Prezentacja Białostockich Uczelni WyŜszych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja Białostockich Uczelni WyŜszych"

Transkrypt

1 Konferencja organizowana przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na Podlasiu mieszkam, tu studiuję a w przyszłości pracuję". Prezentacja Białostockich Uczelni WyŜszych Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Jacek Nikliński

2 Dlaczego studia w Białymstoku? Białystok to miasto akademickie - Kilkanaście szkół wyŝszych, kilkadziesiąt kierunków studiów. W 300-tu tysięcznym Białymstoku studiuje około 50 tysięcy osób! Oferta edukacyjna białostockich Uczelni dostosowuje się do rynku pracy powstają nowe kierunki, które zapewniają pracowników konkretnych zawodów. Białystok posiada uznanych specjalistów nauczycieli akademickich - w rozmaitych dziedzinach wiedzy, co podnosi prestiŝ studiowania w naszym mieście. Absolwenci Uczelni znają języki obce, odbywają staŝe oraz praktyki krajowe i międzynarodowe. Studia w Białymstoku nie są tak kosztowne jak w wielkich ośrodkach akademickich, jest łatwiejszy dostęp do bibliotek, obiektów sportowych i kulturalnych. Białystok jest ceniony ze względu na połoŝenie geograficzne, mocną stroną regionu jest wielokulturowość. Miasto potrzebuje ludzi wykształconych, dlatego wielu absolwentów wiąŝe z nim swoją karierę zawodową.

3 Uczelnie zrzeszone w Środowiskowym Kolegium Rektorów Uczelni Białostockich Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Archidiecezjalne WyŜsze Seminarium Duchowne w Białymstoku Politechnika Białostocka Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku Uniwersytet w Białymstoku WyŜsza Szkoła Administracji Publicznej w Białymstoku WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku WyŜsza Szkoła Matematyki i Informatyki UŜytkowej w Białymstoku WyŜsza Szkoła MenadŜerska w Białymstoku

4 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku ul. Sienkiewicza Białystok Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku Warszawskiej Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza powstał w 1975r. Wydział mieści się w centrum Białegostoku, w obszernym, secesyjnym gmachu, w którym zachowały się fragmenty dekoracji z początku XX wieku. W obiekcie mieszczą się sale wykładowe, sale ćwiczeń aktorskich i lalkowych, pracownie teatralne, plastyczne i muzyczne, aula, biblioteka, sala gimnastyczna, pracownie techniczne i warsztaty szkolne.

5 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku ul. Sienkiewicza Białystok W 1980 roku, obok Wydziału Lalkarskiego, kształcącego aktorów lalkarzy, powołano Wydział ReŜyserii Teatru Lalek. Od 1990 na Wydziale Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku istnieją dwie specjalności: aktora lalkarza i reŝysera lalkarza. Nauka na kierunku aktorskim trwa 4,5 roku, na kierunku reŝyserskim 5 lat. Akademię Teatralną w Białymstoku ukończyło dotychczas prawie 400 absolwentów.

6 Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku ul. Sienkiewicza Białystok W kompleksie przy ul. Sienkiewicza 14 ma swoją siedzibę Teatr Szkolny, noszący od 1999 roku imię Jana Wilkowskiego. Scena Teatru Szkolnego to nie tylko miejsce prezentacji studenckich, to takŝe miejsce spotkań z ciekawymi zjawiskami we współczesnym świecie teatru lalek, to przede wszystkim jeszcze jedna scena w mieście, skierowana do młodej publiczności Białegostoku.

7 Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku ul. Warszawska Białystok Jest to najstarsza uczelnia wyŝsza w naszym mieście. W ciągu 60 lat istnienia Seminarium w Białymstoku wykształciło ponad pół tysiąca duchownych. Uczelnia kształci alumnów pochodzących z terenu archidiecezji białostockiej, chociaŝ nie brak w jego murach kandydatów do kapłaństwa z innych diecezji oraz alumnów z Rosji i Białorusi. Białostockie Seminarium zgodnie ze swym statutem kształci duchownych dla swojej diecezji. Wielu księŝy jednakŝe po odpowiednim przygotowaniu podejmuje pracę misyjną w Ameryce Południowej i Afryce, niektórzy prowadzą duszpasterstwo w USA, Rosji, Białorusi i w wielu innych krajach. W wychowaniu seminaryjnym wyróŝnia się cztery formacje: ludzką, duchową, interpersonalną i pastoralną.

8 Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku ul. Warszawska Białystok Formacja ludzka - celem tego rodzaju formacji, zwanej fundamentem wszelkiej formacji, jest poznanie siebie i akceptacja jako człowieka. Formacja duchowa - istotnym wymiarem formowania kandydatów do kapłaństwa jest formacja duchowa. Naczelną wartość formacji duchowej stanowi modlitwa.

9 Archidiecezjalne Wyższe Seminarium Duchowne w Białymstoku ul. Warszawska Białystok Formacja intelektualna - kształcenie intelektualne uwarunkowane jest koncepcją funkcjonowania uczelni wyŝszej, która kształci naukowo i wychowuje do twórczego myślenia naukowego. Formacja pastoralna - podczas całej formacji seminaryjnej wszystkie posługi alumna mają za cel oŝywianie Kościoła, który jest ze swej istoty "tajemnicą", "komunią" i "misją".

10 Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45a Białystok Politechnika Białostocka to: 60 lat tradycji największa Uczelnia techniczna w województwie podlaskim 7 Wydziałów 23 kierunki studiów studentów

11 Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45a Białystok OFERTA EDUKACYJNA: Wydział Architektury Wydział Budownictwa i InŜynierii Środowiska Wydział Elektryczny Wydział Informatyki Wydział Mechaniczny Wydział Zarządzania Zamiejscowy Wydział Zarządzania Środowiskiem w Hajnówce Kształcenie na poziomie licencjackim, inŝynierskim, magisterskim, studia doktoranckie i podyplomowe.

12 Politechnika Białostocka ul. Wiejska 45a Białystok Dlaczego warto studiować w Politechnice? dobrze wyposaŝona baza naukowo dydaktyczna, bardzo atrakcyjna lokalizacja kampusu, kształcenie na kierunkach zamawianych: Budownictwie, Elektrotechnice, InŜynierii Biomedycznej, InŜynierii Środowiska, matematyki, wysokie stypendia dla najlepszych, moŝliwość studiowania za granicą: Program ERASMUS wyjazdy do 31 krajów Europy, bogata oferta kół naukowych, agend i organizacji studenckich. Wybierz uczelnię techniczną wybierz konkretny zawód!

13 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. Kilińskiego Białystok Uniwersytet Medyczny w Białymstoku jest publiczną Uczelnią wyŝszą załoŝoną w 1950 r. Na Uczelni studiuje łącznie 4048 studentów - na studiach w języku polskim i angielskim. Siedzibą Uczelni jest XVII-wieczny Pałac Branickich, usytuowany w centrum miasta i otoczony przylegającym do parku miejskiego ogrodem pałacowym. Zaletą Uniwersytetu Medycznego jest przyjazna studentom lokalizacja kampusu Uczelni, na którą składają się budynki mieszczące zakłady nauk podstawowych, szpitale kliniczne, dwa domy studenta oraz ośrodki rekreacyjne i sportowe. Doświadczony personel naukowy Uczelni gwarantuje wysoki poziom teoretycznego i praktycznego kształcenia studentów, korzystając z profesjonalnie wyposaŝonych sal wykładowych i seminaryjnych. Studenci nauczani są przez wybitnych ekspertów z kraju i zagranicy. Uczelnia realizuje przedsięwzięcia i inicjatywy o charakterze międzynarodowym (organizacja Medycznej Szkoły Letniej, Europejskich Wykładów Eksperckich).

14 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. Kilińskiego Białystok OFERTA EDUKACYJNA: WYDZIAŁ LEKARSKI Z ODDZIAŁEM STOMATOLOGII I ODDZIAŁEM NAUCZANIA W JĘZYKU ANGIELSKIM: kierunek: Lekarski kierunek: Lekarsko Dentystyczny kierunek: Techniki Dentystyczne (nowość) WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY Z ODDZIAŁEM MEDYCYNY LABORATORYJNEJ: Analityka Medyczna Farmacja Kosmetologia (nowość) WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU: Dietetyka Elektroradiologia Fizjoterapia Logopedia z Fonoaudiologią (nowość) Pielęgniarstwo PołoŜnictwo Ratownictwo Medyczne Zdrowie Publiczne

15 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. Kilińskiego Białystok Uczelnia zrzesza 27 kół naukowych, w ramach których studenci prowadzą badania kliniczne, zdobywają praktycznie umiejętności oraz biorą udział w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. W strukturach Uczelni działają inne organizacje studenckie, takie jak: Samorząd Studentów, Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland, sekcja studencka Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego Młoda Farmacja, Polskie Towarzystwo Studentów Stomatologii, Europejskie Forum Studentów (AEGEE), Studencka Agencja Fotograficzno Filmowa, Radiosupeł, Akademicki Związek Sportowy. Chór UMB jest laureatem wielu prestiŝowych konkursów międzynarodowych. Studenci wyróŝniający się w nauce mogą korzystać z wyjazdów na stypendia do uczelni zagranicznych w ramach programu: Uczenie się przez całe Ŝycie Erasmus. Dotychczas na studia i praktyki z Programu Erasmus wyjechało 45 studentów UMB. Studenci UMB nie mają problemów ze zdobyciem pracy w zawodzie, rynek pracy wchłania wszystkich absolwentów Uczelni.

16 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku ul. Kawaleryjska Białystok Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina to największa polska uczelnia muzyczna, jedna z najstarszych w Europie i na świecie. ZałoŜona została niespełna 200 lat temu, a jej absolwentami byli m.in. Fryderyk Chopin, Ignacy Jan Paderewski. Atmosferę Uczelni buduje rówieŝ niezwykłe miejsce. Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny zajmuje budynek, mieszczący się na skraju rezerwatu leśnego przy ulicy Kawaleryjskiej. Obok znajduje się komfortowo wyposaŝony Dom Studenta.

17 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku ul. Kawaleryjska Białystok Istniejący od 35 lat Wydział Instrumentalno- Pedagogiczny w Białymstoku kształci studentów na kierunkach: Instrumentalistyka Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Wokalistyka W uczelni działają: orkiestra symfoniczna, orkiestra kameralna Sinfonia Academica i ogólnouczelniany chór kameralny.

18 Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina Wydział Instrumentalno-Pedagogiczny w Białymstoku ul. Kawaleryjska Białystok Uczelnia prowadzi bogatą działalność koncertową. Organizuje liczne seminaria z róŝnych specjalności, cykle wykładów i warsztaty dla nauczycieli Wychowanie Przez Sztukę.

19 Uniwersytet w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej Curie Białystok Uniwersytet w Białymstoku: w 2008 roku prowadził 61 projektów badawczych na podstawie umowy z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa WyŜszego. realizuje obecnie 33 umowy o współpracy naukowej z uczelniami zagranicznymi, m.in. we Włoszech, Szwecji, Szwajcarii, Litwie, Japonii, Kanadzie, Francji, Wielkiej Brytanii, USA i Federacji Rosyjskiej. zaangaŝowany jest w wiele projektów unijnych, dzięki którym finansowane są stypendia, szkolenia, studia podyplomowe, badania, inwestycje w infrastrukturę, innowacje i przedsiębiorczość. proponuje swoim studentom w ramach Programu LLP Erasmus studia za granicą (w 22 państwach) lub wymianę międzyuczelnianą w Polsce w ramach programu MOST.

