Opolska Nauka dla Biznesu.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opolska Nauka dla Biznesu. www.opole.pl"

Transkrypt

1 Opolska Nauka dla Biznesu

2

3 Opolska Nauka dla Biznesu Coraz częściej uważa się że przyspieszenie rozwoju gospodarki powinno mieć swoje podstawy w tworzeniu warunków wspomagających współpracę świata nauki i biznesu. Na podstawie badania 1 przeprowadzonego na grupie 121 podmiotów z sektora akademickiego wynika że tylko co drugi podjął współpracę z przedsiębiorstwami, tym samym komercjalizując swoją działalność badawczą. Jako podstawową przyczynę braku podejmowania kooperacji z przedsiębiorstwami wymienia się tu brak dostępu do informacji na temat potrzeb badawczych przedsiębiorstw oraz brak wiedzy na temat, czy taka współpraca jest w ogóle możliwa. Kluczowe zatem znaczenie dla obu tych sektorów ma poznanie oraz opanowanie mechanizmów przenoszenia rezultatów badań naukowych do rzeczywistości gospodarczej. Skuteczna kooperacja sektora edukacyjnego i biznesu wymaga wypracowania konsensusu w zakresie wspólnych działań strategicznych dotyczących potrzeb przedsiębiorstw i oferty jednostek badawczo- -rozwojowych. By zrealizować ten cel konieczne jest zbudowanie partnerstwa na rzecz promocji roli nauki w rozwoju gospodarczym i ekonomicznym regionu i stworzenie dla przedsiębiorstw swoistego katalogu oferty technologicznej, naukowej i sprzętowej w jednostkach edukacyjnych Opola. W związku z postępującą dynamiką rozwoju regionalnego rynku pracy w Opolu rośnie zapotrzebowanie na przedsiębiorczych i wysoko wykwalifikowanych pracowników. Uczelnie wyższe coraz chętniej współpracują z przedsiębiorcami, dostrzegając sens i potrzebę kooperacji sektora nauki z sektorem prywatnym. Coraz częściej programy nauczania modyfikowane są a nawet dostosowywane do dynamicznych potrzeb rynku pracy. Model nowoczesnej i obserwującej rynek uczelni wyższej, oprócz kształcenia i prowadzenia badań naukowych, obejmuje realizację dodatkowej misji, jaką jest odniesienie społeczne, przedsiębiorczość i innowacyjność. Polski system szkolnictwa wyższego przechodzi obecnie etap reorganizacji, by sprostać wysokim wymaganiom przedsiębiorców. Nie chodzi tu tylko o budowę odpowiednio nowoczesnej infrastruktury technicznej. Uczelnie kształtują swoją zdolność innowacyjną również poprzez przygotowywanie swych pracowników naukowych do tworzenia użytecznych innowacji, które mogłyby trafić na rynek oraz poprzez aktywną współpracę z jednostkami otoczenia biznesu i klastrami. Efektem takiej współpracy są umowy podpisane przez opolskie uczelnie z podmiotami gospodarczymi i instytucjami otoczenia biznesu, takimi jak: Uniwersytetu Opolskiego z Cementownią Odra, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w Opolu, Izba Celną i Komendą Wojewódzką Policji w Opolu oraz z m.in. Opolską Izbą Gospodarczą, Samorządem Województwa Opolskiego i Capgemini Polska. Opolska nauka dla biznesu to bogaty katalog ofert sektora edukacyjno-badawczego Opola skierowany do przedsiębiorstw zainteresowanych współpracą z przedstawicielami nauki. W opracowaniu tym zaprezentowano ogólną charakterystykę kilku uczelni wyższych i działających przy nich jednostek badawczych. Mamy, zatem nadzieję, że publikacja ta przyczyni się do skuteczniejszej promocji oferty sektora nauki i zaowocuje komercjalizacją i wdrożeniami tych rozwiązań w biznesie. Naszą intencją jest by opracowanie to było jednym z serii działań ukierunkowanych na inicjowanie porozumień i współpracy podmiotów naukowych i gospodarczych, ponieważ tylko ich połączone siły mogą wyraźnie wpłynąć na dynamikę rynku, tym samym wypracowując wzajemną i trwałą przewagę konkurencyjną i przyczyniając się do rozwoju gospodarki i potencjału ekonomicznego Opola. Efektem tych działań będzie gospodarka lokalna wyposażona w narzędzia do wdrażania innowacyjnych technologii i posiadająca wyniki badań naukowych, które mogą przełożyć się na usprawnienie procesów w przedsiębiorstwie lub będą zastosowane w jego bieżącej działalności. W dalszej części tego opracowania zostały zaprezentowane oferty wdrożeniowe i handlowo - usługowe opolskich szkół wyższych. Są to propozycje zawierające innowacyjne rozwiązania dla biznesu z zakresu realizowania zleconych badań naukowych, ekspertyz i opinii a także pomocy w obszarze udzielania licencji na rozwiązania powstałe na uczelni. Większość opolskich uczelni posiada samodzielne jednostki organizacyjne wydzielone ze struktur macierzystej jednostki zajmujące się komercjalizacją działalności naukowej. Mamy nadzieję. że ta publikacja przyczyni się do zacieśnienia więzi pomiędzy sektorem opolskiego biznesu a uczelniami wyższymi wpływając tym samym na aktywizacje rynku zatrudnienia i intensyfikację pracy twórczej w jednostkach edukacyjnych. 1) Badanie Fundacji Aurea Mediocritas na potrzeby wydawnictwa : Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE, 2008 r.

4

5 POLITECHNIKA OPOLSKA Opole; ul. Prószkowska 76

6 Politechnika Opolska Politechnika Opolska to nowoczesna uczelnia techniczna o 45-letniej tradycji akademickiej i europejskim poziomie kształcenia. Bogate zaplecze materialne i oferta edukacji na 24 atrakcyjnych kierunkach studiów stawiają ją w krajowej czołówce. pod okiem blisko pięćsetosobowej kadry wybitnych, a przy tym lubianych dydaktyków zgłębia się tu nie tylko dyscypliny typowo techniczne, jak budownictwo, ale również humanistyczne (m. in. administrację), medyczne (fizjoterapię), czy ekonomiczne (ekonomia), uzyskując dyplom gwarantujący konkurencyjność na krajowym i europejskim rynku pracy. Tą bogatą ofertę dopełniają studia podyplomowe i doktoranckie oraz wybór kursów i szkoleń. DZiał nauki i transferu technologii Dział Nauki i Transferu Technologii jest jednostką organizacyjną Politechniki Opolskiej odpowiedzialną za kontakty Uczelni ze środowiskiem biznesu., Dział Nauki i Transferu Technologii oferuje m.in. pomoc w nawiązywaniu współpracy przedsiębiorstw z Uczelnią pomoc w realizacji zleconych badań naukowych, ekspertyz i opinii wsparcie przy udzielaniu licencji i sprzedaży innowacyjnych rozwiązań powstałych na Uczelni organizacje staży i praktyk WYDZIAŁ MECHANICZNY KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI projektowanie i szybkie prototypowanie elementów części maszyn projektowanie specjalnego oprzyrządowania technologicznego dla obrabiarek konwencjonalnych i CNC projekt technologii obróbki skrawaniem na obrabiarki CNC w oparciu o systemy CAM projektowanie konwencjonalnych procesów technologicznych części maszyn oraz optymalizacji operacji technologicznych pod kątem wydajności i ekonomiczności projektowanie zautomatyzowanego oprzyrządowania technologicznego oraz doradztwo w zakresie wdrażania innowacyjnych procesów technologicznych części maszyn przygotowanie modeli i danych STL w technologii szybkiego prototypowania (Rapid Prototyping) KATEDRA INŻYNIERII PROCESOWEJ wykonywanie ekspertyz w zakresie przemysłowego wykorzystania operacji inżynierii procesowej wykonywanie ekspertyz, opinii merytorycznych oraz doradztwo w zakresie określenia intensywności wnikania ciepła, wyznaczania strat ciśnienia przy przetłaczaniu płynów przez złoża porowate optymalizacja hydrodynamicznych warunków eksploatacji urządzeń cieplno-przepływowych projektowanie instalacji do transportu zawodnionej ropy naftowej, surowej smoły oraz innych układów ciekłych o podobnych właściwościach technologicznych wykonywanie badań reologicznych substancji o złożonym składzie wykonywanie badań właściwości energetycznych i fizycznych odpadów, paliw z odpadów i biomasy możliwość wykorzystania w układach przemysłowych patentu PL nr pt. Mieszadło tarczowe, zwłaszcza do mieszania ciekłych substancji niejednorodnych technologia produkcji paliw z osadów ściekowych i innych odpadów patent PL KATEDRA MATERIAŁOZNAWSTWA I TECHNOLOGII BEZWIÓROWYCH prowadzenie badań nad poprawą własności użytkowych elementów, urządzeń oraz konstrukcji stosowanych w branży metalowej i energetyce (w tym także jądrowej) badania zmian strukturalnych materiałów funkcjonalnych na bazie metali i ocena własności eksploatacyjnych wyrobów. zmniejszenie zużycia energii i surowców poprzez wykorzystanie dopracowanych technologii zgrzewania wybuchowego. zwiększenie żywotności konstrukcji i urządzeń wykorzystujących wyroby platerowane 6

7 Politechnika Opolska zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do środowiska naturalnego poprzez zastosowanie nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych. prace analityczne optymalizacji procesów wytwórczych wyrobów metalowych. badania metalograficzne (w tym mikroskopowe), badania i ocena własności wytrzymałościowych wyrobów. KATEDRA POJAZDÓW DROGOWYCH I ROLNICZYCH prototyp przenośnego urządzenia do określania parametrów trakcyjnych pojazdu drogowego i rolniczego PAAF II (Power Acceleration and Force) - spełnia wymagania stawiane urządzeniom elektronicznym na odporność elektromagnetyczną diagnostyka układów napędowych pojazdów drogowych w warunkach testu drogowego ocena zjawisk i procesów występujących w przejściowych stanach pracy silnika samochodowego oraz układu napędowego badanie i budowa hybrydowego układu napędowego doskonalenie systemów diagnostycznych pojazdów drogowych przez magistralę CAN badania symulacyjne z wykorzystaniem programów: Matlab, LabView, Symulator Drogowego Obciążenia Silnika badania stanowiskowe na hamowni silnikowej i podwoziowej KATEDRA TECHNIKI CIEPLNEJ I APARATURY PRZEMYSŁOWEJ badania przepływomierzy spiętrzających przepływ w tunelu aerodynamicznym oraz w rurociągach. badania wpływu zaburzeń lokalnych na właściwości metrologiczne przepływomierzy. badania profili prędkości w różnych układach przepływowych. wzorcowanie przepływomierzy spiętrzających w tunelu aerodynamicznym i rurociągach DN110 do DN400. KATEDRA TECHNIKI ROLNICZEJ I LEŚNEJ badania procesów stosowanych w przemyśle spożywczym. badania procesu mieszania materiałów ziarnistych jednorodnych i niejednorodnych. badania nad efektywnością procesu mieszania materiałów sypkich. innowacyjne metody oceny jakości surowców i produktów w przemyśle rolno spożywczym. KATEDRA INŻYNIERII ŚRODOWISKA zastosowanie optycznych metod pomiarowych w analizie hydrodynamicznej układów i urządzeń cieplno-przepływowych projektowanie przeponowych wymienników ciepła i zagadnienia z tym związane audyt energetyczny budynku, opracowanie świadectw charakterystyki energetycznej budynku wykonywanie badań i opracowanie dokumentacji technologicznej procesów chemii przemysłowej i gospodarczej zagospodarowanie odpadów biodegradowalnych, technologie kompostowania odpadów wykonywanie analiz metali ciężkich w próbkach środowiskowych metodą absorpcji spektrometrii atomowej KATEDRA MECHANIKI I PODSTAW KONSTRUKCJI MASZYN analiza materiałów pośrednich w warunkach złożonych stanów naprężenia i odkształcenia, analizy wytrzymałościowe budowa systemów mechatronicznych maszyn wytrzymałościowych formułowanie i testowanie modeli kumulacji uszkodzeń zmęczeniowych przy obciążeniach eksploatacyjnych konstrukcja i testowanie układów sterowania systemów mechatronicznych maszyn wytrzymałościowych sporządzenie dla testowanego tworzywa zbiorczych wykresów zmęczeniowych, jak wykresy Wöhlera, Haigha lub Smitha WYDZIAŁ BUDOWNICTWA KATEDRA DRÓG I MOSTÓW program rewitalizacji zabytkowych obiektów mostowych - projektowanie analizy symulacyjne rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych obiektów mostowych. 7

8 Politechnika Opolska projektowanie zwiększenia stateczności skarp z zastosowaniem zmodyfikowanych konstrukcji gabionowych projekty budowlano-wykonawcze i technologiczne infrastruktury drogowej i kolejowej ekspertyzy stanu technicznego i oceny nośności obiektów mostowych, dróg publicznych i wewnętrznych oraz stosowne nadzory techniczne i naukowe opinie o możliwości przejazdu pojazdów nienormatywnych przez obiekty mostowe wraz z określeniem warunków dla tych przejazdów. Stosowne nadzory bieżące okresowe kontrole obiektów (przeglądy podstawowe, rozszerzone, szczegółowe) badania specjalistyczne materiałowe mostów inwentaryzacje uszkodzeń i geometrii dróg i mostów ocena degradacji materiału w konstrukcjach mostowych (beton, stal) oraz agresywności wody i gruntu KATEDRA FIZYKI MATERIAŁÓW określanie wytrzymałości betonu (HPC), materiałów na bazie gipsu, zapraw, drewna pomiary przewodności cieplnej materiałów budowlanych pomiary współczynników filtracji materiałów sypkich, dyfuzyjności i adsorpcji pary wodnej materiałów budowlanych pomiary przewodności cieplnej przegród budowlanych in-situ badania termowizyjne ekspertyzy budowlane w zakresie konstrukcji, fizyki materiałów i jakości materiałów fizyka budowli badania materiałów i wybranych parametrów mikroklimatu wnętrz KATEDRA GEOTECHNIKI I GEODEZJI metody numeryczne (MES, MEB) w analizie geotechnicznych zagadnień interakcji układu fundament - podłoże analiza doświadczalna i obliczeniowa mostów gruntowo- -stalowych nowoczesne techniki wzmacniania podłoża zabezpieczenia wyrobisk przed zagrożeniami gazowymi. kontrole prawidłowości funkcjonowania urządzeń wentylacyjnych i instalacji kominowych badania i oceny geotechniczne podłoża gruntowego analizy związane z posadowieniem budowli z wykorzystaniem techniki komputerowej pomiary jezdni podsuwnicowych suwnic i konstrukcji inżynierskich badania doświadczalne obiektów inżynierskich z wykorzystaniem radaru interferencyjnego pomiary inwentaryzacyjne, osiadania i odchyleń od założeń projektowych z wykorzystaniem metod geodezyjnych, fotogrametrycznych i skaningu laserowego KATEDRA INŻYNIERII MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH kształtowanie i modyfikacja właściwości kompozytów na bazie surowców mineralnych w celu otrzymania materiałów o podwyższonych parametrach użytkowych. projektowanie i badania właściwości betonów. właściwości reologiczne mieszanek betonowych, zapraw oraz zaczynów cementowych ze szczególnym uwzględnieniem wpływu domieszek i dodatków mineralnych. wykorzystanie mineralnych surowców naturalnych i odpadowych w przemyśle materiałów budowlanych. badania struktury i mikrostruktury surowców mineralnych, spoiw, dodatków i domieszek chemicznych oraz materiałów budowlanych. laboratorium Materiałów Budowlanych posiada certyfikat Reg.-nr 8/2007 WPK Laboratorium Öffentliche Baustoffprüfstelle ÖBP Uniwersity of Applier Science w Stuttgarcie w zakresie badania cech świeżych mieszanek betonowych i betonu oraz badania kruszywa. Laboratorium ma wdrożony system zarządzania jakością wg normy PN-EN ISO/IEC KATEDRA INŻYNIERII SYSTEMÓW I PROCESÓW BUDOWLANYCH opracowywanie ekspertyz, orzeczeń technicznych i analiz ekonomicznych dotyczących kosztów oraz nakładów rzeczowych robót budowlanych we wszystkich branżach. Opracowania planów i studiów wykonalności inwestycji. Opracowania planów zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczna i paliwa gazowe. 8

9 Politechnika Opolska Badania operacyjne: formułowanie problemów decyzyjnych, budowa modeli matematycznych, optymalizacja rozwiązań. Badania nieniszczące konstrukcji inżynierskich (we współpracy z IPPT PAN). KATEDRA KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH I INŻYNIERSKICH Prace w zakresie optymalizacji: ram hal stalowych, płatwi cienkościennych, rygli ściennych. Prace z zakresu doboru systemów rusztowań. Stosowanie zaawansowanych programów EMC w projektowaniu konstrukcji. Ocena bezpieczeństwa elementów konstrukcyjnych budynków (przemysłowych, użyteczności publicznej, mieszkalnych). Ocena opłacalności inwestowania w nieruchomości z obiektami budowlanymi. KATEDRA BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY Usługi w zakresie konsultacji: Projektów architektoniczno-budowlanych obiektów użyteczności publicznej, Projektów budownictwa jednorodzinnego, Projektów dla szkolnictwa wyższego, konstrukcji drewnianych, Stosowania współczesnych technologii w budownictwie, Zabezpieczeń przeciwpożarowych w budownictwie. KATEDRA MECHANIKI BUDOWLI Zastosowanie sejsmicznej normy Eurokod 8 do projektowania budowli odpornych na wpływy wstrząsów górniczych. Zastosowanie technik GPS do monitorowania wysokich budowli. Technologia naprawy powierzchni zewnętrznej i powierzchni wewnętrznej powłoki chłodni kominowej i ich słupów podbudowy. Sejsmiczna kwalifikacja urządzeń i konstrukcji dla krajów sejsmicznego ryzyka. Ekspertyzy dotyczące wpływu wstrząsów górniczych na budowle. Ekspertyzy dotyczące sejsmicznej kwalifikacji odłączników elektrycznych wysokich napięć do krajów o wysokim ryzyku sejsmicznym. Ekspertyzy z problematyki drgań konstrukcji i zagadnień wibroizolacji. Badania statyczne i dynamiczne konstrukcji oraz ocena wpływu wiatru i zjawisk sejsmicznych na budowle. Ocena stanu technicznego budowli i propozycje ich rehabilitacji. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI INSTYTUT AUTOMATYKI I INFORMATYKI Wykonanie wysoko wydajnego system webowego, zawierającego klaster serwerów WWW lub globalnie rozproszonego, minimalizującego czasy odpowiedzi na żądania HTTP klientów. Wykonanie systemów gwarantujących czasy odpowiedzi dla całych stron webowych. Prace w zakresie projektowania i wykonywania systemów zbierania i przetwarzania danych pomiarowych w zakładach produkcyjnych wielostanowiskowych. Projektowanie i wykonywanie nietypowej aparatury pomiarowej i diagnostycznej. Badania i analiza wydajności istniejących systemów webowych. Wykonanie wysoko wydajnego skalowalnego systemu webowego. Analiza, projektowanie i realizacja systemów baz danych ORACLE, systemów GIS. Modelowanie rozprzestrzeniania zanieczyszczeń w atmosferze. Opracowanie ekspertyz i opinii w zakresie automatyki, elektroniki, elektrotechniki i informatyki. Pomiary w zakresie diagnostyki linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych. Projektowanie układów elektronicznych, telekomunikacyjnych, systemów teleinformatycznych. 9

10 Politechnika Opolska INSTYTUT UKŁADÓW ELEKTROMECHANICZNYCH I ELEKTRONIKI PRZEMYSŁOWEJ Diagnostyka stanu technicznego maszyn wirujących w szczególności maszyn elektrycznych. Diagnostyka stanu izolacji maszyn elektrycznych off-line poza eksploatacją i on-line w czasie eksploatacji. Wykonywanie obliczeń polowo-obwodowych maszyn elektrycznych za pomocą programu Flux3D. Przeprowadzanie pomiarów jakości energii elektrycznej oraz analiz i opracowań dotyczących elektrycznych układów napędowych i przekształtnikowych. Prowadzenie rejestracji zaburzeń sieciowych oraz pomiarów przebiegów czasowych w układach przekształtnikowych jak i innych wielkości charakterystycznych dla tych układów. Pomoc w doborze silników elektrycznych do urządzeń napędzanych przy projektowaniu lub modernizacji układów napędowych, jak również w przygotowaniu wniosku o udzielenie dotacji z ekofunduszu na ich modernizację. Projekt i doradztwo w zakresie: nowoczesnej konstrukcji transformatora małej mocy, nowoczesnej konstrukcji bezszczotkowego, tubowego silnika liniowego prądu stałego, jednopasmowego bezszczotkowego silnika tarczowego z magnesami trwałymi, przełączalnego silnika reluktancyjnego do napędów oscylacyjnych i wibracyjnych. INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI Diagnostyka układów izolacyjnych transformatorów elektroenergetycznych. Ocena stanu technicznego konstrukcji mechanicznej rdzenia transformatorów z wykorzystaniem zmodyfikowanej metody wibroakustycznej. Diagnostyka izolatorów stacyjnych i sieciowych przy zastosowaniu metody spektrofotometrii optycznej. Pomiary poziomu ciśnienia akustycznego generowanego do otoczenia przez urządzenia elektroenergetyczne. Pomiary wibroakustyczne urządzeń elektroenergetycznych. Ekspertyzy oddziaływania akustycznego turbin wiatrowych. Pomiary i analiza wyładowań koronowych w zakresie pasma UV. Badanie wytrzymałości elektrycznej urządzeń elektroenergetycznych napięciem zmiennym, stałym i udarowym. Ekspertyzy z zakresu diagnostyki transformatorów elektro- -energetycznych z użyciem metod nieniszczących. Modelowanie sieci elektroenergetycznych NN, WN, SN dla potrzeb optymalizacji pracy. Projektowanie układów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej. Projektowanie i budowa lokalizatorów doziemień w sieciach prądu stałego. Komputeryzacja procesów pomiarowych szybkozmiennych przebiegów przejściowych w układach elektroenergetycznych. Budowa stanowisk diagnostycznych do urządzeń i systemów elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej elektrowni i stacji elektroenergetycznych. Opracowanie ekspertyz wpływu dodatkowych źródeł energii elektrycznej na krajowy system elektroenergetyczny. Lokalizacja zwarć w sieciach elektroenergetycznych w sieciach WN i SN. Projektowanie i wykonywanie systemów pomiarowo-diagnostycznych: oceny stanu technicznego izolacji papierowo - olejowej transformatorów energetycznych, zjawiska elektryzacji statycznej w ciekłych dielektrykach. Diagnostyka zagrożeń wywołanych elektryzacją statyczną w przemyśle elektroenergetycznym. Diagnostyka mechanicznych odkształceń uzwojeń transformatorów elektroenergetycznych. INSTYTUT ELEKTROWNI I SYSTEMÓW POMIAROWYCH Kompleksowa usługa monitorowania wizyjnego obiektów sieci elektroenergetycznej, w szczególności położenia przewodów linii elektroenergetycznych, stanu konstrukcji nośnych, stanu izolatorów. Analizy ekonomiczne w zakresie budowy sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków, wysypisk śmieci i innych. Monitorowanie zużycia energii dla różnego rodzaju obiektów sieci elektroenergetycznej z wykorzystaniem istniejącego licznika energii i własnego urządzenia rejestrującego. 10

11 Politechnika Opolska Projektowanie i wykonanie rejestratorów oraz sterowników dla dowolnych procesów przemysłowych. Badanie czujników temperatury oraz budowa i / lub wzorcowanie przetworników temperatury. Badanie elektronicznych przetworników liczników ciepła z wyjściem impulsowym lub odczytem cyfrowym. Badanie liczników oraz przepływomierzy wody zimnej i gorącej. Metodyka sporządzania audytów energetycznych budynków użyteczności publicznej z uwzględnieniem specyfiki tych obiektów. Kompleksowe monitorowanie trybu przygotowania i realizacji zadań modernizacyjno-inwestycyjnych WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI I LOGISTYKI INSTYTUT ORGANIZACJI PROCESÓW WYTWÓRCZYCH Projektowanie i wykonywanie specjalnych narzędzi do obróbki metali. Prace z zakresu optymalizacji warunków pracy w realizacji procesów wytwórczych. Ocena systemu motywacyjnego w organizacji. Badanie jakościowe i ilościowe materialnych warunków pracy w organizacji. Ocena wybranych właściwości powierzchni (warstwy wierzchniej) materiałów trudnoobrabialnych po toczeniu. Usługi doradcze w zakresie opracowania strategii dystrybucji towarów i usług. Usługi doradcze w zakresie budowy strategii logistycznej dotyczącej obsługi klienta. Pomoc przedsiębiorcom w tworzeniu prognoz popytu. Opracowanie receptur kondycjonowania cieczy chłodzących. Pomiary gęstości rzeczywistej ciał stałych. INSTYTUT MATEMATYKI I FIZYKI Modelowanie komputerowe w zagadnieniach ochrony środowiska, tworzenie specjalistycznych programów, współpraca badawcza. Opracowanie programów komputerowych oraz realizacja obliczeń numerycznych dla odwrotnych problemów przepływu ciepła. Tworzenie modeli ekonometrycznych, prognozowanie, komputerowa symulacja z zastosowaniem pakietów Mathematica oraz Statistica. Badania wpływu radiacyjnie indukowanych efektów na widma optyczne szkieł chalkogenidkowych, poszukiwania nowych materiałów dla dozymetrii przemysłowej. Pomiar parametrów procesów zeszklenia i krystalizacji. Badania stanów defektowych i ich wpływ na własności makroskopowe materiałów. INSTYTUT INNOWACYJNOŚCI PROCESÓW I PRODUKTÓW Wdrażanie Kaizen w przedsiębiorstwach produkcyjnych. Monitorowanie przebiegu procesów produkcyjnych. Tworzenie podstawowych elementów systemów HACCP w branży spożywczej. Wdrażanie i doskonalenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008. Doradztwo i pomoc w zakresie prowadzenia audytów i przygotowania dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością. Usługi wdrożeniowe z zakresu zarządzania i budowania strategii dla przedsiębiorstw. Prowadzenie szkoleń z zakresu zarządzania wartością firmy VBM, zarządzania sprzedażą z elementami CRM, ZPC i Strategiczną Kartą Wyników, zarządzania zespołem pracowniczym, znaczeniem innowacji we współczesnym świecie. Prowadzenie szkoleń z zakresu wdrażania metod i narzędzi zarządzania jakością, doskonalenia organizacji według koncepcji Kaizen, wymagań normy ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004. Wykonanie badań modelowych systemów i opracowania modelu analitycznego w ujęciu funkcjonalnym. Projektowanie/przeprojektowanie systemu na inne warunki pracy z uwzględnieniem rangi ważności zmiennych decyzyjnych przyporządkowanych do ustalonych parametrów konstrukcyjno - eksploatacyjnych. 11

12 Politechnika Opolska WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA KATEDRA EKONOMII I BADAŃ REGIONALNYCH Usługi w zakresie konsultacji dotyczących: identyfikacji czynników warunkujących zrównoważony rozwój organizacji, wyników badań monitorowania i ewaluacji prowadzonych przez różne organizacje, opracowania dokumentacji strategicznej na różnych poziomach szczegółowości. KATEDRA EKONOMII ROZWOJU I POLITYKI EKONOMICZNEJ Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: działań projektowych dotyczących kształtu i zakresu diagnozy działań rozwojowych, analiz skutków zmian wywoływanych w następstwie transferów kapitałowych, działań niezbędnych do właściwego określenia uwarunkowań społeczno - gospodarczych regionu. KATEDRA DZIEDZICTWA EUROPEJSKIEGO Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: Analizy i badania w zakresie czynników konstrukcji współczesnego społeczeństwa, tożsamości i tradycji w społeczeństwie, elementów integrujących i dezintegrujących społeczeństwo. Konsultacje w zakresie merytorycznych i formalnych uwarunkowań poznawczych we współczesnej Europie. KATEDRA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, PRAWA ADMINISTRACYJNEGO I EUROPEJSKIEGO Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: uwarunkowań prawnych oraz działań związanych z zabezpieczeniem własności intelektualnej organizacji, projektów mających na celu wsparcie aspektu prawnego organizacji, umów i porozumień międzynarodowych w obszarze prawa administracyjnego RP. KATEDRA MARKETINGU I LOGISTYKI Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: wszelkich projektów obejmujących swym zakresem marketing i logistykę.uwarunkowań zarządzania, jak również i systemów zapewnienia jakości w organizacjach. KATEDRA KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO I STUDIÓW MIĘDZYNARODOWYCH Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: analiz i ocen zasobów pracy w regionie oraz zmian w tym obszarze zaistniałych w konsekwencji procesów demograficznych i ekonomicznych, związanych z procesem transformacji gospodarki i zjawiskiem migracji, zmian w funkcjonowaniu lokalnych rynków pracy Śląska Opolskiego pod kątem wzajemnego dostosowania popytu i podaży wysoko kwalifikowanych kadr, jakości warunków pracy w opolskim przemyśle w dobie transformacji ekonomicznych, społecznych i kulturowych czynników alokacji kapitału zagranicznego w Polsce. KATEDRA PRAWA GOSPODARCZEGO Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: aspektu prawnego podejmowania działalności gospodarczej na terenie RP, uwarunkowań prawnych prowadzenia działalności na terenie Unii Europejskiej oraz krajów muzułmańskich. KATEDRA POLITYKI REGIONALNEJ Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: projektów rozwojowych, uwarunkowań związanych z obszarami wiejskimi, inicjatyw klastrowych, przestrzennej lokalizacji działalności. KATEDRA ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: planów działań związanych z outsourcingiem, analiz i badań w zakresie przedsiębiorczości regionalnej, 12

13 Politechnika Opolska szans i możliwości rozwoju działalności w oparciu o środki Unii Europejskiej założeń i planów restrukturyzacji. KATEDRA RYNKU PRACY I KAPITAŁU LUDZKIEGO Usługi w zakresie konsultacji dotyczą: badań socjodemograficznych związanych z procesami demograficznymi i narodowościowymi, analizy poziomu etyki realizowanych przedsięwzięć gospodarczych, komunikacji organizacji z otoczeniem. Wydział Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii Analizy ekspresji hormonów i cytokin. Analizy polimorfizmów genetycznych. Wprowadzanie i weryfikacja nowych miar jakości i stabilności układu równowagi. Modelowanie matematyczne procesu utrzymywania równowagi. Projektowanie innowacyjnych protokołów doświadczalnych. Badanie wydolności tlenowej i beztlenowej. Badanie stężenia mleczanów we krwi. Określenie równowagi statycznej (stabilograf) i dynamicznej. Badanie sprawności układu równowagi i chodu jako podstawy w ocenie sprawności funkcjonalnej i zdolności koordynacyjnych człowieka. Obrazowanie, ocena i ćwiczenie równowagi w warunkach statycznych i dynamicznych z wykorzystaniem systemu BIO- DEX BALANCE SYSTEM SD. Ocena poziomu sprawności motorycznej osób zdrowych trenujących i nie trenujących, jak również osób niepełnosprawnych np. poruszających się na wózkach inwalidzkich. Badanie wpływu uwarunkowań genetycznych na wydolność fizyczną oraz udziału czynników genetycznych w podatności na choroby. Oferta wdrożeniowa rozwiązań Politechniki Opolskiej chronionych patentem WYDZIAŁ MECHANICZNY Sposób otrzymywania rozpuszczalnika koalescencyjnego, chroniony patentem PL nr Sposób wytwarzania wodorozcieńczalnej kompozycji lateksowej, chroniony patentem PL nr Sposób wytwarzania nawozu organicznego z odpadów organicznych zawierających odpady zwierzęce, chroniony patentem PL nr Sposób kompostowania odpadów organicznych, w szczególności wyselekcjonowanej frakcji organicznej odpadów komunalnych, pochodzącej z gospodarstw domowych, zmieszanej z odpadami zielonymi, chroniony patentem PL nr Bioreaktor, zwłaszcza do kompostowania odpadów organicznych przeznaczony do tlenowego rozkładu odpadów organicznych w wyniku procesów biochemicznych w nim zachodzących, chroniony patentem PL nr Sposób wyznaczania parametrów trakcyjnych pojazdu drogowego, w szczególności w oparciu o wyniki pomiarów uzyskane w czasie testu drogowego, chroniony patentem PL nr Patent opisuje sposób pomiaru urządzenia diagnostycznego o nazwie PAAF do badań układów napędowych pojazdów drogowych w teście drogowym. Stanowisko do pomiaru siły uciągu pojazdu drogowego, zwłaszcza ciągnika rolniczego chronione patentem PL nr Patent opisuje budowę stanowiska do pomiaru siły uciągu pojazdu drogowego oraz sposób jego pomiaru. Jest to stanowisko przenośne umożliwiające pomiar parametrów układu napędowego w dowolnych warunkach. Obudowa, zwłaszcza układu do wyznaczania parametrów trakcyjnych pojazdu drogowego, chroniona patentem PL nr Patent opisuje budowę urządzenia diagnostycznego do badań układów napędowych pojazdów drogowych w teście drogowym. Sposób doładowania silnika spalinowego i układ do doładowania silnika spalinowego, zwłaszcza silnika spalinowego 13

14 Politechnika Opolska o zapłonie iskrowym, chroniony patentem PL nr Patent opisuje sposób krótkotrwałego zasobnikowego doładowania silnika mającego na celu zwiększenie momentu obrotowego silnika w procesie rozpędzania oraz kompensację niedostatku siły napędowej. Mieszadło tarczowe, zwłaszcza do mieszania ciekłych substancji niejednorodnych występujących w przemyśle farbiarskim, kosmetycznym i spożywczym, chronione patentem PL nr Sposób wytwarzania paliwa z osadów z oczyszczalni ścieków i układ do wytwarzania paliwa z osadów z oczyszczalni ścieków, przeznaczone do przetworzenia uciążliwych dla środowiska osadów w wartościowy produkt energetyczny wykorzystywany przy produkcji klinkieru, chroniony patentem PL nr WYDZIAŁ BUDOWNICTWA Urządzenie do podciągania kapilarnego cieczy, przeznaczone, zwłaszcza do laboratoryjnego wyznaczania właściwości badanej cieczy i demonstrowania znanego zjawiska zachodzącego w przyrodzie, chronione patentem PL nr Urządzenie do mocowania traczy celowniczej w postaci spodarki z trzpieniem, usytuowanej najczęściej na trójnogu, chronione patentem europejskim nr EP WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI Tubowy silnik liniowy wielofazowy, przeznaczony szczególnie do manipulatorów i robotów, chroniony patentem PL nr Sposób badania bezkontaktowych przyrządów do pomiaru prędkości liniowej i urządzenie do badania bezkontaktowych przyrządów do pomiaru prędkości liniowej na wirującej tarczy, przeznaczone szczególnie do wzorcowania i sprawdzania przyrządów pomiarowych optycznych, indukcyjnych, indukcyjnościowych, chroniony patentem PL nr Sposób wytwarzania obwodu magnetycznego, zwłaszcza transformatora, ze szczególnym przeznaczeniem do pracy ciągłej w warunkach częstotliwości wyższej od częstotliwości sieciowej, chroniony patentem PL nr WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI I WYDZIAŁ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I FIZJOTERAPII Układ do pomiaru czasu reakcji i czasu ruchu człowieka, który pozwala na uzyskanie znacznie dokładniejszych wyników pomiarowych, zarówno czasu ruchu jak i czasu reakcji dzięki czujnikowi elektromiograficznemu dotychczas wykorzystywanego do pomiaru napięcia mięśni człowieka, chroniony patentem PL nr

15 Uniwersytet Opolski Opole; Pl. Kopernika 11a tel.: wew. 270 tel.: wew. 271 fax: Informacja o numerach telefonicznych tel.: mail:

16 UNIWERSYTET OPOLSKI Powstanie Uniwersytetu Opolskiego w 1994 roku było wynikiem pracy i osiągnięć intelektualnych wielu pokoleń mieszkańców Śląska Opolskiego, pragnących mieć na swej rodzinnej ziemi najwyższej rangi instytucję życia naukowego i oświatowego, jaką w cywilizacji europejskiej jest uniwersytet. Uniwersytet kieruje się zasadami wolności nauczania, wolności inicjowania i prowadzenia badań naukowych oraz wolności twórczości artystycznej. Podstawową funkcją Uniwersytetu jest kształcenie, wychowywanie, prowadzenie badań naukowych, promowanie kadr naukowych, jak również działanie na rzecz społeczności lokalnych i regionalnych, a także świadczenie usług badawczych i dydaktycznych. Wydział Przyrodniczo -Techniczny Proponujemy: ekspertyzy i opinie przyrodnicze na potrzeby inwestycji, wycinki drzew, ocieplania budynków itp. (konieczne z punktu widzenia prawa, ale bardzo rzadko realizowane i egzekwowane) inwentaryzacje i waloryzacje przyrodnicze na potrzeby planistyczne (plany zagospodarowania przestrzennego, karty realizacji przedsięwzięcia itp.), oceny oddziaływania na środowisko (OOS) na potrzeby raportów oddziaływania na środowisko, koniecznego przy większości inwestycji, monitoring przyrodniczy, przed- i poinwestycyjny, mediacje przy konfliktach przyrodniczych podczas inwestycji i ich merytoryczna analiza, szkolenia pracowników w zakresie prawa ochrony przyrody, rozpoznawania istotnych prawnie gatunków roślin i zwierząt (gatunki chronione, Natura 2000 itp.), specjalistyczne szkolenia studentów jako potencjalnych pracowników firm, potrzebujących specjalistów z zakresu ochrony środowiska i ochrony przyrody identyfikacja szkodliwych (dla rolnictwa, leśnictwa) zagrożeń ze strony roślin i zwierząt, identyfikacja roślin i zwierząt na podstawie śladów genetycznych (często coś nam wyrządza istotne problemy i nie wiemy co to, bo np. znaleźliśmy jedynie szczątki tego czegoś lub odchody itp., często trzeba zaprząc do takiej identyfikacji genetykę, mamy takie możliwości). Wydział Historyczno Pedagogiczny: Proponujemy: praktyki studenckie zawodowe lub fakultatywne. Prowadzimy kontrolę i ewaluację praktyk naszych studentów, którzy traktują zdobywanie doświadczenia niezwykle poważnie. działania projektowe ich doświadczenie i elastyczność oraz wysoka motywacja do osobistego rozwoju gwarantują świetną jakość wykonania zadania. praca po studiach studenci wyposażeni w wykształcenie i doświadczenie, które pozwala na samodzielne działanie, pracę z zakresu rozwiązywania problemów społecznych, komunikacji społecznej, zarządzania zasobami ludzkimi, a przede wszystkim pracę analityczną i badawczą. Oferta badań i analiz: kompleksowa realizacja badań społecznych, ewaluacyjnych, eksploracyjnych, badań kultury organizacyjnej, komunikacji wewnętrznej, analiz wizerunku itp. kompleksowa realizacja badań rynku pracy - kwalifikacji i umiejętności zawodowych, rynku przedsiębiorstw np. zarządzania zasobami ludzkimi, analiza otoczenia około-biznesowego. doradztwo z zakresu odpowiedzialności społecznej, komunikacji społecznej, kultury organizacji, kampanii społecznych i działania marketingowego w związku z realizacją inwestycji i koniecznością przekonania mieszkańców bądź grup społecznych, poprzedzone analizą klimatu społecznego dla inwestycji itp. realizacja zadań badawczych: desk research, FGI, praca etnograficzna, terenowa, analiza dyskursu i inne. Pracujemy w programach statystycznych i do analiz jakościowych. Wydział Filologiczny Proponujemy: kursy specjalistycznego języka obcego dla pracowników firm (jęz. angielski, jęz., francuski jęz. niemiecki, jęz. rosyjski) 16

17 UNIWERSYTET OPOLSKI pomoc w wyszukiwaniu partnerów biznesowych w krajach anglojęzycznych, francuskojęzycznych, niemieckojęzycznych i rosyjskojęzycznych kursy języka specjalistycznego dla studentów, którzy kształcą się na kierunku pożądanym przez inwestora (jęz. angielski, jęz., francuski, jęz. niemiecki, jęz. rosyjski) nauczanie grupowe i indywidualne języka polskiego jako języka obcego dla kadry obcojęzycznej Studenci i absolwenci: wysoka kompetencja językowa, komunikacyjna i translatoryczna studentów i absolwentów Wydziału Filologicznego, często dwujęzyczność (kompetencja językowa w jęz. polskim i niemieckim na jednakowym poziomie). Ponadto kreatywność, otwartość na świat, łatwość nawiązywania kontaktów, często liczne kontakty z zagranicą. połączenie filologicznych treści nauczania z treściami związanymi z gospodarką (język biznesu, język niemiecki w prawie i gospodarce), otwartość na współpracę w tej kwestii z firmami. przygotowanie jedno- lub wielojęzycznych słowników terminologii fachowej używanej w firmie lub w branży redakcja materiałów reklamowych i informacyjnych kierowanych do odbiorcy polsko- i obcojęzycznego informacje/spotkania na temat specyfiki kulturowej Opolszczyzny i jej wpływu na relacje firmy z otoczeniem prezentacja wybranych obrzędów kultury regionu (wybrane elementy śląskiego dziedzictwa kulturowego) w ramach spotkań integracyjnych firmy. Wydział Ekonomiczny Logistyka: wdrażanie koncepcji logistyki / orientacji logistycznej w przedsiębiorstwie analiza i audyt systemów logistycznych metody optymalizacji systemów logistycznych koncepcje i instrumenty poprawy efektywności działań logistycznych przedsiębiorstw funkcjonowanie przedsiębiorstwa w łańcuchach dostaw Marketing: wdrażanie koncepcji marketingu / orientacji marketingowej w przedsiębiorstwie planowanie i realizacja badań marketingowych metody i narzędzia analizy sytuacji marketingowych przedsiębiorstwa opracowywanie strategii marketingowych przedsiębiorstwa formułowanie koncepcji instrumentarium marketingowego przedsiębiorstwa Zarządzanie logistyczno-marketingowe: wdrażanie koncepcji zintegrowanego zarządzania logistyczno-marketingowego w przedsiębiorstwie i w łańcuchu dostaw koncepcje i metody zarządzania logistyczno-marketingową obsługą klienta (ECR, CRM, SRM itp.) Ponadto: Organizacja i efektywność gospodarstw rolnych Analiza uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych realizacji strategii rozwojowych organizacji i regionów Tworzenie systemów motywacyjnych w organizacjach Tworzenie systemów ocen w organizacjach Rachunkowość i polityka podatkowa w przedsiębiorstwach; Rachunkowość i strategie finansowe w przedsiębiorstwach; Fundusze unijne zasady ich pozyskiwania, wdrażania i rozliczania. WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI Proponujemy: Rozwój kapitału intelektualnego urzędów i przedsiębiorstw Przygotowanie i prowadzenie szkoleń dla podmiotów z otoczenia zewnętrznego z zakresu prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie. Przygotowanie i prowadzenie studiów podyplomowych dla podmiotów z otoczenia zewnętrznego z zakresu prawa, administracji i nauk o bezpieczeństwie. Prowadzenie studiów I i II stopnia dla studentów zatrudnionych w podmiotach z otoczenia zewnętrznego w oparciu o umowę z podmiotem zewnętrznym. 17

18 UNIWERSYTET OPOLSKI Szkolenia, studia podyplomowe i studia I i II stopnia mogą być przygotowane z uwzględnieniem szczególnych potrzeb podmiotu, dla którego pracowników są realizowane. Program takich studiów może uwzględniać przedmioty specjalnościowe i obieralne dobrane pod kątem konkretnych potrzeb zawodowych słuchaczy. Wzmocnienie potencjału kadrowego otoczenia zewnętrznego: Pomoc dla pracodawców w kontaktach z najlepszymi studentami i absolwentami wydziału stanowiącymi przyszłą kadrę urzędów i przedsiębiorstw w regionie. Udział pracowników wydziału w realizowanych w jednostkach sektora publicznego, przedsiębiorstwach i organizacjach pozarządowych pracach o charakterze rozwojowym lub aplikacyjnym, wymagających wiedzy specjalistycznej z uprawianych na wydziale dyscyplin. Udział studentów i absolwentów wydziału w projektach realizowanych przez podmioty z otoczenia zewnętrznego. Badania, konsulting, ekspertyzy: Przygotowywanie opinii prawnych i ekspertyz na potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego, w tym przygotowanie założeń projektów aktów prawnych i ocen możliwych skutków regulacji. Realizacja na zlecenie lub w ramach konsorcjum projektów naukowo badawczych, badawczo rozwojowych i rozwojowych badań uwzględniających potrzeby podmiotów z otoczenia zewnętrznego. Prowadzenie prac dyplomowych we współpracy z podmiotami z otoczenia zewnętrznego, uwzględniających praktyczne potrzeby partnerów. Wydział Chemii Opolskie Laboratorium Badań Strukturalnych Spektrometr NMR Bruker Avance 400 MHz - wykonywanie widm NMR : jednowymiarowych:!h 13C, 31P, korelacyjnych (2D): 1H-1H, H-13C,!H-31P, 13C-15N (różnego typu), temperaturowych - w niskiej (do ok. 50 0C) i wysokiej temperaturze (do 120 0C). Zakład Krystalografii Monokrystaliczny dyfraktometr rentgenowski Xcalibur CCD wyposażany w przystawkę niskotemperaturowa Oxford Cryosystem umożliwiającą prowadzenie pomiarów w 90 K oraz przystawkę wysokotemperaturowa Kuma Diffraction umożliwiającą prowadzenie pomiarów do 700 K Mikroskop polaryzacyjny Jenapol z przystawką niskotemperaturową firmy Linkam Scientific Instruments Wysoko/nisko-temperaturowa przystawka mikroskopowa Linkam THMS 600 Zakład Chemii Ogólnej Wszechstronna analityka chemiczna w zakresie spektrofotometrii UV-Vis-NIR : wykonywanie wszelkich analiz chemicznych wg wytycznych PN, dostosowanie istniejących procedur analitycznych do indywidualnych potrzeb klienta, opracowanie nowych metod analitycznych, uwzględniających przypadki nietypowe, badanie kinetyki reakcji chemicznych i enzymatycznych, badania spektrofotometryczne zawiesin, proszków i ciał stałych z wykorzystaniem metod odbiciowych (kula całkująca), szkolenie i doradztwo w zakresie obsługi i eksploatacji spektrofotometrów UV-Vis-NIR, wykorzystania oprogramowania analityczno-badawczego oraz obróbki i prezentacji wyników. Badania aktywności fotochemicznej oraz fotostabilności: wykonanie badań określających wrażliwość na światło różnych substancji chemicznych, barwników, środków spożywczych oraz komponentów różnych materiałów narażonych na działanie światła, kompleksowe badania fotostabilności barwników (w postaci stałej oraz w fazie ciekłej), analiza produktów fotolizy, kompleksowe badania fotostabilności i procesu fotolizy organicznych odpadów przemysłowych, organicznych zanieczyszczeń środowiska,dodatków do artykułów spożywczych itp., 18

19 UNIWERSYTET OPOLSKI badania właściwości fotosensybilizacyjnych barwników naturalnych i syntetycznych. Kompleksy ftalocyjaniny do celów badawczych i komercyjnych - Specjalistyczne badania fizykochemiczne ftalocyjanin oraz porfiryn - Projektowanie i badanie fotoaktywowanych systemów katalitycznych Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów Zespół naukowy Katedry Technologii Chemicznej i Chemii Polimerów od wielu lat specjalizuje się i prowadzi badania w zakresie chemii i technologii polimerów, głównie poliolefin najpowszechniej produkowanych i zużywanych tworzyw polimerowych. Jest jedynym w kraju zespołem prowadzącym kompleksowe badania w zakresie chemii i technologii poliolefin, począwszy do ich syntezy, poprzez modyfikację polimerów, także komercyjnych, po badania ich właściwości, szczególnie odporności materiałów polimerowych na różne czynniki środowiskowe. Głównym kierunkiem prac zespołu są badania syntezy wieloskładnikowych, metaloorganicznych układów katalitycznych najnowszych generacji oraz ocena ich właściwości katalitycznych w procesach polimeryzacji i kopolimeryzacji etylenu i propylenu. Poza tym zainteresowania badawcze zespołu obejmują modyfikację poliolefin w celu nadania im pożądanych właściwości w drodze funkcjonalizacji czy poprzez otrzymywanie kompozytów polimerowych, także z wykorzystaniem surowców odnawialnych, badania stabilizacji i degradacji polimerów obejmujących także wybrane zagadnienia z zakresu utylizacji odpadowych materiałów polimerowych a w końcu charakterystykę właściwości molekularnych, strukturalnych, morfologicznych i użytkowych polimerów, głównie poliolefin. Prowadzone przez zespół badania mają charakter zarówno podstawowy (prace prowadzone w ramach badań statutowych, własnych, grantów i projektów badawczych), jak i utylitarny, często wynikający ze zlecenia lub porozumienia z przemysłem (średnio co roku kilkanaście prac badawczych we współpracy lub na zlecenie różnych instytucji pozauczelnianych z całego kraju). Oferujemy badania w następującym zakresie: opracowanie i synteza nowych katalizatorów do polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin, badania procesów niskociśnieniowej polimeryzacji i kopolimeryzacji olefin, badania procesów modyfikacji tworzyw sztucznych, głównie poliolefin (funkcjonalizacja polimerów i otrzymywanie kompozytów polimerowych), badania procesów stabilizacji oraz termo-, foto- i - biodegradacji materiałów polimerowych, badania starzenia atmosferycznego materiałów polimerowych : - w warunkach naturalnych (stacja poligonowa z zestawem czujników do pomiaru parametrów klimatycznych), - w warunkach przyspieszonych, laboratoryjnych (badania odporności na światło i symulowane warunki atmosferyczne - Xenotest Alpha HĘ), charakterystyka molekularna polimerów - ciężar cząsteczkowy i jego rozkład (wysokotemperaturowy chromatograf żelowy HT GPC z potrójna detekcją jedyny pracujący aparat tego typu w Polsce do badań charakterystyki molekularnej mtrudnorozpuszczalnych poliolefin), charakterystyka strukturalna polimerów (FTIR w tym FTIR z przystawką ATR, NMR, TREF - frakcjonowanie preparatywne), charakterystyka właściwości powierzchniowych (skaningowy mikroskop elektronowy z detektorem EDS umożliwiającym analizę składu pierwiastkowego powierzchni badanych materiałów), charakterystyka właściwości fizyko-mechanicznych materiałów polimerowych : - właściwości termiczne (DCS w tym niskotemperaturowe, TG), - właściwości Teologiczne (objętościowy oraz masowy wskaźnik płynięcia), - właściwości mechaniczne (maszyna wytrzymałościowa Instron 4443, młot do badania udarności wg Charpy ego oraz zrywania udarowego), - twardość wg. Shore a, - gęstość nasypowa i rozkład granulometryczny. 19

20 UNIWERSYTET OPOLSKI Niezależnie od scharakteryzowanych prac badawczych w zespole opracowywane są także ekspertyzy analityczno-techniczne dotyczące materiałów polimerowych. Bliższe informacje można znaleźć pod adresem: Zakład Chemii Fizycznej : Właściwości fizykochemiczne cieczy : oznaczanie gęstości cieczy metodą piknometryczną lub areometryczną, oznaczanie lepkości cieczy aparatem Hopplera w różnych temperaturach, oznaczanie przewodnictwa właściwego cieczy (czystość, zasolenie), oznaczanie napięcia powierzchniowego cieczy i roztworów metodą stałagmometryczną, rejestracja widm UV-VIS i wyznaczanie molowego współczynnika absorpcji, w zakresie temperatur C, pomiar procentowy przepuszczalności światła (transmisji). Oznaczanie wartości opałowej substancji stałych metodą kalorymetryczną (ciepło spalania). Zakład Biochemii Synteza (w tym opracowanie metod syntezy) związków organicznych, ze szczególnym uwzględnieniem związków optycznie czynnych. Katedra Chemii Analitycznej i Ekologicznej Zespół badawczy Katedry Chemii Analitycznej i Ekologicznej prowadzi szerokie badania w zakresie wyodrębniania i oczyszczania związków chemicznych z próbek środowiskowych, biologicznych i materiału roślinnego, izolacji substancji organicznych ze źródeł naturalnych, a także możliwości wykorzystania mikroorganizmów do biodegradacji zanieczyszczeń środowiska, szczególnie środowiska wodnego. Katedra, dysponuje 5 aparatami do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (m.in. V arian, Schimadzu, Dionex) z różnymi detektorami (UV-VIS, DAD, FD, MS), dwoma chromatografami gazowymi sprzężonymi ze spektrometrem masowym (Hewlett-Packard, Thermo), dwoma aparatami do elektroforezy kapilarnej (Beckman), liofilizatorem (FreeZone 2.5, Labconco) oraz spektrofotometrami UV-VIS (Beckman). Oferujemy badania w następującym zakresie : Opracowanie metod oznaczania ksenobiotyków w próbkach o złożonym składzie matrycy Oznaczanie pestycydów, leków, w tym antybiotyków, fenoli i ich pochodnych oraz innych związków organicznych w próbkach środowiskowych, żywności i płynach fizjologicznych Oznaczanie czystości optycznej związków biologicznie czynnych Analiza jakości miodów oraz identyfikacja markerów miodówr odmianowych Oznaczanie składu olejków eterycznych Badanie możliwości wykorzystania grzybów strzępkowych i sinic do oczyszczania zbiorników wodnych z zanieczyszczeń organicznych. Bliższe informacje można znaleźć pod adresem: 20 Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki InstytuT Fizyki Instytut Fizyki dysponuje dwoma zgłoszeniami patentowymi, których tematem jest miniaturyzacja spektrometru EPR (przenośny spektrometr EPR). Spektrometr taki mógłby mieć zastosowanie w medycynie do analizy wolnych rodników w tkankach rakowych, do wykrywania wolnych rodników w przemyśle spożywczym oraz pyłów technologicznych w zakładach przemysłowych (szacowany koszt prototypu zł). Pracownicy Instytutu są zespołem naukowo-badawczym posiadającym wieloletnie doświadczenie w tematyce opracowania linii technologicznej do wytwarzania liposomów transportujących leki (czego dowodem są publikacje naukowe w renomowanych czasopismach). Powyższa linia powinna zawierać urządzenie do produkowania liposomów o określonych rozmiarach w zadanym reżimie temperaturowym. Aparatura taka jest dostępna w cenie ok zł. Wykrywanie wolnych rodników w ciele stałym i cieczach dot. przemysłu spożywczego, kosmetycznego, farmaceuwww.uni.opole.pl

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI

BRANŻOWEGO CENTRUM KOMPETENCJI PRACOWNIA MARKETINGOWA dr Marzena Frankowska ul. Dolomitów 15 71-784 Szczecin tel: (48) 91 880 35 04 fax: (48) 91 880 35 17 kom: (48) 606 280 653 e-mail: office@promarket.pl www.promarket.pl Strategia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE

KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE enterprise europe KATALOG UCZESTNIKÓW KONKURSU Innowator Śląska 2009 OFERTY TECHNOLOGICZNE I PRODUKTOWE Enterprise Europe Network Sieć Enterprise Europe Network powstała poprzez połączenie dwóch sieci:

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oferta edukacyjna Technikum nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 w Starachowicach

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY

FUNDUSZE EUROPEJSKIE 2014-2020 Cz.3. PROGRAMY INFORMACJE OGÓLNE I. PROGRAM INTELIGENTNY ROZWÓJ 1 Założenia do Programu Inteligentny Rozwój zostały opracowane jeszcze w maju 2013 r. i poddane wówczas konsultacjom społecznym. Po zebraniu uwag i sugestii

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały 2083/380/IV/2014 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 14 listopada 2014 Zarząd Województwa Śląskiego PROJEKT REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl

DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM. www.dotacje.pl DOTACJE UNIJNE 2014-2020 KOMPLEKSOWY PRZEGLĄD FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA FIRM www.dotacje.pl Wydawca: Dotacje.pl ul. Sokołowska 9 01 142 Warszawa tel.: 0 22 354 68 00 kontakt@dotacje.pl http://www.dotacje.pl

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących

Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Regionalna Strategia Współpracy Ogniw Pośredniczących Opracowanie: Zespół ResPublic sp. z o.o. przy współpracy pracowników Krakowskiego Parku Technologicznego. Kraków, maj 2011 I. SPIS TREŚCI I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie Konrad Frontczak Szczecin, 2010 1 Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013

Zarząd Województwa Śląskiego. Program Wykonawczy 2005-2008 dla Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2003-2013 Zarząd Województwa Śląskiego Program Wykonawczy 2005-2008 Wyobrażenia tworzą rzeczywistość Katowice, wrzesień 2005r. Strona 2 Spis Treści Spis Treści...2 Wstęp...3 Śląska Deklaracja na rzecz rozwoju Kreatywnego

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE

Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE Strategia rozwoju Gdańskiego Parku Naukowo Technologicznego w ramach projektu DISKE BDKM Grupa Doradcza Warszawa, czerwiec 2011 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Programu Współpracy Transgranicznej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW:

LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: LISTA NAGRODZONYCH PROGRAMÓW STUDIÓW: 1. DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA Wydział Nauk Pedagogicznych Kierunek: pedagogika, studia I stopnia Nowością na tym kierunku są praktyki prowadzone pod opieką tutora -

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4)

egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) egzemplarz bezpłatny biuletyn Regionalnej Sieci Promocji i Transferu Technologii nr 2/2010 (4) nr 2/2010 (4) biuletyn nr 2/2010 (4) biuletyn s.1 Szanowni Państwo, Innowacje są nam potrzebne! Upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH...

SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... SPIS TREŚCI WSTĘP... 6 OFERTA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH... 7 ADMINISTRACJA SAMORZĄDOWA I ROZWÓJ REGIONALNY... 7 AUDYT ENERGETYCZNY... 7 AUDYT ŚRODOWISKOWY ORAZ SYSTEMY ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM... 10 AUDYT

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025

STRATEGIA ROZWOJU. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile. na lata 2015-2025 STRATEGIA ROZWOJU Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile na lata 2015-2025 PIŁA, grudzień 2014 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 5 1. UWARUNKOWANIA PROGRAMOWE STRATEGII... 11 1.1.

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO REGIONALNA STRATEGIA INNOWACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO TORUŃ 2001 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. INNOWACJE W PROGRAMACH KRAJOWYCH...4 1.2. INNOWACYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo