700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "700,000 cubic yards. Steel recycling. Education is key. Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D"

Transkrypt

1 MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No ,000 cubic yards Sitelink3D in Charge Główny dowodzący Sitelink3D Steel recycling Robotic productivity Produktywność dzięki robotyce Education is key Myanmar university Uniwersytet Mjanmar The Art of Measuring Sztuka wykonywania pomiarów

2 Your ticket to growth Take on bigger jobs with greater profitability. Topcon can mean your ticket to growth, and will be right along with you, helping you grow. Experience how... TOKYO SAN FRANCISCO MOSCOW ROTTERDAM BRISBANE

3 Welcome WPROWADZENIE You have probably heard someone, likely a teacher, ask, What is art? The staff at InPosition wants to put a bit of a twist on that question and ask, What is not art?. As the magazine has grown over the last few years we have noted a very real pattern not only in the way our technology can actually help create art, but also in its use in the hands of artists who measure with the finesse of painter, build with the vision of a sculptor, and continue to increase their creativity and abilities as the art of engineering creates even more useful technologies. This issue s cover story, The Art of Measuring, is set in Berlin s Haus der Kalturen (House of Culture) and focuses on two artists installation called Critical Infrastructure which utilized and integrated Topcon instruments to help express the relationship between people, media, technology and infrastructure. That s also an objective of InPosition. To help you see the many ways data and positioning technology positively affect the art of living. Precision solutions for growth Prawdopodobnie słyszałeś już kogoś, być może nauczyciela, zadającego pytanie: Czym jest sztuka? Personel Inposition chce nieco odwrócić to pytanie i spytać: Co nie jest sztuką? Ponieważ magazyn rozrósł się w ciągu kilku ostatnich lat, zauważyliśmy bardzo realistyczny schemat, nie tylko w sposobie, w jaki technologia pomaga tworzyć sztukę, ale również w sposobie jej używania przez artystów, którzy mierzą z finezją malarza, projektują drogi jako architekci, budują z wizją rzeźbiarza i zwiększają swoją kreatywność oraz zdolności, ponieważ sztuka inżynierii tworzy jeszcze bardziej użyteczne technologie. Historia z okładki tego numeru, Sztuka mierzenia, ma miejsce w berlińskim Haus der Kulturen (Dom Kultury) i skupia się na instalacji dwóch artystów, którą nazwano Krytyczna infrastruktura, w której wykorzystano zintegrowane narzędzia Topcon, by pomóc wyrazić związek pomiędzy ludźmi, mediami, technologią i infrastrukturą. Jest to również cel InPosition pomóc ci zauważyć mnogość sposobów, w które dane i technologia ustalająca pozycje pozytywnie wpływają na sztukę życia. 3

4 North Carolina contractor uses new technology to monitor haul trucks productivity on rural Virginia dam reconstruction. wykonawca z Karoliny Północnej stosuje nową technologię w celu monitorowania produktywności wozideł sztywnoramowych podczas rekonstrukcji tamy w wirginii metrów sześciennych 700,000 cubic-yards 20 Content Zawartość 52 Wyczuwanie upraw Scanning crop. Applying the exact amount of fertilizer. That s what CropSpec is about. Skanowanie upraw Stosowanie dokładnej ilości nawozu. na tym właśnie polega CropSpec. The visitors of the five-day art festival in Berlin were simultaneously irritated, dismayed and enthused. The artists message about eavesdropping in the personal sphere resonated strongly with the public. Osoby odwiedzające pięciodniowy festiwal sztuki w Berlinie były jednocześnie poirytowane, skonsternowane i pełneentuzjazmu. Przesłanie artystów dotyczące podsłuchiwania osobistej sfery naszego życia odbiło się głośnym echem wśród publiczności. 12 The Art of Measuring Sztuka wykonywania pomiarów

5 STeel recycling ReCyKlIng STalI Technology helps broaden capabilities: Using latest equipment, survey firm taps non-traditional work areas. Technologia pozwala poszerzać możliwości: Dzięki korzystaniu z najnowszego sprzętu, firma geodezyjna działa w niekonwencjonalnych dziedzinach. 40 MISJa MOżlIwa DO wykonania Possible Mission Nothing is impossible. Garbage mountains turn to neat, grassy hillocks. Sitelink3D makes the change possible. nie ma rzeczy niemożliwych. góry śmieci przekształcane są w schludne, pokryte trawą pagórki. Sitelink3D sprawia, że zmiany stają się możliwe. 34 Edukacja jest kluczem Myanmar s infrastructure is old and needs attention. Now is the time to invest in students and technology to close the gap. Infrastruktura w Mjanmarie jest stara i potrzebuje natychmiastowej uwagi, dopóki konsekwencje nie są wielkie. Czas zainwestować w technologię i studentów, by wypełnić lukę. 56

6 TecHNoloGYINSIDE BIM i nowe narzę dzia dla fachowców In the age of instant access to almost anything, it s amazing to think that many craftsmen or trades on building sites remained tied to paper plans and the hand-to-hand exchange of information about what, and more importantly, exactly where to build. The tools for their job are clear: Hammers, drills, saws, levels and many more, but none of these give them the exact layout or plan position. The only ones that come close to doing it are lasers or measuring tapes, but like a level, these are local positioning tools. They have no idea where they are actually located and no way to access that data. Direct field access to the BIM (Building Information Modeling) model is needed. BIM brings clarity to the site and the office. The persons with where knowledge are typically the designer, engineer and surveyor. They manage data, design models, set the lot out, and provide critical layout services. Modiw epoce natychmiastowego dostępu praktycznie do wszystkiego, zaskakujące pozostaje to, że wielu rzemieślników lub fachowców na placach budowy nadal korzysta z papierowych planów oraz przekazuje z ręki do ręki informacje na temat tego, co, a co ważniejsze, gdzie wybudować. narzędzia potrzebne w ich pracy są oczywiste: młotki, wiertarki, poziomice i wiele innych, jednak żadne z nich nie umożliwia im stworzenia szkicu lub rozplanowania pozycji. Jedyne narzędzia, które wykonują przybliżone czynności to lasery lub taśmy miernicze, ale tak samo jak poziomica, są jedynie lokalnymi narzędziami do ustalania pozycji. nie mają pojęcia, gdzie się właściwie znajdują i nie ma sposobu na uzyskanie dostępu do danych. Bezpośredni dostęp z terenu do modelu BIM jest tutaj potrzebny. BIM (Modelowanie informacji o budynkach i budowlach) daje jasność w terenie i w biurze. Osoby, które mają wiedzę gdzie to zwykle projektant, inżynier i geodeta. Zarządzają danymi, projektują modefications to plans, re-establishing lost control points or plan changes are in their control where they should be. However getting that information to and from the trades before it is needed remains old school and has lots of room for improvement. As a leading provider of positioning solutions, Topcon understood the immediate need for information and the critical disconnect in getting it into the hands and tools of the people who rely upon it. Firstly, there was need for instant access to information and data. The cloud and BIM provided the foundation to support both the data and its delivery. Secondly, there was the need for easy-to-use tools not much more complex than their familiar drills or lasers that will instantly provide the where by using the data. le, tworzą szkic i zapewniają niezbędne usługi związane ze szkicem. wprowadzanie zmian w planach, ponowne ustanawianie utraconych punktów kontroli lub nanoszenie zmian na plan mają zawsze pod kontrolą i tak powinno być. Jednak przekazywanie i otrzymywanie tych informacji od specjalistów zanim będą potrzebne odbywa się w stary sposób i jest tutaj dużo do poprawy. Jako czołowy dostawca rozwiązań umożliwiających określanie pozycji, firma Topcon zrozumiała natychmiastową potrzebę uzyskiwania informacji oraz prawdziwy problem z dostarczaniem ich do rąk oraz narzędzi ludzi, którzy na nich polegają. Po pierwsze, potrzebny był natychmiastowy dostęp do informacji i danych. Chmura i BIM zapewniły fundament, który wspiera dane oraz ich dostarczanie. Po drugie, istniało zapotrzebowanie na narzędzia łatwe w użytkowaniu nie bardziej skomplikowane niż znane już wiertarki i lasery które natychmiast ujawni gdzie, korzystając z danych. 6

7 TecHNoloGYINSIDE Office, field, design and record all seamlessly connected Biuro, teren, projektowanie i dokumentacja wszystko nierozerwalnie powiązane With the introduction of the LN-100 (Layout Navigator), Topcon designed a connected positioning tool that is powerful and easy to use. Trades use it to set out from digital information. The instrument is self-levelling and brings fully robotic layout technology to day-to-day site operations. In many ways it is a surveyor s instrument for non-surveyors. Designers, surveyors and craftsmen use the same data set or BIM model. By maintaining the data in the cloud, it is always up to date and most importantly, the BIM model can be accessed with the design product that the professional prefers such as Autodesk AutoCAD or Revit. The surveyor with his field controller running Topcon MAGNET Field and the craftsman with the LN-100 running the Autodesk Point Layout and BIM 360 apps or Topcon MAGNET Layout can quickly have the latest information via cloud connectivity. The where and what access-gap is eliminated. wraz z wprowadzaniem ln-100 (layout navigator), firma Topcon zaprojektowała połączone z nim narzędzie do ustalania pozycji, które ma wielu możliwości i jest łatwe w użyciu. Specjaliści używają go do przygotowania się przy użyciu informacji cyfrowych. narzędzie samo się poziomuje i wprowadza w pełni zrobotyzowaną technologię tworzenia szkiców do codziennych operacji na placu budowy. Pod wieloma względami jest to narzędzie geodety dla osób, które nie są geodetami. Projektanci, geodeci i rzemieślnicy korzystają z tego samego zbioru danych lub modelu BIM. Dzięki temu, że dane przetrzymywane są w chmurze, zawsze są aktualne i, co ważniejsze, dostęp do modelu BIM można uzyskać przy użyciu oprogramowania do projektowania, preferowanego przez profesjonalistów, jak autodesk autocad lub Revit. geodeta z kontrolerem polowym i aplikacją Topcon MagneT Field oraz rzemieślnik z ln-100 pracujący w aplikacji autodesk Point layout i BIM 360 lub Topcon MagneT layout, może szybko uzyskać dostęp do najnow- Trades such as HVAC, electrical and plumbing can use the LN-100 and Autodesk BIM 360 Layout app to accurately mark out the positioning of their installations, and then use it to record as-built data to feed back into the BIM model. The use of interactive BIM models and tools are becoming widespread for the management and recording of building and infrastructure projects. There are a number of pieces to the BIM jigsaw, but thanks to the new tools of the trade, the picture is becoming very clear connectivity is the key to productivity and profit. Autodesk, the Autodesk logo, Auto- CAD, Revit, and BIM 360 are registered trademarks or trademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affiliates in the USA and/or other countries. szych informacji, łącząc się z chmurą. luka w dostępie do gdzie i co jest wyeliminowana. Fachowcy z dziedzin COwig, elektryki czy hydrauliki, mogą korzystać z aplikacji ln-100 i autodesk BIM 360, by dokładnie oznaczyć umiejscowienie instalacji, a następnie użyć ich do zapisu dokumentacji powykonawczej, by przekazać ją do modelu BIM. Korzystanie z interaktywnych modeli BIM i narzędzi staje się powszechne w zarządzaniu i dokumentowaniu budowy oraz projektów infrastruktury. Istnieje mnóstwo elementów w układance BIM, ale dzięki nowym narzędziom fachowców, obraz staje się bardzo jasny łączność jest kluczem do wydajności i profitów. autodesk, autodesk logo, autocad, Revit i BIM 360 to zarejestrowane znaki handlowe lub znaki handlowe autodesk, Inc., i/lub spółek zależnych i/lub jednostek stowarzyszonych w USa i/lub w innych państwach. 7

8 ZMIana ZaSaD gry Game The time spend in the layout portion is reduced to 50%. The Layout Navigator is a real game-changer. Czas spędzony nad tworzeniem schematu jest skrócony o 50%. nawigator tworzenia schematów naprawdę zmienia zasady gry For years, Jim Sickau had been searching for a tool that could simplify the layout facet of his concrete construction operation. The owner of ProLine Concrete, wanted an affordable instrument that could be operated by one person and did not demand that operator to be extremely survey savvy. He feels his search is finally over. His purchase of the Topcon LN-100 Layout Navigator has shown him that concrete layout and simplicity are not mutually-exclusive terms. The new tool has also proven that he did not need to break the bank to get great results. Already having cut layout times by a minimum of one-half, he calls it a game changer for his company. Won Him Over Sickau formed ProLine in 2000 and has grown it steadily into one of the largest concrete contractors in Western New York, United States of America, employing anywhere from 35 to 50 people and tackling more than 200 projects per year The nature of ProLine s 1862 business obviously 2352 demands an emphasis on concrete layout and a high degree of accuracy within that effort. Sickau said he s taken a number 219 Przez wiele lat Jim Sickau szukał narzędzia, które ułatwiłoby aspekt tworzenia schematów operacji związanych z konstrukcjami betonowymi. właściciel firmy Proline Concrete chciał mieć niedrogie narzędzie, którym mógłby sam operować i które nie wymagałoby, by operator był specjalistą w dziedzinie pomiarów. Teraz czuje, że jego poszukiwania nareszcie dobiegły końca. Zakup ln Topcon layout navigator pokazał mu, że wylewanie betonu i prostota nie są wykluczającymi się terminami. nowe narzędzie dowiodło, że nie trzeba rozbijać banku, by osiągnąć wspaniałe rezultaty. Ponieważ skrócił już czas tworzenia schematu o co najmniej połowę, mówi, że narzędzie zmieniło zasady gry dla jego firmy. 1 Całkowicie przekonany Sickau założył firmę Proline w 2000 roku i stopniowo rozwinął ją w jednego z największych wykonawców zajmujących się betonem w Zachodnim nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych ameryki, zatrudniając od 35 do 50 ludzi i wykonując ponad 200 projektów rocznie. Charakter działalności firmy Proline oczywiście wymaga kładzenia dużego nacisku na schemat konstrukcji betonowej i dużej dokładności. Sickau mówi, że zastosował już wiele metod na radzenie sobie z tym 1A

9 2962chanGer of approaches to tackling those demands, none of which was ideal. A visit to World of Concrete changed all that. I saw one of the Topcon s salespeople demonstrating a the Layout Navigator and was blown away by how simple it was. Everything from startup to overall operation seems to have been designed for ease of use. And it was genuinely affordable; I knew I had to have one of those. In true fashion, Sickau ordered two of the LN-100 units from the Buffalo branch of Admar Supply and was further impressed by the instrument s power and simplicity, leading him to make some major changes in his operation. The fact that the tool was so easy to use meant that I could confidently promote two of my men, Shane Torriere and Nate Grabar, to lead foremen and eliminate a surveyor I had on retainer. Simply Productive For ProLine s Torriere and Grabar, the navigator s simplicity translates to added production. Before we got this one, we were using a total station which was a great tool but it was a two-man operation, said Torriere. With the new unit I can handle the layout and that second man can either be right behind me starting the wymogiem, ale żadna z nich nie była idealna. wizyta na wydarzeniu world of Concrete wszystko zmieniła. widziałem sprzedawców Topcon demonstrujących layout navigator i byłem w szoku, jakie to proste. wszystko, od samego początku do końca operacji, zostało zaprojektowane z myślą o łatwości użytkowania. narzędzie było naprawdę w korzystnej cenie, więc wiedziałem, że muszę je mieć Prawdę mówiąc, Sickau zamówił dwie jednostki ln-100 z Buffalo oddziału firmy admar Supply i był jeszcze bardziej pod wrażeniem mocy i prostoty narzędzia, które umożliwiło mu wprowadzenie większych zmian w jego operacjach. Prawda jest taka, że prostota w użytkowaniu narzędzia oznaczała, że mogłem spokojnie awansować dwóch pracowników, Shane Torriere i nate grabar, na kierowników robót i mogłem zrezygnować z wynajmowania geodety. Po prostu produktywny Dla Tottiere a i grabara z Proline, prostota nawigatora przekłada się na dodatkową produkcję. Zanim nabyliśmy to narzędzie, korzystaliśmy z tachymetru, który był świetny, ale potrzeba było dwóch osób do całej operacji - mówi Torriere. - Dzięki nowej jednostce, ja mogę zająć się projektem, a druga osoba może stanąć za mną i rozpocząć szalunek lub pracować w innym miejscu. Podczas modułowej pracy przy domu, którą ostatnio wykonywaliśmy, utworzenie schematu wymagałoby pracy dwóch osób przez pół dnia przy użyciu tachymetru a ja sam wykonałem schemat w dwie godziny.

10 135 1A formwork or working elsewhere. On a modular home site we recently did, layout would have been a two-man, half day effort using our total station I did the layout myself in two hours Torriere s colleague, Nate Grabar cites similar results from laying out a parking lot in downtown Buffalo On this job, I did all four corners of a large parking lot in less than an hour, he said. In the past that would have been a full-day s work. Anybody with a basic knowledge of this type of work could start with the navigator and in a single day be doing accurate layouts. That, to me, is just amazing. Jim Sickau agrees and sees serious potential in what the new tool brings to ProLine s capabilities. That parking lot job was a better than a 600 square yard pour (500 square meters) and we did it in just over a day. The time we saved in the layout portion of that job was critical to how quickly we were out of there. It will be a great selling point for our services as we move forward it s a real game-changer for us. Larry Trojak Kolega Torriere a, nate grabar, przytacza podobne wyniki związane z projektowaniem parkingu miejskiego w Buffalo. Podczas pracy nad tym zleceniem, wykonałem wszystkie cztery narożniki dużego parkingu w czasie krótszym niż godzina - powiedział. - w przeszłości, ta praca zajęłaby mi cały dzień. Każdy, kto ma podstawową wiedzę na temat pracy tego typu, może zacząć z nawigatorem i w jeden dzień wykonać dokładne schematy. Dla mnie to jest wspaniałe. Jim Sickau zgadza się i widzi duży potencjał w możliwościach, które nowe narzędzie wnosi do firmy Proline. Praca nad parkingiem obejmowała wylewanie betonu na obszarze większym niż 600 jardów kwadratowych (500 metrów kwadratowych) i zrobiliśmy to w jeden dzień. Czas, który zaoszczędziliśmy na wykonywaniu projektu miał ogromny wpływ na to, jak szybko mogliśmy stamtąd zniknąć. To będzie świetny punkt sprzedażowy naszych usług, gdy będziemy iść na przód to narzędzie zmienia dla nas zasady gry. Larry Trojak

