& 1" F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia ... ":'"""""

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "& 1" F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia ... ":'"""""...---..."

Transkrypt

1 (~na rtlu~,ru or t-",,,... le.na ~ H. j t n.lu;t) w.clc:!::d: 80es. :r U:L lit :." c.f.lc ~ł' ~iw: A }\,.' r?.. S:t~'a'~ enlaa &1, la redzj. Al.. JtC!(h l:e:l..ł::ł Cl\ 2li.. Slk. 41, Cllill roll..ę.lo "r Fonto P.R.O. fos94, y U'()$2. C!Cl ccm J H ~r Red. przvin,uie od 5-6 L r rzes. poe.d.: Mlu.z (Clłl.. ijst. i.ł1(1 r, Art. listó\\anonimqutl'ch. POlliil ł013:ę łig.2:. 27 g, nie \mj(~szcza się Nale:i ność p oeltowa i_all~" -_li\lbi opłacona rvc2shem., 1M S & 1" F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia akta a sict - '1.:.... ":'""""" st Przy przyst ku Klllei D: azdowej Ł ~ ork'ow. zawiadamia pp. Abon~nt6w,że w' gmrc"-tu telefon6w,al. Kościuszki Nr.12~ cod~ien" nie w godzinach od' 9 do : z wyjątkiem świąt - udzielane będą objaśnienia i urządzane.będą pokazy, jak naleiy łąc:zyf się i n~: dawac numery po uruchomie... niu automątycznej centrali" te~efonicznej.'..'... PP. AbonenCi powinni:wewłaśnyniiriłeresie' :zawczasu zaznajamiać, się t,... uży \,\'aniem l'eh~fonów automatycznych,: by po uruchomieniu nowej c~ntrali uriik:ńąć nieporo'2:umień wskutek nieumiejętnego obchodzenia się z aparatami;,,. Polecając PP._ Abonentom" dla łaskawego dokładnego przestudjowania. prz~,:" pisy użycia aparatów, umieszczone na str. Vll nowego spisu abonentów,. prosimy o soby zainteresowane o łaskawe 'odwiedzanie urządza.nych pokazówfna których mo.. zna zopoznać się dokładnie z łączeniem oraz poinformować się o.zmianach nume" rów telefonicznych na S-cyfrowe.. lnforma\..je dotyczące użycia t~lefonów automatycznych oraz zmian numerów są udzielane również telefonicznie ~ telefon Nr i b Centrala automatyczna będzie uruchomiona w lv.ym kwartale Nr. r. o czem nastąpią zawczasu osq~ne ogłoszenia.. Ódf, Targowa 63. 1~f[;łosz.eni~; 11 wejśce, ; Hc~ąc' od 'V</odnego Rynku' Codziny: 1,1-1' i oprócz sobót 'niedziel i. ponied!ł. J. 1~. Zllll. ["Z.'.'. S zaopatrzyć się w mundurki Łódź" P:01rko~s~a 112. U szkolne oraz szynele. (róg Głównen Na. nadchodzący sezon sa:kolny polecam wielki wy bór.lnundurk6w szyneli, czapek oraz ozn.ak t palt.i wszelką gal'derobę;wyrób własny Pierwazorzęd.. :na robota. Ceny koriku"rerrcyjne. -- _:-. D Z,.. ' d n nast.ccp nych Pierw8zyfilin zna5ze~o tegoroczne~o. przebojowego rep~ttuaru..' Najpotężniejsze,arcydzieło filmowe amt'!rykańskiej wytwórni "First National"" =: fe M KrEL Poe. pruą.tłlw. og~,4 po,p,'). w lob. i ai.dl.,og.,. 3:2.. pol, Wielkaepopea miłosna na tle światowej wojny, realizacji słynnego George'a. Fitzmaurice.. W roli ffancus~iej wieśniaczki W roli kapitana.. eskadryangielskieł [lny mlljsc~orrnaine czaruj ąca L rasowy C!, Wielki orkiestra symfoniczna pod dyrekcją A. CZUDN~WSKEGO. Erotyczno-życiowy ': dramat, p. t.,,'i~. nalirle!ui[a" W rolach. glo~nych... " S... - D awno niewidziany ulubilnitu: w ś.lata salonowo"sensacyjny,m dramacie p. t.. ' Agnes. Peteręon, M02żu fi hin, Vera SchmitterHiw, Józef Roweńsld,.Kow. Samborski Nadprogram F AR. S A " Nadprogram FARSA. :-::-: Wyświetla.ją jednocześnie Kino-teatry' "Woulewil-Corso

2 .. R.OZWO.t"," Nied.. ziela t S września, 1929 roku Nr ,,,,.L"===============:==================~~~================~:===========================~~i============:=.. ~.' i,;' -~ ';; n'... --_ ::.==="p_'~' bfit poł.ó"~ W p Heji 1 -o S jej ~JrllJ li B[~i ~U~U y[~. U i~li~ni Wykryto. LWOW ~ (Tel. wt). Władzom bez.. pieczeństwa udało się w~kryć r i przytal?a~. więks~ą część :l.amachowcow, ktorzy tydz~en temu Jpowodowali wybuch bomb na Targach Wschodnich, 'oralt: na dwor~u Głównym.,'". Dzięki przypadkowi.. f>alioia dqwiedziawszy się przypadkowo, iezamachowcy zebrali się wieczorem w jednym z,domków około cmentarza Łyczakow",ąkiego, z wielką ostrożnością otoczyła ten dom i w.targnęła doń. W domku zastano!2 mlodyc.h ukraińców. Badanie. PQlta,trzymaniuich. rozpoczęto badanie. Podczas badaniaokazalo się, że dwuch :li zat:rzydiinych: Martyniuk i Oniuko nc nie mają wspólnego ~e $prawą zamachowców, wobec czego wypuszczono ich na wolność~ Razem 22.. thw Dzje~ięciu innych badano od wc:lora'j", 6zego wiecz-ora do" dziś rana. Z calą stano w.. ~zościąstwierdzono, że wszyscy oni należą, do U.' o. W. (Ukraińskiej Organizacji Wojskowej) i że brah udział w zamachu bom.. bqw ym na Targach Wschodnich., fil r Główny winowajca. Ja~kol~iek ~Jed+two. "prowa4z9~~' było w największej tajemnicy uifało się dowiedzieć, że największą rolę w zamachachodearal student Ukrainiec, niejaki Osip. Kiryluk, któ;. rego wczoraj z całą grupą zatrzymano. ; Usta.. lano rownież, że Michał' Seremczak, żatrzy,.. m~my podczas eksplozji bomby w jego, ręku należał ro.wnież do tej samej organizacji. Ruwnle!" / Przyłapano także osobnikat któryoddął walizkę, z bombami na przęchowanie na Tar.. który podobną gach \Vschodnicą1 ora1:tego t walizkę z bombami zostawił na dworcu ko'" lejowym~,. Materjały obtią:i:ająte...' Przy zamachowcach znaleziono. bardzo komprqn1itujące pap~erył świadczące najwy~ raźniej o ich udział. zarówno w U" O. W. jak i w organizowaniu zamachów bombowych". W'ykrycie większej części uczestników zamachu wywołało w ielkie wrażenie w całym Lwowie. Na L6qzkicll ~o10j.kach ~Rt)~kłąd j~zdy pocią~ów osobowych Ł~ ':,~!,E! K.O. ;ta Upj~chl r Ł6d~.. Alęk~andr4w J,Ł~di"Ruda /ruł$~yn. ~ dpięm16 b! m" ~mie.'! niony zostaje jak nast~puje.:... ~$!W;~~i'" E. ~.lf>t,~-m,,,, mm V' ąar ~ ~łjtl~d;ijwll ~~~>da WariZl MS.. ii WALUTY i DEWZY, Dolary gotówkowe Belgia 123,95 Holandia Londyn N. Jork. 8,90 Paryż Praga Szwajcarja 171 f 775 \:/!ochy 46,65 Tendencja słaba.. GELDA ZBOŻOWA. P O Z N A N. Żyto, 24,25-25,25 Res:da notowal1 bez zmiany. Usposobienie. ogólne spokojne. 19-ta Pols'~a ństwowa Loterja KlaSDWa V.klasa, '1 dzień zł zł zł. -' ~t COO zł,..." # 3000 d. ~ t zł -.3 ] J ! t20559 ł U zł. - J ł lł4ł; ; u )22 l{;l ł6q..,.. - Plączą się.. Zatrzymani zamachowcy pląc%ą się obciąża. w zeznaniach, co ich jeszcze w ięcej Doj~zdovvych ' 1) Qi 1~ t6di!.. Alekslndrów podągi lpkalne Łódż~Zabieniec odchodzić hę.. clą: z ŁODll: o godz. 635, 6.55, , , i t. d, do godz~ 2155,' ' ~ ZAEUEr~CA: o godz. 6.5, 7JO, ' 7.50 f i t. d. do/godz natom~;łst specjale ne pociągi Łćdź-l{ochanó\vek "ostają WlcO~ fane. j' wj... ~-_, Dalsze dochodzenie trwa.., Wbrew wiadomoici jednego z porannych pism warszawskich min. Składkowski nie br.~ udziału w śledztwie~prowadzonem przeciw aresztowa.nyill. ~a~chowcqn~ xa. M.'. 2Hi!\;; ; "'. J L 4 cz r cit Człowiek. wogóle. a łodzianin w SZCZf!ł.. gólności' całe życie czegoś się uczy.. Dogt,.. niamy Europę i dlatego mamy ciąglepracy,po, uszy. Naucży!iśrny się ~ iuż k.ierować autem, nastawiać radjo. chodzić między be" toniarkami - i czekać. na lepsze czasy.. Obec nie 'nabier.my ro'zpędi.t do:tiówego$koku na drodze. Niebawem "miasto nasze otrzyma automatyczne ~el&fqny. Bylibyamy w prawdzł.. wym kłopocief gdyby nu;; Zarząd' Telefonów o Łódzkich, - ktql'y vlswoimnowym ~machn przy. ul. Aleje Kosciu&zid. un:t\dzil skrócony 'kurs --,nauki łączenia się aparatamh automa:" ty(/!zn~mi. Wybrałem s.ię wczoraj do tej naj.. nowocześniejs:t~j szkoły, - uśmiechajijc się ~ po drodze 'ironicznie, Ba,myśl, że mnie stareg() łodzianina, chcą uczyćkrędć.okazl\lo się jednak, 2e byłem w grubym. hłędzie. te Dailepszą poglądową metodą nauczopo. mnie, \Y: kil!ói mifi\lt óbćhodzę-nui:,si.~ i'~płlra.te~ automa:t;yj!znym,c() zni -lapewnq-' i"oszczł,b;j w przys:r:tości wiele nerwów i zgryzot.,t)':,;,. W chodżę z dyręjdorem: oddziału ]6d,- kiego P. A. S. T~ ~ do wielkiejpoctgklllni W nowym - gmaehq, idłi~ na łlt()łii1ek~ta.. wiopqsz.ereg ~utom,atycznych tęlęfonow.. - Przęd.ews1.ystkiem neleży poditieść s!uchawkę zwidelek j,....;"... ~ac2.yna mi' Wy.. jaśniać technikę połąezeńdyr_ Ulejski' "... '. - Ja już to umiem na pam:ęćł ---->przerywam mu, podchod:,ę doaparatu,podnos2:ę słuchawkę i nakręcam numer telefonu. ~toją", i cego na sąsiednim stole. W~dZęł że aparat 2) na 1", Ł6dz-Tuszyn jest wolny, a jednak. nikt się nie zgła.sza. uruchomiony zostaje pocit;.g lokalny Łódź- Starym. a pows:zechnie '. pr"'yjętym :z;wyęzajem Ruda poeług następującego rozkładu: zaczynam nerwowo pukać w widełki. Dytek! ~~,''...ł W Ł""'-..!!"J': l' 7 15 'S '>;' t d " 'tor wzrusza ram;onami f uśm. iecha się dy skr.e. t- VU,l!l~llołl.li &o '.> u...,:. goaz., J Jf l. 2 ł 15 r)1 & "" '.'. nie, J.:;r?er:ywa mi zabawę.' i tłomaczy!.";:,. '. f&'.,. l.';).. ~dr...! H d d - f'ewno pan uważa, że autorn~t. nic ~ lazm Z nu :J: go z. 6.45, 7.45 J 8.45 i t. d". t A "'1.. do godz ne war. tymczasere wna Jest wy ą"cjnie po pańskiej stronie. rrzecież po Zdj~CłU,.łu. Pc ciągi ź~ś dal{';kobieżnełódi;.tuszyn chawki trzeba zac:lekać na przeciąglysygna odchodzić będą:, $tac.ji, że gotowa jest przeprowadzić półi\cz:e.. Z Łodzi do Tuszyna; godz.6a5. 7A5, 8.4Ś" nie i dopiero potem zacząćktęcić~ A nast.ępi t. d, do godz~ nie po co pan puk.,.! W widełki~ Gniewa,.ię Z Tuszyna do.triazi: godz. 6.40, 7.50, 8.50 pan za martwy automał,który W dod~tk:u i t. d. do godz jest Bogu ducha winieni Pro$zę jeszc~e' ra.z H.oz kład jazdy pozostałych pociągów na od początk.u... ' wsxystlclch linjach p~zostaje,nadal' bez zmia~ Tym' razem' trzymam nerwy nawod~y ny. ina chwilę już roz.mawi!amz telefonistką, która podeszła do prawidlówo.. wkręconego" aparatu,'. '.'.. Ś łętokradttwo... GRYBOW, (a. wr)okrariziono tu~, tai kapliczkęptiy ul.. Węgierskiej. Złoczyńcy unieśli cenne' vota, jak dwa złote zegarki damskie, łańcuszek również' zloty, jedno zlote serce, oraz sznur korali prawdziwych., Wartość' sktad7.1onych precjoz.ów okrcila się na dqść poważną umę., co Przy dole.guwc$~iath <~o~ądkowo-kiiz'" kowych,l~ bfakuapetytułatonji kiszek. w:z:dęciachł zgadze) oc bijaniach, ogólnemu podrażnieniu, bólach gtowy migre'nowych zastosowanie 1-2 ~zklanek naturalnej wody, 9:orzk~ej Frandszk:ajózefa wywołuje doskon~{e opróź: nie nie przewodu po:,,-artr1owegpopinje S pi~ " talne wykaz,uif11' że nawet. phłqżnie, c.horzy chętnie biorą v. cdęfi"r;,n~!~2:t;(';;~ JÓz~ fa i czuią potem znaczną dłlę. Żądać w apte~ i drosl '. ;Pó minucie própuięsię połączyć ż zaję. tym,apar:i.fem,. Me'ch~lniz'mnadaje prźerywa- l)t sygnał,na znak. że. uriakręc:lny" ntu:qer chwilowo rozmawia z kimś innym. Yrzeprowach;am jeszcze s:r:ereg d alszy d: pró? ~i ć~ic~e.ńfrobiąc"c~ra2;mniej błędó~ l4nlel Węcej PO kwadranse opuszczam gmaci.l ~~lefonqw, ~.du1mą 'i pewnością siebie' dokoła. Otonależ;ę dotych nielicznych, którzy panują już w,.całości nar{ autom.atycznym telefou~rn. Nię. j~~temjędiląk. ęgoistą i niechtę być unikate.m.. ~ragnąi bim aby wsżyscy poszli w mąje ślady i.pą~więchi kw~dran.s na opęro- wanle techniki -aparatów. z którymirtięba.. wem będą Hlieli stale do.czynienia Ten kwa.. drans zaoszczqdzi irnwiele godzin bezpłatnego denerwowania. się w przyszlości~ Niepowin ni więc 'zwlekaćąni.. < ch~ihz "szkoly. "kręc<:!iia u, odwiedzeniem w' nowym: gniachu P.;A. &T.., ",. '"

3 Płlł~~il Jlinia no ~~[~ijnu lin [[i Pnł~~ki~~~;,~ Gm::niu::~:~=;~:!~:tr::::n::~ była się uroczystość poświęcenia fundamentu i w ą W dniu 9 października r. b. przypada etnia rocznica śmierci Kazimierza Pula" skiego, który jako generał armji amerykańskiejzginął. śmiercią bohaterską w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych. rocznicę' śm1er(~i Ponieważ uroczystości ku czci Pułaskiego zapowiadane w Stanach Zjednoczonych w tych rozmiarach, mają dla stosunków polsko... amerykańskich doniosłe znaczenie, z inicjaty... zalożenia kat1!ienia węgielnego pod gmach Tow, Szkoły Sredniej pyzy uli.cy Bujnowskiej. Proteldorat nad Komitem Głównym w Poświęcenia dokonał' J. E. ks. Biskup Ameryce objął Prezydent Hoover, Tymieniecki, w <.syście dochowieństwa i Vi obecności kuratora Łódzkego Okręgu Szkolnego, P, Gadomskiego, oraz przedstawicieh władz a~.~.ni~!r~.cyjnych. (w).. Ameryka przygotowuje się do bardzo uroczystego obchodu tej rocznicy. Szereg wy licznych stowarzyszeń społecznych utwo" Stanów proklamowało dzień 9 w;zględnie 10 paź.. rzył się w Warszawie fi Cęntralny Komitet d:z:iernika, jako dzień święta narodowego ku Obchodu 150-1etniej rocznicy śmierci Kazimie" uczczeniu P ulaskiego, a Senat Stanów Zjednoczoaych uchwalił wniosek, prolongowany rza Pułaskiego", w którego skład weszli dele~ gaci poszczególnych ministert:ltw i stowarzyszeń społecznych. nastę.pnie prze~ rrez.yde~t~ Cąolidga, a powołujący do ZyCH! KOmiSję F ę:detalną dla uczczenia tej rocznicy.. W związku z uroczystościami 'Oułaskow" Jednocześnie społeczeństwo polskie w skiemi (?) dnia 13 b. m. w sali k0nferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się Stanach Zjednoczo'nych zebranie przystąpiło do zorga~ nizowania' Komitetów 'obchodowych, pragnąc z udziałem J. E. Ks. Biskupa Tvmienieckiego, Prokuratora p. Markowskiego, Starosty Grodz.. nadać tej uroczystości bardzo wielkie rozmary. kjego p. Dychdalewicza. Komendanta Wojewódzkiego P. P. Dr. Torwlńskiego, Komen ~ danta Elsseser.Niedzielskiego. przedstawiciela Czerwonego Krzyia i zby Przemysłowo" Handlowej p. Fidlera i inny.ch. Pierwsze posiedzenie pówo!anegq 1fad hoc" Komitetu wykonawczego, odbędzie się w poniedziałek o godz. 6.ej wie cz. i poświę.. cone będzie sprawie ułożenia programu uro~ czystości, (w) CEKAWE ZARZĄDZENE. Wydział bezpieczeństwa komisariatu rządu wyda.ł ostatnio zarządzenie do wszystkich związków i stowarzyszeń. byw loka.. lach zwią~kowych umieszczane były tablice z podaniem imion i nazwisk zarządu wraz z dokładnymi adresami członków zarządu;",urat~ wić to ma skomunikowanie się władz z za~ rządem związków w razie ew. zajść w: lokalach związkowych, oraz oczywiście celem zorjento\\ania się władz O składzie i politycz" nym charakterze dan::!j or~anizacjj. mop W szkółce dla początkuących. " - Nazwij mi Jasiu, części ubrania. - Pa.lto, kapelusz, buciki. - Dobrze, a do rąk~ - Kieszenie w spodniach. PlaG,uj W mieście - mieszkaj na wsi - Dbaj o zdrowie swoje i blislrich ci osób. deałem ~złowieka pracy winno być spędzanie J,i:8żdej wolnej chwili na świeżem powietrzu,. pqzbawionem zabójczych miazma.tów gruźlicy, nie przesjconem d}mem i,wyziewami, jak powietrze Łodzi. Jest jednakże wykluczonem, aby pracownik, po powrocie z biura czy fabryki, mógl się udawać codziennie na wieś wraz z cają rodziną, byloby to zbyt kłopatliwe i kosztowne.. Zarząd dóbr SOKOLNKl kwestję tę rozwiązał.w sposób doskonały i najbardziej pod każdym wgzlędem wsk:~.. zany, stwarzając.' ~ Nt.\i"?iększą rniejseowość letniskow'ą pod Lodzl~61 tysięcy parcel leśnych. przeznaczonych do użytlcu najszerszych, nawet mało. zamożnych warstw,.stanowi ł (Największe A S T _. L A khmatyczne letnisko) Ceny parcel bardzo przystępne i warunki kupna rl,,""',..,dne. Działka posiada metr6w kwadr. obszaru, w cenie po 40 do 85!lr~ za n.etr kwadr. w zależności od to); n. zalesienia, jakości terenu, położenia działk.i etc. etc. Przy kupnie na re.tyn abywca wpłaca 25 proc. (to jest 1/4) 1... ości, pozostata zaś reszta rozłożona z.astaje na jeden rok.. PZy tranzakcjach gotów ko'\.. ych, oraz dla instytucji społecznych i samorządowych - rabaty. le El\Y 'LETNSKOWE MAJĄTKU SOKOLNKl położone:są o 16 kim od Łodzi, 8 klm od miuta Ozorkowa, 7 klm. od miasta Zgiun.~ i, Jół od lil1ji lun V.iq" v; tj.łćm-.o:zcrkó", (przystllflee.,~.ll wal()wy Emilja) Jed to prawie że jedyna miejscowość w okolicach m. to~:li o v.ył;lbyc:h WU\mkUlb Jdroll.otnych.CAtl\. POKR'YTA JEST LASEM SOSNOWYM. W celu utrxymania leśne o charakt«'łfl teren6w dr.ił1.ov.~dl v.juc.idtlo:.-, rał~ty(h działel\gozv.ojon( b~ćlit'l jedynie wygięcie 30 pro<t.drzew znajduje.cych się no. dxiałc6. \\ cnrbi len ur ilu: qjl1e :re\\~qlt;.du loa linję trur;wajov.,ą todż - Olerków, cotre. Tramwaje r-uf5ują co 40 minut. Cała podróż z Łodzi iren v. ajer. in a obd_c.! 30 - ~O minut. Z chwilą pc\\5tr; nia letnisk tramwaj będzie przechodził przez teren.y letnislwwe. War1. nki a;ro.., izai yjne ideallllc. Poza dużym majątkiem Solo1niki w sąsiadztwie then6w znajduje się kilka wios~k. Zarząd dóbr SOKOLNKl sprzedał już dotąd kilka tysięcy działek. Pozostała niewielka już ilość jest jeszcze do mlby cia w biurze sprzełaży tk ski, t i w godzinach od 9 rano do 2 pot i od 4 po pot do 8 wiecz. ldeal każdego pracownika: odpoczywac we własnym lesie. otaczającym własny do,mek, dać. zapewnienie ~odzjn!e i sobie najbardziej odpowiednich, najzdrowszych warunków mieszkania. ziści sie dla!odziangnęblonych przez głód role szkanil.hvy, fatalne warunki i drogie ceny mieszkań. najgorsze wnrunki:z.drowotne - tylko pr2:ez Dabycie działek leśnych wsokol\lkach.

4 ;;" - jrj', h' =.:=~=::--:=;: -:::: ::::: = l$ :;; ::;, g"roz,woj'" Nlee:Zle~~ f~ wrzesnia 1929 roku ł'apewnq ile się teraz dzieje ~nietylko w państwie duńskiem. Złe rządy, zły ustrój Rzeczypospolitej, ljnętna rola p.t. sanacji - składają się razem D,8. jeden niewesoły krajobraz, który wyjątkowo ponuro wygląda na kresach,. gdzie polskie społeczeństwo jest nieliczne i niema sił do anulowania błędów i ~aff, chronicznie popełniemych przez władze. Gdyby Chrystus zył obecnie w Polsce. napewno me zaryzykowałby twierdzenia- że wszelka władza pochodzi od Boga, albowiem, byłoby to wyraźnem bluźnierstwem, Specjalnie źle przedstawiają się sprawy państwowe na terenach f gdzie Rzeczpospolita ma do czynienia z Rusinami, a to z tego tytułu, że kierownictwo ruchu antypolskiego tamże, kryje się w " Auswartiges Ame 1 w Ber.. linie - i dowody na powyższe są już w rękach defenzywy polskiej. Naród rusiński - jako taki - jest spokojnym, poczciwym sobie elementem, ustępującym,grubo w inteligencji naszemu chłopkowi z Mazur CLy Kujaw-zbyt leniwym i zbyt trzeźwym, aby wezwanie Gonty i Żeleźniaka:.. Rizat' Lachiwf! - brał lobie na serjo. Ale przyjaciele nasi z nad Szprewy - nie śpią. ch to zadaniem, rzucać nam kamienie pod nogi, tarcia klasowe doprowadzać do czerwoności, wspierać robotę komunistyczną, zaogniać przesilenie gospodarcze, wygrywać Qrzeciw nam mniejszości narodowe, współdziałać w naznaczeniu na najodpowiedzial.. niejsze stanowiska - najmniej inteligentnych urzędników i wogóle uprzyjemniać nam życie dotąd, aż upieczony we własnym tłuszczu go łąbek, - zwiększy grono aniołków, upiększaie.c, r~h na razie pusty tron "le roi de P russe f. Otóż, przy łaskawym współudziale i reżyserji wyż, wspomnianego zaprzyjaźu'onego mocarstwa powstała we Wschodniej Mało polsce ukraińska organizacja U. O.W. (Ukraińska Organizacja W ojskowa)- której zadaniem jest walka z Państwem Poskiem. Bohaterzy narodowi tego autoramentu, prowadzą walkę w swoisty sposób. Strzelić gdzieś z tyłu z za płotu do policjanta, ułożyć kamienie na szynach koejowych f zabić nauczyciela f rzucić,dzie' bombę - podpalić P oakowi stodołę lub wychodek ~ oto pokrótce spis bohatersfvit wspomnianej or~anizacji - które notuje kronika kryminalna. Ostatnio. przy otwarciu'targów Wschod.. nich - popełniono szereg zamachów - m" innymi rzucono, bombę do kancelarji wspom;.. nianych. Targó,i'. Szkody naogól niewielkie, tylko nie trzeba zapominać 1 że. przy otwarciu tychże. było wielu dygllitarzy ze sfer dyplo~ ~ T ( AHO Zapi.y chwilowo przyj~dowane są tylko: EwangieUcka 17 m. 4 od 11-1 i od 4-9w matycznych f a welu z nich przyjechało umyśl~ nie z zagranicy na tę uroczystość. Chodziło O zadokumentowanie przed światem - że Polacy gnębią Rusinów -, i o pokoju w Polsce mowy być nie może. Chodziło o podkreślenie okrucieństwa Rzeczypospolitej, która trzyma w jarzmie nie.. wolniczem mniejszości narodowe.. Bardzo jest ciekawe kto uprzedził U. 04 W. o przyjeździe wspomnianych dy~nitarzy- kiedy o wspomnianym przyjeździe wiedziała hl ograniczona' ilość osób i to z najwyższych sfer rządowych? Który - powiedzmy, konsulat?. Teraz kilka słów o polskich rządach. Wiele szkól Macierzy P oskiei w województwie Lwowskiem i Stanisławowskiem- założo'" nych ze składek polskich upańsłwo'wiono - a potem wprowadzono... język fusiński, jako wykładowy.. Wiele majątków większych wywłaszczo.. no z racji "reformy rolnej" z rąk polskich 'i obsadzono tam... Rusinów. Nie trzeba zapominać: za NASZE pieniądze. Z początkiem b. roku szkolnego we Lwowie prawa państwowe otrzymały cztery prywatne szkoły ukraińskie - a jedna... polska, prawdopodobne z uwagi za łaskawe zamordowanie przez Rusinów kuratora lwowskiego Ś. p. Sobińskie~o. Za to różne,.se]roby" i JłProśwityfł łą~z: nie, z pp. posłami do Sejmu, sze!zą bezkarnie Uporczywe próby bolszewików wywoła.. nia w Egipcie ruchu komunistyczn8~to1 zmusiły rząd egipski do wynalezienia sposobów o brony przed nawałą propagandy' sowieckiej. W wyniku tych wysiłków rząd egipski ustanowił nowe prawo, w które m dwanaście paragrafów godzi w propagandę komunistyczną, unicestwiając ją zupełnie. - NajciekawH szy z tych nowych paragrafów jest 1-my, który nakazuie konfiskatę majątku członków organizacji wywroto\\ychw wypadku, jeżeli sądownie będzie dowiedzione, że oskarżony popierał w. Egipcie :ruch komunistyczny pieniędzmi, czy też czynnie. Paragraf 8-my karze leader9w organizacji komunistycznej 10 H bolszewizm i agitację pr~eciwpaństwową Pańshvo z naiwnością baranka w rzeźni centrab.ei wydaje pozwolenia na coraz to inne te1!o rodzaju niebezpieczne imprezy i na... dal toleruje ordynację wyborczą. która poz.. wala na wejście do najwyższej 'instytucji pra... wodawczej w państwie - ludzi, których je"" dyną myślą przewodnią jest mord, lub pod.. palanie. Nie będziemy tu przytaczali całego ale.. regu różnych tego rodzaju faktów - zaprowadziłoby to nas bowiem daleko za ramy skromnego artykułu. Nie możemy w wypełnianiu zachcianęk każdej narodowości, znajdującei się na terenie Rzeczypospolitej - iść zadaleko, bo wtedy każdy sklepik z żelazem musiałby. korzystać z eksterytorjalnych 'praw amba.sady. Mniejszości narodowe. mają zapewnione wszelkie swobody konstytucyjne z czubemnawet kosztem rdzennej ludności polskiej. Ale nie wolno im nadużywać tych przywilejów i uważać nas za naród idjotów i mo.. dzonych niedołęgów. Nie patyczkować się ze Wschodnią Galicją. Za~rozićf że jeszcze iedenzamach, a wprowadzenie sądów doraźnych, słanie się nielliiknioną d Jak się pozbyć komunistów latami ciężkiego więzienia, a pięcioma latami członków, lub osoby, którym dowiedziono. że otrzymały lub wysyłały korespondec;ę komunistyczną Paragraf 9-ty zakazuje przyjmowania na służbę państwową osób, które były zamiesza.. ne w afery. komunistyczne. lub karane za ta~ kie afery., Jednocześnie z powyiszemi para~rafami rząd egipski -postanowił zmienić prawo oby... watela egipskiego w tym sensie, że obywatele egipscy,. którzy wstąpili żagranicą do ja.. kiejkolwiekbądi organizacji bolszewickiej, czy szkoły1 tracą tern samem obywatelstwo egipskie i ni!!dy już nie. mo~ą go. ponownie otrzymać, nawet gdyby naśtąpiłaamnestja dla ~praw takich" Prawo to zamyka poprostu drzwidla,,,,ieju młodych egipcjan. kt6rzyobecni~ znaj- koniecznością_ Jest rzeczą do'w'iedzioną, 7e kto nie rozumie: dobrej rady;- ten zrozumie opl'azu wymowę drugiego koilca kija. A. S. dują się na kursach propa~andowo.. agitatorskich. p aragraf ten ugodził SO'wiety w samo serce. Obliczali oni, że m:odzi ~!.::janie, u.. kończywszy kurs, rozniosą zarzew.te rewolucji po całej Afryce, a tymczasem młodzieńcy ci nie mogą nawet powrócić do Egiptu, gdyż na pierwszym zaraz wsiępieoczekuje ich wię.. zienie i następnie deportacja z Egiptu, jako cudzoziemców. Do liczby ich należy i słynna komunistka egipska, z pochodzenia żydówka. Charłotta RoseEthalf której rodzina przed ćwierć wiekiem przyjęła obywatelstwo egipskieła nie zasymilowawszy się V kraju Faraonów - pozostała zawsze sobą. F anna Rosentha została pozbawiona OM bywatelsfwa egipskiego. i r.ównieź nie wróci już, ~ Eg!ptu t a jeżeli 'wróci, to czekają tam, na stałe. ha nią kt1jdanki i powrót do granicy w towarzystwie żandarmów. Wyjeżdżając z Egiptu w roli agentki kominternu, panna Rosenthal ani przypusz" czała.że hędzie musiała osiedlić się w Sowietach już Jak widać z powyższego, rząd egipski może najlepiej rozstrzygnął u siebie sprawę bolszewi~mu. WartO. by i u nas pomyślano o odbie.. raniu obywatelstwa. wszystkim osobom, zamieszanym ".ĄT afery komunistyczne i wysyłanu ch na granicę sowiecką. - lm prędzej takie prawo zostanie w Pol.. sce uchwalone, temp:-ędzej ugruntuje się stanowisko wielkonlocarstwow~ Polski.

5 ma A,!RJ', ~,'.~", ;,' wwa 11,~', _ ł, «lii tl!ić:;,",m.. rt lema Z"lfcięsłw Po... 'V\ ybors(h Polska m miejsce p,~łstałe R. L. Ponowny wypór Pojsld do ligi l\tarodów spowodował prasę r2''c1cwą do lczr:oc~ęcia kampanji,n:aiącej nitcwać zach" jany P9 konferencji hasklej autorytet polityki zagr. rządu.wyl:ói gepew&ki nazywa dę "niezwykjym sukcesetn na terenie polityki międzyna.. rodowef' i"do~'odemwzrostu znaczenia Polskit kt6ra w. ciągu trze<:hletniego zasiadania w Kadzie l igi zdała przed światem e!!zamin". Jest w' t~n wszystkiem wyraźna chęć sfałszowalla q:eczywisv',)ści dla celó\y:r. olityki wewnętrznej, tern niebezpieczniejsza, że pro" wadzi, do usypianiaspołeczeńsiwa łatwym optymizme;tn wla nie wmomep,cie, który wy.. męga zwięl{~z9nej czujności i odwagi spojrze" nia 'prawdziwej rzeczywistości w oczy. J~ż wczoraj 'podkreślahśmy, 'że ponowny wybór Polski' do.rady Ligi nie był tym raz~m *adl:ą &lptaw.ą sporną, wobęc przyznane go PO.bice przed trzema lęity prawa ponowne go postawienia swej' kandydatury. Zgromadzenie Ligi bezdl1zej kompromitacji moralnej nie';'mogło tego wyboru,'nie dokonać. Tak też tę'~;spra~ę ł10jmuje prasa zagraniczna, w któ.. rej'-' poza niemiecką-wybór Polskiw Genewie, przeszedł niemal bez echa. Londyński lfimesl'stwierdza:,i Wyniki byłyprzewidziane.: Polska przy wybor~chprzed trzema laty otrzymała równocześnie przyrzec;zenie ponow nego wyboru, które musiało bvćdotrzymane".,'..gdzlcriju)awąlki, tam niema zwycię... stwa. Niewolno z'alem tego"sukces"a!~, przyła'" czać, na dowód wzmożonego autorytetu Pol... ski'.w' świecie., r " ',, ' 'Nie to jest jednak rzeczą główną. Ważnie,iszą jest odpowiedź na pytanie. czy fakt,zasiadania POlski w Radzie Ligi. może. nas napawa.ć pewnym opiyrnizmemnaprzyszłość., Wybór Polski przed trzema laty i danie jej przyrzeczenia l,)ol1owl1ego wyboru w roku bież. było bezpqmedniem następsbxcm trakta,. tów lokarneńskich.po układach \vlo~arnof pr:lyjęde, Niemiec do Li~.i było rzeczą ni e u.. ~. nik~:t~i.oną. r<!icn:cyf. diov. ielkie moc2irslwo za 'żądały w6wc:.as stajego miejsca w Radzie Li.. ~i.podohną pretensją wysunął równocześnie polski min. spraw zą.gr.. p. Skrzyilsld, wyc~odząą 2:4:; slu~znego?ułożehia, że wobec nieza~ gwarantowania ',granic. polsko - niemieckich obecność Niemiec w,radzie Li,gi musi być zrpwnoważona równoczesną obecnością P 01- ski... Wobec jednak zdecydowanego oporu Niemiecstalegotniejs:a Polsce ostatecznie nie przyznan,o,zapewnialąc jej tylko obecność w Radzie do roku a więc na 6 lat.. W m~( (,.'czasie niędzynarodow~ położenie Polsl~ipogorszyło się znacznie, Przyszła Haga.,która rozwiązawszy Niemconl ręce na zachodż1e~, pozwolija im rzucić cały swój eksp~nsywny wysiłek na \\'schód - przeciw Pol CE:. Wpi"y'vy polskie l1aterenie międzynarodowym Oli az.:tłysię słabe, a bierna taktyka milczenia delegacji. polskiej bezskutecżna.. Możność odpierania ataków niemieckich na,terenie Ligi N'arodów, która staje się zwol.. na najwainiejs7.ą platformą polit"yld między'" narodowej,posiada dla nas zatem tern większe znacze.nie. L:alezna jest ona jcc:nak od d;wóch, werunl{ć;'w:prowaazenja rną<ircj, real... nej ~pohtyki,. r:o}>artei rzeczywisiym autorytetem państwa i sjałeg()z~::>iadaniaw Radzie Ligi.,.,......,, Jesicze ':ttlcdaw1:o l(:mu p. Za.1eski oświad c;zał. ż ev\;z(hl1i~nza;~y... l :uację :Nadrenji "mu'" szą. b)7ć d~negw21glnc.c. b(2.p~cczc(u;twa na w$chcczie". Po '13tz"yieiqz:e CioBagi p. mini... sle.'r ~(wtćrzył,.~ e pn.) b)ł w sl:ra'\vac.h polio tycznych, ani~ polcijloun u;uh;kn. rnieddch. Dopiero po qósunkóu }-'clsld od narad haskie h WS[: re:v.ie (\1, d~l'[ ci Nad!c nii s.1ała się... hll!!.z z.nc:.cz m ł.a.\ i -- H. k 'l.w~cru2.i w...eccce" p. W. G. uchodzący za wykładnika poglądów Min. Spraw Zagr. -- "Polska bazuje swą pomyślność. na harmonii z potężnym prądem pacyfizmu, ogarniającym wszystkie ludy świa" ta", Tego pacyfizmu 1 który reprezentuje dziś p.. Stresemann i Mac Donald. Niema w tern ani odwagl f. ani zdrowego spojrzenia na rzeczywistośc Podobnie, jak po słynnym memorjale p. Schachta "p. Zaleski śpi spokojnie".. Autorytet państwa na zewnątrz? Nie za.. leży on wyłącznie' od odnoszenia większych, czy mniejszy,ch sukcesów w polityce zagra" nicznej, która ma stwarzać zewnęti-zne wa~ runki rozwoju. Autorytet jest miarą siły i po.. t jest pr N D: 41 Sprawę' urlopów wypoczynkowych pracowników umysłowych ujmowała dotychczas ustawa z qnia 16 m~ja r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.,oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Op. Spał l z dnia 11 czerwca 1923 r W par:j{ra[c 15 tegij.;ozporządz~nia wyliczono czynności, których wykonanie powoduje zaliczenie do kategoiji pracujących umysłowo, uprawnionych do korzystania z urlopów, przewidzianych w ustawie. Uznając, iż rozporządzenie to jest niewystarczające i u możliwia krzywdzenie wielu pracowników' Minister Pr~ f Op.Społ. wydał, w porozumie" niu z Ministrem Prze mysł:! i Handlu, nowe rozporządzenie' z dn. 26 lipca b. r. (ogłoszo" ne w Monitorze Polskim Z dn. 31 sierpnia b. t.) rozszerzające zna(':znie treść wspomnia... ~e~o wyżej paragrafu 15. Na mocy tego nowego rozporządz~nia do kategorji pracowników umysłowych, u prawnionych do korzystania z dobrodzieistwa ustawy z dn. 16 maja ls22 r., to jest do corocznego płatnego urlopu zaliczono między innymi, pełniących czynności. administracyjne i nadzorcze. iak' to: zarządców i kierownik6w, inżynierów, te'chnh:ów, sztygarów, kontrolerów. majstrów, kierujqcych techniczną pracą W zakładach prasy; różne kategorje do" zorców w przemyśle górniczym, UP! a wiają.. cych sztuki wyzwolone (malarze, rzeźbiarze, śpiew~cy, muzycy i t. p.). artystyczny perso... nel teatralny, orkiestr wytwórni filmowych, poleca ~i tęgi państwa, a te rodzi głównie męska polityka wewnętrzna i gospodarcza. Tutaj chyblit komenłarzynie potrzeba. Tern mniejszą jest zatem nasza pewn.ość~ iż za lat trzy przedstawiciel Polski ponownie zostanie wy brany do Rady Li!!i. Dopiero wtedy rozegra się prawdziwa walka i wówczas dopiero będzie można mówić o zwycię$twie; lub klęsce na terenie genewskim...' W obecnej sytuacji na optymizm jest za.. te+u miejsca nie wiele. Odwaga w ocenie poło±enia jest niezbędnym warunkiem jego po~ pl'awy. Czas więc najwyższy przerwać fęko:' łysankę, którą prasa sanacyjna' stara. się uśpi~ czujność społeczeństwa. i., \' ł m \"\r e rozdorz&dzenia M. P.. f o. s. A stacji nadawczych radjowych, oraz doradców literackich i muzycznych, dziennikarzy, perso.. nel lekarski, dentystyczny, weterynaryjny, o raz pomocniczy, wykwalifikowany w tych ~ałęziach, pełniących czynności biurowe, kancelaryjne, rachunkowe. rysunkowe i kulkula.. cyjtle, telefonistów i telegrafistów, farmaceu.. tów, drogistów. kasjeró';n, dysponentów, sprze,. dawców podróżujących, a.kwizytbrów Lt~. p... Pr. Op. Spał Powytsz.e zarządzeni-min. winno konsekwentnie spowodować. zmianę ustawy zasadniczej z 16 maja 1922 r. kt6ra, jak' głosi tytuł, dotyczy praccwników zatrud.. nionych w przemyśle i handlu, gdy o~tatnie rozporządzenie rozciąga. jej moc rgwnież na pracowników umysłowych$ zatrudnionych 'V innych dziedzinach. łl! krycie reperacje wszelkimi materjałam; uskutec%nia szybko, solidnie i tanio. Do godne warunki. Pierwszorzędne wykonanie JA S~ led!. SE~ATOR~A 18 tel wielkim Vi yb'olle,modnetowaty z fabryk Le.onhsrdła i Bielskich Da płaslcze l gl.u"111lury oraz jedvł&bie j'wełny na suknie.. e.'~~ \ 4-4

Mandżuria na wulkanie

Mandżuria na wulkanie CENA 10 gr. övyan PaÜJucj Padji JZyatUłyc&Hty SXą&&a i ZacjĄ&ia Wydawca: o. K. R. P; P. S. Katowice Wychodzi codziennie rano i wyjątkiem poniedziałków dni poświątecznych. Abonament miesięczny w ekspedycji

Bardziej szczegółowo

Kongres Centrolewu" odbyć się ma w Krakowie.

Kongres Centrolewu odbyć się ma w Krakowie. Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem LUSTROWANA Dzisiejszy numer zawiera 12 stron Rok V ŁÓDŹ, SOBOTA, 7 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 154 mieszane] ukończone. Momunikai oficjalny delegacji

Bardziej szczegółowo

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona.

ILUSTROWANI. syna znanego przemysłowca, prezesa Widzewskie! Mannfakiorg, p. Oskara Kona. opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANI Dzisiejszy ntimer zawiera 12 stron REP U B LI KA Ro< VII ł Ol)7 PIĄTEK, I-GO LUTEGO 1929 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 32 Zabójstwo dyr. Alberta 1x0119

Bardziej szczegółowo

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr.

Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii ILUSTROWANA. 1 Ol)Z. WTOREK, 11 LISTOPADA 1930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. Dziś 20 stron. Specjalny dodatek Republika Dziec ii Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA U5 T /T J^Li^L Kok VIII. Ol)Z. WTOREK, LISTOPADA 930 ROKU. CENA NUMERU 28 GROSZY. Nr. 309 NOWA POŻYCZKA

Bardziej szczegółowo

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928.

pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud Katowice, piątek 2R-$ro grudnia 1928. Cena ta egzemplarz \b groszy* cena za egzemplarz 1S grosz* GORNOSLAZAK pismo codzienne, pofwlącone sprawom ludu polskiego na Śląsku. Przez lud GÓRNOŚLĄZAK wychodzi 6 razy w tygodniu t kosztuje miesięcznie

Bardziej szczegółowo

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu

REPUBI POLSKA NIE BĘDZIE PAŃSTWEM. Cena numeru 15 groszu P Cena numeru 5 groszu numer zawiera 2 stron Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem. ILUSTROWANA Dzisiejszy REPUBI Łódź, PIĄTEK, DNIA 28 CZERWCA 935 R. CENA NUMERU 5 GROSZY. Nr. 76 R o k X u TRZĘSIENIE ZIEMI

Bardziej szczegółowo

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich

łraglidja rodzinna jaka miała miej wszystkie rpoprzedni«v Sześć -osób zachowskich LaMke* jflltłl.a. 10X38 BlstricJ* Tel lis.ta. UL.wtrkJ (dawniej K*rola) Nr. i. Redaktor I lego zastępca przyjmuje od godziny 1 do 3 po południa. WAJBUNaU FUUItJKBMTTi Pk,v;auiŁEaA.TA attajaeow. a dblaraniaro

Bardziej szczegółowo

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi

Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci ILUSTROWANA REPUBLIKA. Kredyty budowlane dla Łodzi Dziś 18 stron. Specjalny dodatek Republika Dzieci u Oplata pocztowa uiszczona ryczałtem, ILUSTROWANA REPUBLIKA Rok VIII ŁÓDŹ. WTOREK, 24 CZERWCA 1930 ROKU. CENA NUMERU 25 GROSZY. Nr. 170 Kredyty budowlane

Bardziej szczegółowo

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem.

Uroczystości w historycznej Olszynce. Stulecie bitwy pod Grochowem. tnitacizka ŁW-28.- Aaministmci*. 02-39. zyimują od tanio feratyi miejscowa i odsony. każdego atyczny amochodeffl* ychmiast * :ic k;lkan»** arzyczek" anicm tejjo łodzieńceffl a. 'ft* 6 ' Mr» utytych

Bardziej szczegółowo

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p.

F r a n k w a l o r y z a c y j n y n a 3 -g o k w ie t n ia w y n o s i 1,8 0 0.0 0 0 M k p. Naleiytość pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 77 Kraków, czwartek 3 kwietnia 1924 roku K U R I E R W I E C Z O R N Y w y c h o d z i c o d z ie n n ie p o p o ł u d n i u z w g ją lh le iy n ie d z ie l 1

Bardziej szczegółowo

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1'

-'f' r.88.688 administraoja 1 eksped;ycja 1.99 418411.el!/!1' ------- Czlś,,Gazeta tlandfow Nr. 5. Ł6dz. Sobota 2 Czerwca 928 aa a *" -'f' DZENNK POLTVCZN'l SPOŁECZNY i LTERACK. c ftedakcfa i Administracja. Ł6di. PiotrkowsKa 6. \\ 2 g,., Telefony Głosu PolsKiego"-

Bardziej szczegółowo

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal

Wsalonach dworca kolejowego powitał ~ociąg zatrzymał się w WUnie 2. D-rowi Strandmanowi r~prezentantó O godz. 11.30 pociąg ruszył w dal zg EJ 2%' NUĄmq DODAT8'U LUSTlł WA EGO Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem Nr. 39 Niedziela, dnia 9 lutego 930 r. Rok V DZENJ BE A!ł VJ~t' REDAKTOR NAC~.ELNY: ADA~'.i Rfil.JA.H..CJA i AUJ.t!N.l~l'RACJA,

Bardziej szczegółowo

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t

w y c h o d z i c o d z i e n n ie p o p o ł u d n i u z w u la f h ie m n i e d z i e l 1 ś w i ą t Naiefytosc pocztowa opłacona ryczałtem Nr. 42 Kraków, czwartek 21 lutego 1924 roku U L i i * A Redakcja: -ulica D u n a je w sk ie g o N r. 4 Telefon Nr. 4490 Konto czekowe P. K. O. Nr 152670 w y c h o

Bardziej szczegółowo

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ

ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp gy TOWARZYSZE! WERBUJCIE NOWYCH ABONENTÓW DLA GAZETY ROBOTNICZEJ ótyah TtöüJuej Tatiji JZyalUityctuuj łcydta, i Zayfyfoi &ą6*0&a&ugp Wychodzi codziennie rano z wyjątkiem poniedziałków i dni pośwlatecznych. Abonament mieś. w eksp w tekście 75 gr. na 1 ttr. 1 zł. Redakcja

Bardziej szczegółowo

zaarf5ziowftnifm ItJldn"ch samosądów

zaarf5ziowftnifm ItJldnch samosądów lir. 181. Opłata pocztowa uiszczona ryezałtem. "ódź, Czwartek, 5 lipca 1934 r. q,;;ad!s w _U.'.tce DZENN POlECZY. POLTYUNY UTEUC Redakcja: Pio~rko~ska 101. Tele!ony: 14.4-~4, 177-77 ; "6)D 2 110 Aroazg

Bardziej szczegółowo

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,!

Do wszystkich robotników Górnego Śląska,! tipogaym&oy xmmet 2ÄÖ c?*e*e**» *» K> tfaiewice m»*** Adres na lifty i przesyłki pie niężne : Gazeta Robot nicza", Katowice G. Ś1.f skrzynka pocztowa 101 Redakcja w Katowicach ulica Teatralna nr. 12 (Ratuszowa)

Bardziej szczegółowo

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów

Ras Sejum i Ras Ajelu działała na tyłach Włochów Judem % m Wydanie Df CENA POJEDYNCZ. EGZEM PL. 8 GROSZY D ZIEN N IK ILUSTROWANY DLA WSZYSTKICH O WSZYSTKI EM WIADOMOŚCI ZEŚWIATA-SENSACYJNEPOWIEŚCI.gr

Bardziej szczegółowo

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy.

«!« g n m u. Hitler dzieli Europe. W spółczesne filmy olśniewają przepychem wystawy. Judem «!«QHTENNfR rilustrowanvdlawszystkich O W ŚlY ST K lti * WIADOMOŚCI I E ŚWIATA -SENSACYJNE POWIEŚCI. Wydanie B Cena egzem plarza 10 gr. g n m u Rok VI. Niedziela, 31 stycznia 1937 r. Nr. 31 Uwiezienie

Bardziej szczegółowo

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58.

(Wychodzi codziennie z wyiątklem niedziel i Świąt) Adres redakcji i administracji: Katowice, Fryderykowska 58. Rok 2, - Nr. 51. Piątek, dnia 3-go marca 1922. Cena poledyaczego num eru 5 0 f«a* Wydanie katowickicr Z M e c M x A f U P R ZE D P ŁA T A : t2, mk. na miesiąc u agentów 11 mk. na miesiąc na poczcie 33.

Bardziej szczegółowo

AZOTÓW. Wokół spraw związanych z wprowadzeniem

AZOTÓW. Wokół spraw związanych z wprowadzeniem W NUMERZE: WYPRAWY PO DOLAROWE SZCZĘŚCIE $łr. 2 TRUCIE $tr. 4 KULTURA PO WAKACJACH str. 5 JESZCZE POCZEKAJMY, JESZCZE SIĘ NIE SPIESZMY str 7 TRENERSKI CHLEB str. 8 Dla kraju i na eksport ARGON - produkt

Bardziej szczegółowo

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl

ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! http://rcin.org.pl ZYDZI IDą.. Po przeczytaniu odda] drugiemu! Rodacy! Zydostwo całego świata śle do Polski olbrzymie sumy pieniężne na rzecz prowadzonej przez miejscowe żydostwo wielkiej akcji wywrotowej. W porozumieniu

Bardziej szczegółowo

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX.

- ł6dź, Wtorek. 7 września 1937 r. Rok IX. demonstruj, WSzJstleie Dowsinieisze now firm, rl1diowe jui mo ele odbiorników --------------------------------------~ A8.. ~m Nr. 246 Opłata pocztowa uiszczona ryczałtem, ~M~... ~... ~... ee., - ł6dź,

Bardziej szczegółowo

daremnidny zamach na ł1ussolinie20

daremnidny zamach na ł1ussolinie20 go nlow,. sw t" ZlurirowaDY dzleddlje Darodowy ka'tol1 k U.1aN ~ 10 tpol!l.,,41_"- mies._ 2,óo R e d a k t O r z y: tekstu red~cyjnego na, atr. 3 i 4 - Stanislaw Cza.piewsJtl; tekstu redakcyjnego na ~tr.

Bardziej szczegółowo

ORGAN TOWARZYSTWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC. Pr%cy około dow W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. (f? DZIEW IĄTY.

ORGAN TOWARZYSTWA WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC. Pr%cy około dow W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. (f? DZIEW IĄTY. ORGAN TOWARZYSTWA 8 WYCHODZI RAZ NA MIESIĄC (f? Pr%cy około dow r o c z n i k DZIEW IĄTY. W M IE JSC U PIASTO W EM. Nakładem Towarzystwa Powściągliwość i Praca. SPIS RZECZY zawartych w dziewiątym roczniku

Bardziej szczegółowo

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA

SERIAL Z BETONEM DENTAMEDICA OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

Metro tylko do ratusza?

Metro tylko do ratusza? Nr 17 (163) 24 października 2014 DWUTYGODNIK BEMOWA NAKŁAD 35 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Metro tylko do ratusza?

Bardziej szczegółowo

PRACA SZKOLNA REDAKCJI

PRACA SZKOLNA REDAKCJI Rok IX. Warszawa* Wrzesień 1931 r. Nr. 7 PRACA SZKOLNA DODATEK -MIESIĘCZNY Jfci&^Efii D0>GŁO5U ŃAUCZYCIELSKIEOOr KjigE POŚWIĘCONY SPRAWOM Mp Ml MEDAGCKJONOWDAKTYCZhIYM W1MM9 wrmagmzpraktykacszkolwą. M

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji. foto: Marian Świderek KOLEJNY NUMER TWOJEGO ULUBIONEGO PISMA!!!

Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji. foto: Marian Świderek KOLEJNY NUMER TWOJEGO ULUBIONEGO PISMA!!! POLICYJNY GŁOS ISSN 1641 2075 MAZOWSZA Nr 3 Listopad 2000 Miesięcznik Mazowieckiego Garnizonu Policji Najważniejsze są inwestycje już rozpo częte rozmowa z podinsp. Edwardem Małeckim Szefem Logistyki KWP

Bardziej szczegółowo