Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd 1 00 301 Warszawa"

Transkrypt

1 Warszawa ul. Nowy Zjazd 1 centrala: (22) sekretariat: (22) fax (22) S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa zwana dalej Zamawiającym zaprasza do składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawy materiałów i akcesoriów protetycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (nr ref. sprawy: ZP/20/13). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiony jest w załącznikach nr do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). MCS/ZP/ /2013 1/66

2 Spis treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej SIWZ ): ROZDZIAŁ I : ROZDZIAŁ II: ROZDZIAŁ III: ROZDZIAŁ IV: ROZDZIAŁ V: ROZDZIAŁ VI: ROZDZIAŁ VII: ROZDZIAŁ VIII: ROZDZIAŁ IX: ROZDZIAŁ X: ROZDZIAŁ XI: ROZDZIAŁ XII: ROZDZIAŁ XIII: ROZDZIAŁ XIV: ROZDZIAŁ XV: ROZDZIAŁ XVI: ROZDZIAŁ XVII: Nazwa i adres Zamawiającego Tryb zamówienia Przedmiot zamówienia Informacje ogólne Opis sposobu przygotowania ofert Oferty częściowe Oferty wariantowe Warunki udziału w postępowaniu Wspólne ubieganie się o zamówienie Dokumenty wymagane w ofercie Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe Opis sposobu przedstawienia ceny oferty Miejsce i termin składania ofert Miejsce i termin otwarcia ofert Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert Kryteria oceny ofert Udzielenie zamówienia ROZDZIAŁ XVIII: Termin związania ofertą ROZDZIAŁ XIX: ROZDZIAŁ XX: ROZDZIAŁ XXI: ROZDZIAŁ XXII: Termin wykonania zamówienia Unieważnienie postępowania Zobowiązania wykonawcy związane z umową Wymagania dotyczące wadium ROZDZIAŁ XXIII: Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy ROZDZIAŁ XXIV: Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ ROZDZIAŁ XXV: Środki ochrony prawnej ROZDZIAŁ XXVI: Zamówienia uzupełniające ROZDZIAŁ XXVII: Postanowienia końcowe Integralną część niniejszej SIWZ stanowią następujące dokumenty: ZAŁĄCZNIK NR 1: ZAŁĄCZNIK NR 2: ZAŁĄCZNIKI NR : WZÓR UMOWY FORMULARZ OFERTY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA KOSZTORYS /FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY ZAŁĄCZNIK NR 4: OŚWIADCZENIE (ART. 22 UST. 1) ZAŁĄCZNIK NR 5: ZAŁĄCZNIK NR 6: OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE GRUPY KAPITAŁOWEJ MCS/ZP/ /2013 2/66

3 Rozdział I Nazwa i adres Zamawiającego Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa tel: (22) fax (22) Rozdział II Tryb zamówienia Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. Rozdział III Przedmiot zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa materiałów protetycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w Załącznikach nr do SIWZ. 2. Określenie przedmiotu zamówienia wg CPV: Stomatologiczne przyrządy jednorazowego użytku Akcesoria do odcisków stomatologicznych Akcesoria profilaktyki stomatologicznej Materiały medyczne Wyroby stomatologiczne Rozdział IV Informacje ogólne 1. Wykonawca winien uważnie zapoznać się z treścią SIWZ. 2. Niniejszą SIWZ można wykorzystać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. 3. Treść oferty musi odpowiadać treści SIWZ. 4. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę ( Formularz oferty oraz inne dokumenty wymagane w ofercie oraz dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu). 5. Złożenie większej liczby ofert przez jednego Wykonawcę spowoduje odrzucenie wszystkich jego ofert. 6. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. 7. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W takim wypadku musi wskazać w ofercie zakres zamówienia, którego wykonanie powierzy podwykonawcom. 8. Dopuszcza się rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy, zawartym w załącznikach nr do SIWZ. Wykonawca powołujący się na te rozwiązania jest zobowiązany wykazać w ofercie, że oferowane dostawy spełniają określone wymagania. Rozdział V Opis sposobu przygotowania ofert MCS/ZP/ /2013 3/66