11 Power up your productivity From breaking ground to final inspection, Topcon s leading-edge jobsite automation give you the tools to be more efficient, improve your accuracy and better manage your data, machines, and crew. Experience how... TOKYO SAN FRANCISCO MOSCOW ROTTERDAM BRISBANE

12 The Art of Measuring Sztuka wykonywania pomiarów The visitors of the five-day art festival in Berlin were simultaneously irritated, dismayed and enthused. The artists message about eavesdropping in the personal sphere resonated strongly with the public. Osoby odwiedzające pięciodniowy festiwal sztuki w Berlinie były jednocześnie poirytowane, skonsternowane i pełneentuzjazmu. Przesłanie artystów dotyczące podsłuchiwania osobistej sfery naszego życia odbiło się głośnym echem wśród publiczności. After the euphoria comes the awakening. Afterglow, in the wake of the digital gold rush, was the consistent element throughout the Transmediale one of the biggest art and media festivals in Germany. And Afterglow was how organizers dubbed their event in Berlin s Haus der Kulturen (House of Cultures). inspired by data The event took a critical view of our times, and one of its top acts was an expansive installation by media artists Jamie Allen and David Gauthier. With Critical Infrastructure the artists inspired the irritation, discomfort and enthusiasm of the visiting public in equal measure. Topcon equipment provided the means for staging the installation. Po euforii nachodzi otrzeźwienie. afterglow, w okresie cyfrowej gorączki złota, był nieodłącznym elementem podczas Transmediale jednego z największych festiwali sztuki i mediów w niemczech. a afterglow to nazwa nadana przez organizatorów wydarzeniu, które odbywało się w Haus der Kulturen (Domu Kultury) w Berlinie. l Collecting, processing and evaluating data with their work of media art Critical Infrastructure Jamie Allen and David Gauthier made the main theme of this year s Transmediale come alive. l Zbieranie, przetwarzanie i ocena danych dzięki swojemu dziełu sztuki medialnej Krytyczna Infrastruktura, Jamie allen i David gauthier sprawili, że główny temat tegorocznego Transmediale ożył. Zainspirowani danymi Podczas wydarzenia prezentowano krytyczne spojrzenie na nasze czasy, a jednym z głównych aktów była ekspansywna instalacja wykonana przez artystów medialnych Jamie allena i Davida guthiera. Za pomocą Krytycznej Infrastruktury wywoływali w równym stopniu irytację, dyskomfort i entuzjazm wśród osób odwiedzających to miejsce. Firma Topcon zapewniła środki potrzebne do umiejscowienia instalacji. Zdarzy się to, co jest możliwe Uroczysty obiad się zakończył. Odespaliśmy nasze cyfrowe upojenie, a teraz pozostał jedynie kac. Tak zasadniczo organizatorzy Transmediale 2014 myślą o 12

13 l Everything is being disclosed: from the geographic position of the headquarters of Facebook, Google and Apple to Allen s remuneration itself. Transparency is one of the consequences of the ever growing volume of data. l wszystko jest ujawniane od pozycji geograficznej głównej siedziby firm takich jak Facebook, google i apple, aż po samo wynagrodzenia allena. Transparentność jest jedną z konsekwencji rosnącej objętości danych. stanie naszego cyfrowego świata. afterglow jak zmierzch lub dogasający żar to tytuł, który organizatorzy nadali tegorocznej edycji najważniejszego festiwalu sztuki i mediów w niemczech. Ponieważ zdarzy się to, co możliwe trzon sceny sztuki cyfrowej całkowicie się z tym zgadza. Opinie na temat Big data, przetwarzania danych w chmurze i danych z czujników na całym świecie są krytyczne. artyści medialni Jamie allen i David gauthier przekształcili te opinie w ekspansywną, pozytywną i namacalną instalację w Domu Kultury w Berlinie. What s possible will happen The dinner party is over. We ve slept off our digital intoxication, now only the hangover persists. That s essentially how Transmediale 2014 s organisers feel about the state of our digital world. Afterglow like dusk or dying embers that s the title the organisers gave to this year s edition of the most important art and media festival in Germany. Because what s possible will happen the heart of the digital art scene is in complete agreement about that. Opinions on big data, cloud computing or worldwide sensor data are critical. Media artists Jamie Allen and David Gauthier transformed these opinions into an expansive, positive and touchable installation in Berlin s House of Cultures. Ludzie, media, technologia Instalacje Jamiego allena wyrażają związek pomiędzy ludźmi, mediami i technologią oraz infrastrukturą. w Krytycznej Infrastrukturze głównym akcie pięciodniowego wydarzenia skupiającego się na mediach allen oraz jego kolega Davied gautier skupili się na infrastrukturze, jako na podstawie dla obiektów i danych. To dzieło sztuki powinno stymulować konwersację na temat danych 13

14 People, media, technology Jamie Allen s installations address the relationship between people, media, technology and infrastructure. In Critical Infrastructure the main act of the five-day media event Allen and his colleague David Gautier focussed on infrastructure as the basis for objects and data. This work of art should stimulate a conversation about geographic data and big data, said Allen. Rather than use geopositioning instruments in the usual way to survey the geography of a space, the artists wanted to shed light on the media landscape itself the landscape which forms the backdrop for festivals like Transmediale. Our message was aimed at having people reflect on how and where things are measured and on the volumes of data which are produced in the process. And we wanted to project that message onto the festival itself, explains Allen. At Transmediale, more than 50 Topcon tripods, total stations and theodolites filled the lobby in the House of Cultures. Self-generated optical or digital elements were added to all of the surveying instruments, thereby permitting the public to view a set of data created for the festival. The visitors encountered information about the geographic location of the biggest commercial data suppliers, for example such as Facebook, Google or Apple and even details on the remuneration Allen received for the installation. geograficznych i big data - mówi allen. Zamiast korzystać z narzędzi lokalizujących w typowy sposób, by przeanalizować przestrzeń geograficzną, artysta chciał rzucić światło na sam krajobraz mediów krajobraz, który tworzy kontekst dla takich festiwali jak Transmediale. nasze przesłanie miało za zadanie wywołać refleksje u ludzi na temat sposobu, w jaki różne rzeczy są mierzone oraz ilości danych, produkowanych w tym procesie. Chcieliśmy przenieść tę wiadomość również na sam festiwal - mówi allen. Podczas Transmediale, ponad 50 trójnogów, tachometrów i teodolitów firmy Topcon wypełniało hall w Domu Kultury. Samogenerujące optyczne i cyfrowe elementy zostały dodane do wszystkich narzędzi pomiarowych, co pozwoliło odwiedzającym zobaczyć zestaw danych stworzonych na potrzeby festiwalu. Odwiedzający mieli do czynienia z informacjami na temat lokacji geograficznej 14

15 A lot, not everything The visitors reacted to the media interpretation of the artist duo Allen and Gauthier with a mixture of enthusiasm and dismay. What is everyone doing with all of the data that s collected, asked the visitors: it is and will remain impossible to document everything because only so much is recorded by data. Even in the bleak scenario of Transmediale, this also offers a glimmer of hope for the dawn of a new day. Luca Wolf największych dostawców danych komercyjnych, jak Facebook, google czy apple oraz szczegóły dotyczące wynagrodzenia, które allen otrzymał za wynagrodzenie. Dużo, nie wszystko Odwiedzający reagowali na interpretację mediów duetu artystycznego allena i gauthiera połączeniem entuzjazmu i konsternacji. Co wszyscy robią z danymi, które są zbierane? często pytali odwiedzający. niemożliwe jest i pozostanie niemożliwym dokumentowanie wszystkiego, chociaż tak wiele zapisywane jest w postaci danych. nawet ponury scenariusz Transmediale daje nieco nadziei, że nadejdzie nowy dzień. Luca Wolf Topcon at Transmediale Topcon sponsored the hardware for the installation Critical Infrastructure created by the artist duo Jamie Allen and David Gauthier. With tripods, total stations and theodolites, the company provided the basis for this work of media art. Topcon understood our fascination and passion for measuring everything and everybody and supported us for that reason, said Jamie Allen in explaining the partnership. Topcon sees itself as a promoter of innovative ideas, technologies and approaches aimed at handling complex issues. Topcon places particular emphasis on education, in order to explain intricate and complex technologies in the simplest and most visible way. topcon na transmediale Firma Topconzasponsorowała sprzęt do instalacji Krytyczna Infrastruktura, stworzonego przez duet artystów Jamiego allena i Davida gauthiera. Za pomocą trójnogów, tachymetrów i teodolitów, firma zapewniła podstawę dla tej sztuki medialnej. Firma Topconrozumie naszą fascynację i pasję do mierzenia wszystkiego i wszystkich i z tego powodu udzieliła nam wsparcia - mówi Jamie allen, wyjaśniając partnerstwo. Firma Topcon widzi się jako promotora innowacyjnych pomysłów, technologii i podejścia do radzenia sobie ze skomplikowanymi problemami. Topconszczególnie skupia się na edukacji, by wyjaśnić zawiłe i kompleksowe technologie w najprostszy i najbardziej widoczny sposób. 15

16 Jak szwajcarski zegarek! Like a Swiss watch For the Swiss civil engineering and road construction company, Tozzo AG, innovation is more than just a word. Their construction machinery exemplify the state of the art. An asphalt paver with onboard precision gives a perfect new finish to a stretch of motorway between Berne and Zurich. Szwajcarska firma Tozzo ag / Sa innowację w budowie dróg traktuje dosłownie. Maszyny budowlane firmy pracują według najnowszych technologii. Rozściełacz do asfaltu z wbudowaną precyzją nadaje perfekcyjny, nowy kształt nawierzchni na odcinku autostrady pomiędzy Bernem i Zurychem. The Swiss have a reputation for doing things right. In many other countries, the surface of motorways comprises three layers of asphalt, but the Swiss even add a fourth layer. Tozzo AG is applying that method on a nine-kilometre-long section of the A1 motorway between Berne and Zurich where the concrete cover has developed cracks after 45 years of constant stress. Now that concrete cover is being replaced with a solid fourlayer asphalt cover and the heavily travelled section is being widened to six lanes. Szwajcarzy słyną z precyzji. Podczas gdy w wielu innych krajach nawierzchnie asfaltowe składają się zaledwie z trzech warstw asfaltu, Szwajcarzy nakładają cztery takie warstwy. Taką koncepcją budowlaną kieruje się firma Tozzo ag / Sa na dziewięciokilometrowym odcinku autostrady a1 miedzy Bernem i Zurychem. na czterech dotychczasowych pasach ruchu betonowa nawierzchnia po 45 latach trwałej eksploatacji zdążyła już popękać. Obecnie następuje jej wymiana na tym odcinku drogi i zastąpi ją solidna nawierzchnia asfaltowa składająca się z czterech warstw, a mocno uczęszczany odcinek rozbudowywany jest do 6 pasów ruchu. Fixed points and planning data Together with other partner firms, Tozzo was responsible for a large scope of services ranging from the removal of the concrete pavement to the earthworks and grading all the way to the application of the new asphalt cover. But the company dispensed with conventional surveying and stak- Stałe punkty odniesienia i dane planowania wraz z innymi firmami partnerskimi spółce Tozzo powierzono szeroki pakiet usług obejmujący rozbudowę betonowej jezdni poprzez prace wykopowe i roboty niwelacyjne aż po budowę nowej nawierzchni asfaltowej. Firma jednak całkowicie zrezygnowała z tradycyjnego dokonywania pomiarów i oznaczeń. To raczej maszyny budowlane firmy wykonują niemal wszystkie prace z niebywałą precyzją. 16

17 ing entirely. Rather, its construction machinery performs nearly all of the work with onboard precision instruments from Topcon. Surveyor Roger Sprenger explained in detail how the concept works: We don t use iron and cord anymore at all, but rather we use the fixed-point grid created by the owner together with the digital planning data. The drivers operating our machinery receive all of the geodata and planning information via the measurement and control systems from Topcon. This offers us huge savings in terms of personnel and man-hours. line up ensures precision One after another, the hydraulic excavators form the rough subgrade, and the tracked bulldozer pushes the subbase and does the fine grading. Then three asphalt pavers make their appearance. The lead paver in the middle of the trio, a Vögele Super from Tozzo s fleet of machinery, was specially equipped for the motorway project by the Swiss Topcon dealer Fieldwork AG. Its new fixture a single LPS unit for elevation adjustment with additional GPS support for controlling the direction of travel provides the required precision and keeps system costs reasonable. With the machinery control system, we install only the foundation layer and the base course of the asphalt cover, added Sprenger. The thickness of the layers formed in this way is already so precise that we can then lay the binder course and the surface course as a floating installation. Sometimes, such as on rainy days when the asphalt installation has to be suspended, the project partners use their trio of pavers to form the fine grading. Since all of the geodata, positioning data and scheduling data are available, the pavers can switch from one section of the construction site to another very rapidly. That makes the overall operation more flexible. Separate tasks can be coordinated with one another on short notice and adverse weather conditions cause fewer delays in the progress of the project overall. O szczegółach mówi geodeta Roger Springer Zaprzestaliśmy wszelkich prac z użyciem przestarzałych technologii, zamiast tego korzystamy ze stworzonej przez inwestora sieci nadrzędnych punktów odniesienia i cyfrowych danych dotyczących planowania. Kierowcy obsługujący nasze maszyny otrzymują całość informacji geodezyjnych i dotyczących rozplanowania za pośrednictwem systemów pomiarowych i kontrolnych firmy Topcon. w ten sposób w ogromnym stopniu oszczędzamy czas i zmniejszamy nakłady personalne. trio trzech maszyn, czyli precyzja Koparki formują spodek jezdni dokonując wykopu, po czym spycharka gąsienicowy plantuje dno wykopu i rozprowadza warstwy ścieralne pod nawierzchnię asfaltową. następnie do akcji wkraczają trzy rozściełacze do asfaltu. Maszyna wiodąca, znajdująca się pośrodku owej trójki, Vögele Super z parku maszynowego Tozzo wyposażona została specjalnie do tego projektu budowlanego przez szwajcarskiego dystrybutora Topcon firmę Fieldwork ag / Sa. Jego nowy element wyposażenia jednostka oparta na rozwiązaniu Single -lps (local Positioning System system lokalnego pozycjonowania) służąca do regulowania poziomu wysokości z dodatkowym wspomaganiem gps do sterowania kierunkiem jazdy zapewnia wymagany stopień precyzji dbając jednocześnie o utrzymanie kosztów systemowych na odpowiednim poziomie. Przy pomocy systemu kontroli maszyn nakładamy jedynie warstwę podstawową oraz warstwę nośną, tj. podbudowę asfaltową nawierzchni, dodaje Roger Springer. Dzięki temu już na tym etapie osiągamy tak precyzyjne grubości warstw, że następnie możemy płynnie nakładać warstwę wiążącą oraz wierzchnią. I m especially enthusiastic about the direct line to our system partner, Fieldwork. Their experts provide us with reliable support at all of our job sites. Szczególnie zadowolony jestem z bezpośredniego kontaktu z naszym partnerem firmą Fieldwork. Jej eksperci towarzyszą nam niezawodnie na każdym placu budowy. Reto Tozzo, General Manager 17

18 competitive edge through innovation Fresh ideas precisely implemented that could be the guiding principle of the young Tozzo Group. With our innovative force, we want to set ourselves apart from the other providers, said Reto Tozzo, one of the three brothers on the senior management staff. With our machinery control and surveying systems, we work more precisely, faster and more efficiently. Of course those benefits are also associated with high investment costs. But Tozzo is confident that his machinery technology will also ultimately reduce the cost of performing the work. Because the higher quality reduces the risk of deductions. Czasami, kiedy na przykład w dni deszczowe trzeba wstrzymać nakładanie asfaltu, nasi partnerzy w projekcie wykorzystują trio trzech maszyn także w celu nałożenia warstwy ścieralnej. Z uwagi na to, że wszystkie dane geodezyjne, dotyczące położenia, oraz dane dotyczące rozplanowania dostępne są w wersji elektronicznej, maszyny mogą szybko przemieszczać się z jednego odcinka budowy na drugi. Dzięki temu cały proces przebiega bardziej elastycznie. Możliwe jest określenie poszczególnych prac z odpowiednią precyzją czasową, a niedogodności pogodowe w mniejszym stopniu opóźniają postępy na budowie. Lepsza jakość dzięki innowacji Precyzyjne wdrażanie innowatorskich pomysłów- to mogłoby posłużyć jako motto nowej grupy firm Tozzo. Swoją innowacyjnością chcielibyśmy się wyróżniać pośród innych wykonawców, wyjaśnia Reto Tozzo, jeden z trzech braci w sztabie generalnym. Dzięki naszemu systemowi pomiarowemu i kontroli maszyn pracujemy dokładniej, szybciej i skuteczniej. Oczywiście z tymi korzyściami wiążą się także wysokie inwestycje. Reto Tozzo jest jednak głęboko przekonany, że jego rozwiązania w zakresie techniki maszynowej ostatecznie przyniosą korzyści dla tego typu prac, ponieważ wyższa jakość oznacza mniejsze potrącenia po inwestycji. An interim review already showed favourable results. That was the halfway point for the main work of the motorway project, which will be completed in Up to that point everything had gone according to schedule and all asphalt samples measured within the specified tolerances. For Tozzo, this confirms the approach that his company has taken: We are pleased to be able to use Topcon systems. I m especially enthusiastic about the direct line to our system partner, Fieldwork. Their experts provide us with reliable support at all of our job sites. Joachim Zeitner Bilans pośredni latem 2013 roku już wypadł korzystnie. Był to półmetek głównych prac związanych z projektem, który ma zostać zakończony jesienią 2014 roku. Jak dotąd wszystko przebiegało zgodnie z harmonogramem, a wszelkie próby odbioru technicznego nawierzchni asfaltowej wykazały wartości w granicach tolerancji. Reto Tozzo widzi w tym potwierdzenie założeń firmy i stwierdza: Cieszymy się, że możemy korzystać z systemów i rozwiązań Topcon. Szczególnie zadowolony jestem z bezpośredniego kontaktu z naszym partnerem firmą Fieldwork. Jej eksperci towarzyszą nam niezawodnie na każdym placu budowy. Company manager Reto Tozzo is making high precision in road construction the corporate creed of his medium-sized business. Dla szefa firmy Reto Tozzo nadrzędną zasadą w jego przedsiębiorstwie jest wysoka precyzja w budowie dróg. Joachim Zeitner 18

19 Monitoring Solutions TUNNELS CIVIL ENGINEERING BRIDGES PLANT AND PROCESS ENGINEERING +++ design: grafit-werbeagentur.de

20 700,000 cubic-yards metrów sześciennych North Carolina contractor uses new technology to monitor haul trucks productivity on rural Virginia dam reconstruction. wykonawca z Karoliny Północnej stosuje nową technologię w celu monitorowania produktywności wozideł sztywnoramowych podczas rekonstrukcji tamy w wirginii. When Hillsboro, North Carolina-based Thalle Construction Company, in the United States of America, decided to expand its use of new technology, it did so on a massive $ 26 million / 20 million earthen dam construction project. Called the New Ragged Mountain Dam, and located just west of Charlottesville, the new dam will replace a pair of existing structures and provide additional water capacity for the area, according to project manager Andrew Wells. This job started in April of 2012 and it has a fairly tight window for completion, he said. We will be moving more than 700,000 cubic yards (535,000 cubic meters) of material by the time we are done and when you are moving anything of that volume, it s critical to know where that material is going, how long it s taking to get there, and so on. l Marking on Paper In this day of increasingly-sophisticated solutions to on-site challenges, it seems hard to comprehend that, even today, load counts are often tracked using penciled tally marks on a sheet of paper yet that is indeed the case. And that approach, while tried, is not always true, according to Topcon software sales specialist, Evan Monroe. gdy firma Thalle Construction Company, mieszcząca się w Hillsboro w Północnej Karolinie w Stanach Zjednoczonych, zdecydowała się na zwiększenie zakresu korzystania z nowej technologii, zrobiła to podczas ogromnego, wartego 26 milionów $ / 20 milionów projektu konstrukcji zapory. Konstrukcja została nazwana new Ragged Mountain Dam i znajduje się na zachód od Charlottesville. Zastąpi ona istniejące już struktury i, jak twierdzi kierownik projektu andrew wells, zapewni dodatkową ilość wody w rejonie. Praca nad projektem rozpoczęła się w kwietniu 2012 roku i ma zostać ukończona w dość krótkim terminie - stwierdza. - Przemieścimy ponad jardów sześciennych ( metrów sześciennych) materiału, zanim ukończymy projekt, a jeśli przemieszcza się coś o takiej objętości, ważne jest, by wiedzieć, gdzie materiał zostanie przeniesiony, ile czasu zajmie dotarcie do tego miejsca i tak dalej. l Zaznaczanie na papierze w czasach coraz bardziej wyrafinowanych rozwiązań dla wyzwań istniejących na placu robót, trudno jest zrozumieć, że nawet obecnie ładunki są śledzone za pomocą zestawienia rozpisanego ołówkiem na kartce papieru, ale tak naprawdę się dzieje. 20

21 według specjalisty ds. sprzedaży w firmie Topcon evana Monroe, takie podejście, chociaż wypróbowane, nie zawsze jest dobre. Manual tallies are pretty basic but rely upon the attentiveness of the haul truck operator, he said. While most are good conscientious workers, there is always that possibility of error. And with the slim margins on today s projects, there is simply no room for that. Wells agrees with Monroe s assessment. Failure to accurately monitor how many loads are moving, he said, can skew volume totals in one direction or the other. That, in turn, can prompt the addition or removal of a truck to the operation. The average base rental for a haul truck is about $ 10,000 ( 8,000) a month, so it s a significant expense, he said. Add Ręczne zapiski to podstawa, ale są zależne od uwagi operatora wywrotki - mówi mężczyzna. - Chociaż większość z nich to obowiązkowi pracownicy, zawsze istnieje możliwość popełnienia błędu. a w przypadku niewielkich marginesów przy dzisiejszych projektach, po prostu nie ma na to miejsca. wells zgadza się z oceną Monroe. wyraża on przekonanie, że błąd w dokładnym monitorowaniu ilości przemieszczonych ładunków może fałszować łączne wyniki w jednym lub drugim kierunku. To z kolei może spowodować dodanie lub wycofanie pojazdu z operacji. Średni podstawowy koszt wynajęcia wozidła sztywnoramowego to około $ (8 000 ) miesięcznie, więc jest to znaczny wydatek - mówi. - Dodajmy do tego jeszcze pensję operatora, koszt benzyny, itd., i wyjdzie nam koszt równy $ ( ) miesięcznie. w przeciwnym razie, jeśli te błędne cyfry będą powodem do wycofania wywrotki, produkcja na terenie prac natychmiast ucierpi co znów będzie wiązało się ze sporymi kosztami. To system, który wymagał naprawienia i właśnie on jest podstawą HT-30 i Sitelink3D enterprise firmy Topcon, które zostały zaprojektowane, by wykonywać te czynności i wiele innych. 21

22 in the operator s salary, the cost of fuel, and so on, and you re looking at a $ 25,000 ( 20,000)-a-month ticket. Conversely, if those bogus numbers prompt you to cut a haul truck, onsite production will quickly suffer costing big money on that end. It s a system that needed fixing and that s the basis of what HT-30 and Sitelink3D Enterprise from Topcon are designed to do that, and a whole lot more. l One-Two Punch The company has equipped two of its haul trucks a Volvo 840D and a Volvo 835D with the tracking and reporting system. Those trucks continually feed data (load time, time to destination, drop time, type of material, etc.) out to the web-based Sitelink3D Enterprise system. l współudział w odniesieniu sukcesu Firma wyposażyła dwie wywrotki Volvo 840D i Volvo 835D w system śledzenia i raportowania. Te pojazdy nieustannie dostarczają dane (czas załadunku, czas dojazdu do celu, czas wyładunku, rodzaj materiału, itd.) do opartego na sieci Sitelink3D enterprise. w przeszłości zbieraliśmy dane z prac poprzez obserwację działań naszych pojazdów i w oparciu o te obserwacje, próbowaliśmy określić, czy przypisaliśmy do tej pracy odpowiednią ilość sprzętu oraz jego rodzaj - stwierdza wells. In the past, we would get a snapshot of the job, by watching our trucks in action and, based on that, try to determine whether we had enough equipment and the right type assigned to the job, said Wells. The system allow us to constantly monitor the load-to-unload cycles and then create reports, in both time and volumes, which will average it over any given period. Based on those reports, he said, they can immediately see that if their haul trucks have been running non-stop, but overall production is still lagging another truck needs to be added. If the report shows an hour of idle time per haul truck per day over a two-week period, they know they have one more truck than needed. l Sitelink3D in charge At the site, Sitelink3D Enterprise is also collecting information from Thalle s 3D-MC 2 -equipped dozers as well as from several data collectors. In addition to being able to generate valuable progress or volume reports, the software allows file transfers and remote support on each connected machine. And, using Pocket3D, the Topcon grade management system, Thalle s survey personnel can connect to the same platform and see activities such as topos in real-time in the office. - System pozwala nam nieustanie monitorować cykl załadunek-rozładunek i tworzyć raporty dotyczące zarówno czasu jak i objętości, przez co uzyskujemy średnią z danego czasu. w oparciu o te raporty dodaje mężczyzna możemy od razu zobaczyć, czy mimo tego, że wozidła sztywnoramowe pracowały bez przerwy, ogólna produkcja jest słaba i trzeba dodać kolejny pojazd. Jeśli raport pokazuje godzinę bezczynności wozidła w ciągu dnia przez ponad dwa tygodnie, wiemy, że mamy o jeden pojazd za dużo. l Główny dowodzący Sitelink3D na obszarze prac, Sitelink3D enterprise zbiera również informacje ze spycharek wyposażonych w 3D-MC 2 firmy Thalle oraz z różnych kolektorów danych. Poza tym, że jest w stanie wpłynąć na cenny postęp lub raporty o objętości, to oprogramowanie pozwala na przenoszenie plików oraz zdalne sterowanie w każdej podłączonej maszynie. Dodatkowo, dzięki stosowaniu Pocket 3D programu firmy Topcon do tworzenia projektów cyfrowych, personel badawczy firmy Thalle 22

23 in the These operator s are benefits salary, that the cost can really of fuel, add and up, so he on, said. and Just l współudział może podłączać w odniesieniu się do tej samej sukcesu platformy i obserwować z biura czynności na you re having looking the at ability a $ 25,000 to send ( updated 20,000)-a-month files to our ticket. dozers, or Firma budowie wyposażyła w przestrzeni dwie wywrotki w czasie Volvo rzeczywistym. 840D i Volvo 835D w system śledzenia i raportowania. Te pojazdy nieustannie dostarczają dane (czas załadunku, Conversely, remotely if look those at the bogus screen numbers in one prompt of the haul you trucks to cut without a haul having truck, to onsite physically production go out will there quickly is huge. suffer And being costing able to czas To dojazdu są korzyści, do celu, które czas naprawdę wyładunku, się rodzaj liczą - materiału, mówi itd.) do opartego na big money have a on real, that verifiable end. It s a sense system of that where needed we are fixing from and week-siecto-week mężczyzna. Sitelink3D enterprise. - Sama możliwość wysyłania zak- the basis invaluable of what HT-30 from a and budgetary Sitelink3D point Enterprise of view. I even that s tualizowanych plików do naszych spycharek albo from have Topcon a version are designed of Sitelink3D to do installed that, and on my a whole phone, lot which w przeszłości zdalne spoglądanie zbieraliśmy na ekran dane z w prac jednej poprzez z wywrotek obserwację działań naszych bez i w oparciu potrzeby o te chodzenia obserwacje, próbowaliśmy określić, czy przypisali- more. allows me to look in on the project even when I m away pojazdów from the site. śmy na do tej miejsce, pracy odpowiednią to ogromna ilość ko-sprzętrzyść. oraz jego rodzaj - stwierdza wells. l One-Two Punch a możliwość posiadania The company l expanding has equipped the effort two of its haul trucks a Volvo prawdziwego, możliwego do 840D At and the present a Volvo time, 835D Thalle with has the 3D-MC tracking on and two reporting of its dozers potwierdzenia poczucia, gdzie system. and Those HT-30 trucks on two continually haul trucks, feed but data Wells (load says, time, based time on jesteśmy z tygodnia na tydzień to destination, what they ve drop seen time, thus type far, of there material, are additional etc.) out purchases to the jest nieoceniona z budżetowego web-based looming Sitelink3D in the future. Enterprise system. punktu widzenia. Mam nawet zainstalowaną wersję In the For past, us, if we would can optimize get a snapshot our equipment of the use, job, we by know Sitelink3D na moim telefonie, co pozwala mi spoglądać na projekt, nawet watching there our will trucks be a cost in action savings and, associated based on with that, it. try We to have gdy jestem z dala od miejsca wykonywania prac. determine some jobs whether in the we works had enough including equipment this one and that the include right some type big assigned cuts with to the tight job, grade said requirements. Wells. The system To be able l Zwiększanie wysiłków allow to us do to that constantly without a monitor dozer, the will save load-to-unload me that other cycles piece; Obecnie, firma Thalle posiada 3D-MC 2 w dwóch spycharkach i HT-30 w dwóch and then create reports, in both time and volumes, which wywrotkach, ale wells twierdzi, że w oparciu o to, co zaobserwowali do tej pory, will average it over any given period. w przyszłości będą dokonywać kolejnych zakupów. Based on those reports, he said, they can immediately see that if their haul trucks have been running non-stop, but overall production is still lagging another truck needs to be added. If the report shows an hour of idle time per haul truck per day over a two-week period, they know they have one more truck than needed. - System wiemy, pozwala że jeśli nam możemy nieustanie zoptymalizować monitorować sprzęt, cykl z załadunek-rozładunek którego korzystamy, będzie i tworzyć to powiązane raporty dotyczące z oszczędnościami. zarówno czasu Mamy jak już i objętości, pewne prace przez w co toku uzyskujemy łącznie z średnią tą z a danego to oznacza czasu. spore cięcia w związku ze ścisłymi wymogami pochylenia terenu. Jeśli będziemy w stanie im sprostać bez spycharki, znów zaoszczędzimy, i w oparciu ponownie o te wszystko raporty opiera dodaje się mężczyzna o optymalizację możemy użytkowania. od razu Mamy zobaczyć, szczęście, czy że mimo kadra tego, zarządzająca że wozidła sztywnoramowe jest na bieżąco, pracowały a patrząc na bez to, przerwy, co zrobiliśmy ogólna tutaj produkcja jest mie, słaba również i trzeba stoi za dodać tym postęp. kolejny wiedzą pojazd. już, Jeśli że raport właśnie pokazuje tak trzeba godzinę postępować. bez- przy taczynności wozidła w ciągu dnia przez ponad dwa tygodnie, wiemy, że mamy o jeden pojazd za dużo. l Sitelink3D in charge At the site, Sitelink3D Enterprise is also collecting information from Thalle s 3D-MC 2 -equipped dozers as well as from several data collectors. In addition to being able to l Główny dowodzący Sitelink3D generate again, valuable it s about progress optimized or volume use. We reports, are fortunate the software to have na obszarze prac, Sitelink3D enterprise zbiera również informacje ze spycharek allows management file transfers in and place remote that, support based on on what each we ve connected done here wyposażonych w 3D-MC 2 firmy Thalle oraz z różnych kolektorów danych. Poza machine. at the And, dam, using are behind Pocket3D, this push; the Topcon they already grade management right system, thing Thalle s to do. survey personnel can connect to the gramowanie pozwala na przenoszenie plików oraz zdalne sterowanie w każdej know it s the tym, że jest w stanie wpłynąć na cenny postęp lub raporty o objętości, to opro- same platform and see activities such as topos in real-time podłączonej maszynie. Dodatkowo, dzięki stosowaniu Pocket 3D programu in the office. firmy Topcon do tworzenia projektów cyfrowych, personel badawczy firmy Thalle Tracking and Counting Dumps: l Tracking: Position, Time and Distance of materials l Load location: Check & Registered l Dump location: Check & Registered 23 22

24 As children, Chris and Gijs Ploegam already knew that some day they would start their own business. Dad provided the start-up capital and our mum made preparations. In 1995, sister Yvonne joined the ranks and runs now the financialand business affairs. Już jako dzieci, Chris i gijs wiedzieli, że któregoś dnia założą własną firmę. Tata zapewnił kapitał na uruchomienie działalności, a nasza mama dokonała wszystkich przygotowań. w 1995 roku, siostra yvonne dołączyła do szeregów firmy i obecnie zajmuje się sprawami finansowymi i handlowymi. Room for River Waal Przestrzeń dla rzeki Waal The grounds of Ploegam in Vinkel, The Netherlands, look empty. All blue-orange cranes, dumpers and shovels are under way on projects. The nearest is in Nijmegen, the Space for the River Waal project where relocation of the dike and digging a secondary channel will give the Waal locally more space. Thanks to these measures, flooding in the area will forever become a thing of the past. People and material will move 5 million cubic meter (180 million cubic feet) of soil in the coming years or 250 thousand fully loaded trucks, while removing the soil. Ploegam is really proud: this is the largest job that the company has ever taken on. l Family business Ploegam-ers are go-getters, people with both feet on the ground. If there are problems, we resolve them together. Because, no matter what we start, we always finish it off. More than 25 years after its establishment, we see a strong and Teren firmy Ploegam w Vinkel w Holandii wygląda na opustoszały. niebieskopomarańczowe dźwigi, wywrotki i koparki są w drodze do pracy nad projektami. najbliższy znajduje się w nijmegen projekt Space for the River wall w którym zmiana lokacji rowu oraz wykopanie drugiego kanału, zwiększy ilość przestrzeni dla rzeki waal w tym miejscu. Dzięki podjęciu takich środków, powodzie w tej okolicy na zawsze staną się przeszłością. Podczas wykonywania prac, ludzie oraz urządzania przemieszczą 5 milionów metrów sześciennych (180 milionów stóp sześciennych) ziemi w ciągu najbliższych lat lub 250 tysięcy w pełni załadowanych ciężarówek. Firma Ploegam jest naprawdę dumna, ponieważ jest to największe przedsięwzięcie, w jakim do tej pory wzięła udział. l Firma rodzinna Członkowie firmy Ploegam to osoby przedsiębiorcze, twardo stąpające po ziemi. Jeśli pojawiają się problemy, wspólnie je rozwiązujemy. Ponieważ nie ważne, co zaczynamy, zawsze wykonujemy pracę do końca. Po ponad 25 latach od rozpoczęcia działalności, widzimy silną i decyzyjną firmę na czasie. Chris wspomina: na początku akceptowaliśmy głównie mniejsze zlecenia. Rodzaj pracy się zmienił, nasze doświadczenie oraz liczba pracowników wzrosły, a jako wykonawcy chcieliśmy zaistnieć w dziedzinie wykonywania 24

25 decisive company keeping up with themes. Chris Ploegam looked back, In the beginning, we mainly accepted smaller jobs. The type of work changed, our experience and number of employees grew and we as contractors also wanted to become players in contracting public works. Since Ploegam does everything itself, from the maintenance of the machines to lay out, measure and write out action plans, it was necessary to invest considerably in knowledge and material. The past few years were exciting for Ploegam. Substantial risks have been taken in order to comply with new contract forms in ground-, road- and hydraulic engineering placing growing and increasingly demanding needs on quality and smart, safe and sustainable solutions. Management is fully adapted for that purpose. Had we not done this, we would have missed out on a project like Space for the River Waal, according to Chris. l Peg-free, automation and cloudview Extensive automation makes it possible to maintain control of work processes, both in the office and on projects. In the meantime, the business consists of more than 100 people working from multiple locations and projects, and the work no longer only consists of creating manure pits and other relatively small-scale commissions. In addition to the Space for the River Waal project, Ploegam works on a Space for the River project in Zwolle and provides the groundwork and a portion of the piping and ground design for a purification facility in Dinxperlo, the province of Gelderland. Surveyors and operators work efficiently ( peg-free ) thanks to GPS and GLONASS receivers and associated hard- and software with which the three excavators and shovels are fitted. Implementers and project leaders use registration software to have available at all times the current figures, among other things, materials. The Topcon systems also seamlessly integrate into other equipment and software. If we so wish, we can even use the Sitelink3D Enterprise, an in the cloud solution enabling us to see and follow the data at the workplace in real time. Opportunities are plentiful and more jobs are in view due to mature technologies and capacities of our people. But above all, we need to be able to rely on operating systems serving us at all times. That is certainly the case for us, said Chris. Sonja van Poortvliet de Bruijn kontraktów dotyczących prac publicznych. Ponieważ firma Ploegam wszystkim zajmuje się sama, począwszy od konserwacji maszyn aż do projektów, pomiarów i rozpisywania planów działania, konieczna była znaczna inwestycja w wiedzę i sprzęt. Ostatnie lata były ekscytujące dla firmy Ploegam. Podejmowano znaczne ryzyko, by dopasować się do nowych form kontraktów z dziedziny inżynierii geotechnicznej, drogowej i hydrotechnicznej, w której rośnie zapotrzebowanie na dobre jakościowo, inteligentne, bezpieczne oraz dające się utrzymać rozwiązania. Kadra zarządzająca została w pełni zaadaptowana do tego celu. gdybyśmy tego nie zrobili, projekty takie jak Space for the River waal przeszłyby nam koło nosa - mówi Chris. l Brak znakowania palikami, automatyzacja robót Szeroka automatyzacja umożliwia zachowanie kontroli nad procesem pracy, zarówno w biurze, jak i przy projektach. Tymczasem biznes składa się z ponad 100 ludzi pracujących w różnych lokacjach i przy różnych projektach, a nasza praca nie polega już tylko na tworzeniu dołów na obornik oraz innych zleceń na małą skalę. Poza projektem Space for the River waal, firma Ploegam pracuje nad projektem Space for the River w Zwolle, a także wykonuje prace gruntowe i zapewnia system rur oraz ukształtowanie terenu dla oczyszczalni w Dinxperlo w prowincji gelderland. geodeci oraz operatorzy pracują wydajnie (bez znakowania palikami) dzięki odbiornikom gps i glonass oraz powiązanym urządzeniom i oprogramowaniu, które umożliwiło dostosowanie trzech czerpaków i koparek. Realizatorzy i szefowie projektów korzystają z oprogramowania rejestrującego, które umożliwia im stały dostęp do bieżących obliczeń oraz między innymi do zasobów. Systemy Topcon również bez problemów integrują się z innym sprzętem oraz oprogramowaniem. Jeśli chcemy, możemy nawet skorzystać z Sitelink3D enterprise, czyli rozwiązania opartego na chmurze, które umożliwia nam przeglądanie oraz przesyłanie danych w miejscu pracy w czasie rzeczywistym. Istnieje wiele możliwości, a dojrzałe technologie i zdolności naszych ludzi dają szansę na utworzenie nowych miejsc pracy. ale przede wszystkim, musimy mieć możliwość polegania na systemach operacyjnych, którymi nieustannie się posługujemy. Tak wygląda sprawa w naszym przypadku - komentuje Chris. Sonja van Poortvliet de Bruijn 25

26 LiDAR Hits the Rails Cars, trains and Samochody, pociągi i mapowanie mobilne lidar zabiera się za pociągi mobile mapping Wisconsin railway uses mobile scanning system to identify potential clearance issues. Kolej w wisconsin stosuje mobilny system skanowania, by identyfikować potencjalne problemy z przejazdem. Much like the apps that proliferate our smartphones today, LiDAR is one of those technologies for which the possibilities seem endless. Already proven in a host of survey and construction-based operations, LiDAR has also intrinsic value in peripheral applications such as mining and aggregate inventory, forensic work, utility line inspection, GIS data gathering, and more. Added to that list, thanks to an ongoing project for the Wisconsin & Southern Railroad (WSOR), USA, is rail line clearance inspection. LiDAR stands for Light Detection And Ranging. As part of a bridge maintenance program, TerraTec Engineering recently wrapped up the scanning of more than 570 miles (900 km) of WSOR track using a Topcon IP-S2 LiDAR-based scanning system. Progressive rail industry For many, railroads conjure up mental images of a stodgy, passé form of transportation, utilizing outdated technology. In actuality the rail industry is quite progressive, using everything from ultrasonic sensors to detect cracks in wheels, to onboard GNSS for fleet navigation and tracking. According to Jeff Francis, co-owner and principal with Wisconsin-based TerraTec Engineering, the overall rail project is to rate, evaluate and create a management plan for their bridge system, but a major component of it specified that the company chosen had to scan the bridges and the corridor for clearance purposes. TerraTec responded to those needs with IP-S2 LiDARbased mobile scanning system which they leased from Topcon dealer Positioning Solutions Company (PSC). Podobnie jak aplikacje, które rozpowszechniają się w naszych smartfonach, lidar jest jedną z tych technologii, których możliwości wydają się być nieograniczone. lidar sprawdził się już w geodezji i operacjach budowlanych, ale jest również wartościowy dla aplikacji peryferyjnych jak narzędzia do eksploatacji / zbierania danych, analizy sądowe, sprawdzanie zbrojeń, zbieranie danych gis i więcej. Do tej listy, dzięki trwającemu projektowi dla kolei wisconsin & Southern Railroad (wsor), USa, dodać można sprawdzanie przejezdności torów kolejowych. lidar to skrót utworzony od wyrażenia light Detection and Ranging (laserowy system wykrywania i zwiększania zakresu obrazowania). Jako część programu utrzymania mostu, program TerraTec engineering niedawno objął skanowanie ponad 570 mil (900 km) trasy wsor, przy użyciu systemu skanowania opartego na IP-S2 firmy Topcon. Postępowy przemysł kolejowy Dla wielu osób tory kolejowe przywodzą na myśl obraz drętwej, przestarzałej formy transportu, stosującej stare technologie. Tak naprawdę, przemysł kolejowy jest całkiem postępowy i korzysta ze wszystkiego od czujników ultradźwiękowych by wykryć pęknięcia kół, po gnss na pokładach w celu nawigacji floty i śledzenia jej. według Jeffa Francisa, współwłaściciela i dyrektora TerraTec engineering w wisconsin, ogólny projekt kolejowy ma służyć oszacowaniu, ocenie i stworzeniu planu zarządzania dla ich systemu mostów, ale główny punkt 26

27 zakładał, że wybrana firma musi przeskanować mosty i korytarze pod kątem przejezdności. TerraTec jest dopasowany do tych potrzeb dzięki mobilnemu systemowi skanowania opartemu na IP-S2 lidar, który wypożyczony jest od dealera Topcon Positioning Solutions Company (PSC). racjonalne uzasadnienie skanowania Cel długofalowy dla kolei był prosty: jeśli spedytor dzwoni do nich i podaje wielkość ładunku, chcą być w stanie umieścić taką informację w bazie danych i od razu określić, gdzie mogą występować konflikty systemowe. Scanning rationale The long-term goal for the railroad was simple: if a shipper calls them with a load size, they want to be able to input that information into a database and immediately be able to determine where conflicts on the system might occur. According to Francis, a common choke point on a railroad might be a bridge or sharp curves that are hard to modify without some major investment. There are, however, many conflicts on the line that can be easily resolved vegetation growth that can be cut, signals that can be relocated at crossings to widen clearances or posts or mile-markers that can be relocated. Making Tracks The scanning itself was done in two phases. TerraTec s Bob Schmalzer (accompanied by a railroad pilot supplied by WSOR) first rode the entire network to establish control points on bridge structures and at crossings. During that pre-scan run, we magnet-mounted a GNSS unit onto the truck s hood and collected a centerline, top of rail point at 100-foot (30 m) intervals, he said. By doing that, when we came back to do the actual scan, we could run two 20-mile (32 km) segments using a static GNSS station point within that line. And, because we were scanning those control points, we could then tap back into them during post-processing. ip-s2 Anatomy The IP-S2 consists of three high-resolution LiDAR scanners to generate a 3-D point cloud that captured everything the high-rail vehicle encountered as it rode the rails. The system runs on a cab-mounted laptop into which all the data is collected and stored. według Francisa, główny punkt zatorów na linii kolejowej może występować na mostach lub ostrych zakrętach, które trudno zmodyfikować bez dokonania większych inwestycji. Jednak istnieje wiele konfliktów na linii, które można łatwo rozwiązać wzrost wegetacyjny roślin, które można obciąć, sygnały, które można przemieszczać w obrębie przejazdów kolejowych, by poszerzyć przejazd lub słupy albo oznaczenia odległości, które można przenieść. tworzenie torów Sam proces skanowania przeprowadzony był w dwóch etapach. Bob Schmalzer z TerraTec (towarzyszył mu motorniczy z wsor) najpierw przejechał całą trasę, by ustalić punkty kontrolne na mostach i przejściach kolejowych. Podczas jazdy poprzedzającej skanowanie, przymocowaliśmy na magnes gnss do dachu pojazdu i uzyskaliśmy linię centralną i górne punkty torów na każdych 100 stopach (30 m), powiedział mężczyzna. w ten sposób, gdy wróciliśmy do skanowania, przejeżdżaliśmy 20-milowe (32 km) segmenty i korzystaliśmy ze statecznej stacji gnss na tej linii. a ponieważ skanowaliśmy punkty kontrolne, mogliśmy ponownie z nich skorzystać w procesie przetwarzania końcowego. anatomia IP-S2 IP-S2 składa się z trzech skanerów lidar o wysokiej rozdzielczości, które tworzą punkt chmury 3D, która potrafi uchwycić wszystko, co minął pojazd dwudrogowy, 27

28 The IP-S2 control unit has multiple sensors and a dual-frequency GNSS receiver that tracks both GPS and GLONASS signals to maximize positioning by determining the vehicle s position and attitude on a real-time basis. Vehicle wheel encoders compare rotation speeds, improving positioning accuracy even further. The camera system captures 360 digital images at a rate of six pictures every three meters. The images are then stitched together in post-processing to produce a spherical street level-type photo that can be accessed in conjunction with the point cloud data. Scanning in Their Future? Francis said the WSOR project has been extremely successful, and as an added plus, despite being the powerful tool that it is, the IP-S2 was extremely easy to use. We see a real long-range value in other industries for whom clearance issues are a concern. This is one of those tools for which new uses will continue to arise and we now have the experience under our belts to gain a real competitive edge. Larry Trojak jadąc wzdłuż torów. System działa na laptopie zamontowanym w kabinie, na którym przechowywane i zbierane są wszystkie dane. Jednostka kontrolna IP-S2 ma wiele czujników i odbiornik gnss o podwójnej częstotliwości, który śledzi sygnał gps oraz glonass, by zwiększyć zakres ustalania pozycji poprzez określanie pozycji pojazdu oraz jego położenia w czasie rzeczywistym. Urządzenia kodujące zamontowane na kołach pojazdu porównują prędkość rotacji, co jeszcze bardziej poprawia dokładność ustalania pozycji. System kamer obejmuje obrazy cyfrowe pod kątem 360, z prędkością sześciu zdjęć na trzy metry. Obrazy są następnie łączone ze sobą podczas przetwarzania końcowego, dzięki czemu powstaje fotografia na poziomie sferycznym, które może być oceniona razem z danymi w punktach chmury. Skanowanie w przyszłości? Francis powiedział, że projekt wsor odniósł niezwykły sukces, a dodatkowym plusem jest to, poza tym, że jest potężnym narzędziem, że IP-S2 jest niezwykle łatwy w użyciu. widzimy prawdziwą, długodystansową wartość w innych przemysłach, dla których kwestia przejezdności terenu jest niezwykle ważna. To jedno z tych narzędzi, dla którego będą stale pojawiać się nowe sposoby wykorzystania, a my zyskaliśmy już prawdziwe doświadczenie, które pomoże nam zyskać na konkurencyjności. Larry Trojak

29 Precise Rail Solutions TRACK TUNNELS MONITORING CONSTRUCTION BRIDGES ENGINEERING +++ design: grafit-werbeagentur.de Providing precise positioning and surveying solutions for challenging rail environments.

Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę

Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę MAGAZINE FOR POSITIONING PROFESSIONALS No. 06 Sweet! Cane optimization Optymalizacja trzciny Think big! Massive Mining Górnictwo na wielką skalę Fire under control Preserving cultural landscape Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

We make your production efficient

We make your production efficient We make your production efficient Twinings of London Twinings of London is a global brand of high quality teas, selling its products in over 115 countries. The company has a 300-year tradition, which makes

Bardziej szczegółowo

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4

The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 3 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) The exclusive interview with Mr Rafał Działowski, CEO of Tarnów Industrial Cluster S.A. page 4 Ekskluzywny wywiad z Prezesem Tarnowskiego Klastera Przemysłowego

Bardziej szczegółowo

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52

French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw. Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 4 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) French pastry shop & Mediterranean restaurant in the centre of Warsaw Amazing place created by Sandra Massoud page: 52 La Maison Restaurant Chłodna 15, Warsaw

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute.

wczoraj.dziś.jutro information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 yesterday. today. tomorrow gestern. heute. > ISSN 1644-289X wczoraj.dziś.jutro yesterday. today. tomorrow gestern. heute. morgen information for tourists & businesspeople with map winter. 4/2012 2013 > > > > > > > > > > Urząd Miasta Kielce 25-303,

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Niemcy - autogaz. Dual-fuel gasoline / LPG engine of Renault. Przyszłość auto-gazu - silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa

Niemcy - autogaz. Dual-fuel gasoline / LPG engine of Renault. Przyszłość auto-gazu - silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa Wind / LNG a New Tack for Ship Design Przyszłość auto-gazu - silniki z bezpośrednim wtryskiem paliwa Dual-fuel gasoline / LPG engine of Renault Kooperation zwischen BRC und Kia Italien PHOTO - Acura Press

Bardziej szczegółowo

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce

Netherlands Economic Mission to Poland. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska misja gospodarcza w Polsce 23 26 June 2014 Netherlands Economic Mission to Poland 23 26 czerwca 2014 r. Holenderska

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Dear Sirs,

Szanowni Państwo, Dear Sirs, Szanowni Państwo, sektor MŚP stanowi istotne ogniwo każdej nowoczesnej gospodarki. Dzięki swojej elastyczności oraz otwartości na innowacje w szybki sposób reaguje na bieżące potrzeby rynku, stymulując

Bardziej szczegółowo

European Social Fund in Poland: Best Practices

European Social Fund in Poland: Best Practices Dobre praktyki Europejskiego Funduszu Społecznego w Polsce European Social Fund in Poland: Best Practices Projekty wyróżnione w konkursie Dobre praktyki EFS 2008 Projects Prized in the ESF Best Practices

Bardziej szczegółowo

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc

Newsletter. mieszkańców przypada. szybkiego rozwoju tej branży - liczba jej abonentów zrównała. roku z liczbą łączy stacjonarnych - w Polsce na tysiąc ZMNIEJSZAJĄC DYSTANS Telekomunikacja jest uznawana na świecie za jeden z głównych czynników rozwoju gospodarczego. Zdaniem wielu ekspertów, bez szerokopasmowego dostępu do internetu nie można myśleć o

Bardziej szczegółowo

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania

= the Chief Executive Officer, dyrektor naczelny - praca, stanowisko - firma, przedsiębiorstwo. - dokument przedstawiający strategię/plan działania Talk About Business Lesson 1 Strategy The CEO spent his first months in the job talking to managers in the company and formulating his strategy document. The day came for him to make his presentation to

Bardziej szczegółowo

DSR case studies. a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4. a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular.

DSR case studies. a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4. a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular. DSR case studies Spis treści: I. Branża spożywcza a. Twinings of London...2 b. Tyson Foods...4 II. Przemysł motoryzacyjny i lotniczy a. Airbus.6 b. Magna.8 c. Metal Improvement Company.10 d. Silkmead Tubular.12

Bardziej szczegółowo

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy

china /chiny mexico /meksyk poland /polska France /francja italy /włochy ISSUE 2 (11) MAY 2009 NR 2 (11) MAJ 2009 mexico /meksyk china /chiny France /francja poland /polska italy /włochy NUMER SPECJALNY KWARTALNIKA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPECIAL ISSUE OF TECHNOLOGY

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS

SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011 ANNUAL REPORT 2011 SPIS TREŚCI TABLE OF CONTENTS SŁOWO PREZESA MESSAGE OF THE PRESIDENT 3 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI Management Report on the Company's operation 5 SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations

Biuletyn Informacyjny / The Ventor Bulletin. s.12. s.5. Tygrys o dużych aspiracjach. Modernizacja Elektrowni Konin. Tiger with big aspirations Luty/February 2011 Budownictwo przemysłowe / Industrial building NR 17 Modernizacja Elektrowni Konin Modernization of the Power Plant in Konin s.12 Tygrys o dużych aspiracjach s.5 Tiger with big aspirations

Bardziej szczegółowo

Nowe media w edukacji

Nowe media w edukacji Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej ze środków programu Leonardo da Vinci Transfer Innowacji Program konferencji Nowe media w edukacji 25 października 2010 Hotel Kyriad Prestige

Bardziej szczegółowo

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES

Project no.: 016020. Project acronym: ATVN-EU-GP. Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Project no.: 016020 Project acronym: ATVN-EU-GP Project title: ACADEMIC INTERNET TELEVISION NETWORK SHOWCASES THE BEST OF GOOD PRACTICE ACTIVITIES Instrument: SSA Thematic Priority: IST D5 Interviews with

Bardziej szczegółowo

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice

moving Improving through kraków kraków Poznań katowice Numer 1, 2008 / Issue 1, 2008 Improving through moving RE P O R T O N BPO OP P O R T U N I T I E S IN PO L A N D RAP O R T O PE R S P E K T Y W A C H SE K T O R A BPO W PO L S C E KATOWICEPoznań ŁÓDŹ lublinbydgoszcztoruń

Bardziej szczegółowo

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS

TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS TALENTY, ODKRYCIA, INNOWACJE TALENTS, DISCOVERIES, INNOVATIONS Jak wykorzystaliśmy fundusze strukturalne na naukę (2007-2013) How we used structural funds for science (2007-2013) spis treści table of

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013

ISSN 1644-289X. information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 ISSN 1644-289X information for tourists & businesspeople with map summer 2/2013 Urząd Miasta Kielce 25-303, Rynek 1, www.um.kielce.pl, www.itv.kielce.eu Biuro Obsługi Interesanta tel. 48 41 36 76 009

Bardziej szczegółowo

Pingwinaria 2005. Polska Grupa Użytkowników Linuxa

Pingwinaria 2005. Polska Grupa Użytkowników Linuxa Pingwinaria 2005 Polska Grupa Użytkowników Linuxa Komitet Organizacyjny: Andrzej Boczek Agnieszka Bohosiewicz Krzysztof Leszczyński Ewa Marczyńska-Goldstein Konrad Wawruch Program i redakcja: Paweł Kot

Bardziej szczegółowo