Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na : Dostawę materiałów budowlanych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Znak sprawy: CZOK/32/10 1

2 1. ZAMAWIAJĄCY Nazwa Zamawiającego : Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna Adres Zamawiającego : ul. Strzelców Bytomskich 207, Bytom Telefon : (032) , Faks do korespondencji: (032) Adres strony internetowej: 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej mniejszej niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych Nowelizacja ustawy Pzp z dnia r. 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 3.1. Przedmiotem zamówienia jest: "Dostawa materiałów budowlanych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" 3.2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: Dostawę własnym transportem i rozładunek materiałów budowlanych dla rejonów Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń w Czeladzi wg poniŝszego zestawienia: Rejon Siemianowice Chorzów, ul. Wiejska 5 Poz. Nazwa materiału J.m. Ilość 1 Cement portlandzki kl.350 wg PN-EN CEM II/B-S 32,5R - workowany: I dostawa - 3, II dostawa - 4 t 7 2 Wapno hydratyzowane - workowane t 2 3 Piasek budowlany t 20 4 Kostka betonowa 380x250x120 szt Cegła pełna kl x120x65 szt Płyta kartonowo-gipsowa 1,2 x 2,6m gr.12,5mm szt Szkło wodne sodowe- max. 5 litrów opakowanie l 50 8 Gips górniczy wg PN-EN : workowany t 2 9 Pył kamienny stearynowany - workowany. t 1 Rejon Jan Kanty Jaworzno, u. Grunwaldzka 275 Poz. Nazwa materiału J.m. Ilość 1 Cement portlandzki kl.350 wg PN-EN CEM II/B-S 32,5R - workowany: I dostawa - 1,5 II dostawa - 1,5 t 3 2 Piasek budowlany t 20 3 Szkło wodne sodowe - max. 5 litrów opakowanie l 50 4 Gips górniczy wg PN-EN : workowany t 2 2

3 Rejon Pstrowski Zabrze, ul. Szybowa 2 Poz. Nazwa materiału J.m. Ilość 1 Cement portlandzki kl.350 wg PN-EN CEM II/B-S 32,5R - workowany: I dostawa - 15, II dostawa - 10 t 25 2 Wapno hydratyzowane - workowane t 1 3 Piasek budowlany t 60 4 świr granulat 8-16 t 15 5 Kostka betonowa 380x250x120 szt Cegła pełna kl x120x65 szt Szkło wodne sodowe - max. 5 litrów opakowanie l 40 8 Gips górniczy wg PN-EN : workowany t 15 9 Pył kamienny stearynowany - workowany t 1 Rejon Szombierki Bytom, ul. Zabrzańska 7 Poz. Nazwa materiału J.m. Ilość 1 Cement portlandzki kl.350 wg PN-EN CEM II/B-S 32,5R - workowany: I dostawa - 10, II dostawa - 10 t 20 2 Wapno hydratyzowane - workowane t 1 3 Piasek budowlany t 50 4 świr granulat 8-16 t 10 5 Kostka betonowa 380x250x120 szt Cegła pełna kl x120x65 szt Szkło wodne sodowe - max. 5 litrów opakowanie l 10 8 Gips górniczy wg PN-EN : workowany t 12 9 Pył kamienny stearynowany - workowany t 1 Rejon Powstańców Śląskich , Bytom ul. Strzelców Bytomskich 127 Poz. Nazwa materiału J.m. Ilość 1 Cement portlandzki kl.350 wg PN-EN CEM II/B-S 32,5R - workowany: I dostawa - 3, II dostawa - 4 t 7 2 Piasek budowlany t 20 3 świr granulat 8-16 t 5 4 Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia gr. min. 4,7mm m Rejon Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja 44 Poz. Nazwa materiału J.m. Ilość 1 Cement portlandzki kl.350 wg PN-EN CEM II/B-S 32,5R - workowany: I dostawa - 10, II dostawa - 10 t 20 2 Wapno hydratyzowane - workowane t 1 3 Piasek budowlany t 60 4 świr granulat 8-16 t 30 5 Kostka betonowa 380x250x120 szt Cegła pełna kl x120x65 szt Cegła klinkierowa pełna kl x120x65 szt Szkło wodne sodowe - max. 5 litrów opakowanie l 60 3

4 9 Gips górniczy wg PN-EN : workowany t 9 10 Pył kamienny stearynowany - workowany t 1 Uwagi: Gips górniczy: czas wiązania początek najwcześniej po 30 min., koniec najpóźniej po 100 min., wytrzymałość na ściskanie najpóźniej po 2 godz. twardnienia nie mniej niŝ 3 MPa. Pył kamienny stearynowany: wodoodporny do zastosowania w górnictwie podziemnym. 3.3.Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): , , , , , , Uwarunkowania techniczno-organizacyjne Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia własnym transportem i rozładunku na własny koszt materiałów będących przedmiotem zamówienia do miejsc przeznaczenia na poszczególne rejony zakładu zgodnie z lokalizacją i zakresem rzeczowym ujętym w pkt SIWZ Dostarczone materiały powinny być pełnowartościowe, fabrycznie nowe i wolne od wad. W razie stwierdzenia wad, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia rzeczy wolnej od wad na swój koszt w terminie do 7 dni od daty zawiadomienia go przez Zamawiającego (faxem) o stwierdzonej wadzie Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do dostarczonych materiałów odpowiednie atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności i świadectwa jakości. Dostarczone materiały powinny spełniać wymagania polskich norm Wykonawca zobowiązany jest uzgadniać na bieŝąco z Zamawiającym z odpowiednim wyprzedzeniem terminy dostawy materiałów na poszczególne rejony zakładu, przy czym dostawy powinny być realizowane w dni robocze w godzinach od 6 do Wykonawca jest zobowiązany sporządzić i dostarczyć Zamawiającemu do kaŝdej zrealizowanej w całości na danym rejonie dostawy materiałów, dokument dostawy Wz, który będzie jednocześnie protokołem odbioru częściowego dostarczonych materiałów. Dokumenty Wz będą podstawą do sporządzenia protokołu odbioru końcowego Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony i potwierdzony przez upowaŝnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego po zrealizowaniu całego zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia Obowiązek sporządzenia protokołu odbioru końcowego spoczywa na Wykonawcy. 4. TERMIN REALIZACJI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zamówienie naleŝy zrealizować w terminie: do 30 dni od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem dostawy cementu, która nastąpi w dwóch terminach: - pierwsza dostawa w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy w ilości uzgodnionej z Zamawiającym, - druga dostawa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niŝ do dnia r. 4

5 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 5.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp tj. warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, posiadania wiedzy i doświadczenia, dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, sytuacji ekonomicznej i finansowej Opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków: Wykonawca winien specjalizować się na rynku w wykonywaniu dostaw o charakterze i złoŝoności porównywalnej z zakresem zamówienia oraz udokumentować realizację w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej dostawy odpowiadającej swoim rodzajem, złoŝonością i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia o wartości minimum ,00 zł brutto Wykonawca winien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia JeŜeli Wykonawca polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków obowiązany jest przedłoŝyć informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których te podmioty posiadają rachunek, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową tych podmiotów, wystawioną nie wcześniej niŝ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert Spełnienie warunków opisanych powyŝej naleŝy potwierdzić poprzez złoŝenie stosownych dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w pkt. 6 SIWZ Ocena spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana według formuły : spełnia nie spełnia Z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, Ŝe Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE NALEśY DOŁĄCZYĆ DO OFERTY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Wypełnić druk OFERTA załącznik nr 1. Ofertę i załączniki naleŝy sporządzić ściśle wg wzorów druków załączonych przez Zamawiającego Wszystkie przyszłe zobowiązania Wykonawcy związane z umową w sprawie zamówienia publicznego zawiera projekt umowy załącznik nr 2 do druku OFERTA. 5

6 6.3. Oświadczenia Wykonawcy w trybie art. 44 ustawy Pzp w związku z art. 22 ust.1 ustawy Pzp zgodnie z pkt SIWZ - załączniki nr 3, 3a, 3b, 3c, 3d do druku OFERTA. W przypadku udostępnienia Wykonawcy wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych przez inne podmioty, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, które jest zobowiązany dołączyć do załączników nr 3a, 3b, 3c, 3d do druku OFERTA Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy Pzp - załącznik nr 4 do druku OFERTA W przypadku Wykonawcy prowadzącego działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, Wykonawca zobowiązany jest złoŝyć dodatkowe oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 2) ustawy Pzp - załącznik nr 4a do druku OFERTA W przypadku udziału podwykonawcy, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy. Zamawiający nie określa, która część zamówienia moŝe być powierzona podwykonawcy. TakŜe w przypadku, o którym mowa w pkt SIWZ w zakresie wiedzy i doświadczenia - Załącznik 3a do druku OFERTA tj. gdy Wykonawca będzie dysponował zasobami w tym zakresie niezbędnymi do realizacji zamówienia innych podmiotów, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wskazania w ofercie tej części zamówienia, której wykonanie zamierza mu powierzyć jako podwykonawcy - załącznik nr 5 do druku OFERTA Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niŝ 6/sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, o którym mowa w punkcie 6.5 SIWZ Wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania lub wykonywania i odbiorców, zgodnie z opisem w pkt SIWZ - załącznik nr 6 do druku OFERTA. Dokumenty potwierdzające, Ŝe te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie naleŝy dołączyć do załącznika nr 6 do druku OFERTA Wykonawca winien przedłoŝyć koncesje, zezwolenia lub licencje, jeŝeli obowiązujące przepisy prawa nakładają taki obowiązek Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 7 do druku OFERTA. 6

7 7. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Zawartość oferty i sposób jej sporządzania musi być zgodny ze wszystkimi postanowieniami niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych Zamawiający nie dopuszcza porozumiewania się drogą elektroniczną Zamawiający nie dopuszcza rozliczenia w walutach obcych Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Wykonawca moŝe złoŝyć tylko jedną ofertę. ZłoŜenie większej ilości ofert spowoduje odrzucenie przez Zamawiającego wszystkich z nich jako niezgodnych z ustawą Oferta oraz załączniki do oferty winny być przygotowane zgodnie z treścią formularzy stanowiących załączniki do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający dopuszcza złoŝenie oferty i załączników do oferty na formularzach sporządzonych przez Wykonawcę pod warunkiem, Ŝe ich treść, a takŝe opis kolumn i wierszy odpowiadać będą formularzom określonym przez Zamawiającego Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez Wykonawcę lub upowaŝnionego przedstawiciela Wykonawcy. Do oferty winny być załączone dokumenty potwierdzające, Ŝe osoby podpisujące ofertę lub pełnomocnictwo do podpisania oferty, są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy zgodnie z zasadami reprezentacji Wykonawcy (aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niŝ 6/sześć miesięcy przed upływem terminu składania ofert) Pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza), o ile prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty. Przyjmuje się, Ŝe pełnomocnictwo do podpisania oferty obejmuje pełnomocnictwo do poświadczenia za zgodność z oryginałem ewentualnych kopii składanych wraz z ofertą W przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie, wymagane jest przedłoŝenie dowodu ustanowienia pełnomocnika. Z treści pełnomocnictwa musi wynikać: wskazanie (oznaczenia) pełnomocnika, oznaczenie postępowania, którego pełnomocnictwo dotyczy, upowaŝnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu przetargowym albo upowaŝnienie pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu i zawarcia w imieniu Wykonawców umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto dokument pełnomocnictwa winien być podpisany przez wszystkich Wykonawców, w tym ustanowionego pełnomocnika, a do pełnomocnictwa winny być załączone dokumenty potwierdzające, Ŝe osoby podpisujące pełnomocnictwo są uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy Dokumenty wymagane od Wykonawców winny być złoŝone w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę z zastrzeŝeniem pkt SIWZ Oferta wraz z załącznikami winna być sporządzona w języku polskim, w sposób czytelny z zachowaniem formy pisemnej. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone Wszystkie strony oferty i dokumentów składanych wraz z ofertą winny być kolejno ponumerowane, a w treści oferty winna być umieszczona informacja z ilu kolejno ponumerowanych stron składa się oferta wraz z załącznikami. 7

8 7.14. Strony oferty winny być trwale ze sobą połączone z zastrzeŝeniem sytuacji opisanej w pkt Wszystkie strony oferty winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) winny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę W przypadku gdyby oferta zawierała informacje, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca winien w sposób nie budzący wątpliwości zastrzec, które spośród zawartych w ofercie informacji stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Informacje te winny być umieszczone w osobnej wewnętrznej kopercie, odrębnie od pozostałych informacji zawartych w ofercie. Strony naleŝy ponumerować w taki sposób, aby umoŝliwić ich dopasowanie do pozostałej części oferty (naleŝy zachować ciągłość numeracji stron oferty) Ofertę naleŝy złoŝyć w 1 egzemplarzu Ofertę wraz z załącznikami naleŝy umieścić w zamkniętej kopercie oznaczonej w następujący sposób: Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207,... (nazwa (firma) Wykonawcy)... (adres Wykonawcy) OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA: "Dostawę materiałów budowlanych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" Znak sprawy: CZOK/32/10 NIE OTWIERAĆ PRZED:... (data, godzina) Niewłaściwe oznaczenie koperty zawierającej ofertę spowoduje jej nierozpatrzenie, jeŝeli braki lub błędy w tym zakresie uniemoŝliwiają zidentyfikowanie Wykonawcy oraz nazwy zadania przetargowego Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca moŝe wprowadzić zmiany do złoŝonej oferty. Zmiany winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie przed upływem terminu składania ofert. Oświadczenie o wprowadzeniu zmian winno być opakowane tak, jak oferta a koperta zawierać dodatkowe oznaczenie wyrazem: ZMIANA Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę, poprzez złoŝenie pisemnego powiadomienia (według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian ) z dopiskiem WYCOFANIE. 8. SPOSÓB UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH NINIEJSZEJ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wykonawca moŝe zwrócić się na piśmie do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niŝ na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, Ŝe wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie do Zamawiającego nie później niŝ do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. JeŜeli wniosek o wyjaśnienie treści 8

9 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyŝej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający moŝe udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. Zamawiający prześle treść zapytania wraz z wyjaśnieniem wszystkim Wykonawcom, którym przekazał niniejszą specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania i jednocześnie informację taką opublikuje na własnej stronie internetowej Przed upływem terminu składania ofert Zamawiający moŝe zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji w formie uzupełnienia (aneksu) Zamawiający przekaŝe niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieści ją na stronie internetowej. Dokonana zmiana stanie się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 8.3 JeŜeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuŝy termin składania ofert i poinformuje o tym Wykonawców, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieści informację na swojej stronie internetowej. Przepis pkt. 8.4 stosuje się odpowiednio JeŜeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający zamieści ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych W przypadku dokonywania zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych, Zamawiający przedłuŝy termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeŝeli jest to konieczne, zgodnie z przepisami art. 12a ustawy Pzp Zamawiający nie zamierza zwoływać zebrania przed ofertowego Informacji na temat niniejszego postępowania udziela Pan Ryszard Hulbój Zamawiający informuje, Ŝe wszystkie ewentualne wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawca przekazuje faksem z zastrzeŝeniem art. 27 ust. 3 ustawy Pzp. KaŜda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Zamawiający podaje nr faksu : 0-prefiks W przypadku pełnomocnictw i dokumentów o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć do siedziby Spółki dokumenty w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego w piśmie wzywającym Wykonawcę do uzupełnienia. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania z ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego moŝe przedłuŝyć termin związania z ofertą, z tym, Ŝe Zamawiający moŝe tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyraŝenie zgody na przedłuŝenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuŝszy niŝ 60 dni Odmowa wyraŝenia zgody, o której mowa powyŝej nie powoduje utraty wadium PrzedłuŜenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłuŝeniem okresu waŝności wadium albo, jeŝeli nie jest to moŝliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłuŝony okres związania ofertą. 9

10 9.5. JeŜeli przedłuŝenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłuŝenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości: 2.800,00 zł ( słownie: dwa tysiące osiemset złotych 00/100 zł) Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert Wadium moŝe być wnoszone w następujących formach w zaleŝności od wyboru: a) pieniądzu - przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: GETIN BANK z dopiskiem : Znak sprawy: CZOK/32/10, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej z tym, Ŝe poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pienięŝnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z późn. zm.) JeŜeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu, przelewem, Wykonawca dołącza do oferty potwierdzoną za zgodność z oryginałem kserokopię wpłaty wadium i potwierdzenia dokonania przelewu. Na poleceniu przelewu naleŝy wpisać: Znak sprawy: CZOK/32/10 Wadium na: "Dostawę materiałów budowlanych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" W pozostałych przypadkach wymagane jest dołączenie do oferty oryginału dokumentu wystawionego na rzecz Zamawiającego. Dokumenty, o których mowa w punkcie 10.3 b) e) muszą zachować waŝność przez cały okres, w którym Wykonawca jest związany ofertą i być przedstawione w formie gwarancji nieodwołalnej i bezwarunkowej, zapewniającej na kaŝde pisemne Ŝądanie zgłoszone przez Zamawiającego wypłatę pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy, o jego wniesieniu w terminie decydować będzie data i godzina wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego Oferta niezabezpieczona akceptowalną formą wadium nie będzie rozpatrywana Wadium będzie zwrócone w terminie i na warunkach wskazanych w art. 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub uniewaŝnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeŝeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy, jeŝeli jego wniesienia Ŝądano Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert Zamawiający Ŝąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Pzp., jeŝeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 10

11 10.8. Wadium wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę. w druku OFERTA, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeŝeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, nie złoŝył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub pełnomocnictw, chyba Ŝe udowodni, Ŝe wynika to z przyczyn nieleŝących po jego stronie, zgodnie z art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium wraz z odsetkami na rzecz Zamawiającego w przypadkach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Pzp. 11. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Ofertę naleŝy złoŝyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Bytomiu, ul. Strzelców Bytomskich 207 Sekretariat Spółki ( II piętro) Termin składania ofert upływa dnia rok o godz Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złoŝona po terminie podanym w pkt SIWZ. 12. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT - BADANIE OFERT Zamawiający otworzy oferty w dniu r. o godz w siedzibie Zamawiającego - sala konferencyjna Otwarcie ofert jest jawne Zamawiający bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia Podczas otwarcia Zamawiający poda nazwy (firmy), adresy wykonawców, informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, i warunków płatności zawartych w ofertach Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert moŝe wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający niezwłocznie prześle Wykonawcy te informacje W toku badania i oceny ofert Zamawiający moŝe Ŝądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złoŝonych ofert zgodnie z przepisami ustawy Pzp Zamawiający wzywa Wykonawców do uzupełnienia w określonym terminie oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz pełnomocnictw, chyba Ŝe mimo ich uzupełnienia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby uniewaŝnienie postępowania, zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy Pzp. ZłoŜone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu nie później niŝ w dniu, w którym upłynął termin składania ofert Zamawiający wykluczy z ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego Wykonawców, w przypadku których zachodzą przesłanki art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp Ofertę Wykonawcy, który został wykluczony uznaje się za odrzuconą Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 11

12 oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający odrzuci oferty zgodnie z art. 89 ustawy Pzp. 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY Wykonawca winien zaoferować cenę kompletną, jednoznaczną, ostateczną dla całego zadania objętego zamówieniem. NaleŜy podać kwotę netto, podatek od towarów i usług i kwotę brutto W cenie winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia, w tym równieŝ wszystkie inne koszty towarzyszące wykonaniu zadania Cena winna być wyraŝona w złotych polskich niezaleŝnie od wchodzących w jej skład elementów i liczona z dokładnością wynikającą z zaokrągleń do dwóch miejsc po przecinku Stawki i ceny wymienione przez Wykonawcę w ofercie nie będą podlegać korektom w trakcie wykonania przedmiotu umowy Formularze cenowe powinny być wypełnione w następujący sposób: - wpisanie cen jednostkowych netto w odpowiednie pola formularza dla kaŝdego rejonu, - obliczenie wartości netto poprzez wymnoŝenie ilości i ceny jednostkowej, - obliczenie wartości całkowitej netto dla danego rejonu przez zsumowanie wartości netto dla poszczególnych pozycji (wpisać w pozycji RAZEM), - obliczenie kwoty podatku VAT dla kaŝdego rejonu, zaokrąglając jednocześnie wynik do dwóch miejsc po przecinku (kwota podatku VAT powinna być zaokrąglona do pełnego grosza w taki sposób, Ŝe końcówki poniŝej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosz i wyŝsze zaokrągla się do 1 grosza, co jest zgodne z rozporządzeniem Ministra Finansów regulującym m.in. zasady wystawiania faktur, opublikowanym w Dz.U. z 2005r. Nr 95 poz. 798, - obliczenie wartości brutto dla kaŝdego rejonu przez zsumowanie obliczonej całkowitej wartości netto oraz całkowitej wartości podatku VAT (wpisać w pozycji RAZEM), - obliczenie wartości całkowitej netto zamówienia przez zsumowanie cen netto dla poszczególnych rejonów (wpisać w pozycji RAZEM), - obliczenie całkowitej wartości podatku VAT zamówienia przez zsumowanie wartości podatku VAT dla poszczególnych rejonów (wpisać w pozycji RAZEM), - obliczenie całkowitej wartości brutto zamówienia przez zsumowanie obliczonej całkowitej wartości netto oraz całkowitej wartości podatku VAT (wpisać w pozycji RAZEM) JeŜeli Wykonawca zastosuje w swojej ofercie upusty ceny ofertowej, to musi je uwzględnić w ostatecznej cenie Oferty. 14. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT. Zamawiający dokona oceny ofert w oparciu o następujące kryterium 100% cena. Cena oferty C znaczenie 100% Kryterium ceny usługi wskaźnik C cena usługi będzie oceniana w skali od 0 do100 pkt. Liczba punktów w powyŝszym kryterium będzie liczona w następujący sposób: 12

13 cena oferty najtańszej C = x 100 pkt. cena oferty badanej Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyskała największą ilość punktów. 15. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane w ogłoszeniu o zamówieniu i SIWZ kryterium wyboru Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złoŝyli oferty, o: 1) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złoŝyli oferty, a takŝe punktację przyznaną ofertom w kaŝdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 2) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 3) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 4) terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Pzp., po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego moŝe być zawarta Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informacje określone w art. 92 ust. 1 pkt. 1) ustawy Pzp (tz. informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty zgodnie z pkt ) SIWZ)) na własnej stronie internetowej, oraz w swojej siedzibie na Tablicy ogłoszeń JeŜeli oferta Wykonawców, o których mowa w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający moŝe Ŝądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeŝeniem art. 183 ustawy Pzp., w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty faksem albo nie krótszym niŝ 10 dni jeŝeli zostało przesłane pisemnie Zamawiający moŝe zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów o których mowa w pkt. 15.5, jeŝeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia złoŝono tylko jedną ofertę lub nie odrzucono Ŝadnej oferty i nie wykluczono Ŝadnego wykonawcy W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający nie moŝe zawrzeć umowy do czasu ogłoszenia przez Krajową Izbę Odwoławczą wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze Zamawiający niezwłocznie po zawarciu umowy zamieszcza ogłoszenie o udzielonym zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz zamieszcza informację o udzielonym zamówieniu na swjej stronie internetowej oraz na Tablicy ogłoszeń w swojej siedzibie. 13

14 15.9. Zamawiający informuje, Ŝe zakazuje się istotnych zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba Ŝe konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ. Środki ochrony prawnej (przepisy art g ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące odwołań i skarg) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a takŝe innemu podmiotowi, jeŝeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub moŝe ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równieŝ organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp. ODWOŁANIE Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę, 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia, 4) odrzucenia oferty odwołującego Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby Zamawiający mógł zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia faksem Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli zostały przesłane faksem, albo w terminie 10 dni - jeŝeli zostały przesłane pisemnie Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej Zamawiającego Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone w art.182 ust. 1 i 2 ustawy Pzp wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia Przepisy art ustawy Pzp. dotyczące odwołania stosuje się odpowiednio. 14

15 15

16 Załącznik nr 1 W Pieczęć Wykonawcy OFERTA Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym o wartości mniejszej niŝ kwoty określone w art. 11 ust.8 ustawy Prawo zamówień publicznych na zadanie pt.: "Dostawa materiałów budowlanych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" Nazwisko... zamieszkały... reprezentując firmę ( nazwa i adres firmy)... NIP... REGON... Wpis do rejestru przedsiębiorców KRS*, do ewidencji działalności gospodarczej* Sąd/Organ rejestrowy*, - nr wpisu. w imieniu reprezentowanej przeze mnie/(nas) firmy oferuję/(my) wykonanie dostaw objętych zamówieniem i oświadczam/(y) Ŝe : 1. Za wykonanie dostaw objętych zamówieniem, zgodnie z wymogami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, proponuję/(my) cenę : cenę netto...zł (słownie netto...) podatek od towarów i usług. zł (słownie : ) cenę brutto:... zł (słownie brutto:.....) 2. Dostawę stanowiącą przedmiot zamówienia będziemy realizować w terminie:. 3. Akceptujemy następujące warunki płatności: zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty dostarczenia faktury, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, przy czym jako dzień zapłaty ustala się dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. Zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeŝeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte. 5. UwaŜamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ. 6. Wadium w kwocie... zł zostało wniesione w dniu... w formie... 16

17 7. Zwrotu wadium naleŝy dokonać na konto: Akceptujemy projekt umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 9. Jesteśmy świadomi, Ŝe jeŝeli odmówimy podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie to wniesione przez nas wadium ulega przepadkowi. 10. Oferta została złoŝona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych od nr... do nr Wykonawca informuje o numerze telefonu oraz faxu na który Zamawiający będzie przesyłał wszystkie informacje. Załącznikami do niniejszego formularza, stanowiącymi integralną część oferty, są: 1. Umowa - projekt - załącznik nr 2 2. Oświadczenie Wykonawcy (art. 22 ust. 1 Pzp) - załącznik nr 3, 3a, 3b, 3c,3d. 3. Oświadczenie Wykonawcy (art. 24 ust. 1 Pzp) - załącznik nr 4 4. Oświadczenie Wykonawcy (art. 24 ust. 1 pkt. 2 Pzp) - załącznik nr 4a 5. Zobowiązanie do współpracy - załącznik nr 5 6. Doświadczenie Wykonawcy - załącznik nr 6 7. Formularz cenowy - załącznik nr 7...dnia miejscowość... czytelny podpis osoby/osób uprawnionej/ych (pieczęć wykonawcy) 17

18 Załącznik Nr 2 - PROJEKT - UMOWA NA DOSTAWĘ REALIZOWANA W TRYBIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PRZETARG NIEOGRANICZONY zawarta w dniu r roku w Bytomiu pomiędzy: Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A., z siedzibą w Bytomiu przy ulicy Strzelców Bytomskich 207 Oddział w Czeladzi, Zakład Centralny Zakład Odwadniania Kopalń z siedzibą Czeladź, ul. Kościuszki 9 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Katowice Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numer KRS , posiadającą kapitał zakładowy: ,00 zł numer identyfikacji podatkowej NIP , Regon reprezentowaną przez: zwaną dalej ZAMAWIAJĄCYM a wpisanym(ą) do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS..., numer identyfikacji podatkowej NIP:., REGON:...., kapitał zakładowy:.., reprezentowanym(ą) przez: zwanym(ą) dalej WYKONAWCĄ 1. Przedmiot umowy 1. W oparciu o Uchwałę nr... z dnia Zarządu Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie: "Dostawa materiałów budowlanych dla Zakładu Centralny Zakład Odwadniania Kopalń" 2. Lokalizacja przedmiotu umowy ostatecznego miejsca przeznaczenia: - rejon Siemianowice Chorzów ul. Wiejska 5 - rejon Jan Kanty Jaworzno ul. Grunwaldzka rejon Pstrowski Zabrze ul. Szybowa 2 - rejon Szombierki Bytom ul. Zabrzańska 7 18

19 - rejon Powstańców Śl.-Bytom I Bytom ul. Strzelców Bytomskich rejon Dębieńsko Czerwionka-Leszczyny ul. 3 Maja Wykonawca oświadcza, Ŝe przed złoŝeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się z przedmiotem zamówienia szczegółowo opisanym pkt w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i stwierdza, Ŝe nie zachodzą Ŝadne okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu umowy. 4. Wykonawca będzie realizował niniejszą umowę zgodnie ze złoŝoną ofertą oraz warunkami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 5. Wykonawca gwarantuje, Ŝe jakość wykonania przedmiotu umowy nie będzie niŝsza od jakości zaoferowanej Zamawiającemu w ofercie. 2. Termin realizacji umowy Termin wykonania umowy: do 30 dni od dnia zawarcia umowy, za wyjątkiem dostawy cementu, która nastąpi w dwóch terminach: - pierwsza dostawa w terminie do 30 dni od dnia zawarcia umowy w ilości uzgodnionej z Zamawiającym, - druga dostawa w terminie uzgodnionym z Zamawiającym nie później jednak niŝ do dnia r. 3. Obowiązki Stron 1. Strony zobowiązują się do wzajemnego udzielenia wszelkich niezbędnych informacji, uzgodnienia danych koniecznych do naleŝytego wykonania przedmiotu umowy. 2. Do obowiązków Wykonawcy naleŝy: 1. Wykonanie przedmiotu umowy określonego w 1 niniejszej umowy zgodnie z zakresem rzeczowym ujętym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wymogami technicznymi oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami. 2. Dostarczenie materiałów budowlanych transportem Wykonawcy oraz rozładunek materiałów w miejscu przeznaczenia zgonie z zakresem rzeczowym ujętym w Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 3. Uzgodnienie z odpowiednimi słuŝbami Zamawiającego terminów i sposobu realizacji dostaw. 4. Informowanie koordynatora Zakładu CZOK o problemach i okolicznościach mogących wpłynąć na jakość dostarczanego przedmiotu umowy lub opóźnienie terminu dostawy przedmiotu umowy. 5. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z dostawą i rozładunkiem materiałów objętych dostawą. Za wszystkie szkody powstałe w trakcie rozładunku materiałów objętych umową odpowiada Wykonawca. 3. Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: 1. Dokonanie odbioru dostaw w ustalonym terminie. 2. Dokonanie zapłaty za dostarczenie przedmiotu umowy w ustalonym trybie i terminie. 19

20 4. Wynagrodzenie Wykonawcy 1. Wynagrodzenie Wykonawcy za dostawy zrealizowane dla kaŝdego rejonu skalkulowane będą na podstawie formularza cenowego stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy. 2. Wynagrodzenie Wykonawcy za całość dostarczonego zamówienia w pełnym zakresie rzeczowym określonym w formularzu cenowym wynosi: wynagrodzenie netto.... zł (słownie...), podatek od towarów i usług...zł (słownie...), wynagrodzenie brutto...zł (słownie...). 5. Rozliczenia finansowe 1. Podstawą do rozliczeń będą faktury częściowe wystawione przez Wykonawcę, dla kaŝdego rejonu odrębnie. Wystawienie faktur nastąpi nie później niŝ 7-go dnia od daty zrealizowania całości dostawy dla danego rejonu za wyjątkiem II dostawy cementu, za który faktura będzie wystawiona po dostawie. Po wykonaniu dostaw dla danego rejonu w zakresie rzeczowym określonym w formularzu cenowym, zostanie sporządzony protokół odbioru częściowego w oparciu o dowody dostawy "WZ" dla danego rejonu. Protokół odbioru częściowego stanowi podstawę do wystawienia faktury. 2. KaŜda zapłata nastąpi przelewem w terminie do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, przy czym Strony ustalają jako zapłaty przez Zamawiającego dzień obciąŝenia rachunku bankowego Zamawiającego. 3. Przelew wierzytelności wynikających z umowy na osoby trzecie moŝe nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyraŝoną pod rygorem niewaŝności w formie pisemnej. PowyŜsze dotyczy zarówno naleŝności głównej jak i odsetek. 4. Wykonawca jest zobowiązany do zamieszczenia na wszystkich fakturach i innych dokumentach rozliczeniowych wzmianki o zakazie przelewu wierzytelności określonych w 5 ust. 3 niniejszej umowy. 5. Zamawiający oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP: Wykonawca oświadcza, Ŝe jest płatnikiem podatku od towarów i usług i posiada numer identyfikacyjny NIP: Odbiór przedmiotu umowy. 1. Po zrealizowaniu kaŝdej dostawy, o której mowa w 1 ust. 1 w ramach danego Rejonu sporządzony zostanie protokół odbioru częściowego, potwierdzony przez upowaŝnionych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego. Obowiązek przygotowania protokołu częściowego spoczywa na Wykonawcy. 2. Odbiór końcowy zostanie sporządzony przez upowaŝnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy nie później niŝ 7-go dnia od wykonania całości przedmiotu umow. Obowiązek sporządzenia protokołu końcowego spoczywa na Wykonawcy. 3. JeŜeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: a) jeŝeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, Zamawiający moŝe odmówić odbioru do czasu usunięcia wad lub usterek, 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA OFERTOWE w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl

UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ CHEMII ul. Pasteura 1 02-093 Warszawa SIWZ opublikowano na stronie: www.chem.uw.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zawiera 38 ponumerowanych stron na: Sukcesywne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na dostawę: URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz.

OGŁOSZENIE. (podstawa prawna art.40 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r Nr 113 poz. Grudusk, 9 lutego 2011 r ORSO.271.2.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Dostawa sprzętu informatycznego na potrzeby Urzędu Gminy Grudusk i podległych jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na Znak sprawy: TZ/370/05/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług doradztwa eksperckiego

Bardziej szczegółowo

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł..

na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego złotówkowego w łacznej wysokości 3 128 506,00 zł.. Nr sprawy: ZP 341-26/2006 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYśEJ 60 000 EURO: na Udzielenie kredytu długoterminowego Inwestycyjnego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO na realizację zadania: 1.

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIś KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART.11 UST.8 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

dostawę sprzętu komputerowego dla Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW UNIWERSYTET WARSZAWSKI Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki ul. Banacha 2, 02-097 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

FX Energy Poland Sp. z o.o.

FX Energy Poland Sp. z o.o. Znak sprawy: ZP/2007/02/FX Warszawa, dn. 12.09.2007r. FX Energy Poland Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ w przetargu NIEOGRANICZONYM w sprawie wyboru wykonawcy dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 200.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIE ZAMAWIAJĄCEGO Nr postępowania: IR.I.3432/10/10 Zamawiający: Powiat Kłobucki Ul.

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r.

Zatwierdzam: Kaliska, 22 grudnia 2011 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Mochowo Mochowo 20 09-214 Mochowo pow. sierpecki woj. mazowieckie ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/370/100/11 DATA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę wsparcia analitycznego

Bardziej szczegółowo