REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH. 1 Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH. 1 Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ZDROWOTNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa przy ul. Postępu 21C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł na rzecz Osób Uprawnionych (w znaczeniu zdefiniowanym poniżej). 2 Definicje Aneks do Umowy - aneks do umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus podpisany w ramach Promocji POZ dla osób fizycznych, Promocji POZ dla przedsiębiorców Deklaracja - Deklaracja przystąpienia do programu zdrowotnego stanowiąca załącznik nr 1 do Regulaminu; Klient osoba fizyczna będąca abonentem, która zawarła Aneks do Umowy i Umowę o świadczenia zdrowotne; Miesięczna Opłata Ryczałtowa opłata określona w 6 ust. 1 Regulaminu; Osoba Uprawniona - osobami uprawnionymi do otrzymywania świadczeń mogą być wyłącznie Klient lub osoba, która otrzymała od Klienta kod uprawniający do zawarcia Umowy o świadczenia zdrowotne, a spełniający warunki określone w niniejszym Regulaminie, która skończyła 18 rok życia i nie ukończyła 65 roku życia; Polkomtel - Polkomtel S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 3, Warszawa , wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS20908; NIP ; REGON ; wysokość kapitału zakładowego wynosi PLN; Promocja POZ dla osób fizycznych, Promocja POZ dla przedsiębiorców warunki promocji w ramach której Klient zawarł z Polkomtel Aneks do umowy. Regulamin niniejszy regulamin świadczenia usług zdrowotnych; STBU - STBU Direct Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie, adres: Sopot, ul. Rzemieślnicza 33 wpisaną pod numerem KRS do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku Północ, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, której nadano numer NIP oraz Regon , o kapitale zakładowy w wysokości 50000,00 złotych; Pełnomocnictwo pełnomocnictwo udzielone STBU przez LUX Med; Umowa o świadczenia zdrowotne umowa zawarta pomiędzy LUX MED, reprezentowanym przez STBU, a Osobą Uprawnioną; Świadczeniodawca lub LUX MED spółka LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Warszawa przy ul. Racławickiej 132B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS , NIP , REGON , wysokość kapitału zakładowego: ,00 zł. 1

2 3 Oświadczenia Świadczeniodawca oświadcza, że: 1) Prywatne Centrum Medyczne PROMEDIS zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego we Wrocławiu, numer księgi rejestrowej: ) Prywatne Centrum Medyczne PROMEDIS zostało wpisane do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Krakowie, numer księgi rejestrowej: ) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatne Centrum Medyczne PROMEDIS został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie, numer księgi rejestrowej: ) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Prywatne Centrum Medyczne PROMEDIS został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańsku, numer księgi rejestrowej: ) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYCYNA RODZINNA został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Małopolskiego Centrum Zdrowia Publicznego w, numer księgi rejestrowej: ) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Pomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Gdańskunumer księgi rejestrowej: ) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYCYNA RODZINNA został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Łódzkiego Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi, numer księgi rejestrowej: ) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej BOGUCICKA został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Śląskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Katowicachnumer księgi rejestrowej: ) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Poradnia Medycyny Rodzinnej został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Zachodniopomorskiego Centrum Zdrowia Publicznego w Szczecinie, numer księgi rejestrowej: ) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDYCYNA RODZINNA został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie, numer księgi rejestrowej: ) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Bonder Medica został wpisany do rejestru zakładów opieki zdrowotnej Mazowieckiego Centrum Zdrowia Publicznego w Warszawie, numer księgi rejestrowej: Wykonywanie świadczeń zdrowotnych 1. Świadczeniodawca zobowiązuje się do wykonywania świadczeń zdrowotnych wskazanych w Korzystanie ze świadczeń zdrowotnych odbywa się na podstawie wpisu w systemie informatycznym LUX MED po okazaniu dowodu osobistego przez Osobą Uprawnioną. 3. Rozpoczęcie wykonywania świadczeń zdrowotnych następuje z pierwszym dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym spełnił się ostatni z następujących poniżej wymienionych warunków: a) Prawidłowe Wypełnienie Deklaracji przystąpienia do opieki medycznej i zaakceptowanie jej warunków oraz niniejszego Regulaminu na stronie b) Przekazanie niezbędnych danych Osoby Uprawnionej, c) Zapłata pierwszej Miesięcznej Opłaty Ryczałtowej. z zastrzeżeniem, iż w przypadku zapłaty pierwszej Miesięcznej Opłaty Ryczałtowej w terminie od 21 dnia miesiąca kalendarzowego do ostatniego dnia miesiące kalendarzowego 2

3 rozpoczęcie wykonywania świadczeń zdrowotnych nastąpi nie wcześniej niż od pierwszego dnia drugiego miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym uiszczono pierwszą Miesięczną Opłatę Ryczałtową, o ile zostały spełnione pozostałe warunki (np. za świadczenia zdrowotne od 1 sierpnia opłata powinna być dokonana do 20 lipca; jeżeli opłata zostanie uiszczona 21 lipca, świadczenia zdrowotne będą wykonywane nie wcześniej niż od 1 września). 4. Umowę o świadczenia zdrowotne uznaje się za zawartą w dacie przekazania LUX MED przez STBU pierwszej Miesięcznej Opłaty Ryczałtowej, co następuje zawsze z pierwszym dniem miesiąca kalendarzowego następującego po spełnieniu łącznie warunków określonych w ust PLUSMED Na podstawie Umowy o świadczenie zdrowotne zawartej pomiędzy LUX MED a Osobą Uprawnioną Świadczeniodawca będzie wykonywał następujące usługi/świadczenia zdrowotne wchodzące w zakres stałej opieki ambulatoryjnej: Kompleksowe konsultacje specjalistyczne - W ramach abonamentu PLUSMED Osoba Uprawniona ma nielimitowany dostęp do konsultacji lekarzy specjalistów, wymienionych poniżej, w sytuacjach chorobowych, leczenia chorób przewlekłych, pomocy w nagłych zachorowaniach, zaostrzenia chorób przewlekłych. Konsultacje specjalistyczne obejmują: wywiad, poradę specjalisty wraz z czynnościami podstawowymi niezbędnymi do postawienia diagnozy, podjęcia właściwej decyzji terapeutycznej oraz monitorowania leczenia. Świadczeniodawca gwarantuje Osobom Uprawnionym dostęp do lekarzy niżej wymienionych specjalności bez skierowania: lekarza chorób wewnętrznych lekarza medycyny rodzinnej ginekologiczne dermatologiczne okulistyczne otolaryngologiczne neurologiczne chirurgii ogólnej ortopedii i traumatologii chorób płuc Wynagrodzenie za konsultacje u lekarzy pozostałych specjalności nie są objęte Miesięczną Opłatą Ryczałtową. Konsultacyjne Zabiegi Ambulatoryjne. Usługi w formie zabiegów, które mogą być wykonywane przez lekarza lub pielęgniarkę podczas właściwej dla zabiegu konsultacji lekarskiej lub po konsultacji lekarskiej w warunkach ambulatoryjnych. Zakres konsultacyjnych zabiegów ambulatoryjnych uzależniony jest od zakresu konsultacji specjalistycznych, do których Osoba Uprawniona jest uprawniony w ramach abonamentu. Konsultacyjne zabiegi ambulatoryjne obejmują zabiegi ambulatoryjne ogólne: podanie leku pobranie krwi pomiar ciśnienia tętniczego pomiar wzrostu i wagi ciała pobranie cytologii 3

4 pobranie wymazu chirurgiczne zaopatrzenie rany opatrunek zdjęcie szwów Kompleksowe badania diagnostyczne. W zakres kompleksowych badań diagnostycznych wchodzą niżej wymienione badania diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej. Liczba wykonywanych badań diagnostycznych nie jest limitowana. Badania diagnostyczne wykonywane są na podstawie skierowań wystawionych przez lekarza Świadczeniodawcy. Diagnostyka laboratoryjna badania hematologiczne: morfologia krwi, OB., retikulocyty, czas częściowej tromboplastyny (K-K) badania biochemiczne krwi: glukoza, cholesterol całkowity, ASPAT, ALAT, kreatynina, PSA, amylaza, białko C-reaktywne (CRP), cholesterol HDL, cholesterol LDL, trójglicerydy badania moczu: badanie ogólne moczu plus osad, białko w moczu badania kału: badanie kału ogólne, krew utajona Diagnostyka obrazowa: badania elektrokardiograficzne: EKG spoczynkowe badania rentgenowskie: RTG klatki piersiowej A-P bez barytu, RTG jamy brzusznej W przypadku badań RTG Osoba Uprawniona otrzymuje: opis badania oraz wynik badania na nośniku ustalonym dla danej placówki medycznej. badania ultrasonograficzne: USG jamy brzusznej, USG miednicy małej Przegląd stomatologiczny Przegląd stomatologiczny dostępny raz w roku w placówkach dysponujących poradnią stomatologiczną. UWAGA: Zakres abonamentu nie obejmuje badań ultrasonograficznych wykonywanych w technologii 3D/4D Świadczenia Zdrowotne wskazane w 5 świadczone będą w ogólnodostępnych przychodniach PROMEDIS oraz Medycyna Rodzinna w godzinach ich pracy. Aktualny wykaz przychodni znajduje się na stronie 6 Miesięczna Opłata Ryczałtowa 1. Miesięczna Opłata Ryczałtowa za świadczenia zdrowotne określone w 5 Regulaminu wynosić będzie 40 zł (słownie: czterdzieści złotych) i winna być uiszczana do 20 dnia każdego miesiąca kalendarzowego. Niezależnie od innych przypadków wskazanych w Regulaminie, Miesięczna Opłata Ryczałtowa nie obejmuje: zabiegów chirurgicznych (w tym także laserowych), rehabilitacji, biostymulacji laserowej, znieczuleń ogólnych oraz opłat za leki, środki kontrastowe, preparaty do prób alergicznych i odczulania, szczepień, kosztów opasek z lekkiego gipsu, fototerapii, stomatologii, transportu chorych, wizyt domowych, leczenia bezpłodności. 2. Szczegółowe zasady zawarcia Umowy o świadczenia zdrowotne zostały określone w załączniku nr 2 do Regulaminu. 3. Za dzień wpłaty uznaje się datę wpłynięcia całej kwoty należnej Miesięcznej Opłaty Ryczałtowej na indywidualny rachunek bankowy podany w Deklaracji. W przypadku zapłaty 4

5 części lub całości Miesięcznej Opłaty Ryczałtowej po terminie wymagalności, wpłacone kwoty zostaną zaliczone na poczet długu najdawniej wymagalnego. 4. W przypadku braku wpłat w terminie wymagalności wskazanym w 4 ust. 3 automatycznie zostaje wstrzymane przez LUX MED wykonywanie świadczeń zdrowotnych na rzecz Osoby Uprawnionej. W przypadku uiszczenia zaległej Miesięcznej Opłaty Ryczałtowej w terminie trzech miesięcy licząc od 22 dnia miesiąca kalendarzowego, w którym dana Miesięczna Opłata Ryczałtowa stała się wymagalna, LUX MED wznowi wykonywanie świadczeń zdrowotnych począwszy od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po miesiącu kalendarzowym, w którym zaległa Miesięczna Opłata Ryczałtowa została uiszczona, o ile inne wymagalne Miesięczne Opłaty Ryczałtowe zostały zapłacone. 5. Osoba Uprawniona obowiązuje się do informowania STBU o wszelkich zmianach danych osobowych podanych w związku z wykonywaniem Umowy o świadczenia zdrowotne oraz o zmianach adresu do doręczeń oraz do uaktualnienia Deklaracji z uwzględnieniem zmienionych danych. Skutki niedopełnienia tego zobowiązania obciążają Osobę Uprawnioną. 6. Świadczeniodawca ma prawo do podwyższenia Miesięcznej Opłaty Ryczałtowej nie częściej niż raz w roku. O takiej zmianie Świadczeniodawca zawiadomienia Osobę Uprawnioną z trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Osoba Uprawniona, która nie zgadza się na zmianę Miesięcznej Opłaty Ryczałtowej winna w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia złożyć stosowne oświadczenie za pośrednictwem STBU. Zmiana wysokości opłat nie może nastąpić wcześniej niż od 13 (trzynastego) miesiącaobowiązywania umowy z Klientem 7. Zmiana wysokości Miesięcznej Opłaty Ryczałtowej dokonana na podstawie ust. 6 nie stanowi zmiany Regulaminu ani zmiany Umowy o świadczenia zdrowotne. 8. Z zastrzeżeniem ust. 6, zmiana Regulaminu dokonana przez Świadczeniodawcę jest wiążąca dla Osoby Uprawnionej, jeżeli zmieniony Regulamin został doręczony Osobie Uprawnionej, a Osoba ta nie wypowiedziała Umowy o świadczenia zdrowotne w najbliższym terminie wypowiedzenia. 7 Odpowiedzialność 1. LUX MED nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy o świadczenia zdrowotne w razie nieotrzymania od Osoby Uprawnionej informacji potrzebnych do wykonania świadczeń zdrowotnych, zatajenia takich informacji, a także w przypadku, gdy podane informacje okażą się nieprawdziwe. 2. Polkomtel nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez LUX MED Umowy o świadczenie zdrowotne. 8 Czas Trwania Umowy 1. Umowa o świadczenie zdrowotne zostaje zawarta na okres 12 miesięcy. 2. Z zastrzeżeniem ust. 5 Umowa o świadczenia zdrowotne może zostać rozwiązana za jednomiesięcznym wypowiedzeniem, ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 3. Umowa o świadczenie zdrowotne zostaje przedłużona automatycznie na aktualnie obowiązujących warunkach na kolejne 12 miesięcy, jeśli żadna ze stron nie złoży, w terminie 1 miesiąca przed upływem okresu na jaki Umowa o świadczenie zdrowotne została zawarta, pisemnego oświadczenia o braku woli zawarcia Umowy o świadczenia zdrowotne na okres kolejnych 12 miesięcy. 4. W celu uniknięcia wątpliwości, strony potwierdzają, iż Osoba Uprawniona zobowiązana będzie do uiszczenia Miesięcznej Opłaty Ryczałtowej również za okres wypowiedzenia umowy. 5. Umowa o świadczenia zdrowotne może zostać rozwiązana przez Świadczeniodawcę ze skutkiem natychmiastowym w razie: 5

6 a) rażącego naruszenia przez Osobę Uprawnioną postanowień Umowy o świadczenia zdrowotne, b) w przypadku doręczenia Świadczeniodawcy oświadczenia Osoby Uprawnionej o braku jego zgody na dokonanie zmiany Miesięcznej Opłaty Ryczałtowej, o której mowa w 6 ust. 6, c) niedokonania przez Osobę Uprawnioną zapłaty Miesięcznej Opłaty Ryczałtowej określonej w 6 za okres 3 (trzech) miesięcy. 4. Niedokonanie przez Osobę Uprawnioną zapłaty Miesięcznej Opłaty Ryczałtowej określonej w 6 za okres 3 (trzech) miesięcy i rozwiązania przez Świadczeniodawcę na tej podstawie Umowy o świadczenia zdrowotne wyklucza możliwość ponownego zawarcia Umowy o świadczenia zdrowotne. 5. W terminie 10 dni od daty zawarcia Umowy o świadczenia zdrowotne pomiędzy Osobą Uprawnioną a LUX MED, Osoba Uprawniona będzie uprawniona do odstąpienia od tej Umowy. Oświadczenie Osoby Uprawnionej o odstąpieniu od Umowy o świadczenia zdrowotne powinno zostać złożone za pośrednictwem STBU. 9 Postanowienia Końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 o zakładach opieki zdrowotnej (Dz.U. Nr 91, poz z późniejszymi zmianami) oraz przepisy wykonawcze. 2. Spory powstałe przy wykonywaniu Umowy o świadczenie zdrowotne będą rozstrzygane zgodnie z właściwością sądów powszechnych. 6

7 Załącznik nr 2 do Regulaminu Świadczenia Usług Medycznych Abonament Plusmed. Szczegółowe zasady zawarcia Umowy o świadczenie usług medycznych. 1. Organizatorem Oferty Abonament PlusMed (,,Oferta ) jest LUX MED Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21 C, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , o kapitale zakładowy zł, NIP , REGON ( LUX MED. ) 2. Promocja trwa od 04 maja 2010 do odwołania. 3. Do Promocji mogą przystąpid osoby które skooczyły 18 rok życia i nie ukooczyły 65 roku życia, które w okresie Promocji podpiszą z Polkomtelem Aneks do Umowy w ramach Promocji POZ dla osób fizycznych, Promocji POZ dla przedsiębiorców lub Promocji POZ dla użytkowników MixPlus 4. Klienci, którzy spełnią warunek opisany w punkcie 3, pomiędzy 12 a 90 dniem od podpisania Aneksu do umowy, będą mogli pobrad na swój aparat telefoniczny wiadomośd SMS z jednorazowym kodem uprawniającym do skorzystania z Oferty. 5. Aby pobrad jednorazowy kod należy wysład SMS o treści: PROMEDIS na numer 2604 (koszt SMS wg. abonamentu). 6. Pobrany kod można wykorzystad w ciągu 1 (jednego) miesiąca od dnia jego otrzymania, składając na stronie Deklarację przystąpienia do programu zdrowotnego. Warunkiem zatwierdzenia deklaracji jest prawidłowe wypełnienie wszystkich wymaganych w niej pól oraz zaakceptowanie Regulaminu Świadczenia Usług Medycznych Abonament PlusMed. 7. Warunkiem koniecznym do objęcia Klienta ubezpieczeniem jest opłacenie przez Klienta miesięcznej składni z tytułu świadczenia usług medycznych. 8. W przypadku wykasowania SMSa z jednorazowym kodem promocyjnym, Klient w terminie określonym w punkcie 4 może pobrad go ponownie wysyłając na numer 2604 SMS o treści: PROMEDIS (koszt SMS wg. abonamentu) 9. Klient korzystając z Oferty, wyraża zgodę na niniejsze Zasady. 7

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH

NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH NOWY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MEDYCZNYCH 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze świadczeń zdrowotnych (w znaczeniu zdefiniowanym w 5 poniżej) świadczonych przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego dla Klientów MAK Investments S.A.

Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego dla Klientów MAK Investments S.A. Szczególne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego dla Klientów MAK Investments S.A. SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 II. DEFINICJE... 2 III. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 3 IV. PRZYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego Pakiet Medyczny Plus na rzecz Klientów Orange Polska S.A. Abonentów usług telekomunikacyjnych w Mobilnej Sieci Orange (Sieci komórkowej Orange) 1 POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: DK-2710-1/2012 Warszawa, 2012-01-16 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2010 r.

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01)

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Inwestycyjnego Program Inwestycyjny Złote Jutro dla Klientów Banku Pocztowego SA kod: BP/UFK/WU-01/2012 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE POSTANOWIENIA WPROWADZAJĄCE 1 Niniejsze Warunki

Bardziej szczegółowo

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI

RAMOWA UMOWA POŻYCZKI RAMOWA UMOWA POŻYCZKI zawarta pomiędzy: 1. Creamfinance Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-707), ul. Puławska 111B, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców pod numerem KRS 0000453034, prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA

Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Warunki Grupowego Ubezpieczenia Zdrowotnego PAKIET ZDROWIA (kod: GNBPZ_2012_v.03) dla Klientów Getin Noble Banku SA Strona 1 z 12 Spis treści 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 2. DEFINICJE... 2 3. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego:

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia pracodawcy medycyna pracy (indeks MP 01)

Ogólne warunki ubezpieczenia pracodawcy medycyna pracy (indeks MP 01) Ubezpieczenia finansowe Ogólne warunki ubezpieczenia pracodawcy medycyna pracy (indeks MP 01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1 Postanowienia ogólne.....................................................................................

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usługi Wszystko

REGULAMIN Usługi Wszystko REGULAMIN Usługi Wszystko Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia Usługi Wszystko przez icomarch24 Spółkę Akcyjną z siedzibą w Krakowie przy Aleja Jana

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ

Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ Załącznik nr 1 do szczegółowych warunków konkursu ofert, Nr sprawy KO-13/14/MJ SZCZEGÓŁOWY ZAKRES ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE DIAGNOSTYKI OBRAZOWEJ TJ.: TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ I REZONANSU MAGNETYCZNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

Program medyczny ZDROWE DZIECKO

Program medyczny ZDROWE DZIECKO Program medyczny ZDROWE DZIECKO Zasady przystąpienia do programu medycznego Grupa LUX MED w oparciu o długoletnie doświadczenie opracowała z myślą o najmłodszych program medyczny "ZDROWE DZIECKO" obejmujący

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

Ramowa Umowa Pożyczki

Ramowa Umowa Pożyczki Ramowa Umowa Pożyczki 1. DEFINICJE 1. Użyte w Ramowej Umowie Pożyczki określenia oznaczają: 1.1. Dzień Spłaty wynikający z Umowy Pożyczki dzień, w którym Pożyczkobiorca zobowiązany jest wpłacić na rachunek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU REGULAMIN POŻYCZKI GOTÓWKOWEJ KASOMAT.PL Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU Niniejszy Regulamin Pożyczki Gotówkowej Kasomat.PL S.A. we Wrocławiu określa warunki i zasady udzielania pożyczek gotówkowych osobom fizycznym

Bardziej szczegółowo

Adres korespondencyjny:

Adres korespondencyjny: UMOWA ABONENCKA zawarta w dnia...... w Pile pomiędzy: ASTA-NET S.A. z siedzibą w Pile przy ul.podgórna10, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Warszawa dn. 2013-03-26

Warszawa dn. 2013-03-26 Warszawa dn. 2013-03-26 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym świadczenia usług medycznych w zakresie medycyny pracy i dodatkowych świadczeń

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S

Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Ogólne warunki dodatkowego grupowego ubezpieczenia zdrowotnego Opieka Medyczna S Kod warunków: UZGP33 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01/04/2014 r. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ

oraz Panią zamieszkałą w miejscowości.. legitymującą się dowodem osobistym.., PESEL., zwaną dalej Klientem. UMOWA KARTY KREDYTOWEJ Poniższa umowa zawarta została w dniu pomiędzy: Toyota Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Postępu 18b, 02-676 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń SA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego Medica Polska Ubezpieczenia Zdrowotne Towarzystwo Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6.

5. Informacja o udostępnieniu Kredytu przekazywana jest Kredytobiorcy w formie wiadomości e-mail lub wiadomości SMS. 6. Wzór umowy stosowany w przypadku zawarcia umowy kredytu w formie elektronicznej, w trybie z wykorzystaniem przelewu z innego banku. * dot. mbanku dawnego MultiBanku ** dot. mbanku UMOWA KREDYTU GOTÓWKOWEGO

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom (dalej: Promocja lub Bonus

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne

Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom. I. Postanowienia ogólne Obowiązuje od 01 lipca 2015 r. Regulamin Promocji Bonus Plus w programie smartdom I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb przeprowadzenia Promocji Bonus Plus w programie smartdom

Bardziej szczegółowo