MZO.DBA JM. Protokół nr 9/2012

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MZO.DBA.1715.19.2012.JM. Protokół nr 9/2012"

Transkrypt

1 MZO.DBA JM Protokół nr 9/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zasadniczej Szkole Zawodowej Fryzjerstwa i Kosmetyki (obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci) oraz w Niepublicznej Szkole Policealnej Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych w Tychach prowadzonych przez pana Romana Drozda I. DANE O KONTROLI Kontrolę przeprowadzono w okresie od r. do r. na podstawie upoważnienia nr 29/ r., nr 58/ r. oraz nr 59/ r. Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach (załączniki do protokołu nr 1-3). Upoważnienie do kontroli doręczono panu Romanowi Drozd w sekretariacie, przy ul. Arkadowej 2 w Tychach. 1. Podstawa prawna kontroli: Art. 90 ust.3e i 3f ustawy r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.); 5 ust. 1 uchwały Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego r. nr 328, poz z późn. zm.); 2. Zakres kontroli: Kontrola została przeprowadzona w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Fryzjerstwa i Kosmetyki (obecnie Zasadniczej Szkoły Zawodowej da Vinci) oraz Niepublicznej Szkoły Policealnej Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych w Tychach, objętych dotacją z budżetu miasta Tychy oraz w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej w/w szkołom w 2011 r. Okres objęty kontrolą: r r. 3. Osoby kontrolujące: - kierownik Działu Budżetu i Analiz Anna Kozak, - inspektor Maria Juraszek, - starszy inspektor Wanda Grabowska, - inspektor Aleksandra Pisarzowska 4. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie szkół w Tychach. Pismem nr MZO.DBA r. oraz pismem nr MZO.DBA r. zawiadomiono pana Romana Drozda o zakresie kontroli. Zwrócono się również na podstawie art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.) (załącznik nr 4 i 5) o udostępnienie w czasie kontroli w siedzibie kontrolowanych szkół, dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz dokumentów finansowych potwierdzających wykorzystanie przekazanej. 1

2 II. DANE KONTROLOWANYCH SZKÓŁ: 1. Szkoły objęte kontrolą: a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerstwa i Kosmetyki (obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci); b) Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych. 2. Organ prowadzący szkoły w rozumieniu art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty: Pan Roman Drozd zam Tychy ul. Gen. J. Bema 9/21 3. Funkcję dyrektora w/w szkół w 2011 r. pełnił pan Roman Drozd. 4. Inne dane: Kontrolowane szkoły niepubliczne, posiadają uprawnienia szkół publicznych, zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Tychy: - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerstwa i Kosmetyki zwana dalej ZSZ (obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci) trzyletnia szkoła dla młodzieży o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcąca w systemie dziennym (zaświadczenie nr 35/ r.); - Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych (zwana dalej NSP) - dwuletnia szkoła dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcąca w systemie zaocznym (zaświadczenie nr 5/ r.). Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. III. PODSTAWA PRAWNA ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO KONTROLI: Ustawa r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.); Ustawa r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2009 r., Nr 116, poz. 977); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu r., w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz.562 z późn. zm.); Uchwała Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego r. nr 328, poz z późn. zm.); 2

3 Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/765/ r. w sprawie przekazywania i ich rozliczania. IV. DOKUMENTACJA OBJĘTA KONTROLĄ: księgi uczniów; dzienniki lekcyjne; uchwały rady pedagogicznej; arkusze ocen; statuty; dokumenty złożone przez słuchaczy w okresie kształcenia; dokumentacja finansowa dotycząca wykorzystania m.in. umowy, faktury, rachunki, wyciągi bankowe. V. USTALENIA KONTROLI: Przeprowadzona kontrola miała na celu sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów ujętych w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów, składanych w 2011 r. w oparciu o 3 uchwały nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 sierpnia 2009 r., Nr 154, poz z późn. zm.) tj. informacji, przedkładanych przez dotowaną placówkę w siedzibie MZO w Tychach do dnia 13-go każdego miesiąca, będących podstawą obliczania miesięcznych kwot oraz sprawdzenie prawidłowości wykorzystania zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kontrolujący objęli kontrolą dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w/w szkół oraz dokumenty finansowe dotyczące wykorzystania w 2011 roku. Zgodnie z 3 ust.7 wyżej wspomnianej Uchwały Rady Miasta Tychy dotacje w 2011 roku dla dotowanych szkół zostały przekazane zgodnie z poniższym zestawieniem: ZSZ Miesiąc Ilość słuchaczy Stawka w miesiącu Kwota przekazanych szkole w miesiącu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem

4 NSP Miesiąc Ilość słuchaczy Stawka w miesiącu Kwota przekazanych szkole w miesiącu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem Razem dla w/w szkół, na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie uczniów przedłożonych przez organ prowadzący szkoły, z budżetu miasta Tychy w 2011 r. przekazano dotację w wysokości zł. Miesięczna informacja o rzeczywistej liczbie uczniów, stanowiąca podstawę naliczania w poszczególnych miesiącach powinna zawierać faktyczną liczbę uczniów i powinna być ustalana w oparciu o dokumentację przebiegu nauczania prowadzoną przez szkołę. Szkoły dotowane z budżetu miasta Tychy, posiadające uprawnienia szkół publicznych, zostały zobowiązane, zgodnie z obowiązującymi przepisami do prowadzenia dokumentacji, przewidzianej dla szkół publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji kontrolowane szkoły powinny prowadzić: księgę uczniów, dziennik lekcyjny dla każdego oddziału, arkusz ocen ucznia, księgi arkuszy ocen. Dokumentację przebiegu nauczania ( 16 ww. rozporządzenia) stanowią także uchwały rady pedagogicznej dotyczące m.in. klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły. 1. Ustalenia w zakresie udzielonych. W trakcie kontroli dokumentacji nauczania NSP podobnie jak w 2010 r. w kontrolowanym 2011 r. stwierdzono: Nieprzestrzeganie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.): a)w przypadku kilku semestrów stwierdzono brak informacji w uchwałach rady pedagogicznej o klasyfikacji słuchaczy 11 ust. 1 ww. rozporządzenia; b)przypadki słuchaczy uczęszczających na semestr programowo wyższy, mimo skreślenia ich w semestrze poprzednim; 4

5 c) dopuszczanie do egzaminów semestralnych osób skreślonych z listy słuchaczy; d)przyjmowanie słuchaczy na semestr programowo wyższy bez zaliczenia semestrów programowo niższych; Nieprzestrzeganie Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.): Księga Protokołów Rady Pedagogicznej - w większości protokołów brak: a) liczby, nazwisk i imion słuchaczy przyjętych w trakcie trwania semestru; b) liczby, nazwisk i imion słuchaczy skreślonych z listy słuchaczy w trakcie trwania semestru; c) informacji o stanie liczbowym słuchaczy na dzień klasyfikacji; d) liczby, nazwisk i imion słuchaczy promowanych na semestr programowo wyższy; e) liczby, nazwisk i imion słuchaczy niepromowanych na semestr wyższy; f) wyników egzaminów poprawkowych z niezaliczonych zajęć edukacyjnych (liczby, nazwiska i imiona słuchaczy, którzy zdali egzaminy bądź nie zdali egzaminów poprawkowych). Księga Protokołów Rady Pedagogicznej numerowana jest od strony 1 7 (numer 7 strony poprawiony długem), po stronie 7 rozpoczynają się strony od 4 do 29. Księga Słuchaczy tom II (założona 16 marca 2006 r. od numeru 1164 do 2365); a) brak właściwej kolejności numerowania stron; b) wpisywanie po kilka razy tych samych słuchaczy do Księgi Słuchaczy; c) daty skreśleń niektórych słuchaczy różnią się od dat wpisanych w dziennikach lekcyjnych; d) nazwiska osób wpisanych do danej klasy w Księdze Słuchaczy nie zawsze figurują we właściwych dziennikach lekcyjnych (są wpisani do innych klas); e)nieprzestrzeganie zapisów 22 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie prostowania błędu i oczywistej omyłki: liczne skreślenia, rażące poprawki długem w formie pogrubień, poprawki długem uniemożliwiające odczytanie poprzedniego zapisu, całkowite zacieranie poprzednich zapisów korektorem. Dzienniki lekcyjne - stwierdzono: a) w większości przypadków niezgodność stanu liczbowego słuchaczy ze strony 6 i 42 dzienników z liczbą słuchaczy zapisanych w dzienniku lekcyjnym; b) rozbieżności między liczbą zapisanych słuchaczy a liczbą słuchaczy podaną w zestawieniach w celu obliczenia frekwencji; c) przypadki dat skreśleń słuchaczy w dziennikach różniące się od tych zapisanych w Księdze Słuchaczy; Dokumentacja egzaminów poprawkowych: a) w NSP brak jakiejkolwiek dokumentacji w zakresie egzaminów poprawkowych; b) protokoły egzaminów poprawkowych dwóch słuchaczy klasy II (fryzjer) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Fryzjerstwa i Kosmetyki przedłożono dopiero po tygodniu kontroli. 5

6 Inne spostrzeżenia: a) brak dokumentacji potwierdzającej zasadność przyjmowania słuchaczy na semestry wyższe (np. podania, świadectwa promocyjne); b) przypadki nierzetelnych, nielogicznych i sprzecznych ze sobą zapisów ścieżek edukacyjnych słuchaczy; c) rozbieżne zapisy daty i semestru słuchaczy daty zapisów słuchaczy na różne semestry niezgodne z datą i semestrem, na który zostali przyjęci; d) brak dokumentów składanych przez słuchaczy w okresie kształcenia. W zakresie zgodności ze stanem faktycznym, liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów w 2011 r. stwierdzono: NSP: Pobranie w nadmiernej wysokości w kwocie zł (91 x 213 zł) poprzez wykazanie w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2010 r. według załącznika nr 6 do protokołu: a) za m-ce od stycznia do grudnia 6 osób, które zostały ujęte na liście słuchaczy pomimo wcześniejszego opuszczenia szkoły z powodu jej ukończenia lub rezygnacji w kwocie zł; b) za m- ce od października do grudnia słuchaczki, która wg księgi słuchaczy została wpisana pomyłkowo jednak została umieszczona na liście słuchaczy tej szkoły w kwocie 639 zł; c) 2 słuchaczy w okresie od września do grudnia pomimo adnotacji w dzienniku lekcyjnym o ich wcześniejszym skreśleniu w kwocie zł: d) za m-ce od stycznia do sierpnia słuchaczki, która wg adnotacji w księdze uczniów przebywała w tym czasie na urlopie zdrowotnym w kwocie zł; Pobranie w nadmiernej wysokości w kwocie zł (84 x 213 zł) poprzez wykazanie w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2010 r. według załącznika nr 7 do protokołu: a) w okresie od stycznia do grudnia 4 osób, których nie stwierdzono w ewidencji dokumentacji przebiegu nauczania szkoły kwocie zł; b) w okresie od kwietnia do grudnia 4 osób, których nie stwierdzono w ewidencji dokumentacji przebiegu nauczania szkoły w kwocie zł. Pobranie w nadmiernej wysokości w kwocie zł (67 x 213 zł) poprzez wykazanie w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2011 r. według załącznika nr 8 do protokołu osób, które w tym okresie nie były słuchaczami szkoły, przy czym występowały w księdze słuchaczy w poprzednich latach ( w 2009 lub 2010 r.) a) od września do grudnia 7 osób w kwocie zł; 6

7 b) od kwietnia do grudnia 3 osób w kwocie zł; c) od stycznia do grudnia 1 osobę w kwocie zł. Pobranie w nadmiernej wysokości w kwocie zł (420 x 213 zł) poprzez wykazanie w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2011 r. według załącznika nr 9 do protokołu w okresie od marca do grudnia 42 słuchaczy, co do których na podstawie udostępnionej dokumentacji przebiegu nauczania stwierdzono brak promocji na III semestr administracji. ZSZ Pobranie w nadmiernej wysokości w kwocie zł (12 x 506 zł) poprzez wykazanie w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów ZSZ w 2011 r. według załącznika nr 10 do protokołu za m-ce od stycznia do grudnia słuchaczki, która nie otrzymała promocji na następny semestr w czerwcu 2010 r. i została skreślona z księgi słuchaczy w dniu r. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w 2011 r. z budżetu miasta Tychy na prowadzenie szkół, udzielona na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie uczniów sporządzonych przez pana Romana Drozda przedstawia się następująco: NSP: wg zał. nr ,00 zł wg zał. nr ,00 zł wg zał. nr ,00 zł wg zał. Nr ,00 zł Razem: ,00 zł ZSZ : wg zał. nr ,00 zł Razem 6 072,00 zł Powyższa pobranej w nadmiernej wysokości nie jest ostateczna ponieważ ze względu na liczne rozbieżności w dokumentacji przebiegu nauczania w NSP jak powyżej ano, w celu ustalenia zasadności pobierania na 130 słuchaczy tej szkoły zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających w ramach postępowania administracyjnego. 2. Ustalenia w zakresie wykorzystania. Zgodnie z 4 ust.3 uchwały nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania ( ) kontrolowane placówki złożyły miesięczne rozliczenia wykorzystania w 2011 r., wg poniższego zestawienia: 7

8 Lp. Rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej Wysokość ch wydatków w ramach otrzymanej ZSZ NSP Razem 1 Wynagrodzenia pracowników , , ,62 2 Pochodne od wynagrodzeń 1930, , ,03 Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup 3 energii 2 486, , ,24 Wyposażenie, książki, pomoce 4 dydaktyczne 2 066, , ,99 5 Remonty 970, , ,31 Wydatki dotyczące wynajmu 6 pomieszczeń , , ,86 7 Pozostałe wydatki , , ,01 8 Ogółem , , ,06 9 Wysokość przekazanej w 2011r , , ,00 Kwota niewykorzystanej podlegająca zwrotowi do budżetu 10 miasta Tychy 1,99 24,95 26,94 Wysokość pozostawiona do dyspozycji organu prowadzącego w r. (9-10) , , ,06 W celu ustalenia czy dotacja przekazana z budżetu miasta Tychy dla organu prowadzącego na kontrolowane szkoły została wykorzystana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. na dofinansowanie wydatków bieżących szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, skontrolowano dokumentację finansową, udostępnioną przez organ prowadzący szkoły. Z przedłożonych do kontroli dokumentów wynika, iż dotacje w 2011 r. wykorzystano na działalność: 1. ZSZ ,17 zł 2. NSP ,17 zł Według załączników do niniejszego protokołu od nr 10 do nr 25 Razem ,34 zł W wyniku analizy dokumentacji związanej z wykorzystaniem na wynagrodzenia tj. umów zleceń, umów o dzieło, umów o pracę, rachunków do umów, wyciągów z konta bankowego podobnie jak w 2010 r. w kontrolowanym 2011 r. stwierdzono: a) rachunki do umów zleceń i umów o dzieło nie zostały podpisane przez strony umowy; b) do rachunków nie dołączono informacji o wykonanej pracy tj. o liczbie godzin, stawki za godzinę, o miejscu wykonania zlecenia lub dzieła; c) oprócz wyciągów z konta bankowego o fakcie poniesienia wydatku na wynagrodzenie miały świadczyć podpisy złożone w miejscu wystawiającego rachunek bez daty odbioru gotówki; d) brak konsekwencji w prowadzeniu dokumentacji związanej w zatrudnianiem pracowników np. umowy zlecenie zawarte na prowadzenie zajęć w ZSZ natomiast zajęcia prowadzone przez nauczyciela w obu szkołach, umowy zawarte przez Śląską Szkołę Nauk Użytecznych, natomiast wpisy w dziennikach świadczyły o prowadzeniu zajęć w ZSZ bądź NSP; e) przelewy z konta bankowego lub adnotacje dyrektora szkoły na rachunkach do umów świadczyły o tym, że wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w ZSZ były pokrywane 8

9 z konta NSP lub nauczycieli zatrudnionych w dotowanych szkołach z baletu ; f) przedłożono do kontroli umowy z pracownikami i rachunki do umów na prowadzenie baletu i zajęć taneczno gimnastycznych; g) przedłożono rachunki na edukacyjne świadczone przez Kibo s.c., szkoleniowe Lp. świadczone przez firmę Kozielski Daniel, fryzjerskie z dojazdem do klienta i restaurację Pod Sikorką. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wysokość ch wydatków w ramach otrzymanej ZSZ Wydatek rozliczony z NSP Wydatek rozliczony z Razem Wynagrodzenia 1 pracowników (umowy o dzieło, umowy zlecenie, faktury, rachunki) , , , , ,78 Wynagrodzenia 2 pracowników (umowy o pracę) , , , , ,26 Wynagrodzenie dla 3 pracowników szkoły baletowej 4 798,00 0, ,00 0,00 0,00 4 Razem , , , , ,04 Zaliczki na podatek 5 dochodowy (umowy o dzieło, umowy zlecenie) 3 087, , , , ,41 Zaliczki na podatek 6 dochodowy (umowy o pracę) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zaliczki na podatek 7 dochodowy pracownicy szkoły baletowej) 720,00 0, ,00 0,00 0,00 8 Razem 3 807, , , , ,41 9 Składki zus (umowy zlecenie/o dzieło) 4 314, , , , ,51 10 Składki zus (umowy o pracę) 3 570, , , , ,20 11 Razem 7 885, , , , ,71 12 Razem (4+8+11) , , , , ,16 Wydatki na wynagrodzenia w 2011 r. oceniono według następujących reguł: a) bez względu na to z jakiego bankowego przekazano wynagrodzenie został przypisany szkole, w której nauczyciel prowadził zajęcia, jeżeli nauczyciel uczył w dwóch szkołach podzielono po 50 % na szkołę, podobnie zakwalifikowano wynagrodzenia dla pracowników administracji: b) zgodnie z oświadczeniem dyrektora szkoły przyjęto, że podpis wykonującego zlecenie lub dzieło w miejscu wystawiającego rachunek jest potwierdzeniem odbioru gotówki przy czym uznano, że został w miesiącu, do którego został zakwalifikowany przez dyrektora szkoły; c) uznano wynagrodzenia nauczycieli pomimo braku aktualnych umów potwierdzających zatrudnienie, jeżeli na podstawie umów z go okresu można było stwierdzić czy praca miała związek z kształceniem słuchaczy w Tychach; d) nie zaliczono wynagrodzenia na poczet wydatków sfinansowanych z tych osób, co do 9

10 których nie ustalono jaką pracę wykonywali oraz wynagrodzenia dla nauczycieli szkoły baletowej w wysokości zł i zaliczek na podatek dochodowy w wysokości zł; e) nie zaliczono wydatku poniesionego na tzw. edukacyjne i szkoleniowe w kwocie zł do czasu ewentualnego dołączenia specyfikacji do faktur. Faktury za edukacyjne zostały wystawione przez osoby nie będące pracownikami szkół w Tychach. Na podstawie faktur za edukacyjne i szkolenia nie można stwierdzić kto i w jakim zakresie został objęty tymi usługami, tym bardziej trudno ustalić fakt, że w ramach tego wydatku przeszkolono słuchaczy lub pracowników szkół w Tychach. Wykorzystanie w 2011 r., po przeanalizowaniu pozostałej dokumentacji finansowej przedstawia się następująco: Rodzaje wydatków ZSZ Wysokość udokumentowa nych wydatków Wysokość wydatków Wydatek rozliczony z NSP Wysokość udokumentowa nych wydatku Wydatek rozliczony z Wynagrodzenia , , , ,73 Pochodne od wynagrodzeń , , , ,35 Usługi edukacyjne 9 300,00 0, ,00 0,00 Czynsz i opłata za , ,06 Usługi 934, ,96 Usługi 4 825, ,52 Reklama 0, ,90 Wydatki związane z , ,32 m samochodu 8 468, ,84 Materiały budowlane, remonty, 1 152, ,76 Inne 6 768, ,61 Razem , , , ,40 Przepis art. 90 ust 3d ustawy 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.) wskazuje wyraźnie, na jakie cele dotacja może być wykorzystana są to cele ściśle związane z procesem kształcenia poszczególnego ucznia. Cel taki wynika również z przesłanek stanowiących podstawę naliczania wielkości (którą ustala się jako iloczyn liczby uczniów i stawki na 1 ucznia). W związku z przepisem art. 251 ust.4 ustawy o finansach publicznych r., który stanowi, że wykorzystanie następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na poczet wydatków sfinansowanych z udzielonej w 2011 r. zaliczono wyłącznie wydatki poniesione w 2011 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji finansowej, spośród wydatków wg załącznika nr 24 i 25 na poczet wydatków, które mogły być sfinansowane z nie zaliczono wydatków ch na: a) czynsz i ponieważ stwierdzono, że w pomieszczeniach znajdujących się w Tychach przy ul. Arctowskiego 3, zgłoszonych przez organ prowadzący na siedzibę dotowanych szkół znajdują się również siedziba szkoły baletowej Artemis, hurtownia Gaya, firma Fizjomedica ( według umowy o najem lokalu, świadcząca zdrowotne) i spółka cywilna 10

11 Kibo ; b) na energię elektryczną wykorzystaną w Tychach na ul. Arctowskiego 3c ponieważ organ prowadzący nie wynajmuje lokalu pod takim adresem,; c) na w Pszczynie, przy ul. Kopernika 38 z tego względu, że w trakcie oględzin przeprowadzonych przez kontrolujących oprócz sal lekcyjnych, gdzie miały się odbywać wyłącznie zajęcia praktyczne dla słuchaczy szkół, pod tym adresem stwierdzono funkcjonowanie sal do zajęć teoretycznych oraz siedzibę szkoły baletowej i hurtowni Gaya ; d) na i ; Zakwalifikowanie wydatków, o których mowa powyżej do wydatków sfinansowanych z wymaga przedłożenia przez pana Romana Drozda dodatkowych dokumentów np. specyfikacji do faktur za i lub przeprowadzenia dodatkowych czynności w celu ustalenia stanu faktycznego. Poza tym za niezgodnie z przeznaczeniem uznano na: a) najem sal lekcyjnych w Pszczynie; b) na paliwo, naprawy, mycie samochodów, najem garażu; c) reklamę; d) na rozbudowę budynku w Pszczynie, przy ul. Kopernika 38 i wymianę dachu na tym budynku, będącego własnością organu prowadzącego, w którym jak wyżej ano oprócz zajęć praktycznych dla słuchaczy dotowanych szkół prowadzone były również zajęcia teoretyczne a także szkoła taneczna. W miesiącach, w których dyrektor dotowanych szkół wykazał rachunki i faktury za paliwo, remont i mycie samochodów do wydatków sfinansowanych z doliczono ½ miesięcznego ryczałtu na samochód, obliczonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych ( ) tj. po. 208,95 zł dla każdej ze szkół. VI. PODSUMOWANIE USTALEŃ KONTROLI. W świetle powyższych ustaleń wydatki sfinansowane z przedstawiają się następująco: Lp r. ZSZ NSP Razem 1 Wysokość przekazanej , , ,06 Dotacja pobrana w nadmiernej 2 wysokości 6 072, , ,00 3 Kwota do rozliczenia (poz.1-2) , , ,06 4 Kwota wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem , , ,41 Kwota wykorzystana niezgodnie 5 z przeznaczeniem (poz.3-4) , , ,65 6 Dotacja do zwrotu (poz.2+5) , , ,65 VII. ZALECENIA. W ciągu 15 dni od dnia doręczenia niniejszego protokołu należy zwrócić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Tychy nr dotację w wysokości ,65 zł w tym: a) dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie ,00 zł, 11

12 b) dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości ,65 zł wraz z należnymi odsetkami. Powyższe kwoty, podlegające zwrotowi do Urzędu Miasta w Tychach nie są ostateczne. Ze względu na rozbieżności w dokumentacji przedłożonej w trakcie kontroli zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających w ramach postępowania administracyjnego. Protokół składa się z 12 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron oraz 25 załączników., Spis załączników i dowodów zebranych w trakcie kontroli: 1. Załączniki od nr 1 do nr 25; 2. Kserokopie dzienników lekcyjnych; 3. Kserokopie księgi uczniów; 4. Kserokopie rejestru odbioru świadectw; 5. Kserokopie uchwał rady pedagogicznej; 6. Kserokopie umów, faktur, rachunków, list płac; 7. Kserokopie przelewów, dowodów wypłaty. Niniejszy protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami: art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68). Załączniki od nr 6 do nr 23 nr do protokołu nie podlegają publikacji ze względu na zawartość treści chronionych ustawą 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Na tym protokół zakończono. Kontrolowanemu, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w w/w terminie przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Tychy, dnia r. Podpisy kontrolujących: Podpis Dyrektora MZO w Tychach Potwierdzam odbiór protokołu dnia.. 12

13 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. Zał. nr 25 remontowe, 1 U/06/ /2210R energia (arctowskiego 3a) 183,28 183,28 183,28 P ,28 2 U/06/ /131R energia (arctowskiego 3c) 510,07 510,07 510,07 P ,00 3 U/06/ /2110R energia (arctowskiego 3b) 260,29 260,29 260,29 P ,29 4 U/06/ /2010R energia (arkadowa 2/0) 294,69 294,69 294,69 P , , , ,17 P , ,36 46,36 46,36 P , /1/2/ woda 13,53 13,53 13,53 P , /22/ telefon 76,55 76,55 76,55 P , paliwo 96,67 96,67 96,67 G , myjnia samochodowa 21,99 21,99 21,99 G , myjnia samochodowa 21,99 21,99 21,99 G ,00 12 ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208,95 13 wyciąg 1/ prowizje bankowe 6,00 6,00 6,00 P ,00 0,00 0,00 0,00 140, , ,33 228, , ,54 966,74 14 FPS/11/ mat.budowlane (gips, płyty, tynk) 109,72 109,72 109,72 P , rozliczenie - woda (arctowskiego 3b) -40,19-40,19-40,19 P , woda, co (arctowskiego 3a) 1156, , ,01 P , woda, co (arkadowa 2) 1046, , ,40 P , woda, co (arctowskiego 3) 6153, , ,80 P , rozliczenie - co (arkadowa 2) 345,05 345,05 345,05 P , rozliczenie - woda (arkadowa 2) 43,06 43,06 43,06 P , rozliczenie - co (arctowskiego 3a) 465,87 465,87 465,87 P , rozliczenie - woda (artowskiego 3a) -29,79-29,79-29,79 P , /01/ czujnik ciśnienia + wymiana 283,86 283,86 283,86 P , , , ,43 P , ,74 46,74 46,74 P , paliwo 96,70 96,70 96,70 G , myjnia samochodowa 18,99 18,99 18,99 G , paliwo 50,02 50,02 50,02 G , paliwo 99,59 99,59 99,59 G , paliwo 116,11 116,11 116,11 G , paliwo 150,00 150,00 150,00 G , paliwo 100,02 100,02 100,02 G , paliwo 150,00 150,00 150,00 G ,00 34 ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208,95 35 wyciąg 2/ prowizje bankowe 18,00 18,00 18,00 P ,00 109,72 0,00 0,00 781, , ,21 510, , , ,94 36 C/06/ /2111R energia (arkadowa 2/0) 271,03 271,03 271,03 P ,03 37 U/06/ /2311R energia (arctowskiego 3a) 217,12 217,12 217,12 P , woda, co (arctowskiego 3b) 2533, , ,25 P , telefon 46,74 46,74 46,74 P , paliwo 100,02 100,02 100,02 G , paliwo 25,65 25,65 25,65 G , paliwo 20,06 20,06 20,06 G , paliwo 100,00 100,00 100,00 G , paliwo 99,99 99,99 99,99 G , paliwo 222,64 222,64 222,64 G ,00 styczeń luty marzec rodzaj wydatku sposób rozliczony z 1

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r.

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2014 Burmistrza Rzgowa z dnia 21 marca 2014 r. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Rzgów za 2013 r. Gospodarka finansowa w roku 2013 r. prowadzona jest na

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r.

Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA. z dnia 27 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 3300 ZARZĄDZENIE NR 34/12 BURMISTRZA WIELENIA z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia września 2012 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-Y.43 1.41.2012.1 ząd Wojewódzki ja GŁ ÓWNA r!?0, 09.?DH l^swnoi ONJA 1 Zgi V-^ Pan Krzysztof Dereziński Burmistrz Miasta i Gminy Trzemeszno WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Pan WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dniam września 2013 r WOJEWODA WIELKOPOLSKI FB-V.431.45.2013.1 Pan Waldemar Wilczyński Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Wydawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Zarządzania Funduszami i Projektami Unijnymi ul. Marii Skłodowskiej-Curie 73 87-100 Toruń ue.konsultacje@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim

Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim Protokół z kontroli problemowej w Młodzieżowym Ośrodku Sportowym w Stargardzie Szczecińskim Stargard Szczeciński Daty

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE

PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE PROTOKÓŁ Z KONTROLI GMINNEGO ZAKŁADU USŁUG KOMUNALNYCH W HRUBIESZOWIE Z SIEDZIBĄ W SWIERSZCZOWIE P R O T O K Ó Ł z kontroli Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Hrubieszowie z siedzibą w Świerszczowie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Synteza ustaleń kontroli Działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie gospodarowania mieniem uczelni.

Synteza ustaleń kontroli Działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie gospodarowania mieniem uczelni. Synteza ustaleń kontroli Działalność Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach w zakresie gospodarowania mieniem uczelni. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach w II połowie 2002 r. przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 16 grudnia 1999 r.

z dnia 16 grudnia 1999 r. Dziennik Ustaw Nr 105-6121 - Poz. 1199 1199 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na podstawie art. 85 pkt 1 lit. b)

Bardziej szczegółowo

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4101-01-02/2013 P/13/174 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/174 Wykonanie w

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku

Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 32/2014 Starosty Kępińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 roku Jednostki budżetowe Powiatu Kępińskiego do których skierowane zostało zarządzenie 1 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r.

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 18 maja 2007 r. ZARZĄDZENIA: UCHWAŁA NR V/21/07 RADY GMINY PRZYTUŁY. z dnia 20 lutego 2007 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 18 maja 2007 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁA RADY GMINY 1030 Nr V/21/07 Rady Gminy Przytuły z dnia 20 lutego 2007 r. w sprawie zmian w budżecie

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu:

Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu: PS.II-431.4.2.2012.11.13 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach 6,7 oraz 20 lutego 2012 r. w Domu Pomocy Maltańskiej - Środowiskowym Domu Samopomocy w Puszczykowie, z siedzibą pod adresem:

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści

Instrukcja Obiegu Dokumentów Finansowo Księgowych w Zarządzie Obsługi Jednostek Miejskich we Wrocławiu. Spis treści Załącznik do Zarządzenia Nr 7/2012 Spis treści Rozdział I - Postanowienia ogólne... 2 Rozdział II - Dowody księgowe... 2 Rozdział III - Gospodarka finansowa w jednostce... 4 Rozdział IV - Kontrola dokumentów...

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 21 Z A R Z Ą D Z E N I E N r 17 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ART. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony. Wicko, 25 maja 2012 rok CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

TRYB POSTĘPOWANIA: Przetarg nieograniczony. Wicko, 25 maja 2012 rok CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Zamawiający: Ośrodek Pomocy Społecznej w Wicku Wicko 39 84-352 Wicko woj. Pomorskie NIP: 841-101-54-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie kursów oraz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PRACOWNIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA PROWADZENIE FIRMY W PROJEKCIE

Bardziej szczegółowo

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426

Dęblin 30.06.2005 rok. Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł. Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 Dęblin 30.06.2005 rok KW 0914/04/2005 Do użytku służbowego P R O T O K Ó Ł Z kontroli przeprowadzonej w Szkole Podstawowej Nr 5 w Dęblinie REGON - 000714426 1. Kontrolę przeprowadził Zygmunt MROZIŃSKI

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Wytyczne w zakresie zasad rozliczania dotacji/pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 1. Wstęp - Rozliczanie pożyczki/dotacji w NFOSiGW. Dokumenty przedkładane do rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014

Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku. Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Łódź, dnia 16 czerwca 2014 roku Pan Jacek Walczak Prezydent Miasta Sieradza WK 602/24/2014 Działając na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania 2/PN/2014

Numer postępowania 2/PN/2014 Busko Zdrój, dnia 7.06.04r. Z A T W I E R D Z A M:... (podpis) S p e c y f i k a c j a I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a (SIWZ). Nazwa i adres Zamawiającego: Zamawiający: POWIATOWE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4968/2014

Zarządzenie Nr 4968/2014 Zarządzenie Nr 4968/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 września 2014 roku w sprawie Instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych oraz innych dokumentów Na podstawie art. 10 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo