PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY PROJEKT AKUSTYKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY PROJEKT AKUSTYKI"

Transkrypt

1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWALNY PROJEKT AKUSTYKI Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły muzycznej wraz z zapleczem, przebudowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidzianej do realizacji na dz. nr 288/6 i 288/2 położonych przy ul. Kościuszki w Dębicy STRONA: 44. Część IV. Projekt akustyki i elektroakustyki +21str. +5rys

2 Główny projektant dr inŝ. Piotr Z. Kozłowski Projektant prowadzący Zespół projektowy inŝ. Bartosz Zawieja mgr inŝ. Michał Mićka inŝ. Bartosz Zawieja Sprawdzenie Zadanie Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz z zapleczem, budowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidziane do realizacji na dz. nr ewid. 288/6 obr.4, połoŝonej przy ulicy Kościuszki w Dębicy Temat Projekt akustyki wnętrz i elektroakustyki Nazwa obiektu Adres obiektu Inwestor Stadium Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy ul. Kościuszki 8, Dębica Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy Projekt przetargowy Tom Edycja BranŜa Akustyka wnętrz, ochrona przeciwdźwiękowa, elektroakustyka (wytyczne) Niniejsze opracowanie stanowi własność intelektualną Pracowni Akustycznej Kozłowski sp. j. i objęte jest prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". śadna z jego części nie moŝe być kopiowana, powielana, udostępniana w Ŝadnej formie, równieŝ elektronicznej, bez wyraźnej pisemnej zgody autorów. Opracowanie to moŝe być wykorzystane jedynie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostało wykonane, chyba Ŝe właściciele praw autorskich podpisali na to zgodę wydaną w następstwie odpowiedniej umowy handlowej. Do czasu uregulowania pełnego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej Kozłowski sp. j. jest ona jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentacji. Copyright by Pracownia Akustyczna Kozłowski sp. j., Wrocław, 2013

3

4 0. Adres jednostki projektowania: Adres jednostki projektowania: PRACOWNIA AKUSTYCZNA KOZŁOWSKI sp. j. ul. Opolska Wrocław NIP: REGON: KRS: tel fax web: Spis zawartości projektu: 1. Część opisowa (Zawartość wedle spisu treści na str. 5) 2. Część rysunkowa: 1) AK01 Widoki ścian Sali koncertowej 2) AK02 Przekroje Sali koncertowej 3) EP01 Rozmieszczenie urządzeń elektroakustycznych oraz lokalizacja tras kablowych 4) LP01 Rozmieszczenie rur oświetleniowych 5) EA01 Schemat blokowy okablowania systemu elektroakustycznego str. 3

5

6 0. Spis treści Spis treści Adres jednostki projektowania:... 3 Spis zawartości projektu:... 3 Spis treści... 5 Spis tabel... 7 Spis rysunków w części opisowej Podstawa opracowania Podstawa formalna Podstawa merytoryczna Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa Opis obiektu Ochrona przeciwdźwiękowa Dopuszczalne tło akustyczne w pomieszczeniu Wymagania izolacyjności akustycznej stolarki drzwiowej Ogólne wytyczne dla instalacji wentylacyjnej dotyczącej ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczenia Akustyka wnętrz ZałoŜenia projektowe Obliczenia Okablowanie systemu elektroakustycznego ZałoŜenia projektowe Lokalizacje urządzeń systemu elektroakustycznego Trasy kablowe Przyłącza sygnałowe i okablowanie Zasilanie Podsumowanie str. 5

7

8 0. Spis tabel Spis tabel Tab Wartości poziomu ciśnienia akustycznego dla krzywych NR20 i NR Tab Dopuszczalny poziom tła akustycznego wyraŝony za pomocą krzywych NR oraz równowaŝnego poziomu dźwięku A Tab Wymagania izolacyjności akustycznej stolarki drzwiowej dla sali koncertowej Tab Parametry charakterystyczne oraz wartości współczynnika pochłaniania dla Sali koncertowej Tab Wymagane współczynniki rozpraszania dla układu dyfuzorów na estradzie Tab. 3.1.Przewody prowadzone na trasie szafa techniczna pom. zaplecze sali 1 FOH Tab. 3.2.Przewody prowadzone na trasie szafa techniczna pom. zaplecze sali 1 przyłącze estradowe Tab. 3.3.Przewody prowadzone na trasie szafa techniczna pom. zaplecze sali 1 przyłącze estradowe Tab. 3.4.Przewody prowadzone na trasie przyłącze estradowe 1 przyłącze sygnałowe FOH Spis rysunków w części opisowej Rys Granice dopuszczalnych wartości czasu pogłosu dla Sali koncertowej Rys Model 3D Sali koncertowej wykonany w programie CATT-Acoustic. Widok ogólny Rys Model 3D Sali koncertowej wykonany w programie CATT-Acoustic. Widok estrady Rys Model 3D Sali koncertowej wykonany w programie CATT-Acoustic. Widok widowni str. 7

9

10 1. Podstawa opracowania 1. Podstawa opracowania 1.1. Podstawa formalna [1] ZL_171_P Zlecenie z dnia wystawione przez ARCHKON Biuro Obsługi Inwestycji Agnieszka DzierŜa Śliwa dla Pracownia Akustyczna Kozłowski sp. j Podstawa merytoryczna [2] Sadowski J., Akustyka Architektoniczna, PWN, Warszawa, [3] Mehta M., Johnson J., Rocafort J., Architectural Acoustics Principles and Design, Prentice Hall [4] Everest A., Podręcznik akustyki, Sonia Draga, Katowice, [5] Kulowski A., Akustyka sal, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007 [6] CATT-A v9.0, User s Manual, Gothenburg 2011 Wykonawca prac opisanych w niniejszym dokumencie ma obowiązek zapoznać się z całą dokumentacją projektową wraz z jej wszystkimi załącznikami oraz dokonać wizji lokalnej w Obiekcie. Na podstawie tak zdobytej wiedzy Wykonawca ma obowiązek uwzględnić i skosztorysować wszystkie prace i elementy konieczne do poprawnego zainstalowania, połączenia i uruchomienia elementów i systemów będących przedmiotem tego opracowania. Wytyczne akustyczne zawarte w niniejszym opracowaniu naleŝy rozwinąć, narysować w szczególe, przedmiarować, skosztorysować oraz wyspecyfikować w ramach dokumentacji architektonicznej. Pokazane w projekcie trasy kablowe naleŝy traktować jako propozycję, jaką moŝna było przedstawić na etapie projektowania bez wykonanych odkrywek. Wykonawca jest zobowiązany do ostatecznego ustalenia tras prowadzenia okablowania oraz technologii wykonania tych tras na podstawie informacji otrzymanych na budowie w trakcie odkrywek i prac instalacyjnych. Modyfikacje zaproponowane przez Wykonawcę muszą uzyskać ostateczną akceptację autorów projektu. Realizacja zaprojektowanych elementów musi się odbywać pod ścisłym nadzorem autorskim projektantów. Inwestor i/lub Wykonawca są odpowiedzialni za zapewnienie takiego nadzoru. Wszelkie ewentualne modyfikacje rozwiązań zamieszczonych w niniejszej dokumentacji mogą być wprowadzone jedynie po uzyskaniu pisemnej akceptacji autorów projektu. Ostateczne decyzje dotyczące strojenia akustyki wnętrza, strojenia systemów elektroakustycznych, programowania systemów naleŝą do projektanta. Inwestor i/lub Wykonawca są odpowiedzialni za zapewnienie udziału projektanta w pracach związanych z akustycznymi pomiarami kontrolnymi, strojeniem i odbiorem projektowanych rozwiązań. str. 9

11

12 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa 2.1. Opis obiektu Nazwa i lokalizacja: Sala koncertowa Państwowej Szkoły Muzycznej I Stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy. Sala koncertowa składa się z estrady o powierzchni 48 m 2 oraz widowni (składającej się ze 197 miejsc siedzących) o powierzchni około 180 m 2. Objętość pomieszczenia to ok m 3. Przy uwzględnieniu 197 osób widowni, współczynnik kubaturowy wynosi 6,62 m 3 /osobę Ochrona przeciwdźwiękowa Pomieszczenia o akustyce kwalifikowanej są chronione ze względu na: hałas pochodzący z zewnątrz budynku, hałas wewnętrzny powstający w wyniku uŝytkowania pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem, hałas pochodzący od instalacji wewnętrznej budynku, między innymi od wentylacji Dopuszczalne tło akustyczne w pomieszczeniu Całkowity poziom tła akustycznego w sali nie powinien przekraczać wartości określonych krzywą hałasową NR25. Oznacza to, Ŝe hałas generowany przez poszczególne typy instalacji nie powinien przekraczać wartości określonych krzywą NR20. W Tab. 2.1 wyspecyfikowano dopuszczalne wartości poziomu ciśnienia akustycznego dla krzywych NR. W Tab. 2.2 podano wartości dopuszczalne wyraŝone poprzez równowaŝny poziom dźwięku A. Tab Wartości poziomu ciśnienia akustycznego dla krzywych NR20 i NR25. f [Hz] NR25 [db] 72,4 55,2 43,7 35,2 29,3 25,0 21,9 19,5 17,7 NR20 [db] 69,0 51,3 39,4 30,6 24,3 20,0 16,8 14,4 12,6 Tab Dopuszczalny poziom tła akustycznego wyraŝony za pomocą krzywych NR oraz równowaŝnego poziomu dźwięku A. Pomieszczenie Dopuszczalne całkowite tło akustyczne Dopuszczalny łączny hałas od klimatyzacji, wentylacji i wyposaŝenia technicznego Sala koncertowa NR25 (35 db A) NR20 (30 db A) str. 11

13 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa Wymagania izolacyjności akustycznej stolarki drzwiowej Tab. 2.3 przedstawia wymaganą izolacyjność akustyczną stolarki drzwiowej dla pomieszczeń o akustyce kwalifikowanej. Tab Wymagania izolacyjności akustycznej stolarki drzwiowej dla sali koncertowej. Pomieszczenie Sala koncertowa Foyer Drzwi 42 db Komunikacja Drzwi 42 db Zaplecze sali 1 Drzwi 37 db Zaplecze sali 2 Drzwi 37 db Ogólne wytyczne dla instalacji wentylacyjnej dotyczącej ochrony przeciwdźwiękowej pomieszczenia Hałas z instalacji wentylacyjnej nie moŝe przekraczać wartości dopuszczalnych dla poszczególnych pomieszczeń. Przejścia przewodów i kanałów przez ściany i stropy naleŝy zaopatrzyć w uszczelnione akustycznie przepusty, zapewniające zachowanie izolacyjności akustycznej przegrody i eliminujące sztywne połączenia przewodu z przegrodą (mostki akustyczne). W miejscu podłączenia przewodów i kanałów do urządzeń, stanowiących źródło drgań, naleŝy stosować łączniki przeciwdziałające przenoszeniu się drgań w strukturze przewodów i kanałów. NaleŜy stosować wyłącznie elastyczne podparcia i podwieszenia przewodów i kanałów, najlepiej rozwiązania systemowe. Niedopuszczalne jest prowadzenie kanałów wentylacyjnych tranzytem przez przegrody dźwiękoizolacyjne. Przez przegrodę dźwiękoizolacyjną dopuszczalne jest tylko przejście kanału wlotowego/wylotowego z danego pomieszczenia. Przejście naleŝy rozwiązać z zachowaniem wymaganej izolacyjności przegrody. W przypadku projektowania wspólnej instalacji klimatyzacyjnej dla róŝnych pomieszczeń naleŝy zastosować odpowiednie tłumiki akustyczne, eliminujące przesłuchy pomiędzy pomieszczeniami. Urządzenia generujące drgania naleŝy umieszczać na odpowiednio dobranych wibroizolatorach. W celu unikania generacji hałasu aerodynamicznego w kanałach, naleŝy stosować łagodne zmiany kierunku i przekroju kanałów, unikać przepustnic, kryz oraz innych przewęŝeń a takŝe kierownic wewnątrz kanałów. Zaleca się stosowanie kanałów wentylacyjnych wyłoŝonych od wewnątrz materiałem dźwiękochłonnym, zwłaszcza na końcowych odcinkach. W przypadku wentylacyjnych kanałów blaszanych, w miarę moŝliwości naleŝy stosować kanały o przekroju zbliŝonym do kwadratu lub okrągłe. str. 12

14 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa 2.3. Akustyka wnętrz ZałoŜenia projektowe opracowano z uwzględnieniem funkcji oraz kubatury pomieszczenia kierując się zaleceniami literatury fachowej oraz doświadczeniem projektantów ZałoŜenia projektowe ZałoŜone parametry dla projektowanej sali koncertowej opracowano na podstawie literatury [2], [3], [5]. Kształt charakterystyki czasu pogłosu powinien być ogólnie monotonicznie malejący. W trakcie projektu dąŝono do tego, aby charakterystyka T60 mieściła się w granicach załoŝonej tolerancji oraz była monotonicznie malejąca. Współczynnik kubaturowy wynosi 6,62 m 3 /osobę. Wartość ta leŝy nieznacznie poniŝej dolnej granicy zalecanej dla tego rodzaju sal (sale koncertowe). Jednak sala ta będzie równieŝ wykorzystywana jako pomieszczenie do słuchania mowy i muzyki lekkiej. W tym przypadku współczynnik kubaturowy leŝy poniŝej górnej granicy zalecanej dla tego typu sal. Wartość projektowa czasu pogłosu sali koncertowej dla pustej sali wynosi 1,5 s. Częstotliwościowa charakterystyka T60 powinna mieścić się w granicach (pokazanych takŝe na Rys. 2.1): +70/+20 % dla częstotliwości 63 Hz, +45/0 % dla częstotliwości 125 Hz, ±20 % dla częstotliwości Hz, +20/-35 % dla częstotliwości Hz, +20/-50 % dla częstotliwości Hz. Rys Granice dopuszczalnych wartości czasu pogłosu dla Sali koncertowej. str. 13

15 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa Obliczenia Pomieszczenie zaprojektowano uŝywając metodę statystyczną i metody akustyki geometrycznej oraz symulacje komputerowe. Podstawową metodą obliczeniową dla projektowanego pomieszczenia była metoda statystyczna. Współczynniki pochłaniania zaczerpnięto z literatury fachowe [3], [4] oraz kart katalogowych. W obliczeniach uwzględniono pochłanianie dźwięku przez powietrze. Wykorzystano zarówno elementy pochłaniające jak i rozpraszające dźwięk. W Tab. 2.4 przedstawiono właściwości dźwiękochłonne zastosowanych materiałów. Rys. 2.5 przedstawia charakterystykę częstotliwościową T60. Do celów analizy warunków akustycznych w pomieszczeniu sporządzono model 3D w programie CATT- Acoustic v9 [6]. Rysunki Rys Rys przedstawiają widoki Sali koncertowej zamodelowanej w programie CATT-Acoustic. Rys Model 3D Sali koncertowej wykonany w programie CATT-Acoustic. Widok ogólny. str. 14

16 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa Rys Model 3D Sali koncertowej wykonany w programie CATT-Acoustic. Widok estrady. Rys Model 3D Sali koncertowej wykonany w programie CATT-Acoustic. Widok widowni. str. 15

17 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa Tab Parametry charakterystyczne oraz wartości współczynnika pochłaniania dla Sali koncertowej. Sala koncertowa Parametr Wartość Objętość [m 3 ] 1304,3 Powierzchnia boczna [m 2 ] 814,7 Powierzchnia uŝytkowa [m 2 ] 228,8 Zalecany czas pogłosu T60 [s] 1,5 Częstotliwość graniczna [Hz[ 67,8 Średnia droga swobodna [m] 6,4 Wartości współczynnika pochłaniania Materiał S [m 2 ] 125 Hz 250 Hz 500 Hz 1 khz 2 khz 4 khz Sufit gips karton 228,7 Estrada deski 45,3 Podest dla chóru deski 25,8 Podłoga parkiet 82,5 np. Wave Acoustics D7MF 24,9 np. Ecophon Wall Panel C 17,3 Sklejka 266,6 Fotele 136,0 Drzwi 10,8 Okna 14,6 Tynk 158,4 α 0,10 0,08 0,06 0,05 0,05 0,04 A [m 2 ] 22,87 18,30 13,72 11,44 11,44 9,15 α 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07 A [m 2 ] 6,80 4,98 4,53 3,17 2,72 3,17 α 0,15 0,11 0,10 0,07 0,06 0,07 A [m 2 ] 3,87 2,83 2,58 1,80 1,55 1,80 α 0,04 0,04 0,07 0,06 0,06 0,07 A [m 2 ] 3,30 3,30 5,78 4,95 4,95 5,78 α 0,23 0,25 0,30 0,22 0,19 0,20 A [m 2 ] 5,73 6,23 7,47 5,55 4,81 4,98 α 0,20 0,70 0,99 0,99 0,99 0,99 A [m 2 ] 3,46 12,10 17,11 17,11 17,11 17,11 α 0,15 0,10 0,05 0,04 0,07 0,09 A [m 2 ] 39,99 26,66 13,33 10,66 18,66 23,99 α 0,19 0,37 0,52 0,53 0,50 0,46 A [m 2 ] 25,84 50,32 70,72 72,08 68,00 62,56 α 0,14 0,10 0,06 00,8 0,10 0,10 A [m 2 ] 1,51 1,08 0,65 0,86 1,08 1,08 α 0,35 0,25 0,18 0,12 0,07 0,04 A [m 2 ] 5,11 3,65 2,63 1,75 1,02 0,58 α 0,03 0,03 0,02 0,03 0,04 0,05 A [m 2 ] 4,75 4,75 3,17 3,96 5,54 7,92 Powietrze 4mV 0,00 0,00 0,00 0,00 5,22 26,09 str. 16

18 2. Akustyka wnętrz i ochrona przeciwhałasowa Rys Charakterystyka częstotliwościowa czasu pogłosu Sali koncertowej. W celu zapewnienia dobrej wzajemnej słyszalności muzyków, na ścianie za estradą naleŝy zamontować ustroje rozpraszające dźwięk o współczynniku rozpraszania nie gorszym niŝ podanym w Tab Tab Wymagane współczynniki rozpraszania dla układu dyfuzorów na estradzie f [Hz] Wsp. rozpraszania 0,03 0,22 0,72 0,86 0,92 0,89 str. 17

19 3. Okablowanie systemu elektroakustycznego 3. Okablowanie systemu elektroakustycznego System elektroakustyczny nie jest tematem niniejszego opracowania. Podane poniŝej wytyczne stanowią podstawę dla wykonawcy do realizacji okablowania dla systemu elektroakustycznego Sali koncertowej. Przed zamówieniem systemu elektroakustycznego naleŝy opracować projekt wykonawczy systemu elektroakustycznego, który będzie mógł być podstawą postępowania przetargowego na dostawę, instalację i uruchomienie takiego systemu ZałoŜenia projektowe System elektroakustyczny dla Sali koncertowej powinien umoŝliwić: 1. Realizację dźwięku przy pomocy konsoli fonicznej. 2. Realizację odsłuchów dla artystów na estradzie. 3. Nagłośnienie widowni za pomocą pasywnego systemu nagłośnieniowego. Lokalizacja urządzeń systemu elektroakustycznego, przyłączy sygnałowych oraz tras kablowych została przedstawiona na rysunku EP Lokalizacje urządzeń systemu elektroakustycznego Urządzenia wykonawcze systemu elektroakustycznego będą rozmieszczone w następujących lokalizacjach: 1. Szafy techniczne systemu elektroakustycznego zlokalizowane w Zapleczu sali Stanowisko akustyka miejsce wydzielone na widowni, odgrodzone od reszty widowni barierkami z bramką umoŝliwiającą wejście i wyjście ze stanowiska. Na stanowisku tym znajdować się będą: szafa techniczna z konsoletą foniczną oraz druga szafa techniczna zawierająca urządzenia peryferyjne jak np. odtwarzacze i odbiorniki mikrofonów bezprzewodowych Trasy kablowe Lokalizacja głównych tras kablowych projektowanego systemu jest istotna z uwagi na poprawną i niezakłóconą transmisję sygnałów fonicznych. Pokazane na rys. EP01 trasy kablowe naleŝy traktować jako propozycję, jaką moŝna było przedstawić na etapie projektowania. Ostateczne ułoŝenie tras kablowych naleŝy skonsultować z projektantami Przyłącza sygnałowe i okablowanie Lokalizację przyłączy oraz rozmieszczenie urządzeń systemu elektroakustycznego przedstawiono na rysunku EP01. Tabele Tab Tab. 3.5 pokazują rodzaje oraz ilość przewodów jakie naleŝy doprowadzić do poszczególnych przyłączy sygnałowych. Schemat blokowy wraz z typami okablowania został zamieszczony na rysunku EA01. NaleŜy przewidzieć zapas kabli dochodzący do poszczególnych elementów systemu elektroakustycznego: 1. Przewody dochodzące do przyłączy min. 1,5 m. str. 18

20 3. Okablowanie systemu elektroakustycznego 2. Przewody dochodzące do szaf technicznych min. 5 m. 3. Przewody sufitowe min. 5 m. Dla sali koncertowej naleŝy przewidzieć następujące przyłącza sygnałowe: 1. 2 przyłącza sygnałowe na estradzie. KaŜde z nich powinno być wyposaŝone w złącza sygnałowe min. 12 XLR-F i 4 XLR-M, wyjścia głośnikowe na złączach SPEAKON oraz gniazda zasilające. Przyłącze estradowe 1 powinno być dodatkowo wyposaŝone w gniazda RJ-45 o róŝnym przeznaczeniu. 2. Przyłącze sygnałowe na stanowisku akustyka na widowni wyposaŝone w gniazda umoŝliwiające komunikację z przetwornikami A/C i C/A, gniazda RJ-45 oraz zasilające. Tab. 3.1.Przewody prowadzone na trasie szafa techniczna pom. zaplecze sali 1 FOH. Lp. Przewód Ilość 1 8 parowy przewód do sygnałów analogowych, kaŝda para symetryczna 2 2 F/UTP kat parowy przewód cyfrowy 1 4 Przewody zasilające Tab. 3.2.Przewody prowadzone na trasie szafa techniczna pom. zaplecze sali 1 przyłącze estradowe 1. Lp. Przewód Ilość 1 Przewody głośnikowe 2 4 mm Przewody zasilające Tab. 3.3.Przewody prowadzone na trasie szafa techniczna pom. zaplecze sali 1 przyłącze estradowe 2. Lp. Przewód Ilość 1 Przewody głośnikowe 2 4 mm Przewody zasilające Tab. 3.4.Przewody prowadzone na trasie przyłącze estradowe 1 przyłącze sygnałowe FOH. Lp. Przewód Ilość 1 16 parowy przewód do sygnałów analogowych, kaŝda para symetryczna 1 2 F/UTP kat.6 2 str. 19

21 3. Okablowanie systemu elektroakustycznego Tab. 3.5.Przewody prowadzone na trasie przyłącze estradowe 2 przyłącze sygnałowe FOH. Lp. Przewód Ilość 1 16 parowy przewód do sygnałów analogowych, kaŝda para symetryczna 1 NaleŜy przewidzieć przewody głośnikowe biegnące w korytach kablowych pod sufitem. Z szafy technicznej w pom. zaplecze sali 1 do kaŝdego urządzenia głośnikowego naleŝy doprowadzi po 2 przewody kaŝdy 4 4 mm 2. Do szaf technicznych naleŝy doprowadzić przewód z ogólnobudynkowej sieci LAN Zasilanie Na potrzeby zasilania systemu elektroakustycznego naleŝy wydzielić w pomieszczeniu, w którym znajdują się szafy techniczne, miejsce na niezaleŝną rozdzielnię systemu elektroakustycznego. Dla kaŝdego przyłącza estradowego naleŝy przewidzieć po 1 obwodzie zasilającym zabezpieczonym wyłącznikiem nadprądowym B10A. Dla stanowiska FOH obwód zasilający zabezpieczony wyłącznikiem nadprądowym B16A. Dla szaf technicznych naleŝy przewidzieć 10 obwodów zabezpieczonych wyłącznikiem nadprądowym B16A kaŝdy. Wszystkie obwody powinny być zasilane z jednej fazy, wydzielone na poziomie rozdzielni głównej budynku. Wszystkie poszczególne obwody zabezpieczyć niezaleŝnymi wyłącznikami róŝnicowoprądowymi. Na estradzie przewidzieć przyłącze zasilające trójfazowe 32 A. W chwili obecnej moŝna załoŝyć iŝ sumaryczna moc potrzebna do zasilenia systemy elektroakustycznego to 15 kw. str. 20

22 4. Podsumowanie 4. Podsumowanie W opracowaniu przedstawiono przyjęte wszystkie elementy wymagane od projektu ochrony przeciwdźwiękowej i akustyki wnętrza. Zaproponowane rozwiązania korespondują z poziomem budŝetu przedstawionym przez pracownię architektoniczną. Wszystkie wytyczne akustyczne zawarte w niniejszym opracowaniu naleŝy rozwinąć, narysować w szczególe, przedmiarować, skosztorysować oraz wyspecyfikować w ramach dokumentacji architektonicznej. W zakresie systemu elektroakustycznego przedstawiono wytyczne do zasilania i ułoŝenia okablowania sygnałowego. Opracowanie jest zgodne z zapisami zlecenia [1] oraz kompletne z uwagi na cel, jakiemu słuŝy. str. 21

23

24

25 Estrada Stanowisko akustyka na widowni Pomieszczenie techniczne zaplecze Sali 1 Przyłącze estradowe 1 Przyłącze na stanowisku FOH Szafy techniczne Estrada Przyłącze estradowe 1 12 XLR IN 4 XLR OUT 2 RJ45 a16p 4 Cat6 F/UTP 2 a8p 1 c4p 4 2 4mm2 4 SPEAKON 4 Cat6 F/UTP Przyłącze estradowe 2 Przyłącze estradowe mm2 4 SPEAKON 12 XLR IN 4 XLR OUT a16p Nad estradą Lewy klaster głośnikowy 2 4 4mm2 2 SPEAKON Prawy klaster głośnikowy 2 4 4mm2 2 SPEAKON Centralny klaster głośnikowy 2 4 4mm2 2 SPEAKON główny projektant dr inż. Piotr Z. KOZŁOWSKI projektant inż. Bartosz Zawieja przewodzący zespół projektowy sprawdzenie mgr inż. Michał MIĆKA tytuł projekt inwestor Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Krzysztofa Pendereckiego w Dębicy Ul. Kościuszki 8, Dębica Przebudowa i rozbudowa budynku szkoły wraz z zapleczem, budowa i rozbiórka infrastruktury technicznej, przewidziane do realizacji na dz. nr ewid. 288/6 obr.4, położonej przy ulicy Kościuszki w Dębicy Schemat blokowy okablowania systemu elektroakustycznego zlecenie ZL_171 branża Elektroakustyka edycja Ostateczna v.01 format koncepcja budowlany przetargowy wykonawczy skala data tom 01 EA01 ISO A Przejmując niniejszy rysunek firma wykonawcza akceptuje przedstawione na nim rozwiązania. Zapisy naniesione ręcznie mają pierwszeństwo nad drukowanymi. Wykonawca zobowiązuje się do sprawdzenia na własną odpowiedzialność wszystkich wymiarów i wytycznych dotyczących swojego zlecenia przed przystąpieniem do robót. O rozbieżnościach z narysowanymi lub pisemnie uzgodnionymi wytycznymi należy niezwłocznie powiadomić projektanta lub kierownictwo budowy. Przed przystąpieniem do robót należy przedłożyć projektantowi do zatwierdzenia aktualne rysunki warsztatowe. Niniejszy rysunek oraz jego zawartość stanowi własność intelektualną Pracowni Akustycznej Kozłowski Sp.J.. Projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie z ustawą z dnia "O prawie autorskim i prawach pokrewnych". Każdorazowe użycie, upublicznienie, powielanie lub przekazywanie stronom trzecim wymaga pisemnej zgody Pracowni Akustycznej Kozłowski Sp.j.. Do czasu uregulowania pełnego wynagrodzenia Pracowni Akustycznej Kozłowski Sp.J. jest ona jedynym właścicielem wszelkich praw autorskich oraz praw do wykorzystania niniejszej dokumentacji.

26

27

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska

ul. Jana Pawła II 28, Poznań, działka nr 3 Inwestor: Politechnika Poznańska Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:darek@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY

PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY PROJEKT REMONTU INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZENIU SERWEROWNI W PIWNICY Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. Mirosława Mossakowskiego PAN ul. Dworkowa 3, Warszawa, Przedmiot: INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ZASILANIA UKŁADU KLIMATYZACJI SYSTHERM Danuta Gazińska S. J. 61-003 Poznań ul. Św. Wincentego 7 Tel. 61/85 07 550 Fax. 61/85 07 555 e-mail: serwis@systherm.pl www.systherm.pl Konto: Raiffeisen Bank Polska S.A. Nr 08 1750 1019 0000

Bardziej szczegółowo

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE

MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE MODEL AKUSTYCZNY SALI WIDOWISKOWEJ TEATRU POLSKIEGO IM. ARNOLDA SZYFMANA W WARSZAWIE Warszawa, listopad 2014 SPIS TREŚCI 1. BADANY OBIEKT 2. ZAŁOŻENIA DO OPRACOWANIA MODELU AKUSTYCZENEGO TEATRU 3. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego

E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia, instalacja 230/400V gniazd wydzielonych oraz okablowania strukturalnego Zawartość teczki : Spis treści: 1.0. Wstęp ; 2.0. Opis techniczny ; 3.0 Załączniki: - Uprawnienia projektowe - Zaświadczenia LOIIB 4.0 Rysunki : E-1 Schemat rozdzielni przyziemia RP E-2 Instalacja oświetlenia,

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna

EXPANS. pracownia. projektowa ul. Senatorska 8 tel autorska PROJEKT BUDOWLANY. ŁOMśA. Dz. Nr geod BranŜa elektryczna Pracownia Projektowa EXPANS 18-400 ŁomŜa ul. Senatorska 8 tel. 216-67-48, EGZ. nr. autorska pracownia EXPANS ŁOMśA projektowa ul. Senatorska 8 tel. 086 216-67-48 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres Inwestora

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY

PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY PRACOWNIA PROJEKTOWA Zakład Elektromechaniczny Adam Szewczyk ul. Wrocławska 3/7 59-800 Lubań tel 0607 278 303 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA SIECI STRUKTURALNEJ DO POTRZEB SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023

PCA Zakres akredytacji Nr AB 023 Pomieszczenia w budynku, z systemem nagłaśniania i/lub z dźwiękowym systemem ostrzegawczym Pomieszczenia w budynku (wszystkie) Urządzenia systemów wibroakustycznych głośniki Elastyczny zakres akredytacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W A R R W R O C Ł A W S K A A G E N C J A R O Z W O JU R E G I O N A L N E G O S A W R O C Ł A W R E G I O N A L D E V E L O P M E N T A G E N C Y 5 0-0 6 2 W r o c ł a w,p l a c S o l n y 1 6 t e l. (4

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com

JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Morcinka 3 Poczta Polska

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Projekt przebudowy pomieszczeń reżyserni dźwięku i oświetlenia na balkonie dużej sceny Teatru Studio w Warszawie

Projekt przebudowy pomieszczeń reżyserni dźwięku i oświetlenia na balkonie dużej sceny Teatru Studio w Warszawie Główny projektant dr inż. Piotr Z. Kozłowski Projektant prowadzący mgr inż. Marcin Czapiewski Zespół projektowy mgr inż. Marcin Czapiewski Zadanie Temat Nazwa obiektu Adres obiektu Inwestor Adres inwestora

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW

SPIS TREŚCI SPIS RYSUNKÓW SPIS TREŚCI CZĘŚĆ OGÓLNA 1.0. Dane ogólne 1.1. Dane formalno-prawne 1.1.1. Adres inwestycji 1.1.2. Inwestor - Zamawiający 1.1.3. Wykonawca dokumentacji projektowej 1.2. Przedmiot opracowania 1.3. Materiały

Bardziej szczegółowo

Moc zainstalowana [kw]

Moc zainstalowana [kw] 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany przebudowy pomieszczeń części budynku Słubickiego Miejskiego Ośrodka Kultury w Słubicach ul 1-go Maja 1 69-100

Bardziej szczegółowo

Geopoz projekt akustyczny DSO

Geopoz projekt akustyczny DSO Geopoz projekt akustyczny DSO 1. Cel projektu. Celem jest propozycja systemu nagłośnienia DSO budynku Geopoz w Poznaniu zoptymalizowana pod względem akustycznym. Istotne jest uzyskanie równomiernego rozkładu

Bardziej szczegółowo

Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego

Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Symulacja akustyczna nagłośnienia sali wykładowej Polskiego Komitetu Normalizacyjnego Na podstawie otrzymanych danych architektonicznych stworzono model pomieszczenia. Każdej z narysowanych powierzchni

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Marcin Czapiewski inż. Bartosz Zawieja Gmina Miasta Gdynia zakład budżetowy: Hala Sportowo- Widowiskowa z siedzibą w Gdyni

mgr inż. Marcin Czapiewski inż. Bartosz Zawieja Gmina Miasta Gdynia zakład budżetowy: Hala Sportowo- Widowiskowa z siedzibą w Gdyni Opracowanie dr inż. Piotr Z. Kozłowski mgr inż. Marcin Czapiewski inż. Bartosz Zawieja Przedmiot opracowania Zamawiający Nazwa obiektu Adres obiektu GDYNIA ARENA Rider akustyczny Gmina Miasta Gdynia zakład

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec

Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec Biuro Architektoniczno - Konstrukcyjno-Kosztorysowe Stefan Olejnik ul. Jana III Sobieskiego nr 11 59-700 Bolesławiec tel.: (0-75) 732-41-38 / kom. 0609 814 648 e-mail: bakk@neostrada.pl PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna

OPIS TECHNICZNY BranŜa Elektryczna PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Zmiana sposobu uŝytkowania i przebudowa części budynku ośrodka kultury Acherówka na potrzeby przedszkola przy ul. Walerego Sławka 2, 02-495 Warszawa dz. nr 13/1 obręb

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu

PROJEKT BUDOWLANY / Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów. kwiecień Nazwa obiektu 075-10/ 1 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu Budowa kotłowni gazowej i pionu sanitariatów Adres: Budynek Administracyjny ul. Waryńskiego 32-36, dz. nr 12/ 34 BranŜa: elektryczna Inwestor: Gmina- Miasto Grudziądz

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont pokoi i pomieszczeń w budynku WETI Politechniki Gdańskiej

Bardziej szczegółowo

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE STRONA: 24. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 7.C.3.1 Część opisowa I. Opis techniczny.... 24 1.1 Przedmiot opracowania.... 24 1.2 Podstawa opracowania.... 24 1.3 Zakres opracowania.... 25 1.4 Rozdział energii...

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA AKUSTYCZNA

EKSPERTYZA AKUSTYCZNA AkustiX sp. z o.o. UL. RUBIEŻ 46 C5/115, 61-612 POZNAŃ TEL. 61-625-68-00, FAX. 61-624-37-52 www.akustix.pl poczta@akustix.pl EKSPERTYZA AKUSTYCZNA DUŻEJ SCENY I SCENY MALARNIA TEATRU WYBRZEŻE W GDAŃSKU

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno uŝytkowy

Program funkcjonalno uŝytkowy Program funkcjonalno uŝytkowy Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie robót polegających na częściowej przebudowie Sali kolumnowej i Sali ślubów w ramach zadania Modernizacja Sali ślubów oraz klatki

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY

OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY OCENA AKUSTYCZNA SALI WIDOWISKOWEJ WRAZ ZE SPORZĄDZENIEM WYTYCZNYCH DO PROJEKTU ARCHITEKTURY JEDNOSTKA WYKONUJĄCA POMIARY: WALLTON Technologia Akustyczna Bartosz Banaszak ul. Batalionów Chłopskich 8 61-695

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Warszawa, ul. Hlonda Poczta Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Ul. Jackowskiego 18, Poznań Zlecający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ul. Jackowskiego 18, Poznań

Ul. Jackowskiego 18, Poznań Zlecający: Starostwo Powiatowe w Poznaniu. Ul. Jackowskiego 18, Poznań Psary Małe, ul. Ustronie 4 62-300 Września 061 4388440 061 4388441 508 056696 NIP 789-109-26-67 e-mail:darek@avprojekt.pl www.avprojekt.pl Niniejszy projekt został przygotowany przez firmę AV Projekt wyłącznie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3

Powiat Kielecki, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3 Jednostka projektowania: Team s.c. www.team.busko.pl 28-100 Busko-Zdrój, ul. Wojska Polskiego 18a tel./fax 0-41 378 74 65, e-mail: biuro@team.busko.pl Egzemplarz Symbol projektu: 10.1220.06 Faza opracowania:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA AKUSTYCZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie. Akustyka wnętrz. Projekt wykonawczy

ANALIZA AKUSTYCZNA. Akademia Sztuki w Szczecinie. Akustyka wnętrz. Projekt wykonawczy www.avprojekt.com projektowanie i wykonawstwo systemów audiowizualnych, nagłaśniających, DSO dystrybucja, instalacje i programowanie systemów sterowania ANALIZA AKUSTYCZNA OBIEKT: Akademia Sztuki w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT BUDOWLANY. Instalacja elektryczna wewnętrzna i instalacja odgromowa w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANY w budynku Internatu wraz z kotłownią i zapleczem BRANśA ELEKTRYCZNA OBIEKT: INWESTOR: Zespół Szkół Leśnych budynek Internatu wraz z Kotłownią i zapleczem Al. Jana Pawła II 1, 38-600 Lesko

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania

Opis techniczny. 4. Opis projektowanej instalacji klimatyzacji Opis ogólny rozwiązania Spis treści: Opis techniczny Karty katalogowe Część rysunkowa Rys. 1. INSTALACJA KLIMATYZACJI - RZUT PARTERU 1:50 Rys. 2. INSTALACJA ODPROWADZANIA SKROPLIN - RZUT PARTERU 1:50 Opis techniczny 1. Podstawa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ

Bardziej szczegółowo

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI

REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI REDUKCJA HAŁASU W BUDYNKU POCHODZĄCEGO OD POMIESZCZENIA SPRĘŻARKOWNI Wiesław FIEBIG Politechnika Wrocławska, Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn I-16 1. WSTĘP W pomieszczeniach technicznych znajdujących

Bardziej szczegółowo

Numer projektu PR/E-2071 Egzemplarz /6 Numer umowy 34/2011 z dnia, 12.07.2011 r.

Numer projektu PR/E-2071 Egzemplarz /6 Numer umowy 34/2011 z dnia, 12.07.2011 r. PROJEKTOWANIE I REALIZACJA INWESTYCJI PRZEMYSŁOWYCH AUTOMATYKA MIKROPORCESOROWA ul. Braniborska 58-68, 53-680 WROCŁAW tel. fax. 071 3550022, 3593074 e-mail : predomex@predomex.pl www.predomex.pl Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT TEMAT: PROJEKT PRZEBUDOWY SIECI nn w m. MOKRE ADRES: MOKRE DZ. NR BRANśA: Elektryczna INWESTOR: URZĄD GMINY W śyrakowie AUTOR OPRACOWANIA: inŝ. Ryszard

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Strona 1/ 9

Spis treści. Strona 1/ 9 Spis treści 1.Wstęp 2.Projekt technologiczny 3.Program pomieszczenia 4. Analizy akustyczne 5.Koordynacja 6.Elementy systemu nagłośnienia 7.Zasilanie systemu nagłośnienia 8.Ogólne zestawienie urządzeń wraz

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZEŃ SANITARNO-HIGIENICZNYCH W BUDYNKU INTERNATU ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W ZELOWIE CZĘŚĆ III INSTALACJE ELEKTRYCZNE NAZWA OBIEKTU : INTERNAT ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY klimatyzacji pomieszczeń na II i III kondygnacji budynku biurowego przy ul. Wieniawskiej 14 w Lublinie Obiekt: Urząd Miejski w Lublinie Adres: Lublin, ul. Wieniawska 14 Inwestor:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POBIERANIA POSIŁKÓW I SZATNIOWYCH NA ZMYWALNIE POJEMNIKÓW ZEWNĘTRZNYCH BRANŻA: ADRES INWESTYCJI: INWESTOR : Wentylacja mechaniczna CP 45300000-0 Morawica

Bardziej szczegółowo

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011

ul. Bażyńskiego 1a 80-952 Gdańsk elektryczna mgr inż. Tomasz Kiedrowski nr upr. 5753/Gd/94 mgr inż. Antoni Poniecki nr upr. 954/GD/82 Gdańsk, maj 2011 Nazwa opracowania: Projekt Budowlano-Wykonawczy dostosowania budynku do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych. Hotel Asystencki nr 1, 80 306 Gdańsk Część elektryczna Inwestor: Uniwersytet Gdański

Bardziej szczegółowo

Upr. bud. 5919/GD/94

Upr. bud. 5919/GD/94 PROJEKT TECHNICZNY Branża elektryczna INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-233 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Remont sali 360 Gmach Główny PG BRANŻA Elektryczna AUTOR PROJEKTU Waldemar Kazimierczak

Bardziej szczegółowo

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON:

10-282 +48 881 633 955, 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: CTI ELEKTROTECHNIKA Sp. z o.o. ul. Poprzeczna 15A, 10-282 Olsztyn +48 881 633 955, fax: 89 627 16 67 NIP: 739-385-69-53, REGON: 281443739 info@cti.olsztyn.pl, www.elektrotechnika.olsztyn.pl BRAN A ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Zawartość opracowania: Spis treści: 1. RYSUNKI... 2 2.WSTĘP... 2 2.1 Przedmiot i zakres opracowania... 2 2.2 Podstawy opracowania... 2 2.3 Projekty związane z opracowaniem...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE WIATA GOSPODARCZA P.P.P. KANON Jander Szklarek Zuterek S. J. 90-515 ŁÓDŹ ul. Wólczańska 73 tel. 042 637 22 90, 042 636 46 42, 042 637 13 18, fax 042 636 51 25 BANK PKO S.A. 48124055271111000055881335 NIP 725-00-13-869 REGON

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7

Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego wzdłuż hali 7 I N S T Y T U T M E T A L U R G I I Ż E L A Z A im. Stanisława Staszica ul. Karola Miarki 12-14, 44-100 Gliwice tel. (032) 2345-200 fax (032) 2345-300 Założenia projektowe Zaprojektowanie łącznika biegnącego

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA

Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka - CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA NR PROJEKTU V-80 FAZA: PROJEKT WYKONAWCZY OBIEKT: Centrum Informacji Naukowej i Biblioteka Akademicka ADRES: KATOWICE ul. Bankowa 11a TEMAT: UZUPEŁNIENIE KLIMATYZACJI WRAZ Z WENTYLACJĄ POMIESZCZENIA SERWEROWNI

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS "Gdańsk" elektryczna.

BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i PROJEKT BUDOWLANY. Sala sportowa MRKS Gdańsk elektryczna. REGON 191003958 BIURO PROJEKTÓW ELEKTRYCZNYCH i n ż. M a r e k P a c h o c k i "E N E P R O" 80-365 Gdańsk ul. Czarny Dwór 4A p. 68 tel. 502 024 753 NIP 584-106-40-99 e-mail: enepro@softel.gda.pl PROJEKT

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POMIESZCZENIA W MIEJSKIEJ PRZYCHODNI WIDZEW DLA POTRZEB PRACOWNI TOMOGRAFII KOMPUTEROWEJ INSTALACJE ELEKTRYCZNE INWESTOR: MIEJSKA PRZYCHODNIA WIDZEW 92-332 Łódź,, ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR

PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ REMONTU POMIESZCZENIA 113 W BUDYNKU A GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR Biuro branżowe - AKD projektowanie instalacji elektrycznych ; 02-791 Warszawa; ul. Braci Wagów 2/34 Nazwa i adres obiektu budowlanego: PROJEKT BUDOWLANY MODERNIZACJI SAL KONFERENCYJNYCH NR 105 I 106 ORAZ

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE ZADANIE III.2 Projektant Marian Damski upr. AN 8346/145/85 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Spis zawartości; 2. Opis techniczny; 3. Obliczenia natężenia oświetlenia 4. Rysunki szt. 7 E/1/7/Z III.2

Bardziej szczegółowo

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną.

Celem niniejszego zapytania ofertowego jest wyłonienie Projektanta sieci komputerowej wraz z dedykowaną siecią energetyczną. Poznań dnia 16.11.2009r. Znak TAI / 147 /2009 dot.: wyboru Projektanta sieci komputerowej ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru Projektanta sieci komputerowej na rzecz projektu inwestycyjnego W związku z

Bardziej szczegółowo

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel

JARNIEWICZ ARCHITEKCI Łódź, ul. Łąkowa 11 tel JARNIEWICZ ARCHITEKCI 90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11 tel. +48 601077181 info@jarniewicz.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres inwestycji Inwestor Placówka Poczty Polskiej Żary ul. Osadników Wojskowych 40 Poczta

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji

OŚWIADCZENIE PROJEKT BUDOWLANY PR-1216 2 INSTALACJE ELEKTRYCZNE - - - 2. Uwagi i decyzje czynników kontroli i zatwierdzania dokumentacji fax.: +48 91 813 75 10 ul.smolańska 3 tel.: +48 91 813 75 11 70-026 Szczecin e-mail: biuro@prospel.pl www.prospel.pl Nr projektu: PR-1216 FAZA OPRACOWANIA: NAZWA PROJEKTU: BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana

PROJEKT BUDOWLANY. Nazwa obiektu: Termomodernizacja budynku Warsztatów Szkolnych. Rodzaj i stadium dokumentacji: Dokumentacja budowlana TERENOWY ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH - JAN GOLCZYK u l. B e m a 3 9 8 6-3 0 0 G r u d z iądz N I P 8 7 6-1 5 0-9 3-4 2 t e l e f o n : / 5 6 / 4 6 2 1 9 6 1 t e l e f o n / f a x : / 5 6 / 4 6 2 6 5 7 6

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I CZĘŚĆ OPISOWA 1. Notatka służbowa 2. Opis techniczny II CZĘŚĆ RYSUNKOWA L.p. Temat rysunku Skala Nr. rys. 1 Schemat zasilania E-1 2 Schemat i widok rozdzielnicy TOR5, TON5 E-2 3

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Zmiana sposobu uŝytkowania budynku portierni na budynek administracyjny przy ul. 3-go Maja 47, 09-500 Gostynin

Bardziej szczegółowo

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / ,

Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, Racibórz tel./fax: 32 / , Pracownia usług budowlanych i projektowych mgr inż. arch. Magdalena Sczyrba ul. Warszawska 26, 47-400 Racibórz tel./fax: 32 / 417 91 74, 606 288 040 INWESTOR: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH 47-430 RUDY,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL.

Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. Projekt budowlany DOBUDOWY WINDY ZEWNĘTRZNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W BUDYNKU COLLEGIUM MEDICUM W KALISZU PRZY UL. KASZUBSKIEJ 13 CZĘŚĆ : ELEKTRYCZNA Projektant: mgr inż. Bogdan Szkudlarek Upr. bud.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY

SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 0 do SIWZ SPIS TREŚCI A.OPIS TECHNICZNY. Podstawa opracowania str. 3. Zakres opracowania str. 3 3. Opis przyjętego rozwiązania str. 4 4. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego i Ogólnego E L W I T Bogusław Witoszek 43 200 PSZCZYNA UL. POLNE DOMY 28 A tel/fax 32 211-49-36 biuro@elwitbw.pl, www.elwitbw.pl PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Białostocki Teatr Lalek 15-875 BIAŁYSTOK ul. Kalinowskiego 1 tel. 085 7425031. tel./fax 085 7428631 NIP 542-000-03-28. REG. 000278994 Białystok, 11.05.2016 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści Spis rysunków

Spis treści Spis rysunków Projekt został wykonany przez: Usługi Projektowo Wykonawcze D. W. Kolassa ELK-KOMP Spółka Jawna 86-005 Białe Błota, Murowaniec, ul. Opalowa 16 www.elk-komp.pl email: wkolassa@tlen.pl tel./fax (52) 3248504,

Bardziej szczegółowo

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne

dz. nr 3248/204, ul. Wyrska, 43-173 Łaziska Górne, woj. śląskie. Obręb: Łaziska Średnie; Jednostka Ewidencyjna: Łaziska Górne TEMAT: PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH ADAPTACYJĘ POMIESZCZEŃ NA ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY W SP6 W ŁAZISKACH GÓRNYCH PRZY UL. WYRSKIEJ 4 ORAZ ROZBUDOWY BUDYNKU O śłobek BRANśA ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach

Klimatyzacja Pomieszczeń UM w Suwałkach 1 PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Instalacje elektryczne 2 SPIS TREŚCI 1.1. Spis zawartości. 1. S P I S Z A W A R T OŚĆ PROJEKTU 2. Z A ŁĄCZNIKI FORMALNO-PRAWNE 2.1.Decyzja o stwierdzeniu przygotowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA

PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA Warszawa ul. B. Brechta 3 lok. 411 tel. +48 22 6545446 / 6545447, PROJEKT REMONTU WNĘTRZ GARDERÓB ARTYSTÓW TEATRU WIELKIEGO-OPERY NARODOWEJ, PL.TEATRALNY 1, WARSZAWA INWESTOR: TEATR WIELKI OPERA NARODOWA,

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania

Zawartość opracowania Zawartość opracowania I Część ogólna 1. Przedmiot opracowania 2. Zakres opracowania dokumentacji technicznej 3. Podstawa opracowania II Opis techniczny projektowanych instalacji 1. Instalacja gazowa III.

Bardziej szczegółowo

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926

Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Pracownia Autorska Architekt Krzysztof Kulik 40-756 Katowice, ul.wybickiego 55, tel.202-20-80 w. 359,501-599926 Projekt wykonawczy instalacji elektrycznej w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T B U D O W L A N Y

P R O J E K T B U D O W L A N Y Środkowopomorska Rada Naczelnej Organizacji Technicznej ul. Jana z Kolna 38 75-204 Koszalin tel. (094) 345 43 67, 346 10 33; fax. 346 10 34 www.not-koszalin.org e-mail: sekretariat@not-koszalin.org, notkoszali@o2.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ INSTALACJI KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIU SERWEROWNI PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE AMBIT MAGDALENA ŁOPACKA 80-126 Gdańsk, Ul. S. Lema 7, NIP: 957-084 - 02-85, regon: 220745103, tel. [+48] 504-478 - 968, e-mail: mlopacka10@wp.pl PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANA ISTNIEJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738

B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 B U D O P L A N Sp.j. 09-410 Płock, ul. Wańkowicza 12, Tel./Fax (024) 2628437 Tel. (024) 2640384 E-mail:biuro@budoplan.eu NIP: 774-18-23-738 INWESTOR: ADRES OBIEKTU: OBIEKT: NAZWA OPRACOWANIA: BRANŻA:

Bardziej szczegółowo

Projekt centrum informatycznego

Projekt centrum informatycznego Projekt centrum informatycznego Wstęp Obiektem pracy w drugim projekcie może być zarówno centrum informatyczne (CI) przedsiębiorstwa lub firmy, jak i pracownia komputerowa uczelni, albo pomieszczenie wyposażone

Bardziej szczegółowo

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE

SPIS TOMÓW: TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS TOMÓW: TOM I - PRZYŁĄCZ WODY ZIMNEJ TOM I - PRZYŁĄCZ CIEPLNY C.O. TOM III WYMIENNIKOWNIA C.O., C.W.U INSTALACJA ELEKTRYCZNA ZASILANIE SPIS ZAWARTOŚCI TOMU III INSTALACJA ELEKTRYCZNA - ZASILANIE CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2.

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budynek Zakładu Usług Komunalnych i Archiwum Urzędu Gminy Sieroszewice ul. Ostrowska dz. 316/2. Usługi Elektroenergetyczne mgr inż.ryszard Walczak 63-400 Ostrów Wlkp. ul. Wolności 40/3 NIP 622-131-96-31 projektowanie : tel: 062/737-82-43 do 15-tej 062/735-31-22 po 15-tej kom : 0608-054-677 - sieci

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE DO SZKOŁY WRAZ Z PODJAZDEM DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH BIURO OBSŁUGI INWSTYCJI I PROJEKTOWANIA INWEST-BUD 96-100 Skierniewice ul. Ziołowa 10 tel. 046 833-98-49 fax 833-68-32 7. NIP 836-15-80-891, Regon 50183391 MODERNIZACJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ WEJŚCIE GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Opis obiektu 4. Opis projektowanych rozwiązań 5. Automatyka 6. Wytyczne dla innych branż 7. Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1.0. Opis techniczny 1.1. Wstęp 1.2. Podstawa i zakres opracowania 1.3. Inwestor i Zleceniodawca 1.4. Zasilanie 1.5. Wewnętrzne linie zasilające 1.6. Projektowane instalacje

Bardziej szczegółowo

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2

TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO REMONT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Cześć 2 1 FIRMA USŁUG PROJEKTOWANIA I N ADZORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH inż. ANTONI GOŁEK 34-300 ŻYWIEC ul. Komorowskich 127 NIP 553-148-20-52 Tel.. 0/?/33/860-22-66 TEMAT: PRZEDSZKOLE NR 9 W ŻYWCU UL. PONIATOWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT INSTALACJI KLIMATYZACJI INWESTOR: Międzyszkolny Ośrodek Sportowy Kraków Wschód os. Zgody 13a, Kraków PROJEKT BUDOWLANY ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU USŁUGOWEGO TJ. SZATNI Z INST. WEW. WOD-KAN, CO-MPEC, PRĄDU, WENT. MECH. Z PRZEBUDOWĄ ZEW. ODCINKA INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIOWEJ, CHODNIKAMI, BUDOWĄ

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV Zakres: Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV SPIS TREŚCI 5 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 1 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 1.3.1.Ogólna

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INWESTOR: Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ul. Wołoska 7 02-675 WARSZAWA INSTALACJA ELEKTRYCZNA zasilana urządzeń instalacji

Bardziej szczegółowo

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ

17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ 17/ OZNACZENIA INSTALACJI WEW WENTYLACJI MECHANICZNEJ Norma : PN-89/B-01410 Wentylacja i klimatyzacja Rysunek techniczny Zasady wykonywania i oznaczenia Informacje: Przedmiotem normy są zasady wykonywania

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Rej. nr P155-936-2010 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZADANIE: NADBUDOWA, PRZEBUDOWA I REMONT BUDYNKU WARSZTATOWO- GARAśOWEGO (NR 2), ROZBIÓRKA BUDYNKU MAGAZYNOWEGO (NR 5 i 7) ORAZ ROZBUDOWA

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

INSTALACJE ELEKTRYCZNE PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE kod CPV: DZIAŁ 45000000-0 ROBOTY BUDOWLANE GRUPA 45300000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI BUDOWLANYCH KLASA 45310000-0 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y KAMBEP P.U.H. DYLA PIOTR 44-251 Rybnik, ul. Gronowa 26 T: +48 32 42 55 697 F: +48 32 42 55 697 w. 18 INWESTOR: ASP Katowice ul. Raciborska 37 40 074 Katowice OBIEKT: Pomieszczenie laboratorium dźwięku

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W PRZEDSZKOLU NR 19 W TOMASZOWIE MAZ. UL. STRZELECKA 14 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a

DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a DYREKCJA INWESTYCJI w KUTNIE Sp. z o.o. 99-300 Kutno, ul. Wojska Polskiego 10a Nazwa projektu: Inwestor: REMONT ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU MAGAZYNOWEGO PRZY STAROSTWIE POWIATOWYM W GOSTYNINIE ul. Polna dz. nr

Bardziej szczegółowo

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA Inwestor: Gmina Miasto Tomaszów Maz ul. POW 10/16 97-200 Tomaszów Maz. PROJEKT TECHNICZNY pt. INSTALACJE ELEKTRYCZNE W WĘŹLE CIEPLNYM W GIMNAZJUM NR 6 W TOMASZOWIE MAZ. UL. JAŁOWCOWA 8 Autor projektu:

Bardziej szczegółowo