Prezentacja Białostockich Uczelni WyŜszych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja Białostockich Uczelni WyŜszych"

Transkrypt

1 Konferencja organizowana przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na Podlasiu mieszkam, tu studiuję a w przyszłości pracuję". Prezentacja Białostockich Uczelni WyŜszych Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Jacek Nikliński

2 Dlaczego studia w Białymstoku? Białystok to miasto akademickie - Kilkanaście szkół wyŝszych, kilkadziesiąt kierunków studiów. W 300-tu tysięcznym Białymstoku studiuje około 50 tysięcy osób! Oferta edukacyjna białostockich Uczelni dostosowuje się do rynku pracy powstają nowe kierunki, które zapewniają pracowników konkretnych zawodów. Białystok posiada uznanych specjalistów nauczycieli akademickich - w rozmaitych dziedzinach wiedzy, co podnosi prestiŝ studiowania w naszym mieście. Absolwenci Uczelni znają języki obce, odbywają staŝe oraz praktyki krajowe i międzynarodowe. Studia w Białymstoku nie są tak kosztowne jak w wielkich ośrodkach akademickich, jest łatwiejszy dostęp do bibliotek, obiektów sportowych i kulturalnych. Białystok jest ceniony ze względu na połoŝenie geograficzne, mocną stroną regionu jest wielokulturowość. Miasto potrzebuje ludzi wykształconych, dlatego wielu absolwentów wiąŝe z nim swoją karierę zawodową.

3 Uczelnie zrzeszone w Środowiskowym Kolegium Rektorów Uczelni Białostockich Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne WyŜsze Seminarium Duchowne w Białymstoku Politechnika Białostocka Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku WyŜsza Szkoła Matematyki i Informatyki UŜytkowej w Białymstoku WyŜsza Szkoła MenadŜerska w Białymstoku

4 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku ul. Sienkiewicza Białystok Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza powstał w 1975r. Wydział mieści się w centrum Białegostoku, w obszernym, secesyjnym gmachu, w którym zachowały się fragmenty dekoracji z początku XX wieku. W obiekcie mieszczą się sale wykładowe, sale ćwiczeń aktorskich i lalkowych, pracownie teatralne, plastyczne i muzyczne, aula, biblioteka, sala gimnastyczna, pracownie techniczne i warsztaty szkolne.

5 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku ul. Sienkiewicza Białystok W 1980 roku, obok Wydziału Lalkarskiego, kształcącego aktorów lalkarzy, powołano Wydział ReŜyserii Teatru Lalek. Od 1990 na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku istnieją dwie specjalności: aktora lalkarza i reŝysera lalkarza. Nauka na kierunku aktorskim trwa 4,5 roku, na kierunku reŝyserskim 5 lat. Akademię Teatralną w Białymstoku ukończyło dotychczas prawie 400 absolwentów.

6 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku ul. Sienkiewicza Białystok W kompleksie przy ul. Sienkiewicza 14 ma swoją siedzibę Teatr Szkolny, noszący od 1999 roku imię Jana Wilkowskiego. Scena Teatru Szkolnego to nie tylko miejsce prezentacji studenckich, to takŝe miejsce spotkań z ciekawymi zjawiskami we współczesnym świecie teatru lalek, to przede wszystkim jeszcze jedna scena w mieście, skierowana do młodej publiczności Białegostoku.

7 Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku ul. Warszawska Białystok Jest to najstarsza uczelnia wyŝsza w naszym mieście. W ciągu 60 lat istnienia Seminarium w Białymstoku wykształciło ponad pół tysiąca duchownych. Uczelnia kształci alumnów pochodzących z terenu archidiecezji białostockiej, chociaŝ nie brak w jego murach kandydatów do kapłaństwa z innych diecezji oraz alumnów z Rosji i Białorusi. Białostockie Seminarium zgodnie ze swym statutem kształci duchownych dla swojej diecezji. Wielu księŝy jednakŝe po odpowiednim przygotowaniu podejmuje pracę misyjną w Ameryce Południowej i Afryce, niektórzy prowadzą duszpasterstwo w USA, Rosji, Białorusi i w wielu innych krajach. W wychowaniu seminaryjnym wyróŝnia się cztery formacje: ludzką, duchową, interpersonalną i pastoralną.

8 Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku ul. Warszawska Białystok Formacja ludzka - celem tego rodzaju formacji, zwanej fundamentem wszelkiej formacji, jest poznanie siebie i akceptacja jako człowieka. Formacja duchowa - istotnym wymiarem formowania kandydatów do kapłaństwa jest formacja duchowa. Naczelną wartość formacji duchowej stanowi modlitwa.

9 Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku ul. Warszawska Białystok Formacja intelektualna - kształcenie intelektualne uwarunkowane jest koncepcją funkcjonowania uczelni wyŝszej, która kształci naukowo i wychowuje do twórczego myślenia naukowego. Formacja pastoralna - podczas całej formacji seminaryjnej wszystkie posługi alumna mają za cel oŝywianie Kościoła, który jest ze swej istoty "tajemnicą", "komunią" i "misją".

10 Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45a Białystok Politechnika Białostocka to: 60 lat tradycji największa Uczelnia techniczna w województwie podlaskim 7 Wydziałów 23 kierunki studiów studentów

11 Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45a Białystok OFERTA EDUKACYJNA: Wydział Architektury Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Wydział Elektryczny Wydział Informatyki Wydział Mechaniczny Wydział Zarządzania Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce Kształcenie na poziomie licencjackim, inŝynierskim, magisterskim, studia doktoranckie i podyplomowe.

12 Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45a Białystok Dlaczego warto studiować w Politechnice? dobrze wyposaŝona baza naukowo dydaktyczna, bardzo atrakcyjna lokalizacja kampusu, kształcenie na kierunkach zamawianych: Budownictwie, Elektrotechnice, InŜynierii Biomedycznej, InŜynierii Środowiska, matematyki, wysokie stypendia dla najlepszych, moŝliwość studiowania za granicą: Program ERASMUS wyjazdy do 31 krajów Europy, bogata oferta kół naukowych, agend i organizacji studenckich. Wybierz uczelnię techniczną wybierz konkretny zawód!

13 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. Kilińskiego Białystok Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest publiczną Uczelnią wyŝszą załoŝoną w 1950 r. Na Uczelni studiuje łącznie 4048 studentów - na studiach w języku polskim i angielskim. Siedzibą Uczelni jest XVII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony przylegającym do parku miejskiego ogrodem pałacowym. Zaletą Uniwersytetu Medycznego jest przyjazna studentom lokalizacja kampusu Uczelni, na którą składają się budynki mieszczące zakłady nauk podstawowych, szpitale kliniczne, dwa domy studenta oraz ośrodki rekreacyjne i sportowe. Doświadczony personel naukowy Uczelni gwarantuje wysoki poziom teoretycznego i praktycznego kształcenia studentów, korzystając z profesjonalnie wyposaŝonych sal wykładowych i seminaryjnych. Studenci nauczani są przez wybitnych ekspertów z kraju i zagranicy. Uczelnia realizuje przedsięwzięcia i inicjatywy o charakterze międzynarodowym (organizacja Medycznej Szkoły Letniej, Europejskich Wykładów Eksperckich).

14 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. Kilińskiego Białystok OFERTA EDUKACYJNA: WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII I ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM: kierunek: Lekarski kierunek: Lekarsko Dentystyczny kierunek: Techniki Dentystyczne (nowość) WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ: Analityka Medyczna Farmacja Kosmetologia (nowość) WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU: Dietetyka Elektroradiologia Fizjoterapia Logopedia z Fonoaudiologią (nowość) Pielęgniarstwo PołoŜnictwo Ratownictwo Medyczne Zdrowie Publiczne

15 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. Kilińskiego Białystok Uczelnia zrzesza 27 kół naukowych, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktycznie umiejętności oraz biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. W strukturach Uczelni działają inne organizacje studenckie, takie jak: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, sekcja studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Europejskie Forum Studentów (AEGEE), Studencka Agencja Fotograficzno Filmowa, Radiosupeł, Akademicki Związek Sportowy. Chór UMB jest laureatem wielu prestiŝowych konkursów międzynarodowych. Studenci wyróŝniający się w nauce mogą korzystać z wyjazdów na stypendia do uczelni zagranicznych w ramach programu: Uczenie się przez całe Ŝycie Erasmus. Dotychczas na studia i praktyki z Programu Erasmus wyjechało 45 studentów UMB. Studenci UMB nie mają problemów ze zdobyciem pracy w zawodzie, rynek pracy wchłania wszystkich absolwentów Uczelni.

16 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku ul. Kawaleryjska Białystok Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina to największa polska uczelnia muzyczna, jedna z najstarszych w Europie i na świecie. ZałoŜona została niespełna 200 lat temu, a jej absolwentami byli m.in. Fryderyk Chopin, Ignacy Jan Paderewski. Atmosferę Uczelni buduje rówieŝ niezwykłe miejsce. Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny zajmuje budynek, mieszczący się na skraju rezerwatu leśnego przy ulicy Kawaleryjskiej. Obok znajduje się komfortowo wyposaŝony Dom Studenta.

17 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku ul. Kawaleryjska Białystok Istniejący od 35 lat Wydział Instrumentalno- Pedagogiczny w Białymstoku kształci studentów na kierunkach: Instrumentalistyka Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Wokalistyka W uczelni działają: orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna Sinfonia Academica i ogólnouczelniany chór kameralny.

18 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku ul. Kawaleryjska Białystok Uczelnia prowadzi bogatą działalność koncertową. Organizuje liczne seminaria z róŝnych specjalności, cykle wykładów i warsztaty dla nauczycieli Wychowanie Przez Sztukę.

19 Uniwersytet w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej Curie Białystok Uniwersytet w Białymstoku: w 2008 roku prowadził 61 projektów badawczych na podstawie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. realizuje obecnie 33 umowy o współpracy naukowej z uczelniami zagranicznymi, m.in. we Włoszech, Szwecji, Szwajcarii, Litwie, Japonii, Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii, USA i Federacji Rosyjskiej. zaangaŝowany jest w wiele projektów unijnych, dzięki którym finansowane są stypendia, szkolenia, studia podyplomowe, badania, inwestycje w infrastrukturę, innowacje i przedsiębiorczość. proponuje swoim studentom w ramach Programu LLP Erasmus studia za granicą (w 22 państwach) lub wymianę międzyuczelnianą w Polsce w ramach programu MOST.

20 Uniwersytet w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej Curie Białystok OFERTA EDUKACYJNA: Administracja Biologia Chemia Edukacja techniczno - informatyczna Ekonomia Europeistyka Filologia polska Filologia angielska Filologia białoruska Filologia francuska Filologia rosyjska Fizyka Historia Informatyka Informatyka i ekonometria Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Matematyka Ochrona środowiska Prawo Pedagogika Praca socjalna Socjologia Stosunki międzynarodowe Zarządzanie

21 Uniwersytet w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej Curie Białystok Studiując na Uniwersytecie moŝna: rozwijać swoje zainteresowania w jednym z 70 kół naukowych. działać w jednej z 11 organizacji studenckich o zasięgu krajowym i międzynarodowym. śpiewać w Chórze Akademickim. zapisać się do sekcji lekkiej atletyki, piłki noŝnej, siatkowej, koszykówki, pływackiej, tenisa stołowego i judo. skorzystać z pośrednictwa pracy prowadzonego przez Biuro Karier. rozwijać swoje pasje w RADIOSTUDENT. otrzymać stypendia socjalne lub za dobre wyniki w nauce i sporcie. zamieszkać w akademiku.

22 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica ul. Dojlidy Fabryczne Białystok WSAP powstała w 1996 roku z inicjatywy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Uczelnia połoŝona jest w malowniczym zespole parkowym. Jej siedzibą jest zabytkowy XIXwieczny Pałac Lubomirskich oraz nowoczesny budynek Collegium Novum. Pałac Lubomirskich dysponuje komfortowymi pomieszczeniami dydaktycznymi. NaleŜą do nich aule wykładowe po ok. 200 miejsc, wyposaŝone w klimatyzację, nagłośnienie, ekrany, rzutniki, wygodne fotele oraz 11 sal ćwiczeniowych ze sprzętem audio-video i rzutnikami oraz niewielki bar. Od 2004 roku studenci korzystają z nowego budynku Collegium Novum. Znajdują się w nim dwie aule na 450 i 250 miejsc oraz 14 sal ćwiczeniowych wyposaŝonych w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i programów prawniczych, biblioteka, siłownia, sala fitness oraz bar Papagayo.

