Matura- skuteczne kursy w SGGW Zadania- pedosfera, biosfera

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl. Zadania- pedosfera, biosfera www..pl"

Transkrypt

1 Pedosfera, biosfera- zadania 1. Na podstawie poniższego tekstu zbuduj schemat przedstawiający proces glebotwórczy. Początek tworzenia się gleby wyznacza wietrzenie. Intensywność tego wstępnego procesu zależy z jednej strony od klimatu, a z drugiej od rodzaju wietrzejącej skały. Różne skały podlegają wietrzeniu z różną intensywnością. Z kolei rozpoczyna się działalność bakterii, grzybów, mchów i porostów. Aktywność organizmów roślinnych i zwierzęcych jest inna na różnym podłożu, w różnym zatem tempie dokonują się przemiany chemiczne. W pierwszym etapie procesu glebotwórczego istotną rolę odgrywa więc mineralne podłoże. Drugi etap procesu glebotwórczego dokonuje się pod wpływem wybiórczego wkraczania roślinności trawiastej i wysokiej. Rośliny te czerpią dla swego rozwoju pokarm ze składników mineralnych z podłoża. Równocześnie rozwijające się tam drobnoustroje przyspieszają rozkład obumierających roślin, co sprzyja wytwarzaniu się próchnicy. Próchnica zawiera w sobie wyzwalane podczas rozkładu elementy odżywcze, z których ponownie czerpać mogą rośliny. Ostatecznie makroflora, towarzysząca jej mikroflora i fauna glebowa decydują o powstaniu odpowiedniej gleby. 2. Posługując się poniższym diagramem, przedstawiającym procentowy udział najważniejszych gleb Ziemi, określ, które zdanie jest prawdziwe (P), które błędne (B). 1. Około 12 % powierzchni Ziemi zajmują gleby bardzo żyzne Tajga, zajmuje ok.10 % powierzchni ziemi, porastając obszary,gdzie gleby są słabe o małej przydatności rolniczej... 3.!5 % powierzchni Ziemi stanowią gleby wykształcone w klimacie polarnym % gleb kuli ziemskiej znajduje się pomiędzy 23º 27 N a 23º 27 S

2 3. Uzupełnij tabelę do przedstawionych profili glebowych. Oznaczenia poziomów glebowych: A 0 - poziom ściółki leśnej, A 1 - poziom akumulacyjny próchnicy, A 2 - poziom wymywania, B - poziom wmywania, (B) - poziom brunatnienia, C - skała macierzysta. Oznaczenia barw podane w nawiasach: bi białawy, p popielaty, bsz brunatnoszary, b - brunatny, br - brunatnordzawy, cz - czarny, csz ciemnoszary, sz szary. GLEBA Skała przydatność obszar występowania w Polsce macierzysta rolnicza Niecka Nidziańska, Wyżyna Lubelska less brunatna Żuławy Wiślane piaski 4. Na czym polega i w jakich warunkach zachodzi proces lateryzacji gleby? 5. Na czym polega i w jakich warunkach zachodzi proces bielicowania gleby?

3 6. Zadania A i B wykonaj na podstawie rysunków : Strefowość i piętrowość roślinności ( rys A). i układ pięter klimatycznych i roślinności w Karpatach Zachodnich (rys.b). A.Wyjaśnij dlaczego: -Strefowości świata roślinnego odpowiada jedynie przybliżony układ piętrowy. -Nie wszystkie strefy mają swoje odpowiedniki w układzie pionowym.. - co wpływa na zróżnicowanie wysokości granic pięter roślinnych? - Granice poszczególnych pięter zaznaczają się w Karpatach Zachodnich średnio około 100 m wyżej od strony południowej niż od strony północnej. - Na półkuli południowej jest mniej pięter roślinności niż na półkuli północnej?

4 . B. Jaka formacja roślinna nie występuje na półkuli południowej i dlaczego?.. 7. Erozja gleby - polega na mechanicznym niszczeniu przez różne czynniki zewnętrzne, w tym również działalność człowieka. Wyjaśnij jakie są przyczyny i na czym polega: Erozja wodna gleby:.. Erozja wietrzna gleby:. Dewastacja gleby : Degradacja gleby.. 8. Gleby Polski na większości obszarów zagrożone są erozją. Wymień krainy geograficzne Polski najsilniej dotknięte erozją. 9. Które obszary Polski sa objęte dewastacją gleb? Na przykładach Wyżyny Lubelskiej i chińskiej Wyżyny Lessowej wyjaśnij różnicę w genezie pokryw lessowych Uszereguj chronologicznie podane niżej procesy i wpisz w tabelkę odpowiadające im numery we właściwej kolejności. 1. Tworzenie się pokryw lessowych. 2. Uprawianie pszenicy. 3. Powstawanie gleb. 4. Działalność akumulacyjna wiatru. 5. Proces glebotwórczy. 6. Wietrzenie skał. 7. Wywiewanie pyłu lessowego.

5 12. Do podanych niżej sześciu opisów występowania gleb strefowych (oznaczonych od 1 do 6) dobierz drugą właściwą część (od A do F) przedstawiającą cechy opisywanej gleby. Odpowiedź zapisz w środkowej kolumnie. Występowanie gleb Odp. Cechy gleb 1. Tworzą się w klimacie subpolarnym na wieloletniej zmarzlinie. 2. Powstają w klimacie gorącym, wilgotnym pod roślinnością sawann lub lasów równikowych. 3.Są glebami strefy umiarkowanej o klimacie okresowo suchym, powstają pod roślinnością stepowana lessach. 4. Powstają w klimacie umiarkowanym chłodnym przy współudziale lasów rosnących na piaskach. 5. Powstają w strefie klimatu zwrotnikowego, na terenach o małej sumie opadów i dużym parowaniu. 6. Występują w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego pod lasami mieszanymi i liściastymi. A. Posiadają odczyn słabo kwaśny lub obojętny. Poziom próchniczny tych gleb, dochodzący do 40 cm, o zawartości próchnicy 2-4%, przechodzi stopniowo w poziom brunatnienia, a następnie w zwietrzelinę i skałę macierzystą. B. Charakteryzują się kwaśnym odczynem próchnicy i występowaniem poziomu wymywania o dużej miąższości i jasnym zabarwieniu. C. Są to gleby płytkie i słabo wykształcone. Może występować słabo zaznaczony poziom wymywania i poziom glejowy. D. Są one ubogie w próchnicę ze względu na niszczenie warstwy próchnicznej przez bardzo duże opady. Są silnie zakwaszone. Poziomy wymywania i wmywania, sięgające 5-6 m głębokości, mają różne odcienie czerwieni, zawdzięczające swą barwę obfitości związków żelaza. E. Mają dobrze rozwinięty poziom próchniczny (niewielkie wymywanie), wynoszący nawet kilkanaście metrów, o dużej zawartości próchnicy (do 20%). Posiadają odczyn obojętny, słabo zasadowy lub słabo kwaśny i wyraźny wapnisty poziom wmywania. F. Odznaczają się małą zawartością próchnicy (ok. 1%), są często zasolone. Posiadają odczyn zasadowy i charakteryzuje je wyraźny gipsowy lub wapnisty poziom wmywania. 13. Na mapach oznaczono występowanie wybranych typów gleb. Rozpoznaj je i odpowiednio podpisz mapy. gleby: czarnoziemy stepowe, czarnoziemy leśno-łąkowe, bielicowe, poligonalne, tundrowe, szaroziemy, kasztanowe, cynamonowe, brunatne, żółtoziemy, buroziemy, laterytowe, inicjalne, górskie, mady, rędziny, terra rossa a) b)

6 c) d) 14. a) rozpoznaj typy gleb przedstawione na rysunkach, b) spośród prezentowanych profilów glebowych wybierz ten, który reprezentuje najbardziej żyzną glebę; swój wybór uzasadnij: c) która z rozpoznanych gleb jest najbardziej rozpowszechniona w Polsce: 15. Wskaż nazwę gleby, która posiada najgrubszy poziom próchniczy: a) czarnoziem, b) gleba brunatna, c) gleba bielicowa, d) gleba inicjalna, e) gleba glejowa. 16. Jakie typy gleb rozwijają się na obszarach: 1) wysokich, skalistych gór, 2) zalewanych okresowo przez wody rzeczne, 3) występowania skat wapiennych lub gipsów, 4) podtapianych przez nieruchome wody gruntowe, 5) występowania lessów pod roślinnością wilgotnych stepów, 6) gdzie wody podziemne zalegają płytko pod powierzchnią terenu, 7) na których gleba bagienna zawierająca dużo składników mineralnych uległa osuszeniu? Masz do wyboru: czarne ziemie, b)czarnoziemy, c)gleby bagienne, d)gleby glejowe, e)gleby inicjalne, f)mady, g)rędziny.

7 17. Na podstawie opisów rozpoznaj i wpisz nazwy formacji roślinnych: A) Wszystkie rośliny tej formacji to słonorośla. Plątanina pni i korzeni podporowych jest najważniejszą cechą charakterystyczną tych roślin. B)Jest to największe, wielogatunkowe zbiorowisko roślin. Każda grupa musiała przystosować się do bardzo zróżnicowanych warunków życia. Do najbardziej charakterystycznych przedstawicieli tej strefy należą epifity i storczyki.... C) Krzewinki, zioła i lasy zimozielone są typowe dla tej strefy. Występuje w niej oleander, mirt, cyprys i jałowiec. Formacja znana jest pod wieloma nazwami na różnych kontynentach.. D) Obszary bezdrzewne porasta roślinność trawiasta o charakterze zwartej darni lub rosnąca kępami. Często występują rośliny zielne, kłączowe i cebulkowe. Okres bardzo suchego lata wstrzymuje wegetację roślinności E) Krzewinki, mchy i porosty są charakterystycznymi roślinami strefy. Latem zakwita mak i owocuje malina moroszka. Na granicy tej formacji roślinnej występują drzewa sztandarowe - zazwyczaj sosny Często używa się określenia: formacja roślinno-glebowa. Dobierz charakterystyczne zespoły roślin do typów genetycznych gleb: a -makia A - gleby bielicowe b -tundra B - czerwone gleby laterytowe c step C - gleby glejowe d - las monsunowy D - gleby cynamonowe e- tajga E - czarnoziemy f- las równikowy F - żółtoziemy G - gleby płowe 19. A. Podaj nazwy zbiorowisk leśnych w Polsce składających się głównie z następujących gatunków drzew: a) wierzba, topola, b) olcha, c) dąb, grab, lipa, d) sosna. B. Podaj nazwy zbiorowisk leśnych w Polsce rozwijających się w następujących warunkach siedliskowych: 1) gleba bielicowa na piaskach, 2) gleba brunatna na glinach i iłach, 3) gleba bagienna torfowa i mułowa, 4) mada na piaskach zalewanych okresowo wodą rzeczną. Masz do wyboru następujące zbiorowiska leśne: a) bór, b) grąd c) łęg d) ols. 20. Podaj nazwy krajobrazów strefowych, których dotyczą niżej wymienione opisy: 1) niezbyt wysokie opady, lata ciepłe, ale krótkie, zimy długie i mroźne, 2) opady skąpe, średnie temperatury wszystkich miesięcy poniżej 0 C, 3) pora deszczowa i sucha; wysokie temperatury przez cały rok, 4) obfite opady i wysokie temperatury przez cały rok, 5) opady najwyższe zimą; lata gorące i suche, 6) opady skąpe lub brak; wysokie temperatury, szczególnie latem, 7) niskie opady, głównie latem; lata gorące, zimy mroźne,

8 8) niskie opady; brak klimatycznego lata. Masz do wyboru następujące krajobrazy naturalne: a) wilgotny las równikowy, e) step, b) pustynia arktyczna, f) lasów twardolistnych (śródziemnomorski), c) pustynia gorąca, g) tajga, d) sawanna, h) tundra. 21. Wskaż podobieństwa i różnice między następującymi krajobrazami naturalnymi: a) pustynią gorącą i pustynią arktyczna, b) tajgą syberyjską i wilgotnym lasem równikowym, c) lasami twardolistnymi basenu Morza Śródziemnego i sawanną afrykańską, d) tundrą syberyjską i stepem w Azji Środkowej 22. Podaj nazwy klimatów typowych dla następujących strefowych krajobrazów naturalnych: 1) wilgotny las równikowy, 6) las liściasty zrzucający liście na zimę, 2) sawanna, 7) tajga, 3) pustynia gorąca, 8) tundra, 4) wiecznie zielony las twardolistny, 9) pustynia arktyczna. 5) step, Masz do wyboru następujące klimaty: a) umiarkowany ciepły morski, b) umiarkowany ciepły kontynentalny suchy, c) zwrotnikowy kontynentalny skrajnie suchy, d) podzwrotnikowy, e) subpolarny, f) podrównikowy, g) umiarkowany chłodny kontynentalny, h) równikowy wybitnie wilgotny, i) polarny. 23. Podaj nazwy gleb typowych dla następujących strefowych krajobrazów naturalnych: 1) wilgotny las równikowy, 2) sawanna, 3) pustynia gorąca, 4) wiecznie zielony las twardolistny, 5) step, 6) las liściasty zrzucający liście na zimę, 7) tajga, 8) tundra, 9) pustynia arktyczna. Masz do wyboru następujące gleby: a) brązowe (cynamonowe), b) czarnoziemy, c) czerwonożółte gleby laterytowe, d) bielicowe, e) torfowo glejowe gleby tundry, f) brunatne, g) brązowoczerwone, h) inicjalne gleby pustyń, i) inicjalne gleby arktyczne.

9 24. Podaj nazwy krain geograficznych Polski, w których spotyka się następujące zespoły krajobrazów naturalnych: 1) eoliczny + deltowy, 2) glacjalny, 3) peryglacjalny, 4) fluwioglacjalny + równin zalewowych, 5) równin bagiennych + teras nadzalewowych + równin zalewowych, 6) wyżyn lessowych, 7) wyżyn wapiennych, 8) eoliczny + teras nadzalewowych + równin zalewowych, 9) pogórzy i gór niskich + obniżeń denudacyjnych i kotlin w obrębie wyżyn i gór, 10) regla górnego + regla dolnego, 11) alpejskie + subalpejskie + regla górnego + regla dolnego. Masz do wyboru następujące krainy geograficzne Polski: a) Beskid Śląski, b) Bory Tucholskie, c) Doły Jasielsko-Sanockie, d) Karkonosze, e) Kotlina Warszawska (z Puszczą Kampinoską), f) Pojezierze Suwalskie, g) Polesie Zachodnie (Lubelskie), h) Wysoczyzna Siedlecka, i) Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, j) Wyżyna Sandomierska, k) Żuławy Wiślane. 25. Rysunki przedstawiają obszary występowania wybranych gatunków drzew (buk, jodła, jarząb szwedzki, sosna) na terenie Polski. Do cyfry, którą oznaczono rysunki, dobierz nazwę drzewa.. 26.Podaj nazwę metody kartograficznego przedstawiania cech ilościowych, którą zastosowano do przedstawienia występowania zasięgów wybranych gatunków drzew na terenie Polski w poprzednim zadaniu 27. Podaj nazwy własne dużych zbiorowisk leśnych, które ukryte są pod dużymi literami alfabetu na poniższej mapie konturowej.

10 28.Uzupełnij tabelę, dobierając do nazwy typu zbiorowiska leśnego symbole literowe odpowiadające typowi genetycznemu gleb, dominującemu drzewostanowi oraz regionom geograficznym Polski, w których dane zbiorowisko leśne można spotkać. Typ genetyczny gleby: A bielica, B - brunatnoziem, C - mada. Dominujące gatunki drzew: A - dąb, grab, buk, lipa, klon, jodła; B - wierzba, olcha, wiąz, jesion; C - sosna, brzoza, dąb, świerk. Region geograficzny: A - Dolina Dolnej Wisty, B - Pogórze Karpackie, C - Równina Tucholska Lp. zbiorowisko leśne Symbol literowy typu genetycznego gleby Dominującego drzewostanu 1. bór 2. grąd 3. łęg 29.Wymień formy ochrony przyrody w Polsce poza parkami narodowymi. 30. Nazwij parki narodowe oznaczone cyframi na poniższym rysunku regionu geograficznego Polski.

11 31. Do symbolu parku narodowego dobierz symbol opisu A. Utworzony został w 1993 roku. Obejmuje obszar 592 kilometrów kwadratowych. Jest największym parkiem narodowym Polski. Ochroną objęte flora i fauna bagienna, torfowiskowa, lasów lęgowych i olsów. Przedstawicielami chronionej fauny między innymi są: łosie, bobry, wilki, cietrzewie... Parki a) Białowieski PN, b) Biebrzański PN, c) Ojcowski PN, d) Pieniński PN, e) Wigierski PN. B. Utworzony został w 1956 roku. Najmniejszy pod względem powierzchni park narodowy Polski obejmuje obszar 21,5 kilometra kwadratowego. Ochroną objęte formy krasu powierzchniowego i podziemnego (mogoty, iglice, jaskinie...) wydrążone w skałach jurajskich. Wśród rzadkich gatunków flory wiśnie karłowate, jeden z gatunków brzozy, jawory. Wśród zwierząt chronionych liczne gatunki nietoperzy... C. Utworzony został w 1989 roku. Powierzchnia jego to 151 kilometrów kwadratowych. Aż 18,5% powierzchni stanowią jeziora (42). Są wśród nich jeziora rynnowe i oczka wytopiskowe. Wśród jezior kilkanaście jezior dystroficznych, tzw. sucharów. Krajobraz parku urozmaicony młodoglacjalnymi wałami moren czołowych, ozami i kemami. Około 2 / 3 powierzchni parku zajmują lasy. Wśród drzew dominują sosny i świerki. Nie rosną tutaj buki i dęby bezszypułkowe. W najgłębszym jeziorze parku można spotkać rybę - sieję. Na terenie parku występują liczne siedliska bobrów... D. Założony został w 1960 roku. Obszar jego obejmuje 109 kilometrów kwadratowych. W parku obiektami chronionymi są: wybrzeże klifowe,jeziora oraz lasy bukowe i dębowe, roślinność wydmowa oraz liczne gatunki ptaków. Do najistotniejszych należą: orły bieliki, orły, krzykliwe, rybołowy... E. Najstarszy w Polsce park narodowy, przyroda chroniona jest tutaj od 1921roku. Powierzchnia jego przekracza 105 kilometrów kwadratowych. W powierzchni parku przewagę stanowią lasy. grądy, łęgi, olsy i bory. Z rzadkich zwierząt spotkać tu można żubry, koniki polskie, wilki, losie, bociany czarne, orły bieliki. Park jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO... F. Na terenie zajmowanym obecnie przez park przyroda chroniona od1932 roku. Park w obecnym kształcie utworzony w 1954 roku. Obszar jego wynosi 23,5 kilometra kwadratowego. Obejmuje on część pasma górskiego, które jest rozcięte malowniczym, antecedentnym przełomem rzeki. Choć pasmo górskie zbudowane jest z wapieni, słabo zaznaczają się tutaj zjawiska krasowe. W składzie gatunkowym lasów dominują buki i jodły. W drzewostanie można spotkać również sosny. Z roślin endemicznych na uwagę zasługuje złocień Zawadzkiego. Ze zwierząt drapieżnych można spotkać rysie i żbiki. W sąsiedztwie parku wybudowano zbiornik retencyjny Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania znajdujące się pod nim. 1 dniem 1 lipca 2001 roku został utworzony Park Narodowy Ujścia Warty. Obszar ten częściowo był chroniony od 1977 roku, kiedy to powstał rezerwat przyrody Słońsk". W 1984 roku zostat on objęty międzynarodową Konwencją RAMSAR chroniącą tereny bagienne, które są siedliskiem ptactwa. W 1996 roku wokół Rezerwatu Słońsk utworzono Park Krajobrazowy Ujścia Warty. Powierzchnia Parku Narodowego Ujścia Warty wynosi 7955 ha, a powierzchnia jego otuliny wynosi ha. Park obejmuje rozlewiska rzeki na jej lewym brzegu. Krajobraz parku stanowią: podmokłe taki oraz zarośla wierzbowe skupione wokół starorzeczy Warty.Na terenie parku lęgowiska posiada około 140 gatunków ptaków, w tym 26 gatunków to ptaki zagrożone wyginięciem. Park wykorzystują także ptaki wędrowne w okresie migracji jesiennej. Liczba zatrzymujących się tutaj gęsi wynosi okoto sztuk. Zimę spędzają tutaj łabędzie krzykliwe i orły bieliki. Ze ssaków na terenie parku spotkać można bobry i wydry. A. Zaznacz położenie PN Ujścia Warty na poniższej mapie konturowej. B. Wymień formy ochrony przyrody istniejące na tym obszarze przed utworzeniem parku narodowego,

12 C. Podaj obszar parku w kilometrach kwadratowych,... D. Wymień funkcje, które obszar ten spełnia w życiu ptaków, Rozpoznaj opisane poniżej polskie parki narodowe, wpisz w odpowiednich miejscach ich nazwy oraz numery, którymi oznaczono je na mapie. A... Park Narodowy, Numer na mapie- Jeden z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Wyróżnia się wyjątkowo małym udziałem zbiorowisk leśnych w ogólnej powierzchni (mniej niż 1%). Obejmuje unikatowy ekosystem bagiennej doliny rzecznej nazywany "Polską Amazonią". B.. Park Narodowy, Numer na mapie - Największy park narodowy w Polsce. Większość obszaru zajęta jest przez bagna torfowiska i łąki, mniejszy udział mają zbiorowiska leśne. Objęty jest Konwencją Ramsarską o ochronie terenów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego. C. Park Narodowy, Numer na mapie - Obejmuje rozległe tereny w szerokiej pradolinie, wyścielone piaskami eolicznymi, tworzącymi zespoły wydm, rozdzielone zagłębieniami z bagnami i torfowiskami. Ostoja łosia. Do znanych obiektów na terenie Parku należy m.in. cmentarz ofiar hitlerowskich. D. Park Narodowy,Numer na mapie - W krajobrazie Parku dominują jeziora polodowcowe (kilkadziesiąt, w tym jedno należące do najgłębszych jezior w Polsce). Park położony w regionie o najmniejszym zanieczyszczeniu powietrza w kraju. E.. Park Narodowy, Numer na mapie - Na terenie Parku znajdują się największe w środkowej Europie wędrujące wydmy o wysokości przekraczają-\ cej 50 m. Bogata fauna ptaków wodnych (obszar objęty Konwencją Ramsarską), ostoja ptaków przelotnych., F Park Narodowy. Numer na mapie. Bardzo mały park, położony na obszarze zbudowanym głównie ze skał wapiennych. Występują tu liczne formy krasowe, skały o oryginalnych kształtach, wąwozy, jaskinie. Atrakcją turystyczną są też zabytkowe obiekty (m.in. znany zamek).

13 Klucz odpowiedzi Zajęcia 8 1. wietrzenie działalność bakterii, grzybów Mchów i porostów rozwój drobnoustrojów roślinność trawiasta i wysoka wytwarzanie próchnicy rozwój makro i mikroflory 2. P, P, B, B 3. rędziny; skały węglanowe; dobra i średnia czarnoziemy; bardzo dobra; Wyż.Lubelska, Wyż. Sandomierska, ok.proszowic, Głubczyc gliny i iły; dobra i średnia; Niz.Wielkopolska, Niz.Śląska, Wyż Lubelska mady; osady rzeczne; dobra i bardzo dobra bielicowe; słaba; Bory Tucholskie, Równina Kurpiowska 4. Proces lateryzacji zachodzi w warunkach klimatu równikowego gorącego i wilgotnego. Lateryt jest produkt wietrzenia skał magmowych, w warunkach klimatów gorących i wilgotnych (bądź okresowo wilgotnych). Na skutek intensywnego wietrzenia chemicznego następuje uwodnienie tlenków glinu i żelaza od czego pochodzi zabarwienie tych gleb (od żółtego do czerwonego). Lateryty są zaliczane do gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych. Niewielki poziom próchnicy zalega bezpośrednio na znacznej miąższości warstwie osadzania (iluwialnej), zasobnej konkrecje żelaziste różnej wielkości. Żyzność tych gleb jest bardzo niska, w związku z intensywnym wymywaniem i zakwaszeniem oraz szybkim rozkładem substancji organicznych (biomasy lasów równikowych) 5. W glebie bielicowej kwasy humusowe ( pochodzące z drzew iglastych wraz wodami roztopowymi) wymywają próchnicę, sole, węglany wapnia i tlenki żelaza, pozostawiając nie rozpuszczoną krzemionkę. Wytwarza się poziom wymywania, czyli eluwialny (A 2 ).Jest on bardzo charakterystyczny w glebach bielicowych. Zwykle odznacza się jasnoszarym bądź jasnobrunatnym, a nawet białym zabarwieniem.to właśnie nierozpuszczalna krzemionka daje owo typowe jasne zabarwienie 6A. Odpowiedź do dwóch pierwszych pytań klimat inaczej zmienia się wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza, a inaczej wraz ze wzrostem szerokości geograficznej Odpowiedź do trzeciego pytania ekspozycja stoków Odpowiedź do czwartego pytania południowa ekspozycja (jest cieplej na tych stokach) Odpowiedź do piątego pytania na półkuli południowej góry są niższe, klimat jest łagodniejszy (mniej obszarów lądowych) 6B. tajga brak obszarów lądowych na tej szerokości geograficznej 7. Erozja wodna gleby: erozja deszczowa wymywanie, spłukiwanie cząstek gleby przez wody deszczowe, gdy gleba pozbawiona jest pokrywy roślinnej. Erozja wietrzna gleby: wywiewanie i przenoszenie cząstek gleby przez wiatr. Przyczyny: pozbawienie gleby naturalnej pokrywy roślinnej, niewłaściwa orka Erozję hamuje: pokrywa roślinna. - zadrzewienia śródpolne na o szatach użytkowanych rolniczo, wysiewanie poplonu w płodozmianie, jesienią po zbiorach, zalesianie gleb słabych, orka wstęgowa w poprzek stoku. Dewastacja gleby : - proces całkowitego niszczenia gleb, któremu towarzyszy silne przekształcenie i spustoszenie terenu np. poprzez budowę domów, kładzenie asfaltu, chodników. Degradacja gleby- pogorszenie się właściwości gleb i jakości oraz spadek jej wartości rolniczej na skutek obniżenia żyzności gleb. Degradacja wiąże się z gospodarczą działalnością człowieka, Do najbardziej powszechnych przejawów degradacji gleb należą: zakwaszenie gleb, gromadzenie substancji toksycznych, pogarszanie struktury gleb, przesuszenie, stepowienie, zamulenie. Cechy te posiada większość gleb wokół obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych Dewastacja i degradacja gleb jest powodowana przez: górnictwo, przemysł (energetyka, hutnictwo), przemysł chemiczny, transport (szczególnie samochodowy), intensyfikację rolnictwa

14 (chemizację) gospodarkę komunalną, wycieki produktów ropopochodnych podczas ich produkcji, transportu i magazynowania. 8. Najsilniej erozja gleb dotyka obszary górskie, wyżynne i pagórkowate pojezierzy. Jedynie wąski pas nizin środkowych i nadmorskich poddaje się temu procesowi w niewielkim stopniu. Szczególnym zagrożeniem dla gleb jest erozja spowodowana działalnością człowieka, np. niewłaściwą orką, eksploatacją odkrywkową surowców, wylesianiem 9. Wyżyna Śląska GOP, rejon Bełchatowa, wschodnia Wielkopolska rejon Konina, Koła, Turka. 10. * Wyżyna Lessowa (Wyż. Ordos pokrywy powstały i nadal powstają w wyniku wywiewania pyłu lessowego z Pustyni Gobi. * Wyżyna Lubelska lessy powstały na przedpolu lądolodu w warunkach peryglacjalnych w plejstocenie, w wyniku wywiewania pyłów z przedpola lodowca ,7,4,1,5,3, C; 2D, 3E, 4B, 5F, 6A 13. a)mady b) gleby glejowe, c) czarnoziemy, d) inicjalne gleby pustyń 14. a) bielicowa, brunatna, czarnoziem b) czarnoziem najgrubsza warstwa próchnicy c) brunatna 15. a 16. 1) gleby inicjalne (górskie); 2) mady; 3) rędziny; 4) gleby bagienne; 5) czarnoziemy; 6) gleby glejowe; 7) czarne ziemie 17. A- las namorzynowy, B- wilgotny las równikowy, C- roślinność twardolistna, D- step, E- tundra 18. ad, bc, ce, df, ea, fb 19. A) a- łęg, b- ols, 3- grąd, 4- bór B) 1- las iglasty (bór), 2- las liściasty (grąd), 3- ols, 4- łęg 20. 1g, 2b, 3d, 4a, 5f, 6c, 7e, 8h 21. a) podobieństwa ubogi świat roślinny i zwierzęcy, różnice- pustynia gorąca (piaski, żwiry, głazy), pustynia arktyczna (lód) b) podobieństwo- formacje leśne (drzewiaste), różnice- gatunki drzew, bogactwo świata roślin i zwierząt c) podobieństwa- roślinność krzewiasta, pojedyncze drzewa, różnice- gatunki drzew (dąb karłowaty-baobab) d) podobieństwa- formacje bezdrzewne, różnice- tundra (mchy i krzewinki), step (trawy) 22. 1h, 2f, 3c, 4d, 5b, 6a, 7g, 8e, 9i 23. 1c, 2g, 3h, 4a, 5b, 6f, 7d, 8e, 9i 24. 1k, 2f, 3h, 4b, 5g, 6j, 7i, 8e, 9c, 10a, 11d 25. sosna, jarząb szwedzki, buk, jodła 26. metoda zasięgów 27. A- Puszcza Rzepińska, B- Notecka, C- Kampinoska, D- Biała, E- Białowieska, F-Bory Dolnośląskie, G- Sandomierska, H- Solska 28. bór- A,C,C, grąd- B,A,B, łęg- C,B,A 29. parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody Woliński, 2-Słowiński, 3-Drawieński, 4-Borów Tucholskich, 5-Kampinoski, 6-Białowieski, 7- Karkonoski, 8-Świętokrzyski, 9-Roztoczański, 10-Babiogórski, 11-Gorczański, 12-Tatrzański, 13-Pieniński, 15-Bieszczadzki 31. ae, ba, cb, df, ec 32. B- rezerwat przyrody, międzynarodowa konwencja RAMSAR, park krajobrazowy C- 79,55 km 2, D- lęgowiska, postój w czasie migracji jesiennej 33. A- Narwiański, 16; B- Biebrzański, 17; C- Kampinoski, 14; D- Wigierski. 18; E- Słowiński, 22; F- Ojcowski, 7

Pedosfera, biosfera- zadania 1. Na podstawie poniższego tekstu zbuduj schemat przedstawiający proces glebotwórczy.

Pedosfera, biosfera- zadania 1. Na podstawie poniższego tekstu zbuduj schemat przedstawiający proces glebotwórczy. Pedosfera, biosfera- zadania 1. Na podstawie poniższego tekstu zbuduj schemat przedstawiający proces glebotwórczy. Początek tworzenia się gleby wyznacza wietrzenie. Intensywność tego wstępnego procesu

Bardziej szczegółowo

Zadanie 6. (1 pkt) Podkreśl dwa regiony (spośród wymienionych), które charakteryzują się stosunkowo dużym udziałem żyznych gleb w Polsce.

Zadanie 6. (1 pkt) Podkreśl dwa regiony (spośród wymienionych), które charakteryzują się stosunkowo dużym udziałem żyznych gleb w Polsce. Zadanie 4. (2 pkt) Poniżej przedstawiono opisy czterech zbiorowisk leśnych. Wskaż, który z opisanych typów lasu występuje na Wieżycy A. Gatunki zasiedlające to wierzba, topola, olsza, jesion; występuje

Bardziej szczegółowo

Test nr 4 Strefy klimatyczne, roślinność, gleby

Test nr 4 Strefy klimatyczne, roślinność, gleby Zadanie 1: Wykresy oznaczone literami od A do H przedstawiają 8 podstawowych typów klimatów: podrównikowy, równikowy wilgotny, polarny, subpolarny, podzwrotnikowy, zwrotnikowy suchy oraz umiarkowany morski

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI GLEBOTWÓRCZE

CZYNNIKI GLEBOTWÓRCZE Gleby Co to jest gleba? Gleba to zewnętrza powłoka litosfery, składająca się z cząstek mineralnych i organicznych oraz wody i powietrza. Jest rezultatem procesów glebotwórczych, polegających na przekształceniu

Bardziej szczegółowo

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i

GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i GLEBY GLEBA zewnętrzna, zwietrzała powierzchnia skorupy ziemskiej, o głębokości średniej do 1,5 metra, zawierająca wodę, związki organiczne i nieorganiczne, zdolna do produkcji roślin Funkcja i miejsce

Bardziej szczegółowo

Strefa klimatyczna: równikowa

Strefa klimatyczna: równikowa Charakterystyka stref klimatycznych i typów klimatów kuli ziemskiej z uwzględnieniem gleb i szaty roślinnej analiza wykonana na podstawie prac uczniów klas I Dane liczbowe oraz przykładowe diagramy dla

Bardziej szczegółowo

Geneza, właściwości i przestrzenne zróżnicowanie gleb w Polsce

Geneza, właściwości i przestrzenne zróżnicowanie gleb w Polsce Company LOGO Geneza, właściwości i przestrzenne zróżnicowanie gleb w Polsce Marcin Świtoniak Gleba Gleba - integralny składnik wszystkich ekosystemów lądowych i niektórych płytkowodnych utworzony w powierzchniowych

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji: Gleby strefowe i astrefowe na Ziemi.

Temat lekcji: Gleby strefowe i astrefowe na Ziemi. Temat lekcji: Gleby strefowe i astrefowe na Ziemi. kl. ILO Cel główny: Zapoznanie uczniów z głównymi typami gleb strefowych i astrefowych na kuli ziemskiej Cele operacyjne: Uczeń wie co to jest gleba strefowa

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najwcześniej jest

Bardziej szczegółowo

III KRAJOBRAZY ŚWIATA

III KRAJOBRAZY ŚWIATA III KRAJOBRAZY ŚWIATA Zadanie 1. Na Ziemi istnieje 5 stref oświetlenia. Podaj ich nazwy. A B LITERY A B NAZWA STREFY D E D E Zadanie 2. Na konturowej mapie świata zaznacz obszary występowania: WL wilgotnych

Bardziej szczegółowo

Ochrona środowiska przyrodniczego Polski

Ochrona środowiska przyrodniczego Polski Ochrona środowiska przyrodniczego Polski Formy ochrony środowiska w Polsce Parki narodowe obszary chronione o powierzchni większej niż 1000 ha wyróżniające się szczególnymi walorami przyrodniczymi i krajobrazowymi.

Bardziej szczegółowo

\\yrs mgr Krzvsztof Babisz. rtn X,a'/"oi t'' el t'* mgr Ewa Zakoicielna. 2. Przed rozpoczgciem prary sprawd2, czy zestaw zadari jest kompletny.

\\yrs mgr Krzvsztof Babisz. rtn X,a'/oi t'' el t'* mgr Ewa Zakoicielna. 2. Przed rozpoczgciem prary sprawd2, czy zestaw zadari jest kompletny. Kuratorium O6wiaty w Lublinie KO UCZNIA ZESTAW ZAAilI KONKURSOWYCH Z GEOGRAFII LA UCZNT6W GTMNAZIUM ROK SZKOLNY 201sl2016 ETAP SZKOLNY Instrukcja dla ucznia 1. Zestaw konkursowy zawiera 15 zadai. 2. Przed

Bardziej szczegółowo

Środowiska naturalne i organizmy na Ziemi. Dr Joanna Piątkowska-Małecka

Środowiska naturalne i organizmy na Ziemi. Dr Joanna Piątkowska-Małecka Środowiska naturalne i organizmy na Ziemi Dr Joanna Piątkowska-Małecka Ukształtowanie towanie powierzchni Ziemi Podstawy ekologii Ekologia nauka zajmująca się badaniem czynników w rządz dzących rozmieszczeniem

Bardziej szczegółowo

8. Krajobrazy. c) roślinność regla dolnego od roślinności regla górnego... a olsy na obszarach podtapianych przez wodę stojącą.

8. Krajobrazy. c) roślinność regla dolnego od roślinności regla górnego... a olsy na obszarach podtapianych przez wodę stojącą. 8. Krajobrazy Zadanie 8.1 P I 1 Napisz, czym różnią się: a) endemit od reliktu... np. endemit to gatunek występujący wyłącznie na jednym, małym obszarze, a relikt może występować na wielu różnych obszarach;

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2014 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1 (1 pkt) Podkreśl nazwę miejscowości, w której najpóźniej jest

Bardziej szczegółowo

FORMY OCHRONY PRZYRODY

FORMY OCHRONY PRZYRODY Ryszard Kapuściński FORMY OCHRONY PRZYRODY Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z 30 kwietnia 2004 r. z późniejszymi zmianami) wymienia 10 form ochrony przyrody,

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2012 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1 (0,5 pkt) Bryza w Polsce występuje w najcieplejszej porze roku.

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Punkty:../30:1,5=./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w lipcu

Bardziej szczegółowo

Pedosfera i biosfera

Pedosfera i biosfera Pedosfera i biosfera Zadanie 1. (2 pkt) Wyjaśnij rolę lasu w ochronie gleby przed erozją Zadanie 2. (1 pkt) Jest to największy europejski gryzoń. Na terenach bagnistych, przy niskich brzegach, zwierzęta

Bardziej szczegółowo

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM

Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Wykonanie: Koplin Małgorzata i Szmyt Konstancja Kl. 3 IM Jest to obszar chroniony ze względu na swoje walory, głównie przyrodnicze. W Polsce obejmuje obszar wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi,

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2016 Zadania egzaminacyjne GEOGRAIA wersja B kod ucznia... unkty./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Mapa została wykonana w skali jeden do dwudziestu

Bardziej szczegółowo

Typy strefy równikowej:

Typy strefy równikowej: Strefa równikowa: Duży dopływ energii słonecznej w ciągu roku, strefa bardzo wilgotna spowodowana znacznym parowaniem. W powietrzu występują warunki do powstawania procesów konwekcyjnych. Przykładem mogą

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja B kod ucznia... Punkty /30:1,5./20 Zadanie 1 (0,5 pkt) Podaj, gdzie w Polsce w grudniu jest

Bardziej szczegółowo

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010

KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010 Na rozwiązanie zadań przeznacza się 90 minut. Uważnie czytaj polecenia, pisz czytelnie. Powodzenia! KONKURS GEOGRAFICZNY ZAWODY SZKOLNE Listopad 2010 Zadanie 1. (0 1) Podane skale uporządkuj od największej

Bardziej szczegółowo

dolina U-kształtna wody płynące fale morskie

dolina U-kształtna wody płynące fale morskie Rzeźba powierzchni Ziemi poziom podstawowy i rozszerzony Zadanie 1. (2 pkt) Uzupełnij tabelę. Czynnik rzeźbotwórczy Proces rzeźbotwórczy Przykład wytworzonej przez czynnik i procesformy rzeźby erozja dolina

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU. Opracowanie: Bożena Lemkowska

WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU. Opracowanie: Bożena Lemkowska WYKORZYSTANIE MAP GLEBOWO-ROLNICZYCH W ARCHITEKTURZE KRAJOBRAZU Opracowanie: Bożena Lemkowska Mapy glebowo-rolnicze wraz z aneksami posłużyć mogą w procesie scalania gruntów, szacowania wartości nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PROCESY GLEBOTWÓRCZE EUROPY ŚRODKOWEJ

PROCESY GLEBOTWÓRCZE EUROPY ŚRODKOWEJ PROCESY GLEBOTWÓRCZE EUROPY ŚRODKOWEJ Pojęcie proces glebotwórczy Proces bielicowania Proces brunatnienia Proces płowienia Proces oglejenia Proces bagienny Proces murszenia Proces darniowy PROCES GLEBOTWÓRCZY

Bardziej szczegółowo

GLEBOZNAWSTWO = pedologia - nauka o glebach

GLEBOZNAWSTWO = pedologia - nauka o glebach GLEBY GLEBA - biologicznie czynna, powierzchniowa warstwa litosfery, powstała ze skał pod wpływem abiotycznych i biotycznych czynników środowiska, zdolna zapewnić roślinom wyższym warunki wzrostu i rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Czy można budować dom nad klifem?

Czy można budować dom nad klifem? Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej [PUGP] Ćwiczenie 1 zagadnienia wprowadzające do informacji o środowisku przyrodniczym Zagadnienia wprowadzające czyli przypomnienie - po trochę o wszystkim

Bardziej szczegółowo

IV. Pedosfera i biosfera

IV. Pedosfera i biosfera IV. edosfera i biosfera 1. Wyjaśnij, dlaczego procesy wietrzenia są procesami przygotowującymi do powstawania gleby. 2. Na rysunku przedstawiającym profil glebowy gleby bielicowej podpisz jej poziomy.

Bardziej szczegółowo

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI

Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI semestr 6 Dział I - ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI POŁOŻENIE POLSKI NA ŚWIECIE I W EUROPIE położenie Polski w Europie i na świecie na podstawie mapy; cechy położenia Polski; obszar i granice Polski na

Bardziej szczegółowo

Klimaty kuli ziemskiej Klimaty kuli ziemskiej

Klimaty kuli ziemskiej Klimaty kuli ziemskiej Klimaty kuli ziemskiej 1 Zadanie Rysunki przedstawiają roczny rozkład temperatury i opadów w wybranych stacjach klimatycznych świata. Podpisz rysunki właściwymi dla nich nazwami klimatów, wybranymi spośród

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

Relacje człowiek środowisko przyrodnicze

Relacje człowiek środowisko przyrodnicze 138 SPRAWDZIANY LEKCJI Sprawdzian z działu Relacje człowiek środowisko przyrodnicze Grupa I Zadanie 1 (0 4 p.) Każdemu terminowi przyporządkuj odpowiadającą mu definicję. 1. Zasoby przyrody A. Zasoby mające

Bardziej szczegółowo

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A

Ochrona przyrody. Test podsumowujący rozdział III. Wersja A ..................................... Imię i nazwisko Wersja A Test podsumowujący rozdział III Ochrona przyrody.............................. Data Klasa oniższy test składa się z 15 zadań. rzy każdym poleceniu

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z PRZYRODY. Klucz odpowiedzi: Etap rejonowy 2011/2012 Suma punktów do uzyskania 134

KONKURS Z PRZYRODY. Klucz odpowiedzi: Etap rejonowy 2011/2012 Suma punktów do uzyskania 134 KOKUR Z PRZYRODY Klucz : Etap rejonowy 011/01 uma punktów do uzyskania 1 W kluczu są prezentowane przykładowe prawidłowe do zadań otwartych. ależy również uznać ucznia, jeśli są inaczej sformułowane, ale

Bardziej szczegółowo

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich.

Logo PNBT. Symbolem PNBT jest głuszec - ptak, który jeszcze niedawno licznie występował w Borach Tucholskich. Powstanie Parku Park Narodowy "Bory Tucholskie" jest jednym z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Utworzono go 1 lipca 1996 roku. Ochroną objęto powierzchnię 4 798 ha lasów, jezior, łąk i torfowisk.

Bardziej szczegółowo

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski

Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski grupa a Położenie oraz środowisko przyrodnicze Polski Poniższy test składa się z 15 zadań. Przy każdym poleceniu podano... liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Imię i nazwisko Za

Bardziej szczegółowo

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień

Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień Zasoby leśne Polski funkcje lasów / zadrzewień czym jest las? Las (biocenoza leśna) kompleks roślinności swoistej dla danego regionu geograficznego, charakteryzujący się dużym udziałem drzew rosnących

Bardziej szczegółowo

PARKI NARODOWE W POLSCE

PARKI NARODOWE W POLSCE PARKI NARODOWE W POLSCE Czym jest park Narodowy? - to wydzielony teren, o powierzchni powyżej 1000 ha, który ze względu na walory przyrodnicze podlega szczególnej ochronie prawnej. W jego obrębie zakazana

Bardziej szczegółowo

Powierzchniowa warstwa litosfery to pedosfera, czyli gleba. Jest ona kluczową częścią ekosystemów lądowych. Znajdują się tu mineralne składniki

Powierzchniowa warstwa litosfery to pedosfera, czyli gleba. Jest ona kluczową częścią ekosystemów lądowych. Znajdują się tu mineralne składniki Powierzchniowa warstwa litosfery to pedosfera, czyli gleba. Jest ona kluczową częścią ekosystemów lądowych. Znajdują się tu mineralne składniki odżywcze roślin. Następują tu też procesy chemicznego rozkładu

Bardziej szczegółowo

Las jako zjawisko geograficzne. (Biomy leśne)

Las jako zjawisko geograficzne. (Biomy leśne) Las jako zjawisko geograficzne (Biomy leśne) Dlaczego lasy na Ziemi w Europie, Afryce, Ameryce, Azji są takie a nie inne? Są pochodną klimatu zmieniającego się w przestrzeni i czasie Lasy (ekosystemy,

Bardziej szczegółowo

Geomorfologia poziom rozszerzony

Geomorfologia poziom rozszerzony Geomorfologia poziom rozszerzony Zadanie 1. (3 pkt) ą ę ą Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 46....... ł ś ś ż Zadanie 2. (3 pkt) ą ż ż Źródło: CKE 2005 (PR), zad. 47. Ź ł ą Ś ę ż 1 Zadanie 3. (5 pkt) Źródło:

Bardziej szczegółowo

Tajga, lasy borealne

Tajga, lasy borealne TAJGA CO TO JEST TAJGA? Tajga, lasy borealne formacja roślinna klimatu umiarkowanego chłodnego na półkuli północnej występujące w północnej części Europy, Azji oraz Ameryki Północnej (Kanada). Na północy

Bardziej szczegółowo

POBRZEŻA. Pas położony w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Pobrzeże Szczecińskie. Pobrzeże Koszalińskie

POBRZEŻA. Pas położony w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Pobrzeże Szczecińskie. Pobrzeże Koszalińskie POBRZEŻA Pas położony w bezpośrednim sąsiedztwie Morza Bałtyckiego. Pobrzeże Szczecińskie Pobrzeże Koszalińskie Pobrzeże Gdańskie z Żuławami Wiślanymi Pobrzeża Polski Elementem charakterystycznym jest

Bardziej szczegółowo

3. Uzupełnij luki w zdaniach. Średnia gęstość zaludnienia Europy wynosi (1)... Najmniejsza...

3. Uzupełnij luki w zdaniach. Średnia gęstość zaludnienia Europy wynosi (1)... Najmniejsza... ID Testu: 9D285I3 Imię i nazwisko ucznia Klasa Data 1. Które miejsce pod względem wielkości wśród kontynentów zajmuje Europa? A. 2 B. 6 C. 7 D. 4 2. Które miejsce, pod względem liczby ludności, zajmuje

Bardziej szczegółowo

WIETRZENIE. Rozpuszczanie polega na łączeniu się minerałów z wodą i doprowadzeniu ich do roztworu. Tego typu wietrzeniu ulegają głównie sole.

WIETRZENIE. Rozpuszczanie polega na łączeniu się minerałów z wodą i doprowadzeniu ich do roztworu. Tego typu wietrzeniu ulegają głównie sole. WIETRZENIE Wietrzenie to proces prowadzący do rozpadu lub rozkładu skały RODZAJE WIETRZENIA WIETRZENIE FIZYCZNE = MECHANICZNE v INSOLACJA v ZAMRÓZ (MROZOWE) v SKAŁ ILASTYCH v SOLNE WIETRZENIE CHEMICZNE

Bardziej szczegółowo

Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce

Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce zebrał i opracował: arch. Mirosław Konwerski 1/7 Prawne warunki ochrony przyrody w Polsce zostały opracowane w celu możliwości poznania tych zagadnień przez społeczeństwo

Bardziej szczegółowo

V POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH

V POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH KOD UCZNIA.. V POWIATOWY KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA MYSZKOWA I JURAJSKIEGO STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELI TWÓRCZYCH ETAP SZKOLNY 2008/2009 30 marzec 2009r.

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna.

Metoda pracy: Praca z mapą, praca z tekstem (analiza opisu wybranych parków narodowych), rozmowa dydaktyczna. Scenariusz lekcji I. Cele lekcji 1) Wiadomości Uczeń: a) wymienia nazwy polskich parków narodowych; definiuje pojęcia: park narodowy, park krajobrazowy, rezerwat; b) zna symbole poszczególnych parków narodowych;

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. rok

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA. rok UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzień miesiąc rok miejsce na naklejkę z kodem EGZAMIN W TRZECIEJ KLASIE GIMNAZJUM Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek.

Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek. Dawniej Polskę pokrywały nieprzebyte puszcze, czyli wielkie lasy, niezmieniane przez człowieka, odludne, niezamieszkane przez kogokolwiek. Lasy te były bogate w zwierzynę. Żyły w nich tury, żubry, niedźwiedzie,

Bardziej szczegółowo

Plan testu dwustopniowego z przyrody kl. VI dział - krajobrazy Ziemi

Plan testu dwustopniowego z przyrody kl. VI dział - krajobrazy Ziemi Opracowała: mgr Danuta Słaboń. Plan testu dwustopniowego z przyrody kl. VI dział - krajobrazy Ziemi Wymagania programowe Cele nauczania. Zakres materiału. Podstawowe (P) Rozszerzające (R) Waga materiału.

Bardziej szczegółowo

Pytania ogólne I etapu XII Edycji Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski

Pytania ogólne I etapu XII Edycji Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski Pytania ogólne I etapu XII Edycji Konkursu Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski 1. Organizmy tworzące plankton słodkowodny charakteryzują się: a) przynależnością do świata zwierząt, b) brakiem zdolności

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia i ochrona bagien, powtórzenie wiadomości

Zagrożenia i ochrona bagien, powtórzenie wiadomości Temat lekcji: Zagrożenia i ochrona bagien, powtórzenie wiadomości Poziom: Czas trwania: Przedmiot: 5-6 klasa szkoły podst. 45 min. (1 godz. lekcyjna) przyroda 1. Cele lekcji: Podsumowanie i powtórzenie

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2011 r. Zadania egzaminacyjne GEOGRAFIA wersja A kod ucznia... Zadanie 1. (2 punkty) Przyporządkuj podanym regionom geograficznym odpowiednie

Bardziej szczegółowo

Co to jest park narodowy?

Co to jest park narodowy? Szymon Hunek Co to jest park narodowy? Jest to duży obszar (w Polsce od 500 ha) o szczególnych wartościach przyrodniczych, naukowych, historyczno-kulturowych i innych, podlegający ochronie przyrody. POŁOŻENIE

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY DLA KLASY V

SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY DLA KLASY V Maria Markowska maria_markowska@wp.pl nauczyciel przyrody w Szkole Podstawowej im. Powstańców 1863r. w Lututowie SCENARIUSZ LEKCJI PRZYRODY DLA KLASY V Temat: Dlaczego człowiek tworzy parki narodowe? Cele

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów Rok szkolny 2014/15 Etap szkolny 30 października 2014 r.

Małopolski Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów Rok szkolny 2014/15 Etap szkolny 30 października 2014 r. Kod ucznia Małopolski Konkurs Geograficzny dla gimnazjalistów Rok szkolny 2014/15 Etap szkolny 30 października 2014 r. Suma punktów: Miejsce na metryczkę: 1 Drogi Gimnazjalisto! 1. Przed Tobą zestaw 25

Bardziej szczegółowo

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie

Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Projekt Poznajemy Jezioro Bukowskie Cele projektu: Podniesienie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania ekosystemów jeziornych Poznanie zależności i procesów zachodzących w zlewni jeziora Zapoznanie się

Bardziej szczegółowo

Klimat. Gleba. Organizmy żywe. Budowa geologiczna

Klimat. Gleba. Organizmy żywe. Budowa geologiczna DEFINICJE: Co to jest ekologia? Ekologia (gr. oíkos - dom + gr. lógos - słowo, wiedza, nauka) to nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami, a

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: TUNDRA SYBERIA LASOTUNDRA KRAINY GEOGRAFICZNE TAJGA RZEKI LASOSTEP JEZIORA INNE ZWIERZĘTA FLORA I FAUNA SYBERII

SPIS TREŚCI: TUNDRA SYBERIA LASOTUNDRA KRAINY GEOGRAFICZNE TAJGA RZEKI LASOSTEP JEZIORA INNE ZWIERZĘTA FLORA I FAUNA SYBERII SYBERIA SPIS TREŚCI: SYBERIA TUNDRA KRAINY GEOGRAFICZNE LASOTUNDRA RZEKI TAJGA JEZIORA LASOSTEP FLORA I FAUNA SYBERII INNE ZWIERZĘTA PUSTYNIE ARKTYCZNE KRAJOBRAZ KAMCZATKA BIBLIOGRAFIA SYBERIA kraina geograficzna

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian uzupełnij geografii dla klasy I gimnazjum z działu Ziemia jako środowisko życia, jej historia i obraz obecny Czas pracy: 45 minut

Sprawdzian uzupełnij geografii dla klasy I gimnazjum z działu Ziemia jako środowisko życia, jej historia i obraz obecny Czas pracy: 45 minut ELŻIET SZZUK Sprawdzian uzupełnij geografii dla klasy I gimnazjum z działu Ziemia jako środowisko życia, jej historia i obraz obecny zas pracy: 45 minut 1.Uzupelnij tabelkę ( 1 pkt.) oziom podstawowy Formy

Bardziej szczegółowo

ETAP GMINNY KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XVI EDYCJA 2016/2017 WYPEŁNIA UCZESTNIK KONKURSU: IMIĘ i NAZWISKO:. KLASA:. SZKOŁA:...

ETAP GMINNY KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XVI EDYCJA 2016/2017 WYPEŁNIA UCZESTNIK KONKURSU: IMIĘ i NAZWISKO:. KLASA:. SZKOŁA:... ETAP GMINNY KONKURSU POZNAJEMY PARKI KRAJOBRAZOWE POLSKI XVI EDYCJA 2016/2017 WYPEŁNIA UCZESTNIK KONKURSU: IMIĘ i NAZWISKO:. KLASA:. SZKOŁA:..... INSTRUKCJA Witamy Ciebie na Ogólnopolskim Konkursie Poznajemy

Bardziej szczegółowo

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych

podstawie mapy podaje cechy położenia Polski opisuje obszar i granice Polski na podstawie danych statystycznych Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu...

Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu... Wojewódzki Konkurs Geograficzny Etap szkolny 2006/2007 Wymagany czas : 60 min Nazwisko i imię ucznia... Szkoła... Nazwisko i imię nauczyciela przygotowującego ucznia do konkursu... Życzymy powodzenia!

Bardziej szczegółowo

2. Na poniższym rysunku odszukaj i przyporządkuj oznaczonym miejscom następujące pojęcia:

2. Na poniższym rysunku odszukaj i przyporządkuj oznaczonym miejscom następujące pojęcia: 1. W wykropkowane miejsca wpisz nazwy odpowiednich pięter roślinności w Tatrach Wysokich: do 1000 m.n.p.m... do 1250 m.n.p.m... do 1550 m.n.p.m... do 1800 m.n.p.m... do 2300 m.n.p.m... od 2300 m.n.p.m...

Bardziej szczegółowo

Sukcesja ekologiczna na lądzie kończy się zazwyczaj klimaksem w postaci formacji leśnej Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi

Sukcesja ekologiczna na lądzie kończy się zazwyczaj klimaksem w postaci formacji leśnej Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi Las w krajobrazie Sukcesja ekologiczna na lądzie kończy się zazwyczaj klimaksem w postaci formacji leśnej Lasy są najpotężniejszymi ekosystemami lądowymi Zajmują: - 8 % powierzchni całego globu - 30 %

Bardziej szczegółowo

Typy pustyń: 1. Kamienista (wsch. Tien-Szan) 2. Żwirowa (Mongolska) 3. Piaszczysta (pn. Sahara) 4. Pylasta (Szatt al- Dżarid) (1) (2) (3) (4)

Typy pustyń: 1. Kamienista (wsch. Tien-Szan) 2. Żwirowa (Mongolska) 3. Piaszczysta (pn. Sahara) 4. Pylasta (Szatt al- Dżarid) (1) (2) (3) (4) Pustynia teren o znacznej powierzchni, pozbawiony zwartej szaty roślinnej wskutek małej ilości opadów i przynajmniej okresowo wysokich temperatur powietrza, co sprawia, że parowanie przewyższa ilość opadów.

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013

Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 Wojewódzki Konkurs Przedmiotowy z Geografii dla uczniów gimnazjów województwa śląskiego w roku szkolnym 2012/2013 KOD UCZNIA Etap: Data: Czas pracy: szkolny 23 listopada 2012 r. 90 minut Informacje dla

Bardziej szczegółowo

Śladami Łosia. Który z Parków ma najmniejszy areał? a) Babiogórski b) Karkonoski c) Ojcowski d) Wielkopolski

Śladami Łosia. Który z Parków ma najmniejszy areał? a) Babiogórski b) Karkonoski c) Ojcowski d) Wielkopolski Śladami Łosia Parki narodowe w Polsce Nazwa Parku Narodowego Rok utworzenia Areał w ha Babiogórski 1954 3.392 Białowieski (1932)1947 10.502 Biebrzański 1993 59.223 Bieszczadzki 1973 29.202 Bory Tucholskie

Bardziej szczegółowo

Park Narodowy Gór Stołowych

Park Narodowy Gór Stołowych Park Narodowy Gór Stołowych Od marca 2016r. Park Narodowy Gór Stołowych posługuje się nowym logotypem. Przedstawia on stylizowaną piaskowcową formę skalną oraz zarys Szczelińca Wielkiego - najwyższego

Bardziej szczegółowo

PROCESY EGZOGENICZNE ZADANIA

PROCESY EGZOGENICZNE ZADANIA PROCESY EGZOGENICZNE ZADANIA 1. Uzupełnij tabelę: Nazwa wydmy Kształt wydmy Kierunek wiatru Klimat, w jakim powstała wydma Pokrycie wydmy roślinnością 2. Narysuj obok i nazwij formę, która powstanie w

Bardziej szczegółowo

Szczyt, 1500 m npm. Miejscowość A - 1000 m npm, - 4 o C. Miejscowość B, 1000 m npm

Szczyt, 1500 m npm. Miejscowość A - 1000 m npm, - 4 o C. Miejscowość B, 1000 m npm Rozdział 4. ATMOSFERA poziom podstawowy Polecenie 1. Uporządkuj wymienione warstwy atmosfery zaczynając od powierzchni Ziemi i zaznacz je na przekroju powyżej: termosfera, mezosfera, troposfera, stratosfera,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak

Opracowanie: Lech Krzysztofiak Anna Krzysztofiak Inwentaryzacja barszczu Sosnowskiego Heracleum sosnowskyi i niecierpka gruczołowatego Impatiens glandulifera na obszarach Natura 2000 "Dolina Górnej Rospudy" oraz "Ostoja Augustowska" Opracowanie: Lech

Bardziej szczegółowo

Wykonały Agata Badura Magda Polak

Wykonały Agata Badura Magda Polak Wykonały Agata Badura Magda Polak 3a obszar lądowy, na którym rośnie zwarta roślinność zielna z dominacją lub znacznym udziałem traw. W szerokim znaczeniu termin obejmuje wszelkie zbiorowiska trawiaste

Bardziej szczegółowo

Małopolski Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2009/2010. Etap szkolny

Małopolski Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2009/2010. Etap szkolny Kod ucznia Małopolski Konkurs Geograficzny dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2009/2010 Etap szkolny Liczba punktów możliwych do uzyskania: 53 Suma uzyskanych punktów: Drogi Młody Geografie! 1. Zestaw

Bardziej szczegółowo

W następującej części pokazanych zostało sześć rodzajów profili gleb oraz przykłady krajobrazu w każdej z lokacji.

W następującej części pokazanych zostało sześć rodzajów profili gleb oraz przykłady krajobrazu w każdej z lokacji. Gleby na świecie W następującej części pokazanych zostało sześć rodzajów profili gleb oraz przykłady krajobrazu w każdej z lokacji. Zdjęcie gleby 1 3: Próbka gleby na łące w południowej części stanu Teksas

Bardziej szczegółowo

Przyroda : kl. V kryteria oceniania

Przyroda : kl. V kryteria oceniania Przyroda : kl. V kryteria oceniania Wymagania konieczne - ocena dopuszczająca uczeń potrafi przy pomocy nauczyciela: narysować plan dowolnego przedmiotu mając podane wymiary w skali, wykonać pomiar długości

Bardziej szczegółowo

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1

XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 -1/1- XLII OLIMPIADA GEOGRAFICZNA Zawody III stopnia pisemne podejście 1 Zadanie 1. Blokdiagramy A-D (załącznik 1) ilustrują budowę geologiczną czterech regionów Polski. Uzupełnij tabelę: w kolumnie 1:

Bardziej szczegółowo

Rośliny z różnych stron świata. Opracowała: Anna Kimak-Cysewska

Rośliny z różnych stron świata. Opracowała: Anna Kimak-Cysewska Rośliny z różnych stron świata Opracowała: Anna Kimak-Cysewska 1. Podstawa programowa : a) 1.9. rozpoznaje i nazywa niektóre rośliny (w tym doniczkowe) zawierające substancje trujące lub szkodliwe dla

Bardziej szczegółowo

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie

Temat (rozumiany jako lekcja w podręczniku) Dział: ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE POLSKI. Wymagania edukacyjne. 1. Położenie Polski na świecie i w Europie Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu geografia w zakresie rozszerzonym do podręcznika autorstwa Zbigniewa Zaniewicza dla szkoły ponadgimnazjalnej GEOGRAFIA 3 cz.1 Wymagania edukacyjne zostały

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Środowisko przyrodnicze Polski

Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Środowisko przyrodnicze Polski Klucz odpowiedzi do sprawdzianu wiedzy i umiejętności z działu Środowisko przyrodnicze Polski Zakres podstawowy. Grupa A Nr zad. Przewidywana odpowiedź Kryteria zaliczenia Maks. liczba punktów 1. Zwrotnikowa

Bardziej szczegółowo

Klucz odpowiedzi Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjum I etap

Klucz odpowiedzi Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjum I etap Klucz odpowiedzi Konkurs geograficzny dla uczniów gimnazjum I etap Zad. Przykładowe odpowiedzi 1 Australia, Europa, Antarktyda, Ameryka Południowa, Ameryka Północna, Afryka, Azja kierunek z zachodu na

Bardziej szczegółowo

Natura 2000 co to takiego?

Natura 2000 co to takiego? Natura 2000 co to takiego? 1 2 Czy wiecie co to...? zespół organizmów o podobnej budowie gatunek podstawowa jednostka systematyczna wspólne pochodzenie (przodek) GATUNEK płodne potomstwo, podobne do rodziców

Bardziej szczegółowo

Indeks 2013 Mapa topograficzna

Indeks 2013 Mapa topograficzna Zadania od 1. do 27. wykonaj na podstawie załączonej barwnej mapy przedstawiającej fragment Pojezierza Kaszubskiego oraz własnej wiedzy. Zadanie 1 (4 pkt) Podaj nazwy opisanych obiektów: Opis obiektu Jezioro,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dopuszczającą uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI

UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI UKSZTAŁTOWANIE POWIERZCHNI POLSKI Polska jest krajem zdecydowanie nizinnym. Obszary położone do wysokości 300 m n.p.m. zajmują aż 91,3% powierzchni naszego kraju, a średnia wysokość to tylko 173 m n.p.m.

Bardziej szczegółowo

Polecenie 4. Wyjaśnij, kiedy powstaje lej depresyjny. Podaj przykład obszarów, na których takie zjawisko występuje.

Polecenie 4. Wyjaśnij, kiedy powstaje lej depresyjny. Podaj przykład obszarów, na których takie zjawisko występuje. Rozdział 5. Elementy środowiska poziom podstawowy Polecenie 1. Rysunek przedstawia schemat obiegu wody w przyrodzie. Nazwy poszczególnych elementów obiegu wody wpisz w odpowiednim miejscu na rysunku. Jak

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku

Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku Ochrona lasów Zanieczyszczenie atmosfery i terenu wpływa pośrednio na rozwój lasu. Naruszona bowiem zostaje równowaga chemiczna i zmieniony odczyn ph w środowisku glebowym. Działanie bezpośrednie, jak

Bardziej szczegółowo

Edukacja przyrodnicza "Polskie parki narodowe"

Edukacja przyrodnicza Polskie parki narodowe Edukacja przyrodnicza "Polskie parki narodowe" nr zasobu tytuł opis Q/3/PRZ/2/001-002 Dzikie zwierzęta - 1 Q/3/PRZ/2/003-004 Dzikie zwierzęta - 2 Q/3/PRZ/2/005-006 Dzikie zwierzęta - 3 Q/3/PRZ/2/007-008

Bardziej szczegółowo

Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej

Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej Karta pracy ucznia do zajęd z informatyki: Planowanie i tworzenie prezentacji multimedialnej Zadanie 1 Zaplanuj prezentację na temat wybranego: Parki Narodowe w Polsce złożoną z minimum dziesięciu slajdów.

Bardziej szczegółowo

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów

Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów Pieczątka szkoły Kod ucznia Liczba punktów WOJEWÓDZKI KONKURS GEOGRAFICZNY DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 15.11.2016R. 1. Test konkursowy zawiera 32 zadania. Są to zadania zamknięte i

Bardziej szczegółowo

Typowe gatunki roślin. Formacja roślinna. wilgotny las równikowy. kauczukowiec, hebanowiec, epifity (np. liany), paprocie drzewiaste, storczyki

Typowe gatunki roślin. Formacja roślinna. wilgotny las równikowy. kauczukowiec, hebanowiec, epifity (np. liany), paprocie drzewiaste, storczyki Strefa klimatyczna Wybrane typy klimatu równikowa równikowy wybitnie wilgotny podrównikowy wilgotny podrównikowy suchy Charakterystyka stref klimatycznych i typów klimatu >20ºC, małe amplitudy temperatury

Bardziej szczegółowo

Wychowanie ekologiczne w kl.vi

Wychowanie ekologiczne w kl.vi Wychowanie ekologiczne w kl.vi Autor: Burczyk T. 20.04.2008. - 2000 ZSP Kleszczewo Kościerskie Wychowanie ekologiczne w klasie szóstej Założeniem Wychowania Ekologicznego jest zbliżenie ucznia do przyrody.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3

Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Wymagania edukacyjne z geografii dla uczniów klasy III I semestr podręcznik Planeta Nowa 3 Na ocenę dostateczną uczeń powinien opanować następujące zagadnienia z działów: 1. Środowisko przyrodnicze Polski

Bardziej szczegółowo

Szkolny Quiz Wiedzy Ekologicznej

Szkolny Quiz Wiedzy Ekologicznej Szkolny Quiz Wiedzy Ekologicznej W dniach 01.12 12.12.2014 r. w naszej szkole, z inicjatywy p. M. Marciniak i p. D. Ambrochowicz, odbyła się II edycja Szkolnego Quizu Wiedzy Ekologicznej, którego celem

Bardziej szczegółowo

Ciekawie o Somalii Somalia w Pigułce państwo w północno-wschodniej części Afryki położone na Półwyspie Somalijskim (zwanym Rogiem Afryki ). Przylega do Oceanu Indyjskiego i Zatoki Adeńskiej. Na północnym

Bardziej szczegółowo