Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku Posiedzenie Senatu 23 czerwca 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2013. Posiedzenie Senatu 23 czerwca 2014 roku"

Transkrypt

1 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2013 Posiedzenie Senatu 23 czerwca 2014 roku

2 Sprawozdanie rektora za rok 2013

3 Struktura zatrudnienia Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zatrudniał ogółem 1647 pracowników, o 8 więcej niż w roku ubiegłym, w tym: na pełnych etatach 1451 osób na niepełnych etatach 204 osoby w przeliczeniu na pełne etaty 1562,08 etatów 8 osób przebywa na urlopach wychowawczych, 5 osób korzysta z urlopów bezpłatnych dłuższych niż 3 miesiące, 11 osób zatrudniono na umowę o pracę na zastępstwo za osoby czasowo nieobecne 90 osób (65,94 etatów) zatrudnienie współfinansowane ze środków UE Stan z 31 grudnia 2013 roku

4 Stan zatrudniania kadry naukowej w latach

5 Struktura zatrudnienia etaty

6 Rozwój kadry naukowej w latach

7 Wynagrodzenia łącznie w 2013 r , Łączna dotacja na działalność dydaktyczną i statutową Kwota na wynagrodzenia (ze stosunku pracy) Kwota na wynagrodzenia wynikająca ze stosunku pracy stanowi 91% łącznej dotacji na działalność dydaktyczną i statutową

8 [tys. zł] Wynagrodzenia nauczycieli akademickich i nienauczycieli w 2013 r , , Nauczyciele akademiccy Nienauczyciele Liczba nauczycieli akademickich 689; liczba pracowników niebędących nauczycielami akademickimi 830 (stan na r.)

9 Wynagrodzenia nauczycieli akademickich w roku 2012 i 2013 Stanowisko Liczba osób Przeciętne wynagrodzenie podstawowe z dodatkami funkcyjnymi, specjalnymi i wysługą lat Przeciętne wynagrodzenie z wszystkimi składnikami (godziny ponadwymiarowe, egzaminy, usługi kliniczne, umowy zlecenia umowy o dzieło) Liczba osób z wynagrodzeniem powyżej przeciętnego Profesor zwyczajny ,20 (8 076,65) ,17 (12 145,48) 20 (20) Profesor nadzwyczajny ,29 (5 985,82) 8 856,06 (8 529,28) 19 (20) Profesor nadzwyczajny w UP ,66 (5 690,17) 8 226,61 (8 308,29) 24 (23) Adiunkt ze stop. dr. hab ,56 (4 947,41) 7 096,15 (7 630,67) 22 (16) Adiunkt ,91 (3 935,39) 5 471,39 (5 852,66) 123 (138) Starszy wykładowca ze st. dr ,25 (4 119,47) 5 526,83 (5 672,34) 22 (19) Starszy wykładowca bez st. dr ,20 (3 703,20) 5 423,74 (5 352,89) 8 (11) Wykładowca ,49 (2 452,94) 3 694,89 (3 621,01) 2 (3) Asystent bez st. dr ,25 (2 138,93) 3 089,02 (3 503,06) 13 (14) Lektor ,89 (2 367,02) 3 612,58 (3 303,38) 1 (2) Profesor wizytujący ,80 (4 578,04) 4 654,22 (4 967,13) 1 (1) Asystent ze st. dr ,21 (3 119,49) 3 778,11 (4 475,69) 17 (6) W nawiasach zamieszczono dane z roku 2012.

10 Nagrody i wyróżnienia pracowników Nagrody Wrocławskiej Rady FSNT NOT za wybitne osiągnięcia w dziedzinie techniki Nagroda I stopnia dla zespołu w składzie: prof. Józefa Chrzanowska, prof. Antoni Polanowski, dr inż. Aleksandra Zambrowicz, mgr inż. Marta Pokora, mgr inż. Ewelina Eckert, prof. dr hab. Tadeusz Wilusz, dr inż. Marek Szołtysik, dr Anna Dąbrowska i prof. Tadeusz Trziszka Nagroda I stopnia dla zespołu w składzie: prof. Tadeusz Trziszka, dr inż. Łukasz Bobak, mgr inż. Ewelina Siepka, prof. Zbigniew Dobrzański, dr wet. Stanisław Tronina i dr wet. Wojciech Tronina Nagroda II stopnia dla zespołu w składzie: dr hab. inż. Joanna Kawa-Rygielska, dr hab. inż. Józef Błażewicz i mgr inż. Witold Pietrzak Nagroda II stopnia dla zespołu w składzie: prof. Leszek Kordas i mgr inż. Wanda Tasz Wyróżnienie dla zespołu w składzie: dr hab. inż. Adam Figiel, dr hab. inż. Aneta Wojdyło, dr hab. inż. Agnieszka Nawirska, dr hab. inż. Antoni Szumny i inż. Lech Krzysztof Złota Odznaka Honorowa przyznana przez Zarząd Główny FNT NOT Prof. Beata Raszka za osiągnięcia naukowo-zawodowe w rozwoju techniki sanitarnej i gospodarki komunalnej Złoty Medal na 62. Światowych Targach Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2013 i Złoty Medal Chorwackiego Stowarzyszenia Wynalazców Zespół w składzie: Krzysztof Lejcuś, Henryk Orzeszyna, Daniel Garlikowski, Andrzej Pawłowski za element geokompozytowy do wspomagania wegetacji roślin

11 Tytuły honorowe nadane w 2013 roku Tytuł doktora honoris causa otrzymał prof. Jerzy Woźnicki, były rektor Politechniki Warszawskiej, prezes Fundacji Rektorów Polskich

12 Dydaktyka i sprawy studenckie

13 Rekrutacja na studia STACJONARNE Spośród 7776 kandydatów przyjęto 2682 osoby (o 35 mniej niż w roku ubiegłym). Najpopularniejsze kierunki geodezja i kartografia 6,8 kandydatów na miejsce żywienie człowieka weterynaria gospodarka przestrzenna budownictwo 5,6 kandydatów na miejsce 5,3 kandydatów na miejsce 4,8 kandydatów na miejsce 4,8 kandydatów na miejsce biotechnologia 4,5 kandydatów na miejsce NIESTACJONARNE Spośród 1102 kandydatów (o 190 więcej niż w roku ubiegłym) przyjęto 643 osoby (o 3 więcej niż w roku ubiegłym).

14 Rekrutacja na studia STACJONARNE Mniej popularne kierunki bioinformatyka bezpieczeństwo żywności towaroznawstwo rolnictwo ogrodnictwo 0,80 kandydata na miejsce 0,95 kandydata na miejsce 1,10 kandydata na miejsce 1,20 kandydata na miejsce 1,60 kandydata na miejsce NIESTACJONARNE Nie uruchomiono kierunków biologia ekonomia ochrona środowiska technika rolnicza i leśna

15 Studia i studenci Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu w roku akademickim 2011/2012 kształcił studentów w ramach pięciu wydziałów, 24 kierunków studiów i 42 specjalności. Według stanu z 30 listopada 2013 r, na uczelni kształci się studentów, w tym na studiach: stacjonarnych 8488 niestacjonarnych 2020, w tym 1706 (zaoczne) (wieczorowe)

16 Nowe kierunki i specjalności Powołano nowy kierunek studiów w języku angielskim dla obcokrajowców: Principles for Tropical Agriculture (podstawy dla rolnictwa tropikalnego; studia stacjonarne I stopnia) Powołano nowe specjalności: rynek nieruchomości oraz zarządzanie przestrzenią na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia na kierunku gospodarka przestrzenna zarządzanie jakością i towaroznawstwo na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku technologia żywności i żywienie człowieka geodezja i gospodarka nieruchomościami oraz geodezja i geoinformatyka na studiach niestacjonarnych I stopnia na kierunku geodezja i kartografia Chinese and Polish tradition in shaping of the landscape (tradycje polskie i chińskie w kształtowaniu krajobrazu) na studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku architektura krajobrazu Powołano niestacjonarne interdyscyplinarne studia doktoranckie w języku angielskim dla cudzoziemców Doctoral Program in Enviromental and Life Sciences

17 Dyplomy ukończenia studiów w roku 2013 Łącznie 2344 absolwentów otrzymało w 2013 r. dyplomy ukończenia studiów. Dyplomy ukończenia studiów I stopnia uzyskało 1146 absolwentów, w tym na: studiach stacjonarnych 1127 osób studiach niestacjonarnych 167 osób Dyplomy ukończenia studiów magisterskich uzyskało 1031 absolwentów, w tym na: jednolitych stacjonarnych magisterskich 179 osób stacjonarnych II stopnia 769 osób niestacjonarnych II stopnia 83 osoby

18 Liczba uczestników studiów doktoranckich

19 Studia podyplomowe Powołano nowe studia podyplomowe: Technologia winiarstwa na Wydziale Nauk o Żywności Zarządzanie w sektorze rolno-spożywczym niemiecko-polskie studia MBA na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami (I i II edycja finansowana ze środków UE) na Wydziale Przyrodniczo-Technologicznym Z 32 studiów podyplomowych powołanych w ostatnich latach aktywnie działa 19. W roku 2013 na studia podyplomowe uczęszczało 1124 słuchaczy; wydano 610 świadectw ukończenia studiów podyplomowych; uwzględniając Międzywydziałowe Studium Pedagogiczne łącznie 1273 słuchaczy i 674 wydano świadectw ukończenia studiów.

20 Projekty edukacyjne finansowane ze środków UE W roku 2013 realizowano 14 projektów edukacyjnych finansowanych z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Łączna kwota przyznanych środków: zł dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w tym zł w 2013 r.

21 Projekty edukacyjne finansowane ze środków UE 1. Program Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu dotyczący zwiększenia liczby absolwentów kierunków przyrodniczo-technicznych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kierunki zamawiane: biotechnologia, budownictwo, inżynieria środowiska i ochrona środowiska (do września 2013 r.) 2. Zarządzanie i inżynieria produkcji nowa oferta edukacyjna Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do marca 2014 r.) 3. Bioinformatyka rozwój oferty edukacyjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do lutego 2014 r.) 4. Program unowocześnienia kształcenia dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; lider projektu SGGW (do grudnia 2013 r.) 5. Kierunki zamawiane Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu biotechnologia i ochrona środowiska w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do maja 2015 r.) 6. Inżynier gospodarki wodnej w dobie katastrof klimatycznych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do 2015 r.)

22 Projekty edukacyjne finansowane ze środków UE 7. Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do maja 2015 r.) 8. Zarządzanie potencjałem dydaktycznym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu przez wdrożenie technologii IT w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do lipca 2015 r.) 9. Ustawiczne all iclusive w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do czerwca 2015 r.) 10. E-podręczniki dla kształcenia ogólnego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do czerwca 2015 r.) 11. Odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami unikatowy kierunek zamawiany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do czerwca 2015 r.) 12. Szkoła zdrowego żywienia (dwie edycje szkoleń) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (do lipca 2013 r.)

23 Organizacje studenckie W roku 2013 Klub Studentów Niepełnosprawnych zawiesił działalność, natomiast aktywnie działały następujące organizacje studenckie i grupy twórcze: Uczelniany samorząd studencki, samorządy wydziałowe i rady mieszkańców Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Związek Młodzieży Wiejskiej Akademicki Zespół Pieśni i Tańca Jedliniok (udział w międzynarodowych festiwalach folklorystycznych: w Sulejmaniji w Iraku, w Zonguldak i Rize w Turcji, w Slanie w Czechach oraz w Zatoce na Ukrainie) Chór Akademicki Akademicki Klub Tańca Towarzyskiego Menada Klub Teatralno-Filmowy Na Grunwaldzkim Uczelniany Klub Katakumby Akademicki Klub Turystyczny im. Mieczysława Orłowicza Klub Erasmus Student Network Klub Gier Planszowych Zrzeszenie Studentów Weterynarii

24 Studenckie koła naukowe W studenckim ruchu naukowym zaangażowanych jest ponad 900 osób, czyli co dziewiąty student. W roku 2013 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu działało 45 studenckich kół naukowych. W 2013 r. na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu odbyły się dwie studenckie konferencje naukowe o zasięgu międzynarodowym.

25 Sukcesy studentów i absolwentów SUKCESY ABSOLWENTÓW Konkurs Wrocławska Magnolia Najlepszy Dyplom Roku nagroda Samorządu Województwa Dolnośląskiego Konkurs Urzędu Miejskiego w Świdnicy 5 laureatów I miejsce (absolwentka architektury krajobrazu), 4 wyróżnienia (2 absolwentów architektury krajobrazu, 1 ochrony środowiska, 1 ogrodnictwa) 3 laureatki (absolwentki rolnictwa, biotechnologii oraz technologii żywności i żywienia człowieka) 1 laureatka (absolwentka inżynierii środowiska) Konkurs Stowarzyszenia Geodetów Polskich na najlepszą pracę magisterską z geodezji 1 laureatka I miejsce (absolwentka geodezji i kartografii) SUKCESY STUDENTÓW I DOKTORANTÓW Stypendia MNiSW za osiągnięcia w nauce 5 studentów (2 osoby z biologii, po jednej z weterynarii, zootechniki oraz technologii żywności i żywienia człowieka) 3 doktorantów Ogólnopolski Konkurs StRuNa I miejsce w kategorii Najlepsza konferencja roku dla XVIII Międzynarodowej Konferencji SKN

26 Sukcesy studentów i absolwentów cd. Osiągnięcia sportowe studentów IMPREZY MIĘDZYNARODOWE Letnia Uniwersjada w Kazaniu Akademickie Mistrzostwa Europy w piłce siatkowej kobiet w Nikozjii Międzynarodowe Zawody Jeździeckie dla studentów weterynarii w Edynburgu XXX AKADEMICKIE MISTRZOSTWA POLSKI Klasyfikacja generalna w jeździectwie osiągnięcia drużynowe osiągnięcia indywidualne Lekkoatletyka (rzut dyskiem) DOLNOŚLĄSKA LIGA MIĘDZYUCZELNIANA Wspinaczka kobiet Karate WKF Futsal mężczyzn Piłka siatkowa kobiet brązowy medal w strzelectwie sportowym dla drużyny, w której występował student z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji VIII miejsce drużynowo II miejsce drużynowo w klasyfikacji ogólnej, II i III miejsce indywidualnie w ujeżdżeniu srebrny medal złoty i srebrny medal złoty medal III miejsce drużynowo II miejsce II miejsce IV miejsce

27 Pomoc materialna dla studentów W roku 2013 na pomoc materialną dla studentów przeznaczono zł (łącznie z zapomogami). Zapomogi w łącznej wysokości zł otrzymało 93 studentów, a stypendia 3211 osób, w tym: 2935 studentów studiów stacjonarnych zł 276 studentów studiów niestacjonarnych zł W 2013 roku 1507 studentów pobierało stypendium rektora dla najlepszych studentów, w tym 95 studentów studiujących niestacjonarnie. Łącznie na stypendia rektora dla najlepszych studentów wydano zł. Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych pobierało 121 studentów (w tym 24 studentów studiujących niestacjonarnie). Na stypendia specjalne dla osób niepełnosprawnych wydano zł (w tym zł dla studentów niestacjonarnych).

28 Badania naukowe

29 Finansowanie działalności naukowo-badawczej

30 Kwota [zł] Finansowanie działalności naukowo-badawczej Dotacja na utrzymanie potencjału badawczego Dotacja na prowadzenie badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców Projekty badawcze i prace rozwojowe Umowy z podmiotami gospodarczymi 2011 r r r.

31 Liczba grantów NCN i NCBiR oraz umów z podmiotami gospodarczymi Łącznie w 2013 r. realizowano 133 projekty badawcze NCN i NCBiR na łączną kwotę zł oraz 92 prace zlecone przez podmioty gospodarcze na kwotę zł.

32 Liczba grantów NCN i NCBiR na jednego pracownika na wydziałach

33 Wartość grantów NCB i NCBiR oraz umów z podmiotami gospodarczymi Łącznie w 2013 r. wartość: grantów NCN i NCBiR ,00 zł umów z podmiotami gospodarczymi ,70 zł

34 Wartość grantów NCN i NCBiR i umów z podmiotami gospodarczymi na jednego pracownika na wydziałach Kwota w tys. zł , , , , , Przyrodniczo-Technologiczny Nauk o Żywności Medycyny Weterynaryjnej Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Biologii i Hodowli Zwierząt

35 Liczba publikacji

36 Liczba publikacji na jednego pracownika

37 Projekty badawcze finansowane ze środków UE W ramach 7. Programu Ramowego UE realizowane były dwa projekty: Gene2Farm-Next generation European system for cattle improvement and management (realizuje prof. Joanna Szyda z Katedry Genetyki), dofinansowanie dla uczelni: EUR (cały projekt EUR) EuroPruning-Development and implementation of a New, and non existent, logistic chain on biomass from pruning (realizuje dr inż. Arkadiusz Dyjakon z Instytutu Inżynierii Rolniczej); dofinansowanie dla uczelni: EUR (cały projekt: ok. 3,4 mln EUR) Inne projekty realizowane ze środków UE: Introduction of water footprint (WFTP) approach in urban area to monitor, evaluate and improve the water use (koordynuje prof. Stanisław Czaban; kierownik naukowy dr Wiesław Fiałkiewicz z Instytutu Inżynierii Środowiska); projekt finansowany z Programu Operacyjnego dla Europy Środkowej Higher functionality food products from organic vegetable raw materials (realizuje dr hab. Agnieszka Kita z Katedry Technologii Rolnej i Przechowalnictwa); projekt realizowany w ramach programu Inicjatywa EUREKA Advanced Global Navigation Satellite Systems tropospheric products for monitoring severe Feather events and climate (realizuje prof. Jarosław Bosy z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki); projekt realizowany w ramach programu COST

38 Projekty badawcze finansowane ze środków UE W roku 2013 realizowano 7 projektów badawczych finansowanych z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Łączna kwota przyznanych środków: ,24 zł dla Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, w tym ,45 zł w 2013 r.

39 Projekty w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 1. Innowacyjne technologie produkcji biopreparatów nowej generacji jaj; (do marca 2013 r.), kierownik projektu: prof. Tadeusz Trziszka (Wydział Nauk o Żywności); kwota zł 2. Geokompozyty sorbujące wodę innowacyjne technologie wspomagające wegetację roślin; (do kwietnia 2014 r.), kierownik projektu: dr Krzysztof Lejcuś (Wydział Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji); kwota ,57 zł 3. Polskie szczepy Trichoderma w ochronie roślin i zagospodarowaniu odpadów organicznych; (do grudnia 2014 r.), realizator projektu prof. Danuta Witkowska (Wydział Nauk o Żywności); dofinansowanie dla uczelni: ,52 zł (cały projekt: ,23 zł) 4. Biotransformacje użyteczne w przemyśle farmaceutycznym i kosmetycznym; (do grudnia 2014), realizatorzy projektu: prof. Czesław Wawrzeńczyk i dr Edyta Kostrzewa-Susłow (Wydział Nauk o Żywności); dofinansowanie dla uczelni: zł (cały projekt: zł) 5. Nowa żywność bioaktywna o zaprogramowanych właściwościach prozdrowotnych; (do grudnia 2013 r.), realizator projektu: prof. Jan Oszmiański (Wydział Nauk o Żywności); Dofinansowanie dla uczelni zł (cały projekt: ,20 zł) 6. Biotechnologiczna konwersja glicerolu do polioli kwasów dikarboksylowych, (do grudnia 2013 r.), realizator projektu: prof. Waldemar Rymowicz (Wydział Nauk o Żywności); dofinansowanie dla uczelni ,05 zł (cały projekt: ,93zł) 7. Wykorzystanie drożdży Y.lipolytica i D.hansenii, enzymów oraz toksyn do otrzymywania preparatów przydatnych w przemyśle i agrotechnice, (do czerwca 2015 r.), realizator projektu: dr Marek Szołtysik (Wydział Nauk o Żywności); dofinansowanie dla uczelni zł (cały projekt: ,40 zł)

40 Działalność wydawnicza W 2013 roku nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu ukazały się 102 tytuły (o 28 więcej niż w 2012 r.), w łącznym nakładzie egzemplarzy i sumarycznej objętości 830,89 arkuszy wydawniczych, w tym; 6 podręczników (4 tytuły nowych wydań i 2 dodruki) 18 skryptów (5 nowych tytułów i 13 dodruków) 20 monografii 8 wydziałowych Zeszytów Naukowych 11 zeszytów Acta Scientiarum Polonorum 3 numery czasopisma Architektura Krajobrazu 5 numerów uczelnianego czasopisma Głos Uczelni 24 publikacje innego typu, w tym kalendarz studencki W roczniku EJPAU 2012 opublikowano 36 artykułów różnych autorów.

41 Inwestycje aparaturowe Zakupiono aparaturę badawczą zaliczaną do środków trwałych, tj. o cenie jednostkowej zakupu powyżej 3500 zł, za łączną kwotę zł. Źródła finansowania: fundusz zasadniczy uczelni w dyspozycji senatu zł fundusz zasadniczy uczelni w dyspozycji wydziałów zł fundusz zasadniczy uczelni w dyspozycji katedr i instytutów zł dotacje (MNiSW, Gminy Wrocław, WFOŚiGW, Urzędu Wojewódzkiego): zł dotacje i granty Unii Europejskiej zł aparatura przejęta po zakończeniu umownych prac badawczych zł darowizny zł Łącznie zakupiono na potrzeby uczelni 165 aparatów zaliczanych do środków trwałych, w tym 8 aparatów o wartości powyżej zł.

42 Współpraca z zagranicą

43 Współpraca z zagranicą Współpraca naukowo-badawcza z zagranicą w 2013 r. realizowana była na podstawie: umów o dwustronnej współpracy naukowej, umów międzyrządowych, w ramach programów międzynarodowych UE z instytucjami naukowymi w 23 krajach (Austria, Niemcy, Włochy, Norwegia, Szwajcaria, Czechy, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, Francja, Szwecja, Belgia, Węgry, Algieria, Australia, Azerbejdżan, Chiny, Gruzja, Litwa, Łotwa, Rosja, Słowacja i Ukraina). Współpraca z zagranicą w 2013 r. w ramach programu Erasmus realizowana była ze 104 uniwersytetami w 22 krajach (Austria, Niemcy, Włochy, Norwegia, Czechy, Wielka Brytania, Hiszpania, Grecja, Francja, Węgry, Litwa, Łotwa, Słowacja, Turcja, Bułgaria, Chorwacja, Estonia, Portugalia, Rumunia, Finlandia i Słowenia).

44 Projekty realizowane w ramach umów międzynarodowych W 2013 r. realizowane były 4 projekty na podstawie umów międzyrządowych: polsko-rosyjskiej współpracy naukowo-technicznej na lata : projekt Optymalizacja reologicznych własności mieszanin stosowanych do hydraulicznej podsadki w zakładach górniczych, zatwierdzony w czerwcu do realizacji przez Instytut Inżynierii Środowiska i Narodowy Uniwersytet Zasobów Mineralnych (Uniwersytet Górniczy) w Sankt Petersburgu umowy o współpracy naukowo-technicznej między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Rządem Chińskiej Republiki Ludowej na lata : projekt Transport rurowy wysoko zagęszczonych mieszanin (w górnictwie) realizowany przez Instytut Inżynierii Środowiska i Uniwersytet Hunan w Changsha polsko-francuskiego programu wymiany osobowej POLONIUM na lata : projekt pt. Produkcja kwasu cytrynowego i transport cukrów u drożdży Yarrowia lipolytica, realizowany przez Katedrę Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności (dr inż. Zbigniew Lazar) i INRA polsko-słowackiej umowy o współpracy naukowo-technicznej na lata : projekt pt. Krążenie pasożytów w dynamicznie zmieniających się ekosystemach Tatr pod wpływem globalnych zmian, zatwierdzony do realizacji przez Instytut Biologii (dr Grzegorz Zaleśny, dr Marcin Popiołek) i Instytut Parazytologii Słowackiej Akademii Nauk w Koszycach

45 Współpraca w ramach programów międzynarodowych Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu uczestniczył ponadto w projektach w ramach programów: CEEPUS ERASMUS LPP CEEPUS TEMPUS Leonardo da Vinci Współpraca dotyczyła czterech sieci: HR-306, HR-107, HU-03 i PL-04 a uczestniczyli w niej studenci i pracownicy wydziałów: Nauk o Żywności, Przyrodniczo-Technologicznego i Medycyny Weterynaryjnej TEMPUS Realizowano dwa projekty: nr TEMPUS ILTEMPUS-SHMES pt. EFA: English for All in Academia to Foster Education, Research and Innovation (EFA: Angielski dla wszystkich w uczelni, aby wspierać edukację, badania i innowacje), koordynowany przez Shamoon College of Engineering (SCE) w Beer Sheva w Izraelu nr TEMPUS IT-TEMPUS-JPHES pt. EPASAT: Environment Protection Through Development and Application of Sustainable Agriculture Technologies (EPASAT: Ochrona środowiska poprzez opracowanie i wprowadzenie zrównoważonych technologii rolniczych), koordynowany przez Uniwersytet L Aquila we Włoszech

46 Współpraca w ramach programów międzynarodowych Leonardo da Vinci Realizowano 2 projekty mobilności: Absolwenci Wydziału Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na europejskim rynku pracy program staży (skierowany do 8 absolwentów Wydziału Medycyny Weterynaryjnej, którzy wyjechali na 26-tygodniowe staże do placówek zagranicznych w Austrii, Finlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii); z programu skorzystało 5 osób Absolwenci Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu na europejskim rynku pracy program staży (skierowany do 26 absolwentów wydziałów Medycyny Weterynaryjnej, Inżynierii Kształtowania i Geodezji oraz Nauk o Żywności, którzy wyjechali na 24-tygodniowe staże do placówek zagranicznych w Austrii, Danii, Hiszpanii, Holandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii); z programu skorzystało 16 osób

47 Współpraca z zagranicą W 2013 r. na podstawie 56 umów o dwustronnej współpracy naukowej (o 6 więcej niż w roku ubiegłym) jednostki organizacyjne uczelni realizowały 29 tematów badawczych z 25 ośrodkami zagranicznymi w Algierii, Australii, Azerbejdżanie, Chinach, Czechach, Gruzji, Litwie, Łotwie, Niemczech, Rosji, Słowacji i Ukrainie. Efektem współpracy jest: 14 prac opublikowanych w międzynarodowych czasopismach albo wydawnictwach uczelnianych, 32 referaty lub komunikaty opublikowane w materiałach konferencyjnych. W 2013 r. podpisano 6 nowych umów z: Królewskim Instytutem Technologicznym w Melbourne (Australia), Uniwersytetem Kasdi Merbah of Ouargla (Algieria), Karangadzkim Państwowym Uniwersytetem im. E.A. Buketowa (Kazachstan), Uniwersytetem Iowa State w Ames (USA), Narodowym Uniwersytetem Sadownictwa w Humaniu (Ukraina), Połtawską Akademią Rolniczą (Ukraina) oraz rozszerzono zakres współpracy z partnerami ukraińskimi: Lwowskim Narodowym Uniwersytetem Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii, Narodowym Uniwersytetem Przyrodniczym w Kijowie.

48 Liczba wyjazdów zagranicznych w latach r r r r.

49 Wyjazdy zagraniczne studentów, doktorantów i pracowników

50 Przyjazdy studentów/doktorantów i pracowników w ramach programu Erasmus LLP

51 Współpraca z regionem

52 Współpraca z otoczeniem gospodarczym i regionem Zawarto porozumienia z instytucjami z sektora przedsiębiorstw: Credit Agricole Bank Polska SA Hama Plus SA Intergraph Polska Sp. z o.o. Ogród Zoologiczny ZOO FARMA Runoland Sp. z o.o. Sp.J. Uzdrowisko Szczawno-Jedlina SA Zawarto porozumienia z partnerami instytucjonalnymi, w tym jednostkami administracji: Gmina Wołów Gmina Dzierżoniów Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie Oddział Regionalny we Wrocławiu Stowarzyszenie na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju Karkonoski Park Narodowy Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Fundacja Doliny Pałaców i Ogrodów Kotliny Jeleniogórskiej

53 Innowacje i wdrożenia W roku 2013 do Urzędu Patentowego RP zgłoszono 69 projektów wynalazczych oraz uzyskano 61 patentów na wynalazki. Aktualnie w Urzędzie Patentowym RP jest w rozpatrywaniu 212 zgłoszeń projektów wynalazczych dokonanych w latach W rankingu Rzeczpospolitej i Perspektyw Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu zajął 7. miejsce w Polsce pod względem innowacji.

54 Biblioteka Główna W 2013 r. zakupiono Kwoty przeznaczone na zakup w 2013 r książek 48 tytułów czasopism z importu 299 tytułów czasopism polskich 42 tytuły norm baza norm elektronicznych Integram Budownictwo i Przemysł Spożywczy książek drukowanych zł czasopism drukowanych zł książek elektronicznych zł czasopism elektronicznych zł bibliograficznych baz danych zł serwis systemu bibliotecznego Aleph zł oprawę zbiorów 6889 zł Zgromadzono łącznie vol. książek i czasopism. oprogramowanie zł amortyzację sprzętu zł Łącznie wydano zł

55 Biblioteka Główna Na koniec 2013 r. zbiory biblioteki liczyły łącznie vol., w tym: książek vol. czasopism vol. Dostęp do zbiorów elektronicznych: 10 serwisów czasopism elektronicznych i bibliograficznych baz danych 3 serwisy książek 2045 tytułów książek zagranicznych (dwa serwisy), 17 bibliograficznych baz danych kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w Dolnośląskiej Bibliotece Cyfrowej W 2013 r. do Biblioteki Głównej zapisano 1853 czytelników, a zarejestrowanych było 9960 osób. W czytelniach odnotowano odwiedzin, udostępniono vol. W wypożyczalni zarejestrowano odwiedzin, wypożyczono vol.

56 RZD forma gospodarowania Na koniec 2013 r. w strukturze organizacyjnej uczelni funkcjonowały: Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec we Wrocławiu-Swojczycach, Stacja Badawczo-Dydaktyczna w Radomierzu, dwie stacje badawczo-dydaktyczne Katedry Ogrodnictwa, sadownicza w Samotworze, roślin warzywnych i ozdobnych w Psarach, obiekt Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji w Samotworze. Przychody z dzierżawy (podstawowa forma zagospodarowania mienia RZD) wyniosły 2,9 mln zł, o 0,4 mln więcej w porównaniu z rokiem W 2013 r. przychody ze sprzedaży gruntów wyniosły 1,05 mln zł. Struktura użytkowania gruntów RZD na dzień 31 grudnia 2013 r. RZD Swojec 553,61 ha (17,3%) Stacje badawcze i inne grunty zarządzane przez uczelnię 363,88 ha (11,4%) Grunty wydzierżawione 2 280,31 ha (71,3%) Razem 3 197,80 ha (100%)

57 Inwestycje

58 Wartość remontów z podziałem na jednostki W 2013 r. zrealizowano prace remontowe o łącznej wartości zł

59 Wartość inwestycji i remontów w latach

60 Inwestycje realizowane w ramach funduszy europejskich Centrum Geo-Info-Hydro wartość inwestycji z pierwszym wyposażeniem: ,50 zł (w 2013 r ,10 zł), w tym: z dotacji UE ,59 zł (w 2013 r ,85 zł) MNiSW ,37 zł (w 2013 r ,74 zł) wkład własny ,54 zł (w 2013 r ,51 zł) Zakończenie inwestycji bez wyposażenia planowane jest na koniec grudnia 2014 r. maj 2013 r. maj 2014 r.

61 Inwestycje własne 1. Modernizacja pomieszczeń i ciągów komunikacyjnych z dostosowaniem do wymagań p.poż. w budynku przy ul. Norwida 25 Wartość inwestycji zł, w 2013 r zł (w tym dofinansowanie PZU zł) 2. Modernizacja holu gmachu melioracji przy pl. Grunwaldzkim 24 Wartość inwestycji ,40 zł, w 2013 r zł 3. Remont i przebudowa budynku biurowego dla potrzeb Studium Języków Obcych przy ul. Mikulicza-Radeckiego 6 Wartość inwestycji zł, w 2013 r zł

62 Gospodarka finansowa

63 Źródła przychodów uczelni w 2013 r.

64 Dotacja budżetowa w latach Kwota w tys. zł r r r r r r. Działalnośc dydaktyczna Działalność statutowa

65 Bilans finansowy na koniec roku 2013 Sumy bilansowe po stronie aktywów i pasywów ,46 zł Zysk netto za rok ,15 zł będąca sumą wyników finansowych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu i RZD w Swojcu, przy czym: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu ,36 zł zysk Rolniczy Zakład Doświadczalny Swojec ,21 zł strata

66 Inne formy działalności

67 Inne formy działalności Zainicjowanie i koordynowanie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu środowiskowej inauguracji roku akademickiego 2013/2014 z udziałem 10 wrocławskich uczelni publicznych Uzyskanie przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu: srebrnego certyfikatu w III edycji programu certyfikacji Uczelnia Liderów organizowanego pod patronatem Parlamentu Europejskiego oraz wyróżnienia PRIMUS Zainicjowanie cyklicznych wydarzeń pn. Debata Akademicka U Przyrodników i zorganizowanie trzech edycji dyskusji na temat aspektów prawnych, etycznych i społecznych związanych z: GMO in vitro uśmiercaniem zwierząt Organizacja kolejnych edycji corocznych wydarzeń o charakterze integracyjno-promocyjnym: koncertu noworocznego połączonego z aukcją dział sztuki na cel charytatywny dwudniowej imprezy o nazwie Dni Przyrodników Współorganizowanie IV edycji konkursu internetowego Wrocławski Indeks pod hasłem Indeks dla zuchwałych Organizowanie cyklicznych, comiesięcznych spotkań z muzyką i poezją pod nazwą Wieczory Pawłowickie, w tym koncertów połączonych z aukcją kopii obrazów z kolekcji Kornów

68 Podziękowania Dziękuję: wszystkim, którzy przyczynili się do poprawy bazy materialnej uczelni, realizacji programu badań naukowych i procesu dydaktycznego oraz wzrostu prestiżu Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, moim najbliższym współpracownikom prorektorom i dziekanom, członkom Senatu i Konwentu, komisji senackich i rektorskich, związkom zawodowym, Pani Kwestor, Panu Kanclerzowi i jego zastępcom, prodziekanom, dyrektorom instytutów, kierownikom katedr i zakładów, kierownikom jednostek administracyjnych uczelni i ich pracownikom oraz pracownikom obsługi i rolniczych zakładów doświadczalnych, wszystkim pozostałym pracownikom uczelni oraz samorządowi studenckiemu, doktorantom i studentom.

69 Zakończenie

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 WROCŁAW 2010 Opracowanie redakcyjne mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz Korekta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012

Sprawozdanie. Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego. z działalności uczelni w roku 2012 Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z działalności uczelni w roku 2012 Wrocław 2013 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWESYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Sprawozdanie Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu prof. dr. hab. Michała Mazurkiewicza z działalności Uczelni w roku 2006 WROCŁAW 2007 1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku

S p r a w o z d a n i e. z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego. w 2003 roku S p r a w o z d a n i e z działalności Uniwersytetu Wrocławskiego w 2003 roku Spis Treści I. Wprowadzenie 4 II. Finanse 4 III. Struktura organizacyjna 5 IV. Sprawy osobowe 10 V. Kształcenie kadry naukowej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020

Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 Strategia Rozwoju Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie do roku 2020 WARSZAWA 2012 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. STRUKTURA AKADEMII WYCHOWANIA FIZYCZNEGO... 4 2. DIAGNOZA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku

Sprawozdanie rektora. z działalności uczelni w 2013 roku Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2013 roku 2013 SPIS TREŚCI 2 WSTĘp 4 UNIWERSYTET W LICZBACH W 2013 ROKU 6 KALENDARIUM 14 Uniwersyteckie NAJ, czyli ilość + jakość

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka

Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Sprawozdanie Prorektora UJ ds. Collegium Medicum Prof. dr hab. Wojciecha Nowaka Prorektor UJ ds. Collegium Medicum - Prof. dr hab. Wojciech Nowak: 1. Kieruje działalnością i prowadzi sprawy Collegium Medicum

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE Sprawozdanie z działalności Uczelni w roku 2007 WARSZAWA, 2008 rok 1 Spis treści Część ogólna..4 Wstęp..4 1. Władze Akademii Wychowania Fizycznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU

INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU INFORMACJA O DZIAŁALNOŚCI UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W 2011 ROKU SPIS TREŚCI I. STRUKTURA ORGANIZACYJNA... 3 II. STUDIA, STUDENCI I DOKTORANCI... 5 III. SPRAWY KADROWE... 8 IV. BADANIA NAUKOWE...

Bardziej szczegółowo

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97

SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 SPRA WOZDANIE z działalności Politechniki Lubelskiej za rok akademicki 1996/97 Lublin, wrzesień 1997 r. l. DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA l. K i t runki studiów W roku akademickim 1996/97 Politechnika Lubelska

Bardziej szczegółowo

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni

s. 2 s. 46 s. 42 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni czasopismo uniwersytetu przyrodniczego we wrocławiu dwumiesięcznik nr 216 listopad grudzień 2013 ISSN 1233 4790 Święto nauki polskiej we Wrocławiu Kronika uczelni Etyczne, fizjologiczne, prawne i społeczne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z rocznej działalności AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI za okres 01.01.2013 31.12.2013 Gdynia, maj 2014r.

SPRAWOZDANIE z rocznej działalności AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI za okres 01.01.2013 31.12.2013 Gdynia, maj 2014r. SPRAWOZDANIE z rocznej działalności AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI za okres 01.01.2013 31.12.2013 Gdynia, maj 2014r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH BEZPOŚREDNIO PODLEGŁYCH REKTOROWI

Bardziej szczegółowo

Nr 23 Październik 2013

Nr 23 Październik 2013 Nr 23 Październik 2013 ISSN 1505-0653 facebook.com/wsb.dg 4736950 rekrutacja_wsb twitter/@wsb_dabrowa youtube/wsbtv GAUDEAMUS IGITUR 2013/2014 Inauguracja Roku Akademickiego Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2014 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2014 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Biuro Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE...

WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE... WPROWADZENIE... 3 I DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWO-BADAWCZA, PROGRAMY MIĘDZYNARODOWE ORAZ INFORMATYZACJA UCZELNI 5 II KSZTAŁCENIE I SPRAWY STUDENCKIE... 51 III WSPÓŁDZIAŁANIE UCZELNI Z OTOCZENIEM SPOŁECZNO-GOSPODARCZYM...

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ. w 2013 roku. Dokument wewnętrzny Uczelni SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ w 2013 roku Dokument wewnętrzny Uczelni Skład: Sekretariat Rektora Politechniki Rzeszowskiej na podstawie materiałów z jednostek organizacyjnych Uczelni

Bardziej szczegółowo

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH

7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH 7. BAZA KSZTAŁCENIA I BADAŃ NAUKOWYCH 7.1. CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW LOKALOWYCH na terenie Warszawy i Płocka posiada 38 budynków przeznaczonych do prowadzenia działalności dydaktycznej i naukowo badawczej

Bardziej szczegółowo

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej

Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej 2 GAZETA POLITECHNIKI Poczet Rektorów rzeszowskiej uczelni technicznej doc. mgr inż. Roman Niedzielski (1963-1972) prof. zw. dr inż. dr h.c. Kazimierz E. Oczoś (1972-1974, 1974-1981, 1982-1987, 1993-1996)

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku władze r historia r działalność dydaktyczna r działalność naukowa i współpraca międzynarodowa współpraca międzynarodowa Erasmus r Biblioteka Główna r czasopisma Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!!

Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! C=B; HI= º /CF?HN HCABN IO=? HOCN /NCFF? *;=BN Cicha noc, święta noc... Radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku!!! Życie Uczelni 4/2010 2 Nagroda od rządu prowincji Shandong Profesor

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007

ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI REKTORA UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO ZA ROK 2007 Gdańsk 2008 Używane skróty podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Gdańskiego Używane skróty podstawowych

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres

ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres WSTĘP ROCZNE SPRAWOZDANIE Rektora Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego z działalności Uczelni za okres od dnia 1 stycznia 2008r. do dnia 31 grudnia 2008r. Rok 2008 był rokiem wyborów. Wybrano nowe organy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI SPRAWOZDANIE UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI 1 SPRAWOZDANIE Z DZIA ALNOŒCI W ROKU AKA DE MIC KIM 2006/2007 Zielona Góra 2007 2 Materia³y do publikacji zosta³y przygotowane pod kierunkiem kierowników poszczególnych pionów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z rocznej działalności AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI za okres 01.01.2012 31.12.2012 Gdynia, kwiecień 2013r.

SPRAWOZDANIE z rocznej działalności AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI za okres 01.01.2012 31.12.2012 Gdynia, kwiecień 2013r. SPRAWOZDANIE z rocznej działalności AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI za okres 01.01.2012 31.12.2012 Gdynia, kwiecień 2013r. SPIS TREŚCI WSTĘP 3 1. SPRAWOZDANIE JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH BEZPOŚREDNIO PODLEGŁYCH

Bardziej szczegółowo

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991

indeks Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH ROK 2010 ISSN 142 2991 indeks 64 ROK 2010 ISSN 142 2991 PISMO POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ W KIELCACH Inauguracja roku akademickiego 2010/2011 GALERIA INDEKSU Uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów Wydział Mechatroniki

Bardziej szczegółowo

100 Wieczorów Pawłowickich. s. 4 s. 8 s. 22. Mamy kłopot z historią V Debata Akademicka. Wielka kariera biotechnologii Kronika uczelni

100 Wieczorów Pawłowickich. s. 4 s. 8 s. 22. Mamy kłopot z historią V Debata Akademicka. Wielka kariera biotechnologii Kronika uczelni CZASOPISMO UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU DWUMIESIĘCZNIK NR 219 czerwiec lipiec 2014 ISSN 1233 4790 100 Wieczorów Pawłowickich s. 26 Mamy kłopot z historią V Debata Akademicka Świat pod lupą

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) INFORMACJE O UCZELNI Legnica 2012/2013 ECTS - INFORMACJE OGÓLNE* Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów (European Credit Transfer and Accumulation

Bardziej szczegółowo

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822

Gazeta Uczelniana. Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Gazeta Uczelniana Miesięcznik informacyjny Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich rok XV nr 1 (147) październik 2009 ISSN 1429-5822 Inauguracja roku akademickiego 2009/2010 W numerze: Uroczystość wmurowania

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 3 (2014/2015) listopad 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Poznań 2014 3 Opracowanie Sylwia Jurga Spis treści Projekt graficzny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów

PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów PRZEWODNIK po stypendiach, konkursach i programach dla studentów Studia to ważny etap życia. To czas zdobywania wiedzy, umiejętności i kompetencji, potrzebnych w budowaniu kariery zawodowej. To także

Bardziej szczegółowo