23 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica ul. Dojlidy Fabryczne Białystok Na Uczelni kształci się ponad 5 tys. studentów na kierunkach: administracja bezpieczeństwo narodowe filozofia gospodarka przestrzenna kulturoznawstwo stosunki międzynarodowe pedagogika zdrowie publiczne Absolwenci WSAP-u to profesjonaliści gotowi do podejmowania wyzwań i praktycznie przygotowani do pracy w polskiej i międzynarodowej administracji publicznej, polityce, nauce, kulturze, gospodarce.

24 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica ul. Dojlidy Fabryczne Białystok Niepowtarzalną atmosferę WSAP tworzą jej studenci i to oni są dla nas najwaŝniejsi. Na Uczelni działa Centrum Informacji Administracyjnej, które przy współpracy z samorządami i Rzecznikiem Praw Obywatelskich zajmuje się bezpłatnym doradztwem prawnym. Studencka Organizacja Praw Człowieka wspólnie z Amnesty International organizuje akcje w obronie prześladowanych za przekonania. Działają grupy artystyczne: Teatr Administratorium, Chór WSAP, redakcja studenckiego pisma Dobry Numer, zespół muzyczny Jim Bim. Uczelnia prowadzi międzykierunkowe warsztaty dziennikarskie, muzyczne, teatralne. W 2006 r. otrzymaliśmy z rąk Parlamentu Studentów RP Medal Uczelni Przyjaznej Studentom.

25 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Choroszczańska Białystok WyŜsza Szkoła Ekonomiczna kształci studentów od 1996 roku. W swojej ofercie posiada studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz szkolenia. W roku akademickim 2009/2010 kandydaci mogą podjąć studia I i II stopnia na kierunku Ekonomia oraz studia I stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Na drugim roku studiów studenci mają do wyboru jedną z 15 proponowanych specjalności.

26 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Choroszczańska Białystok Sukcesy Uczelni: I miejsce w rankingu Newsweek Polska wśród uczelni ekonomicznych woj. Podlaskiego Medal Europejski 2008 i wydany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club tytuł Najlepsza Inwestycja w Człowieka przyznany przez Ministra Rozwoju Regionalnego tytuł Jaskółka rynku pracy przyznany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

27 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Choroszczańska Białystok 27 września 2008 w Nowym Sączu WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku podpisała umowę o współpracy z 9 uczelniami wyŝszymi działającymi na terenie Polski. Tym samym została członkiem Unii Akademickiej, zrzeszającej 10 niepaństwowych szkół wyŝszych. Potencjał Unii Akademickiej to ponad 70 kierunków, w tym tak prestiŝowe jak architektura, poszukiwane jak mechatronika oryginalne jak taniec. Kilkaset specjalności, studia MBA, studia podyplomowe, partnerskie uniwersytety na całym świecie i co najwaŝniejsze, zaufanie 40 tysięcy studentów i 60 tysięcy absolwentów. Dzięki zawartemu porozumieniu, uczelnie członkowskie Unii Akademickiej budują wspólną ofertę edukacyjną, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz prowadzeniem wspólnych badań naukowych, a perspektywiczne plany Unii Akademickiej obejmują utworzenie pierwszego, niepaństwowego uniwersytetu.

28 Wyższa Finansów i Zarządzania w Białymstoku ul. Ciepła Białystok WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku załoŝona w 1993 roku jest jedną z najstarszych i największych uczelni niepaństwowych w Polsce. W 1999 r. powstała Filia w Ełku, w 2002r. roku otwarto Wydział Zamiejscowy w Ostrowii Mazowieckiej. Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia, studia podyplomowe i MBA oraz studia w języku angielskim. Atutem uczelni jest baza materialna. WSFIZ w Białymstoku dysponuje nowoczesnymi budynkami z Centrum Kongresowym. Aula na 450 miejsc z pełnym zapleczem multimedialnym, dzięki któremu moŝe być salą wykładową, kinową, teatralną. Dodatkowo kilkadziesiąt sal wykładowych, dobrze wyposaŝone pracownie komputerowe, laboratoria medialne, graficzne, do nauki języków obcych, e-learningu, grafiki komputerowej i inne.

29 Wyższa Finansów i Zarządzania w Białymstoku ul. Ciepła Białystok Nowoczesna baza dydaktyczna umoŝliwia prowadzenie zajęć na kierunkach: Zarządzanie Finanse i Rachunkowość Informatyka i Ekonometria Politologia Gospodarka Przestrzenna Europeistyka Filologia Budownictwo Elektrotechnika Ekonomia Większość zajęć prowadzonych jest przez praktyków i osoby mające doświadczenie praktyczne np. biegłych rewidentów, konsultantów, doradców biznesowych, prywatnych przedsiębiorców, kadrę zarządzającą w bankach i instytucjach państwowych, inwestorów giełdowych, architektów, urbanistów, zarządzających handlem nieruchomościami, językoznawców i tłumaczy.

30 Wyższa Finansów i Zarządzania w Białymstoku ul. Ciepła Białystok Samorząd Studencki WyŜszej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku istnieje od momentu powstania Uczelni i jest najwyŝszą władzą studencką na Uczelni. Jest organizatorem wielu corocznych imprez studenckich, między innymi: Otrzęsin, Pikników WSFiZ, imprez okolicznościowych, wieczorów filmowych. Samorząd współpracuje z innymi samorządami uczelni białostockich dbając o dobry wizerunek miasta akademickiego, jakim jest Białystok. Akademicki Związek Sportowy w WSFiZ istnieje od 1994r. Od początku święci sukcesy. Obecnie zajmuje wysokie II miejsce wśród uczelni niepaństwowych.

31 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej ul. Kamienna Białystok WyŜsza Szkoła Matematyki i Informatyki UŜytkowej w Białymstoku jest uczelnią niepaństwową utworzoną decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 1996 r. Uczelnia daje moŝliwość zdobycia atrakcyjnego i ciekawego zawodu, jednocześnie pozwala na podjęcie dalszej nauki na studiach uzupełniających na kierunkach ekonomicznych i informatyczno-matematycznych. Kształcenie w WSMIIU odbywa się w systemie studiów dziennych (stacjonarnych) i zaocznych (niestacjonarnych). Obecnie studiuje około 300 studentów. Koszt studiów jest dostosowany do poziomu akceptowalnych cen za tego typu usługi w naszym regionie, a rozbudowany system stypendialny (stypendia socjalne i naukowe) umoŝliwia szczególnie uzdolnionym i pracowitym a takŝe niezamoŝnym studentom refinansowanie znacznej części czesnego.

32 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej ul. Kamienna Białystok Uczelnia oferuje studia I - go stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: Informatyka o specjalnościach: Administracja systemów i baz danych Informatyka w bankowości Bezpieczeństwo systemów komputerowych Logistyka o specjalnościach: Zarządzanie logistyką Systemy logistyczne Matematyka o specjalnościach: Matematyka i informatyka w ubezpieczeniach Matematyka i informatyka w bankowości Matematyka i informatyka w nauczaniu podstawowym i gimnazjalnym

33 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej ul. Kamienna Białystok Ponadto Uczelnia oferuje: Szkolenia w ramach Lokalnej Akademii CISCO Program Akademii Sieci Komputerowych CISCO jest programem edukacji w zakresie technologii sieciowych, który oferuje uczestnikom moŝliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych. MSDN ACADEMIC ALLIANCE W ramach programu MSDN AA WSMiIU oferuje studentom nieodpłatnie dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. PLATFORMĘ E-LEARNING Poprzez jej zastosowanie studenci mają nieograniczony dostęp (poprzez INTERNET) do materiałów, pomocy dydaktycznych, projektów, wykładów oraz kontaktu z nauczycielami akademickimi. Platforma umoŝliwia dokonywanie egzaminów i zaliczeń na odległość, jak równieŝ jest platformą słuŝącą wymianie doświadczeń oraz prowadzenia dyskusji w danej tematyce, moderowanej przez prowadzących wybrany przedmiot.

34 Wyższa Szkoła Menadżerska w Białymstoku ul. Sobieskiego Białystok Zdobądź zawód XXI wieku! Zostań menedŝerem turystyki i rekreacji! Kierunki kształcenia: Turystyka i Rekreacja Po ukończeniu studiów (3,5 roku) absolwent otrzymuje tytuł licencjata. Techniki Dentystyczne (w organizacji) Po ukończeniu studiów (3,5 roku) absolwent otrzymuje tytuł inŝyniera technik Dentystycznych.

35 Wyższa Szkoła Menadżerska w Białymstoku ul. Sobieskiego Białystok WyŜsza Szkoła MenadŜerska ramach czesnego zapewnia: Wysoko wykwalifikowaną kadrę. Sale wykładowe i ćwiczeniowe. Korzystanie z pracowni komputerowej. Dostęp do czytelni i biblioteki. Szkolenie wojskowe. Dopłaty do imprez turystycznorekreacyjnych. Sprzęt na Obozach Programowych

36 Wyższa Szkoła Menadżerska w Białymstoku ul. Sobieskiego Białystok W Uczelni funkcjonuje wiele kół naukowych i organizacji studenckich. WSM nawiązała współpracę z ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem Ekonomicznym w Mińsku Akademią Studiów Podyplomowych w St. Petersburgu Państwowym Uniwersytetem Aerokosmicznym w Krasnojarsku Państwowym Uniwersytetem w Grodnie.

37 Uczelnie białostockie = wielki potencjał miasta. Szeroki i zróŝnicowany wybór kierunków studiów młodzi ludzie nie muszą wyjeŝdŝać w poszukiwaniu interesującego kierunku studiów oraz w celu realizowania swoich pasji. Uczelnie są doceniane przez pracodawców studenci są chętnie przyjmowani na praktyki i staŝe. Realizowanie kierunków zamawianych przez Ministerstwo daje więcej moŝliwości rozwoju naukowego miasta oraz jest szansą zdobycia wykształcenia studentom z mniej zamoŝnych rodzin. Uczelnie rozbudowują swoje kampusy, wyposaŝają je najnowocześniejszym sprzętem, co pozwala na łatwiejszy dostęp do wiedzy i nowości na polu naukowym. Kształcenie na studiach anglojęzycznych znacznie podnosi prestiŝ miasta, coraz więcej obcokrajowców wybiera naszą ofertę edukacyjną. Sukcesy i dorobek naukowy uczelni białostockich przeczy stereotypowi, iŝ tylko w największych ośrodkach akademickich moŝna stawiać na rozwój i profesjonalizm.

38 Konferencja organizowana przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na Podlasiu mieszkam, tu studiuję a w przyszłości pracuję". W imieniu Rektorów Uczelni Białostockich Ŝyczę powodzenia na maturze, a następnie trafnych wyborów ścieŝki zawodowej. Dziękuję za uwagę. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Jacek Nikliński

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów

Szanowni Państwo, Z życzeniami udanych Targów i trafnych wyborów, Alicja Syguła Mateusz Matysiewicz Biuro Organizacyjne Targów Szanowni Państwo, Mamy ogromną przyjemność powitać wszystkich Wystawców oraz Gości na XVII Ogólnopolskich Targach Edukacja w Katowicach. Cieszymy się, iż w tym roku Targi zostały ponownie objęte honorowym

Bardziej szczegółowo

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej

9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 9 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej pod patronatem Śląskiego Kuratora Oświaty Prezydenta Miasta Bielska-Białej 15-17 lutego 2011 PATRONATY ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015

INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 INFORMATOR EDUKACYJNY 2014/2015 Oferta publicznych i niepublicznych podmiotów edukacyjnych w ramach projektu Usługi doradcze w zakresie kształcenia formalnego i pozaformalnego osób dorosłych z terenu powiatu

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU. Informator. dla kandydatów na I rok studiów. rok akademicki 2015/2016 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU Informator dla kandydatów na I rok studiów rok akademicki 2015/2016 NOWY SĄCZ 2015 Wydawca: Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE IM. T. KOŚCIUSZKI W BIELSKU-BIAŁEJ ROZWIJAMY PASJE ZAPRASZAMY DO KLAS O PROFILACH: wojskowym wojskowo-informatycznym policyjnym pożarniczo-ratowniczym dyplomatycznym PRZYGOTOWUJEMY

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku władze r historia r działalność dydaktyczna r działalność naukowa i współpraca międzynarodowa współpraca międzynarodowa Erasmus r Biblioteka Główna r czasopisma Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu

Informator Państwowej Wyższej. Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza. w Jarosławiu Informator Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu ul. Czarnieckiego

Bardziej szczegółowo

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR

Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację INFORMATOR 9 Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację 12 37 INFORMATOR Spis treści Liczby nie kłamią. Postaw na Edukację Wstęp... 3 Dlaczego warto studiować w Edukacji... 4 Misja i odpowiedzialność społeczna... 6 Słowniczek

Bardziej szczegółowo

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT

O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY. WSH zapewnia wyjątkowo przyjazną atmosferę akademicką! FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT FAKT O Uczelni U NAS LICZĄ SIĘ FAKTY Inauguracja roku akademickiego 2013/2014 FAKT WSH jest jedyną uczelnią mającą swoją siedzibę w Piotrkowie Trybunalskim. Oznacza to, że absolwent otrzymuje dyplom sygnowany

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim Informacja o aktualnej sytuacji w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym i dotującym jest Powiat Wodzisławski Sesja Rady Powiatu Wodzisławskiego

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR

KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR KUJAWSKO-POMORSKA SZKOŁA WYŻSZA W BYDGOSZCZY INFORMATOR 2015/2016 Spis treści Informacje o Uczelni Słowo od Rektora...4 Władze Uczelni...5 Nasi wykładowcy...6 Dlaczego warto studiować w KPSW?...8 Dołącz

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie. Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie REKRUTACJA 2013/2014 Studiuj blisko, solidnie, bezpłatnie www.pwsz.konin.edu.pl www.facebook.com/pwszkonin 2 3 Spis treści Słowo Rektora 5 Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

PAKIET INFORMACYJNY ECTS

PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wyższa Szkoła Komunikacji i Zarządzania (WSKiZ) ul. Różana 17a 61-577 Poznań tel. (48) (061) 834 59 00 uczelnia@wskiz.poznan.pl www.wskiz.edu PAKIET INFORMACYJNY ECTS Wiadomości ogólne Poznań, rok akademicki

Bardziej szczegółowo

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia

2011/2012. Informator. dla kandydatów na studia 2011/2012 Informator dla kandydatów na studia Spis treści Uniwesytet Ekonomiczny w Katowicach 4 Władze Uczelni 5 Kilka słów o Uczelni 7 Co warto wiedzieć? Wydziały, kierunki studiów, specjalności 8 Katowice

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA

STAROSTWO POWIATOWE OŚWIATA POWIATOWA STAROSTWO POWIATOWE ul. Górna 13, 05-400 Otwock tel. 22 778 13 00 promocja@powiat-otwocki.pl www.powiat-otwocki.pl OŚWIATA POWIATOWA ul. Poniatowskiego 10, 05-400 Otwock tel.227792952 Wydawca: Starostwo

Bardziej szczegółowo

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA

Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA Nasza pasja - Twój sukces! FIZJOTERAPIA / INŻYNIERIA DENTYSTYCZNA / KOSMETOLOGIA / PEDAGOGIKA / TURYSTYKA I REKREACJA SPIS TREŚCI O uczelni 2 Wydział Studiów Edukacyjnych w Poznaniu 10 Fizjoterapia 13

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim. pwsz.pl Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim 2013 pwsz.pl 2014 1 Spis treści 2 O Uczelni... 2 Dlaczego warto u nas studiować?... 3 Władze Uczelni... 4 Instytut Administracji i Bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU

WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU WYBIERZ SWÓJ KLUCZ DO SUKCESU Broszura informacyjna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie dla kandydatów na studia 2015/2016 SPIS TREŚCI Słowo od Rektora Dlaczego warto studiować w UMCS? UMCS

Bardziej szczegółowo

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014

Informator. Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim 2013/2014 Akademia Morska w Gdyni Informator Dla kandydatów na studia stacjonarne i niestacjonarne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz

Informator 2015/2016. Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu. rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz Informator 2015/2016 Panstwowa Wyzsza Szkola Zawodowa w Walczu rektorat@pwsz.eu www.pwsz.eu facebook.com/pwszwalcz strona 2 Dlaczego warto studiowac w Walczu.............. 3 SLowo Rektora..................................

Bardziej szczegółowo

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015

13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej KATALOG WYSTAWCÓW. 28-29 stycznia 2015 13 TARGI EDUKACYJNE w Bielsku - Białej 28-29 stycznia 2015 ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA ALFABETYCZNY SPIS WYSTAWCÓW NAZWA MIASTO NR STOISKA Akademia Górniczo Hutnicza Kraków 6 Akademia

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA

PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA PRAKTYCZNIE NAJLEPSZA INFORMATOR 2012/2013 STUDIA INŻYNIERSKIE AUTOMATYKA I ROBOTYKA INFORMATYKA OCHRONA ŚRODOWISKA ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA LICENCJACKIE ZARZĄDZANIE STUDIA PODYPLOMOWE

Bardziej szczegółowo

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16

Informator. dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w Katowicach w roku szkolnym 2015/16 Informator dla kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2015/16 Informator 2015/16 Urząd Miasta Katowice www.katowice.eu Skład, łamanie i druk: Warsztaty Szkolne Zespołu Szkół Poligraficzno-Mechanicznych

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach

Szkoła podstawowa. Gimnazjum. Liceum. I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szkoła podstawowa Liceum Gimnazjum I Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych im. Stanisława Konarskiego STO w Katowicach Szanowni Państwo Rozpoczynając działalność oświatową I Zespołu Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. www.kpswjg.pl

Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze. www.kpswjg.pl Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze www.kpswjg.pl 2 3 Spis treści 1. Piętnaście lat działalności Uczelni 3 2. Tu jesteśmy 4 Kampus 8 3. Historia Uczelni w pigułce 10 4. Kierunki kształcenia

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności

Alfabetyczny spis kierunków i specjalności Dla Kandydatów 2015/2016 W Informatorze: Bogata tradycja nowoczesnej uczelni 4 5 UEK w liczbach 6 7 Więcej niż studia 8 9 UEK fakty 10 Zagraniczna ścieżka edukacyjna 11 12 Drogowskaz kandydata 13 ABC

Bardziej szczegółowo

XIII Prezentacje Uczelnie w powiecie 23 luty - Sokółka

XIII Prezentacje Uczelnie w powiecie 23 luty - Sokółka Nr 1/2015 LUTY-MARZEC 2015 r. Bia³ystok, Bielsk Podlaski, Hajnówka, om a, Siemiatycze, Sokó³ka, Wysokie Mazowieckie Bezp³atny dodatek do Wieœci Podlaskich XIII Prezentacje Uczelnie w powiecie 23 luty -

Bardziej szczegółowo

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010

87 lat. 1. miejsce. ponad 200 uczelniami. najlepsza w Polsce. funkcjonowania i doświadczeń. Studentka UEK. w konkursie Primus Inter Pares 2010 1. miejsce w rankingu szkół wyższych (tygodnik Wprost, maj 2010 r.) 1. miejsce Współpraca z ponad 200 uczelniami na całym świecie Studentka UEK najlepsza w Polsce 1. miejsce wśród najlepiej zarabiających

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI

GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI Państwowej WyŜszej Szkoły Zawodowej w Elblągu Strategia na lata 2007 2015 Elbląg, listopad 2007 GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU I DZIAŁALNOŚCI PAŃSTWOWEJ WYśSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ

Bardziej szczegółowo