Opolska Nauka dla Biznesu.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl"

Transkrypt

1 Opolska Nauka dla Biznesu

2

3 Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę świata nauki i biznesu. Na podstawie badania 1 przeprowadzonego na grupie 121 podmiotów z sektora akademickiego wynika że tylko co drugi podjął współpracę z przedsiębiorstwami, tym samym komercjalizując swoją działalność badawczą. Jako podstawową przyczynę braku podejmowania kooperacji z przedsiębiorstwami wymienia się tu brak dostępu do informacji na temat potrzeb badawczych przedsiębiorstw oraz brak wiedzy na temat, czy taka współpraca jest w ogóle możliwa. Kluczowe zatem znaczenie dla obu tych sektorów ma poznanie oraz opanowanie mechanizmów przenoszenia rezultatów badań naukowych do rzeczywistości gospodarczej. Skuteczna kooperacja sektora edukacyjnego i biznesu wymaga wypracowania konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych dotyczących potrzeb przedsiębiorstw i oferty jednostek badawczo- -rozwojowych. By zrealizować ten cel konieczne jest zbudowanie partnerstwa na rzecz promocji roli nauki w rozwoju gospodarczym i ekonomicznym regionu i stworzenie dla przedsiębiorstw swoistego katalogu oferty technologicznej, naukowej i sprzętowej w jednostkach edukacyjnych Opola. W związku z postępującą dynamiką rozwoju regionalnego rynku pracy w Opolu rośnie zapotrzebowanie na przedsiębiorczych i wysoko wykwalifikowanych pracowników. Uczelnie wyższe coraz chętniej współpracują z przedsiębiorcami, dostrzegając sens i potrzebę kooperacji sektora nauki z sektorem prywatnym. Coraz częściej programy nauczania modyfikowane są a nawet dostosowywane do dynamicznych potrzeb rynku pracy. Model nowoczesnej i obserwującej rynek uczelni wyższej, oprócz kształcenia i prowadzenia badań naukowych, obejmuje realizację dodatkowej misji, jaką jest odniesienie społeczne, przedsiębiorczość i innowacyjność. Polski system szkolnictwa wyższego przechodzi obecnie etap reorganizacji, by sprostać wysokim wymaganiom przedsiębiorców. Nie chodzi tu tylko o budowę odpowiednio nowoczesnej infrastruktury technicznej. Uczelnie kształtują swoją zdolność innowacyjną również poprzez przygotowywanie swych pracowników naukowych do tworzenia użytecznych innowacji, które mogłyby trafić na rynek oraz poprzez aktywną współpracę z jednostkami otoczenia biznesu i klastrami. Efektem takiej współpracy są umowy podpisane przez opolskie uczelnie z podmiotami gospodarczymi i instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak: Uniwersytetu Opolskiego z Cementownią Odra, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Opolu, Izba Celną i Komendą Wojewódzką Policji w Opolu oraz z m.in. Opolską Izbą Gospodarczą, Samorządem Województwa Opolskiego i Capgemini Polska. Opolska nauka dla biznesu to bogaty katalog ofert sektora edukacyjno-badawczego Opola skierowany do przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z przedstawicielami nauki. W opracowaniu tym zaprezentowano ogólną charakterystykę kilku uczelni wyższych i działających przy nich jednostek badawczych. Mamy, zatem nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do skuteczniejszej promocji oferty sektora nauki i zaowocuje komercjalizacją i wdrożeniami tych rozwiązań w biznesie. Naszą intencją jest by opracowanie to było jednym z serii działań ukierunkowanych na inicjowanie porozumień i współpracy podmiotów naukowych i gospodarczych, ponieważ tylko ich połączone siły mogą wyraźnie wpłynąć na dynamikę rynku, tym samym wypracowując wzajemną i trwałą przewagę konkurencyjną i przyczyniając się do rozwoju gospodarki i potencjału ekonomicznego Opola. Efektem tych działań będzie gospodarka lokalna wyposażona w narzędzia do wdrażania innowacyjnych technologii i posiadająca wyniki badań naukowych, które mogą przełożyć się na usprawnienie procesów w przedsiębiorstwie lub będą zastosowane w jego bieżącej działalności. W dalszej części tego opracowania zostały zaprezentowane oferty wdrożeniowe i handlowo - usługowe opolskich szkół wyższych. Są to propozycje zawierające innowacyjne rozwiązania dla biznesu z zakresu realizowania zleconych badań naukowych, ekspertyz i opinii a także pomocy w obszarze udzielania licencji na rozwiązania powstałe na uczelni. Większość opolskich uczelni posiada samodzielne jednostki organizacyjne wydzielone ze struktur macierzystej jednostki zajmujące się komercjalizacją działalności naukowej. Mamy nadzieję. że ta publikacja przyczyni się do zacieśnienia więzi pomiędzy sektorem opolskiego biznesu a uczelniami wyższymi wpływając tym samym na aktywizacje rynku zatrudnienia i intensyfikację pracy twórczej w jednostkach edukacyjnych. 1) Badanie Fundacji Aurea Mediocritas na potrzeby wydawnictwa : Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, 2008 r.

4

5 POLITECHNIKA OPOLSKA Opole; ul. Prószkowska 76

6 Politechnika Opolska Politechnika Opolska to nowoczesna uczelnia techniczna o 45-letniej tradycji akademickiej i europejskim poziomie kształcenia. Bogate zaplecze materialne i oferta edukacji na 24 atrakcyjnych kierunkach studiów stawiają ją w krajowej czołówce. pod okiem blisko pięćsetosobowej kadry wybitnych, a przy tym lubianych dydaktyków zgłębia się tu nie tylko dyscypliny typowo techniczne, jak budownictwo, ale również humanistyczne (m. in. administrację), medyczne (fizjoterapię), czy ekonomiczne (ekonomia), uzyskując dyplom gwarantujący konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy. Tą bogatą ofertę dopełniają studia podyplomowe i doktoranckie oraz wybór kursów i szkoleń. DZiał nauki i transferu technologii Dział Nauki i Transferu Technologii jest jednostką organizacyjną Politechniki Opolskiej odpowiedzialną za kontakty Uczelni ze środowiskiem biznesu., Dział Nauki i Transferu Technologii oferuje m.in. pomoc w nawiązywaniu współpracy przedsiębiorstw z Uczelnią pomoc w realizacji zleconych badań naukowych, ekspertyz i opinii wsparcie przy udzielaniu licencji i sprzedaży innowacyjnych rozwiązań powstałych na Uczelni organizacje staży i praktyk WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI projektowanie i szybkie prototypowanie elementów części maszyn projektowanie specjalnego oprzyrządowania technologicznego dla obrabiarek konwencjonalnych i CNC projekt technologii obróbki skrawaniem na obrabiarki CNC w oparciu o systemy CAM projektowanie konwencjonalnych procesów technologicznych części maszyn oraz optymalizacji operacji technologicznych pod kątem wydajności i ekonomiczności projektowanie zautomatyzowanego oprzyrządowania technologicznego oraz doradztwo w zakresie wdrażania innowacyjnych procesów technologicznych części maszyn przygotowanie modeli i danych STL w technologii szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ wykonywanie ekspertyz w zakresie przemysłowego wykorzystania operacji inżynierii procesowej wykonywanie ekspertyz, opinii merytorycznych oraz doradztwo w zakresie określenia intensywności wnikania ciepła, wyznaczania strat ciśnienia przy przetłaczaniu płynów przez złoża porowate optymalizacja hydrodynamicznych warunków eksploatacji urządzeń cieplno-przepływowych projektowanie instalacji do transportu zawodnionej ropy naftowej, surowej smoły oraz innych układów ciekłych o podobnych właściwościach technologicznych wykonywanie badań reologicznych substancji o złożonym składzie wykonywanie badań właściwości energetycznych i fizycznych odpadów, paliw z odpadów i biomasy możliwość wykorzystania w układach przemysłowych patentu PL nr pt. Mieszadło tarczowe, zwłaszcza do mieszania ciekłych substancji niejednorodnych technologia produkcji paliw z osadów ściekowych i innych odpadów patent PL KATEDRA MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII BEZWIÓROWYCH prowadzenie badań nad poprawą własności użytkowych elementów, urządzeń oraz konstrukcji stosowanych w branży metalowej i energetyce (w tym także jądrowej) badania zmian strukturalnych materiałów funkcjonalnych na bazie metali i ocena własności eksploatacyjnych wyrobów. zmniejszenie zużycia energii i surowców poprzez wykorzystanie dopracowanych technologii zgrzewania wybuchowego. zwiększenie żywotności konstrukcji i urządzeń wykorzystujących wyroby platerowane 6

7 Politechnika Opolska zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych. prace analityczne optymalizacji procesów wytwórczych wyrobów metalowych. badania metalograficzne (w tym mikroskopowe), badania i ocena własności wytrzymałościowych wyrobów. KATEDRA POJAZDÓW DROGOWYCH I ROLNICZYCH prototyp przenośnego urządzenia do określania parametrów trakcyjnych pojazdu drogowego i rolniczego PAAF II (Power Acceleration and Force) - spełnia wymagania stawiane urządzeniom elektronicznym na odporność elektromagnetyczną diagnostyka układów napędowych pojazdów drogowych w warunkach testu drogowego ocena zjawisk i procesów występujących w przejściowych stanach pracy silnika samochodowego oraz układu napędowego badanie i budowa hybrydowego układu napędowego doskonalenie systemów diagnostycznych pojazdów drogowych przez magistralę CAN badania symulacyjne z wykorzystaniem programów: Matlab, LabView, Symulator Drogowego Obciążenia Silnika badania stanowiskowe na hamowni silnikowej i podwoziowej KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I APARATURY PRZEMYSŁOWEJ badania przepływomierzy spiętrzających przepływ w tunelu aerodynamicznym oraz w rurociągach. badania wpływu zaburzeń lokalnych na właściwości metrologiczne przepływomierzy. badania profili prędkości w różnych układach przepływowych. wzorcowanie przepływomierzy spiętrzających w tunelu aerodynamicznym i rurociągach DN110 do DN400. KATEDRA TECHNIKI ROLNICZEJ I LEŚNEJ badania procesów stosowanych w przemyśle spożywczym. badania procesu mieszania materiałów ziarnistych jednorodnych i niejednorodnych. badania nad efektywnością procesu mieszania materiałów sypkich. innowacyjne metody oceny jakości surowców i produktów w przemyśle rolno spożywczym. KATEDRA INŻYNIERII ŚRODOWISKA zastosowanie optycznych metod pomiarowych w analizie hydrodynamicznej układów i urządzeń cieplno-przepływowych projektowanie przeponowych wymienników ciepła i zagadnienia z tym związane audyt energetyczny budynku, opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku wykonywanie badań i opracowanie dokumentacji technologicznej procesów chemii przemysłowej i gospodarczej zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, technologie kompostowania odpadów wykonywanie analiz metali ciężkich w próbkach środowiskowych metodą absorpcji spektrometrii atomowej KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN analiza materiałów pośrednich w warunkach złożonych stanów naprężenia i odkształcenia, analizy wytrzymałościowe budowa systemów mechatronicznych maszyn wytrzymałościowych formułowanie i testowanie modeli kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych przy obciążeniach eksploatacyjnych konstrukcja i testowanie układów sterowania systemów mechatronicznych maszyn wytrzymałościowych sporządzenie dla testowanego tworzywa zbiorczych wykresów zmęczeniowych, jak wykresy Wöhlera, Haigha lub Smitha WYDZIAŁ BUDOWNICTWA KATEDRA DRÓG I MOSTÓW program rewitalizacji zabytkowych obiektów mostowych - projektowanie analizy symulacyjne rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych obiektów mostowych. 7

8 Politechnika Opolska projektowanie zwiększenia stateczności skarp z zastosowaniem zmodyfikowanych konstrukcji gabionowych projekty budowlano-wykonawcze i technologiczne infrastruktury drogowej i kolejowej ekspertyzy stanu technicznego i oceny nośności obiektów mostowych, dróg publicznych i wewnętrznych oraz stosowne nadzory techniczne i naukowe opinie o możliwości przejazdu pojazdów nienormatywnych przez obiekty mostowe wraz z określeniem warunków dla tych przejazdów. Stosowne nadzory bieżące okresowe kontrole obiektów (przeglądy podstawowe, rozszerzone, szczegółowe) badania specjalistyczne materiałowe mostów inwentaryzacje uszkodzeń i geometrii dróg i mostów ocena degradacji materiału w konstrukcjach mostowych (beton, stal) oraz agresywności wody i gruntu KATEDRA FIZYKI MATERIAŁÓW określanie wytrzymałości betonu (HPC), materiałów na bazie gipsu, zapraw, drewna pomiary przewodności cieplnej materiałów budowlanych pomiary współczynników filtracji materiałów sypkich, dyfuzyjności i adsorpcji pary wodnej materiałów budowlanych pomiary przewodności cieplnej przegród budowlanych in-situ badania termowizyjne ekspertyzy budowlane w zakresie konstrukcji, fizyki materiałów i jakości materiałów fizyka budowli badania materiałów i wybranych parametrów mikroklimatu wnętrz KATEDRA GEOTECHNIKI I GEODEZJI metody numeryczne (MES, MEB) w analizie geotechnicznych zagadnień interakcji układu fundament - podłoże analiza doświadczalna i obliczeniowa mostów gruntowo- -stalowych nowoczesne techniki wzmacniania podłoża zabezpieczenia wyrobisk przed zagrożeniami gazowymi. kontrole prawidłowości funkcjonowania urządzeń wentylacyjnych i instalacji kominowych badania i oceny geotechniczne podłoża gruntowego analizy związane z posadowieniem budowli z wykorzystaniem techniki komputerowej pomiary jezdni podsuwnicowych suwnic i konstrukcji inżynierskich badania doświadczalne obiektów inżynierskich z wykorzystaniem radaru interferencyjnego pomiary inwentaryzacyjne, osiadania i odchyleń od założeń projektowych z wykorzystaniem metod geodezyjnych, fotogrametrycznych i skaningu laserowego KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH kształtowanie i modyfikacja właściwości kompozytów na bazie surowców mineralnych w celu otrzymania materiałów o podwyższonych parametrach użytkowych. projektowanie i badania właściwości betonów. właściwości reologiczne mieszanek betonowych, zapraw oraz zaczynów cementowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu domieszek i dodatków mineralnych. wykorzystanie mineralnych surowców naturalnych i odpadowych w przemyśle materiałów budowlanych. badania struktury i mikrostruktury surowców mineralnych, spoiw, dodatków i domieszek chemicznych oraz materiałów budowlanych. laboratorium Materiałów Budowlanych posiada certyfikat Reg.-nr 8/2007 WPK Laboratorium Öffentliche Baustoffprüfstelle ÖBP Uniwersity of Applier Science w Stuttgarcie w zakresie badania cech świeżych mieszanek betonowych i betonu oraz badania kruszywa. Laboratorium ma wdrożony system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW I PROCESÓW BUDOWLANYCH opracowywanie ekspertyz, orzeczeń technicznych i analiz ekonomicznych dotyczących kosztów oraz nakładów rzeczowych robót budowlanych we wszystkich branżach. Opracowania planów i studiów wykonalności inwestycji. Opracowania planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe. 8

9 Politechnika Opolska Badania operacyjne: formułowanie problemów decyzyjnych, budowa modeli matematycznych, optymalizacja rozwiązań. Badania nieniszczące konstrukcji inżynierskich (we współpracy z IPPT PAN). KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH I INŻYNIERSKICH Prace w zakresie optymalizacji: ram hal stalowych, płatwi cienkościennych, rygli ściennych. Prace z zakresu doboru systemów rusztowań. Stosowanie zaawansowanych programów EMC w projektowaniu konstrukcji. Ocena bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych budynków (przemysłowych, użyteczności publicznej, mieszkalnych). Ocena opłacalności inwestowania w nieruchomości z obiektami budowlanymi. KATEDRA BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Usługi w zakresie konsultacji: Projektów architektoniczno-budowlanych obiektów użyteczności publicznej, Projektów budownictwa jednorodzinnego, Projektów dla szkolnictwa wyższego, konstrukcji drewnianych, Stosowania współczesnych technologii w budownictwie, Zabezpieczeń przeciwpożarowych w budownictwie. KATEDRA MECHANIKI BUDOWLI Zastosowanie sejsmicznej normy Eurokod 8 do projektowania budowli odpornych na wpływy wstrząsów górniczych. Zastosowanie technik GPS do monitorowania wysokich budowli. Technologia naprawy powierzchni zewnętrznej i powierzchni wewnętrznej powłoki chłodni kominowej i ich słupów podbudowy. Sejsmiczna kwalifikacja urządzeń i konstrukcji dla krajów sejsmicznego ryzyka. Ekspertyzy dotyczące wpływu wstrząsów górniczych na budowle. Ekspertyzy dotyczące sejsmicznej kwalifikacji odłączników elektrycznych wysokich napięć do krajów o wysokim ryzyku sejsmicznym. Ekspertyzy z problematyki drgań konstrukcji i zagadnień wibroizolacji. Badania statyczne i dynamiczne konstrukcji oraz ocena wpływu wiatru i zjawisk sejsmicznych na budowle. Ocena stanu technicznego budowli i propozycje ich rehabilitacji. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI Wykonanie wysoko wydajnego system webowego, zawierającego klaster serwerów WWW lub globalnie rozproszonego, minimalizującego czasy odpowiedzi na żądania HTTP klientów. Wykonanie systemów gwarantujących czasy odpowiedzi dla całych stron webowych. Prace w zakresie projektowania i wykonywania systemów zbierania i przetwarzania danych pomiarowych w zakładach produkcyjnych wielostanowiskowych. Projektowanie i wykonywanie nietypowej aparatury pomiarowej i diagnostycznej. Badania i analiza wydajności istniejących systemów webowych. Wykonanie wysoko wydajnego skalowalnego systemu webowego. Analiza, projektowanie i realizacja systemów baz danych ORACLE, systemów GIS. Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w atmosferze. Opracowanie ekspertyz i opinii w zakresie automatyki, elektroniki, elektrotechniki i informatyki. Pomiary w zakresie diagnostyki linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Projektowanie układów elektronicznych, telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych. 9

10 Politechnika Opolska INSTYTUT UKŁADÓW ELEKTROMECHANICZNYCH I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Diagnostyka stanu technicznego maszyn wirujących w szczególności maszyn elektrycznych. Diagnostyka stanu izolacji maszyn elektrycznych off-line poza eksploatacją i on-line w czasie eksploatacji. Wykonywanie obliczeń polowo-obwodowych maszyn elektrycznych za pomocą programu Flux3D. Przeprowadzanie pomiarów jakości energii elektrycznej oraz analiz i opracowań dotyczących elektrycznych układów napędowych i przekształtnikowych. Prowadzenie rejestracji zaburzeń sieciowych oraz pomiarów przebiegów czasowych w układach przekształtnikowych jak i innych wielkości charakterystycznych dla tych układów. Pomoc w doborze silników elektrycznych do urządzeń napędzanych przy projektowaniu lub modernizacji układów napędowych, jak również w przygotowaniu wniosku o udzielenie dotacji z ekofunduszu na ich modernizację. Projekt i doradztwo w zakresie: nowoczesnej konstrukcji transformatora małej mocy, nowoczesnej konstrukcji bezszczotkowego, tubowego silnika liniowego prądu stałego, jednopasmowego bezszczotkowego silnika tarczowego z magnesami trwałymi, przełączalnego silnika reluktancyjnego do napędów oscylacyjnych i wibracyjnych. INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI Diagnostyka układów izolacyjnych transformatorów elektroenergetycznych. Ocena stanu technicznego konstrukcji mechanicznej rdzenia transformatorów z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody wibroakustycznej. Diagnostyka izolatorów stacyjnych i sieciowych przy zastosowaniu metody spektrofotometrii optycznej. Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego generowanego do otoczenia przez urządzenia elektroenergetyczne. Pomiary wibroakustyczne urządzeń elektroenergetycznych. Ekspertyzy oddziaływania akustycznego turbin wiatrowych. Pomiary i analiza wyładowań koronowych w zakresie pasma UV. Badanie wytrzymałości elektrycznej urządzeń elektroenergetycznych napięciem zmiennym, stałym i udarowym. Ekspertyzy z zakresu diagnostyki transformatorów elektro- -energetycznych z użyciem metod nieniszczących. Modelowanie sieci elektroenergetycznych NN, WN, SN dla potrzeb optymalizacji pracy. Projektowanie układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Projektowanie i budowa lokalizatorów doziemień w sieciach prądu stałego. Komputeryzacja procesów pomiarowych szybkozmiennych przebiegów przejściowych w układach elektroenergetycznych. Budowa stanowisk diagnostycznych do urządzeń i systemów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej elektrowni i stacji elektroenergetycznych. Opracowanie ekspertyz wpływu dodatkowych źródeł energii elektrycznej na krajowy system elektroenergetyczny. Lokalizacja zwarć w sieciach elektroenergetycznych w sieciach WN i SN. Projektowanie i wykonywanie systemów pomiarowo-diagnostycznych: oceny stanu technicznego izolacji papierowo - olejowej transformatorów energetycznych, zjawiska elektryzacji statycznej w ciekłych dielektrykach. Diagnostyka zagrożeń wywołanych elektryzacją statyczną w przemyśle elektroenergetycznym. Diagnostyka mechanicznych odkształceń uzwojeń transformatorów elektroenergetycznych. INSTYTUT ELEKTROWNI I SYSTEMÓW POMIAROWYCH Kompleksowa usługa monitorowania wizyjnego obiektów sieci elektroenergetycznej, w szczególności położenia przewodów linii elektroenergetycznych, stanu konstrukcji nośnych, stanu izolatorów. Analizy ekonomiczne w zakresie budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci i innych. Monitorowanie zużycia energii dla różnego rodzaju obiektów sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem istniejącego licznika energii i własnego urządzenia rejestrującego. 10

11 Politechnika Opolska Projektowanie i wykonanie rejestratorów oraz sterowników dla dowolnych procesów przemysłowych. Badanie czujników temperatury oraz budowa i / lub wzorcowanie przetworników temperatury. Badanie elektronicznych przetworników liczników ciepła z wyjściem impulsowym lub odczytem cyfrowym. Badanie liczników oraz przepływomierzy wody zimnej i gorącej. Metodyka sporządzania audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem specyfiki tych obiektów. Kompleksowe monitorowanie trybu przygotowania i realizacji zadań modernizacyjno-inwestycyjnych WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI INSTYTUT ORGANIZACJI PROCESÓW WYTWÓRCZYCH Projektowanie i wykonywanie specjalnych narzędzi do obróbki metali. Prace z zakresu optymalizacji warunków pracy w realizacji procesów wytwórczych. Ocena systemu motywacyjnego w organizacji. Badanie jakościowe i ilościowe materialnych warunków pracy w organizacji. Ocena wybranych właściwości powierzchni (warstwy wierzchniej) materiałów trudnoobrabialnych po toczeniu. Usługi doradcze w zakresie opracowania strategii dystrybucji towarów i usług. Usługi doradcze w zakresie budowy strategii logistycznej dotyczącej obsługi klienta. Pomoc przedsiębiorcom w tworzeniu prognoz popytu. Opracowanie receptur kondycjonowania cieczy chłodzących. Pomiary gęstości rzeczywistej ciał stałych. INSTYTUT MATEMATYKI I FIZYKI Modelowanie komputerowe w zagadnieniach ochrony środowiska, tworzenie specjalistycznych programów, współpraca badawcza. Opracowanie programów komputerowych oraz realizacja obliczeń numerycznych dla odwrotnych problemów przepływu ciepła. Tworzenie modeli ekonometrycznych, prognozowanie, komputerowa symulacja z zastosowaniem pakietów Mathematica oraz Statistica. Badania wpływu radiacyjnie indukowanych efektów na widma optyczne szkieł chalkogenidkowych, poszukiwania nowych materiałów dla dozymetrii przemysłowej. Pomiar parametrów procesów zeszklenia i krystalizacji. Badania stanów defektowych i ich wpływ na własności makroskopowe materiałów. INSTYTUT INNOWACYJNOŚCI PROCESÓW I PRODUKTÓW Wdrażanie Kaizen w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Monitorowanie przebiegu procesów produkcyjnych. Tworzenie podstawowych elementów systemów HACCP w branży spożywczej. Wdrażanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008. Doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia audytów i przygotowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. Usługi wdrożeniowe z zakresu zarządzania i budowania strategii dla przedsiębiorstw. Prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania wartością firmy VBM, zarządzania sprzedażą z elementami CRM, ZPC i Strategiczną Kartą Wyników, zarządzania zespołem pracowniczym, znaczeniem innowacji we współczesnym świecie. Prowadzenie szkoleń z zakresu wdrażania metod i narzędzi zarządzania jakością, doskonalenia organizacji według koncepcji Kaizen, wymagań normy ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Wykonanie badań modelowych systemów i opracowania modelu analitycznego w ujęciu funkcjonalnym. Projektowanie/przeprojektowanie systemu na inne warunki pracy z uwzględnieniem rangi ważności zmiennych decyzyjnych przyporządkowanych do ustalonych parametrów konstrukcyjno - eksploatacyjnych. 11

12 Politechnika Opolska WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII I BADAŃ REGIONALNYCH Usługi w zakresie konsultacji dotyczących: identyfikacji czynników warunkujących zrównoważony rozwój organizacji, wyników badań monitorowania i ewaluacji prowadzonych przez różne organizacje, opracowania dokumentacji strategicznej na różnych poziomach szczegółowości. KATEDRA EKONOMII ROZWOJU I POLITYKI EKONOMICZNEJ Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: działań projektowych dotyczących kształtu i zakresu diagnozy działań rozwojowych, analiz skutków zmian wywoływanych w następstwie transferów kapitałowych, działań niezbędnych do właściwego określenia uwarunkowań społeczno - gospodarczych regionu. KATEDRA DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: Analizy i badania w zakresie czynników konstrukcji współczesnego społeczeństwa, tożsamości i tradycji w społeczeństwie, elementów integrujących i dezintegrujących społeczeństwo. Konsultacje w zakresie merytorycznych i formalnych uwarunkowań poznawczych we współczesnej Europie. KATEDRA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I EUROPEJSKIEGO Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: uwarunkowań prawnych oraz działań związanych z zabezpieczeniem własności intelektualnej organizacji, projektów mających na celu wsparcie aspektu prawnego organizacji, umów i porozumień międzynarodowych w obszarze prawa administracyjnego RP. KATEDRA MARKETINGU I LOGISTYKI Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: wszelkich projektów obejmujących swym zakresem marketing i logistykę.uwarunkowań zarządzania, jak również i systemów zapewnienia jakości w organizacjach. KATEDRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: analiz i ocen zasobów pracy w regionie oraz zmian w tym obszarze zaistniałych w konsekwencji procesów demograficznych i ekonomicznych, związanych z procesem transformacji gospodarki i zjawiskiem migracji, zmian w funkcjonowaniu lokalnych rynków pracy Śląska Opolskiego pod kątem wzajemnego dostosowania popytu i podaży wysoko kwalifikowanych kadr, jakości warunków pracy w opolskim przemyśle w dobie transformacji ekonomicznych, społecznych i kulturowych czynników alokacji kapitału zagranicznego w Polsce. KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: aspektu prawnego podejmowania działalności gospodarczej na terenie RP, uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej oraz krajów muzułmańskich. KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: projektów rozwojowych, uwarunkowań związanych z obszarami wiejskimi, inicjatyw klastrowych, przestrzennej lokalizacji działalności. KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: planów działań związanych z outsourcingiem, analiz i badań w zakresie przedsiębiorczości regionalnej, 12

13 Politechnika Opolska szans i możliwości rozwoju działalności w oparciu o środki Unii Europejskiej założeń i planów restrukturyzacji. KATEDRA RYNKU PRACY I KAPITAŁU LUDZKIEGO Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: badań socjodemograficznych związanych z procesami demograficznymi i narodowościowymi, analizy poziomu etyki realizowanych przedsięwzięć gospodarczych, komunikacji organizacji z otoczeniem. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Analizy ekspresji hormonów i cytokin. Analizy polimorfizmów genetycznych. Wprowadzanie i weryfikacja nowych miar jakości i stabilności układu równowagi. Modelowanie matematyczne procesu utrzymywania równowagi. Projektowanie innowacyjnych protokołów doświadczalnych. Badanie wydolności tlenowej i beztlenowej. Badanie stężenia mleczanów we krwi. Określenie równowagi statycznej (stabilograf) i dynamicznej. Badanie sprawności układu równowagi i chodu jako podstawy w ocenie sprawności funkcjonalnej i zdolności koordynacyjnych człowieka. Obrazowanie, ocena i ćwiczenie równowagi w warunkach statycznych i dynamicznych z wykorzystaniem systemu BIO- DEX BALANCE SYSTEM SD. Ocena poziomu sprawności motorycznej osób zdrowych trenujących i nie trenujących, jak również osób niepełnosprawnych np. poruszających się na wózkach inwalidzkich. Badanie wpływu uwarunkowań genetycznych na wydolność fizyczną oraz udziału czynników genetycznych w podatności na choroby. Oferta wdrożeniowa rozwiązań Politechniki Opolskiej chronionych patentem WYDZIAŁ MECHANICZNY Sposób otrzymywania rozpuszczalnika koalescencyjnego, chroniony patentem PL nr Sposób wytwarzania wodorozcieńczalnej kompozycji lateksowej, chroniony patentem PL nr Sposób wytwarzania nawozu organicznego z odpadów organicznych zawierających odpady zwierzęce, chroniony patentem PL nr Sposób kompostowania odpadów organicznych, w szczególności wyselekcjonowanej frakcji organicznej odpadów komunalnych, pochodzącej z gospodarstw domowych, zmieszanej z odpadami zielonymi, chroniony patentem PL nr Bioreaktor, zwłaszcza do kompostowania odpadów organicznych przeznaczony do tlenowego rozkładu odpadów organicznych w wyniku procesów biochemicznych w nim zachodzących, chroniony patentem PL nr Sposób wyznaczania parametrów trakcyjnych pojazdu drogowego, w szczególności w oparciu o wyniki pomiarów uzyskane w czasie testu drogowego, chroniony patentem PL nr Patent opisuje sposób pomiaru urządzenia diagnostycznego o nazwie PAAF do badań układów napędowych pojazdów drogowych w teście drogowym. Stanowisko do pomiaru siły uciągu pojazdu drogowego, zwłaszcza ciągnika rolniczego chronione patentem PL nr Patent opisuje budowę stanowiska do pomiaru siły uciągu pojazdu drogowego oraz sposób jego pomiaru. Jest to stanowisko przenośne umożliwiające pomiar parametrów układu napędowego w dowolnych warunkach. Obudowa, zwłaszcza układu do wyznaczania parametrów trakcyjnych pojazdu drogowego, chroniona patentem PL nr Patent opisuje budowę urządzenia diagnostycznego do badań układów napędowych pojazdów drogowych w teście drogowym. Sposób doładowania silnika spalinowego i układ do doładowania silnika spalinowego, zwłaszcza silnika spalinowego 13

14 Politechnika Opolska o zapłonie iskrowym, chroniony patentem PL nr Patent opisuje sposób krótkotrwałego zasobnikowego doładowania silnika mającego na celu zwiększenie momentu obrotowego silnika w procesie rozpędzania oraz kompensację niedostatku siły napędowej. Mieszadło tarczowe, zwłaszcza do mieszania ciekłych substancji niejednorodnych występujących w przemyśle farbiarskim, kosmetycznym i spożywczym, chronione patentem PL nr Sposób wytwarzania paliwa z osadów z oczyszczalni ścieków i układ do wytwarzania paliwa z osadów z oczyszczalni ścieków, przeznaczone do przetworzenia uciążliwych dla środowiska osadów w wartościowy produkt energetyczny wykorzystywany przy produkcji klinkieru, chroniony patentem PL nr WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Urządzenie do podciągania kapilarnego cieczy, przeznaczone, zwłaszcza do laboratoryjnego wyznaczania właściwości badanej cieczy i demonstrowania znanego zjawiska zachodzącego w przyrodzie, chronione patentem PL nr Urządzenie do mocowania traczy celowniczej w postaci spodarki z trzpieniem, usytuowanej najczęściej na trójnogu, chronione patentem europejskim nr EP WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Tubowy silnik liniowy wielofazowy, przeznaczony szczególnie do manipulatorów i robotów, chroniony patentem PL nr Sposób badania bezkontaktowych przyrządów do pomiaru prędkości liniowej i urządzenie do badania bezkontaktowych przyrządów do pomiaru prędkości liniowej na wirującej tarczy, przeznaczone szczególnie do wzorcowania i sprawdzania przyrządów pomiarowych optycznych, indukcyjnych, indukcyjnościowych, chroniony patentem PL nr Sposób wytwarzania obwodu magnetycznego, zwłaszcza transformatora, ze szczególnym przeznaczeniem do pracy ciągłej w warunkach częstotliwości wyższej od częstotliwości sieciowej, chroniony patentem PL nr WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI I WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII Układ do pomiaru czasu reakcji i czasu ruchu człowieka, który pozwala na uzyskanie znacznie dokładniejszych wyników pomiarowych, zarówno czasu ruchu jak i czasu reakcji dzięki czujnikowi elektromiograficznemu dotychczas wykorzystywanego do pomiaru napięcia mięśni człowieka, chroniony patentem PL nr

15 Uniwersytet Opolski Opole; Pl. Kopernika 11a tel.: wew. 270 tel.: wew. 271 fax: Informacja o numerach telefonicznych tel.: mail:

16 UNIWERSYTET OPOLSKI Powstanie Uniwersytetu Opolskiego w 1994 roku było wynikiem pracy i osiągnięć intelektualnych wielu pokoleń mieszkańców Śląska Opolskiego, pragnących mieć na swej rodzinnej ziemi najwyższej rangi instytucję życia naukowego i oświatowego, jaką w cywilizacji europejskiej jest uniwersytet. Uniwersytet kieruje się zasadami wolności nauczania, wolności inicjowania i prowadzenia badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej. Podstawową funkcją Uniwersytetu jest kształcenie, wychowywanie, prowadzenie badań naukowych, promowanie kadr naukowych, jak również działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, a także świadczenie usług badawczych i dydaktycznych. Wydział Przyrodniczo -Techniczny Proponujemy: ekspertyzy i opinie przyrodnicze na potrzeby inwestycji, wycinki drzew, ocieplania budynków itp. (konieczne z punktu widzenia prawa, ale bardzo rzadko realizowane i egzekwowane) inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze na potrzeby planistyczne (plany zagospodarowania przestrzennego, karty realizacji przedsięwzięcia itp.), oceny oddziaływania na środowisko (OOS) na potrzeby raportów oddziaływania na środowisko, koniecznego przy większości inwestycji, monitoring przyrodniczy, przed- i poinwestycyjny, mediacje przy konfliktach przyrodniczych podczas inwestycji i ich merytoryczna analiza, szkolenia pracowników w zakresie prawa ochrony przyrody, rozpoznawania istotnych prawnie gatunków roślin i zwierząt (gatunki chronione, Natura 2000 itp.), specjalistyczne szkolenia studentów jako potencjalnych pracowników firm, potrzebujących specjalistów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody identyfikacja szkodliwych (dla rolnictwa, leśnictwa) zagrożeń ze strony roślin i zwierząt, identyfikacja roślin i zwierząt na podstawie śladów genetycznych (często coś nam wyrządza istotne problemy i nie wiemy co to, bo np. znaleźliśmy jedynie szczątki tego czegoś lub odchody itp., często trzeba zaprząc do takiej identyfikacji genetykę, mamy takie możliwości). Wydział Historyczno Pedagogiczny: Proponujemy: praktyki studenckie zawodowe lub fakultatywne. Prowadzimy kontrolę i ewaluację praktyk naszych studentów, którzy traktują zdobywanie doświadczenia niezwykle poważnie. działania projektowe ich doświadczenie i elastyczność oraz wysoka motywacja do osobistego rozwoju gwarantują świetną jakość wykonania zadania. praca po studiach studenci wyposażeni w wykształcenie i doświadczenie, które pozwala na samodzielne działanie, pracę z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, komunikacji społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi, a przede wszystkim pracę analityczną i badawczą. Oferta badań i analiz: kompleksowa realizacja badań społecznych, ewaluacyjnych, eksploracyjnych, badań kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej, analiz wizerunku itp. kompleksowa realizacja badań rynku pracy - kwalifikacji i umiejętności zawodowych, rynku przedsiębiorstw np. zarządzania zasobami ludzkimi, analiza otoczenia około-biznesowego. doradztwo z zakresu odpowiedzialności społecznej, komunikacji społecznej, kultury organizacji, kampanii społecznych i działania marketingowego w związku z realizacją inwestycji i koniecznością przekonania mieszkańców bądź grup społecznych, poprzedzone analizą klimatu społecznego dla inwestycji itp. realizacja zadań badawczych: desk research, FGI, praca etnograficzna, terenowa, analiza dyskursu i inne. Pracujemy w programach statystycznych i do analiz jakościowych. Wydział Filologiczny Proponujemy: kursy specjalistycznego języka obcego dla pracowników firm (jęz. angielski, jęz., francuski jęz. niemiecki, jęz. rosyjski) 16

17 UNIWERSYTET OPOLSKI pomoc w wyszukiwaniu partnerów biznesowych w krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych, niemieckojęzycznych i rosyjskojęzycznych kursy języka specjalistycznego dla studentów, którzy kształcą się na kierunku pożądanym przez inwestora (jęz. angielski, jęz., francuski, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski) nauczanie grupowe i indywidualne języka polskiego jako języka obcego dla kadry obcojęzycznej Studenci i absolwenci: wysoka kompetencja językowa, komunikacyjna i translatoryczna studentów i absolwentów Wydziału Filologicznego, często dwujęzyczność (kompetencja językowa w jęz. polskim i niemieckim na jednakowym poziomie). Ponadto kreatywność, otwartość na świat, łatwość nawiązywania kontaktów, często liczne kontakty z zagranicą. połączenie filologicznych treści nauczania z treściami związanymi z gospodarką (język biznesu, język niemiecki w prawie i gospodarce), otwartość na współpracę w tej kwestii z firmami. przygotowanie jedno- lub wielojęzycznych słowników terminologii fachowej używanej w firmie lub w branży redakcja materiałów reklamowych i informacyjnych kierowanych do odbiorcy polsko- i obcojęzycznego informacje/spotkania na temat specyfiki kulturowej Opolszczyzny i jej wpływu na relacje firmy z otoczeniem prezentacja wybranych obrzędów kultury regionu (wybrane elementy śląskiego dziedzictwa kulturowego) w ramach spotkań integracyjnych firmy. Wydział Ekonomiczny Logistyka: wdrażanie koncepcji logistyki / orientacji logistycznej w przedsiębiorstwie analiza i audyt systemów logistycznych metody optymalizacji systemów logistycznych koncepcje i instrumenty poprawy efektywności działań logistycznych przedsiębiorstw funkcjonowanie przedsiębiorstwa w łańcuchach dostaw Marketing: wdrażanie koncepcji marketingu / orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie planowanie i realizacja badań marketingowych metody i narzędzia analizy sytuacji marketingowych przedsiębiorstwa opracowywanie strategii marketingowych przedsiębiorstwa formułowanie koncepcji instrumentarium marketingowego przedsiębiorstwa Zarządzanie logistyczno-marketingowe: wdrażanie koncepcji zintegrowanego zarządzania logistyczno-marketingowego w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw koncepcje i metody zarządzania logistyczno-marketingową obsługą klienta (ECR, CRM, SRM itp.) Ponadto: Organizacja i efektywność gospodarstw rolnych Analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych realizacji strategii rozwojowych organizacji i regionów Tworzenie systemów motywacyjnych w organizacjach Tworzenie systemów ocen w organizacjach Rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach; Rachunkowość i strategie finansowe w przedsiębiorstwach; Fundusze unijne zasady ich pozyskiwania, wdrażania i rozliczania. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Proponujemy: Rozwój kapitału intelektualnego urzędów i przedsiębiorstw Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla podmiotów z otoczenia zewnętrznego z zakresu prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie. Przygotowanie i prowadzenie studiów podyplomowych dla podmiotów z otoczenia zewnętrznego z zakresu prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie. Prowadzenie studiów I i II stopnia dla studentów zatrudnionych w podmiotach z otoczenia zewnętrznego w oparciu o umowę z podmiotem zewnętrznym. 17

18 UNIWERSYTET OPOLSKI Szkolenia, studia podyplomowe i studia I i II stopnia mogą być przygotowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb podmiotu, dla którego pracowników są realizowane. Program takich studiów może uwzględniać przedmioty specjalnościowe i obieralne dobrane pod kątem konkretnych potrzeb zawodowych słuchaczy. Wzmocnienie potencjału kadrowego otoczenia zewnętrznego: Pomoc dla pracodawców w kontaktach z najlepszymi studentami i absolwentami wydziału stanowiącymi przyszłą kadrę urzędów i przedsiębiorstw w regionie. Udział pracowników wydziału w realizowanych w jednostkach sektora publicznego, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych pracach o charakterze rozwojowym lub aplikacyjnym, wymagających wiedzy specjalistycznej z uprawianych na wydziale dyscyplin. Udział studentów i absolwentów wydziału w projektach realizowanych przez podmioty z otoczenia zewnętrznego. Badania, konsulting, ekspertyzy: Przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz na potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego, w tym przygotowanie założeń projektów aktów prawnych i ocen możliwych skutków regulacji. Realizacja na zlecenie lub w ramach konsorcjum projektów naukowo badawczych, badawczo rozwojowych i rozwojowych badań uwzględniających potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego. Prowadzenie prac dyplomowych we współpracy z podmiotami z otoczenia zewnętrznego, uwzględniających praktyczne potrzeby partnerów. Wydział Chemii Opolskie Laboratorium Badań Strukturalnych Spektrometr NMR Bruker Avance 400 MHz - wykonywanie widm NMR : jednowymiarowych:!h 13C, 31P, korelacyjnych (2D): 1H-1H, H-13C,!H-31P, 13C-15N (różnego typu), temperaturowych - w niskiej (do ok. 50 0C) i wysokiej temperaturze (do 120 0C). Zakład Krystalografii Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski Xcalibur CCD wyposażany w przystawkę niskotemperaturowa Oxford Cryosystem umożliwiającą prowadzenie pomiarów w 90 K oraz przystawkę wysokotemperaturowa Kuma Diffraction umożliwiającą prowadzenie pomiarów do 700 K Mikroskop polaryzacyjny Jenapol z przystawką niskotemperaturową firmy Linkam Scientific Instruments Wysoko/nisko-temperaturowa przystawka mikroskopowa Linkam THMS 600 Zakład Chemii Ogólnej Wszechstronna analityka chemiczna w zakresie spektrofotometrii UV-Vis-NIR : wykonywanie wszelkich analiz chemicznych wg wytycznych PN, dostosowanie istniejących procedur analitycznych do indywidualnych potrzeb klienta, opracowanie nowych metod analitycznych, uwzględniających przypadki nietypowe, badanie kinetyki reakcji chemicznych i enzymatycznych, badania spektrofotometryczne zawiesin, proszków i ciał stałych z wykorzystaniem metod odbiciowych (kula całkująca), szkolenie i doradztwo w zakresie obsługi i eksploatacji spektrofotometrów UV-Vis-NIR, wykorzystania oprogramowania analityczno-badawczego oraz obróbki i prezentacji wyników. Badania aktywności fotochemicznej oraz fotostabilności: wykonanie badań określających wrażliwość na światło różnych substancji chemicznych, barwników, środków spożywczych oraz komponentów różnych materiałów narażonych na działanie światła, kompleksowe badania fotostabilności barwników (w postaci stałej oraz w fazie ciekłej), analiza produktów fotolizy, kompleksowe badania fotostabilności i procesu fotolizy organicznych odpadów przemysłowych, organicznych zanieczyszczeń środowiska,dodatków do artykułów spożywczych itp., 18

19 UNIWERSYTET OPOLSKI badania właściwości fotosensybilizacyjnych barwników naturalnych i syntetycznych. Kompleksy ftalocyjaniny do celów badawczych i komercyjnych - Specjalistyczne badania fizykochemiczne ftalocyjanin oraz porfiryn - Projektowanie i badanie fotoaktywowanych systemów katalitycznych Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów Zespół naukowy Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów od wielu lat specjalizuje się i prowadzi badania w zakresie chemii i technologii polimerów, głównie poliolefin najpowszechniej produkowanych i zużywanych tworzyw polimerowych. Jest jedynym w kraju zespołem prowadzącym kompleksowe badania w zakresie chemii i technologii poliolefin, począwszy do ich syntezy, poprzez modyfikację polimerów, także komercyjnych, po badania ich właściwości, szczególnie odporności materiałów polimerowych na różne czynniki środowiskowe. Głównym kierunkiem prac zespołu są badania syntezy wieloskładnikowych, metaloorganicznych układów katalitycznych najnowszych generacji oraz ocena ich właściwości katalitycznych w procesach polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu i propylenu. Poza tym zainteresowania badawcze zespołu obejmują modyfikację poliolefin w celu nadania im pożądanych właściwości w drodze funkcjonalizacji czy poprzez otrzymywanie kompozytów polimerowych, także z wykorzystaniem surowców odnawialnych, badania stabilizacji i degradacji polimerów obejmujących także wybrane zagadnienia z zakresu utylizacji odpadowych materiałów polimerowych a w końcu charakterystykę właściwości molekularnych, strukturalnych, morfologicznych i użytkowych polimerów, głównie poliolefin. Prowadzone przez zespół badania mają charakter zarówno podstawowy (prace prowadzone w ramach badań statutowych, własnych, grantów i projektów badawczych), jak i utylitarny, często wynikający ze zlecenia lub porozumienia z przemysłem (średnio co roku kilkanaście prac badawczych we współpracy lub na zlecenie różnych instytucji pozauczelnianych z całego kraju). Oferujemy badania w następującym zakresie: opracowanie i synteza nowych katalizatorów do polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin, badania procesów niskociśnieniowej polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin, badania procesów modyfikacji tworzyw sztucznych, głównie poliolefin (funkcjonalizacja polimerów i otrzymywanie kompozytów polimerowych), badania procesów stabilizacji oraz termo-, foto- i - biodegradacji materiałów polimerowych, badania starzenia atmosferycznego materiałów polimerowych : - w warunkach naturalnych (stacja poligonowa z zestawem czujników do pomiaru parametrów klimatycznych), - w warunkach przyspieszonych, laboratoryjnych (badania odporności na światło i symulowane warunki atmosferyczne - Xenotest Alpha HĘ), charakterystyka molekularna polimerów - ciężar cząsteczkowy i jego rozkład (wysokotemperaturowy chromatograf żelowy HT GPC z potrójna detekcją jedyny pracujący aparat tego typu w Polsce do badań charakterystyki molekularnej mtrudnorozpuszczalnych poliolefin), charakterystyka strukturalna polimerów (FTIR w tym FTIR z przystawką ATR, NMR, TREF - frakcjonowanie preparatywne), charakterystyka właściwości powierzchniowych (skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem EDS umożliwiającym analizę składu pierwiastkowego powierzchni badanych materiałów), charakterystyka właściwości fizyko-mechanicznych materiałów polimerowych : - właściwości termiczne (DCS w tym niskotemperaturowe, TG), - właściwości Teologiczne (objętościowy oraz masowy wskaźnik płynięcia), - właściwości mechaniczne (maszyna wytrzymałościowa Instron 4443, młot do badania udarności wg Charpy ego oraz zrywania udarowego), - twardość wg. Shore a, - gęstość nasypowa i rozkład granulometryczny. 19

20 UNIWERSYTET OPOLSKI Niezależnie od scharakteryzowanych prac badawczych w zespole opracowywane są także ekspertyzy analityczno-techniczne dotyczące materiałów polimerowych. Bliższe informacje można znaleźć pod adresem: Zakład Chemii Fizycznej : Właściwości fizykochemiczne cieczy : oznaczanie gęstości cieczy metodą piknometryczną lub areometryczną, oznaczanie lepkości cieczy aparatem Hopplera w różnych temperaturach, oznaczanie przewodnictwa właściwego cieczy (czystość, zasolenie), oznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy i roztworów metodą stałagmometryczną, rejestracja widm UV-VIS i wyznaczanie molowego współczynnika absorpcji, w zakresie temperatur C, pomiar procentowy przepuszczalności światła (transmisji). Oznaczanie wartości opałowej substancji stałych metodą kalorymetryczną (ciepło spalania). Zakład Biochemii Synteza (w tym opracowanie metod syntezy) związków organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem związków optycznie czynnych. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej Zespół badawczy Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej prowadzi szerokie badania w zakresie wyodrębniania i oczyszczania związków chemicznych z próbek środowiskowych, biologicznych i materiału roślinnego, izolacji substancji organicznych ze źródeł naturalnych, a także możliwości wykorzystania mikroorganizmów do biodegradacji zanieczyszczeń środowiska, szczególnie środowiska wodnego. Katedra, dysponuje 5 aparatami do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (m.in. V arian, Schimadzu, Dionex) z różnymi detektorami (UV-VIS, DAD, FD, MS), dwoma chromatografami gazowymi sprzężonymi ze spektrometrem masowym (Hewlett-Packard, Thermo), dwoma aparatami do elektroforezy kapilarnej (Beckman), liofilizatorem (FreeZone 2.5, Labconco) oraz spektrofotometrami UV-VIS (Beckman). Oferujemy badania w następującym zakresie : Opracowanie metod oznaczania ksenobiotyków w próbkach o złożonym składzie matrycy Oznaczanie pestycydów, leków, w tym antybiotyków, fenoli i ich pochodnych oraz innych związków organicznych w próbkach środowiskowych, żywności i płynach fizjologicznych Oznaczanie czystości optycznej związków biologicznie czynnych Analiza jakości miodów oraz identyfikacja markerów miodówr odmianowych Oznaczanie składu olejków eterycznych Badanie możliwości wykorzystania grzybów strzępkowych i sinic do oczyszczania zbiorników wodnych z zanieczyszczeń organicznych. Bliższe informacje można znaleźć pod adresem: 20 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki InstytuT Fizyki Instytut Fizyki dysponuje dwoma zgłoszeniami patentowymi, których tematem jest miniaturyzacja spektrometru EPR (przenośny spektrometr EPR). Spektrometr taki mógłby mieć zastosowanie w medycynie do analizy wolnych rodników w tkankach rakowych, do wykrywania wolnych rodników w przemyśle spożywczym oraz pyłów technologicznych w zakładach przemysłowych (szacowany koszt prototypu zł). Pracownicy Instytutu są zespołem naukowo-badawczym posiadającym wieloletnie doświadczenie w tematyce opracowania linii technologicznej do wytwarzania liposomów transportujących leki (czego dowodem są publikacje naukowe w renomowanych czasopismach). Powyższa linia powinna zawierać urządzenie do produkowania liposomów o określonych rozmiarach w zadanym reżimie temperaturowym. Aparatura taka jest dostępna w cenie ok zł. Wykrywanie wolnych rodników w ciele stałym i cieczach dot. przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceuwww.uni.opole.pl

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Studia inżynierskie pierwszego stopnia oraz Studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz

Oferta badawcza. XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Oferta badawcza XVI Forum Klastra Bioenergia dla Regionu 20 maja 2015r. dr inż. Anna Zamojska-Jaroszewicz Struktura organizacyjna PIMOT Przemysłowy Instytut Motoryzacji Pion Paliw i Energii Odnawialnej

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 2 studia drugiego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering

Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Nazwa przedmiotu INSTRUMENTARIUM BADAWCZE W INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ Instrumentation of research in material engineering Kierunek: Inżynieria materiałowa Rodzaj przedmiotu: kierunkowy obowiązkowy Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Symbol BD1A_W01 BD1A_W02 BD1A_W03 BD1A_W04 BD1A_W05 BD1A_W06 BD1A_W07 BD1A_W08 ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Wydział Chemii.

Wydział Chemii. http://www.chemia.uni.opole.pl http://www.chemia.uni.opole.pl KEJN 2013: Kategoria A 40 pracowników naukowo-dydaktycznych 16 samodzielnych pracowników naukowych 23 adiunktów 1 asystent 13 pracowników naukowo-technicznych

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE MATRYCA EFEKTÓW PRZEDMIORY KIERUNKOWE EFEKTÓW I I I K_W01 Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata

Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata Misja i strategia rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku na lata 2015 2024 WPROWADZENIE Misja i Strategia Rozwoju Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP. Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych

Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP. Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik nr 2 do uchwały nr 100/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów inżynieria rolnicza i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii

Bardziej szczegółowo

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia

Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia Kierunek - Zarządzanie Studia licencjackie - I stopień Studia magisterskie - II stopień Kierunek - Zarządzanie i inżynieria produkcji Studia inżynierskie - I stopień Studia magisterskie - II stopień STUDIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych

Prezentacja specjalności Elektroenergetyka. Instytut Systemów Elektronicznych Prezentacja specjalności Elektroenergetyka Instytut Systemów Elektronicznych Plan prezentacji: Charakterystyka specjalności i profil absolwenta Wybrane realizowane przedmioty Współpracujące Instytucje

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych

Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Załącznik do uchwały nr 376/2012 Senatu UP Efekty kształcenia dla kierunku studiów informatyka i agroinżynieria i ich odniesienie do efektów obszarowych Wydział prowadzący kierunek: Wydział Rolnictwa i

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA

Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej ZAPRASZAMY NA STUDIA ang. AGH University of Science and Technology Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego Kraków? Dlaczego

Bardziej szczegółowo

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu

sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu sześć kierunków kształcenia profesjonalna kadra naukowa współpraca z gospodarką i biznesem pełne zaplecze infrastrukturalne kampusu nowocześnie wyposażone laboratoria badawcze zaciszna lokalizacja miła

Bardziej szczegółowo

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o.

OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE. Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO SP. Z O.O. - WPROWADZENIE Adrian Chudy Ośrodek Badawczo Rozwojowy Nemo Sp. z o.o. OBR NEMO KIM JESTEŚMY Misją firmy jest stymulowanie postępu technicznego i technologicznego z zakresu Odnawialnych

Bardziej szczegółowo

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE

Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE 1 Inteligentna Energetyka na podstawie strategii GK PGE Nowoczesna energetyka konwencjonalna Elastyczność i efektywność Nowe technologie i modele biznesowe Redefinicja misji GK PGE konieczne zmiany Nowa

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: zarządzanie i inŝynieria produkcji Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki techniczne oraz społeczne Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TRANSPORT

Program studiów dla kierunku TRANSPORT Program studiów dla kierunku TRANSPORT Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego przed miotu Z/ 1 A Wychowanie fizyczne - - Z 1,2 2 A1 Język angielski 1,1 1,3 ZO/E 1,2,3,4 12 12 E 3 A2 Etyka 2 Z 1 4 A3 Podstawy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk o Środowisku

Wydział Nauk o Środowisku Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Tabela 2.1 Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy U kategoria umiejętności K (po podkreślniku) - kategoria

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: )

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: ) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 4.12.2013) W-1 Wydział Mechaniczny I-7 Instytut Inżynierii Materiałowej I-8 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz

Wydział Nauki o Żywności. Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować w jednym z najpiękniejszych kampusów w Europie? www.uwm.edu.pl/wnz Wydział Nauki o Żywności Chcesz studiować na Wydziale z ponad 65 letnią tradycją, aktywnie współpracującym

Bardziej szczegółowo

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych

Park Naukowo-Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych Uniwersytetu Zielonogórskiego Centrum Technologii Informatycznych dr inż. Wojciech Zając Geneza Przykład wzorowej współpracy interdyscyplinarnej specjalistów z dziedzin: mechaniki, technologii, logistyki,

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

I. BADANIA I ROZWÓJ TECHNOLOGICZNY (B+RT), INNOWACJE I PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Wydatki strukturalne klasyfikowane są i wykazywane w sprawozdaniu według oznaczonych cyfrą rzymską obszarów tematycznych oraz oznaczonych cyframi arabskimi Kodów interwencji funduszy strukturalnych zgodnie

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r.

Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Cieszyn, 7 maj 2015 r. Warsztaty: Dla innowacji w ramach projektu systemowego,,sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cieszyn, 7 maj 2015 r. Plan prezentacji Obserwatorium medyczne -zakres i struktura działania. Obserwatorium

Bardziej szczegółowo

Ekoinnowacje w gospodarce odpadami Waste-Klaster Włodzimierz Urbaniak

Ekoinnowacje w gospodarce odpadami Waste-Klaster Włodzimierz Urbaniak Ekoinnowacje w gospodarce odpadami Waste-Klaster Włodzimierz Urbaniak Salon Ekoinnowacji Poznań -Poleko 16-17 października 2014 roku Czy gospodarka odpadami musi być innowacyjna? Ciągle wprowadzane są

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA I-go STOPNIA

LOGISTYKA I-go STOPNIA Lp. LOGISTYKA I-go STOPNIA Przedmioty ogólne 1 Podstawy zarządzania 2 Podstawy ekonomii 3 Inżynieria systemów i analiza systemowa 4 Elementy prawa 5 Etyka zawodowa 6 Matematyka 7 Podstawy marketingu 8

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Praktyka kierunkowa 6 Praktyka kierunkowa 6

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Praktyka kierunkowa 6 Praktyka kierunkowa 6 ODZ.DYDAKT. () PUNKTY 06.1-M-MiBM-S1-EP-000_09 Standard 1. ychowanie fizyczne 60 4 1 1. Język obcy I* 60 4 1 1 3. Język obcy II** 60 4 3 1 4. Informatyka 5 Bazy danych 1 1 6 Języki programowania 7 Matematyka

Bardziej szczegółowo

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk

Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw z sektora MŚP. Przykłady dobrych praktyk Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw z branży odpadowej i recyklingu Współpraca z jednostkami B+R i uczelniami szansą na innowacyjny rozwój polskich przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 III SEMESTR - nabór 2007 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz.

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015

Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 Program studiów dla kierunku ZARZĄDZANIE - studia pierwszego stopnia - dla cyklu kształcenia od roku akademickiego 2014/2015 I. Ogólna charakterystyka studiów Studia pierwszego stopnia studia licencjackie

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY

POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY nr... /2017 zawarte w dniu.. 2017 roku pomiędzy: POLITECHNIKĄ ŚLĄSKĄ ul. Akademicka 2A, 44-100 Gliwice, Wydziałem Górnictwa i Geologii, działającą na podstawie ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR

ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR TECHNIK MECHATRONIK ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRYCZNYCH NR 2 os. SZKOLNE 26 31-977 KRAKÓW www.elektryk2.i365.pl Spis treści: 1. Charakterystyka zawodu 3 2. Dlaczego technik mechatronik? 5 3. Jakie warunki musisz

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej

Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej Dr inż. Adam Mroziński www.amrozinski.utp.edu.pl e-mail: adammroz@utp.edu.pl www.oze.utp.edu.pl Dobre praktyki przedsiębiorczości akademickiej PLAN PREZENTACJI 1.Działania rozwoju przedsiębiorczości akademickiej

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Trochę o zawodach, w których kształcimy

Trochę o zawodach, w których kształcimy Trochę o zawodach, w których kształcimy TECHNIK ELEKTRYK Dział elektryczności jest bardzo szeroką i ciągle rozwijającą się dziedziną nauki, w której każdy może znaleźć obszar zgodny z własnym zainteresowaniem,

Bardziej szczegółowo

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody

Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Projekt: Inkubator liderów europejskiej ochrony przyrody Zarys projektu Celem projektu, którego pierwszy, opisywany tu etap planujemy zrealizować w okresie od stycznia do sierpnia 2006, jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00

PROGRAMY SEMINARIÓW. TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk. Godziny spotkania: 10:00 13:00 PROGRAMY SEMINARIÓW TEMAT A Innowacje w biznesie przegląd dobrych praktyk 1. Pojęcia podstawowe z obszaru innowacyjnej przedsiębiorczości 2. Proces poszukiwania innowacyjności 3. Proces wprowadzania innowacji

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio

Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego. mgr inż. Łukasz Puzio Lotnisko Depułtycze Królewskie zapleczem kształcenia kadr na potrzeby lotnictwa cywilnego mgr inż. Łukasz Puzio Trochę historii 2001r. powstanie PWSZ w Chełmie 2003r. I koncepcja powstania lotniska 2005r.

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK TECHNOLOGIE OCHRONY ŚRODOWISKA P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ P O L I T E C H N I K A POZNAŃSKA WYDZIAŁ TECHNOLOGII CHEMICZNEJ ul. Piotrowo 3 60-965 POZNAŃ tel. 061 6652351 fax 061 6652852 E-mail: office_dctf@put.poznan.pl http://www.fct.put.poznan.pl KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police

Anna Podolak. 08/1999 obecnie Grupa Azoty Zakłady Chemiczne POLICE S.A. Ul. Kuźnicka 1 72-009 Police E UROPEAN CURRICULUM VITAE FORMAT DANE PERSONALNE Imię i Nazwisko: Anna Podolak Okres (od do): Nazwa i adres pracodawcy: Zajmowane stanowisko: Opis wykonywanych zadań i czynności: 08/1999 obecnie Grupa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze

Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze Elbląski Park Technologiczny Centra Badawcze c Elbląski Park Technologiczny Centrum Metaloznawstwa Centrum Transferu Technologii Informatycznych Centrum Jakości Środowiska Laboratorium Zaawansowanych Analiz

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu Nazwa podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek studiów: Wydział Mechaniczny Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne

Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Wydział: Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Kierunek: Chemia Budowlana Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Fizyka CCB-1-103-s

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW GOSPODARKA PRZESTRZENNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA - PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI Opis efektów kształcenia dla kierunku Kierunek gospodarka przestrzenna to studia

Bardziej szczegółowo

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania

P Zal. I Zk zarządzaniu 3. Matematyka P Zk 4. Ekonomia P E 5. Podstawy zarządzania KIERUNEK: GOSPODARKA PRZESTRZENNA Specjalność: Gospodarka lokalna i globalna Lp. Nazwa przedmiotu Grupa I ROK STUDIÓW 1. Geografia ekonomiczna P 2 20 - Zal 2. Technologie informacyjne \ Informatyka w I

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Załącznik nr 3 do Zarządzenia Rektora nr 10 /12 z dnia 21 lutego 2012r. KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA INŻYNIERII ŚRODOWISKA II STOPIEŃ Efekty kształcenia dla kierunku (IŚ) nazwa kierunku studiów: INŻYNIERIA

Bardziej szczegółowo

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT

Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Strona 1 PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU TRANSPORT Specjalność: Logistyka Specjalność: Transport i spedycja Specjalność: Inżynieria ruchu Studia stacjonarne - I stopień A. Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki

Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Kolegium Dziekańskie Dziekan: dr hab. inż. Adam Czornik prof. nzw w Pol. Śl. Prodziekan ds. Nauki i Współpracy

Bardziej szczegółowo

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie Potencjał naukowo badawczy Wydziału Technologii Żywności, Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie 1 Wydział Technologii Żywności UR w Krakowie Kontakt: Ul. Balicka 122, 30-149 Kraków Strona internetowa: wtz.ur.krakow.pl

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r.

Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. Uchwała Nr 4/2014/I Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 23 stycznia 2014 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego stopnia na kierunku inżynieria odnawialnych źródeł energii,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ FIZYKI TECHNICZNEJ I MATEMATYKI STOSOWANEJ WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo