PROJEKTY I REALIZACJE PROJECTS AND REALIzATIONS. zdjęcie niedostępne w wersji internetowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKTY I REALIZACJE PROJECTS AND REALIzATIONS. zdjęcie niedostępne w wersji internetowej"

Transkrypt

1 PROJEKTY I REALIZACJE PROJECTS AND REALIzATIONS Adam Czyżewski zdjęcie Przestrzeń publiczna. Miejsce wspólne. Rewitalizacja Placu Małachowskiego 1 w Warszawie Public space. A shared place. Revitalisation of Malachowski Square 1 in WARSAW O jakości przestrzeni publicznej decydują standardy urbanistyczne. Ich brak wymieniany jest zazwyczaj na pierwszym miejscu wśród przyczyn panującego w Polsce chaosu wizualnego. Z drugiej strony nie można pominąć faktu, że przestrzeń publiczna zawdzięcza swą jakość również temu wszystkiemu, co jest zaprzeczeniem standaryzacji szczególnemu charakterowi miejsc o wyróżniającym się programie użytkowym, o swoistej etiologii, wyrazistym wizerunku i stylu, o dającej się wyodrębnić funkcji: sakralnej, administracyjnej, komemoratywnej, ludycznej, handlowej lub biznesowej, częściej jednak oryginalnej kombinacji różnych użyteczności i zastosowań, które tworzą niepowtarzalną aurę miejsca o węzłowym znaczeniu dla lokalnej społeczności i przybywających tu gości. Plac Ewangelicki w pierwszej poł. XIX w. W głębi po lewej stronie widoczny Czerwony Dwór, jego miejsce w latach 50. XIX stulecia zajmie gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego. Litografia barwna na papierze z ok r., Warszawa, autor nieznany. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Evangelist Square in the 1840s, Red Court in the background on the left, in the 1850s it was replaced with the Land Mortgage Society s building. Colour lithograph on paper, around 1850, Warsaw, author unknown. From the collection of the National Museum in Warsaw. The quality of public space is determined by urban development standards. The lack of them is usually mentioned as the main reason for the visual chaos reigning in Poland. On the other hand we cannot overlook the fact that public space quality is also determined by everything that opposes standards the special character of places with exceptional utility, peculiar ethiology, clear image and style and determinable function: sacred, administrative, commemorative, ludic, commercial or business, more often though an original combination of various utility functions and applications, which create a unique aura of a junction point, important for both the local community and the guests. 1 Od końca XVIII wieku Plac Małachowskiego był ważnym ośrodkiem życia religijnego i intelektualnego. W 1781 r. dokonano tam oficjalnego otwarcia Kościoła św. Trójcy. W Czerwonym Dworze (obecnie znajduje się tu Państwowe Muzeum Etnograficzne) siedzibę miały dwie loże masońskie: Złoty Lichtarz i Samarytanin. Sto lat później Plac i jego okolice stały się także centralną dzielnicą życia 1 Since the late 18 th century Malachowski Square has been an important centre of religious and intellectual life. In 1781 the Holy Trinity Church was officially opened. The Red Court (currently housing the State Ethnographical Museum) was the headquaters of two Mason lodges: Golden Candlestick and The Samaritan. A century later the Square and its surroundings also became the place 354 etnografia nowa the new ethnography