4 1. Wykonawca musi wypełnić: Formularz Oferty stanowiący Załącznik nr 2 do SIWZ Kosztorys(y)/ Formularz(e) asortymentowo-cenowa(e) stanowiące Załączniki nr do SIWZ, Oświadczenia stanowiące Załączniki nr 4 i 5 do SIWZ, Wzór dotyczący grupy kapitałowej stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnych formularzach, jednak ich treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ). 2. Do oferty Wykonawca musi załączyć dokumenty wymagane postanowieniami SIWZ. 3. Oferta musi być sporządzona w języku polskim. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniami na język polski. 4. Oferta musi być sporządzona, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej, w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści (np. w postaci wydruku komputerowego, na maszynie do pisania lub ręcznie długopisem albo nieścieralnym atramentem /pismem drukowanym/). 5. Wszystkie strony oferty, jak również wszystkie dokumenty do niej załączone, powinny być ponumerowane i parafowane przez osobę /osoby uprawnioną/-e do podpisania oferty. 6. W przypadku dołączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia ta winna być potwierdzona własnoręcznym podpisem osoby/osób upoważnionej/nych do podpisania oferty oraz opatrzona dopiskiem lub pieczęcią za zgodność z oryginałem. 7. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę /osoby podpisującą/-ce ofertę. 8. Wszystkie formularze zawarte w SIWZ, a w szczególności Formularz oferty, Wykonawca musi wypełnić ściśle według wskazówek zawartych w SIWZ. W przypadku, gdy jakakolwiek część dokumentów nie dotyczy Wykonawcy - wpisuje on "nie dotyczy". 9. Ofertę należy złożyć w oryginale w formie pisemnej. 10. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie do dnia r. do godz na adres: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa 11. Koperta musi być zapieczętowana w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treść oraz zabezpieczający jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Kopertę należy zaadresować wg wzoru: ZP/20/13 Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM R. GODZ Koperta, oprócz opisu jak wyżej, musi być opatrzona pieczęcią zawierającą nazwę oraz adres Wykonawcy. 13. Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 10, 11 i 12 dodatkowo oznakowanej dopiskiem ZMIANA. MCS/ZP/ /2013 4/66

5 14. Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia o wycofaniu. Powiadomienie o wycofaniu się z postępowania musi być złożone w kopercie zaadresowanej i oznakowanej w sposób określony w ust. 10, 11 i 12, dodatkowo oznakowanej dopiskiem WYCOFANIE. Oferta Wykonawcy, który wycofał się z postępowania zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania na jego pisemny wniosek. 15. Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w jej treści po upływie terminu składania ofert. 16. Oferta jest jawna, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz z późn. zm.), jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępniane innym uczestnikom postępowania. Wskazane jest wyodrębnienie dokumentów zawierających zastrzeżone informacje. 17. Jeżeli oferta zawiera informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca jest zobowiązany oznaczyć dokumenty zawierające takie informacje, umieszczając je w oddzielnej kopercie z napisem zastrzeżone. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy. 18. Do oferty należy dołączyć Kosztorys(y)/Formularz(e) asortymentowo-cenowa(e) zgodny(e) co do treści z treścią Załączników nr do SIWZ. Rozdział VI Oferty częściowe 1. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2. Części zamówienia zostały określone w Opisach przedmiotu zamówienia Kosztorysach /Formularzach asortymentowo-cenowych, stanowiących Załączniki nr do SIWZ. 3. Wykonawca może złożyć ofertę na jedną lub więcej części zamówienia. 4. Każda oferta będzie oceniana odrębnie dla każdej części zamówienia, na którą została złożona. Rozdział VII Oferty wariantowe Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Rozdział VIII Warunki udziału w postępowaniu 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający odstępuje od opisywania przedmiotowego warunku. 2) posiadają wiedzę i doświadczenie; Zamawiający odstępuje od opisywania przedmiotowego warunku. 3) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający odstępuje od opisywania przedmiotowego warunku. MCS/ZP/ /2013 5/66

6 4) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający odstępuje od opisywania przedmiotowego warunku. 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy. 3. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższych warunków (na zasadzie spełnia/nie spełnia ) na podstawie złożonych przez Wykonawców oświadczeń i dokumentów, o których mowa w Rozdziale XI SIWZ. Rozdział IX Wspólne ubieganie się o zamówienie 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawcy muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. 3. Przepisy ustawy i postanowienia zawarte w SIWZ dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w ust Wymóg złożenia dokumentów, o których mowa Rozdziale XI ust. 2 i 4 dotyczy każdego z Wykonawców. 5. Jeżeli wybrana zostanie oferta Wykonawców, o których mowa w ust. 1, przed zawarciem umowy muszą oni przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę. 6. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia winna określać: 1) podmioty składające ofertę; 2) cel gospodarczy, dla którego została zawarta umowa; 3) zasady reprezentacji i prowadzenia spraw; 4) oznaczenie czasu trwania umowy (wymaga się, by czas trwania umowy był nie krótszy niż okres realizacji zamówienia). 7. Umowa regulująca współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może być umową przedwstępną ani umową zawartą pod warunkiem zawieszającym. Rozdział X Dokumenty wymagane w ofercie 1. Oferta musi się składać z następujących (ponumerowanych i parafowanych na każdej stronie) dokumentów: 1) Formularz Oferty na odpowiednim druku stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ (Wykonawca może złożyć ofertę na własnym formularzu, jednak jego treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzem załączonym do SIWZ), 2) Kosztorys(y)/Formularz(e)asortymentowo-cenowy(e)/ zgodne co do treści z treścią Załączników nr do SIWZ (Wykonawca może złożyć Kosztorys(y) /Formularz(e) asortymentowo-cenowy(e)/ na własnych formularzach, jednak ich treść i układ graficzny muszą być zgodne z formularzami załączonymi do SIWZ), 3) Dokumenty określone w Rozdziale XI SIWZ. 2. Wykonawca oferujący produkt równoważny musi do oferty załączyć Opis produktu równoważnego. MCS/ZP/ /2013 6/66

7 3. Jeżeli osobą/osobami podpisującą/podpisującymi ofertę nie jest osoba/osoby upoważniona/upoważnione na podstawie odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego lub innych dokumentów rejestrowych wraz z ofertą należy złożyć pełnomocnictwo do podpisania oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu. Pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu. Rozdział XI Dokumenty podmiotowe i przedmiotowe potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy Wykonawca składa oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ (Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść i układ graficzny musi być zgodny z drukiem załączonym do SIWZ). 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach o których mowa w art. 24 ust. 1 Ustawy Wykonawca musi załączyć do oferty oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ (Wykonawca może złożyć oświadczenie na własnym druku, którego treść i układ graficzny muszą być zgodne z drukiem załączonym do SIWZ); 3. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca wraz z ofertą składa: a) w przypadku oferty na część 1 - dotyczy asortymentu opisanego w poz. 9-10, i 78 załącznika nr 3.1 do SIWZ: aktualny certyfikat zgodności CE wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą lub deklarację zgodności producenta dla oferowanego asortymentu; b) w przypadku oferty na część 2 - dotyczy asortymentu opisanego w poz. 1-2 załącznika nr 3.2 do SIWZ: aktualny certyfikat zgodności CE wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą lub deklarację zgodności producenta dla oferowanego asortymentu; c) w przypadku oferty na część 3 - dotyczy asortymentu opisanego w poz. 37, załącznika nr 3.3 do SIWZ: aktualny certyfikat zgodności CE wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą lub deklarację zgodności producenta dla oferowanego asortymentu. Do poz. 39 należy przedstawić aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym; d) w przypadku oferty na część 4 - dotyczy asortymentu opisanego od poz. 1.1 do poz. 7 załącznika nr 3.4 do SIWZ: aktualny certyfikat zgodności CE wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą lub deklarację zgodności producenta dla oferowanego asortymentu; e) w przypadku oferty na część 5 - dotyczy asortymentu opisanego w poz. 1-5, 7, 9-18, załącznika nr 3.5 do SIWZ: aktualny certyfikat zgodności CE wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą lub deklarację zgodności producenta dla oferowanego asortymentu Do poz. 31 należy przedstawić aktualne pozwolenie na obrót produktem biobójczym; f) w przypadku oferty na część 7: dotyczy asortymentu opisanego od poz. 1, 4 7 i załącznika nr 3.7 do SIWZ: próbki asortymentu, który ma zostać dostarczony, odpowiadające MCS/ZP/ /2013 7/66

8 wymaganiom zawartym w załączniku nr 3.7 do SIWZ w ilości 1 szt. dla każdego rodzaju asortymentu; g) w przypadku oferty na część 8 - dotyczy asortymentu opisanego w poz. 1-2 załącznika nr 3.8 do SIWZ: aktualny certyfikat zgodności CE wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikującą lub deklarację zgodności producenta dla oferowanego asortymentu. 4. Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej na wzorze stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Formularz oferty ; Kosztorys(-y)/Formularz(-e) asortymentowo-cenowy(-e), Opis produktu równoważnego, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i 4 muszą być złożone w oryginale. 6. Wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania Wykonawcy). 7. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski. 8. W przypadku Wykonawców, o których mowa w Rozdziale IX kopie dokumentów dotyczących Wykonawcy muszą być poświadczane za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 9. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 Ustawy. 10. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Ustawy. Rozdział XII Opis sposobu przedstawienia ceny oferty 1. W Formularzu oferty (Załącznik nr 2 do SIWZ) odpowiednio dla danej części zamówienia Wykonawca poda cenę netto, kwotę podatku VAT oraz cenę brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia. 2. W Kosztorysie(-ach/Formularzu(-ach) asortymentowo-cenowym(-ych/ (Załączniki nr do SIWZ) Wykonawca poda ceny jednostkowe netto, wartość netto, stawkę podatku VAT, kwotę podatku VAT oraz wartość brutto dla każdego rodzaju asortymentu wyszczególnionego w Kosztorysie(-ach)/Formularzu(-ach)asortymentowo-cenowym(-ychj)/. 3. Wszystkie ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN) niezależnie od wchodzących w jej skład elementów i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku. 2. Wszystkie ceny muszą zawierać w sobie ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę (niedopuszczalne są żadne negocjacje cenowe). 3. Cena brutto oferty stanowić będzie cenę całkowitą brutto podaną w formularzu oferty, 4. Cena brutto oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT, innych opłat i podatków, opłat celnych, zezwoleń, pozwoleń i certyfikatów. Cena brutto oferty wyczerpuje wszelkie należności Wykonawcy wobec Zamawiającego związane z realizacją Umowy. Wykonawcy nie przysługuje zwrot od Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów, opłat, ceł i podatków poniesionych przez Wykonawcę w związku z realizacją Umowy. MCS/ZP/ /2013 8/66

9 5. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty doliczy do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Rozdział XIII Miejsce i termin składania ofert 1. Oferty należy składać w Sekretariacie (III piętro, pokój nr 321) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowy Zjazd 1 w Warszawie lub przesłać drogą pocztową na adres Zamawiającego podany w Rozdziale I SIWZ. 2. Oferty należy składać do dnia r. do godziny W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, za termin złożenia uznaje się termin wpłynięcia oferty do siedziby Zamawiającego i jej zarejestrowania w pomieszczeniu wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert. 3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za pozostawienie oferty w innym pomieszczeniu niż wskazanym w ust. 1 jako miejsce składania ofert. 4. Oferty, które zostaną złożone po terminie, zostaną zwrócone niezwłocznie bez otwierania. Rozdział XIV Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w Sali wykładowej - pokój nr 326 (III piętro) w siedzibie Zamawiającego przy ul. Nowy zjazd 1 w Warszawie. 1. Otwarcie ofert jest jawne. Rozdział XV Informacje o trybie otwarcia i oceny ofert 2. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 3. Zamawiający poda nazwę oraz adres (siedzibę) Wykonawcy, którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty, terminu wykonania zamówienia i warunków płatności zawartych w ofercie. 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, może On wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji podawanych w trakcie otwarcia. Zamawiający prześle niezwłocznie te informacje. 5. Zamawiający zawiadomi równocześnie Wykonawców, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne. 6. W toku badania i oceny oferty Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. 7. Zamawiający poprawi w ofercie omyłki, o których mowa w art. 87 ust. 2 Ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. 8. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w przypadkach określonych w art. 24 Ustawy. 9. Oferta Wykonawcy, który zostanie wykluczony z postępowania, uznana zostanie za odrzuconą. 10. Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 Ustawy. MCS/ZP/ /2013 9/66

10 11. Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryterium oceny ofert określonym w Rozdziale XVI SIWZ. Rozdział XVI Kryteria oceny ofert 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie każdej części, Zamawiający będzie kierował się następującym kryterium : cena brutto oferty waga 100% 2. W kryterium cena brutto oferty zostanie zastosowany wzór: najniższa cena brutto oferty Ilość punktów = x 100 pkt cena brutto w badanej ofercie 3. Dla potrzeb oceny ofert w danej części, Zamawiający obliczy przyznane Wykonawcom punkty z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. 4. Za najkorzystniejszą, w zakresie każdej części z osobna, zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów w tej części. 5. Pozostałe oferty, w zakresie każdej części, zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. 6. Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej Rozdział XVII Udzielenie zamówienia 1. Zamawiający udzieli zamówienia, w zakresie danej części, Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą na podstawie kryterium oceny ofert opisanego w Rozdziale XVI SIWZ. 2. Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty w danej części o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 3. Wykonawcy, składając oferty dodatkowe, nie będą mogli zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. 4. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty dla danej części o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 i 2 Ustawy, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. MCS/ZP/ / /66

11 5. Niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ust. 4 pkt 1 na swojej stronie internetowej: oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 6. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zajdą przesłanki unieważnienia postępowania określone w Rozdziale XX SIWZ. Rozdział XVIII Termin związania ofertą Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Rozdział XIX Termin wykonania zamówienia Termin wykonania zamówienia - przez okres 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy lub do czasu wyczerpania ilości materiałów ujętych w Kosztorysie(ach)/Tabeli(-ach) asortymentowo - cenowym(-ych)/, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej. Rozdział XX Unieważnienie postępowania 1. Zamawiający unieważni postępowanie, jeżeli: 1) nie złożona zostanie żadna oferta niepodlegająca odrzuceniu; 2) cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że Zamawiające będzie mógł zwiększyć tę kwotę do ceny najkorzystniejszej oferty; 3) w przypadku, o którym mowa w Rozdziale XVII ust. 2 SIWZ zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie; 4) wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć; 5) postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. 2. O unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich Wykonawców, którzy: 1) ubiegali się o udzielenie zamówienia w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert; 2) złożyli oferty w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert; podając uzasadnienie faktyczne i prawne. Rozdział XXI Zobowiązania wykonawcy związane z umową Zobowiązania Wykonawcy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Rozdział XXII Wymagania dotyczące wadium MCS/ZP/ / /66

12 Wykonawcy składający oferty nie są zobowiązani do wniesienia wadium. Rozdział XXIII Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy nie są zobowiązani do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Rozdział XXIV Sposób porozumiewania się z Wykonawcami oraz udzielania wyjaśnień dotyczących SIWZ 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazywać będą pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem postanowień Rozdziału X i XI. 2. Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej musi niezwłocznie potwierdzić fakt ich otrzymania. 3. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawcy przekazują: a. pisemnie na poniższy adres: Mazowieckie Centrum Stomatologii Sp. z o.o. ul. Nowy Zjazd Warszawa z dopiskiem Nr ref.: ZP/20/13 2) za pomocą faxu na: numer: (22) lub (22) ) drogą elektroniczną na adres: 4. Wykonawca w trakcie postępowania może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 5. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 4 lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 6. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ust Zamawiający jednocześnie przekaże treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, jak również zamieści je na stronie internetowej: https://ww.mcs-przychodnia.pl/. Udzielając wyjaśnień Zamawiający nie ujawni źródła zapytania. 8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób zmianę SIWZ Zamawiający przekaże niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, jak również zamieści na stronie internetowej: https://www.mcs-przychodnia.pl/. 9. Zmiana treści SIWZ może nastąpić wyłącznie w zakresie i trybie przewidzianym w Ustawie. 10. Osoby uprawnione do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami: 1) w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia: MCS/ZP/ / /66

13 Ewelina KARŁOWSKA fax (22) ) w sprawach formalnych: Marek KOSIŃSKI fax (22) , Godziny kontaktów: od poniedziałku do piątku w godz Rozdział XXV Środki ochrony prawnej Środki ochrony prawnej przysługującej Wykonawcom, a także innym podmiotom, jeżeli mają lub mieli interes w uzyskaniu zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, określone zostały w Dziale VI Ustawy. Rozdział XXVI Zamówienia uzupełniające Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. Rozdział XXVII Postanowienia końcowe 1. Załącznik nr 1 do SIWZ stanowi wzór umowy, która zostanie zawarta z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą. 2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień umowy w sprawie zamówienia w stosunku do treści wybranej oferty w przypadkach i na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Ewentualne zmiany dokonane przez Wykonawcę we wzorze umowy nie będą przez Zamawiającego uwzględnione. 4. Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, do zawarcia umowy w wyznaczonym terminie. Umowa zostanie zawarta w terminie określonym w art. 94 Ustawy. 5. Zamawiający nie przewiduje żadnych szczególnych formalności, które powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy, o ile nie zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 6. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zażąda przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych podmiotów. 7. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie polskiej. MCS/ZP/ / /66

14 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR /MCS/X/13 zawarta w dniu... r. w Warszawie pomiędzy: Mazowieckim Centrum Stomatologii Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Nowy Zjazd 1, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym ,00 zł i numerze NIP , REGON , zwaną dalej Zamawiającym reprezentowanym przez: Prezes Zarządu... Członek Zarządu a (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do KRS) z siedzibą, przy ulicy, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS., której dokumentacja przechowywana jest przez Sąd Rejonowy.....,.. Wydział Gospodarczy o kapitale zakładowym zł i numerze NIP : REGON:., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez :. (w przypadku przedsiębiorcy wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej) ( imię i nazwisko )...., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą w, ul..., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP:, REGON:.., zwanym dalej Wykonawcą w wyniku rozstrzygniętego postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp zawarto umowę następującej treści (dalej: Umowa ): Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego (część nr.) zwanych dalej wyrobami, asortymentem lub produktami, w ilościach określonych w ofercie Wykonawcy z dnia.., stanowiącej załącznik nr 1 do Umowy, z zastrzeżeniem ust Wykonawca oświadcza, że dostarczony przedmiot umowy jest wprowadzony do obrotu i wprowadzony do używania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o wyrobach medycznych i posiada aktualne dokumenty potwierdzające wprowadzenie do obrotu i wprowadzenie do używania na terytorium Rzeczypospolitej zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych. 3. Dostarczane wyroby, o których mowa w ust. 1 są fabrycznie nowe, wolne od wad, dostarczane są w oryginalnych, nienaruszonych opakowaniach handlowych, posiadają oznakowanie znakiem CE w języku polskim i instrukcje używania w języku polskim lub wyrażone za pomocą zharmonizowanych symboli lub rozpoznawalnych kodów. MCS/ZP/ / /66

15 4. Wykonawca dostarczać będzie ilości określone w ofercie na własny koszt i ryzyko, do Magazynu Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. zgodnie z bieżącymi zamówieniami Zespołu Zaopatrzenia i Magazynowania Magazyn w Warszawie ul. Nowy Zjazd 1 III piętro p. 328 w terminie do 4 dni roboczych od daty otrzymania zamówienia (telefonicznie, faxem, drogą elektroniczną). 5. Dla potrzeb niniejszej umowy przez dni robocze należy rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy lub u Zamawiającego. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo ograniczenia ilości asortymentu, którego dostawa stanowi przedmiot umowy, co może spowodować zmniejszenie wartości Umowy Warunkiem zapłaty za dostarczony wyrób jest otrzymanie przez Zamawiającego: 1) oryginału faktury VAT potwierdzającej ilość i jakość przyjętego towaru, podpisanej przez Zamawiającego bądź osobę przez niego upoważnioną. 2) Instrukcji użytkowania w języku polskim, o których mowa w 1 ust. 5 Umowy. 2. Brak faktury, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lub jej błędne wystawienie oraz brak instrukcji, o których mowa w ust. 1 pkt 2 spowoduje wstrzymanie zapłaty do czasu uzupełnienia faktury i instrukcji. W takim przypadku termin płatności określony w 8 liczony będzie od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiającego instrukcji oraz prawidłowo wystawionej faktury. 3. Termin przydatności do użytku asortymentu będącego przedmiotem Umowy będzie nie krótszy niż 24 miesiące licząc od dnia dostawy, za wyjątkiem produktów, których termin ważności określony przez Producenta jest krótszy od wymaganego. W przypadku dostawy takich produktów termin ważności w chwili dostawy nie może być krótszy niż 2/3 terminu, który określił Producent Wykonawca zobowiązany jest wraz z dostawą zgodnie z zamówieniami, o których mowa w 1 ust. 4 dostarczyć do Zamawiającego instrukcje używania w języku polskim na dostarczone wyroby. 2. Zamawiający powinien sprawdzić dostawę pod względem ilościowym przed pokwitowaniem odbioru. Brak ilościowy stwierdzony w dostawie Zamawiający reklamuje niezwłocznie. Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia braków w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania wiadomości. 3. Zamawiający zobowiązuje się do bezzwłocznego zgłoszenia pisemnej reklamacji w przypadku stwierdzenia wad jakościowych. 4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostawa nie odpowiada ich dotychczasowej jakości, poinformuje on, niezwłocznie pisemnie, Wykonawcę o stwierdzonej wadliwości, wstrzymując jednocześnie zapłatę za zakwestionowany towar. Wykonawca uruchomi w tej sytuacji postępowanie reklamacyjne. W przypadku potwierdzenia zasadności reklamacji nastąpi niezwłocznie wymiana towaru na wolny od wad, jednakże w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze Za nienależyte wykonanie Umowy Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w następujących wypadkach i w wysokości: 1) za opóźnienie w dostawie przedmiotu Umowy lub w terminach, o których mowa w 4 umowy w wysokości 0,5% wartości brutto dostaw niedostarczonych w terminie za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; MCS/ZP/ / /66

16 2) za opóźnienie w usunięciu wad ujawnionych w asortymencie, w ramach postępowania reklamacyjnego, o którym mowa w postanowieniach 4 Umowy, w wysokości 0,2% wartości brutto zareklamowanych dostaw za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia; 3) w przypadku, gdy Zamawiający odstąpi od Umowy/wypowie Umowę z powodu okoliczności, za które odpowiada Wykonawca lub w przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy 10% wartości brutto Umowy. 2. Zamawiający ma prawo potrącić kary umowne z bieżącego wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z faktur, na co Wykonawca niniejszym wyraża zgodę. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych. 4. Kary umowne mogą podlegać stosownemu łączeniu Oferta cenowa z dnia.. r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Umowy. Wartość dostawy wynosi.. zł, słownie:.. zł, wraz z podatkiem VAT. 2. Ceny przedstawione w ofercie nie ulegną zmianie przez czas trwania Umowy, z zastrzeżeniem postanowienia 11 ust. 2 Umowy. 3. W cenach jednostkowych zawierają się wszystkie koszty związane z dostawą przedmiotu Umowy do siedziby Zamawiającego, a w szczególności transport zagraniczny i krajowy, opakowanie, czynności związane z przygotowaniem dostawy, ubezpieczenie towaru za granicą i w kraju do czasu przekazania go Zamawiającemu, koszt załadunku i rozładunku u Zamawiającego, koszt odprawy celnej, cło, podatek VAT itp. 7. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości dostaw w okresie trwania Umowy Płatność będzie realizowana sukcesywnie po dostawie przedmiotu Umowy do Zamawiającego, w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT oraz instrukcji, o których mowa w 2 ust. 1 pkt 2, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze. 2. Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej Umowy na rzecz innego podmiotu bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od umowy w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, a czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. 2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części Umowy. 3. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 14 dniowego okresu wypowiedzenia w przypadku niedotrzymania warunków Umowy przez Wykonawcę a w szczególności: 1) niedotrzymania obowiązku utrzymania stałości cen w okresie realizowania Umowy; 2) niedotrzymania obowiązku zapewniania ciągłości dostaw w okresie trwania Umowy; MCS/ZP/ / /66

17 3) zmiany asortymentu dostaw bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 4. Zamawiający może wypowiedzieć umowę, bez zachowania terminu, w przypadku rażącego naruszenia przez Wykonawcę postanowień umowy. 5. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 4 Zamawiający wezwie Wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu umowy, wyznaczając termin na przywrócenie stanu zgodności z umową lub obowiązującymi przepisami prawa oraz na usunięcie skutków naruszeń. 6. Odstąpienie oraz wypowiedzenie Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 7. Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o wystąpieniu poniższych okolicznościach: 1) opóźnienie w dostawie przekroczy 5 dni kalendarzowych; 2) opóźnienie nastąpi dwukrotnie w ciągu jednego miesiąca kalendarzowego. 8. Skutki odstąpienia następują na przyszłość. 10. Umowa zostaje zawarta na czas określony tj. 12 miesięcy od dnia jej zawarcia, lub do czasu wyczerpania ilości materiałów ujętych w Kosztorysie/Formularzu asortymentowocenowym, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi wcześniej Strony na podstawie przepisu art. 144 ustawy Pzp ustalają, że każda istotna zmiana Umowy może nastąpić według zasad i na warunkach określonych poniżej. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany Umowy w następujących sytuacjach: 1) w przypadku gdy nastąpi zmiana przepisów prawnych (np. VAT), jeżeli wpłynie na sposób wykonania lub na wysokość zgodnie ze zmienionymi przepisami prawa; 2) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (itp. w wyniku przekształceń, przejęć, itp.); 3) nastąpiła zmiana nazwy handlowej; 4) nastąpił brak produktów na rynku z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (itp. wycofanie z rynku, zaprzestanie produkcji) istnieje możliwość zastąpienia produktem o tym samym zastosowaniu, właściwościach i składzie, produktem równoważnym, ale przy cenie nie wyższej niż w Umowie; 5) w przypadku zaistnienia incydentu medycznego możliwość wprowadzenia produktu równoważnego o tych samych parametrach i zastosowaniu; 6) w przypadku zmiany nazwy produktu, numeru katalogowego, sposobu konfekcjonowania, przy niezmienionym produkcie; 7) w przypadku zmiany ilości sztuk w opakowaniu nastąpi przeliczenie ilości sztuk na odpowiednią ilość opakowań; Okoliczności mogące stanowić podstawę zmiany umowy powinny być szczegółowo uzasadnione i udokumentowane przez stronę występującą z propozycją zmiany Umowy. 2. Strony ustalają, że w trakcie realizacji Umowy nie są wymagane zmiany w formie pisemnego aneksu w następujących sytuacjach: 1) w przypadku zmiany potrzeb wynikających z Kosztorysu/Formularza asortymentowocenowego/, Zamawiający przewiduje możliwość zamiany asortymentu poprzez MCS/ZP/ / /66

18 zwiększenie ilości danego asortymentu z jednoczesnym zmniejszeniem innego asortymentu w wysokości nie przekraczającej 30% ilości, przy zachowaniu całkowitej wartości (brutto) Umowy; 2) obniżenia ceny przedmiotu umowy lub cen jednostkowych poszczególnego asortymentu przez Wykonawcę może nastąpić w każdym czasie i nie wymaga zgody Zamawiającego Zmiana postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem okoliczności wskazanych w postanowieniach 11 ust. 2 Umowy. 2. Strony deklarują, iż w razie powstania jakiegokolwiek sporu wynikającego z interpretacji lub wykonania Umowy, podejmą w dobrej wierze negocjacje w celu rozstrzygnięcia takiego sporu. W przypadku niedojścia do porozumienia w drodze negocjacji w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie pisemnego wezwania do negocjacji w celu zakończenia sporu, spór taki Strony poddają rozstrzygnięciu Sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Zamawiającego. 3. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw patentowych w przedmiocie umowy, odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca i zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 4. W sprawach nieuregulowanych umową zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy dotyczące przedmiotu umowy. 5. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA MCS/ZP/ / /66

19 ZAŁĄCZNIK NR 2 DO SIWZ FORMULARZ OFERTY OFERTA Ja (my), Imiona i nazwiska osób reprezentujących wykonawcę działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy Pełna nazwa REGON NIP Adres Adres do korespondencji Nr telefonu Nr fax Składamy ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.) którego przedmiotem jest sukcesywna dostawa materiałów i akcesoriów protetycznych dla Mazowieckiego Centrum Stomatologii Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie (nr sprawy: ZP/20/13) i: 1. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i uznajemy się za związanych określonymi w niej wymaganiami i zasadami postępowania. 2. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia (odpowiednio dla wybranej części) za kwotę: MCS/ZP/ / /66

20 dla (CZĘŚCI 1 Materiały i akcesoria techniczne):* 1) cena netto... zł (słownie:... zł); 2) VAT....zł (słownie: zł); 3) cena brutto.... zł (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 2 Woski dentystyczne techniczne i odlewnicze): * 1) cena netto... zł (słownie:... zł); 2) VAT....zł (słownie: zł); 3) cena brutto.... zł (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 3 Materiały do obróbki protez i metalu): * 1) cena netto... zł (słownie:... zł); 2) VAT....zł (słownie: zł); 3) cena brutto.... zł (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 4 Porcelana i akcesoria): * 1) cena netto... zł (słownie:... zł); 2) VAT....zł (słownie: zł); 3) cena brutto.... zł (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 5 Akryle żywice, masy wyciskowe): * 1) cena netto... zł (słownie:... zł); 2) VAT....zł (słownie: zł); 3) cena brutto.... zł (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 6 Gipsy): * 1) cena netto... zł (słownie:... zł); 2) VAT....zł (słownie: zł); 3) cena brutto.... zł (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 7 Szczotki polerskie filce): * 1) cena netto... zł (słownie:... zł); 2) VAT....zł (słownie: zł); 3) cena brutto.... zł (słownie:...zł). dla (CZĘŚCI 8 Materiały termoplastyczne i akcesoria kompatybilne z urządzeniem Erkodent 3D): * 1) cena netto... zł (słownie:... zł); 2) VAT....zł (słownie: zł); 3) cena brutto.... zł (słownie:...zł). 3. Oferujemy realizację umowy w pełnym zakresie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. MCS/ZP/ / /66

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa elektronicznych kart przedpłaconych dla pracowników Wojewódzkiego. Sądu Administracyjnego Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Jasna 2/4, 00-013 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk

Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Politechnika Gdańska Wydział Mechaniczny ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk Nr zamówienia w ewidencji zamówień publicznych: ZP/497/004/D/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Wojewódzki Inspektorat Weterynarii z siedzibą w Siedlcach ul. Kazimierzowska 29, 08-110 Siedlce. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZATWIERDZAM. Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka. Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) ZATWIERDZAM Kierownik Zamawiającego Paulina Gąsiorkiewcz-Płonka Warszawa, dnia 26.11.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Szkolenie oraz egzamin z metodyki PRINCE2 Foundation Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-66-49, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie komunikacyjne Zamawiającego. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66510000-8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Aktywność i integracja szansą na lepsze jutro realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego - CENTRALA 00 608 Warszawa, Al. Niepodległości 190 Biuro Zamówień Publicznych tel.: (22) 592-65-67, 592-64-20, e-mail:bzp@krus.gov.pl Postępowanie o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo