SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 Ul. 8 Marca Złotów Tel/fax: , Tel: NIP ;Regon: Złotów, dn. 06.września 2014 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 2 w roku szkolnym 2013/2014 realizowała zadania ujęte w planie pracy szkoły zgodnie z wytyczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze w tym profilaktyka oraz zadania opiekuńcze 1. Liczba uczniów Liczba uczniów promowanych Liczba uczniów niepromowanych 3 ( z kl ) 4. Liczba uczniów niesklasyfikowanych, 0 dopuszczonych do egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch przedmiotów w sierpniu 2013 r. 5. Średnia ocen uczniów szkoły kl Liczba uczniów ze świadectwem z wyróżnieniem Kl. 1-3 / 75 Kl. 4-6 / Liczba uczniów, którzy otrzymali Stypendium dla 19 Najlepszych Nagrodę Burmistrza Miasta Złotowa 8. Ocena zachowania / ilość/ - wzorowe 39 - bardzo dobre 49 - dobre 39 - poprawne 20 - nieodpowiednie 4 - naganne 0 9. Liczba uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno 19 Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań 10. Liczba uczniów z orzeczeniami Poradni 4 1

2 psychologiczno Pedagogicznej 11. Zwolnień z religii Stosowane w szkole formy pomocy uczniom w pokonywaniu trudności w nauce: Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami : w czytaniu i pisaniu Zajęcia logopedyczne Zajęcia korekcyjno kompensacyjne Zajęcia rewalidacyjne Gimnastyka korekcyjna Szkoła organizuje zajęcia wspierające indywidualne potrzeby uczniów w wyrównywaniu wiedzy i umiejętności. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie PPP. Dla uczniów ze specyficznymi potrzebami podobne zajęcia korekcyjno kompensacyjne prowadzi pedagog szkolny, ponadto prowadzone są zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, wyrównawcze dla uczniów kl. 1-3 i 4-6 oraz przygotowujące do sprawdzianu kompetencji ( matematyka, j. polski), jak również zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje. Dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze organizujemy spotkania z psychologiem PPP na terenie szkoły w formie warsztatów. 13. Wyniki sprawdzianu Liczba uczniów ogółem Uzyskane wyniki ( punktowe) Piszących W tym z szkoły miasto powiat województwo kraj sprawdzian opiniami PPP ,16 25,82 W dniu 1 kwietnia uczniowie klas 6 przystąpili do sprawdzianu. Do sprawdzianu przystąpiło ogółem 47 uczniów. 45 rozwiązywało zadania zamieszczone w arkuszu standardowym ( S-1-142). Dwoje uczniów rozwiązywało arkusz dla uczniów z trudnościami w uczeniu się ( S-8-12) każdy miał możliwość uzyskania maksymalnie 40 pkt. Test sprawdzał umiejętności w pięciu kategoriach: czytanie, pisanie, rozumienie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. Arkusz zawierał 26 zadań : 20 zadań zamkniętych ( test wyboru z jedną poprawną odpowiedzią) i 6 zadań otwartych. Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności czytania, dobrze poradzili sobie z rozwiązaniem zadań z zakresu korzystania z informacji. Trudniejsze okazały się zadania z obszaru pisania, wykorzystanie wiedzy w praktyce i rozumienia. W bieżącym roku średnia punktów szkoły ze sprawdzianu zewnętrznego wyniosła 23,56 Natomiast wyniki punktowe poszczególnych klas: ( 6a -25,29); ( 6b 21,57). W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił niewielki wzrost średniej liczby punktów uzyskanych przez szkołę o 1,31 punktu. Najwyższy wynik uzyskany w sprawdzianie to 38 pkt na 40 możliwych do zdobycia., minimalny/ najniższy wynik uzyskany przez ucznia 4 pkt. Rozrzut wyników ( odległość między najwyższym a najniższym wynikiem ) wynosił 34 pkt. Co świadczy o tym, iż uczniowie są bardzo zróżnicowani pod względem wiadomości, umiejętności i możliwości. Wynik najczęściej występujący to: 21, uczniów uzyskało od pkt. Zaś 4 uczniów uzyskało bardzo niskie wyniki od 9 4 pkt. co miało duży wpływ na średni wynik uzyskany przez szkołę. 2

3 Po sprawdzianie zewnętrznym i otrzymaniu wyników każdy nauczyciel ma obowiązek porównawczego analizowania zadań testowych dotyczących jego przedmiotu z ocenami uzyskiwanymi i wystawionymi z danego przedmiotu. Ma to służyć wywołaniu u nauczycieli refleksji nad: - przyczynami rozbieżności w ocenie tych samych umiejętności, badanych różnymi sposobami - koniecznością wdrażania uczniów do testowej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności - potrzeba podnoszenia własnych umiejętności, służących konstruowaniu narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz umiejętności przeprowadzania diagnostyki edukacyjnej. Zespoły nauczycieli przeprowadziły analizę wyników sprawdzianu ; porównując wyniki z uzyskiwanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów, porównując wyniki uzyskiwane przez uczniów z SP2 z wynikami innych szkół oraz dokonując analizy w kontekście uwarunkowań indywidualnych, społecznych i szkolnych. Nauczyciele dokonali analizy poszczególnych zadań, które pozwoliło odpowiedzieć na pytanie co było trudne na sprawdzianie dla naszych uczniów?, a co okazało się łatwe? Zespoły po analizie wyciągnęły wnioski do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie braków a tym samym podniesienia jakości i efektywności nauczania, ale i uczenia się. Największy wpływ na wyniki sprawdzianu mają czynniki indywidualne, czyli możliwości ucznia oraz wkład jego pracy. Jednak należy tu podkreślić również wpływ środowiska, z którego uczeń pochodzi. Rozbita rodzina niewydolna wychowawczo, alkoholizm w rodzinie, tym samym słaba motywacja, itp.) Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadzony dla uczniów kończących klasę 3 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie w roku szkolnym 2013/2014 Badanie zostało przeprowadzone 20 maja 2014 r. w dwóch klasach 3. Uczestniczyło w nim 48 uczniów. Celem sprawdzianu było uzyskanie informacji na temat posiadanych wiadomości i umiejętności wśród uczniów po pierwszym etapie kształcenia. Sprawdzano czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumienie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. Uczniowie rozwiązywali test z języka polskiego i matematyki, które były w dwóch wersjach. Czas trwania testu 45 min. Trzecioklasiści mogli otrzymać maksymalną liczbę punktów 20 z zestawu humanistycznego i 22 punkty z zestawu matematycznego. W badaniu wykorzystano zarówno zadania o typowej jak i nietypowej dla uczniów strukturze o kontekście bardziej praktycznym jak i formalnym. Poziom trudności był zróżnicowany. Dzięki temu uczniowie mieli okazję do pełniejszego zademonstrowania swoich umiejętności, w tym także umiejętności stosowania posiadanej wiedzy w nowych dla siebie sytuacjach. Wynik szkoły i poszczególnych klas w obrębie poszczególnych standardów: Uczniowie pisali część językową i matematyczną. Ogółem z części matematycznej i językowej uczeń mógł zdobyć 42 Do sprawdzianu przystąpiło 48 uczniów 24 z klasy 3a i 24 z klasy 3b Najwyższy wynik w części językowej -20 pkt, najniższy wynik w części językowej 5 pkt Z języka polskiego dzieci miały do rozwiązania 14 zadań. Najwyższy wynik w części matematycznej-21,5 ;pkt, najniższy wynik w części matematycznej 4 pkt. W badaniu umiejętności matematycznych dzieci miały możliwośćdo: - rozwijania sprawności rachunkowej, a nawet budowania własnych strategii obliczeniowych, - doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem 3

4 Zbadano trzy obszary matematycznych umiejętności: - wykorzystanie obliczeń za pomocą czterech działań - rozwiązywanie zadań tekstowych - czytanie tekstu z danymi liczbowymi Każdy uczeń miał do rozwiązania 13 zadań Standardy nauczania Wynik % kl. 3a Wynik % klasa 3b czytanie Wydobywanie informacji 93,8 81,4 wnioskowanie 84,8 61,4 pisanie Strona znaczeniowa 90,0 86,5 Strona formalna 88,3 83,8 słownictwo Rozumienie wyrazów Gramatyka Rozpoznawanie części mowy 96,0 93,2 Układanie zdań 75,2 63,2 Matematyka, wykorzystanie obliczeń Działania arytmetyczne 89,0 85,6 Rozwiązywanie zadań tekstowych Porównywanie różnicowe 82,0 75,2 Nietypowa struktura 35,0 24,1 Obwód prostokąta 92,0 90,2 Daty 66,0 58,0 Czytanie tekstu z danymi Wydobycie danych 65,0 53,3 Wykorzystanie danych 32,0 25,8 Nauczyciele dokonali stosownej analizy wyników, przygotowali wnioski do dalszej pracy jak również przekazali informacje nauczycielom uczącym w klasach 4 na co należy zwrócić uwagę, co należy poprawić. 4

5 14. Badania osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadzone w szkole: - diagnoza wiedzy i umiejętności na wejście kl. 1 - Badanie wiedzy na wejście kl. 4 j. polski, matematyka, j. angielski - diagnoza wiadomości i umiejętności j. angielskiego kl. 5,6 - Diagnoza logopedyczna - badanie wiadomości i umiejętności kl. 3 ( trzecioteścik) - próbny sprawdzian wiedzy kl. 6 OPERON - próbny sprawdzian dla kl. 6 OKE - zewnętrzny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucz. Kl. 6 - ogólnopolskie badanie umiejętności matematycznych dla ucz. Kl. 4-6 Lepsza szkoła Czy zrealizowano treści programowe wychowania do życia w rodzinie - w zajęciach wychowania do życia w rodzinie brali udział wszyscy uczniowie kl. 5i6 - treści programowe zostały zrealizowane Wszyscy uczniowie są motywowani do pracy tak w zajęciach obowiązkowych jak i nadobowiązkowych. Uczniowie są chwaleni i nagradzani indywidualnie oraz zespołowo w klasach i wobec społeczności szkolnej w czasie apeli i uroczystości szkolnych. - Nauczyciele planują realizację treści kształcenia zgodnie z obowiązująca podstawą programowa i programem nauczania, uwzględniając korelację międzyprzedmiotową. Na początku roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów przeprowadzają diagnozę wiadomości i umiejętności swoich uczniów, indywidualne potrzeby i predyspozycje), co pozwala na wyłonienie uczniów, którzy wymagają indywidualnego podejścia a tym samym dostosowują wymagania edukacyjne w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych i rozwojowych uczniów. Respektują oraz dostosowują wymagania do wskazówek poradni psychologiczno Pedagogicznej. 16. Ważniejsze osiągnięcia sportowe: Mecz piłki nożnej Orlik Drużynowe Mistrzostwa w pływaniu II Turniej szachowy szkół podstawowych IIm B. Michalec kl. 5a IIIm M. Pająk- kl. 5b Czwartki lekkoatletyczne Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Szachach IIm Mistrzostwa w Karate- Im Gołębiewska Martyna kl. 3a - zawody pływackie Amelka Z 2a, Fabian B 1a - Turniej Orlika o puchar Premiera Donalda Tuska gr kl Gr kl Turniej szachowy o Mistrzostwo Powiatu Złotowskiego - zawody drużynowe w szachach OPP Złotów - - powiatowe zawody Halowa Piłka Nożna w SP3 - Finał woj. Wielkopolskiego w drużynowym pływaniu dziewcząt i chłopców Poznań - Mikołajkowe Zawody Pływackie Laguna - Szkolny Turniej w Dwa Ognie 6b - Powiatowe Zawody w piłkę siatkową - Olimpiada Sportowa dla uczniów kl. 2i3 SP3 5

6 - Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w Szachach: Janka P Im ; Remi -IIm - Powiatowy Mecz w Piłkę Nożną - Wiosenne Mistrzostwa w Pływaniu - Powiatowe Zawody w Piłkę Nożną Orlik - Biegi Przełajowe Krajenka Marcelina P IIm; Radek L IIm; Barbara M IIm Dominik S Iii - Złotowski Bieg Zawilca udział 160 uczniów; Radek L. - Mistrzostwa Złotowa w Tenisie stołowym - Mistrzostwa SP w pływaniu z okazji Dnia Dziecka - Turniej Piłki Nożnej SP3 - Turniej z okazji 69 rocznicy wyzwolenia Złotowa w szachach Janka P- 1b - Turniej Szachowy o Mistrzostwo Złotowa - Janka P - Turniej Szachowy o Mistrzostwo Powiatu Janka P 1m - Rzut piłeczką palantową Sara W. 6b 17. Inne osiągnięcia - udział uczennicy kl. II a Martyny Gołębiewskiej w Międzynarodowym Pucharze Dzieci i Młodzieży w Karate w Warszawie - udział 3 uczniów w podsumowaniu czwartków lekkoatletycznych w Łodzi - Półfinał Mistrzostw Wielkopolski Juniorek w Szachach Janka Pająk -1b - Zdobywca Pucharu Polski w zawodach motokrosowych - Dariusz Malczewski 5b - Liczne sukcesy w konkursach wokalnych Miłosz Musioł, Zuzanna Gruba 6b 18. Ilość wydanych w Br. Szkolnych kart rowerowych Imprezy i uroczystości szkolne: rozpoczęcie roku szkolnego apel 74 rocznica wybuchu wojny udział pocztu w uroczystościach na cmentarzu wojennym ( E. Bamberska -. uroczysta Msza św. Poświęcenie tornistrów uczniów klas I. Inauguracja Czwartków lekkoatletycznych na stadionie -. Sprzątanie świata Polska 2013 ( udział kl. 4a) -. Pokaz tańca i dobrych manier Szkoła tańca Hajdasz -. pokaz karate - II Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia -. apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły - Koncert muzyczny połączony z lekcją. Duet na klarnet i 4 saksofony - klasa 1b z wizytą w Przedszkolu nr 2 ( grupa sześciolatków) - Śniadanie daje moc -. Apel z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę -. Pasowanie na czytelnika: - Głośne czytanie - ŚWIĘTO SZKOŁY prezentacje uczniów - warsztaty plastyczne - konkursy - występ nauczycieli Pani Twardowska w nowej 6

7 odsłonie -. Zabawa andrzejkowa wieczór wróżb - Mikołajki - Fotograf w szkole - Spotkanie świąteczne w ZCAS wręczenie paczek 7 dzieci -. Jaseła wigilie klasowe -. Przedstawienie Bożonarodzeniowe - Dzień Babci i Dziadka impreza środowiskowa - Apel Bezpieczne ferie przedstawienie - Aktywne ferie - udział w obchodach 69 rocznicy wyzwolenia Złotowa - próbny sprawdzian uczniów klas 6 - dyskoteka karnawałowa - Podsumowanie I semestru występ kabaretu szkolnego dla rodziców -. Zabawa karnawałowa kl. 2a,3a - Podsumowanie I semestru Prezentacja. Wręczenie dyplomów za wyniki w nauce, zachowanie i frekwencje - szkolna poczta Walentynkowa - Lekcje multimedialne : Projekcja i zajęcia edukacyjne z zakresu wiedzy o sztuce filmowej. kino Helios Piła 5a,b, 6a,b,4b - Pierwszy Dzień Wiosny Dzień Samorządu Uczniowskiego - warsztaty plastyczne odlewy gipsowe - rekolekcje - występ zespołu kabaretowego Andersonada - spotkanie z dzielnicowym Zbiżkiem kl. 2ab, 3ab -. Dni Otwartej szkoły dla 6 i 7 latków oraz ich rodziców - Dzieci z Przedszkola nr 2 na zajęciach otwartych w szkole - najsympatyczniejsi w szkole ( dziewczyna i chłopak - występ teatrów w ZCAS Pinokio kółko teatralne kl. 1-3 i kabaretowe kl Przedstawienie teatralne Trzewiki Szczęścia dla społeczności szkoły i dzieci z Przedszkola nr 2 - Dni Promocji zdrowia Chroniąc Ziemię, chronisz swoje zdrowie apel podsumowujący -Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja - udział pocztu sztandarowego we mszy św. Za ojczyznę - Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy - Prezentacja uczniów Szkoły Muzycznej występ - AKTYWNA PRZERWA - udział w uroczystościach Dnia zwycięstwa na Cmentarzu Wojennym -Dzień Europejski konkurs wiedzy o UE, konkurs plastyczny - Koncert muzyczny Dlaczego Instrumenty Grają - Dzień Matki występ grupy tanecznej i wokalnej w kinie Truskawka - Chcemy Integracji Społeczeństwa współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej Impreza środowiskowa -. Dzień Dziecka / Święto sportu - Festyn za rzeką - występ szkolnego kabaretu Zaklęte Dziewczę i coś tam jeszcze -dla uczniów Gimnazjum 2 i WTZ 7

8 - Zajęcia warsztatowe z Ratownikiem Medycznym - > Bezpieczeństwo nad woda. - Pierwsza pomoc. Ratujemy uczymy ratować. -. Festiwal piosenki obcojęzycznej - apel Dzień Europy 10 lat Polski w UE - podsumowanie roku wręczenie dyplomów, nagrod - STYPENDIA :spotkanie najlepszych z Burmistrzem Miasta - zakończenie roku szkolnego apel Spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi:. Warsztaty makramy w bibliotece. p J. Surma kl. 4a Spotkanie z p. A. Modrak klub Pasaj malarka, hafciarka Spotkanie z informatykiem p. A. Radowskim kl. 2b w ramach Szkoła rodziców Warsztaty plastyczne z p. Buszke kl. 2b r. - warsztaty plastyczne zabawa wełną p. Buszke kl. 2b w ramach Szkoła rodziców -spotkania z fotografem Vision Polska Warsztaty gipsowe kl. 1a,b, 2a, b spotkanie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa, pracownikiem Aresztu Śledczego Spotkanie z plastykiem Zabawy tuszem kl. 2b W ramach Szkoły Rodziców *. spotkanie z policjantem p. Zającem bezpieczne zabawy Spotkanie z plastykiem Praca w glinie kl. 2b. żywa lekcja historii rycerze z Gniewu spotkanie z ratownikiem M. Płonką kl spotkania profilaktyczne- policjantem dzielnicowym A. Zbiżkiem kl. 1-3 O. Gapińską kl pielęgniarką - pracownikami Vizjon Polska prezentacja multimedialna Pozytywna przemiana - odblaskowe pierwszaki z policjantem - Dzień dawcy szpiku spotkanie w ZSE w Złotowie - Śniadanie daje moc pogadanka na temat znaczenia śniadania, wspólne śniadanie z wychowawcą. - warsztaty profilaktyczne : kl. 1-3 magia wychowania Kl. 4-6 zatopiony skarb - warsztaty profilaktyczne agresja słowna, wulgaryzmy, przemoc - spotkania rodziców kl. 3a z psychologiem p. J. Barycką - spotkania w klasach z pedagogiem p. Szyszką Spotkanie rodziców kl. 4b z psychologiem p. J. Barycką. - spotkanie z policjantem p. Zającem kl. 2a Bezpieczne zabawy zimowe - spotkanie z policjantem M. Górzewskim kl. 4a w ramach Rodzice Szkole - spotkanie rodziców i dzieci w kl. 5b z 8

9 psychologiem p. J. Barycką - spotkanie przedstawicielami POLICJI Dzielnicowym Zbiżkiem kl. 2ab, 3ab - cykliczne spotkania z psychologiem uczniów trudnych wychowawczo kl. 4a, 4b - warsztaty z psychologiem Agresja przemoc kl. 4a,b J. Barycka - promocja zdrowego stylu życia - Między nami kobietkami spotkanie profil. Dla dziewcząt kl.6 - Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Bezpieczeństwo. Udzielanie pierwszej pomocy. kl. I_III. P. M. Płonka ratownik medyczny -. bezpieczeństwo. Udzielanie pierwszej pomocy Kl. 4-6 p M. Płonka Ratownik Medyczny - apele profilaktyczno porządkowe Odbywają się raz w miesiącu tak, aby nauczyć, przypomnieć i utrwalić, prawidłowe zachowania, by stały się nawykami. -.zasady obowiązujące w szkole Bezpieczeństwo na drodze spotkanie z policjantem p.zającem -. pracownikami Vizjon Polska prezentacja multimedialna Tolerancja - apel profilaktyczno porządkowy : bank dobrych uczynków, - zasady jakich trzeba przestrzegać podczas zabaw. Bezpieczne miejsca zabaw - odgrywanie scenek dramowych wzywamy pomoc medyczną - jak uniknąć sytuacji, które szkodzą naszemu zdrowiu? - Nawyki mogą być dobre lub złe- ściąganie, wagary, papierosy, dopalacze czy wiesz co jesz? ; zdrowa żywność - poznajemy prawa dziecka, ucznia, rodziny - efektywne uczenie się sposobem do sukcesu - spektakl profilaktyczny Dzieci Całego Świata Światełko w Tunelu - pogadanka zdrowotna - odżywiam się zdrowo - wyróżnienie uczniów biorących udział w konkursach, Przypomnienie zasad obowiązujących w szkole. - bezpieczeństwo w szkole, w czasie wolnym, w okresie świątecznym Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie oraz środki pirotechniczne. - Dzień Promocji Zdrowia Pt. Chroniąc ziemię, chronisz swoje zdrowie - Bezpieczne ferie - apel profilaktyczny wiosna- bezpieczeństwo - promocja zdrowia - jesteśmy europejczykami Wolontariat - Podziel się posiłkiem : Zbiórka żywności w sklepach TESCO Podziel się posiłkiem - wspólne czytanie uczniów Gimnazjum i SP 2 9

10 - rozkręcamy nakrętki zbiórka nakrętek - Podziel się posiłkiem : Zbiórka produktów w sklepach TESCO - Świąteczna akcja pomocy dzieciom Możesz pomóc i Ty zbiórka zabawek, słodyczy, przyborów szkolnych. Zebrane produkty przekazano Fundacji Złotowianka - Przekazanie paczek żywnościowych 50 rodzinom uczniów Szkoły. - Przedstawienie Jasełkowe uczniów kl. 2a w Przedszkolu nr 2 - przedstawienie zespołu teatralnego kl. 1-3 dla dzieci z Przedszkola nr 2 Czerwony Kapturek - Zbiórka pluszaków i zabawek do świetlicy szkolnej - Zbiórka żywności oraz środków czystości dla kombatantów z Kresów - Pomoc w organizacji imprezy środowiskowej CIS - wystawy w holu szkoły: wrzesień: Witaj szkoło Październik: W spiżarni babuni Listopad: Ta co nie zginęła święto patrona szkoły- Drzewo Adama Mickiewicza Grudzień : Idą święta Styczeń : Bezpieczne ferie Luty : Zima Marzec: Wiosna Kwiecień Dzień Ziemi Maj Witaj Majowa Jutrzenko Maj pamiątki z podróży do krajów Unii europejskiej Czerwiec bezpieczne wakacje - przedstawienia przygotowane przez uczniów - znamy przepisy ruchu drogowego kl. 2b - występ z okazji Dnia Nauczyciela kl. 4a - przedstawienie jasełek 2a - Bezpieczne ferie 2a - występ bożonarodzeniowy dla uczniów i rodziców - Dzień Babci i Dziadka kl walentynkowe przedstawienie teatralne - promocja szkoły taniec, śpiew - wiosna kl. 1b - występ teatru ćwir świr Zaklęte Dziewczę i coś tam jeszcze - kółko teatralne Trzewiki szczęścia - jak zdrowo żyć i odżywiać się - apel - kabaretowe przedstawienie zesp. teatralnego dla rodziców Przyszłych klas pierwszych. - występ uczniów kl. 3a,b dla rodziców przyszłych uczniów kl. 1 Współpraca: 10

11 -Bank Żywności Chojnice - Vision Polska - Warszawa -Biblioteka Miejska Przedszkole nr 2 Prywatne Przedszkole w Złotowie Mali Odkrywcy Szkoła Podstawowa nr 1, 3, Katolicka Fundacja CIS Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ognisko Pracy Pozaszkolnej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Szkoła tańca i dobrych manier Hajdasz Poznań ZHP Złotów Gimnazjum nr 2 Fundacja Złotowianka Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej Szkoła Muzyczna Uniwersytet Trzeciego Wieku Stowarzyszenie SATORI karate Spektakle teatralne: - Zaczarowany świat dźwięków jak powstaje dźwięk w filmie animowanym 3a,b - kino Teatr Edukacji O krasnoludkach i sierotce Marysi kl. 1-3 władca Wiedzy kl Teatr Edukacji Kot w Butach kl. 1-3 Pan Twardowski kl Teatr Małych Form : Pinokio - spektakl profilaktyczny Dzieci Całego Świata kl. 1-3 Światełko w Tunelu kl. 4-6 Udział w konkursach:. Wielu uczniów znajdowało czas nie tylko na naukę, ale na reprezentowanie siebie i szkoły w różnego rodzaju konkursach, turniejach i zawodach sportowych na różnych szczeblach ( szkolnym, międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim ) czego dowodem sa liczne dyplomy, puchary, podziękowania, puchary prezentowane w holu szkoły. 20 organizacja i udział w konkursach Miejski konkurs plastyczny Wyr. Bartek 1b Zuzia 2a Adam 3b Zuzia 2b Oliwier 3a 11

12 Miejski Konkurs ortograficzny kl. 1-3 Powiatowy konkurs W świecie wierszy J. Brzechwy Powiatowy konkurs recytatorski Polscy Poeci Dzieciom Międzyszkolny konkurs j. angielskiego kl. 2i3 Powiatowy konkurs Przygoda z lekturą przedstawienie kukiełkowe Czerwony Kapturek - Gra na podstawie baśni braci Grimm Powiatowy konkurs Plastyczny Pozdrowienia ze złotowszczyzny Międzyszkolne dyktando z j. angielskiego SP3 Szkolny konkurs plastyczny Laurka dla mamy Szkolny konkurs savoir vivre najsympatyczniejsi Bartek 2a Zosia 3a Zespołowo Bartek 2a, Mateusz 3a Zuzia K 1b Oliwia M 2a Zespołowo kl. 2-3 Kółko teatralne Wojtek G 6b Jan B. -2b Wojtek G 6b Hania G, Ricarda A, Marcin D, Maja S. Julia J 1b Amelka D 2a Dawid S 2b Oliwier Z, Bartek G -3a Piotr S, Klaudia J, Dominik K. 1b Maja M, Zuzia P. 2a Martyna G 3a Oliwia Ch, Kacper S- 1b Ola S 2a Amelka Ś, Weronika M 3a Wyróż. Amelka Z 2a Klaudia i Jakub K- 3a Adriana i Dominik K 1b Julka S, Remigiusz G- 2a Eliza A,Oskar P 3b udział Powiatowa Olimpiada Ekologiczna dla Szkół Podstawowych Konkurs Seniorzy w mojej rodzinie wyróżnienia Bartek Z 2a Julka S 2a Maja M 2a Kornelia K.-3a Powiatowy Konkurs Tańca - OPP zespół Konkurs przyrodniczy SALAMANDRA Wojewódzki konkurs przyrodniczy dla kl. 4-6 etap szkolny Wojewódzki konkurs j. polskiego etap szkolny udział 6 osób Hania G Dyktando o tytuł mistrza ortografii udział 3 uczniów 12

13 powiatu złotowskiego - Jastrowie Wojewódzki konkurs matematyczny udział 9 uczestników Wojewódzki Konkurs J. Polskiego udział 3 uczniów Piła Szkolny Konkurs Recytatorski - 48 uczestników Biblioteka Konkurs kolęd parafia WNMP Międzyszkolny Konkurs Matematyczny kl. 2 Mały Kangur Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR Wysokie wyniki Łukasz J 4a Adam P - 4a Mikołaj P 6b Turniej Bezpieczeństwa Ruchu IV m drużyna Drogowego OPP Szkolny Konkurs Matematyczny kl. 5 Udział 30 uczniów Dobrochna M Weronika Z Tomek Z Wiktoria B Szkolny konkurs matematyczno plastyczny Szkolny konkurs promocji zdrowia Szkolny Konkurs Przyrodniczo Ekologiczny kl. 3 Konkurs j. angielskiego dla kl. 4-6 Konkurs wiedzy o UE Międzyszkolny Konkurs j. angielskiego SP 1 Im Im IIm Konkurs Tańca OPP zespół Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Ada K. 6a Zuzia G-6b; Adam P-4a Ania B-6b;Klaudia D 6b Zesp. Kl. 6b Kl. 5a Kl. 4b Ania A. 3a Mateusz T 3a Martyna G 3a Maksymilian Ch- 6a Maja S 6a Marcin D 6a Hania G 5a Adrianna Ł 5a Wiktoria B 5b Ania H 4a Zuzia M. 4a Antek P 4b Wojciech G- 6b Dobrochna M 5a Patrycja Z 6a Ania H 4a Hania G 5a Ada Ł 5a Zuzia G 6b Miłosz M 6b 13

14 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w twoim domu będzie bezpiecznie Szkolny Konkurs Aktywna Przerwa Dawid S Kl. 4a Turniej Tenisa Stołowego Wyr. Nicol G. 5a, Mateusz F, Martyna Ż, Michał K. Olek Sz. Pięć Prawd Polaków prawdy wciąż żywe Zakrzewo udział Olek K., Wiktoria B., Weronika Z, Barbara M Harcerstwo w mojej rodzinie ZHP Złotów MBP Wojtek G. -6b Festiwal Piosenki Pomocna Dłoń Krajenka IX Festiwal Piosenki Obcojęzycznej i Tłumaczonej LO Złotów Miłosz M 6b Miłosz M. 6b Zuzia G 6b Konkurs Cztery Pory Roku w Piosence Miłosz M 6b Konkurs recytatorski z j. angielskiego Gimnazjum Salezjańskie w Pile udział Hania G 21 Realizacja programów profilaktycznych: - Nie pal przy mnie proszę. - Znajdź właściwe rozwiązanie - Kubek mleka - owoce w szkole - ratujemy uczymy ratować - wychowanie komunikacyjne Bądź bezpieczny na drodze - Bezpieczna droga do szkoły - trzymaj formę - Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy - Co każdy rodzic wiedzieć powinien o żywieniu i aktywności fizycznej - - Bezpieczna Szkoła- bezpieczny uczeń - bajkoterapia - aktywna przerwa - Śniadanie daje moc - program matematyczny LEPSZA SZKOŁA SESJE Z PLUSEM Projekty; - Uczymy się razem żyć włączenie dzieci z niepełnosprawnością - Dzieci też mają prawa -Rodzice szkole - Aktywna Przerwa - e-szkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca encyklopedia Wielkopolan - Klub Bezpiecznego Puchatka Akcje: 14

15 Przywróćmy Dzieciom Uśmiech zbiórka makulatury Zbiórka żywności w sklepach TESCO z Bankiem żywności - zbiórka nakrętek do butelek Rozkręcamy nakrętki Kampania Sportowa Polska jesteśmy na TAK! Dzień zdrowego śniadania Śniadanie daje moc r- Jesteśmy Polakami przygotowanie biało czerwonych kotylionów r. Nie ma dzieci są ludzie dzień praw dziecka - Mój kolega z Afryki z zebranych pieniążków, 4 dzieci opłacono całoroczna naukę r. Zbiórka żywności w sklepach TESCO z Bankiem żywności r. Wielkopolska Dzieciom Afgańskim zbiórka zabawek - kwiecień.2013 r. kwiecień miesiącem zdrowia przygotowanie zdrowych kanapek - ćwiczenia, aerobik - prezentacje -plakaty - maj 2013r. AKTYWNA PRZERWA przygotowanie gier i zabaw wypełnienie czasu W czasie przerwy dla wszystkich uczniów - Odblaskowe pierwszaki 22. Organizowane wycieczki : uczniowie wszystkich klas wzięli udział w wycieczkach edukacyjno rekreacyjnych do różnych miejsc w Polsce jak również odbyły się wycieczki tematyczne na terenie miasta i okolic. - wycieczka rowerowa do Dzierżążenka ( ognisko, pieczenie ziemniaków i kiełbasek) - wycieczka do Piły kino zaczarowany świat dźwięków 3a,b - wyjście do zagrody Krajeńskiej 4a,5b, 4b - wycieczka do zakładu pracy w błękicie - REK SWED 3a,b - wycieczka do Poznania 4a, 6b - wycieczka do Doliny Charlltty i Ustki 4b - wycieczka do Zieleniowa 1b,2a - wycieczka do Torunia - wycieczka do Biskupina kl. 3a,3b - wycieczka szlakiem Piastowskim 5a, 5b - wycieczka do Gniewu 6a - wycieczki dydaktyczne do Urzędu Miasta, Muzeum Ziemi Złotowskiej, POPP, Sparta Złotów - wycieczka do Straży Pożarnej kl. 1b - wycieczka do księgarni kl. 1b - wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w St. Wiśniewce kl. 1a,2b - wycieczka do Piły Kino Kraina lodu 3D -wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej kl. 2b - wycieczki na lodowisko 5a,6a, 6b - wyjście na wystawę do Gimnazjum nr 2 Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce 5a,5b, 6a,6b - wycieczka do Urzędu Powiatowego zwiedzanie wystawy. replika obrazu Bitwa pod Grunwaldem 5b, 6b Wizerunek szkoły uległ znacznej poprawie jesteśmy dobrze odbierani przez środowisko. Nauczyciele wpływają korzystnie na wizerunek szkoły w środowisku angażując się w działalność szkoły i środowiska poprzez organizowane konkursy, apele okolicznościowe, przedstawienia teatralne współprace z innymi instytucjami 15

16 Dyrekcja nauczyciele rodzice - nieustannie poszukują i pozyskują sojuszników wspierających jej działalność materialnie lub rzeczowo. Z tych środków zakupiono ksiązki do biblioteki, plansze do sal lekcyjnych, stroje sportowe dla uczniów reprezentujących szkołę w zawodach i rozgrywkach sportowych. Pomieszczenia szkolne utrzymane są w czystości. Przeprowadzane są systematyczne kontrole izb lekcyjnych. Muszę stwierdzić, że generalnie cała społeczność szkolna dba o ład i estetykę pomieszczeń szkolnych. Podczas zajęć organizowanych przez szkołę wszyscy uczniowie mają zapewnioną opiekę przez nauczycieli i rodziców sprawujących nadzór na danej imprezie lub wycieczce. Opieka nad uczniami podczas przerw jest wystarczająca. Uczniowie podczas lekcji wychowawczych, wychowania fizycznego oraz pracy w pracowni komputerowej zapoznani są z zasadami BHP obowiązującymi w szkole, często zasady te były przypominane na apelach profilaktyczno porządkowych oraz przed imprezami mimo to w tym roku doszło do wypadku na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciele winni zwracać większą uwagę podczas gier zespołowych i przypominać zasady. Nauczyciele stosują różnorodne metody pracy na lekcjach oraz angażują uczniów tworzenie procesu dydaktycznego poprzez pracę w grupach, projekty edukacyjne i inne formy. Zapoznano uczniów ze sposobami wspomagającymi uczenie się. Wykorzystują na wszystkich zajęciach TI tablice interaktywne celem zwiększenia atrakcyjności lekcji. Nauczyciele stosują w ocenianiu postępów uczniów ( ocenianie kształtujące) w formie ustnej, pisemnej lub punktowej. UDZIAŁ UCZNIÓW W ORGANIZOWANYCH ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH Szkoła zapewnia możliwość rozwoju uczniom uzdolnionym. Dla tych uczniów organizowane są dodatkowe zajęcia z przedmiotów artystycznych i sportu. Organizacja i warunki kształcenia umożliwiają wszystkim uczniom jednakowe szanse uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Nauczyciele podejmowali działania mające na celu rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów, organizowali zajęcia dodatkowe, wyjścia do różnych instytucji na terenie miasta oraz wycieczki poznawczo turystyczne. W ramach godzin wynikających z Karty Nauczyciela nauczyciele organizowali sobotnie turnieje w dwa ognie, rozgrywki w piłkę nożną, gry i zabawy sportowe. Przedstawienia teatralne, przygotowywali uczniów do konkursów, prowadzili szereg zajęć. Duża liczba dzieci uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijając w ten sposób swoje pasje, zdolności względnie zdobywając lub poszerzając dotychczasową wiedzę. Część uczniów objęta jest obowiązkowymi zajęciami korygującymi ich braki edukacyjne czy rozwojowe. Pracę wychowawców klasowych wspierały organizacje szkolne, funkcjonujące w szkole. Ich działalność była ściśle związana z realizacja kalendarza uroczystości szkolnych, programu wychowawczego, profilaktyki oraz bieżących potrzeb szkoły. Samorząd uczniowski W szkole tworzone są warunki do samorządnego działania uczniów. Samorząd uczniowski wybiera przedstawicieli w demokratycznych wyborach. Samorząd uczniowski działa w 16

17 imieniu uczniów. Ma prawo w ich imieniu zgłaszać swoje propozycje, a także uwagi. Propozycje samorządu odnośnie zabaw są akceptowane po spełnieniu niezbędnych określonych warunków. Samorząd Uczniowski ma swojego opiekuna, którego uczniowie wybierają spośród nauczycieli i działa w oparciu o regulamin i statut szkoły. Samorząd realizuje zadania zainicjowane przez społeczność uczniowską wszystkich klas. Prowadzi gazetkę ścienną. W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie włączyli się w akcję Góra grosza, zorganizowali dyskotekę andrzejkową, karnawałową włączyli się w dyżury śródlekcyjne, udzielali się charytatywnie na rzecz uczniów naszej szkoły; Zbiórka żywności w sklepie TESCO, zbiórka makulatury, zbiórka nakrętek na rzecz ucznia naszej szkoły, zbiórka baterii, Mikołajki, Święto Szkoły przygotowanie tańca ( polonez), Dzień Babci i Dziadka, Poczta walentynkowa, Dzień Kobiet kwiatek dla pań. Pomoc w zorganizowaniu Imprezy CIS, Festyn z okazji Dnia Dziecka na sportowo, najsympatyczniejsza dziewczyna i chłopak, pożegnanie szóstoklasistów. Większość uczniów odpowiedzialnie i z dużym zaangażowaniem udziela się na rzecz społeczności klasy-szkoły- środowiska. Wczesne przygotowanie uczniów oraz podejmowanie inicjatyw kształtują model ucznia aktywnego, umiejętnie pracującego w zespole i zmierzającego do podniesienia jakości pracy szkoły. Działalność Samorządu Uczniowskiego sprzyja rozwijaniu inicjatywy uczniów, kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych, integracji, współpracy z nauczycielami i środowiskiem lokalnym, uczy cenić i szanować zasady demokracji, dbać o przestrzeganie praw ucznia. Biblioteka szkolna Jest integralną interdyscyplinarna częścią szkoły. Ważnym ogniwem w pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej. W bibliotece organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi z pasją warsztaty, wernisaże malarstwa. Biblioteka jest organizatorem konkursów, wycieczek do innych bibliotek z którymi współpracuje, prowadzi gazetkę szkolną oraz organizuje zajęcia biblioterapii ( zajęcia muzyczno czytelnicze), apele czytelnicze mające na celu zaszczepienie miłości do książek, zajęcia opiekuńcze dla uczniów. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opieka koła TPD działającego przy szkole objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły, ze szczególnym naciskiem na dzieci i ich rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Środki finansowe na działalność koła pozyskiwane są ze zbiórek, wpłat z 1%, ze sprzedaży znaczków, od sponsorów. Sfinansowano lub dofinansowano wycieczki dla 15 uczniów, Przygotowano nagrody finansowe dla zwycięzców akcji Aktywna przerwa, Najsympatyczniejsi w szkole,. Przekazano paczki żywnościowe dla 50 rodzin, Z okazji Dnia Dziecka uczniowie otrzymali słodki upominek, opłacono występ teatralny i wyjście do kina, sfinansowano obiady dla 5 uczniów, Świetlica szkolna Działalność świetlicy zapewnia uczniom opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po lekcjach, kiedy uczniowie oczekują na powrót rodziców z pracy, tj 5 razy w tygodniu czyli od poniedziałku do piątku w godz ,30 Do świetlicy zapisanych było 52 uczniów, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia. Ponadto przez świetlicę sprawowana jest opieka nad uczniami powracającymi z zajęć na basenie.. Wychowawcy pełnią również dyżury w stołówce szkolnej podczas obiadów i przerwy przeznaczonej na wypicie mleka. 17

18 Wychowawcy organizują różnorodne formy spędzania czasu biorąc pod uwagę zainteresowania wychowanków. Wychowankowie świetlicy brali czynny udział w życiu szkoły, przygotowując dekoracje korytarzy związane z zmianami pór roku i świętami. Tradycją jest organizowanie lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli, tzw.. dobre praktyki W minionym roku szkolnym odbyły się 4 lekcje w klasach I III i 3 lekcje w klasach 4 6 Na takich lekcjach uczniowie mają możliwość pokazać swoje umiejętności, to czego się nauczyły, a rodzice zaobserwować w jaki sposób dziecko funkcjonuje w klasie i na lekcji, jakimi metodami pracują nauczyciele czy dzieci są przygotowane do wejścia w kolejny etap Edukacji, czy robi postępy, jak się rozwija. Zaś nauczyciele biorący udział w lekcji podpatrują swoje koleżanki, uczą się nowych rozwiązań dydaktycznych i metodycznych. itp. Celem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, troska o każdego ucznia, zapewnienie uczniom szansy pełnego wykorzystania swoich możliwości i zdolności W roku szkolnym 2013/2014 szkoła przystąpiła do projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - e-szkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca encyklopedia Wielkopolan Dzięki udziałowi w projekcie otrzymaliśmy nowoczesna serwerownię, 2 laptopy 3 tablety. Nauczyciele szkolenia. Uczniowie dwie grupy po 12 uczniów, atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie maja możliwość sami tworzyć wpisy do encyklopedii. Poszukując informacji o znanych osobach z naszego miasta. Uczniowie wybrali: Sportowców Paulinę Maj Jakuba Wawrzyniaka oraz prof. Kokowskiego absolwenta naszej szkoły Jolantę Surmę 18

PLAN UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

PLAN UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PLAN UROCZYSTOŚCI I IMPREZ SZKOLNYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 LP. ZADANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNY WRZESIEŃ 1. INAUGURACJA ROKU SZKOLNEGO 02.09.2013

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE DZIECI SZEŚCIO I SIEDMIOLETNIE Odkrycia małego dziecka są jak kamienie kosztowne najtrwalsze, najpewniejsze, najświetniejsze ze zdobyczy K. Przerwa - Tetmajer SZKOŁA PODSTAWOWA NR 9 ZAPRASZA SERDECZNIE DO WSPÓLNEJ NAUKI I ZABAWY WSZYSTKIE

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół nr 1 im. Mikołaja Zebrzydowskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej na rok szkolny 2015/2016 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r.

Bardziej szczegółowo

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE

Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE Aneks do Programu Wychowawczego i Profilaktycznego na rok szkolny 2015/2016 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2015-16 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne

Bardziej szczegółowo

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny

Lp. Zadania do wykonania Wskaźnik realizacji zadania Termin Odpowiedzialny PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 17 W ZABRZU NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Utrzymanie poziomu nauczania i wyników testów zewnętrznych. Lp. Zadania do Wskaźnik realizacji zadania Termin 1. Utrzymanie efektywności

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013

PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 PLAN PRACY SZKOŁY GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W MANIECZKACH ROK SZKOLNY 2012/ 2013 Miesiąc Termin Zadanie Odpowiedzialni wrzesień 1 września Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013. S. Kolańczyk

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka

Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie komputerowe ze stałym łączem internetowym i tablicami interaktywnymi Prowadzi naukę języka MISJA SZKOŁY : W naszej szkole uczniowie dzielą się myślami, wspólnie pracują, uczą się i współzawodnicząc, pomagają sobie wzajemnie, aby osiągnąć sukces. Szkoła wyposażona jest w 2 nowoczesne pracownie

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna;

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY. akcja przeprowadzona dla uczniów klas IV VI, gazetka szkolna; BEZPIECZEŃSTWO BEZPIECZEŃSTWO DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE SZKOŁY OBSZARY DZIAŁANIA SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN Bezpieczna droga do szkoły spotkania funkcjonariusza policji z uczniami klas pierwszych

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Gimnazjum Publicznego im. Ludwika Krasińskiego w Krasnem na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III. Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KL. 0 - III w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Tomaszowie Mazowieckim Szkoła Podstawowa nr 13 Pomnik Tysiąclecia Państwa Polskiego Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

Bardziej szczegółowo

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15

ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 ZDANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIŚLINIE NA ROK SZKOLNY 2014-15 Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin realizacji Wspieranie rozwoju dziecka Udział w programie Szkoła

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012

PLAN PRACY GIMNAZJUM. Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 PLAN PRACY GIMNAZJUM Łódzkiego Stowarzyszenia na rzecz Porozumienia z Europą 2011/2012 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób Odpowiedzialni 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej 2. Realizacja podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2013/2014 Lipinki

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z

K A L E N D A R Z I M P R E Z K A L E N D A R Z I M P R E Z Plan uroczystości na rok szkolny 2015/2016 Lp. Tematyka Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Inauguracja nowego roku 01.09. szkolnego 2015/2016 Rocznica wybuchu II wojny

Bardziej szczegółowo

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014

Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 Kalendarz imprez w roku szkolnym 2013/2014 WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 02.09.2013 r. - msza św., akademia szkolna, - spotkanie z wychowawcami p. Justyna Stachura wykonanie hymnu

Bardziej szczegółowo

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi

Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas realizacji Uwagi Wyciąg ze Szkolnego Programu Profilaktyki Zespołu Nr 1 Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siennicy Nadolnej na rok szkolny Działania Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Czas

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUCHOLI IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY NA ROK SZKOLNY 2015-2016

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUCHOLI IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY NA ROK SZKOLNY 2015-2016 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W TUCHOLI IM. KS. PPŁK. JÓZEFA WRYCZY NA ROK SZKOLNY 2015-2016 Rodzaj imprezy (święta, apele, spotkania okolicznościowe, konkursy, rozgrywki sportowe i inne ) Data wrzesień

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR1 IM.FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W KĘ- TRZYNIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 wrzesień 2015 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego inauguracja roku zgodnie z ceremoniałem szkolnym

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Rok szkolny 2016/2017

Plan pracy szkoły. Rok szkolny 2016/2017 Plan pracy szkoły Rok szkolny 2016/2017 Wrzesień 2016 1 Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017 6 Zebrania z rodzicami kl. 1-3 7 Zebrania z rodzicami kl. 4-6 14 Prezentacja kandydatów i wybory do Małego Samorządu

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008

Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Plan pracy Gimnazjum nr 2 w Bełżycach na rok szkolny 2007/2008 Zadania Sposoby realizacji Uwagi Rozwój osobowości ucznia 1. Uczestnictwo w konkursach przedmiotowych organizowanych przez Lubelskiego Kuratora

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 KALENDARZ IMPREZ, DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH ORGANIZOWANYCH W GIMNAZJUM NR 8 W GRUDZIĄDZU W ROKU SZKOLNYM lp Rodzaj imprezy lub działania APELE I SPOTKANIA INTEGRUJACE SPOŁECZNOŚĆ UCZNIOWSKĄ Sposób realizacji

Bardziej szczegółowo

K A L E N D A R Z I M P R E Z

K A L E N D A R Z I M P R E Z K A L E N D A R Z I M P R E Z Plan uroczystości na rok szkolny 2014/2015 Lp. Tematyka Formy realizacji Termin Odpowiedzialni 1. Inauguracja nowego roku 01.09. szkolnego 2014/2015 Rocznica wybuchu II wojny

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ROK PIŁKI SIATKOWEJ ROK BEZPIECZNEJ SZKOŁY ROK SZKOŁY W RUCHU

SZKOLNY ROK PIŁKI SIATKOWEJ ROK BEZPIECZNEJ SZKOŁY ROK SZKOŁY W RUCHU Dziecko zostało uznane za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli. Janusz Korczak

Bardziej szczegółowo

Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016

Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016 Plan wychowawczy realizowany w latach 2015-2016 Cele: Zadania: Sposoby realizacji Odpowiedzialny: termin uwagi Przekazywanie wartości i norm społecznych, budowanie przyjaznego klimatu w klasie i całej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI DZIAŁ PROGRAMU 1. Profilaktyka uzależnień. CELE 1. Dostarczenie wiedzy o szkodliwości palenia papierosów, picia alkoholu, zażywania dopalaczy i narkotyków, spożywania niezdrowej żywności. ZADANIA I SPOSÓB

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TOKARACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TOKARACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W TOKARACH PIERWSZYCH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO LP. DATA WYDARZENIE 1. 1.09.2015r. Rozpoczęcie roku szkolnego 2. 14.10.2015r.

Bardziej szczegółowo

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy

Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Terminy 1. Promowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia: 1. Ukazanie uczniom rodzajów zagrożeń, 2. Uświadomienie przyczyn i skutków wynikających z nierozważnych

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki Warlubie PLAN PRACY

SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki Warlubie PLAN PRACY SZKOŁA PODSTAWOWA im. Przyjaciół Borów Tucholskich w Lipinkach Lipinki 12 86 160 Warlubie PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. Przyjaciół Borów Tucholskich (KALENDARZ IMPREZ) ROK SZKOLNY 2015/2016 Lipinki

Bardziej szczegółowo

Kalendarz wydarzeń na rok szkolny 2014/2015 w Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Ochli. Zadanie Odpowiedzialni Termin Uwagi

Kalendarz wydarzeń na rok szkolny 2014/2015 w Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Ochli. Zadanie Odpowiedzialni Termin Uwagi WRZESIEŃ Ewaluacja regulaminów szkoły Kalendarz wydarzeń w Publicznej Szkoły Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego w Ochli K. Kulawinek Wrzesień/Październik J. Sors wychowawcy klas Wybory do Samorządu Szkolnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO NA ROK SZKOLNY 2011/2012 WRZESIEŃ 1/ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2011/2012 ślubowanie klas pierwszych Apel 1.09 2/ Dzień Chłopaka Dyskoteka

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE I PÓŁROCZE

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE I PÓŁROCZE KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 11.09.2014 13:52 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 W ZESPOLE SZKÓŁ NR 11 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W KOSZALINIE I PÓŁROCZE I półrocze II półrocze Zimowa przerwa świąteczna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017

PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017 PLAN PRACY SZKOŁY 2016/2017 ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI OSOBA ODPOWIEDZIALN A TERMIN REALIZACJI I. Pogłębianie wiedzy 1. Organizowanie konkursów uczniów oraz rozwój przedmiotowych i ich zainteresowań i artystycznych

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią

PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 L.p. Zadanie Sposób realizacji Termin Promowanie zdrowia oraz zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią 1. Propagowanie zdrowego trybu życia i odżywiania.

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH

OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH Publiczna Szkoła Podstawowa Pomnik 1000-lecia w Kościeliskach 46-324 Kościeliska www.pspkoscieliska.pl OFERTA EDUKACYJNA PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KOŚCIELISKACH Publiczna Szkoła Podstawowa w Kościeliskach

Bardziej szczegółowo

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU II. DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO I. IDENTYFIKACJA PROBLEMU 1. Obserwacja środowiska szkolnego i przeprowadzone ankiety wśród uczniów, rodziców oraz nauczycieli wykazały, że w naszej szkole występują następujące problemy: - agresja słowna

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY RADY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. PARTYZANTÓW POLSKICH W ŻABNICY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Cele i zadania Rady Samorządu Uczniowskiego: 1. Wdrażanie uczniów do samorządności

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia r

Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej dnia r Roczny plan pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły Podstawowej im. J. Gorlacha w Rudzie w Zespołe Szkolno Przedszkolnym w Rudzie na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony na posiedzeniu Rady

Bardziej szczegółowo

ROK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

ROK AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Dziecko zostało uznane za człowieka, za istotę, z którą trzeba się liczyć, której nie wolno wieść na smyczy, lecz należy kierować nią umiejętnie, z rozwagą, wysiłkiem umysłu, uczucia i woli. Janusz Korczak

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Zespołu Szkół Agrotechnicznych i Gospodarki Żywnościowej im. W.S. Reymonta w Radomiu na rok szkolny 2016/2017 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U.

Bardziej szczegółowo

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej.

PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE. 2. Osiąganie dobrych wyników ze sprawdzianu zakończenia szkoły podstawowej. PLAN MIERZENIA JAKOŚCI PRACY SZKOŁY OBSZAR: KSZTAŁCENIE CEL OGÓLNY: STANDARD WSKAŹNIKI PROCEDURY I NARZĘDZIA Szkoła dobrze przygotowuje do dalszego etapu kształcenia. 1.Kontynuacja nauki w gimnazjum przez

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Żabi Róg wrzesień 2012 r.

SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2012/2013. Żabi Róg wrzesień 2012 r. 1 PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Żabi Róg wrzesień 2012 r. 2 DYDAKTYKA - WYNIKI NAUCZANIA 1. Praca z uczniami kl. I -VI w celu podniesienia wyników nauczania: a) doskonalenie umiejętności z

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I SEMESTR

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I SEMESTR KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2015/2016 I SEMESTR 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016 Zebrania z rodzicami dla klas I 1.09.2015 2. Zebrania z rodzicami dla klas II i III 2.09.2015 3. Wypożyczanie

Bardziej szczegółowo

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kobielach Wielkich

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wł. St. Reymonta w Kobielach Wielkich KALENDARZ UROCZYSTOŚCI, WYDARZEŃ I IMPREZ W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. WŁ. ST. REYMONTA W KOBIELACH WIELKICH W ROKU SZKOLNYM 2012/201 /2013 Zatwierdzono na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2013/2014

Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY. rok szkolny 2013/2014 Szkoła Podstawowa w Dzięgielowie PLAN PRACY rok szkolny 2013/2014 I. Praca dydaktyczna L.p. Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Współpracujący Termin 1. Posiedzenia Rady Pedagogicznej Stałe: - organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

REGULAMIN PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO REGULAMIN oraz PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO działającego przy Szkole Podstawowej nr 17 w Zabrzu im. Bohaterów Westerplatte 1 1. Regulamin Samorządu Uczniowskiego został opracowany zgodnie ze Statutem

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 13 IM. BOHATERSKICH HARCERZY RYBNIKA-CHWAŁOWIC Rok 2013/2014 ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU: Program został opracowany z myślą o wszystkich uczniach. Często

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH

HARMONOGRAM SZKOLNYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH "Troska o dziecko, jeszcze przed jego narodzeniem, od pierwszej chwili poczęcia, a potem w latach dziecięcych i młodzieńczych, jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka"

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015

PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 Rozwój empatii, tolerancji, akceptacji i współpracy PROGRAM PROFILAKTYKI HARMONOGRAM ZADAŃ DLA KLAS IV-VI rok szkolny 2014/2015 1. Uczymy się akceptować siebie i innych. 2. Akceptacja osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY SAMORZĄDU SZKOLNEGO (MAŁEGO I DUŻEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO) SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 322 IM. JANA BRZECHWY W WARSZAWIE NA ROK SZKOLNY 2016/2017 Cele Samorządu Szkolnego: Dbanie o dobre imię i

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. w Zespole Szkół w Choroszczy. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. w Zespole Szkół w Choroszczy. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 w Zespole Szkół w Choroszczy Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza Publiczne Gimnazjum im. Ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego Publiczne Liceum Ogólnokształcące Wrzesień

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SZKOŁY rok szkolny 2015/2016 Wzmocnienie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym przez upowszechnienie jej osiągnięć i rozszerzenie oferty edukacyjnej. Systematyczne prowadzenie strony

Bardziej szczegółowo

Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce. na rok szkolny 2015/2016

Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce. na rok szkolny 2015/2016 1 Roczny Plan Pracy Szkoły Podstawowej im. Św. Jadwigi Królowej Polski w Kornatce na rok szkolny 2015/2016 Zatwierdzony Uchwalą Rady Pedagogicznej z dnia 14.IX.2015 r. Kształcenie Zadania Termin realizacji

Bardziej szczegółowo

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym.

I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. Koncepcja pracy szkoły Organizacja pracy szkoły I. Funkcjonowanie szkoły zgodnie z jej statutem i prawem oświatowym. 1. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Kawęczynie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAOWEJ IM. STRAŻY GRANICZNEJ W SARBINOWIE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572

Bardziej szczegółowo

Apel Samorządu Uczniowskiego

Apel Samorządu Uczniowskiego Apel Samorządu Uczniowskiego Podsumowanie pracy w pierwszym półroczu rok szkolny 2014/2015 Wyniki klasyfikacji śródrocznej rok szkolny 2014/2015 5 4,5 4 3,5 3 4,06 4,52 4,24 4,4 3,84 4,46 4,48 4,29 2,5

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005

PLAN PRACY. ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W GÓRKACH ŚLASKICH na rok szkolny 2004/2005 Zadanie Organizacja w roku szkolnym 2004/05 Uczeń podmiotem procesu wychowawczego. 1. Współpraca z rodzicami. Sposób

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWO- WEJ NR 4 IM. KSIĘDZA BISKUPA IGNACEGO KRASICKIEGO W JAŚLE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 1 I. Praca dydaktyczna Lp. Zadania Sposób realizacji Termin realizacji 1. Posiedzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE W jakim celu? Co? Jak? Kto? Monitorowanie Ewaluacja Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu szczegółowego Sposób realizacji wraz z działaniami wspierającymi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016. Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. KS. S. BRZÓSKI W ZALESIU na rok szkolny 2015/2016 Opiekunowie: Marzena Ciołek Monika Machal ZAKRES I FORMY DZIAŁANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Samorząd

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016

ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 ROCZNY PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 36 W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Zgodnie z programem wychowawczym Szkoły Podstawowej nr 36 w Poznaniu, którego nadrzędnym celem jest wszechstronny rozwój osobowości

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016

ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016 ROCZNY PLAN ROZWOJU SZKOŁY 2015/2016 Lp. ZADANIA GŁÓWNE FORMY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN 1. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, dbałość o zdrowie i higienę uczniów. - dyscyplinowanie uczniów

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Zespołu Szkół im. ks. Wawrzyńca Bochenka w Czeszowie na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.),

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015

Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Plan pracy Gimnazjum nr 10 w Gdańsku na rok szkolny 2014/2015 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.), Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna:

Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Plan pracy Szkoły Podstawowej imienia Janusza Korczaka w Barkowie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. Termin Zadania Odpowiedzialni Wrzesień

Roczny plan pracy na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół w Krupskim Młynie. Termin Zadania Odpowiedzialni Wrzesień Roczny plan pracy na rok szkolny 2011/2012 Zespołu Szkół w Krupskim Młynie Podstawa prawna- art. 41 UoSO z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami) Termin Zadania

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Glince na rok szkolny 2015/2016

Plan pracy Szkoły Podstawowej w Glince na rok szkolny 2015/2016 Plan pracy Szkoły Podstawowej w Glince na rok szkolny 2015/2016 Wrzesień 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i obchody 70-lecia Szkoły Podstawowej w Glince. 2. Przydział godzin i czynności, wybór zespołów

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTAWOWEJ W ZABOROWIE NA ROK SZKOLNY 2011/2012 I Cele i zadania: a) Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw. b) Celem samorządu jest kształtowanie

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015

KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016. TERMIN REALIZACJI Wrzesień 2015 KALENDARIUM IMPREZ SZKOLNYCH ROK SZKOLNY 2015/2016 WYDARZENIE Rozpoczęcie roku szkolnego kl. 0 I kl. II-VI Sprzątanie świata OSOBY ODPOWIEDZIALNE H. Studzińska A. Wojciechowska A. Skorupska A. Pałamar

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej

Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4. im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Józefa Lompy w Rudzie Śląskiej I.Podstawa prawna opracowania Programu Profilaktyki: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016. Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni WRZESIEŃ PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W MAŁDYTACH W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Termin Zadanie Cel Odpowiedzialni 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016. Pomoc w organizacji apelu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. HANKI SAWICKIEJ w PRZYBYNOWIE

PLAN PRACY. SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. HANKI SAWICKIEJ w PRZYBYNOWIE PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ im. HANKI SAWICKIEJ w PRZYBYNOWIE ROK SZKOLNY / I. KSZTAŁCENIE I. 1. UCZNIOWIE KLAS 0, I IV SĄ DIAGNOZOWANI W RAMACH BADAŃ NA STARCIE, STOPIEŃ OPANOWANIA UMIEJĘTNOŚCI KLUCZOWYCH

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015

PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 PLAN PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 rok szkolny 2014/2015 str. 1 Dydaktyka Zadanie: Zapewnienie wysokiego standardu realizacji programów nauczania. Podnoszenie poziomu nauczania i wyników egzaminów zewnętrznych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015

PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 PROGRAM WYCHOWAWCZY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 163 IM. BATALIONU,,ZOŚKA W WARSZAWIE NA LATA 2011 2015 CELE PROGRAMU: Wdrażanie do dbałości o własny rozwój, zdrowie i życie; Kształtowanie postaw społecznych,

Bardziej szczegółowo

Semestr I: do

Semestr I: do KALENDARZ PRACY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. ks. dra Bernarda Sychty w Świeciu Wydarzenie Termin Semestr I: 01.09.2016 do 27.01.2017 WRZESIEŃ Osoby odpowiedzialne Rozpoczęcie

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2012/2013 KALENDARZ ROKU SZKONEGO ZADANIA 1. Inauguracja roku szkolnego. Zakończenie roku szkolnego klasy I-VI SP, I - II gimnazjum klasy III gimnazjum TERMINY 3 września 2012r.

Bardziej szczegółowo

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015

ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 ZADANIA NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYCHOWANIE W ZDROWIU 1. Nauka korzystania z toalety, utrzymywania porządku w łazience, systematyczne mycie zębów. wychowawcy punktu przedszkolnego wrzesień Poprawa stanu

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 67 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 67 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 PLAN PRACY GIMNAZJUM NR 67 IM. KS. PROF. JÓZEFA TISCHNERA W POZNANIU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 Działania wynikające z wniosków oraz ze sprawowanego nadzoru Osoba odpowiedzialna Data pedagogicznego Dyrektora

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum im. Karola Miarki w Świerklanach 2016/2017 1 Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: tworzenie warunków do rozwoju samodzielności

Bardziej szczegółowo

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Brodnicy

Kalendarz roku szkolnego 2016/2017. ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Brodnicy Kalendarz roku szkolnego 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 w Brodnicy WRZESIEŃ 1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 1 1 1 Sprzątanie świata Sprzątanie świata 1 1 1 Zebrania z rodzicami i wybory do Rad Rodziców

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017

PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PLAN PRACY WYCHOWAWCZEJ NA ROK SZKOLNY 2016/2017 PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W JELCZU LASKOWICACH Aleja Młodych 1, 55-220 Jelcz-Laskowice tel. 71 318 12 10 www.psp2jl.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Klasa druga PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCY KLASY Lp. Zadania do realizacji Sposób realizacji ( podać wybrany konkretny sposób realizacji ) Termin Odpowiedzialny 1. Integrowanie zespołu klasowego Gry i zabawy

Bardziej szczegółowo

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE

BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE BLOK TEMATYCZNY NIEPOWODZENIA SZKOLNE W jakim celu? Co? Jak? Kto? Monitorowanie Ewaluacja Cele szczegółowe Zadania prowadzące do realizacji celu szczegółowego Sposób realizacji wraz z działaniami wspierającymi

Bardziej szczegółowo

Plan działań wychowawczych PSP im. Jana Brzechwy w Słupicy na rok szkolny 2015/2016

Plan działań wychowawczych PSP im. Jana Brzechwy w Słupicy na rok szkolny 2015/2016 Plan działań wychowawczych PSP im. Jana Brzechwy w Słupicy na rok szkolny 2015/2016 Zadania Formy realizacji Odpowiedzialni Termin ZWIĘKSZANIE INTEGRACJI W ZESPOŁACH KLASOWYCH Zajęcia integracyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI 2015/2016/1 SIERPIEŃ/WRZESIEŃ L.P. ZADANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI

KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI 2015/2016/1 SIERPIEŃ/WRZESIEŃ L.P. ZADANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI 2015/2016/1 SIERPIEŃ/WRZESIEŃ L.P. ZADANIE TERMIN ODPOWIEDZIALNI 1. Rada Pedagogiczna nr 1 27.09.2015 dyrektor 10:00 2. Rozpoczęcie roku szkolnego 20014/15 01.09.201458:00

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2014/2015 Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego: Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły;

Bardziej szczegółowo

Kalendarz Imprez, Uroczystości i Konkursów Szkolnych na rok szkolny 2013/2014

Kalendarz Imprez, Uroczystości i Konkursów Szkolnych na rok szkolny 2013/2014 Zadanie Odpowiedzialni Uwagi WRZESIEŃ Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2013/2014 Rocznice Wrześniowe Inauguracja szkolnego roku sportowego Integracja uczniów w klasach I i IV Bezpieczna droga i pobyt

Bardziej szczegółowo

>Mały Samorząd Uczniowski<

>Mały Samorząd Uczniowski< >Mały Samorząd Uczniowski< Szkoła Podstawowa nr 3 w Środzie Wielkopolskiej PLAN PRACY Małego Samorządu Uczniowskiego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Środzie Wielkopolskiej w roku szkolnym 2016/2017 Cel

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim

SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim SZKOLNY PLAN PROFILAKTYKI realizowany od września 2013r. do sierpnia 2014r. Zespół Szkół Publicznych w Cząstkowie Mazowieckim Opracowany: Tomasz Krysiak, Tomasz Bielecki, Barbara Dreszler I. Wstęp Stwierdzono,

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie i Mieście Sianów w roku szkolnym 2014/2015 Gimnazjum Gminne im. Ireny Sendlerowej ul. Bolesława Chrobrego 4 76-004 Sianów tel/fax: 94 3185242 www.gimnazjum.sianow.pl

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2013/ 2014 Zdarzenie czynność Termin Uwagi o realizacji Organizacja roku szkolnego: Rozpoczęcie zajęć edukacyjnych Zakończenie zajęć edukacyjnych Klasyfikacja śródroczna Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Aneks. Ogólnowychowawczego

Aneks. Ogólnowychowawczego Do obszaru Ogólnowychowawczego Program Akademia Przyszłości Nawiązanie współpracy ze Stowarzyszeniem Wiosna Rekrutacja uczniów Udział uczniów w indywidualnych spotkaniach edukacyjnych Udział uczniów w

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Swierklanach

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO. Gimnazjum im. Karola Miarki w Swierklanach PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Gimnazjum im. Karola Miarki w Swierklanach 1 Samorząd Uczniowski w swoim planie pracy kładzie szczególny nacisk na: tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM

PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM LICEUM I GIMNAZJUM im. ST. STASZICA W PLESZEWIE PROGRAM WYCHOWAWCZY KLASY II GIMNAZJUM na rok szkolny 2013/2014 II G mgr Szymon Smułka Plan pracy wychowawczej klas drugich Obszar działania 1. Profil wychowawczy

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Miesiąc Wrzesień PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO KLAS I-III W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Hasła miesiąca Wracamy do szkoły. Chodzimy do szkoły Dbamy o porządek i czystość wokół siebie. Dbamy o bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo