DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DOKUMENTACJA PROJEKTOWA"

Transkrypt

1 Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ul. Armii Krajowej Tczew DOKUMENTACJA PROJEKTOWA naprawy uszkodzeń podpór i uzupełnienia balustrady na moście nr 7 w ciągu drogi powiatowej nr 2816G km Lignowy Walichnowy nad Kanałem Walichnowskim Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant mgr inż. Damian Ziółkowski WKP/0112/POOM/12 Sprawdzający mgr inż. Andrzej Ziółkowski 176/Pw/92 Poznań, marzec 2013 Egz

2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH II. KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH III. OPIS TECHNICZNY 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot opracowania 1.2 Zamawiający 1.3 Podstawa opracowania 1.4 Lokalizacja 2. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 2.1 Ogólny opis obiektu i jego funkcja 2.2 Podstawowe parametry techniczne obiektu 2.3 Charakterystyka ogólna obiektu 2.4 Opis stanu technicznego obiektu 2.5 Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń 3. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 3.1 Cel i zakres robót remontowych 3.2 Przygotowawcze roboty rozbiórkowe 3.3 Charakterystyka robót remontowych Balustrada na obiekcie i skrzydłach Naprawa skrzydeł Odtworzenie odłamanego skrzydła południowo-zachodniego Odtworzenie górnego fragmentu skrzydła północno-zachodniego Naprawa pęknięć skrzydeł IV. RYSUNKI TECHNICZNE V. KOSZTORYS OFERTOWY VI. PRZEDMIAR ROBÓT VII. SPECYFIKACJE TECHNICZNE - 2 -

3 I. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH OŚWIADCZENIE poprawności i kompletności wykonania przedmiotu umowy na podstawie art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U.2000, nr 106, poz.1126 z późniejszymi zmianami) oświadczamy, że wykonana dokumentacja: DOKUMENTACJA PROJEKTOWA naprawy uszkodzeń podpór i uzupełnienia balustrady na moście nr 7 w ciągu drogi powiatowej nr 2816G km Lignowy Walichnowy nad Kanałem Walichnowskim objęta umową nr 3/dzieło/13 z dnia 12 marca 2013r., została opracowana w sposób prawidłowy, zgodny z zawartą umową, przepisami prawa budowlanego, powołanymi w nim przepisami oraz uzgodnieniami, wymaganymi przepisami szczególnymi, jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, a w szczególności: - może zostać skierowana do realizacji - obejmuje wszelkie niezbędne do realizacji przedsięwzięcia roboty Funkcja Imię i nazwisko Nr uprawnień Podpis Projektant mgr inż. Damian Ziółkowski WKP/0112/POOM/12 Sprawdzający mgr inż. Andrzej Ziółkowski 176/Pw/92-3 -

4 II. KOPIE UPRAWNIEŃ PROJEKTANTÓW I SPRAWDZAJĄCYCH - 4 -

5 - 5 -

6 - 6 -

7 - 7 -

8 - 8 -

9 III. OPIS TECHNICZNY 4. WSTĘP 4.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest dokumentacja projektowa naprawy uszkodzeń podpór i uzupełnienia balustrady na moście nr 7 w ciągu drogi powiatowej nr 2816G km Lignowy Walichnowy nad Kanałem Walichnowskim. 4.2 Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie 4.3 Podstawa opracowania Umowa Nr 3/dzieło/13 z dnia 12 marca 2013 roku zawarta pomiędzy Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie, a Damianem Ziółkowskim. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63/2000 z dnia 3 sierpnia 2000 r.). normatywy, aprobaty techniczne, wytyczne, ustawy i zarządzenia obowiązujące w budownictwie. Literatura techniczna, wytyczne i zalecenia obowiązujące przy projektowaniu, budowie i remontach obiektów mostowych Własne pomiary inwentaryzacyjne w terenie Uzgodnienia z Inwestorem. 4.4 Lokalizacja Most zlokalizowany jest w ciągu drogi gminnej nr 2816G w km w miejscowości Lignowy Szlacheckie, nad Kanałem Walichnowskim. Dojazd do mostu od strony zachodniej umocniony jest żelbetowymi płytami drogowymi, a od strony wschodniej gruntowy

