Matura- skuteczne kursy w SGGW Zadania- pedosfera, biosfera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Matura- skuteczne kursy w SGGW www.kursar.pl. Zadania- pedosfera, biosfera www..pl"

Transkrypt

1 Pedosfera, biosfera- zadania 1. Na podstawie poniższego tekstu zbuduj schemat przedstawiający proces glebotwórczy. Początek tworzenia się gleby wyznacza wietrzenie. Intensywność tego wstępnego procesu zależy z jednej strony od klimatu, a z drugiej od rodzaju wietrzejącej skały. Różne skały podlegają wietrzeniu z różną intensywnością. Z kolei rozpoczyna się działalność bakterii, grzybów, mchów i porostów. Aktywność organizmów roślinnych i zwierzęcych jest inna na różnym podłożu, w różnym zatem tempie dokonują się przemiany chemiczne. W pierwszym etapie procesu glebotwórczego istotną rolę odgrywa więc mineralne podłoże. Drugi etap procesu glebotwórczego dokonuje się pod wpływem wybiórczego wkraczania roślinności trawiastej i wysokiej. Rośliny te czerpią dla swego rozwoju pokarm ze składników mineralnych z podłoża. Równocześnie rozwijające się tam drobnoustroje przyspieszają rozkład obumierających roślin, co sprzyja wytwarzaniu się próchnicy. Próchnica zawiera w sobie wyzwalane podczas rozkładu elementy odżywcze, z których ponownie czerpać mogą rośliny. Ostatecznie makroflora, towarzysząca jej mikroflora i fauna glebowa decydują o powstaniu odpowiedniej gleby. 2. Posługując się poniższym diagramem, przedstawiającym procentowy udział najważniejszych gleb Ziemi, określ, które zdanie jest prawdziwe (P), które błędne (B). 1. Około 12 % powierzchni Ziemi zajmują gleby bardzo żyzne Tajga, zajmuje ok.10 % powierzchni ziemi, porastając obszary,gdzie gleby są słabe o małej przydatności rolniczej... 3.!5 % powierzchni Ziemi stanowią gleby wykształcone w klimacie polarnym % gleb kuli ziemskiej znajduje się pomiędzy 23º 27 N a 23º 27 S

2 3. Uzupełnij tabelę do przedstawionych profili glebowych. Oznaczenia poziomów glebowych: A 0 - poziom ściółki leśnej, A 1 - poziom akumulacyjny próchnicy, A 2 - poziom wymywania, B - poziom wmywania, (B) - poziom brunatnienia, C - skała macierzysta. Oznaczenia barw podane w nawiasach: bi białawy, p popielaty, bsz brunatnoszary, b - brunatny, br - brunatnordzawy, cz - czarny, csz ciemnoszary, sz szary. GLEBA Skała przydatność obszar występowania w Polsce macierzysta rolnicza Niecka Nidziańska, Wyżyna Lubelska less brunatna Żuławy Wiślane piaski 4. Na czym polega i w jakich warunkach zachodzi proces lateryzacji gleby? 5. Na czym polega i w jakich warunkach zachodzi proces bielicowania gleby?

3 6. Zadania A i B wykonaj na podstawie rysunków : Strefowość i piętrowość roślinności ( rys A). i układ pięter klimatycznych i roślinności w Karpatach Zachodnich (rys.b). A.Wyjaśnij dlaczego: -Strefowości świata roślinnego odpowiada jedynie przybliżony układ piętrowy. -Nie wszystkie strefy mają swoje odpowiedniki w układzie pionowym.. - co wpływa na zróżnicowanie wysokości granic pięter roślinnych? - Granice poszczególnych pięter zaznaczają się w Karpatach Zachodnich średnio około 100 m wyżej od strony południowej niż od strony północnej. - Na półkuli południowej jest mniej pięter roślinności niż na półkuli północnej?

4 . B. Jaka formacja roślinna nie występuje na półkuli południowej i dlaczego?.. 7. Erozja gleby - polega na mechanicznym niszczeniu przez różne czynniki zewnętrzne, w tym również działalność człowieka. Wyjaśnij jakie są przyczyny i na czym polega: Erozja wodna gleby:.. Erozja wietrzna gleby:. Dewastacja gleby : Degradacja gleby.. 8. Gleby Polski na większości obszarów zagrożone są erozją. Wymień krainy geograficzne Polski najsilniej dotknięte erozją. 9. Które obszary Polski sa objęte dewastacją gleb? Na przykładach Wyżyny Lubelskiej i chińskiej Wyżyny Lessowej wyjaśnij różnicę w genezie pokryw lessowych Uszereguj chronologicznie podane niżej procesy i wpisz w tabelkę odpowiadające im numery we właściwej kolejności. 1. Tworzenie się pokryw lessowych. 2. Uprawianie pszenicy. 3. Powstawanie gleb. 4. Działalność akumulacyjna wiatru. 5. Proces glebotwórczy. 6. Wietrzenie skał. 7. Wywiewanie pyłu lessowego.

