2008, 13(85) pp , 13(85) s

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "2008, 13(85) pp. 109 114 2008, 13(85) s. 109 114"

Transkrypt

1 Scientific Jurnls Mritime University f Szczecin Zeszyty Nuwe Ademi Mrs w Szczecinie 8, 13(85) pp , 13(85) s Autmtyzcj nwigcji rdrwej Autmtin f rdr nvigtin Mriusz Wąż, Krzysztf Czplewsi Ademi Mrynri Wjennej, Instytut Nwigcji i Hydrgrfii Mrsiej Gdyni, ul. Śmidwicz 69, tel e-mil: Słw luczwe: nwigcj rdrw, przetwrznie brzu cyfrweg Abstrt Artyuł przedstwi ncepcję utmtyzcji prcesu nwigcji rdrwej. Wyrzystnie zbrzwni rdrweg d prwdzeni nwigcji jest dść pwszechne. Prjetwnie i prcwywnie lejnych systemów nwigcyjnych pierjących się głównie n prcy współczesnych rdrów jest wyniiem pszuiwni precyzyjnych, utmtycznych i niezleżnych systemów djących mżliwści prwdzeni rz mnewrwni jednstą w pbliżu stłych i ruchmych niebezpieczeństw nwigcyjnych. Artyuł przedstwi wynii wstępnych bdń dtyczących teg zgdnieni. Zstły w nim pisne nstępujące prblemy bdwcze: estrcj puntów chrterystycznych brzu rdrweg, wyzncznie pzycji puntów chrterystycznych rz pzycji włsnej z wyrzystniem metd nwigcji prównwczej, utmtyzcj identyficji puntów chrterystycznych brzu rdrweg, pprw dłdnści wyznczni pzycji włsnej i puntów chrterystycznych w prciu elementy rchunu wyrównwczeg. Key wrds: rdr nvigtin, digitl imge prcessing Abstrct Cnceptin f the rdr nvigtin prcess utmtin is presented in this pper. In nvigtin, using the rdr presenttin is very cmmn. Designing nd wring ut still new nvigtin systems bsed minly n mdern rdrs is the result f the serch fr precise, utmtic nd independent systems which llw us t led nd mneuvre in the vicinity f cnstnt nd mving nvigtinl dngers. The rticle presents the initil reserches results btined n tht field nd fcuses n the fllwing prblems: extrctin f the rdr imge chrcteristic pints, determintin f the psitin f chrcteristic pints nd f the wn psitin with the use f the methds f cmpring nvigtin, utmtin f the rdr imge chrcteristic pints identifictin, imprvement f the ccurcy while determining ne s wn psitin nd the psitin f the chrcteristic pints bsed n the elements f the cmpenstin clcultin. Wstęp Rdr nwigcyjny stnwi niezbędną pmc nwigcyjną n rętch i sttch mrsich. Wypsżenie jednste pływjących w sprzęt rdilcyjny jest reślne przepismi i wymgmi nwencyjnymi, timi j nwencj SOLAS, tór reśl minimlne wymgni dtyczące ich wypsżeni w zleżnści d rdzju jednsti i jeg tnżu. Rdr płdwy wyrzystywny jest d prwdzeni bezpiecznej żeglugi. Wiąże się z tym prces wyznczni pzycji, prwdzenie bserwcji, śledzeni ech i wynywnie mnewrów zpbiegwczych. Wyzncznie pzycji z udziłem zbrzwni rdrweg dbyw się n pdstwie bserwcji stłych znów i elementów wybrzeż wcześniej zidentyfiwnych przez nwigtr. Zeszyty Nuwe 13(85) 19

2 Mriusz Wąż, Krzysztf Czplewsi Istnienie brdz dłdnych i niezwdnych systemów nwigcji stelitrnej nie zwlni ludzi zjmujących się zwdw nwigcją z bwiązu pszuiwni lterntywnych metd pzycjnwni. Pdstwwy system pzycjnwni zwsze mże dznć wrii, mże zstć wyłączny, złócny lub zniszczny. Przyszłściwe systemy pzycjnwni pwinny się chrteryzwć j njwięszym stpniem utnmicznści niezleżnści d wszelich bietów zewnętrznych. Mżliwści tie stwrz infrmcj zwrt w brzch rdrwych wybrzeż. Elementy chrterystyczne linii brzegwej są d dwn wyrzystywne przez nwigtrów d reśleni pzycji. Prblem częst stnwi jedn dszunie n brzie rdrwym puntów, tórym mżn przyprządwć tżsmść (dnć ich identyficji) i c z tym związne, reślić w stsunu d nich pzycję włsną. W lsycznym ujęciu wyrzystnie brzów rdrwych w nwigcji mrsiej pleg n pmirze współrzędnych biegunwych w stsunu d puntów chrterystycznych znnych współrzędnych i wynniu w spsób grficzny zdni wcięci wstecz n mpie mrsiej. Jest t prste zgdnienie znne wszystim nwigtrm mrsim. Kmpliuje się n w mmencie, iedy nwigtr nie mże, nie ptrfi lub błędnie identyfiuje chrterystyczne elementy wybrzeż czy też ech pchdzące d bietów wyróżninych n mpie mrsiej. Obrz rdrwy jedn w dlszym ciągu wyrzystywny jest d prwdzeni bserwcji i dnywni wielu nliz w celu bezpieczneg przeprwdzeni jednsti przez rejn pływni. Dłdnść pzycji wyzncznej w spsób lsyczny z wyrzystniem infrmcji pchdzącej z brzu rdrweg mże być niezdwljąc. Niemniej jedn trzeb zwrócić uwgę n t, że jest n dwiązn d linii brzegwej, w efecie mżn się spdziewć wzrstu jej dłdnści w mirę zbliżni się jednsti d brzegu. Jest t jeden z wymgów dłdnściwych stwinych systemm nwigcyjnym. Przedstwin t n rysunu 1, n tórym zilustrwn elipsy ufnści dl reślneg prwdpdbieństw wyzncznej pzycji z wyrzystniem rdru i systemu stelitrneg. W przypdu stswni rdru sztłt i usytuwnie elipsy błędów jest dsyć chrterystyczne. Elementy jej są zleżne d linii pzycyjnych reślnych dl pszczególnych prmetrów nwigcyjnych. Te zś dwiązne są d infrstrutury nwigcyjnej wybrzeż (znwni rdrweg). Grdient zminy linii pzycyjnej pdczs zbliżni się d znu rśnie, ztem błąd linii pzycyjnej i błąd pzycji mleje. Nie mżn teg zbserwwć w systemch stelitrnych, przynjmniej nie n tą slę. Pz tym infrstruturę nwigcyjną twrzą tm sztuczne stelity Ziemi. Plepszenie dłdnści wyzncznej pzycji rdrwej uzysć mżn, stsując metdy prównwcze. Lini brzegw, jej usztłtwnie i występwnie chrterystycznych elementów wybrzeż, wzjemne ich usytuwnie n brzie rdrwym mże być źródłem infrmcji niezbędnym d wyznczeni pzycji rętu pprzez dpswnie brzów rdrwych. W nwigcji prównwczej brz rdrwy (btymetryczny, snrwy, mgnetyczny itp.) rzptrywny jest cłściw. Pz tym jedną z njwżniejszych cech tej metdy prwdzeni nwigcji jest mżliwść zutmtyzwni cłeg prcesu wyznczni pzycji. Kmputer nlizuje cły brz. Niewymgn jest ingerencj pertr (bserwtr rdrweg) pdczs identyficji znwni rdrweg. Rdr b GPS Rys. 1. Wzjemne usytuwnie elipsy ufnści wyzncznej pzycji z pmcą GPS i rdru rz błąd średni pzycji (M) reślnej z rdru Fig. 1. Mutul lctin f the trust ellipse f the psitin determined with the help f GPS nd f the rdr, nd verge psitin errr (M) determined frm the rdr Estrcj puntów chrterystycznych brzu rdrweg Jedną z metd estrcji puntów chrterystycznych jest zstswnie d nlizy i przetwrzni w celu ich wyznczeni inwrintnej reprezentcji brzu rdrweg. Reprezentcj t wymg zpisu brzu w pstci cyfrwej w rtezjńsim, jeszcze lepiej w biegunwym ułdzie współrzędnych. Inwrint nturwy mżemy zdefiniwć j funcję g inw przyjmującą wrtści [1]: g inw ( ) ( NR ) c A dl D c min P P c c P D ( NR ),1,.., n 36 (1) ( ) M 11 Scientific Jurnls 13(85)

3 Autmtyzcj nwigcji rdrwej gdzie: D c (NR ) zbiór widcznych puntów (piseli) brzu leżących n reślnym nmirze (NR), czyli ech rdrwe w reślnym nmirze; P P c dległść wszneg pisel d śrd brzu, dległść ech rdrweg d nteny; n stpień zstswnej rzdzielczści inwrintu brzu rdrweg A pewn złżn dległść więsz d zresu bserwcji di NRi Rys. 3. Dbór estymtr funcji inwrintu nturweg Fig. 3. Selectin f the functin estimtr f the cntur invrint 4 di i Rys.. Przyłdwy inwrint brzu rdrweg w pstci bitmp rz inwrint nturwy Fig.. Demnstrtin invrint f the rdr imge in the frm f bitmp nd f cntur invrint Wyznczenie puntów chrterystycznych, dl t zdefiniwnej funcji, pleg n wyszuniu estremów funcji g inw (). Anlizie pdlegć będzie pchdn funcji i jej miejsce zerwe rz drug pchdn funcji. Inwrint nturwy musi jedn spełnić wrune ciągłści i różniczwlnści w przedzile, n 36. Inwrint przedstwimy w pstci funcji nlitycznej, tór jest złżnym estymtrem pszuiwnej funcji ) g inw (). Estymtr pwinien być dpwiedni dbrny. Nie mżn sbie pzwlić n sytucję, gdzie wsznych zstnie zbyt duż estremów. ) Estymtr g inw () pwinien mieć wyeliminwne niewielie pfłdwni funcji g inw (). Dbór stteczneg estymtr pwinien być ztem przeprwdzny niezmiernie precyzyjnie, by nie utrcić infrmcji występwniu ech znczących, mjących wpływ n wyznczenie pzycji. N rysunu 3 przedstwin wyresy inwrintów nturwych i ich estymtrów. Njbrdziej ptymlny estymtr siągnięt w trzecim przypdu. Pfłdwni funcji g inw () zstły wygł- dzne i llne estrem prywją się z tżsmymi wrtścimi w pierwtnym inwrincie. Prblem dpwiednieg dbru prmetrów funcji estymcji zbrzwny zstł n rysunu 4. Njbrdziej ptymlne prmetry estymtr wszują n funcję, gdzie estrem zstły znczne lrem szrym. Dl innych prmetrów estymcji siągnięt zbyt wiele estremów funcji. Rys. 4. Estrem estymwnych funcji inwrintu nturweg Fig. 4. Extremes f the estimted functins f the cntur invrint Zeszyty Nuwe 13(85) 111

4 Mriusz Wąż, Krzysztf Czplewsi Wyznczenie pzycji bserwwnej i pzycji puntów chrterystycznych Wyznczenie pzycji bserwwnej w prciu t przygtwne inwrinty brzów rdrwych dbywć się będzie w prciu prównwcze metdy stswne w nwigcji. Punty chrterystyczne zstły wyznczne pprzez dpwiednie wyestrhwnie estremów funcji inwrintu nturweg (jej estymwnej pstci). Metdy prównwcze stswne w nwigcji bzują n brzch cyfrwych zpisnych w ich pierwtnych reprezentcjch lub n ich smpreswnych dpwiednich. Jedną z metd mpresji brzów rdrwych jest ich reprezentcj inwrintu nturweg. Inne np. trnsfrmt Furier inwrintu uniezleżni brz d rtcji, c niezncznie pprwi efet wyznczni pzycji. W mwinym przypdu cły brz rdrwy mżemy przedstwić w niec brdziej smpreswnej pstci. Nwą reprezentcją brzu rdrweg będzie wetr nmirów i dległści występwni puntów chrterystycznych n wenie widcznych z pzycji nteny rdrwej. W prcesie wyznczni pzycji uczestniczyć będzie niesmpliwny czy złżny brz rdrwy, le jedynie mp znów, tór stnwić będzie prstą frmę i słdć się mże z ilu lub ilunstu elementów łtwych d przetwrzni. Cechą chrterystyczną tieg pdejści jest ft, że system nie musi wstępnie identyfiwć puntów chrterystycznych w celu wyznczeni pzycji bserwwnej. Prównywne są wetry nmirów, względnie wetry dległści puntów chrterystycznych d tżsmych puntów mżliwych d wystąpieni n mpie mrsiej. Kryterium decyzyjne zstł prcwne z wyrzystniem dległści Eulides j funcji pdbieństw. Regułę decyzyjną przedstwimy w pstci: () ( ϕ, λ ), d 1, D Ψ r () d,..., gdzie: r wetr reprezentujący brz rdrwy (wetr nmirów lub/i dległści d puntów chrterystycznych); D przestrzeń wszystich mżliwych pzycji brzu rdrweg (ϕ,λ ). Ntmist ryterium decyzyjne dl funcji dległści Eulides będzie mił pstć: ( d r) < ( r) d ( d, 1,,..., D) (3) gdzie: d, wetr reprezentujący lejne brzy mpy mrsiej (wetry nmirów lub/i dległści d puntów chrterystycznych zzncznych n mpie mrsiej). Ztem (ϕ, λ ) d będą współrzędnymi śrd wycin brzu mpy przedstwineg w pstci wetr d i spełnijąceg zleżnść (3). Tie pdejście d zgdnieni wyznczni pzycji bserwwnej pisywne jest w literturze j lgrytm NN (Nerest Neighbur) lgrytm njbliższeg sąsid. Wyrzystn w lgrytmie metry Eulidesw wszuje n jeg chrter minimlndległściwy. Ti rbitrlny dbór metryi (funcji pdbieństw) jest niezmiernie wygdny n etpie twrzeni i testwni plicyjnej frmy prcwnej metdy wyznczni pzycji. Wstępne bdni dwdzą, że ppełnine błędy wyznczni pzycji z wyrzystniem funcji dległści Eulides są prównywlne w przypdu stswni innych funcji pdbieństw (np. Hmming, Czebyszew, Cmberr, Minwsieg, Persn, Mhlnbis, Tnimt, csinus ierunwy). Sm zstswnie lgrytmu NN zncznie przyspiesz prces dziłni ww. metdy. Jest t metd typw pmięciw, ztem prces uczeni pleg n wczytniu i zpmiętniu cłeg ciągu ucząceg. W słd nieg wchdzą wetry i reprezentujące pszczególne brzy mpy mrsiej bdneg wenu. Ze względu n niewielie rzmiry ww. wetrów i mżliwści współczesnej technii bliczeniwej metd t dził niemlże w czsie rzeczywistym, gdzie wyznczenie pzycji bserwwnej mżliwe jest p żdym brcie nteny rdrwej. Autmtyzcj prcesu wyznczni pzycji puntów chrterystycznych wymg przeliczeni współrzędnych rtezjńsich lub biegunwych dpwiednich piseli cyfrweg brzu rdrweg n współrzędne gegrficzne przy znnej pzycji pisel centrlneg. Zgdnienie sprwdz się d prsteg, typweg zdni nwigcyjneg przeliczni współrzędnych. Identyficj znów puntów chrterystycznych Wyznczne punty chrterystyczne mgą mieć swje dpwiednii znczne n mpie mrsiej z precyzyjnie pdną pzycją. Przyjęcie tich puntów d dlszej nwigcji zwięszy jej dłdnść. Algrytm identyficji tych puntów przyjmie nstępującą pstć. Oznczmy lejn uprządwne punty chrterystyczne mpy j 11 Scientific Jurnls 13(85)

5 Autmtyzcj nwigcji rdrwej A,..., pzycje ( 1, A, A3 A n. Punty te mją przyprządwne ϕ, λ) A i. Zdefiniujmy terz blisie sąsiedztw tych puntów. Niech będzie ne reślne z pmcą prmieni wrtści tieg, że: A i A i +1 min (4) Przez P j znczmy lejne punty chrterystyczne wyszune n brzie rdrwym ( P 1, P, P3,..., P ) i przyprządujmy im ich pzycje ( ϕ, λ) P j. Identyficj znu plegć będzie n przyprządwniu pzycji znów chrterystycznych mpy puntm brzu rdrweg leżącym w blisim sąsiedztwie tych znów: uzysni dłdniejszych wyniów. Jedn nleży pmiętć tym, że zwsze wynne bserwcje są brczne błędmi. Aby uwzględnić je, nleży wyrzystywć metdy rchunu wyrównwczeg i uzysne wynii estymcji nleży przyjąć d dlszej nwigcji. Atulnie utrzy njczęściej stsują w teg typu zdnich nwigcyjnych nwczesne metdy m-estymcji bzujące n lsycznej metdzie njmniejszych wdrtów. Wyrównnie wyniów pmirów prmetrów zstł szer pisne w literturze przedmitu, np. []. j 1... ( ϕ, λ) A gdy < i i 1... n Pj Ai ( ϕ, λ) P (5) j ( ϕ, λ) Pj Optymlny dbór wrtści jest czynnścią zsdniczą pwyższeg lgrytmu identyficji. Od jej pprwneg szcwni zleżeć będzie dłdnść prcesu wyznczni pzycji bserwwnej w utmtycznym systemie nwigcji rdrwej. A i+ A i A i+1 P j+ P j+3 P j P j+1 Rys. 5. Identyficj puntów chrterystycznych Fig. 5. Identifictin f the chrcteristic pints Rysune 5 przedstwi sytucję, gdzie punty P j i P j+3 zstły zidentyfiwne i przyprządwn im nwe współrzędne dpwiedni puntu A i rz puntu A i+. Wyrównnie pzycji włsnej rz pzycji puntów chrterystycznych Identyficj puntów chrterystycznych brzu rdrweg umżliwi pprwę dłdnści reśleni pzycji bserwwnej. Dnujemy teg pprzez pwtórne jej wyznczenie w spsób nlityczny. Zdnie teg typu nleży d grupy zdń zliczeni nwigcyjneg prsteg i pleg n reśleniu elementów trójąt nwigcyjneg (jest znne wszystim nwigtrm). D jednznczneg ustleni współrzędnych pzycji jednsti wystrczją dwie dległści rdrwe lub dległść i nmir n jeden biet itp. Wyrzystując w prcesie prwdzeni nwigcji więcej niż dwie bserwcje, istnieje mżliwść Rys. 6. Przyłdw strutur pmirw: 4 zmierzne dległści rdrwe d różnych znów nwigcyjnych Fig. 6. Demnstrtin mesuring structure: 4 mesured rdr distnces t vrius nvigtinl signs Stndrdwy prces wyrównni z zstswniem metdy njmniejszych wdrtów mżn ująć w nstępujących puntch []: ) ustlenie liczby bserwcji niecznych (r), wybór prmetrów (ϕ, λ) i utwrzenie ułdu równń bserwcyjnych: d F (X) dl 1,..., 4 b) bliczenie n pdstwie wyniów pmirów przybliżnych wrtści prmetrów, nstępnie przybliżnych wrtści wielści mierznych; c) lineryzcj ułdu równń bserwcyjnych. Utwrzenie mcierzy współczynniów rz wyrzów wlnych: n, r F( X ) R n, 1 ( ) x x R A X L F X x Stnwiący elementy liniweg ułdu równń pprwe V Adˆ X + L ; d) ustlenie mcierzy wg pprwe: p P 1 p O, pi gdzie c pi m i Zeszyty Nuwe 13(85) 113

6 Mriusz Wąż, Krzysztf Czplewsi e) rzwiąznie metdą nieznczną lub znczną ułdu równń nrmlnych: T ˆ T A PAd + A PL X f) n pdstwie wetr dˆ X bliczenie wetr pprwe, sumy równwżnych wdrtów pprwe, wrtści ntrlnej; g) wynnie I etpu ntrli plegjąceg n przyrównniu d siebie sumy równwżnych wdrtów pprwe i wrtści ntrlnej. Ten etp ntrli m n celu wyznie błędów w ustlniu elementów mcierzy A, L, P rz stwierdzeni czy prwidłw zstł rzwiązne zdnie wyrównwcze; h) bliczenie estymtr współczynni wrincji: V PV m n r i sfrmułwnie wnisów c d przyjęteg spsbu wgwni; i) bliczenie wyrównnych wrtści prmetrów Xˆ X + dˆ X rz wyrównnych wyniów pmiru x ˆ x + V ; j) II etp ntrli. Pwinien być spełniny ułd xˆ F( Xˆ ); ) cen dłdnści n pdstwie mcierzy wrincji: Cˆ ˆ T ( ) 1 A PA m sąd [ ] X Xi X ii Wyrównniu pdległ pzycj bserwwn, tże wynne bserwcje, w tym nretnym przypdu dległści d d chrterystycznych ech rdrwych. Twrząc dpwiedni ułd równń bserwcyjnych, wyrównniu pddć mżn nmiry n zni NR rz pzycję puntów chrterystycznych niezidentyfiwnych (np. P j+1 i P j+ T m ˆ Ĉ ˆ z rys. 5) w prcesie utmtycznej identyficji, zrzem przyjętych d nwigcji. Pdsumwnie Zletą stswni urządzeń rdilcyjnych w nwigcji mrsiej jest ft, że dwiązują się ne d chrteru usztłtwni i rzmieszczeni elementów linii brzegwej i innych (nwdnych) niebezpieczeństw nwigcyjnych tczjących jednstę. Rzłd błędu pzycji bserwwnej jest zleżny d gemetryczneg rzmieszczeni tych niebezpieczeństw (ilustruje t rysune ). Zstswnie prównwczych techni stswnych w nwigcji rz technlgii cyfrweg przetwrzni sygnłów i brzów rdrwych umżliwi zutmtyzwnie cłeg prcesu wyznczni pzycji bserwwnej. Przetwrzjąc brzy rdrwe d pwidjących im niezmienniów, tóre są reprezentcją dść mcn smpreswną, przyspieszmy ww. prces. Pzycj bserwwn trzymywn mże być w spsób ciągły. Zstswnie elementów rchunu wyrównwczeg nie spwlni cłeg prcesu nwigcji, dłdnść wyznczeni pzycji włsnej i pzycji znów (puntów) chrterystycznych przyjętych d nwigcji wzrst. Bibligrfi 1. PRACZYK T.: Applictin f bering nd distnce trees t the identifictin f lndmrs f the cst. Interntinl Jurnl f Applied Mthemtics nd Cmputer Science, 7, 17, 1, WIŚNIEWSKI Z.: Metdy prcwni wyniów pmirów w nwigcji i hydrgrfii. AMW, Gdyni 4. Recenzent: prf. dr hb. inż. Andrzej Stteczny Ademi Mrs w Szczecinie 114 Scientific Jurnls 13(85)

Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł

Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA w numerze: Wkrótce ruszy budw drugiej nitki mstu! Kńczy się prcedur wybru przez GDDKiA ddził Gdńsk Wyknwcy budwy drugiej nitki mstu n rzece Ngt

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła

System wizyjny sterujący zrobotyzowanym stanowiskiem spawania wymienników ciepła System wizyjny sterujący zrbtyzwanym stanwiskiem spawania wymienników ciepła Pitr Fiertek 1 Streszczenie Systemy wizyjne są craz częściej stswane w różneg rdzaju zrbtyzwanych stanwiskach prdukcyjnych d

Bardziej szczegółowo

Notka biograficzna Streszczenie

Notka biograficzna Streszczenie Ntka bigraficzna Dr inż. Mariusz Trzaska jest adiunktem w Plsk-Japńskiej Wyższej Szkle Technik Kmputerwych, gdzie zajmuje się działalnścią dydaktyczną raz naukwą. Oprócz teg bierze udział w różnych prjektach

Bardziej szczegółowo

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI

O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI ZESZYTY NAUKOWE 7-45 Zenon GNIAZDOWSKI O RELACJACH MIĘDZY GRUPĄ OBROTÓW, A GRUPĄ PERMUTACJI Streszczenie W prcy omówiono grupę permutcji osi krtezjńskiego ukłdu odniesieni reprezentowną przez mcierze permutcji,

Bardziej szczegółowo

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa

Samouczek Metody Elementów Skończonych dla studentów Budownictwa Grzegorz Dzierżnowski Mrt Sitek Smouczek Metody Elementów Skończonych dl studentów Budownictw Część I Sttyk konstrukcji prętowych OFICYNA WYDAWNICZA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ WARSZAWA 2012 Preskrypt n

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo

O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie

O sposobie poszukiwania dobrej metody inwestowania na giełdzie Kzysztof PIASECKI Ademi Eonomiczn w Poznniu O sposobie poszuiwni dobe metody inwestowni n giełdzie Poblem bdwczy Podstwowym poblemem pzed im ste inwesto est oeślenie słdu i stutuy tiego potfel ego inwestyci

Bardziej szczegółowo

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników.

Jakość stron WWW. Analiza śladów użytkowników. Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Dmitrij Żatuchin Jakść strn WWW. Analiza śladów użytkwników. Spis treści. 1. Dane służące d analizy wyników badań użytecznści. 2. Metryki użytecznści. 3. Zastswanie

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy

Program szkolenia Kluczowe kompetencje informatyczne na rynku pracy Prgram szklenia Kluczwe kmpetencje infrmatyczne na rynku pracy w ramach prjektu eurkbieta: Kbiety psługujące się technlgiami infrmatycznymi przyszłścią rynku pracy wj. łódzkieg (aktywizacja zawdwa kbiet

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności

Praktyczne porady w zakresie poprawy rentowności PODRĘCZNIK ZARZĄDZANIA MARINĄ Praktyczne prady w zakresie pprawy rentwnści pracwany przez PLANCO Cnsulting GmbH Am Waldthausenpark 11 45127 Essen, Niemcy Tel: 0201-43771-0 Fax: 0201-411468 E-mail: planc@planc.de

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW

INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW INNOWACYJNOŚĆ A SPOŁECZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ BIZNESU WŚRÓD NAJWIĘKSZYCH PRZEDSIĘBIORSTW R A P O R T Przygtwany dla: Autr: Anna Lesik, Maciej Brysiak 1 INFORMACJE O BADANIU CEL BADANIA METODOLOGIA TECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ

POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ Meriły konferencji nukowo-echnicznej PPM 0 Poliechnik Lubelsk Kedr Auomyki i Merologii POMIARY MAŁYCH CZĘSTOTLIWOŚCI W OBECNOŚCI ZAKŁÓCEŃ W prcy porusz się problemykę pomiru młych częsoliwości w obecności

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA / ABSTRACTS

STRESZCZENIA / ABSTRACTS STRESZCZENIA / ABSTRACTS Teorie powstwni bólu Theories of pin Ann Przekls-Muszyńsk Zkłd Bdni i Leczeni Bólu, Ktedr Anestezjologii i Intensywnej Terpii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jgielloński, Krków

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

Zbiory rozmyte. Teoria i zastosowania we wnioskowaniu aproksymacyjnym

Zbiory rozmyte. Teoria i zastosowania we wnioskowaniu aproksymacyjnym Zior rozmte Teori i zstosowni we wniosowniu prosmcjnm PODSTWOWE POJĘCI Motwcje Potrze opisni zjwis i pojęć wielozncznch i niepreczjnch użwnch swoodnie w jęzu nturlnm np. wso tempertur młod człowie średni

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI

WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Inżynieri Rolnicz 8(117)/2009 WARTOŚĆ OPAŁOWA BIOMASY ŁODYG ŚLAZOWCA PENSYLWAŃSKIEGO W ZALEŻNOŚCI OD WILGOTNOŚCI Jonn Szyszlk-Brgłowicz, Wiesłw Piekrski Ktedr Energetyki i Pojzdów, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

MES w NX 7.5. Michał Pura

MES w NX 7.5. Michał Pura MES w NX 7.5 Michał Pura 1. Startujemy Aby rzpcząć analizę wytrzymałściwą dwlnej części w NX 7.5 należy ją najpierw zamdelwać. W naszym przypadku będzie t prsty pręt średnicy D=20[mm] raz długści L=50[mm].

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek

Ćwiczenie 42 Wyznaczanie ogniskowych soczewek Ćwiczenie 4 Wyzncznie ogniskowych soczewek Wstęp teoretyczny: Krzyszto Rębils. utorem ćwiczeni w Prcowni izycznej Zkłdu izyki Uniwersytetu Rolniczego w Krkowie jest Józe Zpłotny. ZJWISK ZŁMNI ŚWITŁ Świtło,

Bardziej szczegółowo

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy. Plan realizacji Projektu ISOK zgodnie z metodyką ustaloną z Zamawiającym Instytut Meterlgii i Gspdarki Wdnej Państwwy Instytut Badawczy Plan realizacji Prjektu ISOK zgdnie z metdyką ustalną z Zamawiającym Dkumentacja Inicjująca Prjekt \ KPMG Advisry Spółka z graniczną dpwiedzialnścią

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH

O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH DECYZJE nr 1 czerwiec 2004 37 O PEWNYCH MODELACH DECYZJI FINANSOWYCH Krzysztof Jjug Akdemi Ekonomiczn we Wrocłwiu Wprowdzenie modele teorii finnsów Teori finnsów, zwn również ekonomią finnsową, jest jednym

Bardziej szczegółowo

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz.

Informatyka ekonomiczna. III. Sieci komputerowe 1. rozdz. 1 s. 17-22; rozdz. 3 s.82-87] 1. Podstawowe elementy sieci [Clark, rozdz. III. Sieci kmputerwe 1 Spis treści 1. Pdstawwe elementy sieci [Clark, rzdz. 8, 9] 2. Tplgia sieci LAN [Niedzielska, rzdz. 3.3] 3. Łączenie sieci 4. Internet, intranet, ekstranet 5. ZagrŜenia bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Badanie współfinanswane ze śrdków Unii Eurpejskiej pchdzących z Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach prgramu INTERREG IVC RAPORT z badania rynku funduszy kapitału zalążkweg raz funduszy venture

Bardziej szczegółowo