Recenzenci monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3(III) 2009:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Recenzenci monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3(III) 2009:"

Transkrypt

1

2

3 Redaktor Naczelny: prof. dr hab. in. Stanis aw MAJEWSKI Redaktor Techniczny: mgr in. Dominik WOJEWÓDKA Sekretarz Monografii: dr in. Antonina ABA Adres Redakcji: Redakcja monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM Wydzia Budownictwa Politechniki l skiej GLIWICE, ul. Akademicka 5 Tel Monografia udost pniona jest na stronie Recenzenci monografii SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3(III) 2009: BUDOWNICTWO - fizyka budowli dr hab. in. Henryk NOWAK - prof. nzw. w PWr - konstrukcje dr hab. in. Edward MA EK prof. nzw. w PO - materia y budowlane dr Ró a KRZYWOB OCKA-LAURÓW, doc. w ITB Warszawa (em.) GEODEZJA dr hab. in. Wies aw PAW OWSKI, prof. nzw. w P HISTORIA SZTUKI dr hab. Andrzej KOZIE, Instytut Historii Sztuki UWr ZAPIS KONSTRUKCJI dr hab. Edwin KO NIEWSKI, PB prof. przew. kwal. II Bogumi a Jadwiga ROUBA, Uniwersytet MK w Toruniu Projekt ok adki Antonina ABA Wykorzystano: zdj cia Jana ZI BY opublikowane na Oprawa i druk: UKiP J&D G bka Gliwice, ul. Pszczy ska 44

4 SPIS TRE CI BUDOWNICTWO - fizyka budowli Artur NOWO WIAT Leszek DULAK Marcin LABISKO Micha MARCHACZ Marcelina OLECHOWSKA Rafa UCHOWSKI - konstrukcje JEDNOWSKA NIKOWA OCENA AKUSTYCZNA KO CIO A W BRZEGU SINGLE-INDICATOR ACOUSTIC EVALUATION OF CHURCH IN BRZEG 9 Jacek HULIMKA ZABYTKOWA WI BA DACHOWA KO CIO A PW. PODWY SZENIA KRZY A WI TEGO W BRZEGU 25 MONUMENTAL ROOF TRUSS OF THE CHURCH OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS IN BRZEG - materia y budowlane Jerzy BOCHEN Agnieszka KRZ KA A BADANIA I ANALIZA W A CIWO- CI FIZYKO-CHEMICZNYCH TYN- KÓW ELEWACYJNYCH KO CIO A PODWY SZENIA KRZY A WI TE- GO W BRZEGU 33 STUDY AND ANALYSIS ON PHYSI- CAL AND CHEMICAL PROPERTIES OF ELEVATION PLASTERS IN THE CHURCH OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS IN BRZEG GEODEZJA JACEK MA A CZUK CHARAKTERYSTYKA METOD PO- MIAROWYCH W ASPEKCIE IN- WENTARYZACJI STRUKTURY GE- OMETRYCZNEJ SKLEPIE KO- CIO A PW. PODWY SZENIA KRZY A WI TEGO W BRZEGU 45 3

5 CHARACTERISTICS OF THE MEA- SUREMENT METHODS IN TERMS OF INVENTORY OF THE GEOMETRI- CAL STRUCTURE OF THE VAULTS OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS CHURCH IN BRZEG HISTORIA SZTUKI Petra OULÍKOVÁ PRZYCZYNEK DO YCIA I TWÓR- CZO CI JANA KUBENA W CZE- CHACH 63 NOTE TO JOHN KUBEN'S LIVE AND ARTISTIC WORKS IN BOHEMIA ZAPIS KONSTRUKCJI Antonina ABA PUNTO STABILE W KO CIELE PW. PODWY SZENIA KRZY A WI TE- GO W BRZEGU 81 PUNTO STABILE IN CHURCH OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS IN BRZEG Jan ZI BA PANORAMY SFERYCZNE JAKO NARZ DZIE DO PREZENTACJI I POPULARYZACJI ZABYTKÓW AR- CHITEKTURY NA PRZYK ADZIE KO CIO A PW. PODWY SZENIA KRZY A WI TEGO W BRZEGU 89 SPHERICAL PANORAMAS AS A TOOL FOR PRESENTATION AND POPULARIZATION OF ARCHITEC- TURE MONUMENTS ON THE EXAMPLE OF CHURCH OF THE EXALTATION OF THE HOLY CROSS IN BRZEG 4

6 MONOGRAFIA SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3 (III) 2009 Monografi SPOTKANIE Z ZABYTKIEM zaplanowano jako kwartalnik, w którym publikowane b d prace po- wi cone interdyscyplinarnym badaniom prowadzonym w wybranych zabytkowych obiektach architektonicznych. Celem bada jest pomoc w utrzymaniu tych obiektów. Monografia b dzie prezentowa wyniki prac prowadzonych w jednym obiekcie. Wydawca ma nadziej, e rozwi zywanie problemów w wybranym zabytku przez zespo y interdyscyplinarne pomo e w szeroko rozumianym utrzymaniu obiektów zabytkowych. Równocze nie liczymy na to, e monografia b dzie interdyscyplinarnym forum dyskusyjnym po- wi conym ochronie zabytków architektonicznych, poradnikiem dla u ytkowników takich obiektów i studentów, którzy w przysz o ci b d pracowa w obiektach zabytkowych i obj tych ochron konserwatorsk. Pó nobarokowy ko ció pw. Podwy szenia Krzy a wi tego w Brzegu, chocia nawi zuje do rozpowszechnionego w Europie typu ko cio- a jezuickiego, to jest obiektem unikatowym ze wzgl du na bogactwo zachowanych elementów wystroju i wyposa enia. Chocia jest obiektem nawi zuj cym do typowych rozwi za barokowych to zrealizowany zosta w ca o ci przez twórców lokalnych Bogaty program jego wn trza odpowiada randze miejsca, w którym ko ció si znalaz, czyli wa nego o rodka edukacyjnego, jakim by Brzeg w po owie XVIII w. na l sku. Rzut ko cio a brzeskiego jest prostok tem z wystaj cymi pilastarami, które stanowi g ówny akcent elewacji ko cio a. Wn trze obiektu podzielono wg projektu na : - krucht z empor muzyczn, zlokalizowan mi dzy dwoma wie- ami, - naw z p ytkimi kaplicami i emporami, oraz prezbiterium z kaplicami bocznymi i emporami. Obiekt jest sklepiony. W nawie sklepienie kolebkowe z lunetami. Charakterystyczn cech ko cio a brzeskiego jest jego wertykalizm. Elementy strukturalne obiektu uzupe niaj iluzjonistyczne przestrzenie. W nawie jest to iluzjonistyczna, otwarta na niebo kondygnacja. Za za prezbiterium znajdujemy: - transept, - prezbiterium kap a skie, które rozci ga si za transeptem, - kopu zwie czaj c miejsce przeci cia si transeptu z prezbiterium kap a skim, oraz kaplic (usytuowan centralnie w wy ej opisanych przestrzeniach iluzjonistycznych).

7 Ko ció jest podpiwniczony. Obecnie dost pna jest jedynie cz podpiwniczenia pod prezbiterium. Budynek nie jest orientowany. Zlokalizowany zosta w Wróblim Wzgórzu, w s siedztwie Zamku Piastów l skich. Obiekt realizowano w niespokojnych trudnych dla l ska czasach. Po mierci ostatniego z Piastów w roku 1675 Brzeg przeszed w r ce Habsburgów. W roku 1681 pojawia a si w Brzegu pierwsi jezuici, ale skuteczne dzia ania na rzecz budowy nowej jezuickiej wi tyni podj to dopiero ok. roku Wtedy to zakupiono teren pod budow, a naczelny architekt i doradca do spraw sztuki w zakonie jezuickim Christophorus Tausch, na miejscu, t lokalizacj zatwierdzi. W roku 1733 zamówiono projekt u Josepha Frischa, który w roku 1734 zosta zatwierdzony przez genera a zakonu. W 1735 uroczy cie wmurowano kamie w gielny, a w 1738 obiekt by ju zadaszony. W latach realizowano wystrój i wyposa enie wn trza, chocia obiekt u ytkowano ju od roku Ko ció konsekrowano w roku Przypomnijmy, e jest to czas wojen l skich ( ) prowadzonych mi dzy Habsburgami i Hohenzollernami o sukcesj l ska. Zrealizowany obiekt odbiega od obiektu zaprojektowanego. Ró nice te dotyczy y wn trza i wygl du zewn trznego. Zrezygnowano z bogatej dekoracji uku oddzielaj cego kaplic w. Józefa od nawy. Elewacje obiektu by y nieotynkowane i nie posiada y detalu rze biarskiego. Okna wie by y zamurowane. Wie e o wysoko ci ni szej ni to przewidywa projekt przykryto dachami namiotowymi, chocia projekt przewidywa he my. Budow wie doko czono dopiero w roku 1856 (wg nowego projektu). Obiekt równie otynkowano. W tym czasie przedzielono stropem wysok krucht, tworz c dodatkowe pomieszczenie nazywane lo. Pod stropem ustawiono ciank oddzielaj c krucht od nawy. O charakterze wn trza decyduj przede wszystkim freski Johanna Kubena. Na szczególne zainteresowanie zas uguj iluzjonistyczne przestrzenie architektoniczne nazywane kwadraturami. W tych przestrzeniach rozgrywaj si sceny, których znaczenie nie zawsze jest dla nas jednoznaczne i wymaga bada zespo ów interdyscyplinarnych, do których chcieli my zaprosi zainteresowanych tematem. W niniejszym zeszycie przedstawiamy cz prac przygotowuj cych do takiej dyskusji. Prace te obj y m. in. przygotowane przez dyplomantów Wydzia u Budownictwa inwentaryzacje i modele wirtualne obiektu (M. Labisko, W. Mazur i K. Horzela) oraz panoram sferyczn wn trza (J. Zi ba). Wszystkie informacje o obiekcie, w tym skany literatury, zgromadzono w elektronicznej wersji Bia ej Karty (e_bk_brzeg_k_pk M. azor). W zeszycie zaprezentowano te najnowsze badania czeskie dotycz ce dzia alno ci Johanna Kubena w Czechach (P. Oulikova). Ten urodzony w roku 1697 w Bystrzycy K odzkiej jezuita, uko czy filozofie i teologii na Uniwersytecie w O omu cu. Pracowa na terenie czeskiej prowincji zakonu. Pe ni wiele funkcji, których wype nianie powierzy mu 6

8 zakon. By zwi zany równie z naszym rejonem. Pracowa na misji w Tarnowskich Górach. Zachowa y si informacje o tym, e mia przygotowa prace dla starego ko cio a w. Marcina w Starych Tarnowicach i Piekarach l skich. Kuben jest postaci ma o znan. Chcieliby my go spopularyzowa, gdy wydaje si nam by postaci szczególnie wa n dla kultury l ska. Mamy nadziej, e przygotowane materia y pomog badaczom i konserwatorom zabytków. Liczymy na to, e uda si mam przygotowa drugi zeszyt o ko ciele Podwy szenia Krzy a w. w Brzegu. W zeszycie tym chcieliby my umie ci informacje o wystroju i wyposa eniu ko cio- a, ale przede wszystkim o freskach Kubena. Odr bn spraw jest konieczno przebadania i opracowania materia ów, które zosta y przygotowane przez konserwatora zabytków Jerzego Czajora ( ). Materia y te zosta y zgromadzone w czasie prac konserwatorskich prowadzonych w ko ciele w latach Jeszcze raz zapraszamy do wspó pracy. Redaktorzy zeszytu Antonina ABA, dr in. 7

9 8

10 MONOGRAFIA SPOTKANIE Z ZABYTKIEM 3 (III) 2009 Artur NOWO WIAT 1, Leszek DULAK 1, Marcin LABISKO 2, Micha MARCHACZ 3, Marcelina OLECHOWSKA 3, Rafa UCHOWSKI 1 Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Politechnika l ska, Gliwice JEDNOWSKA NIKOWA OCENA AKUSTYCZNA KO CIO A W BRZEGU Streszczenie. Do oceny akustycznej wn trz sakralnych stosuje si bardzo cz sto metody wykorzystywane przy wn trzach audytoryjnych, koncertowych czy operowych. Metodami takimi s metody impulsowe, RASTI, STI, Ando czy Beranka. W artykule zastosowano metod wska nikow oceny akustycznej wn trza ko cio a w Brzegu. Ocena w a ciwo ci akustycznych wn trz sakralnych jest w tym opracowaniu dokonana za pomoc jednej liczby globalnego wska nika jako ci akustycznej obiektów sakralnych. Zastosowano wska nik w oparciu o prace profesora Engela z Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. S owa kluczowe: akustyka wn trz sakralnych, wska niki oceny, czas pog osu SINGLE-INDICATOR ACOUSTIC EVALUATION OF CHURCH IN BRZEG Summary. To evaluation of church interiors very often are applied methods used in auditorium interiors, concert halls and opera-houses. These methods are impulse methods, RASTI, ANDO or Beranek method. In this paper indicator s method was applied to acoustic evaluation of church interior in Brzeg city. Evaluation of acoustical properties of church interiors in this paper was made by single value global indicator of acoustical quality of church interiors. This indicator based on prof. Engel s works, from AGH University of Science and Technology. Key words: reverberation time, acoustics of church interiors, evaluation indicators. 1. Wprowadzenie W potocznym rozumieniu, poj cie jako ci akustycznej pomieszczenia czy si z szeroko rozumian estetyk wytwarzanego w nim d wi ku. Sprawia to, e jako akustyczn nale y 1 Dr in., Wydzia Budownictwa Politechniki l skiej w Gliwicach, Gliwice, ul. Akademicka 5, tel.: , Artur.Nowo 2 Mgr in., Dyplomant Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, Politechniki l skiej 3 Mgr in., Wydzia Budownictwa Politechniki l skiej w Gliwicach, Gliwice, ul. Akademicka 5, tel.: ,

11 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni rozpatrywa w kontek cie dopasowania akustyki pomieszczenia do jego funkcji. Innej akustyki wymaga studio nagra, wi tynia, sala konferencyjna, kinowa, koncertowa itp. Mimo wielu bada, opracowa i artyku ów dotycz cych kszta towania akustyki wn trz sakralnych, nie doczekano si jak dotychczas metody, która w sposób jednoznaczny pozwala a okre li akustyk wn trza sakralnego. W artykule przedstawiono ocen akustyki wn trza ko cio a za pomoc metody wska nikowej, opracowanej przez prof. Engela [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Globalny wska nik jako ci akustycznej obiektów sakralnych, zgodnie z t metod, jest funkcj kilku wska ników cz stkowych, tj. wska nik pog osowy, wska nik zrozumia o ci mowy, wska nik równomierno ci nag o nienia, wska nik zak óce zewn trznych i wska nik walorów brzmieniowych. Zatem celem niniejszej pracy jest ocena jako ci wn trza sakralnego na bazie pomiarów czasu pog osu i za pomoc jednowska nikowego parametru. Wykorzystano w tym celu bardzo ciekawe zale no ci funkcyjne wska nika zrozumia o ci mowy, klarowno ci, czasu centralnego itd., które wykorzystano na podstawie prac [Nowo wiat 2007, Lam 1995]. 2. Charakterystyka badanego pomieszczenia Pomieszczenie, dla którego dokonano oceny akustycznej jest wn trzem ko cio a w Brzegu o kubaturze oko o m 3. Pozosta e podstawowe parametry obiektu: powierzchnia ograniczaj ca wn trze ko cio a 2812, 48 m 2, sklepienia typ agiel (paraboloidy obrotowe), powierzchnia posadzki 532,84 m 2, powierzchnia awek 71,60 m 2. W badanym pomieszczeniu wyznaczono za pomoc pomiarów czas pog osu. Wyniki przedstawiono na poni szym rysunku: 10

12 Ocena akustyczna 3 (III) 2009 Rys. 1. Charakterystyka czasu pog osu w funkcji cz stotliwo ci, A. Nowo wiat, L. Dulak i inni. Fig. 1. Reference of reverberations time as a function of frequency, A. Nowo wiat, L. Dulak i inni. 3. Wska nik oceny akustycznej wn trza ko cio a Globalny wska nik oceny jako ci akustycznej badanego wn trza W JAS jest redni wa on kilku wska ników cz stkowych i okre li go mo emy zale no ci [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. W JAS n i 1 n W i 1 i i i (1) gdzie: Wi wska nik cz stkowy, i waga wska nika cz stkowego. Wska nik jako ci akustycznej pomieszcze sakralnych W JAS przyjmuje warto ci od 0 do 1. W celu okre lenia jednoznacznej oceny jako ci akustycznej badanego wn trza sakralnego, uzale niono obliczon warto globalnego wska nika oceny akustycznej wn trz sakralnych W JAS od orientacyjnej oceny, która klasyfikuje dane wn trze do grupy pomieszcze sakralnych o warunkach akustycznych w skali: bardzo dobrych, dobrych, dostatecznych i 11

13 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni z ych. Orientacyjna skala zosta a opracowana przez autora metody na podstawia bada przeprowadzonych w kilku obiektach sakralnych (rys. 2). Rys. 2. Skala oceny jako ci akustycznej wg. wska nika W JAS [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Fig. 2. Scale of acoustical quality evaluation, according to W JAS [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Do oceny pomieszcze sakralnych zaproponowano [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005] pi wska ników cz stkowych Wska nik pog osowy W metodzie wska nikowej bardzo istotn rol odgrywa wska nik pog osowy W p, który jest funkcj kilku wska ników pog osowych pomocniczych W p1 W p3. Wska nik W p przyjmuje warto ci od 0 1. Najlepsze warunki badanego wn trza sakralnego pod wzgl dem czasu pog osu wyst puj, gdy W p = 1, a najgorsze, gdy W p = 0. G ówny wska nik pog osowy jest okre lony zale no ci [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: W W W W (2) p p1 1 p2 2 p3 3 gdzie: W p - wska nik pog osowy, W p1 - wska nik pog osowo-obj to ciowy, W p2 - wska nik pog osowy dla muzyki organowej, W p3 - wska nik pog osowy dla mowy, wagi wska ników pomocniczych W p1 W p3. 12

14 Ocena akustyczna 3 (III) Wska nik pog osowo obj to ciowy Wska nik pog osowo obj to ciowy jest funkcj czasu pog osu preferowanego dla danego wn trza i zmierzonego czasu pog osu skorygowanego obecno ci wiernych. Wska nik ten wyra a si wzorem [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: gdzie: W TZS Tp (3) 5 p1 1 T p - czas pog osu preferowany dla danego obiektu sakralnego i obj to ci [s], T ZS - czas zmierzony, skorygowany obecno ci s uchacza [s]. Czas pog osu preferowany T p dla ko cio ów katolickich wyznaczany jest ze wzoru [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: Tp V 0, 24ln 0, 24 (4) Zatem dla badanego wn trza preferowany czas pog osu wynosi: T p = 1,97 s. Czas pog osu zmierzony skorygowany obecno ci wiernych T ZS jest wyznaczony z nast puj cej zale no ci [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: T ZS 0,161V S S S S S 1 2 p (5) gdzie: p - redni pog osowy wspó czynnik poch aniania, V - obj to wn trza sakralnego [m³], S - pole powierzchni ograniczaj cych [m²], S 1 - pole powierzchni zajmowanej przez wiernych siedz cych [m²], S 2 - pole powierzchni zajmowanej przez wiernych stoj cych [m²], 1 - wspó czynnik poch aniania dla osoby siedz cej, 2 - wspó czynnik poch aniania dla osoby stoj cej. redni pog osowy wspó czynnik poch aniania wyznacza si z ogólnie znanego wzoru: 0,16V p T S Z (6) 13

15 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni gdzie: Tz - zmierzony, u redniony czas pog osu [s]. Cz stotliwo [Hz] redni 1 0,12 0,19 0,38 0,41 0,49 0,5 0,35 2 0,72 0,89 0,95 0,99 1,0 1,0 0,92 Tablica 1. Warto ci pog osowych wspó czynników poch aniania 1 i 2, [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Table 1. Values of reverberation coefficients of sound absorption 1 i 2, [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Zatem: p 0,13, T 2, 20 s. ZS 2, 20 1,97 Zatem na mocy (3) mamy: W p 1 1 0, Wska nik pog osowy pomocniczy dla muzyki organowej Wska nik pog osowy dla muzyki organowej jest funkcj czasu pog osu preferowanego dla danego wn trza i czasu pog osu zmierzonego dla cz stotliwo ci 500 Hz skorygowanego obecno ci wiernych. Wska nik ten wyra a si wzorem [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: W TZS 500 Tp0 (7) 5 p2 1 gdzie: T p0 - preferowany czas pog osu dla muzyki organowej dla pasma oktawowego o cz stotliwo ci rodkowej 500 Hz [s], T ZS500 - zmierzony skorygowany czas pog osu dla pasma oktawowego o cz stotliwo ci rodkowej 500 Hz [s]. Preferowany czas pog osu dla muzyki organowej T p0 zale y od obj to ci i mo na go wyznaczy za pomoc wzoru [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: T 0,15 p0 0,73 V 2,91s (8) Zatem na mocy wzoru (7) mamy Wp2 0,

16 Ocena akustyczna 3 (III) Wska nik pog osowy pomocniczy dla mowy Wska nik pog osowy dla mowy jest funkcj czasu pog osu dopuszczalnego dla mowy i czasu pog osu zmierzonego i skorygowanego obecno ci wiernych. Wska nik ten wyra a si wzorem [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: W TZS TpM (9) 5 p3 1 gdzie: T pm - dopuszczalny czas pog osu dla pomieszcze przeznaczonych do odtwarzania sygna ów mowy [s], T ZS - jw. Dopuszczalne warto ci czasu pog osu dla odtwarzania mowy T pm mo na wyznaczy za pomoc wzoru [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: TpM V 0,17 ln 0, 43 1,14 s (10) Zatem ze wzoru (9) mamy: Wp3 0, G ówny wska nik pog osowy W p Ka dy ze wska ników pomocniczych (W p1, W p2, W p3 ) posiada okre lon wag. Wagi parametrów zale od kubatury obiektu sakralnego oraz od rodzaju obiektu ze wzgl du na wyznanie. W pomieszczeniu sakralnym nie jest mo liwe uzyskanie czasu pog osu zapewniaj cego jednocze nie dobre warunki do ods uchu muzyki oraz mowy. S to sprzeczne wymagania akustyczne, gdy d u szy czas pog osu sprzyja warunkom do odtwarzania muzyki, natomiast krótki jest odpowiedni dla dobrej zrozumia o ci mowy. Podobnie w przypadku muzyki organowej lepsze jej brzmienie zapewnia d u szy czas pog osu. Warto ci wag 1 3 podano w tablicy 2. 15

17 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni k. katolickie synagogi k. protestanckie Obj to V S <V S <1500 0,6 0,1 0,3 0,6 0 0,4 0,6 0,1 0,3 1500<V S < ,6 0,2 0,2 0,6 0 0,4 0,6 0,2 0, <V S < ,6 0,3 0,1 0,6 0 0,4 0,6 0,3 0,1 Tablica 2. Zestawienie wag parametrów pomocniczych dla danego typu obiektu sakralnego [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Table 2. Statement of weights of auxiliary parameters for particular types of sacred interiors, [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Na mocy wzoru (2) mamy ostatecznie: W 0,954 0,6 0,862 0,2 0,788 0,2 0, Wska nik zak óce zewn trznych p Jednym z wielu czynników wp ywaj cych na jako akustyczn pomieszczenia jest odpowiednio niski poziom zak óce zewn trznych. W pomieszczeniach przeznaczonych do ods uchu muzyki, m.in. klasycznej, istnieje niebezpiecze stwo maskowania niektórych fragmentów utworu muzycznego granych pianissimo. W przypadku pomieszcze sakralnych du y poziom zak óce zewn trznych w mniejszym stopniu wp ywa na maskowanie d wi ku muzyki organowej, natomiast bardziej na maskowanie nara one s takie d wi ki, jak piewy chóru lub mowa celebruj cego. Ha as mo e by tak e przyczyn zniekszta ce barwy d wi ku. Zak ócenia zewn trzne dla obiektów sakralnych pochodz g ównie od ha asów typu komunikacyjnego, którego ród ami s rodki komunikacji drogowej. Proponuje si za dopuszczaln warto poziomu d wi ków zak ócaj cych dla obiektów sakralnych przyj 30 db poziomu d wi ku A. Warto ta odpowiada dopuszczalnej warto ci poziomu d wi ków zak ócaj cych dla sal koncertowych, operowych oraz audytoriów, czyli pomieszcze maj cych podobny zakres produkcji d wi kowej, co wi tynie. Wska nik zak óce zewn trznych przyjmuje warto ci z przedzia u 0 < W ZZ < 1. Gdy poziom d wi ku L A 30 db, oznacza to, e dopuszczalny poziom zak óce zewn trznych dla badanego obiektu sakralnego nie zosta przekroczony i nale y przyj Wzz = 1. Wska nik zak óce zewn trznych obiektu sakralnego okre lony jest zale no ci [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: 16

18 Ocena akustyczna 3 (III) 2009 W ZZ 3 L 27 A (11) gdzie: L A - poziom d wi ku zak óce zewn trznych w obiekcie sakralnym [db]. Zatem W ZZ = Wska nik walorów brzmieniowych Jednym z czynników okre laj cych jako akustyczn wn trz sakralnych zwi zanych z zakresem produkcji akustycznej, maj cej miejsce w tego typu pomieszczeniach jest wyrazisto i walory brzmieniowe d wi ków muzycznych. Odpowiadaj one za wra enia, jakie wywo uje s uchanie utworu muzycznego w okre lonym pomieszczeniu i szczególnym miejscu tego pomieszczenia. Wska nik walorów brzmieniowych muzyki obiektu sakralnego okre lony jest ze wzoru [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: Wb 1 Wb 2 Wb 3 Wb 4 Wb (12) 4 gdzie: W b1 - wska nik brzmieniowy pomocniczy okre laj cy ywo akustyczn T mid w pomieszczeniu sakralnym, 0 < W b1 1, W b2 - wska nik brzmieniowy pomocniczy okre laj cy ciep o brzmienia BR w pomieszczeniu sakralnym, 0 < W b2 1, W b3 - wska nik brzmieniowy pomocniczy okre laj cy wska nik wyrazisto ci C 80 w pomieszczeniu sakralnym, 0 < W b3 1, W b4 - wska nik brzmieniowy pomocniczy okre laj cy czasowy rodek ci ko ci T S w pomieszczeniu sakralnym, 0 < W b Wska niki brzmieniowe pomocnicze Wska nik brzmieniowy pomocniczy W b1, okre laj cy ywo akustyczn T mid w pomieszczeniu sakralnym. Wska nik ten wyznacza si z nomogramu przedstawionego na rysunku 3, ywo akustyczn T mid wyznaczono na podstawie metody Beranka. 17

19 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni Wb1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ,5 1 1,5 2 2,5 Tmid [s] Rys. 3. Nomogram wyznaczania wska nika brzmieniowego W b1, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Fig. 3. Nomogram for determination of tonal indicator W b1, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Warunki brzmieniowe przy zmierzonym czasie pog osu przyj to na poziomie Wb 1 0. Wska nik brzmieniowy pomocniczy W b2, okre laj cy ciep o brzmienia BR w pomieszczeniu sakralnym. Wska nik ten wyznacza si z nomogramu przedstawionego na rysunku 4, ciep o brzmienia BR wyznaczono na podstawie metody Beranka, przy czym: T 2T T ,96 (13) Wb2 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0 0,8 0,9 1 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 Rys. 4. Nomogram wyznaczania wska nika brzmieniowego W b2, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Fig. 4. Nomogram for determination of tonal indicator W b2, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. BR 18

20 Ocena akustyczna 3 (III) 2009 Zatem W b2 = 0,36. Wska nik brzmieniowy pomocniczy W b3, okre laj cy wska nik wyrazisto ci C 80 w pomieszczeniu sakralnym wyznacza si z nomogramu pokazanego na rysunku 5. Wska nik wyrazisto ci C 80 zosta wprowadzony przez Reichardt`a a pó niej Lama i wyznacza si go z definicji [Lam 1995]: C ms 80 ms E t dt 1,1 0 T 10 log 10 log e 1 E t dt [db] (14) gdzie: T- redni czas pog osu. Zatem na mocy definicji (14) mamy C 80 = -5,33. Wb3 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, C80 [db] Rys. 5. Nomogram wyznaczania wska nika brzmieniowego W b3, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Fig. 5. Nomogram for determination of tonal indicator W b3, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Ostatecznie wska nik brzmieniowy W b3 = 0,5. Wska nik brzmieniowy pomocniczy W b4, okre laj cy czasowy rodek ci ko ci T S w pomieszczeniu sakralnym. Wska nik ten wyznacza si z nomogramu pokazanego na rysunku 6. Czasowy rodek ci ko ci T S zosta wprowadzony przez Cremera [Cremer i Müller 1982] i Lama i wyznacza si go ze wzoru [Lam 1995]: 19

21 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni T s 0 0 tp p 2 2 t dt t dt (15) Zatem T s = 295 ms. Wb4 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, TS [ms] Rys. 6. Nomogram wyznaczania wska nika brzmieniowego W b4, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Fig. 6. Nomogram for determination of tonal indicator W b4, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Ostatecznie wska nik W b4 = 0. Na podstawie wska ników brzmieniowych pomocniczych wyznaczamy g ówny wska nik brzmieniowy, otrzymuj c [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: W b 0 0,36 0,5 0 0, Wska nik zrozumia o ci mowy Wska nik zrozumia o ci mowy jest funkcj wska ników zrozumia o ci mowy pomocniczych. Wska nik zrozumia o ci mowy obiektu sakralnego okre lony jest ze wzoru [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: W zm Wz1 Wz 2 Wz3 (16) 3 gdzie: W zm - wska nik zrozumia o ci mowy, W z1, W z2, W z3 - wska niki pomocnicze zrozumia o ci mowy. 20

22 Ocena akustyczna 3 (III) Wska niki pomocnicze zrozumia o ci mowy Wska nik W z1 jest zwi zany ze wska nikiem ALCONS oraz wyznaczony za pomoc nomogramu przedstawionego na rysunku 7. Wz1 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, % ALCONS Rys. 7. Nomogram wyznaczania wska nika zrozumia o ci mowy W z1, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Fig. 7. Nomogram for determination of intelligibility of speech W z1, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. St d mamy W z1 = 0,32. ALconst 9T 9 4,28 38,52 s Wska nik pomocniczy zrozumia o ci mowy W z2 jest zwi zany ze wska nikiem RASTI lub STI oraz wyznaczony za pomoc nomogramu pokazanego na rysunku 8. Wz2 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1 STI Rys. 8. Nomogram wyznaczania wska nika zrozumia o ci mowy W z2, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Fig. 8. Nomogram for determination of intelligibility of speech W z2, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. 21

23 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni Natomiast wska nik STI mo emy wyznaczy ze wzoru przybli onego [Nowo wiat 2007]: STI 0, 2078ln T 0, , 33 (17) Zatem W z2 = 0,34. Wska nik pomocniczy zrozumia o ci mowy W z3 jest zwi zany ze wska nikiem C 50 oraz wyznaczony za pomoc nomogramu przedstawionego na rys. 9 Wz3 1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, C80 [db] Rys. 9. Nomogram wyznaczania wska nika zrozumia o ci mowy W z3, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Fig. 9. Nomogram for determination of intelligibility of speech W z3, [Sadowski 1971, Kulowski 2006]. Wska nik C 50 wyznaczony jest ze wzoru [Lam 1995]: C 50 D 1 D log db 50 (18) gdzie: D 0,69 T 50 1 e (19) Zatem na mocy (19) i (18) mamy: D 50 = 0,15 oraz C 50 = -7,57 [db]. Mamy wi c: W z3 = 0,27. Ze wzoru (16) otrzymujemy W zm 0,32 0,34 0, ,

24 Ocena akustyczna 3 (III) Globalny wska nik oceny akustycznej wn trza sakralnego Globalny wska nik W JAS jest funkcj wska ników cz stkowych i okre lony jest zale no ci [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]: W JAS Wp 1 Wzm 2 WZZ 3 Wrn 4 Wb (20) gdzie: W p - wska nik pog osowy, W zm - wska nik zrozumia o ci mowy, W zz - wska nik zak óce zewn trznych, W rn - wska nik równomierno ci nag o nienia, W b - wska nik walorów brzmieniowych muzyki, wagi wska ników cz stkowych. Warto ci wag nie wynikaj ze cis ych zale no ci. Autorzy opracowania [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005] przyj li je na podstawie analizy czynników decyduj cych o jako ci akustycznej obiektów sakralnych oraz na podstawie bada eksperymentalnych. Warto ci wag przedstawiono w tablicy ,5 0,3 0,3 0,2 Tablica 3. Wagi wska ników cz stkowych, [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Table 3. Weights of partial coefficients, [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005]. Ostatecznie otrzymano: W JAS 0, ,31 0,5 1 0,3 1 0,3 0, 46 0, 2 0,76 1 0,5 0,3 0,3 0, 2 Przy czym z powodów niemo liwo ci wyznaczenia wska nika równomierno ci nag o nienia przyj to ten wska nik na poziomie 1. Za o ono, e nawet je li w obecnym stanie tak nie jest, to jest to usterka w do atwy sposób usuwalna. 23

25 A. NOWO WIAT, L.DULAK, A. i inni 4. Wnioski Metoda przedstawiona przez prof. Engela [Engel i Kosa a 2004, Engel i Kosa a 2005] jest opracowana dla warunków pog osowych skorygowanych dla wn trza wype nionego wiernymi. Warunki pog osowe badanego wn trza, przy uwzgl dnieniu wype nieniem wiernymi s bardzo dobre na poziomie wska nika 0,9. Znacznie gorzej by to wygl da o gdyby nie uwzgl dnia wiernych w ko ciele lub wype nienie by oby cz ciowe. Nale a oby si jeszcze zastanowi czy wska nik wype nienia nie powinien by w jaki sposób u redniony. Pozosta e wska niki takie jak wska nik walorów brzmieniowych czy wska nik zrozumia o ci mowy s ju na znacznie gorszym poziomie. Globalny wska nik jednoliczbowy wskazuje na bardzo dobre warunki akustyczne wn trza. Nale a oby wykona szereg bada i zastanowi si czy wagi przyj te przez prof. Engela w opracowanej metodzie s ju optymalne. Je eli zastosowana metoda przyj aby si w zastosowaniach do oceny wn trz sakralnych, to by oby to du e uproszczenie dotychczasowych metod oceny i pozwoli oby na okre lenie jako ci wn trza za pomoc jednej liczby. Bibliografia CREMER L., MÜLLER H. A Principles and Applications of Room Acoustics. Vol. 1, Applied Science, London ENGEL Z., KOSA A K Globalny wska nik oceny jako ci akustycznej obiektów sakralnych. W: LI Otwarte Seminarium z Akustyki, Gda sk Sobieszewo, ENGEL Z., KOSA A K Acoustic Properties of the Selected Churches in Poland, W: Mechanics, Vol. 24, No 3, 2005, ss KULOWSKI A wiczenia projektowe z akustyki pomieszcze z wykorzystaniem programu komputerowego Sabine. Gda sk, 2006, praca niepublikowana. LAM Y. W Importance of Early Energy in Room Acoustics. Acoustics of Enclosed Spaces, NOWO WIAT A Model logarytmiczny wyznaczania wska nika zrozumia o ci mowy. W: Fizyka Budowli w Teorii i Praktyce, tom 2, 2007, ss SADOWSKI J Akustyka w urbanistyce, architekturze i budownictwie. Arkady, Warszawa 1971 r. Recenzent: dr hab. in. Henryk NOWAK, prof. nzw. w Politechnice Wroc awskiej 24

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie.

Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Uwagi! Remont i adaptacja dwóch garay na cele magazynowe w budynku oficynowym Pałacu Pusłowskich przy ul.westerplatte 10 w Krakowie. Zakres zlecenia: Zakres zlecenia okrela załczony projekt. W zakresie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA im. Stanis awa Staszica w Krakowie Wydzia Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Kierunek Elektrotechnika ukasz Mruk Analiza mo liwo ci wykorzystania niekonwencjonalnych

Bardziej szczegółowo

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego

Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego Atlas dóbr kultury współczesnej województwa małopolskiego WYDAWCA Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia

Czynniki i mo liwo ci ograniczania ryzyka w produkcji ro linnej poprzez ubezpieczenia Dr hab. Barbara Go biewska, prof. nadzw. SGGW. Zatrudniona na stanowisku profesora nadzwyczajnego na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Dzia alno naukowo-badawcza obejmuje takie zagadnienia,

Bardziej szczegółowo

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych

nr 52 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych nr 52 2012 Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie zależności przyczynowych Prognozowanie cen surowców rolnych na podstawie

Bardziej szczegółowo

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj

Budowa rekomendacji w oparciu o wspóln filtracj Politechnika Warszawska Wydzia Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej Rok akademicki 2011/2012 PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA Wojciech B k Budowa rekomendacji w

Bardziej szczegółowo

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA

WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Andrejko Dariusz, Kania Mariusz, atka Anna, Rydzak Leszek MOTROL, 2011, 13, 7 13 WP YW OBRÓBKI CIEPLNEJ PROMIENIAMI PODCZERWONYMI NA PROCES PRZEMIA U ZIARNA PSZENICY ODMIANY KORYNTA Dariusz Andrejko*,

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 94 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Teresa Szot-Gabry Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rachunek kosztów

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices

Zarz dzanie jako ci w urz dach administracji publicznej Quality management in public administration offices Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr in. Agnieszka Lisowska mgr ukasz Ziemi ski Politechnika Koszali ska Zarz dzanie jako

Bardziej szczegółowo

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych

Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Psychologia Spo eczna 2008 tom 3 1 (6) 73 86 ISSN 1896-1800 Zastosowania analizy ruchu oczu w badaniach spo ecznych Izabela Krejtz 1 Krzysztof Krejtz 2 Maksymilian Bielecki 3 1 Instytut Psychologii PAN

Bardziej szczegółowo

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej 3 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej Teoria i praktyka Redakcja naukowa BARBARA JANKOWIAK POZNA 2013 4 ABSTRACT.. Adam Mickiewicz University

Bardziej szczegółowo

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci Problemy zarz dzania, vol. 9, nr 1 (31): 53 71 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW D ugo cyklu inkasa nale no ci i rotacji zapasów w przedsi biorstwach na trzy lata przed s dowym og oszeniem upad o ci

Bardziej szczegółowo

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR 101 RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr

Bardziej szczegółowo

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura

Diagnoza rynku pracy. i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników. Jaros awa Górniaka Stanis awa Mazura Diagnoza rynku pracy i wykluczenia spo ecznego w Ma opolsce. Refleksja nad wykorzystaniem wska ników Publikacja jest wspó finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Spo ecznego oraz ze rodków bud etu

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 86 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Uwarunkowania procesu wdra ania systemu zarz dzania jako

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty kszta towania si cyfrowego prawa autorskiego The legal aspects of forming digital copyright

Prawne aspekty kszta towania si cyfrowego prawa autorskiego The legal aspects of forming digital copyright Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Ryszard Wojciechowski ukasz Cio ek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe

Streszczenia. S owa kluczowe platforma wiertnicza, FPSO, system ewakuacyjny, rodki ratunkowe Streszczenia TERESA ABARAMOWICZ-GERIGK, ZBIGNIEW BURCIU Systemy ewakuacyjne morskich instalacji wiertniczych i produkcyjnych problemy operacyjne Kwartalnik Górnictwo i Geoin ynieria z. 4/1, 2011 W artykule

Bardziej szczegółowo

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja).

PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA. NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). PLANY REALIZACYJNE DO STRATEGII ZRÓWNOWA ONEGO ROZWOJU MIASTA-OGRODU PODKOWA LE NA NA LATA 2012-2025 (aktualizacja). Podkowa Le na Projekt po spotkaniu w dniu 29.06.2012 Spis tre ci: Wst p...5 Okre lenie

Bardziej szczegółowo

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30

LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ISSN 1730-2609 Nr 3 (39) LIPIEC WRZESIEŃ 2012 LEDstar, LEDline Liniowe źródła światła LED str. 26, 30 ADVIVE Naświetlacz LED jak elektroniczny tablet Plafoniery z czujnikiem ruchu BRIPOWER lampy metalohalogenkowe

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu Problemy Zarz dzania, vol. 11, nr 1 (41), t. 2: 174 192 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172/1644-9584.41.11 Wydatki na ochron zdrowia w polskich gospodarstwach domowych w okresie kryzysu

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers

Jako us ug transportowych w przewozach pasa erskich The quality of transport services in the carriage of passengers Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Jako us ug transportowych w przewozach pasa

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Tomasz Miros aw W odarczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 KONCEPCJA ODCHUDZONEJ SPRZEDA Y (LEAN SELLING) 1 1. WPROWADZENIE Marketing jako koncepcja rynkowo zorientowanego zarz dzania

Bardziej szczegółowo

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

FAZA PROJEKTU Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ST 00 - SPECYFIKACJA OGÓLNA Jednostka projektowa: PetroNova Jan Ostaszewski 71-016 Szczecin, ul. Braniborska 2, tel/fax +91 4646098/ 4646099, e-mail: petronova.szczecin@wp.pl INWESTOR OBIEKT, ADRES Zarz

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE

TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 778 PROBLEMY TRANSPORTU I LOGISTYKI NR 22 TRANSPORT INTERMODALNY W POLSCE UWARUNKOWANIA I PERSPEKTYWY ROZWOJU SZCZECIN 2013 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz

Bardziej szczegółowo