20 Uniwersytet w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej Curie Białystok OFERTA EDUKACYJNA: Administracja Biologia Chemia Edukacja techniczno - informatyczna Ekonomia Europeistyka Filologia polska Filologia angielska Filologia białoruska Filologia francuska Filologia rosyjska Fizyka Historia Informatyka Informatyka i ekonometria Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Matematyka Ochrona środowiska Prawo Pedagogika Praca socjalna Socjologia Stosunki międzynarodowe Zarządzanie

21 Uniwersytet w Białymstoku ul. M. Skłodowskiej Curie Białystok Studiując na Uniwersytecie moŝna: rozwijać swoje zainteresowania w jednym z 70 kół naukowych. działać w jednej z 11 organizacji studenckich o zasięgu krajowym i międzynarodowym. śpiewać w Chórze Akademickim. zapisać się do sekcji lekkiej atletyki, piłki noŝnej, siatkowej, koszykówki, pływackiej, tenisa stołowego i judo. skorzystać z pośrednictwa pracy prowadzonego przez Biuro Karier. rozwijać swoje pasje w RADIOSTUDENT. otrzymać stypendia socjalne lub za dobre wyniki w nauce i sporcie. zamieszkać w akademiku.

22 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica ul. Dojlidy Fabryczne Białystok WSAP powstała w 1996 roku z inicjatywy Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej. Uczelnia połoŝona jest w malowniczym zespole parkowym. Jej siedzibą jest zabytkowy XIXwieczny Pałac Lubomirskich oraz nowoczesny budynek Collegium Novum. Pałac Lubomirskich dysponuje komfortowymi pomieszczeniami dydaktycznymi. NaleŜą do nich aule wykładowe po ok. 200 miejsc, wyposaŝone w klimatyzację, nagłośnienie, ekrany, rzutniki, wygodne fotele oraz 11 sal ćwiczeniowych ze sprzętem audio-video i rzutnikami oraz niewielki bar. Od 2004 roku studenci korzystają z nowego budynku Collegium Novum. Znajdują się w nim dwie aule na 450 i 250 miejsc oraz 14 sal ćwiczeniowych wyposaŝonych w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu i programów prawniczych, biblioteka, siłownia, sala fitness oraz bar Papagayo.

23 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica ul. Dojlidy Fabryczne Białystok Na Uczelni kształci się ponad 5 tys. studentów na kierunkach: administracja bezpieczeństwo narodowe filozofia gospodarka przestrzenna kulturoznawstwo stosunki międzynarodowe pedagogika zdrowie publiczne Absolwenci WSAP-u to profesjonaliści gotowi do podejmowania wyzwań i praktycznie przygotowani do pracy w polskiej i międzynarodowej administracji publicznej, polityce, nauce, kulturze, gospodarce.

24 Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica ul. Dojlidy Fabryczne Białystok Niepowtarzalną atmosferę WSAP tworzą jej studenci i to oni są dla nas najwaŝniejsi. Na Uczelni działa Centrum Informacji Administracyjnej, które przy współpracy z samorządami i Rzecznikiem Praw Obywatelskich zajmuje się bezpłatnym doradztwem prawnym. Studencka Organizacja Praw Człowieka wspólnie z Amnesty International organizuje akcje w obronie prześladowanych za przekonania. Działają grupy artystyczne: Teatr Administratorium, Chór WSAP, redakcja studenckiego pisma Dobry Numer, zespół muzyczny Jim Bim. Uczelnia prowadzi międzykierunkowe warsztaty dziennikarskie, muzyczne, teatralne. W 2006 r. otrzymaliśmy z rąk Parlamentu Studentów RP Medal Uczelni Przyjaznej Studentom.

25 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Choroszczańska Białystok WyŜsza Szkoła Ekonomiczna kształci studentów od 1996 roku. W swojej ofercie posiada studia I i II stopnia, studia podyplomowe oraz szkolenia. W roku akademickim 2009/2010 kandydaci mogą podjąć studia I i II stopnia na kierunku Ekonomia oraz studia I stopnia na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Na drugim roku studiów studenci mają do wyboru jedną z 15 proponowanych specjalności.

26 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Choroszczańska Białystok Sukcesy Uczelni: I miejsce w rankingu Newsweek Polska wśród uczelni ekonomicznych woj. Podlaskiego Medal Europejski 2008 i wydany przez Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Business Centre Club tytuł Najlepsza Inwestycja w Człowieka przyznany przez Ministra Rozwoju Regionalnego tytuł Jaskółka rynku pracy przyznany przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

27 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku ul. Choroszczańska Białystok 27 września 2008 w Nowym Sączu WyŜsza Szkoła Ekonomiczna w Białymstoku podpisała umowę o współpracy z 9 uczelniami wyŝszymi działającymi na terenie Polski. Tym samym została członkiem Unii Akademickiej, zrzeszającej 10 niepaństwowych szkół wyŝszych. Potencjał Unii Akademickiej to ponad 70 kierunków, w tym tak prestiŝowe jak architektura, poszukiwane jak mechatronika oryginalne jak taniec. Kilkaset specjalności, studia MBA, studia podyplomowe, partnerskie uniwersytety na całym świecie i co najwaŝniejsze, zaufanie 40 tysięcy studentów i 60 tysięcy absolwentów. Dzięki zawartemu porozumieniu, uczelnie członkowskie Unii Akademickiej budują wspólną ofertę edukacyjną, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz prowadzeniem wspólnych badań naukowych, a perspektywiczne plany Unii Akademickiej obejmują utworzenie pierwszego, niepaństwowego uniwersytetu.

28 Wyższa Finansów i Zarządzania w Białymstoku ul. Ciepła Białystok WyŜsza Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku załoŝona w 1993 roku jest jedną z najstarszych i największych uczelni niepaństwowych w Polsce. W 1999 r. powstała Filia w Ełku, w 2002r. roku otwarto Wydział Zamiejscowy w Ostrowii Mazowieckiej. Uczelnia prowadzi studia I i II stopnia, studia podyplomowe i MBA oraz studia w języku angielskim. Atutem uczelni jest baza materialna. WSFIZ w Białymstoku dysponuje nowoczesnymi budynkami z Centrum Kongresowym. Aula na 450 miejsc z pełnym zapleczem multimedialnym, dzięki któremu moŝe być salą wykładową, kinową, teatralną. Dodatkowo kilkadziesiąt sal wykładowych, dobrze wyposaŝone pracownie komputerowe, laboratoria medialne, graficzne, do nauki języków obcych, e-learningu, grafiki komputerowej i inne.

29 Wyższa Finansów i Zarządzania w Białymstoku ul. Ciepła Białystok Nowoczesna baza dydaktyczna umoŝliwia prowadzenie zajęć na kierunkach: Zarządzanie Finanse i Rachunkowość Informatyka i Ekonometria Politologia Gospodarka Przestrzenna Europeistyka Filologia Budownictwo Elektrotechnika Ekonomia Większość zajęć prowadzonych jest przez praktyków i osoby mające doświadczenie praktyczne np. biegłych rewidentów, konsultantów, doradców biznesowych, prywatnych przedsiębiorców, kadrę zarządzającą w bankach i instytucjach państwowych, inwestorów giełdowych, architektów, urbanistów, zarządzających handlem nieruchomościami, językoznawców i tłumaczy.

30 Wyższa Finansów i Zarządzania w Białymstoku ul. Ciepła Białystok Samorząd Studencki WyŜszej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku istnieje od momentu powstania Uczelni i jest najwyŝszą władzą studencką na Uczelni. Jest organizatorem wielu corocznych imprez studenckich, między innymi: Otrzęsin, Pikników WSFiZ, imprez okolicznościowych, wieczorów filmowych. Samorząd współpracuje z innymi samorządami uczelni białostockich dbając o dobry wizerunek miasta akademickiego, jakim jest Białystok. Akademicki Związek Sportowy w WSFiZ istnieje od 1994r. Od początku święci sukcesy. Obecnie zajmuje wysokie II miejsce wśród uczelni niepaństwowych.

31 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej ul. Kamienna Białystok WyŜsza Szkoła Matematyki i Informatyki UŜytkowej w Białymstoku jest uczelnią niepaństwową utworzoną decyzją Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 stycznia 1996 r. Uczelnia daje moŝliwość zdobycia atrakcyjnego i ciekawego zawodu, jednocześnie pozwala na podjęcie dalszej nauki na studiach uzupełniających na kierunkach ekonomicznych i informatyczno-matematycznych. Kształcenie w WSMIIU odbywa się w systemie studiów dziennych (stacjonarnych) i zaocznych (niestacjonarnych). Obecnie studiuje około 300 studentów. Koszt studiów jest dostosowany do poziomu akceptowalnych cen za tego typu usługi w naszym regionie, a rozbudowany system stypendialny (stypendia socjalne i naukowe) umoŝliwia szczególnie uzdolnionym i pracowitym a takŝe niezamoŝnym studentom refinansowanie znacznej części czesnego.

32 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej ul. Kamienna Białystok Uczelnia oferuje studia I - go stopnia w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym na kierunkach: Informatyka o specjalnościach: Administracja systemów i baz danych Informatyka w bankowości Bezpieczeństwo systemów komputerowych Logistyka o specjalnościach: Zarządzanie logistyką Systemy logistyczne Matematyka o specjalnościach: Matematyka i informatyka w ubezpieczeniach Matematyka i informatyka w bankowości Matematyka i informatyka w nauczaniu podstawowym i gimnazjalnym

33 Wyższa Szkoła Matematyki i Informatyki Użytkowej ul. Kamienna Białystok Ponadto Uczelnia oferuje: Szkolenia w ramach Lokalnej Akademii CISCO Program Akademii Sieci Komputerowych CISCO jest programem edukacji w zakresie technologii sieciowych, który oferuje uczestnikom moŝliwość uzyskania wiedzy teoretycznej i praktycznej z dziedziny projektowania, rozwoju i utrzymania sieci komputerowych. MSDN ACADEMIC ALLIANCE W ramach programu MSDN AA WSMiIU oferuje studentom nieodpłatnie dostęp do platformy Microsoft, serwerów oraz narzędzi programistycznych. PLATFORMĘ E-LEARNING Poprzez jej zastosowanie studenci mają nieograniczony dostęp (poprzez INTERNET) do materiałów, pomocy dydaktycznych, projektów, wykładów oraz kontaktu z nauczycielami akademickimi. Platforma umoŝliwia dokonywanie egzaminów i zaliczeń na odległość, jak równieŝ jest platformą słuŝącą wymianie doświadczeń oraz prowadzenia dyskusji w danej tematyce, moderowanej przez prowadzących wybrany przedmiot.

34 Wyższa Szkoła Menadżerska w Białymstoku ul. Sobieskiego Białystok Zdobądź zawód XXI wieku! Zostań menedŝerem turystyki i rekreacji! Kierunki kształcenia: Turystyka i Rekreacja Po ukończeniu studiów (3,5 roku) absolwent otrzymuje tytuł licencjata. Techniki Dentystyczne (w organizacji) Po ukończeniu studiów (3,5 roku) absolwent otrzymuje tytuł inŝyniera technik Dentystycznych.

35 Wyższa Szkoła Menadżerska w Białymstoku ul. Sobieskiego Białystok WyŜsza Szkoła MenadŜerska ramach czesnego zapewnia: Wysoko wykwalifikowaną kadrę. Sale wykładowe i ćwiczeniowe. Korzystanie z pracowni komputerowej. Dostęp do czytelni i biblioteki. Szkolenie wojskowe. Dopłaty do imprez turystycznorekreacyjnych. Sprzęt na Obozach Programowych

36 Wyższa Szkoła Menadżerska w Białymstoku ul. Sobieskiego Białystok W Uczelni funkcjonuje wiele kół naukowych i organizacji studenckich. WSM nawiązała współpracę z ośrodkami naukowymi: Uniwersytetem Ekonomicznym w Mińsku Akademią Studiów Podyplomowych w St. Petersburgu Państwowym Uniwersytetem Aerokosmicznym w Krasnojarsku Państwowym Uniwersytetem w Grodnie.

37 Uczelnie białostockie = wielki potencjał miasta. Szeroki i zróŝnicowany wybór kierunków studiów młodzi ludzie nie muszą wyjeŝdŝać w poszukiwaniu interesującego kierunku studiów oraz w celu realizowania swoich pasji. Uczelnie są doceniane przez pracodawców studenci są chętnie przyjmowani na praktyki i staŝe. Realizowanie kierunków zamawianych przez Ministerstwo daje więcej moŝliwości rozwoju naukowego miasta oraz jest szansą zdobycia wykształcenia studentom z mniej zamoŝnych rodzin. Uczelnie rozbudowują swoje kampusy, wyposaŝają je najnowocześniejszym sprzętem, co pozwala na łatwiejszy dostęp do wiedzy i nowości na polu naukowym. Kształcenie na studiach anglojęzycznych znacznie podnosi prestiŝ miasta, coraz więcej obcokrajowców wybiera naszą ofertę edukacyjną. Sukcesy i dorobek naukowy uczelni białostockich przeczy stereotypowi, iŝ tylko w największych ośrodkach akademickich moŝna stawiać na rozwój i profesjonalizm.

38 Konferencja organizowana przez Kuratorium Oświaty w Białymstoku Na Podlasiu mieszkam, tu studiuję a w przyszłości pracuję". W imieniu Rektorów Uczelni Białostockich Ŝyczę powodzenia na maturze, a następnie trafnych wyborów ścieŝki zawodowej. Dziękuję za uwagę. Rektor Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku prof. dr hab. Jacek Nikliński

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2014/15. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2014/15 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub: www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, 28 marca

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015 / 2016

Rekrutacja 2015 / 2016 Rekrutacja 2015 / 2016 Klasy proponowane w roku szkolnym 2015/2016 z rozszerzonymi: matematyką, matematyką, matematyką, językiem angielskim, językiem angielskim, językiem polskim, fizyką i informatyką

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2017 / 2018

Rekrutacja 2017 / 2018 Rekrutacja 2017 / 2018 Klasy proponowane w roku szkolnym 2017/2018 z rozszerzonymi: Ø matematyką, Ø matematyką, Ø matematyką, Ø językiem angielskim, Ø językiem polskim, fizyką i informatyką biologią, chemią

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt.

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 email: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 96/2013 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska zaprasza na studia!

Politechnika Śląska zaprasza na studia! Politechnika Śląska zaprasza na studia! Historia Politechnika Śląska została utworzona 24 maja 1945 r. Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 29 października 1945 r. Naukę na czterech wydziałach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni

KSIĘGA JAKOŚCI 2 PREZENTACJA UCZELNI. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 2.1 Historia uczelni /5 Obowiązuje od grudnia 006 r. PREZENTACJA UCZELNI. Historia uczelni W 953 roku Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Polskich oraz Zakład Budowy Maszyn i Turbin (późniejsze Zakłady Mechaniczne Zamech

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie

LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie LOSY ABSOLWENTÓW 2013 II Liceum im. K. K. Baczyńskiego w Koninie Zebraliśmy informacje o losach 246 tegorocznych maturzystów (87,54%). 1. Naukę będzie kontynuować 97,97% absolwentów (2,03% - wyjazd za

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009

Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10 Rektora UMK z dnia 24 stycznia 2008 r. Rodzaje egzaminów oraz zasady uwzględniania ich wyników w procesie kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej

Rekrutacja 2016/17. Oferta edukacyjna. IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej IV Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej Rekrutacja 2016/17 Oferta edukacyjna Zakładka REKRUTACJA na stronie szkoły lub www.rekrutacja.lo4.poznan.pl IV Liceum Ogólnokształcące, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł

roczna - biologia (I stopień) 530 zł zł zł - biologia (II stopień) 530 zł zł zł Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 32/R/09 Rektora UG z dn. 23.062009 r. w sprawie opłat za usługi edukacyjne* w Uniwersytecie Gdańskim w roku akademickim 2009/2010 Wydział Biologii - biologia (I stopień)

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU

STUDIA Z GWARANCJĄ SUKCESU Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica w Białymstoku ul. Ks.Stanisława Suchowolca 6, 15-567 Białystok

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku

LOSY ABSOLWENTÓW. I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie. z 2014 roku LOSY ABSOLWENTÓW I Liceum Ogólnokształcącego im. Zygmunta Krasińskiego w Ciechanowie z 2014 roku Opracowano na podstawie danych zebranych przez wychowawców 1 Absolwenci w e d ł u g r o d z a j ó w u c

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Starosta Piski. Andrzej Nowicki

Starosta Piski. Andrzej Nowicki Starosta Piski Andrzej Nowicki ZESPÓŁ SZKÓŁ ZAWODOWYCH z BIBLIOTEKĄ PEDAGOGICZNĄ w PISZU ZAPRASZA DO REALIZACJI SWOICH MARZEŃ Technikum: TYLKO MY ZAPEWNIMY CI: Zasadnicza Szko³a Zawodowa: Zdobą dź zawód,

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017

Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 Oferta edukacyjna dla gimnazjalistów na rok szkolny 2016/2017 I. ZAPROJEKTKUJ SWOJĄ KLASĘ!!! MATEMATYCZNO FIZYCZNY Z CHEMIĄ lub INFORMATYKĄ lub GEOGRAFIĄ lub JĘZYKIEM ANGIELSKIM lub JĘZYKIEM NIEMIECKIM

Bardziej szczegółowo

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015

LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 LOSY NASZYCH ABSOLWENTÓW 2015 RANKING NAJPOPULARNIEJSZYCH KIERUNKÓW STUDIÓW KIERUNKI HUMANISTYCZNE Filologia polska Edytorstwo Uniwersytet M. Curie- Skłodowskiej w Lublinie 1 Lingwistyka Uniwersytet M.

Bardziej szczegółowo

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w Rudniku nad Sanem V miejsce na Podkarpaciu w Rankingu Szkół Olimpijskich 2014 r. OFERTA EDUKACYJNA NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 KLASA HUMANISTYCZNO PRAWNICZA KLASA HUMANISTYCZNO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 20 /2009. Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 30 kwietnia 2009 roku Zarządzenie Nr 20 /2009 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 kwietnia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia limitu przyjęć na I rok studiów w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY Senatu UMCS nr XXI-17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2008/2009: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA Konkurs ocen na

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja na studia drugiego stopnia

Rekrutacja na studia drugiego stopnia Załącznik 3 do uchwały Senatu UO nr 163/2012-2016 z dnia 2. VI 2016r. w sprawie zasad rekrutacji na studia w roku akademickim 2017/2018 Rekrutacja na studia drugiego stopnia Nazwa kierunku, na który odbywa

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Wszystko co należy wiedzieć na temat Politechniki Białostockiej.

Wszystko co należy wiedzieć na temat Politechniki Białostockiej. Wszystko co należy wiedzieć na temat Politechniki Białostockiej. STUDENCI POLITECHNIKI Na Politechnice studiuje prawie 14 tysięcy studentów na studiach I, II i III stopnia. Uczelnia prowadzi w tym roku

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku

Losy Absolwentów 2015. I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku Losy Absolwentów 2015 I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku WYBÓR UCZELNI PRZEZ ABSOLWENTÓW 170 4 ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH PUBLICZNYCH ABSOLWENCI STUDIUJĄCY NA UCZELNIACH

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu finanse i rachunkowość zarządzanie Wydział Ekonomii i Zarządzania www.kandydaci.ae.katow ice.pl/?contentid=1992 nr 11 z 28 października

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Wydział Filozofii i Socjologii Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Kierunki studiów: Europeistyka Filozofia Kognitywistyka Kreatywność społeczna Socjologia Zarządzanie w politykach publicznych

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII-8.4/13 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 29 maja 2013 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2014/2015: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ARCHEOLOGIA

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE załącznik nr 1 do zarzadzenia Rektora UG nr 22/R/15 OPŁATY ZA KSZTAŁCENIE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 Podatki i doradztwo

Bardziej szczegółowo

zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński

zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński zapraszamy na Uniwersytet Jagielloński przygotowanie: Dział Rekrutacji na Studia rok akademicki 2017/2018 dane statystyczne uniwersytet w liczbach podstawowe dane 15 41 800 87 3 900 wydziałów + UCMW UJ-UR

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA

AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA marzec 2014 PROJEKT AKADEMICKA CZĘSTOCHOWA ma na celu wzmocnienie wizerunku Częstochowy jako silnego ośrodka akademickiego poprzez: promowanie edukacyjnej i kulturalno - rekreacyjnej

Bardziej szczegółowo

Zarz dzenie nr R 0161/41/ 2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Cz stochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysoko

Zarz dzenie nr R 0161/41/ 2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Cz stochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysoko Zarządzenie nr R 0161/41/ 2010 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 30 czerwca 2010 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE Podatki i doradztwo podatkowe (studia niestacjonarne II stopień) (Wydział Prawa i Administracji; Wydział Zarządzania) Biznes i technologia ekologiczna (II stopień - studia 3-semestralne niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r.

UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. UCHWAŁA Nr XXIII 26.9/15 Senatu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie liczby miejsc na pierwszym roku poszczególnych kierunków studiów stacjonarnych na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2014/2015. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2014/2015 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura 1. Wydział

Bardziej szczegółowo

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe

nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki przyrodnicze nauki społeczne nauki medyczne, nauki o zdrowiu oraz nauki o kulturze fizycznej nauki ścisłe Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 192 Rektora UMK z dnia 6 października 2014 r. Olimpiady przedmiotowe oraz olimpiady interdyscyplinarne, których laureaci i finaliści mogą ubiegać się o stypendium rektora

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach

Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie. poszukiwane na rynku pracy specjalności. ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto? wykształcenie inżynierskie + poszukiwane na rynku pracy specjalności ciekawa i dobrze płatna praca po studiach Dlaczego warto - perspektywy wg przeprowadzonych w 2014 r. badań Biura Karier

Bardziej szczegółowo

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015

ARCHITEKTURA. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. na rok akademicki 2014/2015 Wydział Architektury i Sztuk Pięknych Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego PROGRAM KSZTAŁCENIA na rok akademicki 0/0 ARCHITEKTURA I STOPIEŃ STUDIÓW - STUDIA INŻYNIERSKIE INFORMACJE O WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr 20 z dnia 5.03.2003 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2003/2004 Podstawę ustalenia odpłatności za studia zaoczne

Bardziej szczegółowo

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J

I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J I L I C E U M O G Ó L N O K S Z T A Ł C Ą C E I M. M A R I I K O N O P N I C K I E J 16-400 Suwałki, Plac A. Mickiewicza 3, tel. (0-87) 5665626, 5662851 e-mail: sekretariat@1lo.suwalki.eu, http://www.1lo.suwalki.pl

Bardziej szczegółowo

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny)

850,00 zł 3 300,00 zł 6 300,00 zł Uniwersytet Medyczny) OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER)

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER) UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU EUROPA-UNIVERSITÄT VIADRINA FRANKFURT (ODER) Collegium Polonicum w Słubicach PASJA POKONUJE GRANICE. STUDIUJ Z NAMI I UCZYŃ Z NIEJ SPOSÓB NA ŻYCIE. O COLLEGIUM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O UCZELNIACH WYśSZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

INFORMACJA O UCZELNIACH WYśSZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej INFORMACJA O UCZELNIACH WYśSZYCH FUNKCJONUJĄCYCH W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM BIAŁYSTOK 2009 Maturzysto - czas na decyzję!

Bardziej szczegółowo

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI

XIII LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI im. płk. L. LISA-KULI Gimnazjalisto! W roku szkolnym 2014/15 oferujemy Ci 5 klas ogólnych od drugiego roku nauczania sprofilowanych zgodnie z preferencjami uczniów. Klasa 1a z rozszerzonym programem nauczania języka polskiego,

Bardziej szczegółowo

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl

www.wlodkowic.pl sport.wlodkowic.pl Projekt pn. Ogólnopolski Program Kształcenia Kadr Sportowych powstał w celu dostosowania kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy. W szczególności uwzględniono potrzeby środowiska sportowego,

Bardziej szczegółowo

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 Wydział Biologii OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 ratalna semestralna roczna biologia (I stopień) 650,00 zł 2 4 biologia (II stopień) 650,00 zł

Bardziej szczegółowo

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka

KUL. Lubelski Jana Pawła II. europeistyka KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II europeistyka 2 europeistyka European Studies www.kul.pl/unia Tryby studiów stacjonarne I stopnia licencjackie (limit miejsc: 60); niestacjonarne I stopnia

Bardziej szczegółowo

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej

Uprawnienia laureatów i finalistów Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej 1 2 3 4 5 Akademia Ekonomiczna w Katowicach Akademia Ekonomiczna w Poznaniu Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie Akademia Podlaska w Siedlcach finanse i ubezpieczenia,

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny

Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny Załącznik 2 Kierunki studiów na uczelniach wyższych w rejonie Kościerzyny L.p. Uczelnia wyższa 1 2 Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Kartuzach - Akademia Humanistyczno- Ekonomiczna w Łodzi PWSH Pomerania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 86/2014 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego wprowadzające zmiany Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2014/2015 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły WyŜszej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020

Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Rozwoju Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej Szkoły Wyższej w Jeleniej Górze do roku 2020 Strategia Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych Karkonoskiej Państwowej

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU

LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU LOSY ABSOLWENTÓW II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. ADAMA MICKIEWICZA W SŁUPSKU Jednym z obszarów działalności II Liceum Ogólnokształcącego w Słupsku jest monitorowanie losów swoich

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz.

WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz. WYKAZ KIERUNKÓW I SPECJANOŚCI W UŁ W ROKU AK. 2009/2010 /uwzględniono zamiejscowe ośrodki dydaktyczne i Filię UŁ w Tomaszowie Maz./ WYDZIAŁ FILOLOGICZNY: 1. FILOLOGIA POLSKA 2. KULTUROZNAWSTWO filmoznawstwo

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna 2014/2015

Oferta edukacyjna 2014/2015 Oferta edukacyjna 2014/2015 Drogi Gimnazjalisto, Szkoła pod patronatem UMCS, KUL, UM w Lublinie jeżeli szukasz przyjaznej szkoły, w której będziesz czuł się bezpiecznie, to zapraszamy Cię do nas, do I

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia.

Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. Walory szkoły: Zespół Szkół z Dodatkową Nauką Języka Białoruskiego w Hajnówce, to szkoła z tradycjami naukowymi, kultywująca wielokulturowość Podlasia. W szkole panuje przyjazna atmosfera, a uczniowie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku

Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku DO-0130/93/2013 Zarządzenie nr 93 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 9 września 2013 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wzmocniony dodatkową liczbą godzin w procesie edukacji po kl. I. informatyka wychowanie fizyczne. matematyka fizyka chemia j. ang.

Przedmiot wzmocniony dodatkową liczbą godzin w procesie edukacji po kl. I. informatyka wychowanie fizyczne. matematyka fizyka chemia j. ang. Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Broniewskiego w Bełchatowie zamierza otworzyć w roku szkolnym 2015/2016 oddziały klas pierwszych o następujących specjalnościach Symbol Nazwa oddziału

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE

PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE PRAKTYCZNE WYKSZTAŁCENIE 2015 FAKTY I LICZBY 6 wydziałów 70 lat tradycji 34 kierunki 54 specjalności 10 000 studentów 62 000 absolwentów 1 700 pracowników 800 pracowników naukowych NASZA MISJA Zdrowie,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 18/2005 Rektora Uniwersytetu Śląskiego z dnia 10 marca 2005 r. Wysokość opłat semestralnych za niektóre usługi edukacyjne w roku akademickim 2005/2006 Podstawę ustalenia

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Sadzyńska. Studenci

Mgr Anna Sadzyńska. Studenci Mgr Anna Sadzyńska studenci uniwersytetu medycznego w Łodzi Dane statystyczne 2009/2010 Liczba kandydatów 10 850 (stacjonarne 8 737, wieczorowe 1 062, zaoczne 1 051). Liczba przyjętych 2 802. Średnia liczba

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ

3. NAUCZYCIELSKIE 4. PAŃSTWOWA 5. PAŃSTWOWA KOLEGIUM JĘZYKÓW OBCYCH WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ PUBLICZNE SZKOŁY WYŻSZE W WOJEWODZTWIE LUBELSKIM w porządku alfabetycznym Lp. Nazwa szkoły Adres Kierunki Tel., fax, e-mail Strony www 1. AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO J. PIŁSUDSKIEGO W WARSZAWIE WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim

Klasa 1 C POLITECHNICZNA. Grupa 2. dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Klasa 1 C POLITECHNICZNA Grupa 2 dwujęzyczna z wykładowym językiem francuskim Jest przeznaczona dla osób o UZDOLNIENIACH Z PRZEDMIOTÓW ŚCISŁYCH, zainteresowanych nowoczesną TECHNOLOGIĄ INFORMACYJNĄ I PROGRAMOWANIEM

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Politechnika Poznańska ponad 90 lat tradycji Dlaczego warto studiować na Politechnice Poznańskiej? WIEDZA Czyli to, co najcenniejszego może przekazać Wam Uczelnia. Wiedza na Politechnice

Bardziej szczegółowo

środa, 22 lutego 2012

środa, 22 lutego 2012 Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Lublinie 20-030 Lublin, ul. Obrońców Pokoju 2, tel. (081) 531 85 56 20-358 Lublin, ul. Olchowa 8, tel. (081) 744 21 13 fax. 081 463 17 30 ŁYK HISTORII - Uczelnia została

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów. Matura 2016

Badanie losów absolwentów. Matura 2016 Badanie losów absolwentów Matura 2016 Brak danych i dane niepełne od 26 osób (13,8%) Liczba wszystkich absolwentów w roku szkolnym 2016-188 Studiuje- 87,7% W trybie niestacjonarnym - 1 Na uczelni niepublicznej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r.

Zarządzenie nr 11 Rektora Uniwersytetu w Białymstoku z dnia 31 maja 2011 r. Zarządzenie nr 11 w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne świadczone w Uniwersytecie w Białymstoku Na podstawie art. 99 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE

OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE OFERTA EDUKACYJNA 2015-2016 LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCACEGO ZAKONU PIJARÓW W KRAKOWIE W Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów uczniowie uczą się w klasach liczących maksymalnie 28 uczniów. Zajęcia lekcyjne

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR BEZPŁATNY

INFORMATOR BEZPŁATNY Projekt OPERACJA SUKCES unikatowy model kształcenia na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Łodzi odpowiedzią na potrzeby gospodarki opartej na wiedzy INFORMATOR BEZPŁATNY współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1

Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Załącznik nr 1a do zarządzenia Nr 35/2015 Wysokość czesnego na I roku studiów niestacjonarnych (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2015/16 1 Kierunek studiów Rodzaj studiów Opłata roczna Wysokość

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie)

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY Nr XXIII 17.12/14 Senatu UMCS w Lublinie z dnia 28 maja 2014 r. ZASADY KWALIFIKACJI na rok akademicki 2015/2016: STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (2-letnie) ADMINISTRACJA ANIMACJA

Bardziej szczegółowo

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE

STUDIA MIĘDZYWYDZIAŁOWE OPŁATY ZA USŁUGI EDUKACYJNE ZA STUDIA W UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 STUDIA MIĘDZYUCZELNIANE Agrochemia (I stopień) (Wydział Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI

WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI Studia stacjonarne. Mechanika i Budowa Maszyn -komputerowe wspomaganie konstruowanie i wytwarzanie (CAD/CAM) -samochody i silniki -eksploatacja i rzeczoznawstwo samochodowe

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii

Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii HISTORIA WNoŻiB został powołany 1 lipca 2005 roku Uchwała Od 1 stycznia 2006 roku WNoŻiB rozpoczął funkcjonowanie jako szósty Wydział UP Początek funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 im. kpt. hm. Andrzeja Romockiego Morro W BARLINKU ROK SZKOLNY 2012/2013 Drodzy Rodzice i Absolwenci Gimnazjum! Przedstawiamy wam ofertę

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2013/ Wydział Humanistyczny * - przedmiot kierunkowy SM stara matura NM nowa matura na studia w roku akademickim 2013/2014 1. Wydział Humanistyczny Załącznik nr 2 do uchwały Senatu nr 43/2012 z dnia 31 maja 2012 r. DZIENNIKARSTWO

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DNIA OTWARTEGO

PROGRAM DNIA OTWARTEGO Tel. 535 264 433 PROGRAM DNIA OTWARTEGO 17.00 - Prezentacja oferty dydaktycznej szkoły 17:30 - Lekcje pokazowe z: języka polskiego i matematyki (pokoje pracy zespołowej nr 26 i 27 drugie piętro), języka

Bardziej szczegółowo

biologia biotechnologia

biologia biotechnologia Załącznik do uchwały nr 17 Senatu ZUT z dnia 26 marca 2012 r. Wykaz kierunków studiów, których ukończenie uprawnia kandydatów do ubiegania się o przyjęcie na określony kierunek studiów drugiego stopnia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczny Wydział Ekonomiczny kształci studentów na dwóch kierunkach studiów: 1. Ekonomia jednolite studia magisterskie stacjonarne jednolite studia magisterskie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE Nazwa kierunku studiów DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z PROGRAMEM STUDIÓW NA KIERUNKU ZARZĄDZANIE PROWADZONYM NA WYDZIALE ADMINISTRACJI I EKONOMII WSEI W LUBLINIE ZARZĄDZANIE I STOPIEŃ Poziom kształcenia/poziom

Bardziej szczegółowo

Mgr Anna Sadzyńska. Immatrykulacja

Mgr Anna Sadzyńska. Immatrykulacja Działalność dydaktyczna Mgr Anna Sadzyńska studenci uniwersytetu medycznego w łodzi Dane statystyczne 2008/2009 Rekrutacja: Liczba kandydatów 10316 (stacjonarne 8769, wieczorowe 850, zaoczne 697). Liczba

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009

Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 Załącznik nr 1 do Uchwały Senatu UMCS nr XXI17.4/07 z dnia 23 maja 2007 r. Wykaz przedmiotów, z których wyniki egzaminu maturalnego stanowią podstawę przyjęcia na studia w roku akademickim 2008/2009 S

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013

Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Kierunki studiów w Uniwersytecie Jagiellońskim w roku akademickim 2012/2013 Wydział Filologiczny Wydział Polonistyki Wydział Wydział Prawa i Administracji Kierunek Specjalność Studia stacjonarne Studia

Bardziej szczegółowo

Nowe kierunki w ofercie UwB

Nowe kierunki w ofercie UwB Nowe kierunki w ofercie UwB Logistyka oraz filozofia i etyka na studiach I stopnia, a także kryminologia II stopnia to kolejne nowości w ofercie Uniwersytetu w Białymstoku na rok akademicki 2015/2016 zatwierdzone

Bardziej szczegółowo

XII Liceum Ogólnokształcące 3 letnie KLASA 1 AL

XII Liceum Ogólnokształcące 3 letnie KLASA 1 AL INFORMATOR ZESPOŁU SZKÓŁ CHEMICZNYCH i PRZEMYSŁU SPOŻWCZEGO W LUBLINIE ROK SZKOLNY 2012/2013 W ZSChiPS punktowany będzie i oraz dodatkowo dwa przedmioty w zależności od rozszerzenia programowego XII Liceum

Bardziej szczegółowo