BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa"

Transkrypt

1 PORADNIK SANITARNY 2006

2 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk, Alioune Diop, Iwona Chybicka, Dariusz Sobiecki, S awomir Burdalski, Agnieszka Ku toniak Sk ad i amanie: Beata Ko odziej Druk: Drukarnia PAWDRUK Poznaƒ 2006

3 Wst p do PODR CZNIKA TECHNIKI SANITARNEJ Szanowni Paƒstwo! Nowe rozwiàzania dotyczàce szeroko poj tej techniki domowej jak i instalacji zewn trznych, oraz ciàgle zmieniajàce si przepisy i normy, zainspirowa y nas do wydania niniejszego Poradnika. W ogólnych za o eniach chcieliêmy przybli yç Paƒstwu mo liwoêci najnowszych rozwiàzaƒ technicznych proponowanych przez liczne grono naszych partnerów z przemys u wraz z odpowiadajàcymi im wytycznymi wynikajàcymi z norm i rozporzàdzeƒ. Celem naszym by o równie wykorzystanie szerokiego doêwiadczenia fachowców wspó pracujàcych z naszym koncernem w ca ej Europie. SkorzystaliÊmy zatem z bogatego opracowania tych zagadnieƒ wydanego w ubieg ym roku przez grup GC pod tym samym tytu em. W zakresie norm i wytycznych ca a UE znajduje si w fazie powszechnej unifikacji. Wiele zagadnieƒ technicznych zosta o ju okreêlone w stosownych dyrektywach, lecz jest to ciàg y proces, który szczególnie dokuczliwy jest w krajach b dàcych najm odszymi cz onkami Wspólnoty Europejskiej. Dlatego zaprosiliêmy do wspó pracy przy redagowaniu niniejszego Poradnika szerokie grono in ynierów i projektantów celem dok adnej weryfikacji i mo liwoêci pe nego wykorzystania w praktyce zawartej w nim wiedzy. Z pewnoêcià zauwa ycie Paƒstwo, e wiele zagadnieƒ opisywanych jest w odniesieniu zarówno do norm polskich (PN, PN-EN), jak i europejskich (EN). W szczególnych przypadkach przytaczamy wytyczne pochodzàce z rynku niemieckiego (DIN). ZdecydowaliÊmy si na takie rozwiàzanie w okolicznoêci braku jakichkolwiek przepisów w Polsce lub ich mniejszej szczegó owoêci. Podr cznik skierowany jest zarówno do wykonujàcego prace instalatora, jak i do wszystkich tych osób, które teoretycznie zajmujà si projektowaniem budynków oraz instalacji sanitarnych, kierownictwem budowlanym oraz renowacjami. Tak e uczàcy si jeszcze, przyszli specjaliêci wymienionych grup powinni znaleêç w niniejszym podr czniku form wsparcia oraz pomoc w podejmowaniu decyzji. Do tej grupy osób kierujemy proêb o przysy anie ewentualnych uwag dotyczàcych tego poradnika. Ponadto polecamy Paƒstwu uczestnictwo w seminariach uzupe niajàcych wiedz, oferowanych przez BIMs PLUS w wi kszoêci lokalizacji. Pracownicy dzia ów doradztwa i wystaw azienek stojà do dyspozycji Paƒstwa w zakresie wspó pracy. Zespó redakcyjny BIMs Plus 2006

4 Spis treêci strona PODSTAWY Pomieszczenia sanitarne przepisy i normy Uznane regu y techniki Obliczenia powierzchni Budowlana ochrona przeciwwilgociowa, izolacje Ochrona przeciwpo arowa Instalacje elektryczne Ochrona akustyczna Ochrona termiczna instalacji rurowych Instalacje przyêcienne BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE Przepisy ogólne Nowe budownictwo mieszkaniowe Modernizacja mieszkaƒ Nowe tendencje w bran y azienkowej BUDOWNICTWO BEZ BARIER Przepisy ogólne Podstawy projektowe Pomieszczenia sanitarne dla osób niepe nosprawnych w budynkach u ytecznoêci publicznej BUDOWLE PRZEMYS OWE I U YTCZNOÂCI PUBLICZNEJ Podstawy Budynki u ytecznoêci publicznej Miejsca dziennego przebywania dzieci Szko y i obiekty sportowe Biurowce i budynki administracyjne Budowle przemys owe Hotele i jad odajnie Oszcz dnoêç wody i energii WENTYLACJA W BUDYNKACH MIESZKALNYCH Wentylacja mieszkaƒ Systemy Vallox z odzyskiem ciep a ZAOPATRZENIE W WOD Podstawy zaopatrzenia w wod Instalacje wody pitnej w budynkach Ochrona instalacji wody pitnej Materia y i techniki po àczeƒ Ochrona wody pitnej Podgrzewanie wody pitnej Instalacje do wykorzystania wody deszczowej Instalacje gaênicze USUWANIE ÂCIEKÓW Informacje ogólne, za o enia Separatory i osadniki Przydomowe oczyszczalnie Êcieków WYMIARY I WSKAZÓWKI MONTA OWE P yki ceramiczne WC Pisuar Bidet Zlew Umywalki ma e i standardowe Natrysk Wanny kàpielowe Wpusty pod ogowe Urzàdzenia elektryczne Zlewozmywaki, zmywarki, pralki Wyposaêenie i akcesoria w azience przyk ady TABLICE POMOCNICZE Jednostki miar i tablice przeliczeniowe Wykaz rozporzadzeƒ, norm i literatury

5 Podstawy Pomieszczenia sanitarne przepisy i normy PODSTAWY Pomieszczenia sanitarne przepisy i normy Projektowanie pomieszczeƒ sanitarnych wymaga uwzgl dnienia licznych przepisów oraz norm, àcznie z przepisami obowiàzujàcymi dla pomieszczeƒ graniczàcych z pomieszczeniami sanitarnymi. Na poni szym schemacie w symboliczny sposób zobrazowano wybrane przepisy i normy dotyczàce przyk adowego pomieszczenia sanitarnego. Nale y pami taç, e projektowanie musi si odbywaç na podstawie uznanych regu techniki, których wymagania mogà si gaç ponad rozporzàdzenia i normy. Punkt ci koêci projektowania sanitarnego stanowià instalacje sanitarne w innych przegrodach budowlanych albo ich przejêcia uwzgl dniaç nale y liczne wymagania dotyczàce ochrony akustycznej, przeciwwilgociowej, cieplnej, ppo., jak i statyczne. W praktyce okaza o si, e dzi ki instalacjom przyêciennym wymogi te mogà byç spe nione, z zachowaniem wysokiej estetycznej jakoêci oraz z zyskiem na funkcjonalnoêci

6 Podstawy ogólne Uznane regu y techniki Uznane regu y techniki Normy, wytyczne i inne przepisy mogà odzwierciedlaç uznane regu y techniki w momencie ich ukazywania si jedynie w ograniczonej formie. Mogà one jedynie w niepe nym zakresie prezentowaç podstawy postanowieƒ/zaleceƒ oraz rozwoju. Ogólnie normy zawierajà jedynie wymogi minimalne. Ich wprowadzanie z uwzgl dnieniem nadzoru budowlanego gwarantuje zachowanie interesów publiczno-prawnych. Tworzenie normy wymaga wielu lat pracy, zatem istnieje taka mo liwoêç, e w momencie jej publikacji jej treêç nie b dzie obejmowa a aktualnego stanu wiedzy technicznej. Mogà pojawiç ju si nowe produkty, które przy opracowywaniu norm nie mog y byç jeszcze uwzgl dnione. W takich sytuacjach ka dy in ynier budowlany, projektant czy monter stojà przed dylematem w jaki sposób zaspokoiç potrzeby inwestora zwiàzane z zastosowaniem nowoczesnych rozwiàzaƒ technicznych nie opisanych adnymi normami. W takich w aênie okolicznoêciach praktykuje si stosowanie (nieokreêlonych prawnie) uznanych regu y techniki, traktowanych jako zbiór zasad i zaleceƒ spe niajàcych ogólnie przyj te normy bezpieczeƒstwa, oparte o najlepszà wiedz in ynierskà, badania naukowe i laboratoryjne czy w koƒcu praktyk monterskà. W trakcie realizacji wszelkich inwestycji Inspektor Nadzoru Budowlanego, Kierownik Budowy i Projektant bardzo cz sto stosujà takie w aênie regu y nieobj te w szczegó ach przez istniejàce normy i wytyczne. Uznane regu y techniki definiowane jest nast pujàcymi przes ankami: przez naukowców okreêlone jako prawid owe, bardzo dobrze znane w gronie odpowiednio wykszta conych techników, poprzez ciàg e praktyczne doêwiadczenie uznane jako prawid owe i konieczne. Stanowisko to mo na zobrazowaç w nast pujàcy sposób: Stan wiedzy Podlega ciàgle dynamicznemu rozwojowi i jest sprawdzany w warunkach laboratoryjnych Stan techniki Uznane regu y techniki Wiedza specjalistyczna nie prakty kowana powszechnie, dost pna ograniczonemu gronu fachowców Ogólnie uznana specjalistyczna wiedza poparta praktykà, ciàgle aktualizowana Regu y techniki Normy Wytyczne do zastosowania okreêlonych rozwiàzaƒ technicznych, aktualne na moment publikacji Instrukcje monta u Czas (lata)

7 Podstawy Obliczenia powierzchni Obliczenia powierzchni Do obliczania powierzchni pomieszczeƒ przyj o si stosowaç zasady okreêlone w: PN-70/B lub PN-ISO 9836:1997 Podzia i obszary zastosowania Normy PN-70/B i PN-ISO 9836:1997 okreêlajà zasady podzia u i rodzaje powierzchni budynków oraz ogólne zasady obliczania tych powierzchni. Stosuje si je m.in. przy ustalaniu jednolitych zasad podzia u powierzchni budynków podczas opracowywania normatywów i wytycznych technicznych projektowania budynków, okreêlaniu jednolitych zasad obliczania powierzchni budynków przy ich projektowaniu i realizacji, okreêlaniu wskaêników powierzchniowych. Powierzchnie budynków dzieli si na: Powierzchnia ca kowita (Pc) Powierzchnia konstrukcyjna (Pk) Powierzchnia netto (Pn) Powierzchnia u ytkowa Powierzchnia us ugowa Powierzchnia ruchu (Pu) (Pg) (Pr) Powierzchnia podstawowa (Pp) Powierzchnia pomocnicza (Pd) Powierzchnia konstrukcyjna obejmuje przekrój poziomy pionowych elementów konstrukcyjnych noênych i nienoênych. Dolicza si do niej m.in. tak e powierzchni podstawy kominów i szachtów nie przechodnich. Powierzchnia netto obejmuje powierzchni wszystkich pomieszczeƒ budynku mierzonych w Êwietle konstrukcji noênych i nienoênych. Dolicza si do niej tak e powierzchni swobodnie umieszczonych instalacji oraz trwale zamontowanych przedmiotów, takich jak piece, grzejniki czy blaty kuchenne. Powierzchnia u ytkowa stanowi udzia w powierzchni, s u àcy wykorzystaniu budynku zgodnie z jego przeznaczeniem. Powierzchnia us ugowa obejmuje powierzchni pomieszczeƒ s u àcych do zaspokajania potrzeb zwiàzanych poêrednio z przeznaczeniem budynku. Powierzchnia ruchu obejmuje powierzchni pomieszczeƒ oraz wydzielonych cz Êci pomieszczeƒ i cz Êci kondygnacji przeznaczonych do ogólnej komunikacji na wszystkich kondygnacjach budynku. W podziale powierzchni u ytkowej pomieszczenia higieniczno-sanitarne przyporzàdkowane sà do powierzchni pomocniczej. Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie [Dz.U. nr 75, poz ze zm.]

8 Podstawy ogólne Obliczenia powierzchni oraz Rozporzàdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP z 1997 r. do pomieszczeƒ higieniczno-sanitarnych zalicza si : aênie, sauny, natryski, azienki, ust py, umywalnie, szatnie, przebieralnie, pralnie, pomieszczenia higieny osobistej kobiet, pomieszczenia s u àce do odka ania, oczyszczania oraz suszenia odzie y i obuwia, pomieszczenia do ogrzewania si pracowników, pomieszczenia do przechowywania sprz tu do utrzymania czystoêci oraz palarnie i jadalnie, z wyjàtkiem sto ówek. Do powierzchni mieszkalnej zalicza si powierzchni posadzki wszystkich pomieszczeƒ, przynale àcych wy àcznie do mieszkania, tzn. tak e pomieszczeƒ sanitarnych. Obliczenia Przy obliczaniu poszczególnych rodzajów powierzchni przyjmuje si (wg normy PN 70/B-02365) wymiary na wysokoêci 1,0 m ponad poziomem pod ogi, w Êwietle przegród pionowych w stanie surowym. Mimo, e nowsza norma PN-ISO 9836:1997 mówi o dokonywaniu pomiarów w Êwietle przegród pionowych po oblicowaniu, dowolnoêç stosowania norm sprawia, e w praktyce stosuje si najcz Êciej zasady przywo ane w normie PN-70/B Wyznaczanie powierzchni u ytkowej Przy wyznaczaniu powierzchni u ytkowej uwzgl dnia si : listwy przypod ogowe, coko y, kraw niki przedmioty trwale zamontowane, np. piece, urzàdzenia grzewcze i klimatyzacyjne, wanny, brodziki, kuchenki, itp. swobodnie umieszczone instalacje meble do zabudowy Przy obliczaniu powierzchni u ytkowej nie nale y uwzgl dniaç: wn k i wyst pów o powierzchni rzutu poziomego poni ej 0,1 m 2 ; przy wyst powaniu wn k i wyst pów o pow. poni ej 0,1 m 2 w pomieszczeniach, nale y zaliczaç powierzchni tych wn k do powierzchni konstrukcji, zaê powierzchni wyst pów do powierzchni pomieszczeƒ; z powierzchni konstrukcji nie nale y odliczaç i doliczaç do pozosta ych rodzajów powierzchni przejêç oraz otworów okiennych i drzwiowych. Obliczanie powierzchni ca kowitej (powierzchnia wszystkich kondygnacji budynku nad- i podziemnych oraz przyziemnej, mierzona po obrysie zewn trznym Êcian) Celem wyznaczenia powierzchni pomieszczeƒ nale y wykonaç obliczenia w nast pujàcy sposób: pe ne (do 100%): powierzchnia pomieszczeƒ i cz Êci pomieszczeƒ o wysokoêci w Êwietle 2,20 m, do po owy (do 50%): powierzchnia pomieszczeƒ i cz Êci pomieszczeƒ o wysokoêci w Êwietle 1,40 m i < 2,20 m nie uwzgl dniane (0%): powierzchnie pomieszczeƒ i cz Êci pomieszczeƒ o wysokoêci w Êwietle 1,40 m

9 Podstawy Obliczenia powierzchni Obliczanie powierzchni instalacji przyêciennych Przy obliczeniach powierzchnia instalacji przyêciennych, niezale nie od ich wysokoêci, zawsze przyporzàdkowywana jest do powierzchni u ytkowej. Powierzchnie instalacji przyêciennych o cz Êciowej wysokoêci (tzn. nie o wysokoêci pomieszczeƒ) mogà byç u ytkowane jako powierzchnie odk adcze, mo na nad nimi umieszczaç meble do sk adowania, tzn. spe niajà one funkcje pomieszczenia. W zwiàzku z tym : instalacje przyêcienne o cz Êciowej wysokoêci sà mierzone przy wyznaczaniu powierzchni u ytkowej, oznacza to, e ich powierzchnia jest cz Êcià sk adowà powierzchni u ytkowej. Zawsze nale y pami taç, e powy sze obowiàzuje wy àcznie dla instalacji przyêciennych o cz Êciowej wysokoêci! Dla instalacji przyêciennych o wysokoêci pomieszczenia i obudowanych obowiàzuje zasada: jeêli powierzchnia podstawowa > 0,1 m 2, to nale y jà odliczyç od powierzchni u ytkowej. Miski wiszàce WC, umieszczane zamiast modeli stojàcych, majà wraz z instalacjami przyêciennymi takie samo zapotrzebowanie miejsca; odleg oêci minimalne do elementów wyposa enia znajdujàcych si naprzeciwko, do Êciany/drzwi równie nie ulegajà zmianie. W przypadku obliczania powierzchni jest to pomijalne. Wyznaczajàc natomiast konieczne powierzchnie ruchowe jest to niezb dne. Podstawy prawne, Polskie Normy [1] Zgodnie z Rozporzàdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaç budynki i ich usytuowanie [Dz.U. nr 75, poz ze zm.] [2] Rozporzàdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeƒstwa i higieny pracy [9] PN-70/B i PN-ISO 9836: 1997 (przeznaczone do dobrowolnego stosowania)

10 Podstawy ogólne Budowlana ochrona przeciwilgociowa, izolacje Budowlana ochrona przeciwwilgociowa, izolacje Zasady sztuki budowlanej wymagajà, eby budowle by y chronione przed szkodliwymi wp ywami, np. od przedostajàcej si wody lub wilgoci; w taki sposób unika si powstawania niebezpieczeƒstw i niedopuszczalnych obcià eƒ. Nale y przy tym rozró niaç wod /wilgoç przedostajàcà si z zewnàtrz i z wewnàtrz. W przypadku pomieszczeƒ sanitarnych oraz obszarów z instalacjami sanitarnymi (np. Êciany w kuchniach) decydujàcà rol odgrywa woda przedostajàca si z wewnàtrz w formie wody rozpryskujàcej si i skroplin na p ytkach, armaturze, instalacjach wody zimnej etc. W takich przypadkach mowa jest o wodzie nie oddzia ujàcej pod ciênieniem. Wilgoç w formie pary wodnej mo e byç gromadzona na drodze przenikania przez Êciany/stropy (uwaga w przypadku p ytek po o onych na ca ej wysokoêci pomieszczenia) i ponownie oddawana podczas fazy skraplania (nale y przestrzegaç wystarczajàcej wentylacji pomieszczeƒ). Oddzia ywanie na izolacje jest intensywne, kiedy: obcià enia od ruchu sà w przewa ajàcym wymiarze spoczynkowe i uszczelnienie nie znajduje si pod powierzchniami, na których odbywa si ruch, obcià enia od wody sà niewielkie, nie sà ciàg e, jest zapewniony wystarczajàcy spadek, aby zapobiec tworzeniu si nagromadzeƒ wody. Do powierzchni intensywnie obcià onych zalicza si m.in.: Balkony i inne powierzchnie w budownictwie mieszkaniowym Powierzchnie pod óg i Êcian w pomieszczeniach mokrych budownictwa mieszkaniowego nara one bezpoêrednio na oddzia ywanie wody rozpryskujàcej si (z wpustem pod ogowym!), o ile nie sà one w wystarczajàcy sposób chronione przed przedostajàcà si wilgocià innymi Êrodkami, których przeznaczenia mo na dowieêç. Do powierzchni mocno obcià onych zalicza si m.in.: Tarasy na dachach Dachy silnie pokryte zielenià Dachy piwnic na podwórzach Pomieszczenia mokre na p ywalniach Natryski publiczne Kuchnie przemys owe Materia y izolujàce przed intensywnymi Materia y izolujàce przed mocnymi obcià eniami: obcià eniami: papy bitumiczne i polimerbitumiczne papy czysto bitumiczne uszczelniajàce papy bitumiczne, papy bitumiczne i polimerbitumiczne samoklejàce na zimno taêmy izolacyjne z tworzywa sztucznego taêmy uszczelniajàce z tworzywa taêmy izolacyjne z tworzywa sztucznesztucznego go lub elastomerowe papy elastomerowe, tak e z warstwà taêmy metalowe w po àczeniu samoklejàcà z asfaltem lanym mastyks asfaltowy oraz mastyks asfaltowy taêmy metalowe w po àczeniu z papami w po àczeniu z asfaltem lanym bitumicznymi modyfikowane tworzywami sztucznymi bitumiczne papy zgrzewane w po àczegrube pokrycia bitumiczne niu z asfaltem lanym mastyks asfaltowy w po àczeniu z asfaltem lanym

11 Podstawy Budowlana ochrona przeciwilgociowa, izolacje Wa ne zasady sztuki budowlanej dotyczàce izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych Powstawaniu rys, których nie mo na uszczelniç na budowlach nale y unikaç stosujàc Êrodki konstrukcyjne (np. spoiny). Stosujàc Êrodki techniczno-budowlane, np. spadki, nale y zapewniç trwale funkcjonujàce odprowadzanie wody oddzia ujàcej na uszczelnienia. Izolowane pod o a nie mogà byç zagro one przemarzaniem, muszà byç suche, mocne, p askie, nie mogà mieç otwartych zarysowaƒ, gniazd, zadziorów ani szkodliwych zanieczyszczeƒ. Kraw dzie muszà byç obrobione, a wy obienia zaokràglone. Wpusty odp ywowe przechodzàce przez izolacje muszà odprowadzaç wod tak z powierzchni zewn trznej, jak i z powierzchni izolacji danej przegrody budowlanej. W przypadku zachodzàcych Êcian z ok adzinami, np. z p ytkami, izolacja musi si znajdowaç na p aszczyênie zachodzàcej Êciany nara onej na oddzia ywanie wody. PrzejÊcia nale y wykonywaç w formie ko nierzy klejonych, zgrzewanych, szyn zaciskowych lub demontowanych albo sta ych konstrukcji ko nierzowych. PrzejÊcia pomi dzy systemami izolacji wykonane z odpowiednich materia ów mogà byç wykonane bez montowania dodatkowych elementów. Przy àcza na przejêciach nale y wykonywaç w formie ko nierzy klejonych, zgrzewanych, pierêcieni, pierêcieni z obejmami lub demontowanych albo sta ych konstrukcji ko nierzowych. Ko nierze klejone, zgrzewane i pierêcienie nale y umieszczaç w takich miejscach, aby by y one oddalone od siebie i w stosunku do innych przegród budowlanych, np. kraw dzi budowli, wy obieƒ czy przy àczy Êciennych, co najmniej o 150 mm, a tak e co najmniej 300 mm od spoin budowlanych, o ile z przyczyn zwiàzanych z obróbkà nie wynika, e konieczne sà wi ksze odleg oêci. Konstrukcje z demontowanych albo sta ych ko nierzowy nale y tak umieszczaç, aby ich kraw dzie zewn trzne by y oddalone co najmniej 300 mm od kraw dzi budowli lub wy obieƒ, a tak e co najmniej 500 mm od spoin budowlanych. JeÊli nie ma mo liwoêci zachowania takich odleg oêci minimalnych, wówczas konieczne jest zastosowanie konstrukcji specjalnych. Przegrody budowlane wymagajàce konserwacji, np. wpusty pod ogowe umieszczane przy uszczelnieniach przed wodà nie oddzia ujàcà pod ciênieniem, nale y umieszczaç, a tak e wykonywaç kolejne warstwy zabudowy w taki sposób, aby by do nich zapewniony atwy dost p. Izolacje powierzchni poziomych lub lekko pochylonych nale y àczyç na zachodzàcych przegrodach budowlanych w taki sposób, aby by o ono wyprowadzone w gór wyraênie powy ej mo liwo- Êci pojawienia si wody powierzchniowej, rozpryskujàcej lub przesàczajàcej si w najbardziej niekorzystnym przypadku. Z regu y oznacza to co najmniej 150 mm powy ej warstwy chroniàcej powierzchni ok adziny lub nasypanego materia u, a tak e zabezpieczenie przed zeêlizgiwaniem si. Izolacje powierzchni Êciennych w obszarze punktów poboru wody muszà byç wyprowadzane co najmniej 20 cm powy ej punktu poboru wody. Izolacje z regu y muszà byç zabezpieczone warstwami ochronnymi (mur, beton, zaprawa, p yty, asfalt lany, bitumiczne taêmy uszczelniajàce, inne materia y, np. tworzywa sztuczne lub spienione tworzywa sztuczne). Wyjàtek stanowi sytuacja, kiedy warstwa u ytkowa sama przejmuje t funkcj. W przypadku izolacji z taêm bitumicznych lub naklejonych taêm izolacyjnych z tworzywa sztucznego lub elastomeru powierzchnie po àczeniowe muszà mieç szerokoêç co najmniej 120 mm. W razie takiej potrzeby, w miejscu po àczeƒ izolacj nale y wzmocniç

12 Podstawy ogólne Budowlana ochrona przeciwilgociowa, izolacje Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w po àczeniu z ok adzinami i pow okami ( izolacje alternatywne ) W przypadku renowacji budowli mieszkalnych, a tak e w budownictwie przemys owym, praktyka pokazuje, e istniejàce warunki utrudniajà wykonanie prawid owej izolacji : z powodów konstrukcyjnych cz sto nie jest dyspozycyjna wysokoêç (pod oga) lub gruboêç (pow oki i pokrycia Êcienne) konieczna do wykonania warstw ochronnych, wykonanie izolacji w formie koryta w obszarze drzwi mo liwe jest tylko warunkowo, wykonanie zagi cia izolacji w obszarze coko u i jego zabezpieczenie mo liwe jest tylko pod warunkiem zastosowania skomplikowanych konstrukcji. Opcj izolacji stanowià elastyczne pokrycia uszczelniajàce, zbudowane na bazie tworzyw sztucznych, stosowane coraz cz Êciej w budownictwie mieszkaniowym i przemys owym, szczególnie w renowacjach w starym budownictwie. Izolacje tworzy si w po àczeniu z ok adzinami i pow okami z p ytek lub p yt, montowanych na cienkich podk adach. Taki warstwowy system ze zintegrowanym uszczelnieniem umo liwia uzyskanie mniejszej gruboêci zabudowywanych warstw, poniewa p ytki lub p yty na cienkim podk adzie same ju tworzà warstw ochronnà. Grubsze warstwy ochronne (rozwiàzania tradycyjne) nie znajdujà wówczas zastosowania. Kolejnà zaletà takiej konstrukcji jest brak mo liwoêci przemoczenia pod o a wodami niehigienicznymi lub groênymi chemicznie. Izolacje takie stanowià te ochron przed wykwitami i nie pozwalajà na tworzenie si zarysowaƒ. Izolacje w bezpoêrednim po àczeniu, zaprojektowane oraz wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz instrukcjami producentów sprawdzi y si w praktyce. Jako materia y uszczelniajàce stosuje si : dyspersje tworzyw sztucznych, wype nione lub nie ywice reaktywne (np. ywice epoksydowe, ywice poliuretanowe) mieszanki zaprawy cementowej z dodatkiem tworzywa sztucznego, np. elastyczne bitu miczne zaprawy uszczelniajàce. Pod o a pod izolacje muszà byç wystarczajàco p askie, noêne i nie mogà mieç przechodzàcych przez nie rys. Po naniesieniu izolacji mogà one ulegaç odkszta ceniom tylko w ograniczonym zakresie. Muszà dobrze trzymaç si pod o a. Nie wolno wykonywaç warstw wyrównujàcych wià àcych na gips. Jako pod o a dla izolacji alternatywnych, zale nie od stopnia nara enia na wilgoç, dopuszcza si : beton mur z pe nymi spoinami tynki i zaprawy p yty do budowy Êcian z gipsu p yty gips-karton lub p yty gipsowo-pilêniowe p yty z betonu porowatego jastrychy wià àce na siarczan wapniowy jastrychy cementowe i z asfaltu lanego p yty zespolone wyt aczane z polistyrenu z pokryciem z zaprawy Jako pod o a dla tych izolacji nie nadajà si tynki wapienne, drewno i surowce drzewne, jak i jastrychy wià àce na siarczan wapniowy z odp ywem pod ogowym

13 Podstawy Budowlana ochrona przeciwilgociowa, izolacje Wa ne zasady wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych Izolacje powierzchniowe wykonuje si poprzez szpachlowanie, malowanie, rolowanie lub natryskiwanie. Mogà one posiadaç wzmocnienia w postaci wk adek w ókninowych, tkaninowych lub foliowych. Izolacje powierzchniowe powinny byç wykonywane pod oraz za wannami i brodzikami kàpielowymi. Szczeliny dylatacyjne, np. spoiny pomi dzy kraw dziami Êciany i pokrycia pod ogowego, nale y wykonywaç jako wk adk ze szczelnej taêmy z p telkà. Przepusty, np. przy àcza armatur, wià e si z uszczelnieniem powierzchniowym ko nierzem i/lub pierêcieniem. W przypadku baterii mieszaczowych preferuje si konstrukcje ko nierzowe. Nale y stosowaç wy àcznie wpusty pod ogowe z ko nierzem. Szyny dzielàce i otwory pod ko ki nale y mocowaç, zalewaç lub uszczelniaç stosujàc ywice reaktywne lub inne odpowiednie materia y. Spoiny po àczeniowe przy natryskach i wannach kàpielowych mogà byç zamykane za pomocà elastycznych mas izolacyjnych. Izolacje takie wymagajà konserwacji! Alternatyw stanowià profile spoi - nowe. Spoiny zamkni te elastycznymi materia ami do wype niania szczelin lub profilami fugowymi nie sà nieprzepuszczalne dla wody i dlatego nie sà Êrodkiem uszczelniajàcym! P ytki oraz p yty stosuje si lub uk ada w specjalnym procesie roboczym. JeÊli jako zaprawa cienkowarstwowa lub materia klejàcy stosowane sà materia y izolacyjne, to muszà one spe niaç wymagania jakoêciowe. Wyjàtek stanowi wymóg dotyczàcy zeêlizgiwania si. JeÊli zastosowanie mia yby znaleêç inne zaprawy cienkowarstwowe lub kleje, to muszà one mieç mo liwoêç wspó pracy z materia em uszczelniajàcym (Êwiadectwo badania). Unikanie szkód budowlanych W dalszej cz Êci przybli onych zostanie kilka wa nych punktów dotyczàcych szkód budowlanych. Po àczenia brodzików lub wanien ze Êcianami (rys. 2, str. 13) Spoiny kraw dziowe pomi dzy wannà, a graniczàcymi z nià powierzchniami podlegajà oddzia ywaniu wody rozpryskujàcej si o ró nym nat eniu. Odpowiednie konstrukcyjne wykoƒczenie kraw dzi wanny (np. wyprowadzenie kraw dzi) mo e przyczyniaç si do szybkiego odprowadzania wody rozpryskujàcej si do Êrodka wanny lub brodzika kàpielowego, a przez to w znaczàcy sposób odcià yç spoin kraw dziowà. Spoiny kraw dziowe mogà byç zamykane trwale elastycznymi masami wype niajàcymi. Masy te muszà mieç dobrà przyczepnoêç do pod o a. Wype niajàc dno nale y wykluczyç mo liwoêç przyczepnoêci w trzech warstwach. Masy te z regu y majà wytrzyma oêç 4-6-letnià; w przypadku zastosowania na brodzikach cz sto zu ywajà si szybciej. Elastyczne masy wype niajàce wymagajà konserwacji (ciàg a piel gnacja)! W przypadku ca kowitych renowacji, wykonywanych przez firmy specjalistyczne, a tak e w przypadku nowego budownictwa, powinno si preferowaç zastosowanie profili uszczelniajàcych przygotowywanych fabrycznie. Masy i profile wype niajàce nie sà izolacjà, ani nie zast pujà izolacji! Prowadzenie rur (rys. 3, str. 13) Sztywne izolujàce zaprawy bitumiczne nie nadajà si do izolowania przejêç rurowych, poniewa nie zapobiegajà one tworzeniu si rys

14 Podstawy ogólne Budowlana ochrona przeciwilgociowa, izolacje W obszarze nie nara onym na oddzia ywanie wody (rys. 1) wystarczy, jeêli przejêcia rurowe, armatury, a tak e sp uczki, b dà zamkni te materia em plastyczno-elastycznym. Uwa aç nale y w przypadku armatur i przy àczy mosi nych! Ró nego rodzaju plastyczno-elastyczne masy wype niajàce (np. akryle) mogà prowadziç w kontakcie z nimi, na skutek wytràcania si amoniaku oraz w po àczeniu z oddzia ywaniem wilgoci, do korozji napr eniowych. W takich przypadkach lepiej jest stosowaç silikon sanitarny. Podobnie nale y uwzgl dniaç zgodnoêç materia owà masy wype niajàcej i taêmy lub warstwy izolacyjnej. W obszarach nara onych na oddzia ywanie wody (rys. 1) uszczelnienia przejêç na danej izolowanej powierzchni nale y wykonywaç poprzez ko nierz i/lub pierêcieƒ. Zastosowanie kitu pomi dzy armaturà, a p ytkami lub taêmami izolacyjnymi w rozetach nie stanowi izolacji! Nale y uwa aç na zachowanie wystarczajàcej szerokoêci ko nierzy, jak i na staranne sklejenie lub zgrzanie izolacji na ko nierzach. Syfony wannowe i króçce odp ywowe z WC z regu y oferowane sà przez producentów bez ko nierzy klejonych (wyjàtek stanowià wiszàce lejowe miski WC ze sp uczkami podtynkowymi oraz piony do zabudowy w Êcianach). Aby zapewniç sprawnà izolacj powierzchniowà nale y w takich przypadkach unikaç przejêç przez izolacje oraz wykonywaç pod àczenia bezpoêrednio do pionów kanalizacyjnych. Obszary uszczelnieƒ wokó przejêç rurowych wg przepisów niemieckich Obszar uszczelniany ponad wannà kàpielowà zale y od umiejscowienia oraz wysokoêci drà ka natryskowego lub ràczki natryskowej na w u, z boku natrysku i wanny 60 cm Rys. 1 Z boku umywalki obszar oddzia ywania min. do przedniej kraw dzi umywalki

Uwarunkowania rozwoju miasta

Uwarunkowania rozwoju miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 06 Uwarunkowania rozwoju miasta W 880.06 2/9 SPIS TREŚCI 6.1 Główne czynniki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA

PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. Barbara Pasowicz ul. KRAKOWSKA 1/311 39-200 DĘBICA tel.601 683 931 PROJEKT WYKONAWCZY WENTYLACJA MECHANICZNA OBIEKT: PRZEBUDOWA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA

NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA NACZYNIE WZBIORCZE INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 31.01.2014 Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wod-kan i centralne ogrzewanie CPV 45300000-0

Bardziej szczegółowo

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00

1. 40,00/2,50 16,00 3 KNR 4-01 0811-07-050 Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej krotność= 1,00 Książka przedmiarów REMONT TARASÓW WIEJSKA 22A-22C, 56-400 OLEŚNICA 1. REMONT TARASÓW 1 KNR 2-02 1610-08-020 Rusztowania przesuwne typu RR 1/30,o wysokości kolumny do 10 m. 2 AW-020 Dodatek za przestawienie

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

3. Przedmiot opracowania:

3. Przedmiot opracowania: 3. Przedmiot opracowania: Niniejsze opracowanie obejmuje lokalizację na działce istniejącego budynku mieszkalnego z częścią gospodarczą, budynku stodoły przeznaczonego do rozbiórki. - Podstawowe wskaźniki:

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi

Rozbudowa domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Bierutowie. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Okna i drzwi SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH * * * OKNA I DRZWI 1 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej części specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

1.1. SPIS TREŒCI. PRZEWODNIK Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ obiekty i ich usytuowanie

1.1. SPIS TREŒCI. PRZEWODNIK Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadaæ obiekty i ich usytuowanie PRZEWODNIK Czêœæ 1, rozdzia³ 1, str. 1 1.1. SPIS TREŒCI 1. PRZEWODNIK 1.2. Objaœnienia piktogramów 1.3. Wykaz autorów 1.4. Notki biograficzne 1.5. Indeks rzeczowy 2. AKTUALNOŒCI 2.1. Prawo budowlane 2.1.1.

Bardziej szczegółowo

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych

Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Montowanie styropapy za pomącą łączników mechanicznych Podłoże, zarówno nowe jak i stare, trzeba dobrze oczyścić z brudu oraz usunąć istniejące nierówności. Należy pamiętać, aby przed ułożeniem styropapy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 43 4067 Poz. 346 346 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó owego zakresu i form audytu energetycznego oraz cz Êci audytu remontowego, wzorów

Bardziej szczegółowo

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki

Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Ochrona cieplna Michał Kowalski Wydział Górnictwa i Geoinżynierii Katedra Geomechaniki, Budownictwa i Geotechniki Izolacyjność cieplna przegród budynek mieszkalny i zamieszkania zbiorowego Lp. 1 2 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP B

SCHÖCK TRONSOLE TYP B SCHÖCK TRONSOLE TYP SCHÖCK TRONSOLE T umiàce dêwi ki uderzeniowe (odg os kroków) oddzielenie biegu schodowego od p yty posadzkowej T F Schöck Tronsole typ 100 x 3 linia R ieg schodowy: iegi schodowe betonowane

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA

ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA Mandat 22 ZAŁĄCZNIK I OBSZAR STOSOWANIA POKRYCIA DACHOWE, ŚWIETLIKI, OKNA DACHOWE i WYROBY POMOCNICZE DO STOSOWANIA W: 07/33 DACHACH 09/33 ZEWNĘTRZNYCH I WEWNĘTRZNYCH DRZWIACH, OKNACH I LUKACH (OTWORACH)

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH PROJEKT TECHNICZNY INSTALACJA KLIMATYZACJI POMIESZCZEŃ BIUROWYCH URZĄD GMINY CZERWONAK Poznań 20.08.2007 r. 8 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Wstęp 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Wykorzystana

Bardziej szczegółowo

System centralnego ogrzewania

System centralnego ogrzewania System centralnego ogrzewania Zadaniem systemu ogrzewania jest zapewnienie odpowiedniej temperatury powietrza wewnątrz pomieszczeń w okresie zimy. Ogrzewanie wodne Ciepło dostarczane jest do budynku (instalacji

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym

Karta informacyjna dla przedsięwzięcia. Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Karta informacyjna dla przedsięwzięcia Przygotowanie informacji dla realizacji przedsięwzięcia w aspekcie środowiskowym Zawartość karty informacyjnej Karta informacyjna przedsięwzięcia to dokument, składany

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini

Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Grupa bezpieczeństwa kotła KSG / KSG mini Instrukcja obsługi i montażu 77 938: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG 77 623: Grupa bezpieczeństwa kotła KSG mini AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677

Bardziej szczegółowo

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W PROJEKTOWANIU I UTRZYMANIU KOMINÓW W ŚWIETLE PRZEPISÓW USTAWY PRAWO BUDOWLANE art. 62 ust.1 ustawy Prawo budowlane stanowi: Obiekty powinny być w czasie ich użytkowania poddawane

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS

Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS EIS 0 EIS 0 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH EISROCKWOOL 0 EIS 0.. Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i oddymiających systemem CONLIT PLUS Talerzyk zaciskowy CONLIT

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW

EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW EKSPERTYZA TECHNICZNA WRAZ Z OPISEM DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ OKRĘGOWEJ STACJI KONTROLI POJAZDÓW 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Zlecenie inwestora: MZK Bielsko - Biała; Dz. U. Z 2006r nr 40 poz. 275 w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia

PRZEDMIAR. Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia Urząd Miasta Gdyni Al. Marszałka J. Piłsudskiego 52/54, 81-382 Gdynia 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 45000000-7 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek

Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji. Wniosek ... (miejscowość, data) Wniosek zgłaszający wpis do ewidencji.. (Zakład lecznictwa występujący o wpis) Do Naczelnego Lekarza Uzdrowiska Wniosek Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 4 marca 2011 r.o zmianie

Bardziej szczegółowo

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia

EnklawaDevelopmnent - Kraków - Nieruchomości, Projekty i Wykonawstwo Standard wykończenia : ZAKRES OPRACOWANIA Niniejszy opis techniczny dotyczy budynku mieszkalno-usługowego zlokalizowanego w Krakowie przy ul. Twardowskiego i ul. Mitkowskiego wraz z infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1

PROJEKT WYKONAWCZY. Adres obiektu: 62-510 Konin, ul. Szarotki 1. Inwestor: Przedszkole Nr 16 62-510 Konin, ul. Szarotki 1 PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJI I BUDOWNICTWA *INWEST-BUD* 62-510 Konin, ul. Begoniowa 14 Tel. 063 245 05 45 PROJEKT WYKONAWCZY Obiekt: Przedszkole Nr 16 Temat: Remont tarasów Adres obiektu: 62-510 Konin,

Bardziej szczegółowo

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach

Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach Wilgoç, PleÊnie i Grzyby w budynkach autorzy: dr in. Anna Charkowska dr in. Maciej Mijakowski dr in. Jerzy Sowa Wydawnictwo Verlag Dashofer Warszawa 2005 Copyright 2005 Dashöfer Holding Ltd. & Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy

SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy Szkolenie wstępne InstruktaŜ stanowiskowy SPRZĄTACZKA pracownik gospodarczy pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH

INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEM KANAŁÓW POWIETRZNYCH A B G F C D E 2 OPIS SYSTEMU (zob. rysunek powyżej). System kanałów powietrznych EasyFlow jest elastycznym systemem kanałów powietrznych służącym do wentylacji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED

INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED INSTRUKCJA MONTAŻU SYSTEMU OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO T 2 RED Samoregulujące przewody grzejne T 2 Red można układać w cienkiej warstwą wypełniającej na istniejącym podłożu. Podłożem takim może być drewno,

Bardziej szczegółowo

branża obiekt adres inwestor Sprawdził

branża obiekt adres inwestor Sprawdził 1 PRACOWNIA USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż.arch.anna Suchwałko 51-354 WROCŁAW, ulica Litewska 34/14>

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ

PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ 1 RODZAJ PROTOKÓŁ KONTROLI OKRESOWEJ ROCZNEJ PRZEGLĄDU NR 1/BIBL/2014 PROTOKOŁU DATA 18/06/2014 WYKONANIA OBIEKT Budynek użyteczności publicznej ADRES Szubin, Kcyńska 11 WŁAŚCICIEL LUB Rejonowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki

Architektura. Adres inwestycji: ul. Bartniaka 21/23 05-825 Grodzisk Mazowiecki PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY WYEKSPLOATOWANYCH KOTŁÓW WĘGLOWO- KOKSOWYCH NA KOTŁY GAZOWO - OLEJOWE WRAZ Z UKŁADEM TECHNOLOGICZNYM ORAZ REMONT POMIESZCZEŃ KOTŁOWNI W ISTNIEJĄCYM BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO W

Bardziej szczegółowo

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38. Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWENTARYZACJA I PROJEKT ODTWORZENIA ZABYTKOWEJ STOLARKI OKIENNEJ OBIEKT: Kamienica zabytkowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38 INWESTOR: Wspólnota Mieszkaniowa Lidzbark Warmiński, ul. Kopernika 38

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIBIĄŻU ul. Górnicza 11, 32-590 Libiąż

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W LIBIĄŻU ul. Górnicza 11, 32-590 Libiąż ZAŁĄCZNIK NR K - WYKONANIE ZABEZPIECZEŃ P.POŻ NA RURACH W PIWNICY I NA PARTERZE DLA: ROBÓT REMONTOWYCH I INWESTYCYJNYCH BUDYNKU MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W LIBIĄŻU Inwestor : MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Bardziej szczegółowo

Wentylacja Pożarowa Oddymianie

Wentylacja Pożarowa Oddymianie Nakładem Wydawnictw Naukowo-Technicnzych wydana została nowa pozycja dedykowana dla studentów i osób zajmujących się systemami wentylacji ppoż "Wentylacja Pożarowa Oddymianie" autorstwa Bogdana Mizielińskiego

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP R

SCHÖCK TRONSOLE TYP R SCHÖCK TONSOLE TYP SCHÖCK TONSOLE T umiàca dêwi ki uderzeniowe (odg os kroków) izolacja stopnic prostych i kr tych biegów schodowych Schöck Tronsole typ Bieg schodowy: Biegi schodowe betonowane na budowie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 15 stycznia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 12 687 Poz. 114 114 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 15 stycznia 2002 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy audytu energetycznego. Na podstawie art. 8 pkt 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna

Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CPV 45310000-3 Branża elektryczna OBIEKT: Budynki 20 i 21 Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku ADRES: Gdańsk, Al. Zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27

SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE. Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 SZKOLENIE PRACOWNIKÓW NARAśONYCH NA SZKODLIWE CZYNNIKI CHEMICZNE Szkolenia bhp w firmie szkolenie pracowników naraŝonych na czynniki szkodliwe 27 Informowanie pracowników Pracodawca ma obowiązek poinformowania

Bardziej szczegółowo

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON

Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON Badania (PN-EN 14351-1+A1:2010) i opinia techniczna drzwi zewnętrznych z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną systemu BLYWEERT TRITON 2294/12/R08NK Warszawa luty 2012 r. INSTYTUT TECHNIKI

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120

SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 60 EIS 120 SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ OGNIOCHRONNYCH SYSTEM CONLIT PLUS DO ZABEZPIECZEŃ KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH I ODDYMIAJĄCYCH EIS 0 EIS 0 Zabezpieczenia ogniochronne kanałów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50

Fasady i dachy oszklone. Thermo 50 Fasady i dachy oszklone Thermo System fasadowo-dachowythermo Woparciu o wieloletnie doêwiadczenia konstruktorów w Skandynawii i w Polsce oraz wspó prac z architektami, SAPA opracowa a nowy system Êcian

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych po termorenowacji

Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych po termorenowacji Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych po termorenowacji dr inż. Małgorzata Basińska Politechnika Poznańska Instytut Inżynierii Środowiska 1 Współzależności źródło ciepła dostarcza ciepło instalacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Domy szeregowe. Standard wykończenia Stan deweloperski

Domy szeregowe. Standard wykończenia Stan deweloperski Domy szeregowe Standard wykończenia Stan deweloperski 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń na gruncie rodzimym Zieleń na stropach Dojazdy teren ogrodzony;

Bardziej szczegółowo

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin

1.5. Program szkolenia wstępnego. Lp. Temat szkolenia Liczba godzin Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 101/2014 Burmistrza Ornety z dnia 26.08.2014 r. PROGRAM SZKOLENIA WSTĘPNEGO I INSTRUKTAśU STANOWISKOWEGO dla pracowników Urzędu Miejskiego w Ornecie opracowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ.

SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. MARMOCOLOR SPECJALNA, SZYBKOSCHNĄCA ZAPRAWA FUGOWA NA BAZIE CEMENTU DO FUGOWANIA KAMIENIA NATURALNEGO DO SPOIN O SZEROKOŚCI OD 0 DO 5 MM, NIE DAJĄCA PRZEBARWIEŃ. ZAKRES STOSOWANIA MARMOCOLOR jest przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023

Materiał Standardowy; L50 Średnia szorstkość 1,0 mm. Minimalna grubość materiału 40 mm CE- numer certyfikatu 0036CPD9174023 System FumoLux 8.1. System Fumo-Lux systemowe rozwiązanie prefabrykowanych lekkich obudów kominowych jeremias Fumo-Lux, jest przeznaczenie zarówno do budowy kominów w modernizowanych budynkach, jak i obiektach

Bardziej szczegółowo

Doc. dr inż. Kajetan Woźniak

Doc. dr inż. Kajetan Woźniak WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA Wydział Architektury 00-792 Warszawa, ul. Olszewska 12 Doc. dr inż. Kajetan Woźniak SEMINARIUM DYPLOMOWE Budownictwo Semestr VII www.wseiz.pl SEMINARIUM DYPLOMOWE RYGORY

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05

INSTALACJE ELEKTRYCZNE. upr. proj. 104/83. upr. proj. SLK/0791/POOE/05 INSTALACJE ELEKTRYCZNE Opracował: inż. Z.Grzegorzewski upr. proj. 104/83 Sprawdził: mgr. inż. Piotr Maintok upr. proj. SLK/0791/POOE/05 Budynek Mieszkalny dla czterech lokali mieszkalnych Tułowice ul.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP. 3. 1.1 Podstawa opracowania. 3. 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. WSTĘP. 3 1.1 Podstawa opracowania. 3 1.2 Cele i zakres opracowania. 3 II OPIS TECHNICZNY 2. OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ INSTALACJI. 4 2.1 Opis projektowanej instalacji.

Bardziej szczegółowo

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach

Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Wytyczne p.pożarowe do koncepcji adaptacji obiektu w Niepołomicach Ochrona przeciwpożarowa. 1. powierzchnia, wysokość, liczba kondygnacji. - powierzchnia użytkowa : 1672,65 m 2, - wysokość liczona od najniżej

Bardziej szczegółowo

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar

KD-200. Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar KD-200 Sta e Urzàdzenia GaÊnicze 25 bar / 42 bar Sta e urzàdzenie gaênicze KD-200 W wyniku intensywnych prac badawczych powsta system ochrony przeciwpo arowej KD-200 z FM-200. System ten àczy w sobie wysokà

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI

CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI CENTRALE WENTYLACYJNE NAWIEWNO WYWIEWNE Z ODZYSKIEM CIEPŁA ORAZ WILGOCI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA B3B-WX 20, B3B-WX 30, B3B-WX 40, B3B-WX 60 http://www.hakom.pl SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA.

Bardziej szczegółowo

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010

dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa 16.3.2010 Nowy zakres wymagań stawianych wyrobom budowlanym związanych z efektywnościąenergetyczną budownictwa dr inż. Robert Geryło Seminarium Wyroby budowlane na rynku europejskim wymagania i kierunki zmian, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010

Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 Ocena warunków higieniczno - sanitarnych w placówkach oświatowo - wychowawczych w roku 2010 1. Informacje wstępne Pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (PIS) w ramach nadzoru nad warunkami pobytu

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY RODZAJ BUDYNKU parterowy z częścią dwukondygnacyjną, niepodpiwniczony CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Radziejowice, Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Zawód: technik budownictwa Symbol cyfrowy: 311[04] 311[04]01081 Numer zadania: 1 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Informacje

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN SZAFKI NAŚCIENNE 119 Szafki naścienne SWN - Kompaktowe szafki naêcienne, przeznaczone do monta u urzàdzeƒ energetycznych wymagajàcych ochrony przed dost pem, zapyleniem i wilgocià. - Standardowo przewidziane

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU

OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU I. Przedmiot opracowania. OPIS TECHNICZNY DO DREWNIANEJ KONSTRUKCJI DACHU Opracowanie obejmuje projekt drewnianej konstrukcji dachu wiaty rekreacyjnej w Helu dz. nr 4/1. II. Podstawa opracowania. 1. Projekt

Bardziej szczegółowo

Bo ena Domañska-Skorupa

Bo ena Domañska-Skorupa Budownictwo VERLAG DASHÖFER Bo ena Domañska-Skorupa D OKUMENTAC JA EK SPLOATAC JI I REMONTU BUDYNKU Praktyczne formularze wraz z komentarzem Copyright 2008 ISBN 978-83-88285-71-4 Wydawnictwo Verlag Dashofer

Bardziej szczegółowo

JeÊli chcecie Paƒstwo d ugo cieszyç si drzwiami wejêciowymi, które sà

JeÊli chcecie Paƒstwo d ugo cieszyç si drzwiami wejêciowymi, które sà Frohmasco Wype nienia drzwi 2008/2009 JeÊli chcecie Paƒstwo d ugo cieszyç si drzwiami wejêciowymi, które sà wizytówkà Waszego domu, wybierzcie oryginalne wype nienia drzwiowe firmy FROHMASCO. Produkt ten

Bardziej szczegółowo

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne

AERIS CA 350 VV EASE Zalety Informacje ogólne AERIS CA 350 VV EASE Centrala wentylacyjna najnowszej generacji wyposażona w wymiennik przeciwprądowy o wysokiej sprawności oraz unikatowe wentylatory prądu stałego wyposażone w wirniki o konstrukcji zapewniające

Bardziej szczegółowo

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Przewód OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Górniczy przewód oponowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej na napięcie 3,6/6 kv NORMA: ZN-/MP-13-K4 UZNANIE: CECHA: GEM/4806/0059/98/04429/ZB GE-33/98 CHARAKTERYSTYKA:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY

PRZEBUDOWA MIESZKANIA NA MIESZKANIE CHRONIONE W BUDYNKU MIESZKALNYM ul. Winogrady 150, Poznań Dz. Nr 22/1 OPIS TECHNICZNY PRZBUDOWA MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM OPIS TCHNICZNY DO PROJKTU INSTALACJI LKTRYCZNYCH PRZBUDOWY MISZKANIA NA MISZKANI CHRONION W BUDYNKU MISZKALNYM dz. Nr 22/1 ul. Winogrady 150,

Bardziej szczegółowo

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów

Ogólne bezpieczeƒstwo produktów Ogólne bezpieczeƒstwo produktów !?! PRODUKT to rzecz ruchoma: nowa lub u ywana, naprawiana lub regenerowana, przeznaczona do u ytku konsumentów lub co do której istnieje prawdopodobieƒstwo, e mo e byç

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych

Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Plan rozwoju: Fundamenty lekkich konstrukcji stalowych Konspekty wykorzystania płyt betonowych, ław fundamentowych i lekkich fundamentów palowych jako fundamentów pod budynki o lekkiej konstrukcji stalowej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY TEMAT: ADRES: INWESTOR: BRANśA: Budowa lekkiej hali magazynowej, wiaty do przygotowania i pakowania odpadów opakowań suchych, ustawienie trzech kontenerów socjalnych oraz utwardzenie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów

PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO. w Urzędzie Gminy Mściwojów I. Postanowienia ogólne 1.Cel PROCEDURA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO w Urzędzie Gminy Mściwojów Przeprowadzenie oceny ryzyka zawodowego ma na celu: Załącznik A Zarządzenia oceny ryzyka zawodowego monitorowanie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja gazu. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. projektant

PROJEKT BUDOWLANY. inwestor. obiekt. branża. wewnętrzne instalacja gazu. temat. mgr inż. Piotr Peregudowski. projektant FANTOM Tomasz Mikrut 48-300 Nysa ul. Rynek 36N PROJEKT BUDOWLANY inwestor obiekt branża temat projektant opracowanie Gmina Nysa - Urząd Miejski w Nysie 48-300 Nysa Ul. Kolejowa 15 Modernizacja ogrzewania

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego

Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego www.lech-bud.org Wymagania techniczno-montażowe dla lekkiego, drewnianego budownictwa szkieletowego 1.6. Wymagania techniczno-montażowe dla konstrukcji ścianek działowych Konstrukcja ścianki działowej

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU BUDYNEK OCENIANY PP_BUDYNEK_OCENIANY RODZAJ BUDYNKU Budynek wolnostojący CAŁOŚĆ/CZĘŚĆ BUDYNKU Całość budynku ADRES BUDYNKU Wiązownica, gm. Wiązownica, dz. nr 1530/1,

Bardziej szczegółowo

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem.

Seria OKW1. zabezpieczaj cy przed zabrudzeniem Ch odnica mo e by ustawiana przed albo za wentylatorem. CH ODNICE WODNE Seria Seria 1 Przy pr dko ci powietrza wi kszej ni 2,5 m/sek proponuje si ustawia skraplacz, (zamawia si go oddzielnie), od tej strony, z której wychodzi powietrze z ch odnicy. B dzie on

Bardziej szczegółowo

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze

Regulamin. rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej w lokalach Spółdzielni Mieszkaniowej Domy Spółdzielcze Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej nr 76/05 z dnia 15.12.2005 r. ze zmianą uchwałą nr 31/06 z dnia 21.06.2006 roku Regulamin rozliczania kosztów centralnego ogrzewania i kosztów podgrzewania wody użytkowej

Bardziej szczegółowo

Zespó 3 budynków wielorodzinnych

Zespó 3 budynków wielorodzinnych Zespó 3 budynków wielorodzinnych w Katowicach na osiedlu Ba antów Dwa budynki zaprojektowano jako galeriowce po o one równolegle wzgl dem siebie z szerokim bulwarem publicznym mi dzy nimi. Trzeci to apartamentowiec.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40

Spis treści. 4 Spis treści. Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155. Technologia betonu 10-40 4 Spis treści Spis treści Zakres tematyczny: Beton i żelbet 9-155 Technologia betonu 10-40 1. Składniki betonu i ich zadania 10 1.1. Cement znormalizowany 10 1.1.1. Jak przebiega proces twardnienia cementu

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu

Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Karta informacyjna przedsięwzięcia Przebudowa budynku warsztatu Realizowanego na działce numer 33/4, k.m. 4, obręb Wojnowice ul. Ogrodowa 1, 47 470 Wojnowice gmina Krzanowice powiat raciborski województwo

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 013 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 10 Data wydania: 25 czerwca 2013 r. AC 013 Nazwa i

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Roboty remontowe

Przedmiar robót. Roboty remontowe Przedmiar robót Roboty remontowe Data: 2009-10-21 Budowa: Szkoła Podstawowa Obiekt: Szkoła Podstawowa w Pobiedniku Małym Zamawiający: Chrześcijańskie Stoearzyszenie Osób Niepełnosprawnych Ich Rodzin i

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK TRONSOLE TYP F

SCHÖCK TRONSOLE TYP F SCHÖCK TRONSOLE TYP SCHÖCK TRONSOLE T umiàce dêwi ki uderzeniowe (odg osy kroków) oddzielenie prefabrykowanego biegu schodów od spocznika typ 1,0 linia Bieg schodowy: prefabrykat Spocznik: betonowany na

Bardziej szczegółowo

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL

PARTER. SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Podłoga Ściany Sufit. Nazwa pom. Pow. [m²] Nr pom. 1.1 HOL Wyburzenia/ PARTER Nr pom. Nazwa pom. 1.1 HOL SPECYFIKACJA ROBÓT BUDOWLANYCH Szlifowanie lastryko 35,0 wygładzenie ścian 68,0 Demontaż cokołu 10cm 1,8 Demontaż paneli ściennych PCV 45,0 Demontaż paneli

Bardziej szczegółowo

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control

Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Przep³ywowy ogrzewacz wody, DDLT 12, DDLT 18, DDLT 21, DDLT 24, DDLT 27 Pin Control Instrukcja obs³ugi i monta u Monta (uk³ad wodny i instalacja elektryczna), pierwsze uruchomienie, konserwacja i naprawy

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

OBLICZENIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

OBLICZENIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH Nazwa opracowania: OBLICZENIA IZOLACYJNOŚCI AKUSTYCZNEJ PRZEGRÓD BUDOWLANYCH Inwestor: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Oddział Regionalny w Gdyni ul. M. Skłodowskiej Curie 19 81-231 Gdynia Inwestycja: Wielorodzinny

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory

ST733TL. Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory ST733TL Zmywarka do naczyń z panelem ukrytym, szerokość 60 cm, funkcja oszczędzania energii EnerSave A+++, oświetlenie wnętrza komory EAN13: 8017709173296 CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA Panel ukryty Panel sterowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ

PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ EGZ. - nr 1 PROJEKT ZABUDOWY KLATKI SCHODOWEJ Zabudowa przeciwpożarowa klatki schodowej w budynku internatu przy Zespole Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego.... Temat opracowania Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wymiennik kotła Ekonomik Bio Kowa Dokumentacja Techniczno Ruchowa Wytwórnia Kotłów Grzewczych Gierałtowice 118 34-122 Wieprz www.protech-wkg.pl tel.0338755187 fax 0338755284 1 Dokumentacja Techniczno Ruchowa

Bardziej szczegółowo