Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego"

Transkrypt

1 Waldemar Wojtasik* Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego Streszczenie Rywalizacja polityczna odbywa się w trzech głównych wymiarach: wyborczym, parlamentarnym i gabinetowym. Realny brak bezpośredniego związku pomiędzy kształtem europejskiej egzekutywy a wybranym w wyniku powszechnych wyborów europarlamentem nie tylko obniża rangę samej elekcji, ale jest również podstawą domniemań, że sama Unia Europejska nie jest przykładem klasycznego modelu demokracji przedstawicielskiej. Brak systemowych konsekwencji wyborów w postaci przetargów partyjnych prowadzących do wyłonienia w ich wyniku rządu, stanowi jeden z najważniejszych argumentów dla twierdzeń o mniejszej istotności euroelekcji w stosunku do wyborów krajowych parlamentów. Wybory do Parlamentu Europejskiego są elementem tworzenia powszechnie wybieranej reprezentacji politycznej obywateli Unii Europejskiej, która reprezentuje ich w ponadnarodowym organie politycznym. Ze względu na charakter mandatu przedstawicielskiego, polityczną organizację europarlamentu i faktyczny brak wyłanianej w ich wyniku egzekutywy, eurowybory mają znacząco mniejsze znaczenie niż elekcje krajowe. Wynika to z faktu, że system polityczny Unii Europejskiej nie pozycjonuje wprost i jednoznacznie areny wyborczej jako najważniejszego elementu demokracji przedstawicielskiej. Pomimo faktu, że w świadomości społecznej eurowybory są kojarzone z podobnymi rozwiązaniami spotykanymi na poziomie narodowym, to jednak w ich wyniku nie następuje ostateczna strukturyzacja przestrzeni rywalizacji politycznej. Dlatego można uprawdopodobnić twierdzenie, że zarówno na płaszczyźnie wyborczej, parlamentarnej, jak i gabinetowej, wybory do Parlamentu Europejskiego prowadzą do ograniczonej, w stosunku do elekcji krajowych, rywalizacji politycznej. Słowa kluczowe: rywalizacja polityczna, wybory do Parlamentu Europejskiego * Dr, Instytut Politologii Wyższej Szkoły Humanitas w Sosnowcu.

2 Waldemar Wojtasik Wstęp Wybory do Parlamentu Europejskiego stały się istotną częścią pejzażu politycznego zjednoczonej Europy. Są one elementem tworzenia powszechnie wybieranej reprezentacji politycznej obywateli Unii Europejskiej, a wybrani w ich wyniku eurodeputowani zasiadają w ponadnarodowym organie. Ze względu na ponadnarodowy wymiar rywalizacji, charakter mandatu przedstawicielskiego, polityczną organizację europarlamentu i faktyczny brak wyłanianej w ich wyniku egzekutywy eurowybory mają społecznie mniejsze znaczenie niż elekcje krajowe. Wynika to z faktu, że system polityczny UE nie pozycjonuje wprost i jednoznacznie areny wyborczej jako najważniejszego elementu demokracji przedstawicielskiej. Pomimo że w świadomości społecznej mechanizm eurowyborów jest kojarzony z podobnymi rozwiązaniami spotykanymi choćby w wyborach parlamentarnych, to jednak w ich wyniku (inaczej niż na poziomie narodowym) nie następuje ostateczna strukturyzacja przestrzeni rywalizacji politycznej1. Wewnętrzna organizacja tej przestrzeni jest ostatecznie zapewniana przez rządy narodowe, delegujące swoich przedstawicieli do instytucji europejskich. Fakt braku bezpośredniego związku pomiędzy kształtem europejskiej egzekutywy a wybranym w wyniku powszechnych wyborów europarlamentem nie tylko obniża rangę samej elekcji, ale jest również przyczynkiem do uzasadnionych twierdzeń2, że sama Unia Europejska nie jest przykładem klasycznego modelu demokracji przedstawicielskiej3. Sytuacja, w której to rządy krajowe decydują o składzie Komisji Europejskiej, a pozbawione wpływu na ten proces są podmioty polityczne skupione w PE, wpływać może na obniżanie politycznej rangi europarlamentu. Brak systemowej konsekwencji wyborów w postaci przetargów partyjnych i wyłonienia w ich wyniku rządu stanowi jeden z najważniejszych argumentów dla twierdzeń o mniejszej istotności euroelekcji w stosunku do wyborów krajowych parlamentów. Na omawianej płaszczyźnie pierwszorzędność wyborów krajowych jest potwierdzana tym, że ich konsekwencją dla zwycięskich ugrupowań jest bezpośredni wpływ na formowanie wewnętrznej egzekutywy oraz przywoływany już proces delegowania przedstawicieli do instytucji Unii Europejskiej, choć to ostatnie może być mniej identyfikowalne społecznie. Przedstawiany tekst jest próbą weryfikacji twierdzeń o specyfice wyborów do Parlamentu Europejskiego w szerokim kontekście rywalizacji politycznej, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii niewyłaniania w ich wyniku dychotomii politycznej rządzący opozycja. Analizie zostaną poddane podstawowe płaszczyzny rywalizacji politycznej, na których odbywają się procesy konkurencji politycznej w wymiarze wyborczym, parlamentarnym i gabinetowym. 1 R. Wiszniowski, Europejska przestrzeń polityczna. Zachowania elektoratu w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2008, s S. Hix, The Political System of the European Union, Macmillan Press, London 1999, s R. Wiszniowski, Europejska, op. cit., s

3 Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego Rywalizacja polityczna 4 Jedną z charakterystycznych cech współczesnych demokracji jest instytucjonalizacja form rywalizacji politycznej, w ramach której podmioty konkurujące o władzę starają się uzyskać możliwie szeroki wpływ na kierunki i zakres jej dystrybucji. Założenie to pozwala na twierdzenie, że nie tylko bezpośrednia partycypacja we władzy pozwala mieć na nią wpływ, lecz również opozycyjność może być czynnikiem wpływu na procesy kreacji. Polityka jako sfera realizacji konkurencyjnych względem siebie wizji i programów determinowała będzie takie strategie, które wymuszając efektywność pozwalać powinny zarazem na odwoływanie się do powszechnie uznawanych i akceptowanych wzorców. Władza i wpływ na jej sprawowanie jest w takim ujęciu zarówno ostatecznym celem działań politycznych, jak i niezbędnym środkiem prowadzącym przynajmniej do próby praktycznej realizacji zasady politycznego przedstawicielstwa. Instytucjonalizacja rywalizacji politycznej pozwala również na dokonanie hierarchizacji działań oczekiwanych ze społecznego punktu widzenia, nadając im rangę i sugerując kolejność możliwych do przyjęcia rozwiązań. W ramach rywalizacji politycznej wyrażane są dwa podstawowe aspekty polityki: konflikt i ład społeczny. Konflikt jest naturalnym stanem w przestrzeni politycznej, który identyfikuje rozbieżne co do przedmiotu i środków ich osiągania cele, poprzez co wspomniana przestrzeń ulega strukturyzacji. Konfliktowy aspekt rywalizacji politycznej określa jej główne wymiary: podmiotowy, przedmiotowy i strategiczny. W podmiotowym podstawowym elementem jest rywalizacja aktorów aspirujących do odgrywania możliwie największej roli w ramach wpływu na procesy władcze. Wymiar przedmiotowy wyznacza ramy konfliktu konkurencyjnych względem siebie celów, które są formułowane jako efekt aspiracyjny działań władczych. Strategicznie określone zostają sposoby i środki osiągania zakładanych celów, których wzajemne odniesienia mają rywalizacyjny charakter. Ład społeczny nie jest przeciwieństwem konfliktu, ale stanem ukierunkowanego i efektywnego wykorzystania ekspresji politycznej aktorów, którzy rywalizując o władzę odwołują się do wypracowanych sposobów rywalizacji. Jest on determinowany poprzez instytucjonalne umocowanie znanych i akceptowanych reguł rywalizacji politycznej, którym podporządkowują się jej uczestnicy i w ramach których starają się osiągać wyznaczane cele. Specyfika takiego ładu wynika z powszechności akceptacji i stopnia funkcjonalności generowanych wzorców rywalizacji politycznej. Są one trwałymi w sensie ciągłości i wystandaryzowanymi w wymiarze powtarzalności sposobami postępowania w obszarze konkurowania o władzę i jej atrybuty. Wzorce rywalizacji politycznej pozwalają nie tylko zdefiniować akceptowalne formy, np. rywalizacji wybor- 4 Obszerne omówienie problematyki rywalizacji politycznej zostało zawarte w: A. Antoszewski, Wzorce rywalizacji politycznej we współczesnych demokracjach europejskich, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław Prezentowane w tym artykule interpretacje odnoszą się do przywoływanej publikacji, szczególnie do jej pierwszego rozdziału. 15

4 Waldemar Wojtasik czej, ale wyznaczają również mechanizmy wzajemnych relacji na płaszczyźnie rządzący opozycja. Podstawowe uwarunkowania rywalizacji politycznej wynikają z oddziaływania podłoża społeczno-kulturowego, które jest charakteryzowane przez występujące konflikty i podziały polityczne, oraz układu instytucjonalnego, determinującego ramy zachowań politycznych. Podłoże społeczno-kulturowe obejmuje strukturalną orientację społeczeństwa i jej źródła, które wpływają na generowane płaszczyzny rywalizacji politycznej. Najbardziej istotne z nich odwołują się do homo- lub heterogeniczności struktury, dominującego modelu kultury politycznej, świadomości społecznej i poziomu obywatelskości społeczeństwa. Czynniki te wpływają na wytyczenie linii konfliktów politycznych, wskazują oczekiwane i dopuszczalne sposoby poszukiwania rozwiązań konsensualnych oraz umożliwiają zaangażowanie społeczeństwa w partycypację polityczną. John Rawls nazywa zespół tych elementów strukturą pierwotną, która umożliwia zawieranie sprawiedliwych porozumień, które jednak muszą uwzględniać odrębny charakter i autonomię różnych części społeczeństwa5. Układ instytucjonalny to organizacyjne ramy, wyznaczane przez system aksjologiczny, normy i tradycję polityczną, tworzące strukturę instytucji i ich wzorce działania. W społeczeństwach demokratycznych odnaleźć można pewne ogólne wzorce układu instytucjonalnego, który spełniać powinien warunki zapewnienia wolności i równości. Jak pisze wspomniany J. Rawls, ramy instytucjonalne są wyznaczane przez supremację ładu konstytucyjnego, który ma dualistyczny charakter: ( ) odróżnia władzę konstytucyjną od władzy zwykłej, a także wyższe prawo społeczeństwa od zwykłego prawa ciał ustawodawczych 6. Wyznaczane w jego warunkach wzorce działania instytucji politycznych są pochodną pluralistycznego modelu konkurowania o władzę. Zwrotnie rywalizacja polityczna wpływa zarówno na obszar społeczno-kulturowy, jak i proponowane i wdrażane rozwiązania instytucjonalne, co znajduje swoje odzwierciedlanie w kształcie normatywnym rozwiązań z zakresu wyborów oraz społecznego i funkcjonalnego znaczenia samego aktu wyborczego. W przypadku wyborów do PE konkretne rozwiązania są pochodną ogólnych ram wynikających z dyrektyw wspólnotowych, a ich społeczna istotność może być rozpatrywana z pozycji stosunkowo niższej frekwencji tak w Polsce, jak i w innych państwach UE7. We współczesnych demokracjach rywalizacja polityczna odbywa się na trzech głównych arenach: wyborczej, parlamentarnej i gabinetowej. Na arenie wyborczej podstawowym przedmiotem rywalizacji politycznej jest konkurowanie o poparcie wyborców dla kandydatów, ruchów społecznych i partii politycznych. Rywalizują one o głosy wyborców, przedstawiając realne lub pozornie alternatywne rozwiązania programowe, w oparciu o które możliwy jest proces identyfikacji politycznej i w konsekwencji strukturyzacji sceny partyjnej. Iden- 5 J. Rawls, Liberalizm polityczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998, s Ibidem, s A. Antoszewski, Partie i systemy partyjne państw Unii Europejskiej na przełomie wieków, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2008, s

5 Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego tyfikacja polityczna na arenie wyborczej może opierać się na zgodności pozycji, którą zajmują wyborca i preferowana przez niego partia w przestrzeni rywalizacji politycznej, przynależności grupowej wyborcy i ujawnianymi w związku z nią preferencjami do głosowania na poszczególne partie oraz identyfikacją partyjną, w ramach której podstawą decyzji wyborczych jest utrwalony i symbiotyczny stosunek do rywalizujących w jej ramach partii politycznych, wyzwalający procesy lojalności partyjnej. Odbywająca się na płaszczyźnie wyborczej strukturyzacja sceny partyjnej determinuje istnienie rywalizacji politycznej pomiędzy partiami lewicy i prawicy jako głównymi stronami konfliktu politycznego. Taki dychotomiczny podział jest charakterystyczny dla sfery polityki, gdzie rywalizacja polityczna odbywa się w oparciu o binarną schematyzację wartości, postaw, poglądów i działań. Na arenie parlamentarnej rywalizacja polityczna jest uzależniona od większej liczby czynników, z których najważniejszymi są poziom fragmentaryzacji partyjnej parlamentu oraz wielkości reprezentacji parlamentarnej poszczególnych ugrupowań. Czynniki te wynikają przede wszystkim z ujawnionego poparcia i przyjętego systemu wyborczego, który dokonuje mandatowej transpozycji tego poparcia. Należy przy tym zwrócić uwagę na jeszcze jedną konsekwencję zastosowania systemu wyborczego liczbę partii politycznych. System proporcjonalny uprawdopodabnia istnienie większej liczby partii na poziomie proporcjonalnym, niźli miałoby to miejsce w przypadku zastosowania systemu większościowego. Cechą charakterystyczną tego drugiego jest tworzenie warunków sprzyjających występowaniu wspomnianej wcześniej binarnej schematyzacji sfery polityki. Siła partii i jej rola w sporach parlamentarnych wynika nie tylko z posiadanej reprezentacji, ale również z relatywnej wielkości innych partii, realizowanych przez nie strategii oraz warunkowana jest poziomem wewnętrznego skonsolidowania rządzących i opozycji. Wysoka fragmentaryzacja parlamentu może nie sprzyjać transparentności rywalizacji politycznej i jasnej identyfikacji stron rywalizacji politycznej, natomiast niska zmniejsza prawdopodobieństwo dysfunkcjonalności legislacyjnej i kreacyjnej parlamentu. W konsekwencji to relatywne znaczenie partii, mierzone choćby posiadanym potencjałem koalicyjnym czy możliwością szantażu politycznego, jest wyznacznikiem realizowanych przez nie strategii. Poziom wewnętrznej konsolidacji rządzących i opozycji wpływa nie tylko na czytelność i trwałość linii podziału, ale również oddaje poziom instytucjonalizacji ugrupowań parlamentarnych. Arena gabinetowa jest miejscem, gdzie konkurujące ze sobą partie polityczne wykazywać powinny możliwość zawierania trwałych sojuszy, gdyż mają największą możliwość bezpośredniego kreowania funkcji władczych i najpełniej mogą dokonać urzeczywistnienia swoich celów programowych. W zależności od uzyskanego poparcia wyborczego i wielkości reprezentacji parlamentarnej partie polityczne mogą rządzić samodzielnie lub tworzyć koalicje dla uzyskania wpływu na proces sprawowania władzy. W ramach rywalizacji politycznej na poziomie gabinetowym może występować słaby związek pomiędzy wielkością reprezentacji parlamentarnej a wpływem partii na podejmowane decyzje wład- 17

6 Waldemar Wojtasik cze. Strategie realizowane na omawianej płaszczyźnie pozwalają wyróżnić dwa podstawowe modele: inicjujące i dopełniające. Te pierwsze charakterystyczne są dla partii mających bardziej sprecyzowane cele przejęcia władzy i rządzenia, te drugie w większym stopniu mogą być identyfikowalne w formacjach nastawionych na reprezentację mniejszych grup, których partycypacja we władzy lepiej zabezpieczy ich interesy8. Specyficzne dla każdego systemu wzorce rywalizacji politycznej na arenie gabinetowej nie tylko wskazują na prawdopodobne sojusze, ale również stanowią przyczynek do prognozowania ich trwałości i możliwego stopnia zbieżności programowej. Partie polityczne, które podejmują się uczestniczenia w przetargach koalicyjnych, kierują się dwoma, uogólnionymi motywacjami. Pierwszą z nich jest chęć zdobycia w ich wyniku stanowisk i urzędów, które zapewnią partii jak najszerszą kontrolę egzekutywy. Taka strategia, nazywana modelem łupów (model office-seeking), na plan dalszy odsuwa rozwiązania programowe, koncentrując się na zyskach z zajmowanego w układzie władzy miejsca. Model drugi, nazywany modelem celów programowych (model policy-seeking), koncentruje się na możliwości wpływania przez partie na kierunek polityki ze względu na swoje preferencje programowe. Wiesława Jednaka podnosi możliwość wyróżnienia trzeciego modelu, który jest pochodną dwóch wymienionych. Logika tego rozwiązania zakłada istnienie motywacji do obejmowania urzędów w celu wpływania na treść polityki, szczególnie w obszarach pozbawionych parlamentarnej kontroli9. Według P. Maira rywalizacja polityczna w wymiarze gabinetowym może mieć charakter otwarty lub zamknięty10. Z otwartym mamy do czynienia wówczas, gdy występują innowacyjne formuły koalicji gabinetowych, a dostęp do stanowisk rządowych jest otwarty dla wszystkich partii. Model zamknięty charakteryzuje się całkowitą alternacją składu gabinetu, bądź w ekstremalnych sytuacjach jej brakiem oraz ograniczeniem dostępu do stanowisk rządowych dla mniejszej liczby partii. Zarówno otwartość, jak i zamknięcie mają różne poziomy wynikające z występujących kombinacji determinant kształtujących ich charakter. Zamknięty charakter rywalizacji jest często łączony z takimi systemami, w ramach których niezbędne jest wykształcenie stabilnych norm, będących efektem długoterminowych procesów. W ich ramach systemy partyjne wypracowują wzorce zachowań, które z jednej strony są powszechnie akceptowane i uznawane jako oczekiwane modele postępowania, z drugiej zaś charakteryzują się wysokim stopniem efektywności. Swoista socjalizacja systemowa pozwala na ograniczenie możliwych do zastosowania rozwiązań, premiując te, które gwarantują zachowanie wysokiego stopnia stabilizacji. Rywalizacja otwarta jest 8 A. Antoszewski, R. Herbut, Systemy polityczne współczesnego świata, Wydawnictwo Arche, Gdańsk 2001, s W. Jednaka, Gabinety koalicyjne w III RP, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2004, s K. Sobolewska-Myślik, Wzorce rywalizacji międzypartyjnej a stabilizacja polskiego systemu partyjnego, [w:] J. Kornaś (red.), Partie polityczne: permanentne problemy. Studia z zakresu funkcjonowania systemu politycznego, Wydawnictwo WSEiA, Kielce 2005, s

7 Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zdominowana poprzez czynnik większej innowacyjności i możliwego poszukiwania takich rozwiązań, które wychodzą poza standardowe, spotykane dotąd ramy. Jej konsekwencją może być większa niestabilność rozwiązań na arenie gabinetowej, wynikająca choćby z tworzenia układów doraźnych, o ograniczonym czasowo charakterze. Opozycja w procesach rywalizacji politycznej Rywalizacja polityczna, prowadząc do dystrybucji władzy i wykształcenia się w jej wyniku dwóch stron konfliktu politycznego, petryfikuje czasowo układ odniesienia rządzący opozycja. Jest to istotne także ze społecznego punktu odniesienia, tworząc czytelny politycznie podział na tych, którzy rządzą i ponoszą za sprawowaną władzę odpowiedzialność, oraz aspirujących do przejęcia władzy. O ile dla rządzących, jak to zostało już wspomniane, głównym motywem działania jest wpływ na decyzje władcze i możliwość realizacji przynajmniej niektórych założeń programowych, o tyle motywy działania opozycji mogą odwoływać się do mniej oczywistych założeń. Pierwszą, realną motywacją opozycyjności jest niemożność realizacji swoich zamierzeń w wytworzonym układzie władzy. Różnice z rządzącymi mogą być na tyle duże, że nie pozwalają na podjęcie trwałej i długofalowej współpracy, bądź też istnieją czynniki uniemożliwiające taką współpracę (np. genetyczność podziału postkomunistycznego w Polsce po 1989 roku, szczególnie w odniesieniu do pochodzenia SdRP i SLD). Drugim źródłem opozycyjności jest antysystemowość, rozumiana tutaj jako niezgoda na funkcjonowanie systemu politycznego w dotychczasowym jego kształcie i promowanie zmian, które tak co do zakresu, jak i możliwych sposobów ich wprowadzania wyczerpują znamiona legalności. W większości możliwych do zidentyfikowania przypadków w państwach demokratycznych mamy do czynienia z tzw. lojalną opozycją, która charakteryzuje się następującymi cechami: 1. Rywalizuje o władzę poprzez udział w wolnych i uczciwych wyborach, jeżeli w ten sposób ją zdobędzie, jest gotowa oddać ją konkurentom, którzy podjęli identyczne zobowiązanie. 2. Odrzuca przemoc jako środek zdobycia władzy lub utrzymania się przy niej, a dopuszcza ją tylko w warunkach przewidzianych w prawie. 3. Nie zabiega pozakonstytucyjnymi metodami o poparcie sił zbrojnych jako możliwego czynnika zdobycia lub utrzymania władzy. 4. Wyrzeka się retoryki przemocy, respektując zawarte w prawie ograniczenia przeciwdziałające wzbudzaniu zbiorowych, negatywnych emocji, szczególnie instynktu zemsty. 5. Zobowiązuje się brać udział i wpływać demokratycznymi metodami na kształt debaty publicznej, również poprzez wybory, stanowienie ustaw i respektowanie decyzji politycznej większości. 19

8 Waldemar Wojtasik 6. Jest gotowa na przyjęcie odpowiedzialności za rządzenie krajem w sytuacji, gdy nie ma innej szansy na powstanie stabilnego gabinetu tworzonego przez partie lojalne wobec demokracji. 7. Dopuszcza zawarcie sojuszu z odległymi ideologicznie konkurentami, jeżeli jego celem jest utrzymanie porządku demokratycznego. Tym samym jest gotowa odmówić współpracy politycznej ugrupowaniom bliskim ideologicznie, odwołującym się jednak do modelu nielojalnej opozycji. 8. Wytycza i respektuje granicę pomiędzy ugrupowaniami lojalnej i nielojalnej opozycji. 9. Wyraża czynną gotowość i w razie potrzeby informuje władzę o działaniach opozycji lub sił zbrojnych dążących do jej obalenia. 10. Dąży do ograniczenia wpływów politycznych tych ośrodków, które nie pochodzą z demokratycznego nadania i charakteryzują się niskim stopniem społecznej kontroli nad ich działaniami11. Sposób dystrybucji władzy, który jest uzyskiwany w konsekwencji wyborów do PE, nie sprzyja wyłanianiu klasycznego układu rządzący opozycja, a jeżeli już taki podział jest identyfikowalny, to konsensualny charakter stosunków politycznych w Parlamencie Europejskim uprawdopodabnia występowanie przedstawionego wyżej modelu lojalnej opozycji. Sprzyja temu również system wyborczy stosowany w euroelekcjach, który choć różniący się na poziomie poszczególnych krajów, to zasadza się na formule proporcjonalnej. Harmonizacja prawa wyborczego do PE nie doprowadziła do stworzenia jednorodnego systemu wyborczego, obowiązującego we wszystkich państwach. Ujednolicenie ma jedynie charakter podstawowy i jego najważniejszą częścią jest unifikacja formuły wyborczej12. Peryferyczność wyborów do Parlamentu Europejskiego a brak wyłaniania politycznej egzekutywy 13 Wybory do Parlamentu Europejskiego, poza oczekiwanymi funkcjami, które spełniają się w ramach mechanizmów demokracji, w sposób znaczący różnią się od innych procedur prowadzących do realizacji zasady przedstawicielstwa politycznego. Rywalizacyjny charakter elekcji oraz skutki, które ze sobą niosą, są również czynnikiem wpływającym bezpośrednio na możliwość uznania danego systemu politycznego za pluralistyczny i demokratyczny, zaś wybranych w nich przedstawicieli wyposażają w niezbędną do sprawowania 11 J.J. Linz, Kryzys, załamanie i powrót do równowagi, [w:] Władza i społeczeństwo 2, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1998, s R. Wiszniowski, Europejska, op. cit., s Szerzej: W. Wojtasik, Partie polityczne i system partyjny w wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2009 roku, [w:] R. Glajcar, W. Wojtasik (red.), Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce 2009, Wydawnictwo Remar, Katowice 2010, s. 75 i n. 20

9 Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego demokratycznej władzy prawomocność14. Systemowy brak możliwości poddania pod osąd wyborców przygotowanych przez partie propozycji programowych i personalnych uniemożliwiałby proces demokratycznej kreacji i legitymizacji władzy, a także sprawowanie przez suwerena funkcji elekcyjnej weryfikacji wobec wybranych przedstawicieli, której konsekwencją jest możliwa alternacja władzy. Systemowa specyfika wybieranego organu przedstawicielskiego i jego kompetencje władcze determinują m.in. dywersyfikację społecznego zainteresowania i oddziaływania, przebieg rywalizacji politycznej czy też stopień upartyjnienia wyborów. Wymienione czynniki mogą stanowić podstawę domniemania, że z punktu widzenia systemu partyjnego różne rodzaje elekcji mają różną wagę w zakresie ich wpływu na sam system, jak i jego poszczególne elementy. Nie ma przy tym wyborów nieważnych, jednak ich istotność w sposób znaczący różni się siłą, obszarami i czasem oddziaływania15. Płaszczyznami tego oddziaływania są m.in. system polityczny, system partyjny czy otoczenie społeczne. Koncepcje peryferyczności wyborów zakładają występowanie co najmniej dwóch obszarów istotności elekcyjnej o różnym, szczególnie społecznie, znaczeniu. Pierwszym są wybory krajowe prezydenckie i parlamentarne które, jak można domniemywać, posiadają wyższy status społecznej istotności. Drugi obszar, m.in. ze względów podnoszonych w dalszej części niniejszego tekstu, ma charakter drugorzędny względem wymienionego wcześniej i zaliczane są do nich elekcje lokalne i wybory do Parlamentu Europejskiego16. W badaniach przeprowadzonych w ramach projektu Preferencje polityczne (próba reprezentatywna N=1086), poproszono respondentów o wskazanie najważniejszych ich zdaniem wyborów spośród odbywających się w Polsce. Tylko 2,5% z nich określiło wybory do Parlamentu Europejskiego jako najistotniejsze, co jest wynikiem radykalnie odbiegającym od innych wskazań (prezydenckie 42,7%, parlamentarne 36,9%, samorządowe 17,9%). Zdaje się to świadczyć o postrzeganiu ich jako mało znaczących, lecz fakt ten może po części przynajmniej wynikać ze słabego ich zakorzenienia w świadomości społecznej, będącego skutkiem nikłych doświadczeń w tym względzie (do tej chwili odbyły się raptem dwie elekcje). Pewnym potwierdzeniem wstępnych wniosków może być wynik rangowania wyborów przez respondentów, w ramach którego mieli oni uszeregować elekcje w Polsce (prezydenckie, parlamentarne, samorządowe i do PE) wg ich subiektywnego poczucia ważności. W jego wyniku ponad 70% wskazało euroelekcje jako najmniej ważne. 14 J. Schumpeter, Kapitalizm Socjalizm Demokracja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995, s C. Carrubba, R.J. Timpone, Explaining Vote Switching Across Firs- and Second-Order Elections. Evidence From Europe, Comparative Political Studies 2005, vol. 38, nr 3, R. Wiszniowski, Europejska, op. cit., s Preferencje polityczne 2009, Katowice

10 Waldemar Wojtasik Tabela 1. Rangowanie znaczenia wyborów do Parlamentu Europejskiego (N=1086) Częstość Wskazania (%) Procent skumulowany Najważniejsze 27 2,5 2,5 Drugorzędne 89 8,2 10,7 Trzeciorzędne ,2 29,9 Najmniej ważne ,1 100,0 Ogółem ,0 Źródło: Preferencje polityczne 2009, Katowice 2010 (www.badaniaelektoratu2009.us.edu.pl/cel.html) Karlheinz Reif i Hermann Schmitt określili wybory do Parlamentu Europejskiego jako second-order elections, m.in. dlatego, gdyż odbywają się na podstawie wewnętrznych determinant politycznych, które marginalizują istotność podziałów płynących z otoczenia europejskiego. Dodatkowo, choć eurowybory odbywają się we wszystkich państwach w tym samym czasie, to ich wewnętrzne znaczenie jest osłabiane poprzez funkcjonowanie na różnych etapach narodowych cykli wyborczych18. Michael Marsh w swoich badaniach znalazł uzasadnienie dla koncepcji drugorzędności europejskich elekcji, a dodatkowo wykazał istnienie zależności z następującymi po nich wyborami krajowymi19. W jej ramach euroelekcje pełnią rolę wyborczej oceny rządzących na arenie wewnętrznej i ich wynik nie jest warunkowany determinantami płynącymi z otoczenia międzynarodowego. Wyborcy kierują się bieżącymi sympatiami i antypatiami politycznymi w stosunku do istniejącego na arenie wewnętrznej układu rządzący opozycja. Polskie doświadczenia z eurowyborami sprawiają, że w ramach przytoczonych wyżej wniosków istnieje dodatkowy problem z próbą oceny ich znaczenia, przede wszystkim ze względu na krótki okres doświadczeń w tym względzie i wybieranie przedstawicieli do organu ponadnarodowego20. Ten drugi element, pomimo niezaprzeczalnie prestiżowego charakteru elekcji, determinuje różne strategie realizowane przez partie polityczne, dla których wewnętrzna arena walki politycznej wydaje się być priorytetowa. Rodzime odniesienia w tym obszarze, bazujące jedynie na dwóch elekcjach (ale również europejskie, nieco większe), wskazują, że partie traktują te wybory nieco inaczej w stosunku do pozostałych, nadając im drugorzędną rangę, do czego 18 K. Reif, H. Schmitt, Nine Second-Order National Elections a Conceptual framework for the Analysis of European Election Results, European Journal of Political Research 1980, vol. 8, nr 1, s. 6-11; K. Rief, H. Schmitt, P. Norris, Second-Order Elections, European Journal of Political Research 1997, vol. 31, nr 1-2, s M. Marsh, Testing the Second-Order Election Model after Four European Elections, British Journal of Political Science 1998, vol. 28, nr 4, s T. Godlewski, Polski system polityczny. Instytucje procedury obywatele, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2005, s

11 Specyfika rywalizacji politycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego przyczynia się w pewnym stopniu również niskie, przede wszystkim z punktu widzenia uczestnictwa, społeczne zainteresowanie21. Radosław Markowski zauważa: ( ) między wyborami parlamentarnymi a wyborami do Parlamentu Europejskiego różnicą jest właśnie to, że w tych wyborach kwestie narodowe są ważniejsze niż europejskie, po drugie, że ludzie głosują w sposób, który wskazuje, że jest to głosowanie według serca i pierwszej preferencji, dlatego małe partie zyskują ( ) 22. Nie bez znaczenia jest tutaj także miejsce i charakter wykonywania mandatu europarlamentarzysty, który nie sprzyja angażowaniu się w krajową politykę i w hierarchii pozycji politycznej, przynajmniej w większości przypadków, sytuuje się daleko za krajowymi parlamentarzystami. Sytuacja taka wymusza specyficzne w stosunku do wyborów do parlamentu narodowego strategie desygnowania kandydatów na listy wyborcze, które nie mogą zakładać pełnego wykorzystania potencjału wyborczego liderów partyjnych. Weryfikacja istotności wyborów do Parlamentu Europejskiego zasadza się na możliwości wyodrębnienia płaszczyzn ich oddziaływania oraz określenia w ich ramach m.in. różnic we wpływie i społecznym zainteresowaniu, w porównaniu z innymi typami elekcji. Oprócz tego w niektórych przypadkach analiza czynnikowa daje możliwość zbadania skali oddziaływania, choćby tylko w wymiarze interwałowym, co jest przydatne w interpretacji i obiektywizacji stawianych wniosków, oraz możliwej do uchwycenia dynamice zjawiska. W przypadku eurowyborów jako najważniejsze obszary determinujące ich znaczenie w systemie politycznym można wskazać: konkretyzację programów partii politycznych; preferencje do głosowania na małe partie; strategie partii politycznych; partycypację wyborczą; strategie budowania list wyborczych; generowanie w ich wyniku politycznej dychotomii rządzący opozycja. Z przedstawionego wyliczenia wynika, że istotność możliwego do uzyskania w wyniku wyborów podziału rządzący opozycja, jest jedynym z elementów oceny ich ważności, któremu jednak nie można przypisać decydującej roli. Przenoszenie wyników wyborów do Parlamentu Europejskiego na grunt polityki wewnętrznej przyniosło, w rodzimym przypadku, dwa przeciwstawne efekty. W 2004 roku rządzący SLD w euroelekcji poniósł klęskę, która została zresztą powtórzona w następnych wyborach do parlamentu krajowego. Wybory 2009 roku przyniosły, mówiąc w pewnym uogólnieniu, wyniki podobne do poprzedzających je wyborów sejmowych, w odniesieniu do kolejności, jak i poziomu ujawnionego poparcia głównych partii. Rządząca PO nie powtórzyła 21 M.in. C.H. de Vreese, S.A. Banducci, H.A. Semetko, H.G. Boomgaarden, The News Coverage of the 2004 European Parliamentary Election Campaign in 25 Countries, European Union Politics 2006, vol. 7, nr 4, R. Wiszniowski, Europejska, op. cit., s R. Markowski, Seminarium Partycypacja wyborcza Polaków. Zapis stenograficzny, Instytut Spraw Publicznych, Warszawa 2009, s

Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej

Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej Waldemar Wojtasik Funkcje wyborów w III Rzeczypospolitej Teoria i praktyka Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice 2012 Recenzenci: prof. zw. dr hab. Roman Bäcker prof. zw. dr hab. Arkadiusz Żukowski

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE POLITYCZNE 2009

PREFERENCJE POLITYCZNE 2009 PREFERENCJE POLITYCZNE 2009 POSTAWY - IDENTYFIKACJE - ZACHOWANIA Redakcja naukowa Agnieszka Turska-Kawa Waldemar Wojtasik Katowice 2010 Recenzent: Dr hab. Mariusz Kolczyński Projekt okładki: Jarosław Wichura

Bardziej szczegółowo

Kreowanie i adaptacja. Strategie marketingowe polskich partii politycznych po 2005 roku w świetle przestrzennej teorii wyborów

Kreowanie i adaptacja. Strategie marketingowe polskich partii politycznych po 2005 roku w świetle przestrzennej teorii wyborów Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Nauk Społecznych Adam Mąka Nr albumu: 261793 Kreowanie i adaptacja. Strategie marketingowe polskich partii politycznych po 2005 roku w świetle przestrzennej teorii

Bardziej szczegółowo

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce

Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Sebastian Drobczyński Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Przyczyny klęsk wyborczych błędy popełniane podczas organizacji i prowadzenia kampanii wyborczych w Polsce Podstawowe założenie

Bardziej szczegółowo

Strategie komunikowania politycznego

Strategie komunikowania politycznego Strategie komunikowania politycznego 1 2 NR 2654 Mariusz Kolczyñski 3 Strategie komunikowania politycznego Wydanie drugie Wydawnictwo Uniwersytetu Œl¹skiego Katowice 2008 4 Redaktor serii: Nauki Polityczne

Bardziej szczegółowo

Welujcie na nos 1 Wybory do sejmiku województwa śląskiego

Welujcie na nos 1 Wybory do sejmiku województwa śląskiego Waldemar Wojtasik Welujcie na nos 1 Wybory do sejmiku województwa śląskiego Wprowadzenie 1 Wybory do sejmików wojewódzkich są płaszczyzną rywalizacji politycznej, której specyfika w stosunku do innych

Bardziej szczegółowo

Rozwój holdingów a dialog i odpowiedzialność w stosunkach pracy

Rozwój holdingów a dialog i odpowiedzialność w stosunkach pracy ISSN 1734-9117 1 / 2014 (40) CENTRUM PARTNERSTWA SPOŁECZNEGO DIALOG Rozwój holdingów a dialog i odpowiedzialność w stosunkach pracy PAWEŁ CZARNECKI 3 Wsparcie aktywności zawodowej osób starszych ŁUKASZ

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 1

Zeszyty naukowe nr 1 Zeszyty naukowe nr 1 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2003 Katarzyna Przybylska Marketing polityczny jako narzędzie zdobycia i utrzymania władzy Marketing polityczny zawdzięcza swoje początki potrzebom

Bardziej szczegółowo

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY

Publikacja dystrybuowana bezpłatnie. prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY Recenzent: prof. zw. dr hab. Irena K. HEJDUK AUTORZY EULALIA SKAWIŃSKA Wstęp, podrozdz. 2.1 2.2, 2.3.1, 2.3.3 2.3.4, 3.1, 3.3, 4.1, 4.3, 5.1, 5.3, 6.1, 6.3, 7.1 9.1, Rozdz. 10 Zakończenie ROMUALD I. ZALEWSKI

Bardziej szczegółowo

Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej

Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej Sylwia Luc Zasada pomocniczości w polityce gospodarczej Unii Europejskiej Streszczenie Zasada pomocniczości (nazywana również zasadą subsydiarności) jest jedną z podstawowych reguł prowadzenia polityki

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły

Spis treści. Grafika David Sypniewski PODZIĘKOWANIA. Skład Daniel Brzeziński WPROWADZENIE. Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Grafika David Sypniewski Skład Daniel Brzeziński Korekta Iwona Kruszewska Stoły Piotr Stoły Spis treści PODZIĘKOWANIA WPROWADZENIE JAK CZYTAĆ MODEL WSPÓŁPRACY ZASADY WSPÓŁPRACY 5 7 11 19 PŁASZCZYZNA 1:

Bardziej szczegółowo

Rozwój marketingu politycznego w Polsce proces komercjalizacji polityki

Rozwój marketingu politycznego w Polsce proces komercjalizacji polityki KAROLINA CHURSKA-NOWAK Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa Rozwój marketingu politycznego w Polsce proces komercjalizacji polityki 1. Orientacja marketingowa w wymiarze praktycznym i teoretycznym

Bardziej szczegółowo

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów

I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO. 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów 9 I. TEORETYCZNE PROBLEMY MARKETINGU PRASOWEGO 1. Specyfika marketingu prasowego i rynek mediów Z punktu widzenia marketingu na rynku prasy dogodnym jest jego ujmowanie jako procesu działań, którym można

Bardziej szczegółowo

Podmiotowość geopolityczna

Podmiotowość geopolityczna KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Podmiotowość geopolityczna Studia nad polską polityką zagraniczną Redakcja naukowa dr Krzysztof Szczerski Warszawa 2009 1 Opracowanie graficzne i skład: Bogusław

Bardziej szczegółowo

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas

DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI. Redakcja naukowa Tomasz Białas DYLEMATY I WYZWANIA WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA ORGANIZACJAMI PUBLICZNYMI Redakcja naukowa Tomasz Białas Gdynia 2007 Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni

Bardziej szczegółowo

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X

ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X ISSN 2300-5491 e-issn 2449-948X CZASOPISMO NAUKOWE RYNEK KULTURA temat numeru: Współczesne Przedsiębiorstwo The Modern Company Współczesny świat staje się coraz bardziej wielopłaszczyznowy i złożony wymagając

Bardziej szczegółowo

Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych?

Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych? Uniwersytet Śląski Amerykanizacja polskich kampanii wyborczych? Amerykański model komunikowania politycznego stanowi ważny punkt odniesienia w badaniach porównawczych ewolucji kampanii wyborczych w państwach

Bardziej szczegółowo

Strategie w kampanii wyborczej rodzaje, znaczenie, zastosowanie

Strategie w kampanii wyborczej rodzaje, znaczenie, zastosowanie VOL. 16 STUDIA POLITOLOGICZNE Bartłomiej Biskup Strategie w kampanii wyborczej rodzaje, znaczenie, zastosowanie STUDIA I ANALIZY SŁOWA KLUCZOWE: strategia polityczna, strategia wyborcza, kampania polityczna,

Bardziej szczegółowo

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku?

Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Bartosz Dominiak Jaki ustrój dla Warszawy w 2022 roku? Pierwotnie tekst niniejszego opracowania powstał jako praca dyplomowa pod kierunkiem red. Sławomira Kosielińskiego w ramach studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU

IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU IDENTYFIKACJA WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ I WYZWAŃ DLA BEZPIECZEŃSTWA ROZWOJU CYWILIZACYJNEGO W XXI WIEKU Bezpieczeństwo narodowe jako dorobek społeczeństw demokratycznych stanowi środek zapewniający korzystanie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zesz y t nr 229. Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków. Michał Dzieliński

MATERIAŁY I STUDIA. Zesz y t nr 229. Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków. Michał Dzieliński MATERIAŁY I STUDIA Zesz y t nr 229 Wpływ nowych regulacji kapitałowych na konkurencyjność polskich banków Michał Dzieliński Warszawa, grudzień 2008 r. Projekt graficzny: Oliwka s.c. Skład i druk: Drukarnia

Bardziej szczegółowo

O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH

O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY ROK LXX - zeszyt 3-2008 PIOTR ŻUK O AKTUALNOŚCI POJĘCIA KLASA SPOŁECZNA W SPOŁECZEŃSTWIE I ANALIZACH SOCJOLOGICZNYCH Henryk Domański stwierdza, że klasa dla

Bardziej szczegółowo

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO

ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO ZASADY DIALOGU SPOŁECZNEGO DOKUMENT PROGRAMOWY RZĄDU PRZYJĘTY PRZEZ RADĘ MINISTRÓW W DNIU 22 PAŹDZIERNIKA 2002 R. Warszawa, 22 października 2002 r. Spis treści Rozdział I WPROWADZENIE * Rozdział II CELE

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ISSN 2082 193X Kwiecień 2014 Dodatek do numeru 2 (29) z 2014 r. JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich dr Joanna Fryca Uniwersytet Gdański Wydział Ekonomiczny IX Kongres Ekonomistów Polskich STYMULOWANIE ROZWOJU INNOWACYJNOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWACH UWARUNKOWANIA BEHAWIORALNE Streszczenie: Zdolność do systemowego

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ SPOŁECZNY I JEGO UŻYTKOWNICY ***

KAPITAŁ SPOŁECZNY I JEGO UŻYTKOWNICY *** MACIEJ FRYKOWSKI Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach, filia w Piotrkowie Trybunalskim PAWEŁ STAROSTA ** Uniwersytet Łódzki KAPITAŁ SPOŁECZNY I JEGO UŻYTKOWNICY *** STRESZCZENIE Celem artykułu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018

POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 POLITYKA KONKURENCJI NA LATA 2014 2018 Warszawa 2014 2 SPIS TREŚCI WYKAZ SKRÓTÓW... 6 WSTĘP... 8 I. ISTOTA I CELE POLITYKI KONKURENCJI... 10 1. Konkurencja w gospodarce a polityka konkurencji... 10 2.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty naukowe nr 7

Zeszyty naukowe nr 7 Zeszyty naukowe nr 7 Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Bochni 2008 Krystyna Przybylska Klimat inwestycyjny w kraju goszczącym zagranicznych inwestorów Analiza teoretycznych koncepcji objaśniających istotę

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO

Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO Dolnoœl¹skie Centrum Studiów Regionalnych PRACE NAUKOWE SERIA KONFERENCJE NR 7.2007 MIEJSCE INNOWACJI WE WSPÓ CZESNYCH KONCEPCJACH ROZWOJU REGIONALNEGO TEORIA I PRAKTYKA 2006 Projekt finansowany z Europejskiego

Bardziej szczegółowo