1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE DANE OGÓLNE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE."

Transkrypt

1 1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE DANE OGÓLNE. Tolerancje wymiarowe, podane niżej, dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych przez poszczególnych podwykonawców, jak i dokonanych w fazie oddania do użytku. W konsekwencji, wszystkie niedokładności wynikające z usytuowania, deformacji szalunków, zmienności wymiarów w wyniku temperatury i skurczu są sumowane. Wartości te, skumulowane, muszą obowiązkowo mieścić się w granicach podanych poniżej USYTUOWANIE KONSTRUKCJI W CAŁOŚCI. Wykonawca zapewnia ogólne wytyczenia budowli przez uprawnionego geodetę. Główne osie odniesienia i poziom odniesienia winny być oznaczone na słupkach, wymagających zabezpieczenia na cały okres trwania budowy. Dopuszczalne odchylenie punktów charakterystycznych jest ograniczone do ± 2 cm. Dotyczy to np. : - osi głównych - przecięcia gruntu przez główne krawędzie pionowe i konstrukcję główną TOLERANCJE W USYTUOWANIU OSI. Na każdym poziomie wykonawca musi ponownie wyznaczać siatkę obiektu i rzędne wysokościowe. Tolerancje usytuowania tych elementów są następujące: Poziomy: Odległość pionowa między dwoma dowolnymi reperami poziomów większa z dwóch wartości: 0,5 cm 0,05 % pionowej odległości między tymi dwoma elementami.

2 Siatka w rzucie: Odległość między dwoma punktami przecięcia siatki większa z dwóch wartości: 0,5 cm 0,05 % pionowej odległości poziomej między tymi dwoma punktami. Odchylenie od pionu: Odchylenie od pionu między dwoma dowolnymi, odpowiadającymi sobie punktami siatki, usytuowanymi na różnych poziomach większa z dwóch wartości: 0,5 cm 0,05 % pionowej odległości pionowej między tymi dwoma punktami TOLERANCJE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI. Elementy konstrukcji lub wprowadzane do konstrukcji ( słupy, przegrody, belki, otwory drzwiowe i okienne itd. ) są usytuowane w stosunku do rzeczywistych elementów siatki, określonych w poprzednim paragrafie, według wymiarów umieszczonych na planach. Tolerancje w trzech kierunkach: x, y, z, odnośnie rzeczywistego usytuowania elementu w stosunku do siatki i wymiarów między dwoma różnymi punktami obiektu, zbudowanego w stosunku do wymiaru teoretycznego, podanego w dokumentacji, są określone następującym wzorem: 0,05 d, przy czym minimum wynosi 1 cm, d jest odległością lub wymiarem w cm elementów porównywanych lub mierzonych. Jeżeli w wyniku kontroli uzyskuje się, dla tego samego punktu lub elementu, kilka wartości, wówczas obowiązuje najbardziej ograniczająca. Cyfry podane powyżej dotyczą np.: usytuowania w rzucie każdego punktu w stosunku do najbliższej osi, odchylenia od pionu, przekrojów słupów i belek, odległości między elementami, grubości elementów, poziomu stropu w stosunku do poziomów odniesienia, wymiarów i usytuowania okien i drzwi lub otworów. 1.2 BADANIE I KONTROLA BETONÓW I MATERIAŁÓW. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prób i kontroli wymaganych normami. Badania są zrealizowane przez uprawnione laboratorium. Na żądanie inspektora nadzoru przedmiotowe laboratorium może wykonać dodatkowe badania. Powinny one w szczególności dawać pewność, że każda dostarczona partia betonu posiada właściwości przewidziane w niniejszym opisie technicznym.

3 Na jedno pobranie przypadają 3 próbki. Częstotliwość pobierania, w przypadku ścisłej kontroli, jest następująca: Całkowita objętość betonu Jedno pobranie próbek co najmniej co: Minimalna ilość pobrań V < m m do m m 3 10 V > m m 3 15 W przypadku ograniczonej kontroli próbki pobiera się dla 300 m 3 minimum jedno pobranie. 1.3 PRODUKCJA - TRANSPORT - UKŁADANIE BETONU BETON GOTOWY DO UŻYTKU. Beton może być produkowany w betoniarni zewnętrznej, uznanej przez inspektora nadzoru dla wymaganych klas betonu. Transport obowiązkowo winien odbywać się w betoniarkach samochodowych. Beton będzie zgodny z normami polskimi. Po wyprodukowaniu beton musi być ułożony w nieprzekraczalnym czasie, ustalonym na początku budowy. Informacyjnie można będzie przyjąć okres 1h 30 min przy temperaturze < 25 C i 1h przy wyższej temperaturze. Betoniarnie mogą być zainstalowane na placu budowy. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest zakazane BETONOWANIE PIELĘGNACJA BETONU. Szalunki musza być zwilżone przed betonowaniem. Ich powierzchnia musi być wilgotna, ale nie zmoczona. Beton musi być wylewany za pomocą pojemników. Pewne obiekty mogą być betonowane za pomocą pompy, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Wylewanie, zagęszczanie, wznowienie betonowania itp. są realizowane zgodnie z obowiązującymi normami. Beton nie może spadać z wysokości większej od 3,0 m. Musi być układany warstwami niedużej grubości ( max. 20 do 30 cm ). Przerwa w betonowaniu dwóch kolejnych warstw nie może być większa niż 15 min. Czas wibrowania musi być ograniczony, by uniknąć segregacji. Wibrowanie przy użyciu zbrojenia jest zakazane.

4 Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania kart betonowania z podaniem daty, godziny, warunków atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu, betonowanej części obiektu, pobranych próbek betonu dla badań kontrolnych. Karty te przechowywane są do dyspozycji inspektora nadzoru wraz z protokołami badań próbek. Pielęgnacja betonu jest wymagana dla powierzchni poddanych działaniu warunków atmosferycznych, które mogą naruszyć jakość betonu. Polega ona na wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych na tych powierzchniach. Zabiegi mogą być łączone: - ochrona okresowa nieprzepuszczalna, przez dłuższe zachowanie szalunków i wykonanie szczelnej bariery na powierzchni betonu, - nawilżanie. Zabiegi pielęgnacyjne będą wykonywane w miarę możliwości jak najszybciej. Są one przedłużane tak długo, jak długo odparowanie wody może naruszyć wymaganą jakość betonu. Wykonawca proponuje inspektorowi nadzoru, w ramach programu betonowania, czas trwania pielęgnacji. Pielęgnacja dotyczy całej powierzchni betonu, jest ciągła i jednorodna przez czas trwania i zakończona jest jednocześnie na całości każdej strefy poddanej zabiegowi. Środki pielęgnacyjne mogą być stosowane po uzyskaniu zgody odpowiedniej komisji. Mogą być przeprowadzone próby dla stwierdzenia właściwości doboru, sprawdzenia łatwości usuwania produktu i jego zgodności z ostatecznymi ( ewentualnymi) wykładzinami, przewidzianymi jako pokrycie dla betonu WZNOWIENIE BETONOWANIA. W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatką metalową o drobnych oczkach, mocowaną do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilżona do nasycenia przed wylaniem świeżego betonu BETONOWANIE W NISKICH TEMPERATURACH. Nie zezwala się na betonowanie, gdy temperatura zmierzona na budowie jest niższa niż - 5 C. Gdy temperatura mieści się w granicach od -5 C do +5 C, wylewanie betonu jest dozwolone pod warunkiem zastosowania skutecznych środków zapobiegających szkodliwym skutkom zimna. Program betonowania precyzuje stosowne zalecenia.

5 Po przerwaniu betonowania w wyniku zimna, należy usunąć ewentualnie uszkodzony beton. Należy postępować, jak przy przypadkowym wznowieniu BETONOWANIW W WYSOKIEJ TEMPERATURZE. W okresach, w których temperatura zmierzona na budowie jest wyższa niż 25 C, wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru, w ramach programu betonowania, proponowane działania w uzupełnieniu proponowanych powyżej. 1.4 STAL ZBROJENIOWA. Stosowane zbrojenie musi być zgodne z kartą homologacyjną. Zbrojenie, w momencie jego montowania i betonowania, nie może nosić śladów rdzy ( brak przyczepności ), farby, smaru lub błota. Uformowanie zbrojenia jest zgodne z normami. Zakazane są zakładki, styki i połączenia spawane. Każdy pręt spawany zostanie odrzucony. Dozwolone jest spawanie jedynie prętów montażowych. Otulina mierzona między licem szalunku a zewnętrzną tworzącą zbrojenia jest co najmniej równa: 3 cm dla osłon poddanych działaniom agresywnym, złej pogody, kondensacji lub kontaktu z cieczą, 5 cm dla fundamentów i elementów będących w kontakcie z ziemią, 2 cm dla prętów o średnicy d do 20 mm oraz d dla prętów o średnicy d > 20 mm. Otulinę zbrojenia otrzymuje się przez stosowanie skutecznych rozwiązań wkładek dystansowych betonowych lub plastikowych. Każda zabetonowana część z widocznym zbrojeniem będzie wyburzona, bądź skuta i ponownie zabetonowana, zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru. Grubości otulin mogą być zwiększone w przypadku zapewnienia odpowiedniego zakotwienia prętów dla zapewnienia odporności ogniowej konstrukcji lub z innych względów, wymagających wartości wyższych od podanych powyżej. Tolerancje dotyczące rozmieszczenia prętów rozdzielczych wg norm polskich

6 . 1.5 SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE SZALOWANIE. Szalunki muszą być dostatecznie sztywne, by wytrzymać bez wyraźnego odkształcenia, obciążenia i naciski, którym są poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robót. Muszą być dostatecznie szczelne, szczególnie w narożach, by uniknąć wycieku zaczynu cementowego. Szczelność szalunku musi być taka, że występujące nieznaczne wycieki zaczynu cementowego nie mogą naruszyć właściwości mechanicznych, ani szczelności lub wy-glądu przegrody. Przed betonowaniem szalunki muszą być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń ( papieru, styropianu ekspandowanego, drewna, drutu wiązałkowego itd. ). W przypadku, gdy element nie będzie już podlegał dalszemu wykończeniu, należy podjąć wszystkie zabiegi, by po zdjęciu szalowania nie znalazł się w płaszczyźnie betonu żaden kawał drewna. Środki dla rozformowania: Płaszczyzny wszystkich form i szalunków kontaktujących się z betonem, pokryte są środkiem zabezpieczającym przed przywieraniem betonu do szalunku. Środek ten nie może plamić, musi być dostosowany do wykładzin kotwionych w betonie lub wykończenia powierzchni przez malowanie lub barwienie. Nie może być szkodliwy dla betonu ROZSZALOWANIE. Rozszalowanie musi być dokonane dopiero, gdy beton wystarczająco stwardnieje, by móc przenieść naprężenia, którym zostanie poddany po tej operacji, bez nadmierne-go odkształcenia oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunków bezpieczeństwa. Poprawki lub szpachlowanie mogą być wykonane dopiero po uzyskaniu opinii inspektora nadzoru, z zastosowaniem produktów specjalnych. Wszelkie poprawki lub szpachlowanie, wykonane bez zgody inspektora nadzoru, mogą pociągnąć za sobą wyburzenie i odbudowę elementu na koszt wykonawcy. Krawędzie elementów betonowych, po zdjęciu szalowania, muszą być zabezpieczone przed uderzeniami przez cały okres budowy. Płaszczyzny betonu, dla których nie przewidziano wykładziny, tynku lub malowania itp., muszą być zabezpieczone folią z polietylenu przed pochlapaniem zaprawą, farbą itp.

7 1.6 LICA PŁASZCZYZN SZALUNKÓW. Rozróżnia się 4 typy płaszczyzn szalunków: podstawowa, zwykła, ogólnie stosowana, staranna, których charakterystyka jakościowa, gładkości i wyglądu jest przedstawiona poniżej. Lico podstawowe jest, generalnie rzecz biorąc, przeznaczone dla przegród pomie-szczeń użytkowych, dla których nie jest wymagane staranne wykończenie lub dla przegród, dla których przewidziano wykończenie nałożone nie bezpośrednio na podło-że, bądź dla przegród obudowanych niezależną przegrodą. Lico zwykłe może być odpowiednie dla w/w zastosowań, kiedy przegroda ma być wykończona tradycyjnym grubym tynkiem. Lico ogólnie stosowane dotyczy wykonań z klasycznym wykończeniem w postaci tapet, malowania, po uprzednim wypełnieniu raków i po wykonaniu tynku wyrównawczego. Lico staranne jest stosowane do w/w zastosowań, lecz jego lepsze wykończenie wpływa na ograniczenie robót ewentualnego, późniejszego wykończenia; wymaga niewielkiego przygotowania.

8 Lico Odchylenie płaszczyzny od poziomu sprawdzone łatą 2 m Miejscowe odchylenie płaszczyzny od poziomu sprawdzane pod listewką 0,20 m ( max. zagłębienie pod listewką ) poza spoinami Właściwości powierzchni i tolerancje wyglądu Podstawowe Bez szczególnego warunku Bez szczególnego warunku Bez szczególnego warunku Zwykłe 15 mm 6 mm Ogólnie stosowane 7 mm 2mm - równomierna i jednorodna, - gniazda żwiru lub strefy piaskowe wyrównane, - nierówności, zanieczyszczenia tynkiem, zaprawą zeszlifowane 4 - pęcherze mniejsze od 3 cm 2, o głęb. poniżej 5 mm, - max zasięg skupienia pęcherzy 25 % - krawędzie wypukłe i wklęsłe wyrównane i wyprostowane Staranne 5 mm 2 mm - jak dla lica ogólnie stosowanego, zasięg skupienia pęcherzy zmniejszone o 10 % Płaszczyzny pozostawione bez wykończenia muszą być wolne od wszelkich produktów wywołujących plamy. Wszystkie uzupełnienia, szpachlowanie, zatarcia, konieczne dla uzyskania wymaga-nego wykończenia, są obowiązkowe. Dotyczy to także wyrównania krawędzi, szczególnie słupów, belek, otworów, faset. 1.7 OBRÓBKA POWIERZCHNI. Wykonawca robót ma obowiązek zapoznania się z projektowanymi wykończeniami powierzchni wykonywanych elementów. Powierzchnie elementów betonowych muszą być wolne od wszelkich produktów powodujących powstawanie plam lub zmniejszających przyczepność tynków, powłok malarskich, powłok uszczelniających itp.

9 W przypadku wykończeń grubych, takich jak wyprawy na spoiwach hydraulicznych, płytki ceramiczne, płyty kamienne wymagające wbetonowania itd., wykonawca niniejszych robót musi przewidzieć systematyczne wykonywanie młotkowania groszkownikiem jeszcze świeżego betonu, po zdjęciu deskowania, bądź groszkowanie mechaniczne lub obróbkę powierzchni za pomocą środka opóźniającego wiązanie, wprowadzonego do szalowania przed betonowaniem ( płukanie strumieniem wody po rozdeskowaniu dla ukazania kruszywa ). W przypadku tynków gipsowych, powłok malarskich wykonawca winien przewidzieć powierzchnię staranną, bez śladów oleju lub innego środka zmniejszającego przyczepność wykładziny. 1.8 GÓRNA I DOLNA POWIERZCHNIA PŁYT STROPOWYCH RODZAJE POWIERZCHNI. Rozróżnia się 4 rodzaje powierzchni. Właściwości tych powierzchni są określone następująco: D1 Powierzchnia surowa Przeznaczona do nakładania różnych warstw, takich jak gładź, płyty, płytki posadzkowe grube na podsypce piaskowej, kotwione, wymagające pozostawienia miejsca na grubo-ści płyty ( 5 cm ). Nie określa się specjalnych wymagań odnośnie stanu powierzchni. D2 Powierzchnia typowa Powierzchnia regularna, uzyskana przez wyrównanie łatą. Przeznaczona jest do wykładzin takich, jak: płytki posadzkowe mocowane bezpośrednio do płyty, wymagające pozostawienia ok. 2,5 cm miejsca na grubości płyty, posadzki pływające. D3 Powierzchnia starannie przygotowana Jak dla przypadku D2, lecz z przeznaczeniem do bezpośredniego klejenia cienkich, odkształcalnych wykładzin posadzkowych, wymagająca zatarcia na gładko przy użyciu odpowiedniego środka ( na koszt układającego ), przy maksymalnym zużyciu 2,5 kg/m 2 Powyżej tej wartości będzie wymagane szlifowanie. D4 Powierzchnia bardzo starannie przygotowana przez szlifowanie z dodatkiem utwardzacza Przeznaczona do malowania lub do wykonywania powłoki z żywicy.

10 1.8.2 TOLERANCJE DOTYCZĄCE STANU POWIERZCHNI. Określone są następującymi kryteriami: Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu. Przyrządem pomiarowym jest poziomica długości 2,00 m. Jeden koniec poziomicy, oparty na pewnym punkcie na stropie wypoziomować poziomicę mierzy się różnicę poziomu stropu na drugim końcu poziomicy. W podobny sposób mierzy się skumulowaną różnicę poziomów w pomieszczeniu. Miejscowe odchylenia powierzchni betonu. Rozróżnia się 3 typy pomiarów uzupełniających się wzajemnie. Każdy z nich charakteryzuje płaskość w innej skali: - mierzy się ugięcie płyty pod liniałem długości 2,00 m, - ta sama operacja, jak wyżej, za pomocą linijki 0,20 m, - mierzy się wysokość występów miejscowych, ziaren i konglomeratów ziaren. Typ D1 Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu Różnica Różnica poziomów poziomów skumulowana pod łatą 2 m w środku 1 pomieszcz. 10 mm 15 mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu Pod łatą 2 m 10 mm Pod linijką 0,20 m Wysokość występów D2 6 mm 9 mm 10 mm 3 mm 1 mm D3 5 mm 7,5 mm 7 mm 2 mm 1 mm D4 4 mm 6 mm 5 mm 1 mm

11 1.9. POWIERZCHNIE ŚCIAN MUROWANYCH. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły silikatowej i klinkierowej: zwichrzenie i skrzywienie powierzchni murów: - na długości 1 m 3 mm - na całej powierzchni ściany pomieszczenia 10 mm odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: - na wysokości 1 m 3 mm - na wysokości kondygnacji 6 mm - na całej wysokości ściany 20 mm odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: - na odległości 1 m 1 mm - na całej długości budynku 15 mm odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem: - na długości 1 m 1 mm - na całej długości budynku 10 mm odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta prostego: - na długości 1 m 3 odchylenie wymiarów otworów w świetle ściany dla otworów o wymiarach: - do 100 cm szerokość mm wysokość mm - powyżej 100 cm szerokość mm wysokość mm.

12 1.10 PŁYTY POSADZKOWE POŁOŻONE BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE PODŁOŻE. Płyty posadzkowe będą wylewane na podłożu przygotowanym przez wykonawcę. Współczynnik podatności podłoża musi wynosić co najmniej 100 MPa/m. Wykonawca powinien przewidzieć próby kontrolne przed odebraniem terenu STRUKTURA PŁYTY. Beton musi mieć dobrą wytrzymałość na rozciąganie. W żadnym przypadku wytrzymałość właściwa nie może być niższa od 13,3 MPa. Jakość kruszywa i jego granulometria winny zapewnić uzyskanie zwartego betonu. Zastosowanie plastyfikatorów i domieszek zmniejszających objętość porów jest zalecana na tyle, o ile produkty te przyczynią się efektywnie do zmniejszenia rys i prze-puszczalności betonu. Konsystencja betonu winna pozwalać na skuteczne skręcanie deskowania. Świeży beton winien wykazać osiadanie stożka między 5 i 7, za wyjątkiem betonu pompowa-nego lub ciekłego, którego użycie będzie zależeć od zgody inspektora nadzoru. Jeżeli beton jest produkowany bez domieszki zmniejszającej objętość porów, zawarte w nim powietrze nie może przekroczyć 4 %. Jeżeli stosuje się domieszkę, zawartość powietrza nie może przekroczyć 6,5 %. Zagęszczenie mechaniczne betonu za pomocą listew wibracyjnych. Po zakończeniu betonowania należy zabezpieczyć świeży beton przed zbyt szybkim wysuszeniem ( środki pielęgnacyjne ). Betonowanie ciągłe wykonuje się w sposób ciągły, stosując prowadnice, bądź specjalne środki mechaniczne. Przerwy w betonowaniu są realizowane za pomocą styków zespolonych. Szczeliny skurczowe otrzymuje się przez cięcie około ¼ grubości, gdy wykonywany beton jest dostatecznie twardy. Szczeliny mają zostać poddane obróbce w magazynach i strefach nie wyłożonych płytami.

13 Przekrój zbrojenia musi być zgodny z obliczeniami, otulina musi być dostosowana do sposobu wykonania i być co najmniej równa 20 mm. Średnica zastosowanych prętów musi być mniejsza od 1/10 grubości płyty. W przypadku użycia siatki zgrzewanej, zakładka jest zapewniona przez 3 zgrzewy. Rozstaw t prętów nie może przekroczyć następujących wartości: dla obciążeń skupionych t 2 h 0 dla obciążeń równomiernie rozłożonych t 3 h 0 Dla warstwy zbrojenia, a szczególnie dla zbrojenia górnego, wymagane jest skuteczne zamocowanie na swoim miejscu, za wyjątkiem stosowania specjalnego rozwiązania DYLATACJE PŁYT. Szczeliny dylatacyjne występują w miejscu dylatacji budynków i mają szerokość a wzdłuż osi C/ cm. 3 cm, Szczeliny przeciwskurczowe wykonano jako nacięcia płyty o głębokości równej 1/3 grubości, powinny dzielić powierzchnię płyty na pola o powierzchni nie większej niż 36 m 2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6,0 m.: 1.11POŁĄCZENIA SPAWANE MATERIAŁY SPAWANE. Przyjęto 3 klasę konstrukcji spawanej wg PN/M Do konstrukcji spawanych należy stosować materiały, które: odpowiadają gatunkom określonym w dokumentacji i mają trwale wybite oznaczenia lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek, nie mają: - rozwarstwień, - wżerów i ubytków powierzchniowych głębszych niż 5 % grubości materiału i większych niż 10 % powierzchni, - rys i pęknięć, wybrzuszeń, krzywizny i zwichrzenia, - zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych.

14 ZALECANE GATUNKI ELEKTROD OTULONYCH. Dla stali St3S, St3SX EA 146 Dla stali 18G2 EB PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO SPAWANIA. 1. Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją. Ich wymiary powinny odpowiadać tolerancjom wykonawczym określonym w normie PN 77/B lub w innych normach i przepisach przedmiotowych. 2. Brzegi (krawędzie) do spawania oraz rowki spawalnicze należy przygotować zgodnie z dokumentacją i przedmiotowymi normami. 3 Powierzchnie przetapiane i przylegający do nich pas materiału (szerokość pasa minimum 20 mm) należy przed spawaniem oczyścić z rdzy, farby, tłuszczów i innych zanieczyszczeń oraz zawilgoceń, aż do metalicznego połysku i utrzymać w stanie czystości, aż do momentu spawania. 4. Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni powinien być przed spawaniem skontrolowany przez bezpośredni nadzór oraz spawacza wykonującego złącze. 5. Do przygotowania brzegów (krawędzi) do spawania dopuszcza się następujące metody: - cięcie i wykonanie brzegów mechanicznie, - cięcie gazowe automatyczne i półautomatyczne, - cięcie gazowe ręczne z oszlifowaniem wyrównawczym, - cięcie gazowe ręczne bez oszlifowania brzegów dla złączy drugorzędnych, grubości do 15 mm, ze stali niskowęglowych w gatunkach do St3S. 6. Przy cięciu i ukosowaniu gazowym brzegów do spawania ustala się następujące wymagania: - chropowatość cięcia wg PN-70/M-69774; dla spawania ręcznego - klasa 2, dla spawania łukiem krytym klas 3, - nieliniowość cięcia ręcznego 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niż 1,5 mm, - krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione w przypadku stali o podwyższonej wytrzymałości należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na głębokość 1 mm, - po cięciu gazowym należy brzegi oczyścić z pozostałości żużla.

15 7. Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z normą: - spawanie łukowe ręczne stali niskowęglowych i niskostopowych PN-75/M Składanie elementów do spawania można wykonać przez łączenie spoinami sczepnymi (jeżeli nie zabraniają tego normy przedmiotowe) lub ustalanie za pomocą przyrządów i szablonów. 9. Przesunięcia elementów składanych nie powinny być większe niż to określają normy: PN-75/M-69014, PN-69/M i PN-73/M-69015, lecz nie powinny przekraczać więcej niż 10% grubości elementu i nie więcej niż 3 mm. 10. W przypadku złączy o grubości g 12 mm obciążonych statycznie i wszystkich złączy doczołowych obciążonych dynamicznie zaleca się stosowanie płytek wybiegowych na początku i końcu złącza. Po usunięciu płytek czoła spoin należy oszlifować. 11. Podczas składania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w granicach niezbędnych do uzyskania prawidłowych kształtów złączy spawanych po spawaniu. PRZEBIEG SPAWANIA. 1. Przed przystąpieniem do spawania należy dokonać ogólnej kontroli przygotowania do spawania, a w szczególności należy sprawdzić: - gatunek i stan materiału, - stan rowków do spawania oraz ustawienie, płaskość i prostoliniowość elementów zestawieniowych do spawania, - kwalifikacje spawaczy, - materiały pomocnicze do spawania, - sprzęt i stanowisko spawalnicze, - temperaturę otoczenia i materiału. 2. Spawanie konstrukcji zaleca się prowadzić pod nadzorem personelu technicznego z praktyką spawalniczą, przy przestrzeganiu następujących zasad: - w pierwszej kolejności wykonywać złącza, w których występują największe naprężenia i odkształcenia, - spoiny wykonywać w układzie przestrzennym naprzemianlegle, - skrzyżowania spoin płaskich wykonywać w ostatniej kolejności po wyspawaniu całego węzła, - pierwsze warstwy długich spoin rozpoczynać od środka i wykonywać odcinkami na zewnątrz, - spoiny grube bezwzględnie wykonywać odcinkami, odcinki łączyć układem kaskadowym warstw,

16 - przy wykonywaniu spoin wielowarstwowych należy starannie oczyścić poprzednią warstwę z żużla oraz sprawdzić, czy nie występują lokalne pęknięcia - spoiny pachwinowe o grubości powyżej 5 mm należy wykonywać wielowarstwowo, spoiny pachwinowe w złączach teowych, a przede wszystkim w złączach obciążonych dynamicznie, powinny mieć lico lekko wklęsłe, a w złączach narożnych wypukłe. 3. Przez utrudnione warunki zewnętrzne rozumie się: - względną wilgotność powietrza większą niż 80%, - opady atmosferyczne, mgłę, mżawkę, - wiatr (przeciągi) o prędkości większej niż 5 m/s (tj. 18 km/h), - temperaturę otoczenia niższą od 0 C. 4. Niedopuszczalne jest: - spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych, - spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ZASTOSOWANIE ŚRUB W POŁĄCZENIACH. Zastosowano śruby o wysokiej wytrzymałości klasy 10.9 zgodnie z PN-85/M OTWORY PRZEJŚCIOWE NA ŚRUBY ORAZ ICH TOLERANCJE. 1. Średnice otworów na śruby powinny być o 1 mm większe od nominalnej średnicy śruby. 2. Owalność otworów przejściowych, tj. różnica między największą i najmniejszą średnicą otworu, nie powinna przekraczać 5% średnicy nominalnej. 3. Skośność otworu, tj. brak prostopadłości ścianek otworu do płaszczyzny łączonych elementów, powinna być mniejsza niż 3% grubości łączonych elementów oraz mniejsza niż 2 mm z tolerancją ± 0,02 mm.

17 4. Tolerancje otworów na śruby powinny wynosić: ± 0,02 mm przy średnicy nominalnej do 20 mm oraz ± 0,03 mm przy średnicy nominalnej ponad 20 mm. PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW DO SKRĘCENIA. 1. Z powierzchni przylegania łączonych elementów należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, jak: zgorzelinę, rdzę, powłoki malarskie, aż do powierzchni metalicznej. W czasie montażu należy chronić oczyszczone powierzchnie przed ponownym zanieczyszczeniem smarami, olejami, pyłem itp. 2. Przed przystąpieniem do piaskowania należy najpierw oczyścić powierzchnię przylegania ze smarów, oliwy, farby itp. Ścierniwo w postaci piasku o wielkości ziaren 0,7 1,5 mm powinno być czyste i suche. 3. Powierzchnia przylegania przygotowana i oczyszczona powinna się rozciągać na zewnątrz poza skrajne śruby nie mniej niż na 3d (d średnica śruby). 4. Śrutowanie należy wykonywać twardym śrutem ostrokrawędziowym przy ciśnieniu około 0,7 MPa po wstępnym oczyszczeniu powierzchni. 5. Opalanie powierzchni przylegania należy przeprowadzić płomieniem acetylenowotlenowym za pomocą palnika z dyszami wielopłomieniowymi po wstępnym oczyszczeniu. Nachylenie dyszy do opalanej powierzchni powinno wynosić około 30. Opalanie nie może deformować termicznie powierzchni. Temperatura opalanej powierzchni nie może przekraczać 200 C. 6. Do chemicznego usuwania smarów i olejów należy stosować benzynę lub płyn tri. Powłoki olejne należy usuwać za pomocą ługów (np. wodorotlenku potasu). Ze względu na podatność oczyszczonej i przygotowanej powierzchni na czynniki atmosferyczne i agresywne, należy ją zabezpieczyć przez pokrycie jedną warstwą farby Korsil. 7. Do zapewnienia prawidłowego wykonania połączeń śrubami o wysokiej wytrzymałości przedsiębiorstwo wykonujące montaż konstrukcji powinno dysponować: - wyposażeniem (osprzętem) do wykonania montażu połączeń oraz służbą kontroli jakości, - zespołem brygad wykonujących montaż i sprężanie śrubami. 8. Przed przystąpieniem do łączenia konstrukcji służba kontroli jakości powinna sprawdzić i odebrać wykonane elementy i przygotowane powierzchnie przylegania oraz dokonać wpisu do dziennika śrub o wysokiej wytrzymałości.

18 9. Naprowadzanie otworów za pomocą przebijaków stożkowych deformujących otwory oraz konstrukcje jest niedopuszczalne. 10. Do sprawdzania szczelnego złożenia montażowego należy używać szczelinomierza o grubości 0,2 mm, który nie powinien wejść z każdej strony między powierzchnie stykowe głębiej niż na 20 mm. 11. Podczas montażu w temperaturze poniżej zera należy podgrzewać śruby o wysokiej wytrzymałości oraz nakrętki i podkładki do temperatury co najmniej 20 C. Założenie nakrętek i podkładek powinno umożliwiać łatwe rozpoznanie klasy śrub i nakrętek. 12. Przy wykonywaniu otworów na śruby o wysokiej wytrzymałości należy stosować oprzyrządowanie (szablony) w celu zapewnienia przy rozstawie otworów dopuszczalnego luzu między ścianką otworu a śrubą (trzpieniem). 13. Przesunięcia otworów od właściwego położenia dla każdego połączenia powinno być nie większe niż 1 mm dla 30% otworów i 0,5 mm dla otworów pozostałych NAPRAWA SPĘKANYCH MURÓW W TECHNOLOGII BRUT SAVER. A. Spękania widoczne po jednej stronie ściany. -wykonać bruzdę o szerokości 2-4cmi głębokości 4-5cm w murze nie licząc tynku. - długość bruzdy 0,5-0,75m w jedną i drugą stronę pęknięcia, czyli całkowita długość Bruzdy powinna wynosić 1-1.5m. - jeśli pęknięcia sa blisko siebie długość bruzdy wynosi 0.5-0,75m z jednej strony + odległość między pęknięciami +0,5-0,75m z drugiej strony. - jeśli pęknięcie znajduje się blisko narożnika, bruzdę wykonuje się na pękniętej ścianie i przenosi na ścianę prostopadłą o długości 1-1,5m. - odległość pomiędzy bruzdami powinna być od 0,3-0,5m w zależności od tego jaki jest stan muru. - bruzdy należy dobrze wymyć wodą. -można robić bruzdy w spoinie, ale głębokość ich nie powinna być mniejsza niż 4-5 cm. B. Pęknięcia na wylot widoczne po obu stronach ściany. -bruzdy wykonuje się po obu stronach ściany wg. powyższych zasad. - jeśli pęknięcie znajduje się przy narożniku zaleca się dodatkowo wykonanie w kilku miejscach otworów prostopadłych lub ukośnych.wtłacza się w nie zaprawę i kotwi druty.

19 C. Naprawa struktury sklepienie łukowego -wyznaczyć a następnie wyfrezować szczeliny na cięgna BRUTT PROFILE w dolnej części sklepienia. - w wyciętych szczelinach wywiercić otwory(średnica 13mm-16mm w zależności od średnicy i długości stosowanych cięgien). Otwory powinny być wywiercone pod kątem około 60 stopni naprzemiennie w lewo i na prawo od szczeliny. - przedmuchać szczeliny i dokładnie przepłukać je strumieniem wody. -przy pomocy pistoletu wpompować w wycięte otwory zaprawę BRUTT POVDER SAVER aż do pełnego wypełnienia. - używając odpowiednich narzędzi wprowadzić cięgna BRUTT PROFILE w otwory. -wystającą końcówkę cięgna oczyścić z zaprawy i całość pozostawić na 24 godziny. -po24 godzinach oczyścić szczeliny przygotowane do montażu cięgien,przedmuchać je i dokładnie przepłukać strumieniem wody. -za pomocą pistoletu z właściwą końcówką, w tylnej części spoiny umieścić około 10cm wałek zaprawy BRUTT SAVER POVDER.W szczelinę z zaprawą wcisnąć przygotowane wcześniej cięgno. -zakrzywić wystające końce zamontowanych wcześniej cięgien w otworach i unieruchomić je tak aby przebiegały wzdłuż szczeliny. Na ostatni pręt oraz końcówki cięgien wprowadzić wałek zaprawy BRUTT SAVER POVDER i docisnąć ją do szczeliny używając kielni lub ręcznej packi metalowej. -głębokość szczelin powinna wynosić mm. -liczba cięgien BRUT PROFILE na szczelinę powinna wynosić 4. -normalna odległość pomiędzy otworami na cięgna BRUT PROFILE wzdłuż szczeliny powinna wynosić 450 mm. -tam gdzie cięgna BRUT PROFILE muszą być połączone na długie odcinki, należy stosować zakładki cięgno na cięgno o długości minimum 500 mm. W takim przypadku wszystkie łączenia powinny być rozłożone nierównomiernie. Mgr. inż. Piotr Kubicki.

20

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Przebudowa pomieszczeń budynku użyteczności publicznej z montażem zewnętrznych schodów przeciwpożarowych Marszew, działka 38/10, 63-300 Pleszew Inwestor:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót STRONA 1 SPIS TREŚCI... 1 1.Wymagania ogólne... 2 2.Roboty ziemne... 8 3.Zbrojenie betonu... 13 4.Beton...16 5.Prefabrykaty...23 6.Roboty rozbiórkowe...25 7.Konstrukcje stalowe...26 8.Roboty murowe...33

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ROBOTY BUDOWLANO MONTAŻOWE STRBM 01.00.00 NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA HALI WIDOWISKOWO SPORTOWEJ WRAZ Z TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ ZESPOŁEM PARKINGÓW

Bardziej szczegółowo

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl

CKK ARCHITEKCI. ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl CKK ARCHITEKCI ul.świętojańska 87/6,Gdynia, tel/fax 0-58 6200092, www.ckkarchitekci.pl, sekretariat @ ckkarchitekci.pl obiekt BUDYNEK ADMINISTRACYJNY I HALA GARAŻOWO- MAGAZYNOWA adres Ząbki, ul. Stefana

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Zadanie : Remont kotłowni olejowej i instalacji c.o. i c. w. u. w budynku Z.P.O. w Kamieniu oraz remont instalacji c.o. zasilającej przedszkole

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332000-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332400-7 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE

SST - 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE SPIS ZAWARTOŚCI 00.00.00. WYMAGANIA OGÓLNE... 2 01.00.00. ROBOTY ROZBIÓRKOWE... 8 02.00.00. ŚCIANY...10 03.00.00. POSADZKI... 12 04.00.00. ELEMENTY STOLARSKIE... 14 05.00.00. TYNKI I OKŁADZINY...16 06.00.00.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIÓRU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH SIECI I INSTALACJE SANITARNE 45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektów szpitalnych 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania

Bardziej szczegółowo

instrukcja wykonawcza alpol eko plus

instrukcja wykonawcza alpol eko plus uwaga! Uwagi ogólne System ALPOL EKO PLUS jest złożonym systemem zewnętrznej izolacji cieplnej budynków (tzw. ETICS External Thermal Insulation Composite System). System ten określany dawniej jako technologia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA:

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA: Modernizacja parku rehabilitacyjno - rekreacyjnego, poprawa funkcjonalności pomieszczeń poddasza budynku nr 1 oraz

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE DOKUMENTACJA PROJEKTOWA MODERNIZACJI BUDYNKU MIESZKALNEGO WIELORODZINNEGO PRZY UL. RADZYMIŃSKIEJ 2 W WARSZAWIE Inwestor: MIASTO STOŁECZNE WARSZAWA DZIELNICA PRAGA PÓLNOC UL. KS. I. KŁOPOTOWSKIEGO 15 03-708

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Remont toalet wraz z wymianą instalacji wod.-kan. w budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Płocku ul. Kostrogaj 1 CZĘŚĆ OGÓLNA 2 Wstęp 1. Przedmiot Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE

Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Specyfikacje Techniczne dotyczące wykonania prac REMONTU CZYTELNI W BUDYNKU GŁÓWNYM ZESPOŁU SZKÓŁ W LUABWIE Adres: ul. GDAŃSKA 25 14 260 LUBAWA Inwestor: Zespół Szkół w Lubawie ul. Gdańska 25 14-260 Lubawa

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Rozbudowa Szkoły Podstawowej w związku ze zmianą sposobu użytkowania budynku dla potrzeb Środowiskowego Domu Samopomocy NAZWA I

Bardziej szczegółowo

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05.

S. 00.08.03. Odbiory instalacji i urządzeń technicznych... 17 S. 00.08.04. Odbiór częściowy i odbiór etapowy... 17 S. 00.08.05. SPECYFIKACJA techniczna wykonania i odbioru robót instalacji sanitarnych w budynku usługowym (przeznaczonym m.in. na wypożyczalnię nart biegowych oraz rowerów, z pomieszczeniem socjalnym i gospodarczym)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Obiekt : Budynek Poradni zdrowia Psychicznego - Przychodni Psychiatrycznej w Kościanie Adres budowy: Kościan, Pl. Paderewskiego 1 A, działka nr 1894 /

Bardziej szczegółowo

KALDO AGENCJA BUDOWLANA

KALDO AGENCJA BUDOWLANA Agencja Budowlana KALDO Paweł Jędraś siedziba: 64-100 Leszno, ul. Antonińska 6 biuro: 64-100 Leszno, ul. Miśnieńska 1 www.kaldo.net.pl e-mail: kaldo@kaldo.net.pl telefon / fax +48 655202698 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku

Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS we Włocławku KASA ROLNICZEGO UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ODDZIAŁ REGIONALNY ul. Leona Wyczółkowskiego 22, 85-092 Bydgoszcz tel. (052) 341-52 61; fax. (052) 341-57-81 Remont pokrycia dachowego w Placówce Terenowej KRUS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU ITB H. Budynek H ITB - WARSZAWA DDM Dorota Doliwa-Mikołajska 01 407 Warszawa; ul.deotymy 19/21 m.2. tel. 502 440 335 ddm@mikolajski.com, NIP 527-102-56-64; REGON 011141485; mbank 03 1140 2004 0000 3702 4488 3838 TYTUŁ OPRACOWANIA: SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych REFORMA 2012 Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych Mirosława Popek Kwalifikacja B. 18.4 Podręcznik do nauki zawodu MURARZ-TYNKARZ TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Termomodernizacja budynku gimnazjum w Dobrzycy wraz z modernizacją źródła ciepła 63-330 Dobrzyca, ul. Szkolna 4, dz. nr 1646 CPV: 45453000-7 Roboty remontowe

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT DZIAŁY : SIECI KANALIZACYJNEJ PREBUDOWA KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ GRAWITACYJNEJ NA GRAWITACYJNO-TŁOCZNĄ Z ODPROWADZENIEM ŚCIEKÓW SANITARNYCH DO KANALIZACJI W UL.NIEPODLEGŁOŚCI W SKWIERZYNIE. S - 01.00.00

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INWESTYCJA: REMONT POMIESZCZEŃ NR 213, 214, 216 WYDZIAŁU NAWIGACJI I UZBROJENIA OKRĘTOWEGO OBIEKT: BUDYNEK NR 7 ADRES: GDYNIA, UL. INŻ. JANA ŚMIDOWICZA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SŁUŻĄCA DO OPISU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NA WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH, DLA KTÓRYCH NIE JEST WYMAGANE UZYSKANIE POZWOLENIA NA BUDOWĘ. NAZWA

Bardziej szczegółowo

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający

CPV 45214620-2 OŚRODKI BADAWCZE. Projekt Wykonawczy STB 1.7. Temat ROBOTY HYDROIZOLACYJNE CPV 45320000-6. Inwestor / Zamawiający Nazwa inwestycji: BUDYNKI TECHNICZNE DO OBSŁUGI SZKLARNI ZADANIA NR 1 i NR 2 WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ DROGOWĄ ZADANIE NR 5 W RAMACH PROJEKTU,,MODERNIZACJA LABORATORIÓW DLA WZMOCNIENIA INNOWACYJNOŚCI BADAŃ

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2/B REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2/B REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY 16 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 2/B REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY SPIS TREŚCI: 2/B.01. Roboty ciesielskie 2/B.02. Deskowanie i podłoga z płyt OSB 2/B.03. - Impregnowanie elementów drewnianych 2/B.04.

Bardziej szczegółowo