Waldemar Siemiński. Wprowadzenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Waldemar Siemiński. Wprowadzenie"

Transkrypt

1 Wizualizacja trójwymiarowa w prognozowaniu zmian... Człowiek i Środowisko 35 (1-2) 2011, s Waldemar Siemiński WIZUALIZACJA TRÓJWYMIAROWA W PROGNOZOWANIU ZMIAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO I JAKO METODA WZMACNIANIA DYSKUSJI PUBLICZNEJ W PROCESIE PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO 1 Słowa kluczowe: partycypacja społeczna w planowaniu przestrzennym; dyskusja publiczna; wizualizacja 3D w prognozowaniu zmian zagospodarowania przestrzennego; wizualizacja jako pomoc w dyskusji publicznej nad stanem zagospodarowania. Wprowadzenie Przedstawione w artykule badania i ich wyniki były przedmiotem Problemu Badawczego nr 4 (PB-4) realizowanego w Instytucie Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa w okresie przez zespół w składzie: mgr Zofia Bida-Wawryniuk, mgr Edyta Godula, mgr inż. Hanna Klejnberg, mgr Łukasz D. Chabudziński (UMCS w Lublinie). Zespołem kierował dr Waldemar Siemiński. Celem badań było opracowanie metody prognozowania zmian w zagospodarowaniu przestrzennym (szczególnie dla obszarów z krajobrazem cennym kulturowo) z zastosowaniem trójwymiarowej (3D) wizualizacji tych zmian. Powinno to ułatwić orientację w przemianach zagospoda- 1 Artykuł powstał przy współpracy: Zofii Bidy-Wawryniuk, Edyty Goduli, Łukasza D. Chabudzińskiego i Hanny Klejnberg. 37

2 Waldemar Siemiński rowania szerokim grupom mieszkańców i opinii publicznej, a przede wszystkim ożywić dyskusję publiczną nad zmianami zagospodarowania przestrzennego. Metodzie opracowywanej w trakcie pracy nad problemem badawczym przyświecały dwa cele aplikacyjne: 1) określenie możliwości wykorzystania cyfrowego modelu i fotomontażu do przewidywania i oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, oraz 2) udoskonalenie wymaganych ustawowo konsultacji społecznych (ściślej dyskusji publicznej) nad zmianami zagospodarowania przestrzennego przy pomocy wspomagania dyskusji publicznych trójwymiarową wizualizacją przewidywanych zmian zagospodarowania. Opracowywana w PB-4 metoda wizualizacji powinna wzbogacić zarówno tradycyjną dyskusję publiczną (odznaczającą się jednością miejsca i czasu dyskusji), jak i szerzej dostępne dyskusje wirtualne (toczone w internecie na rozmaitych portalach i forach) nad stanem zagospodarowania przestrzennego. Za poligon badawczy obrano odznaczający się cennym kulturowo krajobrazem obszar małego miasta Kazimierz Dolny nad Wisłą. Wśród mieszkańców tego miasteczka zamierzono przeprowadzić wzbogacone wizualizacją (3D) dyskusje publiczne nad ewentualnymi zmianami zagospodarowania terenów miasta, na które wywierana jest silna presja inwestycyjna. Kazimierz Dolny, mimo że ma zaledwie 2,5 tys. mieszkańców, posiada kilka, bardzo licznie odwiedzanych portali internetowych. Mają one nie tylko bardzo wielu odwiedzających je internautów, ale i dobrą markę, będącą wyrazem uznania dla profesjonalizmu w ich prowadzeniu. Wzbogaconą wizualizacją (3D) dyskusję publiczną nad możliwymi zmianami krajobrazu kazimierskiego zamierzano przeprowadzić nie tylko w sposób tradycyjny, ale właśnie również poprzez kazimierskie portale internetowe. 1. Ramy teoretyczne Przedmiot prac badawczych w PB-4 dotyczył, w gruncie rzeczy, dwu warstw, w jakich zachodzą procesy planowania i zagospodarowania przestrzennego. Jedną z nich jest warstwa informacyjna zasób informacji potrzebny w planowaniu przestrzennym (niezbędny w procesie zagospodarowania przestrzennego i potrzebny ludziom do kontrolowania tego procesu). Drugą warstwą są zachowania (reakcje ludzi) uczestników procesu zagospodarowania, przejawiane w zetknięciu z docierającymi do nich informacjami o stanie zagospodarowania. Ta druga warstwa występowała 38

3 Wizualizacja trójwymiarowa w prognozowaniu zmian... w badaniach podczas dyskusji publicznych nad stanem zagospodarowania przestrzennego wybranych fragmentów Kazimierza Dolnego. Informowanie uważane jest za podstawowy składnik udziału społecznego w zarządzaniu sprawami publicznymi, w tym udziału społecznego w planowaniu przestrzennym (IAPP, 2000). Dobre poinformowanie daje podstawę do bardziej złożonych form uczestnictwa społecznego, np. konsultacji. W planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym posiadanie odpowiednich informacji może być niemal wymiernym dobrem, gdy chodzi np. o obrót nieruchomościami i przeznaczenie terenu (G. Szpor, 1999). Z tych powodów dostępność i zrozumiałość treści planów zagospodarowania przestrzennego jest sprawą istotną. Obecny sposób planowania ogranicza w znacznym stopniu dostępność i zrozumiałość treści planu dla odbiorców planu. Jest to spowodowane m.in. immanentnymi, nieprzezwyciężonymi dotąd cechami formy dokumentu planistycznego, w którego skład wchodzi ustawowo dwuwymiarowy rysunek planu. Z jednej strony, dzięki schematyzmowi rysunku przekazywana za jego pomocą informacja o przeznaczeniu terenu jest bez wątpienia zwięzła (Bąkowski, 2001). Jednocześnie jednak kompresja informacji przybierająca formę graficzną wymaga znajomości języka znaków i symboli, składających się na rysunek (Bąkowski, op.cit.). Mocno ograniczona znajomość języka planów wśród ich odbiorców jest jedną z przyczyn słabej kontroli społecznej nad planowaniem przestrzennym. Świadomość tego stanu rzeczy od dość dawna występuje w kręgach planistów przestrzennych. W Polsce już w latach 80-tych stwierdzano, że: Postulat wprowadzenia otwartego planowania przestrzennego jest jednym z podstawowych warunków jego nowoczesności, jak i przede wszystkim skuteczności (J. Kozłowski, 1981). Nadzieje na to, że zastosowanie technik teleinformatycznych w warsztacie planowania przestrzennego automatycznie spowoduje wzrost dostępności treści planów zagospodarowania przestrzennego okazują się płonne. Nie może tego zapewnić ani bezpośrednia transmisja informacji i dokumentów planistycznych z gminnych stron internetowych do komputerów indywidualnych odbiorców, ani nawet wspomaganie treści prezentowanych planów zagospodarowania geowizualizacją (Wong, Welch, 2004). Najprawdopodobniej w pobudzaniu zainteresowania mieszkańców treściami planów zagospodarowania przestrzennego oprócz sposobu prezentacji tych treści odgrywa rolę również czynnik, który od pewnego czasu bywa nazywany kulturą organizacyjną członków organizacji, która sporządza i powinna upowszechniać treści planów (czyli urzędników). 39

4 Waldemar Siemiński Tam gdzie urzędnicy (administracja publiczna) w poważny sposób, biorący pod uwagę interes odbiorców, informują mieszkańców, tam można się spodziewać szerszego udziału społecznego w dyskusjach nad stanem zagospodarowania przestrzennego. Taka postawa (motywacja) administracji musi znaleźć wyraz nie tylko w jej pojedynczych działaniach (np. w komputeryzacji urzędu), ale w szerszych praktykach informacyjnych czy konsultacyjnych administracji. Obecny stan powiadamiania mieszkańców przez administrację o treści dokumentów z dziedziny planowania przestrzennego należy określić jako niezadowalający. Dotyczy to nie tylko częstotliwości ukazywania się informacji pochodzących z tych dokumentów na stronach gminnych BIP, ale także jakości stosowanych w tych informacjach załączników graficznych (W. Siemiński, Z. Bida-Wawryniuk, 2009). Z kolei jakość kultury organizacyjnej administracji, przejawiająca się np. w sposobie przygotowywania przez administrację dyskusji publicznych nad planami zagospodarowania przestrzennego, jest chyba jeszcze bardziej niepokojąca. Do nagminnie stosowanych przez administrację zwyczajów przygotowywania tych dyskusji należy np. organizowanie ich w godzinach pracy mieszkańców, z dala od miejsc objętych dyskutowanym planem, bez ustanowienia bezstronnego przewodniczącego dyskusji itp. (Siemiński, 2010). Podjęta w ramach PB-4 próba zastosowania wizualizacji trójwymiarowej do wzbogacenia dyskusji publicznej nad zmianami zagospodarowania nie jest bynajmniej pierwszą próbą tego typu. Hanna Klejnberg w ramach prac w PB-4 dokonała przeglądu stanu dotychczasowych prób podejmowanych w tej dziedzinie zarówno za granicą, jak i w Polsce (H. Klejnberg, 2010). Przy pomocy wizualizacji prac nad planem rozwoju Kravlund (Dania) analizowano cztery zróżnicowane funkcje, które mogłyby stać się w przyszłości wiodącymi funkcjami tej niewielkiej, rolniczej miejscowości i jej okolicy. W projekcie zagospodarowania doliny między Nowym Dworem a Wyszogrodem, sporządzanym pod kierunkiem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego, chodziło o wzmocnienie możliwości indywidualnego oceniania planu oraz komentowania i wnoszenia propozycji jego zmian za pomocą narzędzia Geo-Discussion Panel (GDP) (H. Klejnberg, op.cit). Z kolei, w Biurze Rozwoju Gdańska przy opracowywaniu metody wyznaczania miejsc lokalizacji wysokościowców w panoramie historycznego, cennego kulturowo krajobrazu tego miasta, wyznaczono z udziałem mieszkańców lokalne punkty kontrolne. Z tych punktów Urząd Miasta przeprowadza analizy 40

5 Wizualizacja trójwymiarowa w prognozowaniu zmian... wpływu wysokościowców na krajobraz przez opracowanie wizualizacji antycypowanych zmian (op.cit.). Podsumowując swój artykuł, H. Klejnberg stwierdza, że trójwymiarowe cyfrowe modelowanie terenu było już w kilku przypadkach wykorzystane do poprawy warunków dyskusji i partycypacji społecznej. Zastosowania te nie są jeszcze powszechne, przybierają raczej formę pilotażową, badawczą. Systemy prawne państw nie wymagają przedstawiania zjawisk w sposób trójwymiarowy, a w obecnym, wstępnym stadium zaawansowania prac w tym zakresie wciąż wydaje się to odległe. Trójwymiarowe modele terenu i uzyskane na ich podstawie wizualizacje mogą jednak być użyte zarówno w planowaniu, jak i w dyskusji publicznej, jeżeli zdecydują się na to władze lokalne czy też inne podmioty odpowiedzialne za projekt. Autorzy zaznaczają, że należy liczyć się z wysokimi kosztami, choć informacje na temat konkretnych kwot przeznaczonych na poszczególne opracowania są trudno dostępne. Modele i wizualizacje dają niewątpliwie korzyści, bowiem plany stają się bardziej czytelne i zrozumiałe dla odbiorców, istnieje możliwość prowadzenia konsultacji internetowych, a praca urzędu staje się bardziej przejrzysta. Przed opracowaniem cyfrowego, trójwymiarowego modelu warto każdorazowo rozważyć adekwatność kosztów, szczegółowość i sposób wykorzystania modelu (nie musi to być wykorzystanie jedynie do dyskusji społecznej; raz opracowany model może służyć wielu celom, zwłaszcza jeżeli wyposażony jest w bazę danych GIS). Przedstawione w artykule przykłady pokazują, że poniesione koszty przyniosły korzyści w postaci zwiększonego zainteresowania i udziału społecznego. Trudno to przecenić, biorąc pod uwagę znaczenie zagospodarowania dla przyszłych pokoleń. Wartością dodaną jest rozwój umiejętności wykorzystania współczesnych technologii w dziedzinie planowania przestrzennego, a także wzrost zaufania społecznego do władz. 2. Założenia programu badawczego Opierając się na doświadczeniach dotychczasowych eksperymentów oraz projektując eksperyment przedstawiany tutaj, przyjęto w PB-4 kilka założeń. Oto one: Uzupełnienie dwuwymiarowego rysunku planu wizualizacją 3D powinno wywołać pozytywną reakcję społeczną osób biorących udział w dyskusji publicznej nad stanem zagospodarowania przestrzennego. 41

6 Waldemar Siemiński Uzupełnienie dwuwymiarowego rysunku planu miejscowego wizualizacją 3D stwarza możliwość poszerzenia kręgu dyskutantów zainteresowanych zmianami stanu zagospodarowania przestrzennego o użytkowników internetu. Przedstawienie w internecie wizualizacji (3D) zmian w zagospodarowaniu wywoła bardziej ożywione reakcje internautów niż w przypadku, gdy przez Internet udostępnia się im kopie rysunków planów miejscowych dwuwymiarowych. Poszerzenie, dzięki wizualizacji 3D, kręgów uczestników dyskusji publicznej nad zagospodarowaniem przestrzennym o internautów, stwarza nowe problemy w zakresie interaktywnego kontaktu między internetowym odbiorcą wizualizacji a jej nadawcą. Potrzebne są więc nowe instrumenty do rozwiązywania tych problemów. Stosowanie wizualizacji 3D w tradycyjnej dyskusji publicznej nad zagospodarowaniem przestrzennym (prowadzonej w danym miejscu w jednym czasie) nie zapewnia w sposób automatyczny większej frekwencji w dyskusji. Wskazuje to na ważność stosowania w przygotowywaniu dyskusji tradycyjnych sposobów ich organizowania (informowania, popularyzacji itp.). Tradycyjny typ dyskusji publicznej nad stanem zagospodarowania, wzbogacony wizualizacją 3D, może stać się dzięki wizualizacji bardziej żywy, może pozwolić na formułowanie przez dyskutantów bardziej jednoznacznych opinii niż w dyskusjach opartych jedynie na studiowaniu map/planów dwuwymiarowych. Wizualizacja 3D stwarza bardzo szerokie możliwości modelowania przestrzeni w pracach studialnych nad zagospodarowaniem przestrzennym. Stosowana jako pomoc w animowaniu dyskusji publicznych nad zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym powinna być jednak używana z ostrożnością. Przedstawiane publiczności wizualizowane warianty zagospodarowania przestrzeni powinny być dobrze uzasadnione (dlaczego przedstawia się akurat ten, a nie inny wariant zagospodarowania?). Najlepiej, gdy uzasadnieniem tym są rozwiązania przyjęte w planach miejscowych lub chociażby propozycje pojawiające się w prasie. Przedstawianie publiczności dyskutującej zbyt dużej i zbyt słabo legitymizowanej (uzasadnionej) liczby wariantów możliwego zagospodarowania raczej utrudni dyskusję publiczną, uczyni ją nadmiernie złożoną, może być przeszkodą w formułowaniu przez dyskutantów końcowych, klarownych wniosków. 42

7 Wizualizacja trójwymiarowa w prognozowaniu zmian Przebieg badań Eksperyment badawczy przebiegał według wcześniej opracowanego planu badań. W trakcie realizacji badań zamierzenia planu były na ogół dotrzymywane. Z tego powodu opis przebiegu badań może tu być przedstawiany w formie schematu planu badań. Uzupełnią go zebrane w trakcie eksperymentu badawczego spostrzeżenia odnoszące się do trudniejszych kwestii, jakie wyłoniły się (nieraz niespodziewanie) w trakcie realizacji planu badań i założeń badawczych. Przebieg badań wyglądał następująco: 1. Przygotowanie koncepcji badań i ich założeń; 2. Podsumowanie dotychczasowych doświadczeń i literatury tematu zastosowań wizualizacji (3D) do wzmacniania udziału społecznego w planowaniu przestrzennym; 3. Wizja terenowa, inwentaryzacja wysokości budynków; 4. Pozyskiwanie materiałów: mapy topograficzne w skali 1:10 000, ortofotomapy, TIN, miejscowy plan zagospodarowania Kazimierza Dolnego; 5. Opracowanie modelu ukształtowania terenu w oparciu o TIN uzyskany z Centralnego Oddziału Dokumentacji i Geodezji i o zdigitalizowane poziomice z map topograficznych redukcja błędów w modelu TIN, wynikających z odczytów wysokości terenów obszarów pokrytych wysoką i zwartą roślinnością za pomocą oprogramowania ArcGis; 6. Zwektoryzowanie budynków, pokrycia terenu (lasy, zadrzewienia i zakrzaczenia); 7. Zdigitalizowanie rysunku mpzp oraz analiza zapisów planów; 8. Opracowanie w programie ArcGis schematycznego modelu 3D ukazującego zagospodarowanie miasta (rzeźba terenu, budynki, pokrycie terenu); 9. Dyskusja z przedstawicielami społeczności lokalnej nad schematycznym modelem miasta 3D oraz wybranie z udziałem ludności obszarów cennych krajobrazowo i przyciągających inwestorów do opracowania szczegółowych modeli trójwymiarowych; 10. Wykonanie dokumentacji fotograficznej wybranych z pomocą ludności obszarów badań, ze szczególnym uwzględnieniem obiektów kubaturowych; 11. Opracowanie modeli brył budynków wraz z teksturami (elewacją) w programie SketchUp; 43

8 Waldemar Siemiński 12. Zaimportowanie budynków do modelu trójwymiarowej przestrzeni opracowanej w programie ArcGis; 13. Opracowanie przykładowych modeli budynków przyszłej zabudowy w dwóch wariantach: budynki o tradycyjnej i komercyjnie nastawionej (intensywnie wykorzystującej teren) architekturze; 14. Stworzenie wizualizacji 3D możliwych wariantów zabudowy; 15. Opracowanie kwestionariuszy ankiet skierowanych do uczestników dyskusji tradycyjnej i internetowej; 16. Przedstawienie możliwych sposobów zagospodarowania dwu wybranych podczas spotkania z mieszkańcami obszarów, połączone z dyskusją publiczną nad prezentacją; 17. Umieszczenie wizualizacji wraz z ankietą na dwóch portalach internetowych; 18. Opracowanie wyników ankiet zebranych podczas dyskusji, jak i uzyskanych za pośrednictwem portali internetowych. Tok prac badawczych skłania do sformułowania następujących spostrzeżeń dotyczących technicznych aspektów zrealizowanego przedsięwzięcia: Niedoskonałości w modelu 3D, a także zwiększenie nakładów pracy na jego opracowanie wynikało z niedostatecznych zasobów sprzętowych oraz ograniczonej wydajności i możliwości oprogramowań, w których był opracowany model, jak również z bardzo ograniczonych zasobów finansowych. Większość programów dostosowana jest do opracowania wizualizacji 3D dla poszczególnych działek. Przy sporządzaniu wizualizacji większych obszarów miasta pojawiają się już problemy z możliwościami obliczeniowymi. Skutek jest taki, że trzeba zrezygnować ze szczegółowych opracowań budynków, np. pomijać detale elewacji, wstawiać identyczne modele drzew itp. Podczas opracowania wizualizacji wyniknęły problemy z transpozycją (kompatybilnością) danych między programami. Większą szczegółowość modelu 3D można uzyskać, opracowując mniejsze obszary. W przeciwnym razie powinien być wydłużony czas opracowania wizualizacji lub powinno uczestniczyć w nim więcej osób. Kolejną kwestią jest naciąganie zdjęć na bryły budynków. Zdjęcia budynków powinny być wykonywane w okresie, kiedy na drzewach nie ma liści, ale nie w zimie. Najlepszym okresem jest późna jesień. Słońce nie jest wtedy tak ostre, a kolory otoczenia sprawiają, że budynki wyglądają bardziej wyraziście. 44

9 Wizualizacja trójwymiarowa w prognozowaniu zmian... W wizualizacji powinny być uwzględnione także inne elementy infrastruktury i zabudowy, takie jak: płoty, słupy, wieże przekaźnikowe i inne. Wykorzystanie lasera naziemnego do skanowania brył budynków pozwoliłoby na najlepsze odtworzenie ich rzeczywistego kształtu. W pracach terenowych wykorzystanie dalmierzy laserowych byłoby bardzo użyteczne. Użyte w eksperymencie połączenie ArcGis + SketchUp jest obecnie dobrym rozwiązaniem. Nie jest może optymalne, ale pozwoliło na zrealizowanie podstawowych zadań, jakie były założone. Trudno o lepsze rozwiązania i programy, które pozwoliłyby na osiągnięcie takiego efektu przy tak małych nakładach. Większym problemem są dane potrzebne do tworzenia wizualizacji. Wykorzystano dane z map topograficznych i numerycznego modelu terenu (NMT), kupionych w CODGiK. Oba te produkty nie są wystarczające do rzeczywistego odtworzenia rzeźby terenu, a ta z kolei jest podstawowym elementem, na którym bazuje się w czasie całej wizualizacji. Najlepszym rozwiązaniem byłby zakup danych pozyskanych techniką LIDAR, o wielkości komórki 0,25 m 2. Obecnie CODGiK ogłosił przetarg na skanowanie techniką LIDAR 2/3 obszaru Polski; tak więc niedługo prawdopodobnie będą one dostępne dla szerszego grona odbiorców. Działania podjęte w eksperymencie w celu realizacji założeń o charakterze społecznym (wykorzystanie wizualizacji 3D do animowania dyskusji publicznych nad zmianami w zagospodarowaniu przestrzennym) pozwalają na sformułowanie dalszych spostrzeżeń. Podstawą ich formułowania jest analiza przebiegu dyskusji publicznych wywołanych w ramach eksperymentu: dwu dyskusji typu tradycyjnego (30.IV uczestników i 21. XII uczestników), oraz ankiety wypełnionej przez uczestników drugiej dyskusji (16 ankiet). Podstawą tych spostrzeżeń jest również analiza dyskusji wywołanej prezentacją naszej wizualizacji na dwu kazimierskich portalach internetowych (844 odwiedzin; 28 głosów w dyskusji na początek marca 2011 r.). Skład i liczba dyskutantów Wśród uczestników dwu dyskusji tradycyjnego typu przeważali uczestnicy legitymujący się wykształceniem wyższym (wśród 16 osób wypełniających ankietę w trakcie drugiej dyskusji 9 miało wykształcenie wyższe). Jeszcze raz potwierdzałoby to tezę, że posiadacze wyższego 45

10 Waldemar Siemiński statusu społecznego są bardziej aktywni na forum publicznym (w tym w dyskusjach publicznych) niż ludzie legitymujący się wykształceniem niższym. Na organizatorów ogólnodostępnych dyskusji publicznych nakłada to trudne obowiązki w dziedzinie przygotowania i popularyzacji dyskusji. Niestety, w Kazimierzu nie udało im się sprostać. Zapowiedź prezentowania w trakcie dyskusji wizualizacji 3D nie ma, sama w sobie, siły atutu przyciągającego do udziału w dyskusji ludzi mniej społecznie aktywnych. Składu społecznego dyskutantów dyskutujących na portalach internetowych nie udało się ustalić. Przydatność wizualizacji Uczestnicy organizowanych w eksperymencie dyskusji publicznych tradycyjnych pozytywnie ocenili zastosowanie wizualizacji 3D w dyskusji. Na pytanie, czy taka forma prezentacji zmian w zagospodarowaniu jest przydatna, na 16 ankietowanych 13 osób odpowiedziało pozytywnie Rys. 1. Kwaskowa Góra w Kazimierzu Dolnym wariant ewentulanego zagospodarowania o dużej intensywności i masywności zabudowy (z inwestycją basenu pływackiego i kompleksu konferencyjno-hotelowego) 46

11 Wizualizacja trójwymiarowa w prognozowaniu zmian... Rys. 2. Kwaskowa Góra w Kazimierzu Dolnym widok obrazujący ewentualną inwestycję basenu i centrum z drugiej strony, poprzez panoramę obecnego stanu krajobrazu Kwaskowej Góry. (2 osoby nie zauważyły przydatności wizualizacji 3D; 1 osoba nie miała zdania). W trakcie dwóch dyskusji tradycyjnych wielu uczestników wskazywało na różne walory stosowania wizualizacji 3D. Burmistrz (G.D.) zauważył, że modele szczegółowe w 3 wymiarach mogłyby być cenne do opracowania planu miejscowego. Pracownik muzeum przyrodniczego (A.P.) zauważył, że kartografia pierwotnie wyszła od przedstawiania obrazkowego, później przedstawiano mapy dwuwymiarowe, co jest czytelne tylko dla specjalistów, w dzisiejszej zaś dobie cywilizacji obrazkowej projekt zaprezentowany przez zespół badawczy będzie dobrze odbierany, historia zatoczyła więc koło. Inni dyskutanci podkreślali, że dzięki wizualizacji łatwiej mogli pojąć i objąć skalę proponowanych dla prezentowanych obszarów inwestycji (basen pływacki w rejonie Kwaskowej Góry), bez czego wcześniejsza dyskusja publiczna na temat tej inwestycji była ułomna. Podkreślano też zaletę zestawienia obok siebie wizualizacji różnych wariantów zagospodarowania i możliwości ich porównywania. 47

12 Waldemar Siemiński Tylko jeden dyskutant określił wizualizację jako mylącą (nie uzasadniając swego stanowiska). Chociaż wizualizację prawie wszyscy dyskutanci uznali za przydatną, to jej zdolność do pomocy w wyobrażaniu sobie przez widzów (dyskutantów) przyszłości wizualizowanych obszarów oceniano bardziej wstrzemięźliwie. Pięć na szesnaście osób wypełniających ankietę stwierdziło, że po obejrzeniu wizualizacji nie może sobie wyobrazić możliwych wariantów przyszłości prezentowanych obszarów. Proponowane zastosowania wizualizacji Oglądane przez dyskutantów wizualizacje nasunęły im propozycje wizualizowania zagadnień nie objętych celami eksperymentu. Podkreślano, że wizualizacja to dobre narzędzie do studiów profesjonalnych. Wysuwano propozycje użycia prezentowanej metody do promocji miasta, do zachęcenia inwestorów, aby zainteresowali się terenami leżącymi poza Kazimierzem (na jego obrzeżach) oraz do studiów historycznych ( cenna byłaby wizualizacja Kazimierza z okresu około I wojny światowej i porównanie jej ze stanem istniejącym, porównanie kolorystyki historycznej i obecnej). Postulaty dyskutantów w sprawie doskonalenia sposobu wizualizacji jako pomocy w dyskusji W trakcie dyskusji padło szereg postulatów udoskonalenia prezentowanych wizualizacji: a) Uczestnicy dyskusji w Internecie prosili, aby dokładniej opisywać (tekstowo) wizualizowane wersje zagospodarowania, przedstawione z objaśniającym wstępem, ale potem tylko obrazowo, b) Szereg dyskutantów upominało się o wizualizacje nie tylko z lotu ptaka (prezentowane), ale także z perspektywy pieszego człowieka chodzącego po ziemi. c) Ponieważ wizualizacje prezentowane w Kazimierzu dotyczyły krajobrazu cennego kulturowo, szereg uwag dyskutantów odnosiło się do specyfiki kazimierskiego krajobrazu. Tak więc postulowano, aby pokazywać obszary na styku z sąsiednimi obszarami, ponieważ Kazimierz jest zespołem wnętrz dolin. Przedstawianie brył budynków jako prostopadłościanów jest dla Kazimierza niewłaściwe. Ważne są tu niuanse, np. geometria dachów. Przedstawiając wizualizacje obszarów cennych krajobrazowo z intencją obrony ich przed zbytnią presją inwestycyjną, warto rozważyć, czy nie przedstawiać też (wizualizować) obszarów poza 48

13 Wizualizacja trójwymiarowa w prognozowaniu zmian... miastem (na jego przedpolu ), aby ukazać ich walory ewentualnym przyszłym inwestorom. d) W trakcie dyskusji nad prezentowanymi wizualizacjami temperaturę dyskusji bardzo podniosła prezentacja wizualizacji skrajnego wariantu zabudowy jednego z obszarów miasta. Skrajność tego wariantu polegała na tym, że dyskutantom przedstawiono wizualizację bardzo dużego stopnia zainwestowania obszaru cennego krajobrazowo. Ze strony dyskutantów padały pytania, czy tak można wizualizować, czy ta wersja jest zgodna z planem miejscowym itp. Kłopot polegał na tym, że plan miejscowy określał funkcje prezentowanego obszaru tylko ogólnie i wymagał dalszych uściśleń. Wniosek z tej części dyskusji jest taki, że należy poddawać pod publiczną dyskusję tylko wizualizacje sposobów zagospodarowania wyraźnie legitymizowane zapisami planów zagospodarowania przestrzennego, studiami krajobrazowymi wskazanych autorów czy, chociażby, nawet propozycjami wysuwanymi w prasie. Należy raczej unikać sytuacji projektowania wariantów zagospodarowania przez samych twórców wizualizacji 3D. Prezentacja wizualizacji i dyskusja w Internecie Prezentację wizualizacji możliwych sposobów zagospodarowania przestrzennego w internecie ograniczono do przedstawienia wariantów zagospodarowania jednego tylko fragmentu Kazimierza Dolnego rejonu Kwaskowej Góry. W poprzedzającej prezentację w Internecie dyskusji tradycyjnej jej uczestnicy najwyżej ocenili wizualizacje Kwaskowej Góry zarówno pod kątem wykonania technicznego, jak i ze względu na duży stopień konkretyzacji zamierzeń inwestycyjnych w stosunku do tego rejonu (budowa pływalni i centrum konferencyjno-hotelowego). Prezentacja ta miała w Internecie łącznie 844 wyświetleń/odwiedzin. Na tę liczbę składało się: 432 odwiedzin pierwszego wariantu zagospodarowania rejonu, 196 wyświetleń drugiego wariantu zagospodarowania rejonu, 216 wyświetleń trzeciego wariantu zagospodarowania Kwaskowej Góry. Wizualizacje trzech wariantów zagospodarowania dostępne były na You Tube. Ze względu na ograniczoną pojemność nie mogły ich przedstawić bezpośrednio u siebie kazimierskie portale internetowe. Komentarze do oglądanych na You Tube wizualizacji zamieszczał tylko jeden portal kazimierski. Komentarzy tych (bardziej lub mniej związanych z tematem) było

14 Waldemar Siemiński Na podstawie zestawienia wyżej podanej sekwencji liczb można wyobrazić sobie drogę internauty oglądającego nasze wizualizacje. Po obejrzeniu pierwszej wizualizacji do oglądania dwóch następnych wariantów zagospodarowania Kwaskowej Góry przystępowała już tylko połowa internautów. Z nich tylko 1/6 decydowała się zabrać głos w dyskusji internetowej. Relacje (proporcje) pomiędzy tymi liczebnościami internautów skłaniają do zastanowienia. Wydaje się, że potrzebne są w dyskusji internetowej bodźce ją animujące. Ich użycie byłoby najbardziej pożądane w dwu momentach procesu stykania się internautów z wizualizacjami wariantów zagospodarowania: tuż po obejrzeniu wizualizacji pierwszego wariantu oraz na końcu oglądania, gdy internauta zastanawia się, czy warto wyrazić swoją opinię na forum internetowym. 4. Wnioski końcowe Eksperyment zweryfikował, na ogół pozytywnie, przyjęte na jego początku założenia badawcze. Jego przeprowadzenie pozwoliło jednakże dostrzec związane z niemalże każdym przyjętym założeniem komplikacje i nowe problemy, które trudno było przewidzieć na początku badań. Ponieważ eksperyment prowadzony był w małej skali (na małej próbie ) oraz z wyżej wymienionego względu pojawienia się dodatkowych nowych problemów wymagających rozpoznania, badania nad stosowaniem wizualizacji 3D do wzbogacania dyskusji publicznych nad stanem zagospodarowania przestrzennego należy kontynuować. Uzupełnianie trójwymiarową wizualizacją 3D dyskusji publicznej nad stanem zagospodarowania jest pozytywnie oceniane przez uczestników dyskusji. Innowacja ta jest traktowana jako pożyteczna przez zdecydowaną większość dyskutantów. Mimo to nie wszystkie cele eksperymentu zostały osiągnięte w równym stopniu. Jednym z celów była pomoc w wyobrażaniu sobie przez dyskutantów możliwych przyszłych stanów zagospodarowania. Ten cel opracowane wizualizacje spełniły w stosunku do mniejszej liczby osób niż np. cel polegający na pomocy w lepszym rozpoznawaniu przez dyskutantów zagospodarowania analizowanego obszaru (realizację tego celu pozytywnie ocenili wszyscy dyskutanci). Stosowanie wizualizacji 3D zarówno do wzbogacania (animowania) dyskusji publicznych typu tradycyjnego, jak i internetowych nie gwa- 50

15 Wizualizacja trójwymiarowa w prognozowaniu zmian... rantuje ich sukcesu. Dla pomyślnego przebiegu tych dyskusji oprócz stosowania wizualizacji należy stosować cały szereg innych działań. W przypadku dyskusji internetowych potrzebne są dokładne objaśnienia tekstowe przedstawianych wizualizacji, wkraczanie moderatora w dość chaotyczną wymianę opinii internautów oraz pobudzanie uczestniczenia internautów w tych momentach, kiedy ono wyraźnie słabnie. Ze spostrzeżeń z przebiegu eksperymentu zamieszczonych w tekście artykułu wynika sporo wskazań dla technicznych uwarunkowań wykonywania dobrych wizualizacji zagospodarowania przestrzennego, jak i skutecznego stosowania wizualizacji w dyskusji publicznej nad stanem zagospodarowania przestrzennego. Jedno z tych wskazań warto przypomnieć jeszcze raz we wnioskach. Sprowadza się ono do tego, że przygotowując wizualizację wariantów zagospodarowania przestrzennego twórcy wizualizacji odgrywają jedynie rolę pomocniczą nie projektują wariantów zagospodarowania, lecz jedynie obrazują te warianty, które już pojawiły się w polu publicznej uwagi. Postulat interaktywności w konsultacjach i dyskusjach publicznych wymaga przedstawienia tych wyników uczestnikom dyskusji. Przebieg dyskusji publicznej nad wariantami zagospodarowania rejonu Kwaskowej Góry w Kazimierzu Dolnym pozwala na takie zwrotne działanie ze strony ekipy przeprowadzającej eksperyment. Dyskusja nad wizualizacjami wariantów zagospodarowania drugiego kazimierskiego obszaru (Kamieniołomy) wykazała, że zagospodarowanie tego obszaru budzi znacznie większe emocje społeczne niż zagospodarowanie Kwaskowej Góry może dlatego, że nie istnieją jeszcze dostatecznie przemyślane i sprecyzowane propozycje docelowego stanu tego obszaru. W tej sytuacji zespół badawczy, nie chcąc na własną rękę projektować, postanowił nie prezentować na forum internetowym wizualizacji możliwych wariantów zagospodarowania przestrzennego tego obszaru miasta. BIBLIOGRAFIA International Association Public Participation (IAPP); Okrągły Stół Polsko-Kanadyjski, podręcznik, Warszawa 2001 Grażyna Szpor: Informacja o zagospodarowaniu przestrzennym. Zagadnienia administracyjne; Katowice

16 Waldemar Siemiński Tomasz Bąkowski: Graficzne elementy planu w świetle prawa do informacji o miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, Samorząd Terytorialny nr 9/2001 Jerzy Kozłowski: Wypowiedź/głos w dyskusji redakcyjnej nt. Możliwości współdziałania społeczeństwa w procesie planowania przestrzennego ; Człowiek i Środowisko, nr 5/1981, IKŚ, Warszawa W. Wong, E. Welch: Does E-Goverment Promate Accountability? A Comparative Analysis of Website Openneness and Government Accountability, Governance, Vol.17; No 2; 2004 Waldemar Siemiński, Zofia Bida-Wawryniuk: Dostęp mieszkańców województwa mazowieckiego do informacji o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Człowiek i Środowisko, nr 1-2/2009, IGPiM, Warszawa Waldemar Siemiński: Dyskusja publiczna w planowaniu przestrzennym, Człowiek i Środowisko, nr 3-4/2010, IGPiM, Warszawa Hanna Klejnberg: Zastosowanie trójwymiarowych wizualizacji planów zagospodarowania przestrzennego w konsultacjach społecznych, Człowiek i Środowisko, nr 1-2/2010, IGPiM, Warszawa Adres Autora: dr Waldemar Siemiński Instytut Gospodarki Przestrzennej i Mieszkalnictwa Warszawa, ul. Targowa 45 Application of 3D visualisation to forecast changes in land use and as a method of stimulating public discussion in the process of spatial planning Abstract This article describes the procedure and results of an experiment involving the use of 3D visualisation to forecast changes in land use, and to help enrich the public discussion (required by law) about these changes. The experiment covered possible changes in two areas of Kazimierz Dolny landscape which is extremely valuable from the cultural perspective. Visualisation of two options of changes in land use for these areas was presented and tested during two types of public discussions traditional (held in one space and time) and on-line. 52

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH

PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH PLANY DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ DLA GMIN W ZAKRESIE TWORZENIA ZBIORÓW DANYCH PRZESTRZENNYCH Aneta Staniewska Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Plan

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analizę wykonalności dla wskaźnika dostępności obszarów pod zabudowę wykonamy zgodnie z przedstawionym schematem postępowania rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak

Biuro Urbanistyczne arch. Maria Czerniak Wójt Gminy Gronowo Elbląskie STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMU SŁUŻY STUDIUM? jest wyrazem poglądów ipostanowień związanych z rozwojem gminy, w tym poglądów władz

Bardziej szczegółowo

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania

Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie gminy kompetencje i zastosowania Geograficzny System Informacji (GIS, SIP) w urzędzie kompetencje i zastosowania Zadania gmin zostały wyodrębnione na podstawie zapisów wybranych ustaw: Ustawa Ustawa o samorządzie gminnym z dn. 8 marca

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji Projektu BW

Stan realizacji Projektu BW Stan realizacji Projektu BW Krzysztof Mączewski Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Firmowe media społecznościowe dla pracowników

Firmowe media społecznościowe dla pracowników Firmowe media społecznościowe dla pracowników Raport z badania Maciej Dymalski, Szymon Góralski Wrocław, 2012 ul. Więzienna 21c/8, 50-118 Wrocław, tel. 71 343 70 15, fax: 71 343 70 13, e-mail: biuro@rrcc.pl,

Bardziej szczegółowo

Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska

Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska Koncepcja zintegrowanego systemu monitoringu zagospodarowania przestrzennego na poziomie regionalnym ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Aglomeracji Opolskiej Opole, 11 grudnia 2012 Edyta Wenzel-Borkowska

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania.

Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Prawo geodezyjne i kartograficzne główne problemy do rozwiązania. Witold Radzio zastępca dyrektora Biura Geodety Województwa Mazowieckiego w Warszawie Doradca Głównego Geodety Kraju Pogorzelica, 23-25

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu prowadzenia konsultacji, założeń projektów i aktów normatywnych, zasad realizacji innych przedsięwzięć przez Gminę Frampol w projekcie pt.:

Bardziej szczegółowo

Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń - Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu

Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń - Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu Aleksander Sobota, Grzegorz Karoń - Śląski Klaster Transportu Miejskiego Centrum Rozwoju Transportu Systemy ITS w gminach województwa śląskiego analiza badań ankietowych Wstęp Działający w województwie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE I ANALIZY PRAWNE

INFORMACJE I ANALIZY PRAWNE INFORMACJE I ANALIZY PRAWNE dotyczące regulacji planistycznych odnoszących się do lokalizacji hipermarketów, wykonane dla potrzeb przygotowania odpowiedzi na wnioski Nr 16/2004 i 17/2004 Komisji Planowania

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu wzajemnego informowania się JST i NGO o planach, zamierzeniach, kierunkach działań przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie!

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole. Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020

Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole. Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Zmiany społeczne i gospodarcze

Bardziej szczegółowo

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca

Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Gminy Łęczyca Prosimy o wyjaśnienie następujących kwestii związanych z ZAŁĄCZNIK NR 2 DO OGŁOSZENIA nr WND-RPLD.04.02.00-00-007/12-00 W Opisie Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta studia pierwszego stopnia ogólnoakademicki licencjat 1.

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Najczęściej zadawane pytania

Najczęściej zadawane pytania Najczęściej zadawane pytania dotyczące konkursu nr POWR.02.19.00-IZ.00-00-004/15 Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH

KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO NARZĘDZIE PRACY NAUCZYCIELA FIZYKI SPRAWOZDANIE Z BADAŃ WŁASNYCH Artur Bartoszewski Katedra Informatyki Politechnika Radomska Magdalena Gawor IX Liceum Ogólnokształcące przy Zespole Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica w Radomiu KOMPUTEROWE MEDIA DYDAKTYCZNE JAKO

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych

Efekty kształcenia na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów kształcenia w obszarze nauk społecznych Efekty na studiach I stopnia dla kierunku Finanse i Rachunkowość i ich odniesienie do efektów w obszarze nauk Objaśnienie oznaczeń w symbolach: S obszar w zakresie nauk 1 studia pierwszego stopnia A profil

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE

KSZTAŁCENIE KARTOGRAFÓW NA STUDIACH UNIWERSYTECKICH A ZAWODOWE UPRAWNIENIA KARTOGRAFICZNE Krzysztof Kałamucki UMCS w Lublinie, Zakład Kartografii i Geomatyki Jolanta Korycka-Skorupa Uniwersytet Warszawski, Katedra Kartografii Waldemar Spallek Uniwersytet Wrocławski, Zakład Geoinformatyki i

Bardziej szczegółowo

Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020

Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Urząd Miasta Opola Rynek Ratusz 45-015 Opole Proces uspołecznienia Strategii rozwoju Opola w latach 2012-2020 Warszawa 25 lutego 2014r. HISTORIA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W OPOLU Prace nad Strategią rozwoju

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 5 lutego 2015r.

UCHWAŁA Nr IV/22/15 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 5 lutego 2015r. UCHWAŁA Nr IV/22/15 RADY GMINY STARE BABICE z dnia 5 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na różnych obszarach gminy Stare Babice Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego

Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Analiza doświadczeń i perspektyw współpracy transgranicznej samorządów lokalnych pogranicza polsko-słowackiego Proces budowania wspólnej strategii cechowało partnerskie podejście. W prace nad strategią

Bardziej szczegółowo

Emapa GeoMarketing. Opis produktu

Emapa GeoMarketing. Opis produktu Emapa GeoMarketing Opis produktu Spis treści: 1. Opis produktu... 3 1.1 Korzyści związane z posiadaniem aplikacji... 3 2. Zastosowania... 3 3. Moduły funkcjonalne... 4 4. Zasoby mapowe... 5 5. Przykładowe

Bardziej szczegółowo

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 Raport z monitoringu opracowania i wdrażania standardu realizacji zadań publicznych z wykorzystaniem form finansowych przez Gminę Frampol w projekcie pt.: Współpracujemy profesjonalnie! współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r.

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/383/17 Rady Miejskiej w Wyszkowie z dnia 18 maja 2017 r. 1. Wstęp Niniejsze uzasadnienie dotyczy rozwiązań przyjętych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji

Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Propozycje wykorzystania zdjęć panoramicznych w GIS i geodezji Michał Bednarczyk Renata Pelc-Mieczkowska UWM Olsztyn XXIV DOROCZNA KONFERENCJA PTIP ROZWÓJ METOD I TECHNOLOGII GEOPRZESTRZENNYCH Wstęp Technika

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Paweł Konieczny Misją Fundacji jest działanie na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością.

POLITYKA JAKOŚCI. Polityka jakości to formalna i ogólna deklaracja firmy, jak zamierza traktować sprawy zarządzania jakością. POLITYKA JAKOŚCI Polityka jakości jest zestawem nadrzędnych celów, zamiarów oraz orientacji organizacji na jakość. Stanowi ona dowód na to, że przedsiębiorca wie, czego chce i kieruje swoim przedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 64 5546 Poz. 401 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ NAD ATRAKCYJNOŚCIĄ ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZY ZASTOSOWANIU TABLICY INTERAKTYWNEJ

WYNIKI BADAŃ NAD ATRAKCYJNOŚCIĄ ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZY ZASTOSOWANIU TABLICY INTERAKTYWNEJ 73 WYNIKI BADAŃ NAD ATRAKCYJNOŚCIĄ ZAJĘĆ PROWADZONYCH PRZY ZASTOSOWANIU TABLICY INTERAKTYWNEJ Małgorzata Nodzyńska Zakład Dydaktyki Chemii, Instytut Biologii, Akademia Pedagogiczna im. KEN, Kraków słowa

Bardziej szczegółowo

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej

Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu. jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Tworzenie baz wiedzy o Mazowszu jako elementów krajowej infrastruktury informacji przestrzennej Witold Radzio Z-ca dyrektora BGWM w Warszawie Konferencja w ramach projektu Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata

Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na lata Raport z badania opinii mieszkańców Miasta Radymno opracowany na potrzeby Strategii Rozwoju Miasta Radymno na Luty 2015 Spis treści Wstęp... 2 1. Ankieta uwarunkowań, potrzeb i kierunków rozwoju Miasta

Bardziej szczegółowo

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne

Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Prawne, organizacyjne i techniczne aspekty budowy IIP w temacie zagospodarowanie przestrzenne Magdalena Zagrzejewska Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Przestrzennej w Ministerstwie Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014

Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku. Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Załącznik do Uchwały Nr 651/XLIV/09 Rady Miasta Płocka z dnia 29 grudnia 2009 roku Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasta Płocka na lata 2010-2014 Płock, grudzień 2009 Działy opracowania: I. Wprowadzenie.

Bardziej szczegółowo

Raport podsumowujący konsultacje i ankietyzację interesariuszy projektu Polska3D+ Główny Urząd Geodezji i Kartografii

Raport podsumowujący konsultacje i ankietyzację interesariuszy projektu Polska3D+ Główny Urząd Geodezji i Kartografii Raport podsumowujący konsultacje i ankietyzację interesariuszy projektu Polska3D+ Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, wrzesień 2015 Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotowując się do uruchomienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r.

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, r. Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy T. Mateckiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 15.09.2016 r. Zespół projektowy: Katarzyna Derda projektant prowadzący Hanna

Bardziej szczegółowo

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08

Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Wojciech Żurowski MGGP AERO ZDJĘCIA LOTNICZE I SKANING LASEROWY ZASTOSOWANIA W SAMORZĄDACH 2015-10-08 Informacja przestrzenna z pułapu lotniczego 2 Historia firmy Zakup skanera fotogrametrycznego i uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ZAGÓRÓW OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH I PROGRAM ICH SPORZĄDZANIA

ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ZAGÓRÓW OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH I PROGRAM ICH SPORZĄDZANIA Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/290/2014 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 października 2014 r. ANALIZA ZMIAN W ZAGOSPODAROWANIU PRZESTRZENNYM GMINY ZAGÓRÓW OCENA POSTĘPÓW W OPRACOWYWANIU PLANÓW MIEJSCOWYCH

Bardziej szczegółowo

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY październik 2015 cel i zakres audytu cel zakres identyfikacja krajobrazów występujących na całym obszarze województwa określenie ich cech charakterystycznych ocena

Bardziej szczegółowo

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA I MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Załącznik do Uchwały nr CXVI/1226/06 Rady Miasta Krakowa z dnia 13 września 2006 r. PREZYDENT MIASTA KRAKOWA OCENA AKTUALNOŚCI STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA KRAKOWA

Bardziej szczegółowo

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim

Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych konsultacjom społecznym w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Analiza stron internetowych urzędów miast poświęconych w województwach: lubuskim, podlaski, pomorskim i warmińsko-mazurskim Katarzyna Misiak Analiza, którą dokonałam, obejmuje cztery województwa: lubuskie,

Bardziej szczegółowo

Różnorodność organów spółek giełdowych

Różnorodność organów spółek giełdowych Różnorodność organów spółek giełdowych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW Ring the bell for gender equality Warszawa, 3 marca 2015 r. Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW obowiązujące zapisy

Bardziej szczegółowo

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz PODSUMOWANIE WRAZ Z UZASADNIENIEM DO UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO terenu osiedla SALVE REGINA wraz z terenami przyległymi na obszarze miasta Sandomierz

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych

Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Raport nr 2 z badań społecznego odbioru prowadzonych działań inwestycyjnych Opracowany przez WYG International Sp. z o.o. Katowice, czerwiec 2009 Wnioski Odsetek osób deklarujących wiedzę o prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation

Innowacja geoinformacyjna. Geoinformation innovation Uniwersytet Śląski Instytut Informatyki Małgorzata Gajos Innowacja geoinformacyjna Geoinformation innovation Innowacje w różnych dziedzinach wiedzy ekonomia, marketing i zarządzanie, przedsiębiorczość,

Bardziej szczegółowo

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA

MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA ELŻ BIETA CZEKIEL-Ś WITALSKA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZEN- NEGO A SKUTKI EKONOMICZNE JEGO UCHWALENIA Prognoza skutków finansowych, która musi być sporządzana od lipca 2003 r., w związku z

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA: BUDOWA DROGI EKSPRESOWEJ S12 NA ODCINKU PIOTRKÓW TRYBUNALSKI (A1) OPOCZNO (GR.WOJ. ŁÓDZKIEGO I MAZOWIECKIEGO) GMINA ALEKSANDRÓW CZĘŚĆ I Stadium dokumentacji:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r.

UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. UCHWAŁA NR XXXI/299/V/2008 RADY MIASTA POZNANIA z dnia 18 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Poznania, uchwalonego uchwałą Nr XXII/276/III/99

Bardziej szczegółowo

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu

GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Urząd Miasta Bytomia Wydział Geodezji GIS DOBRY NA WSZYSTKO - czyli jak to się robi w Bytomiu Wojciech Jeszka Agata Szeliga Arkadiusz Dzadz Plan prezentacji: Kamienie milowe na drodze do powstania BIIP;

Bardziej szczegółowo

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM?

TECZKA PRASOWA. Czym jest FINANCE-TENDER.COM? Czym jest FINANCE-TENDER.COM? FINANCE-TENDER.COM jest pierwszą w Polsce platformą przetargową i ogłoszeniową oferującą nowoczesną metodę przeprowadzania przetargów elektronicznych oraz umożliwiającą przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

ANKIETA. do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne

ANKIETA. do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne ANKIETA do Programu Rewitalizacji Gminy Koluszki Konsultacje społeczne Szanowni Państwo W związku z prowadzeniem prac nad opracowaniem Programu Rewitalizacji, zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie

Bardziej szczegółowo

kolejne miasta na mapach

kolejne miasta na mapach kolejne miasta na mapach w technologii zdjęć ukośnych Współczesna fotogrametria popularyzuje stosowanie zdjęć lotniczych w wielu dziedzinach. ze względu na atrakcyjny współczynnik jakości do ceny oraz

Bardziej szczegółowo

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie

Program Konwentu: Patronat honorowy Patronat medialny Partnerzy. III Konwent Informatyków Administracji Publicznej na Lubelszczyźnie Program Konwentu: I Dzień Poniedziałek 28 czerwca 9.00 10.00 Rejestracja uczestników 10.00 10.15 Uroczyste otwarcie Konwentu 10.15 11.40 Zajęcia programowe: Projekt Wrota Lubelszczyzny informatyzacja administracji

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY KSIĄŻECZKI- INFORMATOR BUDŻETOWY- SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY

ANKIETA DOTYCZĄCA OCENY KSIĄŻECZKI- INFORMATOR BUDŻETOWY- SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY NKIET DOTYZĄ OENY KSIĄŻEZKI- INFORMTOR UDŻETOWY- SKĄD MMY PIENIĄDZE I N O JE WYDJEMY W ramach realizacji programu Przejrzysta Polska został utworzony w formie książeczki - Informator udżetowy dla mieszkańców

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni

Wiedza. P1P_W01 S1P_W05 K_W03 Zna podstawowe prawa fizyki i chemii pozwalające na wyjaśnianie zjawisk i procesów zachodzących w przestrzeni Załącznik nr 1 Efekty kształcenia dla kierunku studiów Gospodarka przestrzenna studia pierwszego stopnia - profil praktyczny studia inżynierskie Umiejscowienie kierunku w obszarach kształcenia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału Załącznik nr 2 do Uchwały nr 518/06/2015 Senatu UR OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW zatwierdzono na Radzie Wydziału 28.05.2015 Nazwa kierunku: architektura krajobrazu Poziom :

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05

Zakup sprzętu [zł] Miasto Łódź 3 781 997,56 188 084,96 3 593 912,60 0,00 Całkowity koszt 30 251 832,26 6 397 549,34 20 372 755,87 3 481 527,05 Doświadczenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego we współpracy z samorządami gminnymi i powiatowymi przy wdrażaniu Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej na przykładzie Bazy Adresowej

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie Mosina. Partycypacja społeczna. Mosina, 28 listopada 2015 r.

Planowanie przestrzenne w gminie Mosina. Partycypacja społeczna. Mosina, 28 listopada 2015 r. Planowanie przestrzenne w gminie Mosina. Partycypacja społeczna. Mosina, 28 listopada 2015 r. Małgorzata Kaptur - radna od 2010 r. przewodnicząca Rady Miejskiej w Mosinie od 2014, redaktor strony internetowej

Bardziej szczegółowo

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy. Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Budowa i wdrażanie strategii rozwoju gminy Dr Piotr Szamrowski Wydział Nauk Ekonomicznych Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Czym jest strategia? Strategia jest to kierunek i zakres działania,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r.

UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. UCHWAŁA NR XLV/282/10 RADY GMINY PRZEWORNO z dnia 11 sierpnia 2010r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek 63, 64, i części działki 99/2

Bardziej szczegółowo

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych

3 Zasady przeprowadzania konsultacji społecznych REGULAMIN Prowadzenia konsultacji społecznych przez Gminę Miasto Elbląg Konsultacje społeczne powinny tworzyć płaszczyznę do partycypacji publicznej mieszkańców miasta Elbląga oraz elbląskich organizacji

Bardziej szczegółowo

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE

JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE JAK POWSTAJE MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W WARSZAWIE Przeznaczenie terenów planowane jest z uwzględnieniem wniosków i uwag obywateli, opinii i uzgodnień licznych instytucji, we współpracy

Bardziej szczegółowo

Przejrzysta Polska PP 5. Procedura konsultacji społecznych

Przejrzysta Polska PP 5. Procedura konsultacji społecznych I. Cel działania Celem procedury jest zapewnienie prawidłowego przepływu informacji oraz szerokich konsultacji dotyczących istotnych ze społecznego punktu widzenia decyzji między władzami samorządowymi

Bardziej szczegółowo

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników

Każdy system GIS składa się z: - danych - sprzętu komputerowego - oprogramowania - twórców i użytkowników System Informacji Geograficznej (GIS: ang. Geographic Information System) system informacyjny służący do wprowadzania, gromadzenia, przetwarzania oraz wizualizacji danych geograficznych. Najbardziej oczywistą

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia)

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Załącznik nr 7 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w gminie

Planowanie przestrzenne w gminie Czy obecny system planowania przestrzennego na szczeblu gminnym może być skutecznym narzędziem ochrony korytarzy ekologicznych? Jacek Skorupski Planowanie przestrzenne w gminie studium uwarunkowań i kierunków

Bardziej szczegółowo

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta

KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta WYDZ. GEODEZJI GÓRNICZEJ I INŻYNIERII ŚRODOWISKA KOŁO NAUKOWE GEODETÓW Dahlta www.kng.agh.edu.pl Karlova Studánka, 17-19 maja 2012 r. BUDOWA SYSTEMU INFORMACJI PRZESTRZENNEJ DLA UCZELNI WYŻSZEJ GEOPORTAL

Bardziej szczegółowo

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ PLAN WŁĄCZENIA SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ Podstawowym założeniem, które przyjęto dla potrzeb opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru PROWENT na lata 2014-2020 jest szerokie włączenie mieszkańców

Bardziej szczegółowo

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI

STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI STANDARDY I KRYTERIA OCENY JAKOŚCI PROGRAMÓW PROMOCJI ZDROWIA I PROFILAKTYKI W RAMACH SYSTEMU REKOMENDACJI 1. Ogólne dane o programie Nazwa własna Autorzy programu Organizacja/ instytucja odpowiedzialna

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI

ZADANIA PROJEKTU I HARMONOGRAM ICH REALIZACJI Projekt Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13

Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Analiza wyników ankiety satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego za rok akademicki 2012/13 Ankieta satysfakcji ze studiów na Wydziale Pedagogiki i Psychologii,

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA KROK PO KROKU

EWALUACJA KROK PO KROKU EWALUACJA KROK PO KROKU EWALUACJA KROK PO KROKU I. Czym jest EWALUACJA? II. Przebieg EWALUACJI. III. Metody zbierania danych. IV. Przykładowy układ treści raportu. V. Przykład projektu EWALUACJI. Ewaluacja

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH

DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH DZIENNIK PRAKTYK STUDENCKICH PRAKTYKA PROJEKTOWA Imię i nazwisko studenta.. kierunek: ARCHITEKTURA I URBANISTYKA III rok, STUDIA STACJONARNE INSTRUKCJA PRAKTYKI PROJEKTOWEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU ARCHITEKTURA

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt

WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt WÓJT GMINY STARE BABICE woj. mazowieckie projekt Ldz. RPP.6721.2017 z dnia...2017r. ANALIZA DOTYCZĄCA ZASADNOŚCI PRZYSTAPIENIA DO SPORZĄDZENIA PLANU MIEJSCOWEGO CZĘŚCI WSI BORZĘCIN DUŻY ORAZ STOPNIA ZGODNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA WARUNKIEM SKUTECZNOŚCI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

PARTYCYPACJA SPOŁECZNA WARUNKIEM SKUTECZNOŚCI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO Arch. Marcin Świetlik Towarzystwo Urbanistów Polskich Zarząd Oddziału w Warszawie PARTYCYPACJA SPOŁECZNA WARUNKIEM SKUTECZNOŚCI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO i przyczynkiem do budowania społeczeństwa obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI

LOKALNY INDEKS KONSULTACJI LOKALNY INDEKS KONSULTACJI Zasadniczym elementem Lokalnego Indeksu Konsultacji jest moderowana dyskusja, podczas której uczestnicy odpowiadają na pytania zawarte w Indeksie. Przygotowując dyskusję trzeba

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9

Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią. Liczba godzin stacjonarne: Wykłady: 15 Ćwiczenia: 15. niestacjonarne: Wykłady: 9 Ćwiczenia: 9 Karta przedmiotu Wydział: Wydział Finansów Kierunek: Gospodarka przestrzenna I. Informacje podstawowe Nazwa przedmiotu Ekonomiczne aspekty gospodarowania przestrzenią Nazwa przedmiotu w j. ang. Język prowadzenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo