GMINA MIASTO PUŁAWY PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 BZP GMINA MIASTO PUŁAWY PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Dostawa i montaŝ systemu wizualizacji, stanowisk komputerowych do inkubatora, wyposaŝenia pokoju spotkań i sekretariatu konferencji w PPNT realizowanego w ramach projektu Utworzenie Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego i przygotowanie terenów inwestycyjnych, który Umową nr POPW /10-00 otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej , Oś Priorytetowa I Nowoczesna Gospodarka, Działanie 1.3 Wspieranie Innowacji. Zatwierdzam. Styczeń, 2014r.

2 ROZDZIAŁ I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW I. ZAMAWIAJĄCY gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy; tel. (0-81) ; fax. (0-81) ; adres internetowy: II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA. Niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaŝ systemu wizualizacji, stanowisk komputerowych do inkubatora, wyposaŝenia pokoju spotkań i sekretariatu konferencji w PPNT. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, wyszczególniając następujące części: Część I Dostawa i montaŝ systemu wizualizacji, Część II Dostawa i montaŝ stanowisk komputerowych do inkubatora, Część III Dostawa i montaŝ wyposaŝenia pokoju spotkań, sekretariatu konferencji Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Rozdziale II do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. Wykonawca oznaczy dostarczony sprzęt nadrukiem lub naklejką samoprzylepną zgodnie z zasadami promocji Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg kodu CPV: Meble recepcyjne Meble biurowe Meble komputerowe Meble konferencyjne WyposaŜenie róŝne Zamawiający nie dopuszcza moŝliwość składania ofert wariantowych. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji zamówienia. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 31 marca 2014r.. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy: 1. spełniają warunki dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeŝeli: - w zakresie części nr I

3 - Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej zł netto na dostawę i wdroŝenie systemów wizualizacji informacyjnej. w zakresie części nr II Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej zł netto na dostawę i montaŝ mebli biurowych lub / i, wydzielonych stanowisk komputerowych W zakresie części III Wykonawca wykonał w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedno zamówienie o wartości co najmniej ,00 zł netto na dostawę i montaŝ mebli biurowych i wyposaŝenia pokojów spotkań, sekretariatów konferencji itp. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (art. 22 ust. 1 pkt 3 ustawy). Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunku i za spełnienie tego warunku uzna złoŝenie oświadczenia, o którym mowa w pkt 6.1. niniejszej Instrukcji dla Wykonawców. d) sytuacji ekonomicznej i finansowej (art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy) Zamawiający uzna warunek za spełniony jeŝeli Wykonawca wykaŝe, Ŝe posiada W zakresie części I opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 zł, W zakresie części II opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,00 zł, W zakresie części III opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej ,0 zł, 2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, 3. spełnią pozostałe wymagania SIWZ. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w tej sytuacji zobowiązany jest udowodnić, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonywana poprzez analizę oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt. VI. na zasadzie spełnia/ nie spełnia wymaganego warunku. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub

4 ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, Ŝe wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 3. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, Ŝe Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 4. Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu. 5. Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 6. Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, Ŝe wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. JeŜeli z treści polisy nie wynika, Ŝe została ona opłacona, Zamawiający wymaga dołączenia potwierdzenia opłaty polisy. 7. Wykaz wykonanych głównych dostaw w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy dostawy zostały wykonane naleŝycie. (Załącznik Wykaz dostaw ) 8. Listę podmiotów naleŝących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych lub informacja o tym, Ŝe Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej. 9. JeŜeli Wykonawca nie naleŝy do grupy kapitałowej to za wiąŝące uznaje się podpisanie druku oferty. JeŜeli jednak Wykonawca naleŝy do grupy kapitałowej to zobowiązany jest do złoŝenia listy udziałowców grupy kapitałowej stanowiącą zał. Nr 6 do SIWZ i wykreślenia zapisu o nienaleŝeniu do grupy kapitałowej na druku oferty. JeŜeli Wykonawca złoŝy wraz z ofertą listę udziałowców grupy kapitałowej i nie dokona wykreślenia na druku oferty - uznaje się, Ŝe naleŝy do grupy kapitałowej. 10. JeŜeli Wykonawca będzie polegać na potencjale innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków wówczas Wykonawca zobowiązany jest do udowodnienia, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia poprzez złoŝenie pisemnego zobowiązania podmiotów udostępniających swoje zasoby do oddania Wykonawcy do dyspozycji tych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 11. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada takŝe dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy. JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów: - o którym mowa w pkt 1 składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający odpowiednio, Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert - o których mowa w pkt 2,3 składa dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające odpowiednio, Ŝe nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo Ŝe uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoŝenie na raty zaległych płatności lub

5 wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niŝ 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Uwaga! Dokumenty, o których mowa wyŝej, za wyjątkiem pełnomocnictwa, mogą być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Kserokopie dokumentów muszą być ponadto opatrzone własnoręcznym podpisem osoby uprawnionej do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy. Pełnomocnictwo naleŝy złoŝyć w formie oryginału bądź kopii poświadczonej notarialnie. VII. WYKAZ DODATKOWYCH DOKUMENTÓW DO OFERTY. 1. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu - w przypadku wykonawców występujących wspólnie. 2. dowód wniesienia wadium VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM 1. Wadium na zamówienie wynosi: dla części I: 4.500,00 zł dla części II: 1.400,00 zł dla części III :3.600,00 zł. 2. Wadium moŝe być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, z tym Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. z 2007 r. Dz. U. Nr 42, poz. 275 ze zm.). 3. Wadium w formie pienięŝnej naleŝy wnieść na rachunek bankowy Zamawiającego w Getin Banku, nr rachunku: ; z dopiskiem na blankiecie przelewu jakiego postępowania dotyczy. Kserokopię dowodu przelewu potwierdzoną za zgodność z oryginałem naleŝy dołączyć do oferty. 4. Dowód wniesienia wadium w innej formie niŝ pienięŝna naleŝy dołączyć do oferty. 5. Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na kaŝde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust.4a oraz ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. 6. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeŝeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7. Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem ust Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwróci wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 10. Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 11. Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 8, jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

6 12. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeŝeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nie leŝących po jego stronie. 13. Wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana, zostanie zatrzymane wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemoŝliwe z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy. 14. Wadium wniesione w pieniądzu, zamawiający przechowa na rachunku bankowym i zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. IX. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub elektronicznie 2. JeŜeli oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane są faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 3. Wykonawca moŝe zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli niezwłocznie wyjaśnień Wykonawcy, jednak nie później niŝ na 2 dni przed terminem składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Zamawiający przekaŝe treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści na stronie internetowej. 4. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający moŝe przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej. 5. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami są: - w zakresie przedmiotu zamówienia: Jarosław Pazik tel od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do 15 00, - w zakresie procedury przetargowej: Małgorzata Syta tel od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do X. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni od upływu terminu składania ofert. XI. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT. 1. Wykonawca moŝe złoŝyć jedną ofertę, sporządzając ją w języku polskim. 2. Ofertę składa się w formie pisemnej. Powinna być ona napisana pismem maszynowym, komputerowym lub ręcznym w sposób czytelny. 3. Oferta winna być sporządzona na załączonym do niniejszej specyfikacji FORMULARZU OFERTY lub być zgodna z tym formularzem. 4. Do oferty winny być załączone wszystkie dokumenty i oświadczenia określone w specyfikacji.

7 Wykonawca winien zamieścić ofertę w kopercie, która będzie zaadresowana do Zamawiającego, na adres podany na wstępie oraz będzie posiadać oznaczenia: Oferta na dostawę i montaŝ systemu wizualizacji, stanowisk komputerowych do inkubatora, wyposaŝenia pokoju spotkań i sekretariatu konferencji w PPNT. oraz nie otwierać przed dniem r. do godz Poza oznaczeniami powyŝej, koperta będzie posiadać nazwę i siedzibę Wykonawcy, aby moŝna było odesłać ofertę w przypadku złoŝenia jej po terminie. 5. Wszystkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec przed dostępem dla innych uczestników postępowania naleŝy załączyć w osobnym opakowaniu z napisem informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, których jawność wynika z innych aktów prawnych. XII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT. 1. Ofertę naleŝy złoŝyć w Kancelarii Ogólnej Urzędu Miasta, ul. Lubelska 5, nr pokoju 1, nie później niŝ do godz w dniu r. 2. Wszystkie oferty otrzymane przez Zamawiającego po terminie podanym powyŝej zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez otwierania. 3. Zamawiający otworzy koperty z ofertami w dniu r. o godz w Urzędzie Miasta Puławy w pokoju nr 7. XIII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY. 1. Cena oferty winna obejmować całkowity koszt wykonania przedmiotu zamówienia. 2. Kalkulację ceny oferty, jako ceny ryczałtowej naleŝy sporządzić w oparciu o opis przedmiotu zamówienia zawarty w niniejszej specyfikacji. W cenie oferty musi być uwzględniony podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Cena oferty winna być wyraŝona w złotych polskich (PLN) - nie dopuszcza się walut obcych. XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT. 1. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium - najniŝsza cena. 2. Ocena ofert w zakresie przedstawionego kryterium zostanie dokonana w następujący sposób: cena oferty najtańszej x 100 pkt. = N pkt. cena oferty badanej 3. W toku badania ofert Zamawiający dokona badania: - czy Wykonawca podlega wykluczeniu z postępowania, - czy oferta złoŝona w postępowaniu podlega odrzuceniu. 4. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty spośród ofert nie odrzuconych dla kaŝdej części odrębnie. XV. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o:

8 a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b) Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c) Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z niniejszego postępowania, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d) terminie, po upływie którego moŝe być zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. 2. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informacje o których mowa w ust.1 pkt a, na stronie internetowej oraz w swojej siedzibie. 3. W przypadku, gdy zostanie wybrana jako najkorzystniejsza oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawca przed podpisaniem umowy na wezwanie Zamawiającego powinien przedłoŝyć umowę regulującą współpracę Wykonawców. XVI. INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. 1. Wykonawca, któremu przyznane zostanie wykonanie zamówienia publicznego zobowiązany jest do podpisania umowy, stanowiącej załącznik do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia odpowiednio do części zamówienia. 2. Zamawiający wyznaczy Wykonawcy miejsce i termin zawarcia umowy. 3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeŝeli zawiadomienie to zostało przesłane faksem lub drogą elektroniczną, albo 10 dni jeŝeli zostało przesłane w inny sposób. 4. JeŜeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia zostanie złoŝona tylko jedna oferta, zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3. XVII. ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY. 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy na kwotę stanowiącą 5% zaoferowanej ceny w następujących formach (do wyboru): a. pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy , b. poręczeniach bankowych, c. poręczeniach pienięŝnych spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych; d. gwarancjach bankowych, e. gwarancjach ubezpieczeniowych f. poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 2. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca moŝe wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO. Wykonawcom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI ustawy Prawo zamówień publicznych.

9 ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA We wszystkich miejscach SIWZ gdzie wskazane zostały przykładowe lub konkretne rozwiązanie lub materiał dopuszczalne jest zastosowanie materiału lub rozwiązań równowaŝnych. RównowaŜność polega na zastosowaniu materiałów lub rozwiązań o parametrach nie gorszych niŝ zaproponowane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równowaŝne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, Ŝe oferowane przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. W przypadku, gdy w dokumentacji wskazana została nazwa handlowa lub znak towarowy wyrobu, to charakteryzujące tak opisany wyrób parametry i cechy techniczne oraz posiadane atesty i certyfikaty stanowią warunek równowaŝności dla wyrobów zamiennych. Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę wymaganych w dokumentacji gwarancji, atestów, certyfikatów, deklaracji zgodności itp. nie później, niŝ przed podpisaniem protokołu odbioru przedmiotu zamówienia. Urządzenia o parametrach nie gorszych niŝ: CZĘŚĆ I - WIZUALIZACJA INFORMACYJNA Materiały informacyjno promocyjne Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) 1. Tabliczki przydrzwiowe z laminatem grawerskim 150 sztuk Tabliczki szklane, montowane na ścianie przy drzwiach, dwie szyby o grubości 4 mm kaŝda, wykonane z krystalicznego szkła hartowanego ze szlifem diamentowym oraz uchwyty z aluminium anodowanego. - wymiary tabliczki: 250 mm x 340 mm; - wykonanie laminatu grawerskiego w dolnej części kaŝdej tabliczki na wysokości do min. 5 cm Znak graficzny Narodowej Strategii Spójności wraz z logotypem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odwołaniem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i logo PPNT zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej - kolor laminatu srebrny mat, wzór logotypu - tabliczki umieszczane w poziomie i w pionie, lista pomieszczeń dla których tabliczki będą umieszczone w konkretnej formie zostanie uzgodniona w trakcie realizacji zamówienia; MONTAś TABLIC 2. Logotyp PPNT 1 sztuka Logotyp PPNT w kolorze, umieszczony wewnątrz budynku na ścianie. Technika wykonania: dibond plus 10 mm plexi na wierzchu, całość montowana na dystansach do ściany (montaŝ ukryty). - umieszczenie logotypu na ścianie od wysokości 165 cm - wymiary ściany na której zostanie umieszczony logotyp wysokość: 343 cm, szerokość: 628 cm, - przestrzeń, na której ma zostać umieszczony logotyp powinna zostać maksymalnie zapełniona, przy zachowaniu odpowiedniej perspektywy; MONTAś LOGOTYPU

10 3. Tablica informacyjna - 1 sztuka ( 3 moduły) Tablica informacyjna umieszczona na zewnątrz budynku, przedstawiająca listę firm działających na terenie PPNT. Tablica przymontowana do elewacji, składająca się z trzech niezaleŝnych modułów umieszczonych obok siebie, montowana od wysokości 1,2 m, wykonana z materiału odpornego na warunki atmosferyczne, w technice pozwalającej na jej rozbudowę w przyszłości poprzez dostawienie kolejnych bliźniaczych modułów. Opis modułu; - wymiary modułu 240 cm/ 180 cm.

11 - 15 szt. łatwo demontowanych tabliczek o wymiarach; 50 cm x 30 cm; trzy kolumny, pięć rzędów - odstępy pomiędzy poszczególnymi kolumnami i wierszami: 50 mm - wykonanie elementu wykończeniowego w górnej części tablicy z oświetleniem LED-owym - montaŝ tablicy przed budynkiem PPNT - na dolnej powierzchni modułu pierwszego, drugiego i trzeciego do wysokości 30 cm umieszczone: Znak graficzny Narodowej Strategii Spójności wraz z logotypem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odwołaniem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i logo PPNT zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. MONTAś TABLICY Konstrukcję naleŝy przymocować kotwiąc konstrukcję bezpośrednio do ściany Ŝelbetowej poprzez otwory wywiercone wcześniej w kamieniu elewacyjnym. 4. Balon reklamowy z logo PPNT 2 sztuki Wolnostojący balon reklamowy PPNT. - wysokość: 3.0 m; - średnica: ~2,2 m; - średnica podstawy: ~1,25 m; - powierzchnia pasa reklamowego: ~1,2 m x 7,2 m; - materiał: powlekana tkanina poliestrowa(pvc)(100% pes), sygnowana wiedeńskim godłem jakości jako tekstylia godne zaufania, odporna na warunki atmosferyczne (deszcz, mróz), materiał niesztywniejący pod wpływem niskich temperatur; - nadruk: kolorowy logotyp PPNT, cyfrowy nadruk solwentowy, wykonany na całej powierzchni pasa reklamowego, wzór logotypu PPNT oraz zestawienie kolorystyki udostępni Zamawiający (patrz pkt.2); WyposaŜenie dodatkowe: - turbina 230V z 3 metrowym przewodem zasilającym; - haki mocujące; - liny odciągowe; - torba transportowa; - instrukcja obsługi; W dolnej części kaŝdego z balonów umieszczone - Znak graficzny Narodowej Strategii Spójności wraz z logotypem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odwołaniem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i logo PPNT zgodnie z zasadami opisanymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. 5. Pylon reklamowy zewnętrzny podświetlany 1 sztuka Pylon reklamowy forma reklamy przestrzennej PPN-T, ustawiony we wskazanym przez zamawiającego miejscu. - wymiary: 350 cm wysokość x 150 cm szerokość (moŝe być teŝ 3 m x 1,5 m + reszta powierzchni u dołu wykonana w formie cokołu betonowego obłoŝonego czarnym granitem wylewka wysoka z fundamentem 2 m 3 betony B20) - frontowe płyty wykonane z dibondu o grubości 3 mm, proste w kolorystyce ustalonej na etapie realizacji zamówienia - konstrukcja wykonana z profili stalowych zabezpieczonych ogniowo przed warunkami atmosferycznymi oraz farbą, boki z profili aluminiowych pokrytych lakierem proszkowym, w kolorystyce ustalonej na etapie realizacji zamówienia; - pylon musi być zasilany zewnętrzną energią odnawialną wystarczającą na efektywne podświetlenie o mocy co najmniej 10 W na metr bieŝący. Zasilanie taśmą ledową 3528, 60 diod LED na metr bieŝący mocowanych w odległości co 10 cm na metr wysokości. MONTAś PYLONU 6. Pylon reklamowy zewnętrzny 2 sztuki Pylon reklamowy forma reklamy przestrzennej PPNT, ustawiony w uzgodnionym miejscu. - wymiary: 100 cm szerokość i 400 cm wysokość; - frontowe płyty wykonane z poliwęglanu litego, wygięte w łuk, w kolorystyce ustalonej na etapie realizacji zamówienia; - konstrukcja wykonana z profili stalowych, boki z profili aluminiowych pokrytych lakierem proszkowym, w kolorystyce ustalonej na etapie realizacji zamówienia;

12 - grafika: wykonanie kolorowego logotypu PPNT z folii dwuwarstwowo odblaskowej, odpornej na warunki atmosferyczne, wzór logotypu PPNT oraz zestawienie kolorystyki - punkt nr 2; W dolnej części umieszczony znak graficzny Narodowej Strategii Spójności wraz z logotypem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, emblemat Unii Europejskiej wraz ze słownym odwołaniem Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i logo PPNT zgodnie z zadami opisanymi w dokumencie Zasady promocji projektów dla programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej MONTAś PYLONÓW 7. Ścianka modułowa panele 60 sztuk, słupki 75 sztuk System modułowy do prezentacji materiałów reklamowych i informacyjnych w formie graficznej składający się z: - słupków wykonanych z aluminiowej ramy ze stabilną, dobrze obciąŝoną okrągłą podstawą; - mocowanie paneli do słupków za pomocą uchwytów umoŝliwiających prosty montaŝ i demontaŝ paneli; - uchwyty dające moŝliwość mocowania paneli po obu stronach słupka i ustawiania ich pod dowolnym kątem, - panele obustronnie korkowe w formacie A0 o wymiarach: 90 cm x 120 cm przy maksymalnym wymiarze ramy 4,00 cm; - wymiary słupka: minimum mm x 100 mm x 60 mm - liczba słupków z podstawą: 75 sztuk - liczba paneli: 60 sztuk 8. Ścianka konferencyjna łukowa plus laminat matowy 4x3 Ścianka konferencyjna do celów promocyjnych składających się z: - stabilnej samoblokującej konstrukcji aluminiowej 4x3 ze wzmocnieniami krzyŝowymi - kufra transportowego na kółkach - blatu na kufer - grafiki na kufer - listew magnetycznych - 3 lamp halogenowych - 4 paneli graficznych frontowych - 2 paneli graficznych bocznych Dwuczęściowy kufer mieści w jednej części konstrukcję, w drugiej listwy i grafikę. Rozmiar grafiki: 414 cm x 230 cm ( wymiar widoczny od przodu: 340x230 cm). Grafika wykonana na sztywnym nieprzepuszczającym światła materiale. Przy projektowaniu grafiki naleŝy zaznaczyć miejsca przecięcia paneli i w miarę moŝliwości nie ustawiać w tych miejscach liter lub małych znaków graficznych itp. 9. FLAGI Flaga Parku Naukowo-Technologicznego 1 szt. Tkanina flagowa o gramaturze maksimum 120 gram na metr kwadratowy odporna na warunki atmosferyczne. Wykończona (obszyta) wraz z zamontowanymi oczkami i karabińczykami. Wykończenie brzegu z karabińczykami taśmą. Logo PPNT jak w punkcie 2. Wymiary: 300 cm x 70 cm Flaga Unii Europejskiej 1 szt. Tkanina flagowa o gramaturze maksimum 120 gram na metr kwadratowy odporna na warunki atmosferyczne. Wykończona (obszyta) wraz z zamontowanymi oczkami i karabińczykami. Wykończenie brzegu z karabińczykami taśmą. Wymiary: 300 cm x 70 cm Flaga Polski 1 szt. Tkanina flagowa o gramaturze maksimum 120 gram na metr kwadratowy odporna na warunki atmosferyczne. Wykończona (obszyta) wraz z zamontowanymi oczkami i karabińczykami. Wykończenie brzegu z karabińczykami taśmą. Wymiary: 300 cm x 70 cm

13 10. Tabliczka WiFi 3 szt. Tabliczka z grawerem WiFi wykonana z laminatu grawerskiego o grubości 1,6 mm. Tabliczka z warstwą klejącą umoŝliwiającą przymocowanie jej w dowolnym miejscu. Wymiary: 150 mm x 100 mm MONTAś TABLICZEK 11. Tabliczki do oznaczenia schodów 6 szt. Tabliczki wykonane z krystalicznego szkła hartowanego ze szlifem diamentowym (dwie szyby) o grubości 4 mm oraz uchwyty z aluminium anodowanego. Na szkło naklejony nadruk wykonany techniką ekosolwentową. Wymiary 110 mm x 90 mm. MONTAś TABLICZEK 12. Oznaczenie pokojów tabliczka z numerem 6 szt. Tabliczki wykonane ze szkła o grubości 5 mm. Zamocowane dwoma dystansami 13 mm x 19 mm w kolorze srebrnym matowym wykonanych z aluminium anodowanego. Wykonanie laminatu grawerskiego numeru pokoju w kolorze srebrny mat (od 1 do 6). Wymiary: 140 mm x 80 mm MONTAś TABLICZEK 13. Podstawki konferencyjne A4 10 szt. Pozioma podstawka na stół konferencyjny umoŝliwiająca prezentację danych o prelegencie, wykonana z plexi bezbarwnej przezroczystej o grubości 2 mm, krawędzie szlifowane-matowe. Wymiary: 30 cm x 11 cm (1/2 A4) 14. Stojak na materiały promocyjne 3 szt. Stojak na foldery z 5 kieszeniami na broszury promocyjne w rozmiarze A4 wykonane z materiału odpornego na uszkodzenia. W konstrukcji stojaka powinna zostać uwzględniona przestrzeń na umieszczenie logotypów. 15. Potykacz zewnętrzny dwustronny A1 1 szt. Potykacz dwustronny OWZ wykonany z aluminium, tył tablicy: spienione PCV. Potykacz powinien posiadać zabezpieczenie zapewniające odporność na trudne warunki atmosferyczne. Wymiary: 700 mm x 1000 mm W zestawie pokrowiec umoŝlwiający przewóz potykacza. 16. Roll-up 2 szt. Konstrukcja roll-upu wykonana z aluminium, tworzywo sztuczne gwarantujące szybki i łatwy montaŝ i demontaŝ. Podstawa w kolorze czarnym lub srebrnym. Wydruk graficzny w kolorze wykonany na podłoŝu powlekanym błyszczącym o gramaturze 510g/m 2 w wysokiej rozdzielczości nie mniejszej 720dpi. Zdjęcia i treść wydruku przekaŝe Zamawiający. Wykonawca przedstawi dwa projekty grafiki i uzgodni ostateczny wygląd z Zamawiającym. W zestawie pokrowce z usztywnieniem. Wymiary: 100 cm x 200 cm 17. Tablice informacyjne wewnętrzne 8 szt Tablice informacyjne dla poszczególnych budynków: Centrum Technologiczne, Centrum Przedsiębiorczości, Inkubator Technologiczny. Wymiary: 50x160 cm (szer x wys). Dwie róŝne wysokości modułów informacyjnych. Od góry największy (nazwa budynku, w którym się znajdujemy oraz pióropusz od logotypu obiektu przykład rys.), kolejno 8 modułów informacyjnych (na nazwę i logotyp firmy). Tablica zakończona modułem z naklejką zawierającą następujące elementy: znak graficzny Narodowej Strategii Spójności wraz z logotypem Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej, logo Puławskiego Parku Naukowo- Technologicznego, emblemat UE wraz ze słownym odwołaniem do Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz informacja o współfinansowaniu: PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ

14 Rama i konstrukcja z profili aluminiowych. Moduły informacyjne (PCV) posiadające moŝliwość wymiany informacji, wykonane z aluminium anodowanego na kolor srebrny. MoŜliwość wysuwania modułów po demontaŝu górnego profilu ramy. Grafika wykonana techniką druku solwentowego na folii samoprzylepnej nalepionej na nośnik PCW swobodnie spieniony o grubości 3 mm umieszczona w aluminiowym module informacyjnym. PoniŜej wstępny projekt tablicy, pokazujący wymiary poszczególnych modułów oraz wykorzystanie kolorów. Do zadań wykonawcy naleŝy opracowanie projektu graficznego modułów z nazwami poszczególnych budynków do konsultacji z Zamawiającym oraz modułu z informacją o współfinansowaniu projektów. Teksty i logotypy do pól zostaną przekazane przy realizacji zadania. MONTAś TABLIC 18. Ramki OWZ 30 sztuk Ramki wykonane z aluminiowej ramy o profilu 25 mm. NaroŜniki cięte na skos pod kątem 45 stopni. Materiał aluminium anodowane o zaokrąglonym kształcie. Ramka umoŝliwia umieszczenie wewnątrz. Wymiary: 210 mm x 297 mm (A4) CZĘŚĆ II - STANOWISKA KOMPUTEROWE DO INKUBATORA PRZESIĘBIORCZOŚCI 1. Stanowiska komputerowe 10 sztuk KaŜde stanowisko składa się z: - zabudowa- 1 szt. - biurko 1 szt. - krzesło obrotowe -1 szt. - ścianka działowa 1 szt. - wykładzina PCV Zabudowa stanowiska 10 szt. Zabudowa wykonana z płyt MDF lakierowanych o grubości płyty 12 mm, płyta lakierowana lakierami kryjącymi, w stopniu połysku połyskowym. Stanowiska komputerowe wyposaŝyć w instalację elektryczną zgodną z wymogami do podłączenia komputera (dwa gniazda 230V (DATA))oraz podłączenie do sieci LAN zakończone gniazdem RJ45. Wykonać punktowe oświetlenie stanowiska komputerowego w górnej części konstrukcji stanowiska. Jako źródło światła zastosować Ŝarówki LED. Ścianki działowe oddzielające stanowiska wykonane z plexi jednostronnie matowej o grubości 8mm, wymiary minimum 1,7 m x 2,2 m (sz./wys.) Biurka okleinowe w kolorze białym 10 szt. Blaty i nogi wykonane z płyty wiórowej klejonej oklejonej okleiną połyskową w kolorze białym, krawędzie obłoŝone naturalnym drewnem i wyprofilowane frezem kształtowym R12 mm dwustronnie z odsunięciem 5mm, blenda wiórowa grubości 22 mm w połyskowej okleinie w kolorze białym, krawędzie blendy obłoŝone naturalnym drewnem i wyprofilowane frezem R6 mm jednostronnie z czterech stron. Blenda zawieszona na dystansach z drewna naturalnego. Nogi na ślizgaczach dwuczopikowych z tworzywa. Okleina połyskowa w kolorze białym. Wymiary: 120 x 60 x 74 (dł./sz./wys.) Krzesła obrotowe w kolorze białym 10 szt. Ergonomiczne krzesło biurowe z wyprofilowanym siedziskiem i oparciem (moŝliwość odchylania). Blokada oparcia w kaŝdej pozycji, moŝliwość regulacji wysokości i głębokości oparcia. Podłokietniki z moŝliwością regulowania wysokości. Kółka przeznaczone do powierzchni dywanowych. Tapicerka w kolorze czarnym, pozostałe elementy w kolorze białym. Krzesło dla osoby dorosłej. Wymiary krzesła: wysokość minimum cm Wymiary podłokietników (od siedziska): minimum 20 cm Wykładzina z twardego PCV 10 szt. Wykładzina z warstwą ochronną o grubości powyŝej 3,5 mm, z poliuretanową warstwą zabezpieczającą przed ścieraniem i zabrudzeniem wykładziny oraz antypoślizgowym wykończeniem. Wykładzina przeznaczona do stanowisk komputerowych. Wymiary: 140 cm x 170 cm (dł./sz.)

15 CZĘŚĆ III - ADAPTACJA SEKRETARIATU I POKOJU VIP ADAPTACJA SEKRETARIATU "Zielona ściana" - konstrukcja pionowa, przymocowana do muru, złoŝona z lekkiego stelaŝu, na którym umieszczona jest specjalna zabudowa (podtrzymująca rośliny), z systemem automatycznego nawadniania i nawoŝenia roślin. WyposaŜona w rośliny odpowiednie do danego wnętrza. Lada recepcyjna biała - istniejąca, do przeniesienia na lewo od słupa. ZOSTAJE Lada konferencyjna bordowa, wykonana na zamówienie z MDF lakier połysk (wys. od zewnątrz 90cm) lada od góry pokryta szkłem, podświetlana od dołu pasem Led w kolorze białym, z przodu z intarsjami z białego szkła w formie pasów naśladujących wzór z lady recepcyjnej białej. Od wewnątrz,biurka na 3 osoby, z płyty meblowej na nogach chrom połysk kwadratowych, 3 szafki (45x40x60) pod biurkami - dla kaŝdej osoby. 3 krzesła plastykowe w kolorze lady. Ściana dzieląca obie lady wykonana z pustaków, otynkowana i pomalowana w kolorze stalowym. 10 sztuk wysokich roślin zielonych ( około 1.60m) osadzonych w donicach w kolorze bordowym średnicy min 40 cm. Lampy wiszące 3 rozmiary białych kul wiszących na róŝnych wysokościach (łącznie 10 sztuk). Farba lateksowa szara ( na pomalowanie ścianki dzielącej obie lady). PodłuŜne donice z roślinami umiejscowione w ścianie dzielącej obie lady 8szt. System siedzisk modułowych i ścianek działowych z moŝliwością komponowania dowolnych zestawów typu WALL IN lub równowaŝny. Rodzaj tkaniny i kolor do uzgodnienia z zamawiającym. Gramatura tkaniny min. 330 g/m2, odporność na ścieranie min cykli Martinolale'a, odporna na światło. W zestawie: Fotel typu Wall In 20 kolor szary 9 sztuk

16 Fotel z pojedynczym oparciem, wysokość całkowita min. 73 cm, szerokość całkowita min. 70 cm, głębokość całkowita min. 51 cm, szerokość siedziska min. 70 cm, głębokość siedziska min. 51 cm, wysokość siedziska min 42 cm siedzisko: pianka cięta o gęstości 35 kg/m 3 i 40 kg/m 3 + pianka wylewana o gęstości 80 kg/m 3, oparcie: pianka cięta o gęstości 35 kg/m 3 i 40 kg/m 3, obicie tkanina, kolor szary, nóŝki chrom satynowany. Fotel typu Wall In 21 kolor szary 1 sztuka ( wymiary i dane techniczne j.w. ) fotel z pojedyńczym oparciem do łączenia z jedną ścianką, Fotel naroŝnik typu Wall In 32 kolor szary 1 sztuka, fotel naroŝny do łączenia z dwoma ściankami (wysokość całkowita min. 73 cm, szerokość całkowita min. 70 cm, głębokość siedziska min. 51 cm, wysokość siedziska min 42 cm, siedzisko: pianka cięta o gęstości 35 kg/m 3 i 40 kg/m 3 + pianka wylewana o gęstości 80 kg/m 3, oparcie: pianka cięta o gęstości 35 kg/m 3 i 40 kg/m 3, obicie tkanina, kolor szary, nóŝki chrom satynowany Fotel naroŝnik typu Wall In 30 kolor szary 1 sztuki (wymiary i dane techniczne j.w.) Pufa typu Wall In 10 kolor bordo 2 sztuki ( szerokość całkowita min 70 cm, długość całkowita min 70 cm, wysokość całkowita min 42 cm, siedzisko: pianka cięta o gęstości 35 kg/m 3 i 40 kg/m 3 + pianka wylewana o gęstości 80 kg/m, nóŝki chrom satynowany Łącznik typu Wall In P3 kolor bordo 2 sztuki, pufa podłokietnik prosty szerokość całkowita min. 35 cm, długość całkowita min 70 cm, grubość min 34 cm, całkowita wysokość min 51 cm ( pianka cięta o gęstości 35 kg/m 3 i 40 kg/m 3 ) Łącznik trójkątny 30 0 kolor bordo 2 sztuki ( pianka cięta o gęstości 35 kg/m 3 i 40 kg/m 3 ) Ścianka działowa typu Wall In 11 bordowa 3szt - wysokość całkowita min. 148 cm. szerokość min. 69 cm., grubość min. 5 cm., ścianka pojedyncza do łączenia z 1 siedziskiem,ścianka wykończona grubo tkaną tkaniną ( FLEXI lub NEXUS), pełniąca rolę oddzielającą i wyznaczającą przestrzeń, (pianka wylewana o gęstości 65 kg/m 3 ) VIP ROOM Podłoga - deska dębowa w kolorze orzechowym Wykładzina dywanowa Shagyy - kolor bordowy Imitacja Tynku betonowego Magnat Beton Farba lateksowa bordowa Farba lateksowa biała "Zielona ściana" - konstrukcja pionowa, przymocowana do muru, złoŝona z lekkiego stelaŝu, na którym umieszczona jest specjalna zabudowa (podtrzymująca rośliny), z systemem automatycznego nawadniania i nawoŝenia roślin. WyposaŜona w rośliny odpowiednie do danego wnętrza. W obudowie k-gips głębokości i szer. 20cm. Szafa, zabudowa meblowa wykonane na zmówienie z płyty meblowej Kronospan 5190 Noce Sorento. Zawiasy i prowadnice z cichym domykiem. Zabudowa barku wg rys. koncepcyjnego. Stoliki 50x50x72 - w kształcie kubika równieŝ wykonane na zamówienie z płyty Noce Sorento -5szt. Fotele -czarna skóra i sklejka orzechowa - 6 szt. Kinkiety- gipsowe kubiki ok 10x10x10cm - 3 szt zatynkowane zaprawą betonową. 6 wieszaków drewnianych na ubrania. 3 dekoracje ścienne/ obrazy sztuka nowoczesna - 70x100cm bez ramy. 4 sztuk zasłon długości 4m - kolor stalowy, tkanina atłasowa. Szyna sufitowa na zasłony. Telewizor 46 cali + wieszak. Telewizor + wieszak. Telewizor LED 1 szt. Widoczny rozmiar obrazu (przekątna) 117 cm/46 cali Panel IPS LED Rozdzielczość ekranu min 1,920 (W) x 1,080 (H) Proporcje obrazu 16:9 Typ panelu 1600 Hz BLS Kąt widzenia minimum min 178 Tryb isf Głośniki: Dwa głośniki z przodu, jeden głośnik nisko tonowy

17 Funkcje: Media Player (zdjęcia/filmy/dźwięk) - obsługiwane formaty : AVCHD 3D/Progresywny, SD- VIDEO/AVI/MKV/WMV/MP4/M4v/FLV/3GPP/VRO/VOB/TS/PS, MP3/AAC/WMA Pro/FLAC/Apple Lossless/WAV, JPEG/MPO Tuner PAL -B/G/H, -I, -D/K: SECAM -B/G, -D/K, L/L', DVB-T (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-S2 (MPEG4-AVC [H.264]), DVB-C (MPEG4-AVC [H.264]) Multiplikacja okien obrazu 2 Tunery PAP/POP/PAT MoŜliwość zapisu na nośniku USB-HDD (dysku dołączanym poprzez gniazdo USB) Bezprzewodowa sieć LAN Czujnik otoczenia - automatyczny dobór ustawień obrazu do warunków oświetlenia Złącza Wejścia HDMI minimum min 3szt. z boku urządzenia Złącze CI (Common Interface) min 1 szt. USB min 1 szt. Port sieci LAN min 1 szt. Czytnik kart pamięci SD min 1 szt. Zasilanie AC V, 50/60 Hz Klasa energetyczna min A+ Pobór mocy w trybie oczekiwania 0.2 W Uchwyt ścienny typu VESA, uchylny na boki (min. 45 st.) dopasowany do telewizora - 1 szt. ROZDZIAŁ III

18 Umowa Projekt 1- dotyczy cz. III W dniu. w Puławach pomiędzy Gminą Miasto Puławy, mającą siedzibę przy ul. Lubelskiej 5 ( NIP: , REGON )w Puławach, zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:. a. mającym swą siedzibę w zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym przez:.. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : 1 Przedmiot umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamówienie obejmujące dostawę i montaŝ systemu wizualizacji, stanowiska komputerowe do inkubatora, oraz przekazanie ich zamawiającemu w stanie nadającym się do eksploatacji w szczególności wyregulowanych i odpowiednio usytuowanych, a w przypadku urządzeń takŝe podłączonych i próbnie uruchomionych, stanowiących łącznie przedmiot zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (zwaną dalej SIWZ ) rozdział II oraz ofertą Wykonawcy. 2. Wykonawca zapewnia, Ŝe przedmiot zamówienia zostanie wykonany i dostarczony Zamawiającemu zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego w SIWZ i zasadami rzetelnej wiedzy technicznej. 3. Wykonawca zobowiązuje się w ramach wynagrodzenia określonego w 3 umowy do zapewnienia serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w SIWZ i Ofercie. 4. Wszystkie zastosowane do wykonania przedmiotu zamówienia elementy, powinny być fabrycznie nowe, posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz charakteryzować się parametrami nie gorszymi od określonych w SIWZ i Ofercie. 5. Miejscem dostawy przedmiotu umowy są budynki Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego Puławy ul. Mościckiego 1. 2 Termin realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zrealizuje przedmiot umowy o którym mowa w 1 do dnia r.. Przy czym za dzień realizacji przedmiotu umowy uwaŝa się dzień ostatecznego odbioru zmontowanego i odpowiednio rozmieszczonego / zamocowanego systemu wizualizacji i stanowisk do inkubatora w PPNT oraz podłączonych i uruchomionych urządzeń, przy czym zgodnie z warunkami umowy, Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy nie później niŝ w siódmym dniu roboczym od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru przedmiotu umowy. 3 Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 Wykonawca otrzyma naleŝność w kwocie... (słownie złotych:...), w tym podatek VAT w wysokości... %, zgodnie z Ofertą. Wynagrodzenie będzie płatne jednorazowo. 2. Podstawą do płatności jest faktura wystawiona przez Wykonawcę. Faktura wystawiona przez Wykonawcę zawierać będzie wyszczególnienie elementów przedmiotu umowy, zgodnie z protokołem odbioru. Podstawą do wystawienia faktury przez Wykonawcę jest bezusterkowy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego. 3. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne przelewem na rachunek wskazany przez Wykonawcę... w terminie 30 dni od doręczenia faktury do siedziby Zamawiającego. 4 Sposób realizacji i odbiory

19 1. Wykonawca jest zobowiązany przed dostarczeniem przedmiotu umowy do wykonania szczegółowych pomiarów z natury pomieszczeń i terenów na których ma zostać zamontowany przedmiot zamówienia przez Wykonawcę i na tej podstawie wykonać równieŝ stosowne rysunki i wizualizacje o ile będzie to wymagane do prawidłowej realizacji zamówienia. 2. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia do siedziby Puławskiego Parku Naukowo Technologicznego w Puławach ul Mościckiego 1 oraz montaŝu systemu wizualizacji i stanowisk do inkubatora na warunkach określonych w SIWZ, Ofercie i umowie. 3. O gotowości do przekazania przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego z wyprzedzeniem 3 dni. 4. Odbiór dostarczenia systemu wizualizacji i stanowisk do inkubatora, powinny odbyć się w obecności przedstawiciela uŝytkownika obiektu (Operatora wskazanego przez Zamawiającego) i przy udziale Zamawiającego i być potwierdzone protokołem odbioru. 5. Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego przedmiotu zamówienia pisemną gwarancję jakości w zakresie określonym w SIWZ oraz instrukcje i gwarancje producentów urządzeń. 6. Protokół odbioru sporządza Zamawiający. W protokole odbioru Zamawiający moŝe stwierdzić wady mebli lub wyposaŝenia, a wówczas protokół nie ma charakteru bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, ponadto zawiera się w nim opis stwierdzonej wady oraz ustala termin jej naprawienia i odbioru przedmiotu umowy. 7. W przypadku stwierdzenia braku wad w dostarczonym wyposaŝeniu Zamawiający podpisuje bezusterkowy protokół odbioru. 8. Czynności odbioru określone w ustępach poprzedzających Zamawiający wykonuje w kaŝdorazowym terminie 3 dni roboczych od dnia dostarczenia przedmiotu umowy. 5 Gwarancja jakości mebli i wyposaŝenia 1. Przedmiot umowy objęty jest rękojmią na zasadach ogólnych. 2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na warunkach określonych w SIWZ, Ofercie i umowie. 3. Wykonawca gwarantuje wysoką jakość materiałów uŝytych do wykonania sytemu wizualizacji i stanowisk do inkubatora i zapewnia, Ŝe będą one odpowiednie do stosowania przez Zamawiającego w obiekcie o przeznaczeniu jak w SIWZ. Gwarancja jakości obejmuje wyposaŝenie wykonane przez Wykonawcę, jak i jego ewentualnych podwykonawców / poddostawców. 4. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność cywilnoprawną za skutki i następstwa wad dostarczonego systemu wizualizacji i stanowisk do inkubatora powstałe w okresie gwarancji jakości lub rękojmi spowodowanych zastosowaniem niewłaściwych materiałów. 5. Wykonawca udziela gwarancji na przedmiot umowy na okres 24 miesięcy od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru. 6. Wykonawca zobowiązuje się w ramach gwarancji jakości w szczególności do: a. Usuwania wad powstałych w okresie gwarancji na własny koszt; b. Współpracy z przedstawicielami Zamawiającego (Operator zarządzający Parkiem) w celu zapewnienia sprawnego uŝytkowania dostarczonego wyposaŝenia; c. Zapewnienia na własny koszt niezbędnych materiałów i części zamiennych słuŝących usuwaniu wad bez opóźnień. Materiały i części zamienne przed ich wykorzystaniem dla potrzeb usunięcia wad są własnością Wykonawcy. 7. Odpowiedzialność Wykonawcy nie obejmuje wad spowodowanych wadliwym utrzymaniem, niewłaściwym uŝytkowaniem, działaniem siły wyŝszej lub wandalizmem. Nieuwzględnienie reklamacji przez Wykonawcę jest moŝliwe wyłącznie wtedy, gdy udowodni on Zamawiającemu, Ŝe przyczyną wady była jedna z okoliczności, wymienionych w zdaniu poprzednim. 8. W razie stwierdzenia w meblach lub wyposaŝeniu wady, o której mowa w ust. 6, w okresie gwarancji: a. Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie lub faksem, a Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niŝ w terminie 2 dni roboczych od powiadomienia go, przystąpi do usuwania wady. b. Wykonawca jest zobowiązany usunąć wadę w terminie 5 dni roboczych od powiadomienia go o niej. W uzasadnionych przypadkach, w szczególności w przypadku wady trudnej do usunięcia, Wykonawca moŝe wnioskować a Zamawiający moŝe przedłuŝyć termin naprawy. c. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z usuwaniem wad.

20 d. W przypadku nie stawienia się przez Wykonawcę wbrew postanowieniu ust. 8 lit. a. Zamawiający będzie uprawniony do naprawienia wady samodzielnie lub zlecenia naprawy wady osobie trzeciej na koszt Wykonawcy. e. W przypadku nie dotrzymania przez Wykonawcę terminu naprawy, Zamawiający będzie upowaŝniony do naliczenia kar umownych zgodnie z postanowieniami umowy. 9. Gwarancja jakości ulega przedłuŝeniu automatycznie o wszystkie okresy naprawy systemu wizualizacji i wyposaŝenia, które powstały z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy, licząc od dnia powiadomienia go o wystąpieniu wady. 6 Odstąpienie od umowy 1. KaŜdej ze Stron przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku naruszenia przez drugą Stronę podstawowych postanowień umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku: 1) wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; odstąpienie od umowy w tym wypadku moŝe nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyŝszych okolicznościach; 2) gdy zostanie ogłoszona upadłość firmy Wykonawcy; 3) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy; 4) nie dostarczenia przez Wykonawcę wyposaŝenia w terminie dłuŝszym niŝ 14 dni od daty zakończenia realizacji przedmiotu umowy. 3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku gdy Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iŝ wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy. 4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia. 7 Kary umowne 1. Strony ustalają poniŝej kary umowne z tytułu nie wykonania lub nienaleŝytego wykonania przedmiotu umowy. 2. Zamawiającemu przysługuje prawo obciąŝenia Wykonawcy karami umownymi: 2.1. za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy określonego w 1 w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za kaŝdy dzień zwłoki, 2.2. za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie rękojmi lub w okresie gwarancji w wysokości 0,5% łącznego wynagrodzenia umownego brutto za kaŝdy dzień zwłoki, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wady za odstąpienie od umowy z Zamawiającym z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonej w 3 ust Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę za odstąpienie od umowy z wykonawcą z przyczyn leŝących po stronie Zamawiającego w wysokości 10% wartości brutto przedmiotu umowy określonego w 2 ust Całkowita wysokość kar umownych nie przekroczy 20% wynagrodzenia umownego. 5. W przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leŝących po stronie Wykonawcy Zamawiający moŝe obciąŝyć Wykonawcę odszkodowaniem, które stanowić będzie róŝnicę pomiędzy wartością umowy w odniesieniu do dostaw od których odstąpiono a ceną ustaloną przez nowego Wykonawcę. ObciąŜenie to nie wyklucza naliczania kar umownych określonych ust Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile wartość faktycznie poniesionych szkód przekracza wysokości naliczonych kar umownych. 7. Zamawiający uprawniony jest do potrącenia kwoty kary umownej z zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 8. W przypadku opóźnienia w dostawie mebli i wyposaŝenia dłuŝszego niŝ 40 dni Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od niniejszej umowy i naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia umownego. 9. Strony zobowiązują się do zapłaty kary umownej w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty. 8 Zmiany umowy

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Zakład Oczyszczania sp. z o.o., ul. Saperska 23, Leszno, woj. wielkopolskie, tel , faks Leszno: Dostawa kontenerów i pojemników na odpady Numer ogłoszenia: 241602-2014; data zamieszczenia: 18.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2014-02-21 11:17 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Mobilne urządzenia do badania ruchów gałek

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy, woj. lubelskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, Puławy, woj. lubelskie, tel , faks Puławy: Dostawa i montaż systemu wizualizacji, stanowisk komputerowych do inkubatora, wyposażenia pokoju spotkań i sekretariatu konferencji w PPNT Numer ogłoszenia: 9054-2014; data zamieszczenia: 09.01.2014

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 6 2013-07-19 11:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana stolarki okiennej od strony zaplecza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-04-30 15:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Wymiana wykładziny podłogowej w salach 201,

Bardziej szczegółowo

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional

dostawa do siedziby Polskiego Komitetu Normalizacyjnego oprogramowania Microsoft Office Professional Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania MS Office Professional 2007 MOLP wraz z dostawą dla PKN Numer ogłoszenia: 203767-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343. 1 z 5 2014-01-15 10:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/343.html Warszawa: Dostawa mebli biurowych oraz mebli gabinetowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa: Modernizacja serwerowni mieszczącej się w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie Numer ogłoszenia: 198981-2009; data zamieszczenia: 05.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.ncbir.pl Warszawa: NAJEM SAMOCHODU DLA NARODOWEGO CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Numer ogłoszenia: 408452-2011; data zamieszczenia: 02.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.emag.pl/przetargi0.php Katowice: Rozbudowa Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Tarnobrzeg: Dostawa, montaŝ i ustawienie mebli biurowych, oraz innych elementów wyposaŝenia w ramach zadania pn.zabudowa podcieni budynku sądów i prokuratur w Tarnobrzegu Numer ogłoszenia: 364176-2011;

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 6 2014-04-24 14:42 Białystok: Wykonanie dokumentacji na przebudowę sieci w ul. Ciepłej, Poleskiej, Nowogrodzkiej, Jurowieckiej, Gruntowej, Mickiewicza, Broniewskiego oraz Akademickiej w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 02.01.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/01PL/01/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy produktów leczniczych Numer ogłoszenia: 1718-2014;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl 1 z 5 2015-06-24 09:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.csp.edu.pl Legionowo: Dostawa 50 kompletów zestawów komputerowych oraz

Bardziej szczegółowo

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim.

Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej na ulicach powiatowych w Stargardzie. Szczecińskim. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdp.stargard.pl Stargard Szczeciński: Pobór opłat w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) zlokalizowanej

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01 OR.IV.3331-5/09 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów, tel. (0-17) 850 17 00, fax (0-17) 850 17 01

Bardziej szczegółowo

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation,

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, 1 z 6 2011-05-12 07:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest przeprowadzenie szkoleń z zakresu Prince 2 Foundation, Prince 2 Practitioner,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12. Opracowanie i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do zarządzania Zarządem Budynków Mieszkalnych w Suwałkach Numer ogłoszenia: 204390-2013; data zamieszczenia: 27.05.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM 1) Nazwa i Adres zamawiającego: Powiat Krasnostawski, ul. Sobieskiego 3, 22-300 Krasnystaw, tel. 082-576-52-11 do 13. fax. 082-576-45-88, strona internetowa www.krasnystaw-powiat.pl

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: aktualizacja zasad, produkcja i dostawa edukacyjnej gry planszowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01.

I. 1) NAZWA I ADRES: Narodowy Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 380 49 00, faks 22 380 49 01. Warszawa: Dostawa mebli w ramach realizowanego projektu Modernizacja budynku A Narodowego Instytutu Audiowizualnego w Warszawie Numer postępowania: NInA_PN_POIiS_3_2015 Numer ogłoszenia: 142696-2015; data

Bardziej szczegółowo

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. Modliborzyce: ZAKUP I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ORAZ WYKONANIE POSADZEK EPOKSYDOWYCH W BUDYNKU GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KAZIMIERZA ZIELIŃSKIEGO W MODLIBORZYCACH Numer ogłoszenia: 160812-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.niol.szczecin.pl Szczecin: Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sapsp.pl Kraków: Dostawa plandek pokryciowych dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

ZNP/12/23 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZNP/12/23 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oraz realizację działań informacyjnych na temat działalności zarządzania lotniskiem przez Port Lotniczy Łódź w latach 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8a do SIWZ

Załącznik Nr 8a do SIWZ - p r o j e k t - U M O W A N R... W dniu... 2012 r. w Krapkowicach pomiędzy : Gminą Krapkowice, reprezentowaną przez Burmistrza mgr. Andrzeja Kasiurę zwaną dalej Zamawiającym z siedzibą w : Krapkowicach

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 20.10.2010. Rzeszów: Zakup wyposaŝenia wraz z montaŝem i instalacją dla budynku Filharmonii im. Artura Malawskiego w Rzeszowie. Numer ogłoszenia: 252316-2010; data zamieszczenia: 16.08.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY

WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY WOJEWÓDZKI SZPITAL ZAKAŹNY W WARSZAWIE Warszawa, dn. 01.09.2014 r. Warszawa: Przetarg nieograniczony PN/23AB/08/2014 o wartości poniŝej 207 000 euro na dostawy artykułów biurowych Numer ogłoszenia: 290126-2014;

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM INS/NO-25/09 Puławy, 30.06.2009 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie zamieszczono w BZP dnia 01.07.2009 r., pod Nr 216292-2009 I. Zamawiający INSTYTUT NAWOZÓW SZTUCZNYCH Al. Tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2012-11-23 13:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywilnej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zgkikm.wroc.pl Wrocław: Zaprojektowanie i wdrożenie strony internetowej dla Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2015-07-02 14:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy endoprotezoplastyk oraz zestawów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl 1 z 5 2013-10-15 11:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: Dostawa i wdroŝenie specjalistycznego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: itme.bip.eur.pl/public/?id=135376 Warszawa: Dostawa urządzeń dla sieci komputerowej Instytutu Technologii

Bardziej szczegółowo

m.in.: Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A 900 mm; Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A

m.in.: Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A 900 mm; Pionowe znaki drogowe - ostrzegawcze A Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: pzd.busko.com.pl/bip/przetargi.php Nr postępowania 383.31.PN.2012 Busko-Zdrój: Wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 5 2013-11-06 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: EDYCJA, DRUK I DYSTRYBUCJA MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mir.gov.pl Warszawa: Wykonanie i dostawa kalendarzy informacyjnych na 2015 rok Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego.

Adres strony internetowej zamawiającego:  I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytorialnego. Radom: Dostawa fortepianu koncertowego oraz pianin dla Zespołu Szkół Muzycznych im. O.Kolberga w Radomiu przy ul.25 Czerwca 70. Numer ogłoszenia: 231193-2010; data zamieszczenia: 26.08.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A

Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A Rejonowy Zarząd Inwestycji w Słupsku, 76-200 Słupsk, ul.banacha 12, działający w imieniu i na rzecz Gminy Miejskiej Słupsk O G Ł A S Z A przetarg nieograniczony o wartości poniŝej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK

Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na. odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK 1 z 5 2012-01-26 15:03 Włocławek: Dostawa fabrycznie nowych pojemników metalowych na odpady wraz z usługą naprawy pojemników będących własnością PGK Saniko Sp. z o.o. we Włocławku Numer ogłoszenia: 23173-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-06 11:57 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa tlenu ciekłego medycznego wraz

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center

oprogramowanie: - Check Point Express - VPN-1 Express Gateway for 500 Users and Smart Center Strona 1 z 5 Warszawa: Zakup oprogramowania Checkpoint wraz z instalacją Numer ogłoszenia: 203773-2009; data zamieszczenia: 10.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 6 2012-02-23 08:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Dostawa banerów reklamowych, roll-upów, stojaków

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU

KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU Numer strony 1 OGŁOSZENIE KUJAWSKO-POMORSKI TRANSPORT SAMOCHODOWY SPÓŁKA AKCYJNA WE WŁOCŁAWKU ul. Wieniecka 39, 87-800 Włocławek ogłasza przetarg nieograniczony na leasing operacyjny 20 autobusów używanych

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=zp-400&strona=6 1 z 7 2010-10-01 17:15 Sanok: Przebudowa, rozbudowa i remont istniejących kominów wentylacyjnych i spalinowych w budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Sanoku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl 1 z 6 2014-01-03 12:45 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gis.gov.pl Warszawa: USŁUGI SPRZĄTANIA POMIESZCZEŃ I TERENU GŁÓWNEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.technologpark.pl Wrocław: DOSTAWA, MONTAŻ, USTAWIENIE I INSTALACJA MEBLI ORAZ SPRZĘTU AGD STANOWIĄCYCH

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Szczeciński, al. Jana Pawła II 22A, Szczecin, woj. Szczecin: zakup tapczanów jednoosobowych na potrzeby Domów Studenckich US Numer ogłoszenia: 200744-2015; data zamieszczenia: 06.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, Warszawa, woj. 1 z 7 2011-01-12 10:44 Warszawa: Przedmiotem zamówienia w prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego jest wykonanie i dostawa materiałów promocyjnych - XI części. Nr sprawy 2/ZP/11 Numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu

I. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 5 Śląskiego Uniwersytetu Katowice: Modernizacja wymiennikowni ciepła w budynku Kliniki Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 5 SUM w Katowicach Numer ogłoszenia: 249493-2011; data zamieszczenia: 20.09.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

ZNP/12/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

ZNP/12/09 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na przygotowanie oraz realizację działań informacyjnych na temat działalności zarządzania lotniskiem przez Port Lotniczy Łódź w latach 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2010. Ostrołęka: Ochrona obiektu i mienia w budynku połoŝonym przy ul. Gorbatowa 15 w Ostrołęce Numer ogłoszenia: 121132-2010; data zamieszczenia: 30.04.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

III - od ul. Ruberga do ul. Gwarków i IV - od ul. Gwarków do wiaduktu. (przedmiar robót etapu II równieŝ jest

III - od ul. Ruberga do ul. Gwarków i IV - od ul. Gwarków do wiaduktu. (przedmiar robót etapu II równieŝ jest Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.ledzin.pl./content/show.php?pg=przetargi Lędziny: Budowa oświetlenia drogowego ul. Hołdunowska

Bardziej szczegółowo

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH

Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Puławy: UBEZPIECZENIE GRUPOWE PRACOWNIKÓW SĄDU REJONOWEGO W PUŁAWACH Numer ogłoszenia: 249710-2011; data zamieszczenia: 18.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Niebylec w roku 2014 Numer ogłoszenia: 477932-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul.

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Jednostka Budżetowa - Centrum Projektów Europejskich, ul. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cpe.gov.pl Warszawa: Druk publikacji Krajowej Instytucji Wspomagającej w strukturze Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62.

I. 1) NAZWA I ADRES: Koleje Śląskie Sp. z o.o., Ul. Wita Stwosza 7, 40-040 Katowice, woj. śląskie, tel. 32 494 06 63, faks 32 494 06 62. Katowice: DOSTAWA WRAZ Z MONTAŻEM I USTAWIENIEM W MIEJSCACH WSKAZANYCH PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO MEBLI DLA POTRZEB KOLEI ŚLĄSKICH SP. Z O.O. (KS/ZP/16/2011) OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa sprzętów medycznych:- ekspandery tkankowe, - proteza naczyniowa

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Strona 1 z 5 Kościerzyna: Usługa w zakresie remontów bieŝących i interwencyjnych w budynkach administrowanych przez Kościerskie TBS Spółka z o.o. branŝy instalacyjnej wodno-kanalizacyjnej Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Departament Administracyjny MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, woj. 1 z 7 2010-05-26 14:11 Warszawa: na dostawę mebli biurowych, gabinetowych oraz krzeseł i foteli - 3 części. (Nr sprawy 32/ZP/10). Numer ogłoszenia: 135759-2010; data zamieszczenia: 26.05.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.univ.szczecin.pl Szczecin: usługę prania pościeli, ręczników, ścierek, firan, zasłon, obrusów,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Page 1 of 5 Płock: Dostawa samochodów osobowych w ilości 3 sztuk dla Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Płocku Numer ogłoszenia: 326751-2010; data zamieszczenia: 17.11.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss5.pl Sosnowiec: Dostawa jednorazowej sterylnej osłony na mikroskop Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2013-05-20 12:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawa elektrod EKG kończynowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.muzeumkarkonoskie.pl Jelenia Góra: Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej

Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej Warszawa: Wykonanie robót budowlanych w zakresie remontu i bieżącej konserwacji pomieszczeń w budynku Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w Warszawie przy ul. Świętokrzyskiej 14 Numer ogłoszenia: 150606-2015;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzk.zamosc.pl Zamość: Dostawa skroplonego gazu LPG dla MZK Sp. z o. o. w Zamościu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu

Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.znk-lublin.pl Lublin: Dostawa tonerów do drukarek i materiałów biurowych dla Zarządu Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.10.2011. Warszawa: Dostawa mebli medycznych do Szpitala Specjalistycznego św. Zofii w Warszawie SPZOZ Numer ogłoszenia: 262056-2011; data zamieszczenia: 26.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: Przemyśl: Dostawa sprzętu dla inwestycji Kino Centrum Cyfryzacja. Numer ogłoszenia: 430944-2013; data zamieszczenia: 22.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Bełchatów: Odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 05 03 /2015 Numer ogłoszenia: 78105-2015; data zamieszczenia: 28.05.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane

metoda warunku spełnienia - nie spełnienia, w oparciu o wymagane dokumenty i oświadczenia opisane 1 z 6 2013-10-18 13:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. ROZBIÓRKI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl z 5 2013-12-02 15:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiatostrowmaz.pl Ostrów Mazowiecka: Wykonanie i dostawa tablic rejestracyjnych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42. 1 z 6 2015-07-22 15:01 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.saniko.com.pl/bip/ Włocławek: Zakup i dostawa fabrycznie nowej koparki

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt)

CZEŚĆ II Umowa (Kontrakt) Gmina Wrocław, działająca przez Zarząd Obsługi Jednostek Miejskich ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław tel.: +48 71 721-58-10 fax: +48 71 721-58-11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) CZEŚĆ

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - USŁUGI Przygotowanie dokumentacji inwestycyjnej na potrzeby termomodernizacji budynku Urzędu Statystycznego w Gdańsku w podziale na 2 części Numer ogłoszenia -201452-2015; data zamieszczenia 06.08.2015 Zamieszczenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2012-07-24 07:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Świadczenie usług szkoleniowych oraz

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gorczanskipark.pl Niedźwiedź: Dostawa i montaż wolnostojących obiektów toalet publicznych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl 1 z 6 2014-07-01 13:23 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdrowie.walbrzych.pl Wałbrzych: Dostawy drobnego sprzętu medycznego jednorazowego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zbm.suwalki.pl Suwałki: Dostawa i montaż windy wewnętrznej osobowej dostosowanej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zabki.pl Ząbki: ZP/271/21/2014 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lubienkujawski.pl Lubień Kujawski: Zakup samochodu ratowniczo gaśniczego dla OSP Morzyce Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: coi.ssdip.bip.gov.pl/ oraz www.coi.gov.pl Warszawa: Wykonanie, dostawa, montaż i ustawienie mebli

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Puławy: Wykonanie artykułów promocyjnych - tablice informacyjne dla potrzeb projektu Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę badawczą, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83.

*I. 1) NAZWA I ADRES:* Gmina Nowa Ruda, ul. Niepodległości 1, 57-400 Nowa Ruda, woj. dolnośląskie, tel. (74) 872-09 10, faks (74) 872-50-83. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.gmina.nowaruda.pl/ ------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w

Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy w Page 1 of 6 Gorzów Wielkopolski: Przebudowa stropu i dachu budynku gospodarczego z przeznaczeniem na budynek socjalno-biurowy. Numer ogłoszenia: 403046-2009; data zamieszczenia: 23.11.2009 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasto Puławy, ul. Lubelska 5, 24-100 Puławy, woj. lubelskie, tel. 81 4586035, faks 81 4586199. Puławy: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego miasta Puławy Numer ogłoszenia: 230810-2014; data zamieszczenia: 10.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo