& 1" F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia ... ":'"""""

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "& 1" F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia ... ":'"""""...---..."

Transkrypt

1 (~na rtlu~,ru or t-",,,... le.na ~ H. j t n.lu;t) w.clc:!::d: 80es. :r U:L lit :." c.f.lc ~ł' ~iw: A }\,.' r?.. S:t~'a'~ enlaa &1, la redzj. Al.. JtC!(h l:e:l..ł::ł Cl\ 2li.. Slk. 41, Cllill roll..ę.lo "r Fonto P.R.O. fos94, y U'()$2. C!Cl ccm J H ~r Red. przvin,uie od 5-6 L r rzes. poe.d.: Mlu.z (Clłl.. ijst. i.ł1(1 r, Art. listó\\anonimqutl'ch. POlliil ł013:ę łig.2:. 27 g, nie \mj(~szcza się Nale:i ność p oeltowa i_all~" -_li\lbi opłacona rvc2shem., 1M S & 1" F, iedz;o.ela, t5-go wrz-aśnia akta a sict - '1.:.... ":'""""" st Przy przyst ku Klllei D: azdowej Ł ~ ork'ow. zawiadamia pp. Abon~nt6w,że w' gmrc"-tu telefon6w,al. Kościuszki Nr.12~ cod~ien" nie w godzinach od' 9 do : z wyjątkiem świąt - udzielane będą objaśnienia i urządzane.będą pokazy, jak naleiy łąc:zyf się i n~: dawac numery po uruchomie... niu automątycznej centrali" te~efonicznej.'..'... PP. AbonenCi powinni:wewłaśnyniiriłeresie' :zawczasu zaznajamiać, się t,... uży \,\'aniem l'eh~fonów automatycznych,: by po uruchomieniu nowej c~ntrali uriik:ńąć nieporo'2:umień wskutek nieumiejętnego obchodzenia się z aparatami;,,. Polecając PP._ Abonentom" dla łaskawego dokładnego przestudjowania. prz~,:" pisy użycia aparatów, umieszczone na str. Vll nowego spisu abonentów,. prosimy o soby zainteresowane o łaskawe 'odwiedzanie urządza.nych pokazówfna których mo.. zna zopoznać się dokładnie z łączeniem oraz poinformować się o.zmianach nume" rów telefonicznych na S-cyfrowe.. lnforma\..je dotyczące użycia t~lefonów automatycznych oraz zmian numerów są udzielane również telefonicznie ~ telefon Nr i b Centrala automatyczna będzie uruchomiona w lv.ym kwartale Nr. r. o czem nastąpią zawczasu osq~ne ogłoszenia.. Ódf, Targowa 63. 1~f[;łosz.eni~; 11 wejśce, ; Hc~ąc' od 'V</odnego Rynku' Codziny: 1,1-1' i oprócz sobót 'niedziel i. ponied!ł. J. 1~. Zllll. ["Z.'.'. S zaopatrzyć się w mundurki Łódź" P:01rko~s~a 112. U szkolne oraz szynele. (róg Głównen Na. nadchodzący sezon sa:kolny polecam wielki wy bór.lnundurk6w szyneli, czapek oraz ozn.ak t palt.i wszelką gal'derobę;wyrób własny Pierwazorzęd.. :na robota. Ceny koriku"rerrcyjne. -- _:-. D Z,.. ' d n nast.ccp nych Pierw8zyfilin zna5ze~o tegoroczne~o. przebojowego rep~ttuaru..' Najpotężniejsze,arcydzieło filmowe amt'!rykańskiej wytwórni "First National"" =: fe M KrEL Poe. pruą.tłlw. og~,4 po,p,'). w lob. i ai.dl.,og.,. 3:2.. pol, Wielkaepopea miłosna na tle światowej wojny, realizacji słynnego George'a. Fitzmaurice.. W roli ffancus~iej wieśniaczki W roli kapitana.. eskadryangielskieł [lny mlljsc~orrnaine czaruj ąca L rasowy C!, Wielki orkiestra symfoniczna pod dyrekcją A. CZUDN~WSKEGO. Erotyczno-życiowy ': dramat, p. t.,,'i~. nalirle!ui[a" W rolach. glo~nych... " S... - D awno niewidziany ulubilnitu: w ś.lata salonowo"sensacyjny,m dramacie p. t.. ' Agnes. Peteręon, M02żu fi hin, Vera SchmitterHiw, Józef Roweńsld,.Kow. Samborski Nadprogram F AR. S A " Nadprogram FARSA. :-::-: Wyświetla.ją jednocześnie Kino-teatry' "Woulewil-Corso

2 .. R.OZWO.t"," Nied.. ziela t S września, 1929 roku Nr ,,,,.L"===============:==================~~~================~:===========================~~i============:=.. ~.' i,;' -~ ';; n'... --_ ::.==="p_'~' bfit poł.ó"~ W p Heji 1 -o S jej ~JrllJ li B[~i ~U~U y[~. U i~li~ni Wykryto. LWOW ~ (Tel. wt). Władzom bez.. pieczeństwa udało się w~kryć r i przytal?a~. więks~ą część :l.amachowcow, ktorzy tydz~en temu Jpowodowali wybuch bomb na Targach Wschodnich, 'oralt: na dwor~u Głównym.,'". Dzięki przypadkowi.. f>alioia dqwiedziawszy się przypadkowo, iezamachowcy zebrali się wieczorem w jednym z,domków około cmentarza Łyczakow",ąkiego, z wielką ostrożnością otoczyła ten dom i w.targnęła doń. W domku zastano!2 mlodyc.h ukraińców. Badanie. PQlta,trzymaniuich. rozpoczęto badanie. Podczas badaniaokazalo się, że dwuch :li zat:rzydiinych: Martyniuk i Oniuko nc nie mają wspólnego ~e $prawą zamachowców, wobec czego wypuszczono ich na wolność~ Razem 22.. thw Dzje~ięciu innych badano od wc:lora'j", 6zego wiecz-ora do" dziś rana. Z calą stano w.. ~zościąstwierdzono, że wszyscy oni należą, do U.' o. W. (Ukraińskiej Organizacji Wojskowej) i że brah udział w zamachu bom.. bqw ym na Targach Wschodnich., fil r Główny winowajca. Ja~kol~iek ~Jed+two. "prowa4z9~~' było w największej tajemnicy uifało się dowiedzieć, że największą rolę w zamachachodearal student Ukrainiec, niejaki Osip. Kiryluk, któ;. rego wczoraj z całą grupą zatrzymano. ; Usta.. lano rownież, że Michał' Seremczak, żatrzy,.. m~my podczas eksplozji bomby w jego, ręku należał ro.wnież do tej samej organizacji. Ruwnle!" / Przyłapano także osobnikat któryoddął walizkę, z bombami na przęchowanie na Tar.. który podobną gach \Vschodnicą1 ora1:tego t walizkę z bombami zostawił na dworcu ko'" lejowym~,. Materjały obtią:i:ająte...' Przy zamachowcach znaleziono. bardzo komprqn1itujące pap~erył świadczące najwy~ raźniej o ich udział. zarówno w U" O. W. jak i w organizowaniu zamachów bombowych". W'ykrycie większej części uczestników zamachu wywołało w ielkie wrażenie w całym Lwowie. Na L6qzkicll ~o10j.kach ~Rt)~kłąd j~zdy pocią~ów osobowych Ł~ ':,~!,E! K.O. ;ta Upj~chl r Ł6d~.. Alęk~andr4w J,Ł~di"Ruda /ruł$~yn. ~ dpięm16 b! m" ~mie.'! niony zostaje jak nast~puje.:... ~$!W;~~i'" E. ~.lf>t,~-m,,,, mm V' ąar ~ ~łjtl~d;ijwll ~~~>da WariZl MS.. ii WALUTY i DEWZY, Dolary gotówkowe Belgia 123,95 Holandia Londyn N. Jork. 8,90 Paryż Praga Szwajcarja 171 f 775 \:/!ochy 46,65 Tendencja słaba.. GELDA ZBOŻOWA. P O Z N A N. Żyto, 24,25-25,25 Res:da notowal1 bez zmiany. Usposobienie. ogólne spokojne. 19-ta Pols'~a ństwowa Loterja KlaSDWa V.klasa, '1 dzień zł zł zł. -' ~t COO zł,..." # 3000 d. ~ t zł -.3 ] J ! t20559 ł U zł. - J ł lł4ł; ; u )22 l{;l ł6q..,.. - Plączą się.. Zatrzymani zamachowcy pląc%ą się obciąża. w zeznaniach, co ich jeszcze w ięcej Doj~zdovvych ' 1) Qi 1~ t6di!.. Alekslndrów podągi lpkalne Łódż~Zabieniec odchodzić hę.. clą: z ŁODll: o godz. 635, 6.55, , , i t. d, do godz~ 2155,' ' ~ ZAEUEr~CA: o godz. 6.5, 7JO, ' 7.50 f i t. d. do/godz natom~;łst specjale ne pociągi Łćdź-l{ochanó\vek "ostają WlcO~ fane. j' wj... ~-_, Dalsze dochodzenie trwa.., Wbrew wiadomoici jednego z porannych pism warszawskich min. Składkowski nie br.~ udziału w śledztwie~prowadzonem przeciw aresztowa.nyill. ~a~chowcqn~ xa. M.'. 2Hi!\;; ; "'. J L 4 cz r cit Człowiek. wogóle. a łodzianin w SZCZf!ł.. gólności' całe życie czegoś się uczy.. Dogt,.. niamy Europę i dlatego mamy ciąglepracy,po, uszy. Naucży!iśrny się ~ iuż k.ierować autem, nastawiać radjo. chodzić między be" toniarkami - i czekać. na lepsze czasy.. Obec nie 'nabier.my ro'zpędi.t do:tiówego$koku na drodze. Niebawem "miasto nasze otrzyma automatyczne ~el&fqny. Bylibyamy w prawdzł.. wym kłopocief gdyby nu;; Zarząd' Telefonów o Łódzkich, - ktql'y vlswoimnowym ~machn przy. ul. Aleje Kosciu&zid. un:t\dzil skrócony 'kurs --,nauki łączenia się aparatamh automa:" ty(/!zn~mi. Wybrałem s.ię wczoraj do tej naj.. nowocześniejs:t~j szkoły, - uśmiechajijc się ~ po drodze 'ironicznie, Ba,myśl, że mnie stareg() łodzianina, chcą uczyćkrędć.okazl\lo się jednak, 2e byłem w grubym. hłędzie. te Dailepszą poglądową metodą nauczopo. mnie, \Y: kil!ói mifi\lt óbćhodzę-nui:,si.~ i'~płlra.te~ automa:t;yj!znym,c() zni -lapewnq-' i"oszczł,b;j w przys:r:tości wiele nerwów i zgryzot.,t)':,;,. W chodżę z dyręjdorem: oddziału ]6d,- kiego P. A. S. T~ ~ do wielkiejpoctgklllni W nowym - gmaehq, idłi~ na łlt()łii1ek~ta.. wiopqsz.ereg ~utom,atycznych tęlęfonow.. - Przęd.ews1.ystkiem neleży poditieść s!uchawkę zwidelek j,....;"... ~ac2.yna mi' Wy.. jaśniać technikę połąezeńdyr_ Ulejski' "... '. - Ja już to umiem na pam:ęćł ---->przerywam mu, podchod:,ę doaparatu,podnos2:ę słuchawkę i nakręcam numer telefonu. ~toją", i cego na sąsiednim stole. W~dZęł że aparat 2) na 1", Ł6dz-Tuszyn jest wolny, a jednak. nikt się nie zgła.sza. uruchomiony zostaje pocit;.g lokalny Łódź- Starym. a pows:zechnie '. pr"'yjętym :z;wyęzajem Ruda poeług następującego rozkładu: zaczynam nerwowo pukać w widełki. Dytek! ~~,''...ł W Ł""'-..!!"J': l' 7 15 'S '>;' t d " 'tor wzrusza ram;onami f uśm. iecha się dy skr.e. t- VU,l!l~llołl.li &o '.> u...,:. goaz., J Jf l. 2 ł 15 r)1 & "" '.'. nie, J.:;r?er:ywa mi zabawę.' i tłomaczy!.";:,. '. f&'.,. l.';).. ~dr...! H d d - f'ewno pan uważa, że autorn~t. nic ~ lazm Z nu :J: go z. 6.45, 7.45 J 8.45 i t. d". t A "'1.. do godz ne war. tymczasere wna Jest wy ą"cjnie po pańskiej stronie. rrzecież po Zdj~CłU,.łu. Pc ciągi ź~ś dal{';kobieżnełódi;.tuszyn chawki trzeba zac:lekać na przeciąglysygna odchodzić będą:, $tac.ji, że gotowa jest przeprowadzić półi\cz:e.. Z Łodzi do Tuszyna; godz.6a5. 7A5, 8.4Ś" nie i dopiero potem zacząćktęcić~ A nast.ępi t. d, do godz~ nie po co pan puk.,.! W widełki~ Gniewa,.ię Z Tuszyna do.triazi: godz. 6.40, 7.50, 8.50 pan za martwy automał,który W dod~tk:u i t. d. do godz jest Bogu ducha winieni Pro$zę jeszc~e' ra.z H.oz kład jazdy pozostałych pociągów na od początk.u... ' wsxystlclch linjach p~zostaje,nadal' bez zmia~ Tym' razem' trzymam nerwy nawod~y ny. ina chwilę już roz.mawi!amz telefonistką, która podeszła do prawidlówo.. wkręconego" aparatu,'. '.'.. Ś łętokradttwo... GRYBOW, (a. wr)okrariziono tu~, tai kapliczkęptiy ul.. Węgierskiej. Złoczyńcy unieśli cenne' vota, jak dwa złote zegarki damskie, łańcuszek również' zloty, jedno zlote serce, oraz sznur korali prawdziwych., Wartość' sktad7.1onych precjoz.ów okrcila się na dqść poważną umę., co Przy dole.guwc$~iath <~o~ądkowo-kiiz'" kowych,l~ bfakuapetytułatonji kiszek. w:z:dęciachł zgadze) oc bijaniach, ogólnemu podrażnieniu, bólach gtowy migre'nowych zastosowanie 1-2 ~zklanek naturalnej wody, 9:orzk~ej Frandszk:ajózefa wywołuje doskon~{e opróź: nie nie przewodu po:,,-artr1owegpopinje S pi~ " talne wykaz,uif11' że nawet. phłqżnie, c.horzy chętnie biorą v. cdęfi"r;,n~!~2:t;(';;~ JÓz~ fa i czuią potem znaczną dłlę. Żądać w apte~ i drosl '. ;Pó minucie própuięsię połączyć ż zaję. tym,apar:i.fem,. Me'ch~lniz'mnadaje prźerywa- l)t sygnał,na znak. że. uriakręc:lny" ntu:qer chwilowo rozmawia z kimś innym. Yrzeprowach;am jeszcze s:r:ereg d alszy d: pró? ~i ć~ic~e.ńfrobiąc"c~ra2;mniej błędó~ l4nlel Węcej PO kwadranse opuszczam gmaci.l ~~lefonqw, ~.du1mą 'i pewnością siebie' dokoła. Otonależ;ę dotych nielicznych, którzy panują już w,.całości nar{ autom.atycznym telefou~rn. Nię. j~~temjędiląk. ęgoistą i niechtę być unikate.m.. ~ragnąi bim aby wsżyscy poszli w mąje ślady i.pą~więchi kw~dran.s na opęro- wanle techniki -aparatów. z którymirtięba.. wem będą Hlieli stale do.czynienia Ten kwa.. drans zaoszczqdzi irnwiele godzin bezpłatnego denerwowania. się w przyszlości~ Niepowin ni więc 'zwlekaćąni.. < ch~ihz "szkoly. "kręc<:!iia u, odwiedzeniem w' nowym: gniachu P.;A. &T.., ",. '"

3 Płlł~~il Jlinia no ~~[~ijnu lin [[i Pnł~~ki~~~;,~ Gm::niu::~:~=;~:!~:tr::::n::~ była się uroczystość poświęcenia fundamentu i w ą W dniu 9 października r. b. przypada etnia rocznica śmierci Kazimierza Pula" skiego, który jako generał armji amerykańskiejzginął. śmiercią bohaterską w walce o niepodległość Stanów Zjednoczonych. rocznicę' śm1er(~i Ponieważ uroczystości ku czci Pułaskiego zapowiadane w Stanach Zjednoczonych w tych rozmiarach, mają dla stosunków polsko... amerykańskich doniosłe znaczenie, z inicjaty... zalożenia kat1!ienia węgielnego pod gmach Tow, Szkoły Sredniej pyzy uli.cy Bujnowskiej. Proteldorat nad Komitem Głównym w Poświęcenia dokonał' J. E. ks. Biskup Ameryce objął Prezydent Hoover, Tymieniecki, w <.syście dochowieństwa i Vi obecności kuratora Łódzkego Okręgu Szkolnego, P, Gadomskiego, oraz przedstawicieh władz a~.~.ni~!r~.cyjnych. (w).. Ameryka przygotowuje się do bardzo uroczystego obchodu tej rocznicy. Szereg wy licznych stowarzyszeń społecznych utwo" Stanów proklamowało dzień 9 w;zględnie 10 paź.. rzył się w Warszawie fi Cęntralny Komitet d:z:iernika, jako dzień święta narodowego ku Obchodu 150-1etniej rocznicy śmierci Kazimie" uczczeniu P ulaskiego, a Senat Stanów Zjednoczoaych uchwalił wniosek, prolongowany rza Pułaskiego", w którego skład weszli dele~ gaci poszczególnych ministert:ltw i stowarzyszeń społecznych. nastę.pnie prze~ rrez.yde~t~ Cąolidga, a powołujący do ZyCH! KOmiSję F ę:detalną dla uczczenia tej rocznicy.. W związku z uroczystościami 'Oułaskow" Jednocześnie społeczeństwo polskie w skiemi (?) dnia 13 b. m. w sali k0nferencyjnej Urzędu Wojewódzkiego odbyło się Stanach Zjednoczo'nych zebranie przystąpiło do zorga~ nizowania' Komitetów 'obchodowych, pragnąc z udziałem J. E. Ks. Biskupa Tvmienieckiego, Prokuratora p. Markowskiego, Starosty Grodz.. nadać tej uroczystości bardzo wielkie rozmary. kjego p. Dychdalewicza. Komendanta Wojewódzkiego P. P. Dr. Torwlńskiego, Komen ~ danta Elsseser.Niedzielskiego. przedstawiciela Czerwonego Krzyia i zby Przemysłowo" Handlowej p. Fidlera i inny.ch. Pierwsze posiedzenie pówo!anegq 1fad hoc" Komitetu wykonawczego, odbędzie się w poniedziałek o godz. 6.ej wie cz. i poświę.. cone będzie sprawie ułożenia programu uro~ czystości, (w) CEKAWE ZARZĄDZENE. Wydział bezpieczeństwa komisariatu rządu wyda.ł ostatnio zarządzenie do wszystkich związków i stowarzyszeń. byw loka.. lach zwią~kowych umieszczane były tablice z podaniem imion i nazwisk zarządu wraz z dokładnymi adresami członków zarządu;",urat~ wić to ma skomunikowanie się władz z za~ rządem związków w razie ew. zajść w: lokalach związkowych, oraz oczywiście celem zorjento\\ania się władz O składzie i politycz" nym charakterze dan::!j or~anizacjj. mop W szkółce dla początkuących. " - Nazwij mi Jasiu, części ubrania. - Pa.lto, kapelusz, buciki. - Dobrze, a do rąk~ - Kieszenie w spodniach. PlaG,uj W mieście - mieszkaj na wsi - Dbaj o zdrowie swoje i blislrich ci osób. deałem ~złowieka pracy winno być spędzanie J,i:8żdej wolnej chwili na świeżem powietrzu,. pqzbawionem zabójczych miazma.tów gruźlicy, nie przesjconem d}mem i,wyziewami, jak powietrze Łodzi. Jest jednakże wykluczonem, aby pracownik, po powrocie z biura czy fabryki, mógl się udawać codziennie na wieś wraz z cają rodziną, byloby to zbyt kłopatliwe i kosztowne.. Zarząd dóbr SOKOLNKl kwestję tę rozwiązał.w sposób doskonały i najbardziej pod każdym wgzlędem wsk:~.. zany, stwarzając.' ~ Nt.\i"?iększą rniejseowość letniskow'ą pod Lodzl~61 tysięcy parcel leśnych. przeznaczonych do użytlcu najszerszych, nawet mało. zamożnych warstw,.stanowi ł (Największe A S T _. L A khmatyczne letnisko) Ceny parcel bardzo przystępne i warunki kupna rl,,""',..,dne. Działka posiada metr6w kwadr. obszaru, w cenie po 40 do 85!lr~ za n.etr kwadr. w zależności od to); n. zalesienia, jakości terenu, położenia działk.i etc. etc. Przy kupnie na re.tyn abywca wpłaca 25 proc. (to jest 1/4) 1... ości, pozostata zaś reszta rozłożona z.astaje na jeden rok.. PZy tranzakcjach gotów ko'\.. ych, oraz dla instytucji społecznych i samorządowych - rabaty. le El\Y 'LETNSKOWE MAJĄTKU SOKOLNKl położone:są o 16 kim od Łodzi, 8 klm od miuta Ozorkowa, 7 klm. od miasta Zgiun.~ i, Jół od lil1ji lun V.iq" v; tj.łćm-.o:zcrkó", (przystllflee.,~.ll wal()wy Emilja) Jed to prawie że jedyna miejscowość w okolicach m. to~:li o v.ył;lbyc:h WU\mkUlb Jdroll.otnych.CAtl\. POKR'YTA JEST LASEM SOSNOWYM. W celu utrxymania leśne o charakt«'łfl teren6w dr.ił1.ov.~dl v.juc.idtlo:.-, rał~ty(h działel\gozv.ojon( b~ćlit'l jedynie wygięcie 30 pro<t.drzew znajduje.cych się no. dxiałc6. \\ cnrbi len ur ilu: qjl1e :re\\~qlt;.du loa linję trur;wajov.,ą todż - Olerków, cotre. Tramwaje r-uf5ują co 40 minut. Cała podróż z Łodzi iren v. ajer. in a obd_c.! 30 - ~O minut. Z chwilą pc\\5tr; nia letnisk tramwaj będzie przechodził przez teren.y letnislwwe. War1. nki a;ro.., izai yjne ideallllc. Poza dużym majątkiem Solo1niki w sąsiadztwie then6w znajduje się kilka wios~k. Zarząd dóbr SOKOLNKl sprzedał już dotąd kilka tysięcy działek. Pozostała niewielka już ilość jest jeszcze do mlby cia w biurze sprzełaży tk ski, t i w godzinach od 9 rano do 2 pot i od 4 po pot do 8 wiecz. ldeal każdego pracownika: odpoczywac we własnym lesie. otaczającym własny do,mek, dać. zapewnienie ~odzjn!e i sobie najbardziej odpowiednich, najzdrowszych warunków mieszkania. ziści sie dla!odziangnęblonych przez głód role szkanil.hvy, fatalne warunki i drogie ceny mieszkań. najgorsze wnrunki:z.drowotne - tylko pr2:ez Dabycie działek leśnych wsokol\lkach.

4 ;;" - jrj', h' =.:=~=::--:=;: -:::: ::::: = l$ :;; ::;, g"roz,woj'" Nlee:Zle~~ f~ wrzesnia 1929 roku ł'apewnq ile się teraz dzieje ~nietylko w państwie duńskiem. Złe rządy, zły ustrój Rzeczypospolitej, ljnętna rola p.t. sanacji - składają się razem D,8. jeden niewesoły krajobraz, który wyjątkowo ponuro wygląda na kresach,. gdzie polskie społeczeństwo jest nieliczne i niema sił do anulowania błędów i ~aff, chronicznie popełniemych przez władze. Gdyby Chrystus zył obecnie w Polsce. napewno me zaryzykowałby twierdzenia- że wszelka władza pochodzi od Boga, albowiem, byłoby to wyraźnem bluźnierstwem, Specjalnie źle przedstawiają się sprawy państwowe na terenach f gdzie Rzeczpospolita ma do czynienia z Rusinami, a to z tego tytułu, że kierownictwo ruchu antypolskiego tamże, kryje się w " Auswartiges Ame 1 w Ber.. linie - i dowody na powyższe są już w rękach defenzywy polskiej. Naród rusiński - jako taki - jest spokojnym, poczciwym sobie elementem, ustępującym,grubo w inteligencji naszemu chłopkowi z Mazur CLy Kujaw-zbyt leniwym i zbyt trzeźwym, aby wezwanie Gonty i Żeleźniaka:.. Rizat' Lachiwf! - brał lobie na serjo. Ale przyjaciele nasi z nad Szprewy - nie śpią. ch to zadaniem, rzucać nam kamienie pod nogi, tarcia klasowe doprowadzać do czerwoności, wspierać robotę komunistyczną, zaogniać przesilenie gospodarcze, wygrywać Qrzeciw nam mniejszości narodowe, współdziałać w naznaczeniu na najodpowiedzial.. niejsze stanowiska - najmniej inteligentnych urzędników i wogóle uprzyjemniać nam życie dotąd, aż upieczony we własnym tłuszczu go łąbek, - zwiększy grono aniołków, upiększaie.c, r~h na razie pusty tron "le roi de P russe f. Otóż, przy łaskawym współudziale i reżyserji wyż, wspomnianego zaprzyjaźu'onego mocarstwa powstała we Wschodniej Mało polsce ukraińska organizacja U. O.W. (Ukraińska Organizacja W ojskowa)- której zadaniem jest walka z Państwem Poskiem. Bohaterzy narodowi tego autoramentu, prowadzą walkę w swoisty sposób. Strzelić gdzieś z tyłu z za płotu do policjanta, ułożyć kamienie na szynach koejowych f zabić nauczyciela f rzucić,dzie' bombę - podpalić P oakowi stodołę lub wychodek ~ oto pokrótce spis bohatersfvit wspomnianej or~anizacji - które notuje kronika kryminalna. Ostatnio. przy otwarciu'targów Wschod.. nich - popełniono szereg zamachów - m" innymi rzucono, bombę do kancelarji wspom;.. nianych. Targó,i'. Szkody naogól niewielkie, tylko nie trzeba zapominać 1 że. przy otwarciu tychże. było wielu dygllitarzy ze sfer dyplo~ ~ T ( AHO Zapi.y chwilowo przyj~dowane są tylko: EwangieUcka 17 m. 4 od 11-1 i od 4-9w matycznych f a welu z nich przyjechało umyśl~ nie z zagranicy na tę uroczystość. Chodziło O zadokumentowanie przed światem - że Polacy gnębią Rusinów -, i o pokoju w Polsce mowy być nie może. Chodziło o podkreślenie okrucieństwa Rzeczypospolitej, która trzyma w jarzmie nie.. wolniczem mniejszości narodowe.. Bardzo jest ciekawe kto uprzedził U. 04 W. o przyjeździe wspomnianych dy~nitarzy- kiedy o wspomnianym przyjeździe wiedziała hl ograniczona' ilość osób i to z najwyższych sfer rządowych? Który - powiedzmy, konsulat?. Teraz kilka słów o polskich rządach. Wiele szkól Macierzy P oskiei w województwie Lwowskiem i Stanisławowskiem- założo'" nych ze składek polskich upańsłwo'wiono - a potem wprowadzono... język fusiński, jako wykładowy.. Wiele majątków większych wywłaszczo.. no z racji "reformy rolnej" z rąk polskich 'i obsadzono tam... Rusinów. Nie trzeba zapominać: za NASZE pieniądze. Z początkiem b. roku szkolnego we Lwowie prawa państwowe otrzymały cztery prywatne szkoły ukraińskie - a jedna... polska, prawdopodobne z uwagi za łaskawe zamordowanie przez Rusinów kuratora lwowskiego Ś. p. Sobińskie~o. Za to różne,.se]roby" i JłProśwityfł łą~z: nie, z pp. posłami do Sejmu, sze!zą bezkarnie Uporczywe próby bolszewików wywoła.. nia w Egipcie ruchu komunistyczn8~to1 zmusiły rząd egipski do wynalezienia sposobów o brony przed nawałą propagandy' sowieckiej. W wyniku tych wysiłków rząd egipski ustanowił nowe prawo, w które m dwanaście paragrafów godzi w propagandę komunistyczną, unicestwiając ją zupełnie. - NajciekawH szy z tych nowych paragrafów jest 1-my, który nakazuie konfiskatę majątku członków organizacji wywroto\\ychw wypadku, jeżeli sądownie będzie dowiedzione, że oskarżony popierał w. Egipcie :ruch komunistyczny pieniędzmi, czy też czynnie. Paragraf 8-my karze leader9w organizacji komunistycznej 10 H bolszewizm i agitację pr~eciwpaństwową Pańshvo z naiwnością baranka w rzeźni centrab.ei wydaje pozwolenia na coraz to inne te1!o rodzaju niebezpieczne imprezy i na... dal toleruje ordynację wyborczą. która poz.. wala na wejście do najwyższej 'instytucji pra... wodawczej w państwie - ludzi, których je"" dyną myślą przewodnią jest mord, lub pod.. palanie. Nie będziemy tu przytaczali całego ale.. regu różnych tego rodzaju faktów - zaprowadziłoby to nas bowiem daleko za ramy skromnego artykułu. Nie możemy w wypełnianiu zachcianęk każdej narodowości, znajdującei się na terenie Rzeczypospolitej - iść zadaleko, bo wtedy każdy sklepik z żelazem musiałby. korzystać z eksterytorjalnych 'praw amba.sady. Mniejszości narodowe. mają zapewnione wszelkie swobody konstytucyjne z czubemnawet kosztem rdzennej ludności polskiej. Ale nie wolno im nadużywać tych przywilejów i uważać nas za naród idjotów i mo.. dzonych niedołęgów. Nie patyczkować się ze Wschodnią Galicją. Za~rozićf że jeszcze iedenzamach, a wprowadzenie sądów doraźnych, słanie się nielliiknioną d Jak się pozbyć komunistów latami ciężkiego więzienia, a pięcioma latami członków, lub osoby, którym dowiedziono. że otrzymały lub wysyłały korespondec;ę komunistyczną Paragraf 9-ty zakazuje przyjmowania na służbę państwową osób, które były zamiesza.. ne w afery. komunistyczne. lub karane za ta~ kie afery., Jednocześnie z powyiszemi para~rafami rząd egipski -postanowił zmienić prawo oby... watela egipskiego w tym sensie, że obywatele egipscy,. którzy wstąpili żagranicą do ja.. kiejkolwiekbądi organizacji bolszewickiej, czy szkoły1 tracą tern samem obywatelstwo egipskie i ni!!dy już nie. mo~ą go. ponownie otrzymać, nawet gdyby naśtąpiłaamnestja dla ~praw takich" Prawo to zamyka poprostu drzwidla,,,,ieju młodych egipcjan. kt6rzyobecni~ znaj- koniecznością_ Jest rzeczą do'w'iedzioną, 7e kto nie rozumie: dobrej rady;- ten zrozumie opl'azu wymowę drugiego koilca kija. A. S. dują się na kursach propa~andowo.. agitatorskich. p aragraf ten ugodził SO'wiety w samo serce. Obliczali oni, że m:odzi ~!.::janie, u.. kończywszy kurs, rozniosą zarzew.te rewolucji po całej Afryce, a tymczasem młodzieńcy ci nie mogą nawet powrócić do Egiptu, gdyż na pierwszym zaraz wsiępieoczekuje ich wię.. zienie i następnie deportacja z Egiptu, jako cudzoziemców. Do liczby ich należy i słynna komunistka egipska, z pochodzenia żydówka. Charłotta RoseEthalf której rodzina przed ćwierć wiekiem przyjęła obywatelstwo egipskieła nie zasymilowawszy się V kraju Faraonów - pozostała zawsze sobą. F anna Rosentha została pozbawiona OM bywatelsfwa egipskiego. i r.ównieź nie wróci już, ~ Eg!ptu t a jeżeli 'wróci, to czekają tam, na stałe. ha nią kt1jdanki i powrót do granicy w towarzystwie żandarmów. Wyjeżdżając z Egiptu w roli agentki kominternu, panna Rosenthal ani przypusz" czała.że hędzie musiała osiedlić się w Sowietach już Jak widać z powyższego, rząd egipski może najlepiej rozstrzygnął u siebie sprawę bolszewi~mu. WartO. by i u nas pomyślano o odbie.. raniu obywatelstwa. wszystkim osobom, zamieszanym ".ĄT afery komunistyczne i wysyłanu ch na granicę sowiecką. - lm prędzej takie prawo zostanie w Pol.. sce uchwalone, temp:-ędzej ugruntuje się stanowisko wielkonlocarstwow~ Polski.

5 ma A,!RJ', ~,'.~", ;,' wwa 11,~', _ ł, «lii tl!ić:;,",m.. rt lema Z"lfcięsłw Po... 'V\ ybors(h Polska m miejsce p,~łstałe R. L. Ponowny wypór Pojsld do ligi l\tarodów spowodował prasę r2''c1cwą do lczr:oc~ęcia kampanji,n:aiącej nitcwać zach" jany P9 konferencji hasklej autorytet polityki zagr. rządu.wyl:ói gepew&ki nazywa dę "niezwykjym sukcesetn na terenie polityki międzyna.. rodowef' i"do~'odemwzrostu znaczenia Polskit kt6ra w. ciągu trze<:hletniego zasiadania w Kadzie l igi zdała przed światem e!!zamin". Jest w' t~n wszystkiem wyraźna chęć sfałszowalla q:eczywisv',)ści dla celó\y:r. olityki wewnętrznej, tern niebezpieczniejsza, że pro" wadzi, do usypianiaspołeczeńsiwa łatwym optymizme;tn wla nie wmomep,cie, który wy.. męga zwięl{~z9nej czujności i odwagi spojrze" nia 'prawdziwej rzeczywistości w oczy. J~ż wczoraj 'podkreślahśmy, 'że ponowny wybór Polski' do.rady Ligi nie był tym raz~m *adl:ą &lptaw.ą sporną, wobęc przyznane go PO.bice przed trzema lęity prawa ponowne go postawienia swej' kandydatury. Zgromadzenie Ligi bezdl1zej kompromitacji moralnej nie';'mogło tego wyboru,'nie dokonać. Tak też tę'~;spra~ę ł10jmuje prasa zagraniczna, w któ.. rej'-' poza niemiecką-wybór Polskiw Genewie, przeszedł niemal bez echa. Londyński lfimesl'stwierdza:,i Wyniki byłyprzewidziane.: Polska przy wybor~chprzed trzema laty otrzymała równocześnie przyrzec;zenie ponow nego wyboru, które musiało bvćdotrzymane".,'..gdzlcriju)awąlki, tam niema zwycię... stwa. Niewolno z'alem tego"sukces"a!~, przyła'" czać, na dowód wzmożonego autorytetu Pol... ski'.w' świecie., r " ',, ' 'Nie to jest jednak rzeczą główną. Ważnie,iszą jest odpowiedź na pytanie. czy fakt,zasiadania POlski w Radzie Ligi. może. nas napawa.ć pewnym opiyrnizmemnaprzyszłość., Wybór Polski przed trzema laty i danie jej przyrzeczenia l,)ol1owl1ego wyboru w roku bież. było bezpqmedniem następsbxcm trakta,. tów lokarneńskich.po układach \vlo~arnof pr:lyjęde, Niemiec do Li~.i było rzeczą ni e u.. ~. nik~:t~i.oną. r<!icn:cyf. diov. ielkie moc2irslwo za 'żądały w6wc:.as stajego miejsca w Radzie Li.. ~i.podohną pretensją wysunął równocześnie polski min. spraw zą.gr.. p. Skrzyilsld, wyc~odząą 2:4:; slu~znego?ułożehia, że wobec nieza~ gwarantowania ',granic. polsko - niemieckich obecność Niemiec w,radzie Li,gi musi być zrpwnoważona równoczesną obecnością P 01- ski... Wobec jednak zdecydowanego oporu Niemiecstalegotniejs:a Polsce ostatecznie nie przyznan,o,zapewnialąc jej tylko obecność w Radzie do roku a więc na 6 lat.. W m~( (,.'czasie niędzynarodow~ położenie Polsl~ipogorszyło się znacznie, Przyszła Haga.,która rozwiązawszy Niemconl ręce na zachodż1e~, pozwolija im rzucić cały swój eksp~nsywny wysiłek na \\'schód - przeciw Pol CE:. Wpi"y'vy polskie l1aterenie międzynarodowym Oli az.:tłysię słabe, a bierna taktyka milczenia delegacji. polskiej bezskutecżna.. Możność odpierania ataków niemieckich na,terenie Ligi N'arodów, która staje się zwol.. na najwainiejs7.ą platformą polit"yld między'" narodowej,posiada dla nas zatem tern większe znacze.nie. L:alezna jest ona jcc:nak od d;wóch, werunl{ć;'w:prowaazenja rną<ircj, real... nej ~pohtyki,. r:o}>artei rzeczywisiym autorytetem państwa i sjałeg()z~::>iadaniaw Radzie Ligi.,.,......,, Jesicze ':ttlcdaw1:o l(:mu p. Za.1eski oświad c;zał. ż ev\;z(hl1i~nza;~y... l :uację :Nadrenji "mu'" szą. b)7ć d~negw21glnc.c. b(2.p~cczc(u;twa na w$chcczie". Po '13tz"yieiqz:e CioBagi p. mini... sle.'r ~(wtćrzył,.~ e pn.) b)ł w sl:ra'\vac.h polio tycznych, ani~ polcijloun u;uh;kn. rnieddch. Dopiero po qósunkóu }-'clsld od narad haskie h WS[: re:v.ie (\1, d~l'[ ci Nad!c nii s.1ała się... hll!!.z z.nc:.cz m ł.a.\ i -- H. k 'l.w~cru2.i w...eccce" p. W. G. uchodzący za wykładnika poglądów Min. Spraw Zagr. -- "Polska bazuje swą pomyślność. na harmonii z potężnym prądem pacyfizmu, ogarniającym wszystkie ludy świa" ta", Tego pacyfizmu 1 który reprezentuje dziś p.. Stresemann i Mac Donald. Niema w tern ani odwagl f. ani zdrowego spojrzenia na rzeczywistośc Podobnie, jak po słynnym memorjale p. Schachta "p. Zaleski śpi spokojnie".. Autorytet państwa na zewnątrz? Nie za.. leży on wyłącznie' od odnoszenia większych, czy mniejszy,ch sukcesów w polityce zagra" nicznej, która ma stwarzać zewnęti-zne wa~ runki rozwoju. Autorytet jest miarą siły i po.. t jest pr N D: 41 Sprawę' urlopów wypoczynkowych pracowników umysłowych ujmowała dotychczas ustawa z qnia 16 m~ja r. o urlopach dla pracowników zatrudnionych w przemyśle i handlu.,oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Op. Spał l z dnia 11 czerwca 1923 r W par:j{ra[c 15 tegij.;ozporządz~nia wyliczono czynności, których wykonanie powoduje zaliczenie do kategoiji pracujących umysłowo, uprawnionych do korzystania z urlopów, przewidzianych w ustawie. Uznając, iż rozporządzenie to jest niewystarczające i u możliwia krzywdzenie wielu pracowników' Minister Pr~ f Op.Społ. wydał, w porozumie" niu z Ministrem Prze mysł:! i Handlu, nowe rozporządzenie' z dn. 26 lipca b. r. (ogłoszo" ne w Monitorze Polskim Z dn. 31 sierpnia b. t.) rozszerzające zna(':znie treść wspomnia... ~e~o wyżej paragrafu 15. Na mocy tego nowego rozporządz~nia do kategorji pracowników umysłowych, u prawnionych do korzystania z dobrodzieistwa ustawy z dn. 16 maja ls22 r., to jest do corocznego płatnego urlopu zaliczono między innymi, pełniących czynności. administracyjne i nadzorcze. iak' to: zarządców i kierownik6w, inżynierów, te'chnh:ów, sztygarów, kontrolerów. majstrów, kierujqcych techniczną pracą W zakładach prasy; różne kategorje do" zorców w przemyśle górniczym, UP! a wiają.. cych sztuki wyzwolone (malarze, rzeźbiarze, śpiew~cy, muzycy i t. p.). artystyczny perso... nel teatralny, orkiestr wytwórni filmowych, poleca ~i tęgi państwa, a te rodzi głównie męska polityka wewnętrzna i gospodarcza. Tutaj chyblit komenłarzynie potrzeba. Tern mniejszą jest zatem nasza pewn.ość~ iż za lat trzy przedstawiciel Polski ponownie zostanie wy brany do Rady Li!!i. Dopiero wtedy rozegra się prawdziwa walka i wówczas dopiero będzie można mówić o zwycię$twie; lub klęsce na terenie genewskim...' W obecnej sytuacji na optymizm jest za.. te+u miejsca nie wiele. Odwaga w ocenie poło±enia jest niezbędnym warunkiem jego po~ pl'awy. Czas więc najwyższy przerwać fęko:' łysankę, którą prasa sanacyjna' stara. się uśpi~ czujność społeczeństwa. i., \' ł m \"\r e rozdorz&dzenia M. P.. f o. s. A stacji nadawczych radjowych, oraz doradców literackich i muzycznych, dziennikarzy, perso.. nel lekarski, dentystyczny, weterynaryjny, o raz pomocniczy, wykwalifikowany w tych ~ałęziach, pełniących czynności biurowe, kancelaryjne, rachunkowe. rysunkowe i kulkula.. cyjtle, telefonistów i telegrafistów, farmaceu.. tów, drogistów. kasjeró';n, dysponentów, sprze,. dawców podróżujących, a.kwizytbrów Lt~. p... Pr. Op. Spał Powytsz.e zarządzeni-min. winno konsekwentnie spowodować. zmianę ustawy zasadniczej z 16 maja 1922 r. kt6ra, jak' głosi tytuł, dotyczy praccwników zatrud.. nionych w przemyśle i handlu, gdy o~tatnie rozporządzenie rozciąga. jej moc rgwnież na pracowników umysłowych$ zatrudnionych 'V innych dziedzinach. łl! krycie reperacje wszelkimi materjałam; uskutec%nia szybko, solidnie i tanio. Do godne warunki. Pierwszorzędne wykonanie JA S~ led!. SE~ATOR~A 18 tel wielkim Vi yb'olle,modnetowaty z fabryk Le.onhsrdła i Bielskich Da płaslcze l gl.u"111lury oraz jedvł&bie j'wełny na suknie.. e.'~~ \ 4-4

6 ,.ROZWO'.,r;- Niedziela {5 wrzesma 1929 raku ; :: :::::::: = :; ~prl~~a ~ [ i i luni!~[~j luu~~ [ iiliufiil niej ookała ismerykańskjch kwestji celny' h =: Nr. 256 Nigdv jeszc%e, pisze P. Scott Mowrer ~.Chicago Daily News" nie było w EuroPe od piętnastu lat. tak jednolitej, solidarnej.opi.. Jlji, jak: Ła.ktÓra się wyraziła w prot,e~óe przeciw nowej taryfie celnej Stanów ZJednoczonych. Protestuje nietylko Europa. Również i Ameryka Poludniowa. "Stany Zjednoczon~t pis%e.puensa" w B~enos-Aires1 zamierzają wypowiedzieć wojnę h~ndlowi wszystkich na" cyj". T o samo mówi Kanada. której prasa oświadcza, że rząd kanadyjski będzie się trzy" mai zasady: oko za okof ząb za ząb. Nie pozqstałarównieżw tyle Australja. 28 krajów złozyło w sumie protest r:motywowallly. ~a, r~" 'ce- sekretarza stanu"- Sbmsona. Dwadzlćscla osiem narodów zakładających protest to jednak: nie bagatelka... nw szystkieprot.esty ne są treści prawie O~'~ZE&E~łE: Chcac nabyć proszek naszego wyrobu, nale ży przy kupnie,kcentowaf wyraźnie ią..!ać cryginalnych proszk.ów' z S!KOGUTKE? ~u Gą.. seckiego ~nanych od lat trzy.. dziestu. Zwracajcie uwagę i od rzucajcie upcre:zywie polecane naśladownictwa w podobnem do naszego opakowaniu - FRAUGOTT SCHALCHER i śt ul -iistorję tę opowied,óał mi Chan Mah... mt:\d. Ali. gdy na grzbiecie jego wielbłąda powract'l.rem z nim Z pustyni do Asterbadu. Opo Wlesc tę słyszał niegdyś od swojej matki i przypomn:e.l sobie jej słowa, gdy pod wieczór :tdmła doirzeliśmy oazę z trzema olbrzymiemi drzewami. Rozpoczą! tak: 'Niegdyś leżała na oceame wyspa nazywała się Sums. Mieszkańcy Sums byli trzeźwymi robotnikami, żaden polityczny spór nie przeszka.dzalimw pracy. żaden kościół nie hamował rozpędu ich działalności, wielki ocean pochłaniał najśmiejszych zdobywców, zanim ze swemi okrętami przybliżyli się do lądu Sums. Na lądzie Sums n:e wiedzrano nico muzyce i poezji, o wielbeh wojownikac.h i bogach, cal.a mi40śćmieszkańcówbyła skierowana do Swiętej.Łąki i do w~elbienim. jej iwiętości w obrazaćh JeJ majarry. Ludzie, którzy w kraju 5ums czuli powalanie do ma~ Jarstwa l, którym los pozwolił wydoskonalić lię w tej sztuce, malowali za.wszełylkosw:ętą Łąkę z jej trzema d!zc\\tami. Tak byto za\\"sze, odkąd sięgała ludzka pamięć: żadnemu mieszkańcowi.sums nie wpadłoby na rnyślma!cwać eoś mnego. lub pragnąć oglądać inny obraz. W Sums nie było sporów politycznych lub religijnych, były tylko. rozmaite kierunki w ma.. autw~&odzono si~ na to. że i:.>tota rzeczy s identycznej, podaje.. New York Times". M~ina je streścić--w- -słowach następuiących~ Ządacie dla siebie, mówią do ~tal1ów Zjednoczonych, inne n-arody świata, klauzuli na}- b d 'l.,j' ar Zle) uprzywlejowanego naroou, oomawając jednocześnie drugim tego samego. Gdv dwa lata temu Niemcy i Francja poczyniły 'sobiew:za) mne koncesje, podniosły Stany tumult i z.arządały dla siebie tych samych, jakiepoczynila Fr6ncja Niemcem. Zadaliście wówczas gratis tegoy za co 1 ~iemcy płaciły. Żądacie, aby:tąajdawni-ejsi wasi aljanci spłacali wamdlugi, a jednoc:r:eśnie wznosicie mury celne, które pozbawiają ich możności płacenia. Szukacie WCąŻ sami nowych rynków zbytu dla siebie. a równoclcśnie odgra.. dzacie się przed innymi. lnne:ni słowychcecie sprzedawać jaknajwięcej, a kupować jaknaj mniej". Wykład treściwy. Trudno w mniejszej ilości słów zawrzeć. więcei treści. Jaki był efekt tych protestów na opinję amerykańską? O ile chodzi o prasę - większość potępia tal'yfęcelną. Jeśli sądzić z Qcen i opinji 1 wygłaszanych przez bawiących. w Europie przedstawicieli przemysłu i handlu amerykańskiego - są oni ćwn~eż przekonani o szkó dliwości nowej taryfy celnej. Aleprzemyslowcyamel'ykal1scy, nawet ci najwięksi, nie cieszą się wielkim posłuchem u rządu Stanów Zjednóczonych, w sta'" nach istnieje też b. duży rozdźwięk. między opinją prasy, a opinją parlamentu. Obie one się rozchodzą b. czę~to i tm. dtu~a opiera Sę :zwycięsko pierwszej. Potęga prasy rozbija Sę o 11ur wszeclnaadey Senatu 1 który liczy Sę tylko z opinją \'lyborców. Senat zaś nie prze~muje się wcale całą tą sprawą. Senator Smoot repubhi~anin. 8 przytem przewodn~c7ący komisji finansowej, waży sobie lekce protesty europej5kie, i t',vierdzi: uoburzano s~ę, krzycz-no już w r. 1909, gdyśmy zaczęli podv, y:zszać da_.2":1'7.3 obecna nie jest silniejszcl f -niż ta. z roku 19G9". ~-3 m: polega na wielbieniu Swiętcści W sztuc.e - ale było przecież tyle spcsobćw i dróg, do tego wiodących. Jedni rnało\yali w surowych linjach i głębokich bar'wach; inni poprostu i zwyczajnie, niejasno i przypadkowo, jak to widzimy w przyrodzie: ci malowali z natury, tamci z pamięci, a_ jeszcze inni z natury i z pamięci maio"'.~a!i Swiętą Łąkę z jej trzema drzewami zrana przed wschcdem słońca, wieczorem przy świetle księżyca, lub błyskawicy; malowali przy deszczu i burz.y. Te dzieła szfukibył'y modlitwą mieszkańców Sums; gdy się w nie wpatrywali, serca ich d~żaly mistycznym dreszczeul prawdziwej Wary. Tak żyli mieszkańcy Sums i wiedliby zapewne nadal swój spokojny. pracowity żywot, gdyby nie spadlna nich dopust Boży w postaci pewnego malarza. *' Na 'Wschodnim brzegu Sums stał nad mcrzem mary domek; mieszkała w nim młoda para. Spodziev.rali się narodzin dziecka. Mąż był j~dnymz niewielu rybaków, żyjących na wyspe. Gdy ~ewrtego dnia człowiek ten wyjechał na morze, podniosła się burza, groźna dla jego życia. Zona, widziała to z brzegu, ale. nie potrafiła długo się temu przyglądać, pomimo swego stanu_. Cln-vyóła czółno i wyjechała na szalejąc.e rrorze ria pomocmęźowi. Ale jego łódź rozbita Siię.o skały w jej oczach; wzburzone fale Pf1chionęły jej męża. \\ sz}stkie bole świata spadły na nieszcz~sną S2nator Smoot zdaje się być zdania, iż Eur pa pokrzyczy~ pohałasuje i - zapłaci. Należy więc zaczekać aż do.4paździer~ nik a do dnia w którym.zhi&rze się Senat \\ Was':zyngtonie. Wtedy dowiemy się napewno, do jakiej' wysokości sięgną no,we mury ce~ne. Być może, iż Senat obni~ynleco taryf~ plt~r' wołnie uchwalon~ przez Kongres. Ale nie można wątpić, iż nawet.korv gowane przez Senat da będą be'lwan:nl~(lv' wyższe, niż da obec~e. 'i' 1 71 Ug Eh"" *Bs_ e ar)' ez drulu Pr~y ogromnym rozwaju ruchu pociągó\\. pospiesznych w Ameryce okazała się potrz,ebt zaprowadzenia jednolitego C7asu na wszyst., 'kich :łtacjach, zwłaszcza, że pociągi te kur sują z szybkością 110 klm. na godz'nę.dlate-' go teź D:! pewnych linjach amerykańskichzaprowadzono t.zw. zegary hez drutu, kierowane z 8par~tu centralnego,znajdują.cego się w Nowym Yorku. Aparat centralny reguluje wszystkie zegar:yt regula~ nie co do 'sekunc':; za pomaca ~elc~rau' bez d.rutb Żyrą1ka n:rśm}r-rłelno. BjolognieD1ecki Hartman przeprowac?i,. szereg ciekawych eksperyrnentl,w z jednokomćrkowemi zwierzątkami i doszedł ostatecznie po długich' badon;ach do rezultatów, że ży' jątka te nigdy nie umierają: Po dojściu- bc.,wiem do pewne~o wieku dzielą się na dwa i więcej mlodych żyjątek. Proces ~aki trwa przez' niezliczone generacje. Eksperyment taki prze: prowadził on m. in.z 'ieudorina eleg:;tn..,1 oraz' łamoeba Proteus". lip a.ihp f *WMił Al Gdy burza przeminęła, na fali kołysałosię czćłno. Rybacy przyciągli je do brzegu;: w kałuży krwi i wody leżało tam nowo nato.. ; dzone dziecię. Jeden:z rybal~ów wziął je w: ramiona i dziec\ę póczę.ło zcicha kwilić.. Zyło... Był to chlopcozyk; :z powodu nie-, zwykłego jego przyjścia na świat i ocalenia, : nazwano go Cudem Viorza, Cud Morza zaczął bardzo wc.ześnie oka~ zywać niezwykłe zdolności do malarstwa. ' Więc jego przybrani rodzice posłali go do' Wy:l:szej Szkoty Sztuk Pięknych. Tutaj wta-, jernniczano go przez lat dziesięć w sekrety, malarskiego kunsztu.. Roba wielkie postępy' i uchod-ził za najzaolniejszego ucznia. Ale w ostatnich latach nie tnymał się już zasad ~ Szkol"y. Stał się samodzielny i szydził 'Ze: swoich nauczycieli. Wtedy wygnali go ze. Szkoy. Cuci lvlorza powrócił do rodziców, żył, Z ryboówstwa i po cichu malował dalej,nie' pytając o przepisy szkolne! A gdy skończył obraz f któly wydał mu się doskonały, zaniósł go w nocy potajemnie na jedną % wystaw obrazów wyspy Sums. * Obraz wywolaj: największe wzburzenie: umysłów, jakie kiedykolwiek mialo miejsce, na' Sums.. Przedstawiał brzeg mprski: wzburxone' fale biły o sterczące skały, które odrzucały pieniące się wody jako 'biały, rozpryskujący" pyl. Z grubego' nadbrze~nego piasku wyrastały \?iało-zieloneosty. Zar słoneczny przenika f obraz.. Ten m!odzienie<! swym obrazem jak~

7 o l\1o,ia VU~ti9... -_._......!!!!!!!! L(g]U~.. Pewien tonący, gdy go wyciągnięto ~ wody, uczynił ś.lub, że pierwej do wody nie 'rzystą.pi, dopóki się ply"vać nie nat~/'~,. żyd,i,. -- Swi~t knbip~v,.., Ładne widoki.. Od kilku już Jat t gdy moda. z~częla się liczyć tyll{o z ~. obietami.szc7.upl'emi) (powiedx.. - le kośztuje nowy rower _. py::a pa.n my nawat chuderrd, jak szczapy, co w wytwornjm ięzyl{u nazywa się uchłopięca figurąu) wśród większości kobiet zapano\vaja kon~ Kupiec' podał bajecżnie lliską cenę. :- Ależ pan chyba na tern nic nie za- sternacja. rabia'- _...:. dziwi się pan życki. -'Tak jest. łaskawy panie""-" odpowiada poczciwy kupiec... zarabia 5ię potem 'tui te... ''''l'"~dach. " ~ed~? ~i ' Ma ZdOlnoid. Paryż"nki z łstwością przefa'i!onowały się" na garsonki, nie podeimując w tym cdu żadnych specjalnych wysiłków. U nas 1 gdzie jeszcze teraz co druga pani waży więcej niż 65 kilof sytu~cja przedstawida się groźniej. Nakazy mody są bezapelacyjne, więc oto z pośród kobjet. którym hojna natura uie pn.. Czy syn pański jeszcze na uniwersy'" skąpija wdzięków!lżywej wagi'" wytworzyły d O nie, założył teraz księgarnię. się wa. typy męczennic... t l '1 Pierwszy typ, to mę(~2'ennica UCZCwa A czy ma do tego ZOQ nośc... Zda)'e mi się, bo luz w szko~ach (mg-cz.eństwo w solidnym gattmlcu) wytrwanie pozwalająca sobie na źadne odstt;p.,-pusze swoj'e ksiąi,ki sprzedawał... Ch d. '''.' k n stwa. O Z na spacery Z' zega~nt.!em w rę u i oblicxa przebyte kilometry. Zywi się kotletami z march..",!, po.:}jjają.c je :l1orącą wodą:z cytryrh~, ipi pęć, godzin na dobei wczesnym Chłop sprzedał konia furmanowi, który przybiega na;ajutrz przeruiony. mówiąc, że ran kiem z męcze!lskim u&miechem zrywa się koń zdecbltej noc.y.. ł 10 dzlwne'\ odparł z lóżka. ~by sl~m('l:\.\ ~O?y przed lush'e.m wyko~ chlop,,.tyleczłlsu mla,iem go u siebie i nigdy żywa ć ć'wicz( nia gi mnastyczne. Kobieta ta mu się nic podobnego nie zdarzyło". zdobywa szybko.,modną linięu "wysmuklą prorocze wycz~: de. ni, JYlęczenn lee Dl00V "'" 2'niechęcenie do życia. - Aby się pocieszy':' idzie do cukietnx na kawę z ciastkami. które zjada z ponurą rezygnacja, wygl;:wzając przy tern szereg aforyzmów na. tematy metafizyczne... W nadchodzącym sezonie oczekiwane są rewelecyjne zmiany, które pozwolą cierpiętnicom mody odetchnąć swobodnie j jadać normalne obi~dyl bez robienia sobie gotzkich wyrzutów. Moda będ7.ie fawo.ryzowała kobie': ty o kształtach zbliżotnych dokształtówko" biecych. Biusty i biodra staną się znów nie.. odzowną w.łaściwo$cią budowy kobiecej. Pierw~ szy krok w tym kier\)uku już jest zrobiony. a mianowicie pasek nosi się w tak zwanej "ta'" lji", którą1 aby pos1cldać 1 należy miee w faśnie biodra i biust> niemodne jeszcze przed d w o,'" ma tygodniami. Podobno krawcy paryscy przygotowuj-. caly szereg niespodzianek w dziedzinie lnody której kaprys (być może chwilo\i. Y) przeisto" czy ganionki i chłopczyce w kobiety i to talt dokładnie, że najbliźsi znajomi nie będą icb,", rr.~r " 1""n"l'T3G.,,_ f;ylwetkę", uchj'opięcą figurę" i jest szczęi;liwa. Podtrzymuje to wszystko' z niegasnącem, wy" trwałem bohater~twcm. ~~~6~1"ii!li!lir " f&i_w~<";4)jj mtm~i Czy pan już sl:oń<:7.y medycynę? Drugi typ - to męt'zennlca le-niwa. któ- M&eisk~ ~~; nne~r atoorał OŚwi~~(1.!'~~, jegzcze nie~ ale JUŻ zaczynają mię ra chciałaby osiąqł1ąć te same rezultaty bez Od. 10~X do 16-1X lq29 r 5923 uwaiać za lekatza.. żadnego w)'sijb.l. Mf,cZY się ona gjównie z Da dorosłych. - Z czego pan to wnosi? powodu wyrzul6w sumienia po każdym ob- - Dziś na ulicy dwóch chłopców, poka- fitym obiedzi0. i codziemrej porcji ciastek, L ~.ło mi ję2.:.yk. lodów, cllkierkć1'\m j innych zakazanych przy... smaktlw, Cierp: nicznośn.ie t mimo cierpień w n'=ljlepszym wyp~dku nie tyje, ale "chłopi ę - (CORKA H4MLKARA)... Co może. mi pan powiedzieć o bracie ca figuriil' pozostaje niedoś;',i::rnionym ideałem. Aby u niknąć fizycznego. wysiłku i ograniczeń Podług. powieści Gusta.wa Flaubel'ta Mojżesza Ai'HOnie~ -;:'""" Je~oitnię bylo pierwsze w książce w jedzeniuf wybicrtl. inlr.ąś najal:1ualniejszą Wrolrtch.gł6wnych telef~n;(''i nej. "ku rac j ę C1 odtłuszczającą wpbstaci masażów. lane de' BALZ.A,C, Henri BAtJDl'~i' kąpieli para.fi!10\\tych, pbt'1: :>wych itd. a pa,,:, RcHeNORMAN tern się 'W,)~ 'y' i l'lie chce l~'okazać niedyis1net... Całkiem huna. nepo l'deci1:uz oznac:t.oną ilością 1,ilogramów, żona, panie dobrc'll:,h;ju, jest twierdząc uparcie, źe waga jest napewno ze- ~ti4 całkiem inna. nk przychodzę poźno do domu, psuta. Przeliczywszy doiłć wydanych pienię~ ~" niidy mi nie wymyśla, najwyżej kiwa głową. dzy na odtłuszczającą kuracj~ na ilość kilo" Dramat życiowy wl0"iu aktaeh. C'lyją~' gramów swej wagi, wpada' w melancholję ~~J..~ 'U._~i;~,;il ~ W"~1R~ll:~f;~~1.f's.f:.~;ilJ~!&m;~~\lil~;m'f:~łtr~~~!iJ.:~1\'~[~~~~;iG~~~[l,;m.tlllrfMli_,.,l 1',.' i'", ' " ~M_~''''.~''''''''''''-.l-."..w~t~-.~.--. " _~ ~...:.r~.y~~_u.lll~~"". 'ffl \ rzecltv. wzniosłe, święte wielbił morze, brzeg motslci, urwisko' skalne. Malował to, czego żaden Su,f!: $yjczykoie pragnął widzieć namalowanem,nie rna!()\vd zaś t~~o,co pow'sze czasy ucb()pzlło.. za święte: SwiętąŁąkę z trzema dr::ewami,'j'en czyn :wydał się Surnsyjczykcitn ta~ niechy, że wieluwierzyio. że $tanie się cud, lub tez. ie nadszedł koniec wyspiesums. Zwołano,natycbmiast ogólne zebtanienajstsl'''' szych Judti,celero urad*enia 1 co wobec tego wydarzeni(ił.. pr:zedsięwziąćn~l("ir. Z:1lwołano też malal~2:a Cud Morza; żądano odeń, aby usprawiedliwił.swą zbrodnię. Starcy oświad~ czyli, :.H:ucbyoił najświętszym uczucioql i żą- da li śmien:i m'alarza oraz znjszczenia jego d7.iel,a. GudMor:za bronił się. Utrzymywał. że św.iętość jest wszędzie,niet y lkonaswiętejłące. Morze. i br2;e'~ morski są również $więte f Jak trzy drzęwa. l świa.tło jest święte, i powietrze. Albo w s:ty etkq :jest święte.. albo nic.,mowa C,~du Morza. wywołała straszliwy tumult,.,.'-,co? ~. wolał jeden ze starcówwszystko jest święte? Tedy i śmietnik przed moim domem również jest 'święty! Co za blu:i,nier~tv'l O tuu;zej wiary ł naszych uczuć, na.. %eg~ malal'stwa!. Na to Cud Morza odparł z rozdrażnie... niem -żi z pewnością. i śmietnik jest święt.oś~ią1w $mjeiniku kiejkują tysiączne formy!lzycl'a, że. gnój zużywa się na to, by użyźnia glebę. Ale on, Cud lvlorzaidzie znacznie dalej i twierd:z i, że nawet mętna głowa tego ~tarca jes.t świętością, czego napewno nikt leszc:ze 'Xlle twierdzilj Sdyż i nad nill świeci sło:óce, a na wypłowiał~j szczedn:ie tej star.. ezej czaszki światło, igra z równął'askawością~ co na kupie gnoju. l-łałas, wywohny głów~mi Cu.du l\1ona nie da się opisać. Chciano uśmiercić malarza. Ale teslowa żnalaz.ły oddżvvięk w kilku wolnomyślnych umysłach Pqdtrzymano go i bro~ niono~ Zebra.ni rozeszli się, nie powziąwszy żadnego postenowienia. Ale' niechęć i rozgo ryczenie trwa ły i wzmagały się. Cud MOl'za malował dalejł lvlalowal las jako gąszcz drzew, zaludniony zwierzętami li ptakami, malował zboze na połach i rżyska, malował wsie - nie malował tylko Swiętej Łąki_ Ale w Sums utworzylo się tajne stowa w rzyszeni.e, którep'ostanowiło zgładzić ze świata Cud Morza. Tak sięjo stało. Pewnego ranka Cud Morza nie :iył; znaleziono go w pl'bcowni f :ttaklutego ostr:t m końcem grubego p~ndzla, który jes~cze stęrc::zal. w martwej piersi. Gdy rozeszła się wieść o śmerci Cudu Morza, wielu odetchnęło z ulgą w nadziei. że odtąd wszystko pójdzie utartą drogą. Fanatycy zebrali dzieła Cudu Morza, zanieśli je 'na Świętą Łąkę i spalili, Postępowali przytem tak niezręcznie. że cala Łąka się zapalila,.. ż wreszcie wys0ka trawa wraz z trzema drze.", wami zamieni!a się w popiół.., "... Pożar SW1ę:ej Łąkiwywo1ał. u SumsYJ" czyków zroz,umiałe w:zburzenj~,. ~Vyl~k!y lud rozszarpał neszczęsnych. tęp1cl~h dz!eł,cudu.mo f.t.a. Nawet ich rodzmal.d?znałaprzesi~do... wań. Nieliczni wolnomysllclele f stanow1eicy dotąd p~rtjc; Cudu Morza pl':zez noc rozmno... żyli się z~'acznie, \Vybuchła wojna domowa. p rowadzona :L wielką zaciekłością i trwająca d.ługielata. Wres:z;cie choroba i głód zmusiły obie partie do zawarcia pokoju. Walczyli o Swiętość i spostrzegli dopiel'o ten'z, że utra.. cili. ją dawr:o. Swięta.Łąka zgorz.ała,.le~ obrazy zniszczoile, pamięć o niej wygtd31a. W zapomnienie popadło również i życie sa.. mego Cudu l\,tol"za, jegonatlkel i dzieła, Ostatnio walczono jedynie prz.ez tradycję. Do dawnego rozkwitu kraina Sum s nie dosz.łajui nigdy. Kłótnie i btll1ty wybllchały wciąż na nowo, Aliści pewnego dnia, na m.e:scu. gd1.ie niegdyś stały trzy drzewa Swiętej,Y-,ąkl otwo" rzy się groźny otwór,.. Buchnął zeń dym i siarka i pokryły całą wyspę i morze do" okota - potem zionęła zeń płonąca Ja\\~~ i spaliła res?tki życia, tlejącego. j~szc~e wyspie Suoos;. Wkońcu wyspa zapi!tdja morzę. Czy, to nie osobliwa spytał mię MahrnudAF.. '-,-. Bardzp osobliwa..' - To nie jest bajka perskaw Gdzice m ~j~ mamk,amogła ją s.ty$lze6?. ~.. Zaąew~ew~SchYf~bing. ;..;..,... Co to Jest Schwaomg? ~ Schwahing..;..;... obj:;.śnhem mu-- ta wyspa na bawarskim lądzie, gdzie lnieszka1<! ludzie, 1'-t6rzy --;' jak Sumsyjczycy z twoje} opowieści - z powodu l'na\owanych Gbruzów łączą się, nienawidzą i toc'l.a :te sobą WOjny-- którzy, dla $WiętOi3Ci Sztuki g40dują l ua.rnie.. 'T!un.1.. F.

8 = "KRON'lKA KALEND.. '.F..zYE., Niedziels i 15 wrześńia.~- Nikodemt>. -r..' _... " WladfłwłJścr""6~ eiace Osobiste. w tych dniach. powrócił z urlopu" zdrowotnego nternista dr. Bette lfiotrko-v,:sl{a 6). i wz'nowił przyjęc: ia. N"H:ne" 6y.źury,"~ptfk. " " Dzis Vi nocy dyiurują rią.stępujące apteki:. M. Lipca, O? iotrkowska 193),. E. :vtilleta, (Piotrkowska -46).,W. Gr~szkowskiego; (Kon'" stantynowska 15J.A. perelmaria. (Cegielnia.. na 64. H~ j~iewiarowskiegot (Aleksandro'r\ ska 57), S. ]ankielewicza, (St. Rynek 9). lw) z. Polskiej Y ł M. C. A. Polska Y. M. C. A. w Łodzi od początku 4Swego istnienia w naszem mieście prowadzi rok rocznie w "godzinach wieczorowych 1cursy językowe i zawodowe dokształcające.. W bie:' żącym roku szkolnym zostaną uruchomione kursy języków: angieląkiego, niemieckiego i francuskiego na tr~ech stopniach nauczania (niiszy, średni i wyższy), oraz kursy zawodo.. we: budowlane niższe, budowlane wyższe, stolarskie,radjotechni"czne, oraz trzyletnia Szkoła MajstrÓw budov1lanych, istniejąca już od roku ubiegłego~, Rejestracja 'rocznika Wdri.ill jutrzejszym w godzinalh od S-ej l\no' do 3.. ej po południu winni stawić się ro'bka wydalił ze służhy. Następnego dnia Grabowicz 70stał zamordowany.. - Po krótkich poszukiwaniach policja od :l3:azla w "są~iedniej "'wsi Herszkows.ki~gÓt który, ptzyciśmcęty do mu-ru, prz;yznal' się: d'o zamordowania "Grabowicza Herszkowskiego aresztnwano i o~ad'zono w więzien:u do dyspozycji \vładz. sądowych. \vjadze policyjne prowadzą w. d~j~+ym siągu do chorlzcniaw kierunku. ustale'nia:: 'r czy, Żona'Gr3."'):)wicza nle była, w,zmowie:o:tpjlrobkiem Herszkowskirri ' (w)~ celem rejestracji 'w lokaln BiuraWojskcwego p~zy.. 1.llicy Piotrkowskiej 212, mężczyźni uro ~:heriiw. roku 1911 w następującym porządku: zamieszkali w obrębie 2-go K"rn. Pol. o nazwiskach na litery: O. P. R. S. Sz. T.U.W. Z. Ż.ol"az zamit:szkali w obrębie 8-go Kom. Pot o naz\viskach na litery A. B. C D. E. F. G. Każdy zgjaszaią.cy się do rejestracji winien być zameldowany w Łodzi i. posiada~: 1) dowód osobisty, a wbraku dowodu osobistego -:--metrykę urodzenia wraz z innym dokumentem stwierdzającym tożsamość osoby, 2) ~wjadeclwo szkolne. Rzemieślnicy prócz wyżej wymienionych dokumentów winni przedstawić świacectwa cechowe. (w) Spls fęż 'zyzn' urodzonyc~ W roh U W~dniu wczorajszym na murach nasze",go miasta uk~zało" $ię obwieszczenie o osobistem zgłoszeniu się do. SplSOW. mężc~yzn ulodzonych w roku 1909 oraz dodatkowem :zgłoszeniu urodzonych w roku i 1908, Jttórzy dotychczas do spisu poborowych nie zgk'shisi.ę względnie nie stawali pr1;ed komisją poborową.. Do osobiste go zgłoszenia się do spisu w!okalubiul'a \X. ojskowego przy ulicy,piotrkowskiej 212 obowiązani są: a) mężczyźni wyżej wyro lenionych roczników, którzy stale zamieszku.. ją na tt;renie miasta Łodzibez względu na prz".}nalęiność gminną i miejsce. urodzenia, b)nie. mają stałego miejsca zamieszkania na te'" renie Rze,czypospolitej, a przebywają czasowo władzi podczas trw&nia _zgłoszeń do spisów, t.. j. od dnia l października do dnia 30 listo.. pada r. b. c) przebywają czasowo w. Łodzi i nie mogą z jakichkolwiek powodów zgosić ~ię osobiście de spisów. w gmini~ której stale ~aldiesz:tują. \ Zgłoszenia do SplSOW rocznika 1909 od.. hywać się b~dl\ od dnia l października do dnia 28 listopatda r. b.. wlą(:znie. - rocznika 1907 w dniu 29 listopada r.>lls i rocznika ł908 W dniu 30 listopada. Zcło»zenie al,. do służby ochotniczej w "ROZWOJ" Nie~"~iel.a 15 wrześ:nwf "."= H --.::_~l;f 1929 roku :::.Tuda KJiger zamieszkaly "!N -Łodzi przy ul, Wschodniej 32.- w marcu1919~ roku o~o wiąz.ny by jako ro.cznik 1898 stawić się do poboru wojskowego. Ponieważ sluzba w woj Kku pclskieri nie p.rzypadła do dustu Klige.. rowi, postanowił -zbiec za granicę. Kliger przebywał w Niemczech" Nie wiodło m~ się' tam ClJ prawda tak 'świetniej,. j-ak w" Pols~e ". f gdyż pracował Cięz1ią, w kopalni. w~gla i w roku 1926 uległ 7-ła~aniu nogi, wskutek cze.. go został ne zdolnym do pracy fizycz;nej. W roku 1928, pomimo t~goj iż wied;lial. ze "an~ za uchylenie się od słuźby wojskowej go nie minie, powró~iłdo Polski ~ ufny w kalectwo - zgłosił. się, do P.K.U Władzę wojskowe pocjągnęty ' Kligera do :odpowedzialności '~ądowej Za dez~lcję~ Sprawę' powyższą w dniu': wc7.orajszyl1". rozpatrywał :Sąd' Okr~gowyw Łod:z:i. O!łkarżony'Ę!igerdp wińy się nie prżyznal i wyjaśnił, że 40PJiemiecwyjechał jeszcze w marcu 1918 roku' i wogóle nie wiedział, że, podlega obowiązkowi służby wojskowej. Wyjaśn;enia.swoje Kl~ger,na rpzprawiesądo~~j," ~ktadał w jężyltu Ai,emieckim, tłumacząc Śię.Źe nie zna pol~ki~g,ó języka, mimo to, iż'ty Polsce się urotha.iwychowa od dziecinnych lat. Ze.. 2.naniaśw.iadków calkowieiepotwierdzily winę oskarżonego Kligera_. Sąd po' naradzie ogłosił wyrokimo~ą które~d Jud~ Kliger- zostal skazany tylko na 3 miesiące wi~zienias a to ze względu:pa okoliczność; ze. obecnie nie jest on: zupełnie zdolay do sl\lżby, wojskowej. (w) ł[~a lriu;rl D [f łint:łulró/ f it~ mcłitń~li~11 Za2dr~sn"y parobek zastrzelił fięża \\"l~rołrmnej ż;:ny Przed trzema dniami we wsi Moskiew. "pod Łodzią dokonano. ta.emniczego' zabójstwa na osobie wieśola~a 41-1etniego Jana Grabowiczą. Grabowicz zostal zabity w,ystrzalem z rewolweru przez okno w chwili,gdy si;edżiał wraz z. "żo,ną przy. kolacji..,. 'Pro~adzone dochodzenie t przez wtadze policyjne uste:liło. ~e żona Grabowicza była od. dłuższego czasu w stosunkach mijosnych z parobkiem, niejakim Bronisławem Hersż"; kowskim. Jan Grabowicz. dowiedziawszy się o stosunku miłosnym żorły, pobi ją, a pawojsku względhie je1 odby.cie przed o2~cszeniem niniejszego ob\\ ieszczenia nie zwalnia od obowiązku :zg'cszcnia się do spisów. (w). Słu:tba wojs!{owa akad~m' ~{O N Powi"ąto\'.a Komenda Uzup. rozesłała z: wiadomienieakademikom ~aliczonym do ponad kontyngentu"ie win:hi oni być gotowi V każdej ch~iti do rozpoczęcia służby wojskowej czynn~j. Ponadkontyngeńtowi akademicy wcierani będą do szer.:gów w' miarę zwalniania star ~7vrh roczników. (w). BOjki. Na ul.. Kopernika, na przechodzącego 67-letniego tkacza Marjana Białyńskiego f zam. w Białymstoku napadl jakiś nieznany osobnik. udzieleniu pierwszej pomocy po!ostawiło ofiarę zgubnego lalog':l '9 lokalu 7-go Kom. Polic, (w, TeałrMiejskł. Dziś ~Wesele Figara". uenrl' k V na ł6w~ ch". Uroczystość Bogusławskiegc,. c twórcy Teat~u ' Polskiego. uczci Teatr Miejski 'wystawieniem "Henryka V na łowach'ł. "., T -- atrkemeralny.rzeczywistość", Bolesława GorcżYńskiego. Dzis, niedziela oraz dninastępnych, trzy.. aktowa komedia BoleslawaGorczyńskiego HRzeczywistośćU Z Karoliną < Lt:łbienską, zą Kozłowską, Pelą RoLewicz.-Ziembinsk, i Mi~ chałemmeliną4',. i zadał mu cios. no:żem w brzuch poczem Teatr Po~ułarnylł.. ~~biegt " - Występy juljusza,qsfe.-rwy 4 Wezwanep~gotowi~ ratunkowe, po u- Znakomity twór.ca."redutyujpljusz Osterdzieleniu" pierwszej pomocy, pr"zewioz1oofiarą wa wystąpi w gosnym dra,d'acie Stefana Zenapadu do szpi~alaprzy zbiorni miejskiej: romkiego f.. Sułkowski" jeszcze tylko pięć razy. \V br~mie.domu przy ul. ~agi~wp.i~ldej" Dziś, niedziela dwukrotnie: o godz , zosta~a PC?blta tęp;m ńarzędziem.l odnlosła', po pot i o B-ej wieczorem.. rany th~czone Ę"ło:wy 1 rąk etnia.bezrobot....FRCYK w ZALOTACH" zjul Osterwą na Marjanna r\owack~, zam. w tymze do~u.. ".".. dla młodzieży $zkolnei..,. Le~arz" pogotowla ratunkowe;;o ~o ud~~e-. We środę po połudnlli dana będzie dla 1~Z:1':l p]er~:2ej,pomocy, pozostaw~ł ofarę. młodzieży ~zkolnei komedja Fl'~ Zabockiego bojkl na mejscu. (w) ftfircyk..w Zalotach''. " ' Z. : arljele t.. alkoholem. O~egda},w.godzinach wieczornych uległa>"zatrueiu w:skutek nad~iernego użycia ą.lkahału 26~letnia.. R~gina M.atuszczak, zamieszkała przy ulicy AJ~ksi;\ndrowskiej 46. Wezwane poj(qtow le Tatunk.owe po. Tealr GS!;erowskł.' ".MORALNOSC PANi UULSKEJ" Uziś, niedziela o gojz. 4.30, i' 8.15 wyborna k.omedja G. ZapolskiejHMoralność Pa~ ni Dulskiej" z Sabiną Zelińską w roli ty tułowei.

9 N'r ,~' ~~..,.,...-,,,... ~1""''''''''''' [b{ź( po tat siał "Gosfoo;yniłi& oblężonego uclerplała srodze W domu przy ul. Andrzeja 33, zamieszkujeoddłui:szego czasu niejaki p. A' f posia'" d~cz żony, ówu córek i jako tako urządzonego mieszkania. P. A., z zawodu muzyk, c~y muzykant, do niedawna kiarowpik instytutu JJl\lzyeznegQ, obecnie - nauczyciel muzyki. utrzymujlicy się z lekcji~ P. A. odzna.czał się szczególnie szorstkim charakterem, jednakże - tylko w odniesieniu do swej żony i dzieci. Małżonkę obijał tak gruntownie. że ta w?'eszcie nie mogła 'dł'użej w,trzym~ć>prz:y boku czułeg'o męża, więc 'Wy.. jech.ła do siostry na prowincję. ' Córki radiity sobie jak mog~y: jedna z nich pracuje w, którymś z łódzkich urzędów państwowych, druga _.~ bawi wjednem :tmniejs:zych miasteczek województwa. Mężu.. lek, muzykus, nudzlł się sam, najął sobie gos.. podynię... do wszystkiego. Wszystko było dobrze, póki starający się O separację muzy" ku$ :nie :zaczlitł wyprzedawać mebh, będących wspólną rodziny własnością. Zawiadomiona ARSA SK o tern pani A. przy była bezzwłocznie do mieszkania męia, ten jednak zarnknąwszy się wraz z gospodynią, nie chciał żonie wcgóle otworzyć. W ówczas pani A, zał'oźyla od zew.. nątrz drzwi kłódkę,' któr~ jednak dzięki sprytowi zamkniętego mężulka, została usunięta. Pani A, prowokowana wymyslami "gospody~ ni", siłą wdarta się do :mieszkania,7; toporkiem "" ręku, tym bowiem ułatwiła sobie otwarcie zamkniętych drzwi. Pan A,. wraz z "gospo'" dynią" :z:ab.uykadował się w następp\ym po koju, wołając w ni~bogłosy o pomoc. Krzyki wywołały skutek wręcz odwrotny. Zanim jesz'" cze przybyli przedstawiciele władzy, wielu 10.. katarów wspomnianego domu wdarło się do mieszkania państwa' A" żądając, aby ngospo... dyni" opuściła natychmiast mieszkame~ Ko.. chanka podtatusiałego pan~ A" w obawie o własną skórę, uczyniła żądaniu zadość, lecz jakkolwiek bardzo szy bko zbie~ała ze scho.. dów trzeciego piętra (przy wydatnej pomocy stojących na ichodach sąsiadów)f spotkała si, EtnA OFlJAlNA 1 Wart Traozaktje \ł lłotyd_1 _" rc-~\wart'llranza~)e \ (l~h Pf.p~8rv p"ocenlcwb nom: Dnia 14 lx,nom Dnia 14 X,.r: abryk cukru -".. 8 pr. 1. Z.,B. Gesp, KraJ'lOO)...:: C?odoró,w.\100 zł. 5 pr. Ob. kom. P.G. Kraj. 100,; C,llechanow _. 40 " 8 pr. L. Z. Pań. Ban~ Ro. 100: 1 ~l Czersk.' _ f ~ 10" pr. Foż.Konwersyma.,OO zł. 67:00-' Częstoc.H~e. _.. ~cg,. 10 pr. Kon,w.,Poi. Kolej. ioo., G~sJaw!ce... no 5 pr. Foi. Dol J 100 dol Mlchałow.,.. " to ff 5 pr. poż. Kolejowa too fr. 5C:OO Warsz. T. Fabr.cukr. 10 J. 5 pr. Poi, Prem. Serja, Fabryk cementu z 192b 5 dol F u l e.y..,., SO zł. L isiyj as1e~' na 4 pt. Tow.K:ted.Ziemska 100 zł. 4 1 /t pr..,. Uf " 100,. 8 pi',.. ', ~ " \ CO " 4 1 1! pr...listy zest Łodzi 1 GO " 4);:r,." ~.' \Xars~ pr,' 'listy 2Eist t.odz) 1 GO.," UblplH ia 4 1 /; pr. Poi. Konwersy;rici,m,; \N'arSz., :l.1925r.~ 100 zł. 5\, pl Pof.. Kónw'ersy'jna, -,. " tu'sz. z 1926 r pr Poi. Konwersyjn " '.Xl\\aSZ~2. -,.'", ' 1<;26.1.~100,. ' ' a B~mkowe.>yskontowy,,, 100 zł. handlowv". "' 100 '" Polski..." #.. 100" Pol. fzel1l we Lwowie 100!ł Zachodni,,, "" 25 u Lw. ~P. Zarob- ". 100 ". Chemi~%ne Cere.t~" ~,,' Sole " potasowę 'Grodziski ł " ol Ki)ewski Scholtze. Pul. '..!:piess ~tre;ql.. ". / 50 zł " 10, "">,Elektryc:!ne Elektr.' D~br,ow. «.. 50 at r..lek.tryclnosć,i ł M ~.ot low. Elek. P.. T.. E 30 fi L.,Qownhoyeri..,.., 100 " ur ;)tl<ł~ ' K a~el.,.." Ol. ł O ~ ła j Swiatło 11 em 50 " GO Ł,azy.." 10,~ Wysoka,. ': 100 u Kopalń i zakładów hutniczych. Warsz. T. Kop. \V ęg}100 zt Naftowa Folska Nafta, 5 zł. StandartpNobel 50 " Fabryk Metlewych Cegielski " ~O zł. Li1pop " 25 H Modrzejów.. _.50" Narblin. _ Orthwein., 25" Ostrowiec Ser. Bl. 50 zt Parowóz..f. 25 " Pocisk., Rohn _ e.' 25 RudzH H ~ta"( aehowice dl ' 50., Ursus,... 15,. Zieleniew ski łf Fabryk V/yr. Włók Zawiercie _,,,. 30 zł..l..yral'dó w ".. Przedsięb. -anjlov, Borkowski. 25 z': Jablkowscy... \ O Syndykat Ro. Warsz 20 u Spożywcze c abel'busch. Herbata.. Szumilin ~pirvtus. " _ C r.L 25 ". 4('., Przedsiębiorstw różn Legluga ".. " H>5 zt Bristol '" , Majewski i S.. ka. ',35,. Lom bard ' ,ł ' Pustelnik."".5U łł sw 40,50 z kodą muzyką lokatorów, zgrupowanych lut pod'vvórzu, do której takt wybijany by.ł na ~ewnętl':;.:nej pow Joce kochliwej zas.tępczyni zony pana A. Srodze pokr... awion3 sprowadziła nowy zastęp pol!cji~ i~~dając spisania odpowiedniegc protokułu. Podkrc lió n;lle~:y l: uznaniem zdolnośqi wyeho\<va,pc''''''' t,...>...~. r\<łn~1 l- Li-... l. J:.\ v&. f f7c.. r~"'/'l)r '" la l ~t t:.t\.i..:.~ J ;~ ~ op ł'...,.o s"'na' i.""'t"~'lr. Q jednej z!!1u2., l,. L':H'y j,)qki:;~?id d~bitnie, jak umie się opiekować (hleć~'ni, katuiąc Własne córki.. Obecnie przyjmuie "na lekcje" dziewcze;'ta kllkunas~oletnie. Różnie o lekcjach tych mówią. W lg,~,żdym razie przypuści{~ nam wolno, że Kura:or.nm Szkolne Okręgu.Łódzkiego ma prawo wniknt\ć W l~wałifik~cje moralne na"" uczyciela, choć~by to by,ł tylko nauczyciel muzyki. Człowiek~ wyrzucający z domu żonęt katujący własne córki, utrzymujący D!gospodynl~~" do wszysti1:icgo, nie będzle chyba szczególnie zalecenia godnym... pedagogiem. Odnosimy wrażenle t iż sprawę omawianą poruszymy wkrótce obszerniej. (s) PAlE! RADJO NEDlłElA. 15 WRESNA R ,05. Sygnał czasu z Warsz. Obser.. watorjum Astronom., hejnał z Wieży Mari. w Krak. \2.05, - 12,50 Muzyka z płyt gramol Wiadom. z P. W, K. w Pozo. 13,00. Kom. meteor ",Przeglad wydawnictw periodycznych". 15AO. KOlnunikat gospod:nrczy Kom, Rady Naczelnej,Zjednoćzenia Polskich Związków Śpiewaczych i.m,uzycz:.., nych., Muzyka z płyt gram o f.. 17.,15. Z POdl~ÓŻY s.prawozdawcy ra,djowego. F e1.ieton uzdrowiskowy p. tli HRezer~Niste w Ciechocinku ff Pogadanka p. t. "Kobiety Dalekiego W schodn (część H~ga) z działu "K~cik dla kobiet H : ' Ostatnie nowiny z 'Y!ystawy. Transm. z P07n. na wszystki'e polskie sta.'cje. 18,00. Koncert orkiestry P. R, Rozmaitości ~ Kom.: rolno i ffil/!!teor., oraz transil1wjd z Krak. notowall gie~dy zb;i:o,~:'~! krak Sygnał czasu z Warsz. Ob.. H~rwato.r~Uln.J.1... stronom., odczytiitnie progra~ mu na dzień następny. 2U.05. Odczyt z działu "H'gjena i lvlea;dycy1ft n p. t.,.uzdrov.lisk.a pol~kie w, związk,u Zł" zjazdem bigjeni!':;tów w no'v\frodawin".. 20,30. Koncert symfoni~zny Kom. rneteor' (am. P. A, T. 22.L.O. Kom,: polic. sport.~ nadrr li WW,'- En 'i'.,.cg"l~zrjy y fl ze średniern wyksz.lf:lłcęnietn zna.. idzie posadf~ od zaraz.

10 ,. - sp łłrozwo.l" Niedziela 15 września 191'11 toku sze ł wielki tranporl h, ch r ni które poleca ze składu " -L " Sp. Akc. Hand'.- PtZ8my~ł. t. J. Bortrowski w lodzl, ot KUjńskiego 70. Telefon 84 BlfOFlJiBlkłB zpi!:ł~ą Zakoonlu ZDBna od ł 60! loku, "lluji żoł~dek chronią od reummł,ilmu oieppień 'wqłrobl', nadmięrnej otyła~ci arba. i,anul, ucf_rzeń ~r_1 do glowy uśmierzają \ he moto.c, czyszczą krew i przy aklonnośai'ach do ob_trukcjl!h\ lagod~jm ~rodkiem przeczy Cluljl1cym. - Utyoie 1 do 3 pigule k na dobę Cena pudelka d 1 35 wyrobu apteki KARCZEWSK, TUSZYNSK lftt araxllwa, Tr~backa 4 Zl\da6 w aptekach i składach z " zakonnlkem " r nźynier, r Budowniczy i Geometra Przysięgły. Kaśc]uszki, lei od 1 do 3 i od 5 do 7. Roboty pomiarowe. Projekt'V budowlane -'nadzór technicz.ny -:-- żelbetnietwo Plan} ~rzjłąrzb~ ń~ si~ci ~anal!lac,jn~j Porada prawno... administracyjna w sprawach technicznych p o powrocie z P AR Y t A 'udzielam zn6w Lekcji WBij uzykl Lek. dant. P. RETEftO SKA ul. Ewangelicka l tel Przyjmuje od 4-6 Welki wybór WÓEków dsteli.' clnnych halowych i zlłgrabio;t "" Bych i ł6tełt metalowyoh, wyłym~czki,.lilal'gkatig}tle, maiej'age w y śc i e la ę -oru materace spręłynowe hig!entczne" 1'"' ótcflt" do meblowycb lółek. podłuf ~itu'y nab,ć maina Da~tfnllej n& najc.osodnłejs&jlcb Wtli rlnjiuu:~ w fabryoznym składzie '? D O B fil O P O L f ł.6dj, pfołrltowaka 13 (w pod\v6uu) tel. 58-St RO W 'ER Y 2awluhi:kiego'. Kam!tjmr~lego nnych O!1lZ róinr-c;h - znanych marek zagraaiczaych Jiutb,ć mo:hui. nałtanle) dla początk~jących i zaawansowanych naldogodnlei oraz teorji i historji muzyki.. w fabrycznym. skladxie,,0 O ~~ f"ii O '~:'U L u Dyplom Państw. Klosarwatorjum ł.ód~,pjotf'kowska 73 (w. podw6rzu; zn a i u fel. 58 -,61. YSĄCE chorych na ka.. Zgłoszepiamiędzy godz. 3-5, ul. NAWROT Ttar żołądka, wzdęcia, kur Nr. 43. W. Pałc:~yfiska. cze bóle,. niestrawność, illiiil brak apetytu, -o~61ne osłabienie etc. odzyskało zdro "-_._--i!t~-!i f~l " wie, używając ziółka sławnegc) na'cały świat Doktora -Dietla, profesora Uniwer:lytetu~ Jaltielonskie4o. Żądajcie '.-bezpłatnei bro S%Uty pouczającej. Adres! Liszki,' - apteka "ar.z_awskil "&łoiste'p U E R S~K 'Otworzył pracownię Pi tr OWS a M 176 przyi,tlujewszelkie roboty iakoto: ' Palta fokowe, krecie i temu podopne podług naj.. nowszych fasonów;/ Oraz przeróbki, odświeżanie farbqwanie. Robota solidna. :~:.-; Ceńy przystępne. Z poważaniem K.SZYNDLER Wapno, płechc!ćakie. marmurowe Cęmenł, Gips,'. _Seipio~f S.amoty.KlepacM". Cegła, Dach6wka Eternłt. Papa, POladlka, Gslura, -Lepnłkdopo lad.ki,na zimno _Dt1f'ox:yl", Trsc:łna ~'1a- Polecl. wjll\ckde prsedatawloiolatwo fabljk nl. JAt; P~D11 CH ' Wa... z&wa, Zlelaa 30. "'el Fotografuje.je się' gdzie tal i) i dobrze tplko U.. Zie(f1Hzcfiych Fofcgrafol łl Łódź, ul. łia[utowicz a 18 tel. 26-uO. Ceny konkurenc"jne: 12 Fotogr~ ji m. biust 'Poczt.. ek retusz. (ałallg.. 5- UWAGA, Cd p. i ama{crćw prz)'jn:uje się wszelkie robotl foto, raficzne UepoBoda nie robi r6żniclf Ul zdjąciadl Zakład c:zjnnby ez przerw!ł od.9 do 7 wleu.. AQR"TOW FRMA nasza "le WVaV.A. Na nadchodzący sezon n ulyczny! Największy wybór pierwszqrzędnych Karola ŁODZ tottepian Ó\V, pianin i isharmonji znaleźć można jedynie w najstarszym renomowanym 15CH s k l a d z i e TZ POTRKOWSKA 67. TeL 54-78i24-72m# Rok '- 'zalożenia Wylączn-., n~tępca firm zagranicxnycłl. Bef!hsłebł, Bluthnel', August Forster, Gaveau, ~jak lo.ni.t kra~ Betting, Sommerfcld 1 il'l.nł. Wydzi,erżawienie _. CupAO...:...' Zamiaua Strojenie - Reperacja -TranspOfiy.. Wynalem inftrumentów n.. ~oncerty i U'CH:S,stości UprasKa si~ o łaskawe. odwied2lanłe ~' obejwzenie instrumentów na składzie bej: :iadnego z()bowi~zania. aczdość! Wylc.onywamgaruitury 50z1 palta 45 :zl.. własne dodatki robota pierwszorzędna KRAWEC KAM1NSKl Napiórkowskieg 5 front piętro Na ratył 'TanioJ Najdlużs:z:eterrainy! Manufaktura, galanterja;.obuwje, białe towaryffiranki t kołdry, bie liznę męską, damską. poleca.kh.edy f" Nawrot 15 Uwagal. l-sze pi~tro.

11 rq qlllłdliu... tltf'1mi2psl'ww''p'a!łli5: "ą\j~-...aur~~1t,t1,.,~~.,,~-,." a [l nos «: tli " lf' " picie. w~dv'studziennej nieprzegot~wanejwywo r. lut!1~"'iih4. 4 Rl!! luje często ZabUl'2;f'nia i:ojądhowe..r 11av.;et ępidęmję. KTO. 'Więc szanuję ~dl"qwie swoje i swoich "pliźnicb TEN' sam pije i l't.leca pić innym ty,tko. Mneralną WCd~!tołową w-yrojlu fabry~,.:' 1\1Wtd, "tl,l(u'abnyt~ł OJ,' Ch' lzj.ńsk. go t o D Z, ł( nró!kłego15s tel MfrTfrahra Wccla Stcł«lwa jest najzdrows%ym hi.. gienic'zpymnapojem. - rr. ineralluł- W,cde Stoło.. we s-~o,bnehe.micznym składem 'odpowiada i w i'updnośdi~stępuie znane. natijralne. Wod,. jak ł\arrau Giest iibler Borżom i t.p_ Do wytobu MhtErafneJ Wedy,Stoł~weJ uiy.. wade.ą.tylkp cbemiczne czyste surowce. Mineralna Woda SłcłQW/:l znak,p{lic:ję wzmac nis. działalność ':Żołądka i uła.twia tra. wienie. Awi,cMfrt«lfalna Wecie Stołowa 'jest nie.. zbędnfł na ł\'fjżdym stole, w Każdym domu, Restau racji.',~c\:lkiern~.:j"t. p.', " " Z!1dcć w$zędzietyjko w op1ornbowe'nych butel:lkach,. '.', Dostawa natychmiastowa be~ względu na ilość bud ~"~ ' 't,, ' TJliące lu! wyte~!onyih Źld~ide' n~ły~~~iąs~. ksiąik}f~,n1aw,a:if-,«!j moją.' '..NóWą$iEłultC: C)'U~~~!~,~~\ '" ",, która już. wielul:ll'~tówała M:o~~~;:, ~jt:ę,~to$owana p~~yzwykłynhyp~e życia i:,' Pl;~g.~~~ja':! się, do ; ęzybkiego 'zwalcza[laa~ cborobyncjcne),;po.~~,: 1 kaszel, %:ni~aj~~waga dała Lwiększa się i sto,pniowy. pro 'cęs wapnienia ulec:ia,chorob~., ;',(,',,,' ""PGW.g,J " :h~~ poliu: wte\d%~ '., le,kar,skiejp otwi~rdzają.kute cz'" ':,'n~ść~~ojej' metody i chętnie, ją. stosujł\.' m wcześ, niej rozpoc:zyna.'jłię.. stoso vv a~~~.,1t1ojego sposobu od,. :" i,w\ani~,.. tem. 'l w y tu ki;.,s.~ lepsz~.. a:uptłnte' dlrmo ' At,%ym~C'.ie, moją książkę, w któreiza\varte stł,wia~ donlqjc;rj;,: ~::u~ukowe. Poni~wa2;mbj:ruild.. d.~a wysyła '. " gratis ty*o..,:, ',', 10,.000 egzemplarz,.a.pi~~~ie natychxniast ~byśeie' si,'ltali r6w.. ' ~Je* s~ezęśliwymi odbiorcap'u '::G'~'QRG "FULG \ER' BerHn-Neuklf:ln RingbahptltJ;iJt$se 24 Od,J'ira1641' O :r rup ~~ 8 ' na: UD ~~!'~ió:~) 'fk-l/li'iiny', do filtr6w Gazy miedz~ "Rabitz 61 do robót betonowych /,. we wszystkićh metalach v wyrabia i poleca fi'u oif 1.ODŹ 1 Vi ólczańska 151 felef SKŁAD la~j:ł8d FUTER Kuśnier~kl J. SZ AF CMA~~ ln&rq~ow1 C~.D 42 slrlep fron towy' Te ::'1 ' pp]eea,gotowf'".. futra d,unslde ~ ~~igs~.ik~e~~:l~ ros;zó~~",::jet~~~b~ l pll'z\ stępnythi na dogodnyejl', warun.~act,. (. bejrzenie ni~ Gbo... wit zuje do' kupna., ' P.P. krawcom udzielam rabatu ~!pih d:delni~ ń' d ~ Z O~J. O P' Lok ZginEna 1881 rwangielltka na 15 przyin:uje z oprocentowaniem:; U'kllt1'y (lfl l~ttrd.id:dcwe w Złotych z l\-yocówieniemi na każde żądanie '. ' V.~~łldy (~(~ \'.. ćnt!.dcwe W DOfarach w!1jich l\ ahj.tacb otcjich f z'wtotnie w Dolarach H.p lałat\\ia V~ t1~ełkle JpEfCC:e b~nko,w( Jl ~~ 1 ajwygodniejsi~ w'a,rrtltlldj lr. 't. ~~ aj ansze ceny, i ąjdłutaze termipy r Dam.~kie 1 męskie płas!z:cze-nalmodniejsze fasony! Welnia-.!e s~eatry i kostjumy. Wełniane towary na damsłde palta isuk~ me.k.fuug6~ny na. męskie. ubrania,welurv na męsl_iep~lta~ C,rep de chma, ltdwabna l welń'ane 1,Jop~1iny, rypsy Wf\ WS2el klł.h kolorach. Siałe towary, Fil'antd. ChUlfH.!:- lale. \) Damska, i mes.ka h1elizna. łtrawi'lty. POflCaQc:by~ Skarpetki. Torebki.?J~ tefony. PtArasoH:l. Kołdry' W~żymacz1d. Obuwi~. Ch::;dniki i mo~ innych art y kulów polec.:a W1i!.'t\:3 wy~<6rłtt1.j~ik m~4a L w}h.~hj 'W():rE;::1:;:CJ~4x.i~c\nny h lu";;'j t jqwy(.ltl j~~piirtf~t~mpbt?ylł.y,!;:a -i "rftq~~."!tr, ~~... 4f111 czkl łlił>iiqfykansb:e: m~tli!.:ace wy 1.. ~~... ł U!,""""" Ol ś~.6la ri lłhoz mt\t~htlce f;prq:i:.y P. S. Przy skl'.adzie do usług krawiec' damski.. i fgo~~ bigjlh. C:Z11l ł '. Pi!'ttent " do~ męsk.i. Stalym khjentom nawet bez wptaty~...;.;.,...~ m,blow)ch tt.kpd4tuami!'l 1~1;~~~-~_"~~. ~~~~~--"~~~~~~~~~~~~~~~ ']l'a',.~ć ~;oxr<nn,~l'a~1j (,~ L~?'llD. «:'Oft.(H;:l~j:t<l!"l:J;l~~ ~łfj W,Al,1i"U'il,:'~,;"d~ w hbr9(l~li'.tpn :::s~łp.l,~,!ó~e ' DO ij' O L- Ul " i, ł.. ÓDź, \iłyor r~~c'wi!l,&a 7'3.. \ W~O~'<l órill~) hil~' 58,..:.61 Krllnffer\ lf~~onko AL~ KCŚCUSZKi 37 polęca~ pończochy iedw;;ijol' ne, fildecos, ~karpetki m t $kie, pończoch;y.?.. d~iecir;.ne i reformy, rękawiczk. Ceny ~ bard;l!;o p:r:r:yst~lpne,' oraz t przyjmllje pq:ilczochy do rep~~jl~ji. PA E [C~~(u:Z«ldEJ Księ~o"y\To$ci " Korespondenc~ Atytmetykihandlowej ntwye:h!~lljr$ów: St<;:nograrji 'Pisania na maszyni.e Język.qw ~~łn~lenia f rhfa to ur r. ldóty-oprzeć,się mate najbardziej zachwiana firma; 1;et~padnie n~gdy) skoro tylko sit: zwróci G radł ręklamową do -

12 -'. d.obre. z :;..---~,(.ROZWO J'" Niedziela 15 września 1929 t....". ': = ~~--,--.~~------~----~-- uch t r- Ua sista fwj nqlf~rr~'.: pusady i prace '.,'UtJhu' rr'hrld U,irlUO filun n d 1 paz d Z!ernlK.a... ~L po t. r l.e b..aaw *'- U na jest. słuząc~, ' bąrdzo. dobry organizator i znawca spr~w. P?datkow:yc?) uczciwa, pracowita i czysta z gotowa!-tiem. Swiadec _ przyjmuje prowadzenie,. za~łaq~nle,1 zam.~nl~cle ksiąg handlowych. Zestawleme. blansow,. hkwl,dację przedsiębiorstw oraz w.szel~lego rodzaj~ kontro a raty iza gotówkę wiązkowe.- Piorrko~8ka-14~ twa' i rekomendacje obo lę. Adres: ul. ArulrzeJa 33 m.. 1P CaiaŁóaź,wie,i~ najw m.' 8 zgłaszać się 'irontem lepiej kupuje ". się meble między 9-l i 4-6 po pot tylko w z:akładzie tapicer-' ł. długoletnia nauczyc~ełk8. Udziela lekcji buchalter]i, arytmetyki handle- ; _ '- J ' we] i korespondenci. ; udziela r6wniez lekcji pisania na mąszynach słcim B-ci Gabalów Nawrot,N'g 8.. Otomany, tapczarty fotele,. krzesła,. kredensy. garderoby stoty.- oraz.przymujem~ wszelkie zamówie nici. wykonanie solidne. Na raty-=--" :,ta, gotówkę raczka potrzebna d~ pralni. Zielona :'otrzebny, chłf\piec,.. do ~' praktyki 'do'-. krawca. Szkolna 28 Cyranski.' róznych najnowszych systemów z dok:t&?~_e)l ob.'jasnieniem konstrukcji i hektograf]., l, tódz.. UJ. łuhaskiego (W~(hteW5ka) Nr. 81,'i1 MEBLE. Sypialnia dęm. 8 cb~k ;po~zty ł' 'k ' 8432,-1 " ł- bow8,' garderoby,.zafy~ toz a.s\)rzeaaje, _ Zamena f otrzebny 'ucze:b 'i u(~zeń... warunki dogodne gwaran- f nica do zakładu flyzjercja kilkuletnia. Stolarnia skiego damsko,'" męskiego!tfła n~cf,chodzą"c1f.e~on! \1L ',W.arsźawska 16 przy J. BittrteraPrzęd:tainiana PALTA DAMSKE według najnowszych zagranicz- r,apiórkowskiego. 93, 84:04---2, nych. modeli poleca MAGAZYN WYKWNTNEJ KONFEKCJ DAMS~~ l;. GLKSMAr~Gł6w;la ~ir. l róg Piotrkowskiej Uwagal l'rzędriikom na bardzo dogodnych warunk.,, '... ",omy, ;~la ucznlow. na wypłatę tj. mundury, S7ynele, teczki obuwij. Piotrkowska 37,! wejście 1 piętro.. : r oceny, stróż,z. dóhiemi, 1,~ świadectwami p0trzebny.zaką~ńa w firmie qrahski '. ' 'Nauk:! i W1thowBfiie wille, kin~. fol. ' '...,. ładni, murowany,. nowyf z wygcdam~ 1 gospodar-.: ~a;kijgóąpodarki, dział ~ U ~.YNOWA~Y nauc~y-,czern. budynkam, w dobrym punkc~ tanio: do kl' łesne, place, sklepy Cle! ~~zykl. '. (s1crz yp:e. SF,RZEDANA. Poąre?nicy ~.ykluczenl.gdzle. -. i n;. i e szk:ania. poleca Biuro fortepan). udzela lejc C);!, wskaże gospodarz domu, Przejazd Nr.'?1 tel ~1 Posredmctwa "EXPRES" Ceny przystępne., Raąwan- ~_._."G'f ~~' e' ~ ~;:fi'.l.1ii4jl~':,"(~r"i;;;0; i>'.k.:~~~ \. Łódź, Andrzeja 44, tel, s," 1:a 12-5 '. 111 A_"41.,.,~ -, :.! ',--20,.' menty..,_ ę;, słsł otómanę, gard ero., "k ŁO " K l' ębowy kredens, s~óf. krze ł"uutyjłowany. nau'c~yde! ' "pn:y~posab~a do e~aml orn8:mentowe, surowe~ matowe, oraz sz.;leme bu~0:vh, dja~ ł bę, łóżka, szafę sprzedam nów gl~nazlalnych. 1 d~a do rzni:e.la. szkła poleca po ce. nach mslnch Sienkiewicz~, ~9. m.,42 OH-.e.k.. sterno. w.' w... a.. krese '.. 0.., s.,. J. O e 1 ł l: Z ił łr, fbt. w na 14.. cyna We}SCle l Pl~t!O. t n;lu klas. ~U!s k~sy 4 mle.. li W A G ~ Sxkła inspektowe w wielldm wyborze 83B6---:-2 s ące. b-go Serpna 14, p~ra-, '. ' ' ""';"=,. waoficyna, 'parter, drugie UWAGAl UWAGA! C Y! ł'hallinoza.graniczne ~~a:.. f ~ejście z podwór~a~ r ne krzyzowe okazyjnle ł 8~20-3 Panstw.Urz~dnicy.. c:zkl sprzedam. Konstantynow- ; ~- Bezwkladu -na sześdomie ~ ska 15. mieszko 19. lo_b~e i młelzkenia sięczne spłaty! 8444-: '...,; Pierwszorzędne palta danskie L l k l d.. 4 im~skie, swetry, obuwie, chod- O DJt., f.. (O a o wynajęca: po.. niki kamgarnowe j bav.e!niane fi --Y i lar:l~a, orteplany na)t~.. l koje z kuchnią, po,koik towary, kołdry, firanki) chuśtki) reue] na. raty sp.r2.e?aje dla służącej, z wszelkiemi! bieliznę mę.~kq i damsltą oraz et. odatk L ł Chodkowskl, Slenklewlcza wygodami od zaraz w Julwiele innych artykułów poleca 'k t. k janowie, na k'olonii urzęd..... KRED YT" Nawrot 15 l p naj orzys,~lej UpC m h... nic;'ej ul. Skarbowa Nr żaa w spo ce przy. cec Ul 6arderohę' z lustrem, 21 Wiadomość. 1. Aniciako-... A... N--O-,... f... U-Y-R-A Ī T """T"""A... N"""iO.-. ~ Pioł.'kowska' 79.. szafy,.otómanę. kozet~ęf wska, '-ul.~;pi(;)trkowska 73, 1 2. zegary sprzedam.' Ceglel > front ł pętro.. wszelkiego rodzaju w suro. nlana' 111 m , wym i gotowym stanie. nstrumenty t' J. OPATOWSK Kiłińskiego 134 tel Dojazd przedan1 dom w śr6dmies.'.'!r~nc~s~j~go~()trzebny. muzyczne p okqj dl~. nauczycielki S tramwajami 4, 10, 16, 17 najtaniej sprzedaje praco~ ciu drewniany polowę W srodmlesclu. Zielona :-1 wnia instrumen. muzycz. lu.b. c.aly. Wiaclom?ść Skwe.\1 Schutz galallterji ozdób wojskowych, poli r.yjnych. strażackich i uczniowskich O TWOCK Nowootworzo..,ny HPe1s10nat Chrześ" cijański U dia. u~drowień.. ców poleca pokoje slonecz ].te z wszelkiemi nowoczesnami wygodami Kilku morgowy las, sosnowy Chorych gruźliczych nie prlyjmuje ~ję, Wiadomość Otwock, ul. Reymonta 44 Wanda Szmakfefetowa o wynajęcia 2 pokoje z kuchnią, (mogą c byc z meblami) i 1 pokój, z ku.. chnią' i w-ygodamj. Wiadomość 'Kolonja'. urzędnilt:ów. skarbowych" )uljan.owslca 14, 8J88-1, :.legubloaedotu1q1bł:t aginc\ł.. dowód osobisty ;:j wvdany przez Xl.komisarjat na imię Antonina Wod?;yńska P S. ~Y3tawc6w weksli,' skra-. dzionyc1;t wraz, zlnn.ymi rzecz~miż mieszkaniaso~ biewskiego Józefa przy ul Skwerowej Nr~ 3:,t). Stanisław Musiał wek.. sel na sumę 50 zł. 2JJa,n Rychtet w. na s. 100 zł, -3) Stefan Sobczak. w:. nas. 60 żl. 4) Franciszek Star.. czewski~ Wił na s. 200 ił. 5) Jan Gawroński w ;'n& 's. 50 zł, 6J Marjan Braun w. na s. ł 00 zt7) Zygmunt Braun, w. na s. 150 zł.." 8} Stanisław Dembpwski. w~ na s. 200zt9) Stefan Dęb' ski w. nas. 50zt lo} W'ac Jaw Borkowsk.i w. na. '. 50 zł:,1 fr, Antoni. Dąbrow~. ski w~ ~. na s zł.. 12) Wladyst~w Piotrowski w. na s~ 3Uzł. 13) Jan Ołu~. bek wojna s. 50żt 14,_ Antoni,Rędzi~ w. na 'S. 100 zł. 15) Leon Spiewakowski'w. nas.100 1:[ 16) Wladyslaw. N.api.er!ilski w. na s. ODO zt. 17) F ranci~ szek. Bi~h~jło w. na s. 50 zł. W ek~sle. ńiniej~ze unieważnia. się: "', 'irzyjmę2 panów lub ma r żeństwo bezdzietne na stancję.za1iątna 78 Siero-. dzina m, tł6 '., FQliksa BONE~CZA ro~ 23redauraqa ~b 22 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ jadłodajnia ! ŁODŻ, ul. T argo,,;a 38. K Dla szkól, nauczyc-ieli \przc!d.am maszynę ~o rę- ~. r-a W.. e c s t. K uczni. ustępstwa, y kawlczek malo uzywa- i J. J- rnc'ns ' ki B- Dr St B bera-' : ' ną ul.,przęjazd Nr. 55 m. \ UJ. Slen kiawicza 40,-,t~ł..7~82,, ł i' tja l PrzyjfDuie,zlecenia na, sezon bieżąey.., '. ",J ~onllltleild 11 ~el.eq~a2 ~ o. sprzedania dom z Pla'l S et - n o i' f,obtity, S t V1. sft., 'q 57.. Cho~oby skbrne l 'llrenerycll:'e ł cem w." futrzane. ld. Puy)mui~ od r, od 5-8 w W"d,l.a omosc. " "1 u. punkcie, Bł' ons k '. p J li ~a......,.,..._,""",,,!, ~ lawłnaulplotrkowaka 121 " N r.13.(pr~y K,ątnej) c,. te.n A O ~,.ŁG S ZEt\: Przed tek~tem 30 gr, w tekście 30 gr. za tekstem 25 gr.; zwyczajne 14 gr.;,nekrologi.jo. gr. ko:munikaty25 gr.. za ~1t:lS2 n'111tretrc;~:y lub je,o n iejsce. ['rotne oglos2eniabezteuninowe 10 gr.. zay... yraz duże litery,50 gr~: najmniejs;ze ogl.os:z.enie 1-zł C glosz nia~ zamiejscowe 50 proc. drożej, :za gr. 100 roc Str~lłicaprzea tekstem i w telcście podzielona na 3 tamy. za tekste~ nas łamów Art)kuły bez oznaczenia honorarjum uważa redakcja za, ;bezplątile. Ogłoszenia przyjmuje się 'do g; 7-eJ ''PO 7-ej 50 pr. drożej Za terminowe ~3d<.c~er.1Ę. C~~C.fH': <:<nn\l. le CCCV.l,cc:. J;.,~(a icvtal=-(.cwj~la clov.ląz. {.t2.t:.gtur f.r2)'j~tecgicszen~ebezui:)fzednieg():zawiadomie! Roz'\\ój rrozna zan:8wiać w Zgierią:u p~:lacha, w Pabjanicach up. ZatorskiegocuL Zam~owa. '-, ~ BecJ.ftkłor Jiaaeeny ł Wydawca ~ :,.;; Czajewski.: W nocni T.. Czajewskiego. Red.6dl!owie~rialnv: Edmulul Barlostek,

13

14

15

16

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Pouczenie o przysługujących prawach

Pouczenie o przysługujących prawach Pouczenie o przysługujących prawach Ta ulotka zawiera ważne informacje dotyczące przysługujących Ci praw podczas pobytu na posterunku policji. Przez prawa rozumiemy ważne swobody i pomoc, z których zgodnie

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem

3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem 3 dzień: Poznaj siebie, czyli współmałżonek lustrem Trzeba wierzyć w to, co się robi i robić to z entuzjazmem. Modlić się to udać się na pielgrzymkę do wewnętrznego sanktuarium, aby tam uwielbiać Boga

Bardziej szczegółowo

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13

Reguła Życia. spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 spotkanie rejonu C Domowego Kościoła w Chicago JOM 2014-01-13 Reguła życia, to droga do świętości; jej sens można również określić jako: - systematyczna praca nad sobą - postęp duchowy - asceza chrześcijańska

Bardziej szczegółowo

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym.

Zatem może wyjaśnijmy sobie na czym polega różnica między człowiekiem świadomym, a Świadomym. KOSMICZNA ŚWIADOMOŚĆ Kiedy mowa jest o braku świadomi, przeciętny człowiek najczęściej myśli sobie: O czym oni do licha mówią? Czy ja nie jesteś świadomy? Przecież widzę, słyszę i myślę. Tak mniej więcej

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi:

Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego. Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: Zasady naliczania urlopu wypoczynkowego Zgodnie z kodeksem pracy wymiar urlopu wynosi: 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat 26 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony co najmniej

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

SP Klasa V, Temat 36

SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 SP Klasa V, Temat 36 Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!! Dziecko pilnie poszukuje opiekuna. Kandydat powinien: Dobry opiekun pilnie poszukiwany!!!

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl

Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl Ministerstwo Edukacji Narodowej otworzyło stronę internetową www.polskaszkola.pl W trosce o edukację dzieci wyjeżdżających z rodzicami za granicę Ministerstwo Edukacji Narodowej przygotowało materiały,

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni

Biblia dla Dzieci przedstawia. Kobieta Przy Studni Biblia dla Dzieci przedstawia Kobieta Przy Studni Autor: Edward Hughes Ilustracje: Lazarus Redakcja: Ruth Klassen Tłumaczenie: Joanna Kowalska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org 2014 Bible

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Newsletter. DeNews. Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu. SPOTKANIE DeNews. Temat: Matka Jedyna Taka. Wyjątkowo godz 22:00

Newsletter. DeNews. Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu. SPOTKANIE DeNews. Temat: Matka Jedyna Taka. Wyjątkowo godz 22:00 2 Newsletter DeNews Maj 2015 Nr. 3 Dziewczyna z Nazaretu 3 4 Dycha dziennie SPOTKANIE DeNews Temat: Matka Jedyna Taka Wyjątkowo 23.05.2015 godz 22:00 Jak zacząć biegać? Dziewczyna z Nazaretu Zwykła - Niezwykła

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Chłopcy i dziewczynki

Chłopcy i dziewczynki Chłopcy i dziewczynki Maja leżała na plaży. Zmarzła podczas kąpieli w morzu i cała się trzęsła. Mama Zuzia owinęła ją ręcznikiem. Maja położyła się na boku i przesypuje piasek w rączce. Słońce razi ją

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań.

22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA. Wspomnienie obowiązkowe. [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań. 22 października ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA Wspomnienie obowiązkowe [ Formularz mszalny ] [ Propozycje czytań mszalnych ] Godzina czytań II Czytanie 1 / 5 Z Homilii św. Jana Pawła II, papieża, wygłoszonej

Bardziej szczegółowo

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe

Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku. Teksty źródłowe Odrodzenie Państwa Polskiego w listopadzie 1918 roku Teksty źródłowe Odezwa Rady Regencyjnej do Narodu Polskiego -11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna do Narodu Polskiego. Wobec grożącego niebezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają.

Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. Modlitwa ciągła nieustająca dopomaga do działania we wszystkim w imieniu Pana Jezusa, a wtenczas wszystkie zwroty na siebie ustają. /Matka Celina Zapiski -17.VI.1883r./...dziecko drogie, chcę ci objaśnić...ogólną

Bardziej szczegółowo

Jezus Wspaniałym Nauczycielem

Jezus Wspaniałym Nauczycielem Jezus Wspaniałym Nauczycielem Biblia dla Dzieci przedstawia Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

MONITOR Na Rok Pańfld 1782.

MONITOR Na Rok Pańfld 1782. MONITOR Na Rok Pańfld 1782. Num: II. '. ę Dnia 2. LJfiopada. Gdy mewim i akie przy (złych fą lofow kolcie. Daremne złych bolami dobrych mam nadzieie. Lecz ztąd Serca nietracę, zthem mym ufność zginie W

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze.

Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. Prawo tworzenia stowarzyszeń, członkowstwo, władze. 1. Komu przysługuje prawo tworzenia. Prawo tworzenia stowarzyszeń przysługuje: obywatelom polskim, mającym pełną zdolność do czynności prawnych, którzy

Bardziej szczegółowo

TOTUS TUUS Cały twój

TOTUS TUUS Cały twój TOTUS TUUS Cały twój Przecież niecały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa Tryptyk rzymski W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 r

KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 r KWALIFIKACJA WOJSKOWA w 2016 r Rozpoczęły się prace przygotowawcze do przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w roku bieżącym. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej mające miejsce stałego pobytu lub

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI

Warszawa, październik 2009 BS/140/2009 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI Warszawa, październik 00 BS/0/00 ŚWIATOWA OPINIA PUBLICZNA O DEMOKRACJI CBOS, wspólnie z ośrodkami badania opinii społecznej z innych państw, uczestniczy w programie World Public Opinion. Jest to program

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie Skrócone sprawozdanie ze 100 dni działalności jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska) Mandat posła na Sejm RP: 25 sierpnia 2013: rezygnacja z mandatu radnej

Bardziej szczegółowo

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996;

2. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się: 1) mężczyzn urodzonych w roku 1996; OBWIESZCZENIE NR 1/2015 WOJEWODY ŁÓDZKIEGO z dnia 8 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia kwalifikacji wojskowej w 2015 roku na obszarze województwa łódzkiego Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie

3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie 3 największe błędy inwestorów, które uniemożliwiają osiągnięcie sukcesu na giełdzie Autor: Robert Kajzer Spis treści Wstęp... 3 Panuj nad własnymi emocjami... 4 Jak jednak nauczyć się panowania nad emocjami?...

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestniczący w uroczystości byli świadkami nadania Policyjnej Odznaki Ponurego zasłużonym policjantom.

Wszyscy uczestniczący w uroczystości byli świadkami nadania Policyjnej Odznaki Ponurego zasłużonym policjantom. POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/144619,wreczono-odznaki-ponurego.html Wygenerowano: Czwartek, 21 września 2017, 08:37 Strona znajduje się w archiwum. WRĘCZONO ODZNAKI PONUREGO

Bardziej szczegółowo

My Europejczycy Oni wykluczeni

My Europejczycy Oni wykluczeni My Europejczycy Oni wykluczeni Wstęp Panie Przewodniczący, Szanowne Panie Posłanki i Panowie Posłowie! Zasiadamy tu, aby rozwiązywać europejskie problemy i proponować wspólne działania! Pragnę poruszyć

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

"Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki

Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły. T estament Kościuszki "Żył w świecie, który nie był gotowy na jego pomysły". T estament Kościuszki -Polacy niestety za często czują się ofiarami. Mieliśmy przecież takich bohaterów jak Kościuszko czy Sobieski. Nie możemy czekać,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 listopada 2009 r. Dz.U.2009.202.1566 zmiany: 2010-01-01 Dz.U.2009.226.1834 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 ORAZ MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Panie Prezydencie! Prawo i Sprawiedliwość INTERPELACJA

Panie Prezydencie! Prawo i Sprawiedliwość INTERPELACJA Prawo i Sprawiedliwość K-lin, 26.06.2014r. INTERPELACJA Panie Prezydencie! Wybudowaliśmy piękną filharmonię - jak wszyscy zapewne pamiętają, ja byłam jej budowie przeciwna. Bo, po pierwsze - uważam, że

Bardziej szczegółowo

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96

, , ROCZNICE I ŚWIĘTA WAŻNE DLA POLAKÓW WARSZAWA, KWIECIEŃ 96 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT ZESPÓŁ REALIZACJI BADAŃ 629-35 - 69, 628-37 - 04 621-07 - 57, 628-90 - 17 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET:

Bardziej szczegółowo

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu

Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu Boski plan zbawienia człowieka Świecki Ruch Misyjny EPIFANIA, Zbór w Poznaniu www.epifania.pl Świecki Ruch Misyjny Epifania Świecki Ruch Misyjny "Epifania" jest międzynarodowym, niezależnym, niesekciarskim,

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

Twoje prawa obywatelskie

Twoje prawa obywatelskie Twoje prawa obywatelskie Dostęp do praw i sprawiedliwości dla osób z niepełnosprawnością intelektualną Inclusion Europe Raport Austria Anglia Belgia Bułgaria Chorwacja Cypr Czechy Dania Estonia Finlandia

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Pan Donald TUSK Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa

Pan Donald TUSK Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa Wrocław, dnia 09 listopada 2013r. Pan Donald TUSK Premier Rządu Rzeczypospolitej Polskiej Warszawa Przedstawiciele rodzinnych ogrodów działkowych, uczestnicy spotkania w dniu 09 listopada 2013r. wyrażają

Bardziej szczegółowo

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana?

Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? Bóg a prawda... ustanawiana czy odkrywana? W skali od 1 do 10 (gdzie 10 jest najwyższą wartością) określ, w jakim stopniu jesteś zaniepokojony faktem, że większość młodzieży należącej do Kościoła hołduje

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE

KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE KONSPEKT KATECHEZY SZAWLE! SZAWLE! DLACZEGO MNIE PRZEŚLADUJESZ?. O PRZEŚLADOWANIU CHRZEŚCIJAN W EGIPCIE klasy IV-VI szkoły podstawowej Oprac. Ks. Łukasz Skolimowski Warszawa 2012 Przeznaczenie: Szkoła

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

tradycja, historia, obyczaje kultura Ernest Bryll poeta, pisarz, autor tekstów piosenek, dziennikarz, tłumacz i krytyk filmowy, także dyplomata. Autor licznych tomików poezji, sztuk scenicznych, oratoriów,

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ

UROCZYSTOŚCI UPAMIĘTNIAJĄCE 7. ROCZNICĘ KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/141549,uroczystosci-upamietniajace-7-rocznice-katastrofy-smolenskiej.html Wygenerowano: Niedziela, 18 czerwca 2017, 15:48 Strona znajduje się w

Bardziej szczegółowo

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz

TEKST NR 1. Bardzo liczymy, że przybędziecie i razem z nami się bawić będziecie! Narzeczeni wraz z Rodzicami. TEKST NR 2 Imię i Nazwisko oraz TEKST NR 1 Kilka lat temu rzecz się ta działa dziewczyna piękna Imię i Nazwisko Panny Młodej chłopca poznała. Chłopak - przystojniak w nią zapatrzony Imię i Nazwisko Pana Młodego powiedział sobie: "Chcę

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego

97. _ Rozporządzenie Ministra Wyznań R~ligijnych Publicznego 222 Dziennik Ustaw. Poz. 96 i 97. Ni 16. 1920 r. o tymczasowej bezpośredniej komunikacji towarowej mie:dzy st2lcj2lmi polskich kolei państwowych a stacjami połozonemi na obszarze Wolnego Miasta Gdańska

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Książę z rzeki

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Książę z rzeki Biblia dla Dzieci przedstawia Książę z rzeki Autor: Edward Hughes Ilustracje: M. Maillot; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb)

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) Proszę przeczytać tekst, a następnie zrobić zadania: Dziennikarka.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE IMPREZ. MKS Dąbrowa Górnicza - Znicz Pruszków. Od: , 17:00. hala "Centrum" al. Róż 3

ZESTAWIENIE IMPREZ. MKS Dąbrowa Górnicza - Znicz Pruszków. Od: , 17:00. hala Centrum al. Róż 3 MKS Dąbrowa Górnicza - Znicz Pruszków : 12-02-2011, 18:00 Sportowa hala "Centrum" al. Róż 3 23. kolejka I ligi koszykówki mężczyzn. MKS Dąbrowa Górnicza - Znicz Pruszków Walentynki w Komitywie Od: 11-02-2011

Bardziej szczegółowo

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan

Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Trzebinia - Moja mała ojczyzna Szczepan Matan Na świecie żyło wielu ludzi, których losy uznano za bardzo ciekawe i zamieszczono w pięknie wydanych książkach. Zdarzało się też to w gminie Trzebina, gdzie

Bardziej szczegółowo

Są rodziny, w których życie kwitnie.

Są rodziny, w których życie kwitnie. Są rodziny, w których życie kwitnie. Są rodziny, w których jest źle. Czy Twój dom jest spokojnym miejscem? Czy masz dokąd wracad? Czy czujesz się w domu bezpiecznie? Jeśli tak, to gratuluję. Niektóre dzieci

Bardziej szczegółowo

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r.

Aktywni na start. Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Aktywni na start Podkowa Leśna 6-8 stycznia 2012r. Bo ziemia sama z siebie owoc wydaje, najpierw trawę, potem kłos, potem pełne zboże w kłosie. A gdy owoc dojrzeje, wnet się zapuszcza sierp, bo nadeszło

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Cuda Pana Jezusa Biblia dla Dzieci przedstawia Cuda Pana Jezusa Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: E. Frischbutter; Sarah S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children

Bardziej szczegółowo

Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Warszawa: PWN, 1958, t.1, ks. II, 368E-372A. A czyż państwo nie jest większe od jednego człowieka?

Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Warszawa: PWN, 1958, t.1, ks. II, 368E-372A. A czyż państwo nie jest większe od jednego człowieka? Platon, Państwo, przeł. W. Witwicki, Warszawa: PWN, 1958, t.1, ks. II, 368E-372A. A czyż państwo nie jest większe od jednego człowieka? Większe powiada. To może i większa sprawiedliwość mieszka 369 w tym,

Bardziej szczegółowo

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2.

WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. WERSJA: A ANKIETER: JEŚLI RESPONDENT JEST MĘŻCZYZNĄ, ZADAĆ GF1. JEŚLI RESPONDENT JEST KOBIETĄ, ZADAĆ GF2. MĘŻCZYŹNI GF1 Przeczytam teraz Panu krótkie opisy różnych ludzi. Proszę wysłuchać każdego opisu

Bardziej szczegółowo

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;)

Słoń. (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Słoń (w języku angielskim: elephant; niemieckim: die Elefanten; francuskim: l'éléphant;) Obecnie żyją trzy gatunki słoni. Jest największym zwierzęciem żyjącym na lądzie. Najbardziej szczególnym elementem

Bardziej szczegółowo