1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE DANE OGÓLNE.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE."

Transkrypt

1 1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE DANE OGÓLNE. Tolerancje wymiarowe, podane niżej, dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych przez poszczególnych podwykonawców, jak i dokonanych w fazie oddania do użytku. W konsekwencji, wszystkie niedokładności wynikające z usytuowania, deformacji szalunków, zmienności wymiarów w wyniku temperatury i skurczu są sumowane. Wartości te, skumulowane, muszą obowiązkowo mieścić się w granicach podanych poniżej USYTUOWANIE KONSTRUKCJI W CAŁOŚCI. Wykonawca zapewnia ogólne wytyczenia budowli przez uprawnionego geodetę. Główne osie odniesienia i poziom odniesienia winny być oznaczone na słupkach, wymagających zabezpieczenia na cały okres trwania budowy. Dopuszczalne odchylenie punktów charakterystycznych jest ograniczone do ± 2 cm. Dotyczy to np. : - osi głównych - przecięcia gruntu przez główne krawędzie pionowe i konstrukcję główną TOLERANCJE W USYTUOWANIU OSI. Na każdym poziomie wykonawca musi ponownie wyznaczać siatkę obiektu i rzędne wysokościowe. Tolerancje usytuowania tych elementów są następujące: Poziomy: Odległość pionowa między dwoma dowolnymi reperami poziomów większa z dwóch wartości: 0,5 cm 0,05 % pionowej odległości między tymi dwoma elementami.

2 Siatka w rzucie: Odległość między dwoma punktami przecięcia siatki większa z dwóch wartości: 0,5 cm 0,05 % pionowej odległości poziomej między tymi dwoma punktami. Odchylenie od pionu: Odchylenie od pionu między dwoma dowolnymi, odpowiadającymi sobie punktami siatki, usytuowanymi na różnych poziomach większa z dwóch wartości: 0,5 cm 0,05 % pionowej odległości pionowej między tymi dwoma punktami TOLERANCJE ELEMENTÓW KONSTRUKCJI. Elementy konstrukcji lub wprowadzane do konstrukcji ( słupy, przegrody, belki, otwory drzwiowe i okienne itd. ) są usytuowane w stosunku do rzeczywistych elementów siatki, określonych w poprzednim paragrafie, według wymiarów umieszczonych na planach. Tolerancje w trzech kierunkach: x, y, z, odnośnie rzeczywistego usytuowania elementu w stosunku do siatki i wymiarów między dwoma różnymi punktami obiektu, zbudowanego w stosunku do wymiaru teoretycznego, podanego w dokumentacji, są określone następującym wzorem: 0,05 d, przy czym minimum wynosi 1 cm, d jest odległością lub wymiarem w cm elementów porównywanych lub mierzonych. Jeżeli w wyniku kontroli uzyskuje się, dla tego samego punktu lub elementu, kilka wartości, wówczas obowiązuje najbardziej ograniczająca. Cyfry podane powyżej dotyczą np.: usytuowania w rzucie każdego punktu w stosunku do najbliższej osi, odchylenia od pionu, przekrojów słupów i belek, odległości między elementami, grubości elementów, poziomu stropu w stosunku do poziomów odniesienia, wymiarów i usytuowania okien i drzwi lub otworów. 1.2 BADANIE I KONTROLA BETONÓW I MATERIAŁÓW. Wykonawca zapewnia przeprowadzenie prób i kontroli wymaganych normami. Badania są zrealizowane przez uprawnione laboratorium. Na żądanie inspektora nadzoru przedmiotowe laboratorium może wykonać dodatkowe badania. Powinny one w szczególności dawać pewność, że każda dostarczona partia betonu posiada właściwości przewidziane w niniejszym opisie technicznym.

3 Na jedno pobranie przypadają 3 próbki. Częstotliwość pobierania, w przypadku ścisłej kontroli, jest następująca: Całkowita objętość betonu Jedno pobranie próbek co najmniej co: Minimalna ilość pobrań V < m m do m m 3 10 V > m m 3 15 W przypadku ograniczonej kontroli próbki pobiera się dla 300 m 3 minimum jedno pobranie. 1.3 PRODUKCJA - TRANSPORT - UKŁADANIE BETONU BETON GOTOWY DO UŻYTKU. Beton może być produkowany w betoniarni zewnętrznej, uznanej przez inspektora nadzoru dla wymaganych klas betonu. Transport obowiązkowo winien odbywać się w betoniarkach samochodowych. Beton będzie zgodny z normami polskimi. Po wyprodukowaniu beton musi być ułożony w nieprzekraczalnym czasie, ustalonym na początku budowy. Informacyjnie można będzie przyjąć okres 1h 30 min przy temperaturze < 25 C i 1h przy wyższej temperaturze. Betoniarnie mogą być zainstalowane na placu budowy. Wszelkie dodawanie wody po wyprodukowaniu betonu jest zakazane BETONOWANIE PIELĘGNACJA BETONU. Szalunki musza być zwilżone przed betonowaniem. Ich powierzchnia musi być wilgotna, ale nie zmoczona. Beton musi być wylewany za pomocą pojemników. Pewne obiekty mogą być betonowane za pomocą pompy, po uzyskaniu zgody inspektora nadzoru. Wylewanie, zagęszczanie, wznowienie betonowania itp. są realizowane zgodnie z obowiązującymi normami. Beton nie może spadać z wysokości większej od 3,0 m. Musi być układany warstwami niedużej grubości ( max. 20 do 30 cm ). Przerwa w betonowaniu dwóch kolejnych warstw nie może być większa niż 15 min. Czas wibrowania musi być ograniczony, by uniknąć segregacji. Wibrowanie przy użyciu zbrojenia jest zakazane.

4 Wykonawca zobowiązany jest do wypełniania kart betonowania z podaniem daty, godziny, warunków atmosferycznych, temperatury, pochodzenia betonu, betonowanej części obiektu, pobranych próbek betonu dla badań kontrolnych. Karty te przechowywane są do dyspozycji inspektora nadzoru wraz z protokołami badań próbek. Pielęgnacja betonu jest wymagana dla powierzchni poddanych działaniu warunków atmosferycznych, które mogą naruszyć jakość betonu. Polega ona na wykonywaniu zabiegów pielęgnacyjnych na tych powierzchniach. Zabiegi mogą być łączone: - ochrona okresowa nieprzepuszczalna, przez dłuższe zachowanie szalunków i wykonanie szczelnej bariery na powierzchni betonu, - nawilżanie. Zabiegi pielęgnacyjne będą wykonywane w miarę możliwości jak najszybciej. Są one przedłużane tak długo, jak długo odparowanie wody może naruszyć wymaganą jakość betonu. Wykonawca proponuje inspektorowi nadzoru, w ramach programu betonowania, czas trwania pielęgnacji. Pielęgnacja dotyczy całej powierzchni betonu, jest ciągła i jednorodna przez czas trwania i zakończona jest jednocześnie na całości każdej strefy poddanej zabiegowi. Środki pielęgnacyjne mogą być stosowane po uzyskaniu zgody odpowiedniej komisji. Mogą być przeprowadzone próby dla stwierdzenia właściwości doboru, sprawdzenia łatwości usuwania produktu i jego zgodności z ostatecznymi ( ewentualnymi) wykładzinami, przewidzianymi jako pokrycie dla betonu WZNOWIENIE BETONOWANIA. W przypadku zatrzymania betonowania, beton jest utrzymywany siatką metalową o drobnych oczkach, mocowaną do zbrojenia. Przed wznowieniem betonowania powierzchnia przylgowa jest energicznie oczyszczona i zwilżona do nasycenia przed wylaniem świeżego betonu BETONOWANIE W NISKICH TEMPERATURACH. Nie zezwala się na betonowanie, gdy temperatura zmierzona na budowie jest niższa niż - 5 C. Gdy temperatura mieści się w granicach od -5 C do +5 C, wylewanie betonu jest dozwolone pod warunkiem zastosowania skutecznych środków zapobiegających szkodliwym skutkom zimna. Program betonowania precyzuje stosowne zalecenia.

5 Po przerwaniu betonowania w wyniku zimna, należy usunąć ewentualnie uszkodzony beton. Należy postępować, jak przy przypadkowym wznowieniu BETONOWANIW W WYSOKIEJ TEMPERATURZE. W okresach, w których temperatura zmierzona na budowie jest wyższa niż 25 C, wykonawca przekaże inspektorowi nadzoru, w ramach programu betonowania, proponowane działania w uzupełnieniu proponowanych powyżej. 1.4 STAL ZBROJENIOWA. Stosowane zbrojenie musi być zgodne z kartą homologacyjną. Zbrojenie, w momencie jego montowania i betonowania, nie może nosić śladów rdzy ( brak przyczepności ), farby, smaru lub błota. Uformowanie zbrojenia jest zgodne z normami. Zakazane są zakładki, styki i połączenia spawane. Każdy pręt spawany zostanie odrzucony. Dozwolone jest spawanie jedynie prętów montażowych. Otulina mierzona między licem szalunku a zewnętrzną tworzącą zbrojenia jest co najmniej równa: 3 cm dla osłon poddanych działaniom agresywnym, złej pogody, kondensacji lub kontaktu z cieczą, 5 cm dla fundamentów i elementów będących w kontakcie z ziemią, 2 cm dla prętów o średnicy d do 20 mm oraz d dla prętów o średnicy d > 20 mm. Otulinę zbrojenia otrzymuje się przez stosowanie skutecznych rozwiązań wkładek dystansowych betonowych lub plastikowych. Każda zabetonowana część z widocznym zbrojeniem będzie wyburzona, bądź skuta i ponownie zabetonowana, zgodnie z poleceniem inspektora nadzoru. Grubości otulin mogą być zwiększone w przypadku zapewnienia odpowiedniego zakotwienia prętów dla zapewnienia odporności ogniowej konstrukcji lub z innych względów, wymagających wartości wyższych od podanych powyżej. Tolerancje dotyczące rozmieszczenia prętów rozdzielczych wg norm polskich

6 . 1.5 SZALOWANIE - ROZSZALOWANIE SZALOWANIE. Szalunki muszą być dostatecznie sztywne, by wytrzymać bez wyraźnego odkształcenia, obciążenia i naciski, którym są poddane oraz przypadkowe uderzenia w czasie wykonywania robót. Muszą być dostatecznie szczelne, szczególnie w narożach, by uniknąć wycieku zaczynu cementowego. Szczelność szalunku musi być taka, że występujące nieznaczne wycieki zaczynu cementowego nie mogą naruszyć właściwości mechanicznych, ani szczelności lub wy-glądu przegrody. Przed betonowaniem szalunki muszą być oczyszczone ze wszystkich zanieczyszczeń ( papieru, styropianu ekspandowanego, drewna, drutu wiązałkowego itd. ). W przypadku, gdy element nie będzie już podlegał dalszemu wykończeniu, należy podjąć wszystkie zabiegi, by po zdjęciu szalowania nie znalazł się w płaszczyźnie betonu żaden kawał drewna. Środki dla rozformowania: Płaszczyzny wszystkich form i szalunków kontaktujących się z betonem, pokryte są środkiem zabezpieczającym przed przywieraniem betonu do szalunku. Środek ten nie może plamić, musi być dostosowany do wykładzin kotwionych w betonie lub wykończenia powierzchni przez malowanie lub barwienie. Nie może być szkodliwy dla betonu ROZSZALOWANIE. Rozszalowanie musi być dokonane dopiero, gdy beton wystarczająco stwardnieje, by móc przenieść naprężenia, którym zostanie poddany po tej operacji, bez nadmierne-go odkształcenia oraz przy zapewnieniu dostatecznych warunków bezpieczeństwa. Poprawki lub szpachlowanie mogą być wykonane dopiero po uzyskaniu opinii inspektora nadzoru, z zastosowaniem produktów specjalnych. Wszelkie poprawki lub szpachlowanie, wykonane bez zgody inspektora nadzoru, mogą pociągnąć za sobą wyburzenie i odbudowę elementu na koszt wykonawcy. Krawędzie elementów betonowych, po zdjęciu szalowania, muszą być zabezpieczone przed uderzeniami przez cały okres budowy. Płaszczyzny betonu, dla których nie przewidziano wykładziny, tynku lub malowania itp., muszą być zabezpieczone folią z polietylenu przed pochlapaniem zaprawą, farbą itp.

7 1.6 LICA PŁASZCZYZN SZALUNKÓW. Rozróżnia się 4 typy płaszczyzn szalunków: podstawowa, zwykła, ogólnie stosowana, staranna, których charakterystyka jakościowa, gładkości i wyglądu jest przedstawiona poniżej. Lico podstawowe jest, generalnie rzecz biorąc, przeznaczone dla przegród pomie-szczeń użytkowych, dla których nie jest wymagane staranne wykończenie lub dla przegród, dla których przewidziano wykończenie nałożone nie bezpośrednio na podło-że, bądź dla przegród obudowanych niezależną przegrodą. Lico zwykłe może być odpowiednie dla w/w zastosowań, kiedy przegroda ma być wykończona tradycyjnym grubym tynkiem. Lico ogólnie stosowane dotyczy wykonań z klasycznym wykończeniem w postaci tapet, malowania, po uprzednim wypełnieniu raków i po wykonaniu tynku wyrównawczego. Lico staranne jest stosowane do w/w zastosowań, lecz jego lepsze wykończenie wpływa na ograniczenie robót ewentualnego, późniejszego wykończenia; wymaga niewielkiego przygotowania.

8 Lico Odchylenie płaszczyzny od poziomu sprawdzone łatą 2 m Miejscowe odchylenie płaszczyzny od poziomu sprawdzane pod listewką 0,20 m ( max. zagłębienie pod listewką ) poza spoinami Właściwości powierzchni i tolerancje wyglądu Podstawowe Bez szczególnego warunku Bez szczególnego warunku Bez szczególnego warunku Zwykłe 15 mm 6 mm Ogólnie stosowane 7 mm 2mm - równomierna i jednorodna, - gniazda żwiru lub strefy piaskowe wyrównane, - nierówności, zanieczyszczenia tynkiem, zaprawą zeszlifowane 4 - pęcherze mniejsze od 3 cm 2, o głęb. poniżej 5 mm, - max zasięg skupienia pęcherzy 25 % - krawędzie wypukłe i wklęsłe wyrównane i wyprostowane Staranne 5 mm 2 mm - jak dla lica ogólnie stosowanego, zasięg skupienia pęcherzy zmniejszone o 10 % Płaszczyzny pozostawione bez wykończenia muszą być wolne od wszelkich produktów wywołujących plamy. Wszystkie uzupełnienia, szpachlowanie, zatarcia, konieczne dla uzyskania wymaga-nego wykończenia, są obowiązkowe. Dotyczy to także wyrównania krawędzi, szczególnie słupów, belek, otworów, faset. 1.7 OBRÓBKA POWIERZCHNI. Wykonawca robót ma obowiązek zapoznania się z projektowanymi wykończeniami powierzchni wykonywanych elementów. Powierzchnie elementów betonowych muszą być wolne od wszelkich produktów powodujących powstawanie plam lub zmniejszających przyczepność tynków, powłok malarskich, powłok uszczelniających itp.

9 W przypadku wykończeń grubych, takich jak wyprawy na spoiwach hydraulicznych, płytki ceramiczne, płyty kamienne wymagające wbetonowania itd., wykonawca niniejszych robót musi przewidzieć systematyczne wykonywanie młotkowania groszkownikiem jeszcze świeżego betonu, po zdjęciu deskowania, bądź groszkowanie mechaniczne lub obróbkę powierzchni za pomocą środka opóźniającego wiązanie, wprowadzonego do szalowania przed betonowaniem ( płukanie strumieniem wody po rozdeskowaniu dla ukazania kruszywa ). W przypadku tynków gipsowych, powłok malarskich wykonawca winien przewidzieć powierzchnię staranną, bez śladów oleju lub innego środka zmniejszającego przyczepność wykładziny. 1.8 GÓRNA I DOLNA POWIERZCHNIA PŁYT STROPOWYCH RODZAJE POWIERZCHNI. Rozróżnia się 4 rodzaje powierzchni. Właściwości tych powierzchni są określone następująco: D1 Powierzchnia surowa Przeznaczona do nakładania różnych warstw, takich jak gładź, płyty, płytki posadzkowe grube na podsypce piaskowej, kotwione, wymagające pozostawienia miejsca na grubo-ści płyty ( 5 cm ). Nie określa się specjalnych wymagań odnośnie stanu powierzchni. D2 Powierzchnia typowa Powierzchnia regularna, uzyskana przez wyrównanie łatą. Przeznaczona jest do wykładzin takich, jak: płytki posadzkowe mocowane bezpośrednio do płyty, wymagające pozostawienia ok. 2,5 cm miejsca na grubości płyty, posadzki pływające. D3 Powierzchnia starannie przygotowana Jak dla przypadku D2, lecz z przeznaczeniem do bezpośredniego klejenia cienkich, odkształcalnych wykładzin posadzkowych, wymagająca zatarcia na gładko przy użyciu odpowiedniego środka ( na koszt układającego ), przy maksymalnym zużyciu 2,5 kg/m 2 Powyżej tej wartości będzie wymagane szlifowanie. D4 Powierzchnia bardzo starannie przygotowana przez szlifowanie z dodatkiem utwardzacza Przeznaczona do malowania lub do wykonywania powłoki z żywicy.

10 1.8.2 TOLERANCJE DOTYCZĄCE STANU POWIERZCHNI. Określone są następującymi kryteriami: Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu. Przyrządem pomiarowym jest poziomica długości 2,00 m. Jeden koniec poziomicy, oparty na pewnym punkcie na stropie wypoziomować poziomicę mierzy się różnicę poziomu stropu na drugim końcu poziomicy. W podobny sposób mierzy się skumulowaną różnicę poziomów w pomieszczeniu. Miejscowe odchylenia powierzchni betonu. Rozróżnia się 3 typy pomiarów uzupełniających się wzajemnie. Każdy z nich charakteryzuje płaskość w innej skali: - mierzy się ugięcie płyty pod liniałem długości 2,00 m, - ta sama operacja, jak wyżej, za pomocą linijki 0,20 m, - mierzy się wysokość występów miejscowych, ziaren i konglomeratów ziaren. Typ D1 Odchylenie płaszczyzn poziomych od poziomu Różnica Różnica poziomów poziomów skumulowana pod łatą 2 m w środku 1 pomieszcz. 10 mm 15 mm Miejscowe odchylenia powierzchni betonu Pod łatą 2 m 10 mm Pod linijką 0,20 m Wysokość występów D2 6 mm 9 mm 10 mm 3 mm 1 mm D3 5 mm 7,5 mm 7 mm 2 mm 1 mm D4 4 mm 6 mm 5 mm 1 mm

11 1.9. POWIERZCHNIE ŚCIAN MUROWANYCH. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów z cegły silikatowej i klinkierowej: zwichrzenie i skrzywienie powierzchni murów: - na długości 1 m 3 mm - na całej powierzchni ściany pomieszczenia 10 mm odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: - na wysokości 1 m 3 mm - na wysokości kondygnacji 6 mm - na całej wysokości ściany 20 mm odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy muru: - na odległości 1 m 1 mm - na całej długości budynku 15 mm odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni ostatniej warstwy muru pod stropem: - na długości 1 m 1 mm - na całej długości budynku 10 mm odchylenia przecinających się powierzchni muru od kąta prostego: - na długości 1 m 3 odchylenie wymiarów otworów w świetle ściany dla otworów o wymiarach: - do 100 cm szerokość mm wysokość mm - powyżej 100 cm szerokość mm wysokość mm.

12 1.10 PŁYTY POSADZKOWE POŁOŻONE BEZPOŚREDNIO NA GRUNCIE PODŁOŻE. Płyty posadzkowe będą wylewane na podłożu przygotowanym przez wykonawcę. Współczynnik podatności podłoża musi wynosić co najmniej 100 MPa/m. Wykonawca powinien przewidzieć próby kontrolne przed odebraniem terenu STRUKTURA PŁYTY. Beton musi mieć dobrą wytrzymałość na rozciąganie. W żadnym przypadku wytrzymałość właściwa nie może być niższa od 13,3 MPa. Jakość kruszywa i jego granulometria winny zapewnić uzyskanie zwartego betonu. Zastosowanie plastyfikatorów i domieszek zmniejszających objętość porów jest zalecana na tyle, o ile produkty te przyczynią się efektywnie do zmniejszenia rys i prze-puszczalności betonu. Konsystencja betonu winna pozwalać na skuteczne skręcanie deskowania. Świeży beton winien wykazać osiadanie stożka między 5 i 7, za wyjątkiem betonu pompowa-nego lub ciekłego, którego użycie będzie zależeć od zgody inspektora nadzoru. Jeżeli beton jest produkowany bez domieszki zmniejszającej objętość porów, zawarte w nim powietrze nie może przekroczyć 4 %. Jeżeli stosuje się domieszkę, zawartość powietrza nie może przekroczyć 6,5 %. Zagęszczenie mechaniczne betonu za pomocą listew wibracyjnych. Po zakończeniu betonowania należy zabezpieczyć świeży beton przed zbyt szybkim wysuszeniem ( środki pielęgnacyjne ). Betonowanie ciągłe wykonuje się w sposób ciągły, stosując prowadnice, bądź specjalne środki mechaniczne. Przerwy w betonowaniu są realizowane za pomocą styków zespolonych. Szczeliny skurczowe otrzymuje się przez cięcie około ¼ grubości, gdy wykonywany beton jest dostatecznie twardy. Szczeliny mają zostać poddane obróbce w magazynach i strefach nie wyłożonych płytami.

13 Przekrój zbrojenia musi być zgodny z obliczeniami, otulina musi być dostosowana do sposobu wykonania i być co najmniej równa 20 mm. Średnica zastosowanych prętów musi być mniejsza od 1/10 grubości płyty. W przypadku użycia siatki zgrzewanej, zakładka jest zapewniona przez 3 zgrzewy. Rozstaw t prętów nie może przekroczyć następujących wartości: dla obciążeń skupionych t 2 h 0 dla obciążeń równomiernie rozłożonych t 3 h 0 Dla warstwy zbrojenia, a szczególnie dla zbrojenia górnego, wymagane jest skuteczne zamocowanie na swoim miejscu, za wyjątkiem stosowania specjalnego rozwiązania DYLATACJE PŁYT. Szczeliny dylatacyjne występują w miejscu dylatacji budynków i mają szerokość a wzdłuż osi C/ cm. 3 cm, Szczeliny przeciwskurczowe wykonano jako nacięcia płyty o głębokości równej 1/3 grubości, powinny dzielić powierzchnię płyty na pola o powierzchni nie większej niż 36 m 2, przy długości boku prostokąta nie przekraczającej 6,0 m.: 1.11POŁĄCZENIA SPAWANE MATERIAŁY SPAWANE. Przyjęto 3 klasę konstrukcji spawanej wg PN/M Do konstrukcji spawanych należy stosować materiały, które: odpowiadają gatunkom określonym w dokumentacji i mają trwale wybite oznaczenia lub w inny sposób jednoznacznie określony gatunek, nie mają: - rozwarstwień, - wżerów i ubytków powierzchniowych głębszych niż 5 % grubości materiału i większych niż 10 % powierzchni, - rys i pęknięć, wybrzuszeń, krzywizny i zwichrzenia, - zendry walcowniczej w strefie połączeń spawanych.

14 ZALECANE GATUNKI ELEKTROD OTULONYCH. Dla stali St3S, St3SX EA 146 Dla stali 18G2 EB PRZYGOTOWANIE MATERIAŁÓW DO SPAWANIA. 1. Elementy konstrukcyjne przygotowane do spawania powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją. Ich wymiary powinny odpowiadać tolerancjom wykonawczym określonym w normie PN 77/B lub w innych normach i przepisach przedmiotowych. 2. Brzegi (krawędzie) do spawania oraz rowki spawalnicze należy przygotować zgodnie z dokumentacją i przedmiotowymi normami. 3 Powierzchnie przetapiane i przylegający do nich pas materiału (szerokość pasa minimum 20 mm) należy przed spawaniem oczyścić z rdzy, farby, tłuszczów i innych zanieczyszczeń oraz zawilgoceń, aż do metalicznego połysku i utrzymać w stanie czystości, aż do momentu spawania. 4. Stan przygotowania i oczyszczania powierzchni powinien być przed spawaniem skontrolowany przez bezpośredni nadzór oraz spawacza wykonującego złącze. 5. Do przygotowania brzegów (krawędzi) do spawania dopuszcza się następujące metody: - cięcie i wykonanie brzegów mechanicznie, - cięcie gazowe automatyczne i półautomatyczne, - cięcie gazowe ręczne z oszlifowaniem wyrównawczym, - cięcie gazowe ręczne bez oszlifowania brzegów dla złączy drugorzędnych, grubości do 15 mm, ze stali niskowęglowych w gatunkach do St3S. 6. Przy cięciu i ukosowaniu gazowym brzegów do spawania ustala się następujące wymagania: - chropowatość cięcia wg PN-70/M-69774; dla spawania ręcznego - klasa 2, dla spawania łukiem krytym klas 3, - nieliniowość cięcia ręcznego 20% grubości materiału ciętego, lecz nie więcej niż 1,5 mm, - krawędzie cięte gazowo, a nie przetopione w przypadku stali o podwyższonej wytrzymałości należy bezwzględnie obrobić mechanicznie (np. przez oszlifowanie) na głębokość 1 mm, - po cięciu gazowym należy brzegi oczyścić z pozostałości żużla.

15 7. Brzegi i rowki do spawania należy przygotować zgodnie z normą: - spawanie łukowe ręczne stali niskowęglowych i niskostopowych PN-75/M Składanie elementów do spawania można wykonać przez łączenie spoinami sczepnymi (jeżeli nie zabraniają tego normy przedmiotowe) lub ustalanie za pomocą przyrządów i szablonów. 9. Przesunięcia elementów składanych nie powinny być większe niż to określają normy: PN-75/M-69014, PN-69/M i PN-73/M-69015, lecz nie powinny przekraczać więcej niż 10% grubości elementu i nie więcej niż 3 mm. 10. W przypadku złączy o grubości g 12 mm obciążonych statycznie i wszystkich złączy doczołowych obciążonych dynamicznie zaleca się stosowanie płytek wybiegowych na początku i końcu złącza. Po usunięciu płytek czoła spoin należy oszlifować. 11. Podczas składania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w granicach niezbędnych do uzyskania prawidłowych kształtów złączy spawanych po spawaniu. PRZEBIEG SPAWANIA. 1. Przed przystąpieniem do spawania należy dokonać ogólnej kontroli przygotowania do spawania, a w szczególności należy sprawdzić: - gatunek i stan materiału, - stan rowków do spawania oraz ustawienie, płaskość i prostoliniowość elementów zestawieniowych do spawania, - kwalifikacje spawaczy, - materiały pomocnicze do spawania, - sprzęt i stanowisko spawalnicze, - temperaturę otoczenia i materiału. 2. Spawanie konstrukcji zaleca się prowadzić pod nadzorem personelu technicznego z praktyką spawalniczą, przy przestrzeganiu następujących zasad: - w pierwszej kolejności wykonywać złącza, w których występują największe naprężenia i odkształcenia, - spoiny wykonywać w układzie przestrzennym naprzemianlegle, - skrzyżowania spoin płaskich wykonywać w ostatniej kolejności po wyspawaniu całego węzła, - pierwsze warstwy długich spoin rozpoczynać od środka i wykonywać odcinkami na zewnątrz, - spoiny grube bezwzględnie wykonywać odcinkami, odcinki łączyć układem kaskadowym warstw,

16 - przy wykonywaniu spoin wielowarstwowych należy starannie oczyścić poprzednią warstwę z żużla oraz sprawdzić, czy nie występują lokalne pęknięcia - spoiny pachwinowe o grubości powyżej 5 mm należy wykonywać wielowarstwowo, spoiny pachwinowe w złączach teowych, a przede wszystkim w złączach obciążonych dynamicznie, powinny mieć lico lekko wklęsłe, a w złączach narożnych wypukłe. 3. Przez utrudnione warunki zewnętrzne rozumie się: - względną wilgotność powietrza większą niż 80%, - opady atmosferyczne, mgłę, mżawkę, - wiatr (przeciągi) o prędkości większej niż 5 m/s (tj. 18 km/h), - temperaturę otoczenia niższą od 0 C. 4. Niedopuszczalne jest: - spawanie podczas opadów atmosferycznych przy niezabezpieczeniu przed nimi stanowisk roboczych i złączy spawanych, - spawanie elektrodami o zawilgoconej otulinie POŁĄCZENIA ŚRUBOWE ZASTOSOWANIE ŚRUB W POŁĄCZENIACH. Zastosowano śruby o wysokiej wytrzymałości klasy 10.9 zgodnie z PN-85/M OTWORY PRZEJŚCIOWE NA ŚRUBY ORAZ ICH TOLERANCJE. 1. Średnice otworów na śruby powinny być o 1 mm większe od nominalnej średnicy śruby. 2. Owalność otworów przejściowych, tj. różnica między największą i najmniejszą średnicą otworu, nie powinna przekraczać 5% średnicy nominalnej. 3. Skośność otworu, tj. brak prostopadłości ścianek otworu do płaszczyzny łączonych elementów, powinna być mniejsza niż 3% grubości łączonych elementów oraz mniejsza niż 2 mm z tolerancją ± 0,02 mm.

17 4. Tolerancje otworów na śruby powinny wynosić: ± 0,02 mm przy średnicy nominalnej do 20 mm oraz ± 0,03 mm przy średnicy nominalnej ponad 20 mm. PRZYGOTOWANIE ELEMENTÓW DO SKRĘCENIA. 1. Z powierzchni przylegania łączonych elementów należy usunąć wszelkie zanieczyszczenia, jak: zgorzelinę, rdzę, powłoki malarskie, aż do powierzchni metalicznej. W czasie montażu należy chronić oczyszczone powierzchnie przed ponownym zanieczyszczeniem smarami, olejami, pyłem itp. 2. Przed przystąpieniem do piaskowania należy najpierw oczyścić powierzchnię przylegania ze smarów, oliwy, farby itp. Ścierniwo w postaci piasku o wielkości ziaren 0,7 1,5 mm powinno być czyste i suche. 3. Powierzchnia przylegania przygotowana i oczyszczona powinna się rozciągać na zewnątrz poza skrajne śruby nie mniej niż na 3d (d średnica śruby). 4. Śrutowanie należy wykonywać twardym śrutem ostrokrawędziowym przy ciśnieniu około 0,7 MPa po wstępnym oczyszczeniu powierzchni. 5. Opalanie powierzchni przylegania należy przeprowadzić płomieniem acetylenowotlenowym za pomocą palnika z dyszami wielopłomieniowymi po wstępnym oczyszczeniu. Nachylenie dyszy do opalanej powierzchni powinno wynosić około 30. Opalanie nie może deformować termicznie powierzchni. Temperatura opalanej powierzchni nie może przekraczać 200 C. 6. Do chemicznego usuwania smarów i olejów należy stosować benzynę lub płyn tri. Powłoki olejne należy usuwać za pomocą ługów (np. wodorotlenku potasu). Ze względu na podatność oczyszczonej i przygotowanej powierzchni na czynniki atmosferyczne i agresywne, należy ją zabezpieczyć przez pokrycie jedną warstwą farby Korsil. 7. Do zapewnienia prawidłowego wykonania połączeń śrubami o wysokiej wytrzymałości przedsiębiorstwo wykonujące montaż konstrukcji powinno dysponować: - wyposażeniem (osprzętem) do wykonania montażu połączeń oraz służbą kontroli jakości, - zespołem brygad wykonujących montaż i sprężanie śrubami. 8. Przed przystąpieniem do łączenia konstrukcji służba kontroli jakości powinna sprawdzić i odebrać wykonane elementy i przygotowane powierzchnie przylegania oraz dokonać wpisu do dziennika śrub o wysokiej wytrzymałości.

18 9. Naprowadzanie otworów za pomocą przebijaków stożkowych deformujących otwory oraz konstrukcje jest niedopuszczalne. 10. Do sprawdzania szczelnego złożenia montażowego należy używać szczelinomierza o grubości 0,2 mm, który nie powinien wejść z każdej strony między powierzchnie stykowe głębiej niż na 20 mm. 11. Podczas montażu w temperaturze poniżej zera należy podgrzewać śruby o wysokiej wytrzymałości oraz nakrętki i podkładki do temperatury co najmniej 20 C. Założenie nakrętek i podkładek powinno umożliwiać łatwe rozpoznanie klasy śrub i nakrętek. 12. Przy wykonywaniu otworów na śruby o wysokiej wytrzymałości należy stosować oprzyrządowanie (szablony) w celu zapewnienia przy rozstawie otworów dopuszczalnego luzu między ścianką otworu a śrubą (trzpieniem). 13. Przesunięcia otworów od właściwego położenia dla każdego połączenia powinno być nie większe niż 1 mm dla 30% otworów i 0,5 mm dla otworów pozostałych NAPRAWA SPĘKANYCH MURÓW W TECHNOLOGII BRUT SAVER. A. Spękania widoczne po jednej stronie ściany. -wykonać bruzdę o szerokości 2-4cmi głębokości 4-5cm w murze nie licząc tynku. - długość bruzdy 0,5-0,75m w jedną i drugą stronę pęknięcia, czyli całkowita długość Bruzdy powinna wynosić 1-1.5m. - jeśli pęknięcia sa blisko siebie długość bruzdy wynosi 0.5-0,75m z jednej strony + odległość między pęknięciami +0,5-0,75m z drugiej strony. - jeśli pęknięcie znajduje się blisko narożnika, bruzdę wykonuje się na pękniętej ścianie i przenosi na ścianę prostopadłą o długości 1-1,5m. - odległość pomiędzy bruzdami powinna być od 0,3-0,5m w zależności od tego jaki jest stan muru. - bruzdy należy dobrze wymyć wodą. -można robić bruzdy w spoinie, ale głębokość ich nie powinna być mniejsza niż 4-5 cm. B. Pęknięcia na wylot widoczne po obu stronach ściany. -bruzdy wykonuje się po obu stronach ściany wg. powyższych zasad. - jeśli pęknięcie znajduje się przy narożniku zaleca się dodatkowo wykonanie w kilku miejscach otworów prostopadłych lub ukośnych.wtłacza się w nie zaprawę i kotwi druty.

19 C. Naprawa struktury sklepienie łukowego -wyznaczyć a następnie wyfrezować szczeliny na cięgna BRUTT PROFILE w dolnej części sklepienia. - w wyciętych szczelinach wywiercić otwory(średnica 13mm-16mm w zależności od średnicy i długości stosowanych cięgien). Otwory powinny być wywiercone pod kątem około 60 stopni naprzemiennie w lewo i na prawo od szczeliny. - przedmuchać szczeliny i dokładnie przepłukać je strumieniem wody. -przy pomocy pistoletu wpompować w wycięte otwory zaprawę BRUTT POVDER SAVER aż do pełnego wypełnienia. - używając odpowiednich narzędzi wprowadzić cięgna BRUTT PROFILE w otwory. -wystającą końcówkę cięgna oczyścić z zaprawy i całość pozostawić na 24 godziny. -po24 godzinach oczyścić szczeliny przygotowane do montażu cięgien,przedmuchać je i dokładnie przepłukać strumieniem wody. -za pomocą pistoletu z właściwą końcówką, w tylnej części spoiny umieścić około 10cm wałek zaprawy BRUTT SAVER POVDER.W szczelinę z zaprawą wcisnąć przygotowane wcześniej cięgno. -zakrzywić wystające końce zamontowanych wcześniej cięgien w otworach i unieruchomić je tak aby przebiegały wzdłuż szczeliny. Na ostatni pręt oraz końcówki cięgien wprowadzić wałek zaprawy BRUTT SAVER POVDER i docisnąć ją do szczeliny używając kielni lub ręcznej packi metalowej. -głębokość szczelin powinna wynosić mm. -liczba cięgien BRUT PROFILE na szczelinę powinna wynosić 4. -normalna odległość pomiędzy otworami na cięgna BRUT PROFILE wzdłuż szczeliny powinna wynosić 450 mm. -tam gdzie cięgna BRUT PROFILE muszą być połączone na długie odcinki, należy stosować zakładki cięgno na cięgno o długości minimum 500 mm. W takim przypadku wszystkie łączenia powinny być rozłożone nierównomiernie. Mgr. inż. Piotr Kubicki.

20

M-12.01.00 STAL ZBROJENIOWA

M-12.01.00 STAL ZBROJENIOWA M-12.01.00 STAL ZBROJENIOWA SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot OST...2 1.2. Zakres stosowania OST...2 1.3. Zakres robót objętych OST...2 1.4. Określenia podstawowe...2 1.5. Ogólne wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA

INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA INSTRUKCJA TECHNICZNA WYKONYWANIA STROPÓW TERIVA 1. UKŁADANIE I PODPIERANIE BELEK Przed przystąpieniem do wykonania stropu należy sprawdzić z dokumentacją tech-niczną poprawność wykonania podpór i ich

Bardziej szczegółowo

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3.

Dokumentację do wykonania zadania stanowią: - rysunki rzutu i przekrojów stropu załącznik nr 1 - tablice z KNR 2-02 załączniki nr 1,2,3. Firma XXX ma wykonać strop gęstożebrowy Fert 45 nad I kondygnacją budynku gospodarczego. Opracuj projekt realizacji prac związanych z wykonaniem stropu Fert 45 wraz z wieńcami i żebrem rozdzielczym. Beton

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 Specyfikacje techniczne - ST-3 Roboty żelbetowe i betonowe SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST 3 ROBOTY ŻELBETOWE I BETONOWE 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.05.01 POSADZKI BETONOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POSADZKI BETONOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PODŁOŻA POD POSADZKI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA

INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA TERIVA INSTRUKCJA MONTAŻU STROPU GĘSTOŻEBROWEGO TERIVA ŻABI RÓG 140, 14-300 Morąg tel.: (0-89) 757 14 60, fax: (0-89) 757 11 01 Internet: http://www.tech-bet.pl e-mail: biuro@tech-bet.pl CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE FILARÓW SŁUPOWYCH Z BETONU KLASY C30/ 37 1. Wstęp 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wymagania dotyczące wykonania i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko... klasa...

Imię i nazwisko... klasa... Próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie technik budownictwa część praktyczna Zespół Szkół Nr 2 w Bochni rok szkolny 2007/2008 symbol cyfrowy zawodu 311[04] Imię i nazwisko... klasa...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 94 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 95 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST.

Bardziej szczegółowo

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa D-04.02.03 PODSYPKA PIASKOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacja jest stosowana jako dokument

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.01.01 ELEWACJE TYNKOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ELEWACJE TYNKOWE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB

Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Strop Teriva 4.01 z wypełnieniem elementami SKB Śniadowo 2011 1. Opis oraz parametry techniczne - stropu, elementów składowych (elementy SKB, belki) Strop gęstożebrowy Teriva 4,0/1 z elementami SKB przeznaczony

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%;

OPIS KONSTRUKCJI. 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; OPIS KONSTRUKCJI I. UWAGI DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI DACHOWEJ 1. Elementy więźby dachowej należy wykonać z drewna sosnowego klasy C24 o wilgotności nie przekraczającej 12%; 2. Należy stosować połączenia na

Bardziej szczegółowo

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva

STROP TERIVA. I.Układanie i podpieranie belek Teriva STROP TERIVA Strop gęstoŝebrowy Teriva jest jednym z najpopularniejszych stropów stosowanych w budownictwie mieszkaniowym. Jest lekki oraz łatwy w montaŝu. Składa się z belek stropowych z przestrzenną

Bardziej szczegółowo

10.9 1. POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 1.1 ASORTYMENT I WŁAŚCIWOŚCI ŁĄCZNIKÓW. Konstrukcje Metalowe Laboratorium

10.9 1. POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 1.1 ASORTYMENT I WŁAŚCIWOŚCI ŁĄCZNIKÓW. Konstrukcje Metalowe Laboratorium 1. POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 1.1 ASORTYMENT I WŁAŚCIWOŚCI ŁĄCZNIKÓW Średnice śrub: M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 Klasy właściwości mechanicznych śrub: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9 10.9 śruby

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7 zbrojenie

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7 zbrojenie SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZBROJENIE BETONU CPV 45262310-7 zbrojenie 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ

NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE,,GRA MAR NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ WIBROPRASOWANEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA

ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA ĆWICZENIE 2 CERAMIKA BUDOWLANA 2.1. WPROWADZENIE Norma PN-B-12016:1970 dzieli wyroby ceramiczne na trzy grupy: I, II i III. Zastępująca ją częściowo norma PN-EN 771-1 wyróżnia dwie grupy elementów murowych:

Bardziej szczegółowo

4.3. Stropy na belkach stalowych

4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3. Stropy na belkach stalowych 4.3.1. Materiał nauczania Stropy na belkach stalowych były powszechnie stosowane do lat czterdziestych ubiegłego stulecia. Obecnie spotyka się je rzadko, jedynie w przy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA ALUMINIOWA. Opracował: Pokiński Arkadiusz

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA ALUMINIOWA. Opracował: Pokiński Arkadiusz SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KONSTRUKCJA ALUMINIOWA Opracował: Pokiński Arkadiusz 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegółowej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 45200000-9 ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA: Kładzenie i wykładanie podłóg Kod CPV: 45432100-5 - Kładzenie i wykładanie podłóg 45262321-7 - Wyrównywanie podłóg 45223821-7 - Elementy

Bardziej szczegółowo

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS

NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS NIEZBĘDNIK INSPEKTORA NADZORUJA CEGO PRACE ZWIA ZANE Z MONTAŻEM SYSTEMU ETICS * WŁAŚCIWĄ ODPOWIEDŹ ZAKREŚLIĆ wydanie 0/203 opracowane przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń NIEZBĘDNIK INSPEKTORA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.1.3. STAL ZBROJENIOWA. ROBOTY ZBROJARSKIE.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.1.3. STAL ZBROJENIOWA. ROBOTY ZBROJARSKIE. SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST.1.3. STAL ZBROJENIOWA. ROBOTY ZBROJARSKIE. 1. WYMAGANIA OGÓLNE 1.1. Przedmiot Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót zbrojarskich

Bardziej szczegółowo

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI

BUDOWA SIEDZIBY PLACÓWKI TERENOWEJ W STASZOWIE PRZY UL. MICKIEWICZA PROJEKT WYKONAWCZY - KONSTRUKCJA SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI I./ OPIS TECHNICZNY II./ WYKAZY STALI III./ RYSUNKI 1K.RZUT FUNDAMENTÓW SKALA 1 : 50 2K.RZUT KONSTRUKCYJNY PARTERU SKALA 1 : 100 3K.RZUT KONSTRUKCYJNY I PIĘTRA SKALA 1 : 100 4K.RZUT KONSTRUKCYJNY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCJA do projektu wykonawczego Modernizacja i adaptacja pomieszczeń budynków Wydziału Chemicznego na nowoczesne laboratoria naukowe 1 1.1 Podstawa opracowania - Projekt architektoniczno

Bardziej szczegółowo

Część A B - 06 ZBROJENIE KONSTRUKCJI

Część A B - 06 ZBROJENIE KONSTRUKCJI Przebudowa piwnic zewnętrznych budynku Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, oraz utwardzenie terenu wokół budynku od strony wschodniej i południowej Część A B - 06 ZBROJENIE KONSTRUKCJI CPV: 45262310-7

Bardziej szczegółowo

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM

UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM D.05.01.03 UTWARDZENIE POBOCZY I ZJAZDÓW KRUSZYWEM NATURALNYM 1. Wstęp 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Łączniki mechaniczne

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Łączniki mechaniczne KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM Łączniki mechaniczne Asortyment śrub trzpień łeb Śruby z łbem sześciokątnym Śruby z gwintem na całej długości, z łbem sześciokątnym Śruby nie mniejsze niż M12 Gwinty

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.04.01 TYNKI CIENKOWARSTWOWE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TYNKI CIENKOWARSTWOWE 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość

Przedmiar Strona 1/8. Nr Podstawa Nr ST Kod CPV Opis robót Jm Ilość Przedmiar Strona 1/8 1 KNR 2-25 0307/02 2 KNR 2-25 0307/04 3 KNR 4-01 0534/08 4 KNR 4-04 0509/03 5 KNR 4-04 0305/03 1. Roboty rozbiórkowe 1.1 Roboty przygotowawcze Budowa ogrodzenia z siatki na słupkach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.11.01.01 BETON, PŁYTY STROPOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH B.11.01.01 BETON, PŁYTY STROPOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BETON, PŁYTY STROPOWE 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania techniczne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE

B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE B.01 ROBOTY BUDOWLANE B.01.04.00 IZOLACJE TERMICZNE 01-1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA IZOLACJI TERMICZNYCH 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT 6. KONTROLA I BADANIA JAKOŚCI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót B.01.00.00 KONSTRUKCJE DREWNIANE SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST 1.2. Zakres stosowania SST 1.3. Zakres robót objętych SST 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 8 ELEMENTY MUROWE CEGŁY: BADANIE CECH ZEWNĘTRZNYCH

ĆWICZENIE NR 8 ELEMENTY MUROWE CEGŁY: BADANIE CECH ZEWNĘTRZNYCH ĆWICZENIE NR 8 ELEMENTY MUROWE CEGŁY: BADANIE CECH ZEWNĘTRZNYCH NORMY PN-EN 771-1:2011 - Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 1: Elementy murowe ceramiczne PN-EN 772-9:2006 - Metody badań elementów

Bardziej szczegółowo

D KOSTKA BETONOWA

D KOSTKA BETONOWA SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-02.00.00 KOSTKA BETONOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST), są wymagania dotyczące wykonania i odbioru nawierzchni z

Bardziej szczegółowo

ŚCIANY ZESPOLONE OL-GRAN - informacje techniczne

ŚCIANY ZESPOLONE OL-GRAN - informacje techniczne ŚCIANY ZESPOLONE OL-GRAN - informacje techniczne Wymiary i kształt Parametry geometryczne ścian prefabrykowanych mogą być dowolne i powinny być indywidualnie określone przez projektanta na podstawie rzutów

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE BIURO PROJEKTÓW 99 Małgorzata Wałęga 20-950 Lublin ul. Unicka 4 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA

XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr PYTANIA I ZADANIA XXIII OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH 2010 ELIMINACJE OKRĘGOWE Godło nr CZĘŚĆ A Czas 120 minut PYTANIA I ZADANIA 1 2 PUNKTY Na rysunku pokazano kilka przykładów spoin pachwinowych. Na każdym

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

Spis treści opracowania

Spis treści opracowania Spis treści opracowania 1. Dane ogólne 1.1 Podstawa opracowania 1.2 Przedmiot opracowania 1.3 Zakres opracowania 1.4 Wykorzystana dokumentacja 1.5 Wizje lokalne 2. Opis konstrukcji bramy 3. Uszkodzenia

Bardziej szczegółowo

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH

D ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST D-08.05.01 ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem

OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Budowa nowego obiektu szpitalnego na terenie Zakładu Karnego w Czarnem 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy wolnostojącego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY POKRYWCZE Nr.001 Temat: Inwestor: lokalizacja : Opracował: Remont dachu krytego blachodachówką Gmina Września Nowy Folwark Kazimierz Szymkowiak 1. Wstęp. 1.1. Przedmiot Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI STALOWYCH WEDŁUG EUROKODÓW. 1 Wiadomości wstępne 1.1 Zakres zastosowania stali do konstrukcji 1.2 Korzyści z zastosowania stali do konstrukcji 1.3 Podstawowe części i elementy

Bardziej szczegółowo

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (z materiałem) Tynki zewnętrzne (bez materiału) Tynki ozdobne (bez materiału)

Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (z materiałem) Tynki zewnętrzne (bez materiału) Tynki ozdobne (bez materiału) Prace murarskie Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (bez materiału) Tynkowanie tradycyjne cementowo-wapienne (z materiałem) Tynki zewnętrzne (bez materiału) Tynki ozdobne (bez materiału) Uzupełnianie

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

5.1 Wymagania ogólne... 15 5.2 Montaż zbrojenia... 16 5.3 Warunki techniczne wykonania robót zbrojarskich... 17

5.1 Wymagania ogólne... 15 5.2 Montaż zbrojenia... 16 5.3 Warunki techniczne wykonania robót zbrojarskich... 17 S.01.02 ROBOTY ZBROJARSKIE SPIS TREŚCI 1.0 Wstęp.... 14 1.1 Przedmiot Specyfikacji.... 14 1.2 Zakres stosowania Specyfikacji.... 14 1.3 Określenia podstawowe.... 14 1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją....

Bardziej szczegółowo

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN

SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN SST.2. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYMIANA WYKŁADZIN Spis treści Strona 1. WSTĘP... 2 1.1. Przedmiot SST... 2 1.2. Zakres stosowania SST... 2 1.3. Zakres robót objętych SST... 2 1.4. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCZÓŁKI ŻELBETOWE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCZÓŁKI ŻELBETOWE 1. Wstęp SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYCZÓŁKI ŻELBETOWE 1.1 Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru przyczółków w ramach budowy drogowych obiektów inżynierskich

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Przykładowe rozwiązania wykonawstwa oferowane przez MD PROJEKT. I. Płyty posadzkowe

OFERTA. Przykładowe rozwiązania wykonawstwa oferowane przez MD PROJEKT. I. Płyty posadzkowe OFERTA Jak żaden inny element budowlany posadzki przemysłowe wywierają ogromny wpływ na sprawne funkcjonowanie zakładu produkcyjnego lub magazynu z uwagi na ekstremalne obciążenia jakim są poddawane. Aby

Bardziej szczegółowo

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz

RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA. Gmina Tłuszcz JSP B I U R O PROJEKTÓW RYSUNKI WYKONAWCZE W ZAKRESIE FUNDAMENTÓW DO PROJEKTU ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ O FUNKCJE PRZEDSZKOLA Inwestor: Gmina Tłuszcz Adres inwestora: 05-240 Tłuszcz ul. Warszawska

Bardziej szczegółowo

PŁYTKI POSADZKOWE INSTRUKCJA UKŁADANIA 1 / 6 01.1 INSTRUKCJA UKŁADANIA POSADZEK

PŁYTKI POSADZKOWE INSTRUKCJA UKŁADANIA 1 / 6 01.1 INSTRUKCJA UKŁADANIA POSADZEK PŁYTKI POSADZKOWE 1 / 6 01.1 Obciążone ruchem pieszym, wózkami widłowymi o napędzie ręcznym i motorowym o masie całkowitej do 2.0 T na ogumieniu pneumatycznym, CSE, oraz kołach gumowych pełnych. Posadzki

Bardziej szczegółowo

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA

TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA TOLERANCJE WYMIAROWE SAPA Tolerancje wymiarowe SAPA zapewniają powtarzalność wymiarów w normalnych warunkach produkcyjnych. Obowiązują one dla wymiarów, dla których nie poczyniono innych ustaleń w trakcie

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.01.07.01 MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH MURY Z BLOCZKÓW BETONOWYCH 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Podłoża pod posadzki SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Podłoża pod posadzki SST 10.1 OBIEKT: Budowa Przedszkola nr 10 na os. Kombatantów 22 w Jarosławiu INWESTOR: Gmina Miejska Jarosław ul. Rynek

Bardziej szczegółowo

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ

CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ CHODNIK Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem chodników z betonowej kostki brukowej.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T

PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04. WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T PRZEDMIAR : REMPROSE STR.: 1 2007.10.04 WOJEWÓDZKI SZPITAL SPECJALISTYCZNY im.prof.j.gasińskiego TYCHY,UL.EDUKACJI 102 P R Z E D M I A R R O B Ó T JEDN. ILOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKI LP O P I S R O B Ó T * ---------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1

INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO ZKMTB 1 MTB Trzebińscy Sp. J. 89-100 Nakło nad Notecią Ul. Dolna 1a Tel. (52) 386-04-88, fax (52) 385-38-32 NIP 558-13-80-951 e-mail: biuro@mtbtrzebinscy.pl www.mtbtrzebinscy.pl INSTRUKCJA MONTAŻU ZASOBNIKA KABLOWEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA

PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH PRZYGOTOWANIE I MONTAŻ ZBROJENIA Kod CPV 45262310-7 - Zbrojenie SST-02 SST-02, STR. 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Szczegółowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B 05.00 WYKONANIE WIEŹBY DACHOWEJ KOD CPV 45450000-6 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. WSTĘP... 73 2. MATERIAŁY... 73 3. SPRZĘT... 74 4. TRANSPORT... 75 5. WYKONANIE ROBÓT...

Bardziej szczegółowo

XVIII. SST CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH

XVIII. SST CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH XVIII. SST CHODNIK Z PŁYT BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem: Projektu naprawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST.0.03 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH 1 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.

FUD. Opcjonalne. maszynowni UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net. RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI WRAZ Z MASZYNOWNIĄ głębokość maszynowni ~10 szerokość kabiny 1100 szerokość drzwi 900 szerokość maszynowni ~1500 Opcjonalne położenie maszynowni szerokość szybu 10 kaseta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Wykonywania stropów żelbetowych zespolonych z płyt prefabrykowanych FILIGRAN

INSTRUKCJA Wykonywania stropów żelbetowych zespolonych z płyt prefabrykowanych FILIGRAN PA-WYROBY BETONOWE Sp. z o.o. ul. Płk. Dąbka 215 82-300 Elbląg fax. 055 235 73 88 tel. 055 235 79 40 e-mail : wyrobybetonowe@gd.pol-aqua.com.pl INSTRUKCJA Wykonywania stropów żelbetowych zespolonych z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.04. ROBOTY BUDOWLANE - ZBROJENIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.04. ROBOTY BUDOWLANE - ZBROJENIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 02.04. ROBOTY BUDOWLANE - ZBROJENIE NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST Specyfikacja Techniczna OST Ogólna Specyfikacja Techniczna SST

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne

ROZDZIAŁ XII. Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne ROZDZIAŁ XII Izolacje wodochronne budynków Izolacje bitumiczne Prawidłowo wykonana izolacja wodochronna budowli ma ogromne wpływ na walory uŝytkowe obiektu, jego trwałość jak równieŝ na koszty eksploatacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-08.05.02 ŚCIEKI Z KOSTKI BETONOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH

Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH Szczegółowa specyfikacja techniczna D 05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH W niniejszej SST obowiązują wszystkie ustalenia zawarte w Ogólnej Specyfikacji Technicznej (OST) D-05.03.03 " Nawierzchnia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST-04. BETONOWE OBRZEŻA NAWIERZCHNI SST-04 / Budowa kompleksu boisk szkolnych / SP Nr 33 Łódź ul Lermontowa 7 Strona 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4.

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

ST-K.24 Roboty stalowe. Montaż w betonie elementów stalowych i żeliwnych.

ST-K.24 Roboty stalowe. Montaż w betonie elementów stalowych i żeliwnych. ST-K.24 Roboty stalowe. Montaż w betonie elementów stalowych i żeliwnych. Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 93 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D 08.05.01 (CPV 45233000-9) ŚCIEKI Z PREFABRYKOWANYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej

Bardziej szczegółowo

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 244 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST D. 07.00.00 KRAWĘŻNIKI BETONOWE NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM 245 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI. Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową

ROZDZIAŁ VI. Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową ROZDZIAŁ VI Baseny Niecki basenowe z wodą wodociągową W ostatnich latach wzrasta ilość oddawanych do użytku basenów. Zwiększają się jednocześnie wymagania osób korzystających z basenów. Współczesne kompleksy

Bardziej szczegółowo

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY

FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY FUNDAMENTY ZASADY KSZTAŁTOWANIA I ZBROJENIA FUNDAMENTY Fundamenty są częścią budowli przekazującą obciążenia i odkształcenia konstrukcji budowli na podłoże gruntowe i równocześnie przekazującą odkształcenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 3.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych

Bardziej szczegółowo

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne

Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT. Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne Zakład Konstrukcji Żelbetowych SŁAWOMIR GUT Nr albumu: 79983 Kierunek studiów: Budownictwo Studia I stopnia stacjonarne PROJEKT WYBRANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI ŻELBETOWEJ BUDYNKU BIUROWEGO DESIGN FOR SELECTED

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania wykonania, odbioru oraz montażu materacy gabionowych w ramach zadania:

1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania wykonania, odbioru oraz montażu materacy gabionowych w ramach zadania: M.20.00.00 INNE ROBOTY MOSTOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot STWiORB Przedmiotem niniejszej STWiORB są wymagania wykonania, odbioru oraz montażu materacy gabionowych w ramach zadania: PROJEKTY PRZEBUDOWY NIENORMATYWNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE

ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE ST- 7 TYNKI CEMENTOWO WAPIENNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem tynków cementowo-wapiennych

Bardziej szczegółowo

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ

D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ Specyfikacje Techniczne D.05.03.23 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWEJ BRUKOWEJ 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

FUD. szafa sterowa UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net.

FUD. szafa sterowa UWAGI: WYTYCZNE PROJEKTOWE. woj. mazowieckie tel 236630612 fax 236630601 e-mail: marketing@fud.net.pl www.fud.net. RZUT SZYBU Z KABINĄ I DRZWIAMI szerokość drzwi 900 szerokość kabiny 1100 głębokość szybu 2620 głębokość kabiny 2100 szerokość drzwi 900 kaseta wezwań RZUT SZYBU -SZCZEGÓŁ DRZWI NA NAJWYŻSZYM PRZYSTANKU

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Kod CPV-45262500-6 PRZEWODY DYMOWE I WENTYLACYJNE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania robót związanych

Bardziej szczegółowo