SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014"

Transkrypt

1 SZKOŁA PODSTAWOWA nr 2 Ul. 8 Marca Złotów Tel/fax: , Tel: NIP ;Regon: Złotów, dn. 06.września 2014 r. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. ADAMA MICKIEWICZA W ZŁOTOWIE Informacja o pracy dydaktycznej w roku szkolnym 2013/2014 Szkoła Podstawowa nr 2 w roku szkolnym 2013/2014 realizowała zadania ujęte w planie pracy szkoły zgodnie z wytyczonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Szkoła realizuje zadania dydaktyczne, wychowawcze w tym profilaktyka oraz zadania opiekuńcze 1. Liczba uczniów Liczba uczniów promowanych Liczba uczniów niepromowanych 3 ( z kl ) 4. Liczba uczniów niesklasyfikowanych, 0 dopuszczonych do egzaminu poprawkowego z jednego lub dwóch przedmiotów w sierpniu 2013 r. 5. Średnia ocen uczniów szkoły kl Liczba uczniów ze świadectwem z wyróżnieniem Kl. 1-3 / 75 Kl. 4-6 / Liczba uczniów, którzy otrzymali Stypendium dla 19 Najlepszych Nagrodę Burmistrza Miasta Złotowa 8. Ocena zachowania / ilość/ - wzorowe 39 - bardzo dobre 49 - dobre 39 - poprawne 20 - nieodpowiednie 4 - naganne 0 9. Liczba uczniów z opiniami Poradni Psychologiczno 19 Pedagogicznej o dostosowaniu wymagań 10. Liczba uczniów z orzeczeniami Poradni 4 1

2 psychologiczno Pedagogicznej 11. Zwolnień z religii Stosowane w szkole formy pomocy uczniom w pokonywaniu trudności w nauce: Zajęcia wyrównujące szanse edukacyjne Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami : w czytaniu i pisaniu Zajęcia logopedyczne Zajęcia korekcyjno kompensacyjne Zajęcia rewalidacyjne Gimnastyka korekcyjna Szkoła organizuje zajęcia wspierające indywidualne potrzeby uczniów w wyrównywaniu wiedzy i umiejętności. Prowadzone są zajęcia rewalidacyjne dla uczniów posiadających orzeczenie PPP. Dla uczniów ze specyficznymi potrzebami podobne zajęcia korekcyjno kompensacyjne prowadzi pedagog szkolny, ponadto prowadzone są zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, wyrównawcze dla uczniów kl. 1-3 i 4-6 oraz przygotowujące do sprawdzianu kompetencji ( matematyka, j. polski), jak również zajęcia rozwijające zainteresowania i pasje. Dla uczniów sprawiających trudności wychowawcze organizujemy spotkania z psychologiem PPP na terenie szkoły w formie warsztatów. 13. Wyniki sprawdzianu Liczba uczniów ogółem Uzyskane wyniki ( punktowe) Piszących W tym z szkoły miasto powiat województwo kraj sprawdzian opiniami PPP ,16 25,82 W dniu 1 kwietnia uczniowie klas 6 przystąpili do sprawdzianu. Do sprawdzianu przystąpiło ogółem 47 uczniów. 45 rozwiązywało zadania zamieszczone w arkuszu standardowym ( S-1-142). Dwoje uczniów rozwiązywało arkusz dla uczniów z trudnościami w uczeniu się ( S-8-12) każdy miał możliwość uzyskania maksymalnie 40 pkt. Test sprawdzał umiejętności w pięciu kategoriach: czytanie, pisanie, rozumienie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. Arkusz zawierał 26 zadań : 20 zadań zamkniętych ( test wyboru z jedną poprawną odpowiedzią) i 6 zadań otwartych. Uczniowie uzyskali najwyższe wyniki za rozwiązanie zadań sprawdzających opanowanie umiejętności czytania, dobrze poradzili sobie z rozwiązaniem zadań z zakresu korzystania z informacji. Trudniejsze okazały się zadania z obszaru pisania, wykorzystanie wiedzy w praktyce i rozumienia. W bieżącym roku średnia punktów szkoły ze sprawdzianu zewnętrznego wyniosła 23,56 Natomiast wyniki punktowe poszczególnych klas: ( 6a -25,29); ( 6b 21,57). W porównaniu z rokiem poprzednim nastąpił niewielki wzrost średniej liczby punktów uzyskanych przez szkołę o 1,31 punktu. Najwyższy wynik uzyskany w sprawdzianie to 38 pkt na 40 możliwych do zdobycia., minimalny/ najniższy wynik uzyskany przez ucznia 4 pkt. Rozrzut wyników ( odległość między najwyższym a najniższym wynikiem ) wynosił 34 pkt. Co świadczy o tym, iż uczniowie są bardzo zróżnicowani pod względem wiadomości, umiejętności i możliwości. Wynik najczęściej występujący to: 21, uczniów uzyskało od pkt. Zaś 4 uczniów uzyskało bardzo niskie wyniki od 9 4 pkt. co miało duży wpływ na średni wynik uzyskany przez szkołę. 2

3 Po sprawdzianie zewnętrznym i otrzymaniu wyników każdy nauczyciel ma obowiązek porównawczego analizowania zadań testowych dotyczących jego przedmiotu z ocenami uzyskiwanymi i wystawionymi z danego przedmiotu. Ma to służyć wywołaniu u nauczycieli refleksji nad: - przyczynami rozbieżności w ocenie tych samych umiejętności, badanych różnymi sposobami - koniecznością wdrażania uczniów do testowej formy sprawdzania wiedzy i umiejętności - potrzeba podnoszenia własnych umiejętności, służących konstruowaniu narzędzi pomiaru dydaktycznego oraz umiejętności przeprowadzania diagnostyki edukacyjnej. Zespoły nauczycieli przeprowadziły analizę wyników sprawdzianu ; porównując wyniki z uzyskiwanymi ocenami z poszczególnych przedmiotów, porównując wyniki uzyskiwane przez uczniów z SP2 z wynikami innych szkół oraz dokonując analizy w kontekście uwarunkowań indywidualnych, społecznych i szkolnych. Nauczyciele dokonali analizy poszczególnych zadań, które pozwoliło odpowiedzieć na pytanie co było trudne na sprawdzianie dla naszych uczniów?, a co okazało się łatwe? Zespoły po analizie wyciągnęły wnioski do podjęcia działań mających na celu wyeliminowanie braków a tym samym podniesienia jakości i efektywności nauczania, ale i uczenia się. Największy wpływ na wyniki sprawdzianu mają czynniki indywidualne, czyli możliwości ucznia oraz wkład jego pracy. Jednak należy tu podkreślić również wpływ środowiska, z którego uczeń pochodzi. Rozbita rodzina niewydolna wychowawczo, alkoholizm w rodzinie, tym samym słaba motywacja, itp.) Sprawdzian wiadomości i umiejętności przeprowadzony dla uczniów kończących klasę 3 Szkoły Podstawowej nr 2 im. Adama Mickiewicza w Złotowie w roku szkolnym 2013/2014 Badanie zostało przeprowadzone 20 maja 2014 r. w dwóch klasach 3. Uczestniczyło w nim 48 uczniów. Celem sprawdzianu było uzyskanie informacji na temat posiadanych wiadomości i umiejętności wśród uczniów po pierwszym etapie kształcenia. Sprawdzano czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumienie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. Uczniowie rozwiązywali test z języka polskiego i matematyki, które były w dwóch wersjach. Czas trwania testu 45 min. Trzecioklasiści mogli otrzymać maksymalną liczbę punktów 20 z zestawu humanistycznego i 22 punkty z zestawu matematycznego. W badaniu wykorzystano zarówno zadania o typowej jak i nietypowej dla uczniów strukturze o kontekście bardziej praktycznym jak i formalnym. Poziom trudności był zróżnicowany. Dzięki temu uczniowie mieli okazję do pełniejszego zademonstrowania swoich umiejętności, w tym także umiejętności stosowania posiadanej wiedzy w nowych dla siebie sytuacjach. Wynik szkoły i poszczególnych klas w obrębie poszczególnych standardów: Uczniowie pisali część językową i matematyczną. Ogółem z części matematycznej i językowej uczeń mógł zdobyć 42 Do sprawdzianu przystąpiło 48 uczniów 24 z klasy 3a i 24 z klasy 3b Najwyższy wynik w części językowej -20 pkt, najniższy wynik w części językowej 5 pkt Z języka polskiego dzieci miały do rozwiązania 14 zadań. Najwyższy wynik w części matematycznej-21,5 ;pkt, najniższy wynik w części matematycznej 4 pkt. W badaniu umiejętności matematycznych dzieci miały możliwośćdo: - rozwijania sprawności rachunkowej, a nawet budowania własnych strategii obliczeniowych, - doskonalenia umiejętności czytania ze zrozumieniem 3

4 Zbadano trzy obszary matematycznych umiejętności: - wykorzystanie obliczeń za pomocą czterech działań - rozwiązywanie zadań tekstowych - czytanie tekstu z danymi liczbowymi Każdy uczeń miał do rozwiązania 13 zadań Standardy nauczania Wynik % kl. 3a Wynik % klasa 3b czytanie Wydobywanie informacji 93,8 81,4 wnioskowanie 84,8 61,4 pisanie Strona znaczeniowa 90,0 86,5 Strona formalna 88,3 83,8 słownictwo Rozumienie wyrazów Gramatyka Rozpoznawanie części mowy 96,0 93,2 Układanie zdań 75,2 63,2 Matematyka, wykorzystanie obliczeń Działania arytmetyczne 89,0 85,6 Rozwiązywanie zadań tekstowych Porównywanie różnicowe 82,0 75,2 Nietypowa struktura 35,0 24,1 Obwód prostokąta 92,0 90,2 Daty 66,0 58,0 Czytanie tekstu z danymi Wydobycie danych 65,0 53,3 Wykorzystanie danych 32,0 25,8 Nauczyciele dokonali stosownej analizy wyników, przygotowali wnioski do dalszej pracy jak również przekazali informacje nauczycielom uczącym w klasach 4 na co należy zwrócić uwagę, co należy poprawić. 4

5 14. Badania osiągnięć edukacyjnych uczniów przeprowadzone w szkole: - diagnoza wiedzy i umiejętności na wejście kl. 1 - Badanie wiedzy na wejście kl. 4 j. polski, matematyka, j. angielski - diagnoza wiadomości i umiejętności j. angielskiego kl. 5,6 - Diagnoza logopedyczna - badanie wiadomości i umiejętności kl. 3 ( trzecioteścik) - próbny sprawdzian wiedzy kl. 6 OPERON - próbny sprawdzian dla kl. 6 OKE - zewnętrzny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucz. Kl. 6 - ogólnopolskie badanie umiejętności matematycznych dla ucz. Kl. 4-6 Lepsza szkoła Czy zrealizowano treści programowe wychowania do życia w rodzinie - w zajęciach wychowania do życia w rodzinie brali udział wszyscy uczniowie kl. 5i6 - treści programowe zostały zrealizowane Wszyscy uczniowie są motywowani do pracy tak w zajęciach obowiązkowych jak i nadobowiązkowych. Uczniowie są chwaleni i nagradzani indywidualnie oraz zespołowo w klasach i wobec społeczności szkolnej w czasie apeli i uroczystości szkolnych. - Nauczyciele planują realizację treści kształcenia zgodnie z obowiązująca podstawą programowa i programem nauczania, uwzględniając korelację międzyprzedmiotową. Na początku roku szkolnego nauczyciele poszczególnych przedmiotów przeprowadzają diagnozę wiadomości i umiejętności swoich uczniów, indywidualne potrzeby i predyspozycje), co pozwala na wyłonienie uczniów, którzy wymagają indywidualnego podejścia a tym samym dostosowują wymagania edukacyjne w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych i rozwojowych uczniów. Respektują oraz dostosowują wymagania do wskazówek poradni psychologiczno Pedagogicznej. 16. Ważniejsze osiągnięcia sportowe: Mecz piłki nożnej Orlik Drużynowe Mistrzostwa w pływaniu II Turniej szachowy szkół podstawowych IIm B. Michalec kl. 5a IIIm M. Pająk- kl. 5b Czwartki lekkoatletyczne Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Szachach IIm Mistrzostwa w Karate- Im Gołębiewska Martyna kl. 3a - zawody pływackie Amelka Z 2a, Fabian B 1a - Turniej Orlika o puchar Premiera Donalda Tuska gr kl Gr kl Turniej szachowy o Mistrzostwo Powiatu Złotowskiego - zawody drużynowe w szachach OPP Złotów - - powiatowe zawody Halowa Piłka Nożna w SP3 - Finał woj. Wielkopolskiego w drużynowym pływaniu dziewcząt i chłopców Poznań - Mikołajkowe Zawody Pływackie Laguna - Szkolny Turniej w Dwa Ognie 6b - Powiatowe Zawody w piłkę siatkową - Olimpiada Sportowa dla uczniów kl. 2i3 SP3 5

