Fotogrametria jako alternatywna metoda modelowania obiektów 3D

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Fotogrametria jako alternatywna metoda modelowania obiektów 3D"

Transkrypt

1 ndrzej WÓJCICKI, Sławomir HERM Katedra InŜnierii Produkcji, kademia Techniczno Humanistczna w Bielsku Białej Fotogrametria jako alternatwna metoda modelowania oiektów 3D Wprowadzenie Oserwowane coraz powszechniej proces digitalizacji w zastosowaniach inŝnierskich, zmierzające do tworzenia trójwmiarowch modeli oiektów fizcznch, wkorzstują techniki skanowania 3D W efekcie, otrzmwana jest tzw Chmura punktów, reprezentująca skanowan oiekt, stanowiąca podstawę dalszej jego oróki Uzskanie właściwego modelu, jako końcowego efektu procesu digitalizacji okazuje się z róŝnch względów niełatwe, ardzo czasochłonne i kosztowne Celem artkułu jest przedstawienie fotogrametrii jako metod alternatwnej, dzięki której osiąganie podonch rezultatów równieŝ jest moŝliwe, lecz znacznie szciej i taniej rtkuł przedstawia podstawowe zagadnienia dotczące modelowanie 3D, kilka metod wznaczenia orientacji wewnętrznej oraz punktów współrzędnch zdjęć, na podstawie którch odwa się rekonstrukcja modelu oraz przegląd sprzętu i oprogramowania, stosowanch w fotogrametrii 2 Modelowanie 3D Modelowanie 3D jest procesem tworzenia i modfikacji oiektów trójwmiarowch Proces te dokonuje się za pomocą specjalizowanch programów komputerowch jak np utocd, Inventor, 3D Studio Ma, CTI, naleŝącch do grup sstemów CD plikacje te dostarczają uŝtkownikowi duŝego zestawu niezędnch narzędzi oraz zioru podstawowch modeli, które moŝna w szki sposó wkorzstać do udow oiektów 3D Oecnie wróŝnia się trz odmian modeli trójwmiarowch []: Modele krawędziowe (wire-frame), Modele powierzchniowe (surface), Modele rłowe (solid) Modele krawędziowe są ardzo uproszczonm przedstawieniem oiektów 3D włącznie za pomocą wektorów i punktów Cechuje je niejednoznaczność przedstawienia, poniewaŝ często moŝna je odmiennie interpretować Ponadto ich uŝteczność (przdatność), z uwagi na ograniczone moŝliwości wizualizacji i konieczność dalszej oróki, jest raczej niewielka [] Modele powierzchniowe tworzone mogą ć prz pomoc tzw Powierzchni elementarnch oraz swoodnch Te pierwsze opiswane są zwkle prostmi zaleŝnościami matematcznmi (funkcjami dwóch zmiennch) W drugim przpadku, opis jest ardziej złoŝon, z uwagi na konieczność jednoznacznego określenia kaŝdego punktu modelowanej powierzchni w przestrzeni Modele powierzchniowe, w zaleŝności od sposou ich definicji, mogą podlegać ardzo zaawansowanm metodom oróki graficznej (deformacja, parametrzacja, rendering, itp) [] 25

2 W zakresie modeli rłowch rozróŝnia się dwie drogi ich tworzenia []: za pomocą prmitwów ojętościowch (tzw solidów), czli prostopadłościanów, stoŝków, ścian, walców, torusów, kul, a do ich łączenia stosuje się operacje alger Boole a (suma, róŝnica, iloczn), za pomocą wcześniej zdefiniowanch oiektów 2D, poprzez ich przesuwanie wzdłuŝ dowolnej ścieŝki lu oracanie wokół wranej osi Spektrum zastosowania technik modelowania trójwmiarowego we współczesnej inŝnierii rozciąga się praktcznie na wszstkie gałęzie przemsłu Dzięki coraz doskonalszm metodom odwzorowwania oiektów przestrzennch oraz ich wizualizacji, staje się oecnie moŝliwa integracja z aplikacjami odpowiedzialnmi za zarządzanie procesami ich wtwarzania Współczesne techniki smulacji, azujące na stworzonch modelach 3D, wspomagają adania nad kinematką i dnamiką dowolnie złoŝonch układów Prowadzenie wszelkich analiz wtrzmałościowch, wtęŝeniowch, zmęczeniowch itp moŝliwe są jednie po wcześniejszm stworzeniu odpowiedniego modelu 3D Prototpowanie nowch wroów, narzędzi, stanowisk prac, linii produkcjnch, jest oecnie niemoŝliwe ez zastosowania technik modelowania przestrzennego RównieŜ, poprzez wkorzstanie modeli postaci ludzkich, wiele produktów, rozwiązań prze-strzennch (np wnętrz samochodowch), podlega optmalizacji z punktu widzenia ergonomii i ezpieczeństwa ich uŝtkowania Coraz częściej teŝ, wspomniane techniki słuŝą zupełnie innm celom: pomagają gromadzić informacje o zatkach kultur, wspomagają działania zmierzające do ich rekonstrukcji lu konserwacji, ułatwiają identfikację oraz inwentarzację dzieł sztuki, przczniają się do powstawania wirtualnch muzeów, oŝwiają świadomość posiadanego dziedzictwa kulturowego 3 Fotogrametria Fotogrametria zajmuje się odtwarzaniem kształtów, rozmiarów i wzajemnego połoŝenia oiektów fizcznch na drodze rejestracji oraz interpretacji orazów i zdjęć Jako dość oszerną dziedzinę nauki, fotogrametrię moŝna podzielić na [2,8]: jednoorazową, która zajmuje się opracowaniem fotogramów oraz dwuorazową, w wniku której otrzmwane są stereogram, topograficzną, która opracowuje map oraz nietopograficzną, która zajmuje się opracowwaniem oiektów liskiego zasięgu, naziemną, lotniczą i satelitarną, które zajmują się opracowaniem zdjęć z róŝnch wsokości Fotogrametria ma wiele zastosowań w dzisiejszej nauce i technice, a moŝliwości generowania nie tlko wirtualnch, ezskalowch map numercznch lu trójwmiarowch modeli przestrzennch sprawił, Ŝe sposo fotogrametrczne mają równieŝ zastosowania w [3,,2]: architekturze (w dokumentacji elewacji oraz rekonstrukcji zatków za pomocą modeli przestrzennch), archeologii (w dokumentacji prac odkrwczch), policji (szkie sprawdzanie lokalizacji wpadków), geologii (sporządzanie podkładów do map tematcznch uranistce (modele zagospodarowania przestrzennego miast), przemśle (kontrola geometrii wkonwanch produktów i sterowanie procesami produkcjnmi); medcnie (wkorzstwana jest do pomiaru kształtu całego ciała lu jego części) 26

3 Fotogrametria w modelowaniu 3D Modelowanie oiektów 3D często odnosi się do rekonstrukcji oiektów na podstawie fotografii ądź orazów, które idealnie oddają perspektwę oiektu Mając do dspozcji kilka zdjęć oiektu wraz z danm, dającmi moŝliwość wznaczenia połoŝenia kamer w czasie fotografowania, moŝna dokonać rekonstrukcji oiektu Polega to na przeprowadzeniu korekt zniekształcenia soczewki oiektwu, dokonania wzajemnej orientacji zdjęć, a na końcu orientacji ezwzględnej Na podstawie tch danch moŝna wznaczć połoŝenie elementów geometrcznch danego oiektu RównieŜ moŝna odtworzć oiekt na azie planów architektonicznch rzutów ortogonalnch Mając w ręku schemat ortogonalne oiektu (moŝe to ć rzut elewacji, frontowej, ocznej i tlnej), dzięki korekcie perspektwicznej moŝna usunąć zniekształcenia, po czm przeprowadzić ich orientację [] Rs Zdjęcie fragmentu Uniwerstetu Zielonogórskiego przed i po wkonaniu korekcji perspektwicznej [] Fig The photo of Zielona Góra Universit efore and after the perspective correction modification [] Fotogrametria w modelowaniu oiektów ma ścisł związek z automatczną analizą zdjęć lotniczch i stacjonarnch, a wkorzstuje się to w procesach inwentarzacji oiektów i gruntu oraz ich cfrowej analizie i rekonstrukcji [,] Ortofotografia, jako jedna z odmian fotogrametrii, równieŝ daje moŝliwość rekonstrukcji oiektów, np rekonstrukcji fasad udnków Polega ona na przetworzeniach róŝniczkowch zdjęć z rzutu środkowego na rzut ortogonaln w stosunku do płaszczzn odniesienia Przetworzenie to polega na podzieleniu orazu na elementarne fragment i przetwarzaniu kaŝdego z nich odręnie z dokładnością do jednego piksela, a następnie połączeniu ich w całość [,] Na podstawie ortofotografii danego oiektu moŝna przstąpić do jego rekonstrukcji, która odwa się na takiej samej zasadzie co odtwarzanie kształtów za pomocą schematów architektonicznch Z uwagi na konieczność przeprowadzenia korekt zniekształceń perspektwicznch, operacja ta staje się ardzo waŝna, zwłaszcza w trakcie rekonstrukcji oiektu Zakłócenia perspektwiczne znacznie utrudniają moŝliwość skutecznego pomiaru Jednak po dokonaniu operacji korekcji perspektwicznej i uzskaniu ortofotografii pomiar staje się moŝliw Często zdjęcia oiektów wkonwane są pod pewnm kątem w stosunku do oczekiwanego rzutu Im oiekt jest głęiej osadzon w ścianie, tm większe zniekształcenie jego połoŝenia Koncepcja korekcji zniekształceń polega na takiej transformacji współrzędnch orazu pierwotnego na oraz wtórn, a usunąć efekt perspektw dla wranch elementów oiektu Owa korekta perspektwiczna przeiega w następując sposó [] 27

4 28 Zakładając, Ŝe do dspozcji są czter punkt kontrolne, które dają moŝliwości zredukowania perspektw zasugerowane są następujące rozwiązania: Za pomoc wzoru rzutowania postaci: i h g f e d c a W W W gdzie: Wgh, wznaczane są współrzędne,: l h g c a l h g f e d Na tej podstawie moŝna wznaczć współrzędne po korekcji, zmieniając postać ułamkową na liniową: h g f e d h g c a Dla czterech wspomnianch punktów kontrolnch, i,, otrzmuje się postać wektorową równania: h g f e d c a Przjmując powŝsze równanie jako, naleŝ go rozwiązać sprowadzając do postaci normalnej ( ) ( ) ( ) T T T T NaleŜ równieŝ rać pod uwagę sposó interpolacji wartości koloru punktów zdjęcia (itmap) MoŜna tego dokonać na kilka sposoów [] Metodą najliŝszego sąsiada, która jest najszsza, nie wmaga wielu oliczeń lecz nie daje najlepszch wizualnie rezultatów Polega ona na tm, Ŝe wartości, są zaokrąglane, dlatego jest poieran jeden piksel i w niektórch przpadkach zostaje powielon ten sam punkt

5 Metoda dwuliniową, gdzie wartości, są uśredniane z okienka sąsiadującch z poieranm punktem 2 2 pikseli, daje to lepsz rezultat wizualn, jednak wmaga więcej oliczeń niŝ poprzednia metoda Metodą dwusześcienną, gdzie wartości, są uśredniane z okienka sąsiadującch z poieranm punktem pikseli Metoda ta daje najlepsz rezultat wnikowego orazu i z uwagi na to, iŝ wmaga wielu złoŝonch oliczeń jest metoda najwolniejszą Do oliczenia punktów współrzędnch, równieŝ często wkorzstuje się metodę DLT, która odnosi się głównie do zdjęć słaej jakości W metodzie DLT najpierw stosuje się ezpośrednią transformację liniową: B B2 B3Z B B B B Z 3 B2 B22 B23Z B B B B Z gdzie:, - współrzędne na orazie,,,z - współrzędne w przestrzennm układzie odniesienia,, - poprawki do współrzędnch orazu wnikające z łędu rejestracji, B B, B2 B2, B3 B33 - współcznniki DLT Następnie wkorzstuje się równanie kolinearności, które pozwala na wznaczenie elementów orientacji zdjęcia ez znajomości ich przliŝeń: a( ) a2( ) a3( Z Z ) ( ) ck gdzie: ( ) c k a 3 a a ( ) a32( ) a33( Z Z ) ( ) a22( ) a23( Z Z ) ( ) a ( ) a ( Z Z ),,,, Z,, - jak w poprzednim wzorze,,, c k - element orientacji wewnętrznej kamer, a a,, Z - współcznniki transformacji zdjęcia i współrzędne 33, środka rzutów Zaletą tej metod jest to, Ŝe parametr DLT zawierają w soie wpłw niektórch łędów orazu, czli nie trzea ich uwzględniać Natomiast wadą DLT jest silna korelacja międz współcznnikami elastcznością transformacji Oznacza to, Ŝe prz małej nadmierności oserwacji nawet łęd grue dają niekied rozwiązanie [5] Oecnie duŝa licza opracowań projektów fotogrametrcznch sprowadza się do wkorzstania kamer analogowch cz teŝ cfrowch Sprawia to, Ŝe sposó rekonstrukcji staje się ardzo atrakcjn i popularn dla uŝtkowników, którz zazwczaj z powodów finansowch nie mają moŝliwości zakupu sprzętu wsokiej klas RównieŜ dla zastosowań architektonicznch i archeologicznch, w którch nie konieczne jest uzskiwanie wsokiej dokładności pomiarów, sprzęt taki jest zupełnie wstarczając Jednak w związku z wkorzstaniem zwkłch aparatów, pojawia się prolem wznacze

6 nia ich parametrów, tzn orientacji wewnętrznej Oso specjalizujące się w fotogrametrii opracował kilka metod wznaczania owej orientacji, takich jak [9]: uŝcie równań rzutowania, kaliracja za pomocą wiązek promieni, kaliracja za pomocą powierzchni testowej, i inne techniki (np uŝcie punktów ziegu) Istnieje wiele prolemów związanch z wznaczeniem elementów orientacji wewnętrznej i zewnętrznej aparatów fotograficznch, jak i kamer fotogrametrcznch Jednm z nich jest łąd fotografii w odniesieniu rzutu środkowego, któr ma swoje źródło w niedoskonałości oiektwu Błęd te powodują, iŝ promienie rzutujące wchodzą pod nieco innm kątem niŝ wchodzą Nazwane są one dstorsją i wstępują w kaŝdego rodzaju aparatach i kamerach Z tego względu sprzęt fotogrametrczn wposaŝon powinien ć w wsokiej klas oiektw, a łąd dstorsji nie przekraczał 5µm Dodatkowm prolemem jest niepłaskość materiału fotograficznego redukować łęd spowodowane tm faktem, stosuje się klisze szklane PołoŜenie punktu głównego zdjęcia i stała kamer, równieŝ są elementami orientacji wewnętrznej Wznaczenie głównego zdjęcia, zwłaszcza prz zwkłch aparatach jest niemoŝliwe Ze względu na to, Ŝe oiektw wprowadza pewne zniekształcenia, konieczne jest wprowadzenie korekt zniekształceń soczewki PoniewaŜ zniekształcenia rozchodzą się radialnie, przdatna jest znajomość połoŝenia punktu głównego zdjęcia Kamer fotogrametrczne są więc udowane w taki sposó a element orientacji wewnętrznej ł stałe JeŜeli konstrukcja kamer dopuszcza ich zmienność to mogą one przjmować wrane wartości (skokowa zmienność) i powinna ć zapewniona ich powtarzalność W przpadku posiadania ortofotografii, która ma ć płaszczzną rzutującą, pojawia się prolem ustalenia jej połoŝenia Przjmując ortofotografię jako płaszczznę zdjęcia kamer, pozostaje prolem ustalenia pozcji tej kamer Odnosząc się do rekonstrukcji prz wkorzstaniu sstemów komputerowch jest to waŝne zagadnienie Krótko mówiąc rozwiązanie opiera się na wkorzstaniu punktów o znanch współrzędnch (3 punkt), które mają swoje odpowiedniki na schemacie architektonicznm 5 Przkład wkorzstania zdjęć do rekonstrukcji udnku Za przkład modelowania oiektów 3D za pomocą metod fotogrametrcznch, moŝe posłuŝć rekonstrukcja nieistniejącego Odwachu na Rnku Głównm w Krakowie Do stworzenia tego modelu posłuŝło 7 archiwalnch czarno-iałch zdjęć, które został wkonane nieznanmi kamerami fotograficznmi Zdjęcia te ł niemetrczne, o nieznanej orientacji wewnętrznej i zewnętrznej Ustalono, Ŝe fotografie wkonano z dwóch rejonów Rnku, dlatego wznaczono orientację dla pojednczch zdjęć Do tego celu wkorzstano fotopunkt pomierzone metodą geodezjną Do oliczenia przestrzennch współrzędnch punktów Odwachu uŝto metod DLT Wszstkie oliczenia ł wkonwane wg zaplanowanej kolejności Najpierw oliczono parametr dla zdjęć, w którch lokalizacja fotopunktów ła najlepsza Wznaczone punkt posłuŝł następnie jako fotopunkt dla zdjęć gorszej jakości Po wliczeniu i ustaleniu wszstkich współrzędnch odła się komputerowa wizualizacja w programie Micro-Station SE Pierwszm krokiem ło skonstruowanie modelu szkieletowego, a następnie nakładano na model tekstur ze zdjęć, które ł dorej jakości oraz takie gdzie udnek nie jest zasłonięt innmi fragmentami otoczenia [5] 25

7 Rs 2 Fotorealistczna wizualizacja Odwachu z otoczeniem Fig 2 Photorealistic visualisation of Odwach with surroundings 6 Program wspomagające modelowanie oiektów 3D Sstem fotogrametrii cfrowej PI-3 (Image Master) firm TOPCON jest uniwersalnm narzędziem fotogrametrcznm dającm moŝliwości realizacji opracowań naziemnch UmoŜliwia współpracę z tradcjnmi kamerami metrcznmi jak i niemetrcznmi aparatami cfrowmi Podstawowm składnikiem pakietu jest program do kaliracji, któr umoŝliwia szkie i samodzielne wznaczenie dokładnch parametrów geometrcznch aparatu fotograficznego Sstem ten został zaprojektowan z mślą jak największego ułatwienia i skrócenia opracowań fotogrametrcznch Kolejnm cznnikiem przśpieszającm prace jest fakt, Ŝe program umoŝliwia opracowanie zdjęć wkonwanch w duŝm zakresie kąta zieŝności, co zwalnia uŝtkownika z czasochłonnego preczjnego ustalania elementów orientacji aparatu w czasie wkonwanie zdjęć Program zawiera zaawansowan algortm wrównawcz, co pozwala na to, Ŝe wszstkie etap orientacji realizowane są w trakcie jednego procesu pomiarowego, wspomagane przez funkcje automatcznej detekcji fotopunktu JeŜeli mam do cznienia z punktami o dorej identfikacji to sstem gwarantuje wznaczenie ich współrzędnch z dokładnością do, mm prz odległości fotografowania m Sstem ten pracuje w dwóch trach oserwacji: monoskopowm, któr opart jest o zasadę dokładnego pozskiwania znaczka na tm samm punkcie na lewm i prawm zdjęciu, stereoskopowm, któr wmaga specjalnego, polarzacjnego monitora 3D wraz z okularami Sstem ten jest ogólnodostępn, a jego wmagania sprzętowe to aparat cfrow z matrcą minimum 5 mega pikseli oraz komputer osoist z procesorem Pentium 2 GHz, pamięć RM 52 MB, karta graficzna osługująca Open GL, sstem operacjn Windows (98, ME, 2, P) oraz port USB [6] 25

8 Rs 3 Tpow sprzęt wkorzstwan w fotogrametrii amatorskiej Fig 3 mateur fotogrametr tpical devices NajwaŜniejszmi cechami tego programu są: ardzo prosta osługa, współpraca z wieloma tpami kamer (aparatów) minimaln wmagan nakład prac terenowch, rak konieczności preczjnego wznaczania parametrów kamer Za pomocą PI-3 moŝna szko i ez większch prolemów tworzć modele, dokonwać ich wizualizacji, tworzć przekroje oraz ortofotomap, oliczać powierzchnie i dokonwać pomiarów odległości Rs Przkład wkorzstania oprogramowania Photomodeler Pro 6 Fig n eample of the Photomodeler Pro 6 oject design Photomodeler PRO6 to nowoczesne, profesjonalne oprogramowanie wkorzstujące fotogrametrię liskiego zasięgu Program słuŝ do wkonwania preczjnch pomiarów i modeli 3D ze zdjęć (analogowch lu cfrowch) Pakiet ten cechuje się wsoką preczją i dokładnością tworzonch modeli, prostotą osługi i szkością działania 252

9 Photomodeler jest narzędziem chętnie uŝwanm przez profesjonalistów na całm świecie, wspomagającm ich prace w ardzo wielu dziedzinach [7] 7 Podsumowanie Fotogrametria staje się oecnie jedną z częściej stosowanch metod modelowania 3D zwłaszcza w zagadnieniach dotczącch trójwmiarowej rekonstrukcji oiektów Z uwagi na to, Ŝe w dzisiejszch czasach rozwój techniki komputerowej jest na ardzo wsokim poziomie i oferuje szeroki wachlarz oprogramowania i sprzętu, to metoda ta jest stosunkowo mało skomplikowana oraz atrakcjna pod względem kosztów, które wiąŝą się z jej stosowaniem W porównaniu z modelowaniem za pomocą skanerów 3D, fotogrametria wdaje się rozwiązaniem zdecdowanie tańszm, czasowo krótszm, ale niekied nieco mniej dokładnm O ile owiem odtworzenie modelu oiektu na podstawie pozskanch chmur punktów w procesie digitalizacji przedstawia prolem o charakterze ardzo złoŝonm, dla którego nadal trwają poszukiwania efektwnch metod przetwarzania danch, o tle fotogrametria, jako dziedzina nieco starsza, posiada juŝ ich całą gamę, wpracowanch i sprawdzonch (np DLT) Nieporównwalna wręcz kosztochłonność zastosowania digitalizacji laserowej w stosunku do metod fotogrametrcznch wnika przede wszstkim z ogromnej cen samch skanerów 3D, stąd alternatwa w postaci niewielkiego zestawu na któr składa się odpowiedni aparat fotograficzn sprzęŝon z noteookiem i ogólnodostępnm oprogramowaniem do cfrowej oróki zdjęć czni ją atrakcjną i ciągle rozwijaną metodą modelowania oiektów 3D Literatura Sdor M: Wprowadzenie do CD, PWN, Warszawa 29 2 wwwgeomarpl z dnia 629r 3 wwwwrogeopl z dnia 629r Nikiel S, Kupaj M: Fotogrametria w komputerowm modelowaniu oiektów architektonicznch, Pomiar utomatka i Rootka 7-8/2 5 Tokarczk R, Brodzińska M: Fotogrametrczna rekonstrukcja Odwachu na Rnku Głównm w Krakowie na podstawie zdjęć archiwalnch, 6 wwwtpicompl z dnia 2829r 7 wwwglasspalacepl z dnia 2829r 8 Sitek Z: Fotogrametria ogólna i inŝnierjna, PPWK Wrocław 99 9 Kurczński Z, Preuss R, Podstaw fotogrametrii, Oficna Wdawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2 Bernasik J, Tokarczk : Naziemna fotogrametria inŝnierjno-przemsłowa Wdawnictwo GH Kraków 99 DoroŜński O: Fotogrametria analitczna i cfrowa Wdawnictwo Politechniki Lwowskiej, Kraków Lwów 22 2 Kolondra L: Fotogrametrczne pomiar przemsłowe i udowlane z uwzględnieniem aspektu CD/CM rchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji Vol7 Kraków

10 Streszczenie W artkule przedstawiono podstawowe zagadnienia z zakresu fotogrametrii oraz oszarów jej zastosowania Porównano modelowanie oiektów 3D prz wkorzstaniu fotogrametrii z digitalizacja laserową, zwracając uwagę na czasochłonność i koszt ou technik Dokonano przeglądu niezędnego sprzętu i oprogramowania, umoŝliwiającego skuteczne prowadzenie analiz fotogrametrcznej Przedstawiono i scharakterzowano kilka metod oróki fotogrametrcznej zdjęć oraz podano przkład praktczn Photogrammetr as an alternative method of the 3D modeling Summar This article presents the asic aspects of photogrammetr and its application areas The photogrammetrical modeling of 3D ojects were compared with laser digitization, paing attention to the time and costs of oth techniques review of hardware and software, enaling efficient analsis of photogrammetrical process was also presented 25

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli

Aerotriangulacja. 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek. 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Aerotriangulacja 1. Aerotriangulacja z niezależnych wiązek 2. Aerotriangulacja z niezależnych modeli Definicja: Cel: Kameralne zagęszczenie osnowy fotogrametrycznej + wyznaczenie elementów orientacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10

SPIS TREŚCI STRESZCZENIE...8 SUMMARY...9 I. WPROWADZENIE... 10 SPIS TREŚCI STRESZCZENIE.....8 SUMMARY.....9 I. WPROWADZENIE.... 10 II. OMÓWIENIE TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE OBSZARU BADAŃ..16 1. Fotogrametria i skanowanie laserowe jako metody inwentaryzacji zabytków......17

Bardziej szczegółowo

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006

Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 owe spojrzenie na cyfrową fotogrametrię bliskiego zasięgu Artur Malczewski TPI Sp. z o.o. Zakopane - Kościelisko, 31 maja 2006 TPI istniejemy od 1991 zatrudniamy 26 osób 5 biur: Warszawa, Wrocław, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Fotografia i videografia sferyczna do obrazowania przestrzeni i pomiarów fotogrametrycznych

Fotografia i videografia sferyczna do obrazowania przestrzeni i pomiarów fotogrametrycznych Fotografia i videografia sferyczna do obrazowania przestrzeni i pomiarów fotogrametrycznych Karol Kwiatek Katedra Gospodarki Regionalnej Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Karol.Kwiatek@uek.krakow.pl 23.05.2014

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek

Ćwiczenie 361 Badanie układu dwóch soczewek Nazwisko... Data... Wdział... Imię... Dzień tg.... Godzina... Ćwiczenie 36 Badanie układu dwóch soczewek Wznaczenie ogniskowch soczewek metodą Bessela Odległość przedmiotu od ekranu (60 cm 0 cm) l Soczewka

Bardziej szczegółowo

1 : m z = c k : W. c k. r A. r B. R B B 0 B p. Rys.1. Skala zdjęcia lotniczego.

1 : m z = c k : W. c k. r A. r B. R B B 0 B p. Rys.1. Skala zdjęcia lotniczego. adanie kartometryczności zdjęcia lotniczego stęp by skorzystać z pomiarów na zdjęciach naleŝy, zdawać sobie sprawę z ich kartometryczności. Jak wiadomo, zdjęcie wykonane kamerą fotogrametryczną jest rzutem

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK s Punkty ECTS: 6. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Teledetekcja i fotogrametria Rok akademicki: 2030/2031 Kod: DGK-1-503-s Punkty ECTS: 6 Wydział: Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska Kierunek: Geodezja i Kartografia Specjalność: -

Bardziej szczegółowo

Podstawy ortorektyfikacji

Podstawy ortorektyfikacji Fotogrametria cyfrowa sem. 8 2008/09 Podstawy ortorektyfikacji podstawowe definicje strategie ortorektyfikacji powtórne próbkowanie etapy procesu technologicznego praktyczna realizacja ortorektyfikacji

Bardziej szczegółowo

FOTOMAPA I ORTOFOTOMAPA NUMERYCZNY MODEL TERENU

FOTOMAPA I ORTOFOTOMAPA NUMERYCZNY MODEL TERENU FTMAPA I RTFTMAPA Zdjęcie lotnicze a mapa Zniekształcenia zdjęć lotniczych wpływ nachylenia zdjęcia wpływ rzeźby terenu Modele rzutu środkowego Przetwarzanie rzutowe rtorektyfikacja Terminologia Aspekty

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37

Spis treści CZĘŚĆ I POZYSKIWANIE ZDJĘĆ, OBRAZÓW I INNYCH DANYCH POCZĄTKOWYCH... 37 Spis treści Przedmowa... 11 1. Przedmiot fotogrametrii i rys historyczny jej rozwoju... 15 1.1. Definicja i przedmiot fotogrametrii... 15 1.2. Rozwój fotogrametrii na świecie... 23 1.3. Rozwój fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ INŻYNIERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (STPS i SNPS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie belek prostych i przegubowych wyznaczanie reakcji i wykresów sił przekrojowych 6

Rozwiązywanie belek prostych i przegubowych wyznaczanie reakcji i wykresów sił przekrojowych 6 ozwiązwanie beek prostch i przegubowch wznaczanie reakcji i wkresów sił przekrojowch 6 Obciążenie beki mogą stanowić sił skupione, moment skupione oraz obciążenia ciągłe q rs. 6.. s. 6. rzed przstąpieniem

Bardziej szczegółowo

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych

Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Modele (graficznej reprezentacji) danych przestrzennych postać danych przestrzennych Jest to sposób graficznej reprezentacji połoŝenia przestrzennego, kształtu oraz relacji przestrzennych obiektów SIP

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji Zwierciadła i obrazy w zwierciadłach

Scenariusz lekcji Zwierciadła i obrazy w zwierciadłach Scenariusz lekcji. Temat lekcji: Zwierciadła i obraz w zwierciadłach 2. Cele: a) Cele poznawcze: Uczeń wie: - co to jest promień świetln, - Ŝe światło rozchodzi się prostoliniowo, - na czm polega zjawisko

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

A. Wpływ deniwelacji terenu na zróŝnicowanie skali zdjęcia lotniczego (Badanie kartometryczności zdjęcia lotniczego)

A. Wpływ deniwelacji terenu na zróŝnicowanie skali zdjęcia lotniczego (Badanie kartometryczności zdjęcia lotniczego) A. pływ deniwelacji terenu na zróŝnicowanie skali zdjęcia lotniczego (Badanie kartometryczności zdjęcia lotniczego) Cel: Zapoznanie z problematyką kartometryczności zdjęcia. Opanowanie pojęć: zdjęcie ściśle

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie układu równań metodą przeciwnych współczynników

Rozwiązywanie układu równań metodą przeciwnych współczynników Rozwiązwanie układu równań metodą przeciwnch współcznników Sposob postępowania krok po kroku: I. przgotowanie równań. pozbwam się ułamków mnoŝąc kaŝd jednomian równania równań przez najmniejszą wspólną

Bardziej szczegółowo

BADANIE DOKŁADNOŚCI ODWZOROWANIA OBIEKTÓW NA PODSTAWIE STEREOPARY ZDJĘĆ TERMOGRAFICZNYCH 1)

BADANIE DOKŁADNOŚCI ODWZOROWANIA OBIEKTÓW NA PODSTAWIE STEREOPARY ZDJĘĆ TERMOGRAFICZNYCH 1) 360 Alina Wróbel Andrzej Wróbel BADANIE DOKŁADNOŚCI ODWZOROWANIA OBIEKTÓW NA PODSTAWIE STEREOPARY ZDJĘĆ TERMOGRAFICZNYCH 1) Streszczenie. Obraz termo graficzny ukazuje rozkład temperatury powierzchni obiektu.

Bardziej szczegółowo

Programowanie nieliniowe optymalizacja funkcji wielu zmiennych

Programowanie nieliniowe optymalizacja funkcji wielu zmiennych Ekonomia matematczna II Ekonomia matematczna II Prowadząc ćwiczenia Programowanie nieliniowe optmalizacja unkcji wielu zmiennch Modele programowania liniowego często okazują się niewstarczające w modelowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji

Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Podstawy fotogrametrii i teledetekcji Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Wrocław, 2013 Fotogrametria analityczna Metody pozyskiwania danych przestrzennych Plan prezentacji bezpośrednie pomiary

Bardziej szczegółowo

Często zadawane pytania PhoToPlan

Często zadawane pytania PhoToPlan Często zadawane pytania PhoToPlan PoniŜszy dokument dostarczy państwu szczegółowych informacji o moŝliwościach PhoToPlan. W razie pytań zapraszamy na naszą stronę internetową lub prosimy o kontakt z naszym

Bardziej szczegółowo

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia.

( ) σ v. Adam Bodnar: Wytrzymałość Materiałów. Analiza płaskiego stanu naprężenia. Adam Bdnar: Wtrzmałść Materiałów Analiza płaskieg stanu naprężenia 5 ANALIZA PŁASKIEGO STANU NAPRĘŻENIA 5 Naprężenia na dwlnej płaszczźnie Jak pamiętam płaski stan naprężenia w punkcie cechuje t że wektr

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE EDUKACYJNEGO OPROGRAMOWANIA DO LOTNICZEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Z PROFESJONALNYMI SYSTEMAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI

PORÓWNANIE EDUKACYJNEGO OPROGRAMOWANIA DO LOTNICZEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Z PROFESJONALNYMI SYSTEMAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI Michał Kędzierski PORÓWNANIE EDUKACYJNEGO OPROGRAMOWANIA DO LOTNICZEJ FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Z PROFESJONALNYMI SYSTEMAMI FOTOGRAMETRYCZNYMI Streszczenie. W referacie zostało porównane edukacyjne oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

Kalibracja kamery. Kalibracja kamery

Kalibracja kamery. Kalibracja kamery Cel kalibracji Celem kalibracji jest wyznaczenie parametrów określających zaleŝności między układem podstawowym a układem związanym z kamerą, które występują łącznie z transformacją perspektywy oraz parametrów

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r.

Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego. Warszawa, wrzesień 2010 r. Przykładowe opracowania fotogrametryczne uzyskane niemetrycznym aparatem cyfrowym z pokładu modelu latającego Warszawa, wrzesień 2010 r. Firma Taxus SI Sp. z o.o. otrzymała wsparcie na prace badawcze i

Bardziej szczegółowo

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN

Przemysław Kowalski Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej PAN Opracowanie systemowych rozwiązań wspomagających zabezpieczenie miejsca zdarzenia i proces wykrywczy na podstawie materiału dowodowego utrwalonego za pomocą technik skaningu laserowego oraz satelitarnych

Bardziej szczegółowo

Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS

Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS 2008-12-18 Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 3

RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 3 RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE WYKŁAD 3 Równania różniczkowe liniowe Metoda przewidwań Metoda przewidwań całkowania równania niejednorodnego ' p( x) opiera się na następującm twierdzeniu. Twierdzenie f ( x) Suma

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

UWAGI O WYKONYWANIU CYFROWYCH ORTOFOTOMAP TERENÓW ZALESIONYCH

UWAGI O WYKONYWANIU CYFROWYCH ORTOFOTOMAP TERENÓW ZALESIONYCH Adam Boroń Marta Borowiec Andrzej Wróbel UWAGI O WYKONYWANIU CYFROWYCH ORTOFOTOMAP TERENÓW ZALESIONYCH Streszczenie Ortofotomapa cyfrowa powstaje w wyniku przetworzenia pojedynczych zdjęć lotniczych w

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA

FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA Miernictwo Podstawy Fotogrametrii FOTOGRAMETRIA ANALITYCZNA I CYFROWA METODY POZYSKIWANIA DANYCH DO BUDOWY NMT I ORTOFOTOMAPY CYFROWEJ Józef Woźniak gis@pwr.wroc.pl Podstawowe pojęcia definicja fotogrametrii

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji matematyki z wykorzystaniem komputera

Scenariusz lekcji matematyki z wykorzystaniem komputera Scenariusz lekcji matematki z wkorzstaniem komputera Temat: Wpłw współcznników a i b na położenie wkresu funkcji liniowej. (Rsowanie wkresów prz użciu arkusza kalkulacjnego EXCEL.) Czas zajęć: 9 min Cele:

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII ZATOKI GDAŃSKIEJ STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU

ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII ZATOKI GDAŃSKIEJ STAN ISTNIEJĄCY I KIERUNKI ROZWOJU Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejąc kierunki rozwoju Dr Hubert KOŁODZIEJSKI 1 Prof. dr hab. Olgierd WYSZOMIRSKI 2 ORGANIZACJA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W METROPOLII

Bardziej szczegółowo

Stan naprężenia. Przykład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić siły masowe oraz obciążenie brzegu tarczy jeśli stan naprężenia wynosi:

Stan naprężenia. Przykład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić siły masowe oraz obciążenie brzegu tarczy jeśli stan naprężenia wynosi: Stan naprężenia Przkład 1: Tarcza (płaski stan naprężenia) Określić sił masowe oraz obciążenie brzegu tarcz jeśli stan naprężenia wnosi: 5 T σ. 8 Składowe sił masowch obliczam wkonując różniczkowanie zapisane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie stereogramu zdjęć na stacji cyfrowej Delta

Opracowanie stereogramu zdjęć na stacji cyfrowej Delta Uniwersytet Uniwersytet Rolniczy Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Katedra Geodezji Rolnej, Katastru

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PHOTORECT NOWE NARZĘDZIE DO STOSOWANIA FOTOGRAMETRII W ANALIZIE WYPADKÓW DROGOWYCH

PROGRAM PHOTORECT NOWE NARZĘDZIE DO STOSOWANIA FOTOGRAMETRII W ANALIZIE WYPADKÓW DROGOWYCH Regina Tokarczyk Dariusz Bułka PROGRAM PHOTORECT NOWE NARZĘDZIE DO STOSOWANIA FOTOGRAMETRII W ANALIZIE WYPADKÓW DROGOWYCH Streszczenie W artykule przytoczono najważniejsze założenia charakterystyczne dla

Bardziej szczegółowo

Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność - specyfikacja techniczna projektu

Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego. Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Projektowanie naziemnego pomiaru fotogrametrycznego Dokładność - specyfikacja techniczna projektu Aparat cyfrowy w fotogrametrii aparat musi być wyposażony w obiektyw stałoogniskowy z jednym aparatem można

Bardziej szczegółowo

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D

Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D Planowanie, realizacja i dokumentacja wzorcowego procesu digitalizacji 3D obiektów muzealnych Robert Sitnik OGX OPTOGRAPHX Instytut Mikromechaniki i Fotoniki Politechnika Warszawska Plan prezentacji 1)

Bardziej szczegółowo

Reprezentacja i analiza obszarów

Reprezentacja i analiza obszarów Cechy kształtu Topologiczne Geometryczne spójność liczba otworów liczba Eulera szkielet obwód pole powierzchni środek cięŝkości ułoŝenie przestrzenne momenty wyŝszych rzędów promienie max-min centryczność

Bardziej szczegółowo

Rzeczywistość rozszerzona: czujniki do akwizycji obrazów RGB-D. Autor: Olga Głogowska 207 505 AiR II

Rzeczywistość rozszerzona: czujniki do akwizycji obrazów RGB-D. Autor: Olga Głogowska 207 505 AiR II Rzeczywistość rozszerzona: czujniki do akwizycji obrazów RGB-D Autor: Olga Głogowska 207 505 AiR II Czujniki w robotyce coraz większego znaczenia nabierają systemy pomiarowe umożliwiające interakcję robota

Bardziej szczegółowo

Co nowego w wersji PointCloud Pro 5.0?

Co nowego w wersji PointCloud Pro 5.0? Co nowego w wersji PointCloud Pro 5.0? Najnowsza wersja PointCloud Pro 5.0, która ukazała się w 2009 roku, zawiera wiele udoskonaleń. NajwaŜniejsze z nich to m.in. kompatybilność z AutoCAD 2010 i z 64

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD STOSOWANYCH W FOTOGRAMETRII CYFROWEJ

OPRACOWANIE OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH Z WYKORZYSTANIEM METOD STOSOWANYCH W FOTOGRAMETRII CYFROWEJ Opracowanie obiektów architektonicznych... INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Nr 3/2010, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 65 74 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

Kod modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna. semestr 5. semestr zimowy (semestr zimowy / letni)

Kod modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna. semestr 5. semestr zimowy (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012 r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Fotogrametria naziemna, lotnicza i satelitarna Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGUŁA GULDINA

Młodzieżowe Uniwersytety Matematyczne. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGUŁA GULDINA Młodzieżowe Uniwerstet Matematczne Projekt współfinansowan przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu połecznego REGUŁA GULDINA dr Bronisław Pabich Rzeszów marca 1 Projekt realizowan przez Uniwerstet

Bardziej szczegółowo

WIELOCZYNNIKOWA PREDYKCJA MATEMATYCZNA CEN METALI KOLOROWYCH W KRYZYSIE ROKU 2008/9

WIELOCZYNNIKOWA PREDYKCJA MATEMATYCZNA CEN METALI KOLOROWYCH W KRYZYSIE ROKU 2008/9 Andrzej Augustnek, Jan Tadeusz Duda WIELOCZYIOWA PREDYCJA MATEMATYCZA CE METALI OLOROWYCH W RYZYSIE ROU 008/9. Wprowadzenie Świat podjął walkę z krzsem. Rząd krajów wkonują skoordnowane (lub nie) ruch

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Centralna Komisja Egzaminacjna EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 CZĘŚĆ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA MATEMATYKA ODPOWIEDZI I PROPOZYCJE OCENIANIA PRZYKŁADOWEGO ZESTAWU ZADAŃ PAŹDZIERNIK 2011 Zadania

Bardziej szczegółowo

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application

Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Zygmunt Paszotta Zakład Fotogrametrii i Teledetekcji Uniwersytet Warmińsko-Mazurski Generowanie ortofotomapy w aplikacji internetowej Orthophoto Generation in the Web Application Tworzenie ortofotmapy

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PODSTAW AUTOMATYKI

LABORATORIUM PODSTAW AUTOMATYKI LABORATORIUM PODSTAW AUTOMATYKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA 4.Wstęp - DOBÓR NASTAW REGULATORÓW opr. dr inż Krzsztof Kula Dobór nastaw regulatorów uwzględnia dnamikę obiektu jak i wmagania stawiane zamkniętemu

Bardziej szczegółowo

Skanery 3D firmy Z Corporation. 2009 Z Corporation

Skanery 3D firmy Z Corporation. 2009 Z Corporation 2009 Z Corporation Zasada działania Przylegające do powierzchni markery nakładane są w sposób losowy Kamery CCD śledzą punkty referencyjne i za pomocą triangulacji (rozłożenia powierzchni na zbiór trójkątów)

Bardziej szczegółowo

Wektory. P. F. Góra. rok akademicki

Wektory. P. F. Góra. rok akademicki Wektor P. F. Góra rok akademicki 009-0 Wektor zwiazan. Wektorem zwiazanm nazwam parę punktów. Jeżeli parę tę stanowią punkt,, wektor przez nie utworzon oznaczm. Graficznie koniec wektora oznaczam strzałką.

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Opracowanie stereogramu zdjęć naziemnych na VSD.

Temat ćwiczenia: Opracowanie stereogramu zdjęć naziemnych na VSD. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat ćwiczenia: Opracowanie stereogramu zdjęć naziemnych na VSD. Instrukcja do ćwiczeń dla

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych. Sławomir Królewicz

Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych. Sławomir Królewicz Charakterystyka danych teledetekcyjnych jako źródeł danych przestrzennych Sławomir Królewicz Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Motto. Czy to nie zabawne, że ci sami ludzie, którzy śmieją się z science fiction, słuchają prognoz pogody oraz ekonomistów? (K.

Motto. Czy to nie zabawne, że ci sami ludzie, którzy śmieją się z science fiction, słuchają prognoz pogody oraz ekonomistów? (K. Motto Cz to nie zabawne, że ci sami ludzie, którz śmieją się z science fiction, słuchają prognoz pogod oraz ekonomistów? (K. Throop III) 1 Specfika szeregów czasowch Modele szeregów czasowch są alternatwą

Bardziej szczegółowo

25. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE PIERWSZEGO RZĘDU. y +y tgx=sinx

25. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE PIERWSZEGO RZĘDU. y +y tgx=sinx 5. RÓWNANIA RÓŻNICZKOWE PIERWSZEGO RZĘDU 5.1. Pojęcia wstępne. Klasfikacja równań i rozwiązań Rozróżniam dwa zasadnicze tp równań różniczkowch: równania różniczkowe zwczajne i równania różniczkowe cząstkowe.

Bardziej szczegółowo

Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS

Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS 2008-11-25 Generowanie fotomapy i ortofotomapy ze zdjęcia lotniczego z wykorzystaniem oprogramowania ILWIS

Bardziej szczegółowo

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja

Zamiana reprezentacji wektorowej na rastrową - rasteryzacja MODEL RASTROWY Siatka kwadratów lub prostokątów stanowi elementy rastra. Piksel - pojedynczy element jest najmniejszą rozróŝnialną jednostką powierzchniową, której własności są opisane atrybutami. Model

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBRAZOWANIA STEREOSKOPOWEGO SEKWENCJI SCEN TRÓJWYMIAROWYCH

SYSTEM OBRAZOWANIA STEREOSKOPOWEGO SEKWENCJI SCEN TRÓJWYMIAROWYCH DAIUSZ ZESZOTASKI PAWEŁ STUMIŁŁO PAWEŁ PEŁCZYŃSKI BOGUSŁAW WIĘCEK ANDZEJ OENC SYSTEM OBAZOWANIA STEEOSKOPOWEGO SEKWENCJI SCEN TÓJWYMIAOWYCH Streszczenie: W prac opisano podstaw stereowizjnch metod rekonstrukcji

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej

Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY KATEDRA FIZYKOCHEMII I TECHNOLOGII POLIMERÓW LABORATORIUM Z FIZYKI Wyznaczanie ogniskowej soczewki za pomocą ławy optycznej Wstęp Jednym z najprostszych urządzeń optycznych

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO WYKORZYSTANIE GIS W SERWISIE INTERNETOWYM SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Andrzej Sasuła Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Warszawa, 30.11.2005 r. http://www.malopolska.pl to adres serwisu Internetowego

Bardziej szczegółowo

7. Metody pozyskiwania danych

7. Metody pozyskiwania danych 7. Metody pozyskiwania danych Jedną z podstawowych funkcji systemu informacji przestrzennej jest pozyskiwanie danych. Od jakości pozyskanych danych i ich kompletności będą zależały przyszłe możliwości

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl INTERFEJS JEAGER DO KOREKCJI WSKAZAŃ LICZNIKA RENAULT INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl 1 /7 strona

www.viaken.pl INTERFEJS JEAGER DO KOREKCJI WSKAZAŃ LICZNIKA RENAULT INSTRUKCJA OBSŁUGI www.viaken.pl 1 /7 strona INTERFEJS JEAGER DO KOREKCJI WSKAZAŃ LICZNIKA RENAULT INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 /7 1. BEZPIECZEŃSTWO PRACY Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia naleŝy uwaŝnie przeczytać instrukcję obsługi. 2. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI GEODEZJA I GEOINFORMATYKA

KATEDRA FOTOGRAMETRII I TELEDETEKCJI GEODEZJA I GEOINFORMATYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH - STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2010/2011 PROMOTOR TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INśYNIERSKICH Dr hab. 1. Budowa cyfrowych obrazów Zygmunt epipolarnych.

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe cząstkowe

Równania różniczkowe cząstkowe Równania różniczkowe cząstkowe Definicja: Równaniem różniczkowm cząstkowm nazwam takie równanie różniczkowe w którm wstępuje co najmniej jedna pochodna cząstkowa niewiadomej funkcji dwóch lub więcej zmiennch

Bardziej szczegółowo

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Przez 27 lat, od kiedy Jaskinia Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym została udostępniona dla masowego ruchu turystycznego, jej

Bardziej szczegółowo

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy

Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kurs fotogrametrii w zakresie modelowania rzeczywistości, tworzenia modeli 3D, numerycznego modelu terenu oraz cyfrowej true-fotomapy Kierunki i specjalności: Operowanie Bezzałogowym Statkiem Powietrznym

Bardziej szczegółowo

Geodezja Inżynierska

Geodezja Inżynierska Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Kierunek Górnictwo i Geologia Inżynierska Józef Woźniak Zakład Geodezji i Geoinformatyki Politechniki Wrocławskiej jozef.wozniak@pwr.wroc.pl gis@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA

Fotogrametria - Z. Kurczyński kod produktu: 3679 kategoria: Kategorie > WYDAWNICTWA > KSIĄŻKI > FOTOGRAMETRIA Zapraszamy do sklepu www.sklep.geoezja.pl I-NET.PL Sp.J. o. GeoSklep Olsztyn, ul. Cementowa 3/301 tel. +48 609 571 271, 89 670 11 00, 58 7 421 571 faks 89 670 11 11, 58 7421 871 e-mail sklep@geodezja.pl

Bardziej szczegółowo

Metoda pojedynczego kąta Metoda kierunkowa

Metoda pojedynczego kąta Metoda kierunkowa PodstawyGeodezji Pomiar kątów poziomych Metoda pojedynczego kąta Metoda kierunkowa mgr inŝ. Geodeta Tomasz Miszczak e-mail: tomasz@miszczak.waw.pl Metody pomiaru kątów poziomych 1. Odmiany metody kątowej:

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie ram płaskich wyznaczanie reakcji i wykresów sił przekrojowych 7

Rozwiązywanie ram płaskich wyznaczanie reakcji i wykresów sił przekrojowych 7 ozwiązwanie ram płaskich wznaczanie reakcji i wkresów sił przekrojowch 7 Obciążenie ram płaskiej, podobnie jak w przpadku beek rozdział 6, mogą stanowić sił skupione, moment skupione oraz obciążenia ciągłe

Bardziej szczegółowo

3.3. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH. Równanie liniowe z dwiema niewiadomymi. Równaniem liniowym z dwiema niewiadomymi x i y nazywamy równanie postaci

3.3. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH. Równanie liniowe z dwiema niewiadomymi. Równaniem liniowym z dwiema niewiadomymi x i y nazywamy równanie postaci .. UKŁADY RÓWNAŃ LINIOWYCH Równanie liniowe z dwiema niewiadommi Równaniem liniowm z dwiema niewiadommi i nazwam równanie postaci A B C 0, gdzie A, B, C R i A B 0 m równania z dwiema niewiadommi nazwam

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia.

Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat ćwiczenia: Zasady stereoskopowego widzenia. Zagadnienia 1. Widzenie monokularne, binokularne

Bardziej szczegółowo

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION

SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION SINGLE-IMAGE HIGH-RESOLUTION SATELLITE DATA FOR 3D INFORMATIONEXTRACTION MOŻLIWOŚCI WYDOBYCIA INFORMACJI 3D Z POJEDYNCZYCH WYSOKOROZDZIELCZYCH OBRAZÓW SATELITARNYCH J. Willneff, J. Poon, C. Fraser Przygotował:

Bardziej szczegółowo

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym

Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat: Proste pomiary na pojedynczym zdjęciu lotniczym Kartometryczność zdjęcia Zdjęcie lotnicze

Bardziej szczegółowo

14. Grupy, pierścienie i ciała.

14. Grupy, pierścienie i ciała. 4. Grup, pierścienie i ciała. Definicja : Zbiór A nazwam grupą jeśli jest wposaŝon w działanie wewnętrzne łączne, jeśli to działanie posiada element neutraln i kaŝd element zbioru A posiada element odwrotn.

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAMETRYCZNY CYFROWY SYSTEM BLISKIEGO ZASIĘGU DLA POMIARU SKRAJNI KOLEJOWEJ *

FOTOGRAMETRYCZNY CYFROWY SYSTEM BLISKIEGO ZASIĘGU DLA POMIARU SKRAJNI KOLEJOWEJ * Polskie Towarzystwo Fotogrametrii i Teledetekcji Sekcja Fotogrametrii i Teledetekcji Komitetu Geodezji PAN Komisja Geoinformatyki PAU Zakład Fotogrametrii i Informatyki Teledetekcyjnej AGH Archiwum Fotogrametrii,

Bardziej szczegółowo

Komentarz fototechnik 313[01]-01-06 Czerwiec 2009 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy:

Komentarz fototechnik 313[01]-01-06 Czerwiec 2009 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia wynikające z treści zadania i załączonej dokumentacji III. Wykaz

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA

PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ MAGISTERSKIEJ KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (STDS i SNDS) ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji * PROMOTOR TEMAT PRACY DYPLOMOWEJ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI NORMALIZACJI WARTOŚCI SKŁADOWYCH TRÓJCHROMATYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZEKSZTAŁCENIA NIELINIOWEGO

ANALIZA MOŻLIWOŚCI NORMALIZACJI WARTOŚCI SKŁADOWYCH TRÓJCHROMATYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZEKSZTAŁCENIA NIELINIOWEGO Wojciech MOĆKO Wojciech ŻAGAN ANALIZA MOŻLIWOŚCI NORMALIZACJI WARTOŚCI SKŁADOWYCH TRÓJCHROMATYCZNYCH Z WYKORZYSTANIEM PRZEKSZTAŁCENIA NIELINIOWEGO STRESZCZENIE W referacie przedstawiono koncepcję zastosowania

Bardziej szczegółowo

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES)

Geodezja i Kartografia I stopień (I stopień / II stopień) akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Geomatyka 2 Nazwa w języku angielskim Geomatics Obowiązuje od roku akademickiego 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Dane teledetekcyjne. Sławomir Królewicz

Dane teledetekcyjne. Sławomir Królewicz Dane teledetekcyjne Sławomir Królewicz Teledetekcja jako nauka Teledetekcja to dziedzina wiedzy, nauki zajmująca się badaniem właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych przedmiotów bez bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Karolina Żurek. 17 czerwiec 2010r.

Karolina Żurek. 17 czerwiec 2010r. Karolina Żurek 17 czerwiec 2010r. Skanowanie laserowe to metoda pomiaru polegająca na przenoszeniu rzeczywistego kształtu trójwymiarowego obiektu do postaci cyfrowej. Bezpośrednim produktem skanowania

Bardziej szczegółowo

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu

SYSTEM LOJALNOŚCIOWY. Opis wersji PLUS programu SYSTEM LOJALNOŚCIOWY Opis wersji PLUS programu Program Kontrahent 2.0 to system lojalnościowy przeznaczony do róŝnego rodzaju punktów sprzedaŝy, takich jak: stacje paliw, apteki, bary, restauracje, hotele,

Bardziej szczegółowo

KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO. Created by Katarzyna Gruca & Agnieszka Głowacka

KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO. Created by Katarzyna Gruca & Agnieszka Głowacka KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO SEKCJA FOTOGRAMETRII JEST TO JAK DOTĄD JEDYNE DZIECKO KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UR. ZRZESZAJĄCA OD PONAD ROKU CIEKAWSKICH STUDENTÓW PRAGNĄCYCH ROZWIJAĆ SWOJĄ

Bardziej szczegółowo

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika

Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Vivotek ST3402 Skrócona instrukcja uŝytkownika Spis treści Instalacja...3 1.1 Wymagania sprzętowe... 3 1.2 Instalacja oporgramowania... 3 Pierwsze uruchomienie...9 1.1 Zabezpieczenia programu... 9 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Model mapowania aktywności i kompetencji w projektach IKT

Model mapowania aktywności i kompetencji w projektach IKT XXI Autumn Meeting of Polish Information Processing Societ ISBN 83-9646--6 Conference Proceedings, pp.59-7 5 PIPS Model mapowania aktwności i kompetencji w projektach IKT Kazimierz Frączkowski Insttut

Bardziej szczegółowo

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych

Opracowanie narzędzi informatycznych dla przetwarzania danych stanowiących bazę wyjściową dla tworzenia map akustycznych Opracowanie zasad tworzenia programów ochrony przed hałasem mieszkańców terenów przygranicznych związanych z funkcjonowaniem duŝych przejść granicznych Opracowanie metody szacowania liczebności populacji

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala...

WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ. Arkusz... Skala... WYTYCZNE TECHNICZNE K-1.1 METRYKA MAPY ZASADNICZEJ Arkusz... Skala... WARSZAWA 1980 Warszawa, dnia 27 marca 1980 r. GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII ul. Jasna 2/4 skrytka pocztowa 145 tel. 26-42-21

Bardziej szczegółowo

Interpolacja. Układ. x exp. = y 1. = y 2. = y n

Interpolacja. Układ. x exp. = y 1. = y 2. = y n MES 07 lokaln Interpolacja. Układ Interpolacja, wprowadzenie Interpolacja: po co nam to? Ptania MES polega na wznaczaniu interesującch nas parametrów w skończonej ilości punktów. A co leż pomiędz tmi punktami?

Bardziej szczegółowo

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM

DIGITALIZACJA GEOMETRII WKŁADEK OSTRZOWYCH NA POTRZEBY SYMULACJI MES PROCESU OBRÓBKI SKRAWANIEM Dr inż. Witold HABRAT, e-mail: witekhab@prz.edu.pl Politechnika Rzeszowska, Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Dr hab. inż. Piotr NIESŁONY, prof. PO, e-mail: p.nieslony@po.opole.pl Politechnika Opolska,

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Regina Tokarczyk, mgr inż. Magdalena Brodzińska FOTOGRAMETRYCZNA REKONSTRUKCJA ODWACHU NA RYNKU W KRAKOWIE NA PODSTAWIE ZDJĘĆ ARCHIWALNYCH

Dr inż. Regina Tokarczyk, mgr inż. Magdalena Brodzińska FOTOGRAMETRYCZNA REKONSTRUKCJA ODWACHU NA RYNKU W KRAKOWIE NA PODSTAWIE ZDJĘĆ ARCHIWALNYCH Dr inż. Regina Tokarczyk, mgr inż. Magdalena Brodzińska FOTOGRAMETRYCZNA REKONSTRUKCJA ODWACHU NA RYNKU W KRAKOWIE NA PODSTAWIE ZDJĘĆ ARCHIWALNYCH PHOTOGRAMMETRIC RECONSTRUCTION OF ODWACH ON MAIN MARKET

Bardziej szczegółowo

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii.

Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii. Uniwersytet Uniwersytet Rolniczy Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Katedra Geodezji Rolnej, Katastru

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ

AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ AUTOMATYCZNA AKTUALIZACJA BAZY DANYCH O BUDYNKACH W OPARCIU O WYSOKOROZDZIELCZĄ ORTOFOTOMAPĘ SATELITARNĄ Ireneusz WYCZAŁEK Zakład Geodezji Politechnika Poznańska CEL Aktualizacja baz danych przestrzennych,

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

Ruch po równi pochyłej

Ruch po równi pochyłej Sławomir Jemielit Ruch po równi pochłej Z równi pochłej o kącie nachlenia do poziomu α zsuwa się ciało o masie m. Jakie jest przspieszenie ciała, jeśli współcznnik tarcia ciała o równię wnosi f? W jakich

Bardziej szczegółowo

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ.

Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Materiały do laboratorium Przygotowanie Nowego Wyrobu dotyczące metody elementów skończonych (MES) Opracowała: dr inŝ. Jolanta Zimmerman 1. Wprowadzenie do metody elementów skończonych Działanie rzeczywistych

Bardziej szczegółowo