KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE"

Transkrypt

1

2 KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE 6 czerwca Reggae Day Festival Po raz pierwszy w Czêstochowie odbêdzie siê ogólnopolski festiwal najbardziej pozytywnego gatunku muzycznego, jakim jest muzyka reggae. W programie przegl¹d 10 zespo³ów w ramach konkursu Reggae Talent oraz koncerty gwiazd wieczoru. Zagraj¹: Maleo Reggae Rockers, NEFRE, Indios Bravos i Vavamuffin. Zespo³y te stanowi¹ œcis³¹ czo³ówkê tego nurtu w Polsce. Lokalnie festiwal reprezentowaæ bêdzie czêstochowska grupa NEFRE, promuj¹ca swoj¹ drug¹ p³ytê - Patrz. Miejsce: Miejski Stadion Arena Czêstochowa Organizator: Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, ul. Dekabrystów 43, Czêstochowa, tel , czerwca VI Czêstochowska Noc Kulturalna Miejsce: centrum miasta Wyj¹tkowy projekt artystyczny, zainicjowany przez mieszkañców Czêstochowy. Tysi¹ce wejœciówek na dziesi¹tki koncertów, spektakli, wystaw, happeningów, pokazów filmów i imprez klubowych, organizowanych przez czêstochowskie instytucje kultury, restauracje, puby, kluby, galerie, organizacje pozarz¹dowe. Tej nocy miasto nie œpi! Cena karnetu: 9,99 z³ Koordynator: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , czerwca IX Miêdzynarodowy Turniej Policyjnych Dru yn Konnych oraz Country nad Wart¹ 2009 Miejsce: Teren Ogniska TKKF Pegaz, ul. Mstowska 46, tel Turniej zostanie poprzedzony przejazdem uczestników Alej¹ Najœwiêtszej Maryi Panny. Widowiskowe, indywidualne i dru ynowe popisy jazdy konnej na czas, na skomplikowanym torze przeszkód. O szablê Komendanta G³ównego Policji walczyæ bêd¹ reprezentanci policji konnej z Polski, Czech, S³owacji, Wêgier, Niemiec i W³och. Imprezie towarzysz¹ wystêpy muzyczne, w tym koncert muzyki country: zagra m.in. zespó³ Coach. Wstêp wolny. Organizator: Komenda Miejska Policji w Czêstochowie, tel , Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu Miasta Czêstochowy, tel

3 25 28 czerwca Dni Jazzowo-Bluesowe,,Czêstochowa 2009 Koncerty i warsztaty 25 czerwca Piotr aczek MUTRU" Piotr aczek to jeden z najbardziej rozchwytywanych sidemanów w naszym kraju. Jego gitarê basow¹ mo na us³yszeæ na p³ytach Anity Lipnickiej, Kayah i Edyty Górniak. Jednak zainteresowania Piotra wykraczaj¹ poza muzykê popow¹. Œwiadczyæ mo e o tym choæby trasa koncertowa ze s³ynnym francuskim skrzypkiem jazzowym, Didierem Lockwoodem. Jego nowa p³yta Mutru to kalejdoskop, w którym na bazie dynamicznego fusion znalaz³o siê niemal wszystko: soul, rock, pop, funky. Miejsce: Warsztaty bêd¹ siê odbywaæ w Zespole Szkó³ Muzycznych, koncerty na scenie plenerowej na Placu Biegañskiego. 26 czerwca Leszek Cichoñski & Mike Green Guitar Workshop Leszek Cichoñski jest gitarzyst¹ bluesowym, kompozytorem i aran erem, a tak e organizatorem Thanks Jimi Festival i Gitarowego Rekordu Guinnessa we Wroc³awiu. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych za³o y³ zespó³ Blues Rock Guitar Workshop (obecnie Guitar Workshop) w sk³ad którego weszli: W³odzimierz Krakus, Jerzy Styczyñski i Jerzy Piotrowski. Z grup¹ wspó³pracowali m.in. Anika, Micha³ Czwojda, Artur Dutkiewicz, Tomasz Grabowy, Wojciech Karolak, Kuba Majerczyk i Andrzej Pluszcz. Obecnie trzon Guitar Workshopu tworz¹: Robert Jarmu ek, Marek Kap³on i Jerzy Kwinta. 27 czerwca Wojtek Pilichowski Band Wojtek Pilichowski to basista, uznany muzyk sesyjny, kompozytor. Wspó³pracowa³ z tak ró norodnymi muzykami jak m.in. Micha³ Urbaniak, Gregg Bissonette, Simon Phillips, Maryla Rodowicz, Nicko McBrain (Iron Maiden), Marco Minnemann (H-Blockx), Kasia Groniec, Chris de Burgh, Enrique Iglesias, Basia Trzetrzelewska, Funky Filon, Edyta Górniak, Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Zbigniew Ho³dys, Krzysztof Misiak, Jan Borysewicz. Nagra³ kilkadziesi¹t p³yt jako muzyk sesyjny. Dzia³a³ równie w Trio Basowym i supergrupie Woobie Doobie. Obecnie prowadzi swój zespó³ Pilichowski Band w sk³adzie Pilichowski, Olszak, Barañski, Owczarz, Papierz oraz gra w grupie ÐR2 i w zespole Kasi Kowalskiej. Wstêp wolny Organizatorzy: OPK GAUDE MATER, ul. D¹browskiego 1, tel , Towarzystwo Inicjatyw Artystycznych FORMA,

4 KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE czerwca III Festiwal Sztuki Kulinarnej Aleja Dobrego Smaku Miejsce: Plac Biegañskiego, III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny Wielkie œwiêto dla smakoszy! Gotowanie z najpopularniejszymi kucharzami w Polsce. Pokazy kulinarne, interaktywne konkursy z udzia³em publicznoœci, wystêpy artystyczne oraz bogata oferta rozmaitych wystawców i restauratorów. Gwiazdami tegorocznego festiwalu kulinarnego bêd¹: KAROL OKRASA i grupa LESZCZE. Wstêp wolny. Organizator: Czêstochowska Organizacja Turystyczna, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 65, tel , e mail: Wspó³organizator: Urz¹d Miasta Czêstochowy, ul. Œl¹ska 11/13, tel , lipiec, sierpieñ LATO ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO... Cykl imprez plenerowych: koncerty, uliczne spektakle teatralne, wystawy, happeningi: jednym s³owem - mieszanka rozmaitoœci kulturalnych z miasta, regionu i ca³ego kraju, kierowana do mieszkañców, pielgrzymów i turystów odwiedzaj¹cych Czêstochowê. Miejsce: Plac Biegañskiego i III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny, instytucje kultury, galerie i kluby muzyczne. Organizatorzy: czêstochowskie instytucje kultury. Koordynator: Wydzia³ Kultury i Sztuki Urzêdu Miasta Czêstochowy, ul. Focha 19/21, tel , 4 lipca Koncert wiedeñski godz Plenerowy koncert z udzia³em Orkiestry Filharmonii Czêstochowskiej pod dyrekcj¹ Jerzego Salwarowskiego Wstêp wolny Miejsce: scena przed IV LO im.h.sienkiewicza Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 56 Organizator: Filharmonia Czêstochowska, tel , lipca V Jasnogórskie Spotkania Szantowe RUBIN i V Pielgrzymka eglarzy W ramach spotkania w sobotê 18 lipca w Sali Papieskiej na Jasnej Górze odbêdzie siê specjalny koncert szantowy. Koncert muzyki szanty zaplanowany jest równie w Cafe Belg (Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 32). Imprezie towarzyszyæ bêdzie konkurs fotograficzny Gdy burzowe hucz¹ fale. Organizator: Stowarzyszenie Kultury i Muzyki eglarskiej RUBIN, Czêstochowa, ul. Jana III Sobieskiego19/40,

5 5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16, 23 sierpnia Niedzielne Koncerty Letnie godz Miejsce: Altana w Parku im. S. Staszica Gor¹ce letnie popo³udnia w jasnogórskim parku wype³nione muzyk¹. Jazz, szanty, kapele podwórkowe, orkiestry dête niedzielna rozrywka dla ka dego. Wstêp wolny. Organizator: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , lipca II Piknik Wojsk Napoleoñskich. Rekonstrukcja wydarzeñ z 1809 r. Letni najazd wojsk napoleoñskich na Czêstochowê! Nawi¹zuje do tradycji orê a polskiego oraz pobytu wojsk napoleoñskich w Czêstochowie. W programie imprezy m.in.: przemarsz wojsk ulicami Czêstochowy, pokaz musztry pododdzia³ów piechoty, prezentacja regimentów, inscenizacja bitwy w wykonaniu regimentów rekonstruktorów historii wojskowej wystêpuj¹cych w umundurowaniu z okresu Ksiêstwa Warszawskiego, pokaz ycia obozowego z udzia³em publicznoœci, forteczna biesiada. Wstêp wolny. Organizatorzy: Czêstochowska Organizacja Turystyczna, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 65, tel , e mail: Stowarzyszenie Twierdza Czêstochowa, tel sierpnia Koncert muzyki filmowej godz Plenerowy koncert z Orkiestr¹ Filharmonii Czêstochowskiej pod batut¹ Tomasza Chmiela. Solistk¹ bêdzie Adrianna Bujak-Cyran - sopran. Miejsce: scena przed IV LO im. H.Sienkiewicza. Wstêp wolny Organizator: Filharmonia Czêstochowska, tel ,

6 KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE sierpnia XVII Dni Czêstochowy Wielkie, doroczne Œwiêto Miasta. Wystawy, spektakle, wystêpy kapel podwórkowych, jarmark staroci i zawody sportowe to sta³e punkty programu. Wieczory nale ¹ do fanów muzyki - na scenie króluj¹ ró ne rytmy: rock, jazz, hip-hop, reggae. 27 sierpnia koncert inauguruj¹cy Dni Czêstochowy wrêczenie nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury oraz statuetek Mecenas Kultury. Dni Czêstochowy koñczy KONCERT GWIAZDY. Wstêp wolny. Organizatorzy: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , Wydzia³ Kultury i Sztuki Urzêdu Miasta Czêstochowy, ul. Focha 19/21, tel , sierpnia 70 rocznica bitwy pod Mokr¹ inscenizacja historyczna Miejsce: Mokra, gm. MiedŸno k. Czêstochowy 1 wrzeœnia 2009 r. mija 70 lat od wybuchu II wojny œwiatowej i rozpoczêcia dzia³añ wojennych na pograniczu polsko-niemieckim. W pierwszym dniu wojny, 1 wrzeœnia, Wo³yñska Brygada Kawalerii pod dowództwem Juliana Filipowicza na polach wsi Mokra toczy³a nierówn¹ walkê i powstrzymywa³a przez ca³y dzieñ niemieck¹ 4 Dywizjê Pancern¹ gen. Reinharda, wspieran¹ przez lotnictwo. Rekonstrukcja historyczna bêdzie elementem uroczystoœci zwi¹zanych z obchodami 70 rocznicy kampanii wrzeœniowej, a zarazem lekcj¹ historii zaprezentowan¹ w bardzo przystêpny, widowiskowy sposób. Wstêp wolny. Organizatorzy: Czêstochowska Organizacja Turystyczna, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 65, tel , e mail: Stowarzyszenie Twierdza Czêstochowa, tel , Urz¹d Gminy w MiedŸnie, Starostwo Powiatowe w K³obucku. 4-6 wrzeœnia Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XIX Krajowa Wystawa Rolnicza, X Dni Europejskiej Kultury Ludowej, IV Konkurs Europejskiej Sztuki Ludowej We wrzeœniu ka dego roku na Jasnej Górze obchodzone jest jedno z najwiêkszych œwi¹t rolniczych - Œwiêto Dziêkczynienia za zebrane plony. Z ca³ego kraju przyje d a oko³o 100 tysiêcy pielgrzymów z darami z p³odów ziemi. Przynosz¹ w³asnorêcznie wykonane wieñce ze zbó, kwiatów i owoców. Jasnogórskim obchodom œwiêta rolników towarzysz¹ promuj¹ce polsk¹ wieœ imprezy - Krajowa Wystawa Rolnicza oraz Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Odbywaj¹ siê wtedy wystawy i koncerty zespo³ów ludowych z kraju i innych pañstw Europy. W tym roku Do ynkom towarzyszy tak e IV Konkurs Europejskiej Sztuki Ludowej.

