KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE"

Transkrypt

1

2 KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE 6 czerwca Reggae Day Festival Po raz pierwszy w Czêstochowie odbêdzie siê ogólnopolski festiwal najbardziej pozytywnego gatunku muzycznego, jakim jest muzyka reggae. W programie przegl¹d 10 zespo³ów w ramach konkursu Reggae Talent oraz koncerty gwiazd wieczoru. Zagraj¹: Maleo Reggae Rockers, NEFRE, Indios Bravos i Vavamuffin. Zespo³y te stanowi¹ œcis³¹ czo³ówkê tego nurtu w Polsce. Lokalnie festiwal reprezentowaæ bêdzie czêstochowska grupa NEFRE, promuj¹ca swoj¹ drug¹ p³ytê - Patrz. Miejsce: Miejski Stadion Arena Czêstochowa Organizator: Miejski Oœrodek Sportu i Rekreacji, ul. Dekabrystów 43, Czêstochowa, tel , czerwca VI Czêstochowska Noc Kulturalna Miejsce: centrum miasta Wyj¹tkowy projekt artystyczny, zainicjowany przez mieszkañców Czêstochowy. Tysi¹ce wejœciówek na dziesi¹tki koncertów, spektakli, wystaw, happeningów, pokazów filmów i imprez klubowych, organizowanych przez czêstochowskie instytucje kultury, restauracje, puby, kluby, galerie, organizacje pozarz¹dowe. Tej nocy miasto nie œpi! Cena karnetu: 9,99 z³ Koordynator: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , czerwca IX Miêdzynarodowy Turniej Policyjnych Dru yn Konnych oraz Country nad Wart¹ 2009 Miejsce: Teren Ogniska TKKF Pegaz, ul. Mstowska 46, tel Turniej zostanie poprzedzony przejazdem uczestników Alej¹ Najœwiêtszej Maryi Panny. Widowiskowe, indywidualne i dru ynowe popisy jazdy konnej na czas, na skomplikowanym torze przeszkód. O szablê Komendanta G³ównego Policji walczyæ bêd¹ reprezentanci policji konnej z Polski, Czech, S³owacji, Wêgier, Niemiec i W³och. Imprezie towarzysz¹ wystêpy muzyczne, w tym koncert muzyki country: zagra m.in. zespó³ Coach. Wstêp wolny. Organizator: Komenda Miejska Policji w Czêstochowie, tel , Wydzia³ Komunikacji Spo³ecznej Urzêdu Miasta Czêstochowy, tel

3 25 28 czerwca Dni Jazzowo-Bluesowe,,Czêstochowa 2009 Koncerty i warsztaty 25 czerwca Piotr aczek MUTRU" Piotr aczek to jeden z najbardziej rozchwytywanych sidemanów w naszym kraju. Jego gitarê basow¹ mo na us³yszeæ na p³ytach Anity Lipnickiej, Kayah i Edyty Górniak. Jednak zainteresowania Piotra wykraczaj¹ poza muzykê popow¹. Œwiadczyæ mo e o tym choæby trasa koncertowa ze s³ynnym francuskim skrzypkiem jazzowym, Didierem Lockwoodem. Jego nowa p³yta Mutru to kalejdoskop, w którym na bazie dynamicznego fusion znalaz³o siê niemal wszystko: soul, rock, pop, funky. Miejsce: Warsztaty bêd¹ siê odbywaæ w Zespole Szkó³ Muzycznych, koncerty na scenie plenerowej na Placu Biegañskiego. 26 czerwca Leszek Cichoñski & Mike Green Guitar Workshop Leszek Cichoñski jest gitarzyst¹ bluesowym, kompozytorem i aran erem, a tak e organizatorem Thanks Jimi Festival i Gitarowego Rekordu Guinnessa we Wroc³awiu. Na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych za³o y³ zespó³ Blues Rock Guitar Workshop (obecnie Guitar Workshop) w sk³ad którego weszli: W³odzimierz Krakus, Jerzy Styczyñski i Jerzy Piotrowski. Z grup¹ wspó³pracowali m.in. Anika, Micha³ Czwojda, Artur Dutkiewicz, Tomasz Grabowy, Wojciech Karolak, Kuba Majerczyk i Andrzej Pluszcz. Obecnie trzon Guitar Workshopu tworz¹: Robert Jarmu ek, Marek Kap³on i Jerzy Kwinta. 27 czerwca Wojtek Pilichowski Band Wojtek Pilichowski to basista, uznany muzyk sesyjny, kompozytor. Wspó³pracowa³ z tak ró norodnymi muzykami jak m.in. Micha³ Urbaniak, Gregg Bissonette, Simon Phillips, Maryla Rodowicz, Nicko McBrain (Iron Maiden), Marco Minnemann (H-Blockx), Kasia Groniec, Chris de Burgh, Enrique Iglesias, Basia Trzetrzelewska, Funky Filon, Edyta Górniak, Kasia Kowalska, Natalia Kukulska, Zbigniew Ho³dys, Krzysztof Misiak, Jan Borysewicz. Nagra³ kilkadziesi¹t p³yt jako muzyk sesyjny. Dzia³a³ równie w Trio Basowym i supergrupie Woobie Doobie. Obecnie prowadzi swój zespó³ Pilichowski Band w sk³adzie Pilichowski, Olszak, Barañski, Owczarz, Papierz oraz gra w grupie ÐR2 i w zespole Kasi Kowalskiej. Wstêp wolny Organizatorzy: OPK GAUDE MATER, ul. D¹browskiego 1, tel , Towarzystwo Inicjatyw Artystycznych FORMA,

4 KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE czerwca III Festiwal Sztuki Kulinarnej Aleja Dobrego Smaku Miejsce: Plac Biegañskiego, III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny Wielkie œwiêto dla smakoszy! Gotowanie z najpopularniejszymi kucharzami w Polsce. Pokazy kulinarne, interaktywne konkursy z udzia³em publicznoœci, wystêpy artystyczne oraz bogata oferta rozmaitych wystawców i restauratorów. Gwiazdami tegorocznego festiwalu kulinarnego bêd¹: KAROL OKRASA i grupa LESZCZE. Wstêp wolny. Organizator: Czêstochowska Organizacja Turystyczna, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 65, tel , e mail: Wspó³organizator: Urz¹d Miasta Czêstochowy, ul. Œl¹ska 11/13, tel , lipiec, sierpieñ LATO ZOSTAÑ D U EJ W CZÊSTOCHOWIE, BO WARTO... Cykl imprez plenerowych: koncerty, uliczne spektakle teatralne, wystawy, happeningi: jednym s³owem - mieszanka rozmaitoœci kulturalnych z miasta, regionu i ca³ego kraju, kierowana do mieszkañców, pielgrzymów i turystów odwiedzaj¹cych Czêstochowê. Miejsce: Plac Biegañskiego i III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny, instytucje kultury, galerie i kluby muzyczne. Organizatorzy: czêstochowskie instytucje kultury. Koordynator: Wydzia³ Kultury i Sztuki Urzêdu Miasta Czêstochowy, ul. Focha 19/21, tel , 4 lipca Koncert wiedeñski godz Plenerowy koncert z udzia³em Orkiestry Filharmonii Czêstochowskiej pod dyrekcj¹ Jerzego Salwarowskiego Wstêp wolny Miejsce: scena przed IV LO im.h.sienkiewicza Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 56 Organizator: Filharmonia Czêstochowska, tel , lipca V Jasnogórskie Spotkania Szantowe RUBIN i V Pielgrzymka eglarzy W ramach spotkania w sobotê 18 lipca w Sali Papieskiej na Jasnej Górze odbêdzie siê specjalny koncert szantowy. Koncert muzyki szanty zaplanowany jest równie w Cafe Belg (Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 32). Imprezie towarzyszyæ bêdzie konkurs fotograficzny Gdy burzowe hucz¹ fale. Organizator: Stowarzyszenie Kultury i Muzyki eglarskiej RUBIN, Czêstochowa, ul. Jana III Sobieskiego19/40,

5 5, 12, 19, 26 lipca, 2, 9, 16, 23 sierpnia Niedzielne Koncerty Letnie godz Miejsce: Altana w Parku im. S. Staszica Gor¹ce letnie popo³udnia w jasnogórskim parku wype³nione muzyk¹. Jazz, szanty, kapele podwórkowe, orkiestry dête niedzielna rozrywka dla ka dego. Wstêp wolny. Organizator: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , lipca II Piknik Wojsk Napoleoñskich. Rekonstrukcja wydarzeñ z 1809 r. Letni najazd wojsk napoleoñskich na Czêstochowê! Nawi¹zuje do tradycji orê a polskiego oraz pobytu wojsk napoleoñskich w Czêstochowie. W programie imprezy m.in.: przemarsz wojsk ulicami Czêstochowy, pokaz musztry pododdzia³ów piechoty, prezentacja regimentów, inscenizacja bitwy w wykonaniu regimentów rekonstruktorów historii wojskowej wystêpuj¹cych w umundurowaniu z okresu Ksiêstwa Warszawskiego, pokaz ycia obozowego z udzia³em publicznoœci, forteczna biesiada. Wstêp wolny. Organizatorzy: Czêstochowska Organizacja Turystyczna, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 65, tel , e mail: Stowarzyszenie Twierdza Czêstochowa, tel sierpnia Koncert muzyki filmowej godz Plenerowy koncert z Orkiestr¹ Filharmonii Czêstochowskiej pod batut¹ Tomasza Chmiela. Solistk¹ bêdzie Adrianna Bujak-Cyran - sopran. Miejsce: scena przed IV LO im. H.Sienkiewicza. Wstêp wolny Organizator: Filharmonia Czêstochowska, tel ,

6 KONCERTY, IMPREZY PLENEROWE sierpnia XVII Dni Czêstochowy Wielkie, doroczne Œwiêto Miasta. Wystawy, spektakle, wystêpy kapel podwórkowych, jarmark staroci i zawody sportowe to sta³e punkty programu. Wieczory nale ¹ do fanów muzyki - na scenie króluj¹ ró ne rytmy: rock, jazz, hip-hop, reggae. 27 sierpnia koncert inauguruj¹cy Dni Czêstochowy wrêczenie nagród Prezydenta Miasta w dziedzinie kultury oraz statuetek Mecenas Kultury. Dni Czêstochowy koñczy KONCERT GWIAZDY. Wstêp wolny. Organizatorzy: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , Wydzia³ Kultury i Sztuki Urzêdu Miasta Czêstochowy, ul. Focha 19/21, tel , sierpnia 70 rocznica bitwy pod Mokr¹ inscenizacja historyczna Miejsce: Mokra, gm. MiedŸno k. Czêstochowy 1 wrzeœnia 2009 r. mija 70 lat od wybuchu II wojny œwiatowej i rozpoczêcia dzia³añ wojennych na pograniczu polsko-niemieckim. W pierwszym dniu wojny, 1 wrzeœnia, Wo³yñska Brygada Kawalerii pod dowództwem Juliana Filipowicza na polach wsi Mokra toczy³a nierówn¹ walkê i powstrzymywa³a przez ca³y dzieñ niemieck¹ 4 Dywizjê Pancern¹ gen. Reinharda, wspieran¹ przez lotnictwo. Rekonstrukcja historyczna bêdzie elementem uroczystoœci zwi¹zanych z obchodami 70 rocznicy kampanii wrzeœniowej, a zarazem lekcj¹ historii zaprezentowan¹ w bardzo przystêpny, widowiskowy sposób. Wstêp wolny. Organizatorzy: Czêstochowska Organizacja Turystyczna, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 65, tel , e mail: Stowarzyszenie Twierdza Czêstochowa, tel , Urz¹d Gminy w MiedŸnie, Starostwo Powiatowe w K³obucku. 4-6 wrzeœnia Ogólnopolskie Do ynki Jasnogórskie XIX Krajowa Wystawa Rolnicza, X Dni Europejskiej Kultury Ludowej, IV Konkurs Europejskiej Sztuki Ludowej We wrzeœniu ka dego roku na Jasnej Górze obchodzone jest jedno z najwiêkszych œwi¹t rolniczych - Œwiêto Dziêkczynienia za zebrane plony. Z ca³ego kraju przyje d a oko³o 100 tysiêcy pielgrzymów z darami z p³odów ziemi. Przynosz¹ w³asnorêcznie wykonane wieñce ze zbó, kwiatów i owoców. Jasnogórskim obchodom œwiêta rolników towarzysz¹ promuj¹ce polsk¹ wieœ imprezy - Krajowa Wystawa Rolnicza oraz Dni Europejskiej Kultury Ludowej. Odbywaj¹ siê wtedy wystawy i koncerty zespo³ów ludowych z kraju i innych pañstw Europy. W tym roku Do ynkom towarzyszy tak e IV Konkurs Europejskiej Sztuki Ludowej.

7 Miejsce: Klasztor O.O. Paulinów na Jasnej Górze, Miejska Galeria Sztuki, Liceum Ogólnokszta³c¹ce im. H. Sienkiewicza, Plac Biegañskiego, II i III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny, Pawilon Etnograficzny Muzeum Czêstochowskiego - Park im. S. Staszica. Organizatorzy: Krajowe Duszpasterstwo Rolników, Œl¹ski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Czêstochowie, ul. Wyszyñskiego 70/126, tel , fax , Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , fax , Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , 11 wrzeœnia Inauguracja 65. sezonu artystycznego 2009/2010 godz Koncert w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmonii Czêstochowskiej pod dyrekcj¹ Jerzego Salwarowskiego; soliœci: Zakhar Bron (Rosja) - skrzypce, Avri Levitan (Izrael) - altówka, Micha³ Dmochowski - wiolonczela, Hubert Salwarowski fortepian, Tatiana Szebanowa - fortepian. Miejsce: Filharmonia Czêstochowska. Wstêp p³atny Organizator: Filharmonia Czêstochowska, tel , wrzeœnia 3. Œwiatowy Kongres Czêstochowian Spotkanie czêstochowian - zarówno tych mieszkaj¹cych w swoim rodzinnym mieœcie, jak i przebywaj¹cych na sta³e lub czasowo w innym miejscu w Polsce lub poza jej granicami. W czasie Kongresu planowane s¹ spotkania œrodowiskowe, wieczory autorskie oraz wystêpy znanych czêstochowian, w tym du y plenerowy koncert na Placu Biegañskiego. Organizator: Komitet Organizacyjny Kongresu. Biuro Organizacyjne: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater", ul. D¹browskiego 1,tel , fax , wrzeœnia Festiwal Blue Blues Czêstochowa 2009 Miejsce: Klub Muzyczny ASK, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 61, Klub Politechnik Aleja Armii Krajowej 23/25. Wstêp p³atny. Organizatorzy: Oœrodek Promocji Kultury Gaude Mater, ul. D¹browskiego 1, tel , Towarzystwo Inicjatyw Artystycznych FORMA,

8 SPEKTAKLE ULICZNE 25 lipca Exultet spektakl gliwickiego Teatru A Miejsce: III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny (przestrzeñ œrodkowej czêœci Alei vis-a-vis Liceum im. H. Sienkiewicza) godz Spektakl opowiada historiê cz³owieka - everymana, jego stawanie siê i ostateczna przemiana dokonuj¹ siê w symbolicznej podró y, inspirowanej legendami o poszukiwaniu Ognistego Ptaka. Uniwersalnoœæ tematu w g³ównej mierze zasadza siê na przenikaniu siê i syntezie tradycji, obecnych w ró nych przekazach kulturowych - pocz¹wszy od ekstatycznych, pierwotnych obrzêdów magiczno-religijnych, a skoñczywszy na tradycji judeo-chrzeœcijañskiej z jej koncepcj¹ Paschy i Sakramentów. Organizator: Biblioteka Publiczna im. dra W. Biegañskiego, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 22, tel , 12, 19, 26 lipca (niedziela), 2, 9, 16, 23, 30 sierpnia (niedziela), godz IV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Ogródkowych w Alejach - Czêstochowa 2009 Miejsce: Klub Carpe Diem, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 29 Wakacyjna mieszanka teatralnych rozmaitoœci z ca³ego kraju, któr¹ mo na ogl¹daæ przy stoliku, znad fili anki kawy. Sztuki straszne i œmieszne, monodramy, teatr ma³ych form, teatr lalkowy, piosenki. Klasyka i alternatywa, trupy zawodowe i amatorzy. Wstêp p³atny bilety w cenie 7 z³. Organizator: Stowarzyszenie Proartystyczne INTEGRACJA, tel , Koordynator festiwalu: Artur Bratek,

9 LETNIE SPEKTAKLE TEATRALNE Organizator spektakli: Teatr im. A.Mickiewicza, ul.kiliñskiego 15, tel (47, 57), czerwca TRZY SIOSTRY Spektakl w re yserii Julii Wernio ze scenografi¹ El biety Wernio i muzyk¹ Piotra Salabera. Miejsce: Scena Du a, godzina STACHURA Piosenki Edwarda Stachury œpiewa Piotr Machalica. Graj¹: Marcin Lamch, Dariusz Bafeltowski, Krzysztof NiedŸwiecki. Pomys³ ca³oœci i prowadzenie: Robert Doros³awski. Miejsce: Scena Kameralna, godzina wrzeœnia TEATR, REAKTYWACJA! Letni Przegl¹d Premier Minionego Sezonu Przegl¹d premier zrealizowanych w Teatrze w sezonie 2008/2009, spektakle prezentowane na scenach Teatru im. Adama Mickiewicza, bilety dla wszystkich widzów w promocyjnej cenie. Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Premiery 08/09 DRUGI POKÓJ Zbigniew Herbert, scenariusz i re yseria Anna Kêkuœ-Poks Tekst powsta³ w 1958 roku jako s³uchowisko radiowe. Jest to traktat o samotnoœci, œmierci, potrzebie bliskoœci drugiego cz³owieka. Anna Kêkuœ-Poks rozpisa³a tekst na trzy pary ma³ eñskie, reprezentuj¹ce trzy ró ne pokolenia, dziêki czemu wymowa dramatu staje siê uniwersalna. Scena kameralna PIERWSZY RAZ Micha³ Walczak, re yseria Tomasz Man, scenografia Anetta Piekarska - Man Komedia o uteatralizowanej mi³oœci i inicjacji erotycznej dwojga nastolatków mieszkañców miejskiego blokowiska. Ich d¹ enie do perfekcji w przygotowaniu swojego pierwszego razu zmienia tê sytuacjê w absurd, ale obna a te mechanizmy ludzkich emocji niezale ne od wieku, spo³ecznego statusu. Obsada: Teresa Dzielska, Robert Rutkowski. Scena kameralna Scena na scenie. MI OŒÆ I POLITYKA Pierre Sauvill, re yseria Jerzy Boñczak. Mimo, e tekst jest francuskiego autora, w niezwykle zabawny i sugestywny sposób opowiada tak e o polskiej rzeczywistoœci politycznej. Jeden z deputowanych znajduje kwity" na ministra sprawiedliwoœci i szanta uje go, zak³ócaj¹c domow¹ sielankê. Skandal obyczajowy wisi w powietrzu Obsada: Joanna Liszowska, Agnieszka opacka, Jerzy Boñczak, Micha³ Kula, Piotr Machalica. Premiera na du ej scenie Teatru: 12 wrzeœnia 2009 roku. WILKI Agnieszka Osiecka, re yseria Andre Hubner- Ochodlo Wilki s¹ ostatnim tekstem scenicznym Agnieszki Osieckiej. Jest to i obyczajowa opowieœæ o losach powojennej, nowojorskiej emigracji polskich ydów, jest to tak e mi³osno - romansowa historia g³ównego bohatera, jest to wreszcie poetycka próba ukazania ludzi dotkniêtych wojenn¹ traum¹. Ca³oœæ ma wymowê humanistyczn¹ i pacyfistyczn¹, znakomicie wpisuje siê w obchody 70. rocznicy wybuchu drugiej wojny œwiatowej. Premiera czêstochowska 19 wrzeœnia 2009 roku.

10 LETNIE SPEKTAKLE TEATRALNE JESZCZE JEDEN DO PULI?! Ray Cooney i Tony Hilton, Przek³ad: El bieta WoŸniak, re. Jerzy Boñczak, scenografia - Marek Chowaniec, konsultacja sztuk cyrkowych Micha³ Chmielewski. Znakomita farsa z udzia³em m.in. Jerzego Boñczaka, du a dawka angielskiego humoru zawrotne tempo, nieprzewidywalne zwroty akcji. Du a Scena PATRZ, S OÑCE ZACHODZI Sibylle Berg, przek³ad Karolina Bikont, re yseria Bronis³awa Nowicka, scenografia Stanis³aw Kulczyk Prapremiera dramatu niemieckiej dramatopisarki, re yserem jest czêstochowianka Bronis³awa Nowicka. Kilka scen, pozornie ze sob¹ niepowi¹zanych, kilka lapidarnych ludzkich historii, kilka portretów, suche fakty sk³adaj¹ siê na niezwyk³¹ opowieœæ o cz³owieku. Spektakl przeznaczony dla widzów doros³ych. NOCN POR Rebecca Lenkiewicz, re yseria Marek Pasieczny, scenografia- Jagna Janicka Wspó³czesny, angielski dramat Rebekki Lenkiewicz uznany zosta³ przez londyñskich dziennikarzy za najciekawsze wydarzenie teatralne sezonu Spektakl w 2008 r. mia³ swoj¹ premierê w Teatrze TV, a prapremiera teatralna odby³a siê w czêstochowskim Teatrze. W roli Lily El bieta Karkoszka, aktorka Starego Teatru w Krakowie STACHURA Piosenki do tekstów Edwarda Stachury w wykonaniu Piotra Machalicy. Poetycki koncert poœwiêcony twórczoœci i postaci znakomitego poety, pisarza, a przede wszystkim niezwyk³ego Cz³owieka - idola kolejnych pokoleñ m³odzie y. Koncert z towarzyszeniem zespo³u w sk³adzie: Marcin Lamch, Dariusz Bafeltowski, Krzysztof NiedŸwiecki, scenariusz i prowadzenie Robert Doros³awski. KOZIO EK MATO EK Kornel Makuszyñski, re yseria Czes³aw Sieñko. Bajka dla najm³odszych widzów.

11 23-27 wrzeœnia III Miêdzynarodowy Przegl¹d Przedstawieñ Istotnych Przez dotyk To ju trzecia edycja czêstochowskiego festiwalu, która nie tylko zadomowi³a siê w mieœcie, ale tak e wpisa³a siê do kalendarza du ych teatralnych imprez w Polsce. W tym roku podczas festiwalowych dni pojawi¹ siê m.in. takie teatry jak: Teatr Petera z Ostrawy (Czechy), studencki teatr Baptist University z Teksasu (USA), a tak e: Teatr Narodowy, Teatr Polonia, Teatr Powszechny, Teatr Montownia z Warszawy, Teatr im. Wêgierki z Bia³egostoku, teatry z Bielska i Katowic. Podczas piêciu przegl¹dowych dni zaprezentowanych zostanie 10 spektakli z udzia³em m.in.: Krystyny Jandy, Janusza Gajosa, Kazimierza Kaczora, W³adys³awa Kowalskiego, Adama Woronowicza, Jerzego Radziwi³³owicza, Marii Pakulnis i innych. Szczegó³owy repertuar Przegl¹du dostêpny bêdzie w specjalnych festiwalowych folderach na stronie internetowej Teatru Miejsce: Teatr im. A. Mickiewicza Organizator: Teatr im. A. Mickiewicza, ul.kiliñskiego 15, tel (47, 57), LETNIE SEANSE FILMOWE 11 lipca i 8 sierpnia Plenerowe pokazy filmowe Pokaz filmów w godzinach wieczornych Miejsce: Amfiteatr na Promenadzie Czes³awa Niemena Organizator: Oœrodek Kultury Filmowej, tel ,

12 INNE LETNIE IMPREZY 30 czerwca 5 lipca XII Miêdzynarodowe Spotkania Folklorystyczne Z daleka i bliska Impreza jest okazj¹ do konfrontacji ludowej kultury z ró nych zak¹tków œwiata oraz promocji rodzimego folkloru. W tegorocznej edycji spotkañ Z daleka i bliska na scenach Czêstochowy oraz Kozieg³ów, K³omnic, Przyrowa, Kamienicy Polskiej, Poczesnej i Lubliñca zaprezentuj¹ siê zespo³y ludowe z regionu i goœcie z Europy. Miejsce: Koncert Galowy w Filharmonii Czêstochowskiej 5 lipca. Wstêp wolny Organizator: Regionalny Oœrodek Kultury, tel , 9, 23 lipca i 6, 20 sierpnia (czwartki) LETNIE DRESZCZE - Czêstochowianie czytaj¹ Znani Czêstochowianie czytaæ bêd¹ teksty klasyków literatury kryminalnej: Edgara Allana Poe, Raymonda Chandlera i innych. Wstêp wolny Miejsce: Biblioteka Publiczna im. W. Biegañskiego, godzina Organizator: Biblioteka Publiczna im. W. Biegañskiego, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 22, tel , wrzeœnia II Ogólnopolska Konferencja Naukowa Pielgrzymi na Drodze œw. Jakuba. Przesz³oœæ i teraÿniejszoœæ Konferencja zorganizowana przez Muzeum Czêstochowskie we wspó³pracy z Bractwem œw. Jakuba Starszego Aposto³a Oddzia³ Ma³opolski w Wiêc³awicach Starych oraz z Podhalañsk¹ Pañstwow¹ Wy sz¹ Szko³¹ Zawodow¹ w Nowym Targu. Miejsce: Ratusz Miejski, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45 a Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel ,

13 WYSTAWY CZASOWE maj sierpieñ Wystawa upamiêtniaj¹ca Stulecie Wystawy Przemys³u i Rolnictwa 1909 r. "Sztuka M³odej Polski. M³oda Polska Sztuka. Dom Sztuki wczoraj i dziœ " Miejsce: Pawilon Wystawowy Muzeum Czêstochowskiego w Parku im. S. Staszica. Wstêp wolny Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , maj paÿdziernik Wystawa plenerowa w ramach Stulecia Wystawy Przemys³u i Rolnictwa Miejsce: III Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny i Park im. S. Staszica. Wstêp wolny Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , maj sierpieñ Wystawa "Ludowe rzemios³o u ytkowe i artystyczne" Ekspozycja ze zbiorów Muzeum Czêstochowskiego, zwi¹zana z obchodami Stulecia Wystawy Przemys³u i Rolnictwa Prezentowana w wybudowanym w 1909 roku Pawilonie Przemys³u Ludowego, nawi¹zuj¹ca w tematyce i charakterze do wystawy sprzed stu lat. Poza eksponatami z epoki i powsta³ymi znacznie póÿniej, m.in. z dziedziny tkactwa, stroju ludowego, kowalstwa, garncarstwa, plecionkarstwa, prezentowane s¹ reprodukcje fotografii z 1909 roku. Miejsce: Pawilon Etnograficzny Muzeum Czêstochowskiego w Parku im. S. Staszica Wstêp wolny Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , maj sierpieñ Kultura ludowa okolic Czêstochowy. Zapomniany oœrodek twórczoœci rêkodzielniczej w Kozieg³owach Wystawy ze zbiorów Muzeum Czêstochowskiego prezentuj¹ce w dwóch salach ycie codzienne i sztukê mieszkañców okolic Czêstochowy, a w trzeciej warsztat do wyrobu wiórów z Kozieg³ów, poszczególne etapy pracy oraz gotowe wytwory z wiórów osikowych. Miejsce: Zagroda W³oœciañska Muzeum Czêstochowskiego, ul. 7 Kamienic 4 Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny, œroda wstêp wolny Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel ,

14 WYSTAWY CZASOWE maj - sierpieñ Wystawa o historii Stra y Po arnej w ramach Stulecia Wystawy Przemys³u i Rolnictwa 1909 Ekspozycja zwi¹zana z obchodami Stulecia Wystawy Przemys³u i Rolnictwa 1909 ze zbiorów Centralnego Muzeum Po arnictwa w Mys³owicach i Komendy Miejskiej Stra y Po arnej w Czêstochowie. Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny, œroda wstêp wolny. Miejsce: Ratusz Miejski - Galeria Poddasze. Organizatorzy: Muzeum Czêstochowskie Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , i Komenda Miejska Stra y Po arnej, ul. Sikorskiego 82/94, Czêstochowa, tel. (34) , fax. (34) , maja 28 czerwca "Kardyna³ che Guevara wêdruje do nieba" - malarstwo Mirka Sikorskiego Niezwyk³e, wielkoformatowe p³ótna krakowskiego artysty dotykaj¹ tematu przemijania i trwania, przestrzeni i zamkniêcia. Wybrane serie obrazów: P³aszcz hiszpañski, Miasta antyczne istniej¹, Stacje benzynowe, Enfleurage, L essence absolute, Trajektorie, dryfy. Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Sala Gobelinowa Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel , czerwca Wernisa wystawy multimedialnej Droga Ewakuacji Desiderium Miejsce: Konduktorownia, ul. Pi³sudskiego 34/36, tel Organizator: Regionalne Towarzystwo Zachêty Sztuk Piêknych w Czêstochowie, maja 28 czerwca Bestiarium Józefa Wilkonia Ilustracje, rzeÿby Ilustracje, grafika, rzeÿby Magiczny œwiat rzeÿb i ilustracji ksi¹ kowych Józefa Wilkonia, artysty wszechstronnego, wielkiego narratora: malarza, grafika, rzeÿbiarza, scenografa i projektanta gobelinów, autora ilustracji i szaty graficznej do prawie 200 ksi¹ ek wydanych w Polsce i za granic¹, g³ównie we Francji, Szwajcarii, Niemczech i Japonii. Na wystawie, obok najwa niejszych ilustracji ksi¹ kowych i rysunków, zaprezentowane zostan¹ wybrane rzeÿby zwierz¹t pocz¹wszy od ma³ych form (ryb i ptaków), po du e figury zwierz¹t. Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Sala Œl¹ska i Poplenerowa Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel ,

15 3 26 lipca Fotografie z podró y - II edycja Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Sala Œl¹ska i Poplenerowa Autorami zdjêæ s¹ podró nicy, fotograficy i artyœci plastycy - wszyscy zwi¹zani z Czêstochow¹. Trasy podró y autorów zdjêæ prowadzi³y w dalekie zak¹tki œwiata, a tak e bliskie sercu miejsca w kraju. Zdjêcia nie s¹ chronologicznym zapisem procesu podró y. S¹ z jednej strony osobistym wyrazem fascynacji œwiatem sprzed obiektywu, z drugiej - prób¹ wnikniêcia i zrozumienia tego œwiata. Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel , lipiec - wrzesieñ Wystawa ikon S³owo, droga, modlitwa Wystawa ze zbiorów Muzeum Ikon w Supraœlu Oddzia³u Muzeum Podlaskiego w Bia³ymstoku. Supraskie ikony tworz¹ jeden z najciekawszych i najwiêkszych zbiorów sztuki sakralnej prawos³awia w kraju. Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny, œroda wstêp wolny. Miejsce: Muzeum Pielgrzymowania, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 47 (piêtro) Organizatorzy: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , sierpnia Ekspresja ciszy", Szymon Wypych - rzeÿba. Wystawa memorialna Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie Sala Œl¹ska Szymon Wypych uczestniczy³ w licznych wystawach zbiorowych w kraju i za granic¹. Jego prace mo na ogl¹daæ m.in. w galerii ZAR w Warszawie, Galerii RzeŸby Œl¹skiej w Chorzowie, Towarzystwie Przyjació³ Sztuk Piêknych w Krakowie. Otrzyma³ ponad 20 nagród. Od 1979 roku nale a³ do ZPAP, a od 1983 roku do Zwi¹zku Artystów RzeŸbiarzy. Wystawa w pierwsz¹ rocznicê œmierci. Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel ,

16 WYSTAWY CZASOWE 7 30 sierpnia Gdzie jest sztuka. Wystawa problemowa Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, Sala Gobelinowa Artystyczne inscenizacje, przedstawienia narracyjne, intelektualne przekszta³cenia rzeczywistoœci, instalacje i obiekty z³o ¹ siê na wystawê Gdzie jest sztuka?" Wystawa jest refleksj¹ na temat statusu wspó³czesnej sztuki, jej instytucjonalnego funkcjonowania i wynikaj¹cych st¹d strategii artystycznych. Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel , sierpnia Agata Zbylut W sztuce marzenia siê spe³niaj¹, ale nie wszystkim Fotografia, instalacja Agata Zbylut w latach studiowa³a w Instytucie Kultury i Sztuki Plastycznej WSP w Zielonej Górze, dyplom uzyska³a w Pracowni Rysunku i Intermediów.Realizuje prace o charakterze instalacji wykorzystuj¹c w nich czêsto wizerunek w³asnej twarzy i cia³a. W jej twórczoœci dominuj¹ w¹tki feministyczne, a tak e refleksja na temat czasu, przemijania i cyklu ycia. Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie Sala Poplenerowa Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel , sierpieñ wrzesieñ Wystawa Ostatnie lato przed wojn¹ na Jasnej Górze Ekspozycja przygotowana we wspó³pracy z Sanktuarium Najœwiêtszej Maryi Panny Jasnogórskiej oraz prof. dr. hab. Antonim Jackowskim z Zak³adu Geografii Religii Uniwersytetu Jagielloñskiego Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny, œroda wstêp wolny Miejsce: Muzeum Pielgrzymowania Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 47 Organizatorzy: Muzeum Czêstochowskie Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , maj - sierpieñ 30. rocznica I Pielgrzymki Ojca Œwiêtego Jana Paw³a II do Ojczyzny, 2-10 czerwca 1979 r. Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny, œroda wstêp wolny Miejsce: Muzeum Pielgrzymowania Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 47 Organizatorzy: Muzeum Czêstochowskie Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , Wspó³organizator: Tygodnik Katolicki Niedziela

17 4 wrzeœnia Wernisa wystawy malarstwa artystów z Grazu Polish Rhapsody Making Friends Miejsce: Konduktorownia, ul. Pi³sudskiego 34/36, tel Organizator: Regionalne Towarzystwo Zachêty Sztuk Piêknych w Czêstochowie, wrzesieñ - grudzieñ IV Konkurs Europejskiej Sztuki Ludowej Z nitki i z gliny" Na wystawie zaprezentowane bêd¹ nagrodzone i wybrane przez jury prace z dziedzin takich jak: tkactwo, hafciarstwo, koronkarstwo, krawiectwo strojów ludowych i garncarstwo. Po raz pierwszy zaproszono równie twórców z Czech, S³owacji, Ukrainy i Litwy. Rozstrzygniêcie konkursu, wrêczenie nagród i wernisa wystawy odbêdzie siê 5 wrzeœnia. Wstêp wolny Miejsce: Pawilon Etnograficzny Muzeum Czêstochowskiego w Parku im. S. Staszica Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , wrzeœnia 11 paÿdziernika Spotkania z Fotografi¹ - Jerzy Lewczyñski Mistrzowskie zdjêcia nestora polskiej fotografii prezentowane na przekrojowej wystawie indywidualnej w ramach imprezy fotograficznej w Czêstochowie Spotkania z Fotografi¹. Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Sala Œl¹ska Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel , wrzeœnia 11 paÿdziernika Spotkania z Fotografi¹ - Akt Wac³aw Wantuch Wac³aw Wantuch to jeden z najbardziej znanych polskich fotografików zajmuj¹cych siê fotografi¹ studyjn¹. Artysta specjalizuje siê g³ównie w czarno-bia³ych aktach kobiecych, bliskich abstrakcyjnym formom. Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie Sala Poplenerowa Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel ,

18 WYSTAWY CZASOWE 18 wrzeœnia 11 paÿdziernika Spotkania z Fotografi¹: Janusz Mielczarek - Fotografia Wystawa pomys³odawcy i wieloletniego komisarza Salonu Martwa natura w fotografii. Autorskie realizacje tematu martwej natury co, w sensie warsztatowym s³u yæ mo e za przyk³ad uczestnikom konkursu. Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie - Galeria Antresola 18 wrzeœnia 11 paÿdziernika Spotkania z Fotografi¹ - Miêdzynarodowy Salon Martwa natura w fotografii Efekt kolejnej edycji konkursu dla profesjonalnych artystów fotografików. Pomys³odawc¹, komisarzem i wspó³organizatorem Salonu jest artysta fotografik Janusz Mielczarek. W 2009 roku Salon odbywa siê po raz czwarty. Wysoki poziom artystyczny poprzednich edycji doceni³o zarówno œrodowisko fotografików jak i chêtnie odwiedzaj¹cy wystawê widzowie. Miejsce: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie Sala Gobelinowa Wstêp p³atny: 3 z³ bilet normalny, 2 z³ ulgowy, niedziela wstêp wolny Organizator: Miejska Galeria Sztuki w Czêstochowie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel , wrzesieñ Wystawa fotograficzna Czêstochowianie cz. II Ekspozycja, ukazuj¹ca mieszkañców miasta na fotografii w latach , jest podró ¹ w przesz³oœæ. Prezentuje tych, którzy zwi¹zani byli z Czêstochow¹ w pierwszej po³owie XX w. Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny, œroda wstêp wolny Miejsce: Pawilon Wystawowy Muzeum Czêstochowskiego w Parku im. S. Staszica Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45, tel , wrzesieñ grudzieñ Gabinet wybitnych czêstochowian" - prof. dr in. Jerzy W³adys³aw Ko³akowski Wystawa poœwiêcona za³o ycielowi Politechniki Czêstochowskiej i jej wybitnym absolwentom. Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny, œroda wstêp wolny Miejsce: Ratusz Miejski, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45 a Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45 a, tel ,

19 WYSTAWY STA E Sta³a ekspozycja w Miejskiej Galerii Sztuki (w czasie trwania wystaw czasowych) Muzeum Zdzis³awa Beksiñskiego Miejsce: Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64 Wystawa prac z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich Sta³a wystawa pt. Muzeum Beksiñskiego obejmuje 50 obrazów oraz rysunki z kolekcji Anny i Piotra Dmochowskich. Integraln¹ czêœci¹ wystawy s¹ dwa stanowiska audiowizualne: Wideodziennik, przy którym mo na ogl¹daæ Beksiñskiego przy pracy oraz Wideoalbum - stanowisko na którym prezentowane s¹ inne obrazy Beksiñskiego. Muzeum w Czêstochowie jest drugim w kraju miejscem kontaktu z oryginaln¹ twórczoœci¹ artysty. Wstêp p³atny: 6 z³ bilet normalny, 4 z³ bilet ulgowy; w niedzielê 3 z³ bilet normalny, 2 z³ bilet ulgowy Organizator: Miejska Galeria Sztuki, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 64, tel , Wystawy w Muzeum Czêstochowskim Wstêp p³atny: 4 z³ bilet normalny, 3 z³ bilet ulgowy, 8 z³ bilet rodzinny Organizator: Muzeum Czêstochowskie, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45 a, tel , Miejsce: Galeria Malarstwa i RzeŸby XIX i XX wieku, ul. Katedralna 8, tel Sztuka okresu M³odej Polski (m.in. dzie³a Jacka Malczewskiego i Józefa Mehoffera) Sztuka Czêstochowy XIX i 1. po³. XX wieku Polska sztuka awangardowa i nowoczesna (m.in. obrazy Jerzego Nowosielskiego i Tadeusza Kantora) Urodzi³em siê w Czêstochowie" - kolekcja obrazów Jerzego Dudy-Gracza W zabytkowej kamienicy mieszczañskiej z pocz¹tku XX wieku, zachowane polichromie, dekoracje stiukowe oraz zabytkowe piece, stanowi¹ stylowe t³o dla prezentowanych wystaw. Sta³a ekspozycja poœwiêcona yciu i twórczoœci literackiej Haliny Poœwiatowskiej Miejsce: Dom Poezji. Muzeum Haliny Poœwiatowskiej, ul. Jasnogórska 23, tel W budynku, w którym po wojnie zamieszka³a rodzina wybitnej czêstochowskiej poetki, mo na znaleÿæ cenne pami¹tki po przedwczeœnie zmar³ej artystce. W Domu Poezji Muzeum Czêstochowskiego odbywaj¹ siê rozmaite przedsiêwziêcia, promuj¹ce nie tylko twórczoœæ poetki: projekcje filmów, spektakle, odczyty, wieczory poezji.

20 WYSTAWY STA E Sta³a wystawa poœwiêcona tradycji pielgrzymowania do Sanktuarium Jasnogórskiego Miejsce: Muzeum Pielgrzymowania, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 47, tel W Czêstochowie, jednym z najwa niejszych centrów pielgrzymkowych na œwiecie, dzia³a od 2007 roku Muzeum Pielgrzymowania. W odrestaurowanej kamienicy z 1875 roku mo na obejrzeæ m.in. sta³¹ ekspozycjê pami¹tek zwi¹zanych z wielowiekow¹ tradycj¹ pielgrzymowania do Sanktuarium Jasnogórskiego. Towarzysz¹ jej zmienne wystawy o tematyce sakralnej i turystyczno-pielgrzymkowej. Cmentarzysko kultury ³u yckiej zachowane in situ oraz Z mroku dziejów sta³a wystawa archeologiczna Miejsce: Rezerwat Archeologiczny, ul. ukasiñskiego 20, tel Rezerwat Archeologiczny kryje tajemnicê sprzed 2500 lat. To jedyny obiekt w Polsce, mieszcz¹cy dostêpny dla zwiedzaj¹cych fragment cmentarzyska z wczesnej epoki elaza ( p.n.e.), eksponuj¹cy kilkanaœcie z 85 pochówków ludnoœci kultury ³u yckiej. Na terenie nekropolii odnaleziono naczynia ceramiczne, ozdoby oraz narzêdzia wykonane z br¹zu i elaza. Oprócz cmentarzyska zobaczyæ mo na sta³¹ wystawê Z mroku dziejów poœwiêcon¹ kulturze ³u yckiej w Polsce. Dzieje Miasta Czêstochowy - sta³a wystawa historyczna Miejsce: Ratusz, Aleja Najœwiêtszej Maryi Panny 45 a, tel Reprezentacyjny, usytuowany w centrum miasta Ratusz z 1826 roku, od lat szeœædziesi¹tych XX wieku jest siedzib¹ Muzeum Czêstochowskiego. To tu, w budynku przy najpopularniejszym czêstochowskim placu Placu Biegañskiego, mo na obejrzeæ sta³¹ wystawê poœwiêcon¹ dziejom miasta. Przedstawia ona zmiany administracyjne, gospodarcze i spo³eczne Czêstochowy na przestrzeni wieków, od starszej epoki kamienia (paleolitu) do 1921 roku. Wœród zabytków zobaczyæ mo na naczynia cynowe z XVII-XIX wieku, sztandary, ró norodne typy broni bia³ej, palnej, ochronnej oraz drzewcowej charakterystycznej dla ka dego z okresów. Sta³a wystawa poœwiêcona historii górnictwa rud elaza w Czêstochowie Miejsce: Muzeum Górnictwa Rud elaza, Park im. S. Staszica, tel Wystawa prezentowana w podziemnych korytarzach pomiêdzy pawilonami wystawienniczymi Muzeum Czêstochowskiego w Parku im. Stanis³awa Staszica, stanowi w ca³oœci model najbardziej charakterystycznych dla kopalnictwa rud elaza wyrobisk podziemnych w skali naturalnej. W chodnikach i komorach ustawiono oryginalne maszyny, œrodki transportu, pe³ny zestaw maszyn i urz¹dzeñ, m.in. ko³owrót oraz XIX-wieczny wózek do przewozu rudy. Przedstawiono tak e metody wydobywania rudy elaza w dawnych wiekach. Dziêki wystawie na nowo od ywaj¹ tradycje regionu czêstochowskiego przez wieki kojarzonego z górnictwem rud elaza.

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

KRÓLOWA ŒNIEGU Spektakl dla szkó³ w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji. Bilety mo na zamawiaæ wy³¹cznie w NTE, nr tel.

KRÓLOWA ŒNIEGU Spektakl dla szkó³ w wykonaniu Narodowego Teatru Edukacji. Bilety mo na zamawiaæ wy³¹cznie w NTE, nr tel. 2 œroda godz. 8.30 12 z³ 2 œroda godz. 11.15 12 z³ czwartek 3 34 pi¹tek godz. 11.30 37 poniedzia ³ek godz. 17.00 Galeria,,Oblicza'' Wstêp wolny. 38 wtorek I miejsca: 50 z³ II miejsca: 40 z³ balkon: 30

Bardziej szczegółowo

KULTURALNYCH PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA NA

KULTURALNYCH PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA NA www.bckbialapodlaska.pl III kwartał 2015 KALENDARZ WYDARZE KULTURALNYCH PREZYDENT MIASTA ZAPRASZA NA SUMMER OFF 28 Luxtorpeda, Łona, Webber & The Pimps, Etna Kontrabande, DJ SET - DJ Grubaz, DJ Bulb, DJ

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013

TOMASZ STAŃKO. Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 Festiwal Muzyki Lusławice Małopolska TOMASZ STAŃKO a także Wojciech Myrczek oraz Zespół Śpiewaków Miasta Katowice Camerata Silesia pod dyrekcją Anny Szostak Ciemne Jutrznie 16 18 sierpnia 2013 www.emanacje.pl

Bardziej szczegółowo

VI Podlaskie Targi Turystyczne 18-20 marca 2011 w Białymstoku

VI Podlaskie Targi Turystyczne 18-20 marca 2011 w Białymstoku VI Podlaskie Targi Turystyczne 18-20 marca 2011 w Białymstoku PROGRAM 18 marca 2011 (piątek) 10:00 17:00 targi otwarte dla zwiedzających 10:15 10:30 Prezentacja sygnałów myśliwskich w wykonaniu uczniów

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16

Lato w mieście 2016 m.st. W. arsz ar awa a 17.06 .20.06 .20 16 r. k r o. k nferencja encja ras r o as wa a Lato w mieśc ie mieśc 16 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście 2016 m.st. Warszawa 17.06.2016 r. konferencja prasowa Lato w mieście 2016 Lato w mieście w Warszawie od 2004 r. Program

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie

Urząd Gminy i Miasta w Sianowie Urząd Gminy i Miasta w K A L E N D A R Z imprez sportowo-rekreacyjnych organizowanych na terenie Gminy i Miasta Sianów zgłoszonych przez stowarzyszenia kultury fizycznej i placówki oświatowe na 2013 rok.

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator. Park im. A.Majkowskiego (mała scena) 8-10.05.2015 Korty tenisowe. WCK - Filharmonia Kaszubska

Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator. Park im. A.Majkowskiego (mała scena) 8-10.05.2015 Korty tenisowe. WCK - Filharmonia Kaszubska Nazwa wydarzenia Termin Miejsce Organizator MAJ Spotkanie ewangelizacyjne, Wejherowska Majówka czasem nowej ewangelizacji Turniej otwarcia sezonu 2015 tenisa ziemnego Ogólnopolski Festiwal Pieśni o Morzu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PODLASKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 18-20 marca 2011

PROGRAM PODLASKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 18-20 marca 2011 PROGRAM PODLASKICH TARGÓW TURYSTYCZNYCH 18-20 marca 2011 18 marca 2011 (piątek) 10:00-17:00 targi otwarte dla zwiedzających 10:15-10:30 Prezentacja sygnałów myśliwskich w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Zajęcia sportowo - rekreacyjne w jeździe konnej: nauka jazdy konnej, ujeŝdŝenie, skoki przez przeszkody, udział w zawodach.

Zajęcia sportowo - rekreacyjne w jeździe konnej: nauka jazdy konnej, ujeŝdŝenie, skoki przez przeszkody, udział w zawodach. Załącznik nr 1 do Zarządzenia 1766/212 z 2 stycznia 212r. Wykaz ofert otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych z obszaru rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Radomia w 212 r oraz wysokość

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki

oprawa muzyczna imprez agencja omia m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: recitale g my koncerty tematyczne potañcówki ra agencja, rauty kontakt: Julia Andrulewicz kom. 883 939 501, e-mail: agencja.@gmail.com g my m³odzi profesjonaliœci, absolwenci wy szych szkó³ muzycznych oferuj¹: agencjar m g r a m y...mimo s³owa agencja

Bardziej szczegółowo

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem

[FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem [FILM] Rock Opole - dobra rozgrzewka przed festiwalem Na początek reggae, a później polski rock - na błoniach Politechniki Opolskiej trwa koncert Rock Opole, zorganizowany w ramach imprez towarzyszących

Bardziej szczegółowo

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski

Aktualności - Urząd Miasta Częstochowy Oficjalny portal miejski 3 września 2011 XX KRAJOWA WYSTAWA ROLNICZA, XII DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ, DOŻYNKI JASNOGÓRSKIE W sobotę przed południem otwarta została w Częstochowie jubileuszowa XX Krajowa Wystawa Rolnicza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RAMOWY 3-9 lipca 2016 r.

PROGRAM RAMOWY 3-9 lipca 2016 r. PROGRAM RAMOWY 3-9 lipca 2016 r. NIEDZIELA (3 lipca 2016) 12:00-14:00 akredytacja uczestników Hotel GUS ul. Planty 39/45 15:00-15:20 spotkanie organizacyjne z uczestnikami 15:30-17:00 Scenariusz w filmie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XVII TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 31.05 06.06.2016 r.

PROGRAM XVII TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. 31.05 06.06.2016 r. PROGRAM XVII TYGODNIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH KOCHAM KRAKÓW Z WZAJEMNOŚCIĄ MAŁOPOLSKIE DNI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 31.05 06.06.2016 r. 31.05.2015 r. - WTOREK RYNEK GŁÓWNY OD STRONY RATUSZA INAUGURACJA 10.00

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów uszczęśliwiasz serce" Darząc uśmiechem Wincenty Faber PODZIĘKOWANIE W dniu 13 stycznia 2013 roku odbyła się impreza przygotowana w ramach kolejnej edycji społecznej akcji fundacji Jurka Owsiaka pn.: 21.

Bardziej szczegółowo

2 grudnia (niedziela) godz. 15.00 - Koncert Zimowy "Muzyka w Sercu Miasta" 7 grudnia (piątek) godz. 17.00 - Święto Piernika - koncert pastorałkowy

2 grudnia (niedziela) godz. 15.00 - Koncert Zimowy Muzyka w Sercu Miasta 7 grudnia (piątek) godz. 17.00 - Święto Piernika - koncert pastorałkowy PROGRAM NA GRUDZIEŃ 2012 2 grudnia (niedziela) godz. 15.00 - Koncert Zimowy "Muzyka w Sercu Miasta" 7 grudnia (piątek) godz. 17.00 - Święto Piernika - koncert pastorałkowy 9 grudnia (niedziela) godz. 10.00

Bardziej szczegółowo

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Fundusz Wymiany Kulturalnej w ramach Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego Elżbieta Świętek Departament Funduszy Europejskich Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013

Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce. w sezonie 2012/2013 Referat Kultury, Sportu i Promocji Urząd Gminy i Miasta Nowe Skalmierzyce Kalendarz Ważniejszych Imprez Kulturalnych, Sportowych i Rekreacyjnych w sezonie 2012/2013 IMPREZY KULTURALNE SEZON OD WRZEŚNIA

Bardziej szczegółowo

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji Załącznik nr 1 do uchwały Nr 128/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się z budŝetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego

Bardziej szczegółowo

Zakup Utworów muzycznych dla Ostrowska Orkiestra 2 000

Zakup Utworów muzycznych dla Ostrowska Orkiestra 2 000 MAŁE GRANTY - OSTRÓW WIELKOPOLSKI DO 2000 ZŁ Tutuł 01 M Fabryka Spektakli Przedsiębiorstwo Imprez Kulturalnych 02 M Artystyczno-edukacyjne wyprawy po wielkopolsce w poszukiwaniu wartości-aktywizacja i

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ OSiR - 2016 r.

KALENDARZ IMPREZ OSiR - 2016 r. KALENDARZ IMPREZ - 2016 r. 2016 Nazwa imprezy Organizator Współorganizator Miejsce / / ogólnopolskie/ międzynarodowe / sportowo - rekreacyjna/ turystyczna/ kulturalna 1 stycznia PRZYWITANIE NOWEGO ROKU

Bardziej szczegółowo

XXII Dni Sztuki Współczesnej

XXII Dni Sztuki Współczesnej XXII Dni Sztuki Współczesnej 17 maja rozpoczynają się XXII Dni Sztuki Współczesnej. Impreza potrwa do 27 maja. Białostoczan czekają niepowtarzalne spektakle teatrów offowych oraz widowiska plenerowe, pokazy

Bardziej szczegółowo

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015

Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Ferie zimowe w Świnoujściu* (Miejski Dom Kultury z Filiami) 19.01 31.01.2015 Plan zajęć w Miejskim Domu Kultury w Świnoujściu MIEJSCE PROWADZĄCY UWAGI 19.01. 11.00-13.00 Przebieranki Karnawałowe O!środek

Bardziej szczegółowo

CY NA MAŁOPOLSKIM FESTIWALU SMAKU

CY NA MAŁOPOLSKIM FESTIWALU SMAKU WAKACJE W MIEŚCIE 2012. Nowy Targ UWAGA: Zapisy na zajęcia! Obowiązuje kolejność zgłoszeń Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu Al. Tysiąclecia 37, tel.18 266 21 32, sekretariat@mok.nowytarg.pl WAKACJE

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Sulejówku - Sercem za serce w hołdzie Sybirakom W 78 rocznicę urodzin Mariana Jonkajtysa w Sulejówku odsłonięto kamień - dar serca mieszkańców dumnych, że wyjątkowy człowiek,

Bardziej szczegółowo

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy:

Spacerki po Włocławku. Organizatorzy: LIPIEC data wydarzenie Godz miejsce organizator 1.07 edukacyjne 2.07 literacko-sportowe Filia Nr 2 Broniewskiego 32 a III Wakacyjny Festiwal ów Dziecięcych zza Granicy przedstawienia konkursowe, teatry:

Bardziej szczegółowo

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH

WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH WYKAZ IMPREZ ORGANIZOWANYCH LUB WSPÓŁORGANIZOWANYCH W 2016 ROKU PRZEZ GMINNE CENTRUM KULURY W GIZAŁKACH Lp. Nazwa Imprezy Termin Organizator Miejsce 1. 2. 24.FINAŁ Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Strona 1 / 6 Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Informacje ogólne Kategoria: Informacja turystyczna Długość geograficzna: 19 16' 33'' Szerokość geograficzna: 50 12' 10'' Idealny podróżnik to ten,

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013

PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 PLAN PRACY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W SIEKIERCZYNIE NA ROK 2013 I Stałe formy działalności Organizator, miejsce i termin Współorganizator 1. Kółka zainteresowań - muzyczne DK, ODK Siekierczyn,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC

01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-02.05 VIII Mistrzostwa Polski Liturgicznej Służby Ołtarza w Piłce Nożnej Halowej o Puchar KnC 01-04.05 Oaza rekolekcyjna animatorów ewangelizacji (ORAE), Dąbrówka 01-05.05 Pielgrzymka KSM śladami wiary

Bardziej szczegółowo

1. WTOREK - 18/07/2017

1. WTOREK - 18/07/2017 1. WTOREK - 18/07/2017 W godzinach porannych oraz popo udniowych przyjazd uczestników XLI Mi dzynarodowego Kongresu Pueri Cantores, których b oczekiwa odpowiednio przygotowane osoby (na lotniskach, dworcach

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ŻARSKIEGO NA ROK 2007 SPORT i TURYSTYKA

WYKAZ PRZYZNANYCH DOTACJI Z BUDŻETU POWIATU ŻARSKIEGO NA ROK 2007 SPORT i TURYSTYKA ŻARSKIEGO NA ROK 2007 SPORT i TURYSTYKA 1. Uczniowski Klub Sportowy Relax III Powiatowe Manewry Kajakowe Indywidualne i Drużynowe UKS Relax Stowarzyszenie na rzecz osób niepełnosprawnych Radość Życia Organizacja

Bardziej szczegółowo

1

1 LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT NR 003/2014/2015 Kalendarz Sportowy Śląskiego Związku Tenisa Stołowego na okres 01.08.2014r. 31.07.2015r.

KOMUNIKAT NR 003/2014/2015 Kalendarz Sportowy Śląskiego Związku Tenisa Stołowego na okres 01.08.2014r. 31.07.2015r. ŚLĄSKI ZWIĄZEK TENISA STOŁOWEGO 40-2 Katowice, ul. Bogucicka 2/1a Tel/fax 32 255 59 36 e-mail: slaski@pzts.pl www.slzts.pl Getin Noble Bank S.A. II O. Katowice 28 1560 1108 0000 9060 0004 55 Katowice,

Bardziej szczegółowo

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury

Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury Lato w mieście z Nowohuckim Centrum Kultury LATO W MIEŚCIE 2016 - dwa miesiące pełne atrakcji! Wszystkich tych, którzy wakacje będą spędzać w Krakowie i okolicach zapraszamy do Nowohuckiego Centrum Kultury.

Bardziej szczegółowo

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN

XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN XVI FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ PODLASIE 2009 REGULAMIN 1 HASŁO FESTIWALU: Służyć Bogu i Ojczyźnie I. ORGANIZATOR o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej II. WSPÓŁPRACUJĄCY o Caritas

Bardziej szczegółowo

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00

L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 L.p. Data Miejsce Temat uroczystości / wydarzenia 1. 01.06.2016 r. godz. 15.30 19.00 Piknik rodzinny z okazji Dnia Dziecka 2. 01.06.2016 r. godz. 9.30 10.15 3. 01.06.2016 r. godz. 14.00 17.00 4. 01.06.2016

Bardziej szczegółowo

Wakacje już tuż tuż. A oto co Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie przygotował dla najmłodszych i nie tylko:

Wakacje już tuż tuż. A oto co Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie przygotował dla najmłodszych i nie tylko: Wakacje już tuż tuż. A oto co Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie przygotował dla najmłodszych i nie tylko: I tydzień 1-5 lipca 1 lipca - Poniedziałek 10.00-11.00- "Rysunkowe zgadywanki"- zajęcia plastyczne

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o imprezach sportowych oraz rekreacyjnych od 25 sierpnia do 14 wrze śnia 2015 r.

Informacja o imprezach sportowych oraz rekreacyjnych od 25 sierpnia do 14 wrze śnia 2015 r. Katowice, 8 wrze śnia 2015 r. ST.0012. 17.2015.ISK MATERIA Ł na Komisj ę Kultury, Promocji i Sportu w dniu 14 sierpnia 2015 r. dot. pkt 3 pn. Bie żąca informacja Prezydenta Miasta Katowice w zakresie sportu:

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- REKREACYJNO-SPORTOWYCH

KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- REKREACYJNO-SPORTOWYCH KALENDARZ IMPREZ KULTURALNO- REKREACYJNO-SPORTOWYCH Termin planowanej imprezy 14.02.2009 r. Nazwa imprezy Wspomnień czar Bal Zaproszenie osób, które zapoznały się w Miejsce imprezy Główny organizator imprezy

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015

Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Osiągnięcia w konkursach przedmiotowych. Osiągnięcia w różnych konkursach. Sukcesy uczniów w roku szkolnym 2014/2015 Nazwa konkursu Szczebel/ etap Liczba uczniów biorących udział Wojewódzki Konkurs Filozoficzny

Bardziej szczegółowo

Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA KWIECIEŃ MAJ

Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA KWIECIEŃ MAJ DATA Harmonogram wydarzeń organizowanych lub zgłoszonych w Wydziale Kultury, Sportu i Turystyki DZIEŃ TYGODNIA WYDARZENIE KWIECIEŃ MIEJSCE 12 KWIETNIA Półmaraton Rzeszowski Start i meta na placu eventowym

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009

MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009 MIEJSKI OŚRODEK KULTURY w Legionowie Sprawozdanie z działalności w październiku 2009 1 października, godz. 18.00 Ratusz Miejski, ul. Piłsudskiego 41 2 października, godz. 20.30 MOK, ul. Norwida 10 Klub

Bardziej szczegółowo

KLUB ANIMACJI ŚRODOWISKOWEJ

KLUB ANIMACJI ŚRODOWISKOWEJ KLUB ANIMACJI ŚRODOWISKOWEJ Spotykamy się w SCKM przy ul. Dietla 53 codziennie po zajęciach szkolnych, aby w ciekawy i aktywny sposób spędzić wolny czas. Podczas różnorodnych zajęć rozwijamy swoje zainteresowania,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTOW WIELKOPOLSKIE. wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka

WOJEWÓDZTOW WIELKOPOLSKIE. wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka wtorek 29 03 2016 18.30 AKTORKA projekcja filmu biograficznego o Elżbiecie Czyżewskiej, reż. Kinga Dębska, Maria Konwicka środa 30 03 2016 17.00 CUD MNIEMANY spektakl ( w ramach projektu Mała Premiera),

Bardziej szczegółowo

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej

Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej Relacja z I Międzynarodowego Zjazdu Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej 25 lipca 2015 roku na lotnisku w Kruszynie odbył się I Międzynarodowy Zjazd Członków i Przyjaciół Sekcji Spadochronowej działającej

Bardziej szczegółowo

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul.

70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. 70 lecie Polskiego Wałbrzycha styczeń 21.01. - 04.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych ul. Jerzy Jerych malarstwo 31.01. - 15.03.2015 r. - Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 1.06.2016 DZIEŃ DZIECKA W programie: dyskoteka dla dzieci, pokazy w wykonaniu klauna-cyrkowca, szczudlarze,

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013

NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 NAJLEPSZA OFERTA DLA FIRM 2012 2013 FILMY KONCERTY KABARETY KONFERENCJE IMPREZY Wykorzystaj moc kina w swoich działaniach! Kino Kijów.Centrum oferuje atrakcyjne możliwości zakupu biletów grupowych, biletów

Bardziej szczegółowo

Pomorskie życia pełne

Pomorskie życia pełne Pomorskie życia pełne 25 lipca, sobota 11.00-19.00 Promocja pomorskiej kuchni i Dary Morza Bałtyckiego, czyli kaszubski dzień od kuchni, m.in. wyrobów wędliniarskich i dań rybnych prezentacja pasieki i

Bardziej szczegółowo

Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady...

Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady... Spotkania, publicznoœæ i wyk³ady... Inauguracja spotkañ i kolejne wyk³ady Uczestnicy wyk³adu pt. Franciszek Ludwik von Neuburg ksi¹ ê nyski, wielki mecenas kultury Kazimierz Staszków prelegent oraz Artur

Bardziej szczegółowo

Warszawa Przyjazna Seniorom

Warszawa Przyjazna Seniorom Katalog ofert Warszawa Przyjazna Seniorom W przyjętym przez Radę m.st. Warszawy Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 określono cele i działania Miasta, które mają na celu podniesienie

Bardziej szczegółowo

XV edycja konkursu. Sposób na sukces

XV edycja konkursu. Sposób na sukces Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego we Wrocławiu XV edycja konkursu Sposób na sukces Dział Przedsiębiorczości Wiejskiego Gospodarstwa Domowego i Agroturystyki Wrocław 25 listopad 2014 XV EDYCJA OGÓLNOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl

1 www.pelplin.pl www.mok.pelplin.pl LP. Data Nazwa imprezy Miejsce Organizator 1 03.04 (czwartek) W oczekiwaniu na kanonizację Jana Pawła II zespół Familia HP wykona program "Tłumy serc". Utwory pochodzą z dzieł: Pieśń o Bogu ukrytym oraz

Bardziej szczegółowo

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich.

KWIECIEŃ Nazwa wydarzenia: Spotkanie autorskie z Dominiką Czarny Charakter wydarzenia, Otwarcie i omówienie wystawy prac malarskich. Wydarzenia w Białowieży w 2013 roku ---------------------------------------------- UWAGA! KALENDARZ JEST W CIĄGŁEJ AKTUALIZACJI, MOGĄ POJAWIĆ SIĘ NOWE IMPREZY MIEJSCA, TERMINY ORAZ GODZINY MOGĄ ULEC ZMIANIE

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy

Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy Szkoła gimnazjalna Scenariusz z wykorzystaniem nowych mediów i metod aktywizujących (45 min) Telewizja publiczna z misją Opracowała: Anna Równy CC BY-NC-ND Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Bez

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w 2009 roku. Styczeń. Luty.

Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w 2009 roku. Styczeń. Luty. Kalendarz imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych, środowiskowych organizowanych w mieście i gminie Ożarów w roku L.p Nazwa imprezy Organizator Współorganizator Miejsce imprezy Data Styczeń 1. 2.

Bardziej szczegółowo

Trans Opera Jesień/Zima

Trans Opera Jesień/Zima Trans Opera Jesień/Zima Małopolskie Centrum Kultury Sokół zaprasza na jesienno zimową edycje, transmisji i retransmisji oper i baletów z renomowanych europejskich teatrów i festiwali. Szczegółowy program

Bardziej szczegółowo

Autor: Klaudia Zychla

Autor: Klaudia Zychla Autor: Klaudia Zychla Miasto w południowej Polsce leżące na styku trzech mezoregionów geograficznych Wyżyny Częstochow skiej, zwanej potocznie Jurą, Obniżenia Górnej Warty oraz Wyżyny Wieluńskiej, należących

Bardziej szczegółowo

W/UMZLE SPORT/1/EKS/1/UM/3/2014

W/UMZLE SPORT/1/EKS/1/UM/3/2014 1. Umowa - Zlecenie Nr W/UMZLE SPORT/1/EKS/1/UM/3/2014 z dnia 03.01.2014r na prowadzenie szkolnych zawodów sportowych zgodnie z harmonogramem rozgrywek opracowanym w oparciu o dane ZW SZS. 2. Umowa Zlecenie

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2013

KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2013 KALENDARZ IMPREZ SPORTOWYCH 2013 L.p. Organizator Nazwa imprezy Data imprezy 1. Miejskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2007r.

Warszawa, 06.12.2007r. Centrum Hewelianum Oglądam, ą wypoczywam y poznaję, i uczę się Warszawa, 06.12.2007r. O nas Park Kulturowy Fortyfikacji Miejskich Twierdza Gdańsk" jest jednostką budżetową Gminy Miasta Gdańsk, powołaną

Bardziej szczegółowo

KULTURA SPORT REKREACJA LATO W MIEŒCIE I OKOLICY KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE

KULTURA SPORT REKREACJA LATO W MIEŒCIE I OKOLICY KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE Urz¹d Miasta Czêstochowy lipiec - sierpieñ 2009 INFORMATOR co, gdzie, kiedy w Czêstochowie fot. L. Pilichowski fot. Z. Burda KULTURA SPORT REKREACJA LATO W MIEŒCIE I OKOLICY KALENDARIUM JASNOGÓRSKIE lipiec

Bardziej szczegółowo

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba

07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba Data Nazwa imprezy MARZEC 07.03.2015 Cyfrowa Rewia - spektakl premierowy Rewii Dziecięcej Sylaba 20.03.2015 KWIECIEŃ V Wiosenne Spotkania z Wojskiem, koncert Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z W Y D A R Z EŃ SPORTOWYCH I T U R Y S T Y C Z N Y C H W G O R Z O W I E W L K P. K W I E C I EŃ 2016

K A L E N D A R Z W Y D A R Z EŃ SPORTOWYCH I T U R Y S T Y C Z N Y C H W G O R Z O W I E W L K P. K W I E C I EŃ 2016 Godz. 18:30 Gorzowska Amatorska Liga Piłki Siatkowej - mecz play-off impreza sportowa dla młodzieży i dorosłych Hala II LO organizator OSiR 5 1 2 3 12:00 Zachodnia liga MTB Ośrodek Przywodny Nierzym Impreza

Bardziej szczegółowo

www.naszanatura2000.pl

www.naszanatura2000.pl 1 Biuro Projektu Stowarzyszenie Tilia ul. Przysiecka 13, 87-100 Toruń Tel./fax: 6 67 60 8 e-mail: tilia@tilia.org.pl www.tilia.org.pl Szkoła Leśna na Barbarce www.szkola-lesna.torun.pl www.naszanatura2000.pl

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa

Ogólnopolska kampania społeczna. Młodość wolna od papierosa Program Ograniczania Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce Ogólnopolska kampania społeczna Młodość wolna od papierosa Joanna Skowron Departament Zdrowia Publicznego i Promocji Zdrowia Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KONCERTÓW CZĘŚĆ I współorganizatorzy: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie i sannickie Koło TiFC

PROGRAM KONCERTÓW CZĘŚĆ I współorganizatorzy: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie i sannickie Koło TiFC PROGRAM KONCERTÓW 2017 CZĘŚĆ I współorganizatorzy: Towarzystwo im. Fryderyka Chopina w Warszawie i sannickie Koło TiFC 26.02.2017 pałac w Sannikach godz. 14:00 koncert chopinowski Hartmut Schneider (Austria)

Bardziej szczegółowo

Kalendarz uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 roku

Kalendarz uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 roku Kalendarz uroczystości, imprez i konkursów z zakresu kultury i sztuki w 2016 roku Lp. Nazwa uroczystości (imprezy, konkursu) Przewidywany termin Główny organizator 1. XXX Jubileuszowy Powiatowy Konkurs

Bardziej szczegółowo

kalendarz imprez kulturalnych

kalendarz imprez kulturalnych www.nysa.pl I kwartał 2014 kalendarz imprez kulturalnych KULTURA 1 Marca XVII GALA TRYTONA NYSKIEGO Uroczysta gala wręczenia statuetki dla wybitnych i nieprzeciętnych nysan - Trytona Nyskiego. W programie

Bardziej szczegółowo

19.00-21.00 Próba Konińskiego Kameralnego Zespołu Smyczkowego AD LIBITUM s. 12. 13.30-15.30Próba otwarta zespołu wokalnego seniorów FANTAZJA s.

19.00-21.00 Próba Konińskiego Kameralnego Zespołu Smyczkowego AD LIBITUM s. 12. 13.30-15.30Próba otwarta zespołu wokalnego seniorów FANTAZJA s. ZAJECIA OTWARTE - LIPIEC/2016 MUZYKA MIROSŁAW GRZANKA - WAKACYJNE MUZYKOWANIE 11.07 (poniedziałek) 19.00-21.00 Próba Konińskiego Kameralnego Zespołu Smyczkowego AD LIBITUM s. 12 13.07 (środa) 13.30-15.30Próba

Bardziej szczegółowo

OFERTA KULTURALNA GMINY WOLBÓRZ NA 2010r. MIESI C NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR

OFERTA KULTURALNA GMINY WOLBÓRZ NA 2010r. MIESI C NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR OFERTA KULTURALNA GMINY WOLBÓRZ NA 2010r. MIESI C NAZWA IMPREZY ORGANIZATOR STYCZEÑ - Spotkanie Noworoczne - Dzieñ Babci i Dziadka LUTY - 7.02. Przegl¹d Dorobku Kulturalnego Gmin Powiatu Piotrkowskiego

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013

Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu. Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Kalendarz Imprez Kulturalnych Powiatu Mławskiego w ramach projektu Powiat Mławski Stolicą Kultury Mazowsza 2013 Lp. Nazwa przedsięwzięcia Termin i miejsce Organizator Partnerzy 1. 2. 3. 4. 5. 6. Inauguracja

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA

PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA PROGRAM JUBILEUSZU 650-LECIA LOKACJI MIASTA KOŁA Lp Przedsięwzięcie Opis Planowany termin realizacji Miejsce Jednostka koordynująca 1 Zawody Mistrzostwa Wielkopolski Oyama Karate w Kata 17.03. r. MOSiR

Bardziej szczegółowo

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r.

Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Protokół z przeprowadzonego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. Posiedzenie komisji odbyło się w dniu 23 lutego 2016r. Lp. Nazwa oferenta Nazwa zadania publicznego Wysokość przyznanych

Bardziej szczegółowo

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016

STMiG-SPRAWOZDANIE. VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 STMiG-SPRAWOZDANIE VIII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXII SPORTOWY TURNIEJ MIAST i GMIN 2016 Startujące miasto / gmina: Status gminy (miejska / wiejska / miejsko-wiejska): GMINA DOBRZEŃ WIELKI

Bardziej szczegółowo

18 stycznia (poniedziałek)

18 stycznia (poniedziałek) Ferie w Muzeum 18 30 stycznia 2016 Zajęcia dla dzieci i młodzieży www.mhk.pl 18 stycznia (poniedziałek) 10.00 Czym bawiły się dzieci w dawnym Krakowie? Warsztaty dla dzieci w wieku 3 5 lat 10.00 Szopka

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Młodów-Głębokie

Stowarzyszenie Młodów-Głębokie Stowarzyszenie Młodów-Głębokie Stowarzyszenie Młodów Głębokie działa w Gminie Piwniczna-Zdrój na rzecz rozwoju wsi Młodów i Głębokie w zakresie rozwoju kultury, promocji tradycji regionu, inicjowania przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 28 styczeń 2011r.

Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 28 styczeń 2011r. ZARZĄDZENIE NR 13/211 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 28 styczeń 211r. W sprawie przyznania dotacji oraz nie przyznania dotacji organizacjom pozarządowym na realizację zadań publicznych w 211 roku w zakresie

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY

STYCZEŃ stycznia 2014 Ogólnopolskie Mistrzostwa Samorządowców w Tenisie Ziemnym o Puchar Prezydenta Miasta Rzeszowa LUTY KALENDARZ IMPREZ PLANOWANYCH W 2014 ROKU URZĄD MIASTA RZESZOWA WYDZIAŁ KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI 6 stycznia 2014 Orszak Trzech Króli STYCZEŃ 12 stycznia 2014 XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012

Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto. W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 Wyszczególnienie wynagrodzeń osób z tytułu umów cywilno-prawnych brutto W okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 1) Zajęcia aerobiku i tańca 7 174,50 zł 2) Zajęcia karate 12 452 zł 3) Język angielski 27 720

Bardziej szczegółowo

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW Impreza sportowa dofinansowana przez XXXVI PÓŁMARATON GOCHÓW VII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE NAJWIĘKSZA I NAJSTARSZA IMPREZA SPORTOWA W REGIONIE Biegowe Serce Pomorza sobota 4 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo