KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT"

Transkrypt

1 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Technik Ceramicznych: 50% Wystawy: fajans kolski (u ytkowy i dekoracyjny, rêcznie malowany) od pocz¹tku powstania Fabryki Freudenreichów (w 1842 r.) do wyrobów wspó³czesnych, fajans i ceramika z 38 wytwórni polskich produkuj¹cych przed II wojn¹ œw. (m.in. Baranówka, Æmielów, W³oc³awek, Boles³awiec, Chodzie ), prace autorskie rêcznie malowane, osobliwe zbiory tzw. lavinitu z W³oc³awka z zak³adu Krupki i Perlicza z I po³. XX w., zbiory archeologiczne z gotyckiego zamku i ratusza kolskiego. Ko³o, Kajki 44, tel Muzeum Regionalne im. H. awniczaka: 50% Czynne: pn czw 10 16, pt 10 17, I i III nd m-ca Siedziba: gmach poklasztorny trynitarzy z I po³. XVIII w. Wystawy: Dzieje miasta Krotoszyn ( ), Kultura ludowa Ziemi Krotoszyñskiej, Krotoszyn w malarstwie, rysunku i grafice. Krotoszyn, Ma³y Rynek 1, tel Muzeum Okrêgowe w Lesznie: 50% Czynne: wt i czw 13 18, œr i pt 9 14, sb i nd Siedziba: XVIII-w. pastorówka i przyleg³a kamieniczka mieszczañska z XIX w. Zbiory: galeria XVIII w. portretów trumiennych, galeria portretu dworskiego, malarstwa polskiego XIX i XX w. o tematyce wiejskiej, zbiory dotycz¹ce historii regionu, bractwa kurkowego, zbiory starodruków z XVII XIX w. Leszno, pl. Metziga 17, tel Muzeum Martyrologiczne: 100% Siedziba: miejsce pamiêci by³e obozy hitlerowskie w latach , obóz pracy przymusowej dla ydów, obóz karnoœledczy podleg³y Gestapo. Poprzez obóz w abikowie kierowano ludzi do obozów koncentracyjnych m.in. w Oœwiêcimiu, Gross- Rosen, Sachsenhausen, Ravensbrück, Mauthausen. Wystawy: na terenie by³ego obozu karnoœledczego dokumentuj¹ i upamiêtniaj¹ walkê i mêczeñstwo ludnoœci z tzw. Kraju Warty i ludzi ró nych narodowoœci wiêzionych w tych obozach. Luboñ, Niez³omnych 2, tel Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów M.N.: 100% Czynne: codziennie. Zwiedzanie po uprzednim umówieniu siê. Siedziba: Dwie wyodrêbnione sale w kompleksie Wy szego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów M.N. Zbiory: Wyroby rzemios³a ludowego i artyku³ów codziennego u ytku z ró nych terenów Afryki (Kamerun, Madagaskar, Lesoto), Ameryki Pó³nocnej (Indianie, Eskimosi), Ameryki aciñskiej, Azji (Sri Lanka, Hongkong). Oprowadzanie po zabytkowym pocysterskim klasztorze, barokowym koœciele parafialnym z krypt¹ oraz czêœci seminarium. Obra, Szkolna 12, tel Muzeum Historii Przemys³u: 100% Siedziba: klasycystyczna manufaktura sukiennicza A.G. Fiedlera, z I po³. XIX w. (powierzchnia 5 kondygnacji 1862 m 2 ). Wystawy sta³e: XIX-wieczne napêdy, wynalazcy, pracuj¹ce maszyny, Przemys³ w kaliskim w okresie industrializacji ziem polskich XIX w., Zabytkowe maszyny bonneterie projekty mody XX w. PWSSP w odzi, Fortepiany firm polskich XIX XX w., jedyna w Polsce kolekcja koronek i haftów przemys³owych. Opatówek, Koœcielna 1, tel Muzeum Kultury Ludowej: 30% Siedziba: Skansen po³o ony na 14 ha w malowniczej dolinie obozonki na terenie cmentarzyska cia³opalnego z ok. VI w. p.n.e., którego czêœæ udostêpniona jest zwiedzaj¹cym. Zbiory: obiekty dawnego budownictwa wiejskiego z pó³nocnej Wielkopolski chaty, zagrody, wiatraki, remizê stra ack¹ oraz ma³¹ architekturê kapliczki przydro ne, studnie, piwnice, piec chlebowy. W sezonie w skansenie odbywaj¹ siê imprezy folklorystyczne. Osiek n. Noteci¹, Dworcowa 8 tel Muzeum Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu: 50% Siedziba: odrestaurowany dworek z po³. XVIII w. Wystawy: archeologiczna, etnograficzna zwi¹zana z regionem Biskupizny, drewniana rzeÿba ludowa, malarstwo i grafika, obok dworku internat z tanimi miejscami noclegowymi. Grabonóg, tel Muzeum Okrêgowe im. S. Staszica: 30% Siedziba: Kamienica mieszczañska z II po³. XIX w. W latach obiekt by³ siedzib¹ Konsulatu RP w Pile. Ekspozycje: pradzieje Ziemi Nadnoteckiej, historia miasta i regionu, mebli wnêtrza mieszkalne od po³. XVIII w. do pocz. XX w., rzemios³o artystyczne i sztuka u ytkowa srebro, ceramika, szk³o, ponadto tematyczne wystawy czasowe. Pi³a, Browarna 7, tel Muzeum S. Staszica: 50% Siedziba: dom, w którym mieszka³a rodzina Staszica od po³. XVII w. do koñca XVIII w. Wystawa: Stanis³aw Staszic ycie i dzie- ³a prezentacja epoki, w której y³, zestaw pami¹tek i dokumentów z podró y, zbiór eksponatów zwi¹zanych z jego geologicznymi zainteresowaniami. Pi³a, Browarna 18, tel Muzeum Regionalne w Pleszewie: 100% Czynne: wt, œr 9 17, czw, pt 9 14, sb Siedziba zajazd pocztowy z I po³. XIX w. Wystawy zmienne: archeologia i historia miasta i okolic, galeria sztuki wspó³czesnej. Pleszew, Poznañska 34, tel Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych: 50% Siedziba: dawny odwach z XVIII w., spalony w 1945 r. odbudowany 1950 r. Wystawy: czasowe historia Poznania i Wielkopolski (XIX i XX w.). Poznañ, WoŸna 12, tel Muzeum Poznañskiego Czerwca 1956 r. Oddz. Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych: 50% Zbiory: pami¹tki dotycz¹ce wydarzeñ Poznañskiego Czerwca Poznañ, œw. Marcin 80/82, wejœcie od al. Niepodleg³oœci 14 (CK Zamek) tel Muzeum Regionalne im. W. Dutkiewicz: 50% Czynne: wt sb 9 16, nd (IV IX), (X III). Siedziba: Dawny ratusz klasycystyczny, z I po³. XIX w. Wystawy: historyczna obrazuj¹ca dzieje RogoŸna od czasów najdawniejszych (archeologia, archiwalia, realia pami¹tki cechowe i bractwa strzeleckiego), przyrodnicza zbiory zoologiczne (ptaki, ssaki, owady), paleontologiczne i geologiczne, etnograficzne, min. sprzêt do obróbki we³ny i roœlin w³óknistych oraz wyposa enie wnêtrz. RogoŸno, pl. Marcinkowskiego 1 tel Muzeum Zamek Górków w Szamotu³ach: bilet ulgowy Czynne: wt pt 9 16, sb nd i œwiêta 10 16, pn i dni poœwi¹teczne nieczynne. Wystawy: budynek g³ówny zamek (wnêtrza zamkowe z bogatym wyposa eniem, wystawa ikon, wystawy czasowe). Baszta Haszki historia miasta i regionu. XIX-w. oficyna wystawa etnograficzna (warsztaty: kowalski, stolarski, ko³odziejski, bednarski, ciesielski, tkacki, oryginalne wnêtrze XIX-w. izby wiejskiej, stroje ludowe). XIX-w. spichlerz wystawa archeologiczna z wykopalisk ruroci¹gu jamalskiego. Szamotu³y, Wroniecka 30, tel Muzeum Rolnictwa i Przemys³u Rolno- Spo ywczego w Szreniawie: 50% Czynne: w sezonie zimowym do 31.III 9 15; 1.IV 31.X 9 19 (oprócz pn). Komorniki, Dworcowa 5, tel Muzeum Œrodowiska Przyrodniczego i owiectwa Wielkopolskiego Oddz. Muzeum Rolnictwa i Przemys³u Rolno- Spo ywczego w Szreniawie: 50% Czynne: w sezonie zimowym do 31.III 9 15; 1.IV 31.X 9 19 (oprócz pn). Uzarzewo, Akacjowa 12, tel

2 Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa Oddz. Muzeum Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo ywczego w Szreniawie: 50% Czynne: w sezonie zimowym do 31.III 9 15; 1.IV 31.X 9 19 (oprócz pn). Nowy Tomyœl, Olchowa 10 tel Muzeum M³ynarstwa i Wodnych Urz¹dzeñ Przemys³u Wiejskiego w Jaraczu Oddz. Muzeum Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo ywczego w Szreniawie: 50% Czynne: w sezonie zimowym do 31.III 9 15; 1.IV 31.X 9 19 (oprócz pn). Siedziba: M³yn wodny z pocz. XX wieku, napêdzany turbin¹. Jaracz, gm. RogoŸno, tel Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. R. Kosteckiego w Swarzêdzu Oddz. Muzeum Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo ywczego w Szreniawie: 50% Czynne: w sezonie zimowym do 31.III 9 15; 1.IV 31.X 9 19 (oprócz pn). Swarzêdz, Poznañska 35, tel Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka: 50% Siedziba: dawna burmistrzówka z koñca XIX w. Wystawy: dzieje Trzcianki obiekty archeologiczne, dokumenty historyczne, numizmaty, starodruki, wystawa zdjêæ miasta i okolic z okresu miêdzywojennego. Trzcianka, eromskiego 36A tel Pa³ac w Œmie³owie Muzeum im. A. Mickiewicza: bilet ulgowy Czynne: wt nd Siedziba: klasycystyczny pa³ac wybudowany w 1784 r. le ¹cy w pradolinie Warty, jest przyk³adem XVIII-w. siedziby szlacheckiej. Œmie³ów, gm. erków, tel FOTO EXPRESS FUJI FOTOPLASTYKON Wstêp na wystawy fotografii bezp³atnie, 10% na zakup fotografii. Poznañ, œw. Marcin 53A, tel teatry, opery, filharmonie Filharmonia Poznañska im. T. Szeligowskiego: 30% Poznañ, œw. Marcin 81, tel kina kluby i dyskoteki Club ROZCHULANTYNA: 10 20% 10% na konsumpcjê, 20% na wejœciówki na koncerty i wystawy. Krotoszyn, Rynek 9, tel kultura i rozrywka inne KOMGUS Kawiarenka Internetowa: 10% Poznañ, Strzelecka 13, tel Wypo yczalnia Filmów DVD HIT: 10% Poznañ, Piekary 11, tel EDUKACJA EDUCATION kursy jêzykowe Akademickie Centrum Edukacyjne ENGLISH EXPRESS: 10% Na wszystkie us³ugi. Mieœcisko, Pokoju 5, tel LEADER SCHOOL: 5% Ostrów Wielkopolski, Wiosny Ludów 2 tel , AKADEMIA S OWA: 10% Na kursy jêzyków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego. Poznañ, œw. Marcin 59, tel Centrum Jêzykowe IDEA: 5% Na kursy jêzykowe i t³umaczenia. Poznañ, Stary Rynek 71/72 tel Kursy Jêzykowe HIGH: 5% Na kursy jêzykowe dla osób wyje d aj¹cych za granicê do pracy. Poznañ, Chwaliszewo 76, tel Poznañ, pl. Wolnoœci 8, lok. 7 p. II tel BRITISH SCHOOL: 5% Na wszystkie kursy jêzykowe. Zni ka ³¹czy siê ze zni kami dla studentów, nie mo e jednak przekroczyæ 10% wartoœci kursu. Kalisz, al. Wolnoœci 12, II piêtro, pok. 3 5 tel ENGLISH UNLIMITED: 3% Sumuje siê z innymi rabatami. Suma wszystkich rabatów nie mo e przekroczyæ 20%. Poznañ, Fredry 2/5, tel W poni szych szko³ach JDJ BACHALSKI 5% rabatu na kursy jêzykowe w kraju (suma wszystkich rabatów nie mo e przekroczyæ 18% wartoœci kursu). Gniezno, Rynek 16, I p., tel Konin, Chopina 19, tel Leszno, Jana Paw³a II 9, tel Poznañ, 27 Grudnia 17/19 tel kursy specjalistyczne ENEMEF Nocny Maraton Filmowy Impreza cykliczna. Wiêcej informacji i g³osowanie na repertuar: Zni ka dotyczy wy³¹cznie ENEMEF-ów. Z Kart¹ EURO<26 dwa bilety ze zni k¹ do 5 z³ ka dy. Wysokoœæ zni ki zale y od repertuaru. Kalisz, Kino APOLLO, Wa³ Staromiejski 1 Poznañ, Kino APOLLO, Ratajczaka 18 MOOSE Centrum Jêzyków Obcych: 3% Na kursy jêzykowe. Poznañ, 27 Grudnia 7, tel LEADER SCHOOL TUREK: 6% Na kursy jêzykowe i naukê szybkiego czytania. Nowoczesne metody nauczania. Turek, Kaliska 21, tel AP EDUKACJA: 7% Na 2-semestralne kursy filologii angielskiej. Zni ka na I semestr. Policealne Szko³y Detektywów i Pracowników Ochrony CERTUS: 5% Na czesne. Ostrów Wielkopolski, Krotoszyñska 171, Gimnazjum nr 4, tel Poznañ, G³ogowska 92, VIII LO tel Œrem, Konstytucji 3 Maja 2, SP nr 6 tel AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH: 10% Na kursy komputerowe komputer w biurze, kursy grafiki komputerowej (podstawy, DTP, 3D Studio Max). 95

3 96 Poznañ, œw. Marcin 59, tel Centrum Nurkowe COCO DIVE: 10% Na kursy pierwszej pomocy EFR. Poznañ, G³ogowska 16, tel SOFTRONIC: 10% Na kursy komputerowe. Poznañ, Matejki 65 A/1, tel Centrum Nauki i Biznesu AK: 5% Na czesne. Zakres dzia³ania CNiB AK: licea ogólnokszta³c¹ce dla pracuj¹cych, policealne szko³y jednoroczne i 2-letnie, kursy jêzykowe, zawodowe i dokszta³caj¹ce Kalisz, Chopina 26/28, II piêtro tel Konin, Chopina 21, tel Pi³a, Sikorskiego 33, tel Poznañ, Krakowska 35, tel TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ: 20% Na kursy i szkolenia. Nie obejmuje op³aty wpisowej i egzaminacyjnej. Gniezno, Sobieskiego 20, tel Kalisz, Szkolna 5 tel , Leszno, D¹browskiego 3B, tel Ostrów Wielkopolski, Kantaka 6 tel Pi³a, al. Powstañców Wlkp. 83B tel Poznañ, Garncarska 7 tel , nauka jazdy Szko³a Jazdy ADI: 5% Na kursy prawa jazdy. Kalisz, Cmentarna 13/1, tel Oœrodek Szkolenia Kierowców BETA: 10% Poznañ, Arciszewskiego 35A/3 tel Oœrodki Szkolenia Kierowców PRAWKO: 5 20% 20% od cen podstawowych na kursy prawa jazdy i jazdy szkoleniowe, 5% od cen promocyjnych. tel , Poznañ, Madaliñskiego 2/40 Poznañ, os. Kosmonautów 111, SP nr 65 Poznañ, os. Stefana Batorego 1 H/75 Oœrodek Szkolenia Kierowców RONDO: 10% Na kursy prawa jazdy kategorii B oraz doskonalenie techniki jazdy. Poznañ, os. Piastowskie 65 tel Oœrodek Szkolenia Kierowców ZDAJPRAWKO.PL: 12% Na kursy prawa jazdy kategorii B. Poznañ, Miêdzyborska 23 tel Szko³a Jazdy HIGH: 5% Na kursy prawa jazdy kategorii A i B. Poznañ, Chwaliszewo 76 tel Oœrodki Szkolenia Motorowego PZM: 5% W przypadku kumulacji ulg z ró nych tytu- ³ów, bêdzie honorowana tylko wy sza ulga. Chodzie, Wiosny Ludów 34 tel Na kursy prawa jazdy kategorii: A, B, C, E, T. Gniezno, Lecha 10, tel Na kursy prawa jazdy kategorii: A, B,C, D, T, E. Kalisz, ódzka 97, tel Leszno, 17 Stycznia 45, tel Na kursy prawa jazdy kategorii: A, B, C, D, E, T. Poznañ, Czeœnikowska 30 tel Na kursy prawa jazdy kategorii B. edukacja inne Towarzystwo Turystyki Aktywnej i Sportu: 5 10% 5% na kursy pilota i rezydenta wycieczek, 10% na kursy na wychowawcê kolonijnego, kursy pierwszej pomocy i kursy organizatora turystyki (OT). Poznañ, Pi¹tkowska 80A, tel BUDEX Wyjazdy Au Pair: 5% Na wyjazdy au pair: Anglia, Szwecja, Norwegia, Dania, Holandia, Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, W³ochy, Szwajcaria, Afryka Pd., USA i Kanada. Programy pracy: obozy pracy letnie i roczne w Norwegii, Anglii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Szwecji oraz na Cyprze. Poznañ, Lubeckiego 18, tel JDJ BACHALSKI 100 z³ na program Work & Travel i Au Pair oraz 200 z³ na Praktyki Zawodowe w USA (zni ki nie sumuj¹ siê z innymi rabatami i bonusami). Gniezno, Rynek 16, I piêtro tel Konin, Chopina 19, tel Leszno, Jana Paw³a II 9 tel Poznañ, 27 Grudnia 17/19 tel MIEJSCA NOCLEGOWE ACCOMMODATION hotele Hotel LECH: 20% Obowi¹zuje tylko poza weekendami i imprezami targowymi. Poznañ, œw. Marcin 74 tel , Hotel POLONEZ: 15% Na pokój ze œniadaniem. Poznañ, al. Niepodleg³oœci 36 tel NOVOTEL POZNAÑ MALTA: 15% Na noclegi od cen publikowanych w recepcji hotelu oraz restauracji The Garden Brasserie. Nie dotyczy napojów. Poznañ, Warszawska 64/66 tel Poni sze obiekty nale ¹ce do sieci ZAJAZD POLSKI, udzielaj¹ 10% zni ki na nocleg ze œniadaniem. Centrum Handlowo-Mieszkalne ATRIUM Nowy Tomyœl, pl. Chopina 18 tel Hotel KOMEDA Ostrów Wielkopolski, ks. Kompa³³y 9 tel pensjonaty Pokoje Goœcinne: 15% Poznañ, Grodziska 117 tel ,

4 Oœrodki Wypoczynkowe NATURA TOUR: 10 25% 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w danym obiekcie. BOROWIK Boszkowo, Starkowska 11, tel WRZOS Sieraków Wielkopolski, Dworcowa 6 tel agroturystyka Agroturystyka HALINA PODYMSKA: 15% Na noclegi. Go³uchów, Kwiatowa 21, tel Gospodarstwo Agroturystyczne ZOFIA GA ÊSKA: 10 20% 10% na noclegi, 20% na jazdê konn¹. Kurnatowice 56, gm. Kwilicz LEŒNY DWOREK: 10% Na noclegi i bezp³atne korzystanie z basenu i bilardu. Kwiejce 8 k. Che³stu, tel LUCYNA: 15 20% 15% na nocleg i 20% na jazdê konn¹. Mórka 2, gm. Œrem, Spokojna 19 tel Gospodarstwo Agroturystyczne: 10% Turystyka wiejska, noclegi i wy ywienie. Przy³êg 5, gm. Trzcianka, tel DOM POD URAWIEM: 20% Na wynajem kwatery agroturystycznej. Smolarki 8, gm. Skoki, tel DOM STARA CHATA: 10% Na noclegi. Popielewo 9, gm. Trzemeszno tel PRZYLESIE: 10% Na noclegi i wy ywienie, rajdy piesze, rowerowe w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Urbanówko 4, gm. Kwilicz tel GASTRONOMIA FOOD restauracje, bary, puby Pizzeria VERONA: 10% Gniezno, Rynek 20, tel Ogródek Letni ywiec Club ROZCHULANTYNA: 10% Krotoszyn, Rynek 9 Restauracja CULINARIA BISTRO: 5% Leszno, S³owiañska 35, tel Restauracje EFEZ DONER KEBAB: 5% Leszno, al. Konstytucji 3 Maja 1 tel Leszno, Rynek 12, tel Bar MAMMAMIJA: 10% Na spaghetti. Poznañ, œw. Marcin 12, tel Pub SALOON CAFE CLUB: 10% Poznañ, Gwarna 8, tel Restauracje CZERWONE SOMBRERO: 10% Nie dotyczy wyrobów tytoniowych. Poznañ, Krzywoustego 75, Kinepolis Poznañ, Piekary 17, Pasa Apollo Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar Restauracje TIVOLI: 20% Na wszystkie potrawy. Poznañ, os. Lecha, Chartowo 121 tel Poznañ, os. PrzyjaŸni, S³owiañska 132C tel Suchy Las, Nowy Rynek 8, tel PIZZA HUT: 10% Leszno, S³owiañska 6, tel Poznañ, Dru bickiego 2, tel Poznañ, 27 Grudnia 9, PH Smakosz tel Poznañ, Murawa 104, PH Pralnia tel Poznañ, Szwajcarska 14, Metro Poznañ tel TELEPIZZA: 40% Na terenie lokalu. Poznañ, Chrobrego 116, tel Poznañ, Górecka 30, tel Poznañ, Królowej Jadwigi 51, Multikino tel Poznañ, Krzywoustego 72, tel kawiarnie BUNUBA Cafe: 10% Nie obejmuje promocji. Poznañ, Szewska 20 COFFEEHEAVEN: 20% Na napoje kawowe. Poznañ, Dru bickiego 2, tel Poznañ, Pó³wiejska 42, Stary Browar tel FLERYNKA: 10% Kalisz, al. Wojska Polskiego 7 tel Poznañ, Solidarnoœci 51, Makro tel Poznañ, Szwajcarska 14, Real tel SKLEPY SHOPPING artyku³y fotograficzne FOTOTECHNIKA: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Jarocin, Wroc³awska 8, tel Fotex Poznañ: 5 10% 5% sprzêt fotograficzny, 10% us³ugi. Poznañ, Gwarna 13, tel FOTO EXPRESS: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Poznañ, Garncarska 10, tel FOTO FOCUS: 5 10% 5% towary, 10% wszystkie us³ugi fotograficzne. Poznañ, os. Chrobrego 117, tel Suchy Las, Nowy Rynek 4, tel Foto Laboratorium: 5 10% 5% sprzeda, 10% us³ugi fotograficzne (zni ka nie przys³uguje na zdjêcia dodatkowe z wywo³anego wczeœniej filmu). Poznañ, Grunwaldzka 15, tel Foto Studio ZBIG: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Poznañ, Piekary 16, tel Swarzêdz, os. D¹browszczaków 8E tel Swarzêdz, os. Raczyñskiego 18A tel FOTO-STUDIO: 10% Na us³ugi. Poznañ, Koœciuszki 84, tel FUJIEXPRESS: 5 10% 5% na sprzêt fotograficzny, 10% na us³ugi. Poznañ, Skotarska 24, tel Poznañ, os. Stare Zegrze 37A tel Poznañ, Wierzbiêcice 44, tel Salon Fotograficzny JUMBO COLOR FUJI FILM POLSKA: 10% Na us³ugi fotograficzne. Poznañ, œw. Antoniego 2, Auchan tel

5 W poni szych salonach KODAK EXPRESS udziela 5% zni ki na towary i 10% na us³ugi. Gniezno, os. Jagielloñskie 74 Gniezno, Warszawska 35 Kalisz, G³ówny Rynek 4 Kalisz, Œródmiejska 30 Kêpno, Rynek 17 Konin, 3 Maja 23A Koœcian, Rynek 22 Krotoszyn, M³yñska 21 Leszno, Boh. Westerplatte 15 Luboñ, abikowska 66, CH Pajo Mosina, Farbiarska 11 Odolanów, Kaliska 2 Opalenica, Powstañca Kozaka 2 Ostrów Wielkopolski, Kolejowa 26 Pleszew, Poznañska 5 Poznañ, os. Chrobrego VI/4 Poznañ, G³ogowska 16, paw. 2/6 Poznañ, Promienista 160 Poznañ, pl. Waryñskiego 7 Poznañ, Zamenhofa 133 Rawicz, Wojska Polskiego 33 Swarzêdz, os. Czwartaków 24H Szamotu³y, Poznañska 19 Œroda Wielkopolska, Powst. Wielkopolskich 3 Turek, 650-lecia 14 W poni szych salonach VIPFOTO udziela 10% zni ki na us³ugi i 5% na sprzêt i akcesoria fotograficzne nie objête promocj¹. Gniezno, os. Jagielloñskie 74 tel Konin, 3 Maja 23, tel Luboñ, abikowska 66, CH Pajo tel Poznañ, Pó³wiejska 35, tel Poznañ, Promienista 160, CH Piotr i Pawe³ tel Poznañ, pl. Wiosny Ludów 2, CH Kupiec Poznañski, tel Rawicz, Wojska Polskiego 28 tel artyku³y optyczne Sklep Optyczny 7th OPTICA: 5 15% 15% na oprawki do okularów, 10% na szk³a, 5% na soczewki kontaktowe i akcesoria. Poznañ, Pó³wiejska 17, tel VISION EXPRESS Zni ka na podstawie kuponów dostêpnych w Przewodniku Zni ek oraz Magazynie EURO<26. Kalisz, Poznañska , CH Galeria Kalisz, tel Poznañ, œw. Antoniego 2, Tarnowo Podgórne, CH Auchan, tel Poznañ, Bukowska 156, CH Marcelin tel Poznañ, Dru bickiego 2, GH Poznañ Plaza tel Poznañ, Poznañska 6, CH ETC tel Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar tel Poznañ, Szwedzka 6, CH Franowo tel ksiêgarnie i art. papiernicze NOTESIK: 10% Pi³a, Œniadeckich 21A, tel Ksiêgarnia Informatyczna: 3 10% 3% na oprogramowanie, 10% na ksi¹ ki. Poznañ, œw. Marcin 29, tel Ksiêgarnia Prawniczo-Ekonomiczno- Jêzykowa TEMIDA: 10% Poznañ, Piekary 8A, tel Sklep Papierniczy UVOPEX: 10% Poznañ, G³ogowska 93, tel EMPiK: 5% Nie dotyczy zakupów w sklepie internetowym, produktów promocyjnych Umbrella, wyrobów tytoniowych, sprzêtu fotograficznego i komputerowego, sprzêtu SONY playstation, zestawów GSM, odtwarzaczy MP3, MP4, kart telefonicznych, telefonów, konsol gier i akcesoriów do nich, bileterii, produktów mennicy. Gniezno, Chrobrego 11, tel Kalisz, Rynek G³ówny 19,tel Ostrów Wielkopolski, Kolejowa 24B tel Poznañ, Bukowska 156, CH King Cross tel Poznañ, Dru bickiego 2, CH Plaza tel Poznañ, Pó³wiejska 42,CH Stary Browar tel Poznañ, Ratajczaka 44, tel POLANGLO: 15% Na ksi¹ ki oferowane w ksiêgarni. Kalisz, Z³ota 1, tel Leszno, Rynek 32, tel Ostrów Wielkopolski, Gimnazjalna 24 tel Poznañ, Koœciuszki 71/73, tel sklepy muzyczne MUSIC CENTER: 3% Poznañ, œw. Marcin 73, tel Poznañ, Rynek Œródecki 13/14 tel Sklep Muzyczny ŒWIAT GITARY: 5% Poznañ, 27 Grudnia 7, tel Salon Muzyczny RIFF: 5% Na zakup towarów. Promocje nie sumuj¹ siê. Poznañ, Kantaka 1, tel sprzêt komputerowy EXADIUM.PL: 3% Poznañ, Palacza 131A, tel Poznañ, Kórnicka 5, tel KOMGUS: 3 10% 3% na zakup sprzêtu komputerowego, 10% na us³ugi. Poznañ, Strzelecka 13, tel audio-video DOMAR: 2% Na sprzêt AGD i RTV. Poznañ, Strzeszyñska 37 Swarzêdz, Rynek 10 Szamotu³y, Sportowa 37 Œrem, Wojska Polskiego 11 MP3 Store: 5% Na playery i s³uchawki. Poznañ, G³ogowska 36, tel sprzêt sportowy i turystyczny Centrum Nurkowe COCO DIVE: 5% Na sprzêt p³ywacki i nurkowy. Poznañ, G³ogowska 16, tel Poznañskie Centrum Szkolenia i Techniki Nurkowej ORKA: 5% Na zakup sprzêtu nurkowego. Poznañ, G³ogowska 163, tel SKI TEAM PRO SHOP: 5% Rabaty nie sumuj¹ siê. Poznañ, Bu³garska 117A tel Sklep SAMURAJ: 5% Na ubiory i sprzêt do sztuk i sportów walki. Poznañ, pl. Kolegiacki 9, wejœcie od Wodnej, tel ,

6 10% na produkty firm CampuS i Alpinus w sklepie, 15% na ofertê sklepu internetowego pod adresem: Promocje i rabaty nie sumuj¹ siê. PLANET OUTDOOR Poznañ, Dru bickiego 2, tel TRAMP Poznañ, Pó³wiejska 26, tel HIMOUNTAIN: 10% Nie dotyczy okresu promocji oraz przecen. Zni ka równie na stronie internetowej Poznañ, œw. Antoniego 2, CH Auchan tel Poznañ, Dru bickiego 2, CH Plaza tel Swarzêdz, Poznañska 6, CH ETC tel Sklep Turystyczny ROBINSON: 7% Poznañ, Ratajczaka 10/12 tel Sklep Turystyczny HORYZONT: 5% Nie dotyczy artyku³ów objêtych wyprzeda ¹ lub promocj¹. Poznañ, D¹browskiego 54 tel odzie i obuwie JANMAJER: 5% Na zakup odzie y d insowej. Gniezno, Rynek 19, tel Sklep z garniturami DER&RED: 10% Zni ka obejmuje tak e us³ugi krawieckie. Pi³a, pl. Zwyciêstwa 11, tel BJ Odzie Obuwie: 5% Poznañ, œw. Marcin 24/9, tel Poznañ, Pó³wiejska 12 Poznañ, Pó³wiejska 17 Poznañ, Pó³wiejska 20 IML JEANS: 5% Poznañ, Ratajczaka 18, Pasa Apollo tel P & P COMPANY Dr. Martens: 5% Poznañ, Marcinkowskiego 15 tel Sklep AX: 10% Poznañ, Ratajczaka 14, tel Sklep BieliŸniarski: 5% Poznañ, Ratajczaka 18, Pasa Apollo tel Sklepy GRUNWALD: 5% Na buty. Poznañ, Gwarna 9A, Dom Kupiecki Gwarny, box 15 Poznañ, Wysoka 12 Sklep Obuwniczy PIK 19: 5% Poznañ, œw. Marcin 24/19 tel Sklep Odzie owy RÓ OWA SUKIENKA: 5% Poznañ, œw. Marcin 59, tel Sklep Patronacki RY KO FASHION: 5% Poznañ, œw. Marcin 51, tel Sklep TOP SECRET: 5% Poznañ, œw. Marcin 47, tel Sklep z Bielizn¹ RIINA: 5% Poznañ, œw. Marcin 24, Pasa MM tel SOLTRANS Galeria Mody Firmowa Odzie U ywana: 10% Nie sumuje siê z innymi promocjami. Poznañ, os. Rzeczypospolitej 1/81 tel Sklep MAMBO: 5% Swarzêdz, Graniczna 63, CH Agrobex tel FOR MEN: 5% Nie dotyczy przecen i promocji. Wrzeœnia, Warszawska 9 Salon Mody Mêskiej: 5% Nie dotyczy promocji i przecen. Wrzeœnia, Fabryczna 6, tel Sklep Odzie owy DUO PLUS: 5% Z wyj¹tkiem towarów przecenionych. Wrzeœnia, Warszawska 39, tel Sklep Sportowy PUMA, REEBOK: 5% Wrzeœnia, Jana Paw³a II 33 tel VOLCANO: 5% Nie dotyczy przecen i promocji. Wrzeœnia, Warszawska 39, tel DEEP: 5 10% 10% na zakup towarów kolekcji regularnej, 5% na kolekcjê promocyjn¹. Gniezno, Chrobrego 5, tel Kalisz, Zamkowa 14, tel Krotoszyn, Ma³y Rynek 13 tel Leszno, Narutowicza 13, tel Ostrów Wielkopolski, Kaliska 4 tel Pi³a, Œródmiejska 4, tel Poznañ, Dru bickiego 2, CH Plaza tel Œrem, D³uga 17, Pasa Handlowy tel Œroda Wielkopolska, Wiosny Ludów 2 tel Trzcianka, os. XXV-lecia 14 tel ESPRIT: 5% Nie dotyczy okresu promocji oraz przecen. Poznañ, Dru bickiego 2, CH Plaza HD HEAVY DUTY: 6% Nie obejmuje towarów objêtych promocjami i przecenami. Gniezno, Rynek 19, tel Leszno, Rynek 33, tel Pi³a, Boh. Stalingradu 1, tel Poznañ, Pó³wiejska 10, tel HOUSE: 5% Nie dotyczy kolekcji Muppet Show i Rotate oraz towarów promocyjnych i przecenionych. Gniezno, Pa³ucka 2, Galeria Gniezno Kalisz, Kanonicka 4 Konin, Paderewskiego 8, Galeria Nad Jeziorem Leszno, Wolnoœci 3 Pi³a, Œródmiejska 18 Poznañ, Bukowska 156, CH King Cross Marcelin Poznañ, Dru bickiego 2, CH Pla a Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar JOY JEANS: 10% Nie dotyczy przecen i innych akcji promocyjnych. Chodzie, Rynek 15 Chodzie, Piekary 5 Czarnków, Rzemieœlnicza 2 Grodzisk Wielkopolski, Szeroka 2 Koœcian, Pi³sudskiego 39 Pi³a, Buczka 18/10 W¹growiec, Reja 59 W¹growiec, Wojska Polskiego 3 Wolsztyn, 5 Stycznia 51 Wrzeœnia, Rynek 13 RIVER ISLAND: 5% Nie dotyczy okresu promocji oraz przecen. Poznañ, Pó³wiejska 32, CH Stary Browar 99

7 WOJAS: 5% Na zakup towarów nie objêtych przecen¹ lub promocj¹. Dwa razy w roku akcje specjalne: kupony rabatowe na ³amach Przewodnika Zni ek oraz Magazynie EURO<26. Gniezno, Pa³ucka 2, Galeria Gniezno tel Konin, Paderewskiego 8, Galeria Nad Jeziorem, tel Leszno, Narutowicza 84, CH Nasze Leszno tel Poznañ, Bukowska 156, CH King Cross Marcelin, tel Poznañ, Dru bickiego 2, CH Plaza tel Poznañ, pl. Wiosny Ludów 2, CH Kupiec Poznañski, tel jubilerzy TIME TREND: 5% Rabaty nie sumuj¹ siê. Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar tel Poznañ, Szwajcarska 14, CH M1 tel Tarnowo Podgórne, œw. Antoniego 2/Swadzim, CH Auchan, tel dzie³a sztuki i rêkodzie³o SZKLARNIA Sklep z porcelan¹ i szk³em rêcznie malowanym: 10% Poznañ, œw. Marcin 39 tel kwiaciarnie Kwiaciarnia PAPROTKA: 5% Wrzeœnia, Chrobrego 17 zabawki i upominki SZYMAÑSKI & LORENC: 5% Poznañ, œw. Marcin 45, box 30, Pasa Pod Z³ot¹ Kul¹, tel telefony komórkowe ENTO: 5 10% 5% na telefony, 10% na akcesoria i us³ugi. Poznañ, pl. Wolnoœci 8 tel FILIP S GSM: 5 20% 5% na telefony komórkowe, 20% na akcesoria i serwis. Poznañ, Piekary 10, tel GSMDOCTOR.PL: 5 10% 5% na zakup profesjonalnych zestawów g³oœnomówi¹cych; 10% naprawa pogwarancyjna telefonów GSM, usuwanie blokad sim-lock oraz kodów zabezpieczaj¹cych, zakup akcesoriów do telefonów GSM. Poznañ, os. Stefana Batorego 14 I tel Matrix GSM: 5 10% 5% na produkty, z wyj¹tkiem kart, starterów i zestawów pre-paid, 10% na us³ugi Poznañ, œw. Marcin 37, tel MOBIDICK Akcesoria GSM: 5 15% 10% akcesoria oryginalne oraz produkty firmy Krusell (futera³y), MobileAction (kable do transmisji danych). 15% akcesoria markowe (akumulatory, ³adowarki, obudowy itp.). Poznañ, Murawa 37C, tel Sklep-Komis-GSM Serwis ULTRA: 5 10% 5% na produkty oprócz kart starterów i zestawów pre-paid, 10% na wszystkie us³ugi. Poznañ, œw. Marcin 24/12, tel sklepy inne Sklep ELKAN: 5% Przy p³atnoœci gotówk¹. W asortymencie: zegarki, drobna elektronika, artyku³y reklamowe. Poznañ, œw. Marcin 24/13, tel Sklep Militarny CAMOUFLAGE: 5% Poznañ, 27 Grudnia 7, tel Sklep Modelarski KOLEKCJONER: 5% Poznañ, Piekary 25, tel Sklep Myœliwski: 5% Poznañ, œw. Marcin 47, tel Sklepy Zoologiczne: 5% Poznañ, 28 Czerwca 219 Poznañ, D¹browskiego 22 Poznañ, G³ogowska 93 Poznañ, G³ogowska 123, tel Poznañ, Górecka 30 Poznañ, Pó³wiejska 22 Poznañ, Rynkowa 22, tel Poznañ, os. Rzeczpospolitej 3 Swarzêdz, Poznañska 6, CH ETC tel TIFO Sklep z Gad etami dla Kibiców: 5% Gad ety i odzie klubowa (szczególnie Lech Poznañ, Cracovia, Arka Gdynia). Poznañ, Ratajczaka 34, tel WITMAR Sklep z Mililtariami: 5% Poznañ, Taczaka 17/3A, Pasa handlowy tel US UGI SERVICES fryzjerskie i kosmetyczne SILLUETTA PLUS: 10% Na wszystkie us³ugi pielêgnacji cia³a. Nowy Tomyœl, Ró ana 18, tel AB-MED, LASER STUDIO: 20% Na laserow¹ depilacjê, usuwanie poszerzonych naczyñ krwionoœnych, blizn i przebarwieñ. Poznañ, Piekary 16, tel BRONEK 2: 10% Poznañ, 27 Grudnia 7, tel Gabinet Kosmetyczny TOP TIPS: 10% Na us³ugi. Poznañ, œw. Marcin 45, box 8 tel Salon Fryzjerski PAOLA: 15% Poznañ, Pó³wiejska 27, tel Salon Fryzjersko-Kosmetyczny IMAGE: 10% Na us³ugi fryzjerskie, kosmetyczne, pielêgnacja paznokci i d³oni (tipsy), masa, kolczykowanie, bezpieczne opalanie UV free. Poznañ, D¹browskiego 140 (pawilon I piêtro), tel Salon Kosmetyczno-Leczniczy H&J: 10% Z wy³¹czeniem solarium. Poznañ, Pó³wiejska 5/24, tel Salon Piêknoœci: 10% Na us³ugi kosmetyczne i pedicure. Kosmetyczki: E. Zbierska, M. Jaworska, I. Szczepañska, M. Mroczkowska, T. Osowska. Poznañ, pl. Wolnoœci 2, tel Salon Piêknoœci BELLEVUE: 15% Poznañ, Górecka 30, CH Panorama tel Solarium ERGO LINE: 10% Poznañ, Pó³wiejska 28, tel Studia Fryzur TRENDY: 15% Poznañ, Pó³wiejska 17/18, tel Poznañ, Bukowska 76/105 Studio Kosmetyki Twarzy i Cia³a RITA: 10% Poznañ, 27 Grudnia 7, tel Studio Tatua u ART LINE: 10% Poznañ, D¹browskiego 62, tel Solarium FANTASY: 30% Codziennie w godz Wrzeœnia, Kaliska 30, tel Solarium S ONECZKO: 5% Wrzeœnia, Fabryczna 6, II p. tel Salony JEAN LOUIS DAVID Quick Service: 20% Na us³ugi fryzjerskie Kalisz, G³ówny Rynek 15 Poznañ, Bukowska 156, CH King Cross Marcelin Poznañ, al. Marcinkowskiego 16 us³ugi medyczne B&S-DENT Centrum Profilaktyki Stomatologicznej: 15% Na podstawowy zakres us³ug. 100

8 Konin, Chopina 23A, tel Konin, PCK 12, tel MEDYK-DENT: 5 10% Na leczenie stomatologiczne. 5% protetyka i implanty zêbów, 10% stomatologia zachowawcza. Ostrów Wielkopolski, Sienkiewicza 4 tel AB-MED Stomatolog: 20% Na us³ugi stomatologiczne stomatologia zachowawcza. Poznañ, Przybyszewskiego 39 tel rezerwacja Centrum Medyczne CORDIS: 15% Wielospecjalistyczne us³ugi medyczne, lekarskie i diagnostyczne. Poznañ, al. Niepodleg³oœci 2 tel Klinika Okulistyczna INTERMEDICA: 5% Poznañ, Szel¹gowska 29/3 tel , Przychodnia Dentystyczna SUBTIDENTA: 10% Na us³ugi w zakresie stomatologii zachowawczej. Poznañ, pl. Wolnoœci 9, tel Zespó³ Gabinetów Psychologicznych i Psychoterapeutycznych: 20% Poznañ, Grunwaldzka 121A tel us³ugi ksero A-LASKA: 10% Na ksero i wykonywanie nadruków. Poznañ, œw. Marcin 51/57, tel INTER KSERO CENTRUM: 10% Na ksero. Poznañ, Zielona 1, tel KOPIA Us³ugi Ksero: 10% Poznañ, œw. Marcin 66/72, tel TENE TOUR: 5 12% 10% na us³ugi ksero, laminowanie, wydruki, 10% na serwis komputerów, 5% na zakup tuszów firmowych do drukarek, 10% na zakup tuszów alternatywnych, 12% na nape³nianie wk³adów tonerowych do drukarek laserowych. Poznañ, œw. Marcin 35, tel czyszczenie odzie y Pralnia FRANIA: 20% Na us³ugi pralnicze. Leszno, Jana Paw³a II 16, CH Manhattan tel Ekologiczne Pralnie Chemiczne PANDA: 10% Na czyszczenie odzie y. Kalisz, Wojska Polskiego 2, CH Tesco tel Poznañ, Serbska 7, CH Tesco tel Poznañ, Zamenhofa 133, CH Rondo tel Swarzêdz, Poznañska 6, CH ETC tel us³ugi inne Centrum Us³ug Finansowych: 10% Od prowizji pobieranej przez CUF. Centrum Us³ug Finansowych zajmuje siê odzyskiwaniem podatku nadp³aconego przez obywateli RP w Wlk. Brytanii, Irlandii, Holandii i USA. Poznañ, os. Na Murawie 11C tel COPYSHOP: 5% Na nadruki na gad etach, koszulkach, kubkach, puzzlach. Poznañ, œw. Marcin 47, tel INKJET: 15% Na nape³nianie tonerów do drukarek. Poznañ, Pó³wiejska 22, tel MASTERKEY Systemy Kluczowe: 5 10% 10% na us³ugi dorabianie kluczy, wstawianie zamków, 5% na produkty. Poznañ, œw. Marcin 69 tel Pogotowie Krawieckie: 10% Na us³ugi krawieckie. Poznañ, œw. Marcin 23/14 tel Rusznikarnia Myœliwska: 10% Na us³ugi. Poznañ, œw. Marcin 49, tel Studio Mody Œlubno-Wieczorowej: 10% Na us³ugi krawieckie. Poznañ, œw. Marcin 29/35 tel Us³ugi Krawieckie: 10% Nie sumuje siê z innymi rabatami. Poznañ, œw. Marcin 49 tel , SPORT I WYPOCZYNEK SPORTS & LEISURE obiekty sportowe Akademia Tañca i Fitnessu METRUM: 10% Na zajêcia aerobicu i fitness. Poznañ, os. Piastowskie 74 tel Poznañ, okietka 102 parki rozrywki Akademia Przygody HEROS: 10% Na gry paintballowe. Gruszczyn k. Kobylnicy, Zieliñska 3 tel FANTASY PARK: 10% Na godzinê gry w bowling i bilard oraz mo liwoœæ korzystania z rabatowych akcji specjalnych przewidzianych dla studentów. Poznañ, Dru bickiego 2, tel kursy Szko³a eglarstwa MORKA: 5 10% 5% na rejsy organizowane przez Szko³ê eglarstwa Morka i kursy na stopieñ sternika jachtowego, 10% na kursy na stopieñ sternika motorowodnego, eglarza jachtowego i radiooperatora SRC. Kalisz, Sawickiej 31 m.12, tel Kluby Sportowe CAPOEIRA BRASIL: 10% Na kursy brazylijskiej sztuki walki Capoeira. Zajêcia odbywaj¹ siê w wynajêtych pomieszczeniach. Konin, Pi³a, Poznañ, Strza³kowo Kontakt: Maciej Stokowski, tel Akademia Tañca i Fitnessu METRUM: 10% Na szkolenia na instruktora aerobicu oraz naukê tañca towarzyskiego, funky, jazz, hiphop, break-dance. Poznañ, os.piastowskie 74 tel Poznañ, okietka 102, tel AKADEMIA TAÑCA: 10 z³ Na zakup wszystkich us³ug zgodnie z aktualnym wykazem na stronie Poznañ, Morawskiego 3/19 tel Centrum Nurkowe COCO DIVE: 5% Na kursy nurkowania. Poznañ, G³ogowska 16, tel Poznañskie Centrum Szkolenia i Techniki Nurkowej ORKA: 10% Na kursy nurkowania podstawowego. Poznañ, G³ogowska 163, tel

9 Wielkopolskie Towarzystwo Podwodne BARRAKUDA: 10% Na kursy nurkowania na stopnie CMAS Œwiatowej Federacji Dzia³alnoœci Podwodnej i obozy szkoleniowe organizowane przez klub. Poznañ, 28 Czerwca 1956, Forty przy Techniku Mechanicznym, tel wypo yczalnie i serwis Wypo yczalnia Sprzêtu Wodnego MOANA: 20% Na wynajem sprzêtu wodnego V IX. Cichowo, gm. Krzywin tel , SKI TEAM PRO SHOP: 25% Na serwis sprzêtu narciarskiego i snowboardowego. Poznañ, Bu³garska 117A, tel sport i wypoczynek inne AEROKLUB POZNAÑSKI: 15% Od cen komercyjnych. Loty samolotami (AN-2, Wilga), szybowcami (Bocian, Puchacz) oraz balonami. Kobylnica k. Poznania, Lotnisko Kobylnica tel Centrum Nurkowe COCO DIVE: 5 10% 5% na nurkowanie rekreacyjne i 10% na serwis i wypo yczanie sprzêtu nurkowego. Poznañ, G³ogowska 16, tel TOWARZYSTWO TURYSTYKI AKTYWNEJ I SPORTU: 5% Na rejsy eglarskie, rajdy studenckie, wyjazdy sylwestrowe. Poznañ, Pi¹tkowska 80A, tel PODRÓ E I TRANSPORT TRAVEL & TRABSPORT biura podró y Biuro Podró y SCANTOUR: 1 10% 5 10% na bilety autokarowe, 5% na bilety promowe, 3% na wszystkie imprezy turystyczne, 1% na bilety lotnicze. 150 z³ zni - ki na wyjazdy jezykowe, praktyki za granic¹, Work & Travel, Work & Study oraz Au Pair. Kalisz, Babina 1, tel Biuro Turystyczne ITAL-TOUR: 5% Od cen netto na imprezy w³asne. Kalisz, Górnoœl¹ska 69A, tel Kalisz, Konopnickiej 3-5/30 tel JUVENTUR KONIN: 5 7% 5% na ofertê w³asn¹ z katalogu, 7% na kolonie i obozy organizowane przez biuro. Konin, Tuwima 5 tel , Biuro Podró y JUVENTUR: 5% Na imprezy w³asne umieszczone w katalogu Wakacje pod nr JPO. Poznañ, Œlusarska 15, tel Agencja Turystyczna MERI-SAN: 5 10% 10% na us³ugi w³asne, 5% na pozosta³e us³ugi. Poznañ, Ratajczaka 44, tel ATUT TOURIST: 5% Na imprezy w³asne. Poznañ, Zwierzyniecka 10, pok. 3 tel BEATUR POLSKA: 2 10% 2% na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe, 3% na bilety lotnicze, 5% na w³asne promocyjne imprezy turystyczne, 10% na w³asne katalogowe imprezy turystyczne. Poznañ, Garncarska 10, tel Biuro Podró y MATIMPEX TRAVEL: 5 10% 10% na imprezy w³asne z wy³¹czeniem imprez z rozdzia³u Egzotyka i Wczasy krajowe, 10% na programy Au Pair, 5% na bilety autokarowe sieci EUROLINES. Poznañ, œw. Marcin 23 tel , Biuro Podró y MAXIMA Ulgowe bilety lotnicze (STA Travel) i autokarowe (120 przewoÿników miêdzynarodowych). Zni ka w wysokoœci 30 z³ na ofertê sylwestrow¹, wycieczki zagraniczne, zimowiska, kolonie letnie. Poznañ, Podgórna 11, tel GULIWER EXCHANGES 4% na bilety autokarowe i turystykê; 100 z³ zni ki na kursy jêzykowe; 50 z³ na programy praktyki pracy. Poznañ, Koœciuszki 71, tel TENE TOUR: 5 10% 10% na us³ugi w³asne, 5% na pozosta³e us³ugi, 10 z³ rabatu na bilety lotnicze low cost. Poznañ, œw. Marcin 35, tel THE BEST WAY: z³ 50 z³ na program Work & Travel USA i Praktyki USA, 30 z³ na program pracy w Wielkiej Brytanii. Poznañ, Taczaka 24, tel Biuro Turystyczne NATURA TOUR: 10 25% Na pobyt w oœrodkach wypoczynkowych NATURA TOUR. 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w obiekcie. Poznañ, Niepodleg³oœci 8A tel , Studencki Klub Turystyczny VIATOR: 5% Na wyjazdy organizowane przez Klub do Europy Œrodkowo-Wschodniej: Rosja (jezioro Bajka³), Litwa, Ukraina (Krym), S³owacja, Rumunia, Mo³dawia. Poznañ, Fredry 3, tel transport Biuro Turystyczne OPOLANIN: 10% Na przejazd autokarem rejsowym biura. Trasy do W³och i do Anglii. Poznañ, 27 Grudnia 9 tel Centrum Us³ug i Poœrednictwa REGENT: 2 5% 2% na bilety autokarowe oraz imprezy autokarowe i lotnicze dostêpne w biurze; 5% na imprezy autokarowe organizowane przez biuro. Poznañ, Wielka 23, lok. 6, wejœcie od Œlusarskiej 4, tel ORBIS: 4 10% 4% na zakup biletów lotniczych, 5% na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe, wynajem samochodów Hertz. Poznañ, al. Marcinkowskiego 21 tel RADIO TAXI STOP, tel : 10% Na przejazdy taksówkami osobowymi. Poznañ, os. Wichrowe Wzgórze 17/144 tel ZTP RADIO TAXI tel : 10% Kartê nale y okazaæ przed rozpoczêciem kursu. Poznañ, Dru ynowa 26 tel ,

10 Œmigielska Kolej Dojazdowa: 20 37% 20% na okazjonalnie uruchamiane trasy specjalne i 37% na poci¹gi osobowe trasie Stare Bojanowo W¹sk. Œmigiel Wielichowo. Œmigiel, Leszczynska 14, tel Kaliska Kolej Dojazdowa: 20% Na okazjonalnie uruchamiane trasy specjalne. Zbiersk, tel EUROBUS: 10 15% Szczegó³owe informacje i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Gniezno, Chrobrego 39, tel Gostyñ, Rynek 5, tel Jarocin, Paderewskiego 11 tel Kalisz, Konopnickiej 3-5/30 tel Kalisz, Œródmiejska 41, tel Kêpno, Koœcielna 2A, tel Ko³o, Stary Rynek 28, tel Konin, pl. Niepodleg³oœci 1 tel Krotoszyn, Podgórna 1, tel Leszno, Rynek 35, tel Leszno, Towarowa 1, PKS, tel Ostrów Wielkopolski, D¹browskiego 1 tel Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 3 tel Ostrzeszów, Zamkowa 5, tel Pi³a, 1 Maja 5, tel Pi³a, pl. Zwyciêstwa 14, tel Pleszew, Sopa³owicza 5, tel Poznañ, G³ogowska 103, tel Poznañ, Przemys³owa 2A, tel Szamotu³y, Dworcowa 9, tel Turek, Kaliska 8, tel Wrzeœnia, Koœcielna 1, tel Z³otów, Bohaterów Westerplatte 21/1 tel Poni sze biura udzielaj¹ 12% zni ki na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe ORBIS TRANSPORT. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Biuro Turystyki Konin, pl. Niepodleg³oœci 1 tel Biura Podró y Leszno, S³owiañska 61, tel Ostrów Wielkopolski, D¹browskiego 1 tel Pi³a, pl. Zwyciêstwa 14, tel ORBIS TRAVEL Poznañ, Marcinkowskiego 21 tel Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe P B POLFERRIES. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ALEKSANDER Kalisz, Wojska Polskiego tel SKY Ko³o, Stary Rynek 28, tel BIURO TURYSTYKI Konin, pl. Niepodleg³oœci 1 tel NECKERMANN POLSKA Konin, al. 1 Maja 11, tel EXTRATOUR Krotoszyn, Podgórna 1, tel LAGUNA Leszno, Rynek 35, tel ALCO-TOURS Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 3 tel FUN TRAVEL Pi³a, Piekarska 6A, tel PRZYSTANEK SKANDYNAWIA Poznañ, Wielka 27/29, tel MBP P B POLFERRIES Poznañ, G³ogowska 86, tel ORBIS TRAVEL Poznañ, Marcinkowskiego 21 tel Biuro Podró y Lic. GROMADA: Turek, Milewskiego 1, tel Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe UNITY LINE. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ALEKSANDER Kalisz, Wojska Polskiego tel Biuro Podró y DOROTA MALARCZYK Ostrów Wielkopolski, D¹browskiego 1 tel Biuro Podró y EL BIETA DYMKOWSKA Pi³a, pl. Zwyciêstwa 14, tel SUN TRAVEL Pi³a, al. Powstañców Wielkopolskich 162 tel ORBIS TRAVEL Poznañ, al. Marcinkowskiego 21 tel Poni sze biura udzielaj¹ 3% zni ki na bilety promowe IRISH FERRIES. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ALEKSANDER Kalisz, al. Wojska Polskiego 185 tel YERCO Kalisz, Górnoœl¹ska 25, tel MONDIAL TOURS Konin, al. 1 Maja 13, tel OCTOPUS Leszno, Prochownia 23/11 tel ARCANO TRAVEL Poznañ, Fredry 7, tel AT PILACZYÑSKI Poznañ, Ogrodowa 9, tel MBP P B POLFERRIES Poznañ, G³ogowska 86, tel ORBIS TRAVEL Poznañ, al. Marcinkowskiego 21 tel PRZYSTANEK SKANDYNAWIA Poznañ, Wielka 27/29, tel Biuro Sprzeda y i Rezerwacji PLL LOT: 10% Szczegó³owe informacje w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Poznañ, Lotnisko awica wypo yczalnie AVIS Rent-a-car: 25 30% Szczegó³owe informacje w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Poznañ, Bukowska 12, tel

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT 98 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu: 50% Siedziba: odrestaurowany dworek z po³. XVIII w. Wystawy: archeologiczna, etnograficzna zwi¹zana z regionem

Bardziej szczegółowo

k o o z n a wielkopolskie

k o o z n a wielkopolskie i e l k o p o l s k i e w P o z n a ń 91 Poznań Leszno Konin 92 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu: wstęp bezpłatny Siedziba: dworek z poł. XVIII

Bardziej szczegółowo

k o o z n a wielkopolskie

k o o z n a wielkopolskie i e l k o p o l s k i e w P o z n a ń 81 Poznań Leszno Konin 82 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu: Siedziba: odrestaurowany dworek z poł. XVIII

Bardziej szczegółowo

6 miesięcy + spot gratis. 12 miesięcy + spot gratis. Miesiąc Kwartał

6 miesięcy + spot gratis. 12 miesięcy + spot gratis. Miesiąc Kwartał 30.06.2014 *Podane ceny są wartościami netto, do których należy doliczyć podatek VAT 6 minut 15 sekund Miasto Adres Monitory Liczba transakcji (miesiąc) Kontakty z reklamą (miesiąc) Miesiąc Kwartał 6 miesięcy

Bardziej szczegółowo

<< Google-buzz.de - Reports >>

<< Google-buzz.de - Reports >> www.catpress.pl - CatPress - Katalog stron nowej generacji CatPress - Katalog stron nowej generacji Katalog stron internetowych nowej generacji nie,8211;,bull;, 282 33 nie 18 8211; 16 bull; 2 stron Outbound

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku

Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku Charakterystyka krajowych i zagranicznych podróży mieszkańców Polski w 2014 roku W 2014 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były

Bardziej szczegółowo

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania LISTA PARTNERÓW 1. 2. 3. 4. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania Ośrodek Sportu i Rekreacji Pływalnia Miejska w Środzie Wielkopolskiej Ośrodek Kultury Kino Baszta w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania

LISTA PARTNERÓW. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania LISTA PARTNERÓW 1. 2. 3. 4. nazwa partnera rodzaj zniżki/rabatu miejsce korzystania Ośrodek Sportu i Rekreacji Pływalnia Miejska w Środzie Wielkopolskiej Ośrodek Kultury Kino Baszta w Środzie Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w - obiektach hotelowych

wynajęte pokoje turystom zagranicznym I-XII w - obiektach hotelowych Jednostka miary 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 TURYSTYCZNE OBIEKTY NOCLEGOWE Turystyczne obiekty noclegowe wg rodzajów ogółem obiekty ogółem VII

Bardziej szczegółowo

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.)

Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Akcji Zima 2015 (okres ferii zimowych 16.02 1.03.2015 r.) Wydział Sportu Urzędu Miasta Poznania przygotował bogatą ofertę zajęć sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostających w Poznaniu w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł

REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł REGULAMIN Promocji Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł 1. Organizatorem Promocji pod nazwą: Promocja jubileuszowa 20% rabatu za zakupy powyżej 200zł ( Promocja ) jest ALMA MARKET S.A.

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY

PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie ul. Przemys owa 2a, 64-700 Czarnków PLANY FINANSOWE Z BUD ETU, PROJEKTÓW EFS PO KL I FUNDUSZU PRACY Czarnków, maj 2009 rok Powiatowy Urz d Pracy w Czarnkowie realizuje

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r.

Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. Plan pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Jastrzębiu-Zdroju w czerwcu 2016 r. DATA GODZ. NAZWA MIEJSCE 1.06.2016 DZIEŃ DZIECKA W programie: dyskoteka dla dzieci, pokazy w wykonaniu klauna-cyrkowca, szczudlarze,

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) /

Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Włochy / Val Di Fassa / Vigo Di Fassa / Dolomiti (Vigo di Fassa) / Kategoria *** Region Val di Fassa/Trydent/Włochy Atuty centrum wellness, dzieci do 6 lat

Bardziej szczegółowo

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot

Bagaż w samolocie mały wielki kłopot 17.08.2012 Bagaż w samolocie mały wielki kłopot Kupując bilet na samolot, zwykle nie zastanawiamy się nad tym, jakiej wielkości bagaż możemy przewieźć. Tymczasem każda linia lotnicza ma swoje limity. Największą

Bardziej szczegółowo

Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim

Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim Gminne Centra Informacji w województwie wielkopolskim W jakim celu powstały? Gminne Centra Informacji mają za zadanie ułatwienie lokalnym społecznościom dostępu do szerokiej gamy usług teleinformatycznych.

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

GORZOWSKA GRUPA ZAKUPOWA WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY

GORZOWSKA GRUPA ZAKUPOWA WYKAZ PUNKTÓW POBORU - LOKALE I OBIEKTY Załącznik nr 1a do SIWZ Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb zamawiających w ramach Gorzowskiej Grupy Zakupowej w okresie 01.01.2015-31.12.2015 Część I zamówienia - Dostawa energii elektrycznej do

Bardziej szczegółowo

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni

Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hiszpania Lloret de Mar 12 dni Hotel 3* GUITART CENTRAL PARK Oferta Specjalna dla: Szkoła Językowa ALMA MATER!!! Wyżywienie + Pobyt + Transport + Sala do zajęć!!! Cena: 1590 zł. LLORET DE MAR to miasteczko

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Zamek Ksi¹ ¹t Pomorskich: 100% Czynne: pn nd 10 16, 15.VI 30.VIII pn pt 10 18, sb nd 10 16. W dni œwi¹teczne nieczynne. Siedziba: zamek z XIV

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior

Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Robert Mazur Biuro Podróży Best-Harctur & Watra-Travel & Travel-Senior Biuro Podróży - przedsiębiorstwo turystyczne 2 Rok powstania firmy: 1990. Liczba zatrudnionych: 11 osób pracowników biura, 36 osób

Bardziej szczegółowo

kina Rzeszów, Kino HELIOS, Powst. Warszawy 14 info@enemef.pl kluby i dyskoteki

kina Rzeszów, Kino HELIOS, Powst. Warszawy 14 info@enemef.pl kluby i dyskoteki KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Kamienica ORSETTICH: 50% Siedziba: renesansowa kamienica z zachowan¹ attyk¹ z 1646 r. i podcieniami. Zbiory: historia miasta i kultura mieszczañska

Bardziej szczegółowo

newss.pl W Intermarche możesz pomóc niedożywionym dzieciom

newss.pl W Intermarche możesz pomóc niedożywionym dzieciom W tym roku Grupa Muszkieterów postanowiła dołączyć do programu walki z niedożywieniem dzieci w Polsce. W związku z tym 25 i 26 września na terenie 40 supermarketów Intermarché odbędzie się zbiórka żywności

Bardziej szczegółowo

informacja nt. profilu działalności Partnera:

informacja nt. profilu działalności Partnera: nazwa Partnera: Studio Słuchu ECHO ul. Lotnicza 15, ul. Projektowa 1, Lublin strona internetowa: www.echo-studio.pl lublin@echo-studio.pl nr telefonu: 516 003 325, 519 620 804 Studio Słuchu ECHO zajmuje

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100

Regionalne Centrum 074 666 22 25, Wspierania Inicjatyw 0 801 906 100 Regionalny Ośrodek EFS Ostrołęka Instytucja prowadząca ośrodek ulica miasto Nidzicka Fundacja Rozwoju Nida ul. Piłsudskiego 38 07-410 Ostrołęka punkt informacyjny 029 760 09 95 strona internetowa www.ostroleka.roefs.pl

Bardziej szczegółowo

Pan Przemysław Trawa, Wiceprezes Zarządu MTP

Pan Przemysław Trawa, Wiceprezes Zarządu MTP Tematyka spotkania 1. Zabezpieczenie terenów targowych, zabezpieczenie eksponatów na stoiskach Pan Przemysław Trawa, Wiceprezes Zarządu MTP 2. CEDE 2014 trochę statystyki 3. CEDE 2015 rezerwacja powierzchni

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Strbske Pleso / Fis (Strbske Pleso) / Kategoria *** Region Strbskie Pleso/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty bezpośrednio

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ i PODMIEJSKIEJ NA CZAS TRWANIA 16 POZNAŃ MARATONU w dniu 11.10.2015 r.

ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ i PODMIEJSKIEJ NA CZAS TRWANIA 16 POZNAŃ MARATONU w dniu 11.10.2015 r. ZMIANY W KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ i PODMIEJSKIEJ NA CZAS TRWANIA 16 POZNAŃ MARATONU w dniu 11.10.2015 r. tramwaje będą kursowały trasami objazdowymi od pierwszych kursów, równocześnie w rejonie Winograd i

Bardziej szczegółowo

l e O p o opolskie p o l s

l e O p o opolskie p o l s O p o l e o p o l s k i e 140 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dzierżona w Kluczborku: Czynne: wt pt 10 15.30, nd 10 13.30. Siedziba: budynek z XVI w. Wystawy: zbiory

Bardziej szczegółowo

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku

Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Centrum Promocji i Informacji Turystycznej w Giżycku Analiza narodowościowa oraz rodzaje zapytań turystów w okresie od stycznia do września 215 roku opracowano: Urszula Ciulewicz na podstawie statystyk

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

BAZA DANYCH POZNAŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ SENIORÓW. Lp. NAZWA ORGANIZACJI ADRES POCZTOWY TEL/FAX E-MAIL STRONA WWW

BAZA DANYCH POZNAŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ SENIORÓW. Lp. NAZWA ORGANIZACJI ADRES POCZTOWY TEL/FAX E-MAIL STRONA WWW BAZA DANYCH POZNAŃSKICH ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ SENIORÓW Lp. NAZWA ORGANIZACJI ADRES POCZTOWY TEL/FAX E-MAIL STRONA WWW TELEFON DLA SENIORA 1. Akademia Walki z Rakiem ul. Wierzbięcice

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwa podmiotu Adres Deklaracja/uwagi. 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 1 sekretariat@pckul.pl tel. (32) 210 45 51 www.pckul.

L.p. Nazwa podmiotu Adres Deklaracja/uwagi. 43-200 Pszczyna, ul. Piastowska 1 sekretariat@pckul.pl tel. (32) 210 45 51 www.pckul. Wykaz podmiotów, które przystąpiły do programu Gminna Karta Dużej Rodziny : L.p. Nazwa podmiotu Adres /uwagi 1. Pszczyńskie Centrum Kultury, ul. Piastowska 1 sekretariat@pckul.pl tel. (32) 210 45 51 www.pckul.pl

Bardziej szczegółowo

Punkty akceptujące bony Bonus Systems Polska S.A. Poznań oraz miejscowości na terenie powiatu poznańskiego

Punkty akceptujące bony Bonus Systems Polska S.A. Poznań oraz miejscowości na terenie powiatu poznańskiego LP. NAZWA MIEJSCOWOŚĆ ADRES BRANŻA 1. WĘDLINIARSKIE BUK OS. PRZYJAŹNI 4 MIĘSNY 2. "POLOMARKET" SKLEP WIELOBRANŻOWY BUK DWORCOWA 52 WIELOBRANŻOWY 3. MARKET DINO DOPIEWO WYZWOLENIA 17 SUPERMARKET 4. "TESCO"

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Przy Fundacji Dziecko w Centrum ul. Zeylanda 9/3 Poznań

Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem Przy Fundacji Dziecko w Centrum ul. Zeylanda 9/3 Poznań DYŻURY SPECJALISTÓW UDZIELAJĄCYCH BEZPŁATNYCH PORAD W RAMACH TYGODNIA POMOCY OSOBOM POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W DNIACH 23-28 LUTEGO 2015r. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Ośrodek Pomocy dla Osób Pokrzywdzonych

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy

WZÓR. Nazwisko. Kod pocztowy WZÓR Nazwa organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych: Adres: WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIŁKU PIELĘGNACYJNEGO Część I Dane osoby ubiegającej się o ustalenie prawa do

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul.

Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień. WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20. WKU Białystok 15-428, ul. Załącznik Nr 1 adresy Wojskowych Komend Uzupełnień WKU Biała Podlaska 21-500, ul. 1000-lecia 20 WKU Białystok 15-428, ul. Lipowa 35 WKU Bielsk Podlaski 17-100, ul. DubiaŜyńska 2 WKU Będzin 45-500, ul.

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY

OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI - OŚRODEK WYPOCZYNKOWY Świdwowiec, gmina Trzciel, województwo lubuskie Osoba do kontaktu Arkadiusz Kaczmarczyk tel. 505 246 379 OFERTA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI Ośrodek Wypoczynkowy

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO TRANSPORT KOLEJOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Transportu

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO TRANSPORT KOLEJOWY. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Transportu TRANSPORT KOLEJOWY W AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Aglomeracja poznańska OBSZAR: W skład aglomeracji wchodzi miasto Poznań wraz okolicznymi gminami ciążącymi do Poznania. LUDNOŚĆ: ponad 1 mln mieszkańców (30%

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI DLA UCZESTNIKÓW SPHINX STUDENT CLUB SPHINX Student Menu 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem promocji dla Uczestników SPHINX Student Club pod nazwą SPHINX Student Menu (dalej Promocja

Bardziej szczegółowo

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida

Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI / Włochy / Val Di Sole / Folgarida / Park Folgarida Kategoria **** Region Val di Sole/Trentino/Włochy Atuty bezpośrednio przy stoku, strefa wellness z basenem,

Bardziej szczegółowo

Lista Partnerów serwisu KartaBit.pl

Lista Partnerów serwisu KartaBit.pl Lista Partnerów serwisu KartaBit.pl Kategoria usług: Wszystkie Miasto: Wszystkie Atelier Masażu Beaty Juengst 85-111 Bydgoszcz, ul. Podwale 11/9 (w podwórzu) tel: +48 798 569 180 email: beata@atelier-masazu.pl

Bardziej szczegółowo

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)!

Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! MEMO/11/406 Bruksela, dnia 16 czerwca 2011 r. Zdrowie: wybierasz się na wakacje? Weź swoją europejską kartę ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ)! Na wakacjach bądź przygotowany na wszystko! Planujesz podróż

Bardziej szczegółowo

1. Uprawnieni. 2. Zakres ważności

1. Uprawnieni. 2. Zakres ważności Warunki taryfowe oferty Multi Plaża I. Słoneczny Patrol Bydgoszcz Hel Bydgoszcz II. Leżak, Parawan Władysławowo Hel Władysławo Oferta MULTI PLAŻA kierowana jest do wszystkich osób chcących komfortowo i

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE. STAN NA 31.12.2011r. INFORMACJA O STANIE MIENIA GMINY PIETROWICE WIELKIE STAN NA 31.12.2011r. PIETROWICE WIELKIE 2012 WSTĘP Informacja o stanie mienia komunalnego to prezentacja danych obrazujących wartość, wielkość i strukturę

Bardziej szczegółowo

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem.

Alborada*** - wylot Kraków (AI) Alborada Beach Club*** Symbol oferty: 1119/6034. Pobyt wypoczynkowy, Wyjazd rodzinny, Nad morzem. Alborada*** - wylot Kraków (AI) Symbol oferty: 1119/6034 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Hiszpania/Teneryfa Inne Inne Samolot Pobyt

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Zeszyt dobrych praktyk

Zeszyt dobrych praktyk Zeszyt dobrych praktyk - czyli przykłady wniosków dofinansowanych w roku 2009 przez Radę Stowarzyszenia w ramach konkursu na tzw. małe projekty. Opracowanie: Milena Śroń Marcin Burzyński NR 1/2010 Lokalna

Bardziej szczegółowo

Partnerzy niepubliczni programu

Partnerzy niepubliczni programu Wyświetlany tekst posiada nowszą wersję. Kliknij tutaj, aby przejść dalej» Piątek, 06 listopada 2015 Partnerzy niepubliczni programu PARTNERZY PROGRAMU LEGNICA PRZYJAZNA RODZINIE udzielający wsparcia legnickim

Bardziej szczegółowo

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE

PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE PORADNIK NOWEGO SŁUCHACZA CENTRUM NAUKI I BIZNESU ŻAK W KWIDZYNIE MIEJSCE PROWADZENIA ZAJĘĆ SPOŁECZNE LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE W KWIDZYNIE ul. Hallera 5 Rysunek 1 - Trasa sekretariat-szkoła Rysunek 2 -

Bardziej szczegółowo

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A) z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ

TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A) z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ TABELA STAWEK WYNAGRODZEŃ SAWP (TYP A) z tytułu wprowadzonych do obrotu artystycznych wykonań na polu PUBLICZNYCH ODTWORZEŃ Sposób korzystania 1. Korzystanie z artystycznych wykonań z fonogramów i wideogramów

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY UDZIELAJACE ZNIŻEK W PROGRAMIE MIĘDZYRZECKA KARTA SENIORA

PODMIOTY UDZIELAJACE ZNIŻEK W PROGRAMIE MIĘDZYRZECKA KARTA SENIORA PODMIOTY UDZIELAJACE ZNIŻEK W PROGRAMIE MIĘDZYRZECKA KARTA SENIORA Lp. Logo firmy Nazwa firmy Adres firmy Rodzaj zniżek 1. MIĘDZYRZECKI OŚRODEK SPORTU I WYPOCZYNKU os. Kasztelańskie 8 www.mosiw.pl zniżka

Bardziej szczegółowo

Województwo Wielkopolskie

Województwo Wielkopolskie Województwo Wielkopolskie LP Nazwa UTW adres UTW kontakt telefoniczny kontakt mailowy 1. 2. 3. 4. 5. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Chodzieży Ul. Jagiellońska 3, 64-800 Chodzież 661 799 699 utw.chodziez@op.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SkrzyŜowanie ulic Wołyńskiej i Wojska Polskiego Budynki Akademii Rolniczej, w pobliŝu przystanek autobusowy i tramwajowy

SkrzyŜowanie ulic Wołyńskiej i Wojska Polskiego Budynki Akademii Rolniczej, w pobliŝu przystanek autobusowy i tramwajowy Załącznik do pkt. 4 (Parkingi Rowerowe) Programu Rozwoju Infrastruktury Rowerowej na terenie Miasta Poznania na lata 2007-2015 ZAŁĄCZNIK 1 1. SkrzyŜowanie ulic Wołyńskiej i Wojska Polskiego Budynki Akademii

Bardziej szczegółowo

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI

LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI KOLONIE W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZIMA 2012/2013 WWSE.5551.2.2013 LP. MIEJSCE WYPOCZYNKU ORGANIZATOR FORMA TERMINY LICZBA DZIECI 1. Kompleks Turystyczny Sudety Stowarzyszenie Sympatyków Młodzieżowego Klubu

Bardziej szczegółowo

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie

Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie 1 Wykaz przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy woj. podlaskie Lp. Numer w rejestrze Oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedziby i adresu albo miejsca zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Zasady rozliczania pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. Stypendium szkolne może być przyznane w formie: całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2.

Wynajem ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE KRAJOWEJ E30 - LUBAN. Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. KRAJOWEJ E30 - LUBAN ATRAKCYJNIE ZLOKALIZOWANY PLAC PRZY DRODZE Do wydzierżawienia utwardzony plac o powierzchni 2000m2. Atrakcyjnie zlokalizowany w Lubaniu przy drodze krajowej nr 30 Zgorzelec - Jelenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO ODDANIA W NAJEM POZA PRZETARGIEM (lokale użytkowe, które dwukrotnie wystawione do przetargu nie znalazły oferenta)

WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO ODDANIA W NAJEM POZA PRZETARGIEM (lokale użytkowe, które dwukrotnie wystawione do przetargu nie znalazły oferenta) Stan na dzień 20.10.2015r. WYKAZ LOKALI UŻYTKOWYCH DO ODDANIA W NAJEM POZA PRZETARGIEM (lokale użytkowe, które dwukrotnie wystawione do przetargu nie znalazły oferenta) Informacje w sprawie możliwości

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy dla ratowania życia dzieci i godnej opieki medycznej seniorów uszczęśliwiasz serce" Darząc uśmiechem Wincenty Faber PODZIĘKOWANIE W dniu 13 stycznia 2013 roku odbyła się impreza przygotowana w ramach kolejnej edycji społecznej akcji fundacji Jurka Owsiaka pn.: 21.

Bardziej szczegółowo

Lista lokali użytkowych w strefie I ogłoszonych do wynajęcia ponownie. aktualizacja z 19 stycznia 2015 r. rodzaj ostatnio.

Lista lokali użytkowych w strefie I ogłoszonych do wynajęcia ponownie. aktualizacja z 19 stycznia 2015 r. rodzaj ostatnio. l.p. ulica nr 1. 1 Maja 46 56,11 oficyna 2 usługi stolarskie 2. 1 Maja 47 72,31 II piętro 3 biuro 3. 1 Maja 47 62,90 II piętro 3 biuro 4. 1 Maja 47 66,23 III piętro 4 usługi fotograficzne 5. 1 Maja 47

Bardziej szczegółowo

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A.

Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Placówki Stefczyk Finanse - Towarzystwo Zarządzające SKOK Sp. z o.o. S.K.A. Lp. Makroregion Nr placówki Nazwa placówki Ulica 29.08.2015 1 Zachodni 3 KŁODZKO ŁUKASIŃSKIEGO 7 09:00-15:00 2 Zachodni 64 WROCŁAW

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY

LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY LISTA PARNTERÓW OFERUJĄCYCH ULGI I UPRAWNIENIA W RAMACH PROJKETU WARMIA I MAZURY DLA DUŻEJ RODZINY lp Nazwa podmiotu Rodzaj ulgi/uprawnień Okres obowiązywania ulg bądź dodatkowych uprawnień (od do, ) 1

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 13.06.2016 Opracowanie sygnalne Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2016 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca,

Bardziej szczegółowo

Muzeum Przyrodnicze: 25% Czynne: 10 16. Na wstęp na wystawy. Świebodzin, 1 Maja 22 tel. 068 3828236. Muzeum Regionalne w Świebodzinie:

Muzeum Przyrodnicze: 25% Czynne: 10 16. Na wstęp na wystawy. Świebodzin, 1 Maja 22 tel. 068 3828236. Muzeum Regionalne w Świebodzinie: 58 lubuskie KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Lubuskie Muzeum Wojskowe: Siedziba: XIX-w. pałac, park i 600-m 2 pawilon. Wystawy: Dawna broń XVI XIX w., Wojsko Polskie 1914 45 r., Wojsko

Bardziej szczegółowo

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r.

Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa w województwie dolnośląskim stan na dzień 24 czerwca 2015 r. Rodzaj świadczonych usług L.p. Powiat Nazwa jednostki Podmiot prowadzący jednostkę Rodzaj jednostki:

Bardziej szczegółowo

Aukcja charytatywna Serce Ci powie

Aukcja charytatywna Serce Ci powie Aukcja charytatywna Serce Ci powie Kosz świąteczny przekazany przez Pana dr Marka Wojtkowskiego, Prezydenta Miasta Włocławek Cena wywoławcza: 50zł Anioł przekazany przez Panią dr Barbarę Moraczewską, Zastępcę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW II POWIATOWA NOC Z EDUKACJĄ EDUKACJA I PRACA

REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW II POWIATOWA NOC Z EDUKACJĄ EDUKACJA I PRACA REGULAMIN KONKURSU DLA UCZESTNIKÓW II POWIATOWA NOC Z EDUKACJĄ EDUKACJA I PRACA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin konkursu dla uczestników II Powiatowej Nocy z Edukacją zwany dalej Regulaminem, określa

Bardziej szczegółowo

Biuro Podróży Euro Bus Wrocław

Biuro Podróży Euro Bus Wrocław Zieleniec Numer oferty: 179 ZIELENIEC Terminy: 10.01.2015; 11.01.2015, 17.01.2015; 18.01.2015, 20.01.2015 (wt); 22.01.2015 (czw), 24.01.2015; 25.01.2015 27.01.2015 (wt); 29.10.2015 (czw) 31.01.2015; 01.02.2015

Bardziej szczegółowo

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

Cele ogólne Cele szczegółowe Produkty. informacji. 1. Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakość życia

Cele ogólne Cele szczegółowe Produkty. informacji. 1. Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakość życia Cele ogólne Cele szczegółowe Produkty 1. Cel ogólny 1. Wzmocnienie kapitału społecznego i poprawa jakość życia 1.1 Cel szczegółowy 1.1. Większa integracja społeczności lokalnej. PRZEDSIĘWZIĘCIE 1. Spotkajmy

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Warszawa, 2014.09.15 Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w sierpniu 2014 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 0,4%. W poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja punktu pomiarowego* (adres, ulica, skrzyżowanie)

Lokalizacja punktu pomiarowego* (adres, ulica, skrzyżowanie) Tabela 3.4.1 Zestawienie monitoringu pól elektromagnetycznych Program pomiarowy w województwie wielkopolskim w latach 2016-2020 Program Państwowego Monitoringu Środowiska województwa wielkopolskiego na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Kup bilet za 5-kę 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN PROMOCJI Kup bilet za 5-kę 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PROMOCJI Kup bilet za 5-kę 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą Kup bilet za 5-kę (dalej zwanej Promocją ). 1.2. Promocja

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego

Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego Uroczysta inauguracja projektu Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA

WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA WCZASY ZAGRANICZNE GRECJA LEPTOKARIA : Jedna z najpopularniejszych miejscowości Riwiery Olimpijskiej, często porównywana do rogu obfitości, gdyż znajduje się tu wszystko, co niezbędne do dobrego wypoczynku.

Bardziej szczegółowo

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec /

Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / OTIUM.pl narty w Alpach i Dolomitach FREE SKI Słowacja / Park Snow Wysokie Tatry-Strbske Pleso / Vysoke Tatry / Grandhotel Stary Smokovec / Kategoria **** Region Stary Smokovec/Wysokie Tatry/Słowacja Atuty

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Przebudowa ulicy Grunwaldzkiej oraz modernizacja ronda Jana Nowaka Jeziorańskiego (etap II) (linie 1, 6, 7, 13, 17, T1, T2, T3) Poznań, dnia 28.10.2011

Bardziej szczegółowo

Muzeum Regionalne w Świebodzinie:

Muzeum Regionalne w Świebodzinie: 50 lubuskie KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Lubuskie Muzeum Wojskowe: Siedziba: XIX-w. pałac, park i 600-m 2 pawilon. Wystawy: Dawna broń XVI XIX w., Wojsko Polskie 1914 45 r., Wojsko

Bardziej szczegółowo

JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY

JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY JANOWSKA KARTA DUŻEJ RODZINY KATALOG ULG I ZNIŻEK ZAKUPY, USŁUGI, ROZRYWKA 1. Sklep Spożywczo - Przemysłowy ''AGA'' ul. Kilińskiego 5 5% na cały asortyment sklepu 2. Sklep Second Hand EUFORIA Anna Małek

Bardziej szczegółowo

Transfer na lotnisko Warszawa Okęcie z różnych miejscowości w Polsce. Transfer na lotnisko. Transfer z lotniska. Cena usługi.

Transfer na lotnisko Warszawa Okęcie z różnych miejscowości w Polsce. Transfer na lotnisko. Transfer z lotniska. Cena usługi. Transfer na lotnisko Warszawa Okęcie z różnych miejscowości w Polsce Symbol oferty: 5448467/111 Państwo: Region: Miasto: Transport: Polska Mazowsze Warszawa Autokar Profil wyjazdu: Inny, no conv : Wyżywienie:

Bardziej szczegółowo

Siedziba i adres instytucji kultury. Oznaczenie organizatora instytucji kultury. samorząd Województwa Wielkopolskiego

Siedziba i adres instytucji kultury. Oznaczenie organizatora instytucji kultury. samorząd Województwa Wielkopolskiego INFORMACJA, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań, hol główny, tel.: 61 626 66 66; fax 61 626 67 44, e-mail: info@umww.pl Rejestr - sposób udostępniania 2017-06-02 13:47:43 Numer wpisu do rejestru Data

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej

Jubileusz 10 lat. Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Jubileusz 10 lat Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej Konferencja Prasowa 27 maja 2014 2000 System POT- ROT - LOT 2003 Wielkopolska Organizacja Turystyczna powstała jako 10. organizacja regionalna w

Bardziej szczegółowo

płatność kartą odległość od Ratusza ilość miejsc www.haust.pl 150 m 100

płatność kartą odległość od Ratusza ilość miejsc www.haust.pl 150 m 100 nazwa ulica telefon strona ległość Bachus Stary Rynek 1 68 324-44-70 w Ratuszu Belfast A. Grottgera 23 601-207-187 400 m 40 Bistro Lubuskie Kupiecka 32 505-616-171 www.bistrolubuskie.pl 260 m 28 Minibrowar

Bardziej szczegółowo

ZAWODNICY KLUBU,,SZANSA WROCŁAW NA OBOZIE SPORTOWO - REKREACYJNYM Z NARCIARSTWA BIEGOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE

ZAWODNICY KLUBU,,SZANSA WROCŁAW NA OBOZIE SPORTOWO - REKREACYJNYM Z NARCIARSTWA BIEGOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE ZAWODNICY KLUBU,,SZANSA WROCŁAW NA OBOZIE SPORTOWO - REKREACYJNYM Z NARCIARSTWA BIEGOWEGO W SZKLARSKIEJ PORĘBIE Uczniowie naszej Szkoły SOSW nr 1 i jednocześnie zawodnicy Klubu,,SZANSA Wrocław Olimpiad

Bardziej szczegółowo

Szczecin 2009-06-09. Dni Morza 2009 organizacja ruchu

Szczecin 2009-06-09. Dni Morza 2009 organizacja ruchu Szczecin 2009-06-09 Dni Morza 2009 organizacja ruchu W związku z organizacją Dni Morza zostanie wprowadzona zmieniona organizacja ruchu. Dotyczyć ona będzie zarówno zamknięcia ulic w okolicy Wałów Chrobrego

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Strona 1 / 6 Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Informacje ogólne Kategoria: Informacja turystyczna Długość geograficzna: 19 16' 33'' Szerokość geograficzna: 50 12' 10'' Idealny podróżnik to ten,

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

Wykaz zlikwidowanych zakładów pracy, których dokumenty znajdują się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Łodzi przy ul.

Wykaz zlikwidowanych zakładów pracy, których dokumenty znajdują się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Wykaz zlikwidowanych zakładów pracy, których dokumenty znajdują się w Archiwum Zakładowym Urzędu Miasta Łodzi przy ul. Urzędniczej 45: 1. Przedsiębiorstwo Transportowe Gospodarki Miejskiej Łódź ul. Swojska

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a :

Uchwała Nr 3 / 21 /2011. p o s t a n a w i a : Uchwała Nr 3 / 21 /2011 Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej Podzamcze w Wałbrzychu z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zatwierdzenia bazowych wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

Senior w Centrum w czerwcu

Senior w Centrum w czerwcu Senior w Centrum w czerwcu Czerwiec w CAS Senior w Centrum: Harmonogram do pobrania Zmiany w harmonogramie od 6 czerwca 2016 r. Zmiana terminu wyjścia do CRICOTEKI GODZINY OTWARCIA CAS Senior w Centrum

Bardziej szczegółowo

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań:

ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ Budżet na wyjazdy stypendialne jest obliczany dla pięciu odrębnych działań: ZASADY ALOKACJI I WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW NA DZIAŁANIA ZDECENTRALIZOWANE PROGRAMU ERASMUS+ WYJAZDY EDUKACYJNE (MOBILNOŚĆ) SZKOLNICTWO WYŻSZE ZASADY OBLICZENIA KWOTY DOFINANSOWANIA NA WYJAZDY STYPENDIALNE

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KO.ES.2714.2.2015.15 Kłodzko, dnia 27.07.2015r. Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 40 osób bezrobotnych, uczestników

Bardziej szczegółowo

{\b Cena nie zawiera} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej.

{\b Cena nie zawiera} transportu, ubezpieczenia, taksy klimatycznej. Hotel KARINO SPA***(Polańczyk) Symbol oferty: 812/1100 Państwo: Region: Miasto: Transport: Profil wyjazdu: Wyżywienie: Zakwaterowanie: Wyposażenie: świadczenia: Polska Podkarpacie Polańczyk Własny Pobyt

Bardziej szczegółowo

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce

Potencjał wzrostu rynku obligacji w Polsce MAJ 213 Islandia Irlandia Holandia Dania Hiszpania Luksemburg Portugalia USA Wielka Brytania Szwecja Francja Belgia Grecja Włochy Szwajcaria Niemcy Norwegia Finlandia Cypr Japonia Republika Czeska Słowenia

Bardziej szczegółowo