Plan wynikowy. Zakres podstawowy

Dorota Ponczek, Karolina Wej. MATeMAtyka 2. Plan wynikowy. Zakres podstawowy Dorot Ponczek, rolin Wej MATeMAtyk Pln wynikowy Zkres podstwowy MATeMAtyk. Pln wynikowy. ZP Oznczeni: wymgni konieczne, P wymgni podstwowe, R wymgni rozszerzjące, D wymgni dopełnijące, W wymgni wykrczjące

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. KONOPNICKIEJ W RADOMIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. KONOPNICKIEJ W RADOMIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z MATEMATYKI W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM im. M. KONOPNICKIEJ W RADOMIU oprcowny n podstwie: Wewnątrzszkolnego Systemu Ocenini w II Liceum Ogólnoksztłcącym im. M. Konopnickiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa IIB. Rok szkolny 2013/2014 Poziom podstawowy

Wymagania edukacyjne z matematyki Klasa IIB. Rok szkolny 2013/2014 Poziom podstawowy Wymgni edukcyjne z mtemtyki Kls IIB. Rok szkolny 2013/2014 Poziom podstwowy FUNKCJA KWADRATOWA Uczeń otrzymuje ocenę dopuszczjącą lub dostteczną, jeśli: 2 rysuje wykres funkcji f ( ) i podje jej włsności

Bardziej szczegółowo

Analiza numeryczna. Stanisław Lewanowicz. Całkowanie numeryczne. Definicje, twierdzenia, algorytmy

Analiza numeryczna. Stanisław Lewanowicz. Całkowanie numeryczne. Definicje, twierdzenia, algorytmy http://wwwiiuniwrocpl/ sle/teching/n-wdrpdf Anliz numeryczn Stnisłw Lewnowicz Styczeń 008 r Cłownie numeryczne Definicje, twierdzeni, lgorytmy 1 Pojęci wstępne Niech IF IF [, b] ozncz zbiór wszystich funcji

Bardziej szczegółowo

O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie

O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie Kzysztof PIASECKI Ademi Eonomiczn w Poznniu O sposobie poszuiwni dobe metody inwestowni n giełdzie Poblem bdwczy Podstwowym poblemem pzed im ste inwesto est oeślenie słdu i stutuy tiego potfel ego inwestyci

Bardziej szczegółowo

DWUCZĘ STOTLIWOŚ CIOWY Ż YROSKOP LASEROWY POMIAR PARAMETRU NAWIGACYJNEGO

DWUCZĘ STOTLIWOŚ CIOWY Ż YROSKOP LASEROWY POMIAR PARAMETRU NAWIGACYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLVII NR (64) 006 Tadeuz Dą brwi DWUCZĘ STOTLIWOŚ CIOWY Ż YROSKOP LASEROWY POMIAR PARAMETRU NAWIGACYJNEGO STRESZCZENIE W artyule przedtawin budwę, zaady

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych

Zastosowanie multimetrów cyfrowych do pomiaru podstawowych wielkości elektrycznych Zstosownie multimetrów cyfrowych do pomiru podstwowych wielkości elektrycznych Cel ćwiczeni Celem ćwiczeni jest zpoznnie się z możliwościmi pomirowymi współczesnych multimetrów cyfrowych orz sposobmi wykorzystni

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich

Modelowanie 3 D na podstawie fotografii amatorskich Edwrd Nowk 1, Jonn Nowk Modelownie D n podstwie fotogrfii mtorskich 1. pecyfik fotogrmetrycznego oprcowni zdjęć mtorskich wynik z fktu, że n ogół dysponujemy smymi zdjęcimi - nierzdko są to zdjęci wykonne

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4

KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 KWESTIONARIUSZ ANKIETY DLA TRENERÓW KLUBÓW SPORTOWYCH ORANGE A1.4 Drgi Trenerze, Bardz cieszymy się ze współpracy z Tbą w ramach prgramu Kluby Sprtwe Orange! Wierzymy, że pprzez Twją pracę i sprtwą pasję

Bardziej szczegółowo

CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA

CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA 1 S t r n a CZYLI MYŚLENIE W ROZCIĄGANIU CZĘŚĆ PIERWSZA STATYCZNA 2 S t r n a Słwem wstępu... 4 Czym jest Rzciąganie (Stretching)?... 5 Jakie zalety płyną z uprawiania Rzciągania/Stretchingu?... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU

PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU PROGRAM ZAJĘĆ SPORTOWO REKREACYJNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH FUNKCJONOWANIA UCZNIOWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO ORZEŁ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W ZIELENIU Opracwał : Dariusz Langwski Zieleń, 2012 r. 2 Wprwadzenie.

Bardziej szczegółowo

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach.

Sugerowany sposób rozwiązania problemów. Istnieje kilka sposobów umieszczania wykresów w raportach i formularzach. MS Access - TDane b. Sugerwany spsób rzwiązania prblemów. Pmc dla TDane - ćwiczenie 26. Istnieje kilka spsbów umieszczania wykresów w raprtach i frmularzach. A. B. Przygtuj kwerendę (lub wykrzystaj kwerendę

Bardziej szczegółowo

Informatyka Systemów Autonomicznych

Informatyka Systemów Autonomicznych Infrmatyka Systemów Autnmicznych Uczenie maszynwe: uczenie z nauczycielem i bez nauczyciela. Kamil Małysz Spis treści I. Wstęp...3 II. Pczątki uczenia maszynweg...3 III. Zastswania w praktyce...4 IV. Metdy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WARTOŚCI NAPIĘĆ WYJŚCIOWYCH TRANSFORMATORÓW SN/nn W ZALEŻNOŚCI OD CHARAKTERU I WARTOŚCI OBCIĄŻENIA

ANALIZA WARTOŚCI NAPIĘĆ WYJŚCIOWYCH TRANSFORMATORÓW SN/nn W ZALEŻNOŚCI OD CHARAKTERU I WARTOŚCI OBCIĄŻENIA POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE IC JOURNALS No 78 Electricl Engineering 4 Ryszrd NAWROWSKI* Zbigniew STEIN* ri ZIELIŃSKA* ANALIZA WARTOŚCI NAPIĘĆ WYJŚCIOWYCH TRANSFORATORÓW SN/nn W ZALEŻNOŚCI OD

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRZECIWPOśAROWA TABORU KOLEJOWEGO WYMAGANIA PRZECIWPOśAROWE DLA MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW

OCHRONA PRZECIWPOśAROWA TABORU KOLEJOWEGO WYMAGANIA PRZECIWPOśAROWE DLA MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW Ktedr Technicznego Zbezpieczeni Okrętów Lbortorium Bdń Cech PoŜrowych Mteriłów OCHRONA PRZECIWPOśAROWA TABORU KOLEJOWEGO WYMAGANIA PRZECIWPOśAROWE DLA MATERIAŁÓW I KOMPONENTÓW Metody bdń 1 pren 45545-2:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 03 POMIAR LUMINANCJI POMIAR LUMINANCJI. Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru luminancji oraz budowy i zasady działania nitomierza.

Ćwiczenie 03 POMIAR LUMINANCJI POMIAR LUMINANCJI. Celem ćwiczenia jest poznanie metod pomiaru luminancji oraz budowy i zasady działania nitomierza. Ćwiczenie O3. Cel i zres ćwiczeni Celem ćwiczeni jest poznnie metod pomiru luminncji orz udowy i zsdy dziłni nitomierz.. Widomości wstępne i opis stnowis lortoryjnego Definicj I: Luminncją świetlną nzywmy

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 424 PRACE INSTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 ZEZYTY NAUKOWE UNIWERYTETU ZCZECIŃKIEGO NR 424 PRACE INTYTUTU KULTURY FIZYCZNEJ NR 22 2005 MARIA MAKRI PRAWNOŚĆ FIZYCZNA I AKTYWNOŚĆ RUCHOWA KOBIET W WIEKU 20 60 LAT 1. Wstęp Dobr sprwność fizyczn jest

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl

Dane kontaktowe. 1. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej http://e-katalog.intercars.com.pl Sklep Inter Cars - Regulamin dtyczący zawierania z knsumentami na dległść umów sprzedaży twarów raz świadczenia usług - bwiązujący d dnia 25 grudnia 2014 rku ma zastswanie d umów zawartych p tej dacie.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ

INFORMACJA o ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009 1 INFORMACJA ELEKTRONICZNEJ LEGITYMACJI STUDENCKIEJ dla studentów przyjętych na pierwszy rk studiów w rku akademickim 2008/2009

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres podstawowy

Przedmiotowy system oceniania wraz z określeniem wymagań edukacyjnych klasa druga zakres podstawowy Przedmiotowy system ocenini wrz z określeniem wymgń edukcyjnych kls drug zkres podstwowy Wymgni konieczne (K) dotyczą zgdnień elementrnych, stnowiących swego rodzju podstwę, ztem powinny być opnowne przez

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego.

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO. Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ul. Strzelców Bytomskich 16, 41-902 Bytom Dził Świdczeń Rodzinnych ul. Strzelców Bytomskich 21, 41-902 Bytom tel. 32 388-86-07 lub 388-95-40; e-mil: sr@mopr.bytom.pl WNIOSEK

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa: Przeprwadzenie badań pinii kierwców i dzieci Numer głszenia: 27259-2011; data zamieszczenia: 24.01.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego

Pompy ciepła. Podział pomp ciepła. Ogólnie możemy je podzielić: ze wzgledu na sposób podnoszenia ciśnienia i tym samym temperatury czynnika roboczego Pmpy ciepła W naszym klimacie bardz isttną gałęzią energetyki jest energetyka cieplna czyli grzewanie. W miesiącach letnich kwestia ta jest mniej isttna, jednak z nadejściem jesieni jej znaczenie rśnie.

Bardziej szczegółowo

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników!

stworzyliśmy najlepsze rozwiązania do projektowania organizacji ruchu Dołącz do naszych zadowolonych użytkowników! Wrcław, 29.08.2012 gacad.pl stwrzyliśmy najlepsze rzwiązania d prjektwania rganizacji ruchu Dłącz d naszych zadwlnych użytkwników! GA Sygnalizacja - t najlepszy Plski prgram d prjektwania raz zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Matematyka Zasadnicza Szkła Zawdwa Opracwała: mgr Karlina Łania Załżenia gólne Przedmitweg Systemu Oceniania (PSO) Przedmitwy system ceniania ma na celu : pinfrmwanie ucznia

Bardziej szczegółowo

2. PODSTAWY STATYKI NA PŁASZCZYŹNIE

2. PODSTAWY STATYKI NA PŁASZCZYŹNIE M. DSTY STTYKI N ŁSZZYŹNIE. DSTY STTYKI N ŁSZZYŹNIE.. Zsdy dynmiki Newton Siłą nzywmy wektorową wielkość, któr jest mirą mechnicznego oddziływni n ciło ze strony innych cił. dlszej części ędziemy rozptrywć

Bardziej szczegółowo

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia

symbol dodatkowy element graficzny kolorystyka typografia Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/00 Elementy podstwowe symbol dodtkowy element grficzny kolorystyk typogrfi Identyfikcj wizuln Fundcji n rzecz Nuki Polskiej 1/01 Elementy podstwowe /

Bardziej szczegółowo

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp

POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ LASEROWĄ. 88 Powłoki elektroiskrowe WC-Co modyfikowane wiązką laserową. Wstęp Rdek N.,* Szlpko J.** *Ktedr Inżynierii Eksplotcji Politechnik Świętokrzysk, Kielce, Polsk **Khmelnitckij Uniwersytet Nrodowy, Khmelnitckij, Ukrin Wstęp 88 POWŁOKI ELEKTROISKROWE WC-CO MODYFIKOWANE WIĄZKĄ

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Podlaskiej Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg w Zesple Szkół Ogólnkształcących nr 3, Publicznym Gimnazjum Nr 3 im. Emilii Plater w Białej Pdlaskiej Wstęp Wewnątrzszklny System Dradztwa Zawdweg (WSDZ) jest skierwany

Bardziej szczegółowo

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych

Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR do wybranych systemów zewnętrznych Załącznik nr 1 d OPZ Opis i specyfikacja interfejsu SI WCPR d wybranych systemów zewnętrznych Spis treści 1. OPIS I SPECYFIKACJA INTERFEJSU DO SYSTEMÓW DZIEDZINOWYCH... 2 1.1. Integracja z systemami dziedzinwymi...

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradom.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.mzlradm.pl Radm: Świadczenie na rzecz Miejskieg Zarządu Lkalami w Radmiu usług pcztwych w brcie

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp.

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Środa Wlkp. Pradnia Psychlgiczn-Pedaggiczna ul. Żwirki i Wigury 1, 63-000 Śrda Wlkp. tel./fax (061) 285 32 07 e-mail: pppsrda@wp.pl www.republika.pl/pradniasrda Prpzycje dstswania wymagań d indywidualnych ptrzeb ucznia.

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-3 BADANIE SZTYWNOŚCI PROWADNIC HYDROSTATYCZNYCH

POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN. Ćwiczenie H-3 BADANIE SZTYWNOŚCI PROWADNIC HYDROSTATYCZNYCH POLITECHNIK ŁÓDZK INSTYTUT OBBIEK I TECHNOLOGII BUDOWY MSZYN Ćwiczenie H- Temat: BDNIE SZTYWNOŚCI POWDNIC HYDOSTTYCZNYCH edacja i racwanie: dr inż. W. Frnci Zatwierdził: rf. dr ab. inż. F. Oryńsi Łódź,

Bardziej szczegółowo

Optymalne przydzielanie adresów IP. Ograniczenia adresowania IP z podziałem na klasy

Optymalne przydzielanie adresów IP. Ograniczenia adresowania IP z podziałem na klasy Optymalne przydzielanie adresów IP Twórcy Internetu nie przewidzieli ppularnści, jaką medium t cieszyć się będzie becnie. Nie zdając sbie sprawy z długterminwych knsekwencji swich działań, przydzielili

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci

Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w sieci Wykrywanie i usuwanie uszkdzeń w sieci Aby sieć działała pprawnie, knieczne jest: wyknanie kablwania pprawne zmntwanie i pdłączenie sprzętu zainstalwanie i sknfigurwanie prgramwania Dpier gdy wszystkie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.jezowe.bip.podkarpackie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.jezwe.bip.pdkarpackie.pl Jeżwe: Remnt budynku świetlicy wiejskiej w miejscwści Grble. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAGROŻEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SEKTORA PUBLICZNEGO

ANALIZA ZAGROŻEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SEKTORA PUBLICZNEGO ANALIZA ZAGROŻEŃ TELEKOMUNIKACYJNYCH SEKTORA PUBLICZNEGO Krystian Baniak ANALIZA ZAGROŻEŃ Obszar publiczny Światwa gspdarka raz eknmia nie byłyby w stanie rzwijać się dzisiaj bez dstępu d infrmacji są

Bardziej szczegółowo

ń ż Ą Ł ż ć ż ć ż ć Ś Ż ć ć ż ć ż ż ż Ą ż ż Ź ń Ą ź ń ź ń Ą ż Ń ż ń Ą ń ż ń Ź ć ń ż Ń Ą ż ż ż ć ń ń Ł ż ż ż ń Ź ź Ą ż Ł ż ż ć ń Ś ć Ó ż ć Ś ż ż Ą ń ż ń Ł ż Ż ń Ą Ł ć ż ń ż ń Ż ń ń Ą ż ż Ł ż ż ż ż ć ż Ń

Bardziej szczegółowo

Uchwala nr38/8/2008 Prezyd i um Zarzqdu Gl6wnego Zwiqzku Ochotniczych Straiy Poiarnych Rzeczypos pol itej Pols kiej z dnia 12 wze6nia 2008 r.

Uchwala nr38/8/2008 Prezyd i um Zarzqdu Gl6wnego Zwiqzku Ochotniczych Straiy Poiarnych Rzeczypos pol itej Pols kiej z dnia 12 wze6nia 2008 r. Uhwl nr38/8/2008 Prezyd i um Zrzqdu Gl6wneg Zwiqzku Ohtnizyh Striy Pirnyh Rzezyps pl itej Pls kiej z dni 12 wze6ni 2008 r. w sprwie wzr6w druk6w :legitymji zlnk OSP, wnisku przyjqie d OSP, wnisku wystqpienie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ENERGETYCZNO-NAPĘDOWY JAKO PODSTRUKTURA SYTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA JEDNOSTKI OCEANOTECHNICZNEJ

SYSTEM ENERGETYCZNO-NAPĘDOWY JAKO PODSTRUKTURA SYTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA JEDNOSTKI OCEANOTECHNICZNEJ Mgr inż. LSZK CHYBOWSKI Politechnik Szczecińsk Wydził Mechniczny Studium Doktornckie SYSTM NRGTYCZNO-NAPĘDOWY JAKO PODSTRUKTURA SYTMU DYNAMICZNGO POZYCJONOWANIA JDNOSTKI OCANOTCHNICZNJ STRSZCZNI W mterile

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik_3.14_matematyka II C zakres rozszerzony Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu

Załącznik_3.14_matematyka II C zakres rozszerzony Statut I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu Wymgni edukcyjne n poszczególne oceny Kls II - poziom rozszerzony I okres Plnimetri uzupełnienie z klsy I klsyfikuje trójkąty ze względu n miry ich kątów, stosuje twierdzenie o sumie mir kątów wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Planowanie inicjatywy lokalnej INICJATYWA LOKALNA PROJEKT SPOŁECZNY CZYM JEST PROJEKT? Projekt jest przedsięwzięciem, które ma początek i koniec.

Planowanie inicjatywy lokalnej INICJATYWA LOKALNA PROJEKT SPOŁECZNY CZYM JEST PROJEKT? Projekt jest przedsięwzięciem, które ma początek i koniec. Plnownie inicjtywy lolnej INICJATYWA LOKALNA PROJEKT SPOŁECZNY CZYM JEST PROJEKT? Projet jest przedsięwzięciem, tóre m począte i oniec. Jest to proces zplnowny i ontrolowny, m doprowdzić do pozytywnego

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

http://www.clausius-tower-society.koszalin.pl/index.html

http://www.clausius-tower-society.koszalin.pl/index.html yłd rc zminy objętości czynni roboczego rc techniczn w ułdzie otwrtym n przyłdzie turbiny RównowŜność prcy i ciepł w obiegu zmniętym I zsd termodynmii dl zminy stnu msy ontrolnej Szczególne przypdi I zsdy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatora 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zero 3. .2. Kalibracja 3

INSTRUKCJA OBSŁUGI. 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatora 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zero 3. .2. Kalibracja 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI Indeks strna 1. Użytkwanie RCS PLUS 2 1.1. Włączanie / wyłączanie indykatra 2 1.2. Ważenie 2 1.3. Ważenie zer 3.2. Kalibracja 3 2.1. Kalibracja zera 3 2.2. Kalibracja zakresu 4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 16 grudnia 2004 r. Typ/orgn wydjący Rozporządzenie/Minister Infrstruktury Tytuł w sprwie szczegółowych wrunków i trybu wydwni zezwoleń n przejzdy pojzdów nienormtywnych Skrócony opis pojzdy nienormtywne Dt wydni 16 grudni

Bardziej szczegółowo

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników

AgroColumbus unikalny system oświetlenia kurników AgrClumbus unikalny system świetlenia kurników COLUMBUS ul. J.H. Dąbrwskieg 227, 60-574 Pznań Kim jesteśmy? Firmą specjalizującą się w sterwaniu świetleniem. Naszą ambicją jest ptymalizacja świetlenia

Bardziej szczegółowo

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY

ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED DEVELOPMENT OF COMPANY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Foli Univ. Agric. Stetin. 2007, Oeconomic 254 (47), 117 122 Jolnt KONDRATOWICZ-POZORSKA ROLA KLIENTA W ZRÓWNOWAŻONYM ROZWOJU FIRMY ROLE OF CUSTOMER IN BALANCED

Bardziej szczegółowo

BZ WBK S.A. Zespół Windykacji Leasingu ul. Druskiennicka 6 60 476 POZNAŃ

BZ WBK S.A. Zespół Windykacji Leasingu ul. Druskiennicka 6 60 476 POZNAŃ Stwarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Plskich Zespól Ośrdków Rzeczznawstwa i Pstępu Techniczneg SIMP - ZORPOT Ośrdek w Pznaniu E 50/2013 Symbl 6 1-8 7 4 Pznań, Al. Niepdległści 2 tel./fax. 061

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkoła podstawowa klasy IV- VI. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Szkła pdstawwa klasy IV- VI. 1. Pdstawa prawna d pracwania Przedmitweg Systemu Oceniania: 2. Rzprządzenie MEN z dnia 21.03.2001r. 3. Prgram nauczania Mja histria

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 IM. JACKA KURONIA W ŻORACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 3 IM. JACKA KURONIA W ŻORACH SZKOLNY PROGRAM PROFLAKTYK GMNAZJUM NR 3 M. JACKA KURONA W ŻORACH. Zżeni pgmu W esie zgżeń bezpiezeństw żi i zdwi zwie, wnijąeg z szbieg zwju wilizji wżnm zdniem sz jest wpsżenie dziei i mdzież w wiedzę

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012

PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zawsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 PROGRAM NAPRAWCZY DO PROGRAMU PROFILAKTYKI Zwsze bezpieczny, codziennie grzeczny SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 24 W OPOLU NA LATA 2010-2012 ZAŁOŻENIA PROGRAMU: progrm m być spójny z progrmem wychowwczym szkoły,

Bardziej szczegółowo