7 Miejsce: Klasztor O.O. Paulinów na Jasnej Górze, Miejska Galeria Sztuki, Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. H. Sienkiewicza, Plac Biegañskiego, II i III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny, Pawilon Etnograficzny Muzeum Czêstochowskiego - Park im. S. Staszica. Organizatorzy: Krajowe Duszpasterstwo Rolników, Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie, ul. Wyszyñskiego 70/126, tel , fax , Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , fax , Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , 11 wrzeœnia Inauguracja 65. sezonu artystycznego 2009/2010 godz Koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Czêstochowskiej pod dyrekcj¹ Jerzego Salwarowskiego; soliœci: Zakhar Bron (Rosja) - skrzypce, Avri Levitan (Izrael) - altówka, Micha³ Dmochowski - wiolonczela, Hubert Salwarowski fortepian, Tatiana Szebanowa - fortepian. Miejsce: Filharmonia Czêstochowska. Wstêp p³atny Organizator: Filharmonia Czêstochowska, tel , wrzeœnia 3. Œwiatowy Kongres Czêstochowian Spotkanie czêstochowian - zarówno tych mieszkaj¹cych w swoim rodzinnym mieœcie, jak i przebywaj¹cych na sta³e lub czasowo w innym miejscu w Polsce lub poza jej granicami. W czasie Kongresu planowane s¹ spotkania œrodowiskowe, wieczory autorskie oraz wystêpy znanych czêstochowian, w tym du y plenerowy koncert na Placu Biegañskiego. Organizator: Komitet Organizacyjny Kongresu. Biuro Organizacyjne: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater", ul. D¹browskiego 1,tel , fax , wrzeœnia Festiwal Blue Blues Czêstochowa 2009 Miejsce: Klub Muzyczny ASK, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 61, Klub Politechnik Aleja Armii Krajowej 23/25. Wstêp p³atny. Organizatorzy: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , Towarzystwo Inicjatyw Artystycznych FORMA,

8 SPEKTAKLE ULICZNE 25 lipca Exultet spektakl gliwickiego Teatru A Miejsce: III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny (przestrzeñ œrodkowej czêœci Alei vis-a-vis Liceum im. H. Sienkiewicza) godz Spektakl opowiada historiê cz³owieka - everymana, jego stawanie siê i ostateczna przemiana dokonuj¹ siê w symbolicznej podró y, inspirowanej legendami o poszukiwaniu Ognistego Ptaka. Uniwersalnoœæ tematu w g³ównej mierze zasadza siê na przenikaniu siê i syntezie tradycji, obecnych w ró nych przekazach kulturowych - pocz¹wszy od ekstatycznych, pierwotnych obrzêdów magiczno-religijnych, a skoñczywszy na tradycji judeo-chrzeœcijañskiej z jej koncepcj¹ Paschy i Sakramentów. Organizator: Biblioteka Publiczna im. dra W. Biegañskiego, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 22, tel , 12, 19, 26 lipca (niedziela), 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia (niedziela), godz IV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych w Alejach - Czêstochowa 2009 Miejsce: Klub Carpe Diem, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 29 Wakacyjna mieszanka teatralnych rozmaitoœci z ca³ego kraju, któr¹ mo na ogl¹daæ przy stoliku, znad fili anki kawy. Sztuki straszne i œmieszne, monodramy, teatr ma³ych form, teatr lalkowy, piosenki. Klasyka i alternatywa, trupy zawodowe i amatorzy. Wstêp p³atny bilety w cenie 7 z³. Organizator: Stowarzyszenie Proartystyczne INTEGRACJA, tel , Koordynator festiwalu: Artur Bratek,

9 LETNIE SPEKTAKLE TEATRALNE Organizator spektakli: Teatr im. A.Mickiewicza, ul.kiliñskiego 15, tel (47, 57), czerwca TRZY SIOSTRY Spektakl w re yserii Julii Wernio ze scenografi¹ El biety Wernio i muzyk¹ Piotra Salabera. Miejsce: Scena Du a, godzina STACHURA Piosenki Edwarda Stachury œpiewa Piotr Machalica. Graj¹: Marcin Lamch, Dariusz Bafeltowski, Krzysztof NiedŸwiecki. Pomys³ ca³oœci i prowadzenie: Robert Doros³awski. Miejsce: Scena Kameralna, godzina wrzeœnia TEATR, REAKTYWACJA! Letni Przegl¹d Premier Minionego Sezonu Przegl¹d premier zrealizowanych w Teatrze w sezonie 2008/2009, spektakle prezentowane na scenach Teatru im. Adama Mickiewicza, bilety dla wszystkich widzów w promocyjnej cenie. Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Premiery 08/09 DRUGI POKÓJ Zbigniew Herbert, scenariusz i re yseria Anna Kêkuœ-Poks Tekst powsta³ w 1958 roku jako s³uchowisko radiowe. Jest to traktat o samotnoœci, œmierci, potrzebie bliskoœci drugiego cz³owieka. Anna Kêkuœ-Poks rozpisa³a tekst na trzy pary ma³ eñskie, reprezentuj¹ce trzy ró ne pokolenia, dziêki czemu wymowa dramatu staje siê uniwersalna. Scena kameralna PIERWSZY RAZ Micha³ Walczak, re yseria Tomasz Man, scenografia Anetta Piekarska - Man Komedia o uteatralizowanej mi³oœci i inicjacji erotycznej dwojga nastolatków mieszkañców miejskiego blokowiska. Ich d¹ enie do perfekcji w przygotowaniu swojego pierwszego razu zmienia tê sytuacjê w absurd, ale obna a te mechanizmy ludzkich emocji niezale ne od wieku, spo³ecznego statusu. Obsada: Teresa Dzielska, Robert Rutkowski. Scena kameralna Scena na scenie. MI OŒÆ I POLITYKA Pierre Sauvill, re yseria Jerzy Boñczak. Mimo, e tekst jest francuskiego autora, w niezwykle zabawny i sugestywny sposób opowiada tak e o polskiej rzeczywistoœci politycznej. Jeden z deputowanych znajduje kwity" na ministra sprawiedliwoœci i szanta uje go, zak³ócaj¹c domow¹ sielankê. Skandal obyczajowy wisi w powietrzu Obsada: Joanna Liszowska, Agnieszka opacka, Jerzy Boñczak, Micha³ Kula, Piotr Machalica. Premiera na du ej scenie Teatru: 12 wrzeœnia 2009 roku. WILKI Agnieszka Osiecka, re yseria Andre Hubner- Ochodlo Wilki s¹ ostatnim tekstem scenicznym Agnieszki Osieckiej. Jest to i obyczajowa opowieœæ o losach powojennej, nowojorskiej emigracji polskich ydów, jest to tak e mi³osno - romansowa historia g³ównego bohatera, jest to wreszcie poetycka próba ukazania ludzi dotkniêtych wojenn¹ traum¹. Ca³oœæ ma wymowê humanistyczn¹ i pacyfistyczn¹, znakomicie wpisuje siê w obchody 70. rocznicy wybuchu drugiej wojny œwiatowej. Premiera czêstochowska 19 wrzeœnia 2009 roku.

10 LETNIE SPEKTAKLE TEATRALNE JESZCZE JEDEN DO PULI?! Ray Cooney i Tony Hilton, Przek³ad: El bieta WoŸniak, re. Jerzy Boñczak, scenografia - Marek Chowaniec, konsultacja sztuk cyrkowych Micha³ Chmielewski. Znakomita farsa z udzia³em m.in. Jerzego Boñczaka, du a dawka angielskiego humoru zawrotne tempo, nieprzewidywalne zwroty akcji. Du a Scena PATRZ, S OÑCE ZACHODZI Sibylle Berg, przek³ad Karolina Bikont, re yseria Bronis³awa Nowicka, scenografia Stanis³aw Kulczyk Prapremiera dramatu niemieckiej dramatopisarki, re yserem jest czêstochowianka Bronis³awa Nowicka. Kilka scen, pozornie ze sob¹ niepowi¹zanych, kilka lapidarnych ludzkich historii, kilka portretów, suche fakty sk³adaj¹ siê na niezwyk³¹ opowieœæ o cz³owieku. Spektakl przeznaczony dla widzów doros³ych. NOCN POR Rebecca Lenkiewicz, re yseria Marek Pasieczny, scenografia- Jagna Janicka Wspó³czesny, angielski dramat Rebekki Lenkiewicz uznany zosta³ przez londyñskich dziennikarzy za najciekawsze wydarzenie teatralne sezonu Spektakl w 2008 r. mia³ swoj¹ premierê w Teatrze TV, a prapremiera teatralna odby³a siê w czêstochowskim Teatrze. W roli Lily El bieta Karkoszka, aktorka Starego Teatru w Krakowie STACHURA Piosenki do tekstów Edwarda Stachury w wykonaniu Piotra Machalicy. Poetycki koncert poœwiêcony twórczoœci i postaci znakomitego poety, pisarza, a przede wszystkim niezwyk³ego Cz³owieka - idola kolejnych pokoleñ m³odzie y. Koncert z towarzyszeniem zespo³u w sk³adzie: Marcin Lamch, Dariusz Bafeltowski, Krzysztof NiedŸwiecki, scenariusz i prowadzenie Robert Doros³awski. KOZIO EK MATO EK Kornel Makuszyñski, re yseria Czes³aw Sieñko. Bajka dla najm³odszych widzów.

11 23-27 wrzeœnia III Miêdzynarodowy Przegl¹d Przedstawieñ Istotnych Przez dotyk To ju trzecia edycja czêstochowskiego festiwalu, która nie tylko zadomowi³a siê w mieœcie, ale tak e wpisa³a siê do kalendarza du ych teatralnych imprez w Polsce. W tym roku podczas festiwalowych dni pojawi¹ siê m.in. takie teatry jak: Teatr Petera z Ostrawy (Czechy), studencki teatr Baptist University z Teksasu (USA), a tak e: Teatr Narodowy, Teatr Polonia, Teatr Powszechny, Teatr Montownia z Warszawy, Teatr im. Wêgierki z Bia³egostoku, teatry z Bielska i Katowic. Podczas piêciu przegl¹dowych dni zaprezentowanych zostanie 10 spektakli z udzia³em m.in.: Krystyny Jandy, Janusza Gajosa, Kazimierza Kaczora, W³adys³awa Kowalskiego, Adama Woronowicza, Jerzego Radziwi³³owicza, Marii Pakulnis i innych. Szczegó³owy repertuar Przegl¹du dostêpny bêdzie w specjalnych festiwalowych folderach na stronie internetowej Teatru Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Organizator: Teatr im. A. Mickiewicza, ul.kiliñskiego 15, tel (47, 57), LETNIE SEANSE FILMOWE 11 lipca i 8 sierpnia Plenerowe pokazy filmowe Pokaz filmów w godzinach wieczornych Miejsce: Amfiteatr na Promenadzie Czes³awa Niemena Organizator: Oœrodek Kultury Filmowej, tel ,

12 INNE LETNIE IMPREZY 30 czerwca 5 lipca XII Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Z daleka i bliska Impreza jest okazj¹ do konfrontacji ludowej kultury z ró nych zak¹tków œwiata oraz promocji rodzimego folkloru. W tegorocznej edycji spotkañ Z daleka i bliska na scenach Czêstochowy oraz Kozieg³ów, K³omnic, Przyrowa, Kamienicy Polskiej, Poczesnej i Lubliñca zaprezentuj¹ siê zespo³y ludowe z regionu i goœcie z Europy. Miejsce: Koncert Galowy w Filharmonii Czêstochowskiej 5 lipca. Wstêp wolny Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury, tel , 9, 23 lipca i 6, 20 sierpnia (czwartki) LETNIE DRESZCZE - Czêstochowianie czytaj¹ Znani Czêstochowianie czytaæ bêd¹ teksty klasyków literatury kryminalnej: Edgara Allana Poe, Raymonda Chandlera i innych. Wstêp wolny Miejsce: Biblioteka Publiczna im. W. Biegañskiego, godzina Organizator: Biblioteka Publiczna im. W. Biegañskiego, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 22, tel , wrzeœnia II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pielgrzymi na Drodze œw. Jakuba. Przesz³oœæ i teraÿniejszoœæ Konferencja zorganizowana przez Muzeum Czêstochowskie we wspó³pracy z Bractwem œw. Jakuba Starszego Aposto³a Oddzia³ Ma³opolski w Wiêc³awicach Starych oraz z Podhalañsk¹ Pañstwow¹ Wy sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ w Nowym Targu. Miejsce: Ratusz Miejski, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45 a Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel ,

13 WYSTAWY CZASOWE maj sierpieñ Wystawa upamiêtniaj¹ca Stulecie Wystawy Przemys³u i Rolnictwa 1909 r. "Sztuka M³odej Polski. M³oda Polska Sztuka. Dom Sztuki wczoraj i dziœ " Miejsce: Pawilon Wystawowy Muzeum Czêstochowskiego w Parku im. S. Staszica. Wstêp wolny Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , maj paÿdziernik Wystawa plenerowa w ramach Stulecia Wystawy Przemys³u i Rolnictwa Miejsce: III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny i Park im. S. Staszica. Wstêp wolny Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , maj sierpieñ Wystawa "Ludowe rzemios³o u ytkowe i artystyczne" Ekspozycja ze zbiorów Muzeum Czêstochowskiego, zwi¹zana z obchodami Stulecia Wystawy Przemys³u i Rolnictwa Prezentowana w wybudowanym w 1909 roku Pawilonie Przemys³u Ludowego, nawi¹zuj¹ca w tematyce i charakterze do wystawy sprzed stu lat. Poza eksponatami z epoki i powsta³ymi znacznie póÿniej, m.in. z dziedziny tkactwa, stroju ludowego, kowalstwa, garncarstwa, plecionkarstwa, prezentowane s¹ reprodukcje fotografii z 1909 roku. Miejsce: Pawilon Etnograficzny Muzeum Czêstochowskiego w Parku im. S. Staszica Wstêp wolny Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , maj sierpieñ Kultura ludowa okolic Czêstochowy. Zapomniany oœrodek twórczoœci rêkodzielniczej w Kozieg³owach Wystawy ze zbiorów Muzeum Czêstochowskiego prezentuj¹ce w dwóch salach ycie codzienne i sztukê mieszkañców okolic Czêstochowy, a w trzeciej warsztat do wyrobu wiórów z Kozieg³ów, poszczególne etapy pracy oraz gotowe wytwory z wiórów osikowych. Miejsce: Zagroda W³oœciañska Muzeum Czêstochowskiego, ul. 7 Kamienic 4 Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny, œroda wstêp wolny Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel ,

14 WYSTAWY CZASOWE maj - sierpieñ Wystawa o historii Stra y Po arnej w ramach Stulecia Wystawy Przemys³u i Rolnictwa 1909 Ekspozycja zwi¹zana z obchodami Stulecia Wystawy Przemys³u i Rolnictwa 1909 ze zbiorów Centralnego Muzeum Po arnictwa w Mys³owicach i Komendy Miejskiej Stra y Po arnej w Czêstochowie. Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny, œroda wstêp wolny. Miejsce: Ratusz Miejski - Galeria Poddasze. Organizatorzy: Muzeum Czêstochowskie Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , i Komenda Miejska Stra y Po arnej, ul. Sikorskiego 82/94, Czêstochowa, tel. (34) , fax. (34) , maja 28 czerwca "Kardyna³ che Guevara wêdruje do nieba" - malarstwo Mirka Sikorskiego Niezwyk³e, wielkoformatowe p³ótna krakowskiego artysty dotykaj¹ tematu przemijania i trwania, przestrzeni i zamkniêcia. Wybrane serie obrazów: P³aszcz hiszpañski, Miasta antyczne istniej¹, Stacje benzynowe, Enfleurage, L essence absolute, Trajektorie, dryfy. Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Sala Gobelinowa Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel , czerwca Wernisa wystawy multimedialnej Droga Ewakuacji Desiderium Miejsce: Konduktorownia, ul. Pi³sudskiego 34/36, tel Organizator: Regionalne Towarzystwo Zachêty Sztuk Piêknych w Czêstochowie, maja 28 czerwca Bestiarium Józefa Wilkonia Ilustracje, rzeÿby Ilustracje, grafika, rzeÿby Magiczny œwiat rzeÿb i ilustracji ksi¹ kowych Józefa Wilkonia, artysty wszechstronnego, wielkiego narratora: malarza, grafika, rzeÿbiarza, scenografa i projektanta gobelinów, autora ilustracji i szaty graficznej do prawie 200 ksi¹ ek wydanych w Polsce i za granic¹, g³ównie we Francji, Szwajcarii, Niemczech i Japonii. Na wystawie, obok najwa niejszych ilustracji ksi¹ kowych i rysunków, zaprezentowane zostan¹ wybrane rzeÿby zwierz¹t pocz¹wszy od ma³ych form (ryb i ptaków), po du e figury zwierz¹t. Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Sala Œl¹ska i Poplenerowa Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel ,

15 3 26 lipca Fotografie z podró y - II edycja Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Sala Œl¹ska i Poplenerowa Autorami zdjêæ s¹ podró nicy, fotograficy i artyœci plastycy - wszyscy zwi¹zani z Czêstochow¹. Trasy podró y autorów zdjêæ prowadzi³y w dalekie zak¹tki œwiata, a tak e bliskie sercu miejsca w kraju. Zdjêcia nie s¹ chronologicznym zapisem procesu podró y. S¹ z jednej strony osobistym wyrazem fascynacji œwiatem sprzed obiektywu, z drugiej - prób¹ wnikniêcia i zrozumienia tego œwiata. Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel , lipiec - wrzesieñ Wystawa ikon S³owo, droga, modlitwa Wystawa ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraœlu Oddzia³u Muzeum Podlaskiego w Bia³ymstoku. Supraskie ikony tworz¹ jeden z najciekawszych i najwiêkszych zbiorów sztuki sakralnej prawos³awia w kraju. Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny, œroda wstêp wolny. Miejsce: Muzeum Pielgrzymowania, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 47 (piêtro) Organizatorzy: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , sierpnia Ekspresja ciszy", Szymon Wypych - rzeÿba. Wystawa memorialna Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie Sala Œl¹ska Szymon Wypych uczestniczy³ w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granic¹. Jego prace mo na ogl¹daæ m.in. w galerii ZAR w Warszawie, Galerii RzeŸby Œl¹skiej w Chorzowie, Towarzystwie Przyjació³ Sztuk Piêknych w Krakowie. Otrzyma³ ponad 20 nagród. Od 1979 roku nale a³ do ZPAP, a od 1983 roku do Zwi¹zku Artystów RzeŸbiarzy. Wystawa w pierwsz¹ rocznicê œmierci. Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel ,

16 WYSTAWY CZASOWE 7 30 sierpnia Gdzie jest sztuka. Wystawa problemowa Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, Sala Gobelinowa Artystyczne inscenizacje, przedstawienia narracyjne, intelektualne przekszta³cenia rzeczywistoœci, instalacje i obiekty z³o ¹ siê na wystawê Gdzie jest sztuka?" Wystawa jest refleksj¹ na temat statusu wspó³czesnej sztuki, jej instytucjonalnego funkcjonowania i wynikaj¹cych st¹d strategii artystycznych. Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel , sierpnia Agata Zbylut W sztuce marzenia siê spe³niaj¹, ale nie wszystkim Fotografia, instalacja Agata Zbylut w latach studiowa³a w Instytucie Kultury i Sztuki Plastycznej WSP w Zielonej Górze, dyplom uzyska³a w Pracowni Rysunku i Intermediów.Realizuje prace o charakterze instalacji wykorzystuj¹c w nich czêsto wizerunek w³asnej twarzy i cia³a. W jej twórczoœci dominuj¹ w¹tki feministyczne, a tak e refleksja na temat czasu, przemijania i cyklu ycia. Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie Sala Poplenerowa Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel , sierpieñ wrzesieñ Wystawa Ostatnie lato przed wojn¹ na Jasnej Górze Ekspozycja przygotowana we wspó³pracy z Sanktuarium Najœwiêtszej Maryi Panny Jasnogórskiej oraz prof. dr. hab. Antonim Jackowskim z Zak³adu Geografii Religii Uniwersytetu Jagielloñskiego Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny, œroda wstêp wolny Miejsce: Muzeum Pielgrzymowania Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 47 Organizatorzy: Muzeum Czêstochowskie Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , maj - sierpieñ 30. rocznica I Pielgrzymki Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II do Ojczyzny, 2-10 czerwca 1979 r. Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny, œroda wstêp wolny Miejsce: Muzeum Pielgrzymowania Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 47 Organizatorzy: Muzeum Czêstochowskie Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , Wspó³organizator: Tygodnik Katolicki Niedziela

17 4 wrzeœnia Wernisa wystawy malarstwa artystów z Grazu Polish Rhapsody Making Friends Miejsce: Konduktorownia, ul. Pi³sudskiego 34/36, tel Organizator: Regionalne Towarzystwo Zachêty Sztuk Piêknych w Czêstochowie, wrzesieñ - grudzieñ IV Konkurs Europejskiej Sztuki Ludowej Z nitki i z gliny" Na wystawie zaprezentowane bêd¹ nagrodzone i wybrane przez jury prace z dziedzin takich jak: tkactwo, hafciarstwo, koronkarstwo, krawiectwo strojów ludowych i garncarstwo. Po raz pierwszy zaproszono równie twórców z Czech, S³owacji, Ukrainy i Litwy. Rozstrzygniêcie konkursu, wrêczenie nagród i wernisa wystawy odbêdzie siê 5 wrzeœnia. Wstêp wolny Miejsce: Pawilon Etnograficzny Muzeum Czêstochowskiego w Parku im. S. Staszica Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , wrzeœnia 11 paÿdziernika Spotkania z Fotografi¹ - Jerzy Lewczyñski Mistrzowskie zdjêcia nestora polskiej fotografii prezentowane na przekrojowej wystawie indywidualnej w ramach imprezy fotograficznej w Czêstochowie Spotkania z Fotografi¹. Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Sala Œl¹ska Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel , wrzeœnia 11 paÿdziernika Spotkania z Fotografi¹ - Akt Wac³aw Wantuch Wac³aw Wantuch to jeden z najbardziej znanych polskich fotografików zajmuj¹cych siê fotografi¹ studyjn¹. Artysta specjalizuje siê g³ównie w czarno-bia³ych aktach kobiecych, bliskich abstrakcyjnym formom. Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie Sala Poplenerowa Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel ,

18 WYSTAWY CZASOWE 18 wrzeœnia 11 paÿdziernika Spotkania z Fotografi¹: Janusz Mielczarek - Fotografia Wystawa pomys³odawcy i wieloletniego komisarza Salonu Martwa natura w fotografii. Autorskie realizacje tematu martwej natury co, w sensie warsztatowym s³u yæ mo e za przyk³ad uczestnikom konkursu. Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie - Galeria Antresola 18 wrzeœnia 11 paÿdziernika Spotkania z Fotografi¹ - Miêdzynarodowy Salon Martwa natura w fotografii Efekt kolejnej edycji konkursu dla profesjonalnych artystów fotografików. Pomys³odawc¹, komisarzem i wspó³organizatorem Salonu jest artysta fotografik Janusz Mielczarek. W 2009 roku Salon odbywa siê po raz czwarty. Wysoki poziom artystyczny poprzednich edycji doceni³o zarówno œrodowisko fotografików jak i chêtnie odwiedzaj¹cy wystawê widzowie. Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie Sala Gobelinowa Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel , wrzesieñ Wystawa fotograficzna Czêstochowianie cz. II Ekspozycja, ukazuj¹ca mieszkañców miasta na fotografii w latach , jest podró ¹ w przesz³oœæ. Prezentuje tych, którzy zwi¹zani byli z Czêstochow¹ w pierwszej po³owie XX w. Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny, œroda wstêp wolny Miejsce: Pawilon Wystawowy Muzeum Czêstochowskiego w Parku im. S. Staszica Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , wrzesieñ grudzieñ Gabinet wybitnych czêstochowian" - prof. dr in. Jerzy W³adys³aw Ko³akowski Wystawa poœwiêcona za³o ycielowi Politechniki Czêstochowskiej i jej wybitnym absolwentom. Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny, œroda wstêp wolny Miejsce: Ratusz Miejski, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45 a Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45 a, tel ,

19 WYSTAWY STA E Sta³a ekspozycja w Miejskiej Galerii Sztuki (w czasie trwania wystaw czasowych) Muzeum Zdzis³awa Beksiñskiego Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wystawa prac z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich Sta³a wystawa pt. Muzeum Beksiñskiego obejmuje 50 obrazów oraz rysunki z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich. Integraln¹ czêœci¹ wystawy s¹ dwa stanowiska audiowizualne: Wideodziennik, przy którym mo na ogl¹daæ Beksiñskiego przy pracy oraz Wideoalbum - stanowisko na którym prezentowane s¹ inne obrazy Beksiñskiego. Muzeum w Czêstochowie jest drugim w kraju miejscem kontaktu z oryginaln¹ twórczoœci¹ artysty. Wstêp p³atny: 6 z³ bilet normalny, 4 z³ bilet ulgowy; w niedzielê 3 z³ bilet normalny, 2 z³ bilet ulgowy Organizator: Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel , Wystawy w Muzeum Czêstochowskim Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45 a, tel , Miejsce: Galeria Malarstwa i RzeŸby XIX i XX wieku, ul. Katedralna 8, tel Sztuka okresu M³odej Polski (m.in. dzie³a Jacka Malczewskiego i Józefa Mehoffera) Sztuka Czêstochowy XIX i 1. po³. XX wieku Polska sztuka awangardowa i nowoczesna (m.in. obrazy Jerzego Nowosielskiego i Tadeusza Kantora) Urodzi³em siê w Czêstochowie" - kolekcja obrazów Jerzego Dudy-Gracza W zabytkowej kamienicy mieszczañskiej z pocz¹tku XX wieku, zachowane polichromie, dekoracje stiukowe oraz zabytkowe piece, stanowi¹ stylowe t³o dla prezentowanych wystaw. Sta³a ekspozycja poœwiêcona yciu i twórczoœci literackiej Haliny Poœwiatowskiej Miejsce: Dom Poezji. Muzeum Haliny Poœwiatowskiej, ul. Jasnogórska 23, tel W budynku, w którym po wojnie zamieszka³a rodzina wybitnej czêstochowskiej poetki, mo na znaleÿæ cenne pami¹tki po przedwczeœnie zmar³ej artystce. W Domu Poezji Muzeum Czêstochowskiego odbywaj¹ siê rozmaite przedsiêwziêcia, promuj¹ce nie tylko twórczoœæ poetki: projekcje filmów, spektakle, odczyty, wieczory poezji.

20 WYSTAWY STA E Sta³a wystawa poœwiêcona tradycji pielgrzymowania do Sanktuarium Jasnogórskiego Miejsce: Muzeum Pielgrzymowania, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 47, tel W Czêstochowie, jednym z najwa niejszych centrów pielgrzymkowych na œwiecie, dzia³a od 2007 roku Muzeum Pielgrzymowania. W odrestaurowanej kamienicy z 1875 roku mo na obejrzeæ m.in. sta³¹ ekspozycjê pami¹tek zwi¹zanych z wielowiekow¹ tradycj¹ pielgrzymowania do Sanktuarium Jasnogórskiego. Towarzysz¹ jej zmienne wystawy o tematyce sakralnej i turystyczno-pielgrzymkowej. Cmentarzysko kultury ³u yckiej zachowane in situ oraz Z mroku dziejów sta³a wystawa archeologiczna Miejsce: Rezerwat Archeologiczny, ul. ukasiñskiego 20, tel Rezerwat Archeologiczny kryje tajemnicê sprzed 2500 lat. To jedyny obiekt w Polsce, mieszcz¹cy dostêpny dla zwiedzaj¹cych fragment cmentarzyska z wczesnej epoki elaza ( p.n.e.), eksponuj¹cy kilkanaœcie z 85 pochówków ludnoœci kultury ³u yckiej. Na terenie nekropolii odnaleziono naczynia ceramiczne, ozdoby oraz narzêdzia wykonane z br¹zu i elaza. Oprócz cmentarzyska zobaczyæ mo na sta³¹ wystawê Z mroku dziejów poœwiêcon¹ kulturze ³u yckiej w Polsce. Dzieje Miasta Czêstochowy - sta³a wystawa historyczna Miejsce: Ratusz, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45 a, tel Reprezentacyjny, usytuowany w centrum miasta Ratusz z 1826 roku, od lat szeœædziesi¹tych XX wieku jest siedzib¹ Muzeum Czêstochowskiego. To tu, w budynku przy najpopularniejszym czêstochowskim placu Placu Biegañskiego, mo na obejrzeæ sta³¹ wystawê poœwiêcon¹ dziejom miasta. Przedstawia ona zmiany administracyjne, gospodarcze i spo³eczne Czêstochowy na przestrzeni wieków, od starszej epoki kamienia (paleolitu) do 1921 roku. Wœród zabytków zobaczyæ mo na naczynia cynowe z XVII-XIX wieku, sztandary, ró norodne typy broni bia³ej, palnej, ochronnej oraz drzewcowej charakterystycznej dla ka dego z okresów. Sta³a wystawa poœwiêcona historii górnictwa rud elaza w Czêstochowie Miejsce: Muzeum Górnictwa Rud elaza, Park im. S. Staszica, tel Wystawa prezentowana w podziemnych korytarzach pomiêdzy pawilonami wystawienniczymi Muzeum Czêstochowskiego w Parku im. Stanis³awa Staszica, stanowi w ca³oœci model najbardziej charakterystycznych dla kopalnictwa rud elaza wyrobisk podziemnych w skali naturalnej. W chodnikach i komorach ustawiono oryginalne maszyny, œrodki transportu, pe³ny zestaw maszyn i urz¹dzeñ, m.in. ko³owrót oraz XIX-wieczny wózek do przewozu rudy. Przedstawiono tak e metody wydobywania rudy elaza w dawnych wiekach. Dziêki wystawie na nowo od ywaj¹ tradycje regionu czêstochowskiego przez wieki kojarzonego z górnictwem rud elaza.

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy lipiec, sierpieñ 2008 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie KULTURA SPORT REKREACJA KONFERENCJE, SYMPOZJA KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE LIPIEC, SIERPIEÑ 2008 POLECAMY SZCZEGÓLNIE:

Bardziej szczegółowo

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl

co, gdzie, kiedy 15 LAT SAMORZ DU W III RP w Czêstochowie www.czestochowa.pl Wersja elektroniczna Informatora CO, GDZIE, KIEDY w Czêstochowie na stronie internetowej www.czestochowa.pl Urz¹d Miasta Czêstochowy maj 2005 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie Wydawca: Wydzia³

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Trwaj¹ inwestycje w powiecie

Trwaj¹ inwestycje w powiecie Maraton Turystyczny strona 15 Trwaj¹ inwestycje w powiecie Dobiegaj¹ koñca remonty w szko³ach ponadgimnazjalnych i wokó³ budynku Starostwa Powiatowego. Zamkniêto prace zwi¹zane z renowacj¹ auli Liceum

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dziennikarskie

Warsztaty dziennikarskie Warsztaty dziennikarskie Dobrych rad nigdy za wiele. Przekonali siê o tym twórcy Niecodziennika, kiedy to w pewien wtorkowy poranek mogli porozmawiaæ z Janem Pleszczyñskim. Niegdyœ dziennikarz Gazety Wyborczej,

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie

Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie ISSN 1732-4378 ŒRÓDMIEJSKI OŒRODEK KULTURY INFORMATOR IV 2009 nr 4 (64) R. VI Krakowska Ksi¹ ka Miesi¹ca AAdam Kawa Sonety polskie Wydawnictwo Antykwa Twórczoœci poetyckiej Adama Kawy przypatrujê siê od

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7 nr 05 (31) maj 2012 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Grand Prix dla Pawlaka - str. 2 Noc w Muzeum - str. 2 SANTOS FC w Stargardzie - str. 2 Otwarcie ulicy Prezydentów RP

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz.

Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³. MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. ISSN 1732-470X Nr 1 (19) 2011 r. Cena 2 z³ Nieregularnik Polanicki PISMO TOWARZYSTWA MI OŒNIKÓW POLANICY MA E OJCZYZNY Ta ziemia - to Twój Dom Szanuj go, chroñ od z³a i chwal, gdzie mo esz. 1 2 3 4 5 6

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Dni Błonia 2007. Oferta b³oñskiego festynu by³a bardzo atrakcyjna a ka dy móg³ w niej znaleÿæ coœ dla siebie. To by³ naprawdê udany festyn.

Dni Błonia 2007. Oferta b³oñskiego festynu by³a bardzo atrakcyjna a ka dy móg³ w niej znaleÿæ coœ dla siebie. To by³ naprawdê udany festyn. fot.m. Zdrzy³owski Dni Błonia 2007 Z inicjatywy Burmistrza, Rady Miasta oraz Oœrodka Kultury Poniatówka po raz kolejny B³onie obchodzi³o swoje œwiêto. Przez trzy dni mo na by³o podziwiaæ zarówno wystêpy

Bardziej szczegółowo

Œwiêto Wojska Polskiego

Œwiêto Wojska Polskiego Dwutygodnik Samorz¹du TerT erytorialnego w Chojnowie Nastêpny numer G.Ch. 05.09.2014 r. NR 15 (817) ROK XXII 22.08.2014 CENA 1,70 z³ Œwiêto Wojska Polskiego W miniony pi¹tek, 15 sierpnia, Chojnów goœci³

Bardziej szczegółowo

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r.

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. ISSN 1505-0246 Bardziej obawiam siê trzech gazet ni stu tysiêcy bagnetów. Napoleon Bonaparte Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 16 (536) Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. Oleckie Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008

Barbara Gil wybrana Sierpczank¹ Roku 2008 W sobotê na mi³oœników malarstwa, rzeÿby, oraz ludowych, materialnych wyrobów kultury czeka³a niespodzianka w postaci Miêdzynarodowego Jarmarku Sztuki. Mo na by³o nabyæ lub po prostu podziwiaæ dzie³a artystów

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo

ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) 31.03.2009 r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji

Bardziej szczegółowo

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii

Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii W NUMERZE NR 85 STYCZEÑ-MARZEC 2012 R ISSN 1232-6559 CENA 2 Z Zwi¹zek literatury piêknej i filozofii MARIA SZYSZKOWSKA yjemy w czasach ogromnego niepokoju potêgowanego rozkwitem cywilizacji, która nie

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

Informator Miêdzychodzki

Informator Miêdzychodzki Nr 5(5) Rok I Miêdzychód, 21 grudnia 2004 Egzemplarz bezp³atny Informator Miêdzychodzki... A œwiat³oœæ ju niedaleko! W Grudniu siê narodzi Dziecko, co jednym wzniesieniem d³oni œwiat ku œwiat³oœci nak³oni.

Bardziej szczegółowo

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH

W NUMERZE: WODA LAS STAW RYBY GRILL OGNISKO PLAC ZABAW K PIELISKO ZAPRASZAMY NA WYPOCZYNEK NOCLEGI HOTEL DOMKI CAMPING NAMIOTY DO ORW W PIETRO WICACH Na zbli aj¹ce siê Œwiêta najlepsze yczenia prze ywania Bo ego Narodzenia w zdrowiu, radoœci i ciep³ej, rodzinnej atmosferze. Kolejny zaœ Nowy Rok niech bêdzie czasem pokoju oraz realizacji osobistych zamierzeñ,

Bardziej szczegółowo