INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY"

Transkrypt

1 Konferencja

2 AUDYTORI U/ AUDITORIU M Sala/ Roo Darczyñców Sala/Roo 200 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Sesja otwarc ia/opening sessio n Przerw a/break Sesja i panel dyskusyjn y Wspó³prac a iêdzyregionalna w raach polskiej IIP Session and Panel Interregional coope- ration in the fraework of the Polish SII O biad/ Lunch Sale/ Roos Bankietowa, Darczyñców Sesja 1. Infrastruktura Inforacji Przestrzennej Session 1. Spatial inforation infrastructure Przerw a/break Sesja 2. Geologia Session 2. Geology Przerw a/ Break 16 Sesja 3. Ochrona œrodowiska Session 3. Environental Protection Sesja 4. Bazy danych Session 4. Databases Walne Zebranie PTIP General Assebly (PASI) S potkanie towarzyski e/social eeting (do godz ) Sale/ Roos Bankietowa, Darczyñców Sala/ Roo Darczyñców 9.00 Sesja 5. Wspoaganie zarz¹dzani a Session 5. Supporting anageent Przerw a/break Sesja 6. Kartografi a Session 6. Cartography Przerw a/break Warsztaty W1/ Workshop W1 Sala/ Roo 200 Sala/ Roo 218 Sesja 7. Zastosowania orskie i œródl¹dowe Session 7. Marine and inland walters applications Sesja 8. Technologie Session 8. Technologies O biad/ Lunch Sale/ Roos Bankietowa, Darczyñców Warsztaty W1/ Workshop W Przerw a/break Warsztaty W1/ Workshop W K olacja/ Supper Sale/ Roos Bankietowa,Darczyñców Sesja 9. Kszta³cenie Session 9. Education Przejazd etro (do Centru) + autobus 128 (Novotel do Biblioteka Uniwersytecka) lub etro (do Politechnika) + autobus 118 (Pl. Konstytucji do Biblioteka Uniwersytecka) Centru Nauki Kopernik Planetariu, ul. Wybrze e Koœciuszkowskie 20 Copernicus Science Centre Planetariu Sala/Roo Darczyñców 9.00 Warsztaty W2A/ Workshop W2A Przerw a/break Warsztaty W2B/ Workshop W2B Przerw a/break Sesja zakniêcia / Closing Session Sala/ Roo Bankietowa O biad/lunch (do godz ) W1 Modele danych przestrzennych w UML i ich transforacja do scheatów GML oraz struktur baz danych UML spatial data odels and their transforation to GML schees and databases. W2 Praktyczne stosowanie wolnego i otwartego oprograowania Using free and open software.

3 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Szanowni Pañstwo, Kole anki i Koledzy, XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Inforacji Przestrzennej odbywa siê pod patronate Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku oraz patronate Jolanty Orliñskiej, G³ównego Geodety Kraju. Konferencja poœwiêcona jest g³ównie teatyce budowy infrastruktury inforacji przestrzennej (IIP) w Polsce, zgodnie z ustaw¹ o tej infrastrukturze oraz dyrektyw¹ INSPIRE. Podczas sesji otwarcia Pan Alessandro Annoni reprezentuj¹cy Wspólnotowe Centru Badawcze wyg³osi referat naœwietlaj¹cy znaczenie INSPIRE w kontekœcie Europejskiej Agendy Cyfrowej, a Pani Jolanta Orliñska przedstawi wybrane dzia³ania GUGiK dotycz¹ce IIP. Oddzielna sesja po³¹czona z dyskusj¹ panelow¹ odbêdzie siê na aktualny teat skoordynowanego rozwoju regionalnych systeów inforacji przestrzennej w raach IIP. Uczestnicy kolejnych 9 sesji referatowych bêd¹ ogli zapoznaæ siê z aktualnyi wynikai prac prowadzonych w polskich oœrodkach i œrodowiskach zajuj¹cych siê geoinforacj¹. Progra konferencji obejuje ogó³e 60 referatów. W drugi i trzeci dniu konferencji przeprowadzone zostan¹ zajêcia warsztatowe uo liwiaj¹ce pog³êbienie wiedzy geoatycznej w zakresie wi¹ ¹cy siê z IIP. Jak zwykle, uczestnicy konferencji otrzyaj¹ bogate ateria³y w postaci zeszytów czasopisa naukowego Roczniki Geoatyki wydawanego przez Towarzystwo. Przed konferencj¹ przekazane bêd¹ zeszyty 2(46), 3(47), 4(48) i 5(49), po konferencji, w I kwartale 2012 roku, przes³ane bêd¹ poczt¹ zeszyty 1(51) i 2(52). Ma nadziejê, e przyjenie i po ytecznie spêdz¹ Pañstwo czas odwiedzaj¹c Centru Nauki Kopernik Planetariu oraz uczestnicz¹c w spotkaniu towarzyski. W iieniu organizatorów konferencji yczê Pañstwu owocnych obrad, wspólnego pog³êbiania wiedzy, po ytecznej wyiany doœwiadczeñ oraz i³ych towarzyskich kontaktów. Jerzy GaŸdzicki Prezes Towarzystwa 1

4 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE Ladies and gentleen, dear colleagues, XXI Conference of the Polish Association for Spatial Inforation is held under the patronage of Polish Presidency in the European Union Council in 2011 and under the patronage of Jolanta Orliñska, Surveyor General of Poland. The Conference is ostly devoted to subjects connected with ipleentation of Spatial Inforation Infrastructure (SII) in Poland, in accordance with the Act on spatial inforation infrastructure and the INSPIRE Directive. During the opening session, Mr. Alessandro Annoni representing the EC Joint Research Centre will deliver his lecture outlining the iportance of INSPIRE in the context of Digital Agenda for Europe and Ms Jolanta Orliñska, Surveyor General of Poland will present actions undertaken by the Head Office of Geology and Cartography GUGiK to develop SII. A separate session with panel discussion will deal with current probles of coordinated developent of regional spatial inforation systes in the fraework of SII. Participants of next 9 sessions will have an opportunity to get to know current results of activities carried out by Polish geoinforation organisations and counities. The progra of the Conference covers in total 61 papers. On the second and third day of the Conference, workshops will be held providing an opportunity to extend the geoatics knowledge and develop skills as required for SII. As usual, the participants of the Conference will get rich aterials in the for of issues of the scientific journal Annals of Geoatics published by the Association. Before the Conference, issues 2/2011(46), 3/2011(47), 4/2011(48) and 5/2011(49) will be distributed and after the Conference, in the I quarter 2012, issues 1/2012(51) and 2/2012(52) will be distributed by post. I hope that you will have useful and pleasant tie visiting Copernicus Scientific Centre Planetariu and taking part in the social eeting entioned in the Conference progra. On behalf of organisers of the Conference I wish you fruitful debates, valuable exchange of knowledge and experience, and friendly social contacts. Jerzy GaŸdzicki President of the PASI 2

5 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY (poniedzialek/onday) / AUDYTORIUM/AUDITORIUM Sesja otwarcia konferencji Opening session Prowadzenie/Moderated by: prof. dr hab. in. Jerzy GaŸdzicki INSPIRE and the Digital Agenda for Europe INSPIRE w kontekœcie Europejskiej Agendy Cyfrowej Alessandro Annoni, Joint Research Centre Regulations establishing surveying and apping databases of spatial inforation infrastructure in Poland Rozporz¹dzenia ustanawiaj¹ce geodezyjne I kartograficzne bazy danych infrastruktury inforacji przestrzennej w Polsce Jolanta Orliñska, G³ówny Geodeta Kraju Conceptual aspects of regional spatial inforation systes in Poland Aspekty koncepcyjne regionalnych systeów inforacji przestrzennej w Polsce Jerzy GaŸdzicki Polskie Towarzystwo Inforacji Przestrzennej Ujêcie strategiczne zagadnieñ haronizacji w sferze IIP w Polsce Strategic Approach to the Haronisation Issues in the Polish Spatial Inforation Infrastructure Marek Baranowski, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa Testowanie roboczych wersji specyfikacji danych II i III aneksu INSPIRE Testing of draft INSPIRE data specifications for thees of the Annex II and III Janusz Michalak, Uniwersytet Warszawski Przerwa/Break 3

6 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE Sesja i panel dyskusyjny Wspó³praca iêdzyregionalna w raach polskiej IIP Session and panel Interregional cooperation in the fraework of the Polish SII Prowadzenie/Moderated by: prof. dr hab. in. Jerzy GaŸdzicki Krzysztof M¹czewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Surveyor of Mazowieckie Voivodeship Wspó³dzia³anie saorz¹dów terytorialnych w tworzeniu infrastruktury inforacji przestrzennej na Mazowszu Collaboration of local authorities to develop spatial inforation infrastructure in Mazovia Krzysztof M¹czewski Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego Wojewódzka Baza Ochrony Gruntów Rolnych jako koponent infrastruktury inforacji przestrzennej województwa dolnoœl¹skiego Voivodeship Agricultural Land Protection Database as a part of Lower Silesia spatial inforation infrastructure Toasz Figurski, Krzysztof Owsianik, Robert Pajkert Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego Wykorzystanie Systeu Ma³opolskiej Infrastruktury Inforacji Przestrzennej (MIIP) w projektach zwi¹zanych z ratownictwe edyczny Using the Ma³opolska Spatial Inforation Infrastructure Syste (MIIP) for edical rescue projects ukasz Wojnowski, Justyna Bachowska Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego Rafa³ Chrustek, Grupa Podhalañska GOPR, Rabka Wdra anie wêz³ów saorz¹dowej infrastruktury us³ug inforacji przestrzennej Ipleentation of local governent nodes of infrastructure for spatial inforation services Andrzej Sabura, Leszek Litwin Instytut Systeów Przestrzennych I Katastralnych, Gliwice Uczestnicy panelu (kolejnoœæ alfabetyczna): Panel ebers (in alphabetical order) Aleksander Bielicki, Geodeta Województwa ódzkiego Surveyor of ódzkie Voivodeship Andrzej Gierasiowicz, Geodeta Województwa Podlaskiego Surveyor of Podlaskie Voivodeship 4

7 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Krystian Kaczarek, Geodeta Województwa Poorskiego Surveyor of Poorskie Voivodeship Gustaw Korta, po. Geodety Województwa Ma³opolskiego Surveyor of Ma³opolskie Voivodeship Krzysztof M¹czewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Surveyor of Mazowieckie Voivodeship Robert Pajkert, Geodeta Województwa Dolnoœl¹skiego Surveyor of Dolnoœl¹skie Voivodeship Obiad/Lunch Sale/Roos Bankietowa, Darczyñców Sesja 1. Infrastruktura Inforacji Przestrzennej Session 1. Spatial Inforation Infrastructure Prowadzenie/Moderated by: Jacek Jarz¹bek Zastêpca G³ównego Geodety Kraju Deputy Surveyor General of Poland Bazy danych GIS o zabytkach nieruchoych i archeologicznych jako eleent infrastruktury inforacji przestrzennej w Polsce: stan prac, aktualne probley i wyzwania w procesie wdra ania dyrektywy INSPIRE GIS databases of iobile and archeological onuents as an eleent of spatial inforation infrastructure in Poland: the actual state of works, current probles and challenges in ipleentation of the INSPIRE Directive Arkadiusz Ko³odziej, Narodowy Instytut Dziedzictwa Rola tezaurusa w kszta³towaniu interoperacyjnoœci seantycznej The role of thesaurus in creating seantic interoperability Ada Iwaniak, Iwona Kaczarek Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu Kon-Dor GIS Konsulting, Wroc³aw Polskie etadane dla I i II grupy teatycznej IIP stan w roku 2011 Polish Metadata for the I and II Theatic Groups of the Spatial Inforation Infrastructure - the State in 2011 Marek Baranowski, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa Federacja Katalogów Metadanych, jako podstawa architektury us³ug katalogowych w Polsce Federation of etadata catalogues as the basis of catalogue services architecture in Poland Pawe³ Soczewski, Sebastian Podlasek, GISPartner, Wroc³aw 5

8 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE Przerwa/Break Wp³yw ustawy o infrastrukturze inforacji przestrzennych na wykorzystanie danych przestrzennych w jednostkach adinistracji saorz¹dowej Ipact of the Act on Spatial Inforation Infrastructure on the use of spatial data In Self-Governent Adinistration Units Waldear Izdebski, Geo-Syste, Politechnika Warszawska Wstêpna ocena o liwoœci zastosowania Land Adinistration Doain Model w Polsce Possible uses of Land Adinistration Doain Model in Poland: preliinary assessent Jaros³aw Byd³osz, Akadeia Górniczo-Hutnicza, (poniedzialek/onday) / Sala/Roo DarczyNców Sesja 2. Geologia Session 2. Geology Prowadzenie/Moderated by: dr hab. Janusz Michalak Model pojêciowy INSPIRE dla teatu Geologia jako wstêp do opisu (scheatyzacji) procesów hydrogeologicznych The INSPIRE conceptual odel for the thee Geology as an introduction to description and scheatization of hydrogeological phenoena Toasz Na³êcz, Pañstwowy Instytut Geologiczny Pañstwowy Instytut Badawczy Janusz Michalak, Uniwersytet Warszawski Wykorzystanie odelowania danych przestrzennych i ich transforacji (UML, XML, GML) w geologii i hydrogeologii The use of spatial data odels and their transforation (UML,XML,GML) in geology and hydrogeology Toasz Na³êcz, Pañstwowy Instytut Geologiczny Pañstwowy Instytut Badawczy Testy specyfikacji danych grupy teatycznej II i III w Pañstwowy Instytucie Geologiczny Pañstwowy Instytucie Badawczy INSPIRE Data Specifications of the Annex II and III thees: testing in the Polish Geological Institute the State Research Institute Paulina Nowakowska, Pañstwowy Instytut Geologiczny Pañstwowy Instytut Badawczy 6

9 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY 18, Przerwa/Break OneGeology-Europe jako fundaent dla danych geologicznych w INSPIRE OneGeology Europe as the foundation of geological data in INSPIRE Urszula Stêpieñ, Anna Tekielska, Joanna Przasnyska, Kail Myciuk Pañstwowy Instytut Geologiczny Pañstwowy Instytut Badawczy Interoperacyjna baza danych krenologicznych (BDK) jako integralna czêœæ infrastruktury przestrzennych danych przyrodniczych Drawieñskiego Parku Narodowego Interoperable Springs Data Base (SDB) as a part of environental spatialdata infrastructure of Drawa National Park Urszula Stêpieñ, Pañstwowy Instytut Geologiczny Pañstwowy Instytut Badawczy Marcin Stêpieñ, Uniwersytet Warszawski Badanie rozprzestrzeniania siê ska enia wód podzienych w Ostrowi Mazowieckiej przy u yciu technologii SIP Siulation of the spread of groundwater containation in case of eergency crisis for the city Ostrów Mazowiecka Paulina Koœnik, Przeys³aw Kupidura Politechnika Warszawska (poniedzialek/onday) / Sala/Roo Sesja 3. Ochrona œrodowiska Session 3. Environental protection Prowadzenie/Moderated by: dr in. Dariusz Korpetta Klasyfikacja obszarów ze wzglêdu na wybrane warunki œrodowiskowe w relacji do opadu na obszarze Dolnego Œl¹ska Classification of areas according to selected environental conditions in relation to precipitation in Lower Silesia Joanna Bac-Bronowicz, Piotr Grzepowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu 7

10 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE Przerwa/Break Haronizacja danych przestrzennych dotycz¹cych transgranicznego obszaru chronionego na przyk³adzie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Krkonošského Národního Parku w raach projektu "Karkonosze w INSPIRE wspólny GIS dla ochrony przyrody" Haronisation of spatial data concerning a transboundary protected area on the exaple of two national parks: the Polish Karkonoski Park Narodowy and its Czech counterpart, the Krkonošský Národní Park, within the fraework of the project entitled Karkonosze in INSPIRE coon GIS for nature protection" Maria Andrzejewska, Monika Rusztecka, GRID-Warszawa Zygunt Ja³a, Karkonoski Park Narodowy Zastosowanie algorytu "pojedynczego okna" do opracowania ap teperatury powierzchni Ziei na podstawie danych satelitarnych Landsat Application of single-channel algorith for apping Land surface teperature based on Landsat satellite data Jakub Walawender, Monika Hajto, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddzia³ w Krakowie Próba rozpoznania ekologicznych i produkcyjnych siedlisk ³¹kowych na podstawie sezonowej ziennoœci charakterystyk spektralnych i tekstury zarejestrowanych na zdjêciach satelitów Landsat An attept to identify ecological and productive eadow habitats based on seasonal variability of spectral characteristics and texture registered on the photos of Landsat satellites Krzysztof Kosiñski, Anna Hoffann-Nidek, Teresa Koz³owska Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Ziennoœæ lesistoœci nadleœnictw Poorza od koñca XIX wieku do pocz¹tku XXI wieku Variability of forest density in forest districts of Poerania fro the end of 19 th century until the beginning of 21 st century Mieczys³aw Kunz, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu Nueryczny odel terenu w identyfikacji fragentu eandruj¹cego odcinka rzeki Drwêcy Digital terrain odel in identification of a eandering fragent of a section of Drwêca river Pawe³ Burandt, Katarzyna Gliñska-Lewczuk, Katarzyna Paj¹k, Beata ero Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie 8

11 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Sesja 4: Bazy danych Session 4: Databases Prowadzenie/Moderated by: prof. dr hab. in. Stanis³aw Bia³ousz Mo liwoœci i ograniczenia rozwoju koncepcji bazy danych topograficznych w kierunku bazy wielorozdzielczej z uwzglêdnienie przepisów ipleentacyjnych INSPIRE Developent possibilities and liitations of the concept of topographical database as a ulti-resolution one taking into consideration INSPIRE ipleenting rules Bart³oiej Bielawski, Intergraph Polska Koncepcja i studiu ipleentacji w architekturze SOA sieciowej us³ugi generalizacji inforacji geograficznej The web service for geographic inforation generalisation: the concept and ipleentation study in the SOA architecture Toasz Berus, Robert Olszewski, Agata Pilich-Kolipiñska Politechnika Warszawska Wolne oprograowanie do projektowania baz danych przestrzennych Free software for designing spatial databases Piotr Cichociñski, Ewa Dêbiñska Akadeia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Przyk³ad wykorzystania wieloÿród³owych danych i narzêdzi GIS do aktualizacji a³oskalowych baz danych o glebach Exaple of application of ultisource data and GIS tools for updating sall scale soil databases Stanis³aw Bia³ousz, Jerzy Chiel, Anna Fija³kowska Politechnika Warszawska Wykorzystanie GIS do inwentaryzacji fortyfikacji i oceny ich wp³ywu na roz³óg pól uprawnych The use of GIS to catalogue fortifications and estiate their ipact on the farlands shape Janina Rudowicz-Nawrocka, Mateusz WoŸniak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Topologiczna struktura przestrzeni katastralnej Topological structure of cadastral space El bieta Lewandowicz Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie Przerwa/Break Walne zebranie PTIP/General Assebly of the PASI 9

12 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE Spotkanie towarzyskie/social eeting Sale/Roos Bankietowa, Darczyñców (wtorek/tuesday) Sala/Roo DarczyNców Sesja 5. Wspoaganie zarz¹dzania Session 5. Supporting anageent Prowadzenie/Moderated by: prof. dr hab. in. Konrad Eckes Fundusze strukturalne UE wsparcie dla regionalnych i lokalnych projektów geoinforacyjnych EU structural funds: support for regional and local geoinforation projects Wojciech Matela, Ma³gorzata Sypu³a, GUGiK, Warszawa Analizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwi¹zywania konfliktów œrodowiskowych Spatial-teporal analyses in GIS for solving environental conflicts Konrad Eckes, Akadeia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Zastosowanie technologii wielokryterialnych w zarz¹dzaniu kryzysowy The application of ulticriteria technologies in disaster anageent Agnieszka Chojka Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie Wybrane eleenty o charakterze przestrzenny scheatu aplikacyjnego do zarz¹dzania nieruchooœciai Selected spatial aspects of application schea for real estate anageent El bieta Bielecka, Dorota Latos, Pawe³ Szura Wojskowa Akadeia Techniczna, Warszawa Mo liwoœci wykorzystania personalnej bazy danych przestrzennych SPATIALITE w praktyce górniczej Possibilities to use the SPATIALITE the personal spatial database in ining practice Artur Krawczyk, Akadeia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Geoinforacja w tworzeniu i zarz¹dzaniu oddzia³ywañ koponentów œrodowiska naturalnego na fory ochrony przyrody na obszarze Bagien Nietlickich Geoinforation in creation and anageent of the ipact of natural environent coponents on the fors of nature protection in the area of Bagna Nietlickie Beata ero, Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie 10,

13 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Przerwa/Break Sesja 6. Kartografia Session 6. Cartography Prowadzenie/Moderated by: prof. nzw. dr hab. in. Jerzy Balcerzak Przerwa/Break Hybrydowa wizualizacja kartograficzna referencyjnych baz danych typu MRDB Hybrid cartographic visualisation of ultiresolution reference databases Andrzej G³a ewski, Politechnika Warszawska Technologiczne aspekty opracowania kartograficznych zobrazowañ panoraicznych Technological aspects of creating cartographic panoraic visualization Pawe³ Pêdzich, Henryk Ga³ach, Politechnika Warszawska Analiza wp³ywu redukcji odwzorowawczych na wartoœæ wyznaczanych pól powierzchni wieloboków w odwzorowaniach równopolowych Analysis of influence of area reductions on values of calculated areas of polygons in equal-area ap projections Pawe³ Pêdzich, Politechnika Warszawska Marta KuŸa, Wojskowa Akadeia Techniczna, Warszawa Kartowanie pokrycia terenów zurbanizowanych przy zastosowaniu klasyfikacji obiektowej zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowañ GeoEye-1 Ubran land cover apping with object-based iage classification of integrated airborne laser scanning data and GeoEye-1 iages Piotr Topalski, Piotr Wê yk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Koentarz naukowy ap teatycznych GUGiK nowoczesne etadane teatyczne bazy SOZO i HYDRO Scientific coent of GUGiK theatic aps odern theatic etadata of SOZO and HYDRO database Zofia Szczepaniak-Ko³tun, Politechnika Koszaliñska 11

14 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE (wtorek/tuesday) Sala/Roo Sesja 7. Zastosowania orskie i œródl¹dowe Session 7. Marine and inland waters applications Prowadzenie/Moderated by: prof. dr hab. in. Andrzej Stateczny Przerwa/Break Wizualizacja 2/3D podwodnego akwenu dla potrzeb wykonania precyzyjnych anewrów jednostek p³ywaj¹cych 2/3D visualization of underwater view for execution of precision aneuvers of floating bodies Andrzej Stateczny, Izabela Bodus-Olkowska Akadeia Morska w Szczecinie Mobilny zestaw radarowy jako Ÿród³o inforacji przestrzennej na potrzeby onitoringu ruchu na œródl¹dowych drogach wodnych Mobile radar set as a source of spatial inforation for the needs of traffic onitoring on inland waterways Witold Kaziierski, Akadeia Morska w Szczecinie Wp³yw prêdkoœci jednostki hydrograficznej na dok³adnoœæ uzyskanych odeli dna The ipact of the hydrographic ship's velocity on the accuracy of seabed odels Wojciech Maleika, Micha³ Pa³czyñski Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ocena funkcjonalnoœci oprograowania ArcGIS i ERDAS IMAGINE w aspekcie przestrzennego planowania sensorów obserwacyjnych Evaluation of functionality of ArcGIS and ERDAS IMAGINE progras in the aspect of spatial planning of observation sensors Jacek ubczonek, Akadeia Morska w Szczecinie Wizualizacja œcian nabrze y za pooc¹ obrazów sonaru skanuj¹cego na potrzeby geoinforacyjnego systeu ochrony portu Visualization of quay walls by eans of scanning sonar iages for the needs of a geoinforation port security syste Natalia Wawrzyniak Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Grzegorz Zaniewicz, Akadeia Morska w Szczecinie 12

15 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Sesja 8. Technologie Session 8. Technologies Prowadzenie/Moderated by: prof. nzw. dr hab. in. El bieta Bielecka Wydajna us³uga przegl¹dania danych na potrzeby INSPIRE za pooc¹ technologii WMTS Web Map Tile Service Efficient data viewing service for the INSPIRE needs by eans of WMTS technology - Web Map Tile Service Marek Brylski, Alina Kiecik, Sebastian Janeczek, ukasz Baraniak, Intergraph Polska Chris Tweedie, ERDAS, Pty. Ltd. Interoperacyjnoœæ danych w praktyce: probley haronizacji nazw jednostek adinistracyjnych w rejestrach publicznych Interoperability of data in practice: probles with haronization of naes of adinistrative units in public registers El bieta Lewandowicz Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie Alicja Packa, Warszawskie Przedsiêbiorstwo Geodezyjne Wykorzystanie oprograowania open source w poiarach bezpoœrednich na przyk³adzie systeu Quantu GIS The use of open source software in surveying on the exaple of Quantu GIS Micha³ Bednarczyk, Jacek Rapiñski Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie Modelowanie trójwyiarowe budynków lotniska Dajtki- Olsztyn w aplikacjach Autocad Civil 3D i Google SketchUp 3D odeling of buildings at the Dajtki-Olsztyn Airport in Autocad Civil 3D and Google SketchUp applications Bart³oiej Oszczak, Dariusz Tanajewski, Ada Haraciñski, Mateusz Kliczuk Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i zastosowanie odelu grawitacji" w badaniu atrakcyjnoœci obszarów niezainwestowanych Construction and application of a gravity" odel in the study of attractiveness of undeveloped areas Micha³ Dobrzyñski, WS ATKINS Polska Przeys³aw Kupidura, Politechnika Warszawska 13

16 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE Przerwa/Break Przetwarzanie w churze a INSPIRE Cloud coputing and INSPIRE Agnieszka Chojka Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie Nueryczny odel terenu jako podstawa do opracowania analiz przestrzennych Digital terrain odel as a basis for spatial analyses Katarzyna Paj¹k, Monika Biry³o, Magda Lubowiecka Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie (wtorek/tuesday) Sala/Roo Sesja 9. Kszta³cenie Session 9. Education Prowadzenie/Moderated by: prof. dr hab. in. Wojciech Pachelski Kszta³cenie w zakresie geoinforatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie propozycje prograowe specjalnoœci na studiach drugiego stopnia Geoinforatics education at the Faculty of Geodesy and Land Manageent in Olsztyn the outline of Msc curriculu Micha³ Bednarczyk, Kail Kowalczyk, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie Prace dyploowe studentów Politechniki Œl¹skiej jako Ÿród³o zasilania pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Master theses of students of the Silesian University of Technology as a source feeding the state geodetic and cartographic resource Violetta Soko³a-Szewio³a Politechnika Œl¹ska Piotr Pachó³, WODGiK, Katowice Œwiatowy Dzieñ GIS analiza obchodów w Polsce i jego znaczenie w edukacji geograficznej The international GIS Day and its iportance for geographic education: a case study of Poland Mieczys³aw Kunz, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu 14

17 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Nieaterialne aspekty przestrzeni iejskiej o wykorzystaniu GIS w warsztacie urbanisty Hidden aspects of urban space GIS usage in urban planner training Ma³gorzata Hanzl, Politechnika ódzka Kierunki badañ zastosowania technologii GIS w ochronie œrodowiska: analiza polskiego czasopiœiennictwa naukowego Research directions of GIS technology application in environental protection: analysis of polish scientific journals Ma³gorzata Gajos, Edyta Sierka, Uniwersytet Œl¹ski, Katowice Przerwa/Break 15

18 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE WARSZTATY, (wtorek/tuesday) Sala/Roo DarczyNców Warsztaty 1: Modele danych przestrzennych w UML i ich transforacja do scheatów GML i struktur baz danych UML spatial data odels and their transforation to GMLschees and databases Prowadzenie/Moderated by: dr hab. Janusz Michalak, Uniwersytet Warszawski Wyk³adowcy/Lecturers: dr in. Agnieszka Chojka, dr in. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie dr in. Zenon Parzyñski, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Janusz Michalak 2. Ró nice poiêdzy jêzykie zapisu danych i jego dziedzinow¹ aplikacj¹ Janusz Michalak 3. Wprowadzenie do odelowania inforacji przestrzennej etodyka MDA i diagray klas UML Agnieszka Chojka 4. Przegl¹d standardów i narzêdzi wykorzystywanych do odelowania inforacji geograficznej Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska Obiad/Lunch Sala/Roo Bankietowa Scheaty aplikacyjne UML regu³y budowy, przyk³ady Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska 6. Budowa scheatu aplikacyjnego GML regu³y budowy, narzêdzia, przyk³ady Agnieszka Chojka 16

19 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY 7. Transforacja scheatu aplikacyjnego UML do scheatu aplikacyjnego GML wyagania, ograniczenia, wybrane narzêdzia Agnieszka Chojka 8. Scheaty aplikacyjne UML do rozporz¹dzeñ ustawy o IIP przyjête zasady i przyk³ady Zenon Parzyñski Przerwa/Break Zastosowanie etodyki MDA wybrane zagadnienia transforacji scheatów aplikacyjnych UML do struktur relacyjnych baz danych Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska 10. Najczêœciej pope³niane b³êdy w odelach UML dla scheatów aplikacyjnych GML Janusz Michalak 11. Scheaty aplikacyjne teatów aneksów II i III dyrektywy INSPIRE Janusz Michalak Kolacja/Supper Sale/Roos Bankietowa, Darczyñców Centru Nauki Kopernik Planetariu Copernicus Science Centre Planetariu ul. Wybrze e Koœciuszkowskie 20 Pokaz Niebo nad Warszaw¹ i pokaz filu Czarne dziury. Podró w nieznane. Skay over Warsaw" display and Black Holes Journey into the Unknown" fil show.,, (Sroda/wednesday) Sala/Roo DarczyNców Warsztaty 2: Praktyczne stosowanie wolnego i otwartego oprograowania Using free and open software Prowadzenie/Moderated by: dr in. Ada Iwaniak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wyk³adowcy/Lecturers: gr in. S³awoir Bury, Kon-Dor GIS Konsulting, Wroc³aw gr in. Przeys³aw Malczewski Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wroc³awiu 17

20 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE Konfiguracja us³ug WMS w oprograowaniu GeoServera z wykorzystanie plików SLD Configuration of WMS services with the use of GeoServer software and SLD files 1. GeoServer ogólnie, dostêpne wersje akrualne, strona z dostêpe 2. Logowanie i panel adinistracyjny GeoServer w wersji SLD Styled Layer Descriptor of the Web Map Services standard OGC 4. Styling w GeoServerze przygotowanie plików SLD dla zastosowania w GeoServerze 5. Tworzenie plikow SLD przy poocy oprograowania Desktop 6. Dodawanie i edycja styli w GeoSerwerze Przeys³aw Malczewski Przerwa/Break Wykorzystanie oprograowania QGIS jako klienta geoinforacyjnych us³ug sieciowych Using QGIS software as a custoer of geoinforation network services 1. Pod³¹czenie us³ug w Quantu GIS 2. Us³uga OGC 3. Nak³adanie us³ug z ró nych serwerów WMS 4. Inne us³ugi 5. Pobieranie danych Open Street Map 6. Podsuowanie S³awoir Bury Przerwa/Break Sesja zakniêcia konferencji Closing session Prowadzenie/Moderated by: prof. dr hab. in. Jerzy GaŸdzicki Obiad/Lunch Sala/Roo Bankietowa 18

INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY

INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Konferencja 7.11.2011 AUDYTORI U/ AUDITORIU M Sala/ Roo Darczyñców Sala/Roo 200 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY 10.45 Sesja otwarc ia/opening sessio n 12.30 Przerw a/break 12.45 Sesja i panel

Bardziej szczegółowo

Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services

Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services Project geoportal.gov.pl - implemented INSPIRE services Dariusz Cieśla, Intergraph Polska (presenting author) Marcin Grudzień, CODGiK (presenting author) Marek Szulc, GUGiK Agenda Geoportal.gov.pl in short

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej

Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej KOMUNIKAT nr 1A Organizatorzy Konferencji Wójt Gminy Ustronie Morskie Zachodniopomorski Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej Patronat Honorowy Konferencji Prof. dr hab. inż. Jerzy Buzek Premier,

Bardziej szczegółowo

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r.

Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Poznań:: 17-20.03.2015 r. Fazy i typy modernizacji zbiorów w w IIP lub aplikacji GML Infrastruktura informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH

OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH OTWARTE SPOTKANIE CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW STOWARZYSZENIA HYDROGEOLOGÓW POLSKICH Ciechocinek, 17.11.2014r. AGENDA SPOTKANIA Stan członkowski SHP Działania SHP w 2014r. Sytuacja finansowa SHP Plan działań

Bardziej szczegółowo

PFU.Z11 Standardy i normy w projekcie

PFU.Z11 Standardy i normy w projekcie URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Departament Infrastruktury Wydział Wdrażania Technologii Informacyjnych ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław, tel. (71) 770 41 39 PFU.Z11 Standardy i normy

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

XX KONFERENCJA PTIP. 2. Warsztatów na temat Modelowanie danych przestrzennych 3. Seminarium na temat Aktualne zagadnienia geomatyki w Polsce

XX KONFERENCJA PTIP. 2. Warsztatów na temat Modelowanie danych przestrzennych 3. Seminarium na temat Aktualne zagadnienia geomatyki w Polsce XX KONFERENCJA PTIP Polskie Towarzystwo Informacji Przestrzennej jest stowarzyszeniem o czterdziestoletniej tradycji, którego podstawowym statutowym celem jest harmonijny rozwój dziedziny informacji przestrzennej

Bardziej szczegółowo

Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Toruń, 23 października 2012 r.

Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju Regionalnego. Toruń, 23 października 2012 r. Program konferencji: PRZESTRZEŃ REGIONU KUJAWSKO-POMORSKIEGO W LATACH 2014-2020 Planowanie przestrzenne w świetle Dyrektywy INSPIRE oraz Rozporządzenia GMES Konferencja pod patronatem Ministra Rozwoju

Bardziej szczegółowo

TRANSFORMACJA ZBIORÓW GESUT Z POSTACI CAD DO GIS 3D TRANSFORMATION GESUT DATA FROM CAD TO GIS 3D. Wprowadzenie

TRANSFORMACJA ZBIORÓW GESUT Z POSTACI CAD DO GIS 3D TRANSFORMATION GESUT DATA FROM CAD TO GIS 3D. Wprowadzenie POLSKIE TRANSFORMACJA TOWARZYSTWO ZBIORÓW GESUT INFORMACJI Z POSTACI CAD PRZESTRZENNEJ DO GIS 3D ROCZNIKI GEOMATYKI 2014 TOM XII ZESZYT 2(64): 225 230 225 TRANSFORMACJA ZBIORÓW GESUT Z POSTACI CAD DO GIS

Bardziej szczegółowo

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy:

XLIII Sympozjum. Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików. Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I. Organizatorzy: XLIII Sympozjum Polskiego Towarzystwa Histochemików i Cytochemików Współczesne kierunki badań w histochemii i immunocytochemii Bydgoszcz 21-23 września 2009 KOMUNIKAT I Organizatorzy: Katedra i Zakład

Bardziej szczegółowo

VI. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE

VI. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE JOANNA BAC-BRONOWICZ VI. PRACE NAUKOWO-BADAWCZE I ICH ZASTOSOWANIE W PRAKTYCE VI.1 Udział w projektach naukowo-badawczych: 1. Projekt KBN Nr 907379101 Kartograficzna rejestracja stanów i procesów dotyczących

Bardziej szczegółowo

Odpady w XXI wieku. INSTYTUT NAFTY i GAZU

Odpady w XXI wieku. INSTYTUT NAFTY i GAZU oraz Partnerzy: INSTYTUT NAFTY i GAZU ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE KATEDRA AGRONOMII INSTYTUT GLEBOZNAWSTWA I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Metadane w zakresie geoinformacji

Metadane w zakresie geoinformacji Metadane w zakresie geoinformacji Informacja o zasobie danych przestrzennych Plan prezentacji 1. Co to są metadane i o czym nas informują? 2. Rola metadanych 3. Dla jakich zbiorów tworzone są metadane?

Bardziej szczegółowo

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 SkładObwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Renata Małgorzata Szczęch 2 Tomasz Tadeusz Kula 3 Barbara Elżbieta Dobosz 4 Stefania Szpunar

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014

Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Zapraszamy na V Ogólnopolską Konferencję Naukową Młodych Logistyków POLLOGUS 2014 Koło Naukowe Młodych Logistyków Just in Time działające przy Instytucie Przyrodniczo-Technicznym Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa PROPOZYCJA ZASAD POLSKIE

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 TOM V ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 TOM V ZESZYT 3 Aspekty metodyczne POLSKIE wykorzystania TOWARZYSTWO norm serii INFORMACJI ISO 19100 do budowy PRZESTRZENNEJ georeferencyjnych... ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 TOM V ZESZYT 3 113 ASPEKTY METODYCZNE WYKORZYSTANIA

Bardziej szczegółowo

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. Etap pisemny Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń luty 2016r. ośrodek etapu praktycznego - Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie, ul. Szkolna 12 Etap pisemny

Bardziej szczegółowo

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online.

Zapraszam do udziału w XIII edycji konferencji z cyklu składowanie i archiwizacja, która tym razem jest poświęcona Backupowi online. Ochronainformacji.pl zaprasza na XIII edycję konferencji z cyklu Składowanie i archiwizacja backup online dokumentów elektronicznych Data: 3 grudnia 2009 r. Miejsce: Warszawa Backup, chociaż jest czynnością

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 1

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 1 Harmonizacja POLSKIE baz danych TOWARZYSTWO referencyjnych niezbêdny INFORMACJI krok PRZESTRZENNEJ ku budowie krajowej SDI ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 1 35 HARMONIZACJA BAZ DANYCH REFERENCYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO

Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO Regulamin konkursu na logo POWIATU ŚREDZKIEGO I. Organizator konkursu Organizatorem konkursu jest Zarząd Powiatu w Środzie Śląskiej, zwany dalej Organizatorem. Koordynatorem konkursu z ramienia Organizatora

Bardziej szczegółowo

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz

Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych. Akademii Finansów i Biznesu Vistula. oraz Wydział Biznesu Stosunków Międzynarodowych oraz Wydział Zamiejscowy w Krakowie serdecznie zapraszają na konferencję naukową skierowana do dyrektorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych EDUKACJA W XXI

Bardziej szczegółowo

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK

Plan oferowanych przedmiotów do wyboru (wersja z 20 I) Wydział Ekonomiczny UG - 2 SS2 EK Pn, 08:00-09:30 Aspects of Economic Growth and Economic Development Brodzicki (Dr Tomasz) 1 IB SS2, 2 IB SS2,, 3 IB SS1, 3 Pn, 11:30-13:00 Grupa: Business Case Study B410 Mańkowski (Prof. dr h Cezary),

Bardziej szczegółowo

POLSKIE ZASOBY GEOINFORMACYJNE KONFERENCJA. na temat

POLSKIE ZASOBY GEOINFORMACYJNE KONFERENCJA. na temat KONFERENCJA na temat MODERNIZACJA POLSKICH ZASOBÓW GEOINFORMACYJNYCH W RAMACH INSPIRE MODERNIZATION OF THE POLISH GEOINFORMATION RESOURCES IN THE FRAMEWORK OF INSPIRE Warszawa, Biblioteka Narodowa, 5-7

Bardziej szczegółowo

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki

LISTA PUBLIKACJI. dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. Artykuły. Książki dr Ewa Kołczyk Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego Artykuły LISTA PUBLIKACJI 1. Hardt-Olejniczak, G., Kołczyk, E., Uwagi o kształceniu nauczycieli informatyki, Komputer w Edukacji, 1-2(1997),

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM

Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Georeferencyjne dane przestrzenne w INSPIRE - od zbiorów do usług danych przestrzennych Usługi sieciowe w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej w oparciu o wspólny projekt UMK i UMWM Autorzy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 27 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 6 496 Poz. 28 Na podstawie art. 46 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. Prawo celne (Dz. U. Nr 68, poz. 622, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: 1. Instytucjami i laboratoriami uprawnionymi

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne związane z katastrem nieruchomości

Regulacje prawne związane z katastrem nieruchomości S T O W A R Z Y S Z E N I E G E O D E T Ó W P O L S K I C H Sekcja Geodezji, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami, Komitet Geodezji PAN Sekcja Informacji i Gospodarki Przestrzennej oraz Oddział SGP w

Bardziej szczegółowo

Określenie zasobu podstawowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie I i II grup tematycznych

Określenie zasobu podstawowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie I i II grup tematycznych VI Ogólnopolskie Krakowskie Spotkania z INSPIRE nt Polska Infrastruktura Informacji Przestrzennej jako Komponent INSPIRE Określenie zasobu podstawowego Infrastruktury Informacji Przestrzennej w zakresie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z pełnomocnikami ds. zarządzania projektami. 26.01.2011 r.

Spotkanie z pełnomocnikami ds. zarządzania projektami. 26.01.2011 r. Spotkanie z pełnomocnikami ds. zarządzania projektami 26.01.2011 r. Porządek spotkania Informacja nt. systemu zarządzania projektami w Politechnice Śląskiej Rola pełnomocników ds. zarządzania projektami

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2

Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Implementacja standardu GML w oprogramowaniu ESRI i GISPartner na przykładzie Geoportalu2 Paweł Soczewski Warszawa, 10 kwietnia 2013 Modelowanie świata rzeczywistego Model pojęciowy - conceptual model

Bardziej szczegółowo

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII

LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Ekologii i Ochrony Środowiska LETNIA SZKOŁA EKOLOGII Kurs naukowo-szkoleniowy przygotowujący do realizacji zadań wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

IV Ogólnopolska Konferencja. GIS w nauce. Poznań. 1-3 czerwca 2015. pod patronatem JM Rektora UAM. prof. dr hab. Bronisława Marciniaka KOMUNIKAT 2

IV Ogólnopolska Konferencja. GIS w nauce. Poznań. 1-3 czerwca 2015. pod patronatem JM Rektora UAM. prof. dr hab. Bronisława Marciniaka KOMUNIKAT 2 IV Ogólnopolska Konferencja GIS w nauce Poznań 1-3 czerwca 2015 pod patronatem JM Rektora UAM prof. dr hab. Bronisława Marciniaka KOMUNIKAT 2 Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 278/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 15 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 278/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 15 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 278/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials

17 marca 2005. - recepcja uczestników / reception of participants - rozdanie materiałów konferencyjnych / distribution of conference materials Trzeci Sektor budowa pomostów w Europie. Konferencja brytyjsko-polska z udziałem partnerów z państw Europy Wschodniej. Lublin, 17-18 marca 2005 roku Hala Międzynarodowych Targów Lubelskich, ul. Dworcowa

Bardziej szczegółowo

V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt

V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt POLSKIE STOWARZYSZENIE PŁYWANIA NIEMOWLĄT WYŻSZA SZKOŁA EDUKACJI I TERAPII W POZNANIU zapraszają do wzięcia udziału w V KRAJOWEJ KONFERENCJI nt.: Pływanie niemowląt pod patronatem JM Rektora Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009

serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 serwisy W*S ERDAS APOLLO 2009 1 OGC (Open Geospatial Consortium, Inc) OGC jest międzynarodowym konsorcjum 382 firm prywatnych, agencji rządowych oraz uniwersytetów, które nawiązały współpracę w celu rozwijania

Bardziej szczegółowo

Specialist training services

Specialist training services Specialist training services Generell Informasjon Versjon 4 Url http://com.mercell.com/permalink/36049817.aspx Ekstern anbuds ID 35213-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 11 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/ 114 /2015 WÓJTA GMINY z dnia 11 sierpnia 2015r. w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy Łambinowice w Referendum ogólnokrajowym, zarządzonym

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Sieci komputerowe cel

Sieci komputerowe cel Sieci komputerowe cel współuŝytkowanie programów i plików; współuŝytkowanie innych zasobów: drukarek, ploterów, pamięci masowych, itd. współuŝytkowanie baz danych; ograniczenie wydatków na zakup stacji

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

I Międzynarodową konferencję

I Międzynarodową konferencję Rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Pigonia w Krośnie Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Polskie Towarzystwo Zielarzy i Fitoterapeutów zapraszają na I Międzynarodową

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH

ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Szanowni Pañstwo, Kole anki i Koledzy, XXIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa siê pod patronatem honorowym Panów Andrzeja Halickiego,

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Załącznik nr 1 Wójta Gminy OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Imię (imiona ) i nazwisko zgłaszanego kandydata Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu uprawnionego, Łukasz Mateusz ULIŃSKI Sojusz

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane

Hotel Mercure Kasprowy, Szymaszkowa, 34 500 Zakopane INFORMACJE OGÓLNE III Konferencja Naukowo Szkoleniowa CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO U DZIECI PROBLEMY DIAGNOSTYKI I TERAPII Hotel Mercure Kasprowy, Zakopane 15 16 marca 2013 MIEJSCE OBRAD Hotel Mercure Kasprowy,

Bardziej szczegółowo

Możliwości publikacji zbiorów danych przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej z zastosowaniem komponentów GUGiK

Możliwości publikacji zbiorów danych przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej z zastosowaniem komponentów GUGiK Możliwości publikacji zbiorów danych przestrzennych w ramach infrastruktury informacji przestrzennej z zastosowaniem komponentów GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii Publikacja danych art. 9 ust.

Bardziej szczegółowo

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY

REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY REPORT THE XII GENERAL ASSEMBLY AND SYMPOSIUM OF THE POLISH PHYTOPATHOLOGICAL SOCIETY The XII General Assembly of The Polish Phytopathological Society was held in Lublin on September 20, 2005. It was attended

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE

Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE Zapraszamy na szkolenie PODATEK VAT 2016 - NAJNOWSZE REGULACJE SZKOLENIE JEDNODNIOWE - 6 GODZIN WYKŁADOWYCH Analiza wybranych zmian w przepisach ustawy o VAT wprowadzonych w 2015 r. oraz tych, które weszły

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE

RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W POLSCE Uniwersytet Jagielloński. Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej II Ogólnopolska Konferencja Naukowa, Kraków, 4-5 czerwca 1996 RYNEK PRACY A STUDIA BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ W

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie.

Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Zarządzenie Nr 168 /2015 Burmistrza Miasta Piastowa z dnia 5 września 2015 r. w sprawie: powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w Piastowie. Na podstawie art. 182 1 pkt.1, 2, 2a oraz 8 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP)

Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) SŁUŻBA GEODEZYJNA I KARTOGRAFICZNA W OBLICZU NADCHODZĄCYCH ZMIAN Rola usług sieciowych w Małopolskiej Infrastrukturze Informacji Przestrzennej (MIIP) Autorzy: Justyna Bachowska, Łukasz Wojnowski Urząd

Bardziej szczegółowo

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż.

Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014. Prof. dr hab. inż. Program działań Sekcji Fizyki Budowli Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN w kadencji 2012-2014 Prof. dr hab. inż. Dariusz Gawin Politechnika Łódzka Program działań Sekcji Fizyki Budowli KILiW PAN

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA

PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA XI Konferencja Sekcji Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego Toruń, 27-29 września 2012r PROBLEMY KARDIOLOGICZNE OKRESU DORASTANIA Miejsce obrad Sala Konferencyjna Hotelu Filmar,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2010 r.

POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2010 r. POSTANOWIENIE z dnia 14 września 2010 r. Krajowa Izba Odwoławcza w składzie: Przewodniczący: Piotr Kozłowski po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym bez udziału stron w dniu 14 września 2010 r. w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Bazy danych GESUT i BDOT500 będą prowadzone w systemie teleinformatycznym. Baza danych GESUT prowadzona będzie dla obszaru całego kraju, natomiast

Bazy danych GESUT i BDOT500 będą prowadzone w systemie teleinformatycznym. Baza danych GESUT prowadzona będzie dla obszaru całego kraju, natomiast Uzasadnienie Projekt rozporządzenia stanowi wykonanie delegacji zawartej w art. 19 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287). Projekt

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych

Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych Perspektywy rozwoju badań interdyscyplinarnych w oparciu o zharmonizowane zbiory danych Elżbieta Lewandowicz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Katedra

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r.

Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE. z dnia 7 marca 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 marca 2016 r. Poz. 327 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I Budownictwa 1) z dnia 7 marca 2016 r. w sprawie numeru ewidencyjnego ośrodka szkolenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenia odbędą się w Hotelu Novotel (pl. Andersa 1, 61-898 Poznań) w dniach:

Szkolenia odbędą się w Hotelu Novotel (pl. Andersa 1, 61-898 Poznań) w dniach: Szanowni Państwo, Bank Gospodarstwa Krajowego, we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach skierowanych do podmiotów (inwestorów) uprawnionych do ubiegania

Bardziej szczegółowo

CONCEPTUAL MODELS OF GEOGRAPHIC INFORMATION - IMPLEMENTATION ASPECTS. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Politechnika Warszawska

CONCEPTUAL MODELS OF GEOGRAPHIC INFORMATION - IMPLEMENTATION ASPECTS. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie. Politechnika Warszawska Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 17b, 2007 ISBN 978-83-920594-9-2 ASPEKTY IMPLEMENTACYJNE MODELI POJĘCIOWYCH INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ CONCEPTUAL MODELS OF GEOGRAPHIC INFORMATION

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r.

KONFERENCJA BEZPIECZEŃSTWO PROCESOWE I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH. 21 22 maja 2015 r. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W SZCZECINIE KONFERENCJA I WYMAGANIA EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ CIŚNIENIENIOWYCH 21 22 maja 2015 r. HOTEL WOLIN Ul. NOWOMYŚLIWSKA 76 72-500 MIĘDZYZDROJE ZAPROSZENIE PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim

Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim Regulamin konkursu na hasło i logo promujące ekonomię społeczną w województwie śląskim I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO KO.ES.2714.2.2015.15 Kłodzko, dnia 27.07.2015r. Postępowanie o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na przeprowadzenie szkoleń grupowych dla łącznie 40 osób bezrobotnych, uczestników

Bardziej szczegółowo

29-30 maja 2014 r. Hotel 500, Zegrze Południowe KONFERENCJA DŹWIGI, SCHODY, CHODNIKI RUCHOME, PRZEPISY BHP I PPOŻ. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO

29-30 maja 2014 r. Hotel 500, Zegrze Południowe KONFERENCJA DŹWIGI, SCHODY, CHODNIKI RUCHOME, PRZEPISY BHP I PPOŻ. URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W WARSZAWIE KONFERENCJA DŹWIGI, SCHODY, CHODNIKI RUCHOME, PRZEPISY BHP I PPOŻ. Partnerzy konferencji: Państwowa Inspekcja Pracy Państwowa Straż Pożarna 29-30 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa

Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u. Marek Szulc , Warszawa Usługi danych przestrzennych w GEOPORTAL-u Marek Szulc 16.05.2013, Warszawa Czym jest GEOPORTAL 2? GEOPORTAL 2 jest jednym z największych projektów w Polsce, który koncentruje się na rozwoju Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce Załącznik do Zarządzenia nr 37/2014 Burmistrza Bełżyc z dnia 5 maja 2014 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 1. Iwona Chmielewska - Bełżyce

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Agnieszka Turek. Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym

Mgr inż. Agnieszka Turek. Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Katedra Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym III KONGRES REWITALIZACJI MIAST REWITALIZACJA W POLITYCE MIEJSKIEJ REWITALIZACJA OBSZARÓW POPRZEMYSŁOWYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM UWARUNKOWAŃ ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO WYBRANE STUDIA PRZYPADKÓW Kliknij,

Bardziej szczegółowo

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010

STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 STUDIA I ANALIZY EUROPEJSKIE NR 6/2010 PRZYGOTOWANY PRZY WSPÓŁPRACY PUNKTU INFORMACYJNEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ EUROPE DIRECT BYDGOSZCZ ORAZ WYŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI POŚWIĘCONYCH ZAGADNIENIOM ROCZNEJ STRATEGII

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Budowa elektronicznej administracji w ramach POIG Konferencja podsumowuj realizacj projektu pn. E-administracja warunkiem rozwoju Polski. Wzrost konkurencyjno

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

. GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO

. GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO . GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa siê pod patronatem honorowym Micha³a Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz patronatem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

Program Międzynarodowego Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2012 Politechnika Gdańska, 26-27 kwietnia 2012

Program Międzynarodowego Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2012 Politechnika Gdańska, 26-27 kwietnia 2012 Program Międzynarodowego Seminarium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego GAMBIT 2012, 26-27 kwietnia 2012 Rola Polski w realizacji programu ONZ w dekadzie 2011-2020 26 kwietnia 2012, czwartek AULA POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

Dniu Chemii 2016, który będzie składał się z dwóch części: I-Testu wiedzy o promieniotwórczości (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych),

Dniu Chemii 2016, który będzie składał się z dwóch części: I-Testu wiedzy o promieniotwórczości (dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych), Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Przemysłu Chemicznego SITPChem Oddział Cieszyn oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Cieszynie serdecznie zapraszają do udziału w Dniu Chemii 2016,

Bardziej szczegółowo

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:322074-2015:text:pl:html Polska-Opole: Usługi biur podróży, podmiotów turystycznych i pomocy turystycznej 2015/S 177-322074

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55

Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences Warszawa, Twarda 51/55 Stanisław Leszczycki Institute of Geography and Spatial Organisation Polish Academy of Sciences 00-818 Warszawa, Twarda 51/55 www.igipz.pan.pl Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo