Cena jednostkowa brutto I. PAKIET I Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Biórkowie Wielkim, Biórków Wielki 111, Koniusza

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Cena jednostkowa brutto 1 2 3 4 5 I. PAKIET I Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Biórkowie Wielkim, Biórków Wielki 111, 32-104 Koniusza"

Transkrypt

1 LP Załącznik nr 1 formularz cen jednostkowych I CZĘŚĆ- POMOCE DYDAKTYCZNE OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Ilość sztuk/ zestawów Cena jednostkowa brutto I. PAKIET I Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Biórkowie Wielkim, Biórków Wielki 111, Koniusza Cena brutto razem (3x4) 1 Kratki do mozaiki: biała, plastikowa kratka, słuŝąca do wpinania plastikowych gwoździ i gwoździków - wym. co najmniej 20x6x6cm, Szt. 1 2 Gwoździki małe do mozaiki: zestaw kolorowych gwoździ słuŝących do tworzenia kompozycji na kratce z tworzywa, zestaw 1 3 Drewniane przekładanki: drewniana układanka zapoznaje dziecko ze zjawiskiem złudzenia optycznego, rozwija spostrzegawczość i Szt. 1 logiczne myślenie, 4 Szlaczki graficzne: zestaw 1,2,3: zestaw szlaczków graficznych wspomagających ćwiczenia rozmachowe. Do pakietu dołączone są 1zestaw magnesy. Szlaczki podzielone są na trzy stopnie trudności zaznaczone kolorem oraz odległościami linii w szlaczku, 5 Dywaniki Glottodydaktyczne: Dywanik słuŝy ćwiczeniom analizy słuchowej, a dodatkowo rozwija koordynację wzrokowo-ruchową. Szt. 1 Wykonany jest z tworzywa - dzieci mogą wielokrotnie pisać litery po śladzie przy uŝyciu flamastra suchościeralnego, 6 Klocki duŝe drewniane do demonstrowania i zabawy: drewniane klocki z literami (mała i wielka pisana w liniaturze; mała i wielka 1zestaw drukowana), cyframi oraz ze znakami matematycznymi i interpunkcyjnymi. Z zielonym szlaczkiem u dołu kaŝdego z klocków. 150 klocków o wym. Nie mniejszych niŝ 6x6x16cm, 7 Gra Jabłonka: gracz zbiera jabłek z drzewka do koszyka za pomocą podbieraków, do gry załączona klepsydra, Szt. 1 8 Plansza manipulacyjna magnetyczna: zabawa z magnetycznym labiryntem polega na przemieszczaniu metalowych kuleczek przy Szt. 1 pomocy magnetycznych pisaków. Plansza o wymiarach nie mniejszych niŝ 40 x 40 cm, 9 Szlaczki magnetyczne cz.1: Atrakcyjna plansza zaprojektowana, aby usprawniać rękę dziecka oraz koordynację wzrokowo-ruchową, Szt Labirynt z biedronką: główka owada opatrzona jest cyfrą 1-6, a zadaniem dziecka jest dobrać połówki korpusu o łącznej liczbie kropek Szt. 1 zgodnej z cyfrą. Conajmniej18 elementów z miękkiego tworzywa (do zbudowania 6 biedronek) wym. biedronki co najmniej 10,2 x 10,2 x 3,1 cm, 11 Język polski - czytam i piszę: interaktywna gra edukacyjna dla dzieci w wieku 6,10 lat, kształcąca umiejętność czytania i pisania, Szt. 1 podział na jednostki językowe, ilustrowany słowniczek ortograficzny, gry utrwalające pisownię trudniejszych wyrazów, setki ilustracji i animacji, piosenki, wierszyki, fragmenty baśni. 12 Kłopoty z alfabetem Małgorzata Strękowska-Zaremba, Szt Skrzynka z przewlekankami i guzikami: skrzynka o wymiarach co najmniej 21 x 29 cm zawiera co najmniej 368 elementów, Szt Dysleksja I + II: specjalistyczne oprogramowanie wspomagające profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną, które pozwala na przeprowadzenie profesjonalnej, efektywnej i atrakcyjnej dla dziecka terapii trudności w nauce czytania i pisania. Ta seria programów przeznaczona jest dla terapeutów i nauczycieli prowadzących zajęcia dydaktyczne i korekcyjno - kompensacyjne z dziećmi mającymi Szt. 1 1

2 podziału na sylaby, zdań budowanych z poznanych wyrazów, doskonalenia techniki czytania ze zrozumieniem i samodzielnego pisania, problemy z nauką czytania i pisania, przede wszystkim dla uczniów z grupy ryzyka dysleksji oraz z dyskleksją rozwojową, 15 Rozsypanki obrazkowe, sylabowe i głoskowe do nauki czytania i pisania B. Rocławski (pakiet w skład którego wchodzi I i II zestaw Pakiet 1 wcześniej wymienionych Rozsypanek ) 16 Alfabet ruchomy duŝy: kaŝdy ze znaków powtórzony jest trzy razy, a rodzaj głosek rozróŝniony kolorem. Co najmniej 24 wielkie litery Szt znaków interpunkcyjnych, 17 JuŜ czytamy i piszemy: Zawiera ćwiczenia doskonalące technikę czytania i pisania w oparciu o metodę sylabową. Ćwiczenia o Szt. 1 stopniowanym poziomie trudności dotyczą: wyrazów wielosylabowych i trzyliterowych, wyrazów o róŝnej budowie, z uwzględnieniem 18 Lubimy sylaby: nauka pisania i czytania metodą sylabową. KsiąŜka przeznaczona dla dzieci od lat pięciu. Zawiera ćwiczenia Szt. 1 usprawniające wszystkie funkcje poznawcze i w prosty sposób uczy czytać i pisać. Co najmniej 96 stron i co najmniej 6 stron kolorowych wkładek, 19 Eduterapeutica dyskalkulia: komputerowy program terapeutyczny do pracy z dziećmi w wieku od 5 do 9 lat wykazującymi specyficzne Szt. 1 trudności w rozwiązywaniu zadań matematycznych. Zawiera co najmniej120 ćwiczeń w formie rozbudowanych gier z wieloma poziomami, 20 Logopedia Pakiet Profesjonalny: program komputerowy: co najmniej 9 multimedialnych programów wspomagających rozwój dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, 21 Program psychoedukacyjny dla dzieci 7-10 lat doskonalący sprawność językową. Przewodnią zasadą towarzyszącą tej pracy jest podejmowanie konkretnych działań na rzecz troski nauczyciela o optymalny rozwój intelektualny, emocjonalny, społeczny oraz prawidłowy rozwój mowy kaŝdego dziecka. Wszystkie ćwiczenia są dostosowane do indywidualnych moŝliwości psychofizycznych uczniów w normie intelektualnej, a takŝe mogą być wykorzystane do pracy z dziećmi upośledzonymi w stopniu lekkim, 22 Kwestionariusz badania mowy: moŝe być wykorzystywany do diagnozy logopedycznej dzieci przedszkolnych i szkolnych. Składa się z obrazków, których nazwy zawierają samogłoski i spółgłoski w trzech pozycjach, w których mogą pojawić się w wyrazie: w nagłosie, śródgłosie i wygłosie. Głoski występujące w nazwach obrazków ułoŝone są w kolejności zgodnej z tym jak pojawiają się w rozwoju mowy dziecka. Uwzględnia spółgłoski wargowe, wargowo-zębowe, przedniojęzykowo-zębowe, przedniojęzykowo-dziąsłowe, środkowojęzykowe, tylnojęzykowe oraz samogłoski podstawowe + ą, ę. Do kwestionariusza dołączona karta badania mowy, której kolejność zapisu głosek jest zgodna z kolejnością pojawiających się wyrazów, tekstów do ćwiczeń mowy: utwory zawarte w opracowaniu przeznaczone są do róŝnego rodzaju ćwiczeń ortofonicznych: oddechowych, oddechowo - fonacyjnych, fonacyjnych, usprawniających narząd mowy, słuchowych oraz artykulacyjnych. Ćwiczenia moŝna wykonać zarówno z dziećmi rozwijającymi się prawidłowo, jak i tymi, u których stwierdzono zaburzenia mowy, 24 Uczę się mówić, pisać, i czytać poprawnie: materiały do prowadzenia ćwiczeń utrwalających poprawną wymowę oraz do róŝnicowania głosek szeregów: szumiącego i syczącego w zdaniach. Plansze zawierają kolorowe obrazki sytuacyjne oraz wyrazy tworzące zdania (podpisy do obrazków ).Opracowane ćwiczenia stymulują rozwój języka,kształtują poprawną wymowę i umiejętności konstruowania zdań, eliminują błędy wynikające z wady wymowy popełniane w pisaniu i czytaniu, 25 Łatwe ćwiczenia do nauki czytania cz.1,2,3,4: to seria (zestaw) 4 ksiąŝeczek mających na celu przybliŝenie dzieciom zagadnień 3 zest. związanych w literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami, 26 Ortografia cz.1,2,3,4 (zestaw składa się z 4 części): Zbiór dyktand do uzupełniania i czytania na głos. Ciekawa tematyka, humor, pułapki 5 zest. językowe i nauka na wesoło. 27 Gramatyka na wesoło cz. 1, cz 2, cz 3. Zestaw składający się z 3 ksiąŝek z serii PUS, 5 zest. 2

3 dwukrotnie), co najmniej 55 Ŝetonów, pudełko z przegródką i pokrywką z drewna bądź równie wytrzymałego tworzywa; 28 Cyferki i czerwone Ŝetony: materiał ułatwia przeliczanie w zakresie od 1 do 10. Dziecko przyporządkowuje kaŝdej liczbie określoną 5 zest. liczbę Ŝetonów. Układając Ŝetony parami wprowadzamy pojęcie liczby parzystej i nieparzystej. Zawartość: cyfry 0-9 (cyfra 1 29 Czerwone cyfry i znaki arytmetyczne: to zestaw cyfr i znaków arytmetycznych do wykorzystania w ćwiczeniach na dodawanie i 5 zest. odejmowanie, 30 Pianka do modelowania: Kolorowa pianka niezwykle lekka i puszysta. Jest łatwa do modelowania i nie klei się do rąk. Szt Metoda 18 struktur wyrazowych ćwiczenia do analizy i syntezy słuchowej: co najmniej18 sztywnych kartek z ilustracjami, które Szt. 5 odpowiadają 18 strukturom wyrazów, 32 Metoda 18 struktur wyrazowych zeszyty ćwiczeń od 1 do 18 (co najmniej 9 sztuk zeszytów): KaŜdy ma co najmniej 64 strony, Szt Zestaw sylab: Jest to zestaw dwuliterowych sylab otwartych. Zadaniem dziecka jest układanie z nich wyrazów. Taka zabawa Szt. 41 uświadamia, Ŝe te same sylaby mogą tworzyć róŝne wyrazy, 34 Szlaczki graficzne zestaw 1,2 i 3: Zestaw szlaczków graficznych wspomagających ćwiczenia rozmachowe. Szlaczki podzielone są na Zest. 5 trzy stopnie trudności zaznaczone kolorem oraz odległościami linii w szlaczku. Zgodnie z zasadą stopniowania trudności, 35 Przewlekanka DuŜy but : Praktyczny i stabilny but pomoŝe dzieciom w nauce wiązania butów. Szt Sześcian manipulacyjny: Kolorowe sześciany manipulacyjne z niespodziankami. Na kaŝdej ścianie sześcianu kolejna atrakcja Szt. 3 usprawniająca motorykę rąk i rozwijająca wyobraźnię. Brzegi sześcianów łagodnie wykończone. Ruchome tarcze z pokrętłem, labirynt manipulacyjny z drewnianymi koralami ruchome bryły geometryczne, 37 Tablica magnetyczna : pomaga rozwijać kreatywność, umysłowość zdolność. MoŜna na nich malować, pisać czy liczyć, grać gry, itp, Szt Alfabet ruchomy duŝy: litery umoŝliwią dzieciom,,pisanie'', składanie wyrazów z liter następuje samoistnie, zgodnie z dokonywaną przez dziecko analizą słuchową wyrazu. KaŜda litera wykonana jest z grubej sklejki, lakierowanej jednostronnie - co ułatwia wybieranie i układanie liter. Kształt liter zgodny z polską czcionką szkolną. Kolorystyka: samogłoski w jednym kolorze, a spółgłoski w innym, Szt. 1 RAZEM PAKIET I (Lp. 1-38) II. PAKIET II Szkoła Podstawowa im. Stanisława Szymachy w Glewcu, Glewiec 2, Koniusza 1 Z serii Stymulacja i terapia szeregi i sekwencje : zestaw ćwiczeń z serii Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania, rozumienia i nazywania, myślenia, 2 Analiza i synteza wzrokowa. Przygotowanie do nauki czytania, M. Korendo, A. Fabisiak-Majcher, E. Szmuc- Ławczys, 3 Kocham się uczyć, Jagoda Cieszyńska, Odwracamy obrazki, aby dziecko kochało czytać, nie bało się geometrii i czytania mapy na lekcjach geografii, 4 Piosenki dla dzieci na róŝne okazje: w skład publikacji wchodzą 2 płyty CD z piosenkami (wersje wokalno-instrumentalne i instrumentalne) oraz ksiąŝka, w której znajdują się teksty utworów, a takŝe zapisy nutowe i chwyty gitarowe. W publikacji znajdują się co najmniej 34 utwory, 5 Gumowe ucho: ćwiczenia percepcji słuchowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Materiały zebrane (w teczce co najmniej 32 karty pracy kaŝda składa się z co najmniej 9 pól), 3

4 6 Tańce w kręgu, film instruktarzowy: Prezentacja co najmniej 15 tańców inspirowanych kulturą róŝnych narodów w prostych układach choreograficznych. DVD (co najmniej 80 min.), 7 Kinezjologia edukacyjna - film instruktaŝowo dydaktyczny: Prezentacja ćwiczeń wg programu Brain Gym dr P. Dennisona, afirmacje i ruchy integracyjne oraz prezentacja zajęć terapeutycznych i edukacyjnych, video co najmniej 90 min, 8 Tańce integracyjne, film instruktaŝowo metodyczny: prezentacja co najmniej 23 tańców współczesnych oraz inspirowanych kulturą róŝnych narodów w prostych układach choreograficznych, DVD (co najmniej 80 min.), 9 Program multimedialny "EduSensus Dysleksja". Pakiet I. Pakiet zawiera moduły: ocena ryzyka dysleksji oraz litery, wspomaga profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną, 10 Zestaw kontrolny PUS: Zestaw Kontrolny PUS to poręczne zamykane pudełko z plastiku, w którym znajduje się co najmniej 12 Szt.5 ponumerowanych klocków, 11 KsiąŜeczki PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania cz. I seria 4 ksiąŝeczek zawierających ćwiczenia z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami, 12 KsiąŜeczki PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania cz. II seria 4 ksiąŝeczek zawierających ćwiczenia z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami, 13 KsiąŜeczki PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania cz. III seria 4 ksiąŝeczek zawierających ćwiczenia z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami, 14 KsiąŜeczki PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania cz. IV seria 4 ksiąŝeczek zawierających ćwiczenia z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami, 15 Moje sylabki - ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, Fabisiak-Majcher Agnieszka, część 3, 16 Moje sylabki - ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, Fabisiak-Majcher Agnieszka, część 5, 17 Moje sylabki - ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, część 2, Agnieszka Fabisiak-Majcher, ElŜbieta Szmuc, 18 "Suwaki terapeutyczne. Tarcze": W zestawie znajduje się co najmniej 30 tarcz oraz pomoce ułatwiające łączenie odpowiednich sylab w wyrazy: strzała oraz tarcza z okienkiem, 19 Zamkowe labirynty z dwoma wzorami: Labirynt stojący, 2 drewniane pałeczki zakończone magnesem, wym. co najmniej 40 x 25,5 cm, 20 Małymi kroczkami: ćwiczenia do zajęć wyrównawczych dla kl. 1-2, Monika Kraszewska, 21 KsiąŜeczka PUS. "Rzeczownik" cz. I forma ksiąŝkowa zawierająca ćwiczenia związane z rzeczownikiem, 22 KsiąŜeczka PUS. "Rzeczownik" cz. II forma ksiąŝkowa zawierająca ćwiczenia związane z rzeczownikiem, 23 KsiąŜka PUS - "Ortografia zmiękczenia" Anna Sowińska, 24 KsiąŜka PUS - "Ortografia ch - h" Kopeć Halina, 25 KsiąŜka PUS - "Ortografia ó - u", Wiesława Śliwerska, 26 KsiąŜka PUS - "Ortografia rz - Ŝ",Wiesława Śliwerska, BoŜena Postolska Porodzińska, Szt EduSensus Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku (pakiet I), 28 "EduSensus Logopedia - Pakiet podstawowy" zawiera: 5 programów CD ROM do diagnozy i terapii logopedycznej: Szereg szumiący, Szereg syczący, Szereg ciszący, RóŜnicowanie szeregów, Głoska r, Aplikację logopedy, 29 Kosz na śmieci Wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach nie mniejszych niŝ 26 x 26 x 39 cm. Zbiornik jest otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy w kształcie główki tygryska lub równowaŝne moŝe być inne zwierzątko. 4

5 30 "Dźwięki z otoczenia BINGO": 1 płyta CD z nagraniami co najmniej 25 dźwięków, co najmniej 25 kart o wymiarach nie mniejszych niŝ19,5 x13,5 cm obustronnych, co najmniej 150 czerwonych Ŝetonów, 31 Dźwięki wokół nas : co najmniej 12 plansz o wym. Nie mniejszych niŝ 13,2 x 20,4 cm, co najmniej 120 kartoników, CD z nagraniami, 32 Tablca pojedyncza zielona: wym. nie mniejszy niŝ170 x 100 cm; właściwości magnetyczne, 33 Zestaw kontrolny PUS - zamykane pudełko zawierające 12 ponumerowanych klocków korelujących z ksiąŝeczkami PUS ( edukacja Szt. 5 polonistyczna), 34 KsiąŜeczka PUS Rusz głową cz. 1 - Gry i zabawy logiczne- Świdnicki Bogusław, Szt KsiąŜeczka PUS Rusz głową cz. 2 - Gry i zabawy logiczne - Świdnicki Bogusław, Szt DuŜa linijka z wyraźnie oznaczonymi pomiarami od 1 do 10 cm. Zaokrąglone końcówki, z tworzywa sztucznego wym. Nie mniejszy niŝ Szt x 5 x 1,5 cm, 37 Zestaw trygonometryczny do tablic: przybory do odmierzania wartości liczbowych z uchwytem do trzymania (linijka o dł. co najmniej Szt cm, 2 ekierki, cyrkiel, kątomierz, magnesy pomocnicze umoŝliwiające przytwierdzanie przyborów do tablicy), 38 Waga Junior: posiada nie mniejszy niŝ 500 ml pojemniki ze 100 ml podziałką oraz pokrywkę, która zabezpiecza przed wylaniem się Szt. 1 płynów, wym. wagi 37 x 12 x 14 cm, 39 Waga matematyczna o wymiarach co najmniej 22 x 66 cm, w skład której wchodzi nie mniej niŝ 20 szt. cięŝarków 10 gramowych Szt. 1 pomocna w dodawaniu, odejmowaniu lub mnoŝeniu, 40 Waga małpka: wysokość co najmniej 18cm w łapkach posiada zaczepy do zawieszania bananów. Kiedy cięŝar w obu łapkach nie jest Szt. 1 równy małpka odpowiednio reaguje, w zestawie z wagą małpką jest dziesięć cięŝarków bananów, 41 Klocki z tworzywa: komplet klocków z tworzywa sztucznego, bardzo lekkich i super trwałych wym. co najmniej 1 x 1 x 1 cm, 1000 szt, 42 Cylindry menzurki : co najmniej 7 cylindrów o pojemności 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml z widocznie zaznaczoną skalą objętości. KaŜda menzurka posiada dzióbek ułatwiający wylewanie z niej odmierzonej cieczy, 43 PUS- Matematyka konkretna" D. Pyrgies, Szt Zestaw matematyczny z kartami do zadań: wieloelementowy zestaw w skład którego wchodzą: co najmniej 716 liczmanów (kolorowe Szt. 1 Ŝetony, spinacze, kształty, owoce, pojazdy, dinozaury, owady, pionki), nie mniej niŝ 12 dwustronnych kart o wym. co najmniej 28 x 21,5 cm, 3 ruletki, kostka z cyframi, 6 miseczek do sortowania, 45 DuŜe liczydło na stojaku: koraliki w 2 kolorach, liczydło o wymiarach co najmniej 85 x 120 cm, 46 "MnoŜenie w zakresie do 25" R. Zelker, w zestawie co najmniej 20 kolorowych kart, plastikowe kieszonki, przewodnik i nie mniej niŝ 3 Szt. 1 woreczki strunowe, 47 Makatka z ułamkami: duŝa przejrzysta makatka z kieszonkami z przezroczystego tworzywa. Zestaw zawiera kolorowe kartoniki z Szt. 1 zapisem ułamków zwykłych, dziesiętnych i procentów. Wymiar makatki co najmniej 68,5 x 50 cm, 9 kieszonek na kartonowe paski, 48 Magnetyczne ułamki: duŝe listwy o jednakowej długości podzielono na części, aby zobrazować całość oraz ułamki 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. Listwy wykonane są z wytrzymałego tworzywa. Listwy są w 9 róŝnych kolorów, od 1/1 do 1/12 o wymiarach nie mniejszych niŝ 1/1 100 x 10 cm, 49 Zegar stojący: duŝy zegar z tworzywa, z ruchem zegara zmienia się ilustracja wskazująca porę dnia - średnica co najmniej 30 cm, Szt Zegar z magnesami: duŝy zegar demonstracyjny, wyposaŝony w magnesy dzięki czemu moŝe być umieszczany na tablicy. Szt. 1 Zsynchronizowane wskazówki - średnica co najmniej 41 cm, 51 Dwustronny termometr w obudowie z tworzywa, długość co najmniej 51 cm z jednej strony skala Celsjusza a z drugiej Fahrenheita, Szt. 1 5

6 52 edusensus Matematyka-terapia pedagogiczna-/pakiet 5 części/ - program komputerowy w skład którego wchodzi: Matematyka - terapia Szt. 1 pedagogiczna. MatŚwiat część 1 Europa - działania na liczbach 1-20, Matematyka - terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 2 Afryka - działania na liczbach do 100, Matematyka - terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 3 Azja - Działania na liczbach do 1000, Matematyka - terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 4 Ameryka Północna - Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki dziesiętne, Matematyka - terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 5 Australia - Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki, procenty, czas, miary i wagi; 53 Pojemnik na klocki z płaskim wiekiem nie mniejszy niŝ 15 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego, o łagodnych wykończeniach, 54 Pojemniki na kółkach: nie mniejszy niŝ 55 litrowy plastikowy kuferek do przechowywania róŝnych pomocy edukacyjnych. Szt. 2 Wykonany z trwałego plastiku wyposaŝony w kółeczka ułatwiające transport, 55 Kosz na śmieci: Wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach co najmniej 26 x 26 x 39 cm. pokrywa w kształcie główki tygryska, 56 Klocki CLICS 600 elementów w opakowaniu Rollerbox: klocki są wykonane w tworzywa. Zawartość pudełka: nie mniej niŝ: 513 klocków CLICS, 18 osi, 8 piramidek, 4 klocki CLICS oczy, 2 klocki CLICS światło Ŝółte, 2 klocki CLICS światło czerwone, 2 klocki CLICS front i tył samochodu, 45 kół, 4 złączki, Wymiar pojedynczego klocka: 50mm x 50 mm, Rozmiar opakowania nie mniejsze niŝ: 400 mm x 280 mm x 270 mm; 57 Klocki wafle, mix co najmniej 170 klocków wykonanych z tworzywa sztucznego. Wymiary klocka co najmniej 10 x 10 x 1 cm; Szt Składane bryły geometryczne: 11 przezroczystych brył (walec, stoŝek, sześcian, czworościan, prostopadłościan, ostrosłup o podstawie Szt. 1 kwadratu, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny). W środku kaŝdej bryły kolorowe składane formy wykonane z grubego tworzywa. Wymiar podstawy nie mniejszy niŝ 10,5 cm; 59 EduROM Matematyka na wesoło 8-9 lat Niezwykłe wakacje - Gra edukacyjna, 60 Kostki dmuchane z cyframi: lekkie, bezpieczne dmuchane kostki do wszelkich gier i zabaw grupowych - 2 szt. - dł. krawędzi co najmniej 20 cm; 61 Kostki dmuchane z oczkami: lekkie, bezpieczne dmuchane kostki. - 2 szt. - dł. krawędzi co najmniej 20 cm, 62 Waga szalkowa: wyposaŝona w zestaw odwaŝników o róŝnej masie, co pozwala na przeprowadzenie doświadczeń waŝenia Szt. 1 przedmiotów o róŝnej wadze; 63 Super farmer: gra mieści się w duŝym kwadratowym pudełku, zawiera plansze oraz plastikowe figurki małych i duŝych psów. Pudelo Szt. 1 zawiera nie mniej niŝ: 4 plansze, 2 dwunastościenne kostki, 120 kartoników z obrazkami zwierząt, 6 plastikowych figurek psów; 64 Odgłosy przyrody, zagadki obrazkowo-dźwiękowe: PRACA ZBIOROWA, nie mniej niŝ: 20 dwustronnych kolorowych kart, płyta CD, Szt. 1 plastikowe kieszonki, 65 Dźwięki na farmie, w zestawie co najmniej: 12 plansz o wym. 13,2 x 20,4 cm, 120 kartoników, CD z nagraniem dźwięków, Szt Zwierzęta i natura w zestawie co najmniej: 25 dwustronnych kart, 150 czerwonych Ŝetonów, płyta CD, Szt Dźwięki naszego otoczenia - zagadki obrazkowo dźwiękowe + CD: co najmniej 20 dwustronnie kolorowych kart, płyta CD, plastikowe kieszonki, 68 Spoko lekcja, czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia. Joanna Małgorzata Łukasik, 69 Kosz na śmieci Świnka lub równowaŝne inne zwierzatko, wym. nie mniejszy niŝ 26 x 26 x 39 cm, 70 Suszarka metalowa: posiada 25 poziomów do suszenia prac, wyposaŝona w kółka, mieści co najmniej: 25 prac formatu A3 lub 50 A4, Szt. 3 wym. 42,5 x 41 x 98 cm, 71 Układ słoneczny: model ukazujący Słońce i 9 planet w ruchu na 4 baterie C-R14 1,5 V, wym. nie mniejszy niŝ 34,5 x 26 x 17 cm, 72 Magnes samoprzylepny zestaw: 100 kwadracików magnetycznych, samoprzylepnych o wymiarach 1 elementu: 1 x 1 cm, 6

7 73 Igła magnetyczna do demonstracji układu sił pola magnetycznego, wymiary co najmniej 110 x 106 x 35 mm, 74 Globus polityczny na nóŝce: o średnicy co najmniej 22 cm, wysokość co najmniej 30 cm, 75 Gra "Zgadnij kto to": 144 róŝne obrazki z kategorii zwierzęta, potworki, śmieszne buźki. Cały zestaw moŝna spakować w teczkę, 76 Puzzle - mapa fizyczna Polski, wykonane są z grubej tektury, trwałe i łatwe w układaniu, wymiar co najmniej 36,5 x 28,5 cm 77 Puzzle mapa polityczna Polski wykonane są z grubej tektury - co najmniej 70 elementów, wym x 28.5 cm, 78 Labirynt ósemka: wykonany jest z tworzywa, śr. co najmniej 38 cm. Do zestawu dołączono 6 gumowych kulek. 79 drewniana Leniwa ósemka: tor wykonany z drewna, w kształcie leŝącej ósemki. Wymiar co najmniej: 47,5 x 21 cm, 3 szklane kulki, 80 Dywanik glottodydaktyczny: w zestawie są dwa dywaniki: jeden z literkami podstawowymi, a drugi z literkami niepodstawowymi z zaznaczonym kierunkiem kreślenia, wymiary dywaników co najmniej 100 x 100 cm, 81 Klocki LOGO Bronisław Rocławski: zestaw 44 liter (150 klocków) w funkcjonalnym opakowaniu. KaŜdy klocek to 4 podstawowe warianty zapisu litery: wielka, mała, drukowana oraz wpisana w liniaturę), lub równowaŝne 82 Instrukcja do klocków LOGO - Bronisław Rocławski: instrukcja zawiera propozycje zadań i ćwiczeń, lub równowaŝne 83 Komplet plansz w 3 linie: komplet 10 plansz w 3 linie (tło czarne, linie białe), do ćwiczeń grafomotorycznych z wykorzystaniem białego pisaka, wym. 20,5 x 24,5 cm, 84 Liczydło stojące: drewniana rama 10 rzędów korali (korale w dwóch kolorach po 5 w kaŝdym). wym. 85x120cm, Szt.2 85 DuŜy zestaw szkolny - przyrządy w zestawie wykonane z tworzywa, posiadają uchwyty do trzymania, w zestawie co najmniej: linijka o dł. 100 cm 2 ekierki cyrkiel kątomierz, 86 Wskaźnik wagowy, wiszący do waŝenia róŝnych rzeczy, co najmniej od 0 do 5 kg 87 Magiczne okulary z moŝliwością wymiany szkiełek, co najmniej 4 pary róŝnych kolorów szkiełek (przeźroczyste, Ŝółte, czerwone, 0 niebieskie, lub równowaŝne inne kolory), wymiar okularów nie mniejsze niŝ14 x 15 cm, 88 Worek do skakania: worki z 2 uchwytami do ćwiczeń sportowych, wym. co najmniej 25 x 25 x 60 cm, Szt.7 89 WstąŜki gimnastyczne: podwójne wstąŝki do ćwiczeń gimnastycznych. Zaopatrzone w rączki dł. wstąŝki co najmniej 2 m, 0 90 Półkule: wyprofilowane, antypoślizgowe elementy wypełnione piaskiem. SłuŜą do chodzenia z zachowaniem równowagi, w zestawie 2 zest. co najmniej 6 szt., śr. nie mniejsza niŝ15 cm, wys. 7 cm, 91 Twister gra: mata o wym. co najmniej 161 x 118 cm, ruletka, 92 Ślady stóp z fakturą: kolorowe elementy w kształcie stóp, wykonane z gumy lub równowaŝne inne tworzywo, o chropowatej Szt. 2 powierzchni, do ćwiczeń sensorycznych. W zestawie co najmniej 6 par o wym. nie mniejszych niŝ 9 x 23 cm, 93 Ślady rąk z fakturą: kolorowe elementy w kształcie dłoni, wykonane z gumy lub równowaŝne inne tworzywo, o chropowatej Szt.2 powierzchni, do ćwiczeń sensorycznych. W zestawie co najmniej 6 par, wym. nie mniejszych niŝ 19 x 19 cm, 94 Maxi-roller: wykonany z wytrzymałego tworzywa. Posiada co najmniej 6 gumowych kół, wym. nie mniejszych niŝ 41 x 35 cm, średnica Szt.2 koła nie mniejsza niŝ 15,5 cm, 95 Spadochron Edukacyjny: tęczowa chusta wykonana z mocnego poliestru posiada osiem wszytych uchwytów. Dzięki tęczowym okręgom z nadrukowanymi liczbami grupa dzieci uzyskuje nowe moŝliwości zabawy. Średnica nie mniejsza niŝ 3,5 m, 96 Skakanka: sznurkowa skakanka o długości co najmniej 2,20 z drewnianymi uchwytami, Szt Szczudła: komplet szczudeł o długości co najmniej 140 cm wykonane z drewna, 4 komp 98 Zestaw płotków: co najmniej 12 płotków profilowanych w tym co najmniej 6 płotków o wielkościach nie mniejszych niŝ: wysokość 12 cm, szerokość 45 cm oraz co najmniej 6 płotków o wielkościach nie mniejszych niŝ: wysokość 18 cm, szerokość: 45 cm. Płotki 2 zest. 7

8 aluminiowe powlekane karbowanym PCV lub równowaŝne z innego, ale nie gorszego materiału, 99 Materac łączony: 2 materace zaopatrzone w szlufki, które pozwalają umocować aluminiowe rurki łączące materace ze sobą. Rurki i haki w komplecie pozwolą przytwierdzić materac do ściany. Wymiar jednego materaca nie mniej niŝ 150 x 105 x 5cm, 1 komp. 100 Nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki: korygujące nieprawidłowy uchwyt (nie mniej niŝ 6 sztuk), 1 zestaw 101 Papier kolorowy rysunkowy A3: nie mniej niŝ 160 arkuszy i 8 kolorów; Szt Biały papier ksero A4, nie mniej niŝ 500 szt.; Papier wytłaczany - juta: perłowy, lekko metalizowany papier z wytłoczoną strukturą juty, nie mniej niŝ 10 szt., wym. 23 x 33 cm; Szt Dziurkacz duŝy choinka: metalowy w oprawie z tworzywa sztucznego, 1 szt. wym. nie mniejszy niŝ 12 x 6,5 cm, wym. el. wyciętego nie mniej niŝ 3 cm; 105 Dziurkacz duŝy serce: metalowy w oprawie z tworzywa sztucznego, 1 szt. wym. nie mniejszy niŝ 12 x 6,5 cm, wym. el. wyciętego nie mniej niŝ 3 cm; 106 Dziurkacz duŝy kwiatek: metalowy w oprawie z tworzywa sztucznego, 1 szt. wym. nie mniejszy niŝ 12 x 6,5 cm, wym. el. wyciętego nie mniej niŝ. 3 cm; 107 Dziurkacz motyl: wym. el. wyciętego nie mniej niŝ 4,5 x 3 cm; 108 Dziurkacz brzegowy 3 serca: metalowy w oprawie z tworzywa sztucznego, wym. nie mniejszy niŝ 17 x 10,5 x 5,3 cm; 109 NoŜyczki naroŝne (w zestawie 3 szt. - wzory); 1 zest. 110 Gilotyna z podkładką - 3 cięcia: proste, przerywane, z falą, dł. linijki nie mniejszej niŝ 35 cm; 111 NoŜyczki 3 wzory - w zestawie 3 szt., wym. nie mniejszy niŝ 17 cm; 112 Białe ołówki: 12 szt. do rysowania na tabliczkach ze szlaczkami, 113 Pastelowy papier transparentny - w komplecie co najmniej 12 szt. o wym. 30 x 30 cm, 3 komp 114 Flizelina dekoracyjna - w komplecie co najmniej 10 szt. o wym. 23 x 33 cm, 3 komp 115 Folia piankowa samoprzylepna - w komplecie co najmniej 14 szt. o wym. 30 x 20 cm, 33 komp 116 Kolorowy papier transparentny 100 g, co najmniej 10 szt. w komplecie o wym. 18,5 x 29,5 cm, Krepina - dwukolorowa (na wygląd flagi), 118 Kółka i elipsy filcowe: w zestawie elipsa, co najmniej 50 szt. o wym. nie mniejszych :18 x 9 mm, 20 szt. o śr. 50 x 30 mm, kółka co 3 zest najmniej 50 szt. o śr. nie mniejszej niŝ 10 i 15 mm, 20 szt. o śr. 30 i 47 mm, 119 Ozdoby na patyczkach: co najmniej 2 komplety po 6 szt. o dł. patyczka nie mniej niŝ 20 cm, wym. 6 x 5 x 0,8 cm, 1 komp 120 Ozdoby kartonowe 3D: co najmniej 5 kompletów naklejek z róŝnymi motywami, format: A4, 2 arkusze naklejek do podklejania form, 1 komp RAZEM PAKIET II (Lp ) III. PAKIET III Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Koniuszy, Koniusza 19, Koniusza 1 Z serii Stymulacja i terapia szeregi i sekwencje : zestaw ćwiczeń z serii Stymulacja i terapia. Przygotowanie do nauki czytania, 8

9 rozumienia i nazywania, myślenia, 2 Analiza i synteza wzrokowa. Przygotowanie do nauki czytania, M. Korendo, A. Fabisiak-Majcher, E. Szmuc- Ławczys, 3 Kocham się uczyć, Jagoda Cieszyńska, Odwracamy obrazki, aby dziecko kochało czytać, nie bało się geometrii i czytania mapy na lekcjach geografii, 4 Piosenki dla dzieci na róŝne okazje: w skład publikacji wchodzą 2 płyty CD z piosenkami (wersje wokalno-instrumentalne i instrumentalne) oraz ksiąŝka, w której znajdują się teksty utworów, a takŝe zapisy nutowe i chwyty gitarowe. W publikacji znajdują się co najmniej 34 utwory, 5 Gumowe ucho: ćwiczenia percepcji słuchowej dla dzieci w młodszym wieku szkolnym. Materiały zebrane (w teczce co najmniej 32 karty pracy kaŝda składa się z co najmniej 9 pól), 6 Tańce w kręgu, film instruktarzowy: Prezentacja co najmniej 15 tańców inspirowanych kulturą róŝnych narodów w prostych układach choreograficznych. DVD (co najmniej 80 min.), 7 Kinezjologia edukacyjna - film instruktaŝowo dydaktyczny: Prezentacja ćwiczeń wg programu Brain Gym dr P. Dennisona, afirmacje i ruchy integracyjne oraz prezentacja zajęć terapeutycznych i edukacyjnych, video co najmniej 90 min, 8 Tańce integracyjne, film instruktaŝowo metodyczny: prezentacja co najmniej 23 tańców współczesnych oraz inspirowanych kulturą róŝnych narodów w prostych układach choreograficznych, DVD (co najmniej 80 min.), 9 Program multimedialny "EduSensus Dysleksja". Pakiet I. Pakiet zawiera moduły: ocena ryzyka dysleksji oraz litery, wspomaga profilaktykę, diagnozę i terapię pedagogiczną, 10 Zestaw kontrolny PUS: Zestaw Kontrolny PUS to poręczne zamykane pudełko z plastiku, w którym znajduje się co najmniej 12 Szt.5 ponumerowanych klocków, 11 KsiąŜeczki PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania cz. I seria 4 ksiąŝeczek zawierających ćwiczenia z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami, 12 KsiąŜeczki PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania cz. II seria 4 ksiąŝeczek zawierających ćwiczenia z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami, 13 KsiąŜeczki PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania cz. III seria 4 ksiąŝeczek zawierających ćwiczenia z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami, 14 KsiąŜeczki PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania cz. IV seria 4 ksiąŝeczek zawierających ćwiczenia z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami, 15 Moje sylabki - ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, Fabisiak-Majcher Agnieszka, część 3, 16 Moje sylabki - ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, Fabisiak-Majcher Agnieszka, część 5, 17 Moje sylabki - ćwiczenia do nauki czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną, część 2, Agnieszka Fabisiak-Majcher, ElŜbieta Szmuc, 18 "Suwaki terapeutyczne. Tarcze": W zestawie znajduje się co najmniej 30 tarcz oraz pomoce ułatwiające łączenie odpowiednich sylab w wyrazy: strzała oraz tarcza z okienkiem, 9

10 19 Zamkowe labirynty z dwoma wzorami: Labirynt stojący, 2 drewniane pałeczki zakończone magnesem, wym. co najmniej 40 x 25,5 cm, 20 Małymi kroczkami: ćwiczenia do zajęć wyrównawczych dla kl. 1-2, Monika Kraszewska, 21 KsiąŜeczka PUS. "Rzeczownik" cz. I forma ksiąŝkowa zawierająca ćwiczenia związane z rzeczownikiem, 22 KsiąŜeczka PUS. "Rzeczownik" cz. II forma ksiąŝkowa zawierająca ćwiczenia związane z rzeczownikiem, 23 KsiąŜka PUS - "Ortografia zmiękczenia" Anna Sowińska, 24 KsiąŜka PUS - "Ortografia ch - h" Kopeć Halina, 25 KsiąŜka PUS - "Ortografia ó - u", Wiesława Śliwerska, 26 KsiąŜka PUS - "Ortografia rz - Ŝ",Wiesława Śliwerska, BoŜena Postolska Porodzińska, Szt EduSensus Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku (pakiet I), 28 "EduSensus Logopedia - Pakiet podstawowy" zawiera: 5 programów CD ROM do diagnozy i terapii logopedycznej: Szereg szumiący, Szereg syczący, Szereg ciszący, RóŜnicowanie szeregów, Głoska r, Aplikację logopedy, 29 Kosz na śmieci Wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach nie mniejszych niŝ 26 x 26 x 39 cm. Zbiornik jest otwierany ręcznie przy pomocy obrotowej pokrywy w kształcie główki tygryska lub równowaŝne moŝe być inne zwierzątko. 30 "Dźwięki z otoczenia BINGO": 1 płyta CD z nagraniami co najmniej 25 dźwięków, co najmniej 25 kart o wymiarach nie mniejszych niŝ19,5 x13,5 cm obustronnych, co najmniej 150 czerwonych Ŝetonów, 31 Dźwięki wokół nas : co najmniej 12 plansz o wym. Nie mniejszych niŝ 13,2 x 20,4 cm, co najmniej 120 kartoników, CD z nagraniami, 32 Tablca pojedyncza zielona: wym. nie mniejszy niŝ170 x 100 cm; właściwości magnetyczne, 33 Zestaw kontrolny PUS - zamykane pudełko zawierające 12 ponumerowanych klocków korelujących z ksiąŝeczkami PUS ( edukacja Szt. 5 polonistyczna), 34 KsiąŜeczka PUS Rusz głową cz. 1 - Gry i zabawy logiczne- Świdnicki Bogusław, Szt KsiąŜeczka PUS Rusz głową cz. 2 - Gry i zabawy logiczne - Świdnicki Bogusław, Szt DuŜa linijka z wyraźnie oznaczonymi pomiarami od 1 do 10 cm. Zaokrąglone końcówki, z tworzywa sztucznego wym. Nie mniejszy niŝ 100 x 5 x 1,5 cm, 37 Zestaw trygonometryczny do tablic: przybory do odmierzania wartości liczbowych z uchwytem do trzymania (linijka o dł. co najmniej 100 cm, 2 ekierki, cyrkiel, kątomierz, magnesy pomocnicze umoŝliwiające przytwierdzanie przyborów do tablicy), 38 Waga Junior: posiada nie mniejszy niŝ 500 ml pojemniki ze 100 ml podziałką oraz pokrywkę, która zabezpiecza przed wylaniem się płynów, wym. wagi 37 x 12 x 14 cm, Szt. 3 Szt. 1 Szt. 1 10

11 39 Waga matematyczna o wymiarach co najmniej 22 x 66 cm, w skład której wchodzi nie mniej niŝ 20 szt. cięŝarków 10 gramowych Szt. 1 pomocna w dodawaniu, odejmowaniu lub mnoŝeniu, 40 Waga małpka: wysokość co najmniej 18cm w łapkach posiada zaczepy do zawieszania bananów. Kiedy cięŝar w obu łapkach nie jest Szt. 1 równy małpka odpowiednio reaguje, w zestawie z wagą małpką jest dziesięć cięŝarków bananów, 41 Klocki z tworzywa: komplet klocków z tworzywa sztucznego, bardzo lekkich i super trwałych wym. co najmniej 1 x 1 x 1 cm, 1000 szt, 42 Cylindry menzurki : co najmniej 7 cylindrów o pojemności 10, 25, 50, 100, 250, 500 i 1000 ml z widocznie zaznaczoną skalą objętości. KaŜda menzurka posiada dzióbek ułatwiający wylewanie z niej odmierzonej cieczy, 43 PUS- Matematyka konkretna" D. Pyrgies, Szt Zestaw matematyczny z kartami do zadań: wieloelementowy zestaw w skład którego wchodzą: co najmniej 716 liczmanów (kolorowe Szt. 1 Ŝetony, spinacze, kształty, owoce, pojazdy, dinozaury, owady, pionki), nie mniej niŝ 12 dwustronnych kart o wym. co najmniej 28 x 21,5 cm, 3 ruletki, kostka z cyframi, 6 miseczek do sortowania, 45 DuŜe liczydło na stojaku: koraliki w 2 kolorach, liczydło o wymiarach co najmniej 85 x 120 cm, 46 "MnoŜenie w zakresie do 25" R. Zelker, w zestawie co najmniej 20 kolorowych kart, plastikowe kieszonki, przewodnik i nie mniej niŝ 3 Szt. 1 woreczki strunowe, 47 Makatka z ułamkami: duŝa przejrzysta makatka z kieszonkami z przezroczystego tworzywa. Zestaw zawiera kolorowe kartoniki z Szt. 1 zapisem ułamków zwykłych, dziesiętnych i procentów. Wymiar makatki co najmniej 68,5 x 50 cm, 9 kieszonek na kartonowe paski, 48 Magnetyczne ułamki: duŝe listwy o jednakowej długości podzielono na części, aby zobrazować całość oraz ułamki 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/8, 1/10 i 1/12. Listwy wykonane są z wytrzymałego tworzywa. Listwy są w 9 róŝnych kolorów, od 1/1 do 1/12 o wymiarach nie mniejszych niŝ 1/1 100 x 10 cm, 49 Zegar stojący: duŝy zegar z tworzywa, z ruchem zegara zmienia się ilustracja wskazująca porę dnia - średnica co najmniej 30 cm, Szt Zegar z magnesami: duŝy zegar demonstracyjny, wyposaŝony w magnesy dzięki czemu moŝe być umieszczany na tablicy. Szt. 1 Zsynchronizowane wskazówki - średnica co najmniej 41 cm, 51 Dwustronny termometr w obudowie z tworzywa, długość co najmniej 51 cm z jednej strony skala Celsjusza a z drugiej Fahrenheita, Szt edusensus Matematyka-terapia pedagogiczna-/pakiet 5 części/ - program komputerowy w skład którego wchodzi: Matematyka - terapia Szt. 1 pedagogiczna. MatŚwiat część 1 Europa - działania na liczbach 1-20, Matematyka - terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 2 Afryka - działania na liczbach do 100, Matematyka - terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 3 Azja - Działania na liczbach do 1000, Matematyka - terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 4 Ameryka Północna - Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki dziesiętne, Matematyka - terapia pedagogiczna. MatŚwiat część 5 Australia - Działania na liczbach wielocyfrowych. Ułamki, procenty, czas, miary i wagi; 53 Pojemnik na klocki z płaskim wiekiem nie mniejszy niŝ 15 litrów, wykonany z tworzywa sztucznego, o łagodnych wykończeniach, 54 Pojemniki na kółkach: nie mniejszy niŝ 55 litrowy plastikowy kuferek do przechowywania róŝnych pomocy edukacyjnych. Szt. 2 Wykonany z trwałego plastiku wyposaŝony w kółeczka ułatwiające transport, 55 Kosz na śmieci: Wykonany z tworzywa sztucznego o wymiarach co najmniej 26 x 26 x 39 cm. pokrywa w kształcie główki tygryska, 11

12 56 Klocki CLICS 600 elementów w opakowaniu Rollerbox: klocki są wykonane w tworzywa. Zawartość pudełka: nie mniej niŝ: 513 klocków CLICS, 18 osi, 8 piramidek, 4 klocki CLICS oczy, 2 klocki CLICS światło Ŝółte, 2 klocki CLICS światło czerwone, 2 klocki CLICS front i tył samochodu, 45 kół, 4 złączki, Wymiar pojedynczego klocka: 50mm x 50 mm, Rozmiar opakowania nie mniejsze niŝ: 400 mm x 280 mm x 270 mm; 57 Klocki wafle, mix co najmniej 170 klocków wykonanych z tworzywa sztucznego. Wymiary klocka co najmniej 10 x 10 x 1 cm; Szt Składane bryły geometryczne: 11 przezroczystych brył (walec, stoŝek, sześcian, czworościan, prostopadłościan, ostrosłup o podstawie Szt. 1 kwadratu, graniastosłup trójkątny, graniastosłup sześciokątny). W środku kaŝdej bryły kolorowe składane formy wykonane z grubego tworzywa. Wymiar podstawy nie mniejszy niŝ 10,5 cm; 59 EduROM Matematyka na wesoło 8-9 lat Niezwykłe wakacje - Gra edukacyjna, 60 Kostki dmuchane z cyframi: lekkie, bezpieczne dmuchane kostki do wszelkich gier i zabaw grupowych - 2 szt. - dł. krawędzi co najmniej 20 cm; 61 Kostki dmuchane z oczkami: lekkie, bezpieczne dmuchane kostki. - 2 szt. - dł. krawędzi co najmniej 20 cm, 62 Waga szalkowa: wyposaŝona w zestaw odwaŝników o róŝnej masie, co pozwala na przeprowadzenie doświadczeń waŝenia Szt. 1 przedmiotów o róŝnej wadze; 63 Super farmer: gra mieści się w duŝym kwadratowym pudełku, zawiera plansze oraz plastikowe figurki małych i duŝych psów. Pudelo Szt. 1 zawiera nie mniej niŝ: 4 plansze, 2 dwunastościenne kostki, 120 kartoników z obrazkami zwierząt, 6 plastikowych figurek psów; 64 Odgłosy przyrody, zagadki obrazkowo-dźwiękowe: PRACA ZBIOROWA, nie mniej niŝ: 20 dwustronnych kolorowych kart, płyta CD, Szt. 1 plastikowe kieszonki, 65 Dźwięki na farmie, w zestawie co najmniej: 12 plansz o wym. 13,2 x 20,4 cm, 120 kartoników, CD z nagraniem dźwięków, Szt Zwierzęta i natura w zestawie co najmniej: 25 dwustronnych kart, 150 czerwonych Ŝetonów, płyta CD, Szt Dźwięki naszego otoczenia - zagadki obrazkowo dźwiękowe + CD: co najmniej 20 dwustronnie kolorowych kart, płyta CD, plastikowe kieszonki, 68 Spoko lekcja, czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia. Joanna Małgorzata Łukasik, 69 Kosz na śmieci Świnka lub równowaŝne inne zwierzatko, wym. nie mniejszy niŝ 26 x 26 x 39 cm, 70 Suszarka metalowa: posiada 25 poziomów do suszenia prac, wyposaŝona w kółka, mieści co najmniej: 25 prac formatu A3 lub 50 A4, Szt. 3 wym. 42,5 x 41 x 98 cm, 71 Układ słoneczny: model ukazujący Słońce i 9 planet w ruchu na 4 baterie C-R14 1,5 V, wym. nie mniejszy niŝ 34,5 x 26 x 17 cm, 72 Magnes samoprzylepny zestaw: 100 kwadracików magnetycznych, samoprzylepnych o wymiarach 1 elementu: 1 x 1 cm, 73 Igła magnetyczna do demonstracji układu sił pola magnetycznego, wymiary co najmniej 110 x 106 x 35 mm, 12

13 74 Globus polityczny na nóŝce: o średnicy co najmniej 22 cm, wysokość co najmniej 30 cm, 75 Gra "Zgadnij kto to": 144 róŝne obrazki z kategorii zwierzęta, potworki, śmieszne buźki. Cały zestaw moŝna spakować w teczkę, 76 Puzzle - mapa fizyczna Polski, wykonane są z grubej tektury, trwałe i łatwe w układaniu, wymiar co najmniej 36,5 x 28,5 cm 77 Puzzle mapa polityczna Polski wykonane są z grubej tektury - co najmniej 70 elementów, wym x 28.5 cm, 78 Labirynt ósemka: wykonany jest z tworzywa, śr. co najmniej 38 cm. Do zestawu dołączono 6 gumowych kulek. 79 drewniana Leniwa ósemka: tor wykonany z drewna, w kształcie leŝącej ósemki. Wymiar co najmniej: 47,5 x 21 cm, 3 szklane kulki, 80 Dywanik glottodydaktyczny: w zestawie są dwa dywaniki: jeden z literkami podstawowymi, a drugi z literkami niepodstawowymi z zaznaczonym kierunkiem kreślenia, wymiary dywaników co najmniej 100 x 100 cm, 81 Klocki LOGO Bronisław Rocławski: zestaw 44 liter (150 klocków) w funkcjonalnym opakowaniu. KaŜdy klocek to 4 podstawowe warianty zapisu litery: wielka, mała, drukowana oraz wpisana w liniaturę), lub równowaŝne 82 Instrukcja do klocków LOGO - Bronisław Rocławski: instrukcja zawiera propozycje zadań i ćwiczeń, lub równowaŝne 83 Komplet plansz w 3 linie: komplet 10 plansz w 3 linie (tło czarne, linie białe), do ćwiczeń grafomotorycznych z wykorzystaniem białego pisaka, wym. 20,5 x 24,5 cm, 84 Liczydło stojące: drewniana rama 10 rzędów korali (korale w dwóch kolorach po 5 w kaŝdym). wym. 85x120cm, Szt.2 85 DuŜy zestaw szkolny - przyrządy w zestawie wykonane z tworzywa, posiadają uchwyty do trzymania, w zestawie co najmniej: linijka o dł. 100 cm 2 ekierki cyrkiel kątomierz, 86 Wskaźnik wagowy, wiszący do waŝenia róŝnych rzeczy, co najmniej od 0 do 5 kg 87 Magiczne okulary z moŝliwością wymiany szkiełek, co najmniej 4 pary róŝnych kolorów szkiełek (przeźroczyste, Ŝółte, czerwone, 0 niebieskie, lub równowaŝne inne kolory), wymiar okularów nie mniejsze niŝ14 x 15 cm, 88 Worek do skakania: worki z 2 uchwytami do ćwiczeń sportowych, wym. co najmniej 25 x 25 x 60 cm, Szt.7 89 WstąŜki gimnastyczne: podwójne wstąŝki do ćwiczeń gimnastycznych. Zaopatrzone w rączki dł. wstąŝki co najmniej 2 m, 0 90 Półkule: wyprofilowane, antypoślizgowe elementy wypełnione piaskiem. SłuŜą do chodzenia z zachowaniem równowagi, w zestawie 2 zest. co najmniej 6 szt., śr. nie mniejsza niŝ15 cm, wys. 7 cm, 91 Twister gra: mata o wym. co najmniej 161 x 118 cm, ruletka, 92 Ślady stóp z fakturą: kolorowe elementy w kształcie stóp, wykonane z gumy lub równowaŝne inne tworzywo, o chropowatej powierzchni, do ćwiczeń sensorycznych. W zestawie co najmniej 6 par o wym. nie mniejszych niŝ 9 x 23 cm, 93 Ślady rąk z fakturą: kolorowe elementy w kształcie dłoni, wykonane z gumy lub równowaŝne inne tworzywo, o chropowatej powierzchni, do ćwiczeń sensorycznych. W zestawie co najmniej 6 par, wym. nie mniejszych niŝ 19 x 19 cm, Szt. 2 Szt.2 13

14 94 Maxi-roller: wykonany z wytrzymałego tworzywa. Posiada co najmniej 6 gumowych kół, wym. nie mniejszych niŝ 41 x 35 cm, średnica Szt.2 koła nie mniejsza niŝ 15,5 cm, 95 Spadochron Edukacyjny: tęczowa chusta wykonana z mocnego poliestru posiada osiem wszytych uchwytów. Dzięki tęczowym okręgom z nadrukowanymi liczbami grupa dzieci uzyskuje nowe moŝliwości zabawy. Średnica nie mniejsza niŝ 3,5 m, 96 Skakanka: sznurkowa skakanka o długości co najmniej 2,20 z drewnianymi uchwytami, Szt Szczudła: komplet szczudeł o długości co najmniej 140 cm wykonane z drewna, 4 komp 98 Zestaw płotków: co najmniej 12 płotków profilowanych w tym co najmniej 6 płotków o wielkościach nie mniejszych niŝ: wysokość 12 2 zest. cm, szerokość 45 cm oraz co najmniej 6 płotków o wielkościach nie mniejszych niŝ: wysokość 18 cm, szerokość: 45 cm. Płotki aluminiowe powlekane karbowanym PCV lub równowaŝne z innego, ale nie gorszego materiału, 99 Materac łączony: 2 materace zaopatrzone w szlufki, które pozwalają umocować aluminiowe rurki łączące materace ze sobą. Rurki i haki 1 komp. w komplecie pozwolą przytwierdzić materac do ściany. Wymiar jednego materaca nie mniej niŝ 150 x 105 x 5cm, 100 Nasadki ergonomiczne na ołówki i kredki: korygujące nieprawidłowy uchwyt (nie mniej niŝ 6 sztuk), 1 zestaw 101 Papier kolorowy rysunkowy A3: nie mniej niŝ 160 arkuszy i 8 kolorów; Szt Biały papier ksero A4, nie mniej niŝ 500 szt.; Papier wytłaczany - juta: perłowy, lekko metalizowany papier z wytłoczoną strukturą juty, nie mniej niŝ 10 szt., wym. 23 x 33 cm; Szt Dziurkacz duŝy choinka: metalowy w oprawie z tworzywa sztucznego, 1 szt. wym. nie mniejszy niŝ 12 x 6,5 cm, wym. el. wyciętego nie mniej niŝ 3 cm; 105 Dziurkacz duŝy serce: metalowy w oprawie z tworzywa sztucznego, 1 szt. wym. nie mniejszy niŝ 12 x 6,5 cm, wym. el. wyciętego nie mniej niŝ 3 cm; 106 Dziurkacz duŝy kwiatek: metalowy w oprawie z tworzywa sztucznego, 1 szt. wym. nie mniejszy niŝ 12 x 6,5 cm, wym. el. wyciętego nie mniej niŝ. 3 cm; 107 Dziurkacz motyl: wym. el. wyciętego nie mniej niŝ 4,5 x 3 cm; 108 Dziurkacz brzegowy 3 serca: metalowy w oprawie z tworzywa sztucznego, wym. nie mniejszy niŝ 17 x 10,5 x 5,3 cm; 109 NoŜyczki naroŝne (w zestawie 3 szt. - wzory); 1 zest. 110 Gilotyna z podkładką - 3 cięcia: proste, przerywane, z falą, dł. linijki nie mniejszej niŝ 35 cm; 111 NoŜyczki 3 wzory - w zestawie 3 szt., wym. nie mniejszy niŝ 17 cm; 112 Białe ołówki: 12 szt. do rysowania na tabliczkach ze szlaczkami, 113 Pastelowy papier transparentny - w komplecie co najmniej 12 szt. o wym. 30 x 30 cm, 3 komp 114 Flizelina dekoracyjna - w komplecie co najmniej 10 szt. o wym. 23 x 33 cm, 3 komp 14

15 115 Folia piankowa samoprzylepna - w komplecie co najmniej 14 szt. o wym. 30 x 20 cm, 33 komp 116 Kolorowy papier transparentny 100 g, co najmniej 10 szt. w komplecie o wym. 18,5 x 29,5 cm, Krepina - dwukolorowa (na wygląd flagi), 118 Kółka i elipsy filcowe: w zestawie elipsa, co najmniej 50 szt. o wym. nie mniejszych :18 x 9 mm, 20 szt. o śr. 50 x 30 mm, kółka co 3 zest najmniej 50 szt. o śr. nie mniejszej niŝ 10 i 15 mm, 20 szt. o śr. 30 i 47 mm, 119 Ozdoby na patyczkach: co najmniej 2 komplety po 6 szt. o dł. patyczka nie mniej niŝ 20 cm, wym. 6 x 5 x 0,8 cm, 1 komp 120 Ozdoby kartonowe 3D: co najmniej 5 kompletów naklejek z róŝnymi motywami, format: A4, 2 arkusze naklejek do podklejania form, 1 komp RAZEM PAKIET III (Lp ) IV. PAKIET IV Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Niegardowie, Niegardów, Koniusza 1 Gra dydaktyczna : Ortografia i gramatyka dla smyka: co najmniej cztery gry planszowe w jednym pudełku dla dzieci z I, II i III klasy, 2 Alfabet polski pisany litery i cyfry i 10 ołówków drewnianych do alfabetu: grawerowane litery wielkie i małe pisane oraz cyfry umieszczone na płycie Hdf. Zawartość: alfabet i cyfry polisensoryczne co najmniej 88 sztuk w tymnie mniej niŝ: 39 małych liter z dwuznakami, 39 wielkich liter z dwuznakami, 10 cyfr, całość w drewnianej skrzyneczce z podpisanymi przegródkami. Co najmniej 10 Ołówków wykonanych z drewna o średnicy nie mniejszej niŝ 12 mm i długości 11 cm, zakończony drewnianą kulką. 3 Alfabet obrazkowy: zestaw zawiera co najmniej 44 kolorowe, dwustronne karty. Na stronie A umieszczone są cztery wersje zapisu litery (drukowana mała, drukowana wielka, pisana mała, pisana wielka) oraz rysunek przedmiotu, którego nazwa rozpoczyna się omawianą literą (dwuznakiem). 4 Gra dydaktyczna. Zabawy z literkami: to trzy oddzielne gry zebrane w jednym opakowaniu: Literkowy zawrót głowy; Obrazkowy węŝyk; Polowanie na literki, 5 Bawię się i uczę. Rebusy: Zestaw zawiera co najmniej 96 dwustronnych, kolorowych kart. Na pierwszej stronie kaŝdej karty umieszczony jest rebus, a na drugiej - wyraz będący jego rozwiązaniem, 6 Leniwe literki zbiór opowiadań o literkach alfabetu, Małgorzata Strękowska-Zaremba. Zawiera opowiadania dotyczące kolejnych liter alfabetu, zabawne ilustracje nawiązujące do ich kształtu, a takŝe duŝe i małe litery umoŝliwiające naukę pisania. 7 Wyrazy i obrazki do czytania całościowego: zestaw składa się z co najmniej - 40 obrazków i 42 dwustronnych kartoników z wyrazami. Wyrazy zapisane są na dwa sposoby - na jednej stronie pismem pisanym, na drugiej drukowanym, 8 Zestaw tablic mnemotechnicznych: w komplecie znajduje się co najmniej 55 tablic dwustronnych. Zestawy zawiera wszystkie polskie litery oraz dwuznaki i dwuznaki ze zmiękczeniami, a takŝe liczby od 0 do 10 (monografia i mne mo - rysunki ). 9 Gra w kolory. Karty pracy 1: praca zbiorowa, co najmniej -77 kart z zakresu podstawowego i 17 kart grafomotorycznych, 10 Gra w kolory. Karty pracy 2: praca zbiorowa, co najmniej - 77 kart z zakresu podstawowego i 17 kart grafomotorycznych, Szt.5 15

16 11 Eduterapeutica Dysleksja program komputerowy składa się z: aplikacji nauczyciela, programu do diagnozy, programu terapeutycznego. Program zawiera co najmniej ćwiczeń interaktywnych i 135 kart pracy do wydruku, 12 "Kocham czytać" Jagoda Cieszyńska: pakiet zeszytów + poradnik dla rodziców i nauczycieli i kolorowanka, 13 Gra w kolory. Matematyka zbiór zadań klasa I, Beata Sokołowska, 14 Gra w kolory. Matematyka zbiór zadań klasa II, Beata Sokołowska, 15 Gra w kolory. Moje sprawdziany klasa 1. B. Jasińska. KsiąŜka zawiera co najmniej: 18 sprawdzianów zintegrowanych, tabele osiągnięć uczniów, teksty do ćwiczeń w pisaniu. 16 Gra w kolory. Moje sprawdziany klasa 2, autorzy: B. Jasińska, I. Jóźwik. KsiąŜka zawiera co najmniej: 16 sprawdzianów zintegrowanych, 17 Gra dydaktyczna Miasto liczb : gra edukacyjna w pudełku o wymiarach nie mniejszych niŝ 10.5 x 20.5 x 33, co najmniej:10 drewnianych płytek z wyŝłobionymi symbolami cyfr, 10 drewnianych cyfr od 0-9, symbole matematyczne (znak równości, znak sumy i róznicy) i małe kółeczka z tworzywa, 18 Domino faktur i kształtów : gra edukacyjna domino z kształtami figur geometrycznych, wym. puzzla co najmniej: 4,5 x 9,3 x 0,5 cm, 19 Klocki liczbowe zawierają: 2 ramki drewniane o wymiarach nie mniejszym niŝ 36 x 36cm, co najmniej: 100 drewnianych sześciennych kloców o boku nie mniejszym niŝ 3 cm, 10 szeregów po 10 połączonych klocków, wykonane z drewna, 2 znaczniki, 20 Zestaw Kart Matematycznych: Magiczny trójkąt matematyczny duŝy co najmniej: 100 kart dla małego i 100 kart dla duŝego Trójkąta. Karty pogrupowane są w dwóch ksiąŝeczkach zgodnie z zasadą stopniowania trudności, 21 Klub biznesmena gra planszowa strategiczno losowa, 22 "Sudoku junior" liczbowa gra logiczna: Gra opiera się na tych samych zasadach, co Sudoku dla dorosłych jednak łamigłówki te posiadają mniejszą ilość pól, a dołączone płytki są ilustrowane, 23 Lustrzane odbicie gra edukacyjna w zestawie co najmniej: dwa lustra z podkładkami na dwie kostki, 4 kostki z wzorami i zestaw kart, 24 Eduterapeutica dyskalkulia to komputerowy program terapeutyczny do pracy z dziećmi w wieku od 5 do 9 lat. Program składa się z: Aplikacji nauczyciela, Programu do diagnozy, Programu terapeutycznego, 25 Waga klasyczna posiada dwa zdejmowane pojemniki. SłuŜy do waŝenia drobnych produktów stałych. dł. co najmniej 33 cm, wys. co najmniej 11 cm, 26 Cyfry magnetyczne na magnetycznej folii PCV wysokość cyfr: VH 50 mm ilość co najmniej: 3 arkusze ( po 2 szt. cyfr od 0 do 9 ) Szt Niezwykle wakacje matematyka na wesoło - Gra edukacyjna edu-rom, 28 Schody liczby to wielofunkcyjne liczydło składające się z zestawu liczb i plansz z kółeczkami i jest to co najmniej: 20 drewnianych, prostokątnych płytek o wysokości nie mniejszej niŝ 7 cm. Na dziesięciu płytkach znajdują się duŝe, czytelne cyfry od 1 do 10. Pozostałe 10 płytek posiada róŝnokolorowe, wyŝłobione otwory, których ilość odpowiada wartościom cyfr od 1 do 10, 45 kolorowych, kwadratowych, drewnianych płytek z otworem. Całość zamknięta w duŝym drewnianym pudełku. DuŜa lakierowana, drewniana plansza o długości nie mniejszej niŝ 50 cm. W górnej części planszy umieszczone kołeczki, 10 drewnianych, kwadratowych, róŝnokolorowych płytek o boku nie mniejszym niŝ 3,5 cm z dziurką w środku, 29 Natura tablica magnetyczna: tablica o wymiarach co najmniej 70 x 50 cm posiada nie mniej niŝ: 100 magnetycznych figurek, torbe z magnesami samoprzylepnymi 4 torebki z tworzywa sztucznego, instrukcja, 30 Eduterapeutica Logopedia program komputerowy składa się z: Aplikacji nauczyciela/terapeuty, Programu do diagnozy, Programu terapeutycznego, 16

17 31 Dmuchane lotto: w zestawie: plastikowa ramka (wym. co najmniej 20 x 20 x 4,5 cm), piłeczka (śr. co najmniej 3,5 cm), dwustronna plansza z obrazkami zwierząt (do włoŝenia w ramkę), nie mniej niŝ 4 plansze dwustronne z obrazkami zwierząt (dla kaŝdego z graczy; 16 x 16 cm), co najmniej 36 Ŝetonów do zakrywania obrazków, 32 Logopedyczny labirynt: duŝa tablica magnetyczna z drewnianą ramką do układania na niej drewnianych elementów podklejonych taśmą magnetyczną. Wym. planszy nie mniejszych niŝ 45 x 32 x 20 cm, co najmniej: 20 drewnianych elementów 100 słomek, 33 Zabawy usprawniające buzię i język dziecka, M. Rocławska Daniluk. KsiąŜka pisana wierszem, Dodatkiem do ksiąŝki jest lusterko Szt. 5 foliowe, które umieszcza się w ramkach na odpowiednich stronach, 34 Dźwięki mowy, Alicja Mauer, Szt Łamigłówki logopedyczne to zbiór co najwyŝej 90 róŝnorodnych zadań, Szt Rymowanki utrwalani, Dorota Krupa, materiały do ćwiczeń logopedycznych, Szt Wierszowane rysowanki, Ewa Pyczek, zbiór wierszyków z ćwiczeniami dla najmłodszych, Szt Program psychoedukacyjny, dla dzieci 7-10-letnich doskonalący sprawność językową Alicja Iwanowska, Cecylia Januszek, Mariola Szt. 1 Kwiatkowska-Łozińska, 39 Chrząszcz z śyrzyna, doskonalenie słuchu fonemowego oraz czytania i pisania 1, Katarzyna Szura, KsiąŜka - z serii PUS, Szt ChyŜ śmija Syk-Syk, doskonalenie słuchu fonemowego, czytania i pisania 2, Katarzyna Szura, KsiąŜka - z serii PUS, Szt Kruk z Kruklanki doskonalenie słuchu fonemowego, czytania i pisania 3, Dorota Pyrgies. KsiąŜka - z serii PUS, 42 Bajeczki Logopedyczne, zabawne historyjki usprawniające mowę dziecka, Lucyna Jaroch Połom, 43 Językowe przygody i inne bajeczki logopedyczne, Anna Tońska Mrowiec, Szt Logopedyczne zabawy grupowe, dla dzieci od 4 do 7 lat Romana Sprawka, Joanna Graban, Szt Zagadki dla maluchów, Anna Mikita, 46 Kapki i wafki, Beata Dawczak Izabela Spychał, Szt Miks ciszków, syczków, szumków, Beata Dawczak, Izabela Spychał, Szt Tęczowe wiatraki - zestaw kolorowych wiatraków: co najmniej: 3 małe (śr. nie mniejsza niŝ11cm), 2 średnie (śr. nie mniejsza niŝ 21cm), 1 duŝy (śr. nie mniejsza niŝ 32cm). 49 Magiczna Piłka - co najmniej 3 balony o śr. co najmniej 25cm z wełnianym pokrowcem, balon włoŝony do środka i napompowany staje Szt. 2 się wytrzymałą piłką utrzymuje cięŝar dorosłej osoby, 50 Wspomaganie rozwoju. Z Tosią przez pory roku, składa się z czterech części: Zima, czyli przygody Tosi w krainie śniegu, Wiosna, czyli Szt. 1 Tosia wśród zieleni i kwiatów, Lato, czyli wakacje Tosi, Jesień, czyli Tosia wśród kolorowych liści + Aplikacja terapeuty, 51 Play Foam - Zestaw piankowych kuleczek do modelowania w co najmniej 6 pastelowych kolorach. Wszystkie kolory zapakowane w Szt. 1 osobne torebki, 52 Glina rzeźbiarska, co najmniej 6 opakowań- łącznie co najmniej 3,12 kg, Szt Masa samoutwardzalna terakota - co najmniej 500g, gotowa do uŝycia masa modelowa w kolorze terrakota, do tworzenia rzeźb, po wyschnięciu moŝna malować farbami, 54 Bingo - dodawanie i odejmowanie do co najmniej dwa zestawy kart i kartoników, jeden dotyczy dodawania, drugi odejmowania kart po 6 liczb - 60 dwustronnych kartoników z działaniami w postaci dwóch rodzajów zapisu (poziomego i pionowego), Szt. 2 17

18 55 Bingo - mnoŝenie i dzielenie do co najmniej dwa zestawy kart i kartoników - jeden dotyczy mnoŝenia, drugi dzielenia kart po 6 liczb - 30 dwustronnych kartoników z działaniami, 56 Ciasto - Plasto - Miękka masa plastyczna co najmniej 5 kolorów, waga nie mniejsza niŝ 5 x 18 g, 57 Narzędzia do gliny - komplet zawiera co najmniej 8 narzędzi m.in.: gąbkę, narzędzie do cięcia, igłę do zdobienia, metalową pętlę, Szt. 1 skrobaczkę, drut do przecinania gliny, drewniane krojniki, 58 Stemple matematyka - co najmniej 15 szt, Szt Stemple z gąbki łąka co najmniej 6 sztuk, 60 Stemple z gąbki zwierzęta, 61 Teatrzyk ze stelaŝem - kolorowy teatrzyk na stelaŝu. Wykonany z trwałej tkaniny z haftowanymi aplikacjami. Wymiar co najmniej: 168,5x87cm, ruchoma kurtyna, 62 Zestaw sportowy - zestaw składa się ze co najmniej 152 elementów: 4 pachołki (wys. 50 cm), 4 pachołki (wys. 30 cm), 8 pojemników Szt. 1 (śr. podstawy 21,5 cm, wys. 20 cm), 4 obręcze (śr. 38,5 cm), 4 obręcze (śr. 59 cm), 4 obręcze (śr. 77,5 cm), 4 mostki (15 x 81,5 cm), 8 cegieł (15 x 15 cm, wys. 9,5 cm), 8 cegieł (15 x 36 cm, wys. 9,5 cm), 8 drąŝków 40,5 cm, 8 drąŝków 70,5 cm, 8 drąŝków 98,5 cm, 12 gumowych śladów dłoni, 12 gumowych śladów stóp, 20 podłuŝnych kolorowych łączników, 24 czarne łączniki. Proponowane wymiary i ilości sztuk elementów są minimalne 63 Torba z instrumentami - torba z licznymi kieszeniami, z trwałej tkaniny, zamykana na zamek. Po otwarciu moŝliwość zawieszenia. Szt. 1 Zawartość co najmniej: tamburyn, tamburyn z membraną, 5 trójkątów (10 20 cm), 2 drewniane marakasy, duŝe guiro z tarką, 2 tonbloki 2 tony, tonblok 1 ton, pudełko akustyczne, 2 kastaniety, kastaniety z rączką, para klawesów, shaker metalowy. - wymiary torby po zamknięciu nie mniej niŝ 40 x 40 cm, 64 Masa papierowa - gotowa do uŝycia, łatwo formowalna biała masa. Po wyschnięciu moŝliwość malowania farbami. - co najmniej 6 szt. - Szt. 1 łącznie nie mniej niŝ 2,52 kg, 65 Grające tuby - lekkie i kolorowe tuby wykonane z plastiku. dł. Co najwyŝej 63cm - 8 szt, Szt Matematyka na wesoło -Wesołe miasteczko edurom: gra edukacyjna, zawartość programu: dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie Szt porównywanie liczb i określanie liczebności zbiorów mnoŝenie jako dodawanie jednakowych składników liczby jedno- i dwucyfrowe ciągi malejące i rosnące rozkład liczby naturalnej na czynniki obliczanie pola powierzchni figur prostych waŝenie i mierzenie przedmiotów, 67 Matematyka na wesoło Stare zamczysko edurom: gra edukacyjna, zawartość programu: dodawanie i odejmowanie liczb w zakresie ; mnoŝenie i dzielenie liczb 1-100; zadania z jedną niewiadomą; porównywanie liczb: oznaczanie liczby mniejszej i większej; działania na liczbach całkowitych i dziesiętnych; figura przestrzenna a jej podstawa; określanie dni tygodnia na podstawie daty; określanie dat o jednakowym odstępie czasowym; określanie miary długości, 68 Domino Mały Ekolog gra edukacyjna, co najmniej 48 szt. domina, wym. po złoŝeniu nie mniej niŝ 20 x 10 cm, grubość 2 mm, 69 Podziemny odkrywca - wym. co najmniej 40 x 18 x 6 cm, laboratorium do obserwacji rozwoju podziemnej części rośliny. UmoŜliwia porównywanie rozwoju korzeni w stosunku do wzrostu części zielonej oraz obserwację zachowań mieszkańców ziemi, 70 Plansze edukacyjne Ludzkie ciało - co najmniej 16 kart, wym. karty: 22 x 28 cm, karty przedstawiają fotografię dziecka lub dorosłego, Szt. 3 oświetlając kartę ukazuje się układ szkieletowy, mięśnie, układ nerwowy i inne, 71 Puzzle Las: co najmniej 48 elem., wym. nie mniejszym niŝ 36.5 x 28.5 cm, 72 Waga klasyczka: posiada dwa zdejmowane pojemniki, do waŝenia drobnych produktów stałych. dł. co najmniej 33 cm, wys. 11 cm, 18

19 73 Sudoku co najmniej 100 zagadek w 4 poziomach trudności. wym. co najmniej 20 x 25 x 3 cm, 74 Dystansomierz: przyrząd do odmierzania duŝych odległości. Po przejechaniu odległości 1 metra pojawia się charakterystyczne kliknięcie. Odczytu dokonujemy na liczniku zamontowanym na odwrocie tarczy. Uchwyt z regulacją długości co najmniej: śr. tarczy 32 cm max. długość uchwytu 78 cm, 75 Miarki szkolne: elastyczne taśmy, ułatwiają zrozumienie pojęcia długości, co najmniej 10 szt., kaŝda ma długość 1m, 76 Quiz przyrodniczy - w zestawie co najmniej: 100 tafli z zagadkami o zwierzętach i roślinach w formie wierszy, plansza do gry o wym. nie mniejszych niŝ: 32 x 24 cm, 100 kartoników o wym. nie mniejszych niŝ: 9 x 6 cm, 4 pionki, 2 okrągłe Ŝetony, instrukcja, 77 Pojemniki do obserwacji: zamykane pojemniki z lupą do obserwacji małych obiektów w przyrodzie: owadów, roślin, kamyków. Na dnie pojemniki posiadają kratkę do porównywania i oceniania wielkości obiektów. co najmniej 6szt. + podstawa - wym. jednego pojemniczka: wys. 4,5cm, śr. 4,8cm - wym. podstawy: 15,4x10,5cm, 78 Zestaw konstrukcyjny: co najmniej 80 kolorowych kulek o śr. 16 mm - kaŝda kulka posiada 26 otworów słomek o dł mm do zabaw konstrukcyjnych i do nauki geometrii. DuŜa liczba otworów w kulkach pozwala trwale łączyć je z sobą za pomocą patyczków pod róŝnymi kątami, 79 Szablony kwiaty: wykonane z trwałego tworzywa, co najmniej 6 sztuk: krokus, lilia wodna, róŝa, stokrotka, konwalia, Ŝonkil, lub równowaŝne inne kwiaty, wym. co najmniej 15x15cm, 80 Mikroskop: estetyczny i solidnie wykonany dający powiększenie do 900 razy. W zestawie: pęseta, pojemniczki, plastikowe szkiełka, umoŝliwiające stworzenie własnych preparatów mikroskopowych, wys. co najmniej 30 cm, powiększenie 300x, 600x, 900x, 81 Preparaty mikroskopowe botanika: zestaw co najmniej 25 szt. gotowych preparatów biologicznych. Całość w pudełku, 82 Lupki małe: w zestawie co najmniej 4 szt. - dł. 13,5cm kaŝda, wykonana z tworzywa powiększająca 2x. Pozwala dostrzec szczegóły małych przedmiotów, 83 Klik Wyspa tajemnic: gra edukacyjna CD. Piosenki, filmy, zadania i zagadki, 84 Torba z pacynkami: zestaw co najmniej 14 kolorowych, bajkowych pacynek zapakowany w wygodną torbę z uchwytami do Szt.2 przenoszenia. Wszystkie pacynki wykonane są z miękkiej tkaniny, a ich budowa sprzyja dobremu trzymaniu się na dłoni małego aktora. Wymiary torby nie mniejsze niŝ: zamknięta 64 x 47 cm; otwarta 64 x 94 cm, 85 Mozaika na magnesie: co najmniej 250 kolorowych elementów - wym. podstawy nie mniej niŝ 37x28,5x2cm. Elementy wykonane z drewna, podklejone magnesem. W skład zestawu wchodzi metalowa płaszczyzna, 86 7 walizek integracje wielorakie w nauczaniu ortografii Danuta Gmosińska, Violeta Woźniak, RAZEM PAKIET IV (Lp. 1-86) V. PAKIET V Szkoła Podstawowa im Bartosza Głowackiego w Rzędowicach, Rzędowice 44, Koniusza 1 Alfabet polski pisany + cyfry: zestaw zawiera: alfabet + cyfry polisensoryczne wykonane z płyty HDF o grubości nie mniejszej niŝ 6 mm. KaŜdy element ma wymiar co najmniej 16x13 cm. Co najmniej: 39 małych liter z dwuznakami, 39 duŝych liter z dwuznakami, 10 cyfr. Całość zapakowana w skrzynie z przegródkami, 2 Drewniany ołówek: wykonany z drewna o średnicy co najmniej 12 mm. długość nie mniejsza niŝ 11 cm, zakończony drewnianą kulką, 19

20 3 Zabawy z literkami: zestaw trzech gier: Literkowy zawrót głowy, Obrazkowy węŝyk, Polowanie na literki, 4 Drewniany labirynt: gra dla jednego lub dwójki dzieci, wykonany z drewna, wymiary co najmniej 21x 35 x35 cm, 5 Drewniany labirynt z kulką: zestaw drewnianych klocków do budowy kulodromów o róŝnym przebiegu toru, po którym będzie toczyła się kulka. Wym. podstawy co najmniej 20 x 43 cm, 6 Czytamy sy-la-ba-mi: Wiesława śaba-śabińska, 7 Gry czytelnicze, Nazywanie świata cz, I I. Majchrzak, 8 Gry czytelnicze, Nazywanie świata cz, II - I. Majchrzak, 9 Gra w kolory, Ćwiczenia ortograficzno-gramatyczne Aleksandra Kozyra, Anna Soból, 10 Gra w kolory, Ćwiczenia usprawniające czytanie i pisanie Aleksandra Kozyra, Anna Soból, 11 Gra w kolory. Chcemy dobrze czytać i pisać cz. I, 12 Gra w kolory. Chcemy dobrze czytać i pisać cz. II, 13 Gra w kolory. Chcemy dobrze czytać i pisać cz. III, 14 Zestaw tablic mnemotechnicznych: zestaw zawierający wszystkie polskie litery oraz dwuznaki ze zmiękczeniami a takŝe liczby od 0 do Ortografia i gramatyka dla smyka: cztery dydaktyczne gry planszowe korygujące błędy w pisaniu, 16 Symetric: pomoc dydaktyczna do nauki pisania. Blat wykonany z białej płyty MDF ograniczonej drewnianymi listwami o wymiarze co najmniej 70x40 cm. Zestaw zawiera nie mniej niŝ 20 przeźroczystych kart wzorów 17 Makieta edukacyjna Jabłko: makatka na kartoniki z literami i cyframi. Wymiary co najmniej 90 x 85 cm, Szt.2 18 Makieta edukacyjna Domek: makatka na kartoniki z literami i cyframi o wymiarach co najmniej 150 x 120 cm, Szt.2 19 Zestaw kartoników z literami i znakami: zestaw składający się z co najmniej 583 kartoników z drukowanymi wielkimi i małymi Szt.2 literami, cyframi od 0 do 9, znakami interpunkcyjnymi oraz znakami działań o wielkości co najmniej 11 cm, 20 Zestaw kontrolny PUS: zamykane pudełko zawierające co najmniej 12 ponumerowanych klocków korelujących z ksiąŝeczkami PUS Szt.4 (edukacja polonistyczna), 21 KsiąŜeczki PUS. Przymiotnik forma ksiąŝkowa zawierająca ćwiczenia związane z przymiotnikiem, 22 KsiąŜeczka PUS. Rzeczownik cz. I forma ksiąŝkowa zawierająca ćwiczenia związane z rzeczownikiem, 23 KsiąŜeczka PUS. Rzeczownik cz. II forma ksiąŝkowa zawierająca ćwiczenia związane z rzeczownikiem, 24 KsiąŜeczki PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania cz. I seria 4 ksiąŝeczek zawierających ćwiczenia z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami, 25 KsiąŜeczki PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania cz. II seria 4 ksiąŝeczek zawierających ćwiczenia z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami, 26 KsiąŜeczki PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania cz. III seria 4 ksiąŝeczek zawierających ćwiczenia z literami, sylabami, Szt. 1 spółgłoskami i samogłoskami, 27 KsiąŜeczki PUS. Łatwe ćwiczenia do nauki czytania cz. IV seria 4 ksiąŝeczek zawierających ćwiczenia z literami, sylabami, spółgłoskami i samogłoskami, 28 KsiąŜeczki PUS ABC rozpoznawanie i rozróŝnianie liter cz. I - zawierają zabawy i ćwiczenia w rozróŝnianiu, rozpoznawaniu kształtu, wielkości i kolejności liter w alfabecie, 20

Lp. Szkoła Rodzaj produktu Nazwa produktu. Tablica interaktywna z oprogramowaniem

Lp. Szkoła Rodzaj produktu Nazwa produktu. Tablica interaktywna z oprogramowaniem Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia pod nazwą: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w ramach projektu w ramach realizacji projektu systemowego Gminy Nysa pn. Program indywidualizacji procesu nauczania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1do umowy na dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych- formularz cen jednostkowych

Załącznik nr 1do umowy na dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych- formularz cen jednostkowych Załącznik nr do umowy na dostawę pomocy dydaktycznych i naukowych- formularz cen jednostkowych Projekt Dodatkowe zajęcia dla klas I-III ze szkół podstawowych Gminy Szastarka, współfinansowanego przez Unię

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy

Szczegółowy opis przedmiotu umowy Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 6 do SIWZ 1. Wszystkie pomoce, sprzęt dydaktyczny oraz materiały biurowe muszą być fabrycznie nowe, wolne od wad oraz dopuszczone do stosowania w placówkach

Bardziej szczegółowo

Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów tel. 41) 264 10 08, fax. 41) 264 13 03, e-mail:gmina@gminabaltow.pl

Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów tel. 41) 264 10 08, fax. 41) 264 13 03, e-mail:gmina@gminabaltow.pl Nr sprawy: Zp.271.07.2014 Bałtów, dnia 29.04.2014r. Gmina Bałtów, Bałtów 32, 27-423 Bałtów tel. 41) 264 10 08, fax. 41) 264 13 03, e-mail:gmina@gminabaltow.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK A: SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA

ZAŁĄCZNIK A: SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA ZAŁĄCZNIK A: SZCZEGÓŁOWY OPIS WYPOSAŻENIA WRAZ ZE ZDJĘCIAMI POGLĄDOWYMI dla zadania: Rozbudowa Centrum Edukacji Przyrodniczej i Ekologicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego w Mikołowie - etap II. Wyposażenie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH

WYKAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH Wypożyczalnia Pomocy Dydaktycznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im Janusza Korczaka w Mosinie, ul Kościelna WYKAZ POMOCY DYDAKTYCZNYCH L.p. Nazwa przedmiotu Ilość 1. Rodzina dziecka i zajęcia

Bardziej szczegółowo

lub listownie, pisząc na adres:

lub listownie, pisząc na adres: CENNIK DETALICZNY WRZESIEŃ 2007 * CENY I ASORTYMENT WAśNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW POZYCJE OBJĘTE NINIEJSZĄ OFERTĄ DO OBEJRZENIA I NABYCIA POD NASTĘPUJĄCYMI ADRESAMI: 1. WWW.SEVENTHSEA.PL (NASZA KSIĘGARENKA

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej

Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej Załącznik do SIWZ nr 1 Szczegółowy wykaz pomocy dydaktycznych w Szkole Podstawowej w Jodłówce Tuchowskiej Pomoce dydaktyczne do prowadzenia zajęć dla dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu 1. Kocham

Bardziej szczegółowo

1. Ogłoszenie 1/2014 dotyczy: Modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dotyczy rozeznania rynku. 2.

1. Ogłoszenie 1/2014 dotyczy: Modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dotyczy rozeznania rynku. 2. 1. Ogłoszenie 1/2014 dotyczy: Modernizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i dotyczy rozeznania rynku. 2. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Dołholiska, Łyniew, Marylin, Polubicze,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej

Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Program nauczania edukacji wczesnoszkolnej Marta Jarząbek Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Barbara Zachodny Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE

OGŁOSZENIE DODATKOWYCH INFORMACJI, INFORMACJE O NIEKOMPLETNEJ PROCEDURZE LUB SPROSTOWANIE 1/ 10 ENOTICES_Nauczyciele2011 12/07/2011- ID:2011-097031 Formularz standardowy 14 PL Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, L-2985 Luksemburg Faks (352) 29 29-42670

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ)

S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Znak sprawy: RF.271.16.2011 Gmina Czempiń ul. 24 Stycznia 25 64-020 Czempiń Tel. 61 28 26 703 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A (SIWZ) Indywidualizacja procesu

Bardziej szczegółowo

katalog generalny 2015 Przedszkola i żłobki

katalog generalny 2015 Przedszkola i żłobki katalog generalny 2015 Przedszkola i żłobki Szanowni Państwo, od ponad 5 lat Grupa Edukacyjna S.A., w skład której wchodzą marki MAC Edukacja i JUKA, dostarcza do placówek przedszkolnych i szkolnych najwyższej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA PORADNIK DLA NAUCZYCIELA klasy pierwszej szkoły podstawowej 3 CZĘŚĆ POBIERZ 3. CZĘŚĆ PORADNIKA WIOSNA 1 Barbara Bieg-Panic, Beata Sobczyk Mirosława Gruszka, Beata Stachańczyk, Ewa Stolarczyk PORADNIK DLA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 1 Opracowanie treści muzycznych: Krystyna Serwańska Redaktor prowadzący: Aleksandra Gibała, Ewelina Szczęsna, Urszula Matlak

Bardziej szczegółowo

Katalog nagród CZYTELNIA. 1. LEKCJOTEK@ - PRZYRODA program dydaktyczny dla nauczycieli. 2. LEKCJOTEK@ - MATEMATYKA program dydaktyczny dla nauczycieli

Katalog nagród CZYTELNIA. 1. LEKCJOTEK@ - PRZYRODA program dydaktyczny dla nauczycieli. 2. LEKCJOTEK@ - MATEMATYKA program dydaktyczny dla nauczycieli 1. LEKCJOTEK@ - PRZYRODA program dydaktyczny dla nauczycieli Multimedialne zasoby i scenariusze na tablicę interaktywną i rzutnik. Seria Lekcjotek@ została stworzona z myślą o prowadzeniu lekcji z tablicą

Bardziej szczegółowo

MAŁGORZATA ROŻYŃSKA Warszawa 2010r.

MAŁGORZATA ROŻYŃSKA Warszawa 2010r. Akademi a Pedagogiki Specj alnej im. Marii Grzegorzewskiej Metody rozpoznawania ryzyka dysleksji u dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Wspomaganie rozwoju dziecka dla zapobiegania specyficznym

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SIWZ

Załącznik nr 7 do SIWZ Załącznik nr 7 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Formularz asortymentowo cenowy Część Przedmiotem zamówienia jest wykonanie, dostawa, montaż mebli i sprzętu rtv/agd do pomieszczeń niedydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ. część PORADNIK DLA NAUCZYCIELA KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ część 1 Autor Jolanta Faliszewska Kierownik projektu Agnieszka Opala Redakcja Ewa Dulemba Aleksandra Ziewiecka Redakcja językowa Martyna Synowiec

Bardziej szczegółowo

Terapia wielozmysłowa we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka

Terapia wielozmysłowa we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka Opracowały: mgr Joanna Ulaczyk i mgr Olga Gołacka Terapia wielozmysłowa we wczesnym wspomaganiu rozwoju małego dziecka Wstęp Kiedy rodzi się dziecko, oczekiwania rodziców są różne. Niektórzy z nich wyobrażają

Bardziej szczegółowo

Przedszkole Przyszłości

Przedszkole Przyszłości Program powstał jako praca zespołowa. Autorzy: Katarzyna Bury, Alicja Kosowska, Agnieszka Pieluszyńska, Przemysław Adamski, pod kierunkiem dr Bogny Bartosz Przedszkole Przyszłości Innowacyjny program edukacji

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW

Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnym

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY 26 sierpień 2015 POZYCJE OBJĘTE NINIEJSZĄ OFERTĄ DO OBEJRZENIA I NABYCIA POD NASTĘPUJĄCYMI ADRESAMI:

CENNIK DETALICZNY 26 sierpień 2015 POZYCJE OBJĘTE NINIEJSZĄ OFERTĄ DO OBEJRZENIA I NABYCIA POD NASTĘPUJĄCYMI ADRESAMI: CENNIK DETALICZNY 26 sierpień 2015 * CENY I ASORTYMENT WAŻNE DO WYCZERPANIA ZAPASÓW POZYCJE OBJĘTE NINIEJSZĄ OFERTĄ DO OBEJRZENIA I NABYCIA POD NASTĘPUJĄCYMI ADRESAMI: 1. WWW.EDUKSIEGARNIA.PL WWW.SEVENTHSEA.PL

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK KONSPEKTY ZAJĘĆ

PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK KONSPEKTY ZAJĘĆ PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK KONSPEKTY ZAJĘĆ Autorki: Jadwiga Iwanowska Marta Kondracka-Szala Alicja Stawowczyk-Płaza Magda Szymczuk 2 Od Autorek... 4 Projekt PRZEDSIĘBIORCZY PRZEDSZKOLAK... 5 I. Konspekty

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA. klasy pierwszej szkoły podstawowej

PORADNIK DLA NAUCZYCIELA. klasy pierwszej szkoły podstawowej PORADNIK DLA NAUCZYCIELA klasy pierwszej szkoły podstawowej Barbara Bieg-Panic Beata Sobczyk Beata Stachańczyk Mirosława Gruszka Ewa Stolarczyk PORADNIK DLA NAUCZYCIELA klasy pierwszej szkoły podstawowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI INTERAKTYWNYCH DO PROGRAMU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ PRZEDSZKOLE PRZYSZŁOŚCI

SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI INTERAKTYWNYCH DO PROGRAMU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ PRZEDSZKOLE PRZYSZŁOŚCI SCENARIUSZE ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM APLIKACJI INTERAKTYWNYCH DO PROGRAMU EDUKACJI PRZEDSZKOLNEJ PRZEDSZKOLE PRZYSZŁOŚCI opracował: mgr inż. Przemysław Adamski Projekt Przedszkole przyszłości

Bardziej szczegółowo

projekt wykonawczy architektura wnętrz

projekt wykonawczy architektura wnętrz projekt wykonawczy architektura wnętrz nazwa inwestycji: lokalizacja: Budynek przedszkola czteroodziałowego w technologii energooszczędnej na terenie osiedla Pruślin, z funkcjami towarzyszącymi, w tym

Bardziej szczegółowo

MOBILNA PRACOWNIA NTT

MOBILNA PRACOWNIA NTT Mobilne pracownie NTT są zaprojektowane w technologii bezprzewodowej, zwiększającej potencjał do wykorzystania komputerów nie tylko w salach lekcyjnych ale również poza nimi, do pracy indywidualnej i w

Bardziej szczegółowo

Rodzaje zabaw w edukacji przedszkolnej. Zabawy fundamentalne

Rodzaje zabaw w edukacji przedszkolnej. Zabawy fundamentalne Rodzaje zabaw w edukacji przedszkolnej. Zabawy fundamentalne Zabawa to podstawowa forma aktywności dziecka w wieku przedszkolnym. Jest ona działalnością naturalną. Zabawa stanowi tę formę działalności

Bardziej szczegółowo