DOKĄD ZMIERZAĆ? RAPORT Z PILOTAŻU BADAW CZEGO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKĄD ZMIERZAĆ? RAPORT Z PILOTAŻU BADAW CZEGO"

Transkrypt

1 DOKĄD ZMIERZAĆ? RAPORT Z PILOTAŻU BADAW CZEGO Celem poniższego raportu z badań pilotażowych jest wskazanie zasadności dalszych analiz dotyczących opinii społecznych na temat zagospodarowania obiektów TS Olimpia w kontekście wykorzystania ich sportowo-rekreacyjnego potencjału Wnioski uzyskane w czasie analizy nie są reprezentatywne i nie pozwalają na uogólnienie ich na całą społeczność mieszkańców Poznania.

2 SPIS TREŚCI Wstęp... 2 Cele i problematyka badawcza... 3 Lista poszukiwanych informacji... 4 Metodologia badań... 6 Zadania badawcze... 7 Metody i techniki badawcze... 9 Badania jakościowe vs badania ilościowe... 9 Zalety i wady badań ilościowych i jakościowych Jakościowe techniki badawcze Ilościowe techniki badawcze Raport z badania pilotażowego Założenia metodologiczne pilotażu badawczego Struktura próby badania pilotażowego Częstotliwość korzystania z terenów i obiektów znajdujących się na poznańskim Golęcinie Sposób korzystania z kompleksu golęcińskiego Ocena wykorzystania potencjału terenów i obiektów poznańskiego Golęcina Ocena oferty sportowej miasta Poznania Ocena idei umiejscowienia na Golęcinie profesjonalnego klubu żużlowego Wnioski

3 WSTĘP Pod koniec marca 2013 roku wojewoda wielkopolski Piotr Florek podpisał zgodę na wygaśniecie trwałego zarządu nad kompleksem sportowym na poznańskim Golęcinie. Obiekty i tereny formalnie należały do MSWiA (zaś pieczę nad nim sprawuje sprawowała Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu). Decyzja ta pozwoli na uporządkowanie prawnego statusu kompleksu. Jednocześnie wygaśnie także umowa z dotychczasowym dzierżawcą obiektów TS Olimpia, a w konsekwencji wszystkie umowy zawarte przez Towarzystwo Sportowe Olimpia. Oznacza to, iż już wkrótce tereny te znajdą się najprawdopodobniej pod opieką urzędu miasta i, o ile władze zdecydują się na kontynuowanie tam działalności rekreacyjno-sportowej, uzupełnionej zakresem usług hotelowo-gastronomicznych, dotychczasowy sposób wykorzystania tych terenów zostanie utrzymany. W innym przypadku wojewoda wystawi tereny na sprzedaż prywatnym inwestorom. To drugie rozwiązanie wydaje się jednak mało prawdopodobne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania wyraźnie charakteryzuje teren Golęcina, jako obszaru przeznaczonego pod sport i rekreację. Komunalizacja Golęcina to szansa na rewitalizację znajdujących się tam, od lat popadających w ruinę obiektów sportowych zwłaszcza zaś stadionu żużlowo-piłkarskiego. Główną przeszkodą w realizacji zamierzeń rewitalizacyjnych są uprzednie działania TS Olimpia, które aby utrzymać obiekty podpisało ok. 20 umów dotyczących dzierżawy terenu z innymi podmiotami, jednakże szczegóły owych umów owiane są nimbem. Z kolei przedstawiciele władz miasta nie chcą zgodzić się na przejęcie terenów nie znając szacunkowo określonych kosztów, jakie wiązać się z mogą z wypłatami rekompensat dla dzierżawców. Niemniej jednak sprawa wydaje się być przesądzona i trwająca od wielu lat patowa sytuacja jest na najlepszej drodze do szczęśliwego rozwiązania. Należy jednak dodać, że tereny Golęcina nie posiadają jeszcze uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przyszłość kompleksu sportowego w dalszym ciągu pozostaje więc otwarta. Sytuację tę stara się wykorzystać Stowarzyszanie Lekkoatletyczne Olimpia Poznań, które przygotowuje koncepcję zagospodarowania tych terenów pod nazwą Park Olimpijski Golęcin. Zdaniem przedstawicieli Stowarzyszenia Lekkoatletycznego Olimpia Poznań, Polski Związek Lekkiej Atletyki jest zainteresowany utworzeniem w Poznaniu ośrodka przygotowań olimpijskich oraz stadionu będącego obiektem konkurencyjnym dla podobnego w Bydgoszczy. W wizji tej, obok lekkiej atletyki, wiodącą rolę odgrywać może także tenis oraz dyscypliny typowo rekreacyjne planuje się bowiem stworzenie w tym miejscu np. parku linowego czy ścianki wspinaczkowej. Koncepcja wyklucza jednak możliwość ponownego ulokowania w Lasku Golęcińskim obiektów i instytucji sportu żużlowego. Mimo widocznej w mediach aktywności przedstawicieli Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego, pozyskaniu licznych głosów poparcia, zarówno ze strony kibiców, jak i prominentów środowiska sportowego, analiza społecznego dyskursu na temat obiektów na 2

4 Golęcinie wciąż nie daje jednoznacznej odpowiedzi na pytania o przyszłość sportu żużlowego w Poznaniu. Dlatego też Agencja Badania Rynku i Opinii Who & Why proponuje Państwu przeprowadzenie kompleksowych badań społecznych, pełniących jednocześnie funkcję konsultacji społecznych, precyzujących oczekiwania mieszkańców aglomeracji poznańskiej odnośnie wykorzystania obiektów sportowych i przestrzeni publicznej na omawianym obszarze. Badanie zaprojektowane jest w formie kompleksowej diagnozy wykorzystującej zróżnicowane metody badawcze zarówno ilościowe, jak i jakościowe. Objęci nim zostaną nie tylko mieszkańcy miasta i okolic, ale także wywodzący się z różnorodnych środowisk eksperci m.in. samorządowcy, działacze społeczni, lokalni dziennikarze, przedstawiciele klubów sportowych. Profesjonalnie przygotowany i zaprezentowany w atrakcyjnej wizualnie formie raport z badań mógłby być poważnym merytorycznym argumentem w dyskusji na temat przyszłości golęcińskich obiektów sportowych, a przede wszystkim pozycji i roli jaką odgrywać powinien poznański sport żużlowy. Odpowiednio duża skala badania pozwoli na sprezycowanie rzeczywistych potrzeb mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej, w stosunku do omawianych terenów, aktywności fizycznej, czynnego i biernego uczestnictwa w lokalnych wydarzeniach sportowych, zainteresowania konkretnymi dyscyplinami sportowymi, czy gotowości do aktywnego kibicowania. Pogłębione badania jakościowe pozwolą na skonstruowanie precyzyjnej wizji zagospodarowania całego golęcińskiego kompleksu, którego integralną częścią stać się może poznański klub żużlowy o silnej społecznej i sportowej pozycji. Rezultatami czynności badawczych będą raporty cząstkowe z poszczególnych zadań badawczych oraz raport końcowy z badań. Szczegółowa metodologia, charakter zastosowanych metod i technik badawczych oraz problematyka badawcza (założenia, cele, hipotezy) zostały opisane w prezentowanym opracowaniu. CELE I PROBLEMATYKA BADAWCZA Celem poniższego raportu z badań pilotażowych jest ukazanie konieczności prowadzenia dalszych badań dotyczących opinii społecznych na temat możliwości zagospodarowania obiektów TS Olimpia w kontekście wykorzystania ich sportoworekreacyjnego potencjału. Celem głównym projektu jest ustalenie skali i charakteru zapotrzebowania na umiejscowienie w obrębie terenów golęcińskich profesjonalnej działalności sportowej wraz z towarzyszącymi usługami peryferycznymi. Wyniki badań wskażą rodzaj tej działalności i dziedzinę (dyscyplinę sportową). Cele szczegółowe: a) Poznanie opinii i ocen respondentów na temat sportowo-rekreacyjnego potencjału infrastruktury Golęcina 3

5 b) Diagnoza potencjału kibicującej społeczności lokalnej (zainteresowania wydarzeniami i widowiskami sportowymi na żywo ) c) Określenie stopnia więzi i identyfikacji lokalnego środowiska z miejscowymi klubami sportowymi d) Określenie skali zainteresowania respondentów sportem żużlowym (zwłaszcza w jego lokalnym poznańskim wymiarze) e) Ocena zgodności oczekiwań lokalnej społeczności z planami Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego f) Ocena współpracy miejscowych organizacji i środowisk sportowych w zakresie wykorzystania możliwości infrastruktury Golęcina W ramach realizacji projektu zaplanowany został szereg działań o charakterze badawczym, na które złożą się: a) Bezpośrednie wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami Poznania (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Golęcina i terenów przyległych) b) Indywidualne wywiady pogłębione z przedstawicielami lokalnych mediów, klubów i stowarzyszeń sportowych, reprezentantami władz samorządowych, a także z przedstawicielami sektora NGO (organizacji pozarządowych) związanych z promocją i rozwojem miasta, sportem, turystyką oraz rekreacją c) Analiza danych zastanych na temat kondycji poznańskiego żużla, perspektyw i zagrożeń dla jego funkcjonowania i rozwoju W celu uzyskania odpowiedzi na postawione problemy badawcze poddano je dalszemu uszczegółowieniu poprzez przyporządkowanie zmiennych i wskaźników, a tym samym opracowanie listy poszukiwanych informacji. W poniższej tabeli znajduje się wykaz zagadnień (problemów) badawczych z przyporządkowanymi zmiennymi i wskaźnikami (lista poszukiwanych informacji), oraz z proponowanymi narzędziami badawczymi: LISTA POSZUKIWANYCH INFORMACJI METODA PYTANIE BADAWCZE BADAWCZA BI BJ DZ I. Jaki jest i na czym polega sportowo-rozrywkowy potencjał infrastruktury Golęcina? Jaka jest popularność Golęcina jako terenu sportowo rekreacyjnego (czy mieszkańcy miasta chętnie się tam wybierają?, czy znają ofertę sportowo rekreacyjną X X Golęcina?) Jakie są silne strony Golęcina? (jakie czynniki które zachęcają do korzystania z Golęcina, w kontekście sportu i rekreacji? X X X Jakie są słabe strony Golęcina? (jakie czynniki zniechęcają do korzystania z Golęcina, w kontekście sportu i rekreacji?) X X X Jak mieszkańcy miasta wyobrażają sobie przyszłość terenów Golęcina? (jaka powinna powstać tam infrastruktura i komu powinna służyć - sport zawodowy, sport amatorski, X X rekreacja, tereny mieszkalne?) II. Jaka jest skala i charakter zainteresowania społeczności 4

6 lokalnej widowiskami sportowymi? Jaki odsetek mieszkańców miasta interesuje się sportem, wydarzeniami sportowymi? X X Jaka jest skala i intensywność zainteresowania sportem wśród mieszkańców miasta (w jaki sposób śledzą wydarzenia sportowe bierny, czynny, jak często biorą X X udział w wydarzeniach sportowych, jakie dyscypliny sportowe cieszą się największą popularnością?) Czy oferta wydarzeń (meczów, zawodów, mitingów, X X pokazów) sportowych Poznania jest wystarczająca? Jakie są największe przeszkody w uczestnictwie w X X wydarzeniach sportowych? (jako widz i jako uczestnik) Jakie czynniki mogłyby się przyczynić do zwiększenia skali X X uczestnictwa w wydarzeniach sportowych? III. Jaki jest stopień identyfikacji lokalnej społeczności z miejscowymi klubami sportowymi? Czy mieszkańcy znają jakieś lokalne kluby, stowarzyszenia, organizacje sportowe? (jakie?) X X Czy mieszkańcy miasta kibicują lokalnym klubom sportowym? X Jaka jest skala zainteresowania wydarzeniami sportowymi związanymi z tymi klubami? (w jaki sposób śledzą przez media, chodzą na mecze, intensywność kibicowania, X X X uczestnictwo w wyjazdowych meczach etc. ) Jaka stopień identyfikacji z ulubionymi klubami sportowymi? (od kiedy kibicują, dlaczego akurat temu klubowi, jaka jest ich gotowość do wsparcia klubu w X X kryzysowej sytuacji etc.) Jakie są największe przeszkody w aktywnym kibicowaniu X X ulubionym klubom sportowym? Jakie czynniki mogłyby się przyczynić do zwiększenia skali X X aktywnego kibicowania? IV. Jaka jest skala zainteresowania respondentów sportem żużlowym w Poznaniu? Jaka jest skala zainteresowania sportem żużlowym wśród mieszkańców Poznania? X X Jaki charakter ma zainteresowanie sportem żużlowym w mieście (jak często śledzą wyniki, oglądają zawody, uczestniczą wydarzeniach sportowych związanych z X żużlem) Jaki jest/był poziom zainteresowania mieszkańców żużlem w Poznaniu (zwłaszcza po 2006 roku)? X X Jakie jest zapotrzebowanie na rozgrywki/wydarzenia żużlowe z Poznaniu? (jaki odsetek mieszkańców byłby zainteresowany uczestnictwem w zawodach na terenie X Poznania?) Jakie czynniki mogłyby wpłynąć na zwiększenie zainteresowania żużlem w Poznaniu? X X V. Czy plany Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego (PSŻ) 5

7 VI. odpowiadają oczekiwaniom miejscowej społeczności? Czy mieszkańcy miasta aprobują funkcjonowanie klubu X X żużlowego na Golęcinie? Jakie są największe obawy mieszkańców w stosunku do X X funkcjonowania klubu żużlowego na Golęcinie? Jakie są największe zalety funkcjonowania klubu X X żużlowego na Golęcinie? Jak układa się współpraca miejscowych organizacji i środowisk sportowych w zakresie wykorzystania możliwości infrastruktury Golęcina? Jaka jest ocena współpracy między poznańskimi organizacjami sportowymi? X Jakie są główne obszary współpracy między poznańskimi organizacjami sportowymi? X X Jakie są wady i zalety współpracy między poznańskimi organizacjami sportowymi? X Jak liderzy społeczni i przedstawiciele organizacji sportowych wyobrażają sobie przyszłość kompleksu sportowo- rekreacyjnego na Golęcinie? X Legenda: BI badania ilościowe, BJ badania jakościowe, DZ dane zastane METODOLOGIA BADAŃ W celu uzyskania wiarygodnych wyników przeprowadzonych badań oraz udzielenia pełnej odpowiedzi na postawione pytania badawcze i weryfikacji hipotez, niezbędne będzie przeprowadzenie wieloetapowego badania, połączenie w analizie różnorodnych rodzajów danych oraz różnorodnych metod badawczych. Zastosowanie triangulacji 1 rozumianej jako zwielokrotnienie: metod i technik badawczych (triangulacji metodologicznej) polegającej na kontrolowaniu spójności wniosków formułowanych przy wykorzystaniu różnych metod gromadzenia danych, źródeł informacji (triangulacji źródeł informacji) polegającej na zwielokrotnieniu źródeł informacji w ramach tej samej metody ich gromadzenia, perspektyw badawczych osób realizujących badanie (triangulacji analitycznej) związanej ze zwiększeniem liczby osób analizujących wnioski z badań. Powyższe podejście pozwoli na wieloaspektowe uchwycenie aspektów przedmiotu badania, m.in. udzielenie odpowiedzi na pytania o skalę zjawisk (dzięki zastosowaniu metod 1 M. Jasiński, M. Kowalski, Fałszywa sprzeczność: metodologia jakościowa czy ilościowa? [w] Ewaluacja ex-post. Teoria i praktyka badawcza, pod. red. Agnieszki Haber, Warszawa 2007, s

8 ilościowych) oraz głębsze zrozumienie specyfiki problemów (dzięki zastosowaniu metod jakościowych). Pozwoli również na wykorzystanie mocnych stron każdej metody badawczej, przy wzajemnej neutralizacji ich słabości. ZADANIA BADAWCZE Na procedurę badawczą składa się kilka etapów oraz kilkanaście działań, które zostały ustrukturyzowane w ramach wydzielonych zadań badawczych. Schemat zadań badawczych został przedstawiony w poniższych tabelach stanowiących trzy różne wersje proponowanego projektu (wg kryterium przewidywanej ilości wywiadów) WERSJA MINIMUM (10 indywidualnych wywiadów pogłębionych, 2 zogniskowane wywiady grupowe, 1000 wywiadów kwestionariuszowych) Lp. Zadanie I. Przygotowanie do badań własnych 1. Opracowanie koncepcji badań i metodologii 2. Opracowanie narzędzi do badań ilościowych i jakościowych 3. Analiza rozwiązań sprzyjających idei rozwoju sportu żużlowego w Poznaniu 4. Diagnoza zainteresowania problemem w środowiskach potencjalnych respondentów II. Badania własne 1. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń sportowych 3 wywiady 2. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami jednostek samorządowych zajmujących się sportem, promocją miasta, zagospodarowaniem przestrzennym etc. 2 wywiady 3. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami NGO (organizacji pozarządowych) zajmujących się sportem, promocją miasta, kultury i rozrywki etc. 3 wywiady 4. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami lokalnych mediów 2 wywiady 5. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń sportowych, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych zajmujących się sportem, promocją miasta, kultury i rozrywki, a także przedstawicielami lokalnych mediów i mieszkańców Golęcina 2 wywiady 6. Wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami Poznania (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Golęcina i okolic) 1000 wywiadów 7. Analiza danych zastanych na temat realiów poznańskiego żużla, perspektyw i zagrożeń dla jego funkcjonowania i rozwoju III. Raporty cząstkowe z badań ilościowych i jakościowych IV. Raport z badań 7

9 WERSJA MEDIUM (20 indywidualnych wywiadów pogłębionych, 4 zogniskowane wywiady grupowe, 1200 wywiadów kwestionariuszowych) Lp. Zadanie I. Przygotowanie do badań własnych 1. Opracowanie koncepcji badań i metodologii 2. Opracowanie narzędzi do badań ilościowych i jakościowych 3. Analiza rozwiązań sprzyjających idei rozwoju sportu żużlowego w Poznaniu 4. Diagnoza zainteresowania problemem w środowiskach potencjalnych respondentów II. Badania własne 5. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń sportowych 6 wywiadów 6. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami jednostek samorządowych zajmujących się sportem, promocją miasta, zagospodarowaniem przestrzennym etc. 4 wywiady 7. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami NGO (organizacji pozarządowych) zajmujących się sportem, promocją miasta, kultury i rozrywki etc. 6 wywiadów 8. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami lokalnych mediów 4 wywiady 9. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń sportowych, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych zajmujących się sportem, promocją miasta, kultury i rozrywki, a także przedstawicielami lokalnych mediów i mieszkańców Golęcina 4 wywiady 10. Wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami Poznania (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Golęcina i okolic) 1200 wywiadów 11. Analiza danych zastanych na temat realiów poznańskiego żużla, perspektyw i zagrożeń dla jego funkcjonowania i rozwoju III. Raporty cząstkowe z badań ilościowych i jakościowych IV. Raport z badań WERSJA MAXIMUM (30 indywidualnych wywiadów pogłębionych, 6 zogniskowanych wywiadów grupowych, 1500 wywiadów kwestionariuszowych) Lp. Zadanie I. Przygotowanie do badań własnych 1. Opracowanie koncepcji badań i metodologii 2. Opracowanie narzędzi do badań ilościowych i jakościowych 3. Analiza rozwiązań sprzyjających idei rozwoju sportu żużlowego w Poznaniu 4. Diagnoza zainteresowania problemem w środowiskach potencjalnych respondentów II. Badania własne 5. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń sportowych 8 wywiadów 6. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami jednostek samorządowych zajmujących się sportem, promocją miasta, zagospodarowaniem przestrzennym etc. 6 wywiadów 7. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami NGO (organizacji pozarządowych) zajmujących się sportem, promocją miasta, rozrywką etc. 10 wywiadów 8

10 8. Indywidualne wywiady pogłębione (IDI) z przedstawicielami lokalnych mediów 6 wywiadów 9. Zogniskowane wywiady grupowe (FGI) z przedstawicielami klubów i stowarzyszeń sportowych, jednostek samorządowych i organizacji pozarządowych zajmujących się sportem, promocją miasta, kultury i rozrywki, a także przedstawicielami lokalnych mediów i mieszkańców Golęcina 6 wywiadów 10. Wywiady kwestionariuszowe z mieszkańcami Poznania (ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Golęcina i okolic) 1500 wywiadów 11. Analiza danych zastanych na temat realiów poznańskiego żużla, perspektyw i zagrożeń dla jego funkcjonowania i rozwoju III. Raporty cząstkowe z badań ilościowych i jakościowych IV. Raport z badań METODY I TECHNIKI BADAWCZE W ramach badań, oprócz metod jakościowych i ilościowych wykorzystane zostaną także źródła zastane m.in.: dostępne dane statystyczne, czy też literatura przedmiotu z omawianego obszaru. BADANIA JAKOŚCIOWE VS BADANIA ILOŚCIOWE Różnica między badaniami wykorzystującymi metody ilościowe (badaniami sondażowymi), a metodami jakościowymi dotyczy eksplorowania danych z obszarów badania zaczynając od wykorzystywanych narzędzi badawczych, kończąc na sposobie interpretacji i wyciągania wniosków na podstawie wyników. Podstawowa różnica między metodami ilościowymi i jakościowymi dotyczy też odmiennego zakresu problemów i pytań badawczych, które są przedmiotem badania każdej z metod, co obrazuje poniższa tabela: 9

11 Różnice w metodach ilościowych i jakościowych 2 METODY ILOŚCIOWE METODY JAKOŚCIOWE Odpowiadają na pytanie ile? Odpowiadają na pytania: co?, jak?, dlaczego? Narzędzie pomiaru kwestionariusz (pytania Swobodny sposób pozyskiwania informacji o stałej, ustalonej formie, przewaga pytań zamkniętych) (scenariusz i pytania jako zarys wywiadu, pytania otwarte) Większość pytań rozstrzygających ( czy? ) Koncentracja na pytaniach eksploracyjnych ( dlaczego?, jak? ) Dobór próby: losowy, kwotowy Dobór próby: celowy Większe próby badawcze ( osób) Mniejsze próby (20-50 osób) Mniejszy wpływ osoby prowadzącej na Większy wpływ osoby prowadzącej przebieg badania (moderatora) na przebieg badania Możliwość ilościowej generalizacji wyników Brak możliwości ilościowej generalizacji na populację wyników na populację Metoda interpretacji: bez wykorzystania analiz Metoda interpretacji: z wykorzystaniem statystycznych bardziej subiektywna i analiz statystycznych bardziej obiektywna swobodna ZALETY I WADY BADAŃ ILOŚCIOWYCH I JAKOŚCIOWYCH Badaniom jakościowym zarzuca się najczęściej brak możliwości przełożenia wniosków osób biorących udział w badaniu na wnioski zgeneralizowanie dotyczące populacji ogólnej. Poza tym zarzuca się im subiektywność analizy i interpretacji wyników. Jednak na uwadze należy mieć fakt, że badania jakościowe służą innym celom niż badania ilościowe przede wszystkim rozumieniu rzeczywistości, a nie pomiarowi zjawisk. Nie można powiedzieć, że jedna z tych metod jest lepsza lub gorsza od drugiej, każda z nich służy innym celom, dzięki temu uzupełniają się, a łączenie tych metod stało się współczesnym standardem badawczym. Zaletą badań jakościowych jest to, że pozwalają na bardziej bezpośredni kontakt z respondentem, dając nie tylko możliwość rejestracji wypowiedzi, ale i obserwacji zachowań i reakcji. Zadawane pytania mają na celu ukierunkowanie wypowiedzi osoby badanej, ale nie narzucają mu niczego z góry i dają mu możliwość mówienia o tym, co respondentowi się nasuwa. W ten sposób można dotrzeć do tego, co rzeczywiście jest dla niego ważne. Celem wywiadów jest więc uzyskanie bliższych informacji. 2 Źródło: D. Maison, Zogniskowane wywiady grupowe, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa

12 Badania jakościowe często są wykorzystywane w celu rozpoznania hipotez, pewnych zjawisk, a badania ilościowe służą do pomiaru i weryfikacji. Bywa też tak, że w pierwszej kolejności stosuje się badania ilościowe, w celu dokonania pomiaru, natomiast w następnej kolejności badania jakościowe, w celu pogłębienia wiedzy i jej interpretacji. 3 JAKOŚCIOWE TECHNIKI BADAWCZE POGŁĘBIONE WYWIADY INDYWIDUALNE Istotą indywidualnego wywiadu pogłębionego jest uzyskiwanie szczegółowych informacji od jednego respondenta, bez wpływu osób trzecich. Wywiady przeprowadzane są przez przeszkolonych ankieterów według scenariusza wywiadu, w którym zawarte są tylko i wyłącznie pytania otwarte. Stosowanie pytań otwartych oznacza, że badacz w ograniczonym jedynie zakresie nadaje kierunek udzielanym odpowiedziom to respondent decyduje, w jaki sposób udzielać będzie odpowiedzi, oraz co, jego zdaniem, jest najważniejsze w kontekście poruszanych zagadnień. Wypowiedzi badanych są w dużej mierze spontaniczne, dzięki czemu pozwalają na zrekonstruowanie rzeczywistych poglądów, sposobów myślenia, postaw występujących w badanej zbiorowości. Jednocześnie osoba prowadząca wywiad ma możliwość zadawania dodatkowych, pogłębiających pytań, co prowadzi do dużej wartości i wyczerpującego charakteru uzyskiwanych informacji. STUDIUM PRZYPADKU Studium przypadku (tzw. case study) obejmuje pogłębioną analizę dowolnego zagadnienia, którego obraz staramy się uzyskać. Studium przypadku jest powszechnie uznawane za skuteczną metodę całościowej analizy kompleksowych sytuacji 4. ANALIZA DANYCH (ŹRÓDEŁ ZASTANYCH) Analiza danych (źródeł) zastanych opiera się na kwerendzie dostępnych danych pochodzących z różnych opracowań, raportów z badań danych statystycznych, literatury przedmiotu lub innych dostępnych źródeł. Narzędziem wykorzystanym przy użyciu metody analizy danych zastanych był wykaz poszukiwanych informacji związanych z problematyka 3 R. Maytnz, K. Holm, P. Hübner, Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1985, s Ewaluacja Narodowego Planu Rozwoju i programów operacyjnych w Polsce. Poradnik. Krajowa Jednostka Oceny Departament Koordynacji Polityki Strukturalnej, MGiP, Warszawa maj 2005, s

13 badawczą. Wykaz ten miał charakter listy poszukiwanych informacji wraz ze szczegółowym opisem wynikającym z postawionych celów i problemów badawczych. Do każdej z poszukiwanych informacji przyporządkowane zostały źródła, na podstawie których pozyskany został materiał badawczy. Uzasadnieniem wykorzystania tego narzędzia badawczego przy analizie danych zastanych jest relatywnie szeroki zakres informacji, jakie można pozyskać stosując powyższą metodę. Określenie listy poszukiwanych informacji wynikających wprost z postawionych celów i pytań badawczych pozwoli na adekwatny, celowy i spójny logicznie wybór materiału badawczego, który zostanie poddany dalszej analizie. Ponadto dokładne określenie źródeł materiału badawczego pozwoli na trafny i rzetelny dobór poszukiwanych informacji. ILOŚCIOWE TECHNIKI BADAWCZE WYWIAD KWESTIONARIUSZOWY Wywiady kwestionariuszowe będą przeprowadzane przez przeszkolonych ankieterów według strukturalizowanego narzędzia, jakim jest kwestionariusz wywiadu. Zawarte są w nim zarówno pytania zamknięte, jak i otwarte. Poprzez wykorzystanie tej techniki możliwa będzie ilościowa analiza uzyskanych danych, a reprezentatywny dobór próby umożliwi uogólnienie wyników i wnioskowanie o badanej populacji. Uzupełnienie badań obejmujących analizy źródeł zastanych oraz metody jakościowe o podejście ilościowe jest współcześnie standardem badawczym, pozwalającym na uzyskanie twardych danych poddających się analizie statystycznej. Metody jakościowe, takie jak np. wywiady pogłębione, przy wszystkich swoich zaletach nie uprawniają do uogólniania wniosków na całą badaną populację. 12

14 RAPORT Z BADANIA PILOTAŻOWEGO ZAŁOŻENIA METODOLOGICZNE PILOTAŻU BADAWCZEGO Odpowiednio duża skala badania pozwoliła na sprezycowanie potencjalnych potrzeb mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej, w stosunku do omawianych terenów, ich stosunku do aktywności fizycznej, czynnego i biernego uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, zainteresowania konkretnymi dyscyplinami sportowymi, czy gotowości do aktywnego kibicowania. W dniach przeprowadzono pilotaż badawczy dotyczący możliwości zagospodarowania obiektów TS Olimpia w kontekście wykorzystania ich sportoworekreacyjnego potencjału. Wzięły w nich udział 1223 osoby w tym 1055 osób z samego Poznania. Pozostali respondenci pochodzili z powiatu poznańskiego. Tak dużą liczbę wypełnionych ankiet należy tłumaczyć sporym zainteresowaniem problematyką przyszłego zagospodarowania Golęcina oraz reklamą samego badania w mediach tak internetowych, jak i telewizyjnych: Telewizja Regionalna WTK Portal Portal Portal Ze względu na charakter badania (ankieta internetowa) nie otrzymano kwot gwarantujących możliwość wnioskowania na całą populację mieszkańców Poznania. W toku wstępnej analizy danych podjęto decyzję dotyczącą zastosowania zabiegu metodologicznego polegającego na przeważeniu wyników, w celu zbliżenia się do realnego poznania opinii mieszkańców Poznania. Jednakże tylko analiza badań całościowych, reprezentatywnych ze względu na kwoty i warstwy jest w stanie w sposób poprawny ukazać postawy Poznaniaków w stosunku do zagospodarowania Golęcina. STRUKTURA PRÓBY BADANIA PILOTAŻOWEGO Dzięki powyższemu zabiegowi badanie w sposób bardziej doskonały odzwierciedla opinie osób zamieszkałych w Poznaniu. Wielkość próby wyznaczono za pomocą następującego wzoru: 13

15 gdzie: P oszacowana proporcja w populacji (przyjmuje się 50%) e błąd oszacowania n wielkość próby N wielkość populacji ( mieszkańców) Z wartość Z wynika z przyjętego poziomu ufności Z = 1,96. Zastosowane reguły doboru próby, polegające na proporcjonalnym udziale poszczególnych grup w ogólnej populacji osób zamieszkałych w Poznaniu, gwarantują 95% prawdopodobieństwo precyzyjnego szacowania wyników przy jednoczesnym minimalnym ryzyku błędu wynoszącym 3,02%. Oznacza to uzyskanie danego rezultatu procentowego z uwzględnieniem powyższej ewentualności. Udział procentowy Rzeczywisty rozkład próby Waga Antoninek-Zieliniec-Kobylepole ,86% 2 10,00 20 Ważony rozkład próby Chartowo ,61% 9 5,44 49 Fabianowo-Kotowo ,32% 5 0,60 3 Główna ,76% 7 1,14 8 Głuszyna ,72% 2 4,00 8 Górczyn ,47% 15 1,73 26 Grunwald Południe ,83% 4 12,75 51 Grunwald Północ ,82% 137 0,22 30 Jana III Sobieskiego i Marysieńki ,87% 4 5,00 20 Jeżyce ,60% 171 0,28 48 Junikowo ,66% 6 2,83 17 Kiekrz ,32% 5 0,60 3 Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo ,40% 2 2,00 4 Krzyżowniki-Smochowice ,46% 6 2,50 15 Kwiatowe ,84% 4 2,25 9 Ławica ,22% 5 2,60 13 Morasko-Radojewo ,36% 3 1,33 4 Naramowice ,84% 19 1,58 30 Nowe Winogrady Południe ,92% 95 0,33 31 Nowe Winogrady Północ ,28% 3 11,33 34 Nowe Winogrady Wschód ,36% 4 3,50 14 Ogrody ,24% 10 1,30 13 Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria ,19% 3 4,00 12 Piątkowo ,85% 79 0,91 72 Podolany ,35% 8 1,75 14 Rataje ,58% 168 0,49 82 Sołacz ,04% 25 0,44 11 Stare Miasto ,72% 98 0,62 61 Stare Winogrady ,40% 3 5,00 15 Starołęka-Minikowo-Marlewo ,83% 8 2,38 19 Stary Grunwald ,67% 3 2,

16 Strzeszyn ,30% 6 2,33 14 Szczepankowo-Spławie-Krzesinki ,18% 5 2,40 12 Świerczewo ,67% 20 1,40 28 Św. Łazarz ,83% 29 2,48 72 Umultowo ,77% 3 2,67 8 Warszawskie-Pomet-Maltańskie ,31% 4 3,50 14 Wilda ,49% 51 1,14 58 Winiary ,00% 8 4,00 32 Wola ,01% 10 1,10 11 Zielony Dębiec ,59% 4 6,75 27 Żegrze ,46% 2 18, % Niemal 75% ankietowanych osób stanowili mężczyźni. Odsetek kobiet wyniósł 26,5%. Średnia wieku respondentów wyniosła 30 lat (30,81). Ponad połowa z nich legitymowała się wyższym wykształceniem (54%). Wykształcenie Wyższe Średnie Zawodowe Podstawowe 4% 5% 37% 54% WYKRES 1. BADANIE WŁASNE. N =

17 CZĘSTOTLIWOŚĆ KORZYSTANIA Z TERENÓW I OBIEKTÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA POZNAŃSKIM GOLĘCINIE. Częstotliwość korzystania z terenów i obiektów golęcińskich jest stosunkowo wysoka wizualizację wyników prezentuje Wykres 1.. Często (44,2%) lub bardzo często (13,2%) odwiedza Golęcin ponad połowa respondentów (sumaryczny wynik 53,3%). 1/5 ankietowych (20,2%) wybrała odpowiedź neutralną (ani rzadko, ani często). Jedynie 9,4% odpowiedzi wskazywało na brak zainteresowania badanym terytorium (odpowiedź: nie korzystam). W konfiguracji nieuwzględniającej ostatniej odpowiedzi, a więc pośród osób, które zadeklarowały, że uczęszczają na Golęcin odsetek odwiedzających go często i bardzo często wzrasta do 59%, zaś procent osób korzystających zeń rzadko lub bardzo rzadko wynosi 19%. Jak często korzysta Pan\i z terenów i obiektów znajdujących się na poznańskim Golęcinie? Bardzo rzadko Ani rzadko ani często Bardzo często WYKRES 2. BADANIE WŁASNE. N = Znakomitą większość odwiedzających Golęcin stanowią mieszkańcy położonych najbliżej niego dzielnic (Krzyżowniki-Smochowice, Ogrody, Strzeszyn). Najrzadziej w jego obrębie bywają osoby zamieszkujące dalsze okolice, m.in. Antoninek-Zieliniec-Kobylepole, Ostrów Tumski-Śródkę-Zawady-Komandorię oraz Starołękę-Minikowo-Marlewo (Patrz: Wykres 2. W celu ). Odległość okazuje się w tym wypadku istotnym kryterium wyboru. 44% 15% 5% Rzadko Często 14% 22% Krzyżowniki-Smochowice Ogrody Strzeszyn Wola Sołacz Jeżyce Szczepankowo-Spławie-Krzesinki Jana III Sobieskiego i Marysieńki Starołęka-Minikowo-Marlewo Ostrów Tumski-Śródka-Zawady-Komandoria Antoninek-Zieliniec-Kobylepole 2 2,8 2,75 2,57 2,33 4,75 4,38 4,33 4 3,92 3,82 WYKRES 3. BADANIE WŁASNE. DANE W SKALI OD 1 DO 5. N = Odpowiedzi pogrupowano na pięciostopniowej skali. Zabieg metodologiczny pozwolił dokonać analizy na skali ilościowej. Najniższe wyniki oznaczają dezaprobatę, najwyższe zaś zgodę z postawioną tezą(bardzo często 5; często 4, ani często ani rzadko 3; raczej rzadko 2; rzadko 1). Odnosi się to do całego raportu. 16

18 SPOSÓB KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU GOLĘCIŃSKIEGO Cele i sposoby korzystania z kompleksu golęcińskiego koncentrują się wokół obserwowania widowisk sportowych oraz aktywności rekreacyjno-wypoczynkowej. Znacznie rzadziej motywem obecności na Golęcinie są dla respondentów imprezy kulturalne i korzystanie z dóbr rozrywkowo-konsumpcyjnych. Niemal 80% ankietowanych często (45%) bądź bardzo często (35%) odwiedza Golęcin w celu uczestnictwa w wydarzeniach sportowych (Patrz: Wykres 3). Wśród tych osób najwyższy odsetek stanowią mieszkańcy dzielnic Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo oraz Ławica, natomiast najniższy mieszkańcy Starego Grunwaldu (Patrz: Wykres 4. Odpowiednio 5; 4,75; 2,5. Sołacza 3,68; Ogrodów 3,38, Woli 3,8. Dane w skali od 1 do 5.) Warto więc zwrócić uwagę, że imprezy sportowe, zarówno te lekkoatletyczne, jak i żużlowe mają potencjał do przyciągania mieszkańców z odleglejszych dzielnic miasta. Kryterium odległości zdaje się mieć, w tym wypadku, mniejsze znaczenie. W jakim celu najczęściej korzysta Pan\i z kompleksu golęcińskiego?:uczestnictwa (jako widz) w imprezach sportowych Bardzo rzadko Ani rzadko ani często Bardzo często Rzadko Często Krzesiny-Pokrzywno- Garaszewo Ławica Antoninek-Zieliniec- Kobylepole Strzeszyn 5 4,75 4,5 4,4 3% 5% Kwiatowe 4,33 35% 12% Stare Winogrady Głuszyna 3,5 3,5 Ogrody 3,38 45% Morasko-Radojewo 3,33 Stary Grunwald 2,5 WYKRES 4. BADANIE WŁASNE. N = WYKRES 5. BADANIE WŁASNE. DANE W SKALI OD 1 DO 5. N = Zauważalne są również różnice płciowe to przede wszystkim męska część populacji preferuje Golęcin jako miejsce biernego uczestnictwa w imprezach sportowych (kibicowanie). Zdecydowanie częściej w wydarzeniach sportowych stanowiących (obecnie lub w przeszłości) ofertę golęcińskich obiektów korzystają/korzystali mężczyźni (Patrz: Wykres 5). Różnica ta jest istotna statystycznie 6. 6 test chi kwadrat p <

19 Kobieta 26,9% 73,1% Mężczyzna 17,8% 82,2% Często lub bardzo często Rzadko lub bardzo rzadko WYKRES 6. BADANIE WŁASNE. N = W toku analizy statystycznej określono profil osób korzystających z Golęcina w sportowym wymiarze (kibicowanie). Jest to osoba nie posiadająca wykształcenia wyższego z m.in. Woli, Ogrodów, Strzeszyna. Wola, Ogrody, Strzeszyn brak wykształcenia wyższego Stary Grunwald, Nowe Winogrady Północ, Krzyżowniki- Smochowice Uczestnictwo w wydarzeniach sportowych RYSUNEK 1. PROFIL OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z GOLĘCINA W WYMIARZE SPORTOWYM. N =260. Spośród wszystkich respondentów 66% badanych często bądź bardzo często korzysta z terenów Golęcina w celach rekreacyjno-wypoczynkowych. Ten motyw okazywał się pierwszym wyborem dla mieszkańców osiedli Krzyżowniki-Smochowice i Warszawskie- Pomet-Maltańskie (oba po 5.0. Sołacz 4,05; Ogrody 3,88; Wola 4,14. Dane w skali od 1 do 5. Patrz: Wykres 6 i 7). Warto również wspomnieć, iż część z osób odwiedzających Las Golęciński w celach rekreacyjno-wypoczynkowych mogą stanowić osoby towarzyszące 18

20 biernym uczestnikom organizowanych na tych obiektach imprez sportowych (kibicom). Założenie to wymaga dalszej weryfikacji. W jakim celu najczęściej korzysta Pan\i z kompleksu golęcińskiego?:rekreacyjnowypoczynkowym Warszawskie-Pomet- Maltańskie Krzyżowniki-Smochowice 5 5 Bardzo rzadko Rzadko Strzeszyn 4,6 Ani rzadko ani często Często Bardzo często 7% 24% 12% Stary Grunwald Krzesiny-Pokrzywno- Garaszewo Ostrów Tumski-Śródka- Zawady-Komandoria Kiekrz 3 3 4,5 4,5 15% Fabianowo-Kotowo 3 42% Jana III Sobieskiego i Marysieńki Antoninek-Zieliniec- Kobylepole 2,67 2,5 WYKRES 7. BADANIE WŁASNE. N = WYKRES 8. BADANIE WŁASNE. DANE W SKALI OD 1 DO 5. N = W toku dalszej analizy statystycznej określono profil osób korzystających z Golęcina w wymiarze rekreacyjno-wypoczynkowym. Jest to kobieta w wieku poniżej 24 lat oraz powyżej 38 roku życia, mężczyzna w wieku od 24 do 30 lat, oraz mieszkaniec Woli, Strzeszyna i Kiekrza (Patrz: Rysunek 2). Wola, Strzeszyn, Kiekrz Kobieta w wieku poniżej 24 lat oraz powyżej 38 lat Mężczyzna w wieku od 24 do 30 lat Rekreacja i wypoczynek RYSUNEK 2. PROFIL OSOB KORZYSTAJĄCYCH Z GOLĘCINA W WYMIARZE REKREACYJNYM. N = 322. Wyniki przeprowadzonych badań wskazują na stosunkowo małe zainteresowanie kompleksem golęcińskim w kontekście jego kulturalnych atrakcji i imprez o takim 19

21 charakterze. Tylko dla 27% respondentów stanowią one powód jego odwiedzania. Jest to najczęstszy powód odwiedzin Golęcina dla mieszkańców Ławicy (5.0. Sołacz 3,5; Ogrody 1,5; Wola 3,2. Dane w skali od 1 do 5. Patrz: Wykres 8 i 9). Należy jednak założyć, iż oferta golęcińskich obiektów od kilkudziesięciu lat wiązana jest przez mieszkańców Poznania z funkcją sportową, a nie kulturalną. Dodać również należy, iż ze względu na wysoki odsetek osób powiązanych ze światem uniwersyteckim i zainteresowanych wydarzeniami kulturalnymi, a zamieszkujących Os. Bajkowe/Ławicę, golęcińskie obiekty stają się najbliższym geograficznie obszarem, na których potrzeby te mogą być zaspokajane. Daje to więc możliwość potencjalnego powiązania imprez sportowych z towarzyszącymi im wydarzeniami kulturalnymi. Możliwości rozwojowe omawianego obszaru są w tym zakresie bardzo duże i przy wsparciu marketingowym władz i lokalnych mediów funkcje sportowe i kulturalne mają szanse być realizowane równolegle. W jakim celu najczęściej korzysta Pan\i z kompleksu golęcińskiego?:uczestnictwa w innych imprezach kulturalnych (koncertach, festynach) Ławica Warszawskie-Pomet- Maltańskie Stare Winogrady 5 4,33 4 Bardzo rzadko Ani rzadko ani często Bardzo często 18% 9% Rzadko Często 22% Krzyżowniki-Smochowice Grunwald Południe Ogrody Nowe Winogrady Północ Umultowo 1,5 1, % 22% Stary Grunwald Antoninek-Zieliniec- Kobylepole 1 1 WYKRES 9. BADANIE WŁASNE. N = WYKRES 10. BADANIE WŁASNE. DANE W SKALI OD 1 DO 5. N = Osoby często lub bardzo często korzystające z Golęcina w kontekście jego kulturalnych atrakcji różnią się istotnie, jeśli chodzi o wiek, od poznaniaków rzadziej bywających w tychże okolicach w tym samym celu (odpowiednio 33,9 lat i 28,9 lat. Patrz: wykres 10). Różnice te są istotne statystycznie na korzyść osób starszych 7. Mimo, iż osoby te znajdują się w tym samym okresie rozwojowym (okres wczesnej dorosłości w koncepcji rozwoju psychospołecznego E. Eriksona) zauważalne stają się zmiany jakościowe w zakresie preferowanych form spędzania wolnego czasu (w kontekście wydarzeń kulturalnych). 7 Test t studenta, p <

22 Wiek Who & Why Agencja Badania Rynku i Opinii Często lub bardzo często 33,92 Rzadko lub bardzo rzadko 28,86 WYKRES 11. BADANIE WŁASNE. DANE W LATACH. N = W toku analizy statystycznej określono profil osób korzystających z Golęcina w kulturalnym wymiarze. Jest to osoba nie posiadająca wykształcenia wyższego powyżej 27 roku życia. Miejsce zamieszkania nie różnicuje wyników. Wykształcenie podstawowe, zawodowe, średnie Wiek powyżej 27 lat. miejsce zamieszkania bez znaczenia Aspekt kulturalny RYSUNEK 3. PROFIL OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z GOLĘCINA W WYMIARZE KULTURALNYM. N = 163. Podobnie jest w przypadku rozrywki opartej o konsumpcję i spędzanie wolnego czasu w miejscowych punktach gastronomicznych. Znów tylko nieco ponad 1/4 badanych (26%) określiła tego typu ofertę jako często lub bardzo często skłaniającą ich do pobytu na Golęcinie. Zaobserwowane tendencje ujawniają się również wśród osób zamieszkujących 21

23 Wiek Who & Why Agencja Badania Rynku i Opinii sąsiadujące z badanym obszarem okolice (Wola 3,0; Ogrody 2,0; Jeżyce 2,64; Sołacz 3,7; Winiary 3,5. Dane w skali od 1 do 5. Patrz: wykres 11 i 12). Przyjąć należy, iż część z respondentów stanowić będą osoby towarzyszące uczestnikom wydarzeń sportowych (kibicującym) i przy okazji korzystającymi z usług o charakterze gastronomicznym. W jakim celu najczęściej korzysta Pan\i z kompleksu golęcińskiego?:rozrywkowokonsumpcyjnym (korzystanie z kawiarni, restauracji, pubów) Ławica Zielony Dębiec Krzyżowniki Bardzo rzadko Ani rzadko ani często Bardzo często 19% 7% Rzadko Często 20% Sołacz Strzeszyn Ogrody Nowe Winogrady Krzesiny ,7 3,67 31% 23% Chartowo Antoninek- 1,67 1,5 WYKRES 12. BADANIE WŁASNE. N = WYKRES 13. BADANIE WŁASNE. DANE W SKALI OD 1 DO 5. N = Osoby często lub bardzo często korzystające z Golęcina w kontekście jego konsumpcyjnych atrakcji różnią istotnie się wiekiem od mieszkańców Poznania rzadziej bywających w tychże okolicach (odpowiednio 33,3 oraz 29 lat). Różnica ta jest istotna statystycznie na korzyść osób starszych 8. Często lub bardzo często 33,29 Rzadko lub bardzo rzadko 29,04 WYKRES 14. BADANIE WŁASNE. DANE W LATACH. N = Test t studenta, p <

24 W toku analizy statystycznej określono profil osób korzystających z Golęcina w konsumpcyjnym i gastronomicznym wymiarze. Jest to osoba nie posiadająca wykształcenia wyższego powyżej 25 roku życia zamieszkała na Woli, Strzeszynie, Ławicy, Ogrodach. Miejsce zamieszkania nie różnicuje wyników. Wykształcenie podstawowe, zawodowe, średnie Wiek powyżej 25 lat. Wola, Strzeszyn, Ławica, Ogrody Aspekt gastronomiczny RYSUNEK 4. PROFIL OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z GOLĘCINA W WYMIARZE GASTRONOMICZNYM. N =

25 OCENA WYKORZYSTANIA POTENCJAŁU TERENÓW I OBIEKTÓW POZNAŃSKIEGO GOLĘCINA Zdecydowana większość (aż 86%) respondentów uznała, że potencjał terenów i obiektów poznańskiego Golęcina jest niewykorzystany. W tej liczbie 48% odpowiedzi miało charakter jednoznacznie negatywny (odpowiedź: nie, wobec 38% odpowiedzi: raczej nie). Jakość wykorzystania możliwości kompleksu golęcińskiego najniżej oceniali przedstawiciele dzielnic: Krzesiny-Pokrzywno-Garaszewo oraz Antoninek-Zieliniec-Kobypole (w obydwu przypadkach po 1). Mieszkańcy osiedli sąsiadujących z Golęcinem nie różnili się w swoich opiniach od zdania ogółu. Ich odczucia można określić jako umiarkowanie negatywne (Patrz: Wykres 14 i 15). Czy uważa Pan\i, że potencjał terenów i obiektów poznańskiego Golęcina jest właściwie wykorzystany? Nie Ani tak, ani nie Raczej nie Raczej tak Warszawskie-Pomet- Maltańskie Winiary Junikowo 2,5 2,38 2,33 Tak Nowe Winogrady Wschód 2,25 6% 5% 3% Jana III Sobieskiego i Marysieńki Ławica 1,2 2,25 48% Fabianowo-Kotowo 1,2 38% Główna Krzesiny-Pokrzywno- Garaszewo 1,14 1 Antoninek-Zieliniec- Kobylepole 1 WYKRES 15. BADANIE WŁASNE. N = WYKRES 16. BADANIE WŁASNE. DANE W SKALI OD 1 DO 5. N = Uzasadnienie powyższych ocen można odnaleźć w konkretnych deficytach, stanowiących przejawy bieżącej sytuacji badanego obszaru. Kluczowym dla respondentów okazał się brak na Golęcinie imprez sportowych. Ponad połowa ankietowanych (50,3%) negatywną opinię o zagospodarowaniu golęcińskiej przestrzeni argumentowała tym deficytem. Inni badani uznali, że przejawami niewłaściwego wykorzystania potencjału Golęcina są: dewastacja terenu (15,4%), nierozwinięta infrastruktura rekreacyjna (8,1%), brak miejsc zaadaptowanych do potrzeb rodzin z dziećmi (6,6%). W dalszej kolejności wskazywano na równie ważne czynniki wpływające na obecne realia: brak administratora terenu (4,4%), brak inwestycji, wysoki stopień zaniedbania terenów zielonych (4,1%), utrudnienia komunikacyjne (2,5%), niewykorzystana baza noclegowo-gastronomiczna (1,5%), deficyt działań promocyjno-marketingowych (1,4%). 24

26 Deficyty golęcińskie brak imprez sportowych - 50,3% dewastacja terenu - 15,4% niewykorzystana baza rekreacyjna - 8,1% brakuje miejsc dla rodzin z dziećmi - 6,6% brak gospodarza - 4,4% brak inwestycji, zaniedbane tereny zielone - 4,1% problem z dojazdem - 2,5% Brak atrakcyjnej oferty sportowej jest zdaniem respondentów najbardziej odczuwalnym deficytem kompleksu golęcińskiego. Negatywnie oceniano również infrastrukturę rekreacyjno-wypoczynkową. Wskazywano na brak wydarzeń kulturalnych, koncertów, występów, czy przedstawień. W mniejszym stopniu zgłaszano potrzebę rozwoju usług rozrywkowo-konsumpcyjnych i gastronomicznych. Naturalną koleją rzeczy jednak jest rozwój usług towarzyszących imprezom kulturalno-rozrywkowym. Większość badanych przyznała, że bodźcem do częstszego odwiedzania Golęcina byłaby dla nich możliwość uczestnictwa w interesujących imprezach i widowiskach sportowych (Patrz: Wykres 16). Atrakcyjna oferta sportowa (prestiżowe wydarzenia i zawody sportowe) 4,75 Rozwój infrastruktury rekreacyjnowypoczynkowej (boiska, szlaki rowerowe, sprzęt wodny etc.) 3,89 Atrakcyjna oferta kulturalna (koncerty, przedstawienia etc.) 3,62 Rozwój infrastruktury związanej z rozrywką i konsumpcją (kawiarnie, restauracje, puby) 3,26 WYKRES 17. BADANIE WŁASNE. DANE W SKALI OD 1 DO 5. N =

27 OCENA OFERTY SPORTOW EJ MIASTA POZNANIA Jak wykazał przeprowadzony pilotaż badawczy ogromna większość badanych (90,3%) deklarowała zainteresowanie wydarzeniami dotyczącymi własnej dzielnicy i miasta, co wskazuje na wysoki poziom identyfikacji mieszkańców z lokalnym środowiskiem i przestrzenią. 43,6% ankietowanych wyrażało zdecydowane, a 46,7% umiarkowane zaciekawienie miejscowymi realiami. Najsilniej utożsamiają się z własnym otoczeniem mieszkańcy osiedli: Jana III Sobieskiego i Marysieńki, Starego Grunwaldu, Strzeszyna, najsłabiej zaś: Głuszyny, Grunwaldu-Południe oraz dzielnic Antoninek-Zieliniec-Kobypole. W okolicach Golęcina występuje umiarkowanie wysoki stopień identyfikacji z zamieszkiwanym terenem. Stosunkowo wysoki odnotować można na Jeżycach, Winiarach i Sołaczu. Blisko 66% respondentów uznało ofertę sportową Poznania za umiarkowanie (41%) bądź zdecydowanie (25,0%) niesatysfakcjonującą. 23,0% badanych zdystansowało się od tej kwestii, zajmując stanowisko neutralne. I tylko 11% odpowiedzi wskazywało na zadowolenie z istniejących w mieście możliwości obserwowania atrakcyjnych widowisk i uczestnictwa w prestiżowych wydarzeniach sportowych. Największe rozczarowanie obecną sytuacją wyrażali mieszkańcy Zielonego Dębca, Fabianowa-Kotowa, Moraska-Radojewa. Satysfakcję deklarowali respondenci z osiedla Kwiatowego. Przedstawiciele dzielnic golęcińskich unikali skrajnych sądów, opowiadając się jednak po stronie większości. Czy uważa Pan\i ofertę sportową Poznania (mecze, zawody, mityngi, pokazy) za wystarczającą? Nie Raczej nie Ani tak, ani nie Raczej tak Tak 2% 9% 25% 23% 41% WYKRES 18. BADANIE WŁASNE. N =

28 Wyraźna większość badanych deklarowała zainteresowanie kondycją lokalnego (poznańskiego) sportu. U ponad połowy (53%) respondentów ma ono jednoznaczny, zdecydowany charakter, podczas gdy 36% z nich interesuje się sportem w stopniu umiarkowanym. Obojętne bądź negatywne stanowisko w tej kwestii zajmował co dziesiąty ankietowany (11%). Czy interesuje się Pan\i kondycją lokalnego (poznańskiego) sportu? Nie Raczej nie Ani tak, ani nie Raczej tak Tak 3% 8% 53% 36% WYKRES 19. BADANIE WŁASNE. N = Zainteresowanie stanem lokalnego sportu znalazło odzwierciedlenie w odpowiedziach dotyczących kibicowania poznańskim drużynom i zawodnikom. Aż 91,2% badanych zapewniało o swoim zaangażowaniu w tym zakresie. W tej liczbie 79% deklarowało zdecydowane, zaś 12,2% umiarkowane wsparcie dla lokalnych klubów w postaci aktywności opierającej się na kibicowaniu. Za najbardziej perspektywiczną dyscyplinę sportową dla Poznania uznano sport żużlowy. W dalszej kolejności wskazywano na konkurencje drużynowe: siatkówkę i koszykówkę. Mniejszy potencjał prorozwojowy przypisano tenisowi i lekkoatletyce. Z możliwych odpowiedzi wyłączono piłkę nożną, przyjmując, że pod względem popularności przerasta ona wyraźnie pozostałe dyscypliny (pełne dane Patrz: wykres 19). Żużel 4,8 Siatkówka 3,16 Koszykówka 3,1 Tenis 2,98 Lekkoatletyka 2,98 WYKRES 20. BADANIE WŁASNE. DANE W SKALI OD 1 DO 5. N =

29 Respondenci biorący udział w powyższym badaniu praktycznie jednogłośnie optowali za pojawieniem się na Golęcinie sportu i utrzymaniem sportowej funkcji obiektów. Preferencje Poznaniaków dotyczą działalności profesjonalnego klubu, czy organizacji sportowej. Aż 96,5% z nich wyraziło aprobatę dla tego typu projektu. Tylko 4% ankietowanych było mu przeciwnych. Dla 93,5% osób badanych dyscypliną, która powinna na stałe zagościć na terenie golęcińskich obiektów jest sport żużlowy (Patrz: Wykres 20). Dla niespełna 13% dyscypliną tą powinien być tenis, a jedynie co dziesiąty respondent wskazywał na lekkoatletykę. Respondenci wskazywali również na piłkę nożną (3,8%) i rugby (1,7%). Pojedyncze osoby opowiadały się za sportami rowerowymi (kolarstwo szosowe, MTB), siatkówką lub koszykówką (w tym wypadku rozważano konieczność wybudowania na Golęcinie obiektu halowego). Wieloletnia obecność sportów motorowych na Golęcinie pozostawiła jednak w durkheimowsko ujętej świadomości społecznej Poznaniaków niezatarty ślad. Żużel 93,5% Tenis ziemny Lekkoatletyka Piłka nożna Rugby Rekreacja dla seniorów sekcja rowerowa Kolarstwo MTB hala do koszykówki lub siatkówki 12,5% 10,5% 3,8% 1,7% 0,4% 0,3% 0,3% 0,3% WYKRES 21. BADANIE WŁASNE. PYTANIE WIELOKROTNEGO WYBORU. OCENA IDEI UMIEJSCOW IENIA NA GOLĘCINIE PROFESJONALNEGO KLUBU ŻUŻLOWEGO Idea regularnych, zawodowych i jednocześnie klubowych rozgrywek żużlowych na Golęcinie znalazła 90% zwolenników, przy zaledwie dwóch procentach (2%) głosów oponenckich (Patrz: Wykres 21). Wskazuje to na silną i uwarunkowaną wieloletnią tradycją potrzebę powrotu tej dyscypliny do Poznania. Miejsce zamieszkania nie różnicowało odpowiedzi. 28

30 Jak odnosi się Pan\i do idei regularnych występów na Golęcinie profesjonalnego klubu żużlowego? Negatywnie Raczej negatywnie Neutralnie Raczej pozytywnie Pozytywnie 1% 1% 2% 6% 90% WYKRES 22. BADANIE WŁASNE. N = Czynnikiem warunkującym uczestnictwo w zawodach żużlowych (w charakterze kibica-widza) była dla większości badanych lokalizacja. Miejsce organizacji imprez oraz jakość infrastruktury miały dla respondentów kluczowe znaczenie. Istotnymi determinantami okazały się również ceny biletów, reprezentowany poziom drużyn, frekwencja i atmosfera sportowych zmagań. Ranga i prestiż zawodów oraz zainteresowanie nimi mediów odgrywały w tym kontekście mniejszą rolę (Pełne dane - Patrz: Wykres 22) Od miejsca występów (lokalizacja, jakość infrastruktury) 4,06 Od frekwencji i atmosfery zawodów 3,73 Od poziomu sportowego 3,62 Od cen biletów 3,46 Od rangi i prestiżu zawodów (zainteresowanie mediów ) 3,02 WYKRES 23. BADANIE WŁASNE. DANE W SKALI OD 1 DO 5. N = Stopień identyfikacji z klubem (w tym wypadku z Poznańskim Stowarzyszeniem Żużlowym) wyznaczane są przez kilka grup czynników i zmiennych. Dla ankietowanych najważniejszym z nich jest przywiązanie do otoczenia i miejsca występów zespołu (prawie 87% uzyskanych wyników). Duże znaczenie respondenci przypisali również poczuciu lokalnego patriotyzmu (65,4%). Dla 60% istotną rolę odgrywają walory rekreacyjne: aspekty sprzyjające rodzinnemu wypoczynkowi. Część badanych uznała, że na więź z klubem wpływają również 29

31 jego działania promocyjne i marketingowe (zniżki, konkursy, gadżety itp.). W przebiegu badania respondenci mogli wskazać na więcej niż jeden czynników wiążących z klubem. Identyfikacja z klubem Przywiązanie do miejsca i otoczenia, w którym klub występuje (kompleks golęciński) - 86,9% Poczucie lokalnego patriotyzmu - 65,4% Aspekty sprzyjające rodzinnemu wypoczynkowi - 60,3% Działania promocyjne (ulgi, zniżki, bilety rodzinne) - 41,5% Sprzedaż pamiątek i gadżetów klubowych - 14,1% Ogromnej większości ankietowanych zależy na sukcesach Poznańskiego Stowarzyszenia Żużlowego, z czego prawie 75% deklarowało tę wolę zdecydowanie, zaś 21,8% - w stopniu umiarkowanym. Tylko 5,8% badanych wyraziło swój stosunek do klubu w sposób negatywny bądź indyferentny. Respondentom jednoznacznie zależy na sukcesach klubu żużlowego. Z sukcesami jednoznacznie wiąże się potencjalna atrakcyjność widowisk żużlowych i takiej odpowiedzi udzieliło 82,6% respondentów (Patrz: Wykres 23). Sukces warunkowany jest wysokim poziomem sportowym, który zazwyczaj implikuje widowiskowość. Innym czynnikiem wymienianym w tym kontekście była radość i satysfakcja z klubowych osiągów (77,3%), a zatem uzasadnienie odwołujące się do sfery pozytywnych emocji, uczuć, przeżyć i przyjemnych doznań. Wielu ankietowanych (67,2%) widziało w ewentualnym powodzeniu PSŻ w krajowych i międzynarodowych rozgrywkach szansę na rozreklamowanie Golęcina poprzez zyskanie przezeń wyrazistej wizytówki. Skojarzenie miejsca z konkretnym przedsięwzięciem, generującym sportowo-marketingowy sukces wydało się respondentom obiecującą perspektywą. 30

32 Umożliwią oglądanie na Golęcinie atrakcyjnych widowisk żużlowych Jako kibicowi sprawią mi radość i satysfakcję 82,6% 77,3% Golęcin zyska swoją wizytówkę 67,2% Wpłyną na zainteresowanie miastem i przyspieszą jego rozwój 54,6% Inne 2,7% WYKRES 24. BADANIE WŁASNE. PYTANIE WIELOKROTNEGO WYBORU. Zalet potencjalnej obecności profesjonalnego żużla na Golęcinie respondenci doszukiwali się najczęściej w związanym z regularnymi zawodami rozgłosie i promocji rejonu oraz miasta (21,3%), a także w integracji lokalnej społeczności wokół popularnego sportu, możliwości rodzinnej rozrywki wynikającej ze wspólnego oglądania i przeżywania widowisk sportowych (22,5%). Spośród niedogodności wynikających z funkcjonowania na Golęcinie klubu żużlowego wskazano na hałas w trakcie zawodów sportowych (8,4%), a także na czynniki natury finansowej (koszty renowacji stadionu, brak sponsora) i komunikacyjnej (problem z dojazdem do stadionu, brak miejsc parkingowych) (Patrz: Rysunek 5). Warto jednak zaznaczyć, że stosunek zalet do wad wyniósł 83,6% do 16,4%, co wskazuje na ogromne zapotrzebowanie na ponowną organizację klubowych rozgrywek żużlowych wewnątrz kompleksu golęcińskiego. Zalety rodzinna atmosfera Wady hałas promocja miasta fatalny stan stadionu, trzeba by go budowac od poczatku szerszy wachlarz imprez sportowych w Poznaniu brak miejsc parkingowych promocja żużla dojazd do stadionu ukłon w stronę kibiców niepiłkarskich brak sponsora strategicznego RYSUNEK 5. ZALETY I WADY FUNKCJONOWANIA KLUBU ŻUŻLOWEGO NA GOLĘCINIE. PYTANIE WIELOKROTNEGO WYBORU. 31

DOKĄD ZMIERZAĆ? RAPORT Z PILOTAŻU BADAW CZEGO

DOKĄD ZMIERZAĆ? RAPORT Z PILOTAŻU BADAW CZEGO DOKĄD ZMIERZAĆ? RAPORT Z PILOTAŻU BADAW CZEGO Celem poniższego raportu z badań pilotażowych jest wskazanie zasadności dalszych analiz dotyczących opinii społecznych na temat zagospodarowania obiektów TS

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU GMINY. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU GMINY Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Strategia rozwoju stanowi długofalowy scenariusz rozwoju gminy. Zakłada cele i kierunki działań, a także narzędzia służące ich realizacji. Strategia

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 23 października 2016 Metodologia i metoda naukowa 1 Metodologia Metodologia nauka o metodach nauki

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 28 października 2014 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Kryteria przyczynowości

Bardziej szczegółowo

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe)

Badania eksploracyjne Badania opisowe Badania wyjaśniające (przyczynowe) Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Demografia Wydział Nauk Ekonomicznych UW Warszawa, 4 listopada 2008 Najważniejsze rodzaje badań Typy badań Podział wg celu badawczego Badania eksploracyjne

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 2828 UCHWAŁA NR VI/29/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ"

Poznań, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 2828 UCHWAŁA NR VI/29/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, dnia 10 kwietnia 2013 r. Poz. 2828 UCHWAŁA NR VI/29/2013 ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" z dnia 12 marca

Bardziej szczegółowo

Proces badawczy schemat i zasady realizacji

Proces badawczy schemat i zasady realizacji Proces badawczy schemat i zasady realizacji Agata Górny Zaoczne Studia Doktoranckie z Ekonomii Warszawa, 14 grudnia 2014 Metodologia i metoda badawcza Metodologia Zadania metodologii Metodologia nauka

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Przegląd popularnych technik i ich zastosowania Uniwersytet Jagielloński Wydział Komunikacji Społecznej Studia dzienne Semestr zimowy 2015/2016 Jak zdobywać informacje, będące podstawą

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania

Badania marketingowe. Omówione zagadnienia. Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania kierunek: Zarządzanie Badania marketingowe Wykład 5 Opracowanie: dr Joanna Krygier 1 Omówione zagadnienia Ograniczenia wtórnych źródeł informacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza

STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA. Oferta badawcza STRATEGIA ROZWOJU DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA Oferta badawcza DLACZEGO WARTO? Nowa perspektywa finansowania PROW 2014-2020, w ramach której kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

Urząd przyjazny mieszkańcom w praktyce

Urząd przyjazny mieszkańcom w praktyce Urząd przyjazny mieszkańcom w praktyce Propozycja 4 kroków: INFORMACJA OBSŁUGA KONTAKT WSPARCIE INFORMACJA: Miejskie serwisy informacyjne Miejskie call center E-usługi Miejskie serwisy informacyjne MIM,

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy

Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy Wnioski i rekomendacje 2 Konstatacje i wnioski (1 ) Z komunikacji miejskiej najczęściej korzystają osoby posiadające ograniczone zasoby finansowe.

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe

Badania marketingowe Badania marketingowe Dr hab. prof. SGH Katedra Rynku i Marketingu SGH teresataranko@o2.pl Konsultacje pokój 302 Madalińskiego 6/8 Wtorek -15.00-16.00 Struktura problematyki 1. Definicja i funkcje badań

Bardziej szczegółowo

Jak zbadać satysfakcję pacjenta?

Jak zbadać satysfakcję pacjenta? Jak zbadać satysfakcję pacjenta? IBRKiK dr hab. Dominika Maison, Prof. UW Konsument wobec nowych wyzwań Dom Badawczy Maison Uniwersytet Warszawski Warszawa, 17 października 2015 VI Forum Marketingu, Komunikacji

Bardziej szczegółowo

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW

ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Pracownia Badań i Ewaluacji Sp. z o.o. ASPIRACJE ZAWODOWE LUBELSKICH MATURZYSTÓW Badania sondażowe 2014-05-28 Zawartość Metodologia badań... 3 Charakterystyka grupy badawczej... 4 Preferowane kierunki

Bardziej szczegółowo

Twój pomysł na park w Charzewicach

Twój pomysł na park w Charzewicach Polski Klub Ekologiczny Przyjaciele Ziemi w Stalowej Woli www.przyjacieleziemi.eu Twój pomysł na park w Charzewicach Raport z badań ankietowych Stalowa Wola 2014 Twój pomysł na park w Charzewicach. Raport

Bardziej szczegółowo

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress

Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Dziennikarze technologiczni pod lupą ComPress Agencja Public Relations ComPress zrealizowała badanie mające na celu poznanie opinii dziennikarzy zajmujących się nowymi technologiami na temat preferowanych

Bardziej szczegółowo

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6.

1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. 1. Badania jakościowe 2. Etnografia 3. Istota badań etnograficznych 4. 3 zasady metodologiczne badań 5. 3 etapy doboru próby w badaniach 6. Elementy badań 7. Raport etnograficzny 8. Przykłady 9. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Raport skrócony z badania preferencji mieszkańców Poznania wobec przyszłego zagospodarowania przestrzennego okolic Parku Kasprowicza

Raport skrócony z badania preferencji mieszkańców Poznania wobec przyszłego zagospodarowania przestrzennego okolic Parku Kasprowicza Raport skrócony z badania preferencji mieszkańców Poznania wobec przyszłego zagospodarowania przestrzennego okolic Parku Kasprowicza Na przełomie października i listopada 2014 roku odbyło się badanie preferencji

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych

Rys. 1 Sytuacja zawodowa badanych Specjaliści PR o pomiarze efektów prowadzonych przez nich działań Czy ocena skuteczności działań public relations jest potrzebna? Jakie metody oceny są stosowane i dlaczego? Jakie podgrupy związane z branżą

Bardziej szczegółowo

Badania lokalnego rynku pracy

Badania lokalnego rynku pracy Badania lokalnego rynku pracy Oferta projektów badawczych wraz z wyceną na 2014 rok Pracownia Badań Socjologicznych Humlard ul. Surzyńskich 2, 63-000 Środa Wielkopolska T: +48 66 04 77 015 W: www.humlard.com

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

Obstawianie wyników rozgrywek sportowych przez Internet 2011

Obstawianie wyników rozgrywek sportowych przez Internet 2011 Raport Obstawianie wyników rozgrywek sportowych przez Internet 2011 IMAS International w lutym 2011 w badaniu Omnibus-Online zbadał czy i jak internauci obstawiają wyniki rozgrywek sportowych w zakładach

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu

REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu REWITALIZACJA OD A DO Z Teoretyczne i prawne aspekty rewitalizacji oraz wyznaczenie granic obszaru zdegradowanego w Wałczu Beata Bańczyk Czym jest rewitalizacja? PEŁNA DEFINICJA: Kompleksowy proces wyprowadzania

Bardziej szczegółowo

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz

Grudzień 2016 r. Gmina Baligród Gmina Cisna Gmina Komańcza Gmina Lesko Gmina Zagórz Grudzień 2016 r. RAPORT Z BADANIA EFEKTYWNOŚCI DZIAŁAŃ SŁUŻĄCYCH WDRAŻANIU LSR W TYM RÓWNIEŻ DIAGNOZA ZASOBÓW LOKALNYCH I REKOMENDACJI W 2016 ROKU LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NASZE BIESZCZADY Gmina Baligród

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - WROCŁAW - ANALIZA:

ANKIETA - WROCŁAW - ANALIZA: DANE OGÓLNE: ANKIETA - WROCŁAW - ANALIZA: Badana wielkość - respondenci sztuki ankiet wydanych: 358 100% osób biorących udział w badaniu ( liczba ankiet zwrotnych) - respondenci 261 72,91% -27,09% W celu

Bardziej szczegółowo

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM

I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM Raport z ankiety doktoranckiej 2011/2012 I. OCENA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA STUDIUM DOKTORANCKIM W skierowanej w czerwcu 2012 roku do doktorantów WPiA UW ankiecie dotyczącej jakości kształcenia oraz warunków

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Podsumowanie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro NR 125/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Podsumowanie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro NR 125/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2016 ISSN 2353-5822 Podsumowanie Letnich Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE

BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE BADANIA EWALUACYJNE -WPROWADZENIE EWALUACJA -POJĘCIE Ewaluacja = audyt, kontrola, monitoring; mogą był one elementem ewaluacji Audyt: kompleksowe i całościowe badanie mające na celu sprawdzenie zgodności

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

BADANIA SEGMENTACYJNE ANALIZA PRZYKŁADOWA

BADANIA SEGMENTACYJNE ANALIZA PRZYKŁADOWA W niniejszym rozdziale podjęta zostanie próba segmentacji polskich kibiców piłkarskich, a także omówione zostaną kluczowe z marketingowego punktu widzenia różnice pomiędzy segmentami. Na potrzeby analizy

Bardziej szczegółowo

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI

Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Badanie krajowego i zagranicznego ruchu turystycznego w Województwie Zachodniopomorskim w roku 2014 Streszczenie raportu wyniki PAPI Listopad 2014 Przedmiot, cele i termin badania Termin badania PAPI:

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W BYDGOSZCZY 2012 METODOLOGIA PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA Dr Robert Brudnicki Instytut Gospodarki Turystycznej i Geografii WSG Pracownia Geografii Turystyki 1 Bariery wynikające z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dla zamówienia publicznego poniżej 14 000 EUR brutto 1. Temat badania 2. Tło Ewaluacja komponentu wolontariatu długoterminowego wdrażanego w latach 2012-2013 w ramach

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny

Kierunki rozwoju firmy Decyzje o wyborze rynków Decyzje inwestycyjne Rozwój nowych produktów Pozycjonowanie. Marketing strategiczny Badania marketingowe dr Grzegorz Mazurek Istota badań Podejmowanie decyzji odbywa się na bazie doświadczenia, wiedzy oraz intuicji. Podejmowanie decyzji wiąże się automatycznie z ryzykiem poniesienia porażki

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE

S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE P R O G R A M Y K S Z T A Ł C E N I A S Y L A B U S - d l a s z k o l e ń REZULTAT O3 DZIAŁANIA: O3-A2 PROJEKTU E-GOVERNMENT 2.0 W PRAKTYCE KRAKÓW 2015 1 Spis treści NARZĘDZIA WEB 2.0 W SEKTORZE PUBLICZNYM

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI

Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Warszawa, grudzień 2013 BS/172/2013 OPINIE NA TEMAT SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE OLIMPIADĄ I OPINIE O MEDALOWYCH SZANSACH POLAKÓW BS/130/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ ZAINTERESOWANIE OLIMPIADĄ I OPINIE O MEDALOWYCH SZANSACH POLAKÓW BS/130/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015.

Tegoroczna edycja badań przeprowadzana była na przełomie marca i kwietnia 2015. KONSUMENCKI LIDER JAKOŚCI 2015 to ogólnopolski, promocyjny program konsumencki, prowadzony przez Redakcję Strefy Gospodarki ogólnopolskiego, niezależnego dodatku dystrybuowanego wraz z Dziennikiem Gazetą

Bardziej szczegółowo

produkt konsument zaufanie

produkt konsument zaufanie gwarancja opinia uznanie zakupy nowość marka produkt konsument zaufanie oczekiwania innowacja jakość usługa Badanie rynku w kategorii materiały eksploatacyjne - zrealizowane przez Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - LEGNICA - ANALIZA:

ANKIETA - LEGNICA - ANALIZA: ANKIETA - LEGNICA - ANALIZA: DANE OGÓLNE: Badana wielkość - respondenci sztuki udział procentowy ankiet wydanych: 119 100% osób biorących udział w badaniu ( liczba ankiet zwrotnych) - respondenci 93 78,15%

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

Problemy metodologiczne i organizacyjne w badaniach dotyczących kobiet. Halina Sobocka Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

Problemy metodologiczne i organizacyjne w badaniach dotyczących kobiet. Halina Sobocka Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Problemy metodologiczne i organizacyjne w badaniach dotyczących kobiet Halina Sobocka Szczapa Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Metody badao Badania ilościowe (wywiady kwestionariuszowe, ankiety, analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012

Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Strona 1 Analiza jakości kursów PERK na maklera papierów wartościowych, 2010 2012 Poniższy raport został przygotowany przez zespół analityczny PERK w celu przedstawienia ilościowej analizy jakości przeprowadzonych,

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań psychologicznych

Metodologia badań psychologicznych Metodologia badań psychologicznych Lucyna Golińska SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK Psychologia jako nauka empiryczna Wprowadzenie pojęć Wykład 5 Cele badań naukowych 1. Opis- (funkcja deskryptywna) procedura definiowania

Bardziej szczegółowo

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola.

Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Już we wstępnej fazie prac nad strategią mieszkańcy miasta mieli możliwość wyrażenia swojego zdania na temat pożądanych kierunków rozwoju Opola. Od kwietnia 2011r. do lutego 2012r. za pośrednictwem strony

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY

Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Warszawa, czerwiec 2013 BS/89/2013 SUKCES ŻYCIOWY I JEGO DETERMINANTY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Projekt Nr. Z/2.02/II/2.6/16/05 Wrocław 2007

Dolnośląskie Centrum Studiów Regionalnych Projekt Nr. Z/2.02/II/2.6/16/05 Wrocław 2007 Ocena wpływu planowanych przedsięwzięć strategicznych na terenach Parku Szczytnickiego w rejonie Hali Ludowej-Hali Stulecia. Propozycje koordynacji i charakteru działań towarzyszących. Dolnośląskie Centrum

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Konsultacje społeczne w ramach opracowywania Lokalnego Programu Rewitalizacji Mława przystępuje do opracowania Programu Rewitalizacji. Aby program ten był w pełni dostosowany do potrzeb i aspiracji mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy

Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Metodologia badań społecznych - laboratorium aktywności: CieszLab - Cieszyńskie Laboratorium Współpracy Cieszyn 2014 r 1. Problemy badawcze, podstawowe założenia i przyjęte hipotezy Zagadnienia związane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja projektu:

Prezentacja projektu: Prezentacja projektu: Dopasowanie zasobów ludzkich do rozwoju turystyki trendy rozwojowe i zmiany na rynku pracy woj. łódzkiego Projektodawca: Advance Ewelina Podziomek Priorytet VIII Regionalne kadry

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU BUDOWY MARKI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU BUDOWY MARKI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONSULTACJI SPOŁECZNYCH, PRZEPROWADZONYCH NA POTRZEBY OPRACOWANIA PROGRAMU BUDOWY MARKI MIASTA TARNOWSKIE GÓRY Urząd Miasta Tarnowskie Góry przystąpił do programu Decydujmy Razem,

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM 01/015 W grudniu 01 r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Kopczyński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Raport z badań preferencji licealistów

Raport z badań preferencji licealistów Raport z badań preferencji licealistów Uniwersytet Jagielloński 2011 Raport 2011 1 Szanowni Państwo, definiując misję naszej uczelni napisaliśmy, że Zadaniem Uniwersytetu było i jest wytyczanie nowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar

PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA. Bożena Belcar PROJEKT EWALUACJI PROGRAMU NAUCZANIA ETAPY PROCESU EWALUACJI I. Projektowanie II. Prowadzenie badań i gromadzenie danych III. Analiza danych oraz interpretacja wyników badań; wnioski IV. Raport ewaluacyjny

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Raport z II tury badania satysfakcji klientów JST GMINA RADOMYŚL NAD SANEM. Warszawa, sierpień 2013r. opracował: Michał Weseliński

Raport z II tury badania satysfakcji klientów JST GMINA RADOMYŚL NAD SANEM. Warszawa, sierpień 2013r. opracował: Michał Weseliński Raport z II tury badania satysfakcji klientów JST GMINA RADOMYŚL NAD SANEM opracował: Michał Weseliński Warszawa, sierpień 2013r. 1 Spis treści 1. Kontekst badań... 3 2. Metodologia... 3 2.1. Metody i

Bardziej szczegółowo

Raport z konsultacji społecznych

Raport z konsultacji społecznych Załącznik nr 1: Raport z konsultacji społecznych w ramach Strategii Rozwoju MOF Malborka na lata 2014 2020 Raport z konsultacji społecznych Strategia Rozwoju Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Malborka

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli

Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli Polska edukacja w świetle diagnoz prowadzonych z różnych perspektyw badawczych dr Jakub Kołodziejczyk Instytut Spraw Publicznych, Uniwersytet Jagielloński Ewaluacja własnej pracy w opiniach nauczycieli

Bardziej szczegółowo

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy)

mgr Jarosław Hermaszewski (koncepcja pracy-tezy) mgr Jarosław Hermaszewski Inwestycje samorządu terytorialnego i ich wpływ na funkcjonowanie i rozwój gminy Polkowice w latach dziewięćdziesiątych (koncepcja pracy-tezy) Prawne podstawy funkcjonowania organów

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa

STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa STOWARZYSZENIE WARSZAWA odnowa 29 lutego 2012 Prezentacja wyników badań TNS OBOP Szara rzeczywistość Śródmieścia widziana oczami mieszkańców Warszawy 1. Założenia i cel badania 2. Metodologia 3. Stosunek

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Indywidualne wywiady pogłębione. Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk

Indywidualne wywiady pogłębione. Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk Indywidualne wywiady pogłębione Blanka Słowik Żaneta Wąsik Joanna Stefańczyk Plan prezentacji Definicja Pogłębione wywiady indywidualne (IDI) są jedną z podstawowych technik badań jakościowych. Polegają

Bardziej szczegółowo

Piłka nożna w oczach internautów. Raport badawczy

Piłka nożna w oczach internautów. Raport badawczy Piłka nożna w oczach internautów Raport badawczy Warszawa, 14 listopada 2011 Nota metodologiczna Badanie zostało zrealizowane w dniach 9-11 listopada 2011 r. za pomocą ankiety on-line na platformie badawczej

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne

ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata Konsultacje społeczne ANKIETA Opracowanie Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego na lata 2015-2022 Konsultacje społeczne Szanowni Państwo! W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rozwoju Powiatu Lubartowskiego

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na Luty 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Ankieta uwarunkowań, potrzeb i kierunków rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA LOKALNA krok po kroku. Marta Olejnik Fundacja Pole Dialogu

DIAGNOZA LOKALNA krok po kroku. Marta Olejnik Fundacja Pole Dialogu DIAGNOZA LOKALNA krok po kroku Marta Olejnik Fundacja Pole Dialogu DIAGNOZA PROBLEMÓW W ŚRODOWISKU LOKALNYM Czym jest diagnoza? Po co robić diagnozę? Jak diagnozować? Przykłady i wskazówki O czym należy

Bardziej szczegółowo

Aquasfera pół roku po otwarciu

Aquasfera pół roku po otwarciu Aquasfera pół roku po otwarciu 2 września 2012 roku minęła połowa roku od otwarcia Wodnego Centrum Rekreacjno- Sportowego Aquasfera w Olsztynie. W tym czasie obiekt odwiedziło około 200 000 osób. W dniach

Bardziej szczegółowo

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU

LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU LOKALNE KRYTERIA WYBORU GRANTOBIORCÓW WRAZ Z PROCEDURĄ USTALANIA LUB ZMIANY KRYTERIÓW WYBORU I. Lokalne kryteria wyboru grantobiorców oraz kryteria strategiczne (premiujące) dla grantobiorców realizujących

Bardziej szczegółowo

Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni

Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni Popularność i korzystanie z portalu Gastrona.pl wśród szefów kuchni 1 Informacje o badaniu Cele badawcze popularność i korzystanie z Internetu, preferencje, co do korzystania z internetowych portali branżowych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym

Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym PROGRAM WZMOCNIENIA EFEKTYWNOŚCI SYSTEMU NADZORU PEDAGOGICZNEGO I OCENY JAKOŚCI PRACY SZKOŁY ETAP II Szkolenie realizowane przez: Ewaluacja w nowym nadzorze pedagogicznym Ewaluacja wewnętrzna w NNP Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Czy mieszkańcy Warszawy są zadowoleni ze swojego życia? Subiektywny dobrostan jako sposób mierzenia jakości życia

Czy mieszkańcy Warszawy są zadowoleni ze swojego życia? Subiektywny dobrostan jako sposób mierzenia jakości życia Prezentacja Czy mieszkańcy Warszawy są zadowoleni ze swojego życia? Subiektywny dobrostan jako sposób mierzenia jakości życia Warszawa 2015 Opracowanie: Przemysław Piechocki (Urząd m.st. Warszawy, Biuro

Bardziej szczegółowo

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy.

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Dominika Kawalec Podsumowanie wyników...3 Metodologia...4 Analiza odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy

Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Badanie postaw i opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów związanych z Systemem Informacji Medycznej i wizerunkiem środowiska lekarzy Skrócona wersja raportu z badania ilościowego realizowanego wśród

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka

Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka Gminny Program Rewitalizacji Miasta Ostrów Mazowiecka na lata 2016-2023 Spotkanie konsultacyjne 18/10/16 Ostrów Mazowiecka 1 Agenda Wprowadzenie o GPR Diagnoza czynników i zjawisk kryzysowych Obszar zdegradowany

Bardziej szczegółowo

10/4/2015 CELE ZAJĘĆ PLAN ZAJĘĆ METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH WYKŁAD 1: ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE

10/4/2015 CELE ZAJĘĆ PLAN ZAJĘĆ METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH WYKŁAD 1: ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE METODY BADAŃ SPOŁECZNYCH WYKŁAD 1: ZAJĘCIA WPROWADZAJĄCE dr Agnieszka Kacprzak CELE ZAJĘĆ Jak w poprawnie metodologiczny sposób rozwiązywać problemy pojawiające się w nauce i w biznesie? Jak definiować

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Raport z badania przygotowanego przez pracowników Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Zgłaszanie projektów

Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Zgłaszanie projektów ZASADY POZNAŃSKIEGO BUDśETU OBYWATELSKIEGO 2016 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Konsultacje społeczne w sprawie części wydatków z budŝetu Miasta Poznania określane są jako Poznański BudŜet Obywatelski.

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach

Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Usługi kulturalne w warszawskich dzielnicach Raport z badania ilościowego Warszawa, wrzesień 2014 Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Informacje o badaniu Cel: Technika: Poznanie potrzeb,

Bardziej szczegółowo

2. METODYKA BADAŃ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA NADWIŚLAŃSKIM POGRANICZU MAZOWIECKO-KUJAWSKIM

2. METODYKA BADAŃ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA NADWIŚLAŃSKIM POGRANICZU MAZOWIECKO-KUJAWSKIM 2. METODYKA BADAŃ RUCHU TURYSTYCZNEGO NA NADWIŚLAŃSKIM POGRANICZU MAZOWIECKO-KUJAWSKIM Podstawowym celem badań prowadzonych przez Wyższą Szkołę Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi była identyfikacja szeroko

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW C E N T R U M E WA L U A C J I I A N A L I Z P O L I T Y K P U B L I C Z N Y C H ( C E A P P )

PREZENTACJA WYNIKÓW C E N T R U M E WA L U A C J I I A N A L I Z P O L I T Y K P U B L I C Z N Y C H ( C E A P P ) PREZENTACJA WYNIKÓW d l a r e k t o r ó w s z k ó ł w y ż s z y c h K r a k o w a B A D A N I E N A S T R O J Ó W S P O Ł E C Z N Y C H M I E S Z K A Ń C Ó W K R A K O W A M I C H A Ł A. C H R Z A N O

Bardziej szczegółowo

INTERNET ZASIĘG I KORZYSTANIE

INTERNET ZASIĘG I KORZYSTANIE INTERNET ZASIĘG I KORZYSTANIE Warszawa, październik 2001 Ośrodek Badania Opinii Publicznej Sp. z o.o. ul. Dereniowa 11, 02 776 Warszawa Tel: (48 22) 648 2044 (-46), 644 9995 Fax: (48 22) 644 9947 e-mail:

Bardziej szczegółowo

W3. Metody badań jakościowych

W3. Metody badań jakościowych W3. Metody badań jakościowych Istota badań jakościowych Rodzaje badań jakościowych Próba w badaniach jakościowych Organizacja badań Zasady analizy jakościowej Kierunki zmian w badaniach jakościowych 1

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDMIOT BADANIA PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ

EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDMIOT BADANIA PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ EWALUACJA WEWNĘTRZNA PRZEDMIOT BADANIA PROCESY WSPOMAGANIA ROZWOJU I EDUKACJI DZIECI SĄ ZORGANIZOWANE W SPOSÓB SPRZYJAJĄCY UCZENIU SIĘ KD- 6/2016 dzień drugi, część 1. Łomża, 3 listopada 2016 r. Zajęcia

Bardziej szczegółowo

Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp

Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp Grzegorz Karoń, Aleksander Sobota Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu Czynniki rozwoju systemu publicznego transportu zbiorowego w gminach województwa śląskiego analiza badań

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego.

EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013. Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. EWALUACJA WEWNĘTRZNA 2012/2013 Postrzeganie przedszkola w środowisku lokalnym oraz promowanie wartości wychowania przedszkolnego. 1 Zadania szczegółowe: 1. Określenie przedmiotu, kryteriów, pytań kluczowych

Bardziej szczegółowo