I3D S.A. PRZYZNANY RATING PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I3D S.A. PRZYZNANY RATING PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE"

Transkrypt

1

2 I3D S.A. SPÓŁKA I3D TO WEDŁUG NAS TOP PICK NEWCONNECT ZE WZGLĘDU NA SZEROKĄ GAMĘ AUTORSKICH, INNOWACYJNYCH PRODUKTÓW, KTÓRE W PRZYSZŁOŚCI MOGĄ BYĆ AKCELERATOREM DLA CORAZ LEPSZYCH WYNIKÓW FINANSOWYCH PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE PRZYZNANY RATING Grupa I3D działa w branż y nowych technologii w obszarze interaktywnej wizualizacji trójwymiarowej oraz technologii wirtualnej rzeczywistoś (VR). Dostarczane przez I3D zaawansowane rozwią zania technologiczne

3 i aplikacyjne pozwalaj ą na pełne odwzorowanie ś wiata realnego w wirtualnej rzeczywistoś (HighTechVR). Technologia wykorzystywana jest m.in. do przyś pieszenia procesu projektowania i weryfikacji konstrukcji, a także umożliwia testowanie i sprawdzanie funkcjonalnoś modelowanych obiektów. Dzięki rozwią zaniom odbiorca zyskuje nowoczesne i skuteczne narzędzie do przeprowadzania szkole ń, prezentacji i wystaw. Pozwalaj ą one m.in. na rekonstrukcj ę przeszłoś (np. historycznych miejsc czy zdarze ń) oraz symulacje przyszłoś (np. plany rozwoju miast), a takż e symulacje pracy maszyn, zjawisk fizycznych i procesów (np. zachodzących w ludzkim organizmie). Działalno ść Grupy I3D opiera na trzech podstawowych filarach: Tworzenie aplikacji wirtualnej rzeczywistoś oraz innych aplikacji z zaawansowan ą grafik ą 3D. Spółka ma ju ż bogate portfolio autorskich aplikacji. Zrealizował o projekty dla największych ś wiatowych firm, takich jak BP, Boeing, Saudi Aramco, ExxonMobil, polskich samorządów, uczelni wyż szych ( Śląski Uniwersytet Medyczny, Politechnika Ślą ska) i przedsię biorstw: m.in. Becker Warkop, Kopex, Ceramika Parady ż, Jastrzębska Spółka Węglowa Tworzenie i sprzeda ż oprogramowania. Flagowym produktem I3D jest Quazar3D. Jedno z najnowocześ niejszych tego typu rozwiąza ń służą cych m.in.: do tworzenia interaktywnych wizualizacji 3D, konkurują cych ze stosowanymi na świee. Sprzeda ż sprzę tu VR oraz systemów projekcji obrazów (ekrany cylindryczne, monitory 3D, interaktywne podłogi i stoł y, interaktywne witryny sklepowe). INNOWACYJNE PRODUKTY Quazar3D- stworzone przez I3D oprogramowanie wykorzystywane jest do tworzenia interaktywnych wizualizacji 3D oraz ich projekcji w róż nych środowiskach, pozwalając na peł ne odwzorowanie świata realnego w wirtualnej rzeczywistoś. Dzię ki łatwemu i przyjaznemu interfejsowi, obsługiwa ć go mog ą także osoby bez umiejętnoś programistycznych co znacznie rozszerza grono potencjalnych nabywców produktu. Oprogramowanie umożliwia tworzenie i obsługę duż ych, skomplikowanych scen oraz zaawansowanych aplikacji VR przez co wyróżnia się na tle ś wiatowej konkurencji. Quazar3D jest rozwiązaniem umożliwiaj ącym realizacj ę projektów dla bardzo wymagających bran ż takich jak oil&gas, czy wojsko. W Polsce dotychczas z oprogramowania skorzystał y m.in.: ASP w Łodzi, Politechnika Ślą ska. Jednak to co ma napędza ć wyniki w przyszłoś jest sprzedaż zagraniczna. Spółka współ pracuje z partnerami zagranicznymi i próbuje przebi ć si ę ze swoj ą ofertą na wielu rynkach. W USA, gdzie potencja ł rynku jest największy I3D obecna jest poprzez swoją spółk ę zależn ą I3D Inc., jednak dotychczas spół ka nie zrealizowała tam wię kszych kontraktów.

4 Natomiast bardziej optymistycznie wyglą da współ praca z Alwasaet na rynkach bliskiego Wschodu, gdzie zrealizowano m.in.: kontrakt na dostaw ę i instalacj ę jaskini wirtualnej rzeczywistoś dla Uniwersytetu w Rijadzie (Arabia Saudyjska). Wcześ niej dla Saudi Aramco, koncernu petrochemicznego z Arabii Saudyjskiej, I3D przygotowało zestaw aplikacji symulują cych działanie maszyn i urządze ń, prezentacj ę przekrojów geologicznych oraz rozwią zanie Quazar3D Cave, służą ce do obsługi największej na ś wiee jaskini wirtualnej rzeczywistoś znajdującej si ę w oś rodku badawczo-szkoleniowym Saudi Aramco. Spół ka podpisała równie ż umow ę z chiń skim partnerem Longtek Company, dotycząc ą sprzedaż y wersji licencyjnej Quazar a na tamtejszym rynku. Produkt zadebiutowa ł pod koniec 2012 r. Koszt oprogramowania wyniós ł ok 3 mln z ł. Wedł ug zapowiedzi Zarządu próg rentownoś produktu powinien zosta ć osiągnię ty w 2014 r. Oprócz sprzedaż y i licencjonowania Quazar 3D służy do projektowania aplikacji I3D na uż ytek własny. Do takich autorskich aplikacji nale żą m.in.: Wirtualne lustro- innowacyjny system, który ma zadanie nałoży ć na wizerunek klienta, rejestrowany przez kamer ę, obraz towaru wybranego z bazy dostę pnych produktów, w efeke czego klient ma możliwo ść przejrzenia si ę w wirtualnym lustrze. Z produktu skorzystała firma odzież owa Esotiq&Henderson (umowa o wartoś 1 mln wykonana w 2013 r.) Wirtualne lustro w sklpie Esotiq&Henderson Źródło: I3D.pl efizjologia- opracowany zestaw wirtualnych ćwicze ń w posta interaktywnych wizualizacji w zakresie fizjologii dla studentów uczelni medycznych i weterynaryjnych. Aplikacja symuluje prac ę laboratoryjn ą w środowisku zbliż onym do naturalnego. Klientami Spółki s ą Ślą ski Uniwersytet Medyczny oraz Uniwersytet Medyczny w Lublinie. InterEdu (Interaktywne Kształcenie Inż yniera)- to pierwszy projekt na świee zmieniają cy system kształcenia na interaktywny w skali całego wydział u wyż szej uczelni technicznej. InterEDU obejmuje cały program ćwicze ń laboratoryjnych, wykł adów i ćwicze ń teoretycznych, wykorzystywanych na wyż szych uczelniach technicznych UE. Stworzony zosta ł na zamówienie Politechniki Ślą skiej w Gliwicach. Szans ą dla spół ki w pozyskiwaniu nowych zlece ń na aplikacje InterEdu oraz efizjologia szczególnie od gmin oraz oś rodków akademickich jest rozpoczę e nowej perspektywy dofinansowa ń z Unii Europejskiej. Wynika to z faktu, ż e projekty edukacyjne wykonywane dla tych jednostek finansowane s ą w większoś przez dotacje unijne. Spółka stworzyła równie ż Flooid CMS- system do zarządzania noś nikami interaktywnymi (interaktywne podłogi, stoły) połączonymi w sie ć. Użytkownikami takiego systemu mog ą by ć centrum handlowo-rozrywkowe i galerie handlowe, multipleksy, obiekty użyteczno ś publicznej. W III kwartale 2013 r. Spółka pozyskał a kontrakt z Mayland Real Estate, która zarządza duż ymi powierzchniami handlowymi w Polsce. W ramach umowy I3D dostarczy m.in. system do zarzą dzania treśami interaktywnymi dla nowo powstają cego centrum handlowego w Gdyni. Dodatkowo I3D tworzy Interaktywne aplikacje szkoleniowe, wykorzystywane przez m.in. przemys ł petrochemiczny. Wirtualne aplikacje pozwalaj ą przedstawia ć produkty, procesy lub procedury w prosty i naturalny dla każ dego człowieka sposób w posta wizualizacji będą cej odzwieredleniem rzeczywistych zagadnie ń. Fotorealistyczna grafika, ekawa i innowacyjna forma, możliwo ść prezentacji obiektów nieistnieją cych, symulacja niebezpiecznych warunków środowiskowych, prezentacja wyglą du i działania mechanizmów wewnę trznych czy swobodne przenoszenie w czasie i przestrzeni to tylko niektóre z zalet wirtualnego ś wiata, który pozwala angażowa ć widzów w przebieg szkolenia oraz weryfikowa ć ich postępy w nauce.

5 W I kwartale 2013 r. Spółka pozyskał a rekordowy w historii kontrakt o wartoś 5,7 mln z ł na opracowanie koncepcji i wdrożeniu włą czenia w tras ę turystyczn ą komór w kopali soli w Wieliczce, przy wykorzystaniu nowoczesnych technik multimedialno wystawienniczych. Zakoń czenie kontraktu nastąpił o w IV kwartale 2013 r., natomiast oficjalne odebranie i rozliczenie w pierwszym kwartale roku bieżącego (większa cz ęść kontraktu została rozliczona w IV kw r.). Projekt multimedialny w Kopalni Soli w Wieliczce Źródło: I3D.pl Spółka zaprezentował a wyniki finansowe za 2013 r. pokazują c rekordowe przychody na poziomie 13,8 mln z ł. Zysk netto wyniós ł 0,97 mln z ł. Sł abiej natomiast wyglądaj ą przepł ywy operacyjne, które były ujemne (- 0,2 mln z ł) oraz nastąpi ł niepokoją cy wzrost zadłużenia krótkoterminowego z 5,4 mln zł na 12,1 mln z ł. Po częś zwiększenie kapitał u obcego to efekt zwiększania portfela zlece ń i potrzeby jego począ tkowego finansowania. Jednak należy wzi ąć pod uwag ę fakt, ż e wysoki poziom zadłużenia może w przyszłoś spowodować trudnoś z pozyskiwaniem dalszego kapitał u na realizacje nowych pomysłów, aby pozosta ć liczą cym si ę graczem w szybko rozwijającej si ę branż y wirtualnej rzeczywistoś. RYNEK DZIAŁANIA SPÓŁKI Technologia wirtualnej rzeczywistoś to jedna z najszybej rozwijających si ę gałęzi w branż y informatycznej. Nieprzerwanie od 1998 roku, rynek ten charakteryzuje si ę dwucyfrowym wzrostem. Warto ść rynku technologii przyszłoś, jak okreś la si ę VR, na świee szacuje si ę na ok. 120 mld USD i oczekuje si ę jego dalszego bardzo szybkiego rozwoju. Wedł ug specjalistów z IBM Deep Computing Visualisation (DCV), w ą gu najbliższych kilku lat, większo ść produktów w sie będ ą stanowił y produkty w 3D. Dynamiczny rozwój technik multimedialnych, a w szczególnoś technologii wizualizacji otwiera nieznane do niedawna możliwo ś prezentacji produktów, aranżacji pomieszcze ń, a także zmienia podejś e w sposobie prowadzenia zaj ęć dydaktycznych i szkole ń. Technologia VR wykorzystywana jest aktualnie w pracach badawczo-rozwojowych i inż ynieryjno-projektowych, w medycynie, szkolnictwie (np. przy wizualizacji modeli), w edukacji (np. licznymi odbiorcami systemów są wyż sze uczelnie techniczne i medyczne), w przemyśle (np. jako narzędzia usprawniają ce planowanie/wizualizacje procedur, modelowanie/optymalizacj ę procesów produkcji, wpływające na popraw ę jakoś czy bezpieczeń stwa pracy), a takż e w marketingu i rozrywce. RATING - SZCZEGÓŁY Przyznany rating

6 Innowacyjno ść I3D dostarcza jedne z najnowocześniejszych na ska- l ę światow ą, kompleksowe rozwią zania aplikacyjne i sprzętowe, które daj ą szanse pełnego odwzorowa- nia świata realnego w wirtualnej rzeczywistoś. Stworzony przez Spółk ę silnik graficzny do tworze- nia interaktywnych aplikacji VR Quazar 3D to jedno z najbardziej zaawansowanych produktów tego typu. Doświadczenie Zarządu Jacek Jędrzejowski, Prezes Zarządu Współzałoż yel, odpowiedzialny za finanse w tym pozyskiwanie funduszy unijnych na projekty autorskie Grupy i3d, zarządzanie kadr ą oraz projekty ba- dawczo-rozwojowe. Jest równie ż Prezesem, spół ek córek: Laboratorium Wirtualnej Rzeczywistoś, i3d Sence i i3d Med. Nominowany w 2011 przez firm ę doradcz ą Ernst & Young do tytułu Przedsiębior - ca Roku. Magazyn Brief, w lutym 2012 roku, doceni ł jego zaangażowanie w tworzeniu i3d plasują c jego osob ę na 7 miejscu rankingu 50 najbardziej kreatywnych w biznesie. Na swoim kone ma liczne sukcesy z zakresu wdrażania projektów ba- dawczo-rozwojowych oraz pozyskiwania funduszy z programów unijnych na rozwój innowacyjnych produktów i rozwiąza ń. Absolwent Wydział u Fizyki Uniwersytetu Śląskiego. Arkadiusz Patryas, Wiceprezes Zarządu Współzałożyel, odpowiedzialny za rozwój, sprze- da ż i marketing Grupy i3d. Jest równie ż Prezesem spółek córek: i3d Home i i3d Network. Nominowa- ny w 2011 przez firm ę doradcz ą Ernst & Young do tytułu Przedsię biorca Roku. W rankingu magazynu Brief: 50 najbardziej kreatywnych w biznesie znalaz ł si ę na 7 miejscu. Przez 11 lat pracowa ł w fir- mach consultingowych tzw. Wielkiej czwórki. Doradza ł w projektach z zakresu M&A, inwestycji typu greenfield oraz planowania strategicznego. Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Śląskiego. Earl J. Dodd, Członek Zarządu W Grupie odpowiedzialny za dział ania operacyjne na rynkach zagranicznych. Prezes i3d Inc. Doświad - czenie zawodowe zdobywa ł m.in. w Rocky Mounta- in Supercomputing Centers Inc. gdzie zasiada ł na stanowisku Dyrektora Zarządzającego i Prezesa Za- rządu, IBM CORPORATION czy FUJITSU AME- RICA INC. Absolwent Montana College of Mineral Sence and Technology oraz Tulane University w Louisianie. Na swoim kone ma wiele osiągni ęć w zakresie sprzedaży, zarzą dzania, rozwoju produktu, wdraż ania i realizacji strategii oraz komunikacji w branży zaawansowanych technologii. Płynność Na ostatnich 100 sesjach średnia warto ść obrotu wy- niosła 16,3 tys. z ł. Wskaźnik Altmana Wskaźnik Altmana wyniós ł 3,96. Największy po- zytywny wpływ na wskaź nik ma komponent X3, który odpowiada za ocen ę efektywnoś wykorzy- stania posiadanych przez firm ę aktywów.

HIGH TECH VIRTUAL REALITY

HIGH TECH VIRTUAL REALITY HIGH TECH VIRTUAL REALITY VRHOUSE When anything new comes along, everyone, like a child discovering the world, thinks that they ve invented it, but you scratch a little and you find a caveman scratching

Bardziej szczegółowo

1.1. Źródła sukcesu i innowacji

1.1. Źródła sukcesu i innowacji Firma i3d Sp. z o.o. przekształcona 2 marca 2011 r. w i3d S.A. została utworzona w 2007 r. przez pasjonatów rzeczywistości wirtualnej: Jacka Jędrzejowskiego - Prezesa Zarządu, Arkadiusza Patryasa Wiceprezesa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Państwo!

Wprowadzenie. Szanowni Państwo! Wprowadzenie Szanowni Państwo! Z przyjemnością przekazujemy Państwu kolejny numer naszego Biuletynu, podsumowujący ważne wydarzenia z działalności Grupy i3d w ostatnim czasie. W tym numerze znajdą Państwo

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Szanowni Państwo!

Wprowadzenie. Szanowni Państwo! Wprowadzenie Szanowni Państwo! Z przyjemnością przekazujemy Państwu kolejny numer Biuletynu i3d. W bieżącym wydaniu mogą przeczytać Państwo m.in. o rozwiązaniach oferowanych przez Grupę i3d, które pozwalają

Bardziej szczegółowo

2. Co z zapowiadanym projektem na rzecz Saudi Aramco? Czy to realistyczny projekt? Kiedy można się spodziewać ewentualnej umowy i rozpoczęcia prac?

2. Co z zapowiadanym projektem na rzecz Saudi Aramco? Czy to realistyczny projekt? Kiedy można się spodziewać ewentualnej umowy i rozpoczęcia prac? Pytania przesłane przez Inwestorów 1. Wielokrotnie w raportach okresowych pojawiała się informacja, że Spółka negocjuje największą liczbą umów o najwyższej wartości w historii. Jak do tej pory takim dużym

Bardziej szczegółowo

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny

Spis Treści. comarch 2006 raport roczny raport roczny 2006 raport roczny 2006 Spis Treści 1 Misja Comarch 3 2 List Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy 4 3 Wybrane dane finansowe 5 4 Wyniki finansowe 6 5 Władze Comarch 10 5.1 Zarząd Comarch 12

Bardziej szczegółowo

TOP PICK NewConnect. Warszawa marzec 2013. 1 S t ro na

TOP PICK NewConnect. Warszawa marzec 2013. 1 S t ro na TOP PICK NewConnect Warszawa marzec 2013 1 S t ro na SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Podsumowanie portfela Top Pick New Connect... 3 Narastająca stopa zwrotu Portfela Top Pick NewConnect...4 11 Bit Studios

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2014. Spis treści

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2014. Spis treści Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej K2 Internet w roku 2014 Spis treści List Prezesa Zarządu K2 Internet S.A. do Akcjonariuszy, Klientów i Pracowników... 3 Kim jesteśmy... 5 Historia

Bardziej szczegółowo

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9

2.1 Opis metodologii badania wst p... 8 III. Sektor producentów sprz tu medycznego... 9 Spis tre ci I. Koncepcja badania... 5 1.1 Uzasadnienie badania... 5 1.2 Cele badania... 6 1.3 Zakres przedmiotowy badania i jego uzasadnienie... 6 1.4 Obszary badawcze... 7 II. Metodologia badania... 8

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

NowoczesnaWizjaEdukacji

NowoczesnaWizjaEdukacji NowoczesnaWizjaEdukacji DLACZEGO WARTO Z NAMI WSPÓŁPRACOWAĆ? strategia Long Term Education zgodna z polityką europejską, oparta na własnych markach produktowych, unikalny model aktywności biznesowej,

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej

Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Rozwiązania Comarch dla sieci sprzedaży detalicznej Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Szanowni Państwo, Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012

Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Sprawozdanie Zarządu Nowoczesnej Firmy S.A. z działalności za rok 2012 Strona 1 I INFORMACJE OGÓLNE Nowoczesna Firma S.A.. została zarejestrowana w Sądzie Rejowym dla m. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

2 RAPORT ROCZNY 2010 COMARCH SA

2 RAPORT ROCZNY 2010 COMARCH SA 2 3 raport roczny 2010 4 spis treści 5 List Prezesa Zarządu Comarch SA do Akcjonariuszy... 6 Organy spółki... 8 Zarząd... 8 Rada Nadzorcza... 8 Akcjonariat stan na dzień 31 grudnia 2010... 18 Kurs giełdowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu:

RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW. Kariera w IT 2012. Rynek pracy w branży IT w Polsce PRACA.COMPUTERWORLD.PL. Partnerzy raportu: LISTOPAD 2011 CZERWIEC 2011 Rynek pracy w branży IT w Polsce RAPORT MAGAZYNU MENEDŻERÓW I INFORMATYKÓW Kariera w IT 2012 PRACA.COMPUTERWORLD.PL Partnerzy raportu: WRAPORCIE KARIERA W IT 2012 UCZELNIE 4

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Warszawa, dn. 16 czerwca 2015 r. Spis treści Spis treści...2 1. Informacje ogólne...3 1.1. Dane Spółki...

Bardziej szczegółowo

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul.

Wrocław, 30.04.2015. Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Wrocław, 30.04.2015 Sprawozdanie z działalności za rok 2014 Spółki INDATA Software SA z siedzibą we Wrocławiu, ul. Strzegomska 138 Spis treści LIST PREZESA ZARZĄDU... 3 OŚWIADCZENIE ZARZĄDU W SPRAWIE RZETELNOŚCI

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008

Zatwierdzony przez Komisj Nadzoru Finansowego w dniu 5 lutego 2008 O S PROSPEKT EMISYJNY Sporz dzony w zwi zku z ofert publiczn 1.400.000 Akcji zwyk ych na okaziciela serii C oraz z ubieganiem si o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym nie wi cej ni 1.400.000 Akcji

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do udziału w pierwszej publicznej ofercie akcji Global Cosmed S.A.

Zapraszam do udziału w pierwszej publicznej ofercie akcji Global Cosmed S.A. Company profile Jest mi niezwykle miło przekazać Państwu folder zawierający informacje na temat działalności oraz dotychczasowych osiągnięć Global Cosmed S.A., a także plany dalszego rozwoju i szczegóły

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie relacjami z klientami

Zarządzanie relacjami z klientami www.comarch.pl Nr 1/2006 (05) MAGAZYN COMARCH ISSN 1734-4212 Zarządzanie relacjami z klientami :: CRM w bankowości korporacyjnej :: Wartościowe relacje z klientami :: Call Center R OZ W IĄ Z AN IA I WDROŻ

Bardziej szczegółowo

1. Rosnące znaczenie Polski w globalnej branży IT/ICT. 2. Wzrost znaczenia branży IT/ICT w polskiej gospodarce

1. Rosnące znaczenie Polski w globalnej branży IT/ICT. 2. Wzrost znaczenia branży IT/ICT w polskiej gospodarce 1. Rosnące znaczenie Polski w globalnej branży IT/ICT strona 5 2. Wzrost znaczenia branży IT/ICT w polskiej gospodarce strona 6 3. Charakterystyka polskiego sektora IT/ICT strona 8 4. Firmy polskiego sektora

Bardziej szczegółowo

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie

Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie NR 4 (13) WRZESIEŃ 2009 Innowacje oczami władz publicznych innowacje bez udziału uczelni? swatanie nauki i biznesu na krecie KWARTALNIK INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO PPNT FUAM SPIS TREŚCI 4 12 14 16 18 20

Bardziej szczegółowo

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA WYCENA WARTOŚCI RYNKOWEJ COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA A K T U A L I Z A C J A Z A Ł O Ż E Ń C OLUMBUS C AP ITAL S. A. 4 0-0 0 5 K A T O W I C E U L. M O N I U S Z K I 7 Autor Opracowania: Robert Jaruga

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA...

Wprowadzenie... 2. Cemat Silicon S.A... 3. Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4. GEA Technika-Cieplna... 5. Grupa Powen-Wafapomp SA... Spis treści Wprowadzenie... 2 Cemat Silicon S.A.... 3 Gates Polska sp. z o.o. w Legnicy... 4 GEA Technika-Cieplna... 5 Grupa Kęty S.A... 6 Grupa Powen-Wafapomp SA... 7 Wrocławskie Zakłady Zielarskie "Herbapol"

Bardziej szczegółowo

NAJBARDZIEJ KREATYWNYCH W BIZNESIE

NAJBARDZIEJ KREATYWNYCH W BIZNESIE NAJBARDZIEJ KREATYWNYCH W BIZNESIE Ekonomiści od dawna są zgodni, że tym, co decyduje o długookresowym postępie gospodarczym, jest innowacyjność i kreatywność. W Polsce działa coraz więcej firm, które

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKIE KLASTRY. Co słychać w dizajnie. Innowacyjność przedsiębiorcy i polityka. Miejsca przyjazne innowacjom ISSN 1898-5009

MAŁOPOLSKIE KLASTRY. Co słychać w dizajnie. Innowacyjność przedsiębiorcy i polityka. Miejsca przyjazne innowacjom ISSN 1898-5009 nr 4 (35) 2014 GRUDZIEŃ ISSN 1898-5009 Periodyk wydawany przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego MAŁOPOLSKIE KLASTRY Co słychać w dizajnie Innowacyjność przedsiębiorcy i polityka Miejsca przyjazne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Akcjonariusze,

Szanowni Akcjonariusze, Szanowni Akcjonariusze, W imieniu Zarządu WASKO S.A. przekazuję do Państwa rąk Skonsolidowany Raport Roczny za rok obrotowy 2009. Mam nadzieję, że informacje w nim zawarte pozwolą w sposób przejrzysty

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI

SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI SKRÓT PROSPEKTU EMISYJNEGO AKCJI Emitent: ComArch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, Al. Jana Pawła II 39a, www.comarch.pl Podmiotem dominującym wobec Emitenta jest małżeństwo Elżbieta i Janusz Filipiak.

Bardziej szczegółowo