Materiały pomocnicze do zajęć pt. Analiza MES zagadnień sprężystoplastycznych. Piotr Mika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Materiały pomocnicze do zajęć pt. Analiza MES zagadnień sprężystoplastycznych. Piotr Mika"

Transkrypt

1 Materiały pomocnicze do zajęć pt. Analiza MES zagadnień sprężystoplastycznych program ABAQUS Piotr Mika Maj

2 1. Program ABAQUS typy analizy W ABAQUS są dostępne dwa rodzaje analizy liniowa i nieliniowa. Podstawowe różnice pomiędzy tymi analizami opisano poniżej Analiza liniowa Zakłada liniową relację pomiędzy przyłożonym obciążeniem a odpowiedzią układu, np. przemieszczeniem. Oznacza to, że obliczenia (agregacja macierzy sztywności i policzenie macierzy odwrotnej) muszą być wykonane tylko raz. Liniowa odpowiedź konstrukcji dla innego przypadku obciążenia może być znaleziona przez pomnożenie wektora obciążeń przez odwróconą macierz sztywności. Ponadto odpowiedź konstrukcji na kombinację obciążeń jest sumą uzyskanych rozwiązań dla prostych przypadków obciążenia z ewentualnym uwzględnieniem mnożników skalujących. Zakłada się tutaj, że warunki brzegowe są takie same dla wszystkich przypadków obciążenia. Rysunek 1 Analiza liniowa sztywność jest stała 1.2. Analiza nieliniowa Analiza nieliniowa uwzględnia zmianę sztywności konstrukcji podczas jej deformacji, co charakteryzuje praktycznie wszystkie rzeczywiste konstrukcje. Analiza liniowa jest wygodnym uproszczeniem, które jest nieadekwatne do modelowania takich procesów jak walcowanie, symulacja zderzeń, analiza elementów gumowych (np. opon). Sztywność konstrukcji jest zależna od przemieszczenia, więc początkowa odpowiedź konstrukcji nie może być wykorzystana do określenia odwiedzi konstrukcji dla innego obciążenia. Rysunek 2 Analiza nieliniowa sztywność nie jest stała Agregacja macierzy sztywności i policzenie macierzy odwrotnej muszą być wykonywane wielokrotnie podczas analizy nieliniowej, czyniąc ją znacznie bardziej złożoną i czasochłonną w porównaniu do obliczeń liniowych. Odpowiedź konstrukcji na kombinację obciążeń nie jest sumą uzyskanych rozwiązań dla prostych przypadków obciążenia i nie jest możliwe znalezienie rozwiązania przez dokonanie superpozycji wyników dla prostych stanów. Każdy przypadek obciążenia musi być zdefiniowany i rozwiązany jako osobne zadanie Źródła nieliniowości Wskazuje się na trzy rodzaje nieliniowości: Nieliniowość materiałową Nieliniowość brzegową Nieliniowość geometryczną 2

3 Zależność pomiędzy naprężeniem a odkształceniem dla materiałów nieliniowych - metali zilustrowano na sąsiednim rysunku (Rysunek 3). Materiały gumopodobne mogą być modelowane przez nieliniową, odwracalną zależność (Rysunek 4). Miarą nieliniowości materiału może być inna wielkość niż odkształcenie. Formą nieliniowości materiałowych są stałe zależne od prędkości odkształceń czy uszkodzenie materiału. Właściwości materiałowe mogą być również zależne od temperatury lub innych predefiniowanych pól. W ABAQUSie znajduje się większość modeli konstytutywnych materiałów inżynierskich, takich jak metale, tworzywa sztuczne, materiały gumowe, pianki, kompozyty, beton sprężony, grunty. Nieliniowość brzegowa jest spowodowana zmiennymi w trakcie procesu obciążania warunkami brzegowymi, co ilustruje Rysunek 5. Belka wspornikowa ugina się swobodnie pod wpływem działającej siły do momentu kontaktu z podporą. W zakresie małych przemieszczeń odpowiedź konstrukcji jest liniowa do momentu kontaktu z podporą, później następuje gwałtowna zmiana warunków brzegowych na końcu belki, blokująca dalsze swobodne ugięcie. Od tej chwili obserwujemy nieliniową odpowiedź konstrukcji Rysunek 3 Rysunek 4 Rysunek 5 Trzeci typ nieliniowości wynika ze zmiany kształtu modelu w czasie analizy. Nieliniowości geometryczne występują, jeśli wielkość przemieszczeń wpływa na odpowiedź konstrukcji, co może być spowodowane przez: duże ugięcia lub obroty przeskok (snap through) początkowe naprężenia lub zmianę sztywności konstrukcji spowodowaną obciążeniem (load stiffening) Rysunek 6 duże odkształcenia Rysunek 6 ilustruje belkę wspornikową obciążoną siłą skupioną przyłożoną na swobodnym końcu belki. Dla małych ugięć można przeprowadzić analizę liniową. Jeśli ugięcia konstrukcji są duże, jej kształt (i sztywność) się zmienia, a jeśli dodatkowo obciążenie nie pozostaje prostopadłe do osi belki, zmienia się znacząco wpływ tego obciążenia na konstrukcję. W takim przypadku obciążenie jest sumą składowej prostopadłej i stycznej do osi belki, a oba składniki wpływają na nieliniową odpowiedź tej konstrukcji (tzn. zmianę sztywności belki). 3

4 Duże ugięcia i obroty w porównaniu do rozmiarów konstrukcji nie są jedyną przyczyną stosowania analiz nieliniowych. Ilustruje to zjawisko snap-through Rysunek 7. Rysunek 7 W przypadku snap through, dotyczącego mało wyniosłych powłok, wielkość przemieszczeń jest nieznaczna w stosunku do wymiarów panela. Występuje natomiast znacząca zmiana sztywności w trakcie symulacji, co musi zostać uwzględnione w obliczeniach Rozwiązanie problemów nieliniowych ABAQUS/Standard stosuje metodę Newtona-Raphsona do otrzymania rozwiązania problemów nieliniowych. Rozwiązanie jest znajdowane w wyniku zastosowania analizy przyrostowej obciążenie jest przykładane stopniowo, w kolejnych przyrostach, w których prowadzone są obliczenia dla pewnego poziomu obciążenia, aż do osiągnięcia całej zadanej wartości. ABAQUS dzieli cały proces na pewną liczbę przyrostów obciążenia i znajduje przybliżoną z zadaną dokładnością - konfigurację równowagi na końcu każdego z przyrostów. Często, aby otrzymać akceptowalne rozwiązanie w danym przyroście, należy przeprowadzić wiele iteracji. 2. Kroki, przyrosty i iteracje (do zdefiniowania zadania patrz przykład) W programie ABAQUS historia obciążenia jest podzielona na jeden lub więcej kroków. Użytkownik definiuje krok (step), który zawiera typ analizy, obciążenie, warunki brzegowe i wymagania dotyczące wyników, które użytkownik chce analizować. Przyrost (increment) jest częścią kroku. W analizie nieliniowej obciążenie przyłożone w kroku jest podzielone na mniejsze przyrosty tak, aby można było odtworzyć ścieżkę równowagi. W programie należy zadać wielkość pierwszego przyrostu, natomiast dalsze przyrosty mogą być dobierane automatycznie przez program. Na końcu każdego z przyrostów są zapisywane wyniki, które są dostępne w postprocesingu. Iteracja (iteration) oznacza próbę zalezienia rozwiązania równowagi w danym przyroście. Jeśli model nie jest w równowadze na końcu iteracji, ABAQUS próbuje innej, poprawionej iteracji. Z każdą iteracją rozwiązanie otrzymane przez ABAQUS powinno być bliżej położenia równowagi. Po osiągnięciu położenia równowagi iteracja jest zakończona. Szczegóły doboru automatycznego przyrostu obciążenia w ABAQUS są dostępne w oknie Job Diagnostis. 4

5 2. Przykład płaska wyżłobiona płyta obciążona ciśnieniem 2.1. Budowa modelu Wykonamy obliczenia dla płyty o wymiarach 16x15x3 cm, wykonanej ze stali o E=2.0E7 N/cm 2 oraz =0.33. Konstrukcja jest obciążona nierównomiernym, zależnym od odległości od krawędzi karbu, ciśnieniem p o rozkładzie px 2 /100 oraz wartości p =383 N/cm 2 (jest to zmodyfikowany przykład zaczerpnięty z podręcznika [2]) 1. Definicja geometrii Zaczynamy w module PART Create Part i podajemy następujące dane: Name: plyta, Modeling space: 3D, Type: Deformable, Shape: Solid, Typ: Extrusion (generowanie modelu przez rozciągnięcie), Approximate size: 80. W szkicowniku rysujemy prostokąt (Create Lines: Rectangle) pomiędzy punktami o współrzędnych (0,0) i (16,3). Następnie rysujemy koło (Create Circle) o środku w punkcie (6,3) zawierające punkt (7.5, 3). Ikoną Auto-Trim usuwamy niepotrzebne fragmenty rysunku górny półokrąg i fragment prostokąta średnicę. Po wyjściu ze szkicownika podajemy szerokość konstrukcji Depth 15, otrzymując geometryczny model konstrukcji, zilustrowany obok. 5

6 2. Definicja materiału W następnym kroku tworzymy materiał (Create Material) nazwa stal, Mechanical-Elasticity- Elastic, E=2E7, = e4 Następnie zadajemy granicę plastyczności - Mechanical-Plasticity-Plastic równą 4E4 (Yield stress) i zerową wartość plastic strains. Kolejnym krokiem jest stworzenie przekroju Sections/Create Section akceptując ustawienia domyślne (Solid, homogeneous) i przypisanie przekroju do modelu polecenie Assign Section znajduje się pod nazwą zadania plyta. Po wybraniu tego polecenia wskazujemy naszą konstrukcję i akceptujemy Done. Kolejnym krokiem jest określenie globalnego układu odniesienia Assembly Instance Part, wybierając Instance Type Indepedent (Mesh on instance). 3. Definicja kroków obliczeniowych Oprócz domyślnie zdefiniowanego kroku initial musimy zdefiniować krok, w którym zadamy obciążenia - Step Create Step, Name-cisnienie, Procedure Type: General, rodzaj analizy: Static, General. Proszę sprawdzić parametry podane w karcie Incrementation kroku ciśnienie. 4. Definicja warunków brzegowych i obciążenia W kroku Initial tworzymy warunki brzegowe - Create Boundary Conditions, Name: podparcie, Step: Initial, Category: Mechanical, Types for Selected Step: Symmetry/Antisymmetry/Encastre. Następnie wybieramy Continue, po wskazaniu bocznej płaszczyzny zadajemy u1=u2=u3=0 (pinned). 6

7 W kroku cisnienie zadajemy obciążenie Loads, Name: nierownomierne, Step cisnienie, Category: Mechanical, Types for Selected Step: Pressure. Po wybraniu Continue wskazujemy górną płaszczyznę po prawej stronie karbu i wybieramy Done. Po prawej stronie okna wybieramy opcję Create i wpisujemy wyrażenie pow(x,2)/100, OK. Następnie w polu Distribution, z rozwijalnej listy wybieramy opcję (A) AnalyticalField-1, i w polu Magnitude: wpisujemy wartość 383, na koniec zatwierdzamy OK. 5. Generacja siatki MES W Module Mesh, w menu Seeds wybieramy polecenie Instance i wprowadzamy dane: Approximate global size: 2, maximum deviation factor 0.2, zatwierdzając OK. W menu Mesh/Element Type wybieramy Family: 3D Stress, Geometric Order: quadratic, natomiast w menu Mesh/Controls wybieramy Element Type: Hex, Technique: Sweep, Algorithm: Medial axis z zaznaczoną opcją Mesh transition, zatwierdzamy OK. Siatkę tworzymy poleceniem Mesh Instance z menu Mesh. Utworzona siatka składa się z 144 elementów typu C3d20R i 959 węzłów 6. Przeprowadzenie obliczeń W module Job Create Job, name: plyta, job type: Full Analysis, zatwierdzamy OK. Uruchamiając opcję monitor w managerze obliczeń, możemy śledzić ilość iteracji w poszczególnych przyrostach w obrębie danego kroku obliczeniowego. Rysunek 8 Monitor obliczeń 7

8 Pierwsza kolumna wskazuje na numer kroku w tym wypadku mamy tylko jeden krok; druga kolumna podaje numer przyrostu. Kolumna 6 Total Iter podaje ilość iteracji potrzebnych do uzyskania równowagi w każdym z przyrostów. Kolumna przedostatnia podaje całkowity czas, natomiast kolumna ostatnia przyrost czasu. Widać tutaj, że z powodu niemożności uzyskania rozwiązania w 7 przyroście, ABAQUS automatycznie redukuje przyrost czasu (dwa ostatnie wiersze tabeli) Postprocesing 3. Kontrola zbieżności iteracji Po zakończeniu obliczeń możemy w module visualisation uruchomić opcję Job Diagnostic z menu Tools. Po wskazaniu na Attempt, w karcie Summary, otrzymujemy podstawowe informacje o liczbie iteracji. Dalej rozwijając drzewo z lewej strony okna, przechodzimy do iteracji w karcie Summary sprawdzamy, czy iteracja jest zbieżna, a jeśli nie, to w karcie Residuals odczytujemy z jakiego powodu iteracja nie jest zbieżna (Rysunek 9). Są tu podane wartości największej siły rezydualnej, największego przyrostu przemieszczenia oraz największego współczynnika korygującego przemieszczenie c. Zaznaczając opcję Highlight selection in viewport możemy zobaczyć miejsce w naszym modelu, gdzie te wartości są osiągnięte (czerwony punkt). Rysunek 9 Okno Job diagnostics pierwsza iteracja Ponieważ w przyroście 1, w żadnej z siedmiu początkowych iteracji, nie zostało uzyskane rozwiązanie równowagi, ABAQUS zredukował przyrost czasu i przeprowadził kolejną próbę, gdzie rozwiązanie równowagi zostało znalezione w pierwszej iteracji (spełnienie warunków dotyczących sił rezydualnych i przemieszczeń): 8

9 Rysunek 10 Okno Job diagnostics druga próba Rysunek 11 ilustruje wartości rezydualne w pierwszej iteracji przyrostu 2, w którym zostało znalezione rozwiązanie: Rysunek 11 Job diagnostics - druga iteracja ABAQUS pozwala również wyświetlić elementy, w których wystąpiły duże przyrosty odkształceń w punktach całkowania karta Elements. Za duże przyrosty odkształceń przyjęto te, których wartość przekracza 50 razy wartość początkowych odkształceń przy uplastycznieniu, Rysunek 12 9

10 Rysunek 12 Job diagnostics karta Elements 4. Wyniki kontrolne Jako wyniki kontrolne wyświetlimy mapy konturowe wartości maksymalnych naprężeń głównych, (Rysunek 13) oraz wartości naprężeń zastępczych Misesa, (Rysunek 14) (Plot/Contours, wybór zmiennych Results/Field Output) Rysunek 13 Maksymalne naprężenia główne 10

11 Rysunek 14 Naprężenia zastępcze (Misesa) 5. Obliczenia z uwzględnieniem wzmocnienia plastycznego W module property zmieniamy wartość granicy plastyczności w pozycji Plastic, w oknie dotyczącym definicji materiału (Materials/Edit Material) oraz dodajemy dodatkowy wiersz podając wartości 4.5e4 oraz 0.3. W pierwszym wierszu zmieniamy granicę plastyczności na 3.0e Rysunek 15 Definicja materiału plastycznego ze wzmocnieniem Następnie ponownie wykonujemy obliczenia. Wyniki kontrolne dla naprężeń zastępczych Misesa dla materiału plastycznego ze wzmocnieniem są zamieszczone poniżej (Rysunek 16) 11

12 B Rysunek 16 Wyniki kontrolne dla materiału plastycznego ze wzmocnieniem A 6. Rysunki dwuwymiarowe Korzystając z menu Tools/XY data create, można wygenerować rysunki ilustrujące zmianę podczas analizy wybranych składowych, np. poszczególnych składowych naprężeń. Można tu wskazać jako źródło plik opisany jako ODB history output. Trzeba jednak pamiętać, aby w module Step, w poleceniu History Output Request wybrać odpowiednie wielkości, które mają być zapamiętywane w trakcie procesu w wybranych węzłach lub punktach całkowania. Najwygodniej wcześniej zdefiniować zbiór set aby nie pamiętać dużej ilości wyników dla całej konstrukcji. Robimy to rozwijając nazwę naszego zadania w oknie z poleceniami i wybierając polecenie Set Przykładowy rysunek znajduje się obok Rysunek 17 Zmiana przemieszczenia w p. A Rysunek 18 Zależność w p. B 12

13 3. Literatura 1. ABAQUS/STANDARD - podręczniki użytkownika 2. Skrzat A., Modelowanie liniowych i nieliniowych problemów mechaniki ciała odkształcalnego i przepływów ciepła w programie ABAQUS, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów, 2010 Spis treści 1. Program ABAQUS typy analizy Analiza liniowa Analiza nieliniowa Źródła nieliniowości Rozwiązanie problemów nieliniowych Kroki, przyrosty i iteracje (do zdefiniowania zadania patrz przykład) Przykład płaska wyżłobiona płyta obciążona ciśnieniem Budowa modelu Postprocesing Kontrola zbieżności iteracji Wyniki kontrolne Obliczenia z uwzględnieniem wzmocnienia plastycznego Rysunki dwuwymiarowe Literatura

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium

Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Metoda Elementów Skończonych - Laboratorium Analiza belki zginanej Laboratorium 2 Podstawy ABAQUS/CAE Celem ćwiczenia jest wykonanie analizy prostego modelu, zginanej belki obciążonej ciśnieniem rys. 1.

Bardziej szczegółowo

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA]

[TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] [TUTAJ DRUKOWANA JEST STRONA TYTUŁOWA] 1 Spis treści Wstęp... 4 Cel oraz zakres pracy... 4 Wprowadzenie w tematykę dźwigarów warstwowych oraz szczegółowe zdefiniowanie przedmiotu pracy... 4 Materiały okładzin

Bardziej szczegółowo

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH W PROGRAMIE AUTODESK ROBOT STRUCTURAL ANALYSIS 2012 - PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK DO PRACY DYPLOMOWEJ: WYMIAROWANIE TYPOWYCH ELEMENTÓW I WĘZŁÓW KONSTRUKCJI

Bardziej szczegółowo

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A

P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A P O L I T E C H N I K A G D A Ń S K A Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa Katedra Mechaniki, Konstrukcji i Wytrzymałości Okrętu Praca Badawcza nr 01/08/DS Analiza nośności granicznej użebrowanych paneli

Bardziej szczegółowo

Trzy lekcje metody elementów skończonych

Trzy lekcje metody elementów skończonych Wiesław Śródka Trzy lekcje metody elementów skończonych Materiały pomocnicze do przedmiotu wytrzymałość materiałów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2004 Recenzent Marek WITKOWSKI Opracowanie

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Instytut Mechaniki i Inżynierii Obliczeniowej Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2014 Gliwice, maj 2014 r. Instytut Mechaniki i Inżynierii

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MSC.MARC DLA ANALIZY WSPÓŁPRACY KONTAKTOWEJ KOŁA I SZYNY

WYKORZYSTANIE MSC.MARC DLA ANALIZY WSPÓŁPRACY KONTAKTOWEJ KOŁA I SZYNY WYKORZYSTANIE MSC.MARC DLA ANALIZY WSPÓŁPRACY KONTAKTOWEJ KOŁA I SZYNY Aleksander Sładkowski Tomasz Kuminek Politechnika Śląska (Katowice) 1. Wstęp Modelowanie współpracy kontaktowej systemu koło szyna

Bardziej szczegółowo

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012

Płyty metodą MES PLT. Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 Płyty metodą MES PLT Nemetschek Frilo GmbH www.frilo.de info@frilo.de Version 1/2012 PLT Płyty metodą MES PLT Uwaga: Niniejsza dokumentacja ograniczona jest do opisu bazującego na Eurokodach, opisy oparte

Bardziej szczegółowo

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska

Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Katedra Wytrzymałości Materiałów i Metod Komputerowych Mechaniki Wydział Mechaniczny Technologiczny Politechnika Śląska Studencka Konferencja Naukowa METODY KOMPUTEROWE 2011 Gliwice, maj 2011 r. Katedra

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT

Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Wykorzystanie metod numerycznych w konstrukcji układu przepływowego pozaustrojowej pompy wspomagania serca ReligaHeart EXT Krzysztof Jóźwik, Damian Obidowski, Piotr Reorowicz, Przemysław Kłosiński, Dariusz

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich

Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Zastosowanie programu Mathcad do rozwiązywania wybranych zagadnień inżynierskich Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Podstaw Techniki ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Mykhaylo

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM I ROBOT EKSPERT

PROCEDURY PROJEKTOWANIA KONSTRUKCJI PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM I ROBOT EKSPERT PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM I ROBOT EKSPERT dr inż. Stefan Dominikowski Olsztyn, 16.08.2005 Wszelkie prawa zastrzeżone 2 SPIS TREŚCI 1. PROCEDURA PROJEKTOWANIA HALI STALOWEJ... 4 1.1 PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium

9.1. Przykład projektowania konstrukcji prętowej z wykorzystaniem ekranów systemu Robot Millennium ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 305 9. PRZYKŁADY UWAGA: W poniższych przykładach została przyjęta następująca zasada oznaczania definicji początku i końca pręta konstrukcji:

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA magisterska

PRACA DYPLOMOWA magisterska POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych PRACA DYPLOMOWA magisterska Studia niestacjonarne zaoczne Tytuł pracy dyplomowej Statyczna analiza wytrzymałości przestrzennej ramy dwumiejscowego,

Bardziej szczegółowo

Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych

Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych POLITECHNIKA KRAKOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII LADOWEJ INSTYTUT TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W INŻYNIERII LADOWEJ (L-5) Numeryczna analiza wybranych problemów mechaniki ośrodków niejednorodnych Autor: mgr inż.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w MES. Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS

Modelowanie w MES. Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS MES 5 Modelowanie w MES Część I Kolejność postępowania w prostej analizie MES w SWS Kroki analizy Zakładamy, że model już jest uproszczony, zdefiniowany został materiał, obciążenie i umocowanie (krok 0).

Bardziej szczegółowo

Metoda elementów skończonych

Metoda elementów skończonych Metoda elementów skończonych Wraz z rozwojem elektronicznych maszyn obliczeniowych jakimi są komputery zaczęły pojawiać się różne numeryczne metody do obliczeń wytrzymałości różnych konstrukcji. Jedną

Bardziej szczegółowo

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ

WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ KAWERNY W ZŁOŻU SOLI KAMIENNEJ AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA WYDZIAŁ WIERTNICTWA NAFTY I GAZU KATEDRA INŻYNIERII GAZOWNICZEJ ROZPRAWA DOKTORSKA WPŁYW PARAMETRÓW TERMODYNAMICZNYCH PROCESU MAGAZYNOWANIA GAZU NA POJEMNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika

EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika 1 EASE Focus Wersja 2 Instrukcja użytkownika tłumaczenie polskie: Pol-Audio 2 Spis treści Wprowadzenie do EASE Focus 2... 4 1.1. Przegląd oprogramowania... 4 1.2. Wymagania systemowe... 5 1.3. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL)

Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dr Krzysztof Jurek Praktyczne wykorzystanie IBM SPSS Statistics (wersja 21 PL) Kurs dla użytkowników początkujących i średniozaawansowanych Lublin SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Excel Średniozaawansowany

Excel Średniozaawansowany WROcomp Excel Średniozaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 46 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o.

Nowoczesność i doświadczenie. Akademia rozwoju kompetencji pracowników HS Wrocław Sp. z o.o. WROcomp Excel Zaawansowany MATERIAŁ DYDAKTYCZNY Spis treści: Strona 2 z 61 II. ARKUSZE KALKULACYJNE, POZIOM ZAAWANSOWANY... 4 1. PRACA Z ARKUSZEM... 4 1.1.TWORZENIE NOWEGO SKOROSZYTU WEDŁUG DOMYŚLNEGO

Bardziej szczegółowo

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika

Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Planowanie, budżetowanie i controlling KS-PBC Podręcznik użytkownika Katowice 2011 2246PI01.00 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax: (0-32) 209-07-15

Bardziej szczegółowo