Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem?"

Transkrypt

1 A. Biala/AG wczasy Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? * 3 R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 273 tys., nr 2359 Wystrzeliłam na szrocie, więc mam fajną torebkę * REKLAMA Już wiemy, dlaczego Polacy mówią stara bieda milionów $ 37 milionów $ 34,5 miliona $ 188,3 tysiąca $ Fot. od lewej: S. Lovekin/AFP; M. Anzuoni/REUTERS; K. Winter/AFP; A. Wojtasiewicz/AG... bo wczo raj do wie dzie liś my się, że Tom Cru i se za ra bia w je den dzień wię cej niż Ma - rek Kon drat przez cały rok Mo że i się roz wo dzi, mo że i skoń czył 50 lat, ale to on rządzi w Hollywood. Promiennie uśmiechnięty Tom Cruise został najlepiej zarabiającym aktorem w dorocznym zestawieniu magazynu For bes. Tyl ko je den film z jego udzia łem Mission: Impossible Ghost Protocol zarobił w ze szłym ro ku 700 mln do la rów. Na dru - gim miej scu li sty For besa są ex aequo Le o - nar do Di Ca prio i Adam San dler, któ rzy swój ma ją tek po wię kszy li w 2011 ro ku o 37 mln do - la rów. I choć Leo nie do stał Osca ra za ro lę w J. Ed gar do któ rej dał się po sta rzyć, za in ka so - wał czek na 20 mln do la rów. Adam San dler zo - stał natomiast kró lem Zło tych Ma lin. Kry ty cy na jego komediach nie zostawiają suchej nitki, ale lu dzie je ko cha ją, więc San dler za ra bia ty - le co am bit ny młod szy ko le ga. Na czwartym miejscu znalazła się pierwsza z najlepiej za ra - bia ją cych ak to rek 22-let nia gwia zda Sa gi Zmierzch Kri sten Ste wart z su mą 34,5 mln. Gru bą ka sę przy nio sła jej ro la nie tyl ko Bel li, ale też Kró lew ny Śnież ki. Tyl ko pół mi lio na mniej za ro bi ła w ze szłym ro ku do brze zna na Cameron Diaz. Je śli za sta na wia cie się, kto jest naj le piej za - rabiającym polskim aktorem, to przypominamy o Mar ku Kon dra cie, któ ry choć od ja kie - goś cza su twier dzi, że ak to rem nie jest, to we - dług pol skiej edy cji For be sa jest war t 612,5 tys. zł, czy li 183,3 tys. do la rów. W tym wypadku ma ga zyn nie li czył jednak za rob ków, ale wy - ce nił war tość na szych gwiazd na ryn ku re kla - mowym. stan Nowe fakty o rozwodzie Toma Cruise i Katie Holmes * ACH, ŚNIJ JAK TOR RES... Do mia ste czek, w któ rych pod czas Eu ro miesz ka li za gra nicz ni pił ka rze, dziś zjeż dża ją tu ry ści. Pła cą kro cie, by choć jed ną noc spać tam, gdzie wy le gi wa li się bo scy Ro nal do czy Ba lo tel li Ani ta Kar wow ska me ra.pl * * Zło to Hisz pa nów to tak że suk ces Gniewina stwierdził Zbigniew Walczak, wójt kaszubskiej gminy Gniewino, gdzie podczas turnieju mieszkali hiszpańscy piłkarze. Wieść o tym, jak do brze tre no wa - ło się tam mi strzom Eu ro py, po szła w świat i za czę ła przy no sić pro fi ty. Re zer wa cje w ho te lu Mi stral Sport, w którym mieszkali piłkarze La Furia Ro ja, do koń ca ro ku zro bi ły już klu by pił kar skie z ca łe go świa ta, w tym re pre zen ta cja Ara bii Sa u dyj - skiej. Biz nes roz krę ca się, tym bar - dziej że do dys po zy cji pił ka rzy od przy szłe go ro ku bę dą ko lej ne czte - ry bo i ska tre nin go we. Ho te lem in te - re su ją się też ki bi ce, któ rzy przy jeż - dża ją, by obej rzeć szat nię Hisz pa - nów czy wy pró bo wać ma sa że, ja ki - mi re ge ne ro wa li się mi strzo wie Eu - ropy. Biz nes kwit nie rów nież w Opa le - ni cy, w któ rej miesz ka li Por tu gal - czy cy. Jedna noc w pokoju, w którym przez po nad dwa ty god nie pod czas Eu ro w czterogwiazdkowym hotelu Remes mieszkał Cristiano Ronaldo, kosztuje ok. 650 zł. Dro go, ale od kąd Por tu gal - czycy po przegranej w półfinale wyjechali do domu, ludzie dzwonią i rezerwują apartament. Turyści proszą też, by mo gli po kój obej rzeć. Ale to nie wchodzi w grę. Nie bę dzie my trak to wać te go po - koju jak muzeum mówi Izabela Sobańska z opalenickiego ośrodka. Kibice szukają też w karcie dań, którymi zajadali się portugalscy piłkarze. Musimy rozbudować menu, bo oni mieli swoje potrawy. Może coś z rybą ba ca lao [spe cjal nie przy rzą dzo nym dorszem], którą drużyna sprowadzała do Pol ski? za sta na wia się So bań - ska. Hotel Sielanka nad Pilicą (w położonej ok. go dzi nę dro gi od sto li cy War ce), wcześniej znany przede wszystkim jako ośrodek jeździecki, aby przyciągnąć do siebie którąś z piłkarskich drużyn grających na Euro, wybudował pełnometrażowe boisko z murawą, na jakiej grają kluby angielskiej ekstraklasy. Niepotrzebnie martwiliśmy się, czy kiedy piłkarze wyjadą, ta infrastruktu ra spor to wa bę dzie na sie bie za ra - biać mó wi Mi chał Myst kow ski, rzecz - nik hotelu. Do końca wakacji ośrodek ma peł ną li stę re zer wa cji ko lej nych piłkarskich zespołów. Będą u nas trenować piłkarze Maccabi Hajfa, Cypryjczycy oraz Polacy z Podbeskidzia Bielsko-Biała i GKS Bełchatów wylicza Mystkowski. Wrócić mają też mieszkający podczas mi strzostw w Warce Chor wa ci. Do tej pory polskie kluby wyjeżdżały na zgrupowania za granicę. Po turnieju Europa i Pol ska od kry wają na sze cen tra sportowe zauważa Mystkowski. Kluby piłkarskie chętnie rezerwują rów nież miej sca w ho te lu Tu rów ka w Wieliczce, w którym podczas Euro mieszkali piłkarze z Włoch. Ale prawdziwym zwycięzcą w Małopolsce mogą okazać się krakowskie sanktuaria. Wszystko dzięki trenerowi Italii Cesare Prandelli, który odwiedzał je przed meczami swojej drużyny. Trzykrotnie wymykał się nocą do sanktuarium Boże go Mi ło sier dzia w Ła giew ni kach i klasztoru Kamedułów. Według specjalistów to najlepsza reklama dla turystyki pielgrzymkowej, którą krakowscy samorządowcy chcą wykorzystać przy promocji miasta. * 80 proc. kibiców, którzy odwiedzili nasz kraj podczas Euro, deklaruje powrót do Polski. Gdzie przyjadą na wakacje? * 2 WA

2 2 Duży Format poleca... Z ca łym świa tem do łóż ka. Ho sto wa nie stwa rza ro man tycz ne sy tu a cje, oka - zję, że by ewen tu al nie coś mię dzy dwoj giem lu dzi za i - skrzy ło. Śpisz przy kimś bli sko, jesz z nim śnia - da nie, pi jesz z nim al - ko hol. Twój gość jest szczę śli wy, bo jest w pod ró ży, na wa ka cjach. Czę - sto do cie ra do cie bie zmę czo - ny, ma rzy o wy god nym łóż ku, i ty mu to ofe ru jesz. Pro ste zo - sta wie nie czy ste go ręcz ni ka na lo dów ce mo że być ode bra ne ja - ko czu ły gest. Ła two o za u ro - cze nie, o myśl: Mo że to ten, ta na ca łe ży cie. I nie mó wię tu wca le o ła twym sek sie, choć w ran kin gu stron in ter ne to wych uła twia ją cych seks z cu dzo - ziem cem Co uch Sur fing jest w top 10. Z warszawską couchsurferką Agnieszką Kornas w dzisiejszym Dużym Formacie rozmawia Katarzyna Surmiak-Domańska to da się uszyć STRZE LAM NA SZRO CIE, MAM FAJ NĄ TO REB KĘ Trzy stu den tki war szaw skiej ASP szy ją tor by z po du szek po wietrz nych. Kto ku pu je? Ro we ro we to wa rzy stwo Aga ta Pia sec ka * M.A.M Air ba ga two rzą trzy stu den - tki II ro ku wzor nic twa na war szaw - skiej ASP: 21-let nie Ma ja Szczy pek i An na Łyszcz oraz 27-let nia Ma gda Rychard (wcześniej skończyła psychologię). Pomysł na torebki z poduszek powietrznych narodził się pod koniec ubieg łe go ro ku, kie dy bra ły udział w Przetworach, festiwalu twórczego re cyc lin gu, na któ rym pro jek tan ci przetwarzają odpady i śmieci w nowe designerskie i artystyczne przedmioty. Na pomysł wykorzystania poduszek powietrznych wpadła Magda, której chłopak miał kiedyś niegroźny wypadek samochodowy, ale otworzyły się poduszki powietrzne. Zafascynowała się superwytrzymałym materiałem, z którego są wykonane i czekała na odpo wied ni mo ment, aby go wy ko rzy - stać. Pro jekt na Prze two ry miał być jed - norazowy (uszyły kilkanaście toreb), bo dziewczyny bardziej interesuje projektowanie mebli. Ale pomysł chwycił, zajęły trzecie miejsce w konkursie. I posypały się zamówienia od znajomych i do bu ti ków. M.A.M Air ba ga można kupić w warszawskim butiku Pies czy su ka przy ul. Szpi tal nej. Jak wy glą da dro ga od po dusz ki do to reb ki? Po pier wsze, trze ba zna leźć szrot (czy- li samochodowe złomowisko), które zgo dzi się wy strze lić po dusz ki, po - wietrzne. Początkowo to była wielka wy pra wa, szu ka nie tych szro tów przy zna je Ania. Ma ło kto trak to wał poważnie trzy dziewczyny, które potrzebowały wystrzelonych poduszek powietrznych. Potem trzeba było wystrzelić poduszki. W Pol sce nie le gal ne jest sprze da - STEFAN ROMANIK /AG wanie niewystrzelonych poduszek, musiałyśmy znaleźć na szrocie kogoś, kto zgo dził by się je nam wystrze lić, oczy - wiście za opłatą opowiada Maja. Ile kosztuje wystrzelenie? Tego dziewczy ny nie chcą zdra dzić. Go to wa tor - ba kosz tu je od 150 do 220 zł, na ce nę składa się sama poduszka, projekt bo każda torebka projektowana jest indywidualnie w zależności od wyglądu poduszki, wykonanie przez krawcową, no i koszty zdobycia poduszek, bo nie zawsze uda je się zna leźć chęt ne do po - mocy złomowisko w Warszawie. Na ra zie po wsta ło 35 to reb w róż nych kolorach, bo jak mówią zachwycone dziewczyny w poduszkach powietrznych naj lep sze jest to, że każ da jest in - na. Zgodnie twierdzą, że najładniejsze są te z francuskich samochodów, np. kremowe w bordowe paseczki, ale mogą być też nie miec kie z czar ny mi na - pisami. Ja ką prze wa gę nad zwy kłą tor bą ma ta ka z Air ba ga? Jest nieprzemakalna. Większość podu szek nie prze pusz cza wo dy, a te prze pusz cza ją ce ob szy wa ne są nie - przemakalnymi podszewkami w neonowych ko lo rach. Po za tym są nie zwy - kle wytrzymałe, bo przecież mają przetrwać wybuch, który ratuje życie w czasie wy pad ków. Dla te go moż na je do woli wypychać i się nie zerwą, a dodatkowe wzmocnienie tworzą rączki robione zwykle z pasów bezpieczeństwa. Torby z poduszek występują w różnych mo de lach, bo i po dusz ki się róż - nią. Te od stro ny pa sa że ra są bar dziej obszerne, więc świetnie nadają się do ro bie nia wiel kich wor ków. Te od stro - ny kierowcy mają po złożeniu kształt przypominający pieróg, więc można z nich uszyć li sto nosz ki z kla pą al bo torby na rower. Między innymi rowero we to wa rzy stwo dziew czy ny upa - trzyły sobie jako jeden z targetów. Na samochodowych szrotach początkowo mało kto traktował poważnie dziewczyny, które szukały wystrzelonych poduszek powietrznych. A jak fajne mogą być torebki z poduszek, oceńcie sami. Na ra zie tor by ku pu ją głów nie ko - biety, ale niedługo powstaną modele dla jak mó wią ro we ro wych chłop - ców. Kie dy wy sta wia łyś my tor by na yard sale'ach przychodziły dziewczyny z chłopakami i oni mówili Fajne. Kie dy zro bi cie coś dla nas? mó - wi Ania. Se sja na uczel ni się skoń czy ła, więc można spodziewać się kolejnych projek tów. Na ra zie tor by moż na za ma - wiać na pośrednictwem Facebooka. * Masz faj ny po mysł na biz nes? Pisz: me ra.pl, fa ce bo - ok.com/dzien nik.me tro. Firmy organizują spotkania integracyjne tam, gdzie ćwiczył CR7 * Gdy byś my chcie li ta ką pro mo cję wy ku pić, mu sie li byś my zbie rać na nią chy ba przez 30 lat mó wi wi ce bur - mistrz Opa le ni cy, w któ rej pod czas Eu - ro miesz ka li por tu gal scy pił ka rze Z badań przeprowadzonych w czasie Eu ro wy ni ka, że 80 proc. ki bi ców, któ - rzy od wie dzi li nasz kraj pod czas mi - strzostw, deklaruje powrót do Polski. Aby ścią gnąć tu ry stów do sie bie, Kra - ków będzie nawiązywał w folderach reklamowych i na targach turystycznych do gosz czą cych pod czas Eu ro w Małopolsce Włochów. Już w czasie Euro rozmiłowani w kościołach włoscy turyści, odwiedzający ten region, najbardziej interesowali się właśnie krakowskimi sanktuariami i kopal nią so li w Wie licz ce zauważył ma - łopolski Urząd Marszałkowski. Ale były też bardziej spektakularne pomysły, jak wykorzystać efekt Prandelliego : krakowski radny zaproponował, by wytyczyć dwudziestokilometrowy szlak, którym włoski trener podążał do Kamedułów. Pomysł spotkał się jednak zkrytyką, że jest nie smacz ny i to por ny. Samorządowcy z piłkarskich miaste czek, przy zna ją, że o sła wie, ja ka ich do tknę ła, na wet im się nie śni ło. Gdy byś my chcie li ta ką pro mo cję wy ku pić, mu sie li byś my zbie rać na nią chy ba przez 30 lat mó wi Me tru wi ce bur mistrz Opa le ni cy An drzej Ma in ka. Wszyst kie ar ty ku ły, któ re podczas Euro poświęcono liczącemu dzie sięć ty się cy miesz kań ców wiel - kopolskiemu miasteczku, będą zebrane w księ dze pa miąt ko wej. We dług wiceburmistrza warto wspomnienia pie lę gno wać, bo dzię ki Por tu gal czy - kom miesz kań cy otwo rzy li się na sie - bie i na Eu ro pę. Za dwa la ta opa le nic ki ho tel Ro - nal do bę dzie dwa ra zy wię kszy (do obec nych 58 po ko jów wła ści ciel do - bu du je ko lej nych 60), po wsta nie gi - gantyczna sala konferencyjna na kilka set go ści. Bę dzie pra ca na wet dla kil ku dzie się ciu osób. Już w tym ty - god niu bę dą tu tre no wać m.in. cy - pryj skie klu by Omo nia Ni ko zja i Al - ki Larnaka oraz izraelski Hapoel Beer Sze wa. W Sie lan ce nad Pi li cą (ba za Chor - watów w Warce) urywają się telefony od turystów z weekendowymi rezerwacjami. Pobyt zaklepują też stołeczne kor po ra cje, któ re w chor wac kiej ba zie chcą urzą dzać spot ka nia in te - gracyjne dla pracowników czy konferencje dla klientów. Największą atrakcją są me cze roz gry wa ne na bo i sku, na któ rym tre no wa li Chor wa ci, tym bardziej że UEFA pozwoliła zostawić banery przygotowane na Euro. akar Ad res re dak cji: War sza wa, ul. Czer ska 8/10; e -ma il: me ra.pl, tel.: (niedz.-czw., w godz ); faks: , Re dak tor na czel ny: Waldemar Paś, Re dak tor pro wa dzą cy: Waldemar Paś, Dy rek tor ar ty - stycz ny: Mag da le na Ma ma jek -Mich, Wydawca: Joanna Bażyńska, Re kla ma: tel , Pro mo cja: Urszula Ko sik, tel , Kol por taż: Woj ciech Pi woń ski, tel , ISSN , Druk: AGO RA SA. Mia sta, w któ rych uka zu je się wy da wa ny przez Ago rę SA dzien nik Me tro : Aglo me ra cja Ślą ska, Bia ły stok, Byd goszcz, Czę sto cho wa, Kiel ce, Kra ków, Łódź, Lu blin, Olsz tyn, Opo le, Poznań, Rze szów, Szcze cin, To ruń, Trój mia sto, War szawa, Wro cław, Zie lo na Gó ra

3 wydarzenia 3 Jak spraw dzić, czy biu ro pod ró ży nie jest ban kru tem? Sky Club jeszcze w przed dzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci biura. Informacja, że firma ma długi, była w rejestrze dużo wcześniej mówi rzecznik Krajowego Rejestru Długów. Zanim kupisz wycieczkę, sprawdź wiarygodność touroperatora. Radzimy, jak to zrobić Ma gda Kło dec ka * Po ogłoszeniu upadłości przez biuro Sky Club pra wie 5 tys. tu ry stów z Pol - ski utknę ło za gra ni cą, m.in. w Tur cji, Gre cji, Tu ne zji, Egip cie i na Ku bie. Ma zo wiec ki Urząd Mar szał kow ski (ma zo wiec ki dla te go, że tu jest sie - dzi ba fir my) usta lał wczo raj har mo - no gram ścią ga nia ich do kra ju: naj - pierw tych, któ rym właś nie skoń - czył się po byt, póź niej tych, któ rzy ma ją kło po ty z noc le ga mi itd. Wszy - scy ma ją być w Pol sce do nie dzie li. Je śli star czy pie nię dzy z ubez pie - czeń biu ra, Urząd Mar szał kow ski bę dzie zwra cać wy dat ki tym, któ - rzy za koń czy li wcza sy po dniu lub kil ku dniach oraz tym, któ rzy nie zdą ży li ich na wet roz po cząć (na ra - zie nie da się usta lić, ile osób uto pi - ło wa ka cyj ne osz częd no ści, wy ku - pu jąc wcza sy na naj bliż sze ty god - nie). Wie lu uni k nę ło by ry zy ka, gdy - by wie dzia ło, jak spraw dzić, czy da - ne biu ro tu ry stycz ne jest pew nym par tne rem. Tym cza sem z naj no wszych ba dań prze pro wa dzo nych dla Urzę du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men - tów przez TNS Pol ska wy ni ka, że tyl - ko 17 proc. kon su men tów wie, jak sprawdzić, czy biuro działa legalnie, a 41 proc. nie ma na wet po my słu, gdzie takich informacji szukać. Zatem podpowiadamy. Czy jest le gal ne i ubez pie czo ne? Całkowitej pewności, że biuro podróży, z któ rym chce my wy je chać, nie zbankrutuje, nie zdobędziemy. Można jed nak spraw dzić je od pod szew ki, żeby zminimalizować ryzyko. Na samym początku warto zajrzeć do Cen tral nej Ewi den cji Or ga ni za - to rów Tu ry sty ki i Po śred ni ków Tu - rystycznych (www.turystyka.gov.pl) RADEK PIETRUSZKA/ PAP An na Lew czuk, jed na z po szko do wa nych klien tek Sky Club. Przy szła na kon fe ren cję pra so wą fir my w War sza wie, by spy tać, kie dy od zy ska pie nią dze. Nie otrzy ma ła od po wie dzi na stro nach Mi ni ster stwa Tu ry sty - ki lub Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla siedziby biura. Jeżeli biura tam nie znaj dzie my, to sy gnał, że dzia ła nie le gal nie, więc trze ba jak naj szyb ciej o nim i je go ofer cie za - pom nieć. Tak że w CE O TiPT moż na się do - wie dzieć, czy or ga ni za tor wy ja zdu ma gwarancję bankową lub ubezpiecze nio wą albo umo wę ubez pie cze - nia, któ re w ra zie ban kruc twa poz - wo lą tu ry stom wró cić do kra ju, a tym, któ rzy do pie ro się na wa ka - cje wy bie ra ją od zy skać wpła co ne pie nią dze. A uda się je od zy skać pod wa run - kiem, że su ma gwa ran cji lub ubez - pie cze nia jest wy star cza ją co wy so - ka. W ewi den cji po win na być po da - na, choć przeciętnemu turyście i tak nic nie po wie. W przy pad ku Sky Club by ła to spo ra kwo ta 25 mln zł, jed nak, jak się oka zu je, mo że nie wy - star czyć, że by od dać wpła ty tym, któ rzy jesz cze na wcza sy nie po je - cha li. Koniecznie trzeba też zwrócić uwagę, jaki jest termin ważności polisy lub gwa ran cji. Jesz cze przez rok po upły - wie jej ważności klienci mogą dochodzić swo ich rosz czeń. Każdy, kto zawiera umowę z biurem i wpła ca za li czkę wię kszą niż 10 proc., musi automatycznie dostać pisemne po twier dze nie ubez pie cze nia i gwa - ran cji oraz pod po wiedź, jak z nich sko - rzystać. Jeśli nie dostanie, powinien uruchomić się dzwonek alarmowy. War to po świę cić tro chę cza su na uru cho mie nie po czty pan tof lo wej. Zna jo mi i fo ra in ter ne to we to zwy - kle so lid ne źró dła in for ma cji, choć le piej z tych da nych wy cią gać śred - nią. Np. w ran kin gu naj wię kszych biur podróży przygotowanym przez Wiadomości Turystyczne Sky Club za jął siód me miej sce, a sa mo biu ro wspo mi na ło o pla nach wej ścia na gieł dę. Czy ma dłu gi? Waż ną pod po wie dzią jest to, czy biu - ro figuruje w Krajowym Rejestrze Długów (KRD). Jak to spraw dzić? 1. Wa riant płat ny, ale kom plet ny: Trze ba wejść na stro nę Ser wi su Ochrony Konsumenta (SOK) prowadzo ną przez KRD su - ment.krd.pl i za ło żyć tam kon to. Żeby to zrobić, należy podać szczegółowe dane o sobie i mieć przygotowany skan dokumentu tożsamości (to obowiązek ustawowy). Po zarejestrowaniu wpisuje się NIP biu ra pod ró ży, że by spraw dzić, czy jest notowane w KRD. Jeśli nie, biuro prawdopodobnie nie ma dłu gów. Je śli tak, otrzy mu je się pe łen ra port: ja ka jest wy so kość dłu gu, od kie dy, u kogo, na jakim etapie spłacania itd. A to bar dzo waż ne, bo gdy za leg łość finansowa, nawet kilkusetzłotowa, jest wobec ubezpieczyciela, lepiej trzymać się z daleka. Podobnie, gdy zobowiązania są np. względem przewoźnika. Za za ło że nie kon ta w SOK pła ci się 13 zł mie sięcz nie i za tę kwo tę moż na spraw - dzić jed ną fir mę. Każ dą ko lej ną za 49 zł. 2. Wa riant bez płat ny: So lid ne biu ro po win no za dbać o Certyfikat Rzetelności. Banneru certyfikatu można szukać na stronie organizatora wyjazdu. Jest on weryfikowa ny przez KRD przez ca łą do bę. Je - śli biu ro nie speł nia wa run ków je go przy zna nia (czy li ma dłu gi), ta ka in - for ma cja po ja wia się po klik nię ciu w ban ner. W przy pad ku Sky Club po kliknięciu w banner pojawiała się infor ma cja, że fir ma nie speł nia wa run - ków uczestnictwa w programie Certyfikat Rzetelności. Je śli ta kie go ban ne ru nie ma, to al - bo zo stał on już za bra ny przez KRD, al bo biu ro nie ma śmia ło ści się o nie - go ubie gać. I wte dy le piej z ta kich usług zrezygnować. Ban ner in for mu je je dy nie o tym, czy biu ro ma, czy nie ma dłu gu, ale bez szczegółów. Moż na też za py tać bez poś red nio w biu rze, czy ma cer ty fi kat w wer sji pa pie ro wej. Waż ny jest wte dy przez 30 dni i ma swój nu mer. Po wpi sa niu go do specjalnej wyszukiwarki na stronie Rzetelnafirma.pl można dostać informację, czy jest wciąż aktualny. Skąd po moc? Co ro bić, je śli biu ro upad nie w trak cie na szych wcza sów lub już po wy ku pie - niu wycieczki? Można skontaktować się z ubezpieczy cie lem biu ra i do wie dzieć, w ja ki sposób należy zgłosić roszczenie, w jakim terminie, ewentualnie pobrać formu larz zgło sze nia szko dy, do łą czyć oryginał umowy, rachunek. Wszel kich in for ma cji po wi nien udzielić rezydent jego dane i numer te le fo nu biu ro ma obo wią zek po dać jeszcze przed wyjazdem. Jeśli takiej oso by nie ma lub nie od po wia da na te le fo ny, trze ba skon tak to wać się z urzę dem mar szał kow skim wła ści - wym dla sie dzi by or ga ni za to ra sa - me mu lub ko rzy sta jąc z po śred nic - twa pol skiej am ba sa dy al bo kon su - la tu. Lepiej nie próbować szukać rozwiązań na włas ną rę kę, np. wy ku pu jąc noc leg w dro gim ho te lu obok. Mo że się bo wiem oka zać, że te wy dat ki nie zostaną zwrócone. Uwa ga! Ubez pie czyć się sa me mu tak, by ubezpieczyciel pokrył koszty powrotu lub dokończenia pobytu na wcza sach w przy pad ku, gdy biu ro upad nie, nie moż na. W biu rze rzecz - nika ubezpieczonych dowiedzieliśmy się, że w tej chwi li ta kich ofert ra czej nie ma. * Po go to wie re por ter skie Me tra : me ra.pl Kibice pojechali do domów, ceny w dół * Już moż na wyjść na ob iad czy pi - wo do cen trum. Ce ny w wię kszo ści re sta u ra cji spa dły do po zio mu ak cep - to wal ne go nie tyl ko dla fa nów pił ki z Za cho du O tym, że ce ny spa dły, moż na się przekonać w restauracji Sphinx nieda le ko Ro tun dy w cen trum War sza - wy. Choć ogró dek na dal zdo bią ma - łe fla gi wszyst kich dru żyn Eu ro 2012, czas mi strzow skiej go rą czki zda je się zam knię to. Fir mo wa sho ar ma znów kosz tu je 22 zł, pi wo: 8 zł. W nie - dzie lę, kie dy Hisz pa nie ogra li Wło - chów w finale, zniknęło bowiem menu, przy go to wa ne spe cjal nie dla ki - bi ców-tu ry stów, w któ rym to sa mo da nie kosz to wa ło 33 zł, a to sa mo pi - wo: 11 zł. Pod wyż ka cen na Eu ro to po mysł nie tylko tej sieciówki. Podobnie zrobiła cześć re sta u ra to rów we Wroc ła wiu, Gdańsku i Poznaniu. Wszystko zgodnie z pla nem, bo jesz cze przed mi strzo - stwami eksperci rynku przewidywali podwyżkę w restauracjach rzędu proc. Niezdecydowane, czy zdzierać z tury stów lo ka le wpa dły na jesz cze in - ny po mysł. We Wroc ła wiu w nie któ - rych pu bach na Ryn ku pi wo by ło droż sze tyl ko w dni me czo we (z 9 na - wet do 11 zł). Nie ste ty, nie któ rym re - stauratorom podwyżki się spodobały i nie za mie rza ją już wra cać do cen sprzed turnieju. Jak podała trójmiejska Ga ze ta Wy bor cza, tak jest m.in. w Ba rze pod Ry bą na ul. Piw nej. Pod - czas mi strzostw wła ści ciel knaj py pod niósł ce ny pi wa z 9 do 12 zł, a za flą drę na wa gę żą da 100 za miast 80 zł za kg. I tak zo sta nie. ab Uff, ale upał. I to z gra do bi ciem * Dziś i w weekend pogoda nieźle da nam się we zna ki. W cią gu dnia za wrot - ne upa ły: ter mo me try ma ją wska zy - wać po nad 30 st. C. Na Pod kar pa ciu i Lu bel szczyź nie na wet 35! Ale to nie ko niec. Sy nop ty cy znów ostrze ga ją przed burzami, ulewami, gradem i pory wi stym wia trem. I tak ma być w ca - łym kraju. Upały odpuszczą dopiero za ty dzień. ab O G Ł O S Z E N I E a B E Z P Ł A T N E R E K L A M A Zosia Kustra podopieczna Fundacji Splotu Ramiennego w czasie porodu doznała uszkodzenia splotu barkowego prawej rączki. Dziewczynka ma uszkodzone dwa nerwy C5 i C6, dlatego nie może zginać i podnosić rączki. Zosia musi przejść operację rekonstrukcji nerwów, operacja zostanie wykonana za granicą a koszt jej wynosi od 5 do 10 tys. euro. Sukces Zosi zależy nie tylko od zaangażowania i jej ciężkiej pracy lecz też od zebranych środków finansowych. Prosimy Państwa o pomoc, rodziców nie stać na taki wydatek. Nawet drobna kwota może pomóc! Fundacja Splotu Ramiennego z dopiskiem: na ochronę zdrowia Zosia Kustra

4 4 o pracy i płacy Po ko le nie 600 eu ro Eduardo Ocańa, 23-letni student z Madrytu, we wrześniu zostanie magistrem dziennikarstwa i komunikacji, studiuje także ekonomię. Choć liczy, że znajdzie przyzwoitą pracę, poważnie rozważa wyjazd z kraju za chlebem * Niewykluczone, że Eduardo poszuka swo jej szan sy w Pol sce. Zwłasz cza że to do nas przed bez ro bo ciem w swo - ich kra jach ucie ka ją mło dzi Hisz pa - nie, Portugalczycy i Włosi. Mamy bowiem naj wię cej w tej czę ści Eu ro py centrów, w których międzynarodowe korporacje obsługują klientów rozrzuconych po całym świecie. Pracują na takich samych warunkach jak Polacy, a ich atu tem jest to, że oprócz zna jo - mo ści an giel skie go (by po ro zu mieć się z zes po łem) zna ją ję zyk, w któ rym mogą obsługiwać klientów ze swojego kra ju. AGA TA PIA SEC KA: Jak ży je się te raz w Hisz pa nii? EDU AR DO OCA ŃA: Co raz go rzej. Kil ka lat te mu lu dzie ży li na kre dyt. Te raz nie ma ją ich z cze go spła cić. Jak wy - nika z ostatnich badań Caritasu, 11,5 mln Hiszpanów, czyli jedna czwarta, jest zagrożonych ubóstwem. Na bezro bo ciu jest 5 mln osób. Masz 23 la ta. Wciąż ży jesz na gar - nusz ku ro dzi ców? Na szczę ście moi ro dzi ce ma ją pra - cę i mogą sobie pozwolić na opłacenie studiów licencjackich moich i brata. A mieszkanie z rodzicami do trzydziestki stało się w Hiszpanii nor mal ne już 10 czy 15 lat te mu, gdy ceny nieruchomości poszły w górę tak, że mło dych nie by ło stać na własne mieszkania. MATERIAŁY PRASOWE Eduardo Ocańa półtora roku temu współzakładał organizację zrzeszającą studentów różnych uniwersytetów Młodzi bez przyszłości. Domagają się bezpłatnej publicznej edukacji, przyzwoitej pracy i szansy na normalne życie mimo sytuacji na rynku By łeś w Pol sce, znasz tu tej sze re a - lia. Bar dzo się róż nią od hisz pań - skich? Kom plet nie! Z te go, co wiem, wa - sze pu blicz ne uni wersytety są dar - mowe. W Hiszpanii za rok nauki trze ba pła cić eu ro, a sty - pendia drastycznie obcięto. Dla części mo ich ko le gów ozna cza to, że po wa ka cjach nie wró cą na stu dia. Ja kiej pra cy szu kasz? Bo na zy wa - cie się ge ne ra cją 1000 eu ro... Pen sja 1000 eu ro to już ilu zja. Ga ze - ta El Pa is na zwa ła nas nie daw no generacją nawet nie 1000 euro. Jestem początkującym dziennikarzem. Naj lep sza ofer ta, na ja ką mo gę li czyć przy sied miu go dzi nach pra - cy dzien nie bez umo wy to 600 eu - ro, czyli płaca minimalna. A jak ra dzą so bie twoi przy ja cie le? Wię kszość szu ka pra cy za gra ni cą. Wyjeżdża mój najlepszy przyjaciel, in ni też szy ku ją się do wy ja zdu. Ar - gentyna, USA i Niemcy to najpopularniejsze kierunki. Ci, którzy zostają, są albo bezrobotni, albo starają się do koń czyć stu dia, że by nie tra cić czasu. A co ze sta ża mi, ła twiej się na nie do stać? Jas ne, że ła twiej, bo wie le ofert pra - cy zastąpiono ofertami staży. Studenci są tani i zmotywowani. W efekcie firmy są konkurencyjne, ale mło dzi lu dzie nie mo gą wy pro - wadzić się od rodziców, zarabiając 300 euro miesięcznie. A wiele staży jest za dar mo... Czy kry zys bar dzo wpły nął na po - ziom ży cia two jej ro dzi ny? Kil ka lat te mu ro dzi ce by li w sta nie co miesiąc odłożyć trochę pieniędzy. Ale w cią gu osta t nich dwóchtrzech lat wzrosły podatki, opłaty za transport publiczny, za studia. Nigdy nie by ło nas stać na luk sus, te raz tym bar dziej. Ale wie le ro dzin stra - ciło pracę, domy, wszystko. A mo że, tak jak w Gre cji, po ko le nie two ich ro dzi ców prze ja dło osz częd - no ści i stąd obec ne prob le my? Sprawiedliwiej powiedzieć, że doprowadziła do tego chciwość polityków, banków i różnych spekulantów. Czy ruch Obu rzo nych wciąż ma sens? Po pie ram Obu rzo nych i do nich na - leżę. Ten ruch pokazuje, że hiszpańskie społeczeństwo się zmienia i niektóre tematy tabu znikają. Kryzys pokazał najgorsze oblicze hiszpańskich i europejskich polityków i nikt tego łatwo nie zapomni. * wydarzenia I po AC TA * Za od rzu ce niem te go do ku men tu by ło aż 478 eu ro po słów, prze ciw za - led wie 39 Głosowanie w Brukseli wbrew intencjom przeciwników ACTA nie oznacza końca tematu w Parlamencie Euro pej skim. Ko mi sarz UE ds. han dlu Ka rel De Gucht za po wie dział bo - wiem, że nie za mie rza wy co fać z Eu - ro pej skie go Try bu na łu Spra wie dli - wo ści skie ro wa ne go tam w ma ju za py ta nia o zgod ność AC TA z pra - wem uni j nym. I je śli Try bu nał nie zgło si za strze żeń, to Ko mi sja Eu ro - pej ska po now nie po pro si eu ro po - słów o gło so wa nie w spra wie zgo dy na ra ty fi ka cję te go do ku men tu. ACTA to umowa międzynarodowa przeciw handlowi podrobionymi towarami (dżinsami, lekami, zegarkami, winami, elektroniką itp.), ale dotyczy szeroko pojętej ochrony własności intelektualnej także w internecie. W założeniu umowa ma ustalić minimalne międzynarodowe standardy w dochodzeniu prawa i jego egzekucji. Skąd więc pro te sty? Jed nym z pod - sta wo wych grze chów był tryb, w ja - kim negocjowano porozumienie. Treść umowy długo trzymano w tajemnicy, na wet przed Par la men tem Eu ro pej - skim. Ogrom ne oba wy i pro te sty wzbudzały też niejasne i nieprecyzyjne zapisy w porozumieniu ACTA, które miały umożliwiać ściganie internau tów m.in. za pi rac two w sie ci. Definitywnego odrzucenia umowy domagali się w PE socjaliści, Zieloni, ko mu ni ści, a od pew ne go mo men tu także liberałowie. 21 czerwca komisja PE ds. handlu międzynarodowego zarekomendowała jej odrzucenie przez cały europarlament. tb, tg, gw wydarzenia na pew no waż ne Strze la ni na w Karlsru he Pięć osób zgi nę ło w strze la ni nie, do któ rej do szło dziś pod czas pró by eks - mi sji w Karlsru he w Niem czech. Spraw ca otwo rzył ogień, po czym za ba - ry ka do wał się z za kład ni ka mi. Po sztur mie po li cji w bu dyn ku zna le zio no pięć ciał. Des pe rat po peł nił sa mo bój - stwo. Wśród za bi tych jest też m.in. ślu sarz, ko mor nik i je den świa dek. Kry zys po li tycz ny na Ukra i nie Dy mi sja prze wod ni czą ce go par la men - tu Ukra i ny i je go za stęp cy, star cia z mi - li cją i od wo ła na do rocz na kon fe ren cja pre zy den ta Wik to ra Ja nu ko wy cza tak wy glą dał wczo raj Ki jów po uchwa le niu no wej usta wy ję zy ko wej, któ ra fa wo ry - zu je ro syj ski. Pre zy dent Ja nu ko wycz za po wie dział, że wy ra zi swe sta no wi - sko w spra wie usta wy o ję zy kach po za poz na niu się z wnio ska mi eks per - tów. Szef pań stwa nie wy klu czył jed no - cześ nie, że je śli nie uda się do pro wa - dzić do sta bi li za cji sy tu a cji w par la - men cie, na Ukra i nie mo gą być roz pi - sa ne przed ter mi no we wy bo ry. Za rzu ty dla krew kie go po li cjan ta Za rzut prze kro cze nia upraw nień i na ru - sze nia nie ty kal no ści po sta wi ła sto łecz - na pro ku ra tu ra po li cjan to wi, któ ry ko pał de mon stran ta pod czas zajść w Świę to Nie po dleg ło ści 11 li sto pa da 2011 r. Po - dej rza ny nie przy znał się do za rzu tów i od mó wił skła da nia wy jaś nień. Po li cjan - to wi gro zi ka ra ro ku wię zie nia. Pro fa na cja sy na go gi Łódz ka po li cja i pro ku ra tu ra pro wa dzą po stę po wa nie ws. ob ra zy uczuć re li gij - nych w związ ku z pro fa na cją sy na go gi w Ło dzi. Nie zna ni spraw cy na ma lo wa li na ele wa cji świą ty ni czte ry swa sty ki i sym bol SS. Rząd prze jmu je upa dłe fir my? Rząd, oba wia jąc się za chwia nia na ryn kach fi nan so wych i pa ra li żu in we - sty cji war tych mi liar dy zło tych, roz wa ża moż li wość prze ję cia upa da ją cych spó - łek bu do wla nych po in for mo wał wi ce - pre mier i mi ni ster gos po dar ki Wal de - mar Pa wlak. Dziś roz wa ża ny jest po - mysł ra to wa nia po przez na cjo na li za cję ta kich firm jak PBG spół ka bu du ją ca au to stra dy i ga zo port w Świ no uj ściu. Rząd pod pi sze kon wen cję do ty czą cą prze mo cy wo bec ko biet Przed sta wi ciel ki Kon gre su Ko biet wy - ra zi ły za do wo le nie z de kla ra cji pre mie - ra Do nal da Tu ska, że w cią gu trzech ty god ni Pol ska pod pi sze Kon wen cję Ra dy Eu ro py do ty czą cą prze mo cy wo - bec ko biet. Na tle dys ku sji o kon wen - cji do szło do spo ru po mię dzy peł no - moc ni czką rzą du ds. rów ne go trak to - wa nia Agniesz ką Koz łow ską-ra je wicz, któ ra prze ko ny wa ła, że do ku ment na - le ży jak naj szyb ciej ra ty fi ko wać, a mi ni - strem spra wie dli wo ści Ja ro sła wem Go wi nem, któ ry wi dział w nim wy raz ide o lo gii fe mi ni stycz nej, słu żą cy zwal cza niu tra dy cyj nej ro li ro dzi ny i pro mo wa niu związ ków ho mo sek su al - nych. Kry zys za kra ta mi Wła dze hisz pań skiej Ka ta lo nii w ra - mach osz częd no ści za mie rza ją zre zy - gno wać z wy da wa nia więź niom pod - wie czor ków. Sza cu je się, że w ten spo - sób uda się za osz czę dzić ok. 2 mln eu ro rocz nie. pap O G Ł O S Z E N I E a B E Z P Ł A T N E

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock

Na co czekają kinomaniacy i mole książkowe filmy i książki 2013. Imperial Cinepix. Hitchcock Christof Stache/AFP Nie byłoby tych wyników, gdyby nie udział w Tańcu z gwiazdami mówi Anders Jacobsen. Norweski skoczek jest liderem Turnieju Czterech Skoczni 11 dziś sport R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH

NARÓD WĘSZY INTERES NA GROSZÓWKACH allegro.pl Licytuj dla WOŚP. Jeszcze dziś do 12 można zdobyć koszulkę, w której Robert Lewandowski zagrał z Rosją podczas Euro 2012. Wczoraj kosztowała 5 200 zł aukcje.wosp.org.pl R E K L A M A Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów

Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów 1 WRZEŚNIA 2008 Nr 15 (195) Pracowite wakacje W cią gu dwóch ostat nich mie się cy w wię kszo ści płoc kich pla có wek oświa towch nie by ło pu sto. Ucz niów W Szkole Podstawowej nr 6 naprawiono dach za

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła.

W desz czu zło ta. Nr 11 (191) 1 CZERWCA 2008. Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. 1 CZERWCA 2008 Nr 11 (191) W desz czu zło ta Mi strzem Pol ski kto jest? A Pu char Pol ski kto ma? Wisła, Wisła, Wisła. Ta ki mi okrzy ka mi po wi ta li ki bi ce (18 ma ja) przed ra tu szem pił ka rzy

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo