INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY"

Transkrypt

1 Konferencja

2 AUDYTORI U/ AUDITORIU M Sala/ Roo Darczyñców Sala/Roo 200 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Sesja otwarc ia/opening sessio n Przerw a/break Sesja i panel dyskusyjn y Wspó³prac a iêdzyregionalna w raach polskiej IIP Session and Panel Interregional coope- ration in the fraework of the Polish SII O biad/ Lunch Sale/ Roos Bankietowa, Darczyñców Sesja 1. Infrastruktura Inforacji Przestrzennej Session 1. Spatial inforation infrastructure Przerw a/break Sesja 2. Geologia Session 2. Geology Przerw a/ Break 16 Sesja 3. Ochrona œrodowiska Session 3. Environental Protection Sesja 4. Bazy danych Session 4. Databases Walne Zebranie PTIP General Assebly (PASI) S potkanie towarzyski e/social eeting (do godz ) Sale/ Roos Bankietowa, Darczyñców Sala/ Roo Darczyñców 9.00 Sesja 5. Wspoaganie zarz¹dzani a Session 5. Supporting anageent Przerw a/break Sesja 6. Kartografi a Session 6. Cartography Przerw a/break Warsztaty W1/ Workshop W1 Sala/ Roo 200 Sala/ Roo 218 Sesja 7. Zastosowania orskie i œródl¹dowe Session 7. Marine and inland walters applications Sesja 8. Technologie Session 8. Technologies O biad/ Lunch Sale/ Roos Bankietowa, Darczyñców Warsztaty W1/ Workshop W Przerw a/break Warsztaty W1/ Workshop W K olacja/ Supper Sale/ Roos Bankietowa,Darczyñców Sesja 9. Kszta³cenie Session 9. Education Przejazd etro (do Centru) + autobus 128 (Novotel do Biblioteka Uniwersytecka) lub etro (do Politechnika) + autobus 118 (Pl. Konstytucji do Biblioteka Uniwersytecka) Centru Nauki Kopernik Planetariu, ul. Wybrze e Koœciuszkowskie 20 Copernicus Science Centre Planetariu Sala/Roo Darczyñców 9.00 Warsztaty W2A/ Workshop W2A Przerw a/break Warsztaty W2B/ Workshop W2B Przerw a/break Sesja zakniêcia / Closing Session Sala/ Roo Bankietowa O biad/lunch (do godz ) W1 Modele danych przestrzennych w UML i ich transforacja do scheatów GML oraz struktur baz danych UML spatial data odels and their transforation to GML schees and databases. W2 Praktyczne stosowanie wolnego i otwartego oprograowania Using free and open software.

3 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Szanowni Pañstwo, Kole anki i Koledzy, XXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Inforacji Przestrzennej odbywa siê pod patronate Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej w 2011 roku oraz patronate Jolanty Orliñskiej, G³ównego Geodety Kraju. Konferencja poœwiêcona jest g³ównie teatyce budowy infrastruktury inforacji przestrzennej (IIP) w Polsce, zgodnie z ustaw¹ o tej infrastrukturze oraz dyrektyw¹ INSPIRE. Podczas sesji otwarcia Pan Alessandro Annoni reprezentuj¹cy Wspólnotowe Centru Badawcze wyg³osi referat naœwietlaj¹cy znaczenie INSPIRE w kontekœcie Europejskiej Agendy Cyfrowej, a Pani Jolanta Orliñska przedstawi wybrane dzia³ania GUGiK dotycz¹ce IIP. Oddzielna sesja po³¹czona z dyskusj¹ panelow¹ odbêdzie siê na aktualny teat skoordynowanego rozwoju regionalnych systeów inforacji przestrzennej w raach IIP. Uczestnicy kolejnych 9 sesji referatowych bêd¹ ogli zapoznaæ siê z aktualnyi wynikai prac prowadzonych w polskich oœrodkach i œrodowiskach zajuj¹cych siê geoinforacj¹. Progra konferencji obejuje ogó³e 60 referatów. W drugi i trzeci dniu konferencji przeprowadzone zostan¹ zajêcia warsztatowe uo liwiaj¹ce pog³êbienie wiedzy geoatycznej w zakresie wi¹ ¹cy siê z IIP. Jak zwykle, uczestnicy konferencji otrzyaj¹ bogate ateria³y w postaci zeszytów czasopisa naukowego Roczniki Geoatyki wydawanego przez Towarzystwo. Przed konferencj¹ przekazane bêd¹ zeszyty 2(46), 3(47), 4(48) i 5(49), po konferencji, w I kwartale 2012 roku, przes³ane bêd¹ poczt¹ zeszyty 1(51) i 2(52). Ma nadziejê, e przyjenie i po ytecznie spêdz¹ Pañstwo czas odwiedzaj¹c Centru Nauki Kopernik Planetariu oraz uczestnicz¹c w spotkaniu towarzyski. W iieniu organizatorów konferencji yczê Pañstwu owocnych obrad, wspólnego pog³êbiania wiedzy, po ytecznej wyiany doœwiadczeñ oraz i³ych towarzyskich kontaktów. Jerzy GaŸdzicki Prezes Towarzystwa 1

4 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE Ladies and gentleen, dear colleagues, XXI Conference of the Polish Association for Spatial Inforation is held under the patronage of Polish Presidency in the European Union Council in 2011 and under the patronage of Jolanta Orliñska, Surveyor General of Poland. The Conference is ostly devoted to subjects connected with ipleentation of Spatial Inforation Infrastructure (SII) in Poland, in accordance with the Act on spatial inforation infrastructure and the INSPIRE Directive. During the opening session, Mr. Alessandro Annoni representing the EC Joint Research Centre will deliver his lecture outlining the iportance of INSPIRE in the context of Digital Agenda for Europe and Ms Jolanta Orliñska, Surveyor General of Poland will present actions undertaken by the Head Office of Geology and Cartography GUGiK to develop SII. A separate session with panel discussion will deal with current probles of coordinated developent of regional spatial inforation systes in the fraework of SII. Participants of next 9 sessions will have an opportunity to get to know current results of activities carried out by Polish geoinforation organisations and counities. The progra of the Conference covers in total 61 papers. On the second and third day of the Conference, workshops will be held providing an opportunity to extend the geoatics knowledge and develop skills as required for SII. As usual, the participants of the Conference will get rich aterials in the for of issues of the scientific journal Annals of Geoatics published by the Association. Before the Conference, issues 2/2011(46), 3/2011(47), 4/2011(48) and 5/2011(49) will be distributed and after the Conference, in the I quarter 2012, issues 1/2012(51) and 2/2012(52) will be distributed by post. I hope that you will have useful and pleasant tie visiting Copernicus Scientific Centre Planetariu and taking part in the social eeting entioned in the Conference progra. On behalf of organisers of the Conference I wish you fruitful debates, valuable exchange of knowledge and experience, and friendly social contacts. Jerzy GaŸdzicki President of the PASI 2

5 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY (poniedzialek/onday) / AUDYTORIUM/AUDITORIUM Sesja otwarcia konferencji Opening session Prowadzenie/Moderated by: prof. dr hab. in. Jerzy GaŸdzicki INSPIRE and the Digital Agenda for Europe INSPIRE w kontekœcie Europejskiej Agendy Cyfrowej Alessandro Annoni, Joint Research Centre Regulations establishing surveying and apping databases of spatial inforation infrastructure in Poland Rozporz¹dzenia ustanawiaj¹ce geodezyjne I kartograficzne bazy danych infrastruktury inforacji przestrzennej w Polsce Jolanta Orliñska, G³ówny Geodeta Kraju Conceptual aspects of regional spatial inforation systes in Poland Aspekty koncepcyjne regionalnych systeów inforacji przestrzennej w Polsce Jerzy GaŸdzicki Polskie Towarzystwo Inforacji Przestrzennej Ujêcie strategiczne zagadnieñ haronizacji w sferze IIP w Polsce Strategic Approach to the Haronisation Issues in the Polish Spatial Inforation Infrastructure Marek Baranowski, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa Testowanie roboczych wersji specyfikacji danych II i III aneksu INSPIRE Testing of draft INSPIRE data specifications for thees of the Annex II and III Janusz Michalak, Uniwersytet Warszawski Przerwa/Break 3

6 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE Sesja i panel dyskusyjny Wspó³praca iêdzyregionalna w raach polskiej IIP Session and panel Interregional cooperation in the fraework of the Polish SII Prowadzenie/Moderated by: prof. dr hab. in. Jerzy GaŸdzicki Krzysztof M¹czewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Surveyor of Mazowieckie Voivodeship Wspó³dzia³anie saorz¹dów terytorialnych w tworzeniu infrastruktury inforacji przestrzennej na Mazowszu Collaboration of local authorities to develop spatial inforation infrastructure in Mazovia Krzysztof M¹czewski Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego Wojewódzka Baza Ochrony Gruntów Rolnych jako koponent infrastruktury inforacji przestrzennej województwa dolnoœl¹skiego Voivodeship Agricultural Land Protection Database as a part of Lower Silesia spatial inforation infrastructure Toasz Figurski, Krzysztof Owsianik, Robert Pajkert Urz¹d Marsza³kowski Województwa Dolnoœl¹skiego Wykorzystanie Systeu Ma³opolskiej Infrastruktury Inforacji Przestrzennej (MIIP) w projektach zwi¹zanych z ratownictwe edyczny Using the Ma³opolska Spatial Inforation Infrastructure Syste (MIIP) for edical rescue projects ukasz Wojnowski, Justyna Bachowska Urz¹d Marsza³kowski Województwa Ma³opolskiego Rafa³ Chrustek, Grupa Podhalañska GOPR, Rabka Wdra anie wêz³ów saorz¹dowej infrastruktury us³ug inforacji przestrzennej Ipleentation of local governent nodes of infrastructure for spatial inforation services Andrzej Sabura, Leszek Litwin Instytut Systeów Przestrzennych I Katastralnych, Gliwice Uczestnicy panelu (kolejnoœæ alfabetyczna): Panel ebers (in alphabetical order) Aleksander Bielicki, Geodeta Województwa ódzkiego Surveyor of ódzkie Voivodeship Andrzej Gierasiowicz, Geodeta Województwa Podlaskiego Surveyor of Podlaskie Voivodeship 4

7 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Krystian Kaczarek, Geodeta Województwa Poorskiego Surveyor of Poorskie Voivodeship Gustaw Korta, po. Geodety Województwa Ma³opolskiego Surveyor of Ma³opolskie Voivodeship Krzysztof M¹czewski, Geodeta Województwa Mazowieckiego Surveyor of Mazowieckie Voivodeship Robert Pajkert, Geodeta Województwa Dolnoœl¹skiego Surveyor of Dolnoœl¹skie Voivodeship Obiad/Lunch Sale/Roos Bankietowa, Darczyñców Sesja 1. Infrastruktura Inforacji Przestrzennej Session 1. Spatial Inforation Infrastructure Prowadzenie/Moderated by: Jacek Jarz¹bek Zastêpca G³ównego Geodety Kraju Deputy Surveyor General of Poland Bazy danych GIS o zabytkach nieruchoych i archeologicznych jako eleent infrastruktury inforacji przestrzennej w Polsce: stan prac, aktualne probley i wyzwania w procesie wdra ania dyrektywy INSPIRE GIS databases of iobile and archeological onuents as an eleent of spatial inforation infrastructure in Poland: the actual state of works, current probles and challenges in ipleentation of the INSPIRE Directive Arkadiusz Ko³odziej, Narodowy Instytut Dziedzictwa Rola tezaurusa w kszta³towaniu interoperacyjnoœci seantycznej The role of thesaurus in creating seantic interoperability Ada Iwaniak, Iwona Kaczarek Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu Kon-Dor GIS Konsulting, Wroc³aw Polskie etadane dla I i II grupy teatycznej IIP stan w roku 2011 Polish Metadata for the I and II Theatic Groups of the Spatial Inforation Infrastructure - the State in 2011 Marek Baranowski, Instytut Geodezji i Kartografii, Warszawa Federacja Katalogów Metadanych, jako podstawa architektury us³ug katalogowych w Polsce Federation of etadata catalogues as the basis of catalogue services architecture in Poland Pawe³ Soczewski, Sebastian Podlasek, GISPartner, Wroc³aw 5

8 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE Przerwa/Break Wp³yw ustawy o infrastrukturze inforacji przestrzennych na wykorzystanie danych przestrzennych w jednostkach adinistracji saorz¹dowej Ipact of the Act on Spatial Inforation Infrastructure on the use of spatial data In Self-Governent Adinistration Units Waldear Izdebski, Geo-Syste, Politechnika Warszawska Wstêpna ocena o liwoœci zastosowania Land Adinistration Doain Model w Polsce Possible uses of Land Adinistration Doain Model in Poland: preliinary assessent Jaros³aw Byd³osz, Akadeia Górniczo-Hutnicza, (poniedzialek/onday) / Sala/Roo DarczyNców Sesja 2. Geologia Session 2. Geology Prowadzenie/Moderated by: dr hab. Janusz Michalak Model pojêciowy INSPIRE dla teatu Geologia jako wstêp do opisu (scheatyzacji) procesów hydrogeologicznych The INSPIRE conceptual odel for the thee Geology as an introduction to description and scheatization of hydrogeological phenoena Toasz Na³êcz, Pañstwowy Instytut Geologiczny Pañstwowy Instytut Badawczy Janusz Michalak, Uniwersytet Warszawski Wykorzystanie odelowania danych przestrzennych i ich transforacji (UML, XML, GML) w geologii i hydrogeologii The use of spatial data odels and their transforation (UML,XML,GML) in geology and hydrogeology Toasz Na³êcz, Pañstwowy Instytut Geologiczny Pañstwowy Instytut Badawczy Testy specyfikacji danych grupy teatycznej II i III w Pañstwowy Instytucie Geologiczny Pañstwowy Instytucie Badawczy INSPIRE Data Specifications of the Annex II and III thees: testing in the Polish Geological Institute the State Research Institute Paulina Nowakowska, Pañstwowy Instytut Geologiczny Pañstwowy Instytut Badawczy 6

9 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY 18, Przerwa/Break OneGeology-Europe jako fundaent dla danych geologicznych w INSPIRE OneGeology Europe as the foundation of geological data in INSPIRE Urszula Stêpieñ, Anna Tekielska, Joanna Przasnyska, Kail Myciuk Pañstwowy Instytut Geologiczny Pañstwowy Instytut Badawczy Interoperacyjna baza danych krenologicznych (BDK) jako integralna czêœæ infrastruktury przestrzennych danych przyrodniczych Drawieñskiego Parku Narodowego Interoperable Springs Data Base (SDB) as a part of environental spatialdata infrastructure of Drawa National Park Urszula Stêpieñ, Pañstwowy Instytut Geologiczny Pañstwowy Instytut Badawczy Marcin Stêpieñ, Uniwersytet Warszawski Badanie rozprzestrzeniania siê ska enia wód podzienych w Ostrowi Mazowieckiej przy u yciu technologii SIP Siulation of the spread of groundwater containation in case of eergency crisis for the city Ostrów Mazowiecka Paulina Koœnik, Przeys³aw Kupidura Politechnika Warszawska (poniedzialek/onday) / Sala/Roo Sesja 3. Ochrona œrodowiska Session 3. Environental protection Prowadzenie/Moderated by: dr in. Dariusz Korpetta Klasyfikacja obszarów ze wzglêdu na wybrane warunki œrodowiskowe w relacji do opadu na obszarze Dolnego Œl¹ska Classification of areas according to selected environental conditions in relation to precipitation in Lower Silesia Joanna Bac-Bronowicz, Piotr Grzepowski Uniwersytet Przyrodniczy we Wroc³awiu 7

10 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE Przerwa/Break Haronizacja danych przestrzennych dotycz¹cych transgranicznego obszaru chronionego na przyk³adzie Karkonoskiego Parku Narodowego oraz Krkonošského Národního Parku w raach projektu "Karkonosze w INSPIRE wspólny GIS dla ochrony przyrody" Haronisation of spatial data concerning a transboundary protected area on the exaple of two national parks: the Polish Karkonoski Park Narodowy and its Czech counterpart, the Krkonošský Národní Park, within the fraework of the project entitled Karkonosze in INSPIRE coon GIS for nature protection" Maria Andrzejewska, Monika Rusztecka, GRID-Warszawa Zygunt Ja³a, Karkonoski Park Narodowy Zastosowanie algorytu "pojedynczego okna" do opracowania ap teperatury powierzchni Ziei na podstawie danych satelitarnych Landsat Application of single-channel algorith for apping Land surface teperature based on Landsat satellite data Jakub Walawender, Monika Hajto, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Oddzia³ w Krakowie Próba rozpoznania ekologicznych i produkcyjnych siedlisk ³¹kowych na podstawie sezonowej ziennoœci charakterystyk spektralnych i tekstury zarejestrowanych na zdjêciach satelitów Landsat An attept to identify ecological and productive eadow habitats based on seasonal variability of spectral characteristics and texture registered on the photos of Landsat satellites Krzysztof Kosiñski, Anna Hoffann-Nidek, Teresa Koz³owska Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Ziennoœæ lesistoœci nadleœnictw Poorza od koñca XIX wieku do pocz¹tku XXI wieku Variability of forest density in forest districts of Poerania fro the end of 19 th century until the beginning of 21 st century Mieczys³aw Kunz, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu Nueryczny odel terenu w identyfikacji fragentu eandruj¹cego odcinka rzeki Drwêcy Digital terrain odel in identification of a eandering fragent of a section of Drwêca river Pawe³ Burandt, Katarzyna Gliñska-Lewczuk, Katarzyna Paj¹k, Beata ero Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie 8

11 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Sesja 4: Bazy danych Session 4: Databases Prowadzenie/Moderated by: prof. dr hab. in. Stanis³aw Bia³ousz Mo liwoœci i ograniczenia rozwoju koncepcji bazy danych topograficznych w kierunku bazy wielorozdzielczej z uwzglêdnienie przepisów ipleentacyjnych INSPIRE Developent possibilities and liitations of the concept of topographical database as a ulti-resolution one taking into consideration INSPIRE ipleenting rules Bart³oiej Bielawski, Intergraph Polska Koncepcja i studiu ipleentacji w architekturze SOA sieciowej us³ugi generalizacji inforacji geograficznej The web service for geographic inforation generalisation: the concept and ipleentation study in the SOA architecture Toasz Berus, Robert Olszewski, Agata Pilich-Kolipiñska Politechnika Warszawska Wolne oprograowanie do projektowania baz danych przestrzennych Free software for designing spatial databases Piotr Cichociñski, Ewa Dêbiñska Akadeia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Przyk³ad wykorzystania wieloÿród³owych danych i narzêdzi GIS do aktualizacji a³oskalowych baz danych o glebach Exaple of application of ultisource data and GIS tools for updating sall scale soil databases Stanis³aw Bia³ousz, Jerzy Chiel, Anna Fija³kowska Politechnika Warszawska Wykorzystanie GIS do inwentaryzacji fortyfikacji i oceny ich wp³ywu na roz³óg pól uprawnych The use of GIS to catalogue fortifications and estiate their ipact on the farlands shape Janina Rudowicz-Nawrocka, Mateusz WoŸniak Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Topologiczna struktura przestrzeni katastralnej Topological structure of cadastral space El bieta Lewandowicz Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie Przerwa/Break Walne zebranie PTIP/General Assebly of the PASI 9

12 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE Spotkanie towarzyskie/social eeting Sale/Roos Bankietowa, Darczyñców (wtorek/tuesday) Sala/Roo DarczyNców Sesja 5. Wspoaganie zarz¹dzania Session 5. Supporting anageent Prowadzenie/Moderated by: prof. dr hab. in. Konrad Eckes Fundusze strukturalne UE wsparcie dla regionalnych i lokalnych projektów geoinforacyjnych EU structural funds: support for regional and local geoinforation projects Wojciech Matela, Ma³gorzata Sypu³a, GUGiK, Warszawa Analizy przestrzenno-czasowe w GIS dla rozwi¹zywania konfliktów œrodowiskowych Spatial-teporal analyses in GIS for solving environental conflicts Konrad Eckes, Akadeia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Zastosowanie technologii wielokryterialnych w zarz¹dzaniu kryzysowy The application of ulticriteria technologies in disaster anageent Agnieszka Chojka Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie Wybrane eleenty o charakterze przestrzenny scheatu aplikacyjnego do zarz¹dzania nieruchooœciai Selected spatial aspects of application schea for real estate anageent El bieta Bielecka, Dorota Latos, Pawe³ Szura Wojskowa Akadeia Techniczna, Warszawa Mo liwoœci wykorzystania personalnej bazy danych przestrzennych SPATIALITE w praktyce górniczej Possibilities to use the SPATIALITE the personal spatial database in ining practice Artur Krawczyk, Akadeia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Geoinforacja w tworzeniu i zarz¹dzaniu oddzia³ywañ koponentów œrodowiska naturalnego na fory ochrony przyrody na obszarze Bagien Nietlickich Geoinforation in creation and anageent of the ipact of natural environent coponents on the fors of nature protection in the area of Bagna Nietlickie Beata ero, Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie 10,

13 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Przerwa/Break Sesja 6. Kartografia Session 6. Cartography Prowadzenie/Moderated by: prof. nzw. dr hab. in. Jerzy Balcerzak Przerwa/Break Hybrydowa wizualizacja kartograficzna referencyjnych baz danych typu MRDB Hybrid cartographic visualisation of ultiresolution reference databases Andrzej G³a ewski, Politechnika Warszawska Technologiczne aspekty opracowania kartograficznych zobrazowañ panoraicznych Technological aspects of creating cartographic panoraic visualization Pawe³ Pêdzich, Henryk Ga³ach, Politechnika Warszawska Analiza wp³ywu redukcji odwzorowawczych na wartoœæ wyznaczanych pól powierzchni wieloboków w odwzorowaniach równopolowych Analysis of influence of area reductions on values of calculated areas of polygons in equal-area ap projections Pawe³ Pêdzich, Politechnika Warszawska Marta KuŸa, Wojskowa Akadeia Techniczna, Warszawa Kartowanie pokrycia terenów zurbanizowanych przy zastosowaniu klasyfikacji obiektowej zintegrowanych geodanych lotniczego skanowania laserowego oraz zobrazowañ GeoEye-1 Ubran land cover apping with object-based iage classification of integrated airborne laser scanning data and GeoEye-1 iages Piotr Topalski, Piotr Wê yk, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Koentarz naukowy ap teatycznych GUGiK nowoczesne etadane teatyczne bazy SOZO i HYDRO Scientific coent of GUGiK theatic aps odern theatic etadata of SOZO and HYDRO database Zofia Szczepaniak-Ko³tun, Politechnika Koszaliñska 11

14 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE (wtorek/tuesday) Sala/Roo Sesja 7. Zastosowania orskie i œródl¹dowe Session 7. Marine and inland waters applications Prowadzenie/Moderated by: prof. dr hab. in. Andrzej Stateczny Przerwa/Break Wizualizacja 2/3D podwodnego akwenu dla potrzeb wykonania precyzyjnych anewrów jednostek p³ywaj¹cych 2/3D visualization of underwater view for execution of precision aneuvers of floating bodies Andrzej Stateczny, Izabela Bodus-Olkowska Akadeia Morska w Szczecinie Mobilny zestaw radarowy jako Ÿród³o inforacji przestrzennej na potrzeby onitoringu ruchu na œródl¹dowych drogach wodnych Mobile radar set as a source of spatial inforation for the needs of traffic onitoring on inland waterways Witold Kaziierski, Akadeia Morska w Szczecinie Wp³yw prêdkoœci jednostki hydrograficznej na dok³adnoœæ uzyskanych odeli dna The ipact of the hydrographic ship's velocity on the accuracy of seabed odels Wojciech Maleika, Micha³ Pa³czyñski Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Ocena funkcjonalnoœci oprograowania ArcGIS i ERDAS IMAGINE w aspekcie przestrzennego planowania sensorów obserwacyjnych Evaluation of functionality of ArcGIS and ERDAS IMAGINE progras in the aspect of spatial planning of observation sensors Jacek ubczonek, Akadeia Morska w Szczecinie Wizualizacja œcian nabrze y za pooc¹ obrazów sonaru skanuj¹cego na potrzeby geoinforacyjnego systeu ochrony portu Visualization of quay walls by eans of scanning sonar iages for the needs of a geoinforation port security syste Natalia Wawrzyniak Zachodniopoorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Grzegorz Zaniewicz, Akadeia Morska w Szczecinie 12

15 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Sesja 8. Technologie Session 8. Technologies Prowadzenie/Moderated by: prof. nzw. dr hab. in. El bieta Bielecka Wydajna us³uga przegl¹dania danych na potrzeby INSPIRE za pooc¹ technologii WMTS Web Map Tile Service Efficient data viewing service for the INSPIRE needs by eans of WMTS technology - Web Map Tile Service Marek Brylski, Alina Kiecik, Sebastian Janeczek, ukasz Baraniak, Intergraph Polska Chris Tweedie, ERDAS, Pty. Ltd. Interoperacyjnoœæ danych w praktyce: probley haronizacji nazw jednostek adinistracyjnych w rejestrach publicznych Interoperability of data in practice: probles with haronization of naes of adinistrative units in public registers El bieta Lewandowicz Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie Alicja Packa, Warszawskie Przedsiêbiorstwo Geodezyjne Wykorzystanie oprograowania open source w poiarach bezpoœrednich na przyk³adzie systeu Quantu GIS The use of open source software in surveying on the exaple of Quantu GIS Micha³ Bednarczyk, Jacek Rapiñski Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie Modelowanie trójwyiarowe budynków lotniska Dajtki- Olsztyn w aplikacjach Autocad Civil 3D i Google SketchUp 3D odeling of buildings at the Dajtki-Olsztyn Airport in Autocad Civil 3D and Google SketchUp applications Bart³oiej Oszczak, Dariusz Tanajewski, Ada Haraciñski, Mateusz Kliczuk Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i zastosowanie odelu grawitacji" w badaniu atrakcyjnoœci obszarów niezainwestowanych Construction and application of a gravity" odel in the study of attractiveness of undeveloped areas Micha³ Dobrzyñski, WS ATKINS Polska Przeys³aw Kupidura, Politechnika Warszawska 13

16 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE Przerwa/Break Przetwarzanie w churze a INSPIRE Cloud coputing and INSPIRE Agnieszka Chojka Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie Nueryczny odel terenu jako podstawa do opracowania analiz przestrzennych Digital terrain odel as a basis for spatial analyses Katarzyna Paj¹k, Monika Biry³o, Magda Lubowiecka Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie (wtorek/tuesday) Sala/Roo Sesja 9. Kszta³cenie Session 9. Education Prowadzenie/Moderated by: prof. dr hab. in. Wojciech Pachelski Kszta³cenie w zakresie geoinforatyki na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej w Olsztynie propozycje prograowe specjalnoœci na studiach drugiego stopnia Geoinforatics education at the Faculty of Geodesy and Land Manageent in Olsztyn the outline of Msc curriculu Micha³ Bednarczyk, Kail Kowalczyk, Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie Prace dyploowe studentów Politechniki Œl¹skiej jako Ÿród³o zasilania pañstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego Master theses of students of the Silesian University of Technology as a source feeding the state geodetic and cartographic resource Violetta Soko³a-Szewio³a Politechnika Œl¹ska Piotr Pachó³, WODGiK, Katowice Œwiatowy Dzieñ GIS analiza obchodów w Polsce i jego znaczenie w edukacji geograficznej The international GIS Day and its iportance for geographic education: a case study of Poland Mieczys³aw Kunz, Uniwersytet Miko³aja Kopernika w Toruniu 14

17 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY Nieaterialne aspekty przestrzeni iejskiej o wykorzystaniu GIS w warsztacie urbanisty Hidden aspects of urban space GIS usage in urban planner training Ma³gorzata Hanzl, Politechnika ódzka Kierunki badañ zastosowania technologii GIS w ochronie œrodowiska: analiza polskiego czasopiœiennictwa naukowego Research directions of GIS technology application in environental protection: analysis of polish scientific journals Ma³gorzata Gajos, Edyta Sierka, Uniwersytet Œl¹ski, Katowice Przerwa/Break 15

18 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE WARSZTATY, (wtorek/tuesday) Sala/Roo DarczyNców Warsztaty 1: Modele danych przestrzennych w UML i ich transforacja do scheatów GML i struktur baz danych UML spatial data odels and their transforation to GMLschees and databases Prowadzenie/Moderated by: dr hab. Janusz Michalak, Uniwersytet Warszawski Wyk³adowcy/Lecturers: dr in. Agnieszka Chojka, dr in. Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska Uniwersytet Wariñsko-Mazurski w Olsztynie dr in. Zenon Parzyñski, Politechnika Warszawska Wprowadzenie Janusz Michalak 2. Ró nice poiêdzy jêzykie zapisu danych i jego dziedzinow¹ aplikacj¹ Janusz Michalak 3. Wprowadzenie do odelowania inforacji przestrzennej etodyka MDA i diagray klas UML Agnieszka Chojka 4. Przegl¹d standardów i narzêdzi wykorzystywanych do odelowania inforacji geograficznej Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska Obiad/Lunch Sala/Roo Bankietowa Scheaty aplikacyjne UML regu³y budowy, przyk³ady Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska 6. Budowa scheatu aplikacyjnego GML regu³y budowy, narzêdzia, przyk³ady Agnieszka Chojka 16

19 INFORMACJA PRZESTRZENNA DLA POLSKI I EUROPY 7. Transforacja scheatu aplikacyjnego UML do scheatu aplikacyjnego GML wyagania, ograniczenia, wybrane narzêdzia Agnieszka Chojka 8. Scheaty aplikacyjne UML do rozporz¹dzeñ ustawy o IIP przyjête zasady i przyk³ady Zenon Parzyñski Przerwa/Break Zastosowanie etodyki MDA wybrane zagadnienia transforacji scheatów aplikacyjnych UML do struktur relacyjnych baz danych Agnieszka Zwirowicz-Rutkowska 10. Najczêœciej pope³niane b³êdy w odelach UML dla scheatów aplikacyjnych GML Janusz Michalak 11. Scheaty aplikacyjne teatów aneksów II i III dyrektywy INSPIRE Janusz Michalak Kolacja/Supper Sale/Roos Bankietowa, Darczyñców Centru Nauki Kopernik Planetariu Copernicus Science Centre Planetariu ul. Wybrze e Koœciuszkowskie 20 Pokaz Niebo nad Warszaw¹ i pokaz filu Czarne dziury. Podró w nieznane. Skay over Warsaw" display and Black Holes Journey into the Unknown" fil show.,, (Sroda/wednesday) Sala/Roo DarczyNców Warsztaty 2: Praktyczne stosowanie wolnego i otwartego oprograowania Using free and open software Prowadzenie/Moderated by: dr in. Ada Iwaniak, Uniwersytet Przyrodniczy we Wroclawiu Wyk³adowcy/Lecturers: gr in. S³awoir Bury, Kon-Dor GIS Konsulting, Wroc³aw gr in. Przeys³aw Malczewski Wojewódzkie Biuro Urbanistyczne we Wroc³awiu 17

20 SPATIAL INFORMATION FOR POLAND AND EUROPE Konfiguracja us³ug WMS w oprograowaniu GeoServera z wykorzystanie plików SLD Configuration of WMS services with the use of GeoServer software and SLD files 1. GeoServer ogólnie, dostêpne wersje akrualne, strona z dostêpe 2. Logowanie i panel adinistracyjny GeoServer w wersji SLD Styled Layer Descriptor of the Web Map Services standard OGC 4. Styling w GeoServerze przygotowanie plików SLD dla zastosowania w GeoServerze 5. Tworzenie plikow SLD przy poocy oprograowania Desktop 6. Dodawanie i edycja styli w GeoSerwerze Przeys³aw Malczewski Przerwa/Break Wykorzystanie oprograowania QGIS jako klienta geoinforacyjnych us³ug sieciowych Using QGIS software as a custoer of geoinforation network services 1. Pod³¹czenie us³ug w Quantu GIS 2. Us³uga OGC 3. Nak³adanie us³ug z ró nych serwerów WMS 4. Inne us³ugi 5. Pobieranie danych Open Street Map 6. Podsuowanie S³awoir Bury Przerwa/Break Sesja zakniêcia konferencji Closing session Prowadzenie/Moderated by: prof. dr hab. in. Jerzy GaŸdzicki Obiad/Lunch Sala/Roo Bankietowa 18

. GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO

. GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO . GEOINFORMACJA DLA KAZDEGO XXII Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa siê pod patronatem honorowym Micha³a Boniego, Ministra Administracji i Cyfryzacji oraz patronatem organizacyjnym

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH

ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Szanowni Pañstwo, Kole anki i Koledzy, XXIV Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa siê pod patronatem honorowym Panów Andrzeja Halickiego,

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa

ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI. Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE. Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2010 GEOMATYKI Metodyka i technologia budowy geoserwera tematycznego jako komponentu INSPIRE Tom VIII Zeszyt 3(39) Warszawa PROPOZYCJA ZASAD POLSKIE

Bardziej szczegółowo

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR

PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY UCZONY, WYCHOWAWCA, ORGANIZATOR I SPO ECZNIK PROFESSOR JERZY GA DZICKI A PROMINENT SCIENTIST AND EDUCATOR Profesor Jerzy POLSKIE GaŸdzicki TOWARZYSTWO wybitny uczony, INFORMACJI wychowawca, organizator PRZESTRZENNEJ i spo³ecznik ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 2 7 PROFESOR JERZY GA DZICKI WYBITNY

Bardziej szczegółowo

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk.

Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS. Joanna Duda Izabella Stach. Monika Kucharczyk. MarDruk, Marcin Herzog www.mardruk. BIULETYN WYDZIA U ZARZ DZANIA BULLETIN OF THE FACULTY OF MANAGEMENT REDAKCJA EDITORIAL BOARD Joanna Duda Iwona Skalna Izabella Stach ZDJÊCIA PHOTOS Joanna Duda Izabella Stach T UMACZENIE NA JÊZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 5

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 5 Inicjatywa POLSKIE OWS-5 TOWARZYSTWO kolejny etap rozwoju INFORMACJI i haronizacji PRZESTRZENNEJ specyfikacji OGC... ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 TOM VI ZESZYT 5 65 INICJATYWA OWS-5 KOLEJNY ETAP ROZWOJU I HARMONIZACJI

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 Model kszta³cenia stacjonarnego POLSKIE TOWARZYSTWO i ustawicznego w INFORMACJI zakresie systemów PRZESTRZENNEJ geoinformacyjnych na PWr. ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 7 MODEL KSZTA CENIA

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4

ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 4 Syste zarz¹dzania POLSKIE danyi wysokoœciowyi TOWARZYSTWO LPIS, INFORMACJI TBD i SMOK PRZESTRZENNEJ zgroadzonyi w PZGiK ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 TOM VI ZESZYT 4 83 SYSTEM ZARZ DZANIA DANYMI WYSOKOŒCIOWYMI

Bardziej szczegółowo

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp

OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS. Wstêp POLSKIE TOWARZYSTWO Obiektowa analiza INFORMACJI obrazów PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI GEOMATYKI 2006 m TOM IV m ZESZYT 3 11 OBIEKTOWA ANALIZA OBRAZÓW OBJECT-BASED IMAGE ANALYSIS Joanna Adamczyk Katedra Urz¹dzania

Bardziej szczegółowo

Szanowni Pañstwo, Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego

Szanowni Pañstwo, Barbara Kudrycka Minister Nauki i Szkolnictwa Wy szego Szanowni Pañstwo, mam ogromn¹ przyjemnoœæ zaprezentowaæ Pañstwu folder ilustruj¹cy efekty projektów realizowanych w ramach instrumentów finansowych Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie

Agnieszka Chojka. Katedra Geodezji Szczegó³owej, Wydzia³ Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytet Warmiñsko-Mazurski w Olsztynie ADAPTACJA TECHNOLOGII POLSKIE MDA TOWARZYSTWO DO BUDOWY SYSTEMU INFORMACJI GEOINFORMACYJNEGO PRZESTRZENNEJ NA POZIOMIE GMINY ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 5(35) 25 ADAPTACJA TECHNOLOGII MDA

Bardziej szczegółowo

KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA I GEOLOGII GEOINFORMATION EDUCATION FOR STUDENTS OF MINING AND GEOLOGY.

KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA I GEOLOGII GEOINFORMATION EDUCATION FOR STUDENTS OF MINING AND GEOLOGY. KSZTA CENIE POLSKIE W DZIEDZINIE TOWARZYSTWO GEOINFORMACJI INFORMACJI NA KIERUNKU GÓRNICTWA PRZESTRZENNEJ I GEOLOGII ROCZNIKI GEOMATYKI 2009 m TOM VII m ZESZYT 3(33) 75 KSZTA CENIE W DZIEDZINIE GEOINFORMACJI

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI 2003 GEOMATYKI. Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych. Janusz Michalak. Tom I Zeszyt 2 Warszawa

ROCZNIKI 2003 GEOMATYKI. Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych. Janusz Michalak. Tom I Zeszyt 2 Warszawa POLSKIE TOWARZYSTWO INFORMACJI PRZESTRZENNEJ ROCZNIKI 2003 GEOMATYKI Podstawy metodyczne i technologiczne infrastruktur geoinformacyjnych Janusz Michalak Tom I Zeszyt 2 Warszawa ZESPÓ REDAKCYJNY EDITORS

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIA TRANSPORTU MI DZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA THE TRANSPORT OF THE 21 st CENTURY MATERIA Y KONFERENCYJNE CONFERENCE PROCEEDINGS BIA OWIE A 21 24 wrze nia 2010 Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego

ukasz Wojnowski Administrator Sieci Departamentu Geodezji i Kartografii w Urzêdzie Marsza³kowskim Województwa Ma³opolskiego PRZETWARZANIE POLSKIE CHMUROWE TOWARZYSTWO W GIS NA PRZYK ADZIE INFORMACJI MA OPOLSKIEJ PRZESTRZENNEJ INFRASTRUKTURY... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 6(42) 131 PRZETWARZANIE CHMUROWE W GIS

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO 5. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE N o 15 listopad 2001 ADRESY INTERNETOWE: http://www.npk.gov.pl/wiadomosci http://www.amu.edu.pl/fundacja/granty

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA

STRUKTURA SYSTEMU GEOINFORMACYJNEGO Z Ó SUROWCÓW SKALNYCH ZA O ENIA Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Nr 132 Politechniki Wroc awskiej Nr 132 Studia i Materia y Nr 39 2011 Jan BLACHOWSKI, Justyna GÓRNIAK-ZIMROZ, Leszek JURDZIAK, Witold KAWALEC, Katarzyna PACTWA*, Joanna

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska**

KALENDARIUM. Informacje o przysz³ych wydarzeniach* Opracowa³a Barbara bikowska** w tym opracowanie Europejskiego Statutu Fundacji (European Foundation Statute); poprawienie warunków transgranicznej i miêdzynarodowej dzia³alnoœci fundacji, m.in. wyrównywanie zasad opodatkowania fundacji

Bardziej szczegółowo

Adam Doskocz, El bieta Lewandowicz

Adam Doskocz, El bieta Lewandowicz ANALIZA PROCESU POLSKIE KSZTA CENIA TOWARZYSTWO Z ZAKRESU GEOMATYKI INFORMACJI W RAMACH STUDIÓW PRZESTRZENNEJ PODYPLOMOWYCH... ROCZNIKI GEOMATYKI 2010 m TOM VIII m ZESZYT 1(37) 37 ANALIZA PROCESU KSZTA

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE WOLNEGO OPROGRAMOWANIA DO BUDOWY US UG KATALOGOWYCH IMPLEMENTING CATALOGUE SERVICES USING FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE.

WYKORZYSTANIE WOLNEGO OPROGRAMOWANIA DO BUDOWY US UG KATALOGOWYCH IMPLEMENTING CATALOGUE SERVICES USING FREE AND OPEN SOURCE SOFTWARE. Wykorzystanie POLSKIE wolnego TOWARZYSTWO oprogramowania INFORMACJI do budowy us³ug PRZESTRZENNEJ katalogowych ROCZNIKI GEOMATYKI 2008 m TOM VI m ZESZYT 7 15 WYKORZYSTANIE WOLNEGO OPROGRAMOWANIA DO BUDOWY

Bardziej szczegółowo

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii

Robert Olszewski, Anna Fiedukowicz. Politechnika Warszawska, Wydzia³ Geodezji i Kartografii, Zak³ad Kartografii EWALUACJA METODYKI POLSKIE PROWADZENIA TOWARZYSTWO ANALIZ PRZESTRZENNYCH INFORMACJI W PRZESTRZENNEJ WIELOREPREZENTACYJNEJ... ROCZNIKI GEOMATYKI 2013 m TOM XI m ZESZYT 5(62) 87 EWALUACJA METODYKI PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych

Kompendium infrastruktur danych przestrzennych Czêœæ I skróconej wersji polskiej podrêcznika Developing Spatial Data Infrastructures: The SDI Cookbook Kompendium infrastruktur danych przestrzennych GSDI, wersja 1.1, 2001, pod redakcj¹ Douglasa D. Neberta

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 3 Studium Podyplomowe POLSKIE TOWARZYSTWO Zastosowanie SIP INFORMACJI w leœnictwie PRZESTRZENNEJ i ochronie przyrody ROCZNIKI GEOMATYKI 2004 m TOM II m ZESZYT 3 37 STUDIUM PODYPLOMOWE ZASTOSOWANIE SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeÿby terenu i interpretacji budowy geologicznej

Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeÿby terenu i interpretacji budowy geologicznej Zastosowanie numerycznego modelu terenu do wizualizacji rzeÿby terenu i interpretacji budowy geologicznej Jerzy Nita*, Zbigniew Ma³olepszy*, Ryszard Chybiorz* Przegl¹d Geologiczny, vol. 55, nr 6, 2007

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE GEOINFORMATYCZNE W REALIZACJI DYREKTYW I KONWENCJI UE

TECHNOLOGIE GEOINFORMATYCZNE W REALIZACJI DYREKTYW I KONWENCJI UE Technologie geoinformatyczne POLSKIE TOWARZYSTWO w realizacji dyrektyw INFORMACJI i konwencji PRZESTRZENNEJ UE w zakresie informacji... ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 1 185 TECHNOLOGIE GEOINFORMATYCZNE

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3

ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 Trendy i problemy POLSKIE rozwoju TOWARZYSTWO systemów i zastosowañ INFORMACJI geoinformacji PRZESTRZENNEJ w samorz¹dzie ROCZNIKI GEOMATYKI 2007 m TOM V m ZESZYT 3 159 TRENDY I PROBLEMY ROZWOJU SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO

WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO WIADOMOŒCI KRAJOWEGO PUNKTU KONTAKTOWEGO N o 6 (42) czerwiec 24 6. PROGRAMU RAMOWEGO UNII EUROPEJSKIEJ GRANTY EUROPEJSKIE ADRESY INTERNETOWE: http://www.kpk.gov.pl/gr_europ/ http://www.grantyeuropejskie.pl

Bardziej szczegółowo

CARTOGRAPHIC ACTIVITIES IN POLAND

CARTOGRAPHIC ACTIVITIES IN POLAND INTITUTE OF GEODESY AND CARTOGRAPHY Polish National Committee for International Cartographic Association CARTOGRAPHIC ACTIVITIES IN POLAND _ 2011 2014 NATIONAL REPORT Presented to the 16th General Assembly

Bardziej szczegółowo