PROJEKTY I REALIZACJE PROJECTS AND REALIzATIONS. zdjęcie niedostępne w wersji internetowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTY I REALIZACJE PROJECTS AND REALIzATIONS. zdjęcie niedostępne w wersji internetowej"

Transkrypt

1 PROJEKTY I REALIZACJE PROJECTS AND REALIzATIONS Adam Czyżewski zdjęcie Przestrzeń publiczna. Miejsce wspólne. Rewitalizacja Placu Małachowskiego 1 w Warszawie Public space. A shared place. Revitalisation of Malachowski Square 1 in WARSAW O jakości przestrzeni publicznej decydują standardy urbanistyczne. Ich brak wymieniany jest zazwyczaj na pierwszym miejscu wśród przyczyn panującego w Polsce chaosu wizualnego. Z drugiej strony nie można pominąć faktu, że przestrzeń publiczna zawdzięcza swą jakość również temu wszystkiemu, co jest zaprzeczeniem standaryzacji szczególnemu charakterowi miejsc o wyróżniającym się programie użytkowym, o swoistej etiologii, wyrazistym wizerunku i stylu, o dającej się wyodrębnić funkcji: sakralnej, administracyjnej, komemoratywnej, ludycznej, handlowej lub biznesowej, częściej jednak oryginalnej kombinacji różnych użyteczności i zastosowań, które tworzą niepowtarzalną aurę miejsca o węzłowym znaczeniu dla lokalnej społeczności i przybywających tu gości. Plac Ewangelicki w pierwszej poł. XIX w. W głębi po lewej stronie widoczny Czerwony Dwór, jego miejsce w latach 50. XIX stulecia zajmie gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Litografia barwna na papierze z ok r., Warszawa, autor nieznany. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Evangelist Square in the 1840s, Red Court in the background on the left, in the 1850s it was replaced with the Land Mortgage Society s building. Colour lithograph on paper, around 1850, Warsaw, author unknown. From the collection of the National Museum in Warsaw. The quality of public space is determined by urban development standards. The lack of them is usually mentioned as the main reason for the visual chaos reigning in Poland. On the other hand we cannot overlook the fact that public space quality is also determined by everything that opposes standards the special character of places with exceptional utility, peculiar ethiology, clear image and style and determinable function: sacred, administrative, commemorative, ludic, commercial or business, more often though an original combination of various utility functions and applications, which create a unique aura of a junction point, important for both the local community and the guests. 1 Od końca XVIII wieku Plac Małachowskiego był ważnym ośrodkiem życia religijnego i intelektualnego. W 1781 r. dokonano tam oficjalnego otwarcia Kościoła św. Trójcy. W Czerwonym Dworze (obecnie znajduje się tu Państwowe Muzeum Etnograficzne) siedzibę miały dwie loże masońskie: Złoty Lichtarz i Samarytanin. Sto lat później Plac i jego okolice stały się także centralną dzielnicą życia 1 Since the late 18 th century Malachowski Square has been an important centre of religious and intellectual life. In 1781 the Holy Trinity Church was officially opened. The Red Court (currently housing the State Ethnographical Museum) was the headquaters of two Mason lodges: Golden Candlestick and The Samaritan. A century later the Square and its surroundings also became the place 354 etnografia nowa the new ethnography

2 O ile w pierwszym wypadku parametry przestrzenne, a nawet wyraz architektoniczny poddają się standaryzacji, o tyle w drugim jakości nie można opisać językiem prawa i typizacji. Tak więc skrajna różnorodność jest jednocześnie zaletą przestrzeni publicznej i źródłem problemów definicyjnych w sferze prawa publicznego. Cóż bowiem może łączyć grecką agorę, rzymskie forum czy średniowieczny rynek z tak odmienną formą wnętrza urbanistycznego, jaką w XVIII-wiecznych Włoszech zapoczątkowały słynne Schody Hiszpańskie. Przez następne stulecia powtarzane w postaci mniejszych lub większych założeń w wielu miastach Italii, tak w Rzymie jak i w niewielkiej, sycylijskiej Modice, zazwyczaj łączyły świątynię wzniesioną u ich szczytu z niższymi partiami miasta, którego zabudowa piętrzyła się skalnymi tarasami, zstępując w dół od platformy do platformy. Dzisiaj, kolejne spoczniki schodów w Modice wiążą ze sobą system komunikacyjny miasta wąskie uliczki, zazwyczaj puste lecz tuż przed i po zakończeniu pory siesty wypełniające się lawiną Although in the first case the spatial parameters, or even the architectural expression can be standardized, in the second case the quality cannot be described with the language of law and classification. Thus, extreme diversity is also an advantage of a public space and a source of problems with definitions when it comes to public law. Is there any common point between a Greek agora, Roman forum or Medieval marketplace and the famous Spanish Stairs and the completely different form of urban interior they started in the 18 th century Italy? For centuries to come, recreated in smaller or larger versions in many Italian cities, both in Rome and in the small, Sicilian town of Modica, they connected a church built on a hill to lower parts of the city, with rock terraces spilling down from one platform to another. samochodów i skuterów. Nadal też schody pełnią funkcję drogi procesyjnej, rzadziej pokutnej, pozostając najczęściej sceną obrzędów weselnych i pogrzebowych. Symetrycznie ulokowane kamery, zamknięte aneksy zaprojektowane na kolejnych poziomach, zapewniają znużonym przechodniom odpoczynek w cieniu drzew, a młodemu pokoleniu intymność, o którą tak trudno w kamiennym otoczeniu i atmosferze moralnego rygoryzmu. Przemierzane przez mieszkańców codziennie lecz niespiesznie, dają wiele okazji do spoczynku, krótszej lub dłuższej rozmowy z napotkanymi znajomymi, wreszcie do upewnienia się, że wszystko pozostaje na swoim miejscu w mieście, którego rozległą panoramę można ogarnąć ze szczytu monumentu jednym spojrzeniem. Chociaż to przypadek skrajny, można przyjąć, że jego analiza wyczerpuje charakterystykę przestrzeni publicznej, rozumianej jako pewien typ idealny. Jednak, czy oznacza to również, że taki zespół cech stanowi kryterium klasyfikacji wiążące dla definicji tego pojęcia? Czy za szczególną postać przestrzeni publicznej nie należałoby uznać także naturalnej formacji skalnej bazaltowych ostańców u wybrzeży Kornwalii, o charakterystycznej, powtarzalnej formie, na których godzinami przesiadują zjeżdżający z odległych stron turyści? Czy jednoczesna obecność wielu osób, które jak mewy siedzą w milczeniu na nabrzeżnych skałach obserwując morze, i czy forma owych skał, ich quasi architektoniczna regularność, jest wystarczającą przesłanką do uznania tego miejsca za przestrzeń publiczną? Zdecydowanie tak. Albowiem to ludzie tworzą przestrzeń publiczną. To oni znajdują w miejscu o szczególnej architekturze wystarczający powód do gromadzenia się i wspólnego celebrowania poczucia wspólnoty communitas, jak za Victorem Turnerem antropologia określa ten rodzaj czasowej, świątecznej wspólnotowości. artystycznego. Niedaleko, przy ul. Mazowieckiej 12, działała od 1918 r. słynna kawiarnia artystyczna Mała Ziemiańska, która wśród stałych bywalców gościła m.in. Jana Lechonia, Antoniego Słonimskiego czy Juliana Tuwima, a w jej sąsiedztwie miało siedzibę znakomite wydawnictwo Jakuba Mortkowicza. Na drugim piętrze gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, znajdującego się po drugiej stronie ulicy (stąd nazwa Mała Ziemiańska ), funkcjonowało pierwsze studio nagarań Polskiego Radia zorganizowane przez Karola Lilienfeld- -Krzewskiego, legionisty, przyjaciela Marszałka Piłsudskiego, zaś w oficynie tego gmachu, przyszłej siedzibie Państwowego Muzeum Etnograficznego, mieściło się wydawnictwo Rój, firmowane przez Melchiora Wańkowicza, a faktycznie prowadzone przez znakomitego wydawcę Mariana Kistera. Zgodnie z siatką triangulacyjną, założoną dla Warszawy przez Williama H. Lindley a w drugiej połowie XIX w., krzyż na kopule kościoła ewangelickiego wyznaczał centrum układu geodezyjnego miasta. Plac zatem stał się symbolicznym środkiem miasta. where artistic life focused nearby, on Mazowiecka 12, since 1918 the famous art cafe Mała Ziemiańska was located, among its guests counting poets such as Jan Lechoń, Antoni Słonimski or Julian Tuwim, not far from there was the excellent Jakub Mortkowicz s publishing house. On the other side of the street, opposite to the Cafe was the Land Mortage Association [Towarzystwo Kredytowe Ziemskie] building (hence the cafe s name). On its second floor the very first Polish Public Radio s studio was located, organised by Karol Lilienfeld-Krzewski, a legionnare and Marshall Piłsudski s friend. In the building s annex the Rój publishing company was located, endorsed by Melchior Wańkowicz, but really ran by an excellent publisher Marian Kister. According to the traingulation grid that William H. Lindley set for Warsaw in the second half of the 19 th century, the cross on the Evangelical church was the city s geodetic centre. This way the Square became the symbolic centre of the city. Today, each landing of the Modica Stairs serves as a knot for the town s transport network narrow streets, usually empty, just before and after the siesta fill with an avalanche of cars and scooters. And still the stairs serve as a procession route, rarely for penance, but rather for marriages or funerals. Cosy, symmetrically located, closed annexes on each level offer tired pedestrians places to rest in the shade of trees and young generations can find privacy there, much sought for among the stone surroundings and the atmosphere of moral rigour. Local people traverse them everyday but without haste, since they offer plenty of opportunities to rest, to have a long or short conversation with encountered people and to make sure that everything is as it was in the town whose panoramic view can be enjoyed from the very top. Although the stairs are an extreme case, their analysis completes the characteristic of a public space, understood here as an ideal type. However, does this also mean that such a set of qualities also establishes classification criteria valid for the term s definition? Isn t a natural rock formation a peculiar form of a public space too, like basalt inselbergs on the Cornish coast, with their distinctive, repeatable form, and on which tourists sit for hours? Aren t a simultaneous presence of many people, who like seagulls sit on coastal rocks and in silence watch the sea, and the rock s form, their semi-architectural regularity enough to consider that place a public space? Of course it is enough. Because people create public space. For them a place with unique architecture is a reason enough to gather and together celebrate the feeling of being in a community, or communitas, as anthropology calls, after Victor Turner, this type of temporary, celebratory being together. All the shared places described this way, loci communes to use a term from classic rhetoric represent a wide range of space types cut out from their surroundings with 356 etnografia nowa the new ethnography

3 zdjęcia Wszystkie, opisane w ten sposób miejsca wspólne, loci communes, by posłużyć się pojęciem zapożyczonym z klasycznej retoryki, reprezentują szeroką galerię typów przestrzeni wydzielanej z otoczenia za pomocą zróżnicowanych środków formalnych, podporządkowanych różnorodnym interakcjom i formom komunikacji. Niestety, istnienie owych miejsc wspólnych, kluczowe dla funkcjonowania przestrzeni publicznej, nie znajduje najmniejszego odzwierciedlenia w polskim prawie. W efekcie, nie tylko potencjalne przestrzenie publiczne lecz także miejsca wspólne już funkcjonujące w świadomości mieszkańców, w ogromnej większości nie są objęte ustawową definicją obszaru przestrzeni publicznej 2. Definicja ta po prostu nie stosuje się, ani do rzeczywistych miejsc wspólnych, ani do miejsc, których kształt powinny określać standardy urbanistyczne. Jan Seydlitz, Kościół ewangelicki, gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i perspektywa ulicy Mazowieckiej, ok r., olej/płótno. Ze zbiorów Muzeum Warszawy. Jan Seydlitz, Evangelist Church, Land Mortgage Society s building and a view on Mazowiecka street, about 1860, oil on canvas, from the collection of the Museum of Warsaw. various formal measures subjected to various interactions and forms of communication. Unfortunately, the existence of these shared places, crucial for public space s proper functioning, is not reflected at all in the Polish law. Thus not only potential public spaces but also the majority of shared places already existing in public awareness according to the law are not public space areas 2. The definition in the Act is simply not applicable to real shared places, nor to the places whose shape should be defined by urban development standards. A pressing need to complete the terminology used in the Act with the definition of shared place and defining a formal way of investment (designing, completion and management of shared places ) was one of the most important reasons for the Kościół ewangelicki z widocznym fragmentem gmachem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego po lewej. Rysował z natury Kozarski, rytował Edward Gorazdowski, Warszawa, 1863 r., drzeworyt sztorcowy na papierze. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Evangelist church with a fragment of the Land Mortgage Society s building on the left. Drawn from nature by Kozarski, carved by Edward Gorazdowski, Warsaw, 1863, wood engraving on paper, from the collection of the National Museum in Warsaw. 2 Obszar przestrzeni publicznej, czytamy w Ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, natomiast ład przestrzenny to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. W tym samym art. 2 Ustawy zdefiniowano również kilka pojęć o znaczeniu tu pomocniczym, jak: interes publiczny, inwestycja celu publicznego i dobra kultury współczesnej. Natomiast w art. 3 Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami znajdujemy definicję pojęcia krajobrazu kulturowego w licznych przypadkach niezmiernie ważnego dla oceny wartości przestrzeni publicznej oraz precyzujących zakres przestrzenny ochrony zabytków takich pojęć jak: historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny, historyczny zespół budowlany i otoczenie. 2 Public space area, according to the Spatial Planning and Development Act of 27/03/2003 is an area especially important in fulfilling the needs of people living there, improving their quality of life and helping in developing social contacts due to its location and functionality, defined in a study of conditions and directions of gmina s spatial developement. Spatial order is such a shape of space that creates a harmonious whole and accounts for in ordered relations all functional conditions and requirements, social, economic, environmental, cutlural and aesthetic. The Act s article 2 also defines several auxiallary terms like public interest, public purpose investement and contemporary culture assets. Article 3 of the Monument Protection and Care Act of 23/07/2003 defines cultural landscape in many cases very important in evaluation of a public space s value as well as other terms as: historical urban or rural layout, historical building complex and surroundings. 358 etnografia nowa the new ethnography

4 zdjęcia Konrad Brandel,,,Plac ewangelicki i saski w Warszawie, album Widoki Warszawy, ok r., odbitka z negatywu szklanego kolodionowego. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Konrad Brandel, Evangelist Square and Saski Square in Warsaw, The Sights of Warsaw album, about 1880, print from collodion negative. From the collection of the National Museum in Warsaw. Pilna potrzeba uzupełnienia stosowanej w ustawie terminologii o definicję miejsca wspólnego oraz określenia formalnego trybu prowadzenia inwestycji w zakresie projektowania, realizacji i zarządzania miejscem wspólnym, była jednym z najważniejszych powodów powołania przez Kancelarię Prezydenta RP zespołu ekspertów, który przygotował całościową diagnozę oraz rekomendacje legislacyjne w postaci raportu Przestrzeń życia Polaków 3. Prace nad raportem toczyły się równolegle z przygotowaniami do rozstrzygnięcia, a następnie zagospodarowania wyników otwartego konkursu na koncepcję rewitalizacji Placu Małachowskiego w Warszawie. Uczestniczyłem w obu przedsięwzięciach, jako ekspert w zespole autorów Raportu oraz, jako dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, w szczupłym gronie uczestników koalicji instytucjonalnej powołanej do przeprowadzenia programu rewitalizacji Placu Małachowskiego. Działania koalicji były precedensem, który zainspirował nasz zespół (Elżbieta Czyżewska, Adam Czyżewski, Maksymilian Cherka) do zaproponowania w Raporcie definicji miejsca wspólnego 4, katalogu dobrych praktyk oraz rekomendacji legislacyjnych obejmujących zmiany ustawowe. Chancellery of the President s appointment of an expert coalition, which prepared a holistic diagnosis and legal recommendations in the Polish people s living space report 3. While the report was being developed, an open competition for an idea to revitalize Małachowski Square in Warsaw was held and then its results were processed. I participated in both endeavours, as an expert in the report s team and as the director of the State Ethnographic Museum in Warsaw as a member of a small coalition council appointed to conduct Małachowski Square s revitalization programme. The coalition s work was the precedent that inspired our team (Elżbieta Czyżewska, Adam Czyżewski, Maksymilian Cherka) to propose in the Report a shared place definition 4, a catalogue of good practices and legal recommendations, including changes in existing laws. Participation in the shared places creation process The institutional coalition created around Małachowski Square turned out to be a new and very effective form of social participation, very different from the practice of public consultations the Act of 2003 assumes. Until then public consultations or even advanced, Fotografia Karola Beyera przedstawiająca widok z latarni kościoła ewangelicko- -augsburskiego św. Trójcy w kierunku skrzyżowania ulic Królewskiej i Mazowieckiej, placu Saskiego oraz Krakowskiego Przedmieścia; przed wybudowaniem pałacu Kronenberga, 1858 r., odbitka z negatywu szklanego kolodionowego. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. A view from the Evangelist Church: Królewska and Mazowiecka streets crossing, Saski square and Krakowskie Przedmiescie, Kronenberg Palace not yet built, 1858, print from collodion negative, by Karol Beyer. From the collection of the National Museum in Warsaw. 3 Przestrzeń życia Polaków, 2014, pod red. J. Sepioł, Warszawa: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Zespół autorów i koordynatorów: Elżbieta i Adam Czyżewscy ( Jakość polskiej przestrzeni publicznej ), Maksymilian Cherka ( Jakość polskiej przestrzeni publicznej perspektywa prawna ), Dorota Leśniak-Rychlak ( Promocja wiedzy i kultury architektonicznej ), Aleksander Noworól ( Jakość i standardy przestrzeni zamieszkania ), Tadeusz Markowski ( Ekonomiczny wymiar urbanizacji ), Andrzej Mizgalski, Damian Łowicki ( Przemiany krajobrazu otwartego ), Zbigniew Paszkowski ( Tendencje w rozwoju polskiej urbanizacji ), Iwona Sagan ( Miejska obywatelskość ), Ryszard Wilczyński ( Przestrzeń wiejska ). 3 Przestrzeń życia Polaków, 2014, ed. J. Sepioł, Warszawa: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. A team of authors and cooridnators: Elżbieta Czyżewska and Adam Czyżewski ( Jakość polskiej przestrzeni publicznej ), Maksymilian Cherka ( Jakość polskiej przestrzeni publicznej perspektywa prawna ), Dorota Leśniak-Rychlak ( Promocja wiedzy i kultury architektonicznej ), Aleksander Noworól ( Jakość i standardy przestrzeni zamieszkania ), Tadeusz Markowski ( Ekonomiczny wymiar urbanizacji ), Andrzej Mizgalski, Damian Łowicki ( Przemiany krajobrazu otwartego ), Zbigniew Paszkowski ( Tendencje w rozwoju polskiej urbanizacji ), Iwona Sagan ( Miejska obywatelskość ), Ryszard Wilczyński ( Przestrzeń wiejska ). 360 etnografia nowa the new ethnography

5 zdjęcia Partycypacja w procesie tworzenia miejsc wspólnych Powstała wokół Placu Małachowskiego koalicja instytucjonalna okazała się całkowicie nową i niezwykle efektywną formą partycypacji społecznej, zdecydowanie różniącą się od praktyki konsultacji społecznej przewidzianej ustawą z 2003 roku. Do tej pory ani konsultacje społeczne, ani nawet zaawansowane, etnograficzne metody badania i opisu preferencji konsumentów przestrzeni publicznej, nie były w stanie dostarczyć dostatecznej wiedzy o pożądanym charakterze i kształcie projektowanej przestrzeni. Nie o jednostkowe akty formułowania oderwanych opinii bowiem tu chodzi, lecz o stałą partycypację wielu interesariuszy przestrzeni Pałac Kronenberga przy ul. Mazowieckiej 22, 1930 r., fot. Henryk Poddębski. Ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Kronenberg Palace at Mazowiecka 22, 1930, photo by Henryk Poddębski. From the collection of Polish Academy of Science, Institute of Art. Kamienica hr. Raczyńskiego z widocznym w głębi pałacem Kronenberga i zabudową ul. Królewskiej. Count Raczyński s tenement house, Kronenberg Palace and buildings at Królewska street in the background. ethnographic methods of public space consumers preferences evaluation and description could not deliver enough knowledge about the desired character and shape of a public spacein-design. However, it is not about singular acts of forming unconnected opinions, but rather about continuous participation of many public space stakeholders, about continuous involvement in the investment process of representatives of these institutions and circles, who would have something special and creative to offer for a concrete area of a shared place. This different, additional participation type can be done, as the example of Małachowski Square shows, when based on public usage and a catalogue of good practices accepted by all the interested sides. Legal language should describe the space for this kind of multilateral dialogue. 4 Wobec braku definicji legalnej miejsca wspólnego współautorzy raportu przedstawili własną propozycję definicji: Miejsce wspólne jest fragmentem przestrzeni publicznej miasta, wsi lub innej jednostki osadniczej, w którym ujawnia się ważny splot interesów publicznych, praktyk społecznych i oczekiwań mieszkańców. Architekturę miejsca wspólnego określa projekt urbanistyczny, uzupełniający na poziomie szczegółowych rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych ogólne zapisy lub brak zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja powykonawcza w części przypisującej miejscu wspólnemu niezbywalne właściwości formalne (architektoniczne, urbanistyczne, wizualne), staje się w wyniku uchwału samorządu elementem prawa miejscowego. Służy ona ochronie ładu przestrzennego, także w zakresie artykulacji granic nieruchomości, nasadzeń zieleni oraz ochrony spójności i ładu wizualnego w przestrzeni publicznej, nie wyłączając z zakresu właściwości chronionych także przestrzeni wizualnej posesji prywatnych tworzących wraz z miejscem wspólnym jedno wnętrze urbanistyczne (E. Czyżewska, A. Czyżewski, 2014, Jakość przestrzeni publicznej w: Przestrzeń życia Polaków, pod red. J. Sepioł, Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP, Wydawnictwo Murator). 4 Since an official, legal, definition of shared place did not exist, the Report s authors proposed their own: A shared place is a fragment of a town, city, village or any other settlement s public space, which shows an important convergence of public interests, social practices and expectations of the people living there. A shared place s architecture is defined by an urban development project, which complements general regulations (or lack thereof) of the local spatial developement plan with detailed spatial and functional solutions. The section of a post-completion documentation that attributes a shared place with irrevocable formal qualites (architectural, urban, visual) becomes an element of a local law after local authorites appropriate regulation. The documentation protects spatial order, including defining plot borders, green area placement and protection of cohesion and visual order in public space, the protected areas also incuding visual space of private properties that together with the shared place create one urban interior (E. Czyżewska, A. Czyżewski, 2014, Jakość przestrzeni publicznej in: Przestrzeń życia Polaków, ed. J. Sepioł, Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP, Wydawnictwo Murator). 362 etnografia nowa the new ethnography

6 zdjęcia Widok z południowej pierzei pl. Małachowskiego wizualizacja 3D wnętrza urbanistycznego, wyk. Schreder. A view from the south frontage of Małachowski Square 3D visualisation on the urban interior, by Schreder. publicznej, o stałe zaangażowanie w proces inwestycyjny przedstawicieli instytucji i środowisk, które miałyby coś szczególnego i twórczego do zaproponowania w konkretnej przestrzeni miejsca wspólnego. Ten odmienny, dodatkowy rodzaj partycypacji może być realizowany, jak pokazuje przykład Placu Małachowskiego, w oparciu o uzus społeczny i przyjęty przez wszystkie strony katalog dobrych praktyk. Natomiast za pomocą języka prawa powinna być opisana przestrzeń dla tego rodzaju wielostronnego dialogu. Problem partycypacji instytucjonalnej łączy się z jeszcze bardziej palącą i nie rozwiązaną kwestią zarządzania projektem realizowanym w przyszłej przestrzeni miejsca wspólnego, zwłaszcza na etapie przygotowania programu funkcjonalnego, warunków konkursowych, opisu przedmiotu zamówienia w wypadku przetargów, przeprowadzania kolejnych konsultacji społecznych, współpracy z zespołem projektowym, i później, po zakończeniu inwestycji na etapie tworzenia programów kulturalnych, animacyjnych, ewentualnie nadzoru nad operatorem prywatnym tej przestrzeni lub urządzeń tam zlokalizowanych. Pytanie, kto ma się tym zajmować, w jakim trybie prawnym i w jakiej przestrzeni prawa, ma decydujące znaczenie. Koalicja instytucjonalna w procesie partycypacji społecznej W wypadku Placu Małachowskiego w Warszawie odbyły się, sprawnie zorganizowane, przeprowadzone w formie warsztatów, konsultacje społeczne. Inicjatywa jednak i główny ciężar prac konsultacyjnych, koncepcyjnych spoczywał na koalicji trzech instytucji publicznych Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Parafii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego i Zachęty Narodowej Galerii Sztuki oraz uczestniczącego w pracach koalicji dewelopera i władz dzielnicy, które zaangażowały się w przedsięwzięcie, obserwując The problem of institutional participation leads to the even more urgent and still unsolved issue of managing the project completed in the future shared place s space, especially during the preparation stages of functional programme, competition rules, subject s description (in the case of tenders), conducting subsequent public consultations, cooperation with design team and later, after the investment is over during the stage of creating cultural and activation programmes, or perhaps monitoring private operators of the space or equipment there located. It is crucial to decide who is supposed to deal with that, in what legal capacity and area. Widok z północnej pierzei pl. Małachowskiego wizualizacja 3D wnętrza urbanistycznego, wyk. Schreder. A view from the north frontage of Małachowski Square 3D visualisation on the urban interior, by Schreder. Institutional coalition in social participation process In the Małachowski Square s case public consultations took place, efficiently organized and conducted as workshops. However, the initiative and the majority of consultations and concept work was conducted by the coalition of three public institutions the State Ethnographic Museum in Warsaw, St. Trinity Lutheran Church in Warsaw and Zachęta National Gallery of Art, as well as the developer and the city district s authorities, who participated in the endeavour while observing the unfailing determination of the coalition members. It took three years for the coalition members to work out a common position. The vision the coalition members had of how the square could be used for artistic, social and cultural initiatives after many difficult discussions reached a creative consensus with the expectations of the developer who was completing there the Raczyński building adaptation into a high-class office building 364 etnografia nowa the new ethnography

7 nie słabnącą determinację koalicjantów. Prace nad uzgodnieniem stanowisk partnerów koalicji w różnych kwestiach trwały trzy lata. Wyobrażenia koalicjantów o różnych formach wykorzystania przestrzeni placu dla działań artystycznych, społecznych i kulturalnych po wielu trudnych dyskusjach spotkały się i znalazły twórczy konsens z oczekiwniami dewelopera, który kończył w tym miejscu proces adaptacji kamienicy hr. Raczyńskich na biurowiec wysokiej klasy, jednocześnie przywracając w nim pierwotne funkcje handlowe na poziomie pierwszych dwóch kondygnacji. Doprowadzenie do rozpisania konkursu na koncepcję rewitalizacji placu i jego rozstrzygnięcie, co nastąpiło w połowie lipca 2014 roku 5, to dopiero pierwszy etap prac koalicji. Dwa następne będą wiązały się z nadzorem nad pracami projektowymi i realizacyjnymi oraz sprawowaniem zarządu nad wykorzystaniem, eksploatacją i programem działań społecznych realizowanych w przestrzeni publicznej Placu Małachowskiego. Jeśli powstanie w tym miejscu przestrzeń publiczna miejsce wspólne wysokiej jakości, a wszystko wskazuje na to, że jest to realne, stanie się to dzięki działaniom w ogromnej większości nieformalnym z punktu widzenia prawa. Nie ma powodu, by ten i jemu podobne procesy przypadek nie jest odosobniony przebiegały bez żadnego oparcia w prawie. Katalog dobrych praktyk ujawnia też potrzebę stworzenia uregulowań prawnych w zakresie projektowania urbanistycznego, w istocie projektowania przestrzeni publicznych, and restoring the first two floors original commercial functions. Making the competition happen and then deciding upon the winners, which occurred mid-july , signalled the end of the coalition s first stage of work. The next two involve monitoring the design and completion work as well as managing the use, operation and social activities programme for Małachowski Square public space. If a public space will be created there a high-quality shared place and all signs and portents indicate that it is a real possibility, it will happen thanks to the activities which a legal perspective considers informal. There is no valid reason for this and similar processes (the case is not unique) to take place with no support in the law. The good practices catalogue also shows the need for legal regulations concerning urban planning, or more precisely public spaces design, which should also lead to the possibility of changing local planning in accordance with the law and with public interest in mind, without holding the whole investment process for long months or even years. Thus urban project would become an element of local legislature and it would describe a collection of spatial, formal, aesthetic relations between private property functioning and public law, as needed in a given city, town, village or region. Projekt koncepcyjny rewitalizacji pl. Małachowskiego, wizualizacje perspektywiczne, ARE. A concept design of Małachowski square revitalization, perspectives, ARE. New Małachowski Square in Warsaw The competition to modernize the plaza was announced by the Warszawa Śródmieście Public Areas Administration in cooperation with the coalition of institutions neighbouring the Square, the second prize, with recommendation to proceed went to the project created by the ARE studio from Warsaw. The first prize was not awarded. 5 W konkursie zwyciężył projekt pracowni ARE, autorstwa Jana Bagińskiego, Filipa Dzimwashy, Adama Kluczki, Karoliny Kuczyńskiej, Grzegorza Stiasnego, Jakuba Wacławka. 5 ARE studio s project won the competition, created by Jan Baginski, Filip Dzimwasha, Adam Kluczka, Karolina Kuczyńska, Grzegorz Stiasny and Jakub Wacławek. 366 etnografia nowa the new ethnography

8 co zarazem prowadzić powinno do uruchomienia prawnej możliwości dokonywania zmian w planie miejscowym, właśnie ze względu na interes publiczny, bez zatrzymywania procesu inwestycyjnego na długie miesiące lub nawet na całe lata. Projekt urbanistyczny stałby się w ten sposób elementem prawodawstwa lokalnego, określającego pożądany dla danego miasta, wsi i regionu, czy po prostu miejsca, zbiór relacji przestrzennych, formalnych, estetycznych (także w zakresie stosowania reklamy zewnętrznej) pomiędzy obszarem funkcjonowania prawa własności i prawa publicznego. Projekt koncepcyjny rewitalizacji pl. Małachowskiego, wizualizacje perspektywiczne, ARE. A project concept of Małachowski Square revitalization, perspective visualisation, ARE. Nowy Plac Małachowskiego w Warszawie W konkursie na modernizację tego fragmentu Warszawy, ogłoszonym przez Zarząd Terenów Publicznych Dzielnicy Warszawa Śródmieście w porozumieniu z koalicją instytucji sąsiadujących z przestrzenią Placu, II nagrodę ze wskazaniem do realizacji zdobył projekt pracowni ARE z Warszawy. Pierwszej nagrody nie przyznano. W komunikacie Sądu Konkursowego z 16 lipca 2014 roku czytamy, że koncepcja, która otrzymała największą liczbę głosów proponuje realizację Promenady Muzeów z Kręgiem Sztuki, łączącą Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie z Zachętą Narodową The Competition Jury s communiqué from 16/07/2014 reads that the idea that received the most votes proposes a Promenade of Museums with Art Circle, which connects the State Ethnographical Museum with Zachęta National Gallery of Art, St. Trinity Lutheran Church s foreground and the piazetta of Bursche street the church s old courtyard leading to Saski Garden. The project suggests gradual, archaeological lowering of existing ground to the lower Church s level and gives this part of the square to pedestrians, creating conditions for gatherings, cultural initiatives from individual contemplation to a place for meetings. Moreover, it proposes slowing down road traffic and local speed bumps, again prioritising pedestrians but also taking into consideration bicycle lanes, including a Veturilo city bike renting point. The Jury 6, led by an eminent architect, Andrzej M. Chłodzyński, decided that the project to the largest degree adheres to the programme conditions, as defined in the competition s regulations. The competition s main aim was to restore the function of a city plaza to the Square, but updated to a modern version, creating a public space friendly for both tourists and local people, freeing the potential of unique neighbourhood and interpenetrating cultural, art, academic and business environments. Projekt koncepcyjny rewitalizacji pl. Małachowskiego, rzut, ARE. A concept design of Małachowski square revitalization, plan, ARE. 6 Sąd Konkursowy obradował w składzie: Andrzej M. Chołdzyński, przewodniczący, architekt, prezes zarządu AMC Andrzej M.Chołdzyński Sp. z o.o., Anna Stasiewicz, zastępca przewodniczącego, zastępca dyrektora Zarządu Terenów Publicznych, Paweł Detko, sędzia referent, architekt, Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP, Grzegorz Piątek, architekt, Mirosława Morawska, inspektor nadzoru inwestorskiego Zarządu Dróg Miejskich, Wojciech Wagner, naczelnik Wydziału Estetyki BAiPP Urzędu m.st. Warszawy, Katarzyna Rymsza-Żuk, kierownik Zespołu ds. Zieleni i Porządku Zarządu Terenów 6 The Competition Jury included: Andrzej M. Chołdzyński, head juror, architect, President of the Management Board of AMC Andrzej M. Chołdzyński LLC, Anna Stasiewicz, deputy head, deputy director of Public Areas Administration, Paweł Detko, reporting judge, architect, Polish Architects Association SARP, Grzegorz Piątek, architect, Mirosława Morawska, investment inspector at Roads Authority, Wojciech Wagner, director of Aesthetic Department BAiPP of Warsaw City Hall, Katarzyna Rymsza-Żuk, director of Public Areas Administration s Greenery and Order commitee, 368 etnografia nowa the new ethnography

9 Galerią Sztuki, przedpolem Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego św. Trójcy i piazzettę ul. Burschego dawnego dziedzińca honorowego kościoła, prowadzącą do Ogrodu Saskiego. Skłania ku archeologicznemu stopniowemu obniżeniu istniejącego terenu do poziomu dolnego Kościoła i podporządkowuje pieszym tę część placu, tworząc na niej warunki do zgromadzeń, działań kulturalnych od samodzielnej kontemplacji do miejsca spotkań. Ponadto proponuje zwolnienie ruchu kołowego i lokalne wyniesienia jezdni, przyznając priorytet pieszym, uwzględnia ścieżki rowerowe i przewiduje punkt wynajmu rowerów miejskich Veturilo. Sąd Konkursowy 6 pod przewodnictwem wybitnego architekta Andrzeja M. Chołdzyńskiego uznał, że praca ta w większości realizuje założenia programowe sformułowane w regulaminie. Nadrzędnym celem konkursu było przywrócenie Placowi Małachowskiego funkcji placu miejskiego we współczesnej wersji stworzenie przyjaznej dla mieszkańców i turystów przestrzeni publicznej, uwolnienie potencjału wyjątkowego sąsiedztwa i przenikających się środowisk kultury, sztuki, nauki i biznesu. Wszystkie zgłoszone prace prezentowane były na wystawie pokonkursowej, która odbyła się w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w drugiej połowie lipca. 23 lipca przeprowadzono tam otwartą publiczną dyskusję pokonkursową z udziałem mieszkańców, przedstawicieli organizacji pozarządowych, aktywistów miejskich, architektów, urbanistów i wszystkich zainteresowanych kierunkami rozwoju przyjaznej przestrzeni w mieście. Jesienią tego roku Wojciech Bartelski, burmistrz Dzielnicy Warszawa Śródmieście, potwierdził zgromadzenie w budżecie samorządu środków niezbędnych do realizacji tego zadania w ciągu dwóch następnych lat. Proces rewitalizacji stał się faktem równie oczywistym jak to, że Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie oraz Zachęta Narodowa Galeria Sztuki podnoszą wartość swojego najbliższego otoczenia, a jeśli w sprzyjających warunkach spotkają się w przestrzeni wspólnych działań artystycznych, rytualno-obrzędowych i ludycznych z Parafią Kościoła Ewangelicko Augsburskiego, tak zasłużoną dla życia duchowego i kulturalnego miasta, to wszystkie łącznie, w oprawie wspaniałej architektury (kościół św. Trójcy), sąsiedztwa (Plac Piłsudskiego, Plac Powstańców Warszawy, Trakt Królewski) i legendy literackiej (ul. Mazowiecka), z nawiązką oddadzą miastu i jego mieszkańcom to, co ci wspólnym wysiłkiem w to przedsięwzięcie zainwestowali. All competition entries were presented in July during a post-competition exhibition in the State Ethnographic Museum in Warsaw. On July 23 rd an open, public discussion was held there participants included local inhabitants, NGO representatives, city activists, architects, urbanists and anyone interested in the directions of friendly city space development. In autumn 2014 Wojciech Bartelski, Warszawa Śródmieście mayor, confirmed that the district s budget includes the funds necessary for completing the task in the next two years. The revitalization process became a fact, just as it is clear that The State Ethnographic Museum in Warsaw and Zachęta National Gallery of Art increase the value of its surroundings and if in right conditions they will meet on the plane of common artistic, ritual or ludic activities with St. Trinity Lutheran Church, which has rendered great cultural and spiritual services to our city, then they all together, accompanied with the fantastic architecture (the Church), neighbourhood (Piłsudski Square, Warsaw Rising Soldiers Square, Royal Route) and literature legends (Mazowiecka street) will give the city and its inhabitants much, much more than what they together invested. Przeł./transl. Jan Sielicki w Publicznych, Adam Czyżewski, antropolog kultury, dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, ks. Piotr Gaś, proboszcz Parafii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego, Justyna Markiewicz, zastępca dyrektora Zachęty Narodowej Galerii Sztuki, Piotr Krawczyński, członek Zarządu Kulczyk Silverstein PropertiesPiotr Stark, członek zarządu HOCHTIEF Development Sp. z o.o., Łucja Jakóbczyk, sekretarz (bez prawa głosu), Zarząd Terenów Publicznych. Adam Czyżewski, anthropologist of culture and director of the State Ethnographic Museum in Warsaw, reverend Piotr Gas, St. Trinity Lutheran Church s rector, Justyna Markiewicz, deputy director of Zachęta National Gallery of Art, Piotr Krawczyński, Board member of Kulczyk Silverstein Properties, Piotr Stark, board member of HOCHTIEF Development LLC, Łucja Jakóbczyk, secretery (without voting right) at Public Areas Administration Office. 370 etnografia nowa the new ethnography

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Jakość polskiej przestrzeni publicznej

Jakość polskiej przestrzeni publicznej Prezentacja w Kancelarii Prezydenta RP 27 marca 2014 Jakość polskiej przestrzeni publicznej dr Adam Czyżewski Wydział Sztuki Nowych Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, Państwowe Muzeum Etnograficzne

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY

A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY A DIFFERENT APPROACH WHERE YOU NEED TO NAVIGATE IN THE CURRENT STREAMS AND MOVEMENTS WHICH ARE EMBEDDED IN THE CULTURE AND THE SOCIETY ODMIENNE PODEJŚCIE JAK NAWIGOWAĆ W OBECNYCH NURTACH I RUCHACH, KTÓRE

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.

» meble gabinetowe. executive furniture systems. INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet. meble gabinetowe executive furniture systems INTER OFFICE UL.INŻYNIERSKA 5 20-484 LUBLIN TEL/FAX 81-744-52-09 interoffice@poczta.onet.pl meble gabinetowe executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności

Bardziej szczegółowo

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży

OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży OKECIE BUSINESS POINT Oferta sprzedaży Oferta budynku biurowego Warszawa, Sabały 60 Okęcie Business Point Office building offer Warsaw, Sabały 60 Street Okecie Business Point Witamy w 5th Avenue Holding

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Training and certification of Road Safety Experts for the application of Road Safety Audit and Road Safety Inspection

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

» meble gabinetowe. executive furniture systems

» meble gabinetowe. executive furniture systems » meble gabinetowe executive furniture systems » meble gabinetowe» executive furniture 0 Rio Potrzeba nowoczesności» Forma gabinetu podkreśla jego wysoką klasę. Docenią ją osoby, dla których istotne są

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m²

Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse PLN PLN / m² NA SPRZEDAŻ Warszawa, Śródmieście, Emilii Plater Penthouse 2 900 000 PLN 26 364 PLN / m² POWIERZCHNIA: 110 M² LICZBA POKOI: 3 LICZBA SYPIALNI: 2 PIĘTRO: 7/7 ROK BUDOWY: 2009 NUMER OFERTY: 21037 Opis Ekskluzywny

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Budownictwo 18 Nina Sołkiewicz-Kos, Malwina Tubielewicz-Michalczuk ZAGADNIENIA PORZĄDKOWANIA MIEJSKIEJ PRZESTRZENI PUBLICZNEJ Wprowadzenie Przedmiotem pracy jest analiza przestrzeni miejskiej Gminy Kłomnice

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

easy project inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje.

easy project inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje. inspiracje inspirations pomysł jest nową kombinacją starych elementów. nie ma nowych elementów. są tylko nowe kombinacje. an idea is a new combination of old elements. there are no new elements. there

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES

SPIS TREŚCI / INDEX OGRÓD GARDEN WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE SKRZYNKI BOXES KATALOG 2016 CATALOGUE 2016 SPIS TREŚCI / INDEX WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD OGRÓD GARDEN PRZECHOWYWANIE WINA WINE STORAGE 31-38 21-30 4-20 SKRZYNKI BOXES 39-65 3 WYPOSAŻENIE DOMU HOUSEHOLD 4 WYPOSAŻENIE

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: -

KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - MKARCH PROJEKTY PROJECTS KONECZNEGO BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY MIEJSCE: KRAKÓW POWIERZCHNIA: 4 700 m2 AUTOR: WIZJA KLIENT: REF POLAND PROJEKT: 2011 REALIZACJA: - KONECZNEGO RESIDENTIAL BUILDING

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw

Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Aleje Ujazdowskie 41, Warszawa 41 Ujazdowskie Avenue, Warsaw Budynek został wzniesiony około 1876 roku przy Trakcie Królewskim, historycznie najważniejszej arterii Warszawy. Lokalizacja u zbiegu ulicy

Bardziej szczegółowo

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego

Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia emerytalnego Zarządzanie Publiczne, 4(16)/2011, s. 95 118 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 Ocena funkcjonowania programu Indywidualnych Kont Emerytalnych implikacje dla doskonalenia systemu zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk

niedziela, 29 stycznia 2012 PR dobrych praktyk PR dobrych praktyk o PSPR PSPR to najstarsza organizacja branżowa w Polsce 19 stycznia obchodziliśmy okrągłą rocznicę popularyzacja zagadnień związanych z Public Relations wskazywanie kierunku i działań

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko

Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik. Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for. Tatras National Park (Slovakia) Director Pawel Majko April 22, 2012 Vice-mayor of Zakopane Wojciech Solik Tatrzanski Park Narodowy Director Pawel Skawinski (host) Polish Ministry of the Environment Chief Specialist for National Parks Jan Reklewski Tatras

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014

Supervision of public procurement procedures in Poland. Rome, 2 December 2014 Supervision of public procurement procedures in Poland Rome, 2 December 2014 institutions Supreme Audit Office Local Accounting Chambers Managing Authorities, Intermediary Authorities, Intermediary Authorities

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

April 26, :00 PM

April 26, :00 PM ANNUAL GENERAL MEETING OF MEMBERS WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW April 26, 2017 7:00 PM St. Casimir s Parish Hall 154 Roncesvalles Ave., Toronto, Ontario 26 kwietnia 2017 r. godz. 19:00 Audytorium parafii św.

Bardziej szczegółowo

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich;

Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Pytania cudzoziemców zwiedzających Kamienicę Szołayskich; Questions of foreigners visiting The Szołaysky House (The Szołayski House, a Branch of MNK situated in the City Center close to the Main Square

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030

Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030 Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030 Olgierd Dziekoński Kraków 22.02.2016 1 Rynek wobec przestrzeni miasta; ustawa

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm

Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm Public Schools No. 1 in Chelm Project: The Whole World Is a One Big Chelm The realization of the programme "The Whole World is One Big Chelm" March 2006 We have completed yet another stage of our programme.

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

RESTATE Restructuring large housing estates in Europe

RESTATE Restructuring large housing estates in Europe RESTATE Restructuring large housing estates in Europe dr skozlowski1 @op.pl May 24-26th, 2011 RESTATE-website http://www.restate.geog.uu.nl Internationalresearch research project Restructuring Large-scale

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo