Nr 26/2009 ISSN PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nr 26/2009 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW"

Transkrypt

1

2 Nr 26/2009 ISSN PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION NEWS nr 26/2009 Rada Programowa Programme Board Prof. dr hab. inż. Jerzy Jasieńko przewodniczący Dr inż. Lech J. Engel Dr inż. arch. Marcin Gawlicki Dr inż. Mariusz Jackiewicz Prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Kadłuczka Prof. zw. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz Dr inż. Zygmunt Matkowski Mgr inż. Piotr Napierała Dr inż. Piotr Rapp Prof. zw. dr hab. inż. arch. Andrzej Tomaszewski Mgr Jacek Rulewicz Redaktor Naczelny Editor in Chief Prof. zw. dr hab. inż. arch. Kazimierz Kuśnierz Z-ca Redaktora Naczelnego Assistant Editor Mgr inż. arch. Maria Sarnik-Konieczny Sekretarze Redakcji Editorial Secretary Dr inż. arch. Marek Barański Mgr inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa Biuro Redakcji Editorial Office Dr Maria Stępińska Warszawa, ul. Szwoleżerów 9 tel. (022) , Tłumaczenie Translation Mgr Leonard Garczyński, ACR Centrum (Zespół), Mgr Violetta Marzec Projekt okładki Cover design Mgr inż. arch. Dominika Kuśnierz-Krupa Mgr inż. arch. Michał Krupa Do projektu okładki wykorzystano zdjęcia z archiwum prywatnego J. Jasieńki, K. Kuśnierza. Photographs for the cover design from the private archive of J. Jasieńko, K. Kuśnierz. Opracowanie graficzne i DTP: Graphic design and DTP Zdzisław Majewski i Sławomir Pęczek EDITUS, tel. (071) , Redaktor techniczny Technical Editor Dr inż. Tomasz Nowak Realizacja wydawnicza Publishing Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne Wrocław, ul. Ojca Beyzyma 20/b tel./fax (071) , Wydawca Publisher Zarząd Główny Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Warszawa, ul. Szwoleżerów 9 tel. (022) , fax (022) Nakład: 1000 egz. Edition 1000 copies Druk ukończono w 2009 r. Printed in WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE 26/2009 dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu operacyjnego: Promocja Czytelnictwa, Priorytet 3 Rozwój Czasopism Kulturalnych, Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków oraz Samorządu Województwa Dolnośląskiego. CONSERVATION NEWS 26/2009 was subsidised by: the Minister of Culture and National Heritage within the operative programme: Popularising Reading. Priority 3 Development of Cultural Periodicals, National Heritage Board of Poland and Local Government of Lower Silesia. Warunki publikacji w W.K. zamieszczono na stronie internetowej: Regulations concerning articles to be published in Conservations News can be found on: Wiadomości Konserwatorskie Conservation News 26/2009 3

3 4 Wiadomości Konserwatorskie Conservation News 26/2009

4 Od redakcji From the Editor W minionym pû roczu odby y sií m.in. dwa waøne wydarzenia wspû organizowane przez Stowarzyszenie KonserwatorÛw ZabytkÛw: Konferencja ÑOCHRONA I KONSERWACJA ZABYTK W SAKRALNYCHî (wspû organizatorzy: Krajowy Oúrodek BadaÒ i Dokumentacji ZabytkÛw, Rada ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Konferencji Episkopatu Polski) oraz Konferencja Naukowa REMO 2009: ÑNaprawa, Konserwacja i Wzmacnianie ObiektÛw Wzniesionych Metodami Tradycyjnymi i ObiektÛw Zabytkowychî. Pierwsza Konferencja z udzia em Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Generalnego Konserwatora ZabytkÛw, Pana Tomasza Merty oraz J. E. Ks. Bpa Wies awa Merlinga, Przewodniczπcego Rady ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturalnego Konferencji Episkopatu Polski, poúwiícona by a wymianie wzajemnych doúwiadczeò konserwatorûw úwieckich i koúcielnych, prezentacji nowych technik i technologii konserwatorskich, omûwieniu problemûw muzeûw diecezjalnych. W Konferencji uczestniczyli takøe wojewûdzcy i diecezjalni konserwatorzy zabytkûw. Konferencja odby a sií w Ciechocinku, a materia y konferencyjne spodziewane sπ w lutym 2010 roku. KonferencjÍ Naukowπ REMO 2009 poúwiícono tematyce badaò i analiz teoretycznych w zakresie konserwacji i wzmacniania konstrukcji historycznych, badaò materia Ûw i obiektûw zabytkowych, analizie realizacji i projektûw konserwatorskich oraz specyficznym problemom towarzyszπcym pracom na obiektach zabytkowych i wzniesionych metodami tradycyjnymi, problemom, ktûre determinujπ bezpieczeòstwo konstrukcji i bezpieczeòstwo uøytkownikûw. W Konferencji udzia wziíli naukowcy z Polski, W och, Hiszpanii, Portugalii, Niemiec, Anglii i StanÛw Zjednoczonych, cz onkowie Komitetu Naukowego International Scientific Committee for Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage (ISCARSAH ñ ICOMOS) oraz cz onkowie International Scientific Wood Committee (ISWC ñ ICOMOS). Waønym elementem Konferencji by a Sesja ÑLaserowe Skanowanie w Technologii HDSî omawiajπca najnowsze osiπgniícia technologii HDS, ktûrej obecnoúê w konser- In the last half of the year the Association of Monument Conservators organized two distinguishing events: ìthe Protection and Conservation of Sacral Monument Conferenceî (co-organized by The National Heritage Board of Poland and The Board for Culture and Protection of Cultural Heritage of Polish Episcopal Conference) and ìthe Scientific-Technical Conference REMO 2009: Repair, conservation and strengthening of traditionally erected and historic buildingsî. The first Conference hosted the Undersecretary of State at the Ministry of Culture and National Heritage, the General Monument Conservator of Poland ñ Tomasz Merta and His Excellence Bishop Wies aw Merling ñ the Chairman of The Board for Culture and Protection of Cultural Heritage of Polish Episcopal Conference. Its main topics were the exchange of experience between the secular and church monument protection services, presentation of new conservatory techniques, technologies and a discussion over the diocesan museums. Provincial and diocesan monument conservators also participated in the Conference which was held in Ciechocinek, and the conference materials are due to appear in February The Scientific-Technical Conference REMO 2009 was attended by scientists from Poland, Italy, Spain, Germany, Great Brittan and the USA, as well as members of the International Scientific Committee for Analysis and Restoration of Structures of Architectural Heritage (ISCARSAH ñ ICO- MOS) and members of the International Scientific Wood Committee (ISWC ñ ICOMOS). The key subjects of the Conference were the research and theoretical analysis of historic constructions concerning their conservation and strengthening, research of materials and historic monuments, the analysis of conservatory projects and their realizations, as well as specific construction safety problems of monuments built by traditional means and historic monuments, which therefore determine safety of their users. An important part of the Conference was the session ì Laser Scan in the HDS Wiadomości Konserwatorskie Conservation News 26/2009 5

5 wacji zabytkûw jest juø dzisiaj konieczna. W Sesji udzia wziíli wybitni znawcy tematyki. Konferencja odby a sií na Dolnym ålπsku w Pa acach, parkach i ogrodach Kotliny JeleniogÛrskiej, stanowiπc promocjí Kultury w Polsce i na arenie miídzynarodowej, takøe w grupie cz onkûw ICOMOS, co jest szczegûlnie waøne dla przygotowywanego w aúnie wniosku o wpis Pa acûw, ZamkÛw i OgrodÛw Kotliny JeleniogÛrskiej na listí PomnikÛw Historii oraz na listí åwiatowego Dziedzictwa Kulturalnego i Przyrodniczego UNESCO, w przysz oúci. Waønym wydarzeniem minionego pû rocza by Kongres Kultury Polskiej, ktûry odby sií w Krakowie, we wrzeúniu. Miejscem obrad Kongresu by o Auditorium Maximum Uniwersytetu JagielloÒskiego. W trakcie obrad Kongresu odby sií pokaz zatytu owany ÑW stroní systemu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego w Polsceî. SzczegÛ owe informacje zawarto w Dziale: ÑINFORMACJEî. Przekazywany PaÒstwu numer ÑWiadomoúci Konserwatorskichî zawiera jednak, przede wszystkim, artyku y z obszaru badaò konstrukcji historycznych, metodyki i technik pomiarowych, badaò materia Ûw i obiektûw zabytkowych, przyk adûw realizacji konserwatorskich. Redakcja pozyska a wiele wartoúciowych prac autorûw polskich i zagranicznych, ktûre obejmujπ zagadnienia trudne, specyficzne, ktûrych rozpoznawalnoúê i úwiadomoúê wagi ma podstawowe znaczenie dla prawid owego przebiegu procesûw konserwatorskich rozumianych jak procesy interdyscyplinarne, a takøe dla bezpiecznego trwania obiektûw dziedzictwa. technologyî, which unveiled new findings of the HDS technology that has nowadays become a necessity. The session was attended by the most prominent experts on the subject. The Conference was held in palaces, parks and gardens of the JeleniogÛrska Valley in Lower Silesia ñ as a part of a project to promote Polish Culture locally and internationally (ICOMOS members), which is especially significant due to the fact that preparations are being made to have the Valley recognized as a Monument of History, and in future listed as a UNESCO World Heritage Site. Another important event of the past half of the year was the 6 th Congress of Polish Culture, hosted in Cracow (23 rd -25 th September 2009). The conference was held in the Auditorium Maximum of the Jagiellonian University. During the Congress a plenary panel ìtowards a system of Cultural Heritage Protection in Polandî was presented. For more details see INFORMATION section. The current ìconservation Newsî contains above all articles on the research of historic construction, measurement methodology and techniques, research of materials and historic monuments and examples of conservatory realizations. There are valuable articles of Polish and foreign authors, addressing difficult and specific issues the awareness of which is of essential importance for the conservatory processes treated as interdisciplinary, and a key factor for cultural heritage safekeeping. Redaktor Naczelny Editor in Chief Prezes Stowarzyszenia KonserwatorÛw ZabytkÛw President of the Association of Monument Conservators Kazimierz Kuúnierz Jerzy JasieÒko 6 Wiadomości Konserwatorskie Conservation News 26/2009

6 SPIS TREŚCI CONTENTS NAUKA SCIENCE Piotr Napierała Ochrona krajobrazu kulturowego Sudetów Zachodnich na przykładzie gmin Mysłakowice i Bogatynia Protection of the cultural landscape of the Western Sudetes using the example of the Mysłakowice and Bogatynia communities Ireneusz Płuska 800 lat cegielnictwa na ziemiach polskich rozwój historyczny w aspekcie technologicznym i estetycznym 800 years of brickmaking in Poland historic development in its technological and aesthetic aspects Howell G.M. Edwards Raman spectroscopic analysis of art and archaeological artefacts of relevance to the preservation of cultural heritage: the illumination of ancient mysteries Spektroskopowa analiza ramanowska obiektów archeologicznych istotnych dla ochrony dziedzictwa kulturowego: oświecenie starożytnych tajemnic Jan Marczak, Andrzej Koss Fizyka we współczesnych badaniach i konserwacji dzieł sztuki Physics in modern investigations and conservation of works of art Henryk Szeląg, Aleksandra Skorek Przeszłość i przyszłość cementu romańskiego The past and the future of Roman cement Danuta WALA, Genowefa ROSIEK Synteza spoiw wapiennych z zastosowaniem różnych minerałów ilastych w kontekście zapraw historycznych Synthesis of lime binders using different clayey minerals in the context of binders used in the history Piotr Tar argowski, Bogumiła J. Rouba, Paweł Karaszkiewicz, Magdalena Iwanicka, Ludmiła Tymińskaymińska-Widmer idmer,, Ter eresa esa Łękawa-Wysłouch, Ewa A. Kwiatkowska, Marcin Sylwestrzak Optyczna koherentna tomografia OCT nowe narzędzie do działań konserwatorskich i inwentaryzacyjnych Optical coherence tomography OCT a novel tool for art conservation and cataloguing Andrzej Moczko, Grzegorz Dmochowski, Piotr Berkowski Badania żelbetowej konstrukcji basenu z lat 30. XX wieku Examination of swimming pool concrete structure from beginnings of the 20 th century Maria Wesołowska O podatności na wykwity współczesnych murów licowych The susceptibility to efflorescence of contemporary facing walls Maciej Rokiel, Cezariusz Magott Tynki renowacyjne w świetle normy PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1. Zaprawa tynkarska oraz instrukcji WTA nr Sanierputzsysteme. Renovation plasters in the light of the standard PN-EN 998-1:2004 Requirements concerning mortars for walls. Part 1. Plaster mortar and WTA instruction No Sanierputzsysteme Luigi Barazzetti, Luigia Binda, Marco co Scaioni, Paolo Taranto Importance of the geometrical survey for structural analyses and design for intervention on c.h. buildings: application to a My Son temple in Vietnam Znaczenie badań geometrycznych dla analiz strukturalnych i planowania interwencji w budynkach historycznych: zastosowanie w świątyni w My Son w Wietnamie Wiadomości Konserwatorskie Conservation News 26/2009 7

7 Antonio Borri, Marco Corradi, Emanuela Speranzini, Antonella Giannantoni Rubble stone masonry strengthened using reticolatus system Mury z kamienia łamanego wzmocniony za pomocą systemu reticolatus Giovanni Mantegazza Efficacy of FRCM in earthquake proofing of the Church of Madonna di Centurelle Efektywność materiałów FRCM w przypadku trzęsień ziemi zabezpieczenie Kościoła Madonna di Centurelle Jerzy Jasieńko, Lech Engel, Adam Kondolewicz Problemy konstrukcyjno-konserwatorskie w stabilizacji i ekspozycji riun obiektów kamiennych na przykładzie zamku Lenno we Wleniu Structure and reconstruction problems during stabilization and presentation of ruins of stone structures with an example of "Lenno" castle in Wleń Angelo Di Tommaso Injured architectural heritage in L'aquila after the earthquake 2009: some general remarks Uszkodzone obiekty dziedzictwa architektonicznego w L'aquili po trzęsieniu ziemi w roku 2009: kilka ogólnych spostrzeżeń Claudio Modena, Maria Rosa Valluzzi, Francesca da Porto, Filippo Casarin, Enrico Garbin Marco Munari, Nicola Mazzon, Matteo Panizza, Massimo Dalla Benetta, Giulia Bettiol Intervention criteria for historic masonry constructions subjected to seismic actions Kryteria interwencji dla historycznych konstrukcji murowanych podlegających oddziaływaniom sejsmicznym Federica Ottoni, Eva Coisson, Carlo Blasi Empiricism reappraisal in ancient buildings structural analysis. the masonry domes, from historical debates to numerical models Analiza konstrukcyjna budowli historycznych z perspektywy badań empirycznych. Kopuły murowane, od historycznych dysput do modeli numerycznych Per ere e Roca Contribution of numerical modeling to the study of historical structures Znaczenie modelowania numerycznego dla badań konstrukcji historycznych Kazimierz Czapliński, Krzysztof Gawron O technikach wykonania ceglanych konstrukcji murowych The techniques of erection of brick masonry constructions Miloš Drdácký, Pavel Beran, Zuzana Slížková, Irena Kucerová Man made hazards in conservation practice case studies Ryzyko spowodowane przez człowieka w praktyce konserwacji studia przypadków Arkadiusz Kwiecień Polimerowe złącze podatne innowacyjna metoda naprawy i konserwacji obiektów zabytkowych Polymer flexible joint innovative method of repair and conservation of heritage objects Piotr Bilko, Leszek Małyszko, Roman Orłowicz Ocena wytrzymałości muru podczas modernizacji kamienic komunalnych Evaluation of the compressive strength of masonry during modernization of municipal houses Rafał Nowak, Romuald Orłowicz Mechanizmy uszkodzeń ceglanych nadproży łukowych Mechanisms of brick arched lintels damage Andrzej Rzeszotarski, ski, Romuald Orłowicz, Rafał Nowak Przyczyny uszkodzeń i naprawa wybranych zabytkowych sklepień ceglanych Causes of damages and repairsin antique brick vaults Wiadomości Konserwatorskie Conservation News 26/2009

8 Yoshinori Iwasaki Problems caused by exavation by conservation and archaeological study in Angkor monuments, Cambodia Problemy wywołane wykopaliskami w ramach konserwacji i badań archeologicznych zabytków w Angkor w Kambodży Görün Arun Ancient building foundation systems in seismic areas Fundamenty budowli starożytnych położonych na obszarach sejsmicznych Maurizio Piazza, Mariapaola Riggio, Roberto Tomasi, Albino Angeli Operational stages and criteria in the rehabilitation of timber floors in the Belasi Castle (Trentino, Italy) Etapy działania i kryteria w odnawianiu podłóg drewnianych w Pałacu Belasi (Trydent we Włoszech) Jerzy Jasieńko, Łukasz Bednarz, Tomasz Nowak Analiza stanu zachowania drewnianych stropów w Auli Leopoldyńskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz w budynku głównego dworca kolejowego we Wrocławiu Analysis of the condition of preservation of wooden ceilings in the Leopoldina Assembly Hall at Wroclaw University and in the building of the main railway station in Wroclaw Jerzy Jasieńko, Tomasz Nowak, Piotr Rapp Analiza pracy statycznej belek drewnianych wzmocnionych taśmami CFRP Analysis of static work of wooden beams strengthened with CFRP strips Elżbieta Trockaocka-Leszczyńska, Elżbieta Rdzawska Przystosowanie domów przysłupowych do współczesnych potrzeb na terenie Górnych Łużyc Adaptation of post-supported houses to the present-day needs at the area of Upper Łużyce Barbara Misztal Wpływ degradacji matrycy na nośność krytyczną ściskanych prętów drewnianych Influence of degradation of matrix on critical carrying capacity of compressed wooden rods Janusz Brol Wzmacnianie zginanych belek z drewna klejonego taśmami GARP na etapie produkcji Strengthening of bent glued laminated (GLULAM) beams with GARP tapes at the stage of production Tomasz Tomaszek Ikonostas cerkwi z Miękisza Starego (krótka analiza konserwatorska) The iconostasis from the ceriew in Miękisz Stary (a brief conservational analysis) Ryszard Antonowicz, Adam Klimek Wzmocnienie dachu z drewna klejonego poprzez zmianę schematu statycznego Glulam timber roof strengthening by changing its static scheme Leszek Konarzewski Renowacja elewacji Hali Stulecia we Wrocławiu projekt a realizacja Renovation of the facade of Centennial Hall in Wroclaw design versus its accomplishment Andrzej Kadłuczka Modernizacja Galerii Sztuki Polskiej XIX wieku Muzeum Narodowego w Sukiennicach w Krakowie; wybrana problematyka projektowo-konserwatorska Modernisation of the Gallery of the Polish Art of the 19th Century in Sukiennice (Cloth Hall) in Cracow; select design and conservation problems and their solutions Paweł Jaskanis Prace konserwatorskie w Muzeum Pałacu w Wilanowie po 2003 roku Conservator's works in the Museum Palace in Wilanów after Andrzej Gaczoł Krypta pod Kaplicą Morstinów w Wieliczce. Rekonstrukcja, konserwacja, adaptacja The crypt under the Morstins' Chapel in Wieliczka. Reconstruction, conservation, adaptation Wiadomości Konserwatorskie Conservation News 26/2009 9

9 Elżbieta Przesmycka Problemy konserwacji architektury modernistycznej w Polsce Problems of conservation of modernist architecture in Poland Jerzy Jasieńko, Andrzej Kadłuczka, Jolanta Sroczyńska, Katarzyna Kadłuczka, Tomasz Nowak Kolegiata św. Trójcy w Ołyce na Wołyniu (Ukraina) rejestracja stanu zachowania, problemy konserwatorskie The holy trinity collegiate church in Ołyka in Volhynia (Ukraine) records of preserved condition and maintenance problems Łukasz Drobiec Remont konserwatorski elewacji kościoła mariackiego w Katowicach Conservatory rebuilding of the elevation of the Mariacki Church in Katowice Jerzy Skarbek, Andrzej Peszko Kamienica mieszczańska w Brzegu. Geneza, formy rozwoju oraz sposoby dekoracji fasad i elewacji na podstawie wyników badań i prac konserwatorskich przeprowadzonych w latach Tenement houses of burgesses in Brzeg. The origin, forms of development and ways of decorating facades and elevations on the basis of research results and conservation work conducted in the years Marzena Lipiec, Beata Ogrodnik, Małgorzata Sieniawska, Jan Lech Zioberski Konstrukcje szklane w ekspozycjach elementów obiektów zabytkowych przykłady krajowe Glass constructions in exposition of elements of antique objects domestic examples Grzegorz Dmochowski, Piotr Berkowski Wpływ głębokich wykopów na stan techniczny historycznej zabudowy Influence of deep excaviations on technical condition of historical buildings Joanna Pieczyńska, Jarosław Rybak Perspektywy rozwoju aktywnego projektowania w oparciu o badania drgań w trakcie prowadzenia robót geotechnicznych Prospects for active design expansion owing to investigation of vibrations caused by geotechnical works Olgierd Puła, Wojciech Puła Realizacja nowych obiektów usytuowanych w zwartej zabudowie miejskiej i ich wpływ otoczenie Construction of new buildings in vicinity of old structures and their impact on the surrounding Tadeusz Chyży,, Krzysztof Robert Czech, Mikołaj Malesza, Czesław Miedziałowski Badania i ocena wpływów drgań drogowych w zespole budynków zabytkowych Investigations and evaluation of road vibrations influence in historic buildings complex Tomasz Kania, Stanisław Kania, Piotr Pietraszek Rewitalizacja budynków poprzemysłowych z wykorzystaniem bloków gipsowych na przykładzie loftów w Tallinnie Revitalization of post-industrial buildings with use of gypsum blocks by example of lofts in Tallinn Karolina Kurtz, Zbigniew Paszkowski Problemy energetyczne przy przebudowie obiektu zabytkowego na przykładzie budynku Starej Dany w Szczecinie Problems of energy consumption in the rebuild of an antique building the case of Old Dana's building in Szczecin Paula Szczepaniak, Maria Wesołowska Problemy cieplno-wilgotnościowe współczesnego obiektu sakralnego The hygrothermal problems of contemporary sacred buildings Józef Adamowski, Zygmunt Matkowski Analiza wybranych uszkodzeń pawilonu czterech kopuł Hansa Poelziga we Wrocławiu Analysis of the chosen damages of Hans Poelzig's four domes pavilion in Wroclaw Wiadomości Konserwatorskie Conservation News 26/2009

10 Bronisław Gosowski, Maciej Gosowski, Tomasz Kasprzak Odbudowa po katastrofie sufitu sali gimnastycznej zabytkowej szkoły poddanej termomodernizacji Reconstruction of the ceiling of a gymnasium at the historic school after the catastrophic failure during thermal efficiency improvement Kazimierz Czapliński Obliczanie dawnych konstrukcji z żeliwa i stali Calculation of old cast iron and steel constructions Zbigniew Kowal O przyczynach zmniejszenia niezawodności stalowych konstrukcji wielkopowierzchniowych hal On the causes of lower reliability of steel structures of large surface halls Zbigniew Pająk Stan zachowania sklepień "Rabitza"w wybranych obiektach zabytkowych The condition of the 'Rabitz' vaults in the selected historic objects Mieczysław Kamiński, Michał Musiał Badania i koncepcja modernizacji schronu przy Dworcu Głównym PKP we Wrocławiu Studies and the conception of modernization of the bunker by Wroclaw Railway Station Grzegorz Słowek, Jacek Ścigałło Analiza uszkodzeń i diagnostyka konstrukcji realizowanego budynku mieszkalnego Damage analysis and diagnostics of the structure of a residential building under construction Jacek Ścigałło Modernizacja magazynu książek w budynku biblioteki uniwersyteckiej UAM w Poznaniu Modernisation of a book storehouse in a building of the Poznan University library Krzysztof Ałykow, Magdalena Napiórkowska-Ałykow Renowacja tarasów i balkonu zabytkowego głównego budynku zespołu szkół ponadgimnazjalnych w Biedrzychowicach Renovation of the terraces and the balcony in the historic main building of the secondary schools complex in Biedrzychowice Dariusz Bajno Typowe problemy związane z ratowaniem zabytków nieruchomych, na przykładzie wybranych obiektów Opola Typical problems related to saving the historical monuments, on the example of selected buildings in Opole Maciej Dobrowolski, owolski, Stanisław Medeksza Współczesne materiały konstrukcyjne w rekonstrukcji zabytków na przykładzie wieży kościoła św. Jana Chrzciciela w Legnicy The Contemporary Construction Materials Applied in the Reconstruction of Historic Monuments and Sights The Tower of St. John the Baptist Church in Legnica Piotr Kuleta, Michał Pikos, Grzegorz Słowek Problemy konstrukcyjne remontowanego budynku zabytkowego Structural problems related to a monumental building under repair Krzysztof Ałykow, Magdalena Napiórkowska-Ałykow Proces inwestycyjny przy realizacji remontów obiektów zabytkowych problemy i zagrożenia oraz propozycja dodatkowych wymogów w świetle obecnych przepisów prawnych Investments process for structure repair of monumental buildings problems and hazards and a proposition of additional requirements in the light of present law regulations Meltem Vatan, M. Oguz Selbesoglu, Bülent Bayram The use of 3D laser scanning technology in preservation of historical structures Wykorzystanie technologii skanowania 3D w konserwacji obiektów zabytkowych Wiadomości Konserwatorskie Conservation News 26/

11 Michał Kędzierski, Anna Fryśkowska, Rafał Dąbrowski, Michalina Wilińska Naziemne skanowanie laserowe obiektów sakralnych z zastosowaniem technologii HDS Terrestrial laser scanning of sacred buildings in HDS technology Leszek Koźmiński, Marzena Brzozowska, Jacek Kościuk, Waldemar Kubisz Wykorzystanie możliwości nowoczesnego skanowania 3D w oględzinach miejsca zdarzenia i ich dokumentowania Possibilities of using modern 3D scanning in the crime scene investigation and its documentation Krzysztof Maksymowicz, Magdalena Kobielarz, Tomasz Jurek Skanowanie 3D jako metoda obrazowania złożonych i rozległych relacji przestrzennych dla potrzeb medycyny sądowej i kryminalistyki ocena przydatności 3D laser scanning as a method of registration of large and complex spatial relations for the needs of forensic medicine and crime detection assessment of applicability Tomasz Waligórski Pomiary w Jaskini Niedźwiedziej w Kletnie z wykorzystaniem skanowania laserowego 3D Survey in the Bear Cave in Kletno with the use of the 3D laser scanner Jacek Kościuk 3D scanning and modeling of the upper terrace of the Hatshepsut Temple in Deir el-bahari as an example of architectural heritage documentation for restoration purposes Skanowanie i modelowanie 3D górnego tarasu świątyni Hatszepsut w Deir el-bahari jako przykład dokumentacji dla celów konserwatorskich Bartłomiej Ćmielewski, Krzysztof Mąkolski Porównanie geodezyjnych metod klasycznych oraz technologii HDS do określenia odkształceń kratowej konstrukcji masztu Comparison of classic geodetic methods and HDS technology for determination of strains in truss construction mast Bjorn Van Genechten, Luc Schueremans emans Laserscanning for heritage documentation Skanowanie laserem dla dokumentacji dziedzictwa kulturowego PREZENTACJE RAPORTY PRESENTATIONS AND REPORTS Marek Baścik, Paweł Dudek Generowanie ortofotoplanów w programie Pointools zastosowanie skanera laserowego 3D Creating cost-effective orthophotoplans with Pointools software one innovative application of 3D laser scanning INFORMACJE INFORMATION Kongres Kultury Polskiej Congress of Polish Culture Indeks autorów Author index 12 Wiadomości Konserwatorskie Conservation News 26/2009

12 NAUKA SCIENCE Piotr Napierała Ochrona krajobrazu kulturowego Sudetów Zachodnich na przykładzie gmin Mysłakowice i Bogatynia Protection of the cultural landscape of the Western Sudetes using the example of the Mysłakowice and Bogatynia communities 1. Wstęp Ochrona krajobrazu kulturowego coraz częściej postrzegana jest jako jedno z najważniejszych zagadnień konserwatorskich nie tylko w Polsce ale i w całej Europie. Dotychczasowe podejście do zabytków, często ograniczało się do samego obiektu i jego najbliższego otoczenia. Ale prawie zawsze brakowało jasnego i precyzyjnego określenia co najbliższe otoczenie ma chronić. Czy jest to widok na zabytek, czy z zabytku, czy obszar pomiędzy obiektami zabytkowymi występującymi w pewnej grupie, czy może połączenie zabytku z wartościami przyrodniczymi okolicy itp. Jasne i precyzyjne określenie obszaru chronionego wokół zabytku jest zatem bardzo wieloznaczne. Najlepszym rozwiązaniem dla tych wszystkich problemów jest więc ochrona jak największego otoczenia i krajobrazu w którym występuje zespół zabytkowy. Takiemu podejściu sprzyjała ostatnia nowelizacja ustawy o ochronie zabytków, która wprowadziła nową kategorię ochrony czyli park kulturowy. W świetle przepisów z 2004 r., ochrona krajobrazu kulturowego stała się nie tylko jedną z form ochrony, ale dodatkowo taki obowiązek stał się domeną samorządu lokalnego na poziomie gminy. Wydawać by się mogło, że taka formuła prawna w krótkim czasie przyniesie dobre rezultaty, że lokalne społeczności, najlepiej znające swój teren i jego walory kulturowe, szybko przystąpią do Praca dopuszczona do druku po recenzjach 1. Introduction Protection of the cultural landscape is more and more often perceived as one of the most important conservator's issues not only in Poland but all over Europe. Until now, the approach to historic monuments was often constrained to the facility itself and its immediate neighbourhood. However, almost always there has not been any clear and precise identification of the immediate environment to protect. Whether this is a view to the monument, or from the monument, or the area between historic monuments appearing in a certain group, or maybe a combination of the monument with natural values of the environment etc. Therefore, the clear and precise identification of a protected area around a monument is very ambiguous. Hence the best solution to all those problems is protection of as much of the environment and landscape in which the monumental facility appears as possible. Such an approach is supported by a recent amendment of the historic monument protection act which has introduced a new category of protection, the cultural park. In light of the 2004 regulations, protection of the cultural landscape has become not only one of the forms of protection but additionally this obligation has become the responsibility of local government at the level of the community. It might have seemed that this legal form would bring good results within a short time, that local communities knowing their area and its cultural values the best Article accepted for publishing after reviews Wiadomości Konserwatorskie Conservation News 26/

CONFERENCE PROGRAMME PROGRAM KONFERENCJI. Informacje / Informations

CONFERENCE PROGRAMME PROGRAM KONFERENCJI. Informacje / Informations Informacje / Informations Termin konferencji / Date of conference Konferencja odbędzie się w dniach 2-4 grudnia 2009 roku The Conference will be held on the 2-4 December 2009 Miejsce konferencji / Conference

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki Cover design

Projekt okładki Cover design Nr 28/2010 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Scientific Board

Rada Naukowa Scientific Board 38 / 2014 Radaktor Naczelny Editor In Chief Prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz Redaktorzy Tematyczni Topical Editors Dr Łukasz Bednarz (konstrukcje murowane / masonry structures), Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Scientific Board

Rada Naukowa Scientific Board 37 / 2014 Radaktor Naczelny Editor In Chief Prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz Redaktorzy Tematyczni Topical Editors Dr Łukasz Bednarz (konstrukcje murowane / masonry structures), Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a :

S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : S c i e n t i f i c C o m m i t t e e : R a d a N a u k o w a : 1. dr hab. inż. arch. Teresa Bardzińska-Bonenberg, prof. PP, Wydział Architektury Politechniki Poznańskiej 2. doc. dr inż. Paweł Błaszczyk,

Bardziej szczegółowo

fundusze nie tylko z unii

fundusze nie tylko z unii fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii Not only EU funding support from Iceland, Liechtenstein, Norway fundusze nie tylko z unii wsparcie z Islandii, Liechtensteinu

Bardziej szczegółowo

Projekt okładki Cover design

Projekt okładki Cover design Nr 29/2011 ISSN 0860-2395 PISMO STOWARZYSZENIA KONSERWATORÓW ZABYTKÓW Pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków Journal of the Association of Monument Conservators WIADOMOŚCI KONSERWATORSKIE CONSERVATION

Bardziej szczegółowo

Rada Naukowa Scientific Board

Rada Naukowa Scientific Board 34 / 2013 Radaktor Naczelny Editor In Chief Prof. dr hab. Kazimierz Kuśnierz Redaktorzy Tematyczni Topical Editors Dr Łukasz Bednarz (konstrukcje murowane / masonry structures), Politechnika Wrocławska

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA

PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA WIEŚ I ROLNICT WO W MEDIACH GOS PO DARST WA RODZINNE PODSTAWA EUROPEJSKIEGO ROLNICTWA w o d n i e s i e n i u d o P R OW 2 0 0 7-2 0 1 3 MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

SCIENCE NAUKA. Joanna Pieczyńska, Jarosław Rybak. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction. Obserwowany w ostatnich latach postęp gospodarczy

SCIENCE NAUKA. Joanna Pieczyńska, Jarosław Rybak. 1. Wprowadzenie. 1. Introduction. Obserwowany w ostatnich latach postęp gospodarczy NAUKA SCIENCE Joanna Pieczyńska, Jarosław Rybak Perspektywy rozwoju aktywnego projektowania w oparciu o badania drgań w trakcie prowadzenia robót geotechnicznych Prospects for active design expansion owing

Bardziej szczegółowo

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Institute of Archaeology Rzeszów University VolUME 7 Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat.

Starostwo Powiatowe w Radomiu 26-600 Radom, ul. Domagalskiego 7 tel. 48 365 58 01, fax 48 365 58 07 e-mail: powiat@radompowiat.pl www.radompowiat. p o w i a t r a d o m s k i p o w i a t r a d o m s k i t h e p o v i a t o f r a d o m Urząd Miasta Pionki 26-670 Pionki, ul. Aleja Jana Pawła II 15 tel. 48 341 42 00, www.pionki.pl Urząd Miasta i Gminy

Bardziej szczegółowo

Spis treści Contents

Spis treści Contents nr 2 (5) 2006 r. Spis treści Contents Zofia Alexandrowicz Geopark nature protection category aiding the promotion of geotourism (Polish perspectives)... 3 Geopark kategoria ochrony przyrody wspierająca

Bardziej szczegółowo

ABOUT THE PROCESS OF INVESTMENT AND REALIZATION OF POSTWAR SACRED BUILDINGS

ABOUT THE PROCESS OF INVESTMENT AND REALIZATION OF POSTWAR SACRED BUILDINGS JOANNA GIL-MASTALERCZYK Kielce University of Technology e-mail: jmastalerczyk@tu.kielce.pl ABOUT THE PROCESS OF INVESTMENT AND REALIZATION OF POSTWAR SACRED BUILDINGS A b s t r a c t After 1945, the situation

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę

Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę Tadeusz Żurowski Redaktor naczelny Miło mi powitać Państwa i zaproponować lekturę kolejnego numeru RNW. Mogę to zrobić, ponieważ niezbadane wyroki Niebios rzuciły mnie w fotel redaktora naczelnego. Wyrok

Bardziej szczegółowo

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii

Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w mieście, miasto w archeologii Institute of Archaeology Rzeszów University VolUME 7 Archaeology in a town, a town in archaeology Archeologia w

Bardziej szczegółowo

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND

THE CONCILIATION CROSSES AND SHRINES AS THE MEDIVAL RELICS OF LAW IN PO- LAND Ph. D. Stanisław J. ADAMCZYK Wydział Kultury Fizycznej i Turystyki, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wszechnica Świętokrzyska, ul. E. Orzeszkowej 15, 25-435 Kielce (Poland), e-mail: stanleyadamczyk428@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl

Grodzisk. Mazowiecki. www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki www.grodzisk.pl Grodzisk Mazowiecki to gmina godna zaufania, otwarta na nowe inicjatywy gospodarczo-inwestycyjne, zapewniająca inwestorom przyjazny klimat oraz profesjonalną obsługę.

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki

Innowacyjne technologie geodezyjne zastosowanie w różnych dziedzinach gospodarki 1 Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna w Rzeszowie Geokart International Sp. z o.o. Instytut Geodezji Politechniki Lwowskiej Lwowski Narodowy Uniwersytet Rolniczy w Dublanach V MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory

Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu. Entrepreneurial Cities. Project Directory Przedsiębiorcze miasta Informator Projektu Entrepreneurial Cities Project Directory 1 Badania stanu potrzeb firm dynamicznych, kreatywnych i innowacyjnych Studies on the needs of dynamic, creative and

Bardziej szczegółowo

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century

Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku. New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century NAUKA SCIENCE Dominika Kuśnierz-Krupa Nowy Jork architektura i rozwój przestrzenny do końca XIX wieku New York architecture and spatial development until the end of the 19 th century Zapewne pierwszym

Bardziej szczegółowo

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive

nasz region Wielkopolska: przedsiębiorcza i gościnna Wielkopolska: entrepreneurial and attractive nasz region Nr 4 /2011 ISSN 1733-6473 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Biuletyn Informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 ROZWIJA SIĘ Z EUROPĄ Wielkopolska Regional Operational

Bardziej szczegółowo

MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI

MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI dr inż. Wiesław Wańkowicz Instytut Rozwoju Miast w Krakowie MODELE REWITALIZACJI JAKO NARZĘDZIA ZARZĄDZANIA MIASTAMI Materiał przygotowano w ramach realizacji projektu badawczego zamawianego nr PBZ MNiSW

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE

INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE INFORMATOR GOSPODARCZY BUSINESS GUIDE 2 0 0 9 makieta_new_koniec.indd 1 2009-01-06 12:31:46 POŁOŻENIE INFRASTRUKTURA DROGOWA, KOLEJOWA, LOTNICZA DANE DEMOGRAFICZNE SZKOLNICTWO RYNEK PRACY PRZEMYSŁ, HANDEL,

Bardziej szczegółowo

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN

OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN V O L U M E 20 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMO CI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 1 2 ISSN 1733-2478 STUDIA I MATERIA Y TOWARZYSTWA NAUKOWEGO

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES

EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES EDUKACJA DZIECI W PRZESTRZENIACH MUZEALNYCH CHILDREN S EDUCATION IN MUSEUM SPACES Anna Martyka mgr inż. arch. Politechnika Krakowska Wydział Architektury STRESZCZENIE Instytucja muzeum może stwarzać zwiedzającym

Bardziej szczegółowo