Recenzenci monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3(III) 2009:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Recenzenci monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3(III) 2009:"

Transkrypt

1

2

3 Redaktor Naczelny: prof. dr hab. in. Stanis aw MAJEWSKI Redaktor Techniczny: mgr in. Dominik WOJEWÓDKA Sekretarz Monografii: dr in. Antonina ABA Adres Redakcji: Redakcja monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM Wydzia Budownictwa Politechniki l skiej GLIWICE, ul. Akademicka 5 Tel Monografia udost pniona jest na stronie Recenzenci monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3(III) 2009: BUDOWNICTWO - fizyka budowli dr hab. in. Henryk NOWAK - prof. nzw. w PWr - konstrukcje dr hab. in. Edward MA EK prof. nzw. w PO - materia y budowlane dr Ró a KRZYWOB OCKA-LAURÓW, doc. w ITB Warszawa (em.) GEODEZJA dr hab. in. Wies aw PAW OWSKI, prof. nzw. w P HISTORIA SZTUKI dr hab. Andrzej KOZIE, Instytut Historii Sztuki UWr ZAPIS KONSTRUKCJI dr hab. Edwin KO NIEWSKI, PB prof. przew. kwal. II Bogumi a Jadwiga ROUBA, Uniwersytet MK w Toruniu Projekt ok adki Antonina ABA Wykorzystano: zdj cia Jana ZI BY opublikowane na Oprawa i druk: UKiP J&D G bka Gliwice, ul. Pszczy ska 44

4 SPIS TRE CI BUDOWNICTWO - fizyka budowli Artur NOWO WIAT Leszek DULAK Marcin LABISKO Micha MARCHACZ Marcelina OLECHOWSKA Rafa UCHOWSKI - konstrukcje JEDNOWSKA NIKOWA OCENA AKUSTYCZNA KO CIO A W BRZEGU SINGLE-INDICATOR ACOUSTIC EVALUATION OF CHURCH IN BRZEG 9 Jacek HULIMKA ZABYTKOWA WI BA DACHOWA KO CIO A PW. PODWY SZENIA KRZY A WI TEGO W BRZEGU 25 MONUMENTAL ROOF TRUSS OF THE CHURCH OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS IN BRZEG - materia y budowlane Jerzy BOCHEN Agnieszka KRZ KA A BADANIA I ANALIZA W A CIWO- CI FIZYKO-CHEMICZNYCH TYN- KÓW ELEWACYJNYCH KO CIO A PODWY SZENIA KRZY A WI TE- GO W BRZEGU 33 STUDY AND ANALYSIS ON PHYSI- CAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF ELEVATION PLASTERS IN THE CHURCH OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS IN BRZEG GEODEZJA JACEK MA A CZUK CHARAKTERYSTYKA METOD PO- MIAROWYCH W ASPEKCIE IN- WENTARYZACJI STRUKTURY GE- OMETRYCZNEJ SKLEPIE KO- CIO A PW. PODWY SZENIA KRZY A WI TEGO W BRZEGU 45 3

5 CHARACTERISTICS OF THE MEA- SUREMENT METHODS IN TERMS OF INVENTORY OF THE GEOMETRI- CAL STRUCTURE OF THE VAULTS OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS CHURCH IN BRZEG HISTORIA SZTUKI Petra OULÍKOVÁ PRZYCZYNEK DO YCIA I TWÓR- CZO CI JANA KUBENA W CZE- CHACH 63 NOTE TO JOHN KUBEN'S LIVE AND ARTISTIC WORKS IN BOHEMIA ZAPIS KONSTRUKCJI Antonina ABA PUNTO STABILE W KO CIELE PW. PODWY SZENIA KRZY A WI TE- GO W BRZEGU 81 PUNTO STABILE IN CHURCH OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS IN BRZEG Jan ZI BA PANORAMY SFERYCZNE JAKO NARZ DZIE DO PREZENTACJI I POPULARYZACJI ZABYTKÓW AR- CHITEKTURY NA PRZYK ADZIE KO CIO A PW. PODWY SZENIA KRZY A WI TEGO W BRZEGU 89 SPHERICAL PANORAMAS AS A TOOL FOR PRESENTATION AND POPULARIZATION OF ARCHITEC- TURE MONUMENTS ON THE EXAMPLE OF CHURCH OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS IN BRZEG 4

6 MONOGRAFIA SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3 (III) 2009 Monografi SPOTKANIE Z ZABYTKIEM zaplanowano jako kwartalnik, w którym publikowane b d prace po- wi cone interdyscyplinarnym badaniom prowadzonym w wybranych zabytkowych obiektach architektonicznych. Celem bada jest pomoc w utrzymaniu tych obiektów. Monografia b dzie prezentowa wyniki prac prowadzonych w jednym obiekcie. Wydawca ma nadziej, e rozwi zywanie problemów w wybranym zabytku przez zespo y interdyscyplinarne pomo e w szeroko rozumianym utrzymaniu obiektów zabytkowych. Równocze nie liczymy na to, e monografia b dzie interdyscyplinarnym forum dyskusyjnym po- wi conym ochronie zabytków architektonicznych, poradnikiem dla u ytkowników takich obiektów i studentów, którzy w przysz o ci b d pracowa w obiektach zabytkowych i obj tych ochron konserwatorsk. Pó nobarokowy ko ció pw. Podwy szenia Krzy a wi tego w Brzegu, chocia nawi zuje do rozpowszechnionego w Europie typu ko cio- a jezuickiego, to jest obiektem unikatowym ze wzgl du na bogactwo zachowanych elementów wystroju i wyposa enia. Chocia jest obiektem nawi zuj cym do typowych rozwi za barokowych to zrealizowany zosta w ca o ci przez twórców lokalnych Bogaty program jego wn trza odpowiada randze miejsca, w którym ko ció si znalaz, czyli wa nego o rodka edukacyjnego, jakim by Brzeg w po owie XVIII w. na l sku. Rzut ko cio a brzeskiego jest prostok tem z wystaj cymi pilastarami, które stanowi g ówny akcent elewacji ko cio a. Wn trze obiektu podzielono wg projektu na : - krucht z empor muzyczn, zlokalizowan mi dzy dwoma wie- ami, - naw z p ytkimi kaplicami i emporami, oraz prezbiterium z kaplicami bocznymi i emporami. Obiekt jest sklepiony. W nawie sklepienie kolebkowe z lunetami. Charakterystyczn cech ko cio a brzeskiego jest jego wertykalizm. Elementy strukturalne obiektu uzupe niaj iluzjonistyczne przestrzenie. W nawie jest to iluzjonistyczna, otwarta na niebo kondygnacja. Za za prezbiterium znajdujemy: - transept, - prezbiterium kap a skie, które rozci ga si za transeptem, - kopu zwie czaj c miejsce przeci cia si transeptu z prezbiterium kap a skim, oraz kaplic (usytuowan centralnie w wy ej opisanych przestrzeniach iluzjonistycznych).

7 Ko ció jest podpiwniczony. Obecnie dost pna jest jedynie cz podpiwniczenia pod prezbiterium. Budynek nie jest orientowany. Zlokalizowany zosta w Wróblim Wzgórzu, w s siedztwie Zamku Piastów l skich. Obiekt realizowano w niespokojnych trudnych dla l ska czasach. Po mierci ostatniego z Piastów w roku 1675 Brzeg przeszed w r ce Habsburgów. W roku 1681 pojawia a si w Brzegu pierwsi jezuici, ale skuteczne dzia ania na rzecz budowy nowej jezuickiej wi tyni podj to dopiero ok. roku Wtedy to zakupiono teren pod budow, a naczelny architekt i doradca do spraw sztuki w zakonie jezuickim Christophorus Tausch, na miejscu, t lokalizacj zatwierdzi. W roku 1733 zamówiono projekt u Josepha Frischa, który w roku 1734 zosta zatwierdzony przez genera a zakonu. W 1735 uroczy cie wmurowano kamie w gielny, a w 1738 obiekt by ju zadaszony. W latach realizowano wystrój i wyposa enie wn trza, chocia obiekt u ytkowano ju od roku Ko ció konsekrowano w roku Przypomnijmy, e jest to czas wojen l skich ( ) prowadzonych mi dzy Habsburgami i Hohenzollernami o sukcesj l ska. Zrealizowany obiekt odbiega od obiektu zaprojektowanego. Ró nice te dotyczy y wn trza i wygl du zewn trznego. Zrezygnowano z bogatej dekoracji uku oddzielaj cego kaplic w. Józefa od nawy. Elewacje obiektu by y nieotynkowane i nie posiada y detalu rze biarskiego. Okna wie by y zamurowane. Wie e o wysoko ci ni szej ni to przewidywa projekt przykryto dachami namiotowymi, chocia projekt przewidywa he my. Budow wie doko czono dopiero w roku 1856 (wg nowego projektu). Obiekt równie otynkowano. W tym czasie przedzielono stropem wysok krucht, tworz c dodatkowe pomieszczenie nazywane lo. Pod stropem ustawiono ciank oddzielaj c krucht od nawy. O charakterze wn trza decyduj przede wszystkim freski Johanna Kubena. Na szczególne zainteresowanie zas uguj iluzjonistyczne przestrzenie architektoniczne nazywane kwadraturami. W tych przestrzeniach rozgrywaj si sceny, których znaczenie nie zawsze jest dla nas jednoznaczne i wymaga bada zespo ów interdyscyplinarnych, do których chcieli my zaprosi zainteresowanych tematem. W niniejszym zeszycie przedstawiamy cz prac przygotowuj cych do takiej dyskusji. Prace te obj y m. in. przygotowane przez dyplomantów Wydzia u Budownictwa inwentaryzacje i modele wirtualne obiektu (M. Labisko, W. Mazur i K. Horzela) oraz panoram sferyczn wn trza (J. Zi ba). Wszystkie informacje o obiekcie, w tym skany literatury, zgromadzono w elektronicznej wersji Bia ej Karty (e_bk_brzeg_k_pk M. azor). W zeszycie zaprezentowano te najnowsze badania czeskie dotycz ce dzia alno ci Johanna Kubena w Czechach (P. Oulikova). Ten urodzony w roku 1697 w Bystrzycy K odzkiej jezuita, uko czy filozofie i teologii na Uniwersytecie w O omu cu. Pracowa na terenie czeskiej prowincji zakonu. Pe ni wiele funkcji, których wype nianie powierzy mu 6

8 zakon. By zwi zany równie z naszym rejonem. Pracowa na misji w Tarnowskich Górach. Zachowa y si informacje o tym, e mia przygotowa prace dla starego ko cio a w. Marcina w Starych Tarnowicach i Piekarach l skich. Kuben jest postaci ma o znan. Chcieliby my go spopularyzowa, gdy wydaje si nam by postaci szczególnie wa n dla kultury l ska. Mamy nadziej, e przygotowane materia y pomog badaczom i konserwatorom zabytków. Liczymy na to, e uda si mam przygotowa drugi zeszyt o ko ciele Podwy szenia Krzy a w. w Brzegu. W zeszycie tym chcieliby my umie ci informacje o wystroju i wyposa eniu ko cio- a, ale przede wszystkim o freskach Kubena. Odr bn spraw jest konieczno przebadania i opracowania materia ów, które zosta y przygotowane przez konserwatora zabytków Jerzego Czajora ( ). Materia y te zosta y zgromadzone w czasie prac konserwatorskich prowadzonych w ko ciele w latach Jeszcze raz zapraszamy do wspó pracy. Redaktorzy zeszytu Antonina ABA, dr in. 7

9 8

10 MONOGRAFIA SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3 (III) 2009 Artur NOWO WIAT 1, Leszek DULAK 1, Marcin LABISKO 2, Micha MARCHACZ 3, Marcelina OLECHOWSKA 3, Rafa UCHOWSKI 1 Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Politechnika l ska, Gliwice JEDNOWSKA NIKOWA OCENA AKUSTYCZNA KO CIO A W BRZEGU Streszczenie. Do oceny akustycznej wn trz sakralnych stosuje si bardzo cz sto metody wykorzystywane przy wn trzach audytoryjnych, koncertowych czy operowych. Metodami takimi s metody impulsowe, RASTI, STI, Ando czy Beranka. W artykule zastosowano metod wska nikow oceny akustycznej wn trza ko cio a w Brzegu. Ocena w a ciwo ci akustycznych wn trz sakralnych jest w tym opracowaniu dokonana za pomoc jednej liczby globalnego wska nika jako ci akustycznej obiektów sakralnych. Zastosowano wska nik w oparciu o prace profesora Engela z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. S owa kluczowe: akustyka wn trz sakralnych, wska niki oceny, czas pog osu SINGLE-INDICATOR ACOUSTIC EVALUATION OF CHURCH IN BRZEG Summary. To evaluation of church interiors very often are applied methods used in auditorium interiors, concert halls and opera-houses. These methods are impulse methods, RASTI, ANDO or Beranek method. In this paper indicator s method was applied to acoustic evaluation of church interior in Brzeg city. Evaluation of acoustical properties of church interiors in this paper was made by single value global indicator of acoustical quality of church interiors. This indicator based on prof. Engel s works, from AGH University of Science and Technology. Key words: reverberation time, acoustics of church interiors, evaluation indicators. 1. Wprowadzenie W potocznym rozumieniu, poj cie jako ci akustycznej pomieszczenia czy si z szeroko rozumian estetyk wytwarzanego w nim d wi ku. Sprawia to, e jako akustyczn nale y 1 Dr in., Wydzia Budownictwa Politechniki l skiej w Gliwicach, Gliwice, ul. Akademicka 5, tel.: , Artur.Nowo 2 Mgr in., Dyplomant Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Politechniki l skiej 3 Mgr in., Wydzia Budownictwa Politechniki l skiej w Gliwicach, Gliwice, ul. Akademicka 5, tel.: ,

11 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni rozpatrywa w kontek cie dopasowania akustyki pomieszczenia do jego funkcji. Innej akustyki wymaga studio nagra, wi tynia, sala konferencyjna, kinowa, koncertowa itp. Mimo wielu bada, opracowa i artyku ów dotycz cych kszta towania akustyki wn trz sakralnych, nie doczekano si jak dotychczas metody, która w sposób jednoznaczny pozwala a okre li akustyk wn trza sakralnego. W artykule przedstawiono ocen akustyki wn trza ko cio a za pomoc metody wska nikowej, opracowanej przez prof. Engela [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Globalny wska nik jako ci akustycznej obiektów sakralnych, zgodnie z t metod, jest funkcj kilku wska ników cz stkowych, tj. wska nik pog osowy, wska nik zrozumia o ci mowy, wska nik równomierno ci nag o nienia, wska nik zak óce zewn trznych i wska nik walorów brzmieniowych. Zatem celem niniejszej pracy jest ocena jako ci wn trza sakralnego na bazie pomiarów czasu pog osu i za pomoc jednowska nikowego parametru. Wykorzystano w tym celu bardzo ciekawe zale no ci funkcyjne wska nika zrozumia o ci mowy, klarowno ci, czasu centralnego itd., które wykorzystano na podstawie prac [Nowo wiat 2007, Lam 1995]. 2. Charakterystyka badanego pomieszczenia Pomieszczenie, dla którego dokonano oceny akustycznej jest wn trzem ko cio a w Brzegu o kubaturze oko o m 3. Pozosta e podstawowe parametry obiektu: powierzchnia ograniczaj ca wn trze ko cio a 2812, 48 m 2, sklepienia typ agiel (paraboloidy obrotowe), powierzchnia posadzki 532,84 m 2, powierzchnia awek 71,60 m 2. W badanym pomieszczeniu wyznaczono za pomoc pomiarów czas pog osu. Wyniki przedstawiono na poni szym rysunku: 10

12 Ocena akustyczna 3 (III) 2009 Rys. 1. Charakterystyka czasu pog osu w funkcji cz stotliwo ci, A. Nowo wiat, L. Dulak i inni. Fig. 1. Reference of reverberations time as a function of frequency, A. Nowo wiat, L. Dulak i inni. 3. Wska nik oceny akustycznej wn trza ko cio a Globalny wska nik oceny jako ci akustycznej badanego wn trza W JAS jest redni wa on kilku wska ników cz stkowych i okre li go mo emy zale no ci [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. W JAS n i 1 n W i 1 i i i (1) gdzie: Wi wska nik cz stkowy, i waga wska nika cz stkowego. Wska nik jako ci akustycznej pomieszcze sakralnych W JAS przyjmuje warto ci od 0 do 1. W celu okre lenia jednoznacznej oceny jako ci akustycznej badanego wn trza sakralnego, uzale niono obliczon warto globalnego wska nika oceny akustycznej wn trz sakralnych W JAS od orientacyjnej oceny, która klasyfikuje dane wn trze do grupy pomieszcze sakralnych o warunkach akustycznych w skali: bardzo dobrych, dobrych, dostatecznych i 11

13 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni z ych. Orientacyjna skala zosta a opracowana przez autora metody na podstawia bada przeprowadzonych w kilku obiektach sakralnych (rys. 2). Rys. 2. Skala oceny jako ci akustycznej wg. wska nika W JAS [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Fig. 2. Scale of acoustical quality evaluation, according to W JAS [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Do oceny pomieszcze sakralnych zaproponowano [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005] pi wska ników cz stkowych Wska nik pog osowy W metodzie wska nikowej bardzo istotn rol odgrywa wska nik pog osowy W p, który jest funkcj kilku wska ników pog osowych pomocniczych W p1 W p3. Wska nik W p przyjmuje warto ci od 0 1. Najlepsze warunki badanego wn trza sakralnego pod wzgl dem czasu pog osu wyst puj, gdy W p = 1, a najgorsze, gdy W p = 0. G ówny wska nik pog osowy jest okre lony zale no ci [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: W W W W (2) p p1 1 p2 2 p3 3 gdzie: W p - wska nik pog osowy, W p1 - wska nik pog osowo-obj to ciowy, W p2 - wska nik pog osowy dla muzyki organowej, W p3 - wska nik pog osowy dla mowy, wagi wska ników pomocniczych W p1 W p3. 12

14 Ocena akustyczna 3 (III) Wska nik pog osowo obj to ciowy Wska nik pog osowo obj to ciowy jest funkcj czasu pog osu preferowanego dla danego wn trza i zmierzonego czasu pog osu skorygowanego obecno ci wiernych. Wska nik ten wyra a si wzorem [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: gdzie: W TZS Tp (3) 5 p1 1 T p - czas pog osu preferowany dla danego obiektu sakralnego i obj to ci [s], T ZS - czas zmierzony, skorygowany obecno ci s uchacza [s]. Czas pog osu preferowany T p dla ko cio ów katolickich wyznaczany jest ze wzoru [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: Tp V 0, 24ln 0, 24 (4) Zatem dla badanego wn trza preferowany czas pog osu wynosi: T p = 1,97 s. Czas pog osu zmierzony skorygowany obecno ci wiernych T ZS jest wyznaczony z nast puj cej zale no ci [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: T ZS 0,161V S S S S S 1 2 p (5) gdzie: p - redni pog osowy wspó czynnik poch aniania, V - obj to wn trza sakralnego [m³], S - pole powierzchni ograniczaj cych [m²], S 1 - pole powierzchni zajmowanej przez wiernych siedz cych [m²], S 2 - pole powierzchni zajmowanej przez wiernych stoj cych [m²], 1 - wspó czynnik poch aniania dla osoby siedz cej, 2 - wspó czynnik poch aniania dla osoby stoj cej. redni pog osowy wspó czynnik poch aniania wyznacza si z ogólnie znanego wzoru: 0,16V p T S Z (6) 13

15 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni gdzie: Tz - zmierzony, u redniony czas pog osu [s]. Cz stotliwo [Hz] redni 1 0,12 0,19 0,38 0,41 0,49 0,5 0,35 2 0,72 0,89 0,95 0,99 1,0 1,0 0,92 Tablica 1. Warto ci pog osowych wspó czynników poch aniania 1 i 2, [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Table 1. Values of reverberation coefficients of sound absorption 1 i 2, [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Zatem: p 0,13, T 2, 20 s. ZS 2, 20 1,97 Zatem na mocy (3) mamy: W p 1 1 0, Wska nik pog osowy pomocniczy dla muzyki organowej Wska nik pog osowy dla muzyki organowej jest funkcj czasu pog osu preferowanego dla danego wn trza i czasu pog osu zmierzonego dla cz stotliwo ci 500 Hz skorygowanego obecno ci wiernych. Wska nik ten wyra a si wzorem [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: W TZS 500 Tp0 (7) 5 p2 1 gdzie: T p0 - preferowany czas pog osu dla muzyki organowej dla pasma oktawowego o cz stotliwo ci rodkowej 500 Hz [s], T ZS500 - zmierzony skorygowany czas pog osu dla pasma oktawowego o cz stotliwo ci rodkowej 500 Hz [s]. Preferowany czas pog osu dla muzyki organowej T p0 zale y od obj to ci i mo na go wyznaczy za pomoc wzoru [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: T 0,15 p0 0,73 V 2,91s (8) Zatem na mocy wzoru (7) mamy Wp2 0,

16 Ocena akustyczna 3 (III) Wska nik pog osowy pomocniczy dla mowy Wska nik pog osowy dla mowy jest funkcj czasu pog osu dopuszczalnego dla mowy i czasu pog osu zmierzonego i skorygowanego obecno ci wiernych. Wska nik ten wyra a si wzorem [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: W TZS TpM (9) 5 p3 1 gdzie: T pm - dopuszczalny czas pog osu dla pomieszcze przeznaczonych do odtwarzania sygna ów mowy [s], T ZS - jw. Dopuszczalne warto ci czasu pog osu dla odtwarzania mowy T pm mo na wyznaczy za pomoc wzoru [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: TpM V 0,17 ln 0, 43 1,14 s (10) Zatem ze wzoru (9) mamy: Wp3 0, G ówny wska nik pog osowy W p Ka dy ze wska ników pomocniczych (W p1, W p2, W p3 ) posiada okre lon wag. Wagi parametrów zale od kubatury obiektu sakralnego oraz od rodzaju obiektu ze wzgl du na wyznanie. W pomieszczeniu sakralnym nie jest mo liwe uzyskanie czasu pog osu zapewniaj cego jednocze nie dobre warunki do ods uchu muzyki oraz mowy. S to sprzeczne wymagania akustyczne, gdy d u szy czas pog osu sprzyja warunkom do odtwarzania muzyki, natomiast krótki jest odpowiedni dla dobrej zrozumia o ci mowy. Podobnie w przypadku muzyki organowej lepsze jej brzmienie zapewnia d u szy czas pog osu. Warto ci wag 1 3 podano w tablicy 2. 15

17 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni k. katolickie synagogi k. protestanckie Obj to V S <V S <1500 0,6 0,1 0,3 0,6 0 0,4 0,6 0,1 0,3 1500<V S < ,6 0,2 0,2 0,6 0 0,4 0,6 0,2 0, <V S < ,6 0,3 0,1 0,6 0 0,4 0,6 0,3 0,1 Tablica 2. Zestawienie wag parametrów pomocniczych dla danego typu obiektu sakralnego [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Table 2. Statement of weights of auxiliary parameters for particular types of sacred interiors, [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Na mocy wzoru (2) mamy ostatecznie: W 0,954 0,6 0,862 0,2 0,788 0,2 0, Wska nik zak óce zewn trznych p Jednym z wielu czynników wp ywaj cych na jako akustyczn pomieszczenia jest odpowiednio niski poziom zak óce zewn trznych. W pomieszczeniach przeznaczonych do ods uchu muzyki, m.in. klasycznej, istnieje niebezpiecze stwo maskowania niektórych fragmentów utworu muzycznego granych pianissimo. W przypadku pomieszcze sakralnych du y poziom zak óce zewn trznych w mniejszym stopniu wp ywa na maskowanie d wi ku muzyki organowej, natomiast bardziej na maskowanie nara one s takie d wi ki, jak piewy chóru lub mowa celebruj cego. Ha as mo e by tak e przyczyn zniekszta ce barwy d wi ku. Zak ócenia zewn trzne dla obiektów sakralnych pochodz g ównie od ha asów typu komunikacyjnego, którego ród ami s rodki komunikacji drogowej. Proponuje si za dopuszczaln warto poziomu d wi ków zak ócaj cych dla obiektów sakralnych przyj 30 db poziomu d wi ku A. Warto ta odpowiada dopuszczalnej warto ci poziomu d wi ków zak ócaj cych dla sal koncertowych, operowych oraz audytoriów, czyli pomieszcze maj cych podobny zakres produkcji d wi kowej, co wi tynie. Wska nik zak óce zewn trznych przyjmuje warto ci z przedzia u 0 < W ZZ < 1. Gdy poziom d wi ku L A 30 db, oznacza to, e dopuszczalny poziom zak óce zewn trznych dla badanego obiektu sakralnego nie zosta przekroczony i nale y przyj Wzz = 1. Wska nik zak óce zewn trznych obiektu sakralnego okre lony jest zale no ci [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: 16

18 Ocena akustyczna 3 (III) 2009 W ZZ 3 L 27 A (11) gdzie: L A - poziom d wi ku zak óce zewn trznych w obiekcie sakralnym [db]. Zatem W ZZ = Wska nik walorów brzmieniowych Jednym z czynników okre laj cych jako akustyczn wn trz sakralnych zwi zanych z zakresem produkcji akustycznej, maj cej miejsce w tego typu pomieszczeniach jest wyrazisto i walory brzmieniowe d wi ków muzycznych. Odpowiadaj one za wra enia, jakie wywo uje s uchanie utworu muzycznego w okre lonym pomieszczeniu i szczególnym miejscu tego pomieszczenia. Wska nik walorów brzmieniowych muzyki obiektu sakralnego okre lony jest ze wzoru [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: Wb 1 Wb 2 Wb 3 Wb 4 Wb (12) 4 gdzie: W b1 - wska nik brzmieniowy pomocniczy okre laj cy ywo akustyczn T mid w pomieszczeniu sakralnym, 0 < W b1 1, W b2 - wska nik brzmieniowy pomocniczy okre laj cy ciep o brzmienia BR w pomieszczeniu sakralnym, 0 < W b2 1, W b3 - wska nik brzmieniowy pomocniczy okre laj cy wska nik wyrazisto ci C 80 w pomieszczeniu sakralnym, 0 < W b3 1, W b4 - wska nik brzmieniowy pomocniczy okre laj cy czasowy rodek ci ko ci T S w pomieszczeniu sakralnym, 0 < W b Wska niki brzmieniowe pomocnicze Wska nik brzmieniowy pomocniczy W b1, okre laj cy ywo akustyczn T mid w pomieszczeniu sakralnym. Wska nik ten wyznacza si z nomogramu przedstawionego na rysunku 3, ywo akustyczn T mid wyznaczono na podstawie metody Beranka. 17

19 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni Wb1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ,5 1 1,5 2 2,5 Tmid [s] Rys. 3. Nomogram wyznaczania wska nika brzmieniowego W b1, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Fig. 3. Nomogram for determination of tonal indicator W b1, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Warunki brzmieniowe przy zmierzonym czasie pog osu przyj to na poziomie Wb 1 0. Wska nik brzmieniowy pomocniczy W b2, okre laj cy ciep o brzmienia BR w pomieszczeniu sakralnym. Wska nik ten wyznacza si z nomogramu przedstawionego na rysunku 4, ciep o brzmienia BR wyznaczono na podstawie metody Beranka, przy czym: T 2T T ,96 (13) Wb2 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Rys. 4. Nomogram wyznaczania wska nika brzmieniowego W b2, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Fig. 4. Nomogram for determination of tonal indicator W b2, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. BR 18

20 Ocena akustyczna 3 (III) 2009 Zatem W b2 = 0,36. Wska nik brzmieniowy pomocniczy W b3, okre laj cy wska nik wyrazisto ci C 80 w pomieszczeniu sakralnym wyznacza si z nomogramu pokazanego na rysunku 5. Wska nik wyrazisto ci C 80 zosta wprowadzony przez Reichardt`a a pó niej Lama i wyznacza si go z definicji [Lam 1995]: C ms 80 ms E t dt 1,1 0 T 10 log 10 log e 1 E t dt [db] (14) gdzie: T- redni czas pog osu. Zatem na mocy definicji (14) mamy C 80 = -5,33. Wb3 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, C80 [db] Rys. 5. Nomogram wyznaczania wska nika brzmieniowego W b3, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Fig. 5. Nomogram for determination of tonal indicator W b3, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Ostatecznie wska nik brzmieniowy W b3 = 0,5. Wska nik brzmieniowy pomocniczy W b4, okre laj cy czasowy rodek ci ko ci T S w pomieszczeniu sakralnym. Wska nik ten wyznacza si z nomogramu pokazanego na rysunku 6. Czasowy rodek ci ko ci T S zosta wprowadzony przez Cremera [Cremer i Müller 1982] i Lama i wyznacza si go ze wzoru [Lam 1995]: 19

21 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni T s 0 0 tp p 2 2 t dt t dt (15) Zatem T s = 295 ms. Wb4 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, TS [ms] Rys. 6. Nomogram wyznaczania wska nika brzmieniowego W b4, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Fig. 6. Nomogram for determination of tonal indicator W b4, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Ostatecznie wska nik W b4 = 0. Na podstawie wska ników brzmieniowych pomocniczych wyznaczamy g ówny wska nik brzmieniowy, otrzymuj c [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: W b 0 0,36 0,5 0 0, Wska nik zrozumia o ci mowy Wska nik zrozumia o ci mowy jest funkcj wska ników zrozumia o ci mowy pomocniczych. Wska nik zrozumia o ci mowy obiektu sakralnego okre lony jest ze wzoru [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: W zm Wz1 Wz 2 Wz3 (16) 3 gdzie: W zm - wska nik zrozumia o ci mowy, W z1, W z2, W z3 - wska niki pomocnicze zrozumia o ci mowy. 20

22 Ocena akustyczna 3 (III) Wska niki pomocnicze zrozumia o ci mowy Wska nik W z1 jest zwi zany ze wska nikiem ALCONS oraz wyznaczony za pomoc nomogramu przedstawionego na rysunku 7. Wz1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, % ALCONS Rys. 7. Nomogram wyznaczania wska nika zrozumia o ci mowy W z1, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Fig. 7. Nomogram for determination of intelligibility of speech W z1, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. St d mamy W z1 = 0,32. ALconst 9T 9 4,28 38,52 s Wska nik pomocniczy zrozumia o ci mowy W z2 jest zwi zany ze wska nikiem RASTI lub STI oraz wyznaczony za pomoc nomogramu pokazanego na rysunku 8. Wz2 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 STI Rys. 8. Nomogram wyznaczania wska nika zrozumia o ci mowy W z2, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Fig. 8. Nomogram for determination of intelligibility of speech W z2, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. 21

23 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni Natomiast wska nik STI mo emy wyznaczy ze wzoru przybli onego [Nowo wiat 2007]: STI 0, 2078ln T 0, , 33 (17) Zatem W z2 = 0,34. Wska nik pomocniczy zrozumia o ci mowy W z3 jest zwi zany ze wska nikiem C 50 oraz wyznaczony za pomoc nomogramu przedstawionego na rys. 9 Wz3 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, C80 [db] Rys. 9. Nomogram wyznaczania wska nika zrozumia o ci mowy W z3, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Fig. 9. Nomogram for determination of intelligibility of speech W z3, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Wska nik C 50 wyznaczony jest ze wzoru [Lam 1995]: C 50 D 1 D log db 50 (18) gdzie: D 0,69 T 50 1 e (19) Zatem na mocy (19) i (18) mamy: D 50 = 0,15 oraz C 50 = -7,57 [db]. Mamy wi c: W z3 = 0,27. Ze wzoru (16) otrzymujemy W zm 0,32 0,34 0, ,

24 Ocena akustyczna 3 (III) Globalny wska nik oceny akustycznej wn trza sakralnego Globalny wska nik W JAS jest funkcj wska ników cz stkowych i okre lony jest zale no ci [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: W JAS Wp 1 Wzm 2 WZZ 3 Wrn 4 Wb (20) gdzie: W p - wska nik pog osowy, W zm - wska nik zrozumia o ci mowy, W zz - wska nik zak óce zewn trznych, W rn - wska nik równomierno ci nag o nienia, W b - wska nik walorów brzmieniowych muzyki, wagi wska ników cz stkowych. Warto ci wag nie wynikaj ze cis ych zale no ci. Autorzy opracowania [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005] przyj li je na podstawie analizy czynników decyduj cych o jako ci akustycznej obiektów sakralnych oraz na podstawie bada eksperymentalnych. Warto ci wag przedstawiono w tablicy ,5 0,3 0,3 0,2 Tablica 3. Wagi wska ników cz stkowych, [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Table 3. Weights of partial coefficients, [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Ostatecznie otrzymano: W JAS 0, ,31 0,5 1 0,3 1 0,3 0, 46 0, 2 0,76 1 0,5 0,3 0,3 0, 2 Przy czym z powodów niemo liwo ci wyznaczenia wska nika równomierno ci nag o nienia przyj to ten wska nik na poziomie 1. Za o ono, e nawet je li w obecnym stanie tak nie jest, to jest to usterka w do atwy sposób usuwalna. 23

25 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni 4. Wnioski Metoda przedstawiona przez prof. Engela [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005] jest opracowana dla warunków pog osowych skorygowanych dla wn trza wype nionego wiernymi. Warunki pog osowe badanego wn trza, przy uwzgl dnieniu wype nieniem wiernymi s bardzo dobre na poziomie wska nika 0,9. Znacznie gorzej by to wygl da o gdyby nie uwzgl dnia wiernych w ko ciele lub wype nienie by oby cz ciowe. Nale a oby si jeszcze zastanowi czy wska nik wype nienia nie powinien by w jaki sposób u redniony. Pozosta e wska niki takie jak wska nik walorów brzmieniowych czy wska nik zrozumia o ci mowy s ju na znacznie gorszym poziomie. Globalny wska nik jednoliczbowy wskazuje na bardzo dobre warunki akustyczne wn trza. Nale a oby wykona szereg bada i zastanowi si czy wagi przyj te przez prof. Engela w opracowanej metodzie s ju optymalne. Je eli zastosowana metoda przyj aby si w zastosowaniach do oceny wn trz sakralnych, to by oby to du e uproszczenie dotychczasowych metod oceny i pozwoli oby na okre lenie jako ci wn trza za pomoc jednej liczby. Bibliografia CREMER L., MÜLLER H. A Principles and Applications of Room Acoustics. Vol. 1, Applied Science, London ENGEL Z., KOSA A K Globalny wska nik oceny jako ci akustycznej obiektów sakralnych. W: LI Otwarte Seminarium z Akustyki, Gda sk Sobieszewo, ENGEL Z., KOSA A K Acoustic Properties of the Selected Churches in Poland, W: Mechanics, Vol. 24, No 3, 2005, ss KULOWSKI A wiczenia projektowe z akustyki pomieszcze z wykorzystaniem programu komputerowego Sabine. Gda sk, 2006, praca niepublikowana. LAM Y. W Importance of Early Energy in Room Acoustics. Acoustics of Enclosed Spaces, NOWO WIAT A Model logarytmiczny wyznaczania wska nika zrozumia o ci mowy. W: Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, tom 2, 2007, ss SADOWSKI J Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie. Arkady, Warszawa 1971 r. Recenzent: dr hab. in. Henryk NOWAK, prof. nzw. w Politechnice Wroc awskiej 24

KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW. Marek Niemas

KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW. Marek Niemas KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW Marek Niemas Zakres katalogu ZAKRES PREZENTACJI Jednoliczbowe wskaźniki charakteryzujące właściwości dźwiękoizolacyjne i dźwiękochłonne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D- 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH SPIS TREŚCI. 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 7. OBMIAR ROBÓT 8. ODBIÓR ROBÓT 9.

Bardziej szczegółowo

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE

TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE TEMAT: EKSPERTYZA TECHNICZNA DLA INWESTYCJI: REMONTU BUDYNKU INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W JURGOWIE INWESTOR: GMINA BUKOWINA TATRZAŃSKA UL. DŁUGA 144, 34-530 BUKOWINA TATRZAŃSKA ADRES INWESTYCJI: 34-532 JURGÓW

Bardziej szczegółowo

3 (III) 2009 MONOGRAFIA SPOTKANIE Z ZABYTKIEM AUTORZY WYKAZ ALFABETYCZNY. BOCHEN Jerzy Artykuł 1. DULAK Leszek Artykuł 1. HULIMKA Jacek Artykuł 1

3 (III) 2009 MONOGRAFIA SPOTKANIE Z ZABYTKIEM AUTORZY WYKAZ ALFABETYCZNY. BOCHEN Jerzy Artykuł 1. DULAK Leszek Artykuł 1. HULIMKA Jacek Artykuł 1 AUTORZY WYKAZ ALFABETYCZNY BOCHEN Jerzy Artykuł 1 DULAK Leszek Artykuł 1 HULIMKA Jacek Artykuł 1 KRZĄKAŁA Agnieszka Artykuł 1 LABISKO Marcin Artykuł 1 MAŁAŃCZUK Jacek Artykuł 1 MARCHACZ Michał Artykuł

Bardziej szczegółowo

Opis uszkodzeń betonów rury ssącej Hz-3

Opis uszkodzeń betonów rury ssącej Hz-3 Opis uszkodzeń betonów rury ssącej Hz-3 W dniu grudnia 01 r. dokonano oględzin rury ssącej hydrozespołu Hz3. Kształt i podstawowe wymiary rury pokazano na rysunkach poniżej. Podstawowe wymiary rury ssącej:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAWIERZCHNIE Z PŁYT ŻELBETOWYCH SST-03 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Materiały... 2 3. Sprzęt.... 3 4. Transport.... 3 5. Wykonanie robót.... 4 6. Kontrola jakości robót....

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2.

Od redakcji. Symbolem oznaczono zadania wykraczające poza zakres materiału omówionego w podręczniku Fizyka z plusem cz. 2. Od redakcji Niniejszy zbiór zadań powstał z myślą o tych wszystkich, dla których rozwiązanie zadania z fizyki nie polega wyłącznie na mechanicznym przekształceniu wzorów i podstawieniu do nich danych.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Darecka Gdańsk, 10. 04. 2012 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865

Katarzyna Darecka Gdańsk, 10. 04. 2012 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 Katarzyna Darecka Gdańsk, 10. 04. 2012 Gdynia, ul. Falista 6/1 Konserwator zabytków-zabytkoznawca Nr dypl. UMK 865 OPINIA KONSERWATORSKA Okna 2. kondygnacji w elewacji zachodniej gmachu głównego Politechniki

Bardziej szczegółowo

Akustyka wnętrz w budynkach użyteczności publicznej

Akustyka wnętrz w budynkach użyteczności publicznej Akustyka wnętrz w budynkach użyteczności publicznej Wymagania normy PN-B-02151-4:2015-06 This slide is used for start page and chaptering. Insert your image here (The image should cover the whole grey

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak 2 H =? M E = F H A J M K I K C M = C H E = H? D, = H E K I = E A H? = & "! 4 K E = K 2 =! J A B = N # & $ ' '! ' ' J A #! & ' % INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNA Budynku sali konferencyjnej Okrąglak Adres

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

OBLICZENIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH Nazwa opracowania: OBLICZENIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH Inwestor: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni ul. M. Skłodowskiej Curie 19 81-231 Gdynia Inwestycja: Wielorodzinny

Bardziej szczegółowo

www.unimetal.pl NIP: 7671447269

www.unimetal.pl NIP: 7671447269 EGZ. NR 1 UNIMETAL Sp. z o.o. tel. +8 67 26 0 80 ul. Kujańska 10 tel. +8 67 26 22 71 77 00 Złotów fax +8 67 26 26 7 www.unimetal.pl NIP: 76717269 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A W R A Z Z

Bardziej szczegółowo

D-01.01.01. wysokościowych

D-01.01.01. wysokościowych D-01.01.01 Odtworzenie nawierzchni i punktów wysokościowych 32 Spis treści 1. WSTĘP... 34 1.1. Przedmiot SST... 34 1.2. Zakres stosowania SST... 34 1.3. Zakres robót objętych SST... 34 1.4. Określenia

Bardziej szczegółowo

D - 10.10.01f JESIENNE UTRZYMANIE DROGI

D - 10.10.01f JESIENNE UTRZYMANIE DROGI ZAŁĄCZNIK NR 12 DO SIWZ D - 10.10.01f JESIENNE UTRZYMANIE DROGI SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. MATERIAŁY... 2 3. SPRZĘT... 2 4. TRANSPORT... 2 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 4 7. OBMIAR

Bardziej szczegółowo

Obciążenie dachów wiatrem w świetle nowej normy, cz. 1

Obciążenie dachów wiatrem w świetle nowej normy, cz. 1 Obciążenie dachów wiatrem w świetle nowej normy, cz. 1 Poza ciężarem własnym dach musi przenieść obciążenia od śniegu i wiatru. Konstrukcja dachu i jego pokrycie muszą obciążenia te nie tylko przenieść,

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA

EKSPERTYZA TECHNICZNA EKSPERTYZA TECHNICZNA DOTYCZĄCA MOŻLIWOŚCI PRZEBUDOWY HALI WARSZTATOWEJ I PRZEWIĄZKI INSTYTUTU MECHANIKI GÓROTWORU PAN Adres : ul. Reymonta 27, Kraków Inwestor : Instytutu Mechaniki Górotworu PAN Opracowała:

Bardziej szczegółowo

IV.A. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH NA ELEWACJACH

IV.A. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH NA ELEWACJACH IV.A. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH NA ELEWACJACH CEL DZIAŁAŃ KONSERWATORSKICH Działania konserwatorskie mają na celu: usunięcie przyczyn destrukcji, przywrócenie materiałom budowlanym ich pierwotnych

Bardziej szczegółowo

Centrum Konsultingowo-Wdrożeniowe INTER-EKO Sp. z o.o.

Centrum Konsultingowo-Wdrożeniowe INTER-EKO Sp. z o.o. ul. Budziszyńska 2, 31-619 Kraków Tel.:+48126410002 E-mail: office@inter-eko.net.pl Internet: www.inter-eko.net.pl Opracowanie pt. Wytyczne dotyczące adaptacji akustycznej sali nr 127 w Pracowni Technik

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012

INFORMACJA NR 16. Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 Wrocław, dnia 16 lipca 2012 r. Nasz znak: IZ/3840/12/2012 INFORMACJA NR 16 Dot. : przetargu nieograniczonego na zadanie p.n.: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową innych obiektów

Bardziej szczegółowo

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751

tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 NIP 7343246017 Regon 120493751 Zespół Placówek Kształcenia Zawodowego 33-300 Nowy Sącz ul. Zamenhoffa 1 tel/fax 018 443 82 13 lub 018 443 74 19 http://zpkz.nowysacz.pl e-mail biuro@ckp-ns.edu.pl NIP 7343246017 Regon 120493751 Wskazówki

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE SPOSOBY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIÓW WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENY ŚRÓDROCZNEJ I ROCZNEJ Anna Gutt- Kołodziej ZASADY OCENIANIA Z MATEMATYKI Podczas pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

SPECYFIKACJE TECHNICZNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYRÓWNANIE POŁACI DACHU ORAZ WYMIANA POKRYCIA DACOWEGO Z ETERNITU NA BLACHĘ TRAPEZOWĄ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE (SST) WYKONANIA I ODBORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP 1.1.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA ZAWARTOŚC OPRACOWANIA I. OPIS TECHNICZNY II. OBLICZENIA STATYCZNE ( w projekcie budowlanym ) III. RYSUNKI: 1. Rzut fundamentów nr K-01 2. Stopa fundamentowa St1 nr K-02 3. Stopa fundamentowa St2 i St3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień 1. WSTĘ P 1.1. Przedmiot STWiOR. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STI 01.07 ZASYPANIE WYKOPÓW WRAZ Z ZAGĘSZCZENIEM Kod według Wspólnego Słownika Zamówień kody CPV 45213314-7, 45111200-0 Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICE OSIEDLE RYBNO GMINA KISZKOWO D

ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICE OSIEDLE RYBNO GMINA KISZKOWO D ODBUDOWA NAWIERZCHNI JEZDNI ULICE OSIEDLE RYBNO GMINA KISZKOWO D - 06.03.01 CINANIE I UZUPE NIANIE POBOCZY SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 3 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

BUD SERWIS Deka spółka jawna 44-100 Gliwice, ul. Lutycka 6 tel./fax 32 335 51 25 budserwis@budserwis.pl www.budserwis.pl

BUD SERWIS Deka spółka jawna 44-100 Gliwice, ul. Lutycka 6 tel./fax 32 335 51 25 budserwis@budserwis.pl www.budserwis.pl EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO tarasu budynku przedszkola BUD SERWIS Deka spółka jawna 44-100 Gliwice, ul. Lutycka 6 tel./fax 32 335 51 25 budserwis@budserwis.pl www.budserwis.pl OBIEKT: INWESTOR: Budynek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 84 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 85 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic. Przykład 1- Sprawdzenie nośności ścian budynku biurowego Przykład 1.a Ściana wewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.b Ściana zewnętrzna w kondygnacji parteru. Przykład 1.c Ścian zewnętrzna piwnic.

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4

1 STRONA TYTUŁOWA... 1 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA... 1 2 SPIS TREŚCI... 2 3 SPIS RYSUNKÓW... 3 4 DANE OGÓLNE... 4 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 4 4.2 INWESTOR... 4 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA.... 4 4.4 LOKALIZACJA... 4 4.5

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010 Nowy zakres wymagań stawianych wyrobom budowlanym związanych z efektywnościąenergetyczną budownictwa dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa

Bardziej szczegółowo

3 (III) 2009 MONOGRAFIA SPOTKANIE Z ZABYTKIEM AUTORZY WYKAZ ALFABETYCZNY. BOCHEN Jerzy Artyku 1. DULAK Leszek Artyku 1. HULIMKA Jacek Artyku 1

3 (III) 2009 MONOGRAFIA SPOTKANIE Z ZABYTKIEM AUTORZY WYKAZ ALFABETYCZNY. BOCHEN Jerzy Artyku 1. DULAK Leszek Artyku 1. HULIMKA Jacek Artyku 1 MONOGRAFIA SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3 (III) 2009 AUTORZY WYKAZ ALFABETYCZNY BOCHEN Jerzy Artyku 1 DULAK Leszek Artyku 1 HULIMKA Jacek Artyku 1 KRZ KA A Agnieszka Artyku 1 LABISKO Marcin Artyku 1 MA A CZUK

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT WSCHODNI Nr: 1114/02/12 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (WYMIANY) POKRYCIA DACHU BUDYNKU SĄDU OKRĘGOWEGO W KATOWICACH PRZY Ul. ANDRZEJA 16/18 SEGMENT

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH ODBYWAJĄCYCH SIĘ W SZKOLNYM LABORATORIUM CHEMICZNYM PSO jest uzupełnieniem Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania obowiązującego w GCE. Precyzuje zagadnienia

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, MECHANIKI I PETROCHEMII INSTYTUT INŻYNIERII MECHANICZNEJ PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH Instrukcja do ćwiczeń projektowych Projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r Projekt ochrony przeciwhałasowej i ochrony przed drganiami i wibracjami Małopolskiego entrum Biotechnologii Kampusu 0 lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7.

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych.

Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Instrukcja montażu fasad słupowo-ryglowych. Montaż lekkich ścian osłonowym musi być wykonany w oparciu o katalogi systemowe producenta profili aluminiowych. Należy stosować systemowe elementy jednego systemodawcy.

Bardziej szczegółowo

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący;

1) Dziekan lub wyznaczony przez niego prodziekan - jako Przewodniczący; Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, tel. +48 81 445 37 31; fax. +48 81 445 37 26, e-mail: wydzial.prawa@kul.pl

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI

RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Warszawa, dnia 22 grudnia 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER CYFRYZACJI Anna Streżyńska DI-WRP.0210.14.2015 Pani Justyna Duszyńska Sekretarz Komitetu Rady Ministrów ds. Cyfryzacji Szanowna Pani Sekretarz,

Bardziej szczegółowo

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows.

Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Opis modułu analitycznego do śledzenia rotacji towaru oraz planowania dostaw dla programu WF-Mag dla Windows. Zadaniem modułu jest wspomaganie zarządzania magazynem wg. algorytmu just in time, czyli planowanie

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik dróg i mostów kolejowych 311[06]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 14 Strona 2 z 14 Strona 3 z 14 Strona 4 z 14 Strona 5 z 14 Strona 6 z 14 Uwagi ogólne Egzamin praktyczny w zawodzie technik dróg i mostów kolejowych zdawały wyłącznie osoby w wieku wskazującym

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o.

Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. Aneks nr 8 z dnia 24.07.2013 r. do Regulaminu Świadczenia Krajowych Usług Przewozu Drogowego Przesyłek Towarowych przez Raben Polska sp. z o.o. 1 Z dniem 24 lipca 2013 r. wprowadza się w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW KOPIA DECYZJI O PRZYZNANYCH UPRAWNIENIACH BUDOWLANYCH KOPIA ZAŚWIADCZENIA O PRZYNALEśNOŚCI DO ZIIB I Ekspertyza techniczna stanu budynku 1. Przedmiot, cel

Bardziej szczegółowo

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków

Badania skuteczności działania filtrów piaskowych o przepływie pionowym z dodatkiem węgla aktywowanego w przydomowych oczyszczalniach ścieków Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołł łłątaja w Krakowie, Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Inżynierii Sanitarnej i Gospodarki Wodnej K r z y s z t o f C h m i e l o w s k i Badania skuteczności

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice.

Badanie termowizyjne. Firma. P.U ECO-WOD-KAN Jacek Załubski. Osoba badająca: Załubski Jacek. Techników 7a 55-220 Jelcz-Laskowice. Firma P.U ECOWODKAN Jacek Załubski Techników 7a 55220 JelczLaskowice Osoba badająca: Załubski Jacek Telefon: 604472922 Email: termowizja@zalubscy.pl Urządzenie Testo 882 Nr seryjny: 2141604 Obiektyw: Standard

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Rektora nr 59 z dnia 20 lipca 2015 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PROJAKOŚCIOWEJ ORAZ ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO W

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST - 05.03.11 RECYKLING Jednostka opracowująca: SPIS SPECYFIKACJI SST - 05.03.11 RECYKLING FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE

I. POSTANOWIENIE OGÓLNE Załącznik do Zarządzenia Nr 26/2015 Rektora UKSW z dnia 1 lipca 2015 r. REGULAMIN ZWIĘKSZENIA STYPENDIUM DOKTORANCKIEGO Z DOTACJI PODMIOTOWEJ NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ PROJAKOŚCIOWYCH NA UNIWERSYTETCIE KARDYNAŁA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r. SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI XXXII BADAŃ BIEGŁOŚCI I BADAŃ PORÓWNAWCZYCH HAŁASU W ŚRODOWISKU Warszawa 17 18 kwiecień 2012r. 1. CEL I ZAKRES BADAŃ Organizatorem badań biegłości i badań porównawczych przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA REMONT PIWNIC BUDYNKÓW KOMUNALNYCH

DOKUMENTACJA REMONT PIWNIC BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Wrocław 21.05.2007r DOKUMENTACJA REMONT PIWNIC BUDYNKÓW KOMUNALNYCH Boguszów - Gorce ul Kościuszki nr 1, 5, 7 ul Wesołowskiego -Masalskiego nr 1-4, 5, 7 SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKÓW 1.1. ul.

Bardziej szczegółowo

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH D.01.01.01. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Wojciech R. Wiewiórowski DOLiS - 035 1997/13/KR Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Pan Sławomir Nowak Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale"

Ćwiczenie: Ruch harmoniczny i fale Ćwiczenie: "Ruch harmoniczny i fale" Opracowane w ramach projektu: "Wirtualne Laboratoria Fizyczne nowoczesną metodą nauczania realizowanego przez Warszawską Wyższą Szkołę Informatyki. Zakres ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. PN-EN 1997-1:2008/Ap2. Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY. PN-EN 1997-1:2008/Ap2. Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 91.010.30; 93.020 PN-EN 1997-1:2008/Ap2 wrzesień 2010 Dotyczy PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne Część 1: Zasady ogólne Copyright by PKN, Warszawa 2010

Bardziej szczegółowo

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych

Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych Metody wyceny zasobów, źródła informacji o kosztach jednostkowych by Antoni Jeżowski, 2013 W celu kalkulacji kosztów realizacji zadania (poszczególnych działań i czynności) konieczne jest przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego.

UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. DRUK NR 911 projekt UCHWAŁA Nr RADY MIASTA KONINA z dnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego. Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 oraz art. 40 ust.1, art.41 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów.

WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji. Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów. WYDZIAŁ MECHANICZNY Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Laboratorium Obróbki ubytkowej materiałów Ćwiczenie nr 1 Temat: Geometria ostrzy narzędzi skrawających Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin.

HiTiN Sp. z o. o. Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31. www.hitin. HiTiN Sp. z o. o. 40 432 Katowice, ul. Szopienicka 62 C tel/fax.: + 48 (32) 353 41 31 www.hitin.pl Przekaźnik kontroli temperatury RTT 4/2 DTR Katowice, 1999 r. 1 1. Wstęp. Przekaźnik elektroniczny RTT-4/2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1.

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. Nr: 829/09/08 Zadanie: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Temat: PROJEKT BUDOWLANY REMONTU PIWNIC BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W BYTOMIU PRZY UL. PIEKARSKIEJ 1. ST 1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy)

Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Prezentacja dotycząca sytuacji kobiet w regionie Kalabria (Włochy) Położone w głębi lądu obszary Kalabrii znacznie się wyludniają. Zjawisko to dotyczy całego regionu. Do lat 50. XX wieku przyrost naturalny

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka PENETRON PLUS Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru hydroizolacji z wykorzystaniem środka przy realizacji projektu:..................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015. WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsko-Biała, dn. 10.02.2015 r. Numer zapytania: R36.1.089.2015 WAWRZASZEK ISS Sp. z o.o. ul. Leszczyńska 22 43-300 Bielsko-Biała ZAPYTANIE OFERTOWE W związku realizacją projektu badawczo-rozwojowego

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 2/2010 do CZĘŚCI VIII INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SYSTEMY STEROWANIA 2007 GDAŃSK Zmiany Nr 2/2010 do Części VIII Instalacje elektryczne i systemy

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201

INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: 0101872HC8201 INSTRUKCJA OBSŁUGI URZĄDZENIA: PZ-41SLB-E PL 0101872HC8201 2 Dziękujemy za zakup urządzeń Lossnay. Aby uŝytkowanie systemu Lossnay było prawidłowe i bezpieczne, przed pierwszym uŝyciem przeczytaj niniejszą

Bardziej szczegółowo

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308

K O Z I C K I. KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 K O Z I C K I USŁUGI PROJEKTOWO- WYKONAWCZE INśYNIERII SANITARNEJ K. KOZICKI KAROL KOZICKI 19-300 EŁK, ul. W. Polskiego 54/13 tel./fax.:(87)6100107 NIP: 848-166-86-54 tel. kom. 516 026 308 REGON: 280232437

Bardziej szczegółowo

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Projekt. Projekt opracował Inż. Roman Polski Projekt stałej organizacji ruchu na drogach powiatowych i gminnych miasta Puławy związany z projektem przebudowy niebieskiego szlaku rowerowego do rezerwatu Piskory. Projekt opracował Inż. Roman Polski

Bardziej szczegółowo

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT...

D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... D - 05.03.11 FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA ZIMNO SPIS TRE CI 1. WST P... 2 2. MATERIA Y... 2 3. SPRZ T... 2 4. TRANSPORT... 3 5. WYKONANIE ROBÓT... 3 6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT... 4 7. OBMIAR ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40 4 Spis treści Spis treści Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155 Technologia betonu 10-40 1. Składniki betonu i ich zadania 10 1.1. Cement znormalizowany 10 1.1.1. Jak przebiega proces twardnienia cementu

Bardziej szczegółowo

Umowa o prace projektowe Nr

Umowa o prace projektowe Nr Umowa o prace projektowe Nr zawarta w dniu pomiędzy: 1.., reprezentowanym przez, zwanym dalej m a 2..., reprezentowanym przez, zwanym dalej Jednostką projektowania. W wyniku postępowania określonego w

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo