Oględziny jako czynność procesowo-kryminalistyczna

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oględziny jako czynność procesowo-kryminalistyczna"

Transkrypt

1 Oględziny jako czynność procesowo-kryminalistyczna

2 Oględziny- czynność procesowokryminalistyczna polegająca na ścisłej, szczegółowej, celowej obserwacji jej przedmiotu. Spostrzeganie odbywa się przy pomocy zmysłów człowieka, a także przy wykorzystaniu dostępnych środków i metod technicznych.

3 Podstawą faktyczną oględzin jest zawiadomienie o zdarzeniu (art. 304 k.p.k.) lub informacja uzyskana w wyniku działań własnych Policji. Podstawy prawne oględzin to: art. 207 k.p.k.- oględziny miejsca, osoby lub rzeczy, art. 209 k.p.k.- obligatoryjne oględziny i otwarcie zwłok w przypadku podejrzenia przestępnego spowodowania śmierci, art k.p.k.- obowiązek poddania się oględzinom ciała przez pokrzywdzonego, jeśli karalność czynu zależy od stanu jego zdrowia, Art. 74-obowiązek poddania się przez podejrzanego, oskarżonego oględzinom zewnętrznym ciała, art. 308 k.p.k.- oględziny w ramach czynności w niezbędnym zakresie.

4 art k.p.k.- oględziny przedmiotów wydanych lub znalezionych w czasie przeszukania, Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z r. regulamin wewnętrznego funkcjonowania jednostek prokuratury ( 183. W poważniejszych sprawach prokurator osobiście kieruje oględzinami miejsca zdarzenia oraz w razie potrzeby dokonuje odtworzenia jego przebiegu. Dotyczy to zwłaszcza spraw o zabójstwo, katastrofę komunikacyjną i budowlaną oraz wypadek przy pracy ze skutkiem śmiertelnym.), - dla policjantów- WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów.

5 Najbardziej złożoną postacią oględzin są oględziny miejsca zdarzenia, najczęściej podejmowane. W ich ramach przeprowadza się również oględziny zwłok, rzeczy, czy osoby. Art. 207 k.p.k. - oględziny przeprowadza się w razie potrzeby, wtedy gdy istnieje prawdopodobieństwo występowania śladów po zdarzeniu, na podstawie informacji o zdarzeniu. Art. 209 k.p.k. nakazuje podjęcie oględzin zwłok w razie podejrzenia przestępnego spowodowania śmierci.

6 Oględziny miejsca zdarzenia (terenu otwartego i zamkniętego)

7 Miejsce zdarzenia- obszar (otwarty, zamknięty), na którym można znaleźć jakiekolwiek źródła dowodowe mające związek ze zdarzeniem. Może to być miejsce popełnienia przestępstwa, miejsce samobójstwa, miejsce katastrofy spowodowanej siłami przyrody.

8 Może to być : - miejsce przygotowania do przestępstwa, -miejsce dokonania czynu, -miejsce zaistnienia skutku, -teren przyległy do miejsca zdarzenia, -droga przyjścia i odejścia sprawcy, -miejsce ukrycia zwłok, -miejsce ukrycia sprawcy, -miejsce porzucenia lub ukrycia przedmiotów itp.

9 Kryminalistyczne badania miejsca zdarzenia- kompleks działań kryminalistycznych (procesowych, i pozaprocesowych ), w którego skład wchodzą: - czynności procesowe (ustne zawiadomienie o przestępstwie, przesłuchanie świadków, oględziny miejsca, osoby, rzeczy, zwłok, eksperyment procesowy, okazanie, konfrontacja), - wnioskowanie, konstruowanie wersji zdarzenia na podstawie śladów i zebranych informacji, - czynności operacyjne ( wywiad, zasadzka, obserwacja, wykorzystanie poufnych źródeł informacji itp. ), - inne działania blokujące, pościg, użycie psa tropiącego, penetracja terenu, zabezpieczenie miejsca zdarzenia

10 Cele oględzin miejsca zdarzenia Siedem złotych pytań : Co się zdarzyło? (typ zdarzenia), gdzie? (określenie miejsca- mieszkanie, teren otwarty itp.) kiedy? kto? dlaczego? za pomocą czego? jak działał?

11 Zadania oględzin: Zapoznanie się i utrwalenie wyglądu i stanu przedmiotu oględzin. Wykrycie śladów mających związek z badanym zdarzeniem, ich zabezpieczenie. Wnioskowanie na podstawie powyższych informacji o przebiegu zdarzenia, jego przyczynach, przebiegu i skutkach wersja zdarzenia. Wersję zdarzenia opisuje się w tzw. notatce pooględzinowej.

12 Zasady przeprowadzania oględzin Zasada szybkości działania Oględziny powinny być przeprowadzone w czasie jak najkrótszym od momentu powzięcia informacji o zdarzeniu. Zasada zabezpieczenia miejsca zdarzenia. Przed przystąpieniem do właściwych czynności oględzinowych należy zabezpieczyć miejsce zdarzenia. Wstępne zabezpieczenie miejsca zdarzenia ciąży na organach procesowych, a także na instytucjach państwowych i samorządowych (obowiązek prawnyart.304 k.p.k.). Właściwe zabezpieczenie miejsca należy do organu procesowego mającego przeprowadzić oględziny miejsca.

13 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia obejmuje: - stwierdzenie charakteru zdarzenia, - udzielenie pomocy ofiarom zdarzenia, udzielenie pierwszej pomocy, wezwanie pomocy medycznej, - niedopuszczenie osób postronnych do miejsca zdarzenia, - uniemożliwienie zatarcia śladów, zmiany ich położenia, - powiadomienie właściwych organów ścigania, - zabezpieczenie miejsca przed rabunkiem i kradzieżą, - zatrzymanie sprawcy lub podjęcie pościgu, - w razie potrzeby przeprowadzenie przeszukania, - przystąpienie do zbierania informacji o sprawcy i o świadkach zdarzenia. Z czynności zabezpieczenia miejsca zdarzenia sporządza się notatkę urzędową.

14 Zadaniem policjanta (Wytyczne nr 3), który pierwszy przybył na miejsce zdarzenia jest: - ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz ograniczenie ewentualnych szkód, - zabezpieczenie miejsca przed dostępem osób niepowołanych, - spisanie danych personalnych wszystkich osób zastanych na miejscu zdarzenia lub wchodzących, ze wskazaniem czasu i celu przybycia oraz opuszczenia terenu (obowiązek legitymowania), - po przybyciu na miejsce właściwej grupy operacyjno- procesowej, policjant zdaje relację z dotychczasowych ustaleń, zabezpieczenia miejsca.

15 Zasada planowego przeprowadzenia oględzin według ustalonego planu co do kolejności działań, sposobu poruszania się po miejscu oględzin, składu ekipy oględzinowej. Etapy oględzin 1. Etap wstępny (ogólnoorientacyjny). Pierwsze czynności podejmowane są w jednostce policyjnej (dotyczące wysłania patrolu zabezpieczającego miejsce, wstępnej koncepcji przeprowadzenia oględzin, wyznaczenie grupy oględzinowej itp.). Sytuacja weryfikowana jest na miejscu zdarzenia. 2. Etap badań szczegółowych - stadium statyczne - stadium dynamiczne. Stadium statyczne i dynamiczne w praktyce przenikają się. 3. Etap końcowy

16 Metody przeprowadzania oględzin: - subiektywna polegająca na poddaniu obserwacji miejsc szczególnie narażonych na pozostawienie śladów ze względu na charakter zdarzenia (miejsce znalezienia zwłok, sforsowana przeszkoda, ognisko pożaru ), - obiektywna polegająca na poddaniu szczegółowej, systematycznej obserwacji całego miejsca, gdy brak szczegółowych informacji co do wersji zdarzenia np. nie można określić dróg dojścia i odejścia sprawcy.

17 Etap wstępny (ogólnoorientacyjny): - zabezpieczenie miejsca zdarzenia, - dokładne rozpoznanie miejsca zdarzenia, - określenie granic miejsca oględzin (drogi dojścia i odejścia), - zabezpieczenie śladów zapachowych w razie konieczności, - ujawnienie i zabezpieczenie dowodów rzeczowych, które mogą ograniczać swobodne poruszanie się, - wstępna rekonstrukcja zdarzenia, - utrwalenie zastanej sytuacji (nagrania, fotografie, odręczne szkice ), - opracowanie planu oględzin.

18 Sposób poruszania się po miejscu oględzin W.G. Kędzierski, Kryminalistyka. \wybrane zagadnienia techniki, WSP Szczytno 2011

19 Metoda promieniście dośrodkowa, promieniście odśrodkowa sektorowa, pasmowa, okrążająca E.Gruza. M.Goc, J.Moszczyński, Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach śledczych, W-wa 2008

20 Metoda sektorowa J. Mazepa, Vademecum technika kryminalistyki,w-wa 2009

21 Trzy strefy dostępu Strefa pierwsza: osoby służbowo powiązane z konkretną czynnością oględzinową. Strefa druga: punkt kierownika oględzin. Strefa trzecia: osoby wykonujące konkretne czynności wyznaczone przez kierownika oględzin.

22 Skład ekipy oględzinowej zależy od charakteru zdarzenia i miejsca zdarzenia. I. Podstawowy skład to: 1. Kierownik grupy oględzinowej- prokurator, pracownik pionu dochodzeniowo-śledczego Policji. 2. Pracownik pionu operacyjno-rozpoznawczego Policji, do którego należy: orientacja w zakresie możliwości wykorzystania w danym przypadku materiałów i środków operacyjnorozpoznawczych, a także ustalenie na miejscu osobowych źródeł informacji.

23 3. Pracownik pionu techniki kryminalistycznej, który podejmuje czynności techniczne (ujawnianie śladów, zabezpieczanie śladów, fotografie, szkice, pomiary) specjalista- art.205 k.p.k. II. Skład dodatkowy : 1. Biegły, jeżeli na miejscu zdarzenia wystąpi potrzeba wykorzystania jego wiadomości specjalnych, na podstawie art k.p.k. Na miejscu zdarzenia w trakcie oględzin pełni rolę konsultanta (sposób przeprowadzania, organizowania czynności, pomoc przy interpretowaniu ich wyników). Nie staje się wówczas samoistnym źródłem dowodowym. 2. Przewodnik z psem tropiącym.

24 Dodatkowo skład grupy oględzinowej regulują WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów. Uzależniony jest on od charakteru zdarzenia: 1. Oględziny samodzielne wykonywane przez policjantów służby kryminalnej, służby śledczej lub odpowiedniej komórki służby prewencyjnej, bez udziału technika kryminalistyki. Są podejmowane w sprawach prostych. Do czynności policjanta należą wtedy: wykonanie zdjęć, ogólnego szkicu, ujawnienie i zabezpieczenie śladów za pomocą standardowego wyposażenia techniczno-kryminalistycznego, za pomocą proszków daktyloskopijnych i folii daktyloskopijnych, zabezpieczenie przedmiotów w całości.

25 2. Nie wzywa się specjalisty, gdy na miejscu zdarzenia zostaną ujawnione tylko nośniki śladów, których zabezpieczenie polega na przemieszczeniu nośnika z miejsca oględzin. 3. Jeżeli policjant uzna, że na miejscu zdarzenia nie jest w stanie samodzielnie ujawnić i zabezpieczyć ślady kryminalistyczne, wzywa się do pomocy technika z zakresu kryminalistyki- specjalistę. 4. Oględziny poza siedzibą jednostki Policji powinny być dokonywane przez co najmniej dwóch policjantów. 5. Podczas organizowania i przeprowadzania oględzin miejsca zdarzenia o skomplikowanym stanie faktycznym mają zastosowanie Procedury postępowania Policji podczas organizowania i przeprowadzania oględzin miejsca przestępstwa (załącznik do pisma Komendanta Głównego Policji nr AD1078/2001 z r.).

26 Wyposażenie ekipy oględzinowej 1. Sprzęt i środki wspomagające i zabezpieczające (odzież ochronna, rękawiczki, kaski), środki łączności, transportu, taśmy do wyznaczania obszaru oględzin, lampy ostrzegawcze, detektory gazu, próbniki prądu itp. 2. Sprzęt i środki do ujawniania i zabezpieczania śladów kryminalistycznych oraz dokumentowania dokonywanych ustaleń: - walizka oględzinowo- śledcza- podstawowe narzędzia i materiały do ujawniania, zabezpieczania i pakowania śladów daktyloskopijnych, mechanoskopijnych, traseologicznych i mikrośladów, - podstawowy zestaw narzędzi ślusarskich, stolarskich, zestaw numerków, linijki, przybory pomiarowe,

27 - walizki fotograficzne, kamery, - zestaw do odlewów gipsowych, - urządzenia elektromagnetyczne do ujawniania śladów pyłowych, - walizki specjalistyczne (do śladów biologicznych, fizykochemicznych, użycia broni palnej), - oświetlenie.

28 Etap badań szczegółowych 1. Stadium statyczne bliższe poznanie zakreślonego miejsca oględzin, - statyczne stwierdzenie widocznych śladów, oznaczenie ich kolejnymi numerami od środka do zewnątrz lub odwrotnie, zgodnie z przyjętym sposobem poruszania się, - określenie spodziewanych śladów i kolejności ich ujawniania i zabezpieczania, - wyznaczenie stałych odniesienia, które będą pomocne w udokumentowaniu położenia śladów, przedmiotów, dokonywaniu pomiarów.

29 Wynikiem fazy statycznej jest: - formułowanie, weryfikowanie cząstkowych wersji zdarzenia co do charakteru zdarzenia, jego czasu, osób w nim uczestniczących, modus operandi, - dokumentacja fotograficzna (ogólnawygląd miejsca), szkice miejsca (ogólny szkic, na który będą nanoszone pomiary), teren przyległy oraz drogi dojścia i odejścia sprawcy, - określenie sposobu dokonywania dalszych czynności w ramach fazy dynamicznej.

30 Wyznaczanie stałych odniesienia. Punkty pomiarowe

31 Stałe odniesienia- punkty orientacyjne, w stosunku do których mierzy się odległości ujawnionych przedmiotów i śladów, a następnie podaje się w protokole oględzin i na szkicu kryminalistycznym. Punkty pomiarowe przedmiotów i śladów to tak dobrane punkty, które pozwalają na dokładne określenie usytuowania przedmiotów i śladów na miejscu zdarzenia względem stałych odniesienia. Gdy ślad, przedmiot jest niewielki wyznacza się jeden punkt pomiarowy- środek. Gdy jest duży, to wyznacza się dwa punkty pomiarowe.

32 Stałe odniesienia: 1. Stałe Punkty Odniesienia 2. Stałe Linie Odniesienia 3. Stałe Płaszczyzny Odniesienia

33 Stałe Punkty Odniesienia Wyznacza się dwa, najlepiej jednorodne, stałe punkty odniesienia wyznacza się w niewielkiej odległości od ujawnionych śladów i przedmiotów. Może to być: lampa oświetleniowa, znak drogowy, hydrant, słup linii telefonicznej lub elektrycznej, środek skrzyżowania dróg

34 Stałe linie odniesienia wyznaczane są na miejscu wypadku drogowego, katastrofy, wybuchu ładunku lub urządzenia wybuchowego. Muszą tworzyć układ współrzędnych ułożonych pod kątem prostym. Jedną z nich może być oś jezdni lub jedna z linii do niej równoległakrawędź jezdni. Druga z nich wyznaczana jest jako prosta prostopadła przechodząca przez stały punkt odniesienia.

35 Stałe płaszczyzny odniesienia wyznacza się, gdy do zdarzenia dochodzi w pomieszczeniu. Mogą to być np. dwie ściany, podłoga i ściana. Nazewnictwo ścian: - ściana przednia- znajduje się przed dokonującym oględzin w chwili wejścia do pomieszczenia - ściana tylna- za plecami osoby, - ściana boczna lewa- znajduje się po stronie lewej ręki osoby, - ściana boczna prawa- znajduje się po stronie prawej reki osoby

36 2. Stadium dynamiczne- działania polegające na ujawnianiu śladów oraz na planowym i systematycznym badaniu każdego śladu, miejsca jego występowania, ich zabezpieczaniu ( protokół, fotografia, szkic, zabezpieczenie techniczne ). Możliwe jest przemieszczanie przedmiotów, ich oddzielanie w razie potrzeby. Eliminacja śladów nie związanych ze zdarzeniem, pozostawionych przez osoby postronne.

37 3. Etap końcowy, w ramach którego dokonuje się przeglądu wersji zdarzenia, zestawia się dane pochodzące z innych podejmowanych w sprawie czynności, precyzuje się problemy do rozwiązania w dalszym toku postępowania (badania identyfikacyjne, przesłuchania, przeszukania). Dokonuje się także przeglądu miejsca oględzin oraz dokumentacji, pakowania śladów. Podejmuje się też decyzję o ewentualnym dalszym zabezpieczeniu miejsca.

38 Oględziny w terenie zamkniętym (np. mieszkanie, sklep z zapleczem) 1. Badanie wejścia (otwarte, zamknięte, zmiany po zdarzeniu), - powierzchnia drzwi - ościeżnice, - okucia, - zamki, - klamka. Dalsze pomieszczenia nazywane są jako następne, położone z prawej lub lewej strony (w stosunku do osoby wchodzącej od zewnątrz od drzwi). Można je nazwać stosownie do ich przeznaczenia. Kolejność wg przyjętej metody poruszania się.

39 2. Badanie korytarza, przedpokoju 3. Badanie kolejnych pomieszczeń (duże można podzielić) 4. Badanie łazienek 5. Badanie kolejnych pięter 6. Badanie pomieszczeń gospodarczych, piwnic, strychów.

40 Badanie pomieszczeń (ogólny wygląd, stan poszczególnych części i sprzętu): - badanie wejścia, drzwi ( stan, powierzchnia, zabezpieczenia, ościeżnice, okucia, klamki ), - badanie podłogi ( stan, ślady, przedmioty zgubione, łuski, ślady krwi ), - badanie ścian ( rodzaj, stan ścian: czyste, brudne; ściana przednia, tylna, lewa, prawa), - badanie sufitu, - badanie okien, parapetów (stan okien, szyb, firany, zasłony, ślady na parapecie: ślady stóp, linii papilarnych, mikroślady, krew),

41 - badanie wyposażenia (rodzaj mebli, umiejscowienie, stan- uszkodzenia, zmiany w usytuowaniu- czy szafy, szuflady były otwarte, stan zamknięć, czy panuje w nich porządek, przedmioty na meblach ), - badanie pościeli, np. w przypadku zabójstwa- ślady biologiczne, - nakrycia stołowe, popielniczki, kosze na śmieci, - piece, - stan powietrza.

42 Oględziny w terenie otwartym 1. Penetracja terenu, uwzględnienie dróg dojścia. 2. Granice oględzin. 3. Ścieżka dostępu do punktu kulminacyjnego. 4. Rozpoczęcie oględzin zgodnie z przyjętym kierunkiem poruszania się. 5. Należy zwrócić szczególną uwagę na ślady treaseologiczne, narzędzia i ich ślady, przedmioty, na miejsca świeżo skopane. W fazie statycznej należy ograniczyć się do wzrokowego stwierdzenia śladów, oznaczenia ich, ochrony.

43 Dokumentacja oględzin Podstawy prawne dokumentowania oględzin: - art pkt. 3 k.p.k.- obowiązek sporządzenia protokołu z oględzin, - art k.p.k.- fakultatywna dokumentacja techniczna, - art k.p.k.- składniki protokołu czynności procesowej, - dla policjantów- WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo śledczych przez policjantów ( protokół i w miarę potrzeby dokumentację techniczną i niezbędną dokumentację dodatkową- np. wykaz osób obecnych na miejscu oględzin).

44 Zadania protokołu 1. Utrwalenie sytuacji zastanej na miejscu zdarzenia. 2. Opis przebiegu oględzin. 3. Opis materiału dowodowego.

45 Protokół oględzin miejsca zdarzenia Składniki protokołu: 1. Część wstępna: wskazanie obiektu oględzin, prowadzący oględziny, czas, miejsce przeprowadzenia czynności, osoby uczestniczące (charakter udziału: biegły, specjalista, podejrzany, obrońca ) podstawa prawna oględzin (art.207 k.p.k.), uprzedzenie o użyciu urządzeń rejestrujących

46 2. Część opisowa: - opis warunków panujących w trakcie oględzin (meteorologiczne, pora roku, pora dnia, oświetlenie) - charakterystyka miejsca (położenie, granice terenu oględzin, drogi dojścia, stan, wygląd), - przedmioty uszkodzone, pozostawione przez sprawcę, ślady negatywne, w przypadku pomieszczeń zamkniętych opisuje się wejście, wyjście, drzwi, okna, windy.

47 Dane o dowodach rzeczowych w postaci opisu każdego śladu (rodzaj, rozmiar, przeznaczenie, rozmieszczenie śladów, kierunek, w jakim zwrócona jest podstawa śladu, czy ślad jest cały, fragmentaryczny, wyraźny, zamazany, jak został ujawniony, zabezpieczony i opakowany, numer śladu). 3. Część końcowa zawiera: wykaz śladów, fotografii, szkiców (ilość), podstawowe rezultaty czynności, oświadczenia i wnioski sformułowane przez biegłych, omówienie poprawek, podpisy wszystkich uczestników oględzin.

48 Zasady sporządzania protokołu 1. Zasada bezpośredniości- protokół powinien być sporządzony podczas oględzin miejsca, najpóźniej po jej zakończeniu. 2. Zasada dokładności. W protokole należy: - opisać dokładnie wszystkie podjęte czynności - podać dokładne wyniki pomiarów, nie można używać sformułowań: w pobliżu, nieopodal, - sformułowania powinny spowodować łatwe zidentyfikowanie położenia przedmiotu.

49 3. Zasada obiektywizmu. Należy opisać to co się stwierdza w trakcie oględzin. Nie należy: - umieszczać własnych poglądów, wniosków, - wiadomości zasłyszanych, - opisywać warunków panujących w trakcie zdarzenia. 4. Zasada komunikatywności. Protokół powinien być sporządzony w taki sposób, aby czytająca go później osoba mogła wyobrazić sobie sytuację panującą na miejscu zdarzenia. Należy: - stosować pojęcia jednoznaczne, zrozumiałe, - układać zdania krótkie, w czasie teraźniejszym, w formie bezosobowej, - wykorzystywać do opisu miejsca zdarzenia punkty odniesienia.

50 Szkic (plan) miejsca zdarzenia Szkic (plan) miejsca zdarzeniaschematyczny rysunek przedstawiający: - miejsce zdarzenia, jego rozmiar i właściwości, - odległości między poszczególnymi przedmiotami i śladami, ułożenie, - schematyczne ujęcie śladów. wzajemne ich

51 Szkic wykonuje się w przypadku gdy: - należy uwzględnić dokładne wymiary określonego miejsca zdarzenia i śladów, - za pomocą protokołu i zdjęć nie da się przedstawić w sposób przejrzysty sytuacji na miejscu zdarzenia.

52 Szkic roboczy miejsca zdarzeniawykonywany jest w trakcie oględzin w postaci rysunku: - wykonywany jest odręcznie na miejscu zdarzenia, w fazie statycznej, - podpisany przez wszystkie osoby biorące udział w czynności, - musi posiadać wymiary, które wprowadza się równocześnie do protokołu - może być wykonany z wykorzystaniem umownych znaków operacyjnych

53 - musi być opisany (miejsce, rodzaj zdarzenia, data, imię i nazwisko sporządzającego), - musi być zorientowany zgodnie z kierunkiem geograficznym, - na szkicu zaznacza się tylko te elementy, które mają związek ze zdarzeniem, - może być uzupełniony o zapiski pomocnicze, - nie musi być sporządzony w skali, ale z zachowaniem proporcji śladów, - szkic musi uwzględniać zapisy protokołu i fotografie. - brudnopis szkicu musi być dołączony do dokumentacji.

54 Szkic właściwy miejsca zdarzenia (plan)- rysunek wykonany: - na podstawie szkicu roboczego, - z zastosowaniem podstawowych reguł kreślarskich, - z wykorzystaniem umownych znaków operacyjnych, jeśli rodzaj śladu, przedmiotu nie został ujęty w spisie znaków operacyjnych, oznacza się go np. literami lub innymi symbolami, które muszą być wyjaśnione w legendzie, w szkicach szczegółowych zamiast symbolu stosuje się dokładny rysunek przedmiotu, śladu.

55 Składniki szkicu właściwego (planu): - nazwa i rodzaj szkicu, - rodzaj zdarzenia, - skala, - oznaczenie kierunku północnego, - kierunek wiatru (jeśli jest istotny, np. w przypadku pożaru), - kąt padania promieni słonecznych ( np. szkice wypadków drogowych), - wyjaśnienie znaków umownych, - imię i nazwisko sporządzającego, podpis.

56 Szkic miejsca zdarzenia powinien być czytelny i łatwy do sporządzenia. Umożliwia to zastosowanie: - standardowych linii kreślarskich (linie ciągłe, grube, cienkie, linie kreskowane), - znaków topograficznych i kryminalistycznych (znaków operacyjnych), - stałych odniesienia w stosunku do których podaje się odległości.

57 Szkic może być wykonany: - w rzucie poziomym, - w rzucie pionowym, - rzucie krzyżowym, ukazującym wszystkie płaszczyzny obiektu.

58 Znaki topograficzne i kryminalistyczne DECYZJA Nr 13 MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI w sprawie wprowadzenia do użytku "Zestawu zasadniczych umówionych znaków operacyjnych właściwych dla komórek organizacyjnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68 Znaki kryminalistyczne

69 Szkic ogólnoorientacyjny Szkic ogólnoorientacyjny pokazuje: - położenie miejsca oględzin na tle najbliższego otoczenia, - miejsce zdarzenia wraz z tymi miejscami, w których znaleziono ślady rozrzucone na większej przestrzeni. Wykonywany jest zazwyczaj w skali 1:100, 1:200, 1:500 lub 1:1000, 1:

70 Szkic ogólnoorientacyjny

71 Szkic w przekroju poziomym Szkic w przekroju pionowym

72 Maria Kaczmarek Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce, Szkoła Policji w Pile, 2011

73 Szkic szczegółowy Szkic szczegółowy pokazuje miejsce poddane oględzinom. Wykonywany jest najczęściej w skali 1:50, 1:25, 1:10.

74 Szkic szczegółowy

75 Maria Kaczmarek Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce, Szkoła Policji w Pile, 2011

76 Szkic szczegółowy W.G. Kędzierski, Kryminalistyka. \wybrane zagadnienia techniki, WSP Szczytno 2011

77 W.G. Kędzierski, Kryminalistyka. \wybrane zagadnienia techniki, WSP Szczytno 2011

78 Szkic specjalny Szkic specjalny przedstawia fragment miejsca zdarzenia, jego istotne szczegóły. Sporządzany jest zazwyczaj w skali 1:5, 1:2, 1:1, 2:1, 5:1.

79 Maria Kaczmarek Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce, Szkoła Policji w Pile, 2011

80 Szkic specjalny

81 Szkic w perspektywie J. Mazepa, Vademecum technika kryminalistyki,w-wa 2009

82 Fotografia oględzinowa dokumentacyjna Ogólnoorientacyjna- ogólne zobrazowanie miejsca zdarzenia i obiektów się tam znajdujących na tle otoczenia. Sytuacyjna- utrwala fragment danego miejsca lub poszczególnych przedmiotów i ewentualnie ich usytuowania względem sąsiednich obiektów. Przedstawia na jednym lub kilku zdjęciach miejsce, w którym zaistniało zdarzenie (rozmieszczenie śladów i przedmiotów). Wykonywana jest z różnych punktów.

83 Szczegółowa-dokumentuje przedmiot, jego część, cechy charakterystyczne, poszczególne ślady. Wykonywana jest przy użyciu przymiaru, obiektyw ustawiony jest prostopadle do obiektu. Klisze oraz nośniki, na których zapisane zostały zdjęcia dołączane są do dokumentacji oględzinowej.

84 Dokumentacja fotograficzna J.Kaszprzak, B.Młodziejowski, W.Brzęk, J. Moszczyński, Kryminalistyka, W-wa 2006

85 W.G. Kędzierski, Kryminalistyka. \wybrane zagadnienia techniki, WSP Szczytno 2011 J. Mazepa, Vademecum technika kryminalistyki,w-wa 2009

86 Fotografia śladów : -dla celów dokumentacyjnych, -dla celów badawczych 1. Wykonywana za pomocą standardowych obiektywów, albo używając techniki makroskopowej, wykorzystuje się statywy. 2. Fotografie powinny być plastyczne. Efekt ten można uzyskać przy wykorzystaniu odpowiedniego oświetlenianie tylko lampy błyskowej, ale oświetlenia bocznego z lampy halogenowej; korzystanie z tzw. światła odbitego (światło lampy błyskowej skierowane na ekran w postaci białej kartki, a nie bezpośrednio na obiekt fotografowany).

87 Fotografia śladów obuwia: - wykonana dla celów dokumentacyjnych, - wykonana dla badań identyfikacyjnych, - wykonana z wykorzystaniem kilku źródeł oświetlenia, - skala 1:1. Fotografia śladów narzędzi powinna być wykonana z różnych ujęć, z wykorzystaniem światła odbitego.

88 Fotografowanie śladów daktyloskopijnych 1. Dla celów dokumentacyjnych 2. Dla celów badawczych: Gdy ślad nie jest zabezpieczony na folii daktyloskopijnej należy spełnić odpowiednie wymogi: - każdy ślad należy sfotografować oddzielnie z wykorzystaniem techniki makroskopowej w skali 1:1, - przydatne mogą być statywy, - oświetlenie boczne, - z wykorzystaniem podkładki kontrastującej do powierzchni przeźroczystej.

89 L. Koźmiński, W. Miś, L. Szplit, Wybrane czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsc zdarzeń bez udziału technika kryminalistyki, Szkoła Policji w Pile, Zakład Kryminalny, 2010

90 L. Koźmiński, W. Miś, L. Szplit, Wybrane czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsc zdarzeń bez udziału technika kryminalistyki, Szkoła Policji w Pile, Zakład Kryminalny, 2010

91 Fotografia szczegółowa

92 J. Mazepa, Vademecum technika kryminalistyki,w-wa 2009 Fotografia szczegółowa

93 J. Mazepa, Vademecum technika kryminalistyki,w-wa 2009 Fotografia szczegółowa

94 Vademecum technika kryminalistyki, red. J. Mazepa, Warszawa 2009 Fotografia szczegółowa

95 Skanowanie laserowe 3D stosowane jest w takich dziedzinach, jak: budownictwo, architektura, inżynieria przemysłowa, geodezja, ochrona zabytków, archeologia, kryminalistyka (amerykańskie służby policyjne. Leszek Koźmiński, Marzena Brzozowska, dr Jacek Kościuk, Waldemar Kubisz WYKORZYSTANIE MOŻLIWOŚCI NOWOCZESNEGO SKANOWANIA 3D W OGLĘDZINACH MIEJSCA ZDARZENIA I ICH DOKUMENTOWANIA,

96 Skanowanie 3 D Czynność polega na zeskanowaniu miejsca z wyznaczonych dopełniających się stanowisk pracy skanera 3D. Efekt zapisywany jest na twardym dysku komputera współpracującego z urządzeniami.

97

98 W wyniku połączenia stanowisk i ustalenia zewnętrznego układu odniesienia uzyskuje się chmurę punktów, która zawiera setki tysięcy, a nawet wiele milionów punktów, które są podstawą do wykonywania bezpośrednich pomiarów i analiz przestrzennych, do modelowania 3D. Pełna wizualizacja obiektu skanowanego jest dokonywana przez integrację chmury punktów 3D ze zdjęciami cyfrowymi wykonanymi przez skaner lub dowolny aparat cyfrowy.

99

100

101

102

103

104

105

bo jej podmiotem jest organ procesowy, a jej przeprowadzenie zależy od uznania i decyzji tych organów,

bo jej podmiotem jest organ procesowy, a jej przeprowadzenie zależy od uznania i decyzji tych organów, OGLĘDZINY RZECZY I MIEJSCA ZDARZENIA Oględziny są czynnością procesowo kryminalistyczną: Są czynnością procesową: bo jej podmiotem jest organ procesowy, a jej przeprowadzenie zależy od uznania i decyzji

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne dokumentowania czynności: Art pkt 3 k.p.k. spisanie protokołu oględzin, czyli dokumentacja podstawowa,

Podstawy prawne dokumentowania czynności: Art pkt 3 k.p.k. spisanie protokołu oględzin, czyli dokumentacja podstawowa, Podstawy prawne dokumentowania czynności: Art. 143 1 pkt 3 k.p.k. spisanie protokołu oględzin, czyli dokumentacja podstawowa, Art. 147 1 k.p.k. dokumentacja dodatkowa, fotografowanie, nagranie głosu, szkice

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I. Oględziny

SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział I. Oględziny SPIS TREŚCI Wstęp... 11 Rozdział I. Oględziny... 13 1. Oględziny miejsca zdarzenia... 13 2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia do chwili oględzin... 15 3. Oględziny miejsca zdarzenia istota i rola... 16

Bardziej szczegółowo

Kryminalistyka. Zarys systemu

Kryminalistyka. Zarys systemu Kryminalistyka. Zarys systemu Praca zbiorowa pod redakcją: Kasprzaka Jerzego, Młodziejowskiego Bronisława, Kasprzaka Wojciecha Rok wydania: 2015 Wydawca: Difin ISBN: 978-83-7930-723-4 Liczba stron: 358

Bardziej szczegółowo

OGLĘDZINY MIEJSCA ZDARZENIA

OGLĘDZINY MIEJSCA ZDARZENIA Biblioteka Policjanta Prewencji Henryk Grzywna OGLĘDZINY MIEJSCA ZDARZENIA Słupsk 2015 Szkoła Policji w Słupsku Materiał dydaktyczny opracowany w Szkole Policji w Słupsku do użytku wewnętrznego Policji

Bardziej szczegółowo

Leszek Koźmiński, Marzena Brzozowska, Jacek Kościuk, Waldemar Kubisz

Leszek Koźmiński, Marzena Brzozowska, Jacek Kościuk, Waldemar Kubisz Leszek Koźmiński młodszy wykładowca Zakładu Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile Marzena Brzozowska - kierownik Zakładu Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile dr Jacek Kościuk - dyrektor Instytutu Historii

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania rozpoznawczo-wykrywcze 1. Wykorzystanie psa służbowego 2. Profilowanie 3. Niekonwencjonalne źródła informacji

Wybrane działania rozpoznawczo-wykrywcze 1. Wykorzystanie psa służbowego 2. Profilowanie 3. Niekonwencjonalne źródła informacji I. Historia, przedmiot i zadania kryminalistyki 1. Krótki zarys dziejów kryminalistyki 2. Definicja i zakres kryminalistyki 3. Funkcje i zasady kryminalistyki 4. Etyka w kryminalistyce II. Czynności wstępne

Bardziej szczegółowo

QUICKMAP 3D KOMPLEKSOWY SYSTEM DO REKONSTRUKCJI I WIZUALIZACJI ZDARZEŃ

QUICKMAP 3D KOMPLEKSOWY SYSTEM DO REKONSTRUKCJI I WIZUALIZACJI ZDARZEŃ Ireneusz Wrzesiński Technik kryminalistyki Komendy Powiatowej Policji w Kutnie QUICKMAP 3D KOMPLEKSOWY SYSTEM DO REKONSTRUKCJI I WIZUALIZACJI ZDARZEŃ W połowie 2007 roku Komenda Powiatowa Policji w Kutnie

Bardziej szczegółowo

Podstawowe czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia

Podstawowe czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Służby Kryminalnej Leszek Koźmiński Wojciech Miś Leszek Szplit Podstawowe czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsca zdarzenia Piła 2015 1 Redakcja językowa

Bardziej szczegółowo

Techniki fotografowania z uwzględnieniem fotografii kryminalistycznej

Techniki fotografowania z uwzględnieniem fotografii kryminalistycznej Techniki fotografowania z uwzględnieniem fotografii kryminalistycznej Szkolenie przeznaczone jest dla każdego, kto interesuje się fotografią, a jego ambicja wyrasta wyżej niż zrobienie na wycieczce za

Bardziej szczegółowo

Kryminalistyka nie posługuje się co do zasady pojęciem przestępstwa i przestępcy:

Kryminalistyka nie posługuje się co do zasady pojęciem przestępstwa i przestępcy: Technika kryminalistyczna - badanie środków technicznych wykorzystywanych do popełniania przestępstw oraz opracowywanie środków stosowanych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości w toku dochodzenia

Bardziej szczegółowo

OGLĘDZINY MIEJSCA ZDARZENIA

OGLĘDZINY MIEJSCA ZDARZENIA Biblioteka Policjanta Prewencji Henryk Grzywna OGLĘDZINY MIEJSCA ZDARZENIA (materiał dydaktyczny) Według stanu prawnego na kwiecień 2011 roku SŁUPSK 2011 Materiał opracowany w Zakładzie SłuŜby Kryminalnej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 października 2015 r. Poz. 84 DECYZJA NR 331 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 października 2015 r.

Warszawa, dnia 26 października 2015 r. Poz. 84 DECYZJA NR 331 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 października 2015 r. Poz. 84 DECYZJA NR 331 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 października 2015 r. w sprawie programu nauczania na kursie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Ustalić czy pokrzywdzony

Bardziej szczegółowo

KRYMINALISTYKA. Dzieje myśli kryminalistycznej sięgają do czasów kiedy zrodziło się przestępstwo.

KRYMINALISTYKA. Dzieje myśli kryminalistycznej sięgają do czasów kiedy zrodziło się przestępstwo. KRYMINALISTYKA Dzieje myśli kryminalistycznej sięgają do czasów kiedy zrodziło się przestępstwo. Niektóre metody właściwe współczesnemu postępowaniu karnemu znane były w czasach starożytnych. np. odcisk

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15

Spis treści. Wykaz skrótów... 13 Od Autora... 15 Wykaz skrótów............................................ 13 Od Autora................................................ 15 ROZDZIAŁ I. Zagadnienia podstawowe w procesie rozpoznania znamion przestępstw i

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ

PROCEDURA POSTĘPOWANIA POLICJI Z OSOBĄ, KTÓRA DOŚWIADCZYŁA PRZEMOCY SEKSUALNEJ 1. W przypadku, kiedy do jednostki policji zgłasza się osoba pokrzywdzona, aby zawiadomić o popełnieniu przestępstwa przeciwko wolności seksualnej (art. 197-200 Kodeksu karnego), należy: Zaprosić osobę

Bardziej szczegółowo

Wybrane czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsc zdarzeń bez udziału technika kryminalistyki

Wybrane czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsc zdarzeń bez udziału technika kryminalistyki SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Kryminalny Leszek Koźmiński Wojciech Miś Leszek Szplit Wybrane czynności techniczno-kryminalistyczne podczas oględzin miejsc zdarzeń bez udziału technika kryminalistyki listopad

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 14 DECYZJA NR 69 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 lutego 2014 r.

Warszawa, dnia 19 lutego 2014 r. Poz. 14 DECYZJA NR 69 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 18 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 9 lutego 204 r. Poz. 4 DECYZJA NR 69 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 8 lutego 204 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw rok 2009 nr 220 poz. 1722 wersja obowiązująca od 2011-11-02 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie zakresu i sposobu wykonywania przez strażników gminnych (miejskich)

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Rok akademicki 20113/2014

Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu. Rok akademicki 20113/2014 Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Sieradzu Rok akademicki 20113/2014 Profil kształcenia: Ogólnoakademicki Stopień studiów: Studia pierwszego stopnia Kierunek studiów: Bezpieczeństwo wewnętrzne

Bardziej szczegółowo

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce

Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce SZKOŁA POLICJI w PILE Zakład Kryminalny Maria Kaczmarek Kryminalistyczne badanie miejsca zdarzenia w teorii i praktyce Recenzja Roman Wojtuszek Redakcja językowa Waldemar Hałuja Skład komputerowy Maria

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I INFORMATYZACJI 1) z dnia 13 października 2005 r. w sprawie przeprowadzania kontroli podmiotu publicznego (Dz. U. z dnia 27 października 2005 r.) Na podstawie art. 34 ustawy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA RZECZY

PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA RZECZY ... (nazwa i numer rejestru albo znak sprawy)... (nazwa jednostki Policji prowadzącej sprawę) PROTOKÓŁ ZATRZYMANIA RZECZY... (imię, nazwisko osoby posiadającej rzecz podlegającą wydaniu, imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI PROCESOWYCH

DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI PROCESOWYCH WOJCIECH WALKOWIAK Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu DOKUMENTOWANIE CZYNNOŚCI PROCESOWYCH DOKUMENTACJA OPISOWA Oględziny jako bardzo ważna czynność procesowa muszą być w

Bardziej szczegółowo

PRZESZUKANIE I ZATRZYMANIE RZECZY, UDZIAŁ SPECJALISTÓW I BIEGŁYCH W CZYNNOŚCIACH PROCESOWYCH

PRZESZUKANIE I ZATRZYMANIE RZECZY, UDZIAŁ SPECJALISTÓW I BIEGŁYCH W CZYNNOŚCIACH PROCESOWYCH PRZESZUKANIE I ZATRZYMANIE RZECZY, UDZIAŁ SPECJALISTÓW I BIEGŁYCH W CZYNNOŚCIACH PROCESOWYCH W ciągu ostatnich dwóch dekad nasz kraj stał się jednym z najlepiej rozwijających się w Europie Wschodniej rynków

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI. Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 12 czerwca 2012 r. Poz. 30 ZARZĄDZENIE NR 125 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie metod i form wykonywania zadań związanych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego

INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego Załącznik do Zarządzenia Nr 44/07 Burmistrza Kłodawy z dnia 17.07.2007r. INSTRUKCJA w sprawie zasad, trybu i procedury postępowania kontrolnego 1 Rozpoczęcie kontroli powinno być poprzedzone jej przygotowaniem

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY

KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY KRAJOWY PROGRAM ZAPOBIEGANIA NIEDOSTOSOWANIU SPOŁECZNEMU I PRZESTĘPCZOŚCI WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z Policją w sytuacjach zagrożenia uczniów

Bardziej szczegółowo

POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA

POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA POLITECHNIKA ŁÓDZKA INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI Instrukcja do ćwiczenia O1 Temat ćwiczenia POMIAR NATĘŻENIA OŚWIETLENIA Ćwiczenie O1 1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie studentów z

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis ilustracji i tabel... XIII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXI Wstęp... XXV. 1. Wprowadzenie... 37

Spis treści. Spis ilustracji i tabel... XIII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXI Wstęp... XXV. 1. Wprowadzenie... 37 Spis ilustracji i tabel... XIII Wykaz skrótów... XIX Wykaz literatury... XXI Wstęp... XXV Rozdział I. Przedmiot i zakres kryminalistyki... 1 Rozdział II. Pierwsze informacje o przestępstwie... 7 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

(charakter udziału, stopień - dotyczy policjanta - imię i nazwisko osoby uczestniczącej

(charakter udziału, stopień - dotyczy policjanta - imię i nazwisko osoby uczestniczącej PROTOKÓŁ PRZESZUKANIA Załącznik nr 9 /// (nazwa i numer rejestru albo znak sprawy) KMP W KATOWICACH (nazwa jednostki Policji prowadzącej sprawę) KANCELARIA PRAWA PODATKOWEGO ANNA NOWAK 1 0 0 0 0 1 1 2

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II

Postępowanie karne. Cje. Postępowanie przygotowawcze II Postępowanie karne Cje I Dr Wojciech Jasiński Katedra Postępowania Karnego Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Uprawnienia stron postępowania przygotowawczego 1) uprawnienia

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Teoria Praktyka. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej

Lp. Temat zajęć Teoria Praktyka. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych. Rola i obowiązki organizatora imprezy masowej Lp. Temat zajęć Teoria Praktyka I Bezpieczeństwo imprez masowych, zasady ogólne Zabezpieczenie Przepisy dotyczące bezpieczeństwa imprez masowych Rola i obowiązki organizatora Rodzaje zagrożeń Odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku

Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia uczniów w Szkole Podstawowej Nr 83 w Gdańsku Procedura postępowania w przypadku negatywnego zachowania ucznia: Dokonanie kradzieży Niszczenie

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA................................... 6 WSTĘP....................................... 9 WYKAZ SKRÓTÓW............................... 14 SPIS CZASOPISM UWZGLĘDNIONYCH W BIBLIOGRAFII ORAZ UŻYTE SKRÓTY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r.

Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 22 września 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 26 września 2016 r. Poz. 61 ZARZĄDZENIE NR 14 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 22 września 2016 r. w sprawie wykonywania przez Policję niektórych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gimnazjum nr 7 im. Sybiraków Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 13 Przedmowa... 15 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury...

Bardziej szczegółowo

II. Część szczegółowa: omówienie poszczególnych technik i metod kryminalistycznych

II. Część szczegółowa: omówienie poszczególnych technik i metod kryminalistycznych Zagadnienia realizowane na ćwiczeniach z kryminalistyki I. Część ogólna: wprowadzenie w problematykę technik i metod kryminalistycznych - zajęcia I i II: 1. pojęcie techniki kryminalistycznej; technika

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: Z/PO/2016/08/2. ( dla Zadania nr 3)

Nr sprawy: Z/PO/2016/08/2. ( dla Zadania nr 3) Załącznik Nr 9.3 do SIWZ - stanowiący równolegle Załącznik Nr 6 do Umowy stanowiącej Załącznik nr 2.3 do SIWZ ( dla Zadania nr 3) Zakres czynności Wykonawcy Portiernia bramowa. I. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1.

Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork. Postanowienia ogólne 1. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 53/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Frombork z dnia 03 czerwca 2015r. Instrukcja postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta i Gminy Frombork

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNA KRYMINALISTYKA

WSPÓŁCZESNA KRYMINALISTYKA WSPÓŁCZESNA KRYMINALISTYKA Definicja kryminalistyki nie jest jednoznaczna co spowodowane jest trwającym postępem w samej nauce jak i jej złożonością. H. Gross przyjął, ze kryminalistyka jest elementem

Bardziej szczegółowo

OGLĘDZINY OSOBY RZECZY I ZWŁOK

OGLĘDZINY OSOBY RZECZY I ZWŁOK OGLĘDZINY OSOBY RZECZY I ZWŁOK OGLĘDZINY OSOBY Jest to czynność odnosząca się do żywego człowieka, może dotyczyć: - Całego ciała, - Części ciała, - Garderoby. Celem badań w obszarze oględzin osoby jest:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 21 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 21 lipca 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 134 Elektronicznie podpisany przez Grzegorz Paczowski Data: 2010.07.23 13:20:29 +02'00' 11025 Poz. 902 902 v.p l ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 21

Bardziej szczegółowo

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ Szkolenie zawodowe podstawowe. Szkolenie zawodowe podstawowe dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZABORZE

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZABORZE PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W ZESPOLE SZKÓŁ W ZABORZE Podstawa prawna Definicja Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW Szczegółowy tryb działań funkcjonariuszy Służby Więziennej podczas wykonywania czynności służbowych. Dz.U.2010.147.984 z dnia 2010.08.12 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 12 sierpnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ

INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ INSTRUKCJA EWAKUACJI Z BUDYNKÓW W KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ PRZEDSZKOLA FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Bardzo proszę u uwagi do instrukcji na adres: tf.bhp@plusnet.pl UWAGA! Instrukcja określa ogólne zasady ewakuacji,

Bardziej szczegółowo

w Zespole Szkół Publicznych Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 i Publicznym Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim.

w Zespole Szkół Publicznych Publicznej Szkole Podstawowej Nr 6 i Publicznym Gimnazjum Nr 4 im. Jana Pawła II w Starogardzie Gdańskim. Załącznik do Zarządzenia nr 1/2014 z dnia 08 stycznia 2014 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej w Zespole Szkół Publicznych Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 i Publicznym gimnazjum nr 4 im. Jana

Bardziej szczegółowo

Kryminalistyka wprowadzenie II. Podstawowe pojęcia krymianlistyczne III. Wybrane kryminalistyczne działania rozpoznawczo-kryminalistyczne

Kryminalistyka wprowadzenie II. Podstawowe pojęcia krymianlistyczne III. Wybrane kryminalistyczne działania rozpoznawczo-kryminalistyczne I. Kryminalistyka wprowadzenie 1. Z historii kryminalistyki 1.1. Początki i rozwój kryminalistyki 1.2. Ojcowie światowej kryminalistyki 1.3. Zarys historii kryminalistyki w Polsce 2. Definicja, działy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r.

ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. ZARZĄDZENIE NR 1626/2005 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA Z DNIA 9 września 2005 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu kontroli obiektów świadczących usługi hotelarskie na terenie Gminy Miejskiej Kraków pozostających

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gmnazjum nr 4 im. Marii Dabrowskiej w Kaliszu

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gmnazjum nr 4 im. Marii Dabrowskiej w Kaliszu Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Gmnazjum nr 4 im Marii Dabrowskiej w Kaliszu Podstawa prawna: 1 Ustawa z dn 14 czerwca 1960 r-kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity:

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA. Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury

PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA. Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury PRAWO KARNE PROCESOWE CZĘŚĆ OGÓLNA Przedmowa Przedmowa do trzeciego wydania Wykaz skrótów Wykaz podstawowej literatury Rozdział I. Pojęcia podstawowe 1.Proces karny I. Pojęcie procesu karnego II. Cele

Bardziej szczegółowo

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej

Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej Oświadczenie sprawcy kolizji drogowej Informacje ogólne Wypadek Według Prawa o ruchu drogowym, wypadkiem jest zarówno zdarzenie z ofiarami, jak i drobna stłuczka bez rannych, potocznie nazywana kolizją.

Bardziej szczegółowo

esurv Przykłady zastosowań Pomiary, dokumentacja i wizualizacja 3D miejsc zdarzeń drogowych i kryminalnych

esurv Przykłady zastosowań Pomiary, dokumentacja i wizualizacja 3D miejsc zdarzeń drogowych i kryminalnych Przykłady zastosowań Pomiary, dokumentacja i wizualizacja 3D miejsc zdarzeń drogowych i kryminalnych CYBID spółka jawna Ul. Kuźnicy Kołłątajowskiej 15c 31-234 Kraków Tel. +48 12 665 40 10 www.cyborgidea.com.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41

Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 Warszawa, dnia 28 maja 2014 r. Poz. 41 ZARZĄDZENIE NR 18 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 23 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Program warsztatów szkoleniowych dotyczących zmian w procedurze karnej

Program warsztatów szkoleniowych dotyczących zmian w procedurze karnej ZATWIERDZAM Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Jerzy Powiecki Program warsztatów szkoleniowych dotyczących zmian w procedurze karnej Piła 2014 ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNO-PROGRAMOWE 1. NAZWA WARSZTATÓW

Bardziej szczegółowo

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy

Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy Zespół powypadkowy Okoliczności i przyczyny wypadków ustala, powoływany przez pracodawcę, zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracownik służby

Bardziej szczegółowo

I Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia bądź zawiadomienia przez rodziców o wymuszeniu, kradzieży, bójce:

I Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia bądź zawiadomienia przez rodziców o wymuszeniu, kradzieży, bójce: I Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia bądź zawiadomienia przez rodziców o wymuszeniu, kradzieży, bójce: 1. Zidentyfikowanie problemu odpowiedzialni: nauczyciele, dyrektor. 2. Wezwanie rodziców

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie...

Spis treści. Wykaz skrótów Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym Od Autorów Wprowadzenie... Spis treści Spis treści Wykaz skrótów........................................................... 11 Wykaz literatury powoływanej zapisem skrótowym.......................... 15 Od Autorów..............................................................

Bardziej szczegółowo

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe

Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Szkice polowe i dzienniki pomiarowe Autor: Stefan Roszkowski, inspektor wojewódzki Wojewódzka Inspekcja Geodezyjna i Kartograficzna 29 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego.

2. Pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan jego zdrowia na to pozwala, powinien poinformować niezwłocznie o wypadku swojego przełożonego. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105, poz. 870) Na podstawie art. 237 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu:

Definicja obrotu: Definicja elementów obrotu: 5. Obroty i kłady Definicja obrotu: Obrotem punktu A dookoła prostej l nazywamy ruch punktu A po okręgu k zawartym w płaszczyźnie prostopadłej do prostej l w kierunku zgodnym lub przeciwnym do ruchu wskazówek

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE

PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE Załącznik Nr 2 do Regulaminu pracy Zespołu Szkół nr 1 w Legionowie PROCEDURA POWYPADKOWA W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W LEGIONOWIE 1 Skróty Użyte w procedurze określenia oznaczają: 1) wypadek - wypadek określony

Bardziej szczegółowo

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości Rozporządzenie M. R. R. i B. z 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym, Ustawa Prawo geodezyjne 1989 r. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu

Bardziej szczegółowo

POWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJ

POWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJ Załącznik numer 10 PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA DZIECI I MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ. I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Poz. 15 DECYZJA NR 86 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 lutego 2015 r.

Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Poz. 15 DECYZJA NR 86 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 27 lutego 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Poz. 15 DECYZJA NR 86 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniająca decyzję w sprawie programu kursu specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego

Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego Prof. dr hab. Jerzy Skorupka Studia Stacjonarne Prawa Zagadnienia egzaminacyjne z postępowania karnego 1. Aksjologia procesu karnego 2. Istota procesu karnego 3. Cele procesu karnego 4. Przedmiot procesu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 39/2011 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 1 marca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji postępowania z kluczami oraz zabezpieczenia pomieszczeń i obiektu Urzędu Miasta Kościerzyna

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE ROLA I ZADANIA POLICJI W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM Z Ustawy o Policji 2 Komendant Główny Policji jest centralnym organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Dz.U. 2012r. poz. 1090 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku dla celów procesowych

Bardziej szczegółowo

Zasady postępowania dowodowego. Maciej Gołębiewski

Zasady postępowania dowodowego. Maciej Gołębiewski dowodowego Maciej Gołębiewski Plan prezentacji Rodzaje środków dowodowych Zasady postępowania dowodowego Zasada prawdy materialnej Celem postępowania jest ustalenie tej prawdy, oparcie rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby.

4. O zakresie i terminie kontroli organ kontroli zawiadamia pisemnie kontrolowanego. 5. Kontrola jest prowadzona przez co najmniej dwie osoby. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie kontroli wykonywania zawodu przez biegłych rewidentów i działalności podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych Dz.U.2010.16.83

Bardziej szczegółowo

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ

SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ SZKOLNE PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ W SYTUACJACH ZAGROŻENIA MŁODZIEŻY PRZESTĘPCZOŚCIĄ I DEMORALIZACJĄ (opracowano na podstawie modułu, zawartego w projekcie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090

Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090 Warszawa, dnia 2 października 2012 r. Poz. 1090 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 września 2012 r. w sprawie rodzaju urządzeń i środków technicznych służących do utrwalania obrazu lub dźwięku

Bardziej szczegółowo

Ad-1078/2001 Warszawa, dnia 7 sierpnia 2001 r.

Ad-1078/2001 Warszawa, dnia 7 sierpnia 2001 r. 1 Ad-1078/2001 Warszawa, dnia 7 sierpnia 2001 r. Komendant Wojewódzki Policji (wszyscy) Komendant Stołeczny Policji Dyrektor Biura KGP (wszyscy) Komendant Wyższej Szkoły Policji Komendant Szkoły Policyjnej

Bardziej szczegółowo

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow

Postępowanie karne. Część szczególna. redakcja Zofia Świda. Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Postępowanie karne Część szczególna redakcja Zofia Świda Zofia Świda Jerzy Skorupka Ryszard Ponikowski Włodzimierz Posnow Warszawa 2011 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 7 Rozdział I Postępowanie przygotowawcze...

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA KRYMINALISTYKI. posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH EK

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA KRYMINALISTYKI. posługiwania się podstawowymi pojęciami prawnymi W ODNIESIENIU DO OBSZAROWYCH EK Tabela 1. Metryka przedmiotu programowego- cele i efekty kształcenia POZIOM KSZTAŁCENIA POZIOM VI/ STUDIA I STOPNIA NR PRZEDMIOTU W PROGRAMIE PED.5.6. PROFIL KSZTAŁCENIA OGÓLNOAKADEMICKI TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

OCENA OŚWIETLENIA WNĘTRZ SZKOŁY/PLACÓWKI ŚWIATŁEM ELEKTRYCZNYM

OCENA OŚWIETLENIA WNĘTRZ SZKOŁY/PLACÓWKI ŚWIATŁEM ELEKTRYCZNYM INSTRUKCJA KONTROLNA STRONA/STRON 1/6 OCENA OŚWIETLENIA WNĘTRZ SZKOŁY/PLACÓWKI ŚWIATŁEM Stanowisko Podpis, pieczęć Data Opracował: Starszy Asystent mgr Agnieszka Figmąka 05.05.2014r. Sprawdził: Kierownik

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA

PROCEDURY POSTĘPOWANIA PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W KOWALI 26 624 Kowala 103 tel./ fax. (48) 610 17 27 e-mail pspkowala@o2.pl PROCEDURY POSTĘPOWANIA na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im J. Korczaka

Bardziej szczegółowo

Psychologia Policyjna Stosowana. Komenda Główna Policji, 2009

Psychologia Policyjna Stosowana. Komenda Główna Policji, 2009 Psychologia Policyjna Stosowana Komenda Główna Policji, 2009 UDZIAŁ PSYCHOLOGA POLICYJNEGO W POSTĘPOWANIU KARNYM. Cel postępowania karnego: - ustalenie czy zaistniało przestępstwo; - wykrycie sprawcy;

Bardziej szczegółowo

Badania daktyloskopijne wnioski AFIS Badania daktyloskopijne - identyfikacja Badania daktyloskopijne - wizualizacja

Badania daktyloskopijne wnioski AFIS Badania daktyloskopijne - identyfikacja Badania daktyloskopijne - wizualizacja Laboratorium Kryminalistyczne ma za zadanie wykonywanie ekspertyz, opracowywanie opinii kryminalistycznych i realizacji zleconych czynności techniczno-kryminalistycznych na potrzeby jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkół we Wroniu. Rozdział I Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków 1.

Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkół we Wroniu. Rozdział I Przyjmowanie i rejestrowanie skarg i wniosków 1. Regulamin przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków w Zespole Szkół we Wroniu Podstawa prawna: 1. Ustawa z dn. 14 czerwca 1960 r.-kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

Michał Jaskólski Partner w Kancelarii Świeca i Wspólnicy. Prawa przedsiębiorcy w obliczu kontroli skarbowej, ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy

Michał Jaskólski Partner w Kancelarii Świeca i Wspólnicy. Prawa przedsiębiorcy w obliczu kontroli skarbowej, ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy Michał Jaskólski Partner w Kancelarii Świeca i Wspólnicy Prawa przedsiębiorcy w obliczu kontroli skarbowej, ZUS i Państwowej Inspekcji Pracy Kontrola skarbowa Kontrola skarbowa PIT CIT VAT Kontrola skarbowa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy Kodeks postępowania karnego

USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy Kodeks postępowania karnego Kancelaria Sejmu s. 1/5 USTAWA z dnia 17 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o Policji oraz ustawy Kodeks postępowania karnego Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2005 r. Nr 10, poz. 70. Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe.

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofa budowlana Katastrofa budowlana jest to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 3 DECYZJA NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 13 stycznia 2014 r.

Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 3 DECYZJA NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI. z dnia 13 stycznia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ POLICJI Warszawa, dnia 14 stycznia 2014 r. Poz. 3 DECYZJA NR 9 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU Załącznik do Zarządzenia VII/2015/2016 PROCEDURA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZAISTNIENIA WYPADKU UCZNIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 50 WE WROCŁAWIU I. Podstawa prawna: Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002

Bardziej szczegółowo

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul..

POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL. Sąd Rejonowy w... Wydział Karny. za pośrednictwem. Prokuratury Rejonowej. ul.. OFERUJEMY TAKŻE POMOC W PROWADZENIU SPRAWY PRZED SĄDEM *cena uzależniona od stopnia skomplikowania sprawy POMOC I DOKUMENT W WERSJI WORD DOSTĘPNY POD BIURO@KANCELARIATHS.PL, dnia. r. Sąd Rejonowy w...

Bardziej szczegółowo

Rozdział I - Przepisy ogólne

Rozdział I - Przepisy ogólne Instrukcja kontroli w jednostkach organizacyjnych Województwa Pomorskiego oraz innych jednostkach otrzymujących środki finansowe z budżetu Województwa Pomorskiego. Rozdział I - Przepisy ogólne 1 1. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego

Wykaz skrótów Nota od autora Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Wykaz skrótów... 9 Nota od autora... 17 Dział I. Uczestnicy postępowania karnego Rozdział 1. Strony... 19 1.1. Zagadnienia ogólne... 19 Rozdział 2. Oskarżyciel publiczny... 30 2.1. Prokurator... 30 2.2.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM nr 3 W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM nr 3 W KOŁOBRZEGU PROCEDURA POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAISTNIENIA WYPADKU DZIECKA W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM nr 3 W KOŁOBRZEGU I. Podstawa prawna Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

METODYKA. oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał ofiar

METODYKA. oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał ofiar METODYKA oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał ofiar Warszawa, sierpień 2012 2 Spis treści Wstęp. 4 Cel.. 4 Przedmiot... 5 Zakres obowiązywania......

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych

Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Wzorcowy dokument zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW) dla pyłowych atmosfer wybuchowych Celem niniejszego artykułu jest wskazanie pracodawcy co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO DOWODOWE. Katedra Prawa Karnego WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI. UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie

STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO DOWODOWE. Katedra Prawa Karnego WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI. UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie STUDIA PODYPLOMOWE PRAWO DOWODOWE Katedra Prawa Karnego WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI UNIWERSYTETU KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w Warszawie III edycja 2015/2016 Organizator: Katedra Prawa Karnego UKSW

Bardziej szczegółowo

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp.

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Laboratorium Kryminalistyczne KWP w Gorzowie Wlkp. mieści się przy ul. Zygalskiego 2. W Laboratorium wykonywane są opinie kryminalistyczne oraz realizowane są

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE ZAKŁAD RUCHU a DROGOWEGO 146 MATERIAŁY DYDAKTYCZNE Mariusz Jackowski PROCEDURY POSTĘPOWANIA POLICJANTA PRZY WYPADKU Z UDZIAŁEM POJAZDU PRZEWOŻĄCEGO ŻYWE ZWIERZĘTA CENTRUM SZKOLENIA POLICJI Legionowo 2015

Bardziej szczegółowo