10 5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5.1 Ogólny opis obiektu i jego funkcja Remontowany obiekt jest mostem o konstrukcji belkowej, żelbetowej. Zadaniem mostu jest przeprowadzenie drogi powiatowej przez przeszkodę Kanał Walichnowski. 5.2 Podstawowe parametry techniczne obiektu aktualna nośność użytkowa obiektu: 10 t Długość obiektu (długość płyty ustroju nośnego): 4,60 m Szerokość całkowita obiektu: 4,55m Szerokość jezdni (pomiędzy belkami podporęczowymi): 4,20 m Światło poziome pod mostem (między licem przyczółków): 3,75 3,80m Światło pionowe pod mostem (od poziomu wody): 1,55 m 5.3 Charakterystyka ogólna obiektu Most jest obiektem jednoprzęsłowym, o schemacie statycznym ramy jednoprzęsłowej. Ustrój nośny stanowi 5 belek żelbetowa, połączonych monolitycznie z żelbetowa płytą pomostu. Skrajne belki są wyższe niż belki środkowe, wystają ponad górną powierzchnię płyty pomostu, tworząc belki podporęczowe i swego rodzaju krawężnik (odbojnice), zapobiegające przed spadnięciem pojazdu z mostu. Podpory stanowią masywne przyczółki żelbetowe. Od przyczółków odchodzą skrzydła betonowe, niezbrojone, o długości ok. 1,35 m i grubości cm. Na obiekcie nie ma nawierzchni, ani izolacji, brak też urządzeń dylatacyjnych. Na skraju obiektu zaprojektowane były balustrady uchylne

11 5.4 Opis stanu technicznego obiektu Ogólny stan techniczny mostu jest zróżnicowany. Obecnie obiekt nie posiada balustrad z powodu kradzieży. Stanowi to bezpośrednie zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu publicznego i jest głównym powodem opracowania niniejszej dokumentacji projektowej. W najgorszym stanie są skrzydła mostu. Skrzydło od strony południowozachodniej uległo awarii odłamało się i spadło do rzeki, z tego powodu grunt za skrzydłem obsypuje się i spada do kanału, a płyta drogowa skrajna (na styku z obiektem zapada się). Skrzydło od strony północno-zachodniej ma odłamany górny fragment, co jednak nie powoduje przesypywania się gruntu. Wszystkie trzy skrzydła mają pęknięcia o dużej rozwartości na pełną grubość elementu. Z powodu braku zbrojenia, każde z pękniętych skrzydeł może w każdej chwili ulec awarii. Ustrój nośny jest w dobrym stanie, pomimo braku izolacji, nie występują przecieki. W płycie pomostu i belkach środkowych nie występuje korozja zbrojenia głównego. Korodują jedynie lokalnie pręty strzemion, w których nie została zachowana otulina. W przypadku belek skrajnych natomiast, odpadła otulina zbrojenia i pręty korodują. Uszkodzenia korozyjne prętów nie są jednak na tyle silne, aby powodowały znaczące obniżenie nośności. Beton gzymsów porośnięty jest mchem i powierzchniowo skorodowany, miejscami wykruszają się jego fragmenty. W przyczółkach zaobserwowano pojedyncze rysy i nacieki wapienne. Stan przyczółków jest dobry

12 5.5 Dokumentacja fotograficzna uszkodzeń Fot. 1 Widok na obiekt od strony zachodniej (Lignowy Szlacheckie) Ukradzione balustrady i prowizoryczne zabezpieczenie taśmami ostrzegawczymi zamocowanymi na prętach stalowych wbitych w grunt (taśmy zostały zerwane). Fot. 2 Skrzydło od strony południowo-zachodniej. Awaria skrzydła, odłamało się na styku z przyczółkiem i wpadło do kanału. Przyczyną uszkodzenia jest niewłaściwa konstrukcja skrzydeł brak zbrojenia

13 Fot. 3 Skrzydło od strony północno-zachodniej Odłamany górny fragment skrzydła. Fot. 4 Skrzydło od strony południowo-wschodniej. Pęknięcie na całą wysokość skrzydła. Uszkodzenie występuje przy wszystkich trzech skrzydłach i spowodowane jest brakiem zbrojenia

14 Fot. 5 Spód ustroju nośnego Silne uszkodzenie otuliny zbrojenia belek skrajnych, korozja prętów zbrojenia głównego. Niewielkie wykruszenia betonu pozostałych belek, korozja strzemion. Brak uszkodzeń płyty pomostu. Fot. 6 Przyczółek Pojedyncze rysy pionowe, nacieki wapienne

15 6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO 6.1 Cel i zakres robót remontowych Celem prac remontowych jest przywrócenie bezpiecznej eksploatacji obiektu poprzez odtworzenie skradzionych balustrad oraz naprawa uszkodzonych skrzydeł przyczółków. 6.2 Przygotowawcze roboty rozbiórkowe Prace rozbiórkowe będą ograniczać się jedynie do odcięcia fragmentów słupków balustrad pozostałych po kradzieży. 6.3 Charakterystyka robót remontowych Balustrada na obiekcie i skrzydłach Zaprojektowano balustrady stalowe z profili zamkniętych prowadzone na długości płyty pomostu i na skrzydłach. Przed montażem balustrady należy oczyścić beton z zanieczyszczeń i porostów. Pod podstawą należy wykonać podlewkę z zaprawy niskoskurczowej. Podstawy słupków balustrad będą dokręcane na śruby do kotew osadzonych w istniejącej belce podporęczowej i w skrzydłach na żywiczną zaprawę kotwiącą. Wysokość balustrady h=1,10m. Zaprojektowano 3 typy kotew balustrad: dla środkowych słupków balustrad na długości obiektu zastosowano podstawy z dwoma kotwami wklejanymi ze względu na niewielki gabaryt i nienajlepszy stan belki podporęczowej, dla skrajnych słupków balustrad na obiekcie zastosowano podstawy z trzema kotwami ze względu na poszerzenie belki podporęczowej na skrajach dla balustrad na skrzydłach podstawy z czterema kotwami. Należy zastosować kotwy o średnicy Ø12mm o długości 180mm, osadzone w otworach o średnicy Ø14mm wierconych na głębokość 150mm. Balustrady należy ocynkować warstwą grubości 85µm (przy cynkowaniu ogniowym) lub 150µm (przy cynkowaniu natryskowym) oraz pomalować zestawem farb epoksydowo poliuretanowych o grubości 300µm

16 6.3.2 Naprawa skrzydeł Odtworzenie odłamanego skrzydła południowo-zachodniego Odłamane skrzydło należy odtworzyć monolitycznie, zespalając z istniejącym betonem przyczółka za pomocą prętów Ø10mm wklejanych w nawiercone Ø12mm otwory na żywiczną zaprawę kotwiącą. Głębokość osadzenia prętów min. 12cm (ze względu na brak zbrojenia i nienajlepszej jakości beton skrzydeł). Skrzydło zazbrojone zostaną prętami Ø10mm w rozstawie co 20cm. Dobetonowane skrzydło należy wykonać z betonu C25/ Odtworzenie górnego fragmentu skrzydła północno-zachodniego Odłamany górny fragment skrzydła należy odtworzyć monolitycznie, zespalając z pozostałą częścią za pomocą prętów Ø10mm wklejanych w nawiercone Ø12mm otwory na żywiczną zaprawę kotwiącą. Głębokość osadzenia prętów min. 6cm (ze względu na mały gabaryt dobetonowanego fragmentu). Fragment skrzydła zazbrojony zostanie prętami Ø10mm w rozstawie co 15(16)cm. Dobetonowany fragment skrzydła należy wykonać z betonu C25/ Naprawa pęknięć skrzydeł Wszystkie 3 skrzydła posiadają pęknięcia na pełną grubość i wysokość elementu. Do sklejenia skrzydeł należy zastosować iniekcję sklejającą, która zespoli rozdzielone elementy w jedną całość. Materiałem klejącym będzie kompozycja epoksydowa, spełniająca wymagania SST

17 IV. RYSUNKI TECHNICZNE 1. Plan orientacyjny 2. Widok z góry mostu 3. Konstrukcja balustrad 4. Konstrukcja kotew balustrad 5. Konstrukcja skrzydła południowo-zachodniego 6. Konstrukcja skrzydła północno-zachodniego

18

19

20

21

22

23

24 V. KOSZTORYS OFERTOWY

25 KOSZTORYS OFERTOWY L.p. Nr Specyfikacji Technicznej Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka Nazwa Ilość Cena jednostkowa Wartość PLN M ZBROJENIE M Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN 1 Wiercenie otworów o średnicy 12mm i głębokości 6cm, następnie wklejenie prętów o średnicy 10mm na żywiczną zaprawę kotwiącą szt. 16,000 2 Wiercenie otworów o średnicy 12mm i głębokości 12cm, następnie wklejenie prętów o średnicy 10mm na żywiczną zaprawę kotwiącą szt. 30, Przygotowanie i montaż zbrojenia skrzydeł przy średnicy prętów 10mm M BETON M Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm Betonowanie skrzydeł mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu (dowóz betonu transportem zewnętrznym) - skrzydła M Iniekcja rys w powierzchniach betonowych kg 49,800 m 3 0,870 Roboty Mostowe 5 Wykonanie iniekcji sklejającej pęknięć skrzydeł mb 5,550 M URZĄDZENIA ZABEZPIECZAJĄCE M Poręcze na obiektach mostowych 6 Montaż poręczy mostowych odcinków prostych na obiekcie kg 631,920 7 Montaż kotew wklejanych mocujących kotwy balustrady kotwa o średnicy ø12mm i długości 180mm wklejonych w otwory o średnicy ø14mm i głębokości 150mm na żywiczną zaprawę kotwiącą szt. 56,000 Ogółem Roboty Mostowe Roboty mostowe RAZEM NETTO VAT 23% RAZEM BRUTTO -25

26 VI. PRZEDMIAR ROBÓT

27 PRZEDMIAR ROBÓT Lp. Podstawa kalkulacji/opis pozycji Ilość Jedn.miary 1 Dział specyfikacji WYMAGANIA OGÓLNE 2. Dział specyfikacji ZBROJENIE 2.1 Numer specyfikacji Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN Wiercenie otworów o średnicy 12mm i głębokości 6cm, następnie wklejenie prętów o średnicy 10mm na żywiczną zaprawę kotwiącą Razem przedmiar= 16, Wiercenie otworów o średnicy 12mm i głębokości 12cm, następnie wklejenie prętów o średnicy 10mm na żywiczną zaprawę kotwiącą szt. Razem przedmiar= 30, Przygotowanie i montaż zbrojenia skrzydeł przy średnicy prętów 10mm szt. 43,000+6,800= Razem przedmiar= 3. Dział specyfikacji Beton 3.1 Numer specyfikacji Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm Betonowanie skrzydeł mostowych, przy użyciu pompy na samochodzie, w deskowaniu (dowóz betonu transportem zewnętrznym) - skrzydła 49,800 49,800 kg kg 0,750+0,120= Razem przedmiar= 3.2 Numer specyfikacji Iniekcja rys w powierzchniach betonowych Wykonanie iniekcji sklejającej pęknięć skrzydeł 0,870 0,870 m 3 m 3 3*1,85= Razem przedmiar= 4. Dział specyfikacji ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE 4.1 Numer specyfikacji Poręcze na obiektach mostowych Montaż poręczy mostowych odcinków prostych na obiekcie 5,55 5,55 mb mb 2*175, *70,300= Razem przedmiar= Montaż kotew wklejanych mocujących kotwy balustrady kotwa o średnicy ø12mm i długości 180mm wklejonych w otwory o średnicy ø14mm i głębokości 150mm na żywiczną zaprawę kotwiącą 631,92 631,92 kg kg -27- Razem przedmiar= 56,00 szt.

28 VII. SPECYFIKACJE TECHNICZNE

29 SPIS TREŚCI D-M WYMAGANIA OGÓLNE Szczegółowe Specyfikacje Techniczne M ZBROJENIE M Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN M BETON M Beton M Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm M Iniekcja rys w powierzchniach betonowych M ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE M Poręcze na obiektach mostowych

30 - 30 -

31 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-M WYMAGANIA OGÓLNE ST D-M

32 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Specyfikacja Techniczna D-M Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót związanych z naprawą uszkodzeń podpór i uzupełnienia balustrady na moście nr 7 w ciągu drogi powiatowej nr 2816G km Lignowy Walichnowy nad Kanałem Walichnowskim Zakres stosowania SST Jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych Szczegółowe Specyfikacje Techniczne należy odczytywać i rozumieć w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie Zakres robót objętych SST Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: D-M Wymagania ogólne Szczegółowe Specyfikacje Techniczne M M M M M M M M ZBROJENIE Zbrojenie betonu stalą klasy A-IIIN BETON Beton Beton podpór w elementach o grubości < 60 cm Iniekcja rys w powierzchniach betonowych ELEMENTY ZABEZPIECZAJĄCE Poręcze na obiektach mostowych Specyfikacje Techniczne zgodne są z zasadami "Wytycznych zlecania robót, usług i dostaw w drodze przetargu" stanowiących załącznik do Zarządzenia Nr 3 z dnia 18 lutego 1994 roku, wydanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych i uwzględniają normy państwowe, instrukcje i przepisy stosujące się do Robót. Niezależnie od postanowień Klauzuli 3.1 Danych Kontraktowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim Określenia podstawowe Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco: Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (drogę) albo jego część stanowiąca odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł) Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony. ST D-M

33 Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu Dziennik budowy opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i projektantem Jezdnia część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów Kierownik budowy osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Korona drogi jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie Konstrukcja nawierzchni układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia Korpus drogowy nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów Koryto element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni Księga Obmiaru - akceptowany przez Inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz Robót Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu. a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych. b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę. c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni. d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej. e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw. f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu i przenika- ST D-M

34 niem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą. g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu. h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej. i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni. j) Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego. k) Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. l) Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze. m) Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania się pojazdów, umieszczenia urządzeń bezpieczeństwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni. n) Podłoże - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania. o) Podłoże ulepszone - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia Przepust - obiekty wybudowane w formie zamkniętej obudowy konstrukcyjnej, służące do przepływu małych cieków wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kołowego, pieszego Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp Rekultywacja - Roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót Ślepy Kosztorys - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich wykonania. ST D-M

35 Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu Robót związanych z budową, modernizacją, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu Ogólne wymagania dotyczące Robót. Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, SST i poleceniami Inżyniera Przekazanie Terenu Budowy. Zamawiający w terminie określonym w Klauzuli 21 Danych Kontraktowych przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy i Księgę Obmiaru Robót oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety SST. Wykonawca przez uprawnionego geodetę wytyczy punkty główne trasy oraz zlokalizuje niezbędne repery. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt Dokumentacja Projektowa Dokumentacja Projektowa będzie zawierać niżej podane załączniki : Projekt budowlano- wykonawczy: Opis techniczny Przedmiar robót Rysunki techniczne Wykonawca otrzyma od Inżyniera po przyznaniu Kontraktu 2 egzemplarze projektów technicznych na roboty objęte kontraktem Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i SST Dokumentacja Projektowa, Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności: 1) Szczegółowe Specyfikacje Techniczne. 2) Dokumentacja Projektowa. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i SST. Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od ST D-M

36 których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub SST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy Zabezpieczenie Terenu Budowy Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu wewnętrznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi do zatwierdzenia projekt oznakowania terenu budowy i zabezpieczenia Robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu Robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania Robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych na terenie budowy i objeździe. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera. Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zabezpieczenia terenu budowy w strefie ruchu drogowego. Koszt oznakowania i zabezpieczenia Terenu Budowy i Objazdu nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w Cenę Kontraktową Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie: utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych. 2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, c) możliwością powstania pożaru Ochrona przeciwpożarowa Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie ST D-M

37 utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy Materiały szkodliwe dla otoczenia Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego. Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający Ochrona własności publicznej i prywatnej Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostar- czonych mu przez Zamawiającego Ograniczenie obciążeń osi pojazdów Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie Terenu Budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich Robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera Bezpieczeństwo i higiena pracy Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. ST D-M

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna

Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Powiatowy Zarząd Dróg ul. Sygietyńskiego 20 43-200 Pszczyna Szczegółowa Specyfikacja Techniczna na roboty: BUDOWA MAGAZYNU DO SKLADOWANIA MATERIAŁÓW SYPKICH D - M - 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE...2 D-01.01.01

Bardziej szczegółowo

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11

inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 EGZEMPLARZ NR 2. Autor opracowania: inż. Leszek Śmigas 27-215 Wąchock ul. Leśna 11 Opracowanie do zgłoszenia robót Drogowa Stadium Branża Przebudowa drogi powiatowej - ulicy Kopernika na odcinku od ul.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA w go kuzwa VERTIKAL Błażej Binienda ul. Droga Hrabska 8d 05-090 Falenty Nowe NIP 558-100-12-09 Inwestor: Leśny Park Kultury i Wypoczynku MYŚLĘCINEK Spółka z o.o. ul. Gdańska 173-175 85-674 Bydgoszcz SZCZEGÓŁOWA

Bardziej szczegółowo

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.

S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE...22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02. 1 S 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 2 S 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE....22 S 01.01.01 WYTYCZENIE BUDOWLI l PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH.22 S 01.02.03 ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ, BUDOWLI...27 S 03.00.00 ROBOTY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST D-M-00.00.00. Wymagania ogólne 1.0 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej są ogólne wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365

ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 ZAKŁAD USŁUG INWESTYCYJNYCH IWANUS 87-300 BRODNICA, ul. Nowa 41a. Telefon 509 986 365 Danuta Iwanus NIP 874-103-53-32, REGON 870191673 STRONA TYTUŁOWA Nazwa przedsięwzięcia : Budowa ciągów komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak

DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak Zamawiający: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH ul. Chmielna 120 00-801 Warszawa Wykonawca: DIAGNOSTYKA I NAPRAWY KONSTRUKCJI mgr inż. Tomasz Kordjak Stadium: PB 00-877 Warszawa, Al. Solidarności

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WSTĘP D. M. 00.00.00. Wymagania ogólne 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO

HALA SPORTOWA. LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 GMINA MIASTO LEGIONOWO 05-120 LEGIONOWO NAZWA INWESTYCJI: ADRES INWESTYCJI: LEGIONOWO, UL. CHROBREGO Dz. nr ew. 49/33 NAZWA INWESTORA: GMINA MIASTO LEGIONOWO ADRES INWESTORA: UL. PIŁSUDSKIEGO 3 05-120 LEGIONOWO SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA Instalacja gazów w budynku Strona: 1 SPIS ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRANŻOWA / BRANŻA SANITARNA ST-03.01 Wymagania Ogólne 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA

Bardziej szczegółowo

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.

san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp. san plus PROJEKT Waldemar Wojszel ul. Prypecka 20, 15-161 Białystok NIP 542 011 08 38 REGON 200691890 tel. 603371700, e-mail w58w@wp.pl TEMAT: Budowa sieci kanalizacji deszczowej w miejscowości Brzóski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT ZADANIE PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL. DĘBICKIEJ W RZESZOWIE OBIEKT PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA OSIEDLOWEGO DOMU KULTURY PRZY UL.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Załącznik B SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Modernizacja drogi ul. Spacerowa w Mszanie KLASYFIKACJA WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ CPV-45233142-6 Branża drogowa Inwestor: GMINA MSZANA, 44-325

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP.3 1.1Przedmiot ST..3 1.2 Zakres stosowania ST 3 1.3 Zakres robót objętych ST...3

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZEBUDOWY INSTALACJI GRZEWCZEJ I CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ DLA BUDYNKÓW ZESPOŁU SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO W DOBROCINIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTOR Zakład Poprawczy w Trzemesznie ul. A. Mickiewicza 35 62-240 Trzemeszno SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST-00.00 WYMAGANIA OGÓLNE KOD CPV 45000000-7 1 SPIS TREŚCI: 1 WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem.

Należy stosować zapisy zawarte w punktach które mają faktyczne zastosowanie ze względu na zakres faktycznie wykonywanych prac objętych przetargiem. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Wymagania ogólne Część architektoniczno-budowlana Nazwa obiektu : ROZBUDOWA I MODERNIZACJA HALI SPORTOWEJ K.S. START Temat opracowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Podstawa opracowania: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji

Bardziej szczegółowo

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAMAWIAJĄCY Gmina Andrzejewo 07-305 Andrzejewo ul. Warszawska 36 1. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WYMAGANIA OGÓLNE dla "Remontu świetlicy wiejskiej w Zarębach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ZAŁĄCZNIK NR 3 DO SWIZ OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE dla "PRZEBUDOWY I REMONTU KINO-TEATRU ZDROWIE W SOKOŁOWSKU ETAP I " WSTĘP część ogólna str.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGÓLNE 1 SPIS TREŚCI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE dotyczące zadania: Roboty remontowe elewacyjne budynku warsztatowo-biurowo-socjalnego i budynku hali pomp. Inwestor:

Bardziej szczegółowo

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR.

Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Przykładowa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - STWiOR. Wykonujemy: Kosztorysy inwestorskie Kosztorysy ofertowe Kosztorysy powykonawcze Kosztorysy zamienne Przedmiary robót

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych z Odcinkiem Gastroenterologii Pierwszego Dnia i Odcinkiem Alergologii Radomskiego

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH

WYKONANIE FONTANNY NA MAŁYM RYNECZKU W ZDZIESZOWICACH Biuro Projektowe ECO-UNIT mgr inż. Marek Klyk ul. Cygana 4/213, 45-131 Opole tel. 77 442-81-18 fax. 77 442-81-19 kom. 606 101 958 NIP 754-242-14-40 REGON 532303190 http: www.eco-unit.pl e-mail: m.klyk@eco-unit.pl

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00

OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH WYMAGANIA OGÓLNE OST nr.b.00.00.00 1 SPIS TRESCI 1. 1.WSTEP... 3 1.1. Przedmiot OST... 3 1.2. Zakres stosowania OST... 3 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne

URZĄD SKARBOWY W RYBNIKU. I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-00.00 Wymagania ogólne PROJEKT JR USŁUGI PROJEKTOWE I BUDOWLANE S.C. Eugeniusz KOLANOWSKI i Józef ŚWIERCZEK 44-200 RYBNIK ul. 3-go Maja tel./fax.:0-32/7558834, 4228162 w.383 e-mail: projektjr@wp.pl nr ident.: P-272158078 NIP:

Bardziej szczegółowo