Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem?"

Transkrypt

1 A. Biala/AG wczasy Sky Club jeszcze w przeddzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci upadłego biura. Jak ustrzec się przed zmarnowanym urlopem? * 3 R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 273 tys., nr 2359 Wystrzeliłam na szrocie, więc mam fajną torebkę * REKLAMA Już wiemy, dlaczego Polacy mówią stara bieda milionów $ 37 milionów $ 34,5 miliona $ 188,3 tysiąca $ Fot. od lewej: S. Lovekin/AFP; M. Anzuoni/REUTERS; K. Winter/AFP; A. Wojtasiewicz/AG... bo wczo raj do wie dzie liś my się, że Tom Cru i se za ra bia w je den dzień wię cej niż Ma - rek Kon drat przez cały rok Mo że i się roz wo dzi, mo że i skoń czył 50 lat, ale to on rządzi w Hollywood. Promiennie uśmiechnięty Tom Cruise został najlepiej zarabiającym aktorem w dorocznym zestawieniu magazynu For bes. Tyl ko je den film z jego udzia łem Mission: Impossible Ghost Protocol zarobił w ze szłym ro ku 700 mln do la rów. Na dru - gim miej scu li sty For besa są ex aequo Le o - nar do Di Ca prio i Adam San dler, któ rzy swój ma ją tek po wię kszy li w 2011 ro ku o 37 mln do - la rów. I choć Leo nie do stał Osca ra za ro lę w J. Ed gar do któ rej dał się po sta rzyć, za in ka so - wał czek na 20 mln do la rów. Adam San dler zo - stał natomiast kró lem Zło tych Ma lin. Kry ty cy na jego komediach nie zostawiają suchej nitki, ale lu dzie je ko cha ją, więc San dler za ra bia ty - le co am bit ny młod szy ko le ga. Na czwartym miejscu znalazła się pierwsza z najlepiej za ra - bia ją cych ak to rek 22-let nia gwia zda Sa gi Zmierzch Kri sten Ste wart z su mą 34,5 mln. Gru bą ka sę przy nio sła jej ro la nie tyl ko Bel li, ale też Kró lew ny Śnież ki. Tyl ko pół mi lio na mniej za ro bi ła w ze szłym ro ku do brze zna na Cameron Diaz. Je śli za sta na wia cie się, kto jest naj le piej za - rabiającym polskim aktorem, to przypominamy o Mar ku Kon dra cie, któ ry choć od ja kie - goś cza su twier dzi, że ak to rem nie jest, to we - dług pol skiej edy cji For be sa jest war t 612,5 tys. zł, czy li 183,3 tys. do la rów. W tym wypadku ma ga zyn nie li czył jednak za rob ków, ale wy - ce nił war tość na szych gwiazd na ryn ku re kla - mowym. stan Nowe fakty o rozwodzie Toma Cruise i Katie Holmes * ACH, ŚNIJ JAK TOR RES... Do mia ste czek, w któ rych pod czas Eu ro miesz ka li za gra nicz ni pił ka rze, dziś zjeż dża ją tu ry ści. Pła cą kro cie, by choć jed ną noc spać tam, gdzie wy le gi wa li się bo scy Ro nal do czy Ba lo tel li Ani ta Kar wow ska me ra.pl * * Zło to Hisz pa nów to tak że suk ces Gniewina stwierdził Zbigniew Walczak, wójt kaszubskiej gminy Gniewino, gdzie podczas turnieju mieszkali hiszpańscy piłkarze. Wieść o tym, jak do brze tre no wa - ło się tam mi strzom Eu ro py, po szła w świat i za czę ła przy no sić pro fi ty. Re zer wa cje w ho te lu Mi stral Sport, w którym mieszkali piłkarze La Furia Ro ja, do koń ca ro ku zro bi ły już klu by pił kar skie z ca łe go świa ta, w tym re pre zen ta cja Ara bii Sa u dyj - skiej. Biz nes roz krę ca się, tym bar - dziej że do dys po zy cji pił ka rzy od przy szłe go ro ku bę dą ko lej ne czte - ry bo i ska tre nin go we. Ho te lem in te - re su ją się też ki bi ce, któ rzy przy jeż - dża ją, by obej rzeć szat nię Hisz pa - nów czy wy pró bo wać ma sa że, ja ki - mi re ge ne ro wa li się mi strzo wie Eu - ropy. Biz nes kwit nie rów nież w Opa le - ni cy, w któ rej miesz ka li Por tu gal - czy cy. Jedna noc w pokoju, w którym przez po nad dwa ty god nie pod czas Eu ro w czterogwiazdkowym hotelu Remes mieszkał Cristiano Ronaldo, kosztuje ok. 650 zł. Dro go, ale od kąd Por tu gal - czycy po przegranej w półfinale wyjechali do domu, ludzie dzwonią i rezerwują apartament. Turyści proszą też, by mo gli po kój obej rzeć. Ale to nie wchodzi w grę. Nie bę dzie my trak to wać te go po - koju jak muzeum mówi Izabela Sobańska z opalenickiego ośrodka. Kibice szukają też w karcie dań, którymi zajadali się portugalscy piłkarze. Musimy rozbudować menu, bo oni mieli swoje potrawy. Może coś z rybą ba ca lao [spe cjal nie przy rzą dzo nym dorszem], którą drużyna sprowadzała do Pol ski? za sta na wia się So bań - ska. Hotel Sielanka nad Pilicą (w położonej ok. go dzi nę dro gi od sto li cy War ce), wcześniej znany przede wszystkim jako ośrodek jeździecki, aby przyciągnąć do siebie którąś z piłkarskich drużyn grających na Euro, wybudował pełnometrażowe boisko z murawą, na jakiej grają kluby angielskiej ekstraklasy. Niepotrzebnie martwiliśmy się, czy kiedy piłkarze wyjadą, ta infrastruktu ra spor to wa bę dzie na sie bie za ra - biać mó wi Mi chał Myst kow ski, rzecz - nik hotelu. Do końca wakacji ośrodek ma peł ną li stę re zer wa cji ko lej nych piłkarskich zespołów. Będą u nas trenować piłkarze Maccabi Hajfa, Cypryjczycy oraz Polacy z Podbeskidzia Bielsko-Biała i GKS Bełchatów wylicza Mystkowski. Wrócić mają też mieszkający podczas mi strzostw w Warce Chor wa ci. Do tej pory polskie kluby wyjeżdżały na zgrupowania za granicę. Po turnieju Europa i Pol ska od kry wają na sze cen tra sportowe zauważa Mystkowski. Kluby piłkarskie chętnie rezerwują rów nież miej sca w ho te lu Tu rów ka w Wieliczce, w którym podczas Euro mieszkali piłkarze z Włoch. Ale prawdziwym zwycięzcą w Małopolsce mogą okazać się krakowskie sanktuaria. Wszystko dzięki trenerowi Italii Cesare Prandelli, który odwiedzał je przed meczami swojej drużyny. Trzykrotnie wymykał się nocą do sanktuarium Boże go Mi ło sier dzia w Ła giew ni kach i klasztoru Kamedułów. Według specjalistów to najlepsza reklama dla turystyki pielgrzymkowej, którą krakowscy samorządowcy chcą wykorzystać przy promocji miasta. * 80 proc. kibiców, którzy odwiedzili nasz kraj podczas Euro, deklaruje powrót do Polski. Gdzie przyjadą na wakacje? * 2 WA

2 2 Duży Format poleca... Z ca łym świa tem do łóż ka. Ho sto wa nie stwa rza ro man tycz ne sy tu a cje, oka - zję, że by ewen tu al nie coś mię dzy dwoj giem lu dzi za i - skrzy ło. Śpisz przy kimś bli sko, jesz z nim śnia - da nie, pi jesz z nim al - ko hol. Twój gość jest szczę śli wy, bo jest w pod ró ży, na wa ka cjach. Czę - sto do cie ra do cie bie zmę czo - ny, ma rzy o wy god nym łóż ku, i ty mu to ofe ru jesz. Pro ste zo - sta wie nie czy ste go ręcz ni ka na lo dów ce mo że być ode bra ne ja - ko czu ły gest. Ła two o za u ro - cze nie, o myśl: Mo że to ten, ta na ca łe ży cie. I nie mó wię tu wca le o ła twym sek sie, choć w ran kin gu stron in ter ne to wych uła twia ją cych seks z cu dzo - ziem cem Co uch Sur fing jest w top 10. Z warszawską couchsurferką Agnieszką Kornas w dzisiejszym Dużym Formacie rozmawia Katarzyna Surmiak-Domańska to da się uszyć STRZE LAM NA SZRO CIE, MAM FAJ NĄ TO REB KĘ Trzy stu den tki war szaw skiej ASP szy ją tor by z po du szek po wietrz nych. Kto ku pu je? Ro we ro we to wa rzy stwo Aga ta Pia sec ka * M.A.M Air ba ga two rzą trzy stu den - tki II ro ku wzor nic twa na war szaw - skiej ASP: 21-let nie Ma ja Szczy pek i An na Łyszcz oraz 27-let nia Ma gda Rychard (wcześniej skończyła psychologię). Pomysł na torebki z poduszek powietrznych narodził się pod koniec ubieg łe go ro ku, kie dy bra ły udział w Przetworach, festiwalu twórczego re cyc lin gu, na któ rym pro jek tan ci przetwarzają odpady i śmieci w nowe designerskie i artystyczne przedmioty. Na pomysł wykorzystania poduszek powietrznych wpadła Magda, której chłopak miał kiedyś niegroźny wypadek samochodowy, ale otworzyły się poduszki powietrzne. Zafascynowała się superwytrzymałym materiałem, z którego są wykonane i czekała na odpo wied ni mo ment, aby go wy ko rzy - stać. Pro jekt na Prze two ry miał być jed - norazowy (uszyły kilkanaście toreb), bo dziewczyny bardziej interesuje projektowanie mebli. Ale pomysł chwycił, zajęły trzecie miejsce w konkursie. I posypały się zamówienia od znajomych i do bu ti ków. M.A.M Air ba ga można kupić w warszawskim butiku Pies czy su ka przy ul. Szpi tal nej. Jak wy glą da dro ga od po dusz ki do to reb ki? Po pier wsze, trze ba zna leźć szrot (czy- li samochodowe złomowisko), które zgo dzi się wy strze lić po dusz ki, po - wietrzne. Początkowo to była wielka wy pra wa, szu ka nie tych szro tów przy zna je Ania. Ma ło kto trak to wał poważnie trzy dziewczyny, które potrzebowały wystrzelonych poduszek powietrznych. Potem trzeba było wystrzelić poduszki. W Pol sce nie le gal ne jest sprze da - STEFAN ROMANIK /AG wanie niewystrzelonych poduszek, musiałyśmy znaleźć na szrocie kogoś, kto zgo dził by się je nam wystrze lić, oczy - wiście za opłatą opowiada Maja. Ile kosztuje wystrzelenie? Tego dziewczy ny nie chcą zdra dzić. Go to wa tor - ba kosz tu je od 150 do 220 zł, na ce nę składa się sama poduszka, projekt bo każda torebka projektowana jest indywidualnie w zależności od wyglądu poduszki, wykonanie przez krawcową, no i koszty zdobycia poduszek, bo nie zawsze uda je się zna leźć chęt ne do po - mocy złomowisko w Warszawie. Na ra zie po wsta ło 35 to reb w róż nych kolorach, bo jak mówią zachwycone dziewczyny w poduszkach powietrznych naj lep sze jest to, że każ da jest in - na. Zgodnie twierdzą, że najładniejsze są te z francuskich samochodów, np. kremowe w bordowe paseczki, ale mogą być też nie miec kie z czar ny mi na - pisami. Ja ką prze wa gę nad zwy kłą tor bą ma ta ka z Air ba ga? Jest nieprzemakalna. Większość podu szek nie prze pusz cza wo dy, a te prze pusz cza ją ce ob szy wa ne są nie - przemakalnymi podszewkami w neonowych ko lo rach. Po za tym są nie zwy - kle wytrzymałe, bo przecież mają przetrwać wybuch, który ratuje życie w czasie wy pad ków. Dla te go moż na je do woli wypychać i się nie zerwą, a dodatkowe wzmocnienie tworzą rączki robione zwykle z pasów bezpieczeństwa. Torby z poduszek występują w różnych mo de lach, bo i po dusz ki się róż - nią. Te od stro ny pa sa że ra są bar dziej obszerne, więc świetnie nadają się do ro bie nia wiel kich wor ków. Te od stro - ny kierowcy mają po złożeniu kształt przypominający pieróg, więc można z nich uszyć li sto nosz ki z kla pą al bo torby na rower. Między innymi rowero we to wa rzy stwo dziew czy ny upa - trzyły sobie jako jeden z targetów. Na samochodowych szrotach początkowo mało kto traktował poważnie dziewczyny, które szukały wystrzelonych poduszek powietrznych. A jak fajne mogą być torebki z poduszek, oceńcie sami. Na ra zie tor by ku pu ją głów nie ko - biety, ale niedługo powstaną modele dla jak mó wią ro we ro wych chłop - ców. Kie dy wy sta wia łyś my tor by na yard sale'ach przychodziły dziewczyny z chłopakami i oni mówili Fajne. Kie dy zro bi cie coś dla nas? mó - wi Ania. Se sja na uczel ni się skoń czy ła, więc można spodziewać się kolejnych projek tów. Na ra zie tor by moż na za ma - wiać na pośrednictwem Facebooka. * Masz faj ny po mysł na biz nes? Pisz: me ra.pl, fa ce bo - ok.com/dzien nik.me tro. Firmy organizują spotkania integracyjne tam, gdzie ćwiczył CR7 * Gdy byś my chcie li ta ką pro mo cję wy ku pić, mu sie li byś my zbie rać na nią chy ba przez 30 lat mó wi wi ce bur - mistrz Opa le ni cy, w któ rej pod czas Eu - ro miesz ka li por tu gal scy pił ka rze Z badań przeprowadzonych w czasie Eu ro wy ni ka, że 80 proc. ki bi ców, któ - rzy od wie dzi li nasz kraj pod czas mi - strzostw, deklaruje powrót do Polski. Aby ścią gnąć tu ry stów do sie bie, Kra - ków będzie nawiązywał w folderach reklamowych i na targach turystycznych do gosz czą cych pod czas Eu ro w Małopolsce Włochów. Już w czasie Euro rozmiłowani w kościołach włoscy turyści, odwiedzający ten region, najbardziej interesowali się właśnie krakowskimi sanktuariami i kopal nią so li w Wie licz ce zauważył ma - łopolski Urząd Marszałkowski. Ale były też bardziej spektakularne pomysły, jak wykorzystać efekt Prandelliego : krakowski radny zaproponował, by wytyczyć dwudziestokilometrowy szlak, którym włoski trener podążał do Kamedułów. Pomysł spotkał się jednak zkrytyką, że jest nie smacz ny i to por ny. Samorządowcy z piłkarskich miaste czek, przy zna ją, że o sła wie, ja ka ich do tknę ła, na wet im się nie śni ło. Gdy byś my chcie li ta ką pro mo cję wy ku pić, mu sie li byś my zbie rać na nią chy ba przez 30 lat mó wi Me tru wi ce bur mistrz Opa le ni cy An drzej Ma in ka. Wszyst kie ar ty ku ły, któ re podczas Euro poświęcono liczącemu dzie sięć ty się cy miesz kań ców wiel - kopolskiemu miasteczku, będą zebrane w księ dze pa miąt ko wej. We dług wiceburmistrza warto wspomnienia pie lę gno wać, bo dzię ki Por tu gal czy - kom miesz kań cy otwo rzy li się na sie - bie i na Eu ro pę. Za dwa la ta opa le nic ki ho tel Ro - nal do bę dzie dwa ra zy wię kszy (do obec nych 58 po ko jów wła ści ciel do - bu du je ko lej nych 60), po wsta nie gi - gantyczna sala konferencyjna na kilka set go ści. Bę dzie pra ca na wet dla kil ku dzie się ciu osób. Już w tym ty - god niu bę dą tu tre no wać m.in. cy - pryj skie klu by Omo nia Ni ko zja i Al - ki Larnaka oraz izraelski Hapoel Beer Sze wa. W Sie lan ce nad Pi li cą (ba za Chor - watów w Warce) urywają się telefony od turystów z weekendowymi rezerwacjami. Pobyt zaklepują też stołeczne kor po ra cje, któ re w chor wac kiej ba zie chcą urzą dzać spot ka nia in te - gracyjne dla pracowników czy konferencje dla klientów. Największą atrakcją są me cze roz gry wa ne na bo i sku, na któ rym tre no wa li Chor wa ci, tym bardziej że UEFA pozwoliła zostawić banery przygotowane na Euro. akar Ad res re dak cji: War sza wa, ul. Czer ska 8/10; e -ma il: me ra.pl, tel.: (niedz.-czw., w godz ); faks: , Re dak tor na czel ny: Waldemar Paś, Re dak tor pro wa dzą cy: Waldemar Paś, Dy rek tor ar ty - stycz ny: Mag da le na Ma ma jek -Mich, Wydawca: Joanna Bażyńska, Re kla ma: tel , Pro mo cja: Urszula Ko sik, tel , Kol por taż: Woj ciech Pi woń ski, tel , ISSN , Druk: AGO RA SA. Mia sta, w któ rych uka zu je się wy da wa ny przez Ago rę SA dzien nik Me tro : Aglo me ra cja Ślą ska, Bia ły stok, Byd goszcz, Czę sto cho wa, Kiel ce, Kra ków, Łódź, Lu blin, Olsz tyn, Opo le, Poznań, Rze szów, Szcze cin, To ruń, Trój mia sto, War szawa, Wro cław, Zie lo na Gó ra

3 wydarzenia 3 Jak spraw dzić, czy biu ro pod ró ży nie jest ban kru tem? Sky Club jeszcze w przed dzień bankructwa sprzedawał wycieczki oburzają się klienci biura. Informacja, że firma ma długi, była w rejestrze dużo wcześniej mówi rzecznik Krajowego Rejestru Długów. Zanim kupisz wycieczkę, sprawdź wiarygodność touroperatora. Radzimy, jak to zrobić Ma gda Kło dec ka * Po ogłoszeniu upadłości przez biuro Sky Club pra wie 5 tys. tu ry stów z Pol - ski utknę ło za gra ni cą, m.in. w Tur cji, Gre cji, Tu ne zji, Egip cie i na Ku bie. Ma zo wiec ki Urząd Mar szał kow ski (ma zo wiec ki dla te go, że tu jest sie - dzi ba fir my) usta lał wczo raj har mo - no gram ścią ga nia ich do kra ju: naj - pierw tych, któ rym właś nie skoń - czył się po byt, póź niej tych, któ rzy ma ją kło po ty z noc le ga mi itd. Wszy - scy ma ją być w Pol sce do nie dzie li. Je śli star czy pie nię dzy z ubez pie - czeń biu ra, Urząd Mar szał kow ski bę dzie zwra cać wy dat ki tym, któ - rzy za koń czy li wcza sy po dniu lub kil ku dniach oraz tym, któ rzy nie zdą ży li ich na wet roz po cząć (na ra - zie nie da się usta lić, ile osób uto pi - ło wa ka cyj ne osz częd no ści, wy ku - pu jąc wcza sy na naj bliż sze ty god - nie). Wie lu uni k nę ło by ry zy ka, gdy - by wie dzia ło, jak spraw dzić, czy da - ne biu ro tu ry stycz ne jest pew nym par tne rem. Tym cza sem z naj no wszych ba dań prze pro wa dzo nych dla Urzę du Ochro ny Kon ku ren cji i Kon su men - tów przez TNS Pol ska wy ni ka, że tyl - ko 17 proc. kon su men tów wie, jak sprawdzić, czy biuro działa legalnie, a 41 proc. nie ma na wet po my słu, gdzie takich informacji szukać. Zatem podpowiadamy. Czy jest le gal ne i ubez pie czo ne? Całkowitej pewności, że biuro podróży, z któ rym chce my wy je chać, nie zbankrutuje, nie zdobędziemy. Można jed nak spraw dzić je od pod szew ki, żeby zminimalizować ryzyko. Na samym początku warto zajrzeć do Cen tral nej Ewi den cji Or ga ni za - to rów Tu ry sty ki i Po śred ni ków Tu - rystycznych (www.turystyka.gov.pl) RADEK PIETRUSZKA/ PAP An na Lew czuk, jed na z po szko do wa nych klien tek Sky Club. Przy szła na kon fe ren cję pra so wą fir my w War sza wie, by spy tać, kie dy od zy ska pie nią dze. Nie otrzy ma ła od po wie dzi na stro nach Mi ni ster stwa Tu ry sty - ki lub Urzędu Marszałkowskiego właściwego dla siedziby biura. Jeżeli biura tam nie znaj dzie my, to sy gnał, że dzia ła nie le gal nie, więc trze ba jak naj szyb ciej o nim i je go ofer cie za - pom nieć. Tak że w CE O TiPT moż na się do - wie dzieć, czy or ga ni za tor wy ja zdu ma gwarancję bankową lub ubezpiecze nio wą albo umo wę ubez pie cze - nia, któ re w ra zie ban kruc twa poz - wo lą tu ry stom wró cić do kra ju, a tym, któ rzy do pie ro się na wa ka - cje wy bie ra ją od zy skać wpła co ne pie nią dze. A uda się je od zy skać pod wa run - kiem, że su ma gwa ran cji lub ubez - pie cze nia jest wy star cza ją co wy so - ka. W ewi den cji po win na być po da - na, choć przeciętnemu turyście i tak nic nie po wie. W przy pad ku Sky Club by ła to spo ra kwo ta 25 mln zł, jed nak, jak się oka zu je, mo że nie wy - star czyć, że by od dać wpła ty tym, któ rzy jesz cze na wcza sy nie po je - cha li. Koniecznie trzeba też zwrócić uwagę, jaki jest termin ważności polisy lub gwa ran cji. Jesz cze przez rok po upły - wie jej ważności klienci mogą dochodzić swo ich rosz czeń. Każdy, kto zawiera umowę z biurem i wpła ca za li czkę wię kszą niż 10 proc., musi automatycznie dostać pisemne po twier dze nie ubez pie cze nia i gwa - ran cji oraz pod po wiedź, jak z nich sko - rzystać. Jeśli nie dostanie, powinien uruchomić się dzwonek alarmowy. War to po świę cić tro chę cza su na uru cho mie nie po czty pan tof lo wej. Zna jo mi i fo ra in ter ne to we to zwy - kle so lid ne źró dła in for ma cji, choć le piej z tych da nych wy cią gać śred - nią. Np. w ran kin gu naj wię kszych biur podróży przygotowanym przez Wiadomości Turystyczne Sky Club za jął siód me miej sce, a sa mo biu ro wspo mi na ło o pla nach wej ścia na gieł dę. Czy ma dłu gi? Waż ną pod po wie dzią jest to, czy biu - ro figuruje w Krajowym Rejestrze Długów (KRD). Jak to spraw dzić? 1. Wa riant płat ny, ale kom plet ny: Trze ba wejść na stro nę Ser wi su Ochrony Konsumenta (SOK) prowadzo ną przez KRD su - ment.krd.pl i za ło żyć tam kon to. Żeby to zrobić, należy podać szczegółowe dane o sobie i mieć przygotowany skan dokumentu tożsamości (to obowiązek ustawowy). Po zarejestrowaniu wpisuje się NIP biu ra pod ró ży, że by spraw dzić, czy jest notowane w KRD. Jeśli nie, biuro prawdopodobnie nie ma dłu gów. Je śli tak, otrzy mu je się pe łen ra port: ja ka jest wy so kość dłu gu, od kie dy, u kogo, na jakim etapie spłacania itd. A to bar dzo waż ne, bo gdy za leg łość finansowa, nawet kilkusetzłotowa, jest wobec ubezpieczyciela, lepiej trzymać się z daleka. Podobnie, gdy zobowiązania są np. względem przewoźnika. Za za ło że nie kon ta w SOK pła ci się 13 zł mie sięcz nie i za tę kwo tę moż na spraw - dzić jed ną fir mę. Każ dą ko lej ną za 49 zł. 2. Wa riant bez płat ny: So lid ne biu ro po win no za dbać o Certyfikat Rzetelności. Banneru certyfikatu można szukać na stronie organizatora wyjazdu. Jest on weryfikowa ny przez KRD przez ca łą do bę. Je - śli biu ro nie speł nia wa run ków je go przy zna nia (czy li ma dłu gi), ta ka in - for ma cja po ja wia się po klik nię ciu w ban ner. W przy pad ku Sky Club po kliknięciu w banner pojawiała się infor ma cja, że fir ma nie speł nia wa run - ków uczestnictwa w programie Certyfikat Rzetelności. Je śli ta kie go ban ne ru nie ma, to al - bo zo stał on już za bra ny przez KRD, al bo biu ro nie ma śmia ło ści się o nie - go ubie gać. I wte dy le piej z ta kich usług zrezygnować. Ban ner in for mu je je dy nie o tym, czy biu ro ma, czy nie ma dłu gu, ale bez szczegółów. Moż na też za py tać bez poś red nio w biu rze, czy ma cer ty fi kat w wer sji pa pie ro wej. Waż ny jest wte dy przez 30 dni i ma swój nu mer. Po wpi sa niu go do specjalnej wyszukiwarki na stronie Rzetelnafirma.pl można dostać informację, czy jest wciąż aktualny. Skąd po moc? Co ro bić, je śli biu ro upad nie w trak cie na szych wcza sów lub już po wy ku pie - niu wycieczki? Można skontaktować się z ubezpieczy cie lem biu ra i do wie dzieć, w ja ki sposób należy zgłosić roszczenie, w jakim terminie, ewentualnie pobrać formu larz zgło sze nia szko dy, do łą czyć oryginał umowy, rachunek. Wszel kich in for ma cji po wi nien udzielić rezydent jego dane i numer te le fo nu biu ro ma obo wią zek po dać jeszcze przed wyjazdem. Jeśli takiej oso by nie ma lub nie od po wia da na te le fo ny, trze ba skon tak to wać się z urzę dem mar szał kow skim wła ści - wym dla sie dzi by or ga ni za to ra sa - me mu lub ko rzy sta jąc z po śred nic - twa pol skiej am ba sa dy al bo kon su - la tu. Lepiej nie próbować szukać rozwiązań na włas ną rę kę, np. wy ku pu jąc noc leg w dro gim ho te lu obok. Mo że się bo wiem oka zać, że te wy dat ki nie zostaną zwrócone. Uwa ga! Ubez pie czyć się sa me mu tak, by ubezpieczyciel pokrył koszty powrotu lub dokończenia pobytu na wcza sach w przy pad ku, gdy biu ro upad nie, nie moż na. W biu rze rzecz - nika ubezpieczonych dowiedzieliśmy się, że w tej chwi li ta kich ofert ra czej nie ma. * Po go to wie re por ter skie Me tra : me ra.pl Kibice pojechali do domów, ceny w dół * Już moż na wyjść na ob iad czy pi - wo do cen trum. Ce ny w wię kszo ści re sta u ra cji spa dły do po zio mu ak cep - to wal ne go nie tyl ko dla fa nów pił ki z Za cho du O tym, że ce ny spa dły, moż na się przekonać w restauracji Sphinx nieda le ko Ro tun dy w cen trum War sza - wy. Choć ogró dek na dal zdo bią ma - łe fla gi wszyst kich dru żyn Eu ro 2012, czas mi strzow skiej go rą czki zda je się zam knię to. Fir mo wa sho ar ma znów kosz tu je 22 zł, pi wo: 8 zł. W nie - dzie lę, kie dy Hisz pa nie ogra li Wło - chów w finale, zniknęło bowiem menu, przy go to wa ne spe cjal nie dla ki - bi ców-tu ry stów, w któ rym to sa mo da nie kosz to wa ło 33 zł, a to sa mo pi - wo: 11 zł. Pod wyż ka cen na Eu ro to po mysł nie tylko tej sieciówki. Podobnie zrobiła cześć re sta u ra to rów we Wroc ła wiu, Gdańsku i Poznaniu. Wszystko zgodnie z pla nem, bo jesz cze przed mi strzo - stwami eksperci rynku przewidywali podwyżkę w restauracjach rzędu proc. Niezdecydowane, czy zdzierać z tury stów lo ka le wpa dły na jesz cze in - ny po mysł. We Wroc ła wiu w nie któ - rych pu bach na Ryn ku pi wo by ło droż sze tyl ko w dni me czo we (z 9 na - wet do 11 zł). Nie ste ty, nie któ rym re - stauratorom podwyżki się spodobały i nie za mie rza ją już wra cać do cen sprzed turnieju. Jak podała trójmiejska Ga ze ta Wy bor cza, tak jest m.in. w Ba rze pod Ry bą na ul. Piw nej. Pod - czas mi strzostw wła ści ciel knaj py pod niósł ce ny pi wa z 9 do 12 zł, a za flą drę na wa gę żą da 100 za miast 80 zł za kg. I tak zo sta nie. ab Uff, ale upał. I to z gra do bi ciem * Dziś i w weekend pogoda nieźle da nam się we zna ki. W cią gu dnia za wrot - ne upa ły: ter mo me try ma ją wska zy - wać po nad 30 st. C. Na Pod kar pa ciu i Lu bel szczyź nie na wet 35! Ale to nie ko niec. Sy nop ty cy znów ostrze ga ją przed burzami, ulewami, gradem i pory wi stym wia trem. I tak ma być w ca - łym kraju. Upały odpuszczą dopiero za ty dzień. ab O G Ł O S Z E N I E a B E Z P Ł A T N E R E K L A M A Zosia Kustra podopieczna Fundacji Splotu Ramiennego w czasie porodu doznała uszkodzenia splotu barkowego prawej rączki. Dziewczynka ma uszkodzone dwa nerwy C5 i C6, dlatego nie może zginać i podnosić rączki. Zosia musi przejść operację rekonstrukcji nerwów, operacja zostanie wykonana za granicą a koszt jej wynosi od 5 do 10 tys. euro. Sukces Zosi zależy nie tylko od zaangażowania i jej ciężkiej pracy lecz też od zebranych środków finansowych. Prosimy Państwa o pomoc, rodziców nie stać na taki wydatek. Nawet drobna kwota może pomóc! Fundacja Splotu Ramiennego z dopiskiem: na ochronę zdrowia Zosia Kustra

4 4 o pracy i płacy Po ko le nie 600 eu ro Eduardo Ocańa, 23-letni student z Madrytu, we wrześniu zostanie magistrem dziennikarstwa i komunikacji, studiuje także ekonomię. Choć liczy, że znajdzie przyzwoitą pracę, poważnie rozważa wyjazd z kraju za chlebem * Niewykluczone, że Eduardo poszuka swo jej szan sy w Pol sce. Zwłasz cza że to do nas przed bez ro bo ciem w swo - ich kra jach ucie ka ją mło dzi Hisz pa - nie, Portugalczycy i Włosi. Mamy bowiem naj wię cej w tej czę ści Eu ro py centrów, w których międzynarodowe korporacje obsługują klientów rozrzuconych po całym świecie. Pracują na takich samych warunkach jak Polacy, a ich atu tem jest to, że oprócz zna jo - mo ści an giel skie go (by po ro zu mieć się z zes po łem) zna ją ję zyk, w któ rym mogą obsługiwać klientów ze swojego kra ju. AGA TA PIA SEC KA: Jak ży je się te raz w Hisz pa nii? EDU AR DO OCA ŃA: Co raz go rzej. Kil ka lat te mu lu dzie ży li na kre dyt. Te raz nie ma ją ich z cze go spła cić. Jak wy - nika z ostatnich badań Caritasu, 11,5 mln Hiszpanów, czyli jedna czwarta, jest zagrożonych ubóstwem. Na bezro bo ciu jest 5 mln osób. Masz 23 la ta. Wciąż ży jesz na gar - nusz ku ro dzi ców? Na szczę ście moi ro dzi ce ma ją pra - cę i mogą sobie pozwolić na opłacenie studiów licencjackich moich i brata. A mieszkanie z rodzicami do trzydziestki stało się w Hiszpanii nor mal ne już 10 czy 15 lat te mu, gdy ceny nieruchomości poszły w górę tak, że mło dych nie by ło stać na własne mieszkania. MATERIAŁY PRASOWE Eduardo Ocańa półtora roku temu współzakładał organizację zrzeszającą studentów różnych uniwersytetów Młodzi bez przyszłości. Domagają się bezpłatnej publicznej edukacji, przyzwoitej pracy i szansy na normalne życie mimo sytuacji na rynku By łeś w Pol sce, znasz tu tej sze re a - lia. Bar dzo się róż nią od hisz pań - skich? Kom plet nie! Z te go, co wiem, wa - sze pu blicz ne uni wersytety są dar - mowe. W Hiszpanii za rok nauki trze ba pła cić eu ro, a sty - pendia drastycznie obcięto. Dla części mo ich ko le gów ozna cza to, że po wa ka cjach nie wró cą na stu dia. Ja kiej pra cy szu kasz? Bo na zy wa - cie się ge ne ra cją 1000 eu ro... Pen sja 1000 eu ro to już ilu zja. Ga ze - ta El Pa is na zwa ła nas nie daw no generacją nawet nie 1000 euro. Jestem początkującym dziennikarzem. Naj lep sza ofer ta, na ja ką mo gę li czyć przy sied miu go dzi nach pra - cy dzien nie bez umo wy to 600 eu - ro, czyli płaca minimalna. A jak ra dzą so bie twoi przy ja cie le? Wię kszość szu ka pra cy za gra ni cą. Wyjeżdża mój najlepszy przyjaciel, in ni też szy ku ją się do wy ja zdu. Ar - gentyna, USA i Niemcy to najpopularniejsze kierunki. Ci, którzy zostają, są albo bezrobotni, albo starają się do koń czyć stu dia, że by nie tra cić czasu. A co ze sta ża mi, ła twiej się na nie do stać? Jas ne, że ła twiej, bo wie le ofert pra - cy zastąpiono ofertami staży. Studenci są tani i zmotywowani. W efekcie firmy są konkurencyjne, ale mło dzi lu dzie nie mo gą wy pro - wadzić się od rodziców, zarabiając 300 euro miesięcznie. A wiele staży jest za dar mo... Czy kry zys bar dzo wpły nął na po - ziom ży cia two jej ro dzi ny? Kil ka lat te mu ro dzi ce by li w sta nie co miesiąc odłożyć trochę pieniędzy. Ale w cią gu osta t nich dwóchtrzech lat wzrosły podatki, opłaty za transport publiczny, za studia. Nigdy nie by ło nas stać na luk sus, te raz tym bar dziej. Ale wie le ro dzin stra - ciło pracę, domy, wszystko. A mo że, tak jak w Gre cji, po ko le nie two ich ro dzi ców prze ja dło osz częd - no ści i stąd obec ne prob le my? Sprawiedliwiej powiedzieć, że doprowadziła do tego chciwość polityków, banków i różnych spekulantów. Czy ruch Obu rzo nych wciąż ma sens? Po pie ram Obu rzo nych i do nich na - leżę. Ten ruch pokazuje, że hiszpańskie społeczeństwo się zmienia i niektóre tematy tabu znikają. Kryzys pokazał najgorsze oblicze hiszpańskich i europejskich polityków i nikt tego łatwo nie zapomni. * wydarzenia I po AC TA * Za od rzu ce niem te go do ku men tu by ło aż 478 eu ro po słów, prze ciw za - led wie 39 Głosowanie w Brukseli wbrew intencjom przeciwników ACTA nie oznacza końca tematu w Parlamencie Euro pej skim. Ko mi sarz UE ds. han dlu Ka rel De Gucht za po wie dział bo - wiem, że nie za mie rza wy co fać z Eu - ro pej skie go Try bu na łu Spra wie dli - wo ści skie ro wa ne go tam w ma ju za py ta nia o zgod ność AC TA z pra - wem uni j nym. I je śli Try bu nał nie zgło si za strze żeń, to Ko mi sja Eu ro - pej ska po now nie po pro si eu ro po - słów o gło so wa nie w spra wie zgo dy na ra ty fi ka cję te go do ku men tu. ACTA to umowa międzynarodowa przeciw handlowi podrobionymi towarami (dżinsami, lekami, zegarkami, winami, elektroniką itp.), ale dotyczy szeroko pojętej ochrony własności intelektualnej także w internecie. W założeniu umowa ma ustalić minimalne międzynarodowe standardy w dochodzeniu prawa i jego egzekucji. Skąd więc pro te sty? Jed nym z pod - sta wo wych grze chów był tryb, w ja - kim negocjowano porozumienie. Treść umowy długo trzymano w tajemnicy, na wet przed Par la men tem Eu ro pej - skim. Ogrom ne oba wy i pro te sty wzbudzały też niejasne i nieprecyzyjne zapisy w porozumieniu ACTA, które miały umożliwiać ściganie internau tów m.in. za pi rac two w sie ci. Definitywnego odrzucenia umowy domagali się w PE socjaliści, Zieloni, ko mu ni ści, a od pew ne go mo men tu także liberałowie. 21 czerwca komisja PE ds. handlu międzynarodowego zarekomendowała jej odrzucenie przez cały europarlament. tb, tg, gw wydarzenia na pew no waż ne Strze la ni na w Karlsru he Pięć osób zgi nę ło w strze la ni nie, do któ rej do szło dziś pod czas pró by eks - mi sji w Karlsru he w Niem czech. Spraw ca otwo rzył ogień, po czym za ba - ry ka do wał się z za kład ni ka mi. Po sztur mie po li cji w bu dyn ku zna le zio no pięć ciał. Des pe rat po peł nił sa mo bój - stwo. Wśród za bi tych jest też m.in. ślu sarz, ko mor nik i je den świa dek. Kry zys po li tycz ny na Ukra i nie Dy mi sja prze wod ni czą ce go par la men - tu Ukra i ny i je go za stęp cy, star cia z mi - li cją i od wo ła na do rocz na kon fe ren cja pre zy den ta Wik to ra Ja nu ko wy cza tak wy glą dał wczo raj Ki jów po uchwa le niu no wej usta wy ję zy ko wej, któ ra fa wo ry - zu je ro syj ski. Pre zy dent Ja nu ko wycz za po wie dział, że wy ra zi swe sta no wi - sko w spra wie usta wy o ję zy kach po za poz na niu się z wnio ska mi eks per - tów. Szef pań stwa nie wy klu czył jed no - cześ nie, że je śli nie uda się do pro wa - dzić do sta bi li za cji sy tu a cji w par la - men cie, na Ukra i nie mo gą być roz pi - sa ne przed ter mi no we wy bo ry. Za rzu ty dla krew kie go po li cjan ta Za rzut prze kro cze nia upraw nień i na ru - sze nia nie ty kal no ści po sta wi ła sto łecz - na pro ku ra tu ra po li cjan to wi, któ ry ko pał de mon stran ta pod czas zajść w Świę to Nie po dleg ło ści 11 li sto pa da 2011 r. Po - dej rza ny nie przy znał się do za rzu tów i od mó wił skła da nia wy jaś nień. Po li cjan - to wi gro zi ka ra ro ku wię zie nia. Pro fa na cja sy na go gi Łódz ka po li cja i pro ku ra tu ra pro wa dzą po stę po wa nie ws. ob ra zy uczuć re li gij - nych w związ ku z pro fa na cją sy na go gi w Ło dzi. Nie zna ni spraw cy na ma lo wa li na ele wa cji świą ty ni czte ry swa sty ki i sym bol SS. Rząd prze jmu je upa dłe fir my? Rząd, oba wia jąc się za chwia nia na ryn kach fi nan so wych i pa ra li żu in we - sty cji war tych mi liar dy zło tych, roz wa ża moż li wość prze ję cia upa da ją cych spó - łek bu do wla nych po in for mo wał wi ce - pre mier i mi ni ster gos po dar ki Wal de - mar Pa wlak. Dziś roz wa ża ny jest po - mysł ra to wa nia po przez na cjo na li za cję ta kich firm jak PBG spół ka bu du ją ca au to stra dy i ga zo port w Świ no uj ściu. Rząd pod pi sze kon wen cję do ty czą cą prze mo cy wo bec ko biet Przed sta wi ciel ki Kon gre su Ko biet wy - ra zi ły za do wo le nie z de kla ra cji pre mie - ra Do nal da Tu ska, że w cią gu trzech ty god ni Pol ska pod pi sze Kon wen cję Ra dy Eu ro py do ty czą cą prze mo cy wo - bec ko biet. Na tle dys ku sji o kon wen - cji do szło do spo ru po mię dzy peł no - moc ni czką rzą du ds. rów ne go trak to - wa nia Agniesz ką Koz łow ską-ra je wicz, któ ra prze ko ny wa ła, że do ku ment na - le ży jak naj szyb ciej ra ty fi ko wać, a mi ni - strem spra wie dli wo ści Ja ro sła wem Go wi nem, któ ry wi dział w nim wy raz ide o lo gii fe mi ni stycz nej, słu żą cy zwal cza niu tra dy cyj nej ro li ro dzi ny i pro mo wa niu związ ków ho mo sek su al - nych. Kry zys za kra ta mi Wła dze hisz pań skiej Ka ta lo nii w ra - mach osz częd no ści za mie rza ją zre zy - gno wać z wy da wa nia więź niom pod - wie czor ków. Sza cu je się, że w ten spo - sób uda się za osz czę dzić ok. 2 mln eu ro rocz nie. pap O G Ł O S Z E N I E a B E Z P Ł A T N E

5 Jak od kry to bo ską cząst kę we dług CERN i trzy let nie go Bru nia 5 * To jed no z naj wię kszych od kryć w fi zy ce od kil ku dzie się ciu la t Cząstek elementarnych, z których zbudowany jest świat, wszechświat, my i wszyst ko, co nas ota cza, jest nie - wiele. A tu została odkryta brakująca cząstka, która odpowiada za nadawanie masy innym cząstkom elementarnym mówił w rozmowie z TOK FM dr An drzej Siem ko, szef zes po - łu technicznego z Europejskiej Organi za cji Ba dań Ją dro wych CERN. Specjalnie mówię o nowej cząstce, a nie o bozonie Higgsa, ponieważ odkryta cząstka jak pokazują wstępne analizy ogromnej ilości danych jest no wą cząst ką o głów nych wła - ściwościach odpowiadających bozonowi Higgsa tłumaczy dr Siemko. Na zdjęciu po le wej gra ficz na pre - zentacja jednego ze zderzeń, które doprowadziło do odkrycia, przygoto wa na przez CERN. Po pra wej ta sama wizualizacja przygotowana przez trzyletniego Brunona Stangreta z Warszawy. kol CERN AFP BRUNIO STANGRET wczo raj prze czy ta ne Ga ze ta Wy bor cza PSL chce ściąć interchange Ga ze ta do tar ła do przy go to wa ne go przez PSL pro jek tu usta wy re gu lu ją cej wy so kość pro wi zji in ter chan ge fee, któ rą pła cą wła ści cie le skle pów od każ dej trans ak cji kar tą płat ni czą. W Pol sce są jed ne z naj wyż szych sta - wek śred nio 1,6 proc. W Unii 0,7-0,8 proc. Op ła ta in ter chan ge nie mo - że być wyż sza niż 0,7 proc. czy ta my w pro jek cie PSL, któ ry w tym ty god niu ma tra fić na rę ce mar szał ka Sej mu. Rzecz pos po li ta Komunalne bez dziedziczenia Pro jekt Mi ni ster stwa In fra struk tu ry za - o strza ją cy prze pi sy dla lo ka to rów miesz kań ko mu nal nych prze szedł kon - sul ta cje spo łecz ne. Zgod nie z nim nie bę dzie moż na tych lo ka li dzie dzi czyć, bo ma ją być prze zna czo ne tyl ko dla osób bied nych. Gmi ny bę dą mog ły za - wie rać umo wy naj mu naj wy żej na pięć lat. Po śmier ci lo ka to ra umo wa naj mu wy gaś nie. Prze pi sy mo gą wejść w ży - cie już w 2013 r. Dzien nik Ga ze ta Praw na Ile kosztuje społeczne doradztwo 265 tys. zł rocz nie, czy li ok. 22 tys. zł mie sięcz nie, za ro bi Mi ro sław Barszcz, spo łecz ny do rad ca mi ni stra spra wie dli - wo ści Ja ro sła wa Go wi na, na po ma ga niu swo je mu sze fo wi przy de re gu lo wa niu za wo dów. Barszcz to zna ny do rad ca po - dat ko wy, by ły wi ce mi ni ster fi nan sów i mi ni ster bu dow nic twa w cza sach PiS. We dług re la cji urzęd ni ków jest po sta cią nu mer dwa w re sor cie. Go win ko rzy sta właś nie z je go po my słów. Gla xo za pła ci za oszu stwa * Kon cern far ma ce u tycz ny Gla xo- S mith Kli ne przy zna je się do kry mi nal - nych oszustw przy sprze da ży le ków w USA i zga dza się za pła cić 3 mld dol. Śledztwo Departamentu Sprawiedliwości wykazało m.in., że w zamian za wy chwa la nie le ków fir my na kon fe - ren cjach me dycz nych pre le gen tów nagradzano np. wakacjami na Hawajach lub biletami na koncert Madonny. Du żo gor sze by ło jed nak to, że Gla - xo pro mo wa ło le ki do sto so wa nia w przypadkach, w których nie zostały za a pro bo wa ne w USA, ukry wa ło skutki uboczne. 3 mld dol to naj wyż sza w hi sto rii su - ma kar i odszkodowań, które płaci koncern farmaceutyczny. Wielu ekspertów ko men to wa ło, że bran ża wli cza takie kary w zwyczajowe koszty. Od 2013 r. fir my far ma ce u tycz ne w USA będą musiały informować, ile i za co za pła ci ły le ka rzom (np. za ba - dania kliniczne czy wykłady). Ponieważ sprze da ją one le ki tak że w Pol sce, z ich do ku men tów bę dzie się też moż - na dowiedzieć, ile płacą lekarzom w naszym kra ju. mz, gw R E K L A M A

6 6 wydarzenia kraj Ura to wa li dziew czyn kę bez prze ły ku Najdroższy parking świata * Ka rę za nie op ła co ne miej sce w płat nej stre fie par ko wa nia moż na otrzy mać po kil ku la tach. Ale wte dy ra chu nek nie wy nie sie 50 zł, ale po - nad dwa ty sią ce Pan Krzysz tof ze Szcze ci na do stał wez - wanie do zapłaty z miejscowego zarządu dróg. We dług in spek to rów kil ka - krot nie nie za pła cił za po stój w stre fie płatnego parkowania. Zawiadomienie dotyczyło sytuacji sprzed prawie 5 lat. Ka ra to po nad 2 tys. zł. Samochód, którego kara dotyczy, dawno sprzedałem. Nie pamiętam, żebym par ko wał bez pła ce nia. Nie do - sta łem też żad ne go za wia do mie nia de ner wu je się pan Krzysz tof. Zło - żyłem reklamację i czekam. Na fo rach praw nych aż roi się od po - dob nych hi sto rii. Je den z re kor dzi - stów po pra wie 5 la tach za nie op ła co - ne parkowanie otrzymał rachunek na po nad 3 tys. zł. Pier wot na ka ra wy no - siła 50 zł. Ilu kierowców czeka na mandaty? Tysiące. W samej Warszawie ZDM wystawia ok. miliona mandatów rocznie. Od ra zu pła ci je co dzie sią ty kie - rowca. W Krakowie mandatów jest ok. 100 tys. rocz nie i pła ci co pią ty uka - ra ny. Bar dziej zdy scy pli no wa ni są w Szcze ci nie 300 tys. man da tów. Płaci co trzeci kierowca. Dlaczego karę możemy otrzymać po kilku latach? Urzędnicy nie muszą się spie szyć. Nie op ła co na stre fa par ko - wa nia to tzw. op ła ta do dat ko wa. Nie przed aw nia się jak man dat po ro ku. Kie row cę moż na ści gać przez 5 lat A pieniądze z mandatów dla samorzą dów to nie ma łe kwo ty. W sa mej Warszawie do odzyskania jest co najmniej 25 mln zł. We Wroc ła wiu za leg - ło ści to po nad 5 mln zł. Po kil ka mi lio - nów kie row cy są win ni urzę dom w Szczecinie, Poznaniu czy Krakowie. Sposób ściągania należności reguluje ustawa o drogach publicznych i miejskie uchwa ły. Zna lazł się w niej tak że zapis, że opłacie dodatkowej podlega każ dy, kto nie ma ra chun ku z par ko - matu w widocznym miejscu. Inspektor nie ma też obo wiąz ku ro bić zdjęć na sze go au ta. Wez wa nie do za pła ty jest wkładane za wycieraczkę, a kolejne są wy sy ła ne na adres wła ści cie la au ta do stęp ny w CE PiK. Je śli to nie skut ku je, spra wa tra fia do ko mor ni - ka. Czy kie row cy są w tej sy tu a cji bez szans? Nie ko niecz nie. W 2005 r. w Byd gosz czy Wo je wódz ki Sąd Ad - mi ni stra cyj ny orzekł, że upom nie - nie za wycieraczką nie wystarczy. Podobnie zdecydował sąd w Opolu i Gorzo wie Wiel ko pol skim i Wo je wódz - ki Sąd Ad mi ni stra cyj ny w Ło dzi, do któ re go skar żył się Rzecz nik Praw Oby wa tel skich. Niestety, orzeczenia sądów administracyjnych obowiązują w konkretnych spra wach ostrze ga dr Alek san - der Werner z Katedry Prawa Administra cyj ne go i Fi nan so we go SGH w Warszawie. Dopóki te wyroki nie sta ną się pra wem, np. na mo cy usta - wy, to bę dzie tak jak te raz. Ka rę pła cić musi każdy, dopóki się nie odwoła do sądu. To masz Ku row ski Najtrudniejsze trzy mie sią ce Len ki * By dziec ko ży ło, jed ną z sal szpi - ta la przy ul. Spor nej w Ło dzi le ka - rze za mie ni li w dom. Ta ki z ro dzi - ca mi i bab cia mi, a bez pie lę gnia - rek i szpi tal nych bak te rii Lena to pierwsza córka Emilii i Rafała z Puszczy Mariańskiej pod Żyrardo wem. Uro dzi ła się 5 mar ca wskier - niewickim szpitalu. To tam okazało się, że dziew czyn ka ma prob le my zprzełykiem. Wszpitalu włodzi okaza ło się, że prze ły ku nie ma w ogó le. Dzie ci z ta ką wa dą ro dzą się rzad ko kilkadziesiąt co roku w całej Polsce. Len ką za jął się dr Ja nusz Ja błoń - ski z Kli ni ki Chi rur gii i On ko lo gii Dzie cię cej. By nie na ra żać jej na szpitalne bakterie, namówił rodziców, by tyl ko oni opie ko wa li się dziec kiem, m.in. kar miąc je przez sto mię. Po trzech mie sią cach dziec - ko moż na by ło ope ro wać. Uda ło się. Te raz Len ka jest już w do mu. Pi je mle ko z bu tel ki i roś nie cie - szy się ta ta. acz, gw MARCIN STĘPIEŃ /AG Ban ki roz da ją po ży czki i pro cen ty * Choć to po czą tek wa ka cji, ban - kow cy ku szą do kto ran tów po ży czka - mi, a młod szych klien tów wy so ko opro cen to wa nym kon tem Pil na Po ży czka do 20 tys. zł na do - wol ny cel i na ko rzyst niej szych niż standardowo warunkach to nowość dla do kto ran tów, któ rą od po cząt ku lip ca ku si Bank Mil len nium. Upro - ściliśmy formalności, nie wymagamy zaświadczenia o zarobkach i akceptujemy»dochód«, czyli stypendium doktoranckie już od 500 zł (standardowo próg wy no si 1200 zł) pro mu je bank swo ją ofer tę. Dług moż na spła - cać na wet do 6 lat. Skąd to zainteresowanie doktoranta mi? Obec nie jest ich bli sko 40 tys., a ich liczba systematycznie rośnie. Studia na tym poziomie wymagają dodatkowych inwestycji, więc nasza oferta powinna trafić w oczekiwania tej grupy mówi Wioletta Pawińska, kierująca Wydziałem Pożyczek Gotówkowych w Banku Millennium. To niejedyna wakacyjna nowość. Toyota Bank podwyższył oprocentowanie młodzieżowego konta Click do 5,25 proc. Jego prowadzenie i karta debetowa kosztują złotówkę miesięcznie. Za dar mo ma my za to prze le wy in ter - netowe. Banki szukają sposobów, aby się wyróżnić komentuje wakacyjne no wo ści ban ków Mi chał Sa drak z Open Finance. jn-k Ani Da no ne a, ani Pod rav ki * Z pół ek mar ke tów Ka uf land znik - nę ły pro duk ty chor wac kiej fir my Pod - rav ka Portalspozywczy.pl pisze, że to efekt trudnych negocjacji, które Podravka prowadzi z siecią handlową. Kilka tygodni temu w podobny sposób zniknęły z Kauflanda produkty marki Danone. Drodzy klienci, ponieważ firma Danone nie dostarcza wszystkich swoich produktów po atrakcyjnych cenach, proponujemy w zamian produkty innych firm można było przeczytać w gazetce sieci. Zamiast jogurtów Danone polecano produkty Bakomy, Zott i Müllera. Francuski koncern w odpowiedzi poinformował, że jego pełna oferta produktowa dostępna jest m.in. w Carrefour, Auchan, Elea, Te sco, Re al, Lec lerc, In ter - marche, Żabka, Polomarket, Biedronka, Makro, Selgros, Eurocash, Netto oraz tysiącach mniejszych sklepów. gw R E K L A M A Pożyczki bez BIK. Masz problem w Banku? Dzwoń: Profi Credit KREDYTY BANKOWE DLA KAŻDEGO TYLKO U NAS NA OŚWIADCZENIE SPECJALNE KREDYTY DLA TAXI I FIRM NA KARCIE PODATKOWEJ ul. Kondratowicza 25 (I p.) , , KANCELARIA CZERNIAKOWSKA serwiskrsekspert rejestracje, zmiany w KRS obsługa Księgowa Spółek doradztwo Prawno-Gospodarcze ul. Czerniakowska 145 lok / BEZPIECZNY KREDYT!!! 3 gotówki bez zaświadczeń 3 spłata kredytów plus gotówka 3 specjalna oferta dla emerytów Warszawa, ul. Ogrodowa 37, tel , Concilium Finance TANIE KREDYTY BANKOWE 3 hipoteczne, samochodowe, konsolidacyjne, gotówkowe oraz produkty finansowe dla firm, 3 preferencyjne warunki dla grupy wolnych zawodów, 3 BEZPŁATNE porównanie ofert wiodących banków, 3 pomagamy również osobom bez zdolności kredytowej. ul. Odyńca 17 lok , KREDYTY POŻYCZKI * GOTÓWKOWE (dobre warunki) * CHWILÓWKI I DROBNE POŻYCZKI BEZ BIK * KONSOLIDACYJNE (jedna rata + dodatkowa gotówka) * HIPOTECZNE * FIRMOWE (szybka wypłata, uproszczone procedury) * SAMOCHODOWE (uproszczone procedury) tel.: ; ul. Wilcza 11 ( ); KREDYTY Mokotowska REALIZACJA W 1 DZIEŃ GOTÓWKI na oświadczenie (bez zaświadczeń) bez zdolności kredytowej do 30 tys. KONSOLIDACJE do zł spłata posiadanych kredytów oraz dodatkowa gotówka płacisz raty mniejsze o 50% Elastyczne procedury BIK ZADZWOŃ I ZAPYTAJ SIĘ O SZCZEGÓŁY NASZEGO DORADCY Tel , Warszawa-Centrum, ul. Mokotowska 51/53, lok. 59 (przy ul. Pięknej) NIE POBIERAMY WSTĘPNYCH OPŁAT NEKROLOGI.WYBORCZA.PL Pozwól innym pamiętać o Twoich bliskich. Napisz wspomnienie 1 WA

7 7 Książkadnia Ca su al Va can cy J.K. Ro wling. Au tor ka sied miu to mów przy gód o Har rym Po tte rze po ka za ła okład kę swo jej no wej po wie ści pier wszej dla do ro słych. Uka że się ona 27 wrześ nia. Głów nym wąt kiem bę dzie kon flikt w pro win cjo nal nym mia ste czku, a pun ktem od nie sie nia sta re opac two i ta jem ni cza śmierć jed ne go z miesz kań ców. kultura Po czuj kli mat ży dow skiej uli czki Osiem mul ti me dial nych ga le rii po łą czo nych opo wie ścią o lo sach pol skich Ży dów tak bę dzie wy glą da ło Mu ze um Hi sto rii Ży dów Pol skich w War sza wie, na któ re re kor do wą su mę prze zna czy li Jan Kul czyk i or ga ni za cje ze Sta nów Zjed no czo nych Piotr Gusz kow ski, pap * Dzi siaj ma my świę to ogło sił mi ni - ster kul tu ry i dzie dzic twa na ro do - we go Bo gdan Zdro jew ski pod czas wczorajszego spotkania w surowym jeszcze wnętrzu muzeum. O tym, że budynek wciąż jest w budowie, przypo mi na ły od gło sy prac z są sied nich sal oraz ka ski na gło wach zgro ma - dzo nych. Na sto dni przed roz po czę - ciem odbiorów technicznych i przystą pie niem do in sta la cji wy sta wy uda ło się w koń cu ze brać pie nią dze na głów ną część eks po zy cji. Or ga ni - zatorzy po raz pierwszy zaprosili na multimedialny spacer po przyszłych ga le riach. Opo wie dzieć hi sto rię Mu ze um Hi sto rii Ży dów Pol skich w War sza wie nie bę dzie tra dy cyj - nym mu ze um. Wę drów kę po przez dzieje społeczności żydowskiej zwiedzający rozpoczną od wizyty w Lesie me ta fo rycz nej prze strze ni le - gend. W kolejnych siedmiu galeriach (łącz na po wierz chnia to po nad 4 tys. m kw.) bę dzie moż na śle dzić lo sy dias po ry od śred nio wie cza, przez pa ra di sus Iu da e o rum (Pol ska ja ko raj dla Ży dów ), po cza sy współ - czes ne. Za da niem mu ze um jest od zy ska - nie tysiącletniej historii Żydów w Polsce prze sło nię tej przez tra ge dię Ho - lo ka u stu. Chce my opo wia dać tę hi - sto rię w pier wszej oso bie mó wi ła prof. Bar ba ra Kir shen blatt-gim lett, dyrektor programowa wystawy. Każdy bę dzie mógł np. przejść się uli cą z okre su mię dzy wo jen ne go, obej - rzeć go tyc kie wnę trza czy zo ba czyć get to ocza mi je go miesz kań ców. Bę - dzie też re pli ka da chu sie dem na sto - wiecz nej sy na go gi z Gwoź dźca, któ - rą po raz pier wszy bę dzie moż na zo - ba czyć 16 lip ca w Ar ka dach Ku bic - kie go. Bo cho ciaż w zbio rach mu ze - um nie za brak nie ory gi nal nych eks - ponatów, nacisk położono na odtworze nie re a liów i atmo s fe ry kon kret - nego okresu. Wystawa będzie dostarczać wie dzę, lecz prze de wszyst kim dzia łać na emo cje. Ma my na dzie - ję, że od wie dza ją cy wy jdą jesz cze bar dziej za cie ka wie ni i otwar ci na dia log do da ła Kir shen blatt-gim - lett. Uni kalny pro jekt Nie by ło by wy sta wy, gdy by nie wspar cie dar czyń ców. Mu ze um Hi - MATERIAŁY PRASOWE sto rii Ży dów Pol skich jest pier wszą w Pol sce in sty tu cją kul tu ry, two rzo - ną wspól nie przez pu blicz nych i pry - wat nych or ga ni za to rów. 7 mln do l. przekazały Taube Foundation for Jewish Li fe and Cul tu re oraz Fun da - cja Ko ret (do paź dzier ni ka 2013 r. ich Wędrówkę poprzez dzieje społeczności żydowskiej zwiedzający rozpoczną od wizyty w Lesie metaforycznej przestrzeni legend łącz ny wkład wy nie sie pra wie 16 mln dol). W po nie dzia łek dom in we sty - cyj ny Ja na Kul czy ka prze kazał na rzecz mu ze um 20 mln zł, to re kor - do we wspar cie od jed ne go dar czyń - cy. Koszt ca łej in we sty cji to po nad 320 mln zł. Mu ze um Hi sto rii Ży dów Pol skich po wsta je we dług pro jek tu Ra i ne ra Mah lamäki w daw nej dziel ni cy ży - dow skiej przy skrzy żo wa niu ulic Anie le wi cza i Za men hof fa. To, co zo ba czy liś my, to nie był bu dy nek, lecz dzie ło sztu ki mó wił Tad Ta u - be, kon sul ho no ro wy RP w Ka li for - nii i pre zes Ta u be Phi lan thro pies. Otwar cie mu ze um za pla no wa no na 20 paź dzier ni ka 2013 r., jed nak po - prze dzi je cykl wy da rzeń, w tym uro - czy sto ści 70-le cia wy bu chu po wsta - nia w getcie warszawskim. Obecność na ceremonii otwarcia zapowiedział pre zy dent Sta nów Zjed no czo nych Barack Obama. Z pracownikami placów ki spot kał się już pod czas swo - jej ze szło rocz nej wi zy ty w War sza - wie. Wczo raj wspo mi nał to Ma rian Tur ski, prze wod ni czą cy ra dy mu ze - um. Po dob no w roz mo wie z Oba mą pa dło py ta nie, dla ko go jest to mu - zeum. Turski odpowiedział: To muze um prze de wszyst kim dla Po la - ków, ma wspo móc ich wy o braź nię. Po dru gie dla mło dzie ży ży dow skiej na ca łym świe cie że by zro zu mia - ła, skąd jej ko rze nie ( ) I wresz cie dla wszyst kich że by uświa do mi li so bie, ja ki był wkład Ży dów pol skich do cy wi li za cji. * R E K L A M A ZAPRASZAMY ZDROWE NIEPALĄCE OSOBY KOBIETY i MĘŻCZYZN w wieku lat do udziału w badaniu klinicznym leku stosowanego doustnie w leczeniu niedoboru witaminy D3 Zgłoszenia na stronie internetowej lub (w godz.: 08:00-15:30 pn.-pt.) Ośrodek Badań Klinicznych poszukuje osób, u których aktualnie występują bolące AFTY w jamie ustnej do udziału w eksperymencie leczniczym. Zgłoszenia telefoniczne: , , bezpłatna infolinia: Lub osobiście w siedzibie ośrodka przy ul. Pawińskiego 5 (Warszawa-Ochota), w godz Zapraszamy również do rejestracji na stronie: WA Centrum Okulistyczne BOPOL więcej niż standard POCZUJ różnicę! Działamy w ramach kontraktu NFZ Zabiegi usunięcia zaćmy krótki czas oczekiwania Szeroki wybór soczewek do korekcji wzroku: akomodacyjne, wieloogniskowe, toryczne Warszawa, Al. Jerozolimskie 123 A IV p., budynek Milenium Plaza, tel. (022)

8 8 najlepsze książki na lato Ona opisywała budowanie średniowiecznych katedr 50 lat przed Follettem Gdyby filmowcy znali Malewską... Piotr To czy ski * * W Opo wie ści o sied miu mędr - cach, nie słusz nie za pom nia nej książ ce sprzed 50 lat, jest ty le akcji, że star czy ło by na kil ka fil mów. Ale książ ka Han ny Ma lew skiej opo wia - da prze de wszyst kim o wie dzy Nie któ rzy tę książ kę bę dą dziś czy tać tro chę jak po rad nik, a tro chę jak ko - men tarz. Ta les, Ezop czy He ra klit my - śli cie le sprzed po nad dwóch i pół ty - siąca lat komentują sprawy zawsze aktualne, choć nieraz przyziemne. Przypomnicie sobie słynne maksymy najlepsza jest miara, poznaj samego siebie, ni cze go za nad to. Nie sa mym py ta niem o mą drość czło wiek ży je, dlatego przygody filozofów przeplatane są dynamicznymi wojnami i wzywaniem bogów. Są u Malewskiej liczne pościgi i najazdy, najważniejsza jednak oka zu je się wie dza. Jak żyć? Jedna z opowieści w książce w sam raz wpisuje się we współczesne dyskusje o tym, czy by cie mą drym przy no si zysk. Bo ha te rem jest Ta les z Mi le tu, po wszech nie pa mię ta ny do dziś przez uczniów szkół pod sta wo wych, a zapominany przez tych, którzy stracili kontakt z matematyką i filozofią: Właściwym powodem złej opinii Mile zyj czy ków o Ta le sie i je go uczo no - ści by ło, że nie zro bił na niej ma jąt - ku. Co odzie dzi czył, z te go żył; pod - ró żo wał kie dyś po Egip cie i Azji, znał ty ra na, a jed nak nie umiał ani za ra - biać, ani wy da wać pie nię dzy. To dru - gie by wa do wy ba cze nia, ale pier wsze nie. Ta les nie był w Mi le cie do sta - tecz nie po wa ża ny aż do mo men tu, w którym wypłatał był rodakom pamięt ny ów, do tkli wy fi giel. Pew nej wiosny plantatorzy oliwek zorientowa li się, że cze ka ich nie spo dzie wa - nie wspa nia ły zbiór, ale kie dy rzu ci - li się wy naj mo wać do dat ko we tłocz - nie, oka za ło się, że tłocz nie w ca łej dzielnicy, mieście, a nawet w sąsiednim re gio nie wy na ję te zo sta ły jesz - cze zi mą. Ta les wy dzier ża wił je, za - stawiając dom, a później udostępniał plan ta to rom za bar dzo wy so ką op - ła tą. Od te go cza su nikt już w Mi le - cie i w są siedz twie nie na zy wał Ta le - MATERIAŁY PRASOWE Oglądając głośny serial Dynastia Tudorów, widzimy w kilku odcinkach uwięzionego prawnika i byłego kanclerza Henryka VIII właśnie takiego, jak przedstawiła Malewska w opowiadaniu z 1951 r. sa błaz nem. Nie je stem te raz wca le mą drzej szy, niż by łem rzekł Ta les, ale nie uwie rzo no mu. Ta les zgłę biał wie dzę dla sa mej wie dzy. I wte dy, i dziś trud no w ta ką in ten cję uwie - rzyć. Kiedy Tales słyszy pytanie A jaki z te go po ży tek?, od po wia da Do wi dze nia, chłop cze, wra caj, skąd przyszedłeś. Bo masz głowę Fenicjani na, któ ry za raz chce sprze dać, co wy my śli. Ta les jest jed nym z ty tu ło wych my śli cie li, tzw. sied miu mędr ców sta ro żyt nej Gre cji z VII i VI wie ku przed na szą erą. So kra tes w jed - nym z Dia lo gów Pla to na wy mie - niał jesz cze sze ściu in nych. W róż - nych prze ka zach li sta sied miu zmie nia się, ale czte rech za wsze na niej po zo sta je: właś nie Ta les, a oprócz nie go Pit ta kos, So lon oraz Bias z Prie ny. Te go osta t nie go Han - na Ma lew ska po mi nę ła, ale zna laz - ła w książ ce miej sce dla Ezo pa, He - ra kli ta z Efe zu i Pi ta go ra sa. To zna - czą ca wska zów ka: nie przy wią zuj - my się do tró jek, sió de mek, dzie - wią tek czy dwu na stek. Zwłasz cza że po kon tak cie z umow ny mi sied- mio ma kan dy da tów na mędr ców przy by wa. Po pro stu wie dza sta no - wi ta ki za sób, któ ry mno ży się wte - dy, kie dy ktoś się nią umie jęt nie dzie li. Sko pio wa li Ma lew ską? Ma lew ska po za Opo wie ścią o sied - miu mędrcach napisała kilka innych ksią żek, któ re dziś z po wo dze niem mog ły by być ekra ni zo wa ne. Pier - wsze z opo wia dań ze bra nych w to - mie, Sir To masz Mo re od ma wia, w za sa dzie już zo sta ło sfil mo wa ne. To głośny serial Dynastia Tudorów. W kilku odcinkach pojawia się uwięzio ny praw nik i by ły kan clerz Hen - ry ka VIII właś nie ta ki, jak go przed - sta wi ła Ma lew ska w opo wia da niu z 1951 ro ku. Ekra no wy Mo re mó wi prawie tymi samymi słowami i wspomi na te sa me oso by i wy da rze nia co w opo wia da niu. Ma lew ska się ga ła oczy wi ście po woj nie, już w PRL, do tych sa mych źró deł, co w osta t nich la tach sce na rzy ści Tu do rów, ale po do bień stwa spra wia ją wra że nie, jak by se rial był po pro stu ekra ni za - cją opo wia da nia. W pew nym stop niu prze pi sa no i zekranizowano też powieść Malewskiej z wcześniejszej epoki Kamienie wo łać bę dą o prob le ma tycz nej bu do wie śred nio wiecz nej ka te dry. Du żo bar dziej ob szer na i znacz nie bar dziej płyt ka po wieść Ke na Fol - let ta oraz na krę co ny do pie ro co na jej pod sta wie se rial Fi la ry Zie mi po ru sza się właś nie wo kół mo ty wu nie u da nej bu do wy ka te dry. Ma lew - ska pod ję ła ten mo tyw w ro ku 1939, Fol lett w 1989, a fil mow cy w Po za póź nym śred nio wie czem tak - że przełom późnego antyku i wczesne go śred nio wie cza do cze kał się w osta t nich la tach wy so ko bu dże to - wych fil mów hol ly wo odz kich. Pod - sta wą jed ne go z ko lej nych mog ła by stać się po wieść Ma lew skiej o zmierz chu Ce sar stwa Rzym skie - go. Au tor ka Prze mi ja po stać świa - ta nie jest jed nak sze rzej zna na po - za Pol ską, a na wet w Pol sce. Bo gdy - by by ła, to ekra ni za cja Ogniem i mie czem z 1999 ro ku nie mog ła - by obyć się bez na wią zań do Pa nów Leszczyńskich. Dlatego książki Malew skiej pó ki co są wzna wia ne, a ekra ni zo wa ne bę dą w lep szych cza sach. * * Han na Ma lew ska Op wieść o sied miu mędr cach Wy daw nic two Znak NAC RE DA GO WA ŁA WOJTYŁĘ Han na Ma lew ska * Niedawno minęła 101. rocznica urodzin Hanny Malewskiej, w przyszłym ro ku mi nie 30 lat od jej śmierci. Malewska była autorką kilku powieści i redaktor naczelną opiniotwór cze go mie sięcz ni ka Znak. Re da go wa ła pier wsze ar ty ku ły póź niej szych oso bi sto ści, pro fe - sorów i nawet papieża (m.in. księdza Józefa Tischnera i księdza Karo la Woj ty ły). Po jej śmier ci książ ki nie by ły przez dłu gi czas wzna wia ne, bo wy - dawnictwa nie mogły porozumieć się ze spadkobiercami praw autorskich. Adam Mich nik, za py ta ny, któ - rą z ksią żek lub któ ry z tek stów Han ny Ma lew skiej war to po le - cić dzi siej sze mu czy tel ni ko wi, wy mie nia zwłasz cza ar cy dzie ło i Sir Tho mas Mo re od ma wia. Pi sze, że czy tał to opo wia da nie wie lo krot nie, tak że sie dząc w wię zie niu. Po świę cił Han nie Ma lew skiej roz dział swo jej pi sa - nej w wię zie niu książ ki Z dzie - jów ho no ru w Pol sce. * OGŁOSZENIE Wakacyjny wypad po zdrowie Ka sa na film zkra ko wa * Re gio nal ny Fun dusz Fil mo wy w Kra ko wie chce we sprzeć fi nan so - wo re a li za cję fil mów fa bu lar nych w reż. Woj cie cha Sma rzow skie go, Mar ci na Ko szał ki oraz Krzysz to fa Kra - u ze go i Jo an ny Kos-Kra u ze zł 1499 zł Oferta dnia zł zamiast zł za 8 dni dla 2 osób z wyżywieniem i zabiegami SPA w Victoria SPA w okolicach Kołobrzegu W czwartej edycji Konkursu na Wspiera nie Pro duk cji Fil mo wej naj wy żej oce nio ne zo sta ły pro jek ty: Anioł w reż. Wojciecha Smarzowskiego (proponowany wkład finansowy 600 tys. zł), Lolo w reż. Marcina Koszałki (600 tys. zł), Pa pu sza w reż. Krzysz to fa Kra u ze go i Jo an ny Kos-Kra u ze (150 tys. zł). Na do fi nan so wa nie mo gą li - czyć także projekty filmów dokumentalnych Trampkarze w reż. Marcina Filipowicza (50 tys. zł) i Świetlica. Polacy kontra Romowie w reż. Karoliny Bielawskiej i Julii Ruszkiewicz (40 tys. zł) oraz ani ma cja Lo ve is lo ve ly w reż. Wio li So wy (44 tys. zł). Film Smarzowskiego jest oparty na mo ty wach po wie ści Je rze go Pil cha Pod Moc nym Anio łem. pap

9 kultura krót ko i na te mat 9 Qu e en z no wym Fred diem we Wroc ła wiu * Sta dio no wi ki bi ce nie lę kaj cie się! Obiek ty Eu ro 2012 nie bę dą stra szy - ły pust ka mi. Wczo raj do Wroc ła wia przy je chał zes pół Qu e en, któ ry w so - bo tę za gra na miej skim sta dio nie z no wym wo ka li stą Brian May i Ro ger Tay lor (z wy jąt - kiem roz ko szu ją ce go się eme ry tu - rą Joh na De a co na) nie chcie li dać się za hi ber no wać. Za bar dzo ko cha - ją blask ju pi te rów, aby rzu cić w kąt in stru men ty. Pró bo wa li przy po mi - nać o so bie na róż ne spo so by. W 2004 ro ku za pro si li do spół ki Pa - ula Rodgersa (wystąpi na 6. Festiwalu Le gend Roc ka w Do li nie Char lot - ty) z Free i Bad Com pa ny. Za gra li dwie świa to we tra sy, po zo sta wi li po so bie pły ty (m.in. Li ve In Ukra i - ne ), ale roz sta li się pięć lat póź niej. Od nie daw na ma ją no we go wo ka li - stę, z któ rym już pra cu ją nad ukoń - cze niem al bu mu z nie zna ny mi na - gra nia mi Fred die go. Ada ma Lam ber ta wy pa trzy li w 2009 ro ku, w ós mej edy cji ame ry - kań skie go Ido la w fi na le wy stą - pi li ra zem. Choć w Ido lu za jął dru - gie miej sce, za raz po za koń cze niu pro gra mu za de biu to wał so lo wym albumem For Your Entertainment, któ ry tra fił na trze cie miej sce li sty Bil lbo ard 200. Dru gi al bum, Tres - spas sing, miał pre mie rę dwa mie - sią ce te mu. Jak spraw dza się ja ko za stęp ca nie za stę po wal ne go Fred - die go Mer cu ry ego? W przy pły wie sil ne go en tu zjaz mu by wa do nie go po rów ny wa ny. 30-let ni Lam bert lu - bi moc ny ma ki jaż, pió ra i chęt nie EFREM LUKATSKY/ AP ma ni fe stu je swój ho mo sek su a lizm. Ma też im po nu ją cą ska lę gło su i show mań skie uspo so bie nie. Czy to wy star czy? Wśród fa nów Qu e en Lam bert ma ty - le samo zwolenników, co i przeciwników. Ale jak brzmią w je go wy ko na - niu za a ran żo wa ne od no wa We Are The Champions, Bohemian Rapsody i The Show Must Go On, są cie - ka wi wszy scy. Ich tra sa kon cer to wa (zaczęli w Kijowie dzień przed zakończe niem Eu ro, we wto rek gra li w Moskwie) cieszy ogromnym powodzeniem. Bilety na trzy koncerty, które nie ba wem za gra ją w Lon dy nie, sprze da ły się w dwa dni. Brian May reprezentant starego Queen i Adam Lambert nowy wokalista. Czy uda im się wkrzesić zespół w wielkiej formie? Wcześniejszy występ Queen w Polsce, jeszcze z Rodgersem w składzie, nie doszedł do skutku, bo organizatorzy gdań skiej Prze strze ni Wol no ści nie upo ra li się ze spon so rem. Ale wrocławska impreza nie jest niczym zagrożona. Czy zobaczymy gigantów rocka z nowymi pomysłami? Czy jednak pa mięć o Fred diem Mer cu rym stłam si za pę dy je go by łych par tne - rów? War to się prze ko nać na włas ne oczy. Przed Queen zagra obchodząca 25. urodziny IRA. Bramy stadionu zostaną otwar te o godz. 16. Ca łość za cznie się dwie i pół go dzi ny póź niej. Kon rad Woj cie chow ski TE ATR. Wiel ka sce na na uli cy. Most Pol ska Hisz pa nia to te mat 25. edy cji Mię dzy na ro do we go Fe sti wa - lu Te a trów Ulicz nych w Kra ko wie, któ ry roz pocz nie się dziś i po trwa do nie - dzie li. Wi dzo wie na Ryn ku Głów nym oraz na Ma łym Ryn ku zo ba czą bli sko 30 spek ta kli te a tral nych, ta necz - nych, ale tak że pa rad i wy stę pów klow nów przy go to wa nych przez zes po - ły z Pol ski, Hisz pa nii, Ro sji i Chor wa cji. AUK CJA. No wy Ca na let to re kor do - wy. Nie daw no od kry ty ry su nek wy ko - na ny brą zo wym tu szem przez we nec - kie go ma la rza Ca na let ta za ty tu ło wa ny Camp San Gia co mo di Rial to zo stał sprze da ny w Lon dy nie na auk cji So - the by's za 2 mi lio ny 423 ty sią ce 199 eu ro. O dzie ło ma la rza zwa ne go też Ca na let tem Star szym ( ) z pa sją li cy to wa ło sze ściu chęt nych. Przed auk cją ry su nek ni gdzie wcześ - niej nieno to wa ny wy ce nia no na tys. fun tów ( tys. eu ro). Wy gi naj śmia ło cia ło z bo ha te ra mi Ma da ga ska ru 3 * Lew Alex, ze bra Mar ty, ży ra fa Mel - man, hi po po ta mi ca Glo ria, pin gwi ny i król Ju lian, któ rzy w Ma da ga ska - rze 3 uda ją się w pod róż po Eu ro pie wraz z cyr kiem, za pra sza ją fa nów do udzia łu w wi do wi sko wych pa ra dach W cyrkowym otoczeniu i wśród bohaterów kinowego przeboju uczestnicy ma ją szan sę prze nieść się w świat pe łen klaunów i żonglerów. Będą konkursy, warsztaty sztuki cyrkowej, ale także okazja do zro bie nia zdjęć z kró lem Ju lia - nem i spół ką. Wszyst ko przy dźwię kach muzyki Wyginam śmiało ciało. Po raz osta t nio na wi dok pu blicz ny wy - sta wio no go 1876 r. MU ZY KA. Sir El ton na me dal. Bry tyj - ski gwia zdor El ton John w cza sie swo - je go nie dziel ne go kon cer tu w trój miej - skiej ha li Er go Are na od bie rze z rąk Le cha Wa łę sy Me dal Wdzięcz no ści Eu - ro pej skie go Cen trum So li dar no ści. Ka pi tu ła chce w ten spo sób upa mięt - nić je go kon cert w Gdań sku w ro ku 1984, w któ rym ze sce ny wy ra ził na - dzie ję na zmia ny ustro jo we w Pol sce i Eu ro pie. TE ATR. Ma da me na Wo li. Pre mie ra sztu ki Ma da me na pod sta wie książ ki An to nie go Li be ry w adap ta cji Ma rii Woj - tysz ko i re ży se rii Ja ku ba Krof ty otwo rzy V Let ni Prze gląd La bo ra to rium Dra ma - tu. Fe sti wal spek ta kli war szaw skie go Te a tru Na Wo li i Sce ny Przo dow nik roz - pocz nie się 7 lip ca W pro gra mie zna laz ło się 15 spek ta kli. Prze gląd po - trwa do 31 lip ca. ag, pap, gw UIP metro patronat Pierwsza uliczna parada zorganizowana w związku z premierą nowej odsło ny Ma da ga ska ru od by ła się w warszawskiej strefie kibica jeszcze w trakcie Euro. Kolejne zaplanowano w: Gdy ni (8 lip ca), Wroc ła wiu (13 lip - ca), Kra ko wie (14 lip ca), Ło dzi (21 lip - ca) i Po zna niu (22 lip ca). guszp 1 WA O G Ł O S Z E N I A a D R O B N E Kupię ksieżeczkę mieszk tel Zgrabne masażystki full Masaż klasyczny-relaksacyjny relaks-tao,classic,świecowanie Dom Pomocy Społecznej, zapewni opiekę pensjonariuszom, za emeryturę, Aaaaaaaaaaaaaaaaa Masaż AG Masaże tylko dla Panów ALA MASAŻ tylko dla CIEBIE A Monika 35l.B 9 prv.bródno; ANITA MASAŻYSTKA, BABCIA wymasuje DOJRZAŁA MASAŻYSTKA DROBNIUTKA MASAŻYSTKA FULL MASAŻ Full masaż A-Z * pryw. sama GŁĘBOKI MASAŻ Maleństwo masaż dla panów MASAŻ aktywny Masaże i nie tylko Mokotów Masaż francuski bez 40zł MASAŻ francuski dojrzała Masaż 18l B5 F/B 100 z ł Masaż odprężający Mokotów t Masaż prostaty 40l full 100zł MASAŻ-RELAX MASAŻ-SUPER 120 zł Masaż z niespodzianką Masująca 40ka full serwis150zł Masująca studentka full Odlotowy masaż Legionowo Odprężający masaż *Ola niczego Ci nie odmówi full SSAWKA EXPRES DLA PANA SUPER Masażystka szczupłe * puszyste Mokotów ŚLICZNA MASAŻYSTKA *** VIP MASAŻ MIŁY RELAX Wymasuję Panu FBG 30l 100zł MERCEDES C220CDI 07r PL Opel corsa 1.2, 1997, I właściciel, 3d, przebieg 76 tys. plus koła zimowe AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAA Autokasacja całe uszkodzone gotówka zaświadczenie Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa auto kupię każde całe i uszkodzone AAA AUTOKASACJA GOTÓWKA OD RĘKI, PŁACIMY DO 1000zł ZAŚWIADCZENIE AaaAUTO SKUP WARSZAWA Auto-kasacja, skup sam. używanych, zwalniamy z opłat OC. tel AUTO KAŻDE CAłE USZKODZONE DO REMONTU, NA ŻŁOM AUTO KUPIĘ KAŻDE Z LAT 98/2012 Najwyższe ceny, gotówka AUTO - SKUP PO 1998r. Najwyższe ceny, gotówka KUPIĘ każde AUTO niezależnie od stanu i rocznika, także nieopłacone Kupię każde, zwalniam z OC, KUPIĘ KAŻDY DO REMONTU Agencja ochrony zatrudni PRACOWNIKÓW z licencją na obiekty i do patroli. Stawka: 9-10 zł/h netto. Zgłoszenia: ul.łucka 18 lok.1701 A, Warszawa Apteka w W-wie dzielnica Praga, Tarchomin zatrudni magistra i technika farmacji. Oferty na: temat praca DO BANKÓW aw awoj. MAZOWIECKIM sprzedawcy produktów finansowych-doradcy + doświadczeniea CV: DO OCHRONY z LICENCJĄ z możliwością zakwaterowania, wiek do 60 lat , 22/ wew Do produkcji pierogów, kopytek, krokietów, itp. z doświadcz. Praca na noc Do sprzedaży powierzchni reklamowej. Zapewniamy pensję stałą, prowizję, premię, system motywacyjny. Do sprzedaży powierzchni reklamowej. Zapewniamy pensję stałą, prowizję, premię, system motywacyjny. Ekspedientki Spoż. Ursynów Firma sprzątająca zatrudni pracowników (mile widziane panie) do serwisu sprzątającego, praca okolice Ursynowa (dwuzmianowa), , Kierowców kat. C, C+E, własna działalność, karta kierowcy Koleżankę na prywatkę KRAWCOWA, Józefów, tel., Kucharza/kę,pomoc, kelnerkę na weekendy Karczma Wiązowna, tel., Kupię książeczkę mieszk Kupię ksieżeczkę mieszk Masażystki bez doświadczenia, SUPER ZAROBKI, , PILNIE. Masażystki z Brudna zaprasz Mężczyzna praca fizyczna W-wa Echa Leśne 58 Młode panie zakw. wys.zarobki Panią na prywatkę w.zarobki Panie zatrudnię-wys.zar Pracowników ochrony z licencją i bez. Tel.: ; TYNKARZY na agregat gips, cem.-wap. tel., Matematyka, fizyka, chemia - poprawki. Prace wakacyjne - matury. Tel KURS KELNERSKI pok. 47mĂ Tarchomin 259tys m 2 Korotyńskiego, 330 tys pok. 27mĂ BRÓDNO 168tys BPUrsynów Puławska/Las/Żołny BP Nowy dom 140m 2 + działka km od W-wy,w str Gd,1,3ha,t działek budowlanych a50km od W-wy od 1040 do 1460mĂ i55zł/măa Działki do 100km od Warszawy. Tel m 2 Borowe k./mrągowa BP 2-pok. 40mĂ parking 1300zł, BP Bruna przy metro Pole Mokotowskie, 2 pok. 38 m 2, meble, AGD, 1700zł, BP 1pok. 35m 2 umeblowane BP Mieszkanie 1 pokojowe nowe BP Grzybowska2pok,28mĂ1500zł pok 40m2 Żelazna 1900zł BP 2pok. 38m umebl BP Czysty pokój w centrum,tel Aaaaaaaaaaa SZYBKO wynajmę, Aaaaa dziś każde wynajmiemy Aaaa WYNAJMĘ bez prowizji! Aaa Kupię lub Wynajmę Każde, Kupię mieszkanie: zadłużone, komunalne, z lokatorem, z lokatorem z przydziału, z możliwością wykupu, z dowolnym problemem prawnym lub tzw. dzikim lokatorem. Z dożywotnim zamieszkaniem KUPIMY każde mieszkanie Pilnie wynajmę każde bez prowizji ZAKUPIĘ lub WYNAJMĘ pilnie Skuteczne odłużanie nieruch Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa aaaaaaaaa TELEWIZORY, każdy typ, solidnie Dojazd gratis, tanio GWARANCJA AaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaTV SONY, PHILIPS inne tanio AAAAAAAAA Przeprowadzki, ANTENA montaż ; 22/ Anteny - TV - SAT, specjalista Lodówek niedrogo ; ABC REMONTY Adaptacja pomieszczeń, remonty od A do Z Tel , Cyklina lakier,wosk. Tel Cyklina, polerka, lakier Cyklina, układanie, Cyklinowanie bezpyłowe.tel Elektryk, instalacje, awarie tel GLAZURA A-Z TERAKOTA, Hydrauliczne, referencje tanio Malowanie remonty A-Z referencje lato 25% taniej, OKNA A-Z serwis NAPRAWA, Szpachlowanie maszynowe, kompleksowe remonty i wykończenia, Sprzedam nowe hinduskie sari, aaaa SKUP KSIĄŻEK aaaa Antykwariat, książki, dojazd, Antykwariat kupi książki i inne Kupię antyki obrazy platery srebra zegarki militaria porcelana monety brązy Antykwariat ul. Dąbrowskiego , SKUP KSIĄŻEK -dojazd- tel Tokarki, frezarki, gotówka od ręki ZNACZKI POCZT. KUPIĘ Sprawne zakładanie spółek Ale szybka gotówka - nawet 5000 zł! Proste zasady, bez zbędnych formalności. Provident: dni w tygodniu 7: KREDYTY!!! ODMÓWILI CI - ZADZWOŃ POMOŻEMY , POŻYCZKA POD ZASTAW NIERUCHOMOŚCI (hipoteki) bez przenoszenia własności, bez wymeldowania, bez przedpłat, z zadłużeniami. Tel Szczegółowe warunki: Trudne konsolidacje, pożyczki USŁUGI PRAWNE, Aaaaaa przeprowadzki wywóz AAAAA Kredyty hipot. gotówk Aa Wyburzę*Wykopię*Wyrównam*Dowóz piachu, czarnoziemu, tel., A Piasek gruz ziemia HDS Kontener na gruz, śmieci, Połeć-Przeprowadzki, transport rzeczy, fortepianów, magazynowanie Przeprowadzki solidnie Przeprowadzki solidnie tanio PRZEPROWADZKI!!! TANIO!!! Przeprowadzki transport Transport meble AGD inne PRANIE DYWANÓW Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 24h DOJAZD 0zł SERWIS TANI Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa TANI SERWIS KOMPUTEROWY 24h/7 DOJAZD I EKSPERTYZA 0zł Krynica Morska pok. 1,2,3-os Przyczepę nad brzegiem jeziora wynajmę tel: Studio Kopiowania,film,video,DVD,

10 10 z życia gwiazd Woj na pań stwa Cru i se * Smut ny Tom w he li kop te rze i uśmiech nię ta Ka tie bez ob rą czki, za to znów w bu tach na ob ca sach. Ofi cjal nie pań stwo Cru i se nie wy po - wia da ją się na te mat swo je go roz - wo du, ale do pra sy wy cie ka co raz wię cej szcze gó łów Katie Holmes przygotowywała się do rozstania z mężem od dłuższego czasu. O pomoc, także prawną, poprosiła włas ne go oj ca Mar ti na, praw ni ka z 40-letnim doświadczeniem. Z kolei Cruise, który był ponoć zupełnie zasko czo ny de cy zją żo ny, szyb ko się otrząsnął i zatrudnił Berta Fieldsa, tego samego adwokata, który prowadził jego sprawę rozwodową z Nicole Kidman w 2001 ro ku. To dzię ki Fiel dso wi Cruise zachował prawo do opieki nad adoptowanymi z Kidman dziećmi, które do dziś miesz ka ją z nim, a nie z nią. To wy raź ny sy gnał, że nie od pu ści wal - ki o pra wo do opie ki nad swo ją sze ścio - letnią córką Suri, którego Holmes chce go pozbawić. Fields zapowiedział, że Cruise wniesie własny pozew rozwodowy. Oficjalne przyczyny rozstania pary, oprócz bardzo pojemnych różnic nie do po go dze nia, nie są zna ne. Ale me - dia co raz bar dziej sku pia ją się na wąt - ku wyznania Toma. Daily Mail dono si, że za mie rzał on wy słać Su ri do Gold Ba se. To przy po mi na ją cy wię - zie nie (choć luk su so we) oś ro dek na pustyni, prowadzony przez organizację Sea Org, która zaj mu je się wy cho - waniem dzieci w duchu scjentologicznym i wojskowej dyscyplinie. Ponoć Ka tie nie chcia ła o tym sły szeć. Te raz mat ka i cór ka cho dzą w No - wym Jor ku na lo dy, a Ka tie na zdję - ciach paparazzi w końcu się uśmiecha. I, jak do no si por tal TMZ.com, zu peł - AFP Tom traktował ponoć sześcioletnią córkę jak dorosłą i chciał ją wysłać do ośrodka scjentologicznego na pustyni... AFP... Katie nie chciała o tym słyszeć. Po wyprowadzce od męża zwyczajnie chodzą z Suri na lody nie nie prze jmu je się tym, że nie do - sta nie ani gro sza z ma jąt ku mę ża (w intercyzie przyrzeczono jej 3 mln dola rów za każ dy rok mał żeń stwa, te raz oka zu je się, że sko ro to ona od nie go ode szła, nic jej się nie na le ży). Za to Tom znów ma kło po ty. Co prawda został właśnie obwołany przez Forbesa najlepiej zarabiającym aktorem w Hollywood, ale scjentologia już raz o mało nie zatopiła jego kariery. W 2005 roku studio Paramount zerwało kontrakt z aktorem w związku z jego dziwacznymi występami w mediach opowiadał o swojej miłości do Katie, zachwalał scjentologię, podważał sens psychiatrii i skuteczność antydepresantów. Teraz jednak Paramount, które zaczęło właśnie promocję nowego filmu Cruise a Jack Reacher (polska premiera w styczniu), stanęło za gwia zdo rem mu rem i wy da ło oświad cze nie, że Tom jest wiel ką gwia - zdą z jed ne go po wo du jest bar dzo uta len to wa nym ak to rem. Ale je śli Cruise znów zacznie wypowiadać się o scjentologii, może go to kosztować mi lio ny. Z dru giej stro ny Jack Re a - cher może być klapą z innego powodu Cru i se po pro stu nie pa su je do ro - li tytułowego bohatera, którego miliony zna ją z se rii ksią żek Lee Chil da. Za - czy na jąc od te go, że jest od nie go o 26 cm niż szy... stan horoskop BA RAN Dzi siaj mo żesz cał - kiem od mie nić swój sta ry wi ze ru nek. Wi zy - ta u fry zje ra lub kos me ty czki to bar dzo do - bry po mysł. BYK Nie po dej muj dzi siaj ry - zy kow nych dzia łań, po nie waż są ma łe szan - se na po wo dze nie. Na Two jej dro dze sta ną oszu ści. BLIŹ NIĘ TA Nie prze jmuj się zmien ny mi na stro ja mi Two jej dru giej po łów ki. Dzi siaj bę dzie wy jąt ko wo ka pry - sić. RAK Pa mię taj, że nie do go - dzisz każ de mu. Nie po świę caj swo ich przy - wi le jów i wy go dy, aby ko muś spra wić przy - jem ność. LEW Dzi siaj bar dzo opor nie bę dzie szła Ci wszel ka pra ca. My śla mi bę - dziesz bu jać w ob ło kach i na ra zisz się na kry ty kę w pra cy. PAN NA To do sko na ły dzień na Two je ran dki. Cze ka Cię bar dzo sym pa - tycz ne spot ka nie tyl ko we dwo je, na któ rym pad ną de kla ra cje. WA GA Dzi siaj ktoś bę dzie chciał za szko dzić Ci w Two im miej scu pra - cy. Czuj nie do glą daj swo ich obo wiąz ków. odpręż się SKOR PION Ko muś bar dzo za le ży na spot ka niu, a przy naj mniej kon tak - cie z To bą. Nie od rzu caj tej oso by, za nim nie po wie, o co cho dzi. STRZE LEC Przed To bą moż - li wość wy ja zdu, mo że na wet za gra nicz ne - go. Dzi siaj bę dziesz pro wa dził roz mo wy w tej spra wie. KO ZIO RO ŻEC Ktoś sta - ra się dzi siaj ukryć przed Two im wzro - kiem bardzo istot ne in for ma cje. Pa mię - taj, aby spraw dzić w pra cy wszyst ko do - kład nie. WOD NIK Przed To bą bar dzo pra co wi ty dzień. Mu sisz wy cis nąć z sie bie osta t nie po ty, bo na gro da fi nan so wa, ja ka Cię cze ka, jest du ża. RY BY Dzi siaj po ka żesz Ry - bo, że Ty też po tra fisz być bez względ na i zło - śli wa. Bia da te mu, kto w tym dniu nad ep - nie Ci na od cisk. Poznaj szczegóły przepowiedni Wyślij SMS o treści METRO pod numer (2,46 zł z VAT) OGŁOSZENIE WŁASNE WYDAWCY FILMOWY MAGAZYN DO CZYTANIA PISZĄ: GRETKOWSKA, KUTZ, SOBOLEWSKI, SZCZYGIEŁ, ORLIŃSKI, FELIS, VARGA, MIKOŁAJEWSKI, SZCZERBA WYSTĘPUJĄ: ŁAPICKI, SCOTT, DUNHAM, RAPACE, MIKOŁAJEWSKI, SORKIN, KACZMAREK... CENA 9,99 ZŁ JUŻ W SPRZEDAŻY! DOSTĘPNY TEŻ Z FILMEM SEKSMISJA LUB POPIÓŁ I DIAMENT ZA 14,99 ZŁ (W TYM 8% VAT). SZUKAJ W EMPIKACH I DOBRYCH KIOSKACH

11 11 Oglądaj sport dziś w TV SIATKÓWKA Pol scy siat ka rze me czem z Bra zy lią roz po czy na ją wal kę w Fi na l Six Li gi Świa to wej w So fii. Bia ło-czer wo ni zmie rzy li się z Bra zy lij czy ka mi cztero krot nie w el. do LŚ. Wy gra li trzy razy. Trans mi sja o w Pol sa cie Sport. PIŁKA NOŻNA Lech Po znań, w pier wszym me czu I run dy eli mi na cyj - nej Li gi Eu ro pej skiej zmie rzy się z Że ty su Tał dy kor gan z Ka zach sta nu. Re tran smi sję z te go me czu bę dzie moż na zo ba czyć w te le wi zji WTK od godz Rad wań ska da je ra dę nie tyl ko na kor cie! * Agniesz ka Rad wań ska, pół fi na - list ka wiel kosz le mo we go Wim - ble do nu, to nie tyl ko jed na z naj - lep szych te ni si stek na świe cie ak tu al nie jest 3. w ran kin gu. Po - znaj cie in ną twarz naj lep szej pol - skiej te ni sist ki Ha bi tat for Hu ma ni ty to ak cja cha ry ta tyw na, dzię ki któ rej na ca łym świe cie bu do wa ne są do - my dla ubo gich ro dzin. W 2009 r. Agniesz ka, am ba sa dor ka ak cji, wspar ła bu do wę w Jó ze fo sła wiu k. War sza wy włas ny mi si ła mi (fot. 1). Po ma ga ły jej sio stra Ula i in na te ni sist ka, Sło wa czka Da - nie la Han tu cho va. Pier wszy wiel ki suk ces Agniesz ki triumf w ju nior skim Wim ble do nie w 2005 r., w któ - rym po ko na ła Au stria czkę Ta mi - rę Pa szek. 16-let nia Rad wań ska pre zen tu je tro fe um za wy gra ną na tra wia stych kor tach w Lon - dy nie (fot. 2). Dwa la ta póź niej Agniesz ka od - nio sła ko lej ny suk ces zda ła ma - tu rę w Szko le Mi strzo stwa Spor - towego w Krakowie. Z języka polskie go wy bra ła te mat Ana li zu - jąc frag men ty»przed wioś nia<< i»granicy«, porównaj kreacje matek. Określ wzajemne relacje między matką a dzieckiem, wykorzystu jąc tak że zna jo mość utwo - rów. Pod szedł mi mó wi ła za - do wo lo na. Kop niak na szczę ście od ko le żan ki Blan ki Po tę py za - dzia łał (fot. 3). Agniesz ka i Ula Rad wań skie uwiel bia ją za ku py. Naj le piej we własnym towarzystwie. Ale w 2009 r. w supermarkecie Carrefour robi ły spra wun ki nie dla sie bie, a w ra - mach ak cji Szla chet na pa czka (fot. 4). Je steś my w tym do bre, szyb ko nam pój dzie mó wi ła ze śmie chem przed wej ściem na sa lę Agniesz ka. Po trze bo wa ły pół go - dziny. aq GRAŻYNA MAKARA/ AG KUBA ATYS /AG MATEUSZ SKWARCZEK /AG WOJCIECH MATUSIK /AG pod patronatem sport.pl Ania, Nie mka spod Po zna nia * An ge li que Ker ber, dzi siej sza ry wal - ka Agniesz ki Rad wań skiej w pół fi na - le Wim ble do nu, ma 24 la ta. Uro dzi - ła się w Bre mie, ale tre nu je w pod - poz nań skim Pusz czy ko wie, a wię - kszość cza su mię dzy tur nie ja mi spę - dza w na szym kra ju. Ós ma w ran kin gu WTA te ni sist ka (Radwańska zajmuje 3. miejsce) jest ak tu al nie naj wy żej no to wa ną Nie - mką w ko bie cym te ni sie. Nie mka, choć Kerber w domu przeważnie mówi po pol sku, a wię kszość jej ro dzi - ny miesz ka w na szym kra ju. Jej oj - ciec Sła wo mir Ker ber sam kie dyś grał w te ni sa. Dzia dek od stro ny ma my, Ja nusz Rzeź nik za ło żył dla wnu czki pod Po zna niem cen trum te ni so we, któ re na jej cześć na zwał An gie, a An ge li que tam tre nu je. Pa weł Ostrow ski i Ma riusz Der mont, któ - rzy do nie daw na tre no wa li Ker ber, zwra ca li się do niej: Ania. Ja ko ju nior ka re pre zen to wa ła Pol - skę. W barwach poznańskiej Olimpii była nawet mistrzynią naszego kraju do lat 14. Po tem jed nak m.in. re pre - zentowała Niemcy w Pucharze Federa cji. Już kil ka lat te mu po wstał po - mysł, by z powrotem zagrała w białoczer wo nych bar wach. Pol skie tab lo - idy skrytykowały nawet Polski Związek Te ni so wy, że nic nie ro bi w tej sprawie. Był ta ki mo ment, kie dy roz wa ża - łam grę dla Pol ski wy tłu ma czy ła nie - daw no sa ma te ni sist ka w roz mo wie z ser wi sem Spor to we fak ty.pl. My - ślę, że zo sta łam w Niem czech, bo ca - łe ży cie tam gra łam i zmia na spo wo - do wa ła by tyl ko do dat ko we kom pli - ka cje. O PZT nie po wiem nic złe go (śmiech). Po pro stu osta tecznie zde - cy do wa łam, że nie chcę już nic zmie - niać, naj młod sza nie je stem mó wi - ła. Wtedy Kerber znajdowała się w rankin gu WTA oko ło 20. miej sca. Zaj mo - wała je głównie dzięki jesiennemu półfi na ło wi US Open (wcześ niej ni gdy w Wiel kim Szle mie nie prze szła trze - ciej run dy). W tym se zo nie ma za so - bą już ćwier ćfi nał Ro land Gar ros, a w czwartek zagra w półfinale Wimbledonu. Ze swoją rywalką, Agnieszką Rad wań ską, na pew no po roz ma - wia po pol sku. kd Brat Trud no wy brać lep szy mo ment na pre - mie rę fil mu, w któ rym sce na riusz zbu - do wa ny jest wo kół fut bo lu. Brat nie opo wia da jed nak o bo ga tej cy wi li zo - wa nej pił ce, ja ką przez trzy ty god nie oglą da liś my w Pol sce, a o fut bo lu, któ - ry jest wal ką o lep sze ży cie, a cza sem o ży cie po pro stu. Ki no wy de biut Mar - ce la Ras qu i na to hi sto ria dwóch bra - ci, któ rych slum sy Ca ra cas uczą ży - cia, a oni, tre nu jąc, sta ra ją się to ży - cie od mie nić. Ju lio jest ka pi ta nem miej sco wej dru ży ny La Ce ni za, uro dzo - nym przy wód cą. Młod szy Da niel to uta - len to wa ny na past nik. Choć bra cia bar - dzo się róż nią obaj wie rzą, że dzię ki pił ce wy rwą się ze świa ta bie dy i prze - mo cy. Szan sa po ja wia się, gdy na ich mecz tra fia tre ner wy szu ku ją cy ta len - ty do za wo do wych dru żyn. Pił ka noż na jest tyl ko pre tek - stem, by opo wie dzieć o ro dzi nie, związ - kach mię dzy ludź mi i o tym, jak ci lu - dzie się wspie ra ją i ko cha ją, mi mo że ma - ją tak róż ne cha rak te ry i pa - trzą na świat kom plet nie ina czej mó - wi re ży ser Mar cel Ras qu in. f Brat w pol skich ki nach od 6 lip ca. Dy stru bu cja Art. Ho u se

12 WAE 1 12 metro Imieniny obchodzą: Antoni, Jakub, Kuba, Maria, Miriam

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK03H EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL03 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Kupujemy nasze wymarzone mieszkanie. Kredyt hipoteczny

Niezbędnik finansowy. Kupujemy nasze wymarzone mieszkanie. Kredyt hipoteczny Niezbędnik finansowy Kupujemy nasze wymarzone mieszkanie Kredyt hipoteczny Niezbędnik hipoteczny, czyli czym się kierować, wybierając kredyt hipoteczny? Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim

FASCYNACJE. Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich WnętRzach zakochali się, gdy MiEszKali W londynie. W swoim Salon to kwintesencja angielskiego smaku. Stylowe kanapy, jasna tapeta w charakterystyczne pasy, ozdobny żyrandol i kinkiety oraz kominek tworzą wyspiarski klimat Kasia i MaciEK W stylowych BRytyjsKich

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE

AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE AKADEMIA PRZYGODY PREZENTUJE Ludzie morza... Ty sią ce tu ry stów, piasz czy ste pla że, smacz ne ry by, nie za po mnia ne wi do - ki, to ob raz ki zna ne z nad mor skich ku ror tów, ob le ga ne w se zo

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2010 Mo del za wie ra prze wi dy wa ne od po wie dzi. Od po wie dzi zda ją ce go mo gą przy bie rać róż ną

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce na przy kła dzie fe sti wa lu w Ja ro ci nie Pro jekt edu ka cyj ny z wie dzy o spo łe czeń stwie dla uczniów szkół po nad

Bardziej szczegółowo