2 O ile w pierwszym wypadku parametry przestrzenne, a nawet wyraz architektoniczny poddają się standaryzacji, o tyle w drugim jakości nie można opisać językiem prawa i typizacji. Tak więc skrajna różnorodność jest jednocześnie zaletą przestrzeni publicznej i źródłem problemów definicyjnych w sferze prawa publicznego. Cóż bowiem może łączyć grecką agorę, rzymskie forum czy średniowieczny rynek z tak odmienną formą wnętrza urbanistycznego, jaką w XVIII-wiecznych Włoszech zapoczątkowały słynne Schody Hiszpańskie. Przez następne stulecia powtarzane w postaci mniejszych lub większych założeń w wielu miastach Italii, tak w Rzymie jak i w niewielkiej, sycylijskiej Modice, zazwyczaj łączyły świątynię wzniesioną u ich szczytu z niższymi partiami miasta, którego zabudowa piętrzyła się skalnymi tarasami, zstępując w dół od platformy do platformy. Dzisiaj, kolejne spoczniki schodów w Modice wiążą ze sobą system komunikacyjny miasta wąskie uliczki, zazwyczaj puste lecz tuż przed i po zakończeniu pory siesty wypełniające się lawiną Although in the first case the spatial parameters, or even the architectural expression can be standardized, in the second case the quality cannot be described with the language of law and classification. Thus, extreme diversity is also an advantage of a public space and a source of problems with definitions when it comes to public law. Is there any common point between a Greek agora, Roman forum or Medieval marketplace and the famous Spanish Stairs and the completely different form of urban interior they started in the 18 th century Italy? For centuries to come, recreated in smaller or larger versions in many Italian cities, both in Rome and in the small, Sicilian town of Modica, they connected a church built on a hill to lower parts of the city, with rock terraces spilling down from one platform to another. samochodów i skuterów. Nadal też schody pełnią funkcję drogi procesyjnej, rzadziej pokutnej, pozostając najczęściej sceną obrzędów weselnych i pogrzebowych. Symetrycznie ulokowane kamery, zamknięte aneksy zaprojektowane na kolejnych poziomach, zapewniają znużonym przechodniom odpoczynek w cieniu drzew, a młodemu pokoleniu intymność, o którą tak trudno w kamiennym otoczeniu i atmosferze moralnego rygoryzmu. Przemierzane przez mieszkańców codziennie lecz niespiesznie, dają wiele okazji do spoczynku, krótszej lub dłuższej rozmowy z napotkanymi znajomymi, wreszcie do upewnienia się, że wszystko pozostaje na swoim miejscu w mieście, którego rozległą panoramę można ogarnąć ze szczytu monumentu jednym spojrzeniem. Chociaż to przypadek skrajny, można przyjąć, że jego analiza wyczerpuje charakterystykę przestrzeni publicznej, rozumianej jako pewien typ idealny. Jednak, czy oznacza to również, że taki zespół cech stanowi kryterium klasyfikacji wiążące dla definicji tego pojęcia? Czy za szczególną postać przestrzeni publicznej nie należałoby uznać także naturalnej formacji skalnej bazaltowych ostańców u wybrzeży Kornwalii, o charakterystycznej, powtarzalnej formie, na których godzinami przesiadują zjeżdżający z odległych stron turyści? Czy jednoczesna obecność wielu osób, które jak mewy siedzą w milczeniu na nabrzeżnych skałach obserwując morze, i czy forma owych skał, ich quasi architektoniczna regularność, jest wystarczającą przesłanką do uznania tego miejsca za przestrzeń publiczną? Zdecydowanie tak. Albowiem to ludzie tworzą przestrzeń publiczną. To oni znajdują w miejscu o szczególnej architekturze wystarczający powód do gromadzenia się i wspólnego celebrowania poczucia wspólnoty communitas, jak za Victorem Turnerem antropologia określa ten rodzaj czasowej, świątecznej wspólnotowości. artystycznego. Niedaleko, przy ul. Mazowieckiej 12, działała od 1918 r. słynna kawiarnia artystyczna Mała Ziemiańska, która wśród stałych bywalców gościła m.in. Jana Lechonia, Antoniego Słonimskiego czy Juliana Tuwima, a w jej sąsiedztwie miało siedzibę znakomite wydawnictwo Jakuba Mortkowicza. Na drugim piętrze gmachu Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego, znajdującego się po drugiej stronie ulicy (stąd nazwa Mała Ziemiańska ), funkcjonowało pierwsze studio nagarań Polskiego Radia zorganizowane przez Karola Lilienfeld- -Krzewskiego, legionisty, przyjaciela Marszałka Piłsudskiego, zaś w oficynie tego gmachu, przyszłej siedzibie Państwowego Muzeum Etnograficznego, mieściło się wydawnictwo Rój, firmowane przez Melchiora Wańkowicza, a faktycznie prowadzone przez znakomitego wydawcę Mariana Kistera. Zgodnie z siatką triangulacyjną, założoną dla Warszawy przez Williama H. Lindley a w drugiej połowie XIX w., krzyż na kopule kościoła ewangelickiego wyznaczał centrum układu geodezyjnego miasta. Plac zatem stał się symbolicznym środkiem miasta. where artistic life focused nearby, on Mazowiecka 12, since 1918 the famous art cafe Mała Ziemiańska was located, among its guests counting poets such as Jan Lechoń, Antoni Słonimski or Julian Tuwim, not far from there was the excellent Jakub Mortkowicz s publishing house. On the other side of the street, opposite to the Cafe was the Land Mortage Association [Towarzystwo Kredytowe Ziemskie] building (hence the cafe s name). On its second floor the very first Polish Public Radio s studio was located, organised by Karol Lilienfeld-Krzewski, a legionnare and Marshall Piłsudski s friend. In the building s annex the Rój publishing company was located, endorsed by Melchior Wańkowicz, but really ran by an excellent publisher Marian Kister. According to the traingulation grid that William H. Lindley set for Warsaw in the second half of the 19 th century, the cross on the Evangelical church was the city s geodetic centre. This way the Square became the symbolic centre of the city. Today, each landing of the Modica Stairs serves as a knot for the town s transport network narrow streets, usually empty, just before and after the siesta fill with an avalanche of cars and scooters. And still the stairs serve as a procession route, rarely for penance, but rather for marriages or funerals. Cosy, symmetrically located, closed annexes on each level offer tired pedestrians places to rest in the shade of trees and young generations can find privacy there, much sought for among the stone surroundings and the atmosphere of moral rigour. Local people traverse them everyday but without haste, since they offer plenty of opportunities to rest, to have a long or short conversation with encountered people and to make sure that everything is as it was in the town whose panoramic view can be enjoyed from the very top. Although the stairs are an extreme case, their analysis completes the characteristic of a public space, understood here as an ideal type. However, does this also mean that such a set of qualities also establishes classification criteria valid for the term s definition? Isn t a natural rock formation a peculiar form of a public space too, like basalt inselbergs on the Cornish coast, with their distinctive, repeatable form, and on which tourists sit for hours? Aren t a simultaneous presence of many people, who like seagulls sit on coastal rocks and in silence watch the sea, and the rock s form, their semi-architectural regularity enough to consider that place a public space? Of course it is enough. Because people create public space. For them a place with unique architecture is a reason enough to gather and together celebrate the feeling of being in a community, or communitas, as anthropology calls, after Victor Turner, this type of temporary, celebratory being together. All the shared places described this way, loci communes to use a term from classic rhetoric represent a wide range of space types cut out from their surroundings with 356 etnografia nowa the new ethnography

3 zdjęcia Wszystkie, opisane w ten sposób miejsca wspólne, loci communes, by posłużyć się pojęciem zapożyczonym z klasycznej retoryki, reprezentują szeroką galerię typów przestrzeni wydzielanej z otoczenia za pomocą zróżnicowanych środków formalnych, podporządkowanych różnorodnym interakcjom i formom komunikacji. Niestety, istnienie owych miejsc wspólnych, kluczowe dla funkcjonowania przestrzeni publicznej, nie znajduje najmniejszego odzwierciedlenia w polskim prawie. W efekcie, nie tylko potencjalne przestrzenie publiczne lecz także miejsca wspólne już funkcjonujące w świadomości mieszkańców, w ogromnej większości nie są objęte ustawową definicją obszaru przestrzeni publicznej 2. Definicja ta po prostu nie stosuje się, ani do rzeczywistych miejsc wspólnych, ani do miejsc, których kształt powinny określać standardy urbanistyczne. Jan Seydlitz, Kościół ewangelicki, gmach Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego i perspektywa ulicy Mazowieckiej, ok r., olej/płótno. Ze zbiorów Muzeum Warszawy. Jan Seydlitz, Evangelist Church, Land Mortgage Society s building and a view on Mazowiecka street, about 1860, oil on canvas, from the collection of the Museum of Warsaw. various formal measures subjected to various interactions and forms of communication. Unfortunately, the existence of these shared places, crucial for public space s proper functioning, is not reflected at all in the Polish law. Thus not only potential public spaces but also the majority of shared places already existing in public awareness according to the law are not public space areas 2. The definition in the Act is simply not applicable to real shared places, nor to the places whose shape should be defined by urban development standards. A pressing need to complete the terminology used in the Act with the definition of shared place and defining a formal way of investment (designing, completion and management of shared places ) was one of the most important reasons for the Kościół ewangelicki z widocznym fragmentem gmachem Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego po lewej. Rysował z natury Kozarski, rytował Edward Gorazdowski, Warszawa, 1863 r., drzeworyt sztorcowy na papierze. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Evangelist church with a fragment of the Land Mortgage Society s building on the left. Drawn from nature by Kozarski, carved by Edward Gorazdowski, Warsaw, 1863, wood engraving on paper, from the collection of the National Museum in Warsaw. 2 Obszar przestrzeni publicznej, czytamy w Ustawie z 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, to obszar o szczególnym znaczeniu dla zaspokajania potrzeb mieszkańców, poprawy jakości ich życia i sprzyjający nawiązywaniu kontaktów społecznych ze względu na jego położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne, określony w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, natomiast ład przestrzenny to takie ukształtowanie przestrzeni, które tworzy harmonijną całość oraz uwzględnia w uporządkowanych relacjach wszelkie uwarunkowania i wymagania funkcjonalne, społeczno-gospodarcze, środowiskowe, kulturowe oraz kompozycyjno-estetyczne. W tym samym art. 2 Ustawy zdefiniowano również kilka pojęć o znaczeniu tu pomocniczym, jak: interes publiczny, inwestycja celu publicznego i dobra kultury współczesnej. Natomiast w art. 3 Ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami znajdujemy definicję pojęcia krajobrazu kulturowego w licznych przypadkach niezmiernie ważnego dla oceny wartości przestrzeni publicznej oraz precyzujących zakres przestrzenny ochrony zabytków takich pojęć jak: historyczny układ urbanistyczny lub ruralistyczny, historyczny zespół budowlany i otoczenie. 2 Public space area, according to the Spatial Planning and Development Act of 27/03/2003 is an area especially important in fulfilling the needs of people living there, improving their quality of life and helping in developing social contacts due to its location and functionality, defined in a study of conditions and directions of gmina s spatial developement. Spatial order is such a shape of space that creates a harmonious whole and accounts for in ordered relations all functional conditions and requirements, social, economic, environmental, cutlural and aesthetic. The Act s article 2 also defines several auxiallary terms like public interest, public purpose investement and contemporary culture assets. Article 3 of the Monument Protection and Care Act of 23/07/2003 defines cultural landscape in many cases very important in evaluation of a public space s value as well as other terms as: historical urban or rural layout, historical building complex and surroundings. 358 etnografia nowa the new ethnography

4 zdjęcia Konrad Brandel,,,Plac ewangelicki i saski w Warszawie, album Widoki Warszawy, ok r., odbitka z negatywu szklanego kolodionowego. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. Konrad Brandel, Evangelist Square and Saski Square in Warsaw, The Sights of Warsaw album, about 1880, print from collodion negative. From the collection of the National Museum in Warsaw. Pilna potrzeba uzupełnienia stosowanej w ustawie terminologii o definicję miejsca wspólnego oraz określenia formalnego trybu prowadzenia inwestycji w zakresie projektowania, realizacji i zarządzania miejscem wspólnym, była jednym z najważniejszych powodów powołania przez Kancelarię Prezydenta RP zespołu ekspertów, który przygotował całościową diagnozę oraz rekomendacje legislacyjne w postaci raportu Przestrzeń życia Polaków 3. Prace nad raportem toczyły się równolegle z przygotowaniami do rozstrzygnięcia, a następnie zagospodarowania wyników otwartego konkursu na koncepcję rewitalizacji Placu Małachowskiego w Warszawie. Uczestniczyłem w obu przedsięwzięciach, jako ekspert w zespole autorów Raportu oraz, jako dyrektor Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, w szczupłym gronie uczestników koalicji instytucjonalnej powołanej do przeprowadzenia programu rewitalizacji Placu Małachowskiego. Działania koalicji były precedensem, który zainspirował nasz zespół (Elżbieta Czyżewska, Adam Czyżewski, Maksymilian Cherka) do zaproponowania w Raporcie definicji miejsca wspólnego 4, katalogu dobrych praktyk oraz rekomendacji legislacyjnych obejmujących zmiany ustawowe. Chancellery of the President s appointment of an expert coalition, which prepared a holistic diagnosis and legal recommendations in the Polish people s living space report 3. While the report was being developed, an open competition for an idea to revitalize Małachowski Square in Warsaw was held and then its results were processed. I participated in both endeavours, as an expert in the report s team and as the director of the State Ethnographic Museum in Warsaw as a member of a small coalition council appointed to conduct Małachowski Square s revitalization programme. The coalition s work was the precedent that inspired our team (Elżbieta Czyżewska, Adam Czyżewski, Maksymilian Cherka) to propose in the Report a shared place definition 4, a catalogue of good practices and legal recommendations, including changes in existing laws. Participation in the shared places creation process The institutional coalition created around Małachowski Square turned out to be a new and very effective form of social participation, very different from the practice of public consultations the Act of 2003 assumes. Until then public consultations or even advanced, Fotografia Karola Beyera przedstawiająca widok z latarni kościoła ewangelicko- -augsburskiego św. Trójcy w kierunku skrzyżowania ulic Królewskiej i Mazowieckiej, placu Saskiego oraz Krakowskiego Przedmieścia; przed wybudowaniem pałacu Kronenberga, 1858 r., odbitka z negatywu szklanego kolodionowego. Ze zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie. A view from the Evangelist Church: Królewska and Mazowiecka streets crossing, Saski square and Krakowskie Przedmiescie, Kronenberg Palace not yet built, 1858, print from collodion negative, by Karol Beyer. From the collection of the National Museum in Warsaw. 3 Przestrzeń życia Polaków, 2014, pod red. J. Sepioł, Warszawa: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. Zespół autorów i koordynatorów: Elżbieta i Adam Czyżewscy ( Jakość polskiej przestrzeni publicznej ), Maksymilian Cherka ( Jakość polskiej przestrzeni publicznej perspektywa prawna ), Dorota Leśniak-Rychlak ( Promocja wiedzy i kultury architektonicznej ), Aleksander Noworól ( Jakość i standardy przestrzeni zamieszkania ), Tadeusz Markowski ( Ekonomiczny wymiar urbanizacji ), Andrzej Mizgalski, Damian Łowicki ( Przemiany krajobrazu otwartego ), Zbigniew Paszkowski ( Tendencje w rozwoju polskiej urbanizacji ), Iwona Sagan ( Miejska obywatelskość ), Ryszard Wilczyński ( Przestrzeń wiejska ). 3 Przestrzeń życia Polaków, 2014, ed. J. Sepioł, Warszawa: Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP. A team of authors and cooridnators: Elżbieta Czyżewska and Adam Czyżewski ( Jakość polskiej przestrzeni publicznej ), Maksymilian Cherka ( Jakość polskiej przestrzeni publicznej perspektywa prawna ), Dorota Leśniak-Rychlak ( Promocja wiedzy i kultury architektonicznej ), Aleksander Noworól ( Jakość i standardy przestrzeni zamieszkania ), Tadeusz Markowski ( Ekonomiczny wymiar urbanizacji ), Andrzej Mizgalski, Damian Łowicki ( Przemiany krajobrazu otwartego ), Zbigniew Paszkowski ( Tendencje w rozwoju polskiej urbanizacji ), Iwona Sagan ( Miejska obywatelskość ), Ryszard Wilczyński ( Przestrzeń wiejska ). 360 etnografia nowa the new ethnography

5 zdjęcia Partycypacja w procesie tworzenia miejsc wspólnych Powstała wokół Placu Małachowskiego koalicja instytucjonalna okazała się całkowicie nową i niezwykle efektywną formą partycypacji społecznej, zdecydowanie różniącą się od praktyki konsultacji społecznej przewidzianej ustawą z 2003 roku. Do tej pory ani konsultacje społeczne, ani nawet zaawansowane, etnograficzne metody badania i opisu preferencji konsumentów przestrzeni publicznej, nie były w stanie dostarczyć dostatecznej wiedzy o pożądanym charakterze i kształcie projektowanej przestrzeni. Nie o jednostkowe akty formułowania oderwanych opinii bowiem tu chodzi, lecz o stałą partycypację wielu interesariuszy przestrzeni Pałac Kronenberga przy ul. Mazowieckiej 22, 1930 r., fot. Henryk Poddębski. Ze zbiorów Instytutu Sztuki Polskiej Akademii Nauk. Kronenberg Palace at Mazowiecka 22, 1930, photo by Henryk Poddębski. From the collection of Polish Academy of Science, Institute of Art. Kamienica hr. Raczyńskiego z widocznym w głębi pałacem Kronenberga i zabudową ul. Królewskiej. Count Raczyński s tenement house, Kronenberg Palace and buildings at Królewska street in the background. ethnographic methods of public space consumers preferences evaluation and description could not deliver enough knowledge about the desired character and shape of a public spacein-design. However, it is not about singular acts of forming unconnected opinions, but rather about continuous participation of many public space stakeholders, about continuous involvement in the investment process of representatives of these institutions and circles, who would have something special and creative to offer for a concrete area of a shared place. This different, additional participation type can be done, as the example of Małachowski Square shows, when based on public usage and a catalogue of good practices accepted by all the interested sides. Legal language should describe the space for this kind of multilateral dialogue. 4 Wobec braku definicji legalnej miejsca wspólnego współautorzy raportu przedstawili własną propozycję definicji: Miejsce wspólne jest fragmentem przestrzeni publicznej miasta, wsi lub innej jednostki osadniczej, w którym ujawnia się ważny splot interesów publicznych, praktyk społecznych i oczekiwań mieszkańców. Architekturę miejsca wspólnego określa projekt urbanistyczny, uzupełniający na poziomie szczegółowych rozwiązań przestrzennych i funkcjonalnych ogólne zapisy lub brak zapisów w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Dokumentacja powykonawcza w części przypisującej miejscu wspólnemu niezbywalne właściwości formalne (architektoniczne, urbanistyczne, wizualne), staje się w wyniku uchwału samorządu elementem prawa miejscowego. Służy ona ochronie ładu przestrzennego, także w zakresie artykulacji granic nieruchomości, nasadzeń zieleni oraz ochrony spójności i ładu wizualnego w przestrzeni publicznej, nie wyłączając z zakresu właściwości chronionych także przestrzeni wizualnej posesji prywatnych tworzących wraz z miejscem wspólnym jedno wnętrze urbanistyczne (E. Czyżewska, A. Czyżewski, 2014, Jakość przestrzeni publicznej w: Przestrzeń życia Polaków, pod red. J. Sepioł, Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP, Wydawnictwo Murator). 4 Since an official, legal, definition of shared place did not exist, the Report s authors proposed their own: A shared place is a fragment of a town, city, village or any other settlement s public space, which shows an important convergence of public interests, social practices and expectations of the people living there. A shared place s architecture is defined by an urban development project, which complements general regulations (or lack thereof) of the local spatial developement plan with detailed spatial and functional solutions. The section of a post-completion documentation that attributes a shared place with irrevocable formal qualites (architectural, urban, visual) becomes an element of a local law after local authorites appropriate regulation. The documentation protects spatial order, including defining plot borders, green area placement and protection of cohesion and visual order in public space, the protected areas also incuding visual space of private properties that together with the shared place create one urban interior (E. Czyżewska, A. Czyżewski, 2014, Jakość przestrzeni publicznej in: Przestrzeń życia Polaków, ed. J. Sepioł, Warszawa: Kancelaria Prezydenta RP, Wydawnictwo Murator). 362 etnografia nowa the new ethnography

6 zdjęcia Widok z południowej pierzei pl. Małachowskiego wizualizacja 3D wnętrza urbanistycznego, wyk. Schreder. A view from the south frontage of Małachowski Square 3D visualisation on the urban interior, by Schreder. publicznej, o stałe zaangażowanie w proces inwestycyjny przedstawicieli instytucji i środowisk, które miałyby coś szczególnego i twórczego do zaproponowania w konkretnej przestrzeni miejsca wspólnego. Ten odmienny, dodatkowy rodzaj partycypacji może być realizowany, jak pokazuje przykład Placu Małachowskiego, w oparciu o uzus społeczny i przyjęty przez wszystkie strony katalog dobrych praktyk. Natomiast za pomocą języka prawa powinna być opisana przestrzeń dla tego rodzaju wielostronnego dialogu. Problem partycypacji instytucjonalnej łączy się z jeszcze bardziej palącą i nie rozwiązaną kwestią zarządzania projektem realizowanym w przyszłej przestrzeni miejsca wspólnego, zwłaszcza na etapie przygotowania programu funkcjonalnego, warunków konkursowych, opisu przedmiotu zamówienia w wypadku przetargów, przeprowadzania kolejnych konsultacji społecznych, współpracy z zespołem projektowym, i później, po zakończeniu inwestycji na etapie tworzenia programów kulturalnych, animacyjnych, ewentualnie nadzoru nad operatorem prywatnym tej przestrzeni lub urządzeń tam zlokalizowanych. Pytanie, kto ma się tym zajmować, w jakim trybie prawnym i w jakiej przestrzeni prawa, ma decydujące znaczenie. Koalicja instytucjonalna w procesie partycypacji społecznej W wypadku Placu Małachowskiego w Warszawie odbyły się, sprawnie zorganizowane, przeprowadzone w formie warsztatów, konsultacje społeczne. Inicjatywa jednak i główny ciężar prac konsultacyjnych, koncepcyjnych spoczywał na koalicji trzech instytucji publicznych Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Parafii Kościoła Ewangelicko- Augsburskiego i Zachęty Narodowej Galerii Sztuki oraz uczestniczącego w pracach koalicji dewelopera i władz dzielnicy, które zaangażowały się w przedsięwzięcie, obserwując The problem of institutional participation leads to the even more urgent and still unsolved issue of managing the project completed in the future shared place s space, especially during the preparation stages of functional programme, competition rules, subject s description (in the case of tenders), conducting subsequent public consultations, cooperation with design team and later, after the investment is over during the stage of creating cultural and activation programmes, or perhaps monitoring private operators of the space or equipment there located. It is crucial to decide who is supposed to deal with that, in what legal capacity and area. Widok z północnej pierzei pl. Małachowskiego wizualizacja 3D wnętrza urbanistycznego, wyk. Schreder. A view from the north frontage of Małachowski Square 3D visualisation on the urban interior, by Schreder. Institutional coalition in social participation process In the Małachowski Square s case public consultations took place, efficiently organized and conducted as workshops. However, the initiative and the majority of consultations and concept work was conducted by the coalition of three public institutions the State Ethnographic Museum in Warsaw, St. Trinity Lutheran Church in Warsaw and Zachęta National Gallery of Art, as well as the developer and the city district s authorities, who participated in the endeavour while observing the unfailing determination of the coalition members. It took three years for the coalition members to work out a common position. The vision the coalition members had of how the square could be used for artistic, social and cultural initiatives after many difficult discussions reached a creative consensus with the expectations of the developer who was completing there the Raczyński building adaptation into a high-class office building 364 etnografia nowa the new ethnography

7 nie słabnącą determinację koalicjantów. Prace nad uzgodnieniem stanowisk partnerów koalicji w różnych kwestiach trwały trzy lata. Wyobrażenia koalicjantów o różnych formach wykorzystania przestrzeni placu dla działań artystycznych, społecznych i kulturalnych po wielu trudnych dyskusjach spotkały się i znalazły twórczy konsens z oczekiwniami dewelopera, który kończył w tym miejscu proces adaptacji kamienicy hr. Raczyńskich na biurowiec wysokiej klasy, jednocześnie przywracając w nim pierwotne funkcje handlowe na poziomie pierwszych dwóch kondygnacji. Doprowadzenie do rozpisania konkursu na koncepcję rewitalizacji placu i jego rozstrzygnięcie, co nastąpiło w połowie lipca 2014 roku 5, to dopiero pierwszy etap prac koalicji. Dwa następne będą wiązały się z nadzorem nad pracami projektowymi i realizacyjnymi oraz sprawowaniem zarządu nad wykorzystaniem, eksploatacją i programem działań społecznych realizowanych w przestrzeni publicznej Placu Małachowskiego. Jeśli powstanie w tym miejscu przestrzeń publiczna miejsce wspólne wysokiej jakości, a wszystko wskazuje na to, że jest to realne, stanie się to dzięki działaniom w ogromnej większości nieformalnym z punktu widzenia prawa. Nie ma powodu, by ten i jemu podobne procesy przypadek nie jest odosobniony przebiegały bez żadnego oparcia w prawie. Katalog dobrych praktyk ujawnia też potrzebę stworzenia uregulowań prawnych w zakresie projektowania urbanistycznego, w istocie projektowania przestrzeni publicznych, and restoring the first two floors original commercial functions. Making the competition happen and then deciding upon the winners, which occurred mid-july , signalled the end of the coalition s first stage of work. The next two involve monitoring the design and completion work as well as managing the use, operation and social activities programme for Małachowski Square public space. If a public space will be created there a high-quality shared place and all signs and portents indicate that it is a real possibility, it will happen thanks to the activities which a legal perspective considers informal. There is no valid reason for this and similar processes (the case is not unique) to take place with no support in the law. The good practices catalogue also shows the need for legal regulations concerning urban planning, or more precisely public spaces design, which should also lead to the possibility of changing local planning in accordance with the law and with public interest in mind, without holding the whole investment process for long months or even years. Thus urban project would become an element of local legislature and it would describe a collection of spatial, formal, aesthetic relations between private property functioning and public law, as needed in a given city, town, village or region. Projekt koncepcyjny rewitalizacji pl. Małachowskiego, wizualizacje perspektywiczne, ARE. A concept design of Małachowski square revitalization, perspectives, ARE. New Małachowski Square in Warsaw The competition to modernize the plaza was announced by the Warszawa Śródmieście Public Areas Administration in cooperation with the coalition of institutions neighbouring the Square, the second prize, with recommendation to proceed went to the project created by the ARE studio from Warsaw. The first prize was not awarded. 5 W konkursie zwyciężył projekt pracowni ARE, autorstwa Jana Bagińskiego, Filipa Dzimwashy, Adama Kluczki, Karoliny Kuczyńskiej, Grzegorza Stiasnego, Jakuba Wacławka. 5 ARE studio s project won the competition, created by Jan Baginski, Filip Dzimwasha, Adam Kluczka, Karolina Kuczyńska, Grzegorz Stiasny and Jakub Wacławek. 366 etnografia nowa the new ethnography

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

Twórcze społeczności. Creative Communities

Twórcze społeczności. Creative Communities Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Twórcze społeczności Notatki z terenu Creative Communities Field Notes Spis treści Table of contents Współpraca W podróży Zofia Dworakowska

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Dziesięć lat później Ten Years After

Dziesięć lat później Ten Years After Dziesięć lat później Ten Years After Jubileusz 10-lecia Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach 10 th Aniversary of The Academy of Fine Arts in Katowice 2001 2011 1 2 Galeria ASP w Katowicach Rondo Sztuki

Bardziej szczegółowo

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market

konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market konkurs na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi na polskim rynku competition for the best designed products and services on the Polish market 2010 www.iwp.com.pl/projekty_dobry_wzor Instytut Wzornictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki Cover design

Projekt okładki Cover design Nr 28/2010 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo

zdjęcie niedostępne w wersji internetowej Dzieci ajnoskie, fot. ze zbiorów AAN. Ainu children, from the CAMR collection.

zdjęcie niedostępne w wersji internetowej Dzieci ajnoskie, fot. ze zbiorów AAN. Ainu children, from the CAMR collection. HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ HISTORY Contemporaneity ADAM CZYŻEWSKI zdjęcie Antropologia, historia i granica współczesności 1 Anthropology, history and the boundary of contemporaneity 1 W 1965 roku ukazała się

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015

KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 KRAKOWSKI SZLAK STREET ARTU Krakow Street Art Route EDYCJA 2015 1 Ryszard Wysokiński Dyrektor Galerii Krakowskiej Manager, Galeria Krakowska shopping centre Sztuka uliczna jest bardzo dynamiczna i zmienna.

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS

REKOMENDACJE RECOMMENDATIONS KATOWICE 2012 Przewodniczącego Komisji Europejskiej José Manuela Barroso / The President of the European Commission José Manuela Barroso PATRONATY HONOROWE / HONORARY PATRONAGE Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania

Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci / Tozsamosc projektowania Projektowanie tozsamosci Tozsamosc projektowania / Design of identity Identity of design / Rozdział / Chapter 00 List dyrektora naczelnego teatru wielkiego

Bardziej szczegółowo

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary

Program Kultura 2007-2013 w Polsce. Culture Programme 2007-2013 in Poland. analiza i podsumowanie. analysis and summary Program Kultura 2007-2013 w Polsce analiza i podsumowanie Culture Programme 2007-2013 in Poland analysis and summary Warszawa Warsaw 2013 Wydawca Published by: Punkt Kontaktowy ds. Kultury, Instytut Adama

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Raport końcowy Ocena funkcjonowania lokalnych

Bardziej szczegółowo

Redakcja zbioru Marlena Happach Opracowanie graficzne Wojciech Tylbor - Kubrakiewicz Tłumaczenia na angielski Iza Seroka, Magdalena Wrzesień

Redakcja zbioru Marlena Happach Opracowanie graficzne Wojciech Tylbor - Kubrakiewicz Tłumaczenia na angielski Iza Seroka, Magdalena Wrzesień odno WA Redakcja zbioru Marlena Happach Opracowanie graficzne Wojciech Tylbor - Kubrakiewicz Tłumaczenia na angielski Iza Seroka, Magdalena Wrzesień Organizatorzy Projekt współfinansuje Współpraca SPIS

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W KULTURZE

WOLONTARIAT W KULTURZE WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS IDEAS HINTS EGZEMPLARZ BEZPŁATNY WOLONTARIAT W KULTURZE PROJEKTY POMYSŁY PODPOWIEDZI VOLUNTEERING IN CULTURE PROJECTS

Bardziej szczegółowo

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia

System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia System informacji wizualnej dla Osiedla Tysiąclecia A Visual Information System for the Millennium Housing Estate Projekt nowego systemu informacji wizualnej stanowi próbę rozwiązania problemu skomplikowanych

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

fundusze nie tylko z unii

fundusze nie tylko z unii fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii Not only EU funding support from Iceland, Liechtenstein, Norway fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM

Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM Słownik kluczowych pojęć związanych z krajowym systemem kwalifikacji A GLOSSARY OF KEY CONCEPTS RELATED TO THE NATIONAL QUALIFICATIONS SYSTEM 2 Szanowni Państwo! Przekazujemy w Państwa ręce pierwsze wydanie

Bardziej szczegółowo

MAPY DŹWIĘKOWE W POLSCE SOUND MAP OF POLAND

MAPY DŹWIĘKOWE W POLSCE SOUND MAP OF POLAND MAPY DŹWIĘKOWE W POLSCE SOUND MAP OF POLAND Martyna Kozak mgr inż. architekt krajobrazu Politechnika Krakowska Wydział Architektury Zakład Kompozycji i Planowania Przestrzennego STRESZCZENIE Mapa dźwiękowa

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych

Projektowanie skutecznych usług. publicznych: praktyczny podręcznik dla kadry instytucji publicznych Design at your Service Od roku 2011 Urząd Marszałkowski Województwa ŚląDesign Silesia project initially in partnership with the początkowo z Akademią Sztuk Pięknych w Katowicach Academy of Fine Arts in

Bardziej szczegółowo

Raport potrzeb. województwa go

Raport potrzeb. województwa go Raport potrzeb i mo w podmiotów integr yjno- ny h województwa go Projekt y ze ków E w E F szu o Raport potrzeb i możliwości podmiotów integracyjno-społecznych województwa dolnośląskiego Raport potrzeb

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce

Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce 4 Wykorzystywanie rezultatów programu Uczenie się przez całe życie w rozwoju polityki i praktyki edukacyjnej w Polsce Exploitation of the Lifelong Learning Programme Results in the Development of the Educational

Bardziej szczegółowo

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW!

TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! okladka.indd 1 4/14/08 8:59:11 AM TERAZ! Animacja kultury Culture animation NOW! Wydawca/Publisher: Stowarzyszenie Katedra Kultury www.katedrakultury.pl Ksia

Bardziej szczegółowo

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM

Projekt Project Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Projekt Project 75 Ksia z ka.indd 75 4/14/08 9:48:47 AM Ksia z ka.indd 76 4/14/08 9:48:48 AM Od czego zacząć pracę nad projektem? Jaki jest pierwszy krok? Co potem? Jak poradzić sobie z ewaluacją i dokumentacją?

Bardziej szczegółowo

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki

Dla studentów, projektantów. 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki Dla studentów, projektantów 23 06 2012 Galeria asp w Katowicach Rondo Sztuki 2 3 We środku Table of Contents Spis treści 6 Organizatorzy: Design Silesia, ASP Katowice, Koło Naukowe Projektowania Graficznego

Bardziej szczegółowo

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie

Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie Aktywizacja seniorów między powinnością a profesją kształcenie i działanie ABSTRAKTY Prof. Rosa M. Baños, Prof. Soledad Quero, E. Etchemendy, D. Castilla, Prof. C. Botella The Butler System: an Active

Bardziej szczegółowo