SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ZDP/DT/343/P-./2010 ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W DZIERśONIOWIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Do zadania pn.: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie CPV roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne CPV Roboty w zakresie budowy kanałów deszczowych CPV Roboty w zakresie budowy obiektów inŝynieryjnych CPV Roboty w zakresie budowy dróg Wykaz dokumentów Rozdział I Instrukcja dla wykonawców Rozdział II Formularz oferty i formularze załączników do oferty Rozdział III Załączniki dotyczące wiarygodności Wykonawcy Rozdział IV Przedmiar robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Rozdział V Postanowienia umowy wzór do zaakceptowania Wykonał... Zaakceptował. Zatwierdzam:... Podpis dyrektora jednostki 1

2 ROZDZIAŁ I Instrukcja dla wykonawców 2

3 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Zarząd Dróg Powiatowych w DzierŜoniowie DzierŜoniów, ul. Garbarska 2 telefon /Faks / 074 / , adres strony internetowej: 2. Tryb udzielania zamówienia; Postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych ( tekst jednolity : Dz. U z 2007r Nr 223 poz nowelizacja z dnia 4 września 2008 r opublikowana w Dz. U. nr 171 poz. 1058) oraz z uwzględnieniem nowelizacji Pzp z 5 listopada 2009 r (Dz. U. Nr 206 poz 1591) oraz z 2 grudnia 2009 r (dz. U. Nr 223 poz. 1778). 3. Opis przedmiotu zamówienia; Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac pn. Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie. Zakres prac obejmuje: a) Likwidacja pobocza drogi i pasa zieleni przeznaczonego pod chodnik b) Przestawienie napowietrznej sieci telefonicznej c) Przykrycie rowu przydroŝnego wraz z montaŝem studni deszczowych d) MontaŜ wpustów deszczowych e) Wykonanie podbudowy f) UłoŜenie nawierzchni chodników i zjazdów 3.2 Szczegółowy przedmiot zamówienia określony został w rozdziale IV Przedmiar Robót, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 3.3 Zaleca się, aby Wykonawcy dokonali wizji na terenie realizacji projektu i w jego okolicy w celu dokonania oceny dokumentów i informacji przekazywanych w ramach niniejszego postępowania przez Zamawiającego. 4. Opis części zamówienia, jeśli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych; Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert częściowych. 5. Informacje o przewidywanych zamówieniach uzupełniających., o których mowa w art. 67 ust.1pkt. 6 i 7 lub art.134 ust. 6 pkt 3, oraz okolicznościach, po których zaistnieniu będą one udzielane jeŝeli zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień; Nie przewiduje się udzielenie zamówienia uzupełniającego. 6. Opis sposobu przedstawiania ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli Zamawiający dopuszcza ich składanie; Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych. 7. Adres poczty elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeŝeli Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną: Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się za pomocą poczty elektronicznej. Zamawiający nie dopuszcza do składania oświadczeń i dokumentów za pomocą poczty elektronicznej. 8. Informacja o przeprowadzeniu aukcji elektronicznej Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej 9. Termin realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga,aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w następującym terminie: do 15 grudnia Wymagany okres gwarancji wynosi 36 miesięcy 10. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy składają waŝną i odpowiednią ofertę: 3

4 10a posiadają uprawnienia do wykonywani określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania 10b posiadają wiedze i doświadczenie 10c dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia 10d spełniają warunki dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków 10.1 Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji robót objętych zamówieniem - załącznik Nr 2. Wykonawca winien wykazać, Ŝe w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, ( tj. od dnia 1 września 2005r do dnia 31 sierpnia 2010 r.) a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy zrealizował min 2 zadania w zakresie budowy i /lub przebudowy, i/lub remontu chodników o wartości min (słownie: czterysta tysięcy) PLN brutto kaŝde zadanie Wykonawca załączy referencje potwierdzające Ŝe w/w roboty zostały prawidłowo ukończone i wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, Ŝe będzie dysponował tymi zasobami tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia Wykonawca posiada w swojej dyspozycji sprzęt do wykonania zadania - załącznik nr 3: Wykonawca musi posiadać podstawowy potencjał sprzętowy do wykonania przedmiotowego zamówienia zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi. Sprzęt i urządzenia będące w dyspozycji Wykonawcy przeznaczone do wykonywania robót mają być zgodne z normami środowiska i przepisami dotyczącymi jego uŝytkowania. Wymagane do wykonania zadania jednostki są wymienione w poszczególnych SST. Wykonawca winien wykazać, Ŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi kwalifikacje niezbędne do wykonania zamówienia tj.: min. jedna osobę na stanowisku Kierownika Budowy, posiadającą wykształcenie techniczne i uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno budowlanej drogowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz będącą członkiem właściwej terytorialnie Izby InŜynierów Budownictwa. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, Ŝe będzie dysponował tymi zasobami tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania przy wykonywaniu zamówienia Potencjał ekonomiczno finansowy Wykonawca musi wskazać: Wykonawca winien wykazać, Ŝe jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia na kwotę nie mniejszą niŝ ,00zł. Wykonawca moŝe polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów. W takim przypadku Wykonawca winien udowodnić Zamawiającemu, Ŝe będzie dysponował tymi zasobami, tj. przedstawi pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. JeŜeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie moŝe przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, moŝe przedstawić inny dokument który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku Wykonawca winien oświadczyć, Ŝe nie podlega wykluczeniu z przedmiotowego postępowania Na potwierdzenie spełniania w/w warunków Wykonawca winien załączyć, zgodnie z art. 26 ust.2 PZP, dokumenty wymienione w 1 ust. 1 pkt 2,5,7,10, 2 ust. 1 pkt. 1,2,3,4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŝe Ŝądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane( Dz. U. Nr 226 poz. 1817) a takŝe oświadczenie złoŝone na podstawie art. PZP, ze Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust 1 PZP i oświadczenie zgodne 24 ust 1 pkt 2 PZP. 4

5 10.6 Sprawdzenie w/w warunków udziału w postępowaniu odbywa się będzie na podstawie przedłoŝonych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń wykazanych w pkt. 10 wg. Zasady spełnia/nie spełnia. 11. Informację o oświadczeniach i dokumentach, jakie maja dostarczyć wykonawcy w celach potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz pozostałych wymaganych dokumentów. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust 1 ustawy do oferty naleŝy dołączyć: 11.1 Aktualny dokument z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie objętym zamówieniem, wystawionego nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24. ust 1 pkt. Od 4 do 8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego albo równowaŝne zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia osoby w zakresie określonym w art. 24. ust 1 pkt. 9 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o nie zaleganiu z naleŝnościami podatkowymi lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert 11.5 Zaświadczenie z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o nie zaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne lub uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Oświadczenie, o braku podstaw do wykluczenia na druku wg załącznika nr 1 pkt II ) Wykaz oświadczeń lub dokumentów jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia warunków udziału w postępowaniu W celu wykazania spełnianiu przez Wykonawcę warunków o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy do oferty naleŝy dołączyć 11.7 Kopia opłaconej Polisy, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, w tym działalności zgodnej z przedmiotem niniejszego zamówienia Dane o doświadczeniu Wykonawcy w zakresie realizacji zamówienia - z ostatnich 5 lat - na formularzu stanowiącym załącznik Nr Kosztorys ofertowy Wykaz niezbędnego do realizacji zamówienia sprzętu, jakimi dysponuje wykonawca załącznik nr Wykaz osób, które będą odpowiedzialne za wykonanie zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, oraz Ŝe osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadają wymagane uprawnienia, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień ci oraz informacją o podstawie dysponowania do dysponowania tymi osobami- załącznik nr Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające ze zapoznał się z dokumentacją techniczną i przeprowadził wizję w terenie załącznik nr Oświadczenie o spełnianiu warunków o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy stanowiący załącznik Nr 1 pkt. 1) Pozostałe dokumenty Dowód wpłacenia wadium wypełniony i podpisany formularz oferty wraz z wypełnionym i podpisanym kosztorysem ofertowym 5

6 11.16 Zaakceptowany wzór umowy załącznik nr JeŜeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt , składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, Ŝe: 1.) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 2.) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie 3.) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu. JeŜeli w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów o których mowa w pkt zatępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złoŝone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia warunków, dokumenty wymienione w pkt winny być przedłoŝone przez kaŝdego Wykonawcę. W celu potwierdzenia spełnienia warunków dokumenty wymienione w pkt oraz 11.9 powinien przedłoŝyć kaŝdy z Wykonawców, natomiast dokumenty wymienione w pkt. 11.8, 11.9, 11.10,11.11, 11.12, 11.13, 11.14, 11.15, winien przedłoŝyć w imieniu wszystkich ten, lub ci spośród Wykonawców, w stosunku do których niniejsza Instrukcja dla Wykonawców wymaga potwierdzenia spełnienia warunku. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie wini ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia JeŜeli Wykonawca nie złoŝy wymaganych dokumentów, oświadczeń czy pełnomocnictw lub nie spełni jednego bądź więcej warunków, jego oferta zostanie odrzucona lub Wykonawca zostanie wykluczony z postępowania, z zastrzeŝeniem art. 26 ust. 3 ustawy PZP. Zgodnie z art. 24 ust. 4 ustawy ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą. 12. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 1. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami do czasu złoŝenia ofert: a) Oświadczenia, zapytania, 'zawiadomienia i informacje składane przez Wykonawców oraz odpowiedzi Zamawiającego wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie informacji za pomocą faksu, potwierdzonego niezwłocznie pisemnie. Treści oświadczeń, zapytań, zawiadomień, zmiany SIWZ oraz odpowiedzi zostaną przekazane Wykonawcom, którzy zakupili SIWZ oraz zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego; b) Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed terminem składania ofert pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający prześle treść odpowiedzi wszystkim Wykonawcom, którzy zakupili SIWZ oraz zamieści na stronie internetowej. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po terminie składania w/w wniosku lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. PrzedłuŜenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ; c) W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert, zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszenia. Dokonaną zmianę 6

7 specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej. Zmiana jest wiąŝąca dla wszystkich Wykonawców; d) JeŜeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w BZP; e) JeŜeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuŝa termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieści informację taką na stronie internetowej. W tym przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi. f) W przypadku, gdy zmiana treści SIWZ nie powoduje konieczności zmian w ofertach, Zamawiający nie przedłuŝa terminu składania ofert. 2. Sposób porozumiewania się z Wykonawcami po otwarciu ofert: a) Wszelkie pisma i wezwania wystosowane przez Zamawiającego do Wykonawcy oraz odpowiedzi Wykonawcy wymagają formy pisemnej. Zamawiający dopuszcza przekazanie pism, wezwań i odpowiedzi za pomocą faksu potwierdzonego niezwłocznie pisemnie; b) Informacje o wykluczeniu Wykonawcy i/lub odrzuceniu oferty wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym zostaną przekazane pisemnie Wykonawcom, którzy złoŝyli oferty, c) Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przekazana pisemnie Wykonawcom którzy złoŝyli oferty oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz tablicy ogłoszeń Zamawiającego. 13. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. Zamawiający wyznacza do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami następującą, osobę: Zbigniew Gorączko telefon Sylwester Tuszyński, telefon Wymagania dotyczące wadium; 14.1 Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 4000,00 złotych (słownie: - cztery tysięcy 00/100) Wadium moŝe być wniesione w następujących formach: a) pienięŝnej - wpłacone przelewem na konto Zamawiającego, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa wart. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r., Nr 42, poz. 275). 3. W przypadku złoŝenia wadium w formie pienięŝnej, wadium naleŝy wnieść przelewem na konto Zamawiającego w BS o/ DzierŜoniów Wadium winno być na koncie Zamawiającego nie później niŝ przed upływem terminu składania ofert. Dowód potwierdzenia złoŝenia wadium naleŝy załączyć do oferty. 4. W przypadku złoŝenia wadium w formie gwarancji, poręczeń, oryginał dokumentu naleŝy złoŝyć nie później niŝ przed upływem terminu składania ofert w kasie ZDP DzierŜoniów. Kopię dokumentu, naleŝy dołączyć do oferty, za wyjątkiem pkt Jeśli Wykonawca prześle ofertę pocztą winien kopię dowodu wniesienia wadium załączyć do oferty, natomiast oryginał umieścić w oznaczonej kopercie "oryginał dowodu wniesienia wadium". 6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem pkt Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano. 7

8 8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa wart. 26 ust. 3 ustawy PZP, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa wart. 25 ust. l, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, iŝ wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie. UWAGA: W przypadku złoŝenia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, dokument ten winien zawierać klauzulę gwarancji zapłaty wymaganej kwoty wadium po zaistnieniu w/w okoliczności. 10. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium zgodnie z punktem 6, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 11. JeŜeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszonym o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy. 12. Wadium wraz z odsetkami wniesione w pieniądzu przez Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, na wniosek tego Wykonawcy, zaliczane jest przez Zamawiającego na poczet zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 13. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadku, gdy: a) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy (jeŝeli dotyczy), c) zawarcie umowy stało się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 15. Termin związania ofertą; 15.1 Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert W uzasadnionych przypadkach, co najmniej na 7 dni przed upływem terminu związania ofertą. zamawiający moŝe tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie terminu o którym mowa w pkt 15.1 o oznaczony okres, nie dłuŝszy jednak niŝ 60 dni. Zgoda Wykonawcy na przedłuŝenie terminu związania ofertą winna być wyraŝona na piśmie i dopuszczalna jest tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. Odmowa wyraŝenia zgody na przedłuŝenie okresu związania ofertą nie powoduje utraty wadium. 16. Opis sposobu przygotowania ofert Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej dokumentacji Wykonawca złoŝy tylko jedna ofertę, zawierającą jednoznacznie opisaną propozycję. ZłoŜenie większej liczby ofert lub złoŝenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złoŝonych przez wykonawcę Oferta składana przez Wykonawcę powinna być sporządzona na formularzu oferty zamieszczonym w niniejszej SIWZ oraz winna zawierać niŝej wymienione dokumenty Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo Pełnomocnictwo do podpisania oferty, o ile prawo do podpisywania oferty nie wynika z innych dokumentów złoŝonych wraz z ofertą Kosztorys ofertowy Wykaz stawek i narzutów Wykaz materiałów przewidzianych do uŝycia przez wykonawców do robót Harmonogram robót Wraz z ofertą w tym samym opakowaniu, winny być złoŝone Oświadczenie i dokumenty dotyczące właściwości Wykonawcy wymagane w postanowieniu pkt Dowód wniesienia wadium. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niŝ pieniądz, 8

9 Wykonawca winien złoŝyć oryginał gwarancji lub poręczenia 16.5 Formularz oferty wraz ze stanowiącymi jego integralną częścią załącznikami, zostaną wypełnione przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej SIWZ., bez dokonywania w nich zmian przez Wykonawcę Oferta musi być sporządzona z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaŝności KaŜdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. JeŜeli osoba / osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści wyraźnie wskazywać uprawnienia do podpisywania oferty. Zamawiający uznaje, Ŝe pełnomocnictwo do podpisywania oferty obejmuje takŝe dokonywanie czynności wymienionych w pkt i Pełnomocnictwo to musi zostać złoŝone jako część oferty i musi być w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złoŝeniem oferty Oferta będzie napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane Oferty muszą obejmować całość zamówienia, nie dopuszcza się składania ofert częściowych Dokumenty składające się na ofertę inne niŝ pełnomocnictwo, którym mowa w pkt mogą być złoŝone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę KaŜda zawierająca jakakolwiek treść strona oferty musi być podpisana lub parafowana przez Wykonawcę KaŜda poprawka w treści oferty, a w szczególności kaŝde przerobienie, przekreślenie,uzupełnienie, nadpisanie, przesłonięcie korektorem musi być parafowane przez Wykonawcę Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. W treści oferty winna by umieszczona informacja o ilości stron Dokumenty, które dotyczą danych których Wykonawca nie moŝe ujawnić, to informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Jeśli Wykonawca nie później niŝ w terminie składania ofert zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane - naleŝy je opisać Tajne. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust Ofertę naleŝy sporządzić i złoŝyć w 1 orginale. Ofertę naleŝy umieścić w zamkniętym opakowaniu, (np. koperta) uniemoŝliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie winno być oznaczone nazwą firmy i adresem Wykonawcy, zaadresowanej do zamawiającego na adres ; Zarząd Dróg Powiatowych DzierŜoniów ul. Garbarska 2 i posiadać oznaczenie: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie Nie otwierać przed dniem godz Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem niewaŝności przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta, a opakowanie winno zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem ZMIANA Wykonawca nie moŝe wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert. 17. Opis sposobu udzielania wyjaśnień do SIWZ 17.1 Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego z pisemną prośbą o wyjaśnienie treść i SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania, pod warunkiem, Ŝe pytanie wpłynie do Zamawiającego co najmniej na 6 dni przed terminem składania ofert o którym mowa w pkt Pytania naleŝy kierować na adres: Zarząd Dróg Powiatowych DzierŜoniów ul. Garbarska W przypadku rozbieŝności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi 9

10 jako obowiązująca naleŝy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego 18. Miejsce i termin składania ofert; 18.1 Oferty naleŝy składać w siedzibie zamawiającego ( sekretariat ) Termin składania ofert upływa dnia r. do godz Otwarcie ofert dnia r o godz ( siedziba Zamawiającego) 18.4 Oferty otrzymane przez zamawiającego po w/w terminie zostaną zwrócone wykonawcom nie otwierane. 19. Opis sposobu obliczenia ceny; 19.1 Cena oferty zostanie wyliczona przez Wykonawcę na podstawie przedmiaru robót załączonego do opisu technicznego SIWZ na formularzu kosztorysu ofertowego Cena winna być wyraŝona w złotych polskich Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich (PLN) 19.4 Ceny jednostkowe i stawki określone przez Wykonawcę w ofercie nie będą zmieniane w toku realizacji przedmiotu zamówienia i nie będą podlegały waloryzacji. 20. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert; 20.1 Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie kierował się niŝej podanymi kryteriami : Lp KRYTERIUM CENA 1 Cena 100% Kryterium cena oferty 100%. Kolejne ceny będą odnoszone do najniŝszej według wzoru: [(Cn : Cb) x punkty]= Cn najniŝsza cena Cb cena badanej oferty Oceny ofert dokonywać będą członkowie Komisji przetargowej, stosując zasadę, iŝ oferta nie odrzucona, zawierająca najniŝszą cenę jest ofertą najkorzystniejszą JeŜeli nie będzie moŝna dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone Oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców którzy złoŝyli te oferty, do złoŝenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych. Wykonawcy w ofertach dodatkowych nie mogą zaoferować cen wyŝszych niŝ zaoferowane w złoŝonych ofertach Zamawiający uniewaŝni postępowanie jeŝeli wystąpi jedna z okoliczności, o których mowa w art.93 ust. 1 ustawy Pzp O uniewaŝnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia równocześnie wszystkich wykonawców, którzy: ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku uniewaŝnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert złoŝyli oferty w przypadku uniewaŝnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne JeŜeli postępowanie zostanie uniewaŝnione z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom którzy złoŝyli oferty nie podlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty W przypadku uniewaŝnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadamia o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia. 21 Otwarcie i ocena ofert Zamawiający powoła komisję przetargowa do oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w w postępowaniu oraz badania i oceny ofert 21.2 Otwarcie ofert jest jawne. 10

11 21.3 Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W trakcie otwarcia ofert odczytane zostaną : nazwa (firma) oraz adres Wykonawcy, którego oferta jest otwierana oraz informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie Na posiedzeniach niejawnych Komisja przetargowa Dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu i wykluczy kaŝdego z Wykonawców, w odniesieniu do którego stwierdzi Ŝe zachodzą przesłanki wskazane w art. 24 ust 1-4 ustawy Pzp Dokona badania i oceny ofert i odrzuci kaŝdą ofertę w przypadku stwierdzenia Ŝe zachodzą okoliczności określone w art. 89. ust 1 ustawy Pzp O odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich Wykonawców podając uzasadnienie faktyczne i prawne W toku dokonywania badania i oceny ofert Komisja przetargowa moŝe Ŝądać udzielania przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych przez nich ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym (Komisja przetargową ) a Wykonawcą negocjacji dotyczących złoŝonej oferty oraz za wyjątkiem pkt dokonywanie jakiejkolwiek zmiany w jej treści Zamawiający zastrzega sobie prawo wezwania Wykonawcy do złoŝenia w wyznaczonym terminie wyjaśnień dotyczących kalkulacji cen wybranych pozycji kosztorysu ofertowego w celu ustalenia, czy oferta nie zawiera raŝąco niskiej ceny Komisja przetargowa poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, pod warunkiem, iŝ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wyrazi zgodę na poprawienie omyłki. W przypadku nie wyraŝenia zgody oferta zostanie odrzucona. - o poprawieniu omyłek w ofercie Zamawiający niezwłocznie zawiadamia Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 22. Udzielenie zamówienia;. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy złoŝyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę ( firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania Wykonawcy, uzasadnienie wyboru oferty, przyznana punktację w kaŝdym kryterium oraz łącza punktację, b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, po upływie którego umowa moŝe zostać zawarta. 2. Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w pkt. 1 a, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń). 3. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami, jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego, ale nie wcześniej niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze oferty droga faksową (ew. poczta elektroniczną) lub 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia w inny sposób. 4. Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem w/w terminu, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie odrzucono Ŝadnej oferty i nie wykluczono Ŝadnego Wykonawcy. 5. W przypadku podmiotów występujących wspólnie, Zamawiający zgodnie z art. 23 ust. 4 ustawy PZP, moŝe Ŝądać umowy regulującej współpracę tych Wykonawców przed podpisaniem umowy. 11

12 6. Przed podpisaniem umowy przedstawiciel Wykonawcy winien przedstawić pełnomocnictwo do jej podpisania, jeŝeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów. 23. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy; 23.1 Wykonawca, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5 % ceny ryczałtowej podanej w ofercie. Zabezpieczenie moŝe być wnoszone w: Pieniądzu na rachunek w BS o/ DzierŜoniów Poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym Ŝe zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pienięŝnym Gwarancjach bankowych Gwarancjach ubezpieczeniowych Poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust 5.pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Przedsiębiorczości 23.2 W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy będzie zwrócone Wykonawcy w terminach i wysokościach jak niŝej: -70 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od dnia odbioru końcowego -30 % wysokości zabezpieczenia Zamawiający zwróci nie później niŝ w 30 dniu po upływie okresu rękojmi za wady. 24. Środki ochrony prawnej określone zostały w Prawie Zamówień Publicznych 25 Do niniejszego postępowania mają zastosowanie środki ochrony prawnej określone wart ustawy. 2. Odwołanie: 2.1 Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; b) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych wart. 27 ust Wykonawca lub uczestnik konkursu moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności Na czynności, o których mowa w pkt. 2.7 nie przysługuje odwołanie, z zastrzeŝeniem art

13 ust Terminy wnoszenia odwołań: 3.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeŝeli zostały przesłane w sposób określony wart. 27 ust. 2, albo w terminie 10 dni - jeŝeli zostały przesłane w inny sposób - w przypadku gdy wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeŝeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, takŝe wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej - jeŝeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w pkt. 1 i 2 wnosi się w przypadku zamówień, których wartość jest mniejsza nlŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 - w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin składania ofert lub termin składania wniosków W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia 3.6. Zamawiający przesyła niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopię odwołania innym Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, a jeŝeli odwołanie dotyczy treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamieszcza ją równieŝ na stronie internetowej, na której jest zamieszczone ogłoszenie o zamówieniu lub jest udostępniana specyfikacja, wzywając Wykonawców do przystąpienia do postępowania odwoławczego Wykonawca moŝe zgłosić przystąpienie do postępowania odwoławczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwołania, wskazując stronę, do której przystępuje, i interes w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystępuje. Zgłoszenie przystąpienia doręcza się Prezesowi Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, a jego kopię przesyła się Zamawiającemu oraz Wykonawcy wnoszącemu odwołanie Wykonawcy, którzy przystąpili do postępowania odwoławczego, stają się uczestnikami postępowania odwoławczego, jeŝeli mają interes w tym, aby odwołanie zostało rozstrzygnięte na korzyść jednej ze stron Zamawiający lub odwołujący moŝe zgłosić opozycję przeciw przystąpieniu innego Wykonawcy nie później niŝ do czasu otwarcia rozprawy. Izba uwzględnia opozycję, jeŝeli zgłaszający opozycję uprawdopodobni, Ŝe Wykonawca nie ma interesu w uzyskaniu rozstrzygnięcia na korzyść strony, do której przystąpił; w przeciwnym razie Izba oddala opozycję. Postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji Izba moŝe wydać na posiedzeniu niejawnym. Na postanowienie o uwzględnieniu albo oddaleniu opozycji nie przysługuje skarga Czynności uczestnika postępowania odwoławczego nie mogą pozostawać w sprzeczności z czynnościami i oświadczeniami strony, do której przystąpił, z zastrzeŝeniem zgłoszenia sprzeciwu, o którym mowa wart. 186 ust. 3, przez uczestnika, który przystąpił do postępowania po stronie zamawiającego Odwołujący oraz wykonawca wezwany zgodnie z ust. 1 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej wobec czynności zamawiającego wykonanych zgodnie z wyrokiem Izby lub sądu albo na podstawie art. 186 ust. 2 i Skarga do sadu Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczeqo przysługuje skarga do sądu W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy 13

14 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeŝeli przepisy niniejszego rozdziału nie stanowią inaczej Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. 25. Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia : nie 26. Istotne dla stron postanowienia umowy oraz ogólne warunki umowy. 1. Zamawiający przewiduje moŝliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniŝej, z uwzględnieniem podawanych warunków ich wprowadzenia Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy: a) zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, geologicznymi, archeologicznymi, w szczególności: a.1) klęski Ŝywiołowe; a.2) warunki atmosferyczne uniemoŝliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów, w szczególności: temperatury powietrza poniŝej O st. C, wiatr uniemoŝliwiający pracę maszyn budowlanych, gwałtowne opady deszczu (oberwanie chmury), gradobicie, burze z wyładowaniami atmosferycznymi; a.3) niewypały i niewybuchy; a.4) wykopaliska archeologiczne; a.5) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, głazy narzutowe itp.); a.6) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń lub nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.), b) zmiany będące następstwem działania organów administracji, w szczególności: b.l) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.; b.2) odmowa wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwoleń; c) inne przyczyny zewnętrzne niezaleŝne od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkujące niemoŝliwością prowadzenia prac, a w szczególności brak moŝliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowany awariami, remontami, przebudowami dróg dojazdowych oraz protestami mieszkańców z blokadą dróg Zmiana sposobu spełnienia świadczenia - zmiany technologiczne, w szczególności: a) niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w dokumentacji spowodowana zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń; b) pojawienie się na rynku materiałów lub urządzeń nowszej generacji pozwalających na zaoszczędzenie kosztów realizacji przedmiotu umowy lub kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; c) pojawienie się nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robót pozwalającej na zaoszczędzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztów wykonywanych prac, jak równieŝ kosztów eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy; d) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych lub materiałowych niŝ wskazane w dokumentacji, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem robót, e) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka, 14

15 głazy narzutowe itp.) skutkujące niemoŝliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych załoŝeniach technologicznych; f) odmienne od przyjętych w dokumentacji warunki terenowe, w szczególności istnienie podziemnych sieci, instalacji, urządzeń, nie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych (bunkry, fundamenty, ściany szczelne itp.) skutkujące niemoŝliwością zrealizowania przedmiotu umowy przy dotychczasowych załoŝeniach technologicznych lub materiałowych; g) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa Zmiany osobowe: a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne legitymujące się co najmniej równowaŝnymi uprawnieniami, o których mowa w ustawie Prawo budowlane; b) zmiana Podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy; c) rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w porównaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy, o ile posłuŝenie się Podwykonawcą doprowadzi do skrócenia terminu wykonania przedmiotu umowy, zmniejszenia naleŝnego Wykonawcy wynagrodzenia lub zastosowania przy wykonaniu przedmiotu umowy bardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych w porównaniu do wskazanych w SIWZ. Zmiana ta nie moŝe dotyczyć czynności, które zgodnie z SIWZ muszą być wykonane przez Wykonawcę osobiście. d) zmiany osób do nadzorowania robót Pozostałe zmiany: a) zmiana obowiązującej stawki VAT - jeśli zmiana stawki VAT będzie powodować zwiększenie kosztów wykonania umowy po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza moŝliwość zwiększenia wynagrodzenia o kwotę równą róŝnicy w kwocie podatku zapłaconego przez Wykonawcę; b) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy na skutek zmian zawartej przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie projektu lub wytycznych dotyczących realizacji projektu; c) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy - w takim przypadku wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiający zapłaci za wszystkie spełnione świadczenia oraz udokumentowane koszty, które Wykonawca poniósł w związku z wynikającymi z umowy planowanymi świadczeniami; d) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa wart KC z uwzględnieniem faktu, Ŝe za raŝącą zostanie uznana strata w wysokości, o której mowa wart. 397 ksh; e) inna niŝ wymienione "siła wyŝsza" (zdarzenie zewnętrzne, niemoŝliwe do przewidzenia i do zapobieŝenia) uniemoŝliwiające wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ i dokumentacją. 3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: a) skorzystanie z klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie na warunkach w niej określonych; b) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców); c) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów miedzy Stronami; 15

16 ROZDZIAŁ II FORMULARZ OFERTY Formularze załączników do oferty 16

17 ... /pieczęć wykonawcy/ OFERTA Do Zarządu Dróg Powiatowych w DzierŜoniowie ul. Garbarska DzierŜoniów W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlanych dotyczących zadania pn: Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie. MY NIZEJ PODPISANI działający w imieniu i na rzecz (firma) dokładny adres Wykonawcy /Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 1. SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 2. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej postanowieniami i zasadami postępowania. 3. OFERUJEMY wykonanie przedmiotu zamówienia Za cenę brutto...pln netto...pln, VATsłownie złotych brutto... zgodnie z załączonym do oferty kosztorysem ofertowym, 4. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie do 15 grudnia 2010r od dnia podpisania umowy i przekazaniu placu budowy. 5. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ do udzielenia pisemnej gwarancji jakości na okres 36 miesięcy 6. AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 7. UWAśAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, t.j. przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert. Na potwierdzenie powyŝszego wnieśliśmy wadium w wysokości....pln w formie 8. DEKLARUJEMY wniesienie zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości 5% zł w następującej formie/formach: 9. OŚWIADCZAMY, Ŝe zapoznaliśmy się z wzorem umowy i nie wnosimy Ŝadnych zastrzeŝeń do treści określonej w SIWZ i w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą ofertą, na warunkach określonych w SIWZ, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 10. OŚWIADCZAMY, iŝ za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od.do -niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 17

18 11. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania naleŝy kierowana poniŝszy adres: Zarząd Dróg Powiatowych w DzierŜoniowie ul. Garbarska 2, DzierŜoniów. 12. OFERTĘ niniejszą składamy na..stronach 13. ZAŁĄCZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną część są: 14. Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty na stronach - dnia /podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 18

19 ... /pieczęć wykonawcy/ L.p Podstawa wyceny Formularz 2.1 Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych KOSZTORYS OFERTOWY Jednostka nazwa ilość Cena jednostkowa Wartość dnia /podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 19

20 ... /pieczęć wykonawcy/ Formularz 2.2 Wykaz stawek i narzutów Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania : Budowa chodnika wraz z przykryciem rowu w ciągu drogi powiatowej nr 3005D w Gilowie. Oświadczam, Ŝe przy realizacji zamówienia dla robót nieprzewidzianych będą stosowane poniŝej podane stawki i narzuty Pozycja Wyszczególnienie czynników produkcji Jednostka Stawka jednostkowa w złotych ROBOCIZNA ( R ) r-g 2 MATERIAŁY ( M ) SPRZĘT ( S ) Koszty pośrednie ( Kp ) do R+S % 5 Zysk kalkulacyjny ( Z ) % Wypełniony przez Wykonawcę powyŝszy Wykaz będzie stanowić podstawę kalkulacji cen robót nieprzewidzianych w opisach robót w przedmiarach robót/lub kosztorysie ofertowym. Określone przez Wykonawcę w Wykazie narzuty, kosztów pośrednich i zysku nie mogą być wyŝsze od przyjętych przy kalkulacji cen w kosztorysie ofertowym. dnia /podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy/ 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8

PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 PAŃSTWOWA WYśSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE 33 100 Tarnów ul. Mickiewicza 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia poniŝej 4845000 euro na

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: GMINA SKOŁYSZYN 38-242 Skołyszyn 12 tel. /fax 13 4491062-64 e-mail: przetargi@skolyszyn.pl; gmina@skolyszyn.pl internetowa: www.bip.skolyszyn.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUKÓW ZAMÓWIENIA SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ W SANOKU 38-500 SANOK ul. 800-lecia 26 Nr postępowania:: SPZOZ/PN/08/2013 REGON 370444345 NIP 687-16-40-438 NR KRS 0000059726 Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW Nr Sprawy : 6/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN: Udzielenie kredytu długoterminowego w kwocie 4.633.200,00 zł na finansowanie zadania pn: Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY PROWADZONY W TRYBIE USTAWY Z DN. 29.01.2004 R - PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (DALEJ - USTAWA PZP) (Dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Dostawę oprogramowania antywirusowego na potrzeby Gminy Miejskiej Iława prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/1/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót budowlanych polegających na modernizacji instalacji centralnego ogrzewania wraz z kotłownią w budynku Orle Gniazdo

Bardziej szczegółowo