5 12. Do podanych niżej sześciu opisów występowania gleb strefowych (oznaczonych od 1 do 6) dobierz drugą właściwą część (od A do F) przedstawiającą cechy opisywanej gleby. Odpowiedź zapisz w środkowej kolumnie. Występowanie gleb Odp. Cechy gleb 1. Tworzą się w klimacie subpolarnym na wieloletniej zmarzlinie. 2. Powstają w klimacie gorącym, wilgotnym pod roślinnością sawann lub lasów równikowych. 3.Są glebami strefy umiarkowanej o klimacie okresowo suchym, powstają pod roślinnością stepowana lessach. 4. Powstają w klimacie umiarkowanym chłodnym przy współudziale lasów rosnących na piaskach. 5. Powstają w strefie klimatu zwrotnikowego, na terenach o małej sumie opadów i dużym parowaniu. 6. Występują w strefie klimatu umiarkowanego ciepłego pod lasami mieszanymi i liściastymi. A. Posiadają odczyn słabo kwaśny lub obojętny. Poziom próchniczny tych gleb, dochodzący do 40 cm, o zawartości próchnicy 2-4%, przechodzi stopniowo w poziom brunatnienia, a następnie w zwietrzelinę i skałę macierzystą. B. Charakteryzują się kwaśnym odczynem próchnicy i występowaniem poziomu wymywania o dużej miąższości i jasnym zabarwieniu. C. Są to gleby płytkie i słabo wykształcone. Może występować słabo zaznaczony poziom wymywania i poziom glejowy. D. Są one ubogie w próchnicę ze względu na niszczenie warstwy próchnicznej przez bardzo duże opady. Są silnie zakwaszone. Poziomy wymywania i wmywania, sięgające 5-6 m głębokości, mają różne odcienie czerwieni, zawdzięczające swą barwę obfitości związków żelaza. E. Mają dobrze rozwinięty poziom próchniczny (niewielkie wymywanie), wynoszący nawet kilkanaście metrów, o dużej zawartości próchnicy (do 20%). Posiadają odczyn obojętny, słabo zasadowy lub słabo kwaśny i wyraźny wapnisty poziom wmywania. F. Odznaczają się małą zawartością próchnicy (ok. 1%), są często zasolone. Posiadają odczyn zasadowy i charakteryzuje je wyraźny gipsowy lub wapnisty poziom wmywania. 13. Na mapach oznaczono występowanie wybranych typów gleb. Rozpoznaj je i odpowiednio podpisz mapy. gleby: czarnoziemy stepowe, czarnoziemy leśno-łąkowe, bielicowe, poligonalne, tundrowe, szaroziemy, kasztanowe, cynamonowe, brunatne, żółtoziemy, buroziemy, laterytowe, inicjalne, górskie, mady, rędziny, terra rossa a) b)

6 c) d) 14. a) rozpoznaj typy gleb przedstawione na rysunkach, b) spośród prezentowanych profilów glebowych wybierz ten, który reprezentuje najbardziej żyzną glebę; swój wybór uzasadnij: c) która z rozpoznanych gleb jest najbardziej rozpowszechniona w Polsce: 15. Wskaż nazwę gleby, która posiada najgrubszy poziom próchniczy: a) czarnoziem, b) gleba brunatna, c) gleba bielicowa, d) gleba inicjalna, e) gleba glejowa. 16. Jakie typy gleb rozwijają się na obszarach: 1) wysokich, skalistych gór, 2) zalewanych okresowo przez wody rzeczne, 3) występowania skat wapiennych lub gipsów, 4) podtapianych przez nieruchome wody gruntowe, 5) występowania lessów pod roślinnością wilgotnych stepów, 6) gdzie wody podziemne zalegają płytko pod powierzchnią terenu, 7) na których gleba bagienna zawierająca dużo składników mineralnych uległa osuszeniu? Masz do wyboru: czarne ziemie, b)czarnoziemy, c)gleby bagienne, d)gleby glejowe, e)gleby inicjalne, f)mady, g)rędziny.

7 17. Na podstawie opisów rozpoznaj i wpisz nazwy formacji roślinnych: A) Wszystkie rośliny tej formacji to słonorośla. Plątanina pni i korzeni podporowych jest najważniejszą cechą charakterystyczną tych roślin. B)Jest to największe, wielogatunkowe zbiorowisko roślin. Każda grupa musiała przystosować się do bardzo zróżnicowanych warunków życia. Do najbardziej charakterystycznych przedstawicieli tej strefy należą epifity i storczyki.... C) Krzewinki, zioła i lasy zimozielone są typowe dla tej strefy. Występuje w niej oleander, mirt, cyprys i jałowiec. Formacja znana jest pod wieloma nazwami na różnych kontynentach.. D) Obszary bezdrzewne porasta roślinność trawiasta o charakterze zwartej darni lub rosnąca kępami. Często występują rośliny zielne, kłączowe i cebulkowe. Okres bardzo suchego lata wstrzymuje wegetację roślinności E) Krzewinki, mchy i porosty są charakterystycznymi roślinami strefy. Latem zakwita mak i owocuje malina moroszka. Na granicy tej formacji roślinnej występują drzewa sztandarowe - zazwyczaj sosny Często używa się określenia: formacja roślinno-glebowa. Dobierz charakterystyczne zespoły roślin do typów genetycznych gleb: a -makia A - gleby bielicowe b -tundra B - czerwone gleby laterytowe c step C - gleby glejowe d - las monsunowy D - gleby cynamonowe e- tajga E - czarnoziemy f- las równikowy F - żółtoziemy G - gleby płowe 19. A. Podaj nazwy zbiorowisk leśnych w Polsce składających się głównie z następujących gatunków drzew: a) wierzba, topola, b) olcha, c) dąb, grab, lipa, d) sosna. B. Podaj nazwy zbiorowisk leśnych w Polsce rozwijających się w następujących warunkach siedliskowych: 1) gleba bielicowa na piaskach, 2) gleba brunatna na glinach i iłach, 3) gleba bagienna torfowa i mułowa, 4) mada na piaskach zalewanych okresowo wodą rzeczną. Masz do wyboru następujące zbiorowiska leśne: a) bór, b) grąd c) łęg d) ols. 20. Podaj nazwy krajobrazów strefowych, których dotyczą niżej wymienione opisy: 1) niezbyt wysokie opady, lata ciepłe, ale krótkie, zimy długie i mroźne, 2) opady skąpe, średnie temperatury wszystkich miesięcy poniżej 0 C, 3) pora deszczowa i sucha; wysokie temperatury przez cały rok, 4) obfite opady i wysokie temperatury przez cały rok, 5) opady najwyższe zimą; lata gorące i suche, 6) opady skąpe lub brak; wysokie temperatury, szczególnie latem, 7) niskie opady, głównie latem; lata gorące, zimy mroźne,

8 8) niskie opady; brak klimatycznego lata. Masz do wyboru następujące krajobrazy naturalne: a) wilgotny las równikowy, e) step, b) pustynia arktyczna, f) lasów twardolistnych (śródziemnomorski), c) pustynia gorąca, g) tajga, d) sawanna, h) tundra. 21. Wskaż podobieństwa i różnice między następującymi krajobrazami naturalnymi: a) pustynią gorącą i pustynią arktyczna, b) tajgą syberyjską i wilgotnym lasem równikowym, c) lasami twardolistnymi basenu Morza Śródziemnego i sawanną afrykańską, d) tundrą syberyjską i stepem w Azji Środkowej 22. Podaj nazwy klimatów typowych dla następujących strefowych krajobrazów naturalnych: 1) wilgotny las równikowy, 6) las liściasty zrzucający liście na zimę, 2) sawanna, 7) tajga, 3) pustynia gorąca, 8) tundra, 4) wiecznie zielony las twardolistny, 9) pustynia arktyczna. 5) step, Masz do wyboru następujące klimaty: a) umiarkowany ciepły morski, b) umiarkowany ciepły kontynentalny suchy, c) zwrotnikowy kontynentalny skrajnie suchy, d) podzwrotnikowy, e) subpolarny, f) podrównikowy, g) umiarkowany chłodny kontynentalny, h) równikowy wybitnie wilgotny, i) polarny. 23. Podaj nazwy gleb typowych dla następujących strefowych krajobrazów naturalnych: 1) wilgotny las równikowy, 2) sawanna, 3) pustynia gorąca, 4) wiecznie zielony las twardolistny, 5) step, 6) las liściasty zrzucający liście na zimę, 7) tajga, 8) tundra, 9) pustynia arktyczna. Masz do wyboru następujące gleby: a) brązowe (cynamonowe), b) czarnoziemy, c) czerwonożółte gleby laterytowe, d) bielicowe, e) torfowo glejowe gleby tundry, f) brunatne, g) brązowoczerwone, h) inicjalne gleby pustyń, i) inicjalne gleby arktyczne.

9 24. Podaj nazwy krain geograficznych Polski, w których spotyka się następujące zespoły krajobrazów naturalnych: 1) eoliczny + deltowy, 2) glacjalny, 3) peryglacjalny, 4) fluwioglacjalny + równin zalewowych, 5) równin bagiennych + teras nadzalewowych + równin zalewowych, 6) wyżyn lessowych, 7) wyżyn wapiennych, 8) eoliczny + teras nadzalewowych + równin zalewowych, 9) pogórzy i gór niskich + obniżeń denudacyjnych i kotlin w obrębie wyżyn i gór, 10) regla górnego + regla dolnego, 11) alpejskie + subalpejskie + regla górnego + regla dolnego. Masz do wyboru następujące krainy geograficzne Polski: a) Beskid Śląski, b) Bory Tucholskie, c) Doły Jasielsko-Sanockie, d) Karkonosze, e) Kotlina Warszawska (z Puszczą Kampinoską), f) Pojezierze Suwalskie, g) Polesie Zachodnie (Lubelskie), h) Wysoczyzna Siedlecka, i) Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, j) Wyżyna Sandomierska, k) Żuławy Wiślane. 25. Rysunki przedstawiają obszary występowania wybranych gatunków drzew (buk, jodła, jarząb szwedzki, sosna) na terenie Polski. Do cyfry, którą oznaczono rysunki, dobierz nazwę drzewa.. 26.Podaj nazwę metody kartograficznego przedstawiania cech ilościowych, którą zastosowano do przedstawienia występowania zasięgów wybranych gatunków drzew na terenie Polski w poprzednim zadaniu 27. Podaj nazwy własne dużych zbiorowisk leśnych, które ukryte są pod dużymi literami alfabetu na poniższej mapie konturowej.

10 28.Uzupełnij tabelę, dobierając do nazwy typu zbiorowiska leśnego symbole literowe odpowiadające typowi genetycznemu gleb, dominującemu drzewostanowi oraz regionom geograficznym Polski, w których dane zbiorowisko leśne można spotkać. Typ genetyczny gleby: A bielica, B - brunatnoziem, C - mada. Dominujące gatunki drzew: A - dąb, grab, buk, lipa, klon, jodła; B - wierzba, olcha, wiąz, jesion; C - sosna, brzoza, dąb, świerk. Region geograficzny: A - Dolina Dolnej Wisty, B - Pogórze Karpackie, C - Równina Tucholska Lp. zbiorowisko leśne Symbol literowy typu genetycznego gleby Dominującego drzewostanu 1. bór 2. grąd 3. łęg 29.Wymień formy ochrony przyrody w Polsce poza parkami narodowymi. 30. Nazwij parki narodowe oznaczone cyframi na poniższym rysunku regionu geograficznego Polski.

11 31. Do symbolu parku narodowego dobierz symbol opisu A. Utworzony został w 1993 roku. Obejmuje obszar 592 kilometrów kwadratowych. Jest największym parkiem narodowym Polski. Ochroną objęte flora i fauna bagienna, torfowiskowa, lasów lęgowych i olsów. Przedstawicielami chronionej fauny między innymi są: łosie, bobry, wilki, cietrzewie... Parki a) Białowieski PN, b) Biebrzański PN, c) Ojcowski PN, d) Pieniński PN, e) Wigierski PN. B. Utworzony został w 1956 roku. Najmniejszy pod względem powierzchni park narodowy Polski obejmuje obszar 21,5 kilometra kwadratowego. Ochroną objęte formy krasu powierzchniowego i podziemnego (mogoty, iglice, jaskinie...) wydrążone w skałach jurajskich. Wśród rzadkich gatunków flory wiśnie karłowate, jeden z gatunków brzozy, jawory. Wśród zwierząt chronionych liczne gatunki nietoperzy... C. Utworzony został w 1989 roku. Powierzchnia jego to 151 kilometrów kwadratowych. Aż 18,5% powierzchni stanowią jeziora (42). Są wśród nich jeziora rynnowe i oczka wytopiskowe. Wśród jezior kilkanaście jezior dystroficznych, tzw. sucharów. Krajobraz parku urozmaicony młodoglacjalnymi wałami moren czołowych, ozami i kemami. Około 2 / 3 powierzchni parku zajmują lasy. Wśród drzew dominują sosny i świerki. Nie rosną tutaj buki i dęby bezszypułkowe. W najgłębszym jeziorze parku można spotkać rybę - sieję. Na terenie parku występują liczne siedliska bobrów... D. Założony został w 1960 roku. Obszar jego obejmuje 109 kilometrów kwadratowych. W parku obiektami chronionymi są: wybrzeże klifowe,jeziora oraz lasy bukowe i dębowe, roślinność wydmowa oraz liczne gatunki ptaków. Do najistotniejszych należą: orły bieliki, orły, krzykliwe, rybołowy... E. Najstarszy w Polsce park narodowy, przyroda chroniona jest tutaj od 1921roku. Powierzchnia jego przekracza 105 kilometrów kwadratowych. W powierzchni parku przewagę stanowią lasy. grądy, łęgi, olsy i bory. Z rzadkich zwierząt spotkać tu można żubry, koniki polskie, wilki, losie, bociany czarne, orły bieliki. Park jest wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury i Przyrody UNESCO... F. Na terenie zajmowanym obecnie przez park przyroda chroniona od1932 roku. Park w obecnym kształcie utworzony w 1954 roku. Obszar jego wynosi 23,5 kilometra kwadratowego. Obejmuje on część pasma górskiego, które jest rozcięte malowniczym, antecedentnym przełomem rzeki. Choć pasmo górskie zbudowane jest z wapieni, słabo zaznaczają się tutaj zjawiska krasowe. W składzie gatunkowym lasów dominują buki i jodły. W drzewostanie można spotkać również sosny. Z roślin endemicznych na uwagę zasługuje złocień Zawadzkiego. Ze zwierząt drapieżnych można spotkać rysie i żbiki. W sąsiedztwie parku wybudowano zbiornik retencyjny Przeczytaj poniższy tekst i odpowiedz na pytania znajdujące się pod nim. 1 dniem 1 lipca 2001 roku został utworzony Park Narodowy Ujścia Warty. Obszar ten częściowo był chroniony od 1977 roku, kiedy to powstał rezerwat przyrody Słońsk". W 1984 roku zostat on objęty międzynarodową Konwencją RAMSAR chroniącą tereny bagienne, które są siedliskiem ptactwa. W 1996 roku wokół Rezerwatu Słońsk utworzono Park Krajobrazowy Ujścia Warty. Powierzchnia Parku Narodowego Ujścia Warty wynosi 7955 ha, a powierzchnia jego otuliny wynosi ha. Park obejmuje rozlewiska rzeki na jej lewym brzegu. Krajobraz parku stanowią: podmokłe taki oraz zarośla wierzbowe skupione wokół starorzeczy Warty.Na terenie parku lęgowiska posiada około 140 gatunków ptaków, w tym 26 gatunków to ptaki zagrożone wyginięciem. Park wykorzystują także ptaki wędrowne w okresie migracji jesiennej. Liczba zatrzymujących się tutaj gęsi wynosi okoto sztuk. Zimę spędzają tutaj łabędzie krzykliwe i orły bieliki. Ze ssaków na terenie parku spotkać można bobry i wydry. A. Zaznacz położenie PN Ujścia Warty na poniższej mapie konturowej. B. Wymień formy ochrony przyrody istniejące na tym obszarze przed utworzeniem parku narodowego,

12 C. Podaj obszar parku w kilometrach kwadratowych,... D. Wymień funkcje, które obszar ten spełnia w życiu ptaków, Rozpoznaj opisane poniżej polskie parki narodowe, wpisz w odpowiednich miejscach ich nazwy oraz numery, którymi oznaczono je na mapie. A... Park Narodowy, Numer na mapie- Jeden z najmłodszych parków narodowych w Polsce. Wyróżnia się wyjątkowo małym udziałem zbiorowisk leśnych w ogólnej powierzchni (mniej niż 1%). Obejmuje unikatowy ekosystem bagiennej doliny rzecznej nazywany "Polską Amazonią". B.. Park Narodowy, Numer na mapie - Największy park narodowy w Polsce. Większość obszaru zajęta jest przez bagna torfowiska i łąki, mniejszy udział mają zbiorowiska leśne. Objęty jest Konwencją Ramsarską o ochronie terenów wodno-błotnych o międzynarodowym znaczeniu, zwłaszcza jako środowisko życia ptactwa wodnego. C. Park Narodowy, Numer na mapie - Obejmuje rozległe tereny w szerokiej pradolinie, wyścielone piaskami eolicznymi, tworzącymi zespoły wydm, rozdzielone zagłębieniami z bagnami i torfowiskami. Ostoja łosia. Do znanych obiektów na terenie Parku należy m.in. cmentarz ofiar hitlerowskich. D. Park Narodowy,Numer na mapie - W krajobrazie Parku dominują jeziora polodowcowe (kilkadziesiąt, w tym jedno należące do najgłębszych jezior w Polsce). Park położony w regionie o najmniejszym zanieczyszczeniu powietrza w kraju. E.. Park Narodowy, Numer na mapie - Na terenie Parku znajdują się największe w środkowej Europie wędrujące wydmy o wysokości przekraczają-\ cej 50 m. Bogata fauna ptaków wodnych (obszar objęty Konwencją Ramsarską), ostoja ptaków przelotnych., F Park Narodowy. Numer na mapie. Bardzo mały park, położony na obszarze zbudowanym głównie ze skał wapiennych. Występują tu liczne formy krasowe, skały o oryginalnych kształtach, wąwozy, jaskinie. Atrakcją turystyczną są też zabytkowe obiekty (m.in. znany zamek).

13 Klucz odpowiedzi Zajęcia 8 1. wietrzenie działalność bakterii, grzybów Mchów i porostów rozwój drobnoustrojów roślinność trawiasta i wysoka wytwarzanie próchnicy rozwój makro i mikroflory 2. P, P, B, B 3. rędziny; skały węglanowe; dobra i średnia czarnoziemy; bardzo dobra; Wyż.Lubelska, Wyż. Sandomierska, ok.proszowic, Głubczyc gliny i iły; dobra i średnia; Niz.Wielkopolska, Niz.Śląska, Wyż Lubelska mady; osady rzeczne; dobra i bardzo dobra bielicowe; słaba; Bory Tucholskie, Równina Kurpiowska 4. Proces lateryzacji zachodzi w warunkach klimatu równikowego gorącego i wilgotnego. Lateryt jest produkt wietrzenia skał magmowych, w warunkach klimatów gorących i wilgotnych (bądź okresowo wilgotnych). Na skutek intensywnego wietrzenia chemicznego następuje uwodnienie tlenków glinu i żelaza od czego pochodzi zabarwienie tych gleb (od żółtego do czerwonego). Lateryty są zaliczane do gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych. Niewielki poziom próchnicy zalega bezpośrednio na znacznej miąższości warstwie osadzania (iluwialnej), zasobnej konkrecje żelaziste różnej wielkości. Żyzność tych gleb jest bardzo niska, w związku z intensywnym wymywaniem i zakwaszeniem oraz szybkim rozkładem substancji organicznych (biomasy lasów równikowych) 5. W glebie bielicowej kwasy humusowe ( pochodzące z drzew iglastych wraz wodami roztopowymi) wymywają próchnicę, sole, węglany wapnia i tlenki żelaza, pozostawiając nie rozpuszczoną krzemionkę. Wytwarza się poziom wymywania, czyli eluwialny (A 2 ).Jest on bardzo charakterystyczny w glebach bielicowych. Zwykle odznacza się jasnoszarym bądź jasnobrunatnym, a nawet białym zabarwieniem.to właśnie nierozpuszczalna krzemionka daje owo typowe jasne zabarwienie 6A. Odpowiedź do dwóch pierwszych pytań klimat inaczej zmienia się wraz ze wzrostem wysokości nad poziom morza, a inaczej wraz ze wzrostem szerokości geograficznej Odpowiedź do trzeciego pytania ekspozycja stoków Odpowiedź do czwartego pytania południowa ekspozycja (jest cieplej na tych stokach) Odpowiedź do piątego pytania na półkuli południowej góry są niższe, klimat jest łagodniejszy (mniej obszarów lądowych) 6B. tajga brak obszarów lądowych na tej szerokości geograficznej 7. Erozja wodna gleby: erozja deszczowa wymywanie, spłukiwanie cząstek gleby przez wody deszczowe, gdy gleba pozbawiona jest pokrywy roślinnej. Erozja wietrzna gleby: wywiewanie i przenoszenie cząstek gleby przez wiatr. Przyczyny: pozbawienie gleby naturalnej pokrywy roślinnej, niewłaściwa orka Erozję hamuje: pokrywa roślinna. - zadrzewienia śródpolne na o szatach użytkowanych rolniczo, wysiewanie poplonu w płodozmianie, jesienią po zbiorach, zalesianie gleb słabych, orka wstęgowa w poprzek stoku. Dewastacja gleby : - proces całkowitego niszczenia gleb, któremu towarzyszy silne przekształcenie i spustoszenie terenu np. poprzez budowę domów, kładzenie asfaltu, chodników. Degradacja gleby- pogorszenie się właściwości gleb i jakości oraz spadek jej wartości rolniczej na skutek obniżenia żyzności gleb. Degradacja wiąże się z gospodarczą działalnością człowieka, Do najbardziej powszechnych przejawów degradacji gleb należą: zakwaszenie gleb, gromadzenie substancji toksycznych, pogarszanie struktury gleb, przesuszenie, stepowienie, zamulenie. Cechy te posiada większość gleb wokół obszarów zurbanizowanych i uprzemysłowionych Dewastacja i degradacja gleb jest powodowana przez: górnictwo, przemysł (energetyka, hutnictwo), przemysł chemiczny, transport (szczególnie samochodowy), intensyfikację rolnictwa

14 (chemizację) gospodarkę komunalną, wycieki produktów ropopochodnych podczas ich produkcji, transportu i magazynowania. 8. Najsilniej erozja gleb dotyka obszary górskie, wyżynne i pagórkowate pojezierzy. Jedynie wąski pas nizin środkowych i nadmorskich poddaje się temu procesowi w niewielkim stopniu. Szczególnym zagrożeniem dla gleb jest erozja spowodowana działalnością człowieka, np. niewłaściwą orką, eksploatacją odkrywkową surowców, wylesianiem 9. Wyżyna Śląska GOP, rejon Bełchatowa, wschodnia Wielkopolska rejon Konina, Koła, Turka. 10. * Wyżyna Lessowa (Wyż. Ordos pokrywy powstały i nadal powstają w wyniku wywiewania pyłu lessowego z Pustyni Gobi. * Wyżyna Lubelska lessy powstały na przedpolu lądolodu w warunkach peryglacjalnych w plejstocenie, w wyniku wywiewania pyłów z przedpola lodowca ,7,4,1,5,3, C; 2D, 3E, 4B, 5F, 6A 13. a)mady b) gleby glejowe, c) czarnoziemy, d) inicjalne gleby pustyń 14. a) bielicowa, brunatna, czarnoziem b) czarnoziem najgrubsza warstwa próchnicy c) brunatna 15. a 16. 1) gleby inicjalne (górskie); 2) mady; 3) rędziny; 4) gleby bagienne; 5) czarnoziemy; 6) gleby glejowe; 7) czarne ziemie 17. A- las namorzynowy, B- wilgotny las równikowy, C- roślinność twardolistna, D- step, E- tundra 18. ad, bc, ce, df, ea, fb 19. A) a- łęg, b- ols, 3- grąd, 4- bór B) 1- las iglasty (bór), 2- las liściasty (grąd), 3- ols, 4- łęg 20. 1g, 2b, 3d, 4a, 5f, 6c, 7e, 8h 21. a) podobieństwa ubogi świat roślinny i zwierzęcy, różnice- pustynia gorąca (piaski, żwiry, głazy), pustynia arktyczna (lód) b) podobieństwo- formacje leśne (drzewiaste), różnice- gatunki drzew, bogactwo świata roślin i zwierząt c) podobieństwa- roślinność krzewiasta, pojedyncze drzewa, różnice- gatunki drzew (dąb karłowaty-baobab) d) podobieństwa- formacje bezdrzewne, różnice- tundra (mchy i krzewinki), step (trawy) 22. 1h, 2f, 3c, 4d, 5b, 6a, 7g, 8e, 9i 23. 1c, 2g, 3h, 4a, 5b, 6f, 7d, 8e, 9i 24. 1k, 2f, 3h, 4b, 5g, 6j, 7i, 8e, 9c, 10a, 11d 25. sosna, jarząb szwedzki, buk, jodła 26. metoda zasięgów 27. A- Puszcza Rzepińska, B- Notecka, C- Kampinoska, D- Biała, E- Białowieska, F-Bory Dolnośląskie, G- Sandomierska, H- Solska 28. bór- A,C,C, grąd- B,A,B, łęg- C,B,A 29. parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody Woliński, 2-Słowiński, 3-Drawieński, 4-Borów Tucholskich, 5-Kampinoski, 6-Białowieski, 7- Karkonoski, 8-Świętokrzyski, 9-Roztoczański, 10-Babiogórski, 11-Gorczański, 12-Tatrzański, 13-Pieniński, 15-Bieszczadzki 31. ae, ba, cb, df, ec 32. B- rezerwat przyrody, międzynarodowa konwencja RAMSAR, park krajobrazowy C- 79,55 km 2, D- lęgowiska, postój w czasie migracji jesiennej 33. A- Narwiański, 16; B- Biebrzański, 17; C- Kampinoski, 14; D- Wigierski. 18; E- Słowiński, 22; F- Ojcowski, 7

Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej

Strategia rozwoju turystyki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej Zaktualizowana Strategia Rozwoju Produktu Turystycznego oraz Kreacji Marki dla obszaru gmin LGD Puszczy Knyszyńskiej (cz.1.) Warszawa, styczeń luty 2004 r. Supraśl, styczeń 2010 Celem najnowszej aktualizacji

Bardziej szczegółowo

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu

I. Zagadnienia wstępne. I.1. Podstawa prawna opracowania Programu. I.2. Podstawy metodyczne i struktura Programu I. Zagadnienia wstępne I.1. Podstawa prawna opracowania Programu Program Ochrony Środowiska dla Gminy Łaziska (dalej zwany Programem) opracowano na podstawie ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki

Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki Zespó³ Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego Wielkopolski Urz¹d Wojewódzki Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka ISBN 83-89290-55-3 Œcie ka przyrodnicza Zbiorowiska roœlinne wokó³ jeziora Zielonka

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY STRYKÓW NA OBSZARZE WSI SOSNOWIEC WARSZAWA, LIPIEC 2013 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy

Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Wzgórz Trzebnickich i Doliny Baryczy Koncepcja subregionalnego produktu turystycznego Opracował zespół w składzie dr Katarzyna Kobielska kierownik dr Elzbieta Nawrocka dr Piotr Gryszel mgr Paweł Kieruzal mgr Przemysław Wojcieszak Wstęp...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA Gmina Pawłowiczki Program Ochrony Środowiska Strona 1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pawłowiczki Nr 149/XXVII/05 z dnia 24 lutego 2005 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY PAWŁOWICZKI Zleceniodawca:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R.

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 2012 2015 Z PERSPEKTYWĄ DO 2019 R. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU OTWOCKIEGO NA LATA 202 205 Z PERSPEKTYWĄ DO 209 R. Otwock, 202 r. Zespół autorski: Magdalena Żurawska Robert Belina SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4. Założenia, cel,

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Tuchów Załącznik do Uchwały Nr XXII/180/04 Rady Miejskiej w Tuchowie z dnia 09-06-2004 r. Tuchów, czerwiec 2004 1 Opracowanie merytoryczne

Bardziej szczegółowo

3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY

3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY Geografia fizyczna. Poziom podstawowy 3. PLAN WYNIKOWY NAUCZANIA GEOGRAFII FIZYCZNEJ POZIOM PODSTAWOWY Temat z podręcznika 1. Widzę i chcę zrozumieć. 2. Mapa źródłem informacji geograficznej. Temat lekcji

Bardziej szczegółowo

Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna

Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna ZAKŁAD BADAWCZO-USŁUGOWY EKOS Waloryzacja przyrodnicza miasta Jaworzna Barbara Tokarska-Guzik, Adam Rostański, Jacek Gorczyca, Aleksander Herczek, Renata Dulias Jaworzno 2011 ZAKŁAD BADAWCZO-USŁUGOWY EKOS

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY TURAWA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XL/256/2010 RADY GMINY W TURAWIE Z DNIA 5 LISTOPADA 2010R. Wrocław 2010 Strona 1 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Opis obszarów Natura 2000 (na podstawie Standardowych Formularzy Danych)

Opis obszarów Natura 2000 (na podstawie Standardowych Formularzy Danych) Identyfikacja Obszarów chronionych przez, które przepływa rzeka Noteć. Parki narodowe brak Parki krajobrazowe brak Rezerwaty przyrody - brak Natura 2000: Opis obszarów Natura 2000 (na podstawie Standardowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI Załącznik do uchwały Nr.. Rady Miejskiej w Ostrołęce z dnia.. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA OSTROŁĘKI na lata 2004-2012 Program Ochrony Środowiska Miasta Ostrołęki I. Wprowadzenie. Program Ochrony

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020

Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 Program rozwoju produktów turystycznych na obszarze rzeki Drawy na lata 2013-2020 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZANIE DO PROGRAMU ROZWOJU I PROMOCJI PRODUKTÓW TURYSTYCZNYCH NA OBSZARZE RZEKI DRAWY NA LATA 2013-2020...

Bardziej szczegółowo

Mosina, luty 2005 rok

Mosina, luty 2005 rok PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY MOSINA WRAZ Z WIELOLETNIM PLANEM INWESTYCYJNYM NA LATA - 2005 2008 - Mosina, luty 2005 rok SPIS TREŚCI Wstęp 3 Załączniki 4 1.0. Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012 Spis Treści: Str.: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Podstawa prawna opracowania... 5 1.2. Diagnoza i wyzwania polityki ekologicznej... 5 1.3. Zakres opracowania 7 2. Opis aktualnego stanu środowiska w gminie

Bardziej szczegółowo

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego Strategia Zrównoważonego Rozwoju Turystyki i Rekreacji Mikroregionu Wielkopolskiego Parku Narodowego Praca zbiorowa pod kierownictwem Małgorzaty Ornoch-Tabędzkiej wykonana w ramach projektu Mikroregion

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju. markowych. produktów turystycznych. miasta Bielska-Białej

Strategia rozwoju. markowych. produktów turystycznych. miasta Bielska-Białej Strategia rozwoju markowych produktów turystycznych miasta Bielska-Białej Przygotowana przez Planet PR Lipiec 2011 Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1 Czym jest niniejszy dokument?... 5 1.2 Dlaczego przygotowano

Bardziej szczegółowo

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 Załącznik do uchwały nr IV-18 /11 Rady Gminy Purda z dnia 21 stycznia 2011 r. PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI MARCINKOWO NA LATA 2011-2017 1 Spis treści.. 2 I. Wstęp i wprowadzenie 3-5 II.CHARAKTERYSTYKA MARCINKOWA

Bardziej szczegółowo

Promocja obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie stan aktualny, wyzwania i kierunki działań

Promocja obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie stan aktualny, wyzwania i kierunki działań Promocja obszaru LSROR Pojezierze Suwalsko-Augustowskie stan aktualny, wyzwania i kierunki działań Wykonawca: Suwalska Izba Rolniczo Turystyczna ul. Kościuszki 82/7 16-400 Suwałki Operacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Klasy bonitacyjne gleb Polski (GUS Ochrona środowiska 2006 ). Polska IV 39,9% V-VI 34,1% III 22,7% I 0,4% II 2,9%

Rys. 1. Klasy bonitacyjne gleb Polski (GUS Ochrona środowiska 2006 ). Polska IV 39,9% V-VI 34,1% III 22,7% I 0,4% II 2,9% V. GLEBY Gleba stanowi podstawowy, nieodnawialny element środowiska przyrodniczego. Jej właściwości decydujące o przydatności rolniczej, muszą być dobrze poznane i monitorowane, a istniejące zasoby szczególnie

Bardziej szczegółowo

GMINA SORKWITY PROGRAM

GMINA SORKWITY PROGRAM GMINA SORKWITY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...4 1.1 Podstawa prawna...4 1.2 Metoda opracowania...4 1.3 Cele opracowania Programu...5 1.4 Okres obowiązywania Programu...6 2 STRESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022

STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022 Strona 1 STRATEGIA ROZWOJU GMINY DOBROSZYCE NA LATA 2012 2022 Zleceniodawca: Urząd Gminy Dobroszyce Opracowanie tekstu, konsultanci prowadzący oraz moderatorzy: mgr Tomasz Achremowicz mgr Robert Boryczka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony

Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Nr lekcji Wymagania edukacyjne: Oblicza geografii 1 zakres rozszerzony Poziom wymagań Temat Lekcji konieczny podstawowy rozszerzający dopełniający wykraczający 1. Lekcja organizacyjna I. OBRAZ ZIEMI 2.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża. Dolnośląska Organizacja Turystyczna

Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża. Dolnośląska Organizacja Turystyczna Strategia Rozwoju Turystyki w Gminie Jordanów Śląski na tle Subregionu Ślęża Dolnośląska Organizacja Turystyczna Wrocław, maj 2009 Dokument został napisany przez zespół Dolnośląskiej Organizacji Turystycznej:

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Rozwoju Gminy

Zintegrowany Program Rozwoju Gminy Zintegrowany Program Rozwoju Gminy Gminy Kluki na lata 2006-2013 Kluki 2006 1 Spis treści: Wprowadzenie.3 I. Wstęp...5 A. Obszar i czas realizacji Programu.6 II. III. IV. Programowanie rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO NA LATA 2005 2013

PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO NA LATA 2005 2013 1 PROGRAM ROZWOJU LOKALNEGO DLA POWIATU WIELICKIEGO NA LATA 2005 2013 Kraków, lipiec 2005 r. 2 SPIS TREŚCI I. OBSZAR I CZAS REALIZACJI PROGRAMU ROZWOJU LOKALNEGO... 4 II. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry. Uczeń: I. Położenie i środowisko geograficzne Polski wymagania na ocenę. część 3. Geografia 1. Położenie w Europie 2, 3. Budowa geologiczna 4. Jednostki tektoniczne określa współrzędne geograficzne skrajnie położonych punktów zna i rozumie pojęcia: terytorium,

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju produktu turystycznego PISA-NAREW

Strategia rozwoju produktu turystycznego PISA-NAREW Strategia rozwoju produktu turystycznego PISA-NAREW Warszawa, luty lipiec 2006 Strategia rozwoju produktu turystycznego PISA-NAREW Copyright by Polska Agencja Rozwoju Turystyki SA, Warszawa 2006 Opracowanie

Bardziej szczegółowo