KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT"

Transkrypt

1 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea, galerie Muzeum Technik Ceramicznych: 50% Wystawy: fajans kolski (u ytkowy i dekoracyjny, rêcznie malowany) od pocz¹tku powstania Fabryki Freudenreichów (w 1842 r.) do wyrobów wspó³czesnych, fajans i ceramika z 38 wytwórni polskich produkuj¹cych przed II wojn¹ œw. (m.in. Baranówka, Æmielów, W³oc³awek, Boles³awiec, Chodzie ), prace autorskie rêcznie malowane, osobliwe zbiory tzw. lavinitu z W³oc³awka z zak³adu Krupki i Perlicza z I po³. XX w., zbiory archeologiczne z gotyckiego zamku i ratusza kolskiego. Ko³o, Kajki 44, tel Muzeum Regionalne im. H. awniczaka: 50% Czynne: pn czw 10 16, pt 10 17, I i III nd m-ca Siedziba: gmach poklasztorny trynitarzy z I po³. XVIII w. Wystawy: Dzieje miasta Krotoszyn ( ), Kultura ludowa Ziemi Krotoszyñskiej, Krotoszyn w malarstwie, rysunku i grafice. Krotoszyn, Ma³y Rynek 1, tel Muzeum Okrêgowe w Lesznie: 50% Czynne: wt i czw 13 18, œr i pt 9 14, sb i nd Siedziba: XVIII-w. pastorówka i przyleg³a kamieniczka mieszczañska z XIX w. Zbiory: galeria XVIII w. portretów trumiennych, galeria portretu dworskiego, malarstwa polskiego XIX i XX w. o tematyce wiejskiej, zbiory dotycz¹ce historii regionu, bractwa kurkowego, zbiory starodruków z XVII XIX w. Leszno, pl. Metziga 17, tel Muzeum Martyrologiczne: 100% Siedziba: miejsce pamiêci by³e obozy hitlerowskie w latach , obóz pracy przymusowej dla ydów, obóz karnoœledczy podleg³y Gestapo. Poprzez obóz w abikowie kierowano ludzi do obozów koncentracyjnych m.in. w Oœwiêcimiu, Gross- Rosen, Sachsenhausen, Ravensbrück, Mauthausen. Wystawy: na terenie by³ego obozu karnoœledczego dokumentuj¹ i upamiêtniaj¹ walkê i mêczeñstwo ludnoœci z tzw. Kraju Warty i ludzi ró nych narodowoœci wiêzionych w tych obozach. Luboñ, Niez³omnych 2, tel Muzeum Misyjne Misjonarzy Oblatów M.N.: 100% Czynne: codziennie. Zwiedzanie po uprzednim umówieniu siê. Siedziba: Dwie wyodrêbnione sale w kompleksie Wy szego Seminarium Duchownego Misjonarzy Oblatów M.N. Zbiory: Wyroby rzemios³a ludowego i artyku³ów codziennego u ytku z ró nych terenów Afryki (Kamerun, Madagaskar, Lesoto), Ameryki Pó³nocnej (Indianie, Eskimosi), Ameryki aciñskiej, Azji (Sri Lanka, Hongkong). Oprowadzanie po zabytkowym pocysterskim klasztorze, barokowym koœciele parafialnym z krypt¹ oraz czêœci seminarium. Obra, Szkolna 12, tel Muzeum Historii Przemys³u: 100% Siedziba: klasycystyczna manufaktura sukiennicza A.G. Fiedlera, z I po³. XIX w. (powierzchnia 5 kondygnacji 1862 m 2 ). Wystawy sta³e: XIX-wieczne napêdy, wynalazcy, pracuj¹ce maszyny, Przemys³ w kaliskim w okresie industrializacji ziem polskich XIX w., Zabytkowe maszyny bonneterie projekty mody XX w. PWSSP w odzi, Fortepiany firm polskich XIX XX w., jedyna w Polsce kolekcja koronek i haftów przemys³owych. Opatówek, Koœcielna 1, tel Muzeum Kultury Ludowej: 30% Siedziba: Skansen po³o ony na 14 ha w malowniczej dolinie obozonki na terenie cmentarzyska cia³opalnego z ok. VI w. p.n.e., którego czêœæ udostêpniona jest zwiedzaj¹cym. Zbiory: obiekty dawnego budownictwa wiejskiego z pó³nocnej Wielkopolski chaty, zagrody, wiatraki, remizê stra ack¹ oraz ma³¹ architekturê kapliczki przydro ne, studnie, piwnice, piec chlebowy. W sezonie w skansenie odbywaj¹ siê imprezy folklorystyczne. Osiek n. Noteci¹, Dworcowa 8 tel Muzeum Edmunda Bojanowskiego w Grabonogu: 50% Siedziba: odrestaurowany dworek z po³. XVIII w. Wystawy: archeologiczna, etnograficzna zwi¹zana z regionem Biskupizny, drewniana rzeÿba ludowa, malarstwo i grafika, obok dworku internat z tanimi miejscami noclegowymi. Grabonóg, tel Muzeum Okrêgowe im. S. Staszica: 30% Siedziba: Kamienica mieszczañska z II po³. XIX w. W latach obiekt by³ siedzib¹ Konsulatu RP w Pile. Ekspozycje: pradzieje Ziemi Nadnoteckiej, historia miasta i regionu, mebli wnêtrza mieszkalne od po³. XVIII w. do pocz. XX w., rzemios³o artystyczne i sztuka u ytkowa srebro, ceramika, szk³o, ponadto tematyczne wystawy czasowe. Pi³a, Browarna 7, tel Muzeum S. Staszica: 50% Siedziba: dom, w którym mieszka³a rodzina Staszica od po³. XVII w. do koñca XVIII w. Wystawa: Stanis³aw Staszic ycie i dzie- ³a prezentacja epoki, w której y³, zestaw pami¹tek i dokumentów z podró y, zbiór eksponatów zwi¹zanych z jego geologicznymi zainteresowaniami. Pi³a, Browarna 18, tel Muzeum Regionalne w Pleszewie: 100% Czynne: wt, œr 9 17, czw, pt 9 14, sb Siedziba zajazd pocztowy z I po³. XIX w. Wystawy zmienne: archeologia i historia miasta i okolic, galeria sztuki wspó³czesnej. Pleszew, Poznañska 34, tel Wielkopolskie Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych: 50% Siedziba: dawny odwach z XVIII w., spalony w 1945 r. odbudowany 1950 r. Wystawy: czasowe historia Poznania i Wielkopolski (XIX i XX w.). Poznañ, WoŸna 12, tel Muzeum Poznañskiego Czerwca 1956 r. Oddz. Wielkopolskiego Muzeum Walk Niepodleg³oœciowych: 50% Zbiory: pami¹tki dotycz¹ce wydarzeñ Poznañskiego Czerwca Poznañ, œw. Marcin 80/82, wejœcie od al. Niepodleg³oœci 14 (CK Zamek) tel Muzeum Regionalne im. W. Dutkiewicz: 50% Czynne: wt sb 9 16, nd (IV IX), (X III). Siedziba: Dawny ratusz klasycystyczny, z I po³. XIX w. Wystawy: historyczna obrazuj¹ca dzieje RogoŸna od czasów najdawniejszych (archeologia, archiwalia, realia pami¹tki cechowe i bractwa strzeleckiego), przyrodnicza zbiory zoologiczne (ptaki, ssaki, owady), paleontologiczne i geologiczne, etnograficzne, min. sprzêt do obróbki we³ny i roœlin w³óknistych oraz wyposa enie wnêtrz. RogoŸno, pl. Marcinkowskiego 1 tel Muzeum Zamek Górków w Szamotu³ach: bilet ulgowy Czynne: wt pt 9 16, sb nd i œwiêta 10 16, pn i dni poœwi¹teczne nieczynne. Wystawy: budynek g³ówny zamek (wnêtrza zamkowe z bogatym wyposa eniem, wystawa ikon, wystawy czasowe). Baszta Haszki historia miasta i regionu. XIX-w. oficyna wystawa etnograficzna (warsztaty: kowalski, stolarski, ko³odziejski, bednarski, ciesielski, tkacki, oryginalne wnêtrze XIX-w. izby wiejskiej, stroje ludowe). XIX-w. spichlerz wystawa archeologiczna z wykopalisk ruroci¹gu jamalskiego. Szamotu³y, Wroniecka 30, tel Muzeum Rolnictwa i Przemys³u Rolno- Spo ywczego w Szreniawie: 50% Czynne: w sezonie zimowym do 31.III 9 15; 1.IV 31.X 9 19 (oprócz pn). Komorniki, Dworcowa 5, tel Muzeum Œrodowiska Przyrodniczego i owiectwa Wielkopolskiego Oddz. Muzeum Rolnictwa i Przemys³u Rolno- Spo ywczego w Szreniawie: 50% Czynne: w sezonie zimowym do 31.III 9 15; 1.IV 31.X 9 19 (oprócz pn). Uzarzewo, Akacjowa 12, tel

2 Muzeum Wikliniarstwa i Chmielarstwa Oddz. Muzeum Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo ywczego w Szreniawie: 50% Czynne: w sezonie zimowym do 31.III 9 15; 1.IV 31.X 9 19 (oprócz pn). Nowy Tomyœl, Olchowa 10 tel Muzeum M³ynarstwa i Wodnych Urz¹dzeñ Przemys³u Wiejskiego w Jaraczu Oddz. Muzeum Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo ywczego w Szreniawie: 50% Czynne: w sezonie zimowym do 31.III 9 15; 1.IV 31.X 9 19 (oprócz pn). Siedziba: M³yn wodny z pocz. XX wieku, napêdzany turbin¹. Jaracz, gm. RogoŸno, tel Skansen i Muzeum Pszczelarstwa im. prof. R. Kosteckiego w Swarzêdzu Oddz. Muzeum Rolnictwa i Przemys³u Rolno-Spo ywczego w Szreniawie: 50% Czynne: w sezonie zimowym do 31.III 9 15; 1.IV 31.X 9 19 (oprócz pn). Swarzêdz, Poznañska 35, tel Muzeum Ziemi Nadnoteckiej im. W. Stachowiaka: 50% Siedziba: dawna burmistrzówka z koñca XIX w. Wystawy: dzieje Trzcianki obiekty archeologiczne, dokumenty historyczne, numizmaty, starodruki, wystawa zdjêæ miasta i okolic z okresu miêdzywojennego. Trzcianka, eromskiego 36A tel Pa³ac w Œmie³owie Muzeum im. A. Mickiewicza: bilet ulgowy Czynne: wt nd Siedziba: klasycystyczny pa³ac wybudowany w 1784 r. le ¹cy w pradolinie Warty, jest przyk³adem XVIII-w. siedziby szlacheckiej. Œmie³ów, gm. erków, tel FOTO EXPRESS FUJI FOTOPLASTYKON Wstêp na wystawy fotografii bezp³atnie, 10% na zakup fotografii. Poznañ, œw. Marcin 53A, tel teatry, opery, filharmonie Filharmonia Poznañska im. T. Szeligowskiego: 30% Poznañ, œw. Marcin 81, tel kina kluby i dyskoteki Club ROZCHULANTYNA: 10 20% 10% na konsumpcjê, 20% na wejœciówki na koncerty i wystawy. Krotoszyn, Rynek 9, tel kultura i rozrywka inne KOMGUS Kawiarenka Internetowa: 10% Poznañ, Strzelecka 13, tel Wypo yczalnia Filmów DVD HIT: 10% Poznañ, Piekary 11, tel EDUKACJA EDUCATION kursy jêzykowe Akademickie Centrum Edukacyjne ENGLISH EXPRESS: 10% Na wszystkie us³ugi. Mieœcisko, Pokoju 5, tel LEADER SCHOOL: 5% Ostrów Wielkopolski, Wiosny Ludów 2 tel , AKADEMIA S OWA: 10% Na kursy jêzyków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego. Poznañ, œw. Marcin 59, tel Centrum Jêzykowe IDEA: 5% Na kursy jêzykowe i t³umaczenia. Poznañ, Stary Rynek 71/72 tel Kursy Jêzykowe HIGH: 5% Na kursy jêzykowe dla osób wyje d aj¹cych za granicê do pracy. Poznañ, Chwaliszewo 76, tel Poznañ, pl. Wolnoœci 8, lok. 7 p. II tel BRITISH SCHOOL: 5% Na wszystkie kursy jêzykowe. Zni ka ³¹czy siê ze zni kami dla studentów, nie mo e jednak przekroczyæ 10% wartoœci kursu. Kalisz, al. Wolnoœci 12, II piêtro, pok. 3 5 tel ENGLISH UNLIMITED: 3% Sumuje siê z innymi rabatami. Suma wszystkich rabatów nie mo e przekroczyæ 20%. Poznañ, Fredry 2/5, tel W poni szych szko³ach JDJ BACHALSKI 5% rabatu na kursy jêzykowe w kraju (suma wszystkich rabatów nie mo e przekroczyæ 18% wartoœci kursu). Gniezno, Rynek 16, I p., tel Konin, Chopina 19, tel Leszno, Jana Paw³a II 9, tel Poznañ, 27 Grudnia 17/19 tel kursy specjalistyczne ENEMEF Nocny Maraton Filmowy Impreza cykliczna. Wiêcej informacji i g³osowanie na repertuar: Zni ka dotyczy wy³¹cznie ENEMEF-ów. Z Kart¹ EURO<26 dwa bilety ze zni k¹ do 5 z³ ka dy. Wysokoœæ zni ki zale y od repertuaru. Kalisz, Kino APOLLO, Wa³ Staromiejski 1 Poznañ, Kino APOLLO, Ratajczaka 18 MOOSE Centrum Jêzyków Obcych: 3% Na kursy jêzykowe. Poznañ, 27 Grudnia 7, tel LEADER SCHOOL TUREK: 6% Na kursy jêzykowe i naukê szybkiego czytania. Nowoczesne metody nauczania. Turek, Kaliska 21, tel AP EDUKACJA: 7% Na 2-semestralne kursy filologii angielskiej. Zni ka na I semestr. Policealne Szko³y Detektywów i Pracowników Ochrony CERTUS: 5% Na czesne. Ostrów Wielkopolski, Krotoszyñska 171, Gimnazjum nr 4, tel Poznañ, G³ogowska 92, VIII LO tel Œrem, Konstytucji 3 Maja 2, SP nr 6 tel AKADEMIA TECHNIK KOMPUTEROWYCH: 10% Na kursy komputerowe komputer w biurze, kursy grafiki komputerowej (podstawy, DTP, 3D Studio Max). 95

3 96 Poznañ, œw. Marcin 59, tel Centrum Nurkowe COCO DIVE: 10% Na kursy pierwszej pomocy EFR. Poznañ, G³ogowska 16, tel SOFTRONIC: 10% Na kursy komputerowe. Poznañ, Matejki 65 A/1, tel Centrum Nauki i Biznesu AK: 5% Na czesne. Zakres dzia³ania CNiB AK: licea ogólnokszta³c¹ce dla pracuj¹cych, policealne szko³y jednoroczne i 2-letnie, kursy jêzykowe, zawodowe i dokszta³caj¹ce Kalisz, Chopina 26/28, II piêtro tel Konin, Chopina 21, tel Pi³a, Sikorskiego 33, tel Poznañ, Krakowska 35, tel TOWARZYSTWO EDUKACJI BANKOWEJ: 20% Na kursy i szkolenia. Nie obejmuje op³aty wpisowej i egzaminacyjnej. Gniezno, Sobieskiego 20, tel Kalisz, Szkolna 5 tel , Leszno, D¹browskiego 3B, tel Ostrów Wielkopolski, Kantaka 6 tel Pi³a, al. Powstañców Wlkp. 83B tel Poznañ, Garncarska 7 tel , nauka jazdy Szko³a Jazdy ADI: 5% Na kursy prawa jazdy. Kalisz, Cmentarna 13/1, tel Oœrodek Szkolenia Kierowców BETA: 10% Poznañ, Arciszewskiego 35A/3 tel Oœrodki Szkolenia Kierowców PRAWKO: 5 20% 20% od cen podstawowych na kursy prawa jazdy i jazdy szkoleniowe, 5% od cen promocyjnych. tel , Poznañ, Madaliñskiego 2/40 Poznañ, os. Kosmonautów 111, SP nr 65 Poznañ, os. Stefana Batorego 1 H/75 Oœrodek Szkolenia Kierowców RONDO: 10% Na kursy prawa jazdy kategorii B oraz doskonalenie techniki jazdy. Poznañ, os. Piastowskie 65 tel Oœrodek Szkolenia Kierowców ZDAJPRAWKO.PL: 12% Na kursy prawa jazdy kategorii B. Poznañ, Miêdzyborska 23 tel Szko³a Jazdy HIGH: 5% Na kursy prawa jazdy kategorii A i B. Poznañ, Chwaliszewo 76 tel Oœrodki Szkolenia Motorowego PZM: 5% W przypadku kumulacji ulg z ró nych tytu- ³ów, bêdzie honorowana tylko wy sza ulga. Chodzie, Wiosny Ludów 34 tel Na kursy prawa jazdy kategorii: A, B, C, E, T. Gniezno, Lecha 10, tel Na kursy prawa jazdy kategorii: A, B,C, D, T, E. Kalisz, ódzka 97, tel Leszno, 17 Stycznia 45, tel Na kursy prawa jazdy kategorii: A, B, C, D, E, T. Poznañ, Czeœnikowska 30 tel Na kursy prawa jazdy kategorii B. edukacja inne Towarzystwo Turystyki Aktywnej i Sportu: 5 10% 5% na kursy pilota i rezydenta wycieczek, 10% na kursy na wychowawcê kolonijnego, kursy pierwszej pomocy i kursy organizatora turystyki (OT). Poznañ, Pi¹tkowska 80A, tel BUDEX Wyjazdy Au Pair: 5% Na wyjazdy au pair: Anglia, Szwecja, Norwegia, Dania, Holandia, Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, W³ochy, Szwajcaria, Afryka Pd., USA i Kanada. Programy pracy: obozy pracy letnie i roczne w Norwegii, Anglii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Szwecji oraz na Cyprze. Poznañ, Lubeckiego 18, tel JDJ BACHALSKI 100 z³ na program Work & Travel i Au Pair oraz 200 z³ na Praktyki Zawodowe w USA (zni ki nie sumuj¹ siê z innymi rabatami i bonusami). Gniezno, Rynek 16, I piêtro tel Konin, Chopina 19, tel Leszno, Jana Paw³a II 9 tel Poznañ, 27 Grudnia 17/19 tel MIEJSCA NOCLEGOWE ACCOMMODATION hotele Hotel LECH: 20% Obowi¹zuje tylko poza weekendami i imprezami targowymi. Poznañ, œw. Marcin 74 tel , Hotel POLONEZ: 15% Na pokój ze œniadaniem. Poznañ, al. Niepodleg³oœci 36 tel NOVOTEL POZNAÑ MALTA: 15% Na noclegi od cen publikowanych w recepcji hotelu oraz restauracji The Garden Brasserie. Nie dotyczy napojów. Poznañ, Warszawska 64/66 tel Poni sze obiekty nale ¹ce do sieci ZAJAZD POLSKI, udzielaj¹ 10% zni ki na nocleg ze œniadaniem. Centrum Handlowo-Mieszkalne ATRIUM Nowy Tomyœl, pl. Chopina 18 tel Hotel KOMEDA Ostrów Wielkopolski, ks. Kompa³³y 9 tel pensjonaty Pokoje Goœcinne: 15% Poznañ, Grodziska 117 tel ,

4 Oœrodki Wypoczynkowe NATURA TOUR: 10 25% 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w danym obiekcie. BOROWIK Boszkowo, Starkowska 11, tel WRZOS Sieraków Wielkopolski, Dworcowa 6 tel agroturystyka Agroturystyka HALINA PODYMSKA: 15% Na noclegi. Go³uchów, Kwiatowa 21, tel Gospodarstwo Agroturystyczne ZOFIA GA ÊSKA: 10 20% 10% na noclegi, 20% na jazdê konn¹. Kurnatowice 56, gm. Kwilicz LEŒNY DWOREK: 10% Na noclegi i bezp³atne korzystanie z basenu i bilardu. Kwiejce 8 k. Che³stu, tel LUCYNA: 15 20% 15% na nocleg i 20% na jazdê konn¹. Mórka 2, gm. Œrem, Spokojna 19 tel Gospodarstwo Agroturystyczne: 10% Turystyka wiejska, noclegi i wy ywienie. Przy³êg 5, gm. Trzcianka, tel DOM POD URAWIEM: 20% Na wynajem kwatery agroturystycznej. Smolarki 8, gm. Skoki, tel DOM STARA CHATA: 10% Na noclegi. Popielewo 9, gm. Trzemeszno tel PRZYLESIE: 10% Na noclegi i wy ywienie, rajdy piesze, rowerowe w Sierakowskim Parku Krajobrazowym. Urbanówko 4, gm. Kwilicz tel GASTRONOMIA FOOD restauracje, bary, puby Pizzeria VERONA: 10% Gniezno, Rynek 20, tel Ogródek Letni ywiec Club ROZCHULANTYNA: 10% Krotoszyn, Rynek 9 Restauracja CULINARIA BISTRO: 5% Leszno, S³owiañska 35, tel Restauracje EFEZ DONER KEBAB: 5% Leszno, al. Konstytucji 3 Maja 1 tel Leszno, Rynek 12, tel Bar MAMMAMIJA: 10% Na spaghetti. Poznañ, œw. Marcin 12, tel Pub SALOON CAFE CLUB: 10% Poznañ, Gwarna 8, tel Restauracje CZERWONE SOMBRERO: 10% Nie dotyczy wyrobów tytoniowych. Poznañ, Krzywoustego 75, Kinepolis Poznañ, Piekary 17, Pasa Apollo Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar Restauracje TIVOLI: 20% Na wszystkie potrawy. Poznañ, os. Lecha, Chartowo 121 tel Poznañ, os. PrzyjaŸni, S³owiañska 132C tel Suchy Las, Nowy Rynek 8, tel PIZZA HUT: 10% Leszno, S³owiañska 6, tel Poznañ, Dru bickiego 2, tel Poznañ, 27 Grudnia 9, PH Smakosz tel Poznañ, Murawa 104, PH Pralnia tel Poznañ, Szwajcarska 14, Metro Poznañ tel TELEPIZZA: 40% Na terenie lokalu. Poznañ, Chrobrego 116, tel Poznañ, Górecka 30, tel Poznañ, Królowej Jadwigi 51, Multikino tel Poznañ, Krzywoustego 72, tel kawiarnie BUNUBA Cafe: 10% Nie obejmuje promocji. Poznañ, Szewska 20 COFFEEHEAVEN: 20% Na napoje kawowe. Poznañ, Dru bickiego 2, tel Poznañ, Pó³wiejska 42, Stary Browar tel FLERYNKA: 10% Kalisz, al. Wojska Polskiego 7 tel Poznañ, Solidarnoœci 51, Makro tel Poznañ, Szwajcarska 14, Real tel SKLEPY SHOPPING artyku³y fotograficzne FOTOTECHNIKA: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Jarocin, Wroc³awska 8, tel Fotex Poznañ: 5 10% 5% sprzêt fotograficzny, 10% us³ugi. Poznañ, Gwarna 13, tel FOTO EXPRESS: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Poznañ, Garncarska 10, tel FOTO FOCUS: 5 10% 5% towary, 10% wszystkie us³ugi fotograficzne. Poznañ, os. Chrobrego 117, tel Suchy Las, Nowy Rynek 4, tel Foto Laboratorium: 5 10% 5% sprzeda, 10% us³ugi fotograficzne (zni ka nie przys³uguje na zdjêcia dodatkowe z wywo³anego wczeœniej filmu). Poznañ, Grunwaldzka 15, tel Foto Studio ZBIG: 5 10% 5% na produkty, 10% na us³ugi. Poznañ, Piekary 16, tel Swarzêdz, os. D¹browszczaków 8E tel Swarzêdz, os. Raczyñskiego 18A tel FOTO-STUDIO: 10% Na us³ugi. Poznañ, Koœciuszki 84, tel FUJIEXPRESS: 5 10% 5% na sprzêt fotograficzny, 10% na us³ugi. Poznañ, Skotarska 24, tel Poznañ, os. Stare Zegrze 37A tel Poznañ, Wierzbiêcice 44, tel Salon Fotograficzny JUMBO COLOR FUJI FILM POLSKA: 10% Na us³ugi fotograficzne. Poznañ, œw. Antoniego 2, Auchan tel

5 W poni szych salonach KODAK EXPRESS udziela 5% zni ki na towary i 10% na us³ugi. Gniezno, os. Jagielloñskie 74 Gniezno, Warszawska 35 Kalisz, G³ówny Rynek 4 Kalisz, Œródmiejska 30 Kêpno, Rynek 17 Konin, 3 Maja 23A Koœcian, Rynek 22 Krotoszyn, M³yñska 21 Leszno, Boh. Westerplatte 15 Luboñ, abikowska 66, CH Pajo Mosina, Farbiarska 11 Odolanów, Kaliska 2 Opalenica, Powstañca Kozaka 2 Ostrów Wielkopolski, Kolejowa 26 Pleszew, Poznañska 5 Poznañ, os. Chrobrego VI/4 Poznañ, G³ogowska 16, paw. 2/6 Poznañ, Promienista 160 Poznañ, pl. Waryñskiego 7 Poznañ, Zamenhofa 133 Rawicz, Wojska Polskiego 33 Swarzêdz, os. Czwartaków 24H Szamotu³y, Poznañska 19 Œroda Wielkopolska, Powst. Wielkopolskich 3 Turek, 650-lecia 14 W poni szych salonach VIPFOTO udziela 10% zni ki na us³ugi i 5% na sprzêt i akcesoria fotograficzne nie objête promocj¹. Gniezno, os. Jagielloñskie 74 tel Konin, 3 Maja 23, tel Luboñ, abikowska 66, CH Pajo tel Poznañ, Pó³wiejska 35, tel Poznañ, Promienista 160, CH Piotr i Pawe³ tel Poznañ, pl. Wiosny Ludów 2, CH Kupiec Poznañski, tel Rawicz, Wojska Polskiego 28 tel artyku³y optyczne Sklep Optyczny 7th OPTICA: 5 15% 15% na oprawki do okularów, 10% na szk³a, 5% na soczewki kontaktowe i akcesoria. Poznañ, Pó³wiejska 17, tel VISION EXPRESS Zni ka na podstawie kuponów dostêpnych w Przewodniku Zni ek oraz Magazynie EURO<26. Kalisz, Poznañska , CH Galeria Kalisz, tel Poznañ, œw. Antoniego 2, Tarnowo Podgórne, CH Auchan, tel Poznañ, Bukowska 156, CH Marcelin tel Poznañ, Dru bickiego 2, GH Poznañ Plaza tel Poznañ, Poznañska 6, CH ETC tel Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar tel Poznañ, Szwedzka 6, CH Franowo tel ksiêgarnie i art. papiernicze NOTESIK: 10% Pi³a, Œniadeckich 21A, tel Ksiêgarnia Informatyczna: 3 10% 3% na oprogramowanie, 10% na ksi¹ ki. Poznañ, œw. Marcin 29, tel Ksiêgarnia Prawniczo-Ekonomiczno- Jêzykowa TEMIDA: 10% Poznañ, Piekary 8A, tel Sklep Papierniczy UVOPEX: 10% Poznañ, G³ogowska 93, tel EMPiK: 5% Nie dotyczy zakupów w sklepie internetowym, produktów promocyjnych Umbrella, wyrobów tytoniowych, sprzêtu fotograficznego i komputerowego, sprzêtu SONY playstation, zestawów GSM, odtwarzaczy MP3, MP4, kart telefonicznych, telefonów, konsol gier i akcesoriów do nich, bileterii, produktów mennicy. Gniezno, Chrobrego 11, tel Kalisz, Rynek G³ówny 19,tel Ostrów Wielkopolski, Kolejowa 24B tel Poznañ, Bukowska 156, CH King Cross tel Poznañ, Dru bickiego 2, CH Plaza tel Poznañ, Pó³wiejska 42,CH Stary Browar tel Poznañ, Ratajczaka 44, tel POLANGLO: 15% Na ksi¹ ki oferowane w ksiêgarni. Kalisz, Z³ota 1, tel Leszno, Rynek 32, tel Ostrów Wielkopolski, Gimnazjalna 24 tel Poznañ, Koœciuszki 71/73, tel sklepy muzyczne MUSIC CENTER: 3% Poznañ, œw. Marcin 73, tel Poznañ, Rynek Œródecki 13/14 tel Sklep Muzyczny ŒWIAT GITARY: 5% Poznañ, 27 Grudnia 7, tel Salon Muzyczny RIFF: 5% Na zakup towarów. Promocje nie sumuj¹ siê. Poznañ, Kantaka 1, tel sprzêt komputerowy EXADIUM.PL: 3% Poznañ, Palacza 131A, tel Poznañ, Kórnicka 5, tel KOMGUS: 3 10% 3% na zakup sprzêtu komputerowego, 10% na us³ugi. Poznañ, Strzelecka 13, tel audio-video DOMAR: 2% Na sprzêt AGD i RTV. Poznañ, Strzeszyñska 37 Swarzêdz, Rynek 10 Szamotu³y, Sportowa 37 Œrem, Wojska Polskiego 11 MP3 Store: 5% Na playery i s³uchawki. Poznañ, G³ogowska 36, tel sprzêt sportowy i turystyczny Centrum Nurkowe COCO DIVE: 5% Na sprzêt p³ywacki i nurkowy. Poznañ, G³ogowska 16, tel Poznañskie Centrum Szkolenia i Techniki Nurkowej ORKA: 5% Na zakup sprzêtu nurkowego. Poznañ, G³ogowska 163, tel SKI TEAM PRO SHOP: 5% Rabaty nie sumuj¹ siê. Poznañ, Bu³garska 117A tel Sklep SAMURAJ: 5% Na ubiory i sprzêt do sztuk i sportów walki. Poznañ, pl. Kolegiacki 9, wejœcie od Wodnej, tel ,

6 10% na produkty firm CampuS i Alpinus w sklepie, 15% na ofertê sklepu internetowego pod adresem: Promocje i rabaty nie sumuj¹ siê. PLANET OUTDOOR Poznañ, Dru bickiego 2, tel TRAMP Poznañ, Pó³wiejska 26, tel HIMOUNTAIN: 10% Nie dotyczy okresu promocji oraz przecen. Zni ka równie na stronie internetowej Poznañ, œw. Antoniego 2, CH Auchan tel Poznañ, Dru bickiego 2, CH Plaza tel Swarzêdz, Poznañska 6, CH ETC tel Sklep Turystyczny ROBINSON: 7% Poznañ, Ratajczaka 10/12 tel Sklep Turystyczny HORYZONT: 5% Nie dotyczy artyku³ów objêtych wyprzeda ¹ lub promocj¹. Poznañ, D¹browskiego 54 tel odzie i obuwie JANMAJER: 5% Na zakup odzie y d insowej. Gniezno, Rynek 19, tel Sklep z garniturami DER&RED: 10% Zni ka obejmuje tak e us³ugi krawieckie. Pi³a, pl. Zwyciêstwa 11, tel BJ Odzie Obuwie: 5% Poznañ, œw. Marcin 24/9, tel Poznañ, Pó³wiejska 12 Poznañ, Pó³wiejska 17 Poznañ, Pó³wiejska 20 IML JEANS: 5% Poznañ, Ratajczaka 18, Pasa Apollo tel P & P COMPANY Dr. Martens: 5% Poznañ, Marcinkowskiego 15 tel Sklep AX: 10% Poznañ, Ratajczaka 14, tel Sklep BieliŸniarski: 5% Poznañ, Ratajczaka 18, Pasa Apollo tel Sklepy GRUNWALD: 5% Na buty. Poznañ, Gwarna 9A, Dom Kupiecki Gwarny, box 15 Poznañ, Wysoka 12 Sklep Obuwniczy PIK 19: 5% Poznañ, œw. Marcin 24/19 tel Sklep Odzie owy RÓ OWA SUKIENKA: 5% Poznañ, œw. Marcin 59, tel Sklep Patronacki RY KO FASHION: 5% Poznañ, œw. Marcin 51, tel Sklep TOP SECRET: 5% Poznañ, œw. Marcin 47, tel Sklep z Bielizn¹ RIINA: 5% Poznañ, œw. Marcin 24, Pasa MM tel SOLTRANS Galeria Mody Firmowa Odzie U ywana: 10% Nie sumuje siê z innymi promocjami. Poznañ, os. Rzeczypospolitej 1/81 tel Sklep MAMBO: 5% Swarzêdz, Graniczna 63, CH Agrobex tel FOR MEN: 5% Nie dotyczy przecen i promocji. Wrzeœnia, Warszawska 9 Salon Mody Mêskiej: 5% Nie dotyczy promocji i przecen. Wrzeœnia, Fabryczna 6, tel Sklep Odzie owy DUO PLUS: 5% Z wyj¹tkiem towarów przecenionych. Wrzeœnia, Warszawska 39, tel Sklep Sportowy PUMA, REEBOK: 5% Wrzeœnia, Jana Paw³a II 33 tel VOLCANO: 5% Nie dotyczy przecen i promocji. Wrzeœnia, Warszawska 39, tel DEEP: 5 10% 10% na zakup towarów kolekcji regularnej, 5% na kolekcjê promocyjn¹. Gniezno, Chrobrego 5, tel Kalisz, Zamkowa 14, tel Krotoszyn, Ma³y Rynek 13 tel Leszno, Narutowicza 13, tel Ostrów Wielkopolski, Kaliska 4 tel Pi³a, Œródmiejska 4, tel Poznañ, Dru bickiego 2, CH Plaza tel Œrem, D³uga 17, Pasa Handlowy tel Œroda Wielkopolska, Wiosny Ludów 2 tel Trzcianka, os. XXV-lecia 14 tel ESPRIT: 5% Nie dotyczy okresu promocji oraz przecen. Poznañ, Dru bickiego 2, CH Plaza HD HEAVY DUTY: 6% Nie obejmuje towarów objêtych promocjami i przecenami. Gniezno, Rynek 19, tel Leszno, Rynek 33, tel Pi³a, Boh. Stalingradu 1, tel Poznañ, Pó³wiejska 10, tel HOUSE: 5% Nie dotyczy kolekcji Muppet Show i Rotate oraz towarów promocyjnych i przecenionych. Gniezno, Pa³ucka 2, Galeria Gniezno Kalisz, Kanonicka 4 Konin, Paderewskiego 8, Galeria Nad Jeziorem Leszno, Wolnoœci 3 Pi³a, Œródmiejska 18 Poznañ, Bukowska 156, CH King Cross Marcelin Poznañ, Dru bickiego 2, CH Pla a Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar JOY JEANS: 10% Nie dotyczy przecen i innych akcji promocyjnych. Chodzie, Rynek 15 Chodzie, Piekary 5 Czarnków, Rzemieœlnicza 2 Grodzisk Wielkopolski, Szeroka 2 Koœcian, Pi³sudskiego 39 Pi³a, Buczka 18/10 W¹growiec, Reja 59 W¹growiec, Wojska Polskiego 3 Wolsztyn, 5 Stycznia 51 Wrzeœnia, Rynek 13 RIVER ISLAND: 5% Nie dotyczy okresu promocji oraz przecen. Poznañ, Pó³wiejska 32, CH Stary Browar 99

7 WOJAS: 5% Na zakup towarów nie objêtych przecen¹ lub promocj¹. Dwa razy w roku akcje specjalne: kupony rabatowe na ³amach Przewodnika Zni ek oraz Magazynie EURO<26. Gniezno, Pa³ucka 2, Galeria Gniezno tel Konin, Paderewskiego 8, Galeria Nad Jeziorem, tel Leszno, Narutowicza 84, CH Nasze Leszno tel Poznañ, Bukowska 156, CH King Cross Marcelin, tel Poznañ, Dru bickiego 2, CH Plaza tel Poznañ, pl. Wiosny Ludów 2, CH Kupiec Poznañski, tel jubilerzy TIME TREND: 5% Rabaty nie sumuj¹ siê. Poznañ, Pó³wiejska 42, CH Stary Browar tel Poznañ, Szwajcarska 14, CH M1 tel Tarnowo Podgórne, œw. Antoniego 2/Swadzim, CH Auchan, tel dzie³a sztuki i rêkodzie³o SZKLARNIA Sklep z porcelan¹ i szk³em rêcznie malowanym: 10% Poznañ, œw. Marcin 39 tel kwiaciarnie Kwiaciarnia PAPROTKA: 5% Wrzeœnia, Chrobrego 17 zabawki i upominki SZYMAÑSKI & LORENC: 5% Poznañ, œw. Marcin 45, box 30, Pasa Pod Z³ot¹ Kul¹, tel telefony komórkowe ENTO: 5 10% 5% na telefony, 10% na akcesoria i us³ugi. Poznañ, pl. Wolnoœci 8 tel FILIP S GSM: 5 20% 5% na telefony komórkowe, 20% na akcesoria i serwis. Poznañ, Piekary 10, tel GSMDOCTOR.PL: 5 10% 5% na zakup profesjonalnych zestawów g³oœnomówi¹cych; 10% naprawa pogwarancyjna telefonów GSM, usuwanie blokad sim-lock oraz kodów zabezpieczaj¹cych, zakup akcesoriów do telefonów GSM. Poznañ, os. Stefana Batorego 14 I tel Matrix GSM: 5 10% 5% na produkty, z wyj¹tkiem kart, starterów i zestawów pre-paid, 10% na us³ugi Poznañ, œw. Marcin 37, tel MOBIDICK Akcesoria GSM: 5 15% 10% akcesoria oryginalne oraz produkty firmy Krusell (futera³y), MobileAction (kable do transmisji danych). 15% akcesoria markowe (akumulatory, ³adowarki, obudowy itp.). Poznañ, Murawa 37C, tel Sklep-Komis-GSM Serwis ULTRA: 5 10% 5% na produkty oprócz kart starterów i zestawów pre-paid, 10% na wszystkie us³ugi. Poznañ, œw. Marcin 24/12, tel sklepy inne Sklep ELKAN: 5% Przy p³atnoœci gotówk¹. W asortymencie: zegarki, drobna elektronika, artyku³y reklamowe. Poznañ, œw. Marcin 24/13, tel Sklep Militarny CAMOUFLAGE: 5% Poznañ, 27 Grudnia 7, tel Sklep Modelarski KOLEKCJONER: 5% Poznañ, Piekary 25, tel Sklep Myœliwski: 5% Poznañ, œw. Marcin 47, tel Sklepy Zoologiczne: 5% Poznañ, 28 Czerwca 219 Poznañ, D¹browskiego 22 Poznañ, G³ogowska 93 Poznañ, G³ogowska 123, tel Poznañ, Górecka 30 Poznañ, Pó³wiejska 22 Poznañ, Rynkowa 22, tel Poznañ, os. Rzeczpospolitej 3 Swarzêdz, Poznañska 6, CH ETC tel TIFO Sklep z Gad etami dla Kibiców: 5% Gad ety i odzie klubowa (szczególnie Lech Poznañ, Cracovia, Arka Gdynia). Poznañ, Ratajczaka 34, tel WITMAR Sklep z Mililtariami: 5% Poznañ, Taczaka 17/3A, Pasa handlowy tel US UGI SERVICES fryzjerskie i kosmetyczne SILLUETTA PLUS: 10% Na wszystkie us³ugi pielêgnacji cia³a. Nowy Tomyœl, Ró ana 18, tel AB-MED, LASER STUDIO: 20% Na laserow¹ depilacjê, usuwanie poszerzonych naczyñ krwionoœnych, blizn i przebarwieñ. Poznañ, Piekary 16, tel BRONEK 2: 10% Poznañ, 27 Grudnia 7, tel Gabinet Kosmetyczny TOP TIPS: 10% Na us³ugi. Poznañ, œw. Marcin 45, box 8 tel Salon Fryzjerski PAOLA: 15% Poznañ, Pó³wiejska 27, tel Salon Fryzjersko-Kosmetyczny IMAGE: 10% Na us³ugi fryzjerskie, kosmetyczne, pielêgnacja paznokci i d³oni (tipsy), masa, kolczykowanie, bezpieczne opalanie UV free. Poznañ, D¹browskiego 140 (pawilon I piêtro), tel Salon Kosmetyczno-Leczniczy H&J: 10% Z wy³¹czeniem solarium. Poznañ, Pó³wiejska 5/24, tel Salon Piêknoœci: 10% Na us³ugi kosmetyczne i pedicure. Kosmetyczki: E. Zbierska, M. Jaworska, I. Szczepañska, M. Mroczkowska, T. Osowska. Poznañ, pl. Wolnoœci 2, tel Salon Piêknoœci BELLEVUE: 15% Poznañ, Górecka 30, CH Panorama tel Solarium ERGO LINE: 10% Poznañ, Pó³wiejska 28, tel Studia Fryzur TRENDY: 15% Poznañ, Pó³wiejska 17/18, tel Poznañ, Bukowska 76/105 Studio Kosmetyki Twarzy i Cia³a RITA: 10% Poznañ, 27 Grudnia 7, tel Studio Tatua u ART LINE: 10% Poznañ, D¹browskiego 62, tel Solarium FANTASY: 30% Codziennie w godz Wrzeœnia, Kaliska 30, tel Solarium S ONECZKO: 5% Wrzeœnia, Fabryczna 6, II p. tel Salony JEAN LOUIS DAVID Quick Service: 20% Na us³ugi fryzjerskie Kalisz, G³ówny Rynek 15 Poznañ, Bukowska 156, CH King Cross Marcelin Poznañ, al. Marcinkowskiego 16 us³ugi medyczne B&S-DENT Centrum Profilaktyki Stomatologicznej: 15% Na podstawowy zakres us³ug. 100

8 Konin, Chopina 23A, tel Konin, PCK 12, tel MEDYK-DENT: 5 10% Na leczenie stomatologiczne. 5% protetyka i implanty zêbów, 10% stomatologia zachowawcza. Ostrów Wielkopolski, Sienkiewicza 4 tel AB-MED Stomatolog: 20% Na us³ugi stomatologiczne stomatologia zachowawcza. Poznañ, Przybyszewskiego 39 tel rezerwacja Centrum Medyczne CORDIS: 15% Wielospecjalistyczne us³ugi medyczne, lekarskie i diagnostyczne. Poznañ, al. Niepodleg³oœci 2 tel Klinika Okulistyczna INTERMEDICA: 5% Poznañ, Szel¹gowska 29/3 tel , Przychodnia Dentystyczna SUBTIDENTA: 10% Na us³ugi w zakresie stomatologii zachowawczej. Poznañ, pl. Wolnoœci 9, tel Zespó³ Gabinetów Psychologicznych i Psychoterapeutycznych: 20% Poznañ, Grunwaldzka 121A tel us³ugi ksero A-LASKA: 10% Na ksero i wykonywanie nadruków. Poznañ, œw. Marcin 51/57, tel INTER KSERO CENTRUM: 10% Na ksero. Poznañ, Zielona 1, tel KOPIA Us³ugi Ksero: 10% Poznañ, œw. Marcin 66/72, tel TENE TOUR: 5 12% 10% na us³ugi ksero, laminowanie, wydruki, 10% na serwis komputerów, 5% na zakup tuszów firmowych do drukarek, 10% na zakup tuszów alternatywnych, 12% na nape³nianie wk³adów tonerowych do drukarek laserowych. Poznañ, œw. Marcin 35, tel czyszczenie odzie y Pralnia FRANIA: 20% Na us³ugi pralnicze. Leszno, Jana Paw³a II 16, CH Manhattan tel Ekologiczne Pralnie Chemiczne PANDA: 10% Na czyszczenie odzie y. Kalisz, Wojska Polskiego 2, CH Tesco tel Poznañ, Serbska 7, CH Tesco tel Poznañ, Zamenhofa 133, CH Rondo tel Swarzêdz, Poznañska 6, CH ETC tel us³ugi inne Centrum Us³ug Finansowych: 10% Od prowizji pobieranej przez CUF. Centrum Us³ug Finansowych zajmuje siê odzyskiwaniem podatku nadp³aconego przez obywateli RP w Wlk. Brytanii, Irlandii, Holandii i USA. Poznañ, os. Na Murawie 11C tel COPYSHOP: 5% Na nadruki na gad etach, koszulkach, kubkach, puzzlach. Poznañ, œw. Marcin 47, tel INKJET: 15% Na nape³nianie tonerów do drukarek. Poznañ, Pó³wiejska 22, tel MASTERKEY Systemy Kluczowe: 5 10% 10% na us³ugi dorabianie kluczy, wstawianie zamków, 5% na produkty. Poznañ, œw. Marcin 69 tel Pogotowie Krawieckie: 10% Na us³ugi krawieckie. Poznañ, œw. Marcin 23/14 tel Rusznikarnia Myœliwska: 10% Na us³ugi. Poznañ, œw. Marcin 49, tel Studio Mody Œlubno-Wieczorowej: 10% Na us³ugi krawieckie. Poznañ, œw. Marcin 29/35 tel Us³ugi Krawieckie: 10% Nie sumuje siê z innymi rabatami. Poznañ, œw. Marcin 49 tel , SPORT I WYPOCZYNEK SPORTS & LEISURE obiekty sportowe Akademia Tañca i Fitnessu METRUM: 10% Na zajêcia aerobicu i fitness. Poznañ, os. Piastowskie 74 tel Poznañ, okietka 102 parki rozrywki Akademia Przygody HEROS: 10% Na gry paintballowe. Gruszczyn k. Kobylnicy, Zieliñska 3 tel FANTASY PARK: 10% Na godzinê gry w bowling i bilard oraz mo liwoœæ korzystania z rabatowych akcji specjalnych przewidzianych dla studentów. Poznañ, Dru bickiego 2, tel kursy Szko³a eglarstwa MORKA: 5 10% 5% na rejsy organizowane przez Szko³ê eglarstwa Morka i kursy na stopieñ sternika jachtowego, 10% na kursy na stopieñ sternika motorowodnego, eglarza jachtowego i radiooperatora SRC. Kalisz, Sawickiej 31 m.12, tel Kluby Sportowe CAPOEIRA BRASIL: 10% Na kursy brazylijskiej sztuki walki Capoeira. Zajêcia odbywaj¹ siê w wynajêtych pomieszczeniach. Konin, Pi³a, Poznañ, Strza³kowo Kontakt: Maciej Stokowski, tel Akademia Tañca i Fitnessu METRUM: 10% Na szkolenia na instruktora aerobicu oraz naukê tañca towarzyskiego, funky, jazz, hiphop, break-dance. Poznañ, os.piastowskie 74 tel Poznañ, okietka 102, tel AKADEMIA TAÑCA: 10 z³ Na zakup wszystkich us³ug zgodnie z aktualnym wykazem na stronie Poznañ, Morawskiego 3/19 tel Centrum Nurkowe COCO DIVE: 5% Na kursy nurkowania. Poznañ, G³ogowska 16, tel Poznañskie Centrum Szkolenia i Techniki Nurkowej ORKA: 10% Na kursy nurkowania podstawowego. Poznañ, G³ogowska 163, tel

9 Wielkopolskie Towarzystwo Podwodne BARRAKUDA: 10% Na kursy nurkowania na stopnie CMAS Œwiatowej Federacji Dzia³alnoœci Podwodnej i obozy szkoleniowe organizowane przez klub. Poznañ, 28 Czerwca 1956, Forty przy Techniku Mechanicznym, tel wypo yczalnie i serwis Wypo yczalnia Sprzêtu Wodnego MOANA: 20% Na wynajem sprzêtu wodnego V IX. Cichowo, gm. Krzywin tel , SKI TEAM PRO SHOP: 25% Na serwis sprzêtu narciarskiego i snowboardowego. Poznañ, Bu³garska 117A, tel sport i wypoczynek inne AEROKLUB POZNAÑSKI: 15% Od cen komercyjnych. Loty samolotami (AN-2, Wilga), szybowcami (Bocian, Puchacz) oraz balonami. Kobylnica k. Poznania, Lotnisko Kobylnica tel Centrum Nurkowe COCO DIVE: 5 10% 5% na nurkowanie rekreacyjne i 10% na serwis i wypo yczanie sprzêtu nurkowego. Poznañ, G³ogowska 16, tel TOWARZYSTWO TURYSTYKI AKTYWNEJ I SPORTU: 5% Na rejsy eglarskie, rajdy studenckie, wyjazdy sylwestrowe. Poznañ, Pi¹tkowska 80A, tel PODRÓ E I TRANSPORT TRAVEL & TRABSPORT biura podró y Biuro Podró y SCANTOUR: 1 10% 5 10% na bilety autokarowe, 5% na bilety promowe, 3% na wszystkie imprezy turystyczne, 1% na bilety lotnicze. 150 z³ zni - ki na wyjazdy jezykowe, praktyki za granic¹, Work & Travel, Work & Study oraz Au Pair. Kalisz, Babina 1, tel Biuro Turystyczne ITAL-TOUR: 5% Od cen netto na imprezy w³asne. Kalisz, Górnoœl¹ska 69A, tel Kalisz, Konopnickiej 3-5/30 tel JUVENTUR KONIN: 5 7% 5% na ofertê w³asn¹ z katalogu, 7% na kolonie i obozy organizowane przez biuro. Konin, Tuwima 5 tel , Biuro Podró y JUVENTUR: 5% Na imprezy w³asne umieszczone w katalogu Wakacje pod nr JPO. Poznañ, Œlusarska 15, tel Agencja Turystyczna MERI-SAN: 5 10% 10% na us³ugi w³asne, 5% na pozosta³e us³ugi. Poznañ, Ratajczaka 44, tel ATUT TOURIST: 5% Na imprezy w³asne. Poznañ, Zwierzyniecka 10, pok. 3 tel BEATUR POLSKA: 2 10% 2% na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe, 3% na bilety lotnicze, 5% na w³asne promocyjne imprezy turystyczne, 10% na w³asne katalogowe imprezy turystyczne. Poznañ, Garncarska 10, tel Biuro Podró y MATIMPEX TRAVEL: 5 10% 10% na imprezy w³asne z wy³¹czeniem imprez z rozdzia³u Egzotyka i Wczasy krajowe, 10% na programy Au Pair, 5% na bilety autokarowe sieci EUROLINES. Poznañ, œw. Marcin 23 tel , Biuro Podró y MAXIMA Ulgowe bilety lotnicze (STA Travel) i autokarowe (120 przewoÿników miêdzynarodowych). Zni ka w wysokoœci 30 z³ na ofertê sylwestrow¹, wycieczki zagraniczne, zimowiska, kolonie letnie. Poznañ, Podgórna 11, tel GULIWER EXCHANGES 4% na bilety autokarowe i turystykê; 100 z³ zni ki na kursy jêzykowe; 50 z³ na programy praktyki pracy. Poznañ, Koœciuszki 71, tel TENE TOUR: 5 10% 10% na us³ugi w³asne, 5% na pozosta³e us³ugi, 10 z³ rabatu na bilety lotnicze low cost. Poznañ, œw. Marcin 35, tel THE BEST WAY: z³ 50 z³ na program Work & Travel USA i Praktyki USA, 30 z³ na program pracy w Wielkiej Brytanii. Poznañ, Taczaka 24, tel Biuro Turystyczne NATURA TOUR: 10 25% Na pobyt w oœrodkach wypoczynkowych NATURA TOUR. 25% poza sezonem, 10% w sezonie. Obowi¹zuje pod warunkiem zakupu miejsca nie wczeœniej ni 7 dni przed rozpoczêciem pobytu w obiekcie. Poznañ, Niepodleg³oœci 8A tel , Studencki Klub Turystyczny VIATOR: 5% Na wyjazdy organizowane przez Klub do Europy Œrodkowo-Wschodniej: Rosja (jezioro Bajka³), Litwa, Ukraina (Krym), S³owacja, Rumunia, Mo³dawia. Poznañ, Fredry 3, tel transport Biuro Turystyczne OPOLANIN: 10% Na przejazd autokarem rejsowym biura. Trasy do W³och i do Anglii. Poznañ, 27 Grudnia 9 tel Centrum Us³ug i Poœrednictwa REGENT: 2 5% 2% na bilety autokarowe oraz imprezy autokarowe i lotnicze dostêpne w biurze; 5% na imprezy autokarowe organizowane przez biuro. Poznañ, Wielka 23, lok. 6, wejœcie od Œlusarskiej 4, tel ORBIS: 4 10% 4% na zakup biletów lotniczych, 5% na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe, wynajem samochodów Hertz. Poznañ, al. Marcinkowskiego 21 tel RADIO TAXI STOP, tel : 10% Na przejazdy taksówkami osobowymi. Poznañ, os. Wichrowe Wzgórze 17/144 tel ZTP RADIO TAXI tel : 10% Kartê nale y okazaæ przed rozpoczêciem kursu. Poznañ, Dru ynowa 26 tel ,

10 Œmigielska Kolej Dojazdowa: 20 37% 20% na okazjonalnie uruchamiane trasy specjalne i 37% na poci¹gi osobowe trasie Stare Bojanowo W¹sk. Œmigiel Wielichowo. Œmigiel, Leszczynska 14, tel Kaliska Kolej Dojazdowa: 20% Na okazjonalnie uruchamiane trasy specjalne. Zbiersk, tel EUROBUS: 10 15% Szczegó³owe informacje i trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Gniezno, Chrobrego 39, tel Gostyñ, Rynek 5, tel Jarocin, Paderewskiego 11 tel Kalisz, Konopnickiej 3-5/30 tel Kalisz, Œródmiejska 41, tel Kêpno, Koœcielna 2A, tel Ko³o, Stary Rynek 28, tel Konin, pl. Niepodleg³oœci 1 tel Krotoszyn, Podgórna 1, tel Leszno, Rynek 35, tel Leszno, Towarowa 1, PKS, tel Ostrów Wielkopolski, D¹browskiego 1 tel Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 3 tel Ostrzeszów, Zamkowa 5, tel Pi³a, 1 Maja 5, tel Pi³a, pl. Zwyciêstwa 14, tel Pleszew, Sopa³owicza 5, tel Poznañ, G³ogowska 103, tel Poznañ, Przemys³owa 2A, tel Szamotu³y, Dworcowa 9, tel Turek, Kaliska 8, tel Wrzeœnia, Koœcielna 1, tel Z³otów, Bohaterów Westerplatte 21/1 tel Poni sze biura udzielaj¹ 12% zni ki na miêdzynarodowe przejazdy autokarowe ORBIS TRANSPORT. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Biuro Turystyki Konin, pl. Niepodleg³oœci 1 tel Biura Podró y Leszno, S³owiañska 61, tel Ostrów Wielkopolski, D¹browskiego 1 tel Pi³a, pl. Zwyciêstwa 14, tel ORBIS TRAVEL Poznañ, Marcinkowskiego 21 tel Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe P B POLFERRIES. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ALEKSANDER Kalisz, Wojska Polskiego tel SKY Ko³o, Stary Rynek 28, tel BIURO TURYSTYKI Konin, pl. Niepodleg³oœci 1 tel NECKERMANN POLSKA Konin, al. 1 Maja 11, tel EXTRATOUR Krotoszyn, Podgórna 1, tel LAGUNA Leszno, Rynek 35, tel ALCO-TOURS Ostrów Wielkopolski, Sukiennicza 3 tel FUN TRAVEL Pi³a, Piekarska 6A, tel PRZYSTANEK SKANDYNAWIA Poznañ, Wielka 27/29, tel MBP P B POLFERRIES Poznañ, G³ogowska 86, tel ORBIS TRAVEL Poznañ, Marcinkowskiego 21 tel Biuro Podró y Lic. GROMADA: Turek, Milewskiego 1, tel Poni sze biura udzielaj¹ 5% zni ki na bilety promowe UNITY LINE. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ALEKSANDER Kalisz, Wojska Polskiego tel Biuro Podró y DOROTA MALARCZYK Ostrów Wielkopolski, D¹browskiego 1 tel Biuro Podró y EL BIETA DYMKOWSKA Pi³a, pl. Zwyciêstwa 14, tel SUN TRAVEL Pi³a, al. Powstañców Wielkopolskich 162 tel ORBIS TRAVEL Poznañ, al. Marcinkowskiego 21 tel Poni sze biura udzielaj¹ 3% zni ki na bilety promowe IRISH FERRIES. Trasy w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. ALEKSANDER Kalisz, al. Wojska Polskiego 185 tel YERCO Kalisz, Górnoœl¹ska 25, tel MONDIAL TOURS Konin, al. 1 Maja 13, tel OCTOPUS Leszno, Prochownia 23/11 tel ARCANO TRAVEL Poznañ, Fredry 7, tel AT PILACZYÑSKI Poznañ, Ogrodowa 9, tel MBP P B POLFERRIES Poznañ, G³ogowska 86, tel ORBIS TRAVEL Poznañ, al. Marcinkowskiego 21 tel PRZYSTANEK SKANDYNAWIA Poznañ, Wielka 27/29, tel Biuro Sprzeda y i Rezerwacji PLL LOT: 10% Szczegó³owe informacje w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Poznañ, Lotnisko awica wypo yczalnie AVIS Rent-a-car: 25 30% Szczegó³owe informacje w czêœci Podró uj taniej z Kart¹. Poznañ, Bukowska 12, tel

k o o z n a wielkopolskie

k o o z n a wielkopolskie i e l k o p o l s k i e w P o z n a ń 91 Poznań Leszno Konin 92 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum E. Bojanowskiego w Grabonogu: wstęp bezpłatny Siedziba: dworek z poł. XVIII

Bardziej szczegółowo

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT

KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: 50% Czynne: wt sb 10 16, nd 10 15 (V IX); wt sb 10 15, nd 10 13 (X IV). Siedziba: zajazd z pocz. XIX w. Wystawa:

Bardziej szczegółowo

i e ł ó d z Ł ó d ź łódzkie

i e ł ó d z Ł ó d ź łódzkie ł ó d z k i e Ł ó d ź 107 Piotrków Trybunalski Bełchatów Łódź 108 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum im. J. Dunin-Borkowskiego: bilet ulgowy Czynne: wt sb 10 16, nd 10 15 (V

Bardziej szczegółowo

G d a ń s k. pomorskie. o m o r. i e

G d a ń s k. pomorskie. o m o r. i e G d a ń s k p o m o r s k i e 37 Gdynia Sopot Gdańsk 38 KULTURA I ROZRYWKA CULTURE & GOING OUT muzea i galerie Muzeum Zachodnio-Kaszubskie: bilet ulgowy Czynne: V IX wt pt 10 17, sb nd 10 16, X IV wt pt

Bardziej szczegółowo

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC

Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC Okladzia_sama2 8/17/06 8:32 PM Page 1 MI DZYNARODOWA LEGITYMACJA STUDENCKA ISIC INFORMATOR 2006/2007 WWW.ISIC.PL Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:38 PM Page 2 Almatur_2006_OK_GLOWNY 8/17/06 7:39 PM Page

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (18) Maj 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny Justyna Steczkowska, Bajm, The Animals & Smokie Dni Niepo³omic 2008 str. 5» Przystanek Wieliczka Rynek Gdy pojawi³y

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej

Zapraszamy przysz³e Mamy do nowej Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 16 (338) 16 sierpnia 2006 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.foto-kobus.pl www.ngp.pl œluby, chrzty, komunie, reporta e sesje zdjêciowe,

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO DZIENNIK URZÊDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Nr 96 Poznañ, dnia 24 czerwca 2004 r. TREŒÆ Poz.: UCHWA Y RAD GMIN 1926 nr XX/129/04 Rady Gminy KaŸmierz z dnia 20 kwietnia 2004 r. w sprawie ustalenia wysokoœci

Bardziej szczegółowo

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/

program piêciu kroków wspó³pracy www.kurier.stary.sacz.pl STARY SĄCZ NR 133 WRZESIEŃ 2003 ISSN 1508 9290 CENA 2,00 Zł /W TYM VAT 7%/ Barcice, Barcice Dolne, Gaboń, Gaboń Praczka, Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Łazy Biegonickie, Mostki, Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Przysietnica, Skrudzina, Wola Krogulecka

Bardziej szczegółowo

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2

HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 JU OWI! Turniej po arniczy. SK AD OPA U FHU STAÑCZYK - str. 2 NR 4 (52) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok V KWIECIEÑ 2003 HALOWY TURNIEJ PI KI NO NEJ - str. 11 Ponadto w numerze: Lepiej segregowaæ... - str. 5 Terminarz szczepienia psów - str. 7 Informator szkolny -

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 15.10.2014 r.

OFERTA PARTNERÓW Data aktualizacji: 15.10.2014 r. OFERTA PARTNERÓW Kultura i turystyka 1. Centrum Nauki Kopernik w Warszawie wystawy stałe dla rodzica, małżonka rodzica i opiekunów prawnych w cenie 16 zł, dla dzieci w wieku do 18. roku życia i młodzieży

Bardziej szczegółowo

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE

RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA RADOMSZCZAÑSKA NR 29 (904) TYGODNIK 22 lipca 2010 r. Rok XVIII

Bardziej szczegółowo

Przepraszam, czy tu bij¹?

Przepraszam, czy tu bij¹? RADOMSKO, PRZEDBÓRZ, KAMIEÑSK, KODR B, GIDLE, YTNO, LGOTA WIELKA, ADZICE, WIELGOM YNY, KOBIELE WIELKIE, DOBRYSZYCE, GOMUNICE, MAS OWICE GAZETA REKLAMA... RADOMSZCZAÑSKA W rocznicê agresji Dziœ, w czwartek

Bardziej szczegółowo

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r.

OLECKA SIEÆ CIEP OWNICZA. Rowery serwis, wypo yczalnia Du y wybór, niskie ceny. V Targi Edukacyjne. Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. ISSN 1505-0246 Bardziej obawiam siê trzech gazet ni stu tysiêcy bagnetów. Napoleon Bonaparte Kupon bierze udzia³ w losowaniu nagród Nr 16 (536) Nr 16 (536) 22 kwietnia 2008 r. Oleckie Liceum Ogólnokszta³c¹ce

Bardziej szczegółowo

bo wszystkie dzieci nasze s¹

bo wszystkie dzieci nasze s¹ nr 52 06.06.2014 r. bo wszystkie dzieci nasze s¹ WYDARZENIA Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 omianki wybra³y Wed³ug informacji Pañstwowej Komisji Wyborczej frekwencja w niedzielnych wyborach do

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE

ZEBRZYDOWICE W CZO ÓWCE NR 6 (42) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV CZERWIEC 2002 W TROSCE O BEZPIECZEÑSTWO MIESZKAÑCÓW zapraszamy do salonu - patrz str. 6 N O W A K A R E T K A W dniu 21.06.2002 r. nast¹pi³a zmiana karetki w

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia...

Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Benefis Janusza Kondratowicza, recital Krystyny Gi owskiej i rozœpiewana festiwalem Wrzeœnia... Kwiaty we w³osach... W numerze: Kwiaty we w³osach potarga³ wiatr... I choæ by³o tyle s³oñca w ca³ym mieœcie...,

Bardziej szczegółowo

DENTAMEDICA ABUD TŁUMACZENIA. yczy zespó³ redakcyjny i wydawca Mieszkañca RABAT W NUMERZE: STACJA KONTROLI POJAZDÓW MIESZALNIA TYNKÓW I FARB

DENTAMEDICA ABUD TŁUMACZENIA. yczy zespó³ redakcyjny i wydawca Mieszkañca RABAT W NUMERZE: STACJA KONTROLI POJAZDÓW MIESZALNIA TYNKÓW I FARB NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89 01 RADOŚĆ ul. Izbicka 9 022 615 80 42; 022 615 82 08 stomatologia implanty protetyka ortodoncja chirurgia RTG

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI

Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Rumskie Nowiny Biuletyn Informacyjny Urz du Miasta W rzesie 2006 nr 9 (128) SESJA RADY MIEJSKIEJ RUMI Egzem plarz bezp atny W ostatnim dniu sierpnia odby a si pierwsza po okresie letnim Sesja Rady Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA

ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl WESOŁA NIERUCHOMOŒCI LICENCJA NR 2455 K U P N O SPRZEDA WYNAJEM K R E D Y T Y ul. Grochowska 173/175 (róg ul. Majdañskiej) tel. 870-65-77, 870-65-81 870-70-77, 810-35-95, www.krawczyk.pl STACJA KONTROLI POJAZDÓW

Bardziej szczegółowo

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7

Stargard na Dzieñ Dziecka. nr 05 (31) maj 2012. Strony 5, 6, 7 nr 05 (31) maj 2012 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Grand Prix dla Pawlaka - str. 2 Noc w Muzeum - str. 2 SANTOS FC w Stargardzie - str. 2 Otwarcie ulicy Prezydentów RP

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Wybraliœmy nowy samorz¹d

Wybraliœmy nowy samorz¹d Rok XVII Nr 9 (225) ISSN 1732-2480 Grudzieñ 2006 Wybraliœmy nowy samorz¹d Fot. H. BŁACHNIO W wyborach Burmistrza Miasta i Gminy Swarzêdz zwyciê y³a Bo ena Szyd³owska. Przewodnicz¹cym Rady Miejskiej zosta³

Bardziej szczegółowo