PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY PROJEKT AKUSTYKI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY PROJEKT AKUSTYKI"

Transkrypt

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY PROJEKT AKUSTYKI Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji na dz. nr 288/6 i 288/2 położonych przy ul. Kościuszki w Dębicy STRONA: 44. Część IV. Projekt akustyki i elektroakustyki +21str. +5rys

2 Główny projektant dr inŝ. Piotr Z. Kozłowski Projektant prowadzący Zespół projektowy inŝ. Bartosz Zawieja mgr inŝ. Michał Mićka inŝ. Bartosz Zawieja Sprawdzenie Zadanie Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz z zapleczem, budowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidziane do realizacji na dz. nr ewid. 288/6 obr.4, połoŝonej przy ulicy Kościuszki w Dębicy Temat Projekt akustyki wnętrz i elektroakustyki Nazwa obiektu Adres obiektu Inwestor Stadium Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy ul. Kościuszki 8, Dębica Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy Projekt przetargowy Tom Edycja BranŜa Akustyka wnętrz, ochrona przeciwdźwiękowa, elektroakustyka (wytyczne) Niniejsze opracowanie stanowi własność intelektualną Pracowni Akustycznej Kozłowski sp. j. i objęte jest prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". śadna z jego części nie moŝe być kopiowana, powielana, udostępniana w Ŝadnej formie, równieŝ elektronicznej, bez wyraźnej pisemnej zgody autorów. Opracowanie to moŝe być wykorzystane jedynie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostało wykonane, chyba Ŝe właściciele praw autorskich podpisali na to zgodę wydaną w następstwie odpowiedniej umowy handlowej. Do czasu uregulowania pełnego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej Kozłowski sp. j. jest ona jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentacji. Copyright by Pracownia Akustyczna Kozłowski sp. j., Wrocław, 2013

3

4 0. Adres jednostki projektowania: Adres jednostki projektowania: PRACOWNIA AKUSTYCZNA KOZŁOWSKI sp. j. ul. Opolska Wrocław NIP: REGON: KRS: tel fax web: Spis zawartości projektu: 1. Część opisowa (Zawartość wedle spisu treści na str. 5) 2. Część rysunkowa: 1) AK01 Widoki ścian Sali koncertowej 2) AK02 Przekroje Sali koncertowej 3) EP01 Rozmieszczenie urządzeń elektroakustycznych oraz lokalizacja tras kablowych 4) LP01 Rozmieszczenie rur oświetleniowych 5) EA01 Schemat blokowy okablowania systemu elektroakustycznego str. 3

5

6 0. Spis treści Spis treści Adres jednostki projektowania:... 3 Spis zawartości projektu:... 3 Spis treści... 5 Spis tabel... 7 Spis rysunków w części opisowej Podstawa opracowania Podstawa formalna Podstawa merytoryczna Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa Opis obiektu Ochrona przeciwdźwiękowa Dopuszczalne tło akustyczne w pomieszczeniu Wymagania izolacyjności akustycznej stolarki drzwiowej Ogólne wytyczne dla instalacji wentylacyjnej dotyczącej ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczenia Akustyka wnętrz ZałoŜenia projektowe Obliczenia Okablowanie systemu elektroakustycznego ZałoŜenia projektowe Lokalizacje urządzeń systemu elektroakustycznego Trasy kablowe Przyłącza sygnałowe i okablowanie Zasilanie Podsumowanie str. 5

7

8 0. Spis tabel Spis tabel Tab Wartości poziomu ciśnienia akustycznego dla krzywych NR20 i NR Tab Dopuszczalny poziom tła akustycznego wyraŝony za pomocą krzywych NR oraz równowaŝnego poziomu dźwięku A Tab Wymagania izolacyjności akustycznej stolarki drzwiowej dla sali koncertowej Tab Parametry charakterystyczne oraz wartości współczynnika pochłaniania dla Sali koncertowej Tab Wymagane współczynniki rozpraszania dla układu dyfuzorów na estradzie Tab. 3.1.Przewody prowadzone na trasie szafa techniczna pom. zaplecze sali 1 FOH Tab. 3.2.Przewody prowadzone na trasie szafa techniczna pom. zaplecze sali 1 przyłącze estradowe Tab. 3.3.Przewody prowadzone na trasie szafa techniczna pom. zaplecze sali 1 przyłącze estradowe Tab. 3.4.Przewody prowadzone na trasie przyłącze estradowe 1 przyłącze sygnałowe FOH Spis rysunków w części opisowej Rys Granice dopuszczalnych wartości czasu pogłosu dla Sali koncertowej Rys Model 3D Sali koncertowej wykonany w programie CATT-Acoustic. Widok ogólny Rys Model 3D Sali koncertowej wykonany w programie CATT-Acoustic. Widok estrady Rys Model 3D Sali koncertowej wykonany w programie CATT-Acoustic. Widok widowni str. 7

9

10 1. Podstawa opracowania 1. Podstawa opracowania 1.1. Podstawa formalna [1] ZL_171_P Zlecenie z dnia wystawione przez ARCHKON Biuro Obsługi Inwestycji Agnieszka DzierŜa Śliwa dla Pracownia Akustyczna Kozłowski sp. j Podstawa merytoryczna [2] Sadowski J., Akustyka Architektoniczna, PWN, Warszawa, [3] Mehta M., Johnson J., Rocafort J., Architectural Acoustics Principles and Design, Prentice Hall [4] Everest A., Podręcznik akustyki, Sonia Draga, Katowice, [5] Kulowski A., Akustyka sal, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007 [6] CATT-A v9.0, User s Manual, Gothenburg 2011 Wykonawca prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową wraz z jej wszystkimi załącznikami oraz dokonać wizji lokalnej w Obiekcie. Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnego zainstalowania, połączenia i uruchomienia elementów i systemów będących przedmiotem tego opracowania. Wytyczne akustyczne zawarte w niniejszym opracowaniu naleŝy rozwinąć, narysować w szczególe, przedmiarować, skosztorysować oraz wyspecyfikować w ramach dokumentacji architektonicznej. Pokazane w projekcie trasy kablowe naleŝy traktować jako propozycję, jaką moŝna było przedstawić na etapie projektowania bez wykonanych odkrywek. Wykonawca jest zobowiązany do ostatecznego ustalenia tras prowadzenia okablowania oraz technologii wykonania tych tras na podstawie informacji otrzymanych na budowie w trakcie odkrywek i prac instalacyjnych. Modyfikacje zaproponowane przez Wykonawcę muszą uzyskać ostateczną akceptację autorów projektu. Realizacja zaprojektowanych elementów musi się odbywać pod ścisłym nadzorem autorskim projektantów. Inwestor i/lub Wykonawca są odpowiedzialni za zapewnienie takiego nadzoru. Wszelkie ewentualne modyfikacje rozwiązań zamieszczonych w niniejszej dokumentacji mogą być wprowadzone jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji autorów projektu. Ostateczne decyzje dotyczące strojenia akustyki wnętrza, strojenia systemów elektroakustycznych, programowania systemów naleŝą do projektanta. Inwestor i/lub Wykonawca są odpowiedzialni za zapewnienie udziału projektanta w pracach związanych z akustycznymi pomiarami kontrolnymi, strojeniem i odbiorem projektowanych rozwiązań. str. 9

11

12 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa 2.1. Opis obiektu Nazwa i lokalizacja: Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy. Sala koncertowa składa się z estrady o powierzchni 48 m 2 oraz widowni (składającej się ze 197 miejsc siedzących) o powierzchni około 180 m 2. Objętość pomieszczenia to ok m 3. Przy uwzględnieniu 197 osób widowni, współczynnik kubaturowy wynosi 6,62 m 3 /osobę Ochrona przeciwdźwiękowa Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej są chronione ze względu na: hałas pochodzący z zewnątrz budynku, hałas wewnętrzny powstający w wyniku uŝytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem, hałas pochodzący od instalacji wewnętrznej budynku, między innymi od wentylacji Dopuszczalne tło akustyczne w pomieszczeniu Całkowity poziom tła akustycznego w sali nie powinien przekraczać wartości określonych krzywą hałasową NR25. Oznacza to, Ŝe hałas generowany przez poszczególne typy instalacji nie powinien przekraczać wartości określonych krzywą NR20. W Tab. 2.1 wyspecyfikowano dopuszczalne wartości poziomu ciśnienia akustycznego dla krzywych NR. W Tab. 2.2 podano wartości dopuszczalne wyraŝone poprzez równowaŝny poziom dźwięku A. Tab Wartości poziomu ciśnienia akustycznego dla krzywych NR20 i NR25. f [Hz] NR25 [db] 72,4 55,2 43,7 35,2 29,3 25,0 21,9 19,5 17,7 NR20 [db] 69,0 51,3 39,4 30,6 24,3 20,0 16,8 14,4 12,6 Tab Dopuszczalny poziom tła akustycznego wyraŝony za pomocą krzywych NR oraz równowaŝnego poziomu dźwięku A. Pomieszczenie Dopuszczalne całkowite tło akustyczne Dopuszczalny łączny hałas od klimatyzacji, wentylacji i wyposaŝenia technicznego Sala koncertowa NR25 (35 db A) NR20 (30 db A) str. 11

13 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa Wymagania izolacyjności akustycznej stolarki drzwiowej Tab. 2.3 przedstawia wymaganą izolacyjność akustyczną stolarki drzwiowej dla pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej. Tab Wymagania izolacyjności akustycznej stolarki drzwiowej dla sali koncertowej. Pomieszczenie Sala koncertowa Foyer Drzwi 42 db Komunikacja Drzwi 42 db Zaplecze sali 1 Drzwi 37 db Zaplecze sali 2 Drzwi 37 db Ogólne wytyczne dla instalacji wentylacyjnej dotyczącej ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczenia Hałas z instalacji wentylacyjnej nie moŝe przekraczać wartości dopuszczalnych dla poszczególnych pomieszczeń. Przejścia przewodów i kanałów przez ściany i stropy naleŝy zaopatrzyć w uszczelnione akustycznie przepusty, zapewniające zachowanie izolacyjności akustycznej przegrody i eliminujące sztywne połączenia przewodu z przegrodą (mostki akustyczne). W miejscu podłączenia przewodów i kanałów do urządzeń, stanowiących źródło drgań, naleŝy stosować łączniki przeciwdziałające przenoszeniu się drgań w strukturze przewodów i kanałów. NaleŜy stosować wyłącznie elastyczne podparcia i podwieszenia przewodów i kanałów, najlepiej rozwiązania systemowe. Niedopuszczalne jest prowadzenie kanałów wentylacyjnych tranzytem przez przegrody dźwiękoizolacyjne. Przez przegrodę dźwiękoizolacyjną dopuszczalne jest tylko przejście kanału wlotowego/wylotowego z danego pomieszczenia. Przejście naleŝy rozwiązać z zachowaniem wymaganej izolacyjności przegrody. W przypadku projektowania wspólnej instalacji klimatyzacyjnej dla róŝnych pomieszczeń naleŝy zastosować odpowiednie tłumiki akustyczne, eliminujące przesłuchy pomiędzy pomieszczeniami. Urządzenia generujące drgania naleŝy umieszczać na odpowiednio dobranych wibroizolatorach. W celu unikania generacji hałasu aerodynamicznego w kanałach, naleŝy stosować łagodne zmiany kierunku i przekroju kanałów, unikać przepustnic, kryz oraz innych przewęŝeń a takŝe kierownic wewnątrz kanałów. Zaleca się stosowanie kanałów wentylacyjnych wyłoŝonych od wewnątrz materiałem dźwiękochłonnym, zwłaszcza na końcowych odcinkach. W przypadku wentylacyjnych kanałów blaszanych, w miarę moŝliwości naleŝy stosować kanały o przekroju zbliŝonym do kwadratu lub okrągłe. str. 12

14 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa 2.3. Akustyka wnętrz ZałoŜenia projektowe opracowano z uwzględnieniem funkcji oraz kubatury pomieszczenia kierując się zaleceniami literatury fachowej oraz doświadczeniem projektantów ZałoŜenia projektowe ZałoŜone parametry dla projektowanej sali koncertowej opracowano na podstawie literatury [2], [3], [5]. Kształt charakterystyki czasu pogłosu powinien być ogólnie monotonicznie malejący. W trakcie projektu dąŝono do tego, aby charakterystyka T60 mieściła się w granicach załoŝonej tolerancji oraz była monotonicznie malejąca. Współczynnik kubaturowy wynosi 6,62 m 3 /osobę. Wartość ta leŝy nieznacznie poniŝej dolnej granicy zalecanej dla tego rodzaju sal (sale koncertowe). Jednak sala ta będzie równieŝ wykorzystywana jako pomieszczenie do słuchania mowy i muzyki lekkiej. W tym przypadku współczynnik kubaturowy leŝy poniŝej górnej granicy zalecanej dla tego typu sal. Wartość projektowa czasu pogłosu sali koncertowej dla pustej sali wynosi 1,5 s. Częstotliwościowa charakterystyka T60 powinna mieścić się w granicach (pokazanych takŝe na Rys. 2.1): +70/+20 % dla częstotliwości 63 Hz, +45/0 % dla częstotliwości 125 Hz, ±20 % dla częstotliwości Hz, +20/-35 % dla częstotliwości Hz, +20/-50 % dla częstotliwości Hz. Rys Granice dopuszczalnych wartości czasu pogłosu dla Sali koncertowej. str. 13

15 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa Obliczenia Pomieszczenie zaprojektowano uŝywając metodę statystyczną i metody akustyki geometrycznej oraz symulacje komputerowe. Podstawową metodą obliczeniową dla projektowanego pomieszczenia była metoda statystyczna. Współczynniki pochłaniania zaczerpnięto z literatury fachowe [3], [4] oraz kart katalogowych. W obliczeniach uwzględniono pochłanianie dźwięku przez powietrze. Wykorzystano zarówno elementy pochłaniające jak i rozpraszające dźwięk. W Tab. 2.4 przedstawiono właściwości dźwiękochłonne zastosowanych materiałów. Rys. 2.5 przedstawia charakterystykę częstotliwościową T60. Do celów analizy warunków akustycznych w pomieszczeniu sporządzono model 3D w programie CATT- Acoustic v9 [6]. Rysunki Rys Rys przedstawiają widoki Sali koncertowej zamodelowanej w programie CATT-Acoustic. Rys Model 3D Sali koncertowej wykonany w programie CATT-Acoustic. Widok ogólny. str. 14

16 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa Rys Model 3D Sali koncertowej wykonany w programie CATT-Acoustic. Widok estrady. Rys Model 3D Sali koncertowej wykonany w programie CATT-Acoustic. Widok widowni. str. 15

17 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa Tab Parametry charakterystyczne oraz wartości współczynnika pochłaniania dla Sali koncertowej. Sala koncertowa Parametr Wartość Objętość [m 3 ] 1304,3 Powierzchnia boczna [m 2 ] 814,7 Powierzchnia uŝytkowa [m 2 ] 228,8 Zalecany czas pogłosu T60 [s] 1,5 Częstotliwość graniczna [Hz[ 67,8 Średnia droga swobodna [m] 6,4 Wartości współczynnika pochłaniania Materiał S [m 2 ] 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz Sufit gips karton 228,7 Estrada deski 45,3 Podest dla chóru deski 25,8 Podłoga parkiet 82,5 np. Wave Acoustics D7MF 24,9 np. Ecophon Wall Panel C 17,3 Sklejka 266,6 Fotele 136,0 Drzwi 10,8 Okna 14,6 Tynk 158,4 α 0,10 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 A [m 2 ] 22,87 18,30 13,72 11,44 11,44 9,15 α 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07 A [m 2 ] 6,80 4,98 4,53 3,17 2,72 3,17 α 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07 A [m 2 ] 3,87 2,83 2,58 1,80 1,55 1,80 α 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 A [m 2 ] 3,30 3,30 5,78 4,95 4,95 5,78 α 0,23 0,25 0,30 0,22 0,19 0,20 A [m 2 ] 5,73 6,23 7,47 5,55 4,81 4,98 α 0,20 0,70 0,99 0,99 0,99 0,99 A [m 2 ] 3,46 12,10 17,11 17,11 17,11 17,11 α 0,15 0,10 0,05 0,04 0,07 0,09 A [m 2 ] 39,99 26,66 13,33 10,66 18,66 23,99 α 0,19 0,37 0,52 0,53 0,50 0,46 A [m 2 ] 25,84 50,32 70,72 72,08 68,00 62,56 α 0,14 0,10 0,06 00,8 0,10 0,10 A [m 2 ] 1,51 1,08 0,65 0,86 1,08 1,08 α 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 A [m 2 ] 5,11 3,65 2,63 1,75 1,02 0,58 α 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 A [m 2 ] 4,75 4,75 3,17 3,96 5,54 7,92 Powietrze 4mV 0,00 0,00 0,00 0,00 5,22 26,09 str. 16

18 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa Rys Charakterystyka częstotliwościowa czasu pogłosu Sali koncertowej. W celu zapewnienia dobrej wzajemnej słyszalności muzyków, na ścianie za estradą naleŝy zamontować ustroje rozpraszające dźwięk o współczynniku rozpraszania nie gorszym niŝ podanym w Tab Tab Wymagane współczynniki rozpraszania dla układu dyfuzorów na estradzie f [Hz] Wsp. rozpraszania 0,03 0,22 0,72 0,86 0,92 0,89 str. 17

19 3. Okablowanie systemu elektroakustycznego 3. Okablowanie systemu elektroakustycznego System elektroakustyczny nie jest tematem niniejszego opracowania. Podane poniŝej wytyczne stanowią podstawę dla wykonawcy do realizacji okablowania dla systemu elektroakustycznego Sali koncertowej. Przed zamówieniem systemu elektroakustycznego naleŝy opracować projekt wykonawczy systemu elektroakustycznego, który będzie mógł być podstawą postępowania przetargowego na dostawę, instalację i uruchomienie takiego systemu ZałoŜenia projektowe System elektroakustyczny dla Sali koncertowej powinien umoŝliwić: 1. Realizację dźwięku przy pomocy konsoli fonicznej. 2. Realizację odsłuchów dla artystów na estradzie. 3. Nagłośnienie widowni za pomocą pasywnego systemu nagłośnieniowego. Lokalizacja urządzeń systemu elektroakustycznego, przyłączy sygnałowych oraz tras kablowych została przedstawiona na rysunku EP Lokalizacje urządzeń systemu elektroakustycznego Urządzenia wykonawcze systemu elektroakustycznego będą rozmieszczone w następujących lokalizacjach: 1. Szafy techniczne systemu elektroakustycznego zlokalizowane w Zapleczu sali Stanowisko akustyka miejsce wydzielone na widowni, odgrodzone od reszty widowni barierkami z bramką umoŝliwiającą wejście i wyjście ze stanowiska. Na stanowisku tym znajdować się będą: szafa techniczna z konsoletą foniczną oraz druga szafa techniczna zawierająca urządzenia peryferyjne jak np. odtwarzacze i odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych Trasy kablowe Lokalizacja głównych tras kablowych projektowanego systemu jest istotna z uwagi na poprawną i niezakłóconą transmisję sygnałów fonicznych. Pokazane na rys. EP01 trasy kablowe naleŝy traktować jako propozycję, jaką moŝna było przedstawić na etapie projektowania. Ostateczne ułoŝenie tras kablowych naleŝy skonsultować z projektantami Przyłącza sygnałowe i okablowanie Lokalizację przyłączy oraz rozmieszczenie urządzeń systemu elektroakustycznego przedstawiono na rysunku EP01. Tabele Tab Tab. 3.5 pokazują rodzaje oraz ilość przewodów jakie naleŝy doprowadzić do poszczególnych przyłączy sygnałowych. Schemat blokowy wraz z typami okablowania został zamieszczony na rysunku EA01. NaleŜy przewidzieć zapas kabli dochodzący do poszczególnych elementów systemu elektroakustycznego: 1. Przewody dochodzące do przyłączy min. 1,5 m. str. 18

20 3. Okablowanie systemu elektroakustycznego 2. Przewody dochodzące do szaf technicznych min. 5 m. 3. Przewody sufitowe min. 5 m. Dla sali koncertowej naleŝy przewidzieć następujące przyłącza sygnałowe: 1. 2 przyłącza sygnałowe na estradzie. KaŜde z nich powinno być wyposaŝone w złącza sygnałowe min. 12 XLR-F i 4 XLR-M, wyjścia głośnikowe na złączach SPEAKON oraz gniazda zasilające. Przyłącze estradowe 1 powinno być dodatkowo wyposaŝone w gniazda RJ-45 o róŝnym przeznaczeniu. 2. Przyłącze sygnałowe na stanowisku akustyka na widowni wyposaŝone w gniazda umoŝliwiające komunikację z przetwornikami A/C i C/A, gniazda RJ-45 oraz zasilające. Tab. 3.1.Przewody prowadzone na trasie szafa techniczna pom. zaplecze sali 1 FOH. Lp. Przewód Ilość 1 8 parowy przewód do sygnałów analogowych, kaŝda para symetryczna 2 2 F/UTP kat parowy przewód cyfrowy 1 4 Przewody zasilające Tab. 3.2.Przewody prowadzone na trasie szafa techniczna pom. zaplecze sali 1 przyłącze estradowe 1. Lp. Przewód Ilość 1 Przewody głośnikowe 2 4 mm Przewody zasilające Tab. 3.3.Przewody prowadzone na trasie szafa techniczna pom. zaplecze sali 1 przyłącze estradowe 2. Lp. Przewód Ilość 1 Przewody głośnikowe 2 4 mm Przewody zasilające Tab. 3.4.Przewody prowadzone na trasie przyłącze estradowe 1 przyłącze sygnałowe FOH. Lp. Przewód Ilość 1 16 parowy przewód do sygnałów analogowych, kaŝda para symetryczna 1 2 F/UTP kat.6 2 str. 19

21 3. Okablowanie systemu elektroakustycznego Tab. 3.5.Przewody prowadzone na trasie przyłącze estradowe 2 przyłącze sygnałowe FOH. Lp. Przewód Ilość 1 16 parowy przewód do sygnałów analogowych, kaŝda para symetryczna 1 NaleŜy przewidzieć przewody głośnikowe biegnące w korytach kablowych pod sufitem. Z szafy technicznej w pom. zaplecze sali 1 do kaŝdego urządzenia głośnikowego naleŝy doprowadzi po 2 przewody kaŝdy 4 4 mm 2. Do szaf technicznych naleŝy doprowadzić przewód z ogólnobudynkowej sieci LAN Zasilanie Na potrzeby zasilania systemu elektroakustycznego naleŝy wydzielić w pomieszczeniu, w którym znajdują się szafy techniczne, miejsce na niezaleŝną rozdzielnię systemu elektroakustycznego. Dla kaŝdego przyłącza estradowego naleŝy przewidzieć po 1 obwodzie zasilającym zabezpieczonym wyłącznikiem nadprądowym B10A. Dla stanowiska FOH obwód zasilający zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym B16A. Dla szaf technicznych naleŝy przewidzieć 10 obwodów zabezpieczonych wyłącznikiem nadprądowym B16A kaŝdy. Wszystkie obwody powinny być zasilane z jednej fazy, wydzielone na poziomie rozdzielni głównej budynku. Wszystkie poszczególne obwody zabezpieczyć niezaleŝnymi wyłącznikami róŝnicowoprądowymi. Na estradzie przewidzieć przyłącze zasilające trójfazowe 32 A. W chwili obecnej moŝna załoŝyć iŝ sumaryczna moc potrzebna do zasilenia systemy elektroakustycznego to 15 kw. str. 20

22 4. Podsumowanie 4. Podsumowanie W opracowaniu przedstawiono przyjęte wszystkie elementy wymagane od projektu ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrza. Zaproponowane rozwiązania korespondują z poziomem budŝetu przedstawionym przez pracownię architektoniczną. Wszystkie wytyczne akustyczne zawarte w niniejszym opracowaniu naleŝy rozwinąć, narysować w szczególe, przedmiarować, skosztorysować oraz wyspecyfikować w ramach dokumentacji architektonicznej. W zakresie systemu elektroakustycznego przedstawiono wytyczne do zasilania i ułoŝenia okablowania sygnałowego. Opracowanie jest zgodne z zapisami zlecenia [1] oraz kompletne z uwagi na cel, jakiemu słuŝy. str. 21

23

24

25 Estrada Stanowisko akustyka na widowni Pomieszczenie techniczne zaplecze Sali 1 Przyłącze estradowe 1 Przyłącze na stanowisku FOH Szafy techniczne Estrada Przyłącze estradowe 1 12 XLR IN 4 XLR OUT 2 RJ45 a16p 4 Cat6 F/UTP 2 a8p 1 c4p 4 2 4mm2 4 SPEAKON 4 Cat6 F/UTP Przyłącze estradowe 2 Przyłącze estradowe mm2 4 SPEAKON 12 XLR IN 4 XLR OUT a16p Nad estradą Lewy klaster głośnikowy 2 4 4mm2 2 SPEAKON Prawy klaster głośnikowy 2 4 4mm2 2 SPEAKON Centralny klaster głośnikowy 2 4 4mm2 2 SPEAKON główny projektant dr inż. Piotr Z. KOZŁOWSKI projektant inż. Bartosz Zawieja przewodzący zespół projektowy sprawdzenie mgr inż. Michał MIĆKA tytuł projekt inwestor Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy Ul. Kościuszki 8, Dębica Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz z zapleczem, budowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidziane do realizacji na dz. nr ewid. 288/6 obr.4, położonej przy ulicy Kościuszki w Dębicy Schemat blokowy okablowania systemu elektroakustycznego zlecenie ZL_171 branża Elektroakustyka edycja Ostateczna v.01 format koncepcja budowlany przetargowy wykonawczy skala data tom 01 EA01 ISO A Przejmując niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwiązania. Zapisy naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich wymiarów i wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót. O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić projektanta lub kierownictwo budowy. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć projektantowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe. Niniejszy rysunek oraz jego zawartość stanowi własność intelektualną Pracowni Akustycznej Kozłowski Sp.J.. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Każdorazowe użycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie stronom trzecim wymaga pisemnej zgody Pracowni Akustycznej Kozłowski Sp.j.. Do czasu uregulowania pełnego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej Kozłowski Sp.J. jest ona jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentacji.

26

27

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108

WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH Sp. z o.o. 50-961 WROCŁAW, ul. Obornicka 108 tel. (0-71) 788-22-56 (0-71) 788-22-57 (0-71) 788-22-58 fax: w.30 INWESTOR : Wojskowy Zarząd Infrastruktury 61-716 POZNAŃ

Bardziej szczegółowo

dr inŝ. Piotr Z. Kozłowski mgr inŝ. Wojciech Grządziel mgr inŝ. Michał Więdłocha dr inŝ. Paweł Dziechciński

dr inŝ. Piotr Z. Kozłowski mgr inŝ. Wojciech Grządziel mgr inŝ. Michał Więdłocha dr inŝ. Paweł Dziechciński Projektant Opracowanie Sprawdzenie dr inŝ. Piotr Z. Kozłowski mgr inŝ. Wojciech Grządziel mgr inŝ. Michał Więdłocha mgr inŝ. Wojciech Grządziel dr inŝ. Paweł Dziechciński Zadanie Temat Utworzenie Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 do SIWZ

Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 9 do SIWZ ZNAK EZP/5601/2013 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Rozbudowa i modernizacja sieci LAN, modernizacja serwerowni oraz dostawa sprzętu komputerowego w projekcie: Rozbudowa infrastruktury

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY

PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Faza opracowania: PROJEKT WYKONAWCZY ZAMIENNY Nazwa i adres t inwestycji: Szpital Specjalistyczny Im. Świętej Rodziny SP ZOZ ul. Madalińskiego 25, 02-544 Warszawa dz.ew.nr 13 obręb 0120 Obiekt: Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26

INWESTOR OBIEKT TEMAT STADIUM. BRANśA ADRES INWESTYCJI. Gmina Kamieniec Ząbkowicki 57-230 Kamieniec Ząbkowicki, ul. Ząbkowicka 26 Candela Biuro InŜynierskie ul. Wróblewskiego 29/2, 51-627 Wrocław tel. (0-71) 3728045, 3487589, 3482687 fax (0-71) 3482691 www.candelabi.pl, e-mail: projekty@candelabi.pl P R O J E K T O W A N I E I N

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob.

PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul. Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz. nr 47 ob. PROJEKT BUDOWLANY PRAC REMONTOWYCH Z WYMIANĄ INSTALACJI W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ ul Krakowskie Przedmieście 15/17 (dz nr 47 ob 50305) inwestor: NARODOWE CENTRUM KULTURY ul Płocka 13, 01-231 Warszawa

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE

IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE IIB.5 INSTALACJE ELEKTRYCZNE faza PROJEKT WYKONAWCZY część S2 nazwa inwestycji budynek etap 2 Centrum Medyczne Ceglana wraz z wewnętrznym układem drogowym na działkach dz. 108/21, 108/22, 108/25, 108/26,

Bardziej szczegółowo

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A

Garaż Dwupoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 1B. Garaż Wielopoziomowy Warszawa, ul. Sierpińskiego 3A PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY SYSTEMU AlLARMU POŻAROWEGO OBIEKT: Budynek Biurowy, Warszawa, ul. Grójecka 127 wraz z garażami Program Funkcjonalno-Użytkowy SYSTEM ALARMU POŻAROWEGO egzemplarz 3 OBIEKT Budynek

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia -

WSTĘP 1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 1.2 Wymagania ogólne 1.3 Określenia podstawowe. Wentylacja pomieszczenia - Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. MATERIAŁY... 4 3. SPRZĘT... 5 4. TRANSPORT MATERIAŁÓW... 6 5. WYKONANIE ROBÓT... 6 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT... 14 7. OBMIAR ROBÓT... 15 8. ODBIÓR ROBÓT... 16 9. Podstawa płatności...

Bardziej szczegółowo

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ.

Instalacja elektryczna, Instalacja sygnalizacji p.poŝ. em box 14-200 IŁAW A, ul. Kopernika 5 tel./fax (0-89) 648-78-11 W iesław M alec egz.nr 1 Nazwa opracowania: PROJEKT BUDOWLANY Nazwa inwestycji: MONTAś WINDY I PRZYSTOSOWANIE KLATEK SCHODOWYCH DO AKTUALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY AK/ZP/B/241/1/11 Załącznik nr 7 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych polegających na wykonaniu ekranu akustycznego oraz instalacji elektrycznej i teletechnicznej

Bardziej szczegółowo

MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław

MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław MB PROJEKT Mirosław Biczysko ul. Olsztyńska 60A, 51-423 Wrocław NIP: 895-138-21-17 konto: INTELIGO 50102055581111139750000013 tel. 0501 461-260 lub (071)325 26 47 e-mail: mbiczysko@poczta.onet.pl Tytuł

Bardziej szczegółowo

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD

Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe Centrum Przetwarzania Danych dla Ministerstwa Finansów, Opracował Zespół Projektowy CPD Załącznik nr B1 ZałoŜenia do opracowania koncepcji architektoniczno-budowlanej oraz dokumentacji projektowej Centrum Przetwarzania Danych (CPD) Ministerstwa Finansów Podstawą opracowania jest Studium Analityczno-projektowe

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Strona tytułowa projektu 1 Spis zawartości opracowania...... 2 ST 00.00 Wymagania ogólne 3 ST 01.01 Wewnętrzna instalacja wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej 13 ST 01.02 Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe

Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Zakres opracowania: I. Ogólna specyfikacja techniczna (ST) II. Szczegółowe specyfikacje techniczne (SST) Grupa 451 Przygotowanie terenu pod budowę 001 Prace przygotowawcze i rozbiórkowe Grupa 452 Roboty

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI

BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI BIURO PROJEKTÓW TELECOM NORBERT GÓRZYŃSKI Umowa Nr Obiekt: Branża: Sanitarna 09 402 PŁOCK ul. 3go Maja 12/ 68 TEL. (024) 366 40 48 FAX (024) 366 40 48 e-mail: biuro@bptelecom.pl Egz. nr Ministerstwo Skarbu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA i oddział pediatryczny Szpitala w ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 CZĘŚĆ: OPISOWA str. 3 1.1 Przedmiot projektu str. 3 1.2 Podstawa opracowania projektu str. 3 1.3 Uzgodnienia str. 3 1.4 Zakres opracowania str.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu

REGULAMIN KONKURSU. na opracowanie koncepcji architektonicznej. Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne. w Nowym Sączu REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji architektonicznej Parku Technologicznego Miasteczko Multimedialne w Nowym Sączu (załącznik nr 1 do Uchwały nr 1/12/2008 Zarządu Miasteczko Multimedialne Sp.

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: T e a m s. c. Egzemplarz www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Symbol projektu: 10.1220.06 Faza

Bardziej szczegółowo

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis

BranŜa Imię i nazwisko Numer uprawnień Data Podpis Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl 1 Egzemplarz Symbol projektu: 11.1220.7 Symbol opracowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH GENERALNY PROJEKTANT: ARPRO PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. UL. KARTUSKA 278, 80-125 GDAŃSK, TEL./FAX: 58 322 11 21, FAX: 58 325 42 89 www.arpro.com.pl INWESTOR ZAKŁAD UTYLIZACJI ODPADÓW STAŁYCH W TCZEWIE,

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCYJNY 1. Podstawa opracowania. - Podkłady architektoniczno-budowlane. - Inwentaryzacja budowlana wykonana przez biuro architektoniczne - Polskie normy budowlane. - Wizja w terenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.:

Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Załącznik nr 9 do SIWZ Opis przedmiotu Zamówienia w ramach projektu pn.: Utworzenie Centrum Usług Wspólnych jako samorządowej platformy świadczenia dojrzałych e-usług publicznych oraz digitalizacji zasobów

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: Instalacje sygnalizacyjne w proj. budynku biblioteczno-administracyjnym w Chmielniku, plac Kościuszki i ul. Szydłowska 1A.

PROJEKT BUDOWLANY. Temat: Instalacje sygnalizacyjne w proj. budynku biblioteczno-administracyjnym w Chmielniku, plac Kościuszki i ul. Szydłowska 1A. PROJEKT BUDOWLANY. Temat: Instalacje sygnalizacyjne w proj. budynku biblioteczno-administracyjnym w Chmielniku, plac Kościuszki i ul. Szydłowska 1A. SPIS TREŚCI: I. Część ogólna. 1. Zakres opracowania.

Bardziej szczegółowo

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania...

1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 1. CZĘŚĆ OGÓLNA... 4 1.1. Spis sysunków... 4 1.2. Przedmiot opracowania... 5 1.3. Podstawa opracowania... 5 1.4. Zakres opracowania... 5 2. INSTALACJE SILNOPRĄDOWE... 6 2.1. Zasilanie budynku w energię

Bardziej szczegółowo