Angiografia MR 3D z opcj¹ przesuwu sto³u w diagnostyce chorób têtnic obwodowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Angiografia MR 3D z opcj¹ przesuwu sto³u w diagnostyce chorób têtnic obwodowych"

Transkrypt

1 PRACE POGL DOWE Ma³gorzata SZAFIRSKA Andrzej URBANIK Izabela HERMAN-SUCHARSKA Monika NARDZEWSKA-SZCZEPANIK Anna DUBIS Angiografia MR 3D z opcj¹ przesuwu sto³u w diagnostyce chorób têtnic obwodowych Three-dimentiolanl moving-table MR angiography in diagnostic of peripheral arteria diseases Katedra Radiologii Uniwersytet Jagielloñski Collegium Medicum, Zak³ad Diagnostyki Obrazowej Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie Kierownik Katedry Radiologii UJ CM: Prof. dr hab. med. Andrzej Urbanik Dodatkowe s³owa kluczowe: angiografia rezonans magnetyczny Additional key words: angiography magnetic resonance Cel pracy: Celem pracy jest prezentacja techniki angiografii MR 3D z opcj¹ przesuwu sto³u i zastosowaniem do ylnego œrodka kontrastowego, na podstawie w³asnych doœwiadczeñ. Metoda: Zastosowano system wysokopolowy 1,5T, z opcj¹ przesuwu sto³u. Do badañ u yto cewki BODY. Rozleg³y obszar koñczyn dolnych zosta³ podzielony na trzy poziomy zainteresowania: TOP - poziom miednicy, MID - okolica udowa, BOT - okolica podudzi. Badania angiograficzne by³y przeprowadzane w p³aszczyÿnie czo³owej, po do ylnym podaniu kontrastu przy pomocy strzykawki automatycznej dwukomorowej. Do opracowania danych obrazowych w prezentacji 3D u yto programu IVI. Wnioski: 3D angiografia MR po do ylnym podaniu œrodka kontrastowego, z opcj¹ przesuwu sto³u jest wydoln¹, nieinwazyjn¹ metod¹ diagnostyczn¹ do okreœlania lokalizacji i zasiêgu zmian w têtnicach obwodowych koñczyn dolnych oraz do wybrania w³aœciwego sposobu leczenia. Purpose: The aim of this study was to present the method of threedimentional contrast-enhanced moving-table MR angiography, on the basis of own experience. Method: The 1,5T MR system with moving-table option was used to examin pelvic and peripheral arteries of lower extremities. The body coil was used. The large region of interest was divided into three segments: TOP - pelvis, MID - thight and BOT - leg. MR aquisitions were performed in coronal plane after injection of contrast, given by the automatic two-chamber syringe. Progra IVI were used to obtain 3D reconstructions. Conclusion: Threedimentional contrast-enhanced moving-table MR angiography is accurate, noninvasive diagnostic method for evaluation of peripheral arterial diseases of lower extremities and allows to choose an adequate method of treatment. Adres do korespondencji: Katedra Radiologii UJ CM Kraków, ul. Kopernika 19, Tel.: ; Fax: Wstêp Zmiany w obrêbie têtnic obwodowych mog¹ przebiegaæ ze zwê eniem lub niedro - noœci¹, z poszerzeniem œwiat³a lub z obecnoœci¹ malformacji naczyniowych. Upoœledzenie dro noœci têtnic mo e mieæ przebieg ostry lub przewlek³y. Przyczynami ostrego niedokrwienia s¹ najczêœciej zatory lub urazy. Przyczyn¹ przewlek³ego niedokrwienia jest proces mia d ycowy, który mo e byæ powik³any zmianami zakrzepowymi. Du o rzadziej spotyka siê zwê enia w przebiegu zapalenia têtnic, zwyrodnienia w³óknistomiêœniowego, nacieków nowotworowych naczyñ lub ucisku z zewn¹trz. Do rozpoznania obecnoœci zmian w têtnicach obwodowych wystarczaj¹ce jest dok³adne badanie kliniczne, pomiary ciœnienia krwi za pomoc¹ przep³ywomierzy ultradÿwiêkowych (UDP) oraz oznaczenie wskaÿnika kostka-ramiê. Jednak do okreœlenia lokalizacji i zasiêgu zmian oraz do zaplanowania w³aœciwego leczenia niezbêdne jest badanie obrazowe naczyñ. Z³otym standardem diagnostycznym w takich przypadkach jest nadal angiografia subtrakcyjna (DSA). Metoda ta pozwala na uzyskanie, z bardzo dobr¹ rozdzielczoœci¹, obrazów sieci têtniczej koñczyn dolnych. Jednak DSA jest metod¹ inwazyjn¹, która stwarza ryzyko powik³añ zwi¹zanych z cewnikowaniem du ych têtnic, podawaniem jodowego œrodka cieniuj¹cego i nara eniem na promieniowanie jonizuj¹ce. Zwykle, diagnostyczne badanie DSA stanowi czêœæ procedury wewn¹trznaczyniowego leczenia zmian jest przeprowadzane w pierwszej fazie tego leczenia, dla dok³adnego zaplanowania rozleg³oœci zabiegu. Po wprowadzeniu techniki spiralnej tomografii komputerowej opracowano procedurê angiografii tomografii komputerowej (angiotk). Szczególny postêp zwi¹zany jest z rozwojem wielorzêdowych tomografów komputerowych. Jednak pomimo, e angiotk jest badaniem nieinwazyjnym, ma swoje niedogodnoœci. Wi¹ e siê z koniecznoœci¹ podawania jodowych œrodków kontrastowych, a tak e z okreœlon¹ dawk¹ promieniowania jonizuj¹cego. W zwi¹zku z powy szym zaistnia³a potrzeba wprowadzenia nieinwazyjnej metody diagnostycznej, która bêdzie mia³a rozdzielczoœæ porównywaln¹ z DSA, a nie bêdzie nara a³a pacjentów na powik³ania, promieniowanie jonizuj¹ce, a tak e podawanie pre- 330 Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 4 M. Szafirska i wsp.

2 Tabela I Parametry badania angiograficznego i masek. Parameters of cemra examination and masks. Poziom zainteresowania TOP MID BOT Gruboœæ warstwy paratów jodowych. Warunki takiej metody spe³nia 3D angiografia MR z do ylnym podaniem œrodka kontrastowego (cemra), z opcj¹ przesuwu sto³u. Standardowo do obrazowania têtnic stosowane s¹ techniki angiomr TOF (time of flight) i PC (phase kontrast) bez podania œrodka kontrastowego. Wykorzystuje siê w nich zjawisko zmiany sygna³u obiektu poruszaj¹cego siê w polu magnetycznym. Te opcje u yteczne s¹ do badania du ych têtnic na ma³ym obszarze (np. têtnice ko³a Willisa). Niestety sygna³ z ma³ych têtnic jest zbyt s³aby, aby wiarygodnie oceniæ ich œwiat³o. Stosunkowo d³ugi czas akwizycji danych, powoduje wiêksze nara enie uzyskanych obrazów na artefakty ruchowe, co obni a jakoœæ badania. W zwi¹zku z powy - szym techniki te s¹ niewystarczaj¹ce do dok³adnego zobrazowania naczyñ obwodowych [8,13,20]. Badania angiograficzne MR z do ylnym podaniem œrodka kontrastowego wprowadzi³ do diagnostyki klinicznej Prince w 1995r [17]. Zakontrastowanie têtnic podczas arteriografii MR okaza³o siê bardzo skutecznym narzêdziem do diagnostyki tych naczyñ na ma³ym obszarze, ograniczonym polem stosowanej cewki odbiorczej np. odga³êzienia aorty, têtnice szyjne, têtnice miednicy. Obwodowe naczynia koñczyn dolnych nie mog³y byæ objête polem badania podczas jednego podania œrodka kontrastowego. Ca³y obszar zainteresowania klinicznego móg³ byæ zobrazowany po podzieleniu na odcinki i kilkukrotnym podaniu do ylnym zwi¹zków gadoliny. Takie badanie trwa³o d³ugo, obci¹ enie pacjenta œrodkiem kontrastowym by³o du e, a wzmocnienie kontrastowe tkanek po pierwszym bolusie obni a³o kontrast obrazów otrzymanych w nastêpnych akwizycjach [7,13]. Dopiero wprowadzenie aparatów z opcj¹ przesuwu sto³u i wprowadzeniem szybkich akwizycji da³o mo liwoœæ zobrazowania ca³ego obszaru koñczyn dolnych po jednorazowym do ylnym podaniu œrodka kontrastowego. Udoskonalenie opracowania danych pozwoli³o na otrzymanie obrazów trójwymiarowych [3,7,14,19,22,23]. Cel pracy Celem pracy jest prezentacja techniki angiografii MR 3D z opcj¹ przesuwu sto³u, na podstawie w³asnych doœwiadczeñ. Nak³adka FOV Wstrzymanie oddechu 3,6 2,7 46 x 37 tak x 37 nie 2,4 1,8 46 x 37 nie Opis metody Do badania 3D angiografii MR stosowane s¹ systemy wysokopolowe (co najmniej 1,5T). Standardow¹ cewk¹ jest cewka BODY; do obszaru podudzi mo na u yæ dodatkowo cewki TORSO PA. W celu przeprowadzenia badania obszar koñczyn dolnych zostaje podzielony na trzy poziomy zainteresowania: TOP poziom miednicy, MID okolica udowa, BOT okolica podudzi. Procedurê rozpoczyna siê od wykonania trójp³aszczyznowych lokalizerów na wszystkich trzech poziomach zainteresowania, w celu okreœlenia zakresu badania - s¹ to przekroje o gruboœci 5, na obszarach 44 x 44 cm (FOV 44 x 44) dla ka dego poziomu. Z kolei w celu zlokalizowania po³o enia g³ównych naczyñ planuje siê sekwencje Fast TOF/FSPGR (warstwy poprzeczne, gruboœci 5, FOV 44 x 33). Uzyskane z akwizycji przekroje poprzeczne, komputer przetwarza na trójwymiarowe rekonstrukcje pokazuj¹ce przebieg g³ównych naczyñ koñczyn dolnych. Nie s¹ to obrazy o wysokiej rozdzielczoœci dlatego nie mog¹ s³u yæ do oceny naczyñ, a jedynie do zaplanowania dalszej czêœci badania. Okreœlenie po³o enia g³ównych têtnic pozwala na ograniczenie pola dok³adnego skanowania angiograficznego, bez ryzyka pominiêcia wa nego naczynia. W nastêpnym etapie, wykonuje siê sekwencje wykorzystywane w opracowaniu do subtrakcji (maski): 3D/TOF/FSPGR w p³aszczyznach czo³owych, o gruboœci warstw dostosowanych do szerokoœci badanych têtnic (tabela I). W ostatniej fazie badania wykonuje siê sekwencje w p³aszczyznach czo³owych po podaniu œrodka kontrastowego. Ich parametry s¹ takie same jak w przypadku masek (tabela I). Takie postêpowanie pozwala na opracowanie badania z zastosowaniem subtrakcji. W celu precyzyjnego okreœlenia optymalnego czasu badania podczas pierwszego przejœcia œrodka kontrastowego przez badane têtnice, stosowany jest obszar próbkowania, zwany trackerem, o wielkoœci 20 x 20, umieszczany w lokalizacji aorty, na wysokoœci odejœcia têtnic nerkowych. Dziêki temu zabiegowi aparat MR rozpoczyna skanowanie po detekcji œrodka kontrastowego w aorcie brzusznej. W badaniu arteriograficznym du e znaczenie ma optymalna szybkoœæ podawania œrodka kontrastowego. Do tego celu stosowana jest strzykawka automatyczna dwukomorowa. Jedn¹ komorê nape³nia siê œrodkiem kontrastowym, drug¹, sol¹ fizjologiczn¹ do przep³ukiwania drenu. Ze wzglêdu na rozleg³y obszar akwizycji podaje siê u doros³ych rutynowo 30 ml gadoliny o stê eniu 0,5 ol/ml, z dwoma prêdkoœciami przep³ywu: a) 20 ml z prêdkoœci¹ przep³ywu: 2,5-4 ml/s Tabela II Wady i zalety 3D angiografii MR z opcj¹ przesuwu sto³u w porównaniu do innych metod obrazowania têtnic obwodowych. Advantage and disadvantage of 3D moving-table MR angiography in comparison with other diagnostic methods of peripheral arteries. Metoda badania 3D angiografia MR Angiografia subtrakcyjna DSA Angiografia TK USG w opcji Duplex-doppler zalety Badanie nieinwazyjne. Brak promieniowania jonizuj¹cego. Badanie obejmuje d³ugi odcinek têtnic. Uwidocznienie w przestrzeni 3D mapy naczyniowej badanego obszaru. Du a zdolnoœæ rozdzielcza przestrzenna i kontrastowa bez utrudnienia oceny przez zwapnienia. Du a zdolnoœæ rozdzielcza przestrzenna i kontrastowa bez utrudnienia oceny przez zwapnienia. Mo liwoœæ wykonania zabiegu wewn¹trznaczyniowego podczas badania. Badanie nieinwazyjne. Uwidocznienie w przestrzeni 3D mapy naczyniowej badanego obszaru. Du a zdolnoœæ rozdzielcza przestrzenna i kontrastowa. Szybka akwizycja danych. Metoda bezpieczna, bez promieniowania jonizuj¹cego. Badanie nieinwazyjne, tanie. Badanie czynnoœciowe. wady W czêœci przypadków (zw³aszcza przy obecnoœci ylaków) wczesny powrót ylny przes³ania obrazy têtnic. Artefakty od stentów metalowych, klipsów chirurgicznych utrudniaj¹ ocenê - mog¹ imitowaæ zwê enie lub niedro noœci. Mo liwe tylko obrazowanie têtnic. W przypadkach têtniaków w rekonstrukcji 3D widoczne tylko œwiat³o przep³ywu, a nie prawdziwa szerokoœæ têtnicy. Metoda inwazyjna (konieczny dostêp do du ej têtnicy). Nara enie na promieniowanie jonizuj¹ce. Koniecznoœæ stosowania potencjalnie nefrotoksycznych i alergizuj¹cych œrodków cieniuj¹cych. Nara enie na promieniowanie jonizuj¹ce. Koniecznoœæ stosowania potencjalnie nefrotoksycznych i alergizuj¹cych œrodków cieniuj¹cych. Utrudnienie oceny przez zwapnienia w œcianach. Akwizycja i interpretacja obrazów zale na od doœwiadczenia badaj¹cego. Stosunkowo d³ugi czas badania. Gorsza dostêpnoœæ naczyñ u pacjentów oty³ych. Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 4 331

3 Rycina 1 Ch³opiec l.13 z pourazowym têtniakiem t. podkolanowej. Obrazy a i b - rekonstrukcja 3D MIP badania angiomr z widocznym œwiat³em przep³ywu. Sekwencja SE T1 w p³aszczyÿnie czo³owej (c) oraz obrazy w p³aszczyÿnie poprzecznej (d, e) pozwalaj¹ oceniæ zakres przyœciennych skrzeplin. 13-year-old boy with popliteal artery aneurysm after injury. a, b - 3D MIP reconstruction from cemra examination with lumen of flow. SE T1 sequence in coronal plane (c) and in axial plane (d, e) allows to assess the range of parietal thrombus. 332 Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 4 M. Szafirska i wsp.

4 Rycina 2 Opracowanie badania. Przed subtrakcj¹ tkanki otaczaj¹ce mog¹ utrudniaæ ocenê têtnic (a), po jej zastosowaniu widoczna jedynie sieæ naczyñ têtniczych (b). Processing of examination. The soft tissues of lower extremities make some difficulties for assessment of arteries before subtraction (a). The arterial rete is very well seen after subtraction (b). Rycina 3 Kobieta l.78 z nadciœnieniem i nasilaj¹cym siê chromaniem przestankowym. Rekonstrukcja 3D MIP badania angiomr pozwala na dok³adne uwidocznienie meandrowatego przebiegu têtnicy biodrowej zewnêtrznej oraz ocenê jej zwê eñ i têtniakowatych poszerzeñ œwiat³a: a) rekonstrukcja w p³aszczyÿnie czo³owej, b) rekonstrukcja w p³aszczyÿnie skoœnej. 78-year-old woman with hypertension and intense intermitent claudication. 3D MIP reconstructions from cemra examination permit good visualisation of tortuosity of external iliac artery, its stenoses and aneurysms. a) 3D MIP reconstruction in coronal plane; b) 3D MIP reconstruction in oblique plane. b) 10 ml z prêdkoœci¹ przep³ywu 0,6 ml/s. Szybki przep³yw pierwszej porcji gadoliny gwarantuje dobre zakontrastowanie aorty, têtnic miednicy i ud, powolny przep³yw drugiej porcji gadoliny zabezpiecza wzmocnienie sygna³u têtnic obwodowych (w póÿnej fazie badania). Po podaniu œrodka kontrastowego przep³ukuje siê dren strzykawki przy pomocy 20 ml soli fizjologicznej, z drugiej komory, z prêdkoœci¹ przep³ywu: 1,0 ml/s. P³aszczyzna czo³owa zalecana do badania angiomr i wykonania masek stosowana jest poniewa, przy zachowaniu dobrej rozdzielczoœci przestrzennej obrazów daje najkrótszy czas akwizycji danych. Zaplanowanie sekwencji w p³aszczyznach poprzecznych z dobr¹ rozdzielczoœci¹, wi¹za- ³oby siê ze znacznie d³u szym czasem skanowania i grozi³oby utrudnieniem oceny têtnic przez zakontrastowane y³y obwodowe [20,22]. Po przeprowadzeniu arteriografii MR mo na wykonaæ pomocnicze sekwencje SE T1, w indywidualnie dobranych p³aszczyznach. Wa ne s¹ one przy ocenie têtniaków, poniewa w badaniu naczyniowym ulega zakontrastowaniu jedynie dro ne œwiat³o têtniaka. Przyœcienne skrzepliny powoduj¹ niedoszacowanie wymiarów poszerzenia naczynia. Pomocnicze sekwencje klasyczne pozwalaj¹ precyzyjnie okreœliæ rozleg³oœæ skrzeplin oddzielaj¹cych siê od za- Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 4 333

5 Rycina 4 Mê czyzna l.63 z zespo³em Leriche'a, z bólami w okolicy lêdÿwiowej, bez têtna w pachwinach. Rekonstrukcja 3D MIP badania angiomr: a) poziom miednicy (TOP) - niedro noœæ dystalnego odcinka aorty brzusznej, b) poziom ud (MID) - odtworzenie siê têtnic udowych wspólnych z kr¹ enia obocznego, c) poziom podudzi (BOT) - prawid³owo zakontrastowane têtnice podudzi. 63-year-old man with Leriche syndrome with pain in the loins and without pulse in the groins. 3D MIP reconstructions from cemra examination: a) level of pelvis (TOP) - occlusion of distal segment of abdominal aorta, b) level of thigh (MID) - reconstitution of femoral arteries from collateral circulation, c) level of lower leg (BOT) - normal contrast-enhancement in peripheral arteries. kontrastowanej krwi i obrazuj¹ dok³adnie przebieg œcian poszerzonych têtnic [22]. Rolê pomocniczych sekwencji SE T1 w ocenie wielkoœci têtniaka przedstawia rycina 1. Opracowanie danych obrazowych Opracowanie danych obrazowych i uzyskanie obrazu naczyñ têtniczych w prezentacji 3D odbywa siê w programie IVI (Interactive Vascular Imaging), który pozwala na uzyskanie subtrakcji, wykonanie rekonstrukcji MIP (maximum intensity projection) i wielop³aszczyznow¹ ocenê badanych têtnic. Rekonstrukcje trójwymiarowe maj¹ lepsz¹ rozdzielczoœæ kontrastow¹ je eli zastosuje siê subtrakcjê obrazów: od danych z akwizycji po podaniu œrodka kontrastowego odejmie siê dane z akwizycji przed jego podaniem (tzw. maski) [7]. Ró nicê pomiêdzy obrazami uzyskanymi bez subtrakcji i po jej zastosowaniu przedstawia rycina 2. Dyskusja Dynamiczny rozwój technik rezonansu magnetycznego w ostatnim dziesiêcioleciu pozwoli³ na uzyskanie precyzyjnej, nieinwazyjnej metody do diagnostyki têtnic obwodowych cemra z przesuwem sto³u. By³o to mo liwe dziêki wprowadzeniu szybkich sekwencji gradientowych, przesuwanego sto³u, technik subtrakcji i rekonstrukcji 3D MIP. Zalety 3D rekonstrukcji przedstawia rycina Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 4 M. Szafirska i wsp.

6 Rycina 5 Mê czyzna lat 35 z masywnymi ylakami prawego uda i podudzia. Widoczna przetoka têtniczo- ylna pomiêdzy têtnic¹ udow¹ powierzchown¹, a y³¹ odpiszczelow¹, powoduj¹ca zakontrastowanie i poszerzenie tej y³y dystalnie od przetoki. 35-year-old man with intensive varicoses of right thigh and lower leg. Arteriovenous fistula between superficial femoral artery and saphenous vein cause vein dilatation distal from fistula. Rycina 6 Kobieta lat 86 z cukrzyc¹, nadciœnieniem i nawracaj¹cymi owrzodzeniami podudzi. ylaki koñczyn dolnych ulegaj¹ce zakontrastowaniu w fazie têtniczej utrudniaj¹ ocenê têtnic podudzi. 86-year-old woman with diabetes, hypertension and recurrent ulcerations of the lower legs. Varicoses of the lower legs with contrast-enhancement in arterial phase make some difficulties for assessment of lower legs arteries. Rycina 7 Mê czyzna lat 69 po wszczepieniu protezy dwuudowej nad³onowej. Rekonstrukcja 3D MIP badania angiomr pozwala na ocenê dro noœci zespolenia omijaj¹cego i dro noœæ têtnic obwodowych. 69-year-old man after implantation of suprapubic bifemoral shunt. 3D MIP reconstructions from cemra examination allow to assess patency of shunt and patency of peripheral arteries. Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 4 335

7 Dziêki temu akwizycja danych obrazowych z ca³ego obszaru koñczyn dolnych by³a mo liwa po jednorazowym podaniu œrodka kontrastowego. Pozwoli³o to na skrócenie czasu badania i zmniejszenie obci¹- enia pacjenta kontrastem [3,7,11,14, 19,22,23]. Obrazy angiomr ca³ego obszaru koñczyn dolnych, uzyskane dziêki zastosowaniu przesuwanego sto³u po jednorazowym podaniu œrodka kontrastowego przedstawia rycina 4. W tej metodzie wykorzystuje siê efekt pierwszego przejœcia chelatu gadoliny przez têtnice. W tej fazie redukcja czasu relaksacji w obrazach T1 w obrêbie œwiat³a naczyñ jest najwiêksza i têtnice daj¹ najwiêkszy kontrast w stosunku do tkanek s¹siaduj¹cych. Brak zakontrastowania y³ w tej fazie powoduje, e uzyskane obrazy s¹ wysokiej jakoœci [5,7]. Ma to du e znaczenie w diagnostyce malformacji têtniczo- ylnych, w których pojawienie siê zakontrastowania y³ œwiadczy o obecnoœci przetok têtniczo- ylnych (rycina 5) W piœmiennictwie pojawi³o siê wiele doniesieñ porównuj¹cych now¹ metodê cem- RA z badaniem DSA, bêd¹cym z³otym standardem diagnostyki arteriograficznej. Badania te potwierdzi³y bardzo dobr¹ skutecznoœæ, czu³oœæ i swoistoœæ angiomr oraz wysok¹ zgodnoœæ miêdzy ró nymi obserwatorami oceniaj¹cymi równolegle badania. Czu³oœæ angiografii rezonansu mieœci³a siê pomiêdzy 96-99%, a swoistoœæ by³a w granicach 95-99% [2-4,6,9,10,13,18-20]. W zbiorczym opracowaniu wielooœrodkowych badañ Collins i wsp. porównywali ze sob¹ ró ne metody obrazowe têtnic: angiomr, angiotk i USG duplex. Badanie angiotk mia³o bardzo dobr¹ rozdzielczoœæ, czu³oœæ (ok. 96%) i specyficznoœæ (91%), ale by³o zwi¹zane z nara- eniem pacjentów na promieniowanie jonizuj¹ce oraz koniecznoœci¹ podania jodowego œrodka kontrastowego (potencjalnie nefrotoksycznego). Zwrócono tak e uwagê na ograniczenie zwi¹zane z obecnoœci¹ uwapnionych zmian mia d ycowych w œcianach têtnic stwarza mo liwoœæ zawy enia stopnia zwê enia naczynia. USG duplex okaza³o siê gorszym badaniem od obu pozosta³ych metod: angiomr, angiotk w obrazowaniu ca³oœci têtnic koñczyn dolnych. Jego czu³oœæ oceniono na ponad 74%, a swoistoœæ na ponad 89%. Podstawow¹ wad¹ USG duplex jest du a zale noœæ akwizycji i interpretacji obrazów od doœwiadczenia badaj¹cego. W porównaniu do pozosta³ych metod nie mo na uzyskaæ mapy naczyniowej du ego obszaru jednoczeœnie [4]. AngioMR okaza³o siê najlepszym badaniem obrazowym têtnic koñczyn dolnych. Obecnoœæ zwapnieñ mia d ycowych w œcianach têtnic, w odró nieniu od angiotk, nie by³o Ÿród³em b³êdów oceny szerokoœci œwiat³a naczyñ w cemra [10, 15]. Wady i zalety 3D angiografii MR z opcj¹ przesuwu sto³u w porównaniu do innych metod obrazowania têtnic obwodowych przedstawiono w tabeli II. Nale y zwróciæ uwagê na mo liwoœæ utrudnieñ w ocenie zmian w naczyniach w badaniu angomr. Najczêstsz¹ niedogodnoœci¹ przy ocenie têtnic, jest na³o enie siê wzmocnienia kontrastowego y³ w okolicy podudzi poziom BOT. y³y mog¹ siê wczeœniej zakontrastowaæ u pacjentów z ylakami lub z nasilonym niedokrwieniem, u których dochodzi do wytworzenia dodatkowych po³¹czeñ têtniczo- ylnych [5,11,12]. Utrudnienia w ocenie têtnic podudzi, zwi¹zane z zakontrastowaniem ylaków w fazie têtniczej przedstawia rycina 6. Nale y tak e zwróciæ uwagê, e têtnice przy granicy pola badania (FOV) mog¹ wygl¹daæ na zwê one, w zwi¹zku z gorszym sygna³em uzyskiwanym na granicy cewki, dlatego stosowana jest niewielka strefa nak³adania siê s¹siaduj¹cych ze sob¹ FOV. Implanty zawieraj¹ce elementy metalowe (stenty, klipsy), mog¹ symulowaæ zwê enie lub niedro noœæ [5]. Wszczepione protezy omijaj¹ce bez elementów metalowych nie powoduj¹ zniekszta³ceñ uzyskiwanych rekonstrukcji (rycina 7). Podsumowanie 3D angiografia MR po do ylnym podaniu œrodka kontrastowego, z opcj¹ przesuwu sto³u jest wydoln¹, nieinwazyjn¹ metod¹ diagnostyczn¹ do okreœlania lokalizacji i zasiêgu zmian w têtnicach obwodowych koñczyn dolnych oraz do wybrania w³aœciwego sposobu leczenia: zachowawczego, chirurgicznego lub wewn¹trznaczyniowego. W oœrodkach diagnostycznych dysponuj¹cych tak¹ opcj¹ aparatu MR brak wskazañ do wykonywania inwazyjnych badañ arteriograficznych w pocz¹tkowej fazie diagnostyki chorób têtnic obwodowych [5]. Nowe opcje techniczne i programowe, wprowadzenie ci¹g³ego przesuwu sto³u, cewek powierzchniowych dedykowanych dla badañ angiograficznych oraz nowe œrodki kontrastowe (kontrastu-fazy) utrzymuj¹ce siê d³u- ej w naczyniach ni dotychczasowe, daj¹ nadziejê na dynamiczny rozwój metody i coraz lepsz¹ rozdzielczoœæ uzyskiwanych obrazów patologii têtnic obwodowych. [1, 2, 6, 7, 12, 16, 21]. Piœmiennictwo 1. Andreisek G., Pfaatter T., Goepfert K. et al.: Peripheral arteries in diabetic patients: standard bolus-chase and time-resolved MR angiography. Radiology 2007, 242, Berg F., Bangard C., Bovenschulte H. et al.: Feasibility of peripheral contrast-enhanced magnetic resonance angiography at 3.0 Tesla with a hybrid technique: comparison with digital subtraction angiography. Invest. Radiol. 2008, 43, Bezooijen R., van den Bosch H.C., Tielbeek A.V. et al.: Peripheral arterial disease: sensitivity-encoded multiposition MR angiography compared with intraarterial angiography and conventional multiposition MR angiography. Radiology 2004, 23, Collins R., Cranny G., Burch J. et al.: A systematic review of duplex-ultrasound, magnetic resonance angiography and computed tomography angiography for the diagnosis and assessment of symptomatic, lower limb peripheral arterial disease. Health Technology Assessment Prograe. Wyd. Queen's Printer and Controller of HMSO Dellegrottaglie S., Sanz J., Macaluso F. et al.: Technology Insight: magnetic resonance angiography for the evaluation of patients with peripheral artery disease. Nat. Clin. Pract. Cardiovasc. Med. 2007, 4, Deutschmann H.A., Schoellnast H., Portugaller H.R. et al.: Routine use of three-dimensional contrast-enhanced moving-table MR angiography in patients with peripheral arterial occlusive disease: comparison with selective digital subtraction angiography. Cardiovasc. Intervent. Radiology 2006, 29, Ersoy H., Rybicki F.J.: MR angiography of the lower extremities. AJR 2008, 190, Hahn W.Y., Hecht E.M., Friedman B. et al.: Distal lower extremity imaging: prospective comparison of 2-dimensional time of flight, 3-dimensional time-resolved contrast-enhanced magnetic resonance angiography, and 3-dimensional bolus chase contrastenhanced magnetic resonance angiography. J. Comput. Assist. Tomogr. 2007, 31, Ho K., Leiner T., de Haan M. et al.: Peripheral vascular tree stenoses: evaluation with moving-bed infusion-tracking MR angiography. Radiology 1998, 206, Ho K.Y.: MR angiography of peripheral arteries. JBR- BTR. 2004, 87, Leiner T., Nijenhuis R.J., Maki J.H. et al.: Use of a three-station phased array coil to improve peripheral contrast-enhanced magnetic resonance angiography. J. Magn. Reson. Imaging. 2004, 20, Lin K., Zhang Z., Sun J. et al.: Low injection rate for 3D moving-table bolus-chase MR angiography: initial experience with 3-T imaging to allay venous contamination in the calf. AJR 2008, 191, Loewe C., Schoder M., Rand T. et al.: Peripheral vascular occlusive disease: evaluation with contrastenhanced moving-bed MR angiography versus digital subtraction angiography in 106 patients. AJR 2002, 179, Menke J.: Contrast-enhanced magnetic resonance angiography in peripheral arterial disease: improving image quality by automated image registration. Magn. Reson. Med. 2008, 60, Ouwendijk R., de Vries M., Pattynama P. et al.: Imaging peripheral arterial disease: a randomized controlled trial comparing contrast-enhanced MR angiography and multi-detector row CT angiography. Radiology 2005, 236, Poschenrieder F., Hamer O., Herold T. et al.: Diagnostic accuracy of intraarterial and IV MR angiography for the detection of stenoses of the infrainguinal arteries. AJR 2009, 192, Prince M.R., Narasimham D.L., Stanley J.C. et al.: Breath-hold gadolinium-enhancedmr angiography of the abdominal aorta and its major branches. Radiology 1995, 197, Schaefer F., Schaefer P., Altjohann Ch. et al.: A multicenter, site-independent, blinded study to compare the diagnostic accuracy of contrast-enchanced magnetic resonance angiography using 1.0M gadobutrol (Gadovist TM) to intraarterial digital subtraction angiography in body arteries. EJR 2007, 61, Steffens J.C., Schäfer F.K., Oberscheid B. et al.: Bolus-chasing contrast-enhanced 3D MRA of the lower extremity. Comparison with intraarterial DSA. Acta Radiol. 2003, 44, Thurnher S., Miller S., Schneider G. et al.: Diagnostic performance of gadobenata dimeglumine - enhanced MR angiography of the iliofemoral and calf arteries: a large-scale multicenter trial. AJR 2007, 189, Vogt F.M., Zenge M.O., Ladd M.E. et al.: Peripheral vascular disease: comparison of continuous MR angiography and conventional MR angiography-pilot study. Radiology 2007, 243, Watanabe Y., Dohke M., Okumura A. et al.: Dynamic subtraction contrast-enhanced MR angiography: technique, clinical applications, and pitfalls. Radiographics 2000, 20, Yiu K., Leiner T., Haan M. et al.: Peripheral vascular tree stenoses: evaluation with moving-bed infusion-tracking MR angiography. Radiology 1998, 206, Przegl¹d Lekarski 2010 / 67 / 4 M. Szafirska i wsp.

dr n.med. Bartosz Żabicki Zakład Radiologii Klinicznej Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu

dr n.med. Bartosz Żabicki Zakład Radiologii Klinicznej Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu dr n.med. Bartosz Żabicki Zakład Radiologii Klinicznej Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego UM w Poznaniu Aorta piersiowa i brzuszna Tętnice kończyn dolnych Tętnice kończyn górnych Tętnice dogłowowe

Bardziej szczegółowo

Kontrastowa angiografia rezonansu magnetycznego w badaniu têtnic szyjnych przedmózgowych

Kontrastowa angiografia rezonansu magnetycznego w badaniu têtnic szyjnych przedmózgowych Postêpy Psychiatrii i Neurologii 2007; 16 (2): 155 160 Praca pogl¹dowa Review Kontrastowa angiografia rezonansu magnetycznego w badaniu têtnic szyjnych przedmózgowych Contrast Enhanced Magnetic Resonance

Bardziej szczegółowo

Rezonans magnetyczny 3D z kontrastem może być najlepszy do oceny rozwarstwienia aorty

Rezonans magnetyczny 3D z kontrastem może być najlepszy do oceny rozwarstwienia aorty Rezonans magnetyczny 3D z kontrastem może być najlepszy do oceny rozwarstwienia aorty Jak twierdzi grupa badaczy z Changhai Hospital z Szanghaju w Chinach trójwymiarowa angiografia rezonansem magnetycznym

Bardziej szczegółowo

3.2 Warunki meteorologiczne

3.2 Warunki meteorologiczne Fundacja ARMAAG Raport 1999 3.2 Warunki meteorologiczne Pomiary podstawowych elementów meteorologicznych prowadzono we wszystkich stacjach lokalnych sieci ARMAAG, równolegle z pomiarami stê eñ substancji

Bardziej szczegółowo

ABC tomografii komputerowej

ABC tomografii komputerowej ABC tomografii komputerowej Tomografia (od gr.: tome cięcie i grafein pisanie) metoda pozwalająca na uzyskiwanie obrazów przekrojów badanej okolicy ciała. Określenie o szerokim znaczeniu, najczęściej kojarzone

Bardziej szczegółowo

Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego

Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego Wartość diagnostyczna angio-tk w diagnostyce krwotoku podpajęczynówkowego Przed wprowadzeniem do diagnostyki angio-tk złotym standardem w ocenie naczyń mózgowych w SAH była angiografia klasyczna. Wartość

Bardziej szczegółowo

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR

Procedury TK i MR - zalecenia PLTR Procedury TK i MR - zalecenia PLTR ZALECENIA POLSKIEGO LEKARSKIEGO TOWARZYSTWA RADIOLOGICZNEGO DOTYCZĄCE MIMINAMLNYCH WYMAGAŃ DLA PRACOWNI TOMOGRAFII KOMUPTEROWEJ (TK) I REZONANSU MAGNETYCZNEGO (MR) DO

Bardziej szczegółowo

JAK BEZPIECZNIE WYKONAĆ? BADANIE PRZY POMOCY REZONANSU MAGNETYCZNEGO

JAK BEZPIECZNIE WYKONAĆ? BADANIE PRZY POMOCY REZONANSU MAGNETYCZNEGO JAK BEZPIECZNIE WYKONAĆ? BADANIE PRZY POMOCY REZONANSU MAGNETYCZNEGO WSKAZANIA I PRZECIWSKAZANIA KATARZYNA KATULSKA Pracownia Rezonansu Magnetycznego Katedry i Kliniki Kardiologii UM w Poznaniu Zalety

Bardziej szczegółowo

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA.

POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. POMIAR STRUMIENIA PRZEP YWU METOD ZWÊ KOW - KRYZA. Do pomiaru strumienia przep³ywu w rurach metod¹ zwê kow¹ u ywa siê trzech typów zwê ek pomiarowych. S¹ to kryzy, dysze oraz zwê ki Venturiego. (rysunek

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01

Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 Odpowiedzi na pytania zadane do zapytania ofertowego nr EFS/2012/05/01 1 Pytanie nr 1: Czy oferta powinna zawierać informację o ewentualnych podwykonawcach usług czy też obowiązek uzyskania od Państwa

Bardziej szczegółowo

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity

Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Elektryczne ogrzewanie podłogowe fakty i mity Ogrzewanie podłogowe staje się coraz bardziej docenianym systemem podnoszącym komfort użytkowników mieszkań, apartamentów i domów jednorodzinnych. Niestety

Bardziej szczegółowo

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz

warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz warsztató OMNM ar n medk oafał ptaszewskii mgr goanna tieczorekjmowiertowskai mgr Agnieszka jarkiewicz } Pacjent w badaniu klinicznym a NFZ } Kalkulacja kosztów } Współpraca z zespołem badawczym jak tworzyć

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE. Kraków, listopad 2010 r Projekt ochrony przeciwhałasowej i ochrony przed drganiami i wibracjami Małopolskiego entrum Biotechnologii Kampusu 0 lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie przy ulicy Gronostajowej 7.

Bardziej szczegółowo

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN

CONSTRUCTOR. Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych. Deepstor P90 DRIVE -IN CONSTRUCTOR Kompaktowy magazyn z u yciem rega³ów wjezdnych Deepstor P90 CONSTRUCTOR Magazyn w miejsce korytarzy Rega³y wjezdne P90 daj¹ mo liwoœæ zwiêkszenia powierzchni magazynowania nawet o 90% w porównaniu

Bardziej szczegółowo

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat.

Ethernet VPN tp. Twój œwiat. Ca³y œwiat. Ethernet VPN tp 19330 Twój œwiat. Ca³y œwiat. Efektywna komunikacja biznesowa pozwala na bardzo szybkie i bezpieczne po³¹czenie poszczególnych oddzia³ów firmy przez wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) oraz zapewnia

Bardziej szczegółowo

Leksykon onkologii Cancer lexicon

Leksykon onkologii Cancer lexicon NOWOTWORY Journal of Oncology 2006 volume 56 Number 4 477 482 Leksykon onkologii Cancer lexicon Leksykon poj ç i definicji w onkologii rezonans magnetyczny Ma gorzata Tacikowska Cancer lexicon magnetic

Bardziej szczegółowo

Kifoplastyka i wertebroplastyka

Kifoplastyka i wertebroplastyka Opracowanie zawiera opis przebiegu operacji wraz ze zdjęciami śródoperacyjnymi. Zawarte obrazy mogą być źle tolerowane przez osoby wrażliwe. Jeśli nie jesteście Państwo pewni swojej reakcji, proszę nie

Bardziej szczegółowo

This copy is for personal use only - distribution prohibited.

This copy is for personal use only - distribution prohibited. Sygnatura: Pol J Radiol, 004; 69 (1): 100-105 Otrzymano: 003.08.06 Zaakceptowano:003.1.9 100 Background: Material/Methods: Wst p Results: Conclusions: key words: PDF file: ORIGINAL ARTICLE Angio-CT in

Bardziej szczegółowo

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012

Koszty obciążenia społeczeństwa. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Koszty obciążenia społeczeństwa chorobami układu krążenia. Ewa Oćwieja Marta Ryczko Koło Naukowe Ekonomiki Zdrowia IZP UJ CM 2012 Badania kosztów chorób (COI Costof illnessstudies) Ekonomiczny ciężar choroby;

Bardziej szczegółowo

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV

VRRK. Regulatory przep³ywu CAV Regulatory przep³ywu CAV VRRK SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / 1-587 Kraków tel. +48 12 680 20 80 / fax. +48 12 680 20 89 / e-mail: info@smay.eu Przeznaczenie Regulator sta³ego przep³ywu powietrza

Bardziej szczegółowo

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus

Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Migotanie przedsionków problemem wieku podeszłego. Umiarawiać czy nie w tej populacji? Zbigniew Kalarus Katedra Kardiologii, Wrodzonych Wad Serca i Elektroterapii Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

Bardziej szczegółowo

zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej

zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej Rozpoznanie zakrzepicy żył głębokich i zatoru tętnicy płucnej Objawy zakrzepicy żył głębokich kończyn dolnych są bardzo mało charakterystyczne. Najczęściej występują ból i obrzęk, znacznie rzadziej zaczerwienienie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając

Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając R A D I O L O G I A Z A B I E G O W A Radiologia Zabiegowa Wykorzystuje metody obrazowania narządów i specjalistyczny sprzęt do przeprowadzania zabiegów diagnostycznych i leczniczych zastępując, uzupełniając

Bardziej szczegółowo

IV. Ostre choroby jamy brzusznej PYTANIA. Andrzej Żyluk

IV. Ostre choroby jamy brzusznej PYTANIA. Andrzej Żyluk Chirurgia_repetytorium_cz.II-V_druk:Layout 1 2016-05-31 13:35 Strona 109 IV. Ostre choroby jamy brzusznej PYTANIA Andrzej Żyluk Chirurgia_repetytorium_cz.II-V_druk:Layout 1 2016-05-31 13:35 Strona 110

Bardziej szczegółowo

BADANIA RADIOLOGICZNE, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY W DIAGNOSTYCE

BADANIA RADIOLOGICZNE, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY W DIAGNOSTYCE BADANIA RADIOLOGICZNE, TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA, REZONANS MAGNETYCZNY W DIAGNOSTYCE SZPICZAKA MNOGIEGO Bartosz Białczyk Ośrodek Diagnostyki, Terapii i Telemedycyny KSS im. Jana Pawła II Szpiczak mnogi multiple

Bardziej szczegółowo

Epidemiologia weterynaryjna

Epidemiologia weterynaryjna Jarosław Kaba Epidemiologia weterynaryjna Testy diagnostyczne I i II i III Zadania 04, 05, 06 Warszawa 2009 Testy diagnostyczne Wzory Parametry testów diagnostycznych Rzeczywisty stan zdrowia chore zdrowe

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010

UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE. Zakład Radiologii. ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 CENNIK USŁUG 2010 Załącznik nr 3 UNIWERSYTECKIE CENTRUM KLINICZNE Zakład Radiologii ul. Dębinki 7, 80-952 Gdańsk, tel. (058) 349 22 60 Rentgenodiagnostyka CENNIK USŁUG 2010 L.p. Badanie Cena PLN 1. RTG klatki piersiowej

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. Imię i nazwisko. Telefon Fax. I. Pracownia Radiologii Konwencjonalnej (Rtg)

STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ. Imię i nazwisko. Telefon Fax. I. Pracownia Radiologii Konwencjonalnej (Rtg) STRUKTURA ZAKŁADU DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ 1. Dane kontaktowe do Zakładu Diagnostyki Obrazowej Ulica: Nr Kod pocztowy Miasto Województwo 2. Dane Kierownika Zakładu Diagnostyki Obrazowej Imię i nazwisko. Telefon..

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro.

Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 000 euro. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na Świadczenie usług w zakresie ochrony na terenie Pałacu Młodzieży w Warszawie w 2015 roku Zapytanie ofertowe dotyczy zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej

Bardziej szczegółowo

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa

P OZY CENTRUJ CE. Aprobata Techniczna. nr AT/ wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa Aprobata Techniczna nr AT/2004-02-1414 wydana przez COBTI INSTAL Warszawa OGÓLNA CHAAKTEYSTYKA P ÓZ ura os³onowa ura przewodowa P³oza Przejœcie pod drog¹ P³ozy œlizgowe wykorzystywane s¹ g³ównie przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I

KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I KATALOG POLSKI PRODUCENT OBUWIA ZDROWOTNO-PROFILAKTYCZNEGO WYRÓB MEDYCZNY KLASY I Zalety obuwia dzieciêcego profilaktyczno-zdrowotnego Wzmocnienie sklepienia pod³u nego stopy które podtrzymuje sklepienie,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA:

PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA: PROTOKÓŁ WYBORU WYKONAWCY WEDŁUG ZASADY KONKURENCYJNOŚCI DLA POSTĘPOWANIA NA: Wynajem sali szkoleniowej oraz zapewnienie usługi noclegowej i cateringowej podczas sesji zespołu trenerskiego w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL

WZORU UŻYTKOWEGO EGZEMPLARZ ARCHIWALNY. d2)opis OCHRONNY. (19) PL (n)62894. Centralny Instytut Ochrony Pracy, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej d2)opis OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 112772 (22) Data zgłoszenia: 29.11.2001 EGZEMPLARZ ARCHIWALNY (19) PL (n)62894 (13)

Bardziej szczegółowo

ŁOKIEĆ GOLFISTY, OSZCZEPNIKA (epicondylis radii, Medial Epicondylitis)

ŁOKIEĆ GOLFISTY, OSZCZEPNIKA (epicondylis radii, Medial Epicondylitis) ŁOKIEĆ GOLFISTY, OSZCZEPNIKA (epicondylis radii, Medial Epicondylitis) Łokieć golfisty - (zapalenie nadkłykcia przyśrodkowego kości ramiennej) Zespół bólowy tkanek miękkich położonych bocznie w stosunku

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie podczerwone

Promieniowanie podczerwone Promieniowanie podczerwone Charakterystyka czynnika Dla okreêlenia promieni podczerwonych cz sto u ywa si skrótu angielskiego terminu Infra Red IR. Promieniowaniem podczerwonym nazywamy promieniowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania

Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Jerzy Kowalczyk Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania Zasady doskonalenia systemu zarządzania oraz podstawowe procedury wspomagające Zarządzanie jakością VERLAG DASHÖFER Wydawnictwo VERLAG

Bardziej szczegółowo

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era)

Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) www.printo.it/pediatric-rheumatology/pl/intro Młodzieńcze spondyloartropatie/zapalenie stawów z towarzyszącym zapaleniem przyczepów ścięgnistych (mspa-era) Wersja 2016 1. CZYM SĄ MŁODZIEŃCZE SPONDYLOARTROPATIE/MŁODZIEŃCZE

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE 6-MINUTOWEGO TESTU KORYTARZOWEGO CHODU U MĘŻCZYZN Z MIAŻDŻYCĄ KOŃCZYN DOLNYCH

ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE 6-MINUTOWEGO TESTU KORYTARZOWEGO CHODU U MĘŻCZYZN Z MIAŻDŻYCĄ KOŃCZYN DOLNYCH ZNACZENIE DIAGNOSTYCZNE 6-MINUTOWEGO TESTU KORYTARZOWEGO CHODU U MĘŻCZYZN Z MIAŻDŻYCĄ KOŃCZYN DOLNYCH Bartosz Wnuk 1, Teresa Kowalewska-Twardela 2, Damian Ziaja 3 Celem pracy była ocena przydatności 6-minutowego

Bardziej szczegółowo

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno

Zagro enia fizyczne. Zagro enia termiczne. wysoka temperatura ogieñ zimno Zagro enia, przy których jest wymagane stosowanie œrodków ochrony indywidualnej (1) Zagro enia fizyczne Zagro enia fizyczne Zał. Nr 2 do rozporządzenia MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

Bardziej szczegółowo

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r.

RUCH KONTROLI WYBORÓW. Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu 6 września 2015 r. RUCH KONTROLI WYBORÓW Tabele pomocnicze w celu szybkiego i dokładnego ustalenia wyników głosowania w referendum w dniu września r. Plik zawiera - dwie tabele pomocnicze do zliczania wyników cząstkowych

Bardziej szczegółowo

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax /

NS4. Anemostaty wirowe. SMAY Sp. z o.o. / ul. Ciep³ownicza 29 / Kraków tel / fax / Anemostaty wirowe NS4 Atesty Higieniczne: HK/B/1121/02/2007 HK/B/1121/04/2007 NS4 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Pozwalaj¹ na uzyskanie nawiewu

Bardziej szczegółowo

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania

Szybkoschładzarki SZYBKOSCHŁADZARKI. Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI Szybkoschładzarki z funkcją 50 szybkozamrażania SZYBKOSCHŁADZARKI DLACZEGO WARTO ICH UŻYWAĆ? Wszystkie świeże produkty zawierają naturalną florę bakteryjną, która w sprzyjających warunkach

Bardziej szczegółowo

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26)

1 2 3 4 5 6 badania medycyny nuklearnej Personel: (w przypadku badań okreslonych w zał 2 VI lp.1-26) WYMAGANIA DOTYCZĄCE REALIZACJI AMBULATORYJNYCH ŚWIADCZEŃ DIAGNOSTYCZNYCH KOSZTOCHŁONNYCH (ASDK) lp. Kod zakresu świadczeń Zakres ambulatoryjnych świadczeń diagnostycznych kosztochłonnych Warunki realizacji

Bardziej szczegółowo

SUMMIT INTERNATIONAL ANESTHESIOLOGY. 7 marca 2009, Marakesz,, Maroko

SUMMIT INTERNATIONAL ANESTHESIOLOGY. 7 marca 2009, Marakesz,, Maroko INTERNATIONAL ANESTHESIOLOGY SUMMIT 7 marca 2009, Marakesz,, Maroko GŁÓWNE TEMATY Znieczulenie ogólne anestezja wziewna. Intensywna terapia zastosowanie levosimendanu. Levobupivacaina zastosowanie w ortopedii

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa

Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa Profilaktyka w zakresie udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa dla Miasta Duszniki Zdrój na lata 2009 2014 Opracowała: Anna Podhalicz 1 Duszniki Zdrój 2008 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Podstawa prawna......

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18

Urząd Miasta Bielsko-Biała - um.bielsko.pl Wygenerowano: 2016-06-17/10:16:18 Europejski Dzień Prostaty obchodzony jest od 2006 roku z inicjatywy Europejskiego Towarzystwa Urologicznego. Jego celem jest zwiększenie społecznej świadomości na temat chorób gruczołu krokowego. Gruczoł

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO

WYZNACZANIE PRZYSPIESZENIA ZIEMSKIEGO ZA POMOCĄ WAHADŁA REWERSYJNEGO I MATEMATYCZNEGO Nr ćwiczenia: 101 Prowadzący: Data 21.10.2009 Sprawozdanie z laboratorium Imię i nazwisko: Wydział: Joanna Skotarczyk Informatyki i Zarządzania Semestr: III Grupa: I5.1 Nr lab.: 1 Przygotowanie: Wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI

BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI BEZPRZEWODOWA MYSZ OPTYCZNA FLAT PRO INSTRUKCJA OBS UGI WSTÊP Szanowni Pañstwo! Gratulujemy zakupu profesjonalnej myszy bezprzewodowej marki IBOX. W myszy u yto nowoczesnej technologii radiowej. W przeciwieñstwie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ EPCW Zdjęcie panoramiczne zębów Zdjęcie panoramiczne zębów płyta CD Zdjęcie cefalomertyczne Zdjęcie cefalometryczne płyta CD Zdjęcie zębów stykowe cyfrowo (film) Zdjęcie zębów

Bardziej szczegółowo

rezonans magnetyczny informacje dla pacjentów

rezonans magnetyczny informacje dla pacjentów rezonans magnetyczny informacje dla pacjentów MR 1 najważniejsze jest zdrowie Dla wygody naszych pacjentów stworzyliśmy portal Wyniki Online, gdzie, bez wychodzenia z domu, można odebrać wyniki badania

Bardziej szczegółowo

ZAK AD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Informacje dla Pacjenta

ZAK AD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Informacje dla Pacjenta ZAK AD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ Informacje dla Pacjenta Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. œw. Jana z Dukli Lublin, 2013 Przygotowanie do badañ RTG Badania RTG s¹ przeprowadzane przy u yciu promieniowania

Bardziej szczegółowo

WYROK z dnia 8 lutego 2011 r. Przewodniczący:

WYROK z dnia 8 lutego 2011 r. Przewodniczący: Sygn. akt KIO/138/11 WYROK z dnia 8 lutego 2011 r. Krajowa Izba Odwoławcza - w składzie: Przewodniczący: Protokolant: Bogdan Artymowicz Mateusz Michalec po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 7 lutego 2011

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach?

Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy przedsiêbiorstwo, którym zarz¹dzasz, intensywnie siê rozwija, ma wiele oddzia³ów lub kolejne lokalizacje w planach? Czy masz niedosyt informacji niezbêdnych do tego, by mieæ pe³en komfort w podejmowaniu

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C

ze stabilizatorem liniowym, powoduje e straty cieplne s¹ ma³e i dlatego nie jest wymagany aden radiator. DC1C D D 9 Warszawa ul. Wolumen m. tel. ()9 email: biuro@jsel.pl www.jselektronik.pl PRZETWORNIA NAPIÊIA STA EGO D (max. A) W AŒIWOŒI Napiêcie wejœciowe do V. Typowe napiêcia wyjœciowe V, V, 7V, 9V, V,.8V,

Bardziej szczegółowo

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA

TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA Jerzy Walecki, Andrzej Lewszuk OGÓLNE WSKAZANIA DO STOSOWANIA METODY Wprowadzenie tomografii komputerowej (TK) stało się przełomem w diagnostyce radiologicznej. Istotą badania jest możliwość otrzymania

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r

Akcesoria: OT10070 By-pass ró nicy ciœnieñ do rozdzielaczy modu³owych OT Izolacja do rozdzielaczy modu³owych do 8 obwodów OT Izolacja do r Rozdzielacze EU produkt europejski modu³owe wyprodukowane we W³oszech modu³owa budowa rozdzielaczy umo liwia dowoln¹ konfiguracjê produktu w zale noœci od sytuacji w miejscu prac instalacyjnych ³¹czenie

Bardziej szczegółowo

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami

NS8. Anemostaty wirowe. z ruchomymi kierownicami Anemostaty wirowe z ruchomymi kierownicami NS8 NS8 s¹ przeznaczone do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych nisko- i œredniociœnieniowych. Ruchome kierownice pozwalaj¹ na dowolne kszta³towanie strumienia

Bardziej szczegółowo

Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. dr n.med. Jolanta Meller

Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. Radiologia zabiegowa. dr n.med. Jolanta Meller Radiologia zabiegowa dr n.med. Jolanta Meller Radiologia zabiegowa wykorzystuje metody obrazowania narządów oraz sprzęt i techniki stosowane w radiologii naczyniowej do przeprowadzania zabiegów leczniczych

Bardziej szczegółowo

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych

TAP TAPS. T³umiki akustyczne. do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych T³umiki akustyczne do prostok¹tnych przewodów wentylacyjnych TAP TAPS Atest Higieniczny: HK/B/0284/01/2015 TAP i TAPS s¹ przeznaczone do t³umienia ha³asu przenoszonego przez przewody prostok¹tne instalacji

Bardziej szczegółowo

ECO RAIN MATA NAWADNIAJ CA

ECO RAIN MATA NAWADNIAJ CA ECO RAIN MATA NAWADNIAJ CA NAWADNIANIE TERENÓW ZIELONYCH Dlaczego warto nawadniaæ z mat¹ nawadniaj¹c¹ ECO Rain? Zagospodarowanie zieleni¹ wiêkszoœci torowisk jest stosunkowo podobne do umiejscowienia zielonego

Bardziej szczegółowo

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJASNIENIA I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 28.07.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na dostawę urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie studia nagrań na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Sprawa numer: BAK.WZP.230.2.2015.34 Warszawa, dnia 27 lipca 2015 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej ul. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa 2.

Bardziej szczegółowo

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o.

LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. INSTRUKCJA OBS UGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312 LIMATHERM SENSOR Sp. z o.o. 34-600 Limanowa ul. Tarnowska 1 tel. (18) 337 60 59, 337 60 96, fax (18) 337 64 34 internet: www.limatherm.pl, e-mail: akp@limatherm.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4

INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 4 Temat: Badanie wpływu obciąŝenia (wysiłku fizycznego) na parametry fizjologiczne organizmu oraz na szybkość zuŝywania powietrza w aparatach powietrznych 1. Cel ćwiczenia: Celem

Bardziej szczegółowo

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59

1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 PLACÓWKA MEDYCZNA 1. I Oddział Kardiologiczno - Angiologiczny ul. Sanatoryjna 7 43-450 Ustroń tel./fax: (+48) (33) 854 58 57; 854 58 59 ZAKRES ŚWIADCZEŃ MEDYCZNYCH zabiegi angioplastyki wieńcowej z implantacją

Bardziej szczegółowo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo

Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych umys³owo Ma³gorzata Czajkowska Kompensacyjna funkcja internatu w procesie socjalizacji dzieci i m³odzie y upoœledzonych

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA WAD KOŃCZYN DOLNYCH U DZIECI I MŁODZIEŻY A FREQUENCY APPEARANCE DEFECTS OF LEGS BY CHILDREN AND ADOLESCENT Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Grażyna Szypuła, Magdalena Rusin Bielski Szkolny Ośrodek Gimnastyki Korekcyjno-Kompensacyjnej im. R. Liszki w Bielsku-Białej

Bardziej szczegółowo

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE

UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE UKŁAD NACZYNIOWY DIAGNOSTYKA OBRAZOWA ZABIEGI ENDOWASKULARNE Współczesne metody obrazowania chorób naczyń angiografia klasyczna metodą Seldingera cyfrowa angiografia subtrakcyjna (DSA) ultrasonografia

Bardziej szczegółowo

Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach

Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach Tomograficzne obrazowanie zmian ogniskowych w nerkach Zmiany ogniskowe w nerkach torbielowate łagodne guzy lite złośliwe guzy lite Torbielowate Torbiel prosta (niepowikłana) 50% populacji powyżej 50 r.ż.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA RADIOLOGII DLA IV ROKU WYDZIA U LEKARSKIEGO Zajêcia odbywaj¹ siê w Zak³adzie Radiologii PAM, w formie seminariów, wyk³adów i æwiczeñ. Cele kszta³cenia Zapoznanie z nastêpuj¹cymi zagadnieniami:

Bardziej szczegółowo

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55

Rozdzielnice hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 LMEL ROZDZIELNIE 09.101 hermetyczne o stopniu szczelnoœci IP 55 z p³yt¹ monta ow¹ do zabudowy modu³owej do kompensacji mocy biernej KTLO 2009/10 7 09.102 LMEL ROZDZIELNIE Sposób oznaczania rozdzielnic

Bardziej szczegółowo

Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca. II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK

Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca. II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK Badania obrazowe w diagnostyce chorób serca II Katedra i klinika Kardiologii CM UMK RTG klatki piersiowej Ocenia zarys i wielkość serca, aorty, naczyń krążenia płucnego, wykrywa w ich rzucie zwapnienia

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa

pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa pozytonowa emisyjna tomografia komputerowa informacje dla pacjentów PET/CT 1 najważniejsze jest zdrowie Dla wygody naszych pacjentów stworzyliśmy portal Wyniki Online, gdzie, bez wychodzenia z domu, można

Bardziej szczegółowo

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji

Ochrona & Komfort. krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT. ubezpieczenia nowej generacji krótkoterminowe ubezpieczenie na Ŝycie OCHRONA KOMFORT OCHRONA KOMFORT ubezpieczenie dla NAS wszystkich w razie wypadku komunikacyjnego nowoczesny styl Ŝycia: bycie w kilku miejscach jednocześnie, czym

Bardziej szczegółowo

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej

Opinie mieszkańców Lubelszczyzny o zmianach klimatu i gazie łupkowym. Raport z badania opinii publicznej Opinie mieszkańców o zmianach klimatu i gazie łupkowym Raport z badania opinii publicznej Lena Kolarska-Bobińska, członek Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii w Parlamencie Europejskim, Platforma

Bardziej szczegółowo

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia!

8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! 8 osób na 10 cierpi na choroby przyzębia! Wiemy jak Państwu pomóc Jesteśmy po to, aby Państwu doradzić! Czym jest zapalenie przyzębia (periodontitis)? Przyzębie to zespół tkanek otaczających ząb i utrzymujących

Bardziej szczegółowo

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY

Innowacja. Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY ZAWÓR PRZEKA NIKOWY Innowacja Bezpieczeñstwo INSTRUKCJA ZABUDOWY Jakoœæ ZAWÓR PRZEKA NIKOWY 355 018... 355 023... Sprawnoœæ 1 Zastosowanie Przez zastosowanie zaworu przekaÿnikowego mo liwe jest doprowadzenie lub odprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Bojszowy, dnia 22.02.2010r. Znak sprawy: GZOZ/P1/2010 WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Zakup wraz z dostawą i instalacją aparatu USG dla potrzeb Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA

WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA WZROST JAKOŚCI I DOSTĘPNOŚCI DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ W SZPITALU KLINICZNYM PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO UM W POZNANIU POPRZEZ ROZBUDOWĘ I ZAKUP WYPOSAŻENIA TOMOGRAFIA KOMPUTEROWA w praktyce klinicznej chorób

Bardziej szczegółowo

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking

Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Aktywność ruchowa osób starszych Nordic Walking Agnieszka Kwiatkowska II rok USM Proces starzenia Spadek beztłuszczowej masy ciała, wzrost procentowej zawartości tkanki tłuszczowej, Spadek siły mięśniowej,

Bardziej szczegółowo

Magnetyczny rezonans jądrowy

Magnetyczny rezonans jądrowy Magnetyczny rezonans jądrowy Mateusz Raczyński Jakub Cebulski Katolickie Liceum Ogólnokształcące w Szczecinie im. św. Maksymiliana Marii Kolbego Opiekun naukowy: mgr Magdalena Biskup Cel pracy Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII

OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII OSTRZA LUTZ DO CIÊCIA FOLII SPECJALISTYCZNE OSTRZA DO SPECJALNEJ FOLII PAÑSTWA ZADANIE DO CIÊCIA FOLIA W ÓKNA CHEMICZNE W ÓKNA SZKLANE MEDYCYNA PRZEMYS SPO YWCZY RZEMIOS O PRZEMYS SAMOCHODOWY TKACTWO OSTRZA

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja

Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja Regulamin konkursu Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja I. Postanowienia ogólne: 1. Konkurs pod nazwą Konkurs z Lokatą HAPPY II edycja (zwany dalej: Konkursem ), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Grupa

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ

ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ ZAKŁAD DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ PRACOWNIA RTG 1. Czaszka twarzoczaszka 70,00 2. Czaszka oczodoły 70,00 3. Czaszka zatoki 70,00 4. Czaszka żuchwa PA boczna 100,00 5. Czaszka PA i prawoboczne 100,00 6. Czaszka

Bardziej szczegółowo

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1

PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 PREFABRYKOWANE STUDNIE OPUSZCZANE Z ŻELBETU ŚREDNICACH NOMINALNYCH DN1500, DN2000, DN2500, DN3200 wg EN 1917 i DIN V 4034-1 DO UKŁADANIA RUROCIĄGÓW TECHNIKAMI BEZWYKOPOWYMI 1. Rodzaje konstrukcji 1.1.

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7

Spis treœci. Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. 3 Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 W E N T Y A C E sp. z o.o. Spis treœci Wstêp str. 2 Okap do wyci¹gu pary OWPW str. Okap indukcyjny OIOC str. 5 Okap przyœcienny OWCS str. 7 Okap przyœcienny OWCP str. 8 Okap centralny OWCC str. 9 Filtr

Bardziej szczegółowo