6 - Mistrzostwa Powiatu Złotowskiego w Szachach: Janka P Im ; Remi -IIm - Powiatowy Mecz w Piłkę Nożną - Wiosenne Mistrzostwa w Pływaniu - Powiatowe Zawody w Piłkę Nożną Orlik - Biegi Przełajowe Krajenka Marcelina P IIm; Radek L IIm; Barbara M IIm Dominik S Iii - Złotowski Bieg Zawilca udział 160 uczniów; Radek L. - Mistrzostwa Złotowa w Tenisie stołowym - Mistrzostwa SP w pływaniu z okazji Dnia Dziecka - Turniej Piłki Nożnej SP3 - Turniej z okazji 69 rocznicy wyzwolenia Złotowa w szachach Janka P- 1b - Turniej Szachowy o Mistrzostwo Złotowa - Janka P - Turniej Szachowy o Mistrzostwo Powiatu Janka P 1m - Rzut piłeczką palantową Sara W. 6b 17. Inne osiągnięcia - udział uczennicy kl. II a Martyny Gołębiewskiej w Międzynarodowym Pucharze Dzieci i Młodzieży w Karate w Warszawie - udział 3 uczniów w podsumowaniu czwartków lekkoatletycznych w Łodzi - Półfinał Mistrzostw Wielkopolski Juniorek w Szachach Janka Pająk -1b - Zdobywca Pucharu Polski w zawodach motokrosowych - Dariusz Malczewski 5b - Liczne sukcesy w konkursach wokalnych Miłosz Musioł, Zuzanna Gruba 6b 18. Ilość wydanych w Br. Szkolnych kart rowerowych Imprezy i uroczystości szkolne: rozpoczęcie roku szkolnego apel 74 rocznica wybuchu wojny udział pocztu w uroczystościach na cmentarzu wojennym ( E. Bamberska -. uroczysta Msza św. Poświęcenie tornistrów uczniów klas I. Inauguracja Czwartków lekkoatletycznych na stadionie -. Sprzątanie świata Polska 2013 ( udział kl. 4a) -. Pokaz tańca i dobrych manier Szkoła tańca Hajdasz -. pokaz karate - II Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia -. apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej - Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów szkoły - Koncert muzyczny połączony z lekcją. Duet na klarnet i 4 saksofony - klasa 1b z wizytą w Przedszkolu nr 2 ( grupa sześciolatków) - Śniadanie daje moc -. Apel z okazji 96 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę -. Pasowanie na czytelnika: - Głośne czytanie - ŚWIĘTO SZKOŁY prezentacje uczniów - warsztaty plastyczne - konkursy - występ nauczycieli Pani Twardowska w nowej 6

7 odsłonie -. Zabawa andrzejkowa wieczór wróżb - Mikołajki - Fotograf w szkole - Spotkanie świąteczne w ZCAS wręczenie paczek 7 dzieci -. Jaseła wigilie klasowe -. Przedstawienie Bożonarodzeniowe - Dzień Babci i Dziadka impreza środowiskowa - Apel Bezpieczne ferie przedstawienie - Aktywne ferie - udział w obchodach 69 rocznicy wyzwolenia Złotowa - próbny sprawdzian uczniów klas 6 - dyskoteka karnawałowa - Podsumowanie I semestru występ kabaretu szkolnego dla rodziców -. Zabawa karnawałowa kl. 2a,3a - Podsumowanie I semestru Prezentacja. Wręczenie dyplomów za wyniki w nauce, zachowanie i frekwencje - szkolna poczta Walentynkowa - Lekcje multimedialne : Projekcja i zajęcia edukacyjne z zakresu wiedzy o sztuce filmowej. kino Helios Piła 5a,b, 6a,b,4b - Pierwszy Dzień Wiosny Dzień Samorządu Uczniowskiego - warsztaty plastyczne odlewy gipsowe - rekolekcje - występ zespołu kabaretowego Andersonada - spotkanie z dzielnicowym Zbiżkiem kl. 2ab, 3ab -. Dni Otwartej szkoły dla 6 i 7 latków oraz ich rodziców - Dzieci z Przedszkola nr 2 na zajęciach otwartych w szkole - najsympatyczniejsi w szkole ( dziewczyna i chłopak - występ teatrów w ZCAS Pinokio kółko teatralne kl. 1-3 i kabaretowe kl Przedstawienie teatralne Trzewiki Szczęścia dla społeczności szkoły i dzieci z Przedszkola nr 2 - Dni Promocji zdrowia Chroniąc Ziemię, chronisz swoje zdrowie apel podsumowujący -Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich - Akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja - udział pocztu sztandarowego we mszy św. Za ojczyznę - Dni Kultury, Oświaty, Książki i Prasy - Prezentacja uczniów Szkoły Muzycznej występ - AKTYWNA PRZERWA - udział w uroczystościach Dnia zwycięstwa na Cmentarzu Wojennym -Dzień Europejski konkurs wiedzy o UE, konkurs plastyczny - Koncert muzyczny Dlaczego Instrumenty Grają - Dzień Matki występ grupy tanecznej i wokalnej w kinie Truskawka - Chcemy Integracji Społeczeństwa współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej Impreza środowiskowa -. Dzień Dziecka / Święto sportu - Festyn za rzeką - występ szkolnego kabaretu Zaklęte Dziewczę i coś tam jeszcze -dla uczniów Gimnazjum 2 i WTZ 7

8 - Zajęcia warsztatowe z Ratownikiem Medycznym - > Bezpieczeństwo nad woda. - Pierwsza pomoc. Ratujemy uczymy ratować. -. Festiwal piosenki obcojęzycznej - apel Dzień Europy 10 lat Polski w UE - podsumowanie roku wręczenie dyplomów, nagrod - STYPENDIA :spotkanie najlepszych z Burmistrzem Miasta - zakończenie roku szkolnego apel Spotkania autorskie z ciekawymi ludźmi:. Warsztaty makramy w bibliotece. p J. Surma kl. 4a Spotkanie z p. A. Modrak klub Pasaj malarka, hafciarka Spotkanie z informatykiem p. A. Radowskim kl. 2b w ramach Szkoła rodziców Warsztaty plastyczne z p. Buszke kl. 2b r. - warsztaty plastyczne zabawa wełną p. Buszke kl. 2b w ramach Szkoła rodziców -spotkania z fotografem Vision Polska Warsztaty gipsowe kl. 1a,b, 2a, b spotkanie ze specjalistą ds. bezpieczeństwa, pracownikiem Aresztu Śledczego Spotkanie z plastykiem Zabawy tuszem kl. 2b W ramach Szkoły Rodziców *. spotkanie z policjantem p. Zającem bezpieczne zabawy Spotkanie z plastykiem Praca w glinie kl. 2b. żywa lekcja historii rycerze z Gniewu spotkanie z ratownikiem M. Płonką kl spotkania profilaktyczne- policjantem dzielnicowym A. Zbiżkiem kl. 1-3 O. Gapińską kl pielęgniarką - pracownikami Vizjon Polska prezentacja multimedialna Pozytywna przemiana - odblaskowe pierwszaki z policjantem - Dzień dawcy szpiku spotkanie w ZSE w Złotowie - Śniadanie daje moc pogadanka na temat znaczenia śniadania, wspólne śniadanie z wychowawcą. - warsztaty profilaktyczne : kl. 1-3 magia wychowania Kl. 4-6 zatopiony skarb - warsztaty profilaktyczne agresja słowna, wulgaryzmy, przemoc - spotkania rodziców kl. 3a z psychologiem p. J. Barycką - spotkania w klasach z pedagogiem p. Szyszką Spotkanie rodziców kl. 4b z psychologiem p. J. Barycką. - spotkanie z policjantem p. Zającem kl. 2a Bezpieczne zabawy zimowe - spotkanie z policjantem M. Górzewskim kl. 4a w ramach Rodzice Szkole - spotkanie rodziców i dzieci w kl. 5b z 8

9 psychologiem p. J. Barycką - spotkanie przedstawicielami POLICJI Dzielnicowym Zbiżkiem kl. 2ab, 3ab - cykliczne spotkania z psychologiem uczniów trudnych wychowawczo kl. 4a, 4b - warsztaty z psychologiem Agresja przemoc kl. 4a,b J. Barycka - promocja zdrowego stylu życia - Między nami kobietkami spotkanie profil. Dla dziewcząt kl.6 - Turniej Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym - Bezpieczeństwo. Udzielanie pierwszej pomocy. kl. I_III. P. M. Płonka ratownik medyczny -. bezpieczeństwo. Udzielanie pierwszej pomocy Kl. 4-6 p M. Płonka Ratownik Medyczny - apele profilaktyczno porządkowe Odbywają się raz w miesiącu tak, aby nauczyć, przypomnieć i utrwalić, prawidłowe zachowania, by stały się nawykami. -.zasady obowiązujące w szkole Bezpieczeństwo na drodze spotkanie z policjantem p.zającem -. pracownikami Vizjon Polska prezentacja multimedialna Tolerancja - apel profilaktyczno porządkowy : bank dobrych uczynków, - zasady jakich trzeba przestrzegać podczas zabaw. Bezpieczne miejsca zabaw - odgrywanie scenek dramowych wzywamy pomoc medyczną - jak uniknąć sytuacji, które szkodzą naszemu zdrowiu? - Nawyki mogą być dobre lub złe- ściąganie, wagary, papierosy, dopalacze czy wiesz co jesz? ; zdrowa żywność - poznajemy prawa dziecka, ucznia, rodziny - efektywne uczenie się sposobem do sukcesu - spektakl profilaktyczny Dzieci Całego Świata Światełko w Tunelu - pogadanka zdrowotna - odżywiam się zdrowo - wyróżnienie uczniów biorących udział w konkursach, Przypomnienie zasad obowiązujących w szkole. - bezpieczeństwo w szkole, w czasie wolnym, w okresie świątecznym Bezpieczne zabawy na śniegu i lodzie oraz środki pirotechniczne. - Dzień Promocji Zdrowia Pt. Chroniąc ziemię, chronisz swoje zdrowie - Bezpieczne ferie - apel profilaktyczny wiosna- bezpieczeństwo - promocja zdrowia - jesteśmy europejczykami Wolontariat - Podziel się posiłkiem : Zbiórka żywności w sklepach TESCO Podziel się posiłkiem - wspólne czytanie uczniów Gimnazjum i SP 2 9

10 - rozkręcamy nakrętki zbiórka nakrętek - Podziel się posiłkiem : Zbiórka produktów w sklepach TESCO - Świąteczna akcja pomocy dzieciom Możesz pomóc i Ty zbiórka zabawek, słodyczy, przyborów szkolnych. Zebrane produkty przekazano Fundacji Złotowianka - Przekazanie paczek żywnościowych 50 rodzinom uczniów Szkoły. - Przedstawienie Jasełkowe uczniów kl. 2a w Przedszkolu nr 2 - przedstawienie zespołu teatralnego kl. 1-3 dla dzieci z Przedszkola nr 2 Czerwony Kapturek - Zbiórka pluszaków i zabawek do świetlicy szkolnej - Zbiórka żywności oraz środków czystości dla kombatantów z Kresów - Pomoc w organizacji imprezy środowiskowej CIS - wystawy w holu szkoły: wrzesień: Witaj szkoło Październik: W spiżarni babuni Listopad: Ta co nie zginęła święto patrona szkoły- Drzewo Adama Mickiewicza Grudzień : Idą święta Styczeń : Bezpieczne ferie Luty : Zima Marzec: Wiosna Kwiecień Dzień Ziemi Maj Witaj Majowa Jutrzenko Maj pamiątki z podróży do krajów Unii europejskiej Czerwiec bezpieczne wakacje - przedstawienia przygotowane przez uczniów - znamy przepisy ruchu drogowego kl. 2b - występ z okazji Dnia Nauczyciela kl. 4a - przedstawienie jasełek 2a - Bezpieczne ferie 2a - występ bożonarodzeniowy dla uczniów i rodziców - Dzień Babci i Dziadka kl walentynkowe przedstawienie teatralne - promocja szkoły taniec, śpiew - wiosna kl. 1b - występ teatru ćwir świr Zaklęte Dziewczę i coś tam jeszcze - kółko teatralne Trzewiki szczęścia - jak zdrowo żyć i odżywiać się - apel - kabaretowe przedstawienie zesp. teatralnego dla rodziców Przyszłych klas pierwszych. - występ uczniów kl. 3a,b dla rodziców przyszłych uczniów kl. 1 Współpraca: 10

11 -Bank Żywności Chojnice - Vision Polska - Warszawa -Biblioteka Miejska Przedszkole nr 2 Prywatne Przedszkole w Złotowie Mali Odkrywcy Szkoła Podstawowa nr 1, 3, Katolicka Fundacja CIS Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ognisko Pracy Pozaszkolnej Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Szkoła tańca i dobrych manier Hajdasz Poznań ZHP Złotów Gimnazjum nr 2 Fundacja Złotowianka Starostwo Powiatowe Warsztaty Terapii Zajęciowej Szkoła Muzyczna Uniwersytet Trzeciego Wieku Stowarzyszenie SATORI karate Spektakle teatralne: - Zaczarowany świat dźwięków jak powstaje dźwięk w filmie animowanym 3a,b - kino Teatr Edukacji O krasnoludkach i sierotce Marysi kl. 1-3 władca Wiedzy kl Teatr Edukacji Kot w Butach kl. 1-3 Pan Twardowski kl Teatr Małych Form : Pinokio - spektakl profilaktyczny Dzieci Całego Świata kl. 1-3 Światełko w Tunelu kl. 4-6 Udział w konkursach:. Wielu uczniów znajdowało czas nie tylko na naukę, ale na reprezentowanie siebie i szkoły w różnego rodzaju konkursach, turniejach i zawodach sportowych na różnych szczeblach ( szkolnym, międzyszkolnym, gminnym, powiatowym, wojewódzkim, ogólnopolskim ) czego dowodem sa liczne dyplomy, puchary, podziękowania, puchary prezentowane w holu szkoły. 20 organizacja i udział w konkursach Miejski konkurs plastyczny Wyr. Bartek 1b Zuzia 2a Adam 3b Zuzia 2b Oliwier 3a 11

12 Miejski Konkurs ortograficzny kl. 1-3 Powiatowy konkurs W świecie wierszy J. Brzechwy Powiatowy konkurs recytatorski Polscy Poeci Dzieciom Międzyszkolny konkurs j. angielskiego kl. 2i3 Powiatowy konkurs Przygoda z lekturą przedstawienie kukiełkowe Czerwony Kapturek - Gra na podstawie baśni braci Grimm Powiatowy konkurs Plastyczny Pozdrowienia ze złotowszczyzny Międzyszkolne dyktando z j. angielskiego SP3 Szkolny konkurs plastyczny Laurka dla mamy Szkolny konkurs savoir vivre najsympatyczniejsi Bartek 2a Zosia 3a Zespołowo Bartek 2a, Mateusz 3a Zuzia K 1b Oliwia M 2a Zespołowo kl. 2-3 Kółko teatralne Wojtek G 6b Jan B. -2b Wojtek G 6b Hania G, Ricarda A, Marcin D, Maja S. Julia J 1b Amelka D 2a Dawid S 2b Oliwier Z, Bartek G -3a Piotr S, Klaudia J, Dominik K. 1b Maja M, Zuzia P. 2a Martyna G 3a Oliwia Ch, Kacper S- 1b Ola S 2a Amelka Ś, Weronika M 3a Wyróż. Amelka Z 2a Klaudia i Jakub K- 3a Adriana i Dominik K 1b Julka S, Remigiusz G- 2a Eliza A,Oskar P 3b udział Powiatowa Olimpiada Ekologiczna dla Szkół Podstawowych Konkurs Seniorzy w mojej rodzinie wyróżnienia Bartek Z 2a Julka S 2a Maja M 2a Kornelia K.-3a Powiatowy Konkurs Tańca - OPP zespół Konkurs przyrodniczy SALAMANDRA Wojewódzki konkurs przyrodniczy dla kl. 4-6 etap szkolny Wojewódzki konkurs j. polskiego etap szkolny udział 6 osób Hania G Dyktando o tytuł mistrza ortografii udział 3 uczniów 12

13 powiatu złotowskiego - Jastrowie Wojewódzki konkurs matematyczny udział 9 uczestników Wojewódzki Konkurs J. Polskiego udział 3 uczniów Piła Szkolny Konkurs Recytatorski - 48 uczestników Biblioteka Konkurs kolęd parafia WNMP Międzyszkolny Konkurs Matematyczny kl. 2 Mały Kangur Międzynarodowy Konkurs Matematyczny KANGUR Wysokie wyniki Łukasz J 4a Adam P - 4a Mikołaj P 6b Turniej Bezpieczeństwa Ruchu IV m drużyna Drogowego OPP Szkolny Konkurs Matematyczny kl. 5 Udział 30 uczniów Dobrochna M Weronika Z Tomek Z Wiktoria B Szkolny konkurs matematyczno plastyczny Szkolny konkurs promocji zdrowia Szkolny Konkurs Przyrodniczo Ekologiczny kl. 3 Konkurs j. angielskiego dla kl. 4-6 Konkurs wiedzy o UE Międzyszkolny Konkurs j. angielskiego SP 1 Im Im IIm Konkurs Tańca OPP zespół Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej Ada K. 6a Zuzia G-6b; Adam P-4a Ania B-6b;Klaudia D 6b Zesp. Kl. 6b Kl. 5a Kl. 4b Ania A. 3a Mateusz T 3a Martyna G 3a Maksymilian Ch- 6a Maja S 6a Marcin D 6a Hania G 5a Adrianna Ł 5a Wiktoria B 5b Ania H 4a Zuzia M. 4a Antek P 4b Wojciech G- 6b Dobrochna M 5a Patrycja Z 6a Ania H 4a Hania G 5a Ada Ł 5a Zuzia G 6b Miłosz M 6b 13

14 Ogólnopolski Konkurs Plastyczny Bądź rozważny, baw się grzecznie, a w twoim domu będzie bezpiecznie Szkolny Konkurs Aktywna Przerwa Dawid S Kl. 4a Turniej Tenisa Stołowego Wyr. Nicol G. 5a, Mateusz F, Martyna Ż, Michał K. Olek Sz. Pięć Prawd Polaków prawdy wciąż żywe Zakrzewo udział Olek K., Wiktoria B., Weronika Z, Barbara M Harcerstwo w mojej rodzinie ZHP Złotów MBP Wojtek G. -6b Festiwal Piosenki Pomocna Dłoń Krajenka IX Festiwal Piosenki Obcojęzycznej i Tłumaczonej LO Złotów Miłosz M 6b Miłosz M. 6b Zuzia G 6b Konkurs Cztery Pory Roku w Piosence Miłosz M 6b Konkurs recytatorski z j. angielskiego Gimnazjum Salezjańskie w Pile udział Hania G 21 Realizacja programów profilaktycznych: - Nie pal przy mnie proszę. - Znajdź właściwe rozwiązanie - Kubek mleka - owoce w szkole - ratujemy uczymy ratować - wychowanie komunikacyjne Bądź bezpieczny na drodze - Bezpieczna droga do szkoły - trzymaj formę - Bądźmy zdrowi wiemy, więc działamy - Co każdy rodzic wiedzieć powinien o żywieniu i aktywności fizycznej - - Bezpieczna Szkoła- bezpieczny uczeń - bajkoterapia - aktywna przerwa - Śniadanie daje moc - program matematyczny LEPSZA SZKOŁA SESJE Z PLUSEM Projekty; - Uczymy się razem żyć włączenie dzieci z niepełnosprawnością - Dzieci też mają prawa -Rodzice szkole - Aktywna Przerwa - e-szkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca encyklopedia Wielkopolan - Klub Bezpiecznego Puchatka Akcje: 14

15 Przywróćmy Dzieciom Uśmiech zbiórka makulatury Zbiórka żywności w sklepach TESCO z Bankiem żywności - zbiórka nakrętek do butelek Rozkręcamy nakrętki Kampania Sportowa Polska jesteśmy na TAK! Dzień zdrowego śniadania Śniadanie daje moc r- Jesteśmy Polakami przygotowanie biało czerwonych kotylionów r. Nie ma dzieci są ludzie dzień praw dziecka - Mój kolega z Afryki z zebranych pieniążków, 4 dzieci opłacono całoroczna naukę r. Zbiórka żywności w sklepach TESCO z Bankiem żywności r. Wielkopolska Dzieciom Afgańskim zbiórka zabawek - kwiecień.2013 r. kwiecień miesiącem zdrowia przygotowanie zdrowych kanapek - ćwiczenia, aerobik - prezentacje -plakaty - maj 2013r. AKTYWNA PRZERWA przygotowanie gier i zabaw wypełnienie czasu W czasie przerwy dla wszystkich uczniów - Odblaskowe pierwszaki 22. Organizowane wycieczki : uczniowie wszystkich klas wzięli udział w wycieczkach edukacyjno rekreacyjnych do różnych miejsc w Polsce jak również odbyły się wycieczki tematyczne na terenie miasta i okolic. - wycieczka rowerowa do Dzierżążenka ( ognisko, pieczenie ziemniaków i kiełbasek) - wycieczka do Piły kino zaczarowany świat dźwięków 3a,b - wyjście do zagrody Krajeńskiej 4a,5b, 4b - wycieczka do zakładu pracy w błękicie - REK SWED 3a,b - wycieczka do Poznania 4a, 6b - wycieczka do Doliny Charlltty i Ustki 4b - wycieczka do Zieleniowa 1b,2a - wycieczka do Torunia - wycieczka do Biskupina kl. 3a,3b - wycieczka szlakiem Piastowskim 5a, 5b - wycieczka do Gniewu 6a - wycieczki dydaktyczne do Urzędu Miasta, Muzeum Ziemi Złotowskiej, POPP, Sparta Złotów - wycieczka do Straży Pożarnej kl. 1b - wycieczka do księgarni kl. 1b - wycieczka do gospodarstwa agroturystycznego w St. Wiśniewce kl. 1a,2b - wycieczka do Piły Kino Kraina lodu 3D -wycieczka do Miejskiej Biblioteki Publicznej kl. 2b - wycieczki na lodowisko 5a,6a, 6b - wyjście na wystawę do Gimnazjum nr 2 Życie codzienne w okupowanej Wielkopolsce 5a,5b, 6a,6b - wycieczka do Urzędu Powiatowego zwiedzanie wystawy. replika obrazu Bitwa pod Grunwaldem 5b, 6b Wizerunek szkoły uległ znacznej poprawie jesteśmy dobrze odbierani przez środowisko. Nauczyciele wpływają korzystnie na wizerunek szkoły w środowisku angażując się w działalność szkoły i środowiska poprzez organizowane konkursy, apele okolicznościowe, przedstawienia teatralne współprace z innymi instytucjami 15

16 Dyrekcja nauczyciele rodzice - nieustannie poszukują i pozyskują sojuszników wspierających jej działalność materialnie lub rzeczowo. Z tych środków zakupiono ksiązki do biblioteki, plansze do sal lekcyjnych, stroje sportowe dla uczniów reprezentujących szkołę w zawodach i rozgrywkach sportowych. Pomieszczenia szkolne utrzymane są w czystości. Przeprowadzane są systematyczne kontrole izb lekcyjnych. Muszę stwierdzić, że generalnie cała społeczność szkolna dba o ład i estetykę pomieszczeń szkolnych. Podczas zajęć organizowanych przez szkołę wszyscy uczniowie mają zapewnioną opiekę przez nauczycieli i rodziców sprawujących nadzór na danej imprezie lub wycieczce. Opieka nad uczniami podczas przerw jest wystarczająca. Uczniowie podczas lekcji wychowawczych, wychowania fizycznego oraz pracy w pracowni komputerowej zapoznani są z zasadami BHP obowiązującymi w szkole, często zasady te były przypominane na apelach profilaktyczno porządkowych oraz przed imprezami mimo to w tym roku doszło do wypadku na lekcjach wychowania fizycznego nauczyciele winni zwracać większą uwagę podczas gier zespołowych i przypominać zasady. Nauczyciele stosują różnorodne metody pracy na lekcjach oraz angażują uczniów tworzenie procesu dydaktycznego poprzez pracę w grupach, projekty edukacyjne i inne formy. Zapoznano uczniów ze sposobami wspomagającymi uczenie się. Wykorzystują na wszystkich zajęciach TI tablice interaktywne celem zwiększenia atrakcyjności lekcji. Nauczyciele stosują w ocenianiu postępów uczniów ( ocenianie kształtujące) w formie ustnej, pisemnej lub punktowej. UDZIAŁ UCZNIÓW W ORGANIZOWANYCH ZAJĘCIACH POZALEKCYJNYCH Szkoła zapewnia możliwość rozwoju uczniom uzdolnionym. Dla tych uczniów organizowane są dodatkowe zajęcia z przedmiotów artystycznych i sportu. Organizacja i warunki kształcenia umożliwiają wszystkim uczniom jednakowe szanse uczestnictwa w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. Nauczyciele podejmowali działania mające na celu rozwijanie pasji i zainteresowań uczniów, organizowali zajęcia dodatkowe, wyjścia do różnych instytucji na terenie miasta oraz wycieczki poznawczo turystyczne. W ramach godzin wynikających z Karty Nauczyciela nauczyciele organizowali sobotnie turnieje w dwa ognie, rozgrywki w piłkę nożną, gry i zabawy sportowe. Przedstawienia teatralne, przygotowywali uczniów do konkursów, prowadzili szereg zajęć. Duża liczba dzieci uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, rozwijając w ten sposób swoje pasje, zdolności względnie zdobywając lub poszerzając dotychczasową wiedzę. Część uczniów objęta jest obowiązkowymi zajęciami korygującymi ich braki edukacyjne czy rozwojowe. Pracę wychowawców klasowych wspierały organizacje szkolne, funkcjonujące w szkole. Ich działalność była ściśle związana z realizacja kalendarza uroczystości szkolnych, programu wychowawczego, profilaktyki oraz bieżących potrzeb szkoły. Samorząd uczniowski W szkole tworzone są warunki do samorządnego działania uczniów. Samorząd uczniowski wybiera przedstawicieli w demokratycznych wyborach. Samorząd uczniowski działa w 16

17 imieniu uczniów. Ma prawo w ich imieniu zgłaszać swoje propozycje, a także uwagi. Propozycje samorządu odnośnie zabaw są akceptowane po spełnieniu niezbędnych określonych warunków. Samorząd Uczniowski ma swojego opiekuna, którego uczniowie wybierają spośród nauczycieli i działa w oparciu o regulamin i statut szkoły. Samorząd realizuje zadania zainicjowane przez społeczność uczniowską wszystkich klas. Prowadzi gazetkę ścienną. W roku szkolnym 2013/2014 uczniowie włączyli się w akcję Góra grosza, zorganizowali dyskotekę andrzejkową, karnawałową włączyli się w dyżury śródlekcyjne, udzielali się charytatywnie na rzecz uczniów naszej szkoły; Zbiórka żywności w sklepie TESCO, zbiórka makulatury, zbiórka nakrętek na rzecz ucznia naszej szkoły, zbiórka baterii, Mikołajki, Święto Szkoły przygotowanie tańca ( polonez), Dzień Babci i Dziadka, Poczta walentynkowa, Dzień Kobiet kwiatek dla pań. Pomoc w zorganizowaniu Imprezy CIS, Festyn z okazji Dnia Dziecka na sportowo, najsympatyczniejsza dziewczyna i chłopak, pożegnanie szóstoklasistów. Większość uczniów odpowiedzialnie i z dużym zaangażowaniem udziela się na rzecz społeczności klasy-szkoły- środowiska. Wczesne przygotowanie uczniów oraz podejmowanie inicjatyw kształtują model ucznia aktywnego, umiejętnie pracującego w zespole i zmierzającego do podniesienia jakości pracy szkoły. Działalność Samorządu Uczniowskiego sprzyja rozwijaniu inicjatywy uczniów, kultywowaniu tradycji szkolnych i kulturowych, integracji, współpracy z nauczycielami i środowiskiem lokalnym, uczy cenić i szanować zasady demokracji, dbać o przestrzeganie praw ucznia. Biblioteka szkolna Jest integralną interdyscyplinarna częścią szkoły. Ważnym ogniwem w pracy dydaktyczno wychowawczej i opiekuńczej. W bibliotece organizowane są spotkania z ciekawymi ludźmi z pasją warsztaty, wernisaże malarstwa. Biblioteka jest organizatorem konkursów, wycieczek do innych bibliotek z którymi współpracuje, prowadzi gazetkę szkolną oraz organizuje zajęcia biblioterapii ( zajęcia muzyczno czytelnicze), apele czytelnicze mające na celu zaszczepienie miłości do książek, zajęcia opiekuńcze dla uczniów. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Opieka koła TPD działającego przy szkole objęte są wszystkie dzieci uczęszczające do szkoły, ze szczególnym naciskiem na dzieci i ich rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej. Środki finansowe na działalność koła pozyskiwane są ze zbiórek, wpłat z 1%, ze sprzedaży znaczków, od sponsorów. Sfinansowano lub dofinansowano wycieczki dla 15 uczniów, Przygotowano nagrody finansowe dla zwycięzców akcji Aktywna przerwa, Najsympatyczniejsi w szkole,. Przekazano paczki żywnościowe dla 50 rodzin, Z okazji Dnia Dziecka uczniowie otrzymali słodki upominek, opłacono występ teatralny i wyjście do kina, sfinansowano obiady dla 5 uczniów, Świetlica szkolna Działalność świetlicy zapewnia uczniom opiekę przed zajęciami lekcyjnymi i po lekcjach, kiedy uczniowie oczekują na powrót rodziców z pracy, tj 5 razy w tygodniu czyli od poniedziałku do piątku w godz ,30 Do świetlicy zapisanych było 52 uczniów, którzy regularnie uczęszczają na zajęcia. Ponadto przez świetlicę sprawowana jest opieka nad uczniami powracającymi z zajęć na basenie.. Wychowawcy pełnią również dyżury w stołówce szkolnej podczas obiadów i przerwy przeznaczonej na wypicie mleka. 17

18 Wychowawcy organizują różnorodne formy spędzania czasu biorąc pod uwagę zainteresowania wychowanków. Wychowankowie świetlicy brali czynny udział w życiu szkoły, przygotowując dekoracje korytarzy związane z zmianami pór roku i świętami. Tradycją jest organizowanie lekcji otwartych dla rodziców i nauczycieli, tzw.. dobre praktyki W minionym roku szkolnym odbyły się 4 lekcje w klasach I III i 3 lekcje w klasach 4 6 Na takich lekcjach uczniowie mają możliwość pokazać swoje umiejętności, to czego się nauczyły, a rodzice zaobserwować w jaki sposób dziecko funkcjonuje w klasie i na lekcji, jakimi metodami pracują nauczyciele czy dzieci są przygotowane do wejścia w kolejny etap Edukacji, czy robi postępy, jak się rozwija. Zaś nauczyciele biorący udział w lekcji podpatrują swoje koleżanki, uczą się nowych rozwiązań dydaktycznych i metodycznych. itp. Celem szkoły jest stworzenie uczniom optymalnych warunków rozwoju intelektualnego, emocjonalnego i fizycznego, troska o każdego ucznia, zapewnienie uczniom szansy pełnego wykorzystania swoich możliwości i zdolności W roku szkolnym 2013/2014 szkoła przystąpiła do projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej - e-szkoła Wielkopolska Cyfrowa Dziecięca encyklopedia Wielkopolan Dzięki udziałowi w projekcie otrzymaliśmy nowoczesna serwerownię, 2 laptopy 3 tablety. Nauczyciele szkolenia. Uczniowie dwie grupy po 12 uczniów, atrakcyjne zajęcia pozalekcyjne. Uczniowie maja możliwość sami tworzyć wpisy do encyklopedii. Poszukując informacji o znanych osobach z naszego miasta. Uczniowie wybrali: Sportowców Paulinę Maj Jakuba Wawrzyniaka oraz prof. Kokowskiego absolwenta naszej szkoły Jolantę Surmę 18

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 RAPORT Z DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W DZIERŻONIOWIE W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Wydział Infrastruktury Społecznej Urząd Miasta w Dzierżoniowie Dzierżoniów, sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU. z dnia 20 listopada 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIX/420/2013 RADY MIEJSKIEJ W TOSZKU z dnia 20 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia informacji Burmistrza Toszka o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/2013 wraz z wynikami

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ

WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ WÓJT GMINY WIELKA WIEŚ INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wielka Wieś w roku szkolnym 2010/2011 (art. 5a ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty Dz. U. z 1996r., Nr

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 INFORMACJE O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY RZGÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Podstawa prawna: art. 5a ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256,poz.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH MIASTA LIMANOWA W ROKU SZKOLNYM 200/20 Obowiązek sporządzania i przedstawiania informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy w roku szkolnym wynika

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA

Gimnazjum Nr 1 im. gen. broni. St. Maczka; ul. Wapienicka 10; 43-384 Jaworze ORGANIZACJA Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w placówkach oświatowych, których prowadzenie należy do zadań własnych Gminy Jaworze.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY

INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY INFORMACJA o stanie realizacji zadań oświatowych GMINY BOJSZOWY w roku szkolnym 2010/2011 Podstawa prawna: Art. 5a ust. 4 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. tekst jednolity z 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010

Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 Raport o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2009/2010 W związku ze zmianą ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty i dodaniem art. 5a ust. 4 o następującym brzmieniu: Organ wykonawczy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIONYCH SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. J. GARDECKIEGO W WARSZAWIE,,Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012

I. INFORMACJE OGÓLNE. Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. ZOK.4323.92.2012 ZOK.4323.92.2012 Hajnówka, dnia 05.10.2012 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIEJSKIEJ HAJNÓWKA, W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 (aktualny stan oświaty w mieście z uwzględnieniem informacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Bierkowo Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01

WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 WÓJT GMINY ZABÓR ul. Lipowa 15 66-003 Zabór tel. (0 68) 321 83 00, fax: (0 68) 321 83 01 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY ZABÓR w roku szkolnym 2012/2013 Obowiązek sporządzenia i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie

Dobroć człowieka jest największą wartością Nie ma kaleki jest człowiek Każdy ma prawo do swojego szczęścia i miejsca w społeczeństwie Zespół Szkół Specjalnych im Marii Grzegorzewskiej w Krotoszynie Rok założenia 1949 - Szkoła Podstawowa Nr 6 Specjalna im. Marii Grzegorzewskiej 1974 - Specjalny Ośrodek Szkolno- Wychowawczy 1997- Zespół

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009

PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 PLAN PRACY PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 1 W TOMASZOWIE LUB. NA ROK 2008 / 2009 został opracowany na podstawie : -wniosków sformułowanych na podsumowującej Radzie Pedagogicznej w czerwcu 2008r -załoŝeń

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych. w Mieście Kobyłka. w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Mieście Kobyłka w roku szkolnym 2012/2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 4 I. Dane demograficzne Miasta Kobyłka... 5 II. Informacja o jednostkach organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017

Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 Koncepcja Pracy Szkoły Podstawowej nr 5 im. Mieszka I w Ostrowie Wielkopolskim na lata 2014-2017 1 MISJA SZKOŁY Misją naszej szkoły jest w ciągu sześcioletniego okresu nauki ukształtować wychowanka, który:

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ

SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 27 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 64 IM. 650 LECIA BYDGOSZCZY ORAZ GIMNAZJUM NR 32 IM. ROBERTA SCHUMANA UL. SARDYNKOWA 7 SZKOLNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ I ROZWIJANIA ZAINTERESOWAŃ Bydgoszcz,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny)

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH. W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE KAŹMIERZ ZA ROK 2014 (raport ewaluacyjny) Zgodnie z Art. 17. ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO

WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO WAŻNE JEST KAŻDE DZIECKO Dobre praktyki szkół laureatów II edycji (2014) konkursu promującego działania wzmacniające bezpieczne i efektywne funkcjonowanie w szkołach uczniów ze

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TANOWIE SZKOŁY FILIALNEJ W PILCHOWIE NA LATA 2014-2017 Spis treści Wstęp Podstawa prawna Rozdział I Aktualna sytuacja szkoły Rozdział II - Misja szkoły Rozdział III

Bardziej szczegółowo

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki

Oswiata. w Gminie Grodzisk Mazowiecki , Oswiata w Gminie Grodzisk Mazowiecki 1 Szanowni Państwo Ważnym elementem w wychowaniu młodych ludzi jest otaczające ich środowisko. Szkoły kształtują osobowość, a także rozwój intelektualny i społeczny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły

Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Załącznik nr 3 do Statutu Szkoły Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską

Bardziej szczegółowo