MZO.DBA JM. Protokół nr 9/2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MZO.DBA.1715.19.2012.JM. Protokół nr 9/2012"

Transkrypt

1 MZO.DBA JM Protokół nr 9/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zasadniczej Szkole Zawodowej Fryzjerstwa i Kosmetyki (obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci) oraz w Niepublicznej Szkole Policealnej Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych w Tychach prowadzonych przez pana Romana Drozda I. DANE O KONTROLI Kontrolę przeprowadzono w okresie od r. do r. na podstawie upoważnienia nr 29/ r., nr 58/ r. oraz nr 59/ r. Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty w Tychach (załączniki do protokołu nr 1-3). Upoważnienie do kontroli doręczono panu Romanowi Drozd w sekretariacie, przy ul. Arkadowej 2 w Tychach. 1. Podstawa prawna kontroli: Art. 90 ust.3e i 3f ustawy r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz z późn. zm.); 5 ust. 1 uchwały Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego r. nr 328, poz z późn. zm.); 2. Zakres kontroli: Kontrola została przeprowadzona w zakresie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej Fryzjerstwa i Kosmetyki (obecnie Zasadniczej Szkoły Zawodowej da Vinci) oraz Niepublicznej Szkoły Policealnej Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych w Tychach, objętych dotacją z budżetu miasta Tychy oraz w zakresie prawidłowości wykorzystania udzielonej w/w szkołom w 2011 r. Okres objęty kontrolą: r r. 3. Osoby kontrolujące: - kierownik Działu Budżetu i Analiz Anna Kozak, - inspektor Maria Juraszek, - starszy inspektor Wanda Grabowska, - inspektor Aleksandra Pisarzowska 4. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: Kontrolę przeprowadzono w siedzibie szkół w Tychach. Pismem nr MZO.DBA r. oraz pismem nr MZO.DBA r. zawiadomiono pana Romana Drozda o zakresie kontroli. Zwrócono się również na podstawie art. 90 ust. 3f ustawy o systemie oświaty r. (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.) (załącznik nr 4 i 5) o udostępnienie w czasie kontroli w siedzibie kontrolowanych szkół, dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz dokumentów finansowych potwierdzających wykorzystanie przekazanej. 1

2 II. DANE KONTROLOWANYCH SZKÓŁ: 1. Szkoły objęte kontrolą: a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerstwa i Kosmetyki (obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci); b) Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych. 2. Organ prowadzący szkoły w rozumieniu art. 82 ust. 1 ustawy o systemie oświaty: Pan Roman Drozd zam Tychy ul. Gen. J. Bema 9/21 3. Funkcję dyrektora w/w szkół w 2011 r. pełnił pan Roman Drozd. 4. Inne dane: Kontrolowane szkoły niepubliczne, posiadają uprawnienia szkół publicznych, zostały wpisane do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Tychy: - Zasadnicza Szkoła Zawodowa Fryzjerstwa i Kosmetyki zwana dalej ZSZ (obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci) trzyletnia szkoła dla młodzieży o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcąca w systemie dziennym (zaświadczenie nr 35/ r.); - Niepubliczna Szkoła Policealna Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych (zwana dalej NSP) - dwuletnia szkoła dla dorosłych o uprawnieniach szkoły publicznej, kształcąca w systemie zaocznym (zaświadczenie nr 5/ r.). Nadzór pedagogiczny nad szkołami sprawuje Śląski Kurator Oświaty w Katowicach. III. PODSTAWA PRAWNA ZAKRESU PRZEDMIOTOWEGO KONTROLI: Ustawa r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.); Ustawa r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 157, poz późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu r., w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2009 r., Nr 116, poz. 977); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu r., w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. z 2004 r. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz.562 z późn. zm.); Uchwała Nr XIII/261/11 Rady Miasta Tychy r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania z budżetu miasta dla przedszkoli, punktów przedszkolnych, zespołów przedszkolnych, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego r. nr 328, poz z późn. zm.); 2

3 Zarządzenie Prezydenta Miasta Tychy nr 0151/765/ r. w sprawie przekazywania i ich rozliczania. IV. DOKUMENTACJA OBJĘTA KONTROLĄ: księgi uczniów; dzienniki lekcyjne; uchwały rady pedagogicznej; arkusze ocen; statuty; dokumenty złożone przez słuchaczy w okresie kształcenia; dokumentacja finansowa dotycząca wykorzystania m.in. umowy, faktury, rachunki, wyciągi bankowe. V. USTALENIA KONTROLI: Przeprowadzona kontrola miała na celu sprawdzenie zgodności ze stanem faktycznym liczby uczniów ujętych w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów, składanych w 2011 r. w oparciu o 3 uchwały nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania z budżetu miasta dla przedszkoli, szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby prawne lub fizyczne na terenie miasta Tychy oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 28 sierpnia 2009 r., Nr 154, poz z późn. zm.) tj. informacji, przedkładanych przez dotowaną placówkę w siedzibie MZO w Tychach do dnia 13-go każdego miesiąca, będących podstawą obliczania miesięcznych kwot oraz sprawdzenie prawidłowości wykorzystania zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3d ustawy 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Kontrolujący objęli kontrolą dokumentację przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej w/w szkół oraz dokumenty finansowe dotyczące wykorzystania w 2011 roku. Zgodnie z 3 ust.7 wyżej wspomnianej Uchwały Rady Miasta Tychy dotacje w 2011 roku dla dotowanych szkół zostały przekazane zgodnie z poniższym zestawieniem: ZSZ Miesiąc Ilość słuchaczy Stawka w miesiącu Kwota przekazanych szkole w miesiącu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem

4 NSP Miesiąc Ilość słuchaczy Stawka w miesiącu Kwota przekazanych szkole w miesiącu Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Razem Razem dla w/w szkół, na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie uczniów przedłożonych przez organ prowadzący szkoły, z budżetu miasta Tychy w 2011 r. przekazano dotację w wysokości zł. Miesięczna informacja o rzeczywistej liczbie uczniów, stanowiąca podstawę naliczania w poszczególnych miesiącach powinna zawierać faktyczną liczbę uczniów i powinna być ustalana w oparciu o dokumentację przebiegu nauczania prowadzoną przez szkołę. Szkoły dotowane z budżetu miasta Tychy, posiadające uprawnienia szkół publicznych, zostały zobowiązane, zgodnie z obowiązującymi przepisami do prowadzenia dokumentacji, przewidzianej dla szkół publicznych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji kontrolowane szkoły powinny prowadzić: księgę uczniów, dziennik lekcyjny dla każdego oddziału, arkusz ocen ucznia, księgi arkuszy ocen. Dokumentację przebiegu nauczania ( 16 ww. rozporządzenia) stanowią także uchwały rady pedagogicznej dotyczące m.in. klasyfikowania i promowania uczniów oraz ukończenia szkoły. 1. Ustalenia w zakresie udzielonych. W trakcie kontroli dokumentacji nauczania NSP podobnie jak w 2010 r. w kontrolowanym 2011 r. stwierdzono: Nieprzestrzeganie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.): a)w przypadku kilku semestrów stwierdzono brak informacji w uchwałach rady pedagogicznej o klasyfikacji słuchaczy 11 ust. 1 ww. rozporządzenia; b)przypadki słuchaczy uczęszczających na semestr programowo wyższy, mimo skreślenia ich w semestrze poprzednim; 4

5 c) dopuszczanie do egzaminów semestralnych osób skreślonych z listy słuchaczy; d)przyjmowanie słuchaczy na semestr programowo wyższy bez zaliczenia semestrów programowo niższych; Nieprzestrzeganie Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu 19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23, poz. 225, z późn. zm.): Księga Protokołów Rady Pedagogicznej - w większości protokołów brak: a) liczby, nazwisk i imion słuchaczy przyjętych w trakcie trwania semestru; b) liczby, nazwisk i imion słuchaczy skreślonych z listy słuchaczy w trakcie trwania semestru; c) informacji o stanie liczbowym słuchaczy na dzień klasyfikacji; d) liczby, nazwisk i imion słuchaczy promowanych na semestr programowo wyższy; e) liczby, nazwisk i imion słuchaczy niepromowanych na semestr wyższy; f) wyników egzaminów poprawkowych z niezaliczonych zajęć edukacyjnych (liczby, nazwiska i imiona słuchaczy, którzy zdali egzaminy bądź nie zdali egzaminów poprawkowych). Księga Protokołów Rady Pedagogicznej numerowana jest od strony 1 7 (numer 7 strony poprawiony długem), po stronie 7 rozpoczynają się strony od 4 do 29. Księga Słuchaczy tom II (założona 16 marca 2006 r. od numeru 1164 do 2365); a) brak właściwej kolejności numerowania stron; b) wpisywanie po kilka razy tych samych słuchaczy do Księgi Słuchaczy; c) daty skreśleń niektórych słuchaczy różnią się od dat wpisanych w dziennikach lekcyjnych; d) nazwiska osób wpisanych do danej klasy w Księdze Słuchaczy nie zawsze figurują we właściwych dziennikach lekcyjnych (są wpisani do innych klas); e)nieprzestrzeganie zapisów 22 ust. 1 ww. rozporządzenia w zakresie prostowania błędu i oczywistej omyłki: liczne skreślenia, rażące poprawki długem w formie pogrubień, poprawki długem uniemożliwiające odczytanie poprzedniego zapisu, całkowite zacieranie poprzednich zapisów korektorem. Dzienniki lekcyjne - stwierdzono: a) w większości przypadków niezgodność stanu liczbowego słuchaczy ze strony 6 i 42 dzienników z liczbą słuchaczy zapisanych w dzienniku lekcyjnym; b) rozbieżności między liczbą zapisanych słuchaczy a liczbą słuchaczy podaną w zestawieniach w celu obliczenia frekwencji; c) przypadki dat skreśleń słuchaczy w dziennikach różniące się od tych zapisanych w Księdze Słuchaczy; Dokumentacja egzaminów poprawkowych: a) w NSP brak jakiejkolwiek dokumentacji w zakresie egzaminów poprawkowych; b) protokoły egzaminów poprawkowych dwóch słuchaczy klasy II (fryzjer) Zasadniczej Szkoły Zawodowej Fryzjerstwa i Kosmetyki przedłożono dopiero po tygodniu kontroli. 5

6 Inne spostrzeżenia: a) brak dokumentacji potwierdzającej zasadność przyjmowania słuchaczy na semestry wyższe (np. podania, świadectwa promocyjne); b) przypadki nierzetelnych, nielogicznych i sprzecznych ze sobą zapisów ścieżek edukacyjnych słuchaczy; c) rozbieżne zapisy daty i semestru słuchaczy daty zapisów słuchaczy na różne semestry niezgodne z datą i semestrem, na który zostali przyjęci; d) brak dokumentów składanych przez słuchaczy w okresie kształcenia. W zakresie zgodności ze stanem faktycznym, liczby uczniów wykazywanych w miesięcznych informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów w 2011 r. stwierdzono: NSP: Pobranie w nadmiernej wysokości w kwocie zł (91 x 213 zł) poprzez wykazanie w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2010 r. według załącznika nr 6 do protokołu: a) za m-ce od stycznia do grudnia 6 osób, które zostały ujęte na liście słuchaczy pomimo wcześniejszego opuszczenia szkoły z powodu jej ukończenia lub rezygnacji w kwocie zł; b) za m- ce od października do grudnia słuchaczki, która wg księgi słuchaczy została wpisana pomyłkowo jednak została umieszczona na liście słuchaczy tej szkoły w kwocie 639 zł; c) 2 słuchaczy w okresie od września do grudnia pomimo adnotacji w dzienniku lekcyjnym o ich wcześniejszym skreśleniu w kwocie zł: d) za m-ce od stycznia do sierpnia słuchaczki, która wg adnotacji w księdze uczniów przebywała w tym czasie na urlopie zdrowotnym w kwocie zł; Pobranie w nadmiernej wysokości w kwocie zł (84 x 213 zł) poprzez wykazanie w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2010 r. według załącznika nr 7 do protokołu: a) w okresie od stycznia do grudnia 4 osób, których nie stwierdzono w ewidencji dokumentacji przebiegu nauczania szkoły kwocie zł; b) w okresie od kwietnia do grudnia 4 osób, których nie stwierdzono w ewidencji dokumentacji przebiegu nauczania szkoły w kwocie zł. Pobranie w nadmiernej wysokości w kwocie zł (67 x 213 zł) poprzez wykazanie w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2011 r. według załącznika nr 8 do protokołu osób, które w tym okresie nie były słuchaczami szkoły, przy czym występowały w księdze słuchaczy w poprzednich latach ( w 2009 lub 2010 r.) a) od września do grudnia 7 osób w kwocie zł; 6

7 b) od kwietnia do grudnia 3 osób w kwocie zł; c) od stycznia do grudnia 1 osobę w kwocie zł. Pobranie w nadmiernej wysokości w kwocie zł (420 x 213 zł) poprzez wykazanie w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów NSP w 2011 r. według załącznika nr 9 do protokołu w okresie od marca do grudnia 42 słuchaczy, co do których na podstawie udostępnionej dokumentacji przebiegu nauczania stwierdzono brak promocji na III semestr administracji. ZSZ Pobranie w nadmiernej wysokości w kwocie zł (12 x 506 zł) poprzez wykazanie w informacjach o rzeczywistej liczbie uczniów ZSZ w 2011 r. według załącznika nr 10 do protokołu za m-ce od stycznia do grudnia słuchaczki, która nie otrzymała promocji na następny semestr w czerwcu 2010 r. i została skreślona z księgi słuchaczy w dniu r. Dotacja pobrana w nadmiernej wysokości w 2011 r. z budżetu miasta Tychy na prowadzenie szkół, udzielona na podstawie informacji o rzeczywistej liczbie uczniów sporządzonych przez pana Romana Drozda przedstawia się następująco: NSP: wg zał. nr ,00 zł wg zał. nr ,00 zł wg zał. nr ,00 zł wg zał. Nr ,00 zł Razem: ,00 zł ZSZ : wg zał. nr ,00 zł Razem 6 072,00 zł Powyższa pobranej w nadmiernej wysokości nie jest ostateczna ponieważ ze względu na liczne rozbieżności w dokumentacji przebiegu nauczania w NSP jak powyżej ano, w celu ustalenia zasadności pobierania na 130 słuchaczy tej szkoły zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających w ramach postępowania administracyjnego. 2. Ustalenia w zakresie wykorzystania. Zgodnie z 4 ust.3 uchwały nr 0150/XXXII/711/09 Rady Miasta Tychy 25 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania ( ) kontrolowane placówki złożyły miesięczne rozliczenia wykorzystania w 2011 r., wg poniższego zestawienia: 7

8 Lp. Rodzaje wydatków finansowych w ramach otrzymanej Wysokość ch wydatków w ramach otrzymanej ZSZ NSP Razem 1 Wynagrodzenia pracowników , , ,62 2 Pochodne od wynagrodzeń 1930, , ,03 Wydatki eksploatacyjne, w tym zakup 3 energii 2 486, , ,24 Wyposażenie, książki, pomoce 4 dydaktyczne 2 066, , ,99 5 Remonty 970, , ,31 Wydatki dotyczące wynajmu 6 pomieszczeń , , ,86 7 Pozostałe wydatki , , ,01 8 Ogółem , , ,06 9 Wysokość przekazanej w 2011r , , ,00 Kwota niewykorzystanej podlegająca zwrotowi do budżetu 10 miasta Tychy 1,99 24,95 26,94 Wysokość pozostawiona do dyspozycji organu prowadzącego w r. (9-10) , , ,06 W celu ustalenia czy dotacja przekazana z budżetu miasta Tychy dla organu prowadzącego na kontrolowane szkoły została wykorzystana zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie tj. na dofinansowanie wydatków bieżących szkół w zakresie kształcenia, wychowania i opieki, skontrolowano dokumentację finansową, udostępnioną przez organ prowadzący szkoły. Z przedłożonych do kontroli dokumentów wynika, iż dotacje w 2011 r. wykorzystano na działalność: 1. ZSZ ,17 zł 2. NSP ,17 zł Według załączników do niniejszego protokołu od nr 10 do nr 25 Razem ,34 zł W wyniku analizy dokumentacji związanej z wykorzystaniem na wynagrodzenia tj. umów zleceń, umów o dzieło, umów o pracę, rachunków do umów, wyciągów z konta bankowego podobnie jak w 2010 r. w kontrolowanym 2011 r. stwierdzono: a) rachunki do umów zleceń i umów o dzieło nie zostały podpisane przez strony umowy; b) do rachunków nie dołączono informacji o wykonanej pracy tj. o liczbie godzin, stawki za godzinę, o miejscu wykonania zlecenia lub dzieła; c) oprócz wyciągów z konta bankowego o fakcie poniesienia wydatku na wynagrodzenie miały świadczyć podpisy złożone w miejscu wystawiającego rachunek bez daty odbioru gotówki; d) brak konsekwencji w prowadzeniu dokumentacji związanej w zatrudnianiem pracowników np. umowy zlecenie zawarte na prowadzenie zajęć w ZSZ natomiast zajęcia prowadzone przez nauczyciela w obu szkołach, umowy zawarte przez Śląską Szkołę Nauk Użytecznych, natomiast wpisy w dziennikach świadczyły o prowadzeniu zajęć w ZSZ bądź NSP; e) przelewy z konta bankowego lub adnotacje dyrektora szkoły na rachunkach do umów świadczyły o tym, że wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w ZSZ były pokrywane 8

9 z konta NSP lub nauczycieli zatrudnionych w dotowanych szkołach z baletu ; f) przedłożono do kontroli umowy z pracownikami i rachunki do umów na prowadzenie baletu i zajęć taneczno gimnastycznych; g) przedłożono rachunki na edukacyjne świadczone przez Kibo s.c., szkoleniowe Lp. świadczone przez firmę Kozielski Daniel, fryzjerskie z dojazdem do klienta i restaurację Pod Sikorką. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń Wysokość ch wydatków w ramach otrzymanej ZSZ Wydatek rozliczony z NSP Wydatek rozliczony z Razem Wynagrodzenia 1 pracowników (umowy o dzieło, umowy zlecenie, faktury, rachunki) , , , , ,78 Wynagrodzenia 2 pracowników (umowy o pracę) , , , , ,26 Wynagrodzenie dla 3 pracowników szkoły baletowej 4 798,00 0, ,00 0,00 0,00 4 Razem , , , , ,04 Zaliczki na podatek 5 dochodowy (umowy o dzieło, umowy zlecenie) 3 087, , , , ,41 Zaliczki na podatek 6 dochodowy (umowy o pracę) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Zaliczki na podatek 7 dochodowy pracownicy szkoły baletowej) 720,00 0, ,00 0,00 0,00 8 Razem 3 807, , , , ,41 9 Składki zus (umowy zlecenie/o dzieło) 4 314, , , , ,51 10 Składki zus (umowy o pracę) 3 570, , , , ,20 11 Razem 7 885, , , , ,71 12 Razem (4+8+11) , , , , ,16 Wydatki na wynagrodzenia w 2011 r. oceniono według następujących reguł: a) bez względu na to z jakiego bankowego przekazano wynagrodzenie został przypisany szkole, w której nauczyciel prowadził zajęcia, jeżeli nauczyciel uczył w dwóch szkołach podzielono po 50 % na szkołę, podobnie zakwalifikowano wynagrodzenia dla pracowników administracji: b) zgodnie z oświadczeniem dyrektora szkoły przyjęto, że podpis wykonującego zlecenie lub dzieło w miejscu wystawiającego rachunek jest potwierdzeniem odbioru gotówki przy czym uznano, że został w miesiącu, do którego został zakwalifikowany przez dyrektora szkoły; c) uznano wynagrodzenia nauczycieli pomimo braku aktualnych umów potwierdzających zatrudnienie, jeżeli na podstawie umów z go okresu można było stwierdzić czy praca miała związek z kształceniem słuchaczy w Tychach; d) nie zaliczono wynagrodzenia na poczet wydatków sfinansowanych z tych osób, co do 9

10 których nie ustalono jaką pracę wykonywali oraz wynagrodzenia dla nauczycieli szkoły baletowej w wysokości zł i zaliczek na podatek dochodowy w wysokości zł; e) nie zaliczono wydatku poniesionego na tzw. edukacyjne i szkoleniowe w kwocie zł do czasu ewentualnego dołączenia specyfikacji do faktur. Faktury za edukacyjne zostały wystawione przez osoby nie będące pracownikami szkół w Tychach. Na podstawie faktur za edukacyjne i szkolenia nie można stwierdzić kto i w jakim zakresie został objęty tymi usługami, tym bardziej trudno ustalić fakt, że w ramach tego wydatku przeszkolono słuchaczy lub pracowników szkół w Tychach. Wykorzystanie w 2011 r., po przeanalizowaniu pozostałej dokumentacji finansowej przedstawia się następująco: Rodzaje wydatków ZSZ Wysokość udokumentowa nych wydatków Wysokość wydatków Wydatek rozliczony z NSP Wysokość udokumentowa nych wydatku Wydatek rozliczony z Wynagrodzenia , , , ,73 Pochodne od wynagrodzeń , , , ,35 Usługi edukacyjne 9 300,00 0, ,00 0,00 Czynsz i opłata za , ,06 Usługi 934, ,96 Usługi 4 825, ,52 Reklama 0, ,90 Wydatki związane z , ,32 m samochodu 8 468, ,84 Materiały budowlane, remonty, 1 152, ,76 Inne 6 768, ,61 Razem , , , ,40 Przepis art. 90 ust 3d ustawy 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz z późn. zm.) wskazuje wyraźnie, na jakie cele dotacja może być wykorzystana są to cele ściśle związane z procesem kształcenia poszczególnego ucznia. Cel taki wynika również z przesłanek stanowiących podstawę naliczania wielkości (którą ustala się jako iloczyn liczby uczniów i stawki na 1 ucznia). W związku z przepisem art. 251 ust.4 ustawy o finansach publicznych r., który stanowi, że wykorzystanie następuje przez zapłatę za zrealizowane zadania, na poczet wydatków sfinansowanych z udzielonej w 2011 r. zaliczono wyłącznie wydatki poniesione w 2011 r. Na podstawie przedłożonej dokumentacji finansowej, spośród wydatków wg załącznika nr 24 i 25 na poczet wydatków, które mogły być sfinansowane z nie zaliczono wydatków ch na: a) czynsz i ponieważ stwierdzono, że w pomieszczeniach znajdujących się w Tychach przy ul. Arctowskiego 3, zgłoszonych przez organ prowadzący na siedzibę dotowanych szkół znajdują się również siedziba szkoły baletowej Artemis, hurtownia Gaya, firma Fizjomedica ( według umowy o najem lokalu, świadcząca zdrowotne) i spółka cywilna 10

11 Kibo ; b) na energię elektryczną wykorzystaną w Tychach na ul. Arctowskiego 3c ponieważ organ prowadzący nie wynajmuje lokalu pod takim adresem,; c) na w Pszczynie, przy ul. Kopernika 38 z tego względu, że w trakcie oględzin przeprowadzonych przez kontrolujących oprócz sal lekcyjnych, gdzie miały się odbywać wyłącznie zajęcia praktyczne dla słuchaczy szkół, pod tym adresem stwierdzono funkcjonowanie sal do zajęć teoretycznych oraz siedzibę szkoły baletowej i hurtowni Gaya ; d) na i ; Zakwalifikowanie wydatków, o których mowa powyżej do wydatków sfinansowanych z wymaga przedłożenia przez pana Romana Drozda dodatkowych dokumentów np. specyfikacji do faktur za i lub przeprowadzenia dodatkowych czynności w celu ustalenia stanu faktycznego. Poza tym za niezgodnie z przeznaczeniem uznano na: a) najem sal lekcyjnych w Pszczynie; b) na paliwo, naprawy, mycie samochodów, najem garażu; c) reklamę; d) na rozbudowę budynku w Pszczynie, przy ul. Kopernika 38 i wymianę dachu na tym budynku, będącego własnością organu prowadzącego, w którym jak wyżej ano oprócz zajęć praktycznych dla słuchaczy dotowanych szkół prowadzone były również zajęcia teoretyczne a także szkoła taneczna. W miesiącach, w których dyrektor dotowanych szkół wykazał rachunki i faktury za paliwo, remont i mycie samochodów do wydatków sfinansowanych z doliczono ½ miesięcznego ryczałtu na samochód, obliczonego zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych ( ) tj. po. 208,95 zł dla każdej ze szkół. VI. PODSUMOWANIE USTALEŃ KONTROLI. W świetle powyższych ustaleń wydatki sfinansowane z przedstawiają się następująco: Lp r. ZSZ NSP Razem 1 Wysokość przekazanej , , ,06 Dotacja pobrana w nadmiernej 2 wysokości 6 072, , ,00 3 Kwota do rozliczenia (poz.1-2) , , ,06 4 Kwota wykorzystana zgodnie z przeznaczeniem , , ,41 Kwota wykorzystana niezgodnie 5 z przeznaczeniem (poz.3-4) , , ,65 6 Dotacja do zwrotu (poz.2+5) , , ,65 VII. ZALECENIA. W ciągu 15 dni od dnia doręczenia niniejszego protokołu należy zwrócić na rachunek bankowy Urzędu Miasta Tychy nr dotację w wysokości ,65 zł w tym: a) dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie ,00 zł, 11

12 b) dotację wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem w wysokości ,65 zł wraz z należnymi odsetkami. Powyższe kwoty, podlegające zwrotowi do Urzędu Miasta w Tychach nie są ostateczne. Ze względu na rozbieżności w dokumentacji przedłożonej w trakcie kontroli zachodzi konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności wyjaśniających w ramach postępowania administracyjnego. Protokół składa się z 12 kolejno ponumerowanych i zaparafowanych stron oraz 25 załączników., Spis załączników i dowodów zebranych w trakcie kontroli: 1. Załączniki od nr 1 do nr 25; 2. Kserokopie dzienników lekcyjnych; 3. Kserokopie księgi uczniów; 4. Kserokopie rejestru odbioru świadectw; 5. Kserokopie uchwał rady pedagogicznej; 6. Kserokopie umów, faktur, rachunków, list płac; 7. Kserokopie przelewów, dowodów wypłaty. Niniejszy protokół podlega publikacji w wersji elektronicznej w Biuletynie Informacji Publicznej zgodnie z postanowieniami: art. 6 ust. 1 pkt. 4 lit a) tiret drugie z zastrzeżeniem art. 8 ust. 5 ustawy r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198) oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. z 2007 r., Nr 10, poz. 68). Załączniki od nr 6 do nr 23 nr do protokołu nie podlegają publikacji ze względu na zawartość treści chronionych ustawą 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz.926 z późn. zm.). Na tym protokół zakończono. Kontrolowanemu, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, przysługuje prawo złożenia zastrzeżeń lub wyjaśnień w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia z równoczesnym wskazaniem stosownych wniosków dowodowych. W przypadku nie złożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w w/w terminie przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. Tychy, dnia r. Podpisy kontrolujących: Podpis Dyrektora MZO w Tychach Potwierdzam odbiór protokołu dnia.. 12

13 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. Zał. nr 25 remontowe, 1 U/06/ /2210R energia (arctowskiego 3a) 183,28 183,28 183,28 P ,28 2 U/06/ /131R energia (arctowskiego 3c) 510,07 510,07 510,07 P ,00 3 U/06/ /2110R energia (arctowskiego 3b) 260,29 260,29 260,29 P ,29 4 U/06/ /2010R energia (arkadowa 2/0) 294,69 294,69 294,69 P , , , ,17 P , ,36 46,36 46,36 P , /1/2/ woda 13,53 13,53 13,53 P , /22/ telefon 76,55 76,55 76,55 P , paliwo 96,67 96,67 96,67 G , myjnia samochodowa 21,99 21,99 21,99 G , myjnia samochodowa 21,99 21,99 21,99 G ,00 12 ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208,95 13 wyciąg 1/ prowizje bankowe 6,00 6,00 6,00 P ,00 0,00 0,00 0,00 140, , ,33 228, , ,54 966,74 14 FPS/11/ mat.budowlane (gips, płyty, tynk) 109,72 109,72 109,72 P , rozliczenie - woda (arctowskiego 3b) -40,19-40,19-40,19 P , woda, co (arctowskiego 3a) 1156, , ,01 P , woda, co (arkadowa 2) 1046, , ,40 P , woda, co (arctowskiego 3) 6153, , ,80 P , rozliczenie - co (arkadowa 2) 345,05 345,05 345,05 P , rozliczenie - woda (arkadowa 2) 43,06 43,06 43,06 P , rozliczenie - co (arctowskiego 3a) 465,87 465,87 465,87 P , rozliczenie - woda (artowskiego 3a) -29,79-29,79-29,79 P , /01/ czujnik ciśnienia + wymiana 283,86 283,86 283,86 P , , , ,43 P , ,74 46,74 46,74 P , paliwo 96,70 96,70 96,70 G , myjnia samochodowa 18,99 18,99 18,99 G , paliwo 50,02 50,02 50,02 G , paliwo 99,59 99,59 99,59 G , paliwo 116,11 116,11 116,11 G , paliwo 150,00 150,00 150,00 G , paliwo 100,02 100,02 100,02 G , paliwo 150,00 150,00 150,00 G ,00 34 ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208,95 35 wyciąg 2/ prowizje bankowe 18,00 18,00 18,00 P ,00 109,72 0,00 0,00 781, , ,21 510, , , ,94 36 C/06/ /2111R energia (arkadowa 2/0) 271,03 271,03 271,03 P ,03 37 U/06/ /2311R energia (arctowskiego 3a) 217,12 217,12 217,12 P , woda, co (arctowskiego 3b) 2533, , ,25 P , telefon 46,74 46,74 46,74 P , paliwo 100,02 100,02 100,02 G , paliwo 25,65 25,65 25,65 G , paliwo 20,06 20,06 20,06 G , paliwo 100,00 100,00 100,00 G , paliwo 99,99 99,99 99,99 G , paliwo 222,64 222,64 222,64 G ,00 styczeń luty marzec rodzaj wydatku sposób rozliczony z 1

14 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. Zał. nr 25 remontowe, rodzaj wydatku sposób 46 ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208,95 47 wyciąg 3/ prowizje bankowe 14,00 14,00 14,00 P ,00 0,00 0,00 0,00 568,36 46, ,40 222, , , , / najem sali - gimnazjum nr 1 100,00 100,00 100,00 G ,00 49 FKA /004/ tp 207,26 207,26 207,26 P , paliwo 99,99 99,99 99,99 G , myjnia samochodowa 21,99 21,99 21,99 G , paliwo 79,97 79,97 79,97 G , paliwo 50,00 50,00 50,00 G , paliwo 120,01 120,01 120,01 G ,00 55 ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208,95 56 wyciąg 4/ prowizje bankowe 14,00 14,00 14,00 P ,00 0,00 0,00 0,00 371,96 207,26 100,00 222,95 902,17 902,17 322,95 57 C/06/ /2211R energia (arkadowa 2/0) 293,10 293,10 293,10 P ,10 58 U/06/ /2311R energia (arctowskiego 3b) 272,63 272,63 272,63 P ,63 59 U/06/ /2411R energia (arctowskiego 3a) 228,93 228,93 228,93 P , woda, co (arkadowa 2) 1046, , ,91 P , woda, co (arctowskiego 3a) 1156, , ,52 P , woda, co (arctowskiego 3b) 2536, , ,81 P , paliwo 100,08 100,08 100,08 G , /22/ opłaty aktywacyjne internet netia 121,77 121,77 121,77 P , paliwo 216,02 216,02 216,02 G , paliwo 99,99 99,99 99,99 G , paliwo 221,02 221,02 221,02 G , paliwo 100,04 100,04 100,04 G ,00 przegląd samochodu i wymiana części: 69 W1D/ uszczelki, filtry oleju i powietrza, klocki hamulcowe, płyn do 1513, , ,20 G ,00 spryskiwacza 70 ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208,95 71 wyciąg 5/ prowizje bankowe 16,00 16,00 16,00 P ,00 0,00 0,00 0, ,35 121, ,90 224, , , , wiertła, kołki 13,66 13,66 13,66 G ,00 mat.budowlane 73 FPS/11/ (profile,pustaki,tarcze,wkręty, 614,77 614,77 614,77 P ,00 kołki,pianka) świece, doniczki, osłonki 130,91 130,91 130,91 G , telefon era 1354, , ,11 P , paliwo 169,98 169,98 169,98 G , paliwo 50,18 50,18 50,18 G , paliwo 100,05 100,05 100,05 G , paliwo 149,98 149,98 149,98 G , paliwo 50,13 50,13 50,13 G , paliwo 100,02 100,02 100,02 G , paliwo 50,76 50,76 50,76 G ,00 83 ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208,95 kwiecień maj czerwiec rozliczony z 2

15 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. Zał. nr 25 remontowe, rodzaj wydatku sposób 84 wyciąg 6/ prowizje bankowe 15,00 15,00 15,00 P ,00 628,43 0,00 0,00 671, ,11 0,00 354, , ,50 223, woda, co (arctowskiego 3a) 1156, , ,52 P , woda, co (arkadowa 2) 1046, , ,91 P , woda, co (arctowskiego 3) 6154, , ,81 P , ,74 46,74 46,74 P , / biuro rachunkowe 934,80 934,80 934,80 P , żarówki, świetlówki 36,55 36,55 36,55 G , grabie z uchwytem 47,98 47,98 47,98 G , paliwo 169,99 169,99 169,99 G , paliwo 120,09 120,09 120,09 G ,00 94 ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208,95 95 wyciąg 7/ prowizje bankowe 8,00 8,00 8,00 P ,00 0,00 0,00 934,80 290,08 46, ,24 301, , , , / stoły 12 szt. 1356, ,00 0,00 P 0, mat. rzemieślnicze 39,79 39,79 39,79 G ,79 lipiec mech. spustowy, P-NTK08 W50060/050, P-NTK06 W40050/050, P-NTK10 W60080/025 rozliczony z 97,45 97,45 97,45 G ,00 papier ścierny,zestaw malarski, taśma mała, klucz 34,94 34,94 34,94 G , woda, co (arctowskiego 3b) 2536, , ,81 P , woda, co (arctowskiego 3) 6154, , ,81 P , woda, co (arctowskiego 3a) 1156, , ,52 P , woda, co (arctowskiego 3a) 822,97 822,97 822,97 P , woda, co (arkadowa 2) 884,40 884,40 884,40 P , woda, co (arkadowa 2) 1046, , ,91 P , paliwo 149,99 149,99 149,99 G , paliwo 200,00 200,00 200,00 G , paliwo 70,03 70,03 70,03 G , /4211/ olej napędowy 251,48 251,48 251,48 G , /22/ telefon 83,82 83,82 83,82 P , gres 6,34 6,34 6,34 G , profile,emulsja,rura,taśma,papier, pigment 164,59 164,59 164,59 G , pieczątki z mennicy, koszty wysyłki 472,70 472,70 0,00 P 0, paliwo 100,00 100,00 100,00 G , ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208, wyciąg 8/ prowizje bankowe 1,47 1,47 1,47 P ,47 343,11 0,00 0,00 771,50 83, , , , , , /C/09/ nożyczki fryzjerskie 139,00 139,00 139,00 G , woda, co (arctowskiego 3) 5326, , ,06 P , taśma, folia 54,90 54,90 54,90 G , kłódka, wkręty do płyt gipsowych 16,35 16,35 16,35 G , paliwo 49,99 49,99 49,99 G , paliwo 66,26 66,26 66,26 G ,00 sierpień 3

16 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. Zał. nr 25 listopad październik wrzesień remontowe, rodzaj wydatku sposób paliwo 251,70 251,70 251,70 G , paliwo 61,65 61,65 61,65 G , paliwo 70,21 70,21 70,21 G , paliwo 100,02 100,02 100,02 G , myjnia samochodowa 21,99 21,99 21,99 G , paliwo 51,97 51,97 51,97 G , paliwo 100,01 100,01 100,01 G , paliwo 199,97 199,97 199,97 G , /1300/ olej napędowy 100,02 100,02 100,02 G , ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208, wyciąg 9/ prowizje bankowe 5,53 5,53 5,53 P ,53 71,25 0,00 0,00 973,77 0, ,06 453, , ,58 424, /C/10/ lakiery 24 szt 149,96 149,96 149,96 G , / najem sali - gimnazjum nr 1 600,00 600,00 600,00 G , paliwo 50,03 50,03 50,03 G , paliwo 99,99 99,99 99,99 G , paliwo 110,12 110,12 110,12 G , paliwo 50,83 50,83 50,83 G , paliwo 100,02 100,02 100,02 G , paliwo 100,01 100,01 100,01 G , paliwo 101,12 101,12 101,12 G , paliwo 90,29 90,29 90,29 G , ,24 47,24 47,24 P , /22/ telefon 85,98 85,98 85,98 P , FKA /010/ TP 198,44 198,44 198,44 P , /1/2/ czynsz za barek, woda min. 63,32 63,32 63,32 P , paliwo 150,41 150,41 150,41 G , paliwo 196,40 196,40 196,40 G , /11/10/ książka 60,00 60,00 60,00 G , /11/10/ książki 362,00 362,00 362,00 G , ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208, wyciąg 10/ prowizje bankowe 26,00 26,00 26,00 P ,00 0,00 0,00 0, ,22 331,66 600,00 870, , , , świetlówka, plafoniera 59,98 59,98 59,98 G , paliwo 70,01 70,01 70,01 G , paliwo 99,97 99,97 99,97 G , paliwo 99,99 99,99 99,99 G , paliwo 99,97 99,97 99,97 G , RA/36/ usługa foto 360,00 360,00 360,00 G , FV00087/E6002/ /G/11/ znaczki 173,25 173,25 173,25 G , / usługa transportowa 300,00 300,00 300,00 G , paliwo 150,00 150,00 150,00 G , F/2063/RP/11/ wymiana opon 4 szt 80,00 80,00 80,00 G , ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208, wyciąg 11/ prowizje bankowe 13,00 13,00 13,00 P ,00 0,00 0,00 0,00 599,94 0,00 0, , , , , / wynajem sali w Gimnazjum nr 1 160,00 160,00 160,00 P ,00 rozliczony z 4

17 Zasadnicza Szkoła Zawodowa Śląskiej Szkoły Nauk Użytecznych - wydatki rzeczowe w 2011r. Zał. nr 25 remontowe, rodzaj wydatku sposób / wynajem sali w Gimnazjum nr 1 280,00 280,00 280,00 P , woda, co (arctowskiego 3a) 822,97 822,97 822,97 P , woda, co (arkadowa 2) 884,40 884,40 884,40 P , ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208, wyciąg 12/ prowizje bankowe 15,00 15,00 15,00 P ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,37 223, , , ,32 RAZEM WYDATKI I-XII ,51 0,00 934, , , , , , , ,93 grudzień rozliczony z 5

18 remontowe, 1 FV / gaz, Pszczyna, ul. Kopernika ,17 988,17 988,17 p ,00 2 WOD/ / woda, Pszczyna, ul. Kopernika ,13 169,13 169,13 p ,00 3 FV wywóz odpadów komunalnych, Pszczyna, ul. Kopernika 38 62,60 62,60 62,60 p ,00 4 FV wywóz odpadów komunalnych 642,00 642,00 642,00 p ,00 serum, żele, proszki akrylowe, 5 FVK0075/01/11/P oliwki, lakiery, tipsy, koszt przesyłki 719,09 719,09 719,09 g ,09 6 FV194/MAG/2011 kolageny, płatki ogórkowe i in., kwas hialuronowy, koszty wysyłki 1600, , ,16 g ,16 fila szary gati.-płytki ścienne/ 7 FV2011/00141/FVS podłogowe 65,90 65,90 65,90 g ,00 fila czarny gati.-płytki ścienne/ 8 FV2011/00140/FVS podłogowe 141,86 141,86 141,86 g ,00 9 FV zszywki Nr 42 16,99 16,99 16,99 g ,00 gerbera don.12cm, baterie zlewozm. 10 FV Baterie Ult.AA, ziemia do roślin 5l 199,00 26,97 225,97 225,97 g ,00 regina ręcznik, mydło, papier regina, 11 FVFAK/01687/2011/ środki czyst. Mr.m.zielony 44,63 44,63 44,63 g ,63 12 FV taśma, obwoluta 38,97 38,97 38,97 g ,97 13 FVFKA /001/ TP 192,34 192,34 192,34 g ,00 14 FV30/1/2/ natur.woda źródl., czynsz za barek 59,15 59,15 59,15 p ,15 15 FVK0042/01/11/B certyfikat ukończenia kursu Perf.Lady 122,02 122,02 122,02 p ,02 16 Rachuek3/ baner reklamowy 60,00 60,00 60,00 p ,00 17 ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208,95 18 wyciąg 1/ prowizje bankowe 10,00 10,00 10,00 p ,00 423,75 60,00 0,00 0,00 192, , , , , ,97 19 FV / gaz, Pszczyna, ul. Kopernika , , ,00 p ,00 20 FV wywóz odpadów komunalnych 1176, , ,87 p ,87 21 FV wywóz odpadów komunalnych, Pszczyna, ul. Kopernika 38 42,12 42,12 42,12 p ,00 22 FV/000105/11 indeks dla szkoły policealnej, arkusz dla uczniów Spolicealna n, dziennik 183,32 183,32 183,32 p ,32 kwas lekcyjny hialuronowy, płatki ogórkowe, 23 FV462/Mag/ i in., koszty wysyłki 1215, , ,90 g ,90 24 FV317/Mag/2011 kolagen, kwas hialuronowy, koszty wysyłki 584,00 584,00 584,00 g ,00 25 FV K0100/02/11/P płyn odkażający, koszty przesyłki 58,11 58,11 58,11 g ,11 26 FV 86/02/ zele, cleaner Cristina, koszt wysyłki 590,40 590,40 590,40 g ,40 lakiery, żele, oliwki, podkłady, tipsy, 27 FVK0151/02/11/P waciki, koszty wysyłki 486,93 486,93 0,00 p 0,00 28 FV11-FVS/ brzytwa, żyletki, recepturki 65,00 65,00 65,00 g ,00 kremy, bazy pod lakier, lakiery, żele, płyny, tipsy, waciki, patyczki z 29 FVK0136/02/2011/P drzewa pomarańczowego, żarówki 1003, ,65 0,00 p 0,00 do lampy UV, pudełka 30 Rachunek 1/ prace remontowo budowlane 3500, , ,00 g ,00 31 FVFPS/11/01084 płyta karton-gips, klej do płyt, tynk, zaprawa, wkręty do blachy 286,71 286,71 286,71 p ,00 styczeń 1

19 remontowe, gwoździe, kotwy, szpilki budowl., 32 FVFPS/11/ tarcze, elektrody, podkładki 153,98 153,98 153,98 g ,00 33 FV535/PSZ/ wkrętki, śruby 57,20 57,20 57,20 g ,00 koszty eksploatac., najem sal 34 Rachunek ZSO/12/ w Pszczynie 35,11 35,11 35,11 p ,00 koszty eksploatac., najem sal 35 Rachunek ZSO/11/ w Pszczynie 122,69 122,69 122,69 P ,00 36 Faktura koryg co, woda (Arctowskiego 3) 1157, , ,70 p ,00 37 Faktura koryg co, woda (Arctowskiego 3b) 738,81 738,81 738,81 p ,81 38 FV opłaty (Arctowskiego 3B) 2533, , ,25 p ,25 39 Faktura korygująca do FV 3983 woda z 7/2010, (Arctowskiego 4653 z 8/2010, 3) 5312 z 9/2010, 5973 z 10/2010, 6637 z 11/2010, 7301 z 12/ ,79-29,79-29,79 p ,00 40 FV00013/E6002/ /G/02/ znaczek 7,80 7,80 7,80 g ,80 41 FV16/2011 wynajem Sali widowiskowej na pokaz uczniów szkoły baletowej 861,00 861,00 861,00 g ,00 42 FV A03419/02/ papier kancelaryjny a3 9,53 9,53 9,53 g ,53 43 FV fuga, płytki, zaprawa, przewód, gniazdka 556,06 556,06 556,06 g ,00 44 FV kartrige do Lexmark ,97 358,97 358,97 g ,97 45 FV pro forma PRO/43226/ domena-abonament roczny 121,77 121,77 121,77 p ,77 46 FV /22/ telekomunkacyjne 99,18 99,18 99,18 p ,00 47 FVFKA /002/ telekomunkacyjne 214,33 214,33 214,33 g ,00 48 FV bezpiecz ,98 12,98 12,98 g ,98 49 FV00051/E6002/ /g/02/ znaczek 20,00 20,00 20,00 g ,00 50 FV A04661/02/ farby do mal.twarzy, art..biurowe 265,15 265,15 265,15 g ,15 51 FV375/720/11/FV art..kosmetyczne 255,99 255,99 255,99 g ,99 52 FV FP01710/ czajnik 39,90 39,90 39,90 g ,90 podatek od nieruchomości Decyzja Nr FnIII.N Pszczyna 300,00 300,00 300,00 p ,00 54 FV paliwo 96,71 96,71 96,71 g ,00 55 FV paliwo 100,01 100,01 100,01 g ,00 56 FV paliwo 150,00 150,00 150,00 g ,00 57 FV paliwo 110,08 110,08 110,08 g ,00 58 FV paliwo 100,04 100,04 100,04 g ,00 mm do szyb, wiadro, płyn do naczyń, 59 FVFP01604/02/ podgrzewacze, olejki eteryczne, 140,00 140,00 140,00 g ,00 worki na śmieci papier regina, elmex pasta sensitive 60 FV FAK/02177/2011/ ,99, nivea krem mild, 173,86 173,86 173,86 g ,87 61 ryczałt na samochód 1/2 208,95 208,95 208,95 208,95 62 wyciąg 2/ prowizje bankowe 30,50 30,50 30,50 P , ,95 0,00 0,00 556,84 313, , , , , ,07 63 FV / gaz, Pszczyna, ul. Kopernika ,86 944,86 944,86 p ,00 64 FVU/06/ /2211R energia Arctowskiego 3b 197,28 197,28 197,28 p ,28 65 FVU/06/ /1411R energia Arctowskiego 3c 458,51 458,51 458,51 p ,00 czynsz i koszty eksploatacyjne - 66 Rachunek ZSO/19/ najem sal w Pszczynie 35,11 35,11 35,11 p ,00 czynsz i koszty eksploatacyjne - 67 Rachunek ZSO/18/ najem sal w Pszczynie 122,69 122,69 122,69 p ,00 68 FV FA/1174/2011/GK farby do włosów, art.. Fryzjerskie 175,36 175,36 175,36 g ,36 luty 2

20 marzec remontowe, maska na ciało, peeling, balsam do 69 FV K/0272/ ciała, kremy 656,82 656,82 656,82 g ,82 70 FV FA/35/2011/01-MG podręcznik Chemia kosmetyków.. 37,00 37,00 37,00 g ,00 71 FV 2161/03/ dziennik zajęć szk. Zaocznej 36,90 36,90 36,90 g ,90 72 FV500/720/11/FV art.kosmetyczne 181,99 181,99 181,99 g ,99 73 FV K/0454/ parafina bielenda 46,75 46,75 46,75 g ,00 74 FV 208/03/2011 żele, oliwki, cleanery, zmywacz, waciki, koszty przesyłki 867,28 867,28 867,28 g ,28 maseczki, płaty kolagenowe i in., 75 FV 651/MAG/ koszty wysyłki 808,35 808,35 808,35 g ,35 bazy pod lakier, zele, lakiery, tipsy, waciki, patyczki z drzewa 76 FVK0195/03/11/P pomarańczowego, żarówki UV, koszt 569,27 569,27 569,27 g ,27 przesyłki 77 FV henna 299,20 299,20 299,20 g ,20 78 FV752/MAG/2011 kwas hialuronowy, płatki ogórkowe, i in., koszty wysyłki 1291, , ,51 g ,51 79 FVF/000418/11 pędzelki, miseczka do masek, koszty przesyłki 79,40 79,40 79,40 g ,40 balsamy do ciała, kremy, żele, tipsy, 80 FVK0268/03/11/P żarówki do lamp UV, koszty 449,42 449,42 449,42 g ,42 przesyłki peeling do ciała, lakiery do pazn., 81 FVK0232/03/11/P żele, kleje do tipsów, tipsy, zmywacz, 862,07 862,07 862,07 g ,07 waciki pudełko 82 FVK0238/03/11/P odżywki, żele, tipsy, koszty przesyłki 388,26 388,26 388,26 g ,26 refectocil 1.0 czarny, refectocil FV FA/342/2011/MAGS głęboki niebieski, refectoil 3.0 brąz 151,91 151,91 151,91 g ,91 84 FV FPS/11/01504 pustak ścienny 1080szt.,cement 0,5t, piasek budowlany szczakowa 1t, 2216, , ,05 p ,00 85 FV 02/ prace remontowo budowlane 3240, ,00 0,00 brak 0,00 86 FV677 co i woda do lokalu przy Arctowskiego , , ,80 p ,00 87 FV672 co i woda do lokalu przy Arctowskiego 3A 1156, , ,01 p ,01 88 FV673 co i woda do lokalu przy Arkadowej , , ,40 p ,40 89 FV (Era) 1515, , ,82 p ,00 90 Rachunek 2/ prace remontowo budowlane 3500, , ,00 g ,00 91 FV paliwo 50,03 50,03 50,03 g ,00 92 FV paliwo 50,04 50,04 50,04 g ,00 93 FV paliwo 49,98 49,98 49,98 g ,00 94 FV paliwo 163,71 163,71 163,71 g ,00 95 FV paliwo 30,02 30,02 30,02 g ,00 96 FV paliwo 50,00 50,00 50,00 g ,00 97 FV paliwo 20,01 20,01 20,01 g ,00 98 FV paliwo 200,08 200,08 200,08 g ,00 99 FV paliwo 107,90 107,90 107,90 g ,00 3

MZO.DBA Protokół nr 2/2015

MZO.DBA Protokół nr 2/2015 MZO.DBA.1715.5.2015 Protokół nr 2/2015 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżetu miasta Tychy w r. na prowadzenie Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli

MZO.DBA A. DANE O KONTROLI A.1. Podstawa prawna kontroli: A.2. Zakres przeprowadzonej kontroli MZO.DBA.1715.25.2012 Protokół nr 10/2012 z kontroli wycinkowej przeprowadzonej w zakresie prawidłowości pobierania dotacji przez Centrum Nauki i Biznesu Żak sp. z o.o. na prowadzenie szkół niepublicznych

Bardziej szczegółowo

USTALENIA W ZAKRESIE POBRANIA DOTACJI.

USTALENIA W ZAKRESIE POBRANIA DOTACJI. MZO.DBA.1715.2.2014.JM Protokół nr 1/2014 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżety miasta Tychy w 2010 r. na prowadzenie Policealnej Szkoły Edicus w Tychach oraz wykorzystania przekazanej

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA.1715.9.2012 Protokół nr 4/2012

MZO.DBA.1715.9.2012 Protokół nr 4/2012 MZO.DBA.1715.9.2012 Protokół nr 4/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym i Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA.1715.18.2012.JM. Protokół nr 8/2012

MZO.DBA.1715.18.2012.JM. Protokół nr 8/2012 MZO.DBA.1715.18.2012.JM Protokół nr 8/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zasadniczej Szkole Zawodowej Fryzjerstwa i Kosmetyki (obecnie Zasadnicza Szkoła Zawodowa da Vinci) oraz w Niepublicznej Szkole Policealnej

Bardziej szczegółowo

USTALENIA W ZAKRESIE POBRANIA DOTACJI.

USTALENIA W ZAKRESIE POBRANIA DOTACJI. MZO.DBA.1715.3.2014.JM Protokół nr 2/ 2014 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżety miasta Tychy w 2011 r. na prowadzenie Policealnej Szkoły Edicus w Tychach oraz w zakresie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w Punkcie Przedszkolnym Smerfowa Kraina w Tychach, dla którego organem prowadzącym jest Katarzyna Kościńska

z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w Punkcie Przedszkolnym Smerfowa Kraina w Tychach, dla którego organem prowadzącym jest Katarzyna Kościńska MZO-DBA.1715.15.2013 Protokół nr 4/2013 z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w Punkcie Przedszkolnym Smerfowa Kraina w Tychach, dla którego organem prowadzącym jest Katarzyna Kościńska A. DANE O KONTROLI

Bardziej szczegółowo

USTALENIA W ZAKRESIE POBRANIA DOTACJI.

USTALENIA W ZAKRESIE POBRANIA DOTACJI. MZO-DBA.1715.27.2014 Protokół nr 5/ 2014 z kontroli przeprowadzonej w zakresie pobrania dotacji z budżetu miasta Tychy na prowadzenie Punktu Przedszkolnego Smerfowa Kraina oraz wykorzystania pobranej dotacji

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA.1715.10.2012 Protokół nr 5/2012

MZO.DBA.1715.10.2012 Protokół nr 5/2012 MZO.DBA.1715.10.2012 Protokół nr 5/2012 z kontroli przeprowadzonej w Zaocznym Liceum Ogólnokształcącym i Zaocznym Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym, prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36

PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Policealnym Studium Farmaceutycznym w Słupsku przy ul. Szczecińskiej 36 Działając na podstawie upoważnienia nr 302/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 23.05.2016

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r.

UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia r. UCHWAŁA NR.../ / 2016r. projekt RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia. 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 27 marca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXIV/251/2014 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/84/2015 RADY GMINY GRODZIEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 24 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2015 r. Poz. 5393 UCHWAŁA NR XIV/86/2015 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 15 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA. z dnia 15 listopada 2012 r. Projekt z dnia 26 października 2012 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... BURMISTRZA MIASTA SŁAWKOWA z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie: określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 14 grudnia 2016 r.

Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXV/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. z dnia 14 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 19 grudnia 2016 r. Poz. 5218 UCHWAŁA NR XXV/156/2016 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 grudnia 2015 r. Poz. 7683 UCHWAŁA NR PR.0007.263.2015 RADY MIASTA RUDA ŚLĄSKA z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK. z dnia 26 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XXXV/349/14 RADY GMINY WIERZBINEK z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i placówek oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 czerwca 2016 r. Poz. 3207 UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 14 listopada 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU. z dnia 14 listopada 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/157/12 RADY MIEJSKIEJ W KONIECPOLU z dnia 14 listopada 2012 r. w sprawie: ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Koniecpol

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 maja 2016 r.

UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ. z dnia 31 maja 2016 r. UCHWAŁA NR XVIII/339/2016 RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/243/2015 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r.

P R O J E K T D r u k n r... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE. z dnia... 2014 r. OrS.4431.9.2014.BB P R O J E K T D r u k n r........... UCHWAŁA NR / /2014 RADY GMINY CHYBIE z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 5 grudnia 2016 r. Poz. 6378 UCHWAŁA NR XIX/210/2016 RADY GMINY ŁODYGOWICE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r.

Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 4 sierpnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 11 sierpnia 2015 r. Poz. 3432 UCHWAŁA NR X/65/2015 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA. z dnia 30 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/81/15 RADY MIEJSKIEJ CIECHOCINKA z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, osób prowadzących wychowanie przedszkolne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XLIII/282/2014 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 12 maja 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA. z dnia 24 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA. z dnia 24 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/94/2016 RADY MIEJSKIEJ GMINY NEKLA z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli prowadzonych przez osobę prawną

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r.

Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ. z dnia 24 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 30 listopada 2015 r. Poz. 4094 UCHWAŁA NR XIV/77/15 RADY GMINY FIRLEJ z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 24 czerwca 2014 r. UCHWAŁA NR XLII/289/14 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz zakresu i trybu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji,

Bardziej szczegółowo

MZO.DBA.1715.5.2013 Protokół nr 1/2013

MZO.DBA.1715.5.2013 Protokół nr 1/2013 MZO.DBA.1715.5.2013 Protokół nr 1/2013 z kontroli przeprowadzonej w roku 2013 w szkołach niepublicznych prowadzonych na terenie miasta Tychy przez Cosinus sp. z o.o. A. DANE O KONTROLI Kontrolę przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z kontroli w Przedszkolu Niepublicznym SMERFUŚ przy ul. Grottgera 10A w Słupsku

PROTOKÓŁ z kontroli w Przedszkolu Niepublicznym SMERFUŚ przy ul. Grottgera 10A w Słupsku PROTOKÓŁ z kontroli w Przedszkolu Niepublicznym SMERFUŚ przy ul. Grottgera 10A w Słupsku Kontrolę przeprowadziła Pani Lidia Dębicka inspektor Biura Kontroli Zarządczej Urzędu Miejskiego w Słupsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 kwietnia 2014 r.

OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TYCHY. z dnia 24 kwietnia 2014 r. OBWIESZCZENIE RADY MIASTA TYCHY z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr XXV/556/12 Rady Miasta Tychy z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/154/16 RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH. z dnia 30 listopada 2016 r.

Gdańsk, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XV/154/16 RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 4375 UCHWAŁA NR XV/154/16 RADY MIEJSKIEJ W BRUSACH z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Katolickich im. św. Marka

PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Katolickich im. św. Marka Słupsk, dnia 19 czerwca 2013 r. PROTOKÓŁ z przeprowadzonej kontroli w Zespole Szkół Katolickich im. św. Marka Działając na podstawie upoważnienia Nr 41/2013 z dnia 13.03.2013 r. oraz upoważnienia Nr 87/2013

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/201/16 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 25 kwietnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XX/201/16 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH z dnia 25 kwietnia 2016 r. UCHWAŁA NR XX/201/16 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania, dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r.

UCHWAŁA NR.../.../2014 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 27 lutego 2014 r. Projekt 608 UCHWAŁA NR.../.../2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów oraz osób prowadzących inne niepubliczne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 30 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/441/13 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez publiczne i niepubliczne szkoły,

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 140 UCHWAŁA NR XVI/198/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 140 UCHWAŁA NR XVI/198/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r. Poz. 140 UCHWAŁA NR XVI/198/15 RADY MIEJSKIEJ W WOLINIE z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 13 stycznia 2016 r. Poz. 330 UCHWAŁA NR XV/141/2015 RADY MIEJSKIEJ SKOCZOWA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 14 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 14 listopada 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI/175/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 14 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli oraz trybu i zakresu kontroli

Bardziej szczegółowo

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje:

Rada Miejska Wodzisławia Śląskiego, uchwala, co następuje: UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ WODZISŁAWIA ŚLĄSKIEGO z dnia.... w sprawie: trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji przez szkoły, przedszkola

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 22 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 22 grudnia 2016 r. Projekt UCHWAŁA RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 22 grudnia 2016 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz zakresu i trybu

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE. z dnia 25 sierpnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 29 sierpnia 2016 r. Poz. 1712 UCHWAŁA NR XXVII/153/16 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWIE z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 5 października 2015 r. Poz. 3773 UCHWAŁA NR XIV/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 25 września 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 5138 UCHWAŁA NR XV/97/15 RADY MIASTA MIĘDZYRZEC PODLASKI z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA. z dnia 3 lutego 2016 r. UCHWAŁA NR XXI/206/2016 RADY MIASTA SANDOMIERZA z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych podmiotów oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

... (miejscowość i data) (nazwa, adres i numer telefonu organu prowadzącego szkołę/przedszkole)

... (miejscowość i data) (nazwa, adres i numer telefonu organu prowadzącego szkołę/przedszkole) Załącznik Nr 1...... (miejscowość i data) Wniosek o udzielenie dotacji na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej o uprawnieniach szkoły publicznej/ niepublicznego przedszkola* Wnioskuję o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r.

Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY. z dnia 17 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 3149 UCHWAŁA NR XIII/87/15 RADY GMINY ŁUBNIANY w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XII/86/15 RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, oddziałów przedszkolnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII/78/ 2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29listopada 2011 r.

Uchwała Nr XIII/78/ 2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29listopada 2011 r. Uchwała Nr XIII/78/ 2011 Rady Powiatu Żarskiego z dnia 29listopada 2011 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych działających na terenie Powiatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r.

Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie. z dnia... 2013 r. PROJEKT Uzgodniony z Burmistrzem/Zastępcą Burmistrza Pszczyny w dniu... Uchwała Nr... Rady Miejskiej w Pszczynie z dnia... 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 listopada 2014 r. Poz. 5584 UCHWAŁA NR 0007.61.2014 RADY GMINY GOLESZÓW z dnia 29 października 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2014 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH. z dnia... 2014 r. Projekt z dnia 17 lipca 2014 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W WILAMOWICACH z dnia... 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół posiadających

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241

Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 grudnia 2013 r. Poz. 13241 UCHWAŁA Nr 288/XXXVII/2013 RADY GMINY GOSTYNIN z dnia 29 listopada 2013 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=43401

http://bip.umtychy.pl/index.php?action=pobierzplik&id=43401 MZO.DBA.1715.6.2012.JM Protokół nr 1/2012 z kontroli przeprowadzonej w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Uzupełniającym Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych, Policealnej Szkole Rozwoju Zawodowego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/376/13 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIV/376/13 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIV/376/13 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych punktów przedszkolnych, funkcjonujących na terenie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 grudnia 2014 r. Poz. 6738 UCHWAŁA NR III/19/2014 RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 11 lutego 2016 r. Poz. 567 UCHWAŁA NR XXI/158/2016 RADY MIEJSKIEJ W JEDLICZU w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r.

Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG. z dnia 14 maja 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 26 maja 2014 r. Poz. 2255 UCHWAŁA NR XLI/274/14 RADY GMINY KOŁOBRZEG z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 29 września 2016 r. Poz. 4879 UCHWAŁA NR 17.148.2016 RADY GMINY PANKI z dnia 20 września 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 grudnia 2015 r. Poz. 6101 UCHWAŁA NR XV/122/2015 RADY GMINY SUSZEC z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r.

Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO. z dnia 26 czerwca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 1 lipca 2013 r. Poz. 4209 UCHWAŁA NR XXVII/171/2013 RADY GMINY MIEDZICHOWO W sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, ustalania stawek

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r.

Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 22 grudnia 2015 r. Poz. 4426 UCHWAŁA NR XIII/157/2015 RADY GMINY SŁUPSK z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 roku

Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 roku Projekt Uchwała Nr Rady Gminy Tarnów Opolski z dnia 23 listopada 2015 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół o uprawnieniach szkół publicznych oraz dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 291 UCHWAŁA NR XXIV/148/16 RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 291 UCHWAŁA NR XXIV/148/16 RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO. z dnia 30 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 11 stycznia 2017 r. Poz. 291 UCHWAŁA NR XXIV/148/16 RADY POWIATU ŻYRARDOWSKIEGO z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r.

UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY. z dnia 25 września 2014 r. Projekt UCHWAŁA... RADY MIASTA LĘDZINY z dnia 25 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Lędziny dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego,

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 12 sierpnia 2016 roku

Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM. z dnia 12 sierpnia 2016 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 17 sierpnia 2016 r. Poz. 4803 UCHWAŁA NR XXVII/184/2016 RADY GMINY GRÓDEK NAD DUNAJCEM z dnia 12 sierpnia 2016 roku w sprawie trybu udzielenia i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LIII/576/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 4 marca 2014 r.

UCHWAŁA NR LIII/576/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 4 marca 2014 r. UCHWAŁA NR LIII/576/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY JASTRZĘBIA. z dnia 11 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY JASTRZĘBIA. z dnia 11 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/67/2015 RADY GMINY JASTRZĘBIA z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r.

UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA. z dnia... 2015 r. Projekt z dnia 23 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez Wójta Jemielnicy UCHWAŁA NR... RADY GMINY JEMIELNICA z dnia... 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r.

Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 9 grudnia 2015 r. Poz. 8227 UCHWAŁA NR XIII/117/2015 RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Protokół OKK.3032.2.2013

Protokół OKK.3032.2.2013 OKK.3032.2.2013 Protokół kontroli przeprowadzonej w Policealnej Szkole Usług Kosmetycznych w Przemyślu przy ul. Piotra Skargi 7 przez głównego specjalistę Wydziału Organizacji Kadr i Kontroli Urzędu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr XXVI/163/16 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 22 grudnia 2016 r. Uchwała Nr XXVI/163/16 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r.

Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA. z dnia 29 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 7 stycznia 2016 r. Poz. 219 UCHWAŁA NR XVIII/210/2015 RADY MIEJSKIEJ KALISZA z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR 32/310/17 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 25 stycznia 2017 r.

Wrocław, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR 32/310/17 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 25 stycznia 2017 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 6 lutego 2017 r. Poz. 569 UCHWAŁA NR 32/310/17 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Iwanowice otrzymanej *) otrzymanej za rok 2015. korekta II

Informacja o wydatkach poniesionych z dotacji z budżetu Gminy Iwanowice otrzymanej *) otrzymanej za rok 2015. korekta II ZAŁĄCZNIK NR 3 do Uchwały Rady Gminy Iwanowice Nr VI/48/2015 z dnia 30 kwietnia 2015 r. ( pieczęć organu prowadzącego) Widoma, 08.02.2016 r. ( miejscowość, data) Wójt Gminy Iwanowice Informacja o wydatkach

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVI RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. UCHWAŁA NR XXVI..2016 RADY MIEJSKIEJ W CZŁUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Miejskiej Człuchów dla niepublicznych szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 382 UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r.

Wrocław, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 382 UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM. z dnia 22 stycznia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 382 UCHWAŁA NR V/49/15 RADY MIEJSKIEJ W LWÓWKU ŚLĄSKIM w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/194/15 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 27 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR XII/194/15 RADY GMINY KOBIERZYCE. z dnia 27 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 8 grudnia 2015 r. Poz. 5431 UCHWAŁA NR XII/194/15 RADY GMINY KOBIERZYCE z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 4 lutego 2015 r. Poz. 310 UCHWAŁA NR VII/24/2015 RADY MIEJSKIEJ W SULEJOWIE z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie określenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/98/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r.

UCHWAŁA Nr XI/98/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. UCHWAŁA Nr XI/98/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu. Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji

Tryb rozliczania dotacji i zakres danych zawartych w rozliczeniu. Tryb i zakres kontroli wykorzystania dotacji PROJEKT UCHWAŁA NR./2014 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia.2014 r w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/218/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 25 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XXVI/218/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY. z dnia 25 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 9 grudnia 2016 r. Poz. 5728 UCHWAŁA NR XXVI/218/2016 RADY MIASTA OLEŚNICY z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2015 r.

UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ. z dnia 30 września 2015 r. UCHWAŁA NR X/51/15 RADY MIASTA JEDLINA-ZDRÓJ z dnia 30 września 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych innych form wychowania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/313/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/313/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI. z dnia 17 kwietnia 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/313/14 RADY GMINY MIŃSK MAZOWIECKI w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Mińsk Mazowiecki przez

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/140/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIV/140/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 26 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIV/140/15 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r.

Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r. Uchwała Nr XLI/292/14 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 14 listopada 2014r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych prowadzonych na terenie Powiatu Opolskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 966 UCHWAŁA NR XXXVI/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 14 lutego 2014 r.

Wrocław, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 966 UCHWAŁA NR XXXVI/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY. z dnia 14 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 24 lutego 2014 r. Poz. 966 UCHWAŁA NR XXXVI/411/14 RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz zakresu i

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 11 marca 2015 r.

Szczecin, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE. z dnia 11 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 20 marca 2015 r. Poz. 944 UCHWAŁA NR V/39/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania,

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r.

Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA. z dnia 30 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO Olsztyn, dnia 30 października 2015 r. Poz. 3778 UCHWAŁA NR XIII/95/2015 RADY GMINY IŁAWA w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 29/282/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 30 listopada 2016 r.

Wrocław, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz UCHWAŁA NR 29/282/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY. z dnia 30 listopada 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 7 grudnia 2016 r. Poz. 5609 UCHWAŁA NR 29/282/16 RADY MIEJSKIEJ BIELAWY z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania oraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 25 lutego 2013 r. Poz. 1829 UCHWAŁA NR 537/XXXII/2012 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5360 UCHWAŁA NR XIV/69/15 RADY GMINY KOCIERZEW POŁUDNIOWY z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym Nr 2 Parkowe Przedszkole w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 7a

PROTOKÓŁ. z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym Nr 2 Parkowe Przedszkole w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 7a PROTOKÓŁ z kontroli przeprowadzonej w Przedszkolu Niepublicznym Nr 2 Parkowe Przedszkole w Słupsku przy ul. Koszalińskiej 7a Działając na podstawie upoważnienia Nr 269/2016 z dnia 12.05.2016 r., wydanego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/122/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 września 2011 r.

UCHWAŁA NR X/122/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU. z dnia 29 września 2011 r. UCHWAŁA NR X/122/2011 RADY MIEJSKIEJ W BUSKU-ZDROJU z dnia 29 września 2011 r. w sprawie zasad udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych posiadających uprawnienia szkoły publicznej, niepublicznych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 19 września 2016 r. Poz. 3958 UCHWAŁA NR XXVII/123/2016 RADY GMINY NIEBORÓW z dnia 29 sierpnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1/XXXVIII/2014 RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 14 stycznia 2014 r.

UCHWAŁA NR 1/XXXVIII/2014 RADY GMINY ŁĄCKO. z dnia 14 stycznia 2014 r. UCHWAŁA NR 1/XXXVIII/2014 RADY GMINY ŁĄCKO z dnia 14 stycznia 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji na prowadzenie publicznych i niepublicznych: szkół, oddziałów wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 czerwca 2012 r. Poz. 2324 UCHWAŁA NR XXII/171/2012 RADY MIASTA LUBAŃ z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo