KODY (I) IKONY. Roman Lewandowski

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KODY (I) IKONY. Roman Lewandowski"

Transkrypt

1 AGATA AGATOWSKA

2

3 AGATA AGATOWSKA

4 KODY (I) IKONY Ż yjemy w świecie, w którym jak może nigdy przedtem rządzi prymat obrazu i obrazowania. Ten wzajemnie ze sobą sprzęgnięty mechanizm interpretowania i kreowania rzeczywistości pozyskał jeszcze większą moc i pokusę w chwili, kiedy obrazem zawładnęły media elektroniczne, a wirtualność stała się alternatywą niejednokrotnie bardziej kuszącą i atrakcyjną od otaczającego życia i sfery ludzkiego (współ)egzystowania. Intrygujące, że żywy i ruchomy obraz m.in. dzięki uzyskaniu efektu trójwymiarowości mimo że posiadł pewne atrybuty starych mediów, często jest konfrontowany bądź nawet redefiniowany przez tradycyjne procedury obrazowania. Tego typu praktyki najbardziej są obecne w świecie sztuki, gdyż artyści są chyba szczególnie uwrażliwieni i zainteresowani badaniem oraz śledzeniem przestrzeni widzialności i jej wpływu na nasze postrzeganie rzeczywistości. Na tym obszarze artystycznej aktywności twórczość Agaty Agatowskiej właściwie nieomal od samego początku jej działalności wystawienniczej koresponduje z podobnymi poszukiwaniami i równoczesnym dekonstruowaniem w obrębie funkcjonujących strategii medialnych oraz estetycznych. Artystka ta jakkolwiek wyraża się za pośrednictwem różnych mediów realizuje wszystkie podstawowe postulaty trójwymiarowego obrazu oraz obiektu. Z formalnego i strukturalnego punktu widzenia Agatowska najczęściej koncentruje się na klasycznej formie rzeźbiarskiej, jednak jej prace wchodzą w dyskurs z miejscem i jego kontekstem. W rezultacie istotne są dla artystki zarówno aspekty przestrzenności (miejsca), uprzestrzennienia (medium) jak i generowania przestrzeni (dzieła), co sprawia, że mamy w jej przypadku do czynienia z tak zwaną sztuką instalacji a nie tradycyjną rzeźbą. Niezależnie od tego interesuje ją również sceniczny wymiar prezentacji, gdyż wygenerowane w galerii sytuacje i przedstawienia posiadają także niezależny (para)teatralny format. Ten estetyczny i semiotyczny kontekst dzieła był już widoczny w jej pierwszych pracach (z cyklu Miss) pokazywanych w 2001 r. m.in. na drugiej edycji wystawy Kobieta o kobiecie w galerii bielskiej BWA. Agata Agatowska posłużyła się tutaj projekcją wideo, zawierającą pełen zakłóceń obraz telewizyjny, oraz rzeźbą stanowiącą jego rzeczywisty odpowiednik. W tym konkretnym przypadku artystka na przykładzie transmitowanych przez telewizję wyborów Miss Świata zajęła się metodami kreowania i zakłamywania wizerunku kobiety, która to poddana rozlicznym zabiegom medialnym staje się na naszych oczach bardziej artefaktem niźli żywym człowiekiem. Showmanów zdaje się głównie interesować ekonomia produkcji oraz konsumpcja mitów zbiorowych, stąd uczestniczące w konkursie dziewczęta pozyskują jakby nieziemską aurę, stając się produktem rozrywki, która ma służyć i reprezentować poszczególne grupy interesów. W tym świetle cenzus codziennej rzeczywistości wraz z odbiorcami uwięzionymi wokół zimnych mediów nabiera wartości biernej, podejrzanej, indolentnej. Medialni rewelatorzy zdają się nam sugerować, że istotna i piękna jest jedynie powierzchniowość i powierzchowność. Ekstaza komunikacyjna chociaż wykorzystuje dziś nagminnie efekty 3D w gruncie rzeczy jest płaska, niedoskonała i obsceniczna. Wszystkie właściwie realizacje Agaty Agatowskiej artykułują jej zainteresowania problematyką obecności archetypów i mitów zbiorowych w kontekście ich powszechności i utraty przezroczystości. Ikony kultury masowej (począwszy od postaci bajecznych, a skończywszy na poprozrywce) ujawniają się w jej pracach jako naznaczone przez doraźny kontekst, zmultiplikowane jak puszki Campbella i zanurzone w sferze teleobecności. Jednak sama artystka nie odżegnuje się ani od ich wyglądu, ani od ich powtarzalności. Dokonuje delikatnych estetycznych cięć i językowych przesunięć, po czym jak niegdyś Hans Bellmer czyni z przedmiotów (na pozór) gotowych nową (niekiedy halucynogenną) opowieść. Narracje jak w Piesku chłepczącym kałużę... wiążą dyktat podświadomości z animalistycznymi przedstawieniami. Rozdwojenie i drugie ukryte dno anegdoty (np. w Sforze) przenosi nas ze świata czytanych w dzieciństwie baśni w obszar reality show, gdzie spotykają się ze sobą transmisje ze startu promu Atlantis w Houston i z koncertu Davida Bowie. Ujawniająca się w tych pracach wielogłosowość i wielość zastosowanych masek wiąże się zapewne z faktem, że Agata Agatowska przez wiele lat współpracowała z Velvets Black & Light Theater w Wiesbaden. Tematyczna inspiracja surrealizmem jest u Agatowskiej wyczyszczona z jego barokowości i ekscentryzmu, z kolei pop-artowski fetyszyzm przedmiotowości jest pozbawiony nagminnej obecnie w sztuce banalizacji. Artystka dość nieoczekiwanie i dziś raczej niespotykanie wykorzystuje w swoich pracach prostotę i ascetyzm rzeźby konstruktywistycznej. Paradoksalnie jednak możemy w nich dopatrzyć się śladów najbardziej elementarnych emocji. Tak jak u Tatlina niegdyś dostrzegano maszynowy romantyzm, u Agatowskiej także jest coś z tej dykcji. Idee biorą się z uczuć i emocjonalności, i mimo że są poddane dyktatowi formy, ujawnia się ich egzystencjalny wymiar. Dlatego też często cielesność (czy to ludzka, czy to zwierzęca) wchodzi u artystki w dyskurs z techniką bądź technologią (jak ma to miejsce w Przeprowadzce na Marsa lub wspomnianych wcześniej rzeźbach z cyklu Miss). Można to interpretować jako wyraz atawizmu i jednocześnie poszukiwania wspólnego kodu genealogicznego. Z drugiej strony badania prowadzone przez współczesnych inżynierów genetycznych potwierdzają, że wszystkie żywe istoty mogą dla siebie stanowić coś więcej niż metonimiczny zamiennik. Prace autorki Transformacji rzeczywistości są szukaniem związków i analogii pomiędzy tym, co żywe i nieożywione, między rzeczami i obrazami. Są wychodzeniem naprzeciw prawdzie i najbardziej elementarnych uczuć, które kryją się w zawikłanych relacjach przypisanej nam ikonografii i przygodnych mediów. Agata Agatowska na naszych oczach tworzy coś w rodzaju onirycznego teatru. W nim jak w Carrollowskim lustrze spotykają się światy, role i postacie. Na ich styku wyłaniają się figury i ich cienie, które są lustrzanym odbiciem rzeczywistości i powidokiem tożsamości. Bez tego teatru życie byłoby uboższe o niejedną piękną bajkę. Roman Lewandowski 4

5 CODES (UND) IKONEN w ir leben in einer Welt, die wie vielleicht niemals vorher vorrangig von Bildern und von Verbildlichungen beherrscht wird. Dieser miteinander gekoppelte Mechanismus der Interpretierung und Kreierung der Realität ist in jenem Augenblick noch stärker und verführerischer geworden, als das Bild durch elektronische Medien vereinnahmt wurde und als die Virtualität zu einer häufig verlockenderen und attraktiveren Alternative zum Lebensumfeld und zum Bereich der menschlichen (Mit-) Existenz wurde. Faszinierend ist die Tatsache, dass das lebende und bewegliche Bild u.a. durch die Dreidimensionalität trotz der Attribute alter Medien, die es besitzt häufig mit traditionellen Verbildlichungsverfahren konfrontiert oder sogar rückdefiniert wird. Derartige Praktiken werden vor allem in der Kunstwelt betrieben, da die Künstler auf die Erforschung und auf das Studium der Visualität außerordentlich sensibilisiert und an der Prüfung ihrer Einwirkung auf unsere Wahrnehmung der Realität interessiert sind. In diesem Bereich der künstlerischen Betätigung korrespondiert das Werk von Agata Agatowska eigentlich von Anbeginn ihrer ausstellerischen Aktivitäten an mit ähnlichen Suchaktionen und gleichzeitiger Dekonstruktion im Rahmen funktionierender medialer und ästhetischer Strategien. Die Künstlerin realisiert obzwar sie sich mittels unterschiedlicher Medien auszudrücken vermag alle grundlegenden Forderungen des dreidimensionalen Bildes und Objekts. Aus formeller und struktureller Sicht konzentriert sich Agatowska meistens auf die klassische bildhauerische Form, trotzdem gehen ihre Arbeiten einen Disput mit dem Ort und dem Kontext ein. Im Endeffekt misst die Künstlerin sowohl den Aspekten des Raumes (des Ortes), der Verräumlichung (Medium) und der Generierung des Raumes (des Werkes) Bedeutung bei, wodurch wir es bei ihr mit der sogenannten Kunst der Installation und nicht mit traditioneller Skulptur zu tun haben. Unabhängig davon interessiert sie sich auch für die szenische Dimension der Präsentation, da die in einer Galerie generierten Situationen und Darstellungen auch eine autarke (para)theatralische Form innehaben. Dieser ästhetische und semiotische Kontext ihrer Werke war bereits in ihren ersten Arbeiten (aus der Reihe: Miss) zu sehen, die 2001 in der zweiten Ausstellung Frau über Frau in der Galeria Bielska BWA in Bielsko präsentiert wurden. Agata Agatowska bediente sich dort der Videoprojektion eines gestörten Fernsehbildes und einer Skulptur, die das realistische Pendant dieses Fernsehbildes darstellte. In diesem konkreten Fall befasste sich die Künstlerin am Exempel der im Fernsehen gezeigten Miss World-Wahlen mit den Methoden der Kreierung und Verleumdung des Bildes der Frau, die durch diverse Eingriffe der Medien vor unseren Augen mehr zu einem Artefakt wird, als dass sie ein lebender Mensch ist. Die Showproduzenten scheinen sich hauptsächlich für die wirtschaftliche Seite der Produktion und für den Konsum von kollektiven Mythen zu interessieren, daher bekommen die am Wettbewerb teilnehmenden Frauen eine überirdische Aura und werden zum Produkt der Unterhaltung, die den einzelnen Interessengruppen dienen und diese zu repräsentieren hat. In diesem Sinne wird der Stellenwert der täglichen Realität samt den um die kalten Medien gebannten Empfängern passiv, verdächtig und indolent. Die auf Sensationen orientierten Medienmacher scheinen uns zu suggerieren, dass nur das Äußere und Äußerliche wichtig und schön sind. Die Kommunikationsekstase ist im Grunde oberflächlich, unvollkommen und obszön obwohl sie unentwegt 3D-Effekte verwendet. Eigentlich drücken alle Realisationen von Agata Agatowska ihr Interesse für die Problematik der Existenz von kollektiven Archetypen und Mythen im Kontext ihrer Allgegenwart und Transparenzverlusts aus. Die Ikonen der Massenkultur (angefangen mit Märchenfiguren bis zur Pop-Unterhaltung hin) werden in ihren Arbeiten durch den augenblicklichen Kontext gebrandmarkt und multipliziert, wie etwa die Campbell-Dosen, eingetaucht im Bereich der Telegegenwart. Die Künstlerin selbst verleugnet jedoch weder ihr Aussehen noch ihre Wiederholbarkeit. Sie vollzieht sanfte, ästhetische Schnitte und sprachliche Verschiebungen, wonach sie wie einst Hans Bellmer den (scheinbar) fertigen Gegenständen eine neue (zuweilen halluzinogene) Geschichte entlockt. Die Narrationen verknüpfen wie im Eiscreme (Piesek chłepczący kałużę...) das Diktat des Unterbewusstseins mit animalistischen Darstellungen. Die Dualität und der zweite, verborgene Boden der Anekdote (z.b. in Rudel / Sfora) überträgt uns aus der Welt in der Kindheit gelesener Märchen in den Bereich einer Reality-Show, wo die Berichte über den Start der Atlantis in Houston und über das Konzert von David Bowie aufeinanderstoßen. Die in diesen Arbeiten sichtbare Mehrstimmigkeit und die Vielfalt der verwendeten Masken ist vermutlich damit verbunden, dass Agata Agatowska mehrere Jahre lang mit dem Velvets Black & Light Theater in Wiesbaden zusammenarbeitete. Die thematische Inspiration durch den Surrealismus ist bei Agatowska vom Barocken und Exzentrischen befreit und der poparteigene Gegenstandsfetischismus entbehrt hingegen der Banalisierung, die in der heutigen Kunst allgegenwärtig ist. Die Künstlerin wendet in ihren Arbeiten recht unerwartet und heute eher unüblich die Schlichtheit und die Askese der konstruktivistischen Skulptur an. Paradoxerweise kann man jedoch darin Spuren elementarster Emotionen sehen. Bei Agatowska existiert etwas ähnliches, wie in der einst bei Tatlin wahrgenommenen maschinellen Romantik. Die Ideen entstammen den Emotionen und der Emotionalität und obwohl sie der Form unterordnet sind, ist ihre existenzielle Dimension sichtbar. Daher gleitet die (sowohl menschliche als auch tierische) Körperlichkeit bei der Künstlerin in einen Disput mit der Technik oder Technologie (wie es zum Beispiel beim Umzug zum Mars / Przeprowadzka na Marsa und bei den bereits erwähnten Skulpturen aus der Reihe Miss war). Man kann es sowohl als einen Ausdruck des Atavismus als auch als eine Suche nach gemeinsamen genealogischen Merkmalen interpretieren. Andererseits belegen die von den heutigen Genetikern durchgeführten Forschungen, dass alle Lebewesen füreinander mehr als einen metonymischen Ersatz darstellen können. Die Arbeiten der Autorin der Transformationen der Realität (Transformacje rzeczywistości) sind eine Suche nach Zusammenhängen und Analogien zwischen dem Belebten und Unbelebten, zwischen Gegenständen und Bildern. Sie sind eine Suche nach Wahrheit und nach den elementarsten Gefühlen, die hinter den komplizierten Relationen der uns zugeteilten Ikonographie und zufälligen Medien verborgen sind. Agata Agatowska schöpft vor unseren Augen etwas in der Art eines onirischen Theaters, in dem wie im Carrollschen Spiegel Welten, Rollen und Figuren einander begegnen. Die Figuren und deren Schatten sind ein Spiegelbild der Realität und ein Gegenstück der Identität. Ohne dieses Theater wäre das Leben ärmer nicht nur um ein einziges Märchen. Roman Lewandowski Übersetzt von Małgorzata Behlert 5

6 CODES (AND) ICONS w e live in a world in which the priority of image and imaging governs like probably it happened never before. This mutually linked mechanism of interpreting and creating reality attained some greater power and temptation when image became governed by electronic media, and when almost everything what s virtual became for some an often more tempting and attractive solution than real surrounding life and the sphere of human (co-)existence. It s intriguing that the live and moving image in spite it got some attributes of the old media, among other things thanks to the three-dimensional effect is confronted or even redefined by traditional procedures of imaging. Practices of that king are most often present in the art world, since artists are probably particularly sensitive and interested in investigating and tracing the space of visibility, and its influence on our perception of reality. Within this area of artistic activity, Agata Agatowska s creation in fact almost from the very beginning of her artistic career corresponds with similar investigations and simultaneous deconstructing within the framework of the functioning media and aesthetic strategies. The artist, even though she expresses herself using various media, realises all the basic postulates of three-dimensional image and object. From the formal and structural point of view Agatowska concentrates most often on classical sculptural forms, however her works enter the discourse with the place and its context. In effect, both the aspects of spatiality (place), spatialisation (medium) and generating space (work) are important for the artist. This makes that in her case we are dealing with the so-called installation art, and not with traditional sculpture. Irrespective of that she is also interested in the stage dimension of the show; situations and scenes generated by her have also an independent (para)theatrical format. This aesthetical and semiotic context of the work could be seen as early as in her early works (from the cycle Miss) shown in 2001 during the second edition of the exhibition Woman about Woman at the BWA Gallery in Bielsko-Biała. In that case Agata Agatowska used video projection which included a disturbed televised show and a sculpture which was its real equivalent. In that particular case the artist took up the issues and methods of creating and distorting the image of the woman. Using the example of the televised Miss of the World contest she shows us that the woman, submitted to various media operations in front of our very eyes, becomes an artefact rather than a living human being. Showmen seem to be interested mostly in the economy of production and the consumption of collective myths. Hence the girls participating in the contest are getting a heavenly aura and becoming a product of an entertainment which is to serve and represent the separate groups of interest. In such a light the everyday reality, together with the recipients imprisoned around the cold media becomes passive, suspicious and indolent. Media revelators seem to suggest us that the appearance and the superficial look are the only important and beautiful things. In fact, the communication ecstasy even though it repeatedly uses three-dimensional effects remains flat, imperfect and obscene. As a matter of fact, each realisation of Agata Agatowska is articulating her interest in the issues of the presence of archetypes and collective myths in the context of their commonness and the loss of transparency. The icons of mass culture (from fairy tale figures up to the pop-entertainment) appear in her works as if marked by the immediate context, multiplied like Campbell cans and immersed in the sphere of tele-presence. The artist, however, doesn t dissociate herself neither from their look nor repeatability. She makes delicate aesthetical cuts and linguistic transfers, and then just like Hans Bellmer did at one time conceives a new (and sometimes hallucinogenic) story from (apparently) ready objects. Narrations like for example in the Ice-cream are linking the dictate of the subconscious with animalistic figurations. The split and concealed bottom of the anecdote (for example in her Pack) transfers us from the world of childhood fairy tales into the area of reality-show, where the transmissions meet, including the Atlantis launching in Houston, and a David Bowie s concert. The polyphony and the multitude of masks shown in these works are probably connected with the fact that Agata Agatowska has collaborated with the Velvets -Black & Light Theater in Wiesbaden for many years. Agatowska s thematic inspiration by surrealism is deprived of its baroque and eccentric character. In turn, the pop-art fetishism of objectiveness is deprived of trivialisation which is so often present in today s art. Quite unexpectedly what s rather rare today in her works the artist uses the simplicity and asceticism of the constructivist sculpture. Paradoxically, however, we can see the traces of the most elementary emotions in them. Just like in Tatlin certain machine romanticism was once seen, in Agatowska we have something of such diction. The ideas come from feelings and emotions, and their existential dimension appears in spite of the dictate of the form. Therefore in her art human or animal corporeality enters the discourse with technology (like in her Removal to Mars or in the abovementioned sculptures from the cycle Miss). It can be interpreted as the expression of atavism and simultaneously as a search for a common genealogical code. On the other hand, the investigations carried out by contemporary genetic engineers confirm that all the living beings can be something more for themselves than only a metonymic substitute. Works of the author of the Transformation of Reality are a search for the bonds and analogies between animate and inanimate objects, between things and images. They go out to meet the truth and the most elementary feelings which are contained in the complicated relations of the iconography ascribed to us and the casual media. Before our very eyes Agata Agatowska creates a kind of oniric theatre. Like in Carroll s mirror, worlds, roles and figures meet in this theatre. On the edge of the meeting area the figures and their shadows appear as a mirror image of reality and the afterimage of identity. Without such a theatre our life would be deprived of many a beautiful fairy tale. Roman Lewandowski translated by Maciej Głogoczowski 6

7 Z Rekomendacji dla Pani Agaty Agatowskiej do Programu Stypendialnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej Młoda Polska ( ) (Agata Agatowska) jest utalentowaną, młodą rzeźbiarką, której niezależne, figuratywne, naznaczone mroczną izolacją rzeźby były już wielokrotnie nagradzane. Jej prace posiadają wewnętrzną spójność, tworzą poruszający język form poprzez wewnętrzne zagęszczenie treści i formalną redukcję. Agata Agatowska poszukuje związków i zależności między rzeźbą i pantomimą, także w układzie przestrzeni. Z dużym zainteresowaniem obserwuję jej artystyczny rozwój i jestem przekonany, że dzięki jej niezwykle interesującej twórczości artystycznej oraz aktywnemu zainteresowaniu współczesnym widzeniem człowieka i świata dysponuje pełnymi kwalifikacjami do Stypendium Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej. ( ) Prof. Anthony Cragg Rektor Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie Aus Empfehlungsschreiben für Frau Agata Agatowska für das Stipendiumsprogramm des Ministers der Kultur und des nationalen Erbes der Republik Polen Das Junge Polen ( ) (Agata Agatowska) ist eine talentierte junge Bildhauerin, deren eigenständige, figurative, von düsterer Isolation geprägte Skulpturen bereits mehrfach ausgezeichnet wurden. Ihre Arbeiten besitzen eine innere Verschlossenheit, sie zeugen von einer inhaltlichen Verdichtung und formalen Reduktion einer bewegten Formensprache. Agata Agatowska sucht die Beziehungen und Vernetzungen zwischen Bildhauerei und Pantomime auch in der jeweiligen Anordnung im Raum. Ich beobachte ihre künstlerische Entwicklung mit großem Interesse und bin der Überzeugung, dass sie durch ihr spannungsreiches künstlerisches Schaffen und ein lebendiges Befragen zeitgenössischer Wahrnehmung von Mensch und Welt über sämtliche Qualifikationen für ein Stipendium des Ministeriums der Kultur und des nationalen Erbes der Republik Polen verfügt. ( ) Prof. Anthony Cragg Rektor der Kunstakademie Düsseldorf From the recommendation for Ms. Agata Agatowska for the Scholarship Programme of the Minister of Culture and National Heritage of the Republic of Poland The Young Poland ( ) (Agata Agatowska) is a talented young sculptor whose independent, figurative sculptures marked by a dark isolation have been awarded prizes many times. Her works contain an inner cohesion and create a moving language of forms by a concentration of content and a formal reduction. Agatowska reveals the relationship and dependence between sculpture and pantomime included in spatial relationships. It is with great interest that I observe her artistic development and I am convinced that thanks to her unusually interesting artistic creativity and active interest in the contemporary view of man and the world she is fully qualified to receive the Scholarship of the Ministry of Culture and National Heritage of the Republic of Poland. ( ) Prof. Anthony Cragg Rector of the Academy of Fine Arts Düsseldorf 7

8

9 RZEŹBA SKULPTUR SCULPTURE

10 ZAJĄC, 2007, gips, 100 x 41 cm HASE, 2007, Hartgips, 100 x 41 cm HARE, 2007, plaster, 100 x 41 cm 10

11

12 KOT, 2007, beton, 103 x 45 cm KATZE, 2007, Beton, 103 x 45 cm CAT, 2007, beton, 103 x 45 cm 12

13

14 KOT, 2009, mastic, 103 x 45 cm KATZE, 2009, Mastic, 103 x 45 cm CAT, 2009, mastic, 103 x 45 cm 14

15

16 MIŚ USZATEK, 2007, beton barwiony, 95 x 47 cm BÄRCHEN, 2007, Beton, 95 x 47 cm TEDDY BEAR, 2007, beton, 95 x 47 cm 16

17

18 MIŚ USZATEK, DAVID BOWIE FANKA 2008 Nagroda Darmstädter Sezession, Darmstadt, Niemcy 2008 Grand Prix Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 5, Słupsk BÄRCHEN, DAVID BOWIE 2008 Förderpreis der Darmstädter Sezession, Darmstadt 2008 Grand Prix Biennale für Junge Kunst Rybie Oko 5, Słupsk, Polen TEDDY BEAR, DAVID BOWIE 2008 Darmstädter Sezession Award, Darmstadt, Germany 2008 Grand Prix Young Art Biennial Rybie Oko 5, Słupsk, Poland MIŚ USZATEK, DAVID BOWIE FANKA W kolekcji państwa Jutty i Gisberta Rühl, Przewodniczącego Zarządu Klöckner & Co, Duisburg, Niemcy BÄRCHEN, DAVID BOWIE Sammlung Gisbert und Jutta Rühl, Vorstandsvorsitzender Klöckner & Co, Duisburg TEDDY BEAR, DAVID BOWIE Collection of Gisbert and Jutta Rühl, Chairman of the Management Board Klöckner & Co, Duisburg, Germany MIŚ USZATEK, 2008, mastic, 95 x 47 cm BÄRCHEN, 2008, Mastic, 95 x 47 cm TEDDY BEAR, 2008, mastic, 95 x 47 cm DAVID BOWIE FANKA, 2008, mastic, 98 x 45 cm DAVID BOWIE, 2008, Mastic, 98 x 45 cm DAVID BOWIE, 2008, mastic, 98 x 45 cm 18

19

20 PIESEK CHŁEPCZĄCY KAŁUŻĘ, KTÓRĄ STAJE SIĘ DZIEWCZYNKA TOPNIEJĄCA PRAGNIENIEM ZJEDZENIA LODA, 2008, mastic, 97 x 65 cm EISCREAM, 2008, Mastic, 97 x 65 cm EISCREAM, 2008, mastic, 97 x 65 cm 20

21

22 SFORA, 2008, mastic, 30 x 106 cm, 30 x 86 cm, 30 x 83 cm RUDEL, 2008, Mastic, 30 x 106 cm, 30 x 86 cm, 30 x 83 cm BRACE, 2008, mastic, 30 x 106 cm, 30 x 86 cm, 30 x 83 cm 22

23

24 PRZEPROWADZKA NA MARSA, 2008, mastic, 190 x 44 cm UMZUG ZUM MARS, 2008, Mastic, 190 x 44 cm REMOVAL TO MARS, 2008, mastic, 190 x 44 cm 24

25

26 DZIEWCZYNKA (TRZY KUCYKI), 2009, mastic, 122 x 68 cm MÄDCHEN, 2009, Mastic, 122 x 68 cm GIRL, 2009, mastic, 122 x 68 cm 26

27

28 PRZEPROWADZKA NA MARSA II, 2009, mastic, 185 x 55 cm UMZUG ZUM MARS II, 2009, Mastic, 185 x 55 cm REMOVAL TO MARS II, 2009, mastic, 185 x 55 cm 28

29

30 LIKE A FLOWER, 2009, mastic, 68 x 46 cm LIKE A FLOWER, 2009, Mastic, 68 x 46 cm LIKE A FLOWER, 2009, mastic, 68 x 46 cm 30

31

32 AGATA AGATOWSKA Urodzona w 1976 w Oświęcimiu Studia na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu STYPENDIA I NAGRODY 2009 Stypendium miasta Oświęcim od 2004 Studia na Akademii Sztuk Pięknych w Düsseldorfie, Niemcy: scenografia w klasie prof. Karla Kneidla rzeźba w klasie prof. Thomasa Grünfelda 2008 Nagroda Darmstädter Sezession, Darmstadt, Niemcy Grand Prix Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 5, Słupsk Stypendium miasta Oświęcim Współpraca z Velvets Black & Light Theater, Wiesbaden, Niemcy (rola Paminy - Czarodziejski Flet Wolfganga Amadeusza Mozarta, Antonia - Opowieści Hoffmanna Jacques a Offenbacha, Roża i Pijak - Mały Książę Antoine a de Saint-Exupéry ego, Wróżka - Pinokio Carlo Collodiego i.in.) 2007 Hedwig und Robert Samuel-Stiftung, Düsseldorf, Niemcy 2006 Friedrich H.J. Schneider-Stiftung, Düsseldorf, Niemcy 2004, 2002, 2001 Stypendium miasta Oświęcim 2004 Warsztaty pantomimy z Marcelem Marceau, Teatr na Woli, Warszawa WYSTAWY (WYBÓR) 2010 Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, katalog Bałtycka Galeria Sztuki Współczesnej, Słupsk, katalog 2009 KyotoBar, Kolonia, Niemcy BWA Zielona Góra, Zielona Góra, katalog Międzynarodowe Triennale Rzeźby, Poznań, katalog kommen sie nach hause 9, Kalkuta, Indie Nowy Dwudźwięk, MDSM, OCK, Oświęcim, katalog kommen sie nach hause 9, Kolonia, Niemcy BBK Kunstforum, Düsseldorf, Niemcy kommen sie nach hause 9, Berlin, Niemcy 2008 Darmstädter Sezession, Darmstadt, Niemcy, katalog Rybie Oko 5, Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa Pamiętniki pokolenia tamagotchi, Galeria Klimy Bocheńskiej, Warszawa Biennale Sztuki Młodych Rybie Oko 5, Galeria Kameralna, Słupsk, katalog kommen sie nach hause 9, Kolonia, Niemcy Rathaus Galerie, Wuppertal, Niemcy 2007 PSD Bank, Düsseldorf, Niemcy 2006 Junior Gallery, Cincinnati, USA Peace Museum, Chicago, USA Über den Kopf, Flottmann-Hallen, Herne, Niemcy, katalog Serendipity, Flottmann-Hallen, Herne, Niemcy, katalog Maritim, Boot-Messe, Düsseldorf, Niemcy 2005 Beauty, Kolonia-Pullheim, Niemcy 2003 Informations-Zentrum Europa, Kolonia, Niemcy Kutkowski-Raum, Kolonia, Niemcy 2002 Gastspiel, Künstlerzentrum Eupenerstrasse, Kolonia, Niemcy 2001 BWA Wrocław - Galerie Sztuki Współczesnej, Wrocław Między rzeźbą a telewizorem, kościół Św. Marcina, Wrocław 6 x M, Haus für Kunst und Geschichte, Kerpen, Niemcy, katalog 6 x M, Galeria Pro-Arte, Oświęcim, katalog Kobieta o kobiecie, Galeria Kronika, Bytom, katalog Kobieta o kobiecie, Galeria Bielska BWA, Bielsko-Biała, katalog 2000 Sympozjum Abstrakcja i ezoteryka, Beauty, Instytut Sztuki, Cieszyn międzynarodowe warsztaty fotograficzne, MDSM, Oświęcim Beauty, Galeria Pro-Arte, Oświęcim plener odlewniczy, Praszka 1999 OCK, Oświęcim 1998 polsko-niemiecki plener rzeźbiarski, Nowa Morawa 1997 Instytut Sztuki, Cieszyn 32 KONTAKT:

33 Geboren 1976 in Oświęcim, Polen Studium an der Kunstakademie in Wrocław, Polen Seit 2004 Studium an der Kunstakademie Düsseldorf: Bühnenbild bei Prof. Karl Kneidl Bildhauerei bei Prof. Thomas Grünfeld Zusammenarbeit mit Velvets Black & Light Theater, Wiesbaden (als: Pamina - Zauberflöte von Wolfgang Amadeus Mozart, Antonia - Hoffmanns Erzählungen von Jacques Offenbach, Rose und Säufer - Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry, Fee - Pinocchio von Carlo Collodi u.a.) 2004 Pantomime-Workshop mit Marcel Marceau, Teatr na Woli, Warszawa, Polen STIPENDIEN UND PREISE 2009 Stipendium der Stadt Oświęcim 2008 Förderpreis der Darmstädter Sezession, Darmstadt Grand Prix Biennale für Junge Kunst Rybie Oko 5, Słupsk, Polen Stipendium der Stadt Oświęcim, Polen 2007 Hedwig und Robert Samuel-Stiftung, Düsseldorf 2006 Friedrich H.J. Schneider-Stiftung, Düsseldorf 2004, 2002, 2001 Stipendium der Stadt Oświęcim, Polen AUSSTELLUNGEN (AUSWAHL) 2010 Bielska BWA Galerie, Bielsko-Biała, Polen, Katalog; Baltik Galerie für zeitgenössische Kunst, Słupsk, Polen, Katalog; 2009 KyotoBar, Köln; BWA Zielona Góra Galerie, Zielona Góra, Polen, Katalog; Internationale Skulptur-Triennale, Poznań, Polen, Katalog; kommen sie nach hause 9, Kalkutta, Indien; Neuer Zweiklang, IJBS, OCK Oświęcim, Polen, Katalog; kommen sie nach hause 9, Köln; BBK Kunstforum, Düsseldorf; kommen sie nach hause 9, Berlin; 2008 Darmstädter Sezession, Darmstadt, Katalog; Rybie Oko 5, Klima Bocheńska Galerie, Warschau, Polen; Tagebücher der Tamagotchi-Generation, Klima Bocheńska Galerie, Warschau, Polen; Biennale für Junge Kunst Rybie Oko 5, Kameralna Galerie, Słupsk, Polen, Katalog; kommen sie nach hause 9, Köln; Rathaus Galerie, Wuppertal; 2007 PSD Bank, Düsseldorf; 2006 Junior Gallery, Cincinnati, USA; Peace Museum, Chicago, USA; Über den Kopf, Flottmann-Hallen, Herne, Katalog; Serendipity, Flottmann-Hallen, Herne, Katalog; Maritim, Boot-Messe, Düsseldorf; 2005 Beauty, Köln-Pullheim; 2003 Informations-Zentrum Europa, Köln; Kutkowski-Raum, Köln; 2002 Gastspiel, Künstlerzentrum Eupenerstrasse, Köln; 2001 BWA Wrocław - Galerien für zeitgenössische Kunst, Wrocław, Polen; Zwischen der Skulptur und dem Fernseher, St. Martins-Kirche, Wrocław, Polen; 6 x M, Haus für Kunst und Geschichte, Kerpen, Katalog; 6 x M, Pro-Arte Galerie, Oświęcim, Polen, Katalog; Frau über Frau, Kronika Galerie, Bytom, Polen, Katalog; Frau über Frau, Bielska BWA Galerie, Bielsko-Biała, Polen, Katalog; 2000 Beauty, Symposium: Abstraktion und Esotherik, Kunstinstitut, Cieszyn, Polen; Internationale Fotografie-Workshop, IJBS, Oświęcim, Polen; Beauty, Pro-Arte Galerie, Oświęcim, Polen; Gieß-Workshop, Praszka, Polen; 1999 OCK, Oświęcim, Polen; 1998 Polnisch-Deutscher Bildhauer-Workshop, Nowa Morawa, Polen; 1997 Kunstinstitut, Cieszyn, Polen Born 1976 in Oświęcim, Poland Studies at the Academy of Fine Arts in Wrocław, Poland SCHOLARSHIPS AND AWARDS 2009 City of Oświęcim Grant, Poland since 2004 Studies at the Academy of Fine Arts Düsseldorf, Germany: Stage design by Prof. Karl Kneidl Sculpture by Prof. Thomas Grünfeld 2008 Darmstädter Sezession Award, Darmstadt, Germany Grand Prix Young Art Biennial Rybie Oko 5, Słupsk, Poland City of Oświęcim grant, Poland Cooperation with Velvets Black & Light Theater, Wiesbaden, Germany (as: Pamina - The Magic Flute by Wolfgang Amadeus Mozart, Antonia - The Tales of Hoffmann by Jacques Offenbach, Rose and Drunkard - The Little Prince by Antoine de Saint-Exupéry, Fay - Pinocchio by Carlo Collodi and others) 2007 Hedwig und Robert Samuel-Stiftung, Düsseldorf, Germany 2006 Friedrich H.J. Schneider-Stiftung, Düsseldorf, Germany 2004, 2002, 2001 City of Oświęcim Grant, Poland 2004 Pantomime-Workshop with Marcel Marceau, Teatr na Woli, Warszawa, Poland EXHIBITIONS (SELECTION) 2010 Bielska Gallery BWA, Bielsko-Biała, Poland, catalogue; Baltic Gallery of Contemporary Art, Słupsk, Poland, catalogue; 2009 KyotoBar, Cologne, Germany; BWA Zielona Góra Gallery, Zielona Góra, Poland, catalogue; International Sculpture Triennial, Poznań, Poland, catalogue; kommen sie nach hause 9, Calcutta, India; New Double Note, MDSM, OCK Oświęcim, Poland, catalogue; kommen sie nach hause 9, Cologne, Germany; BBK Kunstforum, Düsseldorf, Germany; kommen sie nach hause 9, Berlin, Germany; 2008 Darmstädter Sezession, Darmstadt, Germany, catalogue; Rybie Oko 5, Klima Bocheńska Gallery, Warsaw, Poland; The Dairy of the Tamagotchi Generation, Klima Bocheńska Gallery, Warsaw, Poland; Young Art Biennial Rybie Oko 5, Kameralna Gallery, Słupsk, Poland, catalogue; kommen sie nach hause 9, Cologne, Germany; Rathaus Gallery, Wuppertal, Germany; 2007 PSD Bank, Düsseldorf, Germany; 2006 Junior Gallery, Cincinnati, USA; Peace Museum, Chicago, USA; Über den Kopf, Flottmann-Hallen, Herne, Germany, catalogue; Serendipity, Flottmann-Hallen, Herne, Germany, catalogue; Maritime, Boot-Messe, Düsseldorf, Germany; 2005 Beauty, Cologne-Pullheim, Germany; 2003 Informations-Zentrum Europa, Cologne, Germany; Kutkowski-Raum, Cologne, Germany; 2002 Gastspiel, Künstlerzentrum Eupenerstrasse, Cologne, Germany; 2001 BWA Wrocław - Galleries of Contemporary Art, Wrocław, Poland; Between a Sculpture and the Television, St. Martin s Church, Wrocław, Poland; 6 x M, Haus für Kunst und Geschichte, Kerpen, Germany, catalogue; 6 x M, Pro-Arte Gallery, Oświęcim, Poland, catalogue; Woman about Woman, Kronika Gallery, Bytom, Poland, catalogue; Woman about Woman, Bielska Gallery BWA, Bielsko-Biała, Poland, catalogue; 2000 Beauty, Symposium Abstraction and Esoteric, Art Institute, Cieszyn, Poland; international photography workshop, MDSM, Oświęcim, Poland; Beauty, Pro-Arte Gallery, Oświęcim, Poland; sculpture-workshop, Praszka, Poland; 1999 OCK, Oświęcim, Poland; 1998 Polish-German sculptural-workshop, Nowa Morawa, Poland; 1997 Art Institute, Cieszyn, Poland KONTAKT CONTACT: 33

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA

TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA TORBY PAPIEROWE / OPAKOWANIA Papierowe torby skrojone na miarę! W produkowanych przez nas torbach stosujemy nowatorskie rozwiązania i wysokiej jakości materiały. Przywiązujemy ogromna uwagę do detali.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken

Freiwillige Feuerwehr Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken Ochotnicza Straż Pożarna Reken - Hilfeleistung bei Notständen und bei Unfällen -Pomoc w stanach zagrożenia i w wypadkach -Brandbekämpfung und Menschenrettung - Zwalczanie pożarów i ratownictwo ludzi -Brandschutzaufklärung

Bardziej szczegółowo

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010

V MIĘDZYNARODOWEGO BIENNALE PASTELI NOWY SĄCZ 2010 THE 5 TH INTERNATIONAL BIENNIAL PASTEL EXHIBITION NOWY SĄCZ 2010 organizator_organiser Oddział Małopolskiego Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu Branch of SOKÓŁ Małopolska Culture Centre współorganizator_co-organiser Stowarzyszenie Pastelistów Polskich The Association

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa

Futuro. design by Przemysław Mac Stopa design by Przemysław Mac Stopa PL / EN / DE / Optymalizacja powierzchni biurowej i tym samym kosztów biura jest kluczowa. Wyzwaniem jest jednak połączenie tego wymagania z utrzymaniem wysokiego komfortu

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO dysleksja MATERIAŁ DIAGNOSTYCZNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Arkusz III POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III GRUDZIEŃ ROK 2005 Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdź, czy arkusz zawiera 8 ponumerowanych

Bardziej szczegółowo

Stand Up. design by Mikomax Team

Stand Up. design by Mikomax Team design by Mikomax Team PL / EN / DE / Coraz więcej pracowników skarży się na dyskomfort fizyczny w pracy. Nawet najlepszy fotel biurowy nie rozwiąże tego problemu. Doraźne rozwiązania również nie jeśli

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ WARSZAWA, 31.03.2017 AGENDA 1. WPROWADZENIE Seite 2 2. O PROJEKCIE DHK/NMK 3. PARTYCYPACJA W DHK/NMK 4. PROJEKT DHK/NMK W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO część ustna 2012 Halina Wachowska Egzamin maturalny 2012 r. Część ustna 1 3 minuty Jesteś na wymianie młodzieżowej w Niemczech. Koleżankę / kolegę z Niemiec interesuje

Bardziej szczegółowo

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS

MATEUSZ SZCZYPIŃSKI EDUCATION SOLO EXHIBITIONS SELECTED GROUP EXHIBITIONS ART FAIRS ACHIEVEMENTS Mateusz Szczypiński / bio MATEUSZ SZCZYPIŃSKI Born in 1984 in Piekary Śląskie, lives ans works in Cracow. Mateusz Szczypiński, author of collages and oil paintings, serves anew the patterns that have already

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014

PRACTPLANT WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE LUTY / FEBRUAR 2014 WIZYTA STUDYJNA WE FRANKFURCIE N. ODRĄ / SŁUBICACH STUDIENBESUCH IN FRANKFURT (O) / SLUBICE 12-14 LUTY / FEBRUAR 2014 Józef T. Finster O projekcie PRACTPLANT Über das Projekt PRACTPLANT Historia projektu

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) W czasie pobytu za granicą mieszkasz u znajomych. Z nimi odwiedziłeś/-łaś

Bardziej szczegółowo

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk

2010 Doctoral (PhD) student, Academy of Fine Arts in Cracow 2004 09 MA degree in Painting, Academy of Fine Arts in Gdańsk Ewa Juszkiewicz / bio EWA JUSZKIEWICZ Born on 3 September 1984 in Gdańsk. Lives and works in Cracow. Engaged in painting, drawing and animation art. Co-founder of vj-collective AAA Tanie Wizualki. Education

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY

PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY PAŃSTWOWE OGNISKO PLASTYCZNE im. L. Konarzewskiego Seniora w Rydułtowach DAS LUDWIK-KONARZEWSKI- SENIOR-KULTURZENTRUM FÜR KUNST IN RYDUŁTOWY HISTORIA PLACÓWKI Geschichte der Schule 1 grudnia 1945 roku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja MJN-R2A1P-062 EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 110 minut ARKUSZ III MAJ ROK 2006 Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego

Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Scenariusz lekcji z języka niemieckiego Temat: In den Sommerferien fahren wir nach Berlin (W wakacje pojedziemy do Berlina). Klasa: szósta szkoły podstawowej Główny cel lekcji: Uczniowie powinnni sporządzić

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Steuerberaterin Ria Franke

Steuerberaterin Ria Franke Polnische Arbeitnehmer mit Wohnsitz in Polen Polscy pracownicy z miejscem zamieszkania w Polsce Steuerberaterin Ria Franke Verdienst > 450 / Monat Wynagrodzenie > 450 /miesięcznie Entscheidung über die

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture

Agnieszka Rayzacher FILIP BERENDT. photography and sculpture /lokalna FILIP BERENDT photography and sculpture Filip Berendt studied at the Department of Graphic Art in the Academy of Fine Arts in Łódź, at the Department of Photography in the Academy of Fine Arts

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2011 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego

GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO. Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego GRY EDUKACYJNE I ICH MOŻLIWOŚCI DZIĘKI INTERNETOWI DZIŚ I JUTRO Internet Rzeczy w wyobraźni gracza komputerowego NAUKA PRZEZ ZABAWĘ Strategia nauczania: Planowe, Zorganizowane Lub zainicjowane przez nauczyciela

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę dysleksja MJN-R1_1P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 POZIOM ROZSZERZONY

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI

PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 2013 JĘZYK NIEMIECKI PRZYKŁADOWY ARKUSZ CZĘŚCI USTNEJ EGZAMINU MATURALNEGO 201 JĘZYK NIEMIECKI KWIECIEŃ 201 ZESTAW ISN_0 1 minuty (Wersja dla zdającego) Wybierasz się ze znajomymi na pieszą wycieczkę po okolicy. Porozmawiaj

Bardziej szczegółowo

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015

MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 MALARSTWO Styczeń - Marzec 2015 PAINTING January - March 2015 COLLIERS OFFICE GALLERY Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą inicjatywą Colliers Office Gallery, która ma na celu promowanie młodych

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka niemieckiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Egzamin maturalny na poziomie dwujęzycznym 111 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) Rozmowa wstępna 1 minuta

Bardziej szczegółowo

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin

Centrala Bank PKO BP o/ Choszczno Sąd Rejonowy Szczecin Es ist uns ein Vergnügen, Ihnen das von uns mitentwickelte Montagesystem für PV Module vorstellen zu dürfen. Wir empfehlen vor Beginn der Montage eine kurze Unterweisung bzw. Schulung bei unseren Fachleuten

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2013 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej soft line Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej SOFT LINE zapewnia wysok¹ funkcjonalnoœæ, ergonomiê i estetykê. Myœl¹ przewodni¹ projektantów by³o stworzenie

Bardziej szczegółowo

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch

1983-2013. 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983-2013 30 lat współpracy 30 Jahre Schüleraustausch 1983 Poznań 1983 - Posen Wymianę szkolną pomiędzy Bismarckschule z Hanoweru a V Liceum Ogólnokształcącym im. Klaudyny Potockiej w Poznaniu zapoczątkowali:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 12 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM ROZSZERZONY 12 MAJA 2016 CZĘŚĆ I. Godzina rozpoczęcia: 14:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO POZIOM

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Przyimki. Präpositionen

Przyimki. Präpositionen Przyimki Präpositionen Przyimki to słowa współpracujące z rzeczownikiem lub z zaimkiem: pod stołem do szkoły w pokoju dla ciebie z rodzicami od babci Tak samo funkcjonują przyimki w języku niemieckim.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIECKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A1) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK NIEMIEKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A1) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 5) proste, typowe wypowiedzi ustne, artykułowane

Bardziej szczegółowo

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule

Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Propozycje przykładowych zadań przygotowujących do ustnego egzaminu maturalnego w nowej formule Lektion 11 Kannst du mir bitte helfen? I. Ich kann das nicht! ABI SPRECHEN 1 (rozmowa z odgrywaniem roli)

Bardziej szczegółowo

Od pogranicza do spotkania Vom Grenzraum zum Begegnungsraum

Od pogranicza do spotkania Vom Grenzraum zum Begegnungsraum Zwischen Randow und Oder Od pogranicza do spotkania Vom Grenzraum zum Begegnungsraum Między rzekami Randow a Odrą Wer und was ist perspektywa? Die Akteure von perspektywa sind die Bewohnerinnen und Bewohner

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych

Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych Zweisprachige Textausgabe Tekst dwuj zyczny Einkommensteuergesetz Körperschaftsteuergesetz Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych T umaczenie Rödl &

Bardziej szczegółowo

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676

Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Einbau von Rauchwarnmeldern nach DIN 14676 Gesetzlich ist der Eigentümer für die Installation von Rauchwarnmeldern verantwortlich. Objekt: Einfamilienhaus mit insgesamt 3 Etagen. Objektanschrift: Beispielweg

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji języka niemieckiego

Scenariusz lekcji języka niemieckiego Termin realizacji:. Czas trwania : 45 min. Klasa III gim Temat lekcji: Wie feierst du? Scenariusz lekcji języka niemieckiego Cele językowe: Uczeń zna słownictwo ze świętami Bożego Narodzenia Rozumie tekst

Bardziej szczegółowo

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV

Paweł Althamer Film, 2005, 1 47. Jacek Malinowski. Wunderteam. HalfAWomen. Przyczepa / RV 16-21 sierpnia / 16th-21st August Czy praca opowiada (prawdziwą) historię? / Does the artwork tell (a true) story? Paweł Althamer Film, 2005, 1 47 Jacek Malinowski HalfAWomen 2000, 12 50 Wunderteam Przyczepa

Bardziej szczegółowo

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung

Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja. Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Digitalizacja szlaku konnego w Borach Dolnośląskich i jego promocja Digitalisierung Reitwege in Bory Dolnośląskie und deren Werbung Konferencja organizowana w ramach projektu Digitalizacja szlaku konnego

Bardziej szczegółowo

Cosmos, 2005, c-print, 30 x 24 cm, ed. 5 + 1 A.P.

Cosmos, 2005, c-print, 30 x 24 cm, ed. 5 + 1 A.P. Agata Bogacka Cosmos, 2005, c-print, 30 x 24 cm, ed. 5 + 1 A.P. Heart Heart (2), 2006, acrylic on canvas, mirror, 146 x 114 cm Escape, 2006, c-print, 24 x 30 cm, ed. 5 + 1 A.P. 4 legs, 2005, c-print, 24

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Smash Mouth - I'm a Believer

Smash Mouth - I'm a Believer I m a Believer to piosenka dobrze wszystkim znana z filmu Shrek. Wersja którą znamy, pochodzi z 2001 roku i została nagrana przez zespół Smash Mouth, ale pierwotnie została nagrana przez amerykański zespół

Bardziej szczegółowo

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII W POLSCE I W NIEMCZECH - WPROWADZENIE Erneuerbare Energiequellen in Polen und in Deutschland eine Einführung BMUB, 9 Dezember 2014 Zainstalowana moc - Energia wiatrowa Installierte

Bardziej szczegółowo

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS

MACIEJ KURAK EDUCATION SOLO EXHIBITIONS GROUP EXHIBITIONS MACIEJ KURAK Born in 1972 in Poznań. Lives and works in Poznań Maciej Kurak is an author of site specific installations, winner of Deutsche Bank Prize for the Best Polish Young Artist in 2006. He is the

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę

UZUPEŁNIA ZDAJĄCY miejsce na naklejkę Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Instrukcja

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement

Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego End-user licence agreement Umowa Licencyjna Użytkownika Końcowego Wersja z dnia 2 września 2014 Definicje GRA - Przeglądarkowa gra HTML5 o nazwie Sumerian City, dostępna

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Pudełko konwersacji. Joel Shaul

Pudełko konwersacji. Joel Shaul Pudełko konwersacji Celem tych ćwiczeń jest pomoc młodym ludziom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zdobyciu wprawy w prowadzeniu ważnych i wzajemnych form rozmowy zamiast monologów i wykładów. 1. Wydrukuj

Bardziej szczegółowo

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau

Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau 28 Przebudowa stacji uzdatniania wody w Pieńsku z wykonaniem sieci wodociągowej dla Gminy Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation Pieńsk Mit Bau Wasserüberleitung in die Gemeine Neißeaue Umbau Wasseraufbereitungsstation

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Platforma Dostawców VW

Platforma Dostawców VW PROCES REJESTRACJI Proces rejestracji Dostawcy na światowej platformie dostawców Koncernu VW składa się z trzech etapów: informacja własna od dostawcy (SSR) akceptacja umowy ramowej B2B wypełnienie bazy

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße

Mission Berlin. Deutsch lernen und unterrichten Arbeitsmaterialien. ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße ODCINEK 03 W kierunku Kantstraße Anna zmierza w kierunku Kantstraße. Traci jednak sporo czasu pytając o drogę. Zjawiają się mężczyźni na motorach i rozlegają się kolejne strzały, a zegar nieubłagalnie

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3

Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Stowarzyszenie Rodzin i Osób Niepełnosprawnych 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 Die Familien- und Behindertenverei 44-280 Rydułtowy ul. Obywatelska 50/3 ata utworzenia SRiON - 26.03.1997r. - Gründung

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO MAJ 2014 POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2

Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa. Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie. Interdisciplinary Polish Studies 2 Demographischer Wandel in Polen, Deutschland und Europa Przemiany demograficzne w Polsce, Niemczech i Europie Interdisciplinary Polish Studies 2 Tim Buchen, Dagmara Jajeśniak-Quast, Mark Keck-Szajbel,

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych

Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10; 11.040.01 PN-EN ISO 13485:2012/AC Wprowadza EN ISO 13485:2012/AC:2012, IDT Wyroby medyczne Systemy zarządzania jakością Wymagania do celów przepisów prawnych Poprawka

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Tworzymy z myślą o Tobie

Tworzymy z myślą o Tobie news 2012 Tworzymy z myślą o Tobie Wir gestalten für Sie / We create for you Na europejskim rynku Nomet zajmuje czołowe miejsce w produkcji najwyższej jakości ozdobnych okuć meblowych, wyposażenia mebli

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011

Estimation and planing. Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Estimation and planing Marek Majchrzak, Andrzej Bednarz Wroclaw, 06.07.2011 Story points Story points C D B A E Story points C D 100 B A E Story points C D 2 x 100 100 B A E Story points C D 2 x 100 100

Bardziej szczegółowo

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK

Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hakin9 Spam Kings FREEDOMTECHNOLOGYSERVICES.CO.UK Hi, I m an associate editor at Hakin9 magazine. I came across your blog and think you would make a great author, do you have anything you would like to

Bardziej szczegółowo

Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki

Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora ost-west-forum Gut Gödelitz e.v. Anna Garczewska, Krzysztof Garczewski Polskie i niemieckie narracje historyczne w filmach na tle prawa i polityki Pułtusk

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Anfrage. 95 Jahre 95 lat

Anfrage. 95 Jahre 95 lat Anfrage KONTAKT: Telefon +49 561 40090160 Fax 032223735277 email anfrage@24.pflegeteam.net Skype pflegeteam.net Internet www.24.pflegeteam.net Adres pocztowy: Wallensteinstr. 3 Doradztwo: Tylko po wcześniejszym

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Miejsce na nalepkę z kodem szkoły PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Arkusz I Czas pracy 90 minut Instrukcja dla zdającego 1. Proszę sprawdzić, czy arkusz

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH

JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK NIEMIECKI DLA ABSOLWENTÓW KLAS DWUJĘZYCZNYCH KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ CZĘŚĆ I HÖRVERSTEHEN ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Poprawna odpowiedź (1 pkt) A. X B. X C. D. X E. X

Bardziej szczegółowo

Grupa Pancerniki ARMADILLOS

Grupa Pancerniki ARMADILLOS Plan nauczania języka angielskiego w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie 2016/2017 Grupa Pancerniki ARMADILLOS English Teacher: Diana Kozińska Play, learn and grow together! Plan nauczania języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1

Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen. Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami. Interdisciplinary Polish Studies 1 Arbeitnehmerfreizügigkeit zwischen Deutschland und Polen Swobodny przepływ pracowników między Polską a Niemcami Interdisciplinary Polish Studies 1 Dagmara Jajeśniak-Quast, Laura Kiel, Marek Kłodnicki (Hg./red.)

Bardziej szczegółowo

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth.

Kartograficzne opisanie świata. - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth. Kartograficzne opisanie świata - modelowanie informacji geograficznej w czasach Marco Polo i w dobie Google Earth Robert Olszewski Dobry kartograf musi być zarówno uczonym, jak i artystą. Musi posiadać

Bardziej szczegółowo

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY

Język niemiecki. Poziom podstawowy Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Poziom podstawowy Język niemiecki Język niemiecki. Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 5. R F 1.1. Arthus-Bertrand

Bardziej szczegółowo

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8

Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Pobranie makr firmy Rittal oraz wstawianie do projektu systemu EPLAN electric P8 Zgodność od wersji 1.8 Copyright 2007 EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG. Die EPLAN Software & Service GmbH & Co. KG

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET?

WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? WARSZTATY WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY WSPANIAŁY ŚWIAT, UL. NOWY ŚWIAT 63, WARSZAWA WIĘCEJ DEMOKRACJI VIA INTERNET? 7 CZERWCA 2011 r. ////// godz.17 20 NOWY

Bardziej szczegółowo