Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych"

Transkrypt

1 Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych WOJCIECH SKARKA Ciàg y rozwój zaawansowanych systemów CAD/ CAM/CAE oraz coraz szersze ich zastosowanie w pracach projektowo-konstrukcyjnych wymusza zmian metodologii prowadzenia tych prac. Wprowadzanie nowych narz dzi komputerowych otwiera nie tylko nowe perspektywy przed konstruktorami, ale prowadzi do ca kowitej przebudowy procesu rozwoju produktu. Zmiany te majà na celu nie tylko skrócenie czasu projektowania, lecz tak e zwi kszenia atrakcyjnoêci i pewnoêci dzia ania projektowanych produktów. Odbywa si to przede wszystkim przez przeniesienie wielu kosztownych i czasoch onnych procesów badaƒ gotowego produktu do sfery symulacji komputerowych. W wirtualnym Êrodowisku pracy przysz ego produktu mo na nie tylko zobaczyç dzia anie produktu, ale tak e przeprowadziç wiele badaƒ, które dotychczas nie by y wykonywane, by y czasoch onne lub niebezpieczne. Sam proces projektowania tak e podlega doêç istotnym zmianom. Nie jest on nastawiony na zapis konstrukcji, ale na dobór optymalnych cech produktu i zapis wielu nierejestrowanych dotychczas danych i wiedzy projektowej tak, by umo liwiç korzystanie z nich w przysz oêci. Projektant ma wi c u atwiony dost p do wielu danych i wiedzy projektowej, a zatem wi cej czasu na prace koncepcyjne. Prace rutynowe ulegajà coraz wi kszej automatyzacji mi dzy innymi przez zastosowanie technik parametryzacji. Prace projektowe ulegajà tak e coraz wi kszej globalizacji dzi ki zdalnej wspó pracy projektantów i wspó bie nemu wykonywaniu prac projektowych. Tak istotne zmiany prowadzenia prac projektowych muszà byç Êledzone, Dr in. Wojciech Skarka jest pracownikiem Katedry Podstaw Konstrukcji Maszyn Politechniki Âlàskiej w Gliwicach. na tej podstawie mogà byç wyznaczane wzorce prowadzenia procesów projektowych. Wdra anie nowych wzorców przy nauczaniu przysz ych projektantów nie nastr cza wi kszych trudnoêci, lecz zmiana zachowaƒ i procesów w istniejàcych biurach projektowych napotyka ró ne bariery, np. organizacyjne, ekonomiczne, socjotechniczne. Konieczne jest wi c promowanie nie tylko konkretnych, oderwanych od procesów narz dzi, ale nowych metod pracy wspomaganych w aênie tymi narz dziami. W artykule zestawiono takie nowe metody z zastosowaniem komputerowych narz dzi CAD/CAM/CAE, g ównie na przyk adach z wybranych prac studenckich, których promotorem by autor [1 3] oraz prac Ko a Naukowego [4, 5] prowadzonego przez autora w Katedrze Podstaw Konstrukcji Maszyn, a tak e prac wykonywanych we wspó pracy z przemys em [6, 7]. Wysoki poziom tych prac potwierdzajà nagrody i wyró nienia uzyskane w konkursach krajowych i zagranicznych, m.in. Konkursie FIATA [2, 3] i Mi dzynarodowym Konkursie CATIA, IBM, Dassault Systemes Innovation Award [4, 5]. Przedstawione przyk ady obejmujà nast pujàce elementy metodologii: Prawid owe metody tworzenia komputerowych modeli geometrycznych. Wirtualne prototypowanie. Wirtualnà weryfikacj produktu. Weryfikacj systemów antropotechnicznych. Projektowanie i weryfikacj i procesów monta u i demonta u. Zastosowanie parametryzacji do automatyzacji procesów projektowych. Zastosowanie ró nych form reprezentacji wiedzy w ró nych procesach rozwoju produktu. 74 ROK WYD. LXIV ZESZYT 5/2005

2 Wirtualne prototypowanie Wirtualne prototypowanie (Virtual Prototyping, Digital Mock-up) jest jednà z nowo powsta ych i dynamicznie rozwijanych dziedzin komputerowo wspomaganego projektowania [11, 12]. Obejmuje ono mi dzy innymi wirtualnà weryfikacj zarówno samego produktu, jak i ca ego systemu antropotechnicznego, tj.: Budow w pe ni funkcjonalnego wirtualnego prototypu produktu. Budow modeli obiektów systemu antropotechnicznego (modele otoczenia, sylwetek ludzkich). Rys. 1. Zakres prac wykonywanych na bazie modelu geometrycznego w systemie CATIA w procesie projektowania Znaczenie prawid owoêci komputerowego modelu geometrycznego produktu W dotychczas prowadzonych pracach projektowych nawet z zastosowaniem technik CAD nie k adziono szczególnego nacisku na prawid owe metody modelowania geometrycznego. Wynika o to z dotychczasowych doêwiadczeƒ i nakierowania na proces zapisu konstrukcji. W systemach CAD 2D zapis konstrukcji dokonywany by bezpoêrednio w postaci rysunku technicznego przeniesionego na platform komputerowà. W systemach CAD 3D tworzony by model geometryczny 3D ca ego produktu, którego zastosowanie ogranicza o si prawie wy àcznie do generowania z tego modelu komputerowej dokumentacji technicznej, a nast pnie plotowania jej na noêniku tradycyjnym. Nie by o wi c koniecznoêci zwracania szczególnej uwagi na prawid owà jakoêç komputerowego modelu geometrycznego. Inaczej jest w zaawansowanych systemach CAD (np. CATIA [8]), tutaj komputerowy model geometryczny jest fundamentem wszelkich dalszych dzia aƒ i stanowi materia wejêciowy do nast pnych procesów (rys. 1). Jednym z tych zadaƒ jest wspomniane ju generowanie dokumentacji technicznej (rysunków technicznych) (Drafting), które jest w zasadzie wykonywane w jednym z ostatnich etapów. Inne z zadaƒ to analiza wytrzyma oêciowa i analiza modalna elementów i konstrukcji (Generative Structural Analysis), wizualizacja produktu (Photo Studio), wirtualne prototypowanie (DMU), analizy ergonomiczne (Ergonomics), zapis dodatkowej wiedzy pozyskanej w procesie projektowania (Knowledgeware), projektowanie procesu wytwarzania (NC Manufacturing CAM, Tooling Design). Wszelkie problemy wynikajàce z niestarannych i nieprawid owych metod tworzenia tego modelu wracajà do projektanta w ka dym z tych procesów, co wi cej, nieprawid owa postaç tego modelu powoduje koniecznoêç ponownego jego wykonania dla ró nych komputerowo wspomaganych dzia aƒ. Nie jest to sytuacja prawid owa, gdy poprawna postaç modelu musi zapewniaç jego zastosowanie w ka dym z dalszych procesów projektowo-konstrukcyjnych w zaawansowanym systemie CAD/CAM/CAE. W literaturze z tego zakresu, mimo e cz sto przedstawia si metody tworzenia modeli geometrycznych, do rzadkoêci nale y przedstawianie zaleceƒ dotyczàcych metod tworzenia i kryteriów oceny prawid owoêci takich modeli [9, 10]. Badania mechanizmów, rejestracj i weryfikacj parametrów kinematycznych. Planowanie i analiz procesów monta owo-demonta owych. Analiz kolizji elementów w ró nych fazach pracy. Badania rozmieszczenia elementów sterujàcych i komfortu obs ugi. Badania pola widzenia personelu obs ugi. W pierwszym etapie konieczna jest budowa wirtualnego prototypu. Prototyp taki powstaje z modelu geometrycznego poprzez nadanie odpowiednich wi zów kinematycznych. Prawie zawsze w ca oêci produktu wyró nia si pewne podzespo y, dla których buduje si mechanizmy. W ten sposób ca y prototyp ma skoƒczonà liczb oddzielnych mechanizmów. Mechanizmy mogà byç w miar proste, jak i mieç doêç skomplikowanà budow. Dla z o onych mechanizmów konieczne jest zastosowanie wirtualnych elementów niewchodzàcych w sk ad podzespo u do odzwierciedlenia z o onych ruchów mechanizmu. Przyk ady wirtualnych prototypów ca ych produktów, jak i poszczególne mechanizmy tych produktów przedstawiono na rys Budowa wirtualnych prototypów i analiza ich dzia ania Wirtualne prototypy majà cechy umo liwiajàce badanie ich podczas symulowanej pracy. W pokazanych wirtualnych prototypach dokonano wi c badaƒ ró nych podzespo ów. ROK WYD. LXIV ZESZYT 5/

3 Rys. 6. Mechanizm zawieszenia przedniego pojazdu miejskiego [2, 5] Rys. 2. Wirtualny prototyp pojazdu miejskiego [2, 5] Rys. 3. Wirtualny prototyp transportowego wozu górniczego [7] Rys. 7. Mechanizm zamka drzwi (belki) pojazdu miejskiego [2, 5] Model kinematyczny zawieszenia tylnego (rys. 8) wykonano g ównie w celu weryfikacji przestrzeni potrzebnej do prawid owego dzia ania zawieszenia. Zakresy kàtowe ruchu zawieszenia dobrano na Rys. 4. Wirtualny prototyp wysi gnika wiertniczego zabudowanego na adowarce czerpakowej [6] Rys. 8. Badanie zawieszenia tylnego pojazdu [3, 4] Rys. 5. Mechanizm zawieszenia tylnego, przek adni rewersyjnej i ró nicowej [3, 4] podstawie obliczeƒ elementów spr ystych na zadane wymuszenia. Przeprowadzona analiza okaza a si pomocna podczas modelowania geometrii b otnika tylnego oraz innych elementów ty u pojazdu. Pomocne okazuje si równie oprócz badania samego wirtualnego prototypu tak e prototypu w wirtual- 76 ROK WYD. LXIV ZESZYT 5/2005

4 nym modelu Êrodowiska pracy. Takie badania zosta y przeprowadzone dla górniczego wozu transportowego i manipulatora wiertniczego. Pozwoli y one zweryfikowaç dok adnie zak adane mo liwoêci techniczne okreêlonych manewrów przejezdnoêci przez zakr t chodnika (rys. 9) i manewrów manipulatorem w ograniczonej przestrzeni chodnika kopalnianego (rys. 10). Wykrywanie kolizji widocznych na rys. 10 pozwoli o na zweryfikowanie konstrukcji wysi gnika. Rys. 11. Pomiar maksymalnej szerokoêci pojazdu przy otwartych drzwiach [3, 4] Rys. 9. Weryfikacja przejezdnoêci zakr tu chodnika górniczego przez pojazd transportowy za adowany obudowà górniczà [7] relacje mi dzy wytworem i otoczeniem a cz owiekiem [13 16]. Pozwalajà one na Êwiadome kszta towanie wytworu tak, aby jak najlepiej rozszerza mo liwoêci cz owieka, umo liwiajà identyfikacj b dów konstrukcji i zagro eƒ dla cz owieka. Badania systemów antropotechnicznych prowadzi si z zastosowaniem 5-, 50- i 95-centylowych sylwetek ludzi obu p ci. Badaniom podlegajà przede wszystkim: Po o enie elementów sterowniczych, Pozycja cia a ludzkiego w ró nych trybach pracy i komfort tej pozycji, Zakresy zasi gów ràk i nóg, Pole widzenia. Do badania po o enia elementów sterowniczych zastosowano dwie metody, z których jedna wykorzystuje funkcje systemu CATIA pozwalajàce na generowanie powierzchni zasi gu. Druga autorska metoda [12 15] polega na przeniesieniu wymagaƒ normy dotyczàcej zakresów zasi gu i wygody [16] do przestrzeni wirtualnej. Dokonywane jest to poprzez odpowiednie pó przezroczyste modele tych przestrzeni w formie bry. Bry y te uzupe nione sà o elementy mocujàce pozwalajàce osadziç je w odpowiednim miejscu przestrzeni. Dodatkowo w przestrzeni zamodelowano zarysy ma ego i du ego operatora w pozycji siedzàcej, zapewniajàcej najwi kszy stopieƒ wygody (rys. 12). Rys. 10. Weryfikacja manewrów manipulatorem wiertniczym w chodniku kopalnianym [6] W procesie wirtualnej weryfikacji mo liwe jest tak e oprócz wizualnych badaƒ przeprowadzanie pomiarów ró nych parametrów w trakcie pracy prototypu. Na rys. 11 przedstawiono przyk ad pomiaru szerokoêci pojazdu przy maksymalnie otwartych drzwiach. Mo liwe sà tak e bardziej z o one pomiary, podczas ruchu elementów mechanizmu. W tym celu na mechanizmie rozmieszcza si wirtualne czujniki pozwalajàce Êledziç przemieszczenia zadanych punktów. Czujnikami mogà byç zadane wczeêniej parametry. Na podstawie obserwacji ruchu czujników mo na wyznaczyç pr dkoêci i przyspieszenia zadanych punktów na mechanizmie. Wirtualne prototypowanie systemu antropotechnicznego Odr bnà grupà badaƒ wirtualnego prototypu sà badania systemu antropotechnicznego, czyli uk adu wytwór cz owiek otoczenie. Badaniom podlegajà Rys. 12. Przestrzenie zakresów wygody i zasi gu zgodne z normà PN EN ISO 6682 [16] ROK WYD. LXIV ZESZYT 5/

5 Zastosowanie pó przezroczystych bry (rys ) pozwala na atwe zlokalizowanie po o enia elementów zarówno w strefie wygody (rys. 13), jak i w strefie zasi gu (rys. 14). Na rysunkach widoczne sà niedogodne po o enia no nych elementów sterowniczych (poza strefà wygody), dajàce przes anki do zmiany po o enia (podwy szenia) fotela kierowcy. koƒczyn dokonano, wykorzystujàc dane dotyczàce stref wygody dla ka dej koƒczyny). W budowanym modelu zakresom kàtowym odpowiadajàcym wygodnemu po o eniu koƒczyny nadano kolor zielony oraz ocen punktowà 0,5, pozosta ym zakresom nadano kolor bia y oraz ocen punktowà zero. Utworzony model zapisano na dysku w pliku o rozszerzeniu *.swl, takie post powanie pozwala na nadawanie zakresów kàtowych wygody ka dej nowo utworzonej w programie CATIA sylwetce. Po zbudowaniu wy ej opisywanego modelu mo na przeprowadziç analiz postawy dla kierowcy w pozycji siedzàcej. Wyniki analizy postawy przedstawiono na rys. 16. Rys. 13. Badanie po o enia kierownicy, drà ka zmiany biegów i peda ów poprzez strefy wygody [3, 4] Rys. 16. Wyniki komfortu postawy kierowcy w pojeêdzie z rys. 14 Rys. 14. Badanie po o enia fotela w stosunku do deski rozdzielczej, lusterka oraz peda ów widok z boku [3, 4] Innym zadaniem jest badanie komfortu pozycji cz owieka (kierowcy), wykorzystuje si tutaj sylwetk 50-centylowego m czyzny. Na podstawie wymagaƒ norm zbudowano model manekina uwzgl dniajàcy zakresy kàtowe wygody w p aszczyênie strza kowej dla wszystkich koƒczyn (rys. 15). Dodatkowym badaniem w zakresie wirtualnego prototypowania systemów antropotechnicznych jest analiza pola widzenia. Mo e byç ona wykonywana w ró nych trybach [13 15]. Mo na obserwowaç z boku pole widzenia, w formie powierzchni sto kowych zbiegajàcych si w punktach oczu operatora lub przez kamer umieszczonà bezpoêrednio na sylwetce ludzkiej. W tym drugim przypadku mamy mo liwoêç obserwowania bezpoêrednio takiego obszaru, jaki widzi operator (rys. 17). Badania dajà Rys. 15 Sylwetka ludzka z zaznaczonym zakresem ruchu przedramienia (strefa wygody to wewn trzna strefa kàtowa) okno dialogowe s u àce do okreêlenia zakresów kàtowych oraz nadawania im ocen punktowych stopnia wygody [3, 4] Za pomocà odpowiedniego narz dzia w systemie CATIA dokonano podzia u pe nego zakresu ruchu koƒczyn na podzakresy oraz oceniono wspomniane zakresy pod wzgl dem stopnia wygody (nadania ocen punktowych oraz podzia u zakresu kàtowego ruchu Rys. 17. Badanie pola widzenia operatora wozu górniczego z za adowanà obudowà górniczà [7] wyniki dotyczàce elementów przes aniajàcych, rozmieszczenia elementów sygnalizacyjnych, np. na desce rozdzielczej, ale tak e umiejscowienia elementów na innych obiektach. Z tà ostatnià sytuacjà mamy do czynienia na rys. 18, gdzie za niskie umieszczenie Êwiate tylnych pojazdu nie sprzyja bezpieczeƒstwu. Mo liwe sà bardziej wyszukane ba- 78 ROK WYD. LXIV ZESZYT 5/2005

6 Rys. 18. Badanie pola widzenia kierowcy pojazdu [3, 4] dania okreêlenia pola widzenia dok adnego lub pola widzenia ró nych kolorów, gdy zakresy tych pól sà inne od globalnego pola widzenia. Szczególnie wa ne jest to dla elementów sygnalizacyjnych dla kolorów zielonego, czerwonego czy pomaraƒczowego. Konieczne jest wtedy dodatkowe przedefiniowanie widocznych na rysunkach (rys. 18, 19) masek przes aniajàcych pole widzenia. Maski mogà byç Zarejestrowaç w formie modelu geometrycznego przestrzeƒ zajmowanà przez elementy ruchome w mechanizmach w trybie bezwzgl dnym i wzgl dnym. Automatycznie wyg adziç Êcie k monta owà. Roz o yç produkt na elementy poprzez jego eksplodowanie. Nagraç i odtworzyç symulacj monta owà. Ca oêç analiz monta owych mo na sprowadziç do pewnej metodyki [17, 18], która zostanie przedstawiona na przyk adzie konstrukcji piasty rowerowej [1]. Zintegrowana z przek adnià piasta rowerowa jest obiektem doêç z o onym i samodzielny monta i demonta bez jakiejkolwiek dokumentacji, szczególnie osobie niewprawnej, zajmuje du o czasu. Typowa dokumentacja dostarczana wraz z piastà w formie instrukcji oraz katalogu elementów nie zawiera zazwyczaj szczegó owej instrukcji monta u i demonta u. Dla skonstruowanej piasty w procesie wirtualnego prototypowania zaprojektowano operacje monta u i demonta u. W czasie tych prac ujawniono wiele nieprawid owoêci w konstrukcji, wynikajàcych z prostych b dów, z tym e w normalnym trybie weryfikacji konstrukcji by yby one bardzo trudne do wykrycia. Nie chodzi tutaj o zwyk e wirtualne porozdzielanie elementów konstrukcji, którego mo na dokonaç za pomocà funkcji eksplodowania, ale o szczegó owe zaplanowanie i przeêledzenie operacji monta u oraz dodatkowà wirtualnà analiz tych operacji. Podstawà sprawnego zaplanowania operacji monta u i demonta u jest wydzielenie podzespo ów monta owych i Êcie ek monta u. Szczególnie istotne jest to dla monta u automatycznego na stanowiskach monta owych w procesie produkcji. Wtedy podzespo y takie sà ÊciÊle zwiàzane z mo liwoêciami danego stanowiska monta owego i wykonywanymi na nim czynnoêciami. W przypadku piasty za o ono, e monta b dzie odbywa si r cznie, a wyznacznikiem podzia u na podzespo y jest sam manualny proces monta owy. Wydzielono kilka podzespo ów monta- owych: od prostych dwuelementowych do bardziej z o onych kilkunastoelementowych (rys. 20). Rys. 19. Badanie pola widzenia operatora manipulatora wiertniczego [6] przedefiniowywane, a tryby obserwacji obejmowaç widzenie parà oczu i jednym okiem. Mo liwe jest tak e definiowanie zakresów widzenia w formie odleg oêci. W szczególnoêci dotyczy to elementów sygnalizacyjnych w kabinach o bardzo ograniczonej przestrzeni, np. w niektórych pojazdach wojskowych. Projektowanie i weryfikacja procesów monta- owych i demonta owych Do projektowania i analizy operacji monta u i demonta u stosowany jest w systemie CATIA odr bny modu programowy. Stosujàc metody wirtualnego prototypowania, mo emy wykonaç mi dzy innymi nast pujàce czynnoêci: Utworzyç podzespo y monta owe. Zaplanowaç i zarejestrowaç Êcie ki monta owe. U yç automatycznej funkcji znajdowania bezkolizyjnych Êcie ek monta owych. Rys. 20. Projektowanie Êcie ek monta owych dla piasty rowerowej [1, 12] Dalsze projektowanie operacji monta owych/demonta owych odbywa si przez edycj sekwencji monta u i demonta u (rys. 21). Dla ka dej z okreêlonych wczeêniej Êcie ek opisujàcych sposób demonta u/monta u elementu czy te podzespo u wyznaczany jest czas trwania operacji oraz czas opóê- ROK WYD. LXIV ZESZYT 5/

7 nienia. Czas trwania operacji wynika bezpoêrednio z czynnoêci demonta owych/monta owych, natomiast czas opóênienia mo e wynikaç z innych przewidywalnych czynników. Mo e byç to na przyk ad czas potrzebny na wykonanie czynnoêci przygotowawczych, transportowych itp. (np. przygotowanie narz dzi, stanowiska). Mo liwa jest tak e zmiana Rys. 21. Wykorzystanie edytora sekwencji monta owych do zaplanowania kolejnoêci i czasu trwania operacji monta owych [1, 12] kolejnoêci czynnoêci monta owych lub rozdzielenie operacji na prowadzone równolegle. Szczególnie przydatny staje si edytor sekwencji dla operacji demonta u/monta u z o onych produktów prowadzonych na linii produkcyjnej, gdzie analiza w aêciwego podzia u tych czynnoêci mo e doprowadziç do znacznych oszcz dnoêci. JednoczeÊnie w edytorze sekwencji jest dokonywany sta y podglàd i wizualizacja wprowadzanych w operacjach demonta u/monta u zmian, tak aby zachowaç techniczny sens proponowanych zmian. Zaplanowane wczeêniej edycje sekwencji demonta u/monta u mogà byç dodatkowo analizowane za pomocà wykresów Gantta (rys. 22). Na wykresie Symulacja pozwala ju na etapie projektowania, gdy mamy do czynienia z obiektem wirtualnym, na przeêledzenie ca oêci lub cz Êci procesu monta u/ demonta u. Weryfikowane sà wtedy wst pnie nadane czasy poszczególnych operacji oraz mo liwa jest wizualna weryfikacja prawid owoêci czynnoêci. Oprócz wizualnej weryfikacji dokonywane sà du o dok adniejsze analizy. Jednym z podstawowych sposobów takiej analizy jest wykrywanie kolizji elementów piasty. Mo liwe sà nast pujàce rodzaje kolizji: zbli enie na zadanà wczeêniej odleg oêç, zetkni cie elementów, przenikanie elementów. Znaczna liczba potencjalnych kolizji spowodowana jest wyborem trybu badania (zetkni cie lub przenikanie si elementów). Ka dy z przypadków na liêcie potencjalnych kolizji powinien byç zbadany. Badanie u atwia podglàd, na którym pokazywane sà analizowane elementy. Wi kszoêç z elementów jest jednak prawid owo zamontowana (np. ich styk jest konstrukcyjnie przewidziany). Zaznaczenia tego dokonuje si przez zmian statusu kolizji na nieistotnà. Paradoksalnie, tak e cz Êç elementów przenikajàcych si mo e byç prawid owa. Dla elementów spr yêcie odkszta calnych, takich jak spr yny zapadek, pierêcienie osadcze spr ynujàce mo e zaistnieç sytuacja, e model danego elementu jest wykonywany w stanie nieodkszta conym. Natomiast po zamontowaniu element odkszta ca si. Aby uniknàç dwóch wersji elementu (odkszta conej i nieodkszta conej) dokonuje si monta u elementu w stanie nieodkszta conym, tym samym zak ada si, e w pewnym miejscu modelu geometrycznego b dà istnia y b dy wynikajàce z przenikania si elementów. Zmiana statusu przez konstruktora na liêcie potencjalnych kolizji Êwiadczy o zbadaniu sytuacji i zaakceptowaniu jej lub niezaakceptowaniu. Obliczenia in ynierskie w procesie projektowania W systemie CATIA istnieje mo liwoêç bezpo- Êredniego dokonywania obliczeƒ wytrzyma oêciowych za pomocà metody elementów skoƒczonych oraz analizy modalnej konstrukcji. Zintegrowane modu y pozwalajà tylko na proste obliczenia tymi metodami, ale w wielu przypadkach jest to wystarczajàce (rys. 23). Korzystne natomiast jest, e do celów obliczeƒ wykorzystuje si ten sam komputerowy model geometryczny konstrukcji. Nie jest Rys. 22. Wykorzystanie wykresów Gantta do wizualizacji czasów trwania operacji monta owych [1, 12] tym przedstawione sà graficznie czasy poszczególnych operacji na osi czasowej. Analiza mo liwoêci jednoczesnego prowadzenia pewnych operacji powoduje bezpoêrednie skrócenie czasu ca oêci operacji demonta u/monta u. Jednym z podstawowych narz dzi analizy demonta u/monta u jest symulacja tych czynnoêci. Rys. 23. Wyniki obliczeƒ wytrzyma oêciowych w jednej z warstw pokrywy [2, 5] 80 ROK WYD. LXIV ZESZYT 5/2005

8 wi c konieczne czasoch onne wykonywanie modelu do celów obliczeƒ. Zapis i wykorzystanie wiedzy w procesie projektowania W wi kszoêci systemów CAD nie ma mo liwoêci sprawnego zapisu dodatkowej wiedzy projektowej. W systemie CATIA dost pnych jest wiele mo liwoêci zapisu dodatkowej wiedzy projektowej przede wszystkim w plikach modelu geometrycznego. Do zapisu wiedzy projektowej w programie CATIA stosowane sà mi dzy innymi nast pujàce formy reprezentacji: parametry, formu y, regu y, sprawdzenia. W parametrycznym zapisie konstrukcji stosowanym w CATII ka da okreêlana wielkoêç staje si automatycznie parametrem. Typowym przyk adem parametru jest wielkoêç wymiaru. Parametry mo na powiàzywaç ze sobà poprzez formu y. Przy definiowaniu regu i sprawdzeƒ stosowany jest j zyk zapisu wiedzy (Knowledge Expert Language). Regu y i sprawdzenia sà dodawane do tworzonego modelu i pozwalajà na Êledzenie zmian w plikach modelu. Regu y i sprawdzenia najcz Êciej odzwierciedlajà ograniczenia projektowe i naruszenie ich przez konstruktora w trakcie projektowania i zmiany modelu powoduje interwencj systemu. Sprawdzone wzorce zastosowania parametrów, formu, regu i sprawdzeƒ mogà byç zapisane i przechowywane w odpowiednich szablonach (Product Knowledge Template), które sà bazà doskonalenia metodologii projektowania w danej dziedzinie. Dodatkowo w systemie istnieje mo liwoêç tworzenia raportów z zastosowania regu i sprawdzeƒ. W przedstawionych przyk adach [6, 7, 19] podczas wst pnej fazy projektu potrzebne by o okreêlenie podstawowych wymiarów wozu samojezdnego oraz wysi gnika wiertniczego zabudowanego na adowarce gàsienicowej. OkreÊlono koncepcj maszyny górniczej pracujàcej w Êrodowisku chodnika górniczego, który ma ÊciÊle sprecyzowane i ograniczone wymiary. W przypadku wozu samojezdnego przeznaczonego do transportu w ca oêci wielkowymiarowych maszyn i urzàdzeƒ górniczych istotny problem stanowi dobór g ównych wymiarów wozu tak, aby pomieêci przewo one urzàdzenia oraz aby ca oêç mieêci a si w przestrzeni chodnika górniczego, uwzgl dniajàc wymagane przepisami wymiary skrajni, a tak e prowadzone instalacje. W przypadku wysi gnika wiertniczego problem okreêlenia wymiarów wysi gnika wydaje si jeszcze bardziej z o ony. Wysi gnik jest rodzajem manipulatora o wielu stopniach swobody, a w aêciwe dobranie wymiarów elementów manipulatora pozwala na uzyskanie wymaganego zasi gu wiertarki do wiercenia otworów w przodku górniczym. Wirtualna weryfikacja komputerowego modelu wysi gnika pozwala uniknàç problemów z prototypem maszyny, zwiàzanych z ewentualnymi kolizjami z elementami chodnika i adowarki. Aby skróciç czas dobrania podstawowych wymiarów oraz zmniejszyç iloêç obliczeƒ potrzebnych do ich okreêlenia, wykorzystano modu tworzenia formu i regu. Opracowane regu y pozwalajà nie tylko na dobranie wst pnych wymiarów urzàdzeƒ, ale przede wszystkim pilnujà modeli geometrycznych maszyn w trakcie rozwoju i nie pozwalajà na wykroczenie poza ustalone ramy. Zautomatyzowano w ten sposób proces tworzenia, a przede wszystkim wirtualnej weryfikacji kolejnych koncepcji wozu samojezdnego oraz wysi gnika. W procesie tym wykorzystano oprócz modu ów Part i Assembly Design modu y zapisu wiedzy projektowej Knowledge Expert i Generative Knowledge oraz wirtualnej weryfikacji Digital Mockup Kinematics Simulator, a tak e Digital Mockup Space Analysis. W przyk adzie tym zosta y wykonane nast pujàce operacje: Utworzenie bazy danych z wymiarami przekroju obudowy typu P. Utworzenie pliku, w którym sparametryzowano przekrój obudowy typu P oraz zamodelowanie chodnika. Utworzenie parametrycznego modelu maszyn. Zapis regu i formu sterujàcych procesem projektowym oraz zachowaniem modeli maszyn i Êrodowiska. Wykonanie z o enia modelu w pliku projektowym. Parametryzacja z o enia za pomocà formu i regu. Wirtualna weryfikacja maszyn w Êrodowisku chodnika projektowego z zastosowaniem wprowadzonych formu i regu. W pierwszym etapie dokonano zapisu parametrycznego zarówno Êrodowiska pracy, jak i maszyn. Model chodnika zosta sparametryzowany przy u yciu tablicy projektowej opracowanej w arkuszu programu Excel. Arkusz stanowi baz danych dla parametrycznego profilu chodnika górniczego (rys. 24). Parametryzacji modeli geometrycznych maszyn dokonano w samym systemie CATIA. Nazwane parametry zosta y nast pnie zastosowane do budowania formu sterujàcych parametrami i zachowaniem modelu. Na rys. 25 przedstawiono tworzenie formu y kontrolujàcej w trakcie projektowania wozu dopusz- Rys. 24. Parametryczny zapis profilu chodnika z wykorzystaniem tablicy projektowej [7] ROK WYD. LXIV ZESZYT 5/

9 Rys. 25. Tworzenie formu y sprawdzajàcej dopuszczalne naciski na spàg [7] czalne naciski na spàg i ostrzegajàce o ich przekroczeniu. Dla manipulatora wiertniczego opracowane regu y sterujà przede wszystkim zachowaniem manipulatora w trakcie symulowanej pracy (rys. 26). Pozwalajà one na zapisanie w bazie wiedzy zadanego zachowania i sprawdzanie poprawnoêci tego zachowania w trakcie ca ego procesu projektowego. Przedstawione regu y umo liwiajà tak e dodatkowe kontrolowanie procesu wirtualnej weryfikacji modelu geometrycznego maszyn. W procesie projektowania szczególnie istotne by o dok adne udokumentowanie i zapisanie dodatkowej wiedzy, dotyczàcej mi dzy innymi danych wejêciowych, zale noêci mi dzy cechami (wymiarami) konstrukcji, zachowania si konstrukcji, ograniczeƒ Êrodowiska pracy. Dodatkowa wiedza pilnuje modeli geometrycznych i nie pozwala na nieêwiadome przekroczenie tych ograniczeƒ. Ma to istotne znaczenie, szczególnie w pracy grupowej w du ych zespo ach projektowych, kiedy roênie prawdopodobieƒstwo nieêwiadomego przekroczenia tych ograniczeƒ. Rys. 26. Przyk ady dwóch regu sterujàcych i informujàcych o mo liwoêci kolizji elementów maszyny i obudowy chodnika górniczego [6] Wnioski Zaawansowany system CAD/CAM/CAE (np. CATIA) pozwala na integracj komputerowo wspomaganych procesów w jednej platformie programowej. Szczególnie wtedy widoczna jest potrzeba tworzenia wzorców post powania w trakcie procesu projektowego i wykorzystywania narz dzi dost pnych w tym zakresie. Fundamentem kolejnych dzia aƒ w tak rozumianym procesie projektowym jest komputerowy model geometryczny produktu, otoczenia i u ytkownika. Poprawnie wykonany model mo e byç podstawà do wykonywania kolejnych zadaƒ w procesie projektowym, a póêniej w procesie rozwoju produktu. Szczególnà uwag nale y zwróciç na nowe etapy procesu projektowego, które z racji rozwoju technik projektowania 3D nie sà jeszcze powszechnie stosowane, jest to wirtualne prototypowanie i wirtualne badanie systemów antropotechnicznych. Odpowiednie przenoszenie tradycyjnych technik badania prototypów i weryfikacji ergonomicznej na platform wirtualnego prototypowania pozwala na zwi kszenie zakresu tych badaƒ. Konieczny jest dalszy rozwój technik wirtualnego prototypowania w projektowaniu. Dodatkowo znaczne u atwienie, szczególnie w zakresie rutynowych prac projektowych, daje zastosowanie baz danych i baz wiedzy oraz ró norodnych form reprezentacji wiedzy w procesie projektowania. LITERATURA 1. Bochniak T: Projekt i konstrukcja wielobiegowej zintegrowanej piasty rowerowej. Praca przejêciowa I. Politechnika Âlàska, Gliwice Czypionka F.: Minimalizacja masy dwuosobowego czteroko owego skutera poprzez konstrukcj wariantowà podzespo ów pojazdu z zastosowaniem materia ów lekkich. Praca dyplomowa magisterska, Politechnika Âlàska, Gliwice S oma S.: Projekt i konstrukcja czteroko owego skutera z nap dem spalinowym. Praca dyplomowa magisterska, Politechnika Âlàska, Gliwice Skarka W., S oma S.: Four wheel vehicle with combustion engine. Catia, IBM, Dassault Systemes. Innovation Award Project Czypionka F., Skarka W.: (Supervisor): CATIA Students Contest Project Górka D.: Projekt i konstrukcja wysi gnika wiertniczego do wspomagania drà enia wyrobisk chodnikowych zabudowanego na adowarce czerpakowej. Praca dyplomowa magisterska. Politechnika Âlàska. Gliwice Siwiec J.: Samojezdny transportowy wóz górniczy z nap dem gàsienicowym. Praca dyplomowa magisterska, Politechnika Âlàska, Gliwice Dokumentacja elektroniczna systemu CATIA V5R12. IBM, Dassault Systemes Skarka W.: CATIA. Podstawy modelowania i zapisu konstrukcji. Helion, Gliwice Winkler T: Komputerowy zapis konstrukcji. Wspomaganie komputerowe CAD CAM WNT, Warszawa Skarka W.: Wirtualne prototypowanie jako kompleksowa metoda weryfikacji konstrukcji. XXI Sympozjum Podstaw Konstrukcji Maszyn, Ustroƒ-Zawodzie Skarka W.: Wykorzystanie metod wirtualnego prototypowania do generowania elementów dokumentacji techniczno-ruchowej. Mechanik nr 11/2004, ss Skarka W.: Rozwiàzywanie wybranych zadaƒ weryfikacji ergonomicznej z zastosowaniem technik modelowania geometrycznego. V Szko a Komputerowego wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji, Szczyrk , ss Skarka W.: Visualisation in Machinery and Antropotechnical Systems Design. 5 Magdeburg Maschinenbautage, Magdeburg ss Skarka W.: Zastosowanie wizualizacji komputerowej w projektowaniu maszyn. XX Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn, Polanica Zdrój, , ss PN EN ISO Maszyny do robót ziemnych. Strefy wygody i zasi gu w odniesieniu do elementów sterowniczych. 82 ROK WYD. LXIV ZESZYT 5/2005

10 Dokoƒczenie z 82 str. 17. Szczepaniak C.: Podstawy modelowania systemu cz owiek- -pojazd-otoczenie. PWN, Warszawa Garncarz S.: Planowanie procesów obs ugi maszyn i urzàdzeƒ z wykorzystaniem systemu CATIA. Praca dyplomowa in ynierska, Politechnika Âlàska, Gliwice Skarka W., Górka D., Siwiec J.: Intelligent aiding of designing. Artificial Intelligence Methods, AI-METH, Gliwice ROK WYD. LXIV ZESZYT 5/

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI

Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Automatyzacja zadaƒ graficznych w przygotowaniu produkcji opakowaƒ ANDRZEJ ZABORSKI Wymogi wspó czesnej gospodarki rynkowej zmuszajà producentów do nieustannej pogoni za jak najwy szà jakoêcià i najni

Bardziej szczegółowo

Jak powstaje projekt

Jak powstaje projekt Program Leonardo da Vinci Jak powstaje projekt od pomys u do realizacji Poradnik dla wnioskodawców projektów wielostronnych www.leonardo.org.pl Tekst dr Agnieszka Mazur-Baraƒska, Izabela Laskowska Konsultacje

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl

Program Leonardo da Vinci. Ewaluacja Projektów. Poradnik dla wnioskodawców. www.leonardo.org.pl Program Leonardo da Vinci Ewaluacja Projektów Poradnik dla wnioskodawców www.leonardo.org.pl Spis treêci Wst p 5 I Podstawowe informacje o ewaluacji 6 1 Rola ewaluacji 6 2 Geneza ewaluacji 6 3 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW DARIUSZ DÑBROWSKI HENRYK DOBROWOLSKI JAN SZLAGOWSKI Od 1986 roku zespó kierowany przez prof. J. Szlagowskiego prowadzi prace w bardzo szerokiej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych

CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych CATIA V5. Podstawy budowy modeli autogeneruj¹cych Autor: Wojciech Skarka ISBN: 978-83-246-1249-9 Format: B5, stron: ok. 250 Poznaj nowoczesne, oparte na wiedzy metody projektowania Jak dobraæ w³aœciwe

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia

Komercjalizacja badaƒ naukowych. Wybrane zagadnienia Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia GÓRNOÂLÑSKA WY SZA SZKO A HANDLOWA im. Wojciecha Korfantego Komercjalizacja badaƒ naukowych Wybrane zagadnienia Redakcja naukowa Prof. dr hab. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG

Badania stanowiskowe nowej konstrukcji kontenera do przewozu p ynów kriogenicznych, szczególnie ciek ego azotu i LNG Wnioski 1. Pr dkoêç ci cia, a zaraz po niej ogniskowa sà najcz Êciej wyst pujàcymi czynnikami istotnie wp ywajàcymi na wielkoêci charakteryzujàce stan powierzchni wyrobu po operacji ci cia i zapewniajàcymi

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000

Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 80 BankowoÊç Komercyjna BANK I KREDYT luty 2005 Wybrane aspekty zarzàdzania jakoêcià w ING Banku Âlàskim SA a wymagania normy ISO 9001:2000 Czy wewn trzny system jakoêci banku mo na przekszta ciç w system

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK

ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE PORADNIK ODNAWIALNE èród A ENERGII W MA OPOLSCE Kraków 2007 WYDAWCA: STOWARZYSZENIE GMIN POLSKA SIEå ENERGIE CITÉS 31-016 Kraków, ul. S awkowska 17 Tel./Fax +48

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH

ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI W MA YCH ORGANIZACJACH POZARZÑDOWYCH P O L S K I I N S T Y T U T D E M O K R A C J I L O K A L N E J Witold Monkiewicz Grzegorz Rzeênik Marzena Wojda ZARZÑDZANIE CYKLEM PROJEKTU SKUTECZNE APLIKOWANIE I ZARZÑDZANIE PROJEKTAMI EUROPEJSKIMI

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA

SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA SYSTEM WIZUALIZACJI NIEZAWODNE ROZWIÑZANIA Spis treêci System wizualizacji asix wiesz i widzisz wi cej............................................. 3 asix kuszàca propozycja!................................................................

Bardziej szczegółowo

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks

Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks 61 Zarzàdzanie relacjami z klientami w bankach spó dzielczych Managing Relations with Customers at Cooperative Banks Edyta Rudawska* Streszczenie Zasadniczym celem artyku u jest wskazanie roli rozwiàzaƒ

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Kwartalnik Polskiego Stowarzyszenia Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Fot. K. B a ejowski Nr 2/2006 (6) ISSN 1734-1434 Spis treêci Asfalty modyfikowane w Niemczech.................................................

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

Rekonstrukcja koêci twarzowo-czaszkowych w systemie Catia v5

Rekonstrukcja koêci twarzowo-czaszkowych w systemie Catia v5 Rekonstrukcja koêci twarzowo-czaszkowych w systemie Catia v5 KRZYSZTOF ZARZYCKI KRZYSZTOF KARBOWSKI ROBERT CHRZAN ANDRZEJ URBANIK Systemy komputerowego wspomagania prac in- ynierskich znajdujà coraz szersze

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo