I POWIATU PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I POWIATU www.facebook.com/zycieczestochowyipowiatu PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013. Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei"

Transkrypt

1 R E K L A M A Ruszajà konsultacje w sprawie samochodów w III Alei Czy III Aleja powinna byç otwarta czy zamkni ta dla samochodów i autobusów? Rozpocz y si w aênie konsultacje spo eczne, których celem jest poznanie opinii mieszkaƒców Cz stochowy na temat organizacji ruchu ko owego w III Alei NMP i wybranie najlepszego dla nich rozwiàzania. W celu wybrania najbardziej dogodnego dla mieszkaƒców sposobu poruszania si w centrum miasta, w zwiàzku z wnioskami radnych oraz mieszkaƒców, prezydent Cz stochowy podjà decyzj o zorganizowaniu konsultacji spo ecznych, dotyczàcych organizacji ruchu ko owego w III Alei. - To wa ny temat, dotyczàcy zarówno poruszajàcych si po III Alei cz stochowian, jak i przedsi biorców, którzy prowadzà dzia alnoêç w tamtym miejscu. Dlatego zale y nam, by ka dy móg si wypowiedzieç i zaproponowaç najlepsze rozwiàzanie mówi podczas dzisiejszej konferencji prasowej prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. - Idea konsultacji ju wczeêniej okaza- a si doskona ym sposobem na rozstrzygni cie wa nych dla miasta kwestii, dlatego wierz, e i tym razem zakoƒczy si sukcesem. Pijany le a na kierownicy Policjanci z Kozieg ów zatrzymali kierowc tira, który mia ponad 3 promile alkoholu w organizmie. M czyzna jecha trasà DK-1 w kierunku Cz stochowy. Do zdarzenia dosz o w Kozieg owach na DK-1. Oficer dy urny myszkowskiej komendy, otrzyma informacj o kierowcy ci arowej scani, jadàcym ca à szerokoêcià drogi w kierunku Cz stochowy. We wskazany rejon natychmiast pojechali policjanci, którzy namierzyli tira i zatrzymali kierowc. M czyzna praktycznie le a na kierownicy. Po zbadaniu jego stanu trzeêwoêci okaza o si, e mia w organizmie ponad 3 promile alkoholu. 40-latek trafi do policyjnego aresztu. Poza utratà prawa jazdy, za jazd na podwójnym gazie grozi mu kara nawet 2 lat wi zienia. Do zatrzymania nietrzeêwego 40-latka dosz o dzi ki reakcji innych kierowców, jadàcych tà trasà. mag CZ STOCHOWY Nr 29 (82) Nr ISSN PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013 W magistracie dyskutowano o III Alei Pierwszy etap konsultacji, poêwi cony zbieraniu indywidualnych opinii potrwa do 18 marca. W tym czasie wszyscy zainteresowani mogà przesy aç swoje pomys y i uwagi na adres Opinie b dzie mo na równie z o yç osobiêcie, podczas spotkania konsultacyjnego, które odb dzie si 18 marca o godzinie w Ratuszu Miejskim. W drugim etapie konsultacji przeprowadzona zostanie ankieta. Na formularzu znajdà si konkretne propozycje organizacji ruchu w III Alei. Ankieta dystrybuowana b dzie wêród mieszkaƒców Cz stochowy od 21 marca do 19 kwietnia. Po opracowaniu wyników ankiety i przygotowaniu raportów, wybrany zostanie sposób organizacji ruchu ko owego w III Alei. Ulotki informacyjne z ankietà dla mieszkaƒców dost pne b dà od 21 marca roku w siedzibach Rady Dzielnicy ÂródmieÊcie i Podjasnogórska w godzinach ich dy urów, w Informacji Ogólnej UM przy ul. Âlàskiej 11/13 oraz przy ul. Waszyngtona 5, w Biurze Inicjatyw Lokalnych i Konsultacji Spo ecznych, ul. Focha 19/21, pokój 21. Organizacja ruchu przed przebudowà III Alei NMP Do 2005 roku jezdnie III Alei by y ogólnodost pne, a nat enie pojazdów w godzinie szczytu popo udniowego si ga o 500 poj./h. Autobusy komunikacji publicznej porusza y si po obu jezdniach. Od 2007 roku ten odcinek Alei NMP sta si powierzchnià, gdzie pieszy ma pierwszeƒstwo na ca ej powierzchni pasa drogowego. W zesz ym roku, Cena 1,20 z (w tym 8% VAT) zebranym czas. Niestety w ca ej za artej dyskusji, rzetelnych argumentów dotyczàcych nowego podatku Êmieciowego by o jak na lekarstwo. W koƒcu tu po godzinie 15 zarzàdzono krótkà, bo zaledwie 27 minutowà przerw. MyÊl, e tyle czasu nam wystarczy mówi wychodzàc z sali Zdzis aw Wolski, przewodniczàcy rady. Niestety nie wystarczy o. Chyba pobiliêmy rekord Guinessa, bo 27- minutowa przerwa zakoƒczy a si dok adnie po 3 godzinach. Radni wrócili na sal obrad po godzinie 18. Podczas przerwy dosz o do porozumienia SLD oraz PO. Projekt zaproponowany przez prezydenta (to samy z tym, co propronowa a Platforma Obywatelska) zak ada, e stawka op at za wywóz Êmieci segregowanych wyniesie 11 z od ka dego po okresie sezonowego zamykania dla ruchu, pó nocna nitka III Alei po raz pierwszy nie zosta a zamkni ta w okresie letnim w zwiàzku z trwajàcymi w II Alei pracami remontowymi. Ruch wchodzàcych w sk ad taboru MPK, du ych autobusów komunikacji publicznej, ze wzgl du na geometri przebudowanej III Alei obecnie nie jest mo liwy. Dotyczy to w szczególnoêci obu skrzy owaƒ III Alei, czyli skrzy owaƒ z ulicami Popie uszki, Pu askiego oraz Dàbrowskiego i Nowowiejskiego. mag Podatek Êmieciowy ustalony Radni - po wielomiesi cznych bojach - podczas nadzwyczajnej sesji ustalili metod naliczania podatku Êmieciowego i wysokoêç op at z nim zwiàzanych. Samorzàdowcy zdecydowali, e op ata naliczana b dzie od liczby mieszkaƒców zamieszkujàcych danà nieruchomoêç. Za Êmieci posegregowane stawka wynosi 10,50 z od osoby na miesiàc, a za nieposegregowane 12,50 z. Wprowadzono tak e 50 procentowà ulg na trzecie i ka de kolejne dziecko w rodzinie. Nowy podatek Êmieciowy b dzie obowiàzywa od 1 lipca. Nadzwyczajna sesja rozpocz a si o godzinie 13. I w b dzie by ten kto myêla, e pójdzie szybko i sprawnie. Ataki personalne radnych a to na swoich kolegów, a to na prezydenta mia y chyba uatrakcyjniç KONSULTACJE YCIA Dzwoƒ do specjalisty! 13 marca od godz. 10 do 12 w naszej redakcji dy urowaç b dzie Katarzyna Naji, w aêcicielka klubu fitness SKYFIT (al. NMP 12c) Mo na dzwoniç i zadawaç pytania pod numerem tel W kolejnym numerze ycia zamieêcimy wszystkie pytania i odpowiedzi. Zapraszamy do konsultacji! zdj. UM Czwa mieszkaƒca zamieszkujàcego danà nieruchomoêç, a przy nieposegregowanych 15 z. Platforma stwierdzi a, e poprze propozycj prezydenta, ale pod jednym warunkiem. JeÊli stawki zostanà zmniejszone do i mówi Bart omiej Sabat. Proponowana poprawka zosta a uwzgl dnione i g osowanie sta o si ju tylko formalnoêcià. Najpierw pod m otek posz y wnioski Wspólnoty Samorzàdowej oraz PiS. Oba jak mo na by o si tego spodziewaç zosta y odrzucone. Projekt zaproponowanym przez miasto przeszed. Za g osowa o 16 radnych, 8 by o przeciw. Nowa uchwa a uwzgl dni a te jeden z pomys ów PiSu - 50-proc. ulg na trzecie i kolejne niepe noletnie dziecko w rodzinie. kg DZIÂ SPORT SZKOLNY patrz str. 4 SPORT patrz str. 5

2 2. PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013 MOTORYZACJA CZ STOCHOWY Oferta wybrana z dnia r z VW Golf 1.9 SDI DIESEL, KLIMA PI KNY, 2000, km 70 KM diesel, czarny-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, bezwypadkowy, gara owany z z Audi A KM STAN PERFEKCYJNY, 2001, km, 130 KM benzyna, granatowy-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, czujnik parkowania. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Citroen C4 COUPE HDI - IDEA Z NIEMIEC, 2008 r., km, 110 KM diesel, szarymetallic, 2/3 drzwi. Alufelgi, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierown. wielof., czujnik parkowania, I w aêc., serwisow., bezwypadkowy, gara owany z Ford Focus 1.8-TDCI- 115KM. IDEA Z NIEMIEC kombi, 2003, km, diesel, szary-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierown., komputer, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, I w aêc., serwisow. w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Honda Accord V VTI automat, 2003 r., km, 155 KM, benzyna, grafitowymetallic, 4/5 drzwi, alufelgi, szyberdach, ksenony, przyciemn. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kier. wielofunkcyjna, czujnik parkowania. Samochód op acony, gotowy do rejestracji z Mitsubishi Lancer Evolution X 2.0-DID-140KM- DIESEL Z NIEMIEC, 2008, km, szary-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Seat Alhambra 2.0-TDI JEDEN W AÂCICIEL Z NIEMIEC, 2007, km, 140 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, ASR, alarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, podgrz. fotele, czujnik deszczu, kier. wielofunkc., podgrz. przednia szyba, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Ford Focus 1.6-TDCI I W AÂCICIEl, Z NIEMIEC 2006, km, 110 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Honda Civic V JEDEN W AÂCICIEL, 2006, km, 83 KM benzyna, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kier., komputer, tapicerka welurowa, czujnik deszczu, kier. wielofunkcyjna I w aêciciel, serwis. w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Opel Astra 1.9 CDTI ORYGINA Z NIEMIEC, kombi, 2007, km, 100 KM diesel, szarymetallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Seat Altea 1.9TDI - IDEA Z NIEMIEC, 2007, km, diesel, srebrny-metallic, przyg. do rejestracji / op acony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik deszczu, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Ford Focus 1.6-TDCI ORYGINA Z NIEMIEC, kombi 2009, km, 90 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, kier. wielofunkc., I w aêciciel, serwis. w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Mazda CITD FULL OPCJA Z NIEMIEC kombi, 2007 r., km, 143 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik deszczu, kier. wielof., cz. parkowania, I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Skoda Octavia 1.9 TDI FAKTURA VAT, SALON POLSKA, 2010, km, 105 KM diesel, czarny-metallic, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Suzuki Swift 1.0i, Salon Polska, 2001, km, benzyna, srebrny-metallic, 2/3 drzwi, bezwypadkowy z z Suzuki SX4 1.9 DDIS JEDEN W AÂCICIEL, 2007, km, 120 KM diesel, srebrny-metallic, hak, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Toyota Corolla V VTI-SOL Z NIEMIEC 2002, km, 110 KM benzyna, czarny-metallic, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z Opel Corsa V TWINPORT SUPER STAN, 2006, km, 80 KM benzyna, czarny-metallic, 2/3 drzwi, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser,el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany z z z Volkswagen Multivan Minibus, 2009, km, diesel, alufelgi, szyberdach, przyciemniane szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, c. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, niezale ne ogrzewanie, I w aêciciel, serwis. w ASO, bezwypadkowy, gara owany Volkswagen Passat V JEDEN W. OD NOWOÂCI, 1999, km, 125 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, serwisowany w ASO, bezwypadkowy, gara owany Skoda Octavia 2.0- TDI, I W AÂC., STAN PERFEKCYJNY, kombi, 2007, km, 140 KM diesel, grafitowymetallic, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, ASR, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, czujn. deszczu, kierown. wielof., czujnik parkowania. Serwisow. w ASO, bezwypadk., gara owany

3 CZ STOCHOWY AKTUALNOÂCI PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA Ukrad a telefon i schowa a go w bucie Policja zatrzyma a 39-letnià z odziejk. Kobieta okrad a mieszkaƒców domu przy ul. Bia ostockiej. Swój up, czyli telefon komórkowy schowa a do kozaka. Mia a jednak pecha, kiedy interweniujàcy policjant zadzwoni na jego numer, dzwonek zaczà wydobywaç si z jej buta. W sobot w al. Armii Krajowej 82-latce ukradziono portfel z dokumentami i pieni dzmi. Z odziejka zaczepi a staruszk na ulicy, opowiadajàc o rzekomej chorobie wnuczki 82-latki. Dzi ki temu odwróci a uwag kobiety i wyciàgn - a jej z reklamówki portfel. Krótko po tym zdarzeniu na policj zadzwonili mieszkaƒcy jednego z domów przy ul. Bia ostockiej informujàc, e z apali z odziejk, która po wejêciu do mieszkania chcia a ukraêç im portfel z dokumentami i pieni dzmi, telefon oraz papierosy z zapalniczkà. Gdy policjanci przyjechali na miejsce okaza o si, e wêród odzyskanych przedmiotów brakuje telefonu komórkowego. Zatrzymana zaprzecza a, e skrad a aparat. Nie posiada a go równie przy sobie w ubraniu. Intuicja jednak nie zawiod a policjanta. Dzwoniàc na Z odziejka ukry a telefon w kozaku zdj. KMP Czwa numer skradzionego telefonu, us ysza on sygna dochodzàcy z... buta z odziejki. Z odziejka zosta a przewieziona do komisariatu, rozpozna a jà tam okradziona wczeêniej 82-latka. 39-latce grozi do 10 lat wi zienia za kradzie i usi owanie tzw. kradzie y rozbójniczej. Zosta a obj ta dozorem policyjnym. Policjanci sprawdzajà teraz czy zatrzymana kobieta nie pope ni a innych, podobnych przest pstw. mag SzóstoklasiÊci goêcili w Gimnazjum nr 16 Tradycyjnie, na poczàtku marca Gimnazjum nr 16 otworzy o swoje drzwi dla szóstoklasistów. Licznie przybyli goêcie mogli obejrzeç szko, podziwiaç przeró ne prezentacje, a tak e wziàç udzia w ciekawych zaj ciach. 5 marca uczniowie klas drugich gimnazjum przedstawili w ciekawy sposób efekty swojej pracy zwiàzanej z realizacjà gimnazjalnych projektów edukacyjnych mówi Aneta Przyby owicz. GoÊci ju od progu wita Jaros aw Nurek, dyrektor Gimnazjum nr 16. Po oficjalnym rozpocz ciu, szóstoklasi- Êci wyruszyli na edukacyjny spacer po szkole. Sale lekcyjne zamieni y si w kolorowo i tematycznie przestrojone punkty pokazowe projektów. Na wysokoêci zadania stan y wszystkie zespo y. SzóstoklasiÊci wraz z opiekunami zostali podzieleni wed ug przydzielonych kolorów wiosennych kwiatków. Szkolni przewodnicy oprowadzali swoich podopiecznych. WÊród atrakcji by y prezentacje multimedialne na temat m.in. naszego miasta, fauny i flory Jury Krakowsko-Cz stochowskiej, anglicyzmów, niemieckiego miasta Heilbronn, czy te Wielkiej Brytanii wymienia Aneta Przyby owicz. Najfajniej by o na quizach. Wygra em babeczki! cieszy si jeden z uczestników. Trzymajàc foldery i barwne informatory o szkole, uczniowie klas szóstych przechodzili z sali do sali, odkrywajàc przygotowane specjalnie dla nich niespodzianki. A by o ich ca- e mnóstwo: albumy, filmy, plakaty, wystawa zdj ç ko a fotograficzno-filmowego, interesujàce rekwizyty, muzyczne zagadki, quizy, pokazy do- Êwiadczalne, nagrany wywiad z prezydentem Cz stochowy, Krzysztofem Matyjaszczykiem, scenki tematyczne, robienie baniek mydlanych w wielkim formacie, granie na butelkach, przedstawianie teatralno-muzyczne pt. Sztuka o ma o co teatralna, serial w niemieckiej wersji j zykowej i wiele, wiele innych. Ogromne wra enie na przyby ych wywar y tematyczne stroje uczniów i nauczycielki j zyka polskiego, opiekunki projektu Âladami bohaterów Kamieni na szaniec. GimnazjaliÊci, oczywiêcie ze swoimi opiekunami, nie zapomnieli tak e o przekàskach. Na koniec na sali gimnastycznej odby si pokaz doêwiadczeƒ chemicznych przygotowanych przez Krzysztofa Ciupisa, nauczyciela chemii. Motywem przewodnim by ogieƒ. Do reakcji u yto, a to ciekawostka, p ynu do mycia naczyƒ, misiów- elek, wydmuszek. Wybuch z armatki zakoƒczy dzieƒ pe en pozytywnych wra eƒ podsumowuje Aneta Przyby owicz. Dzieƒ otwarty udowodni szóstoklasistom, e Gimnazjum nr 16 to nie tylko nie tylko wysoki poziom nauczania, ale przede wszystkim troska o ucznia, mo liwoêç rozwijania swoich talentów oraz mi a i przyjazna atmosfera. kg Sala gimnastyczna zamieni a si w laboratorium W dniach 8 i 9 marca Caritas Archidiecezji Cz stochowskiej organizuje zbiórk ywnoêci w sklepach w Cz stochowie, Radomsku, Zawierciu i Wieluniu. Zebrana ywnoêç b dzie przekazana dla najbiedniejszych rodzin w postaci paczek Êwiàtecznych. Przez ostatnie lata pozyskaliêmy ze zbiórek w sklepach ok. 13 ton ywnoêci, która trafi a dla najbardziej potrzebujàcych rodzin z terenów Archidiecezji Cz stochowskiej Zbiórka ywnoêci Zdj. Jakub Korbela mówi ks. Stanis aw Ilczyk, dyrektor Caritas Archidiecezji Cz stochowskiej. Niestety doêwiadczenie z poprzednich zbiórek wykaza o, e nie w pe ni wykorzystujemy mo liwoêci z pozyskiwania ywnoêci w ten sposób wiele sklepów, w których mieliêmy mo liwoêç zbierania ywnoêci z powodu braku wolontariuszy nie by o w àczonych do zbiórki. Dlatego te zwracamy si z goràcà proêbà do Parafialnych Zespo ów Caritas oraz wolontariuszy o w àczenie si w naszà wspólnà przecie akcj. Ch tne Parafialne Zespo y oraz osoby prosimy o kontakt tel. 34/ oraz Natomiast Bank ywnoêci w Cz stochowie w dniach marca przeprowadzi Wielkanocnà Zbiórk ywnoêci. B dzie to akcja ogólnopolska organizowana przez Federacj Polskich Banków ywnoêci. Zbiórka zorganizowana zostanie w placówkach handlowych na terenie Cz stochowy i regionu. mag

4 4. PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013 SPORT CZ STOCHOWY SIATKARSKIE OÂRODKI SZKOLNE TRIUMFUJÑ Zakoƒczy y si zawody w ramach Igrzysk Miejskich - mistrzostwa Cz stochowy w siatkówce ch opców szkó gimnazjalnych.organizatorem tych mistrzostw by Szkolny Zwiàzek Sportowy w Cz stochowie. Wyniki uzyskane w tych mistrzostwach zaliczane sà do wspó zawodnictwa sportowego szkó na najbardziej usportowionà szko gimnazjalnà w Cz stochowie w roku szkolnym 2012/13. Zawody odbywa y si na ró nych obiektach sportowych: eliminacje na hali Polonia, i SP Sióstr Zmartwychwstanek, pó fina y na Hali Sportowej przy ul. u lowej i Polonii a fina y na sali Cz stochowianki. W zawodach startowa o 15 dru yn, które w drodze losowania trafi y do 4 grup eliminacyjnych grajàc ka dy z ka dym. Do pó fina u awansowa y dwie pierwsze dru yny z ka dej grupy. W finale A spotka y si 4 najlepsze dru yny: gimnazja: 3, 12, 17, 19, w finale B o miejsca V VII wystàpi y dru yny: gimnazja 2, 5, 7, 9. W finale bezapelacyjnie najlepsi okazali si zawodnicy z Gimnazjum nr 17. Podopieczni Wojciecha Pudo wygrali wszystkie swoje mecze w stosunku 2:0 i obronili tytu zdobyty przed rokiem. W roku ubieg ym dopiero w Finale Âlàskiej Gimnazjady doznaliêmy pora ki przegrywajàc 1:2 z dru ynà Jastrz bia Zdrój. Nasz sk ad praktycznie nie uleg zmianie w stosunku do roku poprzedniego. Zawodnicy nabrali doêwiadczenia grajàc nie tylko w rozgrywkach szkolnych jak i klubowych (wszyscy sà zawodnikami Exact Systems Norwid Cz stochowa). Gra w siatkówk sprawia im ciàgle radoêç. Mamy nadziej znowu dotrzeç do fina u Âlàska i zdobyç upragnione z oto dodaje Wojciech Pudo. Dzi ki staraniom dyrektor Beaty Zem y, jak równie wsparciu miasta, od tego roku Gimnazjum nr 17 jest obj te programem ministerialnym Siatkarskie OÊrodki Szkolne (cz Êcià którego jest te IX LO im. C.K. Norwida w Cz stochowie). GimnazjaliÊci majà w szkole rozszerzony program z pi ki siatkowej, a plan jest specjalnie dostosowany do zaj ç treningowych gdy popo udniami uczestniczà w zaj ciach dodatkowych odbywajàcych si w Hali Zawodzie. W Siedemnastce pami tajà, e ycie kr ci si nie tylko wokó siatkówki nauczyciele przedmiotowi sà do dyspozycji uczniów tak e po zaj ciach, a udzia w treningach uzale niony jest od jakoêci ocen w szkole. Dzi ki bliskoêci bursy, uczniowie Gimnazjum nr 17 rekrutujà si tak e z poza Cz stochowy - Myszkowa, Janowa, K obucka, Szczekocin, a nawet z Milicza (woj. dolnoêlàskie). Absolwentami szko y sà m.in. zawodnik Indykpol AZS Olsztyn - Piotr Hain czy uczeƒ SMS Spa a i reprezentant Polski Juniorów - Bartosz Bednorz. Zawodników Siatkarskiego OÊrodka Szkolnego Gimnazjum 17 w Cz stochowie b dzie mo na oglàdaç ju w najbli szà niedziel 3 marca od godziny 9.00 w Hali Zawodzie, gdzie b dzie odbywa si Fina Âlàska oêrodków S.O.S., w którym uczestniczyç b dà oprócz cz stochowian zawodnicy z Jastrz bia Zdrój, B dzina i Konopisk. Informacje o naborze do Siatkarskiego OÊrodka Szkolnego i klasy sportowej w Gimnazjum nr 17 oraz mo liwoêci ucz szczania do tej szko y tel. (34) , lub Fina y LP KTO Z KIM WYNIK 1 Gimn. 17 Gimn : 0 2 Gimn. 3 Gimn : 2 3 Gimn. 19 Gimn : 0 4 Gimn. 17 Gimn. 3 2 : 0 5 Gimn. 3 Gimn : 0 6 Gimn. 17 Gimn : 0 Fina B 1 Gimn. 9 Gimn. 2 0 : 2 2 Gimn. 7 Gimn. 5 1 : 2 I miejsce Gimnazjum 17 II miejsce Gimnazjum 19 MIEJSCE GIMN NR PKTY do wspó. I GIMN II GIMN III GIMN. 3 8 IV GIMN Pozosta e zespo y otrzymujà 1 punkt TABELA KO COWA - FINA ÓW MIEJSCE GIMN NR PKTY do wspó. V GIMN. 2 6 VI GIMN. 9 5 VII GIMN. 5 4 VIII GIMN. 7 3 Dru yna gimnazjum nr 17 wystàpi a w sk adzie: Dàbrowski ukasz, Woch Dawid, Florczyk Piotr, Szewczyk Miko aj, LubaÊ Artur, Fikier Bartosz, Wosik Adrian, Jarkiewicz Konrad, Zem a Mi osz, Sieradzki Adrian, Pó ka Pawe, Kasprzyk Mateusz, Lubczaƒski Przemys aw, Karoƒ Szymon, Wacek Kamil, Trzyna Adam. Nauczyciel Wojciech Pudo Dru yna gimnazjum nr 19 wystàpi a w sk adzie: Reterski Adam, Kowalik Patryk, Ma asiewicz Maciej, Gawroƒski Norbert, Jab oƒski Dawid, Rataj Gabriel, Pluta Piotr, Król Pawe, Binek Adrian, Owczarek Bartosz, Bednarek Micha, Ko aczyk Micha. Nauczyciel Tomasz Góra Dru yna gimnazjum nr 3 wystàpi a w sk adzie: Stelmach Kacper, Jarosik Andrzej, Centkowski Miko aj, Gradoƒ Radek, Nowak Oskar, Wypch o Oskar, Staszczyk Karol, Ho dyk Jakub, Kamiƒski Bartek, Niemczyk Wiktor, Sierpiƒski Jan, Pasierb Adrian, B achowicz Kacper. Dru yna gimnazjum nr 12 wystàpi a w sk adzie: Burzyƒski Hubert, Braszczyƒski Antek, Ratka Rafa, Z otorowicz Micha, Wo och Piotr, Klekowski Daniel, Mordal Daniel, Przybylski Kacper, Jagielski Wojtek, Ch ciƒski Jacek, Vencel Krystian. Nauczyciel Piotr Ruszel. ts III miejsce Gimnazjum 3 III miejsce Gimnazjum 12

5 CZ STOCHOWY SPORT PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA Taekwondo w hali Polonia Nie lada gratka czeka na wszystkich mi oêników koreaƒskich sztuk walki. W przysz y weekend (16,17 marca) w naszym mieêcie odb dà si XX Otwarte Mi dzynarodowe Mistrzostwa Polskiej Unii Taekwondo. Miejscem imprezy b dzie legendarna hala Polonia (ul. Dekabrystów 43). Swój udzia w turnieju zapowiedzia o oko o 500 zawodników z 40 klubów. WÊród nich b dà goêcie z zagranicy. Mistrzostwa rozgrywane zostanà w szeêciu kategoriach wiekowych: dzieci (6, 7, 8 lat), m odzicy (9, 10, 11 lat), kadeci (12, 13, 14 lat), juniorzy (15, 16, 17 lat), seniorzy (18 lat i starsi) oraz weterani (m czyêni - 40 lat i starsi, kobiety - 36 lat i starsze). XX Otwarte Mi dzynarodowe Mistrzostwa Polskiej Unii Taekwondo sà najwa niejszà imprezà taekwondo w sezonie sportowym 2012/201. Takiego wydarzenia nie mo na przegapiç! Warto podkreêliç, e wst p dla wszystkich widzów jest wolny. Organizatorami zawodów sà: Zwiàzek Sportowy Polska Unia Taekwondo, Klub Sportowy Orient oraz cz stochowski Urzàd Miasta. Impreza zosta a obj ta honorowym patronatem prezydenta naszego miasta, Krzysztofa Matyjaszczyka. Wi cej informacji dotyczàcych zbli ajàcych si mistrzostw, znaleêç mo na na stronie internetowej: kg PROGRAM 15 marca 17:00-20:00 - rejestracja zawodników 16 marca 9:00-16:00 konkurencje dzieci i m odzików 13:00-14:00 ceremonia otwarcia zawodów 16:00-20:00 konkurencje walk przerywanych kadetów, juniorów, seniorów 17 marca 9:00-20:00 konkurencje walk ciàg ych kadetów, juniorów, seniorów, weteranów, uk adów formalnych, technik specjalnych kadetów, juniorów, seniorów Wkr t-met AZS zaprasza do hali na Dzieƒ Kobiet. Dla paƒ bilety za 5 z i kwiaty Wkr t-met wygra pierwszy mecz w rundzie play-out z Indykpolem AZS Olsztyn, ale zdaniem szkoleniowca cz stochowskich akademików, to olsztynianie sà wcià faworytami tej potyczki. Drugie spotkanie odb dzie si dziê (8 marca) w Dzieƒ Kobiet. Z tej okazji panie zap acà za bilet jedynie 5 z, a przy wejêciu do hali widowiskowo-sportowej na Zawodziu otrzymajà kwiaty. Na poczàtek walki o 9. miejsce w PlusLidze cz stochowianie pokonali w Olsztynie dru yn Rados awa Panasa 3:1. Poza trzecim setem mecz by bardzo zaci ty i o zwyci stwach Skra w pó finale Pucharu Polski Cz stochowska Skra pokona a w Êrod (6 marca) w çwierçfinale Pucharu Polski na szczeblu okr gu cz stochowskiego 4:0 czwartoligowà Pilic Koniecpol. W pó finale zmierzy si z z A klasowà Liswartà Krzepice. W pierwszej po owie pad a tylko jedna bramka. Jej autorem by Kamil Sobala. W 9. minucie pomocnik Skry wykorzysta podanie Marcina Chmiesta, który w ciàgu ca ego meczu zanotowa trzy asysty. Kolejne bramki oglàdaliêmy ju w drugiej po owie. W 59. minucie sfaulowany w polu karnym zosta Karol Tomczyk. Jedenastk wykorzysta Bartosz Gliƒski. Âwietne wejêcie zanotowa w poszczególnych partiach decydowa y koƒcówki. ZagraliÊmy na bardzo wysokim poziomie. By y jednak momenty, kiedy traciliêmy trzy, cztery punkty w jednym ustawieniu. Mimo to, jest du y progres w naszej grze uwa a Kardos. We Wkr t-mecie wyró niali si Grzegorz Bociek i Mi osz Hebda. Obaj zdobyli w sumie 60 punktów. Zwyci stwo jest zas ugà wszystkich ch opaków przekonuje Kardos. TrzymaliÊmy obron, a Kacper Piechocki zagra Êwietnie w przyj ciu. Decydowa y niuanse taktyczne, dobry podwójny blok, wyblok i nast p- nie kontratak. Pope niliêmy zdecydowanie mniej wymuszonych b dów. Dzisiejsze spotkanie mo e byç ostatnim pojedynkiem rozegranym w tym sezonie w Cz stochowie. Bioràc pod uwag fakt, e po pierwszym meczu nasz zespó prowadzi w tej rywalizacji, istnieje mo liwoêç, e b dzie to ostatni mecz Plus Ligi w tym sezonie w Cz stochowie. JednoczeÊnie istnieje realna szansa na odniesienie pierwszego zwyci stwa w tym sezonie w naszej nowej hali mówi Konrad Pakosz, prezes cz stochowskiego klubu. Mecz rozpocznie si o godz KR Drugoligowe siatkarki koƒczà rund zasadniczà W przedostatniej kolejce II ligi siatkówki lider tabeli SPS Politechnika Cz stochowska zmierzy si na wyjeêdzie z czwartà w tabeli Silesià Volley II. Victoria Lubliniec pojedzie z kolei do Pszczyny, gdzie zagra w wiceliderem. Cz stochowskie siatkarki zapewni y sobie ju pierwsze miejsce Hubert Âwider, który zaledwie po czterech minutach przebywania na boisku wpisa si na list strzelców. Wynik spotkania ustali w 87. minucie Adrian Musia, uderzajàc z 12 metrów. W tym tygodniu cz stochowianie rozegrajà ostatni sparing przed rundà wiosennà. Rywalem dru yny Jana Wosia b dzie Lot Konopiska. Mecz odb dzie si w sobot (8 marca) o godz. 11 na boisku w Konopiskach. KR Wyniki pozosta ych meczów IV rundy PP: LKS Kamienica Polska - Zieloni arki 2:2 (k. 5-4), po rundzie zasadniczej. Wynik meczu z Silesià nie b dzie mia dla nich znaczenia, jeêli chodzi o tabel. To nie znaczy, e zlekcewa y y rywalki. Zagramy jak w ka dym innym spotkaniu zapewnia Jakub Kuziorowicz, trener SPS-u. Bardzo ci kie zadanie czeka Orze Kiedrzyn - Victoria Cz stochowa 2:1, Liswarta Krzepice - Grom Miedêno 4:2 Skra Cz stochowa - Pilica Koniecpol 4:0 (1:0) Skra: Woldan Bik (46 Kowalski), Nogal (70 G adysz), Gerega, Tomczyk (63 Âwider), Sobala, Drzymont, Musia, Gliƒski, Chmiest, Pietrasiƒski (63 Wolski). Pilica: Rudak Derejczyk, Wroƒski, Pluta, Nowak Mar. Kurpios (61 Nowakowski), CieÊla (46 Mich. Kurpios), Adamczyk, Groszek, Derejczyk (65 Starczewski), Kyzio. Tenisistki nadal bez Yang Xin Tenisistki AZS-u AJD jeszcze przynajmniej przez dwa kolejne spotkania b dà musia y radziç sobie bez Yang Xin, która wcià nie jest zdolna o gry. Yang Xin nadal nie trenuje informuje Wies aw Pi ta, prezes cz stochowskiego klubu. Nie zagra w najbli szym meczu we Wroc awiu, ale tak e w spotkaniu z Zamkiem Tarnobrzeg. Chinka nabawi a si kontuzji 11 stycznia podczas meczu GLKS-em Wanzl Scania Nadarzyn. Do koƒca lutego Yang Xin przebywa a na zwolnieniu lekarskim, które dosta- a od neurologa. Nadal jednak nie jest w pe ni sprawna. Do sk adu wróci, gdy b dzie gotowa do gry. Brak Chinki stawia cz stochowski zespó w bardzo trudnej sytuacji przed wyjazdowym spotkaniem z AZS-em UE Wroc aw. - W pierwszej rundzie z Yang Xin przegraliêmy z Wroc awiem 1:3. Dlatego w tej sytuacji ewentualne nasze zwyci stwo b dzie wielkà niespodzianki - twierdzi Pi ta. Mecz odb dzie si w sobot (9 marca) o godz. 16. KR siatkarki Jaros awa Wachowskiego, które zmierzà si na wyjeêdzie z jednym z g ównych pretendentów do awansu PLKS Pszczynà. Victoria nie sk ada jednak broni i zamierza powalczyç. Oba spotkania odb dà si w sobot (9 marca). KR Raków rozpoczyna rund wiosennà Kadeci Norwida walczà o çwierçfina mistrzostw Polski W piàtek (8 marca) w Cz stochowie rozpoczyna si 1/8 fina u mistrzostw Polski w siatkówce. Kadeci Exact Systems Norwid zmierzà si z LKS-em Bobowa, AZS-em PWSZ Nysa oraz AKS-em V LO II Rzeszów. Do çwierçfina u awansujà dwie dru yny. Mecze b dà rozgrywane na hali sportowej Zespo u Szkó im. C. K. Norwida. KR Terminarz: (piàtek) godz Exact Systems Norwid Cz stochowa LKS Bobowa W najbli szà niedziel (10 marca) pi karze Rakowa zainaugurujà rund wiosennà na stadionie przy ul. Limanowskiego. Rywalem cz stochowian b dzie czternasty w tabeli Chrobry G ogów. Na poczàtek rundy wiosennej zespó Jerzego Brz czka pokona 0:2 dru yn Chrobrego, która przed sezonem mia a wy sze aspiracje. Patrzàc na tabel to Raków powinien byç faworytem tego meczu. Cz stochowianie spodziewajà si jednak trudnego spotkania. Tym bardziej, e Jerzy Brz czek nie b dzie móg skorzystaç z Daniela da Silvy. Na pewno nie b dzie atwo zastàpiç Daniela. Czeka go jeszcze przerwa przez minimum 3, 4 tygodnie twierdzi szkoleniowiec Rakowa. Mecz rozpocznie si o godz KR 40 minut po zakoƒczeniu meczu nr 1 AZS PWSZ Nysa AKS V LO II Rzeszów (sobota) godz LKS Bobowa AKS V LO II Rzeszów 40 minut po zakoƒczeniu meczu nr 3 Exact Systems Norwid Cz stochowa AZS PWSZ Nysa (niedziela) godz. 10 AZS PWSZ Nysa LKS Bobowa godz. 12 AKS V LO II Rzeszów Exact Systems Norwid Cz stochowa Siatkarze Norwida grajà w lidze z Juvenià Siatkarze Exact Systems Norwid podejmujà w sobot (9 marca) w przedostatniej kolejce II ligi Juveni G ucho azy.- Chcemy powalczyç, a co z tego wyjdzie, zobaczymy - mówi Stanis aw GoÊciniak, trener cz stochowskich siatkarzy. Faworytem sobotniego spotkania b dzie Juvenia, która w pierwszym meczu pokona a cz stochowian 3:0. Exact Systems zajmuje w tabeli ostatnie miejsce ze stratà10 punktów do przedostatniej dru yny z Rybnika. Cz stochowianie oswoili si ju z myêlà, e b dà walczyç o utrzymanie. Mecz rozpocznie si o godz. 17. KR

6 6. PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013 KULINARIA CZ STOCHOWY Ka dy z nas je lubi ze wzgl du na wszechstronne zastosowanie, mo na przygotowaç je na s odko i na wytrawnie. Âwietnie sprawdzajà si jako dodatek ale te samodzielne danie. DziÊ mog zaproponowaç Paƒstwu naleêniki na serku, pyszna odmiana dla tych na mleku, sà z pewnoêcià delikatniejsze i bardziej puszyste. JeÊli chcemy aby zyska y dodatkowy smak u yjmy serka z truskawkami lub wanilià mówi Anna Pastuszka, kulinarna blogerka z Cz stochowy. NaleÊniki z serkiem Sk adniki: 2 i 1/2 szklanki wody 1 i 1/2 szklanki màki tortowej 2 jaja 3/4 y eczki soli 1/2 y eczki proszku do pieczenia 125 g ( op. ) serka homogenizowanego naturalnego 2 y ki oleju lub stopionego mas a Przygotowanie: 1. W lekko ciep ej wodzie rozpuszczamy serek. Miksujemy z resztà sk adników. 2. Odstawiamy na 30 minut aby zg stnia o ciasto i tak b dzie lejàce. 3. Sma ymy, obracamy gdy zacznà odstawaç od brzegów patelni. 4. Nadziewamy. Smacznego! Wi cej przepisów na blogu: ania-gotuje.blog.pl

7 DziÊ Dzieƒ Kobiet Dzieƒ Kobiet coroczne Êwi to obchodzone 8 marca jako wyraz szacunku dla ofiar walki o równouprawnienie kobiet. Ustanowione zosta o w 1910 roku. Dzieƒ Kobiet w Polsce by obchodzony na szerokà skal do 1993 roku. Dzieƒ Kobiet jest obecnie oficjalnym Êwi tem w Albanii, Algierii, Armenii, Azerbejd anie, Bia orusi, BoÊni i Hercegowinie, Brazylii, Bu garii, Burkina Faso, Kamerunie, Chinach, Kubie, W oszech, Laosie, Kazachstanie, Kirgistanie, Macedonii, Mo dawii, Mongolii, Czarnogórze, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Tad ykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie, Wietnamie i Zambii. M czyêni wr czajà 8 marca znajomym kobietom matkom, onom, partnerkom, kole ankom kwiaty i drobne podarunki. W niektórych krajach (jak Rumunia) dzieƒ ten jest równowa ny z dniem matki, podczas którego dzieci ofiarujà drobne prezenty swoim matkom i babciom. W Armenii po upadku Zwiàzku Radzieckiego zaniechano Êwi towania MDK, zamiast tego 7 kwietnia wprowadzono Êwi to Pi kna i macierzyƒstwa. Nowe Êwi to sta o si popularne poêród Ormian i jest obchodzone jako upami tnienie jednego z g ównych Êwiàt ko- Êcio a ormiaƒskiego, zwiastowania. Ludzie Êwi tujà jednak równie 8 marca. Dyskusja publiczna, której tematem by y dwa Dni Kobiet przynios a rezultat w postaci Miesiàca Kobiet, który trwa pomi dzy 8 marca i 7 kwietnia. We W oszech kobiety obdarowywane sà ga- FELIETON 8 MARCA àzkami akacji srebrzystej. Akacje srebrzyste i czekolada sà tak e najcz stszym prezentem w Rosji. W BoÊni i Hercegowinie, Bu garii, Brazylii, Chorwacji, Czarnogórze, Rumunii, Mo dawii, Macedonii, S owenii, Serbii i W grzech kobiety najcz Êciej dostajà kwiaty. Czasami prezenty ofiarujà swoim pracownicom równie pracodawcy. Cz sto obdarowane przez swoich uczniów zostajà nauczycielki. W Polsce Êwi to by o popularne w okresie PRL. W latach 80. do popularnych podarunków do- àczy y kwiaty. Poczàtkowo ofiarowywano goêdziki, a póêniej tulipany. Obecnie corocznie odbywajà si organizowane przez feministki manify, czyli demonstracje po àczone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i m czyzn. Prezentami sà najcz - Êciej kwiaty lub s odycze. W Portugalii i Rumunii cz sto noc 8 marca grupy kobiet Êwi tujà na obiadach i przyj ciach "tylko dla paƒ". Mi dzynarodowy Dzieƒ Kobiet by powodem stosowania przemocy w Teheranie. 4 marca 2007 roku iraƒska policja pobi a sto osób planujàcych zgromadzenie. Policja zaaresztowa a wiele kobiet. Niektóre z nich relacjonowa y kilka dni póêniej, e by y zamkni te w odosobnieniu i przes uchiwane. Shadi Sadr i Mahbubeh Abbasgholizadeh oraz kilku innych aktywistów spo ecznych zakoƒczy o 19 marca 2007 roku strajk g odowy. W Tunezji Âwi to Kobiet obchodzone jest 13 sierpnia. Oprac. mag Data 8 marca odruchowo kojarzy si wszystkim z jednym Dniem Kobiet. Âwi tem ciàgle kultywowanym, chocia ju w nieco innej formie, ni jeszcze trzy dekady temu. Wtedy to tradycyjnie w tym dniu w zak adach pracy niezale nie od bran y, by goêdzik lub tulipan, dla eƒskiej cz Êci za ogi, do niego rajstopy, a w porywach zdarza y si apaszki na szyj, lniane Êciereczki do naczyƒ lub podobne tego typu praktyczne podarunki. M czyêni najcz Êciej z kadry kierowniczej niejako,,z urz du odêwi tnie ubrani obdarowywali kole anki z pracy uêciskiem d oni lub nawet t d oƒ wyjàtkowo ca owali i wr czali pakiet podarunkowy z mniej czy bardziej wyszukanà elegancjà. A teraz? a teraz te zwyczaje te sà podtrzymywane, tylko ich forma jest ju nieco inna. Pozosta- y kwiaty, ale zamiast praktycznych prezentów zdarzajà si,,socjalne wyjêcia dla Paƒ do lokali gastronomicznych lub inne spotkania towarzyskie. Inaczej przedstawiajà si zwyczaje w tzw. prywatnym yciu. Kobiety w tym dniu otrzymujà kwiaty i prezenty od m czyzn ich ycia i da si zauwa yç pewien trend rozwojowy w kierunku kupowania bi uterii, perfum lub innych przedmiotów, które kobiety lubià, unika si kupowania ma o romantycznych prezentów w postaci garnków, poêcieli lub czegoê,,do domu (patrz w domyêle kuchni miejsca, które m scy szowiniêci uwa- ajà za kobiece). A co my kobiety na to? Czego oczekujemy? Wydaj si, e nasze oczekiwania si zmieniajà w miar wzrostu w asnej ÊwiadomoÊci i feministycznych przemian. Coraz wi cej Paƒ na szcz Êcie zaczyna doceniaç swojà wartoêç i nie oglàdajàc si na nic robi sobie Êwi to kobiet codziennie, co przejawia si tym, e zaczynajà swà przestrzeƒ piel gnowaç i realizujà swoje zainteresowania w wybrany sposób, zgodnie z w asnymi upodobaniami i potrzebami. Tutaj du y szacunek nale y si partnerom yciowym, którzy nie marudzà i nie wypominajà damom swego serca ich wyjêç na fitness, do fryzjera czy kosmetyczki lub na babskie spotkania przy kawie. Akceptujà kolejny zakup sukienki czy butów widzàc, e sà po prostu szcz Êliwe i potrzebujà swojego,,babskiego Êwiata. Panowie, którzy nie tylko 8 marca adorujà i obdarowujà swoje kobiety ró nymi rzeczami, czu- ym gestem i s owem ka dego dnia sà naprawd dla nas najlepszym prezentem, choç to jeszcze taki unikat w spo eczeƒstwie. To drogie Panie trzeba zauwa aç i doceniaç, a przy okazji mieç nadziej, e takich facetów b dzie przybywaç i kole anki nie b dà musia y nam zazdroêciç okazywania mi oêci przez naszego towarzysza ycia. KobiecoÊç, szczególnie w zwiàzku, musi byç stale piel gnowana, rozwijana, bo wtedy staje si faktem, e kobieta yjàc w zgodzie ze sobà, z otoczeniem jest po prostu szcz Êliwa. Natomiast m czyêni wiecznie narzekajàcy niech lepiej wezmà si za siebie, zamiast wytykaç dziewczynie czy onie, e Ty znowu coê tam, coê tam... Zobaczà wtedy, e ich wybranki te innym, bardziej zainteresowanym, b yszczàcym okiem spojrzà na swojego partnera. Bo Panowie nie ma nic gorszego, jak sfrustrowana i nigdy niedoceniana kobieta u boku. Jednak mimo zmian obyczajowych, rozwoju feministycznych poglàdów i zwi kszonej ÊwiadomoÊci kobiet pewne aspekty si chyba nie zmieni y, a mianowicie w cichoêci duszy ka da kobieta, nawet najbardziej wyzwolona, 8 marca podêwiadomie oczekuje na tego marcowego kwiatuszka. Bo czy to nie jest przyjemne? Renata Âmieiƒska PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013 CZ STOCHOWY Panie wyjadà na tor wyêcigowy Kobiety za kó kiem radzà sobie tak samo dobrze jak m czyêni. To twierdzenie z pewnoêcià udowodnià wszystkie panie, które 10 marca wezmà udzia w organizowanym specjalnie dla nich wyêcigu na torze Wyrazów. Pomys odawcom tego wydarzenia jest Automobilklub Cz stochowski. Za o eniem imprezy jest propagowanie bezpiecznej jazdy oraz podnoszenie w asnych nabytych ju - umiej tno- Êci w prowadzeniu samochodu mówi Romuald Nowakowski, dyrektor organizacyjny. Cz Êç sportowa przebiegaç b dzie na torze Wyrazów, gdzie odb dzie sie próba wy- Êcigowa oraz próba slalomowa. Obie z pomiarem czasu. Aby wyrównaç szanse startujàcych ró nymi autami paƒ, ustala sie trzy pierwsze miejsca na podium za wyêcig oraz 3 pierwsze miejsca na podium za slalom wyjaênia dyrektor organizacyjny. Uczestniczka, która uzyska sum najlepszych przejazdów w obu próbach, zdob dzie pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej wyêcigu. G ówne nagrody to puchary za I-II-III miejsce w konkurencji wyêcigowej oraz puchary za I-II-III miejsce w slalomie. Do tego b dà oczywiêcie dyplomy oraz nagrody rzeczowe, które zostanà wr czone na zakoƒczenie imprezy w siedzibie naszego automobilklubu, mieszczàcego si w budynku Urz du Stanu Cywilnego przy ul. Focha 19/21 dodaje Romuald Nowakowski. Zg oszenia paƒ, które chcà wziàç udzia w wyêcigu, b dà przyjmowanie w dniu imprezy. Szczegó owe informacje - wêród nich regulamin oraz wzór zg oszenia - na temat tego wydarzenia znajdziemy na stronie internetowej w zak adce sport/aktualnoêci. kg Program imprezy: 8.30 otwarcie biura wyêcigu badanie kontrolne 9.45 zamkni cie listy startowej posiedzenie ZSS publikacja listy startowej odprawa zawodników start pierwszego zawodnika po PKC Przejazd zawodników na tor Wyrazów zgodnie z mapà dojazdowà podsumowanie imprezy, og oszenie wyników oraz rozdanie nagród; miejsce: siedziba Automobilklubu Cz stochowskiego (budynek USC)

8 8. PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013 CZ STOCHOWY...nie samym tylko chlebem Mimo e ca kiem niedawno obchodzi 89 urodziny, energii i yciowego optymizmu mo e mu pozazdroêciç niejeden m ody. Mieczys aw Zbigniew Hrehorów, bo o nim mowa, jest jednym z najbardziej znanych w Cz stochowie spo ecznych dzia aczy sportowych. Wielu nawet nie zdaje sobie sprawy z tego, jak du o mu zawdzi czamy. Dzieciƒstwo na Kresach i we Lwowie Mieczys aw Hrehorów nie jest rodowitym cz stochowianinem, jednak od 70 lat jest mocno zwiàzany z naszym miastem. Urodzi em si w 1924 roku w Z oczowie, miejscowoêci po o onej mi dzy Lwowem, a Tarnopolem. To w aênie na Kresach sp dzi em swoje dzieciƒstwo rozpoczyna Mieczys aw Hrehorów. Bohater tekstu pochodzi z wielopokoleniowej rodziny patriotycznej. Wzrasta z pasjà spo ecznego, patriotycznego i sportowego dzia- ania. Mój ojciec by oficerem, obroƒcà Lwowa. By em najm odszy z pi ciorga rodzeƒstwa mia em trzy siostry i jednego brata. Rodzeƒstwo zawsze dawa o mi dobry przyk ad. Cz onkowie mojej rodziny uczestniczyli w ruchu niepodleg oêciowym, s u yli w legionach, w walkach w obronie Lwowa i Kresów Wschodnich, w wojnie obronnej w 1939 roku, w Armii Polskiej na Zachodzie i konspiracyjnej w czasie okupacji. Dzia ali te w najró niejszych organizacjach spo ecznych i sportowych. To oni zaszczepili mi patriotyzm oraz pasj spo ecznika i sportowca. Tak by em wychowywany ju od najm odszych lat mówi pan Mieczys aw. Jak podkreêla wszystko tak naprawd zacz o si w przedszkolu, zwanym freblówkà. Poszed em tam w wieku 4 lat. Dwa lata póêniej trafi em do szko y. Jednak ju od przedszkola wychowywano nas w duchu patriotyzmu. Do dziê pami tam piosenk, której si wtedy nauczy em. Jej fragment brzmi tak:... e tu ma e dzieci, na placówkach stojà i çwierkajà bolszewikom, e si ich nie bojà... Chyba nigdy nie zapomn s ów tego utworu wspomina. Jak wyznaje, wp yw na kszta towanie jego charakteru i póêniejsze spojrzenie na Êwiat, w du ej mierze zawdzi cza harcerstwu. To ono da o mi przede wszystkim umiej tnoêç przystosowywania si do warunków oraz yciowà zaradnoêç. Do harcerstwa wstàpi em jako dziecko. To by rok Dzia a o w nim tak e moje rodzeƒstwo. Po kolei przechodzi em i zdobywa em wszystkie stopnie. W sierpniu 1939 roku podczas obozu Choràgwi Lwowskiej ZHP w okolicach Zaleszczyków, zda em kurs na çwika i dru ynowego. By em najm odszym uczestnikiem tego obozu i co ciekawe ju wtedy mia em stopieƒ wywiadowcy. Nied ugo po tym wydarzeniu wybuch a wojna zawiesza na chwil g os. Walka o prze ycie Pan Mieczys aw z ogromnà dok adnoêcià opisuje tamten okres. W wieku 15 musia em podjàç prac. Rano pracowa em, a popo udniami chodzi em do szko y. By- em zaprawszczykiem w du ej bazie paliw p ynnych, gdzie nie by- o adnych technicznych urzàdzeƒ do pompowania benzyny. Chodzi- em tam w takiej mundurowej koszulce harcerskiej z pagonami. Jeden z kierowców jak tylko przyje d a na t baz zawsze mnie obra- a, zachowywa si w sposób wulgarny i chamski. Nie potrafi em mu si odgryêç. Tak mnie wychowano, e z e s owo nie chcia o mi przejêç przez usta. KiedyÊ dosz o do tego, e si pop aka em. Nie potrafi em zrozumieç tego, dlaczego on si Dru yna AZSu bioràca udzia w biegach prze ajowych tak do mnie odnosi. Przecie ja mu nic nie zrobi em... Zauwa y to jeden z najstarszych przyje d ajàcych tam kierowców. Poradzi, ebym mu si przeciwstawi i rzeczywiêcie pos ucha em tej rady. Dlaczego o tym mówi? Bo prosz sobie wyobraziç, e temu m czyênie, który tak mnie obra a, wiele zawdzi czam. Pewnego dnia jeden z kierowców Êciàga benzyn ustami ze zbiornika znajdujàcego si na samochodzie - za pomocà gumowego w a. Ja obserwowa em ten czynnoêç. Nagle... zosta em oblany tà benzynà. Zalanà mia em ca- à g ow i twarz. Oczy mnie niesamowicie piek y. P aka em wewn trznie, e ju nigdy nie b d widzia. Za par chwil, ten kierowca, który dotychczas uprzykrza mi ycie, Êciàgnà mnie z góry i b yskawicznie w o y mi g ow do beczki pe nej wody. To on mnie uratowa... To dzi ki jego pomocy widz. Jakie to ycie bywa przewrotne... opisuje pan Mieczys aw. Bohater tekstu wspomina wiele wydarzeƒ, podczas których ledwo uszed z yciem i w aêciwie cudem uniknà Êmierci. To by y niezwykle trudne czasy. Potworne... Ale nie mo na by o odpuêciç, poddaç si. Trzeba by o jakoê wszystko przetrwaç... wyznaje. Póêniejszy nestor cz stochowskiego sportu akademickiego, szcz Êliwie prze y trzy okupacje: sowieckà od 17 wrzeênia 1939 roku, niemieckà w latach i powtórnà sowieckà w To w a- Ênie podczas tej ostatniej zosta em aresztowany i chyba cudem uniknà em wywózki przez NKWD wyznaje. Kilka dni po tym jak zosta wypuszczony, zapisa si do technikum budowlanego we Lwowie. Tam zosta em zwolniony ze s u by w Armii Czerwonej, a po przejêciu odpowiednich szkoleƒ skierowano mnie do pracy w przedsi biorstwie remontowo-budowlanym w Z oczowie. Pracowa em jako technika budowlany dodaje. Gród jasnogórski Mieczys aw Hrehorów w wyniku geopolitycznych zmian zosta zmuszony do opuszczenia Wschodnich Kresów Rzeczpospolitej. Trafi do Cz stochowy. By o to po zakoƒczeniu II wojny Êwiatowej, kiedy jego rodzin repatriowano ze Z oczowa. Przez dwa tygodnie czekaliêmy w budach na peronach, na podstawienie wagonów towarowych tzw. bydl cych. Dwa tygodnie jechali- Êmy kolejà podkarpackà na Âlàsk. W wagonie podró owaliêmy z pi cioma rodzinami. Razem ze mnà jecha a mama oraz dwie siostry. Tak si z o y o, e w Cz stochowie - ju z wojskiem polskim znajdowa si mój szwagier. Nawiàzali- Êmy z nim kontakt. W Herbach od àczyli nasz wagon i przyjechali- Êmy do Cz stochowy wspomina pan Mieczys aw. Bohaterowi tekstu zosta o przyznane mieszkanie w tzw. Domu Ksi cia. By y tam dwa wejêcia. Jedno od al. WolnoÊci, a drugie od ul. Sobieskiego. By em akurat w mieêcie. CoÊ mnie ciàgn o, eby szybko przyjêç do domu. Nie wiem, dlaczego postanowi em, e wejd drugim wejêciem. Na podwórku siedzia a moja mama z ma à Halinkà, siostrzenicà na r kach. W pewnym momencie podbieg tak ma y ch opak i wo a, e Wandzia druga siostrzenica wpad a do wody. Momentalnie rzuci em si w kierunku basenu. Dziecko uda o si uratowaç. Lekarz powiedzia, e od tragedii dzieli o nas kilka sekund. To by- o moje pierwsze spotkanie ze znajdujàcym si w sàsiedztwie basenem opowiada pan Mieczys aw. R E K L A M A Rok 1947 jedna z wielu zbiórek ulicznych, w których bra udzia nestor cz stochowskiego sportu akademickiego

9 CZ STOCHOWY PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA cz owiek yje W czasie drugiej wizyty na basenie pozna swojà przysz à on. Pan Mieczys aw i pani Krystyna zawarli zwiàzek ma eƒski w koêciele pw. Êw. Jakuba w Cz stochowie w dniu 29 paêdziernika, 1949 roku. ona bohatera naszego tekstu, Krystyna Krykówna by a doskona- à p ywaczkà, zawodniczkà Klubu AZS przy Wy szej Szkole Administracyjno-Handlowej. Ma eƒstwo doczeka o si dwojga dzieci. Gdy przygotowywaliêmy pierwszà zabaw studenckà, w sali przy Pu askiego, ponownie spotka em si z trenerem Wójcikiem. Okaza o si, e w tej e sali trenuje CKS. Tym razem ju nic nie sta o na przeszkodzie. Poszed em na zaj cia prowadzone przez Zygmunta Wójcika. To by mój pierwszy cz stochowski klub. Od razu zosta em wystawiony do gry w czasie meczu. Przyznam si szczerze, e po tym pierww Akademickich Mistrzostwach Polski. Poczàtkowo w AZSie poza siatkówkà uprawiano tak e koszykówk, p ywanie i szachy. Trzy najpr niej rozwijajàce si sekcje, czyli strzelectwo, tenis sto owy oraz w aênie siatkówka wykroczy y poza granice sportu akademickiego i posz y w kierunku wyczynu. Zawodnicy z tych dyscyplin startowali na olimpiadach, mistrzostwach, uniwersjadach cz sto odnoszàc ogromne sukcesy. Bohater naszego tekstu oprócz siatkówki uprawia tak e lekkoatletyk, narciarstwo, biegi prze ajowe, szczypiorniaka czy p ywanie. Niemal ca ego jego ycie zwiàzane jest ze spo ecznà dzia alnoêcià sportowà. Stworzenie AZS-u to nie jedyna rzecz, którà mo e pochwaliç si Mieczys aw Hrehorów. Pod koniec lat 40-tych wspó organizowa Harcerski Klub Sportowy ubr przy Komendzie Hufca ZHP w Cz stochowie. Z chwilà podj cia pracy zawodowej w budownictwie, wraz z innymi dzia aczami sportu, doprowadzi do powstania Zwiàzkowego Klubu Sportowego Budowlani, znanego dziê jako CKS Budowlani. Wspó tworzy równie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej oraz Ognisko TKKF-u. Powo ywa do ycia specjalistyczne zespo y çwiczebne, sportowe i rekreacyjny, a tak e doprowadzi do powstania OÊrodka Rekreacji Fizycznej TKKF, który przejà póêniej MOSiR. W latach 70. by dyrektorem cz stochowskiego Metaplastu. Wtedy te przyczyni si do tego, e przy Szkole Podstawowej nr 18 powsta a pe nowymiarowa sala sportowa oraz do rozbudowy hali sportowej Politechniki Cz stochowskiej i innych obiektów sportowych. Nagrody, odznaczenia, wyró nienia Trudno zliczyç odznaczenia i ordery, jakimi uhonorowano Mieczys awa Hrehorowa. Ma w swym dorobku m.in. Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Z otà Odznak Zas u onego Dzia acza Kultury Fizycznej, Zas u onego dla Województwa Cz stochowskiego, Katowickiego i Opolskiego oraz Krzy Niez omni Tobie Ojczyzno. Mi oêcià do sportu zarazi tak e swoje dzieci. Córka Ewa psycholog podobnie jak mama uprawia a p ywanie w TKKF, startowa a indywidualnie oraz w sztafecie rodzinnej na krytym basenie w Bytomiu. Syn Janusz chirurg by siatkarzem AZS-u Akademii Medycznej w Zabrzu. Aktualnie oprócz p ywania wraz z ca à rodzinà onà oraz dwiema córkami z zapa em uprawia narciarstwo. Pan Mieczys aw i pani Krystyna sà cz onkami Klubu Seniora AZS w Cz stochowie. Bohatera naszego tekstu wcià mo na spotkaç na meczach Wkr t-met AZS Cz stochowa w hali przy ul. u lowej. UÊmiechni ty starszy pan z wielkà pasjà, a tak e szczeroêcià opowiada o swoim yciu. Ze wspomnieƒ, którymi si z nami podzieli mo na by oby spokojnie napisaç kilka niezwykle interesujàcych ksià ek Wyznaje, e teraz poza sportem ma nowe hobby. Zaczà em robiç nalewki. Mam niewielki ogród, w którym hoduj drzewka. Ich owoce wykorzystuj do domowej produkcji opowiada ze Êmiechem. Pytany dlaczego tak odda si spo- ecznej dzia alnoêci sportowej, odpowiada krótko bo tak mnie nauczono, tak zosta em wychowany... To by o moje przes anie. W koƒcu nie samym tylko chlebem cz owiek yje... podsumowuje nestor cz stochowskiego sportu akademickiego. kg Pani Krystyna i pan Mieczys aw podczas kol dy w 2010 roku goêcili arcybiskupa Stanis awa Nowaka Z mi oêci do sportu Obok mojego domu poza basenem, znajdowa y si dwa boiska do siatkówki. KtóregoÊ dnia poszed em zobaczyç grajàcych tam zawodników. Sta em i przypatrywa em si. W koƒcu trener zawo a mnie. Powiedzia, ebym wszed na boisko i zagra z nimi. Okaza o si, e by to Zygmunt Wójcik, trener CKS-u. Zaproponowa mi, ebym w wolnej chwili przyszed na prowadzone przez niego zaj cia wspomina. Pan Mieczys aw z ró nych przyczyn nie móg jednak od razu skorzystaç z tej propozycji. Chcia em zapisaç si do jakiejê szko y wy szej. Mia em nawet wyjechaç do innego miasta. Ale... w tym czasie tworzy a si w Cz stochowie pierwsza pierwsza uczelnia wy sza Wy sza Szko a Administracyjno- Handlowa. Zapisa em si tam. Wyk ady rozpocz y si w listopadzie. szym meczu, nie mog em wstaç z tapczanu. Mia em takie zakwasy... wspomina ze Êmiechem nestor cz stochowskiego sportu akademickiego. To w aênie dzi ki niemu 8 marca 1946 roku powsta AZS Cz stochowa. Kilku entuzjastów sportu studenckiego z 22 letnim Mieczys awem Hrehorowem na czele uczàcych si w pierwszej w historii miasta uczelni wy szej, postanowi o za o yç klub akademicki. Od postanowienia przeszli do czynów. I tak klub za o ony blisko 70 lat temu, przetrwa do dnia dzisiejszego. Mieczys aw Hrehorów w latach pe ni funkcj prezesa AZSu. Jako kapitan siatkarskiego zespo u wraz z dru ynà, uczestniczy w 1948 roku po raz pierwszy w historii cz stochowskiej siatkówki Wspomnienie o Tadeuszu Bojanku Tadeusz Bojanek Tadeusza Bojanka pozna em we wrzeêniu 1945 roku. Z chwilà utworzenia I-szej Wy szej Uczelni w historii Cz stochowy Wy szej Szko y Administracyjno-Handlowej w 1945 roku. Tadeusz by jej s uchaczem i zdecydowa si przystàpiç do grupy inicjatywnej za o enia Akademickiego Zwiàzku Sportowego przy WSAH i wstàpiç do nowo tworzonego Klubu, a nast pnie podjàç si prezesowania utworzonego Zarzàdu z mojà i kolegów pomocà. W czasie okupacji Tadeusz dzia a w konspiracji, za co zosta skazany na obóz koncentracyjny. Podczas wspólnej studenckiej wycieczki do OÊwi cimia, hitlerowskiego obozu zag ady, którego Tadeusz by wi êniem politycznym, oprowadza mnie po terenie i pomieszczeniach obozu, by moim przewodnikiem. Opowiada mi o swojej brawurowej nocnej ucieczce ze stolarni znajdujàcej si poza obozem, w której wraz z innymi wspó wi êniami pracowa ratujàc w asne ycie. Tadeusz ukoƒczy studia na WSAH, za o y w asnà rodzin, prowadzi dzia alnoêç gospodarczà, dochowa si dwóch synów, Andrzeja i Jerzego, przemys owców, którzy wspierajà dzia alnoêç Klubu Seniora AZS Cz stochowa. Za zas ugi w sporcie akademickim wyró niony zosta honorowà Z otà Odznakà AZS. Bohater tekstu (z prawej) z nie yjàcym ju prezydentem Ryszardem Kaczorowskim (w Êrodku) Mieczys aw Hrehorów z Tadeuszem Bojankiem (III od lewej) w OÊwi cimiu przed Êcianà Êmierci

10 Czy to ju depresja? Na pytania Czytelników odpowiada S awomir Wolniak, lekarz specjalista psychiatra, ordynator Kliniki Wolmed w Dubiu k. Be chatowa Bardzo martwi si o swoja córk. Ma 25 lat, ma- à córeczk, jest m atkà. Jednak kilka tygodni temu zauwa y am najpierw drobne, potem ogromne zmiany z jej zachowaniu. Stopniowo zacz a traciç zainteresowanie domem, potem nawet bliskimi. Wiem, e bierze leki uspokajajàce. Bardzo cz sto przyje d a do mnie z córkà, najch tniej le a aby wtedy w ó ku, albo po prostu spa a. Jest zoboj tnia a, wiecznie przygn biona, nic jà nie interesuje, nawet dziecko. Nie ma apetytu, przesta a dbaç o siebie. Wiem, e nie uk ada jej si z m em, ale o szczegó ach mi nie mówi. Bardzo si o nià martwi. Moja siotra wiele lat temu cierpia a na depresj i boj si, e moja córka równie. Czy te objawy mogà na to wskazywaç i czy powinnam namówiç jà na wizyt o specjalisty? - pyta Anna. Z Pani listu wynika, e córka rzeczywiêcie mo e cierpieç na depresj. JeÊli objawy, które Pani opisa a, trwajà d u ej ni dwa tygodnie, mogà oznaczaç t chorob. Zazwyczaj do depresji prowadzà: nieleczona nerwica, d ugotrwa y stres, traumatyczne prze- ycia, ale tak e frustracje. To objawia si obni onymi nastrojem i nap dem, brakiem zainteresowaƒ. Mamy wówczas do czynienia z depresjà reaktywnà. Z kolei na wiele miesi cy rozciàga si depresja endogenna, która jest chorobà psychicznà wymagajàcà leczenia farmakologicznego i szpitalnego. Jej najwa niejszymi cechami jest uczuciowa oboj tnoêç, spowolnienie w codziennym yciu, utrata masy cia a, problemy ze snem. Trzeba mieç na wzgl dzie to, e w skrajnych przypadkach depresja mo e prowadziç nawet do prób samobójczych. Dlatego tak wa ne jest, aby jej nie lekcewa yç. Sugeruj konsultacj z lekarzem psychiatrà. Depresja, wg. Âwiatowej Organizacji Zdrowia, jest na czwartym miejscu spoêród najpowa niejszych chorób na ca ym Êwiecie. Niestety, wiele osób nie korzysta z pomocy specjalisty. Albo bagatelizuje zauwa one u siebie niepokojàce objawy albo wr cz ukrywa schorzenie obawiajàc si wykluczenia spo ecznego i nie zasi ga porad lekarza. Leczenie depresji najcz Êciej polega na po àczeniu leczenia farmakologicznego z psychoterapià indywidualnà bàdê grupowà. Du e znaczenie ma stosowanie terapii poznawczej, która pomaga poznaç i okreêliç zmiany zaburzonego sposobu myêlenia pacjenta, które sà przyczynà powstania depresji. Niezmiernie istotne jest wsparcie najbli szych wykazanie cierpliwoêci i wyrozumia oêci. W Klinice Wolmed psychoterapia osób z depresjà jest terapià behawioralno-poznawczà, która pozwala pacjentowi uzyskaç wglàd w istot choroby, zrozumienie towarzyszàcych jej mechanizmów i nauczenia nowych zachowaƒ. Istotne jest, by pacjent uczy si postrzegaç siebie i Êwiat w zupe nie innej perspektywie, a tak e wyra aç emocje. W naszym oêrodku leczeniu farmakologicznym cz sto towarzyszy fototerapia, muzykoterapia, relaksacja i zabiegi SPA. ts, zdj. arc Przyjdê na badania! W marcu w ramach ustanowionego przez Parlament Europejski Miesiàca ÂwiadomoÊci Raka Jelita Grubego specjalistyczny oêrodek medyczny NZOZ INTER-MED w Cz stochowie, przy ul. Kopernika 38 organizuje bezp atne badania profilaktyczne. Wydarzenie pod has em zmieniajmy statystyki, korzystajàc z profilaktyki dotyczy profilaktyki pierwszego w Europie i drugiego w Polsce pod wzgl dem wyst powania nowotworu u kobiet i m czyzn. W ramach akcji wykonaç b dzie mo na bezp atne badanie ka u na krew utajonà, a w przypadku wyniku pozytywnego odbyç bezp atnà konsultacj z lekarzem specjalistà, który pokieruje dalszym leczeniem. Dzia anie skierowane jest przede wszystkim do osób, u których stwierdzono: dolegliwoêci brzuszne, wywiad rodzinny nowotworowy, krwawienia z przewodu pokarmowego, utrat masy cia a, przewlek à biegunk, przewlek e zaparcie. Akcja trwa przez ca y miesiàc marzec. Materia do badania mo na przynosiç od poniedzia ku do piàtku w godzinach do Poradni Gastroenterologicznej. W NZOZ INTER-MED dost pne b dà równie materia y informacyjne dotyczàce profilaktyki raka jelita grubego oraz zalecenia dietetyczne przy chorobach nowotworowych. Statystyki niestety nie dajà nam powodu do radoêci mówi dr n. med. Krzysztof Janik. Co roku liczba wykrytych nowotworów roênie. W przypadku raka jelita grubego, co trzeci pacjent w chwili rozpoznania ma ju przerzuty do innych organów. Dynamika rozwoju tego nowotworu w Polsce jest najwy sza w Europie. Istotne jest wi c samo zaanga owanie Polaków w profilaktyk, aby mo na by o wykryç ewentualne zmiany w fazie do wyleczenia. Nie czekajmy a ujawnià si objawy lub dolegliwoêci bólowe si nasilà. Warto zwróciç si do lekarza z wszelkimi oznakami budzàcymi nasze wàtpliwoêci lub niepokój. Wi cej informacji o akcji mo na uzyskaç pod numerem telefonu i bàdê na naszej stronie internetowej mag Do lekarza wieczorem Gdzie szukaç pomocy lekarskiej po godz ? W Cz stochowie kontrakty do 2015 roku na podstawowà opiek medycznà w nocy i Êwi ta otrzyma y nast pujàce przychodnie: EgoMedica w Cz stochowie, ul. Orkana 139b, tel Nasza Przychodnia w Cz stochowie, al. WolnoÊci 46, tel W regionie pomocy nale y szukaç: Zespó Opieki Zdrowotnej w K obucku, ul. 11 Listopada 5e, tel Sawmed w Lubliƒcu, ul. Majdanek 6, tel Zespó Opieki Zdrowotnej w Myszkowie, ul. WolnoÊci 29, tel Stacja pogotowia ratunkowego w Koniecpolu, ul. Armii Krajowej 6a, tel Stacja pogotowia ratunkowego w Dàbrowie Zielonej, pl. KoÊciuszki 47, tel Stacja pogotowia ratunkowego w K omnicach, ul. Cz stochowska 3, tel ZOZ w Krzepicach, ul. Szkolna 1, tel

11 CZ STOCHOWY FOTOREPORTA PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA Szko y reklamowa y si w Galerii Jurajskiej Do wrzeênia i paêdziernika zosta o jeszcze troch czasu, ale walka o uczniów i studentów rozpocz a si ju na dobre. W ubieg y weekend w ramach Targów Edukacyjnych w Galerii Jurajskiej swojà ofert kszta cenia przedstawi y uczelnie wy sze i szko y policealne - z miasta, regionu oraz innych województw. Zdecydowanà wi kszoêç wêród odwiedzajàcych stanowili m odzi ludzie, stojàcy przed decyzjà wyboru kolejnego etapu edukacji. Cz sto wspierali ich rodzice, rodzeƒstwo i opiekunowie. OczywiÊcie nie zabrak o równie nauczycieli, dyrektorów, pedagogów i osób zwiàzanych z edukacjà i oêwiatà. Formy promocji by y przeró ne. Pokazy, prezentacje, opowiadania, doêwiadczenia, anegdoty - wszyscy starali si przekonaç odwiedzajàcych, e to w aênie w ich szkole warto kontynuowaç swojà nauk. W programie Targów znalaz a si równie ciekawa cz Êç artystyczno-rozrywkowa. Nie zabrak o najró niejszych pokazów, konkursów i oczywiêcie dobrej zabawy. Swoje umiej tnoêci muzyczne zaprezentowali cz onkowie M odzie owej Estrady Wokalnej (debiuty): Justyna Borowik, Klaudia Musia, Anna Biƒczyk, Karolina Godela, Ewelina Mandrykin, Anna Wysmo ek i Maciej Partyka, Karolina Kamiƒska, Paulina Peszek podopieczni Stanis awa Zieliƒskiego i Ryszarda Strojca. Dwójk m odych debiutantów Paulin Paszek oraz Macieja Partyk do wyst pu dodatkowo przygotowa a Ma gorzata Kuku a. Poza popisami muzycznymi mogliêmy równie podziwiaç talent malarski studentów AJD. Przygotowano tak e coê dla m odych mi oêników sportu specjalnie dla nich zorganizowano mi dzyszkolny turniej pi karzyków. kg Tak prezentowa y si stoiska firm edukacyjnych na Targach By y wyst py najm odszych W programie znalaz a si ciekawa cz Êç artystyczno-rozrywkowa Wszyscy uczestnicy Targów dobrze si bawili pokaz pierwszej pomocy Ka da ze szkó mia a swoje stanowisko Zorganizowano równie turniej pi karzyków oraz masa u wszystkie chcia y pokazaç si z najlepszej strony Zdj. Paulina Przepióra Nie zabrak o najró niejszych taƒców Odwiedzajàcy mogli wziàç ulotki Ch opcy taƒczàcy break-dance zaprezentowali si doskonale Zdj cia: Paulina Przepióra

12 12. PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013 OG OSZENIA CZ STOCHOWY BIURA BIURA RACHUNKOWE BIURO RACHUNKOWE ANIN Pe na obs uga firm PoÊrednictwo kredytowe Cz stochowa, ul. Krakowska 31 tel OG OSZENIA ABONAMENTOWE OGRÓD EKO Autoryzowany dealer firm: Stihl, Viking, Briggs and Stratton oferuje: odênie arki, pilarki, kosiarki, kosy spalinowe, opryskiwacze, urzàdzenia do ci cia betonu i stali, cz Êci zamienne, aƒcuchy tnàce do wszystkich typów pilarek. Serwis. Urzàdzanie zieleni. Âcinanie drzew. WYPRZEDA ODÂNIE AREK Cz stochowa, ul. Kiedrzyƒska 24/32, tel./fax (034) MATERIA Y BUDOWLANE KURSY: Kosmetyczne; Fryzjerskie; Manicure-Pedicure- Tipsy; Kelner-Kucharz-Barman; Kroju-Szycia i Modelowania; Artystycznego upinania firan; Operator wózków (uprawnienia unijne); Palacz CO; BHP; HACCP; Pomocy przedlekarskiej; Opiekun osób starszych, niepe nosprawnych; J zyk niemiecki dla opiekunów; Inne. OÂWIATA , SZKOLENIE PODYPLOMOWE PIEL GNIAREK SZKOLENIA SPECJALIZACYJNE: Piel gniarstwo opieki d ugoterminowej, KURSY KWALIFIKACYJNE: piel gniarstwo rodzinne dla: piel gniarek i po o nych, anestezjologiczne i intensywnej opieki; opieki d ugoterminowej, kardiologiczne; ratunkowe kursy specjalistyczne: szczepienia, EKG, endoskopia, leczenie ran, inne. OÂWIATA , FINANSE KOMISY - LOMBARDY NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw Skup za gotówk RTV, z ota, Audio-Video, Foto, komputerów. Sprzeda ratalna bez yrantów i pierwszej wp aty. Cz-wa, al. NMP 3, tel Stary Rynek (DH Puchatek ), tel K obuck, Rynek, Jana Paw a II 12 tel MEDYCYNA ART. ORTOPEDYCZNE DIETETYKA PORADNIA DIETETYCZNA Otrzymujesz fachowà wiedz oraz pomoc w jej praktycznym zastosowaniu. Nasza wspó praca opiera si na wzajemnym zaufaniu i zaanga owaniu. Poliklinika MSWiA ul. Kopernika 38, Cz stochowa Tel PSYCHIATRIA WOLMED Prywatny Oddzia Psychiatryczny i Terapii Uzale nieƒ LECZENIE depresji, nerwic, uzale nieƒ ODTRUCIA poalkoholowe, ponarkotykowe PSYCHOTERAPIA uzale nieƒ od alkoholu, depresji, nerwic. Tel. kontaktowy: LECZNICE DLA ZWIERZÑT BUDOWNICTWO ART. ROBOCZO-OCHRONNE KARNISZE OKNA DRZWI US UGI REMONTOWE INSTALATORSTWO ELEKTRYCZNE Wykonuje: instalacje Êwiat a i si y przy àcza remonty zaêwiadczenia odbioru budynków punkt od 20 z tel JARKO REMONTY TANIO!!! malowanie; kafelkowanie; hydraulika; wymiana drzwi Cz stochowa, tel SZKO Y KURSY-SZKOLENIA KURSY-SZKOLENIA KURSY: Ksi gowoêci wspomaganej komputerem; Specjalista kadrowo-p acowy; Obs uga: komputerów, kas fiskalnych; Masa u; Bukieciarstwa; Tworzenie i obs uga sklepu internetowego; Pedagogiczny dla wyk adowców i instruktorów pozaszkolnych form kszta cenia. OÂWIATA , PIERWSZY CZ STOCHOWSKI LOMBARD 25 lat istnienia. Skup i sprzeda z ota NAJLEPSZE CENY W MIEÂCIE!!! Solidnie, pewnie, najkorzystniejsze warunki. Cz stochowa, Al. NMP 18, tel Filie: ul. Jagielloƒska 1 w Mrówkowcu, al. AK róg KoÊciuszki i WolnoÊci. LOMBARD KAPS 20 lat doêwiadczenia RABAT 50% u nas to dzia a! NAJKORZYSTNIEJSZE PO YCZKI pod zastaw z ota, sprz tu RTV i wszystkiego, co przedstawia jakàkolwiek wartoêç. TANIE WYROBY JUBILERSKIE Al. NMP 1, tel Al. NMP 16, tel Al. WolnoÊci 6, tel PO YCZKI - KREDYTY DERMATOLOGIA GABINET DERMATOCHIRURGII ESTETYCZNEJ I LASEROWEJ lek. Kinga Nicer spec. dermatolog-wenerolog & lek. Arkadiusz Nicer spec. chirurg DERMATOLOGIA ESTETYCZNA modelowanie twarzy (Voluma) bezoperacyjne usuwanie zmarszczek (Botox, Surgiderm); biorewitalizacja skóry; mezoterapia twarzy, szyi i dekoltu (Surgilift); modelowanie ust (Surgilips); peelingi lecznicze (Yellow peel, peeling migda owy i inne); mikrodermabrazja diamentowa; leczenie nadpotliwoêci (Botox), lipoterapia LASEROTERAPIA trwa e usuwanie zb dnego ow osienia (nogi, bikini, pachy, wàsik) zamykanie naczyƒ na twarzy, koƒczynach dolnych; rumieƒ, fotoodm adzanie DERMATOCHIRURGIA plastyczne usuwanie zmian skórnych zamra anie brodawek; leczenie wrastajàcych paznokci; obliteracja ylaków i drobnych naczyƒ wideodermatooskopia komputerowa nieinwazyjna ocena znamion ul. Dekabrystów 33, paw. 42, pon , Êr , tel , , MOTORYZACJA AKUMULATORY

13 CZ STOCHOWY OG OSZENIA PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA MOTORYZACJA BLACHARSTWO TRANSPORT T UMIKI US UGI US UGI POGRZEBOWE KUPON na bezp atne og oszenie MOTORYZACJA NIERUCHOMOÂCI SPRZEDAM KUPI MATRYMONIALNE INNE PRACA TreÊç og oszenia: WYPE NIONY KUPON NALE Y DOSTARCZYå DO REDAKCJI: AL. NMP 51 (I pi tro) BEZP ATNE OG OSZENIA DROBNE SPRZEDAM MIESZKANIE Sprzedam mieszkanie M-2 36 m 2, II pi tro. Pokój, kuchnia, azienka, balkon i piwnica. Ul. LeÊmiana, przy al. Pokoju. Tel Sprzedam mieszkanie w Blachowni, pow. 46 m 2 (dwa pokoje, kuchnia, przedpokój) stan dobry. Cena ok. 90 tys. z. Tel M-2 centrum k. Ratusza. Cena 80 tys. Tel SPRZEDAM DOM Komfortowy dom. Centrum Cz stochowy, ul. Êw. Jana. Tel. kontakt Dom nowy 303 m 2 pow. zabudowy, ok. 170 m 2 pow. mieszkalnej. Stradom, ulica Admiralska r. Do wprowadzenia. Dzia ka 1150 m 2 szer. 44 m, zagospodarowana, gara na 2 auta z kanalizacjà, bramy na pilota. Bruk, tuje, alarm. Do wprowadzenia. Ewentualnie wynajm firmie lub osobie prywatnej, inne propozycje. Tel Dom ok. 100 m 2 na wsi, okolice Koniecpola, z gara em na 2 auta, po kapitalnym remoncie, wszystko nowe, dzia ka 7000 m 2. 2 w asne uj cia wody. Oaza ciszy, wko o lasy, rzeka Pilica. Ew. rozlicz na bloki w Cz stochowie, inne propozycje. Tel SPRZEDAM DZIA K wirownia piaskownia 1,82 ha w Dzia oszynie. Koncesja na 10 lat, 5 otworów z opisem, pe na dokumentacja geologiczna. Super cena! Inne propozycje. OKAZJA! Tel SPRZEDAM LOKAL Sprzedam lub wynajm stanowisko handlowe w Nowym G uchowie pod odzià. I, II lub III alei. Tel WYNAJM Wynajm pokój z kuchnià w starym budownictwie. Woda i Êwiat o. WC na zewnàtrz murowane. TANIO! Potrzebne piece do ogrzewania. Tel (wieczorem) Do wynaj cia M-3 umeblowane. Dzielnica Wrzosowiak. Tel ZUS Oddzia w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Dàbrowskiego 43/45 Tel.: (34) ; Fax.: (34) Godziny urz dowania pon ; wt. pt Godziny przyj ç klientów pon ; wt. pt US UGI POGRZEBOWE DO WYNAJ CIA lokale u ytkowe w III Alei NMP: 62 m 2, 1 pi tro, budynek frontowy, ogrzewanie, wejêcie z bramy; 8,5 m 2, 1 pi tro, bud. front., ogrzew., wejêcie z bramy; 86 m 2 (4 pomieszcz.), ogrzew. gaz., wejêcie od podwórka; 84 m 2 (4 pom.), ogrzew., wejêcie od podwórka; 18 m 2 ogrzew., wejêcie od podwórka. Tel ( ) NIERUCHOMOÂCI KSIÑ KI INNE Pami ç Koncentracja uwagi MyÊlenie logiczne i twórcze Szybkie czytanie. Tel MOTORYZACJA SPRZEDAM SAMOCHÓD Honda CIVIC5D, 2004 r., poj. 1.4 l, srebrny. Tel BMW X5 XI r., 174 tys. km, serwis, 3.0 diesel, 218 KM, automat, tiptronic, czarna skóra, czarny dach panorama, biksenon, hak, wersja Limited, grafit metalic, od 2007 r. w kraju, homologacja na ci arowy, +5 osób, stan perfekcyjny ewentualnie zamieni na limuzyn Audi, BMW 5, Mercedes. Tel NAUKA NAUKA KOREPETYCJE J. ANGIELSKI wszystkie poziomy. Centrum. Anglistka po studiach w Polsce i Anglii (Nejman University College Birmingham). 30 z /godz. zegarowà. Tel SPRZEDAM ART. SPORTOWE Narty zjazdowe 180 cm + buty. TANIO. Tel BUDOWNICTWO Sprzedam kopalni i ów do produkcji ceramiki z koncesjà. W ca oêci lub na m 3 minera. Tel Szlaka oraz ziemia czarna ogrodowa, piasek budowlany, podsypkowy, gruz, t uczeƒ. Dowo do klienta. Us ugi koparkà. Tel ELEKTRONIKA Nowe gry na PS3 po 50 z /szt. Tel Powiatowy Urzàd Pracy w Cz stochowie Cz stochowa, ul. Szymanowskiego 15 Tel ; Fax Godziny Pracy PUP Cz stochowa i Gminnego Centrum Pracy w Koniecpolu Godziny otwarcia urz du: 7:00 15:00 Godziny przyjmowania interesantów: 7:30 14:00 Encyklopedia Medycyny Rodzinnej w 16 tomach. Cena 100 z. Tel MASZYNY I URZÑDZENIA Sprzedam wózek wid owy GPW 2,5 tony udêwigu, ko a bliêniacze. Tel Sprzedam trak pionowy. Cena 8 tys. z. Tel Sprzedam piec 24 kw olejowy dwufunkcyjny HEF, palnik GIERSCH, stan bdb. Zborniki 2 x 1000 l. Tel Maszyny do szycia: PFAFF praworamienna, potrójny transport, reg. wys., sto u. Stan idealny. Cena 1700 z. SINGER centralne smarowanie 600 z. MINERWA pojedynczy i podwójny transport, srebrna. Dobra cena. Tel WYPOSA ENIE WN TRZ Obraz - Martwa natura z ba antem. E. Richards, 55 x 76 cm, stan b.dobry, w ramie. Cena 1800 z (do negocjacji), zdj cia i informacje: Tel Sprzedam poduszk do masa u, patelni do pizzy i wiele innych ciekawych przyrzàdów. Ceny do uzgodnienia. Tel Kanap dwuosobowà rozk adanà. Stan dobry. Cena 100 z. Tel Komplet wypoczynkowy skóra ekri po àczony z drewnem 3 x 1 x 1. Stan bdb, klasyczny. Tel US UGI Dachy termozgrzew, blacha, gont, obróbki, kominy, okna, rynny, podbitki. Tel Us ugi blacharsko-dekarskie. Przebudowy i remonty. Tel Blacharstwo-dekarstwo. us ugi kompleksowe oraz drobne naprawy. Tel Gipsówki 10 z /m 2, malowanie 6 z /m 2, Êciany gips/karton 37 z /m 2, sufity gips/karton 28 z /m 2. Remonty kompleksowo. Tel Hydraulik wykonuje szybko, tanio i dok adnie instalacje i naprawy wod.-kan., C.O. i gazowe. Monta azienek i drobne naprawy Tel WRÓ BY TAROT. Tel Szycie futer. Reperacja, przeróbki + us ugi.. Tel Redaguj ró nego rodzaju teksty prace naukowe, materia y szkoleniowe, wyk ady, listy, próby literackie itp. Tel PRACA SZUKAM PRACY Podejm prac na wtryskarkach, prace magazynowe, gospodarcze, w ochronie. Posiadam orzeczenie o niepe nosprawnoêci. Tel Ma eƒstwo pilnie poszukuje pracy, niekoniecznie razem. Tylko powa ne oferty. Tel letni z drugà grupà podejmie prac fizycznà prac. sprzàtajàcy, roznoszenie ulotek, praca cha upnicza. bez kontaktu z maszynami. Tel MATRYMONIALNE Rozwiedziony, po czterdziestce, pozna kobiet, bardzo ch tnie puszystà. Uroda i wiek kobiety oboj tne. Tel Kawaler lat 45, bezdzietny, wysoki, normalny, niezale ny finansowo, ciemny blondyn, pozna panià w wieku do 46 lat. Stan cywilny pani nieistotny. Pani mo e posiadaç dzieci. Cel sta y zwiàzek. Tel ZWIERZ TA Oddam pieski 2 suczki 7-tygodniowe. Tel

14 14. PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013 MOTORYZACJA CZ STOCHOWY Oferta wybrana z dnia r. Citroen C4 1.4i Bezwypadk., klimatronik, serwis, 2006, km, 90 KM benzyna, z oty-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Honda Civic 1.4i Bezwypadk., klimatron, serwis, 2006, km, 83 KM benzyna, szary-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Mazda MPV klimatyzacja, 2005, 136 KM diesel, srebrny-metallic, pojazd uszkodzony, hak, alufelgi, szyberdach, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Daewoo Tacuma 1.6+GAZ klima, serwis, kombi, 2006, km, 108 KM benzyna+lpg, srebrnymetallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Fiat Punto HLX 1.9JTD Bezwyp., klima, serwis, 2000, km, 80 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa. Serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Fiat Stilo 1.9 JTD klima, serwis, 2001, km, 116 KM diesel, grafitowy-metallic, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Fiat Stilo JTD Bezwypadkowy, klima, serwis, kombi 2003, km, 80 KM diesel, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer. Bezwypadkowy z Ford Focus C-Max TDCi tiptronik, serwis, 2006, km, automat, 110 KM diesel, szarymetallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg., przyc. szyby, ABS, pod. powietrz., immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klima, nawigacja, centr. zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, czujnik parkowania, podgrzewana przednia szyba, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Ford Focus TDCi klima, serwis, 2004, km, 101 KM diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, kierownica wielofunkcyjna, podgrzewana przednia szyba, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Ford Focus 1.8TDCi Bezwypadkowy, klima, 2007, km, 115 KM diesel, niebieski-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Hyundai Santa Fe CRDi, bezwypadk., klima, serwis, skóra, 2003, km, 113 KM diesel, srebrnymetallic, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tempomat, podgrzewane fotele, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Hyundai Tucson 2.0CRD 4x4 Bezwypadkowy, serwis, 2005, km, 113 KM diesel, srebrny-metallic, hak, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, czujnik parkowania. Serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Jaguar X-Type 2.5i V6 Bezwypadk., xenon, skóra, serwis, 2002, km, automat, 196 KM benzyna, zielony-metallic, alufelgi, ksenony, ABS, autoalarm, poduszki powietrzne, immobiliser, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Kia Carens CRDi Bezwypad., klimatron, serwis, 2004, km. 113 KM diesel, srebrny-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, czujnik deszczu. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Kia Rio 1.3i Bezwypad, serwis, km, 2005, 82 KM benzyna, srebrny-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Land Rover Range Rover Bezwypadk., klimatron, skóra, serwis, 2003, km, automat, 177 KM diesel, hak, alufelgi, ABS, autoalarm, poduszki pow., immobiliser, ESP, EDS, 4x4, el. lusterka, klimatyz., skóra, centr. zamek, radio, wspomag. kierownicy, komputer, tempomat, podgrz. fotele, kierownica wielof., czujnik parkow., regul. wys. podwozia, podgrz. przednia szyba. I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Mazda CDVi Bezwypadkowy serwis, 2005, km, 110 KM diesel, szary-metallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Mercedes-Benz ML 280CDi Edition, bezwypadk., serwis, 2009, km, automat, 190 KM diesel, srebrny-metallic, hak, alufelgi, szyberdach, ksenony, przyciemn. szyby, ABS, ASR, poduszki pow., immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, skóra, nawigacja, c. zamek, radio, wspom. kierown., komputer, tempomat, podgrz. fotele, czujnik parkowania, reg. wysokoêç podwozia. Serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Antara 4x4 CDTi Bezwypadkowy, serwis, 2008, km, 150 KM diesel, bia y, hak, alufelgi, przyciemn. szyby, ABS, poduszki pow., immobiliser, ESP, 4x4, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, nawigacja, centr. zamek, radio, wspom. kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania. I w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Astra bezwypad, klimatyzacja, serwis, kombi, 2007, km, 101 KM diesel, grafitowymetallic, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Opel Astra Bertone Bezwypadk., klima, skóra, sportowy / coupe, 2002, km, 125 KM benzyna, zielony-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, podgrzewane fotele. Bezwypadkowy z Opel Astra Bertone skóra, serwis, kabriolet, 2003, km, 103 KM benzyna, bordowy-metallic, 2/3 drzwi, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Astra Bezwypadkowy, 1.6+Gaz, Klima, kombi, 2001, km, 105 KM benzyna+lpg, granatowy-metallic, hak, Êwiat a przeciwmg owe, przyciemniane szyby, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, serwisowany w ASO, gara owany z Opel Omega 2.2DTi Bezwyp., klimatron, serwis, 2001, km, 120 KM diesel, grafitowy-metallic Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Ford Galaxy 1.9TDi Bezwypadkowy, klima, kombi, 2004, km, 115 KM diesel, z oty-metallic, hak, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy. Pierwszy w aêciciel, bezwypadkowy z Honda Civic 1.4i Bezwypadkowy, klima, serwis, 2004, km, 90 KM benzyna, srebrny-metallic hak, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Mazda 323F TDVi Bezwypadkowy, klima, serwis 2002, km, 101 KM diesel, szary-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, immobiliser, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, tapicerka welurowa, kierownica wielofunkcyjna, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Mazda 6 CDVi Bezwypadk., klimatron, serwis, km, 121 KM diesel, szary-metallic, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tapicerka welurowa, tempomat, kierownica wielofunkcyjna. Serwisowany w ASO, bezwypadkowy z Opel Vectra CDTi Bezwypad, navi, skóra, serwis, kombi, 2008, km, 120 KM diesel, grafitowymetallic, hak, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, ASR, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, nawigacja, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, podgrzewane fotele, kierownica wielofunkcyjna, czujnik parkowania, pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO z Opel Vectra 1.9CDTi Bezwypadkowy, skóra, 2007, km, diesel, srebrny-metallic, alufelgi, Êwiat a przeciwmg owe, ABS, poduszki powietrzne, immobiliser, ESP, el. szyby, el. lusterka, klimatyzacja, tapicerka skórzana, system nawigacji, centralny zamek, radio, wspomaganie kierownicy, komputer, tempomat, kierownica wielofunkcyjna. Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, bezwypadkowy z

15 CZ STOCHOWY MOTORYZACJA PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA z z NISSAN MICRA KM PROMOCJA NISSAN MICRA 1.2 DIG-S Tekna, 2011, przebieg: 2600 km, kolor bia y per owy, airbag x 6, benzyna, samochód demonstracyjny dealera. Wyposa enie: nawigacja, czujniki parkowania, ABS + ESP,el. lusterka, el. szyby, panoramiczny dach, podgrz. fotele, automat. klimatyzacja, system bezkluczykowy, felgi aluminiowe Acenta, 1198 cm 3, 2011, przebieg 0 km, zielony, samochód fabrycznie nowy. Wyposa enie: 6xairbag, ESP + ABS, centr. zamek, klimatyzacja, el. szyby, el. lusterka, radio CD, wielofunkc. kierownica, komputer pok adowy z FIAT BRAVO DYNAMIC 1.9 Multijet, 120 KM, 2008, przebieg km, niebieski metalic, diesel, I w aêciciel Wyposa enie: klimatyzacja, el. szyby, el. lusterka, c. zamek, radio Cd/Mp3 PROMOCJA PROMOCJA z netto FIAT DOBLO 1.6 Multijet, 2011, przebieg 2100 km, bia y, 2/3 drzwi, diesel, stan ogumienia: bardzo dobry Samochód demonstracyjny dealera z netto Fiat Scudo 2.0 Multijet 2011, przebieg 3200 km bia y, 1 x airbag 2/3 drzwi, diesel stan ogumienia: s aby Samochód demonstracyjny dealera z NISSAN ALMERA sedan 1.5 dci, 82KM, 2005, przebieg km, srebrny metalik, 2 x airbag, diesel Pierwszy w aêciciel, serwisowany w ASO, opony zimowe. Wyposa enie: klimatyzacja, c. zamek, el. szyby, el. lusterka, radio CD. PROMOCJA

16 16. AKTUALNOÂCI PIÑTEK-NIEDZIELA, 8-10 MARCA 2013 CZ STOCHOWY INFORMATOR KULTURALNY Teatr im. Adama Mickiewicza Cz stochowa, ul. Kiliƒskiego 15, tel. (34) , fax (34) , REPERTUAR DZIE KOBIET W TEATRZE Nie teraz, kochanie! Teatr Âlàski, Katowice, Scena Du a16.30, Zwiàzek Otwarty Teatr Nowy, Zabrze, Scena Kameralna Teatr Nowy, Zabrze, Scena Du a Niedziela Jak pingwiny arkà pop yn y Teatr Lalki i Aktora Ateneum, Piàtek 8.03 Sobota 9.03 Katowice, Scena Du a Recital Agaty Âlazyk Scena Kameralna im. Iwo Galla REPERTUAR Cinema City Galeria Jurajska r. PREMIERY Mama i ja 12:45, 15:00, 17:15, 19:30, 21:45 Oz: Wielki i Pot ny 3D 13:40, 16:20, 19:20 Oz: Wielki i Pot ny 3D 22:00 Oz: Wielki i Pot ny 10:30, 12:20 BIE ÑCY REPERTUAR Byç jak Kazimierz Deyna 16:10, 20:00, 22:30 Hitchcock 10:45, 15:30 Drogówka 15:00, 17:30, 20:00 Last minute 14:15, 18:30, 20:30, 22:30 Lot 18:15, 22:00 Poradnik pozytywnego myêlenia 21:00 FILMY FAMILIJNE: Ralph Demolka 2D 10:30 Ralph Demolka 3D 14:00 Kino jest otwierane o godz. 10:00 i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. REPERTUAR Cinema City WolnoÊç r. PREMIERY Dzieƒ kobiet 10:00 (tylko w sobot i niedziel ), 12:00, 14:00, 16:00, 18:15, 20:30, 22:30 (tylko w piàtek i sobot ) Nieletni/Pe noletni 10:00 (tylko w sobot i niedziel ), 14:30, 16:45, 19:00, 21:00 Oz: Wielki i pot ny 2D dubbing 10:00 (tylko w piàtek), 11:40 Oz: Wielki i pot ny 3D dubbing 10:00 (tylko w sobot i niedziel ), 12:40, 15:20, 18:00 Oz: Wielki i pot ny 3D napisy 20:40 BIE ÑCY REPERTUAR Byç jak Kazimierz Deyna 13:15, 17:30, 21:00 Daj nam rok 11:00, 15:15, 19:30, 21:45 Drogówka 16:15, 18:45, 21:15 Hitchcock 10:45 (tylko w sobot i niedziel ), 14:45 Last Minute 12:45, 17:15, 19:15 Mama 17:45, 20:00, 22:15 (tylko w piàtek i sobot ) Operacja Argo 21:00 Poradnik pozytywnego myêlenia 13:00 Syberiada polska 10:20 (tylko w sobot i niedziel ), 15:40, 18:20 Tajemnica Westerplatte 12:00 Weekend z królem 14:15 FILMY FAMILIJNE: Zambezia 2D 10:00 (tylko w piàtek), 13:30 Zambezia 3D 11:30, 15:30 Kino jest otwierane 30 min przed pierwszym seansem i zamykane 15 min po rozpocz ciu ostatniego seansu. Kino zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru. Aktywny senior Zaj cia Callanetics na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si : w poniedzia ek o godz i godz i w czwartek o godz Zaj cia z Choreoterapii na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si we wtorek o godz i w piàtek o godz Zaj cia Gimnastyka w wodzie na P ywalni Krytej przy Al. Niepodleg oêci 20/22 odbywajà si : w poniedzia ek, wtorek, Êrod i czwartek o godz Osoby p ywajàce mogà korzystaç z basenu od poniedzia ku do piàtku od do (w godzinach ogólnodost pnych) i w soboty na godz , 12.45, 13.30, Sekcja Bryd owa: poniedzia ek, wtorek i Êroda - godz

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU

REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU Ośrodek Oświaty i Sportu ul. Poznańska 33 64 300 Nowy Tomyśl e-mail: oois@interia.pl REGULAMIN XII HALOWEGO TURNIEJU PIŁKI NOśNEJ RODZIN NA POWITANIE NOWEGO 2011 ROKU 1. Cel : Popularyzacja halowej piłki

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI

WSPÓŁORGANIZATORZY SPONSORZY GŁÓWNI SPONSORZY GŁÓWNI WSPÓŁORGANIZATORZY 1. TERMIN ZAWODÓW: 6-7.05.2011 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 16.00 Sobota II Blok (poranny), godz. 9.00 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak

REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak REGULAMIN VII MISTRZOSTW UCZELNI WYŻSZYCH W GRACH ZESPOŁOWYCH 2016r. Piłka Koszykowa Organizator: URSSPCZ i RUZSPPCZ Koordynator Mistrzostw: Piotr Żak I Cel rozgrywek Celem rozgrywek jest: - wyłonienie

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015

I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015 I TURNIEJ ELIMINACYJNY MISTRZOSTW POLSKI W GOALBALL DĄBROWA GÓRNICZA 27-29.03.2015 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I Turniej Eliminacyjny Mistrzostw Polski w Goalball został zorganizowany przez Wojewódzkie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach.

PRZEBIEG TURNIEJU NAGRODY. PRZEPISY GRY obowiązuje zakaz gry we wkrętach. REGULAMIN 1. Organizatorem turnieju jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kętrzynie. 2. Celem turnieju jest: propagowanie zdrowego stylu życia; wychowanie poprzez sport; promowanie piłki nożnej wśród

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej

Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku. Raport z ewaluacji wewnętrznej Szkoła Podstawowa nr 1 w Sanoku Raport z ewaluacji wewnętrznej Rok szkolny 2014/2015 Cel ewaluacji: 1. Analizowanie informacji o efektach działalności szkoły w wybranym obszarze. 2. Sformułowanie wniosków

Bardziej szczegółowo

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA

III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA III URODZINOWY TURNIEJ O PUCHAR ROBERTA MALKA Dnia 28 października odbył się po raz trzeci turniej piłki siatkowej pod patronatem Burmistrza Krapkowic zorganizowany przez klub Pila Vinco Krapkowice. Robert

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19

3. MIEJSCE ZAWODÓW: Pływalnia MOSiR w Dębicy, ul. Piłsudskiego 19 1. TERMIN ZAWODÓW: 4-5.05.2012 (piątek i sobota) Piątek I Blok (popołudniowy), godz. 15.30 Sobota II Blok (poranny), godz. 8.30 III Blok (popołudniowy), godz. 15.00 Uroczyste otwarcie zawodów: piątek godz.

Bardziej szczegółowo

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016

KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 KIETRZAŃSKIE MINI EURO 2016 REGULAMIN TURNIEJU I. CEL: Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży w ramach obchodów Dni Miasta i Gminy Kietrz, Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Francja 2016. Propagowanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne

R E G U L A M I N. V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne R E G U L A M I N V MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA POLSKI W SKIJOERING DEVIL ENERGY CUP 2016, 30.01.2016r. 1. Zasady ogólne Celem zawodów jest popularyzacja sportu ekstremalnego zwanego Skijoering, w którym

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015

AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 GOŁUCHÓW 06.06.2015 AMBER TRI GOŁUCHÓW 6-7 czerwca 2015 MISTRZOSTWA POLSKI MŁODZIKÓW GRAN PRIX POLSKI SENIORÓW W POSZCZEGÓLNYCH KATEGORIACH WIEKOWYCH w Triathlonie na dystansie SUPER SPRINT oraz GRAN PRIX POLSKI JUNIORA MŁODSZEGO

Bardziej szczegółowo

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie,

Regulaminu uczestnictwa w projekcie. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce. Beneficjent: Województwo Małopolskie, Regulaminu uczestnictwa w projekcie Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Beneficjent:,, Biuro ds. Realizacji Projektu Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce Partner: Powiat Wadowicki

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak

Opracowanie: mgr Krystyna Golba mgr Justyna Budak 1 Wyniki badań ankietowych nt.,,bezpieczeństwa uczniów w szkole przeprowadzone wśród pierwszoklasistów Zespołu Szkól Technicznych w Mielcu w roku szkolnym 2007/2008 Celem ankiety było zdiagnozowanie stanu

Bardziej szczegółowo

Serdecznie witam dotychczasowych i przyszłych darczyńców.

Serdecznie witam dotychczasowych i przyszłych darczyńców. Dla Mariusza Kowalczyka Serdecznie witam dotychczasowych i przyszłych darczyńców. Tę prezentację wykonałem sam na komputerze dzięki Państwa pomocy Polska 07.01.2013 Krótkie przypomnienie kim byłem Imię

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016

KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Łódź, dnia 23 września 2015r. KOMUNIKAT ROZGRYWEK WOJEWÓDZKICH NR 8/2015/2016 Treść: I. Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW II. Sprawy regulaminowe i organizacyjne I Rozgrywki wojewódzkie JUNIORÓW a/ System

Bardziej szczegółowo

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji

A. Upowszechnianie kultury fizycznej. A. 1. - Upowszechnianie sportu dla wszystkich Lp. Oferent Nazwa zadania. Kwota dotacji Załącznik nr 1 do uchwały Nr 128/10 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 4 lutego 2010 r. Wykaz ofert i realizujących je podmiotów, którym udziela się z budŝetu Województwa Małopolskiego w ramach otwartego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW

MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW Działania mające na celu upowszechnianie rezultatów projektu 1. Uczniowie realizujący Programu Erasmus + MOBILNOŚĆ OSÓB UCZĄCYCH SIĘ I PRACOWNIKÓW 2014 pt. Praktyka zagraniczna w hotelu mój start w życie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM

REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM REGULAMIN WYŚCIGU PUCHAR POLSKI MTB XCO W LUBASZOWEJ III OGÓLNOPOLSKI PUCHAR BURMISTRZA TUCHOWA W KOLARSTWIE GÓRSKIM 1. ORGANIZATOR PUCHAR POLSKI MTB XCO W SIEDLISKA - LUBASZOWA JEST ORGANIZOWANY ZGODNIE

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ ORLIK GRAM I KIBICUJĘ BEZPIECZNIE I. CELE TURNIEJU Turniej ma na celu: 1) wyłonienie najlepszej drużyny Turnieju 1. 2) kształtowanie właściwej postawy młodzieży

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica

firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica firma Dacco Świdnica Urząd Gminy w Świdnicy Zagłębie Lubin S.A. Uczniowski Klub Sportowy GRYF Świdnica UKS Gryf Świdnica 58-100 Świdnica, ul. Rzeźnicza 7 NIP 8842619649 Regon 020490767 Świdnica, dnia 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska

Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Regulamin Międzynarodowych Mistrzostw Gołębi Pocztowych Wspólnego Gołębnika Polska Zapraszamy wszystkich hodowców gołębi pocztowych do wzięcia udziału w Mistrzostwach Wspólnego Gołębnika Polska. Udział

Bardziej szczegółowo

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź

VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź VII EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH XXI SPORTOWY TURNIEJ MIAST I GMIN 26.05. 01.06.2015 Wykaz imprez na terenie miasta Łódź Data Godz. Miejsce Nazwa 26.05.2015 09.00 SP 141 09.00 SP 111 Chwilka

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show

Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Regulamin Rozgrywania Mistrzostw Polski oraz innych Turniejów Tańca w Show Warunek: uczestnikami mogą być amatorzy pow.15 lat 1. Style taneczne turniejów tańca w show. 1. 1. Turnieje tańca w show przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

Puchar Polski w Karate WKF TCZEW 2012'

Puchar Polski w Karate WKF TCZEW 2012' Puchar Polski w Karate WKF TCZEW 2012' REGULAMIN I CEL ZAWODÓW - popularyzacja karate WKF - wyłonienie najlepszych zawodników, zawodniczek oraz klubów w kategoriach : dzieci, żaków, młodzików, juniorów

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM

UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM UCZNIOWSKI KLUB SPORTOWY ŚREM Porozumienie zawarte pomiędzy Uczniowskim Klubem Sportowym Śrem, reprezentowanym przez Prezesa, Krzysztofa Gapysa, a {imię i nazwisko jednego z rodziców lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy.

Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Nazywam się Marcin Stencel, rocznik 96, uczęszczam do Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Jestem młodym kierowcą rajdowym startującym w Rajdach Okręgowych tzw. RO. Startuje samochodem rajdowym Citroen

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r.

REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. REGULAMIN Turnieju piłki nożnej plażowej RAWICKIE EURO ŚWIĘTO RAWICZA 10-12.06.2016 r. I. ORGANIZATORZY: Gmina Rawicz oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rawiczu. II. TERMIN I MIEJSCE: BOISKO NA RYNKU W

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku

Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku ZSLG.0160.22.2014 Uchwała nr 4/2014/2015 Rady Pedagogicznej Zespołu szkół im. Władysława Reymonta w Lipiej Górze z dnia 27 sierpnia 2014 roku W sprawie: zmian w Statucie Szkoły Na podstawie art.50 ust.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016

Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Prezentacja Twórczości Artystycznej Dzieci i Młodzieży Miasta i Gminy Września TALENTY 2016 Serdecznie zapraszamy do udziału w imprezie, w zamyśle której jest spotkanie i integracja dziecięcych i młodzieżowych

Bardziej szczegółowo

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW

XXXVI VII PÓŁMARATON GOCHÓW. Biegowe Serce Pomorza. Impreza sportowa dofinansowana przez MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW Impreza sportowa dofinansowana przez XXXVI PÓŁMARATON GOCHÓW VII MISTRZOSTWA POLSKI LEŚNIKÓW W PÓŁMARATONIE NAJWIĘKSZA I NAJSTARSZA IMPREZA SPORTOWA W REGIONIE Biegowe Serce Pomorza sobota 4 czerwca 2016

Bardziej szczegółowo

Regulamin Poznaj Poznań Nocą

Regulamin Poznaj Poznań Nocą Regulamin Poznaj Poznań Nocą Organizator Stowarzyszenie Biegaj z Mapą Zespół Organizacyjny Kierownik zawodów - Łukasz Nowacki Sędzia Główny Tadeusz Rutkowski Obsługa sportident Dawid Stefański Forma zawodów

Bardziej szczegółowo

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta.

Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. Goniąc marzenia Tego dnia, tak bez przyczyny, postanowiłem trochę pobiegać. Pobiegłem do końca drogi, a kiedy tam dotarłem, pomyślałem, że pobiegnę na koniec miasta. A kiedy tam dotarłem, pomyślałem sobie,

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU

PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU PROGRAM WSPIERANIA ODDOLNYCH INICJATYW ARTYSTYCZNYCH, KULTURALNYCH I SPOŁECZNYCH WE WROCŁAWIU CEL PROGRAMU Włączenie aktywnych mieszkańców Wrocławia do współtworzenia programu Wrocław Europejska Stolica

Bardziej szczegółowo

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2009 / Czytanie dziecku alternatywą dla masowej kultury mediów. Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH

ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH ANALIZA ANKIET DIAGNOZUJĄCYCH PROBLEMY PRIORYTETOWE WYMAGAJĄCE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH Ankiety zostały przeprowadzone we wrześniu 2014 roku. W badaniach brało udział 108 uczniów, 60 rodziców, 9 nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA

KONKURS DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH EUROPEJSKA PLANSZÓWKA EUROPEJSKA PLANSZÓWKA maja, w dniu upamiętniającym podpisanie deklaracji Schumana, zapraszamy na WYJĄTKOWY PIKNIK w Parku Staromiejskim! W programie m.in: stoiska Komisji Europejskiej i Parlamentu Europejskiego,

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego

Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Sytuacje szczególne D 1.8 Organizacja uroczystoêci z okazji Dnia Matki z wykorzystaniem metody projektu uczniowskiego Danuta Pyrdo Pomys na ciekawe zaj cia Rodzaj zaj ç Zaj cia spo eczne Przedzia wiekowy

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. ZAPRASZA do uczestnictwa

Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie. ZAPRASZA do uczestnictwa Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Tarnowie ZAPRASZA do uczestnictwa Pod PATRONATEM PREZYDENTA MIASTA TARNOWA Bieg poświęcony pamięci zmarłej reprezentantki Polski w piłce siatkowej byłej uczennicy

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Biegu po Zdrowie

Regulamin IV Biegu po Zdrowie Regulamin IV Biegu po Zdrowie 1. Cel Celem IV Smochowickiego Biegu jest: 1.1 Popularyzacja i upowszechnianie biegania jako najprostszej formy rekreacji oraz zdrowego stylu życia. 1.2 Promocja Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja

PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja PORADNIK: Jak przyznaćstypendiumwprogramie Stypendia św. Mikołaja (dawny program stypendialny SOLIDARNI) wrzesień 2014 1 Niniejsza prezentacja w założeniu ma stanowićpomoc dla Państwa przy organizacji

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy

XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ. Patronat Honorowy MISTRZOSTWA POLSKI SZKÓŁ W PŁYWANIU RACIBÓRZ 21-22.03.2009r XX LECIE MISTRZOSTW POLSKI SZKÓŁ Patronat Honorowy Polski Komitet Olimpijski Polski Związek Pływacki Śląski Urząd Marszałkowski Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia

Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1. Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Jak wytresować swojego psa? Częs ć 1 Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz procesy uczenia Niezbędny sprzęt przy szkoleniu psa oraz proćesy uczenia Problemy wynikające z zachowań psów często nie są

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r.

Wnioskodawcy. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. Warszawa, dnia 15 czerwca 2011 r. My, niŝej podpisani radni składamy na ręce Przewodniczącego Rady Dzielnicy Białołęka wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady dzielnicy Białołęka. Jednocześnie wnioskujemy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY V Rundy Mistrzostw Strefy Polski Zachodniej w motocrossie Ostrów Wlkp., 7 czerwca 2015r. I. Organizator Ostrowski Klub Motocrossowy, 63-400 Ostrów Wlkp., ul. Strzelecka 38, tel.

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

33 200 PLN cena do uzgodnienia

33 200 PLN cena do uzgodnienia LELLEK GROUP Źródło: http://portal.lellek.pl/lel/komis/auto10960,skoda.pdf?grupa=1 Wygenerowano: Piątek, 1 lipca 2016, 20:32 Skoda Fabia 1.6 TDI 75KM Dealer Skoda Używany ROK2013 MOC75 KM PRZEBIEG115 217

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR

R E G U L A M I N Halowego Turnieju Piłki Nożnej Szkół podstawowych o puchar Dyrektora OSiR Szkół podstawowych - w halowym turnieju piłki nożnej mogą brać udział drużyny rocz. 2002 2003 - zespół składa się z pięciu zawodników w polu + bramkarz - zespół liczy 10 zawodników w całym turnieju dzielnicę,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIĘCBORK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA 2009 ROK Więcbork, dnia 30 kwietnia 2010r.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie

Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania. Prawidłowe ustawienie Ustawienie wózka w pojeździe komunikacji miejskiej - badania Przodem do kierunku jazdy? Bokiem? Tyłem? Jak ustawić wózek, aby w razie awaryjnego hamowania dziecko było jak najbardziej bezpieczne? Na te

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji!

XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! XIII FORUM MŁODEJ LOGISTYKI: zaskakujące zwroty akcji! Minął pierwszy dzień konferencji pt.: Forum Młodej Logistyki i Logistyczne Targi Pracy. 13 edycja wydarzenia organizowanego przez studentów Koła Logistyki

Bardziej szczegółowo

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku W tym roku, 28 lutego, odbył się na kłobuckiej ziemi - po raz drugi - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym. Tegoroczna impreza przyciągnęła

Bardziej szczegółowo

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN

3. Bieg Sosnowiecki REGULAMIN REGULAMIN I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki na jakich prowadzony jest 3. Bieg Sosnowiecki (zwany dalej: Biegiem). 2. Celem Biegu jest popularyzacja aktywności związanych ze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 52 4681 Poz. 421 421 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 19 marca 2009 r. w sprawie sta u adaptacyjnego i testu umiej tnoêci w toku post powania o uznanie kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka

Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Za àcznik 1. Uk adanka Prawa dziecka Artyku 12. Prawo do wyra ania swoich poglàdów Artyku 13. Swoboda wypowiedzi i informacji Artyku 16. PrywatnoÊç, honor, reputacja Artyku 17. Dost p do informacji i mediów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH

OGŁOSZENIE. Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA. Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH OGŁOSZENIE Z.Z.R.G. przy KGHM O/Z.G. RUDNA Zaprasza na WĘDKARSKIE GRUNTOWE ZAWODY RATOWNIKÓW GÓRNICZYCH Zawody organizowane są, jako dwudniowe w terminie 18-19 CZERWIEC 2016 na łowisku specjalnym. Forma

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA

WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA WYMAGANIA NA STOPNIE INSTRUKTORSKIE 1. PRZEWODNIK - PRZEWODNICZKA Poznaje siebie i motywy swojego postępowania. Jest wzorem dla harcerzy. Ma uzdolnienia przywódcze. We współdziałaniu z dziećmi i młodzieżą

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN

VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN VII Turniej Pi³ki Halowej o Puchar Prezesa Stowarzyszenia PETRUS i ORKAN Autor: Administrator 27.11.2013. Gmina Po wiêtne 23 listopada 2013 r. w hali Zespo³u Szkó³ Mechanicznych w apach odby³ siê VII Turniej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU. Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs Masz bilet na MŚ, pojedź z nami do Budapesztu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R.

REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. REGULAMIN TURNIEJU SPORTOWEJ GRY KARCIANEJ KANASTA W RAMACH I OGÓLNOPOLSKIEGO FESTIWALU GIER UMYSŁOWYCH 55+ GORZÓW WLKP. 2013 R. Termin: 13 kwietnia 2013 r. godz. 10:45 15:45 Miejsce: WiMBP im. Zbigniewa

Bardziej szczegółowo